Page 1

Algemene Ledenvergadering HEVO - Actueel Dinsdagjaargang 24 april 2018 veertiende mei 2014 nr: 5


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN OP DINSDAG 24 APRIL 2017 AANVANG 14.00 UUR In De Ontmoeting (Tulpstraat 2-4) (wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee) 1. Opening. 2. Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2017 5. FinanciĂŤn 5.1 jaarcijfers 2017 en financieel verslag 5.2 verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur. 5.3 vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019 1.4 benoeming kascommissie. 6. Vaststelling werkplan 2018. 7. Wijziging van de statuten 8. Bestuursverkiezingen Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden Het bestuur stelt voor voor de vervulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk Tonny van Raaij--Van Woensel te benoemen 9. Rondvraag.

1


Agendapunt 2 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van seniorenvereniging HEVO op 2 mei 2017, 14.30 uur in De Ontmoeting. Aanwezig: 85 leden, waaronder de drie beoogde nieuwe bestuursleden, Carel van den Heuvel, Piet Spierings en Lidy Verdegaal. De 7 bestuursleden: Jan Jansen (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris), Ruud van Aart (penningmeester), Jannie Heuveling, Pierre Kisters, Ellie de Vaan en Jos van Raak. Namens KBO-Brabant: Noud van Vught, bestuurslid KBO Brabant. Notulist: Paul Scholten 1. Opening. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Het is een bijzondere vergadering. Na 10 jaar voorzitter te zijn van HEVO, is dit zijn laatste vergadering als voorzitter, en in deze vergadering zijn er nog meer bestuurswisselingen. Speciaal welkom aan de nieuwe beoogde bestuursleden. Mede naar aanleiding van een brief van een aantal gastvrouwen en gastheren staat hij ook stil bij het besluit van Harrie Wijn om zijn taak als beheerder en voorzitter van de beheercommissie te beĂŤindigen. Het spijt hem en het bestuur dat Harrie in de gesprekken met het bestuur geen ruimte heeft gevonden om verder te gaan. Hij benadrukt de verdiensten die Harrie heeft gehad in de ontwikkeling en het beheer van De Ontmoeting. Hij memoreert de vier leden, die op Koningsdag zijn onderscheiden. Annemarie Peters, die op voordracht van HEVO is onderscheiden, Gerda Vos-Ender, Anneke Schults-Pols en Mari Wijnen, onze administrateur. 2. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 april 2016. Het verslag wordt bladzijdegewijs doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notulist. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 3.1. Er is een brief ingekomen van een aantal gastvrouwen en gastheren over het besluit van Harrie Wijn om zijn taak als beheerder en voorzitter van de beheercommissie te beĂŤindigen. De voorzitter benadrukt nogmaals dat het hem en het bestuur spijt dat Harrie in de gesprekken met het bestuur geen ruimte heeft gevonden om verder te gaan. Hij benadrukt de verdiensten die Harrie heeft gehad in de ontwikkeling en het beheer van De Ontmoeting. Het bestuur heeft binnenkort een afspraak met de briefschrijvers.

2


Het bestuur is druk doende om het beheer opnieuw in te richten en te bemensen. Voorlopig zijn Ruud van Aart en Peter de Leeuw het aanspreekpunt inzake het beheer. Het bestuur zal op gepaste wijze afscheid van Harrie nemen. 3.2 Er hebben zich een aantal leden afgemeld voor deze vergadering. Dat zijn: Geert Loeffen, Marijke van Hirtum, Wim Hendriks, Willem Konickx, Angele van Beckhoven, Zus Spierings, Jan Pos, Ton en Netty van der Veeken, Piet de Munck, Wim van Kessel, Bea en Kees Intveld, Frits Neomagus, Lout Buijs, José van Valk en Mia Vennix. 4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2016. Hans van der Bruggen heeft bezwaar tegen het financieel verslag. Dit komt bij punt 5 van de agenda aan de orde. Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris voor het vele werk, dat hij daarvoor heeft verzet. 5.Financiën. 5.1. jaarcijfers 2016 en financieel verslag. De voorzitter weet dat oud penningmeester Hans van der Bruggen een aantal bezwaren heeft tegen de gepresenteerde cijfers en tegen het financieel verslag. Voorafgaand stelt hij dat Hans als penningmeester in het verleden zijn werk uitstekend heeft gedaan. Maar het bestuur met nieuwe mensen heeft een andere kijk op hoe je de financiën van onze vereniging beheert. Nogmaals, zonder iets af te doen aan het in het verleden gevoerde beleid en zonder af te dingen op het vele goede werk, dat Hans van der Bruggen heeft verricht. Penningmeester Ruud van Aart legt met behulp van een power point presentie uit, waarom het bestuur heeft besloten het financieel beleid aan te passen. Hij legt de andere systematiek uit: Het bestuur heeft gekozen voor een meer gebruikelijke manier van afschrijven in plaats van sparen. Dat leidt tot een andere kijk op de financiële gezondheid van de vereniging in de toekomst. Hij benadrukt, dat bij de overgang van de systematiek uitgegaan is van de in de vorige ledenvergadering goedgekeurd balans per 31-12-2015. In de jaarrekening zien we de winst en verliesrekening. Belangrijke vragen zijn: Is de structuur gezond, welke inkomsten en uitgaven zijn vast, welke variabel en hoe afhankelijk zijn we financieel gezien van anderen. Hij licht de risico’s toe en geeft toe, dat we daar nu iets somberder tegen aankijken dan in het verleden. Dit bestuur is wat behoudender, wat voorzichtiger. De begroting 2017 en de verschillen met de begroting 2016 worden toegelicht. Om meer inkomsten te genereren wordt voorgesteld om de prijzen van de bar licht te verhogen en ook de huur aan derden te verhogen. Ook is gekort op de bestuursuitgaven.

3


Daarbij benadrukt de voorzitter, dat ook bestuursleden onbetaalde vrijwilligers zijn. Zij krijgen net als iedereen wel hun onkosten vergoed. De eenmalige uitgaven in verband met de viering van het 65-jarig bestaan van HEVO zijn buiten de begroting gehouden. Deze uitgaven worden grotendeels gedekt door inkomsten uit sponsoring en voor een klein deel door het overschot van 2016 daarvoor te bestemmen. Bij de jaarrekening gaan we met ingang van 2017 meer werken met budgethouders, die voor hun eigen uitgaven en inkomsten verantwoordelijk worden gesteld. Hans van der Bruggen krijgt het woord en stelt, dat hij bezwaren heeft tegen het financieel verslag en niet kan instemmen met de jaarrekening, de balans, de begroting en de voorstellen. De tekstuele toelichting van e.e.a. is veel te summier, zeker ook gelet op de vele wijzigingen die in het door hem gebruikte systeem vanuit het verleden zijn aangebracht. Als oud-penningmeester heeft hij er geen moeite mee dat zaken gaan wijzigen en penningmeester en bestuur op andere wijze willen boekhouden, begroten en reserveren. Dat kan echter pas vanaf 2017 en niet vanaf 2016. Er ligt immers een door de Algemene ledenvergadering goedgekeurde balans en begroting. In 2016 dient de penningmeester hiermee te werken. Daarnaast heeft Hans vragen op de verschillende onderdelen van de balans, de resultatenrekening en de begroting 2017. Ook vraagt hij zich af of een eventuele verhoging van de contributie van KBO aan de leden wordt doorberekend. Op deze laatste vraag wordt bevestigend geantwoord. Hans krijgt bijval van enkele aanwezigen. De voorzitter geeft aan, dat het formeel juister was geweest om een extra ledenvergadering hiervoor bijeen te roepen. Het bestuur heeft gemeend, dat dat niet nodig was omdat er is uitgegaan van de goedgekeurde balans per 31-12-2015 en omdat het financieel beleid is uitgevoerd volledig in overeenstemming met de geest van de vorige begroting. Het bestuur biedt zijn excuses aan voor het feit, dat in het lopende het boekjaar 2016 op onderdelen is afgeweken van de in april 2016 vastgestelde begroting. De andere inrichting hing samen met een andere systematiek van afschrijven en verantwoording van inkomsten en uitgaven van clubs. 5.2. Verslag kascommissie en verlenen decharge aan het bestuur. Sjef Peters rapporteert namens de kascommissie, bestaande uit Joke Pos, Pieter Vissers en hemzelf. De kascommissie heeft de financiÍle jaarstukken van de vereniging gecontroleerd op basis van de ontvangen bescheiden vóór- en tijdens de vergadering.

4


De commissie maakt daarbij een aantal opmerkingen: - De verbijzondering van baten en lasten van clubs/commissies is steekproefsgewijs gecontroleerd op bankafschriften. Onderleggers zijn aanwezig bij de clubs/commissies, derhalve door ons niet controleerbaar. - De gehanteerde afschrijvingen in de resultaatrekening 2016 zijn in lijn met de gewijzigde afschrijvingssystematiek. - De banksaldi op het jaaroverzicht 2016 sluiten aan op de cijfers 2015 en op de exploitatie rekening. - De onderbouwing van de gereduceerde vermogenspositie door de-activering van de inventariswaarde door afschrijving is begrepen. De commissie beveelt aan om de voorraadwaarde jaarlijks te actualiseren/ administreren. Het financiële jaarverslag is in lijn met de gepresenteerde cijfers. De kascommissie is op basis van haar bevindingen akkoord met de weergave van het resultaat en de vermogenspositie in de jaarafrekening 2016. Onder dankzegging aan de penningmeester Ruud van Aart en de administrateur Mari Wijnen stellen wij de ledenvergadering voor décharge te verlenen voor de gevoerde financiële verslaglegging 2016. De vergadering stemt in met decharge van het bestuur. 5.3. Vaststelling begroting 2017 en vaststelling contributie 2018. Vanuit de leden zijn een aantal opmerkingen en vragen: - Door de verandering van de methodiek in de begroting is een en ander soms moeilijk te vergelijken met vorig jaar. De penningmeester geeft aan, dat je op enig moment de omslag moet maken. Volgend jaar is het hopelijk weer gemakkelijker en weer duidelijker. - Zoals al eerder is aangegeven stelt het bestuur voor de jaarlijkse contributie met € 1, - te verhogen. Mocht KBO genoodzaakt zijn de contributie te verhogen, dan zal dat worden doorberekend. - De extra kosten in verband met de viering van 65 jaar HEVO zijn eenmalig en derhalve afzonderlijk begroot. De kosten zijn niet in de begroting opgenomen en er is afzonderlijk dekking voor gevonden. - De begroting 2017 is sluitend door het schrappen en verlagen van een aantal kostenposten en een geringe verhoging van de tarieven in De Ontmoeting.

5


De algemene ledenvergadering neemt op voorstel van het bestuur de volgende besluiten: 1. De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld en het positieve resultaat ad € 1401,25 wordt bestemd voor de viering van 65 jaar HEVO. Hans van der Bruggen stemt tegen. 2. De begroting 2017 wordt vastgesteld. 3. De HEVO-contributie voor 2018 wordt vastgesteld op € 27, - per persoon per jaar (gastleden € 15, -) excl. eventuele verhoging van het lidmaatschapsdeel van KBO-Brabant. Met dank aan de penningmeester en de administrateur voor het vele werk dat is verzet. Tot slot wordt de nieuwe kascommissie benoemd. Joke Pos, Pieter Vissers en Sjef Peters zijn bereid de kascommissie voor volgend jaar te bemensen. Besloten wordt om deze personen te herbenoemen in de kascommissie van volgend jaar. Gevraagd wordt om na te gaan of statutair is bepaald dat van de kascommissie jaarlijks een deel aftreedt. Dit wordt toegezegd. 6. Vaststelling beleidsplan 2017-2020. Er worden een aantal vragen gesteld vanuit de vergadering. - Wie is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor de communicatie op de website: antwoord: de secretaris. - Jan Houtepen merkt op, dat hij voor wat betreft KBO Brabant het principieel onjuist vindt, dat de voorzitter van KBO-Brabant een stemadvies heeft gegeven. Pierre Kisters geeft aan, dat hij het eens is met die kritiek. Ook binnen het bestuur van KBO-Brabant is dit uitgebreid besproken. Hij neemt de kritiek vanuit deze vergadering mee naar de volgende KBO-bestuursvergadering. - Welke moeite doet HEVO om ook de “nieuwe Nederlanders” te betrekken bij de HEVO-activiteiten. De voorzitter geeft aan, dat dit steeds veel aandacht heeft, maar dat het heel moeilijk is om deze groepen binnen de HEVO te krijgen. - Wat betekent een buurtfunctie voor ’t Ven voor De Ontmoeting. Jos van Raak, die namens HEVO de contacten met de wijkraad heeft geeft aan, dat er alleen nog oriënterend over gesproken is. De Ontmoeting blijft voornamelijk op de senioren gericht. Allerlei praktische vragen over ruimtegebruik, bargebruik etc. moeten nog worden besproken met de wijkraad en ook met SJV, die graag wil, dat hun ruimten vaak gebruikt worden. Het beleidsplan wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

6


7. Vaststelling werkplan 2017. Na een korte toelichting van de voorzitter wordt ook het werkplan 2017 vastgesteld. 8. Bestuursverkiezing. Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Jan Jansen en Pierre Kisters. Beiden stellen zich niet herkiesbaar. We nemen dan ook in deze vergadering afscheid van hen als bestuurslid. Afscheid van Pierre Kisters. De voorzitter memoreert zijn verdiensten voor HEVO en voor KBO-Brabant. Een ras bestuurder met een veelzijdige achtergrond: vanuit de kerk, de politiek en zijn inspanningen voor de oorlogsveteranen. “Van jouw uitgebreide netwerk hebben we veel gebruik kunnen maken.” Ook is hij steeds onze pleitbezorger bij KBO-Brabant geweest. Actief geweest o.a. bij ouderenproof Rosmalen en de commissie collectieve belangenbehartiging Speerpunt van Pierre was steeds de aandacht voor elkaar en voor gastvrijheid in de vereniging. “Pierre hartelijk dank voor al je activiteiten voor HEVO.” Pierre antwoord en zegt, dat hij met plezier deel heeft uitgemaakt van het bestuur en de vereniging. Hij geeft nog maar eens mee, dat we allemaal een taak hebben als het gaat om een gastvrije vereniging, waar iedereen zich welkom voelt. Wij, alle leden, bepalen samen de sfeer in de vereniging en in De Ontmoeting. Benoeming nieuwe bestuursleden. De bestuur stelt voor om twee de nieuwe bestuursleden te benoemen. Lidy Verdegaal en Piet Spierings. Beiden stellen zich kort voor. Lidy Verdegaal zegt, dat ze erg geïnteresseerd is in de commissie Welzijn en de commissie Zingeving. Zij wil daar graag als bestuurslid haar bijdrage aan leveren. De vergadering stemt in met haar benoeming. Piet Spierings stelt zich voor. Hij is 30 jaar voorzitter geweest van de wijkraad Hintham. Daar heeft hij vorig jaar afscheid van genomen. Hij is inmiddels voorzitter geworden van BAS (Biechten Actieve Senioren). Hij wil graag verbinding zijn tussen HEVO en BAS en een goede samenwerking bevorderen. Hij is in het bestuur geïnteresseerd in de collectieve belangenbehartiging en de KBO. De vergadering stemt in met zijn benoeming. Carel van den Heuvel heeft al een aantal maanden in het bestuur meegedraaid en wil graag de voorzittershamer van Jan Jansen overnemen. De ledenvergadering stemt in met de benoeming van Carel van den Heuvel.

7


Onder luid applaus neemt hij (figuurlijk) de voorzittershamer over van Jan Janssen. Hij bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 9. Afscheid van Jan Jansen als voorzitter. De eerste taak van de nieuwe voorzitter is het toespreken van de scheidend voorzitter, Jan Jansen. Carel heeft de afgelopen maanden al met veel leden kennis gemaakt en hij is onder de indruk van het vele werk, dat op hoog niveau door alle vrijwilligers wordt uitgevoerd. Alvorens hij namens de vergadering een woord van dank richt aan Jan Jansen, geeft hij het woord aan Noud van Vught, bestuurslid van KBO-Brabant. Deze prijst Jan voor zijn grote inzet voor HEVO. Een inzet van 10 jaar, waarin de vereniging is gegroeid van 1600 naar 2600 leden en een eigen gebouw heeft gerealiseerd. Jan is een echte verbinder, die graag met iedereen samenwerkt om een doel te bereiken. Hij zal altijd proberen iedereen aan boord te houden. Namens het bestuur van KBO-Brabant reikt hij als waardering daarvoor de zilveren speld met goud met bijbehorende oorkonde uit aan Jan Jansen. Carel richt het woord tot Jan om hem namens alle leden te bedanken voor zijn grote inzet van 10 jaar en de vele uren, die Jan op allerlei terrein in de vereniging heeft gestoken. Met als resultaat een buitengewoon actieve en levendige vereniging. De grootse van Brabant en misschien wel van Nederland. Jan heeft in die tijd een geweldig netwerk ontwikkeld, waar ook hij als nieuwe voorzitter dankbaar gebruik van zal maken. Hij is blij, dat Jan zich wil blijven inzetten voor HEVO in de Commissie Reizen en de Commissie Zingeving. Het is hem dan ook een eer om te melden, dat besloten is om Jan te benoemen tot lid van Verdienste van HEVO. Hij reikt Jan de bijbehorende oorkonde uit vergezeld van een bloemetje voor zijn vrouw. Jan spreekt een kort dankwoord uit. Hij neemt afscheid met een dubbel gevoel. Hij heeft het werk als voorzitter van HEVO met heel veel plezier gedaan en is trots op het resultaat. Maar het is ook goed, dat een voorzitter op tijd aftreed en plaats maakt voor nieuw elan. “Op een gegeven moment is je houdbaarheidstermijn verstreken.� Hij geeft met groot vertrouwen het stokje over aan Carel en bedankt iedereen voor de plezierige samenwerking in de afgelopen 10 jaar. En zoals al gezegd, hij blijft actief binnen HEVO. Met een langdurig applaus nemen de aanwezige leden afscheid van Jan als voorzitter. 10. Rondvraag en afsluiting. Carel sluit de vergadering af en nodigt iedereen uit, om in de bar informeel afscheid te nemen van Jan en Pierre met een hapje en aan drankje.

8


Agendapunt 4 SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN JAARVERSLAG 2017 1. Algemeen 2017 stond in het teken van het 65-jarig bestaan van onze vereniging. Door het jaar heen hebben we daar succesvol aandacht aan besteed en voor gekregen. Dit jaar hebben we ook de beleidsvisie voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Helaas ontvielen ons twee prominente HEVO-leden: erelid Lout Buis en lid van verdienste Jan Hoofs. Het boekjaar is afgesloten met een positief saldo. Voor het financieel jaarverslag verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester. 2. Ledenadministratie Op 1 januari 2018 hebben we 2569 leden. We mochten 194 nieuwe leden begroeten; er werden 156 lidmaatschappen beëindigd. 60 leden zijn ons door overlijden ontvallen; de overige opzeggingen waren vanwege verhuizing, immobiliteit, ziekte of anders. Onder “anders” vallen de afmeldingen van orkest Da Capo dat eind 2016 besloot om zich los te maken van HEVO. 395 leden komen van buiten de voormalige gemeente Rosmalen, waarvan 321 uit ’s-Hertogenbosch. Van onze leden zijn er 1703 vrouw en 866 man. De opbouw is: • 70 (2,7 %) leden zijn jonger dan 60 jaar, • 1304 (50 %) leden tussen de 60 en 75, • 1194 (45,7 %) leden 75 of ouder. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen is 74,87, van de mannen 75,77. De gemiddelde leeftijd van de leden die in 2017 lid zijn geworden: vrouwen 71,05, mannen 70,76. We hadden 225 vrijwilligers. 3. Vergaderingen/bijeenkomsten - Het Dagelijks en Algemeen Bestuur heeft elk elf keer vergaderd. - Op 6 februari is het bestuur een dag op de ‘hei’ gegaan. Tijdens die bijeenkomst is teruggekeken op 2016, zijn het bestuurlijk functioneren en de taken en het functioneren van de commissies besproken, is stilgestaan bij de interne en externe communicatie en het conceptbeleidsplan 2017-2020. Ook zijn de items voor het werkplan 2017 vastgesteld. - In de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 mei werden de rekening en het jaarverslag 2016 en de begroting en het werkplan 2017 vastgesteld. De contributie voor 2018 werd bepaald op € 27,00. Ook is het beleidsplan 2017-2020 vastgesteld.

9


-

De idee was om het beleidsplan van onder op via werkgroepen te genereren. Helaas is dat niet gelukt. In een bijeenkomst met commissies (24 januari) en clubs (7 februari) is het concept besproken. Jan Jansen (voorzitter) en Pierre Kisters namen afscheid van het bestuur. Jan is opgevolgd door Carel van den Heuvel. In augustus 2016 was Hetty Goudswaard afgetreden. In de vacature van Hetty en Pierre zijn Lidy Verdegaal en Piet Spierings benoemd. Op 16 maart en 24 oktober waren kennismakingsbijeenkomsten voor de nieuwe leden. De bijeenkomst op 16 maart was bij wijze van proef ’s middags. De opkomst was helaas klein.

4. Samenstelling Algemeen Bestuur op 31-12-2017 Carel van den Heuvel (voorzitter), Peter de Leeuw (secretaris en vicevoorzitter), Ruud van Aart (penningmeester) en de bestuursleden: Janny Heuveling, Ellie de Vaan, Jos van Raak, Lidy Verdegaal en Piet Spierings. 5. Realisering werkplan 2017 In de ALV is het werkplan 2017 vastgesteld. Hoe hebben we daaraan gewerkt? HEVO 65 jaar We hebben door ons jubileum veel aandacht voor HEVO gekregen in de plaatselijke bladen en in het Brabants Dagblad. Het begon met een uitgebreid interview in De Rosbode met de vertrekkende en komende voorzitter. Daarna kregen we aandacht rondom de verschillende evenementen. Op 18 mei was er in De Ontmoeting een informatiemarkt. De belangstelling viel helaas wat tegen. Op 17 juni was er een fietsbridgedrive met zo’n 140 deelnemers. Start en finish was in De Ontmoeting. De clubs kregen de gelegenheid op 8 juli om zich te presenteren aan de Rosmalense bevolking met optredens in De Ontmoeting, SJV en op straat en standjes op het weggedeelte tussen De Ontmoeting en SJV. Een levendige dag. Het evenement Dansen op vinyl op de Driesprong (20/21 augustus) was een gezamenlijke actie van het 50-jarige Soos Satisfaction en HEVO. Op 22 september was er een bridgedrive waar leden van alle bridgeclubs van HEVO aan deelnamen. Op 12 oktober organiseerde HEVO met Divers en Avans Hogeschool een werkconferentie Kwetsbare ouderen in beeld. Dr. Louis Neve van het lectoraat Active Ageing verzorgde een lezing waarin de bleu zones centraal stonden. Daarna gingen de 130 deelnemers met elkaar in gesprek om te komen tot praktische oplossingen voor het voorkomen van eenzaamheid.

10


Leerlingen van het Rodenborchcollege verzorgden optredens met muziek en dans. Klap op de vuurpijl was de uitreiking door wethouder Paul Kagie van de sociale penning van de gemeente aan HEVO. Een waardering voor wat HEVO al die jaren doet voor de Rosmalense senioren. De werkconferentie werd gesponsord door het Coöperatiefonds van de Rabobank en de Stichting tot steun voor de zorg aan Ouderen in ’s-Hertogenbosch. Waarvoor grote dank. Slotstuk van het feestjaar was het Muziekgala op 15 oktober in PERRON-3. 2 keer een uitverkochte zaal. Hoofdact was het optreden van Mark van den Veerdonk. Ontwikkeling organisatie De commissiestructuur is gewijzigd. Onder de nieuwe commissie Omzien vallen een bezoekgroep voor bezoek aan ernstig zieke leden of leden die moeilijk het huis uit kunnen en een werkgroep rouwbegeleiding. De nieuwe commissie Belangenbehartiging richt zich op zowel de collectieve als de individuele belangenbehartiging (ouderenadvisering en voorlichting). De commissies Lief en Leed, CCB/Welzijn en Zorg en Ouderenadvisering zijn opgeheven. Er is een overeenkomst gesloten waarbij HEVO vijf morgens de multifunctionele zaal en keuken van SJV kan gebruiken. Een club maakt inmiddels permanent gebruik. Daar naast zijn er trainingen gehouden en is de zaal gebruikt als er tijdelijk geen ruimte was in De Ontmoeting. Helaas vallen de akoestiek en daarmee de gebruiksmogelijkheden tegen. De beoogde modernisering van de statuten wordt pas in 2018 opgepakt. Activiteiten Wij ondersteunen initiatieven vanuit de leden om in clubverband nieuwe activiteiten te ontwikkelen en te starten. Op donderdagmorgen is een Klaverjasclub actief. Ook is er een nieuwe biljartclub bij gekomen. Vanuit de leden is het initiatief gekomen voor de oprichting van een repair café. Met SJV is overleg gestart om na te gaan welke rol onze leden zouden kunnen spelen bij activiteiten van SJV. Er zijn nog geen concrete resultaten. In 2017 hadden we in De Ontmoeting ook weer een aanbod van de Zomerschool. Helaas viel het aantal inschrijvingen tegen. Voor de Zomerschool was gepland dat we drie weken ’s middags open zouden zijn. Door het uitvallen van activiteiten werd dat uiteindelijk twee. Een beperkt aantal clubs heeft gebruik gemaakt van de openstelling tijdens de Zomerschool.

11


Zorgzaam Netwerk Rosmalen (ZNR) Jan Jansen had zitting in het bestuur van ZNR. HEVO is ook vertegenwoordigd (Paul Scholten) in het zorgteam maar dit team heeft niet goed gefunctioneerd. Binnen ZNR wordt gesproken over de rol, de positie binnen het gemeentelijk netwerk en het daarbij passend functioneren. De wijkraad Groote Wielen is in september gemeld dat HEVO stopt met haar verantwoordelijkheid voor de seniorcontactmiddagen daar. De contactmiddag in Kruisstraat vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de wijkraad RosmalenOost. De contactmiddagen in de Meerlaer (Maliskamp) en in de zaal bij de Laurentiuskerk (Molenhoek) vinden nog wel onder verantwoordelijkheid van HEVO plaats. Senioren: Beweeg mee(r)! Sport Alliantie Rosmalen is trekker binnen het project en heeft in haar werkplan senioren als speerpunt opgenomen. De realisatie van de beweegtuin bij het Kindcentrum aan de Striensestraat is mogelijk in maart 2018. Via HEVO zijn de nodige gelden geworven. De gemeente zorgt voor de aanleg. Er is geen nieuw beweegaanbod bij HEVO gekomen. Wel is het aantal uren Pilates is uitgebreid. Ook zijn er meer wandelmogelijkheden gekomen. Bij sportverenigingen wordt nadrukkelijk wel gewerkt aan aanbod voor senioren, zoals bijvoorbeeld het wandelvoetbal. Op het gebied van de leefstijlbevordering zijn afspraken gemaakt met de GGD. Zij heeft de mogelijkheid om artikelen te plaatsen in de HEVO-Actueel (een keer gebeurd). Daarnaast heeft de GGD een lezing verzorgd. Onze AED is in een buitenkast geplaatst en daardoor 24/7 inzetbaar voor ongevallen in De Ontmoeting of in de buurt. Communicatie We zijn gestart met een traject dat moet leiden tot een nieuwe website. Daarom hebben we het zoeken naar andere kanalen waarlangs we onze vereniging kunnen promoten even geparkeerd. In 2017 zijn de uitnodigingen voor de nieuwjaarsbijeenkomst en het vrijwilligersfeest via e-mail verstuurd. KBO-Brabant HEVO is vertegenwoordigd in de Kring. Een HEVO-bestuurslid heeft de Kring vertegenwoordigd in de alv van KBO in oktober. Daar waren begroting en werkplan 2018 aan de orde. Wij hebben een grote bijdrage geleverd aan de behandeling van beide stukken in de Kring.

12


Namens de regio Noord-oost Brabant zit Pierre Kisters in de commissies Beleid en Hans van der Bruggen in de commissie Financiën. We hebben gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van andere grote afdelingen binnen KBO-Brabant. Daarin hebben we onze visie op het functioneren van de KBO en de rol van de afdelingen getoetst. Financiën Er zijn met succes gelden verworven voor de kosten van het jubileum (zie onder HEVO 65 jaar). Een aantal leden heeft gecollecteerd voor het Oranjefonds. De helft van de opbrengst was voor de vereniging. De penningmeester mocht Є 500,bijschrijven. De voorgenomen actie om meer donateurs te krijgen is uitgesteld naar 2018. Een aantal clubs is overgegaan tot automatische incasso van de deelnemersbijdragen. Dat loopt via Leaweb. Hierdoor kunnen de bankkosten wordt teruggedrongen. We gaan dit jaar de ervaringen evalueren. Bij nieuwe clubs wordt het systeem wel ingevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie gaan we ook bij bestaande activiteiten in overleg tot invoering over. Samenwerking met derden We hebben geconstateerd dat de samenwerking met andere organisaties binnen Rosmalen goed verloopt. Met een aantal is intensief of intensiever contact, met anderen incidenteel. We hebben de idee dat alle contacten bijdragen aan de positie van senioren in Rosmalen en daarom van belang zijn. Leden met bijzondere verdiensten Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op 9 januari kregen Pieter de Visser en Jacqueline van den Wildenberg de zilveren KBO-speld opgesteld vanwege hun verdienste voor HEVO. Annemarie Peters is op 26 april op voordracht van HEVO door de Koning benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jan Jansen werd tijdens de ledenvergadering van 2 mei erelid van onze vereniging. Ook kreeg hij de KBO-speld zilver met goud opgespeld. Mieke Ramler (bestuurslid linedance), Wil Verbiesen (bezorging HEVO-Actueel/ Ons), Lies Manie (docente taoïstische beweegkunst) en Jacques de Bresser (bestuurslid taoïstische beweegkunst) werden tijdens het vrijwilligersfeest op 17 november in het zonnetje gezet.

13


6. Communicatie en pr We bereiken onze leden via HEVO-Actueel (11 keer per jaar), de Nieuwsbrief (elke week), de website, posters, een powerpointpresentatie in De Ontmoeting en de lokale media. Alle uitingen hebben een herkenbare HEVO-uitstraling. In verband met het jubileumjaar hebben we in alle uitingen gebruik gemaakt van een aangepast logo met 65 jaar in de O van HEVO. Door het jaar heen hebben we in de lokale bladen, naast de reguliere aandacht voor onze wekelijkse activiteiten veel extra media-aandacht gehad voor het 65 jarig bestaan. Op het Komfestival op 11 september hebben we laten zien wat er bij HEVO allemaal mogelijk is en welke betekenis HEVO heeft voor Rosmalen. De belangstelling voor onze stand was groot. De folder overzicht activiteiten is in mei geactualiseerd. De commissie Reizen heeft een folder gemaakt over het aanbod 2017 met dagtochten en meerdaagse reizen. In mei verscheen weer de kortingenlijst. Veel leden maken gebruik van de kortingen die verschillende Rosmalense winkeliers en bedrijven bieden. 7. De Ontmoeting De Ontmoeting is het hart van onze vereniging. Daar vinden vrijwel alle activiteiten plaats, wordt vergaderd en kan men elkaar ontmoeten. Er komen wekelijks zo’n 800 leden over de vloer. Helaas heeft beheerder Harrie Wijn in maart besloten te stoppen als beheerder en voorzitter van de beheercommissie. Met inzet van alle gastvrouwen, gastheren, leden technische dienst, keukenbrigade en enkele bestuursleden is het beheer -soms met hangen en wurgen- zo goed mogelijk voortgezet. De organisatiestructuur is veranderd waarbij taken zijn verdeeld over meer personen onder leiding van de algemeen coördinator, Cees Franssen. De bruto-omzet van de bar incl. verhuur bedraagt ruim Є 50.000,00. Daarmee levert De Ontmoeting een belangrijke bijdrage in de financiële exploitatie. In de zomermaanden is het aantal weken van sluiting teruggebracht naar 5. In De Ontmoeting wordt geëxposeerd: • 5-12 2016 t/m 1-3: Ateliergroepen HEVO • 1-3 t/m 3-4: Mandalatekenen • 3-4 t/m 3-7: Piet Prins, foto’s • 28-8 t/m 30-11: Ellen Verf schilderijen •

14


8. Ondersteuningbelangenbehartiging Ondersteuning van senioren van Rosmalen is een kerntaak van onze vereniging. Dat doen we binnen ZNR (Zorgzaam Netwerk Rosmalen) maar ook in directe ondersteuning van leden en niet-leden. De ouderenadviseurs en belastinginvullers ondersteunen direct de leden van HEVO en ook niet-leden, inwoners van Rosmalen. Daarnaast zijn een aantal voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Door de belastinginvullers werden 251 belastingaangiftes verzorgd. Er werden 63 huur- en of zorgtoeslagen aangevraagd/aangepast/stopgezet. De ouderenadviseurs hebben 144 keer advies en/of ondersteuning geboden op materieel gebied. O.a. op het gebied van kwijtschelding gemeentelijke heffingen, administratieve nasleep overlijden partner, WMO/CAK/CIZ/PGB, zorgverzekering, financieel advies/testament/notaris/post behandelen, administratieve ondersteuning en ordenen administratie. Soms was alleen een luisterend oor voldoende om te helpen. Daarnaast worden 10 personen intensief begeleid (meer dan tien huisbezoeken in een jaar). Dit betekent dat alles bij elkaar in 468 gevallen een beroep is gedaan op een ouderenadviseur, een toename van bijna 10% ten opzichte van 2016 (431). De ouderenadviseurs zijn 24/7 bereikbaar op een centraal telefoonnummer: 06-53279098. Zij bemensen de telefoon per toerbeurt. De ouderenadviseurs publiceren maandelijks een stukje in HEVO-Actueel om de leden te attenderen op hun dienstverlening en te wijzen op bijzondere situaties. In het kader van de collectieve belangenbehartiging zijn de volgende voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. • Op 8 maart (in S.C.C De Biechten) en op 10 maart ( in De Ontmoeting) hebben twee ervaren belastinginvullers onder grote belangstelling informatie gegeven over ‘Het zelf invullen van de IB-aangifte 2016’. • Op 30 nov 2018 een lezing over Positief en Kleurrijk Ouder worden. In het beleidsplan 2017-2020 schrijven we dat we willen dat leden met fysieke beperkingen of beginnende dementie en hun partners kunnen (blijven) deelnemen aan onze activiteiten. Dat betekent dat we op zoek gaan naar de belemmeringen die zij ondervinden en zoeken we oplossingen in maatgerichte voorzieningen. We hebben hieraan invulling gegeven met de werkconferentie Kwetsbare ouderen in beeld. Ook hebben we de commissie Omzien ingesteld. Binnen die commissie zijn twee werkgroepen. Een voor ziekenbezoek en een voor rouwbegeleiding. De leden van de werkgroep zijn door Divers getraind in hun rollen. Eind van het jaar zijn ze daadwerkelijk gestart. Ze hebben bij ernstig zieke leden een kerstattentie afgegeven.

15


De commissie Omzien en de commissie belangenbehartiging werken intensief samen in het opsporen en benaderen van leden die in een isolement verkeren. Daarom is het de tweede helft van het jaar een plan uitgewerkt om alle leden, die op 31 december 2017 85 jaar of ouder zijn thuis te bezoeken. Deze bezoeken gaan in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. De toegang tot onze vereniging wordt in belangrijke mate bepaald door hoe gastvrij we zijn. Dat is aan de orde gesteld in de contacten met de clubs. Hun aandacht voor het lief en leed van hun deelnemers en hun inzet om leden die om wat voor reden dan ook wat moeilijker meekunnen bij de club te houden. De clubbesturen hebben aangegeven daar oog voor te hebben. Vanuit het thema gastvrijheid heeft het bestuur ook gekeken naar de inrichting en aankleding van De Ontmoeting. Daar is nog geen besluit uit voortgekomen omdat eventuele veranderingen nadrukkelijk in overleg met de gastvrouwen en gastheren tot stand moeten komen. ZNR beraadt zich nadrukkelijk op haar functioneren. Enerzijds is sprake van opschaling naar stedelijk niveau anderzijds dient oog gehouden te worden voor de Rosmalense maat. ZNR wil dit invullen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. HEVO heeft aangegeven dat voor haar het tactisch niveau voor de beleidsbepaling het belangrijkste is. Ook de seniorenraad heeft in 2017 geworsteld met haar positie ten opzichte van de gemeente en haar rol. De raad heeft besloten de nadruk te gaan leggen op het thema Wonen. Evenementen Ook in 2017 is door de evenementencommissie weer een aantal openbaar toegankelijke evenementen georganiseerd. 28 februari: Carnavalsmiddag Het carnavalsfeest voor alle senioren uit Rosmalen in De Kentering in samenwerking met ‘Trug Nor Vruuger’. Het programma bestond uit muziek, dans, zang en een tonpraoter. Na afloop werd geconstateerd dat de kwaliteit onvoldoende was. 7 april: Paasviering De inhoud van de viering, georganiseerd in De Annenborch, lag in handen van de commissie Zingeving. Het thema was ‘Geloven in de opstanding’. De gezangen werden verzorgd door het HEVO-koor. 18 mei: Informatiemarkt Met maatschappelijke en commerciële organisaties in De Ontmoetring. Circa 100 bezoekers.

16


8 juni: Musical Try-out Musical Aida door de leerlingen van het Rodenborchcollege. Weer veel HEVO-leden met hun kleinkinderen hebben genoten van een prachtige voorstelling. 9 juni: Veilig op pad De cursus fietsveiligheid is wegens onvoldoende belangstelling afgelast. Wellicht komend jaar. 5 en 7 september: Opfriscursus rijvaardigheid In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland wordt tijdens Opfriscursus de rijvaardigheid van senioren getest. De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte in PERRON-3 en een praktisch gedeelte, rijden in je eigen auto met een instructeur. Er deden 60 personen mee. De animo was weer zo groot dat mensen teleur gesteld moesten worden. Ook de apotheker gaf dit jaar informatie over rijden met/zonder drank op.  15 oktober: Muziekgala Twee keer een uitvoering in PERRON-3 voor zo’n 440 bezoekers; er werd genoten van cabaret van Mark van den Veerdonk, zang van Popkoor Tune en een optreden van de Big Band Schijndel. 19 december: Kerstviering De kerstviering werd gehouden in de Lambertuskerk (oecumenische viering) en in Villa Fleurie. Er waren ongeveer 240 personen aanwezig. Het centrale thema van de viering was ‘Er was geen plaats…” De commissie Zingeving gaf inhoud aan het thema. De gezangen werden verzorgd door het HEVO-koor. Tijdens de viering werd gecollecteerd voor het project ‘kerstvoedselpakketten” die door de diaconie zijn gegeven aan de minder bedeelde Rosmalenaren. De opbrengst was Є 542,00. 9. Incidentele activiteiten Leeskringen Er zijn drie leeskringen actief. Filosofie en socratische gesprekken In het voorjaar 2017 heeft Jacomijn Hendrickx de cursus ‘verzorgd. Na de zomer is zij gestart met de cursus ‘Vrijheid en ’. Daarnaast leidde zij een maandelijkse filosofische gespreksgroep. Marja Havermans heeft  Socratische gesprekken gehouden. 15 december: Biljarttoernooi van de HEVO-biljartclubs in De Hazelaar

17


Inleidingen/lezingen/workshops/cursussen/films/excursies/reizen

Januari zaterdag 7: maandag 9: maandag 9: vrijdag 13:

dagtocht naar concert Andre Rieu nieuwjaarsbijeenkomst film ‘Pride en Prejudice’ kienen

Februari zondag 5: dinsdag 8: donderdag 9: maandag 13: zondag 19: vrijdag 26:

seniorencontactmiddag in De Ontmoeting excursie Cobramuseum Amstelveen reanimatiecursussen film Romeo en Julia film ‘Breaskfast at Tiffany’s’ kienen

Maart Zondag 5: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, met optreden van de Zangtoffel woensdag 8: cursus invullen belastingaangifte in de Biechten vrijdag 10: cursus invullen belastingaangifte in De Ontmoeting maandag 13: film ‘The Young Victoria’ vrijdag 17: Lezing over de Maas en Rosmalen van Jan Nillesen zondag 26: Film ‘Knielen op een bed violen’ vrijdag 31: excursie Halley sterrenwacht April vrijdag 7: kienen maandag 10: film ‘Good Will Hunting’ woensdag 26: dagtocht musical The Lion King zondag 30: dagtocht musical The Lion King Mei zondag 7: muziekmiddag maandag 8 t/m donderdag 14: reis naar Dresden maandag 8: film ‘Eisler’ donderdag 18 : dagtocht De Veluwe en Paleis ’t Loo vrijdag 19: kienen Juni maandag 12: zaterdag 17: woensdag 21: Juli zondag 2:

film ‘Room’ fietsbridgedrive dagtocht Kagerplassen seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, muzikale bingo met Hans Bender

18


zaterdag 8: vrijdag 226 t/m 29: maandag 17 t/m vrijdag 29:

Zomerschool

Augustus dinsdag 9:

Dagtocht naar Mondo Verde

open dag samen met SJV Zomerreis naar Nieder Osterreich-Kirchschlag

September vrijdag 1: kienen zaterdag 2: dagtocht Wereldhavendagen zondag 3: dagtocht Wereldhavendagen zondag 3: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met muziek van Harrie Soomers maandag 11: film ‘Florence Foster Jenkins’ woensdag 20: excursie wijnboerderij St. Oedenrode vrijdag 29: lezing over kunststroming De Stijl, 100 jaar later Oktober zondag 1: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting met koor Rond en Blond donderdag 5: dagtocht Aken maandag 9: film ‘Brooklyn’ vrijdag 13: kienen November zondag 5: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, singels draaien met Hans Bender donderdag 9: Een romantische voettocht van ’s Hertogenbosch via Rome naar Zuid-Italië vrijdag 10: lezing Angst, hoe ga ik er mee om maandag 13: film ‘The Lady in the Van’ vrijdag 17: zo’n 120 vrijwilligers - met partners - waren aanwezig bij het vrijwilligersfeest. zondag 19: film LaLaLand vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26: toneel: Dat zullen we nog wel eens zien Donderdag 30: lezing Positief en kleurrijk ouder worden December vrijdag 8: kienen zondag 10: seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, troubadour Jan van Bommel maandag 11: film ‘I Nostri Ragazzi’ maandag 22 t/m 27: kerstreis Rotenburg an der Fulda

19


10. Commissies: taak en samenstelling (31-12-2017) Commissie Cultuur, Ontspanning en Educatie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ellie de Vaan Taak: Organiseert culturele lezingen en leeskringen. Vertoont maandelijks, in samenwerking met Perron-3, een film in de Theaterzaal van Perron-3. Ook zorgt zij voor exposities in De Ontmoeting. Samenstelling: Joke Pos, Gerard Roozen, Marianne van Aart, Kees Intveld, Roos Schreuder, Mecheline Heijmans, Ben Zalmstra en Ellie de Vaan (voorzitter). Commissie Belangenbehartiging Bestuurlijk aanspreekpunt: Janny Heuveling Taak: Het informeren en adviseren over voorzieningen en regelingen voor senioren op het terrein van zorg, wonen en welzijn. Op individueel niveau hulp bij het invullen van aanvragen (of formulieren), bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), bijzondere bijstand, vervoer, kwijtschelding of huur- en zorgtoeslag. Invullen van belastingaangiften en advisering over en hulp bij het voeren van de administratie. Informatie over erfrecht, (levens)testament, mentorschap, bewind voering, zorgverzekeringen, PGB en CAK. Signaleren van eenzaamheid, ouderenmishandeling, ingaan op levensvragen en bieden luisterend oor. Clientondersteuning bij Wmo. Klik hier (link maken naar de tab “Ouderenadvisering”). De commissie organiseert voor iedereen gratis toegankelijke lezingen en informatiebijeenkomsten op de terreinen wonen, zorg en welzijn, financiën en belastingen. Deze worden steeds in de agenda en in de nieuwsbrief en in HEVOActueel opgenomen. Samenstelling: Marijke Bertrams, Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Henriette Kramer Ad Kuijpers, Piet de Munck, Peter Nogossek, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten (coördinator) en Henny Verhoef. Commissie Omzien Bestuurlijk aanspreekpunt: Lidy Verdegaal Taak: De zorg voor leden opdat zij zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen binnen HEVO en de samenleving door hen in een periode van kwetsbaarheid te ondersteunen. De commissie richt zich ook op de bevordering van sociale contacten binnen leden. Samenstelling: Diny Voets, Jenny van Rooij, Janny Heuveling, Lidy Verdegaal (voorzitter).

20


Leden van de ziekenbezoekgroep zijn: Carla Couwenberg, Peter de Crom, Paula Dupont, Door Hazenberg, Jenny van Rooij, Ad Schippers, Gydia van Tilburg, Diny Voets, Fiet Vreeburg. Leden van de werkgroep rouwbegeleiding zijn: Annemarie de Crom, Janny Heuveling, Mecheline Heijmans, Frank Langelaan, Gerrie Otten, Marie-Josée Verschuuren. Commissie Zingeving Bestuurlijk aanspreekpunt: Pierre Kisters (vanaf mei), Lidy Verdegaal (vanaf mei) Taak: Verzorgt inhoudelijk de kerst- en paasvieringen en ook speciale vieringen. Organiseert lezingen en interactieve bijeenkomsten over levensbeschouwelijke en spirituele vraagstukken en filosofische en socratische gesprekken. Samenstelling: Loek Mostertman (voorzitter tot mei), Jan Jansen (voorzitter vanaf mei), Ingrid Thelissen, Annemarie Peters, Jan Renders, Pierre Kisters, Toos van Andel, Kunnie Nijenhuis, Lidy Verdegaal (namens bestuur). Redactiecommissie HEVO-Actueel Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Eindredactie van HEVO-Actueel dat 11 keer per jaar verschijnt. Schrijven van artikelen (maandelijkse redactionele bijdrage, verslagen, interviews). Samenstelling: Mattie Daniels, Guido Robben, Ingrid Thelissen, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Geert Loeffen (eindredacteur) en Peter de Leeuw. Tiny Kappen en Wil Coppelmans doen de vormgeving. Reiscommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jan Jansen (tot mei), Piet Spierings (vanaf mei) Taak: Organiseert reizen voor leden en (soms) ook niet-leden: groepsreizen, dagexcursies en één meerdaagse buitenlandse reis. Samenstelling: Diny Voets (voorzitter), Jan Jansen, Rieki Plappert, Ine Jacobs en Huub van Santvoort, Piet Spierings namens bestuur. Activiteitencommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak Taak: Coördineert de activiteiten van de clubs binnen HEVO. Is de verbinding tussen de clubs en HEVO door middel van contactpersonen. Ontwikkelt en organiseert nieuwe activiteiten op verschillende terreinen. Samenstelling: Angèle van Beckhoven, Carla Dupont, Bea Intveld, Peter der Kinderen, Jacqueline v.d. Wildenberg, Ben Krijbolder, Wim Hendriks, Jos van Raak (voorzitter).

21


Evenementencommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Jos van Raak Taak: Organiseert vanuit HEVO open festiviteiten. Deze zijn (meestal) toegankelijk voor zowel leden als niet‑leden en zijn specifiek gericht op (Rosmalense) senioren (bijv. kerst- en paasviering, Muziekgala, carnaval, Opfriscursus Rijvaardigheid, Fietscursus). Is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst, de aanwezigheid tijdens het KOMfestival en het vrijwilligersfeest. Samenstelling: Sjef Peters (voorzitter), Angèle van Beckhoven, Jenny v. Rooij, Rieki Plappert, Hans van der Bruggen, Jos van Raak (namens bestuur). Beheercommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart Taak: verantwoordelijk voor het beheer van ‘De Ontmoeting’. Daarbij gaat het om de technische dienst (onderhoud, schoonmaak), de gastvrouwen/gastheren, de keukenbrigade en de planning van de zalen. Samenstelling: Cees Franssen (coördinator), Ans Aarts-Kitslaar, Ton Couwenberg, Marijke van Hirtum (tot april), Harrie Wijn (voorzitter tot april), Rieky Kuijpers, Rien van Hoof, George Neijndorff, Hans Bender, Peter de Leeuw en Ruud van Aart (namens bestuur). Sponsorcommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Ruud van Aart Taak: Via sponsoring/subsidies verwerven van extra gelden voor bepaalde activiteiten of voor investeringen. Ook verantwoordelijk voor de kortingenlijst. Samenstelling: Jan Jansen, Paul Rambags, Tonny van Raaij (voorzitter), Hans van der Bruggen. Mari Wijnen, Ruud van Aart. De kas(controle)commissie Taak: De statutair verplichte kascommissie controleert de jaarrekening en de verantwoording van de penningmeester voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering waarin die stukken worden vastgesteld. De commissie legt in een verslag haar bevindingen vast. Samenstelling: Sjef Peters, Joke Pos, Pieter Vissers. Commissie Bezorgers ‘Ons’ en ‘HEVO-Actueel’ Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Bezorging van het seniorenmaandblad van KBO-Brabant ‘Ons’ en HEVO-Actueel. Samenstelling: Carla Couwenberg, Wim Stevenaar

22


Secretariaatscommissie Bestuurlijk aanspreekpunt: Peter de Leeuw Taak: Ondersteuning van de bestuurssecretaris door: ledenadministratie LeaWeb, beheer website, beheer mailadres info@hevorosmalen.nl, notuleren vergaderingen bestuur, bestuur-commissies en bestuur-clubs, archivering. Samenstelling: Annemarie Peters, Yvonne Ruijter, Paul Scholten, Willem Konickx, Ronald Cramer (tot september), Tonny van Raaij, Yvonne van Weert, Marlies Markensteyn, Peter de Leeuw (voorzitter). Medische keuringen De keuringsarts, de heer Damen, heeft 139 HEVO-leden (vanaf 75 jaar) gekeurd voor hun rijbewijs. Jan Mollee heeft de coördinatie overgenomen van Jan Hoofs. 11. Clubs Op 31 december namen zo’n 900 HEVO-leden met enorm groot enthousiasme deel aan de activiteiten van de clubs. Het aantal clubs bedroeg dit jaar 45. We kennen binnen onze vereniging nu de volgende activiteiten: biljarten (9 clubs), bridgen (3 clubs en een cursus), jeu-de-boules (1 club, 2 groepen), geocaching, koersbal (2 clubs), tai chi (8 groepen), yoga (3 groepen), Pilates (3 groepen), badminton, gym, volksdansgroep De Vrolijke Voetjes, linedance De Oldtimers(3 groepen), bewegen in het water (2 groepen), mandalatekenen, nordic walking, kienen, wandel- en fietstochten en zumba (4 groepen). Voorts hebben we het HEVO-koor, Ensemble Con Amore, samenzanggroep De Zangtoffel, Sportief Rosmalen 55+, een hobby/ handvaardigheidsgroep, twee atelierschildergroepen, een schaakclub, sjoelclub, klaverjasclub en toneelclub Rosmalen uit de coulissen. Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in of vanuit De Ontmoeting. Sport Rosmalen 55+ zit in De Hazelaar en gymnastiek HEVO in de Budo-zaal aan de Molenstraat. Pilates doet haar lessen in SJV. Biljartvereniging De Vrolijke Rakkers en Koersbal De Koershint zijn te vinden in de zaal van Handboogschutterij Nimrod in Hintham. De zwemclub beweegt in de Hoefsevonder in Berlicum. Een keer per maand is er een wandeling op maandag met De Zandlopers. Een keer per twee weken op dinsdag is er een rustige wandeling die start bij De Annenborch. Wandelclub De Ontmoeting heeft wekelijks wandelingen. Vanaf maart tot en met september is er elke twee weken een fietstocht. In de maanden juli en augustus wekelijks. Een aantal clubs heeft optredens in De Ontmoeting en daarbuiten gehad. Zie daarvoor de bijlage.

23


12. Seniorencontactmiddagen In principe is er elke eerste zondag een seniorencontactmiddag in De Ontmoeting, het SeniorencafĂŠ. Er zijn ook nog seniorencontactmiddagen vanuit HEVO in andere accommodaties in Rosmalen: Ons Trefpunt in de Meerlaer (Maliskamp): laatste vrijdag van de maand Kerkzaal Laurentius (Molenhoek): tweede dinsdag van de maand Sportkantine aan de Kruisstraat 13: laatste dinsdag van de maand. Inmiddels heeft de wijkraad Rosmalen-oost de verantwoordelijkheid overgenomen. Het Groote Hart (Groote Wielen): tweede en vierde woensdag van de maand. Per september is de verantwoordelijkheid overgedragen aan de wijkraad De Groote Wielen 13. HEVO en gelieerde organisaties Janny Heuveling is lid van de Seniorenraad. Ad Kuijpers zit op voordracht van HEVO in het bestuur van de Stichting Ouderenvoorziening Rosmalen (SOR) 14. De samenwerking met andere organisaties Samenwerken en verbinden zijn uitgangspunten van HEVO. Deze uitgangspunten worden in de contacten ook met andere verenigingen en organisaties in Rosmalen tot uitdrukking gebracht. Al met al staat onze seniorenvereniging midden in de samenleving van Rosmalen en wil zij graag haar steentje bijdragen. Tot slot Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook dit jaar zijn weer heel veel mensen op verschillende manieren in touw geweest om heel veel zaken voor te bereiden, te begeleiden, te regelen etc. Dank aan ieder voor de inzet en de vele uren die aan de vereniging zijn besteed. 5 maart bestuur Seniorenvereniging HEVO Rosmalen

24


Bijlage activiteiten clubs. HEVO Koor 5 februari        Promotieconcert in De Ontmoeting 24 maart         Korendag van Ouderenkoor “Ons genoegen”, Boxtel 7 april              Paasviering HEVO in De Annenborch 13 mei             Optreden bij de Wereldwinkel in Rosmalen 10 november Optreden Jozefoord, Nuland 11 december Kerstkorenmiddag Ouderenkoor “Zang en vriendschap”, Geldrop 19 december Kerstviering HEVO in de St. Lambertuskerk Zangtoffel 24 januari        De Beemden Sint Michielsgestel 3 februari         Vinckenrode Boxtel 11 februari       Hof van Hintham 24 februari       Simeonshof Boxtel (carnaval) 5 maart            De Ontmoeting 3 mei               Heelwijk Heesch 8 juni               Berlerode Berlicum 8 juli                Open dag HEVO 19 juli              Laverhof Heeswijk 26 november  De Eikelaar Udenhout Linedance De Oldtimers 8 juli:               Open dag Hevo presentatie in Hevogebouw en dansdemo in  CJV-gebouw 8 augustus:       Zorgwooncentrum “De Beemden” in St. Michielsgestel 10 september:   Komfestival Rosmalen 14 december:    Demo voor Burgemeester Mikkers in De Ontmoeting. Volksdansgroep De Vrolijke Voetjes 9 mei Zuster van de Maliskamp 13 mei Wereldwinkel Rosmalen 8 juli Open dag HEVO 7 november Verpleeghuis Noorderkroon Toneelclub Rosmalen uit de coulissen 24, 25 en 26 november: De Ontmoeting

25


Agendapunt 5 Toelichting op de jaarrekening 2017 tbv ALV Resultatenrekening. De resultatenrekening sluit met een positief resultaat van € 8.163,55, waarvan € 5.014,73 uit het resultaat van het jubileum, zodat er een bedrag van € 3.127,90 is overgehouden uit de gewone bedrijfsvoering. De baten lijken in 2017 lager te zijn dan in 2016. In de baten van 2016 is echter een incidentele subsidie begrepen en is er een administratieve wijziging geweest. Op structurele basis zijn de opbrengsten in totaliteit gelijk gebleven, maar het is wel zo dat de extra baten vanwege een toename van de ledencontributie teniet werd gedaan door terugloop van de overige opbrengsten. De toegenomen baromzet wordt volledig uitgeput door hogere inkoopkosten. De kosten vertonen eenzelfde patroon: tegenover lagere kosten staan ook hogere kosten. De huisvestingskosten zijn aanmerkelijk lager dan vorig jaar. De belangrijkste verklaringen voor de afname zijn de lagere energiekosten, minder klein onderhoud, lagere afschrijvingen, terwijl de huuropbrengst steeg. Bij de vergelijking tussen beide jaren moet ook de incidentele uitgave in 2016 in ogenschouw worden genomen. Ook de communicatiekosten namen naar verhouding flink af, vooral doordat kon worden bespaard op de productiekosten van HEVO-actueel. Tegenover de gemelde besparing in 2017 staan kostenverhogingen voor activiteiten van commissies. De toename van de kosten van de activiteitencommissie moet voor het grootste deel verklaard worden uit de kosten van de organisatie van de open dag van de clubs, die tweejaarlijks wordt georganiseerd. Verder zijn dit jaar de afschrijvingen voor specifieke materialen ten laste gebracht van de activiteitencommissie. In de resultatenrekening staan ook de inkomsten en uitgaven van de clubs en de commissies Reizen en COE weergegeven. Het gaat alleen om de visualisatie. Zij hebben geen effect op het resultaat omdat dit effect is geëlimineerd met de post ‘reservering exploitatieresultaat clubs en commissies’.

26


Balans. Op de balans is de belangrijkste post het vermogen van de vereniging. Zij bestaat uit drie delen: • een algemene reserve, die bestemd is om onverwachte exploitatierisico’s op te kunnen vangen. Daling van de ledenaantallen is een dergelijk risico, omdat een inkomstenderving niet eenvoudig kan worden opgevangen. De meeste kosten zijn immers vaste kosten. De norm voor deze reserve in 10 euro per lid. • een herbestemmingsreserve voor het inventaris. In 2012, bij de opening van De Ontmoeting en in de jaren daarna zijn voor het opgenomen bedrag inventarisgoederen aangeschaft. Voor de uitgangspunten die we nu hanteren, zijn er te weinig middelen om de herinvestering van afgeschreven inventarisgoederen te kunnen doen. • een fonds voor herinvestering, een reserve bedoeld om prijsstijgingen bij herinvestering op te kunnen vangen. De commissies Reizen en COE voeren een eigen bankrekening. Zij voeren ook een eigen administratie, buiten die van HEVO. Zij zijn niettemin een onderdeel van HEVO. Om die reden is het saldo van deze bankrekeningen debet in de balans opgenomen. Tegelijk vormt dit het door het bestuur beschikbaar gestelde werkkapitaal van beide commissies. Iets dergelijks geldt ook voor de (rekening houdende) clubs; maar hun werkkapitaal is van de clubs zelf en is in de balans daarom als verplichting opgenomen. Dit jaar is de eigen bankrekening van Pilatus opgeheven en lopen alle betalingen en de incasso via de hoofdrekening van HEVO. Voor Badminton geldt dit al langer. Voor beide geldt dat zij aldus een rekening-courant verhouding met de centrale administratie hebben. Iets dergelijks geldt ook voor de Stichting Hart Veilig die tijdelijk middelen bij HEVO heeft gestald. De post voorzieningen bestaat uit een voorziening voor het onderhoud van de biljarts en een voorziening voor eventuele tekorten in de jubileumviering. Deze laatste voorziening valt nu vrij en komt beschikbaar als onderhoudsvoorziening voor groot onderhoud aan De Ontmoeting. Aan deze voorziening zal het resultaat van 2017 worden toegevoegd. Een onderhoudsplan is in de maak. De posten nog te ontvangen en nog te betalen zijn overlopende posten (kosten en opbrengsten die in 2018 zijn ontvangen of betaald, maar die nog betrekking hebben op 2017). Ruud van Aart, penningmeester

27


Realisatie 2016 4208 8002 8003 8004 8005 8006 8007 8130 8141 8301 8302 8310 8401

Contributie clubs Ledencontributie HEVO Donateurs Uitkeringen KBO Subsidie gemeente 's-Hertogenbosch Rentebaten Overige baten Opname uit reserve Cie CCB Advertentie inkomsten Stg. Zorg en Welzijn Rosmalen Stg. Oudervoorziening Rosmalen Sponsorbijdragen Verkopen Bar

4000 4020 4100 4130 4150 4170 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4760 4800 4850 4900 4950 5000

Bijdrage aan KBO Gebouwgebonden kosten Bestuurskosten Bijdragen aan clubs Communicatiekosten Projecten Bestuur Huur locatie clubs Afschr. Spec. Investeringen clubs Kosten docent clubs Lief en Leed clubs Kosten kantoorartikelen clubs Diverse kosten clubs Kosten evenement/project clubs Contributie clubs Compensatie huur clubs Baten evenementen clubs Commissie Evenementen Commissie Zingeving Commissie Activiteiten Commissie Coll. Belangenbehartiging Commissie Reizen Commissie sponsoring Commissie COE Kosten jubileum 65-jaar Commissie Omzien Kosten Bar Overige commissies Reservering expl. Res. Clubs en Cie

Totaal baten

Totaal lasten Resultaat

Begroting 2017

Realisatie 2017

Begroting 2018

34443,30 65961,50 480,00 2987,40 25749,15 403,19 3355,32 164,56 3400,00 9222,90 500,00 1944,00 49492,56

0,00 66170,00 500,00 2400,00 25595,00 300,00 500,00 0,00 3500,00 3000,00 500,00 1000,00 53130,00

35053,03 68020,00 542,60 3005,60 25595,15 126,26 77,60 0,00 2875,00 3000,00 500,00 1582,48 52312,46

0,00 71800,00 500,00 0,00 30700,00 100,00 0,00 0,00 3000,00 0,00 500,00 1000,00 54500,00

198103,88

156595,00

192690,18

162100,00

29716,83 66947,46 11163,78 1821,40 10480,12 60,15 2867,17 643,96 25437,82 1002,04 83,61 3263,76 5210,23 0,00 -900,00 -3051,70 8104,62 -871,80 457,97 1111,62 -6826,12 25,14 190,24 0,00 0,00 31376,11 853,40 7534,82

30360,00 57550,00 10500,00 1850,00 8750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9640,00 0,00 1585,00 2000,00 0,00 50,00 250,00 0,00 0,00 33050,00 1010,00 0,00

29992,02 55166,57 11618,81 1681,37 7994,42 0,00 2338,06 0,00 24317,03 557,35 125,95 5019,41 4266,36 -504,02 -450,00 -4260,11 8893,40 -172,50 2937,44 1421,17 5360,63 32,54 -424,37 -5014,73 985,07 34171,94 0,00 -1527,18

31160,00 56900,00 11390,00 1650,00 10400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 0,00 1950,00 1900,00 0,00 50,00 465,00 0,00 1200,00 35035,00 0,00 0,00

196702,63

156595,00

184526,63

162100,00

1401,25

0,00

8163,55

0,00

28


HEVO Rosmalen

Balans boekjaar 2017

Periode van 01-01-2017 tot en met 17-03-2018

Beginbalans Activa 1 2 1000 1100 1110 1120 1130 1200 1251 1252 1800 3000

Passiva Inventaris Afschrijving inventaris Kas Bar Bank HEVO-Algemeen Bank Inningsrekening Spaarrekening Bank Bar Bankrekeningen HEVO Clubs Bank COE Bank Cie Reizen Nog te ontvangen/vooruit betaald Voorraad Bar

Totaal

165.762,05 -79.387,48 100,00 6.015,46 197,00 82.162,55 1.879,93 19.639,89 4.058,73 11.611,43 2.724,19 2.500,00

39 Algemene reserve 40 Fonds herinvesteringen 41 Bestemmingsres. Inventaris 42 Af:Tekort bestem.res. Inventaris 43 Werkkapitaal Cie Reizen 44 Verplichtingen aan clubs 60 Voorzieningen 1900 Nog te betalen/vooruit ontvangen Resultaat vorig boekjaar

217.263,75

Totaal

25.285,20 19.696,84 124.880,18 4.058,73 11.611,43 19.315,52 300,00 10.714,60 1.401,25

217.263,75

Eindbalans Activa 1 2 1000 1100 1110 1120 1200 1251 1252 1253 1800 3000

Passiva Inventaris Afschrijving inventaris Kas Bar Bank HEVO-Algemeen Bank Inningsrekening Spaarrekening Bankrekeningen HEVO Clubs Bank COE Bank Cie Reizen Bank Cie Evenementen Nog te ontvangen/vooruit betaald Voorraad Bar

Totaal

167.434,01 -95.819,92 100,00 2.430,74 860,02 117.130,05 20.790,94 4.529,93 6.250,80 1.246,60 3.221,38 2.500,00

230.674,55

39 Algemene reserve 40 Fonds herinvesteringen 41 Bestemmingsres. Inventaris 42 Af:Tekort bestem.res. Inventaris 43 Werkkapitaal Cie Reizen 44 Verplichtingen aan clubs 45 Werkkapitaal COE 46 RC Pilatus 47 RC Badminton 48 RC Hart Veilig 60 Voorzieningen 63 Voorziening Beweegplein 1900 Nog te betalen/vooruit Resultaat lopend boekjaar Totaal

17 maart 2018

25.285,20 23.609,00 167.434,00 -42.753,82 6.250,80 20.790,94 4.529,93 539,17 378,96 5.950,01 2.921,02 3.500,00 4.075,79 8.163,55 230.674,55

Blad 1 van 1

29


Agendapunt 5 Toelichting op de begroting 2018 tbv ALV. Algemeen. De begroting voor 2018 is sluitend. Het bestuur gaat ervan uit dat slechts een lichte verhoging van de contributie in 2019 als inflatiecorrectie nodig is (van 27 naar 27,50 euro). Baten. De hogere gemeentelijke subsidie is een gevolg van een hogere bijdrage per lid en een hoger aantal leden. De baropbrengsten zijn op het niveau van 2017 begroot, verhoogd met de doorrekening van de per 1 juni 2017 doorgevoerde prijsverhoging. Voor 2018 zijn door leveranciers prijsverhogingen aangekondigd. De prijzen aan de bar zullen echter vooralsnog niet worden verhoogd, behoudens die van de luxe koffiesoorten (naar â‚Ź1,30). Een prijsverhoging op fris, bier en wijn wordt onvermijdelijk per 1 januari 2019 als de door de regering aangekondigde BTW-verhoging van 6% naar 9% effectief wordt. De inkomsten uit fondsen zijn onzeker. In het verleden kon een geregeld beroep worden gedaan op lokale fondsen, maar twee van de drie fondsen hebben aangegeven niet of anders te willen bijdragen. Voor hun steun zijn we altijd zeer erkentelijk geweest. De sponsorbijdragen betreffen voornamelijk de Rabo-clubkascampagne en opbrengsten van het Oranjefondscollecte. Er is geen bijdrage vanuit de kring voorzien. Opbrengsten uit andere fondsen en subsidies (Premieplan, Verkeerssubsidie o.a.) die zijn gekoppeld aan activiteiten van commissies zijn in de begroting bij de commissies opgenomen. Lasten. 1. Bijdrage KBO De bijdrage aan KBO bedraagt in 2018 per lid 11,93 euro, zodat voor de HEVO zelf een bedrag resteert van 15,07 euro. 2. Investeringen/Afschrijvingen. Er vallen in 2018 vrijwel geen investeringen vrij. Wel zijn er enkele nieuwe investeringen gepland, te weten kastruimte, een nieuwe kassa en enkele ict-voorzieningen.

30


3. Gebouw-gebonden kosten/Beheercommissie. Bij de gebouwgebonden kosten is rekening gehouden met normale te verwachten prijsstijgingen. Het TD-budget voor onderhoud installaties en overig klein onderhoud is gelijk gehouden aan het budget van vorig jaar. Voor de aanpassingen in ICT is nog slechts een klein bedrag extra in de exploitatie opgenomen (hogere abonnements- en aansluitkosten). Voor groot onderhoud wordt in de begroting niet gereserveerd. 4. Bestuurskosten De bestuurskosten zijn dit jaar iets lager begroot dan de realisatie 2017. Omdat vorig jaar verschillende brochures voor de langere termijn zijn besteld, kunnen de drukwerkkosten lager begroot worden. De buma/stemra-rechten worden (voorlopig nog) betaald door KBO-Brabant. 5. Bijdragen aan clubs. De bijdragen aan de extern gehuisveste clubs wordt in 2018 voortgezet. Voor het HEVO-koor is een garantie gesteld van max 450 euro voor een eventueel tekort in de organisatie van de korendag, welk bedrag alsdan uit de algemene reserve zal worden bekostigd. 6. Commissies. De website wordt herzien. De extra kosten hiervoor worden begroot op Đ„ 2500 plus Đ„ 1.000 onderhoud. Als gevolg van het desbetreffende bestuursbesluit vervallen de entreegelden voor lezingen en voordrachten in De Ontmoeting voor HEVO-leden. De kosten voor de opleiding van ouderenadviseurs/belastinginvullers worden vooralsnog gefinancierd door KBO-Brabant. In verband met het vervallen van de inbreng bij de seniorencontactmiddag op twee locaties is het budget daarvoor verlaagd. Voor het repaircafĂŠ zijn beperkt middelen begroot. Er is in 2018 geen open dag van de clubs gepland. De evenementencommissie heeft eigen inkomsten uit deelnemersbijdragen, doelsubsidies en fondsen (premieplansubsidie). Het tekort komt ten laste van de vereniging. Er wordt dit jaar geen infomarkt georganiseerd. 7. Kosten Bar. In het begrote bedrag voor de inkopen is rekening gehouden met de aangekondigde prijsverhogingen op dranken. Ruud van Aart, penningmeester

31


Agendapunt 6 Werkplan Seniorenvereniging HEVO Rosmalen 2018 Jaarlijks legt het bestuur een werkplan voor aan de ledenvergadering. Dit werkplan is gebaseerd op het beleidsplan 2017-2020 en onze missie: • “Seniorenvereniging HEVO Rosmalen draagt eraan bij dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. HEVO doet dat door activiteiten op het gebied van ontmoeting, ontspanning, voorlichting, ondersteuning en activering.” Ontwikkeling organisatie HEVO is een vrijwilligersorganisatie waarbinnen alle taken door vrijwilligers worden gedaan met een uitzondering voor professionele begeleiding van clubactiviteiten. Ook in 2018 houden we aan dat uitgangspunt vast. Dat betekent dat we ook dit jaar weer een beroep doen op leden om kleine en grote taken binnen onze vereniging op zich te nemen. In het verlengde van het beleidsplan willen we ons in 2018 nader oriënteren op wat de kernactiviteiten van onze vereniging zijn. Daarbij blijft uitgangspunt dat HEVO primair een welzijnsorganisatie is. Gericht op het welzijn van haar leden en de andere senioren in Rosmalen. Dat vullen we in met activiteiten/clubs en met ondersteuning. Onderbelicht blijft de (collectieve) belangenbehartiging op lokaal (Rosmalens) niveau. De vraag die we ons nu stellen is of en op welke wijze we aan (collectieve) belangenbehartiging voor alle Rosmalense senioren invulling moeten en kunnen geven. Regelmatig worden we als HEVO benaderd om een rol te spelen in activiteiten, projecten, beleid- en planontwikkeling waarbij de focus ligt op het op de Rosmalense ouderen gericht voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn (bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven (wonen)). Tot op heden laten we die taken bij de seniorenraad en ZNR. Eerst willen we ons binnenshuis, mogelijk met externe ondersteuning, met bestuur en bij het vraagstuk betrokken leden, oriënteren op (collectieve) belangenbehartiging. We gaan na wat we daaronder willen verstaan, wie wat doet en hoe we dat tot elkaar kunnen brengen. De uitkomst daarvan bepaalt of we het voortouw willen nemen in een proces om met externe Rosmalense partijen te komen tot een definitie van het gewenste voorzieningenniveau en wie wat daarvoor gaat doen. De bijeenkomsten voor de nieuwe leden krijgen een andere opzet. Wij willen de nieuwkomers meer kennis laten maken met de vele activiteiten binnen onze vereniging en met de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen binnen de verschillende gremia.

32


Binnen ons bestuur krijgen communicatie en pr extra aandacht. We gaan daarvoor een bestuurslid expliciet belasten met de verantwoordelijkheid voor het beleid op deze terreinen. De uitvoering ligt bij de onderscheiden redacties. Onze waardering voor het werk van onze vrijwilligers brengen wij op verschillende manieren tot uitdrukking. We kennen als HEVO het lidmaatschap van verdienste en het bloemetje tijdens de vrijwilligersavond. Ook kunnen we een zilveren KBO-speld aanvragen. Het bestuur wil in de plaats van deze speld naar een meer op HEVO zelf gerichte waardering. Daarom willen overgaan tot de verkiezing van een “HEVO-vrijwilliger van het jaar”. Alle clubs en commissies, maar ook individuele leden, kunnen jaarlijks uiterlijk 15 oktober een persoon binnen HEVO opgeven die zich op een uitzonderlijke manier als vrijwilliger heeft ingezet voor HEVO. Uit alle inzendingen worden door een jury drie kandidaten genomineerd die kans maken op de titel “Vrijwilliger Van Het Jaar”. De toetsingscriteria van de jury zijn: • de vrijwilliger levert een duidelijk positieve bijdrage aan de vereniging • de vrijwilliger heeft in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de vereniging • de vrijwilliger doet al een groot aantal jaren vrijwilligerswerk • de vrijwilliger is een belangrijke factor bij het slagen van een project of activitei|t • de vrijwilliger bevordert de saamhorigheid. De jury neemt ook in aanmerking het aantal keren dat iemand is aangemeld. De drie genomineerden worden gehuldigd tijdens het vrijwilligersfeest in november. Tijdens de huldiging wordt bekend gemaakt wie zich een jaar lang “Vrijwilliger Van Het Jaar” mag noemen. De benoeming is een symbolische prijs en de verkozen vrijwilliger representeert alle HEVO-vrijwilligers. Alle drie de genomineerden ontvangen een oorkonde. Aan de verkiezing wordt aandacht besteed door een interview met de Vrijwilliger van het Jaar, te plaatsen in de HEVO-Actueel. Ook wordt er melding van gemaakt in de media. Het bestuur benoemt de driekoppige jury. De Vrijwilliger van het Jaar van het voorgaande jaar is toegevoegd lid. Voor de jury geldt een zittingstermijn van maximaal 3 jaar (met rooster van aftreden). De jury heeft ook de taak de verkiezingen voor te bereiden. De website wordt vernieuwd: toegankelijker, gebruiksvriendelijker, moderner.

33


Activiteiten In het beleidsplan geven we aan dat iedereen zich welkom moet voelen binnen onze vereniging. Welkom vertalen we in gastvrij. Dat gastvrije welkom krijgt inhoud binnen de verschillende clubs en door in te gaan op wensen omtrent nieuw aanbod. Maar gastvrijheid krijgt ook gestalte binnen De Ontmoeting. Dan gaat het enerzijds om de inrichting en het gebruik van De Ontmoeting als de centrale plaats van onze vereniging, anderzijds om de wijze waarop het beheer wordt ingevuld. Wij gaan samen met de gastvrouwen en gastheren onderzoeken of we op het gebeid van gastvrijheid verbeteringen kunnen aanbrengen We zetten de samenwerking met de Zomerschool voort. Ook in 2018 willen we weer tijdens de eerste drie weken van de zomervakantie een aantrekkelijk aanbod vanuit de Zomerschool voor de Rosmalense senioren bieden in De Ontmoeting. Met inzet van leden die de rol van gastvrouw/-heer tijdens die periode willen vervullen, willen we bereiken dat naast dit activiteitenaanbod van de Zomerschool De Ontmoeting ook open is voor inloop of clubactiviteiten. We zetten ons in voor een blijvend passend beweegaanbod. Dat kan zijn binnen onze vereniging maar ook bij sportverenigingen. Wij doen dit laatste in samenwerking met de Sport Alliantie Rosmalen en Meer bewegen voor ouderen van Vivent. Waar nodig gaan we in overleg met clubs over een zodanige aanpassing van hun aanbod dat dat (weer) aansluit op de vraag. KBO-Brabant In het beleidsplan hebben we met betrekking tot KBO-Brabant en onze positie daarbinnen aangegeven dat wij graag zouden zien dat KBO-Brabant zich voornamelijk zou richten op de collectieve belangenbehartiging op landelijk en provinciaal niveau en daartoe in te zetten acties en instrumenten. Dat achtten wij een essentiĂŤle taak vanuit het oogpunt van behartiging van de belangen van de individuele leden. Daar past ook een aanbod van ledenvoordeel bij. Voor deze functie gingen we uit van het solidariteitsbeginsel. Als het gaat om leveringen en diensten, zo stelde ons beleidsplan, zouden we toe willen naar een stelsel waarbij de afdeling kan bepalen of ze die wil afnemen of niet. In de afgelopen maanden hebben we deze opvatting besproken met andere grote afdelingen binnen KBO-Brabant. Ook hebben we een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van KBO-Brabant. In de gesprekken hebben we ook aangegeven dat we worstelen met de (behoudende en katholieke) cultuur van KBO-Brabant en het sterk naar binnen gerichte functioneren. Een functioneren dat ver af staat van hoe we als HEVO binnen de Rosmalense samenleving opereren. Op veel plaatsen proeven we eenzelfde gevoelen.

34


Voortschrijdend inzicht leert ook dat de invloed van KBO-Brabant op landelijk niveau minimaal is. Op provinciaal niveau is bovendien geen sprake meer van een ouderenbeleid. De stelselwijziging in de zorg betekent dat de belangen van de senioren dus vooral op lokaal niveau moeten worden behartigd. Hiervoor hebben we al aangegeven dat we ons als HEVO beraden op onze rol daarin. Het is evident dat KBO-Brabant bij de lokale belangenbehartiging nauwelijks een rol heeft. Een eerder door ons voorgestelde wijziging van het financieringsstelsel van KBO-Brabant (het zogenoemde cafetariamodel) lijkt een zeer ingrijpende stap. We achten die op de korte termijn niet haalbaar. Een en ander betekent dat we met zijn allen onevenredig veel blijven bijdragen aan de instandhouding van KBO-Brabant terwijl we niet tevreden zijn over de organisatie. In het beleidsplan hebben we eerder al aangegeven dat ook solidariteit grenzen kent. KBO-Brabant voert nu een evaluatieonderzoek uit naar het functioneren van het zogenoemde tussenniveau. Wat daarbij echter niet aan de orde komt, is het feitelijke takenpakket van KBO-Brabant. Voor de komende periode willen daarom twee sporen volgen: • Op basis van de evaluatie van KBO-Brabant samen met een aantal andere afdelingen/kringen binnen KBO-Brabant bekijken of we van binnenuit kunnen komen tot een wezenlijk ander inhoudelijk en financieel functioneren. • Zorgvuldig onderzoeken wat het betekent als HEVO zelfstandig, dus zonder KBO-Brabant, verder gaat. We gaan daartoe na wat de financiële en juridische consequenties zijn van een opzeggen van ons lidmaatschap, wat dat betekent voor onze leden en hoe we eventuele nadelige gevolgen daarvan kunnen ondervangen. Tot die tijd blijven we nadrukkelijk onze rol spelen binnen de gremia van KBO-Brabant. Financiën De inkomstenkant kent naar de toekomst toe onzekerheden. Het is elke keer weer afwachten of we gelden uit fondsen/sponsors kunnen binnenhalen. Dat betekent een terughoudend uitgavenbeleid. Tegelijkertijd gaan we intensief op zoek naar externe financiering.

35


Ondersteuning en samenwerking met derden De individuele ondersteuning van leden en senioren in Rosmalen bieden we met de ouderenadviseurs/belastinginvullers en de leden van de werkgroep rouwverwerking en ziekenbezoek. Alle 85-jarigen worden benaderd met de vraag of ze prijs stellen op een bezoekje om samen te kijken of ze behoefte hebben aan ondersteuning van HEVO of mogelijk van een professional. We participeren in een project om te komen tot de oprichting van een klussendienst. Een initiatief dat goed aansluit bij het inmiddels gestarte Repair Café. Bij het eerder in dit beleidsplan aangekondigde beraad op onze kernactiviteiten willen we ook nagaan welke diensten we nog meer kunnen aanbieden aan individuele leden en met wie we daarvoor zouden moeten samenwerken. Intussen zetten we de samenwerking met onze “vaste” partners voort. Omdat onze Ontmoeting centraal in het gebied van wijkraad ’t Ven ligt, gaan we bezien of samenwerking daarmee geïntensiveerd kan worden.. Slot Deze speerpunten voor 2018 komen naast de reguliere werkzaamheden die voorvloeien uit het bestuur van een vrijwilligersorganisatie. Gelukkig kan het bestuur terugvallen op een grote schare vrijwilligers, het goud van onze vereniging. Het bestuur van de Seniorenvereniging Rosmalen 5 maart 2018

36


Agendapunt 7 Wijziging statuten. Het bestuur legt een wijziging van de statuten voor. De huidige statuten dateren van juli 2006. Reden van de wijziging is aanpassing aan de bestaande praktijk. Ook taalkundig is de tekst gemoderniseerd. Belangrijkste wijzigingen. 1. De naam is ongewijzigd maar geschrapt wordt dat HEVO staat voor Hulpverlening, Educatie, Voorlichting, Ontspanning. HEVO is gewoon HEVO. 2. Volgens de huidige statuten is het doel: a. de godsdienstige, zedelijke, culturele, sociaal-economische en sociaal-hygiënische belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder te behartigen b. de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden in de samenleving gestalte te geven c. de integratie van ouderen binnen de samenleving te bevorderen Deze formuleringen gaan terug op de oprichting in 1952. Het bestuur stelt voor deze meer in overeenstemming te brengen met de tijd van nu. Ook wil het bestuur niet spreken van ouderen maar van senioren. 3. In de huidige statuten staat dat HEVO het doel wil bereiken door: a. Het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten b. Het uitgeven van geschriften c. Het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding d. Bij wereldlijke en geestelijke autoriteiten en ander instanties op te treden namens de ouderen e. … f. .. Ook hier wil het bestuur komen tot een actualisering aan de praktijk en meer bij deze tijd passende formuleringen. 4. Thans is bepaald dat “lid van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt en niet meer aktief zijn in het beroeps- of bedrijfsleven, casu quo daarvoor niet meer beschikbaar zijn.” Het bestuur kan wel een uitzondering hierop maken. Ook dit artikel is niet meer van deze tijd. Overigens is de leeftijdsgrens van 50 jaar in de gewijzigde statuten gehandhaafd omdat dat ook de leeftijdsgrens is die KBO-Brabant hanteert. 5. In de gewijzigde statuten is de ledenvergadering als hoogste orgaan van de vereniging naar voren gehaald.

37


6. De huidige statuten kennen geen maximale zittingsduur voor bestuursleden. Het bestuur stelt voor dat een bestuurslid aaneensluitend maximaal 3 perioden van 3 jaar zitting kan hebben. 7. Op grond van de statuten dient het bestuur terzijde te worden gestaan door een geestelijk adviseur, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. Al sinds lang heeft het bestuur hier niet naar gehandeld. Het bestuur wil dit artikel schrappen. 8. De huidige statuten bepalen dat de secretaris op grond van zijn taken als zodanig deelneemt aan de algemene vergadering, de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur. Het zelfde geldt voor de penningmeester. Het is evident dat zij, immers lid van het bestuur, deelnemen aan de vergaderingen. Deze bepaling is uit de gewijzigde statuten gelaten. Hetzelfde geldt voor het bepaalde dat de voorzitter optreedt als woordvoerder en presentator van de vereniging. Na vaststelling van de ontwerp-statuten wordt het concept voorgelegd aan de notaris voor omzetting in een akte. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen en is gevestigd te Rosmalen. De vereniging is opgericht op 3 december 1952 en aangegaan voor onbepaalde tijd. DOEL Artikel 2 De vereniging heeft ten doel: 1. De belangen van senioren in Rosmalen in het algemeen en van de leden in het bijzonder te behartigen, in de meest ruime zin van het woord. 2. De participatie van senioren binnen de samenleving te bevorderen. MIDDELEN Artikel 3 De vereniging wil haar doel bereiken door: a. Een breed aanbod van activiteiten ter ontspanning, educatie en vrijetijdsbesteding; b. Individuele ondersteuning van senioren op het terrein van wonen, welzijn en zorg; c. (collectieve) belangenbehartiging van senioren bij overheden en maatschappelijke organisaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch;

38


d. Samenwerking met organisaties en instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg; e. Het aanwenden van andere geschikte en wettige middelen. LEDEN Artikel 4 1. Lid van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. 2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar. Artikel 5 1. Degene die lid wenst te worden meldt zich aan bij het bestuur dan wel een door het bestuur aangewezen instantie. 2. Het bestuur beslist over toelating 3. Bij weigering van toelating wordt dit door het bestuur schriftelijk aan betrokkene mede gedeeld onder opgave van (de) reden(en). 4. Bij weigering tot toelating door het bestuur kan betrokkene zich wenden tot de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten. Artikel 6 Het lidmaatschap verplicht het lid tot het naleven van alle verplichtingen die voor de leden voortvloeien uit de statuten, regelementen en wettig genomen besluiten van de organen van de vereniging, waaronder het voldoen aan hun financiĂŤle verplichtingen tegenover de vereniging. Artikel 7 1. Het lidmaatschap eindigt door: a. Overlijden van het lid; b. Opzegging door het lid; c. Opzegging door de vereniging; d. Ontzetting. 2. Opzegging door het lid moet geschieden bij de secretaris van het bestuur voor 1 november. BeĂŤindiging gaat alsdan in per 31 december van het lopende jaar. indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin is onmiddellijke beĂŤindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt.

39


Artikel 8 1. Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld dan wel wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 2. Ontzetting kan plaatsvinden wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, regelementen en besluiten van de vereniging dan wel door zijn handelen de vereniging grote schade toebrengt. Artikel 9 1. Opzegging en ontzetting geschiedt door het bestuur, dat verplicht is aan het betreffende lid ten spoedigste kennis te geven van het besluit tot opzegging dan wel ontzetting en van de feiten die naar het oordeel van het bestuur daartoe aanleiding hebben gegeven. 2. Opzegging vanwege niet voldoen aan de financiĂŤle verplichtingen geschiedt, als het betrokken lid ook na eerste aanmaning niet voldoet, automatisch. 3. Tegen een besluit tot opzegging, anders dan vanwege wanbetaling, en ontzetting kan het betrokken lid binnen een maand beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering, die op de eerstvolgende algemene vergadering in hoogste instantie beslist. 4. Hangende het beroep kan het lid de rechten als lid niet uitvoeren. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd, behoudens door of namens het bestuur verleende ontheffing. DONATEURS Artikel 10 De vereniging kent donateurs. De rechten en verplichtingen van dezen worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement. ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel 11 1. De algemene ledenvergadering wordt tenminste enmaal per jaar door het bestuur bijeengeroepen en wel uiterlijk in de maand juni van ieder jaar en voorts zo vaak het bestuur dat wenselijk acht. 2. De oproeping geschiedt met vermelding van de agenda, dag, uur en plaats tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering in het huisblad van de vereniging en andere ter beschikking staande interne communicatiekanalen. De bij de agendapunten behorende stukken zijn voor eenieder beschikbaar op de door het bestuur bepaalde wijze.

40


3. Verder wordt de algemene ledenvergadering binnen veertien dagen bijeengeroepen wanneer tenminste dertig leden daarom verzoekt. Indien aan dat verzoek door het bestuur niet (tijdig) wordt voldaan, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Oproeping vindt plaats op dezelfde wijze als bedoeld in lid 2. 4. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging dan wel bij afwezigheid door een door het bestuur uit zijn midden aangewezen vervanger. Zijn er geen bestuursleden aanwezig, dan wijst de algemene ledenvergadering uit haar midden een voorzitter aan. Artikel 12 Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden tot die niet krachtens de wet of deze statuten aan het bestuur of een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen. Tot de taak van de algemene vergadering behoort met name: a. De beoordeling van het beleid van het bestuur en de vaststelling van een beleidsplan en werkplan b. De vaststelling van het jaarverslag, de financiĂŤle verslagen, de jaarrekening, balans en de begroting. c. De vaststelling van de hoogte van de contributie d. De verkiezing van de bestuursleden e. De benoeming van de voorzitter in zijn functie f. De benoeming van de leden van de kascontrolecommissie g. Het behandelen en beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur dan wel leden van de vereniging h. Het wijzigen van de statuten en reglementen Artikel 13 1. Ieder lid heeft -behoudens het bepaalde in 10 lid 3- ter vergadering ĂŠĂŠn stem. Een stem kan ook worden uitgebracht op basis van een ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering duidelijke volmacht. 2. Besluiten worden met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen, tenzij elders in de statuten een andere meerderheid is bepaald. 3. De voorzitter kan bepalen of een stemming schriftelijk geschiedt. In geval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie van stemopneming bestaande uit drie leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie bepaalt de uitslag van de stemming.

41


4. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig stemmen die niet duidelijk de wil van het lid tot uitdrukking brengen, die blanco zijn ingeleverd alsook die -in geval van stemming over personen- meer namen van personen bevatten dan voor verkiezing zijn voorgedragen. 5. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gehaald vindt een tweede stemming plaats. Indien ook dan door niemand de vereiste meerderheid is behaald, vindt herstemming plaats tussen de personen die bij de herstemming de meeste stemmen hebben behaald. Staken de stemmen alsdan, dan beslist het lot. 6. In geval van staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 7. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, ĂŠĂŠn lid dat verlangt. Door deze nieuwe stemming vervalt de uitslag van de voorgaande stemming. 8. Besluiten kunnen worden genomen zonder hoofdelijk stemming tenzij een lid zich daar tegen verzet of de voorzitter hoofdelijke stemming gewenst acht. 9. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd is het voorstel aangenomen. BESTUUR Artikel 14 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, te benoemen door de algemene ledenvergadering waarbij de voorzitter in functie wordt gekozen. 2. De algemene ledenvergadering bepaalt het maximaal aantal bestuursleden 3. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Na verloop van die periode is betrokkene aansluitend voor maar maximaal twee perioden van drie jaar opnieuw verkiesbaar. 4. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, ingevolge hetwelk in enig jaar niet tegelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester of twee van hen tegelijk aftreden. 5. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt in het rooster de plaats in van zijn voorganger doch volgt niet automatisch op in diens functie binnen het bestuur.

42


6. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het in lid 1 genoemde aantal vormen de resterende bestuursleden casu quo bestuurslid een bevoegd bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot voordracht van nieuwe personen voor het bestuur. 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: a. Door opzegging b. Bij verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen c. Doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn d. Door ontslag krachtens een besluit van de algemene leden-_ vergadering. e. Door verloop van de periode waarvoor betrokkene is gekozen 8. Bestuursleden kunnen onder opgaaf van redenen door een besluit van het bestuur, genomen met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebracht stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig is, worden geschorst. 9. Indien in geval van een schorsing niet binnen drie maanden de algemene ledenvergadering heeft besloten tot zijn ontslag, eindigt de schorsing. 10. Het bestuur kiest uit zijn midden in de eerstvolgende vergadering na de algemene ledenvergadering een secretaris en een penningmeester en plaatsvervangers voor de voorzitter, secretaris en penningmeester. 11. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. 12. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. De vereniging wordt bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen om binnen de grenzen van de volmacht de vereniging te vertegenwoordigen. Artikel 15 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering. 2. Met de overige leden van het dagelijks bestuur zorgt hij voor de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.

43


Artikel 16 1. De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en inkomende stukken en doet hiervan mededeling in iedere bestuursvergadering. 2. Tot zijn taak behoort ook het beheer van het archief, het maken dan wel doen laten maken van de notulen van de vergaderingen van het bestuur, dagelijks bestuur en algemene ledenvergadering en het opstellen van de agenda van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. 3. De notulen van de bestuursvergaderingen worden vastgesteld door het bestuur. De notulen van de algemene vergadering worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld 4. De secretaris draagt zorg voor het door het bestuur goed te keuren en in de algemene vergadering vast te stellen jaarverslag. 5. De secretaris is verantwoordelijk voor het ledenregister. Artikel 17 1. De penningmeester beheert de geldmiddelen. 2. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 3. Hij legt aan het bestuur ten behoeve van de jaarvergadering de jaarstukken voor bestaande uit de exploitatierekening over het afgelopen boekjaar, een toelichting op de exploitatie en de begroting voor het volgende boekjaar. 4. Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiĂŤn. 5. Hij regelt de inning van de contributies en subsidieaanvragen. De wijze van inning alsmede de hoogte van de contributie indien iemand lopend het boekjaar lid wordt, wordt vastgesteld door het bestuur. Artikel 18 1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging 2 Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 3 Het algemeen bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 4 Het bestuur is omtrent zijn handelen en de financiĂŤle exploitatie verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

44


5 6 7 8 9

Goedkeuring van de jaarstukken strekt het bestuur tot decharge. Het bestuur kan ter behartiging van taken of activiteiten commissies instellen. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur kan een of meer adviseurs benoemen Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan en een daaruit voortvloeiend werkplan op en legt dit ter vaststelling voor aan de algemene ledenvergadering. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken.

Artikel 19 1. Het bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dan wel tenminste twee andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. 2. Bij aanvang van het jaar wordt een rooster van vergaderingen vastgesteld. 3. De secretaris draagt zorg voor toezending van de agenda en vergaderstukken, uiterlijk drie dagen voor de datum van de vergadering. 4. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de zittende bestuursleden aanwezig is. 5. Ieder lid van het bestuur heeft ĂŠĂŠn stem. 6. Hetgeen in deze statuten is bepaald betreffende de besluitvorming in de algemene ledenvergadering (artikel 14) is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing op de besluitvorming in de bestuursvergadering. 7. Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor. 8. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste 6 keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dan wel de twee andere leden van het dagelijks bestuur dit nodig achten. 9. Het bepaalde in artikel 14 is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing op de vergaderingen van het dagelijks bestuur. GELDMIDDELEN Artikel 20 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. de contributie van de leden; b. subsidies en donaties; c. gelden uit fondsen; d. renten en andere baten.

45


KASCONTROLE Artikel 21 1. De jaarrekening en financiële verantwoording worden vóór de algemene vergadering door de kascontrolecommissie gecontroleerd en vergeleken met de door de leden vastgestelde begroting. De commissie brengt aan de vergadering verslag uit van haar bevindingen. 2. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING Artikel 22 1. Wijziging van deze statuten kan worden aangebracht door een besluit met twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een hiertoe uitdrukkelijk, onder mededeling van de voorgestelde wijzigingen opgeroepen algemene ledenvergadering. 2. De convocatie voor deze vergadering en de te wijzigen statuten moeten minstens twee weken voor de vergadering aan de leden ter kennis worden gebracht. 3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden. 4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen wier gebied de vereniging is gevestigd. Artikel 23 1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door de algemene ledenvergadering op dezelfde wijze als in artikel 23 is bepaald. 2. Nadat een besluit tot ontbinding is genomen treedt het bestuur op als commissie van liquidatie. De liquidatie geschiedt met inachtneming van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek. 3. De algemene ledenvergadering die tot ontbinding besluit, beslist tevens over de aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, die zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging dient te zijn. 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit voor de vereffening nodig is.

46


5. In stukken en aankondigingen wordt aan de naam van de vereniging toegevoegd “in liquidatie�. 6. Gedurende de vereffeningen blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. 7. Zij die met de vereffening zijn belast zijn verplicht van de ontbinding inschrijving te doen in het in artikel 23 lid 4 genoemde register. 8. De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. SLOTBEPALING Artikel 24 In alle gevallen waarin noch door statuten, noch door regelementen is voorzien of wanneer bepalingen daarvan voor meer dan een uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur.

47


Samenstelling bestuur per 31 december 2017

Jos van Raak, bestuurslid

Carel van den Heuvel, voorzitter

activiteitencie evenementencie

Peter de Leeuw, secretaris/vicevoorzitter

Ellie de Vaan, bestuurslid

redactie HEVO-Actueel secretariaatcie kring KBO-Brabant

cie cultuur, ontspanning en educatie

Ruud van Aart, penningmeester

Lidy Verdegaal, bestuurslid

sponsorcie beheercie

cie zingeving cie omzien

Piet Spierings, bestuurslid

Janny Heuveling, bestuurslid

cie reizen, kring KBO-Brabant

cie belangenbehartiging

48


Hevo alv verslag 2018 totaal  
Hevo alv verslag 2018 totaal  
Advertisement