Page 1

Ylva Lund Bergner

StjernetrĂŚ for Soprano & Acoustic guitar

Duration: 4-5 minutes

Commisioned by ensemble SAUM with support from Kunstfonden, Denmark

- 2013 -


Poems

By Inger Christensen (Fra Græs) I

I

Kalder på én der kalder

Calling on one who is calling

broen er lang og tom

the bridge is long and empty

Løber ud til forsoningen

Runs out for atonement

voldsom asfalt lygter

Rampant asphalt lanterns

der springer til side

leaping sideways

og svulmende skinner

and lit bulging

på vej gennem hjertet

on the way through the heart

Kalder på én der kalder

Calling on one who is calling

på én der kalder…

on one who is calling…

II

II

og bagved trin

and behind steps

omme ved bagsiden

at the back

trin

steps

jeg hører dem ikke

I don’t hear them

jeg går

I walk

går så sejgt

walk so slowly i tjæreregn

in tar rain

slæber mig ind

drag myself in

ind mod bagsiden

in towards the back

trykker min krop

push my body

mod husets krop

against the house body

står

stand med alt forvitret

with all withered

klæbet tæt mod livet.

tightly sticked to life.

III

III

Sommerkort liv

Summer short life

ensom frost i blomst

lonely frost in flower

kærlighedens stjernetræ

star tree of love


stjernetrae Ylva Lund Bergner

Part I

P rj rj ‰ Œ

"Kalder på én"

Soprano

q = 60

!

œo

‰ Œ

F

œ

P

F 4 rj & œœ #Œ

gliss.

"

V

œ

P>

7

Sop.

P

F

œ , œ gliss.œ # œo ‰

gliss.

p

qn

‰ œ P

gliss.

3:2

œ

er lang

o

" P

Ac.Gtr.

V

10

Sop.

p p

" P

Airy tone

& œ

ah_______

Ac.Gtr.

p j

œ

p

gliss.

" " 3:2

p

norm.

æ

P

bœ œ œ

der

fi

3:2

Pj

j œ œ Œ

œ aœ

œ .gliss. # œ

gliss.

"

œ # œ# œ œ gliss.

3:2

F j j j rœ. œ œ #œ nœ J 3:2

spring-er til si - de

qn

P

F

p

œ

œ

til

3:2

œ

P

œ

"

gliss.

p

j 3:2j j ¿ ¿ ¿

J

sh sh sh

#œ œ

˙

æ P

$

Ó

Ó

Mm_______________

‰ œ# æ ‰ ‰ œ œ œ . œ " p " P " P

p

œ Nœ Œ

‰ œ Œ J

J J

og

œ œ gliss.œ # œ. nœ œ œ #

3:2

gliss.

bœ œ œ

p

gliss.

"

F "

Ó

r œ œ # œ gliss.œ # œ

œgliss. œ

p

"

1

#

P "

og

3:2

#œ œ #œ

"

gliss.

‰ œ J

Œ

og

gliss.

p

p

ææ $

P

œœ# œ œ œœ

p

œ#œ œ ‰ Œ

#

gliss.

3:2

3:2

Œ

F

P

Fœ œ

norm.

p

qn

œœ œœ

vold - som

,

œ , œ gliss.œ #

ud

œo ‰

P

qn

gliss.

Løb - er

gliss.

, œ . gliss. œ œ gliss.œ # œ œ b œ ‰ V b œ œ œœ p

,

Glide with hand over damped strings.

Ø

3:2

˙

& r j rŒ

"

og tom

qn

## œœœ œœœ œœœ # œœœ œœœ œœœ

3:2

Ac.Gtr.

œ

der

Œ

J J

as - falt

p

lygter

œgliss.# œ

œ œ

!

Ó

V ˙æ $ 13

Sop.

Œ

F

, gliss. ‰ œ . œ œ gliss.œ #

œ

for - son-ing-en

gliss.

P

rj r œ # œ œ # œ œj ‰ Œ

broen

œ œ #œ.œ

œœ œ

F

‰ œ œ œ #œ Œ J J J

& œ

œ.

P

‰ œ. œ "

P j

kald-er

œo

œ.

œ

Ó

gliss.

Ac.Gtr.

j

œœ œœ

Kald-er på én

V

Acoustic Guitar

Sop.

!

&

#

3:2

#

o

# œœo

N œgliss.# œ œ œ # œ n œgliss. œ "

P

$

p

,


– stjernetrae –

Sop.

Ac.Gtr.

&

Sop.

œ gliss. # œ gliss. n œ

svulm - en - de

V #œ ‰ Œ " 19

&

P œ

Sop.

V

o # œo

" œ

gen - nem

p

gliss.

· ‰ · ‰ · ‰

Whisper

3:2

norm.

svulm - en - de

qn

fi

ner

œ œ œ

,

,

slap

œ œ #œ # gliss.

f P j ‰ œ œ œ J

Œ

lyg

~~~~

der

skin

œ n œ ‰ # œœœ ‰ œ œ #

gliss.

"

F

gliss.

Arp.

p

,

,

slap

$

qn

-

p

3:2

J J J

3:2

~~~~~~

~~~~~~

< "

qn "

qn p

P

Kald - er

(l. r.) (l. r.) V œœ ‰ œœ ‰ œ # œ œ # œ n œ œ œœ œœ $ p qn

,

én

œ

< p

3:2

œ # œ nœ œ # œ

2

3:2

J J JJ

der

qn p

kald-er

œ

<

3:2

(l. r.)

P

én

‰ ‰

J

der

œ #œ 3:2

qn

,

norm.

(l. r.)

"5:4 F P p 3:2

j j 3:2j j

œ œ œ œ œ

3:2

der på én kald-er

j

œ

der

Arp.

œ (l.‰r.) œ (l.‰r.) œ (l.‰r.) œ (l.‰r.) œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

"

œ œ ‰ Œ

U

Ó

3:2

J J

kald-er…

Nœ œ #œ nœ œ #œ nœ œ #œ nœ 3:2

"

3:2

,

gennem

œœ ‰ # œ# œ œ # œœ œœ œ œ #œ ‰

Arp.

qn

p ‰ bœ œ RR

Œ

ner

œ œ œ œ

,

gliss.

F

" 3:2 j j j

# œ . gliss. n œ œ . gliss. œ œ . # œ œ . n œ gliss. gliss.

œ œ # œ nœ

Ó norm. 3:2

gliss.

3:2

norm.

p

#œ gliss. œ # œœ # œ œ gliss.

~~~~~~

kalder.

Ac.Gtr.

ter

#

Kald - er på én

œ

## œ # œ p "

~~~~~~

j j & œ œ ‰ Œ 3:2

28

Sop.

‰ # œ #œ "

gliss.

3:2

~~~~~~

V Œ

œ

!

3:2

œ

P

norm.

# œgliss.# œ n # œœ

œ

et

U

o

j j j ‰ Ó

~~~~~~

Ac.Gtr.

-

,

#œ #œ œ

"

qn

J

(l. r.)

P

hjert

#œœ œ œ

~~~

Sop.

-

qn p

,

Arp.

Arpeggio

U & b œ œ œJ ‰ Ó

25

,

qn "

qn p

P

3:2 U , (soft)## œœ let ring norm. œ nœ # # œœ ‰ # œ œ bœ œ # œ # œ V #œ p P F P

p

,

# œ . gliss. n œ œ . gliss. œ œ . # œ œ . n œ gliss. gliss.

qn p

gliss.

p

œ

vold - som

hjert - et

as - falt

Ac.Gtr.

Airy tone

" j

3:2

"

!

Œ

œ

gen - nem

Ͼ

æ P

p " j j

œ

vej

˙

"

p # œR

3:2

œ

#œ #œ ‰ æ

22 U norm. F 3:2 ‰ #œ œ ‰ Œ & Œ #œ n œ

molto vibrato

p

j

œ ‰ ‰ œ

œ

gliss.

-

" j

Glide with hand over damped strings.

‰ œ. "

œ

P skin

3:2

œ

,

œ ‰

3:2

3:2

vej

Ac.Gtr.

"

3:2

~~~~

16

" p

3:2

‰ œ $ -


– stjernetrae – Part II "og bagved trin" q = 92

..

31

Sop.

Ac.Gtr.

&

!

.. œ

V

III

gliss.

p

#œ # œ

p

qn

" j #œ Œ

& ‰ œ ‰ Œ. J trin

# œ œgliss.# œ œgliss.œ V V # # #œ œ œ " "

P

& Œ.

Ac.Gtr.

V

‰ #œ œ J

# # œœ œ # œ ‰

œ

gliss.

p P

V

œ

&

slæb

œ

molto vibrato

Ac.Gtr.

V

p

f

I

-

& Œ

Hit the strings but don't pluck them. Leave the fingers on the strings.

"

s

g t

œ

er

mig

gliss.

p

"

p

p

"P

#œ ‰ Œ

IV

gliss.

P

Œ

#œ ‰ Œ

ind

Nœ œ

œ

"

trykkermin V IV

œ œ# œ œ V [>œœ ] œœ [œœ> ] œœ # œœ œœ# ‰ . norm.œ œ œ [ f] P p 3:2

V

modhusets -

# œo

III gliss.

p

qn

krop

‰œœœ œ. IV III

gliss.

p

p

4:3

# œ œ # œ œ ‰.

$ V

qn

3

œ #œ

P

œ œ œ ‰ ‰ UŒ 3:2

ind mod

" œ ‰ ‰ J

3:2

krop

Let go of the strings. Soft sound ringing.

p

I

IV

V

bag-sid-en

I III , U gliss.# œ gliss. II œ œ . # œ œ ‰ ‰ œœœ ‰ Œ

œ "-

nœ œ œ

#œ ‰ Œ

er

III

p

$

,

œ # œ #œ # ‰ ‰ œ œ P p

V

ind

-

œ

"

F

slæb

p

"

"

#œ.

#œ.

#œ nœ

gliss.

p

P

tjær - e - regn

I V II

N # œœ

gliss.

går

# œ # œ gliss. œ # œœ

I IV

gliss.

p ‰ œj œj j j ‰

III

F

jeg

.. ## œœ # œ # œ œ # .. œ

" ‰ #œ œ # J

p œ Œ J

..

. #œ # œ gliss. œ # # œ œ # ‰ ‰ # œ œ œ œ gliss. œ œ

p

3:2

qn

!

V

œ gliss.œ

# œ # œ. œ œ p qn < p " " " œ<

I II

œ

omme bagsiden ved

#

V VI

Free repetition

..

gliss.

p

trin

œ#

gliss.

"

qn

i

IV

V

p

œ

    VI

Ac.Gtr.

# œœœ ‰

P

V IV III

#

P P

Œ

48

Sop.

V

j œ p

#œ # œ

gliss.

ikke

IV V VI

sejgt

œ

q = 60

og bag - ved

œœ ‰ ‰

hører dem

"

<

œ #œ œ nœ norm. VI IV II # œ ® ®‰ ‰ Nœ ‰ œ ‰ ‰ œ II

F

j ‰ œj œ œ J

..

œ

N œ ‰ ¿- # ¿ ¿ Œ >>

I II

44

Sop.

j

går

< < p

œ gliss. # œ # œœ Œ

< $ "

p-

40

Sop.

IV

œ œ 3:2

jeg

II

Ac.Gtr.

"

qn

j j œj œ #œ

Œ.

I

P 3:2 j ‰ # œ œ œ œj œj j R R R #œ œ

p

rit.

..

!

œ ‰

œ#

gliss.

p

35

Sop.

Free repetition

I

qn

p

qn

p j‰ ‰ œ

p

P

p

j j œ # œj œ

Œ.

står

4:3

‰ œ œ #œ " IV

III

gliss.

med alt IV

III

p

III IV

II

4:3

œ œ œ

for -

Œ

œ œ.

>

"

4:3

# œœ ‰


– stjernetrae –

F j

& œ œ # ‰ Œ.

53

Sop.

Œ.

U P# œ œ ## ‰ Œ.

Œ

Ac.Gtr.

Sop.

klæb - et

3:2

III V

p

q = 72

Ac.Gtr.

qn

j

62

Sop.

&

œ.

V ‰˙ œ b œ œ "

IV

Sop.

F

Ac.Gtr.

V

P f

& #œ.

74

Sop.

Œ

3:2

œ bœ

" ‰

træ

Ac.Gtr.

˙

p

P

œ

˙ V #œ œ œ #˙

$

œ

p

-

p

som

o

œ ‰ #œ

œœ 3:2

3:2

p

V VI

IV V

# œ-œ œ . œœ œœ p

"

VI

p

q = 60

!

p

˙

p

j

3:2

‰‰ #œ

"

3:2

œ

p

œ

˙

"

˙

-

œ

kort

II IV

˙ œ

œ

j

bœ.

o

o

œ

blomst

Œ

˙ ˙

œ

œ

œ œ

œ 4

$

œ bœ œ

o o

bœ Nœ œ

$

œ ‰ Œ œ

III I #b œ œ œ b œ œ #

II

œ

œ

$

-

frost

I IV

‰˙ ˙

"

i

œ bœ œ

III

œ

stjer - ne 3:2

# œ nœ ˙

!

‰ œ œ

‰ œ œ

$

œœœœ

!

œ

mer -

"œ œ œ œ

en- som

kær -lig - hed - ens

˙

" 3:2

liv

œ

3:2

œ ‰ ‰ œœ

œ

œ bœ

œ

p

" o

o

3:2

" p

p

i

œ

III

œ

3:2

œ

p j

œ.

p

stjer - ne - træ

I

œ nœ #œ ‰ Œ #œ N œ

frost

œ bœ

œ œ bœ œ # œ -

mer

III

˙

"

en

‰ ˙

I IV

œ

˙ œ

p

V

Som

Sommer blomst i kort

F

"

‰ œ œ œ

œ

J

mod

œ ‰

3:2

!

j

bœ.

j

o

P

IV

P

œ Œ & #œ blomst

"

tæt

‰ n œ # œ n œ œ #œ

rit.

..

II

IV

liv

III

68

III

Œ œ ‰

œ

kort

Ac.Gtr.

.. ‰ œ œ œ ˙

$

p

..

!

P

Som

U V b œ‰. œ œ œ # œ # bœ

"

Free repetition

..

III

gliss.

Œ

"Sommerkort liv"

liv - et.

IV

p

"

P

Part III

" 57 U j & N œJ œ ‰ ‰ ‰ ‰ V

# œ¯

U œ # œ œ gliss. # œ #

3:2

V # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ p $ 3:2

œ Œ

J J

vit - ret

II III IV V

p j

-

œ

œ

$

Stjernetrae (Star tree)  

"Stjernetrae (Star tree)" is a piece for soprano & acoustic guitar. The duration of the piece is 4-5 minutes. The text is written by the Dan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you