Page 1

‘TODAY WE INVEST IN THE PEOPLE OF TOMORROW’

YOUNG URBAN DREAMERS

JAARVERSLAG 2016


Inhoud Bestuursverklaring

2

1. Inleiding 1.1 Missie 1.2 Het jaar 2016

4 4 5

2. Talentontwikkeling – leren & innoveren Inleiding 2.1 Ateliers – blok januari-maart 2.2 Ateliers – blok april-juni 2.3 Ateliers – blok september-december 2.4 The Kulture of Hype&Hope 2.5 Open danstraining 2.6 Deelnemers en doorstroom

7 7 8 9 10 11 11 11

3. Producties – produceren & presenteren Inleiding 3.1 100% Selfmade 3.2 Episch (reprise) 3.3 The future ain’t what it used to be 3.4 Alleen de grootste nabijheid (reprise) 3.5 Deelname manifestaties

15 15 15 16 17 18 18

4. Outreach – participeren Inleiding 4.1 Vmbo-programma en overige workshops 4.2 Theater na de Dam 4.3 STRAF 4.4 Martine & Martinus 4.5 Samenwerking HKU/ROC – Voorlopig gaat alles goed 4.6 Maakweek

20 20 20 21 21 22 23 24

5. Samenwerkingen 5.1 Lokaal 5.2 Internationaal

26 26 27

6. Organisatie en huisvesting 6.1 Theaterhuis De Berenkuil 6.2 Team 6.3 Bestuur

30 30 30 31

7. Bijlages 7.1 Deelnemerslijst 7.2 DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject 7.3 Doorstroom totaal 7.4 Voorstelling- en bezoekersaantallen

33 33 35 36 37


Bestuursverklaring Met dit activiteitenverslag over het kalenderjaar 2016 legt het bestuur van Stichting DOX zijn verantwoordelijkheid af over het in 2016 gevoerde inhoudelijke beleid. Dit jaarverslag vormt aldus de inhoudelijke verantwoording naast de Jaarrekening 2016 als financiĂŤle verantwoording.

Utrecht, 21 maart 2017 Namens het stichtingsbestuur,

Henk Scholten, voorzitter 

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 2


100% Selfmade “Vette moves, dik licht. Wat een power (…) puur, energiek, ontzettend grappig en 100% van nu” (7 Days *****). “Op deze voorstelling zit humor-garantie. Ga ‘m zien” (Theaterkrant ****). “Geraffineerd en vermakelijk. (…) Die lui zijn goed” (Volkskrant ****). “Echt en oprecht met een lach” (Dans Magazine).

3 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


1. Inleiding Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better. (Samuel Becket) “Verander in jezelf wat je fout vindt bij anderen. Wacht niet tot (de) anderen veranderen, verander zelf. Je mag falen nooit aan het systeem of aan anderen wijten. Als je faalt, ligt dat aan jezelf. Maar falen is niet slecht. Je mag falen. Het maakt deel uit van het leven. Het is geen vernedering en zeker niets om je over te schamen. Het idee dat ‘falen’ iets negatiefs is waar externen ons ook negatief mee confronteren, mag van de baan, nee sterker nog, het MOET van de baan. Helaas voelen teveel jongeren zich in ons land niet gehoord, zowel op school als daarbuiten. Er zijn jongeren die worstelen met hun identiteit omwille van de cultuurclash, jongeren die het financieel moeilijk hebben, die in armoede leven, 17 jaar zijn en een gezin zonder vader moeten onderhouden, er is mishandeling, er is discriminatie.... Dat is de harde realiteit. Op dit moment zijn er heel veel jongeren niet geïntegreerd in de nieuwe samenleving. En dat heeft niets met etnische afkomst van doen. Dat heeft te maken met het feit dat mensen geïsoleerd raken. En dat de samenleving aan het verharden is. De stad wordt rauwer. Jongeren met sociale problemen hebben we altijd gehad, maar de toename ervan is opmerkelijk: jongeren die uitgesloten worden, jongeren die angst hebben om zichzelf te zijn... Die jongeren hebben mijn hart. Want ik herken hun worsteling. En ik vind dat ik daar iets mee moet. Omdat anderen mij ook kansen hebben gegeven.” Uit: Staat van het jeugdtheater 2016 door Hildegard Draaijer

1.1 Missie DOX is een dynamisch Utrechts gezelschap van zelfstandige en veelzijdige kunstenaars, die hun kennis overdragen aan een nieuwe generatie. Binnen DOX zijn de begrippen talentontwikkeling (Ateliers), productie en outreach (educatie) onlosmakelijk met elkaar verbonden. DOX ervaart diversiteit als een rijkdom zowel voor onze samenleving als voor het theater. Door die diversiteit nog meer op te zoeken en actief in huis te halen, ontstaat de kans om een ander soort theater te maken en andere verhalen vertellen. DOX profileert zich als een dynamisch platform van jonge talenten en kunstenaars, dat jongeren en jonge makers met elkaar verbindt, dat een professionele context creëert waarbinnen zij hun verhalen kunnen vormgeven voor een jong publiek en dat eigentijdse, professionele theaterproducties creëert. DOX is een broedplaats voor jong talent (hetzij vanuit de kunstvakopleiding, hetzij autodidactisch), een katalysator van dit talent dankzij een sterk lokaal en (inter)nationaal netwerk, en een producent van hedendaagse en maatschappelijk relevante voorstellingen voor een jong publiek vanaf 12 jaar. DOX heeft daartoe getrapte trajecten opgebouwd met de programma’s talentontwikkeling, productie en outreach, die leiden tot voorstellingen in theaters, op locaties en uitvoeringen op scholen. DOX scout nieuw talent, slijpt artistieke identiteiten fijn en zet loopbanen van beginnende kunstenaars in gang. DOX werkt vanuit Utrecht voor en met makers en jongeren, maar bevordert en versterkt ontwikkelingen vanuit een (inter)nationale oriëntatie. DOX (h)erkent talent, stimuleert uitwisseling, biedt coaching en begeleiding op artistiek en zakelijk gebied, begeeft zich actief en verbindend in de driehoek presenteren (productie), leren & innoveren (talentontwikkeling) en participeren (outreach). DOX werkt nadrukkelijk aan zichtbare en brede maatschappelijke waardering voor de zeggingskracht en de avontuurlijkheid van de interdisciplinaire podiumkunstwereld. DOX wil maatschappelijke dilemma’s toegankelijk, inzichtelijk en ‘beleefbaar’ maken voor een jongerenpubliek door theatervoorstellingen te maken die prettig en amusant zijn, maar ook complex en trouw aan de werkelijkheid.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 4


1.2 Het jaar 2016 In 2016 werd ervoor gekozen om het seizoen 16/17 thematisch in het teken te stellen van ‘het jaar van de opstand’. Waar lopen jongeren nog warm voor; wat vinden ze belangrijk? Is onze maatschappij nog wel die van onze jongeren of hebben ze andere idealen? Of willen ze de kans grijpen om hun toekomst zelf anders vorm te geven? Dit thema loopt als een rode draad door het seizoen heen, en uitte zich zowel in Ateliers, als in outreachprojecten op scholen en bij de grotere DOX-voorstellingen. Naast alle artistieke activiteiten die DOX jaarlijks onderneemt, stond het jaar 2016 in belangrijke mate in het teken van de randvoorwaarden om deze activiteiten te kunnen ontplooien: het verwerven van nieuwe vierjarige ondersteuning voor de periode 2017-2020. Het beleidsplan dat daartoe eind 2015 al werd ingediend bij de Gemeente Utrecht, werd in januari 2016 omgeschreven naar de doelstellingen waarmee DOX een beroep deed op beide landelijke cultuurfondsen: Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Fonds Podiumkunsten (FPK), elk met een gescheiden taakstelling. In de zomer volgden de subsidieadviezen. Alle drie overheidsinstellingen waren daarin positief over DOX, maar m.n. bij laatstgenoemde waren de beschikbare middelen ontoereikend om alle positief geadviseerden ook daadwerkelijk te honoreren. DOX werd bij Fonds Podiumkunsten aldus ingedeeld als zgn. B-prioriteit, ’positief zonder geld’. Ook bij de Gemeente ontbraken vooralsnog middelen om de noodzakelijk geachte verhoging van de DOX-ondersteuning te kunnen realiseren. Hierdoor brak een periode van grote onzekerheid aan gedurende de tweede helft van het jaar, met veel overleg met beleidsmakers en volksvertegenwoordigers, met gemeenschappelijke sectorale activiteiten om het belang van voldoende middelen onder de aandacht te brengen van beslissers, maar intussen ook met het aanpassen van de ambities, plannen en bemensing naar de ontstane situatie. Niettemin kon DOX zich kort voor de kerststop van 2016 verheugen met het zeer positieve bericht dat de Tweede Kamer extra middelen toekende waarmee het Fonds Podiumkunsten de B-prioriteiten alsnog kon honoreren. Een ander kenmerk van 2016 is de langdurige afwezigheid van haar artistiek directeur. Gedwongen door een heupoperatie moest Hildegard Draaijer haar functie voor ca. 6 maanden neerleggen, waardoor DOX haar artistieke hart in die periode moest missen. Toch constateert het bestuur dat DOX erin is geslaagd om in 2016 haar ambities waar te maken en haar plannen op een goede wijze in te vullen. Vanaf het najaar kon zij haar positie weer innemen en de artistieke teugels weer ter hand nemen. Ten slotte stond 2016 in het teken van het voorbereiden van de organisatie op de voorziene toekomst per 2017. Al vanaf medio 2015 zette DOX een inhoudelijke transitie in, met o.a. een intensivering en verbreding van zijn talentontwikkelingstak, een verruiming van zijn educatieactiviteiten tot een outreach-programma, en een versterking van zijn internationale inbedding en uitwisseling. Dit vereiste ook een uitbreiding van de uitvoerende organisatie, die tevens een antwoord kon bieden op de hoge werkdruk die DOX soms kenmerkte. Zodanig trachtte DOX in 2016 zijn groeiontwikkeling al vorm te geven in de opmaat naar een nieuwe kunstenplanperiode. Op incidentele basis kon in zowel voorjaar als najaar 2016 de organisatie worden uitgebreid met de nodige menskracht (zie ook 6.2). Deze groei kon gefinancierd worden door enerzijds een beroep te doen op de eigen reserves, en anderzijds door het inzetten van eenmalige extra middelen die in 2015/2016 werden toegekend voor talentontwikkeling vanuit zowel FPK als FCP. De extra middelen van de een werden m.n. benut om meer nieuwe makers bij DOX te laten opereren en voor hun coaching (zie 2.1, 2.2, 2.3); die van de ander vooral voor de start met een urban tak van talentontwikkeling (zie ook 2.4). Een andere organisatorische ontwikkeling in 2016 betreft de samenwerking met Theater Utrecht op het terrein van de outreach, met een gezamenlijk aangesteld hoofd educatie (zie 3 en 5.1). Een heel concrete uitwerking van de samenwerkingsgedachte in Utrecht en van het begrip Theaterkwartier.

5 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Alleen de grootste nabijheid “Zulke mooie dansvoorstelling heb ik nog NOOIT gezien. Je ziet en voelt gewoon dat hier heel veel samenwerk aan vooraf is gegaan. Het is geen makkelijke literatuur maar jullie hebben het laten opstijgen op een heel eigen manier. Chapeau, ik ben fan. Hilde Maes (bezoeker)

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 6


2. Talentontwikkeling – leren & innoveren NEXT GENERATION Binnen DOX wordt op twee manieren aan talentontwikkeling gedaan: die van jonge uitvoerende talenten in het urban/grootstedelijke domein én die van jonge makers. Het eerste betreft de voor DOX heel fundamentele en door Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunde programmalijn talentontwikkeling: de ontwikkeling van uitvoerend talent. Daartoe werkt een groep van ca. 50 jongeren, in leeftijd variërend tussen 16 en 24 jaar, binnen drie achtereenvolgende trajecten per seizoen in zogenaamde Ateliers, waarin de deelnemers heel verschillende disciplines binnen de podiumkunsten krijgen aangereikt. Het doel is dat zij na hun ontwikkelingstraject uitstromen naar de praktijk, naar de kunstvakopleidingen of naar DOX zelf. Zo beoogt DOX een impuls te geven aan de verkleuring van de podiumkunstenwereld. Hun werving en begeleiding is een intensief onderdeel van het werk van DOX. De begeleiding en doorstroming van de jonge talenten wordt nader besproken in 2.6. De Ateliers werden geleid door (jonge) makers met verschillende achtergronden, veelal in duo’s. Voor hen fungeren de Ateliers tevens als een plek waar jonge makers ‘meters kunnen maken’, en meer ervaren makers materiaal kunnen voorbereiden of uitproberen. De 3x drie Ateliers per jaar werden afgesloten met telkens twee interne eindpresentaties in de Berenkuil, gevolgd door een evaluatie. Enkele atelierprojecten kenden ook externe presentaties bij festivals als Tweetakt of Afrovibes (zie 2.1, 2.2 en 2.3). De Ateliers werden aangevuld met masterclasses en auditietrainingen. In 2016 werden die uitgevoerd door Thibaud Delpeut (auditietraining dialogen), Fabian Santarciel de la Quintana (auditietraining performance), Carole van Ditzhuyzen (auditietraining monologen) en Juan Onofri (masterclass ‘Het denkende lichaam’). Op het tweede terrein van talentontwikkeling bij DOX, die van jonge makers geeft DOX ruimte aan verschillende makers om binnen de muren van DOX en onder begeleiding van DOX te werken. DOX vindt het belangrijk om een heel diverse groep makers aan zich te verbinden en hen ook ruimte te bieden om zich te ontwikkelen. In 2016 betrof dat jonge makers zoals o.a. artist in residence Elvis Sibeko, regisseur Peter Hendrikx of ex-DOXer Wensley Piqué. Zij werden begeleid door Moos van den Broek als coach en door artistiek directeur Hildegard Draaijer. Met enkelen onder hen gaat DOX een meer expliciet tweejarig Nieuwe Makers-traject aan, en vraagt daar ook bijbehorende subsidie aan bij Fonds Podiumkunsten. In 2016 rondden op deze wijze de broers Erik en Thomas Bos van 155 hun traject af met de herneming van Episch. Voor hen vroeg DOX een vervolg van de Nieuwe Makers-regeling aan, maar deze werd niet toegekend. Met een nieuw duo, Jasper Džuki Jelen en Mojra Vogelnik Škrelj van The100Hands werd een dergelijk Nieuwe Makers-traject voorbereid. Een specifiek element op het gebied van talentontwikkeling betrof in 2016 de ondersteuning van twee urban-dancetalenten, namelijk Giovani Vreede en Liam McCall. Zij werkten met speciale steun van Fonds Cultuurparticipatie beiden aan een eigen solo, maar vooral aan een nieuwe serie van urban-danceweekends in De Berenkuil onder de titel The Kulture of Hype&Hope. De eerste twee hiervan werden uitgevoerd in 2016 (zie 2.4). Zij brengen een heel eigen kleur en dynamiek bij DOX, die erg aansluit bij de identiteit van DOX. In de nabije toekomst hoopt DOX haar werkingsdomein ook uit te breiden met het gebied van spoken word / poetryslam.

7

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


2.1 Ateliers – blok januari-maart Atelier Performance – Panopticon Vertrekpunt voor Panopticon was het begrip uitputting. In een visueel en fysiek onderzoek werd antwoord gezocht op de vraag: wie is er eigenlijk de baas? Credits Regie: Wensley Piqué en Astrid van der Velde (visuals) Regieassistent: Susannah Elmecky Met: Annemiek Veenstra, Hendrik Zuidema, Jos Minnaar, Kelly de Korte, Koen van Bergen, Lara van Lookeren Campagne, Quinty Gijsen, Zoe van der Kust, Sanne Tollenaar Atelier Theater en Muziek – Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is een muzikale voorstelling gebaseerd op het boek van Mark Haddon. Elf spelers reconstrueren te midden van het publiek het verhaal van Christopher Boone, een vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Credits Regie: Jan Jasper de Vries en Krisjan Schellingerhout Spel: Anne Heintz, Barend van Daal, Chems Eddine Amar, Eduard de Vos van Steenwijk, Iris Driessen, Jet Knoben, Laura Osinga, Lieven Hermse, Renate Schuil, Renée Gevers, Robin Tinkhof Op 8 april presenteerden de jongeren uit deze twee Ateliers de resultaten in Rasa. Cijfers Vrije voorstellingen 1 Bezoekers 128 Atelier Theater en Dans – The pusher, the pulse Een desolate omgeving bij nacht. Twee mensen kruisen elkaar. Een dealer en een klant. Wat ze bieden of wat ze zoeken, weten we niet. The pusher, the pulse is een danstheaterroute door de stad gemaakt door de theatermakers Peter Hendrikx, Nina Sondagh, choreograaf Erik Kaiel en 13 jonge talenten. Vertrekpunt voor deze voorstelling is de toneeltekst In de eenzaamheid van de katoenvelden van Bernard-Marie Koltès. The pusher, the pulse werd achtmaal uitgevoerd tijdens festival Tweetakt in het centrum van Utrecht. Credits Choreografie: Erik Kaiel Regie: Peter Hendrikx & Nina Sondagh Performers: Dionne Bakker, Harun Balci, Kiki Boot, Kimberly Beekhuijzen, Liza Panjoel, Manouk Schrauwen, Maria Feenstra, Meis Köster, Nikki de Graaf, Richard Lammers, Sander Koning, Sherise Stang, Sjaid Foncé. Cijfers Vrije voorstellingen 8 Bezoekers 410

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 8


2.2 Ateliers – blok april-juni Atelier Dans – Wrong Leg Wie stuurt wie? Wrong leg is een interdisciplinair onderzoek naar de manipulatie van beweging door middel van live projectie. Op het podium wordt gespeeld met meerdere realiteiten, het is aan de toeschouwer om te bepalen wat hij of zij wil zien. Credits Choreografie: Niels van der Steen i.s.m. Erik Bos, Yuri Leysner en Blenard Azizaj Visuals: Thomas Bos Dans: Joost de Klein, Julie Ouwehand, Kimberly Beekhuijzen, Meis Köster, Nikki de Graaf, Nikki Rasing, Paola Di Lello, Richard Lammers, Sander Koning, Sjaid Foncé. Atelier Performance – ME, YOU, US, THEM. COLLECT BUILD PARTY… fuck bitterballen Wat is er nodig om een fysieke en mentale verblijfplaats te bouwen? Een ruimte waar we kunnen wonen. Een thuis? In dit Atelier werd met behulp van gevonden materialen een eigen wereld geconstrueerd en gedeconstrueerd voor de 8 deelnemende jongeren. Credits Concept en creatie: Aitana Cordero en Carole van Ditzhuyzen Uitvoering en co-creatie: Zoe van der Kust, Lara van Lookeren Campagne, Laura Osinga, Lieven Hermse, Myrthe de Witte, Jet Knoben, Robin Tinkhof, Eduard de Vos van Steenwijk Atelier Theater – BAKCHANTEN Dit Atelier was een vormonderzoek vanuit teksttoneel (van Euripides) en tapdans, waarin werd gezocht naar een nieuwe muziektheatertaal in een symbiose van woorden, beweging en muzikaliteit. Aan de hand van muzikale en ritmische principes zoals meerstemmigheid, unisono, pauzes, tempo, syncopatie, polyritmiek werden composities en improvisatiestructuren gemaakt. Ook de personages van Pentheus en Dionysos werden gezamenlijk gedragen, in een veelstemmig koor of overgespeeld van de één naar de ander. Credits Concept en creatie: Daniel van Klaveren en Marije Nie i.s.m. schrijfster Renee van Marissing Performers: Anne Heintz, Ayrton Kirchner, Isanne Yard, Laura Bakker, Maria Feenstra, Alisa Amza, Armand Rosbak Project Daniel van Klaveren Aanvullend werkte de regisseur met twee DOX-jongeren in korte workshops aan fragmenten uit MEGADICHT, een indringende tekst van de Palestijns-Deense schrijver Yahya Hassan. De twee jongeren speelden in de voorstelling STRAF van Floris van Delft en hadden daardoor niet de mogelijkheid het gehele derde Atelier te volgen. Credits Regie: Daniel van Klaveren Spel: Harun Balci, Barend van Daal Op 1 en 2 juli presenteerden de jongeren uit de Ateliers hun vorderingen tijdens de zomerspecial. Cijfers Vrije voorstellingen 2 Aantal bezoekers 149

9

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


2.3 Ateliers – blok september-december Atelier Performance – PICTURE THIS De deelnemers van het performance-atelier maken een reis langs beelden van protest uit onze geschiedenis. Onderweg lenen ze woorden van leiders, denkers en kunstenaars, in een poging zelf iets krachtigs te zeggen. Een onderzoek naar het verlangen en de noodzaak om te protesteren. Credits Begeleiding: Giulio D’Anna, Anne van Dorp Met: Laura Bakker, Jaloe Tielens, Kim Zeevalk, Selin Akkulak, Kharlox Pineda, Bo van Zeventer, Mike Neeleman, Maria Feenstra, Aldaïr Pieters, Rashid Dijks, Sterre Bolluijt, Cherella Gessel, John Togba. Atelier Theater – De Rovers / I didn’t mean to ruin everything De Rovers / I didn’t mean to ruin everything is geïnspireerd op Friedrich Schiller’s ‘Die Räuber’. Het Atelier was een intensieve zoektocht. Er is geschreven, herschreven en geschrapt. Tot er niets meer overbleef dan een ontklede, uitgepuurde tekst. Er is onderzoek geweest, naar fysiek en sober spel. Naar de muzikaliteit van stem en lichaam. Naar een manier van spreken zonder te zeggen. Vertellen met stilte, ritme, adem, muziek. Credits Regie: Peter Hendrikx. Tekst: Brecht Hermans. Muziek: Bas Vermolen. Van en met: Nikki Ong, Isabelle Kafando, Renée Rijpstra, Joost Zonneveld, Risé Benschop, Liz Abels, Sophie Kerkhof, Svea van der Togt, Odail el Omari, Nina Euson, Mijntje Pronk, Lex Buskens, Jeanine Goossens, Frankly Joe Maulany. Atelier Dans – UMOYA UMOYA is een woord uit de Zulu-taal en betekent wind, levenslucht, geest of ziel. Het drukt de complexiteit uit van grensoverschrijdende culturen als het gaat om identiteit, traditie, geschiedenis en spirituele geloof. De dansers van UMOYA zijn op ontdekkingstocht en maken een individuele spirituele reis. UMOYA was het resultaat van een residentie van de Zuid-Afrikaanse danser/choreograaf Elvis Sibeko in Nederland. Hij won vorig jaar de DOX-award en werkte voor UMOYA samen met Giovani Vreede, die bij DOX een urban talentontwikkelingstaject doorliep. Een voorpresentatie van UMOYA werd op drie plaatsen getoond tijdens festival Afrovibes. Previews UMOYA op Afrovibes 3 Bezoekers totaal 460 Credits Choreografie: Elvis Sibeko, Giovani Vreede. Regie: Elvis Sibeko Repetitor, muziek en licht: Erik Bos. Kostuumontwerp: Kim van der Zijde Dans: Thu Hang Pham, Rudolf Doelasan, Esra Laisina, Frederique Henraat, Anna Lindaya, Lysanne van Berlo, Ricardo Kerseboom, Martina Gunkel, Davinia Hitipeuw, Nina van der Zouwen, Rianne Wijman, Nadine Sampers, Stacey Huijbers, Rohiet Tjon Poen Gie Op 15 en 16 december presenteerden de jongeren uit de Ateliers hun vorderingen tijdens de Kerstspecial. Deze presentaties gingen vergezeld van een solo die Giovani Vreede maakte voor zichzelf. Cijfers Voorstellingen Ateliers Bezoekers totaal

2 136

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 1 0


2.4 Kulture of Hype&Hope Twee dansers uit de urban scene, Giovani Vreede en Liam McCall, doorliepen bij DOX in 2016 een urban talentontwikkelingstraject, daartoe ondersteund door Fonds voor Cultuurparticipatie. Beiden werkten aan een solo; Liam werd daartoe met spellessen begeleid door DOX-maker Victor Mentink. Giovani werd begeleid door Niels van der Steen en Jasper Džuki Jelen. Het belangrijkste element van hun ontwikkelingstraject was het in samenwerking met DOX organiseren van The Kulture of Hype&Hope: een reeks urban dance-evenementen die elke drie maanden plaatsvinden in de Berenkuil in Utrecht. Met elk weekend battles voor volwassenen en voor kinderen in diverse categorieën, een zaal voor cyphering, internationale juryleden, masterclasses en lectures. Daarnaast zijn er urban-theatershowcases ter artistieke inspiratie. De vier weekenden worden afgesloten met een groots event in de Stadsschouwburg. Met The Kulture of Hype&Hope beoogt DOX een plek voor de urban dance in Utrecht op te bouwen, die direct aan DOX is verbonden en die een grote aantrekkingskracht heeft op geïnteresseerden uit het hele land en uit West-Europa.

2.5 Open danstraining Zoals ieder jaar organiseerde DOX in samenwerking met de jongens van 155 elke vrijdagavond een wekelijkse open danstraining. DOX stelt daartoe een studio in de Berenkuil beschikbaar voor training en individuele en wederzijdse inspiratie. De avonden worden gemiddeld bezocht door 15 deelnemers.

2.6 Deelnemers en doorstroming Jaarlijks worden de jongeren in een nieuw seizoen die deelnemen aan de talentontwikkelingsateliers geselecteerd tijdens twee landelijke selectieweekenden. Maar werving vindt ook plaats via tussentijdse zij-instroom en separate audities voor (co)producties. Daartoe scant DOX zijn netwerk en iedere speelplek op aanwezige dans- en theatergroepen, alternatieve leerroutes en interessante initiatieven; hiphop crews, dans- en theateropleidingen, collega’s in de talentontwikkeling gelden als potentiële partners. De DOX-ateliers willen een plek zijn voor ondernemende, authentieke en eigenzinnige talentvolle spelers, om hen te laten doorgroeien tot creatieve onderzoekers. Ter inspiratie vertrekken we vanuit een thema en de interesses van de jongeren. Op wekelijkse basis werken de spelers er aan; ze ontwarren het thema, verknippen en plakken het verhaal op een eigenzinnige manier. Spelplezier, inspiratie en samen creëren staan centraal. Tijdens de Ateliers onderzoeken we samen met de jongeren hoe we een theatervoorstelling maken. Hierin is niet alleen inhoud, beweging, emotie, tekst, personage en ruimte belangrijk, maar leren de jongeren ook hoe ze tot een gezamenlijk toonmoment komen. Dit gebeurt onder leiding van theatermakers, mimografen, regisseurs, choreografen, muzikanten, filmers, spoken-wordartists en rappers. Het resultaat van een jaar werken is te zien tijdens presentaties in de Berenkuil, op festivals en locaties en in het theater. DOX biedt goed gestructureerd, uitdagend en vernieuwend theater. Spelers krijgen daarbij ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. De theatermakers bij DOX stimuleren de spelers om met een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. Zij leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Dit doen zij in een prettige leeromgeving.

11

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Elke deelnemer krijgt advisering en begeleiding op maat. Mentor- en coachingsgesprekken zijn individueel en in groepsverband. Ze richten zich op de uitwisseling van vakkennis, het evalueren van de voortgang van de deelnemer, het stellen van vragen (over de persoonlijke ontwikkeling, werkpunten en voortgang). Samen met de deelnemer wordt een langlopend actieplan opgesteld. Aan het eind van het seizoen wordt voor elke deelnemer een advies opgesteld door de mentor over de mogelijke beroepskeuze en een eventueel vervolgtraject. Als kennispartner werkt DOX samen met theatergezelschappen, non-profit organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen om toepasbare kennis te ontwikkelen. Op die manier leidt DOX spelers op, die straks in staat zijn op hoog niveau een beroep uit te oefenen en klaar zijn voor de toekomst. Kansrijke spelers met groot verantwoordelijkheidsgevoel en een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij. Alles is erop gericht om de jongeren te ontwikkelen tot sterke en zelfbewuste burgers, die met passie hun ambities kunnen verwezenlijken. Een groot gedeelte stroomt door naar de kunstvakopleidingen of de beroepspraktijk. Sommige DOX-jongeren keren na hun opleiding weer terug als educator of maker. Sommige deelnemers stromen gelijk door naar professionele DOX-producties. Talentvolgsysteem 2016 In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijke Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst voeren de Erasmus Universiteit Rotterdam en Bureau ART gezamenlijk een volgonderzoek uit bij een groep van jonge DOX-talenten in de kunsten in de leeftijd van 12 tot 30 jaar. De deelnemers aan het onderzoek ontvangen in een periode van vier jaar (2014 tot en met 2017) viermaal een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Zo kan in kaart worden gebracht hoe jonge talenten zich ontwikkelen en welke stappen zij zetten in hun ontwikkeling. Het afgelopen jaar zijn bijna alle DOX-deelnemers aan het onderzoek doorgegaan met het ontwikkelen van hun talenten. Opvallend is dat deelnemers gemiddeld wel twee disciplines noemen waarin zij zich het afgelopen jaar verder hebben bekwaamd. De oud-deelnemers aan DOX ontwikkelen naast toneel ook nog andere talenten, zoals dans en schrijven. 65% van de (ex-)deelnemers heeft lessen gevolgd bij een jeugdtheaterschool, 82% heeft deelgenomen aan een toneelgroep, 94% van de (ex-)deelnemers van DOX heeft masterclasses of workshops gevolgd en 12% heeft een eigen toneelgroep opgericht. Van de (ex-)deelnemers aan DOX ervaart 26% geen enkele belemmering bij de ontwikkeling van hun talenten. Bij de anderen zijn te weinig mogelijkheden om op te treden en te weinig geld de belangrijkste belemmeringen. Enkele (ex-) DOX-deelnemers formuleerden de betekenis van de talentontwikkeling voor hen als volgt: • “Ik heb meer inzicht gekregen in mezelf en het vakgebied waarin ik me heb ontwikkeld, namelijk toneelspelen. Ik merk dat het een passie van me is en ik dit zal blijven doen”. • “Het geeft me de kans om te groeien als persoon en als performer”. • “Ik ben dingen in mij zelf gaan ontdekken die ik nooit eerder heb gezien. En hoe alles wat ik in mijn spel doe te koppelen is in mijn echte leven. Het gaat zo nauw samen. Ik ben constant bezig met het onderzoeken van mijn eigen leven, mijn gedrag, hoe ik communiceer en dat dan terug brengen in een andere vorm op de vloer”. Alle (ex)deelnemers van DOX willen hun talenten verder ontwikkelen. Ze willen vooral persoonlijke kwaliteiten verbeteren en hun zakelijk inzicht (financiën, PR, e.d.). Als ambitieniveau formuleert 90% van de (ex-)deelnemers van DOX dat ze later professional willen worden en ervan kunnen leven; 10% wil professional worden, met daarnaast ook nog een andere inkomstenbron.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 12


Martine en Martinus

13 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Instroom en doorstroming in 2016 Uit de overzichten en grafieken op pag. 33 valt op te maken dat de DOX-talenten in 2016 voor het overgrote deel uit 5 verschillende provincies vandaan komen (Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht); alleen uit de provincies Zeeland en Drenthe kwam geen instroom. Het succes van de talentontwikkeling van DOX mag groot genoemd worden. In 2016 stroomde ruim 90% van de talenten door naar de praktijk, naar kunstvakopleidingen of naar DOX zelf. Minder dan 5% viel tussentijds uit en eveneens minder dan 5% is buiten het kunstvak verder gegaan.

Presentatie Ateliers

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 1 4


3. Producties – produceren & presenteren PRACTICE WHAT YOU PREACH In 2016 realiseerde DOX één nieuwe eigen reisproductie, plus drie hernemingen (c.q. restant van tournees) van projecten die DOX eerder in coproductie met collega-instellingen maakte. In januari voltooide DOX de eerste tournee van 100%Selfmade, een coproductie met MAAS Theater & Dans. Het project werd ontvangen met 7 goede recensies en een enthousiast publiek (zie 3.1). Voor najaar 2017 staat een reprise in de planning. Van Episch: De beste tot nu toe, een coproductie van Erik & Thomas Bos en de jongens van 155 met DOX werd in 2015 een eerste tournee gehouden. In 2016 vond een reprise plaats van andermaal ruim 30 uitvoeringen, voorafgegaan door een artistieke aanscherping met enkele externe coaches (zie 3.2). Ook Alleen de grootste nabijheid was een dansvoorstelling die al in 2015 werd gemaakt in coproductie met het Vlaamse collegagezelschap fABULEUS, dat net als DOX de ontwikkeling van jong talent centraal stelt. Het resultaat was een even energieke als intieme choreografie met als kloppend hart de observaties van een jong meisje over het spel van de liefde. In 2016 kreeg het project haar Nederlandse première plus een reprisetournee in 2016 met veel uitvoeringen in Vlaanderen (zie 3.4). Naast deze hernemingen van coproducties was The future ain’t what it used to be een geheel eigen, nieuwe DOX-productie. Dit project was in zoverre bijzonder te noemen, dat het de eerste puur theatrale DOX-voorstelling is (zonder dans), maar ook met een volledig externe cast (zonder DOX-ers), onder leiding van regisseurs George Tobal en Eran Ben Michaël. The future ain’t what it used to be werd niettemin een typische DOX-voorstelling, die qua maatschappelijke inhoud en qua energie naadloos aansloot bij de identiteit van DOX, en tijdens ca. 45 uitvoeringen een grote groep jongeren en scholieren aansprak. Een projectsubsidie van Fonds Podiumkunsten werd pas na afloop, na een gewonnen bezwaarprocedure, toegekend (zie 3.3). Met The future ain’t what it used to be werd tevens het startsein gegeven van seizoen 16/17 als ‘jaar van de opstand’, dat als onderliggend thema een leidraad vormt voor de activiteiten in het seizoen.

3.1 100% Selfmade

Acht jongens, verliefd op dansen, met verschillende achtergronden en allemaal eigenwijze laatbloeiers, jagen hun droom na: een leven als danskunstenaar. Ze vechten zichzelf een weg naar de top en proberen de wereld naar hun hand te zetten. De jongens gooien alles in de strijd: krachtpatserij, humor, virtuositeit en trucjes. Totdat ze in hun ambities het plezier, hun kostbare vriendschap en zichzelf dreigen te verliezen.

100% Selfmade tackelt de prestatiemaatschappij door te laten zien dat tegenslagen een onverwachte bron van inspiratie kunnen zijn. Een voorstelling over vriendschap, over durven falen, over het volgen v an je hart en over nietsontziende liefde voor dans.

15

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Credits Dans: Dane Badal, Erik Bos, Thomas Bos, Giorgio Costa, Liam McCall, Mohamed Naaleye, Cris van Tol, Wouter Vrijlandt Concept, regie: Arthur Rosenfeld Choreografie: Arthur Rosenfeld i.s.m. Erik Bos, Niels van der Steen en de dansers Spelcoaching: Victor Mentink Dramaturgie: Moos van den Broek Decor: Ascon de Nijs Kostuums: Nicky Nina de Jong Lichtontwerp: Paul van Laak Video: Thomas Bos Concept en artistiek advies: Hildegard Draaijer Cijfers (restant tournee) Schoolvoorstellingen 9 Vrije voorstellingen 10 Totaal voorstellingen 19 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

1.428 1.617 3.045

3.2 Episch (reprise)

Als iLL Skill Squad maakten ze een daverend debuut in de theaterwereld met hun voorstelling 155. Op Lowlands speelden ze het dak van de overvolle ‘Juliet’, ze waren de revelatie op het prestigieuze Jonge Harten Festival en ze werden zelfs uitgenodigd te spelen op de Nederlandse Dansdagen. Als klap op de vuurpijl werd 155 bekroond met de eerste André Gingras Award.

In 2015 deden ze er een schepje bovenop en probeerden ze volwassen te worden, terwijl ze tegelijkertijd lekker kinderachtig wilden blijven. In Episch konden de jongens zich niet meer altijd achter de groep verschuilen en moesten zij hun individuele kwetsbaarheden laten zien (dit natuurlijk w el door middel van veel salto’s, toffe visuals, zieke breakdancemoves en vette routines). Episch dus.

In 2016 ging vanwege grote vraag dit Epische spektakel in reprise. Credits Door: Erik Bos, Thomas Bos Met: Erik Bos, Thomas Bos, Jakob Witte, Wouter Vrijlandt, Haico van Dijk, Rein Luuring, Liam McCall, Joey Schrauwen Artistiek advies: Itamar Serussi Repetitor: Ryan Djojokarso Kostuums: Wouter Vrijlandt Decorbouw: Jakob Witte Video: Thomas Bos Lichtontwerp en techniek: Geert Klaibeda (030music)

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 1 6


Cijfers Schoolvoorstellingen 14 Vrije voorstellingen 22 Totaal voorstellingen 36 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

3.248 3.682 6.930

3.3 The future ain’t what it used to be Eens in de zoveel jaar staat er iemand op, een mens of een groep. Met een paar simpele woorden of een krachtig gebaar verandert een nieuwe beweging de loop van de geschiedenis. Vijf jongeren k omen bijeen op een plein, want de wereld moet veranderen. Gevormd door hun eigen ervaringen en geschiedenis verdedigen zij met drift hun idealen. In deze persoonlijke, muzikale en humorvolle voorstelling betreden vijf revolutionairen het strijdtoneel met de bedoeling de vonk over te brengen op hun generatiegenoten en nieuwe idealen te doen ontvlammen. Maar hoe hard ze ook geloven in hun dromen, strijden voor hetzelfde doel blijkt n iet zo eenvoudig als het lijkt.

Het project werd in 2016 gemaakt en gespeeld, maar de tournee loopt door tot in 2017. Credits Regie: George Tobal, Eran Ben Michaël. Spelers: Anne Fé de Boer, Naomi van der Linden, Jonata Taal, Yorke Mulder Muzikant: Jornt Jan Bras Decor en kostuums: Dymph Boss Lichtontwerp: Yuri Schreuders Techniek: Bart Schatteleijn Cijfers Schoolvoorstellingen 20 Vrije voorstellingen 14 Totaal voorstellingen 34 Bezoekers schoolvoorstelling Bezoekers vrije voorstelling Totaal aantal bezoekers

17

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

3.671 1.469 5.140


3.4 Alleen de grootste nabijheid (reprise) Het gekronkel in de liefde is de motor van deze dansvoorstelling. Acht jongeren tussen 14 en 21 jaar proberen vat te krijgen op een oud boek: Die Wahlverwandtschaften van Johann Wolfgang Goethe uit 1809. Wat begint als een ietwat ongemakkelijke kennismaking, mondt uit in een kluwen van innige duetten. In zijn roman zet Goethe een – voor zijn tijd – gewaagd liefdesexperiment op. Een gehuwd koppel neemt een vriend en een nichtje in huis. Algauw worden ze alle vier verliefd en ontwikkelt zich een explosief mengsel van verwachtingen en jaloezie. De wetenschapper in Goethe vergelijkt de intriges met de reacties van chemische elementen. Alleen de grootste nabijheid probeert de schijnbaar ondoorgrondelijke bespiegelingen van Goethe te vatten in de direct sprekende taal van dans. Het project werd gerealiseerd met 8 jongeren van DOX en van Vlaams collegagezelschap fABULEUS. Credits Concept en creatie: Ryan Djojokarso, Bram Jansen Dans: Misha Demoustier, Zoë Demoustier, Rens van Hoogdalem, Nathaniel Jordan, Rune Leysen, Ella Nilis, Hanne Waerzeggers, Farrakhan Warrington Dramaturgie: Peter Anthonissen Advies: Moos van den Broek Geluidsontwerp: Jorg Schellekens Decor en Kostuums: Karel van Laere Cijfers Schoolvoorstellingen Vrije voorstellingen Totaal voorstellingen Bezoekers schoolvoorstellingen Bezoekers vrije voorstellingen Totaal aantal bezoekers

5 in België 6 in Nederland en 5 in België 16 779 in België 653 in Nederland en 830 in België 2.262

3.5 Deelname manifestaties Voorts liet DOX zich in 2016 ook buiten de theaters en scholen zien aan een (vaak nieuw) publiek. In januari was een speciale versie van 100% Selfmade tweemaal te zien tijdens de Nieuwjaarsduik in de Stadsschouwburg Utrecht. Tweemaal vond een presentatie plaats tijdens een STIP-dag, om voor programmeurs en schouwburgdirecteuren een tipje van de sluier op te lichten van nieuwe projecten. In februari toonden Naomi van der Linden en Jornt Jan Bras een goed ontvangen preview van The future ain’t what it used to be. In november volgde opnieuw een STIP-dag met ditmaal een preview van Role Model, de nieuwe voorstelling in samenwerking met NBprojects. In de zomer bespeelde 155 voor het derde jaar op rij Lowlands, zij speelden voor een uitzinnig publiek Episch. Direct na de zomer was DOX tijdens het UITfeest in Utrecht tweemaal te zien in Theater Kikker met scènes uit The future ain’t what it used to be en in de Paardenkathedraal met Open Call, een voorstelling van twee DOX-talenten. Ten slotte vonden twee urban dance weekends van The Kulture of Hype&Hope in De Berenkuil plaats. DOX bereikte tijdens deze 11 manifestaties ruim 1.345 mensen.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 1 8


The future ain’t what it used to be “The future ain’t what it used to be brengt op een energieke en losse manier maatschappelijk geëngageerd theater, zonder te wijzen met een vingertje én geeft stof tot nadenken.“ ( Theaterkrant ****)

1 9 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


4. Outreach – participeren THE CITY IS OUR PLAYGROUND DOX bouwt al sinds jaar en dag aan de educatie en verdiepingsprogramma’s die we voor, door en met jongeren ontwikkelen. Dit doen we sinds september 2016 in samenwerking met Theater Utrecht, omdat we niet alleen elkaars buren zijn, maar we vooral een zelfde visie en missie hebben over waar educatie vandaag de dag over zou moeten gaan en wat wij vinden dat er ontbreekt in Utrecht. Deze verbinding naar de stad en naar jongeren willen we samen verder uitwerken. In eerste aanzet is in 2016 vanuit beide gezelschappen gezamenlijk in de persoon van Hanna Jansen een hoofd educatie aangesteld om hier een beleid op te ontwikkelen en dit te doen uitvoeren. In de educatie die DOX & Theater Utrecht aanbieden zie je de crossover van de verschillende kunstdisciplines die we in huis hebben terug. Theater, dans, hiphop, spoken word, film, performance; het is allemaal opgenomen in ons team van mensen die als trainers op de scholen werken met jongeren. DOX & Theater Utrecht leggen samen de nadruk op de ontwikkelingen binnen de urban culture. Door niet alleen kunstvormen uit deze cultuur een podium te geven, maar ook door de sociale en maatschappelijke vraagstukken die er spelen aan te kaarten en vorm te geven samen met jongeren. In alle educatie die we aanbieden staat centraal dat we eigenschappen en vaardigheden die de groei van bewustzijn, creatief denkvermogen, empathie en samenhorigheid willen laten groeien. Wij denken dat deze vaardigheden belangrijk zijn bij het vormgeven van zowel een persoonlijke identiteit als een maatschappelijke identiteit. DOX & Theater Utrecht maken theater om een verbinding tot stand te brengen tussen mensen en tussen gedachten. Wij doen dat met een duidelijke visie op de huidige samenleving, binnen een grootstedelijk cultuur, waarin een verscheidenheid aan mensen op zoek zijn naar hun plek in dat geheel. Wil deze verbinding tot stand kunnen komen, dan is het noodzakelijk om mensen te willen leren kennen en bevragen die onderdeel uitmaken van deze grootstedelijke cultuur. Daarom willen we een langetermijnverbintenis met jongeren uit de stad Utrecht aangaan. Scholen waarmee we willen bouwen aan deze educatieve samenwerking in Utrecht zijn: Gerrit Rietveld College, ISK, Pouwer Kranenburg Trajectum, Gregorius College, Christelijk Gymnasium, Werkplaats Bilthoven, X11. Een groot project dat in 2016 tot volle ontplooiing kwam was het vmbo-project met 6 regioscholen (zie 4.1). In 2016 was DOX ook betrokken in enkele projecten die de worteling in Utrecht versterken en openstaan voor divers uitvoerend talent: met Theater Na de Dam op de Maliebaan (zie 4.2), met De Verlichting in de voormalige gevangenis Wolvenplein (zie 4.3) en met een project waarmee de 1700-jarige geboortedag van Sint-Maarten als beschermheilige van Utrecht in de Domkerk werd gevierd (zie 4.4).

4.1 Samenwerking vmbo-scholen De outreach van DOX beleeft in schooljaar 2016/2017 haar tweede seizoen met het grootschalige vmbo-project in samenwerking met zes scholen in de regio Utrecht. Het gaat daarbij om: Gregorius College, Gerrit Rietveld College, Wellant College (alle in Utrecht), Oosterlicht College (Nieuwegein), Cals College (IJsselstein) en Werkplaats Kees Boeke (Bilthoven). Vanuit de ervaringen in het eerste seizoen is het plan in 2016 inhoudelijk aangescherpt. Zo is ervoor gekozen om voortaan voor iedere school een hoofddocent aan te stellen, die als eerste contactpersoon optreedt voor planning, samenstelling en programma. Dergelijk vast gezicht heeft gezorgd voor meer

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

20


structuur en overzicht voor zowel DOX als de samenwerkende scholen; ook kan deze hoofddocent het programma beter op maat afstemmen. Een verandering is ook de keuze om vanuit een thema te gaan werken met de scholieren. Er is gekozen voor het thema opstand; dit sluit aan bij het thema van de DOX-producties dit seizoen, die de jongeren in het kader van het educatieproject ook bezoeken. Een derde inhoudelijke verandering betreft de vorm van de presentaties op scholen, wat ook zijn effect heeft op de manier van werken die onze docenten in hun workshops toepassen. DOX begeeft zich op het terrein van de urban culture, en wil de waardes, codes en regels uit de urban scene ook graag installeren in het werk wat we doen op scholen. Dit schooljaar hebben we 8 inspiratieavonden met het docententeam gepland, waarop een uitwisseling van ervaringen en een verdieping van de nieuwe werkvorm plaatsvond. De inspiratieavonden kregen vorm via werksessies en masterclasses met DOX-docenten en professionals van buitenaf. Het vmbo-project wordt ruimhartig en meerjarig ondersteund door een viertal externe fondsen.

4.2 Theater Na de Dam DOX maakte voor Theater Na de Dam een voorstelling over Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog en haar verdwenen families. Utrechtse jongeren interviewden jongeren van toen. Op basis van deze verhalen en gezamenlijk onderzoek maakten we de voorstelling Aan de Maliebaan. Credits Maker: Linda Bosch Spel: Evelyn Bijvank, Benjamin Caton, Nina Joost-Esser, Sima Kirjazowa, Sanne Schoemaker, Leon Visser, Liza Vorstenbosch en BjĂśrn Paula Productie: Myrthe de Witte & Joost de Klein Projectleider: Victor Mentink Met dank aan: Wout Buitelaar, Marijke Hessels, Joost Splinter, Hanna Timmers, Marijke Vreeburg & onze ouderen. Cijfers Voorstellingen 2 Aantal bezoekers 117

4.3 Straf Straf was een voorstelling op locatie van een verlaten gevangenis, die voelbaar maakte hoe het is om gevangen te zijn, gemaakt door De Verlichting i.s.m. Hacking Habitat, Het Huis Utrecht en DOX. DOX leverde een drietal talenten als speler.

Een unieke cast van acteurs en echte ex-gedetineerden en bewakers neemt je mee in de wereld van Nederlandse gevangenissen en de dilemma’s van vrijheidsberoving. STRAF is een spannende en confronterende theatervoorstelling in de voormalige gevangenis Wolvenplein, en bestaat uit twee onderdelen. De theatrale ervaring Straffe Bak waarin je als publiek letterlijk gevangen zit en de voorstelling Laat Maar Zitten, waarin gevangenen, bewakers en begeleiders je alle kanten van de gevangenis laten zien.

2 1 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Credits Concept en regie: Floris van Delft Spel: Marcel Roelfsema, Arend Brandligt, Boaz Kok, Chems Eddine Amar, Barend van Daal, Reynaldo Adames, Olleven Nelom, Astrid Brison, Melinger Eleonora, Suzanne Gruizinga, Carola Lahr, Melvin Tenthof van Noorden Vormgeving: Laura de Jong Cijfers Voorstellingen 10 Aantal bezoekers 625

4.4 Martine en Martinus In 2016 was het 1700 jaar gelden dat Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht werd geboren. Ter gelegenheid daarvan werd de eigentijdse opera Martine & Martinus in de Domkerk gerealiseerd. In opdracht van de Stichting Zaterdagmiddagmuziek schreef de jonge Utrechtse componiste Carlijn Metselaar samen met librettist Ruben van Gogh dit muziektheaterstuk als cadeau aan alle inwoners van de stad Utrecht. Deze “toegankelijke opera voor iedereen” beleefde haar première op vrijdagavond 11 november 2016, waarna nog twee voorstellingen volgden. DOX nam het dansaandeel voor haar rekening middels choreograaf Ryan Djojokarso en de uitvoering van de dans door 11 parttime talenten. Credits Regie: Aram Adriaanse Regie-assistentie: Mariella van Apeldoorn Choreografie: Ryan Djojokarso Vormgeving: Guus van Geffen Met: Martine: Naomi van der Linden (mezzosopraan) Martinus: Ambrož Bajec-Lapajne (tenor) Schoonmaaksters: Lara Diamand (sopraan), Nettie van Dijk en Martine Mussies (koorsolisten, alt) Vocale en instrumentale ensembles van de Domkerk Kinderkoor Dans: Bo van Zeventer, Dylan Holly, Emily van Diermen, Isa Hoornsman, Jim Buskens, Jort Faber, Lilly Bendl, Martina Gunkel, Merel Franx, Rianne Wijman, Sander Koning Cijfers Voorstellingen: Aantal bezoekers

4 1540

4.5 Samenwerking HKU / ROC Ook in 2016 heeft DOX de zeer succesvolle samenwerking met de HKU en ROC Midden Nederland gecontinueerd. Al meer dan tien jaar werken tweedejaars theaterdocenten samen met spelers van DOX om voor ROC-leerlingen een voorstelling te maken. Ieder jaar wordt dit zogeheten tourneeproject met andere makers en andere thema’s gestart. Het resulteert in een leerzaam maakproces voor de DOX-spelers en HKU-leerlingen waarbij ze oefenen om als collectief theater te maken voor een specifieke doelgroep waarbinnen zij alle taken als een theatercollectief verdelen. De regie was in handen van twee nieuwe, maar regelmatig bij DOX werkende makers: Victor Mentink en Peter Hendrickx.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

22


Credits Regie: Victor Mentink en Peter Hendrikx Choreografie: artist in residence Elvis Sibeko Spel & beweging: Ruben Bosch, Merel Brinkhof, Stan Ligtenberg, Celestine van Rijswijk, Lima Rood, Lisa Templon, Ibrahim Ben Hadi, Frankly Joe Maulany, Lavinia Aronson, Nina Euson Cijfers (presentaties/workshops) Totaal aantal presentaties Bereikte leerlingen

9 470

4.6 Maakweek Westkaai i.s.m. Theater Utrecht Uitgangspunt van de Maakweek is dat jongeren tussen de 16 en 25 jaar in een intensieve werkweek worden meegenomen in het universum van de voorstelling die op dat moment bij Theater Utrecht of DOX gespeeld wordt. Ze krijgen daarbij masterclasses van een dramaturg, choreograaf en regisseur om hun maak, spel- en dans kwaliteiten door te ontwikkelen. Ze spelen aan het einde van de week een eigen versie van het stuk in het decor van de voorstelling voor genodigden en cast en crew van de voorstelling. In de herfstvakantie van 17 t/m 21 oktober 2016 vond de eerste editie van deze maakweek plaats rondom de Theater Utrecht-voorstelling Westkaai. Er deden 15 jongeren mee, onder begeleiding van dramaturg Joris van der Meer, acteur Bram Gerrits en choreograaf/danser Elvis Sibeko. Hun performance speelden ze als inleiding op Westkaai op 21 oktober in De Paardenkathedraal, in Parktheater Eindhoven op 22 november en in de Stadsschouwburg Utrecht op 8 en 9 december. Het publiek reageerde verrast en enthousiast op deze nieuwe vorm van verdieping. Credits Maakweek Westkaai: Concept en begeleiding: Hanna Jansen i.s.m. Yke van Dok Spelers: Jim Buskens, ZoĂŤ van der Kust, Wouter Wind, Marco Lopes, Merel Eigenhuis, Joshua Smits, Caresse Donks, Iris Heusschen, Doris Vervuurt, Sebastiaan de Bie, Merette van Hijfte, Luna Joosten, Laura Bakker, Jeanine Goossen, Kim Zeevalk Cijfers Presentaties standplaats Presentaties elders Totaal aantal presentaties Aantal participanten Aantal bezoekers

2 3 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

3 1 4 15 135


4.7 Cijfers Outreach Educatieve activiteiten (workshops) Aantal activiteiten standplaats Aantal activiteiten regio Aantal activiteiten rest Nederland Totaal aantal activiteiten Aantal leerlingen standplaats Aantal leerlingen regio Aantal leerlingen rest Nederland Totaal aantal bereikte leerlingen Educatieve activiteiten (presentaties) Aantal presentaties standplaats Aantal presentaties regio Aantal presentaties rest Nederland Totaal aantal activiteiten Aantal leerlingen standplaats Aantal leerlingen regio Aantal leerlingen rest Nederland Totaal aantal leerlingen

261 265 50 576 4.413 4.890 1.080 10.383

19 36 1 56 1.507 1.620 25 3.152

Aan de Maliebaan - Theater na de Dam

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 15

24


Presentatie Ateliers


5. Samenwerkingen IT’S A BIG WORLD IN HERE 5.1 Lokaal DOX heeft een geheel eigen positie in de stad Utrecht en verbindt actief de lokale partners om zich heen, zoals gezelschappen, podia, festivals, partnerscholen en kunstvakopleiding. Mede vanwege die unieke verbindende rol had DOX zich voorgenomen de samenwerking met partnerinstellingen in de stad te versterken. Daarbij gaat het o.a. om: - Theater Utrecht en DOX zien elkaar als goede buren die elkaar waarderen en die een meerwaarde zien in onderlinge samenhang. Vanaf september 2016 zijn we gestart met het aanstellen van een gemeenschappelijk hoofd educatie en met een gezamenlijke aanpak van een zgn. ‘maakweek’ voor jongeren rondom de grotere voorstellingen van Theater Utrecht (zie 4.6). Beide instellingen zien kansen tot verdere uitgroei van de onderlinge samenwerking, zowel inhoudelijk (denk aan uitwisseling en samenhang in makers en performers, en gezamenlijke schoolprojecten, etc), als organisatorisch / operationeel. -

Theaterkwartier. In De Berenkuil en De Paardenkathedraal zijn minstens vier instellingen dicht bijeen gehuisvest, die samen de belangrijkste producenten zijn van professioneel theater en dans in Utrecht, met een heldere rolverdeling: Theater Utrecht (theater voor volwassenen), DOX (dans/theater voor jongeren), Het Filiaal (muziektheater voor kinderen) en De Dansers (dans met muziek voor kinderen). Het Theaterkwartier presenteert zich sinds 2016 ook naar buiten.

-

Coöperatieve Theatertalenten Utrecht. In 2015 bundelden zich zes Utrechtse instellingen, teneinde hun taken op het gebied van talentontwikkeling samenhang te geven, zonder een weer nieuwe instelling op te richten. Daarbij ging het om Het Huis, Theater Utrecht, DOX, Het Filiaal, Spring en Tweetakt. In 2016 bleek de Gemeente echter vooralsnog geen middelen te kunnen vrijmaken om deze taak ook te bekostigen. De intentie tot onderlinge afstemming blijft niettemin op de agenda staan.

-

Verder werkt DOX standaard nauw samen met de lokale podia en festivals, waaronder met name de Stadsschouwburg als nieuw huistheater voor grotere producties, Theater Kikker als bestaand huistheater, Podium Hogewoerd, Spring en Tweetakt. Daarnaast werkt DOX samen met het Huis Utrecht en Zimihc voor studiogebruik. Ten slotte werden in 2016 ook in Rasa eindpresentaties van Ateliers gehouden.

-

Op het gebied van scholen verbindt DOX zich ook sterk met de zes geselecteerde vmbo-scholen in stad en regio waarmee het een tweejarig intensief traject uitvoert (zie 4.1), de zeven scholen voor de toekomstige verbinding (zie 4) en met de HKU en ROC Midden Nederland voor het jaarlijkse samen werkingsproject (zie 4.5).

-

Ten slotte werkt DOX ook anderszins aan zijn worteling in de stad, door inhoudelijke samenwerking met maatschappelijke organisaties en lokale instellingen tijdens projecten waarin DOX is betrokken. Daarbij kan gedacht worden aan Theater Na de Dam (zie 4.2), het project Straf (in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein; zie 4.3) en Martine en Martinus in de Domkerk (zie 4.4). In 2016 werden dergelijke projecten binnen de activiteitenagenda van DOX sterk uitgebreid, wat zich ook uitte in een sterk toegenomen aantal uitvoeringen in de stad.

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 2 6


5.2 Internationaal De grootstedelijke cultuur is een internationale cultuur; daarom wil DOX zich sterker dan voorheen ook verbinden in het buitenlandse netwerk van makers en kunstenaars, producenten en festivals. Internationalisering kan diverse vormen krijgen, zoals internationale uitwisseling, residenties of complete coproducties. In 2016 konden de volgende internationale activiteiten van DOX worden opgetekend: -

Residentie: Elvis Sibeko uit Zuid-Afrika was in het najaar enkele maanden uitgenodigd als artist-in-residence. Hij leidde voor DOX een Atelier, werkte als internationale gast voor festival Afrovibes, en maakte intensief kennis met de kunstvakopleidingen zoals de Academie voor Theater en Dans, Codarts Dance, Fontys Dans, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, HKU Theater, waar zijn masterclasses enthousiast werden onthaald.

- Coproductie: met het Vlaamse gezelschap fABULEUS uit Leuven werd de coproductie Alleen de grootste nabijheid verder gespeeld in Nederland en Vlaanderen. -

Uitwisseling: Voorbereidingen vonden plaats voor een uitwisseling met China, wat DOX in 2017 naar een festival in de steden Nanjing en Wuxi zal brengen. Verder blijkt zeker de hiphop- en breakwereld zeer internationaal, gezien de juryleden en deelnemers die tijdens het urban event The Kulture of Hype&Hope uit heel West-Europa naar De Berenkuil komen.

-

Een andere vorm van internationale samenwerking gaat over het delen en uitwisselen van werkwijzen, methodieken, vaardigheden en benaderingen met partners uit het buitenland. In dit verband startte DOX in 2015 een samenwerking met het Engelse gezelschap Frantic, die hun methodiek toepaste op de dansers van DOX. In 2016 volgde de danser Liam mcCall masterclasses bij The Frantic Assembly. Tijdens zijn residentie bij Frantic verbond DOX hem aan haar urban netwerk in London via Theatre Unicorn (Parkour Dance Company, Grounded en Skope Dance Theatre) en Breakin’ Convention).

In de nabije toekomst zal het netwerk van internationale partners verder worden uitgebreid.

Elvis Sibeko

2 7 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Kulture of Hype&Hope

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 2 8


2 9 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


6. Organisatie en huisvesting 6.1 Theaterhuis de Berenkuil DOX is een van de vaste bewoners van De Berenkuil in Utrecht, waar we de beschikking hebben over 4 kantoorruimtes en op projectbasis studio’s betrekken. DOX heeft geen vaste eigen studio. De studio’s werden in 2016 weer intensief gebruikt voor Ateliers, repetities van makers die aan DOX zijn verbonden, internationale residenties, auditie- en vrije trainingen, masterclasses, landelijke selectie en tussentijdse audities. Ze zijn echter niet geschikt voor grotere projecten en voor eindmontage. Tevens vinden in De Berenkuil kleinschalige presentaties plaats (zoals afsluitende presentaties van de Ateliers), en sinds najaar 2016 ook de urban dance weekends van The Kulture of Hype&Hope. De Berenkuil werd in 2016 langdurig verbouwd, waardoor DOX met zijn kantoren in januari zelfs een maand aan de overkant van de Biltstraat ‘logeerde’. Ondanks een tegenslag bij de aannemer werd de verbouw met prachtig resultaat afgerond. Dit moment benutte DOX tevens om haar kantoren van nieuwe vloeren te voorzien. Ook werd in 2016 een start gemaakt met een nieuw ict-systeem in het pand.

6.2 Team Het vaste DOX-team bestond in 2016 uit: • Hildegard Draaijer (artistiek directeur; 0,74 fte); • Paul Dijkema (zakelijk directeur; 0,6 fte); • Barbara Kromkamp (bureaumanager; 0,8 fte) ; • Bart Buytenhek (pr-medewerker; 0,8 fte); • Joost Splinter (hoofd productie; freelance basis, gemiddeld 0,8 fte); • Bo Hendriksen (productiemedewerker outreach; 0,8 fte); • Moos van den Broek (dramaturg en coach van de makers; 0,6 fte; t/m 31-12-2016) • Victor Mentink (coördinator outreach en mentor van de DOX-jongeren; op freelancebasis gemiddeld 0,7 fte; tevens regisseur per project). Laatstgenoemde werd in zijn rol als coördinator outreach per september vervangen door Hanna Jansen, die deze functie tevens voor Theater Utrecht vervult (voor DOX 0,4 fte). Bovendien nam Carole van Ditzhuyzen vanaf medio oktober zijn rol over als mentor van de atelierjongeren (0,2 fte), in samenwerking met Erik Bos voor dans. Sindsdien blijft Victor wel aan DOX verbonden als regisseur. Op tijdelijke basis werd de organisatie in 2016 uitgebreid met de volgende medewerkers (allen in het voorjaar, eerstgenoemde ook in het najaar): • Yke van Dok (zwangerschapsvervanging Bo Hendriksen; medewerker outreach/educatie, productiemedewerker; freelance basis, gemiddeld 0,8 fte); • Lotte Kraaijeveld (tijdelijk medewerker productie/educatie; gemiddeld 0,5 fte); • Marijke Hessels (tijdelijk medewerker educatie). Ten slotte kende DOX nog een groter aantal stagiaires dan ooit eerder, nl. achtereenvolgens Savan Huisman, Tiffany Rosales en Elisia da Silva Martins Peças voor productiebegeleiding van de Ateliers, en Myrthe de Witte, Layla Nakhli en Emily van Diermen als ondersteuning van de outreach. DOX ontving vergoedingen van verzekeraars voor het tijdelijk wegvallen van Hildegard Draaijer (heupoperatie en revalidatie) en Bo Hendriksen (zwangerschap).

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 3 0


6.3 Bestuur Stichting DOX werkte volgens het bestuurs/directiemodel, met betrokken bestuursleden op afstand, in een onbezoldigde toezichtshoudende functie. Het bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse uitvoering die is gedelegeerd aan de directie. In 2016 bestond het bestuur uit: • Henk Scholten (voorzitter; sinds 20-02-2013; directeur Stichting Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Zuiderstrandtheater); • Benno van Marum (penningmeester; sinds 27-11-2010; hoofd bedrijfsvoering bij Onderzoeksraad voor Veiligheid); • Willem van Berkel (bestuurslid P&O en marketing; sinds 24-09-2013; psycholoog en senior adviseur); • Nada Mounzer (bestuurslid artistiek beleid; sinds 01-06-2016; editor-in-chief Pop & Jazz & Festivals bij NTR TV). • Gaby Allard (bestuurslid artistiek beleid; sinds 24-09-2013; Directeur faculteit theater en dans ArtEZ) trad einde van het jaar 2016 af. Het bestuur kwam in 2016 viermaal bijeen. DOX handelt volgens de principes van zowel de Governance Code Cultuur als de Code Culturele Diversiteit. Zowel de publieksdoelgroep als de DOX-jongeren in de DOX-ateliers hebben vanzelfsprekend een heel cultureel divers karakter, en ook bij de keuze van makers selecteert DOX actief op dit terrein. Intussen is het initiatief genomen om dit cultureel diverse karakter ook sterker tot uitdrukking brengen binnen de eigen organisatie en het bestuur. Er is een aftreedrooster opgesteld waaraan DOX zich committeert.

Repetitie Ateliers

3 1 D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


STRAF De grootste kracht van Laat maar zitten zit hem in de verantwoordelijkheid die de makers bij het publiek leggen. Door de bezoekers al meteen in twee groepen te verdelen word je uit je comfortzone getrokken en ontstaat er een vreemd soort saamhorigheidsgevoel. (Theaterkrant ***)

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16 3 2


7. Bijlagen 7.1 Deelnemerslijst AldaĂŻr Alisa Anna Anne Annemiek Armand Ayrton Barend Bo Chems Cherella Davinia Dionne Eduard Esra Frankly Joe Frederique Harun Hendrik Iris Isabelle Isane Jeanine Jaloe Jet John Joost Joost Jos Julie Kelly Kharlox Kiki Kim Kimberly Koen Lara Laura Laura Lex Lieven Liz Liza Luna Lysanne Manouk Maria Marjolein Martina Meis

33

Pieters Amza Lindaya Heintz Veenstra Rosbak Kirchner van Daal van Zeventer Eddine Amar Gessel Hitipeuw Bakker d. Vos v. Steenwijk Laisina Maulany Henraat Balci Zuidema Driessen Kafando Yard Goossens Tielens Knoben Togba de Klein Zonneveld Minnaar Ouwehand de Korte Pineda Boot Zeevalk Beekhuijzen van Bergen v. Lookeren Campagne Osinga Bakker Buskens Hermse Abels Panjoel Huber van Berlo Schrauwen Feenstra Verhoeven Gunkel KĂśster

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

6-aug.-98 Rotterdam 6-aug.-91 Leiden 17-mrt.-92 Tilburg 4-sep.-95 Rotterdam 29-aug.-97 Groningen 10-nov.-95 Utrecht 23-okt.-89 Bunnik 9-aug.-94 Nijmegen 24-jun.-93 Amsterdam 22-dec.-87 Amsterdam 18-nov.-91 Amsterdam 22-apr.-93 Moordrecht 4-mrt.-91 Amsterdam 20-jul.-93 Utrecht 15-mrt.-96 Arnhem 7-mei-97 Veghel 17-okt.-98 Amsterdam 20-nov.-92 Utrecht 29-jun.-97 Driebergen 27-dec.-97 Utrecht 30-jul.-99 Haarlem 22-sep.-92 Utrecht 26-jul.-99 Werkhoven 13-nov.-94 Amsterdam 14-nov.-94 Nijmegen 14-jan.-97 Den Haag 29-apr.-96 Warnsveld 31-mrt.-93 Leeuwarden 14-nov.-94 Houten 8-aug.-94 Amsterdam 23-apr.-93 Dordrecht 24-dec.-87 Hoensbroek 7-jul.-94 Rotterdam 15-dec.-97 Voorburg 22-mrt.-91 Arnhem 9-dec.-96 Zwolle 8-mrt.-96 Utrecht 31-mei-94 Utrecht 3-apr.-96 Nieuw-Vennep 18-dec.-00 Heumen 21-okt.-97 Amersfoort 20-mei-99 Tilburg 27-feb.-94 Tilburg 3-mei-99 Driebergen 27-jan.-98 Wolfheze 6-okt.-94 Rotterdam 29-nov.-98 Haarlem 17-jul.-94 Tilburg 12-mrt.-95 Tilburg 13-nov.-97 Utrecht

Zuid-Holland man Interne doorstroom Ateliers Zuid-Holland vrouw Extern kunstvakonderwijs Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Zuid-Holland vrouw Extern kunstvakonderwijs Groningen vrouw Extern kunstvakonderwijs Utrecht man Extern kunstvakonderwijs Utrecht man Extern praktijk Gelderland man Extern kunstvakonderwijs Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland man Extern praktijk Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Zuid-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland vrouw Extern praktijk Utrecht man Extern kunstvakonderwijs Gelderland vrouw Overig Noord-Brabant man Extern praktijk Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht man Extern kunstvakonderwijs Utrecht man Extern kunstvakonderwijs Utrecht vrouw Extern kunstvakonderwijs Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern praktijk Utrecht vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland vrouw Afgevallen Gelderland vrouw Extern praktijk Zuid-Holland man Interne doorstroom Ateliers Gelderland man Extern praktijk Friesland man Interne doorstroom Ateliers Utrecht man Overig Noord-Holland vrouw Extern kunstvakonderwijs Zuid-Holland vrouw Extern kunstvakonderwijs Limburg man Interne doorstroom Ateliers Zuid-holland vrouw Extern praktijk Zuid-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Gelderland vrouw Extern praktijk Overijssel man Extern kunstvakonderwijs Utrecht vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern praktijk Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Gelderland man Interne doorstroom Ateliers Utrecht man Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Extern praktijk Utrecht vrouw Overig Gelderland vrouw Interne doorstroom Ateliers Zuid-Holland vrouw Extern praktijk Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Extern kunstvakonderwijs Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern praktijk


Mijntje Mike Myrthe Nadine Nikki Nikki Nikki Nina Nina Odail Paola Patrick Quinty Rashid Renate Renée Renée Rianne Ricardo Richard Risé Robin Rohiet Rudolf Sander Sanne Selin Sherise Sjaid Sophie Stacey Sterre Susannah Svea Thu Hang Yaman Zoe

Pronk Neeleman de Witte Sampers Rasing de Graaf Ong van der Zouwen Euson el Omari Di Lello Mbanze Kayitera Gijsen Dijks Schuil Gevers Rijpstra Wijman Kerseboom Lammers Benschop Tinkhof Tjon Poen Gie Doelasan Koning Tollenaar Akkulak Stang Foncé Kerkhof Huijbers Bolluijt Elmecky van der Togt Pham Najjar van der Kust

27-jun.-97 Schoorl 26-feb.-97 Groningen 24-mrt.-96 Utrecht 26-jun.-92 Tilburg 3-mei-93 Tilburg 14-apr.-92 Arnhem 18-jul.-98 Den Haag 30-aug.-93 Utrecht 31-mei-90 Amsterdam 6-aug.-96 Almere 22-dec.-93 Veldhoven 19-sep.-96 Winsum 27-feb.-98 Nieuwegein 10-mrt.-95 Hooglanderveen 19-jul.-98 Hoogland 11-jan.-96 Tilburg 14-sep.-96 Leeuwarden 30-jun.-93 Tilburg 18-dec.-95 Doesburg 3-sep.-89 Tilburg 14-aug.-97 Arnhem 22-jun.-95 Rotterdam 8-aug.-90 Tilburg 2-jun.-94 Amsterdam 10-nov.-95 Krimpen a/d IJssel 28-aug.-97 Arnhem 24-okt.-96 Den Haag 2-aug.-93 Amsterdam 31-dec.-90 Arnhem 19-dec.-95 Tilburg 28-aug.-94 Arnhem 7-okt.-97 Nijmegen 2-mrt.-98 Amsterdam 15-jun.-91 Amsterdam 15-jul.-92 Amsterdam 26-mei-94 Amsterdam 17-jul.-95 Groningen

Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Groningen vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern praktijk Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Extern kunstvakonderwijs Gelderland vrouw Extern praktijk Zuid-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern praktijk Noord-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Flevoland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Extern kunstvakonderwijs Groningen vrouw Extern kunstvakonderwijs Utrecht vrouw Overig Utrecht vrouw Interne doorstroom Ateliers Utrecht vrouw Extern kunstvakonderwijs Noord-Brabant vrouw Extern kunstvakonderwijs Friesland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Gelderland man Interne doorstroom Ateliers Noord-Brabant man Extern praktijk Gelderland vrouw Interne doorstroom Ateliers Zuid-holland man Extern kunstvakonderwijs Noord-Brabant man Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland man Afgevallen Zuid-holland man Extern praktijk Gelderland vrouw Extern kunstvakonderwijs Zuid-Holland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland vrouw Extern praktijk Gelderland vrouw Extern kunstvakonderwijs Noord-Brabant vrouw Interne doorstroom Ateliers Gelderland vrouw Afgevallen Gelderland vrouw Interne doorstroom Ateliers Noord-Holland vrouw Extern praktijk Noord-Holland vrouw Extern praktijk Noord-Holland man Extern praktijk Noord-Holland man Afgevallen Groningen vrouw Extern kunstvakonderwijs

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

34


7.2 DOX-jongeren in talentontwikkelingstraject

Herkomst per provincie

2 2,30% Friesland

20 22,99% Noord Holland

4 4,60% Groningen

18 20,69%

1 1,15%

Utrecht

Overijssel

13 14,94%

14 16,09%

Zuid Holland

Gelderland

13 14,94%

Noord-Brabant

1 1,15% Flevoland

1 1,15% Limburg

Man / Vrouw verdeling

25 28,74%

35

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

62 71,26%


7.3 Doorstroom totaal

Extern Kunstvakonderwijs

Interne doorstroom Ateliers

22 = 25,29%

35 = 40,23%

Extern praktijk

22 = 25,29% Overig

Afgevallen

4 = 4,60%

4 = 4,60%

Specificatie Extern Kunstvakonderwijs

Specificatie Extern Praktijk Dans

Docent

4= 18,18%

Theater

8= 36,36%

Dans

10 = 45,45%

3= 13,64% Musical

1= 4,55%

Theater

14 = 63,64%

Docent

4= 18,18%

Specificatie Overig Middelbare school

1= 25%

Werk niet-kunstgerelateerd

1= 25%

Vervolgopleiding niet-kunstgerelateerd

2= 50% D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

36


7.4 Voorstelling- en bezoekersaantallen

Aantal voorstellingen

165

158 163

157 146

136 121

2014

2015

2016

Aantal bezoekers

30.000

27.520 28.978 22.641

21.412

21.120

2014

2015

22.757

2016

Buitenland

Manifestaties

Nederland

Schoolvoorstellingen

Regio

Vrije voorstellingen

Stad Utrecht

37

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16


Colofon Redactie: Bart Buytenhek Paul Dijkema Hildegard Draaijer Fotografie: Guido Bosua Bart Buytenhek Clara Hermans Kamerich&Budwilowitz-Eyes2 Anna van Kooij Mariske Krijgsman Marcel van Oostrom Remke Spijkers Vormgeving: nostresz, Léony Jansen Stichting DOX Biltstraat 166 3572 BP Utrecht 030 – 233 31 55 info@wijzijndox.nl www.wijzijndox.nl

D O X J A A R V E R S L A G 2 0 16

38


‘TODAY WE INVEST IN THE PEOPLE OF TOMORROW’

YOUNG URBAN DREAMERS JAARVERSLAG 2016

wijzijndox.nl

Dox jaarverslag 2016  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2016

Dox jaarverslag 2016  

Verslag van de activiteiten van DOX in 2016

Advertisement