Page 1

Lions 2014 Presentasjon for Distrikt 104 J, 1. september 2012 Terje Fodstad LC Oslo Ormsund


Vedtak på Riksmøtet 2012 Riksmøtet 2012 viser til rammeplanen fra Lions 2014. Riksmøtet gir distriktsguvernørene frist til 1. november med å komme med innspill fra sitt råd på de organisatoriske forandringer som er skissert i planen. Forslagene må begrunnes. Lions 2014 skal med utgangspunkt i denne høringsrunden fremme endelig forslag til distrikts og Riksmøte i 2013.

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

2


Distriktsinndeling •  Prosjektet foreslår å redusere antall distrikter fra dagens 10 til 5. •  Dette tallet er fremkommet som en konsekvens av Riksmøtets opprinnelige føringer på at alle distrikter skal være fullverdige og at grensene i størst mulig grad skal følge fylkesgrenser. •  Riksmøtet 2012 har åpnet for justeringer. Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

3


Bakgrunn for  prosjekt  2014.   •     Behov for å gjøre tilpasninger til dagens samfunn og teknologiske muligheter. •  Kunne yte medlemmene og våre målgrupper best mulig service. •  Vedtatt på Riksmøtet i Bergen 2010.

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

4


Visjon for  prosjektet:   •  Den mest attraktive serviceorganisasjonen i Norge - for samfunnet rundt oss og for medlemmene.

Overordnet mål  for  prosjektet:   •       Styrke kulturen av entusiasme, stolthet og målrettethet. •  Fremstå som en moderne og attraktiv organisasjon.   Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

5


Prosjektet har tre hovedgrupper. Vekst : Skal se på hvordan vi skal klare å nå visjon og mål. Ta temperaturen på organisasjonen i alle nivåer og utarbeide ”verktøy” som klubber, soner og distrikter kan benytte seg av for å skape større engasjement og vekst. Områder: Klubbdrift / medlemspleie og –utvikling, Aktiviteter, Synlighet – profil og PR, Opplæring Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

6


Organisasjon : Skal se på den strukturelle oppbygningen av Lions, og hvordan denne skal forandres for å etterkomme de behov som oppstår i prosessene rundt Vekst sitt arbeid. Samt gjøre forberedende tiltak i eksisterende organisasjon slik at det ikke foreligger hindringer når hovedarbeidet begynner.

Lov : Eksisterende Lov-komité skal sørge for at lovverket oppdateres. Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

7


Mandat for  prosjektet   •   Posi-v  vekst  i  medlemsmassen.   •   Lions  Norge  har  bare  fullverdige  distrikter  fra  2014.   •   Kon-ngenten  -l  Lions  Norge  skal  ikke  økes.   •   Lions  Norge  skal  ha  en  ”sunn”  økonomisk  driD.  

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

8


Hva er  gjort   •     3  landsomfaFende  spørreundersøkelser.     •     2  tankesmier  (våren/høsten  2010).   •       3  workshops  (RM  2009/2010  vekst  samling  2011).   •     Innspill  rapporter  fra  vekstkontakter  i  alle  distrikter.     •     Undersøkelser  separat  i  distriktene  .     •     Opplysninger/innspill  fra  enkeltpersoner/klubber  i  og    utenfor  organisasjonen.     Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

9


Medlemmene ønsker  forbedringer  rundt:   •     Klubb-­‐  og  medlemsutvikling   •     Ak-viteter   •     Opplæring   •     PR/Media/Synlighet   •     En  slankere  og  ”leFere”  organisasjon   Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

10


Forslag Cl  Cltak   •   Lions  akademiet.   •   En  overordnet  kommunikasjons-­‐  og  mediestrategi.   •   Synliggjøring  av    våre  ”fyrtårn”.   •   Deltagelse  i  offentlige  debaFer  som  berører  oss.  

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

11


Forslag Cl  organisatoriske  Cltak   •     Styrke  soneleder  leddet.   •     Klare  arbeidsbeskrivelser  for  alle  funksjoner.   •     2  års  funksjons-d  i  alle  verv.   •     Prosjektbasere  våre  ak-viteter.   •     Endre  distriktsinndelingen.   Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

12


Skal det skapes en positiv ramme rundt klubb og medlem, mener vi at følgende faktorer må oppfylles. • 

Gode aktiviteter som klubben er stolt av

•  Tilstrekkelig opplæring av tillitsvalgte og av medlemmene generelt om vår egen organisasjon. • 

Lions må være synlig, både i lokalpresse, nasjonale medier, sosiale medier og ved større evenementer rundt omkring. Folk som ikke er medlem må få et forhold til Lions.

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

13


Forslaget -l  nye  distrikter:   Nord

Midt

Vest

Sør

Øst

Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Oppland Hedmark

Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland

Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud

Østfold Oslo Akershus

Ca antall medlemmer: 1700

Ca antall medlemmer: 2 200

Ca antall medlemmer: 2 300

Ca antall medlemmer: 2 500

Ca antall medlemmer: 3 200

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

14


Den geografiske inndelingen:

Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

15 Â


Forslag til endringer av roller Distriktsleder: •  • 

Inneha det administrative ansvar i distriktet Fungere som en inspirator, motivator og støtte for de tillitsvalgte i distriktet.

Landsstyret: •  • 

Landsstyret forvalter landsmøtets vedtak mellom to landsmøter. Landsstyret består av distriktsledere + leder valgt av landsmøte. Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

16


Frem-dig prosjekt  organisering  av     Lions  Norge:   Daglig  leder   IKT  

Økonomi/Personal

Info/PR/Marked

Lionsskolen

Det er  miF  valg  

Prosjekter

Arb område:  

Arb område:  

Arb område:  

Arb område:  

Arb område:  

Arb område:  

NeFsider Mediehåndtering   E-­‐post   Medlemssystem   Inntektsbringende   -ltak  

GLT Opplæring   av     medlemmer   og   -llitsvalgte  

Barnehager Barne-­‐  og   ungdomsskoler   Videregående   skoler  

Tulipan Fredsplakat   Røde  Fjær   Beitoleieren   Tana/ Nesseby   Narkohund   Ungdoms-­‐ utveksling  

Øyehelse Sight  First   Brønnboring   LOF   AIM   Internasjonale   hjelpeprosjekt  

GMT

Lions Norge

LAN

RekruFering

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

17


Prosjektledelse •  Alt arbeid i Lions Norge (på MD nivå), organiseres som prosjekter •  Prosjektene ledes av prosjektledere. •  Disse søker på jobbene og ”ansettes” for 3-5 år. De vil rapporterer til hovedprosjektansvarlig som igjen rapporterer til landsstyret. •  Trenger prosjektlederne ”hjelpere” i distriktene utover soneleder, utpekes dette spesifikt for prosjektet. •  Prosjektlederne innkalles til landsstyremøtet når det er saker som angår deres prosjekter, og tilsvarende til landsmøtet. •  Prosjektlederne er ansvarlige for sitt prosjekt overfor landsmøtet. •  En prosjektleder kan lede flere prosjekter. Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

18


Driftsstruktur: Daglig leder (GS): Ansettes som i dag i Økonomi: regioner + Lions Norge + LAN + DMV) Info/PR/Marked:) IKT: (medlemsregister+servere+Lions.no+andre webløsninger)

100% 100% 150% 50%

DMV: Egen stiftelse med daglig leder lønnet av stiftelsen LAN med egen utenlandssjef, delvis lønnet via NORAD

100% 100%

Prosjekter: Koordinator for alle våre ”store” prosjekter Lions skolen: opplæring i Lions Norge Medlem: Ansvarlig rekruttering,vedlikehold av medlemsmassen

100% 100% 100%

De tre sistnevnte er i dag tillitsvalgte, skal vi få fullt fokus på dette bør de på sikt ansettes, muligens i deltid først men så i fulle stillinger. Skal dette bli en realitet må Lions Norge driftes mer kostnadseffektivt, i tillegg må vi ha en økning av antall medlemmer eller ”sponsorer” Lions Norge

12-09-12

www.lions.no

Til tjeneste

19

Lions 2014  

Lions 2014

Lions 2014  

Lions 2014

Advertisement