__MAIN_TEXT__

Page 1• • • •


• • •

• •


• • • • • • • • •


2019 BATEN

â‚Ź

Donaties en giften

4.029.035

Ontvangen hulpgoederen

2.200.000

Ontvangen rente Som van de baten

1.000 6.230.035

LASTEN Bestedingen aan de doelstellingen Directe hulpverlening

2.197.550

Verzonden hulpgoederen

2.200.000

Totaal eigen bestedingen

4.397.550

Uitvoeringskosten programma's

432.140

Kosten voorlichting

296.354

Werving baten: Kosten eigen fondsenwerving

934.464

Kosten van beheer en administratie

163.162

Som van de lasten

Exploitatieoverschot

6.223.670 6.365


€ €


ACTIVA

31-12-2018 €

31-12-2017 €

Vaste activa Materiële vaste activa

227.782

246.892 227.782

246.892

Vlottende activa Voorraden

8.581

69.740

Vorderingen en overlopende activa

260.185

244.200

Liquide middelen

418.994

585.001

PASSIVA €

687.760

898.941

915.542

1.145.833

31-12-2018

31-12-2017

Eigen vermogen Continuïteitsreserve

250.000

250.000

Reserve financiering activa

227.782

246.892

Bestemmingsreserve

195.997

379.576 673.779

876.468

Bestemmingsfondsen

30.323

24.000

Voorzieningen

26.129

24.129

Langlopende schulden

30.641

41.541

154.669

179.695

915.542

1.145.833

Kortlopende schulden en overlopende passiva


Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Baten van particulieren

5.022.274

4.615.406

4.590.013

Baten van bedrijven

1.072.114

1.125.000

854.202

141.619

76.000

197.119

6.236.007

5.816.406

5.641.334

118.639

140.000

124.118

6.354.646

5.956.406

5.765.452

5.124.629

4.436.920

4.322.633

330.274

386.855

257.435

5.454.903

4.823.775

4.580.068

Wervingskosten

936.091

981.245

956.706

Kosten van beheer en administratie

160.044

149.500

142.173

6.551.037

5.954.519

5.678.947

-196.391

1.887

86.505

1.000

164

-196.367

2.887

86.669

0

0

0

-19.111

21.230

21.230

6.323

0

24.000

-183.579

-18.343

41.439

-196.367

2.887

86.669

BATEN

Baten van andere organisaties zonder winststreven Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de levering (Omzet ex BTW) Som van de baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Programma's Voorlichting

Som van de lasten Saldo voor financiële baten en lasten Saldo financiële baten en lasten Saldo van baten en lasten

24

Bestemming saldo van baten en lasten: Toevoeging/onttrekking aan: Continuiteitsreserve Reserve financiering activa Bestemmingsfonds Bestemmingsreserve

Bij het interpreteren van de term 'resultaat' (of 'winst' of 'verlies') moet bij een fondsenwervende organisatie goed in ogenschouw worden genomen, wat de systematiek is achter de resultaatbepaling. Indien in een jaar inkomsten worden ontvangen, dan worden die tot het resultaat gerekend, ook indien deze inkomsten in dat jaar nog niet zijn uitgegeven aan het project waarvoor de inkomsten zijn ontvangen. De uitgaven van deze inkomsten aan het project waarvoor ze zijn ontvangen, worden tot de kosten gerekend in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden besteed. Daardoor vinden bij dit soort organisaties grote fluctuaties plaats in het 'resultaat' en kan het fluctueren in een overschot naar een tekort. De termen zoals 'winst', 'verlies', 'overschot', 'tekort' en 'resultaat' moeten dus met de nodige terughoudendheid worden gehanteerd in een fondsenwervende hulporganisatie.


2017 â‚Ź

â‚Ź

Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat

-196.367

86.669

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

30.421

26.865

2.000

2.000 32.421

28.865

Verandering in werkkapitaal: Vorderingen en voorraden Kortlopende schulden

45.174

-15.620

-25.026

-37.430

Kasstroom uit operationele activiteiten

20.147

-53.050

52.568

-24.185

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiĂŤle vaste activa

-11.311

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-48.095 -11.311

-48.095

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Afname langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toename geldmiddelen

-10.900

39.869 -10.900

39.869

-166.010

54.258

585.004

530.746

-166.010

54.258

418.995

585.004

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december


€


Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Vervoermiddelen

Inventaris

Totaal

178.098

12.670

56.124

246.892

Bij: investeringen

6.374

4.937

0

11.311

Af: afschrijvingen

18.376

4.210

7.835

30.421

Af: bijzondere waardeverminderingen

0

0

0

0

Af: terugname geheel afgeschreven activa

0

0

0

0

Af: desinvesteringen

0

0

0

0

Boekwaarde per 31 december 2018

166.096

13.397

48.289

227.782

Aanschafwaarde

809.223

290.982

83.591

1.183.796

0

0

0

0

643.127

277.585

35.302

956.014

2,86 -10 %

20-33,3%

16,7%

2,86 - 33,3%

Boekwaarde per 1 januari 2018

Cumulatieve herwaarderingen Cumulatieve afschrijvingen Afschrijvingspercentages

De materiële activa wordt per balansdatum volledig gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering. De WOZ-waarde (met waardepeildatum 01-01-2017) van de per 31 december 2018 aanwezige bedrijfsgebouwen en –terreinen bedraagt in totaal € 698.000.

Vlottende activa Voorraden Deze post is als volgt te specificeren: 31-12-2018

31-12-2017

6.203

7.262

Hulpgoederen, verkregen om niet

2.378

62.478

Saldo per 31 december

8.581

69.740

Bestemd voor de bedrijfsvoering: Enveloppen en andere ZoG drukwerken Bestemd voor doelstelling:


Vorderingen en overlopende activa Deze post is als volgt te specificeren: 31-12-2018

31-12-2017

231.659

224.260

9.186

17.181

70

70

19.270

2.689

260.185

244.200

31-12-2018

31-12-2017

Rekening-courant saldi banken

166.685

328.999

Spaarrekening

250.000

250.000

2.309

6.002

418.994

585.001

Nalatenschappen Debiteuren Borgstellingen Overige vorderingen en overlopende activa

Saldo per 31 december 2018 Liquide middelen Deze post is als volgt te specificeren:

Kas Saldo per 31 december 2018

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en worden in het komende jaar overgemaakt aan Mission Without Borders International.


Eigen vermogen Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve kan als volgt worden weergegeven: Continuïteitsreserve € Stand per 1 januari 2018

250.000

Bij: Dotatie tlv overige reserves

0

Af:

0

Vrijval:

0

Saldo per 31 december 2018

250.000

De omvang is beduidend lager dan de maximale norm van Goede Doelen Nederland (1,5 keer de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie), wat zou betekenen dat Zending over Grenzen ca. € 1.3 miljoen aan reserve moet houden. We vinden deze norm erg ruim en wil zorgen dat er door lagere, maar ook verantwoorde reserve, eerder gelden aan projecten worden besteed. Bestemmingsreserve financiering Materiële Vaste Activa Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven: Reserve financiering activa bedrijfsvoering € Stand per 1 januari 2018

246.893

Mutatie:

-19.111

Saldo per 31 december 2018

227.782

Dit bedrag betreft de reserve ter grootte van de geïnvesteerde gelden in Materiële Vaste Activa die met eigen middelen zijn gefinancierd. Bestemmingsreserve

Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven: Bestemmingsreserve € Stand per 1 januari 2018 Mutatie: Saldo per 31 december 2018

379.576 -183.579 195.997

Dit betreft geld wat bovenop de begroting is ontvangen en nog niet is overgemaakt aan MWBI. Ingaande 2018 en doorgaande in 2019 wordt vanuit de bestemmingsreserve geld overgemaakt aan MWBI. In overeenstemming met bestuursbesluit en statuten is deze reserve voor bestemd voor MWBI. Tevens fungeert deze reserve als liquiditeitsbuffer.


Bestemmingsfondsen Het verloop van de bestemmingsfondsen kan als volgt worden weergegeven: Totaal € Stand per 1 januari 2018

24.000

Bij: Ontvangen bestemde baten en goederen

2.556.916 -2.550.593

Af: Getransfereerde bestemde baten en goederen naar MWBI

30.323

Saldo per 31 december 2018

Voorzieningen Overige voorzieningen Het verloop van de post overige voorziening is als volgt: Groot onderhoud

€ Boekwaarde per 1 januari 2018

24.129

Dotaties

2.000 0

Vrijval

26.129

Saldo per 31 december 2018 Toelichting: De post voorziening betreft groot onderhoud van het pand.

Langlopende schulden Leaseverplichting

Stand per

Lening o/g

Aflossingsverplichting Langlopend deel per

Stand per

Aflossingsverplichting

Langlopend deel per

31-12-2018

2019

31-12-2018

31-12-2017

31-12-2018

2019

31-12-2018

31-12-2017

41.787

12.250

29.537

39.869

2.484

1.380

1.104

1.672

41.787

12.250

29.537

39.869

2.484

1.380

1.104

1.672

Leaseverplichting: In 2017 is een nieuwe vrachtauto aangeschaft, waarvoor een financiële leaseovereenkomst is afgesloten (t/m 2022). Het rentepercentage is 4,0% per jaar. Leningen: Zending over Grenzen heeft een aantal leningen verkregen. Deze leningen zullen in 5 jaarlijkse termijnen vrijvallen, of zoveel eerder bij overlijden van de uitlener. Over de leningen wordt geen rente berekend. Ook zijn er geen aflossingsverplichtingen en zekerheden overeengekomen.


Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2018

31-12-2017

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

43.137

47.280

Salaris, vakantiegeld en -dagen en/of pensioen

40.936

41.597

Aflossingsverplichtingen

13.630

15.060

Belastingen en premies sociale verzekeringen

22.109

27.458

Overige schulden en overlopende passiva

34.857

48.300

154.669

179.695

Saldo per 31 december 2018

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurcontract Ultimo boekjaar loopt een huurcontract voor de huur van een kopieerapparaat. De uit dit contract voortvloeiende verplichtingen bedragen: binnen 1 jaar € 672 maar binnen 5 jaar € 3.248. Erfpacht De grond waarop Zending over Grenzen het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd heeft, is eigendom van de gemeente Almere. De erfpachtcanon bedraagt € 4.583 per jaar.


Baten Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

48.187

60.000

40.874

Nalatenschappen, ongeoormerkt

314.145

400.000

426.156

Sponsorschappen

794.968

825.364

816.320

91.832

80.000

100.093

Overige donaties/giften geoormerkt

1.500.883

1.427.385

1.320.964

Overige donaties/giften ongeoormerkt

1.006.929

822.657

919.284

1.265.330

1.000.000

966.322

5.022.274

4.615.406

4.590.013

Sponsorschappen

4.115

0

2.689

Voedselpakketten actie

6.383

0

12.500

0

125.000

56.314

1.061.616

1.000.000

782.699

1.072.114

1.125.000

854.202

104.225

76.000

123.764

37.394

0

73.355

141.619

76.000

197.119

118.639

140.000

124.118

6.354.646

5.956.406

5.765.452

Particulieren Giften Self-suffiency projecten

Kerstpakketten

Goederen, ongeoormerkt Bedrijven Giften

Overige donaties/giften ongeoormerkt Goederen, ongeoormerkt

Baten van andere organisaties zonder winststreven EO-Metterdaad Overige donaties/giften ongeoormerkt Baten als tegenprestatie voor de levering Omzet excl. BTW

Som van de baten

De totale baten zijn in 2018 € 398.240 hoger dan gebudgetteerd en € 589.194 hoger dan in 2017. Beide verschillen hebben we met name te danken aan het feit dat we meer goederen hebben ontvangen. Daarnaast hebben we meer giften ontvangen op onze maandelijkse mailingen.


Lasten

Bestedingen aan de doelstelling Programma's Voorlichting

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

5.124.629

4.436.920

4.322.633

330.274

386.855

257.435

5.454.903

4.823.775

4.580.068

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

%

%

%

86

81

79

Kengetallen

Totale bestedingen aan de doelstelling in % van de totale baten

Voor een toelichting van de verdeling van de uitvoeringskosten met betrekking tot de diverse hierna gepresenteerde doelstellingen verwijzen wij u naar de ‘Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming’.

Programma's Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Verzonden hulpgoederen

2.387.046

2.014.270

1.730.401

Directe hulpverlening

2.371.620

2.098.050

2.201.414

4.758.666

4.112.320

3.931.815

55.061

19.290

25.898

55.061

19.290

25.898

4.813.727

4.131.610

3.957.713

310.902

305.310

364.920

5.124.629

4.436.920

4.322.633

Afdrachten

Directe wervingskosten Transportkosten - inzameling goederen

Totaal eigen bestedingen Uitvoeringskosten programma's Totaal besteed aan Programma's

De verzonden hulpgoederen zijn via de verbonden partij Mission Without Borders International naar landen in Oost-Europa verzonden. De geldelijke afdrachten Directe Hulpverlening zijn aan Mission Without Borders International gedaan. Mission Without Borders International draagt zorg voor de uitvoering van de projecten in Oost-Europa.


Voorlichting Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Advertenties

42.109

88.240

15.013

Portikosten

22.265

25.092

16.037

2.048

2.050

4.265

Inhuur telemarketing

42.312

61.800

69.350

Promotiekosten

14.272

3.150

5.339

Totaal eigen bestedingen

123.006

180.332

110.004

Uitvoeringskosten

207.268

206.523

147.431

Totaal besteed aan Voorlichting

330.274

386.855

257.435

Kosten werving baten

936.091

981.245

956.706

Werving Baten

936.091

981.245

956.706

Publicaties

Drukwerk

Totaal Werving baten

Voor een toelichting van de verdeling van de in de ‘Werving baten’ verantwoorde uitvoeringskosten verwijzen wij u naar ‘Specificatie en verdeling van lasten naar bestemming’.

Kosten werving baten Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

598.705

592.625

600.753

2.198

900

1.650

54.988

74.250

47.696

Totaal eigen bestedingen

655.891

667.775

650.099

Uitvoeringskosten eigen fondsenwerving

280.200

313.470

306.607

936.091

981.245

956.706

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

%

%

%

15

17

17

Advertenties Drukwerk Bankkosten

Kengetallen

Totale kosten werving baten als % van de totale geworven baten.


Kosten van beheer en administratie Deze post is als volgt te specificeren:

Uitvoeringskosten beheer en administratie

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

160.044

149.500

142.173

160.044

149.500

142.173

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

%

%

%

2

3

3

Kengetallen

Totale bestedingen beheer en administratie als % van de totale lasten. Bezoldigingen en financiële relaties bestuurders en toezichthouders Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders.

2018

2017

2016

2015

6.354.670

5.765.616

5.481.093

7.753.814

Doelbestedingspercentage van de baten

86%

79%

80%

77%

Doelbestedingspercentage van de lasten

83%

81%

80%

86%

Bestedingspercentage wervingskosten t.o.v. geworven baten

15%

17%

17%

11%

2%

3%

3%

3%

Totale baten

Bestedingspercentage kosten beheer en administratie


Personeelskosten Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

â‚Ź

â‚Ź

â‚Ź

Salarissen

569.541

579.282

579.955

Sociale lasten

169.957

183.779

155.733

56.798

50.348

56.008

796.296

813.409

791.696

569.541

579.282

579.955

569.541

579.282

579.955

Overige personeelskosten Salarissen Salarissen

Bezoldiging directie Naam Functie

Peter van der Bijl directeur

Dienstverband

Aard Uren Parttime percentage Periode

onbepaalde tijd 39 100% 1-1/31-12

Bezoldiging Brutoloon/salaris

85.330

Vakantiegeld

6.752

Jubileumuitkering

1.611

Eenmalige uitkering Uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen Totaal jaarinkomen Belastbare vergoedingen

450 3.222 97.365 3.991

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

14.228

Totaal overige vergoedingen en lasten

18.219

Totaal directie bezoldiging 2018

115.584

Totaal directie bezoldiging 2017

122.387


Bij Stichting Zending over Grenzen waren in 2018 16 (2017: 16) werknemers in dienst, verdeeld over de volgende afdelingen (in fte's): Realisatie

Realisatie

2018

2017

fte

fte

Directie en beleid

1,0

1,0

Administratie en secretariaat

1,4

1,4

Programma's

2,5

2,4

Voorlichting

1,7

1,6

Fondsenwerving

3,4

3,4

Hulpgoederen

2,5

2,4

12,4

12,3

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Premie sociale verzekeringen

94.691

107.471

83.640

Pensioenpremie

75.266

76.308

72.092

169.957

183.779

155.733

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Reis- en verblijfskosten

23.012

21.420

21.185

Ziektekostenverzekering

16.934

19.380

17.032

Cursuskosten

11.532

6.108

7.753

5.320

3.440

10.038

56.798

50.348

56.008

Sociale lasten

Overige personeelskosten

Diversen


Afschrijvingen Deze post is als volgt te specificeren: Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

30.421

31.066

28.627

30.421

31.066

28.627

Realisatie

Begroting

Realisatie

2018

2018

2017

Onderhoudskosten

23.445

25.293

22.900

Gas/water/licht kosten

20.229

12.057

21.013

Bedrijfsmiddelen

Huisvestingskosten Deze post is als volgt te specificeren:

Huur materiaal

2.503

6.806

7.382

10.637

7.620

4.205

7.340

4.653

4.583

64.154

56.429

60.084

Realisatie

Begroot

Realisatie

2018

2018

2017

18.158

10.450

16.811

4.848

4.926

4.216

Accountantskosten

17.117

17.000

24.578

Verzekeringskosten

10.391

12.296

9.506

Contributiekosten

13.814

13.794

13.774

5.722

5.357

5.549

-2.507

10.075

6.290

67.543

73.898

80.724

Klein materiaal kosten Huur gebouwen

Kantoor en algemene kosten Deze post is als volgt te specificeren:

Kosten administratieve dienstverlening Bankkosten

Telefoonkosten Auto-reis-/verblijf


Bestemming

Lasten

Werving baten

Besteed aan doelstelling

Programma's

Beheer en Administratie

Totaal

Voorlichting Realisatie 2018

Begroting 2018

Realisatie 2017

4.758.666

-

-

-

4.758.666

4.112.320

3.931.815

55.061

-

-

-

55.061

19.290

25.898

-

123.006

655.891

-

778.897

848.107

760.103

262.355

174.903

241.892

117.146

796.296

813.409

791.696

Huisvestingskosten

23.250

15.500

16.294

9.110

64.154

56.429

60.084

Kantoor- en algemene kosten

14.894

9.929

13.496

29.224

67.543

73.898

80.724

Afschrijving

10.404

6.936

8.518

4.563

30.421

31.066

28.627

5.124.629

330.274

936.091

160.044

6.551.037

5.954.519

5.678.947

Afdrachten aan verbonden organisaties

Aankopen en verwervingen Communicatiekosten Personeelskosten

Totaal lasten

De uitvoeringskosten worden zoveel als mogelijk toegerekend aan de activiteit waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Indien de personele inzet hiervoor een basis vormt, worden de uitvoeringskosten naar rato van het aantal FTE's aan de activiteiten toegerekend.


CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Zending over Grenzen Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 Ons oordeel Wij hebben de in dit verslag op pagina 29 tot en met pagina 45 opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Zending over Grenzen te Almere gecontroleerd. Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Zending over Grenzen per 31 december 2018 en van het saldo van baten en lasten over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. De jaarrekening bestaat uit: 1. de balans per 31 december 2018 (met een balanstotaal van € 915.542); 2. de staat van baten en lasten over 2018 (met een saldo van baten en lasten van € 196.367 negatief); en 3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen van financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zending over Grenzen zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden Wij vestigen de aandacht op het feit dat conform artikel 2 van de statuten als steun aan gerelateerde Mission Without Borders onderdelen in 2018 € 4.758.666 (in 2017: € 3.931.815) is verantwoord. Zoals is toegelicht op pagina 39 van de jaarrekening vindt de besteding van deze gelden plaats door Mission Without Borders International en andere Mission Without Borders-vestigingen. Deze situatie doet geen afbreuk aan ons oordeel.


Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: -

inhoud; het bestuursverslag (pagina 3 tot en met pagina 26); begroting voor 2019; verbonden partijen en overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring. Was getekend te Amersfoort, 20 maart 2019. WITh accountants B.V. Drs. J. Snoei RA


Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Zending over Grenzen In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit: -

-

-

-

-

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


Profile for Zending over Grenzen

Jaarverslag 2018  

Lees wat met uw hulp allemaal is gedaan voor de meest kwetsbaren in Oost-Europa. De goedgekeurde jaarcijfers vindt u er ook in.

Jaarverslag 2018  

Lees wat met uw hulp allemaal is gedaan voor de meest kwetsbaren in Oost-Europa. De goedgekeurde jaarcijfers vindt u er ook in.

Advertisement