Page 1

V7s// šalių proletarai, vienykitės!

VILNIAUS VALSTYBINIO V. KAPSUKO UNIVERSITETO REKTORATO, PARTIJOS, KOMJAUNIMO IR PROFSĄJUNGOS KOMITETŲ ORGANAS Ei

1968 m. balandžio mėn. 17 d. nuo 1950 m. TREČIADIENIS* KAINA 2 KAP.

• PO ILGESNES pertrau­ kos vėl įvyko Universiteto femiotikos būrelio susirinkiįas. Apie struktūralizmo iroblemas literatūroje kalbėjo lest. Tomas Venclova. S. STEPULSKIS I 9 PRAĖJUSĮ penktadienį ■niversiteto kavinėj e mūsų Interklubo nariai susitiko su Karšuvos Meno akademijos s udentais. Svečiams labai patiko mūs) kavinė ir interklubiečių j aišingumas. A. DARGUNAS

4

A

žymiausiais geologais — Vilniaus Universiteto auklėtiniais. Geologo dienos išvakarėse nemažas studentų ir dės­ tytojų būrys susirinko pažy­ mėti žymaus goelogo, mine­ ralogo, chemiko, Sant-Jago universiteto rektoriaus prof. Igno Domeikos atminimą. Apie I. Domeikos gyvenimą ir veiklą kalbėjo doc. C. Ku­ daba, o apie I. Domeikos amžininkus ir jo veiklą 1831 m. sukilime papasakojo prof. Z. Žemaitis. G. JUOZAPAVIČIUS

9

KAIP pasiekti, kad stu­ dentai įsisavintų dėstomą me­ džiagą? Si problema seniai jaudina dėstytojus. Štai ir praėjusį ketvirtadienį įvyko bendra Fizikos ir Matemati­ kos ir mechanikos fakultetų konferencija paskaitų skaity­ mo metodikos klausimais. Jo­ je dalyvavo ir pasisakė prof. dr. P. Slavėnas, prof. dr. A. Jucys, vyr. dėst. P. Rumšas ir kt. A. DAUGIRDAS Panašaus pobūdžio konfeSlAIS metais geologijos rencija įvyko ir Chemijos fa­ bi relis savo darbo planuose kultete. ni matė plačiau susipažinti su Musų inf. UŽK—Universiteto žurn<ilistų klubas pradėjo ’ ‘ > savo veiklą.... Į pirmąjį ... sus susitikimą ativyko rašytojas Juozas Bal­ tuisis. Jis kalbėjo apie mūsų Ii eratūros vystymosi kelius. Klubas jau buvo pasikvie­ tęs ir rašytoją Juozą Požėrą, kuris pasakojo apie savo ke­ liones šalies Šiaurėje — To­ limuosiuose Rytuose.

9

Gerb. prof. S. Jankauskai! Viso Universiteto kolektyvo vardu nuoširdžiai sveikina­ me Jus garbingo 70 metų jubiliejaus proga. Jūsų turiningas gyvenimas yra įkvepiantis pavyzdys jau­ najai kartai, kaip mylėti savąjį kraštą, tarnauti liaudžiai ir kovoti už komunizmo idealus. Visa Jūsų mokslinė, pedagoginė ir visuomeninė veikla susijus su Kauno ir Vilniaus Universitetais, kur Jūs paren­ gėte ir išleidote į gyvenimą tūkstančius aukštos kvalifika­ cijos specialistų, kurie visada prisimins Jus, kaip didelės erudicijos žmogų, nuoširdų vyresnį bičiulį ir mokytoją. Ypač dideli Jūsų nuopelnai ir Vilniaus Universiteto atkū­ rimo darbe, kurio Jūs ėmėtės, dar tebesmilksiant Vilniaus miestui. Apie du dešimtmečius eidamas atsakingas prorek­ toriaus mokymo ir mokslo reikalams pareigas, Jūs nuošir­ džiai rūpinotės visais gyvybiniais Universiteto reikalais, kūrybingai sprendėte mokymo ir mokslo problemas. Apie Jūsų nuopelnus respublikos mokslui ir kultūrai iš­ kalbingai byloja aukšti Partijos ir Tarybinės vyriausybės apdovanojimai. Jums buvo suteiktas LTSR Nusipelniusio mokslo veikėjo vardas, Jūs apdovanotas dviem Darbo Raudonosios Vėliavos ordinais, medaliu „Už šaunų darbą Didžiajame Tėvynės kare", LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Garbės raštais. > Gerbiamas Jubiliate! Garbingo jubiliejaus proga linkime Jums, kad ateinantys metai būtų ilgi, šviesūs ir kūrybingi. REKTORATAS PARTIJOS KOMITETAS PROFSĄJUNGOS VIETOS KOMITETAS KOMJAUNIMO KOMITETAS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiititiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*.

UNIVERSITETO TURISTŲ

/

IZI I IDI II __ 1H I KLUBUI 10 AACTI METŲ Juos sutiksi visur: ir Lietuvos keliuose, ir Kaukaze, ir Sibire, [ir Kamčiatkoje. .. Mūsų nenuoramos turistai, neperdedant gali­ ma sakyti, — išvaikščiojo visą Tarybų šalį. Laimingas tas, kas patyrė turistinio žygio nuovargį, dainavo lietuvišką dainą kažkur Kaukaze. Šito neužmirši. Niekada. Siame numeryje pasakojame apie tuos, kurie kiekvieną laisvą dieną, užsidėję kuprines, eina dar kartą patirti sunkaus turisti­ nio žygio nuovargio, kurie vis nori dar kažką surasti, dar kažką sužinoti.

UNIVERSITETO

SiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKtiiiinnf


2 PSL.

v*^^%^*^*^*^*^*--*^*^*

10 metų su turistiška kuprine Lygiai prieš dešimt metų, tokį pat saulėtą pavasarį, iš­ augusi Universiteto keliaunin­ kų šeima nutarė susiburti į atskirą kolektyvą. Tuomet ir kilo mintis įkurti pirmą res­ publikoje turistų klubą. Ne­ trukus klubo įsteigimas buvo pripažintas respublikinėje tu­ rizmo federacijoje. Margaspalvėm studentiš­ kom kepurėm pasipuošę keli šimtai studentų vilnijo 1958 metų balandžio 19 dieną į Žydiškes. Didžiulio turistinio laužo liepsnų nušviesti, jie dalijosi žiemos kelionių įspū­ džiais, vasaros planais. „Būtų gražu, kad tokie susitikimai virstų tradicija..— 1958 m. balandžio 24 d. „Tarybinio studento" numeryje rašė ak­ tyvi turistė Regina Samulevičiūtė. Ir jos norai išsipildė. Neringos kopos ir Ignali­

TARYBINIS STUDENTAS

nos ežerų vėrinys. Medvėga­ lis ir Dzūkijos pušynėliai... Tur būt, nėra tokio gimtojo kraš­ to lopelio, kurio nebūtų kirtę Universiteto turistų maršrutai. Per šiuos dešimt metų mū­ sų turistų laužai degė Kar­ patuose ir Sajanuose, Užbaikalėje ir Kaukaze; mūsų stu­ dentų ir dėstytojų palapinės bolavo Altajuje ir Kamčatkos vulkanų papėdėje, Kryme ir tundrose, ne kartą slidės pa­ liko vėžes Karelijoje, Koloje, Karpatuose, Urale. Daugiau kaip 1600 studentų atliko beveik 200 daugiadienių ke­ lionių. Universiteto turistų klubas visada stengėsi, kad kelionės būtų turiningos, duo­ tų naudos ne tik jų daly­ viams, bet ir visuomenei. Mūsų turistų grupės su dide­ liu malonumu dalyvaudavo Gamtos apsaugos komiteto, Kraštotyros draugijos, įvairių ūkinių organizacijų rengia­ mose priemonėse, ne kartą vykdė šių organizacijų užduo­ tis. Mūsų turistai, o ypač me­ dikai, ne kartą suteikė pirmą­ ją pagalbą arba aprūpino vaistais atskirų Lietuvos vie­ tovių, o taip pat Kolos, Uralo, Sajanų, Tian-Sanio ir kitų šalies rajonų gyventojus. Daugelis daugiadienių ke­ lionių turėjo konkretų tikslą.

1968 m. balandžio 17 d.

Mūsų turistai praėjo 16 Lie­ Universiteto komandos. Beje, tuviškosios Raudonosios Vė­ šio sąskrydžio organizatoriais liavos ordino Klaipėdos divi­ buvo Universiteto auklėtiniai. zijos kovų keliais, tarybinių Pagaliau 1959—60 metais partizanų kovų vietomis, le- Universiteto auklėtinių inicia­ gendarinės Čiapajevo divizijos tyva buvo sukurtas lietuviš­ kovų vietomis. Ne kartą lan­ kas autostopas, kurį VLKJS kyta įžymių žmonių kovų, CK pripažino geriausiu šaly­ darbo ir gyvenimo vietos, je. stambiausios respublikos ir Tačiau naujovių galimybės šalies gamyklos, šachtos, mu­ neišsemiamos, kaip negali ziejai. Mūsų turistų grupė bu­ būti išsemtas šaltinio vanduo. vo pripažinta nugalėtoja res­ Vienus turizmo sąjūdžio orga­ publikiniame „Tėvų kovų šlo­ nizatorius pakeičia kiti, o vės" sąskrydyje, o po to at­ pastariesiems į talką ateina stovavo mūsų respublikai nauji. Mūsų Universiteto tu­ visasąjunginiame sąskrydyje ristų klube išaugo daug gabių Maskvoje. organizatorių, kurie įnešė ir Universiteto turistų klubo įneša nemažą indėlį į Vil­ aktyvas buvo daugelio naujų niaus miesto ir respublikos turistinių priemonių iniciato­ turistinį sąjūdį. Jų tarpe V. riumi respublikoje. Čia kilo Aliulytė, V. Baltrūnas, A. J. mintis ir buvo paruoštas pir­ Dembinskas,, V. Gobis, masis geriausių respublikos Janušauskaitė, D. Čepaitė, V. turistinių kolektyvų konkur­ Jasinskaitė, S. Karpinskas, sas 1961/61 metais. Pirmiausia R. Krupickas, J. Paršeliūnas, ši priemonė buvo išbandyta I. Sadlauskaitė, T. Šidiškis, B. Universitete 1960/61 mokslo Vainytė, D. Vaišnytė, E. Vaimetais. Mūsų aktyvas suruo­ tukaitytė, S. Timonovas ir šė puikią respublikinę prie­ daugelis kitų. monę „Turistinis pavasaris Suprantama, dar ne viskas septynmečio keliais". Mūsuo­ padaryta, kad turizmas taptų se gimė mintis organizuoti žiemos keliones „Snieguolė", geriausiu poilsiui ir geriausia o įgyvendino ją Vilniaus tu­ mūsų Tėvynės pažinimo prie­ ristų klubas. mone studentų tarpe. Tačiau Respublikos turizmo pirme­ tie, kurių maršrutai skersai ir nybių medalius puošia trum­ išilgai išraižė Lietuvą ir Ta­ pas ir išraiškingas šūkis: „Ke­ liauk, pažink, nenurimk". Jis rybų Sąjungos platybes, nie­ gimė Universitete. Su šiuo kada nesiskundžia sveikata ir šūkiu į I respublikinį aukštų­ žino, kuo gyvena šalis. jų mokyklų studentų sąskry­ V. JANUSKIS dį prie Strėvos atžygiavo

Jeigu tu turistas...

Pirmojo Universiteto turistų sąskrydžio atidarymas.

Balandžio 6-sios popietę į seną Dzūkijos kampelį Butri­ monis iš įvairių Lietuvos kraštų į VI tradicinį aukštųjų m-lų turistų sąskrydį rinkosi „traperiai“. Jų nebaidė nei įkyrokas pavasario lietus, nei po kojomis žliuqsinčios balos. Savo atstovus į sąskrydį at­ siuntė KPI, VVU, KPIVF, KMI, VDI, Kauno klubai „Pluoštas“ ir „Sakalas“, Utenos trikotažo fabrikas, Vilniaus raj. Mari­ jampolės vid. m-la. Čia svečių jau laukė. Kultūros namų salė pilnutėlė: žmonės susi­ rinko pasiklausyti koncerto. Salėje skamba Veros Janulevičiūtės atliekamos lietuvių liaudies dainos „Ėsk, karvu­ te“, „Kur tas šaltinėlis“, „Nu­ davė močiutė“. Dainas pakei­ čia intermedijos, skamba Do­ nelaičio, S. Nėries, J. Marcin­ kevičiaus posmai. Liaudišką programėlę paįvairina vienas kitas turistiškas numeris. O „Augo girioj ąžuolėlis“ dai­ nuojame kartu su visa sale. Toliau įvairus rateliai, liau­ dies žaidimai. Vakarą užbaigiam besiginčydami. „Turis­ to“ sąvoka labai išsiplėtė. Tu­ ristai dabar visi: ir tie, kurie, nebodami darganų, šalčio, klampoja Čepkelių pelkėmis, vos pajudėjus pirmiesiems ledams, baidarėmis vagoja musų upių perlą — Merkio baseiną, ir glostąs savo pil­ vuką „Volgos“ savininkas, valandėlei ištrūkęs į užmies­ čio tylą, ir autostopu „bal­

suojanti“ tetulė su krepšiu I kiaušinių. Ar ne per daug j „garbės“ mūsų vardui sutei­ kia tokių ir į juos panašių „turistų“ padegti miškai, pri šiukšlintos pievos, aplaužyti I medžiai. Mes visų pirma savo kojų šeimininkai, mylin-, I tys Lietuvos žemę. Ir mesi 1 nenorime priklausyti tų „ke ; liaujančių“ snobų kategorijai.į O kaip mums pasivadinti:', keliukais, žyguliais ar žygei viais, dėl to mes ir ginčija­ mės. Rytojaus dieną mūsų laukė 1 susitikimai su liaudies daini­ ninkais, koncertas Kaniūkuo se. Ypač susidomėję klausė­ mės Vinco Mikonio pasakoji mo apie buržuazinės Lenki­ jos metais čia veikusias lie- I tuviškas skaityklas, lietuvišką' J mokyklą, karo metais čia j siautėjusį balitalenkių terorą 70-metė Marija Kisieliauskie-. nė gražia dzūkiška tarme dainavo retai kam iš mūsų ■ iki tolei girdėtas liaudies dai- . r.as. Tik „Oi, žiba žiburėlis“ 1 dainavome kartu. Nemažiau I įdomus susitikimas buvo ir l Kaniūkuose šu šimtamečiu J liaudies dainininku Gikėnu. Ir visur, kur tik užsukda I vom, buvom laukiami svečiai, i Už nuneštą dainą, eilėraščio | posmą, šmaikščią intermediją! 1 susilaukėm vok/os padėkos. kokia mūsuose retai teapdo vanojami net geriausi savi- j veldiniai kolektyvai. O. BALIUKAITEĮ I


1968 m. balandžio 17 d.

TARYBINIS STUDENTAS

GIMTINĖS KLONIAIS I i

J 5 ų i-

’ s

Nerasi Lietuvoje kampelio, kuriame nebūtų skambėjusi Universiteto turistų daina. Kurios gi vietovės populiariausios mūsų turistų tarpe? Visada buvo gausiai lankomi Verkiai — Žalieji ežerai, Tra­ kų — Žydiškių apylinkės. Per visus 10 metų tik vienas žygio rajonas — Paneriai iki Lazdėnų — išlaikė populiaru­ mą. Jeigu prieš 8—10 metų Universiteto turistai labiau­ siai mėgo keliauti artimesnė­ mis Vilniaus apylinkėmis (iki 30 km spinduliu nuo Vil­ niaus), tai vėliau savaitgalio žygių geografija labai išsiplė­ tė. Pastaruoju metu ryškėja tendencija keliauti po toli­ mesnes Vilniaus apylinkes. Per eilę metų Universitete susiformavo daug tradicinių žygių. Tai, visų pirma, daugiadie­ niai žygiai gegužės ir lapkri­ čio švenčių dienomis. Ypač masiniai būna pirmieji. Ir ne­ nuostabu, — atbundanti pa­ vasario gamta viliote vilioja po ilgo žiemos apsnūdimo stu­ dentus į žygį. Tik įsteigus klubą, 1958. V. 1—3, buvo surengti net 3 šventiniai žygiai. Įdomų žygį į Kernavę atliko 6 žmonių ?rupė, kuriai vadovavo IFF studentas, dabar Lietuvių kal­ ios ir literatūros instituto nokslinis bendradarbis Kazys iigminas. 1959 metais kartu su Kauįo turistais dalyvauta šventiname žygyje Naručio apyinkėse. Nuo 1960 metų gejužės 1 d. Universiteto turisai ir alpinistai eilę metų dayvavo tradiciniame žygyje į llinkalnį (Latvijos TSR).

Nuo 1961 metų tapo tradicija gegužės švenčių pėsčiųjų žygį rengti į Pietų Dzūkiją, kur pavasaris anksčiausiai ateina. Gegužės švenčių žygių apogė­ jus buvo 1962 m., kai beveik 100 studentų keliavo dvira­ čiais, valtimis ir pėsčiomis. Nuo tada tapo tradicija orga­ nizuoti šventinius žygius val­ timis Ignalinos ežerais. O nuo 1963 metų per kiekvienas ge­ gužės šventes plaukia mūsų baidarininkai Ūlos upe. 1958 m. lapkričio 7—10 d. d. 5 žmonių grupė, vadovau­ jama GF III k. studentės N. Narbutaitės (dabar Vilniaus turistų klubo pirmininkė) at­ liko pirmąjį lapkričio švenčių žygį maršrutu Vilnius—Medi­ ninkai — Ašmena—Krėva — Smurgonys. Nuo tada lapkri­ čio švenčių žygiai rengiami ir po broliškas Baltarusijos ir Latvijos respublikas. Nuo 1962 m. kasmet pirmas poatostoginis slidžių žygis organizuojamas į „Velnio duobę", kur krikštijami pir­ makursiai. 1958. IV. 19—20 d. d. UTK iniciatyva Žydiškėse įvyko pirmasis oficialus LTSR aukš­ tųjų mokyklų turistų susitiki­ mas, kuriame dalyvavo dau­ giau kaip 200 turistų. Ir vė­ liau tokie susitikimai tapo tradicija: 1961. III. 16—17 d. d. — Paparčiuose, 1962. IV. 14—15 d. d. — Čiobiškyje, kur, beje, dalyvavo visų VVU fakultetų turistinės gru­ pės. Šiais metais panašus su­ sitikimas numatomas Butri­ monyse. Tradicija tapo ir Naujųjų Metų sutikimas žy­ gyje, Rūdninkų girios parti­ zanų žeminėse. Nuo 1959 me­

3 PSL.

tų organizuojami žygiai „75 km pavasarį", o nuo 1963 me­ tų — „Turistinis pavasaris j septynmečio keliais". Daugiau Stūgauja pavasarinis kaip 400 studentų apdovanoti E = vėjas, ošia senoji qiria. nuo 1963 metų rengiamos = Ošia ir pasakoja. Porina „Snieguolės" akcijos ženkle­ = ji apie aukštaičių kraštą, liais. UTK per savo veiklos E apie jo žmones, apie praeltį, pasakoja savo piliadešimtmetį surengė 1002 išei­ = E kalniais ir pilkapiais, jau gines dienos žygius, kuriuose E pušimis apžėlusiais, pasadalyvavo daugiau kaip 3500 E koja savo Šimtamečiais = ąžuolais ir pėduotais akstudentų ir dėstytojų. = menimis, seniai visų pa= O mes nesupranPastarųjų metų žygių skai­ E mirštais. tam, o mes kurtus savo čiaus padidėjimas aiškinamas E žemės kalbai! Nestovėtutuo, jog dabar išeiginės die­ E me čia, prie „kurono“, jei E nebūtų apie šį pilkapį nos žygiai rengiami ištisus — Daunorių žmometus. Be bendrų viso Uni­ = pasakoję nės. Dauq ko nežinome, versiteto mastu rengiamų žy­ = ir iš vis nieko nežinotugių, atsirado daug iniciatyvi­ = me, jei ne senieji kaimo = žmonės, pamiškių gyvennių grupių visuose fakultetuo­ E tojai, Tauragnu žemės ause (išskyrus TF), o Gamtos E gintiniai. Galima eiti ir fakultete beveik kiekviena = pasibelsti pirkioti ir nežinoti, kad šioje troboje akademinė grupė rengia savo = E dvi audėjos pluša. Viežygius. Ne veltui gamtininkai = na jų sėdi prie staklejau nuo 1964 metų masiš­ = liių, kita, ligi alkūnių sukiausiai keliauja ir laimi pir­ E merkusi rankas į kibirą, E dažo siulus. O aplink zu­ mas vietas. Prie aktyviausių is ja du vaikiukai, . skruosUTK žygių organizatorių no­ E tus ir panoses išsiteplioję E rėtųsi priskirti E. Dambrauską raudonais dažais. Praveriamos spintos durys ir (IFF), P. Bluzmą (GF), S. Kar- E E rodomi audiniai. Kiek pinską (MMF), J. Paršeliūną = spalvų, kiek raštų! Ir dro(MMF), dėstytoją G. Dienį = binių, ir vilnonių. Tai vis šauniosios Stasės Augutie(ChF), I. Čepaitę (MF), A. = E nės darbas, jos kūryba. Dembinską (MF), R. Matulį E Ir netolimame Šeimaties (IFF), buvusį FF dekaną do­ = kaime užklupom bevercentą J. Viščaką, I. Sadlaus- E piančią gelsvų vilnų kuodelj ant „kalvarato“ Tekkaitę (ChF), E. Vaitukaitytę ~ = lę Rubikienę. O „kalvara(MMF), B. Vaičiulį (MMF), R. E tą“, pasirodo, padarė pats Krupicką, V. Baltrūną (GF), E namu šeimininkas Antanas E Rubikis. Jis daro ir audiA. Buitkų (GF), L. Gajauską E mo stakleles, ir varstotus, (GF), V. Tarutį (EF), V. Kučą E ir baldus, ir kraitines ir ..abrūsni(MMF) ir eilę kitų. Tai jų = skrynias. kus“. . . Visus buityje reidėka metai iš metų augo, stip­ = = kalingus daiktus ir įranrėjo Universiteto turistų šei­ = kius jis moka išdrožti iš ma, buvo įsisavinami nauji E medžio, iš mūsų senųjų žygių rajonai. Praslinkus 10 E girių medžio. Niekur nesiE mokės, Antanas Rubikis, metų po pirmo UTK žygio, E prisikrovęs krūvas knygų matyti, jog silpniausia mūsų E apie radiotechniką, monvieta yra žygių tikslingumas. E tuoja ir taiso imtuvus, televizorių. Pasirodo, su Džiugu, jog pastaruoju metu = = technika senukas susidur­ užmegzti ryšiai su kraštoty­ si davo ir anksčiau. Kadaise ros, gamtos, vandenų ir pa­ E Tauragnuose už 13 litų = pirko 200 metu senumo minklų apsaugos organizaci­ E sugedusį laikrodį. Pridėjo jomis žada Universiteto tu­ E naują švytuoklę, sureguristams daug įdomių ir vi­ E liavo smėliu pripildomą = svarsti, dar kažką. . . ir suomenei naudingų žygių.

ŠALTINIAI

T. ŠIDIŠKIS

j-

aėi-

e:ą ia ą. eie m lį­ s­ iu ir iu aai. .i o M >s. lo/!•

Turistai....

M. KURAIČIO nuotr.

= = E E = E E E = = E = = E E E = = = = = = E E E = E E E E E E

štai tiksi dabar ant sienos— Ot jei dabar jaunas buč, būč inžinierium, technika mokyčiaus. . . Tai tik keliu žmonių be galo trumpučiai aprašymai. žmonių, kurie buvo sutikti paprastame turistiniame žygyje. Jau pavasaris. Tuoj apdžius laukai ir geliai, prasidės naujas turistinis sezonas. Tai norisi visus krašto mylėtojus, visus turistus pakviesti prisidėti prie kraštotyrinio darbo. Jei jau eini pro seną malūną, tai sužinok kas, kada ir kodėli jį pastatė, jei eini per kaimą, užkalbink jo žmogų, sužinok, kas įdomaus ir brangaus yra apylinkėse. Aprašyk, nufotografuok, nuplėški. Jei pastebėjai ka nors įdomaus ar, atvirkščiai, pyktį sukeliančio, pranešk artimiausiam kraštotyros būreliui, rajono muziejui, pagaliau, respublikinei kraštotyros draugijai.

E

B. VAINIŪNAS


4 PSL-

k'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*^*-*'*

TARYBINIS STUDENTAS

«/*'*/*/*/•/*<*'« 1963 m. balandžio 17 d.

MUSŲ ŠVE NTĖS Pati didžiausia ir džiaugs­ mingiausia šventė — Universiteto turistų pavasario są­ skrydžiai. Jie vyksta kasmet nuo 1959 metų. Dar nė karto nebuvo sulaužyta ši graži tra­ dicija. Koks bebūtų oras, kiek darbų bespaustų prieš sesiją, bet kasmet, margaspalvių skelbimų pakviesti, visi sku­ ba į atgyjančią gamtą. Vietos sąskrydžiams paren­ kamos netoli Vilniaus. Jos la­ bai gražios, būtinai prie van­ dens ir miško, kur būtų didelė aikštė palapinių miesteliui ir renginiams. Tai padeda stu­ dentams pažinti Vilniaus apy­ linkes. Sąskrydžiai vyko Ne­ ries, Merkio, Bražuolos pa­ krantėse, prie Želvos, Akme­ nos, Ilgio, Topelio ežerų ir kitur. Paskirtą dieną priemiesti­ niai traukiniai veža turistus, apsikrovusius kuprinėmis,

puodais ir palapinėmis. Abe­ jingų veidų nėra — visi šyp­ sosi, dainuoja. Dažnai vieno fakulteto studentai važiuoja kartu, pasidabinę šūkiais, vė­ liavomis. Išlipus iš traukinio, papras­ tai, dar reikia eiti keletą kilo­ metrų pėsčiomis iki stovyklos, kur atvykusius pasitinka „etatinis" komendantas A. Dembinskas. Pirmoji sąskrydžio diena būna pati įspūdingiausia. La­ bai malonu, kai atvyksta vis daugiau ir daugiau turistų. Susirenka 400—800 žmonių. Sąskrydžiuose dalyvauja labai daug svečių iš kitų aukštųjų mokyklų. Pastovūs Universite­ to turistų draugai yra KPI, KMI, ŽUA, KKI, Kultūrosšvietimo technikumo, Vienuo­ lio vdurinės mokyklos turis­ tai. O j III sąskrydį, vykusį prie Želvos ežero buvo su

„Amfibija" atvykę net Rygos Politechnikos instituto turis­ tai, o taip pat Lvovo studen­ tai. Visiems susirinkus, praside­ da tikroji šventė — dalyvių paradas. Atidarymo ceremo­ nialas vyksta prie aukuro ar­ ba laužo. Pirmieji raportuoja svečiai, po jų — fakultetų atstovai. Visada gausu studen­ tų iš Chemijos, Gamtos, Ma­ tematikos ir mechanikos fa­ kultetų. Per visus 10 metų šie fakultetai buvo pagrindiniai varžovai kovoje dėl Universi­ teto turistų klubo taurės. Ma­ žai atstovaujama iki šiol buvo Teisės, Ekonomikos, Istorijos ir filologijos fakultetams. Gal sekantį dešimtmetį jėgos pa­ sikeis? Po atidarymo prasideda varžybos — kas parodys įdo­ mesnę, turistiškesnę progra­ mą. Dalyvauja ir svečiai.

Po privalomosios programos nuaidi dainos, prasideda šo­ kiai, įspūdžių pasakojimai Apie vidurnaktį stovykla nutyla. Rytojaus dieną — jau visai kita nuotaika. Buvę draugai prie laužo tampa var­ žovais kliūčių ruožo ir orien­ tavimosi varžybose. O prie vienos palapinės sekretoriatas, nuolatos vado­ vaujamas N. Narbutaitės, ri­ kiuoja orientacininkus. Tuoj užvirs „punktų medžioklė". Dažnai maršrutai būna res­ publikinio lygio, nes Univer sitete yra daug stiprių orien­ tacininkų. O maršrutus ruo­ šia K. Monstvilas, J. Vaitkus, S. Timonovas, J. Paršeliūnas, G. Juška ir „amžinas" vyr teisėjas V. Januškis. Ir vėl susirenka turistai j aikštę. Sį kartą — uždarymui Visi nekantrauja — kam ati teks taurė? Ji pabuvojo dai ne visų fakultetų rankose, nei tie, kurie ją užkariauja, leng vai jos neatiduoda. Ją turėj< Medicinos, Fizikos, Chemijoi ir Gamtos fakultetai. Nugalė tojai nuleidžia vėliavą, ir tu ristai palieka stovyklą. Lyg i pavargę, bet akys žiba, širdy se šilta nuo susitikimų, dainių tyro oro, sportinio azarto. I. DEMBINSKIEN TURIZMO ŽYMŪNAI 1. V. Januškis — GF Sporto meistrai 2. J. Vaitkus — IFF Kandidatai J sporto meistrus 1. S. Timonovas — fizi­ nio auklėjimo katedra I atskyris 1. B. Vainytė — ChF 2. E. Vaitukaitytė — MMF 3. V. Jasinskaitė — ChF 4. G. Cižauskaitė —j MMF II atskyrį turi 44 žmo­ nės, trečią atskyrį — 172.

„Laurencija" prie laužo.

0

1966 metais Universiteto turistų grupė, vadovaujama R. Krupicko, atliko daugia­ dienę kelionę nuo Saulių iki Usėnų 16 Lietuviškosios divi­ zijos kovų keliais. Maršrutas, kurį paruošti padėjo buvęs kovų dalyvis, o dabar Uni­ versiteto dėstytojas papulki­ ninkis V. Ragauskas, respub­ likiniame sąskrydyje buvo pripažintas geriausiu. • 20 Universiteto turistų 1968 metus sutiko Rūdninkų girios partizanų žeminėse. • 1962 m. rugplūčio 20— 21 d. d. Universiteto turistų grupė, vadovaujama V. Januškio, Prževalsko miesto DŽDT Vykdomojo komiteto prašymu užkopė į dvi bevar­ des 4300 ir 4150 metrų aukš-

Žygių čio viršūnes Terskij-Ala-Tau Tian-Šanyje ir įtvirtino mar­ murines lentas su užrašais „Vostok-3" ir „Vostok-4", įamžinančias prieš keletą die­ nų atliktą kosmonautų Popovičiaus ir Nikolajevo žygdar­ bį. ® 1963, 1964, 1966, 1968 m. m. Universiteto turistų grupė atliko daugiadienes ke­ liones legendarinės Čiapajevo divizijos kovų keliais.

Q

1967 m. Universiteto tu­ ristų grupė, vadovaujama S. Timonovo, Priepoliarinio Ura­ lo miškatundrėje aptiko žmo-

aidai gaus pėdsakus ir iš tikros mir­ ties išgelbėjo sušalusį pilietį. ® Universiteto turistų gru­ pės vadovaujamos A. Dembinsko, V. Januškio, J. Vait­ kaus ir kt. suteikė pirmąją medicininę pagalbą S. Uralo, Kolos, Tian-Šanio, Sajanų ir kt. rajonų gyventojams. „Brangus draugai, prieš kelias dienas į mūsų klubą susirinko daugiau kaip 150 darbininkų, tarnautojų, namų šeimininkių. Jie atėjo susi­ tikti su Tarybų Lietuvos tu­ ristais, keliaujančiais užpoliarės tundroje. Su įdomumu ir dideliu dė­

mesiu susirinkusieji išklaus* drg. Januškio paskaitos ap tarybinį Pabaltijį, žiūrėjo Ii tuvių turistų meninę progr mą... Mes sužinojome, ka tai buvo Vilniaus Valstybin V. Kapsuko universiteto st: dentų grupė. Todėl per Jrilaikraštį norime dar kartą p dėkoti tiems šauniems stipriems jaunuoliams... E. Mitrofanova. Murma r: ko srities Kolos rajono P J duno gyvenvietės klubo ved I ja („Tarybinis studentai 1961 m. vasario 18 d.). Universiteto turistų gnl pės pabuvojo geležies, nitai lio, gintaro, volframo, anglie į apatitų, sieros, druskų, kalt I krištolo ir daugelio kitų m I džiagų iškasenų kasyklos naftos verslovėse.

9


19G8 m. balandžio 17 d.

TARYBINIS STUDENTAS

5 P S L.

KELIAUJAME... .. .NUO BALTIJOS IKI KAMČIATKOS Mūsų archyvuose seniau­ sios žinios apie daugiadienes keliones siekia... 1955 metus. Tada J. Stonio vadovaujama 15 žmonių grupė atliko 210 km kelionę per Žemaitiją ir Kuršių Neriją. 1956 m. K. Šimkaus grupė atliko kelionę po Kaukazą. Po to daugiadie­ nių kelionių skaičius kasmet sparčiai augo. 1956 m. užre­

.. .VALTIMIS Pirmieji kolumbai pakėlė irklus 1959 m. Tai T. Jan­ kausko vadovaujama penkiu­ kė. Po šios grupės buvo kitos. Joms vadovavo T. Šidiškis, R. Digrys, R. Kruplckas, G. Su­ bačius ir eilė kitų. Per 10 me­ tų praplaukta 15 pirmos kate­ gorijos maršrutų, penki — antros. Viso daugiau 3000 km. Jau išnarstyti Siesartis ir Virinta, Minija, Šalčia ir Vi-

.. .IR SLIDĖMIS 1960 m. mūsų turistai pa­ siekė Karpatus. K. Monstvilos suorganizuotos dvi grupės atliko I s. k. keliones, o tre­ čia, pajėgiausia, grupė Juo­ dųjų kalnų rajone — III s. k. kelionę. Tą pačią žiemą mū­ siškiai D. Vaišnytė ir V. Ja­ nuškis, „sėmėsi" patyrimo iš leningradiečių V sunkumų kategorijos kelionėje Į Rytų Kolą. Taigi, jau 1960 metais

.. .PER KALNUS IR GIRIAS Viena iš pirmųjų specialiai turistiniais tikslais organizuo­ tų kelionių buvo 1959 metų vasarą III kategorijos turisti­ nis žygis po Karpatus (vad. D. Vaišnytė, dalyviai V. Račkaitis, R. Galvydytė, J. Vait­ kus ir kt.) Sekančią dieną jau gana sudėtingą (IV ka­ tegorijos) kelionę organizuoja vienas iš pirmųjų aktyvių UTK narių geogrfas Vaidotas Januškis. Jo vadovaujama grupė (G. Vekterytė, D. Rutkaitytė, V. Repšytė, J. Vait­ kus), kurios keli nariai jau turėjo to meno požiūriu ne­ blogą kelionėms kalnuose pa­ ruošimą — „TSRS alpinisto" ženklelius — praėjo nelengvą maršrutą per 6 centrinio Kau­ kazo perėjas. Tą pačią vasarą taip pat centriniame Kaukaze keliavo ir kita UTK grupė, vadovaujama hidrologo A.

gistruotos jau trys grupės (vadovai C. Kudaba, B. Kuz­ mickas ir K. Kaušyla). 1958 m. — 5 (vadovai D. Čepony­ tė, L. Jakutytė, A. Mačernius, V. Januškis, I. Vilkevičiūtė). 1959 m. — 8 grupės (K. Juod­ kazis, J. Ulvičius, R. Galvydytė, T. Jankauskas, E. Ku­ čas, N. Narbutaitė, V. Januš­ kis, J. Vaitkus). Toliau dau­ giadienių kelionių skaičius augo sekančiai: 1960 — 10 grupių, 1962 — 13, 1964 —

16, 1965 — 20, 1966 — 43, 1967 — 41, o per du 1968 metų mėnesius jau atlikta 16 daugiadienių kelionių. Iki šiol daugiausia kelionių atlikta pėsčiomis — 105, sli­ dėmis — 66, valtimis, baida­ rėmis, plaustais — 21, dvira­ čiais — 3, o gryna kalnų kelionė tik viena. S. TIMONOVAS Respublikinės ir UTK maršrutinės komisijos pirmininkas

sinčia. Tai tikros džiunglės. Buvo ir tolimos kelionės. 1962 m. astuoni Universiteto turistai, vadovaujami V. Januškio, Rytiniuose Sajanuose atlikę penktos kategorijos pėsčiųjų kelionę, susirentė plaustą ir leidosi 550 km Chamsaros ir Bej-Chemo rė­ vomis ir slenksčiais. Visko buvo..., o liko prisiminimai. 1964 m. O. Baliukaitė, J. Dobrovolskytė, B. Girgždytė ir E. Vaitukaitytė su respubliki­

nio vandens Instruktorių se­ minaro dalyviais mirkė irklus ir... kojas Karelijos ežeruose. Tai buvo III kategorijos ke­ lionė. 1967 m. Universitete įsikū­ rė atskira vandens turizmo sekcija. Ji į glaudų ratą su­ būrė visus neramių širdžių vandenininkus.

mes buvome įsisavinę pagrin­ dinius šiandienos kelionių ra­ jonus. 1962 m. Pietų Uralą „įsisa­ vino" 10 žmonių grupė, vado­ vaujama dabar kandidato į sporto meistrus S. Timonovo. Ji atliko IV s. k. žygį. Tuo pačiu metu Koloje vėžes tiesė A. Dembinsko, o Karpatuose — G. Kavaliausko vadovau­ jamos grupės. 1963—65 m. m. žiemos ke­ lionių už respublikos ribų

kiek sumažėjo. Iš šio lai­ kotarpio kelionių, išskyrus kasmetinius žygius Į Karpa­ tus, pažymėtinos dvi: 1964 m. — V s. k. žygis Koloje ir 1965 m. — III s. k. kelionė P. Urale. Juos organizavo da­ bartinis turizmo sporto meist­ ras J. Vaitkus. Žiemos kelionių atgimimas prasidėjo 1966 m. Net devy» nios grupė žiemos atstostogas praleido svetur: Poliariniame Urale (V. s. k.), S. Timonovo, Šiaurės Urale — K. Dumčiaus (II s. k.), Estijoje — I. Vataln vadovaujamos grupės. Net še­ šios grupės keliavo Karpatuo­ se. 1967 metų žiemą j kelią išsiruošė Jau dešimt grupių. Gražinos Cižauskaitės vado­ vaujama grupė sukorė „pen­ kiukę", o G. Juozapavičiaus ir A. Puodytės „trejukes"

Liachovičiaus, Pamažu turis­ tinių kelionių geografija ple­ čiasi. 1962 m. vasarą V. Januškio vadovaujama grupė keliauja po Rytų Sajanus ir pirmoji iš Lietuvos turistų da­ lį maršruto praplaukia plaus­ tais kalnų upe; J. Vaitkaus vadovaujama grupė keliau­ ja po Kolos Chibinus ir Umbos upės rajone. 1963 m. vasara. Išvyksta grupės į Kolą (vad. J. Karosas, II kat.) į Tian-Šanį (vad. V. Januškis), į Priešpoliarini Uralą (vad. J. Vaitkus, V kat.), į Kaukazą (vad. K. Kau­ šyla), į Pamirą (vad. A. Dembinskas)... Tragiškas įvykis pastariosios kelionės metu (žūva D. Rutkaitytė) — skau­ di, nepataisoma nelaimė vi­ siems Lietuvos turistams ir, deja, per brangi pamoka. Paskutiniaisiais metais UTK turistų grupes jau galima su­ tikti daugelyje mūsų šalies kalnų rajonų. J. VAITKUS

V. JASINSKAITĖ L. GAJAUSKAS

Taigoje...

Vakarų Koloje, E. Vaitukaltytės — „trejukę" Šiaurės Ura­ le. „Dvejukes" Karpatuose Įveikė R. Kruplcko, V. Gullako, V. Cekuolio, E. Petrošiū­ tės vadovaujamos grupės. 1968 melų žiema — sudė­ tingų kelionių sezonas. G. Clžauskaitės, G. Juozapavičiaus ir K. Dumčiaus grupės Įveikė „ketveriukes". Pirmoji — V. Koloje, o kitos dvi — P. Ura­ le. Be to, dvi grupės atliko „trejukės" Koloje. Tai R. Krupicko ir L. Cajausko su­ burti turistai. Įdomu pažymėti, jog iš vi­ sų respublikoje atliktų žiemos žygių pusė „ketveriukių" ir du trečdalius „penkiukių" Įveikė Universiteto auklėti­ niai. R. KRUPICKAS

Pamyre ant Fedčenkos ledyno


6

PSL.

TARYBINIS STUDENTAS

«'*/%/*'*/*/*/*/« 1963 m. balandžio 17 d.

Į VIENUOLIKTUS ŽENGIANT

Vis daugiau ir daug mes norim sužinoti.

Autobusas mums bereikalinga prabanga...

Vienuoliktieji metai ne tik panašūs į visus praėjusius, bet ir skiriasi. Turistų keliai ir vienuolik­ taisiais ves į Karpatus, Kolą, Uralą, Kareliją, Kaukazą, Paj mirą, Vidurinę Aziją, Altajų, Užbaikalę, Kamčiatką. . . Tačiau Universiteto Turistų klubas turi ir kitą tikslą — tai masinio, išeiginės dienos turizmo populiarinimas. Šie­ met mūsų studentų laukia ke­ lionės pėsčiomis, valtimis, baidarėmis, slidėmis, autosto­ pais. Maršrutai vingiuos po visą Lietuvą Šiandieniniai poreikiai, problemos brėžia naujus maršrutus. Jie eis praėjusių karų, Tarybinės Armijos ko­ vų keliais, partizanų takais. Numatomas žygis Tarybų Są­ jungos Didvyrių komjaunuo­ lių J. Aleksonio, H. Borisos, A. Čeponio pogrindinės veik­ los vietomis. Šis žygis pašven­ čiamas komjaunimo 50-mečiui. Turistų klubas numato visą ciklą žygių gamtos apsaugos ir kraštotyros tematika. Gam­ tos apsaugos programa labai aktuali visuomenei. Turistai kovojo ir kovos prieš barba­ rizmą gamtoje, savo tarpe ir visuomenėje, padės demas­ kuoti gamtos žalotojus, bra­

Traškėdamos lauže dega ša­ kos. Liepsna nušviečia apie laužą susibūrusių veidus. Pri­ simeni vakarus, praleistus prie laužo. Nemuno pakran­ tėje ir Uralo sniegynuose, Si­ biro taigoje, Užpoliarės tund­ rose ir Kaukazo kalnuose. Pri­ simeni žmones, su kuriais sie­ ja daugelio metų draugystė. Kartą su Leningrado stu­ dentų grupe teko išvykti j ke­ lionę slidėmis po Užpoliarės tundras. Mūsų išlydėti į gele­ žinkelio stotį susirinko nema­ žas būrys kelionių mėgėjų. Tarp jų buvo ir Leningrado pionierių rūmų jaunieji turis­ tai. Jie dainavo savos kūry­ bos turistines dainas, prašė užmegzti ryšius su komių ir samių moksleiviais. Iki trau­ kinio išvykimo likus vos pen­ kioms minutėms, jaunųjų tu­ ristų grupės vyresnysis mūsų vadovui įteikė nedidelį pake­ tėlį, ant kurio buvo parašyta „Kai bus visų sunkiausia". Kelionė iš tikro buvo sunki. Teko slidėmis per gilų miškatudrių sniegą praminti vėžes 300 kilometrų maršrutu. Ke­ turias dienas spaudė keturias­ dešimties laipsnių šaltis. Gamta nenorėjo nusileisti žmonėms, išdrįsusiems drums­ ti jos ramybę. Baigiantis ke­ lionei, prasidėjo pūga. Nenu­ rimdamas siautė vėjas, vers-

konierius. Taip pat bus orga­ nizuojami mokomieji-pažintiniai žygiai: „Žvėrių pėdo­ mis", „Kurtinų vestuvėse" ir kt. Šioms išvykoms vadovaus gamtos mokslų specialistai. Daugelio kelionių metu ne­ pamiršime ir kraštotyrinio darbo: liaudies talentų paieš­ kos, etnografinių, architektū­ rinių paminklų užfiksavimo ir kt. Šiemet atsirado ir naujų problemų. Universitete orien­ tacijos sportas atsiskyrė nuo turizmo ir todėl iš sąskry­ džio programos iškrenta svarbi sudėtinė dalis. Reikia surasti naujų įdomių priemo­ nių. Realiausiu pasiūlymu tampa mintis pagrindine rungtimi palikti vien tik kliūčių ruožą, o konkursinę sąskrydžio programos dalį pa­ pildyti orientacijos lavinimo varžybomis. Štai tokie žada būti vienuo­ liktieji. Be abejo, tikrovė pa­ darys daug pataisų planuose, tačiau svarbu viena — kad turizmas Universitete gyventų turiningą, pilnakraujį gyveni­ mą. V. BALTRŪNAS Universiteto Turistų klubo pirmininkas

Draugų damas nuo slidžių ir aižyda­ mas sniego kristaliukais vei­ dą. Pagal apskaičiavimus liko paskutinė kelionės diena. Siaučiant pūgai, ji reikalavo ypač sukaupti jėgas. Ir čia mes nutarėme atida­ ryti paketą. Kaip buvome nu­ stebinti, suradę jame kiekvie­ nam po plytelę šokolado. Pri­ siminėme jaunuosius leningra­ diečius, jų dainas. Tur būt, ir pagerėjusi nuotaika, turistinė daina davė naujų jėgų. Praeitą vasarą, keliaudami po Užbaikalę ir Sajanų kal­ nus, trumpam buvome sustoję Irkutske. Laisvą popietę nutarėme pasivaikščioti po miestą. K. Markso gatvėje sutikome ato­ stogaujančius Irkutsko moks­ leivius Igorį ir Volodią. Ne­ daug reikėjo, kad susipažintume, ir jie pasisiūlė būti mūsų palydovais. Kai diena ėjo vakarop ir mes susirūpinome nakvyne, Volodia autoritetingai pareiš­ kė: — Mes reikalą sutvarky­ sim. Savo žodį ištesėjo. Prisimi­ nimui mes jiems prisegėme


1968 m. balandžio 17 d.

TARYBINIS STUDENTAS

7

PSL.

Šiemet sukanka dešimt me­ tų, kai estų pavyzdžiu orien­ tacijos sporto varžybos pirmą kartą pravestos Lietuvoje. Tiesa, 1958 metų pirmąjį va­ sario sekmadienį Lietuvos ko­ manda gavo žiemos orienta­ cijos sporto varžybų krikštą ant Azijos ir Europos sienos: pirmame Rusijos turistų są­ kitose aštuoniose Pabaltijo tada vyrams toje tapo J. Dobrovolskytė ir skrydyje mūsų respublikos pirmenybėse kaskart startuo­ vietas. Tiesa, reikėdavo įveikti 20 — 28 km V. Nekrašas. vyrų komanda tapo prizinin­ davo respublikos rinktinės trasą ir kiekvienas dalyvis Ne mažiau įspūdingi perga­ ke. Komandos sudėtyje star­ sudėtyje nemaža Universiteto lyg pavalkus nešdavo 10 —12 lėmis buvo 1965 m. Tą vasa­ tavo Universiteto atstovas V. sportininkų. kg kontrolinio svorio kupri ­ rą Universiteto atstovai V. Januškis. Visų respublikos orientaci­ nę. Aliulytė, V. Januškis, G. Juš­ 1958 metų vasarą Nemu­ jos sporto pirmenybių ko­ įsidrąsinę namuose, Uni­ ka, S. Kaparkalija, V. Krivicnaityje vykusiose I respubli- mandiniai prizai kolektyvų versiteto orientacininkai ėmė kaitė, V. Nekrašas ir D. Stakinėse orientacijos varžybose tarpe nuo 1958 iki 1968 metų dairytis ir toliau. 1960 metų rolytė, startavę Lietuvos jau dalyvavo Universiteto atiteko Universiteto orientaci­ rudenį UTK komanda išvyko rinktinės dešimtuke, pirmą moterų ir vyrų komandos. Tą ninkams. Įspūdinga pergalė į Karpatus, kur dalyvavo ko­ kartą respublikai iškovojo pačią vasarą gausus Univer­ buvo iškovota I respublikos mandinėse naktinėse orienta­ Pabaltijo čempionų aukso siteto studentų būrys respub­ aukštųjų mokyklų varžybose cijos sporto varžybose kal­ medalius ir nugalėjo koman­ likos rinktinės sudėtyje de­ Strėvoje. Mūsų Universitetui nuose ,,Karpatų taurei“ laimė­ dinėje įskaitoje Tarybų Są­ ir ti. Ir čia pergalė! biutavo II Pabaltijo turistų atstovavo trys komandos Netikėta, jungos stipriausiųjų komandų sąskrydyje Estijoje. Po to ir visos trys pasidalino prizines romantiška. .. mače. Tuomet pirmakursė Dar džiugesnė telegrama Silvija Kaparkalija iškovojo pasiekė mus 1963 metų rude­ Pabaltijo čempionės medalį, nį iš Užgorodo. Pirmose ša­ o daugiametis Universiteto lies orientacijos sporto pir­ orientacininkų treneris V. menybėse Lietuvos rinktinė Januškis — bronzos medalį. iškovojo čempionų taurę. Ko­ Po kelių savaičių antrose mandos sudėtyje buvo UTK Tarybų Sąjungos pirmenybė­ nariai V. Aliulytė, V. Januš­ se Permėje mūsų atstovė A. kis, G. Juška, L. Štarolytė ir Aliulytė iškovojo bronzos že­ B. Vainytė. Du iš jų — Laima toną, o Laima štarolytė buvo Štarolytė ir Gytis Juška tapo penkta. absoliučiais TSRS čempionais, Gausus būrys Universiteto o poriniame vyrų orientavi- orientacininkų 1966 metu va­ mesi G. Juška — V. Januškis sarą startavo pirmame Mask­ iškovojo bronzos žetonus. vos— Lietuvos orientacininkų Tais pačiais metais Universi­ mače. Visas tris prizines vie­ teto komanda Pabaltijo oir- tas merginų tarpe pasidalino menybėse iškovojo ketvirtą UTK atstovės — V. Aliulytė, vietą, o Pabaltijo aukštųjų B. Girgždytė ir D. Navickaitė. mokyklų tarpe — pirmą. 1967 metai itin džiugūs Tais metais Universiteto buvo geriausiems Universite­ to orientacininkams. žiemos orientacininkai treniravosi su res­ ypatingu pakilimu. O 1964 pirmenybėse Ignalinoje publikos čempionais tapo V. metų rudenį jie iškovojo pir­ mą vietą Kaukazo ir Molda­ Aliulytė ir V. Nekrašas. Jiems Antrųjų TSRS orientaci ninku pirmenybių atidary­ vijos orientacininkų mače. pirmą kartą respublikoje bu­ Čempionais asmeninėje įskai- vo suteikti kandidatų į sporto mo parade Permėje 1965 m. meistrus vardai. Tų pačių metų pavasarį Minske vykusiame TSRS 8 miestų mače Vilniaus vyrų komanda estafetėje iškovojo ir pyrago prie arbatos, bet trečią vietą, įveikdama daug aną žiemą Užpoliarės taigoje pajėgių varžovų. Du etapus ir juodi džiūvėsiai buvo bepa- iš trijų bėgo mūsiškiai V. Bu­ ir V. Nekrašas. Po ke­ slbaigią. Tenkinomės triskart melis leto savaičių III TSRS pirme­ per dieną vien koše. Blogas nybėse respublikos rinktinės lietuviškus turistinius ženk­ tolimuoju Tuvos medžiotoju. oras, stiprūs vėjai pripustė pagrindą vėl sudarė UTK na­ liukus ir padovanojome atvi­ Ateinančią vasarą jis kviečia daug puraus sniego, ir mums riai. Tiesa, šį kartą startuota ne taip sėkmingai, nors vyrų ručių su Vilniaus vaizdais. vėl atvykti j Tuvą. teko tris paras ilgiau praleis­ komanda estafetėje iškovojo Bet kiek tokių kvietimų! .. .Lygiai taip pat traškėjo ti negyvenomaje taigoje, nak­ ketvirtą vietą, įveikusi Mask­ sausos šakos ir Tuvos taigo­ Iš saulėtosios Armėnijos ra­ voti palapinėse sniegynuose. vą, Sverdlovską ir kitus grės­ mingus varžovus. Du etapus je, kai, Įrengę stovyklą pa­ šo Alikas Oganesianas. Jis Bet ryžto mes nepraradome. iš trijų bėgo V. Bumelis ir upyje, mes vakarojome su dar šeštoje vidurinės mokyk­ Ir koks buvo mūsų džiaugs­ V. Januškis. medžiotojais. Tuva — jauna los klasėje pradėjo dalyvauti mas, kai vieną pavakarę apti­ Mūsų Universiteto koman­ tarybinė respublika. Tik 1945 turistinėse išvykose, o vyres­ kome visiškai šviežias vėžes! dos pergale (V. Bumelis, V. V. Nekrašas) pasi­ metais ji prisijungė prie mū­ nėse klasėse būdamas — ir Jos rodė, jog neseniai čia su Januškis, baigė 1967 metų Pabaltijo sų šalies kaip autonominė stambesnėse turistinėse kelio­ savo plačiom slidėm, pakal­ aukštųjų mokyklų orientaci­ sritis, o pernai ji buvo pa­ nėse. Visiškai neseniai turė­ tom briedžio kailiu, kad ne- jos sporto estafetės varžybos. Ir štai visiškai šviežiais skelbta autonomine respubli­ jau progos jj pasveikinti, su­ slystų atgal, pravažiavo me­ kvepia paskutiniai I ka. Si Mongolijos pasienyje teikus jam pirmam Armėnijo­ džiotojas. Paspartinom žings­ dažais visasąjunginių žiemos orien­ esanti respublika savo plotu je turizmo sporto meistro nį ir po geros valandos iš tacinio sporto varžybų diplo­ prilygsta Belgijai, Šveicarijai, vardą. Jis kviečia susitikti tikro pavijom medžiotoją. mai. Vyrų komanda, kurios sudėtyje startavo G. Juška ir Olandijai ir Danijai, kartu jas prie Sevano ežero... Pypkiuodamas, po pažastim V. Nekrašas, estafetėje iško­ paėmus. Gyvena joje darbštūs Baigia virti arbata, draugai pakišęs medžioklinį šautuvą, vojo antrąją vietą. Turint gyvulių augintojai ir prityrę sukruto ieškoti savo katiliu­ jis neskubėdamas tapšnojo galvoje, jog mūsų respublika lygiu žymiai atsi­ medžiotojai. kų. Ech, būtų čia vėl uogienė! upės slėnio link. Įsikalbėjome. slidinėjimo lieka nuo kitų, iškovotoji ket­ Štai nuo to vakaro, kai Taži Tiesa, tuomet mes ją gėrėme Mums apie 15 kilometrų rei­ virta vieta bendroje įskaitoje Sarygdaras Šažalovičius, senas traukinyje... kėjo eiti į prišingą pusę. Pir­ — gražus pasiekimas. | šią nemažą indėlį įnešė prityręs medžiotojas, pasako­ Išvykstant iš Sverdlovsko, miausia jis pasiūlė užsirūkyti, pergalę jauniausi rinktinės nariai jo apie nuotykius medžiojant mus palydėjo turizmo vetera­ bet iš mūsų niekas nerūkė. Universiteto auklėtiniai S. Juškaitė ir V. Bumelis. lūšis, meškas ir kitus žvėris, nė Raiša Borisovna. Atsisvei­ Sužinojęs, jog nebeturime čia išvardintos tik pačios mes tvirtai sutarėme susira­ kinant ji mūsų vadovui įdėjo duonos, jis išsitraukė iš kup­ mūsų orientaci­ šinėti. į kuprinę stiklainį vyšnių uo­ rinės paskutinį apšarmojusį ryškiausios ninkų pergalės. Jų buvo Sugrįžęs po kiekvienos me­ gienės. „Kad kelionė būtų puskepalį ir pasidalijo su mu­ daug. Didelių ir mažų. Res­ publikos, Vilniaus miesto, džioklės, jis randa mano laiš­ lengvesnė" — palinkėjo ji. mis. mokyklų varžybose. ką su visom paskutinėm nau­ Ta uogienė su arbata visą Gaila, kad mes nesužinojo­ aukštųjų Buvo ir karčiu pralaimėjimų, jienom iš mūsų respublikos. kelionę teikė mums malonią me jo pavardės, bet jo nuošir­ bet labai nedaug. Norėtųsi, Lietuvą jis žino neblogai, nes šilumą ir dar malonesnius pri­ džios ir draugiškos pagalbos jog ir ateityje daugiau būtų šypsenų ir pergalių. pats jaunystėje lankėsi. siminimus. .. užmiršti neįmanoma.

K O M P ASU

SU

IR

Ž E M Ė L A P I U

visur rasi

Taip prasidėjo draugystė su

Čia, namuose, mes turime

V. JONAITIS

J. VAIDAITIS


Ir ko tik nebūna žygyje — Ar negali tu ten tyliau!

>

UTK jubiliejinė programa: IV. 19 d. 19 vai. AKTŲ SALĖJE (Čiurlionio 21)

Galantiškumas.

— Jonas? Vytas?..

I

Pranešimas, apdovanoji­ mai, sveikinimai. Koncer­ tas („Faktas"). Šokiai. IV. 20. d. 21 vai. PALŪ­ ŠĖJE SPORTAS • SPORTAS • SPORTAS • SPORTAS • SPORTAS ® SPORTAS © SPORTAS @ Susitikimas SPORTAS įprie SPORTAS laužo. IV. 21 d. TURISTINIS ŽYGIS po Ignalinos apy­ linkes. JUBILIEJINIS SĄSKRY­ DIS V. 8—9 d. d. prie 3 aukso ties medalius iš 4-ių: Pasibaigė dvi dienas truku­ netBražuolos „Mokslo" komanda pirmo­ pavojingai kontratakuoti, ta­ Rykantais. J. JUBILIEJINES Žurauskaitė žavėjo grakš­ ­ siose rungtynėse susitiko su čiau „Mokslo" komandos gy­ sios LTSR stipriausiųjų gim­ ORIEN valingumu.VARŽYBOS. Aukso me­ TACININKŲ „Vilnelės" futbolininkais. Ko­ nėjai ir vartininkas žaidė tiks­ nastų „Taurės" varžybos, ku­ tumu, pačios gimnas rios vyko Vilniuje. Tiek vy­ daliai mandos kapitonas K. Liaugmi- liai ir be klaidų. V. 12—d. tai Vilniaus apylinkė ­­ Baigiantis rungtynėms, rams, tiek moterims buvo tėsse.ir nusipelniusios LTSR nas išvedė komandą j aikštę tokios sudėties: Taraila, Brič- „Mokslo" komandos puolėjai leista dalyvauti tik sporto trenerės R. Matuzevičiūtės kus, Kukta, Daublys, Riškus, Vainoras, Juras turėjo realias meistrų programoje su padi­ keliolikos metų kruopštaus Gelumbinskas, Ostricevas, galimybes padidinti rezultatą, dintais reikalavimais. Dalyvių darbo rezultatas. Vyr. dėst. tačiau smūgiavo netiksliai. tarpe buvo ir dvi Universite­ Vainoras, Kaplanas, Juras. K. AMBRAZIEJŪTE Rungtynių pradžia nieko Rezultatas (1:0) nepasikeitė to diplomantės: ekonomistė J. rungtynių pabaigos. Žurauskaitė ir chemikė M. gero nežadėjo nei vienai, nei iki ininiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii kitai komandai. Daugiausia „Mckslo" komanda iškovojo Tamulevičiūtė. Pirmąją varžybų dieną pui­ kova vyko aikštės viduryje. teisę dalyvauti sekančiame REDAKCINE kolegija Įpusėjus I kėliniui (žaidžiama turnyro ture, kur susitiks su kiai startavusi J. Žurauskaitė po 40 min.) išryškėjo „Moks­ „Pamainos" I komanda. Šios iškovojo „Taurės" nugalėto­ jos vardą, surinkusi 36,80 ba­ lo" komandos pranašumas. Šis Redakcijos adresas: Vilnius, pranašumas buvo apvainikuo­ rungtynės įvyks balandžio 16 lo. Ji aplenkė antrąją vietą tas įvarčiu, kurį 25 min. pa­ d. 17 vai. „Žalgirio" stadiono užėmusią Kūno kultūros ins­ Universiteto g-vė Nr. 3, tele­ tituto stud. I. Tėmelytę 0,85 fonas 2-58-84. Spausdina LKP siekė III k. stud. Vainoras. atsarginėje aikštėje. CK Laikraščių ir žurnalų lei­ balo. Antrajame kėlinyje žaidi­ J. Žurauskaitei dar sėkmin­ dyklos spaustuvė. S. ŠEIBOKAS mas daugumoje vyko prie „Vilnelės" komandos vartų. „Mokslo" komandos treneris, gesnė buvo antroji varžybų LV 10118 TSRS sporto meistras diena. Ji sugebėjo iškovoti Užs. Nr. 2481 Retkarčiais jos puolėjai bandė — Ko sustojote?

Pradžia sėkminga

ŠAUNU, JUZYTE!

Profile for Vilniaus universitetas

Tarybinis Studentas, 1968 m. balandžio 17 d. Nr. 12 (635)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Tarybinis Studentas, 1968 m. balandžio 17 d. Nr. 12 (635)  

Vilniaus universiteto laikraštis. Archyvinė medžiaga

Profile for vu_lt
Advertisement