Page 1

Dragan Marin~i}

l

Dragoqub Vasi}

za prvi razred osnovne {kole

K. B. 11340

www.zavod.co.rs


Dragan Marin~i} Dragoqub Vasi}

za prvi razred osnovne {kole

Zavod za uybenike Beograd


SADR@AJ UPOTREBA POJEDINIH VRSTA MATERIJALA......................... 5 IZBOR I UPOTREBA JEDNOSTAVNOG PRIBORA I ALATA ........................................................................ 7 MATERIJALI................................................................................... 9 APARATI U DOMA]INSTVU....................................................... 11 JA SAM TVOJ KOMPJUTER ......................................................... 13 SASTAVNI DELOVI RA^UNARA................................................ 15 RADWE MI[EM............................................................................. 17 PRAVILNO UKQU^IVAWE RA^UNARA.................................... 19 POKRETAWE PROGRAMA ............................................................ 21 ISKQU^IVAWE RA^UNARA....................................................... 23 ГОТОВИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАБАВУ И УЧЕЊЕ ............................. 24 POKRETAWE PROGRAMA ZA ZABAVU I U^EWE SA CD-a ili DVD-a ...................................................................... 24 1. PLEJERI................................................................................. 25 2. IGRICE ................................................................................... 26 3. PROGRAMI ZA U^EWE ......................................................... 27 ELEMENTI GRAFI^KOG RADNOG OKRU@EWA ...................... 28 RUKOVAWE IKONAMA I PROZORIMA .................................... 31 PROGRAMI ZA CRTAWE .............................................................. 33 POKRETAWE PROGRAMA BOJANKA ......................................... 35 SLOBODORU^NO CRTAWE ......................................................... 37 CRTAWE I BOJEWE LINIJA I OBLIKA ................................. 39 RAD SA DELOVIMA CRTE@A ..................................................... 41 KOPIRAWE .................................................................................... 43 TEKST.............................................................................................. 45 TASTATURA .................................................................................... 47 МЕСТА СЛОВА НА ТАСТАТУРИ ЗА СРПСКУ ЋИРИЛИЦУ, СРПСКУ ЛАТИНИЦУ И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ................................. 49 [TAMPAWE ................................................................................... 51 3


Od igra~ke do ra~unara

UPOTREBA POJEDINIH VRSTA MATERIJALA Svaki predmet izra|en je od nekog materijala. List hartije u svesci je od papira. Makaze su napravqene od ~elika. Neki predmeti su sa~iweni samo od jednog materijala.

5


6


Od igra~ke do ra~unara

IZBOR I UPOTREBA JEDNOSTAVNOG PRIBORA I ALATA Stvari se prave od materijala. Materijal treba da postane „korisnaĂ&#x; stvar. Veoma veliki list papira ne mo`e da stane na klupu, jer je ve}i od klupe. Zato se pravi sveska. Veliki papir se se~e. Da bi se pravilno izmerio potreban je lewir. Lewir je pribor. Pribor poma`e pri izradi stvari. Da bi se pravilno isekao papir potreban je specijalan no`. Mi umesto no`a koristimo makaze. Makaze su jednostavan alat. Jednostavan alat je i heftalica za papir. U pribor spadaju i: olovke, bojice, gumica i lewir. 7


Nacrtaj odgovaraju}e simbole u ku}ice.

neotporan na vodu 8

gori

savitqiv

nesavitqiv


Od igra~ke do ra~unara

MATERIJALI Svaki materijal ima svoja svojstva. Neki materijali su laki, neki te{ki. Neki materijali su meki, neki tvrdi. Neki materijali gore, neki ne gore. Neki materijali su otporni na vodu, neki nisu. Na slikama ispod materijala nalaze se simboli. Prema simbolima napi{i: papir _________ _________ _________ folija _________ _________ _________ plastelin ________ ________ ________ glina _________ _________ _________ Neki materijali su savitqivi. Za plastelin se ka`e da se lako oblikuje. To zna~i da od plastelina rukama lako pravimo razne stvari. U ovom primeru na{e ruke su alat. Navedi jo{ neke savitqive materijale.

9


Od igra~ke do ra~unara

SASTAVNI DELOVI RA^UNARA KU]I[TE MONITOR TASTATURA [TAMPA^ MI[ ZVU^NICI Postoji mnogo vrsta ra~unara. Ra~unarima se mogu obavqati mnogi poslovi.

15


Od igra~ke do ra~unara

RADWE MI[EM Радње мишем су: показивање, клик, двоклик, премештање. Померањем миша по подлози на екрану се помера показивач. Показивач је најчешће стрелица. Место је показано када се показивач доведе на то место. Показивач може да мења изглед. Притисак на леви тастер миша је клик. Кликом се означава сличица на радној површини. Брз двоструки притисак на тастер миша је двоклик. Двокликом на иконицу програма на радној површини се покреће програм. Показана сличица се премешта померањем миша уз стиснут леви тастер. Пажња! Када се појави

или пешчаник, треба сачекати.

Запамти! Најчешће се користи леви тастер миша. 17


quick brz

slo sp w or

20


Рачунар се искључује тако што се показивач миша постави на дугме и кликне, па кликне на и коначно на црвено дугме Искључи.

22


Od igra~ke do ra~unara

Рачунар се искључује тако што се показивач миша постави на дугме

ISKQU^IVAWE RA^UNARA Пажња! Пре искључивања рачунара треба изаћи из свих покренутих програма.

и кликне, па кликне на

Пажња! Рачунар се НИКАДА не искључује дугметом Power.

Power 23


Od igra~ke do ra~unara

Уз неке уџбенике добили сте CD или DVD . На њима су програми за учење. Ти програми се најчешће покрећу сами када диск ставите у одговарајућу јединицу.

ИЋ

КА И З И Ф С А НД А ЛЕК

и разр

за осм

АР ЕГ

коле овне ш ед осн

8

vid eo d .o.o. B eograd

1 КБ 6881 .rs vod.co www.za

КЕ

БЕНИ

av aJ

ni

ma va w

Um no `

es pr no we

ugo

ra Zab

Д ЗА УЏ ЗАВО

e,

um no

`a

v aw

zd ei vol doz e i ja vno emitovawe bez

a a~ av

27


Prozor se otvara pokretawem programa. Prozor se zatvara pritiskom na dugme

. Istovremeno

nestaje dugme programa sa palete poslova. Prozor se smawuje klikom na dugme

. Posle ove radwe

prozor zauzima samo deo ekrana. Veli~ina prozora se mo`e mewati i ru~no. Ona se mewa tako {to se pokaziva~ mi{a dovede na ivicu prozora i kada pokaziva~ dobije neki od oblika

,

povla~i se upoqe ili unutra. Prozor se mo`e preme{tati samo ako je sredwe dugme

.

Prozor se preme{ta pomerawem mi{a koji pokazuje zaglavqe uz stisnut levi taster. Prozor postaje najve}i klikom na Prozor nestaje sa ekrana klikom na

. . Sa palete poslova

ne nestaje dugme programa. Klikom na ovo dugme prozor se vra}a na radnu povr{inu i m mo`e se nastaviti sa radom. Pa`wa! U nekim gotovim programima veli~ina prozora se ne mo`e mewati. 30


Запамти! Постоји много програма за цртање. Неки су већ у твом рачунару, а неке можеш пронаћи на Интернету или купити на CD-у. Покушај.

32


quick brz

slo sp w or

Готово у сваком рачунару је програм за цртање Бојанка. 34


Od igra~ke do ra~unara

POKRETAWE PROGRAMA BOJANKA quick brz

w slpoor s

35


36


Od igra~ke do ra~unara

SLOBODORU^NO CRTAWE olovka ~etka sprej gumica Zapamti! Posledwi potez se poni{tava sa

Zapamti! Novi list se dobija sa, a stari baca klikom na dugme

37


СРПСКИ

ЕНГЛЕСКИ

Уређивање

Edit

Исеци

Cut

Копирај

Copy

Налепи

Paste

@@ @@ @

@

@ @

42 @

@

@


46


Od igra~ke do ra~unara

TASTATURA Tastatura slu`i za kucawe. Mogu se kucati slova, brojevi i drugi znaci. Mo`e{ se igrati slovima i brojevima ili kucati tekst. Neki tasteri slu`e za zadavawe komandi. Up Left Right Down Shift Space bar Delete Enter ESC 47


48


Od igra~ke do ra~unara

МЕСТА СЛОВА НА ТАСТАТУРИ ЗА СРПСКУ ЋИРИЛИЦУ, СРПСКУ ЛАТИНИЦУ И ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

абвгдђежзијклљмнњопрс тћуфхцчџш АБВГДЂЕЖЗИЈКЛЉМНЊ ОПРСТЋУФХЦЧЏШ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz šđčćž ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ ŠĐČĆŽ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ

49


50


Dragan Marin~i}

l

Dragoqub Vasi}

za prvi razred osnovne {kole

K. B. 11340

www.zavod.co.rs

Od igračke do računara  

Od igračke do računara za prvi razred osnovne škole

Od igračke do računara  

Od igračke do računara za prvi razred osnovne škole

Advertisement