Page 1

ZTRACENÝ VÁLEČNÍK


NEJVđTŠÍ DVOUNOŽEC Mđ PġINESL SEM, DO SVÉHO HNÍZDA.

MYSLÍM, ŽE MI NEUBLÍŽÍ.

ZAJÍMALO BY Mđ, JESTLI BYL TAKOVÝ ŽIVOT OHěOHVđZDY, NEŽ PġIŠEL DO LESA?

UVÁZNUL JSEM TU TEČ? 20


VELKÝ DVOUNOŽEC A JEHO DRUŽKA MAJÍ PÁR KOħAT.

MAJÍ Mđ MOC RÁDI. MYSLÍM, ŽE Mđ MOŽNÁ I MILUJÍ.

A TOHLE… MYSLÍM, ŽE SE MI TO LÍBÍ.

JE TO ŠPATNđ? NEVÍM.

ANO. JE TO ŠPATNđ. JSEM TADY UVđZNđNÝ.

ZTRACENÝ. 21


PODÍVEJTE NA TO… TY DOMY DVOUNOŽCĩ VEDOU AŽ DONEKONEÿNA!

HLAVA MI ZAÿÍNÁ BZUÿET JAKO VOSÍ HNÍZDO. TO JE PġÍLIŠ – PġÍLIŠ!

42

MUSÍM DOLĩ, NđKDE SE SCHOVAT... A ROZMYSLET SE...


PROSÍM?

TOHLE JE MOJE ÚZEMÍ. NIKDO TUDY NEPROJDE BEZ MÉHO SVOLENÍ – A TY JE NEMÁŠ.

CO SI MYSLÍŠ, ŽE DđLÁŠ?

ACH – OMLOUVÁM SE. NEVđDđL JSEM, ŽE TLUSTÍ, LÍNÍ MAZLÍÿCI MAJÍ VLASTNÍ ÚZEMÍ.

VRRRRRRRRRR!

JÁ TI DÁM TLUSTÝ A LÍNÝ!

43


STġÍBROġEKO! TAK RÁD Tđ VIDÍM… TOLIK JSI MI CHYBđLA…

ÿÁST VE MNđ SE NECHTđLA UŽ NIKDY PROBUDIT.

VÍTEJ, MILOVANÝ

TAKY JSI MI CHYBđL, ŠEDOPRUHU. HLÍDÁM Tđ KAŽDÝ DEN I KAŽDOU NOC.

ACH STġÍBROġEKO, NEDOUFAL JSEM, ŽE S TEBOU JEŠTđ NđKDY BUDU MLUVIT…

JSI V POġÁDKU? JSI… JSI TAM ŠħASTNÁ?

MĩJ SLADKÝ VÁLEÿNÍKU… NEMUSÍŠ MÍT STRACH. NENÍ TġEBA SE BÁT PġÍCHODU KE HVđZDOKLANU.

Z NAŠICH KOħAT JSOU DOBġÍ VÁLEÿNÍCI. BYLA JSEM PYŠNÁ, KDYŽ SE VYDALI HLEDAT NOVÝ DOMOV PRO KLANY.

50

TAKY BYS MđL VđDđT, ŽE MÁM SPOLEÿNOST. NđKOHO, KOHO JSEM PO TVÉM BOKU NEMOHLA POZNAT.


PEROCHVOSTÁ! MOJE DCERA… NAŠE DCERA…

BUČ ZDRÁV, OTÿE. RÁDA Tđ ZASE VIDÍM.

SLYŠEL JSEM O… CHCI ġÍCT, ġEKLI MI, ŽES… TAKŽE JSI V MÍRU? JSI SE SVOU MATKOU? ANO, ŠEDOPRUHU. PġIŠLA JSEM KE HVđZDOKLANU, KDYŽ SE NAŠE KOħATA NARODILA… ALE NYNÍ JSEM ZNOVU SE SVOU DCEROU.

PEROCHVOSTÁ… TVĩJ BRATR, BOUġOSRST, JE... ON… JE TAKÉ U HVđZDOKLANU?

NE, OTÿE. BOUġOSRST JE ŽIV A ZDRÁV.

ALE TEČ Tđ MUSÍME OPUSTIT.

COŽE? SOTVA JSTE PġIŠLY.

NEZLOB SE, MILOVANÝ. VŽDYCKY BUDEME S TEBOU… A BRZY NÁS ZNOVU UVIDÍŠ.

51


NAUÿ Mđ BOJOVAT!

TAKŽE JMÉNA VŠECH VĩDCĩ KLANU KONÿÍ NA „HVđZDA“?

SPRÁVNđ. POTÉ, CO SE SETKAJÍ S HVđZDOKLANEM, VÍŠ? TEHDY ZÍSKAJÍ SVÝCH DEVđT ŽIVOTĩ.

NAPġED JSEM TO NEBRAL VÁŽNđ. BRZO JI TO PġESTANE BAVIT.

62


A ŠAMANI… VÁŽNđ UMÍ LÉÿIT ZRANđNÍ A TAKOVÉ VđCI?

Ó ANO, JSOU V TOM SKVđLÍ. DOKÁŽÍ VYLÉÿIT SKORO COKOLIV.

PÁNI… TO ZNÍ ROZHODNđ LÍP NEŽ VÝLET K VETERINÁġI.

ALE BAVIT JI TO NEPġESTALO A BRZY BYLA VELMI DOBRÁ!

A KDYŽ PġIJDE ZIMA… VÁŽNđ NEVÍTE, JESTLI BUDETE MÍT DOST JÍDLA, ŽE?

NENÍ TO JISTÉ, NE: ALE TO JE ÿÁST PRÁCE VÁLEÿNÍKĩ. LOVÍME PRO KLAN.

JDEME VEN A POSTARÁME SE, ABY MđLI VŠICHNI DOST.

63


OHěOHVđZDO…?

KAM JSI Š…

NÁHLE SLYŠÍM HLASY VŠUDE KOLEM.

JE TU PÍSKOBOUġE…

A MRAÿNOOCAS…

86


A DOKONCE MODROHVđZDA, BÝVALÝ VĩDCE HROMOKLANU.

ALE JEDEN HLAS JE SILNđJŠÍ NEŽ OSTATNÍ…

ŠEDOPRUHU! JSI V POġÁDKU?

CO SE DđJE?

ŠEDOPRUHU, VZBUČ SE!

UHNHHH… 87

Válečníci 1  

Válečníci 1