Vrijuit juni-juli 2024

Page 1

VRIJUIT

TWEEMAANDELIJKS LEDENBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND

De resultaten van de sociale verkiezingen 2024 | 80 jaar sociale zekerheid in België | In beroep tegen de uitslag van de sociale verkiezingen | Tijd voor de belastingaangifte We

In dit nummer:

95STE JAARGANG | JUNI-JULI 2024 AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P608646
gewonnen!
hebben

INHOUD

Succesvolle sociale verkiezingen 4

Heuglijk nieuws: opnieuw hebben de ACLVB-kandidaten knap gescoord bij de sociale verkiezingen! Een blik op de resultaten.

Nationaal Comité 6

In het jongste Nationaal Comité ging het over cafetariaplannen, de pensioenhervorming en de resultaten van de sociale verkiezingen.

Nieuw voorzitter bij het VSOA … 15

Interview met Patrick Roijens, de nieuwe algemeen voorzitter van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Op welke manier wil hij zijn stempel drukken als voorzitter?

… en nieuw Vlaams 22 Gewestsecretaris bij de ACLVB

De Vlaamse Regionale verkoos Filip Lemberechts tot nieuw Vlaams Gewestsecretaris. Aan hem en zijn ploeg om de ACLVB verder op de kaart te zetten in Vlaanderen.

Fiscale fiche voor werklozen

23

Ook als je (tijdelijk) werkloos geweest bent in 2023, heb je voor de belastingaangifte je fiscale fiche nodig. Waar vind je die terug?

Bedankt!

Andermaal is de ACLVB de grote winnaar van deze sociale verkiezingen! We zijn erin geslaagd om zowel meer stemmen als meer mandaten te behalen!

Dat alles was niet mogelijk geweest zonder de tomeloze inzet van onze afgevaardigden, kandidaten en medewerkers in elke zone en in iedere sector. Ze voerden een geweldige campagne vol positieve energie! Een enorme dankjewel daarvoor!

En dank aan u, beste leden, die op de kandidaten van lijst 1 hebben gestemd. Dankzij uw keuze weerklinkt de stem van de Liberale Vakbond nog nadrukkelijker in het Belgische vakbondslandschap. In steeds meer bedrijven is de “kleine” ACLVB de tweede grootste of zelfs de grootste vakbond geworden! Enthousiaster dan ooit zullen we werk maken van een constructieve dialoog en betere arbeidsomstandigheden voor alle werknemers.

One team! Team 1! 6 15 22 4

VRIJUIT VERSCHIJNT NIET IN AUGUSTUS

ACLVB Koning Albertlaan 95, 9000 Gent tel. 09 222 57 51 e-mail aclvb@aclvb.be http://www.aclvb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Gert Truyens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent

REDACTIE Annick Colpaert, Maïté Dendal, Ellen Van Hertbruggen, Alexandre Sutherland e-mail communicatie@aclvb.be

PREPRESS & DRUK

Beauraing

De polyethyleen wikkel van dit magazine is biologisch afbreekbaar en 100 % recycleerbaar.

2 VRIJUIT juni-juli 2024
Creative Plus Production & Remy-Roto

We blijven groeien!

De sociale verkiezingen 2024 liggen achter ons. Ik heb met plezier kennis genomen van de resultaten. Voor de zevende keer op rij is de ACLVB erin geslaagd vooruit te gaan! Alweer meer stemmen, opnieuw meer mandaten ten opzichte van de vorige verkiezingen! Hoe sterk is dat! Dank aan iedereen die zijn vertrouwen heeft geschonken aan de ACLVB-kandidaten!

En uiteraard een bijzonder grote dank aan elkeen die als kandidaat is opgekomen. Ik weet dat de verkiezingsperiode maar ook de periode die eraan voorafging tijd en energie hebben gekost, net zoals ik ervan overtuigd ben dat ieder van u het beste van zichzelf heeft gegeven. De prachtige scores die op veel plaatsen werden bereikt, stemmen me intens blij en vervullen me met trots.

In sommige bedrijven haalden we het dan weer net niet of misten we op een haar na een extra mandaat, en zag ik de teleurstelling. Begrijpelijk. Hopelijk vinden jullie gauw de energie om gedurende de komende 4 jaar dynamisch en constructief voorstellen te doen op de werkvloer en zo het pad te effenen voor de volgende sociale verkiezingen.

Alleszins vormt de Liberale Vakbond het positieve alternatief, en dat unieke DNA wordt langzaam maar zeker opgemerkt. Door werknemers in de bedrijven, getuige daarvan de resultaten. Maar zelfs door mensen die - vanuit hun professionele positie - verder van ons af staan. Ook in de pers komen we meer en meer aan bod.

Laten we dus fier zijn op wat we doen en wie we zijn. En laten we zelf met ons verhaal naar buiten komen.

Meer verhaal, minder kabaal. Dat is de Liberale Vakbond ten voeten uit. Wij zijn niet de vakbond die de polemiek opzoekt.

We houden er niet de stijl op na van sommige politici. Als ik aan de vooravond van de politieke verkiezingen hoor dat sommige partijkopstukken al 4 jaar niet met elkaar gesproken hebben, breekt mijn klomp. Ik vind dat een schande, zij zijn wel door het volk verkozen!

Als de politiek faalt, is er nog steeds het middenveld. Wij spreken niet in Twittertermen. We gaan voor dialoog, zeker als Liberale Vakbond. Want ik weiger te geloven dat er zoveel polarisatie en negativiteit heerst in onze samenleving. Het is hier verre van perfect, maar het is hier wel goed.

Dat moeten we bewaken en we kunnen er elke dag aan meewerken. ACLVB zoekt pragmatische oplossingen op maat, voor dagelijkse problemen. Ook voor wie door de politiek vergeten wordt en geen stem heeft. Denk aan werknemers die langdurig ziek zijn. Of denk aan gepensioneerden. Wij willen hen au serieux nemen, in gesprek ermee blijven en hun noden op de politieke agenda plaatsen. Wij geven hun wél een stem.

De teerlingen zijn geworpen. Klaar voor een nieuwe start. Rond deze periode worden de afgevaardigden uitgenodigd voor de installatievergadering van hun Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of/en Ondernemingsraad; vanaf nu kan het echte werk beginnen. Succes!

Intussen wens ik alle ACLVB-leden een mooie zomer toe, vol zon aan een blauwe hemel. Tijd om te genieten, te vieren, om alles even te laten bezinken, inspiratie op te doen, je horizon te verruimen door ontmoetingen en spontane gesprekken, … en om de batterijen op te laden voor het najaar.

Gert Truyens Nationaal Voorzitter

VRIJUIT juni-juli 2024 3 EDITO

Klinkende overwinning bij de

Voor de 7de keer op rij heeft de ACLVB vooruitgang geboekt bij de sociale verkiezingen. En dat zowel qua stemmen als qua mandaten, in de Ondernemingsraden en de CPBW’s (Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk). Dankzij de prachtige scores van onze kandidaten verankeren we ons nog steviger in het Belgische vakbondslandschap.

Het is een lang parcours geweest, een marathon die nu achter ons ligt. Maandenlang voerden de ACLVB-medewerkers campagne op alle fronten, eerst om kandidaten te vinden, daarna om ervoor te zorgen dat die kandidaten zoveel mogelijk stemmen zouden behalen in hun onderneming. De kandidaten, waarvan velen voor het eerst opkwamen, namen ook zelf het heft in handen en voerden een opgemerkte campagne in hun onderneming.

EEN SPANNENDE CAMPAGNE

Sinds de zomer van 2023 hebben we het Belgische vakbondslandschap in het blauw gehuld. De ACLVB-mobiel doorkruiste het land en maakte heel wat werknemers bewust van een van onze belangrijkste campagnethema's: koopkracht. Een van onze voorgestelde maatregelen won ruim aandacht: de verhoging van het plafond voor maaltijdcheques van 8 naar 10 euro.

We kwamen meer aan bod in de pers. De blauwe batterijen, onze slogans en onze affiches vielen op in de bedrijven en op de sociale media. “Het was een positieve campagne. De ACLVB heeft daarin het verschil gemaakt”, benadrukt Vlaams Gewestsecretaris Filip Lemberechts.

Onze toegenomen zichtbaarheid stelde ons niet alleen in staat om meer kandidaten voor te dragen in meer bedrijven, maar gaf ons ook reden om een beter resultaat te verwachten dan in 2020. In 2024 hebben we in 7% meer TBE's (technische bedrijfseenheden) een lijst ingediend dan bij eerdere verkiezingen (nl. in 50% van de Ondernemingsraden en 40% van de CPBW's). Er is ook vooruitgang geboekt wat betreft het aantal kandidaten, +5% ten opzichte van 2020 (11 110 voor de CPBW's en 9 908 voor de Ondernemingsraden).

RESULTATEN

De resultaten van deze sociale verkiezingen werden bekendgemaakt tijdens een persconferentie bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Wat het aantal stemmen op nationaal niveau betreft, behaalden we 13,87% in de Ondernemingsraden (tegenover 13,3% in 2020) en 14,12% in de CPBW’s (13,42% in 2020). In termen van zetels zijn we er eindelijk in geslaagd de fameuze 10%-grens te overschrijden! In detail betekent dit 10,9% van de mandaten in de Ondernemingsraden (9,54% in 2020) en 10,3% in de CPBW’s (9,23% in 2020). De details vind je in de tabellen hiernaast.

“WE BOEKEN OVERAL VOORUITGANG”

“De resultaten zijn uitstekend voor de Liberale Vakbond. Wij boeken overal vooruitgang, zowel wat stemmen als zetels betreft, of het nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië is, in de Ondernemingsraad of in het CPBW", reageert Nationaal Secretaris Olivier Valentin verheugd. Hij voegt eraan toe dat we in het hele land nu ongeveer 1 200 afgevaardigden (effectieve of plaatsvervangers) rijker zijn dan in 2020.

Filip Lemberechts over dit succes: “We groeien omdat we een vakbond zijn die zeer dicht bij de werknemers staat, en focust op dialoog en oplossingen. ACLVB-afgevaardigden maken echt werk van dienstverlening op de werkvloer, ze zijn een luisterend oor voor hun collega’s en ondernemen meteen actie. Daarvoor kunnen ze rekenen op een volledige ploeg medewerkers van de ACLVB. ACLVB, one team!”

ACTIEVE ROL IN HET BEDRIJF

“Deze verkiezingen zijn het hoogtepunt van een enorme hoeveelheid inspanningen van de organisatie en onze militanten. Het is een beetje als onze eigen marathon”, getuigt Michaël Dufrane, Brussels Gewestsecretaris. Hij onderstreept de moed van de kandidaten. “Ze sturen een krachtige boodschap uit naar hun collega's door duidelijk te maken dat ze niet langer toeschouwers zullen zijn, maar werknemers die een actieve rol zullen opnemen. Het is ook een sterk signaal aan de bedrijfsdirectie dat werknemers zich solidair organiseren en van plan zijn een grotere rol te spelen in de toekomst van hun bedrijf”.

“Deze afgevaardigden zullen voor veel uitdagingen komen te staan, vooral op het vlak van de ecologische transitie en de opmars van kunstmatige intelligentie. Ze zullen er veel werk aan hebben, en wij zullen er zijn om hen te ondersteunen”, verzekert Olivier Valentin.

HARTELIJK DANK!

“Proficiat aan al onze kandidaten, verkozen of niet, die allen samen hebben bijgedragen tot dit schitterende resultaat. Wij loven jullie inzet. Want als overleg werkt in bedrijven, dan is het dankzij jullie!", weet Michaël Dufrane. “Prachtige prestatie inderdaad”, glundert Filip Lemberechts. “Het was ook mooi om te zien hoe verschillende ACLVB-kandidaten over diverse bedrijven, sectoren en regio’s heen elkaar gesteund hebben en met elkaar meegeleefd hebben de afgelopen weken. Die solidariteit levert ons meer energie dan ooit!”

Olivier Valentin tot slot: “Ook dank aan alle werknemers die op de ACLVB-kandidaten hebben gestemd. In totaal meer dan 200 000 s temmen … het vertrouwen in de afgevaardigden van de Liberale Vakbond is groot!”

4 VRIJUIT juni-juli 2024 ACTUALITEIT

sociale verkiezingen!

VRIJUIT juni-juli 2024 5 ACTUALITEIT
0 5 10 15 20 Wallonië Vlaanderen Brussel Percentage stemmen per gewest: OR 2020 2024 15,91 18,05 17,81 13,32 14,32 8,65 8,88 0 5 10 15 20 Wallonië Vlaanderen Brussel Percentage stemmen per gewest: CPBW 2020 2024 16,79 18,34 18,66 13,41 14,52 8,99 9,57 2000200420082012 201620202024 ACLVB ABVV ACV 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Evolutie stemmen OR (%) 51,99 36,93 35,80 36,2035,60 34,98 34,77 34,94 8,90 9,50 9,70 11,20 12,22 13,30 13,87 52,30 52,40 51,60 51,03 50,36 49,84 2000 200420082012201620202024 ACLVB ABVV ACV 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Evolutie stemmen CPBW (%) 53,17 37,59 36,30 36,7036,40 35,84 35,25 35,52 9,24 9,70 9,80 11,20 12,38 13,42 14,12 53,80 53,50 52,40 51,78 51,32 50,36 0 10 20 30 40 50 60 HUISLIJSTEN NCK ACLVB ACV ABVV Algemene resultaten in stemmen OR (%) 2020202420202024202020242020202020242024 34,7734,94 50,36 49,84 13,30 13,87 1,00 0,84 0,57 0,51 0 10 20 30 40 50 60 Algemene resultaten in stemmen CPBW (%) ACLVB ACV ABVV 20202024 20202024 20202024 35,25 35,52 51,36 50,36 13,42 14,12

ACTUALITEIT

Nationaal Comité

Cafetariaplannen, pensioenhervorming en verkiezingsresultaten

Afgevaardigden en medewerkers van de ACLVB kwamen op 27 mei bijeen in Tour & Taxis voor een Nationaal

Comité over cafetariaplannen, de pensioenhervorming en de resultaten van de sociale verkiezingen.

Arne Geluykens, hoofd van de ACLVB-studiedienst, gaf verduidelijking bij het thema 'cafetariaplannen' en de visie van de ACLVB daarop.

Het was het laatste Nationaal Comité van de Liberale Vakbond voor de zomervakantie. Op de agenda: een stembeurt om de standpunten van de ACLVB over e xtralegale voordelen (cafetariaplannen) te bepalen, een uiteenzetting over de pensioenhervorming en een eerste algemene blik op d e resultaten van de sociale verkiezingen.

CAFETARIAPLANNEN: GOED OF SLECHT?

Na een inleidende toespraak door Nationaal Voorzitter Gert Truyens bracht Arne Geluykens, diensthoofd van de ACLVB-studiedienst, een analyse over cafetariaplannen, en het standpunt van de Liberale Vakbond over dit onderwerp. Het cafetariaplan wordt steeds populairder, maar roept ook vragen op bij werknemers. Welke gevolgen heeft het voor mijn loon en mijn pensioen? Wat als ik ziek word? Als dienstverlener staat de ACLVB klaar om de vragen van zijn leden te beant-

woorden en hen te begeleiden naar wat voor h en de beste oplossing is. Hoe ver gaan we als Liberale Vakbond in het ‘vrijer’ maken van loonpakketten?

Een onderzoek van de ACLVB, op basis van een enquête uitgevoerd in 2023, leverde ons een reeks gegevens waarmee we ons een beter beeld kunnen vormen van cafetariaplannen. Niet alles is zwart-wit en er zijn goede en slechte voorbeelden van deze alternatieve verloningsvorm. Zaak is om de impact van je keuzes te begrijpen, niet alleen op je eigen inkomen, maar ook op de financiering van onze sociale bescherming. Wat zeker is, en dit maakt deel uit van ons Memorandum 2024, is dat we voorstander zijn van een verhoging van de brutolonen, een eerlijke belastinghervorming en een gezonde financiering van de s ociale zekerheid, met behoud van het verzekeringsprincipe.

BELANGRIJK OM GEÏNFORMEERD TE ZIJN

Een meerderheid van onze leden (66%) en onze afgevaardigden (57%) zegt tevreden te zijn met het cafetariaplan dat in hun bedrijf wordt aangeboden. We mogen echter niet vergeten dat 59% v an onze afgevaardigden geen cafetariaplan heeft in hun onderneming, maar wel geïnteresseerd zou zijn in het opzetten ervan. Interessant om op te merken is dat een grote meerderheid van de afgevaardigden zegt niet te weten welke impact hun cafetariaplan heeft op hun socialezekerheidsrechten (67%). Dit geldt nog meer voor onze leden (87%). Zoals we al eerder zeiden, is het dus van vitaal belang om volledig op de hoogte te zijn van de impact van je keuzes voordat je toetreedt tot een cafetariaplan. Want deze keuze heeft een reële impact op het jaarbedrag van je pensioen, ziekte-uitkering of werkloosheidsuitkering.

Voor de ACLVB zou de werkgever daarom verplicht moeten worden een document aan te bieden waarin de fiscale en socialezekerheidsimpact van de keuze om deel te nemen aan een c afetariaplan wordt uitgelegd. Dit document zou moeten worden overhandigd wanneer het cafetariaplan wordt ingevoerd, gewijzigd of vernieuwd, en zou vooraf ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de vakbondsafvaardiging. Bovendien zeggen te veel leden (36%) en afgevaardigden (32%) dat ze geen andere keuze hadden dan zich aan te sluiten bij het cafetariaplan. Ze zouden inspraak moeten hebben en over de mogelijkheid moeten beschikken om in of uit de regeling te stappen wanneer ze maar willen!

GRENZEN STELLEN

Om de financiering van de sociale bescherming in stand te houden, is de Liberale Vakbond van mening dat er een limiet moet worden gesteld

6 VRIJUIT juni-juli 2024
Nationaal
Olivier Valentin lichtte tijdens het Nationaal Comité een tipje van de sluier met enkele voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen.

aan het deel van het brutoloon dat aan het cafetariaplan wordt besteed. Dit standpunt wordt ook gedeeld door onze leden (65%) en afgevaardigden (71%) die erover beschikken. Het budget voor het cafetariaplan zou niet meer mogen bedragen dan 10% van de jaarlijkse brutoloonkosten, terwijl de werkgevers spreken van 20% en de partij CD&V van 15%. Werknemers zouden aanspraak moeten kunnen maken op dit cafetariabudget in zijn oorspronkelijke parafiscale vorm, in plaats van als een eenmalige bonus. Tot slot zouden de administratieve kosten van een dergelijk plan volledig gedragen moeten worden door de werkgever.

NIET ZONDER SOCIAAL OVERLEG!

Een andere bevinding van onze enquête is dat slechts 53% van de afgevaardigden aangaf dat de cafetariaplannen die in hun bedrijf werden ingevoerd, geïmplementeerd werden via een cao (collectieve arbeidsovereenkomst). Voor de Liberale Vakbond is dat uiteraard niet voldoende. Een plan dat een dergelijke impact heeft op de werknemers, moet altijd besproken worden in het kader van het sociaal overleg. In een bedrijf waar er een vakbondsafvaardiging is, zouden cafetariaplannen altijd het voorwerp moeten uitmaken van een cao. Wanneer er geen vakbondsafvaardiging is, zoals in een kmo, zou dit moeten gebeuren door middel van een toetredingsakte en overdracht aan het bevoegde paritair comité. Als het cafetariaplan wordt ingevoerd of gewijzigd, zou de Ondernemingsraad altijd op de hoogte moeten worden gebracht.

Het standpunt van de ACLVB over deze cafetariaplannen werd unaniem goedgekeurd door

het Nationaal Comité. Op 27 juni wordt over dit thema een colloquium gehouden met beleidsverantwoordelijken.

HERVORMING

VAN HET GEWAARBORGD MINIMUMPENSIOEN

Verder tijdens dit Nationaal Comité schetste Nationaal Secretaris Katrien Allaert de belangrijkste punten van de recente pensioenhervorming. Ze verwees in het bijzonder naar de bijkomende voorwaarde voor toegang tot het gewaarborgd minimumpensioen, met de notie van een voorwaarde van effectieve tewerkstelling, waaraan gelijkgestelde periodes worden toegevoegd, in het bijzonder periodes van tijdelijke werkvermindering tijdens de coronapandemie, moederschapsrust, periodes van thematisch verlof, periodes van tijdskrediet met motief en periodes van tijdelijke werkloosheid.

TERUGKEER VAN DE PENSIOENBONUS

De pensioenhervorming omvat ook de herinvoering van de pensioenbonus, een onderwerp w aarover we het eerder hadden in Vrijuit. Het gaat om een bedrag dat wordt toegekend aan een werknemer die besluit door te werken na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, gedurende maximaal drie jaar. De referentieperiode (de periode waarin de werknemer zijn of haar pensioenbonus opbouwt) begint ten vroegste op 1 juli 2024, en eindigt op de dag voorafgaand aan de start van het pensioen.

Het bedrag van de bonus kan, naar keuze van de werknemer, worden uitbetaald in de vorm van een eenmalige betaling of een maandelijkse rente. Voor het eerste referentiejaar is het be-

drag € 3 775, voor het tweede € 7 550 en voor het derde € 11 325, dus in totaal € 22 650 voor drie jaar. Voor werknemers die aan het begin van de referentieperiode al een lange loopbaan achter de rug hebben (44 loopbaanjaren als ze 60 jaar zijn en 43 loopbaanjaren als ze 61 of 62 jaar zijn), wordt het bedrag van € 11 325 betaald voor de drie referentiejaren, wat neerkomt op een totaal van € 33 975.

Belangrijk: als je vragen hebt over je pensioen, of het nu gaat om het gewaarborgd minimumpensioen, de onlangs heringevoerde pensioenbonus of een ander aspect, neem dan contact op met je ACLVB-secretariaat. Wij geven je een beter overzicht dan mypension.be!

VERKIEZINGSRESULTATEN

In het laatste deel van het Nationaal Comité belichtte Olivier Valentin de resultaten van de sociale verkiezingen van 2024, cijfers die nog onder voorbehoud waren in afwachting van de officiële resultaten die drie dagen later tijdens de persconferentie op het ministerie van Werk zouden worden bekendgemaakt (alle cijfers en reacties lees je op pagina 4 en 5 in deze Vrijuit) Onze Nationaal Secretaris maakte van de gelegenheid gebruik om de collega's, afgevaardigden en kandidaten te bedanken die hebben bijgedragen aan het succes van deze verkiezingen. De Liberale Vakbond heeft immers opnieuw vooruitgang geboekt op nationaal niveau, zowel wat betreft het aantal stemmen als het aantal mandaten.

Olivier Valentin had het over een “enthousiaste” campagne in het teken van engagement en positieve energie, met de blauwe batterij die bijna overal in beeld kwam, net zoals onze vele affiches, folders en brochures in bedrijven, in de pers, in de traditionele media en vooral op sociale netwerken. Daarnaast zijn er nog andere interessante resultaten die moeten worden uitgewerkt en binnenkort zullen worden meegedeeld, namelijk de impact van het elektronisch stemmen, onze resultaten wanneer we enkel rekening houden met de bedrijven waar we kandidaten hebben voorgesteld, en het aantal bedrijven waar de ACLVB de grootste vakbond is.

“Vergeet niet dat we nu meer dan 10 000 afgevaardigden (effectieve en plaatsvervangers) hebben in het hele land, we zijn een grote organisatie!”, klonk het tot besluit.

VRIJUIT juni-juli 2024 7 ACTUALITEIT
Secretaris

80 jaar sociale zekerheid in België

Onze sociale zekerheid: klaar voor nog eens 80 jaar?

De sociale zekerheid in ons land bestaat dit jaar 80 jaar. Een verjaardag die niet onopgemerkt kan voorbijgaan, vinden de vakbonden. Tijdens een studienamiddag hoorden we bij verschillende politici hoe hun partij tegen het systeem aankijkt. Voldoet het stelsel echt en kan het nog eens 80 jaar mee? Belangrijke vragen ook voor de ACLVB.

Je las het eerder in Vrijuit: dit jaar vieren we de 80ste verjaardag van het Sociaal Pact. “Samen met de andere twee vakbonden vonden we dat we die gelegenheid niet zomaar konden laten voorbijgaan”, zegt Katrien Allaert, Nationaal Secretaris ACLVB. “Want dat Sociaal Pact is de basis geweest voor onze naoorlogse sociale zekerheid. De principes die we vandaag toepassen, zijn eigenlijk nog altijd op dat Pact gebaseerd.”

Tijdens een studienamiddag op 16 april in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, in de aanloop naar de politieke verkiezingen dus, kregen vertegenwoordigers van de politieke partijen de kans om te reageren op verschillende realistische stellingen van de drie vakbonden. Vooraf gaven professor Sarah Marchal (Universiteit Antwerpen) en Matthias Somers (Denktank Minerva) met betrekking tot de sociale zekerheid een heldere stand van zaken. Hun bevindingen kan je bekijken in de video’s op www.aclvb.be.

Twee belangrijke kwesties stonden centraal tijdens de studiedag: de sociale en de financiële adequaatheid van onze sociale zekerheid. Met andere woorden, enerzijds: zorgen de uitkeringen ervoor dat als je geconfronteerd wordt met een sociaal risico, zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen, … je een fatsoenlijke levensstandaard kan behouden? En beschermen de uitkeringen je voldoende tegen het armoederisico? Anderzijds de financiële adequaatheid: hoe zit het met de financiële draagkracht van onze sociale zekerheid? Liggen de inkomsten en de uitgaven wel in evenwicht?

Uit een grafiek van professor Marchal bleek alvast dat verschillende minimumuitkeringen de armoedegrens niet halen. Mensen die een

Nationaal Secretaris Katrien Allaert riep tijdens de studienamiddag op om zich zo goed mogelijk te laten informeren en zich te laten vormen over sociale zekerheid, zodat een reeks mythes uit de wereld kan worden geholpen en zodat het sociaal draagvlak kan worden vergroot.

minimumuitkering krijgen, worden daardoor onvoldoende beschermd tegen het risico op armoede. Ook gaf professor Marchal weer wat het inkomstenverlies inhoudt voor verschillende looncategorieën in verschillende situaties. Zo haalde ze het voorbeeld aan van een alleenstaande die werkte aan een hoog loon; als die persoon geconfronteerd wordt met werkloosheid of invaliditeit, vermindert zijn netto-inkomen quasi tot de helft. “Da’s een groot verschil, en dat komt in feite doordat ons verzekeringsprincipe al jaren onder druk staat”, verduidelijkt Lisa Castelein, coördinator van het Advies- en Kenniscentrum Sociale Zekerheid, in een recente podcast van ACLVB.

VERZEKERINGSPRINCIPE ONDER DRUK

Onze sociale zekerheid is grotendeels gebaseerd op de principes van een private verzekering. Net als bij pakweg een brandverzekering of familiale verzekering waarvoor je op regelmatige tijdstippen een bijdrage betaalt, dien je ook in de sociale zekerheid voldoende lang

te hebben gewerkt en voldoende bijdragen te hebben betaald, vooraleer je het recht op een uitkering kan openen en aanspraak kan maken op een uitkering. Hoe komt het dat dit verzekeringsprincipe onder druk staat in de sociale zekerheid? Lisa Castelein: “Er zijn eigenlijk verschillende problemen. Langs de kant van de uitkeringen zien we dat de spanning tussen de minimum- en de maximumuitkering heel klein is. Het verschil tussen beide uitkeringen is heel gering. Typisch voorbeeld is de werkloosheidsuitkering; op het einde van je werkloosheidsperiode word je geconfronteerd met een forfaitaire uitkering, wat betekent dat de minimum- en de maximumuitkering dezelfde zijn, dus daar speelt het verzekeringsprincipe totaal niet meer. Anderzijds, denk aan het geval van een alleenstaande met een hoog loon die geconfronteerd wordt met ziekte of werkloosheid, worden sommige looncategorieën nu eenmaal geconfronteerd met een heel lage vervangingsratio. Dus daar kun je eigenlijk ook amper nog s tellen dat de betrokkenen voldoende in de plaats krijgen voor de bijdragen die ze hebben betaald.”

“Langs de kant van de inkomsten – en dat was heel duidelijk in de presentatie van Matthias Somers – is het zo dat werkgevers steeds minder bijdragen aan de sociale zekerheid. Dus de inkomsten die de sociale zekerheid daaruit kan verkrijgen, worden steeds minder en minder. Dat komt in feite door allerhande werkgeversbijdragekortingen die worden toegekend, maar ook bijvoorbeeld door alternatieve verloningsvormen, bijvoorbeeld brutoloon dat omgezet wordt in alternatieve verloningsvormen waarop dan minder of soms geen sociale bijdragen worden betaald.”

8 VRIJUIT juni-juli 2024
ACTUALITEIT

VERZEKERINGSPRINCIPE BELANGRIJK VOOR DE ACLVB

De ACLVB is een groot voorstander van het versterken van het verzekeringsprincipe. Dat maakte Nationaal Secretaris Katrien Allaert nog eens duidelijk tijdens de studiedag. Bij de Liberale Vakbond vinden we het belangrijk dat iedereen die voldoende lang heeft gewerkt en dus voldoende heeft bijgedragen aan het systeem, daar ook voldoende voor in de plaats krijgt. Enkel op die manier zullen we ook het sociaal draagvlak van onze sociale zekerheid behouden, dus de wil van de burgers om bij te dragen aan het collectief systeem.

Om dat verzekeringsprincipe te versterken vraagt de ACLVB onder meer dat de zogenaamde welvaartsenveloppe – die ervoor zorgt dat uitkeringen gelijke tred houden met de algemene welvaart – de komende jaren integraal zou worden toegekend. Maar da’s niet de enige manier. Lisa Castelein: “Het budget dat de regering voorziet voor welvaartsvastheid is immers beperkt. Daarom vraagt de ACLVB onder meer ook een versterking van de vervangingspercentages van de uitkeringen, en boven de welvaartsenveloppe een verhoging van de loonplafonds waarop de uitkeringen worden berekend.”

… EN OOK SOLIDARITEITSPRINCIPE

Een voldoende sterk verband tussen lonen en uitkeringen is dus noodzakelijk. Maar hoe staat de ACLVB dan weer ten opzichte van de minimumuitkeringen? Vinden we die hoog genoeg?

Lisa Castelein: “De vraag laat toe om even stil te staan bij het tweede principe van onze sociale zekerheid: het solidariteitsprincipe, met onder meer de solidariteit tussen de hoge en de lage lonen. Uiteraard wil de ACLVB dat die solidariteit behouden wordt. Daarom zijn we er ook voorstander van om de minimuitkeringen in de eerste plaats op te trekken tot de armoedegrens en ze vervolgens stapsgewijs verder te verhogen tot 10% boven die armoedegrenzen. Want ook mensen die recht hebben op minimumuitkeringen, hebben voldoende lang bijdragen betaald om aanspraak te kunnen maken op een uitkering. Die uitkering moet sociaal adequaat zijn en voldoende bescherming kunnen bieden tegen het risico op armoede.”

WAT MET DE FINANCIERING VAN DE SOCIALE

ZEKERHEID?

De sociale bijdragen, dus hetgeen de werkgever en de werknemer betalen op het brutoloon,

"Het verzekeringsprincipe staat al jaren onder druk”, verklaart Lisa Castelein (links)

, coördinator van het Advies- en Kenniscentrum Sociale Zekerheid van ACLVB, in een recente podcast over de werking van onze sociale zekerheid. Check Spotify: 'ACLVB legt het uit'

vormen vandaag nog steeds de belangrijkste financieringsbron van de sociale zekerheid. Dat moet ook zo blijven, stelt de ACLVB. Wel zien we dat de werkgeversbijdragen steeds minder bijdragen aan de financiering van de sociale zekerheid. Daardoor moet de overheid, dus u en ik, meer en meer gaan tussenkomen.

Dus willen wij dat de werkgevers meer bijdragen moeten betalen? “Wel, in de eerste plaats vragen we dat de bijdrageverminderingen geëvalueerd worden op hun doelmatigheid”, nuanceert Lisa Castelein. “Dat betekent: werkgevers k unnen wel bijdrageverminderingen genieten, maar die verminderingen moeten hun doel kunnen bereiken. Wanneer het doel van de vermindering is extra jobs te creëren en blijkt dat de jobcreatie achterwege blijft, dan zijn we van mening dat die vermindering moet worden herbekeken of geschrapt.”

Als de sociale bijdragen de belangrijkste financieringsbron voor de sociale zekerheid zijn, volgt daaruit dat er voldoende jobs moeten gecreëerd worden. Maar niet om het even welke jobs! De ACLVB ijvert voor kwalitatief volwaardige jobs voor iedereen en een volwaardige toegang tot de sociale zekerheid. Daarom blijft de Liberale Vakbond zich verzetten tegen het statuut van de flexi-jobs en tegen de verdere uitbreiding van dat statuut. Lisa Castelein herinnert daarbij aan situaties tijdens de coronacrisis: “Mensen die een flexi-job uitoefenden, konden ineens ook geen aanspraak maken op uitkeringen tijdelijk werkloosheid, waardoor sommigen een enorme inkomensval hebben meegemaakt.”

SOCIALE RATIO’S VOOR KWALITATIEVE JOBS Hoe gaan we er als vakbond op toezien dat er

voldoende jobs gecreëerd worden en dat het gaat om echte, volwaardige jobs? In haar federaal memorandum voor de nieuwe regering heeft de ACLVB alvast een passend beleidsvoorstel klaar, nl. dat van sociale ratio’s omtrent precaire arbeid. Met die sociale ratio’s hopen we al een eerste stap te kunnen zetten naar kwalitatieve loopbanen. “Want het is al lang bekend dat in het geval van precaire arbeidscontracten, er ook vaak een link is met een verhoogd sociaal risico, bijvoorbeeld een verhoogde kans op werkloosheid, ziekte, arbeidsongevallen, …” Concreet zou de ACLVB sociale indicatoren met betrekking tot precaire arbeid willen invoeren. Op basis van een sectorale definitie zal een bovengrens vastgelegd worden voor die precaire contracten en dan zouden we voor elk bedrijf een ratio gaan berekenen om na te gaan of het bedrijf die bovengrens al dan niet heeft overschreden. Werd de bovengrens overschreden doordat de onderneming bijvoorbeeld te veel gebruik maakte van contracten van bepaalde duur, van uitzendarbeid, van flexi-jobs, … dan zou de werkgever gesanctioneerd worden met een hogere werkgeversbijdrage. Het is dus een soort van responsabiliseringsbijdrage voor de werkgevers, zoals we die op vandaag in zekere zin ook kennen voor het overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten met dezelfde uitzendkracht. Of anders gezegd: een verdere doorvoering van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

IEDERS VERANTWOORDELIJKHEID

Willen we dat we verder kunnen werken aan de versterking en de uitbouw van het levend monument dat onze sociale zekerheid is, dan is het v an belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft opnemen. Daarom nog even stilstaan bij een oproep die Nationaal Secretaris Katrien Allaert aan het eind van de studienamiddag heeft gelanceerd. Ze riep de mensen op om zich zo goed mogelijk te laten informeren en zich te laten vormen over sociale zekerheid, zodat ook een reeks mythes uit de wereld kan worden geholpen en zodat het sociaal draagvlak, de wil om bij te dragen tot ons sociaal systeem, kan worden vergroot.

Verantwoordelijkheid en solidariteit, het zijn twee kernwaarden van de ACLVB. Meer dan ooit is het zinvol dat we die waarden blijven aanhouden. Hopelijk draagt de nieuwe regeringsploeg bij tot het duurzaam instandhouden van onze sociale zekerheid. Het ACLVB-memorandum vormt alvast een onderbouwde inspiratiebron!

VRIJUIT juni-juli 2024 9 ACTUALITEIT

Maaltijdcheques: alle partijen gaan akkoord

Tijd voor actie nu!

De Liberale Vakbond heeft aan de voorzitters van de Belgische politieke partijen gevraagd wat ze vinden van een verhoging

van het maximumbedrag voor maaltijdcheques van 8 naar 10 euro. Resultaat: iedereen gaat akkoord! Dus wanneer komt deze verhoging erdoor?

In februari lanceerde de ACLVB de website boostmaaltijdcheques.be, met een petitie voor het optrekken van de maaltijdcheques. De reden voor ons voorstel? De wet op de loonnorm van 1996 is veel te beperkend, waardoor er geen ruimte is voor loonsverhogingen bovenop de index. In het licht van de voedselinflatie is het verhogen van de maximumwaarde van maaltijdcheques een makkelijke en snelle maatregel om het probleem van de koopkracht te verhelpen. Die maximumwaarde is sinds 2016 niet veranderd. Toch zijn de voedselprijzen, exclusief alcoholische dranken, sindsdien met 37,85% gestegen! Het doel van de petitie is om gewicht te geven aan ons voorstel, zodat we het kunnen voorleggen aan de Regering.

STANDPUNT VAN DE POLITIEKE PARTIJEN

Twee maanden later had de petitie al meer dan 25 000 handtekeningen verzameld. Gezien dit

indrukwekkend aantal vond de Liberale Vakbond het hoog tijd om de voorzitters van de verschillende politieke partijen te raadplegen over hun standpunt in deze kwestie. Bleek dat een grote meerderheid ons voorstel steunde. “De partijen zeiden dat ze vreesden dat er geen consensus zou zijn, maar de ontvangen antwoorden bewezen het tegendeel,” zegt Gert Truyens, Nationaal Voorzitter van de ACLVB.

Les Engagés willen deze verhoging zelfs opnemen in het volgende regeerakkoord. De MR stelt voor de maaltijdcheque te verhogen tot € 15, maar legt niet uit hoe ze dit wil doen.

136 ZETELS OP 150

Alle Nederlandstalige partijen zijn voorstander van deze verhoging, maar de ACLVB stelt vast dat ze voorzichtiger zijn en dat hun aanpak meer uiteenloopt. Zo pleit Vooruit voor een automatische indexering, terwijl partijen als de N-VA en

CD&V de voorkeur geven aan een eenmalige verhoging.

“Geen enkele partij die gereageerd heeft, gaf een negatief antwoord op onze vraag. Als we de antwoorden omrekenen naar Kamerzetels, dan haalt de verhoging van de maaltijdcheques een uitzonderlijke score van 136 op 150. Waar wachten we nog op?”, vraagt Gert Truyens.

TIJD VOOR ACTIE

Helaas werd tot de laatste plenaire vergadering op 8 mei geen vooruitgang geboekt. We zullen nu moeten wachten op de vorming van een nieuwe regering om te hopen dat de verhoging van de maaltijdcheques werkelijkheid wordt.

“Onze boodschap aan de overheid is duidelijk: zorg ervoor dat het wettelijke kader deze verhoging toelaat. Het is helemaal niet moeilijk om in te voeren, het is gewoon een kwestie van politieke wil", besluit Gert Truyens.

10 VRIJUIT juni-juli 2024 ACTUALITEIT

De ACLVB heeft zich dit jaar aangesloten bij de 8 mei-coalitie

Op 8 mei herdenken we de dag waarop de geallieerden in 1945 het fascisme overwonnen. Het is een gedenkdag opdat we nooit zouden vergeten wat er gebeurd is en we lessen zouden trekken zodat zoiets nooit meer kan herhaald worden. De 8 mei-coalitie stelt voor om van de dag opnieuw een feestdag te maken.

De 8 mei-coalitie is ontstaan uit de wens van een reeks vooraanstaande personen uit het middenveld, culturele en academische kringen, verenigingen en vakbondsorganisaties om rond deze symbolische datum samen te komen en te werken aan herdenking: om de nazi-barbarij niet te vergeten, waakzaam te zijn tegenover extreemrechts en de boodschap over te brengen naar de jongeren. Door ons bij deze coalitie aan te sluiten herbevestigen we als Liberale Vakbond onze kernwaarden van vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid en onderstrepen we de onverenigbaarheid ervan met extreemrechts. Als belangrijk moment voor deze herinnering organiseerde de coalitie op 5 mei een herdenking aan het Fort van Breendonk. Tijdens deze bijzonder krachtige herdenking, op de plek van alle verschrikkingen, lieten enkele duizenden mensen en onze organisatie zien dat ze nooit zullen vergeten. En hoe konden we niet anders dan ontzag hebben voor Simon Gronowski, nu 92, die op 11,5-jarige leeftijd ontsnapte uit het 20ste deportatiekonvooi naar Auschwitz. Hij sprak een bewogen menigte toe, nog steeds met een ongelooflijke energie; onvermoeibaar waarschuwde hij jongeren en anderen tegen de terugkeer van het weerzinwekkende gedrocht en hij informeerde hen over de gevaren van extreemrechts.

Tijdens deze herdenking nam de ACLVB het woord om een sterke boodschap over te brengen over de waarden die haar dagelijks handelen sturen. De belangrijkste punten hernemen we hier.

Zonder waakzaamheid en zonder de Geschiedenis verontschuldigen en tolereren we het onvergeeflijke en het ontoelaatbare.

We moeten ons verleden onder ogen zien om een wankelende toekomst te voorkomen. We moeten ons verleden onder ogen zien om te verklaren, te begrijpen en te leren aan de volgende generatie.

Herinnering is een levend iets. Extremisme, onverdraagzaamheid, onverschilligheid, holocaustontkenning, racisme, antisemitisme, fascisme, … dit alles maakt extreemrechts actief en soms ongrijpbaar. Het maakt deel uit van ons dagelijks leven. Het wordt onderdeel van het alledaagse en krijgt soms hier en daar vaste voet aan de grond in bepaalde groepen, in bepaalde landen en in de hoofden van velen.

Gisteren deden onze ouderen recht aan de slachtoffers van de nazibarbarij. Ze bouwden aan een gemeenschappelijk goed tegen extreemrechts door middel van het universele recht en de erkenning voor elke burger, elke werknemer, elke groep en elke gemeenschap om te leven in waardigheid en vrijheid. De Europese Unie, onze openbare ruimten, de federale staat, de sociale zekerheid en de sociaaldemocratie zijn de pijlers hiervan. Dit is historische en reconstructieve rechtvaardigheid. Ze wordt elke dag verdedigd, elke week uitgelegd, elke maand vernieuwd en elk jaar herdacht.

8 mei moet hier een hoeksteen van zijn. Onze generatie heeft de opkomst van het nazisme geanalyseerd en de laatste getuigen ervan in twijfel getrokken. We hebben begrepen dat de wet en de regels op zich geen absolute veiligheid bieden tegenover het weer oplevende extreemrechts. Wat we nodig hebben is dagelijkse praktijk, verzet en integriteit tegenover extreemrechts. Want de banaliteit van het kwaad is een democratische realiteit. Laten we ons niet inbeelden dat totalitaire en gedachtenbeperkende systemen in één keer kunnen worden opgelegd. Natuurlijk niet. Het is een kwestie van kleine stapjes. Kleine ingrepen in onze vrijheid, in de structuren die onze vrijheid ondersteunen. Tevredenheid is een gevaar. Zoals de liberale denker John Stuart Mill zei: “Om te zegevieren heeft het kwaad alleen de passiviteit van goede mensen nodig.”

De laatste rechtstreekse getuigenissen zijn cruciaal. Ze zijn van vitaal belang voor ons model van democratie en tegen extreemrechts. Verzet bieden in het tijdperk van sociale media is vechten tegen een leugen die de hele wereld is rondgegaan, terwijl de waarheid nog bezig is haar schoenen aan te trekken, om Mark Twain te parafraseren. Morgen zal de generatie die haar verantwoordelijkheid zal nemen als actor van verandering, de democratische verworvenheden moeten verdedigen en haar praktijk tegen extreemrechts moeten vernieuwen. Wij roepen op tot waakzaamheid. Dit is zowel een individuele als een collectieve verplichting. Sommige mensen zullen altijd excuses en tolerantie vinden tegenover het onverdraaglijke. Omdat het hen niet direct aangaat, niet op dit moment. Maar ons wel! Het is aan ons om onverschilligheid om te zetten in verontwaardiging en betrokkenheid.

Aan de jongeren zeggen we: zorg dat je opgeleid bent want we hebben al jullie intelligentie nodig, kom in beweging want we hebben al jullie enthousiasme nodig, laten we ons organiseren want we hebben al onze kracht nodig! En nee, het is niet gemakkelijk. Maar het is goed voor ons en het is goed voor iedereen. Het vereist een dagelijkse inzet om de wreedheid van te simplistische oplossingen te doorbreken.

Als vakbond verdedigen we rechten die een waardig leven creëren en in stand houden in complexe situaties: de sociale zekerheid, de vrijheid om te onderhandelen en de democratie in de bedrijven.

Als vakbond stellen we solidaire oplossingen voor binnen verantwoordelijke, transparante en controleerbare structuren. Dit vergt een dialoog die put uit de ervaringen van iedereen.

We hebben de morele plicht om de sociale democratie te doen leven en antwoorden te geven op de problemen van de mensen. We hebben ieders hulp nodig om een betere wereld op te bouwen, een wereld die vrij, solidair, verantwoordelijk en verdraagzaam is. Omdat vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit en verantwoordelijkheid voor altijd onverenigbaar zijn met extreemrechts.

Omdat deze waarden tijd nodig hebben om herinnerd, verrijkt en herboren te worden.

We hebben 8 mei nodig, dag van bevrijding.

VRIJUIT juni-juli 2024 11 ACTUALITEIT

ARBEIDSRECHTBANK

Beroep tegen de verkiezingsuitslag

Gebeurden tijdens de sociale verkiezingen in jouw onderneming onregelmatigheden die de verkiezingsuitslag hebben beïnvloed? Dan kan je - onder bepaalde voorwaarden - beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

UITERSTE DATUM BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK

Binnen de 13 dagen na de aanplakking van de uitslag van de stemming kunnen de werkgever, de werknemers of de betrokken representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties beroep instellen bij de ar beidsrechtbank.

Het vertrekpunt van de termijn van 13 dagen is de dag van de effectieve aanplakking van de uitslag van de sociale verkiezingen, zelfs indien de aanplakking vroeger p laatsvond dan Y + 2 (Arbeidshof Bergen, 19.05.2017).

Een beroep dat ingesteld werd op Y + 15 terwijl de uitslag werd aangeplakt op Y + 1, is laattijdig en dan ook onontvankelijk (Arbeidsrechtbank Brugge, 09.07.2012).

Het beroep kan betrekking hebben op:

• e en verzoek tot gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van de verkiezingen: het is mogelijk dat voor een bepaald kiescollege de kiesverrichtingen vernietigd w orden en voor een ander niet (Arbeidsrechtbank Henegouwen, afd. Binche 21.01.2021, 20/1922/A)

• d e verbetering van de resultaten van de verkiezingen, in geval van fouten bij de telling van de stemmen, van de verdeling van de mandaten … d e beslissing tot stopzetting van de procedure

• d e aanduiding van de vertegenwoordigers van de werkgever in de raad of het c omité

Vanaf de huidige sociale verkiezingen zullen, ingevolge een wijziging aan de wetgeving sociale verkiezingen fouten binnen de verkiezingsuitslag die berusten op louter materiële vergissingen zonder tussenkomst

van de arbeidsgerechten kunnen worden rechtgezet. Een akkoord tussen de werkgever en alle representatieve werknemerse n kaderledenorganisaties die kandidaten hebben voorgedragen, is hiervoor wel vereist.

Een rechtzetting die een invloed heeft op de volgorde of de bijzonder ontslagbescherming van de kandidaten en verkozenen, wordt echter niet als een louter materiële vergissing gezien, zodat een uitspraak van de arbeidsgerechten noodzakelijk blijft.

Het beroep moet niet alleen tijdig worden ingesteld, maar mag bovendien niet g esteund zijn op handelingen die aan de kiesverrichtingen voorafgingen (Hof van Cassatie 22.10.1984, JTT 1985,99; Hof van Cassatie 17.12.1984, JTT 1986,13).

Men moet voor de datum van de verkiezingen, te gepasten tijde, beroep aantekenen z odat de verkiezingsprocedure nog normaal kan verlopen.

D e verkiezingen kunnen dus niet vernietigd worden op grond van een betwisting o mtrent de samenstelling van de kiescolleges. De arbeiders en bedienden waren ondergebracht in een afzonderlijk kiescollege d aar waar er een gemengd kiescollege had moeten worden opgericht. Er werd betreffende deze onregelmatigheid pas beroep in gesteld na de verkiezingen. De Arbeidsrechtbank van Leuven wees het beroep d an ook af omdat de vakorganisatie reeds eerder kennis had van deze onregelmatigheid en dus voor dag Y beroep had moeten aantekenen (Arbeidsrechtbank Leuven, 28.06.2016, 16/529/A).

Tot slot moet diegene die een zaak aanhangig maakt bij de rechtbank, belang

a antonen om ze in te dienen. Indien de onregelmatigheden de uitslag niet beïnvloeden, is er sprake van een gebrek aan belang en is de vordering onontvankelijk (Arbeidsrechtbank Henegouwen, afd. Charleroi 05.02.2020, 20/1839/A en 20/1951/A).

ONTBREKEN VAN OPMERKINGEN IN HET PROCES-VERBAAL

De afwezigheid van opmerkingen in het proces-verbaal van de verkiezingen verhindert niet dat er een procedure kan worden in gesteld tegen de verkiezingsuitslag (Arbeidsrechtbank Luik, afd. Luik 27.01.2021, AR 20/3231/A). De verkiezingswetgeving raakt immers de openbare orde en geen enkele bepaling van de verkiezingswet vereist dat er opmerkingen in het proces-verbaal moeten voorkomen.

D e afwezigheid van opmerkingen door de getuigen in het proces-verbaal kan wel de beslissing van de rechtbank beïnvloeden (Arbeidsrechtbak Henegouwen, afdeling Charleroi 02.09.2016, 16/2475/A).

Zo veegde de Arbeidsrechtbank van Brussel de opgeworpen argumenten, dat het g eheim van de stemming niet gewaarborgd was en de kiezers mogelijk beïnvloed werden van tafel, omdat in het proces-verbaal o mtrent het chaotisch verloop van de stemming doordat op de laatste knip diende te w orden uitgeweken naar een piepklein keukentje, geen opmerking was geformuleerd en de getuigen ook niet mondeling w aren tussengekomen (Arbeidsrechtbank Brussel 16.06.2016, 16/1441/A)

Opmerkingen in het proces-verbaal zijn dus van groot belang in het kader van de bewijslevering van bepaalde feitelijkheden.

12 VRIJUIT juni-juli 2024

STEMMING PER BRIEF

De gronden op basis waarvan een stembiljet in geval van stemming per brief ongeldig worden verklaard, worden in de wet op gesomd, met name:

• d e na het sluiten van de stemming binnengekomen stembiljetten

• d e stembiljetten teruggezonden in een omslag waarop de handtekening van de kiezer ontbreekt de stembiljetten teruggezonden door een kiezer die reeds is komen stemmen in het stembureau

• d e stembiljetten die door een kiezer zijn verstuurd in een omslag waarin zich verschillende stembiljetten bevinden

Er bestaan geen wettelijke voorschriften over de manier waarop de per post toegekomen stembrieven alvorens er overgegaan wordt tot de sluiting van de stemming dienen te worden bewaard (Arbeidsrechtbank Brussel 20.01.2021, AR 20/1421/A)

Stembiljetten die te laat toekomen ingevolge een gebrekkige werking van de Post, z ijn om bovenvermelde reden ongeldig. De gebrekkige werking van de Post heeft de werknemers niet in de onmogelijkheid gesteld om hun stem uit te brengen. De kiezer h eeft door beroep te doen op de Post, het risico dat zijn brief te laat zou zijn gedekt. De vertraging bij de postdiensten is een ”jammer genoeg welbekend risico” (Arbeidsrechtbank Henegouwen, afd. Binche 21.01.2021, 20/1922/A).

Een laattijdige aankomst van stembiljetten door technische problemen van de Post kan niet als overmacht worden beschouwd of worden verholpen door een akkoord tussen de werkgever en de vakorganisaties tot v erdaging van de stemopneming (Arbeidsrechtbank Gent 27.06.2016, 16/1268/A).

D e Arbeidsrechtbank van Luik oordeelde dat wanneer men gebruikgemaakt heeft van een postbus de brieven die tijdig in het postkantoor aanwezig waren, verondersteld zijn tijdig te zijn aangekomen zelfs indien ze niet in de postbus gedeponeerd waren. In de concrete situatie had men in het postkantoor een plasticzak aangetroffen met 133 briefstemmen terwijl er in de p ostbus zelf slechts 110 zaten (Arbeids-

rechtbank Luik, afdeling Luik 26.01.2021, 20/23315/A).

In geval van stemming per brief moet de kiezer op de buitenomslag waarin hij zijn stembiljet terugstuurt, zijn handtekening plaatsen. Aangezien de wetgeving inzake sociale verkiezingen van openbare orde is, kan men van deze regel niet afwijken en kan dus geenszins overeengekomen worden dat stembiljetten die teruggezonden w orden waarbij de handtekening van de keizer ontbreekt toch geldig zijn (Arbeidshof Antwerpen 2021 09.04.2021, 221/ AH/43).

Uit een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Henegouwen, afdeling Binche kan worden afgeleid dat de onvoldoende frankering van de terugzendomslagen aanleiding kan geven tot vernietiging van de sociale verkiezingen. Zo bepaalde briefstemmen tijdig zijn aangekomen zonder dat er sprake w as van een opmerking vanwege de post en de vakorganisatie geen exemplaar van de betwiste omslagen kan voorleggen is de onvoldoende frankering evenwel niet bewezen (Arbeidsrechtbank Henegouwen, afd. Binche 21.01.2021, 20/1922/A).

GELDIGHEID STEMBILJETTEN

De ingevulde stembiljetten zelf geven ook steeds aanleiding tot betwistingen.

Overeenkomstig artikel 61 van de wet op de sociale verkiezingen zijn de hiernavolgende stembiljetten ongeldig:

• d e andere stembiljetten dan die welke aan de kiezer zijn overhandigd op het ogenblik van de stemming

• d e stembiljetten waarop meer dan één stem bovenaan een lijst is uitgebracht d e stembiljetten waarop de kiezer een stem bovenaan een lijst en tevens één of meer stemmen voor één kandidaat of meerdere kandidaten van een andere lijst of meerdere andere lijsten heeft uitgebracht of de stembiljetten met stemmen voor kandidaten van verschillende l ijsten

• d e stembiljetten waarvan de vorm of de afmetingen zijn veranderd of die binnenin enig papier of voorwerp bevatten of w aarvan de kiezer door een teken, een doorhaling of een merk kan worden herkend

Het teken van de stemming, zelfs wanneer het op onvolmaakte wijze is aangebracht, wordt door de verkiezingswet als een geldig uitgebrachte stem beschouwd, tenzij h et duidelijk in de bedoeling van de kiezer lag het stembiljet herkenbaar te maken.

De verkiezingswet beoogt het geheim van de stemming te garanderen (Arbeidshof Brussel, 12.12.2012).

De nietigheid van een stembiljet moet restrictief worden beoordeeld, aangezien de nietigheid de manifeste negatie van de wil van een kiezer inhoudt (Arbeidsrechtbank Gent, afdeling Aalst 15.06.2016).

Ilse Veugen

VRIJUIT juni-juli 2024 13 ARBEIDSRECHTBANK

VOORDELEN

Maak je zomerplannen waar met de voordelenkaart van ACLVB

Je interieur in een nieuw kleedje? Doe het met 5% korting dankzij de aankoopvouchers van Maisons du Monde.

Verwezenlijk nu je doe-het-zelf-project. Profiteer van liefst 15% korting op het hele GAMMA-assortiment.

Koop je vouchers voor een ultieme shopervaring bij Inno. Het levert je 8% korting op.

Bestel je aankoopvouchers en geniet van 7% korting bij Zalando.

Reisspullen en ander moois van A.S. Adventure? Met de aankoopvouchers betaal je 5% minder.

Alles wat je maar nodig kunt hebben, vind je op Bol. Met een voucher wordt je aankoop 5% goedkoper.

De langste dagen van het jaar komen eraan. Geniet volop en leef je uit. Dankzij het voordelenplatform van ACLVB gaat dat net een tikkeltje makkelijker. Ontdek ze gauw, de talloze exclusieve kortingen voor leden van de Liberale Vakbond!

HOE VERKRIJG JE DEZE EN ANDERE KORTINGEN VOOR LEDEN

VAN DE ACLVB?

Neem snel een kijkje op www.voordelen.aclvb.be en profiteer van de vele voordelen.

Nieuwe gebruiker? Activeer je account

Ga naar www.voordelen.aclvb.be en klik op de knop ‘mijn account activeren’. Vul je lidnummer zoals vermeld op je ACLVB-lidkaart in (= identificatiecode) en het wachtwoord ACLVBCGSLB (= activatiecode). Kies vervolgens een e-mailadres als gebruikersnaam en een gepersonaliseerd wachtwoord.

Problemen bij het inloggen of registreren? De helpdesk van Edenred is te bereiken per mail naar support-ekivita-be@edenred.com Of ga naar www.voordelen.aclvb.be, klik op Hulpcentrum en dien je vraag in.

Vind je je ACLVB-lidnummer niet terug? Contacteer je ACLVB-secretariaat.

Tip: download de app Ekivita Edenred via de App Store of de Google Play Store!

• zeer gebruiksvriendelijk

• bestel je vouchers in 3 klikken

• altijd en overal beschikbaar, de klok rond

• nooit meer je vouchers vergeten: haal ze tevoorschijn wanneer je ze nodig hebt beheer eenvoudig je account k rijg toegang tot je vouchers, zelfs offline

• bekijk al je besparingen op het voordelenplatform

Ontvang een mooie korting tot 40% op een selectie Philips-producten.

Dankzij de aankoopvouchers kosten je boodschappen bij Carrefour je 2,5% minder.

14 VRIJUIT juni-juli 2024

Patrick Roijens verkozen tot algemeen voorzitter van het VSOA

Op zaterdag 20 april werd Patrick Roijens verkozen tot de nieuwe algemeen voorzitter van het VSOA. Hij treedt hiermee in de voetsporen van François Fernandez-Corrales.

Het VSOA (Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt) is collectief aangesloten bij de ACLVB en verdedigt de belangen van het personeel in de overheidsdiensten. Tijdens de jongste Algemene Vergadering - in Tour en Taxis te Brussel - stond de aanstelling van een nieuwe voorzitter op de agenda. Patrick Roijens werd via een stemming gekozen uit 2 kandidaten. Roijens woont in Hasselt, is 58 jaar en komt uit de groep Politie binnen het VSOA. Door zijn jarenlange ervaring als onderhandelaar bij allerhande sectorale akkoorden kent hij de wereld van de politiek en de overheid zeer goed. Hij was onder meer ook verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de groep Politie.

Patrick Roijens, gefeliciteerd met deze nieuwe uitdaging! Op welke manier wilt u uw stempel drukken als voorzitter?

Patrick Roijens: Onze organisatie moet aantrekkelijk zijn, zeker ook voor jongeren. Ook zij moeten zich aangesproken voelen. Belangrijk daarbij is dat we inzetten op communicatie. Nieuws verspreidt zich razendsnel, tegen het avondjournaal is het vaak al oud nieuws. Jongeren gebruiken bovendien andere sociale -

mediakanalen. Onze uitstraling is belangrijk, we moeten aandacht hebben voor een sterke beeldvorming. We dienen ervoor te zorgen dat we eveneens zichtbaar zijn bij niet-leden, dat ze ons al kennen nog voor ze overwegen zich aan te sluiten, zodat het VSOA een evidente keuze is.

Waarin is het VSOA anders dan de andere overheidsvakbonden?

We doen op een andere manier aan syndicalisme. Wij zijn de overlegvakbond. We werken constructief toe naar oplossingen. Dat wil niet zeggen dat we nooit zullen manifesteren. Maar dat is niet ons eerste doel. Het is niet onze stijl om bij sociale conflicten de deur dicht te gooien, wel om duurzame oplossingen te zoeken door te blijven investeren in de dialoog. Natuurlijk vereist dat een luisterbereidheid aan weerszijden van de tafel.

Hoe verloopt de samenwerking tussen het VSOA en de ACLVB?

Die verloopt goed en is zeer waardevol. We hebben onder meer een stem in het Nationaal Bureau van de ACLVB. Zeker is dat we veel kunnen opsteken van elkaar. De openbare sector kan veel leren van de private sector, bv. laatst nog rond het thema mobiliteit, en vice versa. Via het uitwisselen van good practices kunnen we elkaar enkel maar versterken en op die manier de liberale syndicale familie nog groter maken.

U neemt de fakkel over van François Fernandez-Corrales, die met pensioen gaat. Waarvoor bent u uw voorganger erkentelijk?

François heeft de organisatie beter en sterker gemaakt. Onder zijn voorzitterschap zijn ook op het vlak van communicatie, onder meer op de sociale media, veel positieve stappen gezet en is het ledenaantal aardig toegenomen. Het werk is natuurlijk nooit af. Een hoger ledenaantal zorgt ervoor dat je stem luider klinkt in het sociaal debat. Intussen dienen we de leden die bij ons zijn aangesloten, zien te behouden, we moeten hun een fatsoenlijke service blijven aanbieden, zorg voor ze dragen, bereikbaar zijn, en hen snel en terdege helpen.

Van harte alle succes toegewenst!

“We hebben voor meer vertrouwen gezorgd”

Na 10 jaar als Algemeen Voorzitter van het VSOA is het voor François Fernandez-Corrales tijd om de balans op te maken en te genieten van een welverdiend pensioen. In de voorbije periode kwamen een aantal crisissen op zijn pad, waaronder de aanslagen in Brussel en de coronapandemie. Daarnaast kregen het openbaar ambt en de ambtenaren het geregeld zwaar te verduren.

François Fernandez-Corrales is echter positief over dit decennium, waarin zijn organi-

satie sterker werd op vele vlakken: waarden, imago, communicatie en de verdediging van de belangen van de VSOA-leden.

“Ik onthoud vooral dat we voor meer vertrouwen hebben gezorgd, niet alleen bij onze leden maar eveneens tussen het VSOA en de ACLVB,” vertelt hij. “We wisten ook ons ledenbestand uit te breiden en, in een gezamenlijke inspanning met de ACLVB, hebben we onze dienstverlening naar hen toe verbeterd.” De Liberale Vakbond feliciteert François met

zijn uitmuntend parcours en zijn niet-aflatende toewijding aan het VSOA, waarbij hij de waarden van vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en integriteit hoog in het vaandel hield. Wij wensen hem een gelukkig en gezond pensioen toe, vol nieuwe, bekorende avonturen! Dankjewel.

François Fernandez-Corrales

VRIJUIT juni-juli 2024 15 VSOA

FISCALITEIT

Tijd voor de belastingaangifte

Het aangifteformulier is nu al even verschenen in het Belgisch Staatsblad. De aangifte is lichtjes afgeslankt: voor Vlaanderen tellen we 833 codes, voor Wallonië 839 en Brussel klopt af op 826 codes. Net zoals vorig jaar zullen bij een gemeenschappelijk

belast koppel de gegevens van de oudste partner in de linkerkolom staan en die van de jongste in de rechterkolom.

WETTELIJKE INDIENINGSTERMIJNEN

Sinds vorig jaar zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Het algemeen principe blijft voor de ‘gewone’ aangiften: indienen ten laatste op 30 juni 2024 bij een papieren aangifte en ten laatste op 15 juli 2024 via MyMinfin (voor zowel burgers als mandatarissen). Een langere aangiftetermijn is mogelijk als de aangifte als ‘complex’ wordt beschouwd. Je hebt dan tijd tot 16 oktober 2024 via MyMinfin. Complex betekent bijvoorbeeld winsten o f baten, maar ook buitenlandse beroepsinkomsten. Opgelet! Heb je een complexe aangifte maar doe je je aangifte nog steeds op papier, dan geldt toch 30 juni 2024 als indieningsdatum.

Dezelfde termijnen zijn eveneens geldig indien je een voorstel van vereenvoudigde aangifte wil wijzigen.

NETTOBESTAANSMIDDELEN

De hoogte van de bestaansmiddelen is belangrijk om uit te maken of een kind al dan niet nog ten laste kan blijven van de ouder(s). Voor de inkomstenjaren 2023 en 2024 werd het contingent uren studentenarbeid verhoogd van 475 tot 600 uren op jaarbasis. Door voor deze aanslagjaren het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen voor kinderen te verhogen, verkleint de kans dat een kind dat meer uren studentenarbeid presteert, niet langer ten laste is. In het kader van een meer gelijke behandeling van ouders, ongeacht de samenlevingsvorm, is het maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen gelijkgeschakeld voor alle kinderen op het hoogste bestaande maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen. Voor aanslagjaar 2024 is dit € 7 010.

KOOPKRACHTPREMIE

De aangifte kent een nieuwe subrubriek 12 (vak IV). Het gaat hier om de koopkrachtpremie die in 2023 kon worden uitgereikt van maximaal € 500 of bij ‘uitzonderlijke hoge winst’ van € 750. Deze premie is – mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – vrijgesteld van belastingen. Maar stel dat je bij verschillende werkgevers een premie hebt gekregen, dan wordt het gedeelte boven de € 750 belast. Kreeg je van je (enige) werkgever een premie van bijvoorbeeld € 900, dan wordt de premie volledig belast. Vandaar de toevoeging van de code in de aangifte.

VRIJWILLIGE RELANCE-UREN

Net als de vorige jaren heeft de subrubriek 11 (vak IV) betrekking op de vrijwillig gepresteerde overuren zonder overwerktoeslag, de 120 overuren in de periode van 1.7.2023 tot 31.12.2023 die vrijgesteld zijn van belasting als zij uiterlijk worden betaald in het 2de kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de overuren zijn gepresteerd. Ook de nog niet benutte vrijstelling voor overuren gepresteerd in 2021 en/of 2022, die pas werden betaald in 2023, kan nog aangevraagd worden in de aangifte.

BEZOLDIGINGEN GEPENSIONEERDEN

IN DE ZORGSECTOR

Dit is nog een uitloper van de pandemie, met

name het aanmoedigen van gepensioneerden om te werken in de zorgsector. Ben je gepensioneerd en heb je gewerkt in de periode 1.7.2023 tot (ondertussen) 30.9.2024 in de zorgsector, dan worden je inkomsten afzonderlijk belast tegen 33% (tenzij de progressieve tarieven voordeliger zijn). Je eventuele belastingvermindering op je pensioen blijft hierdoor buiten schot, aangezien deze bezoldigingen niet samengeteld worden met je pensioen.

BELASTINGKREDIET ‘BURGERSPAREN’

In vak XI, maar dan enkel in de versie van het Brussels Gewest, wordt rekening gehouden met een nieuw belastingkrediet i.v.m. aandelen van ‘kredietcoöperaties met sociaal oogmerk’ (belastingkrediet voor maximaal 5 jaar).

AANGIFTE HUUR

Ook in vak XIII zien we een nieuw verplichte in te dienen bijlage (270 MLH) voor huurders die hun betaalde huur fiscaal als beroepskosten inbrengen. Op die manier wordt de link gelegd tussen de huurder die huurgelden als beroepskosten aftrekt en de verhuurder die op de ontvangen huur wordt belast. Voor alle duidelijkheid: de toekenning van een telewerkvergoeding heeft niet tot gevolg dat de verhuurder belast zal worden op basis van de werkelijke huurprijs en huurvoordelen.

Belastinggids 2024

Raadpleeg voor meer info de Belastinggids 2024, die je terugvindt op www. aclvb.be/nl/publicaties. Of vraag tijdig raad in je plaatselijk ACLVB-kantoor.

16 VRIJUIT juni-juli 2024
Martien Van Oyen

Europees Parlement sluit werkzaamheden af

Op 25 april vond de laatste plenaire zitting van het Europees Parlement plaats, waar nog een aantal belangrijke dossiers werden afgeklopt. De belangrijkste voor ons als vakbond waren de richtlijn voor platformwerkers, de zorgplicht-richtlijn en de herziening van de begrotingsregels. Het Europees Parlement gaat nu officieel in reces en zal pas een eerste keer terug samenkomen in z’n nieuwe samenstelling na de Europese verkiezingen van 9 juni.

BESCHERMING PLATFORMWERKERS

Tijdens de laatste plenaire zitting heeft het Europees Parlement ingestemd met de richtlijn platformwerk. Die moet de arbeidsomstandigheden van personen die platformwerk uitvoeren verbeteren. De richtlijn zorgt ervoor dat de arbeidsstatus van mensen die platformwerk verrichten, correct geclassificeerd wordt en dat schijnzelfstandigheid wordt gecorrigeerd. De tekst bevat ook EU-regels voor algoritmisch beheer en het gebruik van kunstmatige intelligentie op de werkplek. Daarnaast wordt er ook nog ingezet op transparantie en het beschermen van de gegevens van platformwerkers. De laatste horde die nu nog dient genomen te worden is de goedkeuring door de Raad (lidstaten). Wanneer dit achter de rug is, kan de richtlijn eindelijk in werking treden.

RICHTLIJN ZORGPLICHT

In de nasleep van de coronacrisis legde commissaris Didier Reynders een zorgplicht-richtlijn op tafel. Zo’n zorgplicht verplicht bedrijven erop toe te zien dat hun internationale toeleveranciers (van goederen en diensten) en subcontractors arbeidsrechten, mensenrechten en milieunormen respecteren. Bedrijven moeten dit in hun aankoopbeleid en duurzame handelsrelaties verankeren (in overleg met de syndicale afvaardiging!), en zullen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor misstanden bij hun toeleveranciers. In de laatste rechte lijn is nog stevig onderhandeld, maar het Belgisch voorzitterschap heeft een wat afgezwakte versie (enkel voor grote bedrijven, maar ook voor hun kleinere toeleveranciers) kunnen redden. De goedkeuring

Het Europees Parlement gaat officieel in reces en zal pas een eerste keer terug samenkomen in z’n nieuwe samenstelling na de Europese verkiezingen van 9 juni. Tijdens de laatste plenaire zitting heeft het ingestemd met de richtlijn platformwerk.

van deze richtlijn zal sociale dumping tegengaan en kwaliteitsvolle tewerkstelling in Europa beschermen.

HERZIENING EUROPESE

BEGROTINGSREGELS

Helaas was er ook minder positief nieuws te rapen tijdens de laatste plenaire zitting. Het voorstel voor nieuwe Europese begrotingsregels werd immers goedgekeurd. Voor ons als vakbond is het problematisch dat de bezuinigingsfilosofie die aan de basis ligt van het huidige Stabiliteits- en Groeipact, behouden blijft. De EU dwingt lidstaten hiermee te strenge besparingen door te voeren, terwijl er meer dan ooit nood is aan sociale en duurzame investeringen in onze economie.

KORTE TERUGBLIK

Deze laatste plenaire vergadering biedt ons ook de kans om even kort terug te blikken op

welke concrete stappen er door de EU zijn ondernomen met het oog op een meer sociaal Europa. Het valt niet te ontkennen dat er de afgelopen 5 jaar positieve stappen zijn gezet, denk maar aan de richtlijn inzake de minimumlonen, de richtlijn inzake loontransparantie, bescherming voor platformwerkers en nog zo veel meer. Allemaal zaken die nog niet zo lang geleden ondenkbaar of zelfs onbespreekbaar waren. Het is duidelijk dat de afgelopen jaar 5 jaar stilaan het besef groeit dat gemeenschappelijk economisch beleid gepaard moet gaan met sociaal beleid. Uiteraard is dit voor ons als vakbond slechts het begin en zal het zaak zijn om te blijven ijveren voor een prominente rol voor sociaal beleid in de EU.

ACLVB EN HET EUROPEES PARLEMENT

Ook na de verkiezingen zullen we als ACLVB de werkzaamheden van het Europees Parlement nauwgezet blijven opvolgen. Net als de voorbije legislatuur zullen we op regelmatige tijdstippen briefings organiseren gezamenlijk met de 3 Belgische vakbonden en de Belgische Europarlementsleden. Dit biedt ons als vakbond de gelegenheid om onze standpunten en prioriteiten rechtstreeks kenbaar te maken aan de volksvertegenwoordigers. Deze dialoog heeft al regelmatig gezorgd voor een gunstige invloed op een aantal belangrijke sociale dossiers. Vanaf het moment dat duidelijk is wie de nieuwe Belgische Europarlementsleden zijn, zullen we het nodige doen om dit overleg opnieuw op te starten.

Cedric Heylen Joris Verschueren

VRIJUIT juni-juli 2024 17 EUROPA

BRUSSEL Work has no gender!

17 mei: Dag tegen homofobie

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie herhaalt de ACLVB haar pleidooi voor diversiteit en een

gelijkwaardige behandeling voor iedereen.

België is een van de betere leerlingen in de strijd tegen homofobie in Europa en de rest van de wereld. In haar “Rainbow Map 2024” plaatste Ilga (International Lesbian and Gay Association) o ns land op de derde plaats voor zijn wetgeving ten voordele van LGBTQIA+ mensen.

Betekent dit dat het probleem van homofobie is opgelost? Verre van. Volgens Unia i s het aantal dossiers dat verband houdt met seksuele geaardheid (discriminatie, haatdragende woord of daden) in 2023 toegenomen.

NOG STEEDS POPULAIRE

‘UITDRUKKINGEN’

Bepaalde homofobe uitdrukkingen zoals ‘pot’, ‘nicht’, ‘janet’ maken nog altijd deel uit van het populair taalgebruik. Hoewel ze voor sommigen onschuldig lijken, zijn ze totaal respectloos en kunnen ze aanstoot geven.

Dagelijks nog worden LGBTQIA+ mensen afgewezen, vooral op het werk: beledigingen, grappen bij de koffieautomaat, morele en /of fysieke intimidatie, discriminatie bij aanwerving of oneerlijk ontslag, carrièrebelemmeringen … het zijn slechts enkele v an de onrechtvaardigheden waarmee ze te maken krijgen.

HOMOFOBIE BEGRIJPEN

Homofobie is een gevoel van afwijzing of vijandigheid dat sommige mensen voelen tegenover homoseksuelen of mensen van wie wordt aangenomen dat ze homoseksueel zijn, en meer in het algemeen tegenover mensen die tot de LGBTQIA+-gemeenschap behoren.

A chter dit gevoel van afkeer gaat vaak onbehagen of angst schuil over houdingen of g edragingen die niet overeenkomen met het geaccepteerde idee van wat een man of vrouw zou moeten zijn.

En het gaat niet om een marginaal fenomeen: elk jaar ontvangen Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tientallen klachten over discriminatie en/of intimidatie van LGBTQIA+ m ensen die ongepast gedrag ervaren op de werkvloer. Los daarvan worden veel situaties niet gemeld of onder de aandacht g ebracht van deze twee instellingen!

WAT ZEGT DE WET?

Sommige mensen worden uitgesloten van bepaalde jobs, krijgen geen promotie of

geen toegang tot opleidingen of worden onterecht ontslagen, alleen maar omdat ze tot de LGBTQIA+-gemeenschap behoren.

Dit is niet vanwege een gebrek aan kwalificaties of vaardigheden: deze werknemers z ijn gewoon het slachtoffer van discriminatie en intimidatie. Maar dergelijk gedrag t egen hen is onaanvaardbaar en strafbaar bij wet (in het bijzonder: de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitoefening van hun werk)!

WAT KUN JE DOEN ALS AFGEVAARDIGDE?

Wanneer je getuige bent van beledigingen, dubieuze grappen of pesterijen, onderneem dan actie!

Indien je niet reageert op deze discriminatie, legitimeer je ze. Als werknemersvertegenwoordiger heb je het vertrouwen van je c ollega's verdiend, dus is het je plicht om tussenbeide te komen en voor hen op te komen! Wees niet bang: de wet beschermt je tegen represailles!

De strijd tegen homofobie moet op dezelfde manier worden aangemoedigd als de s trijd tegen iedere andere vorm van discriminatie. Het is belangrijk deze kwestie te b enaderen zoals elke andere en collectief te handelen, niet enkel individueel.

HANDELEN betekent:

• L uisteren naar en opkomen voor werknemers die het moeilijk hebben op het

18 VRIJUIT juni-juli 2024
V.U.: Michaël Dufrane, Boudewijnlaan 1000 Brussel van zegel, art. 198.7 WT.
love has no sex! work has no gender!
Samen leven en werken! ACLVB steunt de strijd tegen homofobie

werk vanwege hun seksuele geaardheid

• P roberen informeel te bemiddelen tussen het slachtoffer en de dader van discriminatie/pester, en er daarbij a an herinneren dat dit bij wet verboden is

• Het slachtoffer ondersteunen en bewijs verzamelen

De kwestie op de agenda van de overlegorganen zetten en de werkgever op de hoogte brengen van de situatie

• De hulpverlener of de psychosociale preventieadviseur inschakelen

De hulp inroepen van deskundigen, Bestendig Secretarissen, de juridische dienst van de ACLVB, Unia of het IGVM

• P reventieve maatregelen nemen, in het bijzonder via sensibiliseringscampagnes, en bijvoorbeeld voorstellen om een non-discriminatieclausule op te nemen in het arbeidsreglement van het bedrijf om de gelijkheid van mannen en vrouwen op de werkvloer te bevorderen, waarbij seksuele geaardheid en genderidentiteit expliciet worden opgenomen

• Stel de kwestie aan de orde bij je werkgever, denk aan de antidiscriminatiewetgeving, herinner werkgevers aan hun wettelijke verplichtingen … maak gebruik van alle mogelijke hulpmiddelen om je collega's te verdedigen

Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn vakbondswaarden en wij verdedigen iedereen zonder onderscheid.

Aarzel niet om contact op te nemen met de ACLVB! We zijn er om je te steunen en te helpen!

Mobiliteit in Brussel

Files, luchtvervuiling, openbaar vervoer, deelsteps, … termen die we vaak horen in

Brussel en die allemaal deel uitmaken van onze mobiliteit.

Elke dag rijden meer dan 400 000 auto's door Brussel (bewoners en pendelaars), en dat is alleen nog maar voor woon-werkverplaatsingen. Het verkeer wordt steeds problematischer: files zijn dagelijkse kost voor de weggebruikers in Brussel.

BEDRIJFSVERVOERPLANNEN

Sinds 2004 zijn Brusselse bedrijven met meer dan 100 werknemers op één site verplicht om een bedrijfsvervoerplan op te stellen.

Het opzet van deze verplichting is tweeledig: enerzijds om milieuredenen en anderzijds om de mobiliteit te verbeteren. Bedoeling is om de milieu-impact als gevolg van het woon-werkverkeer van werknemers te drukken (verbetering van de luchtkwaliteit) en te zorgen voor minder opstoppingen op de wegen in het Brussels Gewest.

Het bedrijfsvervoerplan omvat 2 luiken: 1. Diagnose van de mobiliteit binnen het bedrijf: een beschrijving en analyse van de verplaatsingen van het personeel en de toegankelijkheid van de site voor externe partijen. De diagnose moet worden opgesteld tegen 30 juni 2024.

2. Opstellen van het actieplan: het nemen van maatregelen om duurzamere vervoerswijzen te promoten.

De 2 luiken moeten voor 31 januari 2025 naar Leefmilieu Brussel gestuurd worden.

Je werkgever is verplicht om het volledige bedrijfsvervoerplan voor advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, aan de vakbondsafvaardiging, en het indien nodig te wijzigen alvorens het naar Leefmilieu Brussel te sturen.

In 2025 zouden bedrijven die deze verplichting niet nakomen, voor het eerst kunnen gesanctioneerd worden.

Om onze Brusselse afgevaardigden beter vertrouwd te maken met de Brusselse mobiliteitsproblematiek en het bedrijfsvervoerplan, organiseert het netwerk Brise (Brussels Intersyndicaal netwerk voor Sensibilisering rond milieu), waarvan de Brusselse Regionale van de ACLVB deel uitmaakt, op 23 september een studiedag over dit onderwerp. Noteer de datum alvast in je agenda.

VRIJUIT juni-juli 2024 19 BRUSSEL

Student, jobstudent of schoolverlater? FreeZbe staat voor je klaar

Ben jij student? Wij wensen je veel succes met de examens! Hoe zit het met je studieplanning? Is die oké of kan je schema wel een update gebruiken? Check dan zeker onze handige examenplanner op https://www.freezbe.be/download-onze-examenplanner of vraag jouw exemplaar in je plaatselijke ACLVB-kantoor. Eenmaal de examens gedaan zijn eventjes chillen? Misschien is er dan die studentenjob, hoe zit het daarmee, hoeveel uren mag je werken? Of ben je afgestudeerd en treed je toe tot de ar-

beidsmarkt? Er komen vast veel nieuwe vragen op je af: een cv maken, solliciteren … Ook hier kunnen wij je helpen! Wij kunnen je heel wat informatie geven en je begeleiden in je eerste stappen op het werkveld. En als student hoef je daar zelfs niets voor te betalen, want jouw lidmaatschap is volledig gratis!

Ontdek het allemaal op www.freezbe.be Fijne zomer gewenst!

VRAAG HET AAN

e-mail freezbe@aclvb.be tel. 02 509 16 13

Volg ons

www.freezbe.be

facebook.com/ilikefreezbe

freezbeaclvb

FreeZbe-ACLVB

ACLVB Jongeren-Freezbe

Klaar voor de toekomst met Comé

Een nieuwe kracht aan het roer. En een boeiend opleidingsprogramma voor de komende maanden. Comé, de vormingsdienst van de ACLVB, is klaar voor de toekomst!

Beste lezer, Ik maak van de gelegenheid graag gebruik om me even voor te stellen.

Ik ben Justine Scholiers, kersvers diensthoofd van Comé. Een aantal onder jullie zullen me kennen van Vlaamse Comités of van zo nu en dan een vorming. Tot voor kort adviseur van de Vlaamse Regionale en toch al even actief binnen ACLVB. Aangename kennismaking! Sinds kort neem ik de fakkel over van Katrien Allaert. Katrien, bezieler én trekker van Comé. Onder haar evolueerde de vormingsdienst naar de professionele dienst die we vandaag kennen. Een dienst die jaarlijks heel wat leden en afgevaardigden bereikt met een gevarieerd en aantrekkelijk vormingsaanbod. Een dienst waar we terecht trots op mogen zijn.

Iets met grote schoenen, met vallen en opstaan. Maar evengoed een uitdaging die ik met veel enthousiasme wil aangaan. Bedankt Katrien voor je jarenlange inzet en gedrevenheid!

Sinds kort leidt Justine Scholiers de vormingsdienst van de ACLVB.

Het afgelopen vormingsjaar was een ontzettend boeiend en uitdagend jaar. Een jaar van sociale verkiezingen is altijd een pittig jaar, voor de syndicale werking in de bedrijven, voor onze leden, militanten en collega’s op het terrein maar evengoed voor Comé. Een jaar waar het alle hens aan dek is om ACLVB nog meer op de kaart te zetten als de vakbond met een eigen, constructieve stem. Onze vormingsmedewerkers hebben dan ook alles op alles gezet om onze (nieuwe) kandidaten de nodige handvaten en tools aan te reiken om hen klaar

20 VRIJUIT juni-juli 2024 VLAANDEREN

te stomen voor de sociale verkiezingen.

We starten het vormingsjaar ongetwijfeld met heel wat nieuwe verkozenen. Nieuwe gezichten die we mee willen nemen in een traject van 4 jaar. We kozen er dan ook voor om het vormingsjaar deze keer iets anders aan te pakken. Het is onze ambitie om samen met alle afgevaardigden een traject te lopen tot aan de volgende sociale verkiezingen, waarbij we elkeen de kans geven om te groeien van beginner tot expert. We voorzien een stevig basispakket om de nieuwe afgevaardigden onder te dompelen in ons blauw DNA en hen wegwijs te maken in het sociaal overleg. Voor de opnieuw verkozenen verandert er dit jaar niet zo heel veel. Zij kunnen zoals vorige jaren opnieuw intekenen in tal van vormingen naar keuze. De grootste wijzigingen gaan van start in het vormingsjaar 2025-2026. Dan kan elke afgevaardigde zelf een vormingstraject uitstippelen, afhankelijk van de eigen noden en eigen (voor) kennis. Wens je je te verdiepen in de sociaal-economische balans? Of wil je je specialiseren in arbeidsrecht, communicatie of het onderhandelen? Comé werkt de komende maanden een uitgebreid vormingsaanbod uit om alle afgevaardigden verder te versterken in hun syndicaal engagement.

Ben je niet verkozen? Geen probleem! Ook dit jaar werken we een gevarieerd vormingsaanbod uit voor geïnteresseerde leden en niet-leden van ACLVB.

Nieuwsgierig? Ontdek ons vormingsprogramma 2024-2025 op onze website www.comé.be

5 jaar Groeipakket: doeltreffend of te veel beloftes?

Het Groeipakket, het nieuwe kinderbijslagsys -

teem in Vlaanderen, blaast vijf kaarsjes uit.

Hoog tijd voor een evaluatie!

Al vijf jaar voorziet de Vlaamse overheid ruim 1 miljoen gezinnen maandelijks van een Groeipakket als ondersteuning in de kosten van kinderen en om kinderarmoede te bestrijden. Een goed moment voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) om samen met de ACLVB en de andere sociale partners na te gaan of dit ‘kindergeld’ gezinnen met kinderen ook daadwerkelijk ondersteunt. Het Groeipakket vervult voor de meeste gezinnen de beoogde ondersteunende functie, zo blijkt uit een analyse van de SERV. Voor kwetsbare gezinnen schiet de toelage echter tekort om de kosten van hun kinderen te dragen. Op basis van ons onderzoek hebben we een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de beleidsmakers. Zo kan het Groeipakket een nog krachtiger beleidsinstrument worden.

VERSTERK DE SOCIALE TOESLAG

Armoede belemmert de ontwikkeling van kinderen. Vlaanderen wil met het Groeipakket kinderarmoede bestrijden, maar de toelage is voor gezinnen met een laag inkomen ontoereikend. De sociale partners stellen voor de sociale toeslag uit het Groeipakket gericht te verhogen voor lage gezinsinkomens zodat hij beter aansluit bij de minimale kosten van kinderen. Dat zou het inkomen van deze gezinnen verder k unnen versterken en ervoor zorgen dat minder kinderen in armoede moeten leven.

VERMIJD INKOMENS- EN PROMOTIEVALLEN

Gezinnen mogen zich geen zorgen hoeven te maken over een mogelijke negatieve impact op het netto gezinsinkomen door (extra) tewerkstelling of promotie. De evaluatie van de SERV toont aan dat deze inkomens- en promotievallen wel degelijk bestaan.

Daarom moeten de harde inkomensgrenzen van de sociale toeslag vervangen worden door een fijnmazige uitfasering van de sociale toeslag rekening houdend met de gezinssamenstelling en het inkomen.

VANG DE EXTRA KOSTEN VOOR

KINDEROPVANG OP

Gezinnen met een laag inkomen moeten extra ondersteund worden via het verlagen van de participatiedrempels voor de kinderopvang. De sociale partners pleiten dan ook voor een hervorming van de kinderopvangtoeslag tot een toeslag voor alle vormen van formele opvang voor baby’s en peuters en gericht is op gezinnen met een beperkt inkomen.

HOUD HET GROEIPAKKET FINANCIEEL RELEVANT

Het Groeipakket heeft nood aan een stabiele en consequente uitvoering van de indexering zodat het ook op lange termijn relevant blijft om gezinnen te ondersteunen in de doelstellingen van het Groeipakket. Het huidige globale budget wordt als onvoldoende beschouwd om de kosten van kinderen in k wetsbare gezinnen te dekken.

GROEIPAKKET AAN ZET

De evaluatie van de SERV toont aan dat de kwetsbare gezinnen meer en betere ondersteuning nodig hebben. De sociale partners vragen om het Groeipakket bij te sturen en hiervoor is een breed debat nodig met beleidsmakers, academici en het middenveld om tot doordachte en gedragen aanpassingen te komen.

Meer informatie vind je op de website van de SERV, www.serv.be.

Caroline Van de Sande

VRIJUIT juni-juli 2024 21 VLAANDEREN

VLAANDEREN

Vlaams Regionaal Comité kiest nieuw Vlaams Gewestsecretaris

Een nieuw hoofdstuk

Op 3 april kwamen uit alle hoeken van Vlaanderen meer dan 300 ACLVB-afgevaardigden en -medewerkers naar C-mine

te Genk. Op het programma van het Vlaams Regionaal Comité stond onder meer de verkiezing van een nieuw Vlaams Gewestsecretaris.

‘Een nieuw hoofdstuk’, zo luidde het thema van dit Vlaams Regionaal Comité. Dat 2024 het jaar van de nieuwe hoofdstukken is, mag duidelijk zijn. Via de politieke verkiezingen in juni en oktober komen er nieuwe besturen op alle beleidsniveaus. Vooraf, in mei, waren er natuurlijk de sociale verkiezingen, die de vernieuwing van de mandaten in de overlegorganen inzetten. Voor de Vlaamse Regionale van ACLVB betekent 2024 bovendien het jaar van een nieuw Gewestsecretaris.

Tijdens een geheime stemming konden de afgevaardigden van de verschillende ACLVB-zones in Vlaanderen op 3 april kiezen uit twee kandidaten: enerzijds Filip Lemberechts, tot dusver zonesecretaris te Halle-Vilvoorde en voorzitter van het Vlaams Regionaal Comité, anderzijds Manuel Van Oostende, Bestendig Secretaris in de zone Regio Gent. Filip Lemberechts werd verkozen, voor een termijn van 4 jaar. “Het is een eer om deze rol te vervullen”, sprak de nieuw verkozen Gewestsecretaris.

In zijn maidenspeech zette Filip Lemberechts duidelijk de lijnen uit voor de komende periode. Samen met adjunct-Gewestsecretaris

Thierry Vuchelen wil hij ACLVB verder op de kaart zetten in Vlaanderen, via een sterke en heldere strategie, een grotere zichtbaarheid en een meer laagdrempelige dienstverlening. “Ik voel bij onze afgevaardigden en medewerkers dat ze klaar zijn om te schakelen naar een volgend niveau!”, aldus Filip Lemberechts. Hij dankte nog zijn voorganger Gert Truyens, die enkele maanden geleden de functie van Vlaams Gewestsecretaris inruilde voor die van Nationaal Voorzitter.

10 PRIORITAIRE PUNTEN VOOR NIEUWE

VLAAMSE REGERING

De Vlaamse Regionale heeft alvast een memorandum klaar voor de nieuwe Vlaamse Regering. Aan de hand van 10 prioritaire punten roept ACLVB op om samen te bouwen aan een Vlaanderen dat niet alleen welvarend is, maar ook inclusief, warm en ondersteunend voor al zijn inwoners. Zo dringt de Vlaamse Regionale aan op een intensief begeleidingstraject voor langdurig werkzoekenden en vraagt ze extra aandacht voor de eenpersoonsgezinnen. Het volledige voorstel van de Vlaamse Regionale “10 Prioritaire punten om

Vlaanderen een nieuwe boost te geven” lees je op www.aclvb.be/vlaamse-regionale.

Tot slot vormde dit Vlaams Regionaal Comité ook het startschot van de stemcampagne voor de sociale verkiezingen. Filip Lemberechts drukte zijn geloof in de ACLVB-kandidaten uit. “Tegenwoordig lijkt het alsof je in de samenleving enkel kan scoren door te polariseren of te choqueren. Onze kandidaten daarentegen durven te kiezen voor een ander verhaal. Ze beogen impact voor werknemers door middel van een constructieve dialoog met de werkgever. Zo maken ACLVB-afgevaardigden het verschil!”.

Met een overtuigend “Yes, we can!” vanwege de kersverse Vlaams Gewestsecretaris vat de Vlaamse Regionale vol vertrouwen een nieuw hoofdstuk aan.

Een reeks ACLVB-afgevaardigden gaat met pensioen. Op het podium werden ze hartelijk geroemd om hun fel gewaardeerde inzet.

22 VRIJUIT juni-juli 2024
“Yes, we can!”. ACLVB, one team! Met de aanstelling van Filip Lemberechts als Vlaams Gewestsecretaris is de Vlaamse Regionale klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Vorig jaar werkloos?

Waar vind je je fiscale fiche?

Zoals elk jaar dien je binnenkort weer je belastingbrief in te vullen. Dat kan op papier, via de elektronische aangifte Taxon-web, of je kunt een vereenvoudigde aangifte toegestuurd krijgen die je moet nakijken. Ook als je (tijdelijk) werkloos

geweest bent in 2023, heb je voor de belastingaangifte je fiscale fiche nodig.

Krijg je die fiscale fiche automatisch toegestuurd? Neen, niet automatisch. Als de ACLVB van jou een geldig e-mailadres heeft, dan ontvang je van ons een mail met de link naar ‘Mijn werkloosheidsdossier’. Daar kan je de fiscale fiche terugvinden en raadplegen.

De fiche kan ook met de post worden verstuurd. Dat is sowieso het geval als je geen mail hebt ontvangen. Normaal ontving je dan in april reeds je fiscale fiche per post.

Je kunt je fiscale fiche eveneens raadplegen in de elektronische aangifte van Tax-on-web via de online hulp, maar we raden je toch aan de fiscale fiche voor je (tijdelijke) werkloosheid te raadplegen in ‘Mijn werkloosheidsdossier’ van de ACLVB. Kijk op mwd.aclvb.be.

Je vindt er bovendien het bedrag van je lidgeld terug voor het aantal dagen dat je werkloos was. Dat bedrag mag je in mindering brengen van het bedrag aan werkloos-

Heb je als werkloze recht op vakantie?

Net als werknemers hebben ook werklozen recht op vier weken vakantie per jaar. Als werkloze moet je tijdens deze periode niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag je in het buitenland verblijven.

Vakantiedagen duid je aan op je controlekaart met de letter ‘V’.

Heb je in 2023 nog arbeidsprestaties bij een werkgever geleverd en heb je dus recht op vakantiegeld voor 2024? Dan kan je voor deze dagen geen werkloosheidsuitkering ontvangen. Het vakantiegeld mag immers niet gecumuleerd worden met uitkeringen.

Heb je in 2023 niet gewerkt, dan wordt je werkloosheidsuitkering doorbetaald tijdens je vakantieperiode.

Voorbeeld:

Sarah werd eind september 2023 ontslagen.

Op basis van deze tewerkstelling heeft zij recht op 18 dagen betaalde vakantie (3 weken, gerekend in een 6-dagenweek) in 2024. In juli 2024 is Sarah nog werkloos en wil ze 4 weken vakantie nemen. Dat kan, maar ze zal slechts voor 1 week werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Voor de 3 andere weken heeft ze immers nog vakantiegeld ontvangen bij het einde van haar arbeidscontract in 2023.

Opgelet!

Door vakantiegeld gedekte vakantiedagen die je niet opneemt tijdens het jaar, worden in mindering gebracht van de uitkeringen in december. Plan dus tijdig je vakantiedagen in en spreid ze eventueel over verschillende maanden, zodat je op het einde van het jaar niet voor onaangename verrassingen komt te staan!

Vanaf 1 juli 2024 zullen de aanvragen om uitkeringen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof verplicht elek-

heidsuitkeringen dat je ontving. Heb je vragen, contacteer dan je ACLVB-secretariaat. Onze collega’s helpen je graag verder.

Afgestudeerd?

Schrijf je tijdig in als werkzoekende!

Eindelijk! Je verlaat de schoolbanken en je besluit om op zoek te gaan naar werk. Maar wat moet je nu allemaal in orde brengen?

De allereerste stap is je inschrijving als werkzoekende. Schrijf je snel in als werkzoekende bij de VDAB/Actiris/Forem/ADG, afhankelijk van je woonplaats. Zo start je beroepsinschakelingstijd. Heb je na een jaar nog geen werk en kreeg je twee positieve evaluaties in verband met je zoekgedrag naar werk? Dan kan je een inschakelingsuitkering aanvragen.

Meer info bij je ACLVB-secretariaat.

tronisch moeten worden ingediend bij de RVA via de toepassing Break@work. Meer info lees je op www.aclvb.be.

VRIJUIT juni-juli 2024 23 WERKLOOSHEID
AANVRAGEN VOOR LOOPBAANONDERBREKING WELDRA VERPLICHT ELEKTRONISCH Dienst Uitbetalingsinstelling

GENIET VAN 30% KORTING OP JE VERBLIJF BIJ CAZURA!

VAKANTIE, DA’S BELANGRIJK VINDEN WE!

Daarom geniet je als lid van ACLVB van 30% korting op je verblijf in een van de vele vakantiehuizen en/of appartementen van Cazura. Aan de kust, in de Ardennen of in het buitenland? Op Cazura.be vind je zeker iets wat bij jou past! En bovendien extra voordelig! Mooi meegenomen toch?

www.facebook.com/cazura.nl

www.instagram.com/cazura.nl

Nood aan
vakantie? NOG VRAGEN?
VOLG ONS! mail naar info@cazura.be of bel het nummer 09 396 76 00

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.