Issuu on Google+


”Vi genomför företags­ överlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.”


Förmågan att träffa rätt… För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom­binerat med stort engagemang. Vår samlade erfarenhet och expertis gör att vi kan ta på oss olika uppdrag och bistå våra kunder i flera typer av transaktioner, med varierande förutsättningar. Baserat på lång erfarenhet och ett stort antal genomförda transak­ tioner har vi utvecklat ett arbetssätt som visat sig öka möjligheten för våra uppdragsgivare att göra bra affärer. Med värdeskapande analys menar vi att varje del i en transaktionsprocess präglas av det värde som kan skapas för vår uppdragsgivare. Global räckvidd innebär att vi utnyttjar hela kraften av vår internationella organisation för att förstå trender på marknaden och hitta de bästa och mest logiska köparna till ett bolag. Industriell förståelse innebär att vi lägger stor kraft och mycket engagemang på att förstå och få insikt i de företag och branscher vi arbetar med. Vårt uppdrag är att maximera våra kunders förmåga att träffa rätt.


…beror på hur siktet är inställt Att vara rådgivare i företagstransaktioner handlar om att kombinera expertis och strate­ giska arbetssätt med förståelse, flexibilitet och engagemang. Det är en viktig del i vårt arbete där vi möter företag av olika karaktär och han­ terar uppdrag av varierande omfattning. Att identifiera och förstå våra kunders affärer och specifika behov ur ett industriellt perspek­ tiv är bara en del i vår roll som rådgivare.

Typ av transaktion

En lika stor del handlar om att tillämpa och anpassa vår expertis till dessa behov och stän­ digt utmana våra kunder. Vi siktar alltid mot att identifiera och utveckla de faktorer som är särskilt viktiga för att kunna maximera värdet för våra uppdragsgivare, och arbetar lika gärna med att hitta den perfekta partnern till ett bo­ lag som ska säljas, som till ett som vill fortsätta att växa.

Storlek på transaktion

Annat 4%

> 500 mkr 7% Köp 44%

Sälj 52%

< 100 mkr 56%

100-500 mkr 37%


”Avancerade modeller i all ära, men det är förmågan att fylla dem med rätt innehåll som gör skillnad.”


Pricksäkra processer Värdeskapande analys är en viktig hörnsten i Avantus arbetssätt. Value by growth syftar till värdeskapande tillväxt via förvärv. Medan Road to exit syftar till att maximera priset vid en försäljning.

Value by growth

Road to exit

• Säkerställa att förvärv på ett tydligt sätt skapar ökat värde för det köpande bolaget

• Identifiera svagheter i företaget som bör åtgärdas innan en avyttring

• Undvika konkurrens i prishöjande ”strukturerade” säljprocesser

• Fokusera på de faktorer som har störst betydelse för att öka företagets värde

• Kunna göra de förvärv man verkligen vill göra – och inte utgå från vad som är till salu

• Kartlägga olika köparkategorier och köpare, såväl industriella som finansiella

• Förenkla integreringen av förvärvade bolag genom att utgå från vad som skapar synergier

• Positionera företaget så attraktivt som möjligt mot potentiella köpare

• Möjliggöra en ökad fokusering i förvärvsar­ betet genom ett nära samarbete med Avantus

Value by growth:

Strategisk inriktning

Road to exit: Analys av bolag och marknad

Identifiering av förvärvsobjekt Strategisk plan för utveckling


”Målet med arbetet är alltid att maximera utfallet för kunden, oavsett om det handlar om ett förberedande analysarbete eller att gå direkt på genom­förandet.”

Prioritering och kontaktskapande

GENOMFÖRANDE Test av värde och attraktivitet


Med världen som måltavla… M&A International är världens ledande nätverk av rådgivare inom företagstransak­ tioner med fler än 600 rådgivare verksamma i ett 40-tal länder världen över. Avantus är det svenska teamet i M&A International. Att vara en del av det globala nätverket innebär en styrka för våra kunder, vare sig det handlar om privata eller publika aktörer i Sverige eller internationellt. Med en omfattande lokal när­ varo kan vi belysa varierande typer av utma­ ningar ur ett globalt perspektiv samtidigt som vi kan tillföra kunskap om lokala förhållanden och lokala nätverk. Gemensamt har vi djup expertis inom flertalet sektorer. Baserat på en gemensam värdegrund och ett nära och personligt samarbete mellan oss som verkar inom M&A International, skapar vi konkreta resultat åt våra kunder.

”Kombinationen av lång erfarenhet och expertis med över 600 globala partners i telefonboken är oslagbar.”


…genomför vi ett stort antal transaktioner Under de senaste fem åren har M&A Interna­ tional genomfört drygt 1 400 transaktioner till ett sammanlagt värde av mer än 85 miljarder US dollar. Oavsett om vi hjälper ett företag med sin inter­ nationalisering genom förvärv, eller söker den

bästa framtida ägaren till ett svenskt företag, så tillför vår globala närvaro ett stort värde. Att nyttja den multinationella organisationens styrka och verka med den mindre firmans flexibilitet ger oss och våra kunder en unik kombination i transaktionsfasen.

Avantus andel Cross Border-transaktioner

100%

80%

60%

50% 33%

40%

40%

44%

43%

45%

2010

2011

2012

20%

0% 2007

2008

2009


Avantus An M&A International firm www.avantus.se

Stockholm Engelbrektsplan 1 114 34 Stockholm Tel: +46 (0)8-459 82 40

Gรถteborg Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Gรถteborg Tel: +46 (0)31-799 65 15

Malmรถ Norra vallgatan 70 211 22 Malmรถ Tel: +46 (0)40 30 80 20


”Avantus uppdrag är att maximera våra kunders förmåga att träffa rätt.”


Förmågan att träffa