Wijkblad 201809

Page 1

WIJKBLAD BEKKERVELD AARVELD 13E JAARGANG NUMMER 52

SEPTEMBER 2018

MODERNE TIJDEN

BUURTPLAN

LEEFBAARHEID &

VEILIGHEID

BUURTSTEUN

ZORGEN

GOEIE VRAAG


BELANGRIJKE

TELEFOONNUMMERS Noodnummers Ambulance, brandweer, politie (spoed) Idem voor doven en slechthorenden Handhaving Huisartsenpost OZL (Nightcare) Dierenambulance Storing gas of elektra Storing water Blokkeren bankpassen en pincode

112 0800-8112 14-045 045-5778844 0900-0245 0800-9009 043-3090909 0800-0313

Belangrijke andere nummers A Gene Bek Buurtsteun (burenhulp) Dierenmishandeling of -verwaarlozing Gemeente Heerlen Meld Misdaad Anoniem Politie (geen spoed) RD4 Servicepunt Sociaal Buurtteam Wijkagent Wijkraad Zichtbare Schakel Zuyderland ziekenhuis

045-8516726 06-47600307 144 14-045 0800-7000 0900-8844 045-5437100 045-5604004 0900-8844 06-47600307 06-18228368 088-4597777

Overig Informatie over buurt Melding openbare ruimte Gevonden/verloren voorwerpen Dier vermist of gevonden Buurtberichten door bewoners Hulpplatforms

2

aarbek.nl heerlen.nl heerlen.nl amivedi.nl nextdoor.nl wehelpen.nl nlvoorelkaar.nl sevragramconnect.nl


VOORWOORD Soms gebeuren er dingen die maken dat de bestaande orde danig op zijn kop wordt gezet. Datgene waarvan je dacht dat dat ‘altijd’ zo zou blijven, blijkt toch veranderlijker dan je voor mogelijk hield. Op grote schaal of meer in de persoonlijke sfeer. Zeker van dat laatste zal iedereen voorbeelden kunnen geven, uit eigen ervaring of uit de directe omgeving. Nu treft het ook mij persoonlijk. Enige weken geleden heb ik te horen gekregen dat ik ernstig ziek ben. Om het beestje maar bij de naam te noemen: longkanker. En de dokter liet er geen misverstand over bestaan: herstel is uitgesloten. De orde die ik kende bestaat niet meer en ik moet me gaan voorbereiden op een orde waarvan geen mens weet of die bestaat en hoe die uitziet. Nu vind ik eigenlijk dat het wijkblad niet de plek is om u van mijn persoonlijke sores op de hoogte te stellen. In overleg met mijn collega-bestuursleden van de wijkraad heb ik besloten dat toch te doen. De gevolgen raken immers verder dan mijn privésfeer. Steeds als u het wijkblad opensloeg, was mijn foto het eerste dat u tegenkwam. Ik mocht het gezicht van de wijkraad zijn, op papier en op straat. Bij activiteiten en tijdens overleggen. Dat gaat nu –noodgedwongenveranderen. Vanzelfsprekend zijn we in de wijkraad druk bezig met de vraag hoe datgene waar we als bestuur voor willen staan

ook in de toekomst vorm moet krijgen. Maar hoezeer zaken misschien ook zullen veranderen, ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb niet alleen vertrouwen in het bestuur, maar ook in de tientallen mensen die zich actief inzetten voor de buurt. Vertrouwen in de vele professionals die in de buurt werkzaam zijn en met wie we altijd een goede samenwerking hebben gehad en hebben. Maar bovenal heb ik vertrouwen in de buurt en in ú, als bewoner. U bent gewoon een toffe buurt ! Toch nog even over mij persoonlijk. Ik heb intussen al heel veel en heel warme reacties mogen ontvangen. Dat doet me goed en ze betekenen veel voor me. En ze helpen me absoluut om dat wat mij nu overkomt te dragen. Heel veel dank daarvoor !

Frans Thuis Voorzitter wijkraad

3


INHOUD SEPTEMBER 2018

2 Belangrijke telefoonnummers 3 Voorwoord 4 Inhoud 5 Koor in de buurt 7 Buurtplan 8 Buurt BBQ 10 Tarcisius 13 zorgen 14 Hanging baskets 16 Goeie vraag 18 Moderne tijden 20 Spek met ei treffen 23 Programma IVN 24 Vijf onumenten 26 Buurtsteun 31 Gedicht Sandarijn 33 Moppen 34 Het wijkkijkertje 35 Sudoku 4


KOOR IN DE BUURT Wanneer u dit stukje leest dan hebben we beslist al twee keer gerepeteerd. En misschien hadden we er, na deze lange warme zomer, niet meteen heel veel zin in. Maar: onze dirigent Michel stuurde een vrolijk, enthousiasmerend mailtje. Tja en dan zit er niets anders op, nietwaar? Hoe dan ook: we zingen weer voluit. Nog niet altijd even mooi maar aan enthousiasme ontbreekt het zeker niet. Dus: als u al heel lang getwijfeld heeft of elke zondagavond denkt: weer niks op tv, morgen weer maandag, trek dan uw (stoute) schoenen aan en kom rond 19.00 uur naar het I.V.N gebouwtje. Koffie en thee staan klaar en we verheugen ons op elkaar en op samen zingen. Voorlopig geplande repetitiemomenten voor 2018: 16+ 30 september, 21+ 28 oktober, 11+ 25 november en 9+ 23 december. Repetities tweewekelijks van 19.30 uur tot 21.00 uur. Adres: IVN gebouw Gallusstraat 1 6417VD Heerlen. Contact: Jacqueline Mulders mail@jacqueline-Mulders.nl 06 18 36 68 54

5


Benzenraderweg 120 6417 SV Heerlen Tel: 045- 5713642 Openingstijden ! Dinsdag t/m Vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 15.30 uur Maandag GESLOTEN

tŝũ ǁĞƌŬĞŶ njŽŶĚĞƌ ĂĨƐƉƌĂĂŬ͊ ƵƐ ůŽŽƉ ŐĞƌƵƐƚ ĞĞŶƐ ďŝŶŶĞŶ͘

6


BUURTPLAN

LEEFBAARHEID &

VEILIGHEID

In het wijkblad van juni kondigden we een bijeenkomst aan over het Buurtplan Leefbaarheid en Veiligheid. In Aarveld/Bekkerveld wordt het Buurtplan Leefbaarheid & Veiligheid opgesteld door het buurtteam. Dat is een driemaandelijks overleg van de wijkraad, de afdelingen Beheer & Onderhoud en Buurtgericht Werken van de gemeente, politie, handhaving en Wonen Zuid. Twee keer per jaar bekijken we wat de acties hebben opgeleverd en stellen we het plan weer bij. Op die manier is het altijd actueel. Als het gaat om Leefbaarheid en Veiligheid vinden we belangrijk hoe bewoners daarover denken, wat ze van de voorgenomen acties vinden en of ze zelf suggesties hebben. Vandaar die bijeenkomst. Helaas. De bijeenkomst kan niet doorgaan ! Wilt u toch uw mening over (onderdelen van) het plan kenbaar maken ? Stuur dan een berichtje naar info@aarbek.nl. U vindt het geldende Buurtplan op aarbek.nl, onder ‘Documenten’.

1

7


STRAAT

BBQ


STRAAT

BBQ

Ik zou nog wat spullen brengen voor de buurtbarbecue van het Marcelluscomité. Als ik tegen twaalven arriveer in de Horatiusstraat, is Tallinja net de laatste boodschappen uit de auto aan het halen. “Alles onder controle ?“ “Ja, hoor !” De hulptroepen staan al klaar voor de opbouw: partytentjes opzetten, tafels en banken opzetten, barbecues aansluiten, slingers ophangen, etc. Het ziet al snel gezellig uit. Jesse schrijft er later dit over: In de middag werd goed geholpen met opbouwen. Iedereen hielp elkaar. Om 14.00 uur begon de bbq en al snel kwamen er meer mensen. Iedereen had veel plezier. De kinderen konden leuk met elkaar spelen. Er was van alles te eten en te drinken. Het was een geslaagde BBQ Jesse Lenaers, 11 jaar Tegen vijven kom ik weer terug. Het is nog druk en de sfeer zit er goed in. Tegen half zeven komt toch het moment om op te gaan ruimen. Iedereen kan tevreden zijn ! Het Marcelluscomité is enkele jaren geleden opgericht door enkele bewoners om de leefbaarheid in de straat te verbeteren. Vandaar ook de naam. Begin dit jaar heeft het comité besloten om alle flats langs de voetbalvelden erbij te gaan betrekken. Ben jij bewoner en wil je ook bijdragen aan een goed leefklimaat ? Neem dan eens contact op met Tallinja, 06-55212418.

9


TARCISIUS Het college van B & W is voornemens de nieuwe locatie van de Tarcisiusschool te vestigen in de voormalige HTS aan het Bekkerveld, dat zal inmiddels bij iedereen bekend zijn. Sommigen vragen zich echter af waarom dat allemaal zo lang moet duren. Er komt veel bij kijken om zo’n voornemen te realiseren: financiering, ontwerp, mogelijke bestemmingsplanwijziging, infrastructuur, politieke besluitvorming en meer. Eén van de onderwerpen die onder dat kopje ‘meer’ vallen willen we hieronder toelichten. De huidige eigenaar van de HTS, Wonen Limburg, wil in de HTS en op terrein dat vrijkomt na de sloop van de ‘nieuwbouw’ aan de Dr. Jaegersstraat 60 wooneenheden vestigen. Dat is ook de taak van woningcorporaties: zorgen dat er voldoende en passende huurwoningen op de markt komen. Wat voldoende en wat passend is, bepaalt een woningcorporatie niet zelf. In Parkstad hebben we al vele jaren te maken met krimp. Er zijn daardoor juist woningen te veel. En de woningen die er zijn, zijn vaak verouderd of niet passend bij de behoefte. Zo zijn etagewoningen zonder lift niet geschikt voor het toenemend aantal ouderen. Geschikte woningen kunnen ook op de verkeerde plek liggen. Om te zorgen dat behoefte en aanbod goed op elkaar aansluiten, hebben de gemeenten in Parkstad een Regionale Woonvisie opgesteld, de meest recente dateert van juni 2017. Op basis daarvan is precies bepaald waar woningen moeten verdwijnen en waar nieuwe mogen komen. Ook de soort woning is vastgelegd (eengezinswoning, appartement, etc.).

10


De wens van Wonen Limburg voor het realiseren van 60 wooneenheden past binnen de Regionale Woonvisie. Wanneer de oudbouw en het middenterrein van de HTS wordt gebruikt voor Tarcisius, kan Wonen Limburg aan de Dr. Jaegerstraat na sloop van het huidige gebouw 13 ‘grondgebonden’ woningen bouwen. Voor 47 wooneenheden moet dan een alternatieve locatie gevonden worden. Dat kan geen willekeurige plek zijn: immers ook die moet passen binnen de Regionale Woonvisie. We gaan er van uit dat die wel gevonden zal worden. Maar dit zijn nu eenmaal wel processen die tijd kosten.


ROUWGROEPEN Begin November beginnen weer de rouwgroepen voor de winterperiode. Deze worden georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werkt onder de naam ”Ruimte voor verdriet”. Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nl meer informatie vinden. Groep Heerlen Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf. om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen 25 nov. 9-23 dec. 6-13-27.jan. 3 feb (carnaval, geen bijeenkomst) 17 feb. 3 maart . 17 maart.(evaluatie). Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086.Eventueel naam en telefoonnummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen. Onkosten: geen. Groep Kerkrade Op maandag 5 november, net na Allerheiligen, zal om 14.00 uur de kennisbijeenkomst plaatsvinden in het gebouw van de Paters Sacramentijnen (velen zeggen nog “de witte zusters), Hoofdstraat 20. Er volgen dan 8 bijeenkomsten van 2 uur. Opgave is mogelijk via telefoonnummer 06-21928331 of via de mail vdwallmh@ziggo.nl. Vrijblijvend naar de eerste kennismakingsbijeenkomst komen is ook mogelijk. Wie meer wil lezen over rouw raad ik het boekje: Vingerafdruk van verlies, van Manu Keirse aan. Op de website www.ruimtevoorverdriet.nl, is ook veel informatie te vinden. Marie-Rose Van de Wall en Marianne Debets

12


ZORGEN Doorgaans is het rosarium een bron van vreugde voor veel mensen. Voor de schoolkinderen die er doorheen lopen van en naar school, de jeugd die er ‘hangt’, bewoners die even een bankje pakken, bewoners van Tobias die er tijdens hun wekelijkse wandelingetje uitrusten. En niet in het minst voor de vrijwilligers die snoeien, planten, wieden, mesten, bekalken, bladblazen en er zo voor zorgen dat het steeds weer netjes uitziet, elke werkdag afsluitend met een gezellige kop koffie. Natuurlijk, het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het was spannend hoe de rozen zouden reageren op de langdurige droogte en warmte. Nou, ze hebben het prima doorstaan ! Denk ook aan de buxusrups. Met flinke inspanning (rupsenplukken !) is het tot nu toe echter gelukt die goed onder controle te houden. Nu lijkt zich een ernstiger probleem voor te doen: volutella buxi. Volutella is een schimmel die zich aan de buxus hecht. Eenmaal aangetast begint de buxus te verkleuren aan de topscheuten en vandaar verder naar beneden. De blaadjes worden geel, verdorren en sterven af. Er ontstaan kale plekken. We hadden wel eens eerder wat plekken, maar dit jaar is het aantal explosief toegenomen. Loop zelf maar eens door het rosarium, het kan u niet ontgaan.

Wat nu ? Adviezen variëren van het verwijderen en verbranden van aangetaste delen tot spuiten tot geheel verwijderen van álle buxus. We zijn er nog niet uit, maar vrezen het ergste !

13


HANGING BASKETS Enniusstraat In het kader van de buurtactieregeling zijn in de Enniusstraat op verzoek van bewoners op dinsdag 5 Juni door de firma Entree Vert uit Noordwijkerhout hanging baskets geleverd en geplaatst. In plaats van zelf de baskets aan lantaarnpalen te bevestigen is er voor gekozen om dit door de leverancier te laten doen. Dit onder andere in verband met de veiligheid, er kunnen n.l. auto’s onder de bakken geparkeerd staan en mocht er dan iets mis gaan lijkt ons dit verzekeringstechnisch een strak plan. Medewerking van gemeente is binnen het gestelde kader optimaal. De eenmalige subsidie is binnen, besteed en verantwoord. Wat ging hier aan vooraf In de Enniusstraat hebben een aantal bewoners het plan opgevat om de straat aan te kleden door het plaatsen van bloembakken. Hanging baskets aan een aantal lantaarnpalen is een van de mogelijkheden. Vorig jaar september is het initiatief genomen om de bewoners van de huisnummers 1 t/m 17 te benaderen omtrent de interesse hanging baskets aan 5 lantaarnpalen te bevestigen, te weten nr. 45035 t/m 45038 + 4507. Overwegend waren het enthousiaste, positieve reacties en een enkele neutrale. Daarom is de conclusie getrokken dat er onder de bewoners voldoende steun bestond voor een dergelijk project. Daarna is via buurtactieregeling medio april de subsidie aangevraagd. Na goedkeuring is door BGW de hoogte van het subsidiebedrag toegekend. Verder heeft de wijkraad ook een aanvullend bedrag ter beschikking gesteld. Het project is bewust klein van opzet, dit om de kans van mislukken zo veel mogelijk uit te sluiten, een omvangrijker project vergt meer inzet van middelen en mensen en is daarom risicovoller met een grotere kans op mislukken. Het project heeft een aantal doelen, een daarvan is de positieve uitstraling van de straat versterken. Ook wordt het saamhorigheidsgevoel gestimuleerd, een niet te onderschatten aspect dat de leefbaarheid bevordert. Hoe nu verder Hanging baskets aan lantaarnpalen zorgen dus voor lusten, echter ook lasten. De lusten ervaren we iedere dag, gewoon omdat het er goed en gezellig uitziet. Er komen dan ook regelmatig complimenten en niet alleen van mensen uit de straat. De lasten hebben te maken met verzorging en onderhoud.

14


De planten hebben een onderhoudscyclus van om de 5 dagen water geven en bij extreme hitte om de 4 dagen. Niet iedereen is in staat om aan het wekelijkse onderhoud deel te nemen. Wel is er een eerste gezamenlijk onderhoudsroulatiesysteem opgesteld. Hierin zijn de taken van het wekelijkse onderhoud verdeeld en gelijk geregeld. Ondanks de tropische temperaturen van de afgelopen tijd staan, met dank aan degenen die toen de beurt hadden, op 10 augustus de planten nog prachtig in bloei. De baskets blijven waarschijnlijk tot ongeveer eind september hangen en gaan dan in de winteropslag en worden in het voorjaar weer opgehangen. Datum van afnemen, opslaan, opnieuw beplanten en ophangen na de winter en andere hier niet beschreven zaken worden in goed onderling overleg geregeld. Jeu Schrรถder

15


GOEIE VRAAG In het vorig wijkblad stond, in de serie monumenten, een artikel over de panden Akerstraat 110-112. Een bewoonster reageerde daarop: “Bijna zeker is, dat de passer, meethoek en hamer op de gevel van Akerstraat 110 en 112, genoemd in het laatste wijkblad, staan als symbool voor de vrijmetselarij”. Goeie vraag, zoeken we op !

Eerst de vrijmetselarij Waarschijnlijk hebben heel veel mensen wel eens gehoord over de vrijmetselarij, maar weten weinigen wat dat precies is. Geheime genootschappen, besloten bijeenkomsten, rare rituelen (wijn drinken uit een schedel), enzovoort, zo wordt vaak gedacht. Wie zit daar bij en wat willen ze nu eigenlijk ? Dat de vrijmetselaars niet heel erg de behoefte hebben naar buiten te treden, helpt ook al niet om een goed beeld te krijgen. Toch valt het met die geheimzinnigheid wel mee: ze hebben gewoon een website (vrijmetselarij.nl) , waar alles keurig wordt uitgelegd. Daar lezen we: “Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden (enkel mannen) streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen.” De plaatselijke verenigingen (loges) staan gewoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en op de website staat een lijst van alle loges in Nederland (ook in Heerlen), inclusief contactgegevens, beleidsplan en financiële stukken. Niks geheimzinnigs aan dus.

16


“VRIJMETSELAARS”

Toch valt er natuurlijk veel meer te vertellen over de vrijmetselaars, waarvan de oorsprong tegen het einde van de 16e eeuw ligt. Dat is in het wijkblad niet mogelijk, maar als u geïnteresseerd bent, kijk dan op vrijmetselarij.nl. Ook op Wikipedia wordt het onderwerp uitgebreid besproken. Dan de vraag waar het om ging: vormen de passer, meethoek en hamer op de gevel van Akerstraat 112 inderdaad het ‘logo’ van de vrijmetselaars ? Waarschijnlijk niet. Het logo van de vrijmetselaars bestaat uit een passer en een winkelhaak (meethoek). Daarbij staat de passer voor de geest en de winkelhaak voor de stof. De geest regeert over de stof en symboliseert zo het streven naar verdieping. De passer en de meethoek vinden we inderdaad op de gevel aan de Akerstraat terug. Maar de passer staat ondersteboven en de hamer hoort niet in het logo van de vrijmetselaars. Waarschijnlijk hebben we dus te maken met een ornament zonder verdere betekenis. Vlak in de buurt vinden we overigens wél het symbool van de vrijmetselaars! We moeten dan even de hoek om naar de Ruys de Beerenbroucklaan. In het glas in lood boven de voordeur van nummer 8 vinden we een duidelijke passer en meethoek. En nu we er eenmaal op het letten zijn: in één van de ramen van nummer 6 ook al!

Wie weet er nog meer ?

17


MODERNE TIJDEN

Van Grunsven en Peutz, bouwers van Heerlen

JOOS PHILIPPENS

Lezen de meest milieuvriendelijke manier van reizen, stond laatst in een column van het NRC. Het is precies wat het eerste boek van meesterverteller Joos Philippens met je doet, het neemt je mee op een tijdreis. Een reis terug in de tijd waarin vooral oudere Heerlenaren zich zullen herkennen. Voor de jongeren is het een mooie kennismaking met een rijk stuk historie van de stad. Of zoals Joos Philippens zegt: ‘Door het inzoomen op de meest dynamische periode van Heerlen vormt dit boek meteen ook een soort reclame voor de stad’. Het boek leest als een historische roman, maar is gebaseerd op echte gebeurtenissen met mensen die een flinke stempel op onze stad gedrukt hebben. Een bijzonder duo: Van Grunsven & Peutz Moderne tijden gaat in op de bijzondere relatie tussen burgemeester Van Grunsven en de architect Peutz. Wanneer Marcel Van Grunsven op 29 jarige leeftijd (!) burgemeester van Heerlen wordt, treft hij een stad in opkomst aan. De wens van de jonge burgemeester is om van het mijnstadje Heerlen een hypermoderne stad van te maken. In Frits Peutz vond hij de architect die deze wens kon verwezenlijken. Het Glaspaleis, het stadhuis, de Royalbioscoop, de schouwburg en het retraitehuis zijn de ‘big five’ van architect Peutz. Gebouwen die we allemaal kennen en waar we trots op mogen zijn. Uiteindelijk zou Van Grunsven 35 jaar burgemeester van Heerlen blijven. In die 35 jaar kreeg hij te maken met de machtige Rooms-katholieke kerk (Poels), de nazi’s en zag Van Grunsven op het einde van zijn imposante loopbaan langzaam het burgemeesterschap als zand tussen zijn vingers wegsijpelen. Een man ongrijpbaar ook, moeilijk te peilen. Zijn bijnaam was ‘de Sfinx’. Een man die groots dacht, veel wist te bereiken maar soms ook tegen zijn grenzen aanliep. Of zoals apotheker Frits Voncken in het boek opmerkt: ‘Ik heb het gevoel dat u op de sterren mikte, maar u heeft de maan bereikt.’ Religieuze Olympus: Zo zag Van Grunsven de Annakerk van Peutz in het Bekkerveld. Bij haar opening in 1953 een ultramoderne kerk. Een kerk van beton! Philippens verwijst in het boek naar het bijzondere altaar. Een altaar dat volgens zijn schepper Peutz een bijzondere persoonlijke betekenis heeft. Welke betekenis dat moet u zelf maar in het boek lezen. Een ander bijzonder effect is het ‘glas-in-beton’. Hoewel de

18


Annakerk geen deel uitmaakt van de ‘big five’ is het zeker een juweeltje. Het is dan ook jammer dat deze kerk sinds een aantal jaar gesloten is. Volgens Joos Philippens zou een nieuwe openbare rol voor deze kerk zeer wenselijk zijn. Want het is doodzonde dat we deze bijzondere kerk niet meer kunnen bewonderen. The making of: Zoals ik al eerder schreef is Joos Philippens een meesterverteller. Toch hecht de schrijver veel waarde aan (historische) nauwkeurigheid. Wie precies wil weten hoe de schrijver gewerkt heeft, kan op de website www.modernetijden.nl een gedetailleerd overzicht vinden. Daar is een historische verantwoording te vinden die regelmatig aangevuld wordt.

19


SPEK

&

EI TREFFENVOLOP PLEZIER

BIJ BSO TARCISIUS

Wij zijn sinds Maandag 20 augustus 2018

geopend op onze nieuwe locatie Je vindt onze nieuwe locatie hier: Aarweg 26 • 6417 XH Heerlen

Wil je een kijkje komen nemen of wil je een dag meedoen?

Bel dan 045 - 209 90 31 of mail naar regiolimburgzuid@kinderopvanghumanitas.nl

kinderopvanghumanitas.nl


PROGRAMMA IVN Zaterdag 6 oktober: Burlende edelherten in Limburg. Om van het burlen van de edelherten te kunnen genieten hoeft men niet naar de Veluwe of de Oostvaardersplassen. Ook in de Weerterbossen zit een kleine groep edelherten. En in de herfst is de bronst met het prachtige burlen en de strijd om de vrouwelijke herten een fantastisch schouwspel. Ook zullen we een leuk stuk door het Weerterbos wandelen. Er kunnen maximaal 20 personen mee, dus van te voren aanmelden: uiterlijk zaterdag 19 september bij: Timmers22@zonnet.nl Vertrek is om 14.30 uur (carpoolen) Woensdag 26 december: Kerstwandeling. De traditionele en gezellige wandeling op 2e kerstdag. In de omgeving van ons home lopen we door de toch wel mooie natuur, eigenlijk midden in de stedelijke omgeving. Na afloop trakteren we op een lekkere kop erwtensoep en blijven we nog even napraten over het afgelopen jaar. Ook niet wandelaars zijn welkom vanaf 15.00 uur. Vertrek 13.00 uur. Zie ook www.ivnheerlen.nl Voor informatie over de wandelingen kunt u ook contact opnemen met 06-20649872 of 06 25523077

23


V I J F

M O N U M E N T E N

BERNARDINUS KAPEL Een fuifnummer, zo mag je hem gerust noemen. Zoon van rijke ouders en dus geld zat om te feesten en mooie kleren te kopen. Overigens niet eenkennig en ook gul voor anderen. Zijn verhaal speelt al weer een tijdje geleden, want Franciscus di Bernardone werd geboren in 1182. Het waren roerige tijden (Kruistochten, ontevreden bevolking, ketterij, armoede) en met het klimmen der jaren sloop ook de ernst in het leven van Franciscus. het derde monument in deze serie te introduceren, maar wie over de Bernardinuskapel spreekt, heeft het eerder over herinneringen, verhalen en persoonlijke geschiedenis dan bouwkundige kwaliteiten. Wie hier in de buurt is opgegroeid heeft ze vaak meegemaakt of er tenminste van gehoord.

Een avondje stappen met vrienden luidde de grote omwenteling in zijn leven in: hij besloot zich dienstbaar te maken aan bedelaars en zwervers en andere behoeftigen, overigens zeer tegen de zin van zijn vader, die de vrijgevigheid van zijn zoon zelfs nog probeerde in te perken via een rechtszaak. Enfin, na zijn bekering begon hij te preken en, hoewel aanvankelijk bespot door de dorpelingen, kreeg hij ook aanhang. Bernardus van Quintavallis was de eerste die zich bij hem aansloot. Misschien een wat lange inleiding om

24

Het klooster van de Orde van de Franciscanen werd in 1912 gebouwd aan de Akerstraat, samen met de RK Hogere Burgerschool, de kloosterkapel volgde in 1931 (voltooid in 1934). Het bijzondere ontwerp had mede een praktische oorzaak: de zegen mocht dan wel van boven komen, onder de grond zat de mijn. Met het gebruik van baksteen en betonnen spanten moest de kapel bestand zijn tegen eventuele mijnschade. Het maakt de kapel misschien wat donker en somber, van de andere kant komen de monumentale glas-in-lood ramen daardoor wel beter tot hun recht. Het zal niet verwonderen dat het leven en werk van Franciscus en Bernardus hoofdmotief voor de deels


door Charles Eyck en deels door Pater Rats ontworpen ramen. De betekenis van de kapel ging echter ver voorbij het gebruik als kloosterkapel alleen. Toen in 1941 de Annaparochie werd opgericht beschikte de parochie nog niet over een eigen kerkgebouw. De bouw daarvan zou echter naar verwachting spoedig beginnen en tot dat moment diende de Bernardinuskapel als tijdelijk alternatief. Op de gastvrijheid zou heel wat langer beroep moeten worden gedaan dan gedacht, want het uitbreken van de oorlog stond de bouw van een eigen kerk in de weg. Pas in 1953 kon de parochie haar Annakerk in gebruik nemen. De kapel speelde ook een steeds grotere rol voor de school die aan het klooster verbonden was. In het begin natuurlijk vooral voor het vieren van de Eucharistie (ooit werden leerlingen geacht zich ’s ochtends om half acht te melden voor de mis !). Later vonden er ook diploma-uitreikingen plaats. De verhalen waar ik het in het begin over had, gaan echter waarschijnlijk voor het grootste deel over het gebruik door de jeugd. Het BP-koor was jarenlang lokaal wereldberoemd (en niet alleen vanwege de zangkwaliteiten), de Duikboot (soos) was een begrip en TBC bood ook de jongere jeugd jarenlang gelegenheid om op gepaste wijze uit te gaan. Misschien een kleine parallel met Franciscus en Bernardus: fuiven als je jong bent en met het klimmen der jaren komt de bezinning ? In dit verband moet beslist ook de Stichting Samen Onderweg genoemd worden, in 1985 opgericht op initiatief van Pater Max van der Schoot. Wie hem als pater niet kende, heeft misschien wel als kind met open mond of luidkeels zingend staan kijken wanneer hij als Sinterklaas door Heerlen trok, de hem kenmerkende bruine pij natuurlijk verruild door beter bij functie passend kostuum. Dit keer wat minder stenen, wat meer de verhalen. Of dit ook helemaal is wat Rijksmonumentendienst bedoelt met cultuurhistorische waarde weet ik overigens niet.

In de serie “Vijf monumenten” beschrijven we de vijf rijksmonumenten in onze buurt. In maart openden we met de voormalige kweekschool aan het Bekkerveld.

25


BUURTSTEUN “Hulp vragen vinden veel mensen moeilijk, maar wij vinden die onverwachte ontmoetingen juist leuk”

MAUD DE GRAAFF

Angelique en Carl wisten zelf eigenlijk niet dat ze ook meedoen aan Buurtsteun. Iemand helpen is voor hen heel normaal. Even een boodschap doen voor iemand die de griep heeft, chauffeuren naar de fysiotherapeut of een lekkende gootsteen repareren bij een oudere dame. Incidenteel een helpende hand toesteken is volgens hen gewoon heel leuk. Het levert verrassende ontmoetingen, gesprekken en soms zelfs vriendschap op. Daarnaast, wonen in een sociale wijk is toch ook veel leuker? Meedenken en zoeken is ook Buurtsteun Je hoeft niet altijd zelf de helpende hand te bieden, vaak is het al genoeg om mensen in verbinding te brengen. Angelique: “ik hoorde Frans Thuis vertellen over een oudere dame die graag haar balkon geschilderd wilde hebben, maar geen schildersbedrijf kon vinden die deze kleine klus wilde doen. Frans was daarom op zoek naar iemand in haar buurt die haar wilde helpen. Toevallig wist ik dat mijn bovenbuurman Carl wel handig is met schilderen, hij heeft ook onze fietsenrekken geschilderd. Dus heb ik Frans en Carl met elkaar in contact gebracht.” Carl: “na een kopje koffie was het geregeld. En eigenlijk bleek het hartstikke leuk om te helpen. Ik kende haar voorheen niet echt, maar ze had broodjes gehaald en tijdens de lunch hadden

26


we enorm leuke gesprekken. Het is ontzettend leuk om iemand zo blij te maken en de opluchting te zien. De lekkende gootsteen heb ik vervolgens ook maar gerepareerd.”

Hulp vragen mag Sindsdien helpt Carl, maar ook Angelique, vaker buurtbewoners. Bijvoorbeeld door eens een boodschap te doen of iemand met de auto naar de fysiotherapeut te brengen. “Voor veel mensen is het moeilijk om hulp te vragen bij simpele dingen zoals iemand vragen een boodschap te doen als je de griep hebt. Maar ik doe het graag en het grappige is, dat ik zelf ook sneller om hulp vraag. Zo had ik van de winter mijn enkelband gescheurd en kon ik zelf niet naar het ziekenhuis rijden. Gelukkig wilde Frans mij wel even brengen en heeft Carl mij zelfs naar de fysiotherapeut gebracht. Zo fijn! Je wilt hier ook niet altijd je familie mee lastig vallen. En dan is het fijn een buurtbewoner te kennen waar je een beroep op kunt doen. Overigens gaat het altijd om éénmalige of kortstondige hulp, en als het voor mij niet lukt, zeg ik ook gewoon nee. Dan wordt er iemand anders gevraagd.”

Waardevolle contacten die leiden tot leuke initiatieven Al die contacten leiden ook vaak tot weer nieuwe initiatieven. Angelique: “door de gesprekken die je voert, merk je dat er soms zelfde interesses zijn. Zo kwam ik in contact met buurtbewoners die ook graag zingen. Zij wilden graag een wijkkoor oprichten. De eerste drie maanden heb ik gedirigeerd en geholpen dit op te zetten, totdat er een vaste dirigent gevonden was.” Ook zijn Angelique en Carl inmiddels zo’n 2 jaar vrijwilliger in het Rosarium. Carl: “ontzettend leuk om op deze manier allemaal buurtbewoners te leren kennen, die ik anders niet ontmoet had. We hebben ontzettend veel lol met elkaar en er is een hoop humor.”

Buurtapp Nextdoor Hoewel Angelique het jammer vindt dat de buurtapp Nextdoor niet altijd gebruikt wordt waar deze voor bedoeld is, plaatst ze toch regelmatig een berichtje. “Voor simpele vragen, zoals een Dymolabel met mijn naam voor mijn nieuwe muziekstandaard, of een telefoon die Carl op straat gevonden had en ik toevallig de oproep van de eigenaar op Nextdoor had gezien, is de app ideaal. De verloren telefoon was hierdoor zo weer bij de rechtmatige eigenaar terecht. Ook mijn oproep voor oude dekens voor het dierenasiel levert nog altijd nieuwe dekens op. In plaats van dat ze worden weggegooid, zijn ze er in het asiel heel blij mee. Het is toch mooi dat je elkaar zo kunt helpen?”

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

27


Benieuwd naar de waarde van je woning?

vraag een

GRATIS

rlen

Kantoor Hee

Jouw makelaar Akerstraat 112 - Heerlen

www.damen-og.nl

WAARDEBEPALING aan!


Wat is Buurtsteun? Sinds 2009 kent Aarveld/Bekkerveld een systeem van burenhulp: vrijwilligers die bereid zijn iets te doen. In de praktijk is het zo dat de meeste vragen bij de Wijkraad terecht komen. Deze kijkt waar de hulpvraag het beste kan worden neergelegd. Bij de vrijwilligers van burenhulp of dat er iemand uit de straat benaderd kan worden. Het is immers het prettigste als iemand op een paar stappen afstand je kan helpen. Zo ziet de wijkraad dus iedereen in de buurt als potentiële hulpbron. Vanzelfsprekend bepaalt iedereen zelf of je aan de jouw gestelde hulpvraag wel of niet wilt beantwoorden. Meer weten? Neem contact op met Frans Thuis via 06 – 476 00 307 of info@aarbek.nl

Tekst door Maud de Graaff, eigenaar van Geel Marketing en inwoonster van Bekkerveld: In 2018 doe ik voor de wijkraad verslag van bijzondere verhalen over Buurtsteun in de wijk Aarveld/Bekkerveld. Om meer bekendheid en enthousiasme voor Buurtsteun te creëren. Heb jij ook bijzondere verhalen die je wilt delen of wil je ook actief bijdragen aan Buurtsteun ? Neem contact op met Frans Thuis!

29


beter

DAN De

beste!

Her- en verstelwerk aan kleding. Bedrijfskleding reparatie en onderhoud. Maatkleding voor dames, heren en kinderen. Ontwerpen en maken van: • Bruids- en communiekleding. • Gelegenheidskleding. • Lessen voor beginners en gevorderden. • Het vermaken en maken van gordijnen. • Alle andere werkzaamheden kunnen in overleg. • • • •

Verstel-atelier

voor al Uw kleding tevens stomerij depot

 

       


Als we ogen sluiten wegzakken in glinstering, zachte streling op onze huid. Zonder verlies van zicht op realiteit openen we een wereld, onlosmakelijke verwevenheid zonder woorden in hart, hoofd en ziel. Om langzaam te durven, vertrouwend op zwijgende fluistering, waar een zucht wordt geslaakt, liefde ontwaakt. In dat ene moment van stilte. Š Sandarijn Hilkhuijsen


De beste voorbereiding op de basisschool Hompeltje/Pompeltje (VVE) p/a dependance basisschool Tarcisius Celsusstraat 99, 6417 VB Heerlen 06 - 535 188 17

sam e spel n end leren

HKZgecertificeerd

Dribbel (VVE) p/a basisschool de Tovercirkel Benzenraderweg 270, 6417 SZ Heerlen 06 - 535 190 62 Kijk voor meer informatie op onze site: www.peuteropvangheerlen.nl

Al 120 jaar verstand van lekker vlees! Onze eerlijke ambachtelijke producten, u proeft het verschil!

keurslagerij

sinds 1892

Benzenraderweg 90, Heerlen tel. 045-5716471 Holzstraat 28, Kerkrade tel. 045-5452998 www.lochtman.keurslager.nl

Hoensbroek, Hommerterweg 119 T. 045 521 26 60 Amstenrade, Hoofdstraat 6 T. 046 442 15 66 Heerlen, Benzenraderweg 88-90 T. 045 571 55 07 Oirsbeek, Provincialeweg Zuid 79 T. 046 442 14 04 Brunssum, ‘t Winkelcentrum 6 T. 045 400 98 28


MOPPEN

Welke Barbie kan het best vlees klaar maken? Antwoord: Een Barbieque!

Jos en zijn vader gaan op vakantie. Jos neemt de tv mee. ‘Hebben we nog iets nodig?’, vraagt zijn vader. Zegt Jos: ’Ja: 150 kilometer verlengsnoer.’ Tijmen komt thuis met zijn rapport. Zegt zijn vader: ‘Nou nou Tijmen, wat is dit nou?! Ik vind dit billenkoek waard!’ Zegt Tijmen: ‘Vind ik ook! Kom, ik weet waar de meester woont!’ Twee slangen kruipen door het oerwoud. Ineens raakt de ene slang totaal in paniek. ‘Wat is er aan de hand?’, vraagt de andere slang. ‘Ik heb in mijn tong gebeten!’ ‘Maar dat is toch niet zo erg?’ ‘Jawel’, zegt de andere slang, ‘want ik ben bang dat ik giftig ben!’ Twee oenen zitten in een café en bestellen een cola. Achter de bar hangt een spiegel. Zegt de ene oen tegen de andere: ‘Zullen we bij die andere twee oenen gaan zitten?’ Ze staan op en lopen naar de andere kant van de bar. Zegt de andere oen: ‘Oh laat maar, ze komen al naar ons toe!’ Lotje zegt tegen haar moeder: ‘Ik vind het niet eerlijk.’ Moeder: ‘Wat vind je niet eerlijk dan?’ Lotje: ‘Jij bent

met papa getrouwd, oma is met opa getrouwd en ik moet met een vreemde trouwen!’ Het huis van een oud vrouwtje staat in brand. Een brandweerman komt haar halen en zegt: ‘Nog even de tandjes op elkaar, we zijn bijna beneden.’ Het vrouwtje antwoordt ‘Oei ,dan moeten we terug. Mijn gebit ligt nog op mijn nachtkastje!’ Een vrouw zegt tegen haar man : ik wil graag afvallen. Dan zegt de man : dat moet je meedoen aan een missverkiezing want dan val je als eerste af !” Marian zegt tegen Stefan: ‘Ik las in de krant dat ieder uur een man word overreden in Japan.’ Zegt Stefan: ‘Nou, dat is ook niet leuk voor die man!’ Martijn is volgende week jarig. Zijn vader is op zoek naar een trommel voor hem. ‘Kijk meneer’ zegt de verkoopster ‘deze rode hier kost 5 euro. Die blauwe kost 7 euro en die gele ja, dat is een speciale. Die kost 12 euro.’ ‘Hmm. En wat is er dan wel zo speciaal aan?’ vraagt martijns vader. ‘Die is gegarandeerd binnen een week stuk, meneer!’ antwoordt de verkoopster.

33


HET WIJK

KIJKERTJE Het vorig wijkkijkertje leverde wat meer oplossingen op dan de keer daarvoor, onder andere van kinderen in de buurt. Ook niet zo verwonderlijk: zou er een kind in de buurt zijn dat niet een keer een bal richting een van de doelen op het Bekkerveld heeft getrapt ? Of het doel als klimrek heeft gebruikt? Uit de inzendingen hebben we ĂŠĂŠn winnaar geloot. Ebbe Janssen mag kiezen tussen een bioscoopbon of een boekenbon. Zullen we het deze keer weer wat moeilijker maken ?

DEADLINE Ingezonden stukken voor de vierde wijkbladeditie van 2018, graag inleveren voor

9 NOVEMBER 2018 Alvast dank De redactie

WINNAAR SUDOKU juni editie *Ronald Wintjens*

Stuur uw oplossing met naam en adres naar redactie@aarbek.nl.

COLOFON Redactieadres: Wijkkrant Aarbek Benzenraderweg 103, 6417SL Heerlen redactie@aarbek.nl - T. 06 476 00 307 advertenties - redactie@aarbek.nl De redactie behoudt zich het recht voor advertenties en/of berichten te weigeren Druk: de Printgalerij Heerlen 045-570 81 05 lay-out: Bart Janssen Heerlen

34


SUDOKU

NAAM:................................. ADRES:.................................... E-MAIL:................................ TELEFOON:............................ LOS DEZE SUDOKU OP, LEVER HET JUISTE ANTWOORD IN EN WIN EEN FANTASTISCHE BOEKENBON! STUUR UW ANTWOORD OP NAAR BENZENRADERWEG 103, 6417SL HEERLEN

35Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.