Page 1

HEVO-Actueel achttiende jaargang april 2018 nr. 4


Colofon HEVO-Actueel is een uitgave van seniorenvereniging HEVO-Rosmalen en verschijnt 11 keer per jaar.

Redactie HEVO-Actueel

Ingrid Thelissen, Peter de Leeuw, Jo van Zantvoort, Piet Kerssens, Guido Robbens, Mattie DaniĂŤls en Geert Loeffen (eindredacteur).

Redactieadres

redactiehevoactueel@hevorosmalen.nl

Deadline HEVO-Actueel Woensdag 18 april 2018

Vormgeving

Tiny Kappen, Wil Coppelmans.

Verspreiding

Carla Couwenberg, 073-5216361 of 06-27177478. bezorgingHA@hevorosmalen.nl

Website

In deze HEVO-Actueel Redactie 1

Wintersport

Bestuur 2 4 5 6 7 7 7

Wijziging statuten Agenda Algemene Ledenvergadering Van het bestuiur Ledenpas KBO-Brabant nog steeds geldig Vragen over uw lidmaatschap Geluidsman gezocht Lekker kletsen en poetsen!

Workshops en lezingen 8 9

Lezing door notaris mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers KennisMaker Lars Weller

Van de ouderenadviseurs

10 Aan de deur wordt niet gekocht

Uittips

6 Film: Dunkirk 11 Excursie naar Museum ‘t Brabants Leven 12 Dagtocht Dordrecht 2 mei 2018

www.hevorosmalen.nl webredacteur@hevorosmalen.nl

Terugblik

HEVO-Actueeltjes

Spelen met taal

pietkerssens@hevorosmalen.nl De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden stukken.

20 HEVO-Paasviering 13 Sint-Ontcommer

Activiteit van de maand

18 Wandelclub Annenborch

En ook .... 9 14 16 17 17 19

Alle HEVO-wandelclubs HEVO-Actueeltjes Seniorweb Rosmalen Afscheid van onze dirigent Jan Pos Wandelen met De Zandlopers Heddet al geheurd??


Wintersport

H

et is vandaag 17 maart 2018, de koudste 17 maart sinds de temperatuurmeting bij het KNMI in 1901 begon. Het begin van de lente werd dus even stevig verstoord. In 1980 was het omgekeerd: in de winter al lente temperaturen. Dat weet ik nog omdat we in dat jaar met nog 2 bevriende stellen voor het eerst naar de wintersport gingen. We moesten op vrijdag voor carnaval nog tot 15.00 uur werken (onderwijs) maar onze echtgenotes hadden alles wat nodig was al ingeladen. Om 16.30 uur vertrokken we: Sjors* en Neeltje* in hun Deux Chevaux , Karel* en Francien*met hun dochter in een VW Kever en wij met onze 2 dochters in een Simca 1100. We zouden in één ruk naar Hippach Im Zillertal rijden en dat kon toen nog zonder files. Omdat we in het donker aankwamen, hadden we niet gezien dat er in het dal géén sneeuw lag. De sneeuwgrens lag op ongeveer 1500 meter met als gevolg topdrukte boven. Onze vrienden gingen les nemen. Wij deden dat niet en konden dus later naar boven en ontliepen daardoor het gedrang bij de liftpoortjes. De volgende morgen (zondag) vroeg op pad want er zou geskied worden, één les was voldoende vonden onze vrienden. Met de kabelbaan en de stoeltjeslift naar boven: Sjors en Neeltje voorop, 2 stoeltjes daar achter Karel en Francien, alle 4 met de ski’s onder en wij weer 3 stoeltjes daarachter, zonder ski’s. Wij hadden uiteraard ook gehoord dat het ‘boven’ zo duur was en daarom had Neeltje als echte Hollandse een grote tas bij zich met daarin proviand, veel broodjes, flessen frisdrank en heel veel sinaasappelen. Ze hadden wel al een beetje leren skiën, maar wisten niet dat je op het eind van de lift vrij steil naar beneden glijdt. Het vervolg laat zich raden, zowel Sjors als Neeltje gingen onderuit en de broodjes en sinaasappelen rolden over de piste. Karel en Francien moesten zo ontzettend lachen dat zij vergaten om uit te stappen en zo kwamen we hen weer tegen op de terugweg naar het dal. We hebben het nog erg gezellig gehad maar moesten op dinsdag weer huiswaarts want op Aswoensdag werd er weer gewoon gewerkt in het onderwijs. Geert Loeffen (redactioneel) * werkelijke namen bij de redactie bekend

1


Wijziging statuten

H

et bestuur legt aan de algemene vergadering op 24 april een voorstel tot wijziging van de statuten voor. De huidige statuten dateren van juli 2006. Reden van de wijziging is aanpassing aan de bestaande praktijk. Ook taalkundig is de tekst gemoderniseerd. Belangrijkste wijzigingen. 1. De naam is ongewijzigd maar geschrapt wordt dat HEVO staat voor Hulpverlening, Educatie, Voorlichting, Ontspanning. HEVO is gewoon HEVO. 2. Volgens de huidige statuten is het doel: • De godsdienstige, zedelijke, culturele, sociaal-economische en sociaalhygiënische belangen van ouderen in het algemeen en van de leden in het bijzonder te behartigen • De gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden in de samenleving gestalte te geven • De integratie van ouderen binnen de samenleving te bevorderen Deze formuleringen gaan terug op de oprichting in 1952. Het bestuur stelt voor deze meer in overeenstemming te brengen met de tijd van nu. Ook wil het bestuur niet spreken van ouderen maar van senioren. De nieuwe tekst wordt: • de belangen van de senioren uit Rosmalen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder te behartigen, in de meest ruime zin van het woord; • de participatie van senioren binnen de samenleving te bevorderen. 3. In de huidige statuten staat dat HEVO het doel wil bereiken door: • Het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten • Het uitgeven van geschriften • Het bevorderen van goede ontspanning, educatie en vrijetijdsbesteding • Bij wereldlijke en geestelijke autoriteiten en ander instanties op te treden namens de ouderen • … Ook hier wil het bestuur komen tot een actualisering aan de praktijk en meer bij deze tijd passende formuleringen. De nieuwe tekst wordt: De vereniging tracht zijn doel te bereiken door: • Een breed aanbod van activiteiten ter ontspanning en vrijetijdsbesteding • Individuele ondersteuning van senioren op het terrein van wonen, welzijn en zorg

2


• • • •

(Collectieve) belangenbehartiging van senioren bij overheden en andere maatschappelijke organisaties binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch Samenwerking met organisaties en instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg Het aanwenden van andere geschikte en wettige middelen

4. Thans is bepaald dat “lid van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt en niet meer actief zijn in het beroeps- of bedrijfsleven, casu quo daarvoor niet meer beschikbaar zijn”. Het bestuur kan wel een uitzondering hierop maken. Ook dit artikel is niet meer van deze tijd. Overigens is de leeftijdsgrens van 50 jaar in de gewijzigde statuten gehandhaafd omdat dat ook de leeftijdsgrens is die KBO-Brabant hanteert. De nieuwe tekst wordt: Lid van de vereniging kunnen zijn zij die de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt. 5. In de gewijzigde statuten is de ledenvergadering als hoogste orgaan van de vereniging naar voren gehaald. 6. De huidige statuten kennen geen maximale zittingsduur voor bestuursleden. Het bestuur stelt voor dat een bestuurslid aaneensluitend maximaal 3 perioden van 3 jaar zitting kan hebben. 7. Op grond van de statuten dient het bestuur terzijde te worden gestaan door een geestelijk adviseur, die door het bestuur wordt benoemd en ontslagen. Al sinds lang heeft het bestuur hier niet naar gehandeld. Het bestuur wil dit artikel schrappen. 8. De huidige statuten bepalen dat de secretaris op grond van zijn taken als zodanig deelneemt aan de algemene vergadering, de vergaderingen van het bestuur en het dagelijks bestuur. Hetzelfde geldt voor de penningmeester. Het is evident dat zij, immers als lid van het bestuur, deelnemen aan de vergaderingen. Deze bepaling is uit de gewijzigde statuten gelaten. Hetzelfde geldt voor de bepaling dat de voorzitter optreedt als woordvoerder en presentator van de vereniging. De integrale tekst van de statutenwijziging is opgenomen in het boekje met alle stukken voor de alv.U kunt de integrale tekst ook opvragen bij ondergetekende. Na vaststelling van de ontwerpstatuten wordt het concept voorgelegd aan de notaris voor omzetting in een akte. Peter de Leeuw, secretaris

3


Agenda Algemene Ledenvergadering AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SENIORENVERENIGING HEVO ROSMALEN OP DINSDAG 24 APRIL 2017 AANVANG 14.00 UUR In De Ontmoeting Wij ontvangen u graag vanaf 13.30 uur met koffie en thee. 1. Opening. 2. Vaststelling van verslag van de jaarvergadering op 2 mei 2017. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Vaststelling HEVO jaarverslag 2017. 5. FinanciĂŤn 5.1. Jaarcijfers 2017 en financieel verslag 5.2. Verslag kascommissie en verlenen decharge aan bestuur 5.3. Vaststelling begroting 2018 en vaststellen contributie 2019 5.4. Benoeming kascommissie 6. Vaststelling werkplan 2018. 7. Wijziging van de statuten. 8. Bestuursverkiezingen: Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Janny Heuveling-Bronk en Ellie de Vaan. Janny stelt zich niet herkiesbaar. Dat betekent dat we in deze vergadering van haar afscheid nemen als bestuurslid. Ellie wil wel herbenoemd worden. Het bestuur stelt voor om voor de invulling van de vacature van Janny Heuveling-Bronk, Tonny van Raaij- van Woensel te benoemen. 9. Rondvraag.

4


Van het bestuur

D

e bijeenkomst voor nieuwe leden is in een nieuw jasje gegoten. Op zaterdag 21 april is er van 10.00 tot 12.00 uur een kleine info-markt in De Ontmoeting. Daar krijgen nieuwe leden informatie over de vereniging maar vooral over wat ze allemaal bij ons kunnen doen. Het is geen statisch gebeuren maar een wandeling door ons brede aanbod. Bestuur en commissies vertellen over wat ze te bieden hebben. Ook wordt ruim aandacht geschonken aan de mogelijkheden om binnen HEVO als vrijwilliger actief te zijn. Dit kan als lid van een commissie, organisator van activiteiten, gastvrouw of gastheer of als bezorger van HEVO-Actueel. Iedereen die na 15 oktober 2017 lid is geworden, heeft (per mail) een uitnodiging ontvangen.

Op 24 april om 14.00 uur is de algemene ledenvergadering. Iedereen is hiervoor uitgenodigd. In deze HEVO-Actueel vindt u de uitnodiging en agenda van de vergadering. De bijlagen bij de verschillende agendapunten zijn weer gebundeld in een boekje ‘Algemene Ledenvergadering’. Alle vrijwilligers hebben dit boekje gelijktijdig met deze HEVO-Actueel in de bus gekregen. In De Ontmoeting, in de kast bij de garderobe, liggen ook nog exemplaren. Het bestuur stelt aan de algemene ledenvergadering voor om de contributie voor 2019 vast te stellen op Є 27,50. Ondanks de gestegen inkoopprijzen blijven de prijzen van consumpties, op een uitzondering na, ongewijzigd. Per 1 mei gaat de prijs van cappuccino en macchiato omhoog naar Є 1,30. Dit is meer in overeenstemming met de kostprijs. Aan de leden wordt een voorstel tot wijziging van de statuten voorgelegd. De reden daarvan kunt u ook lezen in deze HEVO-Actueel. Janny Heuveling-Bronk heeft besloten om na drie zittingstermijnen, dus na negen jaar, haar lidmaatschap van het bestuur te beëindigen. Het bestuur is haar zeer erkentelijk voor haar grote inzet. Janny heeft zich vooral sterk gemaakt op het gebied van de belangenbehartiging. Het bestuur stelt aan de leden voor Tonny van Raaij-Van Woensel te benoemen tot lid van het bestuur. Peter de Leeuw, secretaris

5


Film: Dunkirk

O

p zondag 15 april om 11.00 uur organiseert HEVO in samenwerking met PERRON-3 weer een zondag film met een extraatje. Iedere maand een door HEVO uitgezochte film met daarbij iets lekkers, elke keer wat anders. De film van april is ‘Dunkirk’.

Inhoud: Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een groep geallieerde soldaten in Duinkerken omsingeld door de Duitsers. De honderdduizenden soldaten zijn van alle kanten ingesloten, dus zullen ze over zee geëvacueerd moeten worden. Gevangen op een strand met hun rug naar de zee, staan ze tegenover een onmogelijke situatie, terwijl de vijand langzaam maar zeker dichterbij komt. Kaarten kosten op vertoon van uw HEVO-pasje aan de balie van PERRON-3 € 8,50. Online bestelde kaarten en kaarten voor niet-HEVO-leden kosten € 9,50. Commissie COE

Ledenpassen KBO-Brabant nog steeds geldig!

O

p de huidige ledenpassen staat dat ze geldig zijn tot en met februari 2018. KBO-Brabant heeft besloten om de nieuwe ledenpassen te maken van hardplastic, net als de bankpassen. KBO-Brabant wil ook de geldigheidsduur verlengen. Dit vraagt een besluit van de algemene ledenvergadering van KBO in juni. Tot die tijd blijven de huidige passen geldig. Verwachting is dat in september de nieuwe passen worden uitgereikt. Nieuwe leden ontvangen een tijdelijke pas. Dit geldt ook als u vanwege verlies een nieuwe pas nodig hebt. Mocht u problemen krijgen in een winkel bij het vragen van de korting, vertel dan de winkelier dat KBO-Brabant de geldigheidsduur heeft verlengd en dat u nog steeds lid van HEVO bent. U kunt ze ook contact laten opnemen met HEVO. We gaan ook de bedrijven die korting geven, aanschrijven. Heel vervelend allemaal. Maar we moeten het gewoon nog even met de oude passen doen. Peter de Leeuw, secretaris

6


Vragen over uw lidmaatschap

A

ls u vragen hebt over uw lidmaatschap, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Vragen over contributie, uw ledenpas of als u uw pas verloren hebt, wijziging van (mail)adres of beëindiging van uw lidmaatschap? Annemarie Peters en Yvonne de Ruijter helpen u deskundig en snel. U kunt hen bereiken op ledenadministratie@hevorosmalen.nl of 06-23053379. De gegevens vindt u ook elke maand in HEVO-Actueel op de binnenkant van het achterblad. Dringend beroep: we hebben onlangs gemerkt dat er nog veel oude mailadressen in ons bestand zitten. Als u twijfelt of u ooit een wijziging hebt doorgegeven: niet aarzelen maar nog een keer mailen naar het bovenstaand mailadres. Peter de Leeuw, secretaris

Geluidsman gezocht

H

ans Bender is de geluidsman in De Ontmoeting. Hij regelt daar bij lezingen, vergaderingen, feesten of ander soort activiteiten, geluid en beeld (laptop en beamer). Zo’n eenmanspositie is kwetsbaar en ook wel een beetje alleen. Ik ben daarom op zoek naar een collega voor Hans, om samen met hem ervoor te zorgen dat de apparatuur op orde is en om de inzet bij activiteiten te kunnen verdelen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u met mij contact opnemen: info@hevorosmalen.nl of 06-37602637. Peter de Leeuw

Lekker kletsen en poetsen!

D

e Ontmoeting wordt intensief gebruikt. Door de week kan alleen het reguliere schoonmaakwerk worden uitgevoerd. De sluitingsperiodes gebruiken we om alles eens goed onder handen te nemen. Daarom staat weer een gezellige grote lenteschoonmaak gepland op de ochtenden van 1 en 2 mei, van 9.00 tot uiterlijk 12.30 uur. Leuk om met een groep bezig te zijn! Als we met een grote groep zijn kunnen we het zelfs in één ochtend!. Zoals gewoonlijk beginnen we de dag met een bakje koffie. Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met ieders (fysieke) mogelijkheden. Er zijn een paar klussen waarvoor we sterke mannen kunnen gebruiken. U bent zéér welkom, ook als u niet op beide ochtenden kunt. Meld je aan bij Peter de Leeuw, info@hevorosmalen.nl

7


Lezing door notaris mevrouw Y. Cox-Vleeshouwers

D

eze lezing zal gaan over testamenten waaronder het levenstestament, volmacht geven en wettelijke beschermingsmaatregelen. Aan wie geeft u het vertrouwen? Op vrijdag 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur in De Ontmoeting. De toegang is gratis, zowel voor leden als voor niet leden. U hoeft zich NIET aan te melden. Tegenwoordig beseffen steeds meer mensen dat zij, zodra ze niet meer wilsbekwaam zijn, niet meer bevoegd zijn om over hun bankrekening te beschikken of bijvoorbeeld hun huis te verkopen. Om deze handelingen toch te kunnen verrichten, zijn partners, kinderen of familieleden afhankelijk van de kantonrechter die een maatregel kan instellen van bewind, mentorschap of curatele. Om zelf de regie in handen te houden, is het mogelijk een levenstestament of algemene volmacht te maken via de notaris. Belangrijk is dat de notaris alleen een dergelijke akte kan passeren, als iemand de gevolgen van zijn of haar handelen kan overzien. Zodra iemand bijvoorbeeld al dement is, kan er geen akte meer opgemaakt worden, omdat de betreffende persoon niet in staat is om een handtekening te zetten. In de lezing zullen de mogelijkheden van een volmacht/levenstestament aan bod komen en zullen ook de wettelijke maatregelen van bewind, mentorschap en curatele uitgelegd worden. Ook zal het erfrecht aan bod komen. Hoe gaat het na uw overlijden met uw nalatenschap? Wie erven volgens de wet? Wat kan er in een testament geregeld worden en wat in een codicil? Kun je schulden erven? Wat is een tweetraps testament? Kortom: informatie die u mogelijk kan helpen bij het nemen van een besluit. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom. Commissie Belangenbehartiging HEVO

8


KennisMaker Lars Weller

V

erborgen symbolieken in teken- en schilderkunst Welke symboliek gaat er schuil achter de kunstwerken van wereldberoemde kunstenaars zoals Vincent van Gogh of Edvard Munch? Kunstenaar en kunstdocent Lars Weller vertelt er op 26 april alles over in de vierde KennisMakersbijeenkomst, een samenwerking tussen HEVO en de Bibliotheek. Deze keer over hoe men altijd iets van symboliek kan vinden in tekeningen en schilderijen van bekende en minder bekende kunstenaars. Lars deelt zijn ervaringen met het geven van kunstlessen en kunst-therapie. Ook gaan we aan de slag met een teken-oefening. Locatie en tijden: De Ontmoeting, 26 april 2018 van 14.00 – 16.00 uur. Om een beeld te krijgen hoeveel bezoekers er komen, vragen we u aan te melden op info@hevorosmalen.nl U kunt ook kaartjes bestellen op www.bibliotheekdenbosch.nl De bieb zorgt voor een kleine, inspirerende collectie biebmaterialen (over kunst) die uitgeleend kan worden, als u uw biebpasje bij u hebt. Activiteitencommissie

Alle HEVO-wandelclubs •

Wandelclub De Ontmoeting: elke dinsdag, ook als De Ontmoeting gesloten is. Start: 9.30 uur bij De Ontmoeting: stevige wandeling van ongeveer 9 km. Info: Annie van den Berg: 073-5220602. Wandelclub De Doorzetters: elke dinsdag, ook als De Ontmoeting gesloten is. Start: 09.45 uur bij De Ontmoeting: goede wandeling van ongeveer 7,5 km. Info: Ans van Liempt: 06-41200173. Wandelclub De Annenborch: dinsdag 20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15 en 29 mei. Start 09.30 uur bij De Annenborch: rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld: 06-10754753.

9


Aan de deur wordt niet gekocht

O

ok in Rosmalen worden senioren opgelicht bij kopen aan de deur. Dit is wat een van mijn vaste klanten overkwam en wat uiteindelijk toch € 99, - heeft gekost. De telefoon gaat. Een van mijn vaste klanten aan de telefoon. Paul, kun jij ons helpen? Er is € 99, - afgeschreven van onze bankrekening, we weten niet waarvoor, maar we hebben wel een vermoeden. We hebben begin van het jaar een computeronderhoudsabonnement aan de deur aangeschaft. De volgende dag hebben we dat weer onmiddellijk telefonisch opgezegd. Maar nu wordt toch € 99, - afgeschreven. Ik ga er de volgende dag op bezoek en na enig speurwerk kom ik er achter, dat er inderdaad € 99,- is afgeschreven van de bankrekening. Dan blijkt ook, dat mijn klanten na het opzegtelefoontje alle papieren hebben weggedaan, in de veronderstelling, dat de opzegging goed geregeld is. Als ik op internet op zoek ga naar dit bedrijf, dan stuit ik al snel op talloze klachten met steeds hetzelfde patroon. Senioren krijgen een abonnement aangesmeerd aan de deur; op klachten wordt niet gereageerd; brieven worden niet beantwoord en niet betalen leidt onmiddellijk tot dreigbrieven van een deurwaarder. Na inwinning van juridisch advies, maar ook om van het gedoe af te zijn, hebben mijn klanten uiteindelijk betaald. Hoewel de consument op papier goed beschermd is bij aankopen aan de deur (o.a. een bedenktijd van 14 dagen), is het in de praktijk toch moeilijk om je gelijk te halen, vooral als je alle papieren hebt weggegooid en er geen schriftelijke bevestiging is van de opzegging. De vraag is dan ook waarom je eigenlijk het risico zou lopen, door aan de deur bij een onbekende iets te kopen. Mijn eigen gedragslijn is al volgt. Als ik iets nodig heb, dan neem ik zelf het initiatief. Ik stap zelf op het bedrijf af dat ik zelf uitkies. Als ik niet weet, waar ik het beste naartoe kan gaan, dan ga ik rondvragen bij de buren, bekenden of familie en informeer met welk bedrijf zij goede ervaringen hebben. Ik laat een schriftelijke offerte maken en geef dan pas opdracht. Als je het zo aanpakt dan weet je wie je in huis haalt en is de kans op een verkeerde afloop veel kleiner. Kortom, als je iets nodig hebt, neem dan zelf het initiatief in handen en ga niet in zee met iemand die toevallig bij u aan de deur komt. Gezond wantrouwen is op zijn plaats. AAN DE DEUR WORDT NIET GEKOCHT! Paul Scholten, ouderenadviseur

10


Excursie naar Museum ‘t Brabants Leven

H

et museum van de familie Van der Heijden herbergt een grote verzameling gereedschappen en benodigdheden van beroepen van vroeger. In totaal zijn er zo’n 35 ‘beroepen’ tentoongesteld, waaronder een klompenmaker, smid, timmerman, sigarenmaker, bakker, mandenmaker en nog vele andere. Er is verder een winkeltje en een schooltje van vroeger te zien. Ook een religieuze kamer, waar je alles van het Rijke Roomsche leven terugvindt. Dan is er de nagenoeg authentieke boerderij waarin de familie Van der Heijden zelf woont. De sfeer die er hangt, is er een van gastvrijheid en vroegere tijden. Je kunt ook genieten van het groen en de vogels, kortom: een wereld die de nostalgie oproept als het gaat om de rust en de goede dingen van vroeger. We starten de excursie met een rondleiding door een gids en nadien drinken we een echt ‘Brabants békske koffie’. Hoe, wat en waar? • Datum: donderdag 26 april 2018 • Aanvang excursie: om 10.00 uur. Om 9:30 uur vertrek vanaf De Ontmoeting • Adres: Spurkstraat 70 Den Dungen • Kosten: € 10,00 • Aanmelden en betalen voor deelname bij: • Joke Pos 073-5221436 / joke.posvaniersel@gmail.com • betalen via banknummer: NL34RABO 0132 9533 66, t.n.v. seniorenver. HEVO Rosmalen Vervoer Om het milieu en de kosten te besparen is het raadzaam dat we via carpooling naar het Museum ’t Brabants Leven gaan. Verzoek bij het aanmelden van deelname aan deze excursie door te geven of u bereid bent met uw eigen auto te rijden en passagiers mee te nemen of dat u graag wilt meerijden. Vanzelfsprekend ontvangt de chauffeur een vergoeding voor de gemaakte kosten van de medepassagiers zijnde € 4,25/aantal passagiers. Verzoek aan de passagiers dit zelf te verrekenen met de chauffeur. Commissie COE

11


Dagtocht Dordrecht 2 mei 2018

V

anaf onze vaste opstapplaatsen rijden we rechtstreeks naar Drimmelen, waar we inschepen voor een boottocht naar Dordrecht. We worden aan boord hartelijk ontvangen met een kop koffie/thee en met een heerlijk stuk appelgebak. Rond het middaguur gebruiken we ook de lunch aan boord. Om 13.00 uur meren we aan in Dordrecht waar de gidsen ons opwachten voor een rondleiding door de stad. Later in de middag varen we weer terug naar Drimmelen om van daaruit naar een restaurant te gaan waar we het diner gebruiken. Dan is het alweer tijd om teruggebracht te worden naar onze opstapplaats.

De prijs voor deze dagtocht bedraagt voor leden van HEVO € 72,50, voor niet-HEVO-leden komt daar een toeslag bij van € 5,-. De bus vertrekt om 08.15 uur vanaf het Gildeplein in Rosmalen en aansluitend rijden we naar Pastoor Van Thiellaan in Hintham. We verwachten om 20.45 uur weer terug te zijn in Rosmalen.. Aanmelden voor deze reis bij Diny Voets: 073-5030900 of 06-10843040; mailen kan ook naar dini.voets@ziggo.nl. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken naar rekeningnummer NL 12 RABO 0184 5555 31 ten name van reiscommissie HEVO onder vermelding van Dordrecht + uw telefoonnummer. Indien u de reis annuleert, storten wij het bedrag, verminderd met €10,00 aan kosten, terug op uw rekening. Let op: Uw aanmelding is pas geldig, nadat u betaald heeft. BBA Touringcars organiseert deze reis voor HEVO. Reiscommissie Diny Voets

12


Sint-Ontcommer

I

n de Stevenskerk te Nijmegen valt het schilderij op van een gekruisigd persoon met baard en met enigszins vrouwelijke lichaamsvormen. Ze lijkt op Conchita Wurst, de winnares van het Songfestival 2014, maar het is de heilige Ontcommer, alias Wilgefortis. Volgens de middeleeuwse overlevering was zij een christelijke jongedame die door haar vader, een Portugese koning, gedwongen werd om te trouwen met een heidense Siciliaan. Ontcommer weigerde. Om haar te steunen in haar weigering ontwikkelde God bij haar een sterke baardgroei, waardoor zij haar charme verloor en als huwelijkskandidate afviel. Hierop nam de vader geen halve maatregel: hij liet zijn dochter kruisigen. De historische kern van de sage is overwoekerd door volkse fantasie en misverstanden. Allereerst: hoe barbaars sommige straffen in de middeleeuwen ook waren, kruisigingen vonden zelden plaats vanwege de connotatie met de kruisiging van Christus. In de tweede plaats werd in de middeleeuwen de gekruisigde Christus ook vaak afgebeeld met een lang gewaad. Ontcommer werd aanbeden in een breed verspreidingsgebied: zo werd zij aan de Nederrijn vereerd als Sankt-Kümmernis en in het Franse taalgebied als Sainte-Débarras. In de alternatieve naam Wilgefortis wordt haar sterke wil benadrukt: de aanhechting van het Latijnse ‘fortis’ (sterk) aan het Germaanse ‘wil’. Van Sint-Ontcommer werd de hulp ingeroepen, wanneer men zorgen had, naar het Middelnederlandse ‘ontcommeren’: van zorgen bevrijden. Wie tot haar bad, zou zonder pijn kunnen sterven, een actueel thema, gelet op de discussie rond het voltooide leven. Tot in 1936 werd in Velzeke (Oost-Vlaanderen) de processie georganiseerd ter ere van Ontcommer. In Steenbergen (West-Brabant) leidde de Ontcommer-devotie bij de Hollandse bezetting in 1582 tot rellen: een predikant bestempelde de Ontcommer-verering als paapse afgoderij, waarna haar beeltenis werd verwoest en in het vuur geblakerd. Guido Robbens

13


HEVO-Actueeltjes 10 april tot en met 8 mei Deadline HEVO-Actueel Mei editie:

HEVO Film

Woensdag 18 april.

Zondag 15 april 11.00 uur PERRON-3 Dunkirk ***

Digisterker De Annenborch Woensdag 11 april: 13.00 tot 15.00 uur. Leren omgaan met DigiD. Gratis cursus. Samenwerking: Bibliotheek Rosmalen en Seniorweb Rosmalen. Info: Monique Overwater, 073-6802900 of via cursus@bibliotheekdenbosch.nl

Kienen

Het Steunpunt: donderdag 26 april van 19.30 tot 22.00 uur. Inloop: vanaf 18.45 uur De Annenborch: zaterdag 14 april 14.00 uur. Inloop: vanaf 13.30 uur.

Excursie

Lezing

Museum ’t Brabantsleven Donderdag 26 april om 10.00 uur. Vertrek bij De Ontmoeting 09.30 uur. Kosten €10.00 Betaling op reknr: NL34 RABO 0132 9533 66 t.n.v. Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. Aanmelden: Joke Pos, joke.posvaniersel@gmail.com***

De Ontmoeting: vrijdag 20 april van 10.00 tot 12.00 uur. Thema: De schoonheid van de ziel, bezieling, zielservaring en zielsvertrouwen. Gespreksbijeenkomst van commissie Zingeving i.s.m. De Binnentuin en haar begeleiders Clazien Pulles en Harry Willems. De Ontmoeting: Donderdag 26 april van 14.00-16.00 uur KennisMaker Lars Weller vertelt over Verborgen symbolieken in teken- en schilderkunst ***

Expositie in De Ontmoeting

Elisabeth Zirkelbach toont haar schilderijen in De Ontmoeting tot en met 30 april. ***

De Ontmoeting: vrijdag 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur Lezing door Notaris Cox Levenstestamenten, volmacht geven en wettelijke beschermingsmaatregelen ***

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 24 april, aanvang 14.00 uur in De Ontmoeting ***

Bijeenkomst nieuwe leden Zaterdag 21 april om 10.00 uur in De Ontmoeting ***

Presentatie

De Ontmoeting: donderdag 19 april 14.00 tot 16.00 uur. Thema: Klimaatverandering. Commissie COE verzorgt deze presentatie i.s.m. Sterrenwacht Halley – Willem Schot. Kosten: HEVO-leden gratis, niet-HEVO-leden € 5,-. Info / aanmelden: Joke Pos, 073-5221436, joke.posvaniersel@gmail.com

Lekker kletsen en poetsen

De ochtenden van 1 en 2 mei van 09.00-12.30 uur in De Ontmoeting *** HEVO Repair Café Elke 1e en 3e woensdag van de maand Repair Café in het SJV gebouw, zowel voor HEVO-leden als voor niet-HEVO-leden.

14


Reizen

Presentatie Introductie Social Media v.a. donderdag 24 mei 14.00 uur. (aanmelden 06-20356366)

Dagtocht naar Dordrecht op Donderdag 2 mei. Vertrek 08.15 uur vanaf het Gildeplein en 08.30 uur vanuit de Pastoor van Thiellaan

Talencursussen

S.C.C. De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, Hintham. Maandag Duits: 10.30 – 12.00 uur. Aanmelden: 06-50891693.

Kosten: HEVO-leden € 72,50 en voor niet-HEVO-leden een toeslag van € 5.00. Info en aanmelden: Diny Voets, 073-5030900, 06-10843040, dini.voets@ziggo.nl Zie ook het artikel in dit blad. ***

Frans: 13.00 – 14.30 uur. Aanmelden: 073-6141546.

Rijbewijskeuring 75+

Italiaans: 16.00 – 17.30 uur. Aanmelden: 06-24250123.

De Ontmoeting – bestuurskamer. Vrijdag.13 april, 18 mei en 15 juni van 09.30 tot 13.00 uur. Vooraf aanmelden: Jan Mollee, alleen voor HEVO-leden, 073-5217250

Spaans: 18.00 – 19.30 uur. Aanmelden: 073-6440361. Vakantie-Italiaans: bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Aanmelden: 06-4250123. Kosten: per taal – per seizoen € 150,-.

Seniorenweb ***

Alle cursussen bestaan uit 5 lessen op dezelfde tijd en dag. Mocht de cursus al zijn gestart? Instromen is altijd mogelijk. Ook bestaat de mogelijkheid om privé lessen te volgen. Info Annette Gladdines 06-20356366 • • • • • • • • •

Woensdag Engels: ‘in voorbereiding’ bij minimaal 5 deelnemers start de cursus. Info: Stichting BAS, www.basdebiechten.nl

Digitale Fotocursus v.a. 9 april om 09.00 uur. Overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 v.a. maandag 09 april om 13.30 uur. Omgaan met de iPhone v.a. dinsdag 10 april 13.30 uur. Omgaan met de iPad v.a. woensdag 10 april 15.15 uur. Cursus Windows 10 v.a. woensdag 11 april 09.30 uur. Fotoboek maken v.a. woensdag 11 april 15.15 uur. Omgaan met het Android tablet v.a. donderdag 12 april 13.30 uur. Omgaan met de Android- Smartphone v.a. donderdag 12 april om 15.15 uur. Cursus Windows 10 start (voor beginnende gebruikers) v.a. vrijdag 13 april 13.30 uur.

Wandelclub De Ontmoeting

Elke dinsdag, ook als De Ontmoeting gesloten is. Een stevige wandeling van 9 km. Start: 09.30 uur. Info: Annie van de Berg 073-522060

Wandelclub De Doorzetters

Elke dinsdag ook als De Ontmoeting gesloten is Een wandeling van ongeveer 7,5 km, voor iedereen goed te doen Start: 09.45 uur. Info: Ans van Liempt 06-41200173

Wandelclub De Annenborch

Start om 09.30 uur. Op de dinsdagen 17 april, 1 mei,15 mei en 29 mei Rustige wandeling van 1 uur. Info: Bea Intveld, 073-5215581, 06-10754753.

15


De Zandlopers

Over Actueeltjes met ***sterretjes leest u in dit blad uitgebreide informatie.

Vertrek op maandag 7 mei om 13.30 uur voor een wandeling naar de Heinis. Vertrek: vanaf Café Sunflowers, hoek Balkweg en Reitscheweg (woonboulevard) Info: Maggy Vegers, 073-5213163 of Henny van de Ven, 073-5213347.

HEVO-Actueeltjes stuurt u naar pietkerssens@hevorosmalen.nl in een Word-bestand. Piet Kerssens, redactie.

Seniorweb Rosmalen Computer/tablet/IPhone-cursussen In april starten we weer met nieuwe cursussen en presentaties. Alle cursussen bestaan uit 5 lessen steeds op dezelfde dag en tijd. Mocht de cursus al zijn gestart? Instromen is altijd mogelijk. Ook kunt u gebruik maken van privélessen. • • • • • • • • • •

Digitale Fotocursus Cursus overstappen van Windows 7/8 naar Windows 10 Omgaan met de iPhone Omgaan met de iPad Cursus Windows 10 Fotoboek maken Omgaan met de Android tablet Omgaan met de Android-Smartphone Cursus Windows 10 Start (voor beginnende computergebruikers) Presentatie Introductie Social Media

maandag 9 april om 09.00 uur maandag 9 april om 13.30 uur dinsdag 10 april om 13.30 uur dinsdag 10 april om 15.15 uur woensdag 11 april om 09.30 uur woensdag 11 april om 15.15 uur donderdag 12 april om 13.30 uur donderdag 12 april om 15.15 uur vrijdag 13 april om 13.30 uur donderdag 24 mei om 14.00 uur

Aanmelden presentaties bij Annette Gladdines 06-20356366. Aanmelden voor cursussen via aanmeldformulieren, deze kunt u vinden in onze informatieboekjes in de Annenborch, PERRON-3 of in De Ontmoeting. Aanmelden is ook mogelijk via de website scr-rosmalen.nl De cursussen en presentatie worden gegeven in het leercentrum in Woonzorgcentrum De Annenborch. Naast ons bestaand aanbod in het leercentrum is het mogelijk om individuele cursussen te volgen in het leercentrum. Ook zijn we ook gestart met ‘Leren aan huis’, waardoor we senioren die moeite hebben ons leercentrum te bezoeken ook thuis kunnen helpen met individuele leervragen of een cursus.

16


Afscheid van onze dirigent Jan Pos

N

a ruim 10 jaar neemt Jan Pos, dirigent van het HEVO-koor, afscheid. Als ik terugkijk op de afgelopen jaren, zie ik hoe ons koor - dat eerst een gezelligheidskoor was - is uitgegroeid tot een volwaardig koor. Met alle respect voor de voorgangers: de gezelligheid en het plezier zijn gebleven maar het repertoire is flink uitgebreid met liederen in diverse talen. Met veel geduld heeft Jan nieuwe liederen ingestudeerd en zo nodig gaf hij ook bijles. Door zijn toedoen voelen nieuwe leden zich zeer snel thuis.

Zijn opvolger, Henk de Winkel, hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd. Het is bijzonder om te zien hoe respectvol beide heren met elkaar omgaan. Op 25 april dirigeert Jan voor de laatste keer het HEVO-koor. Jan gaat dan met vakantie en vlak voor de grote vakantie nemen we feestelijk afscheid. Op 1 mei neemt Henk het dirigeerstokje over. Jan: heel veel dank voor al die jaren en ga genieten van je vrije tijd, samen met Joke. Wij verwelkomen Henk en gaan verder, om met evenveel plezier te blijven zingen. Samen met onze pianiste Coby Wagemans gaat dat zeker lukken. Dora van Hoek-Fennis voorzitter

Wandelen met De Zandlopers Op maandag 7 mei 2018 om 13.30 uur gaan we wandelen naar de Heinis. We vertrekken vanaf cafĂŠ Sunflower op de hoek van de Balkweg en de Reitscheweg in Soetelieve. We wandelen in een rustig tempo. Om mee te wandelen hoeft U zich niet vooraf aan te melden. Ook niet HEVO-leden zijn van harte welkom. Voor informatie: Maggy Vegers: 073-5213163 of Henny van de Ven: 073-5213347

17


Activiteit van de maand: Wandelclub Annenborch

D

e definitie van wandelen is: lopen met vaste tred. Ook ’wandelen’ krijgt de nodige aandacht bij onze seniorenvereniging. Lidmaatschap van HEVO is niet verplicht bij de diverse wandelclubs. Iedereen kan dus aansluiten. Er zijn verschillende clubs, die met een snelheid van ruim 5, 6 of 7 km per uur de wandeltochten lopen. Wandelclub Annenborch heeft als uitgangspunt een rustiger tempo aan te houden. De gemiddelde snelheid van iemand, die zich rustig voortbeweegt is ruim 4 km per uur. Zodoende meldde ondergetekende zich op dinsdagmorgen 6 maart jl. om half tien aan bij de ingang van Annenborch om mee te lopen. Vanwege het winterse weer was er duidelijk minder animo. Wij waren dus met zessen. Onder aanvoering van wandelleidster Ria liepen wij over het rode fietspad langs het spoor richting Màxima-kanaal. Via het kanaalpark lopend, zagen we de reparatiewerkzaamheden aan de oevers. Van vrij dichtbij hebben we ook een echt nieuwsgierige uil kunnen ontdekken. Via de Empelse weg gingen we weer terug richting Annenborch. Om kwart voor elf waren we daar terug om gezellig koffie te gaan drinken. Met mijn rollator haalde ik het tempo van de anderen toch wel iets naar beneden. De opzet is om een wandeling van een uur te maken en telkens een andere richting te kiezen. Op die manier krijgt men toch heel wat van Rosmalen te zien. Op dinsdag 20 maart was er weer een wandeling. Er is namelijk tweewekelijks een wandeltocht. Deze keer had Bea Intveld, de contactpersoon van deze club, een wandeling richting Mariaoord uitgezet. Om tien voor half elf waren de wandelaars weer bij Annenborch terug. Maar ik was er met mijn rollator dan ook niet bij. Er is een redelijk vaste groep bij Annenborch-wandelaars, tot twaalf man toe. Maar om allerlei redenen kan men afwezig zijn. Er is geen verplichting, vertelde Bea, die in principe zelf altijd komt. Drie jaar geleden gestart, blijkt deze wandelclub toch wel van vaste waarde te zijn voor de senioren van Rosmalen. Op de dinsdagmorgen van de tussenliggende weken wordt met rolstoelen en rollaters vanuit Annenborch zélf een wandeling gemaakt, met hulp van vrijwilligers. En aan vrijwilligers is er altijd een te kort. Dus wat let u. Jo van Zantvoort, redactie

18


Heddet al geheurd??

W

at is het leven toch heerlijk als er niets meer moet. ’s Morgens op het gemak je krantje lezen, een ontbijtje nuttigen en daarna onder de douche stappen. Niks geen hurry up, niks geen haast om op tijd op je werk te zijn, geen file, geen deadlines en geen targets die gehaald moeten worden. Niks productieve percentages, beoordelings- of functioneringsgesprekken. Gewoon op woensdagmiddag de TV aanzetten en ontspannen kijken naar een mooie wielerwedstrijd zoals de ‘Brabantse Pijl’ door het onvolprezen Vlaamse land. Vierentwintig uur vrije tijd in een etmaal, da’s de hemel op aarde……en toch….toch vliegen ook die vrije uren in een sneltreinvaart voorbij. Velen van u kiezen ervoor om een stukje van hun vrije tijd door te brengen bij HEVO. Er is een breed scala aan activiteiten. Je kunt zowel geestelijk als lichamelijk bezig zijn of gewoon aan de bar genieten van een kop koffie of een alcoholische versnapering. Er valt genoeg te buurten over de politiek, de zorg, het weer en de natuur. Plaatselijk zien we uit naar het nieuwe centrum van Rosmalen en hetgeen op ‘Het landje van Buys’ tevoorschijn wordt getoverd. De gedachten gaan terug naar onze jeugd, zondagavond dansen bij ‘De Kèp’ met het orkest ‘De Matondo’s’. Werkelijk alles kon je kopen bij Marinus Groos en voor ’n lekker stuk vlees ging je naar Piet Hoefs. In het donkerbruine café van Thé der Kinderen kon je kaarten en biljarten en met de kermis werd er gedanst op de muziek van een heus draaiorgel. Bij Marinus Pennings kon je benzine tanken en met een onafscheidelijke sigaar in z’n mond bakte hij friet in zijn cafetaria. Jan de Kater en Bert Pas hadden nog nooit van HEVO gehoord maar zouden ongetwijfeld hun weg naar De Ontmoeting hebben gevonden. Hun oude Annenborch is inmiddels afgebroken en HEVO gaat onderzoeken of er een vorm van samenwerking tussen de nieuwe Annenborch en HEVO kan worden gerealiseerd. Generaties verschuiven, bejaardenhuizen zijn verdwenen. Van de 28 kroegen van weleer is er hooguit nog een handvol overgebleven. Veel vrije tijd met een andere invulling. Straks in mei komen er mooie dagen om erop uit te gaan, geniet ervan…..iedere dag!! Pierre des Enfants

19


HEVO-Paasviering

O

ok dit jaar is weer een oecumenische woord- en gebedsdienst gehouden op vrijdag 23 maart om 14.30 uur in het restaurant van Annenborch. Het thema was: ‘Dan zal ik opstaan’. De viering werd geleid door diaken Jan Renders en dominee Erica Scheenstra. Jan Renders trok meteen de aandacht met de anekdote van het kleine kind dat aan zijn oma vroeg wat er met Pasen gebeurd was. De oma antwoordde, dat Jezus met Pasen was opgestaan, waarop het kind reageerde: “maar dat is toch niets bijzonders oma, dat doe ik elke dag”. Jan Renders en Erica Scheenstra gingen toch iets dieper in op de betekenis van Pasen.

De viering, waar naar schatting 75 à 80 mensen deelnamen, werd opgeluisterd door het HEVO-koor, waarvan dirigent Jan Pos, na ruim 10 jaar afscheid nam. Hij kreeg een prachtige bos bloemen van de voorzitter van HEVO. Na de dienst werd onder het genot van koffie en thee met paasbrood nog nagepraat. Tijdens de viering was er geen collecte. In plaats daarvan ging de opbrengst van de kaartverkoop naar Annenborch als bijdrage voor de aanschaf van een duofiets met hulpmotor voor de bewoners. We danken Annenborch voor de genoten gastvrijheid. Commissie Zingeving, Jan Renders, evenementencommissie Toon Smetsers

20


HEVO-informatie Bestuur

Carel van den Heuvel, voorzitter

073-5211919 06-13236683

Peter de Leeuw, 073-5215268 secretaris/vicevoorzitter 06-37602637 redactie HEVO-Actueel secretariaatscie kring KBO-Brabant Ruud van Aart, penningmeester sponsorcie, beheercie

073-5215786

Janny Heuveling, cie belangenbehartiging

073-5212420

Jos van Raak, 06-42282770 activiteitencie, evenementencie Ellie de Vaan, 073-5224663 cie cultuur, ontspanning en educatie Lidy Verdegaal,

073-5225780

cie zingeving, cie omzien Piet Spierings, 073-6414563 cie reizen, kring KBO-Brabant

Postadres HEVO Rosmalen Tulpstraat 2-4, 5241 XV Rosmalen. info@hevorosmalen.nl

Ledenadministratie

Annemarie Peters en Yvonne Ruijter 06-23053379 of ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Financiële administratie

Mari Wijnen, 06-57593460. mari.wijnen@hevorosmalen.nl

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging voor het nieuwe jaar uiterlijk op 1 november van het lopende jaar. Schriftelijk of per e-mail: Seniorenvereniging HEVO Rosmalen. ledenadministratie@hevorosmalen.nl

Seniorencentrum De Ontmoeting

073-8221397. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur bij activiteiten ’s avonds 19.00 – 22.00 uur Eerste zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur.

Ouderenadvisering HEVO

Ouderenadvisering: 06-53279098 De vrijwillige ouderenadviseurs en belastinginvullers van HEVO zijn bereikbaar via dit nummer. Het team bestaat uit: Margreet van Dijl, Jan Knol, Willem Konickx, Ad Kuijpers, Piet de Munck, Wim Nouwens, Marianne Schinkel, Paul Scholten, Henny Verhoef, Henriëtte Kramer en Peter Nogossek U kunt ook een e-mail sturen: ouderenadviseurs@hevorosmalen.nl


April .....nieuw ..... leven de lente komt er aan

Hevo actueel april totaal  
Hevo actueel april totaal  
Advertisement