Issuu on Google+

znojemsko.info turistický průvodce | tourist guide | reiseführer

2016

CZ / EN / DE www.znojemsko.info

mapy, cyklistické trasy, pěší trasy, ubytování, restaurace maps, cycling routes, walking routes, accomodation, restaurants Landkarten, Radwandern, Wanderungen, Unterkunft, Restaurants

partner znojemsko.info


Znojemsko je atraktivním cílem nejen jižní Moravy či Česka, ale stále častěji i zahraničních návštěvníků, kteří jsou překvapeni širokou nabídkou aktivit a zajímavostí regionu. Neustále roste počet hostů, kteří přijíždějí opakovaně. Největším fenoménem Znojemska je víno. I když ochutnáváme vína vyrobená ze stejných odrůd a totožných viničních tratí, jsou díky rozdílnému klimatu v daném roce každoročně jiná. Roste popularita dnů otevřených sklepů v mnoha vinařských obcích. Milovníci vína mají možnost ochutnat vína i od malovinařů, běžně neuváděná na trh. Znojemská vinařská podoblast se může jako první v České republice pochlubit apelačním systémem VOC Znojmo (Vína Originální Certifikace). Toto označení mohou mít vína odrůd Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené a Sauvignon vyrobená v některém z 16 vinařství, která jsou členy sdružení VOC Znojmo. Tato vína musí pocházet z vybraných viničních tratí a projít zatříďováním, kde komise vybere jen ta nejlepší, která jsou charakteristická pro danou odrůdu i terroir Znojemska. Vzhledem k přísnému hodnocení jsou

vína VOC zárukou vysoké kvality. Nedotčená příroda je velkým magnetem – mezi Znojmem a Vranovem se na levém břehu řeky Dyje nachází nejmenší národní park Česka Podyjí, na který navazuje na rakouském území národní park Thayatal. Příroda s minimem lidských zásahů vděčí nepřístupnosti území, kdy zde za minulého režimu bylo hraniční pásmo se zákazem vstupu. V Podyjí se vyskytuje mnoho chráněných rostlin a živočichů, z nichž mnozí jsou kriticky ohroženi. Milovníky historie zaujme barokní zámek ve Vranově n. Dyjí, gotický

hrad Bítov, zámek Uherčice a mnohé zříceniny hradů. Pro zájemce o technickou historii stojí za prohlídku hráz Vranovské přehrady s možností exkurze do elektrárny, u Jevišovic se nachází nejstarší zděná přehrada ve střední Evropě, ve Slupi je přístupný vodní barokní mlýn, expozice mlýna v Plenkovicích, zajímavá je prohlídka muzea motorismu ve Znojmě a muzea motocyklů na Lesné. Nejen vyznavači cyklistiky by si neměli nechat ujít unikátní muzeum jízdních kol v bývalé tvrzi v Boskovštejně, které představuje exponáty od roku 1817 a patří mezi nejlepší na světě.

Co nevynechat na Znojemsku Historické památky:

Zámek ve Vranově nad Dyjí, gotický hrad Bítov, starý zámek v Jevišovicích, zámek v Uherčicích, Nový hrádek u Lukova, zámeček ve Slatině s výtvarnou galerií.

Technické zajímavosti: Barokní mlýn ve Slupi, nejstarší středoevropská přehrada v Jevišovicích, Muzeum motocyklů v Lesné, Muzeum motorismu ve Znojmě, pěchotní srub „Zahrada“ v Šatově, muzeum kol v Boskovštejně, expozici mlýna v Plenkovicích. Přírodní zajímavosti:

Národní park Podyjí, Přírodní park Jevišovka

Vinařské cíle:

vinice Šobes, Staré vinice a Lampelberg, loucký klášter, v Šatově naučná vinice u Moravského sklípku a Malovaný sklep, šatovský sklepní labyrint, prohlídky sklepních uliček a vinných sklepů s ochutnávkami vín, putování vinobusem za vinařskými cíli v okolí Znojma.

Ostatní:

Nákupní centra Excalibur City a Freeport na Hatích.


The Znojmo region is an attractive destination for local – and increasingly international – visitors, too, who are surprised by the vast and diverse range of activities and places of interest in the region. No wonder more and more visitors return. One of the region’s greatest attraction is its wine. Even wines of the same grape variety and from the same vineyard differ year on year due to the variable climate each year. Open days in wine cellars are becoming increasingly popular and they take place in many wine-making areas. Wine lovers can try wines from small winemakers who don’t typically offer them in retail. The Znojmo wine terroir is the first one in the Czech Republic to boast with controlled designation of origin VOC Znojmo. This label can be used for Riesling, Green Veltliner and Sauvignon varieties made in one of the 16 VOC Znojmo member wineries. These wines must originate from selected vineyards and pass through a selection process where the committe only selects those that represent best the variety and the Znojmo terroir. Given the strict criteria of the selection process, a high quality is guaranteed with VOC wines.

Not to be missed in Znojmo region Historic monuments: Chateau in Vranov nad Dyjí, Gothic castle Bítov, old chateau in Jevišovice, chateau in Uherčice, New castle near Lukov, little chateau in Slatina with an art gallery. Technical monuments: Baroque mill in Slup, the oldest Central European dam in Jevišovice, Museum of motorcycles in Lesná, Museum of motoring in Znojmo, army cabin „Zahrada“ (Garden) in Šatov, Museum of bicycles in Boskovštejn, mill exposition in Plenkovice Nature sites:

National park Podyjí, Natural park Jevišovka

Wine exploration:

Šobes vineyard, The Old Vineyard and Lampelberg (with wine tasting), Louka monastery, educational vineyard trail by the Moravian cellar and painted cellar in Šatov, Šatov‘s cellar labyrinth, excursions to the wine alleys and wine cellars with wine tasting, wine bus tour around the region

Other:

Shopping malls Excalibur City and Freeport in Hatě.

Pristine nature is another great attraction of the region – between Znojmo and Vranov there is the smallest national park in the Czech Republic called Podyjí, located on the left bank of the river Dyje and leading into the Thayatal national park in Austria. Due to the limited access to this area during Communism, the nature is untouched and saw minimum human interventions. There are many protected species of plants and animals, many of which are critically endangered. History enthusiasts will be captivated by the Baroque chateau in Vranov

nad Dyjí, Gothic castle Bítov, Uherčice chateau and many monuments. Those who like to explore technical history should see the Vranov dam and visit the power plant there; near Jevišovice there is the oldest brick dam in Central Europe; in Slup you can visit a Baroque water mill; exposition in Plenkovice mill, the Museum of motoring in Znojmo or the Museum of motorcycles in Lesná are worth a visit too. Visitors should not skip the unique museum of bicycles in the former fortress Boskovštejn which includes exhibits from 1817 and ranks among the best in the world.


Die Znaimer Region ist ein attraktives Ziel nicht nur Südmährens sondern der ganzen Tschechischen Republik. Immer mehr ausländische Touristen werden über das breite und bunte Angebot an Freizeitaktivitäten und Attraktionen überrascht. Die Zahl der Besucher, die gerne zurückkehren, wächst. Das größte Phänomen der Region ist Wein. Auch wenn wir Weine gleicher Rebsorten aus denselben Weinbergen kosten, sind sie jedes Jahr anders. Die Tage der offenen Keller gewinnen an Popularität. Man kann auch Weine von kleinen Winzern kosten, die am Markt nicht angeboten werden. Die Znaimer Subregion führte als erste in Tschechien das Appellationssystem VOC Znojmo ein. Die Kennzeichnung können die Sorten Rheinriesling, Grüner Veltliner und Sauvignon tragen, die von einem der 16 VOC Winzern hergestellt wurden. Diese Weine stammen aus den ausgewählten Rieden und die Kommission bestimmt nur die besten, die für die jeweilige Sorte und das Znaimer Terroir charakteristisch sind. Aufgrund der strengen Auswahl garantiert die Kennzeichnung VOC eine hohe Qualität.

Unberührte Natur – zwischen Znaim und Frain erstreckt sich der kleinste Nationalpark Tschechiens Podyjí, an den sich an der österreichischen Seite der Nationalpark Thayatal anschließt. Die Natur blieb durch menschliche Tätigkeit fast unbeschädigt, da hier in der Zeit des ehemaligen Regimes unzugängliches Grenzgebiet war. Im Thayatal lebt eine Vielzahl von Tieren und Pflanzen, mehrere davon sind vom Aussterben bedroht. Die Liebhaber der Geschichte werden sich bestimmt für das barocke Schloss Frain an der Thaya, die gotische Burg Bítov, das Schloss in Uherčice und viele Burgruinen

interessieren. Zufrieden gestellt werden auch die Liebhaber der technischen Geschichte: Der Besuch der Frainer Talsperre mit der Exkursion in das Kraftwerk lohnt sich. In Jevišovice befindet sich die älteste Talsperre Mitteleuropas. In Slup kann man die barocke Wassermühle besuchen, in Plenkovice die Exposition der Mühle. Interessant sind auch das Museum des Motorismus in Znaim und das Museum von Motorrädern in Lesná. Nicht nur Radfahrer werden über das weltweit beste Fahrradmuseum in Boskovštejn mit den Exponaten aus der Zeit um 1817 begeistert sein.

Was man in der Region Znaim nicht verpassen darf Historische Sehenswürdigkeiten: Schloss Frain an der Thaya, gotische Burg Bítov, altes Schloss in Jevišovice, Schloss in Uherčice, Nový hrádek zu Lukov, Schloss in Slatina mit der Galerie der bildenden Künste. Technische Besonderheiten: Barocke Wassermühle in Slup, die älteste Talsperre Mitteleuropas in Jevišovice, Museum von Motorrädern in Lesná, Museum des Motorismus in Znaim, Infanteriebastei „Zahrada“ in Šatov, Fahrradmuseum in Boskovštejn, Exposition der Mühle in Plenkovice. Natursehenswürdigkeiten: Nationalpark Podyjí, Naturpark Jevišovka. Wein-Ziele: Weinberge Šobes, Staré vinice und Lampelberg (mit Weinprobe), Kloster Louka, Lern-Weinberg zum Mährischen Keller und Gemalter Keller in Šatov, Šatover Kellerlabyrinth, Besuch der Weinkellergassen und Weinkeller mit Weinproben, Fahrt mit dem Weinbuss durch die Znaimer Umgebung. Sonstiges: Einkaufszentren Excalibur City und Freeport na Hatích.


Znojmo Znojmo oslaví 790 let od povýšení na královské město Přemyslem Otakarem I. Středověké Znojmo vyrostlo pod hradem z 11. století na strmém ostrohu nad řekou Dyjí v místech, kde tato opouští hluboké údolí a dále teče již plochou krajinou. Jeho předchůdcem bylo Velkomoravské hradiště v oblasti dnešní městské čtvrti Hradiště. Současný ráz získalo po roce 1490 renesanční přestavbou po ničivém požáru. Díky významným památkám se stalo městskou památkovou rezervací. Z historického hlediska je nejvýznamnější rotunda sv. Kateřiny se svými malbami, které přibližují počátek české státnosti, přitažlivá je návštěva podzemí s možností výběru několika tras včetně náročných adrenalinových. V nich se návštěvníci pohybují v nepromokavém oděvu s čelovkami na hlavě leckdy i po kolenou. Nejkrásnější pohled na město je z Kraví hory na dominantu chrámu sv. Mikuláše a gotické radniční věže. V Domě umění

a minoritském klášteře jsou pořádány zajímavé výstavy, expozice na znojemském hradě seznamuje návštěvníky s historií Znojemska. Prohlídku Znojma lze absolvovat i z turistického vláčku, který vyjíždí z louckého kláštera, kde se nachází návštěvnické centrum Znovínu Znojmo. V jeho nabídce je možnost degustace vína, prohlídka vinařského muzea, galerie, jejíž díla jsou motivována vínem a románské krypty přilehlého kostela sv. Václava. V sousedství se nachází moderní koupaliště, které díky dominantě louckého

kláštera patří k nejhezčím v zemi. Žádný návštěvník Znojma by si neměl nechat ujít toulku romantickými uličkami starobylého města, kde z každého koutu dýchá tisíciletá historie. Každoročně se koná ve Znojmě mnoho významných akcí, nejznámější je Znojemské historické vinobraní s výpravným průvodem historických postav připomínající návštěvu krále Jana Lucemburského, červencový hudební festival a lednový jazzový festival, kde se snoubí hudba s vínem, VOC festival Znojmo 8. května a mnoho dalších.

Co nevynechat ve Znojmě Historické památky:

Románská rotunda sv. Kateřiny, hrad, chrám sv. Mikuláše, radniční věž s výhledem na město a okolí, znojemské podzemí, renesanční centrum města, minoritský klášter, krypta kostela sv. Václava v Louce.

Technické zajímavosti: Muzeum motorismu, železniční viadukt přes Dyji. Vinařství:

Křížový sklep v Příměticích, loucký klášter s muzeem vinařství, Vlkova věž s degustačním centrem vín VOC, Rajská vinice s degustačním stánkem.

Ostatní:

Vyjížďka turistickým vláčkem po Znojmě, Jihomoravské muzeum, Dům umění, nejkrásnější pohled na Znojmo z Kraví hory nebo od Eliášovy kaple z Hradiště.


Not to be missed in Znojmo Historical monuments: Romanesque rotunda of St. Catherine, castle, St. Nicholas church, townhall tower, undeground passages, Renaissance town centre, Minorite monastery. Technical monuments: the Automotive Museum, railway viaduct over Dyje. Wine exploration:

the cross-shaped cellar in Přímětice, Louka monastery and the museum of wine-making, Vlk’s tower with a VOC wine tasting centre.

Other:

a trip on a tourist train through Znojmo, South Moravian museum, the House of Arts, the most beautiful view of the city from Kraví hora mountain or from the Elias Chapel in Hradiště.

Znojmo will celebrate 790th anniversary of being elevated to a royal town by Přemysl Otakar I. this year. The medieval town developed under the 11th century castle on a steep slope above the river Dyje. The town grew in place of a Great Moravian settlement, in the municipal area of Hradiště. The current appearance of the town owes to the Renaissance restoration after a destructive fire in 1490. Thanks to its significant historical monuments the city became an urban heritage site. The

Znaim feiert das 790. Jubiläum der Erhebung zur königlichen Stadt durch Přemysl Otakar I. Das mittelalterliche Znaim entstand unter der Burg aus dem 11. Jh. auf dem steilen Felsenaushang über der Thaya an der Stelle, wo der Fluss das tiefe Tal verlässt. Seine heutige Gestalt bekam Znaim nach 1490, wo es zerstört und im Renaissancestil erbaut wurde. Dank bedeutender Sehenswürdigkeiten wurde es zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt. Aus der historischen Sicht ist die St. KatharinaRotunde mit den an die Anfänge der tschechischen Staatlichkeit erinnernden Gemälden am wertvollsten. Interessant ist der Znaimer Untergrund, angeboten werden mehrere Routen, u. a. auch Adrenalintours mit Stirnlampen und Schutzmanteln. Der schönste Blick auf die Stadt, auf die St. Nikolaus-Kirche und gotische Rathaustürme bietet sich

most valuable historical monument is the rotunda of St. Catherine with wall paintings depiciting the origins of the Czech state. Underground passages are popular too, with a selection of trails. Some more demanding trails require a waterproof outfit with headlamps, and even involve crawling on the floor. The most spectacular view of the city including the St. Nicholas Church and Gothic townhall tower, can be seen from Kraví hora. The House of Arts and Minorite

Monastery host interesting exhibitions; the exposition at the Znojmo castle showcases the history of the Znojmo region. A tourist train runs from the Louka monastery where the visitor centre of Znovín Znojmo is located. The visitor centre offers wine tasting sessions, tours of the museum of winemaking and the gallery with artworks depicting the wine theme as well as of the Romanesque crypt of St. Wenceslas’s Church. There is also a modern lido nearby – and with its views of the Louka monastery, it is one of the most beautiful ones in the whole country. Annual events in Znojmo include the historical grape harvest festival with a parade in historical costumes to commemorate the visit of king John of Luxembourg, a music festival in July and a jazz festival in January that brings together music and wine, the VOC Festival Znojmo on 8th May and many others.

Was man in Znaim nicht verpassen darf Historische Sehenswürdigkeiten: Romanische St. Katharina-Rotunde, Burg, St. Nikolaus-Kirche, Rathausturm, Znaimer Untergrund, Renaissance-Stadtzentrum, Minoritenkloster. Technische Besonderheiten: Eisenbahnviadukt über die Thaya, Museum des Motorismus Weinwelt:

Kreuzkeller in Přímětice, Kloster Louka mit Weinbaumuseum, Vlkova Turm mit dem Weinprobe-Zentrum der VOC-Weine.

Sonstiges:

Znaimer touristischer Zug, Südmährisches Museum, Haus der Kunst, der schönste Blick auf Znaim von Kraví hora oder von der Eliaskapelle von Hradiště.

von Kraví hora. Im Haus der Kunst und Minoritenkloster finden Ausstellungen statt, die Exposition in der Znaimer Burg bringt den Besuchern die Geschichte der Region näher. Vom Kloster Louka, wo sich das Besucherzentrum von Znovín befindet, fährt der touristische Zug ab. Hier kann man Weine kosten, das Weinbaumuseum, die Gemäldegalerie oder die romanische Krypta der St. Wenzel-Kirche besuchen. Das moderne Freibad zählt dank dem Kloster Louka

im Hintergrund zu den schönsten in Tschechien. Die romantischen Gassen der Altstadt begeistern jeden Besucher. Jedes Jahr finden in Znaim viele interessante Veranstaltungen statt, wie z. B. die Znaimer historische Weinlese, die vom Zug historischer Gestalten begleitet wird und sich auf den Besuch Johanns von Luxemburg stützt, das Musikfestival im Juli und das Jazzfest im Januar, VOC Festival Znojmo am 8. Mai und vieles mehr.


Znojmo

i www.objevteznojmo.eu www.znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum (TIC) Znojmo, Obroková 10 tel.: +420 515 222 552, listopad–duben po–pá 8.00–18.00, so 9.00–13.00 | květen–červen, září–říjen po–pá 8.00–18.00, so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00 | červenec–srpen po–pá 8.00–19.00 so 9.00–19.00, ne 10.00–18.00 TIC Jižní přístupová cesta, Hradní ul., tel.: +420 515 261 668, květen–září denně 9.00–16.00, říjen–duben út–so 9.00–16.00


Vranovsko Rekreační oblast získala svůj věhlas díky Vranovské přehradě, která byla dokončena v roce 1934 a v té době byla největším vodním dílem s přehradním jezerem dlouhým 30 km a plochou 763 ha. Vranovská přehrada je centrem vodních sportů a vyhledávanou rybářskou lokalitou vyhlášenou kapitálními sumci. V hloubce pod hladinou zrají sekty každoročně uložené Vinnými sklepy Lechovice. Mikroregion je protkán hustou sítí cyklostezek. Zájemci o historii jistě navštíví vranovský barokní zámek s monumentálním sálem předků, gotický hrad Bítov se známou sbírkou psů, zámek Uherčice nebo zříceniny hradů Cornštejn, Frejštejn či Nový hrádek s výhledem na meandrující Dyji.

The recreational area owes its fame to the Vranov dam, completed in 1934 – when it was the biggest water structure wth a dam lake 30m long and a surface area of 763ha. The dam is a popular destination for water sports and fishing, Below the water surface, Lechovice winery matures its sparkling wines. The whole micro-region is connected by a dense network of cycling paths. History fans are drawn to the Baroque chateau in Vranov with a monumental hall of ancestors, Gothic castle Bítov with a famous collection of stuffed dogs, Uherčice castle and castle ruins in Frejštejn, Cornštejn or Nový hrádek.

Touristisch wurde das Gebiet wegen der Frainer Talsperre bekannt, die 1934 erbaut wurde und mit 30 km Länge und 763 Hektar Fläche die größte war. Die Talsperre bietet Raum für Wassersport, kapitale Welse leben hier. In der Tiefe reifen die Sekte der Weinkeller Lechovice. Die ganze Region durchkreuzt ein Netz von Radwegen. Die Liebhaber der Geschichte besuchen bestimmt das barocke Schloss in Vranov nad Dyjí mit dem monumentalen Ahnensaal, die gotische Burg Bítov mit der bekannten Sammlung von Hunden, das Schloss in Uherčice und die Burgruinen von Cornštejn, Frejštejn und Nový hrádek mit der Aussicht auf die mäandrierende Thaya.

Moravskokrumlovsko Moravský Krumlov vznikl v meandru říčky Rokytné. Nejvýznamnější památkou je renesanční arkádový zámek, který prochází náročnými opravami a je postupně zpřístupňován. V expozici jsou vystavena význačná díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových a část expozice Městského muzea. Dalšími památkami jsou klášter s kostelem sv. Bartoloměje, farní kostel Všech svatých, Lichtenštejnská hrobka, kaple sv. Floriána, židovský hřbitov či Knížecí dům. U města se nachází Národní přírodní rezervace Krumlovskorokytenské slepence s naučnou stezkou.

Moravský Krumlov is located in the meander of the Rokytná river. It is known for its Renaissance arcade chateau, with an exposition showcasing works from Jan and Meda Mládek’s collection and part of the Municipal Museum. Other notable monuments include the monastery with a church of St. Bartholomew, parish church of All Saints, the Lichtenstein family tomb, St. Florian’s chapel, the Jewish cemetery or the Duke’s house. North of the town there is the National nature reserve „Krumlovskorokytenské slepence“.

Moravský Krumlov entstand in einem Mäander der Rokytná. Die bedeutendste Sehenswürdigkeit ist das Renaissance-Arkadenschloss, das zurzeit renoviert wird. In der Exposition werden Werke aus den Sammlungen von Jan und Meda Mládek und des Städtischen Museums ausgestellt. Zu weiteren Denkmälern zählen das Kloster mit der St. Bartholomäus-Kirche, die Pfarrkirche Allerheiligen, die Liechtenstein-Gruft, die St. Florian-Kapelle, der jüdische Friedhof und das Fürstliche Haus. An der Stadt erstreckt sich das Naturschutzgebiet Krumlovsko-rokytenské slepence.


Moravský Krumlov

i www.meksmk.cz

Informační centrum Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 40, tel.: +420 515 321 064, e-mail: infocentrum2@seznam.cz pondělí–pátek 8.00–11.00, 12.00–16.00, sobota 9.00–12.00, neděle 14.00–16.00 (v případě konání výstav) Městské kulturní středisko Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 40, tel.: +420 515 321 064, +420 725 579 923 e-mail: meks@meksmk.cz


Jevišovicko Malebné městečko v krásné krajině s rozlehlými lesy, členitým terénem a skalnatým údolím řeky Jevišovky zaujme návštěvníky svojí historií, ale i památkami. První zmínka o Jevišovicích pochází z roku 1289. V místě hradiště byl na konci 13. století postaven hrad. Jevišovice se staly jednou z bašt husitství na jihozápadní Moravě, což připomíná památník na vrchu Žalově. Jako nádherná perla svítí ve slunci tzv. „Nový zámek“ postavený koncem 17. století. Jeho okolí dodnes zdobí krásné sochy od Mattielliho. Na řece Jevišovce byla postavena r. 1897 nejstarší kamenná přehradní nádrž v Evropě. Přehrada slouží k rekreaci a je technickou památkou. Citlivou rekonstrukcí nevyužívané barokní sýpky vzniklo kulturní centrum Sýpka. Dnes zde najdete restauraci, kuželky, masáže. V letních měsících se koná Jevišovické kulturní léto. Milovníky cyklistiky potěší nová cyklostezka nazvaná „Krajem dvou řek“. Trasa určená cyklistům zdatným i rodinám s dětmi je dlouhá 46 km.

i

The picturesque town is set among deep forests and valleys around the river Jevišovka, boasting with a rich history and monuments. Its first mention is from 1289 and at the end of the 13th century a castle was built in place of the original settlement. The town became of one the centres of the Hussite movement in Moravia, commemorated by the monument on Žalov hill. The so-called ‘New Chateau’ built at the end of the 17th century, surrounded by Mattielli’s statues, is a stunning landmark. The oldest stone dam was built on the river Jevišovka in 1897 and this technical monument is still used for recreation. The cultural centre Sýpka was created in the former Baroque granary. It now features a restaurant, bowling facility and a massage parlour and also hosts Jevišovice’s summer of culture event in the summer. A new, 46-km long cycling route called ‘Through the land of two rivers’ was opened and is suitable for advanced cyclists as well as families.

Poetisches Städtchen in wunderschöner Landschaft, mit ausgedehnten Wäldern und felsigem Tal des Flusses Thaya, beeindruckt die Besucher mit seiner Geschichte und seinen Denkmälern. Erste Erwähnung über Jevišovice stammt aus dem Jahr 1289, wenn hier eine Burg erbaut. Jevišovice wurde zur Basteien des Hussitentums im südwestlichen Mähren, woran auch die Denkstätte auf dem Berg Žalově erinnert. Dominante der Stadt ist das sogenannte „Neue Schloss“, vom Ende des 17. Jh. Seine Umgebung schmücken wunderschöne Statuen von Mattielli. Auf dem Fluss Jevišovka wurde im Jahr 1897 der älteste Stausee in Europa errichtet. Durch empfindliche Sanierung der Barockgetreidekammer entstand das Kulturzentrum Sýpka mit Restaurant, Kegelhaus und Massage. In den Sommermonaten findet hier Kultursommer Jevišovice statt. Die Radfahrer erfreut der neue Radweg – genannt „Durch die Landschaft zwei Flüsse“, bestimmt auch für Familien mit Kindern, der 46 km lang ist.

Informační centrum – na kruhovém objezdu uprostřed obce 671 53 Jevišovice, tel.: +420 731 589 833, e-mail: su@jevisovice.cz www.jevisovice.info


Retzerland Nejkrásnější výletní cíle Poznání, požitky a přírodní krásy vás čekají v Retzském kraji v dolnorakouském Weinviertlu. Ať jsou to vinné sklepky, Národní park Thayatal, stovky kilometrů perfektně značených cyklostezek a turistických tras nebo četné přírodní a kulturní pamětihodnosti. Víno a tradiční slavnosti Slavnosti dýní, vinobraní v Retzu, Retzský vinařský týden a další lidové oslavy jsou na pořadu v průběhu celého roku. Nejvíce oslav se koná na počest vína v legendárních uličkách s vinnými sklípky, které by si neměl nechat ujít žádný milovník vína! Kulinářské požitky Nejen půvabná příroda, je tím, co nadchne pěší turisty a cyklisty, náš kraj má i vyhlášenou kuchyni, kterou ocení gurmáni a labužníci. Nejideálnější způsob, jak strávit v Retzském dovolenou, je kombinace pohybu a kulinářských požitků. Vinné šenky, sklepy, hostince nebo třeba čtyřhvězdičkový hotel Althof Retz mají vždy připravené ty nejlepší regionální lahůdky. K nim se rozlévají skvělá vína jako jsou Weinviertel DAC... co si přát od života více? Seznamte se s naším krajem a navštivte některé z jeho šesti obcí. Každá z nich – ať je to Hardegg, který leží ještě ve Waldviertlu, Pulkau, Retzbach, Schrattenthal, Zellerndorf nebo starobylé městečko Retz – vás srdečně uvítá.

Excursion Highlights You’ll find easygoing comfort paired with top quality offerings here – whether you visit our popular excursion destinations like the Retzer Erlebniskeller (Austria largest historical wine cellar), or the Thayatal National Park, or the region´s inimitable wine cellar lanes, or the hundreds of kilometres of well-marked cycling and hiking trails, or the region’s many natural monuments and cultural endowments. Wine and Festivities There are so many culinary highlights here, like the Retz Pumpkin Festival in the Genussregion Retzer Land Kürbis, the many large and small wine celebrations – all featuring open wine cellar doors – you won’t want to miss any of them! Experience Enjoyment Our contrasting landscapes are appreciated by cyclists and hikers, as well as by those who value more epicurean pleasures. Buschenschanken (wine taverns), pubs, restaurants and the four-star hotel Althof Retz all tempt you to indulge. Whether you are hungry for just a snack or a gourmet meal, try adding a glass of Weinviertel DAC or tantalising cuvee red wine… what more does any meal need? Get to know our region and visit the six communities in Retzer Land – from Hardegg, which is a part of the Waldviertel region, to Pulkau, Retzbach, Schrattenthal and Zellerndorf, all the way to the wine trading town of Retz.

Top Ausflugsziele Gemütlichkeit gepaart mit hochwertigen Angeboten erwartet Sie – seien es Top-Ausflugsziele Retzer Erlebniskeller und Nationalpark Thayatal, die einzigartigen Kellergassen und hunderte Kilometer von gut geschilderten Radund Wanderwegen, die zahlreichen Naturdenkmäler und Kulturgüter. Wein und Feste Urlaub und Weinkauf bei unseren Winzern, das Kürbisfest in der Genussregion Retzer Land Kürbis und die vielen kleinen und großen Weinfeste samt offener Kellertüren sollten Sie nicht versäumen. Genuss-Erlebnisse Die landschaftlichen Kontraste begeistern Radfahrer, Wanderer und auch jene, die besonderen Wert auf Genuss legen. Buschenschanken, Gasthäuser und das Viersternehotel Althof Retz laden zum Einkehren ein. Ob Jause oder Gourmetmenü, dazu ein Glas Weinviertel DAC oder eine spannende Rotweincuvée…was braucht es mehr? Lernen Sie die Region kennen und kommen Sie in die sechs Gemeinden des Retzer Landes – von Hardegg, noch im Waldviertel gelegen, über Pulkau, Retzbach, Schrattenthal und Zellerndorf bis hin zur Weinstadt Retz. Die Buntheit der Region haben wir für Sie verpackt – kontaktieren Sie uns für detaillierte Auskünfte und Buchungen im Retzer Land.


Znojemsko

Retzerland

}}} INFO 51, 69, 70


}}} INFO 51, 69, 70


Znojmo – centrum města

Turistický průvodce ZNOJEMSKO.INFO 2016

Vydavatel: Agentura Bravissimo, Václavské nám. 1, 669 02 Znojmo, tel.: 515 22 77 88, www.bravissimo.cz, e-mail redakce: znojemsko@bravissimo.cz. Uzávěrka infostran 15. 12. 2015. Vydavatel není odpovědný za informace uvedené v infostranách a inzerci. Texty: Jiří Eisenbruk. Překlady: AJ – Eva Dvořáková, NJ – Barbora Nováková, Lenka Brabcová. Fotografie: Vít Mádr, Marek Matula, Luboš Vitanovský, Aerofot – Jan Vondra, Jiří Sláma-Klásek, Petr Lazárek, Vít Obůrka, Petr Vokurek, Jan Halady, Lenka Jíšová, Aleš Jedounek, Jiří Eisenbruk, Management Riegersburg • Hardegg, Petr Dočkal, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Technické muzeum v Brně, Czech Tourism, Retzer Land, Franz Weingartner, Znojemská beseda, p. o. Povolení ke zveřejnění tabulky jízdního řádu SŽDČ, a.s. –51389 / 2015 – SŽDC – O16 ze dne 7. 12. 2015. Mapy: SHOCart Zlín s.r.o. Všechna práva vyhrazena © Bravissimo 2016. Vychází již od roku 2002. Uzávěrka vydání pro rok 2016 je 31. 10. 2016.


}}} INFO 70


OBSAH

CONTENT

INHALT

17

ÚVOD

INTRODUCTION

ANLEITUNG

18

AKCE V ROCE 2016

EVENTS IN 2016

VERANSTALTUNGEN IM 2016

21

INFOSTRANY

INFOPAGES

INFOSEITEN

32

INFOCENTRA

INFORMATION CENTRES

INFORMATIONSZENTREN

33

HOTELY, PENZIONY

HOTELS, GUESTHOUSES

HOTELS, PENSIONS

34

CAMPY, UBYTOVNY

CAMPS, HOSTELS

CAMPINGPLÄTZE, HERBERGE

46

RESTAURACE

RESTAURANTS

RESTAURANTS

49

KAVÁRNY

COFFEE SHOPS

KAFFEEHÄUSER

55

VINAŘSTVÍ, VINOTÉKY, VINÁRNY

WINE-GROWING, WINE BARS, VINOTHEQUES

WEINBAU, WEINKELLERS, VINOTHEKEN

56

MUZEA, GALERIE

MUSEUMS, GALLERIES

MUSEEN, GALERIEN

62

HRADY, ZÁMKY

CASTLES, CHATEAUX

BURGEN, SCHLÖSSER

64

OSTATNÍ PAMÁTKY

OTHER MONUMENTS

SONSTIGE SEHENSWÜRDIGKEITEN

65

DIVADLA, KINA

THEATRES, CINEMAS

THEATER, KINOS

67

SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

SPORTS OPPORTUNITY

SPORTLICHE GELEGENHEITEN

67

DALŠÍ TIPY

FURTHER TIPS

ANDERE TIPS

68

BANKOMATY

BANK MACHINES

BANKOMATEN

72

JÍZDNÍ ŘÁDY

TIME-TABLES

FAHRPLANE

73

TRASY

ROUTES

REISEWEGE

77

CYKLISTICKÉ TRASY

CYCLING ROUTES

RADWEGE

78

C1: PO VYHLÍDKÁCH PODYJÍ

C1: TO SEE THE SIGHTS OF THE COUNTRY ALONG DYJE

C1: AUSSICHTSWEG DURCH DAS THAYATAL

78

C2: DO KOPCE A Z KOPCE RAKOUSKEM A ČESKEM

C2: UP AND DOWN THE HILL THROUGH AUSTRIA AND CZECHIA

C2: BERGAUF UND BERGAB DURCH ÖSTERREICH UND TSCHECHIEN

79

C3: ZE ZNOJMA NA SEVER

C3: FROM ZNOJMO UP NORTH

C3: VOM ZNAIM RICHTUNG NORD

80

C4: HRADY A ZÁMKY ČESKO-RAKOUSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

C4: CASTLES AND CHATEAUX IN CZECH-AUSTRIAN BORDER AREA

C4: BURGEN UND SCHLÖSSER DES TSCHECHISCH-ÖSTERREICHISCHEN GRENZGEBIETES

81

C5: ZA TAJEMSTVÍM VÍNA

C5: TO THE SECRET OF WINE

C5: DIE SUCHE NACH DEM GEHEIMNIS DES WEINES

82

P̊�� TRASY

WALKING ROUTES

WANDERUNGEN ZU FUSS

83

Z1: HISTORICKÝMI CESTAMI OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU

Z1: HISTORIC PATHS OF DECORATING SOCIETY

Z1: AUF DEN HISTORISCHEN WEGEN DES ZIERARBEITSVEREINES

83

Z2: ZA POZNÁNÍM DĚJIN HRADIŠTĚ

Z2: EXPLORING THE HISTORY OF HRADIŠTĚ

Z2: AUF GESCHICHTE-ENTDECKUNG VON HRADIŠTĚ

84

Z3: PO VYHLÍDKÁCH ZNOJMA

Z3: VIEWING SPOTS IN ZNOJMO

Z3: DIE AUSSICHTEN VON ZNOJMO

85

Z4: PO TECHNICKÝCH A SVĚTSKÝCH STAVEBNÍCH ZAJÍMAVOSTECH

Z4: EXPLORING TECHNICAL AND OTHER ARCHITECTURAL POINTS OF INTEREST

Z4: AUF DEM WEG VON TECHNISCHEN UND HISTORISCHEN HIGHLIGHTS

86

Z5: PO CÍRKEVNÍCH PAMÁTKÁCH CENTRA ZNOJMA

Z5: EXPLORING RELIGIOUS MONUMENTS OF ZNOJMO TOWN CENTRE

Z5: AUF DEM WEG VON KIRCHLICHEN SEHENSWÜRDIGKEITEN VON ZNAIM

87

P1: ZA NEJVĚTŠÍ SBÍRKOU VYCPANÝCH PSŮ

P1: EXPLORING THE BIGGEST COLLECTION OF STUFFED DOGS

P1: DIE GRÖSSTE SAMMLUNG VON AUSGESTOPFTEN HUNDEN

88

P2: SKLEPNÍMI ULIČKAMI NA LAMPELBERG

P2: THROUGH CELLAR ALLEYS TOWARDS LAMPELBERG

P2: DURCH DEN KELLER AUF DEN STRASSEN AM LAMPELBERG

89

P3: PO VYHLÍDKÁCH V OKOLÍ VRANOVA

P3: VIEWING SPOTS NEAR VRANOV

P3: DIE AUSSICHTEN RUND UM VRANOV

90

P4: KRAJEM SUCHÉHO ČERTA

P4: THROUGH THE LAND OF “DRY DEVIL”

P4: DURCH DAS LAND DES TROCKENEN TEUFELS

91

P5: ZA ROMANTIKOU PODYJÍ

P5: SIDE ALONG THE DYJE RIVER

P5: IN DAS ROMANTISCHE THAYATAL

92

P6: ZA MEXICKÝM CÍSAŘEM

P6: TO THE MEXICAN EMPEROR

P6: AUF DEN SPUREN DES MEXIKANISCHEN KAISERS

93

P7: ZA ZÁZRAČNOU VODOU A JEŠTĚ LEPŠÍM VÍNEM

P7: TO MIRACLE WATER AND TO EVEN BETTER WINE

P7: WANDERUNG ZUM WUNDERWASSER UND ZUM NOCH BESSEREM WEIN

94

P8: KDE TVOŘIL CHARLES SEALSFIELD

P8: WHERE CHARLES SEALSFIELD ONCE WORKED

P8: WO CHARLES SEALSFIELD GESCHAFFEN HAT

95

P9: Z VRANOVA DO VRANOVA ...

P9: FROM VRANOV TO VRANOV ...

P9: AUS VRANOV NACH VRANOV ...

96

MÍSTOPIS

TOPOGRAPHY

TOPOGRAPHIE

97


18

Úvod / Introduction / Anleitung www.znojemsko.info

Dostali jste do rukou brožuru, která poskytuje nejucelenější informace o  turistických a  poznávacích možnostech na Znojemsku. Nabídne Vám v komplexním přehledu veškeré informace, které byste jinak museli složitě hledat v  celé řadě publikací. Velkou devízou je také každoroční reedice, takže dostáváte skutečně ty nejaktuálnější informace o  znojemském regionu, který má opravdu co nabídnout. Tištěná forma má i webovou verzi (www.znojemsko.info), která je navíc minimálně jednou týdně obohacena krátkými zprávami o nejrůznějších akcích popřípadě důležitými sděleními.

You are holding in your hands a  brochure providing the most comprehensive information about tourist and travel possibilities in the Znojmo Region. It offers you a complex overview of all information, which otherwise you would have to look for in many publications. A big advantage is also the yearly re-edition, therefore you really get the most up-to-date information about the Znojmo Region, which has a lot to offer. The printed form is accompanied by the web version (www.znojemsko.info), which is up-dated at least one a week with short news about various events or important announcements.

K  dispozici je přehled dlouhodobě plánovaných akcí na Znojemsku včetně termínů a je skutečně z čeho vybírat. Další informace mohou poskytnout informační centra, jejichž seznam je součástí vydání. Samozřejmostí je výčet hotelů, penzionů, ubytoven i campů, možnosti stravování či dalšího občerstvení, nabídka vín jak ve vinárnách, vinotékách, tak i  ve vinných sklípcích. Kdo se zajímá o  kulturu, přivítá seznam muzeí, galerií, ale také pro veřejnost otevřených hradů, zámků a  ostatních památek, kterými Znojemsko oplývá. Nechybí ani adresy bankomatů a  nejdůležitější jízdní řády.

At your disposal is an overview of planned events in the Znojmo Region including dates, and there really is a lot to choose from. Further information can be obtained from the Information Centres listed in the publication. Listed of course are hotels, guesthouses, hostels and camping sites, restaurants and other catering possibilities, the offer of wines in wine bars, wine shops, as well as in wine cellars. Culture admirers will appreciate the list of museums, galleries, as well as accessible castles, chateaux and other highlights, so plentiful in the Znojmo region. Even the addresses of ATM’s and most important timetables are not missing.

Někdo si plánuje turistické trasy raději sám, ale to předpokládá podrobnější studium regionu. Proto jsou v průvodci uvedeny návrhy tras, které zahrnují vše zajímavé, co může Znojemsko poskytnout. K  dispozici jsou jednodenní pěší a  cyklistické trasy, pro vyznavače kol je navíc připravena jedna třídenní a  čtyřdenní trasa. Již názvy napovídají, co turisté mohou očekávat. Vždy je uvedena délka trasy, její obtížnost a možnosti občerstvení (pouze místa, ve kterých se podává jídlo; ve větších střediscích nejsou uváděna všechna stravovací zařízení, jejich seznam je v  předcházejícím textu), u  cyklotras také uveden vhodný typ kola. Vzhledem k  omezenému rozsahu publikace není možné uvést detailní popis trasy, stávající je však dostatečný. Tučně

Some people prefer to plan their travel routes themselves, but it involves a more detailed study of the region. Therefore in the guide you will find suggested routes, which include all places of interest which can be found in the Znojmo Region. You can select from one-day hiking and cycling routes, prepared for bike lovers also are one three-day and one four-day route. Their names suggest what you can expect. Stated always is the length of the route, its difficulty and refreshment possibilities (only places, which serve meals; in bigger centres we don’t list all the restaurants, they are listed in the previous part of the text), the cycling routes include recommendations for type of bike. Considering the limited volume of the publication it is impossible to outline a detailed description of

Sie haben eine Broschüre in die Hand bekommen, welche die komplexesten Informationen über die touristischen und Erkennungsmöglichkeiten im Znaimerland beinhaltet. Sie bietet Ihnen in einer komplexen Übersicht sämtliche Informationen, die Sie sonst kompliziert in einer ganzen Reihe von Publikationen suchen müssten. Ein großer Vorteil sind auch die jährlichen Reeditionen. Also, Sie bekommen wirklich die aktuellsten Informationen über die Znaimer Region, die tatsächlich viel anzubieten hat. Die gedruckte Form hat auch eine Webversion (www.znojemsko.info), die zusätzlich mindestens einmal in der Woche um kurze Berichte über verschiedene Veranstaltungen, bzw. um wichtige Mitteilungen ergänzt wird. Zur Verfügung steht auch die Übersicht der langfristig geplanten Veranstaltungen im Znaimerland, einschließlich der Termine. Und es steht wirklich ein breites Angebot zur Auswahl. Weitere Informationen können die Informationszentren gewähren, deren Verzeichnis ein Bestandteil der Edition ist. Selbstverständlich ist auch das Verzeichnis der Hotels, Pensionen, Wohnlager und Campingplätze, die Möglichkeiten der Verpflegung oder anderer Erfrischung, das Angebot der Weine sowohl in den Vinotheken und Weinstuben, als auch in den Weinkellern. Wer sich für die Kultur interessiert, wird sich über das Verzeichnis der Museen, Galerien, aber auch der für die Öffentlichkeit offenen Burgen, Schlösser und anderen Denkmäler, die sich im Znaimerland befinden freuen. Es fehlen nicht einmal die Adressen von Bankomaten und die wichtigsten Fahrpläne. Jemand plant die touristischen Routen lieber selbst, aber es bedarf ein detailliertes Studium der Region. Deswegen sind in der Broschüre Vorschläge von Routen, die alles interessante, was das Znaimerland anzubieten hat, beinhalten. Zur Verfügung stehen die eintägigen Fußwanderungen und auch die Radrouten. Für die Liebhaber der Fahrräder sind darüber hinaus noch eine dreitägige und eine viertägige Route


Úvod / Introduction / Anleitung

19

www.znojemsko.info

jsou uvedeny názvy obcí či dalších zajímavých míst, které jsou podrobněji popsány v  místopisu. Součástí turistického průvodce je i orientační mapa. Pro vlastní výlety však doporučujeme zakoupení podrobnějších turistických map: pro pěší turistiku Podyjí  – Vranovská přehrada (č. 81 z  edice KČT 1:50 000), pro cykloturistiku pak Znojemsko  – Retzerland (1:100 000), nebo Podyjí – Thayatall (č. 29 Shocart 1:75 000 – velká mapa a  1:40 000  – Národní park Podyjí – nové vydání má číslo 164), popřípadě z novější edice Shocartu mapy v měřítku 1:75 000 č. 165 Znojemsko a 166 Třebíčsko (pro čtyřdenní trasu). Všechny cyloturistické mapy může nahradit Cykloatlas Česko (Shocart) v měřítku 1:100 000.

the routes, however, it is sufficient. Stated in bold type are the names of the villages or other interesting places, which are described in detail in the topography. A part of the tourist guide is also a map. For trips we recommend the detailed tourist maps: for hiking Podyjí – Vranovská přehrada (No. 81 published by KČT 1:50 000), for cycling Znojemsko – Retzerland (1:100 000), or Podyjí – Thayatall (No. 29 Shocart 1:75 000 – large map and 1:40 000 – Podyjí National Park – new edition No. 164), or the newly published Shocart maps 1:75 000 No. 165 Znojemsko and 166 Třebíčsko (for four-day route). All tourist maps can substituted by a Cykloatlas Česko (Shocart) 1:100 000.

We believe that the guide will proVěříme, že Vám průvodce poskyt- vide you with all the required inforne veškeré požadované informace mation and we wish you a pleasant a  přejeme Vám na Znojemsku pří- stay in the Znojmo region. jemný pobyt.  If you like any hotel, guesthouse, restaurant, wine shop or any other  Jestliže se Vám zalíbí hotel, penfacility on the colour photographs in zion, restaurace, vinotéka či jiné zaříthe introductory or final part of the zení na barevných fotografiích v úvobrochure, you can find a reference du či závěru brožury, najdete odkaz in a text on a stated page. And vice v textu na uvedené stránce a naopak, versa, if you come across a symbol of pokud v textu objevíte symbol tří ši- three arrows in a text, in the adverpek, v inzerci jsou k dispozici snímky tising part you can find pictures of provozovny, o kterou se zajímáte.   the facility, you are interested in. 

vorbereitet. Schon die Bezeichnungen verraten, was die Besucher erwarten können. Es sind immer die Länge der Route, ihr Schwierigkeitsgrad und die Möglichkeiten der Erfrischung (nur die Plätze, wo man Essen bekommt; in größeren Zentren sind nicht alle Verpflegungseinrichtungen angeführt, deren Verzeichnis befindet sich im vorhergehenden Text angeführt), bei den Radwegen befindet sich auch die Empfehlung des Fahrradtype. Mit der Rücksicht auf den beschränkten Umfang der Publikation kann die detaillierte Beschreibung der Route nicht angeführt werden. Die bestehende Beschreibung ist aber ausreichend. Fett werden die Bezeichnungen der Gemeinden oder der interessanten Plätze, die dann genauer in der Topographie beschrieben sind, angeführt. Ein Bestandteil des Reiseführers ist auch eine Orientierungslandkarte. Für eigene Ausflüge empfehlen wir aber den Kauf von den detaillierte touristischen Landkarten: für die Fußwanderungen Podyjí – Vranovská přehrada (Nr. 81 aus der Edition KČT 1:50 000), für die Radtouristik dann Znojemsko – Retzerland (1:100 000), oder Podyjí – Thayatall (Nr. 29 Shocart 1:75 000 – große Karte und 1:40 000 – Nationalpark Podyjí – neue Herausgabe hat Nr. 164), beziehungsweise aus der neuesten Edition Shocart die Landkarten im Ausmaß 1:75 000 Nr. 165 Znojemsko und 166 Třebíčsko (für die viertägige Route). Alle Radladkarten können vom Cykloatlas Česko (Shocart) im Maßstab 1:100 000 ersetzt werden. Wir hoffen, dass Ihnen der Reiseführer alle notwendigen Informationen gewährt und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Znaimerland. Wenn Ihnen ein Hotel, Restaurant, eine Pension, Vinothek oder eine andere Einrichtung auf den Fotos am Anfang oder am Ende der Broschüre gefällt oder wenn Sie im Text das Symbol mit drei Pfeilen finden, stehen Ihnen in der Insertion die Aufnahmen des Betriebes um den Sie sich interessieren zur Verfügung.  


}}} INFO 33, 65, 66

www.znojemskevinobrani.cz

V roce 2016 si pøipomínáme 790. výroèí založení královského mìsta Znojma Pøemyslem Otakarem I. Mùžete se tak tìšit nejen na seriál 12 akcí, které nám bìhem 12 mìsícù pøipomenou 12 století, které formovaly tváø našeho mìsta.

www.znojmo790.cz


Akce / Events / Veranstaltungen

AKCE V ROCE 2016 EVENTS IN 2016 VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2016 STR./P./S. 22–31


22

Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016 www.znojemsko.info

AKCE KONANÉ V ROCE 2016

LEDEN

EVENTS IN 2016

VERANSTALTUNGEN IM JAHRE 2016

1. 1.–20. 2. Retrogaming - počátky osobních počítačů u nás - interaktivní výstava o historických počítačích a starých hrách, Znojmo, Dům umění, výstavní sály 1. NP 8. 1. Single ples, Nový Šaldorf-Sedlešovice, kulturní dům 9. 1. Ochutnávka mladých vín, Miroslav, kulturní dům 9. 1. Myslivecký ples, Nový Šaldorf-Sedlešovice, kulturní dům 9. 1. XII. Ples města, Moravský Krumlov, Orlovna Rakšice 13.–17. 1. Znojmo JazzFest: „wine goes to jazz“ - IX. ročník jazzového festivalu v čele s patronem Peterem Lipou, Znojmo 14. 1. 790 let města Znojma: Znojmo a jeho pevnostní úloha na moravsko-rakouském pomezí ve středověku - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 15. 1.–18. 3. Domácí loutková divadla výstava, Znojmo, Minoritský klášter, sál 1. NP 16. 1. Kopání písku pro Vídeň, Nový ŠaldorfSedlešovice, sklepy a kulturní dům 16. 1. Orelský ples - hraje skupina Klaxon, Únanov, Orlovna Únanov 16. 1. Myslivecký ples, Slup, kulturní dům 21. 1. Posuny v poznání netopýrů jihozápadní Moravy v posledním desetiletí - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 22.–23. 1. Cesty světem - cestovatelský festival, Znojmo, Loucká 21 23. 1. Ples města Znojma, Znojmo, konferenční sál Dukla 27. 1. Sportovec okresu Znojmo 2015, Znojmo, Městské divadlo 28. 1. 790 let města Znojma: Kostel Bičovaného Spasitele v Milfroni (Dyji) - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 28. 1. Koncert skupiny Duo Jamaha - pro milovníky tradičních lidovek, Znojmo, konferenční sál Dukla 29. 1. Sportovní ples - hraje skupina Duo Carrie, Únanov, Orlovna Únanov 30. 1. Obecní ples, Nový Šaldorf-Sedlešovice, kulturní dům 30. 1. Fašank, Božice

JANUARY

1. 1.–20. 2. Retrogaming - the beginnings of PC’s in our country - an interactive exhibition about old computers and games, Znojmo, House of Arts, halls on the 1st floor 8. 1. Single Ball, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Culture House 9. 1. Young wine tasting, Miroslav, Culture House 9. 1. Hunter’s ball, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Culture House 9. 1. 12th Municipal Ball, Moravský Krumlov, Orlovna Rakšice 13.–17. 1. Znojmo JezzFest: "wine goes to jazz" - 9th Annual jazz festival led by patron Peter Lipa, Znojmo 14. 1.790th anniversary of the city of Znojmo: Znojmo and its role in defence on the Moravian-Austrian border in the Middle Ages - a lecture. Znojmo, House of Arts, lecture hall 15. 1.–18. 3. Home puppet theatres exhibition, Znojmo, Minorite Monastery 16. 1. Digging of sand for Vienna, Nový Šaldorf-Sedlešovice, cellars and Culture House 16. 1. Orel Ball - music by Klaxon, Únanov, Orlovna Únanov 16. 1. Hunter’s ball, Slup, Culture House 21. 1. Developments in understanding bats of South Moravia in the last decade a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 22.–23. 1. Travelling around the world a travel festival, Znojmo, Loucká 21 23. 1. Ball of the City of Znojmo, Znojmo, Dukla conference hall 27. 1. Sportsman of the Year in the Znojmo region, Znojmo, Municipal Theatre 28. 1. 790 years of Znojmo: church of Lashed Saviour in Milfroň (Dyje) - lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 28. 1. Concert of Duo Jamaha - for fans of traditional folk songs, Znojmo, Dukla conference hall 29. 1. Sports Ball - music by Duo Carrie, Únanov, Orlovna Únanov 30. 1. Municipal Ball, Nový ŠaldorfSedlešovice, Culture House 30. 1. Fašank, Božice

JANUAR

ÚNOR

FEBRUARY

FEBRUAR

pohostinství n Historické fotografie Znojma - výstava, Znojmo, podzemí 4. 2. 790 let města Znojma: Architektonické pojetí historické budovy Besedy Znojemské přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 6. 2. Maškarní karneval, Šatov, kulturní dům 6. 2. Obecní zabíjačka, Božice 6. 2. Fašank, Práče, kulturní dům 7. 2. Dětský karneval, Únanov, Orlovna 7. 2. Dětský karneval - soutěžní a zábavné odpoledne pro děti, Znojmo, Loucká fara 9. 2. Masopust - průvod masek městem Znojmem, Znojmo 11. 2. Jaro na Znojemsku: Nástin zvyků a obyčejů od masopustu až do Velikonoc - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 13. 2. Masopust, Nový Šaldorf-Sedlešovice

Sedlešovice, pub n Historical photographs of Znojmo - an exhibition, Znojmo, underground 4. 2. 790 years of the city of Znojmo: architectural development of the historical building of Znojmo’s Beseda - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 6. 2. Fancy dress carnival, Šatov, Culture House 6. 2. Municipal slaughtering of a pig, Božice 6. 2. Fašank, Práče, Culture House 7. 2. Children’s carnival, Únanov, Orlovna 7. 2. Children’s carnival, Znojmo, Louka parish office 9. 2. Mardi Gras - a fancy dress parade through the city of Znojmo, Znojmo 11. 2. Spring time in the Znojmo region: an overview of customs and traditions during Lent - a lecture, Znojmo, House of Arts 13. 2. Mardi Gras, Nový Šaldorf-Sedlešovice

n Ochutnávka vín v Sedlešovicích, Sedlešovice,

n Wine tasting in Sedlešovice,

1. 1.–20. 2. Retrogaming - Anfänge der Personalcomputer bei uns - interaktive Ausstellung über die historischen Computer und alten Spiele, Znojmo, Haus der Kunst 8. 1. Single-Ball, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Kulturhaus 9. 1. Verkostung der jungen Weine, Miroslav, Kulturhaus 9. 1. Jägerball, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Kulturhaus 9. 1. XII. Ball der Stadt , Moravský Krumlov, Orlovna Rakšice 13.–17. 1. Znojmo JezzFest: "wine goes to jazz" - IX. Jahrgang des Jazz-Festivals mit dem Schirmherrn Peter Lipa, Znojmo 14. 1. 790 Jahre der Stadt Znojmo: Znojmo und ihre Aufgabe auf der mährischösterreichischen Grenze im Mittelalter Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 15. 1.–18. 3. Puppentheater - Ausstellung, Znojmo, Minoritenkloster, Saal 1. OG 16. 1. Sandaushebung für Wien, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Keller und Kulturhaus 16. 1. Orel Ball - spielt Musikgruppe Klaxon, Únanov, Orlovna Únanov 16. 1. Jägerball, Slup, Kulturhaus 21. 1. Entwicklung in der Erkennung der Fledermäuse in der letzten Jahrzehnte Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 22.–23. 1. Reisen durch die Welt Reisefestival, Znojmo, Loucká 21 23. 1. Ball der Stadt Znojmo, Znojmo, Konferenzsaal Dukla 27. 1. Sportler des Bezirks Znojmo 2015, Znojmo, Stadttheater 28. 1. 790 Jahre der Stadt Znojmo: Kirche des gegeißelten Heiland in Milfron (Dyje) Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 28. 1. Konzert der Musikgruppe Duo Jamaha - für die Liebhaber der traditionellen Volkslieder, Znojmo, Konferenzsaal Dukla 29. 1. Sportball - spielt Musikgruppe Duo Carrie, Únanov, Orlovna Únanov 30. 1. Gemeinde-Ball, Nový ŠaldorfSedlešovice, Kulturhaus 30. 1. Fasching, Božice n Weinverkostung in Sedlešovice, Sedlešovice, Gasthaus n Historische Fotos von Znojmo, Znojmo, unterirdische Gänge 4. 2. 790 Jahre der Stadt Znojmo: Architektonische Konzeption des historischen Gebäudes Beseda Znojemská - Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 6. 2. Maskenball, Šatov, Kulturhaus 6. 2. Gemeindeschweineschlachten, Božice 6. 2. Fasching, Práče, Kulturhaus 7. 2. Kinderkarneval, Únanov, Orlovna 7. 2. Kinderkarneval, Znojmo, Pfarramt Louka 9. 2. Fasching - Maskenumzug durch die Stadt Znojmo, Znojmo 11. 2. Frühjahr im Znaimerland Schema der Gebräuche und Gewohnheiten vom Fasching bis zu Ostern - Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst 13. 2. Fasching, Nový Šaldorf-Sedlešovice


Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016

23

www.znojemsko.info

13. 2. Masopustní veselice, Dobšice 13. 2. Putování po sklepích, Dobšice 18. 2. 790 let města Znojma: Rok 1848 na Znojemsku - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 19. 2. Hudba 2015, Znojmo, kino Svět 20. 2. Masopustní zábava, Slup, kulturní dům 25. 2. 790 let města Znojma: „Fundus Culchov“ - K dosud nevysvětlené otázce statku či dvorce potřebného pro založení města Znojma přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 26. 2. Motorkářský ples, Nový ŠaldorfSedlešovice, kulturní dům 26. 2.–25. 9. Poklady z moravských skal - výstava drahých a dekoračních kamenů pocházejících z okolí Znojma a jižní části Českomoravské vrchoviny, Znojmo, Minoritský klášter, malý sál 26. 2. PechaKucha Night vol. 15, Znojmo 26. 2. Lisování slámového vína - tradiční lisování spojené s ochutnávkou mladých vín, Lechovice 26. 2. Sportovní ples, Práče, kulturní dům 26. 2. A přece se točí - přijďte ochutnat speciální pivo, Znojmo, areál pivovaru

13. 2. Mardi Gras event, Dobšice 13. 2. Exploration of cellars, Dobšice 18. 2. 790 years of the city of Znojmo: 1848 in the Znojmo region - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 19. 2. Music 2015, Znojmo, Svět cinema 20. 2. Mardi Gras, Slup, Culture House 25. 2. 790 years of the city of Znojmo: "Fundus Culchov" - about the unexplained nature of the farm or a court needed for the foundation of the city of Znojmo - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 26. 2. Motorcyclists’ Ball, Nový ŠaldorfSedlešovice, Culture House 26. 2.–25. 9. Treasures from Moravian rocks - an exhibition of precious and decorative stones from Znojmo area and the southern part of Czech-Moravian highlands, Znojmo, Minorite Monastery, hall on the 1st floor 26. 2. PechaKucha Night vol. 15, Znojmo 26. 2. Pressing of straw wine - traditional pressing and young wine tasting, Lechovice 26. 2. Sports Ball, Práče, Culture House 26. 2. And still it turns - come and taste special beers, Znojmo, brewery

13. 2. Faschingsvolksfest, Dobšice 13. 2. Kellerwanderung, Dobšice 18. 2. 790 Jahre der Stadt Znojmo: Das Jahr 1848 im Znaimerland - Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 19. 2. Musik 2015, Znojmo, Kino Svět 20. 2. Faschingfest, Slup, Kulturhaus 25. 2. 790 Jahre der Stadt Znojmo: "Fundus Culchov" - zu der bis heute nicht geklärten Frage des zur Gründung der Stadt Znojmo notwendigen Grundbesitzes oder Hofes Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 26. 2. Motorrad-Ball, Nový ŠaldorfSedlešovice, Kulturhaus 26. 2.–25. 9. Schätze aus den Mährischen Felsen - Ausstellung der Edelsteine und dekorativen Steine aus der Umgebung von Znojmo und aus dem südlichen Teil der BöhmischMährischen Höhe, Znojmo, Minoritenkloster 26. 2. PechaKucha Night vol. 15, Znojmo 26. 2. Pressen des Eisweines - traditionelles Pressen verbunden mit der Verkostung der jungen Weine, Lechovice 26. 2. Sportball, Práče, Kulturhaus 26. 2. Es wird doch gezapft, Znojmo, Areal der Brauerei

BŘEZEN

MARCH

MÄRZ

3. 3. Karel Hynek Mácha jako pocestný příspěvek ke strategii a technice pěší cesty do Itálie roku 1834 - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 3. 3.–23. 4. Z pohádky do pohádky - výstava kostýmů ze známých českých pohádek, Znojmo, Dům umění, výstavní sály 1. NP

3. 3. Karel Hynek Mácha as a pilgrim - a contribution to the strategy and technique of a walk to Italy in 1834 - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 3. 3.–23. 4. From one fairy tale to another - an exhibition of costumers from famous fairy tale movies, Znojmo, House of Arts

4. 3.–5. 3. Znovínský košt vín, Znojmo, Loucký klášter 5. 3. 27. ročník chutnání vín, Chvalovice, kulturní dům 5. 3. Miroslavský košt - tradiční srovnávací výstava vín, Miroslav, kulturní dům 10. 3. Jak a kudy tekly řeky na jihozápadní Moravě aneb O štěrkových terasách i vltavínech - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 17. 3. Archeologické výzkumy Jihomoravského muzea v roce 2015 - přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 18.–28. 3. Velikonoční vazby - výstava, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 19. 3. Znojemský košt - přehlídka vín všech producentů vín znjemské vinařské podoblasti, Znojmo, Loucký klášter 21. 3. Jarní koncert - ZUŠ, Božice 23.–27. 3. Znojemské Velikonoce, Znojmo, Horní a Masarykovo nám., Obroková ul. 24. 3. Příroda na talíři - za léčivými rostlinami pestré krajiny v širším okolí města Znojma přednáška, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 25. 3.–10. 6. Národní park Podyjí - čtvrtstoletí pro přírodu - výstava, Znojmo, Minoritský klášter, sál 1. NP 25. 3. Velikonoční degustace - prohlídka města s degustací vín a ochutnávkou mazance, Znojmo, Vlkova věž 26. 3. Výstava vín, Šatov, kulturní dům 26. 3. Hledání velikonočních vajíček - akce pro děti, Znojmo, podzemí

4.–5. 3. Znovín’s wine tasting, Znojmo, Louka monastery 5. 3. 27th annual wine tasting, Chvalovice, Culture House 5. 3. Miroslav’s wine tasting- a traditional comparative exhibition of wines, Miroslav 10. 3. How and where flew rivers of South West Moravia - About gravel terraces and moldavite stones - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 17. 3. Archaelogical surveys of South Moravian museum in 2015 - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 18.–28. 3. Easter flower arrangements - an exhibition, Znojmo, House of Arts, lecture hall 19. 3. Znojmo wine tasting - a showcase of wines of all producers in the Znojmo wine region, Znojmo, Louka monastery 21. 3. Spring concert of ZUŠ, Božice 23.–27. 3. Easter in Znojmo, Znojmo, Horní and Masarykovo squares, Obroková street 24. 3. Nature on the plate - discovering medicinal plants of Znojmo and the surrounding nature - a lecture, Znojmo, House of Arts, lecture hall 25. 3.–10. 6. National park Podyjí - 25 years for the nature - an exhibition, Znojmo, Minorite Monastery, hall on the 1st floor 25. 3. Easter tasting - city tour with wine and Easter food tasting, Znojmo, Vlk’s Tower 26. 3. Wine exhibition, Šatov, Culture House 26. 3. Easter egg hunt - an event for children, Znojmo, underground

n Bezgestfest, Moravský Krumlov, kinosál

n Bezgestfest, Moravský Krumlov, cinema hall

n Bezgestfest, Moravský Krumlov, Kinosaal 3. 3. Karel Hynek Mácha als Wanderer - Beitrag zur Strategie und Technik des Wanderweges nach Italien im Jahr 1834 Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 3. 3.–23. 4. Aus einem Märchen in ein anderes Märchen - Ausstellung der Kostüme aus den bekannten tschechischen Märchen, Znojmo, Haus der Kunst 4.–5. 3. Weinkost Znovin, Znojmo, Kloster Louka 5. 3. 27. Jahrgang der Weinverkostung, Chvalovice, Kulturhaus 5. 3. Verkostung Miroslav - traditionelle vergleichende Weinausstellung, Miroslav 10. 3. Wie und woher flossen die Flüsse im südwestlichen Mähren oder Über die Schotterterrassen und Moldawite - Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 17. 3. Archäologische Forschung des Südmährischen Museums im Jahr 2015 Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 18.–28. 3. Osterngebinde - Ausstellung, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 19. 3. Znaimer Weinkost - Vorführung der Weine aller Weinproduzenten des Znaimer Weinbauuntergebietes, Znojmo, Kloster Louka 21. 3. Frühjahrskonzert - KG, Božice 23.–27. 3. Znaimer Ostern, Znojmo, Horní nám. und nám. T.G.Masaryka, Obroková Straße 24. 3. Natur auf dem Teller - zu den Heilkräutern der bunten Landschaft in der breiten Umgebung der Stadt Znojmo Vortrag, Znojmo, Haus der Kunst 25. 3.–10. 6. Nationalpark Podyjí Vierteljahrhundert für die Natur - Ausstellung, Znojmo, Minoritenkloster, Saal 1. OG 25. 3. Ostern Verkostung - Besichtigung der Stadt mit der Weinverkostung und Verkostung des Osterbrotes, Znojmo, Vlks Turm 26. 3. Weinausstellung, Šatov, Kulturhaus 26. 3. Suche der Ostereier - Veranstaltung für die Kinder, Znojmo, unterirdische Gänge


24

Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016 www.znojemsko.info

27. 3. Velikonoční ochutnávka vín - soutěžní přehlídka vín a vinařů Nového Šaldorfa - Sedlešovic, vinařů sousedních obcí a partnerských obcí Rakouska, Nový ŠaldorfSedlešovice, kulturní dům 27. 3. Košt, Božice 27. 3. 38. ročník výstavy vín, Višňové 27. 3. Velikonoce v pivovaru - přijďte ochutnat speciální znojemské červené pivo, Znojmo, areál pivovaru

27. 3. Easter wine tasting - a competitive showcase of wines and winemakers from Nový Šaldorf-Sedlešovice, neighbouring villages and partner villages in Austria, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Culture House 27. 3. Wine tasting, Božice 27. 3. 38th annual wine exhibition, Višňové 27. 3. Easter in the brewery - come and taste special red beer of Znojmo, Znojmo, brewery

27. 3. Osterweinverkostung - Wettbewerbsverkostung der Weine und Winzer aus Nový Šaldorf-Sedlešovice, Winzer der Nachbargemeinden und Partnergemeinden Österreichs, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Kulturhaus 27. 3. Weinkost, Božice 27. 3. 38. Jhr. der Weinausstellung, Višňové 27. 3. Ostern in der Brauerei - kommen Sie spezielles rotes Znaimer Bier zu verkosten, Znojmo, Areal der Brauerei

DUBEN

APRIL

APRIL

- mimořádná prohlídka hradní kaple s průvodcem, Bítov, hrad n Bohutický košt - ochutnávka vín, zpřístupněná Expozice Bohutické křížové cesty a středověké zámecké sklepy, Bohutice 2.–3. 4. Weintour Weinviertel - vinaři podél Dolnorakouské viniční stezky otevírají své sklepy a zvou k ochutnání nových vín, Dolnorakouská viniční stezka

historical sites - a special guided tour of the castle chapel, Bítov, castle n Bohutice wine tasting - access to exposition of Bohutice Way of the Cross and medieval chateau cellars, Bohutice 2.–3. 4. Weintour Weinviertel - winemakers along the Lower Austrian wine route open their cellars and invite for new wine tasting, Lower Austrian wine route

n Mezinárodní den památek a sídel

2. 4.–29. 10. Sklepní uličkou v kraji Retzer Land s průvocem, Pillersdorf, sklepní ulička Öhlberg 2. 4. MASO-X - vernisáž výstavy volného sdružení fotografů, Dobšice, hostinec Sapík 6.–8. 4. Jeden svět - projekce pro veřejnost, Znojmo, kino Svět 7.–12. 4. Jeden svět - projekce pro školy, Znojmo, kino Svět 7. 4.–26. 5. Poslové jara aneb čápi na fotografiích - výstava, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál 11. 4.–15. 11. Sklepní uličkou v kraji Retzer Land s průvocem, Zellerndorf, sklepní ulička Maulavern 11. 4.–18. 10. Sklepní uličkou v kraji Retzer Land s průvocem, Platt, sklepní ulička Nusswald 12. 4. Zrní a Lenka Dusilová - mimořádný dvojkoncert, Znojmo, Městské divadlo 13.–14. 4. Znojemský Slavíček - regionální kola, Znojmo, Znojemská Beseda 15. 4. Žalman&spol. - koncert, Znojmo, Městské divadlo 16. 4. Miroslavská šlápota - tradiční turistický pochod, Miroslav 16. 4. Vrbovecký košt, Vrbovec, ZŠ, jídelna 16. 4. Ukliďme Česko, Božice 16. 4. Aprílová vlnka - závody mládeže, Znojmo, Městské lázně 16.–17. 4. Znojemská královna - mistrovství ČR žen, Znojmo, Loucký klášter

n International day of monuments and

2. 4.–29. 10. Guided tour of the wine alley in Retzer Land area, Pillersdorf, cellar alley Öhlberg 2. 4. MASO-X - exhibition of an association of photographers, Dobšice, Sapík pub 6.–8. 4. One World - public screenings, Znojmo, Svět cinema 7.–12. 4. One World - screenings for schools, Znojmo, Svět cinema 7. 4.–26. 5. Messengers of spring - storks in photographs - an exhibition, Znojmo, House of Arts, lecture hall 11. 4.–15. 11. Guided tour of the wine alley in Retzer Land area, Zellerndorf, cellar alley Maulavern 11. 4.–18. 10. Guided tour of the wine alley in Retzer Land area, Platt, cellar alley Nusswald 12. 4. Zrní and Lenka Dusilová - a special double concert, Znojmo, Municipal Theatre 13.–14. 4. Znojmo’s Little Nightingale regional rounds, Znojmo, Beseda 15. 4. Žalman&spol. - a concert, Znojmo, Municipal theatre 16. 4. Miroslav’s Footstep - traditional tourist march, Miroslav 16. 4. Vrbovec wine tasting, school canteen 16. 4. Let’s clean up the Czech Republic, Božice 16. 4. April Wave - youth competition, Znojmo, Municipal Spa 16.–17. 4. Znojmo’s Queen - national championship of women, Znojmo, Louka monastery 21. 4. Jarní běh Gránicemi - závody rodičů 21. 4. Spring run through Gránice - a race s dětmi, Znojmo, centrum Stará Vodárna for parents with children, Znojmo, Stará Vodárna centre 22. 4. Otevření kempu Pohoda a sportovišť, 22. 4. Opening of Pohoda camping site and Únanov, kemp a koupaliště Pohoda sports grounds, Únanov 23. 4. Den Znovín Walkingu, Šatov, Hnanice 23. 4. Znovín Walking Day, Šatov, Hnanice 23. 4. Čulský košt, Slup, kulturní dům 23. 4. Čulský košt, Slup, Culture House 29. 4.–4. 6. Tak to vidíme my - tradiční výstava 29. 4.–4. 6. That’s how we see it prezentující aktuální tvorbu žáků výtvarného a traditional exhibition of works of art oboru ZUŠ Znojmo, Znojmo, Dům umění, students at ZUŠ Znojmo, Znojmo, House of výstavní sály 1. NP Arts, exhibition halls on the 1st floor 30. 4. Pálení čarodějnic a lampiónový průvod, 30. 4. Burning of witches and lantern parade, Chvalovice, children’s playground Chvalovice, dětský zábavní park 30. 4. Pálení čarodějnic, Miroslav, zámecký park 30. 4. Burning of witches, Miroslav, chateau park and open air cinema a letní kino

n Internationaler Tag der Denkmäler und Sitze - außerordentliche Besichtigung der Burgkapelle mit dem Begleiter, Bítov, Burg n Bohutický Weinkost - Weinverkostung, freigelegte Exposition des Bohutický Kreuzwegs und die mittelalterlichen Schlosskeller, Bohutice 2.–3. 4. Weintour Weinviertel - Winzer entlang der Niederösterreichischen Weinbergroute öffnen ihre Keller und laden zur Verkostung der neuen Weine ein, Niederösterreichische Weinbauroute 2. 4.–29. 10. Durch die Kellergasse im Retzer Land mit einem Begleiter, Pillersdorf, Kellergasse Öhlberg 2. 4. MASO-X - Vernissage der Ausstellung des freien Vereines der Fotografen, Dobšice 6.–8. 4. Eine Welt - Vorführung für die Öffentlichkeit, Znojmo, Kino Svět 7.–12. 4. Eine Welt - Vorführung für die Schulen, Znojmo, Kino Svět 7. 4.–26. 5. Frühjahrsboten oder Storche auf den Fotos - Ausstellung, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 11. 4.–15. 11. Durch die Kellergasse im Retzer Land mit einem Begleiter, Zellerndorf, Kellergasse Maulavern 11. 4.–18. 10. Durch die Kellergasse im Retzer Land mit einem Begleiter, Platt, Kellergasse Nusswald 12. 4. Zrní und Lenka Dusilová Doppelkonzert, Znojmo, Stadttheater 13.–14. 4. Znaimer Nachtigall - regionale Runden, Znojmo, Znojemská Beseda 15. 4. Žalman&spol. - Konzert, Znojmo, Stadttheater 16. 4. Fußtapfen aus Miroslav - traditioneller touristischer Aufmarsch , Miroslav 16. 4. VrboveckýWeinkost,Vrbovec, Grundschule 16. 4. Räumen wir Tschechien auf, Božice 16. 4. Aprilwelle - Jugendwettbewerb, Znojmo, Stadtbad 16.–17. 4. Znaimer Königin - Meisterschaft der Tschechischen Republik der Frauen, Znojmo, Kloster Louka 21. 4. Frühjahrslauf durch Gránice Wettbewerb der Eltern mit Kindern, Znojmo, Zentrum Stará Vodárna 22. 4. Eröffnung des Campingplatzes Pohoda und der Sportplätze, Únanov 23. 4. Znovín Walking Tag, Šatov, Hnanice 23. 4. Čulský Weinkost, Slup, Kulturhaus 29. 4.–4. 6. So sehen das wir - traditionelle Ausstellung mit der aktuellen Schaffung der Schüler des Kunstgebietes der Künstlerischen Grundschule Znojmo, Znojmo, Haus der Kunst 30. 4. Hexenverbrennen und LampionUmzug, Chvalovice, Kinder-Freizeitpark 30. 4. Hexenverbrennen , Miroslav, Schlosspark und Sommerkino


Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016

25

www.znojemsko.info

30. 4. Pálení čarodějnic, Znojmo, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží 30. 4. Pálení čarodějnic, Božice 30. 4. Pálení čarodějnic, Únanov, Malý kopec nad ořechovým sadem 30. 4. Pálení čarodějnic, Slup, fotbalové hřiště 30. 4. Tradiční pálení čarodějnic, Dobšice 30. 4. Pálení čarodějnic s volnou ochutnávkou vín a grilovanými specialitami, Oleksovice, Vinice u Lipky 30. 4. Slavnostní otevření cyklistické sezóny Jevišovice

30. 4. Burning of witches, Znojmo, Capuchin garden behind Vlk’s Tower 30. 4. Burning of witches, Božice 30. 4. Burning of witches, Únanov, little hill above the walnut tree orchard 30. 4. Burning of witches, Slup, football pitch 30. 4. Traditional burning of witches, Dobšice 30. 4. Burning of witches with free wine tasting and barbecue, Oleksovice, wine bar U Lipky 30. 4. Opening ceremony for the new cycling season - Jevišovice

30. 4. Hexenverbrennen, Znojmo, Kapuziner Garten hinter dem Vlks Turm 30. 4. Hexenverbrennen, Božice 30. 4. Hexenverbrennen, Únanov, Kleiner Berg über den Nußbaumgarten 30. 4. Hexenverbrennen, Slup, Fußballplatz 30. 4. Traditionelles Hexenverbrennen, Dobšice 30. 4. Hexenverbrennen mit der freien Weinverkostung und Grillspezialitäten, Oleksovice, Weinberg bei der Linde 30. 4. Feierliche Eröffnung der Radsaison - Jevišovice

KVĚTEN

MAY

MAI

n Májové putování po sklepech, Nový Šaldorf, sklepy n Dětský den, Slup, fotbalové hřiště n Hudební slavnosti, Moravský Krumlov,

Orlovna Rakšice

n Floriánská pouť, Moravský Krumlov,

n May tour of cellars, Nový Šaldorf, cellars n Children’s day, Slup, football pitch n Music festival, Moravský Krumlov,

Orlovna Rakšice

n St. Florian’s festival, Moravský Krumlov,

St. Florian’s chapel n Reunion of choirs, Moravský Krumlov, chateau zámek n International Family Day - Week for the n Mezinárodní den rodiny - Týden pro rodinu, family, Znojmo Znojmo n On bikes from one vineyard to another n Na kole z vinice do vinice - cykloturistický a cycling trip with a guide, Božice, výlet za doprovodu průvodce, Božice, Oleksovice, Borotice, Lechovice Oleksovice, Borotice, Lechovice 1. 5. Brass music showcase, Znojmo, 1. 5. Přehlídka dechových hudeb, Znojmo, Capuchin garden behind Vlk’s Tower Kapucínská zahrada za Vlkovou věží 1. 5. Prvomájová romantická prohlídka města 1. 5. May romantic city tour with wine tasting, Znojmo, Vlk’s Tower s degustací vín, Znojmo, Vlkova věž 1. 5. Májová vyjížďka, nám. Komenského, Znojmo 1. 5. May ride, Komenského square, Znojmo 1. 5.–6. 11. Winemaker’s weeks in Šaldorf 1. 5.–6. 11. Týdny vinaře v Šaldorfských cellars - local winemakers open their cellars sklepech - každý den pro vás otevírají vinné every day, Nový Šaldorf sklepy místní vinaři, Nový Šaldorf 3. 5.–7. 9. Charles IV and South West 3. 5.–7. 9. Karel IV. a jihozápadní Morava Moravia - an exhibition, Znojmo, Znojmo castle výstava, Znojmo, Znojemský hrad 3. 5.–28. 6. Czech crown jewels at 3. 5.–28. 6. České korunovační klenoty fingertips - an exhibition, Znojmo, na dosah - výstava, Znojmo, Znojmo castle Znojemský hrad 4. 5. May festival, Znojmo, Horní náměstí 4. 5. Majáles, Znojmo, Horní náměstí 5. 5. Višňové’s Fifteen, Višňové 5. 5. Višňovská patnáctka, Višňové 6. 5. PechaKucha Night vol. 16, Znojmo 6. 5. PechaKucha Night vol. 16, Znojmo 6.–7. 5. A day of partner towns - a rich 6.–7. 5. Dny partnerských měst - bohatý cultural and gastronomic programme, kulturní program a gastronomie, Znojmo, Znojmo, Horní náměstí Horní náměstí 7. 5. City tour with wine tasting at VOC 7. 5. Prohlídka města s degustací vín Znojmo, Znojmo, Vlk’s Tower VOC Znojmo, Znojmo, Vlkova věž 7. 5. International road cycling marathon 7. 5. Mezinárodní silniční cyklistický maratón EUROPE - R. Meidl Memorial Race, Znojmo EVROPA – memoriál Romana Meidla, Znojmo 8. 5. Cycling trip & fishing competition, Božice 8. 5. Cyklovýlet a rybářské závody, Božice 8. 5. Wine festival of VOC Znojmo, Znojmo, 8. 5. Festival vína VOC Znojmo, Znojmo, Horní and Václavské squares, Obroková Horní a Václavské nám., Obroková ul., street, Slepičí trh Slepičí trh 8. 5. May ride through wine routes, 8. 5. Májová vyjížďka po vinařských stezkách, Komenského square, Znojmo nám. Komenského, Znojmo 9. 5. Water and people, Komenského 9. 5. Voda a lidé, nám. Komenského, square, Znojmo Znojmo 14. 5. Férové snídaně, Znojmo, Hradební příkop 14. 5. Fair breakfasts, Znojmo, City wall moat 14. 5. 12th annual children’s pentathlon - for 14. 5. XII. ročník dětského pětiboje - pro chlapce a dívky v několika věkových kategoriích, boys and girls in several age categories, Dobšice, sports area Dobšice, sportovní areál 20. 5. Znojmo Museum Night, Znojmo, 20. 5. Znojemská muzejní noc, Znojmo, South Moravian Museum Jihomoravské muzeum 20.–21. 5. Garage Design, Znojmo 20. 5.–21. 5. Garage Design, Znojmo 21. 5. Open cellars in Vrbovec, Vrbovec 21. 5. Otevřené sklepy ve Vrbovci, Vrbovec 21. 5. Rock festival Vrabčák, 21. 5. Rockový festival Vrabčák, Moravský Krumlov, chateau park Moravský Krumlov, zámecký park 21.–22. 5. Setkání majitelů historických kol, 21.–22. 5. Reunion of historical bicycle Znojmo a Boskovštejn owners, Znojmo a Boskovštejn 22. 5. Znojemský Slavíček - finále, Znojmo 22. 5. Znojmo’s Little Nightingale, Znojmo Kaple sv. Floriána

n Setkání pěveckých sborů, Moravský Krumlov,

n Mai-Kellerwanderung, Nový Šaldorf, Keller n Tag der Kinder, Slup, Fußballplatz n Musikfeste, Moravský Krumlov,

Orlovna Rakšice

n Floriani Wallfahrt, Moravský Krumlov,

Kapelle hl. Floriani n Treffen der Gesangschore, Moravský Krumlov, Schloss n Internationaler Tage der Familie - Woche für Familie, Znojmo n Auf dem Fahrrad aus einem in einen anderen Weingarten - Ausflug mit Reiseführer, Božice, Oleksovice, Borotice, Lechovice 1. 5. Blasmusikvorführung, Znojmo, Kapuziner Garten hinter dem Vlks Turm 1. 5. Romantische Maibesichtigung der Stadt mit der Weinverkostung, Znojmo, Vlks Turm 1. 5. Mai-Radausfahrt, Komenský Platz, Znojmo 1. 5.–6. 11. Winzerwochen in Šaldorf Kellern - jeden Tag öffnen für Sie die örtlichen Winzer die Weinkeller, Nový Šaldorf 3. 5.–7. 9. Karl IV. und südwestliches Mähren - Ausstellung, Znojmo, Burg Znojmo 3. 5.–28. 6. Tschechische Krönungskleinodien zum Greifen nah Ausstellung, Znojmo, Burg Znojmo 4. 5. Majáles, Znojmo, Horní náměstí 5. 5. Višňovsky Fünfzehner, Višňové 6. 5. PechaKucha Night vol. 16, Znojmo 6.–7. 5. Tage der Partnerstädte - dichtes Kulturprogramm und Gastronomie , Znojmo, Horní náměstí 7. 5. Stadtbesichtigung mit der Verkostung der VOC Weine Znojmo, Znojmo, Vlks Turm 7. 5. Internationaler Rennrad Marathon EUROPA – Roman Meidls Memorial, Znojmo 8. 5. Radausflug&Fischerwettbewerb, Božice 8. 5. Festival der VOC Weine Znojmo, Znojmo, Horní und Václavské nám., Obroková ul., Slepičí trh 8. 5. Mai-Radausfahrt auf den Weinwegen, Komenský Platz, Znojmo 9. 5. Wasser und Menschen, Komenský Platz, Znojmo 14. 5. Faire Frühstücke, Znojmo, Wallgraben 14. 5. XII. Jahrgang des Kinderfünfkampfes - für Jungen und Mädchen in mehreren Alterskategorien, Dobšice, Sportareal 20. 5. Znaimer Nacht der Museen, Znojmo, Südmährisches Museum 20.–21. 5. Garage Design, Znojmo 21. 5. Offene Keller in Vrbovec, Vrbovec 21. 5. Rockfestival Vrabčák, Moravský Krumlov, Schlosspark 21.–22. 5. Treffen der Besitzer der historischen Fahrräder, Znojmo und Boskovštejn 22. 5. Znaimer Nachtigall - Finale, Znojmo


26

Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016 www.znojemsko.info

26. 5.–5. 6. Retzský týden vína - ochutnejte špičková regionální vína, Retz, zahrada Spořitelny 27. 5. Otevření koupaliště Pohoda, Únanov, koupaliště Pohoda 28. 5. Rybářské závody, Chvalovice, vodní plocha u sportovního areálu 28. 5. Dětský den, Znojmo, Horní, Střední a Dolní park, Hradební příkop 28. 5. Dětský den, Únanov, areál klubu Ajax Losolosy 28. 5. Vzhůru na Cornštejn!, Cornštejn 28. 5. Pohádkové odpoledne - akce pro děti, Znojmo, podzemí 29. 5. Velká cena města Znojma, Masarykovo nám., Znojmo

26. 5.–5. 6. Retz Wine Week - try top quality local wines, Retz, Savings Bank garden 27. 5. Opening of Pohoda lido, Únanov, lido Pohoda 28. 5. Fishing competition, Chvalovice, water surface by the sports area 28. 5. Children’s day, Znojmo,Upper, Middle and Lower parks, City Walls moat 28. 5. Children’s day, Únanov, Ajax Losolosy club 28. 5. Let’s go to Cornštejn!, Cornštejn 28. 5. Fairy tale afternoon - events for children, Znojmo, underground 29. 5. Grand Prix of the city of Znojmo, Masarykovo square, Znojmo

26. 5.–5. 6. Retzer Weinwoche - verkosten Sie die regionalen Spitzenweine, Retz, Sparkassengarten 27. 5. Eröffnung des Freibades Pohoda, Únanov, Freibad Pohoda 28. 5. Fischerwettbewerb, Chvalovice, Wasserfläche beim Sportareal 28. 5. Tag der Kinder, Znojmo, Oberer, Mittlerer und Unterer Park, Wallgraben 28. 5. Tag der Kinder, Únanov, Areal des Klubs Ajax - Losolosy 28. 5. Aufwärts auf Cornštejn!, Cornštejn 28. 5. Märchennachmittag - Veranstaltung für Kinder, Znojmo, unterirdische Gänge 29. 5. Grand Prix der Stadt Znojmo, Masaryk Platz, Znojmo

ČERVEN

JUNE

JUNI

s princeznou a spoustu dalších akcí pro děti i dospělé, Znojmo, Znojemský hrad

with a princess and other events for children and adults, Znojmo, Znojmo castle

n Mezinárodní hudební festival - Concentus Moraviae, Moravský Krumlov, zámek 1. 6.–10. 7. Knihy pro děti oceněné v Čechách a na Slovensku - putovní výstava věnována nejlepším knihám pro děti z předešlých let, Znojmo, Dům umění, přednáškový sál

n International Music Festival - Concentus Moraviae, Moravský Krumlov, chateau 1. 6.–10. 7. Award-winning Czech and Slovak children’s books - a travelling exhibition dedicated to the best books for children from past years, Znojmo, House of Arts, lecture hall 2. 6. Znojmo is celebrating an anniversary 790 years of the city of Znojmo - an evening of lectures, Znojmo, lecture hall or main hall of the House of Arts 3. 6. Open day at the Cross-Vaulted cellar with wine tasting and open day at the Prokop Diviš Memorial in Přímětice, Přímětice, Cross-Vaulted cellar 3. 6. Open day at the Prokop Diviš Memorial in Přímětice, Přímětice 3. 6. Discovering Veltliner wine of Znojmo - a bus tour of vineyards and wine cellars in the Znojmo region, Znojmo region 4. 6. Open day at wine cellars, Šatov 4. 6. Discovering the medieval urban fortification of Znojmo - a walk, Znojmo 4. 6. Children’s day, Božice 4. 6. Children’s day with ČSOB insurance company, Vranov dam 4. 6. Individuals' race - Extraleague Masters, Hodonice 5. 6. Road cycling race - Hodonice circuit Extraleague Masters, Hodonice 5. 6. Children’s day - an afternoon of competitions and fun for children, Znojmo, Louka parish 9. 6. Znojmo is celebrating an anniversary - 790 years of the city of Znojmo - an evening of lectures, Znojmo, lecture hall of the House of Arts 10. 6.–6. 8. Bořek Šípek - Close-up from a distance - an exhibition of world famous artist and designer, Znojmo, House of Arts 10. 6. Night of churches - concerts, tours, exhibition, Znojmo, St. Wenceslas Church 11. 6. Czech extra-league in firefighting, Chvalovice, children’s playground 11. 6. Beer festival, Znojmo, Horní and Václavské squares, Přemyslovců street 11. 6. Children’s day - theatre performance for children and adults, games, fun, competitions, Dobšice, sports area

Besichtigungen mit Prinzessin und viele weitere Attraktionen für Kinder und Erwachsene, Znojmo, Burg Znojmo n Internationales Musikfestival - Concentus Moraviae, Moravský Krumlov, Schloss 1. 6.–10. 7. In Tschechien und in der Slowakei gewürdigte Kinderbücher Wanderausstellung, gewidmet den besten Kinderbüchern der vorigen Jahre, Znojmo, Haus der Kunst, Vortragssaal 2. 6. Znojmo feiert das runde Jubiläum 790 Jahre der Stadt - Abenddämmerung der Vorträge, Znojmo, Vortragssaal oder Maßhaus des Hauses der Kunst 3. 6. Tag der offenen Tür des Kreuzkellers mit der Weinverkostung verbunden mit dem Tag der offenen Tür des Prokop Divišs Denmals in Přímětice, Přímětice, Kreuzkeller 3. 6. Tag der offenen Tür - Prokop Divišs Denkmal, Přímětice 3. 6. Wanderung zum Znaimer Veltliner Wanderung mit dem Bus über die Weingärten und Weinkeller im Znaimerland, Znaimerland 4. 6. Tag der offenen Keller, Šatov 4. 6. Auf den Spuren des Znaimer mittelalterlichen Stadtbefestigung - Spaziergang, Znojmo 4. 6. Tag der Kinder, Božice 4. 6. Tag der Kinder mit ČSOB pojišťovna, Talsperre Vranov 4. 6. Zeitfahren der Einzelpersonen – Extraligamasters, Znojmo 5. 6. Rennrad-Wettfahrt – Runden Hodonice – Extraligamasters, Znojmo 5. 6. Tag der Kinder - Nachmittag mit Wettbewerben und Unterhalt für Kinder, Znojmo, Pfarramt Louka 9. 6. Znojmo feiert das runde Jubiläum - 790 Jahre der Stadt - Abenddämmerung derVorträge, Znojmo, Vortragssaal des Hauses der Kunst 10. 6.–6. 8. Bořek Šípek - Die Nähe aus der Ferne - Ausstellung des weltbekannten Künstlers und Designers, Znojmo, Haus der Kunst 10. 6. Nacht der Kirchen - Konzerte, Besichtgungen, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 11. 6. Extraliga der Tschechischen Republik im Löschangriff, Chvalovice, Kinder-Freizeitpark 11. 6. Bierfest, Znojmo, Horní nam. und Václavské nám., Přemyslovců Straße 11. 6. Tag der Kinder - Theatervorführung für Kinder und Erwachsene, Spiele, Unterhalt, Wettbewerbe, Dobšice, Sportareal

n Dětský den, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Letní hradovánky - večerní prohlídky

2. 6. Znojmo slaví kulatiny - 790 let města přednáškový podvečer, Znojmo, přednáškový sál nebo mázhaus Domu umění 3. 6. Den otevřených dveří Křížového sklepa s ochutnávkou vín spojený se dnem otevřených dveří Památníku Prokopa Diviše v Příměticích, Přímětice, Křížový sklep 3. 6. Den otevřených dveří - Památník Prokopa Diviše, Přímětice 3. 6. Putování za znojemským veltlínem putování autobusem po vinicích a vinných sklepích Znojemska, Znojemsko 4. 6. Den otevřených sklepů, Šatov, 4. 6. Po stopách znojemského středověkého městského opevnění - vycházka, Znojmo 4. 6. Dětský den, Božice 4. 6. Dětský den s ČSOB pojišťovnou, Vranovská přehrada 4. 6. Časovka jednotlivců – Extraligamasters, Hodonice 5. 6. Silniční cyklistický závod – Hodonické okruhy – Extraligamasters, Hodonice 5. 6. Dětský den - soutěžní a zábavné odpoledne pro děti, Znojmo, Farnost Louka 9. 6. Znojmo slaví kulatiny - 790 let města přednáškový podvečer, Znojmo, přednáškový sál Domu umění 10. 6.–6. 8. Bořek Šípek - Blízko z dálky výstava světoznámého umělce a designéra, Znojmo, Dům umění, výstavní sály 1. NP 10. 6. Noc kostelů - koncerty, prohlídky, výstava, Znojmo, Kostel sv. Václava 11. 6. Extraliga ČR v požárním útoku, Chvalovice, dětský zábavní park 11. 6. Pivní slavnosti, Znojmo, Horní a Václavské nám., ul. Přemyslovců 11. 6. Dětský den - divadelní představení pro děti i dospělé, hry, zábava, soutěže, Dobšice, sportovní areál

n Children’s day, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Summer fun at the castle - evening tours

n Tag der Kinder, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Sommer Burgvergnügen - abendliche


Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016

27

www.znojemsko.info

11. 6. Podzemí se sládkem Hostanem prohlídka podzemí s ochutnávkou piva, Znojmo, podzemí 11. 6. Prohlídka Znojma se Znovínským vínem, Znojmo, Vlkova věž 12. 6. Běh vinohrady kolem Retzu, Retz, hlavní náměstí 17. 6. Cyklistické závody MUDr. Josefa Moudrého, Mikulovice 17. 6.–1. 9. Dostaveníčko s klobouky - výstava současných i historických klobouků, Znojmo, Minoritský klášter, sál 1. NP 18. 6. Den otevřených sklepů, Chvalovice 18. 6. S Excaliburem na vodě - tradiční dětský den, Vranovská přehrada 24.–26. 6. Tradiční pouť, Višňové 25.–26. 6. Hody, Božice 25. 6. Vranovská námořní míle - juniorský závod elektročlunů, Vranovská přehrada

11. 6. Undergound with head brewer Hostan - a tour of the underground passages with beer tasting, Znojmo, underground 11. 6. A tour of Znojmo with Znovín wine, Znojmo, Vlk’s Tower 12. 6. A run through vineyards around Retz, Retz, main square 17. 6. Cycling race of Mudr. Josef Moudrý, Mikulovice 17. 6.–1. 9. Reunion with hats - an exhibition of contemporary and historical hats, Znojmo, Minorite Monastery 18. 6. Open day at wine cellars, Chvalovice 18. 6. With Excalibur on the water a traditional children’s day, Vranov dam 24.–26. 6. Traditional funfair, Višňové 25.–26. 6. Feast, Božice 25. 6. Vranov’s nautical mile - electric boat competition for juniors, Vranov dam

11. 6. Unterdische Gänge mit dem Braumeister Hostan, Znojmo, unterirdische Gänge 11. 6. Besichtigung von Znojmo mit Wein aus Znovín, Znojmo. Vlks Turm 12. 6. Retzer Weinberglauf , Retz, Hauptplatz 17. 6. Radrennen MUDr. Josefs Moudrý, Mikulovice 17. 6.–1. 9. Rendezvous mit Hüten - Ausstellung der gegenwärtigen und historischen Hüte, Znojmo, Minoritenkloster 18. 6. Tag der offenen Keller, Chvalovice 18. 6. Mit Excalibur auf dem Wasser traditioneller Tag der Kinder, Talsperre Vranov 24.–26. 6. Traditionelle Wallfahrt, Višňové 25.–26. 6. Kirchtag, Božice 25. 6. Seemeile Vranov - Juniorenwettkämpfe der Elektroboote, Talsperre Vranov

ČERVENEC

JULY

JULI

svíčkách s hudebním doprovodem - v rámci hudebního festivalu, Znojmo, Divišovo náměstí n Verbířská scénka pro děti i dospělé - skupina historického šermu Buhurt předvede verbování vojáků do armády, Bítov, hrad n Historická hudba - v tanečním sále při prohlídkách I. okruhu paláce nepravidelně vystupuje soubor studentů, Bítov, hrad

music entertainment - part of the music festival, Znojmo, Divišovo square n A conscription scene for children and adults - historical fencing group Buhurt will showcase how soldiers used to be conscripted to the army, Bítov, castle n Historical music in the dancing hall during tours of the palace - irregular performances of a student ensemble, Bítov, castle

n Pohádkové léto, Znojmo, Dům umění n Léto na Cornštejně, Bítov, Cornštejn n Kinematograf bratří Čadíků,

n Fairy tale summer, Znojmo, House of Arts n Summer at Cornštejn, Bítov, Cornštejn n Cinematograph of Čadík brothers,

n Řízená degustace pod širým nebem při

Moravský Krumlov, zámecké nádvoří 1. 7.–31. 8. Znojemské kulturní léto, Znojmo 1. 7.–31. 8. Historická lukostřelba - pro děti i dospělé, Bítov, hrad 2. 7. Vinařská „50“ - Author Znovín Cup 2016, Šatov 2.–8. 7. Višňovské kulturní léto 2016 2. 7. Den otevřených sklepů - putování po sklepech, degustace vín, Vítonice 4. 7. Věrozvěsti by ochutnali - přijďte ochutnat speciální pšeničné pivo, Znojmo, areál pivovaru a pivovarská restaurace 5. 7. Cyrilometodějská pouť, Oleksovičky, kaplička 7.–23. 7. Hudební festival Znojmo 2016 XII. ročník věnovaný W. A. Mozartovi, Znojmo 7.–24. 7. Festival Retz - spojení kultury a hudby, Retz 9. 7. Svatomarkétská pouť, Chvalovice, sportovní areál 9. 7. Dobývání dobšických sklípků aneb hudba v uličkách, Dobšice 9. 7. Prohlídka Znojma se Znovínským vínem, Znojmo, Vlkova věž 9.–10. 7. Bitva u Znojma r. 1809 - vojenský pochod, bitevní střet a bitevní ukázka, Dobšice, Znojmo, Loucký klášter 16. 7. Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána tradiční trh, průvod, koncerty, soutěže, Miroslav, letiště, zámecký park a letní kino 16. 7. Farmářský jarmark, Božice, kolonie 16. 7. Modrá stuha YCVP, Vranovská přehrada 23. 7. Otevřené sklepy, Božice 27. 7. PechaKucha Night vol. 17, Znojmo 29.–31. 7. Víkend odvahy a dobrodružství stanování rodičů s dětmi, Chvalovice, dětský park

n Open air wine tasting with an expert and

Moravský Krumlov, chateau courtyard 1. 7.–31. 8. Znojmo’s cultural summer, Znojmo 1. 7.–31. 8. Historical archery - for children and adults, Bítov, castle 2. 7. Winemakers’ "50" - Author Znovín Cup 2016, Šatov 2.–8. 7. Cultural summer in Višňové 2016 2. 7. Open day at wine cellars - tour of cellars, wine tasting, Vítonice 4. 7. Apostles would try - come and taste special wheat beer, Znojmo, brewery and brewery restaurant 5. 7. Saints Cyril and Methodius’s fair, Oleksovičky, chapel 7.–23. 7. Music festival Znojmo 2016 -22th annual event dedicated to W. A. Mozart, Znojmo 7.–24. 7. Retz Festival - culture meets music, Retz 9. 7. St. Margaret’s fair, Chvalovice, sports area 9. 7. Conquering of Dobšice cellars - music in the alleys, Dobšice 9. 7. A tour of Znojmo with Znovín wine, Znojmo, Vlk’s Tower 9.–10. 7. Battle of Znojmo in 1809 - a military parade and battle re-enactment, Dobšice, Znojmo, Louka monastery 16. 7. Apricot picking and Florian’s bazaar - a traditional market, parade, concerts, competitions, Miroslav, airfield, chateau 16. 7. Farmers’ market, Božice, colony 16. 7. Blue ribbon YCVP, Vranov dam 23. 7. Open day at wine cellars, Božice 27. 7. PechaKucha Night vol.17, Znojmo 29.–31. 7. Weekend of courage and adventure, Chvalovice, children’s playground

n Kommentierte Verkostung unter dem freien Himmel beim Kerzenlicht mit der Musikbegleitung, Znojmo, Divišovo náměstí n Werberauftritt für Kinder und Erwachsene - Gruppe des historischen Fechtens Buhut führt das Werben der Männer in die Armee vor, Bítov, Burg n Historische Musik - im Tanzsaal bei der Besichtigung der I. Besichtigungsroute des Palastes tritt unregelmäßig eine Studentengruppe auff, Bítov, Burg n Märchensommer, Znojmo, Haus der Kunst n Sommer auf Cornštejn, Bítov, Cornštejn n Kinematograf der Gebrüder Čadíks, Moravský Krumlov, Schlosshof 1. 7.–31. 8. Znaimer Kultursommer, Znojmo 1. 7.–31. 8. Historisches Bogenschießen für Kinder und Erwachsene, Bítov, Burg 2. 7. Vinařská "50" - Author Znovín Cup 2016, Šatov 2. 7.–8. 7. Kultursommer Višňové 2016 2. 7. Tag der offenen Keller - Wanderung über die Keller, Weinverkostung, Vítonice 4. 7. Apostel würden verkosten - kommen Sie spezielles Weizenbier verkosten, Znojmo, Areal der Brauerei und Brauereigasthaus 5. 7. Kyrill-Method-Wallfahrt, Oleksovičky, Kapelle 7.–23. 7. Musikfestival Znojmo 2016 - XII. Jahrgang gewidmet W.A. Mozart, Znojmo 7.–24. 7. Festival Retz - Verbindung der Kultur und Musik, Retz 9. 7. Hl. Margaretten Kirchtag, Chvalovice, Sportareal 9. 7. Stürmen der Keller Dobšice oder Musik in den Gassen , Dobšice 9. 7. Besichtigung von Znojmo mit Wein aus Znovín, Znojmo, Vlks Turm 9.–10. 7. Schlacht bei Znojmo J. 1809 - Militärmarsch, Schlachtkampf und Vorführung, Dobšice, Znojmo, Kloster Louka 16. 7. Marillenlese mit Jahrmarkt zum Florian - traditioneller Markt, Umzug, Konzerte, Wettbewerbe, Miroslav, Flugplatz, 16. 7. Farmer Jahrmarkt, Božice, Kolonie 16. 7. Blaue Schleife, Talsperre Vranov 23. 7. Offene Keller, Božice 27. 7. PechaKucha Night vol. 17, Znojmo 29.–31. 7. Weekend des Mutes und Abenteuers, Chvalovice, Kinder-Freizeitpark


28

Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016 www.znojemsko.info

SRPEN

AUGUST

AUGUST

n Výstava prací členek Patchworkového klubu

n An exhibition of works of the Patchwork

Club members from Znojmo, Znojmo, Slepičí trh, House of Understanding n Hradní pouť - historický jarmark, divadelní n Castle fair - historical markets, theatre and a šermířské vystoupení, Bítov, hrad historical fencing performances, Bítov, castle 5.–6. 8. Slavnosti okurek, Znojmo, 5.–6. 8. Festival of cucumbers, Znojmo, Masarykovo náměstí Masarykovo square 5.–6. 8. Djembe maraton - africká hudba, 5.–6. 8. Djembe marathon - African music, Moravský Krumlov, Vrabčí hájek Moravský Krumlov, Vrabčí hájek 6. 8. V. ročník fotbalového turnaje seniorů - pro 6. 8. 5th annual football tournament of seniors - players 35 years old and above, hráče nad 35 let, Dobšice, sportovní areál Dobšice, sports area 6.–7. 8. Tradiční pouť ve Vítonicích, Vítonice 6.–7. 8. Traditional in Vítonice, Vítonice 6.–7. 8. Excalibur City Cup, Vranovská přehrada 6.–7. 8. Excalibur City Cup, Vranov dam 12. 8.–17. 9. Pavel Černý - Průřez tvorbou 12. 8.–17. 9. Pavel Černý - a showcase of výstava znojemského umělce, Znojmo, works - an exhibition of Znojmo’s artist, Dům umění, výstavní sály 1. NP Znojmo, House of Arts 12. 8. Romantické Znojmo - prohlídka města 12. 8. Romantic Znojmo - a tour of the s degustací sladkých a růžových vín, Znojmo, city with tasting of sweet and rosé wines, Vlkova věž Znojmo, Vlk’s Tower 13. 8. Tradiční krojované posvícení, Šatov, 13. 8. Traditional feast with folk costumes, kulturní dům Šatov, Culture House 13. 8. Moped Cup 2016 - spanilá jízda mopedů 13. 8. Moped Cup 2016 - Moped scooter s bohatým doprovodným programem, ride with a rich accompanying programme, Dobšice Dobšice 17.–21. 8. Znojmo žije divadlem!, Znojmo, 17.–21. 8. Znojmo brings theatre to life!, Masarykovo náměstí Znojmo, Masarykovo square 19. 8. Workshop aranžování květin - ukázka 19. 8. Flower arranging workshop aranžování a vlastní aranžování vazeb květin a demonstration of flower arranging and účastníků workshopu, Znojmo, practice for workshop participants, Znojmo, Kostel sv. Václava St. Wenceslas Church 20. 8. Cyklovýlet „Z Božic až na konec…“, 20. 8. Cycling trip from Božice to the end Božice of…, Božice 20. 8. Výlov sektu ze dna Vranovské přehrady - 20. 8. Retrieval of sparkling wine bottles velkolepá charitativní akce, from the bottom of the Vranov dam Vranovská přehrada a charity spectacular, Vranov dam 20. 8. Prohlídka Znojma se Znovínským vínem, 20. 8. A tour of Znojmo with Znovín wine, Znojmo, Vlkova věž Znojmo, Vlk’s Tower 20.–21. 8. Výstava jiřin a mečíků, Znojmo, 20.–21. 8. An exhibition of dahlias and Kostel sv. Václava gladioli, Znojmo, St. Wenceslas Church 27. 8. Posvícení, Vrbovec, náves u kostela 27. 8. Feast, Vrbovec, precinct by the church 30. 8. O pohár čulského mlynáře, Slup, 30. 8. Miller’s cup, Slup, area by the water areál pod vodním mlýnem mill 31. 8.–4. 9. Malý festival - Loutky, 31. 8.–4. 9. Little festival - puppets, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka Moravský Krumlov, T. G. Masaryka square

n Ausstellung der Werke der Mitglieder des Patchworksklubs Znojmo, Znojmo, Slepičí trh, Haus des Verständnisses n Burgwallfahrt - historischer Jahrmarkt, Theater- und Fechtnerauftritt, Bítov, Burg 5.–6. 8. Gurkenfest, Znojmo, Masarykovo náměstí 5.–6. 8. Djembe maraton - afrikanische Musik, Moravský Krumlov, Vrabčí hájek 6. 8. V. Jahrgang des Fußballturniers der Seniore - für Spieler über 35 Jahre, Dobšice, Sportareal 6.–7. 8. Traditionelle Wallfahrt in Vítonice 6.–7. 8. Excalibur City Cup, Talsperre Vranov 12. 8.–17. 9. Pavel Černý - Schnitt durch die Schaffung - Ausstellung des Znaimer Künstlers, Znojmo, Haus der Kunst 12. 8. Znojmo romantisch - Besichtigung der Stadt mit der Verkostung der süßen und Rosé Weine, Znojmo, Vlks Turm 13. 8. Traditionelle Trachtenkirchtag, Šatov, Kulturhaus 13. 8. Moped Cup 2016 - Holdfahrt der Mofas mit dichtem Begleitprogramm, Dobšice 17.–21. 8. Znojmo lebt mit dem Theater!, Znojmo, Masarykovo náměstí 19. 8. Workshop Blumengebinde Vorführung und eigene Gestaltung von Blumengebinden der Teilnehmer , Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 20. 8. Radausflug „Aus Božice bis an das Ende.....“, Božice 20. 8. Abfischen des Sektes aus dem Boden der Talsperre Vranov - großartige karitative Veranstaltung, Talsperre Vranov 20. 8. Besichtigung von Znojmo mit Wein aus Znovín, Znojmo, Vlks Turm 20.–21. 8. Ausstellung von Georginen und Gladiolen, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 27. 8. Kirtag, Vrbovec, Anger bei der Kirche 30. 8. Um den Pokal des Müllers aus Čula, Slup, Areal unter der Wassermühle 31. 8.–4. 9. Kleines Festival - Puppen, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka

ZÁŘÍ

SEPTEMBER

SEPTEMBER

kláštera, Znojmo, Minoritský klášter, chodba u malého sálu n ŽvA - cyklus přednášek o architektuře, Znojmo n VI. ročník Drakiády, Únanov, Malý kopec nad ořechovým sadem n Pocta Alfonsi Muchovi, Moravský Krumlov, zámek n Krumlovské burčákobraní, Moravský Krumlov, zámecké nádvoří n Hradní kaprobraní - přijďte si vyzkoušet své rybářské umění a vylovit si kapra z hradního rybníka, Bítov, hrad n Dny evropského kulturního dědictví, Bítov, hrad n Den sociálních služeb aneb jeden svět pro všechny - prezentace sociálních služeb s doprovodným programem, Znojmo 2.–4. 9. Tradiční krojované hody, Miroslav 3. 9. Soutěž v požárním útoku - liga okresu, Chvalovice, dětský zábavní park

of the Minorite Monastery, Znojmo, Minorite monastery, hallway by the small hall n ŽvA - a series of lectures about architecture, Znojmo n 6th annual kite festival, Únanov, little hill above the walnut tree orchard n An homage to Alfons Mucha, Moravský Krumlov, chateau n Krumlov’s youg wine festival, Moravský Krumlov, chateau courtyard n Castle carp fishing - come and try your fishing skills and pick your own carp from the castle pond, Bítov, castle n European Cultural Heritage Days, Bítov, castle n Social services day - one world for everyone - a presentation of social services with an accompanying programme, Znojmo 2.–4. 9. Traditional feast with folk costumes, Miroslav 3. 9. Firefighting competition - district league, Chvalovice, children’s playground

Znojmo, Znojmo, Slepičí trh, Dům porozumění

n Trvalá expozice k historii minoritského

n Permanent exposition about the history

n Dauerhafte Ausstellung zur Geschichte des Minoritenklosters , Znojmo, Minoritenkloster, Galerie beim kleinen Saal n ŽvA - Zyklus der Vorträge über Architektur, Znojmo n VI. Jahrgang Drachenfest, Únanov, Kleiner Berg über den Nußbaumgarten n Ehre dem Alfons Mucha, Moravský Krumlov, Schloss n Sturmfest Krumlov, Moravský Krumlov, Schlosshof n Burg-Karpfen-Lese - probieren Sie Ihre Fischereikunst und fischen sie einen Karpfen aus dem Burgteich auf, Bítov, Burg n Tage der europäischen Kulturerbschaft, Bítov, Burg n Tage der Sozialdienstleistungen oder eine Welt für Alle - Präsentation der Sozialdienstleistungen mit Begleitungsprogramm, Znojmo 2.–4. 9. Traditionelle Trachtenkirchtag, Miroslav 3. 9. Wettbewerb im Löschangriff Bezirksliga, Chvalovice, Kinder-Freizeitpark


Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016

29

www.znojemsko.info

3. 9. Slavnosti chleba 2016, Slup, areál pod vodním mlýnem 3. 9. Křest Šaldorfských Kraváků - ochutnávka vín s cimbálovou muzikou, Nový Šaldorf 8.–10. 9. Terroir znojemských vín - výstava hroznů, burčáku a vína Znojemské vinařské podoblasti, Znojmo, Loucký klášter 8.–10. 9. Znojemsko zahrada Moravy - výstavy ovoce, zeleniny, květin a zpracovatelských produktů Jihomoravského kraje, Znojmo, Loucký klášter 9. 9.–3. 11. Řeč kamene - výstava zástupců neživé přírody, Znojmo, Minoritský klášter 10. 9. Kolo pro život - závody a vyjížďky pro celou rodinu, Znojmo, Loucký klášter 10.–11. 9. Velká cena města Znojma mezinárodní závody všech kategorií, Znojmo, plovárna Louka 16.–18. 9. Znojemské historické vinobraní, Znojmo 16.–17. 9. Ochutnávka VOC vín, Znojmo, u Rotundy sv. Kateřiny 16.–17. 9. Klidová zóna – Zábava pro celou rodinu, Znojmo 17. 9. Burčák, Božice, obecní sklep 21.–22. 9. Evropský den bez aut - kulturněsportovní akce pro děti MŠ a ZŠ, Dobšice 23. 9.–19. 11. Od Bítova k Vranovu - výstava historických fotografií krajiny, Znojmo, Dům umění, výstavní sály 1. NP 23.–25. 9. Vinobraní v Retzu - tradiční slavnosti vína a hudby, Retz, hlavní náměstí 24. 9. Festival dračích lodí Znojmo 2016, Znojmo, u Louckého kláštera, řeka Dyje 24. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 24. 9. Po stopách barona Haase, Vranovská přehrada 24. 9. Svatováclavské hody, Práče, kulturní dům 24. 9. Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska - trasy pro pěší a cyklisty, ochutnávka burčáku, Znojmo, Loucký klášter 27. 9. Dny českého piva - přijďte ochutnat speciální pivo Doppelbock, Znojmo, areál pivovaru a pivovarská restaurace 28. 9. Svatováclavská pouť - poutní mše svatá s následným pohoštěním, Znojmo, Kostel sv. Václava 29. 9. Život v architektuře, Znojmo 30. 9.–1. 10. Znojemský burčákový festival Burčákfest, Znojmo, Loucký klášter

3. 9. Bread festival 2016, Slup, area by the water mill 3. 9. Wine tasting with cymbalom music in Nový Šaldorf, Nový Šaldorf, wine cellars 8.–10. 9. Znojmo wine terroir - an exhibition of grapes, young wine and wines of Znojmo region, Znojmo, Louka monastery 8.–10. 9. Znojmo region, a garden of Moravia - an exhibition of fruit, vegetables, flowers and food products from South Moravia, Znojmo, Louka monastery 9. 9.–3. 11. Speech of stones - an exhibition of inanimate nature, Znojmo klášter 10. 9. Bike for life - cycling race and trips for the whole family, Znojmo, Louka monastery 10.–11. 9. Grand Prix of the city of Znojmo - an international competition for all categories, Znojmo, Louka pool 16.–18. 9. Znojmo’s historical grape harvest, Znojmo 16.–17. 9. VOC wine tasting, Znojmo, by St. Catherine’s rotunda 16.–17. 9. Quiet zone - fun for the whole family, Znojmo 17. 9. Young wine, Božice, municipal cellar 21.–22. 9. European Day Without Cars - a cultural and sports event for pre-school and school children, Dobšice 23. 9.–19. 11. From Bítov to Vranov - an exhibition of historical landscape photographs, Znojmo, House of Arts 23.–25. 9. Grape harvest in Retz - a traditional festival of wine and music, Retz 24. 9. Festival of dragon boats Znojmo 2016, Znojmo, u Louckého kláštera, řeka Dyje 24. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 24. 9. In the footsteps of baron Haas, Vranov dam 24. 9. St. Wenceslas’s feast, Práče, Culture House 24. 9. A young wine tour of wine routes in the Znojmo region - a walking and cycling trail, young wine tasting, Znojmo, Louka monastery 27. 9. Czech beer days - come and try special Doppelbock beer, Znojmo, brewery and brewery restaurant 28. 9. St. Wenceslas’s fair - Holy Mass, followed by refreshments, Znojmo, St. Wenceslas Church 29. 9. Life in architecture, Znojmo 30. 9.–1. 10. Znojmo’s young wine festival - Burčákfest, Znojmo, Louka monastery

3. 9. Fest des Brotes 2016, Slup, Areal unter der Wassermühle 3. 9. Taufe von Šaldorfských Kraváků - Weinverkostung mit Zimbelmusik, Nový Šaldorf 8.–10. 9. Terroir der Znaimer Weine Ausstellung von Trauben, Sturm und Weinen des Znojmo, Znojmo, Kloster Louka 8.–10. 9. Znaimer Land Garten Mährens - Ausstellung von Obst, Gemüse, Blumen und Produkte des Südmährischen Kreises, Znojmo, Kloster Louka 9. 9.–3. 11. Steinsprache - Ausstellung der leblosen Natur, Znojmo, Minoritenkloster 10. 9. Rad fürs Leben - Renen und Radausflüge für die ganze Familie, Znojmo 10.–11. 9. Grand Prix der Stadt Znojmo - internationale Wettbewerbe aller Kategorien, Znojmo, Schwimmbad Louka 16.–18. 9. Znaimer historisches Weinlesefest, Znojmo 16.–17. 9. Verkostung der VOC Weine, Znojmo, bei der Rotunde Hl. Katharina 16.–17. 9. Ruhezone – Unterhaltung für ganze Familie, Znojmo 17. 9. Sturm , Božice, Gemeindekeller 21.–22. 9. Europäischer Tag ohne Autos Kultur-sportliche Veranstaltung für Kinder der Kindergarten und Grundschulen, Dobšice 23. 9.–19. 11. Von Bítov zum Vranov - Ausstellung der historischen Fotos der Landschaft, Znojmo, Haus der Kunst 23.–25. 9. Weinlese in Retz - traditionelles Fest des Weines und der Musik, Retz 24. 9. Festival der Drachenboote Znojmo 2016, Znojmo beim Kloster Louka, Fluss Thaya 24. 9. Mountain Bike Hnanice, Hnanice 24. 9. Auf den Spuren von Barn Haas, Talsperre Vranov 24. 9. Kirchtag des hl. Wenzels, Práče, Kulturhaus 24. 9. Tour de burčák über dieWeinwege des Znaimer Landes - Routen für Fußgänger, Radfahrer, Sturmverkostung, Znojmo, Kloster Louka 27. 9. Tage des dunklen Bieres, Znojmo, Areal der Brauerei und Brauereigasthaus

ŘÍJEN

OCTOBER

OKTOBER

n Dýňová stezka, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Tradiční burčákobraní, Moravský Krumlov,

Rakšice n Lyra, Moravský Krumlov, kinosál n Světem operety - koncert operetních a muzikálových melodií, Znojmo, Městské divadlo n Týden sociálních služeb ČR - přednášky, workshopy, semináře, Znojmo 1. 10. Václavské posvícení, Nový ŠaldorfSedlešovice 1.–2. 10. Den architektury, Znojmo 1. 10. Drakiáda, Božice 1. 10. Den seniorů, Znojmo 1.–2. 10. Až na konec přehrady, Vranovská přehrada

n Pumpkin trail, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Traditional young wine festival,

Moravský Krumlov, Rakšice

n Lyre, Moravský Krumlov, cinema hall n The world of operettas -a concert of

songs from operettas and musicals, Znojmo, Municipal theatre n A week of social services in the Czech Republic - lectures, workshops, seminars, Znojmo 1. 10. St. Wenceslas’s feast, Nový ŠaldorfSedlešovice 1.–2. 10. Days of architecture, Znojmo 1. 10. Kite festival, Božice 1. 10. Day of senior citizens, Znojmo 1.–2. 10. To the end of the dam, Vranov dam

28. 9. Wallfahrt des Hl. Wenzels - heilige Wallfahrtmesse mit der Bewirtung, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 29. 9. Leben in der Architektur, Znojmo 30. 9.–1. 10. Znaimer Sturmfestival Burčákfest, Znojmo, Kloster Louka n Kürbisweg, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Traditionelles Sturmfest,

Moravský Krumlov, Rakšice

n Lyra, Moravský Krumlov, Kinosaal n Durch die Welt der Operette - Konzert der

Operetten- und Musikal-Melodien, Znojmo, Stadttheater n Tag der Sozialdienstleistungen der Tschechischen Republik - Vorträge, Workshops, Seminare, Znojmo 1. 10. Wenzels Kirtag, Nový ŠaldorfSedlešovice 1.–2. 10. Tag der Architektur, Znojmo 1. 10. Drachenfest, Božice 1. 10. Seniorentag, Znojmo 1.–2. 10. Bis auf das Ende der Talsperre, Talsperre Vranov


30

Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016 www.znojemsko.info

1.–2. 10. Svatováclavské posvícení - kulturní a společenská akce s bohatým programem a zábavou pro děti i dospělé, Dobšice 5. 10. Darů si vážíme! - výstava předmětů darovaných Jihomoravskému muzeu, Znojmo, Minoritský klášter, malý sál 13. 10. Život v architektuře, Znojmo 15. 10. Drakiáda a dýňová stezka, Chvalovice, dětský zábavní park 15.–16. 10. Tradiční Únanovské posvícení, Únanov, Orlovna Únanov 15.–16. 10. Tradiční posvícení, Višňové 27. 10. Život v architektuře, Znojmo 28. 10. Halloweenská stezka odvahy - akce pro děti, Znojmo, podzemí 28. 10. V harmonii s přírodou - ochutnávka přírodních a oranžových vín, Znojmo, Vlkova věž 29.–30. 10. Dýňové slavnosti v oblasti Retz - dýňové postavy, výzdoba a speciality z dýní, Obermarkersdorf, Zellerndorf 29. 10. Halloweenské dýňohrádky, Božice

1.–2. 10. St. Wenceslas’s feast - cultural and social event with a rich programme and entertainment, Dobšice 5. 10. We value gifts! - an exhibition of objects donated to the South Moravian museum, Znojmo, Minorite monastery, small hall 13. 10. Life in architecture, Znojmo 15. 10. Kite festival and pumpkin trail, Chvalovice, children’s playground 15.–16. 10. Traditional feast in Únanov, Únanov, Orlovna Únanov 15.–16. 10. Traditional feast, Višňové 27. 10. Life in architecture, Znojmo 28. 10. Halloween adventure trail - an event for children, Znojmo, underground 28. 10. In harmony with nature - tasting of natural and orange wines, Znojmo, Vlk’s Tower 29.–30. 10. Pumpkin festival in the Retz area - pumpkin characters, decorations and pumpkin dishes, Obermarkersdorf, Zellerndorf 29. 10. Halloween pumpkin fun, Božice

1.–2. 10. Kirchtag des Hl. Wenzels - Kulturund Gesellschaftsveranstaltung mit dichtem Programm und Unterhalt, Dobšice 5. 10. Wir schätzen die Schenkungen! - Ausstellung der dem Südmährischen Museum geschenkten Gegenstände, Znojmo, Minoritenkloster, kleiner Saal 13. 10. Leben in der Architektur, Znojmo 15. 10. Drachenflug und Kürbisweg, Chvalovice, Kinder-Freizeitpark 15.–16. 10. Traditioneller Kirchtag in Únanov, Únanov, Orlovna Únanov 15.–16. 10. Traditioneller Kirchtag , Višňové 27. 10. Leben in der Architektur, Znojmo 28. 10. Halloween-Pfad der Mut - Veranstaltung für Kinder, Znojmo, unterirdische Gänge 28. 10. Im Einklang mit der Natur Verkostung der Natur- und orangenen Weine, Znojmo, Vlks Turm 29.–30. 10. Kürbisfest im Retzerland - Kürbisfiguren, Dekorationen und Spezialitäten, Obermarkersdorf, Zellerndorf 29. 10. Halloween Kürbisspiele, Božice

LISTOPAD

NOVEMBER

NOVEMBER

Šaldorf-Sedlešovice, u lisu, kulturní dům n Prodejní vánoční výstava, Slup, kulturní dům n Sommelier Moravy - soutěž mladých sommelierů do 21 let, Znojmo, Loucký klášter n Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Znojmo, Městské divadlo n Týden rané péče - aktivity zaměřené na rodiny s dětmi s postižením, Znojmo

Sedlešovice, by the press, Culture House n Christmas sale exhibition, Slup n Moravian sommelier - a competition of young sommeliers under 21, Znojmo, Louka monastery n Ondřej Havelka and his Melody Makers, Znojmo, Municipal theatre n An early care week - activities aimed at families with disabled children, Znojmo

n Svatý Martin v Modrých sklepech, Nový

2. 11. Čeští komorní sólisté a Vilém Veverka - špičkový hudebníci zahrají skladby Bacha, Vivaldiho, Telemanna a Pavla Haase, Znojmo, Městské divadlo 4. 11. PechaKucha Night vol. 18, Znojmo 11. 11. Slavnosti Svatomartinského a mladého vína, Znojmo, Minoritský klášter 11. 11.–6. 1. Hrajeme si o Vánocích - výstava hudebních nástrojů a hraček v proměnách času, Znojmo, Minoritský klášter, sál 1. NP 11. 11. Svatomartinský průvod městem s ochutnávkou vín, Znojmo, Vlkova věž 11. 11. Svěcení svatomartinských vín, Dobšice

n St. Martin in Blue cellars, Nový Šaldorf-

2. 11. Czech chamber music soloists and Vilém Veverka - top artists will play pieces by Bach, Vivaldi, Telemann and Pavel Haas, Znojmo, Municipal theatre 4. 11. PechaKucha Night vol.18, Znojmo 11. 11. Festival St. Martin’s and young wine, Znojmo, Minorite monastery 11. 11.–6. 1. Playing during Christmas - an exhibition of musical instruments and toys as time went by, Znojmo, Minorite Monastery 11. 11. St. Martin’s parade through the city with wine tasting, Znojmo, Vlk’s Tower 11. 11. Giving a blessing to St. Martin’s wine, Dobšice 17. 11. I. narozeniny Znojemského městského 17. 11. 1st anniversary of Znojmo’s pivovaru - přijďte ochutnat speciální pivo (IPA), municipal brewery - come and taste special beer (IPA), Znojmo, brewery Znojmo, areál pivovaru 19. 11. Kateřinské krojované hody, Chvalovice, 19. 11. St. Catherine’s feast with folk costumes, Chvalovice, Culture House kulturní dům 19. 11. Gulášovka - ochutnávka gulášů, módní 19. 11. Goulash festival - goulash tasting, fashion show, wine and beer tasting, přehlídka, degustace vín, ochutnávka piva, Miroslav, Culture House Miroslav, kulturní dům 19. 11. Tasting of St. Martin’s and young 19. 11. Řížená degustace Svatomartinských wines with an expert, Znojmo, Vlk’s Tower a mladých vín, Znojmo, Vlkova věž 21. 11. Rozsvícení vánočního stromu, Miroslav, 21. 11. Lighting of the Christmas tree, Miroslav, nám. Svobody nám. Svobody 25. 11. Advent - rozsvícení vánočního stromu, 25. 11. Advent - lighting of the Christmas tree, Šatov Šatov, u budovy městyse 25. 11. Znojmo a jeho proměny v čase - výstava 25. 11. Znojmo and its transformation over time - an exhibition of paintings and obrazů a grafik, Znojmo, Dům umění, graphics, Znojmo, House of Arts výstavní sály 1. NP 26. 11. St. Nicholas’s festival and lighting of 26. 11. Mikulášská besídka a rozsvěcován�� the Christmas tree, Slup, Culture House vánočního stromu, Slup, kulturní dům 26. 11. First Advent concert of religious 26. 11. I. adventní koncert duchovní hudby, music, Znojmo, St. Wenceslas Church Znojmo, Kostel sv. Václava

n Heiliger Martin in den Blauen Kellern, Nový Šaldorf-Sedlešovice, bei der Presse, Kulturhaus n Weihnachtliche Verkaufsausstellung, Slup n Sommelier des Mährens- Wettbewerb der jungen Sommeliers bis 21 Jhr., Znojmo n Ondřej Havelka und sein Melody Makers, Znojmo, Stadttheater n Woche Frühpflege - Aktivitäten gezielt auf die Familien mit den Kindern mit Behinderung, Znojmo 2. 11. Tschechische Kammersolisten und Vilém Veverka - Spitzenmusiker spielen die Kompositionen vom Bach, Vivaldi, Telemann a Pavel Haas, Znojmo, Stadttheater 4. 11. PechaKucha Night vol. 18, Znojmo 11. 11. Fest des Martini- und jungen Weines, Znojmo, Minoritenkloster 11. 11.–6. 1. Wir spielen zu Weihnachten - Ausstellung der Musikinstrumente und Spielzeuge in der Veränderung der Zeit, Znojmo 11. 11. Hl. Martini Umzug durch die Stadt mit der Weinverkostung, Znojmo, Vlks Turm 11. 11. Einweihung der Martini-Weine, Dobšice 17. 11. I. Geburtstag der Znaimer Stadtbrauerei - verkosten Sie das Spezialbier (IPA), Znojmo, Areal der Brauerei 19. 11. Katharina Trachtenkirchweih, Chvalovice, Kulturhaus 19. 11. Gulášovka - Gulaschverkostung, Modeschau, Weinverkostung, Bierverkostung, Miroslav, Kulturhaus 19. 11. Kommentierte Verkostung der Martini - und jungen Weine, Znojmo, Vlks Turm 21. 11. Anzündung des Christbaumes, Miroslav, nám. Svobody 25. 11. Advent - Anzündung des Christbaumes, Šatov 25. 11. Znojmo und ihre Veränderungen in der Zeit - Ausstellung der Bilder und Grafiken, Znojmo, Haus der Kunst 26. 11. Nikolausfeier und Anzünden des Christbaumes, Slup, Kulturhaus 26. 11. I. Adventskonzert der geistlichen Musik, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels


Akce konané v roce 2016 / Events in 2016 / Veranstaltungen im Jahre 2016

31

www.znojemsko.info

26. 11. Společenský cyklistický večírek, Lidový dům, Znojmo 27. 11.–23. 12. Znojemský advent, Znojmo, Horní a Masarykovo nám., Obroková ul. 27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu, Božice 27. 11.–8. 1. Výstava betlémů a vánočních pohlednic, Znojmo, Kostel sv. Václava 28. 11. Zahájení adventu, Únanov, náves

27. 11.–23. 12. Znojmo’s Advent, Znojmo, Horní and Masarykovo sqrs, Obroková street 27. 11. Lighting of the Christmas tree, Božice 27. 11.–8. 1. An exhibition of nativity scenes and Christmas cards, Znojmo, St. Wenceslas Church 28. 11. Beginning of Advent, Únanov

26. 11. Gesellschaftliche Radparty, Lidový dům, Znojmo 27. 11.–23. 12. Znaimer Advent, Znojmo, Horní nám. und nám. T.G.Masaryka 27. 11. Anzündung des Christbaumes, Božice 27. 11.–8. 1. Ausstellung der Weihnachtskrippen und Weihnachtskarten, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 28. 11. Adventeröffnug , Únanov

PROSINEC

DECEMBER

DEZEMBER

Šaldorf-Sedlešovice n Prodejní Adventní výstava Patchworkového klubu Znojmo, Znojmo, Masarykovo náměstí, Dům umění n Vánoční koncert, Únanov, kostel sv. Prokopa

Šaldorf-Sedlešovice n Advent sale exhibition of the Patchwork Club of Znojmo, Znojmo, Masarykovo square, House of Arts n Christmas concert, Únanov, St. Procopius church n Advent, Moravský Krumlov, T. G. M. square n Christmas tours, Bítov, castle 2.–3. 12. Baby Jesus’s Garage Design, Znojmo 2. 12. St. Nicholas young wine tasting a public wine tasting of wines from the Znojmo region, Znojmo, House of Arts 2. 12. Advent celebration, Dobšice 3.–4. 12. Advent "up&down" - Christmas spirit, a parade of devil costume characters, Retz, main square 3. 12. Fairy tale Christmas, Moravský Krumlov, T.G. Masaryka square 3. 12. St. Nicholas city tour with wine tasting, Znojmo, Vlk’s Tower 3. 12. St. Nicholas’s day full of surprises lots of fun, games, competitions, singing and dancing, Dobšice 3. 12. Second Advent concert of religious music, Znojmo, St. Wenceslas church 3. 12. Honey Advent - come and try special honey beer, Znojmo, brewery and brewery restaurant 4. 12. Devils’ fun, Božice, Culture House, hall 9. 12. Christmas concert of Mistříňanka folk and Christmas music, Znojmo, Louka monastery 9. 12. Advent concert of Amatéři band, Dobšice 10. 12. Lighting of the little chapel - carol singing, Božice 10.–11. 12. Advent fairy tale - an event for children, Znojmo, underground 10. 12. Third Advent concert of religious music, Znojmo, St. Wenceslas church 11. 12. Advent concert De Melodica, Božice 12. 12. Christmas concert of ZUŠ, Božice 17. 12. Christmas punch and an exhibition of paintings, Božice 17. 12. Fourth Advent concert of religious music, Znojmo, St. Wenceslas church 21. 12. Let’s go together to Betlehem - trad. singing of carols and other songs, Dobšice 24. 12. Christmas ride, Komenského square, Znojmo 25. 12. Giving a blessing to young wine, Božice 26. 12. Christmas flash tournament a tournament of individuals in flash chess, men, women, juniors, Znojmo, Hotel Prestige 26. 12. Christmas concert of KPH, Znojmo, St. Wenceslas church 31. 12. New Year’s Eve in the brewery - music, entertainment, refreshments, Znojmo, brewery

n Setkání pod vánočním stromem, Nový

n Advent, Moravský Krumlov, nám. T. G. M. n Vánoční prohlídky, Bítov, hrad

2.–3. 12. Ježíškův Garage Design, Znojmo 2. 12. Mikulášský košt mladých vín - veřejná ochutnávka vín ze Znojemska, Znojmo, Dům umění 2. 12. Slavnostní zahájení adventu, Dobšice 3.–4. 12. Advent „nahoře & dole“ předvánoční nálada, velký průvod čertů, Retz, hlavní náměstí 3. 12. Pohádkové Vánoce, Moravský Krumlov, nám. T. G. Masaryka 3. 12. Mikulášská prohlídka města s degustací vín, Znojmo, Vlkova věž 3. 12. Mikulášský den plný překvapení spousta zábavy, her, soutěží, zpěvu a tance, Dobšice 3. 12. II. adventní koncert duchovní hudby, Znojmo, Kostel sv. Václava 3. 12. Medový advent - přijďte ochutnat speciální medové pivo, Znojmo, areál pivovaru a pivovarská restaurace 4. 12. Čertovská veselice, Božice, kulturní dům 9. 12. Vánoční koncert Mistříňanky - lidová a vánoční hudba k poslechu, Znojmo, Loucký klášter 9. 12. Předvánoční koncert skupiny Amatéři, Dobšice 10. 12. Rozsvěcení kapličky - zpívání koled, Božice 10.–11. 12. Adventní pohádka - akce pro děti, Znojmo, podzemí 10. 12. III. adventní koncert duchovní hudby, Znojmo, Kostel sv. Václava 11. 12. Adventní koncert De Melodica, Božice 12. 12. Vánoční koncert ZUŠ, Božice 17. 12. Vánoční punč a výstava obrazů, Božice 17. 12. IV. adventní koncert duchovní hudby, Znojmo, Kostel sv. Václava 21. 12. Půjdem spolu do Betléma - tradiční zpěv koled a písní, Dobšice 24. 12. Vánoční vyjížďka, nám. Komenského, Znojmo 25. 12. Svěcení mladého vína, Božice 26. 12. Vánoční bleskový turnaj - turnaj jednotlivců v bleskovém šachu ženy, muži a mládež, Znojmo, Hotel Prestige 26. 12. Vánoční koncert KPH, Znojmo, Kostel sv. Václava 31. 12. Silvestr v pivovaru - hudba, zábava, pohoštění, Znojmo, areál pivovaru

26. 11. Cycling social, Lidový dům, Znojmo

n Meeting under the Christmas tree, Nový

n Treffen unter dem Christbaum, Nový Šaldorf-Sedlešovice n Verkaufs-Adventausstellung des Patchworksklubs Znojmo, Znojmo, Masarykovo náměstí, Haus der Kunst n Weihnachtskonzert, Únanov, Kirche Hl. Prokops n Advent, Moravský Krumlov, nám. T. G. M. n Weihnachtsbesichtigungen, Bítov, Burg 2.–3. 12. Garage Design des Christkindes, Znojmo 2. 12. Nikolausverkostung der jungen Weine -öffentliche Verkostung aus dem Znaimer Land, Znojmo, Haus der Kunst 2. 12. Feierliche Advent-Eröffnung, Dobšice 3.–4. 12. Advent „oben&unter“ vorweihnachtliche Stimmung, großer Umzug der Teufel, Retz, Hauptplatz 3. 12. Märchenweihnachten, Moravský Krumlov, nám. T.G. Masaryka 3. 12. Nikolaus-Besichtigung der Stadt mit der Weinverkostung, Znojmo, Vlks Turm 3. 12. Nikolaustag voll mit Überraschungen - viel Unterhaltung, Spiele, Wettbewerbe, Singen und Tanz, Dobšice 3. 12. II. Adventskonzert der geistlichen Musik, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 3. 12. Honig-Advent - verkosten Sie das spezielle Honigbier, Znojmo, Areal der Brauerei und Brauereigasthaus 4. 12. Teufelsvolksfest , Božice, Kulturhaus 9. 12. Weihnachtskonzert von Mistříňanka - Volks- und Weihnachtsmusik, Znojmo, Kloster Louka 9. 12. Vorweihnachtliches Konzert der Gruppe Amatéři, Dobšice 10. 12. Anzünden der Kapelle - Singen der Weihnachtslieder, Božice 10.–11. 12. Adventmärchen - Veranstaltung für Kinder, Znojmo, unterirdische Gänge 10. 12. III. Adventskonzert der geistlichen Musik, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 11. 12. Adventkonzert De Melodica, Božice 12. 12. Weihnachthskonzert, Božice 17. 12. Weinhnachtspunch und Bilderausstellung, Božice 17. 12. IV. Adventskonzert der geistlichen Musik, Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 21. 12. Wir gehen gemeinsam nach Bethlehem, Dobšice 24. 12. Weihnachtliche Ausfahrt, Komenský Platz, Znojmo 25. 12. Einweihung der jungen Weine, Božice 26. 12. Weihnachts-Blitz-Turnier - Turnier der Single im Blitzschach - Frauen, Männer und Jugend, Znojmo, Hotel Prestige 26. 12. Weihnachthskonzert KPH , Znojmo, Kirche Hl. Wenzels 31. 12. Silvestr in der Brauerei - Musik, Unterhaltung, Bewirtung, Znojmo, Areal der Brauerei


Infostrany / Infopages / Infoseiten

INFOSTRANY 2016 INFOPAGES 2016 INFOSEITEN 2016

}}} INFO 57

STR./P./S. 33–72

Znojemskem s VinobusemOtevřenowww.vocznojmo.cz/vinobus VOC Znojmo denně Prodej vín on-line na

VINOTÉKA VÍNOVÍN CENTRUM ZNOJEMSKÝCH VÍN

9.00–20.00 hodin

www.vinovin.cz

15 zastávek | 66 kilometrů | 19 vinařství Jsme certifikované zařízení vinařské turistiky Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na  Národního vinařského centra a najdete u nás: vinice, ochutnávky vín – a spousta dalšího. • vína z velkých a rodinných vinařství znojemského regionu • 16 druhů kvalitních sudových vín Díky Vinobusu VOC Znojmo budete moci jednoduše sortiment: zavítat ze Doplňkový samotného centra Znojma do různých sklepů • sýry, olivy, francouzské paštiky, krekry a další pochutiny a vinařství na Znojemsku, bystevína museli řešit, jak • sklenice, doplňky proaniž servírování • široký dárkových kazet, poukazy, krásné knihy se dopravíte tamvýběr i zpět. Můžete si dárkové prohlédnout vinice, pokochat se přírodou Národního parku Podyjí, navštívit Loucký podniknout spoustu dalších Vinotékaklášter Vínovín –čiprodejna Pražská v zahrádkách, 669 02 Znojmo zajímavých věcíulice v blízkosti zastávek Vinobusu. Nosič 530 512 208, www.vinovin.cz na kola je +420 samozřejmostí. Vinotéka se nachází na konci Znojma směrem na Prahu, 150 m za čerpací stanicí ÖMV vpravo. GPS souřadnice. Loc: 48°52’13.586”N, 16°1’52.224”E


Infocentra / Information Centres / Informationszentren

33

www.znojemsko.info

INFOCENTRA

INFORMATION CENTRES

INFORMATIONSZENTREN

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

nBOŽICE

nBOŽICE

nBOŽICE

nČÍŽOV

nČÍŽOV

nČÍŽOV

1. Mezinárodní cykloturistické  centrum služeb a informací v ČR U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz

Altánek - kontakt centrum - volný čas ASOCIACE - IUVENES - ZNOYEM z.s. Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz www.volne-znojmo.cz, www.pruvodceznojmo.cz Informační centrum VOC ZNOJMO  s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice (ve spodní části Masarykova nám.), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Turistické informační centrum Znojmo Obroková ul. 10 (centrum města - pěší zóna) / Hradní, 669 01 Znojmo tel.: 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC - Jižní přístupová cesta k hradu) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Informace o vinařském turistickém programu Loucký klášter, 669 02 Znojmo tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00 Informační centrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Návštěvnické a informační středisko Správy NP Podyjí — Čížov Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

1. International Cyclotouristic Information and Service Centre in Czech Republic U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz Contact centre - free time Association - IUVENES - ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz www.volne-znojmo.cz, www.pruvodceznojmo.cz Information Centre VOC ZNOJMO  with view and wine degustation Kollárova ulice (in the lower part of Masaryk square), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Tourist Information Centre Znojmo Obroková ul. 10 (Centre of Town – Pedestrian Zone) / Hradní, 669 01 Znojmo tel.: +420 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC – Southern Access road to the Castle) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Information about Wine-growers tourist programme Monastery Louka, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–18.00 Information Centre DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Visitors and information centre of the NP Podyjí Čížov 167, 671 02 Šumná tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

1. Internationales Infozentrum für Radfahrer in Tschechien – Dienste und Informationen U Obří hlavy 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 73 61 35 e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz http://www.cykloklubkucera.cz Kontaktzentrum - Freizeit Association - IUVENES - ZNOYEM Kovářská 19, 669 02 Znojmo Tel.: +420 604 11 04 42 e-mail: volne-znojmo@volny.cz www.volne-znojmo.cz, www.pruvodceznojmo.cz Infozentrum VOC ZNOJMO  mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice (im unteren Teil des Masaryk-Platzes), 669 01 Znojmo e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Touristisches Infozentrum Znojmo Obroková ul. 10 (Stadtzentrum – Fußgängerzone) / Hradní, 669 01 Znojmo Tel.: +420 515 22 25 52, 515 26 16 68 (TIC - Südlicher Zugangsweg zur Burg) e-mail: tic@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz ZNOVÍN ZNOJMO, a.s  – Informationen über das Weinund Tourismusprogramm Kloster Louka, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–18.00 Informationszentrum DSO NIVA Božice 380, 671 64 Božice Tel.: +420 515 25 70 10 e-mail: info@infoniva.cz Besuchs- und Informationszentrum der Verwaltung des Nationalparks Podyjí/Thayatal Čížov 167, 671 02 Šumná Tel.: +420 515 29 16 30, 606 71 03 00 e-mail: infocentrum@nppodyji.cz

nHARDEGG

nHARDEGG

nHARDEGG

nHATĚ

nHATĚ

nHATĚ

Centrum Národního parku Thayatal 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at Informační centrum Freeport  Freeport, 669 02 Hatě tel.: 515 26 69 99 http://www.freeport.cz/informacnicentrum Je otevřeno každý den od 10:00–21:00, uzavřené je z důvodu přestávek v čase 13:00–13:40 a 18:00–18:40.

National Park Thayatal Centre 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at Information Centre Freeport  Freeport, 669 02 Hatě tel.: +420 515 26 69 99 http://www.freeport.at/ informationszentrum Open daily from 10 a.m. to 9 p.m., closed during breaks between 1.00–1.40 p.m. and 6.00–6.40 p.m.

Nationalparkhaus Thayatal 2082 Hardegg Tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at Informationszentrum Freeport  Freeport, 669 02 Hatě Tel.: +420 515 26 69 99 http://www.freeport.at/ informationszentrum Das Infozentrum ist täglich 10:00–21:00 geöffnet, wegen Pausen 13:00–13:40 und 18:00–18:40 geschlossen.

nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU Informační centrum Hrušovany nad Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou tel.: 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

nJEVIŠOVICE

Informační centrum Jevišovice Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice

Information centre Hrušovany nad Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

nJEVIŠOVICE

Information centre Jevišovice region Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice

Informationszentrum Hrušovany nad Jevišovkou náměstí Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Tel.: +420 515 22 98 97 e-mail: info@hrusovansko.cz

nJEVIŠOVICE

Informationszentrum Jevišovice Jevišovice 56, 671 53 Jevišovice


34

Infocentra / Information Centres / Informationszentren

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

tel.: 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz

nMIROSLAV

Městské kulturní a informační centrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

nMORAVSKÝ KRUMLOV

Informační centrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

nRETZ

Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Turistický svaz Retz – Informační kancelář Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

Tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz

tel.: +420 515 23 12 25 e-mail: su@jevisovice.cz



nMIROSLAV

Town information centre Miroslav

nMORAVSKÝ KRUMLOV

Information centre Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Tourism Association Retz – Information Office Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

Stadtinformationszentrum Miroslav nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav Tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

nám. Svobody 13, 671 72 Miroslav tel.: +420 515 33 35 38 e-mail: mkic.miroslav@volny.cz

nRETZ

nMIROSLAV



nMORAVSKÝ KRUMLOV

Informationszentrum Moravský Krumlov nám. T.G.M. 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz

nRETZ

Retzer Land Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43(0)2942/20010 e-mail: office@retzerland.at http://www.retzerland.at Tourismusverein Retz – Informationsbüro Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

HOTELY A PENZIONY

HOTELS, GUESTHOUSES

HOTELS, PENSIONS

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

Informační internetové centrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 85, 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Vranov nad Dyjí - přehled ubytování tel.: 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Alt Hotel Chvalovice 34, 669 02 Znojmo Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22, rezervace ubytování 603 82 41 15 v době od 8.00 do 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz - penzion s parkovacím místem, ubytování včetně snídaně. Hotel a Restaurace Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo. Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo tel.: 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz

Internet information centre Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Tourist Information Centre Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 85, +420 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Information server - accommodation and services in Vranov nad Dyjí tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Alt Hotel Chvalovice 34, 669 02 Znojmo Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, reservation of accommodation +420 603 82 41 15 from 8.00 until 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz - Pension with parking, accommodation including breakfast. Hotel and restaurant Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz



Internetinformationszentrum Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí 243, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz Touristisches Informationszentrum Vranov nad Dyjí Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 85, +420 515 29 63 12 – Městys e-mail: infocentrum@ouvranov.cz Informationsserver - Unterkunft und Dienstleistungen in Vranov nad Dyjí Tel.: +420 723 56 04 85 e-mail: info@vranovnaddyji.cz

Alt Hotel Chvalovice 34, 669 02 Znojmo Apartmán Antonínská Antonínská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, Zimmer buchen am telefon +420 603 82 41 15 ab 8.00 bis 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz - Pension mit Parkplatz, Übernachtung mit Frühstück. Hotel und Restaurant Morava Horní nám. 258/16, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Kárník Zelenářská 25, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

35

www.znojemsko.info

Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz  Hotel Prestige **** Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz  Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo stojí v historickém centru Znojma tel.: 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel U Divadla ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma tel.: 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest U Benziny Pražská 94, 669 03 Znojmo Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo Pension Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo pension se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí tel.: 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Penzion 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo Penzion a Restaurace Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Penzion Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo tel.: 606 92 11 91, 723 84 03 88 e-mail: penz.arco@seznam.cz http://www.penzionarco.wz.cz

Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz  Hotel Prestige **** Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz  Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo in the historic centre of Znojmo tel.: +420 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel “U Divadla” ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo accommodation in the centre of Znojmo tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest “U Benziny” Pražská 94, 669 03 Znojmo Guesthouse Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Guesthouse Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Guesthouse Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo Guesthouse Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo guesthouse in a quiet part of the Znojmo town above the picturesque Dyje River tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Guesthouse Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Guesthouse 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo Guesthouse and Restaurant Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Guesthouse Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo tel.: +420 606 92 11 91, 723 84 03 88 e-mail: penz.arco@seznam.cz http://www.penzionarco.wz.cz

Hotel Lahofer  Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz  Hotel Prestige **** Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz  Hotel Residence TGM Masarykovo nám. 12, 669 02 Znojmo im Herzen des historischen Zentrum Tel.: +420 515 33 12 22, 732 40 66 08 e-mail: info@hoteltgm.cz www.hoteltgm.cz Hotel „U Divadla“ ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo Motorest E59 Oblekovice 349, 671 81 Znojmo Motorest „U Benziny“ Pražská 94, 669 03 Znojmo Pension Archa *** Vlkova 164/4, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 50 62, 605 47 38 60 e-mail: info@pensionarcha.cz http://www.pensionarcha.cz Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz Pension Grant - LUX Pasteurova 1, 669 02 Znojmo Pension Ida M. Kudeříkové 16, 669 02 Znojmo Pension Nad Dyjí  Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo die Pension befindet sich im ruhigen Teil der Stadt Znojmo über den malerischen Fluss Dyje Tel.: +420 739 67 11 07, 728 88 19 20 e-mail: info@pension-naddyji.cz http://www.pension-naddyji.cz Pension Zita Na Hrázi 3314/28, 671 81 Znojmo Tel.: +420 602 59 49 76 e-mail: pensionzita@seznam.cz http://www.pensionzita.cz Pension 17 Vinohrady 17, 669 02 Znojmo Pension und Restaurant Viktoria - Znojmo Dvořákova 6, 669 02 Znojmo Pension Arco Načeratice 42, 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 92 11 91, 723 84 03 88 e-mail: penz.arco@seznam.cz http://www.penzionarco.wz.cz


36

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

Penzion Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo Penzion Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Penzion Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Penzion Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Penzion Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Penzion Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz Penzion Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Penzion Kaplanka ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo ubytování v srdci historického centra města Znojma s nejkrásnějším výhledem do údolí řeky Dyje tel.: 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Penzion KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo tel.: 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Penzion Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo Penzion Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Penzion Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo zrekonstruovaný penzion se nachází v těsné blízkosti centra města, nedaleko nádraží tel.: 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Penzion Mucha Pražská 4015, 669 02 Znojmo Penzion Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Penzion Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Penzion Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Penzion Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo tel.: 775 20 20 10 e-mail: info@penzionsolnice.cz Penzion Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Penzion Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo Penzion U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Penzion U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Penzion u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje

Guesthouse Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo Guesthouse Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Guesthouse Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Guesthouse and restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 44 81 28 , 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Guesthouse Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Guesthouse Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz Guesthouse Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Guesthouse “Kaplanka” ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo accommodation in the heart of the historic centre of Znojmo with the most beautiful view over the Dyje River valley tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Guesthouse KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Guesthouse Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo Guesthouse Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Guesthouse Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo reconstructed guesthouse very near the town centre, close to the railway and bus station tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Guesthouse “Mucha” Pražská 4015, 669 02 Znojmo Guesthouse Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Guesthouse Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Guesthouse Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Guesthouse Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 775 20 20 10 e-mail: info@penzionsolnice.cz Guesthouse Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Guesthouse Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo Guesthouse U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Guestshouse U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Guesthouse by Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje

Pension Austis Václavské nám. 5, 669 02 Znojmo Pension Dana Jarošova 23, 669 02 Znojmo Pension Eden Šatovská 8, 671 81 Znojmo Pension und Restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pension Garni*** Cihlářská 8, 669 02 Znojmo Pension Jerry Na Hrázi 3312/22, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 33 92 04 e-mail: pensionjerry@email.cz http://www.penzionjerryznojmo.cz Pension Jesuitská Jesuitská 5/183, 669 02 Znojmo Pension „Kaplanka“ ***  U Branky 6, 669 02 Znojmo Unterkunft im Herzen des historischen Stadtzentrums von Znojmo mit wunderschönem Ausblick in den Tal des Flusses Dyje Tel.: +420 775 55 22 12 e-mail: info@kaplanka.cz http://www.kaplanka.cz Pension KIM-EX Marie Kovaljovová Vinohrady 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 91 47 99, 515 22 25 80 e-mail: mk@penzionkimex.cz http://www.penzionkimex.cz Pension Linda Vídeňská 44, 669 02 Znojmo Pension Milada Stanislavova 36, 669 02 Znojmo Pension Morava  Hakenova 16, 669 02 Znojmo sanierte Pension in der Nähe des Stadtzentrums, und des Bus- und Zugbahnhofes Tel.: +420 602 52 63 52 e-mail: znojmo@penzionmorava.cz http://www.penzionmorava.cz Pension „Mucha“ Pražská 4015, 669 02 Znojmo Pension Muzeum Koželužská 44, 669 02 Znojmo Pension Salp Na Hrázi 3398/11, 669 02 Znojmo Pension Sedlák Na Hrázi 32, 671 81 Znojmo Pension Solnice *** Horní Česká 19, 669 02 Znojmo Tel.: +420 775 20 20 10 e-mail: info@penzionsolnice.cz Pension Stefi Na Hrázi 73, 669 02 Znojmo Pension Thaya Na Hrázi 7, 669 02 Znojmo Pension U Brány U Brány 417/21, 669 02 Znojmo Pension U Císaře Zikmunda Horní náměstí 5, 669 02 Znojmo Pension u Dyje Na Hrázi 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 605 56 14 84 e-mail: m.gertnerova@seznam.cz http://web.quick.cz/penzionudyje


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

37

www.znojemsko.info

Penzion U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo Penzion U Mikuláše - cyklopenzion Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Penzion U Parku Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Penzion U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Penzion Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Penzion Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Privát Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Rezidence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Ubytování - Penzion Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Ubytování Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: 607 91 08 48, 606 73 33 39 Ubytování U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo tel.: 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

Guesthouse U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Mikuláše” Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Parku” Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Guesthouse U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Guesthouse Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Guesthouse Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Private accommodation Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Residence Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Accomodation - Guesthouse Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Accomodation Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 Accommodation U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

Pension U Hradeb Dolní Česká 25, 669 02 Znojmo Pension „U Mikuláše“ Mikulášské nám. 8, 669 02 Znojmo Pension „U Parku“ Žižkovo nám. 3, 669 02 Znojmo Pension U Svatého Václava Zelenářská 56/25, 669 02 Znojmo Pension Zlatý vůl Vlkova 3, 669 02 Znojmo Pension Znojmo Hakenova 29, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 48 80 68, 515 26 73 24 e-mail: info@penzion-znojmo.cz http://www.penzion-znojmo.cz Privat Unterkunft Na Návrší Na Návrší 2400/9, 669 02 Znojmo Residenz Zvon Mikulášské nám., Klácelova 61/11, 669 02 Znojmo Unterbringung - Pension Fox Na Hrázi 69, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 97 12 00 e-mail: lenkasistikova@centrum.cz http://www.penzionfox.cz Unterbringung Pecinová Na Hrázi 36, 669 02 Znojmo Tel.: +420 607 91 08 48, 606 73 33 39 Unterkunft U koželužny Koželužská 31, Znojmo Znojemský penzion Gagarinova 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 63 61 51 e-mail: znojemskypenzion@seznam.cz http://www.znojemsky-penzion.cz

nBÍTOV

nBÍTOV

nBÍTOV

nBOŽICE

nBOŽICE

nBOŽICE

nCHVALATICE

nCHVALATICE

nCHVALATICE

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nČÍŽOV

nČÍŽOV

nČÍŽOV

nDIETMANNSDORF

nDIETMANNSDORF

nDIETMANNSDORF

Chata Suzan Bítovská zátoka Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Penzion Port Bítov 83, 671 10 Restaurace a penzion U Tesařů Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Penzion Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Penzion Frost 669 02 Chvalovice 135 Penzion U Marka Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

Cottage Suzan Bítovská zátoka Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Guesthouse Port Bítov 83, 671 10 Restaurant and guesthouse “U Tesařů” Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Guesthouse Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Guesthouse Frost 669 02 Chvalovice 135 Guesthouse “U Marka” Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Guesthouse s’ Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden.

Bungalow Suzan Bítovská zátoka Horka Hotel Bítov Bítov 87, 671 10 Pension Port Bítov 83, 671 10 Restaurant und Pension „U Tesařů“ Bítov 101, 671 07 Uherčice u Znojma Statek VRANČ Bítov 4, 671 07 Bítov Penzion - Apartmány - Božice Božice 352, 671 64 Pension Nova Chvalatice 57, 671 02 Šumná Pension Frost 669 02 Chvalovice 135 Pension „U Marka“ Čížov 168, 671 02 Horní Břečkov Pension s´ Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten.


38

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nDYJE

nDYJE

nDYJE

nHARDEGG

nHARDEGG

nHARDEGG

nHATĚ

nHATĚ

nHATĚ

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

nHEVLÍN

nHEVLÍN

nHEVLÍN

Floating Centrum Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice tel.: 602 77 50 85 e-mail: floating@iol.cz http://www.floatingcentrum.cz Penzion apartmán Anna Brněnská 502, 671 82 Dobšice Penzion Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice. Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Ubytování Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo tel.: 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín. Hotel ITVV Duty Free Hatě ***  Chvalovice - Hatě 200 ubytování v tříhvězdičkovém hotelu tel.: 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz kapacita: 28 lůžek, s přistýlkami 40 lůžek otevřeno: nonstop – Značková parfumerie, restaurace, cukrárna, spodní prádlo, bižuterie, módní doplňky. Hotel Savannah ****deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com kapacita: 70 dvoulůžkových pokojů a 6 apartmá. – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně bývalého hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nej-náročnější požadavky na pobyt plný zážitků.

Cyklo penzion KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo Koňský ráj Havraníky 18, 669 02 Penzion HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo Penzion Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Penzion Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo Hotel Zetocha Hevlín 53, 671 69

Floating Centre Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice tel.: +420 602 77 50 85 e-mail: floating@iol.cz http://www.floatingcentrum.cz Guesthouse suites “Anna” Brněnská 502, 671 82 Dobšice Guesthouse Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice. Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Accomodation Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting.

Hotel “ITVV Duty Free Hatě ***”  Chvalovice - Hatě 200 accommodation in a three star hotel tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz capacity: 28 beds open: non-stop – Brand perfumery, restaurant, sweet shop, lingerie, jewellery, accessories. Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com capacity: 70 double rooms and 6 apartments. – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences. Cyclo-guesthouse KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo Koňský ráj Havraníky 18, 669 02 Guesthouse HAM - HAM, National park Havraníky 136, 669 02 Znojmo Guesthouse Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Guesthouse Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo Hotel “Zetocha” Hevlín 53, 671 69

Floating Zentrum Za Sokolovnou 499, 671 82 Dobšice Tel.: +420 602 77 50 85 e-mail: floating@iol.cz http://www.floatingcentrum.cz Pension Appartement „Anna“ Brněnská 502, 671 82 Dobšice Pension Černý sklep Dyjská 85, 671 82 Dobšice Ubytování Sklepní ulička Leska 479, 671 82 Dobšice Unterkunft Dyje Dyje 539, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 11 13 21, 737 11 13 22 e-mail: info@ubytovanidyje.cz http://www.ubytovanidyje.cz Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov. - März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung.

Hotel „ITVV Duty Free Hatě ***“  Chvalovice - Hatě 200 Unterkunft im Dreisternhotel Tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz Kapazität: 28 Betten Offen: nonstop – Markenparfumerie, Restaurant, Konditorei, Unterwäsche, Bijouterie. Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com Kapazität: 70 Zweibettzimmer und 6 Appartements. – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě - Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen. Cyklopension KORUNA Havraníky 34, 669 02 Znojmo Koňský ráj Havraníky 18, 669 02 Pension HAM - HAM, Nationalpark Havraníky 136, 669 02 Znojmo Pension Petr Sedlák Havraníky 107, 669 02 Pension Staré vinice Havraníky 107, 669 02 Znojmo Hotel „Zetocha“ Hevlín 53, 671 69


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

39

www.znojemsko.info

Penzion SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Penzion U tří lip Hevlín 214, 671 69 Hevlín

Guesthouse SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Guesthouse “U tří lip“ Hevlín 214, 671 69 Hevlín

Pension SEMERÁD Hevlín 330, 671 69 Hevlín Pension „U tří lip“ Hevlín 214, 671 69 Hevlín

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nHNANICE

nHNANICE

nHNANICE

Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Lázeňský hostinec Pod Lípami Hluboké Mašůvky 1, 671 52 Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 54 lůžek (+ 17 přistýlek) otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet. Hotel Vinice Hnanice  - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz kapacita: 41 lůžek v 21 pokojích, k dispozici je 11 přistýlek, 5 dvou a čtyřlůžkové apartmány s překrásnou vyhlídkou na vinice – Krásný hotelový komplex, který se nachází osm kilometrů jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem. Penzion Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Penzion s restaurací Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Penzion U HRNČÍŘE Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Penzion Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice

Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Inn “Pod Lípami” Hluboké Mašůvky 1, 671 52

Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 54 beds (+ 17 extra beds) open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet. Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4 & ½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz capacity: 41 beds in 21 rooms, 11 extra beds, 5 two- and four-bed suites overlooking the vineyards – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination. Guesthouse Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Guesthouse with restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Guesthouse „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Guesthouse Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice

Apartmán Hluboké Mašůvky Hluboké Mašůvky 206, 671 52 Restaurant „Pod Lípami“ Hluboké Mašůvky 1, 671 52

Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 54 Betten (+ 17 Aufbettungen) Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet. Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz Kapazität: 41 Betten in 21 Zimmern, zur Verfügung 11 Aufbettungen, 5 Ferienwohnungen für 2 und 4 P. mit einer wunderschönen Aussicht in die Weinberge. – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum. Pension Osada havranů Sklepní 107, 669 02 Hnanice Pension mit Restaurant Vinohrad nám. Sv. Wolfganga 97, 669 00 Znojmo-Hnanice Pension „U HRNČÍŘE“ Záhumenní 127, 669 02 Hnanice Pension Vinice - Hnanice Sv. Wolfganga 27, 669 02 Znojmo-Hnanice Penzoš Okružní 15, 669 02 Hnanice

nHODONICE

nHODONICE

nHODONICE

nHOSTĚRADICE

nHOSTĚRADICE

nHOSTĚRADICE

nHRABĚTICE

nHRABĚTICE

nHRABĚTICE

Penzion Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 Penzion Jižní Slunce Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

Guesthouse Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 Guesthouse Jižní Slunce Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

Pension Na Mlýně Panská 433, 671 25 Hodonice Motel Lio Hostěradice 365, 671 71 Pension Jižní Slunce Dlouhá 136, 671 68 Hrabětice

nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU Penzion Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Penzion – ubytování Hana Šulková ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

Guesthouse Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Guesthouse – Hana Šulková ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

Pension Monika Poštovní 418, 671 67 Hrušovany n. J. Pension – Unterkunft Hana Šulková ul. Větrná 944, 671 67 Hrušovany n. J.

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

Hostinec U Šmídů Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Penzion Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Penzion Šalamoun Jevišovice 274, 671 53

Inn “U Šmídů” Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Guesthouse Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Guesthouse “Šalamoun” Jevišovice 274, 671 53

Gasthaus „U Šmídů“ Na Náměstí 91, 671 28 Jaroslavice Pension Podzámčí Družstevní 79, 671 28 Jaroslavice Pension „Šalamoun“ Jevišovice 274, 671 53


40

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

nKASÁRNA

nKASÁRNA

nKASÁRNA

nKAŠENEC

nKAŠENEC

nKAŠENEC

nKONICE

nKONICE

nKONICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

nLESNÁ

nLESNÁ

nLESNÁ

nLUKOV

nLUKOV

nLUKOV

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMIROSLAV

M Penzion Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Penzion Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo tel.: 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel Weiss  671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno - Znojmo - Vídeň tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 31 + 12 přistýlek – Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Penzion Sylvie Lechovice 123, 671 63 Penzion U zámku Lechovice 65, 671 63 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Penzion Koliba - Šperka František 671 02 Lesná 49 Penzion Lesná Lesná 63, 671 02 Šumná Penzion Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Penzion Na Vyhlídce Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Penzion U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Penzion U Hrádku ***+ Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Vinařství Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz kapacita: 11 dvoulůžkových pokojů

M Guesthouse Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Guesthouse Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel “Weiss”  671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno Znojmo tel.: +420 recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 31 beds + 12 extra beds – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. Guesthouse Sylvie Lechovice 123, 671 63 Gueshouse U zámku Lechovice 65, 671 63 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Guesthouse Koliba - Šperka František 671 02 Lesná 49 Guesthouse “Lesná” Lesná 63, 671 02 Šumná Guesthouse Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Guesthouse “Na Vyhlídce” Lukov 26, 669 02 Znojmo tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Guesthouse U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Guesthouse “U Hrádku ***+” Lukov 25, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Winery Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz capacity: 11 two-bedroom rooms with

M Pension Kasárna 44, 669 02 Znojmo Penzion a Pizzerie Grant K Kasárna 1, 671 51 Znojmo Motorest Markéta Kašenec 851, 671 72 Miroslav Pension Kašenec 671 72 Kašenec Apartmány - Znojmo - Konice  Konice 19, 669 02 Znojmo tel.: +420 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com http://www.apartmany-znojmo-konice.eu HORSE FARM Jaroslav Kroutilík 671 63 Lechovice 9 Hotel „Weiss“  671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno Znojmo Tel.: +420 recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 31 Betten + 12 Aufbettung – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. Pension Sylvie Lechovice 123, 671 63 Pension U zámku Lechovice 65, 671 63 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz Pension Koliba - Šperka František 671 02 Lesná 49 Pension „Lesná“ Lesná 63, 671 02 Šumná Pension Lukov Lukov 54, 669 02 Znojmo Pension „Na Vyhlídce“ Lukov 26, 669 02 Znojmo Tel.: +420 737 67 92 29 e-mail: sarka.plackova@penzionnavyhlidce.cz http://www.penzion-navyhlidce.cz Pension U Čabalů Lukov 22, 669 02 Znojmo Pension „U Hrádku ***+“ Lukov 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 75 79 90 e-mail: info@penzionuhradku.cz http://www.penzionuhradku.cz Weinkeller Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Kapazität: 11 Doppelzimmer mit


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

41

www.znojemsko.info

otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání.

open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too.

Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Min. von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen.

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMRAMOTICE

nMRAMOTICE

nMRAMOTICE

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

Apartmá v DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Penzion Mili Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Penzion Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Penzion U Jandů Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Penzion Na Vejminku Mramotice 123, 671 51 Kravsko tel.: 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz Apartmány Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pohodlné ubytování v apartmánech tel.: 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz kapacita: 18 lůžek – Cena 500/400 Kč osoba/noc, 300/250 Kč dítě/noc. Úschova kol, WiFi, TV, klimatizace. Parkování pro hosty, venkovní posezení na zahradě. Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Pension a restaurace  Blanka Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion se nachází v centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: 18 lůžek – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar. Nekuřácké prostředí. Klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu. Penzion Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Penzion Majka a vinný sklep Horák Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo

Apartment in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse Mili Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse “U Jandů” Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Guesthouse “Na Vejminku” Mramotice 123, 671 51 Kravsko tel.: +420 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz Apartments Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo pleasant accommodation in apartments tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz capacity: 18 beds – Prices 500/400 Kč p/n, 300/250 Kč child/night. Bike storage, WiFi, TV, A/C. Outdoor seating area in the garden.

Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Guesthouse and restaurant  “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: 18 beds – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar. Non-smoking.

Penzion Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístněný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz kapacita: 19 lůžek otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě.

Guesthouse Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Guesthouse “Majka” and Wine cellar “Horák” Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo Guesthouse Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz capacity: 19 beds open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar.

Penzion U Kapličky a Vinařství U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56

Guesthouse U Kapličky and Winery U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56

Appartements in DPS Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov Pension Mili Pionýrská 539, 672 01 Moravský Krumlov Pension Rokytná Rokytná 1379, 672 01 Moravský Krumlov Pension „U Jandů“ Nádražní 708, 672 01 Moravský Krumlov Pension „Na Vejminku“ Mramotice 123, 671 51 Kravsko Tel.: +420 721 04 34 25 e-mail: navejminku@tiscali.cz http://www.navejminku.cz Appartments Machoň  Nový Šaldorf 4, 671 81 Znojmo angenehme Unterkunft in Ferienwohnungen Tel.: +420 608 97 70 87 e-mail: info@apartmany-machon.cz http://www.apartmany-machon.cz Kapazität: 18 Betten – Preis 500/400 CZK Person/Nacht, 300/250 CZK Kind/Nacht. Fahrradraum, WiFi, TV, Klimaanlage. Eigener Parkplatz, Sitzgelegenheit im Garten. Hotel Schaller Nový Šaldorf 165, 671 81 Znojmo Pension und Restaurant  „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: 18 Betten – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage und das alles gratis. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar. Nichtraucherräume. Pension Krásný sklep Nový Šaldorf 30/S, 671 81 Pension „Majka“ und Winekeller „Horák“ Nový Šaldorf 96/S, 671 81 Znojmo Pension Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Kapazität: 19 Betten Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. Pension U Kapličky und Weinbau U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56


42

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

Penzion U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Penzion U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Penzion U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Penzion U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Ubytování v zahradě Nový Šaldorf Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - vinný sklep a penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

Guesthouse U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Guesthouse U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Guesthouse U Tří Jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Guesthouse U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Accomodation "V zahradě" Nový Šaldorf Accommodation at wine cellar“U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz YOUR CELLAR – wine cellar and guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

Pension U Remízky Šatovská 46, Nový Šaldorf Pension U Toníčka Nový Šaldorf 37, 671 81 Znojmo Pension U Tří jasanů Nový Šaldorf 56, 671 81 Znojmo Pension U ZVONKU Nový Šaldorf 101/S, 671 81 Unterbringung "V zahradě" Nový Šaldorf Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP – Weinkeller und Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz

nOBLEKOVICE-ZNOJMO

nOBLEKOVICE-ZNOJMO

nOBLEKOVICE-ZNOJMO

nPLENKOVICE

nPLENKOVICE

nPLENKOVICE

nPOPICE

nPOPICE

nPOPICE

nPULKAU

nPULKAU

nRETZ

nRETZ

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Penzion Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Guesthouse Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo

Penzion Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Penzion U Havlínů Plenkovice 157, 671 51 Penzion Alma Popice 93, 669 02 Znojmo Penzion Popice Popice 11, 669 02 Znojmo Tel.: 603 268 149, 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz

Guesthouse Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Guesthouse U Havlínů Plenkovice 157, 671 51



nPULKAU

Europský dům Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau je znám jako místo setkávání mladých lidí z celé Evropy. V roce 2000 obnovil kaplan August Paternona faře v Pulkau starou sýpku a založil zde „Univerzitu pohostinnosti". Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau útulné pokoje s klidnou atmosférou tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Ubytování se snídaní, cyklisté vítáni, ochutnávka vín. Komfortní pokoje s WC a koupelnou, dětské slevy, snídaňový bufet,pokoje s TV, společenská místnost s TV, dětské hřiště, sauna/solárium, zahrada.

nRETZ

Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace

Guesthouse Alma Popice 93, 669 02 Znojmo Guesthouse Popice  Popice 11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 268 149, +420 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz European House Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Europahaus Pulkau is known for reunions of young people from all round Europe. Chaplain August Paterno renovated an old grain store in 2000 and established the Hospitality University there. Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau cosy and tranquil rooms tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Bed and breakfast, cyclists welcome, wine tastings. Rooms with TV and ensuite bathroom, discounts for children, buffet breakfast, lounge with a TV, playground for children, sauna/sunbed, garden. Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace

Apartmány U nás Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Hotel Bax *** Oblekovice 68, 671 81 Znojmo Pension Renata Oblekovice 281, 671 81 Znojmo Pension Plenkovice Plenkovice 44, 671 51 Pension U Havlínů Plenkovice 157, 671 51

Pension Alma Popice 93, 669 02 Znojmo Pension Popice  Popice 11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 268 149, +420 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz http://www.penzionpopice.cz

Europahaus Pulkau Schottengasse 7, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0) 2946 27087 e-mail: europahaus-pulkau@speed.at http://www.europahaus-pulkau.at – Das Europahaus Pulkau gilt als Ort der Begegnung für junge Menschen aus ganz Europa. Im Jahr 2000 revitalisierte Kaplan August Paterno den alten Schüttkasten des Pfarrhofes Pulkau, um dort eine„Universität der Gastfreundschaft" zu gründen. Pension Rudi - Weingut Kellner *** Pulkautal 25, 3741 Pulkau gemütlichen Zimmern in ruhiger Atmosphäre Tel.: +43 (0)2946/2523 e-mail: kellner@weinundbett.at http://www.weinundbett.at – Nächtigung/Frühstück, Fahrradfreundlich, Weinverkostung. Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Aufenthaltsraum mit TV, Kinderspielplatz, Sauna/Solarium, Garten. Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

43

www.znojemsko.info

e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. Pension U Bílého Lva Hauptplatz 16, 2070 Retz možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Starodávný "zájezdní hostinec". Nadstandartní snídaně. Ubytování se snídaní, pokoj s TV, komfortní pokoj s koupelnou a WC, psi vítáni, společenská místnost s TV.

nŠATOV

Pension Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Penzion RIVA a Vinný sklep Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Penzion Šatov Šatov 329, 671 22 Penzion šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Penzion, Vinařství Poppovi Šatov 414, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz

nŠTÍTARY

Penzion U Sv. Floriána Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments ***  Štítary - Vranovská přehrada 219, 671 02 pohodová dovolená v apartmánech, v okrasné zahradě s vyhřívaným bazénem, jen 4 km od Vranovské pláže tel.: 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz kapacita: 6 dvoulůžkových apartmánů, možnost 2 přistýlek, celkem pro 22 osob otevřeno: duben-říjen – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** se nachází na Jižní Moravě v lokalitě Vranovské přehrady v obci Štítary, ve velké okrasné zahradě s jezírky, venkovním vyhřívaným osvětleným bazénem a zastřešeným zahradním posezením s velkým venkovním barem. K dispozici jsou zahradní grily, ohniště, lehátka a křesla na opalování. K dobré relaxaci je možné využít také infrasaunu s koupelnou, která se nachází ve vstupní hale. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, seniory, cykloturisty, houbaře, rybáře, milovníky dobrého vína, přátele, podnikové výlety, pracovní jednání,...

e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. Guesthouse At the White Lion Hauptplatz 16, 2070 Retz English speaking staff tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Old inn. Luxury breakfast. Bed and breakfast, room with TV and en-suite bathroom, dogs welcome, lounge with a TV.

e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Pension Zum Weißen Löwen Hauptplatz 16, 2070 Retz Englisch Tel.: +43 (0)2942/2418 e-mail: office@loewe-retz.at http://www.loewe-retz.at – Uraltes „Einkehrwürtshaus“. Erweitertes Frühstück. Nächtigung/ Frühstück, Zimmer mit TV, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Hundefreundlich, Aufenthaltsraum mit TV.

nŠATOV

nŠATOV

nŠTÍTARY

nŠTÍTARY

Guesthouse Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Guesthouse RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Guesthouse Šatov Šatov 329, 671 22 Guesthouse Šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Guesthouse, Winery Poppovi Šatov 414, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz Family Restaurant and Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz Guesthouse “U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments ***  Štítary - Vranovská přehrada 219, 671 02 A pleasant holiday in apartments, a decorative garden with a heated pool, only 4km away from the Vranov dam tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz capacity: 6 double-bed apartments, 2 extra beds available, total capacity 22 persons. open: April-October – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** is located in South Moravia, in the Štítary village near the Vranov dam. There is a big decorative garden with ponds, an outdoor heated pool with lighting, outdoor seating with a roof and a big outdoor bar. BBQ garden grills, a fireplace, sun loungers and deck chairs are available. There is an infra-sauna with a bathroom available for relaxation in the entry hall. This accommodation is convenient for families with children, elderly guests, cyclists, foragers, fishermen, fine wine lovers, groups of friends, corporate hospitality, business meetings….

Pension Pohoda Šatov 173, 671 22 Šatov Pension RIVA Šatov 73, Halkoci Rostislav, 671 22 Šatov Tel.: +420 728 92 26 90 e-mail: info@penzionriva.cz http://www.penzionriva.cz Pension Šatov Šatov 329, 671 22 Pension Šatovské lípy Šatov 329, 671 22 Pension, Weinbau Poppovi Šatov 414, 671 22 Šatov Privát Bohemia Šatov 174, 671 22 Tel.: +420 603 18 18 30 e-mail: info@bohemia-privat.cz http://www.bohemia-privat.cz Familienrestaurant und Pension „U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz Pension „U Sv. Floriána“ Štítary 207, 671 02 Štítary Royal Garden Apartments ***  Štítary - Vranovská přehrada 219, 671 02 Ein gelassener Urlaub in den Ferienwohnungen mit einem wunderschönen Garten und einem beheizten Schwimmbecken, nur 4 km vom Vranover Strand entfernt Tel.: +420 602 58 76 58 e-mail: info@royalgardenap.cz http://www.royalgardenap.cz Kapazität: 6 Zweibettappartements, 2 mögliche Aufbettungen, insgesamt für 22 Personen. Offen: April-Oktober – ROYAL GARDEN APARTMENTS*** befinden sich in Südmähren in der Nähe von der Frainer Talsperre in der Gemeinde Štítary, in dem großen Ziergarten mit kleinen Teichen, dem beheizten und beleuchteten Außenpool, überdachten Gartensitzen und einer großen Außenbar. Zur Verfügung stehen Ihnen Gartengrills, ein Feuerplatz, Sonnenliegen und -sessel. Zur Erholung kann man auch eine Infrasauna mit Bad nutzen, die sich in der Eingangshalle befindet. Die Unterkunft eignet sich für Familien mit Kindern, Senioren, Radfahrer, Pilzsammler, Angler, Weinliebhaber, Freunde, Firmenausflüge und Dienstfahrten…


44

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions www.znojemsko.info

nSTŘELICE

nSTŘELICE

nSTŘELICE

nSUCHOHRDLY

nSUCHOHRDLY

nSUCHOHRDLY

nŠUMNÁ

nŠUMNÁ

nŠUMNÁ

nTASOVICE

nTASOVICE

nTASOVICE

nTĚŠETICE

nTĚŠETICE

nTĚŠETICE

nVÉMYSLICE

nVÉMYSLICE

nVÉMYSLICE

nVIŠŇOVÉ

nVIŠŇOVÉ

nVIŠŇOVÉ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovicez Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Penzion Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyklopenzion Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo

Apartmán - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n.D. Apartmán Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalov - Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov nad Dyjí Chata s terasou a pokoje v rodinném domě Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov n. D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 777 58 67 35 recepce, 774 97 69 12 e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov nad Dyjí Miroslav Hotař – ubytovací služby Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Penzion Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Penzion Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Kormorán Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov n. D. Penzion Patrik Zátiší 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Penzion Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Guesthouse Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyclo-guesthouse Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo Suite - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n.D. Suite – Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov n. D. Cottage with a terrace and rooms in family house Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov n.D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 777 58 67 35 recepce e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov n. D. Miroslav Hotař – accommodation Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Guesthouse Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse “Kormorán” Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov n. D. Guesthouse Patrik Zátiší 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Guesthouse – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí

Medea Club Němčický dvůr, Střelice 112, 671 53 Jevišovice Havranův dům Sklepní 66, 669 02 Suchohrdly Pension Šumná Vlček Vladimír, 671 02 Šumná 171 Slunečný penzion Tasovice 195, 671 25 Hodonice Apartmány Těšetice Těšetice 177, 671 61 Prosiměřice Hotel Ryšavý *** Vémyslice 73, 671 42 Cyklopension Višňové Višňové 306, 671 38 okr. Znojmo

Appartement - Keramika Komenského stezka 170, 671 03 Vranov n.D. Appartement – Musilová Zátiší 409, 671 03 Apartmán Zátiší Zátiší 382, 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalow – Muchová Havlíčkovo nábřeží, 671 03 Vranov n. D. Ferienhaus mit Terrasse und Zimmer im Familienhaus Havlíčkovo nábřeží 201, 671 03 Vranov n.D. Drops Zámecká 202, 671 03 Vranov nad Dyjí Hotel Pod Zámkem *** Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 777 58 67 35 recepce, e-mail: hotel.podzamkem@centrum.cz http://www.pod-zamkem.cz Hotel Vranov Zadní Hamry 254, 671 03 Vranov n. D. Miroslav Hotař - Unterkunft Bítovská 200, 671 03 Vranov nad Dyjí Pážecí Dům Náměstí 44, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Anita Benátky 244, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Helena Zátiší 343, 761 03 Vranov nad Dyjí Pension Idyla Zátiší 397, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension Jelen *** Zámecká 250, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 724 77 47 74 e-mail: jelen@vranov.com http://www.vranov.com Pension Julie Bítovská 404, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension „Kormorán“ Havlíčkovo nábřeží 410, 671 03 Vranov n. D. Pension Patrik Zátiš�� 337, 671 03 Vranov nad Dyjí Pension – Procházka Zátiší 340, 671 03 Vranov nad Dyjí


Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

45

www.znojemsko.info

Penzion Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí rekreační zařízení v Národním parku Podyjí tel.: 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz kapacita: 10 bungalovů – Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300 m a od pláže necelých 10 minut běžnou chůzí. Penzion Přehrada je samostatným areálem uzavřeného a hlídaného střediska s možností parkování. Penzion nabízí 10 bungalovů, z nichž je každý vybaven 5 lůžky, sociálním zařízením, sprchou, kuchyňským koutem s lednicí. Společně s Vaší návštěvou zde rádi uvítáme i vaše zvířecí miláčky. Penzion RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Ubytování v soukromí u Ondřeje Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

Guesthouse Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí holiday centre in the Podyjí National Park tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz capacity: 10 bungalows – The Přehrada guesthouse offers accommodation in beautiful romantic environment of Vranov nad Dyjí, by the dam and beach. The dam wall is circa 300 m and the beach only 10 minutes walk from the complex. The Přehrada guesthouse is an independent complex within an enclosed and guarded centre with parking. The guesthouse offers 10 bungalows, each has 5 beds, bathroom with shower, kitchenette with fridge. Your will be welcomed together with your pets. Guesthouse RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Private accommodation “U Ondřeje” Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

Pension Přehrada **  Havlíčkovo nábřeží, Vranov nad Dyjí Freizeitanlage im Nationalpark Podyjí Tel.: +420 737 72 89 17, 731 94 75 17 e-mail: recepce@penzionprehrada.cz http://www.penzionprehrada.cz Kapazität: 10 Bungalows – Pension Přehrada bietet Unterkunft in der wunderschönen, ruhigen und romantischen Umgebung von Vranov nad Dyjí, in der unmittelbaren Nähe des Stausees und des Strandes. Das Areal ist ca. 300 m von der Staumauer und 10 Min. vom Strand entfernt. Pension Přehrada ist ein selbstständiges, geschlossenes und überwachtes Areal mit Parkmöglichkeiten. Die Pension bietet 5 Bungalows, jeder mit 5 Betten, Sozialeinrichtung, Dusche, Küchenecke mit Kühlschrank. Zusammen mit Ihnen begrüßen wir gerne auch Ihre Tiere. Pension RELAX Přední Hamry 243, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 607 75 80 45 e-mail: relax@vranovnaddyji.cz http://www.relax.vranovnaddyji.cz Ferienhaus „U Ondřeje“ Benátky 229, 671 03 Vranov nad Dyjí Zámecký hotel 8. května 92, 671 03 Vranov nad Dyjí

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

Penzion Chata U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Penzion M a Bungalovy  - Vranovská přehrada Vranovská přehrada - pláž, Vranov n. D. tel.: 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz kapacita: 77 míst, dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje LUX a 60 míst v čtyřlůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením – Penzion M a Bungalovy se nachází na Vranovské přehradě - přímo na pláži. Zařízení: TV SAT, lednice, vlastní kuchyňka, balkon nebo terasa. Možnost stravování v naší nové restauraci s krásným výhledem na jezero a posezení ve vinárně s dětským koutkem. Parkování vozidel - zdarma v oploceném areálu. Penziony a restaurace GAUDEO  Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 88 lůžek – 2-4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod.

Guesthouse Cottage U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Penzion M a Bungalovy  - Vranovská přehrada Vranovská přehrada - pláž, Vranov n. D. tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz capacity: 77 beds in two-, three- and four-bed LUX rooms and 66 beds in four-bed apartments with en-suite facilities – M Guesthouse and Bungalows are located on the Vranov dam – right on the beach. Facilities: satellite TV, fridge, own kitchen, balcony or a terrace. Food available in our new restaurant with a great view of the lake, there is a wine bar too, children’s play area available. Parking is free inside the fenced area. Guesthouses and Restaurants  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 88 beds – 2-4 bed apartments with a kitchenette, fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

Pension Hütte U Rybáře Kopaninky 108, 671 10 Bítov

Hotel Modrá Laguna Chmelnice, Oslnovice 181

Pension M und Bungalows  - Vranovská přehrada Vranovská přehrada - pláž, Vranov n. D. Tel.: +420 731 46 67 39 e-mail: info@penzion-m.cz http://www.penzion-m.cz Kapazität: 77 Betten, Zwei-, Drei- und Vierbettzimmer LUX und 60 Betten in Vierbett-Bungalows mit Bad und WC – Die Pension M und Bungalows liegen an der Frainer Talsperre – direkt am Strand. Einrichtung: TV SAT, Kühlschrank, eigene Küche, Balkon oder Terrasse. Essmöglichkeit in unserem neuen Restaurant mit einer wunderschönen Aussicht auf den See und Besuch der Weinstube mit Kinderecke. Parkplätze gratis im Areal. Pensionen und Restaurants  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 88 Betten – 2-4bettappartements mit eigener Küche, Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang.


46

Hotely a penziony / Hotels, Guesthouses / Hotels, Pensions

Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze www.znojemsko.info

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

nVRANOVSKÁ VES

nVRANOVSKÁ VES

nVRANOVSKÁ VES

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

nŽEROTICE

nŽEROTICE

CAMPY A UBYTOVNY

CAMPS, HOSTELS

CAMPINGPLÄTZE, HERBERGE

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

nBÍTOV

nBÍTOV

nBÍTOV

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

Penzion U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko

Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko

Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec Penzion Retro Vrbovec 49, 671 24

Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec Guesthouse Retro Vrbovec 49, 671 24

Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at otevřeno: restaurace: denně od 9.00, Po a Út: zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandartní snídaně.

nŽEROTICE

Penzion a vinný sklep Lisovna Žerotice, 671 34



penzion vzdálený 10 km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz kapacita: 3 rodinné pokoje, i s možnými přistýlkami, 18 - maximálně 20 lůžek celkem. – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu do Žerotic.

Gymnázium a SOŠPg - ubytovna Alšova 16, 669 02 Znojmo Kemping - Ing. Jiří Buchta Farní 82, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Chata Oslavanka Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Chatová osada Morávia Horka, 671 10 Ubytovna Bítov zátoka Horka Volareza - Chatová osada Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02

Guesthouse U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada

Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

Guesthouse and Wine cellar  “Lisovna” Žerotice, 671 34 guesthouse 10 km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz capacity: 3 family rooms with the possibility of extra beds, 18 max. 20 beds in total. – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia located in Žerotice.

Highschool and SOŠPg - Hostel Alšova 16, 669 02 Znojmo Kemping - Ing. Jiří Buchta Farní 82, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Cottage “Oslavanka” Kopaninky 17, 671 10 Bítov tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Cabin Colony “Morávia” Horka, 671 10 Hostel Bítov zátoka Horka Volareza - Cabin Colony Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion - Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02

Pension U jezera Štítarský les 445, Vranovská přehrada Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Ranč 1/38 Hostěrádky 120, Vranovská Ves, 671 51 Kravsko Jelení farma Ječmeniště Vrbovec 901, 671 24 Vrbovec Pension Retro Vrbovec 49, 671 24

Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di. – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück. Pension und Weinkeller  „Lisovna“ Žerotice, 671 34 Pension, 10 km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz Kapazität: 3 Familienzimmer, ggf. mit Aufbettung, 18 - max. 20 Betten – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren - nach Žerotice.

Gymnázium a SOŠPg - Herberges Alšova 16, 669 02 Znojmo Kemping - Ing. Jiří Buchta Farní 82, 669 02 Znojmo Chata Omicron Horka, 671 07 Hüte „Oslavanka“ Kopaninky 17, 671 10 Bítov Tel.: +420 606 78 21 92, 533 38 60 67 e-mail: jv.ruzicka@volny.cz http://www.dovolena-vranov.net Bungalowkolonie „Morávia“ Horka, 671 10 Herberge Bítov zátoka Horka Volareza - Bungalowkolonie Bítov Horka, 671 07 Uherčice Penzion Camp Havraníky Havraníky 122, 669 02


Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze

47

www.znojemsko.info

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nHLUBOKÉ MAŠŮVKY

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nKŘEPICE

nKŘEPICE

nKŘEPICE

nOBERRETZBACH

nOBERRETZBACH

nOBERRETZBACH

nPULKAU

nPULKAU

nPULKAU

nŠTÍTARY

nŠTÍTARY

nŠTÍTARY

nSUCHOHRDLY

nSUCHOHRDLY

nSUCHOHRDLY

nTĚŠETICE

nTĚŠETICE

nTĚŠETICE

nTRSTĚNICE

nTRSTĚNICE

nTRSTĚNICE

nÚNANOV

nÚNANOV

nÚNANOV

Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel./fax: 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 Kemp u Kudlajze Jevišovice 325, 671 53 Farma Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach nedaleko se nachází Národní park Podyjí tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@utanet.at otevřeno: celoročně – Na terasovitých plochách místa pro kempování ve stínu stromů. V těsné blízkosti Národního parku Thayatal. Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau v blízkosti města Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at otevřeno: celoročně – Voda, odpad a připojení na proud k dispozici. Rekreační zařízení Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Ubytování Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Cyklo - ubytovna Brněnská 127, 669 02 Suchohrdly Ubytovna a jídelna Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice

Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 areál se nachází 5 km od města Znojma tel.: 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka, divoký kanál a další vodní atrakce.

Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 tel./fax: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Camp Veselka Jevišovice 4, 671 53 Kemp u Kudlajze Jevišovice 325, 671 53 Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach National Park Thayatal is nearby tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@ utanet.at open: all year round – Terraced areas offer camping places in shade. Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau located near the town of Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at open: all year round – Water, sewage and electricity connection available. Recreation facility Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Accommodation Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Cyklo - Hostel Brněnská 127, 669 02 Suchohrdly Hostel and cafeteria Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, minifootball, multi-purpose playground with artificial surface.  Outdoor pool “Pohoda” 671 31 Únanov 384 the complex is found 5 km from the town of Znojmo tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Swimming and wellness pool, tobogan, slide, water cave, massage beds, wild canal and other water attractions.

Camping Country Hluboké Mašůvky 257, 671 52 Tel./Fax: +420 515 25 52 49 e-mail: camping-country@cbox.cz http://www.camp-country.com Campingplatz Veselka Jevišovice 4, 671 53 Kemp u Kudlajze Jevišovice 325, 671 53 Farm Trnka Křepice 52, 671 40 Tavíkovice Waldcamping Hubertus Waldstraße 54, 2070 Oberretzbach in der Nähe des Nationalparkes Thayatal Tel.: +43 (0)2942/3238 e-mail: waldcamping.hubertus@ utanet.at Offen: ganzjährig – Liebevoll in Terrassen angelegter Platz mit Laubbäumen umgeben. Campingplatz Pulkau Rat-Cumfe-Straße, 3741 Pulkau Stadtgemeinde Pulkau Tel.: +43 (0)2946/2276, 02946/2579 http://www.pulkau-noe.at Offen: ganzjährig – Wasser-, Kanal- und Stromversorgung. Freizeitanlage Ráj Štítarský les Štítary 501 p. Šumná Unterkunft Štítary Štítary 247, 671 02 Šumná Cyklo - Herberge Brněnská 127, 669 02 Suchohrdly Herberge und Speiselokal Těšetice Těšetice 44, 671 61 Camp Trstěnice Trstěnice, 671 71 Hostěradice Autocamp Únanov 671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag.  Freibad „Pohoda“ 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt Tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massage-betten, Wildfluss und


48

Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze www.znojemsko.info

Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a další sportovní aktivity.

The complex also offers a beach volleyball playgound, tennis and multifunctional playground with artificial surface, children’s playground and other sporting activities.

weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennis-platz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten.

nVÉMYSLICE

nVÉMYSLICE

nVÉMYSLICE

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA BÍTOV

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA CHMELNICE

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA ŠTÍTARSKÝ LES

Kemp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Chatová osada - Papcel Pohoda Vranovská pláž Rekreační zařízení Astra Lančov Vranovská přehrada Lančovská zátoka, 671 03 Vranov nad Dyjí Turistická ubytovna Sportclub Komenského stezka 369, Vranov nad Dyjí

Camp Bítov – Vranovská přehrada 671 10 Bítov tel.: 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Chata U Tří smrčků Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

Camping Vranovská pláž  Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary rekreační areál na hlavní pláži Vranovské přehrady tel.: 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz otevřeno: IV.–IX. – Pořádají se zde velké kulturní akce, např. seriál turnajů ve volejbale a nohejbale Vranovské léto, Miss pláž, Výlov sektu a další.  Chatová osada U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí chaty se nachází u hlavní pláže Vranovské přehrady tel.: 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz otevřeno: V.-IX. – Areál je oplocen a nabízí naprosté soukromí pro ubytované. Parkování automobilů je zdarma a je situováno uvnitř areálu, kam dojedete dle jasně viditelné navigace. Většina chatek je dvoupatrových s venkovním posezením pod krytou pergolou. Rekreační chaty EZO Štítary 440, 671 02 Šumná tel.: 603 97 96 92 e-mail: znojmomorava@seznam.cz

Chata Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Chata Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Chatová osada Slunečnice Štítarský les, Vranovská přehrada

Camp Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Cabin Colony - Papcel Pohoda Vranovská pláž Recteational facility Astra Lančov – Vranov Dam Lančovská zátoka, 671 03 Vranov n. D. Tourist Hostel “Sportclub” Komenského stezka 369, Vranov n. D.

Camp Bítov – Vranov Dam 671 10 Bítov tel.: +420 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Cottage “U Tří smrčků” Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

Camping Vranovská pláž  Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary recreation complex on the main beach of Vranov Dam tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz open: IV.–IX. – Oraginisation of big cultural events, e.g. series of tournaments in volleyball and footballtennis “Vranov summer”, Miss Beach, Sparkling wine fishing etc.  Cabin Colony U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí cabins by the main beach of the Vranov Dam tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz open: V.-IX. – The area is fenced off for a complete privacy for the guests. Car parking is free of charge and is located inside the premises, access is indicated with clearly marked signs. Most chalets have two floors and an outdoor seating area under a pergola. Recreation cabins EZO Štítary 440, 671 02 Šumná tel.: +420 603 97 96 92 e-mail: znojmomorava@seznam.cz

Cottage Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Cottage Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Cabin Colony “Slunečnice” Štítarský les, Vranovská přehrada

Campingplatz Vémyslice Vémyslice, 671 42 Znojmo Bungalowkolonie - Papcel Pohoda Vranovská pláž Freizeitanlage Astra Lančov – Talsperre Vranov Lančovská zátoka, 671 03 Vranov n. D. Touristen Unterkunft „Sportclub“ Komenského stezka 369,Vranov n. D.

Campingplatz Bítov – Talsperre Vranov 671 10 Bítov Tel.: +420 605 84 29 65 e-mail: info@camp-bitov.cz http://www.camp-bitov.cz

Bungalow „U Tří smrčků“ Chata U Tří smrčků, Vranovská přehrada - Chmelnice 42, 671 07 Oslnovice

Camping Vranovská pláž  Vranovská přehrada - pláž, 671 02 Štítary Freizeitanlage auf dem Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 724 10 17 25, 515 29 12 91 e-mail: recepce@vranovska-plaz.cz http://www.vranovska-plaz.cz Offen: IV.–IX. – Es werden hier große Kulturveranstaltungen, z.B. Turnierserie in Volleyball und Fußballtennis Vranovské léto, Miss Strand, Sektausfischen u.a.  Bungalowkolonie U Lesa 671 03 Vranov nad Dyjí Bungalows befinden sich beim Hauptstrand der Talsperre Vranov Tel.: +420 603 23 80 55 e-mail: info@chatyvranov.cz http://www.chatyvranov.cz Offen: V.-IX. – Das Gelände ist umzäunt und bietet absolute Privatsphäre für die Gäste. Parkplatz ist kostenlos und innerhalb des Areals, wohin Sie dank deutlich sichtbarer Navigation hinfinden. Die meisten Gartenhäuser sind zweistöckig mit überdachter Sitzgelegenheit im Außenbereich. Erholungsbungalows EZO Štítary 440, 671 02 Šumná Tel.: +420 603 97 96 92 e-mail: znojmomorava@seznam.cz

Hütte Dolja Vranovská přehrada - Štítarský les 526, Štítary Hütte Vranov Štítarský les 782, Vranovská přehrada Bungalowkolonie „Slunečnice“ Štítarský les, Vranovská přehrada


Campy a ubytovny / Camps, Hostels / Campingplätze

Restaurace / Restaurants / Restaurants

49

www.znojemsko.info

nVÝROVICE

nVÝROVICE

nVÝROVICE

nŽELETICE

nŽELETICE

nŽELETICE

RESTAURANTS

RESTAURANTS

nZNOJMO

nZNOJMO

Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice - obecní ubytovna Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

RESTAURACE

nZNOJMO

Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5 (sportovní hala), 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22, rezervace ubytování 603 82 41 15 v době od 8.00 do 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz otevřeno: Po–Čt 08.00–23.00; Pá 08.00–01.00; So 10.00–01.00; Ne 10.00–22.00. Kuchyně do 22.00 (pátek do 23.00) – Restaurace v klidné části města, s letní terasou a salonkem s krbem, velkoplošná TV v baru, zimní zahrada, výborná kuchyně. Penzion str. 34.

Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice – municipal hostel Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Country Saloon Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Dům na Věčnosti - Galerie, restaurace, hospůdka, klub Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo tel.: 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo nový hotel ve starém Znojmě tel.: 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinotéka a informační centrum znojemského vinařství, hlídané parkoviště, internet na pokoji, úschovna kol, půjčovna kol.

Buffet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, reservation of accommodation +420 603 82 41 15 from 8.00 until 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz open: Mon–Thu 08.00–23.00; Fri 08.00–01.00; Sat 10.00–01.00; Sun 10.00–22.00. Meals until 22.00 – Restaurant in a quiet part of the town, with summer terrace and a lounge with fireplace, large screen TV in the bar, winter garden, delicious cuisine. Pension page 34. Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Country Saloon Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Dům na Věčnosti - Gallery, Restaurant, Pub, Club Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo a new hotel in Old Znojmo tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Wine shop and Information Centre of the Znojmo winery, guarded parking, internet in rooms, bike storage, bike hire.

 Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel v okrajové části města tel.: 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz kapacita: restaurace 70 míst, vinárna 90 míst, snackbar 25 míst, 2 salonky, 15 míst, otevřeno: nonstop – Každý pokoj je vybaven minibarem, televizorem, telefonem a radiobudíkem.

 Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo hotel at the edge of the town tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz capacity: restaurant 70 seats, wine-bar 90 seats, snackbar 25 seats, 2 lounges 15 seats, open: non–stop – All rooms are equipped with minibar, TV, telephone and radio-alarm.

Autocamping Výr Výrovice 95, 671 34 Horní Dunajovice Želetice - Gemeindeherberge Želetice 157, 671 34 Horní Dunajovice

Bufet Masarykovo nám. 16, 669 02 Znojmo Café Cappuccino Pražská 25a, 669 02 Znojmo Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 08 22, Zimmer buchen am telefon +420 603 82 41 15 ab 8.00 bis 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Offen: Mo–Do 08.00–23.00; Fr 08.00–01.00; Sa 10.00–01.00; So 10.00–22.00. Küche bis 22.00 – Restaurant im ruhigen Teil der Stadt, mit der Sommerterrasse und einem Salon mit offenem Kamin, Breitbild TV in der Bar, Wintergarten, ausgezeichnete Küche. Pension S. 34. Cantina Pizza Bistro Dolní Česká 22, 669 02 Znojmo Corso Znojmo Pizzerie Jana Palacha 1267/1, 669 02 Znojmo Country Saloon Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Dům na Věčnosti - Galerien, Restaurants, Kneipen, Clubs Velká Mikulášská 463/11, 669 02 Znojmo Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Hotel Katerina ****  Na Valech 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 702 20 77 77 e-mail: recepce@hotelkaterina.cz http://www.hotelkaterina.cz  Hotel Lahofer Veselá 13, 671 00 Znojmo neues Hotel im alten Znojmo Tel.: +420 515 22 03 23 e-mail: hotel@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinothek und Informationszentrum des Znaimer Weinbaues, überwachter Parkplatz, Internet im Zimmer, Aufbewahrung und Verleih der Fahrräder.  Hotel N *** Přímětice 62, 669 04 Znojmo Hotel auf dem Stadtrand Tel.: +420 515 22 81 64 e-mail: manager@hoteln.cz http://www.hoteln.cz Kapazität: Restaurant 70 Plätze, Weinstube 90 Plätze, Snackbar 25 Plätze, 2 Salon 15 Plätze, Offen: nonstop – Jedes Zimmer ausgestattet mit Minibar, TV, Telefon und Radiowecker.


50

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

Hotel Prestige ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz kapacita: 120–250 míst otevřeno: nonstop – 4 kongresové sály, směnárna, wellness programy: sauna, fitcentrum, bazén, vířivka, solarium, parní kabina, masáže, půjčovna kol.

Hotel Prestige ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz capacity: 120–250 seats open: non-stop – Congress halls, exchange office, wellness programmes: sauna, fitness, swimming pool, whirlpool, solarium, steam cabin, massages, bike hire.

Hotel U Divadla ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo ubytování v centru Znojma tel.: 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Domácí kuchyně, konferenční prostory, firemní akce. Illegal Bar Sokolská 1271/18, 669 02 La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum bufet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum restaurace Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Penzion Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza U Aralky Pražská ul. , 669 02 Znojmo Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Pohostinství Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Restaurace a pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurace Diana MUDr. Janského 3366/8, 669 02 Znojmo Restaurace KUŽELNA Melkusova 42, 669 02 Znojmo Restaurace na České Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurace Styl Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo Restaurace u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: 777 34 02 19 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurace U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo

Hotel “U Divadla” ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo accommodation in the centre of Znojmo tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Home-made food, conference facilities, corporate events. Illegal Bar Sokolská 1271/18, 669 02 La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum buffet Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Guesthouse and restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 731 44 81 28 , 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza “U Aralky” Pražská ul., 669 02 Znojmo Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Inn Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Restaurant and pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurant Diana MUDr. Janského 3366/8, 669 02 Znojmo Restaurant “KUŽELNA” (bowling) Melkusova 42, 669 02 Znojmo Restaurant na České Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurant Styl Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 34 02 19 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo

Hotel Prestige ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz Kapazität: 120–250 Plätze Offen: nonstop – 4 Kongressäle, Wechselstube, Wellnessprogramme: Sauna, Fitnesszentrum, Schwimmbad, Whirlpool, Solarium, Dampfbad, Massage, Fahrradverleih. Hotel „U Divadla“ ***  nám. Republiky 16, 669 02 Znojmo Unterkunft im Stadtzentrum von Znojmo Tel.: +420 515 22 45 16 e-mail: recepce@udivadlahotel.cz http://www.udivadlahotel.cz – Hausmacherküche, Konferenzräume, Firmenveranstaltungen. Illegal Bar Sokolská 1271/18, 669 02 La Casa Navarra Kovářská 10, 669 02 Znojmo M-Centrum Büfett Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo M-Centrum Restaurant Slepičí trh 7, 669 02 Znojmo Pension und Restaurant Eva Na Bojišti 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 731 44 81 28, 602 62 73 65 e-mail: penzion.eva.zn@seznam.cz http://www.penzion-eva.kvalitne.cz Pizza „U Aralky“ Pražská ul., 669 02 Znojmo Pizzerie Contessa Pražská 86, 669 02 Znojmo Gasthaus Polehňa Přímětice 60, 669 04 Znojmo Restaurant und Pizzerie Praha Pražská 2a, 669 02 Znojmo Restaurant Diana MUDr. Janského 3366/8, 669 02 Znojmo Restaurant “KUŽELNA” (Kegelbahn) Melkusova 42, 669 02 Znojmo Restaurant na České Dolní Česká 6, 669 02 Znojmo Restaurace Penzion U Huberta Horní Česká 230/16, 669 02 Znojmo Restaurant Styl Dukelských Bojovníků 133, 669 02 Znojmo Restaurant u Radnice Zelenářská 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 777 34 02 19 e-mail: restaurace.uradnice@gmail.com http://restaurace-uradnice.webnode.cz Restaurant U Zlaté konve Masarykovo nám. 9, 669 02 Znojmo

nBÍTOV

nBÍTOV

nBÍTOV

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nČÍŽOV

nČÍŽOV

nČÍŽOV

Restaurace Na Špici Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Pivnice U Hrušků Chvalovice 152, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná

Restaurant “Na Špici” Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Beerhouse U Hrušků Chvalovice 152, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná

Restaurant „Na Špici“ Bítov-Horka 115, 671 10 Bítov Bierhaus U Hrušků Chvalovice 152, 669 02 Znojmo Ubytování a pohostinství U Švestků Čížov 153, 671 02 Šumná


Restaurace / Restaurants / Restaurants

51

www.znojemsko.info

nDIETMANNSDORF

nDIETMANNSDORF

nDIETMANNSDORF

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nHARDEGG

nHARDEGG

nHARDEGG

nHATĚ

nHATĚ

nHATĚ

Penzion Weinstöckl*** (Vinný keř) Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy. Snídaňový bufet, pokoj s TV, dětské hřiště, ochutnávka vín, zahrada.

Restaurace Penzion Zátiší Vilová 459, 671 82 Dobšice Hostinec Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede otevřeno: Restaurace otevřena denně, v době od listopadu do března, zavřeno v úterý – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze. Ochutnávky vín. Česká restaurace Freeport, Hatě tel.: 515 25 00 60 http://www.freeport.cz/ceska-restaurace, www.freeport.at/ceska-restaurace – Tradiční česká kuchyně s nabídkou značkových znojemských vín a plzeňského piva. Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf speciality z celého světa, Kuba bar, terasa na křídle http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf domácí kuchyně, krajová jídla, příjemná obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizzerie, čína, cukrárna, tradiční kuchyně http://www.excaliburcity.com otevřeno: Po-Ne: 9.00-21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf rytířské menu, masové speciality, dobová obsluha http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop Hotel ITVV Duty Free Hatě ***  Chvalovice - Hatě 200 ubytování v tříhvězdičkovém hotelu tel.: 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz otevřeno: nonstop – Značková parfumerie, restaurace, cukrárna, spodní prádlo, bižuterie, módní doplňky.

Guesthouse s´ Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Bed and breakfast, half-board, full-board, rooms with TV and en-suite bathroom, discounts for children, breakfast buffet, playground, wine tasting, garden. Restaurant Guesthouse “Zátiší” Vilová 459, 671 82 Dobšice Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg English speaking staff tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede open: daily; closed on Tuesdays between November and March – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tasting. Česká restaurace Freeport, Hatě tel.: +420 515 25 00 60 http://www.freeport.cz/ceskarestaurace, www.freeport.at/ceskarestaurace – Traditional Czech cuisine with signature Znojmo wines and Pilsner beer. Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf specialities from the whole world, Cuba bar, terrace on the wing http://www.excaliburcity.com open: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf home cuisine, local specialities, pleasant atmosphere http://www.excaliburcity.com open: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf pizza, china, sweetshop, traditional cuisine http://www.excaliburcity.com open: Mo-Su: 9.00-21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf knights’ menu, meat specialities, staff in costumes http://www.excaliburcity.com open: nonstop Hotel “ITVV Duty Free Hatě ***”  Chvalovice - Hatě 200 accommodation in a three star hotel tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz open: non-stop – Brand perfumery, restaurant, sweet shop, lingerie, jewellery, accessories.

Pension s´ Weinstöckl*** Dietmannsdorf 82-83, 2051 Dietmannsdorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/27119 e-mail: office@weinstoeckl.com http://www.weinstoeckl.com – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/ /Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, Frühstücksbuffet, Zimmer mit TV, Englisch, Kinderspielplatz, Weinverkostung, Garten. Restaurant Pension „Zátiší“ Vilová 459, 671 82 Dobšice Gasthof Hammerschmiede *** Vorstadt 8, 2082 Hardegg Englisch Tel.: +43 (0)2949/8263 e-mail: hammerschmiede@gmx.at http://www.tiscover.at/gasthofhammerschmiede Offen: täglich geöffnet, Nov. - März: Dienstag Ruhetag – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Česká restaurace Freeport, Hatě Tel.: +420 515 25 00 60 http://www.freeport.cz/ceskarestaurace, www.freeport.at/ceskarestaurace – Traditionelle tschechische Küche mit einem reichhaltigen Angebot an Weinen aus der Gegend rund um Znaim sowie Pilsnerbier. Excalibur City - Flugzeug - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Spezialitäten aus der ganzen Welt, Cuba Bar, Terrasse am Flügel http://www.excaliburcity.com Offen: 10.30–21.00 Excalibur City - Heuriger Hatě/Kleinhaugsdorf Hausmannskost regionale Speisen, angenehme Bedienung http://www.excaliburcity.com Offen: 10.00–21.00 Excalibur City - Phönix - Restaurant Hatě/Kleinhaugsdorf Pizzeria, China, Creperie, tradizionelle Küche http://www.excaliburcity.com Offen: Mo-So: 9.00-21.00 Excalibur City - zur Tafelrunde Hatě/Kleinhaugsdorf Rittermenü, Fleischspezialitäten, historische Kostüme http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop Hotel „ITVV Duty Free Hatě ***“  Chvalovice - Hatě 200 Unterkunft im Dreisternhotel Tel.: +420 515 23 05 90 e-mail: recepce.hate@itvv.cz http://www.itvv.cz Offen: nonstop – Markenparfumerie, Restaurant, Konditorei, Unterwäsche, Bijouterie, Modeaccesoires.


52

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

Hotel Savannah ****deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo zážitky v každém smyslu tel.: 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com kapacita: 70 dvoulůžkových pokojů a 6 apartmá. – Konferenční sály až pro 250 osob. Na české straně bývalého hraničního přechodu Hatě-Kleinhaugsdorf a téměř na dohled od středověkého města Znojma otevírá svou náruč hotel Savannah****deluxe. Noblesní a originální interiér vstupní haly, hotelové restaurace, pokojů i kongresových sálů lahodí zraku hostů a splňuje jejich nej-náročnější požadavky na pobyt plný zážitků.

Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Immersive experiences tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com capacity: 70 double rooms and 6 apartments. – On the Czech side of the former border crossing Hatě - Kleinhaugsdorf and almost at sight from the Medieval town of Znojmo lies the Savannah**** deluxe hotel. An elegant and original interior of the entry hall, hotel restaurant, rooms and meeting rooms pleases the eye of the guests and offers the highest standard for a stay full of memorable experiences.

KFC Freeport, Hatě tel.: 724 61 10 96 http://www.freeport.cz/kfc Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě tel.: 720 34 76 64 http://www.freeport.cz/pizzeria-lenuzzi

KFC Freeport, Hatě tel.: +420 724 61 10 96 http://www.freeport.at/kfc Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě tel.: +420 720 34 76 64 http://www.freeport.at/pizzeria-lenuzzi

Hotel Savannah **** deluxe  Chvalovice - Hatě 198, 669 02 Znojmo Erlebnisse in jedem Sinn Tel.: +420 515 28 40 84 e-mail: hotel@hotel-savannah.com http://www.hotel-savannah.com Kapazität: 70 Zweibettzimmer und 6 Appartements. – An der tschechischen Seite des ehemaligen Grenzübergangs Hatě - Kleinhaugsdorf und in der Nähe von der mittelalterlichen Stadt Znojmo heißt seine Gäste das Hotel Savannah****deluxe herzlich willkommen. Das noble und originelle Interieur der Eingangshalle, des Hotelrestaurants, der Zimmer und Kongresssäle begeistert alle Gäste und erfüllt ihre anspruchsvollen Wünsche auf einen Aufenthalt mit vielen Erlebnissen. KFC Freeport, Hatě Tel.: +420 724 61 10 96 http://www.freeport.at/kfc Pizzeria Lenuzzi Freeport, Hatě Tel.: +420 720 34 76 64 http://www.freeport.at/pizzeria-lenuzzi

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

nHAVRANÍKY

nHEVLÍN

nHEVLÍN

nHEVLÍN

nHNANICE

nHNANICE

nHNANICE

Restaurace Tři Koruny Havraníky 130, 669 02 Znojmo Hostinec Formanka Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna, wellness tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz kapacita: 200 míst otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Krásný hotelový komplex, který se nachází osm kilometrů jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem.

Restaurant “Tři Koruny” Havraníky 130, 669 02 Znojmo Inn ”Formanka” Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, wellness tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz capacity: 200 seats open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4 & ½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination.

Restaurant „Tři Koruny“ Havraníky 130, 669 02 Znojmo Gasthaus „Formanka“ Hevlín 53, 671 69 Laa Bomba Shopping Center  Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke, Wellness Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com AD ASTRA Hnanice - Fa Herzig Hnanice 100, 671 22 Šatov Hotel HAPPY STAR ****  Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Kapazität: 200 Plätze Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.  Hotel Vinice Hnanice - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum.

nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU Restaurace Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurace Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant Fontána nám. Míru 6, 671 67 Hrušovany n. J. Restaurant Grand Italia Nádražní 607, 671 67 Hrušovany n. J.


Restaurace / Restaurants / Restaurants

53

www.znojemsko.info

Restaurace U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

Restaurant U Svídů Nádražní 290, 671 67 Hrušovany n. J.

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

nLESNÁ

nLESNÁ

nLESNÁ

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nPULKAU

nPULKAU

nPULKAU

Kulturně - sportovní centrum SÝPKA Jevišovice 102, 671 53 Hotel Weiss  671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu  klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno-Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz kapacita: 45 míst restaurace, 30 míst terasa, 60 míst sklepní vinárna – Hotel roku 2012 Regional winner Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Vinný restaurant U Bazalů Lechovice 98, 671 63 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 ubytování, restaurace, muzeum tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností. Vinařství Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání. Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurace a vinárna U Blondýny Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov Pension a restaurace Blanka  Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo penzion se nachází v centru vinných sklípků tel.: 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz kapacita: kuřácké 50 osob, nekuřácké 60 osob, v sobotu a neděli v době podávání obědů se nekouří i v kuřácké části – Vlastní uzamykatelné parkoviště, úschovna kol, možnost využití dvojgaráže a to vše zdarma. Na každém pokoji TV, Wifi, minibar. Nekuřácké prostředí. Klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu. La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc

Sporting and cultural centre “SÝPKA” Jevišovice 102, 671 53 Hotel “Weiss”  671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno - Znojmo tel.: recepce + 420 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz capacity: 45 seats restaurant, 30 seats summer garden, 60 seats cellar – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. Wine restaurant “U Bazalů” Lechovice 98, 671 63 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 Accommodation, restaurant, museum tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts. Winery Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too. Bistro Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurant and wine bar “U Blondýny” Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov

Guesthouse and restaurant  “Blanka” Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo guesthouse in the centre of wine cellars tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz capacity: smoking - 50 persons, nonsmoking 60 persons – Private enclosed parking lot, bike storage, double garage – all that for free. All rooms with TV, Wifi, minibar. Non-smoking. La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc

Sport - Kulturzentrum „SÝPKA“ Jevišovice 102, 671 53 Hotel „Weiss“  671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno - Znojmo Tel.: recepce +420 602 22 23 60 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz Kapazität: 45 Plätze Restaurant, 30 Plätze Sommergarten, 60 Plätze Keller – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. Weinrestaurant „U Bazalů“ Lechovice 98, 671 63 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Unterkunft, Gaststätte, Museum Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten. Weinkeller Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Minuten von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen. Schnellimbiss Kolis Znojemská 389, 672 01 Moravský Krumlov Restaurant und Weinstube „U Blondýny“ Břízová 250, 672 01 Moravský Krumlov Pension und Restaurant  „Blanka“ Nový Šaldorf 164, 671 81 Znojmo Pension im Weinkellerzentrum Tel.: +420 515 22 79 35, 606 79 00 70 e-mail: blanka-velebova@centrum.cz http://www.pension-blanka.cz Kapazität: Raum für Raucher 50 Pers., für Nichtraucher 60 Pers. – Eigener absperrbarer Parkplatz, Aufbewahrung der Fahrräder, mögliche Verwendung von Doppelgarage und das alles gratis. In jedem Zimmer TV, Wifi, Minibar. Nichtraucherräume. La Cantina Rathausplatz 9, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)650/470 86 46 e-mail: reservierung@lacantina.cc


54

Restaurace / Restaurants / Restaurants www.znojemsko.info

Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487

nRETZ

Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz rozmazlíme Vás naší typickou kuchyní tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at otevřeno: od 8.00 do 22.00 hod., teplá kuchyně od 11.30 do 21.00, v pondělí zavřeno – Naše speciality: hovězí maso z vlastního skotu - pečená svíčková, sezónní jídla. Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz snoubení mnohostranné nabídky tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Možnost odborných seminářů.

Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27487

nRETZ

Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz we will spoil you with our traditional dishes tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at open: from 8 a.m. to 10 p.m., kitchen opened from 11.30 a.m. to 9 p.m., closed on Mondays – Our signature dishes: beef reared on our farms – roast beef with sauce, seasonal dishes. Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz a multi-purpose establishment tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Offering catered events and seminars.

Zum Jagawirt - Familie Karl Hauptstraße 43, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27487

nRETZ

Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Schlossgasthaus Brand Schlossplatz 5, 2070 Retz wir verwöhnen Sie mit typischer regionaler Küche Tel.: +43 (0)2942/24 94 e-mail: brand.lisi@aon.at http://www.schlossgasthaus-brand.at Offen: von 8.00 bis 22.00 Uhr, warme Küche von 11.30 bis 21.00, am Montag geschlossen – Unsere Spezialitäten vom Dexterrind aus eigener Rinderhaltung wie Gebackene Beiried, Gekochtes Rindfleisch und Rindsbraten, sowie saisonale Gerichte. Weinquartier - Pollak Hauptplatz 4-5, 2070 Retz hier bündeln sich vielfältige Angebote Tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: pollak@weinquartier.co.at http://www.weinquartier.co.at – Fachseminare.

nŠATOV

nŠATOV

nŠATOV

nÚNANOV

nÚNANOV

nÚNANOV

nUNTERRETZBACH

nUNTERRETZBACH

nUNTERRETZBACH

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

nVRANOVSKÁ PŘEHRADA PLÁŽ

Rodinná restaurace a penzion U Fandy Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz Restaurace a pizzerie U Molíků Únanov 11, 671 31 Pollak´s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at otevřeno: St: 17.00-24.00, Čt - So: 10.0024.00, Ne a svátky: 10.00-17.00, Po a Út: zavřeno. Kuchyně otevřena: 11.30-14.00, 17.30 - 21.00 Restaurace U Vodnáře Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Penziony a restaurace  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž spokojená dovolená na Vranově - to je penzion Gaudeo tel.: 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz kapacita: 100 míst – 2–4 lůžkové apartmány s vlastní kuchyňkou, ledničkou, koupelnou, WC a balkónem. Každý pokoj je vybaven TV se satelitním příjmem. Cyklistům nabízí úschovnu kol. Samozřejmostí je i vlastní parkoviště přímo u penzionu. Pro chladnější období jsou pokoje vybaveny přímotopy. Každý apartmán má přímý samostatný vchod.

Family Restaurant and Pension„U Fandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz Restaurant and pizzeria “U Molíků“ Únanov 11, 671 31 Pollak´s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at open: Wed 17.00 -24.00, Thu – Sat 10.0024.00, Sundays and public holidays 10.0017.00, Closed on Mon and Tue. Please note that food is served at 11.30 - 14.00 Restaurant “U Vodnáře” Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Guesthouses and Restaurants  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž nice holiday at Vranov – it is the Gaudeo guesthouse tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz capacity: 100 seats – 2–4 bed apartments with a kitchenette, fridge, bathroom, WC and balcony. All rooms have TV and satellite. Storage of bikes for cyclist. Of course we also have a private parking lot right next to the guesthouse. In cooler days rooms have heaters. All apartments have individual entrances.

FamilienrestaurantundPension„UFandy“ Šatov 355, 671 22 Šatov Tel.: +420 733 22 45 49 e-mail: heurigen.fanda@seznam.cz http://www.penzionufandy.cz Restaurant und Pizzeria „U Molíků“ Únanov 11, 671 31 Pollak´s Retzbacher Hof Bahnstraße 1, 2074 Unterretzbach Tel.: +43 (0)2942/20171 e-mail: pollak@retzbacherhof.at http://www.retzbacherhof.at Offen: Mi 17.00-24.00, Do - Sa 10.0024.00, SO und Feiertag 10.00-17.00, Mo und Di Ruhetag. Küchenzeiten: 11.30-14.00, 17.30-21.00 Restaurant „U Vodnáře“ Bítovská 143, 671 03 Vranov nad Dyjí

Pensionen und Restaurants  GAUDEO Vranovská přehrada - pláž zufriedener Urlaub in Vranov – das ist die Pension. Gaudeo Tel.: +420 774 86 98 40 e-mail: recepce@penzionygaudeo.cz http://www.penzionygaudeo.cz Kapazität: 100 Plätze – 2–4bettappartements mit eigener Küche, Kühlschrank, Bad, WC und Balkon. Jedes Zimmer ausgestattet mit TV mit Satanlage. Für Radfahrer – Radaufbewahrung. Selbstverständlich ist auch Parkplatz direkt bei der Pension. Für kühlere Tage sind die Zimmer mit Heizkörpern ausgestattet. Jedes Appartement hat eigenen Eingang.


Restaurace / Restaurants / Restaurants

Kavárny / Coffee Shops / Kaffeehäuser

55

www.znojemsko.info

nVRANOVSKÁ VES

nVRANOVSKÁ VES

nVRANOVSKÁ VES

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

KAVÁRNY

COFFEE SHOPS

KAFFEEHÄUSER

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurace HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf možnost domluvit se anglicky tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at otevřeno: restaurace: denně od 9.00, Po a Út: zavřeno – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, komfortní pokoje se sprchou a WC, dětské slevy, nadstandardní snídaně.

Cafe Hall F. J. Curie 5 (sportovní hala), 669 02 Znojmo Cafe Muzeum Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo Café Paris Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 08 22, rezervace ubytování 603 82 41 15 v době od 8.00 do 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz otevřeno: Po–Čt 08.00–23.00; Pá 08.00–01.00; So 11.00–24.00; Ne 11.00–22.00. Kuchyně do 22.00 (pátek do 23.00) – Restaurace v klidné části města, s letní terasou a salonkem s krbem, velkoplošná TV v baru, zimní zahrada, výborná kuchyně. Penzion s parkovacím místem. Ubytování včetně snídaně. Cafe U Michala Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Cukrárna-kavárna BRTNÍK Obroková 282/21, 669 02 Znojmo Čajovna Procitni Chechtej se Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Čajovna U starého ohně Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo

Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurant HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf English speaking staff tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at open: daily from 9.00, closed on Mon and Tue – Bed and breakfast, half-board, fullboard, rooms with en-suite bathroom, discounts for children, luxury breakfast.

Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe “Muzeum” Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo Café Paris Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 08 22, reservation of accommodation +420 603 82 41 15 from 8.00 until 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz open: Mon–Thu 08.00–23.00; Fri 08.00–01.00; Sat 11.00–24.00; Sun 11.00–22.00. Meals until 22.00 (Friday until 23.00) – Restaurant in a quiet part of the town, with summer terrace and a lounge with fireplace, large screen TV in the bar, winter garden, delicious cuisine. Pension with parking. Cafe “U Michala” Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Confetionery – Coffee shop BRTNÍK Obroková 282/21, 669 02 Znojmo Tearoom Procitni “Chechtej se” Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Tearoom “U starého ohně” Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo

Hotel Club Vranovská Ves 38, 671 51 Kravsko Tel.: +420 515 25 85 38 e-mail: hotelclub@iol.cz http://www.hotelclub.cz Restaurant HAM - HAM Vranovská ves, 671 51 Kravsko Retzerlandhof **** Rodina Graf, Nr 174, 2051 Zellerndorf Englisch Tel.: +43 (0)2945/2245 e-mail: graf@retzerlandhof.at http://www.retzerlandhof.at Offen: täglich ab 9.00, Ruhetage Mo und Di – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Komfortzimmer – Bad/Dusche und WC am Zimmer, Kinderermässigung, erweitertes Frühstück.

Cafe Hall F. J. Curie 5, 669 02 Znojmo Cafe „Muzeum“ Přemyslovců 8, 669 02 Znojmo Café Paris Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Cafe Pepe 33 Vídeňská 3, 669 02 Znojmo Cafe Restaurant Phoenix  Bezručova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 08 22, Zimmer buchen am telefon +420 603 82 41 15 ab 8.00 bis 20.00 e-mail: lena.sterbova@centrum.cz http://www.cafe-phoenix.cz Offen: Mo–Do 08.00–23.00; Fr 08.00–01.00; Sa 11.00–24.00; So 11.00–22.00. Küche bis 22.00 (Freitag bis 23.00) – Restaurant im ruhigen Teil der Stadt, mit der Sommerterrasse und einem Salon mit offenem Kamin, Breitbild TV in der Bar, Wintergarten, ausgezeichnete Küche. Pension mit Parkplatz. Café „U Michala“ Divišovo nám. 12, 669 02 Znojmo Cafetony - Oxalis Horní Česká 33, 669 02 Znojmo Chez Martine Malá Michalská 6, 669 02 Znojmo Konditorei – Café BRTNÍK Obroková 282/21, 669 02 Znojmo Teestube Procitni „Chechtej se“ Horní náměstí 10, 669 02 Znojmo Teestube „U starého ohně“ Staré Město 109/1, 669 02 Znojmo DECI DECI Pražská 25, 669 02 Znojmo Tel.: +420 777 60 63 67 E-mail: renevratil@gmail.com http://www.decideci.cz Hotel Bermuda *** Mariánské nám. 10, 669 02 Znojmo Kavárna Anna, U Černého psa Kovářská 6, 669 02 Znojmo


56

Kavárny / Coffee Shops / Kaffeehäuser

Vinařství / Wine-Growing / Weinbau www.znojemsko.info

Kavárna Galerie - Dům umění Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Kavárna U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4, 669 02 Znojmo tel.: 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Čokoláda, káva, čaje, dezerty, speciality. Kavárna U radnice Obroková 10, 669 02 Znojmo Kavárna Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

nHATĚ

Coffee Day Café a Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě tel.: 515 25 01 60 http://www.freeport.cz/coffee-day-cafe, www.freeport.at/coffee-day-cafe – Kavárna s širokým výběrem nejrůznějších káv, od klasické, espresa až po cappuccino a latté kávy, dále ovocné šťávy a koktejly, lahodné dezerty a zmrzlinové poháry. Originální design kaváren, vysoký standard nabízených služeb, kvalitní produkty a příjemná obsluha je zárukou spokojenosti návštěvníka. Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě tel.: 722 43 33 58 http://www.freeport.cz/santorakaffeehaus – Zákazníci, kteří jsou unaveni z nákupů si mohou dobít energiji u kávy a zákusku či dortu.

Coffee shop Galerie – “Dům umění” Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Coffee shop U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4 , 669 02 Znojmo tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Chocolate, coffee, tea, desserts, specialties. Coffee shop „U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo Coffee shop “Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Guesthouse Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

nHATĚ

Coffee Day Café and Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě tel.: +420 515 25 01 60 http://www.freeport.cz/coffee-day-cafe, www.freeport.at/coffee-day-cafe – A coffee house with a wide selection of coffees, including espresso, cappuccino and latte amongst others, fruit juices and smoothies, delicious desserts and ice cream sundaes. An original interior design, high standard of services, quality products and pleasant service guarantee satisfaction of all customers. Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě tel.: +420 722 43 33 58 http://www.freeport.at/santorakaffeehaus – Shoppers can refresh and restore their energy levels with our coffee and cake.

Café Galerie – „Dům umění“ Masarykovo nám. 11, 669 02 Znojmo Coffee U Mlsného kocoura  Velká Mikulášská 4, 669 02 Znojmo Tel.: +420 606 43 53 55 e-mail: info@mlsnykocour.com http://www.mlsnykocour.com – Schokolade, Kaffee, Tee, Desserts, Spezialitäten. Coffee shop “U radnice“ Obroková 10, 669 02 Znojmo Coffee shop „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo La Familia Café Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo Pension Cafe Kulíšek Velká Michalská 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 608 81 13 13, 608 57 70 50 e-mail: cafekulisek@seznam.cz http://www.pensionkulisek.cz

nHATĚ

Coffee Day Café und Coffee Day Tea Bar Freeport, Hatě Tel.: +420 515 25 01 60 http://www.freeport.cz/coffee-day-cafe, www.freeport.at/coffee-day-cafe – Unsere beiden Cafés bieten Ihnen eine breite Auswahl an verschiedensten Kaffee-Variationen: von Mocca über Espresso bis hin zum "Kappuziner" und dem Café Latte. Natürlich erhalten Sie bei uns auch Fruchtsäfte und Cocktails, leckere Desserts und Eisbecher. Santora Kaffeehaus Freeport, Hatě Tel.: +420 722 43 33 58 http://www.freeport.at/santorakaffeehaus – Bei Kaffee und Kuchen können Sie hier eine Shopping-Pause genießen und frische Energie tanken.

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nRETZ

nRETZ

nRETZ

VINAŘSTVÍ

WINE-GROVING

WEINBAU

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. Elmer´s kavárna - cukrárna Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at otevřeno: Po–So: 8.00–18.30, Ne a svátky: 9.00–18.30, Út: zavřeno Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt–So 16.00–24.00 hod., Ne 16.00–22.00 hod., Út a St zavřeno

Hotel Prestige ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu

Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. Elmer´s coffee house – cake shop Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at open: Mon–Sat 8.00–18.30, Sunday and holidays 9.00–18.30, closed on Tuesdays Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00–24.00, Sun 16.00–22.00 hod., closed on Tue and Wed

Hotel Prestige ****  Pražská 100, 669 02 Znojmo four star hotel accommodation

Caffe Bar La Passion Náměstí 103, 671 28 Jaroslavice Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. Elmer´s Café - Konditorei Nora Zaiser, Hauptplatz 7, 2070 Retz Tel.: +43 (0)699/111 422 33 http://www.elmers-cafe.at Offen: Mo–Sa von 8.00–18.30, Sonntag und Feiertag von 9.00–18.30, Dienstag Ruhetag Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do–Sa 16.00–24.00 Uhr, So 16.00–22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen

Hotel Prestige **** Pražská 100, 669 02 Znojmo Unterkunft im Viersternhotel




Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken

57

www.znojemsko.info

tel.: 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz otevřeno: nonstop – 4 kongresové sály, směnárna, wellness programy: sauna, fitcentrum, bazén, vířivka, solarium, parní kabina, masáže, půjčovna kol. Informační centrum VOC ZNOJMO  s ochutnávkou vín a vyhlídkou Kollárova ulice, 669 01 Znojmo tel.: 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben 2016 – říjen 2016 – Přízemí Vlkovy věže: Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, prodej vstupenek na věž, ochutnávka vín ze speciálního vinného baru. Vstup na věž bez ochutnávky: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou bez průvodce - dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Min. 2 osoby, max. 14 osob. S ochutnávkou vín VOC ZNOJMO: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou a s ochutnávkou - 5 vzorků vín VOC ZNOJMO 150 Kč. Min. 2 osoby, max. 14 osob. V případě zájmu je možné si objednat objednávku vín VOC ZNOJMO individuálně.

tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz open: non-stop – Congress halls, exchange office, wellness programmes: sauna, fitness, swimming pool, whirlpool, solarium, steam cabin, massages, bike hire. Information Centre VOC ZNOJMO   with view and wine degustation Kollárova ulice, 669 01 Znojmo tel.: +420 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April 2016 – October 2016 – Vlk’s Tower ground-floor: Information about wineries and wine events in Znojmo and the surrounding area, sale of tickets for the tower, wine tasting in a special wine bar. Entrance fees without wine tasting: access to the tower / viewing pad without a guide - adults 20 Kč, children under 15free of charge. Min. 2 people, max. 14people. With VOC ZNOJMO wine tasting: access to the tower / viewing pad with wine tasting - 5 VOC ZNOJMO samples 150Kč. Min. 2 people, max. 14 people. Individual wine tasting sessions can be arranged upon request.

 Vinárna U Kaplana U Branky 6, 669 02 Znojmo v atraktivním prostředí středověkého sklepa a dvora tel.: 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz otevřeno: denně – Nabízíme výběr nejlepších vín znojemských vinohradů.  Vinárna U krále Jana Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 45 95 e-mail: info@hotel-prestige.cz  Vinařství Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo vinařská firma se sídlem v Dobšicích u Znojma tel.: 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Vinařství LAHOFER spolu s firmou Vinice LAHOFER obhospodařuje na Znojemsku 430 ha na tratích Babičák, U Hájku, Volné pole či Lampelberg. Tam umístilo vinařský program „Mějte svoji hlavu“. Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic, uměleckého řezbáře Jana Lahofera.

Wine bar “U Kaplana”  U Branky 6, 669 02 Znojmo attractive location in a Medieval cellar and courtyard tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz open: daily – We offer a selection of top wines from Znojmo’s vineyards.  Wine Bar “U Krále Jana” Pražská 100, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: info@hotel-prestige.cz  Winery Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo winery with a seat in Dobšice near Znojmo tel.: +420 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – LAHOFER winery together with Vinice LAHOFER company manages 430 ha of vineyards in the Znojmo region, including Babičák, U Hájku, Volné pole or Lampelberg. Its wine programme “Keep your head on” is located there. The winery’s name was inspired by a native from Dobšice, artistic woodcarver Josef Lahofer. Vinotheque Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín - vinotheque  of the Znojmo wine-growing region Vinotéka Vínovín, Pražská street in gardens, 669 02 Znojmo (direction exit Praha – 150 m right behind OMV) the biggest wine shop of the Znojmo wine-growing region. tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz open: daily 9.00–20.00

Vinotéka Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín - vinotéka znojemské  vinařské oblasti Vinotéka Vínovín, Pražská ulice v zahrádkách, 669 02 Znojmo (směr exit Praha - 150 m za ÖMV vpravo) největší vinotéka znojemské vinařské oblasti. tel.: 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz otevřeno: denně 9.00–20.00

Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: recepce@hotel-prestige.cz http://www.hotel-prestige.cz Offen: nonstop – 4 Kongressäle, Wechselstube, Wellnessprogramme: Sauna, Fitnesszentrum, Schwimmbad, Whirlpool, Solarium, Dampfbad, Massage, Fahrradverleih. Informationszentrum VOC ZNOJMO  mit Weinprobe und Ausblick Kollárova ulice, 669 01 Znojmo Tel.: +420 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April 2016 – Oktober 2016 – Das Erdgeschoss des Vlkova Turms: Informationen zum Weinbau und Weinveranstaltungen in Znaim und der Umgebung, Verkauf der Eintrittskarten für den Turm, Weinverkostung von der speziellen Weinbar. Eintritt Ohne Weinverkostung: Eintritt mit Aussicht ohne Führung - Erwachsene 20 CZK, Kinder bis 15 Jahren frei. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Mit Weinverkostung der VOC ZNOJMOWeine: Eintritt mit Weinverkostung - 5 Weinproben der VOC ZNOJMOWeine 150 CZK. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Nach Anfrage auch individuelle Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine möglich.  Weinkeller „U Kaplana“ U Branky 6, 669 02 Znojmo in attraktiver Atmosphäre des mittelalterlichen Kellers und Hofs Tel.: +420 721 85 33 48 e-mail: info@vinarna-znojmo.cz http://www.vinarna-znojmo.cz Offen: täglich – Wir bieten die beste Weinauswahl aus den Znaimer Weinbergen.  Weinstube „U Krále Jana“ Pražská 100, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 45 95 e-mail: info@hotel-prestige.cz  Weinbau Lahofer Vinařský dvůr, Brněnská 523, 671 82 Znojmo Weinbaufirma mit dem Sitz in Dobšice bei Znojmo Tel.: +420 515 24 27 56 e-mail: vino@lahofer.cz http://www.lahofer.cz – Der Weinbau LAHOFER bewirtschaftet gemeinsam mit der Firma Vinice LAHOFER in der Znaimer Region 430 ha an den Rieden Babičák, U Hájku, Volné pole und Lampelberg. Da läuft auch das Weinprogramm„Haben Sie Ihren eigenen Kopf“. Seinen Namen leitete der Weinbau von dem Patrioten und Kunstschnitzer Jan Lahofer aus Dobšice ab. Vinothek Malovaný skep Pražská ulice, 669 02 Znojmo Vínovín – Vinothek  des Znaimer Weinbaugebietes Vinotéka Vínovín, Pražská Straße in den Gärten, 669 02 Znojmo(Richtung exit Praha – 150 m hinter OMV recht) größte Vinothek des Znaimer Weinbaugebietes. Tel.: +420 530 51 22 08 e-mail: info@vinovin.cz http://www.vinovin.cz Offen: täglich 9.00–20.00


58

Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken www.znojemsko.info

– Cca 250 druhů lahvových vín skladem. Široká nabídka kvalitních lahvových vín, 16 druhů kvalitních sudových vín + obaly (PET nádoby 1,5 až 10 l, láhve, opletené demižony), doplňkový sortiment (skleničky, karafy, otvíráky, chladící nádoby, nálevky, teploměry, zátky...), pochutiny k vínu (sýry, olivy, olivové koktejly, francouzské paštiky, krekry, oříšky...)  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – prodejna Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 26 72 37, 602 38 06 50 otevřeno: I.–II. Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00; III.–XII. Po–Pá 9.00–18.00 So–Ne 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – prodejna vín  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specializovaná prodejna tel.: 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: Po–Pá 9.00–12.00 12.30–18.00 So 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo  muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz otevřeno: I.–III: na základě objednávky, IV.-IX: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII: na základě objednávky – Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 70 Kč/ osobu včetně ochutnávky a suvenýru „koštovačky“.

– Wide offer of quality bottled wines, 16 kinds of quality barrel wines + packing (PET bottles 1,5–10 l, bottles, vicker covered demijohns), assessories (glasses, carafes, openers, cooling containers, funnels, thermometers, corks...), delicates for wine (olives, olivve coctails, nuts...)  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Louka monastery Wine Shop Loucká ul., 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 open: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–Su 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Wine shop  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo specialised shop tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz open: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo  museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz open: I. – III: subject to prior booking, IV. – IX: Mon – Sun 9.00–18.00; X. – XII: subject to prior booking – Entrance fee: children 30 CZK, adults 70 CZK/person including wine-tasting and a “taster” souvenir.

– Breites Angebot an hochwertigen Flaschenweinen, 16 Arten der hochwertigen Fassweine + Verpackung (PET Behälter 1,5 bis 10 l, Flaschen, Korbflasche), Ergänzungssortiment (Gläser, Karaffen, Flaschenöffner, Kühler, Eingüsse, Thermometer, Korken...), Leckereien zum Wein (Oliven, Olivencocktails, Nüsse...)  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Weinladen Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 26 72 37, 602 38 06 50 Offen: I.–II. Mo–Fr 9.00–18.00, Sa 9.00–12.00; III.–XII. Mo–Fr 9.00–18.00 Sa–So 9.00–12.30 13.00–18.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s – Weinladen  Horní Česká 2, 669 02 Znojmo Fachgeschäft Tel.: +420 515 22 07 00 e-mail: prodejna.ceska@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: Mo–Fr 9.00–12.00 12.30–18.00, Sa 8.00–12.00 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo  Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Offen: I.–III: wie bestellt, IV.-IX: Mo–So 9.00–18.00; X.–XII: wie bestellt – Eintritt: Kinder 30 CZK, Erwachsene 70 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „Verkostungsglas“.

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nDOBŠICE

nHNANICE

nHNANICE

nHNANICE

Bílý sklep rodiny Adámkovy 669 02 Chvalovice 33 Vinařství Vaněk Sklepy Chvalovice Vinařství Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo tel.: 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 rodinná firma zaměřující se na výrobu přívlastkových vín tel.: 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz otevřeno: Po–Pá: 9.00–11.30, 12.00– 17.30, So: 10.00–18.00, Ne: dle dohody. Od 1.7. do 31.8. Po–Ne: 10.00–19.00 – Nabízíme řízené degustace s odborným výkladem, posezení ve stylové vinárně, prodej lahvových přírodních vín. Prodej vín za sklepní ceny. Při nákupu vín degustace 3 vzorků zdarma. V době konání Vinobraní je vinotéka uzavřena. Hotel Vinice Hnanice  - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel

White Cellar of Adámek family 669 02 Chvalovice 33 Winery Vaněk Sklepy Chvalovice Winery Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 family winery specializing in quality wine with attributes tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz open: Mo–Fr: 9.00–11.30, 12.00–17.30, Sa: 10.00–18.00, Su: upon request. From 1.7. to 31.8. Mo–Su: 10.00–19.00 – We offer wine tastings with expert commentary, seating in a stylish wine bar, sale of bottled natural wines. Wholesale prices.Wine tasting of 3 samples free of charge with any wine purchase. The wine bar is closed during Grape harvest.

Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4 &½ Star luxury hotel

Weisskeller der Familie Adamek 669 02 Chvalovice 33 Weinbau Vaněk Sklepy Chvalovice Weinbau Waldberg Chvalovická sklepní ulička č. 58, 669 02 Chvalovice Vinum Znojmo, spol. s r.o. Chvalovice 28, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 23 00 26, 515 23 01 45 e-mail: vinumznojmo@seznam.cz http://www.vinumznojmo.cz VINO HORT s.r.o.  Leska 69, 671 82 Dobšice, sklep: Dobšice 89 Familienfarm spezialisiert auf die Produktion der Weine mit Prädikat Tel.: +420 602 14 94 45 e-mail: info@vinohort.cz http://www.vinohort.cz Offen: Mo–Fr: 9.00–11.30, 12.00–17.30, Sa: 10.00–18.00, So: nach Vereinbarung. Von 1.7. bis 31.8. Mo–So: 10.00–19.00 – Wir bieten geführte Weinverkostungen mit Facherklärung, Besuch der Weinstube und Verkauf von Naturwein in Flaschen. Weinverkauf für Preise wie im Keller. Beim Einkauf Weinverkostung von drei Proben frei. Während der Weinlese ist der Weinladen geschlossen. Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel


Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken

59

www.znojemsko.info

tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Krásný hotelový komplex, který se nachází osm kilometrů jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem. Vinařství Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination. Winery Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum. Weinbau Kořínek Okružní 11, 669 02 Hnanice

nHNÍZDO

nHNÍZDO

nHNÍZDO

nHODONICE

nHODONICE

nHODONICE

nHORNÍ DUNAJOVICE

nHORNÍ DUNAJOVICE

nHORNÍ DUNAJOVICE

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nKONICE

nKONICE

nKONICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

nLECHOVICE

Vinařství EKO - Hnízdo Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Vinárna U Petra z Tasovic Tasovice 194, 671 25 Hodonice Vinný sklep U Špillarů Obecní 402, 671 25 Hodonice Vinařství Líbal Horní Dunajovice 85, 671 34

Vinařství Markel Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Vinný sklep U Cholevů Jaroslavice 607, 671 28 Vinný sklep U Mühlbergerů Bažantní, 671 28 Jaroslavice Sklep pod Kraví horou Konice, 669 02 Znojmo Hotel Weiss  671 63 Lechovice 56 vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí venkova, hlavní trasa Brno - Znojmo tel.: recepce 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Možnost pořádání párty, firemních oslav, školení s možností degustace vín, grilování. Pořádání kurzů Etikety s panem Ladislavem Špačkem a Škola sabrage sektů. Vinné sklepy Lechovice 671 63 Lechovice 60 tel.: 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

Winery “EKO - Hnízdo” Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Wine bar “U Petra z Tasovic” Tasovice 194, 671 25 Hodonice Wine cellar “U Špillarů” Obecní 402, 671 25 Hodonice Winery “Líbal” Horní Dunajovice 85, 671 34

Winery “Markel” Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Wine cellar “U Cholevů” Jaroslavice 607, 671 28 Wine cellar “U Mühlbergerů” Bažantní, 671 28 Jaroslavice Wine cellar “Sklep pod Kraví horou” Konice, 669 02 Znojmo Hotel “Weiss”  671 63 Lechovice 56 family type hotel in quiet environment, main route Brno - Znojmo tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Organising parties, business celebrations, training courses, wine tasting, barbecue available, etc. Wine cellar Lechovice 671 63 Lechovice 60 tel.: +420 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

Weinbau „EKO - Hnízdo“ Hnízdo 1, 669 02 Znojmo Weinstube „U Petra z Tasovic“ Tasovice 194, 671 25 Hodonice Weinkeller „U Špillarů“ Obecní 402, 671 25 Hodonice Weinbau „Líbal“ Horní Dunajovice 85, 671 34

Weinbau „Markel“ Bažantní 386, 671 28 Jaroslavice Weinkeller „U Cholevů“ Jaroslavice 607, 671 28 Weinkeller „U Mühlbergerů“ Bažantní, 671 28 Jaroslavice Weinkeller „Sklep pod Kraví horou“ Konice, 669 02 Znojmo Hotel „Weiss“  671 63 Lechovice 56 Familienhotel in der ruhigen Umgebung, Hauptstrasse Brno - Znojmo Tel.: recepce +420 602 22 23 60, majitelka 728 25 02 91 e-mail: weisshotel@gmail.com http://www.hotelweiss.cz – Veranstaltung von Parties, Firmenfeiern, Schulungen mit der Möglichkeit der Weinverkostung, Grillen usw. Weinkeller Lechovice 671 63 Lechovice 60 Tel.: +420 515 27 12 09 e-mail: sklep@vslechovice.cz

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nNOVÝ ŠALDORF-ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

Vinařství Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav útulný hotel a vinařství s rodinnou tradicí tel.: 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz otevřeno: Po–So 11.00–22.00, Ne 11.00–18.00 – Pouhých 20 minut cesty od Brna se nachází útulný hotel Vinařství Hanzel, ve kterém můžete poznat vinařství s rodinnou tradicí, ochutnat typickou moravskou gastronomii, ubytovat se v komfortních pokojích nebo uspořádat rodinnou oslavu. Perfektně se hodí i pro firemní setkání. Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo

Winery Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav cosy hotel and winery with family tradition tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz open: Mon–Sat 11.00–22.00, Sun 11.00–18.00 – Just 20 minutes away from Brno you can find cosy hotel Winery Hanzel where you can experience family-run winery, try tradition Moravian food, find accommodation in comfortable rooms or host an event. Great for corporate events too. Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo

Weinkeller Hanzel  Malinovského 33, 671 72 Miroslav gemütliches Hotel und Weinkeller mit Familientradition Tel.: +420 725 74 94 08 e-mail: recepce@vinarstvihanzel.cz http://www.vinarstvihanzel.cz Offen: Mo–Sa 11.00–22.00, So 11.00–18.00 – Kaum 20 Min. von Brünn finden Sie das gemütliche Hotel Vinařství Hanzel, in dem Sie den Weinkeller mit Familientradition besuchen, typische mährische Küche kosten, angenehme Zimmer nutzen und Familienfeier veranstalten können. Eignet sich perfekt auch für Firmenveranstaltungen. Agrodružstvo Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf Arte Vini Nový Šaldorf 29 S, 671 81 Znojmo E.Mi.Vino - Emilie Blahůšková Nový Šaldorf 146, 671 81 Znojmo


60

Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken www.znojemsko.info

Penzion Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 rodinný Penzion Šaldorf, umístněný v těsné blízkosti Znojma tel.: 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz otevřeno: non-stop – Pořádání oslav, večírků, firemních akcí s možností degustací ve vinném sklepě. Penzion U Kapličky a Vinařství U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56 Ubytování ve vinném sklípku u Kafků Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - vinný sklep a penzion Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf tel.: 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Vinařství Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Vinařství Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Vinařství Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Vinařství rodiny Nápravovy Nový Šaldorf 20/S Vinařství rodiny Pavlíkovy Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo Vinařství Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S vinařství roku 2014 v kategorii malá vinařství tel.: 515 24 38 02, 606 64 78 11 (Marek Špalek), 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz otevřeno: vinařství: Po–Pá 8.00–14.00 (nebo po předchozí domluvě), degustační sklep: V.–IX. Pá+So 17.00–22.00 (nebo po předchozí domluvě) – Rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích a to výhradně v BIO režimu (všechny vinice na Kraví hoře). Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Vinný sklep Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Výroba a prodej vína - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

Guesthouse Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 family guesthouse Šaldorf, near Znojmo tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz open: non-stop – Celebrations, parties, business events, wine-tasting in a wine cellar. Guesthouse U Kapličky and Winery U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56 Accommodation at wine cellar“U Kafků” Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz YOUR CELLAR - wine cellar and guesthouse Nový Šaldorf 76/s, Znojmo tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Winery Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf tel.: +420 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Winery Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Winery Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Winery Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Wine cellars of Náprava family Nový Šaldorf 20/S Wine cellars of Pavlík family Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo Winery Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S winery of the year 2014 in the small wineries category tel.: +420 515 24 38 02, 606 64 78 11 (Marek Špalek), 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz open: winery: Mon–Fri 8.00–14.00 (or upon request), wine tasting cellar: V.–IX. Fri + Sat 17.00–22.00 (or upon request) – Family owned winery with own vineyards producing purely organic wines (all vineyards on Kraví hora). Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Wine cellar Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Production and sale of wine - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

Pension Šaldorf  Nový Šaldorf 128/s, 671 81 Familienpension Šaldorf, in der unmittelbaren Nähe von Znojmo Tel.: +420 724 81 55 07 e-mail: info@penzionsaldorf.cz http://www.penzionsaldorf.cz Offen: nonstop – Veranstaltung von Feiern, Partys, Firmenveranstaltungen mit möglichen Verkostung im Weinkeller. Pension U Kapličky und Weinbau U Kapličky, Nový Šaldorf 52, 671 56 Unterkunft im Weinkeller „U Kafků“ Šatovská 132/S, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 605 30 21 78, 739 03 69 53 e-mail: janaverak@gmail.com http://www.penzionkafka.cz VÁŠ SKLEP - Weinkeller und Pension Nový Šaldorf 76/s, Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68, 777 57 56 34 e-mail: vassklep@centrum.cz http://www.vassklep.cz Weinbau Dobrovolný Nový Šaldorf 92/s, 671 81 Nový Šaldorf Tel.: +420 603 88 90 22 e-mail: vinarstvi.dobrovolny@seznam.cz Weinbau Karel Šmudla Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo Weinbau Oldřich Šplíchal 671 81 Nový Šaldorf, sklep č. 122 Weinbau Piálek & Jäger s.r.o. Nový Šaldorf 234, 671 81 Znojmo Weinbau der Familie Náprava Nový Šaldorf 20/S Weinkeller der Familie Pavlík Pod zlatou horou - Nový Šaldorf 152/S, 671 81 Znojmo Vinařství Špalek  671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S Weinkeller des Jahres 2014 in der Kategorie Kleine Winzer Tel.: +420 515 24 38 02, 606 64 78 11 (Marek Špalek), 723 38 88 82 (Petr Ilgner) e-mail: spalek@saler.cz http://www.saler.cz Offen: Weinkeller: Mo–Fr 8.00–14.00 (oder nach Absprache), Weinprobe: V.–IX. Fr + Sa 17.00–22.00 (oder nach Absprache) – Familienweingut, das auf eigenen Weinbergen wirtschaftet und zwar ausschließlich in BIO-Qualität (alle Weinberge an Kraví hora). Vinea Znojmo Nový Šaldorf 3706, 671 81 Znojmo Weinkeller Josef Smrčka Nový Šaldorf 102/S, 671 81 Produktion und Verkauf von Wein - Pavlík Jan Nový Šaldorf 119, 671 81 Znojmo

nOLBRAMOVICE

nOLBRAMOVICE

nOLBRAMOVICE

nPOPICE

nPOPICE

nPOPICE

nPULKAU

nPULKAU

nPULKAU

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Vinařství Ant. Koníčka - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer Vinný sklep / / Vinotéka u kostela sv. Krve Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57, +43 (0)2946/2 70 80

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Winery Ant. Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer wine cellar/ /Wine shop by St. Blood Church Schottengasse, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/29 57, +43 (0)2946/2 70 80

Markovy vinné sklepy Sklepní ulička 340, 671 76 Olbramovice Weinbau Ant. Koníček - Celaria s.r.o. Popice, 669 02 Znojmo Pulkauer Weinkeller / /Vinothek bei der HL. Blutkirche Schottengasse, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/29 57, +43 (0)2946/2 70 80


Vinařství, Vinotéky, Vinárny / Wine-Growing, Wine Bars, Vinotheques / Weinbau, Weinkellers, Vinotheken

61

www.znojemsko.info

nRETZ

nRETZ

nRETZ

nRYBNÍKY

nRYBNÍKY

nRYBNÍKY

nŠATOV

nŠATOV

nŠATOV

nSEDLEŠOVICE

nSEDLEŠOVICE

nSEDLEŠOVICE

nSTRACHOTICE

nSTRACHOTICE

nSTRACHOTICE

nTVOŘIHRÁZ

nTVOŘIHRÁZ

nTVOŘIHRÁZ

nVIŠŇOVÉ

nVIŠŇOVÉ

nVIŠŇOVÉ

Cukrárna Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinotéka v cukrárně. Oblastní vinotéka Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at otevřeno: denně 10.00–12.00 a 14.00–18.00 – Vinný butik a vinotéka se 120 vybranými druhy vín. Selský obchod Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 Vinný bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at otevřeno: Po, Čt–So 16.00–24.00 hod., Ne 16.00–22.00 hod., Út a St zavřeno Weinquartier - Vinná čtvrť Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – Oblastní vinotéka Dolního Rakouska s nejširší nabídkou vín. Vinný sklep Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Sklep Ing. Romana Poláka Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 671 22 Šatov 404 tel.: 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz



Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ - VINAŘSTVÍ Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Vinařství Lintner  Tvořihráz, 671 34 rodinné vinařství zaměřené na výrobu kvalitních, lahvově zralých vín ze Znojemské vinařské podoblasti vč. vedení řízených degustací (i v anglickém jazyce) tel.: Ing. T. Lintner: 606 61 14 91, M. Lintnerová, DiS.: 724 19 92 41 e-mail: tomlintner@email.cz http://www.linvin.cz – Odborný výklad o vinohradnictví a vinařství pro začátečníky i pokročilé. Návštěva vlastní vinice s odborným výkladem o "životě a ročním cyklu révy vinné". Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - vinařství Višňové 28, 671 38 Višňové

Cake shop Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Wine shop in cake shop. Regional wine shop Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at open: daily 10.00–12.00 and 14.00–18.00 – Wine boutique and shop with 120 selected wines. Farm shop Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20093 Wine bar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at open: Mon, Thu–Sat 16.00 –24.00, Sun 16.00–22.00 hod., closed on Tue and Wed Weinquartier - Wine Quarter Hauptplatz 4-5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – A regional wine store of Lower Austria with the biggest selection of wines. Wine cellar Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Wine cellar of ing. Roman Polák Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  671 22 Šatov 404 tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ- WINERY Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Winery Lintner  Tvořihráz, 671 34 a family winery focussing on production of high quality, bottlefermented wines from Znojmo winemaking sub-region and offering moderated wine tasting sessions tel.: Ing. T. Lintner: +420 606 61 14 91, M. Lintnerová, DiS.: 724 19 92 41 e-mail: tomlintner@email.cz http://www.linvin.cz – Expert commentary on wine-growing and wine-making for beginners and more advanced. Visit to the actual vineyard with an expert commentary on the life and annual cycle of grapes. Winery - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - Winery Višňové 28, 671 38 Višňové

Konditorei Wiklicky Znaimer Straße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2348 http://www.felix-retz.at – Vinothek in der Konditorei. Gebietsvinothek Retzer Land Althofgasse 14, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/37 11-405 e-mail: office@althof.at http://www.althof.at Offen: täglich 10.00–12.00 und 14.00–18.00 – Weinboutique und Vinothek mit 120 ausgesuchten Weinen. Bauernladen Retzer Land Kremserstraße 2, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/20093 Winebar Weinquartier - Café/Food Klaus & Gerti Gössl, Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 660 52 73 673 e-mail: weinbar@weinquartier.at Offen: Mo, Do–Sa 16.00–24.00 Uhr, So 16.00–22.00 Uhr, Di und Mi geschlossen Weinquartier - Vinná čtvrť Hauptplatz 4-5, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/20438 e-mail: schlager@weinquartier.co.at http://www.schlagerimweinquartier.at – Die Gebietsvinothek von Niederösterreich mit der breitesten Weinauswahl. Keller Rybníky - Jaroslav Tichý 672 01 Rybníky 159 Weinkeller Ing. Roman Polák Sklepní ulice 49, 671 22 Šatov ZNOVÍN ZNOJMO, A.G. 671 22 Šatov 404 Tel.: +420 515 26 66 20, 606 71 22 31 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz Malovaný vinný sklep u Pavelků Sedlešovice 18, 671 81 Znojmo Ing. Jiří BARABÁŠ - Weinbau Barabáš Strachotice 361, 671 29 Strachotice Weinbau Lintner  Tvořihráz, 671 34 Familienweinbau, der sich an Produktion von sehr guten, flaschenreifen Weinen aus der Znaimer Subregion orientiert, samt Angebot von geführten Degustationen Tel.: Ing. T. Lintner: +420 606 61 14 91, M. Lintnerová, DiS.: 724 19 92 41 e-mail: tomlintner@email.cz http://www.linvin.cz – Fachkundige Lesung über Weinwesen für Anfänger oder Fortgeschrittene. Besuch eines Weinfeldes mit spezieller Erklärung über „Das Leben und Jahreszyklus des Weines“. Weinbau - Adámkovo vinařství Višňové 234, 671 38 Ing. Saleta Antonín - Weinbau Višňové 28, 671 38 Višňové


62

Vinařství / Wine-Growing / Weinbau

Muzea,Galerie / Museums, Galleries / Meseen, Galerien www.znojemsko.info

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nŽEROTICE

nŽEROTICE

nŽEROTICE

MUZEA, GALERIE

MUSEUMS, GALLERIES

MESEEN, GALERIEN

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

AMPELOS, šlechtitelská stanice vinařská Znojmo, a.s. 671 24 Vrbovec 274

Písařův sklep - Rodinné vinařství Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Vinařství Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Penzion a vinný sklep Lisovna  Žerotice, 671 34 penzion vzdálený 10 km od Znojma tel.: 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Pokud máte rádi cykloturistiku, teplo, slunce a dobré víno, přijeďte do našeho nového penzionu na jižní Moravu do Žerotic.

Dům umění  - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: 515 22 65 29 e-mail: dumumenizn@volny.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: Út–So 9.00–17.00 Galerie Magistra Horní náměstí 20/1, 669 02 Znojmo Galerie Žlutá ponorka Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: X.–IV. Po–Pá 9.00–17.00, V.–IX. Po–Ne 9.00–17.00 Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz Rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: duben–víkendy, květen až září, mimo pondělí 9.00–17.00 hod. První prohlídka 9.15, poslední 16.15 hod. – Vstup je možný pouze za příznivých klimatických podmínek a v režimu omezujícím kapacitu na max. 10 návštěvníků během 30 minut. Vstupné: 90 Kč. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Loucký klášter Loucká ul., 669 02 Znojmo muzeum vinařství a bednářství, prohlídky kláštera tel.: 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

AMPELOS, wine-growing cultivation station wine cultivation workplace Znojmo, a.s. 671 24 Vrbovec 274 Písařův sklep - Family Winery Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Winery Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Guesthouse and Wine cellar “Lisovna” Žerotice, 671 34  guesthouse 10 km away from Znojmo tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – If you enjoy cycling, warm weather, sunshine and good wine, visit our new guesthouse in South Moravia located in Žerotice.

House of Art - South Moravian  Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: dumumenizn@volny.cz http://www.znojmuz.cz open: Tu–Sa 9.00 -17.00 Art Gallery Magistra Horní náměstí 20/1, 669 02 Znojmo Gallery “Žlutá ponorka” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minorite monastery - South Moravian Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: X.–IV. Mo–Fr 9.00–17.00, V.–IX. Mo–Su 9.00–17.00 Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz Rotunda of St. Catherine - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in summer also +420 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: open: April–weekends, May – September, 9.00–17.00, closed on Mondays. The first tour starts at 9.15, last one at 16.15 – Accessible only during suitable weather conditions, capacity is limited to 10 people per 30 minutes. Entry fee: 90 Kč. ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.  – Louka monastery Loucká ul., 669 02 Znojmo museum of wine-growing and cooperage, tours through monastery tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz

AMPELOS, Veredelungsstation Weinbau Veredelungsstelle für die Weinrebe Znojmo, a.s 671 24 Vrbovec 274 Písařův sklep - Familien Weinbau Jiřího Písaře Vrbovec 57, 671 24 Weinbau Pavel Vrba Vrbovec 152, 671 24 Pension und Weinkeller „Lisovna“ Žerotice, 671 34  Pension, 10 km von Znojmo entfernt Tel.: +420 603 42 54 42 e-mail: info@penzion-lisovna.cz http://www.penzion-lisovna.cz – Falls Sie Radfahren, Wärme, Sonne und guten Wein mögen, kommen Sie in unsere neue Pension nach Südmähren nach Žerotice.

Haus der Kunst - Südmährisches  Museum in Znojmo Masarykovo nám. 11, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 22 65 29 e-mail: dumumenizn@volny.cz http://www.znojmuz.cz Offen: Di–Sa 9.00–17.00 Galerie Magistra Horní náměstí 20/1, 669 02 Znojmo Galerie „Žlutá ponorka“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Minoritenkloster - Südmährisches Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: X.–IV. Mo–Fr 9.00–17.00, V.–IX. Mo–So 9.00–17.00 Muzeum motorismu Koželužská 44, 669 02 Znojmo Tel.: +420 603 54 83 51, 603 44 30 53 e-mail: jandrozd@email.cz Rotunde St. Katharina - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: im April nur an Wochenenden, Mai bis September außer Mo 9.00–17.00 Uhr. Erste Besichtigung 9.15 Uhr, letzte 16.15 Uhr – Eintritt nur bei gutem Wetter und bei max. 10 Besuchern innerhalb von 30 Minuten möglich. Eintrittspreis: 90 Kč.  ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Kloster Louka Loucká ul., 669 02 Znojmo Museum der Weinbau und Fassbinderei, Klosterbesichtigungen Tel.: +420 515 26 74 58, 606 62 46 48 e-mail: znovin@znovin.cz http://www.znovin.cz


Muzea,Galerie / Museums, Galleries / Meseen, Galerien

63

www.znojemsko.info

otevřeno: I.–III: na základě objednávky, IV.-IX: Po–Ne 9.00–18.00; X.–XII: na základě objednávky – Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 70 Kč/ osobu včetně ochutnávky a suvenýru „koštovačky“.

open: I.–III: subject to prior booking, IV.–IX: Mon–Sun 9.00–18.00; X.–XII: subject to prior booking – Entrance fee: children 30 CZK, adults 70 CZK/person including wine-tasting and a “taster” souvenir.

Offen: I.–III: wie bestellt, IV.–IX: Mo–So 9.00–18.00; X.–XII: wie bestellt – Eintritt: Kinder 30 CZK, Erwachsene 70 CZK/Person samt der Verkostung und Souvenir „Verkostungsglas“.

nFELLING

nFELLING

nFELLING

nLESNÁ

nLESNÁ

nLESNÁ

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nPOPICE

nPOPICE

nPOPICE

nPŘÍMĚTICE

nPŘÍMĚTICE

nPŘÍMĚTICE

nRETZ

nRETZ

nRETZ

Jediná perleťářská dílna v Rakousku RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – V obchodě: březen a listopad: Po–Čt 9.00 až 12.00 a 13.00 až 16.00 hod., Pá 9.00 do 12.00 hod., duben - říjen, prosinec: Po–Pá 9.00 až 12.00 hod. a 13.00 až 17.00 hod., So 9.00 až 12.00 hod., květen, červen a září: So 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hod., dovolená a od 24.12. do konce ledna zavřeno! Filmové představení – vše o řemesle perleťářů; návštěva produkce s výstavou– malý pohled na stoletou tradici; Filmové představení (cca 20 min.) vždy od 9.30 hod., 10.30 hod., 11.30 hod., 13.30 hod., 14.30 hod., 15.30 hod. 1. České muzeum motocyklů a galerie Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Expozice historických motocyklů, automobilů a technických starožitností. Městské muzeum a galerie Knížecí dům nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Muzeum Charlese Sealsfielda Popice 56, 669 02 Znojmo Památník Prokopa Diviše Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: telefonická objednávka na tel. 736 46 50 85, květen - září – Vstupné: 10 Kč Muzeum jízdních kol Fahrradl v zámku Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz), +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at otevřeno: květen–říjen denně 14.00– 17.00 nebo na předběžnou objednávku – Vstupné: dospělí € 3,–, skupinové slevy. Muzeum Retz v Bürgerspitalu Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: Velikonoční sobota – Státní svátek 26. října, každý pátek, So, Ne a svátky 13.00–17.00. Předem objednané skupiny během celého roku. – Dospělí € 3,–/os.

The only mother-of-pearl factory in Austria RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – In shop: March and November: Mo–Th 9.00–12.00 and 13.00–16.00, Fr 9.00–12.00April–October, December: Mo–Fr 9.00–12.00 and 13.00–17.00, Sa 9.00–12.00, May, June and September: Sa 9.00–12.00 and 13.00–16.00, film screening of „ All about the mother-of-pearl craft“; factory visit and an exhibition „ A little overview of 100 years of tradition“; film screenings (20 min.) start at 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30, 15.30. 1st Czech Motorcycle Museum and Gallery Lesná Lesná 12, 671 02 tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – An exhibition of historic motorcycles, cars and technical artefacts. City Museum and Gallery “Knížecí dům” nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Museum “Charles Sealsfield” Popice 56, 669 02 Znojmo Prokop Diviš Memorial - South Moravian Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: order by phone at tel. +420 736 46 50 85 – Entrance fee: 10 CZK Museum of Bicycles Fahrrad at the chateau Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz), +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at open: May–October daily 14.00–17.00 or pre-book for other times – Entrance fees: adults 3 EUR. Retz Museum in Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: Easter Saturday – Bank Holiday on 26th October, every Fr, Sa, Su and public holidays 13.00–17.00. Please note that pre-booked groups can be admit. – Adults 3 EUR pp

Einzige Perlmuttdrechslerei Österreichs RM PERLMUTTDESIGN GMBH, Rainer Mattejka, 2092, Felling 37 Tel.: +43 (0)2916/203 e-mail: office@perlmutt.at http://www.perlmutt.at – Im shop: März und November: Mo–Do 9 bis 12 und 13.bis 16 Uhr, Fr 9 bis 12.Uhr, April– Oktober, Dezember: Mo–Fr 9 bis 12. Uhr und 13 bis 17.Uhr, Sa 9 bis 12.Uhr, Mai, Juni und September: Sa 9–12 und 13–16 Uhr. Feiertage und vom 24.12.– Ende Jänner geschlossen! Filmvorführung – über das Handwerk der Perlmuttdrechslerei; Produktionsbesichtigung mit Ausstellung – ein kleiner Rückblick auf die letzten 100 Jahre; Filmvorführungen (ca. 20 min.) jeweils um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr. 1. Tschechisches Motorradmuseum und Galerie Lesná Lesná 12, 671 02 Tel.: +420 602 74 54 58, 515 29 10 77 e-mail: info@veteransalon.cz http://www.veteransalon.cz – Ausstellung historischer Motorräder, Autos und technischen Antiquitäten. Stadtmuseum und Galerie„Knížecí dům“ nám. T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 725 86 55 51 e-mail: muzeum@meksmk.cz Muzeum „Charles Sealsfield“ Popice 56, 669 02 Znojmo Prokop Divišs Denkmal Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel. Nr. +420 736 46 50 85 – Eintritt: 10 CZK Fahrradmuseum s´Fahrradl im Schloss Herr Fritz Hurtl, Schlossplatz 5, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 (TV Retz), +43 (0)2942/2494 e-mail: fahrradmuseum@hotmail.com http://www.fahrradmuseum.at Offen: Mai–Oktober täglich von 14.00– 17.00 oder gegen Voranmeldung – Eintrittspreise: Erwachsene € 3,–, diverse Ermäßigungen. Museum Retz im Bürgerspital Znaimerstraße 7, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Karsamstag - Nationalfeiertag 26. Oktober, jeden Fr, Sa, So und Feiertag von 13.00–17.00. Sonstiges: Gruppen jederzeit gegen Anmeldung. – Eintrittspreise: Erw. € 3,–/Pers.


64

Hrady, Zámky / Castles, Chateaux / Burgen, Schlösser www.znojemsko.info

HRADY, ZÁMKY

CASTLES, CHATEAUX

BURGEN, SCHLÖSSER

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

nBÍTOV

nBÍTOV

nBÍTOV

nHARDEGG

nHARDEGG

nHARDEGG

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nLUKOV

nLUKOV

nLUKOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nRIEGERSBURG

nRIEGERSBURG

nRIEGERSBURG

nUHERČICE

nUHERČICE

nUHERČICE

Znojemský hrad - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 23 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: V.–IX. Út–Ne 9.00–17.00 – Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč. Státní hrad Bítov 671 07 Uherčice tel.: 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Zřícenina hradu Cornštejn - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně 604 89 18 75 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: VI.–IX. Po–Ne 9.00–17.00. Poslední prohlídka v 16:00 hodin. – Vstupné: plné 60 Kč, snížené 30 Kč. Zřícenina hradu Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at otevřeno: květen–říjen: So, Ne a svátky 10.00–17.00, dle tel. dohody skupinové prohlídky kdykoliv – Vstupné: Dospělí €3, rodinné vstupné €7, skupiny od 20 €2, - školní skupiny €1. Průvodce (cca 1 1/4 hodiny) € 14.50 Starý zámek v Jevišovicích 671 53 Jevišovice tel.: 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Zřícenina Nový Hrádek u Lukova Národní kulturní památka 669 02 Znojmo tel.: 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Zámek v Moravském Krumlově Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: IC 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 (0)2916/400 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at otevřeno: 1. duben–15. listopad, denně 9.00–17.00, červenec a srpen do 19.00 – Vstupné: Dospělí € 9.90 / € 5.50, děti, skupiny 20 osob € 8.30 / osobu € 7.90 speciální Státní zámek Uherčice 671 07 Uherčice tel.: 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz

Znojmo castle - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in summer also 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: V.–IX. Tu–Su 9.00–17.00 – Entrance fee: full price 40 CZK, concessions 20 CZK. Bítov Castle 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Cornštejn Castle Ruins - South Moravian Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov tel.: +420 515 28 22 11, in summer also 604 89 18 75 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: VI.–IX. Mo–Su 9.00–17.00 – Entrance fee: full price 60 CZK, concessions 30 CZK. Castle ruins Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at open: May–October: Sat, Sun & public holidays 10.00–17.00 – Entrance fees: Adults €3, family entrance €7, groups 20+ €2, school groups €1. Guide (approx. 1 hr 15 min) €14.50 Jevišovice Old Chateau 671 53 Jevišovice tel.: +420 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Nový Hradek Castle Ruins by Lukov National Historic Landmark 669 02 Znojmo tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Moravský Krumlov Chateau Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov tel.: IC +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg tel.: +43 (0)2916/400 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at open: 1st April –15th November, daily 9.00 –17.00, July & August until 19.00 – Entrance fees: Adults € 9.90 / € 5.50, children, groups of 20+ € 8.30 /per person € 7.90 special rate Uherčice Chateau 671 07 Uherčice tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz

Znaimer Burg - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 10, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: V.–IX. Di–So 9.00–17.00 – Eintritt: voll 40 Kč, ermäßigt 20 Kč. Burg Bítov 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 46 22, 515 29 47 36 e-mail: bitov@npu.cz Burgruine Cornštejn - Südmährisches Museum in Znojmo Vranovská přehrada, k. ú. Bítov Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch 604 89 18 75 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: VI.–IX. Mo–So 9.00–17.00 – Eintritt: voll 60 Kč, ermäßigt 30 Kč. Burgruine Feste Kaja in Merkersdorf bei Hardegg Stadtgemeinde Hardegg, Pleissing 2, 2083 Tel.: +43 (0)2948 84 50 e-mail: stadtgemeinde@hardegg.gv.at http://www.hardegg.gv.at Offen: Mai–Okt.: Sa, So und Feiertag 10.00–17.00, Gruppenführungen gegen tel. Voranmeldung jederzeit möglich – Eintrittspreise: Erwachsene €3, Familienkarte €7, Gruppen ab 20 Personen €2, Schülergruppen € 1. Führung (Dauer ca. 1 1/4 h) €14,50 Altes Schloss Jevišovice 671 53 Jevišovice Tel.: +420 515 23 11 41, 607 19 09 90 e-mail: mzm@mzm.cz Ruine Nový Hrádek am Lukov National Historic Landmark 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 29 62 15, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz Schloss Moravský Krumlov Zámecká 1, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: IC +420 515 32 10 64, 725 57 99 23 e-mail: infocentrum2@seznam.cz Barockschloss Riegersburg Familie Pilati, Riegersburg 1, 2092 Riegersburg Tel.: +43 (0)2916/400 e-mail: schloss@riegersburg.at http://www.schlossriegersburg.at Offen: 1. April–15. Nov., täglich 9.00–17.00, Juli und August bis 19.00 – Eintrittspreise: Erwachsene € 9,90 / Kinder € 5,50, Gruppen ab 20 Personen € 8,30/Person, Sonderausstellung € 7,90 Schloss Uherčice 671 07 Uherčice Tel.: +420 515 29 83 96, 607 65 01 92 e-mail: uhercice@npu.cz


Hrady, Zámky / Castles, Chateaux / Burgen, Schlösser

Ostatní / Other / Sonstige

65

www.znojemsko.info

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

OSTATNÍ PAMÁTKY

OTHER MONUMENTS

SONST. SEHENSWÜRDIGKEITEN

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

Státní zámek Vranov nad Dyjí - Národní kulturní památka Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

Vranov nad Dyji Chateau - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

Informační centrum VOC ZNOJMO s ochutnávkou vín a vyhlídkou  Kollárova ulice, 669 01 Znojmo tel.: 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz otevřeno: duben 2016 – říjen 2016 – Přízemí Vlkovy věže: Informace o vinařstvích a vinařských akcích ve Znojmě a okolí, prodej vstupenek na věž, ochutnávka vín ze speciálního vinného baru. Vstup na věž bez ochutnávky: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou bez průvodce - dospělí 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Min. 2 osoby, max. 14 osob. S ochutnávkou vín VOC ZNOJMO: Vstupné na Vlkovu věž s vyhlídkou a s ochutnávkou - 5 vzorků vín VOC ZNOJMO 150 Kč. Min. 2 osoby, max. 14 osob. V případě zájmu je možné si objednat objednávku vín VOC ZNOJMO individuálně.

Information Centre VOC ZNOJMO with view and wine degustation  Kollárova ulice, 669 01 Znojmo tel.: +420 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz open: April 2016 – October 2016 – Vlk’s Tower ground-floor: Information about wineries and wine events in Znojmo and the surrounding area, sale of tickets for the tower, wine tasting in a special wine bar. Entrance fees without wine tasting: access to the tower / viewing pad without a guide adults 20 Kč, children under 15free of charge. Min. 2 people, max. 14people. With VOC ZNOJMO wine tasting: access to the tower / viewing pad with wine tasting - 5 VOC ZNOJMO samples 150Kč. Min. 2 people, max. 14 people. Individual wine tasting sessions can be arranged upon request.

Kaple sv. Václava Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 46 94 Minoritský klášter - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: X.–IV. Po–Pá 9.00–17.00, V.–IX. Po–Ne 9.00–17.00, polední pauza 11.30– 12.00; – vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč Radniční věž Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunda sv. Kateřiny - Jihomoravské muzeum ve Znojmě Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: 515 28 22 11, v letní sezóně také 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: duben–víkendy, květen až září, mimo pondělí 9.00–17.00 hod. První prohlídka 9.15, poslední 16.15 hod. – Vstup je možný pouze za příznivých klimatických podmínek a v režimu omezujícím kapacitu na max. 10 návštěvníků během 30 minut. Vstupné: 90 Kč. Znojemské podzemí  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo není v královském městě Znojmě tajemnějšího místa, než je středověké podzemí tel.: 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz otevřeno: Klasická trasa: V.,VI.,IX. denně 9.00–17.00, VII.–VIII. 9.00–18.00, X.–IV. po–so 10.00–17.00, ne 13.00–16.00.

Chapel st. Václav Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 46 94 Minorite monastery - South Moravian Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: X.–IV. Mo–Fr 9.00–17.00, V.–IX. Mo–Su 9.00–17.00; – entrance fee: full 40 CZK, reduced 20 CZK The Town-Hall Tower Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunda of St. Catherine - South Moravian Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11, in summer also 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: open: April – weekends, May – September, 9.00–17.00, closed on Mondays. The first tour starts at 9.15, last one at 16.15. – Accessible only during suitable weather conditions, capacity is limited to 10 people per 30 minutes. Entry fee: 90 Kč. Znojmo Underground  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo There´s no place more mysterious in the royal town of Znojmo than the Medieval catacombs tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz open: May–Sept daily 9.00–17.00, Jul– Aug 9.00–18.00, Sept–Apr Mon–Sat 10.00–17.00, Sun 13.00–16.00.

Schloss Vranov nad Dyjí - National Historic Landmark Zámecká ul. 93, 671 03 Vranov nad Dyjí Tel.: +420 515 29 62 15, 515 28 20 88, 724 35 71 69 e-mail: vranov@npu.cz

Informationszentrum VOC ZNOJMO mit Weinprobe und Ausblick  Kollárova ulice, 669 01 Znojmo Tel.: +420 734 73 20 19, 777 32 31 36 e-mail: voc@vocznojmo.cz http://www.vocznojmo.cz Offen: April 2016 – Oktober 2016 – Das Erdgeschoss des Vlkova Turms: Informationen zum Weinbau und Weinveranstaltungen in Znaim und der Umgebung, Verkauf der Eintrittskarten für den Turm, Weinverkostung von der speziellen Weinbar. Eintritt Ohne Weinverkostung: Eintritt mit Aussicht ohne Führung - Erwachsene 20 CZK, Kinder bis 15 Jahren frei. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Mit Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine: Eintritt mit Weinverkostung - 5 Weinproben der VOC ZNOJMO-Weine 150 CZK. Min. 2 Personen, max. 14 Personen. Nach Anfrage auch individuelle Weinverkostung der VOC ZNOJMO-Weine möglich. Kapelle St. Wenzel Mikulášské náměstí, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 46 94 Minoritenkloster - Südmährisches Museum in Znojmo Přemyslovců 6, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: X.–IV. Mo–Fr 9.00–17.00, V.–IX. Mo–So 9.00–17.00; – Eintritt: voll 40 CZK, ermäßigt 20 CZK Rathausturm Obroková ul. 12, 669 00 Znojmo Tel.: +420 739 38 90 94 e-mail: vez@znojemskabeseda.cz Rotunde St. Katharina - Südmährisches Museum in Znojmo Hradní 1, 669 45 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11, in der Sommersaison auch 515 22 33 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: im April nur an Wochenenden, Mai bis September außer Mo 9.00–17.00 Uhr. Erste Besichtigung 9.15 Uhr, letzte 16.15 Uhr – Eintritt nur bei gutem Wetter und bei max. 10 Besuchern innerhalb von 30 Minuten möglich. Eintrittspreis: 90 Kč. Unterirdische Gänge in Znojmo  Slepičí trh 2, 669 02 Znojmo es gibt in der königlichen Stadt Znaim keine mehr geheimnisvolle Stätte als den mittelalterlichen Untergrund Tel.: +420 515 22 13 42 e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz http://www.znojemskabeseda.cz Offen: V.–IX. Täglich 9.00–17.00 Uhr, VII.–VIII. 9.00–18.00 Uhr,Sa 10.00–17.00 Uhr, So 13.00–16.00 Uhr.


66

Ostatní památky / Other Monuments / Sonstige Sehenswürdigkeiten www.znojemsko.info

– Informace a rezervace prohlídek www.znojemskabeseda.cz, podzemi@ znojemskabeseda.cz, pokladna podzemí tel.: +420 515 221 342. Vstupné: VI.–IX. 95/55–, rodinné (1 dosp. + max. 2 děti) 115,–, (2 dosp. + max. 3 děti) 210,–, X.–V. 65/45,-, rodinné (1 dosp. + max. 2 děti) 85,–, (2 dosp. + max. 3 děti) 150,–. Poslední prohlídky hodinu před koncem otevírací doby, pro skupiny po objednání kdykoliv.

– Information and tour bookings www.znojemskabeseda.cz, podzemi@ znojemskabeseda.cz, ticket office for the underground premises tel.: +420 515 221 342. Entry fees: VI.–IX. 95/55,–, family ticket (1 adult and max. 2 children ) 115,–, (2 adults and max. 3 children ) 210,–, X.–V. 65/45,–, family ticket (1 adult and max. 2 children ) 85,–, (2 adults and max. 3 children ) 150,–. Last tour one hour before the closing time, anytime for pre-booked groups.

– Information und Reservierung von Führungen www.znojemskabeseda. cz, podzemi@znojemskabeseda. cz, Kasse tel.: +420 515 221 342. Eintritt: VI.–IX. 95/55,–, Familienkarte (1 Erwachsener + max. 2 Kinder) 115,–, (2 Erwachsener + max. 3 Kinder) 210,–, X.–V. 65/45,–, Familienkarte (1 Erwachsener + max. 2 Kinder) 85,–, (2 Erwachsener + max. 3 Kinder) 150,–. Letzter Besuch eine Stunde vor Schließung, für Gruppen nach der Absprache jederzeit.

nHARDEGG

nHARDEGG

nHARDEGG

nMITTERRETZBACH

nMITTERRETZBACH

nMITTERRETZBACH

nPŘÍMĚTICE

nPŘÍMĚTICE

nPŘÍMĚTICE

nRETZ

nRETZ

nRETZ

Národní centrum Thayatal Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at otevřeno: 21. březen–30. září 2013 denně 9.00–18.00, říjen - 2. listopad denně 10.00–16.00 Kultovní místo u sv. Kamene Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Památník Prokopa Diviše Jihomoravské muzeum ve Znojmě Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz otevřeno: telefonická objednávka na tel.: 736 46 50 85, květen - září – Vstupné: 10 Kč Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at otevřeno: květen– říjen 2014 v sobotu, neděli a ve svátcích Retzerské dobrodružné sklepení Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Otvírací doba: výklad denně v 10.30, 14.00 a v 16.00 hod. (květen–říjen) denně ve 14.00 hod. (březen, duben, listopad, prosinec) soboty, neděle a svátky ve 14.00 hod. (leden, únor). Prohlídky pro skupiny od 15 osob možné na objednávku během celého roku! Pro české hosty audio průvodce v češtině bez příplatku. Pro české skupiny od 15 osob je po předchozí domluvě možnost provádění s českým výkladem. Retzká radniční kaple Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: květen–říjen: od 10.15 do 10.30 a 15.45 až 16.00 Retzká radniční věž Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at otevřeno: denně od 09.00–18.00 hod.

National Park Thayatal Centre Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at open: 21/3–30/9 daily 9.00–18.00, October–2nd November daily 10.00–16.00 Pilgrimage site Holy Stone Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Prokop Diviš Memorial - South Moravian Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz open: order by phone at tel.: 736 46 50 85 – Entrance fee: 10 CZK Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at open: May – October 2014 on weekends and public holidays Retz Experiential Cellar Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Opening hours: guided tours daily at 10.30, 14.00 and 16.00 (May–Oct), daily at 14.00 (March, April, November, December), weekends and holidays at 14.00 (January, February) Private tours for groups of 15+ people possible all year round with an advance booking. Retz townhall chapel Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: May–October 10.15–10.30 and 15.45 -16.00 Retz townhall tower Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at open: daily from 9.00 to 18.00

Nationalparkhaus Nationalpark Thayatal, 2082 Hardegg Tel.: +43 (0)2949/70 05 e-mail: office@np-thayatal.at http://www.np-thayatal.at Offen: 21.3.–30.9.2013 täglich 9.00–18.00, Oct.–2. Nov. täglich 10.00–16.00 Kultplatz beim Heiligen Stein Gemeindeamt Retzbach, Dorfstraße 2, 2070 Mitterretzbach Tel.: +43 (0)2942/25 13 e-mail: gemeinde@retzbach.gv.at http://www.retzbach.at Prokop Divišs Denkmal Südmährisches Museum in Znojmo Přímětice, 669 04 Znojmo Tel.: +420 515 28 22 11 e-mail: znojmuz@znojmuz.cz http://www.znojmuz.cz Offen: telefonische Bestellung auf der Tel. Nr.: 736 46 50 85 – Eintritt: 10 CZK Reblaus Express Lokálka Retz - Drosendorf Tel.: +43 (0)6176579 http://www.reblaus-express.at Offen: Mai – Oktober 2014 an Samstagen, Sonn- und Feiertagen Retzer Erlebniskeller Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.erlebniskeller.at – Öffnungszeiten: Führungen täglich um 10.30, 14.00 und 16.00 Uhr (Mai– Oktober) Täglich um 14.00 Uhr (März, April, November, Dezember) Samstag, Sonntag und Feiertag um 14.00 Uhr (Jänner, Februar) Sonderführungen für Gruppen ab 15 Personen gegen Voranmeldung jederzeit! Retzer Rathauskapelle Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/27 00 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Mai–Okt.: von 10.15 bis 10.30 und 15.45 bis 16.00 Retzer Rathausturm Tourismusverein Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.weinstadt-retz.at Offen: Täglich von 09.00–18.00


Divadla, Kina / Theatres, Cinemas /Theater, Kinos

Sportovní příležitosti / Sporting Events / Sportmöglichkeiten

67

www.znojemsko.info

Větrný mlýn TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at otevřeno: V.–IX., denně od 11.00–17.00, IV.–X. stejně jako So, Ne a svátky od 11.00–17.00, o víkendech 11.00 až 15.00 hod. – Prohlídka včetně 1 ochutnávky vína příp. ovocné šťávy pro děti; prohlídky pro skupiny možné během celého roku od 15 osob.

Windmill TourismusvereinRetz, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at open: V. – IX. daily 11.00 -17.00; IV.–X. and Sat, Sun and public holidays 11.00–15.00 – A guided tour with one wine tasting or a soft drink for children; group tours can be arranged all year round (15+ people).

Windmühle TourismusvereinRetz, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942/2700 e-mail: tourismus@retz.at http://www.windmuehle.at Offen: V.–IX., täglich von 11.00–17.00. IV. und X. jeweils Sa, Sa- und Feiertag von 11.00–17.00, wochentags: 11.00 und 15.00 Uhr – Führungen inkl. 1 Weinprobe bzw. Traubensaft für Kinder; Führungen für Gruppen ab 15 Personen ganzjährig möglich.

nŠATOV

nŠATOV

nŠATOV

nSLUP

nSLUP

nSLUP

THEATRES, CINEMAS

THEATER, KINOS

nZNOJMO

nZNOJMO

SPORTING EVENTS

SPORTMÖGLICHKEITEN

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

nHNANICE

nHNANICE

nHNANICE

Areál československého opevnění Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) tel.: 602 43 86 37 (J.Pokorný) Vodní mlýn ve Slupi Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: 515 23 53 70

DIVADLA, KINA

nZNOJMO

Kino Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Městské divadlo Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: 515 22 43 24 - kancelář divadla, 515 22 25 52 - předprodej vstupenek e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENISOVÉ HALY Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Městská plovárna Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Městské lázně nám. Svobody 15, Znojmo Outdoorová agentura - Bronislav Mikulášek Znojmo tel.: 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz Tenisový areál Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Zimní stadion Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR **** Hnanice 111, 669 02 Znojmo komfortní hotel nacházející se na hranici NP Podyjí tel.: 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz otevřeno: nonstop – Hotel se nachází 8 km jižně od Znojma a 1 km od hraničního přechodu s Rakouskem. V ceně ubytování také: bohatá snídaně, krytý bazén, vířivka, pára, parní kabina, fitness a internet.

Czechoslovakian fortification complex in Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný) Watermill Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice tel.: +420 515 23 53 70

Cinema “Svět” Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Town Theatre Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 22 43 24 - Theater office, 515 22 25 52 - Tickets e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENNIS HALLS Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Town swimming pool Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Townbath nám. Svobody 15, Znojmo Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo tel.: +420 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz Tennis complex Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Winter sport stadium Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR **** Hnanice 111, 669 02 Znojmo hotel situated on the border of NP Podyjí tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz open: nonstop – Hotel is situated 8 km south of Znojmo and 1 km from the border crossing with Austria. Price for accommodation includes also: indoor swimming pool, whirlpool, steam cabin, fitness, internet.

Areal der tschechoslowakischen Befestigung Šatov Šatov (cca 10 km jihovýchodně od Znojma, jižní okraj obce Šatov) Tel.: +420 602 43 86 37 (J. Pokorný) Wassermühle Slup Slup 94, 671 28 Jaroslavice Tel.: +420 515 23 53 70

Kino „Svět“ Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 40 34, 515 26 12 71 e-mail: info@illusion.cz Stadttheater Znojmo Náměstí Republiky 20, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 22 43 24 - Theater-Büro, 515 22 25 52 - Ticket e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

Bowling Sport Bar Sokolská 12, Sokolovna Znojmo ČAS Znojmo s.r.o. - TENNISHALLEN Suchohrdelská 20, 669 02 Znojmo Stadtbad Louka Melkusova 42/3062, 671 81 Znojmo Stadthallenbad nám. Svobody 15, Znojmo Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Tel.: +420 608 76 81 68 p. Mikulášek e-mail: info@bungee.cz http://www.bungee.cz, www.vassklep.cz Tennisareal Horní Leska Horní Leska 2135/1, 669 02 Znojmo Wintersportplatz Dvořákova 16, 669 02 Znojmo Hotel HAPPY STAR **** Hnanice 111, 669 02 Znojmo Hotel auf der Grenze des Nationalparks Podyjí Tel.: +420 515 21 03 60, 775 11 33 99 e-mail: info@hotelhappystar.cz http://www.hotelhappystar.cz Offen: nonstop – 8 km südlich von Znojmo und 1 km vom Grenzüberg mit Österreich. Im Preis der Unterkunft auch Hallenbad, Whirlpool, Dampfbad, Fitness, Internet.


68

Sportovní příležitosti / Sporting Events / Sportmöglichkeiten

Další tipy / Further Tips / Andere Tips www.znojemsko.info

nPULKAU

nPULKAU

nPULKAU

nRETZ

nRETZ

nRETZ

nŠANOV

nŠANOV

nŠANOV

nÚNANOV

nÚNANOV

nÚNANOV

Sluneční lesní koupaliště Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 otevřeno: V.–IX: 10.00–19.00 podle počasí Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 Sportcentrum Šanov Komenského 358,, 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp v těsné blízkosti koupaliště Pohoda tel.: 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Jednotlivá stání jsou opatřena elektrickou přípojkou, rozvod pitné vody v areálu; součástí je sociální zázemí včetně kuchyně. Možnost využít sportovních aktivit koupaliště - plážová hřiště, tenisové kurty, malá kopaná, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.  Koupaliště Pohoda 671 31 Únanov 384 areál se nachází 5 km od města Znojma tel.: 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Plavecký a rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka, divoký kanál a další vodní atrakce. Součástí koupaliště jsou hřiště na plážový volejbal, tenis a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště a další sportovní aktivity.

Forest lido Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau tel.: +43 (0)2946/2276 open: V–IX 10–19 depending on weather Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 2476 Sportcentrum Šanov Komenského 358, , 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 autocamp very near the outdoor swimming pool Pohoda tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Individual sites are equipped with electric hook-up, drinking water in the complex. The amenities also include a kitchen; visitors can use sporting complex of the swimming pool – beach playground, tennis courts, minifootball, multi-purpose playground with artificial surface. Outdoor swimming pool “Pohoda” 671 31 Únanov 384  the complex is found 5 km from the town of Znojmo tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Swimming and wellness pool, tobogan, slide, water cave, massage beds, wild canal and other water attractions. The complex also offers a beach volleyball playgound, tennis and multifunctional playground with artificial surface, children’s playground and other sporting activities.

Sonnenwaldbad Pulkau Bründlstraße 3741, Pulkau Tel.: +43 (0)2946/2276 Offen: V.–IX. 10–19 Uhr nach Witterung Erlebnisbad Retz Wallstraße 13, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942 2476 Sportcentrum Šanov Komenského 358,, 671 68 Šanov Autocamp Únanov  671 31 Únanov 384 Campingplatz direkt beim Freibad Pohoda Tel.: +420 605 34 37 31 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Einzelne Stehplätze verfügen über Stromanschluss, Wasserleitung im Areal. Bestandteil bildet die Sozialeinrichtung mit der Küche, die Besucher können die Sportaktivitäten des Freibades nutzen – Strandspielplätze, Tennisplätze, kleiner Fußball, Spielplatz mit der Kunststoffbelag.  Freibad „Pohoda“ 671 31 Únanov 384 Areal befindet sich 5 km von der Stadt Znojmo entfernt Tel.: +420 515 26 56 49 e-mail: info@obecunanov.cz http://www.obecunanov.cz – Schwimm- und Erholungsschwimmbecken, Wendelrutsche, Rutsche, Wasserhöhle, Massagebetten, Wildfluss und weitere Wasserattraktionen. Bestandteil des Freibades sind auch Spielplätze für Beachvolleyball, Tennisplatz und Mehrzweckspielplätze mit künstlichem Belag, Kinderplat und weiter Sportaktivitäten.

DALŠÍ TIPY

FURTHER TIPS

ANDERE TIPS

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

Cestovní agentura Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo GOGO music klub Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Moderní stomatologické centrum – MUDr. Ivo Havlík Fibichova 4, 669 02 Znojmo Nemocnice Znojmo MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo tel.: 515 21 51 11 e-mail: info@nemzn.cz Outdoorová agentura - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Pivnice Fortuna Pontassievská 16, 669 02 Znojmo Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo

Travel Agency Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo GOGO music club Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka club Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Moderní stomatologické centrum – MUDr. Ivo Havlík Fibichova 4, 669 02 Znojmo Hospital Znojmo MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 21 51 11 e-mail: info@nemzn.cz Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Beer-house Fortuna Pontassievská 16, 669 02 Znojmo Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo

Travel Agency Inter Znojemia Group, a.s. Kovářská 10, 669 02 Znojmo GOGO music Klub Pražská 19, 669 02 Znojmo LaRutyka Klub Rooseveltova 2, 669 02 Znojmo Moderní stomatologické centrum – MUDr. Ivo Havlík Fibichova 4, 669 02 Znojmo Krankenhaus Znojmo MUDr. Jana Jánského 11, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 21 51 11 e-mail: info@nemzn.cz Outdoor Agency - Bronislav Mikulášek Znojmo Paradise Casino Admiral – Casino Admiral 671 81 Znojmo, Oblekovice 344 Bierstube Fortuna Pontassievská 16, 669 02 Znojmo Relaxace, masáže - Studio Ela Jezuitské nám. 5, 669 02 Znojmo


Další tipy / Further Tips / Andere Tips

69

www.znojemsko.info

REMO - AGENCY (Vaši průvodci na jižní Moravě) Růženy Svobodové 1408/109, Znojmo po celý rok 2016 Vám nabízíme prohlídky města Znojma, Brna, Mikulova, Lednicko-Valtického areálu, doprovod při procházkách NP Podyjí a rovněž celodenní výlety vlakem do hlavního města sousedního Rakouska, Vídně tel.: 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znojmo: Je libo projížďku turistickým vláčkem s průvodcem pro malou či větší skupinu? Nebo snad romantickou noční prohlídku města s pochodněmi a ochutnávkou vína či piva? Nebo snad výstup na radniční věž s průvodci v historických kostýmech a ochutnávkou znojemských okurek? Sanatorium MUDr. Milana Podlipného Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo Veterinární ordinace - zvěrolékař MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo Videopůjčovna Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo Voňavý krám - čaj, káva, vinotéka Kramářská 6, 669 02 Znojmo

REMO - Agency (YourTourist Guide inThe South Moravia) Růženy Svobodové 1408/109, Znojmo in 2016 we offer unusual tours of the cities of Znojmo, Brno, Mikulov, Lednice-Valtice area, guided walks in the National park Podyjí and also one day trips to Vienna tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znojmo: would you like a tour of the town on the tourist train for a smaller or bigger group? Or would you rather do a romantic night tour of the town with lanterns and tasting of wine or beer? Or would you like to climb up the Town Hall tower with guides in period costumes? Sanatorium of MUDr. Milan Podlipný Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo Veterinary Office - Vet MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo Video shop Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo “Voňavý Krám” - Tea, Coffee, Wine Kramářská 6, 669 02 Znojmo

REMO - Agency (Ihre Reiseleiter In Südmähren) Růženy Svobodové 1408/109, Znojmo während des Jahres 2016 bieten wir Ihnen Stadtführungen durch Znojmo, Brno, Mikulov, Lednice-Valtice Parkareal, Begleitung bei den Spaziergängen durch den Nationalpark Podyjí und ganztägige Ausflüge mit der Bahn nach Wien Tel.: +420 737 44 90 99 e-mail: david@remo-agency.com http://www.remo-agency.com – Znaim: Möchten Sie eine Fahrt mit dem touristischen Zug miterleben? Möglich für kleine oder gröβere Gruppen! Oder lieber romantische Nachtbesichtigung mit Fackeln und Wein- oder Bierverkostung? Oder sogar Aufstieg auf den Rathausturm mit kostümierterten Stadtführern? Sanatorium MUDr. Milan Podlipný Divišovo nám. 10, 669 02 Znojmo Veterinäre Ordination - Tierarzt MVDr. Ladislav Kulíšek, Kramářská 17, 669 02 Znojmo Videoverleih Svět Havlíčkova 7, 669 02 Znojmo „Voňavý krám“ - Tee, Kaffee, Wein Kramářská 6, 669 02 Znojmo

nBÍTOV

nBÍTOV

nBÍTOV

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nCHVALOVICE

nHATĚ

nHATĚ

nHATĚ

Rozhledna Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo Dětský koutek  Freeport, Hatě tel.: 739 63 17 79 http://www.freeport.cz/detsky-koutek, www.freeport.at/kinderecke – Dětský koutek se stálým hlídáním je velmi žádanou službou, kterou Freeport nabízí zákazníkům s dětmi předškolního a školního věku. Rodičům tak za velmi přijatelný poplatek zajistíme nerušený pobyt v obchodním centru s vědomím, že je o jejich děti dobře postaráno v prostředí, které jim nabízí pestré vyžití. Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf wellnes, módní butiky, lékárna, suvenýry http://www.excaliburcity.com otevřeno: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf alkohol, cigarety, parfumerie, cukrovinky tel.: 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com otevřeno: nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02 značkový outlet levnější o 30-70% tel.: 515 26 69 99 e-mail: info@freeport.cz http://www.freeport.cz otevřeno: denně od 10–21 hod. – Outletové centrum Freeport leží na hraničním přechodu Hatě mezi Českem a Rakouskem, blízko města Znojma. Freeport nabízí značkové oblečení, boty, doplňky a vybavení domácností.

Observation tower Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo Children´s play area  Freeport, Hatě tel.: +420 739 63 17 79 http://www.freeport.cz/detsky-koutek, www.freeport.at/kinderecke – Children’s play area with constant supervision is a popular service that Freeport offers to its custome with pre-school and school-children. For a reasonable fee, parents can enjoy shopping undisturbed, knowing that their children are well looked after in an environment full of fun activities. Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf wellnesscenter, boutique, pharmacy, souveniers http://www.excaliburcity.com open: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf alcohol, cigarettes, parfumery, sweets tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com open: nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02 world brand outlet, 30-70% discounts tel.: +420 515 26 69 99 e-mail: info@freeport.cz http://www.freeport.cz open: daily 10.0–21.00 – Outlet centre Freeport is located at the border crossing Hatě between the Czech Republic and Austria, near Znojmo. Freeport offers many fashion, shoe, accessories and interior design brands.

Aussichtsturm Rumburak Bítov 106, 671 10 Prehistoric park Chvalovice 30, 669 02 Znojmo Kinderecke  Freeport, Hatě Tel.: +420 739 63 17 79 http://www.freeport.cz/detsky-koutek, www.freeport.at/kinderecke – Die Freeport-Kinderecke wird ständig von geschultem Personal betreut. Immer wieder wurde der Wunsch nach Kinderbetreuung geäußert - deshalb bietet Freeport jetzt allen Kunden/ Eltern die Möglichkeit der Betreuung ihrer Kinder im Vorschul- und Schulalter. Excalibur City - Shopping Center  Hatě/Kleinhaugsdorf Wellness, Boutiques, Apotheke, Souveniren http://www.excaliburcity.com Offen: 9.00–21.00 Excalibur City - Travel Free Shop  Hatě/Kleinhaugsdorf Spirituosen, Zigaretten, Parfumerie, Süsswaren Tel.: +420 515 20 62 18 http://www.excaliburcity.com Offen: Nonstop  Freeport Fashion Outlet Chvalovice 196 - Hatě, 669 02 Markenoutlet um 30-70% billiger Tel.: +420 515 26 69 99 e-mail: info@freeport.cz http://www.freeport.cz Offen: täglich ab 10–21 Uhr. – Markenoutletzentrum Freeport liegt am Grenzübergang Hatě zwischen Tschechien und Österreich, in der Nähe von Znaim. Freeport bietet Kleidung, Schuhe, Accesoires und Haushaltausstattung.


70

Další tipy / Further Tips / Andere Tips www.znojemsko.info

Kadeřnictví - L´Oréal Salon Nobless Freeport, Hatě tel.: 515 25 01 76 http://www.freeport.cz/loreal-salonnobless, www.freeport.at/loreal-salonnobless – Dámské, pánské, dětské kadeřnictví, prodlužování vlasů, navyšování objemu až o 100%.

Hairdresser - L´Oréal Salon Nobless Freeport, Hatě tel.: +420 515 25 01 76 http://www.freeport.cz/loreal-salonnobless, www.freeport.at/loreal-salonnobless – Women’s, men’s and children’s hairdressing services, hair extensions, increasing hair volume by up to 100%.

Merlinův Dětský svět  Hatě/Kleinhaugsdorf v Merlinovém Dětském světě zažijete spoustu legrace - na zemi, ve vodě, ve vzduchu i pod střechou http://www.merlinskinderwelt.com otevřeno: Po–Pá 12.00–19.00, So, Ne + svátek 10.00–19.00 – Pro děti každého věku, ale i jejich rodiče nabízíme zábavu, která nezná hranic – autodráhy, skoky lodičkou do vody, ruské kolo, pirátskou loď, balónkovou střílnu, pirátskou střílnu, kolotoče, skluzavky a mnoho dalšího. Relaxujte a sluňte se u našeho potůčku zatímco Vaše děti zkouší jednu atrakci vedle druhé a nebo naopak za nepříznivého počasí využijte v zastřešené části naši dětskou pláž.

Merlin´s Children´s world  Hatě/Kleinhaugsdorf in Merlin´s Children´s world will experience a lot of fun - on land, in water, in the air and under the roof http://www.merlinskinderwelt.com open: Mo–Fr 12.00–19.00, Sa, Su + holiday 10.00–19.00 – We offer children of all ages as well as their parents lots of enjoyable activities – mini car tracks, boat jumps in the water, Ferris wheel, pirate ship, water-balloon shooting, pirate-themed shooting, merry-go-rounds, slides and much more. Relax and enjoy the sunshine by our water stream while your children try one attraction after another; if the weather is bad you can take advantage of our children’s beach under a roof.

Oční optika Křepela Freeport, Hatě tel.: 515 22 05 10 http://www.freeport.cz/ocni-optikakrepela – V naší prodejně najdete široký výběr dioptrických brýlí, kontaktních čoček, slunečních brýlí a k dispozici jsou Vám naši specialisté, kteří jsou ochotni Vám pomoci a řešit Vaše problémy a dotazy.

Optician Křepela Freeport, Hatě tel.: +420 515 22 05 10 http://www.freeport.at/augenoptikkrepela – Our store offers a wide selection of dioptric glasses, contact lenses, sunglasses and our experts are at your disposal to help you choose the right products and consult your needs.

Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě

Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě

Frisiersalon - L´Oréal Salon Nobless Freeport, Hatě Tel.: +420 515 25 01 76 http://www.freeport.cz/loreal-salonnobless, www.freeport.at/loreal-salonnobless – Lassen Sie sich in unserem Beauty-Salon sowie im Solarium verwöhnen! Das Service des Damen-, Herren- und Kinderfriseurs bietet außerdem Haarverlängerung und Haarverdichtung mit 100% Echthaar. Merlin´s Kinderwelt  Hatě/Kleinhaugsdorf in der Merlin’s Kinderwelt erlebt ihr viel Spaß–an Land, im Wasser, in der Luft und auch unter dem Dach http://www.merlinskinderwelt.com Offen: Mo-Fr 12.00–19.00, Sa, So + Feiertag 10.00–19.00 Wir bieten ein Vergnügen, das keine Grenzen kennt, nicht nur für die Kinder jeden Alters, sondern auch für ihre Eltern an–Autorennbahnen, Sprünge mit dem Boot ins Wasser, das russische Riesenrad, das Piratenboot, die Ballonschießscharte, die Piratenscharte, das Karussell, die Rutschbahnen und viele andere Attraktionen. Entspannen Sie sich und genießen Sie an unserem Bach die Sonne, während ihre Kinder eine Attraktion nach der anderen ausprobieren oder bei schlechtem Wetter steht Ihnen im überdachten Teil unser Kinderstrand zur Verfügung. Optiker Křepela Freeport, Hatě Tel.: +420 515 22 05 10 http://www.freeport.at/augenoptikkrepela – Der Augenoptiker Křepela hat ab sofort bei Freeport geöffnet und bietet eine große Auswahl an dioptrischen Brillen, Kontaktlinsen sowie Sonnenbrillen. Geschultes Fachpersonal berät Sie gerne bei Fragen und Problemen. Paradise Casino Admiral – Casino Colosseum Hatě 189 – Excalibur City, 669 02 Chvalovice Paradise Casino Admiral – Casino JR’s Hatě – JR’s World Route 59 Casino Hatě 199 (Grenzübergang Kleinhaugsdorf), 669 02 Znojmo Tierklinik Hatě Chvalovice - Hatě 179, Hatě

nHEVLÍN

nHEVLÍN

nHEVLÍN

nHNANICE

nHNANICE

nHNANICE

Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurace, čerpací stanice, lékárna, wellness tel.: 724 72 41 15 http://www.laabomba.com Hotel Vinice Hnanice  - Restaurace Vyhlídka Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 čtyř a půl hvězdičkový luxusní hotel tel.: 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz ��� Krásný hotelový komplex, který se nachází osm kilometrů jihozápadně od Znojma, je atraktivním agroturistickým vinařským centrem.

Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya travel free shop, supermarket, restaurants, petrol station, chemist’s, wellness tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com

Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant “Vyhlídka” Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 4 & ½ Star luxury hotel tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – A stunning hotel complex, 8 km away south-west of Znojmo, is an attractive agro-tourism wine-making destination.

Laa Bomba Shopping Center Hevlín/Laa an der Thaya Travel Free Shop, Supermarkt, Restaurants, Tankstelle, Apotheke, Wellness Tel.: +420 724 72 41 15 http://www.laabomba.com Hotel Vinice Hnanice  - Restaurant „Vyhlídka“ Areál Devět mlýnů, Hnanice 132, 669 02 Viereinhalb-Sterne-Luxushotel Tel.: +420 515 22 51 41, 702 20 64 97 e-mail: hotel@vinice-hnanice.cz http://www.vinice-hnanice.cz – Der schöne Hotelkomplex befindet sich 8 km südwestlich von Znojmo und ist ein attraktives landtouristisches Weinbauzentrum.


Další tipy / Further Tips / Andere Tips

71

www.znojemsko.info

Svazek znojemských vinařských obcí Daníž Znojemská 113, 669 02 Hnanice e-mail: ouhnanice@volny.cz

“Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“ Znojemská 113, 669 02 Hnanice e-mail: ouhnanice@volny.cz

„Svazek znojemských vinařských obcí Daníž“ Znojemská 113, 669 02 Hnanice e-mail: ouhnanice@volny.cz

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nJAROSLAVICE

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nNAČERATICE

nNAČERATICE

nNAČERATICE

nNOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

nNOVÝ ŠALDORF - ZNOJMO

nPROSIMĚŘICE

nPROSIMĚŘICE

nPROSIMĚŘICE

nPULKAU

nPULKAU

nPULKAU

nRETZ

nRETZ

nRETZ

Rybníkářství Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Městská knihovna nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov Pekárna Ivanka s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov tel.: 515 32 23 60 e-mail: pekarna.ivanka@oknet.cz Autoservis Dřevojan Načeratice 24, 669 02 Znojmo Libor Suchý, autoprodejna Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo

Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice e-mail: hladikglobe@centrum.cz Cukrárna Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 otevřeno: Po–So: 6.00–18.30, Ne: 8.00–18.30 Pekárna Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27060 Chov lipicánů Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz tel.: +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz domluvíme se anglicky a francouzsky tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Ubytování se snídaní, polopenze, plná penze, ochutnávky vín. Pekárna - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at otevřeno: Po–So: 6.00–18.00, Ne a Svátky: 7.30–18.00 Půjčovna kol Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz zapůjčení jízdních kol http://www.retzerland.at – po–čt, pan Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30–17.00 hod., pá–ne tel.: +43(0)664/3004757 10.00–17.00 hod. Nutno objednat předem! Vrácení e-kol na městském úřadě v Retzu.

Fish Farm Rybníkářství Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Library nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov Bakery “Ivanka” s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov tel.: +420 515 32 23 60 e-mail: pekarna.ivanka@oknet.cz Autoservis Dřevojan Načeratice 24, 669 02 Znojmo Libor Suchý, car shop Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo

Club of Hanzelka and Zikmund Travellers “GLOBE” Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice e-mail: hladikglobe@centrum.cz Sweet-shop Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27070 open: Mo–Sa: 06.00–18.30, Su: 08.00–18.30 Bakery Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau tel.: +43 (0)2946/27060 Lippizan stud Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz tel.: +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz English and French speaking staff tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Bed and breakfast, half-board, fullboard, wine tastings. Bakery - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at open: Mon –Sat: 6.00–18.00, Sundays and public holidays: 7.30 –18.00 Bike Rental Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz bike rental http://www.retzerland.at – Mon–Thu, Mr.Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30–17.00, Fri–Sun tel.: +43(0)664/3004757 10.00–17.00.

Fischfarm Pohořelice a.s. Vídeňská 717, 691 23 Pohořelice Cykloservis nám. T. G. Masaryka 44, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 22 36 e-mail: irena.novo@seznam.cz Stadtbücherei nám. T. G. Masaryka 35, 672 01 Moravský Krumlov Bäckerei „Ivanka“ s.r.o. Tylova 661, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 32 23 60 e-mail: pekarna.ivanka@oknet.cz Autoservis Dřevojan Načeratice 24, 669 02 Znojmo Libor Suchý, Autoverkauf Nový Šaldorf 81, 671 81 Znojmo

Klub der Reisenden Hanzelka und Zikmund GLOBE Prosiměřice, o.s. U Mlýna 162/149, 671 61 Prosiměřice e-mail: hladikglobe@centrum.cz Konditorei Bucher Rathausgasse 6, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27070 Offen: Mo–Sa: 06.00–18.30 Uhr, So: 08.00–18.30 Uhr Bäckerei Blei Hauptplatz 11, 3741 Pulkau Tel.: +43 (0)2946/27060 Lipizzanergestüt Jízdárna, Familie Ecke, Haidgraben 1, 2070 Retz Tel.: +43 (0)676/34 22 065 e-mail: reiterhof@aon.at http://www.reiterhof.at Hotel Althof **** Althofgasse 14, 2070 Retz Englisch, Französisch Tel.: +43 (0)2942/3711-0, +43 (0)2942/3711-430 restaurace e-mail: willkommen@althof.at http://www.althof.at – Nächtigung/Frühstück, Halbpension, Vollpension, Weinverkostung. Bäckerei - Espresso BLEI CYRILL GesmbH Hauptplatz 32, 2070 Retz Tel.: +43 (0)2942 28078 e-mail: g.blei@baeckerei-blei.at http://www.baeckerei-blei.at Offen: Mo–Sa von 6.00 –18.00, Sonnund Feiertag von 7.30–18.00 E-Bike Verleih Stadtgemeinde Retz Hauptplatz 30, 2070 Retz Fahrradverleih http://www.retzerland.at – Mo–Do, Herr Daniel Wöhrer, tel.: +43(0)2942/22223-34 7.30–17.00 Uhr, Fr–So tel.+43(0)664/3004757 10.00–17.00 Uhr. Voranmeldung erbeten!


72

Další tipy / Further Tips / Andere Tips

Bankomaty / Bank Machines / Bankomaten www.znojemsko.info

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nVRBOVEC

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

nZELLERNDORF

BANKOMATY

BANK MACHINES

BANKOMATEN

nZNOJMO

nZNOJMO

nZNOJMO

nHATĚ

nHATĚ

nHATĚ

Vranov Agency tel.: 723 37 51 56 - koordinátor objednávek, 606 88 75 75 - R. Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz Masážní studio Radka Vrbovec 159, 671 24 Zellerndorf jízdárna a půjčovna kol Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf tel.: +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at

Bankomat ČSOB Mariánské nám. 6/965 13 Zámečnická 324/2 Dukelských bojovníků 3632 (Kaufland) nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna) Česká spořitelna, a.s Pontassievská 918/1 Kaufland, Jarošova 1234/2 Budova banky, Zámečnická 324/2 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 GE Money Bank, a.s. Kaufland, Dukelských bojovníků 3632 Kovářská 2 Kaufland, Jarošova ul. Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18 Rudoleckého 25 Vídeňská ul. - budova Ahold MUDr. Jánského - nemocnice, 2. patro UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 Bankomat Citibank Freeport, Hatě Bankomat ČSOB Freeport, Hatě UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě

Vranov Agency tel.: +420 723 37 51 56 - koordinátor objednávek, 606 88 75 75 - R. Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz Massage studio Radka Vrbovec 159, 671 24 Zellerndorf riding hall and bike hire Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf tel.: +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at

Bank Machine ČSOB Mariánské nám. 6/965 13 Zámečnická 324/2 Dukelských bojovníků 3632 (Kaufland) nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna) Česká spořitelna, a.s Pontassievská 918/1 Kaufland, Jarošova 1234/2 Budova banky, Zámečnická 324/2 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 GE Money Bank Kaufland, Dukelských bojovníků 3632 Kovářská 2 Kaufland, Jarošova ul. Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18 Rudoleckého 25 Vídeňská ul. - budova Ahold MUDr. Jánského - nemocnice, 2. patro UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 Bank Machine Citibank Freeport, Hatě Bank Machine ČSOB Freeport, Hatě UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě

Vranov Agency Tel.: +420 723 37 51 56 - koordinátor objednávek, 606 88 75 75 - R. Mynařík e-mail: info@vranovagency.cz http://www.vranovagency.cz Massagestudio Radka Vrbovec 159, 671 24 Zellerndorf Reit- und Fahrverein Frau Margarethe Wurst, Zellerndorf 339, 2051 Zellerndorf Tel.: +43 (0)680/20 70 159 e-mail: rvzellerndorf@gmx.at

Bankomat ČSOB Mariánské nám. 6/965 13 Zámečnická 324/2 Dukelských bojovníků 3632 (Kaufland) nám. Svobody 16 (poštovní spořitelna) Česká spořitelna, a.s. Pontassievská 918/1 Kaufland, Jarošova 1234/2 Budova banky, Zámečnická 324/2 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 GE Money Bank Kaufland, Dukelských bojovníků 3632 Kovářská 2 Kaufland, Jarošova ul. Komerční banka, a.s. nám. Svobody 18 Rudoleckého 25 Vídeňská ul. - budova Ahold MUDr. Jánského - nemocnice, 2. patro UniCredit Bank, a.s. Horní nám. 139 Albert Hypermarket, Brněnská 2937/21 Bankomat Citibank Freeport, Hatě Bankomat ČSOB Freeport, Hatě UniCredit Bank, a.s. Freeport, Hatě

nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU nHRUŠOVANY N. JEVIŠOVKOU Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29 Komerční banka, a. s. nám. Míru 2,

Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29 Komerční banka a. s. nám. Míru 2

Česká spořitelna, a.s. nám. Míru 29 Komerční banka a. s. nám. Míru 2

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nJEVIŠOVICE

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMIROSLAV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nMORAVSKÝ KRUMLOV

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

nVRANOV NAD DYJÍ

Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84 Česká spořitelna, a.s. Husova 1192 Česká spořitelna, a.s. Komenského 150 GE Money Bank, a.s. nám. T. G. Masaryka 41 Komerční banka, a. s. Zámecká 26 Komerční banka, a.s. Náměstí 21

Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84 Česká spořitelna, a.s. Husova 1192 Česká spořitelna, a.s. Komenského 150 GE Money Bank nám. T. G. Masaryka 41 Komerční banka, a. s. Zámecká 26 Komerční banka, a.s. Náměstí 21

Česká spořitelna, a.s. Jevišovice 84 Česká spořitelna ,a.s. Husova 1192 Česká spořitelna, a.s. Komenského 150 GE Money Bank nám. T. G. Masaryka 41 Komerční banka, a. s. Zámecká 26 Komerční banka, a.s. Náměstí 21


Jízdní řády – autobusy / Time-tables – bus / Fahrplane – Busse

73

www.znojemsko.info

830800 Znojmo – Jihlava – Praha 830800 Znojmo-Jihlava-Praha

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016 Změny vyhrazeny

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. 725 345 107, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz 11

3

9

XR

6R

XR

12

13

13

5R 7R

14

26

17

4 55 5 01 5 05 5 09 § 5 30 § 5 45

6 20

8 00

6 30 10 15 13 00

jede v pracovních dnech jede v pondělí jede v úterý jede ve středu jede ve čtvrtek jede v pátek

12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

5R 16

7

23

19

17

21

km

18

7 R 7 R XR 7R 7R 18

27

19

17

30

24

16

6R XR 5R

17

20

21

26

6 7 J

jede v sobotu jede v neděli spoj zastávkou projíždí spoj jede po jiné trase

§

26

8

20

6R 5R 5R

12

13

22

5R

16

15

28

12

32

22

14

17

23

24

25

18

123 7R 4R 5R 5R 7R

16 50 17 20 18 10 19 10

20 10 20 10

20 20 20 50 21 10 22 55

16 45 17 15 18 05 19 05 16 42 17 12 18 02 19 02 16 35 17 05 17 55 18 55 16 31 17 01 17 51 18 51 16 27 16 57 17 47 18 47 16 14 16 44 17 34 18 34 § 16 10 16 40 17 30 18 30 §

20 05 20 05 20 02 20 02 19 55 19 55 19 51 19 51 19 47 19 47 19 34 19 34 § 19 30 19 30 §

20 15 20 45 21 05 22 50 20 12 20 42 21 02 22 47 20 05 20 35 20 55 22 40 20 01 20 31 20 51 22 36 19 57 20 27 20 47 22 32 19 44 20 14 20 34 22 19 19 40 20 10 20 30 22 15

15 55 16 25 17 15 18 15 § 19 15 19 15 § 19 25 19 55 20 15 22 00 15 20 15 50 16 40 17 40

18 40 18 40

18 20 18 50

13 30 14 00 15 00 16 00

WC M

17 00 17 00

veřejné WC v objektu zastávky občerstvení nebo restaurace v objektu zastávky dopravu

jede také 24.12.15, 28.10.16 jede také 23.12.15, 24.12.15, 26.12.15, 31.12.15, 27.3.16, 5.7.16, 6.7.16, 28.9.16, 27.10.16, 17.11.16, nejede 18.11.16 nejede 23.12.15, 24.12.15, 31.12.15, 28.3.16, 5.7.16, 6.7.16, 28.9.16, 17.11.16 jede od 8.7.16 do 26.8.16 jede také 23.12.15, 31.12.15, 27.10.16, nejede 25.12.15, 1.1.16, od 8.7.16 do 26.8.16, 28.10.16 jede také 23.12.15, 31.12.15, 27.10.16, nejede 25.12.15, 1.1.16, od 8.7.16 do 26.8.16, 28.10.16, 18.11.16 jede také 28.3.16, nejede 27.3.16, od 3.7.16 do 21.8.16

21 22 23 24 25 26 27

729108 – Miroslav – Lechovice 108 Brno – Pohořelice Brno - Pohořelice - Miroslav– -Znojmo Lechovice - Znojmo

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

Změny vyhrazeny

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. 725 345 107, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz R km kTPZ jízdence je možné zakoupit místenku 1 3 141 5 7 101 9 51 103 13 15 105 53 17 55 21 107 57 113 Tč X X 6+ X X 6+ X XH 6+ X X 6+ 5 X X X 6+ X +

27

530 8

530 9 449 10 449 11 459 12 459 13 459 14 459 15 459 16 44 44 459 17 48 48 459 18 50 51 820 19 53 53 820 20 54 55 820 21 56 56 810 22 pokračování 68 68 800 23 28 34 35 36 37 41

od

Pohořelice,,nám. ..................................

Pohořelice,,obch.akademie .................. Branišovice,,st.silnice ........................... D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... Miroslav,,rozc.4.0 ................................. D Miroslav,,Réna ..................................... Miroslav,,provozovna ČAS ................... Miroslav,,St.statek ................................ Miroslav,,aut.st. .................................... Miroslav,Kašenec,na státní .................. D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. Lechovice,,zámek ................................ Lechovice,,ObÚ ................................... Práče,,rozc.0.7 ..................................... př Znojmo,,aut.nádr. .................................

23

27

530 8

Pohořelice,,nám. ..................................

23

5 55 5 57 6 03 6 05 6 10

5 55 5 57 6 03 6 05 6 10

6 55 6 57 7 03 7 05 7 10

7 55 7 57 8 03 8 05 8 10

7 55 7 57 8 03 8 05 8 10

8 55 8 57 9 03 9 05 9 10

4 58 5 01 5 04 5 07 5 10 5 12 5 25

6 13 6 16 6 19 6 22 6 25 6 27 6 40

6 13 6 16 6 19 6 22 6 25 6 27 6 40

7 13 7 16 7 19 7 22 7 25 7 27 7 40

8 13 8 16 8 19 8 22 8 25 8 27 8 40

8 13 8 16 8 19 8 22 8 25 8 27 8 40

9 13 9 16 9 19 9 22 9 25 9 27 9 40

6+

23

7 25 7 28 7 31 7 37

7 25 7 28 7 31 7 37

8 25 8 28 8 31 8 37

5 50 5 50 6 50 7 50 7 50 8 50 5 51 5 51 6 51 7 51 7 51 8 51 5 53 5 53 6 53 7 53 7 53 8 53

109 123 131

X

od

6 25 6 28 6 31 6 37

17

4 40 4 42 4 48 4 50 4 55

... ... ... ... ... ... ... ...

5 25 5 28 5 31 5 37

23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

29

23

17

5 25 5 28 5 31 5 37

km TPZ Tč 0 0 100 1 od Brno,,ÚAN Zvonařka ............................ Brno,,Strážní ........................................ 2 2 100 2 101 3 Brno,,Ústřední hřbitov .......................... 3 7 6 510 4 Modřice,,Tyršova ................................. 510 5 Modřice,,Brněnská ............................... 25 530 6 D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... 26 530 7 Pohořelice,,Brněnská ...........................

23

... 4 10 ... D 4 13 ... 4 16 ... 4 22 ... ... 4 35 ... 4 36 ... 4 38

17

7

33

X

56

15 25 15 25 15 55 15 55 15 28 15 28 15 31 15 31 15 37 15 37 15 50 15 50 15 51 15 51 15 53 15 53

... 15 55 15 55

23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

23

47

23

9 55 9 55 10 55 11 55 11 55 9 57 9 57 10 57 11 57 11 57 10 03 10 03 11 03 12 03 12 03 10 05 10 05 11 05 12 05 12 05 10 10 10 10 11 10 12 10 12 10

12 55 13 25 12 57 13 27 13 03 13 33 13 05 13 35 13 10 13 40

10 13 10 13 11 13 12 13 12 13 13 13 13 43 10 16 10 16 11 16 12 16 12 16 13 16 13 46 10 19 10 19 11 19 12 19 12 19 13 19 13 49 10 22 10 22 11 22 12 22 12 22 13 22 13 52 10 25 10 25 11 25 12 25 12 25 13 25 13 55 10 27 10 27 11 27 12 27 12 27 13 27 13 57 10 40 10 40 11 40 12 40 12 40 12 47 13 40 14 10

33

117

35

23

45

23

+

37

X

X

17 20 17 21 17 23

... 16 25 16 55

17

12 50 13 20 12 51 13 21 12 53 13 23

15 55 16 25 16 55 16 55 15 58 16 28 16 58 16 01 16 31 17 01 16 07 16 37 17 07 16 20 16 50 16 21 16 51 16 23 16 53

23

9 25 10 25 11 25 11 25 11 55 12 25 12 55 9 28 10 28 11 28 11 28 12 28 12 58 9 31 10 31 11 31 11 31 12 31 13 01 9 37 10 37 11 37 11 37 12 37 13 07

9 50 9 50 10 50 11 50 11 50 9 51 9 51 10 51 11 51 11 51 9 53 9 53 10 53 11 53 11 53

23

X

23

17

9 25 9 28 9 31 9 37

31

X

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

23

111 125 133 135

6+ 16

7

33

X

56

X

23

17 25 17 25 17 55 17 55 17 55 17 28 17 28 17 58 17 31 17 31 18 01 17 37 17 37 18 07 17 50 17 50 17 51 17 51 17 53 17 53

18 20 18 21 18 23

17 25 ... 17 55 17 55

56

17

25

59

27

23

23

56

23

X

44

X

X

108

X jede opačný směr

13 25 13 25 13 55 13 55 13 55 14 25 14 55 14 55 13 28 13 28 13 58 14 28 14 58 13 31 13 31 14 01 14 31 15 01 13 37 13 37 14 07 14 37 15 07

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 55 13 55 14 25 14 55 15 25 ... 13 57 13 57 CIS JŘ © CHAPS14 27 14 57 15 27 ... spol. s r.o., 3.0.5689.16423 30.11.2015 14 03 14 03 14 33 15 03 15 33 ... 14 05 14 05 14 35 15 05 15 35 ... 14 10 14 10 14 40 15 10 15 40 ... ... ... ... ... 14 13 14 13 14 43 15 13 15 43 ... 14 16 14 16 14 46 15 16 15 46 ... 14 19 14 19 14 49 15 19 15 49 ... 14 22 14 22 14 52 15 22 15 52 ... 14 25 14 25 14 55 15 25 15 55 ... 14 27 14 27 14 57 15 27 15 57 ... 14 40 14 40 14 47 14 47 15 10 15 40 15 47 16 10 ...

13 50 13 50 13 51 13 51 13 53 13 53

41

143

43

23

45

23

+

X

115

6+ 16

18 25 19 00 19 25 19 25 18 28 19 28 19 28 18 31 19 31 19 31 18 37 19 37 19 37 18 50 18 51 18 53

19 50 19 50 19 51 19 51 19 53 19 53

18 25 ... 18 55

14 20 14 50 14 21 14 51 14 23 14 53

v pracovních dnech

7 + J

jede v neděli jede v neděli a státem uznané svátky 2 142 4 50 6 spoj zastávkou projíždí

X

6+

X

X

X

8

X

spoj jede po jiné trase D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání 52D 10 zastávka 102 12znamení 56 nebo 14 požádání 16 104 jen na

X

X

6+

X

X

X

X

6+

145

45

119

33

23

45

7

19 55 19 55 ...

H

18

X

15 20 15 21 15 23

X

+

... ... ... ... ... ... ... ...

121

6+ 10

... 19 55 20 25 21 30 22 35 ... D 20 28 D 21 32 D 22 38 ... 20 31 21 35 22 41 ... 20 37 21 40 22 47 ... ... 20 50 21 52 23 00 ... 20 51 21 53 23 01 ... 20 53 21 55 23 03 20 55

Brno - Pohořelice - Miroslav - Lechovice - Znojmo

5 jede v pátek 6km TPZ jedeTč v sobotu

X

... ... ... ... ... ... ... ...

X

... ... ... ... ... ... ... ...

23

23

... 16 27 16 57 17 27 ... 17 57 17 57 18 27 ... 18 57 19 57 19 57 ... 20 57 530 9 Pohořelice,,obch.akademie .................. ... 15 57 15 57 ... 16 33 17 03 17 33 ... 18 03 18 03 18 33 ... 19 03 20 03 20 03 ... 21 03 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... ... 16 03 16 03 ... 16 35 17 05 17 35 ... 18 05 18 05 18 35 ... 19 05 20 05 20 05 ... 21 05 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... ... 16 05 16 05 ... 16 40 17 10 17 40 ... 18 10 18 10 18 40 ... 19 10 20 10 20 10 ... 21 10 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. ... 16 10 16 10 ... ... ... ... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... ... ... ... ... ... 459 14 Miroslav,,provozovna ČAS ................... ... ... ... ... ... 459 15 Miroslav,,St.statek ................................ ... ... ... ... ... 459 16 Miroslav,,aut.st. .................................... ... ... 16 43 17 13 44 44 459 17 17 43 ... 18 13 18 13 18 43 ... 19 13 20 13 20 13 ... 21 13 Miroslav,Kašenec,na státní .................. ... 16 13 16 13 ... 16 46 17 16 ...13.12.2015 17 46 ... 18 16 18 16 18 46 ... 19 16 20Platí 16 20 16od 21 16 48 48 459 18 D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. ... 16 16 16 16 ... 16 49 17 19 17 49 ... 18 19 18 19 18 49 ... 19 19 20 19 20 19 ... 21 19 50 51 820 19 Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. ... 16 19 16 19 ... ... ... ... ... 16 22 16 22 16 52 17 22 17 52 18 22 18 22 18 52 19 22 20 22 20 22 21 22 53 53 820 20 Lechovice,,zámek ................................ 729108 Integrovaný dopravní systém...Jihomoravského kraje ... 16 55 17 25 16 25 16 25 17 55 ... 18 25 18 25 18 55 ... 19 25 20 25 20 25 ... 21 25 54 55 820 21 Lechovice,,ObÚ ................................... ... 16 57 17 27 17 57 ... 18 27 18 27 18 57 ... 19 27 20 27 20 27 ... 21 27 56 56 810 22 Práče,,rozc.0.7 ..................................... ... 16 27 16 27 ... ... ... ... ... př 16 40 16 40 16 47 16 47 17 10 17 40 17 47 18 10 18 40 18 40 18 47 18 47 19 10 19 40 19 52 20 40 20 40 20 47 21 40 68 68 800 23 Znojmo,,aut.nádr. ................................. Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. 725 345 107, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz 28 34 35 36 37 41

20 50 20 30

17 00 17 30 18 00 19 30

MHD možnost přestupu na městskou hromadnou

Jízdenku s místenkou je možné zakoupit pouze do zast. Praha,ÚAN Florenc a zpět. Jízdenku s místenkou je možné zakoupit v předprodejní kanceláři ZDS-Psota, s.r.o. ve Znojmě, Rudoleckého 28 a u pokladen AMS Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. Informace o tarifu jsou zveřejněny v autobusech na lince. Informace o smluvních přepravních podmínkách jsou k nahlédnutí v sídle společnosti Dětské kočárky a velmi rozměrné předměty se nepřepravují. 729108 Informace o jízdních řádech na internetu: -webové stránky dopravce www.zds-psota.cz; - celostátní informační systém na www.idos.cz Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Všechny spoje ze zastávky Praha, ÚAN Florenc odjíždí z nástupiště č. 15 Autobusy jsou vybaveny zdarma Wi-Fi připojením k internetu.

0 0 100 1 od Brno,,ÚAN Zvonařka ............................ Brno,,Strážní ........................................ 2 2 100 2 Brno,,Ústřední hřbitov .......................... 3 101 3 7 6 510 4 Modřice,,Tyršova ................................. Modřice,,Brněnská ............................... 510 5 25 D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... 530 6 26 Pohořelice,,Brněnská ........................... 530 7

18 50 19 20 19 40 21 25

14 50 15 15 14 55

v označených zastávkách není povolen nástup za účelem přepravy do shodně označených zastávek spoje zastávka jen na znamení nebo požádání k jízdence je možné zakoupit místenku bezbariérově přístupná zastávka

D R H

nejede 4.7.16 nejede 26.12.15 jede také 24.12.15, 25.12.15, 26.12.15, 1.1.16, 27.3.16, 5.7.16, 6.7.16, 28.9.16, 28.10.16, 17.11.16 jede také 23.12.15, 31.12.15, 27.10.16, 16.11.16, nejede 25.12.15, 1.1.16, od 8.7.16 do 26.8.16, 28.10.16 jede také 23.12.15, 31.12.15, 27.10.16, 16.11.16, nejede 25.12.15, 1.1.16, 28.10.16 jede také 28.3.16, nejede 27.3.16 jede také 28.3.16, nejede 27.3.16, 3.7.16 jede také 1.1.16, 6.7.16, 28.9.16, 17.11.16, nejede 31.12.15, 4.7.16, 27.9.16, 16.11.16 nejede 26.12.15, 29.10.16

4

XR

13 30 15 00 16 00 16 30 17 45 19 00 ... 0 0 0 1 od Znojmo,,aut.nádr. .................... MHD př 10 55 10 55 14 40 2 ... Znojmo,,žel.st. ................................. ... 1 1 1 3 10 50 10 50 14 35 Znojmo,,nám.Svobody lázně... MHD 6 05 6 35 10 20 13 05 13 35 15 05 16 05 16 35 17 50 19 05 ... 10 47 10 47 14 32 3 3 3 4 Znojmo,,Pražská sídl. ...................... 6 11 6 41 10 26 13 11 13 41 15 11 16 11 16 41 17 56 19 11 ... 11 11 11 5 10 40 10 40 14 25 D Olbramkostel,,st.silnice ................... 6 15 6 45 10 30 13 15 13 45 15 15 16 15 16 45 18 00 19 15 ... 16 16 16 6 10 36 10 36 14 21 D Vranovská Ves,,u lesa .................... 6 18 6 49 10 34 13 18 13 48 15 18 16 18 16 48 18 04 19 19 ... 19 19 19 7 10 32 10 32 14 17 D Pavlice,,na kopci ............................. ... 30 30 30 8 10 19 10 19 14 04 D Moravské Budějovice,,Tyršova ....... 6 35 7 05 10 50 13 35 § 14 05 15 35 16 35 17 05 18 20 19 35 ... 30 30 30 9 10 15 10 15 14 00 Moravské Budějovice,,aut.nádr. ...... ... 38 38 38 10 Lesonice,,rozc.2.0 ........................... 6 50 7 20 11 05 13 50 § 14 20 15 50 16 50 17 20 18 35 19 50 ... 46 46 46 11 10 00 10 00 13 45 Želetava .......................................... ... 12 Markvartice,,Kasárna ...................... ... 63 63 63 13 Stonařov .......................................... 7 30 § 8 00 11 45 14 30 15 00 16 30 17 30 18 00 19 15 20 30 ... 77 77 77 14 9 25 9 25 13 10 § Jihlava,,aut.nádr. ............................. ... 15 Humpolec,,aut.nádr. ........................ ... 106 7 55 § 8 25 12 10 16 55 18 25 106 16 8 55 8 55 § Humpolec,,mléčné lahůdky ............. ... 133 8 20 8 50 12 35 17 20 18 50 8 30 8 30 17 Loket u Čechtic,,motorest ............... ... 18 Praha,,Roztyly ............... M WC MHD 9 25 9 55 13 40 16 10 16 40 18 25 19 10 19 55 20 55 22 10 ... 214 208 212 19 př Praha,,ÚAN Florenc ... M H WC MHD od 7 30 7 30 11 30

4 50 6 00

X 1 2 3 4 5

15

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 12 23 22 ... 22 15 23 25 ... do 10.12.2016 22 18 23 28 ... 22 20 23 30 ... 22 23 23 33 ... 22 25 23 35 ... 22 37 23 47 ... 21 55 21 57 22 03 22 05 22 10

23 05 23 07 23 13 23 15 23 20

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem 54

X

106

6+

24JŘ © CHAPS108 26 3.0.5689.16423 58 28 27.11.2015 CIS spol. s r.o.,

X

6+

X

5

X

nejede 24.12.15, 31.12.15 5.7.16, 23 17 23 23 23 23 56 44 23 nejede 17 25.12.15, 23 26.12.15, 56 231.1.16, 23 27.3.16,17 2328.10.16 23 17 23 17 23 47 23 jede23 také nejede 24.12.15 27.3.16, Znojmo,,aut.nádr. ................................. ... 4 12 4 12 4 42 5 12 ... 5 12 5 42 6 1245 6 12nejede 6 12 24.12.15, ... 6 4225.12.15, 7 12 7 26.12.15, 12 7 42 1.1.16, ... 7 42 8 12 5.7.16, 9 12 928.10.16 12 11 12 ... 11 12 12 12 12 58 13 12 ... 800 od31.12.15, jede22 také 31.12.15 47 6 24nejede 1.7.16 26.8.16, 18.11.16, jede 27.9.16,13 27.10.16, ... 5 24 5 54 ... 6 541.1.16, od ... 22.12.15, 6 24 25.12.15, 7 24 7 54do... 7 5428.10.16, 8 24 9 24 9 24 11 24 také 11 24 12 24 24 ... Práče,,rozc.0.7 ..................................... ... 4 24 4 24 4 54 810 nejede ... 5 26 5 56 6 2616.11.16 6 26 ... 6 56 7 26 7 56 ... 7 56 8 26 9 26 9 26 11 26 ... 11 26 12 26 13 26 ... Lechovice,,ObÚ ................................... ... 4 26 4 26 4 56 820 21 31.12.15 jede také 28.3.16, nejede 27.12.15, 27.3.16, od 3.7.16 do 28.8.16 56 od 1.7.16 do 31.8.16 ... 5 28 5 58 ... 6 58od 28.12.15 6 28nejede 6 28 23.12.15, 7 28 do731.12.15, 58 ... 7 58 8 28 9 28 9 28 11 28 ... 11 28 12 28 13 28 ... 15 15 820 20 Lechovice,,zámek ................................ ... 4 28 4 28 4 58 ... 4 31 4 31 5 01 ... 5 31 6 01 6 31 6 31 ... 7 01 7 31 8 01 ... 8 01 8 31 9 31 9 31 11 31 ... 11 31 12 31 13 31 ... 17 17 Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. 820 19tarif a smluvní Na lince platí přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz ... 5 34 6 04 6 34 6 34 ... 7 04 7 34 8 04 ... 8 04 8 34 9 34 9 34 11 34 ... 11 34 12 34 13 34 ... 20 20 459 18 D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. ... 4 34 4 34 5 04 Grafikony: PD: T703 SN: T704 ... a4Pohořelice, ...zóna5východ 37 4 37 5průmyslová 07 37 6 07přes tarifní 6 37zónu 6 37 7 07 7 37 8 07 ... 8 07 8 37 9 37 9 37 11 37 ... 11 37 12 37 13 37 ... 24 24 projíždí 459 17 mezi zastávkami Miroslav,Kašenec,na státní .................. Spoje Modřice, Tyršova resp. Modřice, Brněnská 520.... ... a Znojmo, aut. nádr. přes...tarifní zóny 101, 510, 520, 530, 449, ... 459, 820 a 810. V opačném ... směru expresní spoje projíždí tytéž ... tarifní zóny. ... 459spoje Miroslav,,aut.st. .................................... 16 na lince Expresní 108 projíždí mezi zastávkami Brno, ÚAN Zvonařka Vzhledem stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový ... nástup do a výstup z vozidla ...na všech zastávkách. ... ... ... ... 459ke Miroslav,,St.statek ................................ 15stavebnímu Přeprava zajišťována vozidly o kapacitě: a 70 cestujících. ... ... ... ... ... ... 459na14lince je Miroslav,,provozovna ČAS110 ................... ... ... ... ... ... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... ... ... 5 40 6 10 27 6 40 6 40 ... 7 10 7 40 8 10 ... 8 10 8 40 9 40 9 40 11 40 ... 11 40 12 40 13 40 ... 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. ... 4 40 4 40 5 10 ... 5 45 6 15 6 45 6 45 ... 7 15 7 45 8 15 ... 8 15 8 45 9 45 9 45 11 45 ... 11 45 12 45 13 45 ... 32 31 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... ... 4 45 4 45 5 15 ... 5 47 6 17 6 47 6 47 ... 7 17 7 47 8 17 ... 8 17 8 47 9 47 9 47 11 47 ... 11 47 12 47 13 47 ... 33 33 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... ... 4 47 4 47 5 17 ... 5 53 6 23 6 53 6 53 ... 7 23 7 53 8 23 ... 8 23 8 53 9 53 9 53 11 53 ... 11 53 12 53 13 53 ... 39 530 9 Pohořelice,,obch.akademie .................. ... 4 53 4 53 5 23 10 16 0 0 1712 12 2313 13 33

41

530 8

od

Pohořelice,,nám. ..................................

530 7 Pohořelice,,Brněnská ........................... 530 6 D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... 510 5 Modřice,,Brněnská ............................... 510 4 Modřice,,Tyršova ................................. 65 101 3 Brno,,Ústřední hřbitov .......................... 66 66 100 2 Brno,,Strážní ........................................ opačný 68 68 směr 100– pokračování 1 př Brno,,ÚAN Zvonařka ............................ 42 42 60

...

4 55 4 55 5 25

...

5 55 6 25

6 55 6 55 ...

7 25

7 55 8 25 ...

... ... ... ... ... ... ... ...

4 55 4 57 4 58 5 12

... ... ... ... ... ... ... ...

5 55 5 57 5 58 6 12

6 55 6 57 6 58 7 12

... ... ... ... ... ... ... ...

7 25 7 27 7 28 7 42

7 55 7 57 7 58 8 12

34

134

36

23

56

23

km TPZ Tč

41

530 8

42 42 60

7 6 5 4 3 2 1

530 530 510 510 65 101 66 66 100 68 68 100

X 5 6 10 16 17 23 33

od

Pohořelice,,nám. ..................................

Pohořelice,,Brněnská ........................... D Pohořelice,,průmyslová zóna východ... Modřice,,Brněnská ............................... Modřice,,Tyršova ................................. Brno,,Ústřední hřbitov .......................... Brno,,Strážní ........................................ př Brno,,ÚAN Zvonařka ............................

5 25 5 27 5 28 5 42

5 18 5 18 5 48 5 21 5 21 5 51 5 25 5 25 5 55 6 04 110

30

144

46

17

23

45

23

6+

800 23 od Znojmo,,aut.nádr. ................................. Práče,,rozc.0.7 ..................................... 810 22 Lechovice,,ObÚ ................................... 820 21 Lechovice,,zámek ................................ 820 20 Oleksovice,,rozc.1.7 ............................. 820 19 D Mackovice,,rozc.2.6 ............................. 459 18 459 17 Miroslav,Kašenec,na státní .................. 459 16 Miroslav,,aut.st. .................................... 459 15 Miroslav,,St.statek ................................ 459 14 Miroslav,,provozovna ČAS ................... 459 13 D Miroslav,,Réna ..................................... 27 459 12 Miroslav,,rozc.4.0 ................................. 32 31 449 11 D Trnové Pole,,rozc.1.2 ........................... 33 33 449 10 Branišovice,,st.silnice ........................... 39 530 9 Pohořelice,,obch.akademie ..................

0 0 12 12 13 13 15 15 17 17 20 20 24 24

4 55 4 57 4 58 5 12

X

+

X

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 12 14 12 14 12 14 42 13 24 14 24 14 24 14 54 13 26 14 26 14 26 14 56 13 28 14 28 14 28 14 58 13 31 14 31 14 31 15 01 13 34 14 34 14 34 15 04 13 37 14 37 14 37 15 07

... ... ... ... ... ... ... ...

13 55 14 55 14 55 15 25 13 57 14 57 14 57 15 27 13 58 14 58 14 58 15 28 14 12 15 12 15 12 15 42

jede v pracovních dnech jede v pátek jede v sobotu nejede 24.12.15, 31.12.15 jede také 31.12.15, nejede 24.12.15 jede také 31.12.15 nejede 31.12.15 jede také 28.3.16, nejede 27.12.15, 27.3.16, od 3.7.16 do 28.8.16

13 40 14 40 14 40 15 10 13 45 14 45 14 45 15 15 13 47 14 47 14 47 15 17 13 53 14 53 14 53 15 23 13 55 14 55 14 55 15 25

14 18 15 18 15 18 15 48 14 21 15 21 15 21 15 51 14 25 15 25 15 25 15 55

7 + J

6 25 6 27 6 28 6 42

6 55 6 57 6 58 7 12

6 18 6 48 7 18 7 18 6 21 6 51 7 21 7 21 6 25 6 55 7 04 7 25 7 25 132 124

X

56

7

33

32

X

23

112

6+

X

17

8 25 8 27 8 28 8 42

7 48 8 18 8 48 7 51 8 21 8 51 7 55 8 04 8 25 8 55

X

X

114 126

+

45

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

15 42 15 58 16 12 16 12 16 58 15 54 16 24 16 24 15 56 16 26 16 26 15 58 16 28 16 28 16 01 16 31 16 31 16 04 16 34 16 34 16 07 16 37 16 37

16 10 16 15 16 17 16 23 16 25

16 40 16 40 16 45 16 45 16 47 16 47 16 53 16 53 16 55 16 55

... 15 55 15 55 ... 15 57 15 57 ... 15 58 15 58 ... 16 12 16 12 ... ... 16 18 16 18 ... 16 21 16 21 ... 15 40 15 50 16 25 16 25

... ... ... ... ... ... ... ...

16 25 16 27 16 28 16 42

16 55 16 55 16 57 16 57 16 58 16 58 17 12 17 12

45 47 56

16 48 17 18 17 18 16 51 17 21 17 21 16 55 16 50 17 25 17 25 17 50

D D

8 25 8 55 9 55 9 55 11 55 ... 11 55 12 55 8 25 8 27 8 28 8 42

8 55 9 55 9 55 11 55 8 57 9 57 9 57 11 57 8 58 9 58 9 58 11 58 9 12 10 12 10 12 12 12

8 48 9 18 10 18 10 18 12 18 8 51 9 21 10 21 10 21 12 21 8 55 9 25 10 25 10 25 12 25 40

7

33

... 14 48 14 58 15 12 15 12 ... 15 24 15 24 ... 15 26 15 26 ... 15 28 15 28 ... 15 31 15 31 ... 15 34 15 34 ... 15 37 15 37 ... ... ... ... ... 15 40 15 40 ... 15 45 15 45 ... 15 47 15 47 ... 15 53 15 53 ... 15 55 15 55

jede v neděli jede v neděli a státem uznané svátky spoj zastávkou projíždí

... ... ... ... ... ... ... ...

X

23

116

42

118

16

23

45

6+

X

+

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

17 12 17 12 18 12 18 12 17 24 17 24 18 24 18 24 17 26 17 26 18 26 18 26 17 28 17 28 18 28 18 28 17 31 17 31 18 31 18 31 17 34 17 34 18 34 18 34 17 37 17 37 18 37 18 37

... ... ... ... ... ... ... ...

17 55 17 55 18 55 18 55 17 57 17 57 18 57 18 57 17 58 17 58 18 58 18 58 18 12 18 12 19 12 19 12

17 40 17 40 18 40 18 40 17 45 17 45 18 45 18 45 17 47 17 47 18 47 18 47 17 53 17 53 18 53 18 53 17 55 17 55 18 55 18 55

18 18 18 18 19 18 19 18 18 21 18 21 19 21 19 21 18 25 18 25 19 25 19 25

... ... ... ... ... ... ... ...

11 55 12 55 11 57 12 57 11 58 12 58 12 12 13 12

13 55 13 57 13 58 14 12

12 18 13 18 14 18 12 21 13 21 14 21 12 25 13 25 13 50 14 25

146

38

33

23

7

13 55 ...

X

120

122

10

45

6+

... ... ... ... ... ... ... ...

+

... 18 58 19 12 19 12 20 12 ... ... 19 24 19 24 20 24 ... ... 19 26 19 26 20 26 ... CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5689.16423 27.11.2015 ... 19 28 19 28 20 28 ... ... 19 31 19 31 20 31 ... ... 19 34 19 34 20 34 ... ... 19 37 19 37 20 37 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 40 19 40 20 40 ... ... 19 45 19 45 20 45 ... ... 19 47 19 47 20 47 ... ... 19 53 19 53 20 53 ... ... 19 55 19 55 20 55 ... ... 19 55 19 55 20 55 ... 19 57 19 57 20 57 ... 19 58 19 58 20 58 ... 20 12 20 12 21 12 ... ... 20 18 20 18 21 18 ... D 20 21 D 20 21 D 21 21 ... 19 50 20 25 20 25 21 25

... ... ... ... ... ... ... ...

spoj jede po jiné trase CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5689.16423 27.11.2015 spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání zastávka jen na znamení nebo požádání

nejede 24.12.15, 25.12.15, 26.12.15, 1.1.16, 27.3.16, 5.7.16, 28.10.16 nejede 25.12.15, 1.1.16, od 1.7.16 do 26.8.16, 28.10.16, 18.11.16, jede také 22.12.15, 27.9.16, 27.10.16, 16.11.16 nejede 23.12.15, od 28.12.15 do 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK www.idsjmk.cz Grafikony: PD: T703 SN: T704 Spoje projíždí mezi zastávkami Modřice, Tyršova resp. Modřice, Brněnská a Pohořelice, průmyslová zóna východ přes tarifní zónu 520. Expresní spoje na lince 108 projíždí mezi zastávkami Brno, ÚAN Zvonařka a Znojmo, aut. nádr. přes tarifní zóny 101, 510, 520, 530, 449, 459, 820 a 810. V opačném směru expresní spoje projíždí tytéž tarifní zóny. Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách. Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 110 a 70 cestujících.


74

Jízdní řády – autobusy / Time-tables – bus / Fahrplane – Busse www.znojemsko.info

729816 Znojmo –Znojmo Vranov nad Dyjí – Lančov – Vratěnín 816 - Vranov nad Dyjí - Lančov - Vratěnín 729816

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo, tel. 725 345 107, www.zds-psota.cz, psotainfo@seznam.cz TPZ Tč

km

1

55

XH XH 0 0 0 0 2 2 3 7 9 12

2 2 3 7 9

2 2 2 2 3 3 7 7 9 9 12 12

13 15 16 15 15 16

0 800 1 od Znojmo,,aut.nádr. ..................... 800 2 Znojmo,,Mariánské nám. .......... 2 800 3 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... 2 800 4 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... 3 800 5 Znojmo,,Pražská sídl. ............... 7 800 6 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... 9 815 7 Citonice .................................... 815 8 Milíčovice,,na státní .................. 13 815 9 Milíčovice,,ObÚ ........................ 16 825 10 Vracovice .................................. 16 825 11 Vracovice,,u kostela ................. 0 825 12 Horní Břečkov,Čížov ................

18

825 13

18 21 18 18 6 19 19 19 19 7 20 20 20 8 23 23 23 11

825 14 825 15 837 16 837 17

24

837 18

24 24 12

24 26 28 26 29 30 29 31 33 31 32 34 32 35 37 35 40 42 40 43 45 43 46 48 46 48 50 48 53 52 51 56 54 pokračování

837 19 847 20 847 21 847 22 847 23 847 24 857 25 857 26 867 27 867 28 867 29 867 30

od

Horní Břečkov,,Jednota ............ Lesná,,penzion ......................... D Lesná,,hájenka ......................... Onšov,,rozc.0.2 ........................ Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel...

od

Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... D Lančov,,kaplička ....................... Lančov,,host. ............................ Starý Petřín,Jazovice ............... Starý Petřín .............................. Šafov ........................................ Stálky ........................................ D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... D Uherčice,,statek Mitrov ............. Uherčice,,u parku ..................... Uherčice,Mešovice ................... př Vratěnín ....................................

2 2 3 7 9 12

2 2 3 7 9

2 2 2 2 3 3 7 7 9 9 12 12

13 15 16 15 15 16

0 800 1 od Znojmo,,aut.nádr. ..................... 800 2 Znojmo,,Mariánské nám. .......... 2 800 3 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... 2 800 4 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... 3 800 5 Znojmo,,Pražská sídl. ............... 7 800 6 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... 9 815 7 Citonice .................................... 815 8 Milíčovice,,na státní .................. 13 815 9 Milíčovice,,ObÚ ........................ 16 825 10 Vracovice .................................. 16 825 11 Vracovice,,u kostela ................. 0 825 12 Horní Břečkov,Čížov ................

18

825 13

18 21 18 18 6 19 19 19 19 7 20 20 20 8 23 23 23 11

825 14 825 15 837 16 837 17

24

837 18

24 24 12

od

Horní Břečkov,,Jednota ............ Lesná,,penzion ......................... D Lesná,,hájenka ......................... Onšov,,rozc.0.2 ........................ Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel...

od

X

X

23

4 25 5 08 5 28 ... ... 4 29 5 12 5 32 ... 4 30 5 13 5 33 ... 4 32 5 15 5 35 ... 4 35 5 18 5 38 ... 4 37 5 20 5 40 ... 4 40 5 23 5 43 ... ... 4 42 5 25 5 45 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

4 45 4 46 4 48 4 52 4 54

5 28 5 29 5 31 5 35 5 37

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5 37 ... ... 5 41 ... 5 44 ... 5 47 ... 5 49 ... 5 52 ... 5 58 ... 6 02 ... 6 05 ... 6 08 ... ... 6 13 ...

61

25

XH 0 0 0 0

23

71

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

TPZ Tč

km

23

21

73

5 48 ... ... ... ...

X

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 32 13 55 ... ... 13 37 14 00 ... 13 38 14 01 ... 13 40 14 03 ... 13 43 14 06 ... 13 46 14 09 ... ... 13 49 14 13 ... 13 52 14 17 ... 14 20 ... ... ...

... ... ... ... ... ...

13 55 14 24 13 56 ... 13 58 ... 14 02 ... 14 04 ...

50

3

91

121

57

17

72

73

72

71

73

7 22 7 22 9 02 9 02 ... ... 7 27 7 27 9 07 9 07 ... 7 28 7 28 9 08 9 08 ... 7 30 7 30 9 10 9 10 ... 7 33 7 33 9 13 9 13 ... 7 36 7 36 9 16 9 16 ... 7 39 7 39 9 19 9 19 ... ... 7 42 7 42 9 22 9 22 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

6 45 6 46 6 48 6 52 6 54

7 08 7 12 ... ... ... ...

7 25 7 26 7 28 7 32 7 34

... ... ... ... ... ...

7 45 7 46 7 48 7 52 7 54

7 45 7 46 7 48 7 52 7 54

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7 54 7 56 7 59 8 02 8 05 8 08 8 11 8 17 8 21 8 25 8 28 8 33 8 37

7 55 9 34 9 34 9 36 9 36 7 59 9 39 9 39 8 02 9 42 9 42 8 05 9 45 9 45 8 08 9 48 9 48 8 11 9 51 9 51 8 17 9 57 9 57 8 21 10 01 10 01 8 25 10 05 10 05 8 28 10 08 10 08 8 33 10 13 10 13 8 37 10 17 10 17

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7

33

73

27

111

93

X

XH

17

72

73

72

23

14 02 14 02 14 32 ... ... 14 07 14 07 14 37 ... 14 08 14 08 14 38 ... 14 10 14 10 14 40 ... 14 13 14 13 14 43 ... 14 16 14 16 14 46 ... 14 19 14 19 14 49 ... ... 14 22 14 22 14 52 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

14 25 14 25 14 55 14 26 14 26 14 56 14 28 14 28 14 58 14 32 14 32 15 02 14 34 14 34 15 04

...

... 14 34 ...

73

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

63

6+ H XH

XH

14 55 15 02 15 02 ... ... 15 00 15 07 15 07 ... 15 01 15 08 15 08 ... 15 03 15 10 15 10 ... 15 06 15 13 15 13 ... 15 09 15 16 15 16 ... 15 19 15 19 ... ... 15 13 15 17 15 22 15 22 ... ... 15 20 ... ...

... ... 15 24 15 25 15 25 ... ... 15 26 15 26 ... ... 15 28 15 28 ... ... 15 32 15 32 ... ... 15 34 15 34

... ... ... ... ... ...

6 +

v pracovních dnech jede v pátek TPZ Tč km

jede v sobotu jede v neděli a státem uznané svátky 52 2 20

327.10.16 3 867 28 6 6 6 31.8.16, 26.10.16, Uherčice,,u parku ..................... 5 přepravní 5 867 27 podmínky 8 lince 8 platí tarif8 a smluvní D Uherčice,,statek Mitrov ............. Na IDS JMK. www.idsjmk.cz 8 857 26 11 11 D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... Grafikony: PD: 11 T801 SN: 8T802 11 11 857 14 je zajišťována 14 14 Stálky45, ........................................ 25 o kapacitě: Přeprava na lince vozidly 70 a 20 cestujících. 16 16 847 24 19 19 19 Šafov ........................................ 19 19 847 23 22 22 22 Starý Petřín .............................. 20 20 847 22 23 23 23 Starý Petřín,Jazovice ............... 22 22 847 21 25 25 25 Lančov,,host. ............................ 25 25 847 20 28 28 28 D Lančov,,kaplička ....................... 837 19 29 32 Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... 30 33

0 30 0

31 33 34 36 35 37 36 38 0 0

0 31 3 34 5 35 6 36

30 28 837 18

0 30 28 3 33 31 5 34 32 6 0 36 33 3

837 17 837 16 825 15 825 14 825 13

12 3 3 5 39 41 3 3 8 39 5 38 36 6 6 8 42 44 11 42 41 39 12 44 42 45 47 10 10 14 45 14 47 45 48 50 12 12 17 48 18 50 48 51 53 16 16 20 51 18 51 49 52 54 17 17 21 52 19 52 50 52 55 17 17 22 52 19 24 54 opačný směr – pokračování 54 56 19 20 24 55 21 53 51

825 12 825 11 825 10 815 9 815 8 815 7 800 6 800 5 800 4 800 3 800 2 800 1

km

TPZ Tč

54

od

př od

Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel... Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Onšov,,rozc.0.2 ........................ D Lesná,,hájenka ......................... Lesná,,penzion ......................... Horní Břečkov,,Jednota ............

Horní Břečkov,Čížov ................ Vracovice,,u kostela ................. Vracovice .................................. Milíčovice,,ObÚ ........................ Milíčovice,,na státní .................. Citonice .................................... D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... Znojmo,,Pražská sídl. ............... Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... Znojmo,,nám.Svobody lázně .... Znojmo,,Mariánské nám. .......... př Znojmo,,aut.nádr. .....................

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 58 4 01 4 04 4 09 4 15 4 20 4 22 4 26 4 29

... ... ... ... ... ...

4 35 4 36 4 41 4 42 4 45

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH

4 32 23

5 05 5 06 5 11 5 12 5 15

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ...

... ... ... ... ... ...

XH 50

6 08

5 08 5 38

... ... 6 11 ... 6 13 ... 6 17 ... ... 6 21 ... 6 24 ... 6 27 ... 6 28 ... 6 30 ... ... 6 35 ...

24

80

4 48 5 18 4 51 4 54 4 57 5 00 5 01 5 03

5 21 5 24 5 27 5 30 5 31 5 33 60

D

0 0 867 30 od Vratěnín .................................... 867 29 Uherčice,Mešovice ................... 3 3 867 28 Uherčice,,u parku ..................... 5 5 867 27 D Uherčice,,statek Mitrov ............. 8 8 857 26 D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... 11 11 857 25 Stálky ........................................ 16 16 847 24 Šafov ........................................ 19 19 847 23 Starý Petřín .............................. 20 20 847 22 Starý Petřín,Jazovice ............... 22 22 847 21 Lančov,,host. ............................ 25 25 847 20 D Lančov,,kaplička ....................... 837 19 29 Vranov n.Dyjí,,před hrází ..........

0 0 2 2 6 6 8 8 11 11 14 14 19 19 22 22 23 23 25 25 28 28 32

0 2 6 8 11 14 19 22 23 25 28

30 33

0 30 0

31 33 34 36 35 37 36 38 0 0

0 31 3 34 5 35 6 36

30 28 837 18

0 30 28 3 33 31 5 34 32 6 0 36 33 3

3 3 39 41 3 3 8 39 6 6 42 44 11 42 45 47 10 10 14 45 48 50 12 12 17 48 51 53 16 16 20 51 52 54 17 17 21 52 52 55 17 17 22 52 19 24 54 54 56 19 20 24 55

70

9 02 9 02 ... ... 9 07 9 07 ... 9 08 9 08 ... 9 10 9 10 ... 9 13 9 13 ... 9 16 9 16 ... 9 19 9 19 ...

6+

9 22 9 22 H

79

9 37

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

9 25 9 26 9 28 9 32 9 34

9 45 9 46 9 48 9 52 9 54

9 35 9 35 ... ... 9 39 9 39 ... 9 42 9 42 ... 9 45 9 45 ... 9 48 9 48 ... 9 51 9 51 ... 9 57 9 57 ... 10 01 10 01 ... 10 05 10 05 ... 10 08 10 08 ... 10 13 10 13 ... 10 17 10 17 ...

107

59

13

23

17

23

23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11 02 11 02 12 02 13 02 ... ... 11 07 11 07 12 07 13 07 ... 11 08 11 08 12 08 13 08 ... 11 10 11 10 12 10 13 10 ... 11 13 11 13 12 13 13 13 ... 11 16 11 16 12 16 13 16 ... 11 19 11 19 12 19 13 19 ... ... 11 22 11 22 12 22 13 22 ... ... ... ...

13 02 13 02 13 32 ... ... 13 07 13 07 13 37 ... 13 08 13 08 13 38 ... 13 10 13 10 13 40 ... 13 13 13 13 13 43 ... 13 16 13 16 13 46 ... 13 19 13 19 13 49 ... ... 13 22 13 22 13 52 ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

11 25 11 25 12 25 13 25 11 26 11 26 ... 13 26 11 28 11 28 ... 13 28 11 32 11 32 ... 13 32 11 34 11 34 ... 13 34

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

81

65

9

113

125

6+

6+ XH XH

70

15 02 16 02 17 02 ... ... 15 07 16 07 17 07 ... 15 08 16 08 17 08 ... 15 10 16 10 17 10 ... 15 13 16 13 17 13 ... 15 16 16 16 17 16 ... 15 19 16 19 17 19 ... ... 15 22 16 22 17 22 ... ... ... ... 15 25 16 25 17 25 15 26 16 26 17 26 15 28 16 28 17 28 15 32 16 32 17 32 15 34 16 34 17 34

... ... ... ... ... ...

71

83

6+ 6+ H H

X

23

Změny vyhrazeny 123 109

6+ XH H XH XH

72

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 119

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

XH

73

23

71

17 25 17 25 17 25 17 26 17 26 17 26 17 28 17 28 17 28 17 32 17 32 17 32 17 34 17 34 17 34

... ... ... ... ... ...

75

X

72

... ... ... ... ... ...

13 25 13 25 13 55 13 26 13 26 13 56 13 28 13 28 13 58 13 32 13 32 14 02 13 34 13 34 14 04

... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

13 34 13 35 14 04 13 36 14 06 13 39 13 39 14 09 13 42 13 42 14 12 13 45 13 45 14 15 13 48 13 48 14 18 13 51 13 51 14 21 13 57 13 57 14 27 14 01 14 01 14 31 14 05 14 05 14 35 14 08 14 08 14 38 14 13 14 13 14 43 14 17 14 17 14 47

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

115

41

6+ H 16

17 02 17 02 17 02 ... ... 19 02 19 02 ... ... 17 07 17 07 17 07 ... ... 19 07 19 07 17 08 17 08 17 08 ... ... 19 08 19 08 17 10 17 10 17 10 ... ... 19 10 19 10 17 13 17 13 17 13 ... ... 19 13 19 13 17 16 17 16 17 16 ... ... 19 16 19 16 17 19 17 19 17 19 ... ... 19 19 19 19 ... 6 + 17 22 17 22 17 22 ... H 19 22 19 22 ... 79 ... 17 37 ...

102

12

5 5 38 36 8 41 39 12 44 42 14 47 45 18 50 48 18 51 49 19 52 50 21 53 51

837 17 837 16 825 15 825 14 825 13 825 12 825 11 825 10 815 9 815 8 815 7 800 6 800 5 800 4 800 3 800 2 800 1

jede v pracovních dnech jede v pátek

od

př od

Vranov n.Dyjí,,Zámecký hotel... Vranov n.Dyjí,,nám. .................. Onšov,,rozc.0.2 ........................ D Lesná,,hájenka ......................... Lesná,,penzion ......................... Horní Břečkov,,Jednota ............

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

73

13 33 13 33 ... ... 13 38 13 38 ... 13 41 13 41 ... 13 44 13 44 ... 13 49 13 49 ... 13 55 13 55 ... 14 00 14 00 ... 14 02 14 02 ... 14 06 14 06 ... 14 09 14 09 ... 14 12 ... 14 12 14 13 ...

... ... 14 15 14 15 ... ... 14 16 14 16 ... XH 14 21 14 21 ... 73 14 22 14 22 ... 13 55 14 25 14 25 ... 13 59

... ... ... ... ... ...

... 14 03

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Horní Břečkov,Čížov ................ ... Vracovice,,u kostela ................. ... 14 06 Vracovice .................................. ... 14 08 14 28 14 28 Milíčovice,,ObÚ ........................ ... 14 12 14 31 14 31 Milíčovice,,na státní .................. ... Citonice .................................... ... 14 16 14 34 14 34 D Znojmo,Kasárna,rozc.0.6 ......... ... 14 19 14 37 14 37 Znojmo,,Pražská sídl. ............... ... 14 22 14 40 14 40 Znojmo,,Pražská Policie ČR ..... ... 14 23 14 41 14 41 Znojmo,,nám.Svobody lázně .... ... 14 25 14 43 14 43 Znojmo,,Mariánské nám. .......... ... př Znojmo,,aut.nádr. ..................... ... 14 30 14 48 14 48 6 jede v sobotu + jede v neděli a státem uznané svátky

jede také 31.12.15 nejede 31.12.15 jede od 1.7.16 do 26.8.16, 16.9.16 nejede 23.12.15, od 28.12.15 do 31.12.15, 29.1.16, od 29.2.16 do 4.3.16, 24.3.16, 25.3.16, od 1.7.16 do 31.8.16, 26.10.16, 27.10.16 nejede 24.12.15, od 30.4.16 do 30.10.16, jede také 31.12.15

Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky IDS JMK. www.idsjmk.cz Grafikony: PD: T801 SN: T802 Přeprava na lince je zajišťována vozidly o kapacitě: 45, 70 a 20 cestujících.

4

32

72 jede od 1.7.16 do23 31.8.16 17 73 72 5 20 73 5 30 nejede ... ...31.12.15, ... od 6 201.7.16 ... do...31.8.16 ... ... 9 30 9 30 31.12.15 ... ...od 30.4.16 ... 6do ... ... jede...také ... 5 23 75 5 33 nejede 23 30.10.16, 9 33 9 33 28.8.16 ... od...30.4.16 ... do6 28 ... ... ... ... 9 38 9 38 5 28 79 5 38 jede 23

5 31 5 34 5 39 5 45 5 50 5 52 5 56 5 59

5 41 5 44 5 49 5 55 6 00 6 02 6 06 6 09

6 02 6 12 6 05 6 06 6 11 6 12 6 15

6 15 6 16 6 21 6 22 6 25

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

23

7 08

... ... ... ... ... ... ... ...

X

50

7 00 7 01 7 06 7 07 7 10

6 38 6 48

7 11 7 13 7 13 7 17 7 16 7 21 7 19 7 24 7 22 7 27 7 25 7 28 7 26 7 30 7 28 7 33 7 31 7 35 7 33

110

74

6 18 6 28 6 21 6 24 6 27 6 30 6 31 6 33

6 31 6 34 6 37 6 40 6 41 6 43 26

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6 31 6 34 6 39 6 45 6 50 6 52 6 56 6 59

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8

... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ...

7 02 23

17

7 05 7 06 7 11 7 12 7 15

15

5H XH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

31

23

21 02 22 42 ... ... 21 07 22 47 ... 21 08 22 48 ... 21 10 22 50 ... 21 13 22 53 ... 21 16 22 56 ... 21 19 22 59 ... ... 21 22 23 02 ... ... ... ...

... ... 17 45 19 25 19 25 ... 21 25 23 05 ... CIS19 JŘ 26 © CHAPS 27.11.2015 17 46 19 26spol....s r.o., 213.0.5689.16423 26 23 06 ... 17 48 19 28 19 28 ... 21 28 23 08 ... 17 52 19 32 19 32 ... 21 32 23 12 ... 17 54 19 34 19 34 ... 21 34 23 14 ...

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem 106

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6+ H 17

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

X

23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

14 15 ... 15 15 ... 14 16 ... 15 16 ... 14 21 X 15 21 XH 14 22 50 15 22 23 14 25 14 55 15 25 15 55 14 59 15 03 15 06 14 28 15 08 15 28 15 58 15 12 14 31 15 31 16 01 14 34 15 16 15 34 16 04 14 37 15 19 15 37 16 07 14 40 15 22 15 40 16 10 14 41 15 23 15 41 16 11 14 43 15 25 15 43 16 13 14 48 15 30 15 48 16 18

D 71 72 73 75 79

8 15 8 16 8 21 8 22 8 25

7 21 7 24 7 27 7 30 7 31 7 33 7 36 7 38 62 73

... ... ... ... ... ... ...

8 15 9 55 8 16 9 56 8 21 10 01 8 22 10 02 8 25 10 05

... ... ... ... ... ...

10 15 10 15 10 15 12 15 10 16 10 16 10 16 12 16 10 21 10 21 10 21 12 21 10 22 10 22 10 22 12 22 10 25 10 25 10 25 12 25

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6+ H 79

8 48 112

84

70

72

6+ H

11 30 11 33 11 38 11 41 11 44 11 49 11 55 12 00 12 02 12 06 6 + 12 09

X

124 71

12 12

92

122

75

72

71

6

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11 30 11 30 11 30 11 33 11 33 11 33 11 38 11 38 11 38 11 41 11 41 11 41 11 44 11 44 11 44 11 49 11 49 11 49 11 55 11 55 11 55 12 00 12 00 12 00 12 02 12 02 12 02 12 06 12 06 12 06 12 09 12 09 12 09 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

12 15 12 15 12 15 13 15 12 16 12 16 12 16 13 16 12 21 12 21 12 21 13 21 12 22 12 22 12 22 13 22 12 25 12 25 12 25 13 25

XH 23

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5689.16423 27.11.2015

... ... ... 10 28 10 28 10 28 12 28 ... ... 10 31 10 31 10 31 12 31 ... 10 34 10 34 10 34 12 34 ... 10 37 10 37 10 37 12 37 ... 10 40 10 40 10 40 12 40 ... 10 41 10 41 10 41 12 41 ... 10 43 10 43 10 43 12 43 ... ... 10 48 10 48 10 48 12 48 ... 10

6+ H

H

17

108

6+ 6+ H XH H

X

73

9 41 9 41 9 44 9 44 9 49 9 49 9 55 9 55 10 00 10 00 10 02 10 02 10 06 10 06 10 09 10 09 10 12 10 12 10 13

10 12 ... 8 28 ... ... 8 31 ... 8 34 ... 8 37 ... 8 40 ... 8 41 ... 8 43 ... ... 8 48 ...

8 31 8 34 8 37 8 40 8 41 8 43

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

58

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH 6+

7 18 8 28

XH

72

H

spoj jede po jiné trase zastávka jen na znamení nebo požádání 22 72 56 12 104 118

6+ 70 nejede 24.12.15, od 30.4.16 do 30.10.16, jede také 31.12.15 XH 71 X H30.10.16 XH XH H jede od 30.4.16 do

XH XH

17 23 31 50

73

75

5

... ... ... 15 34 ... 15 35 ... ... ... 17 34 17 34 17 35 ... ... 19 35 19 35 ... 21 34 ... ... ... ... ... 15 36 ... ... ... ... 21 36 ... ... ... ... ... 17 36 17 36 ... ... ... 15 39 ... 15 39 ... ... ... ... 17 39 17 39 ... ... 19 39 19 39 ... ... ... ... ... ... ... 15 42 ... 15 42 ... ... ... ... 17 42 17 42 ... ... 19 42 19 42 ... ... ... ... ... ... ... 15 45 ... 15 45 ... ... ... ... 17 45 17 45 ... ... 19 45 19 45 ... ... ... ... ... ... ... 15 48 ... 15 48 ... ... ... ... 17 48 17 48 ... ... 19 48 19 48 ... ... ... ... ... ... ... 15 51 ... 15 51 ... ... ... ... 17 51 17 51 ... ... 19 51 19 51 ... ... ... ... ... ... ... 15 57 ... 15 57 ... ... ... ... 17 57 17 57 Platí ... ... ... ... ... 10.12.2016 57 19 57 ... do od19 13.12.2015 ... ... ... 16 01 ... 16 01 ... ... ... ... 18 01 18 01 ... ... 20 01 20 01 ... ... ... ... ... ... ... 16 05 ... 16 05 ... ... ... ... 18 04 18 04 ... ... 20 04 20 04 ... ... ... ... ... ... ... 16 08 ... 16 08 ... ... ... ... 18 07 18 07 ... ... 20 07 20 07 ... ... ... ... ... ... ... 16 13 ... 16 13 ... ... ... ... 18 11 18 11 ... ... 20 11 20 11 ... ... ... ... ... 107, ... ... ... ... ... ... psotainfo@seznam.cz 17 345 16 17www.zds-psota.cz, 18 15 18 15 ... ... 20 15 20 15 ... ... ... ... 02...Znojmo, tel. 16 725

16 jede také 31.12.15, nejede 24.12.15 XH 17 jede také 31.12.15 23 nejede 31.12.15 23 31 do 26.8.16, 0 3 50 ... ... ... 0 0 jede od 1.7.16 0 0 86716.9.16 30 od Vratěnín .................................... ... 50 od 28.12.15 29.1.16, od 29.2.16 do 4.3.16, 24.3.16, do 867 29do 31.12.15, ... 25.3.16, ... ... 2 3 53 ...od 1.7.16 Uherčice,Mešovice ................... 2 2 nejede 23.12.15,

X 5

X

105 117

6+ H

Znojmo - Vranov nad Dyjí - Lančov - Vratěnín

opačný X směr jede

5

31

6+ XH XH X H H

XH 6+

... ... ... 14 36 ... 24 837 19 Vranov n.Dyjí,,před hrází .......... ... 26 28 26 847 20 D Lančov,,kaplička ....................... ... 14 09 ... ... ... ... ... 29 30 29 847 21 Lančov,,host. ............................ ... 14 12 ... ... ... ... ... 31 33 31 847 22 Starý Petřín,Jazovice ............... ... 14 15 ... ... ... ... ... 32 34 32 847 23 Starý Petřín .............................. ... 14 18 ... ... ... ... ... 35 37 35 847 24 Šafov ........................................ ... 14 21 ... ... ... ... ... 40 42 40 857 25 Stálky ........................................ ... 14 27 ... ... ... ... ... 43 45 43 857 26 D Podhradí n.Dyjí,,rozc.2.2 .......... ... 14 31 ... ... ... ... ... 46 48 46 867 27 D Uherčice,,statek Mitrov ............. ... 14 35 ... ... ... ... ... 729816 Integrovanýparku dopravní systém Jihomoravského ... 14 38 ... ... kraje ... ... ... 48 50 48 867 28 Uherčice,,u ..................... 53 52 867 29 Uherčice,Mešovice ................... ... 14 43 ... ... ... ... ... ... s.r.o., ... ... 3697/6, ... ... 669 ... 51 př Vratěnín 14 47 Dobšická 56 54zajišťuje: 867 30 .................................... Přepravu Znojemská dopravní společnost - PSOTA,

816

103

6 22 6 38 7 02 ... ... 6 27 6 42 7 07 ... 6 28 6 43 7 08 ... 6 30 6 45 7 10 ... 6 33 6 48 7 13 ... 6 36 6 50 7 16 ... 6 39 7 19 ... ... 6 55 6 42 6 59 7 22 ... ... 7 02 ... ... 7 05

XH XH

50

... 14 05 ...

50

23

120

64

94

... ... ... 12 28 12 28 12 28 13 28 ... ... 12 31 12 31 12 31 13 31 ... 12 34 12 34 12 34 13 34 ... 12 37 12 37 12 37 13 37 ... 12 40 12 40 12 40 13 40 ... 12 41 12 41 12 41 13 41 ... 12 43 12 43 12 43 13 43 ... ... 12 48 12 48 12 48 13 48 ... 126 114

14

42

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ...

XH XH

15 30 15 30 15 30 15 30 15 33 15 33 15 33 15 33 15 38 15 38 15 38 15 38 15 41 15 41 15 41 15 41 15 44 15 44 15 44 15 44 15 49 15 49 15 49 15 49 15 55 15 55 15 55 15 55 16 00 16 00 16 00 16 00 16 02 16 02 16 02 16 02 16 06 16 06 16 06 16 06 16 09 16 09 16 09 16 09 16 12 16 12 16 12 16 12 16 13 16 13

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ...

16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 16 21 16 21 16 21 16 22 16 22 16 22 16 22 16 25 16 25 16 25 16 25

... ... ... ... ... ...

17 15 17 55 18 15 18 15 ... 18 15 18 15 20 15 21 45 ... © CHAPS spol. r.o.,20 3.0.5689.16423 ... 17 16 17 56 18 16 18CIS 16 JŘ... 18 16 18s 16 16 21 46 27.11.2015 17 21 18 01 18 21 18 21 ... 18 21 18 21 20 21 21 51 ... 17 22 18 02 18 22 18 22 ... 18 22 18 22 20 22 21 52 ... 17 25 18 05 18 25 18 25 ... 18 25 18 25 20 25 21 55 ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

18 12 ... 17 28 ... 18 28 18 28 ... 17 31 ... 18 31 18 31 17 34 ... 18 34 18 34 17 37 ... 18 37 18 37 17 40 ... 18 40 18 40 17 41 ... 18 41 18 41 17 43 ... 18 43 18 43 ... 17 48 ... 18 48 18 48

16 28 16 28 16 28 16 28 16 31 16 31 16 31 16 31 16 34 16 34 16 34 16 34 16 37 16 37 16 37 16 37 16 40 16 40 16 40 16 40 16 41 16 41 16 41 16 41 16 43 16 43 16 43 16 43 16 48 16 48 16 48 16 48

X

23

spoj jede po jiné trase zastávka jen na znamení nebo požádání jede od 30.4.16 do 30.10.16 jede od 1.7.16 do 31.8.16 nejede 31.12.15, od 1.7.16 do 31.8.16 nejede od 30.4.16 do 30.10.16, jede také 31.12.15 jede od 30.4.16 do 28.8.16

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

72

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

73

17 30 17 30 17 33 17 33 17 38 17 38 17 41 17 41 17 44 17 44 17 49 17 49 17 55 17 55 18 00 18 00 18 02 18 02 18 06 18 06 6 + 18 09 18 09 18 12 H 79 18 12 18 13

H

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6 + ... 71 ... 18 12 ... 18 13

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 H ... ... 31 6 + X H 21 42 ... 70 23 21 43 ...

18 28 18 28 20 28 21 58 18 31 18 31 20 31 22 01 18 34 18 34 20 34 22 04 18 37 18 37 20 37 22 07 18 40 18 40 20 40 22 10 18 41 18 41 20 41 22 11 18 43 18 43 20 43 22 13 18 48 18 48 20 48 22 18

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

spoj s bezbariérově přístupným vozidlem


Jízdní řády – vlaky / Time-tables – train / Fahrplane – Bahnzüge

75

CYKLOVLAK NA JIŽNÍ MORAVĚ www.znojemsko.info

Vlakem na výlet do Podyjí a do Lednicko-Valtického areálu

Expres Pálava–Podyjí ▪

ideální pro výlety do Podyjí a Lednicko-valtického areálu

jede vždy v sobotu a nově i v neděli a státní svátky od 26. 3. do 28. 9. 2016 Tam  07:45 n 07:49 n 07:56 n 08:02 n 08:06 n 08:31 n 08:43 n 09:02 n 09:13 n 09:27 n 09:43 n 09:53 n 10:22 n 10:27  10:33

 09:32 n 09:36 n 09:42 n 09:48 n 09:52 n | n 10:28 n 10:39 n 10:50 n 11:05 n 11:16 n 11:32  11:58

Stanice

Zpět

Brno-Královo Pole Brno-Lesná Brno-Židenice Brno hl. n. Brno hl. n. Popice Podivín Břeclav Valtice město Mikulov na Moravě Novosedly Hrušovany nad Jevišovkou Znojmo Znojmo-Nový Šaldorf Šatov

 20:19 n 20:16 n 20:10 n 20:05 n 19:58 n | n 19:23 n 19:12 n 18:57 n 18:44 n | n 18:25  17:58  17:50  17:43

 jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.  jede v  a  od 26.III. do 28.IX.  jede v  od 28.III. do 25.IX. a 17.IX., nejede 5.VII.

www.cd.cz/zazitky Změny vyhrazeny

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

IDS JMK S8

4560 

4500 

4502 

4550 

4506 1 1 

Ze stanice

Lepší cesta každý den 0 3 11 13 18 24 29 31 34 36 43 50 60 63 69 km

29 31 34 36 43 50 60 63 69

Ze stanice Břeclav 250,330 1 575 Boří les 575 Valtice město 1 582 Valtice 582 Sedlec u Mikulova 582 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Březí 561 Dobré Pole 561 Novosedly 1 551 Jevišovka 551 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Božice u Znojma 820 Hodonice 810 Dyje 810 Znojmo 241,248 1 800  Do stanice

nejede 24., 25., 31.XII. nejede 25., 26.XII., 1.I. nejede 24.XII. jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.  jede v  a , nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.     

    

4 5 5 5 5

54 02 11 16 22

                

4 53  5 04 5 13 5 18 5 25 5 29 5 35 5 38 5 42 5 46 5 52 5 54 6 02 6 11 6 16 6 22

   ���             

4514 2 

13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

                

5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

54 57 06 14 19 25 29 35 38 42 46 52 54 02 11 16 22

     

4516 

4518 2 

14 33  14 43  14 51 14 57 15 00 15 06 15 09 15 13 15 17 15 24 15 25 15 33 15 42 15 47 15 53

15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

 jede v , nejede 28. – 31.XII.  jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.  jede v  od 28.III. do 25.IX. a 17.IX., nejede 5.VII.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ  24512 / 4524  Miroslav - Znojmo v , kromě 24. – 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

     

53 56 05 13 18 25

7 34  7 44  7 51 7 57 8 00 8 06 8 09 8 13 8 17 8 24 8 25 8 33 8 42 8 47 8 53

4520 

4554 

6 6 7 7 7 7

16 33  16 43  16 51 16 57 

     

16 35  16 44   16 57

 17 00  17 06  17 09  17 13  17 17  17 24  17 25  17 33  17 42  17 47  17 53

17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

9 31 9 34 9 43  9 51 9 57 10 00 10 06 10 09 10 13 10 17 10 24 10 25 10 33 10 42 10 47 10 53

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

v ,  a 31.XII. v ,  a 28. – 31.XII. v  a , kromě 25.XII. Mikulov na Moravě – Znojmo v , kromě 28. – 31.XII. 2 v , kromě 28. – 31.XII. 1 v ,  a 28. – 30.XII.

1 2 1 1

Sp 1829   Brno-Král. Pole  10 39    10 50      11 03  11 05      11 16    11 25  11 32        11 58

4508 

4510 1 2 

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

31 34 43 46 51 57 00 06 09 13 17 24 25 33 42 47 53

4512 

                

12 33  12 43  12 51 12 57 13 00 13 06 13 09 13 13 13 17 13 24 13 25 13 33 13 42 13 47 13 53

4544 

4524 1  

4526 2 1

 18 33    18 43    18 51  18 57  19 00  19 06  19 09  19 13  19 17  19 24

 19 31  19 34  19 43  19 46  19 51  19 57  20 00  20 06  20 09  20 13  20 17  20 24  20 25  20 33  20 42  20 47  20 53

 21 39    21 48    21 56  22 02  22 03  22 09  22 11  22 15  22 18  22 25  22 27  22 35  22 44    22 53

514

0 3 11 13 18 24

Břeclav 250,330 1 575 Boří les 575 Valtice město 1 582 Valtice 582 Sedlec u Mikulova 582 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Březí 561 Dobré Pole 561 Novosedly 1 551 Jevišovka 551 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Božice u Znojma 820 Hodonice 810 Dyje 810 Znojmo 241,248 1 800  Do stanice SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

Sp 1827   Brno-Král. Pole  9 02    9 13      9 25  9 27      9 43    9 51  9 53        10 18 Šatov 4520 4522  2  

4506 v , kromě 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. nutno přestoupit 4524 v , kromě 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X. nutno přestoupit 1 návazná doprava IDS JMK je na straně 517  

246 

246 – Znojmo - Znojmo  Břeclav 246 Břeclav


76

Jízdní řády – vlaky / Time-tables – train / Fahrplane – Bahnzüge www.znojemsko.info Změny vyhrazeny

246 – Břeclav - Břeclav  Znojmo 246 Znojmo km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

0 6 9 19 26 33 35 38 40 45 51 56 58 66 69 km

33 35 38 40 45 51 56 58 66 69

4541 3  

4503 

4505 1 2 

4 58  5 12 5 22 5 28 5 30 5 36 5 43 5 48 5 51 5 57 6 00 6 06 6 12 6 15 6 23 6 27

 5 58  6 04  6 12  6 22  6 28  6 30  6 36  6 43  6 48  6 51  6 57  7 00  7 06    7 15    7 26

4507 2 

Ze stanice

Znojmo 241,248 1 800 Dyje 810 Hodonice 810 Božice u Znojma 820 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Jevišovka 551 Novosedly 1 551 Dobré Pole 561 Březí 561 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Sedlec u Mikulova 582 Valtice 582 Valtice město 1 582 Boří les 575 Břeclav 250,330 1 575 5  Do stanice SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

                

34 41 45 49 52 58 59 05 11 14 22 26

4521 

4523 

6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

4525 

58 04 12 22 28 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

Znojmo 241,248 1 800 Dyje 810 Hodonice 810 Božice u Znojma 820 Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560  Hrušovany nad Jeviš. 244 1 560 Jevišovka 551 Novosedly 1 551 Dobré Pole 561 Březí 561 Mikulov na Moravě 1 571  Mikulov na Moravě 1 571 Sedlec u Mikulova 582 Valtice 582 Valtice město 1 582 Boří les 575 Břeclav 250,330 1 575 5  Do stanice

                

4555 

14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  17 15  17 26

17 02   17 15  17 26

     

jede v , nejede 28. – 31.XII. jede v ,  a 28. – 31.XII. jede v ,  a 28. – 31.XII., nejede 24.XII. jede v  a 1.I., 27.III., 5.VII., 16.IX., 28.X. jede v , nejede 28. – 31.XII., 16.IX. jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX. 2217 2225 2229 Sp 1827          

248 Znojmo Retz (- Wien) a zpět 248 Znojmo – Retz a-zpět Ze stanice 0 Znojmo 241,246 1 800 4 Znojmo-Nový Šaldorf 800 11 Šatov 817 Unterretzbach Retz Retz Hollabrunn Stockerau Wien Floridsdorf Wien Praterstern Wien Mitte Landstr. Wien Quartier Belvedere Wien Hbf (Bstg. 1-2) Wien Meidling

              Do stanice

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

03 09 13 23 30 31 38 42 46 48 54 01 08  10 16  10 27

9 01 9 07  9 15  9 25 4527 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

4513 

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

4529 1 

4531 

2282 

       Do stanice

 nejede 24., 25., 31.XII.  jede v  – , nejede 25., 26.XII., 1.I., 28.III.  jede v , nejede 26.XII.

6 17 6 22 6 25  6 36

2206  PayerbachReichenau 6 45 6 51 6 52 6 59 7 03 7 11 7 28 7 45 8 12 8 15 8 20 8 23 8 29 8 34

Znojmo 246,248 1 800 Znojmo nemocnice 800 Citonice 815 Olbramkostel 815 Šumná 1 825 Grešlové Mýto 835 Blížkovice 845 Vesce 845 Moravské Budějovice 855 Moravské Budějovice Bohušice Jaroměřice nad Rokytnou Lesůňky  Šebkovice Kojetice na Moravě Stařeč Hvězdoňovice Okříšky 240

Vlak

                    Do stanice

km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

Vlak

             

9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11

55  00  06  09 14 17 44 01 17 26 30 35 37 43

24831 

                 

24802  5 29 5 32 5 38 5 44 5 52 6 00 6 04 6 07 6 13 6 23 6 28 6 37  6 41 6 46 6 53 6 59 7 03 24801 

 4 26  4 32  4 35  4 39  4 47  4 54  4 59  5 05   5 08   

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

    

17 55 18 01 18 05 18 15 18 22 

Sp 1828   Šatov  17 58        18 22  18 25          18 43  18 44      18 57    19 08 Brno-Král. Pole

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

                

4531 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

4533 2 1  19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20

03 09 13 23 30 31 38 41 46 49 54 01 08  20 15  20 25

 18 31  18 38  18 41  18 46  18 49  18 55  19 01  19 08    19 16    19 26

4561 

    

2257 

14 55 15 00 15 06 15 09 15 14 15 17 15 44 16 01 16 17 16 26 16 30 16 35 16 37 16 43 PayerbachReichenau

21 21 21 21 21

03 09 13 23 30

13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  15 15  15 26 4563 

 22 30  22 35  22 51  23 00  23 07

2265 

16 55 17 00 17 06 17 09 17 14 17 17 17 44 18 01 18 17 18 26 18 30 18 35 18 37 18 43 PayerbachReichenau

2230 

2238 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

                

IDS JMK S82 Znojmo - Šatov

2222 

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14

3 v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 26.XII., 2.I., 29.X. 1 v ,  a 28. – 30.XII.  4505 v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., Změny vyhrazeny 17.XI. nutno přestoupit 1 návazná doprava IDS JMK je na straně 517

 jede v  a  od 26.III. do 28.IX.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ 1 Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. 1 v ,  a 31.XII. 2 v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. 2 v , kromě 28. – 31.XII. 2241 2249   12 55 13 00 13 06 13 09 13 14 13 17 13 44 14 01 14 17 14 26 14 30 14 35 14 37 14 43 PayerbachReichenau

                

4519 

    

18 55  19 06 19 09 19 14 19 17 19 44 20 01 20 17 20 26 20 30 20 35 20 37 20 43

Sp 1828 

45 51 52 59 03 11 28 45 12 15 20 23 29 34

  

2246  PayerbachReichenau 16 45 16 51 16 52 16 59 17 03 17 11 17 28 17 45 18 12  18 15  18 20  18 23  18 29  18 34

17 43 17 50 17 55

Brno-Král. Pole

 jede v  od 26.III. do 24.IX. a 27.III., 5.VII., 28.IX.  EXPRES PÁLAVA-PODYJÍ

Změny vyhrazeny

                 

24804  6 59 7 02 7 08 7 17 7 25 7 33 7 37 7 40 7 46 8 03 8 08 8 12  8 16 8 21 8 29 8 34 8 39

24806  9 02 9 05 9 11 9 17 9 25 9 33 9 37 9 40 9 46 10 03 10 08 10 12  10 16 10 21 10 29 10 34 10 39

24808  11 02 11 05 11 11 11 17 11 25 11 33 11 37 11 40 11 46 12 03 12 08 12 12  12 16 12 21 12 29 12 34 12 39

24810  13 02 13 05 13 11 13 17 13 25 13 33 13 37 13 40 13 46  14 03  14 08  14 12    14 16  14 21  14 29  14 34  14 39

24833 

24803 

24805 

24807 

 4 43  6 10  7 10  4 47  6 14  7 14  4 53  6 20  7 20  5 00  6 27  7 26  5 04  6 31  7 30        5 09  6 36  7 35  5 12  6 39  7 38  5 18  6 45  7 44 8 04  5 43  6 04  6 47 8 10  5 49  6 10  6 53 8 14  5 53  6 14  6 57 8 18  6 01  6 18  7 00 8 27  6 10  6 27  7 09 8 34  6 17  6 34  7 16  6 22  6 39  7 21 8 39 8 45  6 28  6 45  7 27 8 48  6 31  6 48  7 30 jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X. jede v , nejede 28. – 31.XII. jede v  a 24., 31.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.

9 9 9 9 9

24852 

        

14 27 14 32 14 36  14 40 14 46 14 53 14 59 15 03 24809 

24834   14 02  14 05  14 11  14 17  14 25  14 33  14 37  14 40  14 46

24814  15 02 15 05 15 11 15 17 15 25 15 33 15 37 15 40 15 46 16 03 16 08 16 12  16 16 16 21 16 29 16 34 16 39

24811 

24835 

24836 24818    16 02  17 02  16 05  17 05  16 11  17 11  16 17  17 17  16 25  17 25  16 33  17 33  16 37  17 37  16 40  17 40  16 46  17 46 18 03 18 08 18 12  18 16 18 21 18 29 18 34 18 39

17 11 17 13 17  21 11 21 13 21  27 11 27 13 27  34 11 34 13 34  38 11 38 13 38      9 43 11 43 13 43  9 46 11 46 13 46  9 52 11 52 13 52  10 04 12 04 14 00  14 57  10 10 12 10 14 06  15 03  10 14 12 14 14 10  15 07  10 18 12 18 14 13  15 10  10 27 12 27 14 27  15 27  10 34 12 34 14 34  15 34  10 39 12 39 14 39  15 39  10 45 12 45 14 45  15 45  10 48 12 48 14 48  15 48   jede v , nejede 24. – 26.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X.  jede v ,  a 28.III., 6.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 27.III.  jede v  a 23., 30.XII., 4.VII., 27.IX., 27.X., 16.XI., nejede 25.XII., 1.I., 28.X.

24813 

24837 

24820  18 59 19 02 19 08 19 13 19 21 19 28 19 32 19 35 19 41 19 41 19 46 19 50  19 54 19 59 20 06 20 12 20 16 Jihlava 24817 

24838   21 02  21 05  21 11  21 17  21 25  21 33  21 37  21 40  21 46

24819 

17 17  19 20 17 21 17 21  19 24 17 27  27 19 30 17 34  34 19 37 38 17 38  19 41     17 43  15 43 19 51 15 46 17 46  19 54 17 52  20 00 15 52 16 00  17 00  18 04  20 04 16 06  17 06  18 10  20 10 16 10  17 10  18 14  20 14 16 13  17 13  18 18  20 18 16 27  17 27  18 27  20 27 16 34  17 34  18 34  20 34 16 39  17 39  18 39  20 39 16 45  17 45  18 45  20 45 16 48  17 48  18 48  20 48  jede v  a  do 13.II. a 24.XII., nejede 26.XII., 2.I., od 15.II. jede denně  4867 / 24805  Jihlava - Znojmo v  od 21.II. a 28.III., 6.VII., 29.X. 15 15 15 15 15

505

                

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 07  13 15  13 26

4517 1 

IDS JMK S81 Znojmo - Moravské Budějovice

Ze stanice

Okříšky 240 Hvězdoňovice Stařeč Kojetice na Moravě Šebkovice Lesůňky  Jaroměřice nad Rokytnou Bohušice Moravské Budějovice Moravské Budějovice 855 38 Vesce 845 40 Blížkovice 845 43 Grešlové Mýto 835 51 Šumná 1 825 58 Olbramkostel 815 62 Citonice 815 68 Znojmo nemocnice 800 70 Znojmo 246,248 1 800  zastávka otevřena ode dne vyhlášení  nejede 24., 25., 31.XII.  nejede 24.XII.  jede v , nejede 31.XII.

55 01 05 15 22 31 38 41 46 49 54 01 08 13 17 25 29

10 22 10 27 10 33

 jede v  – , nejede 24. – 26., 31.XII., 1., 6.I., 28.III., 5., 16., 26.V., 15.VIII., 26.X., 1.XI., 8.XII.

24800  4 21 4 24 4 30 4 36 4 55 5 02 5 06 5 09 5 15 5 22 5 27 5 30  5 35 5 40 5 47 5 52 5 57

16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18

Brno-Král. Pole

2210  PayerbachReichenau 7 45 7 51 7 52 7 59 8 03  8 11  8 28  8 45  9 12  9 15  9 20  9 23  9 29  9 34

241 Znojmo – Okříšky- aOkříšky zpět 241 Znojmo a zpět km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s.

55 00 06 09 14 17 44 01 17 26 30 35 37 43

                

11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13

4515 

516

Wien Meidling Wien Hbf (Bstg. 1-2) Wien Quartier Belvedere Wien Mitte Landstr. Wien Praterstern Wien Floridsdorf Stockerau Hollabrunn Retz Retz Unterretzbach 0 Šatov 817 7 Znojmo-Nový Šaldorf 800 11 Znojmo 241,246 1 800

8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10

53 58 04 07 12 15 42 01 17 26 30 35 37 43

Ze stanice

0 4 9 16 20 22 24 27 32

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10

4511 2 

246 248 

nejede 24., 25., 31.XII. nejede 25.XII. jede v , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII. jede v ,  a 24.XII., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I., 29.X.  jede v  a , nejede 24. – 26., 31.XII., 1.I., 27.III., 5.VII., 28.X. km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak

43 46 48 50 54 61 66 70

     

4509 1 2 

Ze stanice

   

0 2 8 12 19 27 30 32 38

4551 

515

0 6 9 19 26

Vlak

IDS JMK S8

241


Trasy / Routes / Routes

CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ TRASY CYCLING AND WALKING ROUTES RADWEGE UND WANDERUNGEN ZU FUSS STR./P./S. 78–96


78

Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern www.znojemsko.info

Trasa C1: Po vyhlídkách Podyjí Znojmo – Kraví hora – vyhlídka v Špalkově vinici – Sealsfieldův kámen – údolí Dyje – vinice Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliášova kaple – Znojmo Výchozí místo: Znojmo, rozcestník pod Znojemskou přehradou Určeno: pro horská a trekingová kola Délka trasy: 34,2 km, Převýšení: cca 580 metrů Obtížnost trasy: těžší, lesní a polní cesty, méně asfaltové cesty, několik velmi prudkých stoupání Občerstvení: pohostinství v Konicích a Popicích, vinice Šobes, hospůdka U rybníka v Podmolí, U Obří hlavy Znojmo Většinu trasy absolvujeme po cyklotrase č. 5000 (modrá cykloturistická značka) Od rozcestníku pod Znojemskou přehradou stoupáme přes Kraví horu (výhled na Znojmo), v lese u rozcestníku odbočíme na vyhlídku ve Špalkově vinici, stejnou cestou jedeme zpět. Projedeme Konice a v Popicích na rozcestí odbočíme po zelené cykloturistické značce na Sealsfieldův kámen (vyhlídka). Po značce pokračujeme dále, až se napojíme nad Havraníky zpět na modrou cykloturistickou značku. U rozcestníku Pod Šobesem přejedeme Dyji po lanovém mostě a pokračujeme přes vinici Šobes (na hřbetu vyhlídka na meandrující Dyji). Přes rozcestí U Milíře pokračujeme okolo Podmolí k Andělskému mlýnu a na Králův stolec (vyhlídka). Další cesta vede na Hradiště, kde uděláme odbočku po Křížovnické ulici, po skončení asfaltky se dáme doprava úzkou cestou mezi ploty k Eliášově vyhlídce (pohledy na Znojmo). Stejnou cestou se vrátíme na značku a pokračujeme Gránickým údolím a na samém konci po mostě přes Dyji k výchozímu místu.

Route C1: To see the sights of the country along Dyje

Route C1: Aussichtsweg durch das Thayatal

Znojmo – Kraví hora – viewing point Špalek’s vineyard– Sealsfield’s stone – Dyje river valley – Šobes vineyard – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Elias’s chapel – Znojmo

Znaim – Kraví hora – Aussicht im Špalkover Weinberg – Sealsfield-Stein – Thayatal – Weinberg Šobes – Podmolí – Králův stolec – Hradiště – Eliaskapelle – Znaim

Starting point: Znojmo, signpost by the Znojmo dam Designed: Mountain and trekking bikes Route Length: 34,2 km, Elevation: approx. 580 metres Route Difficulty: more challenging, forest and field trails, fewer tarmac paths, some very steep ascents Refreshments: restaurants in Konice and Popice, Šobes vineyard, pub "U rybníka" in Podmolí, "U Obří hlavy" in Znojmo

Start: Znaim, Wegweiser unter der Znaimer Talsperre Bestimmt für: Mountain bike und trekking bike Länge: 34,2 km, Höhenmeter: cca 580 Meter Schwierigkeitsgrad: anstrengend, Waldwege, Feldwege, weinige Asphaltwege, mehrere sehr steile Steigungen Erfrischung: Gaststätte in Konice und Popice, Weinberg Šobes, Gaststätte U rybníka in Podmolí, U Obří hlavy Znaim

Most of the route follows cycling path no. 5000 (blue tourist trail sign). From the signpost by the Znojmo dam you will climb across Kraví hora (a great view of Znojmo), in the forest by the signpost turn towards the viewing point at Špalek’s vineyard, returning through the same route. Go through Konice and Popice, at the cross-road turn on to the green-labelled cycling/footpath to Sealsfield’s stone (a viewing point). Continue on this path until you connect back to the blue-labelled cycling/footpath by Havraníky. At the signpost "Pod Šobesem" cross the river Dyje over a cable stay bridge and continue through the Šobes vineyard (there is a view of the meandering river Dyje from the top of the hill). Continue through "U Milíře" cross-road past Podmolí towards Andělský mlýn (Angel Mill) and Králův stolec (viewing point). The next section leads to Hradiště where we take a detour along Křížovnická street, at the end of the tarmac road turn right through a narrow passage between fences towards Elias’s viewing points (views of Znojmo). Return the same way to the sign and continue through the Gránice valley and at the very end across the bridge over Dyje towards the starting point.

Der größte Teil der Route führt an dem Radweg Nr. 5000 (der blaue Radweg). Vom Wegweiser unter der Znaimer Talsperre steigt man über Kraví hora (Aussicht auf Znaim), am Wegweiser im Wald biegt man zur Aussichtsstelle im Špalkover Weinberg ab, gleicher Weg zurück. Durch Konice fährt man durch und in Popice biegt man an der Kreuzung ab, der grüne Radweg zum Sealsfield-Stein (Aussicht). Man folgt dem grünen Radweg weiter bis man über der Gemeinde Havraníky zurück zum blauen Radweg kommt. Am Wegweiser Pod Šobesem fährt man über die Seilbrücke über die Thaya und weiter über den Weinberg Šobes (am Kamm Aussicht auf die mäandrierende Thaya). An der Kreuzung U Milíře vorbei, entlang von Podmolí zu Andělský mlýn und auf Králův stolec (Aussicht). Der Weg führt weiter zu Hradiště, wo wir in die Křížovnická Straße abbiegen, am Ende von dem Asphaltweg fahren wir an dem schmalen Weg zwischen den Zäunen zur Eliasaussicht nach rechts ab (Aussicht auf Znaim). Man kehrt wieder zurück und an dem ausgeschilderten Weg fährt er durch das Gránicer Tal weiter. Am Ende dann über die Thayabrücke zum Ausgangsort.


Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern

79

www.znojemsko.info

Trasa C2: Do kopce a z kopce Rakouskem a Českem Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 58 km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1 km, zajížďka na Nový Hrádek + 4 km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa Ze Znojma jedeme po silnici přes Sedlešovice až za Nový Šaldorf, kde na rozcestí odbočíme na Konice a dále do Popic. Po polní cestě pokračujeme po modré cyklistické značce (trasa č. 5000) okolo Popické kaple na asfaltovou cestu, kde opouštíme značku a odbočíme vlevo do Hnanic (foto). Za hraničním přechodem odbočíme po polní cestě doprava na Heiliger Stein, sjedeme na silnici a pokračujeme vpravo na Niederfladnitz, Merkersdorf (hrad Kaja), Hardegg a přes hraniční přechod do ČR. Cestou do Čížova – cykloturistická trasa č. 5003 – můžeme navštívit Hardeggskou vyhlídku – odbočka vlevo. Z Čížova pokračujeme po červené cykloturistické značce (cyklotrasa č. 48 Greenway Praha–Wien) okolo Čížovského rybníka – Dehťáku (koupání) přes Lukov – odbočka na Nový Hrádek (foto), (zelená cykloturistická trasa č. 5002) k rozcestníku U Milíře (zde opouštíme červenou cykloturistickou značku) a po lesní silnici dojedeme do Podmolí, odkud pokračujeme po silnici přes Mašovice a Hradiště až do Znojma.

Route C2: Up and down the hill through Austria and Czechia

Route C2: Bergauf und bergab durch Österreich und Tschechien

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 58 km (detour to Hardegg lookout + 1 km, detour to Nový Hrádek + 4 km) Route Difficulty: harder, hilly, mostly asphalt surface, shorter parts of forest and field trails Refreshments: Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller, Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: U Švestků Inn, Lukov: guesthouse U Hrádku, Mašovice: pub U Lesa

Start: Znojmo Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 58 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km, Abstecher zu Nový Hrádek + 4 km) Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Hügelprofil, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Wald- und Feldwege Erfrischung: Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Weinrestaurant, Restaurant Schaller, Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Wirtshaus U Švestků, Lukov: Pension U Hrádku, Mašovice: Gasthaus U Lesa (Am Walde)

From Znojmo we travel by road through Sedlešovice as far as through Nový Šaldorf, where on the crossing we turn towards Konice and further on to Popice. On the field trail we continue on the blue marked cycling route (No. 5000) around Popice chapel to an asphalt road, where we leave the marked route and turn left to Hnanice (photo). Behind the border crossing on the field trail we turn right towards Heiliger Stein 09, we go on the road and continue to the right towards Niederfladnitz, Merkersdorf (Kaja castle), Hardegg and over the border crossing to CZ. On the way to Čížov – cycletourist route No. 5003 – we can visit Hardegg look-out – turn left. From Čížov we follow the red cycletourist marked trail (cycle-route No. 48 Greenway Prague–Vienna) around the Čížov pond called Dehťák (swimming) through Lukov – turn off to Nový Hrádek (photo), (green cycletourist route No. 5002) as far as the signpost U Milíře (from here we leave the red cycletourist marked trail) and on the forest road we reach Podmolí, from where we continue by road to Mašovice and Hradiště as far as Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße über Sedlešovice bis hinter die Ortschaft Nový Šaldorf entlang fahren, dort an der Abzweigung die Richtung Konice nehmen und weiter bis nach Popice fahren. Auf einem Feldweg weiter entlang der blauen Markierung (Radweg Nr. 5000), an der Popitzer Kapelle vorbei bis zur asphaltierten Landstraße, dort den blauen Weg verlassen und links nach Hnanice (foto) abbiegen. Hinter dem Grenzübergang biegt rechts auf den Feldweg nach Heiliger Stein abbiegen, dann bergab auf eine Landstraße, dort rechts nach Niederfladnitz, Merkersdorf (die Feste Kaja), Hardegg und über den Grenzübergang zurück in die ČR. Bei der Fahrt nach Čížov – Radweg Nr. 5003 – kann man linkerseits die Hardegger Warte besichtigen. Von Čížov aus weiter entlang der roten Markierung (Radweg Nr. 48 Greenway Prag–Wien), am Teich bei Čížov vorbei (Bademöglichkeit), über Lukov – Abzweigung zur Nový Hrádek (foto), (grüner Radweg Nr. 5002) bis zum Wegweiser U Milíře (dort den rot markierten Radweg verlassen) und über einen Waldweg in Podmolí ankommen. Von dort aus weiter die Landstraße über Mašovice und Hradiště entlang zurück nach Znojmo.


80

Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern www.znojemsko.info

Trasa C3: Ze Znojma na sever

Višňové Mikulovice Horní Dunajovice Želetice Hluboké Mašůvky

Žerotice Tvořihráz

Kuchařovice

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 45 km Obtížnost trasy: středně těžká, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Hluboké Mašůvky – Lázeňský hostinec Pod Lipami

Na kruhovém objezdu u horního Kauflandu ve Znojmě se dáme komunikací z kopce přes železniční přejezd a dále po silnici do Kuchařovic (cyklotrasa 5006). V Kuchařovicích stoupáme do kopce, mineme meteorologickou stanici a sjíždíme z kopce (stále 5006) a dále v mírně zvlněném terénu až k říčce Únanovce, kterou přejedeme a pokračujeme po cyklostezce do Tvořihráze. Odbočíme na Žerotice a Želetice a pokračujeme do Horních Dunajovic (proti toku potoka se nachází Lurdská jeskyně – zajížďka 1 km). Další cesta vede na Višňové, kde odbočíme doleva na Znojemskou cyklostezku vedoucí do kopce k lesu. Následně sjíždíme lesem až k nádrži Horní Dunajovice. U hráze odbočíme vpravo a silničkou stoupáme po okraji lesa, posléze lesem k silnici, po které přijedeme do Mikulovic. Pokračujeme a záhy se napojíme na cyklostezku 481 (povede nás až do Znojma). Sjedeme do Plavče a pak po stoupání na rovince odbočíme na cestou doprava, která nás dovede do Hlubokých Mašůvek. Odtud pokračujeme až do Znojma.

Route C3: From Znojmo up north

Route C3: Vom Znaim Richtung Nord

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo

Znaim – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znaim

Starting point: Znojmo Suitable for: trekking and mountain bikes Length: 45 km Level of difficulty: moderate, some short, steep ascents Refreshments: Hluboké Mašůvky – Pod Lipami restaurant

Ausgangspunkt: Znaim Für: Trekking- und Mountingbikes Länge der Route: 45 Km Schwierigkeitsgrad der Route: mäßige, etwas kurzen steilen Aufstieg Erfrischung: Hluboké Mašůvky – Badgasthaus Pod Lipami

At the roundabout by upper Kaufland store in Znojmo follow the road going downhill, across a railway crossing and then conitnue to Kuchařovice (cycle path 5006). In Kuchařovice go up the hill past a meteorological station and then descend (still path 5006) and go over a slightly undulating terrain until you reach Únanovka stream. Cross the stream and following cycle path to Tvořihráz. Turn towards Žerotice and Želetice and go through Horní Dunajovice (there is a Lourdes cave up the stream – a detour of 1km). The journey continues to Višňová where you need to turn left and join Znojmo cycle path that goes up the hill towards a forest. Descend through the forest until you reach water reservoir Horní Dunajovice. At the reservoir dam turn right and go up a track along the forest border, then through the woods towards a main road which will take you to Mikulovice. Continue until you eventually join cycle path 481 that leads to Znojmo. Go to Plaveč and then after a flat ascent turn right, this track will take you to Hluboké Mašůvky. From there you can return to Znojmo.

Am Kreisverkehr bei der Markthalle Kaufland in Znaim biegen wir bergab Straße über den Bahnübergang und folgen der Straße bis Kucharovice (Route 5006). In Kucharovice den Berg hinauf, vorbei an der Wetterstation und den Berg hinunter (weiter 5006) und in einer leicht hügeligen Gelände am Bach Únanovce, die wir überqueren und weiter entlang dem Radweg nach Tvořihráz. Wir wenden uns an Žerotice und Želetice und weiterhin Horní Dunajovice (gegen den Strom Strömung ist Lourdes-Grotte – 1 km Umweg). Ein weiterer Weg führt zu Višňová, wo wir auf den Znaim Radweg kommen und den Berg hinauf in den Wald abbiegen. Dann geht man in den Wald zu Wasserreservoir Horní Dunajovice. Beim Damm Straßen rechts und erklimmen den Rand des Waldes, dann durch den Wald bis zur Straße, auf der wir zu Mikulovice kommen. Wir werden weiterhin gehen und bald werden wir dem Radweg 481 (führen uns zu Znaim )kommen. Wir steigen auf Plavče und klettern dann auf der Ebene nach dem Einkommen auf den rechten Weg, der uns in Hluboké Mašůvky führen wird. Wir werden weiterhin Znaim erreichen.


Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern

81

www.znojemsko.info

Zblovice Bítov

Trasa C4: Hrady a zámky česko-rakouského příhraničí Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. Určeno: pro všechny druhy kol Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: těžší, asfaltový povrch, místy prudší stoupání Občerstvení: Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurace Na náměstí

Z Vranova n. D. vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 (Greenways Praha–Wien) směrem na Podhradí n. D., odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého kopce okolo zámku. Na křižovatce neodbočujeme po cestě Greenways, ale pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín (napojení na cyklotrasu č. 48) do Podhradí n. D. (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic, kde opouštíme cyklotrasu č. 48. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici (cyklotrasa 5007, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov (cyklotrasa č. 5011). Sjíždíme z kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a pokračujeme až do Vranova. Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z Uherčic do Vratěnína přes hraniční přechod Unterthürnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova n. D.

Route C4: Castles and chateaux in the Czech-Austrian border area

Route C4: Burgen und Schlösser des tschechisch-österreichischen Grenzgebietes

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (mill) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn (Mühle) – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. Designed: for all kinds of bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: harder, mostly asphalt surface, several steeper climbs Refreshments: Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurant Na Náměstí

Start: Vranov n. D. Bestimmt für: alle Fahrradtypen Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: schwieriger, Asphaltbelag, teilweise steilere Steigungen Erfrischung: Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, Hotel Bítov, Restaurant Na náměstí (Auf dem Stadtplatz)

From Vranov n. D. we take off on the cycletourist route No. 48 (Greenways Prague–Vienna) towards Podhradí n. D., we turn left and around the petrol station we climb a  steep hill around a chateau. At the crossroads we don’t turn off to Greenways, but continue straight on to Šafov. From where we go through Starý Petřín (connection with cycle-route No. 48) to Podhradí n. D. (chance to swim) where ruins of Frejštejn castle are found. On the road opposite to the flow of Dyje, later a steep climb around Mitrov yard we reach Uherčice, where we leave cycleroute No. 48. From Uherčice we go on towards Lubnice (cycleroute 5007, but at the first crossroads we turn right to Korolupy and through Oslnovice and Vysočany towards Dešov (cycleroute No. 5011). We ride down hill to the Želetavka river valley to Svobodův mlýn (mill) and soon turn right to Zblovice and at the crossroads we turn right to Bítov castle. We take the same way back to the crossroads, we go through Bítov and go down towards Vranov dam. After the bridge we take a sharp left turn and climb towards the ruins of Cornštejn castle. From there we continue on the small forest asphalt road to Lančov, where we turn left and go on up to Vranov. The second Austrian alternative route (a total of 64 km) leads from Uherčice to Vratěnín across the border crossing Unterthurnau to Drossendorf, through Langau to Riegersburg, further through Felling, Hardegg, Čížov to Vranov n. D.

Von Vranov n. D. aus den Radweg Nr. 48 (Greenways Prag–Wien) nehmen, in Richtung Podhradí/Thaya fahren, dann links abbiegen und an der Tankstelle vorbei steil bergauf an dem Schloß vorbei. An der Kreuzung nicht der Greenways-Route folgen (diese biegt ab), sondern geradeaus nach Šafov fahren. Von dort aus über Starý Petřín (dem Radweg Nr. 48 folgen) nach Podhradí n. D. (Bademöglichkeit) mit der Burgruine Frejštejn. Die entlang der Thaya führende Landstraße flußaufwärts fahren, dann an dem Hof Mitrov vorbei steil bergauf nach Uherčice, dort den Radweg Nr. 48 verlassen. Von Uherčice aus weiter in Richtung Lubnice (Radweg 5007), an der ersten Kreuzung jedoch rechts nach Korolupy abbiegen und über Oslnovice und Vysočany weiter in Richtung Dešov (Radroute Nr. 5011) fahren. Bergab in das Flußtal von Želetavka zur Mühle Svobodův mlýn und gleich danach rechts nach Zblovice abbiegen und an der Kreuzung wieder rechts zur Burg Bítov. Auf dem gleichen Weg zurück an die Kreuzung, die Ortschaft Bítov durchfahren und bergab zur Frainer Talsperre fahren. Hinter der Brücke scharf nach links und bergauf auf die Burgruine Cornštejn zu. Von dort aus die schmale asphaltierte Waldstraße nach Lančov entlang, dort links abbiegen und bis nach Vranov n. D. weiterfahren. Die andere, österreichische Routenvariante (insgesamt 64 km) führt von Uherčice aus nach Vratěnín, durch den Grenzübergang Unterthürnau nach Drosendorf, über Langau nach Riegersburg, weiter über Felling, Hardegg, Čížov nach Vranov n. D.


82

Cyklotrasy / Cycling routes / Radwandern www.znojemsko.info

Trasa C5: Za tajemstvím vína Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo Výchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 53 km Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty Občerstvení: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: hostinec U Šmídů, Šatov: M. sklípek, Havraníky: restaurace Tři Koruny, Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice, Derflice a Strachotice do Slupi (foto). Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky (foto), v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

Route C5: To the secret of wine

Route C5: Die Suche nach dem Geheimnis des Weines

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Starting point: Znojmo Designed: for trekking and mountain bikes Route Length: 53 km Route Difficulty: easy, mainly asphalt surface, short parts of forest and field trails Refreshments: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: Inn U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Moravian Wine Cellar), Havraníky: restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: restaurant U Suchých, Vinný (Wine) restaurant, restaurant Schaller

Start: Znaim Bestimmt für: Trekkingbikes und Mountainbikes Länge: 53 km Schwierigkeitsgrad: leicht, vorwiegend Asphaltbelag, teilweise Feld- und Waldwege Erfrischung: Strachotice: Selský dvůr (Bauernhof), Jaroslavice: Gasthaus U Šmídů, Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Havraníky: Restaurant Drei Kronen, Nový Šaldorf: Restaurant U Suchých, Vinný restaurant (Weinrestaurant), Restaurant Schaller

From Znojmo on the road to Oblekovice (towards Vienna), where we turn left to Jaroslavice and go through Načeratice, Derflice and Strachotice to Slup (photo). Behind Slup we turn left towards Oleksovičky, before the bridge over the millrace we turn right and along the way we go over another bridge and continue straight, past houses then turn right. After several hundreds of metres we come to the banks of the Jaroslavice pond, which we go around up to Jaroslavice. On the road in the direction towards Znojmo behind winecellar farm Znovín Znojmo we turn left on the cycletourist route No. 5007 and around Kočičí (Cat), Ovčí (Sheep) and Vinný (Wine) hills we reach Dyjakovičky and Chvalovice. There we turn left and immediately right on the road towards Šatov. Below the church we turn right on the road to Havraníky (photo), in Nový Šaldorf by the chapel we turn left and behind Sedlešovice after crossing the bridge over Dyje we again turn left and around Louckého monastery we reach Znojmo.

Von Znojmo aus die Landstraße nach Oblekovice (Richtung Wien) entlang, dort links nach Jaroslavice abbiegen, über Načeratice, Derflice und Strachotice nach Slup (foto) fahren. Hinter Slup links nach Oleksovičky abbiegen, vor der Brücke über einen Mühlgraben nach rechts abbiegen, eine weitere Brücke überqueren, dann geradeaus an den Häusern vorbei fahren, und dann weiter durch die Rechtskurve. Nach ein paar hundert Metern führt uns der Weg zum Ufer des Teiches bei Jaroslavice, den muß man bis Jaroslavice umfahren. Die Landstraße Richtung Znaim nehmen, hinter den Weinkellern der Gesellschaft Znovín Znojmo links auf den Radweg Nr. 5007 abbiegen und an dem Kočičí, Ovčí und Vinný vrch vorbei (Katzen-, Schafs- und Weinhügel) über Dyjákovičky in Chvalovice ankommen. Dort links abbiegen und gleich rechts auf die Landstraße in Richtung Šatov. Unterhalb der Kirche rechts auf die Landstraße nach Havraníky (foto) abbiegen, in Nový Šaldorf an der Kapelle links abbiegen, hinter Sedlešovice nach Überqueren einer Thayabrücke wieder nach links und an dem Stift von Louky vorbei zurück nach Znojmo.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

83

www.znojemsko.info

Trasa Z1: Historickými cestami Okrašlovacího spolku Směrovník u pivovaru – Gránické údolí – kaple sv. A. Paduánského – Obornyho cesta – rozcestník u pivovaru Výchozí místo: Znojmo, směrovník u pivovaru Délka trasy: 3 km po červeném značení (+ 300 m k Eliášově kapli) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma Od směrovníku u pivovaru vede cesta k vyhlídce v ulici Přemyslovců v sousedství minoritského kláštera (sídlo Jihomoravského muzea), dále cestou 24. pluku klesá k mostku přes Gránický potok. Odtud stoupá Jubilejní cestou (druhou variantou je výstup křížovou cestou) ke kapli sv. Antonína Paduánského. Odtud pokračuje z kopce serpentinami až ke Gránickému potoku (zajímavá je krátká odbočka z cesty k Eliášově kapli, odkud se otevírá jeden z nejkrásnějších pohledů na Znojmo. Od kaple sv. A. Paduánského odbočíme doleva směrem do údolí, v prvním mírném oblouku odbočíme doprava na stezku mezi zahrádkami asi 150 metrů, stejnou cestou zpět). Od Gránického potoka pokračujeme Obornyho cestou až k výchozímu bodu.

Route Z1: Historic paths of Decorating Society

Route Z1: Auf den historischen Wegen des Zierarbeitsvereines

Signpost by brewery – Gránice valley – chapel of St. Anthony of Padua – Oborny’s trail – signpost by brewery

Wegweiser bei der Brauerei – Granitztal – Kirche St. Anton von Padua – Oborny Weg – Wegweiser bei der Brauerei

Starting point: Znojmo, signpost by brewery Length: 3 km along the red tourist trail (+ 300 m to Elias’s Chapel) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo

Ausgangspunkt: Stadt Znaim, Wegweiser bei der Brauerei Länge der Route: 3 km – rote Markierung (+ 300 m bis zur Elias Kapelle) Gelände: hügelig, moderate Erhöhung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

From a signpost by the brewery follow the path to a viewing spot in Přemyslovců street, next to the Minorite Monastery (site of the South Moravian Museum). Continue through 24. Pluku street to a bridge over Gránice stream. Ascend the Jubilee track (the other option is to follow the Way of the Cross road) to the chapel of St. Anthony of Padua. The track then winds towards Gránice stream (there is an interesting detour to Elias’s Chapel which boasts with one of the most beautiful views of Znojmo. At St. Anthony’s chapel take a left turn down the valley, when you reach the first mild turn, take a right, down a track between gardening plots for approx. 150 meters, return the same way). From Gránice stream follow the Oborny’s trail back to the starting point.

Der Wanderweg verläuft am Wegweiser bei der Brauerei bis zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, nahe am Minoritenkloster (dem Sitz des Südmährischen Museums). Weiter geht es am Weg des 24. Regimentes, wo der Weg herab auf die Brücke über den Granitzenbach führt. Von hier steigt der Weg am Jubiläumsweg an (zweite Möglichkeit bietet der Anstieg durch den Kreuzweg) bis zur Kirche St. Anton von Padua. Von hier führt der Weg entlang den Serpentinen herab bis zum Granitzenbach (einen interessanten Abstecher bietet die Elias Kapelle mit der wunderschönen Aussicht über die Stadt Znojmo. Bei der Kirche St. A. von Padua führt der Weg links Richtung Tal, in der ersten leichten Kurve dann nach rechts abbiegen und auf dem Weg zwischen den Gärten ungefähr 150 Meter lang weiter, auf die gleiche Weise zurück). Vom Granitzenbach setzt der Weg durch den Oborny Weg bis zu dem Ausgangspunkt fort.


84

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa Z2: Za poznáním dějin Hradiště Rozcestí u počátku křížové cesty v Gránicích – Spálený mlýn – stará hradišťská cesta – Křížovnická ulice Výchozí místo: Znojmo, rozcestník u počátku křížové cesty v Gránicích Délka trasy: 3 km po modrém místním značení (+ 2 až 2,5 km do centra Znojma) Terén: kopcovitý, nevelké převýšení Občerstvení: restaurace Znojma, Spálený mlýn Od rozcestníku u počátku křížové cesty (cesta k němu popsána v předchozí trase) jdeme po pravém břehu proti toku Gránického potoka ke Spálenému mlýnu, dále přes barokní kamenný most do kopce starou hradišťskou cestou, přejdeme silnici na Hradiště, okolo velkomoravských valů a hřbitova k historické bráně, dále Křížovnickou ulicí až k vyhlídce u kaple sv. Antonína Paduánského (možná odbočka k Eliášově kapli – viz předchozí trasa). Odtud klesá cesta křížovou cestou k počátku trasy. Do Znojma je možné jít Cestou 24. pluku po modře značené turistické cestě nebo po toku potoka až ke konci lesoparku, kde začíná Obornyho cesta (viz předchozí trasa), popřípadě pokračovat po asfaltové silnici asi 200 metrů a pak vystoupat ke kostelu sv. Mikuláše Karolininými sady.

Route Z2: Exploring the history of Hradiště

Route Z 2 : Auf GeschichteEntdeckung von Hradiště

Crossroad at the beginning of the Way of the Cross road in Gránice – Spálený (Burnt) mill – old Hradiště road – Křížovnická street

Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice – Spálený mlýn – alter Burgstättenweg – Křížovnická Straße

Starting point: Znojmo, signpost at the beginning of the Calvary road in Gránice Length: 3 km along blue tourist trail (+ 2–2.5 km to Znojmo town centre) Terrain: undulating, mild elevation Refreshments: restaurants in Znojmo, Spálený mlýn (Burnt Mill)

Ausgangspunkt: Znojmo, Wegweiser am Anfang des Kreuzweges in Gránice Länge der Route: 3 Km – blaue Markierung ( + 2 bis 2,5 Km bis zum Stadtzentrum von Znojmo) Gelände: hügelig, kleine Erhebung Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo, Spálený mlýn

From the signpost at the beginning of the Way of the Cross road (how to get there is described in the previous route description) walk on the right bank of Gránice stream upstream towards Spálený mlýn (Burnt Mill), then cross a Baroque stone bridge and ascend the old Hradiště road, crossing the main road to Hradiště, passing walls of the Great Moravian empire and a cemetery to reach a historical gate, then follow Křížovnická street to a viewing point by the chapel of St. Anthony of Padua (possible detour to Elias’s chapel – see previous route). The track then leads down the Way of the Cross road to the starting point. You can reach Znojmo by 24.pluku route along the blue tourist trail or down the stream towards the end of the wooded park where Oborny’s path (see previous route) starts, or alternatively continue on a tarmac road for 200 meters and then ascend towards St. Nicholas church through Karolina’s orchard.

Von dem Wegweiser am Anfang des Kreuzweges (der Weg bis dahin ist in der vorherigen Strecke beschreiben) führt der Weg gegen den Fluss des Granitzenbachs zur Spálený Mlýn. Dann über die steinerne Brücke den Hügel hinauf auf den Burgstättenweg, folglich überqueren Sie die Straße zur Burgstätte und an den Großmährischen Wällen, dem historischen Friedhof, dem historischen Tor und weiter auf der Křižovnická Straße zum Aussichtspunkt an der Kirche St. Anton von Padua (vielleicht ein Abstecher zur Elias Kapelle – siehe vorherige Streckenbeschreibung). Von hier führt der Weg bis zum Kreuzweg bis zum Anfang der Route. Nach Znojmo kommen Sie auf dem blau markierten Weg des 24. Regimentes oder entlang der Bachströmung bis zum Ende des Parks, wo der Oborny Weg beginnt (siehe vorherige Streckenbeschreibung). Gegebenenfalls gehen Sie entlang der asphaltierten Straße ungefähr 200 Meter, bis Sie zur St. Nikolaus Kirche durch die Parkanlage Karoliny Sady hinaufsteigen können.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

85

www.znojemsko.info

Trasa Z3: Po vyhlídkách Znojma Radniční věž – Vlkova věž – vyhlídka Na Káro – vyhlídka Mikulášské náměstí – vyhlídka od znojemského hradu – vyhlídka z ulice Přemyslovců – radniční věž Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 1,5 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Přímo ve Znojmě je několik míst vzdálených nedaleko od sebe, odkud se otevírají krásné výhledy na město a jeho okolí. Od radniční věže (v těsné blízkosti je informační centrum) jdeme z kopce po Obrokové ulici a následně Masarykovým náměstím k Vlkově věži, na kterou vystoupíme. Pak se vrátíme dolní částí Masarykova náměstí na ulici Lazebnickou, doprava na Antonínskou ulici, rovně do ulice Na Kopečku a doleva Slepou ulicí až na vyhlídku pod kostelem sv. Mikuláše Na Káro. Následně projdeme pod kostelem Karolininou bránou doleva okolo kostela na vyhlídku na rotundu, hrad a pivovar. Pěkný výhled je z ochozu sousední kaple sv. Václava do údolí Dyje. Z Mikulášského náměstí pokračujeme Velkou Františkánskou ke vchodu do pivovaru, nalevo od něj vede jižní přístupová cesta k hradu a rotundě, z níž se otevírají další krásné výhledy. Projdeme budovou s informačním centrem a ocitneme se na hradbách znojemského hradu v prostoru s rotundou sv. Kateřiny. Stejnou cestou se vracíme před vchod do pivovaru, odbočíme doleva a dojdeme na vyhlídku na ulici Přemyslovců, kde se otevírají pohledy na Gránické údolí a Hradiště. Ulicí Přemyslovců se vracíme na Václavské náměstí, Horní náměstí, z něhož pokračujeme po Obrokové ulici až k radniční věži. Výstup a rozhled z ní je završením vyhlídkové trasy.

Route Z3: Viewing spots in Znojmo

Route Z3: Die Aussichten von Znojmo

Town Hall tower – Vlk’s tower – viewing spot Na Káro – viewing spot at Mikulášské square, view from Znojmo castle – view from Přemyslovců street – Town Hall tower

Rathausturm – Vlk Turm – Aussicht Na Káro – Aussicht Mikuláš Platz, Aussicht von der Znaimischen Burg – Aussicht von der Přemyslovců Straße – Rathausturm

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 1,5 km Terrain: flat Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znojmo, Rathausturm Länge der Route: 1,5 Km Gelände: flach Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

In Znojmo itself there are few spots, not far from each other, that offer stunning views of the city and its surroundings. From the Town Hall tower (there is an information centre in its vicinity) descend through Obroková street and then Masaryk’s square towards Vlk’s tower which you can climb up. Then return to the lower part of Masaryk’s square and Lazebnická street, turn right in Antonínská street, straight to Na Kopečku street and then turn left through Slepá street to reach a viewing spot below St. Nicholas church known as Na Káro. Go through Karolina’s gate below the church and turn left past the church to a spot which offers views of the rotunda, castle and brewery. OCHOZ of the neighbouring St. Wenceslas chapel offers nice views of the river Dyje valley. From Mikulášské square continue through Velká Františkánská street to the brewery entrance, on the left-hand side you will see the southern access route to the castle and rotunda which offers more stunning views. Walk through the building with an information centre to reach the ramparts of Znojmo castle and St. Catherine’s rotunda. We return the same way to the brewery entrance, turn left and continue to a viewing spot on Přemyslovců street from where you can see the Gránice valley and Hradiště. Return through Přemyslovců street to Václavské and Horní squares, then continue along Obroková street to the Town Hall tower. You can climb up the tower and enjoy the view.

Direkt in Znojmo liegen mehrere Orte von einander nur wenig entfernt, welche einen wunderschönen Blick auf die Stadt und ihre Umgebung bieten. Vom Rathausturm (in der Nähe des Informationszentrums) bergab nach Obroková Straße, zum Masaryk Platz und dann den Vlk Turm hinauf. Dann kehren wir in den unteren Teil des MasarykPlatzes zurück zur Lazebnická Straße, rechts in die Antonínská Straße, geradeaus in die Straße und Na Kopečku und links in die Slepá ulice bis zum Aussichtpunkt bei der St. Nikolaus Kirche bei Na Káro. Folglich führt der Wer unter der Kirche am Karoline Tor links vorbei um die Kirche herum bis zum Aussichtpunkt, von dem wir die Rotunde, die Burg und Brauerei sehen können. Eine schöne Aussicht auf das Thayatal bietet die Brüstung der St. Wenzelskirche. Vom Mikuláš Platz folgt der Weg weiter durch die Velká Františkánská Straße bis zum Eingang der Brauerei, links befindet sich die südliche Zufahrtsstraße zur Burg und Rotunde, von denen sich weitere schöne Aussichten eröffenen. Weiter führt der Weg durch das Informationszentrum bis zur Festung der Burg, bis zur Rotunde der Hl. Katherina. Auf die gleiche Weise kehren wir zu dem Eingang der Brauerei wieder zurück. Hier geht es nach links und weiter zum Aussichtspunkt auf der Přemyslovců Straße, wo Sie das Thayatal und die Burgstätte überblicken können. Durch die Straße Přemyslovců kehren wir zum Wenzelsplatz zurück, zum Horní Platz und von hier dann zur Obroková Straße bis zum Rathausturm. Der Blick vom Turm ist der Höhepunkt dieser Besichtigung.


86

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa Z4: Po technických a světských stavebních zajímavostech Radniční věž – pivovar – Muzeum motorizmu (bývalá vodárna) – železniční viadukt – znojemské podzemí (křížový sklep Přímětice) Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2,5 km (bez Přímětic) Terén: zvlněný Občerstvení: restaurace Znojma Od radniční věže, jednoho ze symbolů Znojma (postavil ji v letech 1445-48 Mikuláš ze Sedlešovic, její celková výška včetně kopule je takřka 80 metrů) jdeme Obrokovou ulicí nahoru, vlevo přes Horní náměstí, Václavské náměstí a ulicí Přemyslovců k pivovaru. Odtud sejdeme Velkou Františkánskou ke kostelu sv. Mikuláše a pod ním projdeme Karolininou bránou a dolů Karolininými sady k Muzeu motorizmu (zajímavé technické exponáty). Dále pokračujeme po levém břehu Dyje Koželužskou ulicí, z které odbočíme na lávku, odkud se otevírá jedinečný pohled na znojemský železniční viadukt (délka 220 metrů, výška 48 metrů, dokončen v roce 1871). Dále pokračujeme serpentinami Dyjské ulice s pěšími zkratkami do kopce na náměstí Republiky, odtud vlevo Kollárovou ulicí na Masarykovo náměstí a od radniční věže projdeme vpravo Kramářskou uličkou na Slepičí trh, kde se nalézá vchod do podzemí (labyrint cca 30 km chodeb ve čtyřech podlažích zčásti přístupný veřejnosti). Z něho se vychází opět v blízkosti radniční věže, kde je konec vycházky. Městskou dopravou či autem můžeme dojet na náměstí v Příměticích, kde se nachází největší křížový sklep světa (z let 1740–56, chodby jsou dlouhé 110 a 56 metrů, výška 6,5 m). Prohlídka je možná od 1. 1. do 30.  8. pro skupiny nad 20 lidí po předchozím objednání ve firmě Znovín. Nahlédnout do sklepa je možné z Hotelu N.

Route Z4: Exploring technical and other architectural points of interest

Route Z4: Auf dem Weg von technischen und historischen Highlights

Town Hall tower – brewery – Motoring Museum (the former waterworks) – railway viaduct – Znojmo’s underground premises (Přímětice cross-shaped cellar)

Rathausturm – Brauerei – Museum des Motorismus (ehemeliges Wasserkraftwerk) –Zugviadukt – znaimische Katakomben (Kreuzkeller Přímětice)

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2.5 km (excluding Přímětice) Terrain: undulating Refreshments: restaurants of Znojmo

Ausgangpunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2,5 Km (ohne Přímětice) Gelände: wellig Erfrischung: Restaurants der Stadt Znojmo

Starting from the Town Hall tower, one of Znojmo’s most dominant features (built in 1445-48 by Mikuláš of Sedlešovice, its total height including the dome is almost 80 meters) ascend Obroková street, turn left into Horní and Václavské squares and then through Přemyslovců street towards the brewery. Descend Velká Františkánská towards St. Nicholas church and go through Karolina’s gate and down through Karolina’s orchard to the Motoring Museum (interesting technical exhibits). Then continue along the left bank of Dyje river through Koželužská street from which you should turn and walk across a bridge that offers a unique view of Znojmo’s railway viaduct (length 228 meters, height 48 meters, completed in 1871). Then follow the winding Dyjská street with footpath shortcuts up the hill towards Republiky square, then take a left into Kollárova street and go to Masaryk’s square. Turn right by the Town Hall tower through Kramářská street to Slepičí (Hen) market where the entrance to the Znojmo underground is (there is 30 km long maze of catacombs at four different levels, partially accessible). You will exit near the Town Hall tower which is the end point of this route. You can go by public transport or by car to Přímětice’s main square where the biggest cross-shaped cellar in the world is located (built in 1740–65, corridors are 110 and 56 meters long, height 6.5 m). Tours run from 1/1 to 30/8 for groups of 20 or more, must be booked in advance through Znovín company. You can take a look at the cellar from N Hotel.

Vom Rathausturm, einem der Symbole der Stadt Znojmo (in den Jahren 1445–1448 von Nicholas von Sedlešovice gebaut und dessen Gesamthöhe bis zur Kuppel fast 80 Meter beträgt) durch Obroková Straße, nach links durch den Horní Platz, den Wenzelsplatz und die Přemyslovců Straße zur Brauerei. Von hier führ der Weg durch die Großen Franziskanerstraße bis zur St. Nikolauskirche, folglich gehen wir unter dem Karolina Tor durch bis zu Karilininy Sady zum Museum des Motorismus (interessante technische Exponate). Weiter geht es entlang des linken Thayaufers auf der Koželužská Straße, von der wir auf die Fußgängerbrücke abbiegen. Von hier bietet sich uns einzigartiger Blick den znaimischen Eisenbahnviadukt (Länge 220 m, Höhe 48 m, im Jahr 1871 fertiggebaut). Weiter geht es durch die Serpentinen der Dyjská Straße mit ihren vielen Fussgängerabkürzungen bergauf bis zum Platz der Republik. Von hier dann links durch die Kollárova Straße zum Masaryk Platz und von dem Rathausturm direkt nach rechts in die Kramářská ulice zum Slepičí trh, wo man den Katakombeneingang findet (ca. 30 km langer Labyrinth, welches sich über vier Etagen erstreckt – Teile sind der Öffentlichkeit zugänglich). Der Ausgang befindet sich in der Nähe des Rathausturmes, wo unser Spaziergang endet. Den Hauptplatz in Přímětice erreichen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Hier befindet sich der größte Kreuzkeller der Welt (aus den Jahren 1740–1756, die örtlichen Korridore sind 110 und 56 m lang, die Höhe ist 6,5 m). Die Tour ist von 1. Jänner möglich bis 30. August für Gruppen ab 20 Personen in der Firma Znovín zu buchen. Einen kurzen Einblick in den Keller kann man aus dem Hotel N. vornehmen.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

87

www.znojemsko.info

Trasa Z5: Po církevních památkách centra Znojma Radniční věž – kostel sv. Mikuláše – kaple sv. Václava – kostel sv. Jana Křtitele – kostel sv. Alžběty – kostel sv. Rostislava – kostel Nalezení sv. Kříže – kostel sv. Michala – minoritský klášter – rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny Výchozí místo: Znojmo, radniční věž Délka trasy: 2 km Terén: rovinatý Občerstvení: restaurace Znojma Od  radniční věže zahneme doprava do  Radniční ulice, doprava do Zelenářské ulice a následně doleva do Malé Františkánské, kterou přijdeme na Mikulášské náměstí s kostelem sv. Mikuláše a dvojkaplí sv. Václava. Po Velké Mikulášské dojdeme na Masarykovo náměstí, kde se v  dolní části nachází kostel sv. Jana Křtitele. Pokračovat budeme mírným klesáním Kollárovou ulicí přes nám. Republiky na Vídeňskou ulici, kde se na pravé straně nachází kostel sv. Alžběty. Vrátíme se zpět na nám. Republiky, kde odbočíme vpravo a po ulicích Lidické a Bezručově dojdeme na nám. Otmara Chlupa s evangelickým kostelem sv. Rostislava. Rovným směrem pokračujeme po  Lužické ulici a následně odbočíme doleva na Rooseveltovu, po které dojdeme na Mariánské náměstí. Dále jdeme přímým směrem Pontassievskou ulicí, na první křižovatce se dáme doprava až k dominikánskému klášteru s kostelem Nalezení sv. Kříže. Pokračujeme rovně po Dolní, následně Horní České, před mírnou zatáčkou odbočíme vlevo a Malou Michalskou se dostaneme na Divišovo náměstí, za kterým se nachází Jezuitské náměstí s kostelem sv. Michala. Ulicí Veselou přijdeme na Václavské náměstí, pokračujeme doprava ulicí Přemyslovců k pivovaru, okolo kterého vede jižní přístupová cesta, která nás zavede skrz informační centrum k rotundě Panny Marie a sv. Kateřiny.

Route Z5: Exploring religious monuments of Znojmo town centre

Route Z5: Auf dem Weg von kirchlichen Sehenswürdigkeiten von Znaim

Town Hall tower – St. Nicholas church – St. Wenceslas chapel – St. John the Baptist church – St. Elizabeth’s church – St. Rostislav church – church of the Finding of the Holy Cross – St. Michael’s church – Minorite Monastery – rotunda of Virgin Mary and St. Catherine

Rathausturm – Kirche des hl.Nikolaus – Kapelle des hl.Wenzels – Kirche des Johann des Taufers – Kirche des hl. Elisabeth – Kirche des hl. Rostislav – Kirche des Erkenntnis des Hl.Kreuzes – KIrche des hl. Michael – Minoritenkloster – Rotunde der hl. Maria Jungfrau und hl. Katarina

Starting point: Znojmo, Town Hall tower Length: 2 km Terrain: flat Refreshments: restaurant of Znojmo

Ausgangspunkt: Znaim, Rathausturm Länge der Route: 2 Km Gelände: flach Erfrischung: Znaims Restaurants

Turn right at the Town Hall tower into Radniční street, then take another right to Zelenářská street and turn left into Malá Františkánská which leads to Mikulášské square with St. Nicholas church and St. Wenceslas double chapel. Velká Mikulášská street will take you to Masaryk’s square where you will find the church of St. John the Baptist in the lower part of the square. A mild descent through Kollárova street to Republiky square, leading towards Vídeňská street where St. Elizabeth’s church is found on the right-hand side. Go back to Republiky square and turn right, follow Lidická and Bezručova streets to reach Otmara Chlupa square with the evangelical church of St. Rostislav. Continue straight ahead along Lužická street, take a left into Rooseveltova street which will take you to Mariánské square. Keep going straight through Pontassievská street, on the first crossroad take a right and go towards the Dominican Monastery with the church of the Finding of the Holy Cross. Continue straight along Dolní and eventually Horní Česká streets, take a left before a slight turn and Malá Michalská street will take you to Divišovo square, turn right through Přemyslovců street towards the brewery where the southern access route leads towards the rotunda of Virgin Mary and St. Catherine past an information centre.

Vom Rathausturm kommen wir rechts in die Rathausgasse,weiter rechts in Zelenářská Straße und dann links in die Malá Františkánská, zum Platz des Hl. Nikolaus mit der Kirche des Hl.Nikolaus und Doppelkapelle des Hl. Wenzels. Sobald wir angekommen durch die Velká Mikulášská sind bis zum dem Hl. Nikolausplatz, wo am Ende steht die Kirche Johannes der Täufer. Wir werden auch weiterhin leicht rückläufig in Kollárova Straße durch Platz der Republik in Wiener Straße gehen, wo auf der rechten Seite die Kirche von Hl. Elizabeth liegt. Wir kehren zurück zum Platz der Republik, wo wir rechts und nach unten drehen zu den Straßen Lidická und Bezručova bis wir zum Platz des Otmar Chlups mit evangelischer Kirche des Hl. Rostislav kommen. Fahren Sie geradeaus in Richtung der Straße nach Lužická und dann biegen wir nach Rooseveltova Straße, nach denen wir zu Maria Platz links abbiegen. Darüber Pontassievská gerade die Straße hinunter geht, an der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab ins Dominikaner Kloster mit der Kirche des Erkenntniss des Hl.Kreuzes überqueren. Fahren Sie geradeaus entlang der Dolní Straße, dann Horní Česká Straße, bevor eine leichte Biegung nach links abbiegen und durch die Malá Michalská zum Diviš Platz zu bekommen, hinter dem sich ein Quadrat mit der Jesuitenkirche Hl. Michael befindet. Frohe Straße führt uns zum Wenzelsplatz, gleich die Přemyslovců Straße runter zu der Brauerei, die rund um den südlichen Zufahrtsstraße, die uns durch das Informationszentrum der Rotunde der Jungfrau Maria und Hl. Katarina weiterhin führt.


88

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P1: Za největší sbírkou vycpaných psů

Zblovice

Bítov – Zblovice – hrad Bítov – Vranovská přehrada – Bítov Hrad Bítov

Bítov

Výchozí místo: Bítov Délka trasy: 13 km Terén: zvlněný Občerstvení: Bítov – campu u Vranovské přehrady, U Tesařů

Z náměstí v Bítově, kde se nachází směrovník, vyrazíme po modré turistické značce (část trasy ji doprovází žlutá). Sejdeme do údolí potoka a po cestě kopírujeme jeho levý břeh. Pak od něj uhneme a krátký výstupem se dostaneme k silnici, kterou přejdeme a pokračujeme okolo Neuhauserova rybníka lesem až k směrovníku na lesní asfaltové silničce. Opustíme modrou turistickou značku a pokračujeme vlevo po žluté. Vyjdeme z lesa, napojíme se na silnici, a za chvíli se před námi objeví malá obec Zblovice. U rozcestníku vyměníme žlutou turistickou značku za zelenou, která nás povede k hradu Bítov. Cestou se otevírá několik výhledů na tento gotický hrad, je zde celá řada míst k odpočinutí. Prohlídka hradu, kde je ojedinělá sbírka vycpaných psů a unikátní zbrojnice, stojí rozhodně za to. Od směrovníku u hradu můžeme pokračovat kratší variantou po zelené značce do Bítova, zajímavější, byť fyzicky náročnější a o kilometr delší je trasa po místní červené značené cestě, která nás zavede na břeh Vranovské přehrady (Bítovská zátoka). Odtud vystoupáme do výchozího bodu v Bítově.

Route P1: Exploring the biggest collection of stuffed dogs

Route P1: Die größte Sammlung von ausgestopften Hunden

Bítov – Zblovice – Bítov castle – Vranov dam – Bítov

Bítov – Zblovice – Bítov – Vranov Damm – Bítov

Starting point: Bítov Length: 13 km Terrain: undulating route Refreshments: Bítov – camping site by Vranov dam, U Tesařů

Ausgangspunkt: Bítov Länge der Route: 13 Km Gelände: welligen Erfrischung: Bítov – Camp am Vranov, U Tesařů

From the main square in Bítov where the signpost is located, follow the blue tourist trail (it partly runs parallel to the yellow tourist trail). Cycle down towards the stream valley, you will follow its left bank along the way. Then steer away from the stream and after a short ascent you will reach a main road. Cross the road and continue past Neuhauser’s pond through woods towards a signpost on a forest tarmac track. Leave the blue tourist trail and turn left along the yellow tourist trail. Leave the forest and join a main road, you will soon see a little village of Zblovice. At the signpost swap the yellow tourist trail for green one, which will take you to the Bítov castle. Along the way there will some great views of this Gothic castle and also a number of spots to rest. You should definitely visit the castle as it boasts with a unique collection of stuffed dogs and a remarkable armory. From a signpost by the castle you can follow a shorter route along the green tourist trail to Bítov. The other option is to follow 1 kilometer longer route along the red tourist trail, which is more interesting but also more physically challenging. This route will take you to the Vranov dam bank (Bítov cove). From here you can ascend to the starting point in Bítov.

Von dem Platz in Bítov, wo der Wegweiser steht, folgen wir der blauen Markierung (Teil der Strecke durch gelbe Markierung begleitet wird). Wir treffen uns im Tal des Baches und entlang dem Weg, wie wir seiner linken Ufer kopieren. Dann raus und ein kurzer Weg weiter erhalten wir auf die Straße, dass wir hingehen und weiter rund um den Neuhauser Teich bis zum Wegweiser zu Wald auf der asphaltierten Straße. Wir verlassen den blauen touristischen Schild auf der linken und weiter entlang der gelben Markierung. Kommen wir aus dem Wald, verbinden wir die Straße und jetzt vor uns steht kleines Dorf Zblovice. Der Wegweiser ersetzt den gelben Wanderweg auf der grünen Markierung, das wird uns in die Burg Bítov führen. Entlang des Weges öffnen mehrere Perspektiven auf diese gotische Burg, es gibt viele Orte, um sich auszuruhen. Es lohnt sich eine Führung durch das Schloss, wo eine einzigartige Sammlung von ausgestopften Hunden und einzigartigen Rüstkammer gesammelt ist. Vor dem Wegweiser bei der Burg haben wir kürzere Variante des grünen Wanderroute zum Bítov genommen, noch interessanter wäre, wenn körperlich anstrengend und Kilometer längere Strecke entlang der lokalen rot markierten Weg, der uns zum Ufer Vranov Damm (Bítovská Ufer) doch nehmen. Von dort aus hinauf zum Ausgangspunkt in Bítov.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

89

www.znojemsko.info

Trasa P2: Sklepními uličkami na Lampelberg

Fládnická

Šatov Hnanice

Chvalovice

Hnanice – Šatov – Chvalovice – Dyjákovičky – Ječměniště – Lampelberg (– Dyjákovičky)

Dyjákovičky

Ječmeniště

Lampelberg

Výchozí místo: Hnanice Délka trasy: 18 km, tato trasa je možná i pro trekingová a horská kola Terén: rovinatý až mírně zvlněný Občerstvení: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, šatovské a chvalovické sklípky, Lampelberg a sklep vinařství LAHOFER ve chvalovické sklepní uličce (v sezoně), obecní hospoda v Chvalovicích (u fotbalového hřiště)

Trasa vedená po  zelené turistické značce začíná u  směrovníku Fládnická (u  bývalé PS roty v  Hnanicích), kam můžeme dojít z  centra Hnanic po žluté turistické značce (+ 1 km) nebo se na ni napojit či začít od hotelu Happy Star nad Hnanicemi směrem na Znojmo. Značka směřuje po silnici do Šatova, kde prochází unikátní sklepní uličkou, dále vede obcí okolo potoka Daníž ke směrovníku u železniční tratě (železniční stanice Šatov je vzdálena cca 1 km, což je další možný výchozí místo). Značka vede dále okolo Daníže (po levé ruce je vidět velký objekt opevnění Zatáčka, vybudovaný před 2. světovou válkou, který bývá nepravidelně přístupný) až ke chvalovické sklepní uličce, kterou zčásti prochází. Okolo fotbalového hřiště vede značka do centra Chvalovic a následně po cestě pro pěší a cyklisty dále okolo Daníže do Dyjákoviček. Zde se cesta lomí a pokračuje směrem na Ječmeniště okolo směrovníku U Ivana, po necelém kilometru odbočuje nalevo do kopce mezi vinohrady a má cíl u hrádku Lampelberg. Problematický je návrat – buď autem (je možné dojet až k hrádku), nebo další cca 4,5 kilometry do Dyjákoviček. Neznačená cesta vede severním směrem na místní asfaltovou komunikaci, po které pokračujeme vlevo, posléze alejí třešní a  ořešáků ke  křížení cyklistické trasy, následně pokračujeme rovně z  kopce až na  silnici, po  které odbočíme doleva a dojdeme na autobusovou zastávku do Dyjákoviček. V budoucnu se počítá s vyznačením trasy do Slupi či Jaroslavic.

Route P2: Through cellar alleys towards Lampelberg

Route P2: Durch den Keller auf den Straßen am Lampelberg

Starting point: Hnanice Length: 18 km, this route is suitable also for trekking and mountain bikes Terrain: flat to slightly undulating Refreshments: Šatov – Moravský sklípek, Hnanice – Devět mlýnů restaurant, Vinohrad guest house, Šatov and Chvalovice wine cellars, Lampelberg and LAHOFER wine cellar in Chvalovice cellar alley (in season), municipal pub in Chvalovice (near a football pitch)

Ausgangspunkt: Hnanice Länge der Route: 18 Km, ist dieser Weg auch für Trekking möglich und Mountainbike Gelände: flach bis leicht hügelig Erfrischung: Šatov – Moravian Keller, Hnanice – Restaurant Nine Mühlen, Pension Vinohrad Keller in Šatov und Chvaletice, Lampelberg Winzer und Keller LAHOFER in Keller Gasse in Chvalovice (in der Saison), Dorfgaststätte in Chvalovice ( bei dem Fußballplatz)

The route runs along the green tourist trail and starts from the signpost Fládnická (by the former border police station in Hnanice), which you can reach from Hnanice centre if you follow the yellow tourist trail (+1 km) or join/start at the Happy Star hotel above Hnanice in the direction of Znojmo. The trail follows the main road to Šatov where you will go through a unique wine cellar alley, then it leads through the village, passing Daníž stream, towards a signpost by railway tracks (railway station Šatov is roughly 1 km away, it is also possible to start there). The trail then follows Daníž stream (on the left-hand side there is a large fortress Zatáčka, built before the Second World War, occasionally open to public) towards Chvalovice wine cellar alley, the trail partly goes through the alley. Passing a football pitch, the trail leads to Chvalovice village centre and then follow a bridle path along Daníž to Dyjákovičky. The path turns there and continues to Ječmeniště past signpost U Ivana, after a kilometer the path takes a left turn and goes up the hill between vineyards and ends at the Lampelberg castle. Return is somewhat problematic – either by car (it is possible to reach the castle by car) or another 4.5 kilometers to Dyjákovičky. Unmarked track goes in northern direction and joins a tarmac road which you can follow to the left, through a cherry tree and walnut tree alleyway to crossing with a cycle path. Then descend straight from the hill to the main road where you turn left to reach a bust stop to Dyjákovičky. There are plans to extend a marked route to Slup or Jaroslavice in the future.

Die Route verläuft entlang dem grünen Weg und beginnt bei Wegweiser Fládnická (an der ehemaligen Grenzwache in Hnanice), wo wir Hnanice dannk dem gelben Wanderweg erreichen kennen (+ 1 km) oder beizutreten oder starten sie vom Hotel Happy Star bei Hnanice Richtung Znaim. Die Markierung ist auf dem Weg zur Šatov geleitet, wo es durch eine einzigartige Kellergasse geht dann führt durch den Ort rund um den Bach Daníž zum Wegweiser den Bahngleisen (Šatov Bahnhof ist ca. 1 Km, was ein weiterer möglicher Ansatzpunkt ist). Weitere Markierung führt auf Daníž um (auf der linken Seite ist ein großes Objekt Zatáčka, vor dem 2. Weltkrieg gebaut, die nur selten zugegriffen wird gesehen) in Chvalovická Kellergasse, die zum Teil übergeht. Rund um den Fußballplatz führende Markierung im Zentrum von Chvalovice und dann den Pfad für Fußgänger und Radfahrer um Daníž nach Dyjákovičky fortsetzen. Hier wird der Pfad bricht und weiter in Richtung Ječmeniště rund Wegweiser U Ivana, nach fast einem Kilometer wird bergauf zwischen Weinbergen und hat Ziel die Burg Lampelberg. Problematisch ist die Rückkehr - entweder mit dem Auto (es ist möglich, um die Burg zu erhalten), oder etwa 4,5 km weiter nach Dyjákovičky. Unmarkierten Weg führt nach Norden in Richtung der lokalen Asphaltstraße über die auf der linken Seite weiter durch Allee von Kirsch-und Nussbäumen, um Radwege kreuzen, dann geradeaus den Berg hinauf auf dem Weg weiter, nach dem wir links abbiegen und weiter bis zur Bushaltestelle Dyjákovičky. In Zukunft zeigt den Weg zu Slup oder Jaroslavice.


90

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P3: Po vyhlídkách v okolí Vranova Vranov n. D. – Mniszkův kříž – Onšov – Claryho kříž – Granátová zátoka, hráz přehrady – Vranov Onšov

Výchozí místo: Vranov – náměstí Délka trasy: 7 km (po modrém místním značení, následně po zelené turistické značce) Terén: kopcovitý Občerstvení: U Vodnáře, restaurace Přehrada, restaurace Herold.

Vranov nad Dyjí

Z náměstí ve Vranově vyjdeme do kopce úzkou uličkou ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie k  Mniszkovu kříži, dotkneme se serpentiny silnice a pokračujeme okolo Kaple výběrčího a pokračujeme až do Onšova. Zde se na návsi cesta u kaple sv. Anny z roku 1745 prudce lomí doleva a záhy pokračuje lesem. Brzy se po levé ruce objeví údolí Dyje pod Vranovskou přehradou. Další cesta nás přivede až ke  Claryho kříži na  skalnatém ostrohu, odkud je nejhezčí pohled na  hráz Vranovské přehrady. Pokračujeme z  prudkého kopce až ke Granátové zátoce přehrady. Odtud se vracíme po klasické zelené turistické značce (odbočíme doleva) přes hráz Vranovské přehrady a nad pravým břehem Dyje do výchozího místa na vranovském náměstí. Z Granátové zátoky je možná malá zacházka na most přes Švýcarskou zátoku vzdálený 200 metrů.

Route P3: Viewing spots near Vranov

Route P3: Die Aussichten rund um Vranov

Vranov – Mniszek’s cross – Onšov – Clary’s cross – Granátová (Garnet) cove, dike of Vranov dam

Vranov – Mniszkův Kreuz – Onšov – Claryho Kreuz – Garnatbucht, Damm – Vranov

Starting point: Vranov – square Length: 7 km (following the blue tourist trail, then the green one) Terrain: hilly Refreshments: U Vodnáře, Přehrada restaurant, Herold restaurant.

Ausgangspunkt: Vranov – Hauptplatz Länge der Route: 7 km (zuerst auf der blauen Markierung, danach auf der grünen Markierung) Gelände: hügelig Erfrischung: U Vodnáře, Restaurant Přehrada, Restaurant Herold.

From Vranov square ascend a narrow alley towards the church of Virgin Mary Ascension and to Mniszek’s cross, we touch the turning of the main road and continue past Collector’s Chapel to Onšov. In the village green there is St. Anne’s chapel from 1745 and the track takes a sharp left turn and continues through woods. Soon Dyje river valley will appear on the left-hand side below the Vranov dam. The next section will take you to Clary’s cross on a rock projection, which has the most stunning views on the Vranov dam dike. Descend the steep track to Garnet Cove by the dam. From there, follow the usual green tourist trail (turn left) over the dike of Vranov dam and above the right bank of river Dyje to the starting point on Vranov square. From Garnet Cove you can make a small detour over the bridge to Swiss Cove which is only 200 meters away.

Von dem Hauptplatz in Vranov gehen wir bergauf durch die schmale Gasse bis zur Kirche Mariä Himmelfahrt zum Mniszkov Kreuz. Streifen Sie die Serpentinenstraße und gehen Sie folglich bei der Zollerkapelle vorbei und weiter nach Onšov. Hier im Dorf führt der Weg an der Kapelle Hl. Anna aus dem Jahr 1745 scharf nach links und bald durch den Wald. Bald entdecken Sie auf Ihrer linken Seite das Thayatal unter dem Vranov Damm. Weiter führt uns der Weg bis zum Clary Kreuz, der sich auf einer felsigen Landzunge befindet. Von hier bietet sich Ihnen der schönste Ausblick auf den Vranov Damm. Weiter steigen wir den steilen Hügel bis zur Granatbucht des Dammes hinauf. Von hier kehren wir auf dem klassischen grün markierten Wanderweg (links abbiegen) zurück über den Vranov Damm auf dem rechten Thayaufer bis zu unserem Ausgangspunkt am Hauptplatz zurück. Bei der Granatbucht können Sie gerne einen Abstecher auf die 200 m entfernte Brücke über die Schweizerbucht machen.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

91

www.znojemsko.info

Bukovina

Jiřice

Boskovštejn

Trasa P4: Krajem Suchého Čerta

údolí Nedveky Střelice

Jevišovice

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – údolí Nedveky – Střelice – Jevišovice Výchozí místo: Jevišovice, rozcestník U zámku Délka trasy: 15,5 km + 1 km k Bukovině Terén: zvlněný Občerstvení: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Od rozcestníku u zámku v Jevišovicích vycházíme po modré turistické značce k Jevišovické přehradě a pokračujeme okolo ní až k asfaltové lesní silničce, kde opustíme značku a pokračujeme vpravo. Asi po 1,5 km narazíme na rozcestí Černý les na žlutou značku, po které odbočíme směrem na Boskovštejn. Odtud jdeme dále po zelené značce přes Jiřice u Mor. Budějovic až na rozcestí Pod Bukovinou (z tohoto místa je možné vystoupit krátkou odbočkou k zřícenině hradu Bukovina). Od rozcestí pokračujeme po modré značce přes Střelice do Jevišovic.

Route 4: Through the land of “Dry Devil” (Suchý Čert)

Route 4: Durch das Land des Trockenen Teufels

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Jevišovice – Boskovštejn – Jiřice u Moravských Budějovic – Bukovina – Nedveka valley – Střelice – Jevišovice

Starting point: Jevišovice, guidepost “Chateau/U zámku” Route Length: 15,5 km + 1 km to Bukovina Terrain: undulating Refreshments: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

Start: Jevišovice, Wegweiser Zum Schloss Länge: 15,5 km + 1 km zu Bukovině Gelände: hügelig Verpflegung: Boskovštejn, Jiřice, Střelice, Jevišovice

We start from the guidepost by the chateau in Jevišovice and we follow a blue tourist mark to Jevišovice Dam, we go around the dam as far as the asphalt forest road, where we abandon the mark and turn right. After 1,5 km we get to the crossroads “Černý les” from where we go along a yellow mark turning towards Boskovštejn. Then we follow a green mark through Jiřice u Mor. Budějovic to the crossroads “Pod Bukovinou” (from this point you can take a  short climb to the Bukovina castle ruins). From the crossroads we follow a blue mark through Střelice to Jevišovice.

Vom Wegweiser beim Schloss in Jevišovice gehen wir der blauen Markierung nach zur Talsperre Jevišovice und setzen um diese herum zur asphaltierten Waldstrasse, wo wir die Markierung verlassen und setzen nach rechts fort. Ungefähr nach 1,5 km stoßen wir auf dem Kreuzweg Schwarzer Wald (Černý les) auf die gelbe Markierung. Entlang dieser Markierung biegen wir Richtung Boskovštejn ab. Von da gehen wir der grünen Markierung nach über Jiřice bei Moravské Budějovice bis zum Kreuzweg Pod Bukovinou (aus diesem Ort kann man kurz zur Ruine der Burg Bukovina hinauf steigen). Vom Kreuzweg setzen wir der blauen Markierung nach über Střelice nach Jevišovice fort.


92

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P5: Za romantikou Podyjí Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje – Zadní Hamry – Vranov n. D. Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem) Délka trasy: 26,5 km (prodloužení na Nový Hrádek + 3 km) Terén: zvlněný, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes, Lukov: penzion U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře. Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes (foto). Po přechodu hřebene (vyhlídky na meandrující Dyji) pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila. Od rozcestí Žlebský potok odbočuje červená turistická značka doleva a pokračuje na Příčky, odkud je možné po zelené turistické značce navštívit Nový Hrádek. Z Příček pokračujeme přes Lukov, později lesem k rybníku na rozcestí Pod Čížovem. Společně s modrou turistickou značkou dojdeme k rozcestníku Na Keplech, odkud odbočíme doprava a náročnějším terénem – pašeráckou stezkou – dojdeme k rozcestníku Ledové sluje, odkud vede krátká odbočka k vyhlídce u Obelisku. Pokračujeme po červené značce až k údolí řeky Dyje, okolo které dojdeme proti proudu přes Zadní Hamry do Vranova n. D. (foto).

Route P5: To the romantic countryside along the Dyje river

Route P5: In das romantische Thayatal

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Ice grottoes) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Hnanice – Šobes – Příčky – Nový Hrádek – Lukov – Na Keplech – Ledové sluje (Eis-höhlen) – Zadní Hamry – Vranov n. D.

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train) Route Length: 26,5 km (extension to Nový Hrádek + 3 km) Terrain: undulating, sometimes short steep climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard, Lukov: guesthouse U Hrádku, Vranov n. D.: Country saloon, restaurant Formosa, Přehrada, Brusel and U Vodnáře

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn) Länge: 26,5 km (Abstecher auf die Nový Hrádek + 3 km) Profil: hügelig, stellenweise kurze Steilhänge Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg, Lukov: Pension U Hrádku, Vranov n. D.: Country Saloon, Restaurants Formosa, Přehrada, Brüssel und U Vodnáře.

From the church of St. Wolfgang in Hnanice we take off on the yellow tourist marked route through the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steep descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist marked route. Over a  suspension bridge we ride over the Dyje river and soon we rise through the vineyard Šobes (photo). After crossing the bridge (views over the meandering Dyje) we continue uphill on a small road, which we then leave, only to join it again later by the signpost U Milíře. From the crossroads Žlebský Creek we follow the red tourist marked route to the left and continue to Příčky, from where it is possible to visit Nový Hrádek on the green tourist marked route. From Příčky we continue through Lukov, later through the forest to a pond at the crossroads Pod Čížovem. Together with the blue tourist marked route we reach the signpost Na Keplech, from where we turn right and through the more difficult terrain – smuggler’s trail – we reach the signpost Ledové sluje (Ice grottoes), from where leads a short detour to the lookout at Obelisk. We go on the red tourist marked route as far as the Dyje valley, along which continue opposite the flow through Zadní Hamry and reach Vranov n. D. (photo).

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus entlang der gelben touristischen Markierung durch die Gemeinde, später links auf eine kleine Asphaltstraße abbiegen und bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges), von dort aus weiter nach der roten Markierung. Über eine Hängebrücke den Thayafluß überqueren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes (foto) hinauf. Nach Überqueren des Hügelkammes (Aussicht auf die sich im Tal schlängelnde Thaya) folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen. An der Wegkreuzung Žlebský potok biegt die rote Markierung links ab und führt weiter nach Příčky, von dort aus kann man einen Abstecher entlang der grünen Markierung machen und die Burg Nový Hrádek besichtigen. Von Příčky aus weiter über Lukov, dann durch einen Wald zum Teich an der Wegkreuzung Pod Čížovem (Unterhalb von Čížov). Der blauen Markierung folgend gelangt man zum Wegweiser Na Keplech, von dort aus nach rechts und durch schwierigeres Gelände einen Schmugglersteg entlang zum Wegweiser Ledové sluje (Eishöhlen) kommen, dort kommt ein kurzer Abstecher zur Aussicht am Obelisken in Frage. Weiter der roten Markierung bis zum Flußtal der Thaya folgen, dann flußaufwärts über Zadní Hamry nach Vranov n. D. (foto).


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

93

www.znojemsko.info

Trasa P6: Za mexickým císařem Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – hardeggský okruh – Čížov Výchozí místo: Čížov Délka trasy: 19,5 km (odbočka na Hardeggskou vyhlídku + 1 km) Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Čížov: U Švestků Od parkoviště před Čížovem projdeme obcí, kde se napojíme na modrou turistickou značku, po které směřujeme ke státní hranici. Cestou můžeme odbočit doprava na Hardeggskou vyhlídku a stejnou trasou se vrátit zpět na rozcestí. Za hraničním mostem odbočíme u rakouské celnice doleva a po červené turistické značce jdeme po pravém břehu Dyje. Čeká nás přechod dvou ostrohů, okolo kterých meandruje Dyje. Na druhém, pod vrcholem Umlaufbergu je výhled na řeku Dyji a na zříceninu Nového Hrádku, který se nachází na protějším břehu. Pokračujeme po červené značce, která opouští břeh řeky Dyje a stoupá do mírného kopce až k hradu Kaja. Zde opustíme červenou značku a po asfaltové silničce okolo hradu stoupáme až k Merkersdorfu. Odtud nás čeká nedlouhý úsek po silnici směrem na Hardegg. V místech, kde se silnice dotkne lesa, ji opustíme, odbočíme vpravo a lesní cestou klesáme až do Hardeggu (foto). Přejdeme hraniční most a za českou celnicí odbočíme vlevo a po zelené turistické značce dojdeme k rozcestí Na Keplech. Odtud po modré značce pokračujeme do Čížova a pak po silnici na parkoviště.

Route P6: To the Mexican Emperor

Route P6: Auf den Spuren des mexikanischen Kaisers

Čížov – Hardegg – Umlaufgerg – Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegg circuit – Čížov

Čížov – Hardegg – Umlaufberg – Feste Kaja – Merkersdorf – Hardegg – Hardegger Runde – Čížov

Starting point: Čížov Route Length: 19,5 km (detour to Hardegg look-out +1 km) Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Čížov: U Švestků

Start: Čížov Länge: 19,5 km (Abstecher zur Hardegger Warte + 1 km) Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Čížov: U Švestků

From the parking lot before Čížov we go through the village, where we join the blue tourist mark, following it to the state border. On the way we can turn right to Hardegg look-out and then take the same way back to the cross-roads. Behind the border bridge we turn left by the Austrian customs office and follow the red tourist mark along the right bank of Dyje. We pass over two headlands around which Dyje is meandering. On the second one, under the peak of Umlaufberg, there is a view over the Dyje river and ruins of Nový Hrádek situated on the opposite bank. We follow the red tourist mark, leaving the bank of Dyje and rising over a slight hill as far as Kaja castle. There we leave the red tourist mark and go uphill on the small asphalt road around the castle as far as Merkersdorf. From there only a short piece of road remains towards Hardegg. At the point, where the road meets the forest, we leave the road, turn right and go on the forest trail downhill to Hardegg (photo). We cross the border bridge and behind the Czech customs office we turn left and follow the green tourist mark up to the crossroads Na Keplech. From there we follow the blue tourist mark to Čížov and then by road to the parking lot.

Von dem Parkplatz vor Čížov aus durch die Gemeinde, der blauen Markierung nach auf die Staatsgrenze zu. Unterwegs kann man einen Abstecher nach rechts zur Hardegger Warte machen und auf dem gleichen Weg an die Wegkreuzung zurückkehren. Hinter der Grenzbrücke am österreichischen Zollhaus nach links und nach der roten Markierung entlang des rechten Thayaufers gehen. Dann über zwei Landzungen, um welche sich die Thaya schlängelt. Auf der zweiten Landzunge, unterhalb der Umlaufbergspitze kann man eine wunderschöne Aussicht auf die Thaya sowie auf die Ruine von Nový Hrádek auf dem anderen Ufer genießen. Weiter dem rot markierten Weg folgen, der den Thayaufer verläßt und leicht nach oben bis zur Feste Kaja führt. Hier die rote Markierung verlassen und an der Burg vorbei auf einer schmalen Asphaltstraße bis Merkersdorf hinaufsteigen. Von dort aus folgt ein kurzer Landstraßenabschnitt in Richtung Hardegg. Wenn die Landstraße den Wald berührt, sie verlassen, rechts abbie-gen und über einen Waldweg bis Hardegg (foto) hinuntersteigen. Die Grenzbrücke passieren und hinter dem tschechischen Zollhaus links abbiegen und entlang der grünen Markierung bis zur Wegkreuzung Na Keplech gehen. Von dort aus der blauen Markierung nach Čížov folgen, dann die Landstraße zurück zum Parkplatz entlang.


94

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

Trasa P7: Za zázračnou vodou a ještě lepším vínem Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn – Králův stolec – Hradiště – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 20 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: M. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, vinice Šobes Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem, odkud pokračujeme po červené turistické značce. Po visutém mostě (foto) překročíme řeku Dyji a zanedlouho stoupáme vinicí Šobes. Po přechodu hřebene pokračuje cesta do kopce po silničce, kterou pak opouští, aby se na ni u rozcestníku U Mílíře opět vrátila (kdo absolvoval trasu pěší trasu č. 1, která je s první částí cesty totožná, může zvolit variantu od rozcestí pod Šobesem k rozcestníku U Milíře po modré turistické značce). Odtud pokračujeme po modré turistické značce k rozcestí Nivky, kde odbočíme vpravo po žluté turistické značce. Okolo bývalé mašovické střelnice dojdeme lesem k Andělskému mlýnu, odkud pokračujeme po zelené turistické značce okolo Čertova mlýna až na Králův stolec. Odtud pokračujeme po modré turistické značce nad údolím Dyje na Hradiště a pak po zelené až do Znojma.

Route P7: To miracle water and to even better wine

Route P7: Wanderung zum Wunderwasser und zum noch besserem Wein

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Angel’s Mill) – Králův stolec (King’s Throne) – Hradiště – Znojmo

Hnanice – Šobes – U Milíře – Nivky – Andělský mlýn (Engelsmühle) – Králův stolec (König sthron) – Hradiště – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 20 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad, Šobes vineyard

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 20 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad, Šobes Weinberg

We take off from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark across the village, later we turn left on a small asphalt road and after a steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem, from where we follow the red tourist mark. We cross the Dyje river on the suspension bridge (photo) and soon we go up through Šobes vineyard. After crossing the ridge the route continues uphill along a small road, leaving it soon and joining it again later at the signpost U Milíře (whoever took route by foot No. 1, which is identical to the first part of the way, can select a variation from the signpost Pod Šobesem to the signpost U Milíře on the blue tourist mark). From there we go on following the blue tourist mark as far as the signpost Nivky, where we turn right on the yellow tourist mark. Pass the former Mašovice shooting range through the forest we reach Andělský mlýn (Angel’s Mill), from where we follow the green tourist mark around Čertův mlýn (Devil’s Mill) up to Králův stolec. Then still on the blue tourist mark through Hradiště as far as Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice entlang der gelben Markierung aufbrechen, die Gemeinde passieren, später links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steil bergab zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) kommen. Von dort aus der roten Markierung folgen. Eine Hängebrücke (foto) über die Thaya passieren und kurz danach steigt man schon durch den Weinberg Šobes hinauf. Nach Überqueren des Hügel-kammes folgt die rote Markierung einer kleinen bergauf führenden Landstraße, verläßt sie kurz, um wieder auf sie am Wegweiser U Mílíře zu stoßen (wer die mit der ersten Etappe dieser Route identische Wanderroute Nr. 1 bereits zurückgelegt hat, kann vom Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) die blaue Markierung wählen, um zum Wegweiser U Mílíře zu gelangen). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung zur Abzweigung Nivky, dort nach rechts abbiegen und der gelben Markierung folgen. An dem ehemaligen Schießübungsgelände von Mašovice vorbei kommt man durch einen Wald zu Andělský mlýn (Engelsmühle), weiter entlang der grünen Markierung an Čertův mlýn (Teufelsmühle) vorbei bis zum Králův stolec (Königsthron). Von dort aus weiter entlang der blauen Markierung über Hradiště bis nach Znojmo.


Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß

95

www.znojemsko.info

Trasa P8: Kde tvořil Charles Sealsfield Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen – Trauznické údolí – Konice – Kraví hora – Znojmo Výchozí místo: Hnanice (příjezd autobusem či automobilem), Šatov (příjezd vlakem + 3 km) Délka trasy: 15,5 km Terén: zvlněný, místy kratší stoupání Občerstvení: Šatov: Mor. sklípek, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad Od kostela sv. Wolfganga v Hnanicích vycházíme po žluté turistické značce přes obec, později odbočíme po asfaltové silničce doleva a prudším klesáním přicházíme k rozcestníku Pod Šobesem. Pokračujeme po pravém břehu řeky Dyje k Baštovu mlýnu a dále podél Dyje až k rozcestí Pod Novou cestou. Odtud stoupá cesta do svahu a vychází na kopce lemující Dyji. Pak již není daleko k Sealsfieldově kameni. Odtud pokračujeme po zelené značce (směr Pod Popickým vrchem) zprvu po rovině a pak scházíme úbočím do Trouznického údolí, které nás zavede k rozcestníku pod Konicemi. Zde se napojíme na červenou turistickou značku, po které pokračujeme přes Konice a Kraví horu do Znojma. Zdatní turisté si mohou pěší trasu 3 a 4 spojit – vychází se ze Znojma a styčný bod obou tras je rozcestník Pod Šobesem. Délka spojených tras je 28,5 km.

Route P8: Where Charles Sealsfield once worked

Route P8: Wo Charles Sealsfield geschaffen hat

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock) – Trauznické údolí (valley) – Konice – Kraví Hora – Znojmo

Hnanice – Baštův mlýn – Sealsfield-Stein – das Tal von Trauznice – Konice – Kraví hora (Kuhberg) – Znojmo

Starting point: Hnanice (arrival by bus or car), Šatov (arrival by train + 3 km) Route Length: 15,5 km Terrain: undulating, sometimes short climbs Refreshments: Šatov: M. sklípek (Moravian wine cellar), Hnanice: restaurant Devět mlýnů, guesthouse Vinohrad

Start: Hnanice (Ankunft mit dem Bus oder Wagen), Šatov (Ankunft mit der Bahn + 3 km) Länge: 15,5 km Profil: hügelig, stellenweise kürzere Steigungen Erfrischung: Šatov: M. sklípek (Mährischer Weinkeller), Hnanice: Restaurant Devět mlýnů, Pension Vinohrad

We start from the church of St. Wolfgang in Hnanice following the yellow tourist mark through the village, later we turn left on a  small asphalt road and after a  steeper descent we reach the signpost Pod Šobesem. We continue along the right bank of the Dyje river up to Baštův mlýn and further along Dyje as far as the signpost Pod Novou Cestou. From there the route rises up to the hills along Dyje, then not far on to Sealsfieldův kámen. From there we continue on the green tourist mark (direction to Pod Popickým vrchem) firstly on level ground then downhill to Trouznické valley, which leads us to the signpost Pod Konicemi. There we join the red tourist mark, on which we continue through Konice and Kraví Hora to Znojmo.

Von der St. Wolfgang Kirche in Hnanice aus die durch die Gemeinde führende gelbe Markierung verfolgen, später nach links auf eine asphaltierte Kleinstraße abbiegen und ein wenig steiler zum Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges) hinuntergehen. Dann am rechten Thayaufer entlang bis zur Mühle Baštův mlýn gehen und von dort aus die Thaya entlang bis zum Wegweiser Pod Novou cestou. Von dort aus steigt der Weg bis auf die Thaya umgebenden Hügel. Dann ist es zum Sealsfield-Stein nicht mehr weit. Von dort aus weiter entlang der grünen Markierung (Richtung Pod Popickým vrchem (Unterhalb des Popitzer Hügels), zuerst über einen flachen Abschnitt, dann in das Tal von Trouznice herabsteigen, das uns bis zum Wegweiser unterhalb von Konice führt. Von dort aus der roten Markierung folgen, die über Konice und Kraví hora (Kuhberg) bis nach Znojmo führt.

Sturdy tourists can connect the routes No. 3 and 4 together – the starting point is Znojmo and both routes meet by the signpost Pod Šobesem. The length of the connected routes is 28,5 km.

Gut trainierte Touristen können die beiden Routen 3 und 4 miteinander kombinieren – man bricht von Znojmo aus, beide Routen überschneiden sich am Wegweiser Pod Šobesem (Unterhalb des Šobes Weinberges). Die Länge der verbundenen Routen beträgt 28,5 km.


96

Pěší trasy / Walking routes / Wanderung zu Fuß www.znojemsko.info

VRANOV NAD DYJÍ Podmyče

Zadní Hamry Vranovské brány Ledové sluje

Na Klepech Felling

Hardegg

Trasa P9: Z Vranova do Vranova Thayatalem i Podyjím Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D. Výchozí místo: Vranov n. D. (Podmyče, Hardegg) Délka trasy: 25 km Terén: zvlněný, místy kratší strmější stoupání či klesání Občerstvení: Vranov: restaurace Formosa, Zámecký hotel, Country club.

Vycházíme z náměstí ve Vranově po modré turistické značce, která nás vede lesem až k zámku. Odtud pokračujeme po silnici, později po polní a lesní cestě. Okolo dvou rybníčků dojdeme do Podmyče a pak dále po modré značce až ke státní hranici s Rakouskem. Pokračujeme po polní cestě až do Fellingu, pak po rakouské červené značce směrem na Hardegg. Ze silnice za hájovnou odbočíme doleva, cesta vede lesem, na ostrohu přijdeme k značenému hardeggskému okruhu č. 3 a po něm pokračujeme vpravo směrem na Maxplateau. Z této trasy se otevírají nádherné výhledy na městečko. Zpod hradu jdeme po cestě ke státní hranici – překročíme most a napojíme se na zelenou turistikou značku, po níž přijdeme k rozcestníku Na Keplech. Po červené turistické značce pokračujeme po pašerácké stezce k Ledovým slujím s obeliskem, přes Vranovskou bránu až do Zadních Hamrů. Zde překročíme po zelené značce most a po pravém břehu dojdeme až do Vranova.

Route P9: From Vranov to Vranov through Thayatal and the Podyjí National Parks

Route P9: Aus Vranov nach Vranov durch das Thayatal und durch Podyjí

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje – Vranov n. D.

Vranov n. D. – Podmyče – Felling – Maxplateau – Hardegg – Na Keplech – Ledové sluje (Eisgrotten) – Vranov n. D.

Starting point: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Route length: 25 km Terrain: undulating, several steeper climbs and declines Refreshments: Vranov: restaurant Formosa, Chateau (Zámecký) hotel, Country club.

Start: Vranov n. D. (Podmýče, Hardegg) Länge: 25 km Profil: hügelig, streckenweise steilere Steigung oder steiles Gefälle Erfrischung: Vranov: Restaurant Formosa, Zámecký hotel, Country club.

We start from the square in Vranov along the blue tourist mark, which will lead us through the forest to the chateau. Then we go on the road, later on the forest and dirt road. Past two small ponds we get to Podmyče and then along the blue tourist mark as far as the state border with Austria. We follow on a  dirt road to Felling, then along the Austrian red mark towards Hardegg. Behind the ranger’s house we turn left from the road, through the forest, on the headland we come to the marked Hardegg circuit No. 3 and we follow it to the right towards Maxplateau. This route offers beautiful views over the town. From below the castle we go on the road to the state border – we cross the bridge and we follow a green tourist mark, which will lead us to the guide-post Na Keplech. Along the red tourist mark we follow the “smuggler path” to the Ice Caverns (Ledové sluje) with an obelisk, through the Vranov Gate as far as to Zadní Hamry. There we go along the green mark across a bridge and along the right bank we get to Vranov.

Wir starten auf dem Hauptplatz in Vranov und gehen der blauen Markierung nach, die uns durch den Wald bis zum Schloss führt. Von da setzen wir weiter auf der Straße, später auf dem Feld- und Waldweg fort. Bei zwei Teichen vorbei gehen wir bis nach Podmyče und weiter dann der blauen Markierung nach bis zur Staatsgrenze mit Österreich. Wir setzen auf dem Feldweg bis nach Felling und dann der österreichischen roten Markierung nach Richtung Hardegg fort. Aus der Straße hinter dem Forsthaus biegen wir nach links, der Weg führt durch den Wald, auf der Landzunge kommen wir zur markierten Hardegger Runde Nr. 3 und auf dieser setzen wir weiter rechts, Richtung auf Maxplateau fort. Aus dieser Runde öffnen sich wunderschöne Aussichten auf die Stadt. Von der Burg gehen wir zur Staatsgrenze – überschreiten die Brücke und gehen der grünen Markierung nach bis zur Kreuzung Na Keplech weiter. Dann setzen wir der roten Markierung nach auf dem Schmugglerweg zu den Eisgrotten mit Obelisk, über den Tor Vranov bis nach Zadní Hamry fort. Hier überqueren wir der grünen Markierung nach die Brücke und gehen auf dem rechten Ufer bis nach Vranov.


Místopis / Topography / Topographie

97

www.znojemsko.info

VODNÍ TURISTIKA

Vodácky je atraktivní úsek řeky Dyje mezi Znojmem a Krhovickým splavem, kde se každoročně na jaře a  na podzim koná odemykání a  zamykání Dyje. Mezi Vranovem n. D. a Znojmem je vodní turistika zakázána. Vodním sportům je také vyhrazena Vranovská přehrada s výjimkou prostoru okolo čerpací stanice. Jevišovka a Rokytná bývají vzhledem k nízkému stavu vody takřka po celý rok nesjízdné.

MÍSTOPIS ZNOJMO

WATER TOURISM

From the boating point of view the attractive part of the Dyje river is between Znojmo and Krhovice weir, where held every year in spring and autumn is the “locking and unlocking” of Dyje. Between Vranov n. D. and Znojmo it is forbidden. A good area for water sports is on the Vranov dam, except the area around the pumping plant. Usually the rivers Jevišovka and Rokytná due to the low water level all year around are not used for boating.

TOPOGRAPHY ZNOJMO

WASSERSPORT

Für Wassersportler ist der Thayaabschnitt zwischen Znojmo und der Schleuse bei Krhovice am attraktivsten, wo die Thaya alljährlich im Frühling und Hebst eröffnet bzw. geschlossen wird. Zwischen Vranov n. D. und Znaim ist Wassertouristik verboten. Für Wassersportler eignet sich auch die Frainer Talsperre, mit Ausnahme des Bereichs an der Pumpstation. Die Flüsse Jevišovka und Rokytná sind hinsichtlich des niedrigen Wasserstandes fast über das ganze Jahr nicht befahrbar.

TOPOGRAPHIE ZNOJMO

Radniční věž ve Znojmě byla postavena v letech 1445–48 místním stavitelem Mikulášem ze Sedlešovic. Je vysoká téměř 80 m. V  největší báni je uložena řada listin dokumentujících opravy města. Zážitkem je pohled z ochozu na město a blízké okolí. Při dobré viditelnosti je odsud možné spatřit Pálavské vrchy a výjimečně vrcholky dolnorakouských Alp.

The Town-Hall Tower in Znojmo was built between 1445–48 by local builder Nicholas of Sedlesovice and stands 80 m tall. Stored in its biggest dome are documents about the town’s reconstruction. The tower gallery offers breathtaking views over the town and surroundings. During good visibility conditions the Pálava Hills and sometimes even the Austrian Alps can be seen.

Der Rathausturm in Znojmo wurde in den Jahren 1445–48 vom Baumeister Mikuláš aus Sedlešovice geplant und errichtet. Der Turm ist ca. 80 m hoch in der größten Kuppel sind Urkunden, in denen eine Reihe von Renovierungen und Umbauten der Stadt dokumentiert ist. Ein Erlebnis ist auch die Aussicht in alle vier Himmelsrichtungen auf die Stadt und deren Umgebung. Bei gutem Wetter sind die Pálava – Hügel und die Voralpen in Niederösterreich zu sehen.

Znojemské podzemí patří k unikátním historickým památkám. Jeho výjimečnost lze posuzovat nejen vzhledem k  domácímu kulturně historickému prostředí. Tato památka má bez nadsázky evropský rozměr. Labyrint chodeb, nacházejících se pod celým středověkým městem, má délku 30 km. Chodby, vedoucí často i ve čtyřech poschodích pod sebou, byly hloubeny od 13. stol. do konce 17. stol. Podzemím bylo město spojeno s hradem, některé chodby ústily až za hradbami. Turistická trasa začíná v domě č. 2 na Slepičím trhu a končí v domě č. 23 na Obrokové ul. a má délku necelý 1 km.

Znojmo Underground belongs to one of the most unique historical monuments, not only within the framework of local cultural and historical environments, but also in Europe. A labyrinth of passage ways, situated under the entire medieval town, is 30 km long. The passage ways in some places even have four storeys and were hollowed from the 13th to the end of the 17th centuries. The passages connected the town to the castle and some of them lead beyond the town fortification walls. The tourist route begins in house No 2 on Slepičí trh market and ends at 23 Obrokova street and is almost 1 km long.

Unterirdische Gänge in Znojmo. Sie gehören zu den Unikaten der historischen Sehenswürdigkeiten. Die Kellergewölbe verzweigt. Die Gänge haben ein Ausmaß von 30 km Länge und sind manchmal in bis zu vier Stockwerken angelegt. Sie wurden zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert gebaut. Die Unterirdischen Gänge verbinden die Stadt mit der Burg, manche Gänge enden erst hinter den Burgwällen. Zu besichtigen ist etwa ein Kilometer des Gewölbes, es fängt im Haus Nr. 2 am Hühnermark (Slepičí trh) an und endet im Haus Nr. 23 in der Obroková Straße.

Jihomoravské muzeum – Znojemský hrad. Původní sídlo znojemských údělných přemyslovských knížat vybudoval v I. pol. 11. stol. kníže Břetislav. Počátkem 18. stol. byl přestavěn na barokní zámek, od poč. 20. stol. slouží znojemskému muzeu. Nyní je zde instalována stálá expozice „Z dějin Znojemska“, která prezentuje bohaté historické sbírky. Součástí je i lapidárium a hradní podzemí.

Southmoravian Museum – Znojmo castle. The former residence of the Znojmo apanage Přemyslid Dukes was built in the 1st half of the 11th century by Duke Břetislav. At the beginning of the 18th century it was rebuilt into a  Baroque chateau, since the beginning of the 20th century it has served as the Znojmo Museum. Today it houses a permanent exhibition “From the history of Znojmo region”, that displays rich historical collections. Lapidarium and castle underground also belong to the castle complex.

Südmährisches Museum – Burg in Znojmo. Ursprünglich der Fürstensitz des Geschlechtes der Přemysliden. Der Fürst Břetislav legte den Grundstein für den ersten Festungsteil in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde die Anlage zu einem Barockschloss umgebaut. Seit Anfang dieses Jahrhunderts dient ein Teil des Gabäudes als Museum. Heute wird die Geschichte der Stadt Znojmo in einer ständigen Ausstellung präsentiert. Ein Teil ist ein Lapidarium, in einem anderen Abschnitt kann man die Keller und Küchen der Burg besichitgen.

Jihomoravské muzeum – Rotunda P.  Marie a Sv. Kateřiny. Národní kulturní památka – unikátní památka přemyslovského knížecího hradu, jeden ze symbolů české státnosti. Počátkem 12. stol. byla vyzdobena nástěnnými malbami, které kromě tradičních biblických námětů představují galerii přemyslovských panovníků s ústředním motivem povolání Přemysla Oráče na knížecí trůn.

Southmoravian Museum Rotunda of the Virgin Mary and St. Catherine. National cultural monument – a  unique monument of the Přemyslid duke’s castle, one of the symbols of the Czech State. The mural decorations date back to the beginning of the 12th century, depicting traditional biblical scenes as well as a gallery of Přemyslid monarchs with the main theme being the calling of Přemyslid Orac (The Ploughman) to the Duke’s throne.

Südmährisches Museum/Rotunde der Hl.  Kateřina u. Marie. Nationalkulturdenkmal. Sie gehört zu den Unikaten aus der Fürstenzeit der Přemysliden. Anfang des 12. Jh. wurde sie mit den Wandmalereien ausgeschmückt. Die Fresken zeigen Ahnenbilder der Herrscher und biblische Themen. Das zentrale Motiv ist die Krönung der Fürsten Přemysl Oráč.

Jihomoravské muzeum – Minoritský klášter. Z původního gotického kláštera z poloviny 13. stol., v němž byl v letech 1279–97 pohřben český král Přemysl Otakar II., je dochována část gotického ambitu a torzo chrámové zdi. Jsou zde expozice Neživé přírody, archeologie, kovářství, unikátní sbírka orientálních zbraní.

Southmoravian Museum – Minorite monastery. Originally a  Gothic monastery from the mid 13th  century, where Czech King Přemyslid Otakar II. was buried between 1276–97. Preserved is only a  part of the Gothic cloister and piece of the church wall. It houses exhibitions of Inanimate nature, archaeology, blacksmith trade and a  unique collection of oriental weapons.

Südmährisches Museum/Minoriten Kloster. Aus dem ursprünglich gotischen Kloster aus der 1. Hälfte des 13. Jhts. sind noch einige Teile erhalten. In diesem Kloster war auch das Grab von König Otakar II., in den Jahren 1279–97. Hier gibt es auch eine Ausstellung über die Schmiedekunst und eine orientalische Waffensammlung. weiters eine Ausstellung über archäologische Funde und Fossilien.


98

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

Jihomoravské muzeum – Dům umění. Jeden z  nejkrásnějších renesančních paláců města z  let 1549–50, sál se sklípkovou klenbou. Ve stálé expozici gotického a barokního umění vyniká evropský unikát tzv. Madona znojemská ze 30. let 14. stol. a soubor barokních plastik významných podunajských tvůrců. Expozice znojemského medailéra J. T. Fischera, výstavy soudobého výtvarného umění.

Southmoravian Museum – House of Art. One of the most beautiful Renaissance palaces in the town from 1549–50, hall with vaulted ceiling. Highlights of the permanent exhibition of Gothic and Baroque Art are the “Madonna of Znojmo” from the 30’s of the 14th century and a collection of Baroque sculptures made by significant Danube artists. Exhibition of medal artist J. T. Fischer, contemporary art exhibitions.

Südmährisches Museum-Kunsthaus. Einer der schönsten Renaissance Herrenhäuser, gebaut 1549–50, mit Gewölben, Prunksälen und Bogengängen. Ständige Ausstellung mit Gotischen und Barocken Kunstschätzen. Besonders hervorzuheben wäre die„Madonna von Znojmo“ aus den dreißiger Jahren des 14. Jh., und eine Barockstatue der Donauschöpfer. Weiters gibt es eine Ausstellung mit Gegenwartskunst und eine der Medaillen – Künstlers J. T. Fischer.

Památník Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích – je symbolickým připomenutím života a díla premonstrátského kněze, badatele v  oboru elektřiny a vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Byl postaven v  roce 1936 podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse. U památníku je umístěna replika Divišova bleskosvodu.

Prokop Diviš Memorial in ZnojmoPřímětice. Commemorates the life and work of the Premonstraterian priest, scientist in the field of electricity and inventor of the lightning rod. It was built in 1936 to the plan of Brno architect Bohuslav Fuchs. Found by the memorial is a replica of Diviš’s lightning rod.

Denkmal von Prokop Diviš. Erfinder – Přímětice bei Znojmo. Symbolische Erinnerung an das Leben und Werk des Forschers, Physikers und Erfinders, der sich mit elektronischen Versuchen befaßte und den Blitzableiter erfand. Dieses Denkmal wurde im Jahre 1936 nach den Plänen des Brünner Architekten Bohuslav Fuchs gebaut und zeigt eine Replik von Diviš Blitzableiter.

BISKUPCE. Zámek byl novogoticky přestavěn, v jeho sousedství je malý park. Kostel sv. Martina ze 14. století má nyní pozdně renesanční podobu a v jeho věži je trojice renesančních zvonů, z nichž nejstarší pochází z roku 1502.

BISKUPCE. The chateau was rebuilt in NeoGothic style, found next to it is a small park. The church of St. Martin from the 14th century, now has a Late-Renaissance appearance and found in its tower are three Renaissance bells, the oldest dates back to 1502.

BISKUPICE. Das Schloss wurde neugotisch umgebaut. In der Nachbarschaft befindet sich ein Park. Die St. Martinskirche aus dem 14. Jahrhundert hat heute schon eine Spätrenaissanceform und in ihrem Turm sind drei Renaissanceglocken. Die älteste von denen stammt aus dem Jahr 1502.

BÍTOV

BÍTOV

BÍTOV

Státní Hrad Bítov. Je jedním z nejstarších hradů naší země. Leží nad soutokem řeky Želetavky s řekou Dyjí. V polovině 19. století získal dnešní novogotickou podobu. Vyniká nádhernými iluzivními malbami a  je znám svou přírodovědnou sbírkou. Obec Bítov byla nově postavena v 30. letech minulého století místo stejnojmenné obce zatopené Vranovskou přehradou. Z původního Bítova zbyl jen hřbitov na břehu přehrady, za nízkého stavu vody se objevují části zdí starých staveb. V obci je Tatra muzeum s veterány této značky.

Bítov Castle. Bítov is one of the oldest castles in the country. Situated above the confluence of the Želetavka and Dyje rivers. It gained its present Neo Gothic appearance in the mid 19th century. It is renowned for its beautiful illusionism paintings and natural science collection. Bítov municipality was newly built in 1930’s in place of an eponymous village flooded by the Vranov dam. Only a cemetary remained from the original Bítov village, located on the banks of the dam. When the water level is low, fragments of walls of some of the old buildings can be seen. There is a Tatra museum in the village, showcasing Tatra classic cars.

Burg Bítov. Die Burg Bitov ist eine der ältesten Burgen des Landes. Sie liegt oberhalb der Flussmündung von Želetavka in die Thaya. In der ersten Häfte des 19. Jahrhunderts, hat sie ihr heutiges neugothisches Aussehen erhalten. Besonders hervorzuheben sind die wunderschönen Illusionsmalereien und naturwissenschaftliche Sammlung bekann. Ort Bítov wurde in 30.Jahren voriges Jahrhunderts statt des gleichnamigen Ort neu gebaut, das von Vranov Damm überschwemmt wurde. Von dem ursprünglichen Ort Bítov ist nur ein Friedhof auf dem Ufer des Dammes geblieben, beim niedrigen Wasserstand sind noch die Mauern der alten Gebäude zu sehen. Im Ort befindet sich ein Museum des Auto Tatra mit Veteranen der Marke.

Zřícenina hradu Cornštejn. Hrad byl postaven v I. pol. 14. stol. jako královská pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od roku 1343 v  držení pánů z  Lichtenburka, v  roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na poč. 16. stol. bylo opevnění rozšířeno o  bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v r. 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. stol. je hrad pustý.

Cornštejn Castle Ruins. The castle was built in the 1st half of the 14th century as a  royal stronghold included in the line of castles protecting the southern border of the Czech state. Since 1343 it belonged to the Lords of Lichtenburg, in 1464 it was captured by the army of Jiří of Poděbrady. Once again it was fortified by Krajíři of Krajek, at the beginning of the 16th century the bastions against artillery were added. Finally in 1542 the last fortification improvement was made against the Turkish threat. Since the end of the 16th century the castle has been abandoned.

Burgruine Cornštejn. Die Burg wurde in der 1. Hälfte des 14. Jh. als Königliche Festung erbaut. Sie sollte die südliche Grenze des tschechischen Reiches schützen. Ab dem Jahr 1343 im Besitz der Herrschaft von Lichtenburg. Im Jahre 1464 wurde sie von der Armee des Jiří von Poděbrady erobert. Dann im Besitz von Krajíři von Krajek. Anfang des 16. Jh. wurde die Festung um einige Basteien erweitert um die Artillerie abzuwehren. Zuletzt wurde dieses Bollwerk noch einmal im Jahre 1542 aus Angst vor türkischen Angriffen verstärkt. Die Burg steht seit dem Ende des 16. Jh. leer.

BOSKOVŠTEJN. V  obci se nachází tvrz, kterou vybudovali páni z Náchoda v poslední čtvrtině 16. století. Později byla využívána jako sýpka, byla majetkem Jihomoravského muzea, dnes ji vlastní soukromý majitel, který budovu vzorně opravil.

BOSKOVŠTEJN. Found in the village is the fortress built by the Lords of Náchod in the last quarter of the 16th century. Later it was used as granary, owned by South Moravian Museum. Today it belongs to a private owner who carefully renovated the entire building.

BOSKOVŠTEJN. In der Gemeinde befindet sich eine Festung, die durch die Herren aus Nachod im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Später wurde sie als Speicher verwendet. Sie war im Besitz des Südmährischen Museums und heute gehört sie einem privaten Besitzer, der sie vorbildlich saniert hat.

BŘEŽANY. Ve vinařské obci se nachází zámek BŘEŽANY. Found in the wine-growing village (dnes je zde ústav sociální péče) z  první čtvrtiny is the chateau (today it serves as a Social Care 18. století, přebudovaný počátkem 19. století Home) from the beginning of the 18th century,

BŘEŽANY. In der Weinbaugemeinde befindet sich ein Schloss (heute ist hier die Anstalt für die Sozialfürsorge) aus dem ersten Viertel des


Místopis / Topography / Topographie

99

www.znojemsko.info

v empírovém stylu. Okolo něj je park, v němž stojí in the 19th century rebuilt in Imperial style. sloup sv. Trojice. V obci se nachází pozdně barokní It is surrounded by a park with column of the kostel Zvěstování P. Marie. Holy Trinity. Found in the village is the LateBaroque church of the Annunciation of the Virgin Mary.

18. Jahrhunderts, das am Anfang des 19. Jahrhunderts im Empirestil umgebaut wurde. Das Schloss steht im Park, in dem sich auch die Säule der allerheiligsten Dreifaltigkeit befindet. In der Gemeinde finden Sie weiter die Kirche der Verkündung der Jungfrau Maria im Spätbarockstil.

BUKOVINA. Dnes již jen nepatrné zbytky hradiště BUKOVINA. Today only fractional remains of jsou porostlé listnatým lesem. Bukovina byla zalo- the settlement are clad with the leafy forest. žena počátkem 14. století, zanikla o století později. Bukovina was founded on the beginning of the 14th century and one century later it perished.

BUKOVINA. Heute bereits unmerkbare Reste einer Burgstätte, die mit einem Laubwald bewachsen sind. Bukovina wurde am Anfang des 14. Jahrhundert gegründet und verfiel ein Jahrhundert später.

ČÍŽOV. The engineering army barricades are a  preserved part of the former iron curtain, which nearly hermetically sealed the border between the former Czechoslovakian Socialist Republic and Austria. Found in the village is the Visitors Centre of the Podyjí National Park with a permanent exhibition of the protected area. Border crossing for cyclists and pedestrians.

ČÍŽOV. Die dort erhaltenen Grenzanlagen waren Bestandteil des eisernen Vorhangs zwischen der ehemaligen Tschechoslowakischen sozialistischen Republik und Österreich. In der Gemeinde wurde ein Besucherzentrum des Nationalparks Thayatal errichtet, wo man eine Dauerausstellung über das Naturschutzgebiet besuchen kann. Grenzübergang für Fußgänger und Radfahrer.

DYJÁKOVIČKY. Farní kostel sv. Víta má pozdně ro- DYJÁKOVIČKY. Parish church of St. Vitus with mánské jádro, byl postupně rozšiřován a stavebně late Romanesque core was gradually extended and later rebuilt several times. Baroque sculpupravován. V jeho blízkosti jsou barokní sochy. tures stand nearby.

DYJÁKOVIČKY. Die St. Veitspfarrkirche hat einen spätromanischen Kern und wurde schrittweise vergrößert und baulich umgestaltet. In ihrer Nähe befinden sich Barockstatuen.

FELLING. Obec připomínaná kolem roku 1290. Na gotických základech stojí barokní kostel sv. Petra a Pavla, oltář z 18. století, interiér doplňují zlacené sochy světců.

FELLING. The village was first mentioned around 1290. Built on the Gothic foundations stands the Baroque church of St. Peter and Paul, the altar from the 18th century, interior boasts of gold plated sculptures of saints.

FELLING. Die Gemeinde wurde schon um das Jahr 1290 erwähnt. Auf dem gotischen Fundament steht eine St. Peters und Pauls Barockkirche. Den Altar aus dem 18. Jahrhundert ergänzen goldene Statuen der Heiligen.

Frejštejn. Zřícenina hradu se nachází nad obcí Podhradí n. D. Byl založen ve 13. století stejně jako Cornštejn byl součástí přemyslovského opevnění. Později se stal sídlem loupeživých rytířů, a proto byl roku 1440 rozbořen.

Frejštejn. Castle ruins are found above the village of Podhradí n. D. It was founded in the 13th century, as well as Cornštejn it was a part of a  Přemyslid fortification. Later it became a base for the robberknights and so it had to be demolished in 1440.

Frejštejn. Eine Burgruine oberhalb der Gemeinde Podhradí n. D. Die Burg wurde wie Cornštejn im 13. Jh. als Bestandteil des Przemysliden-Befestigungssystems erbaut. Später wurden dort Raubritter ansässig, deswegen wurde die Burg 1440 niedergerissen.

ČÍŽOV. Ženijně technické zátarasy jsou zachovalou částí bývalé železné opony, která takřka hermeticky uzavírala hranici mezi tehdejší Československou socialistickou republikou a  Rakouskem. V  obci je Návštěvnické centrum Národního parku Podyjí se stálou expozicí chráněného území. Hraniční přechod pro cyklisty a chodce.

HARDEGG

HARDEGG

HARDEGG

Hardegg, nejmenší město Rakouska, leží v hlubokém údolí řeky Dyje, uprostřed jehličnatých lesů na samotné hranici s Českou Republikou. Na skále nad městem se vypíná mocný hrad se čtyřmi věžemi. Hardeg je město přímo uprostřed Národního parku Thayatal sousedícího s českým NP Podyjí.

Hardegg is Austria’s smallest town and lies in the deep valley of Dyje river, amidst coniferous woods on the very border with the Czech Republic. A majestic castle with four towers stands mightily on a rock above the town. Hardegg is also located in the heart of the National Park Thayatal, close to the neighbouring Czech National Park Podyjí.

Hardegg, die kleinste Stadt Österreichs, liegt im tiefen, gewundenen Tal der Thaya, inmitten ausgedehnter Nadelwälder, auf hohem Felsrücken ragt über der Stadt die mächtige Ritterburg mit vier Türmen empor. Hardegg ist die Grenzstadt an der Thaya.

Návštěvnické centrum (Nationalparkhaus Thayatal). Výstavy v návštěvnickém centru Národního parku u Hardeggu vypráví příběhy o životě zvířat (čáp černý, divoké kočky a mnoho dalších).

Visitorcentre(NationalparkhausThayatal). Exhibitions in the visitor centre of the National Park near Hardegg let us explore the local fauna (black stork, wild cat and many others).

Nationalpark Thayatal (Besucherzentrum). Die Ausstellung im Nationalparkhaus erzählt über Schwarzstorch, Wildkatzen uvm. Geführte Wanderungen auf Anfrage.

Hrad Hardegg. Hradní palác z počátku 12. století ukrývá muzeum Maximiliana z Mexika, hradní kuchyně a impozantní východní věž patří mezi další lákadla hradu.

Hardegg Castle. Castle palace from the early 12th century features the museum of Maximillian of Mexico, a castle kitchen and a majestic eastern tower that is also a popular attraction.

Burg Hardegg. Die Burg aus dem frühen 12. Jahrhundert. Das Maximilian von Mexiko Museum, die offene Burgküche und den imposanten Ost-Turm muss man gesehen haben.

Zřícenina Kaja. Zřícenina hradu Kaja z 11. století se nachází na rakouské straně Národního parku Podyjí. Rytířský sál, zbrojnice či hladomorna dokládají velkolepou historii rodů Kuenringů a Babenbergů.

Kaja castle ruins. The ruins of Kaja castle from the 11th century are found on the Austrian side of the National Park Podyjí. Its Knight Hall, armoury and dungeon all demonstrate the great past of the Kuenring and Babenberg dynasties.

Ruine Feste Kaja. Die Ruine aus dem 11 Jhdt. Befindet sich inmitten des Nationalparks Thayatal. Ein Rittersaal, eine Waffenkammer und ein Verlies erzählen die Geschichten der Kuenringer und Babenberger.

Barokní zámek Riegersburg. Monumentální barokní zámek Riegersburg vznikl v 18. stol. přestavbou z vodní tvrze. Pozoruhodná je vedle plně zařízených přepychových komnat i historická panská kuchyně a jako rarita i psí hřbitov z 19. století.

Baroque chateau Riegersburg. A spectacular Baroque chateau Riegersburg was established in the 18th century as a conversion from a water fort. Its fully furnished, luxurious rooms are remarkable as well as the historical kitchen and somewhat unusual dog cemetery from the 19th century.

Barockschloss Riegersburg. Das prächtige Barockschloss zeigt adeliges Landleben in der Barockzeit mit vollständig eingerichteten Prunkräumen sowie eine herrschaftliche Küche.


100

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

RM Perleťový design a továrna na zpracování perleti Felling. Jediná továrna na zpracování perleti v Rakousku. Vyráběny jsou knoflíky, šperky a ozdobné předměty.

RM Mother-of-pearl design and mother-ofpearl factory Felling. The only factory in Austria that processes mother-of-pearl. They produce buttons, jewellery and decorative items.

RM Perlmuttdesign GmbH in Felling. Österreichs einzige Perlmuttdrechslerei. Gefertigt werden Knöpfe, Schmuck und Ziergegenstände.

HEVLÍN. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí P.  Marie pochází z  1. pol. 18. století. Kamenná boží muka u kostela jsou v pozdně gotickém slohu. Hraniční přechod do Rakouska s nepřetržitým provozem.

HEVLÍN. Late-Baroque church of the Assumption of the Virgin Mary from the 1st half of the 18th century. The Late-Gothic stone Way-SideColumn by the church. Non-stop border crossing to Austria.

HEVLÍN. Barockkirche der Maria Himmelfahrt aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die steinerne Passionssäule im spätgotischen Stil. Grenzübergang nach Österreich mit 24 Stunden Betrieb.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Významné poutní místo s  kostelem Navštívení P.  Marie z  roku 1680. Před kostelem jsou sochy českých patronů a světců od J. T. Fischera. Významné neolitické naleziště, kde byla archeologem Vildomcem nalezena tzv. Mašůvecká Venuše, soška ženy se zdviženýma rukama.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Significant pilgrimage destination with the church of the Visitation of the Virgin Mary from 1680. Found in front of the church are sculptures of Czech patrons and saints by J. T. Fischer. A significant Neolithic finding location, where the archaeologist Vildomec found the so called Mašůvky Venus, the figure of a woman holding her arms up.

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. Ein bedeutender Wallfahrtsort mit einer Mariä Heimsuchungskirche aus dem Jahre 1680. Vor der Kirche sind Skulpturen von böhmischen Stiftern und Heiligen von dem Bildhauer J. T. Fischer aufgestellt. Eine bedeutende Neolithikum-Fundstätte, wo der Archäologe Vildomes die sog. Venus von Mašůvky gefunden hat, eine Frauenskulptur mit erhobenen Händen.

HNANICE. Gotický trojlodní kostel sv. Wolfganga se řadí mezi nejvýznamnější památky na Znojemsku. Uvnitř se nachází zázračná studánka. V dřívějších dobách významné poutní místo.

HNANICE. The Gothic triple-naved church of St. Wolfgang is one of the most significant monuments in the Znojmo region. Inside is found a miracle water source. In the past it used to be a significant pilgrimage destination.

HNANICE. Die gotische dreischiffige St. Wolfgang Kirche gehört zu den bedeutendsten Denkmälern des Znaimer Landes. In ihr befindet sich ein wunderwirkender Quellbrunnen. Früher ein bedeutende Wallfahrtsstätte.

HORNÍ DUNAJOVICE. Gotická tvrz ze 14. století byla v 16. století přestavěna na renesanční zámek. Dochovaná část sloužila v předminulém století jako sýpka. Kostel Nejsvětější Trojice z poloviny 16. století prošel v druhé polovině 18. století významnými stavebními změnami. Na návsi se nachází velký kládový vinařský lis.

HORNÍ DUNAJOVICE. A Gothic fortress from the 14th century was converted into a Renaissance chateau in the 16th century.The preserved old part has been used for grains storage in the 19th century. The Holy Trinity church from mid16th century underwent major architectural changes in the 18th century. The village centre boasts with a big, log wine-press.

HORNÍ DUNAJOVICE. Gotische Festung aus dem 14.Jahnhundert wurde im den 16. Jahrhundert zum Renaissance-Schloss umgebaut. Das gebliebene Teil diente noch im vorvorigen Jahrnuhndert als Getreidespeicher. Die Kirche der heiligen Dreifähigkeit aus der zweiten Hälfte des 16.Jahrhundert hat im 18.Jahrhundert bauliche Veränderungen erlebt. Auf dem Ortplatz befindet sich eine Balkenweinpresse.

HRÁDEK. Okolo barokního kostela sv. Petra a Pavla z 2. pol. 18. století vyniká soubor památek včetně soch. V jeho blízkosti se nachází kaple sv. Oldřicha z počátku 13. století, která bývala románským karnerem. Rozsáhlá středověká fara byla přestavěna v barokním slohu.

HRÁDEK. Of interest is the set of monuments and sculptures around the Baroque church of Sts. Peter and Paul from the 2nd half of the 18th century. Found nearby is the rotunda of St. Ulrich from 13th century, a former Romanesque kernel. A large medieval parish was rebuilt in Baroque style.

HRÁDEK. Rund um die St. Peters und Pauls Barockkirche aus der 2. Hälfte des 18.  Jh. fällt die Sammlung von verschiedenen Denkmälern einschließlich der Statuen auf. In seiner Nähe befindet sich die Kapelle des St. Oldřichs aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts, die früher ein romanischer Karner war. Das große mittelalterliche Pfarrhaus wurde im Barockstill umgebaut.

JAROSLAVICE. Nejstarší vinařský archiv v ČR s víny od roku 1945. Pro skupiny možnost prohlídky s degustací. Zámek z 16. stol. se starobylým sklepem je veřejnosti nepřístupný. Na okraji obce Jaroslavický rybník – třetí největší na Moravě.

JAROSLAVICE. The oldest wine archive in the Czech Republic storing wine since the year 1945. Tours with wine-tasting are organised for groups. The chateau from the 16th century with an ancient cellar is not open to the public. On the edge of the village lies Jaroslavice pond – the third largest in Moravia.

JAROSLAVICE. Die älteste Vinothek in der ČR mit Jahrgängen seit 1945. Für Reisegruppen Führungen mit Weinproben. Das Schloß aus dem 16. Jh. mit einem altertümlichen Keller ist leider für die Öffentlichkeit gesperrt. Der Teich bei der Gemeinde ist der drittgrößte in Mähren.

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

JEVIŠOVICE

Jevišovická přehrada. Jevišovická přehrada je nejstarší ve střední Evropě. Byla vybudována v  letech 1894-1897 na ochranu proti záplavám a  k  zásobování hrušovanského cukrovaru vodou v době kampaně. Hráz vyzděná z kamenů je vysoká 26 metrů, dlouhá 122 metrů a za ní vytvořené jezero má plochu takřka 15 hektarů.

Jevišovice Dam. Jevišovice Dam is the oldest in Central Europe. It was built between 18941897 as a protection against floods and a water supply for the Hrušovany sugar refinery in the season. The dam built from stones is 26 metres high, 122 metres long and the lake covers an area of almost 15 hectares.

Talsperre Jevišovice. Die Talsperre Jevišovice ist die älteste Talsperre Mitteleuropas. Sie wurde in den Jahren 1894-1897 als Schutz gegen Überschwemmungen und zur Wasserbelieferung der Zuckerfabrik in Hrušovany erbaut. Die Staumauer ist mit Steinen gemauert und ist 26 Meter hoch, 122 Meter lang und der See ist fast 15 Hektar groß.

Starý zámek Jevišovice. Původně hrad jedním z jeho majitelů byl Hynek z Kunštátu, zvaný Suchý Čert, úspěšný obránce Znojma proti Uhrům a Rakušanům. Hrad byl v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek. Dnes je zde umístěna expozice z dějin Jevišovicka, sbírka lidového nábytku a starých klávesových nástrojů. V jeho blízkosti byla vystavěna na řece Jevišovce jedna z nejstarších přehrad ve střední Evropě (1897).

The old chateau Jevišovice. Originally a  castle, one of its owners was Hynek of Kunštát, nick-named Dry Devil (Suchý Čert), a successful defender of Znojmo against Hungarians and Austrians. In the 16th century the castle was rebuilt into a Renaissance chateau. Today it houses an exhibition depicting the history of the Jevišovice area, a collection of folk furniture and antique keyboard instruments.

Altes Schloss Jevišovice. Ein der Besitzer der ursprünglichen Burg war Hynek aus Kunštát, genannt Trockener Teufel, erfolgreicher Verteidiger der Stadt Znojmo gegen Ungaren und Österreicher. Die Burg aus dem 16. Jahrhundert wurde auf ein Renaissanceschloss umgebaut. Heute befindet sich hier eine Ausstellung der Geschichte von Jevišovicko, Sammlung von Volksmöbeln und von alten Tastenmusikinstrumenten.


Místopis / Topography / Topographie

101

www.znojemsko.info

Králův stolec. Vyhlídka na údolí Dyje se Znojemskou přehradou. Podle pověsti zde pozoroval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod vojsk, která spěchala na pomoc Turky obležené Vídni.

Králův stolec (King’s Throne). View over the Dyje river valley together with the Znojmo dam. According to legend the Polish King Jan  III. Sobieski observed the march of the armies rushing to help Vienna against the Turkish siege from here.

Králův stolec (Königsthron). Ein Aussichtspunkt auf das Thayatal mit der Znaimer Talsperre. Laut Überlieferungen beobachtete dort der polnische König Johann III. Sobieski im Jahre 1683 den Übergang des Heeres, das dem von Türken umlagerten Wien zu Hilfe eilte.

Kraví hora. Pahorek jižně od Znojma se vzácnou vřesovištní flórou a  faunou. Vyskytuje se např. koniklec velký, kručinka chlupatá, z živočichů pak kudlanka nábožná, otakárek fenyklový a  ovocný a další. Nejkrásnější výhled na Znojmo.

Kraví Hora (Cows Mountain). A hillock south of Znojmo, with rare heath flora and fauna. Found here are for example pasque, broom, from fauna e. g. praying mantis, fennel and fruit swallow-tailed butterfly, etc. The most magnificent view over Znojmo.

Kraví hora (Kuhberg). Eine Anhöhe südlich von Znojmo mit seltener Heidenflora und -fauna, wie z.B. die Kuhschelle (Pulsatilla), die Flügelginster (Genista), von den Tierarten dann die Gottesanbeterin, der Schwalbenschwanz und weitere. Die schönste Aussicht auf Znojmo.

JIŘICE U MOR. BUDĚJOVIC. V obce je hasičské JIŘICE U  MOR. BUDĚJOVIC. Found in the muzeum vybudované místními dobrovolnými village is the Firemen’s Museum built by the local voluntary firemen. hasiči.

JIŘICE U  MOR. BUDĚJOVIC. In der Gemeinde befindet sich ein Feuerwehrmuseum, das durch hiesige freiwillige Feuerwehr errichtet wurde.

KRAVSKO. Okolo barokního zámku z  2. pol. 18. století se rozprostírá veřejnosti přístupný park. Raritou je zde sekvojovec obrovský (jehličnatý strom), který je ve své domovině v Kalifornii největším žijícím organismem na Zemi.

KRAVSKO. The Baroque chateau from the 2nd half of the 18th century is surrounded by an accessible park with valuable timber species, found here is a  unique Sequoia, originating from California and being the biggest organism on the Earth.

KRAVSKO. Um das Barockschloss aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts breitet sich ein der Öffentlichkeit zugänglicher Park. Eine Rarität des Parks bildet die Riesezeder (Nadelbaum), die in ihrer Heimat Kalifornien der größte lebende Organismus auf der Erde ist.

Lampelberk. Významná lokalita vzácných teplomilných rostlin. Na jeho východním okraji se nachází stavba, která připomíná hrádek, v němž je dnes vinný sklep s možností degustace vína. Jihovýchodně se nachází na ploše 0,2 ha Mandloňová mez, jedna ze tří lokalit chráněné mandloně nízké.

Lampelberk. A significant locality with rare warm-loving flora. Found on its eastern edge is a  building resembling a  castle, where you will find a wine cellar with the possibility to taste wine. South-east of the village is the Almond-tree Balk covering 0,2 ha, one of three legally protected localities with almond-trees.

Lampelberk. Eine bedeutende Lokalität mit den wertvollen wärmeliebenden Pflanzen. Auf seinem östlichen Rand befindet sich ein Bau, der an einen Burgstall erinnert. Heute befindet sich hier ein Weinkeller mit der Möglichkeit der Weinverkostung. Südöstlich liegt auf der Fläche von ca. 0,2 ha ein Mandelbaurain, eine von drei Lokalitäten, wo die geschützten Zwergmandeln wachsen.

Ledové sluje. Suťový svah s podzemními prostorami, v nichž se vytváří ledové útvary. Na povrchu společenství studenomilné flóry a fauny. Od obelisku, který pochází z r. 1860, je výhled na údolí Dyje k Vranovu n. D.

Ledové sluje (Ice Grottoes). A  scree slope with underground space, where ice formations are formed. On the surface is a community of cold climate favouring flora and fauna. From the obelisk, which dates back to 1860, is a nice view over the Dyje valley towards Vranov n. D.

Ledové sluje. (Eishöhlen) Ein Moränenhang mit unterirdischen Höhlen mit Eisgebilden. Auf der Oberfläche kälteliebende Flora und Fauna. An dem Obelisken aus dem Jahre 1860 wunderschöne Aussicht auf das Thayatal bis Vranov n. D.

KUCHAŘOVICE. První doložená zpráva o Kuchařovicích je z roku 1220. Po třicetileté válce patřila část Kuchařovic Znojmu, část klášteru v Louce. Zajímavostí je zdejší meteorologická stanice na návrší nad obcí, která byla postavena v roce 1952 a je jediná na Znojemsku.

KUCHAŘOVICE. The first documented mention of Kuchařovice is from 1220. After the Thirty Years War, one part of the village became part of Znojmo while the other belonged to Louka monastery. There is a meteorological station on top of a hill above the village; it was built in 1952 and it is the only one in Znojmo region.

KUCHAŘOVICE. Die erste urkundliche Bericht über Kuchařovice stammt aus dem Jahre 1220. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gehörte ein Teil von Kuchařovice zum Znaim, Teil zum Kloster Louka. Interessant ist hiesige Wetterstation auf dem Hügel oberhalb des Dorfes, die im Jahre 1952 gebaut wurde und das einzige im Znaim-Kreis zählt.

LESNÁ. Obec byla založena v roce 1794 a jmenovala se Lilienfeld. Zajímavostí je kostel sv. Terezie a  větrný mlýn holandského typu, ve kterém se mlelo ještě v roce 1894. Dnes slouží jako restaurace.

LESNÁ. The village founded in 1794 called Lilienfeld. Of interest are the church of St. Theresa and windmill of the Dutch type, which was milling still in 1894. Today it serves as a restaurant.

LESNÁ. Die Gemeinde wurde im Jahr 1794 gegründet und hat die Bezeichnung Lilienfeld getragen. Interessant ist die St. Teresia Kirche und die Windmühle der Holländischer Art, in der man noch im Jahr 1894 gemahlen hat. Heute befindet sich in der Windmühle ein Restaurant.

LUKOV

Zřízenina Nový Hrádek u Lukova. Areál zříceniny se nachází na turistické trase v Národním parku Podyjí v zalesněné členité krajině s atraktivní vyhlídkou do meandrů řeky Dyje. Zřícenina je dostupná ze Znojma okresní silnicí směrem na Mašovice do Podmolí, pak pouze pěšky nebo na kole po zeleně značené turistické stezce (asi 3,5 km). Druhou možností je opět pěší a cyklistická stezka ze sousední obce Lukov (asi 3 km) podle směrových ukazatelů, resp. po červené a od lokality Příčky dál po zelené značce. Informační tabule jsou v Lukově a na Příčkách, občerstvení a parkoviště v Lukově a Podmolí.

LUKOV

Nový Hradek Castle Ruins by Lukov. The ruins are situated on a tourist route in the Podyjí National Park, in the broken forest landscape with breathtaking views over the meandering Dyje river. The ruins are accessible from Znojmo on the road towards Mašovice up to Podmolí, then only by foot or bicycle following the green tourist mark (circa 3,5 km). Another possibility is by foot and on bicycle on the route from the neighbouring village Lukov (3 km) following the red tourist mark and from Příčky by the green mark. In Lukov and Příčky there are information boards. Parking and refreshments in Lukov and Podmolí.

LUKOV

Ruine Nový Hrádek am Lukov. Das Areal der Ruine befindet sich an den Wanderwegen des Thaya-Nationalparks in einem Naturparadies mit Aussicht auf die Mäander der Thaya. Die Ruine ist von Znojmo aus auf der Hauptstraße Richtung Mašovice nach Podmolí erreichbar. Die letzten 3,5 km des Weges muß man entlang der grünen Markierung zu Fuß oder mit dem Rad absolvieren. Von der Nachbargemeinde Lukov gibt es einen Fuß – bzw. Radweg, ca. 3 km, gut beschildert, anfangs rote dann grüne Markierung. Informationstafeln sind in Lukov und Příčky. Imbiß und Parkmöglichkeit finden sie in Lukov und Podmolí.


102

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

MIKULOVICE. Obec povýšená na městečko v roce 1558. V barokním zámku je v současné době fara. Kostel sv. Petra a  Pavla z  12. století byl původně románský, později přestavěn v  gotickém slohu a v 18. století byl barokizován. Zajímavá je socha J. Nepomuckého a barokní sýpka.

MIKULOVICE. This municipality was given a town status in 1558. The Baroque chateau is currently used as a rectory. The church of St. Peter and St. Paul from the 12th century was originally built in Romanesque style, later adapted in Gothic style and in the 18th century Baroque features were added. The statue of St. John of Nepomuk and Baroque granary are noteworthy.

MIKULOVICE. Das Dorf wurde eine Stadt im Jahre 1558. Im Barockschloss befindet sich derzeit ein Pfarrhaus heuzutage eine Pfarre. Die Kirche Hl.Peter und Paul aus dem 12.Jahrhundert war ursprünglich romanisch, später in gotischem Still umgebaut und im den 18.Jahrhundert barokisiert. Interessant sind die Statue des Hl. Johann von Nepomuk und Barokspeicher.

NOVÝ ŠALDORF. Společně se Sedlešovicemi staré vinařské obce s možností degustace místních vín ve vinných sklepech. Při vjezdu do obce od Havraníků velký kládový lis a sud. V okolí špičkové polohy pro pěstování révy vinné.

NOVÝ ŠALDORF. Together with Sedlešovice it is an old wine growing village offering the possibility to taste the local wines in the wine cellars. When entering the village from the side of Havraníky there is a gigantic press and barrel. The surrounding area is ideal for grape growing.

NOVÝ ŠALDORF. Wie die benachbarte Ortschaft Sedlešovice eine alte Winzergemeinde mit der Möglichkeit, in hiesigen Weinkellern Spitzenweine zu verkosten. Bei der Gemeindeeinfahrt von Havraníky her ist eine große Balkenpresse mit einem riesigen Weinfaß zu sehen. In der Umgebung gibt es Spitzenlagen für den Weinbau.

OLBRAMKOSTEL. Osada na zemské stezce ze Znojma do Jihlavy. Kostel Nanebevzetí P. Marie je v  jádru románský, prošel gotickými a  barokními úpravami, v 18. století byla vybudována fara.

OLBRAMKOSTEL. The settlement on the land route from Znojmo to Jihlava. Church of the Assumption of the Virgin Mary with Romanesque core underwent Gothic and Baroque alterations, in the 18th century the parish was built.

OLBRAMKOSTEL. Eine Siedlung auf dem Landesweg aus Znojmo nach Jihlava. Die Kirche der Himmelfahrt der Jungfrau Maria hat einen romanischen Kern, aber später wurden Änderungen im gotischen und Barockstil durchgeführt. Im 18. Jhd wurde ein Pfarrhaus erbaut.

PLAVEČ. Původně renesanční zámek byl přestavěn v polovině 18. století na empírový, v současné době se v něm nachází domov důchodců. Při vstupu do areálu zámku se nachází románská rotunda Panny Marie z počátku 13. století. V zámeckém parku jsou cenné sochy sv. Josefa a sv. Floriána.

PLAVEČ. The former Renaissance chateau was adapted in the 18th century in the Empire style, currently it serves as an old people‘s home. There is a Romanesque rotunda of Virgin Mary from the 13th century by the chateau entrance. In the chateau park there are valuable statues of St. Joseph and St. Florian.

PLAVEČ. Urprünglich Renaissance-Schloss wurde in der Mitte des 18. Jhd empirisch umgebaut, derzeit beherbergt es ein Altenheim. Beim Eingang zum Schlosspark steht romanische Rotunde der Jungfrau Maria aus dem Beginn des 13. Jhds. Im Schlosspark stehen bedeutende Statuen des Hl. Josefs und Hl. Florianes.

PLENKOVICE. Obec se rozkládá mezi dvěma kopci Špičákem a Ležákem, v údolí Plenkovického potoka, který spojuje velký Plenkovický rybník (20,5 ha) a malý rybník u Havlínova mlýna. Obcí prochází cyklistický okruh „ságy – mýty – pověsti“ nebo „mlynářská cyklostezka“.

PLENKOVICE. The municipality lies between two hills – Špičák and Ležák, in the valley of Plenkovice stream which joins Plenkovice pond (20.5 hectares) and a small pond by Havlín’s mill. Cycling trails called „sagas – myths – legends“ or „miller’s cycling path“ run through the village.

PLENKOVICE. Der Ort liegt zwischen zwei Hügeln, Špičák a Ležák, im Tal des Plenkovický Baches. Dieser verbindet den großen Plenkovický Teich (20,5 ha) mit dem kleinen Teich in der Nähe der Havlinov Mühle. Durch den Ort führen Radwege mit den Namen „SagenMythen-Legenden“ und „Mühlradweg“.

POPICE. Rodný dům spisovatele Charlese Sealsfielda. Mezi Popicemi a  Havraníky se nachází více jak stohektarové území stepních lad s vřesovišti (Havranické vřesoviště), kde se vyskytuje mnoho teplomilných chráněných rostlin a živočichů.

POPICE. House where writer Charles Sealsfield was born. Between Popice and Havraníky lies more than a hundred hectares of steppe land with heath (Havranické vřesoviště), where many species of warm climate favouring preserved flora and fauna exist.

POPICE. Geburtshaus des Schriftstellers Charles Sealsfield. Zwischen Popice und Havraníky liegt ein mehr als 100 ha großes Steppen- und Heidenland mit vielen wärmeliebenden Pflanzen und Tierarten.

PŘÍMĚTICE. Část Znojma, kde na faře působil vynálezce hromosvodu Prokop Diviš. Největší křížový sklep na světě, vybudovaný v letech 1740–56 jezuity. Možnost degustace vín.

PŘÍMĚTICE. Part of Znojmo, where on the vicarage the inventor of the lightning rod Prokop Diviš stayed. The largest cross shaped wine cellar in the world, built between 1740–56 by Jesuits. Chance to taste the wine.

PŘÍMĚTICE. Ein Stadtteil von Znaim, wo an der Pfarre der Erfinder des Blitzableiters Prokop Diviš tätig war. Der in den Jahren 1740– 56 von Jesuiten erbaute größte Weinkeller der Welt mit Kreuzgewölbe. Weinverkostung.

PULKAU. Pulkau leží uprostřed vinařské oblasti a spojuje drsnou krásu Waldviertelu s jasným, slunečným charakterem Weinviertelu. Název města pochází od protékající říčky, která ve staroslovanštině nesla jméno Pulkaha, odtud tedy patrně název Pulkau.

PULKAU. Pulkau lies in the centre of the wine area and combines the rugged beauty of Waldviertel with its bright, sunny nature. The town is named after a stream that runs through it, which used to be called Pulkaha in ancient Slavic language.

PULKAU. Der Name des Ortes und des durchfließenden Flusses ist wahrscheinlich germanischer Herkunft (Fulkawa – Volkach) und wurde über das altslawische Pulkaha zum heutigen Pulkau. Pulkau ist eine schöne Stadt mit historischem Ortskern. Die Michaelskirche beherbergt Bilder von Paul Troger und Kremser Schmidt.

RETZ

RETZ

RETZ

Město Retz v severní části Dolního Rakouska nabízí atmosféru jižanského města. Hlavní náměstí, kterému vévodí radnice s mohutnou radniční věží, patří svou velikostí 1,2 ha k nejhezčím a největším náměstím v Dolním Rakousku.

The town of Retz in th northern part of Lower Austria oozes a truly southern spirit. The Main Square is dominated by a townhall with a majestic tower and with a surface area of 1.2 hectares it is one of the most picturesque and biggest squares in Lower Austria.

Die Stadt im nördlichen Niederösterreich vermittelt südliches Flair. Der Hauptplatz von Retz, beherrscht vom mächtig aufstrebenden Rathaus, ist mit seiner beeindruckenden Größe von 1,2 ha einer der schönsten und größten Marktplätze Niederösterreichs.

Zážitkové podzemí Retz – Erlebniskeller. Objevte největší historický vinný sklep Rakouska, zážitkové sklepení v Retzu! Celková délka sklepního labyrintu nacházejícího se pod městským

Experiential cellar Retz – Erlebniskeller. Discover the biggest historical wine cellar in Austria – the experiential cellar in Retz! The total length of this underground labyrinth that runs under

Retzer Erlebniskeller. Entdecken Sie im unterirdischen Labyrinth von Retz den größten historischen Weinkeller Österreichs! Das gesamte Kellersystem erstreckt sich in einer


Místopis / Topography / Topographie

103

www.znojemsko.info

jádrem představuje asi 20 km a je tedy delší než celá pozemní silniční síť. Sklepy jsou hluboké až 20 m a byly vyhloubeny jen v pískovci, místy i ve třech poschodích nad sebou. Vinný sklep v Retzu je možno navštívit jen s průvodcem. Sraz účastníků: Infocentrum Hlavní náměstí 30. Prohlídka trvá cca 1,5 h a zahrnuje krátký výklad historie města Retz, prohlídku interaktivní expozice zážitkového sklepení, 1 ochutnávkový vzorek vína.

the whole town centre is roughly 20 km, and hence it is longer than the road network in the town. The cellars are up to 20m deep and were dug out just in a sandstone rock, in some places they run at three parallel levels. Retz wine cellar can only be explored with a guide. Visitors should meet by the Information Centre, 30 Main Square. The guided tour lasts approx. 1.5 hours and it includes a brief overview of the town history, an interactive exhibition of the experiential cellar and one wine sample.

Gesamtlänge von ca. 20 km unter dem Stadtkern und ist damit länger als das Straßennetz oberirdisch. Die Keller sind bis zu 20m tief in bloßen Meeressand gegraben und teilweise dreigeschoßig angelegt. Der Retzer Erlebniskeller ist nur mit Führungen zu besichtigen. Treffpunkt: immer beim Infobüro Retz (Hauptplatz 30), Dauer: 1 1/2 Stunden inkl. kleiner Hauptplatzerklärung und 1 Weinprobe.

Větrný mlýn v Retzu. Symbolem města Retz a jeho nezapomenutelnou kulisou je větrný mlýn, nacházející se na severozápadním návrší. Jedná se o jediný funkční větrný mlýn v celém Rakousku, který je poháněn pouze přirozenou silou větru. Při vhodné síle větru se vždy o víkendu lopatky větrného mlýna roztočí.

Windmill in Retz. The windmill in Retz is the town’s symbol as well as its signature backdrop and is located on the north-west hill. It is the only functional windmill left in Austria and only uses natural wind power to run. If the wind is strong enough, you can see the windmill in action at the weekends.

Retzer Windmühle. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Retzer Windmühle, die auf einem Hügel im Nordwesten der Stadt thront. Sie ist die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs. Bei geeignetem Wind drehen sich am Wochenende die Flügel.

Museum Retz. Museum v Retzu v bývalém městském špitále zahrnuje městskou sbírku a také jihomoravskou galerii. V malebném vnitřním dvoře budovy muzea se nachází nejstarší vinné keře v celé Viniční čtvrti (Weinviertel), vysazené v roce 1856.

Retz Museum. Retz Museum is located in the former town hospital and it showcases the municipal collection and also artwork from the South Moravian Gallery. The picturesque inner courtyard boasts with some of the oldest grape plants in the whole local wine area (Weinviertel), grown there since 1856.

Museum Retz im Bürgerspital. Das Museum Retz im Bürgerspital umfasst die Stadtsammlung und die Südmährische Galerie. Im malerischen Innenhof sind die ältesten Weinstöcke des Weinviertels (gepflanzt im Jahre 1856 und haben jeder Krankheit getrotzt) zu bewundern.

Muzeum kol v Retzu. Výstava ukazuje historii cyklistiky již od roku 1820. K vidění jsou oběžná kola, šlapací kola, dokonce i model parního kola, výstava vypráví také o vynálezcích kol a jejich osudech, stejně jako o kolech všech druhů a forem až do současnosti.

Bicycle Museum in Retz. The exposition documents the history of cycling from 1820. You can see velocipedes, pedal bicycles and even a model of a steam powered bicycle. The exhibition also presents the inventors behind these vehicles and their life stories as well as the development of bikes until the present day.

Fahrradmuseum in Retz. Die Ausstellung umfasst die Fahrradgeschichte ab 1820. Zu sehen sind Laufräder, Tretkurbelräder, ein Dampfdreirad (Modell) mit Originalzeichnungen, dazu die Geschichte des Erfinders, sowie Hochräder und Niederräder bis zur heutigen Zeit.

RETZBACH. Vinařská obec s velkou tradicí, Svatým RETZBACH. A wine municipality with a long hikamenem s vyhlídkovou plošinou a proutkařskou story and some great attractions such as the Holy Stone with a viewing deck and a diviner path. stezkou.

RETZBACH. Weinbaugemeinde aus Tradition mit Heidnischer Kulturstätte Heiliger Stein und Wünschelrutenweg und Aussichtswarte.

Kultovní místo Svatý kámen - Heiliger Stein. Jeden z nejkrásnějších miskovitých kamenů v Rakousku. Okolí tzv. Svatého kamene bylo původně pohanským kultovním místem, pomocí proutku lze zjistit čtyři křížící se geomagnetické zóny. Kouzlo místa doplňuje vyhlídka, v létě a na podzim je v odpoledních hodinách otevřen i ochutnávkový stánek.

Pilgrimage site Holy Stone - Heiliger Stein. One of the most beautiful stones in Austria. The area surrounding this so-called Holy Stone used to be a Pagan cult site, when using a divining rod four intersecting geomagnetic zones can be located. The genius loci can be enjoyed from a viewing deck and in the summer and autumn there is also a refreshments stand opened in the afternoon hours.

Kultplatz beim Heiliger Stein. Einer der schönsten Schalensteine Österreichs. Der Platz um den Hl. Stein ist ein uralter Kultplatz. Wer die Kraft dieses Ortes einmal gespürt hat, den zieht es immer wieder hierher zurück. Mit der Wünschelrute stellt man hier vier kreuzende geomanische Zonen fest. Mit Weinschenke im Sommer und Herbst.

Sealsfieldův kámen. Vyhlídka na meandrující Dyji zaříznutou do hlubokého kaňonu. Oblíbené místo spisovatele Charlese Sealsfielda. Pod vyhlídkou se nachází porost teplomilné doubravy.

Sealsfieldův kámen (Sealsfield Rock). View over the meandering Dyje cut deep into the canyon. Favourite place of writer Charles Sealsfield. Found under the look-out is warm climate favouring oak grove.

Sealsfieldův kámen. (Sealsfield-Stein). Eine Aussicht auf die Mäander der Thaya in tief eingeschnittenen Schluchten. Lieblingsort des Schriftstellers Charles Sealsfield. Unterhalb des Aussichtspunktes kann man sich in einem Eichenwald entspannen.

SEEFELD. V obci byl původně vodní hrad, který přestavěl J. Fischer z Erlachu na barokní zámek. Gotický kostel sv. Anny byl v druhé čtvrtině 18. století barokně přestaven a rozšířen. Zajímavými památkami jsou na náměstí renesanční kašna a pranýř.

SEEFELD. There used to be a water castle in this municipality, it was later converted by J. Fischer of Erlach into a Baroque chateau. Gothic church of St. Anne was adapted in Baroque style and extended in the second quarter of the 18th century. Interesting historic features include a Renaissance water fountain and pillory on the village green.

SEEFELD. Im Ort stand ursprünglich eine Wasserburg, die J. Fischer von Erlach zum Barockschloss umgebaut wurde. Eine gotische Kirche der Hl. Anna wurde in der zweiten Viertel des 18.Jahrhundert umgebaut und erweitert. Zu den interessanten Sehenswürdigkeiten auf dem Ortplatz zählen eine Renaissance -Brunnen und ein Pranger.

SCHRATTENTHAL.Schrattenthaljeoznačovánjako nejmenší vinařské město Rakouska, naleznete zde: • hradní zřízení Schrattenthal • „Šikmou věž“ ve Waitzendorfu

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal is often labelled the smallest wine town of Austria and you can find the following attractions there: • Castle establishment Schrattenthal • „Leaning Tower“ of Waitzendorf

SCHRATTENTHAL. Schrattenthal ist bezeichnet als kleinste Weinstadt Österreichs • Burganlage Schrattenthal • „Schiefer Turm“ von Waitzendorf • Europäischer Dorferneuerungspreis an Obermarkersdorf


104

Místopis / Topography / Topographie www.znojemsko.info

SLUP

SLUP

SLUP

Vodní mlýn Slup. Renesanční vodní mlýn ze 16. stol. je unikátní technickou památkou, obnovenou Technickým muzeem v Brně r. 1983. Její součástí je mlýnice s funkčními stroji, s pohonem čtyř vodních kol a exponáty mlecí techniky.

Watermill Slup. Renaissance watermill from the 16th century. A unique technical landmark renovated by the Brno Technical Museum in 1983. There is a  milling chamber with functional machinery run by 4 water wheels and other exhibits of milling technology.

Wassermühle Slup. Technisches Unikat aus dem 16. Jahrhundert wurde 1983 vom technischen Museum Brno renoviert. Diese Renaissance-Wassermühle besteht aus einem Mühlhaus mit funktionierenden Geräten, dazu sind verschiedene technische Geräte und Werkzeuge des Müllers ausgestellt. Die Mühle wird von vier Schaufelrädern.

ŠAFOV. Osídlení doloženo od roku 1300. Barokní kostel sv. Bartoloměje z počátku 18. stol. má patrně gotické jádro. Na okraji obce se nachází židovský hřbitov se zachovalými náhrobky. V  okolí obce je pět rybníků se zajímavou ptačí populací.

ŠAFOV. Settlement proved since 1300. Baroque church of St. Bartholomew from the beginning of the 18th century probably has a  Gothic core. Found on the outskirts of the village is a  Jewish cemetery with preserved tombstones. In the surroundings of the village there are five ponds with an interesting bird population.

ŠAFOV. Die Besiedelung ist seit dem Jahr 1300 nachgewiesen. Die St. Bartolomeuskirche aus dem Beginn des 18. Jahrhundert hat einen gotischen Kern. Auf dem Rand der Gemeinde befindet sich ein jüdischer Friedhof mit den erhaltenen Grabsteinen. In der Umgebung der Gemeinde liegen fünf Teiche mit sehr interessanten Vögelkolonien.

ŠATOV. Vinařská obec se sídlem Znovínu, největší vinařské firmy na Znojemsku. Malovaný sklep – evropská rarita s  naivními malbami jednorukého malíře na pískovcových stěnách sklepa. Pěchotní srub, součást československého opevnění z  let 1936–38 je přístupný veřejnosti při některých významných svátcích. V  M.  sklípku, více jak 300 let starém vinném sklepě s privátními archívy, je možnost degustace vín.

ŠATOV. A wine-growing village, where Znovín, the biggest winery in the Znojmo region is located. Painted Wine Cellar – a European rarity with naive paintings by a  one-handed painter on the sandstone walls of the cellar. The Infantry Log-cabin, a part of the Czechoslovakian fortification from 1936–38, accessible to the public on some significant days. In the Moravian Wine Cellar, more than 300-year old wine cellar with private wine storage, where you can taste wine.

ŠATOV. Die Weinbaugemeinde mit dem Sitz von Znovín, der größten Weinbaufirma im Znaimerland. Gemalter Keller – europäische Rarität mit den naiven Gemälden eines einarmigen Malers auf den Sandsteinwänden des Kellers. Infanterieblockhaus, Bestandteil der tschechoslowakischen Befestigung aus den Jahren 1936–38 ist bei einigen bedeutenden Feiertagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Mährischen Keller, mehr als 300 Jahre altem Keller mit den Archivfässern, können Sie verschieden Weine verkosten.

Šobes. Osídlen již v  době kamenné, od středověku zde byla pěstována réva vinná. Šobes je považován za špičkovou lokalitu a  nejkrásnější vinici v ČR obtékanou Dyjí a obklopenou lesy. Díky mikroklimatu jsou vína z této lokality mimořádné kvality. Pěstuje se převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a  vlašský. Z  ostrohu výhledy na meandrující Dyji.

Šobes. Settled already in the Stone Age, since the Middle Ages grapes have been grown here. Šobes is considered to be the top locality and the most beautiful vineyards in the Czech Republic, with Dyje flowing around and surrounded by forest. Thanks to its microclimate the wines from this area are of an exceptional quality. Grown here are mainly Rulander white and grey wine, Rhine and Italian Riesling. The headlands offer views over the meandering Dyje.

Šobes (Weinberg). Besiedlungsnachweise schon aus der Steinzeit, seit Mittelalter wurde hier Weinrebe angebaut. Šobes wird als eine Spitzenlage und einer der schönsten, von der Thaya umschlängelten und von Wäldern umgebenen Weinberge angesehen. Dank dem hiesigen Mikroklima sind die Weine aus dieser Lage von außerordentlicher Qualität. Vorwiegend wird hier weißer und grauer Ruländer und Rhein- bzw. Welschriesling angebaut. Von einer Landzunge aus kann man die Mäander der Thaya betrachten.

TVOŘIHRÁZ. V obci se nachází tvrz z konce 15. století, která byla přestavěna na zámek. Poslední úpravy jsou z počátku minulého století. Pod objektem se nacházejí rozsáhlé sklepy.

TVOŘIHRÁZ. There is a 15th century fortress in the village, which was later re-built as a chateau. The last architectural adaptations are from early 19th century. There are extensive cellars located below the building.

TVOŘIHRÁZ. Im Ort befindet sich eine Hochburg aus dem Ende des 15.Jahrhunderts, die in ein Schloss umgebaut wurde. Letzte Umbauten stammen aus Beginn des letzten Jahrhunderts. Unter dem Gebäude sind umfangreiche Weinkeller.

UHERČICE. Na návsi se nachází Keramika u rybníka – keramická dílna s prodejnou, kde si může zájemce zhotovit vlastníma rukama keramický výrobek.

UHERČICE. Found on the village green is “Ceramics by the pond” – a  ceramics workshop with a small shop, where you can make a ceramic product with your own hands.

UHERČICE. Am Dorfplatz befindet sich die „Keramik am Teich“ – eine Töpferwerkstätte mit einer Verkaufsstelle. Hier können sich die Besucher selbst mit eigenen Händen im Töpfern versuchen.

Státní zámek Uherčice. Zámecký komplex se 4  nádvořími a  zahradami včetně anglického parku s  romantickými stavbami. Zámek poprvé zpřístupněn veřejnosti v r. 1996 současně se zahájením generální obnovy. V současné době se provádějí renovační práce objektů značně zdevastovaného zámku. Zpřístupněné prostory – vstupní arkádové nádvoří, část hlavního nádvoří, zámecká kaple a pět reprezentačních místností včetně komorního divadla (interiéry s cennou štukovou výzdobou, provizorní náznakové instalace). Ukázka postupu stavebních a restaurátorských prací.

Uherčice Chateau. A  chateau complex with 4 courtyards and gardens including an English-style park with romantic structures. The chateau was first opened to the public in 1996 and at the same time the general renovation began. Being considerably destroyed the chateau is now under reconstruction. Premises accessible for public – entrance arcaded courtyard, part of the main courtyard, chateau chapel, and 5 exquisite halls including a  chamber theatre (interiors with valuable stucco decorations). Displays of reconstruction and restoration work.

Schloss Uherčice. Der Schloßkomplex besteht aus vier Höfen, einem Garten und einem englischen Park mit romantischen Bauten. Das Schloß wurde der Öffentlichkeit erst 1996 zugänglich gemacht. Gleichzeitig wurde auch mit der Generalsanierung begonnen. Zu Besichtigen sind inzwischen der Eingangs-Arkadenhof, Teile des Haupthofes, Schloßkapelle und fünf Repräsentationsräume inklusive eines Kammertheaters. Das Interieur ist mit wertvoller Stukatur ausgestattet, andere Teile sind mit provisorisch angedeuteten Installationen zu sehen.


Místopis / Topography / Topographie

105

www.znojemsko.info

VRANOV N. D.

VRANOV N. D.

VRANOV N. D.

Státní zámek Vranov n. D. Dříve hrad na strmém ostrohu nad řekou Dyjí tvořil součást podyjské obranné soustavy. V 17. stol. přestavěn na barokní zámek. Jeho interiéry dokumentují kulturu šlechtického bydlení 18. a 19. stol. Umělecky nejhodnotnější částí zámku jsou kaple a sál předků. Zámek je obklopen nádhernou přírodou národního parku Podyjí a sítí turisticky značených cest.

Vranov n. D. Chateau. Originally a  castle built on headland above the Dyje river as part of a defence system. In the 17th century rebuilt into a Baroque chateau. Its interior displays the noble style of living in the 18th and 19th centuries. The chapel and the hall of ancestors are the most valuable parts of the chateau. The chateau is surrounded by the beautiful nature of the Podyjí National Park and by a network of tourist marked paths.

Schloss Vranov n. D. Ursprünglich diente die Burg auf den steilen Felshängen oberhalb der Thaya als ein Bestandteil eines Veteidigungssystems dieses geographischen Raumes. Im 17. Jh. wurde diese Festung auf ein Barockschloss umgebaut. das Interieur dokumentiert die Wohnkultur des Adels im 18. und 19. Jh. Am künstlerisch wertvollsten sind die Kapelle und der große Ahnensaal. Die gesamte Anlage ist eingebettet in der Naturkulisse des Thaya-Nationalparks, wo sich auch viele herrliche Wander – und Ausflugsmöglichkeiten anbieten. Die Gegend ist touristisch gut erschlossen und die Wege markiert.

Vranovská přehrada. Přehrada ležící na Dyji nad Vranovem byla postavena v  letech 1930–34. Hráz z  litého betonu vysoká takřka 60 metrů zadržuje 31,5 mil. kubíků vody a vytvořila 30 km dlouhé jezero. Nádrž měla zabránit záplavám, nyní je využívána také jako zdroj pitné vody, k rekreaci a výrobě elektrické energie.

Vranov dam. Dam situated on Dyje river above Vranov was built between 1930–34. The concrete dam nearly 60 metres high holds 31,5 mil. cubic metres of water and created a 30 km long reservoir. The water reservoir was intended to prevent flooding, nowadays it is used also as a drinking water source, for recreation and for production of electricity.

Talsperre Vranov. Die Talsperre an der Thaya liegt, wurde in den Jahren 1930–34 gebaut. Der fast 60 Meter hohe Damm aus Gussbeton staut 31,5 Mil. m3 Wasser in einem 30 km langen See. Der Stausee hätte Überschwemmungen durch Hochwasser verhüten sollen. Jetzt wird er auch als Trinkwasserreservoir sowie als Erholungsgebiet und für die Stromproduktion verwendet.

VRATĚNÍN. Obec s  titulem Vesnice roku České republiky z roku 1996. Historický objekt bývalé přepřažní stanice na trase Praha–Vídeň. Barokní kostel sv. Jakuba Většího.

VRATĚNÍN. The village gained the title The Village of the Year 1996 in the Czech Republic. Historical building of a former horse-changing station on the route Prague–Vienna. Baroque church of St. James the Greater.

VRATĚNÍN. Ortschaft, der 1996 der Titel Gemeinde des Jahres in der Tschechischen Republik verliehen wurde. Sehenswürdigkeiten: die ehemalige Umspannstation der Pferdebahn Prag–Wien, barocke St. Jacob Kirche.

VRBOVEC. Obec s největší plochou vinohradů ve Znojemské vinařské oblasti. Okolo státní silnice jsou sklepní ulice. Farní kostel sv.  Jana Křtitele, který stojí na románských základech, byl naposledy stavebně upravován v 17. a 18. století.

VRBOVEC. A village with the largest area of vineyards in the Znojmo wine-growing region. The streets with wine cellars are found around the main road. The parish church of St. John the Baptist from the 16th century was built on Romanesque foundations.

VRBOVEC. Gemeinde mit der größten Fläche der Weingärten im Znaimer Weinbaugebiet. Entlang der Straße befinden sich die Kellergassen. Die Pfarrkirche des St. Johanns des Täufers, die auf den romanischen Grundmauern steht, wurde zum letzten Mal im 17. und 18. Jh. umgebaut.

ZBLOVICE. První zmínka o obci pochází z roku 1349. Jedná se o tzv. kolonizační vesnici. Kaple Panny Marie Růžencové byla postavena v roce 1927. Zvon byl v roce 1942 zabaven pro válečné účely, občané vybrali peníze a koupili nový. Po válce byl původní nalezen a tak jsou nyní ve zvonici zvony dva.

ZBLOVICE. The first mention of the village comes 1349. It is a so-called colonization village. The chapel of Virgin Mary of Rosary was built in 1927. The bell was confiscated in 1942 for war purposes, local residents collected donations and purchased a new one. The original bell was eventually found after the war and there are now two bells in the belfry.

ZBLOVICE. Die erste Erwähnung des Dorfes stammt aus dem Jahre 1349. Es handelt sich um ein sgn.Besiedlungsdorf. Dir Kapelle Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz wurde im Jahre 1927 erbaut. Die Glocke wurde im Jahre 1942 als eine Kriegswaffe beschlagnahmt, die Bewohner haben eine Spende organisiert und eine neue Glocke gekauft. Nach dem Krieg wurde urprüngliche Glocke gefunden und darum hängen heute beide zusammen im Glockenturm.

ZELLERNDORF. Idylická vinařská obec s nejkrásnější sklepní uličkou Viniční čtvrti (Weinviertlu) – sklepní ulička Öhlberg, a množstvím barokních památníků. Každoročně se zde konají tradiční Dýňové slavnosti.

ZELLERNDORF. An idyllic wine area with the most beautiful wine cellar alley in the Weinviertel region called Öhlberg and numerous Baroque monuments. Every year it hosts the traditional Pumpkin Festival.

ZELLERNDORF. Idyllische Weinbaugemeinde mit der schönsten Kellergasse des Weinviertels – Öhlbergkellergasse, und zahlreichen barocken Gedenksäulen. Jährlich findet hier das Kürbisfest in der„Maulavern-Kellergasse“ statt.

ŽELETICE. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na barokní zámek, ten po živelné pohromě v polovině 19. stol. byl zbourán, na jeho místě jsou hospodářské budovy. Zůstal však zajímavý zámecký park, který byl revitalizován. V obci se nachází kostel sv. Jakuba Většího z poloviny 17. století.

ŽELETICE. A fortress from mid-14th century was converted into a Baroque chateau. After a natural disaster in mid-19th century it was torn down and agricultural facilities were built in its place. An interesting chateau park survived and has been restored. There is the church of St. James the Greater from mid-17th century in the village.

ŽELETICE. Die Feste aus der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde als Barockschloss umgebaut, nach der Naturkatastrophe in der Mitte des 19.Jahrhunderts abgerissen und an der Stelle Hofgebäuden gebaut. Blieb aber ein interessanter Park, der auch revitalisiert wurde. Im Ort befindet sich die Kirche des Hl.Jakob der Grössere aus der Mitte des 17. Jahrhunderts.

ŽEROTICE. Tvrz z poloviny 14. století byla přestavěna na gotický hrad, z kterého vznikl renesanční zámek zbouraný Švédy v roce 1643. Posléze byl obnoven, vyhořel, jeho slávu nyní připomínají již jen zdi a torzo věže. Farní kostel sv. Martina v gotickém slohu byl barokizován.

ŽEROTICE. A fortress from mid-14th century was converted into a Gothic castle, and later into a Renaissance chateau that was demolished by the Swedes in 1643. It was then restored, however burnt down later on, so only walls and fragments of the tower remain. Parish church of St. Martin was built in the Gothic period but had Baroque features added later.

ŽEROTICE. Die Festung aus der Mitte des 14. Jh wurde zur gotischen Burg umgebaut, später als Renaissance- Schloss im Jahre 1643 von den Schweden dem Erdboden gleichgemacht. Er wurde später restauriert, verbrannt, sein Ruhm jetzt erinnert nur ein Fragment der Mauer des Turms. Die Pfarrkirche des Hl. Martins wurde in gotischem Still barokisiert.


Znojemsko

26 28 27 29

24

25 21

22

20 16

17

23

15 18 19

14 9 12 13 8 10 11 7

6 5 4 2 3

30

1

Znojemsko.info 2016 – Inzerenti a partneři / Advertisers and partners / Werbekunden und Partnern 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LAA BOMBA ....................................... Hevlín Excalibur City ........................................Hatě Hotel Savannah.....................................Hatě Freeport Leisure ....................................Hatě Znovín Znojmo .................................... Šatov Hotel Happy Star ..............................Hnanice Hotel Vinice Hnanice ........................Hnanice Penzion Popice ................................... Popice Apartmány-Znojmo-Konice ............... Konice Vinařství Špalek ....................... Nový Šaldorf Restaurace a penzion Blanka ... Nový Šaldorf Penzion Šaldorf........................ Nový Šaldorf Apartmány Machoň ................. Nový Šaldorf Znovín Znojmo, a.s. ................Znojmo, Louka Hotel Prestige ..................... Znojmo, Pražská

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Vinotéka Vínovín ................. Znojmo, Pražská Hotel N ..............................Znojmo, Přímětice Vinařství Hort................................... Dobšice LAHOFER vinařství............................ Dobšice Pohoda – Koupaliště a autokemp .... Únanov Vinařství Lintner ............................Tvořihráz Penzion a vinný sklep Lisovna .......... Žerotice Hotel Weiss ....................................Lechovice HANZEL hotel a vinařství .................Miroslav Royal Garden Apartments ..................Štítary Chatová osada U lesa .................Vranov n. D. Gaudeo Penziony a restaurace ...Vranov n. D. Camping Vranovská pláž ............Vranov n. D. Penzion Přehrada .......................Vranov n. D. Tourismusverein Retz ............................ Retz směr Praha

15

A B C D E F G H I J K L M

Cafe Restaurant Pension Phoenix Cykloklub Kučera Znojmo Hotel Katerina Hotel TGM Hotel U divadla LAHOFER hotel Kavárna U mlsného kocoura Penzion Kaplanka Penzion Morava Pension nad Dyjí Vinárna U kaplana VOC – Vlkova věž Znovín Znojmo, a.s.

Hotel Prestige

Znojmo – centrum města C F M

B

G K H

A

D L

E I

ul. Hakenova

J


Motto: Všechno má svůj čas - Alles mit der Zeit - All in good time

www.windmuehle.at

www.erlebniskeller.at

Vinařské městečko Retz – Weinstadt Retz – Winetown Retz CZ: Retz láká návštěvníky svou slunnou atmosférou připomínající přímořská města. Pohostinnost a  víno jsou tu doma. K  návštěvě vybízí největší historické sklepení vybudované v mořském písku pod celým městem Retz. Oblíbený cíl procházek či výletů na kole je i jediný funkční větrný mlýn v Rakousku – dominanta Retzu a nádherná technická památka. DE: Retz, malerische Stadt im nördlichen Niederösterreich, vermittelt südliches Flair. Entdecken Sie im unterirdischen Labyrinth von Retz den größten historischen Weinkeller Österreichs! Das Wahrzeichen der Weinstadt ist die Retzer Windmühle, die einzige betriebsfähige und ausschließlich mit natürlicher Windkraft betriebene Getreidemühle Österreichs.

WEINSHOP Hauptplatz 30, Retz Vynikající regionální vína za ceny vinařů! Alle Weine zum Abhofverkaufspreis!

EN: Retz attracts visitors with its sunny atmosphere reminding of seaside resorts. Hospitality and wine are abundant here. The biggest historical cellar carved in sea sand below the whole town is one of its main attractions. Another popular destination of walking and cycling trips is the only functional windmill in Austria – a  landmark of Retz and a  stunning technical monument.

}}} INFO 34

Srdečně Vás vítáme ve vinařském kraji Retzer Land! Herzlich willkommen im Retzer Land! Welcome to Retzer Land!


}}} INFO 34

Cyklistika & příroda - Rad & Natur - Biking & Nature

www.noevog.at

www.np-thayatal.at

CZ: Vinice a pole na mírně zvlněných pahorcích, nedotčená příroda, kam se oko podívá. Kulturní památky a domácí dobroty na každém rohu: Retzer Land je přímo stvořen pro cyklistiku! Vlak Reblaus Express – představuje nostalgickou jízdu jako za  starých časů. Na  trase mezi Retzem a  Drosendorfem Vás čeká 10 stanic, které každá zvou k  příjemně strávenému odpoledni. A kromě toho přeshraniční Národní park Thayatal/Podyjí chrání jednu z nejhezčích a druhově nejrozmanitějších údolních oblastí. DE: Weingärten und Felder auf sanft gewellten Hügeln, unberührte Natur, wohin man schaut. Kulturdenkmäler und bodenständige Köstlichkeiten an jeder Ecke: als wäre das Retzer Land erschaffen fürs Radeln! Der Nostalgiezug „Reblaus Express“ verbindet das Retzer Land im Weinviertel mit dem Waldviertel-Wohlviertel. 10 Stationen laden Sie zum Verweilen ebenso ein wie zu beschaulichen Ausflügen per Fahrrad oder zu Fuß. Der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal/Podyjí schützt eine der schönsten und artenreichsten Fluss-Tallandschaften Europas. Schwarzstorch, Smaragdeidechse, Fischotter und die äußerst scheue Wildkatze haben hier ein Refugium gefunden. EN: Vineyards and fields on gently rolling hills and unspoiled nature as far as the eye can see. Cultural monuments and excellent local cuisine at every turn: It is as though the Retzer Land were made purely for cycling! Nostalgia train Reblaus Express rides through countryside like in the old times. Between Retz and Drosendorf there are 10 stops and each of them would make for an afternoon well spent. Cross-border National Park Thayatal preserves one of the prettiest and most diverse valley districts.


Slavnosti – Feste und Veranstaltungen – Festivities 2016 2. – 3. 4. Weintour Weinviertel Vinaři podél Dolnorakouské viniční trasy otevírají své sklepy a zvou k jejich návštěvě a k ochtunání nových vín! / Die Winzer entlang der Weinstraße Weinviertel haben ihre Keller geöffnet, um Ihnen die neuen Weine zu präsentieren! www.weintour.at

26. 5. – 5. 6. Retzský týden vína - Retzer Weinwoche Přehlídka vinařů, ocenění vítězných vín jednotlivých odrůd a volba „vinaře roku“. / Eine Leistungsschau der Winzer der Großlage Retzer Weinberge - Prämierung der Sortensieger und Top-Winzer; Wahl zum „Winzer des Jahres“. www.retzer-weinwoche.at

7. – 24. 7. Festival Retz Vinařské město Retz se stává dějištěm kulturního festivalu, který spojuje literaturu a hudbu. / Verbindung von Literatur und Musik diesseits und jenseits der Grenze. www.festivalretz.at

23. – 25. 9. Vinobraní v Retzu - Weinlesefest Retz Tradiční slavnosti vína, vyvrcholení v neděli vínem z kašny, průvodem a velkolepým ohňostrojem. / Traditionelles Winzerfest, Höhepunkt am Sonntag: Gratisweinbrunnen, Winzerumzug, Riesenfeuerwerk. www.retzer-weinlesefest.at

29. – 30. 10. Dýňové slavnosti - Kürbisfest Originální dýňové postavy, výzdoba a speciality z dýní Vás čekají tento rok v obci Obermarkersdorf a 29.10. v obci Zellerndorf. / Originelle Kürbisskulpturen und Spezialitäten in Obermarkersdorf und am 29.10. in der Maulavern-Kellergasse in Zellerndorf. www.kuerbisfest.at

3. – 4. 12. Advent „nahoře & dole“ Advent „drüber & drunter“ Jedinečná atmosféra a bohatý program; předvánoční nálada, velký průvod čertů! / Einmaliges Ambiente und anspruchsvolles Rahmenprogramm; vorweihnachtliche Stimmung, Perchtenlauf! www.advent-in-retz.at

}}} INFO 34

Za zážitky do vinařského kraje! Genussvolles Verweilen mit Weinerlebnis pur! Experience Enjoyment in Retzer Land!


}}} INFO 33, 69

A

U

R

U

M

Outletové centrum Freeport v Hatích u Znojma má otevřeno každý den od 10 do 21 h. www.freeport.cz.

OV-inz.Znojemsko.info_140x277.indd 1

05.11.15 11:11


}}} INFO 35, 40, 49, 53, 57, 59 vinice vinice vinice

vinaøská obec

vinice

Olbramovice vinaøská obec

Miroslav

vinaøská obec

Hostìradice

Kyjovice

vinaøská obec/mìsto vinaøská obec

vinice

Dobšice vinaøská obec

Dyje

vinice

vinaøská obec

Vrbovec vinaøská obec

Chvalovice

Milovníci romantických procházek, turistiky, kol, degustací vín, zapomenutých koutů přírody, vybraných tuzemských i zahraničních specialit, nebo „jen“ kvalitního ubytování „na úrovni“… Nejen oni jistě ocení nabídku skupiny LAHOFER.

vinaøská obec

vinice

Znojmo

vinice

vinice

Znojemský Hotel LAHOFER a Hotel HANZEL v Miroslavi nabízejí stylové prostory i kuchyni a k tomu také vlastní vinné sklepy. Špičková přívlastková vína tam dodávají Vinařství LAHOFER a Vinařství HANZEL. K výletům a degustacím vín zve vyhlídka na Rajské vinici nedaleko centra Znojma, nebo na hranici s Rakouskem stojící polozapomenutý (o to romantičtější) hrádek Lampelberg. Posedět s přáteli lze ve vinném sklepě LAHOFER Chvalovice. A opravdoví zájemci se v celoročním zážitkovém programu Mějte svoji hlavu mohou stát skutečnými vinaři. vinice

vinaøská obec

vinice vinice

Hrádek

vinice vinařská obec

Dyjákovice

vinice vinice

Degustační stánek a ukázková vinice

Posezení a společenské akce ve vinném sklepě

Degustační stánek, místo pro společenské akce a svatby

Víno zblízka pro každého www.mejtesvojihlavu.cz


}}} INFO 34

}}} INFO 57

}}} INFO 36


}}} INFO 35 Masarykovo nám. 12 669 02 Znojmo GPS: N 48°51.24382‘, E 16°3.04692‘

Cafe Restaurant Pension výborná kuchyně snídaně, obědy, večeře akce na objednávku letní a zimní terasa salónek s krbem pension s parkovacím místem

www.cafe-phoenix.cz

tel.: 515 220 822

Provozní doba: Po–Čt 08.00–23.00 Pá 08.00–01.00 So 11.00–24.00 Ne 11.00–22.00 Kuchyně do 22.00, Pá do 23.00

penzion rezervace tel.: 603 824 115 (8.00–20.00 hod.) }}} INFO 35, 50

Bezručova 7, 669 02 Znojmo

Phoenix

}}} INFO 34, 49, 55

Tel: +420 515 331 222 | E-mail: info@HotelTGM.cz | www.hoteltgm.cz Facebook: facebook.com/HotelTGM | Skype: info@HotelTGM.cz

UBYTOVÁNÍ V CENTRU ZNOJMA 25 pokojů (50 lůžek) | domácí kuchyně konferenční prostory | firemní akce

K AVÁ R NA

ČOKOLÁDA  KÁVA  ČAJE DEZERTY  SPECIALITY Velká Mikulášská | 669 02 Znojmo tel.: +420 606 435 355 | e-mail: info@mlsnykocour.com

www.mlsnykocour.com

}}} INFO 56

www.udivadlahotel.cz | tel.: +420 515 224 516


}}} INFO 47, 68

KOUPALIŠTĚ A AUTOKEMP V ÚNANOVĚ

POHODA

KOUPALIŠTĚ

Plavecký bazén, rekreační bazén, tobogán, skluzavka, vodní jeskyně, masážní lůžka, divoký kanál a další vodní atrakce. Plážový volejbal, tenisové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem, další sportovní aktivity, dětská hřiště.

AUTOKEMP

22 stání pro karavany včetně elektrických přípojek, sociální zařízení a kuchyně, možnost využití sportovních zařízení koupaliště.

OUTDOOR SWIMMING POOL

Swimming pool, relaxation pool, helter-skelter, slippery dip, water cave, massage beds, wild canal and other water attractions. Beach volleyball, tennis courts and multi-purpose playground with artificial surface, other sporting activities and children’s playground.

CAR-CAMPING

22 places for caravans including electrical hook-ups, amenities and kitchen, possibility to use sporting facilities of the public outdoor swimming pool.

tel.: koupaliště +420 515 265 649, autokemp +420 605 343 731 e-mail: info@obecunanov.cz, www.obecunanov.cz

}}} INFO 35, 49

Areál se nachází 5 km od města Znojma • The complex is 5 km from Znojmo Těšíme se na Vaši návštěvu • Looking forward to your visit

www.hoteln.cz

Ubytování v okrajové časti Znojma. Hotel N se specializuje na firemní akce, svatby, oslavy, catering, outdoorové programy, degustace vín v Křížovém sklepě, vinařské a další zábavné programy, školení či kongresy. Nabízíme i relaxační a romantické víkendy. Kapacita hotelu 70 lůžek s možností přistýlek. Naším partnerem v osobní přepravě je City Taxi.

}}} INFO 45

Přímětice 62, 669 04 Znojmo, tel.: +420 515 228 164, fax: +420 515 228 165 e-mail: recepce@hoteln.cz, e-mail: manager@hoteln.cz

Penzion Přehrada ** rekreační zařízení v Národním parku Podyjí Rekreační zařízení Penzion Přehrada nabízí ubytování v krásném, klidném a romantickém prostředí Vranova nad Dyjí, v těsné blízkosti zdejší přehrady a pláže. Od samotné hráze přehrady je areál vzdálen cca 300 m a od pláže necelých 10 minut běžnou chůzí. Své osobité kouzlo Penzionu Přehrada dodává i okolní rozmanitá příroda Národního parku Podyjí, skýtající netušené možnosti k využití vašeho volného času. 10 bungalovů se sociálním zařízením, kuchyňským koutem. Společenská místnost, půjčovna sportovních potřeb, bazén. Havlíčkovo nábřeží • Vranov nad Dyjí • tel: 737 728 917, 731 947 517 • e-mail: recepce@penzionprehrada.cz • www.penzionprehrada.cz


}}} INFO 48

}}} INFO 45, 54

}}} INFO 48


}}} INFO 41, 53

Pension a restaurace BLANKA Nový Šaldorf 164, Znojmo 67181 tel.: 515 227 935 | mobil: 606 790 070 www.pension-blanka.cz

}}} INFO 41, 60

}}} INFO 41

připojení na WiFi klimatizace v restauraci i na pokojích v pensionu

kvalitní ubytování • kapacita 19 lůžek

Nový Šaldorf, Znojmo • www.penzionsaldorf.cz tel.: +420 724 815 507

}}} INFO 60

VINAŘSTVÍ ROKU 2014 V KATEGORII MALÁ VINAŘSTVÍ

PRODEJ VÍNA, OCHUTNÁVKY A POSEZENÍ

VINAŘSTVÍ ŠPALEK

NOVÝ ŠALDORF rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích (na Kraví hoře) a to výhradně v BIO režimu

671 81 Nový Šaldorf 104/S a 103/S • spalek@saler.cz • www.saler.cz Tel.: 515 243 802, 606 647 811 (Marek Špalek), 723 388 882 (Petr Ilgner) Otevřeno: a) vinařství: Po–Pá 8.00–14.00 (nebo po předchozí domluvě) b) degustační sklep: květen–září: Pá+So: 17.00–22.00 (nebo po předchozí domluvě). SPECIALITY: EDELSPITZ, SUR LIE, VÍNO ŠALER, BARRIQUE, ŠALDORFSKÝ KRAVÁK.


}}} INFO 43

Jižní Morava – Vranovská přehrada 6 apartmánů – kuchyňky, soc. zařízení, sprcha, TV SAT, WIFI, infrasauna, grily, ohniště, vyhřívaný bazén, velká okrasná zahrada

otevřeno duben až říjen 671 02 Štítary 219

HOTEL WEISS 671 63 Lechovice 56, okr. Znojmo Recepce hotelu: +420 602 222 360 Majitelka: +420 728 250 291

Hotel Roku

2012

Regional winner

www.hotelweiss.cz

}}} INFO 40, 53, 59

tel.+420 602 587 658, info@royalgardenap.cz, www.royalgardenap.cz

e-mail: weisshotel@gmail.com

}}} INFO 35

Vinařský hotel rodinného typu v klidném prostředí na hlavní trase Brno-Znojmo-Vídeň. Nabízí příjemné ubytování, gastronomické speciality, víkendové „Kurzy vinných vědomostí“, řízené degustace různých vinařství, kurzy Etikety s panem Ladislavem Špačkem, sabrage sektů, firemní i rodinné oslavy.

Kontakt: Pension Nad Dyjí Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo E-mail: info@pension-naddyji.cz rezervace@pension-naddyji.cz telefon: +420 739 671 107 +420 728 881 920 www.pension-naddyji.cz

}}} INFO 36

Pension Nad Dyjí se nachází v klidné části města Znojma nad malebnou řekou Dyjí, vzdálený cca 5 minut chůze od historického centra města. Penzion nabízí ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s WC, koupelnou vybavenou sprchovým koutem a ledničkou. Ve všech pokojích je možné využít přípojku na internet. V areálu je zajištěno i parkování automobilů a úschova kol.

N·ö penzion je ide·lnÌm mÌstem pro firemnÌ ubytov·nÌ, rodinnou dovolenou, ökolnÌ z·jezd, Ëi podnikovÈ ökolenÌ. Celkov· kapacita je 82 l˘ûek.


}}} INFO 33, 57, 65

Den Vína, fOlKlORu a gaStROnOmie

8. května 2016, Znojmo, Horní náměstí, 10.00–20.00 hod. Ochutnejte nově certifikovaná vína VOC Znojmo odrůd Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Festival vína VOC Znojmo, jehož pr vní roční k se konal v  roce 20 09, navazuje na  tradici znojemského spojování kultury s  vínem. V  rámci festivalu se každoročně představí nově cer tif ikovaná vína VOC Znojmo. Stejně jako v minulých letech, bude i  letos připravena ochutnávka všech vín VOC Znojmo. Jedinečnou atmosféru doplní živá hudba a tanec. Malá ochutnávka z programu: Dyjavánek, Docuku, Jitka Šuranská či František Segrado. A na tzv. odrůdových ulicích se můžete opět těšit na cimbálovou muziku.

Těšíme se na vaši návštěvu ve Znojmě. S podporou

Festival vína VOC Znojmo se koná pod záštitou ministra zemědělství

www.vocznojmo.cz • www.hudbaznojmo.cz

Znojemskem s Vinobusem

www.vocznojmo.cz/vinobus VOC Znojmo

15 zastávek | 66 kilometrů | 19 vinařství Krásy Znojma a přilehlých obcí, výhled na  vinice, ochutnávky vín – a spousta dalšího. Díky Vinobusu VOC Znojmo budete moci jednoduše zavítat ze samotného centra Znojma do různých sklepů a vinařství na Znojemsku, aniž byste museli řešit, jak se dopravíte tam i zpět. Můžete si prohlédnout krásné vinice, pokochat se přírodou Národního parku Podyjí, navštívit Loucký klášter či podniknout spoustu dalších zajímavých věcí v blízkosti zastávek Vinobusu. Nosič na kola je samozřejmostí.


}}} INFO 46, 62 }}} INFO 58

Po-Pá: 9:00–11:30, 12:00–17:30; So: 10:00–18:00 od 1. 7. do 31. 8. Po-Pá: 10:00–19:00 • degustace 1 – 6 vzorků vín dle vlastního výběru • ve sklípku je 10 míst k sezení, maximální počet je 50 osob na stání • prodej vín za sklepní ceny • při nákupu vín degustace 3 vzorků zdarma • projekce filmů o Znojemsku, VOC Znojmo a VINO HORT • pro děti připraveny vinařské hry a omalovánky „Malí vinaři“

}}} INFO 61

VINO HORT s.r.o., sklep: Dobšice č. 89, mobil: 602 149 445, e-mail: info@vinohort.cz, www.vinohort.cz

 Řízené degustace vín ze Znojemské vinařské podoblasti i v anglickém jazyce  Odborný výklad o vinohradnictví a vinařství pro začátečníky i pokročilé  Návštěva vinice s výkladem o „životě a ročním cyklu révy vinné“  Zážitkové pobyty  Ubytování pro menší skupiny  Návštěva nejznámějších, největších a nejstarších viničních tratí Znojma  Cyklotrasy i s průvodcem na okrese Znojmo Tvořihráz, okres Znojmo,

Ing. Tomáš Lintner, tel.: 606 611 491, tomlintner@email.cz Martina Lintnerová, DiS., tel.: 724 199 241, mmm-564@seznam.cz

www.linvin.cz


}}} INFO 39, 52, 58, 70 }}} INFO 42

Zveme Vás do nového luxusního hotelu s restaurací a letní terasou s nádherným výhledem na  hnanické vinice. Výjimečná poloha tohoto areálu je příslibem, že  se stane atraktivním turistickým vinařským centrem v  samém srdci Národního parku Podyjí. Ubytovací kapacita hotelu je 48 míst. Zážitkovou gastronomii nabídne špičková kuchyně restaurace Vyhlídka. Uvnitř areálu jsou k  dispozici tři samostatné konferenční prostory s možností pořádání svateb, večírků, školení a jiných akcí. Součástí okolí vhodného pro relaxaci je i přírodní jezírko. U hotelu je pro hotelové hosty i příchozí Wellness centrum s vnitřním bazénem, vířivkou, saunami, párou, vinnými lázněmi a prostory pro masáže, pedikúru a kosmetiku. Ve vinařském areálu najdete půjčovnu kol, tenisový kurt, kurt na beach volejbal, pétanque a dětské hřiště. Těšíme se na vaši návštěvu

www.penzionpopice.cz Popice 11, 669 02 Znojmo Tel. +420 603 268 149, +420 732 123 482 e-mail: info@penzionpopice.cz

Ubytování v blízkosti Znojma a Národního parku Podyjí. Prostorné pokoje, společenská místnost s kuchyňkou, půjčovna kol, dětské hřiště, vinný sklípek s možností řízených degustací a prodejem vlastních vín.

}}} INFO 40

GPS poloha: 48°49‘27.161“ N 16°0‘58.706“ E

Penzion s vinným sklepem v Konicích v Národním parku Podyjí a blízkosti cyklostezek Apartmány s vlastní kuchyňkou a koupelnou, WIFI, úschova kol, posezení u grilu Výklad sommeliera o vinařství, firemní akce Konice 19 | Znojmo-Konice | +420 604 202 442 e-mail: alesrepka@gmail.com | www.apartmany-znojmo-konice.eu


}}} INFO 51, 69


}}} INFO 39, 52, 67

Hotel HAPPY STAR

27 pokojů (54 lůžek) | domácí kuchyně | wellnesscentrum s bazénem konferenční prostory zdarma | svatby od A - Ž Hra na degustátory | cykloturistika v NP Podyjí

}}} INFO 38, 52

TEL.: +420 515 210 300 HNANICE 111 669 02 ZNOJMO WWW.HOTELHAPPYSTAR.CZ

Zázitky v kazdém smyslu. EinErlebnis für alle Sinne. • • • • • •

70 dvoulůžkových pokojů a 6 apartmá Konferenční sály až pro 250 osob Jedinečná gastronomie Ajurvédské masáže a wellness centrum Výhodné balíčky Animační programy pro rodiny s dětmi

Hot Savannah****deluxe Hotel beii der Excalibur City, Hate 198 be 669 6 69 02 Znojmo, Tschechien Tel.: +420 515 284 08 084 E-Mail: hotel@hotel-savannah.com E-M otel@hotel-savannah.com

• • • • • •

70 Doppelzimmer und 6 Suiten Konferenzräume für bis zu 250 Personen Kulinarische Köstlichkeiten Ayurveda Spa & Wellnessbereich Packages Anima�onsprogramm für Kinder

www.hotel-savannah.com www.hotelsavannah.com


}}} INFO 35, 50, 56, 57 }}} INFO 38, 51 D-HotelPrestige-Advertisement-ZnojemskoInfo-1-140x277-v05.indd 1

19.12.14 10:51


Vinařský TURISTICKÝ

3 Ochutnávkový stánek na vinici Šobes

3 Loucký klášter ve Znojmě...

...s prodejnou našich vín 2

PROGRAM

Za značkou ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. se neskrývají jen lahodná a voňavá vína, ověnčená řadou prestižních tuzemských a mezinárodních cen, ale rovněž atraktivní Vinařský turistický program. Právě díky němu se již řadu let tisíce zájemců seznamují nejen s vínem a všemi jeho půvaby, ale také s malebnými a magickými místy, kde se znovínská vína rodí a zrají. Na cestu po vinařských zajímavostech a raritách se může vydat každý, kdo zavítá na Znojemsko, ať už v rámci individuální či hromadné turistiky, na kole, pěšky, s holemi na walking, o víkendu či ve všední den. Vinařský turistický program bývá navíc každoročně obohacen o další zajímavosti. Nezbývá než popřát šťastnou cestu a na shledanou na Znojemsku.


Znojemsko.Info 2016