Page 1

{]mtZ-inIw

28 P-\phcn 2011 sh≈n

th-bp-sS `m-K-am-b C.--F-kv.-sF P-Mv-j≥-˛-hm-S-s∏m-gn ]m-ew tdm-Un¬ Sm-dn-Mv \-S°p-∂-Xn-\m¬ \m-sf apX¬ ]-Øp Zn-h-k-tØ-°v A-Xp-h-gn-bp-≈ hm-l-\-KXm-K-Xw \n-tcm-[n-®-Xm-bn s]m-Xp-a-cm-a-Øp h-Ip-∏v (\n-c-Øp-hn-`m-Kw) B-e-∏p-g A-kn. F-Iv-kn. F≥-Pn-\ob-¿ A-d-n-bn-®p.

Adnbn-¸pIÄ

h-\n-Xm-I-½o-j³ sa-KmA-Zm-e-¯v \m-sf

Km-Ôn-{]-Xn-a: C-¶-s¯ N-S-§p-IÄ am-än-h-¨p

B-e-∏p-g: Pn-√m B-ÿm-\Øp ÿm-]n-°m-\p-≈ Km-‘n{]-Xn-a, am-th-en-°-c-bn¬ \n∂p I-e-Œ-td-‰v A-¶-W-Øn-te°p sIm-≠p-h-cp-∂ ]-cn-]m-Snbpw am¿-§-a-t[-y-bp-≈ kzo-I-cW-N-S-ßp-I-fpw km-t¶-Xn-I Im-c-W-ß-fm¬ am-‰n-h-®-Xm-bn Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n th-Wp-tKm]m¬ A-d-n-bn-®p.

3

F-kv.-sI.--F-kv.-F-kv.-F-^v _mw-¥q-cn-te-¡v sI.--F-kv.-BÀ.--Sn.--kn a-\p-jy-Pm-en-I \-S-¯n kÀ-ho-kv \-S-¯-Ww

K-B-Xem--∏Kp-g-X: Xo-w \n-c-ttZ-icm--ssl[n-¨p

B-e-∏p-g: kw-ÿm-\ h-\n-XmI-Ωo-j≥ \m-sf cm-hn-se 10.30\v B-e-∏p-g F-kv.U -- n.--hn lb¿ sk-°≥-U-dn kv-Iq-fn¬ sa-Km A-Zm-e-Øv \-S-Øpw. IΩo-j-\w-Kw {]-^. ao-\m-£n Xºm-s‚ t\-Xr-X-z-Øn¬ \-S-°p∂ A-Zm-e-Øn¬ 188 ]-cm-XnIƒ ]-cn-K-Wn-°pw.

kottayam/alp

dn-]-ªn-Iv Zn-\-tØm-S-\p-_-‘n-®v F-kv.-sI.-F-kv.-F-kv.-F-^v Pn-√m I-Ωn-‰n B-e-∏p-g \-K-c-Øn¬ \-S-Øn-b a-\p-jy Pm-en-I

B-e-∏p-g: cm-{„-\-∑-bv-°v ku-lr-Z-Øn-s‚ I-cpX¬ F-∂ k-tμ-i-hp-am-bn k-a-kv-X tI-c-f kp-∂n Ãp-U‚ v-kv s^-U-td-j≥ B-e-∏p-g Pn-√m I-Ωn-‰n dn∏-ªn-Iv Zn-\-Øn¬ a-\p-jy-Pm-en-I kr-„n-®p. ]n Fw F-kv F B-‰-t°m-b X-߃ F-kv.s-- I.--Fkv.F -- -kv.F -- -^v Pn-√m {]-kn-U‚ v \-hm-kv F-®v ]m-\qcn-\v ]-Xm-I ssI-am-dn-b-tXm-sS B-cw-`n-® Pm-en-I ap\n-kn-∏¬ ssa-Xm-\-Øp-\n-∂pw Xp-S-ßn \-K-cw Np-‰n ]m-e-kv ]-≈n A-¶-W-Øn¬ k-am-]n-®p. Fw F A–p¬-d-lv-am≥ A¬-Jm-kn-an, ap-l-Ω-Zv k-eow a-∂m\n, ]n F in-lm-_p-≤o≥ au-e-hn, _n \-k-dp-≤o≥, tIm-b am-kv-‰¿, \-hm-kv A≥-h-cn, d-low ss^-kn t\-Xr-Xzw \¬-In. k-am-]-\-k-tΩ-f-\w kzm-K-X-kwLw sN-b¿-am≥ ]n F in-lm-_p-≤o≥ au-e-hn-bp-sS A-[y-£-X-bn¬ Z¿-i-\ Nm-\¬ Fw.--Un am-∂m¿ Ckv-a-bn¬ lm-Pn D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn-am-cm-b l-_o-_v ss^-kn tIm-´-∏m-Sw ap-Jy-{]-`m-j-W-hpw \-hm-kv F-®v ]m\q¿ k-Xy-{]-Xn-⁄m hm-N-I-hpw sNm-√n-s°m-SpØp. Pn-√m P-\-d¬ sk-{I-´-dn _n \-k-dp-±o≥ kzm-KX-hpw, lm-jnw h-≠m-\w \-μn-bpw tc-J-s∏-Sp-Øn.

B-e-∏p-g: Np-a-´p-sXm-gn-em-fn-I-fp-sS B-\p-Iq-ey-ß-fn¬ Im-tem-Nn-X-am-b am-‰w h-cp-Øm≥ k¿-°m-dn¬ B-h-iyam-b k-Ω¿-±w sN-ep-Øp-sa-∂v F F jp-°q¿ Fw.--F¬.--F ]-d-™p. sF.-F≥.--Sn.--bp.--kn t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Be-∏p-g Un-kv-{Sn-Œv tem-dn {Sm≥-kv-t]m¿´v h¿-t°-gv-kv bq-\n-b-s‚ 42˛mw hm¿jn-I k-tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-Ibm-bn-cp-∂p A-t±-lw. hn-Zym¿-Yn-I-fpw sXm-gn¬ ta-J-ebn-ep-≈-h-cpw I-®-h-S-°m-cpw G-‰-hpw Iq-Sp-X¬ B-{i-bn-°p-∂ _mw-•q-cnte-°p Rm-b-dm-gv-N ssh-Io-´pw Xn-cn®p B-e-∏p-g-bv-°v sh-≈n-bm-gv-N sshIo-´pw c-≠p k¿-ho-kp-Iƒ sI.--F-kv.-B¿.--Sn.--kn B-e-∏p-g Un-t∏m-bn¬ \n∂pw B-cw-`n-°-W-sa-∂p tbm-Kw {]ta-b-Øn-eq-sS B-h-iy-s∏-´p. sF.-F≥.--Sn.--bp.--kn Pn-√m {]-kn-U‚ v _m_p tPm¿-Pn-s‚ A-[y-£-X-bn¬ tN¿∂ k-tΩ-f-\-Øn¬ ]n Un {io-\n-hm-

F-c-a-Ãq-cn h³ Xo-¸n-Sn-¯w; \m-evI-S-IÄ I-¯n-\-in-¨p

∂-Xn-\v saw-_¿ jo-\m- d-^o-°n-s‚ ITn- A-I-s∏-´n-cn-°p-I-bm-sW-∂pw sI.-]n.A-cq¿: F-c-a-√q-cn¬ Xo-∏n-Sn-Øw. \m-ep- £m-{]-h¿-Ø-\w \-S-Øn-b-Xv. I-S-Iƒ I-Øn-\-in-®p. 20 e-£-tØm-fw k-ao-]-I-S-I-fn¬ tam-j-W-{i-aw \-S- \ ]-cn-{i-aw t\-Xm-°-fp-sS C-S-s]-S¬ aq- kn.-kn t\-Xm-hn-s‚ sNm¬-∏-Sn-°p \n¬cq-]-bp-sS \-„w. I-S-Iƒ I-Øm-\n-S-bm- Øn-b-Xm-Wv I-S-Iƒ I-Øn-b-Xn-\p ]n- ew C-√m-Xm-bn. tIm¨-{K-kv tªm-°v {]- °m-™-Xn-ep-≈ {]-Xn-Im-c-am-Wv hm¿b-Xv tam-j-W-{i-a-Øn-\n-sS-bm-Im-sa-∂v ∂n-se-∂p t]m-en-kv kw-i-bn-°p-∂p. kn-U‚ v Zn-eo-]v I-Æm-S-\pw, a-ln-fm Un-se P-\-ß-tfm-Sv Xo¿-Ø-sX-∂pw AB-e-∏p-g: do-Pn-b-W¬ {Sm≥kw-i-bn-°p-∂p. tIm-´-bv-°¬ B-cy-ssh-Zy-im-e Ip-Øn- tIm¨-{K-kv t\-Xm-hv D-jm A-K-kv-‰n- t±-lw ]-d-™p. hm¿-Uv saw-_-td-bpw kv-t]m¿-´v A-tXm-dn-‰n C-∂p cm\pw bp kn jm-Pn Xp-S-ßn-b-h¿ hm¿-Un- hm¿-Uv {]-kn-U‚n-s\-bpw {]-Xn-bm-°n I-gn-™ Zn-h-kw cm-{Xn 12 Hm-sS-bm- Øp-d-∂p 500 cq-] tam-„n-®n-´p-≠v. hn-se 11\p I-e-Œ-td-‰v tIm¨se P-\-t£-a-I-c-am-b {]-h¿-Ø-\-߃- tIm-S-Xn-bn¬ tI-kv sIm-Sp-Ø-Xv C-XnWv F-c-a-√q¿ P-Mv-j-\n-ep-≈ tim-`m t{S{^-≥-kv lm-fn¬ tbm-Kw tN-cp- tU-gv-kv, tim-`m tlmƒ-sk-bn¬, a-[p°v X-S-kw kr-„n-°p-I-bm-sW-∂pw C- \p sX-fn-hm-Wv. sa-∂v B¿.--Sn.--F sk-{I-´-dn A-d- cw t_-°-dn, ^¿-Wo-®¿ I-S F-∂n-h IXn-\p A-cq-cn-se D-∂-X t\-Xm-hn-s‚ C-S{Xn-X-e ]-©m-b-Øv Xn-c-s™-Spn-bn-®p. s]-S-ep-I-fm-sW-∂pw B-tcm-]n-®m-Wv ∏n¬ Xp-S-ßn-b {Kq-∏v-t]m-cv a-d-\o-°n HØn \-in-®-Xv. a-´m-t©-cn, tN¿-Ø-e, B{]-Xn-]-£-t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n \-bn- cp {]-tXy-I k-ap-Zm-b-Øn-s\-Xn-tc Xn-cne-∏p-g F-∂n-hn-S-ß-fn¬ \n-∂pw A-·nB-e-∏p-g: h-b-em¿ K-h¨-sa- i-a-\ tk-\ F-Øn- aq-∂p-a-Wn-°q-tdm-fw A-cq¿: {Kq-∏v t]m-cn-s\ Xp-S¿-∂v A-cq¿ °p-∂ tI-c-f tam-N-\-bm-{X-bn¬ \n-∂p ™-Xm-bpw B-t£-]-ap-≠v. h-cp-∂ Xn-c‚ v sF.--Sn.--sF-.-bn¬ {Um-^v-‰v-kv- ]-cn-{i-an-®m-Wv Xo A-W-®-Xv. k-ao-]-I-S- H-º-Xmw-hm¿-Un¬ tI-c-f tam-N-\-bm-{X- hn-´p-\n¬-°p-∂-sX-∂v hm¿-Uv {]-kn- s™-Sp-∏n¬ a¬-k-cn-°m-\p-t±-in-®p DU‚ v C-{_m-lnw ]-d-™p. A-cq-cn¬ Ø-c-hm-Zn-Xz-s∏-´-h¿ au-\w ho-£n-°pam≥ kn-hn¬ t{K-Un¬ K-Ãv e- I-fn-te-°v Xo ]-S-cm-Xn-cn-°m≥ Pm-{K-X- bv-°v _-ln-jv-I-c-Ww. tIm¨-{K-kv tIm-°-kn-s‚ ]n-Sn-bn¬ ∂-Xv Iq-Sp-X¬ {]-iv-\-߃ kr-„n-°pw. tbms Sb mW v t]me nk pw \m´ pI mc pw chm¿U ns e sh≈ s °´ v Hg nh m° pIv-N-d-dp-sS \n-e-hn-ep-≈ H-gn-hnte-°p \n-b-a-\w \-S-Øp-∂p. _-‘-s∏-´ t{S-Un¬ Un{Kn/Un-tπm-a (Un/kn-hn¬) As√-¶n¬ F≥.--Sn.--kn.-bpw aq-∂p h¿-j-sØ sXm-gn¬ ]-cn-N-bhp-ap-≈ D-tZ-ym-Km¿-Yn-Iƒ 31\p B-e-∏p-g: A-[n-\n-th-i i-‡n- kv.F -- -kv hn-Zym¿-Yn-I-fp-sS tZ-i- I-cp-hm-‰: [o-c-P-hm≥ k-t¥m- B-e-∏p-g: F-kv.s-- I.--F-kv.F -- - kv Kp¬-km¿ k-Xy-{]-Xn-⁄cm-hn-se 10.-30\p hn-Z-ym-`-ym-kI-fp-sS In-cm-X `-c-W-Øn¬ \n- `-‡n-K-m-\w, en-tbm tX¿-´o≥-Xv jv-Ip-am¿ kv-am-c-I k-an-Xn-bp- kv.F -- -^v, F-kv.s-- I.--F-kv._ -- n.--hn sNm-√-epw \n¿-h-ln-®p. kz-Z¿ tbm-K-y-X, sXm-gn¬ ]-cn-N-bw ∂pw cm-Pyw P-\m-[n-]-Xy ]-c-am- Cw-•o-jv kv-Iqƒ hn-Zym¿-Yn-I-fp- sS t\-Xr-Xz-Øn¬ 62m-a-Xv dn-∏- e-Pv-\-Øv hm¿-Uv ]p-Ø≥ ]- ap-A-√nw A-–p¬-d-low ss^F-∂n-h-bp-sS A- ¬ k¿-´n[n-Im-c cm-{„-am-b-Xn-s‚ 61mw sS _m≥-Uv Un-kv-tπ F-∂n-h ªn-Iv Zn-\w kv-ar-Xn a-fi-]- ≈n bq-\n-‰v I-Ωn-‰n- dn-∏-ªn-Iv Zn- kn, sk-{I-´-dn Sn Fw ap-l-Ω-Zv ^n-°-‰p-Iƒ k-ln-Xw I-f-hwtIm-S-Øp-≈ sF.--Sn.--sF. Hm-^n- h¿-jn-Iw \m-sS-ßpw k-ap-Nn-X- A-c-tß-dn.-]-tc-Un¬ an-I-® {]- Øn¬ (]-dq¿ ho-Sv, I-cp-hm-‰) h- \-I¨-h≥-j≥ kw-L-Sn-∏n-®p. C-kv-a-bn¬ kw-km-cn-®p.-am-bn B-tLm-jn-®p. B-e-∏p-g I-S-\w Im-gv-N-h-® πm-‰q-Wp-Iƒ- ®p B-N-cn-®p. I-cp-hm-‰ F≥.-F- F-kv.s-- I.--F-kv._ -- n.--hn sd-bv-©v kn¬ lm-P-cm-I-W-sa-∂p dn-{In-tb-j≥ {Ku-≠n¬ \-S-∂ °p a-{¥n ]p-c-kv-Im-cw \¬-In.- kv.-F-kv l-b¿-sk-°≥Udn sk-{I-´-dn sF ap-l-Ω-Zv ap-_m- B-e-∏p-g: ]p-∂-{] Fw.-C.-F{]n≥-kn-∏¬ A-d-n-bn-®p. dn-]-ªn-Iv Zn-\m-tLm-j N-SN-S-ßn¬ F -F jp-°q¿ kv-Iq-fn-se hn-Zym¿-Yn-Iƒ kv-ar- iv ]-Xm-I D-b¿-Øn. s]m-Xp-k- kv Cw-•o-jv ao-Un-bw kv-Iq-fn¬ ßn¬ I-b¿-˛-k-l-I-c-W-h-Ip- Fw.--F¬.--F, Pn-√m I-e-Iv-S¿ ]n Xn a-fi-]-Øn¬ ho-c-ar-Xyp h- tΩ-f-\w A-–p¬ d-Du-^n-s‚ dn-∏-ªn-Iv Zn-\w B-tLm-jn-®p. ∏p a-{¥n Pn kp-[m-I-c≥ tZ-io- th-Wp-tKm-]m¬, \-K-c-k-`m-[y- cn-® P-hm-t\m-Sp-≈ B-Z-c kq-N- A-[y-£-X-bn¬ F-kv.s-- I.--F- Fw.-C.-F-kv A-º-e-∏p-g Xm-eqb-]-Xm-I-bp-b¿-Øn ]-tc-Un- £ ta-gv-kn So-®¿, Pn-√m t]m-en- I-am-bn k-eyq-´v A¿-∏n-®p. hn-hn- kv.F -- -kv.F -- -^v B-e-∏p-g ta-J- °v {]-kn-U‚ v F B¿ k-eow s‚ A-`n-hm-Zyw kzo-I-cn-®p. kv kq-{]-≠v F A-Iv-_¿, \-K-c- [ hn-Zym-e-b-ß-fn¬ \n-∂p-≈ em sk-{I-´-dn jm-^n d-lv-a-Øp- ]-Xm-I D-b¿-Ø-n. Pn-√m Bw-Uv dn-k¿-hv t]m- k-`m D-]m-[y-£≥ _n A≥- hn-Zym¿-Yn-Iƒ ho-c-P-hm-s‚ kv- √m-lv D-Zv-Lm-S-\w sN-bv-Xp. _ns]m-Xp-k-tΩ-fw Fw.-C.-Fen-kv C≥-kv-s]-Iv-S¿ Fw cm-P- km-cn, km-bp-[-t]m-en-kv hn-`m- ar-Xn a-fi-]-Øn¬ ]p-jv-]m¿- em¬ A-øq-_v, kp-ssl¬ sk- kv kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn F ls‚ t\-Xr-Xz-Øn¬ \-S-∂ am¿- Kw A-kn- v I-am≥-U‚ v ®-\-bpw \-S-Øn. bv-Zv, A-^v-k¬ _-jo¿, A-–p- _o-_v ap-l-Ω-Zv D-Zv-Lm-S-\w sNhn c-Lp-\m-Y≥-\m-b¿ tZ-io- √m-lv, F F≥, _n-\m-kv _- bv-Xp. ]n.-Sn.-F {]-kn-U‚ v F B-e-∏p-g: cm-jv-{S- `m-hn bp-h-X- ®v ]m-Ãn¬ km-bp-[- t]m-en-kv, tKm-]m-e≥ B-Nm-cn, Pn-√m C≥sb B-{i-bn-®m-Wp \n-e-sIm- tem-°¬ t]m-en-kv, h-\n-Xm- ^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ F≥ kp- b-]-Xm-I D-b¿-Øn. Xp-S¿-∂p jo¿, C-Pm-kv A≥-km-cn kw- A-–p¬-P-eo¬ A-[y-£-X-hln-®p. Pn-√m sk-{I-´-dn A≈p-∂-sX-∂pw hn-[zw-k-I-i- t]m-en-kv, F-Iv-ssk-kv, Ãp- \n¬ Ip-am¿, B-e-∏p-g B¿.--Un.- tZ-i-`-‡n Km-\m-em-]-\ a¬-k- km-cn-®p.-–p¬-d-jo-Zv, Xm-eq-°v sk-{I-´‡n-I-fp-sS-bpw km-aq-lnI-hn- U‚ v-kv t]m-en-kv F-∂n-h-bp- H F tKm-]-Ip-am¿, sN-ß-∂q¿ c-Øn¬ hn-P-bn-I-fm-b hn-Zym¿cp-≤-cp-sS-bpw kzm-[o-\-߃- sS πm-d-dq-W-p-I-fpw Pn-√-bn-se k-_v I-e-Iv-S¿ F-kv l-cn-In- Yn-Iƒ-°v [o-c-P-hm-s‚ am-Xm-hv B-e-∏p-g: B-e-∏p-g Z-d-kv Pp-am dn hn Jm-en-Zv, {]n≥-kn-∏¬ F °p h-gn-s∏-Sm-sX t{i-jvT-am-b hn-hn-[ tIm-f-Pv, kv-Iq-fp-I-ƒ F- tjm¿, `m-c-Xv kv-Iu-Sv-kv B≥- sI k-c-k-Ω k-Ωm-\-߃ a-kv-Pn-Zv a-l-√v dn-∏-ªn-Iv Zn-\m- F¬ l-ko-\, A-Uv-an-\n-kv-t{Saq-ey-ß-fn¬ A-Sn-bp-d-®p `m-hn ∂n-hn-S-ß-fn-se F≥.--kn.--kn, kv- Uv ssK-Uv-kv A-tkm-kn-tb- \¬-In. A-\p-tam-Z-\ tbm-Kw I- tLm-jw B-tLm-jn-®p. a-l-√v ‰o-hv Hm-^n-k¿ F kp-sse-am≥I-cp-∏n-Sn-∏n-°m≥ A-h-sc {]-]v- Iu-Sv-kv, sK-Uv-kv, _pƒ-_pƒ, j≥ Pn-√m {]-kn-U‚ v sI \m- cp-hm-‰ tKm-em-Im-{i-aTm-[n-]- {]-kn-U‚ v lm-Pn Fw B-en- Ip-™v, hn-Zym¿-Yn {]-Xn-\n-[n-IX-cm-°-W-sa-∂p k-l-I-c-W-˛- _m-‚p-]m¿-´n, I-_v-kv Xp-S-ßn- k¿, kzm-X-¥-y-k-a-c-tk-\m-\n- Xn l-cn-kzm-an-Iƒ D-Zv-Lm-S-\w t°m-b ]-Xm-I D-b¿-Øn. ]n.--Sn.-- fm-b A-–p¬-e-Øo-^v, A¬Iƒ, s]m-Xp-P-\-߃, hn-Z-ym¿- sN-bv-Xp. Xp-S¿-∂p a-[p-c-]-e- F {]-kn-U‚ v A-Po-_v A-am≥ Øm-jv-a, \-Pv-a d-^o-Jv, X-a-∂, I-b¿ h-Ip-∏v a-{¥n Pn kp-[m-I- b kw-L-ß-fpw ]-s¶-Sp-Øp. Xp-S¿-∂v B-e-∏p-g sk‚ v Yn-Iƒ, hn-ap-‡-`-S-∑m¿, Pn-√m- lm-c-߃ hn-X-c-Ww sN-bv-Xp. dn-∏-ªn-Iv Zn-\ k-tμ-i-hpw, k-^v-\, l-^o-kv ap-l-Ω-Zv kwc≥. B-e-∏p-g dn-{In-tb-j≥ -- - X-e D-tZ-ym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.ssh-kv {]-kn-U‚ v A-Uz. F- km-cn-®p. {Ku-≠n¬ \-S-∂ dn-]-ªn-Iv Zn- tPm-k-^v-kv tKƒ-kv F-®v.F \m-tLm-j N-S-ßn¬ kw-km-cn°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±-lw.-]n¥n-cn-™p t\m-°p-tºmƒ cmPy ]p-tcm-K-Xn-bn¬ A-`n-am-\n°m≥ \-ap-°v G-sd-bp-≠v. F∂m¬ A-Sn-ÿm-\-ku-I-cy-ßfp-sS hn-I-k-\w, km-aq-lnI-\oXn, kp-ÿn-c-X F-∂o ta-J-e-Ifn¬ C-\n-bpw ap-t∂m-´p t]m-hWw. ]p-tcm-K-Xn-bn-te-°p-≈ \- A-cq¿:tI-c-f-Øn-s‚ D-∂-a-\-Øn-\p sa-∂pw C-Xn-\p am-[y-a {]-h¿-Ø-I-cpw fi-ew I-Ωn-‰n \¬-In-b kzo-I-c-W- Z-\n t\-cn-Sp-∂ \o-Xn \n-tj-[-Øn¬ {]Ωp-sS bm-{X-bv-°p Iq-´m-tI-≠- kmw-kv-Im-cn-I ap-t∂-‰w A-\n-hm-cy-am- A-I-∂p \n¬-°m-sX k-l-I-cn-°-W-sa- Øn¬ kw-km-cn-°p-I-bm-bn-cp-∂p A-t±- Xn-]-£ t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n \n-e-]m-Sv Xv km-aq-lnI-\o-Xn-bn¬ Du-∂n- sW-∂v {]-Xn-]-£ t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm- ∂v A-t±-lw ]-d-™p. F¬.-Un.-F-^v lw. A-[m¿-an-I-X-bv-°pw [q¿-Øn-\pw a- hy-‡-am-°-W-sa-∂p ]n.-Un.-]n kwZp¿-`-c-W-Øn-s\-Xntc \-S-Øp-∂ tI-c-f Zy-Øn-\pw A-Sn-a-s∏-´ H-cp k-aq-l-am-bn ÿm-\ P-\-d¬ sk-{I-´-dn kp-ss_¿ kb k-Zm-Nm-c-˛-[m¿-Ωn-I-aq-ey-ß- ≠n ]-d-™p. h-cpw-Im-e-ß-fn¬ kmw-kv-Im-cn-I- tam-N-\ bm-{X-bv-°v sI.-]n.-kn.-kn kmw- \mw A-[-∏-Xn-°-cp-sX-∂pw ^m-jn-Ãv `o- _m-ln. fm-h-W-sa-∂p a-{¥n ]-d-™p. a-Av-Z-\n \o-Xn \n-tj-[-Øn-s‚ C-c Im-em-\p-K-X-am-b t`-Z-K-Xn-Iƒ- hpw I-em-]-c-hp-am-b h-f¿-®-bp-≠m-h-W- kv-Im-cn-I km-ln-Xn A-cq¿ \n-tbm-P-I-a- I-c-X-bv-s°-Xn-tc bp-h-X-e-ap-d D-W¿∂p {]-h¿-Øn-°-W-sa-∂pw kmw-kv-Im- F-∂ {]-ta-b-Øn¬ ]n.-Un.-]n a-Æ-t©°p hn-t[-b-am-bn-´p-s≠-¶n-epw cn-I km-ln-Xn tIm¨-{K- n-\v H-cp ap- cn ]-©m-b-Øv I-Ωn-‰n a-Æ-t©-cn-bn¬ \-Ωp-sS `-c-W-L-S-\-bp-sS A-SnX¬ Iq-´m-Ip-sa-∂v D-Ω≥-Nm-≠n {]-Xym- kw-L-Sn-∏n-® cm-{„o-b hn-i-Zo-I-c-W-kÿm-\-X-Xz-߃-°p bm-sXm-cp i {]-I-Sn-∏n-®p. Pn-√-bn¬ {]-th-in-® tI- tΩ-f-\w D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cpam-‰-hpw h-cp-tØ-≠n- h-∂n-´nc-f tam-N-\ bm-{X 29 Hm-sS Pn-√-bn-se ]- ∂p A-t±-lw.s√-∂-Xv A-Xn-s‚ Ip-cp-Øpw `kzm-an A-kn-am-\-μ-bp-sS sh-fn-s∏-Spcy-S-\w ]q¿-Øn-bm-°pw.c-W-L-S-\m-\n¿-am-Xm-°-fp-sS kmw-kv-Im-cn-I km-ln-Xn kw-ÿm-\ Ø-en-s‚ ]-›m-Ø-e-Øn¬ ln-μp-Xz `oZo¿-L-Z¿-in-Xz-hpw sh-fn-hm-°psN-b¿-am≥ ]m-tem-Sv c-hn, A-cq¿ \n-tbm- I-c-hm-Zn-Iƒ-s°-Xn-tc tIm¨-{K-kv tI∂p-sh-∂pw C-∂p \mw Z¿-inP-I-a-fi-ew {]-kn-U‚ v A-Uz. cm-tP- {μ t\-Xr-Xzw ssI-sIm-≠ \-S-]-Sn-Iƒ °p-∂ cm-Py-]p-tcm-K-Xn `-c-Wjv, P-\-d¬ sk-{I-´-dn Fw k-em-lp-±o≥, tI-c-f L-S-I-hpw ]n-¥p-S-cm≥ X-øm-dm-hL-S-\ hn-`m-h-\w sN-øp-∂ aqH sI sN-√-∏≥, _m-e≥, _n A≥-jm-Zv, W-sa-∂v A-t±-lw B-h-iy-s∏-´p.-]n.-Un.ey-ß-fp-sS Kp-W-^-e-ß-fm]n a-Æ-t©-cn ]-©m-b-Øv h¿-°n-Mv {]_n-\p kw-_-‘n-®p. sW-∂pw a-{¥n ]-d-™p.kn-U‚ v ]n sI cm-P-∏≥ A-[y-£-X-hln-®p. kw-ÿm-\ sk-{I-´-dn am-lo≥ _m-Zvjm au-e-hn ap-Jy-{]-`m-j-Ww \-S-Øn. sI ap-Po-_v, \n-km¿, ]n Fw j-co-^v, \q{]-Xn-]-£ t\-Xm-hv D-Ω≥-Nm-≠n \-bn-°p-∂ tI-c-f tam-N-\ bm-{X-sb dp-±o≥, \-hm-kv Xp-cp-Øn-bn¬, _-jo¿, B-e-∏p-g: ssÃ-]‚ v h¿-[\ - h - v sI.-]n.-kn.-kn kmw-kv-Im-cn-I km-ln-Xn A-cq¿ \n-tbm-P-I-a-fi-ew I-Ωn-‰n B-e-∏p-g: `-c-W-Iq-S `o-I-c-X-bm¬ a-Av- j-ao¿ kw-km-cn-®p. \-S∏ - m-°p-I, tPm-en kp-c£ - n-X- kzo-I-cn-°p-∂p Xzw D-d-∏p-h-cp-Øp-I, sa-®-s∏-´ tlm-kv‰ - ¬ ku-Ic - yw D-d∏ - p-hc - pØp-I F-∂o B-hi - y-߃ D-∂bn-®p lu-kv k¿-P∑ - m¿ \-SØ - p∂ k-ac - t- Øm-Sv B-tcm-Ky-a{- ¥n ]p-e¿-Øp-∂ \n-tj-[m-flI - \ne-]m-Sn¬ {]-Xn-tj-[n-®p h-≠m\w sa-Un-°¬ tIm-f-Pv Imw-]Cw-•o-jv ao-Un-b-Øn¬ ]Tn- sI k-Zm-in-h≥ Fw.-F¬.-F \-Ip-am¿, Fw F A-en-bm¿, A- Xp-d-hq¿: tI-{μ-˛-kw-ÿm-\ kkn¬ lu-kv k¿-P∑ - m¿ hm-ba - q- Im-bw-Ip-fw: tI-c-f-Øn-se kUz. F A-Pn-Ip-am¿, sI ]p-jv-]- ¿-°m-cp-Iƒ a¬-ky-sØm-gn-emSn-s°-´n k-ac - w \-SØ - n. {]-IS- \ - - ¿--°m¿ kv-Iq-fp-I-fn-epw a-‰v a-e- ®m¬ am-{X-ta t\-´w D-≠m-Iq- A-[y-£-X-h-ln-®p. ap-\n-kn-∏¬ sN-b¿-t]-gv- Zm-kv, sl-Uv-an-kv-{S-kv sI cm- fn-Iƒ-°p \¬-In-bn-cp-∂ a-sÆam-bn F-Øn-b lu-kv k¿-P- bm-f ao-Un-bw kv-Iq-fp-I-fn-epw sh-∂-Xv an-Yym-[m-c-W-bm-sWm-]n-®n-´pw a∑m¿ ]n-∂o-Sv {]n≥-kn-∏e - n-\p ]- ]Tn-® hn-Zym¿-Yn-I-fm-Wv Iq-Sp- ∂v A-t±-lw Iq-´n-t®¿-Øp. kn k¨ Km-b-{Xn X-ºm≥, ]n Km- [m-Ir-jv-W-]n-≈ kw-km-cn-®p.- Æ s]¿-an-‰v ]p-\ÿ sÆ-Æ In-´m-Xm-b-Xn-s\-Xp-S¿cm-Xn \¬-In. lu-kv k¿-P≥ X¬ t\-´w ssI-h-cn-®n-´p-≈-sX∂p Xp-S¿-∂p B-bn-c-°-W-°nA-tkm-kn-tb-j≥ `m-ch - m-ln-I- ∂v a-{¥n Fw sF t_-_n. Im\p h-cp-∂ a¬-kysØm-gn-em-fnfp-am-bn a-{¥n N¿-®-bv-°v X-øm- bw-Ip-fw K-h. bp.-]n.-F- n¬ Iƒ-°p sXm-gn-en-√m-Xm-bn. H-cmdm-hW - s - a-∂pw, A-√m-Ø] - £ - w tI-c-f-∏n-d-hn kv-am-c-I a-μn-cw Dgv-N-bn-te-sd-bm-bn I-S-en¬ hC-∂p-ap-X¬ Iym-jzm-en-‰n Dƒ-∏- Zv-Lm-S-\w sN-øp-I-bm-bn-cp-∂p ≈-an-d-°m-\m-hm-sX hn-j-an-°psS-bp-≈ tk-h-\-ß-fn¬ \n- A-t±-lw. tI-c-f-Øn-se hn-Zym-`ym-k I-bm-Wp sXm-gn-em-fn-Iƒ. ∂pw lu-kv k¿-P-∑m¿ hn-´ps]¿-an-‰v \n-e-hn-ep-≠m-bn-cp\n¬-°p-sa-∂pw lu-kv k¿-P≥- co-Xn-sb-°p-dn-®p ]Tn-°p-∂-Xn∂-t∏m-gpw I-cn-©-¥-bn¬ Iq-Snkv A-tkm-kn-tb-j≥ kw-ÿm- \v hn-tZ-i-Øp-\n-∂pw t\mb hn-e-bv-°v a-sÆ-Æ hm-ßn\ {]-kn-U‚ v tUm. tPm¿-Pv Fw t_¬ k-Ωm-\w e-`n-®-h¿ Fbm-Wv C-h¿ h-≈-an-d-°n-bn-cp{km-ºn-°¬ ]-d-™p. k-a-c- Øp-∂-Xm-bn A-t±-lw A-`n-{]m∂-Xv. s]¿-an-‰v d-±m-°n-b-Xn-s\ Øn-\p lu-kv k¿-P≥-kv A- b-s∏-´p. Ip-´n-I-fp-sS Im-bn-I-ti-jn Xp-S¿-∂p Iq-Sn-b hn-e-bv-°pw atkm-kn-tb-j≥ bq-\n-‰v {]-knsÆ-Æ In-´m-\n-√m-Xm-bn. \nU‚ v tUm. A≥-km¿, tUm. h¿-[n-∏n-°p-∂-Xn-s‚ `m-K-am-bn tcm-[-\w ]n≥-h-en-®n-´pw a-sÆkw-Ko-Xv, tUm. _n-t\m-bv, tUm. 30 e-£w Ip-´n-Iƒ-°v 80 tIm-Sn Æ F-Øn-Xp-S-ßm-Ø-Xm-Wv {]k-^o-d, tUm. A-Jn¬, tUm. cq-] ap-S-°n B-gv-N-bn¬ c-≠pXn-k-‘n-bp-≠m-°p-∂-Xv.-C-Xpsj-dn, tUm. h-cp¨, tUm. l- {]m-h-iyw ]m¬ \¬-Ip-∂-Xn-\v Im-bw-Ip-fw K-h. bp.-]n.-F-kn¬ tI-c-f-∏n-d-hn kv-am-c-I a-μn-cw hn-Zym-`ym-k a-{¥n k¿-°m¿ X-øm-dm-bn-´p-≠v. Fw F t_-_n D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p aq-ew Xo-c-ta-J-e sIm-Spw ]-´nco-jv t\-Xr-Xzw \¬-In.--

k≥, hn kn A-tem-jy-kv, kn sP Imfn-°m-S≥, F sI _m-Zv-jm, Fw Fw cm-Pm, F jn-lm-_v, F \m-k¿, kp[o¿ kw-km-cn-®p.

t_m-[-hÂ-¡-c-W k-am-]-\w

Nm-cpw-aq-Sv: P-\-Io-bm-tcm-Ky k-an-Xnbp-sS B-`n-ap-Jy-Øn¬ ssl-kv-Iqƒ-˛l-b¿-sk-°≥Udn hn-Zym¿-Yn-Iƒ°m-bn \-S-Øn-b Iu-am-c-sØ A-dn-bpI a-\-kn-em-°p-I F-∂ hn-j-b-sØ]-‰n-bp-≈ t_m-[-h¬-°-c-W ]-cn-]mSn-bp-sS k-am-]-\-k-tΩ-f-\w C-∂p \-S°pw. Np-\-°-c sN-dp-]p-jv-] _-Y-\n ko\n-b¿ sk-°≥Udn kv-Iq-fn¬ \-S-°p∂ k-am-]-\-k-tΩ-f-\w Np-\-°-c ]©m-b-Øv {]-kn-U‚ v _n-\p D-Zv-Lm-S\w sN-øpw. B¿ in-h-cm-a-]n-≈ A-[y£-X-h-ln-°pw.

Npcp¡¯nÂ

BÀ.--Sn.--F tbm-Kw C-¶v

{Um-^v-äv-kv-am³ \n-b-a-\w

{Kq-¸v t]m-cv: tam-N-\-bm-{X_-ln-jv-I-¨p

\m-sS-§pw dn-]-»n-Iv Zn-\w k-ap-Nn-X-am-bn B-tLm-jn-¨p

aq-ey-§-fn A-Sn-bp-d-¨v \nÂ-¡-Ww: Pn kp-[m-I-c³

tI-c-f tam-N-\bm-{X Pn-Ã-bn ]-cy-S-\w Xp-S-§n

tI-c-f-¯n-sâ D-¶-a-\-¯n-\p kmw-kv-Im-cn-Iap-t¶-äw A-\n-hm-cy-w: D-½³-Nm-−n

lu-kv kÀ-P-·mÀ hm-b aq-Sn-s¡-«n {]-Xn-tj-[n-¨p

a-Av-Z-\n hn-j-b-¯n D-½³-Nm-−n \n-e-]m-Sv hy-à-am-¡-Ww-: -]n.Un.]n

Iq-Sp-XÂ t\-«w ssI-h-cn-¨Xv a-e-bm-fw ao-Un-bw hnZymÀYn-IÄ: a-{´n Fw F t_-_n

B-e-∏p-g {]-kv-¢-∫v Ip-Sp-w-_-ta-f Pn-√m C≥-^¿-ta-j≥ Hm-^n-k¿ F≥ kp-\n¬-Ip-am¿ D-Zv-Lm-S-\w sN-øp-∂p

Hm-t«m-dn-£-IÄ-¡v ]p-Xn-b t_m-W-äv \-¼À

B-e-∏p-g: \n-e-hn¬ Su¨ s]¿-an-‰p-≈ Hm-t´m-dn-£-Iƒ-°p ]p-Xn-b t_m-W-‰v \-º¿ \¬-Ip-∂-Xn-\p-≈ \-S-]-Sn-Iƒ A-SpØ-am-kw H-∂p- ap-X¬ 15 h-sc-bp-≈ F-√m {]-hr-Øn Zn-h-khpw B-e-∏p-g dn-{In-tb-j≥ {Ku-≠n¬ \-S-Øp-sa-∂p do-Pn-bW¬ {Sm≥-kv-t]m¿-´v Hm-^n-k¿ A-d-n-bn-®p.Su¨ s]¿-an-‰n¬ B-e-∏p-g-bn¬ Hm-Sp-∂ Hm-t´m-dn-£-Iƒ A-k¬ tc-J-I-fpw ko¬ sN-bv-Xp {]-h¿-Ø-\-£-a-am-b s^b¿ ao-‰¿ L-Sn-∏n-® hm-l-\-hpw ta¬-∏-d-™ G-sX-¶n-epw Znh-kw cm-hn-se H-º-Xn-\pw D-®-bv-°v H-∂n-\pw C-S-bv-°p ]-cntim-[-\-bv-°p lm-P-cm-°-Ww. H-∂p-ap-X¬ 150 h-sc-bp-≈ kn-‰n s]¿-an-‰p-I-fp-sS \-S-]-Sn B-Zy-Zn-h-k-hpw a-‰p-≈-h ap≥-K-W-\m-{I-a-a-\p-kn-cn-®p Xp-S¿∂p-≈ Zn-h-k-ß-fn-epw \-S-Øpw. hn-i-Z-hn-h-cw B¿.--Sn Hm-^nkn¬ \n-∂p e-`n-°pw.

]m-bÂ-Ip-f-§-c ]p-\-{]-Xn-jvTm a-tlmÂ-k-hw

A-º-e-∏p-g: ]m-b¬-Ip-f-ß-c tZ-hn-t£-{X-Øn¬ ]p-\-{]-XnjvTm I¿-a-hpw ]q-c-a-tlm¬-k-h-hpw C-∂m-cw-`n-°p-sa-∂p `mc-hm-ln-Iƒ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\-Øn¬ A-dn-bn-®p. F-´p-Zn-hk-am-Wp ]p-\-{]-Xn-jvTm N-S-ßp-Iƒ \-S-°p-∂-Xv. s^-{_p-hcn H-º-Xn-\v ]q-c-a-tlm¬-k-h-Øn-\p Xp-S-°w-Ip-dn-°pw. 18\v k-am-]n-°pw. G-gmw D¬-k-h Zn-h-k-am-b 15\v {]-kn-≤-am-b tZ-hn-bp-sS Xm-en-Nm¿-Øv D¬-k-hw \-S-°pw. C-∂p ssh-In-´v A-©n-\v ]m-b¬-Ip-f-ß-c tZ-hn-sb kv-Xp-Xn-®p-≈ h-d-\n-th-Zyw F-∂ kn.-Un {]-Im-i-\w t£-{Xw X-{¥n {io-[-c≥ \-ºq-Xn-cn \n¿h-ln-°pw. sh-_v-ssk-‰v D-Zv-Lm-S-\-hpw C-tXm-sSm-∏w \-S°pw. t£-{Xw ]p-\-cp-≤m-c-W I-Ωn-‰n sN-b¿-am≥ D-Z-b≥, c£m-[n-Im-cn F≥ tam-l≥-Zm-kv, tZ-h-kzw sk-{I-´-dn hn hnt\m-Zv, P-\-d¬ I¨-ho-\¿ F-kv cm-P≥ hm¿-Øm-k-tΩ-f-\Øn¬ ]-s¶-Sp-Øp.

Im-bn-I-hn-Zym-`-ym-kw ]mT-y-]-²-Xn-bnÂ: Pn-Ãm-X-e D-Zv-Lm-S-\w \-S-¯n

B-e-∏p-g: kv-Iqƒ ]mT-y-]-≤-Xn-bn¬ Im-bn-I-hn-Z-ym-`-ym-kw Dƒ-s∏-Sp-Øp-∂ ]-≤-Xn-bp-sS Pn-√m-X-e D-Zv-Lm-S-\w sN-∂nØ-e a-lm-flm ssl-kv-Iqƒ Hm-Un-t‰m-dn-b-Øn¬ I-b¿-˛-kl-I-c-W-a-{¥n Pn kp-[m-I-c≥ \n¿-h-ln-®p. Fw ap-c-fn Fw.-F¬.--F A-[-y-£-X h-ln-®p. sN-∂n-Ø-e {Km-a-∏-©m-b-Øv {]-kn-U‚ v kn-cn k-Xy-tZhv, Pn-√m ]-©m-b-Øw-Kw B-im cm-Pv, Pn-√m kv-t]m¿-Sv-kv Iu¨-kn¬ {]-kn-U‚ v k-Pn sN-dn-bm≥, Pn-√m tIm-˛-Hm-Unt\-‰¿ ]n cm-[m-Ir-jv-W≥, tªm-°v-˛-{Km-a-∏-©m-b-Øv P-\-{]Xn-\n-[n-Iƒ, hn-hn-[-h-Ip-∏p-tZ-ym-K-ÿ¿ ]-s¶-Sp-Øp.

X-«n-¸p ]p-d-¯p-sIm-−p-h-¶-bm-sf h-[n-¡m³ {i-an-¨-Xm-bn ]-cm-Xn Nm-cpw-aq-Sv: tdm-Uv \n¿-am-W-hpam-bn _-‘-s∏-´p e-£-߃ X´n-b-Xp ]p-d-Øp-sIm-≠p-h-∂ ]cm-Xn-°m-c-s\ h-[n-°m≥ {i-an®-Xm-bn ]-cm-Xn. s]m-Xp {]-h¿Ø-I-\m-b Np-\-°-c l-\o-^sb-bm-Wv I-cm-dp-Im-c-\m-b A–p¬-P-∫m¿ I-gn-™ Zn-h-kw B-{I-an-°p-I-bpw sIm-√m≥-{ian-°p-I-bpw sN-bv-X-Xm-bn Im-´n \q-d-\m-Sv t]m-en-kn¬ ]-cm-Xn \¬-In-b-Xv.

Np-\-°-c ]-©m-b-Øn-se HmtW- Ø v - a p- ° v - ˛ - X - ≠ - Ø v - a p- ° v tdm-Um-Wv 2004˛05 ¬ Sm-dn-Mv \S-Øm≥ I-cm-dp-Im-c≥ tIm¨{Sm-Œv \¬-In-bn-cp-∂-Xv. F∂m¬ ]-Wn \-S-Øm-sX D-tZymK-ÿ-cp-sS k-lm-b-tØm-sS tc-J-Iƒ N-a-®p 1,79,050 cq-] amdn-sb-Sp-Ø-Xm-bn hn-h-cm-h-Imi \n-b-a-{]-Im-cw e-`n-®-tc-JIƒ Im-´n hn-Pn-e≥-kn-\v ]-cmXn \¬-In-bn-cp-∂p.

s]À-an-äv ]p-\-Øm-]n-¨n-«pw a-s®-® In-«m-\n-Ã; Xo-c-tZ-iw ]-«n-Wn-bn Wn-bn-em-Wv. A-‘-Im-c-\-gn, ]≈n-tØm-Sv, Nm-∏-°-S-hv, sN-√m\w Xp-S-ßn-b {]-tZ-i-ß-fn¬ \n-∂v 250 Hm-fw h-≈-ß-fm-Wp \n-tXy-\ I-S-en¬ t]m-bn-s°m≠n-cp-∂-Xv. a-sÆ-Æ \n¿-Ø-em°n-b-Xn-s\ Xp-S¿-∂p I-gn-™ Zn-h-k-ß-fn¬ 10 Hm-fw h-≈-ßsf I-S-en¬ t]m-bn-cp-∂p-≈q. hcpw Zn-h-k-ß-fn¬ A-Xpw km[n-°m-sX-h-cp-sa-∂m-Wp I-W°m-°-p-∂-Xv. _m-¶p-I-fn¬ \n∂pw a-‰v kz-Im-cy ]-W-an-S-]m-Sv ÿm-]-\-ß-fn¬ \n-∂pw sª-bvUv ]-en-i-bv-°v h-≈-ß-fpw a-‰p a¬-ky-_-‘-t\m-]-I-c-W-ßfpw hm-ßn-bn-´p-≈ B-fp-Iƒ ISp-Ø {]-Xn-k-‘n-bn-em-Wv. A‘-Im-c-\-gn, sN-√m-\w Xp-S-ßn `m-K-ß-fn¬ \n-∂pw C-Ø-cw tem-sW-Sp-Øv h-≈-hpw h-ebpw hm-ßn-b Nn-e-bm-fp-Iƒ Zq-

c-tZ-i-ß-fn-te-°p A-h-am-‰n-bXm-bm-Wv A-dn-bp-∂-Xv. a¬-ky-Zu¿-e-`y-hpw hn-e-bp≈ a¬-ky-߃ In-´m-sX h-cp∂-Xpw sXm-gn-em-fn-Is - f hn-ja - n∏n-®n-cp-∂ km-l-N-cy-Øn-ep≠m-b a-sÆ-Æ £m-aw sXm-gnem-fn-Is - f Ip-ds - ®m-∂p-a√ - {]-Xnk-‘n-bn-em-°n-bn-cn-°p-∂-Xv.-

Xn-c-sª-Sp-¯p

B-e-∏p-g: sF.--F≥.--Sn.--bp.--kn t\-Xr-Xz-Øn-ep-≈ Pn-√m tem-dn {Sm≥-kv-t]m¿-´v h¿-t°-gv-kv bq\n-b≥ `m-c-hm-ln-I-fm-bn F F jp-°q¿ ({]-kn-U‚ v), _m-_ptPm¿-Pv (P-\-d¬ sk-{I-´-dn), F jn-lm-_v (ssh-kv {]-knU‚ v), F \m-k¿ (tPm-bn‚ v sk-{I-´-dn), Ip-™p-kq-∏n (JPm≥-Pn) F-∂n-h-sc Xn-c-s™Sp-Øp.--

28-01-11 alp  

BÀ.- - S n.- - F tbm- K w C- ¶ v Km- Ô n- { ]- X n- a : C- ¶ - s ¯ N- S - § p- I Ä am- ä n- h - ¨ p k≥, hn kn A- t em- j y- k v , kn sP Im-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you