Page 1

„LENINAS VILNIUJE“

Visu šalių proletarai, vienykitės!

tajoj/Binis sccioencas VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO UNIVERSITETO REKTORATO, PARTIJOS, KOMJAUNIMO IR PROFSĄJUNGOS KOMITETŲ LAIKRAŠTIS

Eina nuo 1950 metų

1969 m. gruodžio mėn. 26 d.

LAIMINGU NAUJŲJŲ METU.! Metai — žmogaus turtas. Žmogus jų turi ribotą skai­ čių. Ir pragyventi juos reikia taip, kad anot N. Ostrovskio, nebūtų kankinamai skaudu dėl beprasmiškai praleistų metų. Metai — kaip jautri styga. Atmintim palieti juos, ir su­ skamba styga: pirmasis laiš­ kas iš Universiteto Mamai, išlaikytas egzaminas, darbo ir

Ekonomistų sesija Kaip žinia, nuo Naujų Metų kai kurie Ekonomi­ kos fakulteto kursai daly­ vaus visasąjunginiame gy­ ventojų surašyme. Sesiją jie laiko anksčiau, negu ki­ tų fakultetų studentai. Pirmadienį ekonominės kibernetikos specialybės trečiakursiai laikė specia­ lybės egzaminą. Ne vi­ siems jis buvo sėkmingas. Dekanate mums pranešė, kad su docentu A. Veng­ riu turės susitikti dar ketu­ ri šios specialybės studen­ tai. Išlaikė egzaminą 25 žmonės. A. DARGONO nuotraukoje matome T. Baltrušytę (dešinė­ je) paskutinį kartą sklaidančią užrašus. Tuoj ji eis j auditori­ ją. O kurso draugės jau džiaugiasi išlaikiusios neleng­ vą ekonominės kibernetikos egzaminą (nuotr. apačioje).

Nr. 38 (698)

Kaina 2 kp.

Unlversit«<

poilsio stovyklos palapinė, mediumo ugnys, bokšto laik­ rodžio dūžiai, — 25°C, „Bū­ rin, būrin, draugai..kom­ jaunimo biuro posėdis... Kiekviena minutė savaip ge­ ra ir reikalinga. Kaip ir ta, kai mes sustojame už šventi­ nio stalo ir paskutinį kartą šiemet sakome: Laimingų Naujųjų Metų! Laimingų, brangus draugai!

m/ CINOS

FAK

EKONO MIROS FAK

FILOLO GUOS

FAK-

NAUJAMETINIS INTERVIU

Brandumo žingsniai Komjaunimo komitetas — darbų štabas. Net švenčių iš­ vakarėse sunku rasti bent vieną neužsiėmusį komiteto narį, tuo labiau sekretorių, ir nors keletą minučių pasikal­ bėti. Tik pavakary atslūgsta dienos įtampa. Tada ir patei­ kiame pirmą klausimą VVU komjaunimo komiteto sekre­ toriui Justinui KAROSUI. Kokie reikšmingiausi šių metų įvykiai mūsų komjauni­ mo organizacijai? Pačiu reikšmingiausiu daly­ ku laikytina, matyt, tai, kad komjaunimo organizacija per praėjusius metus žengė dar vieną žingsnį brandumo link­ me: čia sutinkame vis mažiau skubotumo bei paviršutinišku­

mo ir vis daugiau ramios, ap­ galvotos veiklos. Ką žada 1970-ieji, kokius uždavinius Iškelia? — Ateinantys metai — ju­ biliejiniai, lenininės įskaitos metai. Norėtųsi, kad jais mūsų komjaunuoliai kuo kruopščiau studijuotų savo specialybę bei kuo giliau suprastų V. Lenino teorinio palikimo problemas, nesitenkindami vien jo išvadų įsisavinimu, bet siektų supras­ ti ir tą mokslinį kelią, kuriuo einant tos išvados pasiektos. Ką norėtumėte palinkėti komjaunuoliams 1970-aisiais? — Kantrybės, valios ir ryž­ to kasdieniniuose studijų rei­ kaluose. Jaunatviško entuziaz­ mo, geros nuotaikos.

Praėjusi savaitgalį IF I kurso istorikai turėjo ne­ eilinį komjaunimo susirin­ kimą. Buvo aptartas se­ mestro darbas, lankomu­ mas ir kt. Na, o po to, ry­ šium su V. Lenino 100-osiomis gimimo meti­ nėmis, — įdomus pokalbis su Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėsty­ toju A. Bikuličiumi. Tema — V. Leninas Lietuvoje 1895 metais. Kaip žinoma, tais metais jis grįžo iš Va­ karų Europos j Rusiją. A. Bikuličius, pasiremdamas dokumentine medžiaga, stengėsi atskleisti V. Leni­ no veiklą Vilniuje. Tiesa, dar yra „baltų" dėmių. Ir čia laukiama pagalbos. S. BUCHAVECKAS

J. BALTUŠIS APIE „PARDUOTAS VASARAS“

»

Pirmadienį gausus būrys literatūros mėgėjų susitiko su mylimu lietuvių liaudies ra­ šytoju Juozu Baltušiu. Rašy­ tojas papasakojo apie savo darbą su „Parduotų vasarų" II dalimi. Knyga buvo para­ šyta jau 1960 metais. — Mano svarbiausias užda­ vinys „Parduotų vasarų" ant­ roje dalyje buvo parodyti, kaip žmogų formuoja aplinky­ bės, — pasakė J. Baltušis. Teko dar kai ką perredaguo­ ti ir pataisyti. Todėl ilgai lauktas kūrinys pasirodė tik šį pavasarį. Rašytojas žada dar kai ką pakeisti ir 1970 metų pavasarį išleisti „Parduotų vasarų" dvitomį. J. Baltušis taip pat papasa­ kojo apie Lietuvos TSR kultū­ ros ir meno dekadą Tadžikijo­ je, kur jis dalyvavo ir kuri jam bei kitiems delegacijos dalyviams paliko labai didelį įspūdį. J. MAŽEIKIS

TRUMPAI ® Dešimties turistų grupė (žmonės įvairių specialy bių: teisininkai, gamtininkai, matematikai, bibliotekininkai) šeštadienį ir sekmadienį pra­ leido keliaudami slidėmis po Paberžės apylinkes. Kelionėje turistai susitiko su vietos gyventojais. V. STARKC.NAUf IV k. bibliotekininkė

• Praėjusį šeštadienį ka­ vinėje susirinko II k. istori­ kai. Čia įvyko jų kurso vaka­ ras. M. JUOZAITIS

• Į paruošiamuosius kur­ sus, kurie vyks mūsų Alma Mater, gruodžio 25 paduoti paskutiniai pareiškimai. Apie 300 jaunuolių mokysis fizikos, matematikos ir chemijos. Neperseniausiai mūsų kavi­ skaitė viešnia iš Kauno Z. Vi­ Mūsų inf. nėje aidėjo medikų himnas. lytė. Čia vyko tradicinė Kauno Me­ Paskutinis pranešimas — fil­ O Antradienį Filologijos dicinos instituto ir VVU Me­ mo premjera. Autoriai J. fakultete buvo suvesti penk­ dicinos fakulteto akušerijos- Venckauskaitė ir P. Petrulevi- takursių rusistų pedagoginės ginekologijos būrelių konfe­ čius, vadovaujami docento praktikos rezultatai. Konferen­ rencija — draugystės vaka­ A. Venckausko, daug valandų cijoje kalbėję praktikantų ras. praleido Vilniaus klinikinės grupių vadovai Vilniaus mo­ Įdomų pranešimą, skirtą V. ligoninės palatose su filmavi­ kyklose, Pedagogikos ir psi Lenino gimimo 100-osioms mo kamera. Ir štai rezultatas katedros darbuo­ metinėms, perskaitė vilnietė — 13 minučių filmas „Gimdy­ chologijos tojai pažymėjo, kad studentų S. Bumelytė. Konferencijoje mas be skausmo". Kauniečių praktika iš esmės paliko ge­ dalyvavę VVU MF Akušeri­ būrelio vadovė doc. L. Saka­ įspūdžius. Studentai moka jos-ginekologijos katedros ve­ lauskienė pasveikino filmo rus dėjas doc. P. Steponėnas, prof. autorius su sėkme. Kauniečių dirbti su mokiniais, žino savo dalyką. Geriausius V. Baronas, doc. A. Venckaus- būrelio pirmininkas O. Livši- dėstomą kas labai šiltai atsiliepė apie nas supažindino su Kauno pažymius gavo rusisčių gru­ pė, kuriai vadovavo doc. KMI studentės B. Kairytės dar­ medikų gyvenimu. P. Užkalnis, atlikusi praktiką bą, kuriam šiemet respubliki­ Vilniaus 31-oje vidurinėje nėje apžiūroje buvo paskirta A. steponEnaitė mokykloje. antra vieta. Dar vieną darbą MF IV k. studentė I. ŠILA1TĖ

GERA PAMAINA ATEINA


I p*

TARYBINIS STUDENTAS

AGITAVIMO IR MOKSLO Neseniai įvykusiame Universiteto partinės or­ ganizacijos ataskaitiniamerinkiminiame susirinkime buvo kalbėta, kad studen­ tai žiemos atostogų metu galėtų aktyviai įsijungti į paskaitinę veiklą. Juo la­ biau, kad yra priimtas nu­ tarimas dėl aukštųjų mo­ kyklų studentų dalyvavimo Visasąjunginiame agitžygyje V. Lenino 100-osioms gimimo metinėms pažy­ mėti. Gerai organizavę šį darbą, žiemos atostogų me­ tu mūsų studentai galėtų perskaityti Universitetui priskirtuose Kapsuko, Šir­ vintų, Švenčionių rajonuo­ se (ir kitur) nemažiau 1000 paskaitų. Universitete sudarytas

Visasąjunginio agitžygio studentų agitacinio ir ma­ sinio kultūrinio darbo ren­ ginių vietinis štabas (pir­ mininkas partijos komiteto sekretorius P. Bernotavičius). Kapsuko, Širvintų ir Švenčionių rajonuose ati­ tinkamai vasario 14—15 d., vasario 28 — kovo 1 d. ir kovo 7—8 d. mūsų aukšto­ ji mokykla kartu su LLKJS rajonų komitetais organi­ zuos studentu paskaitas leninine tematika (į kiek­ vieną rajoną numatyta pa­ siųsti po 20—30 studentų), profesorių, dėstytojų, Uni­ versiteto auklėtinių, meni­ nių kolektyvų (dainų ir šokių ansamblio, „Fakto", etnografinio ansamblio,

AUKE spaudžia šal­ tis, mūsų, Chemijos, fakultete — „karš­ tos dienos, didelis sujudi­ mas. Prie auditorijų durų gailimą pamatyti būrelius studentų su konspektais, juos išlaikė, geriau ir leng­ knygomis rankose (dar viau pasiruoš egzaminams. kartoja, laukia eilės) — Dauguma laboratorinių laikomos įskaitos. Ieško darbų baigti, tik antrakur­ laisvų auditorijų, kur bū­ siai analizinės chemijos la­ tų galima kolektyviai pasi­ boratorijoje dar dirba pil­ mokyti, pakartoti. Skaityk­ nu tempu. Jie daugiausia loje vis sunkiau rasti vie­ praleido ir akademinių va­ tą. Visa tai rodo — egza­ landų, matyt, todėl pasku­ minai artėja. tinėmis dienomis tenka Dauguma fak. studentų susiimti. Pasikalbėjus su kai ku­ sistemingai dirbo semestro metu, gerai lankė užsiėmi­ rių grupių vadovais, grumus. Tiems, aišku, artėjan­ porgais, laboratorijoje dir­ ti sesija nebaisi. Tačiau bančiais dėstytojais, kaip egzaminams, yra ir tokių, kurie dar ne­ ruošiamasi spėjo likviduoti pavasario štai ką teko išgirsti. sesijos Skolų (V. Gegužis, IV k. chemikų grupor R. Ūselis, A. Petkūnas ir gė E. Gavelytė: „Pagrindi­ kt,), jiems dabar sunku su­ nį dėmesį skyrėme fiziki spėti viską padaryti, gali nei chemijai, disciplina la tekti kartoti kursą antrus bai sunki. Laikėme 2 ko­ metus, o kai kam gal net liokviumus. Juos išlaikius palikti fakultetą. buvo leidžiama dirbti labo Mūsų studentams ko­ retorinius darbus. Šis me­ liokviumai nebuvo naujie­ todas padėjo geriau įsisa­ na, tik šiais metais griež­ vinti fizikinės chemijos čiau nustatyti terminai, teoriją, todėl laboratorijo­ suderintas laikas tarp at­ je giliau supratome vyks­ skirų disciplinų koliok­ tančius procesus, geriau viumų. Tie, kurie laiku „klausė" aparatūra. Labo-

L

akademinio choro, estradi­ nio ansamblio „Kanklės", FF, MF bei TF saviveikli­ ninkų) susitikimus su vie­ tos gyventojais, parodėles ir kt. Kartu su agitacine brigada į rajonus vyks ir mūsų kino mėgėjai (vado­ vas MF asistentas V. Jakelavičius), kurie demonst­ ruos mėgėjiškus kino fil­ mus apie Universiteto stu­ dentijos gyvenimą, bus ve­ žamas specialus „Tarybinio studento" numeris, supa­ žindinantis su mūsų Alma Mater, visuomeninių orga­ nizacijų veikla. Mūsų dės­ tytojų ir studentų viešna­ gės tuose rajonuose taps savotiškomis Universiteto mokslo dienomis. Studentų agitacinio ir masinio kul­

SISTEMINGAI DIRBUSIEMS SESIJA NEBAISI

Sesija neaplenkė ir neakivaizdininkų. Juos sutiksi ne tik skaitykloje, bet ir pavieniui išsibarsčius po auditorijas, be­ sistengiančius išmokti tai, ko nespėjo namuose. Mūsų foto­ korespondentas A. DARGUNAS vienoje centrinių rūmų auditorijoje sutiko penkto kurso ruslstę neakivaizdininką, Raseinių vid. mokyklos mokytoją Eugeniją Basytę. Ji ruo­ šėsi dabartinės rusų kalbos egzaminui.

ratorinius darbus beveik visi atlikome. Dabar bai­ giame „rinkti" įsikaltas. Analizinės chemijos la­ boratorijoje doc. E. Jasins­ kienė pažymėjo: „Reikėjo sistemingai dirbti visą se­ mestrą, nes buvo 2 progra­ muoti koliokviumai ir 5 atsiskaitymai už darbus. Tie žmonės, kurie visur susoėja, jie ir mūsų labo­ ratorijoje gerai pasirodė (Drumstaitė, Narkevičius,

ŽYGIS tūrinio darbo renginiuose dalyvauja visos respubli­ kos aukštosios mokyklos, jų fakultetai, katedros, komjaunimo organizaci­ jos, meniniai kolektyvai ir atlikėjai, jaunojo lekto­ riaus mokyklų, visuomeni­ nių profesijų fakultetų, statybinių būrių ir pan. da­ lyviai, užtikrinant masinį studentų dalyvavimą. Renginiai pravedami iki 1970 m. balandžio mėn. Bus įskaitoma 1969 m. va­ saros metu perskaitytos studentų statybose paskai­ tos bei agitbrigadų kon­ certai. Visasąjunginio studentų agitžygio tikslas — atžy­ mėti V. Lenino 100-ąsias gimimo metines aukštųjų

Lichušina ir kt.). Jie laiku užbaigė ir pasiruoš gerai egzaminams. Tie, kurie nespėjo susitvarkyti su se­ nom skolom, nebaigs ir la­ boratorinių darbų". Analizinės chemijos la­ boratorijoje atsilieka ir stambiamolekulinių jungi­ nių spec. studentai D. Klimaitė, J. Jonaitytė, R. Šeraitė. Apie tų draugų pasi­ ruošimą sesijai sunku ką pasakyti, gal jiems ir „ne­ reikės" joje dalyvauti. Na, o mūsų pirmakur­ siai, kaip pasakė I k. che­ mikų gruporgė, visi labai „zubrina". Stengėsi išlaiky­ ti laiku koliokviumus,

Geriausiems premijos,

o atsilikėl iams? 1870—1970

mokyklų studentų visuo­ menine, kūrybine ir meni­ ne veikla, pademonstruoti respublikos ■“‘vįįuomenėį., ypač ^yvehtbjblns} aukštuių'mokyklų pasieki­ mus Tarybų Lietuvoje, vys­ tyti studentų visuomeninio darbo įgūdžius, kūrybinę bei meninę veiklą, kelti jos idėjinį ir meninį lygį.

stengiasi neatsilikti, dirba sistemingai. Panašiai api­ būdino padėtį ir stambia­ molekulinių junginių spec. I k. vadovė asist. Z. Poškutė. Ji pažymėjo, kad visi stropiai dirbo, nors kai ku­ riems ir sunkiau sekasi. Laboratorinius darbus bai­ gė visi, dabar laiko įskai­ tas. Tikėkimės, kad ir eg­ zaminus jie išlaikys. Žino­ ma, gali pasitaikyti ir ne­ sėkmių, juk jiems sesija pirmoji, teko priprasti prie naujų darbo metodų, gal ne visiems tai vienodai se­ kėsi.

E. doc. p. R. SABONIENĖ

NAUJAMETINIS INTERVIU.'

Rūpesčių Vos savaitė beliko iki Nau­ zaminą, kada mes užkalbino­ jųjų Metų. Kiekvienam šie me jį: 1. Kiekvieni metai turi sa­ metai kažkuo įsimintini, daug įvykių buvo. Vieni ilgam liks vus džiaugsmus ir savas ne­ atminty, kiti pasimirs su ta sėkmes. Bet man šie metai — diena. Ir vis dėlto, kas reikš­ pilni džiaugsmo. Šiemet tapau mingo, (domaus buvo šiais tėvu — gimė duktė. Ir dar metais? Su Naujais metais vienas džiaugsmas — gavome imsta nauji planai, norai, sva­ puikų dviejų kambarių butą. 2. Planai? Svarbiausia — jonės, kurioms lemta išsipil­ sėkmingai baigti kursą. O to­ dyti arba ne. Kokios jos? liau... pamatysim! Į mūsų klausimus atsako: S. RENCYS, Fil. F komjau­ Daug rūpesčių. Skuba me­ nimo komiteto sekretorius, IV k. lituanistas. Sigitą sutikome tai, skuba ir žmonės. Sustab­ Valstybinėje autoinspekcijo­ dykime kelis. Su kokia nuotaika palydite je, kur jis laikė vairuotojometus? mėgėjo egzaminus. — Puikiausia, — atsako L Šitie metai nepamiršta­ nt Pats svarbiausias įvykis — Matematikos ir mechanikos fa­ mane priėmė kandidatu į kulteto komjaunimo komiteto TSKP eiles. Šiemet vedžiau, sekretorius, IV k. studentas Jonas BAGDONAS. Mūsų fa­ žmona irgi studentė. 2. Patys artimiausi planai — kulteto studentai, dirbę darbo išlaikyti sesiją. 1970-ieji me­ ir poilsio stovykloje Kapsuko tai — mums be galo reikšmin­ raj. S. Nėries kolūkyje, antrą gi: švęsime V. Lenino 100- kartą Universitete užėmė pir­ ąsias gimimo metines. Pasi­ mą vietą. Taigi, lenininės ruošti šiam garbingam jubilie­ įskaitos etapas išlaikytas pui­ jui mūsų svarbiausias ir pir­ kiai. 1970-ųjų planai? maeilis uždavinys. — Baigti lenininę įskaitą R. SIDERAVICIŲ, Rusų li­ kuo geriau. Skirti didesnį dė­ teratūros katedros vyr. dėsty­ mesį visuomeniniams moks­ toją, mes radome biblioteko­ lams. Saviveiklos konkurse je. būtinai patekti į prizininkus. 1. 1969-ieji man buvo įtemp­ Vasarą stengsimės trečią kar­ to darbo metai. Katedros ko- tą iškovoti pirmą vietą darbo 'egų, kurie „paėmė" mano pa­ ir poilsio stovyklų tarpe, o skaitas, dėka aš galėjau iš­ tuo pačiu gauti ir visam lai­ eiti į kūrybines atostogas. Be­ kui taurę. Pasiekti, kad bend­ veik visas 365 dienas aš pra- ras fakulteto studentų pa­ ’eidau bibliotekoje, kur rin­ žangumo vidurkis būtų aukš­ kau ir tvarkiau kandidatinės tesnis už šių mėtų 3,8. Maldisertacijos medžiagą. dausim, kad rektoratas ir ad­ 2. Ateinančiais metais noriu ministracija išskirtų fakultetui baigti šį darbą ir apginti di­ nors viena vieta daugiau bend­ sertaciją. rabutyje. Dabar gi gyvena L. NAIMAVICIUS, EF III k. bendrabutyje tik 25 proc. mū­ studentas, ruošėsi laikyti eg­ sų studentų. Ruošiuosi susi-

verpete tuokti. Norėjau šįmet, bet iš­ girdau, kad lyginiai metai pradėti šeimyniniam gyveni­ mui — laimingesni.. .

Kuo Jums ir Jūsų bibliote­ kai reikšmingi 1969-ieji? Mokslinės bibliotekos direk­ torius J. TORNAU: — Bibliotekoje šiais metais nebuvo gaisro! Lapkričio 6 dieną įsteigėm Grafikos kabi­ netą. Apie 80 tūkst. egz. — tiek padidėjo mūsų saugyk­ los. Dabar turime daugiau kaip 2,5 milijono knygų ir periodikos. Užsakėm kiekvie­ nam studentui po vieną va­ dovėlį. Tikimės, sekančiais metais studentai nesiskųs. Man nieko ypatingo. Dau­ giau vaikų 1969-ieji nedavė, asmeniškos mašinos neįsigijau... Tiesa, ją įsigijo pusbro­ lis. Bet man kas iš to? .. Koks sunkiausias darbas te­ ko Jums šiemet? — Pasiruošimas bibliotekos 400-mečiui. Stengiamės su­ rinkti viską, kas tik liečia mūsų bibliotekos egzistavimą. O pabandyk surinkti! Koks stambiausias įvykis bus 1970 metais bibliotekoje ir Jūsų gyvenime? — Be abejo, bibliotekos priestato atidarymas! Statybi­ ninkai žada jį atiduoti iki ju­ biliejaus. Ten mes galėsime sutalpinti apie milijoną eg­ zempliorių mūsų fondo kny­ gų. Įsivaizduojat, kokia tai mums parama! Išsiplės visos skaityklos. Atidarysim naują — periodikos. Ir, žinoma, mū­ sų bibliotekos jubiliejus, ku­ rį žadam švęsti rugsėjo vidu­ ryNa, o aš vienais metais tap­ siu senesniu...

Pasibaigė spaudos pre­ numeravimo 1970 m. I ket­ virčiui terminas. Peržiūrė­ jus užsakymų lapus ir su­ vedus rezultatus, išaiškėjo daugiausia spaudos išplati­ nę fakultetai: I. Teisės fak. Užsakyta 365 leidiniai (148 proc.) Spaudos platintoja L. Čer­ niauskaitė. II. Medicinos fak. Užsakyta 1124 leidiniai (118 proc.)) Spaudos platintoja R Liekytė. Siame fakultete studentai užsiprenumeravo 80 „Tiesos" ir 90 „Kom­ jaunimo tiesos" egzemplio­ rių. Kituose fakultetuose šių leidinių užsakyta daug mažiau. Studentų profkomiteto nutarimu R. Lienytė premijuota už geriausiai išplatintą Respublikinės profsąjungų tarybos infor­ macinį biuletenį „Darbas ir poilsis". III. Chemijos fak. 323 leidiniai (111,3 proc.l. Spaudos platintoja K. Burkauskaitė. Ekonomikos ir Istorijos fakultetai išplatino ma­ žiausiai leidinių (60 proc.). Iš viso studentai užsisa­ kė 4476 egz. Geriausiai prenumera­ vo spaudą šios grupės: I. Gamtos fak. biofizikų V k. (493,4 proc.) Spaudos platintoja O. Bartkaitė. II. Matematikos ir me­ chanikos fak. II k. IV gru­ pė (364 proc.), platintojas V. Buzaitis. III. Medicinos fak. IV k. IV grupė (240 proc.), pla­ tintoja L. Petkevičiūtė. IV. Chemijos fak. st-arnbiamolekulinių j. chemi­ jos spec. III k. (215 proc.) Šiame kurse trečius metusi spaudą platina A. Rasla-I naitė. Jos nuoširdaus dar-l bo dėka kiekvienas stu-l dentas kasmet užsiprenu-1 meruoja vidutiniškai I”'I du leidinius. į V. Ekonomikos fak. pre-1 kybos ekonomikos spec. I| kursas (197 proc.) platinto-1 jas J. Stankevičius. VI. Istorijos fak. biblio I tekininkystės spec. I kur I sas (168 proc.), platintoj1! D. Marcišauskaitė. I Nė vieno leidinio neuž I siprenumeravo Medicinų? I fak. II kurso X grupės, Fi I lologijos fakulteto penktų I kursų, Istorijos fak. žurna-l listikos spec. III ir IV kur-Į sų, bibliotekininkystės I spec. IV kurso studentai I Tris pirmąsias vietas už I ėmusių fakultetų ir minė I tų šešių grunių spaudos! nlatintojai Studentų pro11 komiteto nutarimu preu I juoti asmeninėmis dovam I mis. | L. MAŽIONYTĖ j Studentų profkomitetB narė, atsakinga už Į spaudos platinimą


TARYBINIS STUDENTAS

3 psl.

Pradedam poezijos vakarą Kolonų salėje (jaukioje mū­ sų kavinėje, deja, linksminosi istorikai) vėl skambėjo poezi­ ja. Trečiasis Universiteto lite­ ratų vakaras-konkursas, šie­ met skirtas V. Lenino 100osioms gimimo metinėms, pra­ sidėjo V. Mykolaičio-Putino žodžiais: ... Aš liksiu ištikimas žmogui Ir sau pačiam. Tokį poetinį credo jaunajai literatų kartai pasiūlė vakaro rengėjai, IV kurso lituanistai. Tačiau net humanitarai neišsivertė be . „sociologinių tyri­ mų"; jie pranešė, kad kon­ kursui savo kūrinius pateikė R. TREMNERYTE 30 autorių, jų didžiumą, žino­ III k. lituanistė ma, sudarė pirmakursiai litua­ nistai. Dar truputis statistikos: konkurse dalyvavo 17 mergi­ nų ir 13 vyrų. Be lituanistų, Lyg snigo prisnigo bandančių plunksną atsirado Per naktį, per dieną, ir iš kitų fakultetų bei specia­ Ir vaikiškos slidės lybių: istorikų, žurnalistų, Nugrimzdo į pusnį. ekonomistas ir medikas. Autoritetinga komisija (kri­ Ir pirštai paraudo — tikas V. Kubilius, rašytojas Taip gelia, lyg degtų. J. Mikelinskas, poetas Alf. Ir skonis ant lūpų Maldonis, dėst. E. Bukelienė Lietaus ir varveklių. ir dėst. M. Bieliauskienė) pa­ skelbė trečiojo konkurso nu­ O kelio — nė galo, galėtojus. Pirmąją premiją už Lyg bristum per sapną, poeziją jau antrą kartą gavo Lyg savo vaikystėj penktakursė lituanistė Onė Bijotum pabust. Baliukonytė, kurios nuošir­ I džias ir skambias eiles spėjo pamėgti skaitytojai. Nebe pirmą kartą premijuojamos ir Kartą vasarą žaibavo, jos bendrakursės M. KontriBuvo rausva ir tylu. maitė ir I. Mackevičiūtė. Augo debesis kaip dūmas Joms buvo paskirtos atitinka­ Ir užkliuvo ties šilu.

Nauji eilėraščiai

Kaukė šunys be mėnulio, Meldės bobos trobose, O ant kelio kapstė dulkes Beprotė Marė basa. ... O ir nieko neįvyko — Sykį trenkė — ir gana. Ir po vienu stogu ėmė Klykt maža rausva burna!

N. MILIAUSKAITE II k. lituanistė

Ant kalno našlaitės karalystė. Vienoj pusėj vasara, kitoj žiema. Pakalnėj sidabražolių miškas. Miške ežerėlis ar stiklo šukė .kurpaitės sudaužytos. Žemuogėlės raudonos. Kaip takas ar ženklas Žmonėms ir laukiniams karveliams.

Nešiesi mane delnuose kaip ugnelę — sulaikydamas kvapą, išplėtęs akis. Bijausi pravirkti, bijau atsidusti, pabust — tavo balsas toks žalias, žalias ir ošiantis... Būsim karaliais ant kalno — kai mane prijaukinsi, iš delno palesinęs uogomis. Lemiamą ženklą šešios surištos žolės parodys, ir mudu giedosim: stebuklas.

Atskrenda debesys, atskrenda. Juodas sparnas per pusę dangaus. Dreba ąžuolas tarsi lapelis. Stovim po smilga. Nežinome ryto vardo. Išdygo girios ant motinos kapo. Nesaugo gęstančio laužo dievai. Nepaleisk mano rankų. Vieni mes ant kalno. Neišrastas lankas. Užmirštas šautuvas. Skrenda, debesys skrenda. Juodas sparnas — sparnas per visą dangų.

Yra, aš tikiu, žodis, kurio dar neištarė lūpos. Gal kada aš jį surasiu ir jums pasakysiu.

mai II ir III premijos. Trečią­ ją premiją už poeziją gavo II kurso lituanistė N. Miliaus­ kaitė. Mūsų jaunųjų kūrybi­ nius pasiekimus ir nesėkmes apibendrino poetas Alf. Mal­ donis. Aš tikiu, pasakė jis, kad Universitete auga nauja ir kūrybinga karta, kuri gra­ žiai pratęs senas Universiteto literatūrines tradicijas. Prozi­ ninkų laimėjimais (šį kartą jie buvo gana aktyvūs) pasi­ džiaugė rašytojas Jonas Mi­ kelinskas. Jis išskyrė S. Mušinską ir A. Vaišnorą, kurie taip pat tapo konkurso lau­ reatais. Vienas vengrų literatūros mokslininkas, pasakojo kriti­ kas Vytautas Kubilius, rašo, kad jų šalyje menininkas ga­ lutinai subręsta tik įkopęs į ketvirtą dešimtį. Kažkas pa­ našaus pastebima ir pas mus. Bet, reikia pripažinti, kad mū­ sų jaunieji rašo gan profesio­ naliai, kūrybiškai, stengiasi atsiriboti nuo sauso literatūriškumo, sudaryti sveiką „opoziciją" vyresniajai poetų ir rašytojų kartai. Konkurso nugalėtojai skaitė savo eiles. Tikėsimės jų kū­ rybą vis dažniau sutikti res­ publikinės spaudos puslapiuo­ se. Vakaro pabaigoje, klausy­ tojų šiltai sutikti, koncertavo LTSR Valstybinės konserva­ torijos teatralai ir instrumen­ talistai. J. KUNDROTAS

NUOTRAUK O S E: viršuje — vertini­ mo komisija. Iš kai­ rės: poetas Alf. Mal­ donis, Lietuvių li­ teratūros katedros dėstytojos E. Buke­ lienė ir M. Bieliaus­ kienė, kritikas V. Kubilius, rašytojas J. Mikelinskas.

Dešinėje — poetų kūrybą nagrinėja V. Kubilius.

Kairėje — studen­ tų tarpe J. Mike­ linskas. Alf. BUCKAUS nuotr.

Užgriuvę šuliniai. Tik slenksčio akmenys, Matyt, įaugę šitoj žemėje giliai, Kaip baltos šiaurės moterys, kaip sakmės J. Kalinauskas, „Poezijos pavasaris", 1968 ir po žeme alsuoja mūsų šuliniai.

Taip jau būna gyvenime: eini, eini, o galo vis nėr, tai pasilipi ant aukštumėlės ir, jei apvylė nuojauta, akimis įsitikini, kiek iš tikrųjų nuei­ ta. Panašiai norėtųsi pasielgti ir dabar, kalbant apie Univer­ siteto trečiakursio, lituanisto Jono Kalinausko kūrybą. J. Kalinausko vardas net po ke­ letą sykių perėjęs daugelio respublikinių žurnalų bei laik­ raščių puslapius, skaitytojui turėtų būti pažįstamas, ir aš nematau reikalo išskaičiuoti, kas ir kur buvo išspausdinta. Tad bereikia tik įkopti į J. Kalinausko rankom supiltą aukštumėlę ir pasižvalgyti... J. Kalinausko plunksnai priklauso apie dvidešimt pub­ likacijų, t. y. daugiau nei šim­ tas eilėraščių, ir jų kruopštesniam analizavimui prireiktų nemaža laiko. Teatleidžia man autorius, jei aš apsistosiu tik ties pačiais, mano nuomone, būdingiausiais jo eilėraščiais. Nuotaikingumas, vaizdin­ gumas — štai kuo papirko jaunasis poetas skaitytoją, jau pirmuosiuose eilėraščiuose. J. Kalinausko frazė — leng­ va, glausta, lakoniška:

Toj kriauklėj amžinai pasiliko banga, su kuria norėjau išplaukti

(„Poezijos pavasaris", 1968) Retai kuriame eilėraštyje stokoja išradingumo, origina­ laus požiūrio į supantį pasau­ lį. Romantikos šviesa gaubia daugelį J. Kalinausko eilėraš­ čių. Poetą vilioja egzotiška gamta, netikėta situacija, se­ novė. Nekasdieniškai, tikrai poetiškai nuskamba kad ir šios eilutės:

visada ir liks tik aprašinėji­ mu. O kad toks stilius jau da­ bar nebepa tenkina J. Kali­ nausko, rodo ir palyginti neseha publikacija „Nemune“, kur poetas, nusimetęs puošnų metaforų rūbą, paprastai ir nuoširdžiai kalbasi pats su sa­ vimi, su savo amžiaus žmo­ („Poezijos pavasaris", 1969.) nėmis:

Kartais, susižavėjęs metafo­ Man labai norisi rom, poetas, sakyčiau, nueina šiandien visai nieko nežinot. pernelyg toli; taip gimsta il­ Viską pirmą kartą

KUR JIS,

ne jausmą, lakią meninę min­ ti:

Dar ne laikas viską vadinti būtuoju laiku ir nešiot visažinių tragišką rūbą...

KABINETAS

r ! f fI ' ‘

(„Komjaunimo tiesa", 1969.IX.14.) llr dar. Kalbant apie eilių spausdinimą, manau, neverta pamiršti, jog poetas pripažįs­

GINČAI APIE JAUNŲJŲ POEZIJĄ

STEBUKLINGAS ŽODIS? gos, sunkokos eilės, kuriose paimt | rankas. žodžiai lyg plytos gula vienas arba: ant kito: Tai žiūrėkit! Žiūrėkite! Žiūrėkit Rasoti, troškūs linksta sunkūs Į mane lyg į nuogą! krapai; Žiūrėkit lyg į avariją gatvėje. Tiktai, prašau, nemeluokit, Sugėrę drėgną vėsą lysvės tyli. kad manęs nematot visai Per dieną iškankintuos saulės („Nemunas", 1969, Nr. 8) lapuos Gyslelių peršviesti raizgynai Rašant panašias miniatiū­ dyla. ras, atrodo, iškyla kitas pavo­ („Kalba Vilnius", 1969.VIII.8.) jus: pagunda sėst ir rašyt, ra­ šyt apie viską, kas tik ateina j galvą... Žinant J. Kalinaus­ Šia maniera parašytus eilė­ ko impulsyvumą ir darbštu­ raščius spausdino ir „Komjau­ mą, nesunku patikėti, jog to­ nimo tiesa", ir „Švyturys", ir kių eilėraščių jis sukaupęs la­ „Kalba Vilnius". Ir vis tiek bai daug... Štai tuomet ir rei­ norisi tikėti, jog tai ne tas ke­ kia labai sąžiningos atrankos, lias, kuriuo poetas galutinai kad į spaudą nepatektų eilės, kada nors pasuks. Kažin ar gimusios be vidinio poreikio, nenusibos dangstyti savęs ir vien keli stambūs sakiniai... savo minčių panašiom kalte Kažin, ar ne tokiu šaltu išpro­ nukaltom, „profesionaliom" tavimu dvelkia pranašišku to­ eilėm, neturinčiom jokios nu tariami žodžiai — pro juos perspektyvos, nes aprašinėji­ galima matyti nebent nejaumas, koks subtilus jis bebūtų, nuoliškai surauktą kaktą, c

GRAFIKOS

tamas ne tada, kai išspausdi­ na pakankamai didelį kiekį eilėraščių... Tad kur tas nepaprastas žo­ dis, kurio buvimu neabejoja J. Kalinauskas? — paklaus skaitytojas. Čia, matyt, reikia sutikti su paties poeto žo­ džiais: „Aš dar nesustojau ties viena kryptim... aš dar nesuradau savęs... tik ieškau taip pat karštai, kaip ir kūry­ binio kelio pradžioj". Buvo galima parašyti ir iš­ tisinę panegiriką — medžia­ gos jai kiek nori. Tačiau, ma­ nydamas, jog pagyrimai ski­ riami tik pirmuosius žingsnius žengiantiems poetams, aš są­ moningai jų vengiau. Tebū­ nie tai pripažinimas, jog J. Kalinauskas jau išaugo iš „daug žadančių" tarpo, ir jo kelias į Stebuklingąjį Žodį žymiai sutrumpėjęs... Sėkmės tau, Jonai, tame ke­ ly! R. VANAGAS

Neseniai Universiteto Mokslinėje bibliotekoje įsteigtas grafikos kabine­ tas. Jam perduota visos aukštosios mokyklos bib­ liotekoje esančios graviū­ ros, ekslibrisų rinkiniai, dailės kūriniai, piešiniai, eskizai, leidiniai anie knygos meną. Numatoma rinkti ir sau­ goti visą medžiagą, susiju­ sią su knygos menu, su menine knygų spauda ir apipavidalinimu. Taip pat sudaromas ir grafikos kūrinių archyvas, kuriame bus kaupiami Lie­ tuvos grafikų anksčiau ir dabar sukurti, taip pat, kiek įmanoma, pasaulio tautų dailininkų grafikų kūriniai bei meninės re­ produkcijos. Archyve kau­ piami prospektai, parodų katalogai, programos, spausdinta ir rankraštinė medžiaga apie grafiką, at­ skirus dailininkus, parodas ir kita pagalbinė medžia­ ga. Kiekvienam autoriui bus sudaromi personaliniai Lietuvos grafikos origina­ lų fondai. Visi grafikos archyve surinkti originalūs kūriniai bus skiriami mokslo rei­ kalams. Universiteto Mokslinė biblioteka j talką, kuriant grafikos kabinetą ir archy­ vą, pakvietė mūsų respub­ likos dailininkus. Jau gauta kelių autorių grafi­ kos dalbai.

A. DARGONAS


NAUJAMETINIS INTERVIU

Premjeros saloje Du Vyrai ir viena Moteris lieka gyventi tuščioje vande­ nyno saloje. — Kas jie tokie? Atsiskyrė­ liai? Egoistai? — Jie — žmonės, sklidini neapykantos. — Kas galėtų pateisinti jų veiksmus, poelgius? — Prieš save jie patys tei­ sūs. Teisūs savo prieštaravi­ mais, konfliktais, vidine kova. — Ko jie siekia? — Išsivadavimo? — Atsiprašau, kokio? — Išsivadavimo iš savo egoistinės neapykantos. — Bet tai absurdiška! .. Tą vakarą Teatrinėje studi­ joje po I. Ignatavičiaus nau­

jos pjesės „Triušių sala" per­ žiūros mes ilgai ginčijomės. Spektaklis mus sužavėjo savo scenografija, savita, išraiškin­ ga aktorine kūrinio interpre­ tacija, režisūros maniera. O štai šį vakarą — Universiteto teatre spektaklio premjera. Spektaklio režisierius ir dailininkas J. Bielskis. Pagrin­ dinius vaidmenis atlieka: R. Kinderytė, R. Machlaičiuk, P. Dubinskas ir V. Folomejevas. — Kuo įdomi ir aktuali mums ši pjesė? — klausiame režisieriaus P. Bielskio.. >— „Triušių saloje" autorius kelia žmogaus atsakomybės idėją, smerkia individualizmo pasireiškimą. Žmogus nepano­

ro kovoti su kylančiomis vi­ suomenėje negerovėmis ir pa­ sitraukė į negyvenamą salą. Jis svajoja sukurti utopinę visuomenę, bet neišlaikęs lai­ ko išbandymų, žūsta. Žmogus negali būti laisvas nuo visuo­ menės! Tą vieną iš pagrindi­ nių marksizmo teiginių auto­ rius pateikia ir įrodo labai šviežiomis ir įtaigiomis prie­ monėmis. Veiksmo vieta pa­ sirinkdamas negyvenamą sa­ lą, laisvai operuoja situaci­ jomis. Herojų galimybė at­ sitraukti — panaikinta, to­ dėl, spręsdamas konfliktą, au­ torius pasiekia maksimalios įtampos, veiksmas įgyja totališką užmojį. Manau, kad tuo pjesė turėtų sau užsitikrinti pasisekimą studentiško teatro scenoje. Juozas POCIUS

TRISDEŠIMT METŲ Universiteto Akademinis choras šiemt pripažintas geriausiu saviveikliniu choriniu kolektyvu Vilniu­ je. — Koks labiausiai cho­ rui jsimintinas šių metų koncertas? — pasiteirauja­ me valdybos pirmininko Algirdo BUDRIO. — Kiekvienas koncer­ tas mūsų kolektyvui savo­ tiška šventė. Na, o kon­ certuoti šiais metais teko tikrai daug. Visada cho­ rui būna atsakingi metiniai-ataskaitiniai koncer­ tai.

Nauji Metai — Rūdninkuose Dabar ne visi nustemba, su­ žinoję, kad turistai Naujus Metus sutiko po tikra egle, miške. Šiemet jie žada at­ kimšti šampaną Rūdninkų gi­ rioje ir Veinių malūne. Turis­ tai lieka ištikimi tradicijai — jei žygiuoji, vadinasi, gyveni.

O eidamas tėviškės keliais, sutiksi daug žmonių. Vie­ niems tu tarsi gerą žodį, iš kitų pats ką nors naujo išgir­ si. Kaip ir dabar (žiūr. nuo­ trauką) — apie senuosius lai­ kus Universiteto turistų klubo kraštotyrininkams pasakoja

80-metė Dirvonėnų senutė... Puikus Naujųjų Metų suti­ kimas įvyks Aktų salėje. Ja­ me dalyvaus Universiteto va­ dovai, studentai, dėstytojai. į svečius žada atvykti solistas E. Eidukaitis, linksmus linkė­ jimus perduos „Faktas".

oMSHUNIMO

"°nnTūR|||sĮ SĖDI, SĖDI, KNAPSO, KNAPSO...

Atrodo, budinčiojo pa­ reigos seniai žinomos — ne romaną skaityti per tas 4 valandas, o stengtis pa­ laikyti tvarką. Tačiau dar labai dažnai visuose bend­ rabučiuose ne tik dieną, bet ir po 22 vai. (ir vėliau) vaikštinėja „svečiai“, ne­ užregistruoti svečių kny­ goje. Ne paslaptis, kad mūsų bendrabučiuose pa­ sitaiko vagysčių, muštynių (ypač II ir III bendrabu­ čiuose) o tai kartais atsi­ tinka grynai dėl budinčių­ jų neapdairumo. PRIEBLANDOJE

Užsukite į VI bendrabu­ čio valgyklą „Juventus“. Nenustebkite, jei per patį vidurdienį ten jus pasitiks prieblanda, negalvokite apie oro pavojų. Čia lan­ gus užtemdė studentai sa­ vo paltais. Taigi, deda savo

Skaitykite aforizmus - sutaupysite laiko • Ne visada gera imti tai, kas blogai padėta. • Pasakyk man, kas tu, ir aš pasakysiu tau, kas tu toks. • Įsimylėjėliams gerai ir atskirame bute. • Nespiauk prieš vėją. Gali pramauti. © Saugok savo širdį. Ją Profesorius (studentui): gali persodinti kitiems. — Ką gi, kolega, padarysim © Norėdami užtrinti ma­ 15 min. pertraukėlę, sutiksim no pėdas, ainiai bus pri­ Naujus Metus, o paskui tęsinį versti eiti jomis. egzaminą... 9 Elkitės su aukštes­ niais taip, kaip jūs norėtu­ mėt, kad su jumis elgtųsi žemesnieji. ® Taupykite laiką — skaitykite aforizmus. ® Iš beždžionės išsivys­ tė žmogus. O kas iš žmo­ gaus kils? • Kiek nepieši kai kurių

Dainavome Švenčiony­ se, Kaišiadoryse. Lapkričio mėnesį buvome išvykę i Kaliningradą, kur suren­ gėme du koncertus: vieną — Pedagoginėje muzikos mokykloje, o kitą — uni­ versitete. Šiuo metu choras baigia ruošti 1970-ųjų metų res­ publikinės dainų šventės repertuarą. Dainuojame net keturiolika naujų dai­ nų.1970-ieji Universiteto Akademiniam chorui — jubiliejiniai. Choras švęs savo trisdešimtmetį.

žmonių karikatūrų — išei­ silpno. Jeigu tas neėdana tikri portretai. mas. © Stebuklų nebūna: iš • Epigrama — tas pats feljetonas, tik su puslaidi­ vienos musės galima pa­ daryti tik vieną dramblį. ninkiais. © Galvojanti mašina • Aš rašau kaip Lope de Vega, tik blogiau, — pakeis ne visus specialis­ prisipažino vienas drama­ tus — tik galvojančius. © „Poezijoje nėra gene­ turgas. rolų“. Tai kam jai tada tiek © Dažnai mokytojo iš­ eilinių? minties pagrindas — tik 9 Jei valgote iš vienos mokinių kvailumas. lėkštės, tai dar nereiškia, • Stiprus žvėris nelies kad jūsų vienodi skoniai.

kailinukus, šalikėlius ant palangių ir stalų, tylom keiksnoja, o kartais, nety­ čia apsimainę portfeliais ar paltais, ir garsiau pa­ murma prieš atsakingus dėdes. Tas pats ir Taure. Tiesa, bendrabučio vesti­ biulyje stovi kilnojama rū­ bų kabykla, kurią puikiau­ siai būtų galima pastatyti valgyklos kampe. Bet stu­ dento balsas, kaip nuo se­ no žinoma, į aukštesnes instancijas neina. Ir kabyk­ lų nėra... GRUODY ŽYDI RUGIAGĖLĖS Visuose fakultetuose jau seniai jaučiama sesija, o ekonomistai, tikriausiai, dar tebegyvena vasaros atostogų nuotaikomis. Nors egzaminai jau prasi­ dėjo, bet jų tvarkaraštį III kurso studentai išvydo pa­ vėluotai. Kiti kursai irgi su nerimu žvelgia į tuščią skelbimų lentą. Kaip nori, studentėli, taip sukis. .. -'■v Medžiagą paruošė „KP" štabo nariai

REDAKTORIUS ALGIS KUSTA

SKELBIMAI STUDENTŲ ŽINIAI! Gauti 4 poilsiniai keliala­ piai į Lampėdžių poilsio na­ mus nuo 1970 m. I. 24 d. iki II. 7 d., Kaina 9 rub. Prašome kreiptis iki sausio 15 dienos. Studentų profkomitetas

Kvietimus j Naujųjų Metų mūkimą Aktų salėje galima įsigyti Studentų profkomitete C. R. 13 kamb.)

REDAKCIJOS ADRESAS: /ilnlus, MTP-3, Universiteto ;-vė Nr. a. Telefonas 2-58-84. Telefonas spaustuvėje 2-54-21. linko ir spaudė LKP CK Lei­ dyklos spaustuvė Vilniuje. LV 14474 Užs. Nr. 5174

Vaistai—švara Gruodžio 15—31 dienos res­ publikoje paskelbtos švaros dienomis. Jų metu respubli­ kos medicinos darbuotojai, sanitariniai aktyvistai apsilan­ kys Jūsų darbovietėse, moks­ lo įstaigose, namuose, patars, kaip laikytis asmens higienos taisyklių ir patikrins, ar ne­ sergate niežais. Niežai — užkrečiama para­ zitinė odos liga, kurią sukelia niežų erkė. Užsikrečiama bendraujant su ligoniu, per jo rūbus, pa­ talynę, rarikšluostį, plaušini;, pirštines, žaislus ir kt. daiktus. Neretai apsikrečiama pirty­ se, dušuose, bendrabučiuose, jei nesilaikoma nustatyto sa­ nitarinio režimo. Kartais užsi­ krečiama nuo gyvulių. Pagrindinis niežų požymis — stiprus niežėjimas, sustiprėjantis naktimis, išbėrimai odoje mazgelių, pūslelių, krau jingų šašelių, linijinių nukasymų pavidalu. Šių odos pa­ kitimų mėgstamiausios vietos sulenkiamieji viršutinių ir apatinių galūnių paviršiai, kū­ nas, ypač juosmens, sėdmenų, pilvo srityse. Moterims daž­ nai pakenkta krūtų spenelių sritis. Liga atrodo lyg nepavojin­ ga ir bendram sveikatos sto­ viui nekenkia tik tais atve­ jais kada anksti kreipiamasi i gydytoją ir greitai bei ener­ gingai gydomasi. Užleidus ligą, niežėjimas tampa toks nepakeliamas, jog ligonis negali miegoti. O ne­ miga jau kenkia sveikatai, žmogus tampa irzlus, krenta darbingumas. Užleidus ligą, pasireiškia ir kiti susirgimai — odos uždegimai, įvairūs pūliniai. Siekiant apsisaugoti pačiam, apsaugoti savo šeimą ir aplin­ kinius nuo niežų, būtina griež­ tai laikytis asmeninės higie­ nos taisyklių: reguliariai, kas 7 dienas maudytis duše ar pirtyje, pakeisti baltinius. Ne­ miegoti svetimoje lovoje, ne­ vilkėti svetimų rūbų, nesinau­ doti svetimu rankšluosčiu, olaušine, pirštinėmis ir kt. Reguliariai valyti patalpas. Laikytis nurodyto sanitarinio režimo dušuose (rūpestingai nuplauti ir valyti inventoriui. Esant mažiausiam įtarimui, kad susirgote niežais, atsira­ dus kokiems nors išbėrimams, oajutus odos niežėjimą, sustiprėjantį naktimis, tuoj pat kreipkitės į gydytoją. Jei Jūs laikysitės asmeni­ nės higienos, nesirgsite nie­ žais. Gyd. A. KUKŠTAITĖ

Sekantis laikraščio numeris išeis 1970. I. 10.

Profile for Vilniaus universitetas

Tarybinis Studentas, 1969 m. gruodžio 26 d. Nr. 38 (698)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Tarybinis Studentas, 1969 m. gruodžio 26 d. Nr. 38 (698)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Profile for vu_lt
Advertisement