Dalfsenet.nl Magazine - 2020 - Editie #1

Page 1

DALFSENNET.NL

Jaargang 7 – Editie 1 – 2020

MAGAZINE 75 jaar vrijheid

“ Een gebeurtenis die we herdenken en vieren ”

Alles over trouwen in Dalfsen en omgeving

De Spil vernieuwt met tweede Midzomer festivalEerste magazine 2020 ode aan de liefde en de vrijheid We doen met dit magazine het voorjaar eer aan door veel onderwerpen de revue te laten passeren die met een nieuw begin te maken hebben, en trouwen is er daar één van. Wist u dat er in 2018 volgens het Bureau voor de Statistiek (CBS) 64315 huwelijken werden gesloten? Dat zijn er weliswaar stukken minder dan in 1950 toen dat aantal op 83110 lag, tegelijkertijd geeft het aan dat we de liefde nog veelvuldig vieren door een boterbriefje te halen. In het

Colofon Een uitgave van Twenty Four Webvertising Print BV in opdracht van DalfsenNet.nl -Tel. 058-3030112 Mail. stefan@dalfsennet.nl

Redactie

voorjaar doen we dat vaker dan in welke ander seizoen dan ook. Hét moment om hier uitgebreid

Hans Keesmaat

aandacht aan te besteden in ons magazine door middel van een trouwspecial.

Boukje Wiersma (Meraki Tekst & Zo) Twenty Four Webvertising Print B.V.

We vieren de vrijheid

Mariska Kloppenburg

Het lijkt een paradox om het in hetzelfde nummer over het vieren van de vrijheid te schrijven,

Julia van Bohemen TekstBureau

maar als je weet dat vroeger mensen trouwden om het grootgrondbezit van twee families samen te brengen en er op voorhand geen sprake van enige liefde tussen de echtelieden

Bladmanager

was, is het tegenwoordig zélf kunnen kiezen van een partner een voorbeeld van vrijheid. Die

Remko Volkers (remko@24webvertising.nl)

vrijheid van kiezen heeft echter meer om het lijf. De landelijke viering van 75 jaar bevrijding gaat ons allemaal aan omdat we ons daarmee nog eens extra bewust worden van het feit dat we al die jaren in vrijheid leven. Dat wordt luister bij gezet door verschillende grote landelijke herdenkingen rond 5 mei. Ook op regionaal niveau.

Uitgave met flinke dosis optimisme Het 4 en 5 mei comité heeft in dit kader vier doelen gesteld. Er worden in alle gemeenten verhalen over oorlog en vrijheid verteld. Op scholen wordt aandacht besteed aan de betekenis

Fotografie Hans Keesmaat

Vormgeving en opmaak Twenty Four Webvertising Print B.V.

van de Tweede Wereldoorlog, bevrijding en vrijheid voor nu en voor de toekomst. Er is aandacht

Bladmanagement

voor de kwetsbaarheid van onze vrijheid, en het herdenken en vieren ervan. Het staat allemaal in

Twenty Four Webvertising Print B.V.

het teken van het besef dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn om vrijheid door geven.

Oplage Ook in onze gemeente en regio komen al deze aspecten aan de orde, en daarom een groot

13.000 exemplaren huis aan huis

artikel daarover in ons magazine. Met daarnaast informatie over zorg, gezin en gezondheid en aandacht voor wonen. Al met al is dit een uitgave met een flinke dosis optimisme. We vieren

Gedrukt door

het voorjaar met aandacht voor vrijheid en liefde, en bezegelen dit met herinneringen uit het

Grafistar

verleden en een positieve blik op de toekomst. Prachtboodschap voor het eerst magazine van het nieuwe jaar. 75 jaar bevrijding is 75 jaar vrijheid

DalfsenNet.nl Magazine

Verspreiding Verspreidingsburo Vrieling

3Inhoudsopgave

Columns Yarden p. 21

“Ik ben met terugwerkende kracht zó trots op haar” p. 7

Vechtstede Notarissen & Mediators

Werken in de kinderopvang is zoveel meer dan alleen opvangen

p. 31

p. 15

Karin Gibcus

Prachtige uitdaging voor deelnemers populaire Station tot Station Loop

p. 49

p. 17

Goudzwaard Makelaardij p. 73

Haal de wilde bij in je tuin met deze 7 tips p. 25

‘We willen van Wildthout het beste horecabedrijf van de omgeving maken’ p. 46

Thema’s Zorg en Gezin

Hoonhorst laat voor één dag haar historie herleven p. 50

DalfsenNet.nl Magazine

Haarmode 2020? Salon Images gaat voor zachte lijnen

7-23

Trouwen

26-36

Ondernemend Dalfsen

40-44

Dalfsen in bedrijf

45-48

Uit de regio

49-59

Wonen

60-76

p. 57

5THEMA: ZORG & GEZIN

“Ik ben met terugwerkende kracht zó trots op haar” Aan tafel zit Freddy, een man van middelbare leeftijd met een vriendelijke uitstraling. Freddy vertelt vol liefde over zijn overleden vrouw Janny waarmee hij 27 jaar getrouwd is geweest. Janny is geboren op 25 november 1970 en mocht maar 48 jaar worden. In 2016 werd er bij Janny kanker

mijn vrouw, mijn kameraad”, gaat Freddy

geconstateerd en ze dachten beide dat

verder. “In de maanden na haar dood, kwam

de ziekte in 2017 overwonnen was. Helaas

ik erachter dat zij ook alle administratie en

liep het anders en omdat ze niet meer te

bankzaken had uitgezocht en geregeld. Ze

genezen bleek te zijn heeft Janny in januari

heeft mij hierin écht ontzorgd en daarom

2019 zelf een gesprek gevoerd met de

ben ik met terugwerkende kracht zó trots

uitvaartleider om haar wensen vast te

op haar. Wat een sterke vrouw.”

leggen. “Janny wist heel goed hoe zij haar uitvaart wilde organiseren en heeft deze

Asbestemming

wensen met de uitvaartleider besproken”,

“Janny is op 16 juni 2019 overleden

gaat Freddy verder. ”Hierdoor heeft zij het,

en daarna moest ik nadenken over de

achteraf gezien, voor mij heel makkelijk

asbestemming. Maar weer geheel volgens

gemaakt. Alles was besproken en ik had in

de wens van Janny heb ik in september

de week van haar overlijden echt de tijd om

haar as uitgestrooid in zee. Samen met een

te rouwen. Hoe verdrietig ook, dat was heel

goede vriend heb ik daar een mooi weekend

fijn. Achteraf is alles exact zo gegaan zoals

van gemaakt. Tevens zal er ook een beetje

Janny wilde.

as uitgestrooid worden op de plek waar haar vader begraven ligt en daarnaast

Er kwam een witte kist en een witte

heb ik zelf ook nog een beetje as thuis. Ik

rouwauto en Janny wilde graag dat ik daar

weet dat ik verder moet en op de juiste tijd

vooraan zou rijden op mijn motor. Dat was

zullen er ook weer mooie dingen op mijn

belangrijk voor haar, want deze motor

pad komen, maar Janny zal altijd bij mij zijn.

heeft zij mij gegeven. Ook heeft zij zelf haar

De laatste keer dat zij mijn hand vast had,

muziek uitgezocht, in de volgorde van haar

drukte ze met haar duim haar vingerafdruk

levensverhaal. Dat was erg emotioneel,

in mijn hand. En juist op díe plek, heb ik haar

maar ook prachtig”, aldus Freddy.

vingerafdruk laten tatoeëren. Zo zijn we voor altijd in liefde verbonden”.

Trots “Omdat Janny vóór haar overlijden alles had geregeld, voelde ik een natuurlijke kracht om haar ná het overlijden te helpen, nu zij het niet meer kon. Ik heb haar verzorgd, zoals ik haar ook verzorgd heb in de dagen voor haar sterven. Er was dankbaarheid dat

Crematorium De Lariks

ik alles kon (en mocht) doen. Ik was overal

Oldemeijerweg 3a, Hardenberg

bij en ben geen moment van haar zijde

Tel. 0523-52 21 12

geweken. Daar werd ik echt heel rustig van.

info@crematoriumdelariks.nl

Het was helemaal niet eng, want ze was

www.crematoriumdelariks.nl

DalfsenNet.nl Magazine

7THEMA: ZORG & GEZIN

Jongerenwerk in de gemeente Dalfsen, door Saam Welzijn Het jongerenwerk is op diverse werkvelden actief zoals talentontwikkeling, participatie, preventie en individuele begeleiding en coaching. De jongerenwerkers spreken de taal van de jeugd, stimuleren de persoonlijke en sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Het jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven om op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. Het jongerenwerk werkt nauw samen met diverse partners om een gezamenlijke aanpak te hanteren. In de drie kernen Nieuwleusen, Dalfsen

begeleiding. Daarbij wordt gebruik gemaakt

en Lemelerveld is een jongerencentrum

van de eigen kracht en oplossingsgericht

gevestigd. Het jongerencentrum is een

werken waardoor er ingezet word op het

ontmoetingsplek voor alle jongeren van

zelfoplossend vermogen van de jongere en

12 t/m 18 jaar. Chillpoint is een plek waar

zijn of haar sociale netwerk.

jongeren lekker kunnen chillen, gamen, huiswerk maken of gezellig kunnen

Indien nodig zal de jongerenwerker de

kletsen. Gedurende het hele jaar worden

verbinder zijn naar het Sociaal Kern Team

er activiteiten door het jongerenwerk

(SKT) of naar eventuele hulpverlenende

georganiseerd. Heb jij zelf een leuke

instanties. De ondersteuning stopt echter

activiteit of idee? Neem dan contact met

niet na doorverwijzing. Een belangrijke

jongeren de scheiding van hun ouders beter

ons op!

taak voor de jongerenwerker is het blijven

te begrijpen, er beter mee om te gaan en te

monitoren van de jongere om de voortgang

verwerken. Individueel of in kleine groepen

Individueel:

en eventuele nieuwe of andere problemen

en onder begeleiding van een KIES coach

Saam Welzijn biedt, naast haar vele

te signaleren. De jongerenwerker maakt

komen de kinderen 6 tot 8 keer 1 uur bijeen.

andere taken, jongeren ook individuele en

structureel onderdeel uit van het SKT,

persoonlijke begeleiding.

waarbij integraal gewerkt wordt aan het

Om in te spelen op de verschillende wensen

oplossen en voorkomen van achterstanden

en behoeftes bieden wij verschillende KIES

van mensen op verschillende leefgebieden.

groepen:

Onze welzijnswerkers en jongerenwerkers bewegen zich actief in de lokale

– KIES voor het jongere kind | groep 1 t/m 3

samenleving, waardoor zij bekend zijn

Afters’cool:

onder de inwoners. Daardoor kunnen zij op

Afters’cool is een naschools aanbod voor

laagdrempelige en toegankelijke manier

alle kinderen in Dalfsen, Lemelerveld en

– KIES jongeren | 13 t/m 17 jaar

inspringen op persoonlijke hulpvragen.

Nieuwleusen waarbij talenten ontdekken en

– KIES voor mij | individuele begeleiding

Door de natuurlijke rol van de

ontwikkelen centraal staan. Het gaat niet

jongerenwerkers in de belevingswereld

om de prestaties maar om het meedoen

van jongeren zijn zij vaak het eerste

en ontdekken. De activiteiten variëren

KIES kan i.o.m. de school tijdens of na

aanspreekpunt voor jongeren die met

van koken tot sportspellen en van graffiti

schooltijd plaatsvinden. Deelname aan KIES

hulpvragen zitten of problemen hebben.

spuiten tot vogelhuisjes timmeren. Kortom,

is kosteloos. Ouders kunnen hun kinderen

Daarnaast worden, door de outreachende

voor ieder wat wils.

aanmelden via het aanmeld formulier

werkwijze van het jongerenwerk en het present werken, (zorg)signalen vaak in een vroeg stadium gesignaleerd.

– KIES voor het kind | groep 4 t/m 8 ( i.s.m. De Kern maatschappelijke dienstverlening)

op maat

op de website van Saam Welzijn www.

KIES | kinderen in echtscheiding situatie

saamwelzijn.nl of neem contact op met

KIES is een preventieve vorm van

06-25167619

Joyce Blokland j.blokland@saamwezlijn.nl |

De jongerenwerker brengt samen met

ondersteuning voor kinderen en jongeren

de jongere (eventueel met ouders) de

van gescheiden ouders, niet alleen voor

Meer informatie over het jongerenwerk en

problemen en/of hulpvra(a)g(en) in kaart en

kinderen of jongeren die hier zichtbaar

de jongerenwerkers vindt u op

biedt, waar nodig, individuele coaching en

moeite mee hebben. KIES helpt kinderen en

www.saamwelzijn.nl

DalfsenNet.nl Magazine

9


Helga Schuurman Schoenen & Podologie: deskundig advies voor perfect zittende schoenen “Ik zeg wel eens: ik ben in een eierdoosje geboren en in een schoenendoos grootgebracht”, zegt Helga Schuurman lachend. Ze verwijst ermee naar de beroepsmatige werkzaamheden van haar ouders. Die hadden aanvankelijk een pluimveebedrijf totdat ze in 1976 een schoenenwinkel begonnen. Op dezelfde locatie – aan de Burgemeester Backxlaan in Nieuwleusen – als de huidige vestiging, waar Helga nu haar eigen veelzijdige onderneming leidt. Helga groeide dus op tussen de

van steunzolen. Hij kwam met een bepaalde

een podologie-opleiding in Utrecht. “Ik vind

schoenendozen, maar gelukkig had ze daar

regelmaat in de winkel en dan zat ik daar als

het heel leuk werk, ben sowieso iemand die

van jongs af aan veel interesse voor. “Ik was

tiener na schooltijd altijd bij te kijken hoe hij

graag knutselt en creatief met de handen

zes toen mijn ouders hiermee begonnen.

dat deed, zo interessant vond ik dat. Ik heb

werkt. Bijkomend voordeel is dat je als

De winkel – half verkoop, half sportartikelen

later ook nog les van hem gehad.”

podologe niet alleen maar mooie schoenen

– is zich in de loop der jaren steeds meer

verkoopt, maar mensen met allerlei voet- en

gaan specialiseren en uitbreiden. Op een

Het leidde er mede toe dat Helga

aanverwante klachten goed kunt helpen en

gegeven moment kwam er iemand langs

Schuurman zich ook zelf op dit vakgebied

dus eigenlijk een stukje geluk aan hun leven

die gespecialiseerd was in het aanmeten

ging toeleggen, onder meer met vanaf 1991

kan toevoegen.”

10

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: ZORG & GEZIN

Want dat moge duidelijk zijn: Helga Schuurman Schoenen & Podologie is veel meer dan een winkel voor modieuze schoenen. Als gediplomeerd podologe, oftewel voetkundig adviseur, geeft Helga ook gericht advies voor gezonde voeten en een gezond lichaam. Want slechtzittend schoeisel kan leiden tot voet-, knie- of rugklachten. Met haar specifieke kennis kan zij ook mensen met ‘bijzondere’ voeten helpen aan perfect zittende schoenen. Klanten komen dan ook uit de wijde regio – van Elburg tot Meppel en van St. Jansklooster tot Lemelerveld – naar Nieuwleusen. Bijvoorbeeld voor op maat gemaakte steunzolen. “We kunnen ervoor zorgen dat schoenen en zolen als één geheel perfect op elkaar zijn afgestemd. Bij de inkoop houden we er al rekening mee. We hebben diverse leveranciers die

perfect aanvult of compenseert. Daarna kan

podologie, maar ook de laatste trends

schoenen leveren met een uitneembaar

het materiaal uitharden, maar de siliconen

in de schoenmode in de gaten. “Vanaf

voetbed, zodat we daar elke gewenste

blijven kneedbaar, zodat het materiaal zich

februari bezoeken we beurzen. In eerste

steunzool in kunnen passen.”

altijd – ook tijdens het lopen of sporten –

instantie om te kijken, en daarna om te

vormt naar je voeten.”

selecteren. We hebben wel een aantal vaste

Steungevende kousen

leveranciers, maar kijken ook wat andere

Daarnaast biedt Helga Schuurman een

Diabetesvoet

leveranciers bieden. En we kijken natuurlijk

groot assortiment aan steungevende

Daarnaast biedt goed schoeisel verlichting

naar onze eigen klantenkring, die we goed

kousen en compressiesokken. Die

voor mensen met een zogeheten

kennen. Op basis daarvan kunnen we vrij

stabiliseren de spieren en gaan daardoor

diabetesvoet. “Die kan gevoelloos worden

goed inschatten waar behoefte aan is.”

vermoeidheid tegen, ze stimuleren de

doordat de zenuwen aan de uiteinden

Grappig detail: naast een grote collectie

bloedcirculatie, waardoor ze spataderen

zijn aangetast”, legt Helga uit. “Je kunt

schoenen kunnen klanten in de winkel ook

helpen voorkomen, en gaan zwellingen

dan beter geen schoenen met hardere

nog steeds voor eieren terecht. Trouwe

tegen doordat de sok bloedophopingen

materialen dragen. Of met stiksels, want die

klanten komen hier hun eitjes halen. Helga:

minimaliseert. “Ze zijn aan te bevelen bij

kunnen de huid irriteren. Voor deze klanten

“we vonden het leuk om op deze manier

sport en revalidatie, zwangerschap en

hebben we schoenen van zachte, vaak

te verwijzen naar de oorsprong van dit

bijvoorbeeld vlieg- en autoreizen, waarbij

flexibele materialen, die zich vormen naar

familiebedrijf.”

je langdurig moet zitten. Dus ook heel

de voet. Soms voelen diabetespatiënten

praktisch met het oog op de vakanties.”

ook niet aan of een schoen goed zit.

Helga Schuurman Schoenen & Podologie

Een ander praktisch hulpmiddel is een

Dan is het extra belangrijk dat wij er oog

Burgemeester Backxlaan 37, Nieuwleusen

orthese: een op maat gemaakte vorm die is

voor hebben dat een schoen zowel in de

Tel. 0529 – 481 429

gemaakt van kneedbaar siliconenmateriaal,

lengte als in de breedte goed past. Extra

wiedeschoenpast@hetnet.nl

waarmee standafwijkingen van voeten

deskundigheid en ervaring is dan zeker

www.helgaschuurmanschoenen.nl

of tenen kunnen worden tegengegaan of

gewenst.”

gecorrigeerd. “Je kunt denken aan orthesen ter correctie van je grote teen of om een

Beurzen

hamerteen te ontlasten”, legt Helga uit. “Ik

Als zelfstandig ondernemer houdt

kneed de vorm totdat deze de afwijking

Helga nieuwe ontwikkelingen in de

DalfsenNet.nl Magazine

11THEMA: ZORG & GEZIN

Wat is uw hoorconditie? Met elkaar praten, genieten van natuurgeluiden, muziek luisteren, je (klein)kind horen lachen; het draait allemaal om het gehoor. Realiseren we ons eigenlijk wel genoeg hoe belangrijk het gehoor is? Graag breng ik mijn expertise hierover aan het licht. Preventie en voorlichting

door ouderdom. Revalideren en preventie is

Tegenwoordig hebben veel mensen een

dan ook het sleutelwoord als het om je gehoor

hoofdtelefoon op. Zelfs als het geluid niet

gaat. Een hoortoestel traint de zenuwen door

hard staat, kan dat gehoorschade geven.

de trillingen harder aan te zetten, waardoor

Hoe langer je luistert, hoe groter de kans op

de hersenen weer worden gestimuleerd.

schade. Vier uur een koptelefoon op hebben

Helaas zitten hoortoestellen nog altijd een

kan blijvende schade veroorzaken. Om een

beetje in de taboesfeer. Er wordt vaak wat

indruk te geven: lawaai op het schoolplein,

lacherig over gedaan. Dat is ontzettend

een drukke weg met auto’s en een fÜhn

jammer. Natuurlijk begrijp ik dat je iets moet

leveren ongeveer 85 decibel aan geluid.

overwinnen. Maar ze zijn tegenwoordig heel

Muziek uit een koptelefoon en een drilboor zit

klein, soms zo goed als onzichtbaar.

rond de 95 en de sirene van een ambulance komen ruim boven de 100 uit. Je zit dus veel

Om vlot en vakkundig uw hoorconditie

sneller in de gevarenzone dan je misschien

vast te stellen, hebben wij een kosteloze

denkt.

hoorconditietest ontwikkeld. In minder dan

Hoorcentrum Dalfsen

een half uur bent u volledig op de hoogte

Bloemendalstraat 18 /A, Dalfsen

Gehoorondersteuning

van de kwaliteit van uw gehoor. Wilt u graag

Tel. 0529 431 313

De twee meest voorkomende oorzaken van

gebruik maken van deze unieke kans? Laat

info@hoorcentrum.net

gehoorverlies zijn lawaai/geluid en slijtage

dan even van u horen!

hoorcentrum.net/vestigingen/dalfsen/

DalfsenNet.nl Magazine

13THEMA: ZORG & GEZIN

Werken in de kinderopvang is zoveel meer dan alleen opvangen Werken in de kinderopvang is zoveel meer dan opvangen en verzorgen alleen. Het is niet alleen leuk, maar ook echt betekenisvol werk. Pedagogisch medewerkers zijn experts als het gaat om de ontwikkeling van het jonge kind en leveren daaraan dan ook een aanzienlijke bijdrage. Bij Prokino Kinderopvang staat de ontwikkeling van het kind centraal, maar werken ze ook doorlopend aan de ontwikkeling van de medewerkers zelf. Op de locaties van Prokino in Nieuwleusen en omgeving werken hechte en collegiale teams van pedagogisch medewerkers. Leidinggevende Anja Roetert vertelt daarover: “We hebben fijne teams met veel kennis, inzicht en ervaring. Het blijven ontwikkelen van onze medewerkers is voor ons erg belangrijk. Daarom bieden we onze collega’s verschillende opleidingsmogelijkheden. Zowel de pedagogisch medewerkers die bij ons in dienst zijn als de pedagogisch medewerkers die nog in opleiding zijn. Juist om de kwaliteit van de opvang te kunnen waarborgen en om het werkplezier van de medewerkers te bevorderen.”

Samen op ontdekkingstocht Het bijzondere van werken bij Prokino regio Midden-Noord zit voor Sylvia Koster, pedagogisch medewerker, in de specifieke pedagogische visie. Passend bij deze visie van Reggio Emilia worden kinderen uitgedaagd om de wereld spelenderwijs te ontdekken en zich uit te drukken op een manier die het beste bij hen past. Sylvia

is om de kinderen vooral te begeleiden bij

Ook werken bij Prokino?

vertelt: “Het is erg mooi om samen met de

dat ontdekkingsproces. Sylvia verduidelijkt:

Interesse gekregen in een baan als

kinderen op ontdekkingstocht te gaan. Zo

“De kinderen moeten zoveel mogelijk

pedagogisch medewerker op een van onze

gaan we bijvoorbeeld veel naar buiten met

zelf proberen en doen omdat ze daar het

locaties? Kijk op www.prokino.nl/vacature

de kinderen en is er aandacht voor gezonde

meeste van leren. Zij geven daarbij zelf aan

voor onze meest actuele vacatures door

voeding. Op veel van onze locaties hebben

hoeveel ze willen en durven ontdekken.

het land.

we bijvoorbeeld moestuinen. Samen leren

Want gewoon veilig en vertrouwd een

we daardoor hoe iets groeit, wat je ermee

boekje lezen kan natuurlijk ook. Juist de

Prokino Midden-Noord

kunt maken en hoe dat smaakt.”

combinatie van nieuwe dingen én een

Tel. 038-7112301

veilige vertrouwde omgeving, waar de

midden-noord@prokino.nl

Kinderen leren door het zelf te doen

kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn, is

www.prokino.nl

De rol van de pedagogisch medewerkers

wat het werk zo leuk maakt.”

DalfsenNet.nl Magazine

15UIT DE REGIO

Ook dit jaar prachtige uitdaging voor deelnemers populaire Station tot Station Loop Het maximale deelnemersveld van de jaarlijks te houden Station tot Station Loop tussen de treinstations van Ommen en Dalfsen was dit jaar binnen een paar uur bereikt. Vijftienhonderd lopers staan op woensdagavond 27 mei aan de start van een schitterend landelijke route. De tien Engelse mijl is een populaire

met de auto. Dat percentage zien we graag

afstand onder hardlopers. Wie halve

naar nul gaan. Hiermee realiseren we een zo

marathons loopt kan op deze 16,093

klein mogelijke ecologische voetafdruk per

kilometer lekker losgaan en wie meer een

deelnemer. Deze uitkomst staat gelijk een

tien kilometerloper is, ziet dit veelal als een

jaarlijkse CO2 opname van honderd bomen.”

behoorlijke uitdaging. Kortom; de Station tot Station Loop tussen Ommen en Dalfsen

Vijftienhonderd euro voor goede doel

is een evenement voor veel lopers, of je nu

Naast de schitterende landelijke route

voor een snelle tijd loopt of louter voor het

staat de Station tot Station Loop bekend

genieten.

om haar jaarlijkse goede doelenactie. “Per deelnemer doneren we ieder jaar een euro

Duurzame loop met minimale ecologische voetafdruk

aan een goed doel. Afgelopen jaar hebben

De loop wordt dit jaar voor de dertiende

Friends 4 SMA geschonken, specifiek voor

keer gehouden, zoals altijd op de laatste

onderzoek naar de progressieve spierziekte

woensdagavond in mei. Er doen maximaal

SMA. Het goede doel voor dit jaar is nog niet

Goed voorbereid aan de start

vijftienhonderd deelnemers mee en de

bekend, dat doen we altijd achteraf,” vertelt

Holtman: “Er zijn voldoende waterposten

route is ongewijzigd. “Het is interessant

Holtman.

langs de route, het kan eind mei immers

we vijftienhonderd euro aan Camo &

om te vermelden dat we de run zo

warm zijn. De EHBO posten zijn goed

duurzaam mogelijk organiseren. Dat houdt

De donatie van 2019 werd in januari 2020

bemand met professionele EHBO-ers.” Er

in dat Sponsor Blauwnet vanuit Dalfsen

aan Camo & Friends aangeboden door de

zijn ruim tachtig vrijwilligers die niets aan

een treinrit aanbiedt naar de start in

winnaars van de loop: Saskia van Vugt en

het toeval overlaten. Met een maximaal

Ommen zodat mensen met het openbaar

William van Eeken. De laatstgenoemde

aantal deelnemers wordt ervoor gezorgd

vervoer kunnen. Ruim 35 procent van de

liep de ruime zestien kilometer in 54.50

dat alles overzichtelijk en veilig blijft,

deelnemers komt met het ov naar Dalfsen,”

minuten. ‘Keihard knallen’, omschrijft hij

met name ook bij start en finish. Wie

vertelt bestuurslid Erik Holtman. “Een kwart

zijn race op zijn eigen facebookpagina.

zich optimaal wil voorbereiden kan via

van de deelnemers doet aan carpoolen en

Hij becommentarieert de route als: ‘super

atletiekclub Ommen, de partnerorganisator

vijftien procent komt met de fiets of lopend.

gave race met veel publiek en mooie

van de Station tot Station Loop, een clinic

Slechts vijftien procent komt zelfstandig

landschappen’.

volgen van tien trainingen.

DalfsenNet.nl Magazine

17DalfsenNet.nl Magazine

19column Vol gas Met een zwaar gevoel reed ik naar het opgegeven huisadres. Alfred, een twintiger nog maar, lag thuis opgebaard. In die leeftijd moet je toch eigenlijk nog aan het leven beginnen, het is soms zo oneerlijk.

het was echt een heel stil weggetje waar amper verkeer was en bovendien was de weg dan wel wat smal maar zeer overzichtelijk. Ik bedacht me geen moment en trapte het gaspedaal in en zo reden we met een flinke vaart over de klinkerweg. Hoe verschrikkelijk verdrietig ze ook was, ze moest hard lachen en

Tijdens het gesprek met zijn moeder kwam ik veel over hem te

straalde helemaal. “Wat fantastisch is dit, wat zou Alfred dit

weten. Hoe hij in het leven stond, zijn werk en zijn studie. Zijn

geweldig hebben gevonden!.”

hobby was bijzonder, de racesport. Hij was dan weliswaar amateur maar had wel een licentie en was vaak te vinden op het circuit in

De uitvaart was mooi, ingetogen en lief. Na de begrafenis bracht ik

de buurt en deed af en toe ook mee aan wedstrijden, hij deed het

haar weer naar huis maar deze keer in alle rust…

best heel goed.

Willem Bennink

Het zou een begrafenis worden met een klein gezelschap, alleen familie, op het kerkhof bij een lief kerkje in een klein dorp

Yarden uitvaartzorg

ergens in de grote, weidse natuur. Ik sprak met haar af dat ik zelf de rouwauto zou besturen zodat verdere inzet van andere collega’s niet nodig was. Ik zou de uitvaartverzorger zijn en ook de chauffeur. Op de dag van de uitvaart haalde ik hen op met de rouwauto. De moeder reed mee in de rouwauto, naast mij en dicht bij haar zoon. Het was wel een stukje rijden en het laatste stuk moesten we over een wat smaller weggetje. Ze zei: “weet je wat Alfred nu geweldig had gevonden? Dat je vol gas over deze weg zou gaan maar dat mag zeker niet.” Nee, officieel mocht dat natuurlijk niet maar

DalfsenNet.nl Magazine

21


Rosengaerde investeert in zorgkwaliteit van cliënten en medewerkers “Het helpt ons allemaal verder. Het draagt bij aan een waardig leven en welbevinden voor onze cliënten en het vergroot de handelingsbekwaamheid van onze medewerkers bij het omgaan met onbegrepen gedrag. De focus komt nog meer te liggen op de individuele cliënt. We zijn hierdoor beter in staat om hen als mens te blijven zien.”

Zo kijkt beleidsadviseur-projectleider Elly

anders naar je cliënten te (blijven) kijken en

uit. “We hebben er vrijwel dagelijks mee te

Dijk van zorgcentrum Rosengaerde terug

zelfs anders te gaan handelen’. Het project

maken en vinden het belangrijk dat onze

op het project ‘onbegrepen gedrag’, waar

dat nog doorloopt tot begin 2021, vindt

medewerkers hiervoor goed zijn toegerust.”

een groep medewerkers momenteel aan

plaats onder wetenschappelijke leiding van

deelneemt. Het is een gezamenlijk project,

prof. dr. Hans Reinders, hoogleraar ethiek

Het in 2018 goedgekeurde project,

opgezet met zorgpartners Driezorg, Het

aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

waarvoor het zorgkantoor een

Baken, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht,

Een cliënt vertoont onbegrepen gedrag

ontwikkelbudget beschikbaar stelde, ging

IJsselheem en Noorderboog. Twee teams

of probleemgedrag als het handelen voor

formeel op 20 september 2019 van start.

per organisatie doorlopen een leerproces

de persoon zelf en/of voor de omgeving

Het tweejarige traject brengt de genoemde

waardoor ze onderzoeken of een andere

moeilijk hanteerbaar is en tot overlast of

organisaties regelmatig bij elkaar. Teams

manier van verzorgen en begeleiden dat

ongemakkelijke situaties leidt. De vraag die

hebben zelf aangedragen dat ze mee willen

gedrag kan beïnvloeden. Ze ontdekken

opduikt is: wat maakt dat we dit gedrag niet

doen met dit project. Vanuit elke organisatie

of en hoe zij onbegrepen gedrag in goede

begrijpen? Waar komt dit vandaan? “Dit

hebben observatoren drie weken

banen kunnen leiden op een manier die de

komt tegenwoordig veel vaker voor dan

geobserveerd bij een voor hun onbekende

kwaliteit van leven ten goede komt. Elly Dijk

vroeger, omdat ouderen langer thuis blijven

organisatie. Hun inzichten worden in de

noemt het ‘een mooie stap om de kwaliteit

wonen en veelal pas worden opgenomen in

loop van dit jaar geëvalueerd, waarna eind

van zorg aan onze kwetsbare ouderen in

een latere fase van hun ziekteproces, als ze

2020 opnieuw een observatie plaatsvindt.

Dalfsen te verbeteren, door als zorgverlener

verpleegzorg nodig hebben”, legt Elly Dijk

Die moet in beeld brengen of de aanpak

22

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: ZORG & GEZIN

veranderd is en wat de medewerkers ervan

Stapje terug

geleerd hebben.

Ook spitste het onderzoek zich toe op

Vlieg op de muur

normen en waarden.

“De observatoren kregen vooraf

Marieke Postema: “Als

een opleiding waarin ze leerden om

verzorgende hanteer je

zonder oordelen vast te leggen wat ze

altijd het uitgangspunt

waarnemen”, aldus kwaliteitsadviseur

dat een cliënt netjes

Marieke Postema, die vanuit Rosengaerde

verzorgd en gewassen

als observator fungeerde. “Dus echt alleen

is. Maar wat als deze

kijken, vanuit een blanco grondhouding,

daar niet aan wil

vrijwel onzichtbaar, als een vlieg op de

meewerken? Dan kun

muur.” Naderhand werden de verslagen

je zoeken naar een

voorgelegd aan alle betrokkenen, die zelf

compromis: misschien

de onderzoeksgegevens konden aanvullen.

toch meerdere dagen

Ook de cliënten zelf en hun familie werden

niet onder de douche.

vooraf geïnformeerd en om toestemming

Uiteraard tot de grens

gevraagd.

van wat toelaatbaar is, ook voor de omgeving.”

De observatie was gericht op drie facetten: of de cliënt zich thuis voelt

Wat ze er tot dusver

in zijn of haar omgeving, of deze de

van geleerd hebben?

mogelijkheid krijgt om initiatieven te

“Dat het goed is om,

nemen, en of en hoe er verbinding tot

ook bij complexe

stand komt tussen medewerker en cliënt.

situaties, soms een

“Het allerbelangrijkste is dat een cliënt,

stapje terug te doen”,

binnen de kaders van wat veilig is voor

zegt Marieke Postema.

hem- of haarzelf en voor anderen, de

“Om toe te kijken

leer- en praktijkervaring kunnen we hen

ruimte krijgt om zichzelf te zijn”, aldus

wat er gebeurt als mensen de ruimte

nu ook tips geven hoe ze met bepaalde

contactverzorgende Heleny Stegerman.

krijgen. Er zit daar een mens met een hele

gedragingen kunnen omgaan.”

Ze geeft wat voorbeelden: “Als een cliënt

levensgeschiedenis dat moet je je altijd

een kopje thee drinkt en merkt dat er geen

goed realiseren. Probeer te begrijpen

“De belangrijkste les is uiteindelijk: laat

suiker in zit, kun je als verzorgende zeggen:

waarom iemand bijvoorbeeld boos wordt

systemen en protocollen wat meer los.

ik pak het wel even. Maar je kunt ook even

als de deur met een harde klap dichtvalt.

Ga uit van de individuele cliënt, vanuit

aankijken of zij er kans toe ziet om dat zelf

Soms worden mensen door harde geluiden

onze missie om waarde toe te voegen

te pakken. Of als een cliënt haar eigen kopje

herinnerd aan de oorlogsjaren.”

aan het leven van onze clienten”, vat

wil afwassen onder de kraan in plaats van

Elly Dijk samen. “Dit project helpt ons

in de vaatwasser, omdat ze dat van vroeger

Heleny Stegerman vult aan: “Juist in de

nog meer om ons bewust te zijn van een

uit zo gewend is. Bieden we dan de ruimte

hedendaagse 24-uurszorg doen zich soms

individuele benadering. Het is een extra

om mensen tot op zekere hoogte het leven

lastige situaties voor waarop je je niet of

investering in de kwaliteit van onze zorg.

te laten leiden dat ze altijd gewend waren?

nauwelijks kunt voorbereiden. Natuurlijk

Het draait uiteindelijk om een goed leven

Daarnaast zoeken we naar verbinding: als

wil je goede zorg leveren en voorkomen

voor de cliënten en mooi werk voor onze

een medewerker aan tafel foto’s van de

dat situaties uit de hand lopen. Door

medewerkers.”

kinderen laat zien, beginnen cliënten vaak

collega’s van andere zorginstellingen

zelf al te praten over hun eigen kinderen of

onbevooroordeeld te laten meekijken,

Zorgcentrum Rosengaerde

kleinkinderen.” Hierna gaan wij het gesprek

word je je bewust van processen die in de

Pastoriestraat 1, Dalfsen

aan met de cliënt en maken we verbinding

loop der jaren onbewust ingeslopen zijn.

Tel. 0529 - 431 541

met het levensverhaal van de cliënt om op

Het helpt ook om die kennis over te dragen

info@rosengaerde.nl

deze manier de cliënt echt te kennen.

aan collega’s die je vervangen. Vanuit onze

www.rosengaerde.nl

DalfsenNet.nl Magazine

23UIT DE REGIO

Haal de wilde bij in je tuin met deze 7 tips Het aantal wilde bijen in Nederland neemt af. Mogelijk te danken aan de afname van de biodiversiteit, het gebruik van pesticiden en de bijenziekten. Om de wilde bij te helpen overleven, zijn er mogelijkheden. We noemen er hier zeven. 1. Zet drachtplanten in je tuin Vanaf het vroege voorjaar tot de late herfst hebben bijen drachtplanten nodig om in leven te blijven. Drachtplanten zijn planten waarvan bijen de nectar en/of het stuifmeel kunnen bereiken, te herkennen aan enkelbladige bloemen. De vele doorgekweekte soorten planten hebben te veel blaadjes waardoor de bij niet bij het stuifmeel kan komen.

2. Gebruik geen onnatuurlijke bestrijdingsmiddelen Luizen, onkruid, schimmels en groen uitgeslagen tegels, overal zijn bestrijdingsmiddelen voor te krijgen. De ene nog sterker en giftiger dan de andere. Bij het behandelen van planten met deze middelen komen bijen hiermee in aanraking. Zorg in

je het gras groeien dan zal het gaan bloeien.

verward met de agressieve wesp, waar we in

plaats daarvan voor natuurlijke vijanden van

Ook de zaden van wilde bloemen krijgen een

de zomermaanden last van hebben. Bijen zijn

ongedierte, onkruid en schimmels. Die nemen

kans om nectar en stuifmeel voor bijen te

echter helemaal niet gevaarlijk. Ze zullen niet

de rol van de chemische bestrijdingsmiddelen

produceren.

zomaar mensen aanvallen.

7. Word imker, voor een dag

3. Laat onkruid staan

5. Stimuleer een bijvriendelijke omgeving

Uit onkruid groeien vaak de mooiste bloemen.

Bijen hebben voedsel, water en een

dichter bij de natuur. Je leert begrijpen wat

Eigenlijk bestaat onkruid niet, het is een

nestelplaats nodig om te overleven. Dat kun

bijen nodig hebben en hoe je een goede

plantje dat groeit op een plek waar wij het

je bieden in je eigen tuin, of samen met de

leefomgeving maakt voor honingbijen,

niet willen zien. Juist deze wilde planten en

buren. Bijen vliegen immers niet zover, dus

solitaire bijen en insecten in het algemeen.

bloemen zijn uitstekend voedsel voor bijen.

als ze hun basisbehoefte op een paar meter

Ga zelf als imker aan de slag en installeer een

Paardenbloemen zijn in het vroege voorjaar

van elkaar aantreffen, is dat grote winst.

bijenkast in de tuin of op je dak. Je plaatselijke

vaak de enige bron van voedsel voor insecten.

Het is helaas nog niet zo dat alle gemeenten

bijenvereniging zal je er graag meer over

Bovendien is er al zoveel aan zogenoemde

bijvriendelijke bermstroken een kans geven

vertellen. Kijk eerst eens mee met een imker.

drachtplanten verdwenen door de intensieve

door niet te maaien. Misschien kun je in

Op Buitenplaats Gerner in Dalfsen wordt een

landbouw, waardoor stroken vol wilde

je eigen gemeente of de wijk een aanzet

bijenstal geplaatst en door een imker wordt er

planten rond akkerland, zoals de braam,

geven. Zo kan ook ongebruikt land langs

regelmatig de mogelijkheid geboden om mee

koninginnenkruid, reuzenbalsemien en

akkers worden ingezaaid met bijvriendelijk

te kijken.

guldenroede niet meer gezien worden.

bloemenmix om bijen, hommels en vlinders

over, zoals de natuur het bedoeld heeft.

van voedsel te voorzien.

4. Vermijd strak gemaaid gras

Het zorgen voor een bijenvolk brengt je

Buitenplaatst Gerner Haersolteweg 13-17, Dalfsen

Een strak gemaaid gazon staat schitterend,

6. Wees niet bang voor bijen

Tel. 0529 - 439 191

maar het is als een woestijn voor bijen. Laat

Veel mensen zijn bang voor bijen. Ze worden

www.gerner.nl

DalfsenNet.nl Magazine

25


Perfecte trouwdag vraagt om professioneel én persoonlijk kapsel Het moet in de meeste gevallen nog altijd de belangrijkste dag uit het leven worden: de trouwdag. Het vraagt om voorbereiding en een professionele aanpak. Ook wat betreft het kapsel en de make-up. Salon Images is voorbereid op de trouwperiode bij uitstek, het voorjaar. Het voorjaar lonkt en daarmee ook de tijd

het huwelijksbootje stapt wel dalende is. In

Dat is maar goed ook want volgens Sabine

vanaf welke er meer getrouwd wordt. Een

1950 werden er 83110 huwelijken gesloten.

kunnen toekomstige bruiden behoorlijk

populaire trouwdatum blijkt 06-06-2020

In 2018 waren dat er 64315. “Dat neemt

veeleisend zijn. “Dat vinden we niet erg. We

te zijn. Bij Salon Images in Nieuwleusen

niet weg dat wij regelmatig de make-up

begrijpen heel goed dat het de mooiste dag

zijn ze daar helemaal op voorbereid.

en het haar van bruidjes doen,” vertelt de

van je leven moet worden. Dan ga je voor

Eigenaresse Sabine Versteeg: “We dragen

master stylist.

perfectie.”

meest perfecte dag van het leven met het

“Met name de maanden april, mei, juni en

kapsel en de make-up die het beste bij de

september, oktober zijn trouwmaanden.

We gaan mee in hun wensen, maar zeggen het ook als het niet kan

persoonlijkheid van de bruid past.”

Het hele team van Salon Images vindt dat

Voordat een bruid voor haar trouwdag

ontzettend leuk. We hebben in de loop der

gekapt wordt, is er weken eerder al een

Trouwen doen we nog in groten getale,

jaren onze kennis op het gebied van het

kapsel uitgeprobeerd, inclusief de make-up.

alhoewel het aantal mensen dat jaarlijks in

stylen van bruiden geprofessionaliseerd.”

“De dames komen vaak binnen met een

graag een steentje bij aan de styling van de

26

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: TROUWEN

idee, een foto van een specifiek kapsel of

ervoor staat. “Daarom organiseren we

vriendin gedaan en in sommige gevallen zijn

van een bruidje dat ze hebben gezien. Zo

een proefmoment. Dan weten we exact

er bruidsmeisjes. “Dat laatste komt steeds

willen ze er uitzien op hun trouwdag. Wij

wat er kan en niet kan, en hoeveel tijd dat

minder vaak voor, maar is wel erg leuk. In

gaan daar natuurlijk in mee, maar zijn wel

vraagt. Op de grote dag kunnen we dan

alle gevallen gaat het om het totaalplaatje.

realistisch. Als iets niet kan, zeggen we dat

alles goed op elkaar afstemmen. Zowel

Als het eindresultaat is wat de bruid voor

ook. Sommige kapsels zullen na een halve

de styling van het kapsel als de make-up.

ogen heeft, word ik daar heel blij van.”

dag minder goed gaan zitten. Dat wil je

De dames hoeven daarvoor niet naar een

niet. Ook het weer speelt een rol, alhoewel

schoonheidsspecialist. Wij bieden het hele

Salon Images kan zich, behalve voor

je dat natuurlijk niet altijd voor kan zijn.

pakket.”

komend voorjaar, ook vast opmaken voor

Als iemand echter in oktober trouwt zal

een datum in het najaar die dit jaar het

het weer vochtiger zijn dan in de zomer.

Ik word blij van het eindresultaat

meest populair blijkt te zijn als het om

Met veel vocht in de lucht blijft ook niet

Op dit moment is het haar los een trend

trouwen gaat: 10-10-2020. Wie plannen

ieder kapsel zitten zoals het moet zitten.

als het om de bruid gaat. Tien jaar geleden

heeft voor volgend voorjaar, moet snel zijn

Dan gaan we net zolang experimenteren

werd het vaak opgestoken. “Het is

als het aankomt op de datum vrijdag 21-05-

tot we iets creëren dat helemaal naar

inderdaad mode-afhankelijk, maar zoals

2021. Ook dat belooft volgens de experts

tevredenheid is én urenlang mooi blijft

gezegd stemmen we het vooral ook af op

een drukke trouwdag te worden.

zitten.”

de persoonlijkheid. Het moet niet alleen

Vooraf wordt het kapsel dan ook niet

goed zitten, maar ook goed voelen. Je moet

Salon Images

jezelf kunnen zijn.”

Burgemeester Backxlaan 3, Nieuwleusen

alleen afgestemd op het plaatje dat de

Tel. 0529 - 426 615

klant meebrengt, maar vooral op de

Behalve de bruid worden ook vaak het

info@salonimages.nl

persoonlijkheid, de jurk en de tijd die

haar en de make-up van de moeder, zus of

w.ww.salonimages.nl

DalfsenNet.nl Magazine

27
DĂŠ valkuilen van de beperkte gemeenschap van goederen!


column

Rogier Lucas, Vechtstede Notarissen & Mediators

Pim en Cato leerden elkaar kennen tijdens hun studie geneeskunde in Groningen. Na hun studie besluiten ze zich te settelen in het Vechtdal. Een mooie omgeving met rust en ruimte. De ideale plek om te wonen en te werken. Ze denken daarbij ook aan de toekomst. Een fijne plek om hun kinderen te laten opgroeien. Al snel vinden ze een mooi huis. Omdat Pim

besluiten voor de zekerheid om zich te laten

Let op: dit is in lang niet alle gevallen het

wat eerder is begonnen met werken en in

voorlichten door één van de notarissen van

salaris wat wordt uitgekeerd! Hoe hoog de

het verleden heeft kunnen sparen, besluiten

Vechtstede Notarissen & Mediators. En dat

redelijke vergoeding moet zijn is nog niet

ze om de woning in de verhouding 60% voor

is maar goed ook. De notaris wijst ze op de

duidelijk. Indien er geen redelijke vergoeding

Pim en 40% voor Cato aan te kopen. Pim

belangrijkste valkuilen en gevolgen.

wordt betaald valt de waardestijging van de

investeert daarnaast € 40.000 meer in de

onderneming tijdens het huwelijk alsnog in

woning dan Cato. Dit leggen zij op advies van

1. Goederen die je voor het huwelijk

de gemeenschap. Huwelijkse voorwaarden

de notaris vast in hun samenlevingscontract.

hebt, vallen buiten de gemeenschap van

zijn hiermee voor ondernemers een absolute

goederen. Je zou denken dat dit ook voor

must!

Na verloop van tijd besluiten ze om de

de woning geldt (in de verhouding 60-40).

woning uit te bouwen. Hiervoor hebben ze

Helaas is dit niet het geval. De wet zegt

Indien Pim en Cato een geregistreerd

een bedrag van € 50.000 nodig. Pim heeft

dat gemeenschappelijke goederen in de

partnerschap zouden aangaan, hebben

nog € 30.000 op zijn spaarrekening en Cato

gemeenschap vallen. De dag na het huwelijk

zij dezelfde valkuilen. Hiervoor kunnen zij

leent € 20.000 van haar ouders. Na haar

is de eigendomsverhouding dus opeens

bij de notaris partnerschapsvoorwaarden

studie kan Cato toetreden tot een medische

50% - 50%.

opstellen.

maatschap. Hiervoor richt zij een besloten

2. Schulden die een gemeenschappelijk

vennootschap (BV) op. Vanuit de BV keert

goed betreffen (in ons voorbeeld de woning)

Tenslotte

ze zichzelf een salaris uit om van te kunnen

worden ook gemeenschappelijk. De schuld

De wetgever ging ervan uit dat door

leven.

die Cato aan Pim heeft vanwege het bedrag

de wetswijziging veel minder mensen

dat Pim heeft geïnvesteerd wordt daarmee

naar de notaris moeten om huwelijkse

Het gaat zowel privé als zakelijk voorspoedig

opeens ook gemeenschappelijk.Eigen geld

voorwaarden te maken. Het tegendeel is

met Pim en Cato. Ze besluiten om in de

wat je hebt geïnvesteerd verwatert hiermee.

echter het geval. Een algemeen advies:

zomer van 2020 te gaan trouwen. Pim

3. De schuld die Cato aan haar ouders heeft

ga voordat je gaat trouwen of een

en Cato vragen zich af of het nodig is om

valt de dag na de huwelijksdatum ook in de

geregistreerd partnerschap aangaat eerst

huwelijkse voorwaarden te maken. Immers

gemeenschap. Pim wordt daarmee voor de

naar Vechtstede Notarissen & Mediators om

vanaf 1 januari 2018 geldt toch de beperkte

helft draagplichtig in de schuld. Dit komt

je te laten informeren over de gevolgen die

gemeenschap van goederen.

omdat de schuld is aangegaan voor een

het huwelijk of geregistreerd partnerschap

gemeenschappelijk goed (de woning).

voor jou persoonlijk heeft. Regel het goed

Hetgeen kort gezegd inhoudt:

4. Om aan te tonen dat bepaalde goederen

samen met Vechtstede Notarissen &

• de vermogens die voor de huwelijksdatum

door jou zijn aangebracht is het belangrijk

Mediators!

zijn opgebouwd, vallen buiten de

om een goede administratie te voeren.

gemeenschap van goederen (en blijven

Zonder bewijs van eigendom worden

dus van diegene die ze heeft opgebouwd;

bezittingen tot het gemeenschappelijk

dit geldt voor bezittingen en schulden);

vermogen gerekend.

• erfenissen en schenkingen die tijdens het

Rogier Lukas

5. De aandelen van Cato in haar BV vallen

Vechtstede Notarissen & Mediators

huwelijk worden verkregen vallen buiten

buiten de gemeenschap van goederen.

Dalfsen, tel. 0529 - 431 742

de gemeenschap van goederen.

Wel zal Cato aan de gemeenschap een

Nieuwleusen, tel. 0529 - 481 201

redelijke vergoeding moeten betalen voor

Hardenberg, tel. 0523 - 261 941

Dit is ook wat Pim en Cato willen en

de kennis, vaardigheden en arbeid die zij

info@vechtstede.com

denken dat het hiermee geregeld is. Ze

ten behoeve van de BV heeft aangewend.

www.vechtstede.com

DalfsenNet.nl Magazine

31THEMA: TROUWEN

Trouwen, met de hulp van een weddingplanner

Ellen en Bart zitten met hun handen in het haar. De bruiloft komt steeds dichterbij en uiteindelijk kost de voorbereiding veel meer tijd dan ze van tevoren hadden ingeschat. Ze weten precies hoe ze het willen, maar het ontbreekt hen gewoonweg aan de tijd. Daarnaast vinden ze het vervelend om hun toch al drukke ceremoniemeester nog eens met extra taken voor hun huwelijk te belasten. Ze gaan op zoek naar iemand die ze kan

horen doen ze natuurlijk zelf, zoals het proeven

had. Elk bruidspaar is uniek en alle wensen zijn

helpen. Een weddingplanner. Dat is best

van de taart en het uitzoeken van het diner.

anders. Dat is ook het mooiste van trouwen.

spannend, want je geeft toch een van de

Het scheelde ze zo veel tijd en stress.

Mijn missie als weddingplanner is om van

mooiste dagen van je leven uit handen.

iedere bruiloft een dag te maken die echt bij

Tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat

Dan is het zo ver. De grote dag is aangebroken.

het bruidspaar past. Geen dingen doen ‘omdat

de weddingplanner precies begrijpt waar

Een lichte spanning is voelbaar als de

het zo hoort’, maar dingen doen omdat het bij

de pijnpunten zitten en je ziet Ellen en Bart

weddingplanner binnenstapt, maar zodra het

hen past! Samen bedenken we wat ze graag

ontspannen. Het gaat goed komen. Aan

bruidspaar haar ziet verschijnen zakken de

zouden willen en de beslissing ligt uiteindelijk

het eind van het gesprek zijn ze opgelucht

schouders en kan het genieten beginnen.

bij hen.

De Weddingplanner, die ook

Fernanda Huizinga

ceremoniemeester is, zorgt op de achtergond

Picture-Perfect Weddingplanner

In de periode voor het huwelijk hebben ze

dat alles aangestuurd en geregeld wordt. Ze

Engberserf 34 Dalfsen

regelmatig contact met de weddingplanner.

heeft oog voor het bruidspaar, de gasten en

0529 – 23 12 31

Het uitzoekwerk wordt voor ze gedaan en het

de leveranciers en zorgt dat iedereen kan

info@picture-perfect.nl

enige wat ze hoeven te doen is beslissingen

genieten. Het is een prachtige dag geworden.

www.picture-perfect.nl

nemen. En de leuke dingen die bij een huwelijk

Precies zoals het bruidspaar het in hun hoofd

en kunnen ze weer met plezier naar hun huwelijksdag toeleven.

JOUW FOTOBOEK ONTWORPEN DOOR MIJ Trio De Zaak - Getrained in het leveren van perfect passende muziek en gezelligheid. Met nummers van o.a. John Mayer, Frank Sinatra, The Beatles, Marco Borsato, John de Bever, en vele anderen. Voor knalfuiven en ingetogen recepties. Kijk voor meer info en boekingen op www.dezaakband.nl.

Wij zijn blij dat we op jouw feestje mogen spelen!

Feestarrangement bij

HERBERG DE KLOMP - VILSTEREN Arrangement: Ontvangst met Glas bubbels OF Koffie/thee met gebak 3 koude hapjes 3 warme hapjes 4-uur drankarrangement Nootjes op tafel Afsluitende hap

Vanaf € 27,50 p.p.

DalfsenNet.nl Magazine

33

UIT DE REGIO

DNA van Dalfsen Na een aantal jaar van voorbereiden, worden in 2020 verbeeldingen in Hoonhorst, Nieuwleusen en Oudleusen onthuld. Deze verbeeldingen zijn elementen in het landschap als herinnering aan ons bijzondere erfgoed. Schuilhut in Hoonhorst In het jaar waarin heel Hoonhorst feest viert omdat het dorp 250 jaar bestaat, besteden we vanuit het DNA van Dalfsen extra aandacht aan een aantal belangrijke verbindingswegen. De voormalige handelsweg tussen Kampen en Osnabrück, de Twentseweg en de Koningsweg die tussen de middeleeuwse hoven liep, hebben een belangrijke rol gespeelt in ons verleden. Dat geldt ook voor de Papenallee tussen Dalfsen en Hoonhorst. Ter herinnering daaraan is op 20 maart 2020 een prachtige schuilhut onthult op het kruispunt van de Koelmansstraat en de Molenhoekweg. De werkgroep uit Hoonhorst heeft hiermee een prachtig element in onze buitenruimte gerealiseerd.

Foto: Dick Klinkenberg

Verhalenwagon in Nieuwleusen Ook in Nieuwleusen is hard gewerkt aan de verbeelding. Een groep enthousiaste

het centrum van Oudleusen. Bovendien

Historische Kring Dalfsen en Ni’jluusn van

vrijwilligers, betrokken bij Ni’jluusn van

wordt nu een film gemaakt waarbij de

Vrogger diverse activiteiten, waaronder

Vrogger, knapte een oude tramwagon op.

hele gemeenschap is betrokken. We zijn

tentoonstellingen. Kijk voor meer informatie

Veel mensen weten niet dat Nieuwleusen

benieuwd naar het resultaat!

over 75 jaar bevrijding in de gemeente

een tijdlang per tram bereikbaar was. Deze

Dalfsen op www.dalfsenviertvrijheid.nl

wagon herinnert ons hieraan. De wagon

WAK 2020

is vanaf zaterdag 4 april te bezichtigen.

Ieder jaar organiseert de gemeente Dalfsen

Bovendien wordt hij in de toekomst door

een week die volledig in het teken staat

de medewerkers van Museum Palthehof

van de amateurkunst (WAK). In deze week

gebruikt om verhalen in te vertellen. De

presenteren amateurkunstverenigingen en

verhalenwagon staat bij museum Palthehof,

individuele amateurkunstenaars zichzelf

Westeinde 3.

aan het publiek. Dit jaar is het thema van de WAK Proef ons DNA, geïnspireerd op

Het agrarische karakter van Oudleusen

het DNA van Dalfsen en het verhaal Land

De werkgroep in Oudleusen heeft het

meer informatie op www.dalfsen.nl/wak.

van Dalfsen. Zin om mee te doen? Kijk voor

Vragen of meer informatie?

agrarische karakter van de kern als thema voor de verbeelding. Het resultaat daarvan

75 jaar bevrijding

Vragen of behoefte aan meer informatie

is dat in 2019 veel boerderijen een mooi

2020 staat landelijk in het teken van de

over het project DNA van Dalfsen? Neem

naambord kregen. Later dit jaar wordt

bevrijding in 1945. In dit kader organiseren

dan contact op met Inke Camphens via

ook een mooie Marketafel geplaatst in

de partners van het DNA van Dalfsen, de

inke@linked-cultuurmanagement.nl

DalfsenNet.nl Magazine

37


75 jaar vrijheid in de gemeente Dalfsen Een gebeurtenis die we herdenken en vieren

In 2020 herdenken we de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. De bevrijding van Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen vond plaats tussen 10 en 13 april 1945. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Viert u de vrijheid mee? In april en begin mei vinden in alle kernen

Dalfsen

waard tussen 14 en 19 april een bezoekje

verschillende activiteiten plaats. Met

Dalfsen verspreidt haar activiteiten over

te brengen aan Molen Massier.

name in het paasweekend (10 – 13 april)

meerdere dagen. Zo kunt u op zaterdag

kunt u veel zien en bezoeken: van het

11 april aansluiten bij het vrijheidsdiner

Hoonhorst

te bezichtigen pop-up museum tot een

in de Trefkoele+. Ook kunt u een

Hoonhorst heeft dit jaar, naast de

bevrijdingsfeest op straat.

theaterstuk voor en door jongeren of

bevrijding, nog iets speciaals te vieren:

een toneelvoorstelling van Oese Volluk

het 250 jaar bestaan van het dorp. Tijdens

Op www.dalfsenviertvrijheid.nl ziet u

over ‘De Leste Brugge’ bijwonen. Een

deze viering op 16 mei wordt extra

het hele programma. We lichten een paar

bijzondere bezienswaardigheid is het

aandacht besteed aan de bevrijding 75

activiteiten per kern voor u uit. Ook leest

tijdelijke ‘Pop-up museum Dalfsen tijdens

jaar geleden. Daarnaast wordt 13 april

u een waargebeurd verhaal van Kees

oorlog en bevrijding’ dat van 2 april tot

door de Historische Kring een avond

Ellenbroek.

en met 9 mei te bezichtigen is in de

georganiseerd over ‘Hoonhorst tijdens de

Prinsenstraat in Dalfsen. Verhalen worden

oorlog en de bevrijding’. Na de pauze volgt

Lemelerveld

(na)verteld en u ziet hier (beeldmateriaal)

een lezing over de Messerschmitt die in

Zondag 12 april wordt een herdenking

uit de oorlog.

Millingen is neergestort en in mei wordt

van de oorlog en slachtoffers gehouden,

opgegraven.

met verhalen van mensen die de oorlog

Nieuwleusen

hebben meegemaakt, muziek, gedichten

Nieuwleusen viert maandag 13 april

Oudleusen

en korte toespraken. Op maandag staat

het bevrijdingsfeest met een prachtig

Ook Oudleusen viert op 13 april de

Lemelerveld de hele dag in het teken van

dagprogramma. Het begint met een

bevrijding. Er wordt gezamenlijk een

de bevrijding met een vol programma:

gezamenlijke kerkdienst en een lunch.

wandelroute gelopen richting het

“Vier de Vrijheid op het Kroonplein”.

Verder is er ‘s middags een mooi

evenemententerrein. Op verschillende

programma rondom de Grote Kerk, het

plekken wordt een oorlogsverhaal

’s Ochtends kunt u met gids een

museum en in het Palthebos met onder

voorgedragen. Tot slot wordt op het

historische wandeltocht lopen, ‘s middags

andere muziek, theater en kunt u het

evenemententerrein het Vreugdevuur

is er een vrijheidslunch en op het

legerkamp met oude voertuigen bekijken.

ontstoken. Daarnaast wordt dit jaar in

Kroonplein is een programma met muziek,

En heeft u altijd al eens ‘oorlogseten’

Oudleusen extra aandacht besteed aan de

optredens en vermaak.

willen proeven? Dan is het zeker de moeite

dodenherdenking op 4 mei.

38

DalfsenNet.nl Magazine


De oorlog door de ogen van Kees Ellenbroek Lemelervelder Kees Ellenbroek werd in het jaar 1931 geboren. Hij was 9 jaar oud toen de oorlog begon. In deze periode was Kees een aantal keren getuige van indrukwekkende gebeurtenissen, die hij zich tot op de dag van vandaag kan herinneren. Ook de week van de bevrijding in april 1945 maakte indruk op de toen 14 jarige Kees. In een interview met de Historische Kring Dalfsen vertelt hij hierover meer. De vader en grootvader van Kees werkten beide als smid en brugwachter bij de Dorpsof Ellenbroeksbrug. Als jongste kind in een gezin van 10 woonde Kees samen met zijn familie in ‘het huis van Ellenbroek’ in Lemelerveld.

‘Dat ging maar net goed!’ De oorlog kwam voor Kees op een aantal momenten heel dichtbij: “Op een zekere dag was ik in de maalderij van Jansen bezig toen schepen op het kanaal beschoten werden. Dat gebeurde wel vaker. Een van mijn broers stond er op dat moment ook naar te kijken en een kogel boorde zich vlak boven zijn hoofd in het kozijn. Dat ging maar net goed!” In het huis Ellenbroek woonden al een tijd een aantal Duitse mensen, die daar ingekwartierd waren. Kees vertelt: “In het begin woonden er drie oudere onderwijzers. Daar hadden we helemaal geen last van. Tegen het einde van de oorlog kwamen er jongere Duitsers bij, die waren heel fanatiek.”

De bevrijding Vlak voor de bevrijding, op zondag 8 april 1945 verliet Kees samen met zijn

DalfsenNet.nl Magazine

gezin de woning en trok in bij boerderij

broer richting Lemelerveld. “Daar was het

‘De Morgenster’. Tijdens de bevrijding

al feest: bevrijding! Op de terugweg naar

werd de woning van de familie Ellenbroek

boerderij de Morgenster kwamen we een

onder vuur genomen: “Op dinsdagmorgen

stuk of 10 bewapende Duitsers tegen,

10 april beschoten Canadezen vanaf de

terwijl in Lemelerveld al volop feest werd

Sikkensteeg/Nieuwstraat de brug en

gevierd. Dat moment kan ik me nog goed

ons huis, waardoor deze in brand vloog.

herinneren.”

Die middag heb ik na het blussen nog geprobeerd wat spullen te vinden.” Na zijn

De woning van Ellenbroek is het enige huis

zoektocht vertrok Kees samen met zijn

in Lemelerveld dat in de oorlog vernield is.

39


Wijnberger Pak & Casual toonaangevend in de regio! Wijnberger Pak & Casual is inmiddels een begrip in de omgeving. Het aanbod bestaat uit zakelijke kleding, jonge maar ook klassieke casual kleding, trouwmode, heel veel jeans maar óók accessoires zoals schoenen, riemen, sokken, en een enorme keus in ondergoed en nachtmode. Wijnberger Pak & Casual is een echt familiebedrijf dat dichtbij de klant staat en al 95 jaar ondernemend is, met veel ervaring en kennis in de modebranche. Wijnberger Pak & Casual biedt een ruime keus hoogwaardige mannenmode met een juiste prijs/kwaliteitsverhouding. Maar dat niet alleen! De mannenmodezaak geeft eerlijk en vakkundig advies en een optimale service. Ook omdat Wijnberger de aankoop gratis vermaakt in eigen atelier. “Want kleding moet natuurlijk 100 % passen”, zegt Wim Wijnberger. “We nemen tijd voor de klant, luisteren naar zijn wensen en begeleiden hem in alle rust bij het maken van een keuze”. Ook bestaat bij Wijnberger de mogelijkheid om kleding te laten vermaken die niet geheel aan eigen wensen voldoet of gerepareerd moet worden. “Zowel dames, heren als kinderkleding. Dus stap gerust naar binnen, vraag naar de mogelijkheden en je krijgt een eerlijk advies!” En Wim zegt: “Sinds jaar en dag komen jong en oud uit de wijde omtrek naar Dalfsen. Persoonlijke aandacht is dan ook echt het sleutelwoord. Je ziet dat soort en stijl van de mannenkleding steeds

waard om het aanbod eens te bekijken”,

zou zeggen loop binnen bij Wijnberger Pak

meer door elkaar loopt. Vanguard, PME

zegt Wim enthousiast. “Hoewel Dalfsen

& Casual en ervaar het zelf!”

Legend, Cast Iron, A Fish named Fred,

een dorps karakter heeft, is er sprake van

State of Art, Pierre Cardin en Meyer zijn

een gezonde shoppingcultuur. Je loopt er

bijvoorbeeld merken waar de klant zowel

drempelloos winkel in winkel uit dankzij

zakelijk als privé altijd mee voor de dag

het sterke aandeel zelfstandige winkeliers

Wijnberger Pak & Casual

kan komen.”

die de sfeer bepalen in het centrum. Dat

Uw mannenmode specialist

blijkt ook tijdens de diverse activiteiten

Prinsenstraat 25, Dalfsen

Ook voor schoenen slaag je prima bij

van zowel Ondernemend Dalfsen als

Tel. 0529-431329

Wijnberger. “Wij voeren de merken Rehab

individuele winkeliers. Gewoon zoals we

info@wijnbergermode.nl

en Bullboxer en het is beslist de moeite

dat in Dalfsen kúnnen, en zoals we zijn. Ik

www.wijnbergermode.nl

40

DalfsenNet.nl Magazine


ONDERNEMEND DALFSEN

Brasserie De Zeven Deugden – Al 20 jaar hèt restaurant bij de brug over de Vecht! “In de guldentijd werd er echt geen 3,50 voor een bakkie koffie op een terrasje neergeteld… ben je gek: daar kon je een pak koffie voor kopen! Maar nu komen onze gasten soms elke dag een kopje drinken. En niet alleen met een gebakje erbij, -wat vroeger ook niet normaal was-, want tegenwoordig wordt veel geluncht buiten de deur.” Marco en Sacha de Vries blikken terug naar ‘vroeger’ want Brasserie De Zeven Deugden bestaat 20 jaar! Zij vieren dit feest het hele jaar door met allerlei aanbiedingen en menuutjes.

Koffie, lunch en een praatje “Ik werkte vroeger in de keuken bij de Flater in Ommen en wilde voor mezelf starten. Dit bedrijf in Dalfsen was toen al een tijdje gesloten en had al allerlei namen gehad voor een… tja, wat is het eigenlijk allemaal geweest: hotel, herberg of bruiloftszaal. En ik wilde wel zo’n restaurant als de Flater beginnen want er was verder niets in het dorp.” Dus sprak Marco hierover met Marc Koggel die bij de Flater in de bediening werkte, en met Frieda Niens. In april 2000 hebben zij samen de deuren geopend van De Zeven

Lekkere afhaalmenu’s

en toch goed wilt eten. Daarom zijn de

Deugden. Vanwege parkeerproblemen

Marco vertelt gepassioneerd over zijn

Ribs & Burgers stuk voor stuk af te halen,

werd meer en meer ingestoken op de

vak en de veranderende tijden in de

handig voor de snelle trek of wanneer je

koffie, gebak en diners in plaats van

horeca. “We hebben in het verleden een

lekker thuis wilt genieten! En op vrijdag

bruiloften en begonnen zij een café zodat

serre bijgebouwd en geïnvesteerd in een

t/m zondag hoort bezorgen ook tot de

de gasten konden natafelen. “Vooral

eerste bar van glas met Ledverlichting

mogelijkheden.” Marco heeft een heel

de jongeren waren hier blij mee want

die nog steeds een eyecatcher is. Na

team om zich heen staan en speelt vooral

er was eindelijk weer iets in het dorp te

een aantal jaren is Frieda Tante Pos in

in op de beleving: “Als je ziet hoe geweldig

beleven! De Zeven Deugden had toen een

Ommen begonnen en kwam de Barones

klanten reageren op de huisgemaakte

sociale functie maar er is nu elke week

op ons pad. Daar zijn we toen samen mee

appeltaart uit grootmoederstijd of een

ruime keuze in evenementen waar zij

begonnen, maar Marc en Jolanda hebben

authentieke burger… Daar doe je het voor!

elkaar ontmoeten.” En Sacha zegt: “De

dit succesvol doorgezet en zijn inmiddels

Je wilt dat iedereen tevreden de deur uit

Zeven Deugden is wel belangrijk voor

eigenaar van de Barones”, zegt hij. “De

gaat, dat lukt voor 99%! En voor die ene

het sociale contact gebleven. Het zijn nu

ijskiosk is van het plein verhuisd naar

procent doe je altijd nog nèt een stapje

vooral 40 plussers die hier komen lunchen,

binnenin het pand en wij hebben nu het

harder je best”, lacht hij.

bijvoorbeeld. Dat is trouwens de doelgroep

restaurant, Grandcafé 1231 Ribs & Burgers

waar wij zelf nu ook bij horen”, lacht ze.

erbij. Dat zijn goede keuzes geweest. Ja,

Brasserie De Zeven Deugden

“Het ligt dan ook aan mooie vaar,- wandel-

de horeca verandert en wij veranderen

Prinsenstraat 2, Dalfsen

en fietsroutes en is goed bereikbaar met

mee. Nu zie je bijvoorbeeld een groei van

Tel. 0529 – 434 100

de auto dus stappen mensen hier al die

de thuisbezorgmaaltijden. Hoe lekker is

info@dezevendeugden.nl

jaren graag even binnen.”

het, als je na je werk niet hoeft te koken

www.dezevendeugden.nl

DalfsenNet.nl Magazine

41


Gezamenlijke bezorgservice Ondernemend Dalfsen ondersteunt kwetsbare groep in coronacrisis De leden van Ondernemend Dalfsen plaatsen samen hun schouders onder een nieuwe actie om ouderen en andere mensen met een zwakke gezondheid door deze barre corona-tijd heen te helpen. “Niet alleen de verse producten maar ook bijvoorbeeld sokken, ondergoed, nachtcrème of pen en papier zijn nodig… en niet alleen de nodige artikelen, ook de wat luxere producten zijn, als je lang aan huis gebonden bent, best welkom!” Vooral ouderen zijn het kwetsbaarst voor Covid-19. Niet alleen wordt het virus hen eerder fataal, door alle maatregelen raken ze ook sneller in een sociaal isolement. Het bestuur bedacht een plan en onderzocht de mogelijkheden om deze kwetsbare groep meer service te verlenen in deze moeilijke tijd. “Veel winkels hebben een bezorgdienst. Men betaalt de kosten van de boodschappen plus een bedrag voor het bezorgen. Het zou schelen als de winkeliers in Dalfsen samenwerken en gezamenlijk de boodschappen laten bezorgen aan huis, tot aan de deur.” Samenwerking met Joris bezorgt Ondernemend Dalfsen sprak met Joris bezorgt om dit plan te realiseren. De Stichting Joris bezorgt heeft als doel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden in de reguliere arbeidsmarkt. “We richten ons met name op het gratis bezorgen van producten bij mensen thuis. We werken met diverse leveranciers samen: Kwekerij Eef Stel,

Klanten zich kunnen aanmelden bij

keurig betaald via de bank”, laat het bestuur

De Bierbrouwerij, Bakkerij van der Most

de betreffende winkelier die lid is van

weten. “Vaak heeft de 75-plusser het nog

en nu ook met verschillende leden van

Ondernemend Dalfsen of Joris bezorgd.

moeilijk om zo’n service te vinden. Veel

Ondernemend Dalfsen”, laat Joris bezorgt

Het inschrijven en registreren kan via

bedrijven bieden zichzelf aan via internet,

weten. “Het heeft voor alle partijen veel

www.jorisbezorgt.nl. “Maar men kan

maar deze doelgroep zit daar niet altijd

voordelen: De klant krijgt goede producten

ook de winkelier benaderen waar de

op. Daarbij zitten zij ook om een praatje

gratis thuis bezorgd. De leverancier krijgt

boodschappen normaalgesproken gedaan

verlegen en kijken echt uit naar je komst.

meer klanten omdat deze ontzorgt worden

worden want zij helpen u graag verder!

Wij hopen op deze manier een steentje bij

en niet zelf hoeven te halen. De stichting

Bij de bezorging zit een afrekening en we

te dragen maar willen vooral laten weten

kan mensen als Joris aan het werk helpen.”

vertrouwen er op dat de klanten de factuur

dat we hen niet vergeten!”

42

DalfsenNet.nl Magazine


ONDERNEMEND DALFSEN

Ondernemend Dalfsen vraagt tijd, inzet en vooral hart voor Dalfsen “De aantrekkingskracht van Dalfsen willen wij versterken door krachten te bundelen voor gezamenlijke acties, promotieactiviteiten, contact met gemeente, verenigingen en organisaties, en wat verder op ons pad komt waarmee we ons dorp op de kaart kunnen zetten. Daarnaast behartigt Ondernemend Dalfsen de belangen van de Dalfser middenstand.” Bruisen aan de Vecht Ad Goudzwaard (voorz.)

Al vanaf mei 1973 zetten ondernemers zich

Sacha de Vries (secr.)

in om samen het ‘bruisend winkelen aan de

Mariska Kloppenburg (not.)

Vecht’ waar te maken. “Dat kan met kleine,

Marc Koggel (niet op foto) Richard Kloosterman

waardevolle acties waarmee het winkelend

Ervina van der Veen

publiek prijzen kan winnen die door leden

Robert Lans (niet op foto)

van Ondernemend Dalfsen gesponsord worden, maar ook met het organiseren en financieren van de bijvoorbeeld de Blauwe bogendagen en de Sinterklaasintocht”, laat het bestuur weten. Ondernemend Dalfsen bestaat uit zo’n 60 leden en dit zijn niet alleen winkeliers. Ook andere ondernemers beseffen het belang van samenwerking en steunen door hun lidmaatschap het groter doel: “Het is mooi wonen in ons dorp

ACTIVITEITEN 2020 ONDERNEMEND DALFSEN

en dat willen we graag zo houden. Dus

“We zijn daarom blij dat het regelwerk rond

Aansluiting winkeliers bij festiviteiten

doen we mee als de feestverlichting in de

de intocht van Sint door een grote groep

75 jaar bevrijding Dalfsen

donkere maanden vervangen kan worden

vrijwilligers wordt uitgevoerd. En we doen

Wie verwen jij - dag

dan ook een beroep op Dalfsenaren, en

Wie verwen jij - dag

straatbeeld aangepast wordt op de viering

bijvoorbeeld buurtverenigingen of andere

Blauwe Bogendagen

van 75 jaar bevrijding van Dalfsen. Maar ook

vrijwilligersorganisaties, die het leuk vinden

als het gaat om het voorkomen van lege

om een activiteit op te pakken waarmee het

etalages en het parkeerbeleid.”

door vrolijke ‘voorjaars’-versiering of het

Rond 11 april Rond 10 mei Rond 21 juni

24 juli, 31 juli, 7 aug. en 14 aug.

Modespektakel (Proef Dalfsen) Feestverlichting

12 september November - Januari

Sinterklaasintocht

14 november

centrum van Dalfsen in de spotlight komt. Er

Black Friday

27 november

staat een ideeënbus bij Primera Jansen aan

Decemberactie

Hulp bij spotlight op Dalfsen

de Prinsenstraat waarin leden en niet-leden

Moonlightshoppen (/Dalfser Kerstfestijn)

Ondernemend Dalfsen telt momenteel

tips, ideeën maar ook contactgegevens

* Houd de website in de gaten voor actuele data/wijzigingen

zeven bestuursleden. Daarnaast zijn er

kunnen posten als zij willen samenwerken

verschillende commissies actief die zorg

met Ondernemend Dalfsen. Dat kan ook via

Sibelt van de werkgroep 75 jaar bevrijding

dragen voor de activiteiten in en rond het

mail: contact@ondernemenddalfsen.nl.

gesproken met de leden tijdens de

centrum. “Onze leden proberen naast hun

1 t/m 24 december 11 (/12) december

ledenvergadering. “Hoe meer mensen met

eigen drukke werkzaamheden en contributie

Hart voor ‘ons dorp’

een hart voor Dalfsen samenwerken, hoe

voor de vereniging ook de handen uit

Op dit moment ontwikkelt Ondernemend

leuker de activiteiten waardoor Dalfsen zal

de mouwen te steken om Dalfsenaren

Dalfsen een cadeaubon waarop Gemeente

bruisen!”

en toeristen gezelligheid te bieden in

Dalfsen de groep mantelzorgers kan

het dorp. Maar het valt niet mee om de

trakteren. Ook onderzoekt de vereniging

Ondernemend Dalfsen

juiste pionnen op de juiste plek te krijgen

dus mogelijkheden om het straatbeeld te

Postbus 138, 7720 AC Dalfsen

om allerlei evenementen voor elkaar te

verfraaien, houden zij een vinger aan de

contact@ondernemenddalfsen.nl

krijgen”, zegt voorzitter Ad Goudzwaard.

pols bij de centrumplannen en heeft Jan

www.ondernemendalfsen.nl

DalfsenNet.nl Magazine

43DALFSEN IN BEDRIJF

Zwartewaterland Assurantiën hecht waarde aanpersoonlijk contact

“We merken dat persoonlijk contact erg gewaardeerd wordt door onze cliënten”, zegt Ellen Diender van Zwartewaterland Assurantiën. “Dat is dan ook ons grootste pluspunt: we zijn een kleinschalig kantoor, gemakkelijk te benaderen en te bereiken. Klanten kunnen een afspraak maken voor een bezoek aan ons kantoor in Hasselt, maar we komen ook graag bij hen thuis om belangrijke zaken door te spreken.” Zwartewaterland Assurantiën is sinds 2001

thuis of op het bedrijf om in samenspraak alle

verzekering van de motor, caravan, boot

een onafhankelijke tussenpersoon met één

risico’s te inventariseren. Zo kunnen we gericht

of oldtimer meer actueel. Ook hier kunnen

kantoor: in het hart van Hasselt. Door zijn

adviseren en zoeken naar de meest passende

de medewerkers van Zwartewaterland

onafhankelijke positie kan het kantoor met veel

verzekeraar met het juiste aanbod. En dat is

Assurantiën u goed in adviseren dus loop

verzekeraars samenwerken. Dit resulteert in

voor iedereen weer anders. Eigenlijk bieden we

gerust een keer binnen!

een ruim aanbod aan verzekeringen voor zowel

nooit een standaardpakket; we adviseren altijd

particulieren, het MKB en agrariërs in de regio.

op maat.”

“We bouwen graag een totaalrelatie op, waarbij

Gedurende het jaar komen bepaalde

Tel. 038-477 85 88

we meedenken met onze klanten”, aldus

verzekeringen meer aan bod dan anders.

WhatsApp 06-82 08 76 08

Ellen Diender. “We komen graag langs bij u

Zoals nu met het voorjaar in aantocht is de

www.zwla.nl

Zwartewaterland Assurantiën Burgemeester Royerplein 8, Hasselt

Eriba-dealer Mohocar Caravans: kwaliteit en persoonlijke aandacht Wie er lekker op uit gaat met een caravan, wil onderweg geen gedoe. Koop je een Eriba, dan weet je zeker dat je voor kwaliteit kiest. Mohocar Caravans uit Ommen is exclusief dealer van dit merk en met recht een specialist te noemen. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1978. Het

Onze vakmensen zorgen voor onderhoud en

gasflessen: je vindt bij ons alles wat je nodig

begon met de verkoop van Kip caravans.

(schade)reparaties op een hoog niveau. De

hebt voor een geslaagde kampeervakantie.

Dat dealerschap is een aantal jaren geleden

tweedehands caravans die we verkopen zijn

Voor Kip en Eriba caravans hebben we

beëindigd. Maar Mohocar is nog steeds

dan ook in zeer goede staat. We geven altijd

in samenwerking met een zeilmaker een

een officieel Kip servicepunt en inmiddels

vier jaar garantie, omdat we achter ons werk

speciale lijn voortenten en luifels ontwikkeld.

exclusief dealer van Eriba caravans.

staan”. Overigens verkoopt Mohocar gebruikte

Het is volledig maatwerk, je kunt de modellen

caravans van alle merken.

in verschillende kleuren en afmetingen en

De gespecialiseerde kennis en de persoonlijke

uitvoeringen krijgen. Kom gerust eens langs

benadering maken dat klanten uit het hele

In de ruime showroom staan zo’n vijfentwintig

land het bedrijf in Ommen weten te vinden.”Er

opstellingen van nieuwe en jong gebruikte

is tegenwoordig weinig echte aandacht voor

Eriba caravans. Je vindt er onder andere

Mohocar Caravans

de klant”, vinden eigenaren Arjan en Dick.

showmodellen van de collectie 2020 van

Eskampweg 33, Ommen

“Maar mensen verlangen daar wel naar. Bij

de Eriba Touring, Feeling, Nova en Nova

Tel. 0529 - 45 44 25

ons vinden ze die oprechte aandacht. Met

Light. De nieuwe modellen van 2021 worden

info@mohocar.nl

de aankoop van een caravan houdt het bij

komende zomer verwacht. “Niet iedereen

www.mohocar.nl

ons niet op. Wij leveren kwaliteit én service.

weet dat we ook nog een winkel hebben met

Eigenlijk is de werkplaats het hart van de zaak.

kampeerbenodigdheden. Tenten, slaapzakken,

DalfsenNet.nl Magazine

om de mogelijkheden te bekijken.”

45


Eigenaren over hotel & restaurant Wildthout: ‘We willen van Wildthout het beste horecabedrijf van de omgeving maken’

Niek en Petra van Duuren werkten de afgelopen jaren hard en grondig om Wildthout tot een culinair pareltje te maken. Inmiddels bestaat het vijf jaar en is het geworden tot een hotel en restaurant op een prachtige locatie met een fantastische keuken en een fijne sfeer. De eigenaren leunen echter nog lang niet achterover. De eigenaar vertelt: “Het is alweer een

kwamen we tot een gezamenlijke oplossing,

persoonlijkheden. Op 1 december 2014

aantal jaren geleden. Via via werd ik

waarbij ik eerst in loondienst zou starten en

startte dit grote avontuur. Met aandacht

benaderd met de vraag of ik wellicht

zodra ik het vertrouwen had dat dit bedrijf

voor bovenstaande doelstellingen. Na een

mensen in mijn netwerk had die een locatie

een financieel gezonde toekomst tegemoet

korte kennismaking met het personeel en

in Ommen wilden exploiteren. Na een

kon, zouden mijn vrouw en ik het bedrijf

een kritische ronde door het pand moest

verkennende kop koffie op zondagmiddag

overnemen.

er direct actie ondernomen worden, dus

met vrouw en kinderen waren we op slag

daar gingen we: nieuwe ketels, nieuwe

Om de beste te zijn moet je in je team investeren

leidingen, een nieuw reserveringssysteem,

Op maandagmorgen heb ik teruggebeld

Vanaf dag één hebben we ons een aantal

nieuw keukenapparatuur, nieuwe aanplant

met de mededeling dat we het wellicht wel

zaken gerealiseerd. We hebben een hotel

in de tuin, nieuw grind voor de deur, nieuw

zelf wilden doen. Binnen een aantal dagen

en een restaurant ineen, maar we moeten

servies.

zaten we om tafel met de eigenaar van het

ze los van elkaar aandacht geven. Als we

pand om de mogelijkheden te bespreken.

het lokale publiek willen bereiken met ons

Tevens schilderen, behangen en ga zo

Naast dat ik heel veel mogelijkheden

restaurant moeten we ervoor zorgen dat

maar door. En het allerbelangrijkste, de

en de potentie zag, zag ik ook heel veel

het leuker, beter en lekkerder is dan bij de

zoektocht naar een goed team in de juiste

achterstallig onderhoud en een zeer

collega’s. Om de beste te kunnen zijn, moet

samenstelling. Uiteindelijk werden we op 1

minimale omzet. Kortom, het moest van

je investeren in je team en zorgen voor de

juni 2015 eigenaren van Hotel & Restaurant

ver komen. Een aantal gesprekken verder

juiste combinatie van kennis, passie en

Wildthout.

verliefd op deze plek!

46

een restaurantkassa, een nieuwe website,

DalfsenNet.nl Magazine


DALFSEN IN BEDRIJF

In vijf jaar verdubbelde de omzet

het team zich aan op. Er worden ook steeds

Dit jaar vieren we ons vijfjarig bestaan. Deze

meer feestjes, vergaderingen en zelfs

jaren zijn voorbij gevlogen, en we hebben

bruiloften georganiseerd.

geen moment spijt gehad van deze stap. We hebben een mooi bedrijf opgebouwd en

Het hotel heeft een hogere bezettingsgraad.

een prachtig team van mensen om ons heen

In 2018 hebben we de helft van onze

verzameld waar we iedere dag mee mogen

kamers compleet gerenoveerd en sinds die

werken. Een grote club van vaste gasten,

tijd brengen bedrijven hun zakelijk gasten

zowel privé als zakelijk, brengt iedere keer

graag bij ons onder. Een mooie kamer,

weer nieuwe mensen mee om ze Wildthout

een goed restaurant en een huiselijke

te laten ervaren. Dit is een ontwikkeling

sfeer is wat deze gasten wensen.Ook

waar we iedere dag onze stinkende best

de particuliere gast is een doelgroep die

voor doen. Hierdoor hebben we de omzet in

groeit. Gasten die bijvoorbeeld komen om

de afgelopen vijf jaar zien verdubbelen en

te fietsen of te wandelen, kiezen bewust

ieder jaar zit is er nog altijd een stijgende lijn.

voor Wildthout om de goede recensies over het Restaurant en de gastvrijheid van

het restaurant, nieuwe keuken en wellicht

Het restaurant wordt alsmaar drukker, we

het personeel. Daarnaast organiseren we

zelfs uitbreiding van het aantal kamers en

zien veel mensen regelmatig terugkomen

regelmatig leuke evenementen waar we

de vergaderfaciliteiten. We blijven echter

en de reacties zijn lovend en enthousiast.

een hotelarrangement omheen bouwen.

Hollanders, want we willen eerst verdienen

We werken honderd procent ambachtelijk,

Op deze manier kun je het jaar rond je eigen

en dan pas uitgeven.

waarbij onder andere alle soepen en

omzet creëren. Mensen willen vermaakt

sauzen tot aan de lekkernijen bij de

worden en hebben daar best wat centen

Feit is dat we hier niet zijn begonnen om snel

koffie, huisgemaakt zijn. We koken met

voor over, mits het goed voor elkaar is!

binnen te lopen, maar om van Wildthout

de producten die het seizoen ons brengt

het beste en mooiste horecabedrijf van de

en weten waar onze producten vandaan

Gasten moeten zich verwend voelen

omgeving te maken. We zijn nog lang niet

komen. Bij voorkeur werken we met

We zijn erg trots op waar we nu staan en

klaar maar we liggen op koers.

producten en leveranciers uit onze directe

willen het niveau van service en kwaliteit

omgeving.

alleen maar verhogen, met behoud van de

Hotel & Restaurant Wildthout

gemoedelijke huiselijke sfeer. Het geeft niet

Hammerweg 40, Ommen

Dit betekent, dat we minimaal vier keer per

als mensen bij vertrek niet meer precies

Tel. 0529 - 451 592

jaar onze menukaart vernieuwen. Veel vaste

weten wat ze gegeten hebben, maar zich

info@wildthout.nl

gasten laten zich regelmatig verrassen

wel herinneren dat ze een gezellige en

www.hotelwildthout.nl

door het Menu van de Chef. Na een

geslaagde avond hebben gehad. Ze moeten

aantal bezoekjes hebben ze daar volledig

het gevoel hebben dat ze verwend zijn.

vertrouwen in. Zowel in de keuken als in de bedieningsbrigade staat een aantal mensen

We hebben zeker nog een verlanglijst

die ervaring hebben op het hoogste niveau

voor de komende jaren: de renovatie van

(Librije, Bokkepruik) en hier trekt de rest van

de overige kamers, nieuwe inrichting voor

Wist u dat ... We een prachtig terras in de tuin hebben, waar je de hele dag terecht kunt voor een kop koffie met gebak alsook een uitgebreid diner. We iedere dag lunch serveren, heerlijke broodjes, salades, kroketten, maar ook een uitgebreidere

Bent u nog nooit bij ons geweest en nieuwsgierig geworden of komt u graag nog eens bij ons terug?

lunch met 2-3 of 4- gangen.

Voorjaarsactie

40 of 50 jaar getrouwd zijn.

Aperitief + 4-Gangen Diner + Tafelwater + Koffie met Lekkernijen

€ 50,00

* Alleen geldig na reservering ovv Voorjaarsactie Dalfsen Magazine op basis van beschikbaarheid

We heel veel feestjes verzorgen voor gasten die 25,

We een prachtige ruime vergaderzaal hebben, met veel daglicht en alle mogelijke faciliteiten.

* Maximaal 6 personen per reservering * Niet te gebruiken op zaterdag of tijdens Feestdagen (Pasen, Hemelvaart, Pinksteren)

Mensen van harte welkom zijn, als ze nieuwsgierig

* Actie loopt tot 31 mei 2020

zijn geworden.

DalfsenNet.nl Magazine

47column

Karin Gibcus, Karin Gibcus Organisatieadvies en Coaching

Even voorstellen?! Afgelopen week ontmoette ik in mijn rol als coach en loopbaanbegeleider een nieuwe klant. Een medewerker van een timmerbedrijf die door een ongeval in de zomer van 2019 niet langer als timmerman kan werken. Zijn werkgever heeft mij gevraagd samen met hem op zoek te gaan naar ander werk omdat het niet is gelukt voor deze medewerker nieuw passend werk te vinden binnen het bedrijf waar hij nu werkt.

antwoorden verkennen we in dit eerste gesprek samen wie en wat hij allemaal is. We bespreken wat voor hem belangrijk was, is en kan zijn in het leven dat voor hem ligt. Gelukkig treft dit lot niet heel veel mensen. De meeste mensen lijken alles prima op orde te hebben. Ze hebben een baan met leuke collega’s, een relatie, vrienden en gaan op vakantie. En toch is dat bij 1 op de 5 mensen niet de hele waarheid. Degenen die voelen én durven te erkennen dat er ergens iets hapert, gunnen zichzelf een coachtraject of andere vorm van zelfontdekking. Anderen

Even voorstellen ...

overtuigen zichzelf dat ze niets te klagen hebben en gaan door. Tot

Bij een kop koffie nemen we uiteraard eerst de tijd om even kennis

het lijf ‘STOP’ zegt en ze te maken krijgen met fysieke klachten (zie

te maken. Ik laat aan hem de keuze of hij zich eerst voor wil stellen

kader).

of dat hij liever eerst hoort wie ik ben. Hij wil graag eerst weten wie ik ben.

– 1,3 miljoen mensen kampen met burn-out klachten

Bron: TNO factsheet

– 38% van de werknemers ervaart (te) hoge taakeisen

Ik stel mij voor en vertel dat ik projectleider en coach ben, en dat ik het mooie van mijn werk vind dat ik mensen het plezier in hun werk kan helpen terugvinden. Ik leg daarna kort uit wat een tweede

werkstress 2019

– In 2018 verzuimen werknemers 11 miljoen dagen met stress als reden (2017: 10 miljoen) – Verzuimkosten werkgevers door werkstress waren in 2017 €2,8 miljard, en stijgen door.

spoor traject inhoudt en wat hij daarin van mij kan verwachten. Dat de uitdaging is ook voor hem een nieuwe baan te vinden waardoor

Als coach kan ik met echt luisteren, doorvragen en passende

hij weer met plezier aan het werk kan en voor zijn werkgever de

oefeningen mensen (weer) laten ontdekken wat er in hun leven

ziektekosten stoppen.

ontbreekt of waarom bepaalde gebeurtenissen zo’n invloed op hen hebben. Waarom ze sommige dingen of mensen lastig vinden.

Mijn klant stelt zich voor als timmerman en stopt halverwege de

Zodra de oorzaak helder is, kan iedereen stappen gaan zetten die

zin. Hij gaat verder met ‘Dat was ik…’ De stilte die daarop volgt,

leiden naar de gewenste verandering, naar een leven dat beter

is veelzeggender dan duizend woorden. Door het ongeluk en de

past bij wie ze zijn. Dat hen gelukkiger maakt in hun werk en in hun

langdurige ziekte die daarop volgde, is deze man een heel groot

privéleven.

deel van wie hij is, kwijtgeraakt. Ik hoor en zie hem denken. Tot slot: Wie ben jij allemaal? Waar word jij gelukkig van? En weet

Horen en luisteren

je dat ook van de mensen om je heen?

Voor mij begint dan het luisteren, niet alleen naar de woorden, ook naar de toon en naar zijn lichaamstaal – zijn ‘nonverbale

Karin Gibcus Organisatieadvies en Coaching

communicatie’ die de stilte betekenis geeft terwijl er niets te

Holtkampweg 3, Giethmen

horen is. Echt luisteren betekent voor mij dan ook dat ik niet invul

Tel. 06 - 19 59 88 97

wat hij wel is of net doe of hij uitgepraat is, maar hem vráág wat er

info@karingibcus.nl

wel is. Wie hij óók is, naast zijn baan als timmerman. En met zijn

www.karingibcus.nl

DalfsenNet.nl Magazine

49


Foto: Ronald van den Berg

Hoonhorst laat voor één dag haar historie herleven Veel inwoners van Hoonhorst zijn al lange tijd in touw om gestalte te geven aan het feestprogramma rond het 250-jarig bestaan. Het hele jaar door zijn er activiteiten, maar zaterdag 16 mei moet de grote dag worden. Van 11.00 tot 16.00 uur herleeft dan de historie en keert iedere bezoeker van Hoonhorst terug in de tijd. Onder aansturing van de werkgroep

deze feestdag helemaal in het teken van

Ook de dorpskern zelf wordt afgesloten,

Historische Dag zijn veel inwoners in

de historie. Alle ‘moderne’ elementen van

al kan doorgaand verkeer er wel langs

themagroepen bezig met de voorbereiding.

het dagelijks leven maken plaats voor het

blijven rijden. De enige toegang wordt

Na een eerste brainstormavond in januari

straatbeeld dat Hoonhorst in het verre

gevormd door twee historische poorten,

2017 volgde een inventarisatie van de

verleden bood. Het gebied, dat ruwweg

aan de noord- en zuidkant van het dorp. “Er

onderwerpen die de inwoners graag zien

wordt begrensd door de molen van Fakkert,

komen bijvoorbeeld workshops, muziek-

terugkeren op de Historische Dag. Op basis

Tempelhof, Koelmansstraat en Esakkers,

en dansoptredens, toneelvoorstellingen,

daarvan is een tiental thema’s uitgekozen

wordt ingedeeld in de tien gekozen

sport en spel en tot besluit een dorps-

waarmee de bewoners van de buurten aan

thema’s. Dat zijn onder meer onderwijs, de

volksfeest in de avonduren”, schetst Marian

de slag zijn gegaan.

agrarische sector, muziek, de landgoederen

Spin, de voorzitter van de overkoepelende

en het kerkelijk leven. Ze krijgen elk voor

werkgroep Hoonhorst 250. “Met niet al

Terug in de tijd

zich gestalte in een afgebakend deel van de

te moderne live-muziek, maar wel een

De dorpskern van Hoonhorst staat op

dorpskern.

gezellige sfeer.” Ze benadrukt dat het

50

DalfsenNet.nl Magazine


UIT DE REGIO

Het hele jaar feest De voorbereidingen voor het jubileumjaar begonnen al in 2017. Een projectgroep zette toen de grote lijnen uit, wat heeft geresulteerd in verschillende werkgroepen. De werkgroep Jaaractiviteiten zorgt ervoor dat de vele feesten die elk jaar al in Hoonhorst plaatsvinden – zoals het carnaval en het Sproeifeest – goed op elkaar worden afgestemd en een extra feestelijk tintje krijgen vanwege het jubileum. De werkgroep Historisch behoud geeft mede invulling aan het DNA van Hoonhorst (als onderdeel van het grotere project Het DNA van Dalfsen) en heeft de realisatie van de schuilhut mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt gedacht aan een historische route door het dorp aan de hand van stoeptegels met afbeeldingen en/of teksten die verspreid door het dorp worden aangebracht. De werkgroep P.R. ondersteunt de overige werkgroepen en zorgde onder meer voor het nieuwe dorpslogo en de nieuwe dorpsvlag, die vorig jaar op Koningsdag werd geïntroduceerd. Andere programma-onderdelen van het jubileumjaar zijn een boerenbruiloft op zondag 13 september, die met name door de kerk wordt georganiseerd, en een dorpsquiz in november. Daarin bestrijden teams elkaar sportief op basis van hun kennis van de Hoonhorster historie, de jaarlijkse activiteiten in het dorp en algemene kennis. Ze beantwoorden de vragen uit het quizboek op een vastgesteld tijdstip en door henzelf te bepalen locatie, al moet die laatste wel in Hoonhorst gelegen zijn. De dorpsquiz is een fenomeen dat uit het zuiden van het land is komen overwaaien en dat eind vorig jaar ook in Raalte plaatsvond. Toen deden er maar liefst honderd teams aan mee.

geen braderie wordt, maar er is wel van

iets in natura, bijvoorbeeld het transport

alles te doen en te verkrijgen. Op het

van hekken en rekwisieten vanuit Den

dorpsplein komt een horecatent, waar met

Ham. Daar hebben we geïnformeerd naar

name lokale hapjes en drankjes worden

hun aanpak bij het jaarlijkse historische

geserveerd, zoals klakkelaartjes (de

schouwspel. We putten mede uit hun

Hoonhorster koekjes) en het Hoonhorster

ervaringen en kunnen dankbaar gebruik

biertje ‘1770’, dat speciaal vanwege het

maken van veel materiaal van hun eigen

jubileum is ontwikkeld. “We streven ernaar

schouwspel.”

dat alles zoveel mogelijk klopt met de geschiedschrijving”, zegt Marian Spin. “Zo

Schuilhut

verstoppen we het beeld van het dansende

Het jubileumjaar werd op 17 januari

paard, dat er 250 jaar geleden nog niet

feestelijk ingeluid met een openingsfeest,

was, in een hooiberg. Ook de gebouwen

inclusief de presentatie van het de film

proberen we zoveel mogelijk een ‘oude’

over de inwoners van Hoonhorst en het

indruk te geven.”

Hoonhorster biertje. Een andere belangrijke

WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

gebeurtenis is de ingebruikneming van

Grote betrokkenheid

de historische schuilhut ‘De Kapelle’, op

De werkgroep Hoonhorst 250 heeft

vrijdag 20 maart. Deze schuilhut staat

Cultuurprofiel Erfgoed, dat de gemeente

de werkgroepen uit de verschillende

op de hoek van de Koelmansstraat en

Dalfsen met de provincie Overijssel afsloot

buurtschappen aan het werk gezet om

Molenhoekweg, in het verre verleden

voor het project ‘DNA van Dalfsen’. Ook

elk zorg te dragen voor de invulling van

een belangrijk knooppunt van wegen. De

voor andere programmaonderdelen hoopt

een thema. “Je kunt wel zeggen dat heel

Historische Werkgroep Hoonhorst heeft

de werkgroep Hoonhorst 250 subsidies in

Hoonhorst erbij betrokken is”, weet

deze houten schuilhut naar historisch

de wacht te slepen.

Marian Spin. Dat geldt ook voor het lokale

voorbeeld laten reconstrueren en bouwen.

bedrijfsleven, want veel activiteiten worden

Er wordt informatie in ondergebracht over

Meer en actuele informatie:

mede door sponsoring mogelijk. “De een

belangrijke handelswegen uit het verleden.

www.hoonhorst250.nl en

schenkt een geldbedrag, de ander doet

Er is subsidie voor vrijgekomen uit het

www.dorpsquizhoonhorst.com

DalfsenNet.nl Magazine

51


Landjuweel de Hoeven

duurzaam en toekomstbestendig


UIT DE REGIO

Duurzaamheid heeft de toekomst. Met dat uitgangspunt geven Annemie Lepelaars en Thijs Scholten nog steeds met veel plezier leiding aan alle activiteiten op Landjuweel De Hoeven. “Dit bedrijf is toekomstbestendig”, zegt Annemie. “Niet alleen omdat er steeds meer vraag is naar duurzame producten die in de eigen regio geteeld worden, maar ook omdat ons bedrijf verschillende onderdelen kent die elkaar prima aanvullen.” Dat laatste is een goede economische

kilometer – zouden telen in plaats van de

basis, hebben ze de afgelopen jaren

opbrengst wereldwijd te transporteren.

gemerkt. “Daardoor zijn we ook financieel

Bovendien blijft de geldstroom dan ook in je

gezond. Als het in de ene bedrijfsactiviteit

eigen omgeving en komt het geld niet in de

eens wat tegenzit, kunnen we terugvallen

zakken van multinationals. Bovendien kun

op andere inkomstenbronnen die ons

je door kleinschaligheid iedereen voldoende

overeind houden.” Landjuweel De Hoeven

aandacht geven. Dat leidt tot veel minder

is een veelzijdig bedrijf. Het terrein aan

stress, wat een belangrijke factor is bij

de Middenweg – in het buitengebied

ziekten. Kleinschaligheid draagt ook bij aan

tussen Dalfsen en Nieuwleusen – omvat

je gezondheid.”

een tuinderij, een veehouderij, een boerderijwinkel en een zorgboerderij.

Thijs en Annemie streven ook niet naar

De laatste biedt arbeidsgerelateerde,

voortdurende groei. Ze zijn tevreden met

op maat aangeboden dagbesteding

de huidige stand van zaken. “We kiezen

voor volwassenen met psychiatrische

voor stabiliteit, blijven doen wat we goed

Op zoek naar opvolgers

of autistische stoornissen. Dat gebeurt

kunnen. We schenken veel aandacht aan de

Achter de schermen zijn de zestigers Thijs

in kleine groepen van maximaal tien

mensen die werken op onze zorgboerderij,

en Annemie bezig met het zoeken naar

deelnemers per dag, zodat rust en ruimte

verzorgen onze koeien goed en telen zo

opvolgers. Want over een jaar of drie willen

zijn gewaarborgd.

puur mogelijk. Als je vooral streeft naar

ze ermee stoppen. “Ons bedrijf verkopen

expansie van je bedrijf, gaan dergelijke

aan een grote organisatie is voor ons

aspecten soms verloren.”

geen optie”, zegt Annemie. “We willen het

Alle groenten en zuivel hebben een biologische oorsprong: rauwmelkse zuivel,

overdragen en doorgeven aan mensen die

vollegronds groenten, vlees en eieren, maar

Seizoenen als leidraad

dezelfde visie hebben als wij: met gevoel

ook kaas, brood en sapjes van collega-

De seizoenen zijn de leidraad voor alle

voor duurzaamheid en warme aandacht

ondernemers met dezelfde uitgangspunten,

activiteiten bij Landjuweel De Hoeven.

voor anderen. Dat moet als het ware in je

worden verkocht in de boerderijwinkel. Die

“Natuurlijk bij wat we telen, maar ook bij de

DNA zitten.”

dient tevens als gezellig trefpunt, waar ook

aard van de activiteiten. ’s Winters doen

nog eens kennis over gezonde voeding

we veelal dingen binnen en in de lente

Ze spreken er hun uitgebreide netwerk

wordt gedeeld. Daarnaast levert Landjuweel

en zomer gaan we naar buiten. Ook de

voor aan, maar beseffen ook dat ze feitelijk

De Hoeven groente- en fruittassen aan

connectie met dieren is belangrijk voor de

op zoek zijn naar duizendpoten. Thijs:

consumenten in de omgeving.

cliënten van onze zorgboerderij. Sommigen

“Naast vakkennis moet je het overzicht

maken veel gemakkelijker contact met

kunnen bewaren over de verschillende

Duurzame keuzes

dieren dan met mensen. Het geeft hen

bedrijfsonderdelen. Daarnaast zijn

Duurzaamheid is voor steeds meer mensen

rust, ook omdat de digitale wereld hier

enthousiasme, empathisch vermogen,

een ‘issue’, merken Thijs en Annemie. “Ze

naar de achtergrond verdwijnt. Daardoor

gevoel voor communicatie en presentatie

vragen zich steeds meer af: waar komt mijn

reduceren we de prikkels die daarvan

onontbeerlijk.”

voedsel eigenlijk vandaan?”, aldus Thijs.

uitgaan. Velen van hen hebben de behoefte

“Steeds vaker maken mensen bewuste

om fysiek actief te zijn, omdat ze hun

keuzes: zo puur mogelijk en zoveel mogelijk

emoties moeilijk onder woorden kunnen

Landjuweel De Hoeven

uit je eigen omgeving. Het zou uit het

brengen. Hier kunnen ze zich uitleven

Middenweg 4, 7722 XK Dalfsen

oogpunt van duurzaamheid enorme winst

tijdens gezamenlijke activiteiten, zoals

Tel. 0529 – 427 688

zijn als we veel vaker voor onze eigen

spelletjesmiddagen. Dat vinden

info@landjuweeldehoeven.nl

omgeving – zeg een straal van 25, 30

ze fantastisch.”

www.landjuweeldehoeven.nl

DalfsenNet.nl Magazine

53UIT DE REGIO

Gewond door schuld van een ander, wat nu? Door de schuld van een ander heeft u letsel opgelopen. Bijvoorbeeld in het verkeer, op uw werk of door een dier. Hierdoor functioneert u (tijdelijk) niet meer als voorheen. Naast lichamelijke en geestelijke klachten, stuit u ook op onverwachte kosten. Wie betaalt bijvoorbeeld uw reiskosten, de

om u. Het is al moeilijk genoeg om uw leven

Tijdens het hele traject houden wij u op de

kosten voor huishoudelijke hulp of uw verlies

weer op de rails te krijgen na een ongeval.

hoogte. Ook plannen we regelmatig een

van inkomen? En denkt u aan uw recht op smartengeld?

bezoek in. En heeft u tussendoor vragen?

Onze werkwijze: persoonlijk en zorgvuldig

Bellen mag altijd!

Kiest u voor ons, dan kunt u op ons rekenen.

De eerste stap na het ongeluk

Als u ons belt voor informatie dan luisteren

Ottenschot: rechtshulp bij letselschade

Deze onverwachte kosten wilt u vergoed

we naar uw verhaal en schatten de eerste

Hulp nodig? Wij ondersteunen u tijdens de

krijgen. Maar hoe krijgt u dat voor elkaar?

mogelijkheden in. Zijn die er, dan bespreken we

weg die afgelegd moet worden.

De eerste stap is het inschakelen van een

binnen een week bij u thuis welke stappen er

letselschade expert. Deze neemt u die zorg

gezet moeten worden om de schade vergoed

Ottenschot Letselschade

uit handen. Door de vele wetten en regels

te krijgen. Bij iedereen is dit anders. Wie was

Lentheweg 6, 8141 EE Heino

is het lastig om dit zelf uit te zoeken. Het is

u voor het ongeval, wat zijn uw verwachtingen

Tel. 085 - 484 21 00

daarnaast belangrijk dat u zich richt op uw

voor de toekomst en wat is de invloed hierop

info@ottenschot.nl

herstel. Ons doel: de schade volledig voor u

van het ongeval. Dat brengen we samen in

www.ottenschot.nl

vergoed krijgen en hierbij rekening houden

beeld. Daarvoor is regelmatig persoonlijk

met uw persoonlijke situatie. Want het gaat

contact heel belangrijk.

Praktijk Kom uit de knoop Wat geeft jouw leven waarde? “Soms ben jij je er niet bewust van dat er iets speelt uit het verleden dat invloed heeft op het leven van alledag. Of ben je hoog gevoelig en schiet je bij overprikkeling in oude patronen omdat grenzen worden overschreden of omdat het niet duidelijk is wat je wilt.” Al 20 jaar draagt Praktijk Kom uit de Knoop bij

kom je ook letterlijk lekkerder in je vel te zitten,

aan meer kwaliteit van leven van jong en oud.

heb je meer energie en ervaar je je leven als

De praktijk is meegegroeid met de opgedane

waardevol. En nog een nieuwtje: de praktijk

kennis van opleidingen en trainingen die Jennie

verhuist naar ‘in het dorp Dalfsen’. Per 1 juni

Kanis, geregistreerd Biodynamisch therapeut

ben je aan de Brethouwerstraat 11 welkom!”

en NLP-practitioner, heeft opgedaan. Praktijk Kom uit de Knoop “We verkennen vanuit jouw verlangen wat

Jennie Kanis

je tegenhoudt in je wens om het anders te

De Brandt 1, Dalfsen

doen. Daarin ontdekken we patronen en

Vanaf 1 juni Brethouwerstaat 11, Dalfsen

strategieën en de bijbehorende behoeftes

Mob 06 – 15438289

en dilemma’s”, zegt Jennie. “Dan zoeken we

info@komuitdeknoop.nl

manieren om deze los te laten, je er minder

www.komuitdeknoop.nl

mee te identificeren. Vaak vraagt dit inzicht dat de ervaringen van vroeger minder vat op je hoeven te hebben in het hier en nu. Daardoor

DalfsenNet.nl Magazine

55UIT DE REGIO

Haarmode 2020? Salon Images gaat voor zachte lijnen

Niet alleen kleding, ook ons haar is aan mode onderhevig. Voor welke coupe kiezen we dit jaar? Volgens Sabine Versteeg van Salon Images gaan we voor subtiel en zacht. Ze legt het uit.

“Eigenlijk kan alles,” vertelt eigenaresse en

warmere tinten met een natuurlijk karakter.

Ook voor de heren geldt dat de korte coupe

master stylist Sabine Versteeg van Salon

Denk aan kopernuances bijvoorbeeld.

minder in zwang is. Het mag wat langer.

Images uit Nieuwleusen. “Of je het nu rood

Eigenlijk wordt het kleurverschil, in

En de baarden blijven. “Het leuke vind ik

of zilver wilt, of kort of lang wilt houden.”

tegenstelling tot eerdere jaren, heel subtiel

dat er meer aandacht voor het haar is dan

Daarentegen zijn er natuurlijk trends te

aangepakt. Ook grijstinten zijn nog populair,

voorheen. De vorm doet er weer toe. Dat

ontdekken waar de Salon goed van op de

maar eveneens met een subtiele touch.

gaat zowel op voor de heren als voor de

hoogte is.

Het grijs wordt bedekt met een pasteltint

dames.”

zoals bijvoorbeeld rosé, peach of lila. Op een Sabine heeft in maart een toelatingstoets

zachte manier.”

gedaan voor de master color expert

Ook gebruik van hulpmiddelen zoals de föhnborstel en andere styling tools, mag

opleiding binnen Wella. Ze is toegelaten

‘Wat bij je past, maakt je mooi’

weer. “Om een bepaald kapsel te creëren

tot de opleiding, en zal eind dit jaar

Die zachte aanpak treffen we in de coupes

is het gebruik van zo’n tool en van goede

gediplomeerd expert zijn. Daarmee beschikt

voor zowel mannen als vrouwen. “Korte

producten soms een must. We geven daar

Salon Images over de maximaal haalbare

opgeschoren coupes zie je minder. Dat is

altijd advies over aan de klant. Als je haar

kennis op gebied het van kleur en kun je

gewoon te hard. De lijnen zijn veel zachter.

goed geknipt is en die producten goed

met alle mogelijke vragen en voor een

Zowel in korte als lange lengtes.”

gebruikt, krijg je het kapsel dat je wenst.”

De boblijn is altijd goed, vertelt Sabine.

Salon Images

Sabine Versteeg: “We zien dit jaar veel koele

“Voor welk kapsel je ook kiest, ‘wat bij je

Burgemeester Backxlaan 3, Nieuwleusen

blonde tinten. Dat is lekker helder en fris.

past, maakt je mooi’. Daar ben ik echt van

Tel. 0529 - 426 615

Omdat in de mode vooral de naturellook

overtuigd en dat is niet voor niets de slogan

info@salonimages.nl

gewaardeerd wordt, treffen we ook

van Salon Images.”

w.ww.salonimages.nl

deskundige haarkleuring bij Sabine terecht.

DalfsenNet.nl Magazine

57UIT DE REGIO

De Spil vernieuwt met tweede Midzomer festival Op zaterdag 20 juni organiseert De Spil de tweede editie van het Midzomer festival. Net als vorig jaar sluit het kulturhus in Nieuwleusen het seizoen af met een evenement dat een bonte mix van activiteiten biedt. Afgelopen zomer was de eerste editie een enorm succes. “Het was een beetje een gok”, blikt manager Stefan Keijzer terug. “Ons hoofddoel is het faciliteren van activiteiten van inwoners, maar wilden ook een eigen productie: een manifestatie die zo’n beetje alles omvatte uit dat eerste seizoen.” Dat lukte met een uitgekiend programma, van 14.00 tot 24.00 uur, waarmee alle doel- en leeftijdsgroepen werden aangesproken. “Alleen al overdag trokken we zo’n 2.500 bezoekers”, aldus Stefan Keijzer. Alleen de belangstelling voor het avondprogramma viel licht tegen. “Het was gezellig bij de drive-in van Radio 538, maar de sfeer was anders, minder onskent-ons.” En dus ligt het accent dit jaar nog sterker op het dagprogramma – het Midzomer

zien ontwikkelen. We zien dit ook als een

bluesgerelateerd, omdat we merken

Festival duurt nu van 12.00 tot 20.00

verdere invulling van ons doel om de lokale

dat die muziek hier goed aanslaat.” Op

uur – en op kinder- en doe-activiteiten.

gemeenschap te verbinden. Soms zien we

het podium staan in elk geval de bands

Keijzer: “We zijn onder meer bezig

elkaar dagelijks, maar kennen we niet het

Firehouse Mama, Midnight Madness, Po

met een reuzenrad en andere leuke

verhaal achter die ander.”

Maddy en de band van Felicia Westerhof.

attracties. Daarnaast zijn er veel meer

Het horeca-gedeelte wordt verzorgd door

programmaonderdelen waar bezoekers zelf

Gebleven is het straattheater van Kunsten

aan de slag gaan. Zo is er een werkplaats

op Straat, uiteraard met weer andere

waar je onder professionele begeleiding

acts, die vaak letterlijk door alle andere

Sportschool Helios draagt eveneens iets

je eigen zeepkist kunt bouwen, er kan

activiteiten heen lopen. Ook het grootste

nieuws aan: de Nieuwleusen Games. Op

worden geschilderd en de bibliotheek

poppentheater van Nederland komt naar

het ‘groene vlak’ voor het kulturhus binden

presenteert de ‘Living Library’. Daarin

Nieuwleusen en verzorgt met regelmaat

groepjes deelnemers de strijd aan in een

vertellen Nieuwleusenaren hun verhaal,

optredens op het plein van basisschool De

competitie met verschillende sportieve

vanuit het uitgangspunt dat je mensen als

Tweemaster.

onderdelen. Andere onderdelen worden

het ware kunt lezen als boeken. Iedereen

verscheidene foodtrucks.

momenteel nog verder uitgewerkt. “We

heeft wel een verhaal te vertellen over zijn

In plaats van twee muziekpodia komt

proberen van jaar tot jaar vernieuwend te

of haar leven, wat hem of haar bezighoudt:

er ditmaal maar één. “We hebben het

zijn door steeds verrassende onderdelen

of je nu gevlucht bent uit Syrië, transgender

ditmaal gezocht in bands uit de regio

aan het programma toe te voegen”, aldus

bent, vrijwilligerswerk doet of een echte

rond Nieuwleusen die het amateurniveau

Stefan Keijzer. Zo blijft het een aantrekkelijk

Nieuwleusenaar bent die zijn dorp heeft

ontgroeid zijn. Voornamelijk rock- en

evenement voor iedere Nieuwleusenaar.”

DalfsenNet.nl Magazine

59


Magnetron in combinatie met stoomoven is aanwinst voor keuken en kok Het is alweer jaren terug dat er ineens twijfel opdook over het gebruik van een magnetron. Inmiddels behoren theorieĂŤn over een slechte invloed op de gezondheid tot het verleden. Sterker nog, moderne magnetrons gecombineerd met (stoom)ovens zorgen voor het behoud van vitamines en mineralen in onze gerechten. Naast kookgemak dus ook nog eens heel gezond. Een stukje vlees even onder de gril,

Lukt dat in een magnetron, zult u denken?

noemen we stomen, bakken en opwarmen,

verwarmen met hete lucht en daarna

Heus. De huidige magnetrons zijn zeer

ofwel een 3 in 1 oven.

gaar stomen. Dat klinkt als een culinair

geavanceerde exemplaren met meerdere

huzarenstukje. Dat hoeft echter niet.

functies en in combinatie met een oven is

Ingewikkeld? Allerminst. Deze top

Met een moderne combistoomoven met

er zelden iets wat er niet in klaargemaakt

combistoomoven heeft een gemakkelijk

magnetron is dit een kwestie van de juiste

kan worden. Neem nou de magnetron

te bedienen display ĂŠn er staan al 140

instelling en het vlees wordt mals en

combistoomoven, zoals bijvoorbeeld de

gerechten in voorgeprogrammeerd.

krokant zonder dat u daar verder omkijken

COS824 van Pelgrim. Dit wordt wel de

Als je dan weet dat je er ook borden in

naar heeft.

alleskunner in de keuken genoemd. Ook hier

kunt voorverwarmen, supersnel kunt

60

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: WONEN

een magnetron en eventuele consequenties voor de gezondheid kunnen we geruststellen. Niemand hoeft te vrezen voor zijn of haar gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat eten opwarmen in een magnetron net zo veilig is als opwarmen in een pan of oven. Het Voedingscentrum legt uit dat eten verhitten in een magnetron gepaard gaat met ongevaarlijke elektromagnetische straling. Deze microgolven zijn niet radioactief. Naast opwarmen kan er, zoals hierboven omschreven, in de meest moderne magnetrons in combinatie met een (stoom) oven, heel goed gekookt, gestoomd of gepocheerd worden. Het heeft zelfs voordelen omdat er minder vocht nodig is en daardoor vitamines beter behouden blijven. Wie in een magnetron wil bakken, kan dat zonder olie of vet doen. Ook al zo ontdooien en voorverwarmen, er maar

Deze oven met magnetron heeft twaalf

gezond.

liefst zeventien ovenfuncties op zitten en

ovenfuncties en tien automatische

een stoomschoonmaakprogramma, dan is

programma’s. Er zit overigens geen

Geen enkele reden dus om de magnetron

deze oven een must voor wie een nieuwe

draaiplateau in en dat wordt ook

uit de keuken te mijden. Sterker nog; een

keuken wenst. Deze apparatuur is trouwens

niet gemist. Met een roterende

combinatie van een moderne (stoom)oven

ook prima in een bestaande keuken in de

magnetronantenne wordt het gerecht

en magnetron is een enorme aanwinst voor

bouwen.

bereid. Het gerecht zelf staat stil waardoor

de keuken. En wie liever afziet van vlees

er grote rechthoekige schalen in passen.

en vooral voor groenten gaat, zal van deze

In één keer een XXL lasagneschaal de oven in

En door het enorme formaat zijn er maar

manier van koken veel gemak ervaren.

liefst vijf insteekplateaus waardoor er

Vegetarische- en veganistische gerechten

Dat geldt ook voor de COM316GLS oven

meer gerechten tegelijk kunnen worden

zijn eenvoudig in de combistoomoven en

met magnetronfunktie. Dit is een enorm

klaargemaakt. Dan kan er behalve die

magnetron te bereiden, mét behoud van

grote oven met maar liefst een inhoud

lasagne ook een schaal met gebakken

alle goede voedingsstoffen.

van 73 liter. Het is de ruimste oven met

aardappeltjes en naanbrood bij. Om maar

magnetronfunctie. Het voordeel is dat

iets te noemen.

er flinke, categorie XXL ovenschalen in

Coster Keukens Boslaan 1, Staphorst Tel. 0522 - 440 785

enorme lasagneschaal kan in één keer de

Geen enkele reden om de magnetron uit de keuken te mijden

oven in. Comfortabel en veel gemak.

Wie nog twijfels heeft bij de werking van

www.costerkeukens.nl

passen. Groot gezin of veel visite? Die

DalfsenNet.nl Magazine

info@costerkeukens.nl

61Vraag het de specialist

Lokale specialisten geven antwoord op veelgestelde vragen van lezers Lenferink Lemelerveld B.V. Gerald Krisman en Patrick Hansman van Lenferink Lemelerveld B.V. beantwoorden vragen van lezers. Krijg ik altijd garantie op schilderwerk? Als gecertificeerd bedrijf geven we altijd OnderhoudNL-garantie op ons schilderwerk. We kijken als deskundigen niet alleen naar het aantal meters, maar ook naar het beste plan van aanpak voor uw specifieke situatie. Zo ontstaat een mooi en duurzaam eindresultaat. En daar mag u ons vanzelfsprekend ook op aanspreken.

Is het voordeliger als ik voor langere tijd het onderhoud aan mijn woning bij uw bedrijf onderbreng?

Lenferink Lemelerveld

Wij raden onze klanten altijd aan om dat te doen. Uw huis wordt zo in afgesproken conditie

Tel. 0572 - 37 17 77

gehouden zonder dat er werkzaamheden worden verricht die eigenlijk nog niet nodig zijn. Een

mailons@lenferink.com

meerjarige afspraak geeft rust omdat u weet dat de schilder actief meekijkt naar de conditie van

www.lenferink.com

Ambachtsweg 4, Lemelerveld

het schilderwerk. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen er afspraken worden gemaakt om na een basisbeurt het schilderwerk aan de gehele woning te onderhouden voor bijvoorbeeld tien, vijftien of zelfs twintig jaar. We maken dan een tijdslijn voor controle- en herstelbeurten. Als blijkt dat de geplande werkzaamheden op de vastgestelde tijd nog niet noodzakelijk zijn, schuiven we deze in overleg een jaar door. Een meerjarenplan leent zich bij uitstek om ook na te denken over het stapsgewijs verduurzamen van een gebouw.

Als ik offertes aanvraag bij meerdere bedrijven, valt me op dat de prijsverschillen soms enorm zijn. Hoe komt dat? Offertes van verschillende schilders zijn alleen goed te vergelijken als de beschreven verfplannen naast elkaar worden gelegd. Hierin staat welke kwaliteit materialen de schilder gebruikt, de wijze waarop de ondergrond voorbehandeld wordt en het aantal malen dat er wordt afgelakt. Daarnaast is het ook belangrijk dat de schilder de wet- en regelgeving volgt. Het gebruiken van een steiger bij werkzaamheden boven de 2,5 meter is niet alleen veiliger, maar ook verplicht. Verder moet u erop letten dat de schilder het afval netjes afvoert en het op een verantwoorde manier verwerkt. In onze offertes beschrijven wij nauwkeurig wat u precies van ons mag verwachten. In de praktijk blijkt dat dit meestal het voordeligst voor de klant uitpakt.

Waarom mag ik mijn huis niet roze schilderen, als ik dat zou willen? Voor bijzondere kleuren (en roze is er zo ĂŠĂŠn) moet soms toestemming worden verkregen van de gemeentelijke welstandscommissie, omdat een dergelijke kleur invloed kan hebben op de uitstraling van de buurt. Bij twijfel raden we bewoners dan ook aan om zowel de gemeente als de buren vooraf te informeren over de gekozen kleurstellingen. Voor rijks- of gemeentelijk monumenten gelden echter andere, veelal strengere, regels. Als ervaren en gecertificeerd monumentaal onderhoudsbedrijf adviseren en begeleiden wij onze klanten in dergelijk trajecten zorgvuldig, zodat het monument in een goede conditie bewaard blijft voor de toekomst.

DalfsenNet.nl Magazine

63


Markt voor zonnepanelen begint volwassen te worden

64

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: WONEN

De markt voor zonnepanelen begint volwassen te worden, aldus Han Pot van Zonnedesk.nl. Zonnepanelen waren in het begin vooral ‘een bijproduct’ van totaal installateurs. Ten tijde van de bouwcrisis was dit namelijk een productgroep waar nog wel vraag naar was. Totaal installateurs pakten dit destijds ‘noodgedwongen’ mee, want een elektromonteur zit in principe liever niet op een dak. Vandaag de dag worden hoogwaardige zonne-systemen vooral verkocht en geplaatst door gespecialiseerde bedrijven zoals Zonnedesk.nl. “Het is ook logisch”; vult collega Gernand

of bedrijfspand. Deze belangrijke elementen

Plaggenmars aan. “Het is in de bouw zo

verwerken wij in ons advies en proberen

extreem druk dat installatiebedrijven grote

wij in onze offertes en in onze showroom

tekorten hebben aan elektromonteurs.

visueel te maken. Op deze wijze kunnen

Daarnaast ontwikkelt de markt voor

mensen een betere beslissing nemen; aldus

zonnepanelen zich supersnel. Het vraagt

Gernand.”

nogal wat om bij te blijven. Die tijd heb je ook niet als je een totaalinstallateur bent die

Alles geregeld

goed in het ‘klassieke werk’ zit.”

“Naast het kiezen van de juiste onderdelen voor de zonne-installatie regelen wij ook

Focus

de bijkomende zaken zoals check van de

Han vervolgt: “Vanuit Zonnedesk.nl hebben

stroommeter (kan deze de zonnestroom

we de focus 100% op zonne- energie en

goed registreren?), check van het netwerk

werken we nu met dit team al meer dan

(kan de netwerkbeheerder de zonnestroom

10 jaar in de ‘solar’ zoals het in de branche

lokaal wel verwerken) btw teruggave of

heet. Door te specialiseren is het ons gelukt

subsidie en eventueel inregelen energie

om samenwerkingen aan te gaan met

contract. Op die manier zorgen wij ervoor

bekende A-merk fabrikanten. Waar veel

dat het zonne-systeem maximaal rendeert.”

andere bedrijven de focus leggen op ‘de laagste prijs en standaardsets van Chinese

Maatwerk

fabrikanten’ leggen wij de focus op kwaliteit

Han: “Men kan bij Zonnedesk ook terecht

en uitstraling, de hoogste opbrengst en

voor maatwerk oplossingen. Denk aan

bekende merken. Dit wordt gewaardeerd

zonnepanelen met afwijkende maten,

door veel mensen, dat merken we elke dag!

op de grond opstellingen, veranda’s en overkappingen met transparante

Tot ons assortiment behoren merken als LG,

zonnepanelen en dergelijke. Het is onze

AEG, Sunpower, Panasonic, Honeywell en

passie om schoonheid en uitstraling te

Huawei. Wereldspelers die hun kwaliteit op

combineren met zonne-energie.”

alle fronten al bewezen hebben en waarbij garanties ook een serieuze waarde hebben.

Wil jij ook profiteren van de zon? Neem

“De investering in een zonne-installatie is

gerust contact op.

voor de meeste bedrijven en huishoudens een financiële afweging. Daarnaast heeft

Zonnedesk.nl

het plaatsen van zonnepanelen gevolgen

Welsummerweg 33, Dalfsen

voor de uitstraling van een woning, schuur

Tel. 0529 - 763 403 www.zonnedesk.nl

DalfsenNet.nl Magazine

65UIT DE REGIO

5 meest functionele en stijlvolle laptoprugzakken Een rugzak waar een laptop in past. Dat is toch eigenlijk een machtige uitvinding. In veel gevallen ga je ervan uit dat die laptop er wel inpast, en dit is ook vaak het geval, maar let er dan wel op dat deze goed beschermd is. THEBAGSTORE zet een aantal van deze tassen voor je op een rij, met als eigenschappen: stijlvol, functioneel en een goede bescherming voor de laptop. Laauw The AMS Nine Streets Jouw 15 inch laptop past met gemak in deze stijlvolle laptoptas van Laauw. Met verschillende rits- en steekvakken is deze tassen een echte musthave. Van leer gemaakt, dus wordt alleen maar soepeler in de loop der tijd. De tas is er in bordeaux, zwart, grijs, bruin, groen en blauw.

Cowboysbag Little Doral Bescheiden en toch heel functioneel, deze Cowboysbag laptoptas. Er past een 13 inch laptop in en de uitstraling is die van een stoer kleintje. Heerlijke tas die er in zwart en groen is.

XD Design Bobby Hero DĂŠ laptoptas onder de tassen als het om de veiligheid gaat. Snijvast materiaal, verborgen ritsen en ruim genoeg. Voorzien van een USB-lader en brillenhouder. De tas is waterafstotend, shockproof en een balanssysteem zorgt ervoor dat je nooit sjouwen moet, maar gewoon licht kan dragen. Deze Bobby is er in verschillende kleuren en van small tot XL. Passend bij ieder formaat laptop.

Burkely Rain Riley Een compacte rugzak met ruimte voor een 9,7 inch laptop of tablet. Deze tas draagt heel comfortabel en neem je gemakkelijk mee als je bijvoorbeeld dagelijks met de trein of op de fiets naar het werk reist. Het materiaal? Waterbestendig leer.

Herschel Pop Quiz Oersterk, traditioneel ontwerp en ruimte genoeg voor een 15 inch laptop. Gemaakt van honderd procent polyester en een levenslange fabrieksgarantie. De Herschel kan niet stuk. Deze rugzak heeft ook de traditionele rood gestreepte Herschel voering. Mooie tas, goed ontwerp.

DalfsenNet.nl Magazine

67


Weg van Zwolle naar Dalfsen, Noordelijke route Er waren twee verharde wegen die Zwolle met Dalfsen verbonden, de ene ten noorden en de andere ten zuiden van de Vecht. Niet noemenswaardig in lengte verschillend, maar geen van beiden een rechtstreekse verbinding met Dalfsen. In het vorige Dalfsennet magazine is de zuidelijke route geheel besproken. Uit; Fragmenten uit “Zwolle’s omgeving omstreeks 1900”, met eigen aanvullingen. De Noordelijke route ging via een

Berkum en dan via de houten Vechtbrug (

Men naderde dan rechts de spoorbrug over de

omweg, eerst via de route wat nu de

die in de zestiger jaren van de vorige eeuw

Vecht bij de voormalige “halte Dalfsen” bij het

Meppelerstraatweg heet richting de

is gesloopt) richting het buiten “Dijkzicht”

net geopend “station Berkum”.

Vrolijkheid. Deze wegen waren niet bedoeld

(een voormalige herberg gebouwd in 1773).

om de plaatsen met elkaar te verbinden,

Het was een grindweg met hoog opgaande

Het was een eenzaam oord, waar in de wijde

maar gericht op het doorgaand transport.

iepen, nu grote eikenbomen. Aan de

omtrek nauwelijks een paar huizen waren

Pas later vond men de weg “binnendoor’ die

rechterkant de Kromme Kolk en de sluis in het

te bekennen. Hier stak men de “ijzeren lijn”

rechtstreeks op het dorp aanliep. Natuurlijk

Lichtmiskanaal. Het lichtmiskanaal was een

over en men moest nog een kwartier (te

waren er meer wegen ontstaan die de reiziger

verbindingskanaal voor de scheepvaart vanaf

voet) verder om langzamerhand met het

op de kortste wijze naar Dalfsen kon brengen,

de Dedemsvaart naar de Vecht en naar Zwolle.

denkbeeld vertrouwd te raken. Even nadat

niet alle wegen waren even goed of beter

Dit kanaal liep op de locatie van de huidige

de grens van de gemeente Dalfsen was

gezegd even slecht. Het waren vrijwel allemaal

A28 en is eind vijftiger jaren gedicht. Op dit

gepasseerd, begon een reeks van buiten(land)

zandwegen.

punt verliet men de weg naar Meppel en

goederen, waardoor deze gemeente vanouds

ging rechtsaf. Het eerste boerenhuis aan de

bekend was. Het eerste aan de rechterzijde

De meeste wegen werden te voet, per hand-

linkerkant droeg de naam “De Moespot” ook

van de weg het huis De Broekhuizen. Na de

of paardenkar gebruikt. In het noorden was de

dit was vroeger een herberg geweest, vooral

hervorming eind 16e eeuw, is het ruim 80 jaar

meest gebruikelijke de weg langs het huidige

gebruikt bij verkopingen en verpachtingen.

gebruikt als schuilkerk voor de katholieken

68

DalfsenNet.nl Magazine


UIT DE REGIO

van Dalfsen. In 1839 is dit landhuis afgebroken

vond men hier gespaard. Eerst Hofwijk en

en het bos omgehakt. Men ziet nu nog in

dan aan de overzijde Huize Ankum. Hofwijk in

het weiland enige oude vruchtbomen, die

eigendom van de heer J Ridderinkhoff, toen

onmiddellijk bij het huis moeten hebben

nog 317 bunder groot, Later in eigendom

gestaan en een ouderwets huisje met kleine

van de heer Jansen die het huis bouwde met

vensters en een verweerd pannendak dat

opschrift 1859.

tegen de dijk lag. Dit was mogelijk een van de koetshuizen. Aan de weg had eens een mooi

Ooster-Dalfsen en Welsum gelegen waren

Huis Ankum wordt in vorige eeuwen niet

18e eeuws hekwerk gestaan, het heeft vanaf

en pas in 1858 verdeeld. Gaan we terug

genoemd, maar was het de Groote Hoff

1839 gestaan bij de Ruitenborgh en staat nu

naar de grindweg (huidige Ruitenborghweg)

ten Velde. In 1651 in eigendom van Jonker

bij huis Windesheim.

komen we in de buurt van De Ruitenborgh,

Hendrick Doys. Eind 18e eeuw woonde Mr.

al genoemd in 1225. Het lag een kwartier

van Ketten op het spijker. In 1806 liet hij de

Iets verder aan de andere kant van de weg

voorbij Beese in een scherpe draai richting

boerderij bouwen waar het spijker stond en

lag het landgoed de Beese, voor 1817 in het

Dalfsen .Vermoedelijk behoorde het aan de

een nieuw boerenhuis die hij de naam gaf

bezit van de familie van Marle die het voor

graaf van Rechteren en Bentheim. In de14e

Groote Hof ten Velde en het spijker zelf heet

sloop verkocht aan van Sonsbeek, doch toen

eeuw ging het ook in vlammen op, misschien

voortaan Huize Ankum. Het oude huis werd in

werd het niet gesloopt. Het had tot voor

door toedoen van Bisschop Floris van

1864 afgebroken en een nieuw huis gebouwd.

kort prachtige bossen en lanen wat tot de

Wevelinkhoven, die evenals zijn voorganger

schoonheid van deze weg had bijgedragen,

Jan van Arkel korte metten maakte met

De weg die langs Hofwijk en huis Ankum

maar helaas is het aanzienlijk huis toch in

de roofnesten van de Sallandse edelen.

voerde kon men langs de school van Ankum

1895 gesloopt. Vervolgen we de grindweg zag

Maar al in 1389 kreeg Hake van Rutenberg

rechtsaf slaan naar Dalfsen via een kort

men de oprit naar de dijk van de Vecht en kon

toestemming om het huis wederom op te

tevoren verharde weg Ruitenborghweg.

men genieten van een schoon riviergezicht

bouwen, maar alleen door de oude stenen

Rechtdoor ging men naar de buurtschap

met kronkelende bomen aan de overzijde

uit de gracht te halen en daarmee het op te

Gerner waar een oud huisje mogelijk nog

van de Vecht van het voormalig buiten de

bouwen. In de loop de eeuwen heeft het heel

een restant is van de havezate de Gerner. Die

Vechterweerd, gebouwd in 1616 en in 1845 is

veel eigenaars gehad. In het begin van de 19e

bestond al in de 14e eeuw als een versterkt

afgebroken.

eeuw werd het toenmalig huis gesloopt. De

kasteel. Volgens verhalen heeft ook hier de

huidige woning is gebouwd in 1828.

bisschop Wevelinkhoven toegeslagen en

Terug kwam men weer op de brede zandweg,

in 1380 het roofnest Gerner veroverd en

soms wel 20 meter breed en zonder vaste

Een groot kwartier verder kwam men aan bij

verwoest. Het is wel weer opgebouwd want

rijbaan. Door het “grote verkeer” verlaten,

een oude havezate Leemcule, waarschijnlijk

in de 17e eeuw behoorde het aan de Van

maar nog steeds de naam Hessenweg droeg.

toebehoord aan het geslacht van Ittersum, in

Ittersums.

Een brede zandweg met diepe karrensporen.

1640 verkocht aan Boldewijn Jacob Mulert. In

Het was de oude postweg van Hamburg

1803 overgegaan op de jongste zoon, Frederik

Het kasteel is later rond 1818 verkocht

en Hannover die tot aan en over onze grens

Christiaan Mulert. Maar het oude kasteel

en door de erfgenamen gesloopt. Ook

door heide en veen te volgen was. Nog

verkeerde in een vervallen toestand en was

Gerner had is de 14e eeuw een klooster

in de achttiende eeuw zag men de zware

lange tijd niet bewoond geweest. In 1812 is

“de Westerhof”, volgens geschiedschrijver

hessenwagen, soms getrokken door 12

het afgebroken en in 1820 het nog bestaande

Van Hattum uit Zwolle. Volgelingen van

of meer paarden. Kooplieden trokken van

langgerekt huis gebouwd. Hier iets verder

Geert Groote kregen van de stad niet

Hannover naar Kampen over deze weg.

sloot de weg aan op het drop Dalfsen.

de mogelijkheid om zich verder op den Nemelerberg (Agnietenberg) uit te breiden

In het voorjaar was dit de trekroute van

Ten noorden van de Vecht moeten we ook

en vestigen zich op het erve Westerhof

de meer dan 30.000 Munsterse en

nog melding maken van een derde belanrijke

vanaf 1398 in het huis “Marienhof” waar

Hannoverse arbeiders, de voorvaderen van

weg, (de huidige Vossersteeg), oostelijk

inmiddels ook een kapel was gebouwd. Maar

de hannekemaaiers. Veder komen we bij de

richting Ankum over de hoge Ankumer Es. Dit

het klooster heeft hier slechts kortstondig

gronden van de voormalige Rozengaarder

was in vroeger eeuwen de belangrijkste weg

bestaan.

marke en de herberg Het Rode Hert. De

van Zwolle naar Hardenberg. Wie wat moeite

Rozengaarde marke was de grootste in ons

doet maakt hier kennis met een geheel nieuw

Mooie herinneringen langs oude wegen, voor

gewest waarin zowel het kerkdorp Dalfsen,

oord. Twee van de adellijke spijkers, waar

de geschiedenis van Dalfsen erg waardevol.

als de buurtschappen Ankun, Gerner,

Dalfsen in de achttiende eeuw trots op ging,

WvdV

DalfsenNet.nl Magazine

69


Uw vakman de verhuizer Wanneer u gaat verhuizen breekt er een hectische periode aan. Misschien wordt u al een beetje zenuwachtig van het idee. Dat is niet nodig als u kiest voor een vakman: vriendelijke en vakkundige verhuisspecialisten die u goed advies geven en u alle zorgen uit handen nemen. Waarbij u kunt vertrouwen op belangrijke garanties en een vakkundig uitgevoerde, zorgeloze verhuizing. Erkende Verhuizers zijn verhuisbedrijven

beschermd woord-/beeldmerk.

Helaas hebben we ook regelmatig te

die voldoen aan de kwaliteitseisen van

Erkende Verhuizers bieden belangrijke

maken met de “beunhaas” die soms via

branchekeurmerk Erkende Verhuizers

waarborgen: vakbekwaam personeel,

onduidelijke websites binnenkomen en

op het gebied van kwaliteit, goede

een goede verzekering van uw inboedel,

de meest fantastische verhalen kunnen

consumentenvoorwaarden, veiligheid

toegang tot de onafhankelijke stichting

vertellen.

en milieu. Hierop worden de bedrijven

Geschillencommissie, algemene

regelmatig onafhankelijk getoetst, ook het

voorwaarden die met de Consumentenbond

U kunt controleren of u te maken hebt met

toezicht is onafhankelijk. Bedrijven die niet

zijn overeengekomen (AVVV/AVBV),

een Erkende Verhuizer op de website van

langer voldoen verliezen hun predicaat. Zo

naleving van de cao en Arboregels voor

de Erkende Verhuizer (ledenregister) (www.

blijft de waarde van het kwaliteitslabel in

verhuizers. En verder belangrijks garanties

erkendeverhuizers.nl). Maar al te vaak rijdt

stand. Alleen Erkende Verhuizers mogen

door (branche) Organisatie voor Erkende

“beun de haas” rond zonder ingeschreven

dit predicaat voeren met bijbehorend

Verhuizers.

te staan bij de Kamer van Koophandel en

70

DalfsenNet.nl Magazine


THEMA: WONEN

vriendelijk, geven goed advies en doen hun

voor uw zware spullen zoals boeken,

uiterste best om er een leuke dag van te

cd’s etc. Alles zo afgestemd dat u zelf

maken. Vakkundig en discreet gaan zij met

ook zou kunnen inpakken. Uw eigen

jouw spullen om. Deze zijn in vertrouwde

inpakwerkzaamheden zijn bij de Erkende

handen! Al meer dan 50 jaar staan Erkende

Verhuizer ook verzekerd. Hangkleding

Verhuizers borg voor service en kwaliteit.

kan allemaal hangend vervoerd worden in speciale garderobeboxen die voorzien zijn

Op de website van de Erkende Verhuizers

van een roede. De garderobebox wordt

vindt u diverse tips en filmpjes om uw

in de oude woning voor de kast geplaatst

verhuizing goed voor te bereiden.

en de kleding wordt hier in gehangen. De gevulde garderobebox wordt in de auto

Het belangrijkste advies:

geplaatst en op uw nieuwe adres wordt alles

– Als het mogelijk is start ruim van te voren.

weer in de kast gehangen. De garderobebox

– Vraag een offerte aan

is goed afgesloten, zodat een regenbui

– Lees de voorbereidingstips, de inpaktips

geen vat heeft op uw kwetsbare kleding.

en de checklist verhuizen. – Een goed begin is het halve werk.

Schilderijen worden in schilderijkoffers verpakt zodat ze goed beschermd aan de reis gaan beginnen.

Maak een afspraak met een Erkende

zonder NIWO vergunning om een verhuizing te mogen uitvoeren en om nog maar te zwijgen over de garanties die ze kunnen geven over de verzekering van uw inboedel. Oppassen dus: U wilt uw kostbare inboedel toch ook door een Erkende vakman laten verhuizen?

Vertrouwd Een verhuizing is vaak een grote stap. Een drukke periode breekt aan. Jouw persoonlijke bezittingen uit handen geven is niet makkelijk. Naast de stress van al het geregel kan ook de onzekerheid over de toekomst parten spelen. Een nieuwe omgeving, de vraag of het nieuwe huis bevalt en de opbouw van een sociaal leven in de nieuwe omgeving zijn factoren die een rol spelen. Erkende Verhuizers zijn ervaren vakspecialisten die dit als geen ander snappen. Zij stellen je op je gemak, zijn DalfsenNet.nl Magazine

Verhuizer en een verhuisadviseur zal u

Uw verhuizing wordt zo met alle zorg

bezoeken om samen met u te kijken wat er

omringd en dat is een geruststellende

precies verhuisd moet worden. Daarnaast

gedachte. Met een goede voorbereiding en

bespreekt hij/zij zaken met u of u uw

vakkundig personeel maken we er samen

inboedel ingepakt of uitgepakt wilt hebben

een mooie verhuizing van.

en of er kasten en bedden gedemonteerd moeten worden. Verder wordt er wordt gekeken naar de laadsituatie om tijdens de verhuisdag niet voor verrassingen te komen. Er is al genoeg stress op zo’n dag en dit kan van te voren worden opgevangen. Veel Erkende Verhuizers kunnen u verder prima ondersteunen met het eventueel afhalen en ophangen van lampen, de laatste restanten afvoeren naar de kringloop of een andere locatie. Zelfs het eventueel regelen van schoonmaak van de oude- en/of nieuwe woning kunt u aan veel Erkende Verhuizers overlaten. De verhuizer verstrekt u ruim voor de

UTS Hersevoort Zwolle

verhuisdag degelijke verhuisdozen en

BV Nervistraat 5, Zwolle

inpakpapier met etiketten om uw inboedel

Tel. 038 - 465 65 60

goed in te pakken. Naast de bekende

info@utshersevoort.nl

verhuisdoos zijn er ook kleinere dozen

www.utshersevoort.nl 71column

Ad Goudzwaard, Goudzwaard Makelaardij

Weet wat u ondertekent ……. Bij het kopen van een huis is de koopakte het contractstuk dat de afspraken regelt tussen koper en verkoper. Het contract wordt opgesteld door de verkopende makelaar, die partijen uitnodigt ter ondertekening, soms gezamenlijk op kantoor en soms apart op afstand.

De ouderdomsclausule is GEEN standaardbepaling in de (NVM) koopakte, maar wordt handmatig toegevoegd. De doelstelling van deze clausule is het beschermen van de verkopende partij bij een slechte bouwkundige staat van de woning. Feitelijk komt de inhoud van de clausule neer op GARANTIE TOT DE DEUR! Best wel een heel vergaand artikel, maar eenmaal in de koopakte opgenomen, wordt deze vaak niet als zodanig herkend. Immers in de clausule

Bij het ondertekenen van de koopakte valt mij op dat er relatief

spreekt men van; dat de onroerende zaak meer dan…..jaren oud

weinig vragen worden gesteld over de inhoud. Ergens wel bijzonder

is en wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld

want het belangrijkste contractstuk wordt dus beperkt gelezen.

mogen worden aanzienlijk lager liggen……….e.v.

“Het zal wel goed zijn. De makelaar zal het wel weten.” Toepassing van deze clausule is bedoeld voor woningen die Toch is het goed hier wat langer bij stil te staan. De koopakte wordt

daadwerkelijk een slechte staat van onderhoud hebben. De koper

over het algemeen opgemaakt in een zogenaamde “model”-akte.

is zich hiervan bewust en koopt het pand dan ook tegen een lagere

Daarin zijn heel veel artikelen als standaard opgenomen. Het venijn

marktprijs. Bij zo’n woning is een bouwkundige keuring zeker

zit echter in de staart. Veelal worden extra clausules aan de akte

op zijn plaats. In alle andere gevallen dus niet! Let dus goed op,

toegevoegd zonder dat deze daadwerkelijk met de koper/verkoper

voorkomen is beter dan achteraf genezen.

zijn besproken tijdens de onderhandeling. Twijfelt u, loop dan eens binnen bij uw NVM makelaar. Tussen partijen is er een contractsvrijheid. Met andere woorden je kunt afspreken wat je wil, zolang het maar duidelijk is wat partijen bedoelen. Deze nadere afspraken kunnen uiteenlopende zaken zijn die bedongen zijn tijdens het onderhandelingsproces. De wetgever gaat ervan uit, dat als er uitsluitingen in een overeenkomst worden opgenomen, dit tot uiting komt in de prijs.

Goudzwaard Makelaardij Prinsenstraat 10, Dalfsen

Helaas blijkt dit niet altijd het geval. Een van de bekendste

Tel. 0529 - 432 058

toegevoegde clausules is de OUDERDOMSCLAUSULE. In de

www.goudzwaard.nl

thans zeer gespannen markt zien we steeds meer dat verkopers (meestal op advies van diens makelaar) deze clausule toepassen, ook wanneer dit niet specifiek besproken is. Te pas en te onpas zien we deze clausule terugkomen. Ook hoorde ik onlangs een collega stellen: ” Wij doen dit standaard bij iedere koopakte”. Dan wordt het dus oppassen!

DalfsenNet.nl Magazine

73