Page 1

INHOUDELIJK BESTUURSVERSLAG 2017


Inhoud Bestuursverklaring 3

2

1. 1.1 1.2 1.3

Inleiding Missie Maatschappelijk belang Het jaar 2017

5 6 8 9

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Talentontwikkeling 10 Talentontwikkeling jonge performers; in- en uitstroom 12 Talentontwikkeling nieuwe generatie makers 12 De DOX-Ateliers 12 Ateliers – blok januari-maart 15 Ateliers – blok april-juni (incl. poetry slam) 16 Ateliers – blok september-december 18 The Kulture of Hype&Hope 19 Open danstraining 19

3. Producties 3.1 Restant tournee The future ain’t what it used to be 3.2 Guerrilla (i.s.m. Danstheater AYA) 3.3 Styx (i.s.m. Holland Opera) 3.4 LIJF (i.s.m. 155) 3.5 Reprise 100%Selfmade (i.s.m. MAAStd) 3.6 Overige manifestaties

21 21 22 24 27 28 30

4. Internationalisering 4.1 Zuid-Afrika: Jonga2.0 4.2 Libanon: KOON / Grand Voyage

32 32 33

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

34 34 36 36 37 39 41 42

Outreach / educatie Samenwerking vmbo-scholen Theater Na de Dam HNDL IT Samenwerking HKU / ROC Outsiders (i.s.m. Theater Utrecht) Maakweken en cultural hangouts Cijfers Outreach op scholen

6. Organisatie en huisvesting 6.1 Team 6.2 Bestuur 6.3 Theaterhuis De Berenkuil 6.4 Lokale inbedding

43 43 43 44 44

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

46 46 48 49 50 52

Bijlages en grafieken Deelnemerslijst Ateliers DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject Doorstroom Atelierdeelnemers Voorstelling- en bezoekersaantallen Artikel over DOX in TM

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Bestuursverklaring

Met dit inhoudelijke bestuursverslag over het kalenderjaar 2017 legt het bestuur van Stichting DOX zijn verantwoordelijkheid af over het in 2017 gevoerde inhoudelijke beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Dit jaarverslag vormt aldus de inhoudelijke verantwoording naast de Jaarrekening 2017 als financiële verantwoording.

Utrecht, 26 maart 2018 Namens het stichtingsbestuur,

Henk Scholten, voorzitter 

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

3


The future ain’t what it used to be Een revolutie met vlindereffect (Theaterkrant ****)

1. Inleiding “De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, minacht elk gezag en mist eerbied voor ouderdom.’ Socrates zei het 2000 jaar geleden al. Zo!? Jongeren problematiseren is blijkbaar van alle tijden. De jeugd van tegenwoordig wordt vaak afgeschilderd als een groep ongeïnteresseerde, ongemotiveerde en verwende jongeren. Ze zouden alleen nog interesse hebben in genotsmiddelen, uitgaan en sociale media. Ze krijgen stempels opgedrukt als lui, gezagsondermijnend en zelfs crimineel. Mag ik alsjeblieft een stevig en fris tegengeluid laten horen? Ik heb de afgelopen jaren ervaren dat veel van deze jongeren over uitzonderlijke talenten beschikken en een gigantische dosis doorzettingsvermogen hebben. Ik pleit daarom voor een andere kijk op de stedelijke jeugd. Ik roep iedereen op om de oogkleppen af te schudden en het talent van de jongeren een kans te geven. Meer dan ooit schreeuwt onze tijdgeest om perspectieven, niet om (voor)oordelen. De jongeren van vandaag kunnen wel eens de eerste generatie zijn die het in de toekomst minder goed heeft. Socrates: Boe! In het boek ‘De jeugd is tegenwoordig’ hebben de schrijvers Pedro De Bruyckere en Bert Smits de gangbare mythes over jongeren verregaand ontkracht. De jongeren van vandaag geloven dat het anders kan; ze zijn niet lui en niet dom; ze hebben wel degelijk iets in hun mars. Ze ondernemen en zijn op jongere leeftijd zelfstandig. Ze vertonen veel engagement en willen participeren. Jongeren hebben passie en alleen wanneer de randvoorwaarden in hun naaste omgeving hen daartoe de kans geven, zullen ze die passie in actie kunnen omzetten. Die blik op de horizon wil ik jongeren meegeven. Ik investeer in jongeren. Jongeren die niet in labels geloven. Zij denken echt niet na over superdiversiteit, zij zíjn dat gewoon. De buitenwereld denkt vaak dat we ons alleen op ‘kansarmen’ richten (of op jongeren met een andere culturele achtergrond); dat is dus niet zo. Bij DOX steunen we zowel jongeren die nieuwe kansen nodig hebben als jongeren uit de rijkere middenklasse. Ik zal me nooit richten op één groep, omdat ik die jongeren daarmee niet vooruit help. Het is juist van het grootste belang dat zij in contact komen met andere netwerken, met andere mensen, met elkaar. Dus… hoog tijd dat we de daad bij het woord voegen. ‘Samenleving’, dat begrip bestaat niet voor niks uit een samenvoeging van de woorden SAMEN en LEVEN. De sleutel van een functionerende samenleving is participatie. Participatie van alle deelnemers; mensen van hier en van daar. Als theatermakers hebben wij ten aanzien van die gezond functionerende samenleving een taakstelling! Ik neem die heel serieus.”

(Uit: ‘De staat van het jeugdtheater’ door artistiek directeur Hildegard Draaijer – september 2016)

4

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

5


1.1 Missie DOX is hét huis voor de grootstedelijke podiumkunst in Utrecht. DOX brengt een nieuwe generatie makers en jonge performers voor het voetlicht door het produceren van nieuw werk, events en sociaal-maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. Op het podium staan jongeren en young professionals. Wij coachen en ondersteunen opkomende kunstenaars uit verschillende (sub)culturen en disciplines, die hun kennis overdragen aan een nieuwe generatie. DOX gelooft in diversiteit als de basis voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling. Binnen DOX zijn de begrippen talentontwikkeling, productie en outreach (educatie) onlosmakelijk met elkaar verbonden. DOX beweegt zich binnen de (relatief jonge) discipline van urban arts en creëert continu verbindingen met andere gebieden. We slaan bruggen naar disciplines binnen het urban veld (o.a. spoken word), maar brengen ook het autodidactische en het ongepolijste karakter van de urban arts in aanraking met de zuivere en geschoolde kwaliteit van klassiekere podiumkunstdisciplines (zoals hedendaagse dans, theater, muziektheater). Samen vertellen zij nieuwe verhalen. Dit zorgt niet alleen voor een eclectische verheffing van beide disciplines doordat zij elkaar verrijken, maar ook tot een samensmelting in de zaal. Fanatieke breakdancers zitten naast theaterminnaars, en liefhebbers van rap en spoken word ontmoeten muziektheater-adepten. Het belang van talentontwikkeling Een belangrijk uitgangspunt van bovenstaande samenwerkingen is talentontwikkeling. Het stimuleren en helpen ontwikkelen van talent is een wezenlijk onderdeel van DOX. DOX besteedt structureel aandacht aan nieuwe makers wiens artistieke output past bij de artistieke signatuur van DOX, en die de grenzen van hun discipline willen opzoeken. Wij willen innovatieve makers en performers leveren die op zowel artistiek als cultureel ondernemend vlak nieuwe verbindingen kunnen leggen. Voor jonge talentvolle makers die vaak ook autodidactisch zijn en een ongepolijst karakter hebben zijn wij een relevante thuisbasis. Wij begrijpen de manier van denken en herkennen de verschillende ontwikkelingsfases en hebben een relevant netwerk. Voor talentontwikkeling is het van groot belang dat de culturele wereld zich verenigt en routes ontwikkelt om samen op te trekken. In het hoger onderwijs is het inmiddels duidelijk dat studenten hun eigen leerpakket samenstellen. Zoals jonge dansers die opgroeien met academische dans, maar ook ‘op straat’, lerend van peers en autodidacten. Zij putten net zo goed uit danstechnieken als uit martial arts en wetenschappen. Die diversiteit en veelheid is waardevol en daar moeten we op inspelen. Het is voor het werkveld belangrijk talentontwikkeling ook dáár te leggen waar het optimaal tot bloei komt: bij de kunstenaar, regisseur/choreograaf en performers. Met steun en vertrouwen, met een sterke infrastructuur en een gunstig klimaat. In samenwerking met beleidsmakers, recensenten, theoretici en praktische aanpakkers is het cruciaal om talentontwikkeling juist in antwoord op onze complexe samenleving vorm te geven: met grote en kleine instellingen, met werkveld en onderwijs, met onafhankelijke makers en collectieven. Onderscheidende kracht DOX is uniek en onderscheidt zich van andere talentontwikkelaars en (jeugd)gezelschappen binnen Nederland. Alleen DOX kent de specifieke verbinding tussen talentontwikkeling, produceren en educatie, in combinatie met de gerichtheid op veelkleurige jongeren als doelgroep. De performers verbinden zich een jaar lang aan DOX in de Ateliers, maar zijn ook terug te vinden in de producties van DOX en zijn partner(s). Deze young professionals zijn multifunctioneel en ontwikkelen zich bij DOX als performer, regieassistent, repetitor, docent en/of maker.

6

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Jonga2.0 Een samenwerking van Zuid-Afrikaanse en Nederlandse jonge dansers, een nieuwe versie van de voorstelling die op 2015 al veel succes had op Afrovibes.

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

7


Op organische wijze creëert het ensemble de verbinding tussen alle activiteiten van DOX. Hun verhalen en ideeën spreken tot de verbeelding van een jong publiek met een cultureel diverse achtergrond en hun eigen werk is veelal niet alleen in de theaters te zien, maar ook op speciale locaties zoals events, poppodia, festivals en locaties in de stad. Kernwaarden DOX - DOX is grootstedelijk, heeft een urban perspectief en een internationale uitstraling. - DOX zet in op grootstedelijke podiumkunst in al zijn diverse verschijningsvormen. - DOX ziet de representatie van de Nederlandse multiculturele samenleving in programma, publiek, partners en personeel als vanzelfsprekend. Culturele diversiteit hoeft niet benoemd, het is. - Door formele cultuur (theatervoorstellingen) te zetten naast informele cultuur (bijvoorbeeld urban events en culturele hangouts) verlaagt DOX de drempel naar de kunsten voor publiek maar ook voor (potentiële) performers/makers, en ontstaat er meer ruimte voor open uitwisseling. - DOX heeft een voorsprong op het monoculturele kunstenveld doordat het oog heeft voor de ontwikkeling, dat zijn jonge en diverse performers en publiek gaat voor de mix van disciplines, lifestyle en (sub)culturen. DOX haalt de schotten weg tussen culturen en subculturen, en is daarmee inclusief. Net als de nieuwe generatie, die niet in hokjes denkt, maar inclusief. - DOX stelt de nieuwe stedelijke verhalen centraal. Ze presenteert verhalen in nieuwe (mix)vormen. - DOX stelt de persoonlijke stemmen van eigenzinnige makers centraal die zich niet makkelijk onder één noemer laten vangen. Voor een verder inzicht in de werking en het belang van DOX verwijzen we ook naar bijlage 7.5, waarin een recent interview in TM is opgenomen met artistiek directeur Hildegard Draaijer.

1.2 Maatschappelijk belang Jongeren van nu bereiken Met de hierboven genoemde kernwaarden heeft DOX een grote aantrekkingskracht op grootstedelijk publiek uit heel Nederland. DOX opereert midden in een zeer diverse culturele en maatschappelijke infrastructuur. Daar zijn de ontwikkelingen van de urban scene het eerst zichtbaar. DOX wil juist op de actualiteit van die ontwikkelingen reageren. DOX trekt een breder publiek, maar we richten ons primair op de millennials en de huidige Z-generatie. DOX trekt deze jongere doelgroepen aan door het multidisciplinaire, avontuurlijke aanbod en de totaalbeleving. In die zin is DOX zelf ook een marketingtool. Door de grenzen tussen disciplines, voorstellingen en events weg te nemen, bieden we ingrediënten die het aantrekkelijk maken voor deze doelgroep. Zo kan DOX bogen op een groot bereik van een doorgaans moeilijk met cultuur bereikbare doelgroep (vmbo-schooljeugd vanaf 12+), met passieve en actieve participatie. Diversiteit Culturele diversiteit is de “be-all and end-all” van DOX: het brengt (jonge) kunstenaars uit verschillende culturen, disciplines en subculturen samen om hun werk te tonen aan een breed en divers publiek. DOX hanteert het begrip urban in de oorspronkelijke brede betekenis van het woord: grootstedelijk, van de stad. Allerlei cultuuruitingen uit de stad spelen een rol bij DOX: hiphop, clubscene en straatcultuur vormen een onuitputtelijke bron van vernieuwing. Die bron stelt DOX centraal en is de schakel tussen activiteiten en publiek. Ons talent en publiek zijn cultureel divers en bekend met zowel de multi-etnische samenleving als de multidisciplinaire straatcultuur. Ze zijn opgegroeid met het bewustzijn van inclusie, en dat je meerdere dingen bij elkaar kunt zetten; zij hanteren geen sterke scheidslijnen. Urban is een ‘way of life’, waarmee zij zich onderscheiden van het grotendeels ‘monoculturele’ publiek van het klassieke kunstenveld. Een groot deel van dit publiek komt niet vanzelf naar een theater.

8

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Maatschappelijk bewustzijn Ons talent en publiek zijn ook maatschappelijk bewust. Ze hebben een mening over de onderwerpen die in de samenleving spelen: diversiteit, (on)gelijkheid, (voor)oordelen, saamhorigheid en expressie van de eigen identiteit. DOX wil de sociale en maatschappelijke vraagstukken die bij jongeren spelen aankaarten en samen met hen vormgeven. In onze educatie staat centraal dat we eigenschappen en vaardigheden die de groei van bewustzijn, creatief denkvermogen, empathie en saamhorigheid willen laten groeien. Wij denken dat deze vaardigheden belangrijk zijn bij het vormgeven van zowel een persoonlijke als een maatschappelijke identiteit. Zo geeft DOX middels theater en dans, met voorstellingen en outreach, vorm aan thematiek waarvan ons jongerenpubliek zich bewust wordt in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling (wie ben ik, waar sta ik voor, wat vind ik). Talentontwikkeling Jonge talenten en nieuwe makers bieden ‘a message, a cause or a novelty’ en vormen daarmee een eigen gezicht en een eigen scene. DOX biedt jongeren een mogelijkheid om hun talent te ontdekken en te ontplooien. We zijn letterlijk de verbindende factor voor sterke young professionals van heel divers pluimage om zich tot professional te ontwikkelen, en geven zo vorm aan het nieuwe Nederland op het podium. Ook geeft DOX een impuls aan eigentijdse, urban en selfmade podiumkunstvormen en dragen we zorg dat deze meer geïntegreerd raken in het reguliere podiumkunstenlandschap. DOX is een dynamisch huis voor jong talent en nieuwe makers en betrekt een divers publiek van verschillende leeftijden, herkomst, opleidingsniveaus die als gemene deler een interesse in verhalen uit de stad hebben.

1.3 Het jaar 2017 Met het jaar 2017 startte een nieuwe beleidsperiode 2017-2020, met de zo noodzakelijk geachte versterking van de structurele dekking voor de inhoudelijke doelstellingen van DOX, met meer ruimte voor de activiteiten én de benodigde personele organisatie. Maar ook met een langdurige onzekerheid over het vervolg van deze nieuwe bestedingsruimte. Sinds 2017 kent DOX drie meerjarige subsidiënten: naast Gemeente Utrecht (het fundament van de organisatie) en Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP; voor de talentontwikkeling van jonge performers) nu ook Fonds Podiumkunsten (FPK; voor dekking van de diverse producties). Laatstgenoemde dekking werd in 2016 –dankzij een late ingreep van de Tweede Kamer– in eerste instantie voor slechts één jaar toegekend ten behoeve van de zgn. B-prioriteiten (waaronder DOX). Het duurde tot ver in 2017 voor de onzekerheid kon worden weggenomen over de continuïteit van deze ondersteuning gedurende de jaren 2018-2020. In december 2017 mocht DOX zich verheugen met het bericht dat de Tweede Kamer voor deze jaren extra middelen toekende waarmee het Fonds Podiumkunsten DOX kan blijven honoreren. Dankzij deze nieuwe middelen kon DOX in 2017 het grootste deel van zijn inhoudelijke voornemens uitvoeren. Er werd een begin gemaakt met het op maat brengen van de uitvoerende organisatie op kantoor. Doordat de middelen kort voor aanvang van het kalenderjaar werden toegekend, en de gewenste continuïteit tot zeer laat uitbleef, zal de aanpassing van de organisatie ook tot in 2018 zijn beslag krijgen.

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

9


2. Talentontwikkeling Binnen DOX wordt talentontwikkeling op twee manieren toegepast: die van jonge uitvoerende talenten in het urban/grootstedelijke domein (2.1) en die van nieuwe makers (2.2). Deze komen veelal samen in de Ateliers van DOX (2.3 t/m 2.6).

2.1 Talentontwikkeling jonge performers; in- en uitstroom Het eerste betreft de voor DOX heel fundamentele en door Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunde programmalijn: de talentontwikkeling van uitvoerend talent. Daartoe werkt een groep van ca. 50 jonge talenten, in leeftijd variërend tussen 16 en 25 jaar (enkele individuele uitzonderingen daargelaten), binnen drie achtereenvolgende trajecten per seizoen in zogenaamde Ateliers. Deze Ateliers vormen het hart van DOX met als doel dat de talenten na het ontwikkelingstraject uitstromen naar de praktijk, naar de kunstvakopleidingen of naar producties van DOX zelf. Zo beoogt DOX een impuls te geven aan de verkleuring van de podiumkunstenwereld. Deze Ateliers bestaan voor het grootste deel uit creatieve processen waarin de jonge talenten heel verschillende disciplines binnen de podiumkunsten krijgen aangereikt. Zij krijgen de tijd en de ruimte om een eigentijdse theater- of danstaal te ontwikkelen. Selectie van talenten Hun werving en begeleiding zijn een intensief onderdeel van het werk van DOX. De instroom van jonge performerstalenten vindt plaats vanuit diverse landelijke kanalen, zoals onze partnerscholen, mbo-opleidingen, jeugdtheaterscholen, vooropleidingen, kunstvakopleidingen en alternatieve routes binnen het netwerk van collectieven, huizen en organisaties in het urban circuit. Dat laatste genereert een grote groep jonge selfmade artists die bij DOX onderdak vinden en doorstromen naar de beroepspraktijk. Het artistieke team werft actief door middel van verschillende activiteiten. Via outreach programma’s en marketing worden jongeren gewezen op onze landelijke selecties en werksessies. Ze vinden in de regel eenmaal per jaar plaats, naast voorbereidende werksessies op scholen en in enkele gevallen tussentijdse selecties. Het is mogelijk om je bij DOX aan te melden als je tussen de 16 en 25 jaar bent en je bovenmatig geïnteresseerd en gemotiveerd bent om je te ontwikkelen als kunstenaar. Elk jaar melden zich ongeveer 300 jongeren voor onze selecties aan die uit verschillende delen van het land komen. DOX heeft plek voor ongeveer 50 jonge talenten die een volledig jaartraject bij ons lopen. Wij selecteren op kwaliteit (wat niet altijd ‘ervaring’ betekent) en op inzet. Het lukt ons elk jaar weer om een grote culturele en sociale diversiteit in onze groep te krijgen. De selecties vinden in twee ronden plaats in weekenden in juni. Naast dit jaarlijkse moment in juni vindt er ook werving plaats via tussentijdse zijinstroom en gescheiden audities voor (co)producties. Daartoe scant DOX zijn netwerk en iedere speelplek op aanwezig potentieel talent. In 2017 is aan dit selectieproces een derde ronde toegevoegd, die bestaat uit een individueel gesprek met de 70 jonge talenten die mogelijk worden aangenomen in de Ateliers en/of producties. Op deze manier zijn we veel beter op de hoogte van elkaars verwachtingen en wordt de persoonlijke benadering die DOX belangrijk vindt al ingezet. Begeleiding en mentoraat Elk talent in het Atelier krijgt advisering en begeleiding op maat. Er vinden individueel en in groepsverband mentor- en coaching gesprekken plaats, die zich richten op de uitwisseling van vakkennis, het evalueren van de voortgang van de deelnemer, het stellen van vragen (over de persoonlijke ontwikkeling en werkpunten). Samen met de deelnemer wordt een langlopend actieplan opgesteld. Aan het eind van het seizoen wordt voor elke deelnemer een advies opgesteld door de mentor over de mogelijke beroepskeuze en een eventueel vervolgtraject.

10

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

DOX werkt samen met theatergezelschappen en onderwijsinstellingen om spelers op te leiden, die straks in staat zijn op hoog niveau een beroep uit te oefenen en klaar zijn voor de toekomst. Alles is erop gericht om de jonge talenten te ontwikkelen tot kansrijke spelers met groot verantwoordelijkheidsgevoel, een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij. Het grootste gedeelte stroomt door naar de kunstvakopleidingen of de beroepspraktijk. Sommigen keren na hun opleiding weer bij DOX terug als educator of maker. Anderen stromen meteen door naar DOX-producties. Om dit alles in goede banen te leiden en om de jonge talenten nog meer als team nauwkeurig te begeleiden heeft DOX in 2017 het team van mentoren uitgebreid en is er de functie van hoofd mentoraat bijgekomen. De mentoren zijn: Carole van Ditzhuyzen (theater; tevens hoofd mentoraat), Erik Bos en Ryan Djojokarso (dans) en Dwayne Toemere (performance). Talentvolgsysteem binnen DOX Om het succes van DOX in de omgang met zijn talenten te staven citeren we hieronder uit een interview door onderzoekster Margreet Windhorst, in het kader van het vierjarige onderzoek naar talentontwikkeling door de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bureau ART in opdracht van het Fonds Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. “DOX slaagt er desondanks nog steeds in genoeg jongeren met potentie binnen te krijgen. In toenemende mate zijn dat stagiaires van mbo- en hbo-podiumkunstenopleidingen. DOX onderhoudt stevige en wederkerige relaties met verschillende kunstvakopleidingen. De artistieke leiding heeft daar regelmatig gesprekken, wordt betrokken bij selecties en krijgt uitnodigingen voor werkveldoriëntaties. Het kunstvakonderwijs (ArtEZ,, Fontys, HKU en Codarts) heeft profijt van de artists-in-residence en gastmakers die DOX in huis haalt. Die worden in het onderwijs als gastdocenten ingezet. Ook heeft DOX goede contacten met de mbo opleidingen, vooral die in Groningen, Utrecht, Arnhem, Tilburg en Rotterdam. Behalve instroom vanuit het onderwijs trekt DOX ook nog steeds veel selfmade talenten uit de urbanen de hiphopscene. De populatie is veranderd, naast multitaskende jongeren die alles willen en alles kunnen, alternatieve jongeren die de wereld willen veranderen, talenten die een doel voor ogen hebben; de beste willen zijn en koste wat het kost op een toneelschool willen belanden tot aan de selfmade talenten uit de urban- en hiphopscene. Die combinatie geeft regelmatig fikse spanningen en culture clashes, maar dat maakt DOX juist tot een interessante omgeving om te leren en te werken.” Maar ook voor jonge dansers en acteurs is DOX nog steeds een aantrekkelijke plek. “De reden dat jongeren nog bij DOX komen is vooral de mogelijkheid om intern door te stromen naar de professionele producties. Ze doen contacten op met onze coproducenten en kunnen dan makkelijker een ingang vinden bij het professionele circuit,” stelt Hildegard. De uitstroom van DOX komt dan ook goed terecht. “Van onze mensen gaat 90% door, ofwel naar kunstvakopleidingen, ofwel direct het werkveld in of intern naar onze grotere producties.” Ook in dat opzicht lonen de investering in het relatienetwerk. De talenten worden goed gevolgd. Hildegard gaat veel van ze zien, ze haalt ook geregeld mensen terug als maker. “Het geeft ook een extra dimensie voor de talenten om met een ex-DOX ‘er te werken, omdat ze wat gemeenschappelijks hebben en daar samen op kunnen reflecteren.” Instroom en doorstroom in 2017 In bijlage 7.1 is een lijst met de talenten vermeld die in 2017 actief waren in de Ateliers van DOX. Hun geografische afkomst is getoond in 7.2 en hun doorstroom/uitstroom in 7.3. Uit deze overzichten en grafieken valt op te maken dat de DOX-talenten in 2017 voor het overgrote deel (80%) uit 5 verschillende provincies komen (Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht), maar ook uit 4 andere provincies; alleen uit de provincies Overijssel, Zeeland en Drenthe kwam dit jaar geen instroom. De man-vrouwverdeling was in 2017 gelijkmatiger dan de jaren ervoor: 42 mannen en 49 vrouwen.

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

11


Ook in 2017 mag DOX zich weer beroepen op een hoge mate van succes bij zijn talentontwikkeling. Van de DOX-talenten stroomde 80% door naar de praktijk, naar kunstvakopleidingen of naar DOX zelf; 9% stopte tussentijds met het Atelier (merendeels om een kunstvakstudie te vervolgen), en 11% is uiteindelijk buiten het kunstvak verder gegaan (binnen niet-kunst gerelateerd werk of studie, op middelbare scholen, of op reis).

2.2

Talentontwikkeling nieuwe generatie makers

Op het tweede terrein van talentontwikkeling bij DOX, dat van nieuwe makers, geeft DOX ruimte aan verschillende makers om binnen de muren van DOX en onder begeleiding van DOX te werken. DOX vindt het belangrijk om een heel diverse groep makers aan zich te verbinden en hen ook ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. Dat kan gaan om nieuwe makers of makers die zich door ontwikkelen, om een artist in residence als Elvis Sibeko, om individuele makers of makerscollectieven. Hieronder bevindt zich ook een aantal regelmatig terugkerende namen. Sommige makers zijn gestart als performer in de Ateliers en de producties. Voor hen is DOX een platform om hun werk te ontwikkelen en te presenteren, en tevens een ontmoetingsplek. In 2017 werkte DOX o.a. met de volgende makers en collectieven: Aitana Cordero, Carole van Ditzhuyzen, PAX, Anne van Suurendonk, Victor Mentink, Giulio d’Anna, Anne van Dorp, De Dansers (Guy Corneille, Josephine van Rheenen), Naomi van der Linden, Daniel van Klaveren, Bram Jansen, Club Gewalt (Sanna Vrij en Robbert Klein), The100Hands, (Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škerlj), Erik en Thomas Bos (155). DOX wil een plek zijn waar de nieuwe generatie makers daadwerkelijke steun ervaren. DOX biedt hen tijd en ruimte om tot hun eigen essentie te komen en een uitgesproken artistieke signatuur te ontwikkelen, een platform om zich te verrijken middels onderlinge uitwisseling, en helpt hen een professionele praktijk op te bouwen. Het begeleiden beslaat het gehele productieproces: conceptontwikkeling, productie, techniek, financiën en marketing. In de loop der jaren heeft DOX namelijk veel deskundigheid ontwikkeld op het gebied van verschillende (sub)culturen, speelmarkten en disciplines, diversiteit en het maken voor een publiek van 12+. Naast doorlopende coaching door de artistiek directeur en dramaturg wordt de begeleiding per project ingevuld. Waar nodig kan er sprake zijn van sturing. Met een aantal makers gaat DOX een meer expliciet tweejarig Nieuwe Makers-traject aan, en vraagt daartoe ook bijbehorende subsidie aan bij Fonds Podiumkunsten. Zo werd dergelijk traject in 2017 aangevraagd met het choreografenduo Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škrelj van The100Hands. Ondanks de afwijzing hiervan blijft DOX mogelijkheden zoeken om hen ontwikkelingsruimte te bieden, zoals dat ook al jaren gebeurt met de broers Erik en Thomas Bos van het collectief 155. Met laatstgenoemden en ook met bijvoorbeeld Bram Jansen en Ryan Djojokarso werkt DOX aan een opbouw van hun verdere toekomst en uiteindelijk ook uitstroom.

werk. Makers, jonge spelerstalenten en professionals kunnen hier nieuwe vormen ontwikkelen, hun eigen talenten ontdekken, hun koers bepalen. Het is een experimenteerplek. Een seizoen lang wordt op wekelijkse basis gewerkt (op woensdagavonden en zondagen). Vaak wordt er vertrokken vanuit een thema en de interesses van de makers en de jonge talenten. Vervolgens ontwarren ze het thema, verknippen en plakken het verhaal op een eigenzinnige manier. Dit werkproces draait om wederzijdse inspiratie, het ontwikkelen van vaardigheden en eigen mogelijkheden en het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater en kunst kan zijn. Inzichten in wat zich afspeelt in de wereld. Invalshoeken, kunstvormen, de samenstelling van de groepen en het makersteam wisselen regelmatig, waardoor een bruisende dynamiek ontstaat. De Ateliers worden geleid door makers met verschillende achtergronden, meestal in duo’s; een brede selectie van theatermakers, mimografen, regisseurs, choreografen, muzikanten, filmers, spoken word artists en rappers. Voor hen fungeren de Ateliers als een plek waar jonge makers ‘meters kunnen maken’ en meer ervaren makers materiaal kunnen voorbereiden of uitproberen. Ook is het voor hen een kennismaking of een voortzetting van het werken met en voor jongeren. In de Ateliers wordt getracht om elk seizoen minstens 7 tot 9 resultaatgerichte projecten op te zetten. Het resultaat van een jaar werken is driemaal per jaar te zien tijdens presentaties in het DOX huis, de Berenkuil en op festivals en/of locaties. Dit wordt gevolgd door een evaluatie. Sommige Ateliers worden uitgewerkt tot volwaardige voorstellingen en kennen ook externe presentaties, zoals bij festival Tweetakt. In 2017 gebeurde dit met Building (Carole van Ditzhuyzen en Aitana Cordera). Zie voor verdere informatie 2.4, 2.5 en 2.6. Als nieuw element op het gebied van talentontwikkeling startte DOX in 2017 ook een Atelier op het gebied van spoken word, waarmee het palet van kunstvormen dat in de Ateliers wordt aangereikt verder is verbreed. Een eerste pilot werd voorbereid i.s.m. de landelijke Poetry Circle, en uitgevoerd door PAX (frontman van Kyteman Orchestra); zie ook 2.5. Een andere vernieuwing betreft de ontwikkeling van een speciaal auditieatelier. Om de ontwikkeling van de talenten nog meer te ondersteunen en de doorstroom steviger te maken ontwikkelen we op dit moment één Atelier dat specifiek gericht is op de voorbereiding van audities op de verschillende kunstvakopleidingen in Nederland. In tegenstelling tot de meer creatieve en procesmatige Ateliers zullen de talenten in dit Atelier trainingen krijgen van verschillende makers/docenten uit het werkveld.

Presentatie Atelier Dans (voorjaar 2017)

Recent startte DOX daarnaast met een specifiek urban traject, van waaruit The Kulture of Hype&Hope is ontstaan, (mede) geïnitieerd door Giovani Vreede (zie 2.7). In de nabije toekomst hoopt DOX de ondersteuning van nieuw urban talent verder te ontwikkelen.

2.3 De DOX-Ateliers De Ateliers zijn de werkvorm binnen DOX waar het jonge performerstalent en nieuwe makers vaak bijeen worden gebracht. Ze zijn het hart van DOX. Ze beogen een plek te zijn voor ondernemende, authentieke en eigenzinnige talentvolle jongeren, om hen te laten doorgroeien tot creatieve onderzoekers / uitvoerders. Een Atelier is een relatief veilige omgeving waarin de nieuwe generatie makers en jonge spelerstalenten wordt ondersteund bij het creëren, ontwikkelen en presenteren van nieuw

12

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

13


2.4 Ateliers – blok januari-maart Atelier Dans – Hug

Is het mogelijk een ontmoeting te bewaren als je er voldoende belang aan hecht? Op het podium staat een groep die een verbond met elkaar is aangegaan. Ze maken contact op allerlei manieren in een poging het te conserveren voor zichzelf en de toekomst. Met veel bewegingsenergie hebben de spelers, de muzikant en de choreograaf zich losgegooid. Ze gaan op zoek naar een taal die ze samen kunnen spreken.

Credits Choreografie: Guy Corneille, Josephine van Rheenen (De Dansers) Dansers: Thu Hang Pham, Anna Lindaya, Lysanne van Berlo, Ricardo Kerseboom, John Togba, Emma Dekker, Rianne Wijman, Nadine Sampers, Stash Ferdinand, Jinrui Zhang, Bo van Zeventer

Atelier Theater– For this is your time

Waar ben je thuis? Hoe zorg je dat je gehoord wordt? Voor welke verandering zou je verantwoordelijk willen zijn? Aan de hand van deze en meer vragen is er gepraat, gediscussieerd, zijn er teksten geschreven, speeches gekeken, solo’s gemaakt en groepsimprovisaties gedaan.

Credits Regie: Daniel van Klaveren en Naomi van der Linden Spel: Lieven Hermse, Laura Bakker, Isabelle Kafando, Achref Adhadi, Risé Benschop, Geoffri Bel, Aldaïr Pieters, Odail el Omari, Nina Euson, Lex Buskens, Jeanine Goossens 31 maart 2017 19:00 Voorjaarsspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil 65 1 april 2017 19:00 Voorjaarsspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil 61 Cijfers Vrije voorstellingen 2 Bezoekers 126

Presentatie Atelier Theater (zomer 2017)

14

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Presentatie Atelier Theater (voorjaar 2017)

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

15


Atelier Performance – Building

Atelier Dans – SharingExperiment#1

Ze zijn met twaalf, niet ouder dan 22. Ze zingen, ze lopen, ze dansen op sexy muziek en verklappen tenminste één geheim. Ze bouwen een huis. Ze bouwen letterlijk een huis! Building is een choreografische studie; een nooit stoppend bouwproject en een viering v an het onbekende.

Credits Makers: Aitana Cordero en Carole van Ditzhuyzen Performers: Martina Gunkel, Renée Rijpstra, Kim Zeevalk, Selin Akkulak, Noufri Bachdim, Mike Neeleman, Nikki Ong, Joost Zonneveld, Sterre Bolluijt, Sophie Kerkhof, Lilly Bendl, Lara van Lookeren Campagne, Liz Abels 13 april 2017 19:00 vrije voorstelling 14 april 2017 19:00 vrije voorstelling

Utrecht Utrecht

Tweetakt / Theater Kikker Tweetakt / Theater Kikker

128 124

Cijfers Vrije voorstellingen 2 Bezoekers 252

2.5 Ateliers – blok april-juni Dit Atelierblok omvatte naast twee reguliere Ateliers een pilot van het spoken word Atelier.

Atelier Spoken word / Poetry Slam Voor het eerst in de geschiedenis opende DOX de deuren voor spoken word, in een pilot in samenwerking met Poetry Circle Nowhere. Onder de deelnemers bevonden zich naast de DOX-ers ook drie extern toegevoegde talenten.

Onder begeleiding van Utrechtse rapper PAX verkent dit Atelier de mogelijkheden van spoken word als kunstvorm. Het is een zoektocht naar de individuele openheid en poëtische skills en tegelijkertijd naar een eenheid in gemeenschappelijke performance. Het eerste atelier van Poetry Circle Utrecht gaat over het thuisbrengen van angst. Waar ben jij het meest bang voor? En vooral: waar breng je die angst naartoe?

Credits Leiding: PAX (Hein Bal) Gastdocenten: Jitsvinger, Unom, Anthony Heidweiller, Joost van Kersbergen, Babs Gons Uitvoerenden: Jeanine Goossens, Isabelle Kafando, Cherella Gessel, Svea van der Togt, Maria Feenstra, Nina Euson, Rens van Hoogdalem, Booi Kluiving, Ischa den Blanken

16

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Of het nu gaat om belangrijke en onbenullige momenten in je leven, je vrienden, je huis, je auto of h et eten dat je kookt, een overvloed aan apps en online platforms hebben delen tot norm verheven. In dit Atelier heeft een groep van spelers, performers en dansers delen vanuit allerlei invalshoeken bekeken en onderzocht. Van wetenschappelijke weetjes over het aantal online uren van de gemiddelde 19-jarige (is 7 uur veel?) tot het delen van gewicht tussen twee lichamen en van oppervlakkige hashtags tot wat je doet als iemand echt iets persoonlijks brengt, waar jij nou net geen behoefte aan hebt. SharingExperiment #1 is scrollen door het materiaal van dit Atelier, een uitnodiging om je te verbazen en je te laten verrassen.

Credits Choreografie: Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škrelj (The100Hands) Dans: Kim Zeevalk, Lara van Lookeren, Lysanne van Berlo, Thu Hang Pham, Ricardo Kerseboom, Rebecca Wijnruit

Atelier Theater – De kunst van het vragen stellen

Wie ben je en wat heb je te vertellen? In een wereld die antwoorden belangrijker vindt dan vragen zetten wij juist de vraag centraal. We begonnen het Atelier door iedere speler 10 vragen aan zichzelf te laten stellen. De niet te beantwoorden vragen dienden als vertrekpunt voor een theatrale zoektocht naar authenticiteit op scène. De presentatie is een lang interview waarin de spelers zichzelf en de ander bevragen en ondertussen onderzoeken waarom ze theater maken, wat ze ermee beogen en hoe ze als acteur/ actrice hun vragen het beste vorm kunnen geven.

Credits Regie: Bram Jansen en Victor Mentink Spel: Lieven Hermse, Risé Benschop, Oudail el Omari, Achref Adhadhi, Geoffri Bel, Mijntje Pronk, Sterre Bolluijt, Selin Akkulak, Renée Rijpstra, Sophie Kerkhof, Liz Abels, Rashid Dijks, Manuel Groothuysen, Frankly Joe Maulany 30 juni 2017 19:00 Zomerspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil 1 juli 2017 19:00 Zomerspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil Cijfers Vrije voorstellingen Aantal bezoekers

53 75

2 128

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

17


2.6 Ateliers – blok september-december

2.7 The Kulture of Hype&Hope

Atelier Performance – Rules & Roles

Sinds 2016 startte DOX op initiatief van Giovani Vreede en in samenwerking met Liam McCall een serie urban events onder de naam The Kulture of Hype&Hope. Een weekend lang stond de Berenkuil geheel in het teken van urban dance battles in diverse categorieën, met een zaal voor cyphering, internationale juryleden, masterclasses, theatrale showcases en previews ter artistieke inspiratie. Per aflevering stond een ander thema en dansstijl centraal. Als afsluiting van het seizoen vonden de finale rondes plaats tijdens de zogenaamde Gold Edition, die werd gehouden in de Stadsschouwburg Utrecht. The Kulture of Hype&Hope mag zich verheugen in een telkens groeiende schare deelnemers, die vanuit het hele land en zelfs half Europa naar Utrecht komen. In het tweede seizoen 17/18 werd ervoor gekozen om niet langer te focussen op een jonge doelgroep (8-12 jaar) en om de events te beperken tot de zaterdag.

Wie je zou willen, durven, kunnen of moeten zijn? Vanuit het thema rolmodellen werken aan ‘stage presence’. Met de kans om elkaars ‘helden’ te lenen, stelen, verheerlijken, onderuithalen of te laten samensmelten tot een nieuw voorbeeld om te volgen. Credits Begeleiding: Giulio D’Anna, Anne van Dorp Met: Birgit Bijl, Dion Lassauw, Fransje Noorman, Jessie Sieberichs, Jonathan Eduardo Brito, Kyra Mol, Lashawn Darice Jordan, Lavinia Aronson, Liz Abels, Mijntje Pronk, Mike Neeleman, Natalia Boorsma, Rebecca Wijnruit, Seyed Hosseini, Tim van Dongen, Wytse Algra.

Atelier Muziektheater – Dazed & Confused Een nieuwe art crew ziet het licht. Ze baanden zich een weg door Miley Cyrus, Black Lives Matter, Damien Hirst, Pussy Riot, Gerard Reve, Philip Glass ‘and way more’ en flikkerden de hiërarchie eruit: lekker jatten uit klassiekers, muziek maken, schrijven en performen. ART IS A LIFESTYLE. Credits Regie: Robbert Klein en Sanna Vrij (Club Gewalt) Performers: Aristo Mijnals, Emilio Valentien, Gary Gravenbeek, Ilidia Medina, Jamie Huisman, Jeffrey Loewenicht, Jennifer Muntslag, Jorgos Dimitrakis, Manuel Groothuysen, Melvin Aroma, Renée Rijpstra, Sara Awin, Selin Akkulak, Sterre Bolluijt, Sol Vinken, Wouter Wind.

Credits Concept en programmering: Giovani Vreede i.s.m. Liam McCall

Atelier Dans – Paean Wordt het niet eens tijd voor een loflied op de mens? Paean (loflied) is een zoektocht om dans en muziek optimaal te integreren. Om de kwetsbaarheid te herkennen in jezelf en anderen. Dag harde wereld, hallo ontroering. Credits Choreografie: Anne Suurendonk Repetitor: Elvis Sibeko Tekstregie: Victor Mentink Dans: Aissa Kraayenbrink, Ali Zanad, Alicia Anais Fuentes Sifuentes, Anderson Carvalho, Andrea Renon, Ayse Nur Salli, Constantin Trommlitz, Fiona Dekkers, Frankly Joe Maulany, Gino Sanders, Jason Vayro, Levi Rapaport, Marko Sakic, Nadine Wijshoff, Ricardo Kerseboom, Thu Hang Pham, Turbo van Ommeren, Waikuma Pentury. 15 december 2017 19:00 Kerstspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil 16 december 2017 19:00 Kerstspecial vrije voorstelling Utrecht Theaterhuis De Berenkuil Cijfers Voorstellingen ateliers Bezoekers totaal

18

Op uitnodiging van Dutch China Spring Dance Festival Jiangsu Nanjing 2017 werd een culturele exchange opgezet, waaraan Giovani Vreede en Liam McCall namens DOX deelnamen. Dit leidde tot een kennismaking met de top van de hiphop en breakdance scene in Ninjang. Zo werd het event The Kulture of Hype&Hope in Ninjang geadopteerd en gedragen door de scene. Op de universiteit van Nanjing werden masterclasses gegeven, van waaruit deelnemers doorstroomden naar de battles. Het event The Kulture of Hype&Hope was een van de succesprojecten van het festival.

25 maart 2017 26 maart 2017 3 juni 2017 4 juni 2017 21 oktober 2017

manifestatie urban workshop manifestatie urban manifestatie urban manifestatie urban

Cijfers Aantal uitvoeringen Utrecht Bezoekers Utrecht Aantal uitvoeringen China Aantal masterclasses China

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

Theaterhuis De Berenkuil Theaterhuis De Berenkuil Theaterhuis De Berenkuil Stadsschouwburg Utrecht Theaterhuis De Berenkuil

203 15 90 262 131

5 701 1 2

2.8 Open danstraining

74 72

De wekelijkse open danstraining die DOX al vele jaren organiseert in samenwerking met de jongens van 155 is sinds de start van seizoen 2017 verplaatst naar de donderdagavond. DOX stelt een studio in de Berenkuil beschikbaar voor training en individuele en wederzijdse inspiratie. De avonden worden wisselend bezocht door 5 tot 20 deelnemers, gemiddeld ongeveer 12.

2 146

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

19


Guerrilla Deze jongeren komen in actie, ze zijn het zat om niks te doen. De dansvoorstelling Guerrilla is bijzonder en geloofwaardig. (de Volkskrant ****)

3. Producties Los van de talentontwikkelingsprojecten en bijbehorende presentaties (hoofdstuk 2), kleinere outreach projecten als de Maakweken en Cultural Hangouts (zie 5.6) en enkele incidentele manifestaties (zie 3.6), realiseerde DOX in 2017 elf projecten: 5 nieuwe coproducties, plus 3 hernemingen (c.q. restant van tournees) van projecten die DOX eerder zelf of in coproductie met collega-instellingen maakte, en 3 kleinere projecten (eveneens in coproductie). Vanaf dit jaar is het ook noodzakelijk dat DOX vooraf en na afloop helder scheidt welke projecten het realiseert met behulp van dekking vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en welke vanuit het Fonds Podiumkunsten (FPK). De in hoofdstuk 2 benoemde projecten vallen onder de verantwoording van FCP. Dat geldt verder vooral voor het jaarlijkse HKU/ROC-project (Brave; zie 5.4). De overige 10 projecten vallen onder de dekking en verantwoording van FPK. Het gaat om: - Een klein restantje in eerste helft januari van de tournee van de eigen productie The future ain’t what it used to be (zie 3.1), en de reprisetournee van de coproductie 100%Selfmade met MAAStd in het najaar (zie 3.5). Deze resulteerden in 43 uitvoeringen. - De nieuwe coproducties: de reizende voorstelling Guerrilla i.s.m. Danstheater AYA (zie 3.2), het locatieproject STYX i.s.m. Holland Opera (zie 3.3), het dansconcert LIJF door 155 (zie 3.4) en de voorstelling in de klas Outsiders met Theater Utrecht (besproken in 5.5). Deze nieuwe producties werden ruim 190 maal uitgevoerd. - Twee internationale uitwisselingen: een vervolg op een eerder work-in-progress met Zuid Afrikaanse partners (Jonga; zie 4.1) en een nieuwe samenwerking met Libanon en festival Dancing on the Edge (Grand Voyage; zie 4.2). - Als kleinere samenwerkingsprojecten: Theater Na de Dam (zie 5.2) en het scholierenproject HNDL IT in samenwerking met Amsterdams Bach Consort en Tivoli Vredenburg (besproken in 5.3). Een grafische weergave van het gerealiseerde aantal voorstellingen en bezoekers wordt in bijlage 7.4 gegeven.

3.1 The future ain’t what it used to be (restant tournee) “The future…” werd in 2016 gemaakt en gespeeld, maar de tournee liep door tot begin januari 2017 en werd afgesloten met een serie in Theater Kikker.

Eens in de zoveel jaar staat er iemand op, een mens of een groep. Met een paar simpele woorden of een krachtig gebaar verandert een nieuwe beweging de loop van de geschiedenis. Vijf jongeren komen bijeen op een plein, want de wereld moet veranderen. Gevormd door hun eigen ervaringen en geschiedenis verdedigen zij met drift hun idealen. In deze persoonlijke, muzikale en humorvolle voorstelling betreden vijf revolutionairen het strijdtoneel met de bedoeling de vonk over te brengen op hun generatiegenoten en nieuwe idealen te doen ontvlammen. Maar hoe hard ze ook geloven in hun dromen, strijden voor hetzelfde doel blijkt niet zo eenvoudig als het lijkt.

Credits Regie: George Tobal, Eran Ben Michaël Spelers: Anne Fé de Boer, Naomi van der Linden, Jonata Taal, Yorke Mulder Muzikant: Jornt Jan Bras Decor en kostuums: Dymph Boss Lichtontwerp: Yuri Schreuders Techniek: Bart Schatteleijn i.s.m. Jornt Jan Bras

20

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

21


12 januari 2017 12 januari 2017 13 januari 2017 13 januari 2017 14 januari 2017

13:30 20:00 13:30 20:00 20:00

schoolvoorstelling vrije voorstelling schoolvoorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

Theater Kikker Theater Kikker Theater Kikker Theater Kikker Theater Kikker

92 68 52 62 150

Cijfers (restant tournee) Schoolvoorstellingen 2 Vrije voorstellingen 3 Totale voorstellingen 5 Bezoekers schoolvoorstelling 144 Bezoekers vrije voorstelling 280 Totaal aantal bezoekers 424

3.2 Guerrilla i.s.m. Danstheater AYA Guerrilla is een nieuwe productie die DOX in 2017 samen met Danstheater AYA realiseerde. Het project, dat sterk aansloot bij het seizoenthema ‘het jaar van de opstand’, werd ondersteund door VSB fonds en Fonds21, om een nieuwe generatie jongeren actief te bereiken en zich uit te laten spreken over onderwerpen waar zij zich nog hard voor maken. Guerrilla werd in oktober kort hernomen voor twee presentaties op de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. In seizoen 2018-2019 wordt een herneming verwacht. Gevaarlijk woord, met dubbel r en dubbel l. Altijd klaar voor de aanval. Nee, geen gorilla. We bedoelen guerrilla. Spaans woord. Het betekent kleine oorlog. Tegen wat je maar wil. In Guerrilla onderzoeken AYA en DOX of je in verzet wil komen. Een oorlogje tegen de wereld. Durf je die in je eentje aan? Vol overgave? Of zwijg je netjes? Net zoals de rest? De cast van Guerrilla is divers, danst en speelt op het toneel zonder angst, zonder verdeeldheid, tegen discriminatie, stigma’s, vrouwenhaat, tegen geld. Voor samen, voor delen, voor menselijk-heid, voor kunst. Kunst die jongeren bereikt is onmisbaar in deze tijd. Je leert de waarde ervan als je er mee in aanraking komt. Guerrilla is een snelle en gevaarlijke voorstelling die het publiek (soms letterlijk) overvalt en de jongeren in de zaal tot nadenken én antwoorden dwingt. Credits Choreografie: Wies Bloemen Regie: Victor Mentink Dansers/performers: Abdelhadi Baaddi, Laila el Bazi, Jagoda Bobrowska, Sjaan Flikweert, Deion Holwijn, Liam McCall, Lotte Rischen, Dionne Bakker, Frankly Joe Maulany, Cherella Gessel, Svea van der Togt Muziek: Kaveh Vares Decor en licht: Erik van Raalte Kostuums: Nikki Nina de Jong Techniek: Nick van Doesum, Niels Runderkamp Verkoop: Mirjam Nebbeling (Frontaal Theaterburo)

22

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

3 februari 2017 13:45 tryout schoolvoorstelling Amsterdam 10 februari 2017 14:00 tryout schoolvoorstelling Amsterdam 16 februari 2017 19:30 tryout schoolvoorstelling Hoofddorp 17 februari 2017 20:30 tryout schoolvoorstelling Hoofddorp 20 februari 2017 13:30 schoolvoorstelling Utrecht 23 februari 2017 12:15 schoolvoorstelling Vlaardingen 23 februari 2017 15:15 schoolvoorstelling Vlaardingen 1 maart 2017 15:00 schoolvoorstelling Amsterdam 1 maart 2017 19:30 tryout Amsterdam 2 maart 2017 15:00 schoolvoorstelling Amsterdam 2 maart 2017 19:30 tryout Amsterdam 3 maart 2017 19:30 premiere Amsterdam 6 maart 2017 14:00 schoolvoorstelling Zaandam 7 maart 2017 14:00 schoolvoorstelling Zaandam 7 maart 2017 19:30 vrije voorstelling Zaandam 8 maart 2017 13:30 schoolvoorstelling Utrecht 8 maart 2017 20:30 vrije voorstelling Utrecht 9 maart 2017 13:00 schoolvoorstelling Utrecht 9 maart 2017 20:30 vrije voorstelling Utrecht 10 maart 2017 20:30 vrije voorstelling Dordrecht 13 maart 2017 12:00 schoolvoorstelling Nieuwegein 13 maart 2017 14:15 schoolvoorstelling Nieuwegein 16 maart 2017 15:00 schoolvoorstelling Haarlem 16 maart 2017 19:30 vrije voorstelling Haarlem 17 maart 2017 20:30 vrije voorstelling Rotterdam 20 maart 2017 19:30 vrije voorstelling Amsterdam 21 maart 2017 14:00 schoolvoorstelling Amsterdam 21 maart 2017 19:30 vrije voorstelling Amsterdam 22 maart 2017 19:30 vrije voorstelling Amsterdam 23 maart 2017 14:00 schoolvoorstelling Amersfoort 23 maart 2017 20:30 vrije voorstelling Amersfoort 24 maart 2017 10:00 schoolvoorstelling Amersfoort 28 maart 2017 14:45 schoolvoorstelling Amersfoort 30 maart 2017 14:00 schoolvoorstelling Leeuwarden 31 maart 2017 20:15 vrije voorstelling Rotterdam 4 april 2017 11:45 schoolvoorstelling IJsselstein 4 april 2017 14:30 schoolvoorstelling IJsselstein 6 april 2017 13:30 schoolvoorstelling Amsterdam 6 april 2017 19:30 vrije voorstelling Amsterdam 10 april 2017 12:00 schoolvoorstelling Medemblik 10 april 2017 14:30 schoolvoorstelling Medemblik 11 april 2017 13:30 schoolvoorstelling Amsterdam 13 april 2017 19:30 vrije voorstelling Groningen 24 april 2017 10:00 schoolvoorstelling Amersfoort 11 mei 2017 14:00 schoolvoorstelling Utrecht 11 mei 2017 20:00 vrije voorstelling Utrecht 12 mei 2017 14:00 schoolvoorstelling Utrecht 12 mei 2017 20:00 vrije voorstelling Utrecht 13 mei 2017 20:00 vrije voorstelling Utrecht 6 oktober 2017 10:00 vrije voorstelling Maastricht 6 oktober 2017 15:00 vrije voorstelling Maastricht

Danstheater Aya 26 Danstheater Aya 30 Schouwburg De Meerse 237 Schouwburg De Meerse 203 Podium Hoge Woerd 75 Stadsgehoorzaal 110 Stadsgehoorzaal 131 Jeugdtheater De Krakeling 180 Jeugdtheater De Krakeling 177 Jeugdtheater De Krakeling 150 Jeugdtheater De Krakeling 166 Jeugdtheater De Krakeling 172 Zaantheater 188 Zaantheater 180 Zaantheater 52 Stadsschouwburg Utrecht 125 Stadsschouwburg Utrecht 100 Stadsschouwburg Utrecht 170 Stadsschouwburg Utrecht 107 Kunstmin 185 Theater De Kom 225 Theater De Kom 225 Toneelschuur 108 Toneelschuur 117 Rotterdamse Schouwburg 85 Jeugdtheater De Krakeling 168 Jeugdtheater De Krakeling 150 Jeugdtheater De Krakeling 147 Jeugdtheater De Krakeling 189 Theater De Lieve Vrouw 163 Theater De Lieve Vrouw 141 Theater De Lieve Vrouw 163 ICOON Theater 149 Stadss.De Harmonie 189 Maaspodium 50 Fulcotheater 220 Fulcotheater 220 De Meervaart 123 De Meervaart 71 SG De DIJK (atlascollege) 183 SG De DIJK (atlascollege) 159 Bijlmer Parktheater 30 Stadsschouwburg Groningen 95 Theater De Lieve Vrouw 163 Theater Kikker 115 Theater Kikker 47 Theater Kikker 95 Theater Kikker 99 Theater Kikker 156 NDD- De Bordenhal 182 NDD- De Bordenhal 132

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

23


Cijfers Schoolvoorstellingen 28 Vrije voorstellingen 23 Totale voorstellingen 51 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

4.045 3.078 7.123

3.3 STYX i.s.m. Holland Opera Bij dit operaproject verzorgde DOX het dansaandeel in een coproductie met Holland Opera en het (jong) Nederlands Blazers Ensemble. Het project speelde 12x voor een grote uitverkochte tribune op de bijzondere locatie van Fort Rijnauwen. Aan de oever van de Styx wacht Charon op de doden. Saai, dodelijk saai vindt hij zijn taak. Doden b rengen nu eenmaal geen leven in de brouwerij. Tot Antigone verschijnt, de strijdbare en levend begraven dochter van Oidipous. Een ontmoeting tussen twee uitersten in een muzikaal grillige omlijsting. Credits Regie: Joke Hoolboom Muziek: Chiel Meijering Choreografie: Ryan Djojokarso Dansers DOX: Ali Zanad, Anderson Carvalho, Bo van Zeventer, Dionne Bakker, Jochem Eerdekens, Elizaveta Zhukova, Mariia Zhukova , Richard Lammers, Rudolf Doelasan, Sherise Strang

15 juni 2017 16 juni 2017 17 juni 2017 22 juni 2017 23 juni 2017 24 juni 2017 29 juni 2017 30 juni 2017 1 juli 2017 6 juli 2017 7 juli 2017 8 juli 2017

21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15

tryout tryout tryout tryout premiere vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling

Cijfers Vrije voorstellingen Totaal aantal bezoekers

12 6.684

Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik

Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen Fort Rijnauwen

223 302 513 494 627 646 645 643 646 648 648 649

Styx De mythische rivier, die het rijk der doden scheidt van dat van de levenden, wordt tot 8 juli bewaakt door stoere dansers van DOX. (de Volkskrant ***)

24

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

25


LIJF Een half uur lang stuiteren vijf jongens van breakdanceformatie 155 en Anne-Fay Kops, zangeres van de band Cookachoo, door de tent op een niet-aflatende beat. (Theaterkrant ****)

3.4 LIJF i.s.m. 155 LIJF is een dansconcert waarin de dansers van 155 (eenvijfvijf) reflecteren op de hedendaagse uitgaanscultuur en onderzoeken hoe mensen contact maken in de setting van een dansconcert. De rol van DOX als coproducent was een financiĂŤle bijdrage, een garantstelling op de exploitatie en de zakelijk/organisatorische begeleiding. Credits Choreografie: Erik Bos Kostuums: Wouter Vrijlandt Decorontwerp: Jakob Witte Muziek: Anne-Fay Kops Met: Erik Bos, Anne-Fay Kops, Jacob Witte, Thomas Bos, Rein Luuring, Liam McCall Producent: 155, Cookachoo, DOX

26

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

29 juni 2017 18:30 1 juli 2017 13:00 7 juli 2017 19:30 7 juli 2017 20:45 7 juli 2017 22:00 8 juli 2017 19:30 8 juli 2017 20:45 8 juli 2017 22:15 9 juli 2017 19:00 9 juli 2017 20:30 9 juli 2017 21:45 9 juli 2017 22:30 10 juli 2017 19:15 10 juli 2017 20:45 10 juli 2017 22:00 11 juli 2017 19:15 11 juli 2017 20:45 11 juli 2017 22:00 14 juli 2017 20:30 11 augustus 2017 3x p.dg 11 augustus 2017 3x p.dg 11 augustus 2017 3x p.dg 12 augustus 2017 3x p.dg 12 augustus 2017 3x p.dg 12 augustus 2017 3x p.dg 13 augustus 2017 3x p.dg 13 augustus 2017 3x p.dg 13 augustus 2017 3x p.dg 14 augustus 2017 3x p.dg 14 augustus 2017 3x p.dg 14 augustus 2017 3x p.dg 15 augustus 2017 3x p.dg 15 augustus 2017 3x p.dg 15 augustus 2017 3x p.dg 16 augustus 2017 3x p.dg 16 augustus 2017 3x p.dg 16 augustus 2017 3x p.dg

tryout vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling

Utrecht Amsterdam Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Den Haag Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Theater Kikker Westergasfabriek (Kunstbende) Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Julidans Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade Parade

60 500 180 102 117 106 178 191 176 124 109 79 66 62 74 94 87 93 250 159 142 99 108 152 146 149 141 130 100 128 153 73 127 214 184 198 250

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

27


20 augustus 2017 05:00 vrije voorstelling Biddinghuizen Lowlands 1400 31 augustus 2017 19:45 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 22 31 augustus 2017 22:00 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 25 1 september 2017 19:45 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 20 1 september 2017 21:00 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 50 2 september 2017 14:00 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 75 2 september 2017 16:45 vrije voorstelling Zwolle Stadsfestival Zwolle 150 21 november 2017 16:00 vrije voorstelling Arnhem Rabobank-conf. (Papendal) 60 2 december 2017 20:00 clubtour/vrije voorstelling Utrecht Kytopia 60 3 december 2017 20:00 clubtour/vrije voorstelling Utrecht Kytopia 30 19 december 2017 20:30 clubtour/vrije voorstelling Rotterdam Rotterdamse Schouwburg 250 21 december 2017 20:30 clubtour/vrije voorstelling Amsterdam Melkweg 220 22 december 2017 20:30 clubtour/vrije voorstelling Amsterdam Melkweg 220 30 december 2017 2 0:00 clubtour/vrije voorstelling Utrecht TivoliVredenburg 400 Cijfers Voorstellingen versie zomerfestivals Voorstellingen versie clubcircuit/muziekpodia Totaal voorstellingen

45 6 51

Bezoekers versie zomerfestivals Bezoekers versie clubcircuit/muziekpodia Totaal aantal bezoekers

7.052 1.180 8.232

3.5 100%Selfmade i.s.m. MAAStd (reprisetournee) Van deze succesvolle samenwerking met MAAS uit 2016 werd in 2017 een reprise georganiseerd, die door MAAS werd verkocht. Vanwege beperkingen in beschikbaarheid en blessures moesten liefst drie van de acht rollen worden vervangen.

Acht jongens, verliefd op dansen, met verschillende achtergronden en allemaal eigenwijze laatbloeiers, jagen hun droom na: een leven als danskunstenaar. Ze vechten zichzelf een weg naar de top en proberen de wereld naar hun hand te zetten. De jongens gooien alles in de strijd: krachtpatserij, humor, virtuositeit en trucjes. Totdat ze in hun ambities het plezier, hun kostbare vriendschap en zichzelf dreigen te verliezen. Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail again. Fail Better (Samuel Beckett). 100% Selfmade tackelt de prestatiemaatschappij door te laten zien dat tegenslagen een onverwachte bron van inspiratie kunnen zijn. Een voorstelling over vriendschap, over durven falen, over het volgen van je hart en over nietsontziende liefde voor dans.

Credits Concept, regie: Arthur Rosenfeld Concept en artistiek advies: Hildegard Draaijer Spel coaching: Victor Mentink Dans: Dane Badal, Erik Bos, Thomas Bos, Liam McCall, Cris van Tol, Aviwe November, Rein Luuring, Deion Holwijn van der Wel Decor: Ascon de Nijs Kostuums: Nicky Nina de Jong Lichtontwerp: Paul van Laak Video: Thomas Bos

28

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

10 oktober 2017 11 oktober 2017 12 oktober 2017 13 oktober 2017 14 oktober 2017 19 oktober 2017 22 oktober 2017 27 oktober 2017 30 oktober 2017 31 oktober 2017 1 november 2017 2 november 2017 3 november 2017 6 november 2017 8 november 2017 9 november 2017 15 november 2017 15 november 2017 17 november 2017 17 november 2017 21 november 2017 21 november 2017 22 november 2017 22 november 2017 24 november 2017 25 november 2017 27 november 2017 29 november 2017 30 november 2017 1 december 2017 6 december 2017 6 december 2017 7 december 2017 9 december 2017 12 december 2017 13 december 2017 14 december 2017 16 december 2017

13:30 schoolvoorstelling 13:30 schoolvoorstelling 10:30 schoolvoorstelling 20:15 vrije voorstelling 20:15 premiere 13:00 schoolvoorstelling 18:00 vrije voorstelling 20:30 vrije voorstelling 14:00 schoolvoorstelling 19:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 20:15 vrije voorstelling 13:30 schoolvoorstelling 15:00 schoolvoorstelling 20:30 vrije voorstelling 10:30 schoolvoorstelling 13:30 schoolvoorstelling 13:00 schoolvoorstelling 19:30 schoolvoorstelling 10:30 schoolvoorstelling 13:30 schoolvoorstelling 12:30 schoolvoorstelling 15:00 schoolvoorstelling 20:15 vrije voorstelling 20:15 vrije voorstelling 17:00 schoolvoorstelling 13:30 schoolvoorstelling 14:00 vrije voorstelling 10:00 schoolvoorstelling 14:00 schoolvoorstelling 19:30 schoolvoorstelling 20:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 19:30 vrije voorstelling 20:15 vrije voorstelling

Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Rotterdam Zaandam NĂźrnberg Tilburg Meppel Amsterdam Amsterdam Amsterdam Zeist Capelle a/d IJssel Maastricht Alphen a/d Rijn Rotterdam Rotterdam Dordrecht Dordrecht Spijkenisse Spijkenisse Nieuwegein Nieuwegein Rotterdam Rotterdam Utrecht Amsterdam Amersfoort Amersfoort Rotterdam Rotterdam Utrecht Leiden Amsterdam Amsterdam Amsterdam Rotterdam

Maaspodium Maaspodium Maaspodium Maaspodium Maaspodium Zaantheater Tafelhalle De Nwe Vorst Schouwburg Ogterop De Krakeling De Krakeling De Krakeling Figi Theater Isala Theater Theater aan het Vrijthof Theater Castellum Maaspodium Maaspodium Energiehuis Energiehuis Theater de Stoep Theater de Stoep Theater De Kom Theater De Kom Maaspodium Maaspodium Het Huis Utrecht Bijlmer Parktheater Icoontheater Icoontheater Theater aan het Spui Theater aan het Spui Stadsschouwburg Utrecht Theater Ins Blau De Krakeling De Krakeling De Krakeling Maaspodium

99 78 100 99 140 80 174 133 170 183 157 190 92 320 61 52 159 207 220 169 310 290 234 201 177 80 171 74 205 185 242 174 176 87 77 84 162 155

Cijfers Schoolvoorstellingen 20 Vrije voorstellingen 18 Totaal voorstellingen 38 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

3.644 2.423 6.067

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

29


Grand Voyage

3.6 Overige manifestaties Net als in andere jaren liet DOX zich in 2017 ook buiten de theaters en scholen zien aan een (vaak nieuw) publiek. Zo nam DOX deel aan de lokale presentatiemomenten in de stad Utrecht. Tijdens de Nieuwjaarsduik hielden twee dansdocenten namens DOX een open workshop in de Winkel van Sinkel; tijdens het Uitfeest presenteerde een jonge talentencrew o.l.v. Dietje Pott een korte urban show die ze bij DOX hadden voorbereid en presenteerden in een gezamenlijk programma van de partners in het Theaterkwartier. Op de jaarlijkse STIP-dag, waarop ons impresariaat aan programmeurs en schouwburgdirecteuren een tipje van de sluier toont van nieuwe projecten, presenteerde DOX In het Hol van de Leeuw, het project dat Saman Amini en Nima Mohaghegh in 2018 bij DOX zullen maken. 15 jan.2017 (workshop Liza en Nikki) manifestatie Utrecht Winkel van Sinkel 6 3 sept. 2017 14:15 Uitfeest (Dietjes Crew 2x) manifestatie Utrecht De Paardenkathedraal 150 6 nov. 2017 Stipdag (voorpres. Hol vd Leeuw) manifestatie Houten Theater a/d Slinger 200 Cijfers Aantal overige manifestaties: Aantal bezoekende deelnemers: Aantal bezoekers:

3 6 350

Verder worden enkele andere activiteiten van DOX, die niet zijn te kwalificeren als ‘reguliere voorstelling’, in het formele prestatieoverzicht in de jaarrekening ook gekwantificeerd onder de manifestaties. Daarbij gaat het om de Maakweken en Cultural hangouts (in dit inhoudelijk verslag behandeld bij 5.5), de urban dance-weekends van The Kulture of Hype&Hope (die zijn behandeld bij 2.7) en een lezing rondom Theater Na de Dam. DOX bereikte tijdens deze 14 manifestaties 1.331 mensen.

30

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

31


4. Internationalisering De danscultuur en de grootstedelijke cultuur zijn een internationale cultuur. Daarom vindt DOX het zeer belangrijk om zich doorlopend te laten inspireren door ontwikkelingen in andere landen en culturen en zich daarmee actief te verbinden. Dat kan verschillende vormen krijgen, maar in 2017 vormde daadwerkelijke internationale uitwisseling een belangrijk element. Liefst twee uitwisselingen kregen gestalte: een vervolg op het eerdere project met Zuid-Afrikaanse partners en artist-in-residence Elvis Sibeko (i.s.m. festival Afrovibes en theatre Artscape; zie 4.1) en een nieuw project met Libanese partners en maker Ossama Halal (i.s.m. festival Dancing on the Edge; zie 4.2). Een tweede vorm is in 2.4 al genoemd: de presentatie van het urban event The Kulture of Hype&Hope in China, als onderdeel van een Chinees-Nederlands uitwisselingsprogramma. Het mag beschouwd worden als een geslaagde pilot om de formule van de Hype&Hope in de toekomst ook in meerdere landen op te zetten.

In 2015 werkten DOX en Jazzart Dance Theatre uit Kaapstad samen aan een uitwisselingsproject met jonge getalenteerde dansers uit beide landen. Het resultaat van de residencies in Utrecht en Kaapstad werd in beide landen getoond tijdens het Afrovibes-festival, onder de titel JONGA. Deze korte voorstelling was een doorslaand succes en de hit van het festival; dat vroeg om een vervolg. In voorjaar 2017 kwamen Elvis Sibeko en Aviwe November opnieuw als artists-in-residence naar Utrecht om met de broers Thomas en Erik Bos en Rein Luuring verder te werken en Jonga uit te breiden tot een volwaardig project. Jonga2.0 speelde eind september opnieuw in het theater en een township in Kaapstad. Vervolgens reisde de groep naar Nederland voor 10 presentaties in Afrovibes en elders in de Utrechtse regio. Tijdens hun verblijf zijn beide Zuid-Afrikanen zoveel als mogelijk ingezet bij de projecten van DOX en bij de dansvakopleidingen (o.a. Codarts), om zich verder te verbinden met Nederland. Wie ben ik en wie is die ander? Wat zijn onze gewoontes en hoe oordelen we? In JONGA 2.0 krijgen die observaties vorm in een hedendaagse shake van verschillende dansculturen en stijlen. Rode draad is de altijd aanwezige slag van het hart: de beat. Die zit tenslotte in ieder van ons. JONGA (“kijken” in de Xhosa-taal) is een ontmoeting tussen dansers en dansmakers uit Nederland en Zuid-Afrika. Een frisse shake, die Afrikaanse dansstijlen met hedendaagse en urban dansvormen vermengt, en die een interessante samenhang tussen dans en video gebruikt.

32

15:00 vrije voorstelling Kaapstad Zolani Centre (Nyanga Township) 16:00 schoolvoorstelling Kaapstad Cape Academy of Performing Arts 19:00 schoolvoorstelling Kaapstad UCT School of Dance 19:30 vrije voorstelling Kaapstad Artscape Theatre 15:00 vrije voorstelling Kaapstad Artscape Theatre

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling

Cijfers Voorstellingen Nederland Voorstellingen buitenland Totaal voorstellingen

Amsterdam Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag Tilburg Utrecht Bilthoven Utrecht Utrecht

Tolhuistuin Bijlmer Parktheater Stadsschouwburg Utrecht Maaspodium Theater aan het Spui De Nwe Vorst Gerrit Rietveldcollege Werkplaats Kees Boeke Stefanuskerk Stefanuskerk

220 176 173 84 130 60 251 188 80 70

10 5 15 1.432 540 1.972

4.2 Libanon: KOON / Grand Voyage Volgens een vergelijkbare formule als met Jonga werd de in Beirut gevestigde Syrische maker Ossama Halal en zijn groep KOON Theater door DOX uitgenodigd om gedurende drie weken samen te werken met een Nederlandse maker en performers. Het resultaat van het werkproces werd onder de titel Grand Voyage getoond tijdens festival Dancing on the Edge, die tevens als coproducent optrad. Ook deze uitwisseling bleek erg vruchtbaar. We hopen in de nabije toekomst een tegenbezoek te brengen aan Beirut, en een vervolg te kunnen organiseren op deze eerste uitwisseling.

Een multidisciplinaire voorstelling over diversiteit en uniformiteit. Wordt het gevoel van schuld, zoals die bestaat in een gemeenschap, gedragen door het individu? Als één persoon zich afkeert van een groep en in individualiteit vervalt; wordt diegene dan belast met een andere vorm van schuld? Grand Voyage wil de gevoeligheden van het individu in de groep testen. De voorstelling is een reis die verschillende vormen aanneemt, van brutale roadtrip tot processie, van vlucht tot kruistocht, van bedevaart tot protestmars. Een reis waarbij de reizigers net zoveel naast elkaar als tegenover elkaar komen te staan. Credits Regie: Ossama Halal Choreografie: Ryan Djojokarso Dramaturgie: Victor Mentink Dansers/performers DOX: Hany Andari, Nadine Wijshof, Jeffrey Loewenicht Performers KOON: Stephanie Kayal, Antoine Bouguier, Sarah Mashmoushy Scenografie: Karam Abu Ayash

Credits Choreografie: Erik Bos, Elvis Sibeko Dans: Elvis Sibeko, Erik Bos, Thomas Bos, Rein Luuring, Aviwe November Video design: Thomas Bos Motion graphics design: Rein Luuring Advies kostuums: Kim van der Zijde Techniek: Teun van den Brink Artistieke coaching: Hildegard Draaijer, Victor Mentink 17 september 2017 19 september 2017 21 september 2017 22 september 2017 23 september 2017

21:15 19:30 20:30 18:00 20:15 19:30 14:45 13:45 11:00 13:00

Bezoekers Nederland Bezoekers buitenland Totaal aantal bezoekers

4.1 Zuid-Afrika: Jonga2.0

28 september 2017 4 oktober 2017 5 oktober 2017 8 oktober 2017 9 oktober 2017 29 oktober 2017 7 november 2017 10 november 2017 13 november 2017 13 november 2017

110 40 30 210 150

9 november 2017 11 november 2017 13 november 2017 18 november 2018

20:30 21:00 17:00 19:00

Cijfers Totaal voorstellingen Totaal aantal bezoekers

vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling vrije voorstelling

Den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam

Korzo Theater Podium Mozaiek Het Huis Utrecht Rotterdamse Schouwburg

67 90 63 59

4 279

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

33


5. Outreach / educatie DOX bouwt al sinds jaar en dag aan de educatie en verdiepingsprogramma’s die we voor, door en met jongeren ontwikkelen. Sinds 2016 werken DOX en Theater Utrecht intensief samen op het gebied van educatie. In de educatie die we aanbieden zie je verschillende disciplines terug: theater, dans, hiphop, spoken word, film, performance. Alle disciplines zijn opgenomen in ons team van docenten die op scholen werken met jongeren. De belangrijkste doelstelling binnen de educatie van DOX en Theater Utrecht is jongeren stapsgewijs meenemen in de interdisciplinaire podiumkunstwereld en hen op te leiden tot jongeren die ergens voor staan. Daarbij staan de jongeren zelf centraal, hun input is van wezenlijk belang en hun leefwereld is altijd inspiratiebron. De groei van bewustzijn, creatief denkvermogen, empathie en saamhorigheid zijn uitgangspunten voor het werk dat we doen op scholen, omdat we denken dat deze vaardigheden belangrijk zijn voor het vormgeven van een persoonlijke en maatschappelijke identiteit. De docenten/peer trainers en kunstenaars van DOX en Theater Utrecht hebben diverse achtergronden en staan dicht bij de belevingswereld van jongeren. Zo wordt een veilige ontmoetingsplek gecreëerd waar jongeren gedachten, ideeën en dromen kunnen uitwisselen. De projecten die we aanbieden zijn in te zetten als eenmalig educatieproject of in een doorlopende leerlijn. Dat kreeg het meest expliciet vorm in een grootschalig en meerjarig vmbo-project dat twee seizoenen lang op 6 partnerscholen in de regio werd georganiseerd (zie 5.1). Maar we kennen ook allerlei andere werkvormen om jongeren en scholieren te betrekken bij onze activiteiten, van voorstellingen die gemaakt zijn om in de klas te spelen (zie 5.4 en 5.5 ), tot programma’s waarin jongeren kunnen participeren (zie 5.2, 5.3 en 5.6).

5.1 Samenwerking vmbo-scholen In 2017 werd het speciale project afgerond waarbij DOX aanvullende ondersteuning ontving om gedurende de seizoenen 2015-16 en 2016-17 op zes partnerscholen een intensieve samenwerking tot stand te brengen. Doel was dat DOX en deze 6 partnerscholen een commitment aangingen om de leerlingen van deze scholen de ruimte te bieden om hun gedachten, ideeën en dromen uit te spreken, uit te wisselen en door middel van kunst op zo’n manier vorm te geven dat ze trots zouden kunnen zijn op zichzelf en elkaar. Door deze intensieve manier van samenwerken streefden we ernaar dat het kunstonderwijs op deze scholen naar een hoger plan getild zou kunnen worden. Het gaat om: Gregorius College, Gerrit Rietveld College, Wellant College (alle in Utrecht), Oosterlicht College (Nieuwegein), Cals College (IJsselstein) en Werkplaats Kees Boeke (Bilthoven).

Uiteindelijk mogen we concluderen dat de tijdsduur en omvang van het project zorgden voor een langdurige dialoog met de scholen over kunst- en cultuureducatie, met ruimte voor continuïteit, beschikbaarheid en opvolging. Dat is een grote verdienste t.o.v. van het projectmatige werken van daarvoor. Omdat de docenten van de scholen en de directies de tijd kregen om stapsgewijs te ervaren wat het belang van kunsteducatie is en de leerlingen de tijd en de tools kregen om het aan hen te laten zien, ontstond een beweging van de scholen naar DOX toe, in plaats van steeds weer de beweging vanuit DOX om scholen te bereiken, te enthousiasmeren en te overtuigen om kunsteducatie in te bedden. Vanuit deze gedeelde waarden kunnen we op een meer gelijkwaardige manier samen nadenken over de invulling van het kunsteducatiebeleid op de school. DOX heeft in 2016/2017 (in samenwerking met Theater Utrecht) een stap weten te maken naar een interessant, breed en divers aanbod voor jongeren in de regio Utrecht. Het binnen- en buitenschoolse educatieaanbod sluit op elkaar aan, waardoor de educatie een brug weet te slaan naar talentontwikkeling. Scholen kunnen meer gebruik maken van educatiepakketten en een doorlopende leerlijn. Een nieuw netwerk van scholen in de stad en regio raakt bekend met wat we doen en maken. We spelen in op de veranderingen in het vak CKV die zijn doorgevoerd in 2017. Daarbij zijn de maakprocessen in de kunsten belangrijk geworden. Leerlingen mogen meer zelf invullen in wat ze te weten willen komen over een kunstdiscipline en worden gestimuleerd om zelf onderzoek te doen. Met 5 van de 6 scholen blijft DOX intensief samenwerken, ook zonder financiering van het vmboproject. Deze vijf scholen hebben mede door het vmbo-project gericht gekozen om DOX in te bedden in het kunstcurriculum van de school. Door de samenwerking in de afgelopen twee jaar heeft DOX bewezen een sterke partner te zijn als het gaat om kunsteducatie en het aanbod dat we daarin ontwikkelen. De diversiteit in het DOX-docententeam qua mensen, achtergronden, culturen en disciplines kenmerkt een eigen stijl en manier van werken met jongeren, en heeft bewezen goed aan te sluiten bij de leerlingen op de scholen waar we komen. Daarnaast blijft de begeleiding van de leerlingen op de scholen door hun eigen docenten een aandachtspunt. Om deze reden maakt DOX nu ruimte in haar activiteiten om naast de cultuurcoördinator ook met docenten van school in gesprek te gaan en hen actief te laten ervaren wat de werkwijze van DOX is. Zo kunnen de docenten zich beter inleven wat dat vraagt van een leerling. En welke begeleiding en informatie vooraf, tijdens en na afloop nodig is.

De omvang en de ambitie van dit project was groot. In eerste instantie zelfs bijna te groot om te kunnen realiseren, zodat na het eerste seizoen inhoudelijke aanpassingen en aanscherpingen werden doorgevoerd. Op 23 mei 2017 organiseerden DOX en Theater Utrecht een afrondende bijeenkomst in De Paardenkathedraal in Utrecht, waarbij cultuurcoördinatoren van de scholen, DOX-docenten, medewerkers van DOX en Theater Utrecht en subsidiënten aanwezig waren. Ze blikten samen terug op het grootschalige vmbo-project. Op deze avond gaven de scholen aan te hebben gezien dat de werkwijze en het docententeam van DOX een herkenbaarheid bij hun leerlingen oproept, waardoor ze zich veilig voelen om te laten zien we ze zijn en iets te durven doen wat ze daarvoor misschien niet zouden hebben gedurfd. Scholen vinden het niet evident om voor hun vmbo-leerlingen passend kunstonderwijs aan te bieden omdat er maar beperkte ruimte en budgetten zijn voor deze doelgroep (in tegenstelling tot havo/vwo). Daarnaast zijn er op elke partnerschool evaluaties geweest met de cultuurcoördinator en heeft er een eindevaluatie met het team van DOX-hoofddocenten plaatsgevonden.

Theater Na de Dam

34

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

35


5.2 Theater Na de Dam

5.4 Samenwerking HKU / ROC

Voor de tweede keer participeerden DOX en Theater Utrecht in 2017 in een jongerenproject van Theater Na de Dam. Onder begeleiding van Linda Bosch maakte een groep van 12 jongeren een theatrale wandeling vanaf de Stadsschouwburg Utrecht door de wijk Wittevrouwen. Uitgangspunt voor de inhoud van deze voorstelling vormden de verhalen van ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en ouderen die elders op de wereld woonden in de periode 1940-1945 waren. Buiten Bereik speelde op 4 en 5 mei 2017 twee uitverkochte voorstellingen voor vrienden, familie, klasgenoten en geïnteresseerden.

Al 10 jaar lang kent DOX een succesvolle samenwerking met de HKU en ROC Midden-Nederland. Tweedejaars theaterdocenten werken samen met spelers van DOX om voor ROC-leerlingen een voorstelling te maken, die op verschillende ROC-locaties in de klas speelt voor kleine groepen studenten. Dit jaar was de samenwerkingsformule vernieuwd, maar net als voorheen maken wisselende makers met telkens andere thema’s een jaarlijkse voorstelling. Dit jaar was dat Giulio D’Anna, die met Sara Ringoet en Maarten Bokslag en samen met de performersgroep in vier weken tijd de voorstelling BRAVE! maakten, welke van 2 t/m 15 oktober werd gespeeld op twee locaties van het ROC MNL (op de opleiding Business and Administration en het Creative College).

Credits Concept: Linda Bosch en Hanna Jansen Regie: Linda Bosch en Urias Boerleider (assistent) Spelers: Chaliyah Beersma, Bart van IJzendoorn, Patrick Messan, Yusuf Kaan Tasci, Anas Razok, Reina Kuijt, Dora Derks, Bibi Zurberg, Melda Gürsoy, Julia Crommentuijn, Emma Engbers, Franka Arnold Bok 4 mei 2017 20:30 4 mei 2017 21:00 5 mei 2017 14:30

vrije voorstelling lezing | manifestatie vrije voorstelling

Utrecht Utrecht Utrecht

In de wijk Wittevrouwen Stadsschouwburg Utrecht In de wijk Wittevrouwen

80 53 70

Cijfers Voorstellingen 2 Lezing 1 Aantal bezoekers 203

5.3 HNDL IT Op 16 mei 2017 werd een tweede aflevering uitgevoerd van een gezamenlijk project met Amsterdam Bach Consort en Tivoli Vredenburg, waarbij scholieren van partnerscholen en andere jongeren uit Utrechtse wijken door DOX-docenten werden voorbereid om te dansen op klassieke muziek in de grote zaal van Tivoli Vredenburg. Gekozen werd voor het stuk Israël in Egypt van Georg Friedrich Händel over de Bijbelse verhalen van de uittocht uit Egypte en de zeven plagen. Het geheel stond onder leiding van Giulio D’Anna. In de middag vond een uitvoering plaats voor een groep van 800 basisschoolleerlingen (8ste groep), gevolgd door een openbare avondvoorstelling. Credits Eindregie: Giulio D’Anna Muzikale leiding en dirigent: Niek Idelenburg Video: Thomas Bos Choreografen / docenten: Thomas Bos, Dietrich Pott, Christle Tjon a Man, Kiki Boot Dansers: 20 jongeren uit Utrecht vanuit Cultuurhuis Kanaleneiland, Gerrit Rietveld College, Werkplaats Bilthoven, ISK Overvecht 15 mei 2017 16 mei 2017

14:00 19:30

schoolvoorstelling Utrecht vrije voorstelling Utrecht

Cijfers Voorstellingen 2 Aantal bezoekers 982

36

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

TivoliVredenburg TivoliVredenburg

800 182

Wat is moed als je jong bent? Wanneer en waar is het nodig? BRAVE! nodigt een groep jonge artiesten uit om moed uit te oefenen. Het Engelse woord COURAGE komt van CORE, wat hart betekent. Het was oorspronkelijk bedoeld om de daad van het vertellen wie je met je volle hart bent te beschrijven: de moed om onvolmaakt te zijn. Met deze definitie in het achterhoofd delen de performers van BRAVE! hun wensen, twijfels, angsten en emoties met het publiek. Een performance waarbij acties, bewegingen en woorden samengevoegd worden als een rituele zuivering uit de angst om onvolmaakt te zijn.

Credits Regie: Giulio D’Anna Tekst: Sarah Ringoet Muziek: Maarten Bokslag Spel & beweging: Ivar van der Walle, Robin Tinkhof, Meike Steerneman, Ali Zanad, Constantin Trommlitz, Frankly Joe Maulany, Emilio Valentien, Aissa Kraaijenbrink, Noufri Bachdim, Nadine Wijshof

2 oktober 2017 3 oktober 2017 3 oktober 2017 3 oktober 2017 4 oktober 2017 4 oktober 2017 4 oktober 2017 5 oktober 2017 5 oktober 2017 5 oktober 2017 9 oktober 2017 9 oktober 2017 9 oktober 2017 10 oktober 2017 10 oktober 2017 10 oktober 2017 11 oktober 2017 11 oktober 2017 11 oktober 2017 12 oktober 2017 12 oktober 2017

13:15 9:30 13:15 15:30 9:00 11:30 13:30 11:00 13:15 15:30 10:00 11:00 14:00 10:00 11:00 14:00 11:00 15:45 16:30 14:00 15:00

schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling

Cijfers (presentaties/workshops) Totaal aantal presentaties Bereikte leerlingen

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Midden Nederland ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College ROC Creative College

50 45 45 35 40 37 35 42 48 35 20 22 20 20 22 20 20 22 23 36 23

21 660

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

37


Outsiders (voorstelling in de klas)

5.5 Outsiders (i.s.m. Theater Utrecht) DOX participeerde en cofinancierde het project Voorstelling in de Klas, dat door Theater Utrecht is geïnitieerd om in de intimiteit van een klaslokaal met jongeren te reflecteren op verschillende actuele maatschappelijke thema’s, middels een voorstelling die raakt aan hun eigen belevingswereld. Na afloop van de voorstelling gaan de acteurs met leerlingen in gesprek over het verhaal en de thema’s. Gekoppeld aan de voorstelling werd ook een workshop aangeboden vanuit de disciplines dans en spoken word, waarbij leerlingen onder begeleiding van DOX-docenten zelf actief aan de slag gingen met de thematiek. Het is aldus een volwaardige voorstelling, die niettemin mikt op kleine groepen leerlingen tegelijkertijd. Outsiders is een coproductie tussen DOX en Theater Utrecht, gemaakt voor jongeren vanaf 12 jaar, met als hoofdthema: (zelf)uitsluiting. Centraal staat de vraag: Hoe geef je aan dat je de ander (hulp) nodig hebt? In de periferie van dit thema liggen onderwerpen als: pesten, broederschap, vriendschap, de verwoestende werking en de invloed van taal op mensen, radicalisering en ‘spookjongeren’. Outsiders ging op 21 september 2017 in première op het Gerrit Rietveld College in Utrecht en heeft daarna een tour gemaakt langs verschillende middelbare scholen in de regio Utrecht. Outsiders zal in najaar 2018 hernomen worden, met een vernieuwde cast. Credits Regie: Eva Tijken Tekst: Simon Weeda Spel: Yamill Jones, Mitchell Havelaar, Eline ten Camp Kostuumontwerp: Vita Mees, Clara van Kempen (assistent), met dank aan Rebekka Wörmann Geluidsontwerp: Eva Tijken Techniek: Shirley Versteeg, met dank aan Sander van der Werff 18 september 2017 10:50 18 september 2017 13:00 19 september 2017 10:50 19 september 2017 13:00 20 september 2017 10:50 20 september 2017 13:00 21 september 2017 13:00 21 september 2017 19:30 25 september 2017 10:35 25 september 2017 12:15 29 september 2017 10:35 29 september 2017 12:15 2 oktober 2017 10:15 3 oktober 2017 10:15 3 oktober 2017 12:20 4 oktober 2017 10:15 4 oktober 2017 12:20 11 oktober 2017 11:25 11 oktober 2017 13:30 12 oktober 2017 11:25 12 oktober 2017 13:30 13 oktober 2017 11:25 13 oktober 2017 13:30 23 oktober 2017 16:30 26 oktober 2017 11:20

38

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling premiere schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Utrecht Utrecht

Gerrit Rietveldcollege 30 Gerrit Rietveldcollege 23 Gerrit Rietveldcollege 28 Gerrit Rietveldcollege 22 Gerrit Rietveldcollege 30 Gerrit Rietveldcollege 27 Gerrit Rietveldcollege 29 Gerrit Rietveldcollege 138 Kranenburg 14 Kranenburg 3 Kranenburg 14 Kranenburg 10 Oosterlicht College 19 Oosterlicht College 19 Oosterlicht College 30 Oosterlicht College 26 Oosterlicht College 29 ’t Atrium 24 ’t Atrium 30 ’t Atrium 26 ’t Atrium 23 ’t Atrium 31 ‘t Atrium 30 St Jou/ Buurtcentr. Hooggraven 30 Gregorius College 30

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

39


26 oktober 2017 30 oktober 2017 30 oktober 2017 31 oktober 2017 31 oktober 2017 1 november 201 1 november 2017 8 november 2017 8 november 2017 9 november 2017 9 november 2017 10 november 2017 10 november 2017 12 november 2017 13 november 2017 13 november 2017 15 november 2017 15 november 2017 16 november 2017 17 november 2017 18 november 2017 20 november 2017 20 november 2017 21 november 2017 21 november 2017 22 november 2017 24 november 2017 24 november 2017 28 november 2017 28 november 2017 29 november 2017 29 november 2017 30 november 2017 30 november 2017 30 november 2017 1 december 2017 1 december 2017 1 december 2017 6 december 2017 7 december 2017 7 december 2017 8 december 2017 8 december 2017 14 december 2017 14 december 2017 19 december 2017 19 december 2017 20 december 2017 20 december 2017 21 december 2017 21 december 2017 22 december 2017

40

13:25 10:00 12:30 10:00 12:30 10:00 12:30 11:05 11:05 13:10 13:10 11:05 13:10 15:00 13:00 13:10 11:00 13:00 14:15 13:00 20:00 12:15 14:15 12:15 14:15 12:15 12:15 14:15 11:05 13:15 11:05 13:15 09:00 10:50 12:50 09:05 11:05 13:15 11:20 11:20 13:30 10:30 13:00 10:00 12:00 10:00 13:05 10:35 12:35 10:35 12:35 10:30

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling vrije voorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling vrije voorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling schoolvoorstelling

Utrecht Bilthoven Bilthoven Bilthoven Bilthoven Bilthoven Bilthoven Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amersfoort Maastricht Utrecht IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein IJsselstein Utrecht Utrecht Utrecht Amersfoort Amersfoort Utrecht Utrecht Amersfoort Amersfoort Maarssen Maarssen Utrecht Utrecht Utrecht

Gregorius College Werkplaats Kees Boeke Werkplaats Kees Boeke Werkplaats Kees Boeke Werkplaats Kees Boeke Werkplaats Kees Boeke Werkplaats Kees Boeke Oosterlicht College Oosterlicht College Oosterlicht College Oosterlicht College Oosterlicht College Oosterlicht College De Paardenkathedraal Pouwer College Pouwer College Pouwer College Pouwer College De rijtuigenloods Toneelacademie Maastricht De Paardenkathedraal Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Cals College Bonifatius College Bonifatius College Bonifatius College Mavo Trivium College Mavo Trivium College Mavo Tien Mavo Tien VMBO Trivium college VMBO Trivium college ISK Maarssen ISK Maarssen Ithaka ISK Lombok Ithaka ISK Lombok OPDC

30 27 25 24 25 31 31 34 22 24 24 30 30 98 16 16 16 16 35 25 110 15 15 23 23 30 24 24 24 24 16 23 16 16 24 25 10 24 23 24 25 30 30 40 40 27 25 26 17 19 25 32

Cijfers Aantal vrije voorstellingen Aantal presentaties in klas Totaal aantal voorstellingen

3 74 77

Bezoekers vrije voorstellingen Leerlingen in de klas Totaal aantal bezoekers

346 1.807 2.153

5.6 Maakweken en cultural hangouts In een intensieve week worden jonge mensen tussen de 16 en 25 jaar meegenomen in het universum van de voorstelling die er op dat moment bij TU of DOX gespeeld wordt. Ze krijgen daarbij masterclasses van een dramaturg, choreograaf en regisseur om hun maak-, spel - en danskwaliteiten te ontwikkelen. Aan het einde van de week spelen ze een eigen versie van het stuk in het decor van de voorstelling voor genodigden en cast en crew van de voorstelling. Daarna gaan ze zelf kijken naar de reguliere voorstelling.

Maakweek Hedda Gabler Van 1 t/m 5 maart 2017 nam een groep van 7 jonge makers hun intrek in de Stadsschouwburg Utrecht om te werken aan hun eigen versie van de voorstelling Hedda Gabler. Onder begeleiding van masters van DOX en Theater Utrecht hebben ze alle 7 een eigen solo ontwikkeld. Dit materiaal is samengevoegd tot een presentatie die verschillende kanten van zelfliefde belichtte. Deze eindpresentatie is twee keer gespeeld op zondag 5 maart in het decor van de voorstelling in de grote zaal van de schouwburg. Voor eigen publiek en als inleiding op de voorstelling voor vrij publiek. Concept en begeleiding: Hanna Jansen Spelers: Luna Kip, Ayrton Kirchner, Tim Pieterson, Debora Feenstra, Manuel Groothuysen, Marlies Ruigrok, Isanne Yard Masters: Thibaud Delpeut (regie), Joris van der Meer (dramaturgie), Adelheid Roosen (spel en tekst), Giulio D’Anna (dans en beweging) en Hildegard Draaijer (performance en dans)

Maakweek Casino Non-stop Deze maakweek vond plaats op 1 t/m 3, 8 t/m 10 en 15 september in theater De Paardenkathedraal. Een groep van 5 jonge performers werkte onder professionele begeleiding met de disciplines film, documentaire en theater aan een eigen korte film op basis van de thematiek van de voorstelling. Ditmaal is de maakweek geen aaneensloten aantal dagen geweest, maar werd het opgedeeld in twee weekenden waarin gewerkt werd. Dat gaf de gelegenheid om het gemaakte filmmateriaal te monteren. In de eindpresentatie is dit filmmateriaal op een theatrale manier omkaderd. Concept: Hanna Jansen Begeleiding en filmmontage: Sander Koning Spelers: Debora Feenstra, Ordia Khaoua, Veerle Dijkstra, Claire Porro, Job Sijtsma Master: Espen Hjort (regie) 5 mrt 2017 16:15 Hedda Gabler TU manifestatie Utrecht Stadsschouwburg Utrecht 60 5 mrt 2017 18:45 Hedda Gabler TU manifestatie Utrecht Stadsschouwburg Utrecht 15 15 sept 2017 19:00 Casino Nonstop TU manifestatie Utrecht De Paardenkathedraal 30 Cijfers Presentaties standplaats Aantal deelnemers Aantal bezoekers

3 11 105

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

41


Hangout Om De Paardenkathedraal meer open te stellen voor andere activiteiten dan alleen de reguliere voorstellingen en ook een nieuw en jong publiek te bereiken, hebben DOX en Theater Utrecht besloten om het theater 4x per jaar om te toveren tot culturele ontmoetingsplek voor jongeren van verschillende scholen en wijken in Utrecht. Met voor elke hangout een andere kunstenaar als host gaan docenten/makers/performers van DOX en TU in korte werksessies met jongeren de vloer op om te dansen, spelen, performen, om met de jongeren te onderzoeken hoe cultuur ons met elkaar kan verbinden. Op 31 mei 2017 beleefden we de allereerste Hangout met 155 (eenvijfvijf) als host met hun voorstelling LIJF, met jongeren van vier lokale scholen. Op 10 november 2017 vond een tweede editie plaats, met het KOON Theatre als host (een theatergroep uit Libanon die te gast was bij DOX). Na de voorstelling Grand Voyage, een nagesprek en masterclass van regisseur Ossama Halal, werd in verschillende werksessies verder gewerkt aan dans, spoken word en theater, met studenten van het Creative College en leerlingen van twee partnerscholen als deelnemers. 31 mei 2017 14:00 Culturele Hangout (Lijf) manifestatie Utrecht De Paardenkathedraal 10 nov 2017 14:00 Culturele Hangout (Koon) manifestatie Utrecht De Paardenkathedraal Cijfers Aantal cultural hangouts Aantal bezoekers

80 36

2 116

5.7 Cijfers Outreach op scholen Naast de openbare outreach activiteiten realiseert DOX een groot aantal educatieve activiteiten op de scholen, met name op de partnerscholen in de regio, alsmede workshops rondom de reizende producties. Deze zijn hieronder gekwantificeerd. Uit onderstaande cijfers blijkt dat het aantal schoolpresentaties duidelijk is gedaald ten opzichte van het voorliggende jaar. Dat is in zoverre logisch, omdat in 2016 het grootschalige vmbo-project ten volle werd ingezet, maar halverwege 2017 werd afgerond. Wel is het aantal workshops ondanks het eindigen van het vmbo-project op een vergelijkbaar niveau gebleven als vorig jaar en zelfs iets gestegen. Dat is mede te danken aan de grote hoeveelheid workshops die worden gegeven rondom de uitgebreide tournees in 2017.

Aantal activiteiten standplaats Aantal activiteiten regio Aantal activiteiten rest Nederland Totaal aantal activiteiten workshops

319 193 136 648

Aantal presentaties standplaats 4 Aantal presentaties regio 6 Aantal presentaties rest Nederland 0 Totaal aantal activiteiten presentaties 10

Aantal leerlingen standplaats 4.721 Aantal leerlingen regio 3.548 Aantal leerlingen rest Nederland 2.721 Totaal aantal bereikte leerlingen workshops 10.990 Aantal bezoekers standplaats Aantal bezoekers regio Aantal bezoekers rest Nederland Totaal aantal bezoekers presentaties

672 395 0 1.067

6. Organisatie en huisvesting 6.1 Team De uitvoerende organisatie van DOX kende in 2017 forse ontwikkelingen. De aanstellingen van tweekoppige directie, gevormd door artistiek directeur Hildegard Draaijer en zakelijk directeur Paul Dijkema werden beiden hoogst noodzakelijk uitgebreid naar 0,8 fte. Verder werd een start gemaakt met het bouwen van een staforganisatie, waarbij verschillende afdelingen elk een eigen hoofd en medewerkers gaan krijgen (productie, educatie, marketing, mentoraat). Het vaste DOX-team bestond in 2017 aldus uit: - Barbara Kromkamp (bureaumanager; van 0,8 naar 0,6 fte) - Joost Splinter (hoofd productie; van 0,5 tot 0,8 fte). In zijn afdeling opereren ook productie medewerkers Elisia da Silva Martins Peças (uitgegroeid naar een gemiddelde 0,6 fte), sinds december Marieke de W aal, en op tijdelijke basis Anke Croonen (voorjaar; 0,4-0,5 fte) en Marjolein Saelman (najaar; 0,5 f te). Op projectbasis worden er soms aanvullende krachten ingehuurd, o.a. als tourneebegeleider. - Bart Buytenhek (pr-medewerker; 0,8 fte). Hij werd na zijn vertrek in het najaar tijdelijk opgevolgd door Marcel Tichelaar, en per 1 december door Marjo Vaessen, die als hoofd zal gaan opereren en er een medewerker naast zal krijgen. - Hanna Jansen is aangesteld als coördinator outreach (0,8 fte) voor DOX en Theater Utrecht samen. Productiemedewerker outreach Bo Hendriksen (0,8 fte) raakte in het najaar langdurig ziek en wordt sindsdien vervangen door Lou-lou Sorries (0,7 fte). - Carole van Ditzhuyzen is hoofd mentoraat en mentor theater (0,4 fte), en werkt met Ryan Djojokarso en Erik Bos als mentoren dans. - Victor Mentink is lid van het artistieke team met een beperkte vaste aanstelling (0,1 fte), maar met grote verbondenheid door zijn werk als artistiek medewerker van DOX bij zeer veel DOX-projecten. Ten slotte werkt DOX met de inzet van meerdere stagiaires, waaronder Fenna Kramer, Emily la Haije, Hannah Pater en Jennifer Frericks.

6.2 Bestuur Stichting DOX werkt met een bestuurs-directiemodel, met de bestuursleden in een toezichtsfunctie, die het beleid vaststelt en de dagelijkse uitvoering ervan uitbesteedt aan de directie. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Per 31/12/2017 was het bestuur als volgt samengesteld: • Henk Scholten (voorzitter; sinds 20-02-2013; directeur Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Zuiderstrandtheater). Hij heeft zijn vertrek aangekondigd; het proces van zijn opvolging is in gang. • Benno van Marum (penningmeester; sinds 27-11-2010; hoofd bedrijfsvoering bij Onderzoeksraad voor Veiligheid). • Willem van Berkel (bestuurslid P&O en marketing; sinds 24-09-2013; psycholoog en senior adviseur). • Nada Mounzer (bestuurslid artistieke inhoud; sinds 01-06-2016; editor-in-chief Pop & Jazz & Festivals bij NTR TV). Het DOX-bestuur kwam in 2017 viermaal ter vergadering bijeen. DOX handelt volgens de principes van zowel de Governance Code Cultuur als de Code Culturele Diversiteit. Zowel de publieksdoelgroep als de DOX-jongeren in de DOX ateliers hebben vanzelf-

42

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

43


sprekend een heel cultureel divers karakter, en ook bij de keuze van makers selecteert DOX actief op dit terrein. DOX vindt het belangrijk om dit cultureel diverse karakter ook sterker tot uitdrukking brengen binnen de eigen organisatie en het bestuur, en werft daar nu ook actief op. Er is een aftreedrooster opgesteld waaraan DOX zich committeert.

6.3 Theaterhuis de Berenkuil DOX is een van de vaste bewoners van De Berenkuil in Utrecht, waar we de beschikking hebben over 4 kantoorruimtes en op projectbasis studio’s betrekken. DOX heeft geen vaste eigen studio. Ook in 2017 werden de studio’s intensief gebruikt voor Ateliers, repetities van makers die aan DOX zijn verbonden, internationale residenties, auditie- en vrije trainingen, urban events, landelijke selectie en tussentijdse audities. Ze zijn echter niet geschikt voor grotere projecten en voor eindmontage. Tevens vinden in De Berenkuil kleinschalige presentaties plaats (zoals afsluitende presentaties van de Ateliers).

6.4 Lokale inbedding “Iedere generatie moet haar eigen stad bouwen” – Antonio Sant’Elia De stad verandert en beweegt voortdurend. Het is een kloppende hartslag van ervaringen. De heipaal, de trein, het stoplicht. Maar ook de vogels, de wind en het water. Dan nog eens de mensen met hun instrumenten, verbeelding en elektronica. In telkens een andere frequentie vloeien haar ritmes, vormen en culturen samen. Een dynamiek die weerspiegeld wordt door de eigenzinnige, creatieve collectieven die hier onafhankelijk en onbevreesd in staan. De stad is een centrale ontmoetingsplek waar makers, artiesten, denkers en producenten zich telkens weer verzamelen om met elkaars invloeden tot nieuwe ideeën en invalshoeken te komen. Om een eigen gezicht te vormen en een plek te bemachtigen door het uitdragen van ‘a message, a cause, a novelty’. Waarden die staan voor het vertegenwoordigen van een idealisme, een bewuste manier van kijken of simpelweg iets b ieden wat niemand anders doet. Het is een combinatie dat leidt tot een ander geluid, originele projecten e n ondernemingen als labels en clubavonden. Dwars door stijlen en genres heen, maar altijd met d ezelfde stevige basis: ‘de beat’ zoals we die kennen als de stuwende creatieve hartslag.

gewerkt aan een doorontwikkelde versie van dit samenwerkingsinitiatief onder de naam Stand- plaats Utrecht. Achterliggend idee is dat talenten en ambities een artistieke, facilitaire en financiële ondersteuning verdienen over een langere termijn, omdat kwaliteit niet van de een op de andere dag ontstaat. Door onderlinge afstemming kan een geselecteerd aantal makers binnen Standplaats Utrecht een uitgebreider traject worden geboden. - Uiteraard werkt DOX nauw samen met lokale podia en festivals. We beschouwen Stadsschouwburg Utrecht als Theater Kikker als huistheater voor reizende producties, maar ook voor initiatieven als The Kulture of Hype&Hope. Jaarlijks is DOX vaste partner in Tweetakt om in dat festival een of meerdere projecten te tonen. Ook werkt DOX samen met het Huis Utrecht (o.a. montage) en Zimihc (studiogebruik) en heeft het regelmatig contact met andere collega-producenten. Al deze partners ontmoeten elkaar op het Theateroverleg Utrecht. - Op het gebied van scholen heeft DOX zich sterk verbonden met de zes geselecteerde vmbo-scholen van het vmbo-project (zie 5.1), maar samen met Theater Utrecht ook met veel andere scholen. Daarnaast zijn zowel HKU en als ROC Midden-Nederland (en dan in bijzonder Creative College) langdurige samenwerkingspartners. - Sinds 2017 is DOX verbonden aan Pact Utrecht. Pact Utrecht is een netwerk van Utrechtse cultuurmakers, dat met elkaar en binnen de eigen organisaties zoekt naar strategieën om inclusiever te worden. Dat doet het netwerk vanuit de overtuiging dat Utrecht gebaat is bij meer contact tussen verschillende mensen, meer eigenaarschap van diverse groepen en een gedeelde cultuurbeleving. Het netwerk van Pact Utrecht bestaat uit medewerkers van Het Huis Utrecht, DOX, Tivoli Vredenburg, Museum Catharijne Convent, New Dutch Connections, Gemeente Utrecht, ZIMIHC, R OC Midden-Nederland, Insomnio, Operamakers, Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, De Coöperatie, Theater Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht, de Metaal Kathedraal en Catching Cultures Orchestra.

The Kulture of Hype&Hope (GOLD edition)

Met het bovenstaande als leidraad heeft DOX een geheel eigen positie in de stad Utrecht opgebouwd en verbindt het actief de lokale partners om zich heen, zoals gezelschappen, podia, festivals, partnerscholen en kunstvakopleiding. - Theater Utrecht en DOX werken sinds 2016 aan de meerwaarde die onderlinge samenwerking oplevert. Dat geldt heel concreet voor de gezamenlijke afdeling outreach, maar ook door samenwerking in gezamenlijk gerealiseerde outreach projecten (o.a. Voorstelling in de Klas, Maakweken en Cultural hangouts), en verder door het zo mogelijk benutten van de Paarden kathedraal als werk- en speellocatie. Regelmatig vindt overleg op directieniveau plaats. - Theaterkwartier. In De Berenkuil en De Paardenkathedraal zijn vier instellingen dicht bijeen gehuisvest, die samen de belangrijkste producenten zijn van professioneel theater en dans in Utrecht, met een heldere rolverdeling: Theater Utrecht (theater voor volwassenen), DOX (dans/ theater voor jongeren), Het Filiaal (muziektheater voor de jeugd) en De Dansers (dans/muziek voor de jeugd). Er bestaat een gezamenlijke flyer met activiteiten. - Een productiehuisfunctie in Utrecht. In 2015 bundelden zich zes Utrechtse instellingen, teneinde hun taken op het gebied van talentontwikkeling samenhang te geven, zonder een nieuwe instelling op te richten. Daarbij ging het om Het Huis, Theater Utrecht, DOX, Het Filiaal, Spring en Tweetakt. In eerste instantie wees de Gemeente een gezamenlijke aanvraag af, maar in 2017 werd verder

44

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

45


7. Bijlagen 7.1 Deelnemerslijst Ateliers Aldaïr Pieters 06-08-’98 Achref Adhadhi 17-06-’87 Aissa Kraayenbrink 21-04-’92 Ali Zanad 08-07-’94 Alicia A. F. Sifuentes 26-11-’93 Anderson Carvalho 21-09-’88 Andrea Renon 25-08-’89 Anna Lindaya 17-03-’92 Aristo Mijnals 25-04-’87 Ayse Nur Salli 18-10-’96 Birgit Bijl 03-10-’99 Bo van Zeventer 24-06-’93 Cherella Gessel 18-11-’91 Constantin Trommlitz 02-04-’96 Dion Lassauw 06-01-’95 Dylan Nieuwland 19-05-’95 Emilio Valentien 03-03-’95 Emma Dekker 21-04-’96 Fiona Dekkers 30-11-’97 Frankly J. Maulany 07-05-’97 Fransje Noorman 10-02-’98 Frederique Henraat 17-10-’98 Gary Gravenbeek 30-08-’95 Geoffri Bel 12-03-’94 Gino Sanders 11-07-’93 Ilidia Medina 18-11-’97 Isabella Kovacs 28-09-’99 Isabelle Kafando 30-07-’99 Ischa Statie 08-04-’98 Jamie Huisman 11-10-’95 Jason Vayro 24-02-’95 Jeanine Goossens 07-02-’99 Jeffrey Loewenicht 18-11-’97 Jennifer Muntslag 13-07-’83 Jessie Sieberichs 18-04-’98 Jin Rui Zhang 24-04-’95 John Togba 14-01-’97 Jonathan E. Brito 11-10-’98 Joost Zonneveld 31-03-’93 Jorgos Dimitrakis 19-03-’96 Kim Zeevalk 15-11-’97 Kyra Mol 14-07-’97 Lara van Lookeren 03-08-’96 Lashawn D. Jordan 15-11-’94 Laura Bakker 04-03-’96 Lavinia Aronson 24-05-’93 Levi Rapaport 08-05-’96 Lex Buskens 18-12-’00 Lieven Hermse 21-10-’97 Lilly Bendl 17-08-’92 Liz Abels 20-05-’99

46

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Rotterdam Zuid-Holland Utrecht Utrecht Amsterdam Noord-Holland Den Bosch Noord-Brabant Amsterdam Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Den Haag Zuid-Holland Tilburg Noord-Brabant Almere Flevoland Amsterdam Noord-Holland Asperen Gelderland Amsterdam Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Amsterdam Noord-Holland Heerlen Limburg Oegstgeest Zuid-Holland Almere Flevoland Arnhem Gelderland Nieuwegein Utrecht Veghel Noord-Brabant Den Haag Zuid-Holland Amsterdam Noord-Holland Nieuwegein Utrecht Arnhem Gelderland Amsterdam Noord-Holland Rotterdam Zuid-Holland Andijk Noord-Holland Haarlem Noord-Holland Dordrecht Zuid-Holland Zoetermeer Zuid-Holland Purmerend Noord-Holland Werkhoven Utrecht Nieuwegein Utrecht Amsterdam Noord-Holland Amersfoort Utrecht Utrecht Utrecht Den Haag Zuid-Holland Rotterdam Zuid-Holland Leeuwarden Friesland Utrecht Utrecht Voorburg Zuid-Holland Amstelveen Noord-Holland Utrecht Utrecht Amsterdam Noord-Holland Nieuw VennepNoord-Holland Amsterdam Noord-Holland Utrecht Utrecht Heumen Gelderland Amersfoort Utrecht Tilburg Noord-Brabant Tilburg Noord-Brabant

m m vr m vr m vr vr m vr vr vr vr m m m m vr vr m vr vr m m m vr vr vr m vr m vr m vr vr m m m m m vr vr vr m vr vr m m m vr vr

afgevallen uitstroom praktijk extern interne doorstroom ateliers uitstroom praktijk extern overig uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers afgevallen interne doorstroom ateliers interne doorstroom ateliers interne doorstroom ateliers interne uitstroom DOX-project interne uitstroom DOX-project interne uitstroom DOX-project interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers afgevallen interne doorstroom ateliers interne uitstroom DOX-project interne doorstroom ateliers afgevallen interne uitstroom DOX-project uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding uitstroom kunstvakopleiding uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding overig interne doorstroom ateliers interne uitstroom DOX-project overig overig uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers afgevallen interne doorstroom ateliers overig interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding interne uitstroom DOX-project interne doorstroom ateliers uitstroom kunstvakopleiding overig uitstroom praktijk extern interne doorstroom ateliers

Lysanne van Berlo 27-01-’98 Manuel Groothuysen 27-06-’97 Maria Feenstra 29-11-’98 Marko Sakic 07-09-’88 Martina Gunkel 12-03-’95 Melvin Rostamkhan 16-01-’97 Melvin Aroma 08-09-’97 Mijntje Pronk 27-06-’97 Mike Neeleman 26-02-’97 Myrthe de Witte 18-06-’05 Nadine Sampers 26-06-’92 Nadine Wijshoff 24-03-’96 Natalia Boorsma 09-12-’97 Nikki Ong 18-07-’98 Nina Euson 31-05-’90 Norah Bouwheer 08-06-’98 Noufri Bachdim 16-07-’91 Oudail el Omari 06-08-’96 Rashid Dijks 10-03-’95 Rebecca Wijnruit 31-05-’94 Renée Rijpstra 14-09-’96 Rianne Wijman 30-06-’93 Ricardo Kerseboom 18-12-’95 Rignald van Ommeren 01-11-’95 Risé Benschop 14-08-’97 Sara Awin 05-04-’96 Selin Akkulak 24-10-’96 Seyed Hosseini 14-04-’96 Sherida L. Kartowirjo 14-06-’96 Sol Vinken 25-07-’96 Sophie Kerkhof 19-12-’95 Stacey Huijbers 28-08-9’4 Stash Ferdinands 18-08-’93 Sterre Bolluijt 07-10-’93 Svea van der Togt 15-06-’91 Thu Hang Pham 15-07-’92 Tim van Dongen 29-09-’98 Waikuma Pentury 28-02-’96 Wouter Wind 12-05-’99 Wytse Algra 04-11-’97

Wolfheze Gelderland vr uitstroom kunstvakopleiding Utrecht Utrecht m interne doorstroom ateliers Haarlem Noord-Holland vr overig Amsterdam Noord-Holland m interne doorstroom ateliers Tilburg Noord-Brabant vr uitstroom praktijk extern Nieuwegein Utrecht m overig Rotterdam Zuid-Holland m interne doorstroom ateliers Schoorl Noord-Holland vr interne doorstroom ateliers Groningen Groningen m interne doorstroom ateliers Groningen Groningen vr uitstroom kunstvakopleiding Tilburg Noord-Brabant vr afgevallen Amsterdam Noord-Holland vr uitstroom praktijk extern Groningen Groningen vr interne doorstroom ateliers Den Haag Zuid-Holland vr afgevallen - overig Amsterdam Noord-Holland vr uitstroom kunstvakopleiding Barendrecht Zuid-Holland vr uitstroom kunstvakopleiding Utrecht Utrecht m uitstroom praktijk extern Almere Flevoland m overig Hooglanderveen Utrecht m uitstroom kunstvakopleiding Amsterdam Noord-Holland vr interne doorstroom ateliers Leeuwarden Friesland vr interne doorstroom ateliers Tilburg Noord-Brabant vr afgevallen Doesburg Gelderland m interne doorstroom ateliers Amsterdam Noord-Holland m interne uitstroom DOX-project Arnhem Gelderland vr uitstroom kunstvakopleiding Capelle a/d IJssel Zuid-Holland vr interne uitstroom DOX-project Den Haag Zuid-Holland vr interne doorstroom ateliers Amstelveen Noord-Holland m interne doorstroom ateliers Vleuten Utrecht vr overig Amsterdam Noord-Holland m interne uitstroom DOX-project Tilburg Noord-Brabant vr uitstroom kunstvakopleiding Arnhem Gelderland vr uitstroom praktijk extern Utrecht Utrecht m interne uitstroom DOX-project Nijmegen Gelderland vr interne doorstroom ateliers Amsterdam Noord-Holland vr interne uitstroom DOX-project Amsterdam Noord-Holland vr interne doorstroom ateliers Tilburg Noord-Brabant m interne doorstroom ateliers Delft Zuid-Holland m interne doorstroom ateliers Hilversum Noord-Holland m interne doorstroom ateliers Terwispel Friesland m interne doorstroom ateliers

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

47


7.2 DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject

7.3 Doorstroom Atelierdeelnemers

Herkomst per provincie

Overig

Afgevallen

8 (9%)

10 (11%) Friesland Noord Holland

32%

29

3%

3

3 3%

Groningen

Uitstroom externe praktijk

Interne doorstroom Ateliers

7 (8%)

36 (39%)

Uitstroom kunstvakonderwijs

18 (20%)

Interne uitstroom DOX-project

12 (13%)

17 19%

Utrecht

Specificatie externe praktijk Zuid Holland

18%

16

9 10%

Gelderland

Overig Theater

10 11%

3%

3

4 (22%)

2 (29%)

Noord-Brabant

Flevoland

Specificatie kunstvakonderwijs

Dans

3 (17%) Dans

5 (71%)

Docent

Theater

2 (11%)

9 (50%)

1 1%

Limburg

Specificatie afgevallen

Specificatie overig Studie buiten kunstvak

Overig

Man / Vrouw verdeling

42 46%

48

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

3 (30%)

2 (25%)

49 54%

Studie kunstvak

6 (75%)

Overig

1 (10%)

Middelbare school

2 (20%)

Werk buiten kunstvak

4 (40%)

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

49


7.4 Voorstelling- en bezoekersaantallen

Aantal voorstellingen

300

300

150

286

158 163

2015

146

157

2016

2017

Aantal bezoekers

Colofon 40.000

Redactie: Paul Dijkema Hildegard Draaijer

36.760 35.429 27.520 28.978

Fotografie: Ben van Duin (coverfoto, pag. 20, 25) Kamerich & Budwilowitz - Eyes2 (pag. 4, 7, 13, 14, 15) Tarona (pag. 26) Jelle IJntema (pag. 31) Moon Saris (pag. 35) Roel van Berckelaer (pag. 38) Stéphan Syvix Pereira Arias (pag. 45, 51)

21.412 22.757

20.000

2015

2016

2017

Buitenland

Manifestaties

Nederland

Schoolvoorstellingen

Regio

Vrije voorstellingen

Stad Utrecht

50

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

Vormgeving: No Stresz, Léony Jansen Stichting DOX Biltstraat 166 3572 BP Utrecht 030 – 233 31 55 info@wijzijndox.nl www.wijzijndox.nl

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

51


7.5 Artikel over DOX in TM Onderstaand artikel uit TM van februari 2018 bevat een interview met artistiek directeur Hildegard Draaijer en geeft een aardige kenschets van DOX.

52

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

D O X B E S T U U R S V E R S L A G 2 0 17

53


INHOUDELIJK BESTUURSVERSLAG 2017

wijzijndox.nl

Dox jaarverslag 2017  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2017

Dox jaarverslag 2017  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2017

Advertisement