{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

9e jaargang nummer 33

December 2013

BEKKERVELD AARVELD

LACHGAS - NIEUWE SPEELPLEK - KWEEKVIJVER - MOPPEN HUIS DER KUNSTEN - JDV - KERSTINN - SCOUTING -


U wilt wat kopen of wat kwijt ??

TE

KOOP

nd or Gra ing o v d r ybo rzwar oor ve ey Ke

TE K O door OP tram sned polin e3 besch ermh 66cm, e, Weg met oes. en slech s kleine t b Graa s 20,- eu eschadig g ze ing r o . lf meen emen afbreken Voor . en i tel: 0 nfo: Jean 6-28 nine 6 52 Z 0 96 ijlstra,

heid v 88-k AHA 20 ( mogelijk M A Y 6 slag DGX-oal bij piano.) elmatig op o n a i p z oor do ong data. oetsen van t ctie v s e n n o midi c f - Usb spelen van al inclusie a d e p en af pleet, voet ercom v nd & o a t s S gen en we dboek .00 - han aangebod ₏ 750 3 op . t o a k a e t T 3 es Als u op een van de prikbordmemo’s 6 245 r goed in zee fo: 06 - 45 wilt reageren of u wilt zelf iets te n Voor i

koop aanbieden...mail dan gerust naar...

Burendag 2013, 21 september, werd door bewoners van de Pliniusstraat aangegrepen om voor het eerst een straatbarbecue te organiseren. Een geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar!

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103 6417 SL Heerlen - redactie@aarbek.nl T. 06 476 00 307 Advertenties redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren.

Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 Lay-out: Richard Beerens Heerlen


BESTE WIJKBEWONERS, Over 3 maanden, 19 maart 2014, zijn weer gemeenteraadsverkiezingen. En ik wil u graag nu alvast een stemadvies geven. Misschien vindt u dat een beetje raar voor een voorzitter van een wijkraad. Een wijkraad moet zich toch verre houden van politiek ? Nou, niet helemaal. Een gemeenteraad beslist immers over belangrijke zaken die de stad aangaan, maar ook de buurt raken. Over de invulling van het nieuwe sociale domein. De gemeenteraad stelt het beleid vast waarin de buurt wel of niet een belangrijke plaats heeft, gaat over de middelen die beschikbaar zijn om uw leefomgeving op peil te houden en te verbeteren. Daarom hebben twee leden van de wijkraad ook deelgenomen aan een bijeenkomst waar vertegenwoordigers van buurtorganisaties spraken met vertegenwoordigers van partijen die in de raad zitten. Over verschillende thema’s wisselden we van gedachten, legden we uit, gaven we aan wat in onze ogen belangrijk is. Een zinvolle bijeenkomst! Wederzijdse interesse, respect. Soms ook eye-openers, heen en weer. Het is nu aan die partijen om te beslissen of ze iets daarvan terug laten komen in de verkiezingsprogramma’s. Welke rol ze de burger, u dus, willen geven om zelf mee te beslissen over

wat voor u belangrijk is. Welke ruimte ze buurten, netwerken, belangengroepen geven. Of ze in het beleid voor de stad kijken naar het belang van de buurt, in het beleid voor de buurten ook kijken naar wat voor de stad van belang is. Eén ding staat vast: de rol van de burger wordt anders! Hoe anders, dat hangt voor een deel ook van uw stem af. Want hoe je ook denkt over de al dan niet bestaande kloof tussen burger en politiek: u heeft er mee te maken! Daarom mijn stemadvies: stel voor uzelf vast wat u belangrijk vindt, bekijk zo mogelijk eens de programma’s en stem op 19 maart. Vanzelfsprekend wil ik aan het einde van dit jaar graag weer iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de leefbaarheid in Aarveld/Bekkerveld. Door actief te zijn in de wijkraad, door iets te organiseren in de straat, door de stoep van de buurvrouw/man ook even sneeuwvrij te maken, enfin, vult u zelf maar in. Dit jaar zijn helaas twee van onze vrijwilligsters overleden: Marjo Bijsmans (rosarium) en Hennie Koops (kinderpagina op aarbek.nl). Ik denk in dankbaarheid terug aan de bijdrage die zij geleverd hebben. Tenslotte wens ik u fijne feestdagen en een gelukkig 2014 !

Frans Thuis - Voorzitter wijkraad

3


INHOUD Voorwoord

3

De Kweekvijver

Inhoud

4

vervolg Ons Rosarium

31

Gedicht Sandarijn

32

Buurthulpen Broederschool

6

Jeugdpagina

33

Beste wijkgenoten

7

Open Podium

34

Scouting

8

Sudoku

35

Nieuwe speelplek

9

Thuiskoks en Koffie-uurtje

36

Klassenpicknick

9

Lachgas

10-11

JDV

11

Kerstinn

12

Vergunning OBS

4

5-6

29-30

13-14 15

Fotocollage

16-17

Burendag

18-19

Nepal - Kathmandu

19-20

Huis der Kunsten 1

21-23

We Aar Bek 2014

23

Moppen

24

Zonnebloem

25

Column: Verhuizen

26

Ons Rosarium

27

Vooruitblik 2014

28

WWW.UTBOLKE.NL

Grote sortering garens en tevens verstelatelier OPENINGSTIJDEN MA 13.00 / 18.00 DI.WO.VR. 09.00 / 18.00 DO 09.00 / 18.00 ZA 09.00 / 17.00 Benzenraderweg 92 6417 SV Heerlen Tel. 045-571 64 51

www.utbolke.nl


BUURTHULPEN

nu ook in Aarveld/Bekkerveld Soms kunt u alledaagse dingen even niet zelf doen. Bijvoorbeeld een boodschap doen als u ziek bent of een lamp verwisselen als u er niet bij kunt. Naar een dokter gaan als u tijdelijk zelf niet kunt rijden. Sinds enkele jaren kunt u dan terecht bij uw medebewoners: in het kader van burenhulp (06-47518259) kunnen we op uw verzoek vrijwilligers uit de buurt inschakelen. Voor andere klusjes, bijvoorbeeld terugkerend tuinonderhoud wanneer u dat niet zelf kunt en een tuinman niet kunt betalen, staan de jongens van Klusjes_045 (06-81310865 of 06-13746642) paraat. Ook afkomstig uit het Aarveld, willen zij u voor een paar euro per uur graag helpen. En via de contacten in ons zorgoverleg zijn intussen ook al verschillende ondersteunende activiteiten uitgevoerd. Daar is nieuwe mogelijkheid bijgekomen: de buurthulpen. Buurthulpen zijn deelnemers van het project ‘Baanbrekend Werk’. Dit project is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering die niet zomaar een reguliere baan kunnen krijgen. Met behoud van uitkering en een kleine financiële toeslag bouwen ze arbeidsritme op en doen werkervaring op.

5


Zo wordt hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt beter en kunnen zij gemakkelijker doorstromen naar een betaalde baan. Ze bieden ondersteuning en aandacht aan buurtbewoners met een minimuminkomen die geen (of nauwelijks) beroep kunnen doen op familie of vrienden. Ze helpen met kleine klusjes in huis, de hond uitlaten of een recept ophalen bij de apotheek. De inzet van buurthulpen is gratis. Buurthulpen waren al actief in verschillende buurten in Heerlen en op 1 november is ook een vestiging in Molenberg geopend. Van daaruit werken buurthulpen ook in Aarveld/ Bekkerveld.

verhuizen naar het voormalige HTS pand aan de Dr. Jaegersstraat. De peuterspeelzaal blijft op de Molenberg en verhuist rond dezelfde periode naar het Groene Kruisgebouw aan de Donderdagstraat. Als de bouw volgens planning verloopt kunnen de kinderen uiterlijk eind maart 2015 weer terug naar hun oude locatie. Dan is de Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg gereed. We heten de Broederschool en haar leerlingen van harte welkom in onze buurt !

Als u een beroep wilt doen op de buurthulpen kunt u bellen met 045-8503353.

BROEDERSCHOOL

TIJDELIJK NAAR HTS

6

Na een lange voorbereidingstijd start de gemeente binnenkort met de voorbereidingen voor de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Molenberg. Daar moet o.a. een deel van de Broederschool gesloopt worden. Daarom moest gezocht worden naar een tijdelijke locatie. Voor de Broederschool Molenberg is er voor gekozen om rond 1 februari 2014 te

De halfjaarlijkse activiteit voor vrijwilligers van de wijkraad vindt plaats op 15 december. Een van onze vrijwilligers is ook vrijwilliger bij de ZLSM (ZuidLimburgse Stoomtrein Maatschappij) en verzorgt een ‘kijkje achter de schermen’. Natuurlijk hoort er ook een ritje in een stoomtrein bij. We sluiten af met koffie en gebak.


BESTE WIJKGENOTEN Ander halfjaar geleden kwam ik hernieuwd in contact met Frans Thuis. In een gesprek over de wijk deed ik een voorstel om een buurtpicknick op het Bekkerveld te organiseren en kreeg meteen de vrijheid om dit idee in daden om te zetten. Het werd een gezellige dag die mij aan het denken heeft gezet om meer voor de wijk te gaan doen. Inmiddels heb ik meegewerkt aan het wijkfeest en de tweede buurtpicknick die dit jaar al is uitgegroeid naar 70 deelnemers. Door als toehoorder deel te nemen aan de wijkraadsvergaderingen kreeg ik inzicht in wat er allemaal in de wijk speelt en het gevoel dat ik wilde bijdragen aan het creĂŤren van een wijk waar iedereen zich thuis voelt en een betrokkenheid ervaart. Inmiddels ben ik dus ook lid van het bestuur. Op 1 januari werk ik 40 jaar bij het Sintermeertencollege als docent scheikunde en natuurkunde. Naast het lesgeven organiseer ik op school o.a. projectdagen, reizen en feesten. George Hundscheid Vlotstraat 29

7


SCOUTING

Scoutinggroepen openen het nieuwe Scouting Jaar In september waren Scouting Kapelaan Berix, Scouting Welten en Bekkerveld samen in touw op het Bekkerveld. Voor Opening Scouting Jaar hadden de 3 groepen een gezamenlijk programma bedacht met het thema Laat je uitdagen. Er hebben 152 Scouts van 5 t/m 17 jaar meegedaan aan 32 activiteiten zoals: boogschieten, hindernisbaan, watertoren bouwen, kampvuur en mega twister. De 6 meter hoge kabelbaan viel heel goed in de smaak. De staf had daar geen minuut pauze. Scouting is samen spelen en contacten leggen. Deze middag spelen de kinderen in teams van 2 scoutinggroepen samen. Bij veel spellen moesten de teams elkaar uitdagen, en kreeg het winnende team 2 ballonnen.Aan het eind werd met alle ballonnen en een grote kompasroos het nieuwe Scoutingjaar geopend. Voor Scouting Welten was deze middag het begin van hun groepsweekend. Scouting biedt kinderen elke week leuke en uitdagende programma’s aan. Je kunt gratis een keertje bij een Scoutinggroep in jouw buurt gaan kijken. 8

Zie voor meer informatie over het Scoutingspel en groepen in de buurt: www.laatjeuitdagen.nl of bel met Jan Willem: 06-49409922


NIEUWE SPEELPLEK

KLASSENPICKNICK

In het vorig nummer kondigden we al de nieuwe speelplek op het Bekkerveld aan. De speelplek is vrijwel volledig aangelegd door vrijwilligers uit Aarveld/ Bekkerveld, mét hulp van de beoogde gebruikers: kinderen uit de buurt en kinderen van BSO Humanitas. Medewerkers van de Gemeente Heerlen hebben ons in dit project geweldig ondersteund. Op 26 september hebben we de speelplek plechtig en feestelijk in gebruik genomen. Het Oranjefonds overhandigde ons daarbij de cheque van € 3.000 die de aanleg financieel mogelijk maakte. We maakten van de gelegenheid gebruik om ook enkele medewerkers van de gemeente in het zonnetje te zetten die ons helpen (onder andere) het Bekkerveld schoon en in orde te houden. Zij ontvingen een eigen “ONS Bekkerveld JOUW Bekkerveld” bodywarmer.

22 September 2013: Pastoor Wim Miltenburg neemt afscheid in de Annakerk. Onderweg zie ik echter een hoop vrolijke drukte bij de picknickset bij de speelplek. Even een omweggetje maken ! Het blijkt te gaan om een picknick, niet voor de buurt dit keer, maar voor klas 4B van de Tarcisiusschool. Initiatiefneemsters: Jonne en Isa, twee leerlingen uit die klas. Ze wilden wel even poseren voor een foto. Een beetje giechelend, want zoveel aandacht zijn ze blijkbaar niet gewend. Of het wel mag, vraagt een van de ouders bezorgd. Natuurlijk, daar is het Bekkerveld toch voor ?! En mensen (dus ook mensenkinderen) op een leuke en positieve manier bij elkaar brengen, dat is toch een geweldige bijdrage aan een fijne en leefbare buurt ? Doen dus !

Op aarbek.nl vindt u een uitgebreide fotoreportage van het prille begin van de aanleg tot en met de feestelijke opening.

Jammer: ik kan helaas niet blijven hangen, ik wil pastoor immers nog even ‘een handje schudden’ en bedanken voor zijn bijdrage aan de buurt. Hoe dan ook: een geweldig initiatief en een geweldige middag voor henzelf, klasgenootjes én ouders!

9


LACHGAS IS NIET OM TE LACHEN Het gebruik van verdovende middelen (soft drugs) door jeugdigen is wijdverbreid. Aarveld/Bekkerveld onderscheidt zich daarin niet van andere buurten. Over de vraag of dat wel of niet moet kunnen verschillen de meningen. Dat laten we hier ook maar even buiten beschouwing. Toch zijn er een paar zaken die het individueel gebruik overstijgen en ons allemaal aangaan, bv. wanneer er sprake is van overlast.

10

Het gebruik van soft drugs zelf leidt in de regel niet tot overlast (al kun je je natuurlijk ergeren omdat je vindt dat het niet mag of hoort), met dealen kan dat anders liggen. Denk aan de koeriers op altijd haastige scooters of aan dealen vanuit auto’s. Ook aangesproken worden met de vraag of je iets wilt kopen, kan ronduit ergerlijk zijn, ook als je 14 bent.

Natuurlijk is niet iedere stilstaande auto verdacht. Ook wanneer inzittenden van twee auto’s via de open raampjes met elkaar praten, hoeft er niets aan de hand te zijn. Heeft u echter ernstige vermoedens van dealen, waarschuw dan de politie (0900-8844) en geef eventuele nummerborden door. Dat leidt (afhankelijk van de dan beschikbare capaciteit) niet altijd meteen tot zichtbare actie, maar brengt de politie in elk geval op het spoor van mogelijke hot spots. Zo leidden in februari van dit jaar tips van omwonenden tot aanhouding van een dealer in het perkje nabij de rotonde Akerstraat/Waszinkstraat, later dit jaar tot een aanhouding in de Burg. Waszinkstraat. Dat geldt overigens ook wanneer u vermoedt dat bij u in de buurt een hennepkwekerij is. Dankzij een melding van een bewoonster op het spreekuur van de wijkagent kon in het voorjaar een kwekerij aan de Benzenraderweg worden opgerold.


Blijft u liever anoniem, dan kunt u ook bellen met Meld Misdaad Anoniem: (0800-7000).

Toch nog een stukje over gezondheid, eigenlijk vooral gericht aan ouders van jongeren in de kwetsbare leeftijd. Het betreft het inademen van lachgas: het lijkt een nieuwe trend onder jongeren. Steeds vaker wordt er geëxperimenteerd met het roesopwekkend middel, omdat jongeren zo een gevoel van dronkenschap ervaren. Een kick die niet zonder gevaren is. Jongeren kopen kleine ampullen lachgas (voor bv. in een slagroomspuit) in een kookwinkel of warenhuis, spuiten ze leeg in een ballon en ademen het gas in. Meteen belanden ze in een korte roes en vallen ze lachend op de grond. Experimenteren met lachgas is gevaarlijk, zeker in combinatie met alcohol en cannabis. Lachgas haalt de zuurstof uit je longen en als je enkel hoofdpijn krijgt of duizelig wordt, valt het mee. Maar je kan ook in coma raken of een hartstilstand krijgen.

JDV IN FINALE VAN WK HIPHOP Jay’s Dance Vision

De Heerlense hiphop school Jay’s Dance Vision stond vorige week met de groep Scrumptiouz in de finale van het WK Hiphop in Belgrado. De meiden reisden een week eerder naar Belgrado om zich goed voor te kunnen bereiden op het wereldkampioenschap Hiphop. Op zaterdag 19 oktober imponeerden zij de jury en wisten zij zich te plaatsen voor de finale. Hierbij lieten zij meerdere ervaren groepen achter zich. Zij dansten diezelfde zaterdagavond de finale. Scrumptiouz heeft in deze finale zeer goed gedanst, ofwel ‘geknald’ om in de termen van de hiphoppers te blijven, en wisten de negende plaats te behalen. Voor een groep die twee basisdansers binnen twee weken heeft moeten vervangen door twee nieuwe dansers is dit een prima prestatie! De dansers hebben keihard getraind om de dans zo synchroon mogelijk te maken. Naar eigen zeggen hebben zij hun succes te danken aan hun plezier op het podium en achter de schermen. Helaas geen podiumplek, maar dit wisten de meiden heel sportief op te pakken: op dit moment trainen zij alweer voor de plaatsing van het WK 2014 in Glasgow en is over 2 weken alweer de eerste plaatsingswedstrijd. 11


KERSTINN

46e editie van Kerst Inn Parkstad Limburg 2013 25 december 2013 vindt alweer de 46e editie van de Kerst-Inn Parkstad Limburg plaats. De Kerst Inn wordt gehouden in Parkstad Limburg Theater te Heerlen. Iedereen is van harte welkom om naar de vele artiesten te komen kijken en mee te doen aan de vele activiteiten. De toegang is gratis. PROGRAMMA De dag begint om 11.00 uur met een heerlijk ontbijt (kosten € 2,50) en om 16.00 uur is er een 4-gangen kerstdiner (kosten € 16,00). Voor het ontbijt en diner dient men zich van tevoren in te schrijven. Tussen 12.00 uur en 21.30 uur vindt in de Limburgzaal een doorlopend zeer gevarieerd muzikaal programma plaats. Van 12.00 uur tot 18.00 uur kan jong en oud meedoen aan vele uitdagende activiteiten en workshops. Ook zullen diverse behendigheidsspellen weer aanwezig zijn, zoals de Toren van Pisa en een 2,30 meter hoge reuze-stokvangspel. De organisatie en alle vrijwilligers zetten zich ieder jaar weer met veel plezier in om de meer dan 4.000 bezoekers een gezellig kerstfeest aan te kunnen bieden, want …. 12

KERST VIER JE SAMEN!! Stichting Kerst-Inn Parkstad Limburg Postbus 2760 6401 DG HEERLEN Info & reservering diner en ontbijt: Peter Ritzen T 045-5751361 Marion T 043-3629099 of per e-mail: kerstinnparkstadlimburg@live.nl


VERGUNNING - EN ANDER PARKEREN Parkeermaatregelen zijn er nooit zo maar. Ook in onze buurt treft u er verschillende aan, want de parkeerdruk, in elk geval overdag, is er hoog. We lichten er verschillende uit: Half november ontvingen bewoners met een parkeervergunning weer de gebruikelijke acceptgiro voor het eerste halfjaar van 2014. Door betaling van â‚Ź 61,80 beschikken zij ook dan weer over een parkeervergunning. Hoe zit precies met die vergunningen ? Door het verstrekken van parkeervergunningen wordt voorkomen dat parkeerplaatsen voor bewoners bezet worden door forenzen of klanten van winkels. De aangewezen parkeerplaatsen zijn op de aangegeven tijden exclusief bedoeld voor vergunninghouders en anderen mogen er dan niet parkeren. Daar wordt ook op gehandhaafd: in de periode van de afgelopen paar maanden is 48 maal geverbaliseerd. U kunt een onaangename verrassing voorkomen door geen gebruik te maken van vergunningplaatsen als u niet over een vergunning beschikt. Een vergunning geeft overigens geen garantie dat er altijd een plaats voor de vergunninghouder beschikbaar is. Vergunningparkeren kan op verzoek van bewoners en mits de situatie

dat toelaat in een straat worden ingevoerd. Voorwaarde is wel dat een meerderheid van de bewoners het daar mee eens. In Aarveld/Bekkerveld vinden we vergunningparkeren in de Vlotstraat, Bekkerveld 31 t/m 37 (oneven nrs.) , Bekkerweg 44 t/m 81, Dr. Jaegerstraat en Benzenraderweg 56 t/m 141. Meer over vergunningparkeren vindt u op http://www.heerlen.nl/ Parkeren-voor-bewoners-of-bedrijven.html.

Vergunningparkeren in de buurt van winkels is niet handig. Waar zouden dan de klanten immers hun auto moeten laten ? Daarom staan op de Benzenraderweg, nabij de aansluiting van de Aarweg, ook enkele parkeermeters: zo is er vrijwel 13


altijd plaats voor mensen die bij een van de winkels daar moeten zijn. Een andere manier om te zorgen dat er plaats is voor kortparkeerders, is het beperken van de maximale parkeerduur, maar zonder meter. Dat gebeurt bv. in een deel van de Enniusstraat (t.b.v. brengen/halen Tarcisiusschool) en bij de apotheek (Vergiliusstraat). Daar parkeren is gratis, maar overschrijden van de maximale parkeerduur (blauwe schijf !) kan beboet worden. Voor delen van Aarveld/Bekkerveld geldt dat voor het parkeren weliswaar geen vergunning nodig is, en dat er ook geen beperking in tijd geldt, maar dat het parkeren buiten de vakken verboden is. Dat gebied wordt aangegeven met de borden AL BIJNA

JAAR!

kwaliteitskeukens in alle prijsklassen met 10 jaar volledige garantie!

PLAN KEUKENS GULPEN RIJKSWEG 21 • 6271 AB GULPEN T 043 - 450 2490 • T 043 - 450 3838 PLANKEUKENS.NL Volg ons ook op

14

facebook.com/plankeukens

‘Parkeerzone’.

Parkeren in een vak met een kruis is natuurlijk niet de bedoeling. U treft ze bv. aan voor een verzamelafvalcontainer of voor ‘rollator-inritjes’. Voor mensen met een beperking is het heel vervelend (soms ronduit gevaarlijk) als ze de stoep niet op of af kunnen omdat er auto voor het opritje staat. Tenslotte is het goed om te weten dat het altijd verboden is te parkeren binnen 5 meter van een bocht. Dat is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend !) van belang in de straten tegenover de voetbalterreinen: als de bocht niet vrij is kunnen verzorgingswagens (RD4) en hulpverleningsvoertuigen (bv. hoogwerker van de brandweer) de straat niet indraaien. Misschien denkt u nu: “Nou, dat wist ik allemaal wel.” Prima, maar het is goed dat de anderen het ook weten. Het gaat immers om de leefbaarheid en veiligheid, ook op dit vlak, in onze eigen buurt !


OBS DE TOVERCIRKEL Op obs de Tovercirkel, aan de Benzenraderweg, krijgen de kinderen vanaf groep 5 Engels. Vorig jaar is de nieuwe methode:” The Team” ingevoerd waarbij de kinderen zelf ook veel moeten praten. We letten vooral op het vrij communiceren en de luistervaardigheid. Drie keer per jaar organiseren we een Engelse middag. De eerst volgende is op vrijdag 22 november. Dan organiseren we een “Arts and Crafts afternoon” (knutselmiddag) waarbij alleen maar Engels gepraat wordt. We zijn blij verrast, dat er zoveel ouders willen meehelpen, om met groepjes van 5 a 6 kinderen te knutselen.

Er is keuze uit 13 verschillende activiteiten (cup-cakes bakken, dubbeldekker knutselen, vlag naaien, doedelzak maken en nog veel meer) De foto’s zijn straks te zien op de website. De volgende middag heeft als thema “food & drinks” (mmmm...) en de

laatste “Treasure hunt” (speurtocht met opdrachten). Vorige maand zijn 4 leerlingen van het tweetalige Sintermeertencollege op bezoek geweest op een Engels les te geven. Het was prima voorbereid en de kinderen vonden het erg leuk, zeker omdat er ook nog twee oudleerlingen bij waren. De leerkrachten zijn vorig jaar bijgeschoold en ook dit jaar staat nascholing op het programma. De kinderen willen we zo op een veilige en leuke manier in aanraking brengen met de taal. Gelukkig is er ook nog het smart board met de digi-lessen waarbij door native speakers wordt gesproken. We zijn altijd op zoek naar Engelstalige- of tweetalige gastsprekers, die iets willen vertellen over hun werk, leven of hobby en tevens geïnterviewd willen worden. Houd er wel rekening mee: ze zijn erg nieuwsgierig en willen graag alles weten;) Voor meer informatie kunt u mailen met de school info.obsdetovercirkel@movare.nl of met nicole.eurlings@movare.nl U bent van harte welkom om even binnen te wippen. We willen u er op wijzen dat we voor de 3 jarigen af en toe een peuteruurtje organiseren. Hierbij kunt u gezellig samen met uw peuter een uurtje meedraaien. De data zijn: 6 februari, 3 april en 5 juni. Verder informatie staat op de website van de school. 15


BURENDAG STRAATFEEST PLINIUSSTRAAT Na er al heel vaak over te hebben gesproken was het 21 september jongstleden dan eindelijk zover. Het 1e straatfeest Pliniusstraat heeft plaatsgevonden. Om 17.00 uur kwamen we met velen bij elkaar op de opritten tussen de huizen van nummer 8 en 10. De bbq stond al aan en al gauw was iedereen onder het genot van lekker eten en drinken druk in gesprek met zijn buren.

Hellen & Mirjam Van Weerden Poelmanstraat 34 Tel. 045 542 21 12 Heerlen Zowel de oudste, respectievelijk 88 en 93 jaar, als de jongste bewoner van 4 jaar hebben genoten van dit gezellig samenzijn. Door het samenzijn van oud en jong kwam bij een van de oudere bewoners het idee om even aandacht te vragen voor de jeugd, zij hebben immers de toekomst! Hij deed dit met het volgende gedichtje: 18

Kerkraderweg 23, Molenberg Wij geven van oktober t/m juni iedere maand een sfeervolle workshop heeft u interesse bel dan 0455321284 en vraag naar Hellen


Wees zuinig op de sterren in je ogen Want in die sterren woont een kind dat kijkt naar jou. En als de sterren in je ogen doven, sterft ook dat kind. En met het kind sterft alles waar je van houdt. We hebben al plannen voor volgend jaar dus er komt zeker een vervolg en dan zult u weer van ons horen‌ Groetjes namens de organisatie van het Straatfeest Pliniusstraat

NEPAL - KATHMANDU

Pastoor Wim Miltenburg, nu pastoor van de Annaparochie en parochie Molenberg, zal deze parochies verlaten. Hij is door de Bisschop van Roermond benoemd in de parochiecluster van Heerlen-Noord, d.w.z. de parochies Heerlerheide, Heksenberg en de Vrank. De benoeming gaat in september in. Pastoor Miltenburg zal worden opgevolgd door kapelaan P

In de afgelopen jaren heb ik zo'n 10 keer Nepal bezocht en beperkte me dan tot Kathmandu, de hoofdstad. Hoeveel mensen er wonen is niet bekend, want velen zijn niet geregistreerd, maar een miljoenen stad. Het krioelt er van de kleurrijke mensen in de smalle straatjes, met veel lawaai. Daar moet je even aan wennen, maar heel bijzonder. Gewoonlijk ga ik dan graag ergens op een muurtje zitten en wacht af wat er gaat gebeuren. 19


Deze keer deed ik dat in Patan, voor mij het mooiste stukje Nepal. Vele prachtige tempels, sfeervol en imponerend.

Terwijl ik op zo'n muurtje zat tussen wat lokale senioren stond er op eens een meisje voor me. Ik schatte haar een jaar of 10, prachtige grote ogen, heel vriendelijke blik en wat kettinkjes in haar hand. Met enkele woorden Engels probeerde ze mij tot kopen te verleiden. Ik kon niet weigeren en kocht wat van haar, maar kon het niet laten haar te vragen waarom ze op deze door de weekse dag niet op school zat. Ze zei dat er geen geld was om naar school te gaan en dat ze mee moest werken voor de kost. Het gezin bestond uit 6 personen. Een zusje was wel op school en daar had zich een Amerikaanse toerist om bekommert. Ik vroeg haar of zij wel naar school wilde en toen ze dat met een volmondig ja beantwoorde ben ik met haar naar haar ouders gegaan en konden afspreken dat dit nu moet gaan gebeuren. 20

Een dag later was ik met haar en mijn contactpersoon op de school, afspraken gemaakt omtrent de betaling van schoolgeld. Daarna alle attributen gekocht die nodig waren, zoals: schoenen, schoolkleding, boeken, rugzak, enz. Om het verhaal niet al te lang te maken. Ze is op de eerste klas begonnen, bijlessen gekregen en zit nu in een van de laatste klassen. Ze is nu 16 jaar. Haar eerste hotmail heb ik ontvangen. Als er mensen een bijdrage willen doen in de kosten kan dat. Dan svp overmaken op rek.nr. 43.32.33.184 t.n.v. G. Meesters, in zake Nepal.

De foto's die u ziet zijn van Apsana, zo heet dit knappe kind. atan, voor mij het mooiste stukje NeEen groettempels, van pal. hartelijke Vele prachtige sfeervol Ger Meesters


HUIS DER KUNSTEN 1 Benzenraderweg 201

Mijn ouderlijk huis is 'verkunst'. Onvoorzien, maar zeer terecht en welkom! Ik ben John Hawinkels, sinds 1945 een van de loten van dat Huis der kunsten. In 1943 bracht Sjang Maes, broer van de kapper op de Eurenderweg, mijn ouders de winterkolen in hun tijdelijk verblijf aan de Laanderstraat. Hij tipte hen over een leegstaande verdieping aan de Benzenraderweg 201. Eerst woonde ze boven. Beneden leefde een gezin met kinderen. Op de zolder woonde Nicolaas, die innig bevriend was met de Duitse bezetter. Kort na de komst van mijn ouders verdween hij met achterlating van al zijn spullen. Niet veel later kwam de begane grond vrij en weer wat later groeide het huis langzaam vol met vader, moeder en de vijf kinderen Hawinkels. Ons huis was groot en had een forse kelder en ruime zolder. De paardenstal en de schuur achter het huis gaven in latere jaren onderdak aan de werkplaats van mijn vader en aan de fietsen, brommers, scooters en auto´s van zijn kinderen en, als er plaats voor was, van hemzelf.

De zolder werd mijn domein en ik had er een prachtig uitzicht op een deel van Welten en Putberg. In de kelder bewaarde mijn vader de processiepalen en de kegelballen van de Sint Annakermis. Het huis werd gebouwd in de beginjaren van de 20e eeuw. Ton van Mastrigt, oud stadsbouwmeester en goede vriend liet weten dat de Eurenderweg en de Benzenraderweg indertijd met elkaar verbonden waren met een Y-splitsing. Volgens Ton gaat het om een oud agrarisch woonhuis dat vroeger deel uitmaakte van een stuk lintbebouwing met huizen en schuren. Een uitbreidingsplan uit 1936 toont plannen om de Burgemeester Wassinkstraat aan te leggen. Vanaf 'De Bek' richting Weltervijver. De Y-splitsing Eurenderweg en Benzenraderweg moest daarvoor worden doorkruist en een deel van de lintbebouwing moest wijken. Eind 1950 kochten mijn ouders het huis van eigenaar Vermeren van de Dr. Jaegerstraat. Ik herinner mij een koopsom van 6000 gulden. De latere plannen, om het oude St. Jozef ziekenhuis naar het buitengebied te verplaatsen en de voorgenomen aanleg van Douvenrade, veroorzaakten bij mijn ouders de nodige onrust. Uit die plannen ontstond het idee een vernieuwde 21


aansluiting tussen de Eurenderweg en de Benzenraderweg te realiseren en daarvoor zou ons huis moeten verdwijnen. Nummer 201 hield stand, de aansluiting kwam er niet en wij hadden er een blije jeugd. In de tijd van de bouw van het nieuwe ziekenhuis deed het huis veelvuldig dienst als noodhospitaal. Er gebeurden tal van ongelukken op de kruising. Mijn vader verleende Rode Kruis hulp en ik hield er mijn eerste auto aan over. Mijn ouders verlieten het huis in 1980. Erg jammer dat het sinds die tijd zo in verval is geraakt.

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

22

De dikke massieve muren herbergen heel wat verhalen en hebben ingrijpende verbouwingen doorstaan. De verhalen beginnen in mijn herinnering ergens in de tweede wereldoorlog. Bij overlevering vernomen, dan wel te verstaan. Mijn ouders trouwden in 1942. Moeder uit Den Haag en vader uit Roermond. Zij vestigden zich in Heerlen. Kort daarna werd mijn vader in Heerlen aangehouden en door de Duitsers naar Essen gebracht. De ervaringen in de Krupp-fabrieken speelden zijn leven lang een belastende rol. Tegen de zijgevel van het huis, op ons latere trapveldje, richtten de Duitsers een munitiedepot in. Toen zij daar in 1944 een gesmoorde provisorisch gemaakte brandbom vonden, waren zij overtuigd van een poging tot sabotage. In de schuilkelder van bakker Bunting bekwamen mijn ouders van de schrik. De naam van de dader werd slechts gefluisterd en represailles bleven uit. Iets later brachten onze bevrijders hun munitie op dezelfde plaats onder. In het huis van mijn ouders werden vijf Amerikanen ingekwartierd. Mijn vader was allang weer thuis en leefde op goede voet met zijn bijzondere gasten. Op een avond in februari 1945 diende zich de whisky aan, als gebruikelijk signaal voor de aftocht naar het front. Mijn vader dronk mee.


Twee dagen later kwamen er van de vijf slechts vier terug. Korporaal Gilbert Zendt sneuvelde in een hinderlaag. In maart 1945 sneuvelde Steven Zabala, een tweede ingekwartierde soldaat. Beide graven in Margraten werden door mijn ouders geadopteerd en zijn inmiddels overgenomen door een van mijn broers. Na het overlijden van mijn vader in 2004 vonden wij een MI-Garand, een Amerikaans geweer. Het was verpakt in jutte en gewikkeld in een krant van maart 1945. In het lange leven van mijn vader heeft hij zijn oorlogsgeheimen krampachtig voor zichzelf gehouden. Zijn vrouw en zijn dagboek wisten veel, maar gaven op gezag van Toon Hawinkels niets prijs. Uit het door hem op de zolder verstopte dagboek bleek dat het wapen als blijk van dank en ter herinnering aan Gilbert Zendt aan mijn vader werd gegeven. Het geweer verhuisde geregeld van plek om te voorkomen dat een van zijn zonen het zou vinden.

FESTIVAL & OPEN PODIUM WE AAR BEK 2014

Aan de vele persoonlijke militaire stukken uitrusting die na de oorlog in de kelder achterbleven beleefden wij, onbevangen, veel plezier.

P.S. Blijf ons volgen zowel op FaceBook, als ook op de website van de Wijkraad (http://www.aarbek.nl/)

Ja, ook volgend jaar willen we weer een Festival & Open Podium organiseren en we zijn al druk bezig met de voorbereidingen hiervoor. Natuurlijk gaan we er ook deze keer weer een echt buurt gebeuren van maken en zullen we scholen en opleidingen uit de buurt vragen om weer mee te doen. Tevens hopen we weer op een goede samenwerking met Muziekschool Schunck* en KTM van het Arcuscollege. Waar andere keren het zwaartepunt lag bij het Festival, willen we deze keer meer aandacht schenken aan het Open Podium gedeelte. Dit schept MEER mogelijkheden om jong talent een plaats te bieden om in de schijnwerpers te staan. (voor inschrijvingen zie kader) Hopelijk tot ziens allemaal, Frans Cleven (We Aar Bek)

VERVOLG mensie aan HUIS toe. DER KUNSTEN

IN DE EERSTE EDITIE VAN 2014

John Hawinkels 23


MOPPEN "Ik ben blij dat ik niet in China geboren ben." "Waarom niet?" "Ik spreek geen woord Chinees!" Een slang kijkt beteuterd naar zijn vader. "Papa, zijn onze beten giftig?" "Natuurlijk m'n zoon, wij zijn gifslangen." "Oei papa, wat moet ik doen? Ik heb net op mijn tong gebeten!" Wanneer Kim van school komt, rent ze naar mama en zegt: "De burgemeester is op school geweest!" "En, had hij zo'n mooie ketting om?" "Nee," zegt Kim, "hij liep los."

Een man vertelt de dokter dat hij de laatste tijd maar voor de helft hoort. "Dat zal ik even uittesten," zegt de dokter. "Ga eens in die hoek staan en zeg wat je hoort." De man gaat in de hoek staan en de dokter zegt: "Bowlingbal". De man zegt: "Bowling." Dan zegt de dokter: "Achttien." En de man zegt: "Negen." De huisarts is een verwoed jager. Na een jachtpartij vraagt zijn vrouw hem: "En, hoe ging het?" "Heel goed," klinkt het antwoord. "Ik heb twee hazen en vier nieuwe patiĂŤnten te pakken."


eenzaamheid te verminderen. Kijk voor meer informatie ook eens op www.zonnebloem.nl Behoort u tot onze doelgroep en wilt u graag huisbezoek of informatie over onze activiteiten bel dan even met onze secretaris Jeanny Jongen, telefoon 5719103 of Mail naar zonnebloembekkerveld@hotmail.com

ZONNEBLOEM AFD BEKKERVELD De Zonnebloem afdeling Bekkerveld e.o. organiseert jaarlijks zo’n 12 activiteiten voor mensen met een fysieke beperking en hulpbehoevende ouderen, die in onze wijk wonen. Wekelijks is er een welfaremiddag in de Haagdoorn en ook worden aangepaste vakanties georganiseerd. Daarnaast bezoeken onze vrijwilligers mensen thuis en helpen zo een sociaal isolement te voorkomen en gevoelens van

Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Werken bij de Zonnebloem is een mooie manier om nieuwe mensen te ontmoeten en uw tijd zinvol te besteden. Belangstelling? Ook daarvoor kunt u contact opnemen met Jeanny Jongen of een van de andere bestuursleden. Indien u dit wenst kunt u de activiteiten van onze Zonnebloemafdeling ook financieel steunen met een vrijwillige bijdrage. Uw bijdrage kunt u overmaken op onze girorekening bij de ING bank op nr.: NL34 INGB 0003 5326 06 t.n.v. NVZ AFD HEERLEN BEKKERVELD EO

25


VERHUIZEN “Maar dat betekent dat jullie gaan vertrekken?” Ja inderdaad, we gaan verhuizen. Het was een hele beslissing om na 20 jaar met veel plezier in dit huis te hebben gewoond, het huis te koop te zetten. We gaan op een of andere manier een langgekoesterde wens vervullen. Wonen in het heuvelland. De consequenties zijn echter niet allemaal positief. Al onze sociale contacten die we hebben opgebouwd bevinden zich voor een groot deel in Heerlen en sterker nog voornamelijk in onze wijk. Onze buren verwoorden de dubbelheid van onze beslissing…. “Ja leuk voor jullie, maar we gaan jullie missen”. Ja wij gaan hen ook missen. Er komt nog een aspect bij kijken, de wijkcolumn. Al enkele jaren heb ik het voorrecht om mijn eigen ervaringen en overpeinzingen aangaande het wel en wee van onze wijk, hier op deze plek te mogen neerschrijven. Met veel plezier heb ik dit gedaan. Zo hebben een twaalftal columns hun levenslicht gezien. Over sneeuwruimen, stadstuinieren, het circus, de opstelling van de carnavalsoptocht, over ontmoetingen en observaties van voorbijgangers. Dat gaat stoppen. Althans mijn bijdrage hieraan. Ik 26

hoop dat er zich een nieuwe columnist gaat aandienen die deze plek in het wijkblad gaat overnemen. Ik kan het van harte aanbevelen om eens te proberen! Wij gaan afscheid nemen van deze wijk met een beetje pijn in het hart. Het is een plek geworden waar ik bijna de helft van mijn leven heb doorgebracht. We gaan op weg naar een nieuwe plek die ons hopelijk net zo dierbaar gaat worden als deze wijk. Tot ziens! PE13


ONS ROSARIUM 2013

DEADLINE!!!

Je hebt al een tijdje niets van ons gehoord en zult wel denken, zijn die mensen van het Rosarium met vakantie? Nou ik kan je verzekeren dat dat niet zo is en we hebben ook niet stil gezeten. Maar om nu elke keer een verhaaltje in elkaar te stelen, met we hebben geknipt, gesnoeid en geschoffeld, dat is ook niet interessant zowel niet voor jullie als voor ons.

Ingezonden stukken voor de 1ste wijkbladeditie van 2014, graag inleveren vóór

Wat wel de moeite waard is om te vertellen, is dat we stevig aan de slag zijn geweest met de veldjes aan de Westzijde van het Rosarium, dat zijn de veldjes aan de zijde van de autoweg. De rozen die hier stonden deden het maar matigjes en waren hard aan vernieuwing toe. Daarom hebben we hier ook gekozen voor een rigoureuze aanpak, om het beste mogelijke resultaat te bereiken.

De redactie

Allereerst zijn we begonnen om de bestaande rozen uit te graven en af te voeren. Een enkele roos is nog liefdevol onder de arm genomen en verhuisd naar de tuin van een mede wijkbewoner. Maar of deze rozen het overleven, is maar de vraag, want een roos houdt niet zo van verplaatsen. Nadat we eerst de grond een beetje open getrokken hebben met riek en schoffel, hebben we weer zoals gebruikelijk de ”Afrikaantjes”

15 FEBRUARI 2014 Alvast dank

in gezaaid. Toen het volgens ons toch te lang duurde voordat deze hun kopjes boven de grond uitstaken, hebben we ze nog maar een tweede keer ingezaaid. Ook deze lieten lang op zich wachten, maar uiteindelijk heeft een groot deel toch nog in de bloei gestaan. We weten niet of dit nu lag aan de kwaliteit van de grond of omdat alles dit jaar een paar weken later is gaan bloeien. Nadat ons “Oranjelegioen” uiteindelijk zo’n 100 dagen heeft gestaan hebben we ze weer met de grond gelijk gemaakt en gehakseld, …… hard hè.

27


Omdat de grond hier erg uitgemergeld was en ook nog eens kurkdroog, hebben we zwaar materieel laten aanrukken. Allereerst hebben we, door toedoen van een buurtbewoner, zo’n 20 m3 compost laten aanvoeren. Daarna is men met een grote graafmachine begonnen de grond om te woelen. Toen de grond eenmaal lekker rul was, heeft men met die machine de aangeleverde compost lekker onder gewerkt. Uiteindelijk zijn we zo’n twee weken voor P-Day begonnen met het maken van de plantgaten. De eerste gaten vielen een beetje tegen omdat die gemaakt moesten worden in een veldje waar de grote graafmachine niet aan te pas is gekomen. Maar daarna, toen we aan de veldjes aan de Westzijde begonnen, konden we bijna ons geluk niet op. Op de plaatsen waar eerde de graafmachine zich op de achterste wielen omhoog duwde, draaide de grondboor zich naar beneden als of hij in een pakje boter aan het boren was. Wat waren wij blij. Doordat we gekozen hadden voor deze manier van werken, was het maken van de plantgaten een fluitje van een cent. Daarna heeft het nog een aantal keren stevig geregend, wat alleen maar goed was voor de kwaliteit van de grond. Eindelijk was het dan zover, zaterdag 2 november, P-Day. Op die dag moesten we zo’n 650 rozen planten

en gelukkig hadden we niet het weer van vorig jaar, want toen regende het pijpenstelen. Ook een geluk was, dat er meer mensen waren gekomen dan vorig jaar, om ons te helpen met deze mega klus. Daardoor hebben we rustig kunnen werken en waren we mooi op tijd klaar, net voor de lunch. Deze hadden we besteld bij Bakkerij Logister en die is Mariëtte ons komen brengen toen die net vers uit de oven kwam. En na hard werken is zo’n warme hap met een lekkere kop koffie of thee meer dan welkom. Verder hebben we tijdens het werken natuurlijk ook veel lol gehad, want het is natuurlijk niet alleen maar zwoegen in Ons Rosarium. Er wordt soms wat af geouwehoerd. De zaterdagen daarop volgend hebben we hoofdzakelijk ervoor gezorgd dat het Rosarium klaar zou zijn voor de komende winter. Je weet namelijk niet wanneer de winter komt, maar dat hij komt is een ding dat zeker is. Wat ook zeker is, is dat Stephan en Peter in de winterperiode doorgaan met het aanvoeren van mest en ……………………. dat wij staan te trappelen totdat het weer voorjaar wordt en we weer aan de slag kunnen in “ONS Rosarium”. Frans Cleven (één van die Vrijwilligers)


VOORUITBLIK 2014 Wanneer een jaar zo zoetjesaan naar het einde loopt, denken we natuurlijk ook na over wat we volgend jaar willen doen. Dat moet ook wel, want uiterlijk 1 november moeten onze werkplannen en de bijbehorende begroting bij de gemeente zijn. Ook voor de wijkraad krijgt het thema ‘Eigen Kracht’ steeds meer vorm en aandacht. U heeft o.a. in dit wijkblad al kunnen lezen over verschillende activiteiten die door een straat, een buurtje of, zoals elders in dit nummer, leerlingen georganiseerd worden. We zijn daar ongelooflijk blij mee. Want als je die activiteiten mag beschouwen als een van de graadmeters voor de vitaliteit van een buurt, dan mogen we niet klagen! En dat geldt ook voor de Eigen Kracht zoals bedoeld in de aanpassingen in het ‘sociale domein’ die er aan zitten te komen. We noemen onze burenhulp en het overleg met alle zorginstellingen in de buurt. Op die weg willen we volgend jaar graag verder gaan. Voor wat betreft de activiteiten zijn we er nog niet helemaal uit wat dat precies gaat betekenen. In elk geval dat we activiteiten die door anderen, door u als bewoner, georganiseerd worden van harte willen ondersteu nen. 28

Aarzel, als u een ideetje hebt, vooral niet contact met ons op te nemen! Wilt u iets organiseren voor uw straat (barbecue, schoonmaakdag, spelactiviteit, winterborrel, aankleding, ….): we horen het graag! Dat kan leiden tot een accentverschuiving: van de hele buurt naar straat of straten. Waarbij we wat al gebeurt niet nog eens hoeven over te doen of over te nemen. Het aanbod dat we zelf gaan verzorgen, vindt u natuurlijk te zijner tijd gewoon op aarbek.nl. Ook kunt op de website (kijk bij Downloads) ons werkplan 2014 en de begroting vinden.


DE KWEEKVIJVER Op de nieuwe rotonde op de Sint Franciscusweg bij het Bernardinuscollege werd op 14 mei 2011 een kunstwerk onthuld. Dit kunstwerk op de rotonde staat in een zeshoekige vijver. De gemeente Heerlen en directie van het Bernardinuscollege willen samenwerken in het “kweekvijverproject�. Het moet een project worden dat de leerlingen van de school stimuleert om met de stad en met kunst bezig te zijn, en dat daarnaast ook de betrokkenheid van de Heerlenaar bij kunst in de openbare ruimte vergroot. De gemeente biedt het Bernardinus College de mogelijkheid om talenten te kweken in de kweekvijver. Het plan is om regelmatig, elk half jaar, een nieuw kunstwerk in de vijver te plaatsen. Een kunstwerk dat door de leerlingen zelf wordt gemaakt in samenwerking met een Heerlense kunstenaar.

Lichaam en geest in balans dinsdag en donderdag van 20.00 - 21.00 uur 7 euro per persoon per (proef) les

Locatie: Body Desig Group Bekkerveld 1A Heerlen

Een moment voor jezelf Ontspanningsmassage Hoofdpijnmassage

Voetreflexologie massage Stoelmassage

Hotstone massage prijzen op aanvraag

29


De kunstwerken in de kweekvijver trokken veel aandacht van passanten en wijkbewoners en zijn nog steeds onderwerp van discussie. Is dit wel echte kunst? Wat is echte kunst? De wijkbewoners voelen zich extra betrokken bij het “kweekvijverproject”, en willen graag ook meedenken.

van maakten.

De eerste vier kunstwerken hebben het gewenste effect gehad: discussie over kunst. Helaas is er de laatste maanden alleen discussie over het ontbreken van kunst in de vijver. Ook is er duidelijk een probleem rond de financiering van nieuwe projecten. Daarom hebben enkele wijkbewoners, in het kader van burgerparticipatie en gesteund door onze wijkraad, het initiatief genomen om de vereniging “Vrienden van de Kweekvijver” op te richten met als doelstelling: • meedenken over de invulling van kunst in de vijver • het tegengaan van vijverleegstand • het zo mogelijk aanvullen van ontbrekende financiën via contributies en donateurs.

De voorzitter van onze wijkraad, Frans Thuis introduceerde de vereniging met een korte toespraak. Daarna was het woord aan een van de oprichters van de vereniging, gevolgd door een warme en enthousiaste reactie van de coördinator cultuur van het Bernardinuscollege , Ed Hennekens. Inmiddels hebben zich al 20 leden aangemeld en heeft het bestuur in een eerste bijeenkomst plannen gemaakt voor de toekomst. Daar berichten wij een volgende keer over.

Op 5 oktober vierde het Bernardinuscollege zijn eeuwfeest. De installatie met banieren die in de vijver stond werd ‘s morgens verrijkt met attributen, die er een tijdelijk “kunstwerk”

Zie ook de fotorapportage en het filmpje op www.aarbek.nlkerstviering. Voor een bescheiden bijdrage kunnen onze gasten daaraan deelnemen. Prijswinnaar SUDOKU

# A. Giezeman

PROFICIAT!!


IK ZOEK EEN PLEK Ik zoek een plek een nieuwe plek een plek waar ik jou vind Ik zoek een plek die zeggen kan hier ben je vrij mijn liefste kind Vrij van zorgen om wat er met je gebeurd vrij om te doen wellicht vandaag, misschien morgen zonder dat je omgeving dat zomaar afkeurt Ik zoek een plek waar je je kunt bewegen in je eigen spel Voor jou blijf ik zoeken mijn hele leven lang Laat andere mensen maar kletsen en blijf vooral luisteren naar wat ik je vertel Ik zoek een plek een nieuwe plek vol van warmte en met het juiste gevoel waar je gewoon lekker kunt liggen met je ogen dicht... weet je nu welke plek ik bedoel? (Sandarijn: geschreven voor alle kinderen, die op zoek zijn naar een veilige plek) 32


Jeugdpagina

.

Onze website www.aarbek.nl heeft een speciale kinderpagina!


OPEN PODIUM WE AAR BEK 2014 WORDT POP&ROCKSCHOOL! Ook deze keer weer in samenwerking met Muziekschool Ben jij tussen de 14 en 24, woon je in Aarveld of Bekkerveld (of in een van de aangrenzende wijken) en bespeel je een instrument of zing je? Kom dan op Zondag 6 april tussen 14.00 en 17.00 uur naar de Nieuwe Nor en doe mee aan het Open Podium onder de leiding van Maarten Driessen. Dit is jouw kans om alleen of samen op het podium te staan. Wij zorgen ervoor dat er een top band staat die jou kan begeleiden, als je dat wilt. Heb je dat niet nodig of kom je met een eigen Band, dan kan dat natuurlijk ook.

Zelfs als je heel wat anders wilt zoals dans, voordracht of een andere act. Het kan allemaal, maar laat ons wel weten wat je van ons verwacht.

Aanmelden voor 1 februari via weaarbek@aarbek.nl

Een deel van onze buurt valt sinds 30 oktober onder het Beschermd Stadsgezicht Molenberg. In onze buurt gaat het om het Bernardinuscollege en een gedeelte van de Welterlaan. Meer informatie over wat dat betekent, een overzichtskaart en een uitgebreide toelichting vindt u op onze website.

Benzenraderweg 99 6417 SK Heerlen T: 045 571 36 42 We werken zonder afspraak, dus loop gerust eens binnen


We hebben al een paar keer geschreven over thuisafgehaald.nl. Bij een ‘thuiskok’ in de buurt kunt u tegen een schappelijke vergoeding een maaltijd afhalen. Helaas is thuiskok Anne-Marie (koksnaam Celesta) uit de buurt verhuisd. Maar Eugenie in Bekkerveld is er bij in gekomen en in Douve Weien kunt u terecht bij AbuSassie. U vindt deze en andere thuiskoks op

www.thuisafgehaald.nl

Samen met Meander en de woonvorm van RADAR in de Tacitusstraat proberen we een wekelijks koffieuurtje voor de buurt te realiseren. De beoogde locatie is de woonvorm en we hopen kort na 1 januari te kunnen starten. Wanneer het zover is, zullen we dat op de website en via Twitter en Facebook bekend maken. Lijkt het u wat om daarbij te helpen als gastvrouw of gastheer? Neem dan even contact op met Frans Thuis via info@aarbek.nl of

06 - 476 003 07.

Profile for Wijkblad Aarbek

Wijkblad 2013 12  

Wijkblad 2013 12  

Advertisement