Page 1

SDB&ZSFS

2012/2013

Prazniki

Izleti

Šport

Urnik

Ekskurzije

Kultura

Prosti čas

Profesorji

Razstave

Dejavnosti

Vzgoja

OIV

Jeziki

Izmenjave

Naloge

Vodnik

Preblisk

eza Boska #

# Gimnazija Želimlje # Dom Jan


Zavod sv. Frančiška Saleškega

Tel.: H. C. 01/470 21 00 ⁞ faks: 01/470 21 09

Peter Polc, direktor

Tel.: 01/470 21 04 ⁞ peter.polc@zelimlje.si Janez Drnovšek, namestnik direktorja Tel.: 01/470 21 03 ⁞ janez.drnovsek@zelimlje.si

Gimnazija Želimlje Peter Polc, ravnatelj

Tel.: 01/470 21 04 ⁞ peter.polc@zelimlje.si

Dom Janeza Boska Peter Končan, ravnatelj

Tel.: 01/470 21 16 ⁞ peter.koncan@zelimlje.si

Majcnov dom Klemen Balažič, ravnatelj

Tel.: 01/470 21 22 ⁞ kbalazic@gmail.com

Anton Košir, predsednik Sveta Zavoda sv. Frančiška Saleškega Tel.: 01/420 25 54 ⁞ anton.kosir@salve.si Kajetana Simčič, računovodkinja Tel.: 01/470 21 17 ⁞ racunovodstvo@zelimlje.si Špela Potočnik, svetovalna delavka Tel.: 01/470 21 70 ⁞ svetovalna@zelimlje.si Anita Logar/Karolina Repar, tajnica Tel.: 01/470 21 11 ⁞ tajnistvo@zelimlje.si Stanislav Zupančič, knjižničar Tel.: 01/470 22 59 ⁞ stane.zupancic@guest.arnes.si

Vodnik 2012/2013 ⁞ ISSN C505-3501 ⁞ Publikacija šole in dijaškega doma ⁞ Gimnazija Želimlje, Dom Janeza Boska ⁞ Izdal Zavod sv. Frančiška Saleškega ⁞ Fotografije iz arhiva Zavoda sv. Frančiška Saleškega ⁞ Lektorirala Eva Lajevec ⁞ Oblikoval Marko Suhoveršnik ⁞ Tisk Tiskarna Littera picta d. o. o., september 2012 | Odgovarja Peter Polc 2 www.zelimlje.si


P

Sejal~evo upanje

red nekaj tedni me je obiskal znanec iz študentskih let, ki poučuje na gimnaziji v tujini. Ko me je spraševal to in ono o gimnaziji, me je presenetil z vprašanjem, ali se bo na šolo tudi v prihodnosti vpisovalo zadostno število dijakov.

Vprašanje je precej zapleteno. Zato se najprej poslužim najzanesljivejših podatkov – statistike preteklih let. Pred leti, ko je bilo tistih, ki so zaključevali osnovno šolo, skoraj enkrat več kot danes, nismo imeli nič več kandidatov kot sedaj, morda celo nekaj manj. In pogled v prihodnost? Verjetno smo v času vpisa zaskrbljeni na vseh slovenskih šolah. Statistični podatki pravijo, da se bo populacija osnovnošolcev, ki se vpisuje v srednjo šolo, manjšala do leta 2018. Naša šola tudi ni v kakšnem večjem mestu, zato je dijakov iz bližnje okolice zelo malo, skrb pa še toliko večja. A pogled v zgodovino vzbuja upanje. Dijaki na maturi dosegajo dobre rezultate. Tudi ko so bile pri vpisu omejitve, ki so bile v primerjavi z drugimi slovenskimi gimnazijami med najnižjimi, so bili maturitetni rezultati kar spodbudni. Res je, da šole ne dokončajo vsi, a osip je v zadnjih letih zelo majhen. To daje doseženemu maturitetnemu uspehu še dodatno težo. Veliko naših prvošolcev ustanovo že pred vpisom dobro pozna. Mnogi so znanci naših (nekdanjih) dijakov, zato imajo pri odločanju informacije iz prve roke. Poznavanje življenja v tej hiši verjetno botruje tudi sorazmerno majhnemu osipu. V zadnjih letih ob koncu pouka dijake z anketnim vprašalnikom povprašam o njihovem počutju pri nas. V veliki večini dobim zelo pozitivne odgovore. Res je v časih intenzivnega ocenjevanja znanja precej »noro«, res je urnik marsikdaj prenatrpan, morda odpade premalo ur. A dijaki menijo, da tu pridobijo zelo veliko znanja, veliko dobrih prijateljev in da je življenje v hiši, kjer se vedno kaj dogaja, zelo zanimivo. Z veseljem ugotavljam, da izpolnjeni anketni vprašalniki potrjujejo tisto, kar vsak dan poslušam na šolskih hodnikih. Ko vse to povem znancu, v isti sapi dodam, da je treba z nogami ostati na trdnih tleh. Nič ni samoumevno, zelo hitro se stvari lahko spremenijo. Na neki način smo v vlogi sejalca, ki seje v upanju, da bo seme obrodilo bogat sad. Tudi v letu, ki je pred nami, bomo za vsejano seme skušali dobro poskrbeti. Naj bo naš trud blagoslovljen! Peter Polc, direktor

Ob junijski »žetvi«


Zavod sv. Fran~i{ka Sale{kega


1. Organiziranost Gimnazija Želimlje Gimnazijo Želimlje je 23. aprila 1991 ustanovil Salezijanski inšpektorat sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.

Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti Salezijanski inšpektorat je 29. julija 2004 z Aktom o ustanovitvi zasebnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Zavod sv. Frančiška Saleškega za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti« uredil in uskladil organizacijo in dejavnost dotedanjega zavoda (ustanovljenega 31. maja 1998) z novimi predpisi. ▶ »Zavod je ustanovljen za opravljanje vzgoje, izobraževanja in drugih dejavnosti, ki so s tem povezane« (4. člen). ▶ »Zavod opravlja svojo dejavnost v naslednjih organizacijah: Gimnazija Želimlje, Dom Janeza Boska ..., Center za mlade, družine in odrasle« (5. člen). ▶ »Gimnazija Želimlje izvaja predvsem izobraževalni in vzgojni program splošne gimnazije ter program in vzgojo Gimnazije Želimlje. Poleg navedenih programov opravlja tudi druge dejavnosti po letnem programu dela zavoda oziroma dejavnosti, povezane s programom gimnazije« (6. člen). ▶ »Dom Janeza Boska nudi možnost za bivanje in vzgojo po načelih preventivnega sistema. Ponudba dijaškega doma obsega poleg primernega okolja za zavzeto učenje še paleto dejavnosti, ki lahko obogatijo življenje mladega človeka« (6. člen).

2. Organi {ole in doma

Akt o ustanovitvi določa:

▶ »Organi zavoda so: direktor zavoda, kolegij zavoda, svet zavoda, ravnatelji organizacijskih enot, strokovni organi, svet staršev« (7. člen). ▶ »Kolegij zavoda sestavljajo: direktor zavoda, namestnik direktorja zavoda, ravnatelji organizacijskih enot, ekonom zavoda« (11. člen). ▶ »Svet zavoda sestavlja 7 članov, in sicer: predstavniki ustanovitelja: 3 člani, predstavnika delavcev zavoda: 2 člana, predstavnik staršev: 1 član, predstavnik dijakov: 1 član« (13. člen). vodnik {gž&djb} 2012-13 5


Gimnazija 6 www.zelimlje.si

@elimlje


1. Izobra`evalni program Predmetnik Gimnazije Želimlje Predmetnik Gimnazije Želimlje je 30. 1. 2003 s sklepom potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Ugotovil je, da njen program zagotavlja izobrazbeni standard, ki je enakovreden izobrazbenemu standardu programa javne gimnazije. S tem sklepom je program Gimnazije Želimlje dobil javno veljavnost. Predmet Slovenščina Matematika Prvi tuji jezik Drugi tuji jezik Zgodovina Športna vzgoja Vera in kultura Latinščina/tretji tuji jezik Glasba Likovna umetnost Geografija Biologija Kemija Fizika Psihologija ali sociologija Filozofija Informatika Skupaj Ure za izbirne predmete Obvezne izbirne vsebine

I. II. III. IV. 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 - 1 - 1 - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 2 (2)2 - - (2)2 2 2 - - 33 33 33 24 - - - 9 90 90 90 30

št. ur 560 560 455 455 280 420 245 210 351+35 351+35 210 210 210 210 70 70 70 4305

Izbirni predmeti: 15 dijakov ali dogovor z ravnateljem. 1 Navedeno število ur se izvaja v okviru OIV. 2 Če dijak v 3. letniku izbere filozofijo, ima psihologijo ali sociologijo v 4. letniku.

Brez strahu

Izbirni maturitetni predmeti Izbirni maturitetni predmeti so: angleščina ali nemščina (kot drugi tuji jezik), fizika, biologija, geografija, zgodovina, kemija, sociologija, filozofija in psihologija.

Posebnosti Gimnazija Želimlje je splošna gimnazija. Posebnosti njenega predmetnika sta predmeta vera in kultura ter latinščina ali tretji tuji jezik. Vera in kultura dijaku predstavi temeljna življenjska vprašanja, na katera išče tudi odgovore, ki jih je človek odkrival v teku tisočletij. Latinščina ali tretji tuji jezik je odgovor na povečano potrebo po znanju tujih jezikov, ki je značilna za sodobno evropsko stvarnost. vodnik {gž&djb} 2012-13 7


2. Pedago{ki delavci Profesorski zbor Govorilne ure (1. polletje) Slovenščina Eva Lajevec (porodniška) -Jana Poljšak pon 8.10-8.55 Aleš Vrbovšek tor 9.00-9.45 Matematika Tjaša Novak Lavriša pon 9.00-9.45 Benjamin Tomažič pet 10.55-11.40 Angleščina mag. Julijana M. Dolenšek Vode pet 8.10-8.55 Ana Špan Česen tor 9.00-9.45 Nemščina Marjeta Kranjec čet 9.00-9.45 Mojca Leskovec čet 10.55-11.40 Petra Živec (porodniška) -Latinščina Eva Lajevec (porodniška) -Blaž Strmole tor 10.05-10.50 Španščina Lidija Bavec Flotta tor 10.05-10.50 Zgodovina mag. Jurij Pavel Emeršič pon 8.10-8.55 Športna vzgoja Štefan Arh sre 8.10-8.55 Minka Čadež pet 9.00-9.45 Tomaž Kogovšek pet 10.05-10.50 Geografija Tina Šlajpah tor 11.45-12.30 Biologija Vida Šinkovec tor 8.10-8.55 Kemija mag. Nataša Svetina pon 10.55-11.40 Fizika Peter Šlajpah čet 9.00-9.45 Informatika Peter Šlajpah čet 9.00-9.45 Psihologija Nina Cergolj Podlogar tor 9.00-9.45 Estera Papotnik Štokar (porodniška) -Filozofija dr. Janez Vodičar tor 8.05-8.15 Likovna umetnost mag. Tjaša Celestina tor 9.00-9.45 Glasba Oliva Černeha sre 9.00-9.45 Vera in kultura Klemen Balažič tor 10.00-10.10 Peter Končan pon 10.00-10.10 Peter Pučnik čet 10.00-10.10 Svetovanje Peter Polc Špela Potočnik pon 11.00-11.40 Zaradi sprememb v urniku profesorji med govorilnimi urami včasih niso dosegljivi. Prosimo za razumevanje. Za srečanje na šoli se, prosimo, dogovorite vnaprej. Telefon v zbornici: 01/47 02 105 in v sobi za pogovore: 01/47 02 106.

1. a 1. b 1. c 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b

Razredniki

mag. Jurij P. Emeršič Tina Šlajpah Benjamin Tomažič Tjaša Novak Lavriša mag. Julijana M. Dolenšek Vode Ana Špan Česen Vida Šinkovec Štefan Arh mag. Nataša Svetina

8 www.zelimlje.si

Tudi nove profesorje krščujejo!


3. Organizacija {olskega dela Šolski prostori so namenjeni izobraževanju dijakov in so zanje odprti vsak delovni dan od 6.30 do 15.25. Pouk poteka v eni izmeni; redno traja od 7.20 do 13.45 (7 ur), dodatno od 13.50 do 14.35 (8. ura). Vsak oddelek ima vse leto svojo matično učilnico; od tod dijaki hodijo v specializirane učilnice za jezik, računalništvo, geografijo, športno vzgojo, humanistiko in laboratorije za kemijo, fiziko in biologijo. V isti stavbi je tudi kuhinja z jedilnico in klub. V šolski knjižnici je čitalnica, kjer dijaki preživljajo proste dopoldanske ure. Življenje in delo potekata v skladu z letnim delovnim načrtom in letnim koledarjem.

Letni koledar V letnem koledarju so osnovni podatki o dogajanjih, ki so povezana s šolo. Zato dijaki in starši lahko pravočasno načrtujejo udeležbo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. Opozarjata nas na čas večjih obremenitev. Podrobnosti glede učnih dejavnosti določata urnik Gimnazije Želimlje in načrt ocenjevanja znanja. V letnem koledarju so določeni tudi datumi akademij, prireditev, raznih slovesnosti, zlasti ob začetku in koncu šolskega leta ter ob nekaterih prazničnih dneh (božično-novoletna akademija, praznovanje ob dnevu Janeza Boska ...).

Profesorski zbor vodnik {gž&djb} 2012-13 9


Šolske ure

V Evropskem parlamentu

1. ura 2. ura 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura 7. ura (a) 7. ura (b) 8. ura

7.20–8.05 8.10–8.55 9.00–9.45 10.05–10.50 10.55–11.40 11.45–12.30 12.35–13.20 13.00–13.45 13.50–14.35

Šport Spodbujamo dejavno preživljanje odmorov in prostega časa – tako zaradi dobrega počutja kakor za ustvarjanje navad, ki krepijo zdravje in usposabljajo dijake za učinkovito in uspešno delo. Za športne dejavnosti so odgovorni profesorji športne vzgoje ter trenerji in voditelji športnih dejavnosti. Letno sta dva športna dneva – zimski in spomladanski. Šolska dijaška organizacija vsako leto pripravi več turnirjev.

Študijska potovanja V sodelovanju z Domom Janeza Boska v letu 2012/2013 organiziramo naslednja študijska potovanja: 1. letnik: Italija, Vatikan, San Marino 2. letnik: Anglija, Belgija, Nemčija 3. letnik: Francija, Nemčija 4. letnik: Španija, Francija, Italija Vsi: Skandinavija ( julij 2013)

Prostovoljno delo Namen prostovoljnega dela je okrepiti čut za sočloveka in vzgajati za solidarnost in pomoč, posebno v stiski. Gre za pomoč sošolcem pri učenju in različne oblike organizirane solidarnostne pomoči.

Glasba Dijaki in dijakinje lahko pojejo v mešanem mladinskem pevskem zboru Gimnazije Želimlje ali/in v dekliškem pevskem zboru. Instrumentalisti se povezujejo v različne glasbene zasedbe. Z glasbenimi točkami sodelujejo na akademijah, proslavah in drugih prireditvah.

Slikarske razstave Šolski hodniki so vse leto »umetniška galerija«; vsako leto razstavlja več umetnikov. Šola tako oblikuje ustrezno okolje, ki v mladih prebuja čut za umetnost 10 www.zelimlje.si


in vrednote umetniškega ustvarjanja. Skrbimo za pestrost umetniških zvrsti in usmeritev.

Glasila ▶ Glasilo Gimnazije Želimlje in Doma Janeza Boska je Še en Preblisk. Ureja ga uredniški odbor – skupina dijakov z mentorjem. ▶ Letno poročilo je neke vrste kronika življenja in dela ustanove v minulem šolskem letu. Izide na začetku vsakega šolskega leta.

Dnevi komunikacij Dijaki nekaj dni preživijo v Dominikovem domu na Pohorju ali v Veržeju. Program je izrazito študijsko obarvan. Popestrijo ga predavatelji.

Ekskurzije Vsak letnik gre vsako leto vsaj na eno ekskurzijo po Sloveniji.

Raziskovalne dejavnosti Za posamezne predmete profesorji razpišejo raziskovalne naloge. Naloge za regijska in druga tekmovanja so izbrane na šolskem izbirnem tekmovanju.

Druge dejavnosti

Na Gorenjskem je »fletno«

▶ zgodovinski klub ▶ plesne vaje ▶ kemijski popoldnevi ▶ jezikovne delavnice ▶ elektronika ▶ vivaristika ▶ astronomski krožek ▶ priprave na tekmovanja iz znanja

Tajništvo Upoštevamo uradne ure, ki so zapisane na vratih tajništva. Če ne gre drugače, lahko izven tega časa v tajništvu pustimo sporočilo, kaj kdo potrebuje in do kdaj. Od 5. julija do 20. avgusta je tajništvo odprto vsak ponedeljek od 9.00 do 11.00. Želje lahko sporočite tudi pisno.

Učbeniški sklad Učbenike iz učbeniškega sklada si dijaki lahko izposodijo, če plačajo izposojevalnino (obrabnino), ki znaša največ tretjino nabavne cene učbenika. Starši jo poravnajo do 15. oktobra v tekočem šolskem letu. vodnik {gž&djb} 2012-13 11


»Jožef, ali si še vedno lačen?«

Dijaki Gimnazije Želimlje si učbenike izposodijo za obdobje enega šolskega leta. Ob koncu pouka (do 24. junija) učbenike vrnejo v knjižnico. Dijaki se lahko odločijo, da bodo posamezen učbenik obdržali. V tem primeru so zanj dolžni plačati razliko do njegove polne cene oziroma ceno, ki jo določi šola. Predlog cene pripravi skrbnik učbeniškega sklada, pisno pa potrdi ravnatelj šole. Če ob koncu pouka dijak vrne poškodovan učbenik ali ga sploh ne vrne, plača zanj odškodnino, ki je odvisna od nabavne cene ter starosti učbenika. Znesek predlaga skrbnik učbeniškega sklada, pisno pa potrdi ravnatelj šole.

Uradna obvestila Uradna obvestila Gimnazije Želimlje so na oglasni deski na glavnem šolskem hodniku. Z morebitnimi spremembami in obvestili se seznanimo pred odhodom iz šole.

Šolski zdravnik Za dijake naše šole je pristojen šolski dispanzer ZD Ljubljana, Enota Rudnik (Rakovniška ulica 4); tel.: (h. c.) 01/420 24 00. Program preventivnega zdravstvenega varstva obsega preventivne zdravstvene in zobozdravstvene preglede (1. in 3. letnik). Udeležba v programu preventivnega zdravstvenega varstva je za dijake obvezna. Datume preventivnih sistematskih, zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov po oddelkih vodstvo šole sporoči dijakom in njihovim razrednikom. Na pregled morajo dijaki prinesti zahtevano dokumentacijo. 12 www.zelimlje.si


4. [olska pravila (izvle~ek) Uvod Šolska pravila so dopolnitev tistih, ki jih določa zakonodaja (Zakon o šolski prehrani, Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah ...). Gimnazija Želimlje nudi dijakom ustrezno vzgojo in izobrazbo. Vzgoja temelji na načelih preventivnega vzgojnega sistema Janeza Boska. Cilji, ki jih želimo doseči, so visoki, zato vsi težimo k ustvarjanju razpoloženja in okolja, ki bi vsem omogočalo čim uspešnejše doseganje izobraževalnih in vzgojnih ciljev. Drug drugemu pomagamo, da bi čim več dijakov doseglo največ, kar zmorejo. Zaradi osebnega zadovoljstva in samopotrditve se trudimo za letni uspeh in uspeh na maturi. Pri vzgoji sodelujemo profesorji, dijaki, starši in vzgojitelji. Srečujemo se na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, predavanjih za starše ... Starši se lahko s profesorjem dogovorijo za individualen pogovor. Temelj za uspešno delo je vzajemna obveščenost o vseh stvareh, ki bi utegnile pospeševati doseganje začrtanih ciljev ali preprečevati negativne pojave.

Šolski prostor Šolski prostor vključuje šolske prostore, igrišča in dvorišča, ki jih omejuje cesta okoli poslopja Gimnazije Želimlje. Med poukom dijaki teh prostorov in površin ne smejo zapustiti, razen če je tako dogovorjeno z razrednikom oziroma odgovornim profesorjem. Dijak, ki ni v domu, se mora o svojem odhodu v dijaški dom dogovoriti z razrednikom in dežurnim vzgojiteljem. Šolski prostor je kot naš dom, zato skrbimo, da se v njem počutimo prijetno in domače. Skrbimo za njegovo urejenost in snažnost. Jemo le v jedilnici. Šolski prostori (učilnice, hodniki, laboratoriji ...) niso namenjeni prehranjevanju in družabnim igram, ki sodijo na dvorišče ali v klub. Med šolsko uro so dijaki v matični ali specializirani učilnici, med prosto uro pa ostanejo v razredu ali so v čitalnici. Skrbimo, da so učilnice urejene. Ob prihodu se dijaki preobujejo v copate, ki ne puščajo sledi; čevlje, vetrovke, dežnike in drugo, kar ne sodi v razred, pustijo v garderobi. Prostor ohranjamo čist, prijeten in Začetniška vnema dostojen ter ne povzročamo škode. vodnik {gž&djb} 2012-13 13


Dijaki lahko osebne stvari hranijo v garderobnih omaricah. Ključ garderobne omarice dobijo pri razredniku in ga njemu tudi vrnejo. Zanj plačajo kavcijo 5 EUR. Po pouku dijaki vse osebne stvari odnesejo iz šolskih učilnic. Tam ne puščajo ničesar. Za dogovorjeni red v učilnicah skrbita reditelja. V vsaki učilnici je več oglasnih desk. Ena služi za uradna obvestila. Na uradna sporočila (urnik, obvestila, razpisi ...) ne pišemo ničesar. Druge oglasne deske so namenjene razredni skupnosti in naj služijo prijetnemu razpoloženju, ustvarjalnosti in obveščanju. V specializiranih učilnicah se zadržujemo le v navzočnosti profesorja. Upoštevamo navodila, ki veljajo za te prostore. Posebej pazimo, da opreme in aparatur ne poškodujemo. Okolica šole je skrb vseh, saj njena urejenost in lepota odsevata nas vse. V času pouka poskrbimo, da v šolskih prostorih ni hrupa; prav tako ne pod okni učilnic in v bližnji okolici. Kapela naj bo kraj, kjer lahko vsak posameznik najde priložnost za trenutke zbranosti in umirjenosti.

Šolski red Pozdrav je izraz spoštljivega odnosa in prijateljstva. Na začetku ure dijaki pozdravijo profesorja, on pa njih; pozdrav pomeni dobrodošlico in željo, da bi šolsko uro lepo preživeli. Ob koncu ure se primerno poslovimo. Govorjenje je izraz kulture duha. Kulturo govorjene in pisane besede skrbno gojimo, saj je lep jezik odraz osebnosti. Nepotrebnim tujim izrazom se izogibamo. Prostaških besed ne uporabljamo.

Nekoliko drugačna športna vzgoja 14 www.zelimlje.si


Sta prišli na vpis?

Razdelili smo veliko pohval

K pouku prihajamo pravočasno, načrtovane izostanke najavimo. Pri pouku skrbimo za primerno urejenost in sodelovanje. V razred prihajamo urejeni tako, da s tem izražamo spoštljiv odnos do drugih in do dela, ki ga opravljamo. Pokrivala v šolskih prostorih niso primerna. Če profesorja 10 minut po zvonjenju ni v razred, reditelja njegovo odsotnost javita v zbornico ali ravnatelju. Dijaki, ki nimajo nujno potrebnih pripomočkov za pouk (predpisanih učbenikov in delovnih zvezkov, pisalnega pribora, za športno vzgojo športnih copat, telovadnih hlač ali dresa) in s tem onemogočajo delo, lahko prejmejo vzgojni ukrep. Vedenje v športni dvorani in v prostorih, ki sodijo zraven, ureja poseben pravilnik, ki velja za vse. Vstop je možen samo v čistih športnih copatih, s katerimi ne prinašamo prahu, peska ali druge umazanije. Športni pedagogi ustreznost športnih copat preverjajo. Pri igri se izogibamo grobosti in nasilju. Igra naj ustvarja prijateljstvo in sodelovanje ter krepi požrtvovalnost in vzdržljivost duha in telesa. Prenosni telefoni morajo biti v času pouka ali mature izključeni. Dijaki jih ne uporabljajo in nimajo shranjenih na vidnih mestih, temveč v torbah ali garderobnih omaricah. Prizadevamo si za zdravo življenje, zato je v naši ustanovi prepovedano kajenje, prinašanje alkoholnih pijač in omamnih sredstev ter njihovo hranjenje in uživanje. Dijak, ki je iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri pouku, se v času šolske ure nahaja v istem prostoru kot sošolci. Če to ni mogoče, lahko ravnatelj določi drugače. Dijak, ki mu je začasno prepovedano prisostvovati pri pouku, v tem času ne prihaja v šolo. Roke za izpolnitev vseh v tem času zapadlih obveznosti določita učitelj in razrednik po njegovi vrnitvi v šolo. vodnik {gž&djb} 2012-13 15


Neustrašni Urh na maturi

To je pravi »maturitetni« paket!

Ocenjevanje znanja Načine in roke za izpolnjevanje obveznosti, določenih z učnim načrtom, na začetku šolskega leta predstavi vsak učitelj za svoj predmet v vseh razredih, v katerih poučuje. Oceno pisnega izdelka učitelj vpiše v redovalnico oddelka potem, ko je pisne izdelke pokazal dijakom, praviloma najkasneje v roku sedmih delovnih dni od dneva, ko je dijak izdelek oddal. Ravnatelj lahko ta rok podaljša. Učitelj pisne izdelke dijaku vrne najkasneje po 30 dneh od dneva, ko je ocene vpisal v redovalnico. Ob pisnem ocenjevanju ustvarjamo razpoloženje, ki vsakemu omogoča zbranost in nudi pogoje za dobro opravljeno delo. Poštenost zahteva spoštovanje določenih in dogovorjenih pravil. V primeru nedovoljenih pripomočkov v času ocenjevanja ter v primeru iskanja in poskusov pomoči lahko učitelj da nezadostno oceno tako dijaku, ki si je skušal pomagati na nedovoljen način, kot tudi dijaku, ki mu je pri tem pomagal (npr. prišepetovanje). Če je pri pisnem ocenjevanju znanja več kot 35 % izdelkov ocenjenih nezadostno, se pisanje ponovi. V teh 35 % ne sodijo nezadostne ocene, pridobljene zaradi kršenja pravil o ocenjevanju znanja. Ocene v redovalnici so enako velike in zapisane z leve proti desni v kronološkem vrstnem redu. Oceno profesor vpiše v ustrezni barvi, glede na njeno vsebino: rdeča (ocena pregledne pisne naloge ali spisa), črna (druga pisna ocenjevanja znanja), modra (ustna ocena), zelena (referati, domače branje, govorne vaje ...). V primerih enodnevne odsotnosti zaradi bolezni ali celodnevnega sodelovanja pri različnih (ob)šolskih dejavnostih (npr. celodnevne ekskurzije, tekmovanja ...) lahko razrednik ali mentor dejavnosti posameznika, skupino dijakov ali celoten razred po dogovoru z ravnateljem opraviči spraševanja. 16 www.zelimlje.si


V primerih odsotnosti, daljše od treh dni (daljša študijska potovanja ...), so dijaki na ta način lahko oproščeni ocenjevanja znanja dva dneva po končani dejavnosti. V primeru odsotnosti posameznega dijaka, ki je daljša od enega tedna, se lahko razrednik glede rokov ocenjevanja dijakovega znanja dogovori s posameznimi profesorji in dijakom oz. njegovimi starši.

Prehrana Šola dijakom omogoča prehrano: malico in kosilo; malico lahko naročijo za cel mesec, na subvencionirano kosilo se lahko naročijo do preklica. Pri malici in kosilu se dijaki identificirajo z obeskom, ki jim ga da razrednik (kavcija: 2 EUR). Identifikacija s tujim obeskom se šteje za lažjo kršitev in se lahko sankcionira z vzgojnim ukrepom. Za malico se dijaki prijavljajo vsak mesec. Pri obračunu stroškov za malico se dijakom ne upoštevajo obroki za čas, ko so bili odsotni več kot tri dni in so to ustrezno javili v tajništvo. Subvencionirano kosilo je treba odjaviti v tajništvu en dan prej (do 9.00). V primeru bolezni je dijak do subvencije upravičen za prvi dan odsotnosti. Če starši oziroma dijak kosila ne odjavijo (pravočasno) in ga dijak ne prevzame, ga je kljub subvenciji, ki mu pripada, dolžan plačati v celoti (2,42 EUR). V primerih odsotnosti zaradi dejavnosti, ki jih organizirata Gimnazija Želimlje in/ali Dom Janeza Boska, odsotnost dijakov v tajništvo sporoči oseba, zadolžena za izvedbo programa. Prehrana se obračunava konec meseca in plačuje skupaj z drugimi stroški. Zavod sv. Frančiška Saleškega lahko ta način plačevanja spremeni in uveljavi plačilo 100 % akontacije za predvidene stroške kosila do prvega dne v mesecu. Glede subvencioniranega obroka veljajo tudi določila, zapisana v Zakonu o šolski prehrani (Ur. list 43/2010). Upošteva se tudi Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list 62/2010 in 40/2011) in Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur. list 40/2012).

V Normandiji

Razmišljanje o globljem smislu vodnik {gž&djb} 2012-13 17


Izostajanje Opravičevanje izostankov od pouka in druge postopke v zvezi z njimi opredeljuje Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. list 60/2010). Za čas bivanja v dijaškem domu izostanke praviloma opravičuje dijakov vzgojitelj. Kot odsotnost ne štejemo ur, pri katerih je dijak manjkal zaradi udeležbe na tekmovanjih in prireditvah, na katerih je zastopal šolo. Če dijak ne ravna v skladu z navodili in zahtevami učiteljev, če jih ovira ali moti pri delu, če ogroža druge dijake ali učitelja, lahko ta zahteva, da dijak zapusti razred in odide v knjižnico ali drug prostor, ki ga določi učitelj. Takšno dijaško vedenje se obravnava kot kršitev šolskih pravil. To učitelj takoj vpiše v dnevnik razreda in o tem obvesti razrednika. V primeru, da dijak sodeluje pri zunajšolski dejavnosti, razrednika o tem obvesti mentor.

Dolžnosti rediteljev 1. Ob začetku vsake ure navedeta manjkajoče dijake. 2. Če 10 minut po zvonjenju profesorja ni v razred, to javita v zbornico ali ravnatelju. 3. V času do prihoda profesorja sta odgovorna za red v razredu. 4. Reditelja po vsaki učni uri: ▶ pravočasno zbrišeta tablo, ▶ poskrbita za kredo, ▶ prezračita učilnico. 5. Po pouku reditelja poskrbita, da so: ▶ vsi stoli na mizah, ▶ mize poravnane, ▶ luči ugasnjene, ▶ smeti v košu, ▶ tabla zbrisana, ▶ okna zaprta. Poskrbita tudi, da dijaki iz učilnice odnesejo vse osebne stvari. 6. Ko gredo dijaki v specializirano učilnico, reditelja ugasneta luči in zapreta okna (zlasti pozimi) ter matično učilnico zapustita zadnja. Prestol za razrednika 18 www.zelimlje.si


Spomin na starodavne dni

Včasih smo pobožni

7. Dijaki malicajo v jedilnici; reditelja pazita, da nihče ne malica v učilnici, po malici pa na določeni dan v jedilnici pospravita mize. 8. V primeru, da reditelja v razredu opazita kakšno škodo, to takoj javita profesorju, ki je v razredu, razredniku ali ravnatelju. 9. Če reditelja slabo izpolnjujeta svoje dolžnosti, jima razrednik rediteljsko službo podaljša za en teden. 10. Če reditelja tudi drugi teden nemarno opravljata svoje dolžnosti, se jima lahko izreče vzgojni ukrep. 11. Za vestno izpolnjevanje dolžnosti sta reditelja lahko pohvaljena.

Priznanja, nagrade in pohvale Dijaki lahko dobijo priznanja, pohvale in nagrade. ▶ Priznanja dobijo za enkratne izredne dosežke: odličen šolski uspeh, uspešno sodelovanje na državnih tekmovanjih ... ▶ Nagrade za posebne dosežke in dejavnosti lahko dobijo člani krožkov, dijaki, ki so dosegli kaj izjemnega na področju raziskovalne, športne ali druge dejavnosti, ter dijaki za maturitetno spričevalo s pohvalo. O nagradah odloča ravnatelj. ▶ Pohvale dobijo za prizadevno delo v razredni skupnosti (vzorno izpolnjevanje dolžnosti, prizadevnost, pomoč sošolcem), udejstvovanje v šolskih in zunajšolskih dejavnostih. Na predlog razredne skupnosti, razrednika ali profesorja lahko dijaka pohvali učiteljski zbor. »Le kdo se je tako zredil?« vodnik {gž&djb} 2012-13 19


Matematično veselje

Sara je poredno dekle!

Vzgojni ukrepi Vzgojnih ukrepov ne želimo uporabljati. Zato načrtujemo pozitivne vzgojne cilje in jih skušamo doseči. V primeru, da se kršitve pojavijo, je treba zaščititi večino, ki ima v šoli pravico do nemotenega življenja in dela. Pri neopravičeni odsotnosti, daljši od 7 ur, se redno izreče ukrep za lažjo kršitev. Težjo kršitev predstavlja odsotnost nad 17 neopravičenih ur. V skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah je neopravičena odsotnost nad 34 šolskih ur najtežja kršitev. Škodo, povzročeno iz malomarnosti ali zaradi zavestnega neupoštevanja pravil (pisanje po predmetih, packanje po oglasnih deskah ali napisih ...), oceni ekonom, ko ga razrednik obvesti o nastali škodi. Račun s poročilom se pošlje staršem dijaka, ki je škodo povzročil. Vsak dijak ima pravico do pritožbe, če misli, da se mu je zgodila krivica. Pri tem se najprej obrne na razrednika, če ga ni v šoli, na sorazrednika, če je potrebno, lahko tudi na ravnatelja.

Bodoči nobelov nagrajenec 20 www.zelimlje.si

Kako si le upata?


vodnik {gž&djb} 2012-13 21

Gimnazija Želimlje

1. a 2012/2013


22 www.zelimlje.si

Gimnazija Želimlje

1. b 2012/2013


vodnik {gž&djb} 2012-13 23

Gimnazija Želimlje

1. c 2012/2013


24 www.zelimlje.si

Gimnazija Želimlje

2. a 2012/2013


vodnik {gž&djb} 2012-13 25

Gimnazija Želimlje

2. b 2012/2013


26 www.zelimlje.si

Gimnazija Želimlje

3. a 2012/2013


vodnik {gž&djb} 2012-13 27

Gimnazija Želimlje

3. b 2012/2013


28 www.zelimlje.si

Gimnazija Želimlje

4. a 2012/2013


vodnik {gž&djb} 2012-13 29

Gimnazija Želimlje

4. b 2012/2013


Obisk pri filozofih

September 1

sob

2

22. nedelja med letom

ned

3

maša; začetek pouka*

(1)

pon skupni večer **

1

4

2

5

3

6

4

7

5

tor spoznavni večer prvošolcev sre čet obnovitev zaobljub/piknik pet

8

Marijino rojstvo

9

23. nedelja med letom

sob ned

10

ekskurzija (4. l.)

11

ekskurzije (1.–4. l.)

12

Šport z razlogom

pon tor

sre ples

* dogodki na GŽ (prva vrstica) ** dogodki v DJB (druga vrstica) 30 www.zelimlje.si

(2)

6 7 8


13

ekskurzija za odličnjake (Salzburg)

14

roditeljski sestanek (1. l.)

15

praznik Občine Škofljica

9

čet

10

pet

sob

VRNITEV PRIMORSKE K MATIČNI DOMOVINI

16

24. nedelja med letom

17

(3)

ned

pon začetek jesenskega turnirja

18

ogled RTV-ja

19

štud. potovanje: Španija – 20.00

20

štud. potovanje: Španija; razvedrilna matematika – šolsko tekmovanje

21

štud. potovanje: Španija; predavanje o nadmorski višini

22

štud. potovanje: Španija

23

štud. potovanje: Španija

25. nedelja med letom

24

štud. potovanje: Španija

A. M. Slomšek (4)

25

štud. potovanje: Španija; dnevi komunikacije na Pohorju (1. a, 1. b) – 7.25

26

štud. potovanje: Španija; dnevi komunikacije na Pohorju (1. a, 1. b)

27

ŠP: Španija – 5.30; slovo maturantov – 16.30; DK na Pohorju (1. a, 1. b); Bosna

28

DK na Pohorju (1. a, 1. b); pedagoška konferenca; Bosna

29

delovna sobota (nadom. za 24. 12.); DK na Pohorju (1. a, 1. b) – 13.45; Bosna

30

delovni tabor v Bosni

11 12

tor duhovni večer (4. VS)

13

sre

čet

14 15

pet

sob

ned

pon tor

sre

čet

16 17 18 19 20

pet filmski večer

sob

21

26. nedelja med letom

ned

vodnik {gž&djb} 2012-13 31


»Bi se mi še kdo podpisal na majico?«

Oktober 1

dnevi komunikacije na Pohorju (1. c) – 7.20 pon jesenski turnir (cel mesec)

(5)

2

odprtje razstave (A. Bunderla); dnevi komunikacije na Pohorju (1. c)

3

dnevi komunikacije na Pohorju (1. c)

4

dnevi komunikacije na Pohorju (1. c)

5

dnevi komunikacije na Pohorju (1. c) – 13.45 ; nemški konec tedna

6

nemški konec tedna

1 2

tor

3

sre

4

čet

5

pet sob

7

27. nedelja med letom

8

(6)

ned pon skupni večer

9

Iran – potopisno predavanje

10

odbojka – medrazredni turnir

11

Malta za dijake – 12.00

12

Malta za dijake

tor sre

čet

pet

32 www.zelimlje.si

6 7 8 9 10


13

Malta za dijake

14

Malta za dijake – 20.00; intenzivne pevske vaje – 14.00

15

intenzivne pevske vaje

16

dnevi komunikacije na Pohorju (4. l.) – 14.00; intenzivne pevske vaje – 13.00

17

dnevi komunikacije na Pohorju (4. l.)

18

Malta za profesorje – 12.00; dnevi komunikacije na Pohorju (4. l.)

19

Malta za profesorje; dnevi komunikacije na Pohorju (4. l.) – 13.30

20

Malta za profesorje

21

Malta za profesorje – 20.00

sob

28. nedelja med letom

ned

(7)

pon tor

11 12 13

sre

14

čet filmski večer

15

pet

sob

29. nedelja med letom

ned

22

(8)

pon

16

23

17

24

18

25

19

tor

sre

čet duhovni večer (3. VS)

26

pedagoška konferenca; roditeljski sestanek

27

razvedrilna matematika – državno tekmovanje

20

pet

sob

28

30. nedelja med letom

ned

29

počitnice

30

počitnice

Mihael Rua

pon tor

31 sre

DAN REFORMACIJE vodnik {gž&djb} 2012-13 33


Jamski človek

November 1

VSI SVETI

2

verni rajni

čet pet

3

sob

4

31. nedelja med letom

5

(9)

ned pon skupni večer

1

6

2

7

3

8

4

9

5

tor sre čet pet srečanje vzgojiteljev katoliških dijaških domov

10 sob

11

32. nedelja med letom

12

(10)

ned

pon

34 www.zelimlje.si

6


13

predavanje o Japonski

7

tor

14

8

15

9

sre

čet filmski večer

16

kemijski konec tedna

17

kemijski konec tedna

10

pet

sob

18

33. nedelja med letom

19

(11)

ned

pon

20

sistematski zdr. in zobozdravstveni pregled (3. a); poklicni maraton

21

poklicni maraton; odprtje razstave (J. Trpin)

22

poklicni maraton

12

tor

13

sre

14

čet

23

DAN RUDOLFA MAISTRA

pet

24

11

15

srečanje zaposlenih v salezijanskih ustanovah

sob

25

Kristus, Kralj vesoljstva

26

(12)

ned

pon

27

sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (3. b)

tor adventne delavnice

16 17

28

18

29

19

30

20

sre adventne delavnice

čet duhovni večer (6. VS)

pet

vodnik {gž&djb} 2012-13 35


V vojski

December 1

sob

2

1. adventna nedelja

3

(13)

ned pon

4

sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (1. a)

2

tor

5

3

sre miklavževanje

6

Miklavžev koncert – 12.00

7

miklavževanje za otroke zaposlenih

1

4

čet

5

pet

8

Brezmadežna

9

2. adventna nedelja

sob ned

10

(14)

pon DBT: napoved

11

sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (1. b)

12

odbojka – medrazredni turnir

tor

sre

36 www.zelimlje.si

6 7 8


13

astronomija – šolsko tekmovanje

14

pedagoška konferenca; govorilne ure

9

čet

10

pet

15 sob

16

3. adventna nedelja

17

(15)

ned

pon

11

18

12

19

13

tor

sre

20

božično-domovinska prireditev

21

božičnica za zaposlene

14

čet predbožični večer

15

pet

22 sob

23

4. adventna nedelja

ned

24

pouka prosto

sveti večer

pon

25

BOŽIČ

tor

26

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI

sre

27

počitnice

28

počitnice

čet

pet

29 sob

30

sveta Družina

ned

31

počitnice

pon

vodnik {gž&djb} 2012-13 37


Koncert Vlada Kreslina

Januar 1

2. nedelja po božiču

tor

NOVO LETO

2

(16)

sre skupni večer

1

3

2

4

3

čet DBT: začetek tekmovanj pet

5

sob

6

Gospodovo razglašenje

ned

7

Neisha – koncert

pon

(17)

4

8

5

9

6

10

7

11

8

tor sre čet

pet vzgojiteljska konferenca

12

astronomija – državno tekmovanje

sob vzgojiteljska konferenca

38 www.zelimlje.si


13

koncert zborov občine Škofljica

Jezusov krst

ned

14

(18)

pon

15

10

tor

16

9

ocene zaključene

11

sre

17

12

čet

18

zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

19

dan odprtih vrat (nadomeščanje za 3. maj)

13

pet filmski večer

14

sob

20

2. nedelja med letom

21

(19)

22

Lavra Vikunja

ned

pon športno srečanje katoliških dijaških domov tor

23

15 16 17

sre

24

športni dan

25

redovalna konferenca; roditeljski sestanek

Frančišek Saleški

čet

18 19

pet

26

sob domsko smučanje

27

3. nedelja med letom

28

(20)

ned domsko smučanje

pon don Boskovi dnevi

20

29

21

30

22

tor don Boskovi dnevi

sre duhovni večer (7. VS)

31 čet

praznovanje sv. Janeza Boska (Ljubljana Rakovnik)

Janez Bosko

23

vodnik {gž&djb} 2012-13 39


Trst: Blaze the Show

Februar 1

1

pet DBT: tekmovanja (cel mesec)

2

svečnica

3

4. nedelja med letom

4

(21)

sob ned pon skupni večer

2

5

3

6

4

tor sre filmski večer

7

odprtje razstave (B. Selan)

5

čet

8

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

pet

9

sob

10

5. nedelja med letom

ned

11

dnevi komunikacije na Pohorju (3. l.) – 14.00

(22)

12

dnevi komunikacije na Pohorju (3. l.)

pust

pon tor

40 www.zelimlje.si

6 7


13

dnevi komunikacije na Pohorju (3. l.)

14

dnevi komunikacije na Pohorju (3. l.) – 13.30

15

informativni dan

16

informativni dan

pepelnica

sre duhovni večer (2. VS)

8 9

čet

10

pet

sob

17

1. postna nedelja

ned

18

počitnice

19

počitnice

20

počitnice

21

počitnice

22

počitnice

pon tor

sre

čet

pet

23 sob

24

2. postna nedelja

25

(23)

ned

pon

11

26

12

27

13

28

14

tor

sre

čet DBT: predstavitev skupin

vodnik {gž&djb} 2012-13 41


Šola flamenka

Marec 1

angleški konec tedna (J. M. Dolenšek Vode)

2

angleški konec tedna (J. M. Dolenšek Vode)

1

pet DBT: tekmovanja (cel mesec) sob

3

3. postna nedelja

4

(24)

ned pon

5

sistematski zdravstveni in zobozdravstveni pregled (1. c)

6

namizni tenis – medrazredni turnir

2 3

tor

4

sre

7

5

čet

8

angleški konec tedna (A. Špan Česen)

9

angleški konec tedna (A. Špan Česen)

6

pet duhovni vikend sob duhovni vikend

10

4. postna nedelja

11

(25)

ned duhovni vikend

pon skupni večer

12

dnevi komunikacije na Pohorju (2. l.) – 7.20

tor

42 www.zelimlje.si

7 8


13

dnevi komunikacije na Pohorju (2. l.)

14

dnevi komunikacije na Pohorju (2. l.); projektni π dan

15

dnevi komunikacije na Pohorju (2. l.) – 13.30

16

maturantski ples

9

sre

10

čet filmski večer

11

pet

sob

17

5. postna nedelja

18

(26)

19

sv. Jožef

ned

pon tor

20

12 13 14

sre

21

Kenguru – šolsko tekmovanje

22

pedagoška konferenca; fizika – regijsko tekmovanje

15

čet DBT: zaključna prireditev

16

pet

23 sob

24

cvetna nedelja

ned

25

(27) GOSPODOVO OZNANJENJE

pon

17

26

18

27

19

tor

sre duhovni večer (1. VS)

28

veliki četrtek

čet

29

dan šole

20

veliki petek

pet

30

velika sobota

31

VELIKA NOČ

sob

ned

vodnik {gž&djb} 2012-13 43


Na mestu zločina

April 1

velikonočni ponedeljek

pon

2

matura: zadnji rok za prijavo

(28)

tor

3

1 2

sre

4

matematika – regijsko tekmovanje

5

odprtje razstave (I. Mrak); španski konec tedna

6

španski konec tedna

3

čet

4

pet

5

sob

7

2. velikonočna nedelja

8

(29)

ned pon skupni večer

6

9

7

10

8

tor sre

11

Najdi me, če me moreš (naravoslovna orientacija)

12

matura: zadnji rok za izvedbo strokovne ekskurzije (GEO, ZGO)

čet

pet

44 www.zelimlje.si

9 10


13

fizika – državno tekmovanje

sob

14

3. velikonočna nedelja

15

(30)

ned

pon

16

obisk pobratene šole v Nemčiji (Weichs)

17

obisk pobratene šole v Nemčiji (Weichs)

18

obisk pobratene šole v Nemčiji (Weichs)

19

matura: zadnji rok za oddajo sem. nalog, vaj in poročil; obisk v Nemčiji (Weichs)

20

matematika – državno tekmovanje

21

letni koncert (Antonov dom – Lj. Vič)

11 12

tor

13

sre

14

čet Strgana struna

pet

15

sob

4. velikonočna nedelja

ned

22

(31)

pon

23

študijsko potovanje: Italija – 23.00

24

študijsko potovanje: Italija

25

študijsko potovanje: Italija

26

študijsko potovanje: Italija

27

študijsko potovanje: Italija

28

študijsko potovanje: Italija

29

študijsko potovanje: Italija

30

študijsko potovanje: Italija – 3.00

16 17

tor duhovni večer (5. VS)

18

sre

19

čet

20

pet

DAN UPORA

sob

5. velikonočna nedelja

ned

pon tor

vodnik {gž&djb} 2012-13 45


Dnevi komunikacije na Pohorju

Maj 1

PRAZNIK DELA

sre

2

študijsko potovanje: Francija – 21.30

3

študijsko potovanje: Francija; pouka prosto

4

študijsko potovanje: Francija

5

študijsko potovanje: Francija

6

matura: esej, štud. potovanje: Francija

7

študijsko potovanje: Francija

8

študijsko potovanje: Francija

9

študijsko potovanje: Francija

čet pet sob 6. velikonočna nedelja

ned Dominik Savio (32)

pon

2

tor

3

sre Gospodov vnebohod

čet

10

študijsko potovanje: Francija – 5.30; ped. konferenca; roditeljski sestanek (4. l.)

pet

11 sob

12 ned

46 www.zelimlje.si

1

7. velikonočna nedelja

4 5


13

(33)

pon Don Bosko med nami

14

Don Bosko med nami

6 7

tor

15

8

16

9

sre

čet

17

ped. konferenca; rod. sestanek (1.–3. l.); študijsko potovanje: Anglija – 21.00

18

študijsko potovanje: Anglija

19

študijsko potovanje: Anglija

20

matura: seznanitev s točkami prakt. dela izpita, Anglija

21

študijsko potovanje: Anglija

22

študijsko potovanje: Anglija

23

študijsko potovanje: Anglija

24

študijsko potov.: Anglija; zaključek pouka (4. l.)

25

študijsko potovanje: Anglija – 5.00

pet

10

sob

binkošti

ned

(34)

pon

11 12

tor

13

sre

14

čet slovo maturantov Marija, pomoč kristjanov

pet

15

sob

26

sveta Trojica

ned

27

redovalna konferenca (4. l.)

(35)

pon

28

17

tor

29

dopolnilni izpiti za dijake 4. letnika

18

sre

30 čet

31 pet

16

TELOVO

19 20

vodnik {gž&djb} 2012-13 47


Francoske navihanke

Junij 1

matura: angleščina

sob

2

9. nedelja med letom

ned

3

matura: slovenščina

4

matura: filozofija, psihologija

5

matura: geografija

6

matura: biologija, športni dan

(36)

pon

2

tor

3

sre

4

čet

7

5

pet

8

1

matura: matematika

sob

DAN PRIMOŽA TRUBARJA

9

10. nedelja med letom

ned

10

matura: nemščina

11

matura: fizika

pon tor

12 sre

48 www.zelimlje.si

(37)

6 7 8


13

matura: zgodovina

14

matura: kemija

15

matura: ustni izpiti (do 22. 6. 2013)

9

čet pikniki

10

pet vzgojiteljska konferenca

sob vzgojiteljska konferenca

16

11. nedelja med letom

ned

17

Veter v laseh – nogomet

18

Veter v laseh – odbojka

19

Veter v laseh – badminton, kocka

(38)

pon

12

tor

13

sre

20

14

čet zaključni večer

21

11

zaključene ocene; zaključna prireditev; oddelčne konf.; ocenjev. konf. (1.–3. l.)

pet

15

22 sob

23

12. nedelja med letom

ned

24

zaključna maša, delitev spričeval

(39)

pon

25

16

DAN DRŽAVNOSTI

tor

26 sre

27 čet

28 pet

29 sob

30

13. nedelja med letom

ned

vodnik {gž&djb} 2012-13 49


Zgodovinsko raziskovanje

Julij 1

zaÄ?etek spomladanskega izpitnega roka; izpiti

2

izpiti

3

izpiti

4

izpiti

5

izpiti; ocenjevalna konferenca

pon tor sre Ä?et pet

6

sob

7

ned

8

pon

9

tor

10 sre

11 Ä?et

12 pet

50 www.zelimlje.si

14. nedelja med letom


13 sob

14

15. nedelja med letom

ned

15

matura: rezultati

16

jesenska matura: zadnji rok za prijavo

pon tor

17 sre

18 Ä?et

19 pet

20 sob

21

16. nedelja med letom

ned

22 pon

23 tor

24 sre

25 Ä?et

26 pet

27 sob

28

17. nedelja med letom

ned

29 pon

30 tor

31 sre

vodnik {gĹž&djb} 2012-13 51


Profesorji v bavarskih gorah

Avgust 1

Ä?et

2

pet

3

sob

4

18. nedelja med letom

ned

5

pon

6

tor

7

sre

8

Ä?et

9

pet

10 sob

11 ned

12 pon

52 www.zelimlje.si

19. nedelja med letom


13 tor

14 sre

15

MARIJINO VNEBOVZETJE

čet

16 pet

17 sob

ZDRUŽITEV PREKMURSKIH SLOVENCEV Z MATIČNIM NARODOM

18

20. nedelja med letom

ned

19

začetek jesenskega izpitnega roka

pon

20 tor

21 sre

22 čet

23 pet

24 sob

25

21. nedelja med letom

ned

26 pon

27 tor

28 sre

29 čet

30 pet

31 sob

vodnik {gž&djb} 2012-13 53


Dom 54 www.zelimlje.si

Janeza Boska


1. Vzgojiteljski zbor ravnatelj

Peter Končan tel.: 01/47 02 116 peter.koncan@zelimlje.si 1. vzgojna skupina Luka Planinc tel.: 01/47 02 113 lplaninc@gmail.com 2. vzgojna skupina Marko Potočnik tel.: 01/47 02 123 marko.potocnik10@gmail.com 3. vzgojna skupina Klemen Balažič tel.: 01/47 02 122 kbalazic@gmail.com Uroš Borovnjak tel.: 01/47 02 145 uros.borov@gmail.com 4. vzgojna skupina Bernardka Rupnik tel.: 01/47 02 119 bernardka.si@gmail.com

5. vzgojna skupina Jana Jemec tel.: 01/47 02 118 jana.jemec@gmail.com 6. vzgojna skupina Tina Berčič tel.: 01/47 02 120 tina.bercic14@gmail.com Petra Hribar Horzelenberg tel.: 01/47 02 120 hribar.petra@gmail.com 7. vzgojna skupina Mateja Rakovec tel.: 01/47 02 110 mateja.rakovec@gmail.com nočna vzgojiteljica

Nežka Birk nezkabirk@gmail.com organizator dejavnosti

Rok Rojko rok.rojko@gmail.com

Pod don Boskovim plaščem vodnik {gž&djb} 2012-13 55


2. Hi{ni red Dnevni red 6.30 bujenje 6.45 jutranja misel 6.50 zajtrk (do 7.15) 7.20 začetek pouka 13.20 kosilo (do 13.50), prosti čas 15.30 učna ura (do 18.10) 16.45 odmor (do 17.00) 17.45 priložnost za obisk maše 18.15 večerja (do 18.45), prosti čas 19.45 večerno srečanje, učna ura 21.15 priprava na nočni počitek 22.00 nočni mir

Fazanski red

Dijaki, ki bi se v izjemnih primerih želeli vrniti v dom po 22. uri, se morajo o tem vnaprej dogovoriti z ravnateljem Doma Janeza Boska. V času pouka, od 8.10 do 13.20, je Dom Janeza Boska zaprt. Po dogovoru z dežurnim vzgojiteljem so dijaki lahko v domu, če imajo proste šolske ure ter v primeru bolezni in slabega počutja. Dežurni vzgojitelj je dosegljiv po telefonu (interna številka 101).

Nekaj osnovnih pravil ▶ Dijaki se ob prihodu v dom preobujejo v čiste copate, ki ne puščajo sledi. V njih hiše ne zapuščajo. Čevlje hranijo v garderobi. Pred odhodom v šolo uredijo svoje prostore in skrbijo, da so prostori ves dan čisti in urejeni. Na začetku šolskega leta se z vzgojiteljem dogovorijo za čas generalnega čiščenja. Za pranje posteljnine in perila skrbi domača družina. ▶ Med učnimi urami mora biti tišina. V času učnih ur in nočnega počitka dijaki praviloma ne telefonirajo. Za obiske v drugih vzgojnih skupinah se je potrebno predhodno dogovoriti z vzgojiteljem skupine, ki jo dijak želi obiskati. 56 www.zelimlje.si


▶ Skrbimo za to, da dijaki jedo redno in zdravo, zato je navzočnost pri vseh obrokih obvezna (zajtrk, kosilo, večerja). Vsakdo je povabljen, da se pri mizi druži z vsemi. K skupnim obrokom prihajamo urejeni. Po končanem obroku je potrebno za seboj pospraviti mizo, pladenj, jedilni pribor in posodo. ▶ Odnašanje hrane, posode in jedilnega pribora iz jedilnice oziroma kuhinje ni dovoljeno. Vstop v kuhinjo in njene pomožne prostore ni dovoljen. ▶ Prostori za uživanje hrane so jedilnica, klub in čajna kuhinja oziroma prostor, za katerega se dijaki s svojim vzgojiteljem dogovorijo na začetku šolskega leta. Hrano in pijačo hranimo v čajni kuhinji, ki jo ima vsaka vzgojna skupina. ▶ Vedenje dijakov v telovadnici in prostorih, ki spadajo k njej, ureja poseben pravilnik. ▶ Klub je namenjen srečevanju, družabnosti, gledanju televizije, praznovanjem ... V njem je potrebno upoštevati navodila odgovornih v klubu. Odprt je v popoldanskem in večernem odmoru; zapre se pet minut pred koncem odmora. ▶ Kapela je kraj, kjer lahko vsak posameznik najde priložnost za molitev, trenutke zbranosti in umirjenosti. ▶ Odhod iz Doma Janeza Boska lahko dovoli matični vzgojitelj ali ravnatelj doma. Dijak mora predhodno pridobiti soglasje staršev, ki ga ti predtem ustno ali pisno posredujejo vzgojitelju ali ravnatelju. ▶ Kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih Doma Janeza Boska in v njegovi okolici prepovedano. Tudi prinašanje, posedovanje in razširjanje nedovoljenega je kaznivo. Isto velja za eksplozivna sredstva.

Življenje je lepo ... če ga živiš! vodnik {gž&djb} 2012-13 57


Bolezen Če dijak zboli doma, on ali njegovi starši odsotnost takoj javijo vzgojitelju, ki to sporoči v računovodstvo. Če je dijak odsoten dan ali več, se mu zniža oskrbnina za stroške živil. V primeru slabega počutja ali poškodbe dijaku pomagamo s čajem, analgetikom oz. antipiretikom iz proste prodaje, z obvezo; sicer pokličemo dežurnega zdravnika ali organiziramo prevoz (reševalno vozilo, taksi – na stroške dijaka). V vsakem primeru vzgojitelj telefonsko obvesti starše. V primeru suma prenosljive okužbe (virusna obolenja idr.) vzgojitelj dijaka napoti v domačo oskrbo. Če dijak zboli v Domu Janeza Boska, izostanek v šoli opraviči jutranji dežurni vzgojitelj skupine. Priporočamo, da bolnik odide domov. Če ostane v domu, mu dijaki hrano prinesejo v sobo. Po obroku se jedilni pribor takoj odnese v jedilnico, za kar poskrbijo dijaki iz bolnikove sobe, razen če vzgojitelj določi drugače. Če dijak zboli v šoli, mora o tem obvestiti razrednika in dežurnega vzgojitelja.

Odsotnost vzgojitelja Če v času učnih ur vzgojitelja ni v vzgojni skupini več kot 15 minut in ni dogovorjeno drugače (obvestilo vzgojitelja oziroma ravnatelja na oglasni deski v vzgojni skupini), predstavnik skupine oziroma njegov namestnik vzgojiteljevo odsotnost sporoči ravnatelju. V primeru vzgojiteljeve odsotnosti dijaki za različna dovoljenja prosijo ravnatelja.

Vedenje Izogibamo se grobosti in nasilju. Govorjenje je izraz kulture duha. Naj bo naše izražanje dokaz ljubezni do maternega jezika in spoštovanja sočloveka. Zato skrbimo za kulturo govorjene in pisane besede. Jezik je odraz osebnosti.

Prvi dan je nasmejan 58 www.zelimlje.si

Da se ve, kdo je kdo


3. @ivljenje v domu Učenje Gimnazijski program je zahteven, zato sta pri učenju potrebni doslednost in vztrajnost. Bivanje v dijaškem domu spodbuja k učenju, saj so zagotovljeni dobri učni pogoji: mir, obvezne učne ure, ustrezni prostori, medsebojna pomoč. Dijaki 1. in 2. letnika se praviloma učijo v učilnici v navzočnosti vzgojitelja, ki zagotavlja pogoje za nemoteno delo. Če vzgojitelj dovoli, se dijak lahko uči v sobi. Učenje po 22. uri je dovoljeno le iz upravičenih razlogov in v dogovoru z vzgojiteljem skupine.

Šport Šport dijaku omogoča oblikovanje pravilnega odnosa do zdravega načina življenja. Ob precej zahtevnem šolskem programu je šport prva popoldanska aktivnost, ki lahko sprosti dušo in okrepi telo. Možnosti za to je v domu in okolici dovolj. Za šport in rekreacijo je poleg zunanjih igrišč (za košarko, odbojko, nogomet) na voljo tudi telovadnica in prostor za fitnes. V domu potekajo: ▶ jesenski in spomladanski športni turnir (nogomet, košarka, odbojka), ▶ Don Boskov turnir (biljard, ročni nogomet, štiri v vrsto, namizni tenis, šah, balinci, pikado, remi …), ▶ Domijada, ▶ srečanje katoliških dijaških domov, ▶ turnirji in prijateljske tekme doma in v tujini, ▶ treningi košarke, nogometa, odbojke, ▶ treningi plezanja.

Vedno veseli!

Zrcalce, zrcalce na steni, povej ... vodnik {gž&djb} 2012-13 59


Duhovnost V pisani ponudbi Doma Janeza Boska ima svoje mesto tudi duhovnost. Vsakodnevne priložnosti in bogati programi, namenjeni osebni rasti in duhovnemu zorenju mladih, so v našem domu del življenja in vzgojnih prizadevanj. V letih odraščanja so mladi polni vprašanj o smislu bivanja in osebnem poslanstvu, o vlogah, ki jih bodo prevzeli v življenju, o sreči in vrednotah, ki jih je težko živeti, o ljubezni, ki jo iščejo … Vsak je povabljen, da s pomočjo vzgojiteljev, duhovnikov in sošolcev odkrije odgovore globoko v sebi. Dijaki imajo priložnost za: ▶ meditacijske molitve, ▶ duhovne večere, ▶ duhovni pogovor in spoved, ▶ sv. mašo in rožni venec, ▶ adoracijo, ▶ molitveno skupino (lectio divina), ▶ ministrantsko skupino.

Dekliški čvek

Glasba Glasba zaznamuje vsakogar, ki dopusti, da se ga dotakne. Ta umetnost človeka pomirja, razveseljuje, bogati in plemeniti. Kot vsem salezijanskim ustanovam po svetu daje glasba poseben pečat tudi Domu Janeza Boska. V domu potekajo: ▶ inštrukcije za kitaro in bobne, ▶ rokovska skupina, ▶ kantavtorski večer Strgana struna. Velikokrat pa v prijetni družbi preprosto prepevamo ob kitari … Vse to bogati življenje. Glasbeno znanje, ki ga mladi pridobijo, lahko uporabijo v domskem vsakdanu, pa tudi na raznih prireditvah in srečanjih.

Ustvarjalnost Mladi imajo mnogo različnih talentov in sposobnosti, potrebujejo le pogoje, da jih razvijejo. To jim želimo omogočiti s programom ustvarjalnih delavnic, ki ga oblikujemo na začetku šolskega leta. Zavodski časopis Še en Preblisk, ki ga ustvarjamo skupaj z Gimnazijo Želimlje, predstavlja nit, ki povezuje vse, ki so na kakršenkoli način povezani z našo ustanovo. 60 www.zelimlje.si


Kdo je največji?

Drugi programi in dejavnosti Poleg zgoraj navedenega je še veliko občasnih dejavnosti in prireditev, ki popestrijo domski vsakdan. Načrtovani program je razviden iz koledarja, obstajajo pa še naslednje dejavnosti: ▶ naši dijaki so aktivni animatorji v Centru za mlade, družine in odrasle, kjer ob prostovoljnem delu za mlade razvijajo svoje sposobnosti vodenja skupine in javnega nastopanja, ▶ organizirano je prostovoljno spremljanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu, ▶ organiziramo obiske bolnih in ostarelih (Klinični center, Dom Marte in Marije, Rehabilitacijski center Soča, Dom za invalidno mladino v Kamniku ...), ▶ plesne delavnice, ▶ aerobika, zumba, ▶ urejanje spletne strani, ▶ skupina za pare, ▶ tematski večeri.

Sodelovanje dijakov Dijake spodbujamo, da sooblikujejo delo in življenje našega doma. Vzgojna skupina izvoli predsednika, ki jo zastopa in je tudi član domske dijaške skupnosti. Vsak dijak ima možnost, da izrazi svoja stališča in interese. vodnik {gž&djb} 2012-13 61


Otrok cvetja

Lejlina podoknica

Sodelovanje s starši Sodelovanje s starši temelji na medsebojnem zaupanju in dogovarjanju. Vzgojitelji starše obveščajo o dijakovem življenju, delu, napredovanju, pa tudi o stiskah in težavah. Oblike sodelovanja s starši so individualne (govorilne ure in drugi neposredni stiki ter telefonski pogovori) in skupinske (roditeljski sestanki, dnevi odprtih vrat, informativni dnevi, pikniki …).

Sodelovanje s šolo Vzgojitelji se srečujejo z razredniki (in drugimi profesorji) ter z njimi analizirajo šolski uspeh in morebitne težave ter poskušajo najti rešitve.

Drugi dijaški domovi Dom Janeza Boska sodeluje z dijaškimi domovi po Sloveniji in tujini (srečanja dijaških domov v okviru prireditve Domijada, srečanja s katoliškimi dijaškimi domovi, prijateljska srečanja z dijaškimi domovi iz tujine ...).

Počitniški programi Ob zaključku šolskega leta se ne poslovimo za dva meseca, pač pa mladim nudimo različne počitniške programe, ki so priložnost za spoznavanje in druženje na drugačen način. Tako organiziramo kolesarjenje po Sloveniji in tujini, delovni tabor, vzpon na kakšen dvatisočak ali gremo na morje. 62 www.zelimlje.si


Majcnov dom

Zavod sv. Frančiška Saleškega

Želimlje 46, 1291 Škofljica

DUHOVNE VAJE ZA OTROKE IN MLADE Advent 2012 16.–18. november: fantje in dekleta (4. do 7. razred) 23.–25. november: fantje (ministranti) 7.–9. december: fantje in dekleta (8. in 9. razred) 14.–16. december: fantje in dekleta (9. razred in srednješolci)

Post 2013 1.–3. marec: fantje in dekleta (4. do 7. razred) 8.–10. marec: fantje in dekleta (8. in 9. razred) 15.–17. marec: fantje in dekleta (9. razred in srednješolci)

Poletje 2013 25.–28. junij: fantje in dekleta (4. do 7. razred) 29. junij–2. julij: fantje in dekleta (7. do 9. razred) 3.–6. julij: fantje in dekleta (zaključen 9. razred in srednješolci)

SREČANJA ZA ANIMATORJE 5. oktober: srečanje arhitektov 10. oktober: prvo srečanje animatorjev in piknik 12.–14. oktober: pripravljalni vikend 1.–3. februar: pripravljalni vikend 19.–21. april: pripravljalni vikend 8.–11. julij: počitnice za animatorje

vodnik {gž&djb} 2012-13 63


Kako srečno je življenje, ki mine brez sovraštva! Publilij Sir

Quam est felix vita, quae sine odiis transiit! Publilius Sirus 64 www.zelimlje.si

Vodnik 2012/13  

Šolska publikacija Gimnazije Želimlje in Doma Janeza Boska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you