2024 01 Koepel Januari

Page 1

De Koepel 76e JIERGONG no. 1, jannewaris 2024

Doarpskrante foar Wytmarsum en omkriten

Redaksje: Wim Beckers Betty Popma - van Olst Jellie Koops - Benedictus Feikje Adema - van den Berg Adri de Vries Gerke Terpstra

2024 | 01 Koepel.indd 1

1

02-01-2024 08:47


2024 | 01 Koepel.indd 2

02-01-2024 08:47


K at en Harke It skriuwen foar dit

en

nijs doch ik noch yn it ‘âlde’ jier…

mar it nije jier is alwer in wike âld as de Koepel mei it Kat en Harke nijs by jimme yn de brievebus leit. Oan it ein fan elts jier sjogge we faaks noch efkes werom. En elk jier ferbaas ik my op’e nij hoe ferskriklik gau sa’n jier omfljucht. En wat der allegear bard is, moaie mar ek minder moaie mominten. Foar ús doarpskrante it prachtige jubileum wêr’t wy mei syn allen mei nocht oan wurke ha. Dat binne hichtepunten fan sa’n jier. En sa koene jimme lêze en sjen op Facebook oer de ferrassing dêr’t Wim it yn de desimber Koepel oer hie; it kado fan de redaksje oan ús doarp, in prachtige Noarske eskdoarn oan de Arumerdyk. Sjoch ek fierder yn dizze Koepel. Sint en syn Pieten binne alwer yn Spanje, it wie wer in prachtich feest foar jong en âld, Wytmarsum wie foar hiel efkes Sintvoort, Sinterklaas die mei op syn scootmobiel oan de strjitrace. Yn de Hoekstien gong it feest fierder en hiene de Pieten de moaiste kleurplaten útsocht. Dizze bern krigen in kadootsje fan Sinterklaas. Desimber is ek de moanne fan de ljochtsjes en gesellichheid. Op 17 desimber wie der in prachtich krystkonsert fan Nij Libben tegearre mei it Popkoar yn de Koepeltsjerke. Ek mocht Nij Libben de krystnachttsjinst begeliede. En op Krystmoarn koene we wer genietsje fan harren prachtige optreden, dat bliuwt bysûnder… We geane mei frisse moed en fertrouwen it nije jier yn. De kar foar nij is ferbûn mei it ein fan âld It ôfskied fan âld jout romte foar de kansen fan nij Oant de oare kear, Betty 3

2024 | 01 Koepel.indd 3

02-01-2024 08:47


F an de redaksje Yn de redaksje fan De Koepel is diskusjeare oer wat wij no wol as net pleatse moatte en/of kinne yn ús blêd. Om misferstannen foar te wezen ha wij ien en oar op in rychje set en fêststeld as ús spulregels. De Koepel Jout romte oan berjochten wêryn oansletten ferienings en organisaasjes harren leden en it doarp op ‘e hichte bringe oer wat se dogge of fan doel binne. Noch gjin lid? Nim dan kontakt mei ús op. Jout romte oan bydragen dy’t gean oer it ferline, it hjoed en de takomst fan ús doarp. Jout romte oan famyljeberjochten. Jout romte oan advertinsjes fan bedriuwen en organisaasjes De Koepel Jout gjin romte oan bydragen dy’t gean oer kwestjes en diskusjes dy’t te krijen hawwe mei (belangen)tsjinstellings yn it doarp. Dit hat te krijen mei it karakter fan De Koepel sa as boppe beskreaun. En mei it feit dat der pas in moanne letter op reagearre wurde kin troch lêzers mei in oare opfetting. Jout - fansels - gjin romte oan anonime bydragen, of bydragen wêryn diskriminearjende, bedriigjende, opruiende as kwetsende taal brûkt wurdt, as op ‘e man as frou spile wurdt . De redaksje

De Koepelredaksje winsket eltsenien in lokkich en sûn 2024 4

2024 | 01 Koepel.indd 4

02-01-2024 08:47


E LK WAT WILS De eerste helft van seizoen 2023 – 2024 zit er al weer op. Wij zitten weer bij Fair Sound waar elke 14 dagen weer 4 tafels klaverjassers zitten en 1 tafel schutjassers. Wanneer er kaartliefhebbers zijn, dan kunnen er altijd nog wel wat nieuwe leden bijkomen. Het club 5 toernooi wordt op 16 februari dit seizoen ook weer gehouden. Dit is dit seizoen in Pingjum.

t Nu nog de prijswinnaars van de eerste helft van dit seizoen Wij zijn op 26 september begonnen en toen heeft Paul Nota bij de schutjassers de 1e prijs gewonnen met 57 punten. Bij de klaverjassers 1e prijs Piet Kronemeyer met 5467 punten. 3 oktober 1e prijs Peter Huisman 59 punten. Klaverjassen 1e prijs Bouke Keuning 5331 punten 2e prijs Johannes Adema 5070 punten 3e prijs Anno de Roos 4986 punten 4e prijs Jan Sytsma 4874 punten 17 oktober schutjassen 1e prijs Sjoerd Nicolai 58 pun-

.

ten. Klaverjassen 1e prijs Douwe Amels 5224 punten 2e prijs

-

Johannes Adema 5078 punten 3e prijs Jaap Reitsma 5022 pun-

n

ten 4e prijs Emmy Hofma 4891 punten. 31 oktober Schutjassen 1e prijs Peter Huisman 56 punten. Klaverjassen 1e Jacob Leyenaar 5267 punten 2e prijs Jaap Reitsma5048 punten 3e prijs Anno de Roos 4983 punten 4e prijs Anna Leyenaar. 14 november schutjassen 1e prijs Sjoerd Nicolai 63 punten. Klaverjassen 1e prijs Waling de Valk 5370 punten 2e prijs Truida Bergsma 5369 punten 3e prijs Jaap Reitsma 5319 punten 4e prijs Douwe Amels 5148 punten 28 november Maatkaarten.

Schutjassen

1e prijs Sjoerd Nicolai 57 punten. Klaverjassen. 1e prijs Jaap Reitsma/Tineke Algra 5629 punten 2e prijs Jappie Tichelaar/ Waling de Valk 5200 punten 3e prijs Anna Leyenaar/Douwe Amels 4e prijs Johannes Adema/ Jan Bouma 4364 punten. Schutjassen 1e prijs Sjoerd Nicolai 65 punten. Klaverjassen 1e 5

2024 | 01 Koepel.indd 5

02-01-2024 08:47


prijs Cecil Bootsma 4916 punten 2e prijs Durk Hiemstra 4893 punten 3e prijs Waling de Valk 4823 punten 4e prijs Jacob Leyenaar 4766 punten. Verder wensen wij iedereen een prettige jaarwisseling en we hopen iedereen op 9 januari 2024 weer terug te zien.

Z ONNEBLOEM WITMARSUM Maandag 11 December hebben wij met een aantal gasten onze jaarlijkse kerst koffieochtend gehad in het Groencentrum van Witmarsum, dat weer heel gezellig in kerstsfeer was gemaakt. Dit keer als thema de 11 Stedentocht. Er was weer veel aandacht aan besteed om het zo mooi te maken. Onder het genot van een kopje koffie/thee met oranjekoek was het een gezellig weerzien en hebben wij kunnen bijpraten, want zo vaak ontmoeten de gasten elkaar niet meer. Na de koffie hebben wij met elkaar een wandeling gemaakt door het Groencentrum. Ook was er een mooi kerstdorp gemaakt wat zeker het bekijken waard was. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad en na afloop kregen de gasten een leuke kerstattentie mee dat werd aangeboden door de Zonnebloem en het Groencentrum. Mede door alle vrijwilligers en het Groencentrum was dit weer mogelijk gemaakt, waarvoor onze dank.

6

2024 | 01 Koepel.indd 6

02-01-2024 08:47


-

e

t

-

e

Wij zijn het thuiszorgteam van Witmarsum en omgeving. Wij zijn vanaf 07:00 uur tot 23:00 uur te bereiken en staan voor u klaar met verpleging en verzorging die aansluit op uw wensen en behoeften.

Heeft u vragen of bent u zoek naar een passende oplossing, dan denken wij graag met u mee! Via ons telefoonnummer of e-mailadres kunt u ons rechtstreeks bereiken. Scan de QR-code voor meer informatie.

thuiszorg.witmarsum@patyna.nl 085 - 1143 213 www.patyna.nl/thuiszorg

7

2024 | 01 Koepel.indd 7

02-01-2024 08:47


G RAACH DIEN

GRAACH DIEN (foar eltsenien) Wy fernimme noch al gauris dat men tinkt dat “Graach Dien” der allinne is foar âldere ynwenners fan Wytmarsum. Dat is net sa, eltsenien dy ’t ferlegen sit en net in berop dwaan kin op famylje, kunde of buorlju, helpe wy graach. Wy hawwe gjin web-side, gjin face-book, dogge net oan twitter mar binne gewoan te berikken op tillefoannúmer: 06-52046445 Op alle wurkdagen tusken 9 en 10 oere. As it kin op syn minst 2 dagen yn ’t foar efkes skilje.. Wy kinne dan op tiid foar in frijwilliger soargje. Wy binne der foar: - Ferfier en begelieding foar in besite/behanneling yn it sikehûs - Ferfier nei de fysioterapeut - Ferfier yn, mar ek bûten it doarp - In boadskipke dwaan - Gau efkes medisinen helje - Hulp by in putsje It is fergees, allinne moatte wy in kostenfergoeding rekkenje. Dit is € 2,00 yn it doarp. Foar ferfier bûten it doarp € 0,25 de kilometer, ôf te rekkenjen mei de sjauffeur/frijwilliger. Wolle jimme oare ynformaasje, skilje dan: Ale Kuperus 0517-531292

8

2024 | 01 Koepel.indd 8

02-01-2024 08:47


i

Ierdappels en sipels te keap!! Doré, Bildtstar, Borger en Irene

Ferkeap oan hûs

n

by Hidde en Rieneke de Vries

Kâldhústerdyk 4 Wytmarsum Foar fragen en bestellingen 06-51394411 ( Aardappel en uien verkoop aan huis bij Hidde en Rieneke Koudehuisterdijk 4 Witmarsum )

9 i

2024 | 01 Koepel.indd 9

02-01-2024 08:47


V ogelwacht Witmarsum Hallo vogelvrienden ,ook dit jaar willen we jullie weer een paar prachtige natuurfilms laten zien. Deze avond is voor leden en donateurs maar ook vrij te bezoeken voor belangstellenden uit het dorp en omgeving. En zoals we gewend zijn vindt voor de leden de jaarlijkse ledenvergadering een maand later op 11 maart plaats. U bent uitgenodigd! 1.Filmavond Op maandag 5 februari in de kantine van Camping Mounewetter. Aanvang 20:00uur. In de pauze zal er een verloting worden gehouden. Dit jaar willen we een film over een natuurgebied bij Akkrum laten zien en een film over de prachtige natuur aan de westkust van Belgie. 2.Jaarvergadering Op maandag 11 maart 2024 zal ook de jaarvergadering in de kantine van camping Mounewetter worden gehouden De aanvang is ook deze avond 20:00 uur. De leden krijgen hiervoor nog een agenda toegestuurd. 3.Nieuwe secretaris Wij als bestuur van vogelwacht Witmarsum zijn op zoek naar een geschikte secretaris. Kent u iemand of denkt uzelf dit is wat voor mij, neem dan contact op met het bestuur. Het bestuur. 10

2024 | 01 Koepel.indd 10

02-01-2024 08:47


t

-

n

m

r

n

S tichting Koepelconcerten Dacht je dat Rock & Roll dood was? Nee hoor, die is springlevend! Het heet alleen nu anders: Vermeij, Bont & Heilijgers. Deze pure band speelt o.a rock & roll met een passie die je ouderwets bij de strot grijpt: Just what the doctor ordered for your health!! De band neemt je mee op een avontuurlijke gevarieerde reis door de wereld en de geschiedenis van Rock en Popmuziek. De band kwam eind 2023 in het nieuws op social media vanwege de hernieuwde samenwerking tussen de drie muzikanten Dirk Vermeij, Arthur Bont en Franklin Heilijgers. De bandleden zijn muzikanten van formaat. Zij speelden met Wild Romance, Paris Dandies, Raw Medicine, Louisiana Radio Mick Taylor en The Unoriginals. Pak deze geweldige kans en beleef zelf de spetterende pure Acoustic MTV Unplugged show!!!!

Net stinne mar der hinne!! Vrijdag 9 februari in de prachtige achthoekige “theebus kerk “ in het middelpunt van het dorp Wons . De zitplaatsen zijn super goed !!! Zaal open: 20.00 uur entree €12,50 Info en reserveringen: harree@live.nl 11

2024 | 01 Koepel.indd 11

02-01-2024 08:47


D e Koepel jouwt it doarp in beam kado Op

tongersdei

7

desimber

hat

de

redaksje

fan

‘e Koepel oan ‘e Arumerdyk

in

Noorse

Esdoorn

plante.

De Koe-

pel bestiet dit jier 75 jier. “Wy woenen it doarp wat bliuwends oanbiede”, sei haadredakteur Wim Beckers. “Sa waard it idee berne om in beam te plantsjen, soks yn gearwurking mei de gemeente Súdwest-Fryslan.” “Wy hawwe it jubileum fierd mei it wer útbringen fan de allerearste Koepel út 1948, mei in Jeugdkoepel makke troch bern fan de beide basisskoallen en mei it útbringen fan in Glossy – glimke – Koepel.” Ek is der in gesellige jûn hâlden foar eltsenien dy’t no en yn it ferline belutsen wêst is by de krante.” Hy helle ek noch oan dat de esdoorn yn ‘e Noardske mythologie in hillige beam is dy’t stiet foar libbenskrêft. De Kelten sjuche de esdoorn as in symboal fan ûnôfhinklikens. Wim Beckers: “En as muzikant fyn ik it in gerêstellende gedachte, dat mocht it dochs ea ferkeard gean, it esdoorn hout poer geskikt is om ynstruminten fan te bouwen. Mar we gean der fan út dat dizze beam noch hiel wat jierren meigean sil as oantinken oan De Koepel.”

12

2024 | 01 Koepel.indd 12

02-01-2024 08:47


a

-

n

e

e

s

Levering van zand en tuinaarde Verhuur van graafmachines (groot en klein)

s

-

h

Voor alle andere werkzaamheden op het gebied van grondverwerking of verhuur van (graaf )machines hebben (of zoeken) we een oplossing die bij u past!

Pingjumerstraat 26 • 8748 BN Witmarsum • info@haitsmawitmarsum • (0517) 531388 Ook op zaterdag geopend! www.haitsmawitmarsum.nl 13

2024 | 01 Koepel.indd 13

02-01-2024 08:47


G OUDEN LAND EEN TERUGBLIK EN NIEUWE PLANNEN December is een goede maand om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Als u dit stukje leest is het al 2024 en staan we aan het begin van een nieuw jaar met nieuwe plannen. Wat gebeurde er in 2023 in het Gouden Land • In februari, maart en april 2023 waren er bijeenkomsten van en voor verhalenvertellers. Er werden verhalen verteld over de Pingjumer Gulden Halsbân, Menno Simons en Jan Timmer. Deze verhalen zijn vastgelegd op film. • Op 11 en 12 mei mochten we het koor ontvangen van de Eastern Mennonite University uit Virginia. Het was fijn om de gasten rond te leiden in Witmarsum en Pingjum. De koorleden sliepen een nacht bij logeeradressen in Witmarsum. Samen met de koren uit Witmarsum (Scheppingsgave en Popkoar) hadden we een prachtig gezamenlijk concert op 11 mei. • Op 21 mei was er een themadienst in de Koepelkerk over de grondwaarden van Menno Simons door de DG predikant Flora Visser en was er gelegenheid de expositie te bekijken. • Op 16 juni werd de expositie Menno Nu officieel geopend door burgemeester Jannewietske de Vries. Ook werd op 16 juni de Zuricher Oord Polder, een prachtige landschapskunstwerk “Leesbaar landschap” genaamd, geopend. • Op 14 juli was de opening van de N!X. De N!X is een uitkijktoren voor kinderen aan de Blokken tussen Kimswerd en Pingjum. • Op 9 en 10 september (Open Monumentendagen) waren er de Streekmarkt in Witmarsum en het Jan Timmerfestival in Kimswerd. Beide waren zeer geslaagde evenementen.

14

2024 | 01 Koepel.indd 14

02-01-2024 08:47


• Op 21 september is de boerderijautomaat van Romke Sijtsma (Sytzamaweg 43a in Arum) feestelijk in gebruik genomen door wethouder Henk de Boer van de gemeente SúdwestFryslân. De muur is gevuld met producten uit de streek, zoals aardappelen, groente, eieren, erwten, fruit, (niet klevende) pindakaas en chocopasta. De producten zijn afkomstig van verschillende boeren en tuinders uit de directe omgeving. • Op 6 november was er een lezing over Menno Simons in de DG- kerk te Witmarsum. • Op 15 november brainstormden we over hoe we meer mensen uit de 5 dorpen bij het Gouden Land project kunnen betrekken. Ideeën uit de dorpen zijn welkom. • Op 19 november kon een theatervoorstelling over de vrouw van Menno Simons worden bijgewoond door Korneel Roosma in de Victoriuskerk te Pingjum. Nu de eerste nieuwe plannen voor 2024: Natuur excursies in omgeving Witmarsum Ben je geïnteresseerd in de natuur en wil je meer te weten komen over de natuur in je directe omgeving? Dan is dit misschien iets voor jou. Stichting Gouden Land organiseert in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland verschillende cursussen in 2024. Het betreft het leren (her)kennen van vogels, en vlinders en hommels, zowel in theorie alsook buiten in het veld op de Pingjumer Halsband. De cursusdata zijn: Cursus Vlinders en Hommels: Theorie : 25 januari en 8 februari van 20.00 tot 22.00 uur Excursie : 25 mei en 13 juli van 14.00 tot 16.00 uur Cursus Vogels: Theorie : 29 februari en 21 maart van 20.00 tot 22.00 uur Excursie: 20 april en 11 mei van 14.00 tot 16.00 uur

15

2024 | 01 Koepel.indd 15

02-01-2024 08:47


Deelname kan per excursie onderdeel, je kunt dus ook het onderdeel of onderdelen uitkiezen wat jou het meest aanspreekt. Deelname aan het programma is gratis. De theorie onderdelen worden gegeven in Arum. De start van de excursies is ook in Arum. De cursus wordt gegeven door ervaren medewerkers van Landschapsbeheer Friesland. Aanmelding is gewenst en kan via de mail (goudenland@hotmail.com) of via whats-app (06-44476866). Zie verder ook : www.goudenland.frl . In de volgende Koepels houden we u op de hoogte van nieuwe plannen en ontwikkelingen in ons eigen Gouden Land. Wilt u meer informatie of ook verhalenverteller worden: meld u dan aan via de mail goudenland@hotmail.com. Namens het Gouden Land Marijke Baarda en Jaap Floor.

B etanke Overweldigend door de grote belangstelling en het medeleven van u allen na het plotselinge overlijden van onze lieve dochter, onze lieve zus, schoonzus en vriendin

SHIRLEY BEETS Heel hartelijk bedankt, het heeft ons goed gedaan

Fam. Beets Tsjitse Groenveld

16

2024 | 01 Koepel.indd 16

02-01-2024 08:47


t

-

-

e

24 uur per dag, 7 dagen per week

Wij staan voor u klaar! Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet. Welke zorg u ook nodig heeft, wij zijn er voor u. Antonius, voorheen Thuiszorg Zuidwest Friesland, biedt alle soorten zorg aan huis, zoals verpleging, persoonlijke verzorging, nachtzorg én gespecialiseerde zorg. Dankzij de korte lijnen met ons ziekenhuis kan er thuis heel veel. En als zorg thuis niet kan? Dan helpen we u in ons ziekenhuis in Sneek.

Wij zijn er voor u, zodat u langer thuis kunt blijven wonen óf eerder uit het ziekenhuis weer naar huis kunt. Annemarie Hannema is wijkverpleegkundige in uw buurt Welke zorg u ook nodig heeft, zorgteam Witmarsum is er voor u en uw naasten. Annemarie komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Want ook u verdient optimale zorg, precies op maat.

0515 - 46 18 81 TeamWitmarsum@thuiszorgzwf.nl mijnantonius.nl/thuiszorg

17

2024 | 01 Koepel.indd 17

02-01-2024 08:47


D orpsbelang Witmarsum Herhaalde oproep voor de nieuwjaarsborrel op 13 januari 2024 georganiseerd door Dorpsbelang Witmarsum en Ondernemers Vereniging Witmarsum Sipke de Boer hebben we kunnen vastleggen om er samen een leuk feestje van te maken: een spetterend begin van het nieuwe jaar! De nieuwjaarsborrel is op 13 januari van 15.00 tot 18.00 op de Tunen 6-8 (bij Kelderhuis Attractieverhuur). Stuur een mailtje - bij voorkeur uiterlijk voor 10 januari 2024 - naar feestcommissie@witmarsum.com om je aan te melden en met hoeveel personen jullie denken te komen. Of vul de onderstaande bon in en lever hem in bij Bakkerij de Schiffart in de speciale bus die binnen staat. Net stinne mar d’r hinne! Dorpsbelang Witmarsum, Dorpsbelang Feestcommissie en Ondernemers Vereniging Witmarsum

! dorpsbelang

ONDERNEMERS VERENIGING WITMARSUM

Hierbij geef ik (wij) mij (ons) op voor de nieuwjaarsborrel op 13 januari:

Naam:

Aantal personen: 18

2024 | 01 Koepel.indd 18

02-01-2024 08:47


Nieuwe bestuursleden Wij zijn als Dorpsbelang Witmarsum ook doorlopend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je zin om je in te zetten voor de doelen en uitgangspunten van Dorpsbelang Witmarsum (www.witmarsum.com), stuur dan een mailtje naar dbwitmarsum@outlook.com Ben je nog geen lid van Dorpsbelang Witmarsum?

n

Word dan lid!

t

Van de Vereniging voor Dorpsbelang Witmarsum zijn al veel

t

huishoudens lid. Als lid kan je meedenken en meebeslissen

r

over de belangen van Witmarsum en haar inwoners. Doe mee

r

als lid in jouw belang en van jouw eigen woonomgeving.

e

De kosten voor het lidmaatschap bedragen €10,00 per jaar, als je ons machtigt voor automatische incasso, dan heb je er geen omkijken meer naar. Stuur een mail met jouw naam en adres naar: dbwitmarsum@outlook.com, onder vermelding dat je lid wilt worden. Zodra wij jouw aanmelding binnen hebben, nemen wij contact met je op. Doe mee en word lid! En niet te vergeten Van het geld wat jullie als leden allemaal inbrengen worden, zoals je hier kunt lezen, allemaal leuke activiteiten en festiviteiten georganiseerd en betaald. Houd onze website www.witmarsum.com en onze Facebookpagina www.facebook.com/dorpsbelangwitmarsum/ in de gaten voor actueel nieuws Met een warm (Dorps) hart groeten wij jullie en zien jullie graag op 13 januari 2024 om samen te proosten op het nieuwe jaar!

19

2024 | 01 Koepel.indd 19

02-01-2024 08:47


D orpshuis/Gymzaal nieuws Na een spannend en spectaculair jaar waar van alles is gebeurd achter de schermen hierbij een samenvatting van alles wat heeft plaatsgevonden vanaf 2019 tot nu toe. Gymzaal behouden voor het dorp In 2019 wordt er na een onderzoek het advies aan de gemeente gegeven om onze gymzaal te sluiten. Vanuit Dorpsbelang Witmarsum is daarop actie ondernomen om het sluiten te voorkomen. Met succes, de gymzaal wordt behouden voor het dorp. De gymzaal loopt wel op zijn einde, dus daar moet iets mee gedaan worden. Een werkgroep vanuit Dorpsbelang Witmarsum wordt in het leven geroepen om samen met de gemeente te kijken naar een oplossing van dit probleem. Nieuwe gymzaal met dorpshuis en dorpsmoestuin Doordat onze laatste kroeg (de Roskam) zijn deuren sluit ontstaat er een leemte. We moeten op zoek naar een plek om te verbinden en gezellig met elkaar een kopje koffie of een drankje te komen drinken. Een plek om mensen te ontmoeten. Een “mienskip” versterkende plek. Een plek om te vergaderen. Een plek om gezellig te kaarten of om te biljarten. Een plek om een feest te organiseren. Een plek om een toneel of soortgelijke uitvoering voor publiek te organiseren. Wat zou het fantastisch zijn om alle activiteiten en festiviteiten (evenementen) op één toegankelijke plek in ons mooie dorp (weer) te kunnen organiseren. Doordat alle evenementen nu versnipperd door en om het dorp worden georganiseerd, moeten voor elk evenement vergunningen worden aangevraagd. Dit is bijzonder lastig en wordt steeds moeilijker. Denk aan veiligheid, drankvergunning, geluidsoverlast, etc. 20

2024 | 01 Koepel.indd 20

02-01-2024 08:47


Wanneer je dit op die ene centrale plek zou kunnen organiseren - waar alle vergunningen al geregeld zijn - voorkom je dat je per evenement een lange lijst aan vergunningen moet regelen. Dit bespaart veel tijd en vooral veel geld. Als je dan

d

een faciliteit kunt creëren waar je ook nog een dorpstuin & voedselbos kunt bijvoegen, dan ontstaat er een prachtige plek voor jong en oud. De scholen kunnen gebruik maken van een stuk natuuronderwijs en ze kunnen voorgelicht worden door ouderen (of onderwijzers) die ervaring

e

hebben met tuinieren en iets kunnen vertellen over allerlei natuurprodukten.

e

Met het bovenstaande idee is de werkgroep naar de gemeente

n

gegaan en die werd erg enthousiast over het idee van de com-

-

e

k

binatie van een gymzaal met een dorpshuis. De werkgroep van Dorpsbelang Witmarsum krijgt de opdracht om een rapport en een projectplan te schrijven. Draagvlak in het dorp Ook krijgt de werkgroep de opdracht om het draagvlak in Witmarsum en omstreken te onderzoeken voor het bovenstaande idee. Op 15 februari 2023 wordt er een brainstormavond georganiseerd in de Hoekstien te Witmarsum. Onder de 120 aanwezigen op deze avond blijkt er een breed draagvlak bij jong en oud in het dorp te zijn. Er wordt in groepjes overlegd met een zeer vruchtbare uitkomst. Waar moet zo’n gebouw aan voldoen, wat moet er allemaal in kunnen en wie gaat het beheren. Ook worden er locaties genoemd, waarbij op of bij MFC It Fliet het vaakst voorbij komt. Maar ook het terein Haitsma/LMBW (voorheen Hogenhuis) en het pand van HofstraBouw worden genoemd. Plannen aanbieden gemeente In mei wordt de initiatiefnota: een ontmoetingsplek met een dorpshuis gecombineerd met een uitgebreide gymzaal, overhandigd aan wethouder Bauke Dam. Mede ondersteund door het 21

2024 | 01 Koepel.indd 21

02-01-2024 08:47


draagvlak in het dorp wil Gemeente Súdwest-Fryslân dit idee van Witmarsum verder onderzoeken. Dit wordt bevestigd met een mooie brief van de gemeente waarin wordt aangekondigd dat de gemeente voornemens is een projectleider aan te stellen om de haalbaarheid van het project te onderzoeken. Wat vertraging Doordat het aanstellen van de gemeentelijke projectleider erg lastig is geweest hebben we een paar maanden vertraging opgelopen. Inmiddels is de projectleider, Jan van der Veer aangesteld en toegekend aan het project. Hij is zich aan het inlezen in alles wat er tot nu toe is gebeurd. Jan komt uit Sneek en heeft zijn sporen verdiend in het begeleiden van een aanzienlijk aantal bouwprojecten op managementniveau. Wij zijn erg ingenomen met de kennis en ervaring die hij meebrengt. In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten, intensief contact gehouden met de gemeente en diverse gesprekken gevoerd in het dorp, zie ook de alinea verderop onder het kopje gesprekken. Ook de voorbereidingen voor het oprichten van de stichting heeft de nodig tijd en aandacht gevraagd. Stichting opgericht Inmiddels is er een stichting (WitmarsumConnect) opgericht, dit mede op verzoek van de gemeente, om dit gigantische project verder te onderzoeken en gesprekken aan te gaan met belanghebbenden. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Paul van Steijn (voorzitter), Clarie Waterlander (penningmeester), Rens Bolkestein en Pieter van der Zee (secretaris). Pieter van der Zee heeft zitting in het stichtingsbestuur als afgevaardigde namens Dorpsbelang Witmarsum. We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuursleden die enthousiast met ons mee willen denken, dus heb je zin en tijd stuur dan een mailtje naar info@witmarsumconnect.nl of zoek contact met één van de bovenstaande bestuursleden. 22

2024 | 01 Koepel.indd 22

02-01-2024 08:47


n

Gesprekken

n

Er zijn al bemoedigende gesprekken geweest met de besturen van MFC It Fliet, SV Mulier (voetbalvereniging) en KF Pim Mulier (kaatsvereniging). Momenteeel zijn we bezig met het samenstellen van een lijst van andere verenigingen en belanghebbenden. Deze gaan we op korte termijn persoonlijk benaderen om mee in gesprek te gaan om ook hun wensen, samen met de uitkomsten van de brainstormavond, boven water te krijgen om zo een compleet beeld te krijgen waar de gymzaal en dorpshuis aan moeten

d

voldoen.

-

Presentatie

-

Wanneer deze gesprekken zijn gevoerd en alles is geïnventari-

t

t

t

n

seerd gaan we een presentatie organiseren voor het hele dorp. Dit proberen we zo snel mogelijk te doen, maar de gesprekken vergen natuurlijk ook nog wel wat tijd. Via de website www.witmarsumconnect.nl kunnen jullie vanaf januari de voortgang raadplegen, ook gaan we regelmatig een update plaatsen in de Koepel. Commissies Voor dit grote project hebben we ook nog mensen nodig met specifieke expertise, waaronder subsidie, bouw, horeca, etc. Vind je het leuk om mee te denken op wat voor gebied dan ook stuur dan een mailtje naar info@witmarsumconnect.nl of zoek contact met één van de eerder genoemde bestuursleden. Hopen op een positieve beslissing De uiteindelijke exacte plannen moeten nog uitgewerkt en op papier gezet worden. Deze worden dan voorgelegd aan de gemeente (B&W en de Raad) ter goedkeuring. Alle seinen lijken op groen te staan en wij hopen op een positieve beslissing van de Raad.

t Mooie naam Bij een positieve beslissing hebben we ook nog een mooie naam nodig voor de nieuwe ontmoetingsplek in Witmarsum. Denk 23

2024 | 01 Koepel.indd 23

02-01-2024 08:47


alvast mee, de namen die bedacht worden plaatsen we op de website waar iedereen dan zijn voorkeursstem aan kan geven. De naam die de meeste stemmen krijgt wordt beloond met een mooi presentje! En deze naam komt dan op een mooie plek te hangen op het nieuwe gebouw. Met een enthousiaste groet namens stichting WitmarsumConnect, Pieter van der Zee www.witmarsumconnect.nl

N ieuws van Nij Libben De decembermaand is een maand met veel muziek. Muziek “verlicht” de donkere dagen.Ons kerstconcert en muziek in de kerstnachtdienst heeft daar, hopen wij, aan bijgedragen. Maar ook de muziek op de vroege morgen van de eerste kerstdag wordt erg gewaardeerd. Hulde aan de muzikanten die weer en wind trotseren om dorpsgenoten op deze vroege ochtend wakker te maken met mooie kerstliederen. Een nieuw kalenderkaar is weer begonnen. Concerten , festivals en een concours staan op ons programma. Maar ook optredens in ons dorp zullen we zeker niet vergeten. Wij wensen u en ons een fijn muzikaal jaar met een welgemeende nieuwjaars groet, folle lok, sûnens en frede winskje wy jimme allegearre.

24

2024 | 01 Koepel.indd 24

02-01-2024 08:47

ZD_A4_adv


e

i

ZEE de ign

k

d

-

Looking for fresh ideas? www.zeedesign.nl

ZD_A4_advertentie_v3.indd 1

2024 | 01 Koepel.indd 25

12-11-12 11:11

02-01-2024 08:47


Y n’t ferline It âlde jier leit wer efter ús en it nije is alwer begûn en dêrom winskje wy dan ek elkenien in goed en sûn 2024. Ek wolle wy jo noch betankje foar de stipe dy ‘t wy fan jo krigen yn it ferline jier. Hûndert jier lyn waard der troch de iisferiening in wedstriid foar jongelingen oant 19 jier útskreaun. De wedstriid wurdt op 7 jannewaris hâlden, de prizen binne 20, 10 en 2x 5 gûne, oanjefte oant 11 oere by Hoite Bruinsma. Je moasten wol oerlizze kinne dat je net âlder wiene, en de ynlis ƒ 0,50 sint by oanjefte te foldwaan. Der wurdt fel om de prizen riden mei in soad belangstellend publyk, mar gjin doarpsgenoat falt yn de prizen, de haadpriis giet nei Ids Schaap fan Terkapel. Op 10 jannewaris soene de froulju it tsjininoar opnimme, mar spitigernôch giet dit troch it ynfallend teiwaar net troch. Op moandeitejûn 7 jannewaris komt ek in selskip te sprekken oer folksfieding en it fertoanen fan in film oangeande Maggi’s produkten. Wy soene it no in reklame kampanje neame, it begjint om healwei achten yn de seal fan hotel Meijer, de tagong is frij, mar der is gjin tagong foar bern. Mar by oankomst is de film wei, gelokkich hawwe se noch wol in trijetal komyske films en sop mei maggi produkten nei, sadat elkenien foldien nei hûs giet. Der wurdt troch, “tot nut van het Algemeen”, ôfdieling Wytmarsum-Penjum, in feestjûn op 29 jannewaris hâlden. Dat sil hâlden wurde by wed. Meijer te Wytmarsum, it begjint jûns om 7 oere. Der is ek tagong foar net leden, mar dy moatte in entree fan ƒ 1,25 betelje. Der is in optreden fan de Heer en Mevrouw Pisuisse, mei begelieding fan Hendrik Willem Stuurop. It is al de twadde kear dat sy hjir in foarstelling jouwe, mar omdat it ferline jier sa ‘n sukses wie, binne sy op ‘e nij útnûge. JeanLouis Pisuisse en syn frou Fie Carelsen, of wie dit syn freon26

2024 | 01 Koepel.indd 26

02-01-2024 08:47


m

dinne Jenny Gilliam, se hiene ek al in dochter, berne yn 1920. Op 1-7-1927trouwe Jean en Jenny mei-inoar, mar wurde op 26 novimber 1927 op it Rembrandtplein yn Amsterdam fermoarde. Hjirby de advertinsje fan maggi, sa ‘t hy yn de Boalserter krante stie op 1 jannewaris 1924. Minsken as jimme no ek mei sa wat sitte, lit it ús dan efkes witte. Evert Zwier Verlengde Oostend 17 8748AP (532147), Geertje Verhoeve (531392), Titia Banga (531572) of Wietske Sierkstra (532047) e-mail: evertzwier@outlook.com

-

,

n

m

w

l

t

-

27

2024 | 01 Koepel.indd 27

02-01-2024 08:47


F an de redaksje Freonen fan de Koepel Hjirbij in freonlik fersyk oan al ús koepelfreonen om ynkoarten de jierliks taseine bydrage oer te meitsjen. Yn jannewaris wurdt jimme in mail of brief tasjoerd mei it freonenûmmer. Graach dit nûmmer fermelde as de frijwillige bydrage oermakke wurdt. Us bankrekkennûmer is: NL23RABO 03715 56 201 Mochten jimme automatysk oermeitsje, beskôgje dan dizze mail/brief as net skreaun. Mei jimme stipe, hoopje wy it doarpsnijs ek dit jier wer te bringen. Ek nije ynwenners fan ús doarp kinne foar € 10,00 yn’t jier freon fan de Koepel wurde. Voor lezers die het Fries niet machtig zijn: u kunt freon/ vriend van de Koepel worden voor € 10,00 per jaar. Aanmelden kan op ons mailadres: redactie@dekoepel.frl Alfêst tige tank. Feikje

28

2024 | 01 Koepel.indd 28

02-01-2024 08:47


-

e

e

A genda 9 januari Kaartvereniging Elk Wat Wils 19.45 uur, bij Fairsound op de Túnen. Competitie 13 januari Nieuwjaarsborrel Dorpsbelang en Ondernemersvereniging Witmarsum Van 15.00 tot 18.00 op de Tunen 6-8 (bij Kelderhuis Attractieverhuur). M.m.v. Sipke de Boer. Opgeven vóór 10 januari via feestcommissie@witmarsum.com 17 januari KBO/PCOB 14.00 uur, Bingo in het Anker, Buren 18, Makkum 21 januari Tennisclub Witmarsum Wintertennistoernooi 23 januari Kaartvereniging Elk Wat Wils 19.45 uur, bij Fairsound op de Túnen. Competitie 5 februari Vogelwacht Witmarsum 20.00 uur, Kantine Camping Mounewetter. Filmavond over natuurgebieden in Akkrum en België

Kopijdata 2024 Febrewaris: Maart: April: Maaie: Juny:

19 jannewaris 16 febrewaris 22 maart 19 april 17 maaie

Merke: Septimber: Oktober: Novimber: Desimber: Jannewaris:

5 july 23 augustus 20 september 18 oktober 22 novimber 20 desimber 29

2024 | 01 Koepel.indd 29

02-01-2024 08:47


30

2024 | 01 Koepel.indd 30

02-01-2024 08:47


K olofon Útjefte fan de gearwurkjende ferienings: PCOB Wûnseradiel PKN Wytmarsum St. Koepelconcerten St. Oars as Oars Popkoar Wytmarsum Gymnastiekver. ”V. en O.” Muziekver. ”Nij Libben” Toneelver. ”Surprise” Perm. Commissie” Kaartclub “Elk wat Wils” E.H.B.O. Bejaardensoos ”De Koepeldûnsers” K.V. “Pim Mulier” Sportvereniging ”Mulier” Ver. voor Dorpsbelangen Ondernemersvereniging Witmarsum

Tennisclub IJsclub Sticht. Zwembad ”Mounewetter” Zangver. ”Scheppingsgave” Vogelwacht Graach Dien Jeu de Boules ver. “De Mouneboulers” Begr.-Crematiever. “De laatste Eer” Triatlon Witmarsum ZorgcentrumAylva State Stichting Ekspedysje Wytmarsum MFC It Fliet Loopgroep Witmarsum Trekkerdei Witmarsum Stichting Gouden Land Til. nr sekretariaat: 0517-531205

De kopij foar de febrewaris Koepel moat uterlik 19 jannewaris ynlevere wurde fia de mail: redactie@dekoepel.frl en famyljeberjochten ek byAdri de Vries, Tsjerkelân 38, 8748 BJ, Wytmarsum. Adreswizigingen en opsizzingen skriftlik oan boppe­steand adres of fia de mail. Berjochten foar de agenda nei: agenda@dekoepel.frl Tariven 2024 Meidielings/advertinsjes 1 bledside e50,Meidielings/advertinsjes 1/2 bledside e30,Famyljeberjochten/betank-advertinsjes e15,e15,Bertekaartsjes De Koepel komt 11 kear yn it jier út, it earste wykein fan de nije moanne. Post-abonnees dy’t net lid (mear) binne fan in by De Koepel oansletten feriening betelje in minimale bydrage fan e15,- it jier. Wytmarsummers en oare lêzers om utens dy’t lid binne fan boppesteande ferienings binne ús neat skuldich; in frijwillige bydrage is fansels altyd wolkom en wurdt troch ús tige op priis steld! Rabobank rek.nr. NL 23 RABO 03715.56.201 Internet Homepage: www.dekoepel.frl E-mail adres: redactie@dekoepel.frl Facebook: webmaster@dekoepel.frl 31

2024 | 01 Koepel.indd 31

02-01-2024 08:47


Zorgeloos (ver)bouwen

3D model

Nieuwbouw

Verbouw Renovatie Modernisering

Wilt u een open keuken? Denkt u na over een aanbouw of serre? Wilt u boven een dakkapel voor meer ruimte? Heeft uw badkamer een opfrisbeurt nodig? Kan er een extra slaapkamer op de garage? Onze klanten zijn zeer tevreden over onze stijlvolle ontwerpen, over onze heldere afspraken, onze verrassende oplossingen, bouwkwaliteit en over de goede samenwerking. Wilt u weten wat het resultaat is van de verbouwing, ma dan maken we vooraf een 3D-ontwerp. Hofstra Bouw, het meest veelzijdige bouwbedrijf van Friesland. Profiteer van de voordelen en neem vrijblijvend contact met ons op.

w w w. h o fs t ra b o u w. n l 2024 | 01 Koepel.indd 32

02-01-2024 08:47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.