Page 1

Visų šalių proletarai, vienykitės!

cam/Biriis sccioencas VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO UNIVERSITETO REKTORATO, PARTIJOS, KOMJAUNIMO IR PROFSĄJUNGOS

LDONA VAITKEVIČIŪ­ TĖ. Ekonomikos fakul­ teto prekybos ekonomispecialybės studentė. Pirmą kartą su ja susitikome fakulteto Garbės lentoje. Keista pažintis... Ji tylėjo, ir aš nežinojau, kaip ją prakal­ binti, ko klausti, ir ką dary­ ti, jeigu ji nenorės „išpažin­ ties". .. Kiekvieną rytą, kaip ir Po mėnesio universitete tūkstančiai studentų, ji sku­ I studentų darbo ir poilsio sto- ba senomis Vilniaus gatvelė­ I vykios iškels savo vėliavas. mis į paskaitas. Kasdien drau­ Daugiausia studentų taps gai ją mato auditorijose. Vi­ I statybininkais. Statysime kul- sada ji linksma, paprasta ir I tūros namus, ūkinius pastatus, nuoširdi. Gera, kad grupėje I gyvenamuosius namus kol- 'yra Aldona, yra tokių kaip I ūkiuose. Trijų fakultetų jung- ji. Ši mergina iš Ignalinos I tinė stovykla veiks universi- krašto giliai įaugo į grupės I teto bibliotekos priestato kolektyvą. Ji niekad neatsi­ I statyboje. Jūros grožis ir sun- sakys padėti. Jei reikia I kūmai laukia žvejybinio lai- duos nuoširdų patarimą. Man ir dabar nesiseka Ivo stovyklos dalyvių. Pirmą I kartą į ją ruošiasi ir 5 mergi- ja kalbėtis. Nors jau daug I nos. Mūsiškiai išvyksta ir į kartų žiūrėjau į ją auditori­ • Kalnuotąjį Altajų, kur dirbs joje, dideliame kieme. Gal I respublikinio būrio sudėtyje. būt, aš ieškau joje tai, ko Išsigąstu šios minties ir I Ekonomistai numato savo nėra? I stovyklą organizuoti Oriolo skubu pasitaisyti: gal jai nuo­ I srities Aleksėj evkos kaime, bodu, gal jai kas nors nepa­ Į ten, kur pirmąjį kovos krikštą tinka, gal universitetas nieko gero neduoda?.. I gavo Lietuviškoji divizija. Aldona niekur neatsilieka Jau pasirašytos sutartys, nuo draugų ir pergyvena, I žinomi darbo objektai. Dau- kad dar ne visus jungia bend­ I guma stovyklų įsikurs ant ri interesai. „Jei kartu, tai Į ežerų, upių_ krantų, gražiose visi kartu. . . Labai buvo links­ I respublikos vietose, kur bus ma stovyklose Jonavoje I visos sąlygos gerai organi­ Kazachstane. O kiek įdomyir­ zuoti ne tik darbą, bet ir tu­ riningą poilsį. O ar bus įdo­ bių slypi universiteto gyve­ mu stovyklose, ar bus jaučia­ nime! Visur nesuspėsi. .." Aldonai Vaitkevičiūtei nėr ma, kad į kolūkį atvyko linksmas, darnus studentiškas kada skųstis, kad gyventi kolektyvas, priklausys nuo nuobodu. Po paskaitų dažnai pačių stovyklautojų. Stovyk­ tenka palakstyti SMD organi­ zaciniais reikalais. Ji Centrr lų veiklos dirva plati. Dabar, nio „Komjaunimo prožektokai visos respublikos komjau­ riaus" narė: tikrina studentų nimo organizacijos ruošiasi I valgyklas, bufetus, Bet vis sutikti V. I. Lenino 100-ąsias I tik pirmą vietą jos rūpesčių gimimo metines, iš mūsų stu-1 rate užima mokslas. pen­ dentų kaimo jaunimas lauks • kias sesijas merginaJauišlaikė kvalifikuotos pagalbos. ■ Jau dabar reikia numatyti I laisvalaikio formas, pagalvoti ' apie bendrus renginius su kolūkių jaunimu, abiturien­ tais, kitų stovyklų dalyviais. Geriausiai organizavusiam darbo vasarą fakultetui bus įteikta VVU komjaunimo ko­ miteto Pereinamoji taurė, to­ dėl kiekvieno fakulteto stu­ dento garbės reikalas — būti savo fakulteto ir stovyklos patriotu. Kiekvieno stovyklautojo lauks nelengvas darbas. Bet kaip tik čia geriausiai patik­ rini, ar pajėgus fiziškai ir morališkai, čia galima paro­ dyti, kad sugebi dirbti neblo­ giau už savo vienmečius kolūkiečius. Laukia puikūs vakarai prie laužo savoje grupėje, savam studentiškam kolektyve. Kiekvienas, išvykstantis į darbo ir poilsio stovyklas, at­ stovaus mūsų universitetui, todėl linkime, kad ten, kur dirbsime, liktų tik geri prisi­ minimai ir draugystė tarp mūsų studentų ir vietinių žmonių. Baigiasi semestras, praside­ da semestras — vasaros. Te jūsų rankos, stovyklautojai, nepavargsta, te nepailsta šir­ dys! J. BALTRUŠAITIS Darbo ir poilsio stovyklų štabo viršininkas

Semestras baigiasi semestras prasideda!

KOMITETŲ

Y Merkinė, Subartonys, Gu­ deliai, Paežeriai ir daugelis kitų Dzūkijos ir Suvalkijos vietovių susiję su žinomų mūsų tautos rašytojų vardais. Maždaug tokiu maršrutu ir patraukė universiteto litera­ tai. Jie aplankė V. Krėvės-Mic­ kevičiaus, V. Mykolaičio-Pu­ tino, S. Nėries, V. Kudirkos, Krikščiūkaičio-Alšbės, P. Vai­ čaičio, J. Jablonskio gimtinės.

vien penketais, o po antro­ jo sėkmingai užbaigto semest­ ro jai buvo paskirta Lenino stipendija. Įdomu, kaip ji spėja visur sulakstyti ir mokytis tik la­ bai gerai. Ar nepritrūksta lai­ ko? Ji nusišypsojo ir atsakė: — Kai mažiau lieka laiko, daugiau spėji padaryti.. . Iš kur penketai? Niekas mokė­ damas negimsta. Be atkaklaus darbo nieko gero neišeis. Ži­ noma, aš nesu už tai, kad apsikabinęs vadovėlius išti­ sas valandas sėdėtum skaityk­ loje, bet bent seminarams, koliokvijumams tinkamai pa­ siruošti reikia. Na, o kai sis­ temingai dirbi, žymiai leng­ viau išlaikai egzaminus. Pusė studijų kelio jau nu-

Aldona tvirtai kopia aukštyn. Ateityje dar nema­ žai rūpesčių, atradimų. Ji ruo­ šiasi sekančiai studentų moks­ linei konferencijai pateikti savo darbą „Materialinės at­ sakomybės organizavimas Vilniaus centriniame gastro­ nome". Supratau savo klaidą. Į ją visą laiką žiūrėjau tarsi į nuotrauką Garbės lentoje. (Nors ir šnekėjau su ja, ir vaikščiojau). Stengiausi nu­ kalti paminklą, o ji nepaklu­ so mano kaltui. Ji gyvena. Ir vis tik aš prašau ir Aldonos, ir skaitytojų atleidimo: norė­ jau ja pasididžiuoti, norėjau ir noriu, kad ja sektume. M. GIEDRAITYTĖ

IR GYVENTI, KURT LAIMINGŲ

GEGUŽĖ

30 d Nr. 19(679) lllllllill

LAJKRASTIS

Vilniaus filialo akademinis choras atšventė savo penk­ metį. Per trumpą laikotarpį kolektyvas spėjo pagarsėti ne tik Lietuvoje. Jis koncertavo Ukrainoje, Moldavijoje, da­ lyvavo III Pabaltijo studentų šventėje Tartu mieste. Praėjusį šeštadienį šis cho­ ras koncertavo mūsų studentams Aktų salėje. 5 Y Kavinėje įvyko įdomus pokalbis apie robotus ir apie Y Dar trim mokslų kandi­ meną, poeziją ir meilę. Tai buvo eilinis kibernetikų datais pasipildė universiteto diskusijų klubo susirinkimas. mokslininkų šeima. Sis laipsnis buvo praėjusį Y Į partiją stoja geriausi antradienį suteiktas ekonomis­ komjaunuoliai; tams I. Vizbarui, P. Kiuberiui universiteto dėstytojai. ir medikui P. Žebrauskui. Neseniai kandidatais f K Y Liepos 17 d. pas mus at­ TSKP narius priimti aspiranJ vyks Lenkijos Krokuvos Jo­ tas V. Sinkevičius, Filologigailos universiteto dešimties jos fakulteto komjaunimo ko­ studentų grupė, o rugpiūčio miteto sekretorius S. RenčyS 4 d. tiek pat mūsiškių išvyks ir dar keletas dėstytojų. į Krokuvą. Mūsų studentai su­ Y Šią savaitę Vilniaus, sipažins su žymiausiomis Len­ kijos vietomis, domėsis jau­ miesto ekskursijų biuras sutiko turistinius traukinius iš nimo gyvenimu. Novosibirsko, Tokią universitetų ekskur­ Leningrado, sijų apsikeitimo sutartį Kro­ Maskvos ir kitų šalies miestų. Visi turistai (per dieną vi­ kuvos Jogailos universitete pasirašė Ekonomikos fakulte­ dutiniškai 23—28 grupės) su­ to komjaunimo komiteto sek­ sipažino ir su mūsų universtretorius K. Černiauskas ir in- tetu, jo architektūra. terkiubietė L. Drazdauskaitė. ,Y Sekmadienį iš Graifsvafdo (VDR) sugrįžo mūsų leng-' Y Universitete jau prasidė­ vaatlečiai. jo valstybiniai egzaminai. Ten jie dalyvavo tarptau­ ' Pirmadienį mokslinio komu­ tinėse varžybose. nizmo egzaminą laikė penkto kurso germanistai. Labai ge­ Informacijų rinkinėlį pa­ rai Įvertintos penkių studentų ruošė: R. Kvietkauskas, V. žinios. Skirmantas, S. Gelūnaitė IT Prieš kelias dienas ir A. Daugirdas.

. . ..

MES ATEINAM STATYTI

1969 m.

SAULĖTŲ DIENŲ.


TARYBINIS STUDENTAS

2 psl.

auklėti gerus specialistus ir piliečius

Katedrų uždavinys:

Rektoratas vis didesnį dė­ mėsi skiria katedroms, sten­ giasi kelti Jų vaidmenĮ auklė­ jant studentus. Katedrų darbo svarstymas duoda rezultatų. Bet vis dėlto auklėjimo pro­ cese dar yra bėdų. Nepakan­ kamai rūpinamasi pedagogi­ nės kvalifikaciįos kėlimu, pa­ skaitų idėjiniu turiniu. Šiais mokslo metais už nepažangu­ mą jau pašalinta 88 pirma­ kursiai, 113 vyresnių kursų studentų, už elgesį, nesuderi­ namą su tarybinio studento vardu, —; 18. — Si suvestinė negali mu­ sų nejaudinti, — pažymėjo

prorektorius doc. B. Sudavičius antradienį įvykusiame Mokslinės tarybos posėdyje, kuriame buvo svarstomos Fakuitetinės chirurgijos ir Pre­ kių mokslo katedros (vedėjai doc. K. Katilius ir doc. J. Prlčinauskas). Posėdžiui pir­ mininkavo rektorius prol. dr. J. Kubilius. Šios dvi katedros yra vie­ nos iš geresnių universitete. Jose gerai organizuojamas mokymo procesas, didelis dė­ mesys skiriamas jo tobulini­ mui. Taigi, posėdžio tikslas buvo — atkreipti dėmesj ne tik į trūkumus, bet ir pasida­

Komjaunimo grupėse

( RĖKIU mokslo ir Fakui­ tetinės chirurgijos ka­ tedrose dirba aukštai kvalifikuoti dėstytojų kolek­ tyvai. Paskaitose, seminaruo-

ABAR pats svarbiausias, pats blogiausias ir ge­ riausias žmogus studen­ tui — dėstytojas. Jo ieško vi­ sur: auditorijose ir katedro­ se, vėlai vakarais telefono skambutis kelia iš patalo: — Čia jūsų studentas. Gal rytoj galėtumėt? .. Ir taip kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro. Jei prieš porą savaičių stu­ dentas, važiuodamas į savo .buveinę" kur nors Žirmūnuo­ se ar Antakalnyje, nuobo­ džiaudamas išrinkdavo gra­ žiausią Mis troleibuse, tai da­ bar net ir čia „studijuoja" kalbotyros įvadą arba lotynų kalbą, baudžiamąją teisę ar filosofijos istoriją. Sako, net kontrolieriai, iš pagarbos mokslui, nereikalauja bilieto. O lauke saulei Žydi kašto­ nai, svaigina alyvų kvapas. .. Laimingi išlaikiusieji sesiją ir išvykusieji į praktiką. Štai net keturi Gamtos fa­ kulteto kursai jau atlieka praktiką, kažkur Panevėžyje, Šiauliuose... Vienu žodžiu, keliems mėnesiams išsisklaidė po visą respubliką. O sesija kaip? JJekanatas: — Trečias geologų kursas išvyko negavęs nė vieno dve­ jeto. Ketvirto geologai — vieną. O to paties kurso bio­ logai turi net penkias skolas. Ketvirtas biofizikų kursas egzaminus išlaikė be skolų. Laimingiausios, tur būt, biofizikės, S. Idovič ir S. Blaževič, biologas A. Slučka — vieni penketai! Labai gerai ketvirtą kursą baigė geologas R. Paliukas. Tik kursinis dar­ bas įvertintas ketvertui. Biologei V. Brėdelytei ne­ linksma — trys skolos, vienu dvejetu rūpesčių mažiau jos kurso draugei B. Remytei. Taigi, čia, kaip ir kiekvie­

O

Matematikės Dažnai diskutuojame apie tai, kokia turi būti komjaunimo grupė, kaip ir ką dirbti, kad visiems būtų įdomu, kalbame, kad rei­ kia keisti darbo formas, ieškoti kažko naujo. Bet ar formose esmė? Sakyčiau, komjaunimo grupės veik­ los pagrindą turi sudaryti tvirtas ir draugiškas kolek­ tyvas. Jeigu visus jungs bendri interesai, tai nerei­ kės skųstis nuoboduliu. Šis pasakojimas apie vie ną pirminę komjaunimo organizaciją — apie Mate­ matikos ir mechanikos fa­ kulteto IV kurso 4 grupės Studentes. „Puikios mergi­ nos, pareigingos. .. Ką pa prašysi, viską padarys lai­ ku ir neatsikalbinėdamos. Tai viena aktyviausių kom jaunimo grupių fakultete," — taip mane supažindino su jomis fakulteto komjau­ nimo sekretorius A. Apy nis. Kas gi davė pradžią šiam kolektyvui? Apie tai sužinojau pavarčiusi gru­ pės dienoraštį, poetiškai pavadintą „Mūsų dienos kaip šventė..." „Nespėjom Įžengti į universitetą, kai mus išvežė į darbo ir poil­ sio stovyklą prie Ignalinos ežerų. Ten taip susigyvenom, kad net keista darės pagalvojus, kaip mes anks­ čiau viena kitos nepaži­ nom“. Liaudies patarlė sako, Kad gera pradžia — pusė darbo. Per ketverius grufiės gyvenimo metus buvo nemaža nuveikta. Svar­ biausia, kad visos studen­ tės aktyvios komjaunuolės. Kiekvienais metais, suda­ rant darbo planą, vyksta karšti ginčai ir diskusijos. Juk planuojam sau, o ne kam kitam. Gal būt, todėl ir komjaunimo susirinki­ mai praeina gyvai ir įdo­ miai. Jau vien jų pavadi­ nimai „Kaip suprasti sim­ foninę ntuziką", „Kaip mū­ šų tėvai gynė Didžiojo Spalio iškovojimus", „Ar egzistuoja idealai", „Drau­ gų nuomonė apie tave" ir kt. sako, kas jaudina ir do­ mina matematikes. Mergi­ nos kolektyviai aplanko spektaklius, aptaria juos. Jos labai domisi naujausia grožine literatūra, spauda. Ne veltui už gerą spau­ dos platinimą grupei atite­

lyti patyrimu. Mokslinės ta­ rybos nariai išklausė doc. A. Katiliaus ir doc. J. Pričinausko ataskaitas bei komisijos, tikrinusios šių katedrų darbą, pirmininko doc. A. Šidlausko pranešimą (jį spausdiname kiek sutrumpintą). Manome, kad į šio pranešimo mintis turi atkreipti dėmesį visų ka­ tedrų vedėjai.

ko antroji vieta universite­ te ir buvo suteikta galimy bė nuvažiuoti j Panevėžio teatrą. Dar nesinori merginoms galvoti apie išsiskyrimą. Juk tiek nuotykių ir džiaugsmo kartu patirta. Jau ir savos tradicijos yra: kasmet Moters dienos pro­ ga jos siunčia visos gru­ pės sveikinimus mamy­ tėms. O kiek šiltų žodžių jos taria mamoms ta proga suruoštuose susirinkimuo­ se, D. Kaknevičiūtė pra­ džiugina visas puikiais ei­ lėraščiais, kartais ir savais. Kiekvieną pavasarį mergi­ nos nuvažiuoja į senuosius Trakus. Na, o kol kas spaudžia sesijos rūpesčiai. O kiek daug jų buvo. .. Ketvirto­ sios matematikų grupės pažangumas, lyginant su viso kurso pažangumu, per visą mokymosi laiką buvo geriausias. Daugiau kaip pusė merginų mokosi ket­ vertais ir penketais. Ypač gerai jos baigė II kursą. Net septynios egzaminus išlaikė vien penketais. Ta­ da jų grupė buvo pripažin­ ta geriausia akademine grupe fakultete ir apdova­ nota kelione į Leningradą. Aš paklausiau gruporgės E. Tomkevičiūtės, kaip pavyksta pasiekti tokių ge­ rų rezultatų moksle, ne­ žiūrint į tai, kad daugelis merginų užimtos profsą­ jungos ir komjaunimo rū­ pesčiais, L. Karklelytė — universiteto ansamblio šo­ kėja, I. Katiliūtė, L. Digrvtė — turizmo entuzias­ tės, o kitos taip pat turi įvairių pomėgių bei reika­ lų. Ji atsakė: — Merginos į mokslą nežiūri pro pirštus: gerai lanko paskaitas, sistemin­ gai dirba. Be to, daug pa­ deda ir kolektyvinės kon­ sultacijos. Prieš egzaminą susirenkame kuriame nors bendrabučio kambaryje ir išsiaiškiname tarpusavyje, ko nesuprantam. Gera puikių draugų bū­ ryje, kai visus jungia mei­ lė matematikos specialybei (iš dvidešimties merginų 17 busimųjų pedagogių it 3 gamybininkės) ir karš­ tos širdys. G. MILKEVIČIŪTĖ II k. žurnalistė

se ir kituose užsiėmimuose kreipiamas dėmesys komunis­ tiniam studentijos auklėjimui. Prekių mokslo katedros dės­ tytojai lygina mūsų šalies pra­ monės aukščiausios kokybės produkciją su užsieniniais gaminiais, reikiamai naudoja paskaitinę medžiagą studenti­ jos internacionaliniam auklė­ jimui: atskleidžia tarybinių respublikų bendradarbiavimą, realizuojant produkciją, gau­ nant svarbią žaliavą ir kt. (doc. G. Milvydienė, vyr. dėst. J. Mišelauskas). Fakui­ tetinės chirurgijos katedros dėstytojai rudens semestro

pradžioje vieną paskaitą sky­ rė dėstomų disciplinų istorijai bei Tarybų valdžios metais pasiektų laimėjimų nušvieti­ mui. Paskaitose kalbama apie religiją, kaip medicinos moks­ lo bei pažangos vystymosi stabdį istorijos eigoje. Kai kurie dėstytojai (doc. K. Kati­ lius, doc. M. Horodničienė) pateikia studentams savo gy­ domosios praktikos buržuazi­ nėje Lietuvoje pavyzdžių. Prekių mokslo ir Fakuite­ tinės chirurgijos katedrų po­ sėdžiuose reguliariai svarsto­ mi studentų auklėjamojo darbo planai, rūpinamasi mokslinių būrelių veiklos gyvinimu. Prekių mokslo katedro­ je, aptariant auklėjamojo po­ būdžio klausimus, dalyvauja ir studentų aktyvas. Fakuite­ tinės chirurgijos katedra j savo posėdžius kviečia nepažangius ir nedrausmingus stu­ dentus. Komisijos nuomone, tokia auklėjamojo darbo

(Nukelta į 4 psl.)

SESIJA ŽYDINT KAŠTONAMS noje kovoje yra nugalėtojai ir nugalėtieji. O ginklai visų vienodi. Teisininkų dekanatas: v— Penktadieni ir šeštadienį trečiakursiai laiko šeštą, pa­ skutinį, egzaminą. Kaip ir vi­ sada, penketai A. Dapšio, A. Sarpaliaus ir J. Šeškevičijaus studijų knygelėse. Greitai pradės praktiką šio kurso studentai, o ketvirtakursiai žurnalistai, besipraktikuojantys respublikiniuose ir rajoniniuose laikraščiuose, spėjo išspausdinti (pradžiai!), po kelias informacijas. Sesija iškvietė ir neakivaiz­ dininkus. Vakar ir šiandien pirmą egzaminą, dabartinę lie­ tuvių kalbą, laikė trečio kur­ so lituanistai. Šilališkė R. Laurinaitytė: — Bijau, bijau! Sesija tik iki birželio 16-tos, o reikia išlaikyti keturis egzaminus ir

keturias, įskaiias. Pavydžiu dieninio skyriaus studentams. Jiems kas? Nuėjai ir išlai­ kei. .. O dieninio skyriaus studen­ tai pripuolę prie knygų, gra­ žiausiais pažadais neatviliosi! Dabar pats karščiausias me­ tas — įskaitos. Bandom paieškoti visame universitete: gal yra nors viena grupė, surinkusi visas įskaitas? Fizikos fak. dekanatas: — Dėstytojai dar nesiteikė atnešt jskaitų lapų. Matematikos ir mechanikos fak. dekanatas: — Ką jūs! Mūsų auditori­ jose dar paskaitas skaito! Ko skubėti? Chemijos fakulteto dekana­ tas: — Mes dar tik poros įskai­ tų lapus teturim. Medikai mums pasakė, kad

MUSŲ DAINA - MASKVIEČIAMS P. ABALIMOVAS, Suvažiavimų rūmų direktorius: „JŪSŲ MENAS GILIAI NACIONA­ LINIS, O ATLIKĖJAI YRA AUKŠTOS SCENINĖS KULTŪROS".

Iš Maskvos sugrįžo mūsų nusipelnęs dainų ir šokių an­ samblis. Jo koncertus Krem­ liaus Suvažiavimų rūmuose šiltai sutiko žiūrovai — mask­ viečiai. Nors meteorologai pranaša­ vo Maskvoje 2° šalčio, snie­ gą ir lietų, vėją ir debesis, šalies sostinė mus pasitiko pa­ skendusi pakilusios saulės spinduliuose. Iš Baltarusijos stoties autobusais nuvažiavo­ me j mūsų koncertų vietą — Suvažiavimų rūmus. Mus pa­ sitiko puikiai įrengtas vesti­ biulis, dar labiau nustebino persirengimo kambariai, ku­ riuose artistas turi visus pato­ gumus. Pirmoji repeticija vyko kiek neįprastai. Daugybė matomų ir nematomų (buvo­

forma ateityje turėtų būti praktikuojama. Abiejose katedrose nuolatos lankomasi dėstytojų paskai­ tose, jos aptariamos. Pre kių mokslo katedroje yra speciali knyga, kurioje žymi­ mos aplankytos paskaitos, nu rodomi rezultatai. Paskaitas lanko ne tik katedrų vedėjai, bet ir dėstytojai — savo ko legų užsiėmimus. Trys Fakuitetinės chirurgi­ jos katedros nariai, vadovau­ dami studentų akademinių grupių auklėjamajam darbui, rūpinasi darbo planų derini­ mu su visuomeninėmis orga nizacijomis, reguliariai du kartus per mėnesį organizavo grupių susirinkimus ir kito­ kio pobūdžio renginius, ku­ riuose svarstė aktualius ko­ munizmo statybos uždavinius ir svarbius tarptautinės padė­ ties įvykius. Medikai kreipia dėmesį studentijos profesinių

me apie tai perspėti) mikrofo­ nų mus truputėlį varžė. Šešios šokėjų poros „paskendo" di­ džiulėje scenoje. Bet per tris repeticijos valandas spėjome prie visko priprasti. Nekant­ riai laukėme vakaro, mūsų pirmojo koncerto Maskvoje. Labiausiai kankino mintis —kaip įvertins mūsų meną? Ir štai nuskamba įžanginės dalies melodija: „Būrin, bū­ rin, draugai"... Žiūrovai mus pasveikino plojimais. Skamba pranešėjos balsas: „Scenoje Vilniaus Valstybinio universiteto nusipelnęs dainų ir šokių liaudies ansamblis". Vėl plojimai. Jie lydėjo mus viso koncerto metu. Šiltai žiū­ rovai sutiko šokėjų atliekamą „Šiaučiuką“, „Kalvelį". Daug plojimų susilaukė „Šocas".

Širdyje gera, nors nuovar­ gis merkia akis. Po koncerto mūsų laukė „Maskva", „Rosija“ ir kt. puikūs viešbučiai. Atėjo laikas, kai teko pa­ skutinį kartą stovėti ryškių prožektorių šviesoje, paskuti­ nį kartą dainuoti, šokti. Bene įspūdingiausias ir buvo pas­ kutinis koncertas. Tada prie vartų žiūrovai laukė net at­ liekamų bilietų. .. Atrodo, mus lydėjo pasise­ kimas. Nors, iš tiesų, patiems spręsti labai sunku. Vis dėlto mūsų jaunatviška daina, stu­ dentiška nuotaika užvaldė maskviečio širdį. Tai mums didžiausias atpildas už triūsą ir darbą.

D. ŽVIRBLYTE ansamblietė

tik ketvirtas ir penktas kur­ sas laiko egzaminus. — Bet beveik be dvejetų! Lituanistas R. Miliauskas ir rusistas A. Lapilov patenkin­ ti iš karinio parengimo gavę penketus. O antro kurso ger­ manistės G. Marcinkevičiūtė ir M. Mockevičiūtė skundžia­ si: — Prieš akis vokiečių fone­ tika. Tai „pikčiausia" įskaita. Ekonomistei A. Kriaučiūnaitei jinai vadinasi „komunalinis ūkis". O iki egzaminų jau tik ke­ lios dienos... . Tačiau mūsų pirmūnai sa­ ko: — Kas čia tokio! Pasiruošei ir išlaikei... Taigi, kad išlaikytum egza­ miną, reikia visai nedaug: pasimokyti. Iš tikrųjų nedaug. A. DARGŪNAS

Atsiskaito komunistai Universiteto partinėse organizacijose prasidėjo savotiška „egzaminų sesi­ ja" — vyksta ataskaitiniai-rinkiminial susirinki­ mai. Tai rimtas ir platus pokalbis apie komunisto pareigą ir vietą gyvenime, susimąstymas ties tuo, kas padaryta, ir ko dar trūks­ ta. Susirinkimai jau įvyko Chemijos, Istorijos, Medi­ cinos fakultetuose. Che­ mijos fak. partinio biuro sekretoriumi išrinktas doc. L. Naruškevičius, Istorijosistorijos m. kand. R. Žiugžda, Medlcinos-med. m. kand. M. Sakalinskas. Šiandien atsiskaitys ma­ tematikų ir filologų parti­ niai biurai, rytoj — fizi­ kų.


STUDENTAS

a dsI.

AULE RITINAM Į VASARĄ RAUGYSTĖ — MŪSŲ RAŽIAUSIA TRADICIJA Pirmąkart i darbo ir poilL, stovyklą Eduardas PARAINSKAS išvažiavo 1967 m. Lara. Tada Medicinos fak. rmakursis buvo paskirtas hmaiaos viršininku. Šiemet Įiuardas vadovaus Lenkijos Oriui. Tiesa, o kaip sekėsi į>rnai? [Dirbome prie Dniestro. Upė lums priklausydavo tik vaare, o šiaip — stepė ir sauį. Mūsų buvo septyniasde-

šimt — medikai ir chemikai. Vėliau į tarybinį ūkį „Krasnyj Majak" atvažiavo atlikti praktikos Odesos hidrologijos instituto studentai. Mes su jais stipriai susidraugavome; tų dienų neįmanoma pamiršti. Žinoma, dirbti buvo sunku (dar ir sutarties tipinės netu­ rėjom), bet ką besutiktum iš tos stovyklos dalyvių, visi, užklausti, ar važiuotų vėl, at­ sako: „Taip!" — Jūsų stovyklai buvo pa­ skirta trečioji vieta? — Paskyrė. . . — Šiemet? — Su dešimčia studentų

liepos 5 d. išvažiuosim į Liau­ dies Lenkiją. Visi puikūs jaunuoliai, nelengva ką nors išskirti. Būryje — medikas J. Ciumačenka, interklubo vi­ ceprezidentas, gamtininkas A. Žvirblis, žurnalistė S. Zalagaitė, būrio komisarė... Sto­ vykla įsikurs, tur būt, per­ nykštėje vietoje. Po darbo — susitikimai su lenkų stu­ dentais, turistinės kelionės... — Palinkėjimai visiems sto­ vyklautojams? — Stovyklomis, atrodo, vi­ si patenkinti.. . Na, o kad va­ sara būtų linksma, pirmiau­ sia reikia išlaikyti sesiją.

1

K

‘AJĮ ' ' 1

iv ■ i

I Kiekvieno komjaunuolio garbės pareiga — dalyvauti bent vienoje darbo ir poilsio direktorius drg. Putrimas la­ pažymėti. EAPVILSIM mybinį-organizacinį pamainos tis darbo ir poilsio sąlygomis bai rūpinasi stovykla, stengia­ — Negalvojat apie geriau­ stovyklos pamainoje. darbą, tvarką stovykloje, už stovykloje, operatyviai rea­ si, kad visi būtų patenkinti. sios stovyklos vardą? Apie stovyklą, kuri įsikurs II darbo saugumo taisyklių lai­ guoti į stovyklautojų pagei­ mokykloje, šalia — —■ Pernai medikai buvo brasų ra). Stelmužės tary- Gyvensim Darbo ir poilsio stovykloms kymąsi, už visą inventorių, davimus ir pagal galimybę ežeras. Yra dveji kultūros antri. Kaip šiemet? Tikėjausi, jniame ūkyje, pasakoja jos namai. juos tenkinti. kad ir mūsų fakulteto savi­ vadovauja VVU komjaunimo gautą iš universiteto. iršininkas IV k. medikas i — Muzikantų ir šokėjų jūs veiklininkai užims pirmąją komitetas ir prie jo sudarytas I lleksandras DRANENKA: V VIII nusivešit? vietą, bet ,va. . . Taigi, patylė­ stovyklų štabas. Kiekvienoje pamainoje su­ Stovyklos darbe dalyvauja — Taip. Numatėm į pirmą siu šįkart. Na, o dirbsim ge­ •— Sutartį pasirašėme anksIII daroma laikina pirminė kom­ dėstytojas. Jis yra vyresnysis vą pavasarį, dar matėsi pamainą sutelkti saviveiklinin­ rai, neapvilsim. Su kiekviena pasiūta uni­ h i ego. Tada mes buvom nu- kus, į antrą — sportininkus... Visa iniciatyva, organizuo­ jaunimo organizacija, kuri stovyklos viršininko pavaduo­ Lžiavę su Gediminu Boguška Kalbėjausi su ūkio komjauni­ forma, su kiekviena diena, iš­ jant darbo ir poilsio stovyk­ naudojasi visomis VLKJS įsta­ tojas. Juliumi Baltrušaičiu. Staty­ mo ir partinės organizacijos laikytu egzaminu ritinam sau­ las, paliekama fakultetų kom­ tuose nurodytomis teisėmis. Laikinas pamainos pirminės IX me sandėli, kai kam teks ir sekretoriais dėl bendrų ren­ lę j vasarą. Ir vis nekantrau­ jaunimo biurams ir stovyklų organizacijos Už darbo ir poilsio stovyk­ ūkuose paprakaituoti. Ūkio ginių V. I. Lenino jubiliejui jami „Greičiau, vasara!" viršininkams, kurie skiriami komjaunimo biuras ir sekretorius renkamas lų drausmės laužymą taiko­ darbui visai vasarai. Fakultetų komjaunimo biu­ pamainos komjaunimo susi­ mos bausmės — įspėjimas, papeikimas. Aukščiausia rai kartu su stovyklų viršinin­ rinkime. Pamainos pirminės komjau­ bausmė — pašalinimas iš sto­ šum. Kaip ir visada — dau­ Pagaliau — medicininė ko­ kais atlieka visą parengiamąALNUOTOJO misija. Sveiki! giausia merginų. jį-organizacinį darbą: komp­ nimo organizacijos sekretorius vyklos. Komjaunuoliams, be to, tai­ Ir tikslus būrio sąrašas — lektuoja pamainas, tvirtina jų (biuras) vadovauja visam poKad nebūtų skriaudos, kom ­ LTAJAUS PIONIERIAI viršininkus, supažindina juos litiniam-ideologiniam ir kul­ komos visos VLKJS įstatuose jaunimo komitetas nutarė leis­ 40, iš jų — 11 merginų. Dabar belieka tik pasiruošti su darbo ir poilsio stovyklų tūriniam darbui, rūpinasi ga­ numatytos bausmės. ti važiuoti iš kiekvieno fa­ kulteto po vieną merginą. kelionei. Netrukus galėsime uždaviniais, užtikrina savalai­ mybine pamainos veikla. .X Po žiemos sesijos į univer- Kadangi daug pareiškimų pa­ džiaugtis naujomis uniformo­ kį pamainų išvykimą į kol­ I VI Pasibaigus pamainos darbui, leto komjaunimo komitetą davė vyresniųjų kursų mer­ mis. Saviveiklos entuziastai ūkius, rūpinasi stovyklautojų Darbo ir poilsio stovyklose viršininkas ir komjaunimo or­ adėjo plūsti pareiškimai: ginos, buvo nutarta pirmakur­ ieško pjesių, intermedijų, ei­ buitimi, maitinimu ir sveika­ dirbama pagal kolūkio (staty­ ganizacijos sekretorius parašo 'rašau mane priimti į orga- sių (juk joms dar viskas prieš lėraščių, muzikantai derina ta. Fakultetų komjaunimo biu­ binės organizacijos) darbo re­ smulkią ataskaitą apie atliktą stygas ir tariasi su šokėjais. zuojamą vasaros stovyklą akis) neimti. rai ir jų sekretoriai atsako už žimą. Esant ypač svarbiems darbą. Ataskaita, patvirtinta Studentų stovykla Altajuje alnuotajame Altajuje". .. Su vyrais daug ginčų nebu­ i kandidatūrų svarstymo vo, bemaž visi parašiusieji įkuriama pirmą kartą. Mes visą fakulteto stovyklų veik­ ir neatidėliotiniems darbams, kolūkio valdybos, pristatoma darbo diena gali būti pratęsia­ į VVU komjaunimo komitetą būsime pionieriai. Turimomis lą. enos susikaupė jų 90 su vir­ pareiškimus važiuoja. ma pačių stovyklautojų pa­ sugrįžimo dieną. žiniomis, Lietuvos studentų IV geidavimu, komjaunimo orga­ būriai, o jų bus 11 (iš visų Darbo ir poilsio stovyklai nizacijos nutarimu arba virši­ XI aukštųjų mokyklų ir kai ku­ VVU komjaunimo komite­ rių technikumų), gyvens prie vadovauja komjaunimo komi­ ninko įsakymu. tas skelbia konkursą (jo są­ Caryšo ir Koksos upių. Ten teto patvirtintas viršininkas. VII lygos pridedamos), kurio tiks­ statysime namus. Išvažiuosi­ Viršininkas veikia vienvąldiškumo principu, pagrindinius Stovyklos viršininkas, pir­ las išaiškinti geriausias darbo me specialiu ešalonu drauge klausimus derindamas su pir ­ su latviais — birželio 26 d. minių komjaunimo organi­ minės komjaunimo organizaci­ ir poilsio stovyklos pamainas. jos sekretorius, fakulteto kom­ ETUVOJE Kaip ir visų studentų, mūsų zacijų sekretoriais. jaunimo biuras, VVU komjau­ VVU KOMJAUNIMO laukia sesija. Ją išlaikę, pa ­ I. VVU bibliotekos priestato statyba — EF, MMF, Fil. F Viršininkas atsako už ga- nimo komitetas privalo rūpin­ KOMITETAS mosime Lietuvai: traukinys viršininkas Algimantas Urmonas (TF IV k) mus nuneš į kitą Tarybų ša ­ -• Druskininkų tarptautinė stovykla — TF, FF ir VDR. lies kampelį. LLR studentai viršininkas Kęstutis Černiauskas (EF II k.) Nepavydėkite mums, atei­ pavaduotojas Pranas Viduolls (TF I k) kite išlydėti ir palinkėti gero J. Pasvalio raj. Kiemėnų kol. — EF vėjo. viršininkas Juozas Morkūnas (EF II k) VVU komjaunimo komite­ uždavinys — gerai organi­ riumi sudaryti pamainos dar­ 4. Kėdainių raj. „Rytų aušros“ — Ch F J. KAClNAUSKAITĖ tas skelbia konkursą geriau­ zuoti gamybinį darbą, laiku bo planą. viršininkas Vladas Nikitinas (TF IV k) siai darbo ir poilsio stovyklų įvykdyti pamainos užduotį bei Altajaus būrio komisarė 2. Skaityti paskaitas. '• Kapsuko raj. Salomėjos Nėries kol. — MMF pamainai išaiškinti. Konkur­ sutarties reikalavimus, pra­ 3. Įsteigti konsultacinius viršininkas Algimantas Kupčinskas (MMF IV k) so tikslas — sustiprinti dar­ vesti bei plėsti masinį politinį punktus stojantiems į uni­ 3. Zarasų raj. Venciavų kol. — IF bo stovyklų vaidmenį, auk­ ir kultūrinį darbą kolūkiečių versitetą. viršininkas Aleksas Pozemkauskas (TF IV k.) lėjant studentiją, skatinti tarpe tiek kolūkio, tiek rajo­ 4. Rengti tematinius vaka 7. Zarasų raj. Stelmužės taryb. ūkis — MF stovyklautojus visuomeniniam no mastu. rus. viršininkas Aleksandras Dranenka (MF IV k.) žadinti jų iniciatyvą, Pamaina, dalyvaujanti kon­ 5. Ruošti bendrus pamainos Pamainos keičiasi darbui, pavaduotojas Stasys Kaulėnas (MF II k.) naujų darbo formų ieškoji­ kurse, artimai bendrauja su ir kolūkiečių bei statybininkų 3. Kretingos raj. K. Požėlos kol. — EF mą. kolūkio komjaunimo organi­ susirinkimus, kuriuose būtų viršininkas Vacys Lakis (EF II k.) Bus premijuojamos trys zacija ir visus renginius ruo­ svarstomi aktualūs ideologi­ 1. Druskininkų tarptautinė 9 Kretinuos raj. K. Požėlos kol. — Fil. F geriausiai dirbusios pamai­ šia tik kartu su kaimo jauni­ niai, moralės bei etikos klau­ stovykla viršininkas Tautvydas Pečiulis (Fil. F II k.) nos. mu. Pagalba kolūkio komjau­ simai. >. Varėnos raj. „Merkio“ kol. — Fil. F KONKURSO „GERIAUSIA nimo organizacijai — pagrin­ a) pirma pamaina išvyks ­ 6. Organizuoti bendras viršininkas Virginijus Baranauskas (FU. F III k.) VASAROS PAMAINA" REI­ dinė masinio politinio darbo komjaunuoliškas talkas der­ ta liepos 1 d. 13 vai. KALAVIMAI Stovykla žvejybiniame laive — bendrauniversitetinė kryptis. liui prižiūrėti, nuimti ir ki­ b) antra pamaina išvyksta viršininkas Henrikas Markevičius (TF IV k.) Pamaina, dalyvaujanti kon­ Pamainai rekomenduojama: tiems darbams. liepos 20 d. 13 vai. kurse, vadovaujasi stovyklų 1. Kartu su vietos komjau­ 7. Kartu su kolūkio komItose sąjunginėse respublikose c) trečia pamaina išvyksta nuostatais. Jos pagrindinis nimo organizacijos sekreto­ (Nukelta j 4 psl.) Kalnuotasis Altajus — bendi auniversitetinls būrys rugpiūčio 10 d. 13 vai. viršininkas Vytautas želmantas (EF II k.) 2. Visose kitose respublikos - Odesos sritis, taryb. ūkis „Majak“ — EF stovyklose: viršininkas Miša Belkindas (EF III k.) Odesos sritis, taryb. ūkis „Ukraina“ — EF a) pirma pamaina išvyksta viršininkas Julius Veselka — (EF II k.) liepos 6 d. 13 vai. Odesos sritis, taryb. ūkis „Družba narodov“ — Fil F b) antra pamaina išvyksta viršininkė Onutė Žukaitė (Fil. F III k.j liepos 27 d. 13 vai. Odesos sritis, taryb. ūkis „Krasnyj Majak“ — Ch F viršininkas Antanas Naujokaitis (Ch F II k.) c) trečia pamaina išvyksta Krasnodaro sritis, taryb. ūkis „Tamanė“ — IF rugpiūčio 17 d. 13 vai. viršininkė Gražina BIržietytė (IF III k.) Visos pamainos išvyksta Sevastopolio sritis, Osipenkos taryb. ūkis — MMF viršininkė Birutė Malonaitė (MMF III k.) nuo Centrinių universiteto rūmų. Dalyviai renkasi 12.30 Vienyje vai. VDr _ Graifsvaldas, statybos viršininkas teisės m. kand. Stasys Stačiokas Pamainos grįžta J Vilnių Pavaduotojas doc. Algimantas Jablonskis nurodytomis keitimosi dieno­ kapsuko raį. S. Nėries kolūkyje. TF stud. R. Valentukevlčius, dėst. J. Lakis, rekto­ LLR —Krokuva, statybos kalnuotose vietovėse mis ne vėliau kaip iki 12 viršininkas Eduardas Paražinskas (MF III k.) rius J. Kubilius, buvęs VVU komjaunimo komiteto sekretorius P. Vaitkevičius Ir kol­ Pavaduotoja Stasė Zalagaitė (IF III k.) vai. ūkio pirmininkas J. Ramanči uckas. (žr. iš dešinės į kairę).

Stovyklų nuostatai

DIRBSIME

KONKURSAS


KONKURSAS (Atkelta iš 3 psl.) jaunuoliais kovoti prieš neūkiškumą, tinginius ir simuliantus, naminės degtinės gaminto i>s 8. Šefuoti kolūkio, statybininku saviveiklininkus, sportininkus, „prožektorininkus", draugovininkus. Įrengti sporto aikšteles, organizuoti sporto varžybas. 9. Leisti sienlaikraščius, žaibo lapelius stovykloje ir kolūkyje, rašyti stovyklos dienoraštį. 10. Ruošti stendus apie pamainos gyvenimą. 11. Tobulinti komjaunuoliškas tradicijas. Iškilmingai pažymėti pamainos atidarymą, vėliavos pakėlimą, komjaunuoliško stažo penkmetį, de-

šimtmetį, komjaunuolių gimimo dienas ir pan. Kurti kolektyvines pamainų dainas. 12. Organizuoti koncertus, sudarant jungtines vietinio jaunimo — studentų menines brigadas, ruošti bendrus poilšio vakarus. 13. Organizuoti fotovitrinas įvairia stovyklos gyvenimo, bendro darbo tematika. Propagvoti stovyklą universiteto, rajoninėje ir respublikinėje spaudoje, per radiją ir televiziją. 14. Organizuoti paskaitų ciklus, skirtus V. I. Lenino 100-osioms gimimo metinėms, 15. Rinkti ateistinę medžiagą, o taip pat medžiagą apie buržuazinių nacionalistų piktadarybes pokario metais,

Katedrų uždavinys...

16. Tinkamai sutvarkyti stovyklos aplinką. 17. Palaikyti ryšius su raj'ono komjaunimo komitetu, aktyviai dalyvauti rajono renginiuose. Pamainos atliktas darbas įvertinamas pinigais. Apskaičiavimus tvirtina kolūkio valdyba (statybinė organizacija). WU Komjaunimo komiteto Pereinamoji taurė fakultetui, geriausiai organizavusiam darbo vasarą, įteikiama, suvedus visų pamainų, kurios dalyvavo konkurse, rezultatus. Fakultetui, trejus metus iš eilės geriausiai organizavusiam vasaros darbo ir poilsio sotvyklas, Pereinamoji taurė paliekama visam laikui.

SUSITIKIMAI LENKIJOJE

MARGAS STUDENTŲ PASAULIS

(Atkelta iš 2 psl.) nės chirurgijos katedrų nariai interesų ugdymui (lankė Če­ savo teorines ir metodologines koslovakijos medicinos apara­ žinias gilina teoriniuose semi­ tūros parodą, grupėse vyko naruose. Betgi teorinių semi­ diskusija „Kodėl aš tapau narų tematika mažai siejama mediku"). Abiejose katedrose su filosofinėmis specialybių buvo pažymėti Tarybų val­ problemomis. džios Lietuvoje 50-metis, Abiejose katedrose skiria­ VLKJS 50-metis, vyko pokal­ mas tam tikras dėmesys stu­ biai, skirti lenininėms die­ dentų savarankiško ir moks­ noms pažymėti. linio darbo vystymui. Prakti­ Komisijos nuomone, Pre­ nių darbų metu tikrinama, kių mokslo katedra turėtų kaip studentai yra įsisavinę daugiau dėmesio skirti aktua­ specialybės žinias. Prekių liausių vidaus ir tarptautinių mokslo katedra rodo sektiną politinių įvykių aptarimui. pavyzdį, kaip organizuoti, stu­ Kol kas šie klausimai palikti dentų mokslinį darbą. Čia yra savieigai. Nors šios kated­ kiekvienam dėstytojui ros dėstytojai gerai pažįsta priskirti du studentai. Šis tri­ savo grupės, domisi jų porei­ jų žmonių kolektyvas nagri­ kiais, tačiau mažai pačiose nėja vieną kurią nors moksli­ grupėse rūpinamasi komjau­ nę problemą. Prekių mokslo nimo aktyvo ugdymu, kom­ katedra posėdžiuose periodiš­ jaunimo įpareigojimais, orga­ kai svarsto studentų savaran­ kiško ir mokslinio darbo klau­ nizacinio darbo stiprinimu. Abiejų katedrų kolektyvai simus. Žiemos sesijos rezultatai pa­ palaiko glaudžius ryšius su žymiausiais respublikos ir rodė, kad studentai gerai ir Sąjungos savo sričių specia­ patenkinamai įsisavino kated­ listais, betgi tokie kontaktai rose dėstomas disciplinas. Katedrose kiekvieno se­ mažai tepanaudojami studen­ tų profesiniam ir politiniam mestro pradžioje sudaromi auklėjimui, mažai terengia- katedrų darbo planai, kuriuo­ ma studentų ir dėstytojų su­ se rasime ir studentų auklėja­ sitikimų su žymiausiais spe­ mojo darbo klausimus. Stu­ cialybių atstovais. Ir ryšiai dentijos auklėjimo reikalų su svarbiais mokslo centrais svarstyme kolektyviai daly­ ir kitomis aukštosiomis mo­ vauja visi katedrų darbuoto­ kyklomis, kaip taisyklė, ne­ jai. Kaip taisyklė, katedrose panaudojami auklėjamojo koreguojami akademinių gru­ darbo patirčiai turtinti. Sek­ pių darbo planai, bet čia ten­ tiną pavyzdį rodo Ekonomi­ ka pažymėti, jog katedros kos fak. Materialinio-techni­ šioje srityje nepakankamai nio aprūpinimo katedros ko­ skatina ir vysto pačių akade­ lektyvas, organizavęs studen­ minių grupių, studentijos ini­ tų susitikimus su gamybinin­ ciatyvą. Katedrose žinomi universi­ kais. Tokio pobūdžio susitiki­ mai atskleidžia praktinio dar­ teto nutarimai dėl studentijos bo perspektyvas, supažindina auklėjimo. Žinomi, bet ne vi­ su teorinių žinių taikymu gy­ sada (gyvendinami. Posėdyje priimtas atitinka­ venime. Prekių mokslo ir Fakulteti- mas nutarimas.

Šalyje

P. Lumumbos Tautų draugystės universitete Įvyko jo auklėtinių susiti­ kimas. Per dešimtį metų universitetą baigė 4 lai­ dos. Paruošta 1799 specia­ listai ir 144 aspirantai. Tai

vienintelė pasaulyje mo­ kykla, kur viena kalba — rusų — mokosi 86 šalių atstovai. Viso universitete yra 4200 studentų, iš jų — 960 tarybinių jaunuo­ lių. Kišiniovo universitete priskaičiuojama 428 dono-

Respublikoj'e KPI komjaunimo komi­ tetas pasirašė sutartį su Silezijos politechnikos in­ stituto studentų sąjungos komitetu. Sutartyje, be ki­ ta ko, numatoma pasikeis­ ti statybinėmis brigadomis po 15 žmonių. Jos dirbs 30 dienų, iš kurių 9 skiria­ mos susipažinimui su Len­ kija. Analogiška sutartis pasirašyta su Censtochovo politechnikos institutu. Vilniaus pedagoginiame institute irgi veikia jaunų­ jų lektorių mokykla. Jos programą sudaro dvi da­ lys — teorinis kursas ir praktiniai užsiėmimai. Pa­ starieji vyksta tarptauti­ nių santykių, pedagogikos ir ateizmo sekcijose.

Užsienyje

„Jaunimas už komunizmą — pasaulio ateitį" — šie žodžiai buvo Prancūzijos jaunimo masinio mitingo, įvykusio gegužės 18 d. Pa­ ryžiaus priemiestyje Sentuene, lozungas. Šiame mitinge dalyvavo ir stu­ dentai iš įvairių šalies miestų.

ATOMAZGA AKAROP, prieš rytdie­ nos egzaminą, kai aš įnikęs varčiau užrašus ir parsitemptą literatūrą, ne­ tikėtai užkrito bendrakursis Ričardas Bambeklis. — Saliut! — pasveikino jis ir be įžangų pasiūlė: — Skai­ driau, eime į „Dainavą" atsi­ gerti kavutės. — Negaliu, — sakau. — Reikia ruoštis. — Na, išgersim kokį kavi­ nuką, — gundė Ričardas, — ir skaityti daug geriau seksis. Atsisakinėjau, kol jis, lyg netyčia, perdėjo iš vienos ki­ šenės į kitą geroką pluoštą šlamančių.

V

— Kipšas tavęs nematė, — tariau lyg sau, lyg knygai. — Perkalbėjai. Paskubomis apsirengiau ir dėl viso pikto pasiėmiau su savimi šiandien gautą stipen­ diją. „Dainava" ūžė ir širmuliavo tarsi bičių avilys. Šiaip ne taip susiradome vietą ir įsiste­ beilijome į meniu. — O gal? — Ričardas sprigtelėjo kažkur pasmakrėje. — Ne! — kategoriškai atsi­ sakiau. — Kaip nori, — šyptelėjo draugužis ir užsakė butelį „Sostinės". — Nusigers, — šovė man galvon. — Reikia padėti. Kai sutvarkėm šį butelį, aš paprašiau pardavėjos atnešti kitą, savo sąskaita. Dažėme jį

ilgokai. Pašokam, parūkom ir vėl srebiam. Apie vienuoliktą vakaro abu buvom kaip lapai. — Skaidriau, kylam, a? — po nosimi suburbuliavo bičiu­ lis. — Aha, — atsakiau ir ran­ kos mostu pakviečiau oficiantę. Atsiskaitėm. — Žiūrėk. — skersuojant per salę, kumštelėjo Ričardas ir aš vos nenuvirtau. — Mū­ sų kursiokas su kažkokia ne­ matyta moterim. Prisimerkęs pažvelgiau jo rodoma kryptimi. Tikrai — kažkur tarsi matytas veidas. — Ehė! — priėjęs pokštelė­ jau jam per petį. — Girtuok­ liauji? Na, ko čia žiūri, išpū­ tęs veizolus, lyg pirmakursis į diplomantą? Savų nenori pa­ žinti?

Laikraštis įsteigtas 1950 m. • Redakcijos adresas: Vilnius, MTP-3, Universiteto g. 3, te­ lefonas 2-58-84 • Spaudė LKP CK laikraščių ir žurnalų leidyklos spaustuvė.

rai studentai Daugiausia jų — Teisės ir Filologijos fakultetuose. Revoliucinių, kovos ir darbo tradicijų klubas vei­ kia Voronežo universitete. Paskutinio jo susirinkimo tema: „Lenino priesakai jaunimui".

Šis, gerokai išraudęs, glam­ žė servetėlę ir, nežinodamas ką sakyti, dėbčiojo tai į mus, linguojančius lyg beržai svyruoklėliai, tai į priešais sėdin­ čią moterį. — Neblogą bobikę sugrie­ bei, — palaikydamas mane, familiariai šnipštelėjo kursio­ kui į ausį Ričardas. — Tur būt, piniginga? Ūmai bendrakursis atgavo žadą ir, žybtelėjęs akimis, sušvogždė: — Kaip jūs drįstat! Juk tai mano žmona. — Ot, šelmis! — nusistebė­ jau. — Tu ką, paslapčiom ap­ sivedei? Juk mūsų kurse ne­ buvo šeimyninių. — Negražiai pasielgei, brolyti! — bumbėjo Bam­ beklis — Ai-ai-ai! .. Kursas

Kelną penktadieniai*

I Kaina 2 kp.

tau neatleis, kai sužinos. O būtume iškėlę šaunias stu­ dentiškas. .. — Aha! — staiga suriko mūsų bendrakursis. — Paga­ liau aš jus pažinau. .. — Na ir puikumėlis! — pertraukė jį Ričardas. — To­ kiu atveįu_išgerkime už jau­ navedžių laimę. Daug vaiku­ čių, daug mažučių, apie pečių eilės trys! .. — uždainavo. — Juk tai Ričardas Bam­ beklis ir Skaidrius Murmulis, — nekreipdamas dėmesio į bi­ čiulio žodžius, tęsė mūsų nu­ mylėtas bendrakursis, o mes iš džiaugsmo, kad jis mus paži­ no, siekėme jį apkabinti ir iš­ bučiuoti. — Na, pažiūrėsime, ką jūs, beveik nevaikščiodami į paskaitas ir gėrinėdami, ry­ toj burkuosite. Tik dabar mes prisiminėme, kad tai mūsų naujasis dėsty­ tojas. Ir pažink, jei gudrus! Ypač kai jis jaunas.

Atėjo laiškas iš šeštojo bendrabučio. Jo autorius skundžiasi netvarka val­ gykloje. Mat, čia „studer I tai niekaip negali susitvar- I kyti su eile. Nusistovėjo tokia tradicija, kad atėjęs * į valgyklą studentas pli I miausia, iškėlęs galvą, ap­ sidairo ieškodamas pažj tarnų ir kaip taisyklė, pa­ žįstamą randa. Jeigu būsi I mandagus ir kantrus, tai, nors tu ir ateik 7 mir. prieš valgyklos atidarytu ir stovėk eilėje dešimto pietus gausi būdamas eilė­ je 150-tu..." Panašus liki­ mas neseniai ištikęs ir mū­ sų svečius — Užgorodo universiteto studentus. Tikrai, tvarka negrą? Ką gi daryti? „Mano nuo-1 mone, — rašo laiško auto­ rius, — čia vieną kitą ka ­ tą patvarkyti galėtų drau-1 govininkal." Bet draugovi-1 ninkai — tai juk mes pa­ tys. O kodėl gi negalėtų I tvarkos padaryti tie, kurie kantrūs ir mandagūs — 1 čia pietaujantys dėstytojai, aktyvistai, studentai. Pa-1 stabų žodžiu, sako, čia j niekas neklauso. Su begi džiais reikia kalbėti visu balsu ir visiems. Negi taip nemokam?.. O Pavasaris. Bendrabutis. Pavakarys. Po ilgos ir sun­ kios dienos bando atsipūs­ ti studenčiokai. Ieško pra­ mogų, išsigalvoja... „Mūsų laikais jaunlm. > kitoks buvo, — palingu' ja galva kiemsargis. -I Dirbti mokėjo". Nebūkim optimistai ir I padandykim patikėti: gal tikrai nemokam nieko ge­ ro padaryti, na, kad ir gėlynus prie bendrabučių 811tvarkyti? O ar pinigų mokės kas nors? Ir taip pamiršti rūtų da>želial prie IV, prie III, ir kitų bendrabučių. Bei už tai plaikstosi palerinc, blizga lakuoti nagučiai. O Jau visiems be galo įk'. rėjo rankioti šiukšles — ne H tik valytojoms, bet fr vi- I suomenlnių organizacijų H atstovams, komisijoms. Tiesa, tapom šiek tiek 9 tvarkingesni. Net premijas ■ gaunam. O kokias „premi-H jas" duoti tiems, kurie po I egzamino koridoriuje ties 9 Kolonų sale palieka kru- a vas popiergalių, tiems ku-1 rie rūko ties užrašu „Ri> kyti draudžiama", kurie I kėblina tiesiai per ką tik I suželdintą kiombą?..

STUDENTU DĖMESIUI

Kas nori vasaros atostogų metu dirbti universiteto Pa­ langos viloje valgyklos dai bininkėmis, kambarių prižiu rėtojomis, gali paduoti pa­ reiškimus VVU profsąjungos vietos komitetui. Norintieji vasaros atostogų metų pailsėti Anykščių „Šile­ lyje“. Lampėdžiuose Ir kituo­ se poilsio namuose, o taip pat Universiteto viloje Zydlškėse. paduoda pareiškimus Studen­ tų profkomitetui.

A. TAMALIŪNAS

Užs. Nr. 2347 LV 09622

REDAKTORIUS A. KUSTA

Profile for Vilniaus universitetas

Tarybinis Studentas, 1969 m. gegužės 30 d. Nr. 19 (679)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Tarybinis Studentas, 1969 m. gegužės 30 d. Nr. 19 (679)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Profile for vu_lt
Advertisement