2024 05 Koepel Mei

Page 1

De Koepel

no. 5, maaie 2024

Redaksje: Wim Beckers

Betty Popma - van Olst

Jellie Koops - Benedictus

Feikje Adema - van den Berg

Adri de Vries

Gerke Terpstra

76e JIERGONG
1
foar Wytmarsum
Doarpskrante
en omkriten

K at en Harke

It waar is yn de wike fan myn ynbring tige bluisterich. Hurde wyn, ôfwiksele mei reinbuien, komme en gean ek tusken en De siswize: “April doet wat hij wil” docht fertuten. De maitiid is efkes fier fuort. De winterjas kin noch net opromme wurde.

“Tiden hawe tiden” kin men wol sizze. Ek de formaasje fan in nij kabinet lit op him wachtsje. Mei 2 nije ynformateurs komt der wer in kâns. Mar as de mieningen fier út elkoar lizze, kin men net samar spikers mei koppen slaan. De ein is no noch net yn sicht. Migraasje en it asylbelied binne drege ûnderwerpen, seker foar dizze kombinaasje fan partijen. Wy wachtsje it ferrin mar fierder ôf.

Wat yn Wytmarsum op priemmen stiet is de oanfraach by de gemeente om te foarsjen yn in nij doarpshûs. Grutte plannen koene wy op it skerm sjen: in moaie romte om elkoar te moetsjen en mei elkoar te sporten yn in nij gymnastyklokaal. Hjirtroch kin der mear ferbining ûntstean tusken ús as ynwenners. Op De Tunen kin men by elkoar komme om hjiroer ynformearre te wurden. Duorsumens en grien binne yn dit plan ferwurke. It wurd is no oan de gemeenterie om hjiroer ta útslútsel te kommen. In spannende tiid brekt oan oer it hoe en it wat dit ús bringe sil. Yn spanning wachtsje wy harren útspraak ôf.

Wat sûnder mis tige slagge is op 13 april, is de Trekkerdei Wytmarsum. It moaie waar sil ek grif meispile ha. Droech mei de sinne der wat by, kin dit net better. In tige grutte opkomst fan trekkers en materiaal yn alle maten en kleuren is te bewûnderjen. It sjocht der allegearre tige fersoarge út. Wat wienen wy by ús thús eartiids grutsk op úse earste trekker. Dy naam it wurk fan de hynders oer. Mar net alles! Oan’e ein fan de ikker bleau it hynder foar de sleat stean. Ek as men by it mennen sels efkes net oplette. Dat docht de trekker net! No dus net yn sliep falle,

3

sa’t it mei ús buorman gauris gie, mar op skerp stean bliuwe! Dy trekker fan doe is no mar in trekkerke mear. Unbidige tsjillen, breed en heech, sa komme de hjoeddeistige meunsters ús temjitte. Doch ha ik in swak foar de lytsere trekker. Men telt hjirby noch mei. By de grutte jûkels falle wy sels hast fuort. Mar dy rêde wol mei it swiere wurk op it lân. Alles giet no yn it grut.

De ferbining bringt ús op keningsdei nei it hiem fan leanbedriuw Haitsma. Feestkommisje Wytmarsum hat in programma gearstald mei foar eltsenien wol in aktiviteit. “Net stinne, mar der hinne” is foar dizze dei it motto.

Op dyselde dei kinne wy elkoar ek wer moetsje yn ús swimbad “Mounewetter”. Frijwilligers ha wer drok dwaande west om alles klear te krijen foar it nije simmerseizoen. Unmisber binne sy by it ûnderhâld fan ús swimbad! Ek binnen sa’n groep is der in gefoel fan ferbining. In protte hannen ferlichtsje mei elkoar it wurk.

Der is is gjin ferbining mear tusken Wytmarsum en JAN TJALLING HEINSMA. Op 11 april 2024 kaam der in ein oan syn libben, yn de âldens fan krapoan 88 jier. 24 april 1936 wie syn bertedei. Hy wie de soan fan Siebe en Pietje Heinsma. Mei noch 2 dochters wenne de húshâlding op it Verlengde Oostend.

Letter is hy troud mei Tine Sikkema út Minnertsgea. Dêr ha sy harren doe nei wenjen set. Sy krigen tegearre 2 bern. Hjir is Jan Tjalling Heinsma ek ferstoarn.Wy winskje syn suster Hillie Schoot-Heinsma en fierdere neibesteanden sterkte ta om dit ferlies in plakje te jaan. Datselde is ek it gefal mei CORNELIS EVERT WIND. Kees, sa’t syn ropnamme wie, is op 16 april 2024 ferstoarn yn Zuidhorn. Hy is berne op 14 april 1946 yn Penjum en hat dêr jierrenlang op in pleats wenne. Syn twadde thús wie yn Wytmarsum by Age en Marijke Brandsma. “Syn libben wie by ús, ús bedriuw wie syn thús” stiet ek boppe harren rou-advertinsje. Nei in libben fan hurd wurkjen op syn pleats kocht hy in hús yn Wytmarsum oan De Spinnekop. Sa wie der tichtby syn grutte freonen.

4

Djip tryst wie it dat hy koart dêrnei in tige slim ûngemak krige. Mei in dwerslaesie moast hy ferplege wurde yn Zuidhorn. ”Mar nei drege tiden haw ik no frede” kin men lêze op de roukaart. Dit gunne wy him graach. Wy winskje Age en Marijke, harren bern en bernsbern, syn broer, skoansusters en omkesizzers krêft ta by it ferwurkjen fan dit ferlies.

Yn april wie der fan alles te dwaan yn Wytmarsum. Maaie leit no foar de doar. 4 maaie stiet op de aginda mei de Deadebetinking. De aginda foar maaie fertelt wat der fierder allegearre wer te belibjen is yn it doarp. Allinne it waar dêrby moatte wy ôfwachtsje. Wat waarmte, wat sinne en gauris droech waar soe moai wêze. Dit kinne wy sels net regelje, mar moatte wy út hannen jaan. En de jiergetiden ha ek wer wat eigens:

Jiergetiden

Yn elk fan de jiergetiden De moanne jout de tiden oan, kin men wat behaachliks fine. de sinne wit har tiid fan ûndergean. De tiid en ek it wurk De stjerren witte ek kin men der oan bine. op eigen plak te stean.

Al wurde de dagen no langer Sa geane de tiden hinne, en twirret soms de wyn. sa geane se, jier nei jier.

It bringt de iene dei soms rein Wy folje ús tiden yn en en de oare wat sinneskyn. dogge dat op ús eigen manier.

Ik hoopje foar ús allegearre dat der in omslach yn it waar komt en de sinne, mei droech waar, ús wer talaket!

Oant de oare kear, Jelly.

5

O VW

Nieuws ondernemersfonds Witmarsum

Voor 2024 is er een flink budget beschikbaar voor Witmarsum ter stimulering van de (economische) vitaliteit. Het gaat om projecten met een collectief doel.

Sinds 2016 bestaat in onze gemeente SWF een gemeentelijk breed ondernemersfonds, waarbij de gemeente middels het innen van extra gemeentelijke belasting op de WOZ waarde van bedrijven een pot geld beheert voor het ondernemersfonds. De gelden van dat ondernemersfonds werden vervolgens beschikbaar gesteld voor de 89 kernen die de gemeente SWF kent.

In een raadsbesluit eind 2023 is het ondernemersfonds met een aantal wijzigingen opnieuw vastgesteld voor een periode van 5 jaar (2024-2028). Nieuw is bijvoorbeeld dat alle 89 kernen nu verplicht deelnemen.

Voor Witmarsum is de OVW (Ondernemers Vereniging Witmarsum), de beheerder van de gelden en verantwoordelijk voor het jaarbudget met toekenning en uitbetaling aan de ingediende projecten.

De OVW roept op:

Ondernemers van Witmarsum; Alle ondernemers van Witmarsum, meld je aan als lid bij de OVW email: henk@waterlander.info -om mee te beslissen -om mee te denken over en het indienen van plannen -het is tenslotte een budget dat opgebracht is door alle ondernemers/agrariërs, met zakelijk onroerend goed, in en rond Witmarsum

6

Alle inwoners en verenigingen van Witmarsum; Ook alle inwoners en verenigingen van Witmarsum kunnen een bijdrage vragen voor projecten met een collectief doel.

Om u een idee te geven, een paar voorbeelden van projecten: -nieuwjaar instuif , koningsdag, koningsspelen, sinterklaasintocht, kerstinstuif, projecten sport /spel/ muziek en cultuur … etc.

De OVW heeft een interim commissie Ondernemersfonds Witmarsum:

-Jorrit Plantenga (Camping Mounewetter) email: plantenga67@home.nl

-Theo de Groot (Trainingscentrum Fysio Witmarsum) email: info@fysiowitmarsum.nl.

Hier kunt u extra informatie inwinnen en uw aanvraag voor plannen/ projecten indienen.

• Belastingzaken

• Administratieve dienstverlening

• Jaarrekeningen

• Financiële adviezen

• Bemiddeling aan- en verkoop onroerend goed

Molenweg 23 8748 BL Witmarsum tel.0517-531488 fax.0517-532815

info@sprikkeurs.nl

e-mail:sprikkeurs@online.nl

7

E HBO ver. Witmarsum e.o.

Jaarvergadering

Op dinsdagavond, 18 maart jl., hebben wij onze jaarvergadering gehouden.

Lessen

Voor dit jaar staan de herhalingslessen gepland in september en oktober voor de ehbo’ers.

Vier avonden komen we bij elkaar om het geleerde up-to-date te houden.

De herhalingslessen reanimatie voor de niet leden waren op 23 april 2024. Dit zijn lessen voor mensen die geen ehbo diploma bezitten, maar wel willen kunnen reanimeren.

Zou jij ook willen leren reanimeren, laat het ons dan weten. Bij voldoende aanvraag organiseren we een basistraining.

Evenementen

Een of meer leden van onze vereniging zijn in 2022 - 2023 als ehbo’er aanwezig geweest bij:

• Streekmarkt Witmarsum zaterdag 10 september

• Triatlon Witmarsum zondag 11 september

• Beweegmiddag Witmarsum 23 september

• Ljochtjeskuier Oktoberfeest vrijdag 7 oktober

• Kinderactiviteit Circus Salto Oktoberfeest zaterdag 8 oktober

• Sinterklaas Witmarsum zaterdag 19 november

• VenO Gymnastiek uitvoering vrijdag 14 april

• Koningsdag Witmarsum Dorpsbelang terrein Haitsma donderdag 27 april

• Reünie kaatsvereniging Zurich zaterdag 1 juli

• Merke Witmarsum Volleybal zaterdag 5 augustus

8

• Merke Witmarsum kaatsen zondagmiddag 6 augustus

Voor ehbo bij evenementen kunt u contact opnemen met ons bestuur.

Ook eens helpen?

Hebt u een geldig ehbo-diploma? Dan zou het geweldig zijn als we een beroep op u mogen doen. Wij hebben namelijk best veel evenementen om te bemensen. Dit doen wij graag, maar een paar extra helpende handen zijn zeer welkom! Neem gerust eens contact op.

Lijkt het u wat om te helpen, maar hebt u (nog) geen ehbodiploma? Dan kunnen we gezamenlijk kijken of u een cursus kunt volgen en ook bij een evenement kunt staan.

Ehbo-er zijn, is nuttig en vooral gezellig!

Donateurs

Velen van u steunen ons werk met een donatie. Voor uw steun zeggen wij u hartelijk dank. Onze vereniging is een algemeen nut beogende instelling (anbi). Uw donatie is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar van uw inkomen, als u aan de verdere voorwaarden voldoet.

Wilt u ook donateur worden en daarmee onze ehbo-vereniging steunen? Dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat op dit moment uit: Marika Tolsma (Lollum, 0517-469329), Geertje van der Gaast (Pingjum, 0517-532113), Marcel Sieperda (Witmarsum) en Femke Spyksma (Witmarsum).

Contact: ehbowitmarsumeo@outlook.com

9

Y nstjoerd

Anna v.d. Goot 65 jaar!

Ons oud dorpsgenoot Anna v.d. Goot bereikt op 21 mei a.s. haar 65e verjaardag.

Wat zou het leuk zijn dat ze op deze dag leuke felicitatiekaarten vanuit Witmarsum mag ontvangen. Een kleine moeite…groot gebaar!

Haar adres is: Huylckenstein

Anna v.d. Goot

Eekwerdlaan 1

Kamer 201

8701 LT Bolsward

B etanke

Foar altyd ôfskie nimme, it docht sa sear. Dy wat freegje, it kin net mear. Dyn dwaan en wêzen, wy ferjitte it net. Do bliuwst foar altyd yn ús hert.

Tige tank foar alle omtinken en meilibjen nei it ferstjerren fan ús leave mem en beppe

Dieuwke Rinkje Feenstra-Haarsma

Barry, Johanna en Emily Anja, Gert , Lisa en Sanne

Wytmarsum, april 2024

10

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. Wij zijn vanaf 07:00 uur tot 23:00 uur te bereiken en staan voor u klaar met verpleging en verzorging die aansluit op uw wensen en behoeften.

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee! Via ons telefoonnummer of e-mailadres kunt u ons rechtstreeks bereiken. Scan de QR-code voor meer informatie.

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl

085 - 1143 213 www.patyna.nl/thuiszorg

11

E LK WAT WILS

Het kaartseizoen 2023 – 2024 zit er op. Op 9 april hebben we de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden. Het was weer een gezellig seizoen.

Nadat het kaarten was afgelopen, moesten er nog de prijzen uitgereikt worden aan de winnaars van de competitie en de winnaars die de meeste prijzen hadden gewonnen.

De prijs in de competitie bij de schutjassers was Sjoerd Nicolai met 808 punten en bij de klaverjassers was dit Cees Visser met 71111 punten.

Degene die de meeste prijzen had gewonnen was bij de schutjassers ook Sjoerd Nicolai met 25 punten en bij de klaverjassers was dit Jacob Leyenaar met 10 punten.

Dan nu de prijswinnaars vanaf 9 Januari. Schutjassen Hier hebben we op 9 januari geen prijs uitgereikt, want we hadden alle vier 50 punten. Bij de klaverjassers 1e pr Bouke Keuning 5495 punt, 2e pr Tineke Algra 5445 pnt 3e pr Anno de Roos 5444 pnt en 4e pr Pier Reitsma. 23 Februari Schutjassen 1e pr Sjoerd Nicolai 55 pnt. Klaverjassen 1e pr Anke Bruggenkamp 5486 pnt 2e pr Jaap Reitsma 5432 pnt 3e pr Cees Visser 5431 pnt 4e pr Tineke Algra. 6 Februari Schutjassen 1e pr Kobus Jorna 55 Klaverjassen 1e pr Cees Visser 6018 pnt 2e pr Cecil Bootsma 5542 pnt 3e pr Durk Hiemstra 5312 pnt 4e pr Rinkje de Haan 5174 pnt 20 Februari Schutjassen 1e pr Kobus Jorna 56 pnt Klaverjassen Maatkaarten 1e pr Waling de Valk/Paulus Groenendijk 5205 pnt 2e pr Cees Visser/Truida Bergsma 5066 pnt 3e pr Emmy Hofma/Jan Sytsma 5037 pnt 4e pr Anno de Roos/Durk Hiemstra 4779 pnt. 5 Maart Schutjassen 1e pr Paul Nota 54 pnt Klaverjassen 1e pr Jacob Leyenaar 5708 pnt 2e pr Cecil Bootsma 4968 pnt 3e pr Tineke Algra 4951 pnt 4e pr Jan Bouma 4932 pnt. 19 Maart Schutjassen 1e pr Peter Huisman 55 pnt Klaverjassen 1e pr Jacob Leyenaar 5241 pnt 2e pr Rinkje de Haan 5178 pnt 3e pr Douwe Amels 5059 pnt 4e pr Anke Brug-

12

genkamp 4838 pnt 2 April Schutjassen 1e pr Sjoerd Nicolai 54 pnt Klaverjassen 1e pr Anna Leyenaar 5656 pnt 2e pr Truida Bergsma 5417 pnt 3e pr Rinkje de Haan 5255 pnt 4e pr Douwe Amels 5081 pnt 9 April Schutjassen 1e pr Kobus Jorna 58 pnt

Klaverjassen Maatkaarten 1e pr Tineke Algra/ Jaap Reitsma 5401 pnt 2e pr Cecil Bootsma/ Rinkje de Haan 5352 pnt 3e pr

Jan Bouma/ Johannes Adema 5262 pnt 4e pr Emmy Hofma/ Jan Sytsma 5109 pnt.

Dit is het einde van seizoen 2023/2024. Wij wensen iedereen een mooie zomer en we hopen iedereen weer te zien op 24 september

Levering van zand en tuinaarde

Verhuur van graafmachines (groot en klein)

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf)machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl

13

D e Mouneboulers

Het seizoen 2024 kon niet mooier beginnen, prachtig weer en gezellige mensen, waaronder ons oudste lid van 95 jaar Truida de Jong! Het loonbedrijf en kraanverhuur Klaas Haitsma toernooi, een zeer geslaagde middag met spannende wedstrijden, maar waar ook met veel plezier werd gespeeld. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Klaas Jan Haitsma en Petronella Teijema.

Prijswinnaars:

1. Hinke Koopmans. 3 x winst + 14 punten

2. Klaas Haitsma 3 x winst + 12 punten

3. Korrie de Haan 2x winst + 20 punten

4. Anno de Roos 2x winst + 8 punten

5. Rudy Nauta 2 x winst + 7 punten

14
15

K V Pim Mulier

Koekactie

Als eerst een korte terugblik op onze koekactie. Het was ook dit jaar weer een groot succes! Bedankt aan iedereen die ons gesteund heeft door koeken te kopen. We moesten zelfs nieuwe koeken bestellen om aan de vraag te voldoen. Ook hebben we ons prachtige gele boekje bij iedereen in Witmarsum kunnen bezorgen.

Agenda

Het kaatsseizoen staat op het punt van beginnen en bij KV Pim Mulier staan er een tal spannende evenementen op het programma! Hierbij een overzicht wat je kunt verwachten:

Elgersma-partij op zondag 12 mei: De eerste ledenpartij van dit seizoen staat voor de deur, gesponsord door Schildersbedrijf Elgersma. Geef je op vóór donderdag 9 mei, 20.00 uur via e-mail of Pim Mobile.

Tolsma-partij op zaterdag 25 mei: Een federatie afdelingswedstrijd voor jeugd uit de regio, gesponsord door Aardappelhandel Tolsma en Mechanisatiebedrijf Kuipers.

Brolyn-partij op zondag 2 juni: De tweede ledenpartij van dit seizoen, gesponsord door Brolyn bedrijfsadvies. Geef je op vóór donderdag 30 mei, 20.00 uur via e-mail of Pim Mobile. Zeedesign Verwende Vrouwen en Mannen Partij op zaterdag 15 juni: Een wilde partij waar je bij moet zijn! Maak het kaatsveld onveilig en beleef een dag vol actie. Opgeven kan tot woensdag 12 juni, 20.00 uur voor zowel leden als niet-leden (als partuur of individueel) via e-mail of Pim Mobile, gesponsord door Zeedesign.

Straatkaatsen van 24 t/m 28 juni: Een week vol kaatsplezier voor alle leden en inwoners van Witmarsum, waarbij we de straat opgaan om daar ons prachtige kaatsspel te spelen. Een absolute klassieker op onze wedstrijdagenda, gesponsord door

16

lokale ondernemers. Opgeven voor de jeugd via Lytse Pim en voor junioren/senioren via e-mail of Pim Mobile. Mis deze fantastische evenementen niet en doe mee aan het kaatsplezier bij KV Pim Mulier!

Vrijwilligers gezocht?

Wil je ook iets betekenen voor de kaatsvereniging als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op via de mail. Alle hulp is welkom!

Met sportieve groet, Namens het bestuur van Kaatsvereniging Pim Mulier, Colin Baarda kvpimmulier@gmail.com | Pim Mobile +31 6 83669551

N ij Libben

Wij zijn druk met de voorbereiding voor het concours op 1 juni dat gehouden wordt op Schiermonnikoog. We spelen daar één groot concert werk “PRIMA LUCE”. Een try-out concert is op 26 mei samen met de korpsen Wjelsryp en Spannum in het dorpshuis in Wjelsryp

Actie

Maar voor het zover is komen we op 25 mei bij u langs om u te verlossen van het gespaarde oud ijzer. Wij vragen u het oud ijzer vanaf 09.00 uur buiten op een zichtbare plaats te zetten. Hebt veel oud ijzer dan graag even een bericht naar info@nijlibben.nl

Onze repetitie avond is elke donderdagavond in de kantine van camping Mounewetter. Mocht u meer willen weten over onze vereniging of donateur worden, dan graag een berichtje naar info@nijlibben.nl

17

V &O Gymnastiekver.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik aan de late kant ben met het schrijven voor de Koepel, het is nu 20 april en de 19de van april had dit stukje aangeleverd moeten zijn. “Ja maar” is in mijn ogen altijd een excuus waar je zelf schuldig aan bent. Ik hoop u er toch van te overtuigen dat het deze keer toch echt iets anders lag.

Gymnastiek is topsport zo ook in Witmarsum. We herinneren ons allemaal vast nog wel dat onze Epke Zonderland van de rekstok viel bij de Olympische spelen. Soms jarenlang, en soms net begonnen met hard werken. En dan met 1 misser alles in rook zien opgegaan. Het overkomt je altijd op de momenten dat je het uiteraard niet zou willen. Samen met de leiding heeft het bestuur een Nood-app. In deze besloten Appgroep zitten zowel de leiding als alle bestuursleden. Deze nood appgroep is speciaal voor de niet alledaagse situaties, zodat wij als bestuur en leiding snel kunnen reageren indien dit nodig is.

Ik wil nog even bij de topsport blijven, aangezien op de 20ste van april de finale van Turn on tour was in Emmeloord. In de vorige Koepel had ik u al meegenomen in de uitslagen van de halve finale.

Nu is het dus tijd voor de finale en de uitslagen.

Mini 10 Emma Ykema 2de pl. Rivka Lap 3de pl. Instap 9 Isa Milou Dijkstra 1ste pl. Myrte Kuiper 2de pl.

Pupil 9 Berber Piersma 1ste pl. Chloe van Zwietering 3de pl.

Junior 9 Jelaney van Coevorden 2de plaats

Anke Herrema 3de plaats

Instap 8 Bente Hibma 3de plaats

18

Pupil 7 Eva Sijbesma 3de plaats

Pupil 6 Fleur Krol 5de plaats

Junior 5 Marrit van Balen 5de plaats

Junior 9 Vanessa Krol 3de plaats

Rixt Menage 5de plaats

Dames, allemaal van harte gefeliciteerd, en wij zijn maar wat trots op jullie prestaties.

Ouders succes met het zoeken naar ruimte voor de welverdiende prijzen.

Uiteraard verdient de leiding ook een pluim, mede dankzij jullie kunnen wij trots zijn op de behaalde resultaten. Alle deelnemers, leiding en de begeleiders bedankt voor jullie deelname en inzet.

Uiteraard zullen jullie nu wel denken: “Het is wel eens klaar met die topsport.” Nou eerlijk gezegd is dat dus niet zo.

Jullie hebben namelijk als inwoner van Witmarsum en omstreken namelijk ook topsport bedreven. Als bestuur waren wij al op de hoogte dat we weer geëindigd waren in de top 10 van de Jeugdsponsor actie van de Poiesz. Vrijdag 19 april was het gala feest van de Poiesz in het FEC te Leeuwarden. Vol verwachting togen 2 bestuursleden en 6 jeugdleden hierheen. Welke plek zouden we behaald hebben als V&O, dat blijft toch altijd spannend dan. Ondertussen werd er in de bestuurs app druk gespeculeerd over welke positie het zou gaan worden. Wat een geduld moeten deze 8 mensen hebben gehad, want na het bekendmaken van plek 6 volgde er ook nog eens een pauze. Uiteindelijk mocht ook V&O achter de coulissen vandaan komen om de cheque voor de 3de plaats in ontvangst te mogen nemen. 80 Poiesz winkels en dan even voor het gemak 5 verenigingen gemiddeld per winkel is toch 400 verenigingen. En daaruit zijn wij dankzij jullie allemaal, op de 3de plaats geëindigd. Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en ook de Poiesz

19

bedankt dat wij hieraan mee mochten doen.

Begin mei valt deze Koepel bij u op de mat. Wij hebben dan het seizoen al afgesloten. Op vrijdag 26 april was onze laatste reguliere lesdag, met uitzondering van de keurgroep, die nog even zal doorgaan met zijn activiteiten. Deze vrijdag hebben we als het weer mee heeft gezeten ook nog een bijdrage mogen leveren aan de Koningsspelen.

Traditiegetrouw geven wij het stokje nu door aan de zomeractiviteiten. Ook de zomeractiviteiten wensen we veel succes het aankomende seizoen, maak er iets moois van.

Namens gymnastiekverenging V&O

Remco Gaastra

20
Boven vlnr: Marrit en Lysanne. Onder vlnr: Tessa Fleur, Eline, en Lise

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar!

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg.

Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

0515 - 46 18 81

TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt.

Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

21

G raach Dien

GRAACH DIEN (foar eltsenien)

Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum.

Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannúmer:

06-52046445

Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje..

Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje.

Wy binne der foar:

- Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs

- Ferfier nei de fysioterapeut

- Ferfier yn, mar ek bûten it doarp

- In boadskipke dwaan

- Gau efkes medisinen helje

- Hulp by in putsje

It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp.

Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger.

Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan: Ale Kuperus 0517-531292

22

Z wembad Mounewetter

Het zwembad is weer open! Vanaf 27 april zijn we weer van start gegaan voor zwemmers, spelers en zonaanbidders. We kunnen gelukkig dezelfde openingstijden als voorgaande jaren hanteren, doordat we voldoende toezichthouders en medewerkers hebben voor alle mooie zwemdagen in dit seizoen.

Op zondag 12 mei hebben we een speciale actie voor alle moeders, zij mogen op Moederdag gratis komen zwemmen! Kijk voor alle info over prijzen en openingstijden op de website en volg het laatste Mounewetter-nieuws op onze Facebookpagina. We hopen op een prachtige zomer met veel zwemplezier.

G OUDEN LAND

Nieuws uit GOUDEN LAND

N!X

Langs deze weg willen we alle mensen bedanken die op de N!X gestemd hebben. Helaas heeft de kijkhut niet een landelijke prijs gewonnen op 13 april j.l. in Amersfoort. Wel was er veel belangstelling voor ons initiatief en de provinciale prijs voor Kern met Pit hebben we vorig jaar wel gewonnen. We hopen dat veel (groot)ouders en kinderen een kijkje komen nemen in en bij de kijkhut naast de Pingjumer Gulden Halsbân tussen Arum en Kimswerd. Via de kijkhut willen we kinderen en hun begeleiders op een speelse manier laten genieten van de prachtige natuur en laten ontdekken hoe het landschap in de loop van de eeuwen is gevormd door mens en natuur. Een echte ontdekplek: Blokken 6 – wandelen – Riegeweg 5 – fietsen – Brakkepiip – wandelen.

23

Cursussen in Gekroonde Leeuw in Arum

De cursussen vlinders, hommels en vogels zijn nog uitgebreid met een cursus grassen en bloemen. De cursussen en bijbehorende excursies zijn een groot succes. We houden u op de hoogte van nieuwe cursussen in het GOUDEN LAND.

Zuricher Oord Polder

De Zuricher Oord Polder is weer ingeplant met nieuwe gewassen. De kinderen van de basisschool in Pingjum en scholieren van Aeres in Sneek helpen regelmatig met werkzaamheden, zoals planten en schoffelen. Andere scholen zijn welkom om ook een handje te helpen. Neem hiervoor contact op met: goudenland@gmail.com. In de Zuricher Oord Polder kunt u oude en nieuwe cultuur- en nijverheidsgewassen bewonderen. De prachtige lichtval in het Leesbaar Landschap kunstwerk, de bijzondere dijkstructuren, de herstelde Dobbe en allerlei vogels die graag gebruik maken van dit beschermde gebied zijn een bezoek aan de polder zeker waard! De oude veldschuur is ingericht als expositieruimte. Daarnaast is het een informatie- en rustpunt voor de bezoekers. De Zuricher Oord Polder is beschermd weidevogelbied en te bezoeken van 15 juni tot 15 maart. De Zuricher Oord Polder ligt tussen de zeedijk en de oude slaperdijk, ingang in het dorp Zurich. Wandelboekje: rondjes om de kerken

Tsjerkepaad bestaat dit jaar 20 jaar en één van de jubileumactiviteiten is de presentatie van het boek “Rondjes om de kerken” van wandeljournalist Fokko Bosker. In totaal worden er 26 rondjes om kerken in NW en NO Fryslân gepresenteerd, met een loopafstand tot maximaal 15 km. Ook is er een aantal fietsrondjes in opgenomen. Het boek zal op 31 mei worden gepresenteerd in de Victoriuskerk in Pingjum. Inloopochtend in Koepelkerk Witmarsum

We zoeken vrijwilligers om als gastheer of gastvrouw op te treden in de Koepelkerk in Witmarsum. Op zaterdag 25 mei a.s. van 10.00 -11.00 uur is er een informatieochtend en is de expositie over de grondwaarden van Menno Simons te bekijken. Namens stichting Gouden Land, Marijke Baarda

24

Bij ons kun je terecht voor:

Dry Needling Medische fitness

Functionele Osteopathie Bedrijfsfitness

Manuele therapie Dansen 4 Kids & Teens

Medical taping Spinning

Valpreventie*

Op werkdagen geopend vanaf 8 uur 3 avonden fitness per week * Nieuw in ons aanbod! Van Aylvaweg 16, Witmarsum 0517 – 53 19 01

info@fysiowitmarsum.nl www.fysiowitmarsum.nl

25

Y n’t ferline

Wy hawwe it yn de foarige Koepels al oer hân dat der yn 1924 nedich boud wurde moast yn it doarp. Yn de Hepkema fan 2 maaie stiet de útslach fan de oanbestegings. Foar it bouwen fan fjouwer arbeiderswenten hat Pieter Straatsma de leechste ynskriuwing fan 8593 gûne en mei er de opdracht útfiere. Straatsma is in doarpsgenoat en wenne op de Molenweg 1, dêr ‘t letter de famylje Heeringa harren wenjen en wurkplak hie en no de famylje Popma de skepter swaaid.

Ek it timmerbedriuw fan Hendrik van der Vliet besiket de wenten te bouwen, mar dizze sit 300 gûne heger. Van der Vliet hie syn timmerbedriuw oan de Pingjumerstrjitte 10, dêr ‘t letter K. van der Meer yn siet en letter yn de jierren 70 ôfbrutsen is. Ek de ferbouwing fan de potstâl wurdt gund, de leechste ynskriuwing is fan Jolle Bouma fan Achlum, foar 3089 gûne mei hy dit wurk útfiere. In goede twadde is Johannes IJntema, mar dy sit hast 600 gûne heger, sadat er dit wurk misrint. IJntema hat syn bedriuw en wenadres op Bewaarschoolstrjitte 5, dêr ‘t it lêst de famylje van der Sluis wenne hat.

Johannes Hettema hâldt him fatsoenlik oanrekommandeare foar autoritten, autobus disponibel. No moasten wy wol efkes it wurdboek derby, mar disponibel betsjut gewoan beskikber. Johannes en letter Klaas Hettema wennen oan de Boalserterwei, dêr ‘t letter Wiepke Tol syn bedriuw hie en no fan Aylvawei nûmer 12 is.

De Fryske Maatskippij fan Lânbou, ôfdieling Wytmarsum, lit witte dat de keuring op 24 septimber net trochgiet. Dit is fanwege net genôch dielname, wol sil de jildlike bydrage werombetelle wurde.

Op 7 maaie 1924 om 2 oere, wurdt der in boelguod holden thús by de widdo fan Harmen Robijn, yn de buorren te Wytmarsum, by boelguod à kontant ferkeap. Der wurdt ferkocht: seis bêste

26

kij, trije keallen en 3 farren, fierders 2 skiep mei lammen. Ek binne der twa heaweinen, in nije kroade, amers, trôgen, gripen, harken, foarken ensfh. Dan is ek noch in dongbult fan 24 M³ en in klamp hea, en as lêst in hearefyts.Tetje Sieswerda wenne op Arumerweg 46, har man Harmen Robijn hie foarhinne in slachterij op Oostend 2, mar dêr de folgjende kear wat mear oer. Op de foto it wen en wurkplak fan H. vd Vliet en yn it lêst fan K. vd Meer.

Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte. Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

27
28

A genda mei 2024

4 mei

Dodenherdenking

19.40 uur

4 t/m 5 mei

Festival Kunst Achter Dijken

Pingjum, diverse locaties

11 mei

Mouneboulers

13.30 uur, Onderling toernooi

12 mei

Moederdag in Zwembad Mounewetter

Alle moeders mogen gratis zwemmen

25 mei

Ald izer foar Nij Libben

Vanaf 9 uur haalt Nij Libben uw oud ijzer op.

26 mei

Koepelconcert “De Boer sjongt Bos’

15.00 uur, Koepelkerk

29
30

K olofon

Útjefte fan de gearwurkjende ferienings:

PCOB Wûnseradiel

PKN Wytmarsum

St. Koepelconcerten

St. Oars as Oars

Popkoar Wytmarsum

Gymnastiekver. ”V. en O.”

Muziekver. ”Nij Libben”

Toneelver. ”Surprise”

Perm. Commissie”

Kaartclub “Elk wat Wils”

E.H.B.O.

Bejaardensoos

”De Koepeldûnsers”

K.V. “Pim Mulier”

Sportvereniging ”Mulier”

Ver. voor Dorpsbelangen

Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub

IJsclub

Sticht. Zwembad ”Mounewetter”

Zangver. ”Scheppingsgave”

Vogelwacht

Graach Dien

Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers”

Begr.-Crematiever. “De laatste Eer”

Triatlon Witmarsum

ZorgcentrumAylva State

Stichting Ekspedysje Wytmarsum

MFC It Fliet

Loopgroep Witmarsum

Trekkerdei Witmarsum

Stichting Gouden Land

Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de juni Koepel moat uterlik 17 maaie ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum.

Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppesteand adres of fia de mail.

Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl

Tariven 2024

Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,-

Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,-

Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,-

Bertekaartsjes e15,-

De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne.

Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld!

Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201

Internet

Homepage: www.dekoepel.frl

E-mail adres: redactie@dekoepel.frl Facebook: webmaster@dekoepel.frl

31
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.