Artilleri-Tidskrift nr 4 2019

Page 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nr 4 2019


GROUND BASED AIR DEFENCE

Air superiority from the ground

In critical situations where every second counts and uncertainty can become a matter of life or death, time is the most valuable asset.

This is where Saab comes in. With our capable, leading-edge sensor, command & control and missile solutions you protect your forces, secure their freedom of manoeuvre and support supremacy that is built on actual real-time control. By placing time in your corner, you make sure your forces have the power to act when they need it most. Learn more at saab.com


Artilleri & Luftvärn Tidskrift för artilleri och luftvärn Redaktör och ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09 Mobil: 0703-999 708 E-post: stefanbratt@tele2.se Biträdande redaktör: Joakim Lewin Mobil: 070-633 59 18 E-post: joakim.lewin@fmv.se

Nr 4 | 2019 | årgång 148

Innehåll 2019 - året då det vände_______________________________________________ 4 Gemensamt truppslag i framtiden? _______________________________________ 6 Artillerimuseum firar jubileum__________________________________________ 12 Sven Antonsson

Pernilla Höök Grafisk form Mobil: 0768-41 57 22 E-post: pernilla@whdesign.se

Artillerist chef för militära OS-laget______________________________________ 14 Första skottet avfyrat ________________________________________________ 18 Inte långt ifrån ”mission impossible”_____________________________________ 22 Klubbmöte - Framtida hot för luftvärnet__________________________________ 24

Redaktionsadress: Postadresseras till redaktören enligt ovan, i ekonomi- och prenumerationsärenden till Artilleri & Luftvärn c/o Artilleri & Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad Tel: 08-788 78 68

Värnpliktsutbildning inledd____________________________________________ 26 Vem blir nästa mottagare av John Lindnérs fond___________________________ 30 Tredje provskjutning av långdistansartilleri_______________________________ 30 Årsmöte___________________________________________________________ 32

Artilleri- och Luftvärnsklubbens medlemmar erhåller tidskriften utan kostnad. Redaktionen tar inget ansvar för insänt men ej beställt och överenskommet material. ISSN 004 – 3788

Artilleri & Luftvärn

Omslagsbild: Jaaa, där satt den! Cecilia Sjöholm från Södertörnsgruppen blev en av medaljörerna när den militära motsvarigheten till OS genomfördes i Kina tidigare i höst. Cecilia lade beslag på en individuell bronspeng i grenen Marin femkamp. Nästa år blir det också VM på hemmaplan då Lv 6 arrangerar VM i Militär femkamp. Formgivning: Pernilla Höök, Westberg & Höök Design, www.whdesign.se Tryck: Exakta Group AB. Text och bild där inget annat anges är producerade av redaktionen.

3


Ordförande har ordet - överste Anders Svensson

2019 - året då det vände Rubriken kan ses som en retorisk fråga men jag ser den som ett faktiskt konstaterande. Nu byggs en ny Försvarsmakt och en ny armé. Den 14 maj avslutades Försvarsberedningens arbete i form av rapporten ”Värnkraft”. Rapporten redovisar en gemensam politisk bild av ett omvärldsläge som inte sågs positivt nu och inte mer gynnsamt framgent. I och med detta gemensamma upplevda omvärldsläge pekade beredningen på fortsatt uppbyggande av den militära förmågan. Man kan säga att vi i modern tid aldrig sett en sådan vilja till ökning av den militära och civila förmågan att möta en orolig och oförutsägbar framtid. Närmast jämförbart är 1936 års försvarsbeslut.

Differens Den 15 november lämnade Försvarsmakten och FMV över sin analys av beredningens förslag i form av ett ”Militärt råd inför slutförandet av arbetet med kommande försvarsbeslut”. Ett dokument som påvisar en differens vad avser möjligheten att ekonomiskt genomföra beredningens rapport av främst två orsaker. För det första; värdesäkring samt för det andra hur övergången mellan nuvarande och kommande försvarsbeslut hanteras. Det som däremot tydligt framgår är en militär förmågeuppbyggnad som berör alla försvarsgrenar och stridskrafter. En uppbyggnad som operativt är i balans och pekar ut en långsiktighet mot 2030. För funktionerna artilleri och luftvärn innebär detta att våra funktioner stärks i och med att armén får i uppdrag att påbörja uppbyggandet av ytterligare en mekaniserad brigad, MekB7.

4

Mer artilleri och luftvärn till brigaderna Det innebär utökat brigadartilleri samt brigadluftvärn. I samma råd ges också armén i uppgift att påbörja utvecklingen av divisionsledningsförmågan för att efter 2025 fortsätta denna uppbyggnad. Det som dock inte får plats i ekonomin är den viktiga och för oss den självklara förstärkningsförmågan som behövs för samordning av markstridskrafter i en kraftsamlingsriktning. Förstärkningsartilleri och divisionsluftvärn, som tillsammans med övriga funktioner såsom ingenjör- och logistikförmåga vilka är självklara delar när man bygger divisionsnivån. Samtidigt föreslås i rådet att fortsatt uppbyggnad av stridsgrupp Gotland skjuts in mot nästkommande försvarsbeslut. Politikerna har nu mottagit det militära rådet. I och med detta startar en febril debatt och diskussion om hur och i vilken grad man politiskt är beredd att uppfylla försvarsberedningens rapport ”Värnkraft”. I denna debatt måste vi med våra expertkunskaper vara delaktiga. Det är vi som kan våra funktioner och därmed har ansvaret att göra allt för att slutprodukten, Försvarsbeslut 2020, blir så bra som möjligt utifrån den tydliga viljan att bygga ökad militär förmåga.

Artilleri & Luftvärn


Viktigt med klubbmöten När detta skrivs har ett av föreningens viktiga klubbmöten genomförts. Det var Stockholmsavdelningen som genomförde klubbmöte inom rubriken ”Hotet från Luften 2.0”. Major Peter Sehlin från Lv 6 höll ett mycket givande föredrag om lufthotet nu och i framtiden som efterföljdes av frågestund och lättare förtäring. Det kan inte nog poängteras hur viktiga våra klubbmöten är. Det är då vi har möjlighet att utifrån ett givet ämne öppna upp för diskussioner men inte minst kunskapsbyggande. Stockholmsmötet är ett tydligt exempel på detta. Nu närmar sig julen och tid för återhämtning och riktig familjegemenskap. Under det nya året, 2020, väntar ett nytt försvarsbeslut och inte minst Försvarsmaktsövning 20 (Aurora). 2020 kommer bli ett mycket intressant och intensivt år och där vi alla behövs för arbetet mot Försvarsmakten 2025 och den nya Armén där målbilden 3+2+1 bekräftas både i det militära rådet och i beredningens rapport. Å vår styrelses och tidskriftens redaktions vägnar önskar jag er alla en riktigt god jul och gott nytt år!

Artilleri & Luftvärn

5


Epudi tem fuga.Aqui restio ommol enim reptia quunt laborro in eaquia cusam volore

Glada miner efter testskjutning av robot 90-systemet. Skytten, förvaltaren Malin Palmér berättar om skottögonblicket för arméchefen. Foto: Carl Sjöstrand, Lv6.

Artilleriet och luftvärnet – ett gemensamt truppslag i framtiden? Utgör artilleriet och luftvärnet om något decennium ett gemensamt truppslag? Ett jakande svar på frågan är långt ifrån orealistiskt, anser den 57-årige bohuslänningen som sedan drygt tre år tillbaka är vårt lands arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson. – Frågan är vad som om fem-tio år kommer att vara ett mål för artilleriet och ett mål från luftvärnet? Ska enbart luftvärnet bekämpa drönare? Ska artilleriet hantera markrobotar? Gränslandet om hur mål kommer att uppträda och hur de ska bekämpas kommer att vara hårfin i många avseenden. 6

Därför tror jag att vi måste se på bekämpningssystem som en större helhet och då också agera med denna uppfattning, säger general Engelbrektson och hänvisar bland annat till det amerikanska ”Joint Fires”-konceptet med ett allt mer integrerat artilleri och luftvärn. Artilleri & Luftvärn


– Vi ska inte gå bort oss i tanken utan säkerställa att vi kan verka mot alla dessa hot. Vi pratar luftförsvar och samordning av detta i luften. – Tror du att artilleriet och luftvärnet kommer att bli ett gemensamt truppslag om några år? – Det kan jag inte svara vare sig bu eller bä på, men en sak är klar – båda förmågorna måste samarbeta i högre utsträckning än vad som är fallet inom ramen för dagens Försvarsmakt, och detta gäller även Flygvapnet och Marinens enheter. Alla system måste hänga ihop i de system som vi bygger för framtiden, konstaterar general Engelbrektson. En general som nu, återigen, förfogar över sin egen armé då arméstaben sedan första januari i år utgör en egen organisationsenhet (OrgE) inom Försvarsmakten med huvuddelen av staben förlagd till Enköping. Något av ett steg tillbaka i historien då Arméns taktiska stab (ATS) för drygt 20 år sedan var lokaliserad i Enköping.

inte att kunna infrias, konstaterar arméchef Engelbrektson. – Tyvärr har vi inte mäktat med att rekrytera tillräckligt mycket personal för att helt bemanna upp tredje brigaden. Vi är inte långt ifrån målet men når inte ända fram, konstaterar generalen. De brigader som arméchefen och hans underställda nu inlett planeringen för kommer att utgå från Revinge, Skövde och Boden. De två stridsgrupperna kommer att stå på Gotland och i Stockholmsområdet.

3-2-1 – en egen devis Att prata framtidens svenska armé med en arméchef som har huvudet fullt av intressanta förslag om hur arméns förband ska öka från dagens två till tre brigader enligt mantrat 3-2-1 är stundtals en intellektuell utmaning för redaktören. Åsikter, tankar och visionära idéer formligen forsar ur generalens mun och det är inte helt enkelt att skapa utrymme för en fråga eller passande följdfråga. Devisen 3-2-1 står för tre brigader, två stridsgrupper och en divisionsledning. Kan kanske synas modest av arméchefen att plädera för denna volym då försvarsberedningen i sin rapport ”Värnkraft” säger sig vara beredd att satsa resurser för att skapa fyra brigader inklusive den lättare, motoriserade brigaden i Stockholmsområdet. För närvarande består armén, vilket säkerligen merparten av tidskriftens läsare är väl insatta i, av två brigader med tillhörande brigadstaber - andra och tredje brigaden. Tanken har varit att båda brigaderna ska vara likvärdiga i bemanning och beredskap nästa år, 2020, men denna ambition kommer Artilleri & Luftvärn

Arméstabens stabschef, överste Dag Lidén får ett snabbt snack med arméchefen om den pågående ombyggnaden av stabens nya lokaler i Enköping.

Hektiskt år General Engelbrektsons reseschema är inte att leka med. Hela året har varit hektiskt med besök i såväl USA, ett antal europeiska länder samt ett otal resor till alla förband och skolor. Två, som arméchefen själv tycker var särskilt glädjande resor, skedde under hösten inom loppet av en månad då arméchefen som Försvarsmaktens företrädare tog emot två helt nya och efterlängtade materielsystem i form av eldenhet 98 med tillhörande komponenter (slutet av augusti) samt granatkastarpansarbandvagn 90, vars första pluton nu är under full utbildning i P4:s regi (se artiklar om dessa överlämningar i nr 3 2019). 7


– Dessa ceremonier är bara två tecken på att armén nu går mot en tydlig förnyelse och modernisering. Eldenhet 98 samt robot 70/90 som vi dammat av medför att våra brigader får ett mycket kompetent luftvärnsskydd, vilket är efterlängtat. Karl Engelbrektson började sin militära bana som värnpliktig vid Bohusläns regemente, I 17 i Uddevalla 1981. Han examinerades som fänrik 1984 men det var nära att den militära karriären stoppades i sin linda innan utryckningen som värnpliktig. – Jag blev vald som kompaniets förtroendeman. I ett sammanhang hade jag tydliga synpunkter på hur tjänstgöringen var upplagd vilket inte var uppskattat av kompaniledningen. Men, jag fick till slut godkänt betyg och kunde söka mig vidare till officersutbildningen.

Just det system som medförde att Karl Engelbrektson gick vidare i det militära – värnplikten – lovprisas av arméchefen: – Jag har länge varit mycket imponerad av att vi i vårt lilla land lyckats ta fram och utveckla ett pliktsystem där individens lämplighet kopplas till de behov som Försvarsmakten har. Detta är inte bara Försvarsmaktens förtjänst utan hela vårt samhälle där grunden läggs för dessa pliktuttagningar genom en generellt sett hög utbildningsnivå i grund- och gymnasieskolans program inom ramen för en gedigen utbildningstradition. Ett pliktsystem som också medför att värnpliktiga besättningar och enskilda soldater varit med och krigat om framskjutna platser i flera prestigefulla specialtävlingar som Stridsvagns-VM och prickskytte-VM. – Jag tycker det är en fantastisk prestation att våra soldater och officerare tillhör de främsta i världen när det gäller kompetenser som stridsvagnar eller prickskytte. Vi övertrumfar många länders specialstyrkors högt kvalificerade soldater, vilket gör mig väldigt stolt som arméchef!

Proklamerade P 18:s återetablering

Det har varit mycket farande för arméchefen det senaste året. På bilden besöker han A 9:s Brigadunderstödsövning tidigt i år.

8

Karl Engelbrektson har verkat inom Försvarsmakten när större förändringar har varit aktuella. Under sin tid som sakkunnig på Försvarsdepartementet fick han förtroendet att bygga upp det svenska militära samarbetet med EU. Några år senare fick han den mindre upplyftande uppgiften att vara sista militäre befälhavare när Gotlands Militärdistrikt avvecklades. – Då kan du tänka dig vilken skön känsla det var att återkomma till ön och få vara den arméchef som proklamerar att Gotlands Regemente ska byggas upp på nytt och dessutom vara med och inviga förbandets återetablering. Han blev också den förste svensken att leda en av EU snabbinsatsstyrkor, Battlegroup 08 (NBG 08). – Av dessa förändringar har jag lärt mig ett antal saker om förändringsledning; du måste som chef ha ett tydligt mandat för vad som ska uppnås och din vision ska vara tydlig och inte minst enkel att kommunicera. Artilleri & Luftvärn


På frågan om luftvärnet och artilleriet i framtiden slås samman till ett truppslag svarar arméchefen: "en sak är klar - båda förmågorna måste samarbeta i högre utsträckning än vad som är fallet inom ramen för dagens Försvarsmakt. Alla våra system måste hänga ihop i de system som vi bygger för framtiden."

– Apropå mandat. Du brinner för att utveckla armén men mandat att avsätta resurser finns hos chefen för Produktionsledningen. Hur hänger detta ihop? – En högst berättigad fråga som är bra att du ställer. Processen kan göras oändligt komplicerad med att reda ut gränser men den energin vill jag inte slösa, utan jag fokuserar på att hantera de chefer som jag är beroende av, till exempel chefen Prod som du anger men även naturligtvis ÖB, chefen Insats och chefen Ledningsstaben och förse dessa med kloka och genomarbetade underlag. Jag anpassar mig till den befintliga strukturen och för fram de argument som jag har för att vissa åtgärder ska genomföras. Jag liksom mina kollegor inom de andra försvarsgrenarna måste också ta hänsyn till Artilleri & Luftvärn

helheten, även i ett internationellt perspektiv visavi de samarbetspartners vi har utanför rikets gränser.

Intellektuellt ansvar – Jag vill vara tydlig med att deklarera att arméns tillväxt inte ska ske på bekostnad av flygvapnet eller marinens tillbakagång utan som främsta företrädare för Armén har jag en skyldighet att argumentera för vad som kan anses vara en rimlig volym givet den totala finansiella ramen som vår uppdragsgivare tillhandahåller. Armén äger det intellektuella ansvaret för arméns utveckling och framtid. Gör vi detta med att skapa bra och väl underbyggda underlag kommer organisationen och omvärlden att lyssna på oss. 9


När det gäller specifikt de artilleristiska frågorna är Karl Engelbrektsons åsikt solklar – artilleriet måste få fler eldrör: – Mina prioriteringar givet den ekonomiska ram som vi nu diskuterar är i första hand ett fungerande ledningssystem som kan föra över den mängd av information som dagens stridsfält kräver. Nummer två på min prioriteringslista är att vi ska vårda befintlig materiel och modernisera denna, i första hand stridsvagnssystemet och stridsfordonen. Som nummer tre måste vi få ökat antal artilleripjäser, där Archersystemet skulle kunna utgöra ett divisionsartilleri med samtliga 48 beställda pjäser. Dessutom måste vi, vilket också PerP:en och försvarsberedningen håller med om, införa ett brigadartilleri med en större mängd pjäser men med enklare teknisk utformning.

– Mer vapensystem kräver också mer personal. Personal som armén inte har i dag. Hur anser du att armén och Försvarsmakten ska lyckas med sin personalförsörjning? – För det första måste vi utmana dagens tankesätt. Det är oerhört viktigt att plikttjänstgöringen är återinförd. Samtidigt måste vi vårda paletten av anställningsformer som vi har för att utveckla samtliga dessa kategorier av personal. Personalförsörjning måste vi lyckas med! I detta avseende har också vår officerskår en viktig uppgift med att stötta budskapet om vilken god arbetsgivare Försvarsmakten är.

Inte enkelt att rasera Artilleriet är ett bra exempel, hävdar arméchefen, på att andan som byggts upp under många år inte är så enkel att rasera. – Jag har full förståelse för de år som det fanns en frustation bland artilleriets officerskår över att ha 12 centimeters granatkastare som dimensionerande system för den indirekta elden. Men, skam den som ger sig. Genom att öva med grkpjäser behöll artilleriet sin kompetens och kunde faktiskt till och med under dessa oroliga och nervösa år utveckla sin förmåga i väntan på att Archersystemet skulle komma ut på förbandet. Det om något är verkligen en styrka! Han konstaterar också att trots alla diskussioner om att lägga ned de båda vapenslagen visar båda tydligt i dag vilket behov deras förmågor har och fyller!

Detta vill arméchefen och arméledning prioritera fram till år 2025: 1) Ledningssystem och ledningsstöd. Armén måste få ett väl fungerande och flexibelt ledningssystem som stöttar högre chef vid bland annat brigadstaberna. 2) Modernisering och upprustning av befintlig stridsfordonsflotta. En viktig modifiering måste ske av de mekaniserade bataljonernas stridsvagn 122 och stridsfordon 90. 3) Införandet av ett divisionsartilleri. Förslaget är att låta dagens Archerpjäser utgöra divisions förband medan mer enklare artilleripjäser tillförs armén i egenskap av brigadartilleri.

10

Artilleri & Luftvärn


One Partner for all Missions

FORCE PROTECTION IS OUR MISSION. Rheinmetall Defence är en komplett leverantör och levererar system och kompetens inom områdena: Transportfordon ■ Bärgningsfordon ■ Reparations- och underhållsfordon ■ Stridsutrustning ■ Artilleri- och granatkastarammunition ■ Stridsvagnsammunition ■

Specialammunition ■ Stridsvagnar och stridsfordon ■ Indirekta eldsystem ■ Ledning och samband ■ Simulering och träningsutrustning ■ Logistiklösningar ■

För mer information: www.rheinmetall-defence.com Artilleri & Luftvärn

11


Obligatoriskt besök för alla artillerister?

Artillerimuseum firar det moderna artilleriets jubileum Leif Mårtensson

Sveriges Artillerimuseum, som invigdes 2008 i Kristianstad, vill också vara med att fira det moderna artilleriet födelse från år 1794. Firandet av artilleriregementenas bildande och dess verksamhet kan i år följas i ”alla” avseenden på Artillerimuseet, berättar museichefen Leif Mårtensson.

Museet som tillhör den nationella museiorganisationen Sveriges MilitärHistoriska Arv SMHA) har uppgiften att vara truppslagets och den indirekta eldens museum. Stöd erhålls för hyror, säkerhet med mera genom Kulturdepartementet men kostnaderna för driften måste den ideella föreningen som byggt upp museet ta hand om. Samlingarna är rubricerade som ”Rikssamling för framtida generationer”. Vi stödjer Statens försvarshistoriska museer med främst teknisk sakkunskap avseende tunga vapen och har också många kontakter med Armémuseum. Allt drivs av en stor och mycket kunnig ideell styrka. I styrkan ingår flera pjästekniker som kan ”allt” vad rör ”pjäser” av alla slag. Ett besök borde vara eller kännas obligatoriskt för artilleriintresserade eller de som tjänstgjort både som anställda och som värnpliktiga. Museets samlingar täcker alla viktiga funktioner inom fältorganisation från 1794 fram till våra dagar. Allt kan naturligtvis inte visas i utställningar men förråden kan visas för särskilt intresserade. Tid måste då beställas så att rätt personal är i tjänst. Varje år visas något nytt. I år belyser vi alla regementenas historia såväl i data som i bild. En komplettering av utställningen av äldre instrument har också öppnats. Pjässamlingen med fordon omfattar alla väsentliga typer sedan 1800 fram till och med Haubits 77B. Vi har också alla granatkastare, men möjligheterna att ställa ut dem är ännu begränsade med hänsyn till säkerhetskrav. Vi kommer att lösa detta preliminärt till 2020. Vi har alla typer eller system av pjäser 12

som upphandlats av armén även avseende positionsartilleri. För Bofors gäller detta från den första typen från år 1879. Muséet erbjuder utbildning avseende historiken bakom dagens organisation, materiel och stridsteknik. Vi ansvarar också för en salutavdelning med anor från dåvarande A 3 som medverkat vid doktorspromotioner i Lund sedan början av 1800-talet.

Vill visa Per-Albin-linjen Ett annat projekt är att visa upp minnet från Per-Albin-linjens första tid vid den skånska östkusten. Artilleri och kanoner har varit inblandat där under hela dess tid. Vi hoppas kunna visa upp denna minnesdel 2020. Välkommen till 225 år av artillerihistoria!

Artilleri & Luftvärn


Läs mer om museet på www.artillerimuseet.se

Tiden för bilden är cirka 1955. Motivet är en franskkonstruerad 15,5 cm haubits F. Denna innebar också övergång till Nato-kaliber. Här dras den av en Scania 957, Myrslok, på väg till en pjäsplats med all personal i regementsenlig ordning.

Försvarsmaktens grövsta pjäs, 21 cm haubits m/17 med eldrörsvagn köptes från Tyskland med erfarenhet från det pågående första världskrigets artilleriinsatser. Museets pjäs har varit i Finland på Karelska Näset under Andra Världskriget och skjutit bortåt 500 granater främst mot sovjetiska fältbefästningar. Artilleri & Luftvärn

Artilleriregementenas historia i datum och benämningar 1794- 2019. Årtalen avser de år de varit i tjänst med utbildning. 13


Artillerist chef för militära OS-laget I år genomfördes för sjunde gången sedan 1948 Military World Games (MWG), militärens motsvarighet till Olympiska Spel. I kinesiska Wuhan deltog en svensk delegation av idrottsmän och ledare på totalt 120 personer. En trupp vars ledare var artilleristen och överstelöjtnanten Sven Antonsson. Läs mer om hans och de andra svenskarnas deltagande, exklusivt för Artilleri & Luftvärn. ”Military World Games genomfördes i år av Folkrepubliken Kina på uppdrag av International Military Sports Council (CISM). CISM skapades i skuggan av andra världskriget 1948 för att nationernas militära styrkor skulle ha ett forum att inom ramen för utövande av idrott skapa förståelse för varandra och vara krigsavhållande, med devisen ”aldrig mera krig”. Organisationens valspråk är ”Friendship through sport” och tar inte politisk ställning. Sverige blev tidigt medlem och har alltsedan detta deltagit aktivt i organisationen. CISM har idag ungefär 140 anslutna medlemsnationer. MWG genomförs i likhet med civila OS vart fjärde år sedan 1995. Mellan dessa 14

genomförs VM och regional tävlingsverksamhet i likhet med civila idrotter.

230 000 volontärer Värdstad för spelen var Wuhan, cirka två timmars flygresa söder om Beijing. Staden har cirka tolv miljoner invånare och det tar ungefär tre timmar (!) att åka från ena sidan staden till den andra. I tävlingarna deltog 109 nationer i 26 olika sporter. Sverige deltog i nio grenar; flyg-, marin- och militär femkamp, fäktning, livräddning, maraton, orientering, skytte samt triathlon. Artilleri & Luftvärn


Överstelöjtnant Sven Antonsson är en mycket idrottsintresserad person och är verksam på nationell nivå inom Svenska Hockeyförbundet. Naturligvis gläds han åt att få vara främste företrädare för den svenska MWG-truppen i Kina. Bilden längst till höger visar två av medaljörerna i laggrenen Marin femkamp när de genomför ett av hinderbanans hinder. Nästa år arrangeras VM i Militär femkamp på svenska mark i Halmstad med Lv6 som värd.

De olika grenarna genomfördes på tolv olika platser. Samtliga närmare 9 000 tävlande och ledare bodde och åt i en helt nybyggd stadsdel som ställts till arrangörernas förfogande. Till de olika platserna där idrotterna genomfördes tog det i genomsnitt drygt en timma att transportera sig. För de tävlande fanns tillgång till 400 turistbussar för transporter till och från platserna. Dessa genomfördes på avstängda 3-filiga motorvägar och separata filer exklusivt avdelade för MWG. För att hjälpa och stödja hade arrangörsorganisation tillgång till hela 230 000 volontärer. Till dessa skall läggas otaliga funktionärer och experter. Bara för att genomföra tävlingarna i grenen flygfemkamp förekom uppgifter från arrangören om att det krävdes 4 000 funktionärer.

Artilleri & Luftvärn

Pampig invigningsceremoni Som sig bör invigdes dessa världsomfattande tävlingar i en mycket pampig ceremoni. Invigningstalare var en av världens mäktigaste ledare, Folkrepubliken Kinas president Xi Jinping. Invigningen motsvarade väl en OS-ceremoni och direktsändes i flera kinesiska Tv-kanaler samt ett sammandrag av Eurosport. Ceremonin sågs på plats av uppskattningsvis 50 000 åskådare. Årets MWG genomfördes mellan den 18 till 28 oktober. Vår svenska trupp, bestående av 90 tävlande och 30 ledare, fanns på plats två dagar före och åkte hem en dag efter avslutningsceremonin. Bland de tävlande fanns Elin Strömblad (mil femkamp) och Jarl Norström (fäktning) från Artilleriregementet samt Anna Norrmann (skytte) och David Broms (triathlon) från Luftvärnsregementet. 15


Att vara svensk delegationschef har onekligen varit en stor ära.

Som kontingentschef innebär det också uppdraget att vara prisutdelare. På bilden får guldmedaljören i skytte sitt pris av Sven Antonsson.

Individuell bronsmedalj De största idrottsliga framgångarna blev en individuell bronsmedalj till Cecilia Sjöholm, Södertörnsgruppen, i marin femkamp samt silver- och bronsmedalj i hinderstafett och marin femkamp till damlagen. Den svenska truppen i livräddning tilldelades också ett särskilt Fair Play- pris som bevis för sitt sportmanship. I flera sporter och delgrenar nåddes placeringar strax utanför prispallen och ett antal svenska rekord slogs. Drygt halva truppen lyckades slå personliga rekord vilket jag anser tydligt 16

visar förmågan att prestera när det gäller. Det internationella motståndet är starkt och flertalet av toppatleterna har möjlighet att utöva sin idrott till hundra procent. Vi kommer att få se flera av dessa i toppen på sina idrotter i kommande OS. Utgående från detta kan vi vara mycket nöjda med våra prestationer samt det sätt som deltagarna har marknadsfört Sverige och vår Försvarsmakt. Vi som deltog har också fått ett oförglömligt minne för livet! Artilleri & Luftvärn


Övlt Sven Antonsson Två av de svenska femkampsdeltagarna i aktion, Cimmie Wignell, K 3 samt A 9:s fanjunkare, Elin Strömblad. Du får läsa mer om Elin i kommande nummer av Artilleri & Luftvärn.

Större än vinter-OS Det kinesiska värdskapet och arrangerandet av MWG 2019 är imponerande. Sannolikt blir det svårt att genomföra något liknande i framtiden. Låt oss komma ihåg att ett civilt vinterOS som Sverige anser vara ett mycket stort åtagande med ungefär 6 000 deltagare är mindre än MWG med sina 9 000 deltagare. Samtidigt är det mediala intresset också stort från såväl inhemska som internationella medier. Huvuddelen av tävlingarna har direktsänts i Kina och flera av våra svenska idrottsmän har blivit intervjuade om sin insats. Att vara svensk delegationschef har onekligen varit en stor ära när jag fick följa de tävlande och ledare i deras med- och motgångar. Nu ser vi fram mot kommande tävlingsverksamhet. Särskilt spännande skall det bli att få följa VM i Militär femkamp som genomförs av Luftvärnsregementet under kommande år i Halmstad. Artilleri & Luftvärn

Under i stort sett hela sitt liv har Sven Antonsson, 59, varit idrottsrörelsen trogen. Han har varit en fruktad anfallsspelare för Kristinehamns Hockeyteam och har än i dag förtroendeuppdrag inom svensk ishockey. I Värmland är han vice ordförande och utbildningsledare för Värmlands Ishockeyförbund och på den nationella nivån ingår han som ledamot i Hockeyförbundets utbildningsutskott. Den militära karriären inleddes med värnplikt på dåvarande A 9 i Kristinehamn 1979. Ett förband han var trogen fram till avvecklingen 2005 då hans sista befattning på regementet var chef för Artilleriets Stridsskola. De senaste åren har Antonsson arbetet som ställföreträdande chef för Markstridsskolan. I dag är han chef för Försvarsmaktens Idrotts- och Friskvårdsenhet vid Militärhögskolan Karlberg. Sven Antonsson är gift, bor i Kristinehamn och har två barn.

17


Första skottet avfyrat med nya robotsystemet – Är eldenheten beredd att gå till skjutlöpa, kom? – Ja, kom! Några minuter efter klartecknet avfyras det första skottet på svensk mark med nya luftvärnsrobotsystemet Eldenhet 98. Det historiska datumet är tisdag den femte november och flera berörda skulle utan tvekan kunna utbrista ”äntligen!”. Platsen för det unika provet, ett led i arbetet med att införa Eldenhet 98 i det svenska luftförsvaret, var FMV:s provplats i Vidsel. Under flera dagar var det en intensiv aktivitet på såväl provplats C som avfyrningsplatsen. Från Provplats C leddes skjutningarna med ansvarig försöksledare från FMV:s Test & Evalueringsavdelning, projektledaren för Insatsförmåga Lv (IfLv) och säkerhetschef från Lv 6 samt FMV:s projektledare.

På plats för att se skjutningen var också, förutom tjänstgörande befäl och soldater, Luftvärnsregementets ställföreträdande chef, överstelöjtnant Thomas Wessman och förre regementschefen, överste Lennart Klevensparr. Den senare har varit högst delaktig i arbetet med att anskaffa Eldenhet 98 och tillhörande material inom ramen för Insatsförmåga Luftvärn.

Fyra, tre, två, ett - eld! Med ett dån stiger robot 98 till väders och den första skjutningen av de nya robotsystemet på svensk mark är ett faktum

18

Artilleri & Luftvärn


– Jättekul att vara den första skytten med att avfyra en robot 98 på svensk mark.

Bild t.v. Sergeant Adam Qvist gör den sista kontrollen av eldenhet 98 innan det är dags för verifieringsskott. Bild t.h: Eldenhet 98 grupperad på provplatsen i Vidsel.

Viktig milstolpe – Det känns verkligen bra att vi nu passerat ytterligare en viktig milstolpe i vårt arbete med att utveckla luftvärnet med nya förmågor som ger ökad operativ effekt, konstaterar major Joakim Olsson, Lv 6 projektledare för IfLv efter att med stor spänning följt premiärskottet från en storbildsskärm i ledningscentralens utbildningssal.

Artilleri & Luftvärn

Någon dryg mil från ledningscentralen pustar den lika historiska skytten ut efter anspänningen med att utföra den i simulator väl inövade rutinen för luftvärnets huvuduppgift, strid mot luftmål. Han har haft sällskap i den skyddande bunkern av två säkerhetskontrollanter för respektive lavett och stridsledningsenhet. Målet som ska bekämpas i detta fall är en av FMV:s obemannade målrobotar.

19


– Jättekul att vara den första skytten med att avfyra en robot 98 på svensk mark. Samtidigt är detta för min och mina kollegors del ett slut på vårt mångåriga arbete med att införa systemet i luftvärnsbataljonens verksamhet. Cirkeln är nu sluten men arbetet fortsätter, säger översergeanten. Arbetet som nu fortsätter är utbildningen av den första omgången värnpliktiga som inleddes i mitten av oktober. – Nu kör vi vidare med den pågående utbildningen. Just nu pågår bandvagnsutbildningen för fullt på hemmaplan medan några av oss befäl är här och genomför verifieringsskjutningen, säger löjtnant Simon Ljungberg, säkerhetschef under verifieringsprovet. Slutmålet för värnpliktsutbildningen är kommande Försvarsmaktsövning 2020 Aurora som också blir slutövning för det värnpliktiga förbandet. I samband med Aurora slås också regementets nuvarande två EldE98-plutoner ihop och kommer att utgöra ett kompani inom Luftvärnsbataljonen. – Det blir också en bra värdemätare för oss att vi kan öva inom ramen för ett komplett kompani, säger Simon Ljungberg.

Rökplymen visar med stor tydlighet att robot 98 avfyras och testet följs med stor spänning av berörd personal.

20

Överst: Fredrik Johansson löser uppgiften att vara skytt för eldenhet 98. Mitten: Tyske leverantören Diehls marknadschef, Harald Buschek överlämnar en minnesplakett för den historiska skjutningen till Lv 6:s ställföreträdande regementschef, överstelöjtnant Thomas Wessman. Nederst: Den skarpladdade robotens skyddshölje är borttaget och snart ska roboten laddas på eldenheten.

Artilleri & Luftvärn


Full interoperabilitet - redan i dag Full interoperabilitet - redan i dag Vilken betydelse har en samlad nationell och internatio-

Vilken har dig en samlad nationell och internationell nell betydelse lägesbild för i Försvarmakten? lägesbild för dig i Försvarmakten? Det försämrande säkDet försämrande säkhershetspolitiska läget i Östersjöomhershetspolitiska läget i Östersjöområdet har resulterat i att rådet har resulterat i att NATO har stående insatsförband i NATO har stående insatsförband i Baltikum, FörsvarsBaltikum, Försvarsmakten fått uppdrag placera enhemakten har fått uppdrag atthar placera enheterattpå Gotland ter på Gotland och att genomföra större internationella och att genomföra större internationella övningar. Mäng-övMängden förband som uppträder har ökat denningar. förband som uppträder i området hari området ökat markant detmarkant sista året, med dettamed ökardetta risken förrisken medvetna och detoch sista året,och ökar för medvetomedvetna incidenter, både nationellt och internationellt. na och omedvetna incidenter, både nationellt och internatiFöronellt. att minimera denna typ av risker För att minimera denna typ avkrävs riskerinformationskrävs informaöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, tionsöverlägsenhet bland annat genom en samlad lägesbild, väl övade förband som kan genomföra beordrad verksamväl övade förband som kan genomföra beordrad verksamhet het samt att det finns yttäckande samband. samt att det finns yttäckande samband.

Vad gör SitaWare för dig?

För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef Vad gör SitaWare för dig? och plutonchef har en bättre lägesuppfattning och kan För dig som är soldat betyder det att du, din gruppchef och snabbare ge order och genomföra er uppgift med minshar en bättre lägesuppfattning och kan snabbakadplutonchef risk för felnavigeringar och vådabekämpningar efre ge order och genomföra er uppgift med minskad tersom ordrar och stridledning kan ges grafiskt. Din risk chefför och var vådabekämpningar ordrar och kanfelnavigeringar orientera dig om den där utlänskaeftersom skytteplutonen är grupperad, var skjutgränsen går för sidoplutonen i stridledning kan ges grafiskt. Din chef kan orienteraoch dig om vilket område våra helikoptrar opererar just nu. var den där utlänska skytteplutonen är grupperad, var skjutFörgränsen dig somgår är chef på kompani och och ibataljon ger SitaWare för sidoplutonen vilket område våra helidig möjligheten att få lägesbilden grafisk presenterad, koptrar opererar just nu. lägesbilden innerhåller positioner på fartyg, flyg och andig somenheter är chef på kompani och bataljon geruppgift. SitaWare draFör nationers som är relevanta för din dig möjligheten lägesbilden grafisk presenterad, Denna information att kanfåvidarebefordras till dina enheterläpositioner flyg och andra ochgesbilden gör att duinnerhåller är interoperabel ned på till fartyg, lägsta nivå. Dunationers som är brigadchef, i brigadstab eller annan enheter somarbetar är relevanta för din uppgift. Denna typinformation av stab harkan envidarebefordras samlad lägesbild på egna ochoch andra till dina enheter gör att organisationers förband, både interntionellt och natiodu är interoperabel ned till lägsta nivå. nellt vilket underlättar samordning av egna förband och Du som är brigadchef, arbetar i brigadstab eller annan typ samverkan med andra organisationer. av stab har en samlad lägesbild på egna och andra organisaförband, både interntionellt och nationelt- vilket unFörtioners mer information och kontaktupplysningar derlättar samordning av egna förband och samverkan med www.systematic.com andra organisationer.

Artilleri & Luftvärn

FULL INTEROPERABILITET

REDAN I DAG

C4I SOFTWARE

FRÅN HÖGKVARTER NER TILL ENSKILD SOLDAT www.systematic.com/redanidag

21


Thomas basar över Mellersta Militärregionen Inom hans region finns rikets ledning, huvudstaden med den största befolkningskoncentrationen och samtliga större staber inom Försvarsmakten. Kanske inte ”mission impossible”, men inte så långt ifrån. Överste Thomas Karlsson har under kommande år ett omfattande och komplicerat uppdrag inom Försvarsmakten – att utveckla verksamheten och förbandet Mellersta Militärregionen (MRM). Det är mitten av oktober. Fortfarande värmer en sol från en i stort sett klarblå himmel. Annat var det under kvällen och föregående natt då kylan och duggregnet kröp innanför skinnet på Dalabataljonens hemvärnssoldater vars enheter under veckan övar samordning med direkt och indirekt eld med skarp ammunition på Älvdalens skjutfält. En övnings som följs med stort intresse av överste Karlsson då Dalregementsgruppen med sin Dalabataljon är en av hans blivande underställda enheter.

Egen organisationsenhet Förberedelserna för Thomas Karlssons och hans stabs pågående arbete med att etablera och förstärka MRM:s stab rullar på. Från årsskiftet blir också samtliga militärregioner en egen organisationsenhet med stab och sex underställda utbildningsgrupper med huvuduppgift att stötta hemvärnsförband och frivilligrörelsen. – Ingen tvekan om att det rör på sig och är mycket att göra för mig och min stab. Vi har ett grannlaga arbete att utföra den närmaste tiden, konstaterar överste Karlsson. I fokus står naturligtvis arbetet med att stötta återuppbyggnaden av totalförsvaret då militärregionerna är en viktig aktör i arbetet med direkt ansvar för att föra dialog med civila myndigheter som länsstyrelser, kommuner, Trafikverkets regioner, sjukvårdsregioner med mera. Att Stockholm geografiskt finns i MRM:s område innebär en extra utmaning.

22

– Mitt arbete med att leda Mellersta Militärregionen har som du mycket riktigt poängterar en stor spännvidd och innebär naturligtvis en del utmaningar. En uppgift som nu tillkommer är att jag kommer att produktionsleda regionens utbildningsgrupper då dessa blir underställda mig. Det innebär att förbandet MRM på cirka 100 personer kommer att mer än fördubblas samtidigt som antalet uppgifter ökar markant, förklarar Thomas Karlsson. MRM som helhet består av elva hemvärnsbataljoner och omfattar cirka 6 200 personer.

Thomas Karlsson i samspråk med förre chefen för Dalgregementsgruppen, överstelöjtnant Mikael Lundin (t.v).

Artilleri & Luftvärn


Lång militär karriär Thomas Karlsson har en lång militär karriär som inleddes med värnplikten på dåvarande I 11 i Växjö. Sedan dess har han arbetat på ett antal olika staber, tjänstgjort utomlands och innan han övertog posten som militärregionchef var han planeringschef och biträdande övningsledare för Försvarsmaktensövning Aurora 17. I början av november 2017 tillträdde översten den då nyinrättade rollen som chef för dåvarande Militärregion Mitt, med stab grupperad på Livgardet i Kungsängen, väster om Stockholm. – Beslutet att frigöra rollen som militärregionchef från den tidigare befattningen som garnisonschef tolkar jag som att vår uppdragsgivare vill att militärregionerna ska ges ökat fokus på sin regionala ledning, säger Thomas Karlsson och kliver ur bilen för att hälsa på en av Dalabataljonens insatsplutoner. – Fortfarande har jag ett tydligt förhållande till chefen för Livgardet vad gäller exempelvis samordning inom garnisonen, till exempel infrastrukturåtgärder. Men stabens uppgifter och uppdrag kommer direkt från chefen Insats och Rikshemvärnschefen.

En av dessa uppgifter som nu pågår för fullt är att genomföra en förnyad krigsplanläggning i samarbete med flera tunga civila myndigheter, inte minst länsstyrelserna. – Med tanke på att regionen omfattar sex län och därmed lika många länsstyrelser och regioner, varav Stockholmsområdet är ett militärstrategiskt viktigt område, så är det väldigt viktigt att vi har en bra dialog mellan mig och berörda län, säger Thomas Karlsson. Under Thomas Karlssons ledning ska MRM fortsätta att utvecklas inom regional underrättelse- och säkerhetstjänst, förmåga till taktisk och operativ ledning av underställda förband. Överste Karlsson poängterar också att han tillsammans med sina kollegor vid de andra militärregionerna ska fortsätta att utveckla de fyra regionerna och Gotland så att regionerna blir mer kompatibla med varandra. – Vi ska inte agera på olika sätt när de operativa förbanden passerar eller agerar i våra militärregioner.

Thomas Karlsson Sedan två år tillbaka är överste Thomas Karlsson chef för Militärregion Mitt (MRM) med staben förlagd till Kungsängen, väster om Stockholm. Innan dess var den 62-årige smålänningen planeringschef och biträdande övningsledare för Försvarsmaktsövning Aurora 2017. Hans militära karriär inleddes på nedlagda Kronobergs regemente, I 11 i Växjö 1976 då han gjorde sin värnplikt på förbandet. Han är gift med Karin och har fyra barn och sex barnbarn.

Artilleri & Luftvärn

23


Initierat klubbmöte i Stockholm om framtida hot för luftvärnet:

Kryssningsrobotar - en stor framtidsutmaning för luftvärnet Ett luftrum fyllt av många drönare med civila uppgifter samtidigt som militär obemannade farkoster också flyger omkring i samma geografi. Ballistiska robotar med lång räckvidd och kryssningsrobotar avfyrade från valfri riktning kan nå mål i hela Sverige. De medlemmar som hörsammat inbjudan till höstens klubbmöte i Stockholm fick utan tvekan valuta för sin tid då major Peter Sehlin, underrättelsechef för Luftvärnsregementet i Halmstad, under ett par timmars tid gav en djuplodande och stundtals eftertänksam presentation om hans syn på hur framtidens lufthot ser ut och de utmaningar som luftvärnet står inför.

Inbromsad upprustning Några av major Sehlins slutsatser framgår av artikelns ingress samtidigt som underrättelsechefen pekade på att det senaste decenniets moderniseringsarbete av ryska flygstridskrafter sedan några år tillbaka har bromsats in på grund av den rådande ekonomin. – Det intressanta är att ryska flygvapnet kommer att förfoga över stridsflygplan som spänner över tre teknikgenerationer, vilket i sig är en stor tekniskt och logistisk utmaning, konstaterade Peter Sehlin och presenterade mer detaljerat vilka förmågor kända flygplanstyper har liksom nya generations attackflygplan av typen SU-57, klassat som smygflygplan. 24

– Frågan är dock hur mycket smygegenskaper SU-57 har i sin nuvarande version eftersom de motorer som används i de första versionerna är av gammal typ och vare sig inkapslade eller värmereducerande, jämfört med motsvarande Natoplan med samma förmåga, säger Peter Sehlin.

Uppdaterad underrättelseorientering I år har han varit underrättelsechef för Luftvärnsregementet på heltid i tio år, men hans arbete med underrättelsefrågor inleddes några år tidigare. I dag är Peter Sehlin knuten till Luftvärnets stridsskola och arbetar bland annat med att genomföra hotbedömningar. En sådan ständigt pågående bedömning har i år resulterat i att Luftvärnsregementet valt att publicera en ny utgåva av underrättelseorientering ”Hotet från luften 2.019”. – Jag har spunnit vidare på den första utgåvan av ”Hotet från luften” som togs fram på uppdrag av LvSS i början av 80-talet. Den första versionen publicerades 1984 och är det någon av tidskriftens läsare som vet vem som var ansvarig för den första utgåvan vill jag gärna få kontakt med vederbörande, säger Peter Sehlin. Artilleri & Luftvärn


Han konstaterar också att hotbedömningar bör göras inom alla förband med specifika uppgifter. – Absolut. Det är var och ens egen uppgift att genomföra hotbedömningar ur eget perspektiv och vi inom luftvärnet har gjort vår läxa. Syftet med ”Hotet från luften 2.019” är att ge läsaren grundläggande kunskap och förståelse för hot från luften mot förband, anläggningar, och objekt i en nationell kontext. Även hot som kan påverka luftvärnsförbandens överlevnad på marken finns beskriva i dokumentet. Enligt Peter Sehlin har den ryska försvarsförmågan ökat, men förbättringarna sker i lägre takt än förväntat: – Det har skett en materiell förnyelse inom samtliga ryska stridskrafter och prioritering från den ryska statsledningen har varit tydligt – kärnvapentriaden, luft- och rymdstridskrafterna, fjärrstridskrafterna samt fjärrbekämpningsvapen. Det sistnämna är det specifika hot som är en stor utmaning för luftvärnet, konstaterade Peter Sehlin inför 30-talet åhörare.

om något decennium, är beväpnad med 8-16 kryssningsrobotar medan ett bombflygplan kan leverera 8-12 robotar. Detta var ett sammandrag av ett nästan två timmar faktaspäckat och initierat föredrag. Ett föredrag som är ett föredöme för den verksamhet som Artilleri- och Luftvärnsklubben ska genomföra, konstaterade ordförande Anders Svensson när han tackade och överlämnade några gåvor till Peter Sehlin. – Jag är mycket tacksam över att vi nu har lyssnat på ett mycket kvalificerat föredrag i en anda som passar vår klubb som hand i handske. Detta är Art- och lvklubben i sitt esse och ger våra medlemmar ny kunskap!

Tio brigader utrustas med Iskander Beaktat de beslut som i dag är fattade kommer tio ryska brigader att utrustas med den semiballistiska missilen Iskander med en räckvidd på upp till 50 mil. Det innebär 24 missiler per brigad och tolv eldenheter. – Det är mycket krafttillväxt och ett stort hot som vi vetat om sedan tidigare. Men, det hot som är en riktig utmaning för vårt luftförsvar är kryssningsrobotar vilka idag finns i stor numerär i både öst och väst. Särskilt besvärligt blir det när dessa robotar avfyras från stridsfartyg dolda i inre vatten eller på öppet hav. När en sådan anfallsvåg kommer blir förvarningstiden mycket kort. Kryssningsrobotar har idag räckvidd att nå hela Sverige skjutna från valfri riktning, även från norr eller väster, förklarade major Sehlin. Enligt Peter Sehlin har historiskt sett många angrepp inletts med överraskande anfall med kryssningsrobotar från marina plattformar. – Ett exempel är att ryska fregatter eller jagare, som kommer att bli den dominerande fartygsklassen från ryska marinen Artilleri & Luftvärn

Lv 6 är det första specialtruppslaget som på eget initiativ publicerat en underrättelseorientering om framtida lufthot. Författare är major Peter Sehlin med gott stöd av sin kollega, kapten David Wallenius. 25


Bild t.v. Kapten Samuel Josefsson är utbildningsansvarig för granatkastarpansarbandvagn 90 på P 4 i Skövde. Bild mitten: Laddarna David Johansson och Tea Tagesson från Örebro låter sig väl smaka av dagens lunch. Bild t.h: Klart för salva!

Nu utbildas värnpliktiga på grkpbv 90 Snön har ännu inte lagt sig på P 4:s övningsfält i Kvarn. Det är någon plusgrad i luften. Stillheten bryts plötsligt att det bekanta ljudet av granatkastare som avfyras. Den första omgången av utbildning för värnpliktiga på granatkastarpansarbandvagn 90 har inletts. Denna dag är det elddop. – Jag är både glad och kanske lite förvånad för systemet som vi nu har haft på regementet i mindre än ett halvår är väldigt lätt att utbilda på. När vi får upp takten och in alla rutiner är min fulla övertygelse att vi kommer att kunna skjuta skarpt med värnpliktiga redan efter två månaders befattningsutbildning. Det säger kapten Samuel Josefsson, övningsledare för skarpskjutning och även en av P 4:s bataljonsartillerichefer. Han har varit med sedan försöken med grkpbv 90 och är nu utbildningsansvarig på P 4 för det nya bataljonsartilleriet.

”Coolt att vara först” Det råder eld upphör för lunchavbrott och en efter en öppnas dörren till de tre vagnar som står grupperade i en skogsglänta. Vagnchef Linnea Meijer från Bromma, hoppar vigt upp på fronten på sin vagn då de två eldrören måste dras rena inför eftermiddagens skjutpass. En rutin som nu görs men som kommer att tas bort om något år då systemet är väl prövat. Hennes kollega, pjäsgruppchefen Arvid Thorstensson från östgötska Rimforsa, har redan hunnit fram till matkantinen och fått sin ranson. 26

Han står och pratar med Tea Tagesson och David Johansson från Örebro som låter sig väl smaka av makaroner och köttbullar. – Jag har knappt sett en artilleripjäs tidigare och sökte till P 4 för att göra något med stridsfordon. Nu tycker jag det är väldigt coolt att vara med bland de första som får prova systemet när det införs i pansarbataljonen. Men, det är ganska mycket att hålla koll på, måste jag erkänna, säger Arvid. Plutonen som nu utbildas på P 4, totalt fyra besättningar samt fyra eldledningsgrupper kommer att genomföra sin slutövning i samband med kommande Försvarsmaktsövning Aurora 2020. – Jag är övertygad om att dessa killar och tjejer kommer att visa vilken markant ökad effekt grkpbv 90 kommer att ge för den mekaniserade striden. Vi har verkligen väntat på detta system ska tillföras våra brigader, säger chefen för P 4:s detachement i Kvarn, överstelöjtnant Per Gerhardsson som följer dagens skjutningar med stort intresse. Det är åtskilliga skott som kommer att avfyras från de bandgående granatkastarvagnar och brisera på Kvarns skjutfält kommande år. Artilleri & Luftvärn


Belong with purpose If you aspire to help create and innovate whilst developing yourself in a challenging team setting, Saab may well have the perfect conditions for you to grow. We pride ourselves on a nurturing environment, where everyone is different yet we share the same goal – to help protect people.

Director Technical Sales Support Your role

As Director Technical Sales Support you will perform marketing of the companies Ground Based Air Defence products and support our sales organisation with Technical and Tactical knowlage about our products and how they are used in different organisations around the world. Your job will contain, but is not limited to: • support the sales organisation both localy and internationally • support and answer customer questions regarding tactical and technical issues • participate in and be able to plan and be responsible for customer firings • participate in and manage demonstrations and live firings • make customer presentations i.e. market our products in Sweden and on the international market • participate as instructor and missile operator at demonstrations and verification • participate in customer offerings • plan, manage and perform training and education regarding our AD systems • participate in the development of training aids for customer training • serve as a trainer/ instructor/ teacher during customer training

Your profile

We believe that you have officers training with more than 10 years of experience of working on company/battalion level and preferably in higher staff. Previous work with Air Defence missile systems at unit level is regarded as a merit.

Artilleri & Luftvärn

You are as a person open and like to interact, communicate and cooperate with people on different levels in various organisations. You have very good skills in English and Swedish, both in writing and verbaly. Skills in other languages are merit. You are positive towards traveling as the position requires a fair amount of travels every year. You are a person of integrity and like to work in teams as well as independently. This position requires that you will be approved in a security screening in accordance with the Swedish Protective Security Act.

What you will be a part of

You will be a part of a team that works closely with our sales organisation on the global market. In this position you will market our Air Defence products, participate in various groups to keep the products on the forefront as well as plan and carry out customer training. The content of the work is very varying and often requires you to take own initiative. Your office location will be in Karlskoga. Recruiting Manager: Bill Forsberg +46 586 81877 bill.forsberg@saabgroup.com We apply ongoing selection for this recruitment which means that the position may be filled prior to the job ads expiration date. If you feel confident that you match the profile described above - please forward you application as soon as possible. Observe that you can send us your application in either Swedish or English. Apply through our website https://saabgroup.com/career/


GLOBAL PATRIOT SOLUTIONS TM

ENGINEERED TO EVOLVE. PROVEN TO PERFORM. Raytheon’s Patriot är ett beprövat och högteknologiskt system som är perfekt anpassat för dagens och morgondagens utmaningar. Patriot förändras och utvecklas i takt med hotbilden. Patriot är en hörnsten i luftvärnet för 17 partnernationer som reducerar kostnader och erbjuder världens mest avancerade försvar.

Raytheon.com/patriot @Raytheon Raytheon

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

28

Artilleri & Luftvärn


GEM-T DEN FÖRSTA MISSILEN SOM UTNYTTJAR KRAFTEN FRÅN GALLIUMNITRID Det finns ett kraftfullt material som heter galliumnitrid. Det återfinns i flera sorters ny teknik, från smarta ljuskällor och snabbladdande mobiltelefoner till lasrarna som läser Blu-ray-skivor. Nu används materialet i en modern missil. Galliumnitrid, även känt som GaN, är ett halvledande material som ökar processorkraften i olika typer av utrustning. Den första missilen som utnyttjar kraften i GaN är GEM-T, en förkortning för Guidance Enhanced Missile – Tactical Ballistic Missile, som används i luftvärnssystemet Patriot. GEM-T används mot anfallande flygplan samt taktiska ballistiska missiler och kryssningsmissiler, och innehåller nu en GaN-sändare som inte behöver omcertifieras under missilens 45 år långa livstid.

Solid-state-teknik

I närmare två decennier har Raytheon arbetat för att dra nytta av galliumnitridets kraft och effektivitet. Arbetet har utförts inom ramen för Raytheon’s Trusted Foundry, en fabrik som ackrediterats av det amerikanska försvarsdepartementet där GaN-förstärkare tillverkas. Raytheon har hittills investerat mer än 300 miljoner dollar för att utveckla sofistikerad GaN-teknik för försvarssektorn. Sändarna kopplar samman robotarna med det

markbaserade systemet och gör att missilen kan kontrolleras under dess anflygning. GaN-versionen av GEM-T använder solid-state-teknik istället för konventionell design med vandringsvågrör, som kräver leveranser av komponenter och omcertifiering för att användas under hela missilens livslängd. Detta behövs inte med de nya versionerna av GEM-T.

Produktionslinjerna står redo Den nya sändaren, som designats för att möjliggöra framtida innovationer, är på god väg att ha genomfört sina kvalifikationsprogram och kommer fortsätta att utvärderas under framtida flygtester. GaN- tekniken har potential att ersätta radiofrekvenstillämpningar som kräver hög effekt på en liten yta, exempelvis radiodatalänkar, aktiva målsökare och zonrör. Framstegen som gjorts med den nya sändaren i GEM-T banar väg för nya innovationer och effektivare försvarssystem.

© 2018 Raytheon Company. All rights reserved.

Artilleri & Luftvärn

29


Tredje provskjutning av långdistansartilleri Den 26 september genomfördes den tredje provskjutningen av Saab och Boeings Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). Ett lyckat test då målet på 13 mils avstånd träffades med hög precision. Provskjutningen utfördes på Andøya Test Center i Andenes i norra Norge. Syftet med provskjutningen var att träffa ett förutbestämt mål i havet på ett avstånd av 130 kilometer. Lavetten som användes vid provet var en fristående 20-fots standardcontainer. -Nu har vi tack vare denna provskjutning vi bevisat den långa räckvidden för GLSDB, tillsammans med systemets gedigna precision, säger affärsutvecklaren Per Järbur inom Saabs affärsområde Dynamics.

Partnerskap

GLSDB är som Artilleri & Luftvärn tidigare presenterat ett partnerskap mellan Saab och amerikanska Boeing. Systemet har hög precision på långa avstånd och kapacitet att träffa mål som inte kan nås av konventionella direkta och indirekta vapensystem.

GLSDB är oberoende av lavett och kan avfyras från en containerbaserad lösning såväl som från andra lavetter till exempel HIMARS, M 270 eller koreanska raketartilleripjäsen ChunMoo.

Olika vapendelar

GLSDB har ett flertal olika vapendelar bland annat en konventionell bomb med sprängverkan och en stridsdel med SAL-funktionalitet, vilket innebär förmåga att få målläget utpekat med en laserpekare. Detta gör att systemet kan hantera både fasta och rörliga mål. - GLSDB är lite av ”Close Air Support” (CAS) som högre chef (division/brigad) förfogar över i alla ljus- och väderförhållanden dygnet runt. Genom att utnyttja tidigare investeringar för både motorer och vapendel är GLSDB ett kostnadseffektivt system med mycket hög prestanda som möter framtidens behov för långräckviddig bekämpning, hävdar Per Järbur.

Vem blir nästa mottagare av John Lindnérs Donationsfond? I samband med årsmötet premieras sedan många år tillbaka ett antal artillerister och luftvärnare för sitt arbete med att utveckla respektive truppslag. Även skribenter till denna tidskrift som visat prov på stor stilistisk förmåga och berättarskap premieras. Har du som medlem något förslag på blivande mottagare av förre redaktören John Lindnérs Donationsfond eller kanske tankar på vem styrelsen skulle föreslå som hedersmedlem? I så fall är det hög tid att höra av sig till förslagsvis styrelsens sekreterare eller ordförande. I samband med kommande årsmöte har också styrelsen uppgiften att hitta mottagare till det nya stipendiet som utgör avkastningen från kvarlåtenskapen från Militärtekniska föreningen vars verksamhet avvecklades under 2018 och tillgångarna övertogs av Artilleri- och Luftvärnsklubben. 30

Kapten Per-Erik Forsmark, A 9 och majorerna Sofia Westermark och Rick Grundevik från Lv 6 är några av de officerare som under årens lopp tagit emot utmärkelsen från John Lindnérs Donationsfond.

Stipendiet kan ges till den som på ett förtjänstfullt ökat kunskapen inom det militärtekniska eller stått för utveckling/ nytänkande av materiel och metoder inom det militärtekniska området. Tänk nu till och hjälp föreningen att hitta passande kandidater till ovanstående utmärkelser. Artilleri & Luftvärn


PROTECTING SWEDEN

IRIS-T SLS Ground Based Air Defence

www.diehl.com

Artilleri & Luftvärn

31


Inbjudan till årsmöte 2020 Artilleri- och luftvärnsklubben inbjuder medlemmarna till årsmöte. Tid Onsdag 2020-02-19 kl 16.00, samling vid vakten Tre Vapen 15.45. Plats Tre Vapen Banérgatan 62, Filmsal C, ingång C, en trappa ned. Program 16.00-17.15 Årsmöte 17.15-18.30

Föredrag kommer att ske om framtidens ammunition samt vilka möljigheter och förmågor som styrd ammunition kan bidra med.

18.30

Middag (enklare) Vingen

Anmälan Senast 2020-02-12 med e-post till lars.morrby@fmv.se alternativt mobiltelefon 070-217 0216. Av anmälan skall framgå om ni deltar på middagen samt fullständigt namn och födelsedata (för inpassering). Kostnad för middagen 100 kr. Mer information kommer att annonseras på www.artlvklubben samt Artilleri- och luftvärnsklubbens facebook-sida i början på januari.

32

Artilleri & Luftvärn


+45 5943 0300 | info@med.dk | www.med.dk

CHUNMOO NEXT GENERATION MRLS WITH FULL SHOOT AND SCOOT CAPACITY CAPABLE OF DEFEATING LONG DISTANCE - PRECISION AND AREA TARGETS OPEN ARCHITECTURE - POSSIBLE USE OF MISSILES FROM ANY SUPPLIER READY FOR LOCAL PRODUCTION

Hanwha Defense is representet in Sweden by Military Equipment Denmark A/S Artilleri & Luftvärn

33


Artilleri- och luftvärnsklubben Ordförande

Artilleri- och Luftvärnsklubben Box 100 55 300 10 Halmstad

Öv Anders Svensson Luftvärnsregementet Halmstad 035-266 20 00

Dags att betala årets medlemsskap

Kontaktperson: Överstelöjtnant Lars Mörrby, Försvarets Materielverk, Stockholm.

I slutet av detta år är det dags för dig som medlem att hålla utkik i brevlåda för då dimper årets faktura för ditt medlemskap ned.

Tel: 08-782 54 11, 070-217 0216

Artilleri och Luftvärnsklubben är beroende av sina medlemmar och därmed också medlemsavgiften för att kunna bedriva en bra verksamhet.

lars.morrby@fmv.se

Artilleri-Tidskrift Bankgiro 833-4278

Tidskriften du nu läser detta i ges ut av klubben fyra gånger per år och skickas ut till alla medlemmar. Utöver detta anordnas seminarier med intressanta föreläsare samt klubbmöten.

Prenumerationspriser

Sedan några år tillbaka faktureras medlemsavgiften enligt en ny rutin i föreningen, vilket underlättar styrelsens uppföljning av medlemsavgiften. Så vår kassör, Håkan Hörstedt uppskattar verkligen att du ser till att betala medlemskapet före årsskiftet.

Enkelnummer Dubbel-/Temanummer

Har du frågor angående ditt medlemskap eller betalningen av din faktura, ber vi dig kontakta sekreteraren Lars Mörrby (070-217 02 16) eller via e-post: info@artlvklubben.se Utträde ur föreningen ska anmälas till medlemsansvarig.

34

Adress

Inom Europa Utom Europa

300 kr per år 350 kr per år

Lösnummerpriser 100 kr 150 kr

© 2019 Artilleri-Tidskrift Utdrag ur tidskriften får göras med angivande av källa. Scanna QR-koden så kommer du till webbsidan där tidigare nummer av Artilleri-Tidskrift finns publicerade i pdf-format. Eller besök www.artlvklubben.se

Har du flyttat eller har ny adress? Du vet väl om att som medlem är det din skyldighet att anmäla ny adress om du vill fortsätta att få tidskriften och vara medlem i föreningen. Mejla eller ta kontakt med antingen sekreteraren (se kontaktuppgifter ovan) alternativt redaktören. Artilleri & Luftvärn


Artilleri & Luftvärn

35


Posttidning B Artilleri-Tidskrift, c/o Stefan Bratt Lokförargränd 12, 775 51 KRYLBO

ARCHER – MORE THAN A GUN

Mobility, Survivability, Effect and Endurance, Archer brings the indirect fire capability to an entirely new level.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.