Pieksä ry SHOPPING NEWS 2022

Page 1

JOKAISELLE JOULUN TUNNELMAA

Loppuvuoden 2022 aikana Pieksämäel lä on useita tapah tumia, joihin kan nattaa ehdottomasti suunnata koko per heen voimin.

Joulukauden avaus on jo tulevana viikonlop puna. Lauantaina 19.11. Spr:n Pieksämäen osaston puuromyynti on Tavaratalo KAX:n aulassa klo 10 alkaen. Puuron syönnin jäl keen kannattaa mennä rautatieasemalle, koska odotettu matkalainen saapuu. Joulupukki saa puu junalla noin klo 12 aikoihin asemalle. Jou lupukin seurassa kan nattaa kaikkien kulkea Kauppatorille, jossa klo 12.30-14.30 on musii killista ohjelmaa sekä torimyyjiä jouluisine tuotteineen. Vuoden 2022 Pieksämäkeläisen julkistaminen tapahtuu torilavalla klo 14.30.

Myös keskustan erikois liikkeet palvelevat Jou lukauden avauspäivänä jouluisin tarjouksin. Joulupukkia pääsee ta paamaan Kauppatorilla. Lapsille tarjolla ilmaista vankkuriajelua. Joulu kauden avaukseen ovat kaikki tervetulleita koko perheen voimin!

Jo kahtena vuonna to teutettu Kaunein Jou luinen näyteikkuna -ää nestys toteutetaan myös tänä vuonna. Näyteik kunoita voi kiertää ihai lemassa aina tulevasta lauantaista Jouluun saakka. Äänestysaika on la 19.11. - su 18.12.2022. Äänestyksessä mukana olevat liikkeet tunnistat ikkunoissa olevista ää nestysnumeroista.

Oman äänesi suosikille si voit käydä antamassa kaikissa mukana olevis sa liikkeissä, vaikka use ammassakin liikkeessä.

Palkintona äänestäjien kesken arvotaan suuri jouluinen tuotekori.

Ahkeria joulupukin apulaisia täynnä olevat Pieksämäen keskus tan yritykset palvelevat Jouluun saakka Pieksä mäellä asioivia asiakkai ta.

Useat Pieksämäen yri tykset ovat mukana kansainvälisessä Black Friday -ostospäivässä. Black Friday on perjan taina 25.11, mutta tar jouksia silmällä pitäen kannattaa olla ajoissa valppaana, koska useis sa paikoissa tarjoukset alkavat jo alkuviikosta. Tarjoukset myös jat kuvat useissa paikoissa koko BF -viikonlopun. Seurailethan tarkasti lehti- ja somemainon taa, niin ei mene edul liset jouluostokset sivu suun!

Tarjoukset jatkuvat kyllä Black Fridayn jälkeenkin. Joulukuu aloitetaan Shopping Torstain pidennetyil lä aukioloajoilla sekä liikkeiden tarjouksilla. Torstaina 1.12. useat yritykset palvelevat klo 19 saakka, joten aikaa on jouluostoksille il lemmallakin.

Kun Pieksämäen Jou lukausi on avattu, niin

jouluisia tapahtumia riittää pitkälle joulu kuuhun saakka.

Veturitorilla järjeste tään myös perinteiset Weturitorin markkinat sunnuntaina 27.11.klo 10-15. Perinteinen Jou lutori Pieksämäen Ve turitorilla järjestetään lauantaina 10.12. klo 10-16. Joulutorilla on ohjelmaa koko perheel le, jouluisia esityksiä sekä mainio mahdolli suus ihanille jouluos toksille. Myös Joulu pukki saapuu paikalle ilahduttamaan perheen pienimpiä.

Mikäli jouluostoksia jää tekemättä vielä näiden tapahtumien jälkeen, niin ei hätää. Mahdolli suus jouluisille ostoksil le on vielä Joulumark kinoilla maanantaina 12.12. klo 8-18 Kauppa torilla.

Pieksämäellä on siis tä näkin vuonna runsaas ti erilaisia tapahtumia, joissa on mahdollisuus tunnelmallisille jou luostoksille, tuttavien tapaamiseen ja Joulu tunnelman nostattami seen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan jouluiseen tun nelmaan!

Joulupukki saapuu junalla tänäkin vuonna

TAVARATALO

Keskuskatu on pysy nyt ennallaan vuo sien saatossa, ja niin on pysynyt paikal laan myös Tavaratalo Kax.

Tavaratalo Kax on val mistunut entisen park kipaikan kohdalle vuon na 1969 ja laajennettu nykyiseen muotoonsa vuonna 1982. Alkupe räisinä yrityksinä Ka xissa toimivat yhä vaa teliike Osmotex sekä Kesport-Kovanen.

Kesport-Kovanen

Kesport-Kovasen perhe yritys on aloittanut toi mintansa isoisä Akseli Kovasen suutariliikkees tä vuonna 1929. Vuonna 1959 nykyisten yrittä jäsisarusten isä, Kauko Kovanen, avasi Jalkine myymälän Keskuskatu 18:ssa. Jalkinemyymälä nä toimi Kaxin kohdalla 60-luvulla olevan pienen rakennuksen todella pienessä liiketilassa. Vä lillä eri vuokratiloissa toiminut Kovasen Jalki nemyymälä palasi takai sin nykyiselle paikalleen

tavaratalon valmistuttua 1969. Tuolloin Osmo Jukarainen tuli mukaan Kauko Kovasen yritys kumppaniksi ja niin Ta varatalo Kax sai alkunsa.

Nykyään Kesport-Kova nen nimellä olevaa per heyritystä 3. kerroksen tiloissa pyörittävät Mirja ja Pasi Kovanen. Kova sen perheen aktiivinen urheiluun- ja ulkoiluun keskittyvä elämäntyy li innosti laajentamaan valikoimaa kengistä ur heilun puolelle. Polku pyörät, pyörätarvikkeet sekä pyörähuolto ovat nykypäivänä isoin osa Kesport-Kovasen toi mintaa. Kesport-Kova nen on myös ainut e-Bi ke osaaja Pieksämäellä. Kovasesta löytyvät myös muut urheiluvälineet ja -jalkineet sekä urheiluja vapaa-ajan vaatteet.

Osmotex

Toinen vuosikymmen ten ajan Pieksämäellä toiminut perheyritys, vaateliike Osmotex, si jaitsee Tavaratalo Kaxin pohjakerroksessa. Osmo Jukaraisen aikoinaan

aloittama yritys toimii nyt jo suurelta osin kol mannen sukupolven voimin.

Jari Jukaraisen jäätyä hiljattain eläkkeelle Os motexin toiminnasta vastaavat nykyisin hä nen kaksi tytärtään, Piatta Perälä sekä Rosa Jukarainen, sekä useam pi työntekijä.

Vaateliike Osmotexis ta löytyvät laadukkaat ja trendikkäät vaatteet koko perheelle. Valikoi missa on tunnettuja ko timaisia sekä ulkomaisia vaatemerkkejä. Valikoi maa muokataan kysyn nän ja trendien mukaan, asiakkaiden toiveita kuunnellen.

Jukaraisen perhe toimii yrittäjinä myös länsirin teellä sijaitsevassa Sääs tötalo Äijäparkissa sekä Säästötalossa Hankasal mella, jotka ovat myös osa Osmotex Oy:tä. Säästötalon valikoimiin kuuluvat muun muassa lahja- ja taloustavarat, pesuaineet, elektroniik ka, sähkötarvikkeet, au totarvikkeet, muovituot teet, retkeilyvälineet.

Muissa Tavaratalo Kaxin tiloissa on ollut vaihtu vasti eri alojen yrityksiä vuosien saatossa. Tällä hetkellä Osmotexin ja Kesport-Kovasen lisäksi rakennuksessa on vaate kauppa Kappahl.

Kappahl

Kappahl-vaateketjun toiminta on alkanut tak kien myynnillä kellaris

sa yli 60 vuotta sitten. Yli 60 vuoden jälkeen kin ennallaan on vaate ketjun myyjien tietämys sekä huolenpito asiak kaista. Nykypäivänä Kappahlilla on lähes 400 myymälää, jotka ovat tulvillaan muotia kaiken kokoisille ja muotoisille asiakkaille. Kappahlin säilyvyys Pieksämäellä oli uhattuna muutama vuosi sitten, koska vuok rasopimusta ei saatu

jatkettua ja yhtä tilavaa liiketilaa ei ollut helppo löytää. Onneksi vuokra tilat kuitenkin järjestyi ydinkeskustan alueelta, Tavaratalo Kaxista.

Hienoa, että meillä Piek sämäellä on yhä suuri koko perheen vaateliike, joka on osa Pohjoismai den johtavia muotiket juja.

PIECES PIPO 129,99 ELIN KEILA 38 169,95 KÄÄNTÖTAKKI Keskuskatu 18 044 050 0108 MA-PE LA 10-17 10-14 LÄMPÖÄ TALVEEN 12,99 S XXL LUHTA HONKAJOKI TAKKI 50 60 179,FLEECETAKKI S XXL 49,99
KAXIN
KAUPAT
Osmotexin Piatta Perälä

KAXIN KULMILLA

Joululahjaostoksille kannattaa suunnata Tavaratalo Kaxin kul mille, Keskuskadun erikoisliikkeisiin.

Vierekkäisistä palvele vista liikkeistä löydät lelut sekä pelit lapsille, jouluiset lahjatuotteet ystäville sekä lankake rän lahjan neulontaan, kimaltavan korun tai tyylikkään kellon kump panille.

Keskuskadulla vierek käin sijaitsevissa eri koisliikkeissä; Lelupuoti Nallukka, Taito Shop sekä Optikko ja kello Seppänen, asioidessa ei tarvitse isompiakaan ostoksia raahata pitkiä matkoja. Parkkialueet kin löytyvät aivan vie restä.

Lelupuoti Nallukka

Lelupuoti Nallukan aarreaitasta löydät niin askartelutarvikkeet jou lun puuhiin, kuin myös perusvalikoima taiteili ja- ja lastentarvikkeita. Lisäksi tietenkin hurjan suuri määrä erilaisia le luja. Leluista löytyy niin jokavuotisia suosikkeja, kuin uusimmat hitti lelutkin kaikenikäisille lapsille.

Nallukasta saat hankit tua myös pala- ja lauta pelit joululomien ratoksi tai vaikka pukinkonttiin. Pala- ja lautapeleissä on laajalti valikoimaa kai kenikäisille.

Lelupuoti Nallukan yrittäjänä 16 vuotta toi minut Kirsi Pulkkinen palvelee vahvalla am mattitaidolla, niin pie nempiä kuin isompiakin

asiakkaita, löytämään aarreaitastaan juuri oi kean aarteen kullekin.

Taito Shop

Taito Itä-Suomeen kuu luvasta Pieksämäen Tai to Shopista löydät lahjat niin vanhemmille, tut taville kuin ystävillekin. Kotimaisten tuotteiden valikoimaan kuuluu muun muassa kodin tekstiileitä, keittiötar vikkeita, saunatuotteita, koruja, sisutustuotteita, elintarvikkeita.

Kaikkien kauniiden tuotteiden tuotevali koima koostuu Taito Itä-Suomen omasta tuo tannosta, paikallisten te kijöiden tuotteista sekä pienyrittäjien tuotteista. Taito Shop on myös kä sityöihmisen unelma kauppa.

Tyylikkään myymälän valikoimissa käsityöma teriaaleja, -tarvikkeita sekä -ohjeita löytyy jos jonkinlaiseen käsityö harrastukseen. Lankoja, makramee-materiaaleja, kuteita, tarvikepaketteja.

Mikäli on intoa käsitöi hin, mutta taidot eivät riitä, niin Taito Shop tar joaa Taito- käsityökou lua, käsityökursseja sekä ohjeistusta esimerkiksi valmiiden tarvikepaket tien kanssa käsitöiden aloittamiseen. Kursseis ta saat lisää tietoa netti sivuilta sekä myymäläs tä.

Optikko ja Kello Seppänen

Optikko ja Kello Seppä nen on toiminut Pieksä mäellä kunnioitettavat

80 vuotta. Yritys aloitti toimintansa 1942, kun nykyisin yrittäjänä toi mivan Kari Seppäsen isoisä Onni Seppänen perusti yrityksen. Yrit täjät valitsevat jokaisen silmälasikehyksin itse hyllyynsä, juuri asiakas ta varten.

Ylpeästi yksityisenä toi miva optisen alan yritys Optikko ja Kello Sep pänen tarjoaa optisten tuotteiden ja palvelui den lisäksi myös laajan valikoiman kelloja ja koruja. Kelloja ja koruja valikoimista löytyy niin kotimaisilta valmistajilta kuin muotitalojen brän deiltäkin. Jo kolman nessa polvessa toimiva yritys panostaa laajaan tuotevalikoimaan sekä erinomaiseen paikalli seen palveluun.

Laajasta ja laadukkaasta tuotevalikoimasta löytyy asiantuntevalla opastuk sella varmastikin lah ja vaikka puolison tai kummilapsen joulupa kettiin.

Ysihotelli

Mikäli Pieksämäelle tu lee kauempaakin joulu lahjaostoksille tai suku laisia tapaamaan, niin kannattaa muistaa aivan uusi majoitusmahdolli suus, Ysihotelli.

Ysihotelli avattiin ke väällä 2022 aivan ydin keskustaan, Tavaratalo Kaxin viereen. Hotellista löytyy kolmenlaisia huo neita, 1 hlö, 2 hlö sekä superior -huoneita. Kaikki huoneet ovat täy sin uniikkeja. Ysihotelli

palvelee asiakkaitaan automaattihotellina, joten joululomalaisen kin on näppärää varata edullinen majoitus il man tarkkoja sisäänkir jautumisaikoja.

Hotellin lähettyvillä on runsaasti parkkialueita ja ostosmahdollisuudet, ravintolat sekä tapahtu mat ovat kävelymatkan päässä. Ysihotelli kuu luu yrittäjä Aki Kontron omistamaan Ysi-ket juun. Ketjuun kuuluvat Ysikaluste, Ysimajat, Ysivuokraus sekä Ysi rauta. Ysirauta Rautanet myymälästä Länsirin teeltä saat kaiken tarvit tavan rakentamiseen ja remontointiin. Ammat titaitoiset ja palvelevat työntekijät auttavat kai kissa rakentamisen ja remontoinnin kysymyk sissä sekä tuotevalikoin nissa.

Urheilu-Tenhunen

Aivan Tavaratalo Kaxin lähettyvillä ydinkes kustassa toimii Urhei lu Tenhunen. Nykyisin polkupyörien myyntiin ja huoltoon keskittyvä yritys on toiminut Piek sämäellä kunnioitettavat yli 35 vuotta.

Nykyisin talviaikaan Tenhunen on avoinna ai noastaan maanantaisin tai sopimuksen mukaan. Yrityksessä asioiminen on helppoa ja vaivaton ta, koska takapihalla on suuri parkkialue, josta pyörien kuljettaminen takaoven kautta on näp pärää. Tenhuselta löytyy laaja valikoima myös polkupyörien varaosia sekä pyöräilytarvikkeita.

UUT TA Villasukka ohjelehti 13,90 VILLASUKKIA OLLI-villasukkalangasta Keskuskatu 16 Pieksämäki Ma-pe 10-17 la 10-14 Puh. 0440 162 244 OLLIvillasukkalanka 4,20 /100g 20 väriä Lehdessä 23 erilaista ohjetta Nallukan kattavaa pelivalikoimaa
Taito Shop on käsityöihmisen mekka

KAUNEUSHOITOLAT KESKUSKADULLA

Pieksämäellä toimii useita yrityksiä, jossa saat hemmottelua ja hoitoja, aivan päästä varpaisiin.

Keskuskadulla toimiva Jalkaterapia Satu tar joaa apua ja neuvoja kaikenlaisiin jalkoihin sekä varpaiden kynsiin liittyviin pulmiin. Jalka terapiasta saa apua esi merkiksi kynsisieneen, kynnenoikaisuun kuin myös kuiviin, halkeile viin jalkapohjiin.

Olipa ongelmana jalko jen osalta mikä tahansa, kannaattaa käydä Jalka terapia Satulla arvioi massa tilanne ja hake massa neuvoja hoitoon.

Ammattilaisen tekemä hoito takaa, että hoi to tehdään turvallisesti sekä oikein, jolloin myös tulokset ovat parem pia. Jalkaterapia Satun yrittäjä Satu Säämänen toteuttaa jalkahoidot yksilöllisesti vuosien ko kemuksella ja ammatti taidolla.

Kauneuspiste Outi ja Riina

Kauneuspiste Outi ja Riina on tarjonnut iha naa hemmottelua asiak kailleen jo yli 10 vuotta Pieksämäellä.

Iloisilla yrittäjillä on yhteensä yli 30 vuoden kokemus kauneusalalta. Kauneuspisteestä saat kasvo-käsi-jalkahoito ja, zoner-kasvohoitoja, timanttihiontaa, kesto

värjäyksiä sekä karvan poistoja. Laadukkaasta tuotevalikoimasta voit hankkia juuri sinulle so pivat tuotteet kasvojen ja vartalon hoitoon sekä hemmotteluun.

Hoitola Hellimö

Jalkahoito- ja kauneus palvelut Hoitola Helli mössä yrittäjänä työs kentelee Miia Suhonen. Kosmetologin sekä jal kojenhoitajan tutkinnot suorittanut Suhonen on toiminut yrittäjänä vuo desta 2019. Kokemusta kauneusalalta on nuo rella yrittäjällä jo karttu nut lähes 15 vuotta.

Hoitola Hellimön pal veluihin kuuluvat jal kahoidot, kasvohoidot, sokeroinnit, valoim pulssihoidot ripsien ja kulmien laitot sekä mo nenlaiset hieronnat ja

hemmottelut. Liikkeen tuotevalikoimasta löyty vät laadukkaat tuotteet ihon hoitoon sekä kau nistautumiseen.

Hius- ja kauneuskulma Lumous

Hius- ja kauneuskulma Lumous on toiminut Pieksämäen Yläristillä, aivan Keskuskadun var rella, jo yli kymmenen vuotta. Yrittäjä Tytti Ma linen perusti yrityksensä entisen työnantajansa, kampaamoalan yrittä jän, jäätyä eläkkeelle.

Rautaisen kokemuksen omaava nuori yrittäjä laajensi palveluvalikoi maa rohkeasti. Lumo uksesta saa parturi- ja kampaamopalveluiden lisäksi myös erilaiset kauneudenhoitopalve lut. Laadukkaasta tuo tevalikoimasta voi valita

kotiin juuri itselleen so pivat hiustuotteet. Kauneushoitoloihin ai koja varatessa kannattaa olla ajoissa liikenteessä, koska jonotusajat voivat olla pitkiäkin.

Aikojen varaukset Jal katerapia Sadulle sekä Hoitola Hellimöön on nistuvat vaikka netti ajanvarauksella, jolloin näet vapaat ajat hetim miten, mutta kaikkiin kauneusalan yrityksiin saat ajan varattua myös puhelimitse tai käymällä paikan päällä.

Kaikissa edellä maini tuissa yrityksissä myyn nissä myös lahjakortteja sekä niissä voit lunastaa myös Pieksä ry:n lahja kortit. Kauneushoito loiden lahjakortit kan nattaa laittaa muistiin hyvän olon joululahja hankintoja tehdessä!

KOTI KUNTOON

Pieksämäellä on niin laaja valikoima eri koisliikkeitä, että useiden lähikaupun kien asukkaatkin asioivat Pieksämäellä ostoksilla sekä kehu vat monipuolista yri tystarjontaa sekä tuo tevalikoimia.

Vuosien, tai jopa vuosi kymmenten, ajan piek sämäkeläisiä on palvellut ydinkeskustan alueella useiden eri alojen eri koisliikkeet.

Lukko-Savo

Vuodesta 1998 asti palvellut Lukko-Savo tarjoaa ajanmukaiset turvatuotteet sekä am mattitaitoisen asennuk sen ja palvelun niin yri tyksille, kuluttajille kuin isommillekin organisaa tioille.

Sisustus-Piste

Kun juuri sinun kotisi turvallisuus on kunnos sa, niin voikin siirtyä remontointiin- ja sisus tusratkaisuihin, joihin tarvikkeet ja neuvot saa Sisustus-Pisteestä.

Tarpeesi mukaiset ma teriaalit ja tarvikkeet, kuten laatat, laminaatit, parketit, tapetit, käy tävämatot, maalit saat tilattua ja ostettua ny kyaikaisesta tuotevali koimasta. Kodin ilmeen uudistamisessa neuvon taa ja ohjeistusta antaa ammattitaitoinen henki lökunta.

Seinien ja lattioiden valmistuttua on aika si sustaa sinun toiveidesi mukaan! Kodintekstiilit, kuten verhot, peitot, tyy nyt, saat näppärästi han kittua Tohman Tikistä.

Mikäli haluat oman kä denjälkesi näkyviin, niin ompelukoneet ja sau muritkin saat ostettua saman katon alta. Va rastosta saat tarpeidesi mukaisen koneen heti matkaan.

Jos kuitenkaan ompelu taito ei ole itselläsi vah vin ala, niin Tohman Tikin ompelupalvelu pe lastaa tilanteen. Suures ta valikoimasta erilaisia kangasmateriaaleja sekä kuoseja löytyy varmasti jokaiselle mieleisiä vaih toehtoja.

Kirpputori Feria

Valitsemiisi verhoihin ja peittoihin sopivia koris te-esineitä ei välttämät tä kotoa valmiina löydy. Onneksi Pieksämäellä on yli 100 kirppispaik kaa sisältävä Kirpputori Feria, josta voit rauhas sa ajan mittaan keräillä tyylisi mukaisia ja kotiisi sopivia koriste-esineitä ja astioita.

Jatkuvasti vaihtuvista tuotteista löytyy varmas ti mieleisiä; suomalaista lasia, Arabiaa, taidetta, muumimukeja, poslii niesineitä sekä antiik kia. Saattaa löytyä juuri

sinulle mieleisiä huone kalujakin, joita ei ehkä enää uutena mistään saa. Ja kierrätyshän on aina huippujuttu!

Lapin Kukkaja Hautauspalvelu

Koti alkaisi olla viimeis tä silausta vaille. Sitten enää kipaisu Keskuska dulle Lapin kukka- ja hautauspalveluun, jos ta löydät erikokoiset ruukku- ja viherkasvit hyllyjen päälle ja voit tilata toiveidesi mukai sen leikkokukkakimpun keittiön pöytää piristä mään.

Linnan Café

Kun koko pitkä urakka, onneksi lyhyillä välimat koilla, on toteutettu ja kotisi on uudistettu, olet ehdottomasti ansainnut palkinnon. Mikä olisi kaan parempi, kuin kun non kahvit ja herkulli nen leivonnainen.

Suuntaa siis herkuttele maan Linnan Café -kah vilaan. Makeat ja suo laiset leivonnaiset ovat toinen suussa sulavam pia. Samalla voit tilata edulliset leivonnaiset uudistetun kotisi illanis tujaisiin. Kahvitellessa voit hymyillen miettiä, että kaikki tämä onnistui Pieksämäellä.

Tohman Tikki Tohman Tikin valikoimaa Linnan Cafén tunnelmaa Kirpputori Ferian kahvio Sisustus-Piste

VALINNAN VARAA VAATEOSTOKSIIN!

Pieneksi kaupungiksi Pieksämäellä on ai van loistava tarjonta vaateliikkeitä.

Aritea myymälä

Aritean myymälä Kale valankadun ja Keskus kadun kulmassa, entisis sä apteekin tiloissa, on täynnä toinen toistaan ihanampia naisten vaat teita. Nyt syys- ja tal vimalliston tultua liik keeseen on tuotteiden värimaailma muuttunut täysin erisävyiseksi, Ari tean yrittäjä Tea Sipinen kertoo.

Kesällä kukkakuosit ja värit kilpailevat keske nään, mutta syksyllä mennään heti murret tuihin ja tummempiin sävyihin. Sipisen työ on osaltaan jatkuvaa ajan ja muodin hermolla ole mista, koska joka seson ki tulee uusi niin sanottu hittiväri. Tänä vuonna se on vihreä. Vihreän lisäk si myös ruskean eri sä vyt ovat olleet kysyttyjä. Vihreän eri sävyt jatka vat talvikauden jälkeen voimakkaasti valikoi missa, myös ensi kesä näkin, Sipinen vinkkaa.

Musta on aiemmin miel letty muun muassa tal vitakin väriksi, mutta vaatekaupan yrittäjän silmin näyttäisi siltä, että tuttu ja turvallinen musta on jäänyt hieman muiden värien varjoon.

Edelleen talvitakeissa kevyttoppa- ja toppa takit pitävät myynnissä pintansa. Ulkovaate tuksessa suosioon ovat nousseet lisäksi tikkilii vit, joita on kiva käyttää lisälämmikkeenä paksu jen neuleiden tai kevyt toppatakin kanssa.

Yrittäjä Tea Sipinen ja Aritean työntekijänä toimiva Milla Sipinen silminnähden nautti vat työstään vaatteiden parissa. Molemmille on selvää, mikä työssä on parasta: asiakkaat. Va kioasiakkaiden asioimi nen ostoksilla tuo aina hyvän mielen. Asioita tehdään oikein, kun asi akas saapuu aina uudel leen, Tea Sipinen kertoo.

Kotikaupungissa yrittä jänä toimiessa tottakai myös Pieksämäkeä ko

konaisuutena ajatellaan. On aina mahtavaa, kun kaupungin ulkopuolelta tulevat asiakkaat poik keavat ostoksilla. Ul kopaikkakuntailaisten lähes päivittäiset kehut Pieksämäen kivijalka kauppojen runsaudesta ja valikoimista tuo hy myn huulille Aritean työntekijöille.

Ariteassa Sipisille on vuosien varrella muo dostunut myös ystävyys suhteita asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Mahtavaa on tehdä työtä, josta nauttii: ihania ihmisiä, kauniita tuotteita, paljon positii vista sekä suuriakin tun teita.

Muotipukimo Frilla

Torin laidalla sijaitseva Muotipukimo Frilla on toiminut vuodesta 2019. Yrittäjät Anne-Maria Paloniemi ja Satu Ahti ainen pyörittävät yritys tään omien päivätöiden sä ohessa.

Yrittäjäkaksikolle on tul lut selväksi, että syksyn ja talven vaatteista iki suosikki on neule takki na tai puserona. Vuosien aikana myös yhä enem män myydään neule mekkoja.

Suomalaisten asiakkai den keskuudessa luot tovärinä on edelleen musta, Ahtiainen ker too. Tänä talvena muista väreistä esiin on nous sut kullankeltainen sekä maanläheiset murretut värit: punainen, oranssi, sininen ja ruskea. Kuo sien kirjo vaatealalla on valtava. Tänä talvena eläinkuvioiset, pienet kukat sekä Paisley-ku vioiset ovat suosikkeja.

Vaatekaupan yrittäjä nä elämä on melkoisen hektistä. Kaudet vaihtuu vinhaan ja tarjontaa on vaikka ja kuinka, Ahti ainen ja Paloniemi nau rahtaa. Frillan yrittäjät myöntävät, että koko ajan ajatuksissa pyörii yritystoiminnan haas teet, kuten mitä kannat taa ostaa sisään ja mikä juuri Pieksämäen asu kaskunnalle menee kau paksi.

Ihana on yrittäjävuosien aikana ollut huomata,

kuinka paljon myös ul kopaikkakunnilta käy asiakkaita Pieksämäen kivijalkaliikkeissä. Pa rasta Ahtiaisen ja Palo niemen mielestä yrittä jyydessä ovat asiakkaat, jotka palaavat asioimaan kerta toisensa jälkeen. Vakioasiakkaat antavat runsaasti uskoa onnistu misesta melko tuoreelle yrittäjäkaksikolle.

Kangas- ja sisustusliike Blue Velvet

Kangas- ja sisustuslii ke Blue Velvet Keskus kadulla on muuttunut ja kehittynyt vuosien saatossa runsaasti. Yri tyksellä on ollut aikaa muuttua, koska Blue Velvet on toiminut sa malla paikalla jo 20 vuotta. Kivijalkaliikkei den haasteiden edessä yrittäjä Satu Pylkkönen on vuosien kuluessa kankaiden ja ompelu tarviketuotteiden lisäksi laajentanut valikoimaa moneen suuntaan.

Valikoimiin kuuluvat tätä nykyä verho-, sisus tus- ja pukukankaat, yk silölliset naistenvaatteet, sisustustuotteet sekä laa ja valikoima Marimekon tuotteita. Blue Velvetistä asiakas saa ompelupal velun lisäksi myös apua suunnitteluun sekä esi merkiksi verhojen asen nukseen.

Pylkkönen on vuo sien aikana laajentanut myynnin myös verkko kauppaan, josta onkin tullut vakiintunut osa yrityksen toimintaa. Monipuolisuus ja hyvä

palvelu ovat tekijät, joilla erikoisliike pärjää tänä päivänä Pieksämäellä, Pylkkönen toteaa pitkän linjan yrittäjän koke muksella.

Asiakkaita Blue Velve tissä käy jatkuvasti ul kopaikkakunniltakin. Pylkkönen on huoman nut, että etenkin Varka udesta, ja muista lähi alueen kunnista, tullaan Pieksämäelle kangasta sekä Marimekkoa os tamaan. Verkkokaupan kautta tuotteita myy dään ihan kaikkialle Suomeen.

Pylkkönen on huoman nut, että ajoittain hänellä myynnissä oleva tuote on lähes kaikista muista verkkokaupoista loppu nut, ja silloin tilauksia alkaa tulla. Tällä taval la kävi joku talvi sitten, kun Vallilan kankaista tehtävät valotaulut olivat oikea hitti. Valotauluun sopivat kankaat menivät kuin kuumille kiville.

Kaupunkilaisille vuo sien aikana tutuksi tullut yrittäjä nauttii työssään monipuolisuudesta, vaihtelevuudesta ja asik kaiden parissa toimimi sesta. Vaihtelua Pylkkö sen työstä kyllä löytyy, kun työpäivinä tehdään kangaskauppaa, myy dään vaatteita ja ommel laan asiakastilauksia.

Mahtavaa on saada posi tiivista palautetta yrityk sen monipuolisuudesta, hyvästä valikoimasta sekä laadukkaasta palve lusta, Pylkkönen iloitsee.

Häyrisentie 6 lh 5, 76100 Pieksämäki 040 166 8442 muotipukimofrilla JOULUKAUDEN AVAJAISIA VIETETÄÄN 19.11.22 KLO 9-18 • Cellbesin tunikat 25€ • Arvontaa • Glögitarjoilu Tervetuloa ostoksille! LAHJAKORTTI Sovi muotikutsut tammikuulle puodille: SAAT KALLEIMMAN OSTAMASI TUOTTEEN PUOLEEN HINTAAN! Meiltä lahjakortit valitsemallesi summalle. Joulun odotetuin lahja!
Muotipukimo Frillan yrittäjät Anne-Maria Paloniemi ja Satu Ahtiainen.
valot 90 90 15 1590 90 Alk. 0 17 95 95 LAADUKKAAT LINSSIT, PAIKALLINEN HIONTATYÖ Keskuskatu 16 • www.optikko-kello.fi ja Facebook • Ma-pe 10-17 6 kk kulutonta ja korotonta maksuaikaa OPTIKKO JA KELLO SEPPÄNEN Est. 1942 Yksitehot alk. Monitehot alk. Tarjous on voimassa ostaessasi kehykset. Varaa aika näöntutkimukseen! Laadukkaat tai 31,50 € / kk 189€ 59€ Erinomaiset tai 49,67 € / kk 298€ Yksilölliset tai 66,33 € / kk 398€ Räätälöidyt tai 83,17 € / kk 499€ Hinnat sis. kaksi linssiä sekä kova- ja heijastuksen poistopinnan Norm. 398 € Norm. 499 € Norm. 589 € Norm. 789 €

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.