Page 1

ត ្ល ១០០០៛ ព័ត៌មានទាន់

តុការណ៍ និងគួរឲ

ប៉ល ូ ស ិ VN ប ើុ អ ត ្ក អំពី ឿងឃ្លិបសិចសិស ១០នាក់

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

ភាពរ

កាន់

ហទំព័រ www.vorakchun.com

មូលផ្តំ

យព័ត៌មាន

ុើបអ

្កត និង ឿង

របស់តារា ឆាទ ំ ០ ី ៣

ភ្នំ

ុង

ទំព័រ

ញ ៖ ចាប់ពី

្ងទី១៥

្ងទី១៥

ឆា២០១២ ំ

ះគឺជាគ

ក៦

ឡា

សហុឡង់ បានស

កម្ពជាឈ្នះក្ដីក្នងករណីជ ះវហារ

លកាល

អាមាស់មុខ យាងខាំង ដល់

សាល់ការពិត

ះ ភាគី

យកំ

ហ៊ុន

ជា

វត្តិសា

ទំនងល្អរវាង ទំព័រ

ក៧

Lo Lo Chan ស់ជាង រថយន្តទំ ប ើ ៀត

ប ស

្តច

ហ៊ុន

លចុះពិនិត សា នការណ៍

សមរភូមិជួរមុខ

ញ ៖ ការចំណាយ

ើទឹកដីអា

ភាព

ឹម

មាន ឿង ជា

ើន

ក៧

របស់តារា ទំព័រកង

វភាគកីឡាបាល់ទាត់ និងការ

កួតសំខាន់ៗ

្វងរកមិត្ត សីលធម៌ រាសា

្ត សុខភាព

ព័ត៌មានអចលន វាកម្ម

្វងរកការងារ

vorakchun.com

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ឲ ហានស

ចចិត្ដ

ប៉ុ

នដ៏តឹង

សាទ

ះវហារ

្តច

្តី

មានត

អានបន្ត

ុងឡា

ើនជាប់

្កត

ម ំ

ើញ

ទល់ ក

ទំព័រ

ន ពាំង

ក២

ក ឿក ភារម យកតួនាទី ជា អ ៉ ម ឹ ជួយរត់ការឲ ឈ្មញ ដឹក ើ ត្តកំពង់ធំ

្ល

ើម ីរក ទំនាក់

្តជា

ៀតណាម

ើយថា សាល

សទាំងពីរ

របស់តុលាការ

អានបន្ត

យុទ្ធសា

ញតាមបទ

មិនគួរបង្ក

ទំព័រ

ក៥

ប៉ុស្តិ៍

តាម

ប់រូបភាព

សន៍

មូលលុយ

ធានប៉ុស្តិ៍នគរបាលអ កចាកកំពុង

ឹត្តអំ

កចាក សន៍ ើពុក

្លងខា ញ់ចាំគាបសង្កត់ម

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ល ។ មិន

រ គឺ

ុសអា

ក៦

ឿងច

ភយកដីពលរដ្ឋ ល

ើកទំនប់ព័ទ្ធ

ឃុំ

កណាល ៖ តាម

ការណ៍ពី

ំងយ៉ូវ

បានឲ វរជន

្តី

ទំព័រ

ក៣

ញថ្មី ខណ

នសុខ (មន្ទីរ

ជាពលរដ្ឋរស់ ុកសាង

ើរទិញដី

អានបន្ត

ំងមួយ

ទ ស.អ

ទំព័រ

ក្នងឃុំ

ម ុ ឈ្មញ ុម

ះ ទូច

ក៣

ថា ទំនិញ

ល បង់ពន្ធពិត

ត្ត

សុទ្ធ ឯកឧត្តម អគ្គនាយកគយ

ដឹក

យក ើ លុយទាង ំ យប់ទាង ំ ្ង

ើន

ក មុត វណ្ណៈ

ការសន្ដិសុខ

ចាត់តាំងឱ ម លឈរ

ើង

មក

បាន់

ើង

ពី

ទំព័រ

ជ័យ

ៀមរាប និង

អានទាំង

ុង

ុម

ត្តបនាយមាន

ះវហារ បាន

ទំព័រ

ើត

ក៣

បាត់ដំបង៖

ជាពលរដ្ឋកំពុង

គន់យាងខាំងចំ

ក្នង

ត្តបាត់ដំបងថា ជា

្តីប៉ូលិស

បណា

ប៉ូលិស ក ំ នអន្តរជាតិដូង ្វើ ្តនិងឃុបឃិតឲ មានអំ ើរត់ពន្ធទំនិញ ចាំ

ុកកំ ៀង

កទារ

្ល តឱកាសទាំង

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 012 999 161, 097 6030 459, E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ការងារ ំ

ត្តនានា នាំគា ្វើ

នឬប៉ូលិសអ

អានបន្ត

ទំព័រ

្វើការរះ

ក សុឹម សំអាត និង

កទារ

្ល តឱកាសខណៈ

ឆ្លង

ើ ្ទ

ត្តកំពង់ធំមកពីតាមបណា

ត្តមួយចំនួនដូចជា

នាក់មកទាក់ទងប៉ូលិស

អ ៉ ម ឹ

ើខុសច ប់ឆ្លងកាត់តាមផ្លវជាតិ

៦ក្នងទឹកដី

ក៤

សុឹម សំអាត ើខ្នងរា

សុខា

កំពង់ធំ ៖ សកម្មភាព ការដឹកជ ន ្ជ

យសារមានការឃុប

ចំណចសាក់ការចាំ

ក៧

ឯកឧត្តម

ុក

មាណ

្ដីកងរាជអាវុធហត្ថ

ទំព័រ

កដមិនបាន

ឹម

ើយកលុយ

ប់

ធានសាក់

គាត់ក៏ជាអ្នកជំនួញ

អានបន្ត

-វាលឺស្ថិតក្នង

៦០ភាគរយផង

ើត

ើយ

ខ៧០៨ មិន

រាប់ក លឡានដឹក ប៉ុ

សកម្ម ើ្វ ភាពឃាត់ឡាន ះ៖

អានបន្ត

៉ន សីុម៉ន

ធានសាក់ការសន្ដស ិ ខ ុ

៧០៨

ចក្តីរាយ

ត្តកណាល

្មរដឹងថា មាន

ះ ណន់ សូនី និង

ំង

ពាំង

ពី៥០

នាងមិន

ុកដឹកឆ្លងកាត់

អន្ដរជាតិ ស្នល

រកមាក់

ឡាញ់នាង

ទំព័រ

យ៉ូវអំឡង

យយកបក្ខពួករបស់ខ្លនដាក់

អានបន្ត

សារផង

ធរយក

ក ហាន សុផល

កំពុង ស

ក៏បាននាំយកដំណឹងល្អមក

អានបន្ត

ចពន្ធ ក៏ ដូចជាទំនិញបង់ពន្ធមិន

និង

ុមឈ្មញឃុបឃិតជាមួយអាជា

្ល

្តីនគរបាលអ

កទារអន្តរជាតិ

មាក់បានឲ ដឹងថា

រលួយ

យនាង

កចាកដាក់ប្អន

កំពត ៖ ម

ុម

ស់

ះ៖ សកម្មភាពនាំចូលទំនិញ

ើប

ះក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនបាន

បានដាក់ពាក សុំ

របស់ខ្លនឲ ចាំ

ើយសាយការគាំ

គជ័យបានយាង

និយាយថា ប

លជាង២

រក ឈិត សុវណ្ណប

លុយបានទាំងដុំៗ

ទំព័រ

្នះ

អនុវត្តឲ បាន

្តស

ត សា ឿន

កំពង់ចាម ៖ ក្នងចំ

ក នាង វណា ឃុបឃិតឲ ុមឈ្មញនាំចូល ឈិត សុវណ្ណប សិចសុី ្លក លល ីមាន ុស -វាលឺ មិន តី អា រកសុំ ឡាញ់ អ្វៗ ី ស្ថត ិ ក្នងភាពអាថ៌កបា ំ ង ំ ទំនិញតាម ក ពាំង ភ្នំ

អានបន្ត

លមានជ

ឯកឧត្តមអគ្គស្នងការ

នាំដល់ម

ុងឡា

្ត ដូ

សាទ

មានមហិច្ឆតា

រួច

ដីការបស់តុលាការ

ុង

ចឲ

ើយរហូតមក

ន បាន ស

ទី

្វើឲ ភាគី

លបំផុត។ ប៉ុ

សំខាន់ៗ

មិថុនា

ចូលលុកលុយឈានពានទឹកដី កម្ពជា

ក ត ើ តារាសុី បចំណល ដ្ឋកិច្ច ក ពាង ំ ផ្លងតាម រ ៀបពុករលួយ ើនឆាំ ើយ

មិនហានទទួល

មិថនា ុ ឆា២ ំ ០១២

មិថុនា

ប់ខួប៥០ឆាំ

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

មាយ តិកម្ម ឿង សារាយ សក្ខណា សាង ហា ្ន ជាមួយ ធានសមាគម អា រក

អានបន្ត

រ ទី១៤-១៦

ះរ ើ្គ និងជ ះ ក្ន ្ទ ងអាច ត ើ មានសាជាថ្មី ៀត ស លតុលាការ ុងឡា ស ចឲ កម្ពជា ឈ្នះក្ដី ដូច ៥០ ឆាំមុន ឆាំ១៩៦២ រហូតដល់

អានទាំង

្ង ហស តិ៍-

ខ០៥៨

នអន្តរជាតិដូង

ុមជន

ជាពលរដ្ឋមកពី

្វើចំណាក

ក្នងមួយ

ុក

្វងរក

្ងៗរាប់រយ

សន៍ឲ ជួយ

្វើប័ណ្ណ

ក៣

្នកទីផ រ : 093 56 8888, 012 839 310


ក២

ឆាំទី ០៣

ករផ យរបស់មជឈមណល ព័តម ៌ នែសនសុខ

ក រនទ រតនៈ : និពន្ធ

កេ

ត ទិត

ក លី ភីលីព

យករង

: ជំនួយ

រទូេ

ប៊ុនថន, លី

ៀ, ហុង គឹមហាត

ផលា, សុការន

ប ឥន្ទវឌ នៈ, ឈីន សំអាន ត សភារាជ , សំ គឹមសាន្នី

ជា លីហាង, ហង

រឧត្តម

ករយល័យនពនធ 012 999 161, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

បនាប់ពី

៉ន់ រតនៈ

គាត់

ើខ្លនឯង

ឿជាក់ថា

ើយម្តង

ើមសំ

ញស ្តី

ឹម

តពី

ើទីលាន ះ

ជាពលរដ្ឋអស់ ងគាំ

ប ុ

រើ្ទ

វបានបងាញ

ក សម រង ី

មួយ

ទី ្ង ៣ ប់

្ង មុន

្ន តថ្មីៗជា

ះរួច

ើស

បានកត់សមាល់

ហ៊ុន ស រូប

ន ្តច

ល ន

កជិតឈាន

ត្តម សីហនុ ស

ដូចគាថា មិន ជាមួយ

្លង

ៀប

បស

ច ្ត បានមាន

្ថមពី ហ៊ុន

ភាគ

ន ើ ច

លអីជាមួយខ្ញំ អត់ ើ

ះស

្តច បានប

ន បាន គឺមាន ជាជន ្លើុរបស់ស

យល់ពីសានការណ៍ ។

រ្ម

ើ ្តច

ងនឹកនាំ

ឹម

វចរចា កុំមកចរចា

លមានសិទ្ធិ ្មរប៉ុ

ប ើ មានសិទិ្ធ ត

្តច គឺជាការវាយផ្ទប់ ះ គឺជាការ អ ើ ្វ ត្តឃាតន

ះ សំ

ើយ

ៀត គឺ

ះមជ ដានទូ

ះ គឺ

បាយមួយរូប

ជា ឿងធំ និងគានអ្វី ។

កម្ពជា

ចខ្ទ ្ទ អស់ ី ឬមានស

្តច

ក Thomas

ក្នងទស នាវដ្តន ី

ក សម រង ី គឺជាមនុស យបំផត ុ របស់

្តង គឺបាន

ើងបនាប់ពី

ើប

ើងបះ

ជាពលរដ្ឋមាស់

្នះ

ើងតាមរ

ញក្នងការចាត់វធានការ

គឺនឹងមិនអនុ

មិន

ៀបបដិវត្តន៍

ើម ីយកមកអនុវត្ត

កាន់ខាប់នូវលទ្ធិ

ើយការ

ជាធិប

គឺ

តុលាការ

្តី

បច ប់ ះ

ក្នង

ញពី

ើយ។

សកម្ពជា រពហុបក

កាសថា « ខ្ញំ សម រង ី នឹងវលចូល

ជួប

តឱ មានការ

ជាជន

វការនិយាយ ចរចាជាមួយស

ះបីយាងណា

លបំណងធំរបស់ទណិត សម រង ី គាន

សុពលភាព កំពុង

ះ នឹងមិន តុអ្វីបានជា

ត? ។

ទមាក់ ឬដកហូតសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋម ដូ

ះរងរូសចង់យកមកអនុវត្ត រ

ើម ីការពាររដ្ឋធម្មនុ ្វើ

កម្ពជា។

ើឆន្ទះរបស់

កសម

ន គឺអត់សម រង ី»។

ទណិត សម រង ី

តំ

្ង ។

ើមានសម រង ី គឺអត់ហ៊ុន

្វើញះញង់ឱ មានការ

្តច ហ៊ុន

ក សម រង ី មុន លនឹងកាន់យក

ន....។

ទទួលសាគមន៍។ ផលកម្ម

បក

លមិន

ជាមួយនូវ ះ

ុកវញ ន

ះ» អ្នក ស

ចក្តស ី

ចរបស់

ះស

ប់រង់ចាំ

ើនរណាជាអ្នកប

បាយរបស់ សម រង ី? អត្ថបទ

ល ះ

ងទារបស់

កដជាកមាង ំ សមត្ថកិចជា ្ច អ្នកអនុវត្តនូវ

ហ៊ន ុ

បាយខ្លនឯង

ើតមាន

ើតមានបានជាដាច់ខាត

ផ្លវច ប់

ក ក្នងការបំផស ុ

្ចប់ជីវត

យៈ គង់ សម ត្តិ

ះបីជាមានការ

ពួក ះ

សំ

ប់ ើល

ៀតថា

ើត តារាសុី បានកាយជាអ្នក ផង

ដឹកទំនិញឆ្លងកាត់

្តច

ញ់

ើរម្លឹកពីអតីតកាលរបស់

ប់

វាស

ល។

ចាំ

បចំណល

ើយ

មិនអាច

សមត្ថកិច្ចបានបន្ដ

ត ើ តារាសុី

លកំពុងកាយជា

្ជនទំនិញ

្ដការផ្ដល់

សន៍

និង

យសមត្ថកិច្ចយាង

ើត តារាសុី

រលងដ

្ទរើ

យអំណាចរបស់

យ ប៉ុ

កហាក់

ក្នងការដឹកជ

ណាក៏

ុម

ះបីជាឈ្មញទាំង៤រូប

គានការ ប

មូលពន្ធ ក្នង

ធាននគរបាលអ

រ។ សមត្ថកិច្ចបាន

ើងថា

ពួក

ក្នងការងាររបស់

ពាក់ព័ន្ធនឹងការ

ជា

ើក ខាង

សន៍ ហាក់

យាង

្ជនទំនញ ិ តាម

យាយញាប់ផង

តាមជំនាញ

្ដី ថា នគរបាលអ

ដូចជាលូក

បានដឹកជ

ើយមួយរយៈកន្លង

យ ក៏មានការរះគន់យាងខាំងពី

ក់

លបានមកពីឈ្មញ ើយ

ឱ សមត្ថកិច្ចជា

បយាង។

មានវត្ដមាន ផ្លង និង

្វើការ

កទារអន្ដរជាតិ ក់មួយចំនួន

ពាំង

ៀតគាត់

សួងមហា

ឈរ

ផ្គត់ផ្គង់ដល់ថា ក់

ើ ។ ការផា ស់ប្ដរ

តួនាទីពីនគរបាល

ដ្ឋកិច្ចមកកាន់ ជា

លធាប់បាន ះ

ើយបាន

ស់កមាំងនគរបាល ម ើ តា ី មដានឬ ដ្ឋកិច្ច

ដ្ឋកិច្ចជា

ើន

នគរបាលអ

ង់ស្ថត ិ រា ិ ល់ បទ

ស ្មើ

ពាំងផ្លង គឺ

អន្ដរាគមន៍ពីបង

លបានហូរ ចូលតាម

ពាំងផ្លង និងឆ្លងកាត់ផ្លវជាតិ ដូ

្នះរាល់បទ

អាច

្មស ើ

ទំនញ ិ

ចផុតពី

លរកសុីដឹកជ

វឱ

ើផង

ក៏បានចំណាយ

ប់

ពាំងផ្លង

ចាំ មូលលុយពី ម ុ ឈ្មញ

លបាន ដឹក

ថាទំនញ ិ

បង់ពន្ធមិន

ប់ឬក៏មានករណី

ឃុបឃិតខ្លះ ជាមួយម ទទំនញ ិ ស ប

ក់ផង

្ដគយ ី ក្នងការ

រថា ស

ប់

និងចិនឆ្លងកាត់

ពាំងផ្លង

លកំពុង

ឹម

្វើសកម្មភាពខាំងកាក្នងការ

ប់ ប៉ុ

្ដ

តឆ

ុមឈ្មញទាំង

បានគិតគូរ ស

តារាសុី ជាអ្នក

គឺមានការជួយឧបត្ថម្ភដល់ម

្តីធំៗ

ជា ប ញាប់

ើត ះ

ក្នង

រ។

ការកងពលតូច

ះជាង

នាច ំ ល ូ ទំនញ ិ ចពន្ធ។

្លក្នងការ

្កត

ម ើ ី រ។

ើត តារាសុី បនាប់ពី មាន ងពីបង គយ

ុសរបស់

ើយ ទទួលធាប់

គជ័យក្នងការរក

ើញ

ពីអាជាធរ

ក់ ង

ើត តារាសុី កំពុង

រថាខ្លន មានការគាំ

ត្ដ និងកំពុង

អំណាចឥទ្ធិពលរបស់

អាចចាត់ទក ុ ជាអំ ចំណចខ្លះ ហិចតា ្ឆ របស់

ស់

ក ហ៊ុន

ើម ីទាញយកផល

ជន៍ផាល់ខ្លន

ើ ខុសឆ្គងរួច

យ ើ

មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ពីម ក

ត ើ តារាសុី

ះ ។

សមត្ថកិចបា ្ច នរះគន់ថា តួនាទី របស់ ក

ត ើ តារាសុី ក្នងការ

នគរបាលអ ការឆ្លង បរ

សន៍

ប៉ុ

ះ។ចំ

សន៍របស់ ក់ យាង

ដុលារ

វា

ចូល ការងារ

គឺជា ឿងមិន

បច ប់

ះពលរដ្ឋ រ្ម

ឆ្លង នតាម ក ះ

ក្នង ឿងរកសុី

រ្ម ក៏ដច ូ ជាជន

ើ គឺជាកាតព្វកិច្ច

្ដ ការលូក

របស់ជំនាញដ

ប់

ី ្ដ ើ

លបានកំណត់ផ្ទយពី

លការណ៍របស់ថាក់

រូស

ងម

ប់ការត វឱ មានបង់

ស ើ ពីចំនន ួ របស់ពួក

ប់

តពិនត ិ

ន របស់ពលរដ្ឋ

សស

សចិន និង ៀត កយាយ

ើត តារាសុី

ើនសន្ធឹកផង

មានអំនួតផង

ខ៧០,យាយ

លជាឈ្មញរកសុីដុះ

នាំទំនិញផលិត

កអភិបាល ក

្វើការអភិវឌ ន៍មុខតំ

ទាល់

ះមានឈ្មញហាក់

ណាម ដ៏ល ី

ះមិន

ប់ ង

បង់

ះ ប៉ុ

មួយចំនួនផង

ប់

ប់

កា ើ ររត់ការ

លជា

ះចូលមក កម្ពជា

្ជនទំនិញ

ពន្ធមិន

គាត់

ស ៀតណាម

គឺមានឈ្មញធំៗចំនួន៤នាក់ ប៉ុ

្កើតរបស់

គយ មួយរូប មាន

ើយ

ប់បង់ពន្ធ។ សមត្ថកិចបាន ្ច

លជាការនាំ មកពី

ដឹកជ

្លង

ុសប

ទទួលបាន

ធាននគរបាល ើយជាអ្នក

តឆ

ការជួយ

ើត តារាសុី ក៏មានឥទ្ធិពល ទំនញ ិ ឆ្លងកាត់

បានតំ

កទារ

យ មានការ

ភាពស្និទ្ធសាល ជាមួយ

រ។

ងជា

សន៍

ៀតស

ចាំ

ើង

លជា

ត្ដកំពង់ចាម

ប់

ើម យកមក ី

សន៍ ្វើ

ក ឈ្មញ

ក់ស

ខ្លនគាត់និងមួយចំនួន គិតគូរដល់ថាក់

ប៉ុ

ត ើ តារាសុី

្ជនទំនិញឆ្លងកាត់

ពាំងផ្លងបង់

ក្នងតំ

ចពន្ធមិន

។មិន

ើត តារាសុី បានត

ធំៗ

ខ៦

្នករបស់

ើត តារាសុី បាន ក

ុមឈ្មញ

មុខ

្ទ

មូលពី

ើនសាប័ន

ដ្ឋកិច្ច

ចំណច

ើរ

ើត តារាសុី គឺគាត់ជានគរបាល ើង

ក សម រង ី ក្នងការប៉ុនប៉ងទមាក់

កាសជាចំហថា «

ន គឺបានចាក់ឬសយាងរងមាំជាយូរ

ើមានហ៊ុន

អាច

ះថាក់បំផត ុ

ឆាំងជាមួយរដាភិបាលសព្វ

ហ៊ុន

ក៏

បាយ

មិថនា ុ ឆាំ ២០១២ អ្នកនិពន្ធរូប

ចុង

ើយ។ ជាក់

ើង

ើត តារាសុី មានភាពអនាធិប

ហាក់

លសមត្ថ

ឹត របស់រដាភិបាល

ភី និងឧកញា ផាត់ ប៊ុន ក៏ជាឈ្មញ

កអន្ដរជាតិ

ភារកិច្ចការងារ ៀងៗខ្លន

ងរបស់

អាចបាន់

ន ើ សន្ធក ឹ

ជន៍គា

មក

ពី

ប់

ើយ

ភពចំណលពី

ផល

លបាន និង

មការ

ើនសាប័ន ឈរ

តាមអនុ

ក សម រង ី សប យចិត្ត និងចាត់ទក ុ ថា

ទី ្ង ១

កិចជា ្ច

នសានការណ៍

ពាំងផ្លង

ះ គឺមានចំនន ួ ដ៏

ក្នង

បក ន

ត្តកំពង់ចាមមមាញឹកខាំងបំផុត

មាណថា

បានសាល់

ដឹងថា

ក្នងការហូរចូលទំនិញ

្ចប់។

លបានចុះផ យ

ស កាលពី

ផ្លង

យមាក់ និង

តូច ឱ

មហិច្ឆតារបស់

ះខ្ញំជាអាយ៉ងគានសិទ្ធិ។ ក់ថា អ្នក

ប ើ

បាយមួយ

សាសន៍ថា ខ្ញអរគុ ំ ណ

ជាជន

ើយ

ជាទណិតដ៏ទន់

ច កាប់សមាប់គា ះ

ង ើ នូវចលនាបះ

ះបាទ

ៀវ សំផន ក៏បាននិយាយ

ះខ្ញំក៏មិនចង់ឱ អ្នកណាមាក់មករខានខ្ញំ ស

ដូចសម្តី

លបាន

ចរចាជាមួយអាយ៉ងភ្នំ

ង ុ ហាណយ។ ស

្លច

រាជរដាភិបាលមានកាតព្វកិច្ច

ើ ៀតណាម

ចរចាជាមួយស

្តចថា

ការបរ

ឆាំង

ើយបានជំរុញឱ

្តច ក៏បាន

ៀវ សំផន

ើង

្តច

្វើរបស់ទណិត សម រង ី។

លមានឥទ្ធព ិ ល

ៀត

កសម រង ី គឺ

តបាន

ច ្ទ បំផាញសន្តភា ិ ព និងរុញ

Mann Miller

ះ វាពិតជា

ដឹកនាំបក

្តច។

លខ្លនភូតកុហក និយាយមិនពិត

្នកមាស់

្ទើរ

្តងនូវ

ើស

ក្នងន័យថា ទណត ិ សម រង ី បាន និងកំពង ុ

បាន

ដូចរបស់ស

ស និងស

កាន់នានាមក

គជ័យរបស់ខន ្ល សមដូចការវភាគរបស់

ើយ

ះទ

វាជា

នឹងដាក់

សម្តីខ្លនឯងទុក

នឹងសម្តរបស់ ី

យបានសុំ ទ

ក សម រង ី មកដល់

ក ី ប

សមហាអំណាចធំៗ

ើម ីដាក់សមាធ ៀតណាម។ ស ះ

្ទ

រង ី បាន

ន បានសុំឱ

ចរចាជាមួយ ៀតណាម និងអ្នក

នសុខ

ើន

វនាសហិន

មក

្ង ។ ស

តុ និងការមិន

ើនរាប់មិនអស់របស់

សម រង ី គឺជា

មានឥត

ះ គឺជាការ

្លើយតបចំ

ះថត និងកត់

គំនុំនិងការសងសឹកគានទីប

កពី

ន»

ហ៊ុន

ះការ

្នះកំហុសដ៏

ើរដាភិបាលសព្វ

្មរ ?

្វងបាត់សតិ?

ចាំបាន

គានមនសិការជាតិ ពី

្ញើសារណាមួយបិទទារការវល ្ត

កាន់

រលិខិតមក

ក សម រង ី បច្ចប ន្ន

ហ៊ុន

។ ប៉ុ

ទ ើទឹកដី

យខ្លនឯង។

ះរបស់

ើម ីបិទបាំងកំហុសរបស់ខ្លន

ក្នងក្អម

ើរទ័ល

បានទទួលសាល់ថា

ើ ម ីឱ

ើញ និងឮជាបន្តបនាប់ពីទណិត សម រង ី

ដូច «កូនកាត់

្វើ ្តច

្តច

ក សម រង ីម្តងណា

ការគាបសង្កត់មក

ឆ្កតវ

ក សម រង ី បានរុញវាសនារបស់

មិនអាចលាក់បាំងពី

តថា

្តច។

ឈប់ឈរថា អន្តរជាតិ និង

ងពុម្ព សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ឹក ឃុំ

ន វញ

ើញថា កន្លងមកស

្តី មិន

ដូ

ការប៉ន ុ ប៉ងក

ើង

យចាត់ទុកថា ស

ះ? ក

ស និង

ើយសន ថា នឹងមិនឱ មាននូវកំហុសជាថ្មី

ើប

ឡប់ចូលមក

ហាយនាយរបស់ហ៊ុន

ន នាយករដ្ឋម

ុម

ើរ

ម័តនិយមហួស

ហ៊ុន

កំពង ុ ខិតខំព

ក សម រង ី អះអាងថា នឹង

ដាក់ការគាបសង្កត់មក

លធាប់

្វើជាល្ងង់

ល។និង។ល។ ថាជា ឿង

ស់មាស់

ក សម រង ី បាយ

ក សម រង ី ក៏ធាប់បានសរ

កសាយចំ

យញះ

យមិនចាំបាច់ចរចា និយាយ ន

គឺ

ឡប់មកវញរបស់

សាលាអន្តរជាតិ អាយយូ

ក កនឹង

សវញ

និយាយជាមួយ

ើស ស

្ញើសារ

ហ៊ុន

ជាអាយ៉ង

្តច

ះ កន

ក សម រង ី

ក សមរង ី ឱ

ការ

សណាទាំងអស់

ះដូង និងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ ( សម រង ី) គឺដក់ជាប់ ុង

ើនដ៏

្តទាក់ទាញ

្ង

ចរតរងរូស អត្ត

ក ពុំសក្តិសមជា

ៀតណាមបានរ

ផាស់ប្តរឥរយាបថរបស់

ស។

បាយទាំង

្វើទាប

ក្នងដំណាក់កាលទ័ល

ស ៀតណាមរាល់ ឬមួយក៏

ើម ីឱ មកជួយអន្តរាគមន៍

កថា មិនរណបបរ

យគានការពិតថា

ពលរដ្ឋជា

២៣

ជាឧត្តមគតិរបស់សម រង ី

ងឃុចំ ំ នន ួ

្លអ្វី

្តចឱ មកឱនលំ

ស ៀតណាម។ ចុះ ្វើអ្វី

សូម ី

ៀត

ើមានត

ះ?

បំរុងនឹង

ត ើ តារាសុី ...

គឺ

ើយម្តង

ចចិត្តរបស់ស

លធាប់

ជាពិ

ក១

្គើន និងគំរាមម្តង

បាយពឹងបរ

បក

អានតពីទំព័រ

នាយករដ្ឋម ។ ី ្ត

កម្ពជាឱ ធាក់ចល ូ ក្នងភាពអន្តរាយ

្តច

សមក

ះមហាក

យបុគ្គល សម រង ី

ការពារកំហុសរបស់ខ្លន គឺជាទ

មិថនា ុ ឆាំ

ទូទាង ំ

ើយុទ្ធសា

កសម រង ី បាន

បាយក្នង

វទ សាន បូលណ ី

ះទណិត

ង ុ ដូច

ពិភពអារាប់។

សងាត់

ចំ

តបានមួយ

ទាង ំ

យការ

ក ឹ ឃុំ សងាត់កាលពី

ប់ជាតិ គឺការ

ជាមួយស

នសុខ

បាយ

ពីមាស់

មឃុំ សងាត់១៦៣៣

រដូច

្តច

ប់បង្ខំការស

ល៣អាណត្តិកន្លង

ញង់ បង្កភាពចលាចលសង្គម និងបំផុសឱ មានការ

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

ម ុ ហ៊ន ុ NORAL INK

វ យុត្តិធម៌ និងតមាភាព ក្នងការ

ះអាសន្ន ម ុ

ះក្នងចំ

ៀត បនាប់ពីបរាជ័យ

ការដាំក លចុះ និងការបាត់សិទ្ធិន ថាក់ស

ស ណល

ន ី

្ងណាមួយ

ស តាមរយៈការ

បានជំរុញឱ

ើរអួត

ហ៊ុន

្នះ រាល់សកម្មភាព

ះស

កដជាមាន

្តច

២០១២ គឺបក សម រង ី ទទួលបានការ ប៉ុ

ដូ ចំ

ក ើ

បាយ

ទាល់ មានចំណារឯកភាពពីស ច ្ត

តុ មួយ

ឆាំងមួយចំនួន

ះអ្នកន

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត

ក សម រង ី ដឹងច ស់

ស ើ ្ន ំ ុ ះរាជអន្តរាគមន៍

សចំ

ថា កន្លងមក

យ ក្នង

យការ

ទស នាវដ្តី

្ត ផ្ទយ

ពីការ

ុមអង្គការ

ន់ក្នងការប

្ត ម្តង

្មើភាព

បះ

ញថ្មី FM91Mhz

ស ប៉ុ

បាន។

ស ើ ស

ៃដគ ូូសហករ

វទ ភ្នំ

ឡប់

ុលហួស

ក សម រង ី គានអ្វី

ងនាយករដ្ឋម

្វើ

ណាមួយ ជាពិ

អ្វី

យភាព

ប់

លទ្ធផលប

សយ នអ រេលខ 91-96 ផ្លូវេលខ 1986 ស ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

គ្លន ី ក ិ

ជន៍

ះ បាននាំឱ មហិច្ឆតារបស់

ចំនន ួ រហូតធាក់មកដល់ការបាត់ទំនក ុ ចិត្ត

កល ទយល័យ អនរជ

ទ សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ

ទូទាំង

ធាប់បានទទួលការទាក់ទាញសំ

េបះពុមព េនេ ងពុមព

មន្ទរី

ៀតណាម ក្នងអ្វីមួយ

មិថុនា ឆាំ២០១២

ឆាង ំ សម រង ី ។ តាមពិត

ណាស់ថា រាល់ការ

ហ្មទណក្នង ឿងដក

នកម្ពជា

ជាពលរដ្ឋ

ុក? ។

សរបស់ខ្លន

ក សម រង ី បានរងស្ងតអស់នូវសារន

៉ល់ សុ

ពី

បាយរបស់

ប៉ុ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

ម ុ ហ៊ន ុ បូលណ ី អីន ុ

យមានទំនុកចិត្ត ជីវតន

៉ន់

ក្នង

ក់

រ ទី១៤ - ១៦

បាយរបស់ សម រង ី?

្មើនឹងការ

ក សម រង ី ចូល

វអវត្តមាន

សា ើ នភាពដ៏អា

វបានកាច់បំបាក់។

ជាធិប

បធនែផនកែចកផ យ េ

យខ្លនឯង។

វញសកម្មភាពបំពានផ្លវច ប់

ញពីតំ

បធនែផនកេបះពុមព ក

ើរដល់ផ្លវទ័ល

ង ើ

ហស តិ៍ -

របស់ បក

ដឹកនាំ

ប់អង្គយ និងការ

ករពឹងទុកថា នឹងទទួលបាននូវផល

អាច

093 56 8888 / 012 83 93 10

ុយប

ុលនិយម

យកំហុសដ៏ធំរបស់ខ្លន

កបានកសាងនូវកំហុស

បំផាញត

សមត្ថភាព

ក សុឹម ចំណល ក

ក សម រង ី

នយកទផ រ

កសម រង ី

ចចិតដាក់ ្ត

ឯបរ

ក សុឹម បូនិត

ពី

ប់សហគមន៍អន្តរជាតិ និង

ែផនកបកែ ប

បាននាំឱ

ក សុវណ្ណ ស

កាន់ទមាប់យកច ប់

មកវញ គឺការគាំ

តាំង សាយ, លិញ វណា, អ៊ួង វុង,

្តបំផ្លិចបំផាញដ៏

ះ នរណាជាអ្នកបិទផ្លវមិនឱ

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

ច័ន្ទ សុភាព,

ឆាំង

្ង

្ចប់ជីវិតន

ងខាមក្នងអត្តភាពជា

មិនបានផាស់ប្តរឥរយាបថ

យក

: និពន្ធ

ទីបំផុត យុទ្ធសា រួមផ ំជាមួយនឹងភាព បក

រចនសមពន ័ ធ

ើនរណាជាអ្នកប

ខ០៥៨

ល វ

វបាននគរបាលអនោ្ដ ត ើ តារាសុី

បយាង ដូចជាការបង្ខឱ ំ បង់ ន់ ការពិនត ិ ឯកសារបន្ដច ិ បន្ដច ចណាស់ ក៏ទាមទារចាប់ព៥ ី ង ើ

៉ន


ឆាំទី ០៣

ព័ ត៌ Ō ន េសីុ ប អេង˛ ត អានតពីទំព័រ

សុឹម សំអាត

ក១

ប៉ូលិស ក...

ខ០៥៨

្ង

ហស តិ៍ -

អានតពីទំព័រ

ុមហ៊ុនរស់

បី សងាត់

ុងភ្នំ

ភូមិ

កថ្មី ខណមានជ័យ

ញ បានឃុបឃិតជាមួយអាជា

ធរមូលដានបាន សនា

្ល តឱកាស

ឿងច

តឃុំ-សងាត់បានយក

ចូល

្វសកម្ម ើ ភាពឈូសឆាយ

ក ើ ទំនប់ព័ទរ្ធ

ភយកដី

ង ំ ភូមអម្ព ិ ល ិ ឃុំ

សាង

អស់ជំ ពលករ

្មរស

កំណត់ឲ បង់ ឆ្លង

ុក

ក់ស

ប់ការ

នមួយក លត

កូន

ឆ្លង ប៉ុ

បំពាន មា

ះ។ ទ

្វើ

ើអនុ

ឹត

ឿងលុយ

ះពួក

កំពុង

ខ៦៨

នក្នងត

ចាំ

ើម ស ី

្វើចិ

វបាន

ជាតិដូង មាន

្តអនុ

ឹត

ុមប៉ូលិស

កទារ

ក ុ កំ ៀង

ធាយ

ជន៍

ងតាម

ញពីម

្តីក្នង

្ហើបឲ វរជន

ប់ទិសទី

ញាតិមិតភូ ្ត មផង ិ យ

្វើចំណាក

ើយកំ

ើន

ប័ណ្ណឆ្លង មួយ

្វងរក

យក

ជា

លបងប្អន ស

លចូល

ប់ប៉ូលិស

កទារ

្វើ

ប័ណ្ណឆ្លង

វបានកំណត់ទូ

ជាពលរដ្ឋ

ក្នង

ជាពលរដ្ឋមិន

ប់

ុកកំ ៀងនិងកូន

នរស់

អានតពីទំព័រ

នគរបាល

ងៗ

ជួយពិនិត

ើយ

បនា ន់។

ើម ី

មូល

លទាមទារឲ ថាក់

ើលប

ភព

ះបានឲ ដឹងថា ឹត្តអំ

ង់

ម ើ ី

ើងវញជា

ើពុករលួយគឺ

ក ហាន ន់

ក ហាន សុផល ចំណាយលុយអស់

ើនណាស់ទ

ំបានទទួលតួនាទីជា

ធានប៉ុស្តអ ិ៍

ជាតិ

ះគឺ ទ

សន៍

កចាក។

ចាំ

្តីថាក់

្លរបស់ខ្លនមក អំ

មថាបាន

្វើការងារ

ើចិត្ត។

ក ហាន សុផល

គាត់មានប្អន

ក៏មានការស ទាង ំ

ង ្ល លុយ

្លមាក់

បស

ើន។ប

វរះ

ដឹងថា

ើយ

លឲ កាន់ការងារ

ល មិនដឹងថា ចំណល

ះក្នងមួយ ៗ

បានប៉ុនាន ចំនួន

ៀត

ក ហាន សុផល រងនូវការ

្លងខាញ់តាម

កអន្តរ

ឿងសំខាន់មួយ

កាន់ពីម

យកប្អន

គាត់

ន់

មូល

ដឹងថា មាន

លុយកាក់

ក ហាន សុផល និង

វរះ

ះមាន

វរះ

ើន

ឹត

ខ៦៨ក្នងមា

ើខ្នងរា

្ត

ៀត

្ងគឺជាការបំពាន

ុម

។ មានប

ើតមាន

ការណ៍ ចិ

ប ើ

អត់

យ៖

ំបី

ងគាននរណាអាច

ក ហាន សុផល និង

របស់

ប់បង់ចូលអង្គភាព។

ភពចំណល

ើបានបន្ត

វរះ

វរះ

ៀតថា

មូល

បានពីរថយន្តដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ អន្តរជាតិ

កចាកឬរថយន្តចូល

ស ៀតណាមគឺ

លុយចាប់ពី ១២០ដុលារ ក្នងមួយរថយន្ត

ឿងឆ្លងកាត់តាម ក

វរះ

ឿង

ឲ ដឹង

ថាលិខិត

នយក

ភពខាង

ៀតថា លិខិតឆ្លង ើកផ្លវឲ

្ញ វចូល

ស ៀតណាមក្នងមាក់ ក់ ៤មុឺន ៀល

ដុលារ។

ះជូន

ើយ

សាទ

ជាពលរដ្ឋ

ជាពលរដ្ឋ

កបមុខ

ប់យកទឹកមក

ើផលដំណាំកសិផលរបស់

ជាពលរដ្ឋទាំង៥ភូមិដូចខាង

ៀតផង

ដីធ្លីជូន ះគឺ

ូវ

្ទបឹងធំ និងបឹងសាទា

ី និងស

ើម ីបានផល

ប់ឲ

ើយ

ក្នងការ

តាម

ុម

សារមាន

អានតពីទំព័រ

ទារពី

យ ើ ជាអំ

ុម

សារមានគា

គិតថា

យាង

ចណាស់ក៏ទទួលបានរបបដី

ំង

ះចាប់ពី ៣០

៧០ អារឬ

ជាពលរដ្ឋ ចាំ

សារ

វបានទទួលរបបដី

លរដ្ឋអំណាច

កាលពីអំឡងឆា១៩៧៩ ំ ះ

ជាពលរដ្ឋរស់

្ល

ំងយ៉ូវ

រើ្ទ

ទាង ំ អស់របស់

ពីភូមដូ ិ ចខាង ២

ះ។

ប់

មួយចូល របស់

ជាពលរដ្ឋ

ហ៊ុនមួយ

ណយ នី

ង ំ

យមិនបង្ខិតបង្ខំ

របស់ ជាពលរដ្ឋដូចខាង តាមត ក៏

្លទីផ រ

យទាំង

ុមហ៊ុន

សុរ

ដី

ុង

GPS បាញ់រ

រ។

ជាពលរដ្ឋលក់ដី

ណន់ សូនី និង

៉ អ ឹម

្នក

ើយ

ើយ

ើតាមការបាន់

មាណគឺមានរថយន្តដឹក

ជាង៥០

៦០ឡាន

ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

ើមិនតិច

ើយក្នងមួយ

ក ហាន សុផល

និងសាច់ញាតិរបស់គាត់កំពុង ម

្តីនគរបាលប៉ុស្តិ៍

កចាក

នជាបក្ខពួក ឬ

សុផល

ណាខ្លះ

ចំ

លពុំ

បន្តចក៏គានផង។ ប៉ុស្តិ៍

របស់

ប៉ុស្តឲ ិ៍ ឈរ

ង រឯចំណល

អាថ៌កំបាំង

ឹត្ត។

លមិន

ក ហាន

ើងទាត់ខ ល់

ចាំប៉ុស្តិ៍ក៏មានភាព

ដឹងថា

ក់ឧបត្ថម្ភបន្តិច

កចាកគឺជា

ជាតិដ៏សំខាន់ជាមួយ បនាប់ពី

កបាវតគឺ

កទារអន្តរ

ស ៀតណាម

កទារ

កចាក

វបទ

្មើស

ផ្លវឲ

ុមឈ្មញរកសុដឹ ី កជ ក

លដាក់ប៉ុស្តិ៍ឈរ

កកកុញទាំង ល

ើល

មិន

្ងពុំសូវ ើញ

តី

អធិការកិច្ច

នាយឧត្តម

ើ។

្វើ

ខុ ើ ស

ើន។ ប

ប៉ុស្តិ៍

ពី

លយប់

ះមាន ើត

កចាកគួរ

សួងមហា

្ទ និង

នីយ៍ផាយមាសបួន ក

ើងវញ៕

ជាប់នឹង

ើង ក

ក ហាន

វរះ ឲ បានសុី

យ៖ រដួល

កចាក

នក៏

ឿងច

ជាពលរដ្ឋ

របស់ ើ្វ

ទល់

ត្ត

ទល់

ចក្តរា ី យការណ៍ បានឲ ដឹង

ៀត

ថាជានិច្ចកាល

ឿក ភារម

ទីប

ះថាក់ដឹកនាំមួយចំនួន

ការ

្ទ

ដឹកជ

្ជន

ស់

ើនសាប័ន

ើរបស់

រាយការណ៍បានបន្ត ភារម បាន

្ជន

ើជាឡាន

ៗមិន

ើយ។

ើតាម

អះអាងថាក្នង

សុីសឬឡង់

ីស័រពួកគាត់

កចំ

ដុលារ

្នះ

ើញថាក្នងមួយយប់ៗ

ឿក ភារម ទទួលបានផលចំ

លរត់ផ្លវឲ ឡានដឹកជ

ើមិនតិចពាន់ដុលារ

រម្លឹកផង ប

ើបាន

រកសុី

វកំណត់ឲ

មូលលុយជា ើទាំង

មុខកាងក្នងការស

ក ហាន

្វើការវាយលុក

ុមឈ្មញរកសុី ះ

ឈ្មញរកសុីដឹកជ

្ញ វក្នងមាក់ ២៥

យាង សាក់ការប៉ុស្្តិ៍

កចាក

លមានអំ

ើពុករលួយ និងបក្ខពួកនិយម

ឲ ើ សាល់ខ្លន

ចាំពី

ុមឈ្មញ

មទាំងបាន

លរត់ការផ្លវឲ ្ជន

ឆាំងអំ

ុម

ើខុសច ប់

ញមុខមិនខាចពីការអ

ដានរបស់អង្គភាព

្កតតាម

ើពុករលួយ

ះវរជន

ម ើ សុ ី កា ំ របំភ្លឺ

ះតាមរយៈទូរស័ព្ទ

ចូលបាន

ើប

យ៖

ះមិនដឹងថា

កាលពីមុន

ើអ្វី

ើ ល

ះច័ន្ទ

ឿក

ឿក

ទទួលបានភារកិច្ចឲ ចុះ

វបទ

្មើស

ត្តកំពង់ធំជា

ដ្ឋកិច្ច

ចាំ

ើកដំបូងកុំថា

ើយពួកឈ្មញរកសុីដឹក ក

សា

ឿក ភារម សាល់សូម ី

្ត

្មរព យាម

ក ខឹម ច័នគិ ្ទ រ អភិបាល

្តពុំអាច

ក្នង

ត្តកំពង់ធក៏ ំ

ភូមិ

ភារម មិនសាល់ច ស់ផង

ឿក

ើយមាន

ឿក ភារម ក៏មាន

ទំនាស់ពាក សម្តីខ្លះៗផង

រជាមួយ

សន្តិសុខ

ុកសន្ទក

ក សួស សុវណា

ធានសាក់ការ

ខ៦០១

ចាំ

ថាក់

ឿក ភារម យក

៉ អឹម

ស់មិន

វខ្វះកិច្ចសហការជាមួយកមាំង ត្តក្នងនាមជាសមត្ថកិច្ច

ះ។

យឮថា

យក

ើម ីកាងស

នដី

ឿក ភារម ធាប់

ៗថាក់

ស់

លក្នងការរត់ផ្លវដល់

សកម្មភាពដឹកជ

្ជន

ើដ៏អនាធិប

្តីជំនាញណាមួយ

ត្តកំពង់ធំ

ភារម ដូច

ឿក ភារម បាន

ៀត។ពាក់ព័ន្ធ

ជាពលរដ្ឋឃុំ

ត្តកណាល

ើគិត

្ជន

អី

ដូចខាង

រ ក៏ប៉ុ

ញពី

ើម

ំងយ៉ូវ ឈ្នះ

ុមឈ្មញទិញដី និងរ

ក ុ សាង

្វើឲ គណបក

កាន់របស់

ទជា

ើយ។មានការ

្ចញសាច់ដុំ

មូល ើម ី

រថា

ចំនួនពីរ

កា ្វើ រទាក់ទង

ឹម

វចំណាយពី៨០០

ត្ត

្ល តឱកាសដ

តក្នងឃុំ

យកដូចខាង

៉ អឹម

វចំណាយ

១៥០០ដុលារដូ

អា ើ ជា

ម្តង

ងៗ

៣ពាន់ដុលារ។

ះឡានតូចៗ

នគឺ

ំងយ៉ូវ ថា អាជាធរមូលដានបានឃុប

ីស័រជា

ះ បាន

ជាពលរដ្ឋ

ុកសាង

អំណាចនិងតួនាទីជាកមា ំង

ញងមួយឡានឡិច

លុយពី២៥០០ដុលារ

ការ

ម៧

្ចញ

បាយ

ើយ

កណាល មានការអស់ជំ ធរមូលដាន

្ល ត ្ង

ជាពលរដ្ឋបង្កឲ

ំងយ៉ូវ

យសារ

ៀត

ុមឈ្មញរកសុីដឹក

មួយចំនួនសូមមិនឲ ប

កាមរឬបា

ឿក

ទឡានទំ ប ើ ៗ

លក្នងមួយ

ឿង

លរត់ការផ្លវឲ

ផងដូចជា ឡិចសុីស និងឡង់ ើម

ចក្តី

រក្នងការរ

របស់

លខ្លះ

្តីជំនាញនិង

ៀតថា

ញមុខស

យ ើ សុទ្ធ ជា

ការបាវស

ក់

ើម ី

សនានិងចំ

ហាយ

ក្នងឃុំ

ើម ីឲ ការ

ះ។

ើដ ី

មានភាព

ក្នងទឹកដី

ុមឈ្មញមានភាព

រលូនមិនមានការរខានពីម សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំង

បំពាន

ភារម

កាងឬស លជាមួយម ជំ ី ្ត នាញនិងសមត្ថ កិច្ចពាក់ព័ន្ធជា

តឃុំ-សងាត់ផង

ភារម សំអាង

ម ុ ឈ្មញបាន

ទាល់

ុក

ត្ត

ក់ថា

ឱកាសក្នង

រហូត

យ កាលពី

មិថនា ុ ឆា២០១២ ំ ។

សូមប

អំពប ី

ៀមរាប

ុកស្គន់

យក

ទី ្ង ៣

ជាពលរដ្ឋ

ងរហូតមកទល់

ជាពលរដ្ឋ

ឧសភា ឆា២០១២ ំ រហូតដល់

ឃិតជាមួយ

សកម្ម ើ្វ ភាព

ភយកដី

កំពង់ចាម។

ចំនួនសរុប

ប់

ចូលឈូសឆាយកាយ

ុមឈ្មញដឹកជ

្ង

ទី ្ង ២៨

យកសំ

ក ណន់ សូនី

ក ើ ទំនប់ព័ទរ្ធ

ុក

បារាយណ៍

ញចូល

ព ើ ក ុ រលួយ យាង

ះគឺចាប់

សា ឿន ចុះមកពិនិត ករណី សុផល និង

ត្ត

ើងបណាក់គា

ឿងច

្តើមពីចំណច

្ញ វជាតិ និងអន្តរជាតិ

សខាងទំនិញ

ក ើ ទំនប់ព័ទរ្ធ

ើយចំណច

្ញ វ

មួយ

តុអក៏ ី្វ

ភយកដី

ង ំ យ៉វូ យាងអនាធិប

ក ទូច សុផល

តឃុ-ំ សងាត់អីចង ឹ ?ទ

យក

លរត់ការ

ខ៦

ះ មានកាសុីណមាន

ជាពិ

្តជំ ី នាញនិងសមត្ថកិច្ចពាក់

ដូចខ ងតាមផ្លវជាតិ

ះបានឲ

ជាមួយអាជាធរមូលដាន

ការ

្ជន

ជាពលរដ្ឋ

ចំណច

ង ំ ទាង ំ ចំ

ឿក ភារម ទទួលជួយរត់

ផ្លវជាមួយ ម ព័ន្ធ

ជា

ណន់ សូនី និង ទូច សុផល បានឃុបឃិត

ក្នងទឹកដី

ះគឺជាអ្នកស

ច ប់ដ៏សំខាន់ជាង ល

្ទ

ភពអះអាងពី

រ។

យកដី

សកកម្មចុះ

ការ

ត្តកំពង់ធំ

្វើការ

្តី

ឿក ភារម

ប់ចំនន ួ ដល់

ក ទូច សុផល ហានយក

ឿក ភារម យក... ក

ក្នងចំណច

ក ើ ទំនប់ព័ទជុ ្ធ វំ ញ

គល់លុយ

ចូលមកកាយ

មពី

ចក្តីរាយការណ៍ពី

ជាពលរដ្ឋ

សល់ចំនន ួ ២០%

ឬ ំ

ការ ណយ នី សូម ី

គាន

ភទាំង

ំងជូន

ក ណន់ សូនី និង

ក ទូច សុផល តំណាង

ើតាម

្តី

ពី

្ទដីទំហំជាង ១០០ហិកតា

ះបនាប់ពីមានការឯកភាពយល់

ការ

ើកទំនប់រ

ឃុំ

ជាពលរដ្ឋ

្លដីរបស់

លជាមាស់ដី

យ ណន់ ុមម

លជា

ដឹងថា គឺរូបគាត់មិនទាន់បានទទួលលុយ

្ទបឹងធំ និងបឹងសាទា

សូនី និង ទូច សុផល បានជួល

ប ើ

ពលរដ្ឋ។

ើ ះទាង ំ អស់

លតំណាង

ើ ះ ចំ

សិន

មូលទិញដី

គល់

ំងចំនួន ៨០%

ៀតរង់ចាកា ំ យ

ការចុះផាល់

ម ើ ី

ខាង

ុម

ះ ណន់ សូនី ទី២

ទូច សុផល និង

ុមឈ្មញ

លមានការពាក់ព័ន្ធ

ំង

លមានតំណាង

ប់ទិញដី

ើម ីយក

ុមហ៊ុន

្វើការសុំទិញ

លទទួលបានលិខិត

្តមិន

្ងទី

កក្កដា ឆាំ២០១១ មាន

ក ណយ នី

របស់

ះបាន

ចុះ ៀបចំដីផាល់ជាមួយ

្ទដី

ជាពលរដ្ឋទាំង

ដានកងរាជអាវុធហត្ថ

យ ប៉ុ

លុយ

លមានចំណចជាប់បឹងធំ និងបឹងសា

ជាម

ើងយាងអនាធិប

ុកសាង

ើយ

ឿងច

ុមហ៊ុនទាំងពីរនាក់

កបំផុតចាប់ពមួ ី យជី ឬ

កំពង់ធំបានឲ ដឹងថា

បានសមត្ថកិច្ចនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធ

សកម្មភាព

ំង ទី៣

ពីរជីតាមក លដីតូច ឬធំ ទា

្វើការ

ក្នងភូមិទាំងបីគឺភូមិ

ភូមិអម្ពិល ក្នងឃុំ យក្នងត

កឲ

ះឲ

ទី១ ភូមិអាកា ទី២ ភូមិទួល

ញងខុសច ប់

ះបាន

យជូន ឬលក់ដី

យប់ៗ។

រ។

រហូតដល់ឆាំ១៩៨៨-៨៩-៩០

ក១

រថយន្តដឹក

ើន

សារមានចំនួនតិច

រហូតដល់ទទួលដីរបបមួយហិកតា

ជាពលរដ្ឋកាលពីឆាំ១៩៧៩ ក

ពីររយ

មូលទាំងអស់តាម

្វើលិខិតឆ្លង

ងតាម

សុផល ឲ កូន

្ងអាច

ហួសពីការការកំណត់របស់ថាក់ ើ

វបង់

១៥០ដុលារ

ើយក្នងមួយ

មានរថយន្តមួយរយ

រូបភាពដូចជា

្ចឹមជីវត

កដី

្វើ

ះទុកស

របរ

ភពចំណលមិន

ភពខាង

លអាជា ធរមាន

ុកកំ ៀង

ក សុម ឹ សំអាត

វហូរចូលក្នង

ើនជាងស

ជាប់នឹងបឹងធំ បឹងសាទាក្នង

ើយចំណលទាំង

ើន

ះគឺ

ក្នងភូមិចំនួន៥ភូមិគឺទី១ ភូមិគរ

ហិកតា

លយប់យាងអនា

ះជាអ្នកចាត់

ភាគ

ៀតថា កាលពី

ំងទាំងអស់

កចាកដាក់....

ដឹងឮបាន

ក់

ុមឈ្មញនាំចូល

ជា

បន្តជិះ

ភយក

ទី៥ ភូមិកណាល ចំណចដីជាង ១០០

ចពន្ធក៏ដូចជាទំនិញខុសច ប់

យ សុទ្ធ

បាច់

្ល តឱកាស

នអន្តរជាតិដូងក្នង

ការចុះ

ទី២ភូមិធំ ទី៣ ភូមតា ិ គល់ ទី៤ ភូមអម្ព ិ ិល

ើង

្វើ

ភពបានប

ស្ថិត

ៀតគឺពួក

ដូរយកលុយ

ះ ណន់ សូ

ះ ណយ នី មក

ឆាំ១៩៧៩ ដី

ប់

មិន

ុមឈ្មញ

ំងយាងអយុត្តិធម៌បំផុត។

្មររាយៗ

វឲ

ថាជា

ប៉ុស្តិ៍

បង់

ដី

។ ពី

ើងដល់

្នករបស់ពួកគាត់រ

ំងយ៉ូវ

ុកនិងកូន

ងៗ

ះលុយ

ះរងស្ងតរបស់

ប៉ុ

លសូមមិន

ើមមកវញប៉ុ

ត្ត

ក និងបន្លំ

ឃុំ

ះ៦៣០០០

ក្នង

ខ្វល់ខាយអ្វីទាំងអស់៕

ុក

របស់ខ្លន រាប់សិប

ើតាម

្ចញ

សុផល

មឱវាទ

ធិប

ក១

លុយដាក់ក្នង ឆាំមក

ប់

ក្នង

ប់អ្នក

ឥឡវ

ើក

ជាពលរដ្ឋ

ះ ទូច សុផល ជា

ៀបចំទិញដី

្ង

ក៏សុខ

ដាស៥០០០ ៀល

និយម

មកពី

មួយ

ង ្ម ត ៧៣០០០ ្ល ៀល គឺជាត ស ្ល

ៀល

ើយចំ

ទំនិញ

ក លចាប់ពី៦៣០០០ ៀល ស

នចូលដី

ភពបានរះគន់ថាទ

ទារ

្អរថា

ចាំ

្ល២០០០០ ៀលគឺ

សុឹម សំអាត សព្វ

្វើ

រកការ

យខុស

្ចឹមជីវត

ប័ ើ្វ ណឆ្ល ្ណ ង

គឺពួក

ជា

លពួកគាត់នាំគា

ដូចជាការឃុបឃិតឲ

នអន្តរជាតិ ួល

បានត្អញ

ើម ីចិ

ើអាជាធរមូលដាន

្វើឲ

លមានតំណាង

នី និង

្វើឲ ក្នងមួយក ល៧៣០០០

ើអនុ

ើនហួសពីការសានក្នង

ដូង រកលុយយាងងាយ

ុក

ឬយកលុយបាតសុទ្ធ។

ៀងគរឲ មករកការងារ ុក

្វើចំណាក

្វើគឺ

ដុំចាប់ពី

្ងរាប់រយពាន់នាក់។វាជាឱកាស

ៀល

ផាល់ខ្លន។

ជាពលរដ្ឋ

៧៣០០០

ក សុឹម សំអាត ?

្មងរឯអ្នក

្ល

្ចប់ថវកាជាតិឬក៏ចូលក្នង

ើយការ

កចាំ

កំណត់

្មរដឹងថាចាប់តាំងពី

ពលរដ្ឋមកពី

ៀល

ពួកគាត់មិនហានចូលដី

ៀល ស

ធានយក

្ងៗមាន

្វើ

៣៥០០០

ុកកំ ៀង បាន

បុណ ចូលឆាំចប់មួយ

ជាពលរដ្ឋ

ងារ

នមានត

ក់ចំណលទាំងអស់

របស់

មុនឮថាត

នអន្តរ

ភពមួយចំនន ួ

ើចំនួន

បង់ចូលក្នងក

ចិត្ត

ត្តបាត់ដប ំ ង

ក សុឹម សំអាត ជា

ប់អង្គយនិងយក

ផល

ចាប់ពី៦៣០០០ ៀល

ក ើ ជាសំណរ

្វើប័ណ្ណឆ្លង

ទិញដី

និងរកលុយផ្គត់ផ្គង់កូន ៀនសូ

្ចឹមជីវត

ខ៦៨មា

ភពមួយចំនន ួ បាន

ក ុ

បាននាំគាឃុបឃិត

កអន្តរជាតិដូង

ថាការកំណត់

រកការងារ

លដល់ពួក

្វងរកការងារ

តាម

ច ប់

្ងក្នងន័យជួយកាត់បន្ថយភាព

។ ប៉ុ

្វើប័ណ្ណឆ្លង

្ល២មុឺន ៀល ក្នងមួយក ល

ជាពលរដ្ឋ

គាត់

ង់

លរាជរដាភិបាលបានស

កំណត់ឲ សាប័នពាក់ព័ន្ធ ឲ

ក្នង

វ ប័ ើ្វ ណ្ណ

គិត

ះ។

ើយសូម ី

ង ្ម មិនទាន់ ប់អាយុក៏ រគឺពួក

្វើប័ណ្ណ

ះជាអ្នក

ត្តណាក៏

្វើ

្ល៦៣០០០ ៀល

៧៣០០០ ៀល

ុកឬ

រកការងារ

ង ំ យ៉វូ

ត្តកណាល

ចំនួនតិច ឬ

ង ំ របស់

ជាពលរដ្ឋចំនួនបីភូមស្ថ ិ ិតក្នងភូមអា ិ កា

ភូមទួ ិ ល

ក៣

មិថុនា ឆាំ២០១២

ុមឈ្មញឃុបឃិត...

ក១

សុផល តំណាងឲ ះ

រ ទី១៤ - ១៦

ហានក្អកឬ

ើបមិនមានសមត្ថកិច្ចឬ

ើងចាងជាមួយ

លមុន

ើយ

ឿក ភារម កាន់

បាន

ើយគាត់ក៏មានជីវភាពធូរធា

ឥទ្ធិពលខាំងកា

ឿក

មទាំង

្វើ

មាន

ៗអាចរក តួនាទី

សល់លុយចាយមិនខ្វះឡានជិះដូរ ប់ម៉ូដ។ មិនដូចកាលពី

ើប

គាត់មាន

ឈរ

ើង

ទឹកដី

ះគាត់ជិះសុទ្ធ

ឡានកាមរឆាម

ឿងប៉ុ

ើកការ

របស់

អង្គភាព

ុើបអ

ឆាំងអំ

ត្តកំពង់ធំ

៊រ៩៩មួយ

ឡិចសុីស៤៧០ពិតជាមិនធម្មតា លគួរ

៊រ

លមុន

ើយ

ើពុករលួយ

្កតពីសកម្មភាពការងារ

ឿក ភារម

យ៖

ើងវញផង៕ នសមុ


ក៤

ឆាំទី ០៣

ក ្ន ជំនាញ

ឹស្ដី បទពិ

វាគ្មិនសំខាន់

ះដឹង

វ័

ផ្ល ្ច វ

វគ្គ

ើរ

រ ទី១៤ - ១៦

បអំពជួ ី ញដូរ...

ប អំពីជួញដូរ

មនីតវិ ធី

ហ្មទណ។

្តីនិងពលអាវុធហត្ថ ៧៤

ក ផាន់ វណារ័ត្ន

អមសាលាដំបូង ដូរមនុស អំ វ័

្ចផ្លវ

ជា

ើរ

ទ និង

្នក

មនីតិវធី

ច ប់ដ៏សំខាន់

តាមចិ

សង និង

មិន

កអាចារ

ប៉ុ

ះសង

យន្ត

ះផង

មាន ជំ

ំសុំ

ចក្តីសុខឲ ផុតពី

ជាពលរដ្ឋ

សមត្ថកិច្ចអនុវត្ត ។

លជាស្នល

កមា ំង

លពី

្ង

ះ សិកាកាមជាម

ធម៏ទាំងអស់ និងយកចំ

ក ផាន់ វណារ័ត្ន

ៀបចំពិធប ី ង ួ សួងរ

ះដឹង

ើ ជាពលរដ្ឋ កប

្មរ

ង និង

ើដងផ្លវ

រព្ធពិធី

ើលមិន

ះថាក់ ដូចជា

ឡាប់រថយន្ត និង

ការ

ះ...

ការ

ពិធីដ

អុង ២

្ហក ន

ុមគឺ

ុមទី១

ទល់

ដឹកនាំដ

ជា៣

នាក់ យាយជី តាជី ៤៧៩នាក់

សាលា

ចក្តីសុខតាមដងផ្លវជាតិ

ៀមរាប ដឹកនាំដ

ជគុណ ណិប អាន

្ហ

្វើ

ះបួងសួងសុំ

ទល់ ះ

ុក

ជគុណ ឡាំ អិត

ុក ដឹកនាំ

ឹម រដា អភិបាល

្តីរាជការ

រាសា

ក អ្នក

្ត

ះមាន

គំ

តុយាយី ឬ

ចំណល

ះបីថាមានភាពរលូនល្អ

្វើ

្វើចិត្ត

ជាក់

ះមនុស

មុខក្តី ប

្នហាកំ

មុខ

មុំមិនមានការ

គឺមានការថយ

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នកមានការច

ប់អ្នក

្វងរកផលក

លំបាក

្តចមា

ដល់អ្នក

្ង

ើនដូច

ើតការ

រើ ។ ចំ

ហ្មងចំ

ះអ្នក

ថាជួញទីជិតឆាយ ន់

ចូរ

ះ។ រឯ

យ័ត្ន

្តីងាយជួប

យ័ត្ន

ទុកចិត្ត

យ័ត្ន

រាសីខ្ពស់

ចក្តី

ក់ណាស់

ងឱ បានខាំងកាពិ

វបង់កាយបង់

ប់

កអ្នក

ខុសអ្វីមួយ

្វើមិនដឹង មិនឮ ផ្តល់ផលល្អស

តក់ៗ

ៀត

្វើដំ

ើងពី

កអ្នក

រ៕

រចូរ

សមិន

យ័ត្នប៉ះ

ះ ប៉ុ

ន់ចិ

យចំ

្នហា ើន

ុស

្ង

ះប

ុស

ណខូចអនាគត៕

ចក្តីសុខ

ចក្តី

្នហា

្ង

និង

យល់

គជ័យ ពី

្វើអ្វីក៏

ងហុច

ើយ

ប់

ើន

ើយ

ើរទីជិតឆាយជួប បង្កប

ុស

ើចង់ផ ំផ្គំ

សារជា ការគិត

រ។មនុស

ក នាង វណា

រថា

ើម

លបច្ចប ន្ន

ើយ

ចាំ

ងជា

សហរដ្ឋអា

ៀន

ន ើ

តាម

រាសីខ្ពស់

ក់ ់

្វើ

ើរដូច

ះសុទ្ធ

្ង

មានការ

ម ង

ច ប់ មិនសង ឹមថា យ ើ ចំណច

ុមឈ្មញរកសុីដឹកទំនិញធំៗជា

ផ្លងបានប ទារ

ប់អ្នក

ទំនិញ ជា មកពី

ណាម

យសារ

យ័ត្ន

ចូរ

ទាំង

ុស

ើស សន ំ

ុមមនុស

ទុកចិត្តកុំឲ មាន ឿង

ើន ៀងៗខ្លន

ើត

ើង៕

្ត

និច ថាំ

ើនមុខ

ៀត

សចិនឆ្លងកាត់

យ ើ ចូលតាម

ផង

រថាចាប់ពីប ក

នាំ

ពាំង

-វា

ើនបំផុត

វបិទ

។ ប៉ុ

ៀតផង

លគាត់

កនាង វណា

លជា

-វាលឺ គឺជាអ្នក

ជ័យ

ក ផល

្ជន ទាង ំ អស់

ជន៍ស

សមត្ថកិច្ច សាប័ន ដ ះជា

របស់ ើ្វ ខន ្ល

លកំពង ុ

បំ

ក នាង វណា

ះគឺជាផល

ញស

ចូលទំនញ ិ តាម ទិស

ះ និង

វណា

ះក៏

ញ ើ ផលចំ

ប់

រយៈការ វណា

ន ើ

គយល់របស់

ពាង ំ

ប៉នា ុ នម

ខ្លន។ ម គយ ី ្ត តូចតាចមួយចំនន ួ បានប ប ើ ្ហ

ឲ ើ្វ ខាតបង់

លម មួ ី ្ត យចំនន ួ បាន

ន ើ បំផត ុ ៣០ភាគរយប៉ុ

ពាំង

ក នាង

ន ើ សន្ធក ឹ សនាប់។

ម ើ លា ី ភសការៈផាល់

កនាង វណា

ក នាង

លបន្ធរបន្ថយការបង់ពន្ធឬឃុប

ចំណលថវកាជាតិ ដូច

រ្វ

-វាលឺ

បយាង តាម

ឃិតឲ មានការរត់ពន្ធទំនញ ិ

ចពន្ធ

តុ

នាំ

ម ុ ឈ្មញសម្លង ឹ

បន្ដសកម្មភាព

សជាតិ

ពាំង

ការនាចូ ំ លទំនញ ិ យាងគ

ឲ ដឹងថាកាលពីមន ុ

ះហាក់ដូច

ប់

វញតាមការអូសទាញរបស់

វា

ប់ឆ្លងកាត់ជា ឿង

យ ក៏

ជន៍ធំ

ពាំងផ្លងនាំគាប

នាច ំ ល ូ តាម

របស់ រាជរដាភិបាល

យាង ណាក៏

-វាលឺ

ម ុ ឈ្មញធាប់

នឹងបទប

ន ើ្គ

ន ើ

ស ៀត

ពាំង

ប់បុគល ្គ ខ្លនគាត់ ប៉ុ

ពាំង

ក នាង វណាទទួលសាល់

កាតព្វកិចឃុ ្ច បឃិតឱ មានទំនញ ិ

ះ និង

ទូទាង ំ

ះ ។ មានការរលឹកឲ ដឹងថាមូល

ៀត ។

ក នាង វណាអាចមានទឹកមាត់

ធាន

ល ទទួលបាន

មតុពីការដឹកជ

ជាអ្នក

ចាំ

ចាំ

អូសទាញ ម ុ ឈ្មញបានស

សំខាន់បផ ំ ត ុ

សាក់ ការគយនិងរដាករ

ងជា

បកាប់វញម្តង។

ពន្ធឆ្លងកាត់ ទាំងឡានៗយីឌុបៗ ប៉ុ ដឹងថា

កាន់តំ

ម ុ ឈ្មញធំៗជា

នាច ំ ល ូ ទំនញ ិ តាម

ជាគានផលចំ

្ដ

្ត

ណាមតាម ក ពាំងផ្លងឲ ប រ្វ ទិស

ើយ ភាគី

តឱ មានទំនិញ

ពាំង

បកាប់ម គយ ី្ត

សមត្ថកិច្ច ៀតណាម រួមទាំង សមត្ថកិច្ច កម្ពជាបាន អនុ

្តីតិចតូច

លធាប់នាច ំ ល ូ ទំនញ ិ មកពី

ង រដ្ឋ បាល៦

ផង

បានអូសទាញ

ះ។ មានការរម្លឹក

្ចប់

ើបបានជាអគ្គនាយក

ក នាង វណាបាន

ត្ត

ប់

យសារ

ើយសឹងថាគាននរណា

មានអំណាច

ទ និង

វបាន

ប់ផង។

ធានសាក់ការគយ

ង់

ស ៀត

លមានការបង់ពន្ធ

-វាលឺ

-វាលឺ

គយ ី ្ត

មា ើ្វ ន

ក ើ

ក ឹ គ

ង ើ ថា

ងតាម

ះមានការបង់ពន្ធ ះ

សល់

មូលយក

បា ើ្វ នផាល់ខន ្ល ៕

វនឹង

តក៏អាច

កអ្នក

ព ល្អិត ះ

ះ។ ការ

ដំ

្ង

្វើដំ

កបរបររកសុីជួញដូរក្នង

ពន្ធ ឬគូ

យនិង

និង

្នហ៍កំ

្ង

រាសី

្ង

ុតចុះវញ

្ង

្ង

្វើដំ

ខិតខំ ដ

ន់ចិ

ើត ឿងជ

្ងដូចគា។ កអ្នក

កុំខំ

ព ល្អិត

កបររបររកសុីជួញដូរ

ច មានការ

ឡប់មកវញ។

ឆាំងគា

្ងមិនល្អ

កអ្នកបានឆ្លងផុតអស់

សល់ចំនួនមួយ

មូល ប្តរមុខរបរថ្មជា ី ឱកាស

ះនាំភាពទុក្ខ

មុំមាន គូ

ើន៕

យ័ត្ន ក

ឿន

ឿន

ើចង់

មួយ

និង

ទាំង

ើស

ចក្តី

ះអត់ឱនឱ គានិង

្ហមដូចសព្វមួយដង គឺជា ើង៕

ះមនុស

ការ

ជុំវញខ្លន

ើតមានការរកាំរកូស

ុស

ើបជាការ

ើងខ្ពស់ដូច

កការបំ

្លផា

្ង

្ង

ប់

វចងចាំថាមិន

ើយរក

្នហា

ល លា

បំផុត៕

ត។ ក្នង

្ង

ះ ដួងរាសី

កអ្នកចង់

ះថាផលល្អៗ

្វអ្វ ើ ីមួយគួរ

ងចាំហុចឱ

រ គឺមុខរបរ

គជ័យ យាងគាប់

ញកិច្ចការងារវញ ះគឺល្អ

ះអា

ើយ

ើ ន។ស

ើយ។ រឯសម្ព័ន្ធ

វឃាតពីគាខ្លះ

ញការងារ

ពី

ញចិត្ត

ក់ក្តី

ពី

ើរ។

កអ្នក

្ងខាងមុខនឹង

្នហា ទទួលផលល្អពីវាវញជាក់ជាពុំខាន។ រឯប ្អម

លឥរយាបថកុំឲ មានភាព ើត

្លើមចំ

្វើ ចាប់កាន់

កអ្នកក៏មិន

កបរបររកសុីជួញដូរ

ះអាច ចំ

ន់គួរសម។ ការ

ឡប់មកវញ។ រឯ

ីមានការ

្នហ៍ ស

រាសីខ្ពស់

យ័ត្ន

ះអ្នក មកវញដូចជាទីគាប់បំណងផង

ើរទីជិតឆាយជួបភាពសុខដុមទាំង

ុស

បំ

ើកបរយានយន្ត

ភបំពានណាស់ផង។

កបការងារ

ើកហាងថ្មីឬ ជួញដូរ និងមាន រ

ើយការ

ើតឆា ំម ញ់

កអ្នកបានធាក់

ះថាងាយទទួលរងការប៉ះទង្គិចឬអ្នក

ើយឯ រួសរាន់ ពី

្ង។ ចំ

្ល៉ាះ

វមាក់ងាយមនុស

រា

ើយបានឱ ដឹងថាក្នងសបាហ៍

្ងល្អរបស់

ើជា

ើន

ះវវាទឈានចូលដល់ការ

្ងឯ

ើរឆាយជិតជួប ះ

្ត

មុំកុំគប ីយកភាពរងមានះឬ អ្នក

រាសីល្អជាមធ ម។ តាមក ន

ះ សា

្ចឹម ការ

ើរឆាយជិត

ុតចុះ។ អ្នក

ះដួងរាសីរបស់

សបុរសគប ីមានការ

ះវញមាន ការ ពី

ធំៗ

រួច។ ការ

្ងឯ

រា

្ងដូចគា ។ អ្នក ពិ

ើយទាល់

ើបអាចរកផលក

្នហាកំ

រា

ើរទី ជិតឆាយពុំគប ី ដំ

្វើដំ

សល់ចំនួនមួយ

គផលចូល ចង់យកឈ្នះចាញ់ ដាក់ខ្លន

្នហាមានការ

សល់ចំនួនមួយ

ើង

ះវញមានភាព ជួបភាពសុខដុមដូចសព្វមួយដង។ រឯសម្ព័ន្ធ ពិ

មូល

ះសម រ

ើរថយ

កអ្នក

សល់ចំនួនមួយ

កសាយ។ អ្នក ឆាំងបាយធូរ

រ។ រឯ

ភាពសុខដុមទាំង ងប្តី

ើយបានឱ ដឹងថាក្នងសបាហ៍

ះបីយាង លូតលាស់យឺតណាស់

ើមានការជួញទីជិត

សល់ចំនួនមួយ

ពគប់

្ត

័យទាក់ទងគាល្អណាស់៕ បាក់៕

កមកវញ។ ការ

វ គូ

្ង

កបរបររកសុីជួញដូរ

ព ធំ

រាសីល្អជាមធ ម។ តាមក ន

យ័ត្នការបាត់បង់អ្វី ខាំង

ើយ

ល ួ ចិត្ត

្ត

ងហុច

ើយបានឱ ដឹងថាក្នងសបាហ៍

្ងមិនល្អ

ើបមានភាព

ីជួប ឿងខាយខ្វល់

ចណ

ៀត

្ងល្អរបស់

ើរឆាយជិតមិន ប៉ុ

យ័ត្ន

ឡិច

១០ភាគរយប៉ុ

កអ្នក

រាសីល្អជាមធ ម។ តាមក ន

ើតឆាំវក សា

លប្តរផាស់

្វថ្ល ើ ង់ខ្លះ

្វើដំ

ចង់

ើន

្លបាយស

ចាំការ

-វា លឺ

ចាត់ទុកថាជា

ក់បង់

ើយ

ះឲ

ពាំង

្លពន្ធខ្ពស់ដូចជា

លឺ

លាច

ប៉ុ

រ គឺមានការនាំចូលនូវ

ឿង

កាន់

ញឬនាំចូលទំនិញ

គយនិងរដា ករចាត់តាំងម

-វាលឺ ក្នង

ល មានត

មករកសុី

ពាំង

យធំផង

ប់ការចាត់ ល្អរបស់

ញចិតផង ្ត ។ ប៉ុ

លនាំឱ មានការ

ើចង់ ផ្ទះវញយាង

កបរបររកសុីជួញដូរ អ្នក

្វើគ

រួច។ ការ

្វរទិស

ទំនិញ

ះដួងរាសីគាទ សា

ះថាផលល្អ

ប់បុរសចូរ

ណាស់៕ នឹករលឹកនិង

កអ្នក

ទះនូវ ឿងរាវ

ញពីចំណច

្តីគយសឹងមិន

លគួរឲ កត់សមាល់

លធាប់ដឹក

ៀវត រ ក៏

ិត

ខុសបាន់រក

ក នាង វណា

មានលទ្ធភាពខ្ពស់ដល់ក

សសល់និងកិច្ច មិនល្អ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរក្នង

្នហា ឆាយ

មាយក្តី

មានការងាយ

ក់

ន ើ

ដូចជាអាជីវកម្មរកសុីជាលក្ខណៈ

និងទំ និញបង់ពន្ធមិន

ប់

្ង

ះផ្តល់ផលល្អស

ងមុខទំនិញ

រ។ មកវញដូចជាទី

ងហុចផលក

ុតចុះ។ ក្នង

ពាំង

ឿង ផ្ទះ វឡា

ត។ ស

យសារ

ើន ការងារសំខាន់ៗ ពី

ប់មួយទប់ទល់។

ល លាល្អ

ពុ ើ ករលួយ។

ើសំអាង

ះគាននរណាមាក់ចង់

គានសកម្មភាពនាំ

ព ើ ក ុ រលួយក្នង

ះគាត់ មានឱកាស

ត្ដ ឹ អំ

ថា ទ

រក្នង ការប ន ្ជ កូន រក

ក្នងការ

ញពីអំ

បាន

ធាន

ថា ្ល ធនធានទាង ំ អស់

ើតឆាំ

កអ្នក

ទុក្ខលំបាកណាមួយមកឱ ។ រឯ

្នហា

វត្ដិ

ើតឆាខា ំ

ចចិត្ត ឿង

ះមាយ

ើយកំពុងមានភាពសុខដុម សូវមានសុវត្តិភាព ្វើដំ

ើមផល

ក នាង វណា

បៗ ើ ជា

ះដួងរាសី

វចងចាថា ំ

ើន

ុតចុះដូច

កអ្នកជួប

ះមានភាព សុខដុម

្ង

ឡប់មកវញ។ រឯប

សារជា

ះប

ៀតមក ដ

មានឡានទំ

កបរបររកសុីជួញដូរមិនថា ណាក្តីស

មុំ ឬ

ប់ ណាស់។ស

យប៉ុនប៉ងបាវ

យ ផង

ើរទីជិតឆាយជួបភាពសុខដុមទាំង លូតលាស់គួរសម

្ដគយ ី

ត ើ

និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

កអ្នក

ប់ការស

ុកការងារ

រាសី

មក ន្តដូចសព្វមួយដង។ រឯ ក្តី

ឱកាសល្អបំផុត៕

ប់

កអ្នកជួញទីជិតឆាយ ្វើដំ

្ថមម

ងតាំងភរយារបស់គាត់ ឱ កាន់

ធានគណ

វាយត

យ៖ គង់ សុវណ្ណ

ន់ហូរចូលតក់ៗ ស

ះផ្តល់ផលល្អ ដួងរាសី

កបការងារតូចធំ

ះ ល្អណាស់។ ការ

យពុសូ ំ វ កំ

ះផ្តល់ផលល្អស

ស កាក់កបគួរសម

យ ការ

ឯកឧត្តម

ក នាង វណា

និងមានលទ្ធភាពផង

ើរមកពី

កបកិច្ចការងារអ្វីមួយ។

ប់អ្នក

ៀបចំ

ះងាយទទួល

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ ក្នង

្ចឹម

ើរទីជិតឆាយ

ើយ

ចាំការ

្ដ

្ដីឯ

ជន៍

ក្នង

-វាលឺ គាត់ក៏មាន លទ្ធភាពខ្ពស់ ដូចជា

ះច

្វើដំ

ត។ ក្នង

ះស

ះជួប ក៏ទទួលបានផល

្លផាមកវញ ផលល្អមកវញដូចគាប់បំណងជានិច។ ្ច ស មុពិ ំ

វ កាស និង

ើមានការ ស

ៀនយាយី

ត។ ក្នង

ើងខ្ពស់ដូច

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ អាចស

ើងខ្ពស់ដូច

ើប វញណាស់ផង។

ុមមនុស បាបមិត្តបង្ក អ្នក

ហា ្ន កំ

ះអា

គូភាគីមាង

ុមមនុស

កបរបរ រកសុជួ ី ញដូរមិន

ងអាចហុច

តំ

មិថុនា ឆាំ ២០១២

រាសីខ្ពស់

វចងចាំ

ទីជិតឆាយ

ុមមនុស

ៀងទាត់ប៉ុនាន

ក អ្នក

យ ើ

យាងណា

ការណាមួយ។ រឯប

កបការងារ ស

ះអត់ធ្មត់តស៊ូខ្លះ

ញ តួនាទី

សាក់ការគយ

ៀម ថាយ

ស្ឋ ឆាំ

យ មានការផាស់ប្តរនិងចិត្តរា ក

ះដួងរាសីរបស់

្ត យាងណាការ

ចាំ

-វាលឺ ។ កន្លង

ន័យថា គាត់ ទទួល តំ

ើម ីសុំឲ មាន

ុក និង អ្នក

ទីជិតឆាយផង

កអនុ

ើបគាន ឿងរាវ

រ។ ការ

ើនលូតលាស់សន ឹមៗ សារដួងរាសី

មុខជានិចប៉ ្ច ុ ង

្ង

កខ្លះ

ើន។ ខិតខំក៏អាចរកផលក

រជាទទួលបានផលតិច

ើនជាង៕

ណាស់ផង។ ឈឺក ល។ស

ើតមានភាពរកាំរកូស

ើន

លូតលាស់

ង ថា

កបការងារមិនសូវហុចលទ្ធផលប៉ុនាន ឆាំងបាយអីចឹង

វញ។ រឯប

អ្វី

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

កបរបររកសុីជួញដូរការរកផល ការ

យាង ណាក៏ គឺ

គជំងឺឈឺ ចំ

ះថាងាយ

ការ

ើតប

យ័ត្ន

ើត

ថាត់ពី

ះអ្នក

្លង

ចក្តស ី ខ ុ សុវត្ថភា ិ ព កុឲ ំ មាន

ុក

ើយបាន ឱ ដឹងថា អាចទទួលការរះគន់ពីអ្នកដ

ើតឆាំជូត គប ី

ឧបទ្ទវ

ញភារកិច្ច

សម ត្ដធូ ិ រធាដូច

ង និង

ុកចូលរួម

ដល់មាស់ទឹក មាស់ដី

ះគឺ

្ដីគយ មិនដល់១០នាក់

ប់បំ

បំ

ទទួល

ក នាង វណា មិនមានធនធាន

ការមូល

ុក

ជុំវញ

ក្នងកម្មវធី

ុមទី

គណៈ

មទាំង

្ង១០ រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ងម

ើនបំផុត

ញ មុខ

ច ស់ បាននិយាយផង ប

ដានកងរាជអាវុធហត្ថ

្ងចន្ទ ទី១៤

តាមក ន

ើយក៏

លធាប់សាល់

ខ៦

នីយ៍ឯក ឃុន ប៊ុនហូ

ុមទី

ធិ៍ដំណាក់ និង

្ហ

ុកកំពង់សាយ

ជគុណ ហ៊ុល ឡង អនុគណ

អភិបាល

ញពីវត្តតា

ត្ត

អធិការវត្ត

និង

ញពី

្ហ

រ។

ដ្ឋកិច្ច យាង

៉ន សុម ី ន ៉ បានចាត់តាង ំ ប

ជា

ៀត។

ះសង ចំនួន៧២អង្គ អាចារ ៥៣

ប់

ផងស

ក៏បាន

ើតាមការឲ ដឹងពីគណៈ

មាន

ផាច់មិនឱ ម

កមាការបុណ គឺមាន ៀបចំពិធីដ

ធានគណ

ើយ

មិនសូវសប យចិត្ត

កកង់

ងៗ

ចាំ

សឹង

យ ើ សូម ី

លជា

គយ

នាង វណា កំពុង

ៀត

ើញ

ផាល់ សឬ

ះមានការបង់ពន្ធ

សាល់ថា

ឿថា មាន

ងៗ

ពាំង

មកយាយីដល់អាយុជីវតមនុស ឲ

ចំ

យឆន្ទៈ ៕ វស្ណ

ះច

ៀន

មិនដល់១០ភាគរយផង

ជាពលរដ្ឋ

ទទួលនូវការ

យុ ី្ត តិ្ត

ឿតៗគា រហូតតាំងពីសម័យ

បុរាណកាលមក ក្នងការ

ន ្ជ កូន

តាម

ុម

្ហ

ត្ត

ចំនួនបានឲ ដឹងថា ការនាំចូលទំនិញ

យពីការសិក វគ្គបំប៉ន

ំឲ។

ច និង បច្ចយ ័

លគង់ដ

ឿជាក់ថា

ើញមាន

សារខ្លះយកទឹកសុទទឹ ្ធ ក

្តីនគរ

រយៈ

្ចើម

ថ្នល់ តាមមុខផ្ទះ ៀងៗខ្លន រងចាំ

ក ុ ស្នល

ពាំង

ភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចមួយ

លបានចូលរួមវគ្គបណះបណាលថតរូបអនុស រយ៍

បាលយុត្តិធម៌ទាំងអស់រួមទាំងកមាំងកង

ក៨

ៀនធូប ដាក់

្តីអាវុធហត្ថ

រាជអាវុធហត្ថ

វបំប៉ន

អានតពីទំព័រ

យផា

ើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ម

ហ្មទណ

មូលលាភសការៈ

-វាលឺស្ថត ិ ក្នង

យ ក៏មានអំណាចមិនធម្មតា

ជួ ើ ញ

ភបំពាននិង

ចាំ

ភរយារបស់គាត់

ត្តបនាយមានជ័យ បអំ

ន ើ

ក នាង វណា បាន

សង់វឡាទិញដីរាប់សប ិ ក ង ្ល

ះរាជអាជា

បានឲ ដឹងថា: ការបងារ ប

យសុវត្ថភាព។ ិ

ស់ជំនាញគយ

អាចប

យអង្គការទស នៈពិភព

ក(World Vision) ។

យ ើ

ម ើ ឱ ី ទំនញ ិ

ខ្លនរហូតមានធនធាន ព សម ត្តស្ត ិ កស្តម្ភ

នាក់ ចូលរួម និងបានសហការ ៀបចំនិង ឧបត្ថម្ភវគ្គ

ះ ឆ្លង កាត់

ឆាមក ំ

ក នាង វណា ឃុប...

ក១

អានតពីទំព័រ

ទាង ំ

ព័ ត៌ Ō នď

មិថុនា ឆាំ២០១២

ឃិតរវាងម គយ ី ្ដ និងឈ្មញ

ធាន

ភបំពាន និង

ទ និង

ះមានម

ហស តិ៍ -

ធន៍នានា ពី

បទ ពីការងារ បងារ ប អំ

្ង

ើកពីច ប់ នីតិវធី

អនុវត្តនិងគំរូលទ្ធផលការងារដូច មនុស

ក ើ វគ្គប

ក៨

អានតពីទំព័រ

អាវុធហត្ថនឹងទទួលបាននូវចំ

ខ០៥៨

្នហា

ុស

វយកភាព ះ

ះទុកចិត្តគា

ចណដឹកមុខ

នឹងបាត់បង់មនុស ជាទី

ជាពុំខាន៕

ើយមិន

ើយ

ើពុំ

ឡាញ់ជាក់


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆាំទី ០៣

ភាពរ

ក១

អានតពីទំព័រ

ះរ

ខ០៥៨

ើ្គ និងជ

្ង

ហស តិ៍ -

រ ទី១៤ - ១៦

ះ...

កម្ពជាដឹកនាំ

សមាជិកឧត្តម អម

ុម

ធាវ

មាក់

ះវហារ

តួ

រក និង

ចារ ច ប់បារាង ំ ។

កខាងភាគី

ដឹកនាំ

ះអង្គ

មាស់ វង់សាមាហុប ី ចាយាន់គូរា ជាឯក អគ្គរាជទូត

ចាំ

សហូឡង់។

ទី ្ង ២៦ ឧសភា ឆា១៩៦១ ំ តុលាការ

ឡា បាន ញ

ចក្តស ី

បណង ឹ ជំទាស់របស់

យ ើ

ជំនជ ំុ

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា

ឲ មានអរភាព ជ័យជម្នះជា ្មរ

ត អមដំ

ៀត

វត្តិសា

្ត

យឯកឧត្តម សាបូ អូហ ណ និងម

កិច្ចចរចា

ជាពលរដ្ឋ

ប់ទិសទី បាននាំគា

ដ៏អធឹកអធមមួយស

ើរ

ើម ីរម្លឹកដល់

រព្ធពិធី

និងផ ព្វផ យ

ើងវញនូវខ្លឹមសារ

កាលពី៥០ឆាំមុន

យអំពាវនាវឲ

សាលដីការបស់តុលាការ

ុងឡា

សំអាង

្នក

រពឲ បាន

នាមជាសមាជិក ដូចគា។

ះបាន

ភាសាអង់ ្វើ

ជាជាតិអាសុអា ី

្នយ៍

ុងឡា

ស ្ល ជាសាលដីកាផ្លវការ ទី

ៀតប

្ជន

កម្ពជា និង

និងបានចុះហត្ថ Winiarski ជា

កិច្ច

Garnier-Coinet ជា អ្នកវភាគ

្នកន

ឡាប

កម្ពជា

ើក

្ជីផង

ើងរបស់

ៀតដូច

បានស្ថិត

ក្នង

បនាត់

សាទ

ះវហារ

្ង

សាទ

នអធិប

បារាំងំ

យ ភាព

និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពជាតាមរយៈ

ចក្តី

ទី

ចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

ុងឡា

ពិភព

កាលពី ឆាំ១៩៦២

កទាំងមូលដឹងឮជាពិ

កម្ពជា និង

លជាភាគីជ

បានចុះក្នងប

្ជីសម ត្តិ

សាទ

ះ។

ស្ក កាលពី

្ងទី០៧

២០០៧ គឺជាឱកាស

កក្កដាឆាំ ស

ស់ភាពជាតិនិយមបង្កឲ មានជ

តាមរយៈការ ពានទឹកដី

ល ដូច

ុមអ្នកវភាគបានចាត់ទុកថាការចុះប សាទ

ះវហារ

ងចំ

ញផល

ឲ ្វើ

ជាជន

កម្ពជា ខាំងន ពួក

ះបានឆ្កះឹ ដំ

ចាស់

ជន៍ពី

ប់និនាការន

យយកកម្ពជា បាយនិងជ

។សូមរម្លឹកថា

ល ជីវតន

ជា

ហារ

ើយកាលពី ើន

្ទក្នងរបស់

បាយរបស់

ញ ដូចជាកាលពី

ើយ

យអត់

ឆា២០០៦ ំ

ធាមួយបាន

លថ្មីៗ

ី្ជ

បាយ

ើនឆាំមក

បានជួបវបត្តិយាងធ្ងន់ធ្ងរ មានរដ្ឋ

្វើជា ចំណាប់

ើត

ើង

ះ មានបាតុកម្ម

ឆាំងនឹងរដាភិបាល។

ក្នង

ៀមសុទ្ធ ំ

ៀងទាំង បាន

ឆាំ ១៩០៤ និង១៩

ក់យាងច ស់ថា វ

្ចប់ការវាស់ ង ស

ប៉ុ

ុះ

សារមានការ

បាន

ខា

ប់

យ ើ បាន

ក ើ ទ័ពចូលមក

សាទ

ះវហារ

លស្ថិត

តុលាការ

ង ុ ឡា

ចក្តស ី

ើងថា

នមកជំនុំជ

បណឹងនិយាយ

អំពី

មបានស

ើ ឿង

មិនមាននិយាយពី ឿង សាល ស

ចក្តី

ក់ ថា ថ្វីដ ិត

ម ើ

សាទ

សាទ

ើក

ះវហារ

ន។ក៏ប៉ុ

្ត

ចក្តី តាមរយៈ សាទ

ក្នងពាក សុំនិយាយ

ះវហារ ក៏បុ ៉

្ត ក្នងជ

សាទគា ះ ភាគីមាងៗ ទាង ំ

ខាងកម្ពជា និង ជ

ម ឆាំ១៩៦១គឺ មួយឆាំមុន

អំពី

លកម្ពជាប្តឹងមក ក្នងពាក

សុទ្ធ

អះអាងថា

សាទ ះស្ថត ិ ក្នងទឹកដីរបស់ខន ្ល ។ ដូ ះ្ន ះដ

ំ ន ពី

ង់ណា

ម ើ

ះថា

សាទ

ះ គឺជាជ

មិ ើ នដឹងថា ំ ន

មិនអាចដឹងថា

ះស្ថត ិ ក្នងដីរបស់អ្នកណា

សាទ

ះ ។

បនាត់ ្ត

ចរបស់តុលា

ះទាក់ទងនឹង

ះវហារបានចាប់ផ្ទះ

ង ើ ខាង ំ

ឆា១៩៥៤ ំ បនាប់ពកម្ព ី ជាបានទទួល

ឯករាជ ពីបារាង ំ

យ ើ

សាទ

យពីដំ

ដំ

បានប

ន ្ជ កង

ដាប់អាវុធ ចូលមកកាន់កាប់

ះវហារ។

រើ ការតាម

វទទួលបរាជ័យ មិនអាចរក

យបាន កម្ពជាក៏បានងាក

រកយន្តការតុលាការវញម្តង។ កម្ពជាបាន

មកឲ កម្ពជា និងទាមទារឲ

ធមិនឲ តុលាការ

ក់

លជាសាប័នមានសមត្ថកិច្ច

ើកយក

ក៏បានបដិ

្វើការ

ៀត កម្ពជាអាច

១៩៥៩

ៀបជាង ភាគី

ឹក សន្តិសុខអង្គការសហ

ន ខាង

និ ើ យាយពីប

សិន តុ ើ លាការប

ចំ

ះមុខ

ុងឡា

ដាក់ពាក បណង ឹ

្នកច ប់ កម្ពជាមាន

ើងវញអំពីអត្ថន័យ

ក្នងទឹកដីកម្ពជា។ រដាភិបាលកម្ពជាក៏បាន យ ើ

កដី

នទី ឧបសម្ព័ន្ធទី១ ប៉ុ

ុងឡា

ផ្លវទូត

សាទ ះវហារ

អត្ថ ើ ន័យ និង

សូមរម្លក ឹ ថាជ

លខ្លន បាន

សបារាំង

ុម

សាទ

ក៏បានទទួល

កាលពី

មឆាំ១៩៦២

ធានាការអនុវត្ត

កមាង ំ

ឯករាជ ពី

តួ

មិនទទួលយក

ការ

្ត

បន្តអះអាង

ក ើ ទី២ ទទួលសាល់

ជាជាតិ

្វើ

សាទ

ុងឡា

្វងគំនិតគា

ន តាម

ប្តឹង

ើលតាម

មបាន

ើតមាន រដាភិបាល កម្ពជា

ច ស់ ជា

លកម្ពជាទទួល

្ត

ចឲ

សាល ម ះ។ ំ

ះ គឺជា

យ ក៏រហូតមក

្នើសុំឲ តុលាការ

ះ។

្ង

ពន ល់បក

ក៏ប៉ុ

យថា

ះក៏

សាល

បន្ត

រ នូវ

សាទ គឺជាដីរបស់

វសាលភាព

បនាត់

នទី

ះ មកឲ កម្ពជា។ ចំ

បនាត់

បនាត់

ចថា

បច ប់អន្តរជាតិ

មតុលាការ

ជុំវញ

ៀម

ក្នងដីកម្ពជា។ក៏ប៉ុ

ះជាយាង

ថា សាល

លបាន

លគណៈកម្មការច

ើយ

ចក្តីសន្និដានចុង

ើយ

ប្តឹង

ើកមាំងបាយចូលឈាន

រ្ម យាងកំ

ៀង

ះវហារស្ថិត

សាល់ជាផ្លវការ

កាន់កាប់

យអង្គការយូ

នរវាងកម្ពជា និង

ៀម ប

ចុះហត្ថ

តិកភ័ណពិភព

ករបស់មនុស ជាតិ

ទទួលសាល់

ះវហារ របស់កម្ពជា

ៀម ឆាំ

ៀងឆាំ១៩២៦, កិច្ច

ះប

ម្ល៉េះ គឺជាឆាំ

យ ើ

ះវហារ

ៀត ដូចជា

បានកំណត់ច ស់លាស់តាំងពីឆា១៩០៨ ំ

ះរវាងកម្ពជានិង

លសព្វ

ឿងក្តី

០៧។ ទាំង

មុខរាជរដាភិបាល

លថាប

យសារ

បចំ

ៀម បាន

ងៗ

រព

កំណត់ក្នងសន្ធិស

ក្នង

ឆា១៩៦២ ំ ស

លក្នងកិច្ច

ក់អំពីការ

បនាត់

ះបារាំងជាអាណា

ៀងឆា១៩៣៧ ំ និងកិច្ច

ះ រាជាណាច

រ។

បាយមួយចំនន ួ

ះ មិនគួរមាន ឿងជ ម្តង

រវាងកម្ពជា និង

ើយមានសុពលភាព

បនា ត់

ទល់នឹងសព្វ

ៀងមិត្តភាពបារាំង-

ឆាំ១៩៤៦

ក B.

សកម្ពជា បានយល់

ការ

ើយស

លមានគូស

ខ្លនឯង

ៀង

បារាំង-

លភាប់ជាឧបសម្ព័នទី ្ធ ១ មក

្វើជាសំអាង

ះ គឺជា

លជាតំណាងរបស់

ៀត បារាំង និង

នទី

បតាមច ប់អន្តរជាតិ។

១៩២៥, កិច្ច

ើម ីរក ទុក ៀងៗខ្លន ខា

ះកាល

នទី

ុងឡា

ចឲ កម្ពជាឈ្នះក្តី

មបានយកសន្ធិស

និង

ញពីសន្ធិស

ក៏បានស

្វើជាសំអាងគឺ

្វើជាសំអាង

ើត

ខា

យៗមក

ឲ រាជរដា ភិបាល

ធានតុលាការ និង

ចុះហត្ថ

ចុះកិច្ច

បណាសារដានរបស់តុលាការ និងច ប់ ដ

គតិយុត្តិ

ញជាបីច ប់គឺ មួយច ប់រក ទុក

នទី

ព បាលកម្ពជា

្ងទី

ើយ

ើកយកមក

កម្ពជា

ុងឡា

មិថុនា ឆាំ១៩៦២

នទីរបស់

កម្ពជា

សមរភូមិជួរមុខ

ឆាំ១៩៦២ តុលាការ

ជុំវញ

ផាល់ ជាមួយបារាំង

ើយ អត្ថបទជា

្វើជា

ក ភាគីកម្ពជាវញបាន យក

ផ្ទយពី

្វើជាពីរភាសា គឺភាសាអង់

វមានសន្តិភាព

១៥

ចំ

គូស

ភាគី មក

នទី ឧបសម្ព័ន្ធទី១ មក

្មើភាពចំ

្លស និងភាសាបារាំង

សួរសុខទុក្ខកងទ័ព

ើម ី

ះវហារ

ះវហារ ទំហំ ៤,៦គីឡ

ឡា គឺជាដីរបស់

សកម្ពជាក្នង

សាលដីការបស់តុលាការ

នទី

ើម ីបងា ញថា ដី

សាទ

អនុវត្តន៍តាមសាលដីកា

បូរណភាពទឹកដីរបស់

ើកយក

យខ្លនឯង ជាឯក

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជួយ ជំរុញឲ ភាគី

យប

ប់អបអរសាទរ

្តីជាន់ខ្ពស់

្វភាគីរវាងកម្ពជា និង

(

អន្តរជាតិ អធិប

ង ុ ឡា

កមាង ំ

បរ

ទ ្ឆ

នដី

ទី ្ង ៦ តុលា ឆាំ

ស ើ្ន ឲ ំុ តុលាការ ើ

លកម្ពជា និង

តុលាការ តាម

បដិ

ដកកង

ញពី

ញដីកាបងាប់ កំណត់កាល

រណារបស់កម្ពជា

តប

គល់

ះវហារ

ទី ្ង ៨ ធ្ន ឆា១៩៥៩ ំ តុលា

ណា និងសារណាតប

វញ ដល់

សាទ

ដាប់អាវុធទាង ំ អស់

សាទ។

ការបាន

ម ើ ី

តុលាការយុតធ ិ្ត ម៌

វប

ន ្ជ សារ

ន ្ជ

ដល់

តុលាការ។ សា

វបានប

លកំណត់។ ចំ

លកំណត់

រជាបានប

វប

ន ្ជ សារណា

ន ្ជ ពាក បណង ឹ មួយ

ធមិនទទួលសាល់សមត្ថកិចរ្ច បស់

តុលាការអន្តរជាតិ ក្នងការជំនជ ំុ របស់កម្ពជា។

សវនាការសាធារណៈ

ើបណឹងទាស់របស់

ចាប់ពី

្ងទី១០ រហូតដល់

ឆាំ១៩៦០។ គណៈ

ះបណង ឹ

ម ើ ជំ ី នជ ំុ ះ

វបាន

្ងទី១៥

ើក

្វើ

សា

តិភូតំណាងភាគី

ជាមួយសន្ធស ិ មក

លជា

បារាង ំ -

មទាំង

នទីភាប់

ៀម ឆា១៩០៤ ំ

ជា ើ្វ មូលដានច ប់។ តាមរយៈបនាត់

ក្នង

បងាញថា

នទីឧបសម្ពន ័ ទី ្ធ ១

សាទ

ទឹកដីរបស់កម្ពជា។

អាចសន្និដានបានថា មា

សន្ធិស

ឆាំ១៩០៤ កំណត់

លក្ខណៈវនិចយ ័្ឆ ជា ចំ

កឯ

បនាត់

គណៈកម្មការច

ុះ

ជាផ្លវការបាន គឺ

ដូ

្នះ

លការណ៍ប៉ុ

បនាត់

ើត

ការងាររបស់គណៈកម្មការច តំបន់ដង ក

បនាត់

ុះ។

បារាំងបនាត់ ១

ៀម គឺមាន

មួយគត់ គឺ

ក្នង

៦២)។ភាគី មិន

បានបដិ

ើត

បារាំង-

ធថា

ៀម

ទទួលសាល់

ើយ

នទី

មបានស

សម្ព័ន្ធទី១ គឺស្ថិតក្នងចំ ១១ផាំង

ម ឆាំ១៩

នទីទាំង

សា

្ត

ផង ទាំងអ្នកភូមិសា ក្នងតំបន់។

ើសពី

កចាយ

តម្កល់ទក ុ

ឧបសម្ព័ន្ធទី១ របស់

្តធំៗ

ៀត

្ត

មអធិប

ជុំវញ

នទី

កិច្ច

ើន

ទី

ជុំ

ុងបាងកក

ះមាន

នទីទាំងអស់ ក្នង

នទីទាំង

ជុំគាជា

ជុំ

តពិនិត

លតវាជំទាស់នឹង

វញ

មានការភាន់ ពីភាពមិន

ឡំ

ក៏ជា ឿងមិនសម ន់

អាច

នទី

បនាត់

ើល

សាទ

ើយ

តី

ើល

ើម ីឲ សុីសងាក់

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១

ៀត ការ

មួយ និង

គារវាងភាសាបារាំង និងភាសា ក្នងកិច្ច

ៀបចំចង

្វើជាឯកសារ

កំណត់អំពីពាក ទាំងអស់

ក្នង

ៀត គឺ

ើក

តុផល

មិន

។ម ង

ើងថា ខ្លន

ើលមិន

ើញ

រ ពី

ះថា

នទីដង ក

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១

ើញយាងច ស់អំពីតំបន់

ះវហារ មិនអាចច ើ

នទី

ះបាន ។

ះ ទីតាំង

សាទ

គល់

សាទ

នដីរបស់

ឡប់មកឲ កម្ពជា

ឿងចានឆាង ំ អំ ើ្វ ពដី ី ។ល។

សាទ ចាប់តាំងពីឆាំ១៩៥៤ ង ទល់នឹង ៥)។ ល

ះមក

រពសាល

មសាពរមួយ

្ត រយៈ

ល ៤៧ឆាំ

សទាំងពីរចាប់

ប ើ

ះវហារ

សាទម្ដង ្ចល

ក្នងប

ះវហារ

សាទរបស់ខ្លន

្ជីសម ត្តិ

ក។ជ

្ដើមមាន

ៀត

តិកភណ

ះមានសភាពតឹង

ងនិងឈានដល់ការផ្ទះអាវុធ

ើយជា

បន្តបនាប់កម្ពជាបានដាក់ពាក បណឹង កាន់

សហ

ុម

ឹក សន្តិសុខអង្គការ

ជាជាតិនិងតុលាការយុត្តិធម៌

អន្តរជាតិ

ុងឡា

។ បទប

កងទ័ព

ញពីតំបន់ហាមឃាត់

អាសន្នមួយបានបងាប់ឲ ភាគី ប

សាទ

សាទ ក្នងអំឡង

សាទ

មិនអាចអះអាង

ៀម បានជួប

ក្នង

្តភាគី

មិន

សារ

ភាគី

សកម្ពជា។

ក្នងដំណាក់កាលចុង

ការងារច

ុះកម្ពជា

៨ចំណច

ើម ីអនុវត្តន៍បទប

អនុវត្តន៍តាម តុលាការ

ះ។ ទី៣ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាព លការណ៍

ឲ មាន

អនុវត្តតាមលទ្ធផល

របស់គណៈកមាធិការ ្ងទី២១

កិច្ច ំ

ម ុ

របស់

សិទ្ធភាព

្ដជាអនុវត្ត

ុមការងាររួម ជុំ

នទូ

លកងទ័ព

តំបន់គាន កងទ័ពប

ះអាសន្ន ទី៤

ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគាប ទំនាក់ទំនង និងព ប់ ទី៥

្កើត

ឹងយន្តការ

ុមការងាររួម

កំណត់តំបន់ A.B.C.D ះមីនកម្ពជា-

ទី៦

ុម

លមាន

ះ បានរួមគា

លបានកំណត់

យតុលាការយុត្តធ ិ ម៌អន្តរជាតិ

ម ុ

ើកទី៨

កម្ពជា-

ធ្ន ឆាំ២០១១ កន្លង

ញពី

ម ើ ឲ ី

អនុវត្តជាក់

ង។ ្ដ

ម ុ ការងារបានឯកភាពគា អនុវត្តតាម

កថាខណ ៦៩B

ដីកាបងាប់របស់

តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ លការណ៍រស់

រព

ជាមួយគារវាង

ជនកម្ពជា និង

តាម

ជា

សន្តិភាព ទី៧ ភាគីទាំងពីរបានយល់

ឲ ភាគីនីមយ ួ ៗ រាយការណ៍ស្ដព ី លទ្ធ ី ផល ជុំ

ធិការ

ុមការងាររួមជូន

ការបរ

នទូ

គណៈកមា

កម្ពជា-

ស ៀងៗខ្លន

និង

សួង

ើម ីរាយការណ៍

ជូនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ និងទី៨ ុមការងាររួមបានឯកភាពគាជា

ការណ៍ រួមរស់ជាមួយគា តំបន់អាសាន

និងកិច្ចសហ

ម ើ សន្ត ី ភា ិ ពយូរអ

ង ្វ

តិបត្តិការល្អជាមួយគា។

ពាក់ព័ន្ធនឹងប

ះផង

ើតមានសាជាថ្មី

ដឹកនាំ ៀត

យសន្តិភាព

បាន

្ទក្នង

អាចនឹង

សិន

រ អតីត

មានថា ភាពរ

ះរ

តុ ើ លាការអន្តរជាតិស

ឲ កម្ពជាឈ្នះក្នង ឿងក្ដដី ី តំបន់ ះវហារ។អតីតនាយករដ្ឋម

Thaksin Shinawat និយាយថា

្គើ

សាទ

្តី

សិន

តុលាការយុតធ ្តិ ម៌អន្តរជាតិ ក្នងទី ង ុ ឡា សហូឡង់ដ៍ កាត់

ះតាមប

ន ជាមួយកម្ពជា

ះវហារ

ះជ

នឹងកាន់

រតំបន់

ះក្នងចំ

សាទ

មពលរដ្ឋ

រករាលដាល

ជាក់ ជាមិនខាន។

ចក្ដឲ ី ភាគី

ចាញ់ក្ដីក្នងករណីជ

គគុក

ង ើ

ក Thaksin បានសារ

ភាពថា រដ្ឋម ី ្ត សួងការបរ ស

Nappadon Pattama កាលពីឆា២០០៩ ំ

មិនគួរគាំ ដល់កម្ពជាក្នងការដាក់ប ល ្ច សាទ

ះវហារ

តិកភណពិភព

ក្នងប

បន្តថា ឿងក្ដី ះ កម្ពជាមាន ។

ក Thaksin គូសប

អំឡងបារាង ំ អាណា ើ្វ និគម បាន

គល់

ៀបជាង

ក់ថា

ច ្ត Rama ទី៥

ះអង្គមាស់

Damrong Rajanuparb, មិន ជំទាស់តវា

ះអង្គ

អាជាធរ

ច ប់ ៀតពីបារាង ំ

ម ឹ

មិន

មទាង ំ សុំ នទី៤

ម ើ យក ី

កចាយ

ក Thaksin បន្តថា

ក្នងច ប់

ើ្វ

ក្នង

កម្ព ើ ជា បារាង ំ

Damrong Rajanuparb

ល វជាប្អន ស ុ របស់

អន្តរជាតិ

ជំទាស់

សិន

នទី

ស់។

សជិតខាងរបស់

នទីរបស់បារាង ំ

បានបន្ត

នទី ំ ន សាទ ះវហារ

យ ះអង្គមាស់

របស់

សម ី្ជ ត្តិ

យ ើ ។

យ អតីតនាយករដ្ឋម ី ្ត រូប

ញតាមដីកាបងាប់របស់តុលាការ

យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ទី២

ណាក៏

លការណ៍សំខាន់ៗចំនួន

ុងឡា

តពិនិត ការដកកងទ័ព

ស នា ល

សុី មក

ប៉ុ ្ត

បានឯកភាពគា

មានដូចជា៖ ទី១ ភាគីទាំងពីរ ញ

ឥណ

លកងទ័ព និង

្កតការណ៍ពី

ើម ី

មិនទាន់លះបង់គំនត ិ ឈាន

ពានទឹកដី

ខ្លន

យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍តាម

ើការ

តឲ អ្នកស

ដក

្ច សកុំឲ មានការផ្ទះអាវុធជាយថា

តុណាមួយ ប៉ុ

អនុ

ង ទល់នឹង៣)។

យមក

ពិភព

មីនា ឆាំ១៩០៩ គណៈកម្មការ

ុះបារាំង-

ើង

សាទ ក្នង

ពីកម្ពជាបានដាក់ប

្លស អាល្លឺម៉ង់ រុស ី និងសហរដ្ឋ

ដកកងទ័ព ប៉ូលិស ឬឆាំ

ល បានយក ញពី

មួយ

ភស្តតាងដ៏ជាក់ច ស់មួយ

ង ទល់នឹង៣)។

លឈរ

ះ ៀងៗខ្លនប៉ុ

ថា ខ្លនមិនបានដឹង មិនបានទទួលសាល់

ចាប់ពី

ៀត

ក្នងទឹកដី

យ របស់កម្ពជា

យ ៩សំ

សិលាចារក

សធំៗមួយចំនួន រួម

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១បាន

បនាត់

សាទ ះវហារស្ថត ិ

ទាំងពីរបាន

ឯសានតំណាង

លមានគូស

ចក្តថា ី ៖

(អនុម័ត

ចាប់តាំងពី

រក។ ឆ្លងកាត់ការផ ព្វផ យយាង

ទូលំទូលាយ

បច ប់រវាងកម្ពជា

ះតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ

លស្ថិត

វបានរដា ភិបាល

ចាំ

មាន អង់ អា

ៀមផង

្ត បារាំង អ្នកភូមិ

ៀម និងអ្នកភូមិសា

សាទ

បានស

កាន់កាប់

ឲ រដា

ុមអ្នកជំនាញខាងភូមិសា

តំបន់

មក (៧សំ

និង

ចក្តី

វញនូវរាល់វត្ថបុរាណ ដូចជា រូបចមាក់

ះពុម្ព និងផ ព្វ

កចាយ

្ងទី១៥ មិថុនា

ភិបាលបារាំងផង រដាភិបាល

វបាន

ក្នងទឹកដីកម្ពជា។

កម្ពជា (៩សំ

ះមិនអាច

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១

តុផលទាំង

រួច

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១ មិន

ឬពីតំបន់

មិនអាច

កផ្លវទឹក ដូចការទាមទាររបស់

ផ យជាសាធារណៈយាងទូលទូ ំ លាយ។ នទី

ក្នង

បនាត់

និង

នទីឧប

ះវហារយាងច ស់

លថា អ្នកទាំង

ចថា

វបាន

សាទ

្ត និងសាល់ភូមិ

្នះ វាកាន់

ុះ

ក៏មិន

រ។

ញពីគណៈកម្មការច

តំបន់

គឺ

ង ុ ឡា

្វើជា

នទី

ជាប់នឹងតំបន់

ចរបស់តុលាការ

ើកយកមក

សំអាង (ទំព័រទី២១ សាល

្ត

ះវហារ

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី

លកម្ពជាបាន

្ទ, សមាជិកគណៈ

លមាន

ត្ត

តាមរយៈ

ស,

ះវហារ) សុទ្ធសឹងជាអ្នក

និង

ុះ

នទី

មទាំង

សា

ើត

ញពីការងាររបស់គណៈកម្មការច

ើល

ើញអំពីចំណច

ជំនាញខាងភូមិសា

ញពី

រួច

ៀត ខាងភាគី

១៩៦២បានកំណត់ថា

អាចយក

កផ្លវទឹក

ៀម,

កដ គឺ

សាទ

សួងការបរ

សាទ ះវហារស្ថត ិ

គូសបងាញ

នទីឧបសម្ព័ន្ធទី១

្តី

ុះបារាំង-

អភិបាល

ៀត

លជាអ្នកកំណត់។

ើញ

សួងមហា

ើលដឹងថា

ះ។

នពិត

្តី

ើង

លបាន

លបាន

លមិនអាច

ើលមិន

ើសពី

កម្មការច

ក្នង

ឹម

លថា អ្នក

លាស់។ ដូ

ះវហារស្ថត ិ

វនឹង

ើយ

សាទ។ ចំ

វបាន

ខាង

្នះ វាជា ឿង

រដ្ឋម

ក ើ យក “ នទីដង ក”

នទីឧបសម្ពន ័ ទី ្ធ ១)

យស

លមានរាងជាប្លង់

ើរ

ះ (ដូចជា រដ្ឋម

ក្នងអំឡងសវនាការផាល់មាត់ជាបន្ត

បនាប់ កម្ពជាបាន

យ ើ មិន

។ ដូ

អ្នក

ក្នង

សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក រ

វហារ

ះ។

ញក្នងការ

បណ ើ ង ឹ របស់កម្ពជា។

បនាត់

កាសថា

តុលាការមានសមត្ថកិច្ច ញ

សាទ និងជ

យាងច ស់

ង ុ

វបានកំណត់

សមាល់យាងច ស់

ះពីរនាក់គឺមាក់

ចាំតុលាការកំពល ូ អា

ៀតជាសា

ចំ

ឿង កាង

ឹក រាជបល្ល័ង្ក

យអ្នកច ប់ល ី

ជា

ក៥

មិថុនា ឆាំ២០១២

យ ើ

តុ។

ះមិនជំទាស់នឹង

ៀតថា

សមួយ

ក ើ ឿង

ះជាយាង

ចក្ដស ី

ចរបស់

តុលាការយុតធ ិ្ត ម៌អន្តរជាតិក្នងទី ង ុ ឡា ឆា១៩៦២ ំ មិនបានប ជុវំ ញ

ណាក៏

សាទ

ះវហារ

ក់ច ស់អំពតំ ី បន់ យ ើ ។

ះយាង

យ ើ

យ ើ ថា

យ ម ជា ី ្ត ន់ខស់ ្ព របស់កម្ពជា មិន

មានការភាក់

ល ើ្អ អ្វី

សទាង ំ ពីរ

កំពល ូ ក្នងពិភព ក្នង

វអនុវត្តតាមសាល ក មួយ ះ

ះជ

ម ះ

ស គឺជាការទទួលខុស វរបស់

រដាភិបាល វ

កាលៈ

រព

ការកាត់ ះ

សៈ

យ ើ ថា

តាមច ប់អន្តរជាតិ។ ក្នង

ះ កម្ពជាគានអ្វី

ពីរង់ចាំ

ចក្ដរបស់ ី តុលាការអន្តរជាតិ

យ ើ ៕


ក៦

ឆាំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ឈិត សុវណ្ណប

ក១

សិចសុី...

ខ០៥៨

ៀតថា

្ង

លខ្ញំ

ងស្ទីលសិចសុី

រ។ ប៉ុ

្ដ

ទស និកជននិងអ្នកគាំ ើយ

ព័ ត៌ Ō នď

មិថុនា ឆាំ២០១២

និ ង អចលនŪទពŏ

លជា

មួយចំនួនចង់

ះអាចរម្លឹកដល់ពួក

អារម្មណ៍វញផង

ថា ចាប់តាំង ពីនាង វញនាង

ឱ ចាប់

គត់សមាល់

លប់មកពីអា

ងខ្លនយាងច

ើន តាមសុំ

រក

ក ្ល បំផត ុ

មានដំណឹងថា មាន ជា

រ ទី១៤ - ១៦

ះខ្ញំ បានឃាតឆាយពីទស

និកជនជិត៣ ្លច

ហស តិ៍ -

ើយ

ុសអាណិកជន

ឡាញ់

ៀតផង។

ភពពីអ្នកសិល ៈមាក់បាននិយាយថា

ឈិត សុវណាប អះអាងថាចាសួ ំ រចាស់ទសិ ំុ ន ជា

យ។

បនាប់ពីវល

រកវញ ក

ប ើ ជូនដំណង ឹ

លប់មកពីអា

ឈិត សុវណ្ណប

ើងប

្ចញនូវសំ

បាន

ៀងផ្ទនៗ

តាម

ប៉ុស្ដិ៍ទូរទស ន៍មួយចំនួន ។ ជាពិ ះ

ក្នងទូរទស ន៍ហង មាស

្កត

មានអ្នកខ្លះ

យ ិ មិត្ដយាង

ន ើ កុះករ

ើយ

្លង

ឱ ្វើ មានសំ

កាន់

ៀត

្ជ វ

បទថ្មីៗរបស់ខ្លនចំនួន៤បទ ៀងចុង

ះបាន

យ” “

ៀង

មួយ

ះបាន

ើរ

ើតមាន

តកាលពី

ត្ត Hai Duong

លច

ឹមគល់

្លក

ះគឺនាង បាន

្ល កបំពាក់ឈុត មានសរ

ខ្លី

អំ

ះរ

មទាំងបិទរូបទង់ជាតិ របស់អា

យាងកាហានបំផុត ខុសពី នាង

្ល កពាក់

ទមគូរឱ សរ ច

ៀង

៉រ

មុន

រក ល

បមនុស រម

កាន់ខាប់នូវវប ធម៌

លខ្ញំ

ងស

្ល កបំពាក់

ឈិត សុវណ្ណប

្លក

មានអារម្មណ៍

្នកបន្ដិច ម ង

ទាក់ទាញអ្នកគាំ

ណី

បាននិយាយថា

ះគឺចង់ឱ អ្នកគាំ

្លក

ប៊យ

យ ើ ស័កសមជា ិ ្ត តារា

រ។ ្ម ឈិត សុវណ្ណប

កាល ច

រើ

ម ើ

្ថម

ៀតក៏ចង់

ៀត

រ។

ឹម

នាង

ះបុរស

ប៉ុ

មានការប ្លើយ

និយាយ នាង អា

រ។

ះ។

ក់ផង

ភពដ

រក

ៀតផង។ ដូ

ង ្ល

ឡាញ់

ើយមិនដឹង

បង្អង់ដល់

ះ។

ះបាន

ឯ សហរដ្ឋ

្នះ

គួរទទួលយកសំ

បុរស

អូ

គឺជាអ្នកជំនួញធំមាក់

យ ើ មានហាងពីរបីក

រថា

ះចាំ

ៀតថា បុរស លតាម

ះឲ

ើម ។ មិន

ះក៏ កំពុងរងចាំ

លណាបុរស

ថា សុវណ្ណប

សកកម្ម

ះ ឈិត សុវណ្ណប

លណា

ះដូងពី

ើទឹកដីអា

រក

បានទទួល

សាល់ថា នាងពុសូ ំ វមាន ចំណល

ក៏មិនចាញ់តារាហង មាសមួយចំនួន

បាននិយាយ

ៀតណាម

ប៉ុ

្លើយពីនាង

រក

ៀត

ប ើុ អ

រ៕

យ ចាន់ធី

ុស

ត ្ក អំព... ី

ះតាមអនឡាញ វបាន សារ

ៀង

ើម ី

ក្នងឃ្លិប

ើសម្តី

មនារមាក់បំណងសុំក្តី

្ដអ្វី

ខ្លនក្នងស

ះ ឈិត សុវណ្ណ

ង ើ កូដយាងស

ើស

ក ុ Binh Giang

ុក ប៊ញ

ក់ការពិត។

មកពួក

ប៉ុ

កបសកម្មភាពសិចពុះក

ើនដាក់បណឹងជាផ្លវការ

វនាងបដិ

ៀងទាង ំ

ហាក់បដ ី ច ូ ជា

អា

ស ៀតណាម។

កាលពី លថ្មៗ ី ះរួចមក

បុរសមាក់បាន

បទច

លជាអាណិជន

មានការចាប់អារម្មណ៍

្ងទី ២

លមានរយៈ

ក្នងផ្ទះសំណាក់មួយ

្ចប់”

្នហ៍

ើង

ជាង ៨ នាទី ជាការថតតាមទូរស័ព្ទ

ប៉ូលិស

្នហ៍ងាយប

្លក

ុស កំពូល

ហទំព័រយា ហ៊ូ yahoo:

pham@yahoo.com

បនាប់ពី

្ដើម

ប៉ល ូ ស ិ

ក១

អូ

បណា ើ ញអ៊ន

នារជា

ៀត

លជាវុល

អានតពីទំព័រ

ឧសភា

្វ

យដូច ជាបទ “ចង់ឱប

ើកចុង

ឃ្លិបវ

ើប

ុមអ្នកគាំ

ផង។ តារាហង មាសរូប

បងជា

ះនាងយាង កងរពង

្វើឱ អារម្មណ៍របស់នាងរ

ើង

ពី

ើករូបថត និងអ្នកខ្លះ

ើកបដាគាំ

កាន់

ម្ដង

ើញថា នាងមានការគាំ

សំណាក់

ល” “ងាយ

និងបទ “បងខូចចិត្ដអូនឈឺចាប់ ”។

ដូរស្ទីលច

ះ គឺចង់បងាញដល់

ធ។ ប៉ុ

ទាំងពីរក៏

ុះ

្អម

្វងរក

ះមាន

្ហមលួង

្នហា ប៉ុ

្តមិនយូរ

ួលគា

្ត

ហាក់បីដូចជាគូសាមីភរយា ទំព័រ

វាកម្ម និង

ពាណិជ្ជកម្មឥតគិត

ឹក

្ជោល។

្ងទី ១១ មិថុនា Pham

Van Thuong នាយកសាលា ប៊ញ ប វ

ក់

អូ

ប់សារព័ត៌មានថា រូប

ះជាសិស ថាក់ទី ១០

តុការណ៍

២០១២ អ៊ន

ើរ

យ ើ

ើត

ើងច

កធាយ

ៀល

ៀង

ីក្នង

យ ើ

មិថុនា ក្នងរូប ៣ ពីរនាក់ ្មង

្មង

ុសមាក់

ថា ឃ្លប ិ វ

ះមាន ៀត។

លាច ទី ្ង ៧ មីនា ប៉ល ូ ស ិ អះអាង អូន

ះជាការជាន់ឈបំ ្លី ផាញ

កុម្ភៈ

កិត្តិយសរបស់អ្នកដ

្ងទី ១១

វធានការផ្លវច ប់៕

បណា ើ ញ

្មងសិស ថាក់ទី

ីថាក់ទី ១០មាក់ និង

្វងរក

យាងខាំង

ភពរបស់វានឹងចាត់ ភពពី VN

្ល

-ផ ព្វផ យ ដំណឹង ើស ស បុគ្គលិក និង ្វងរកការងារ។

- ផ ព្វផ យ ទិញ-លក់យានយន្ត អចលន ព ប់ - ផ ព្វផ យដំណឹង

ទ។ ញ ្ល លក់

សមារៈ សាងសង់ និងទំនញ ិ ងៗ។ - ផ ព្វផ យព័ត៌មាន ើកស ធ

ហាង ការបងា ញផលិតផល និង វាកម្មនានា។ * កក ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធប

ី អាច ្ញើអត្ថបទ សង្គម បរសាន

ទំព័រ

តាមរយៈទូរស័ព្ទ 015 558 999

ឬតាមអុី ៉លដូចខាង ម៖ vorakchunkhmer@gmail.com

-

ះ គង់ ស

-

ះ ភា ន

-

ះ សុធី

កាសរកមិត្ដ

១៤០០០ ដុលារ

ក ល៤

X ១៦

កាសរកមិត្ដ -

ទូរស័ព្ទ 086 246 024 អាសយដាន : ភូមិឫស ី (ជិត

ងច

កាត់

រ LS)សងាត់ស្ទឹងមានជ័យ

រកមិត្ដ -

ី ទូរស័ព្ទ

កាសរកមិត្ដពីរ

្លអាចចរចាបាន

ុស អាយុ ២៣ឆាំ

ុស ទូរស័ព្ទ

កាសរកមិត្ដ

ុស ទូរស័ព្ទ

កាសរកមិត្ដ

ី ទូរស័ព្ទ

ះ គារា

-

ះប

រកមិត្ដ -

ុសរកមិត្ដ

ភ្នំ

ស ុ អាយុ ២២ ឆាំ

ល ៉ ន ិ

ុស អាយុ ២១ ឆាំ

ី ទូរស័ព្ទ

កាស

-

-

មិត្ដពីរ -

ះ នាត

ុសរកមិត្ដពីរ

ទ ទូរស័ព្ទ ះ នីតា

ះ សីហា

ទ ទូរស័ព្ទ ះ ភ័

ខ 070 47 17 95។ ី អាយុ ១៥ ឆាំ

កាស

កំពង់ចាម

្ដ រា

៉ង យូ រា

-

្ដ ន រា

-

្មរ

ី អាយុ ១៩ ឆាំ

ភ្នំ

ះ កូន

្មរ

កាសរក

កាសរក

ខ 098 75 99 95 ។

ី អាយុ ១៩ឆាំ

ភ្នំ

ុស អាយុ ១9 ឆាំ

កាសរក

ភ្នំ

ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 010 54 67 78។

ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 016 39 54 66។

ុស អាយុ ១៦ ឆាំ

បាត់ដំបង

ុស អាយុ ១៩ ឆាំ

ភ្នំ

ុស រកសង រ ទូរស័ព្ទ

ុស ទូរស័ព្ទ

ខ 070 77 38 40។

ខ 098 98 20 15 ។

រកមិត្ដ

លកំពុងរស់

ភ្នំ

-

កាសរកមិត្ដ

ទ ទូរស័ព្ទ

ខ 070 81 57 05។

កាសរកមិត្ដទាំងពីរ

ុង

ី អាយុ ១៦ ឆាំ

ុសរកសង រ ទូរស័ព្ទ

កំពង់ចាម សូម ភ្នំ

ត្ដ/

ខ ៖ 010 555 697 / 016 555 973

កាសរកមិត្ដទាំងពីរ

ខ070 71 87 22។

ុស អាយុ ១៧ ឆាំ

មិត្ដ

ទ អាយុ

ញ សូម

ខ 086 66 23 28។

ុស អាយុ ១៨ ឆាំ

ះ Bemiy moon

ភ្នំ

-

្វងរកមិត្ដ តាមទំព័រសារព័ត៌មាន វរជន

កាសរកមិត្ដ មិត្ដពីរ

ញ សូម

ខ016 57 41 12។

ប់អំពី

្ង មកកាន់ទូរស័ព្ទ

ៀនសាយ

កំពង់ចាម

ខ 097 70 26 023។

ះ ណារ័ត្ន

សព្វ

ខ 090 53 2002។

ុស អាយុ ២៦ឆាំ

ីទូរស័ព្ទ

លមានបំណងចុះផ យ

្ញើសារ ឬទូរស័ព្ទ

ុស អាយុ ២៩ឆាំ

ទ ទូរស័ព្ទ ទ

សូម

ខ 088 7878 779។

ះ គីម ហាក់

-

ិយមិត្ដ

្វងរកមិត្ត

ខ 098 36 53 20 ។

ី អាយុ ១៧ឆាំ

ខ 010 45 31 98 ។

ភ្នំ

កាស


ព័ ត៌ Ō នď

និ ង អនʼn រ ď

សាលា

ឆាំទី ០៣

បនាយមានជ័យ៖

ើម ីសហ

តិ

ើវស័យពុទ្ធសាសនាកម្ពជានិង

កាលពី

្ងទី ១៣ មិថុនា ២០១២ យាង

អង្គភាពជំនាញដ

ៀត

សកូ ខាងត ងជាពិ

ពុទ្ធសាសនារវាង

យរងមាំ

វបាន

ះសង

ចំណងមិត្តភាពអមតៈ។

មានជ័យ ។

ក អ៊ុង

បនាយមានជ័យបានមាន

ះពុទ្ធសាសនាកូ ខាងត ង

ដល់

ត្តបនាយមានជ័យ

រដ្ឋបាល

ត្តនិងខ្លន

អំណរគុណចំ

តិភូនិងសមាជិក

ជីអឹមជាមួយនិង

ត្ត

ត្ត

ជគុណ

ជាមួយស

ឿង

ៀង

ធាន

្ដចអគ្គមហាសង រាជ

តិបត្តិការរវាង

ៀត ។

for mercy (Cambodia) មានបំណង

២០

ះសង

ះអង្គ ក៏បន្តមក

្ងទី ១៣

ស្នងការ

ងតាំងមុខតំ

ង និងបំពាក់ឋានន្តរសក្តិជូនម បាល

ិន្ទបាលឯករហូតដល់ថាក់

នីយ៍

កំពង់ចាម ។

ង និង

ក្នងពិធី

ឋានន្តរសក្តិជូនម

កឧត្តម

ដូង សា ឿន អនុ

ធាន

អានតពីទំព័រ

យផាល់

សមត្ថកិច្ច

ត្ដ

ចាប់

ើរបស់ ឈ្មញមិនបានប

ណាម ។ ជួន

កាន់

សំណំ ឿងប ះ

គាត់យក

្ជន

ើម ីកសាង

ើន

លប

បាន

បបានលក់បន្ដ

ឈ្មញមួយចំនួនបាន

កាន់

ុមកងរាជអាវុធហត្ថសាក់ការ

ខ៧០៨ ថាជា

អ្នកដឹកជ

្ជន

តិចបំផុតក៏

វណ្ណៈ ពី១០០

ុមចាប់ជំរត

វបង់លុយឱ

មួ ើ យឡានៗ

ក មុត

៣០០ដុលារ មាន

ខ្លះគាត់ចាប់

ើរួច

ើយកលុយមក

ើយបង្ខំឱ មាស់

ះពី៣ពាន់

ពាន់ដុលារ ។ រាល់សកម្មភាពរបស់គាត់ លបានបង្ក

សម្លត មានប

ើង ក្នងការគំរាមកំ

ុមឈ្មញ

ត្ដ

កាន់សាលា

ះ ប្ដឹង

ធានសាក់ការសន្ដិសុខ

បទជំរតទារ

ក់ ប៉ុ

ខ៣០០ ចុះ

២០១០

ចាត់ការរួច វណ្ណៈ

ើត

វវាទរហូតដល់មានឈ្មញមួយ

ចំនួនដាក់ពាក បណឹង ដំបូង

ះ ក៏

ក មុត វណ្ណៈ ខ៧០៨ ពី

្ដក្នងសំណំ ឿង

្ងទី១៦

លជា

តុលា ឆាំ

វបានតម្កល់មិន

ើយ បនាប់ពី

្វងរកអន្ដរាគមន៍

ក មុត

ើម ីរួចផុតពី

កាន់

ការ

ចំណច

បានកាយជាចំណចឈរ

ើយ

ញឡានដឹក

បង់

ក់ផង

រ។

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

អាចនឹងទទួលសាល់ចំ ម

្វើការ

វ ជា

ត្ដ

ះទ

ើរតួជាឈ្មញដឹកជ

និងមួយចំនួន

្ជន

ៀតគឺជាអ្នក

ចាប់ឡានដឹក

ើយក

ក់រហូត ដល់

មានការរះគន់យាងខា ំងពី សំណាក់ សមត្ថកិច្ចដ ជាក់

ៀត

្តង

ក្នង

ចំណច

ត្ដ

ះ ។

ស វកងរាជ

អាវុធហត្ថរបស់សាក់ការសន្ដិសុខ ៧០៨ ចំ

ង ប៉ុ

្ដមាន

ចាំការ២៤

ជាពលរដ្ឋ

បាន

ឹម

រាជអាវុធហត្ថទាំង ដឹក ខ្លះ

ើប

ស់

ឱ ផ្លវជាតិ

២៤ ើ

សន្ដសុ ិ ខ

ក្នងមូលដាន ើញ

ុមម

ន ្ជ

្ដីកង

ះ រាប់ក លឡាន

ើម ីឱ ឈ្មញចូលបង់

ការដឹកជ ើ

ល លាតិចតួចបំផុត

ះការទទួលខុស វ

របស់ គឺ

របស់ ើ ឈ្មញ

ក់ ។

ទឡានយីឌុបធំៗ បណាល

ខ៧

ះរងនូវការខូចខាត

្ដ

បាយ

ើម ីផ្តល់ភាព ផង

រ។

កបាន

ឹងវន័យសារតី

រព

្វើការងារ និងប

ទម្ងន់ ចំ

ុមសមត្ថកិច្ច

្ចះ

ះការ

លមានវត្ដ

ប៉ុ

ើទាំង

រខានចំ

ត្ដ

ះ មានខ្នងប វាស

ប់ក ល

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

ធានសាក់ការសន្ដិសុខ ុមឈ្មញដឹក

មួយឡាន១០០ដុលារ មិនបាន

ើន ប៉ុ

គយល់

ណា មួយគាត់នឹង កងរាជអាវុធហត្ថ ចំណច

ដូចជាកន្លង

ត្ដស្ទឹង

ើយ

ក មុត វណ្ណៈ មា ើ នការតវា

ស់កមា ំង

លឈរ

្ជន

ើង

ើន ។

ក ថង ើ

ើយ

លជា

ញមកពី

ក មុត វណ្ណៈ

ក មុត វណ្ណៈ ទាមទារ

៤០០ដុលារប៉ុ

៧០៨

ក់ក្នង

ង គាត់ បានរាយការណ៍រួច

ចដល់

ឡាន

ខ៧០៨

៤០០ ដុលារ

ក់ក្នងចំនួន

ឈ្មញរកសុីដឹកជ ជា

្ដ

ើបង់

ះឱ ឃាត់ឡាន ទុករួច

បង្ខំឱ បង់

្អក

តាមលទ្ធភាព

ះ មិនបានគិតដល់ប

គឺមានចំនួន

ើយ

ះឈ្មញ

ើតាមឡានយីឌុប ទាំង

ះ។

បង្ខំឱ

យសំអាងថាការ ដឹក

្នះទទួលយក

ឡាន

ើសកំណត់

យក លុយពីឈ្មញ

្ជន

ដូ

ត្ដ

ៀបរបប

ើ ប៉ុ

ើង

ប់ថា ក្នងនាមថាក់

យសារមិនអាច

្វើ របស់

្ដកងរា ី ជអាវុធហត្ថមួយ ចំនួនក្នង

លន

ត្តកំពង់ចាម

លបានដឹក

លមិនបានចូល ក

ើក

ចបាននា

ជាពលរដ្ឋទូ

លខ្លះ មិនហាន

ើម ីឱ

្ដីកងរាជអាវុធហត្ថរបស់ខ្លន

រ។

ើយបានជំរុញឲ មានការ

ជូន

មាក់ៗគិត

ក មុត វណ្ណៈ

ៀម ឡានរួចជា

លស

ើការផ្ទកទម្ងន់

មុត វណ្ណៈ ក្នងការយកលុយពីឡានដឹក ប៉ុ

របស់

មានតាមដងផ្លវមិនបានយកចិត្ដទុកដាក់

ស វ

ង ើ របស់

ត្តកំពង់ចាម បាន

ដឹកនាស្ន ំ ងការ

ដឹក

ើង

ក ឆាយ គីមស៊ុន ស្នងការ

កស្នងការបាន

បទប

ខ៧០៨

ើប

សិទ្ធភាពខ្ពស់ផង

យកចិត្តទុកដាក់ព

នាតូចការពារ

ះ។

លមានទីតាំង

ប ើ

ុង

្នក ថាក់ប៉ុស្តវរ ិ៍

ក៏បាន

ើញ

ុក-

សា ក់ការសន្ដិសុខ

កាន់សាលាដំបូង

ភាគ

កក់

នាធិការ

្តជាចិតអនុ ្ត វត្តតាមបទប

ភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាព

ធានសាក់ការសន្ដស ិ ខ ុ ...

ការ

ក មុត វណ្ណៈ

្ជន

ឱ ឈ្មញ។ ើ

រងថាក់

ស ៀត

លខ្លះ

ឱ ជំនាញរដ្ឋបាល ត្ដ

នីយ៍

ើ ឆ្លងកាត់

ទឹកដី

ធាន

ការរងនគរបាល

លយកតួនាទីជាកមាំង ្ជន

ើង

ៀម វណ្ណី ជា

ងតាំងបាន

យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្ត

នាយ នាយរង ការយាល័យជំនាញ អធិ

ក១

ើម ីដឹកជ

កាស

្តីនគរបាល

កាស

កន្លងមក

្តីនគរបាលចំនួន ៤១

នាក់មានថាក់អនុ

នាយកដានបុគ្គលិក និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តម

ះមានការ

ត្ត

ឲ ើ មាន

ពីលទ្ធផល

្តីនគរ

ផ ព្វផ យលក់រថយន្ត

ើក

ះ ជាមួយ

នឹងការទាក់ទាញអតិថិជន ះ

្តពួក

លចាប់

ឹត្តិការណ៍យាងខាំង ក៏

វបាន

្វើឲ ខកចិត្ត

អានតពីទំព័រ

ត្តកំពង់ចាម ចំនួន ៤១ នាក់

នគឺមានការបំពាក់ឋានន្តរសក្តិ

នគរបាល

ឆាយ គីមស៊ុន ជាស្នងការនគរបាល

្តីនគរបាល

មអធិបតីភាពរបស់

លូលូ ចាន់ នឹងកាយជាតារាឯកក្នងការ

យ៖ វស្ណ

ចមុខជាមួយនឹងឈុតស

ក់ថា នាង

ើបនាង

្ល កបំពាក់

ងសំយាក ងធាក់យារអូសដី ចំហ ងសស្គសយាង

យាងល្វតល្វន់

ើន

្ទមុខញញឹម

ឲ ទស និកជន

លពីមន ុ

ជាមានអារម្មណ៍

ចវញ៕

ើម

ះជំហាន ពាយ

្វើ

ះមានកំហង ឹ

ស់

យភាមមួយ

ភពពីVN VN

ត្តបនា យ

អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ និង

ត្តកំពង់ចាម មាន ៀបចំពិធី

្តងម៉ូដ។

ភពព័ត៌មានបានប

បក់មក

យនាំមកនូវជាមួយកុំព ទ័រ

ឿងដល់អាជា ធរ

្វើការ

បំពាក់ឋានន្តរសក្តិជូនម

ពុទសា ្ធ សនាកម្ពជាចង់បាន៕

ចាន់ ជាអ្នកស

ល លា

លុះរលងមួយ

្ដច

ថាក់

ងតាំងមុខតំ

ះសង

ការរពឹងទុកទាន់

ត្តបនាយ

ទទួលការ

កាសភារកិច្ច

ុងហុងកុង និង

លមាននាង លូលូ

ះពុទ្ធ

តំណាងឲ ម

ត្ត បនាយមានជ័យ

ៀត

ទី

ស់ជាង...

នាង លូលូ ចាន់មិនបងាញវត្តមានតាម

នីយ៍

មិថុនា ឆាំ២០១២

និងជំនាញដ

ើប

មាកាវ ឆាំ២០១២

ប៉ុ

ចាប់ពីថាក់

នគរបាល

និងកូ ពិ

លក់រថយន្តទំ

អារម្មណ៍ចំ

ឹក

ធានអង្គការ Lamp

Kim Jong Wook

តិបត្តិ

ះសង ពុទ្ធសាសនាកម្ពជា

Lo Lo Chan

ឹងកិច្ចសហ

យពីបានជួបជាមួយស

មានជ័យ

្ទរភារកិច្ច

កំពង់ចាម ៖ កាលពី

ក គឹម យុងវុក Mr.

ការល្អរវាង

ក្នងពិធផ ី ព្វផ យ

សទាំងពីរ ។

សង កម្ពជា

ត្តបនា យមានជ័យជាមួយ

កាស

(Korea) និង

ចង់ឲ ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហ

ក១

កាលពីថ្មៗ ី ះ

ើរទស ន

ើរតួនាទីស្នល ព

សាសនា

កសង ឹមថាការទំនាក់ទំនងរវាង

អាជាធរ

ះសង ជាង១០អង្គ

ក លី យីសាង Mr Lee

អានតពីទំព័រ

ះសំណាល

វង គណៈមហានិកាយកម្ពជា

បនា យមានជ័យនិងបានផ្ដល់កុំព ទ័រ Desktop ចំនួន២០

តិភូ

ក៧

មិថុនា ឆាំ២០១២

ះសង ជាង១០

ត្តបនាយមានជ័យក្នងដំ

គល់ជូន

លមកដល់

តិភូ

កិចរបស់ ្ច ះអង្គបានជួបសំ

ើយក្នងនាម

្លង

ះពុទ្ធ

រ ទី១៤ - ១៦

ឿងពី ះសង កូ ខាងត ង

ធានអង្គការ Lamp for mercy

Gisang

សុក(Medal: ិ

ហស តិ៍ -

អង្គបានមានសង ដីកាថា មុនមកដល់

ះសង

កផាល់សូម

រួមជាមួយ

សាសនាកូ ខាងត ងនិមន្តមកពីវត្តសុិក

សាសន៍ថា

ក ើ ទីពីរ

មានជ័យ។

ជា

ធានគណៈសង

JangJesik)

ត្តបនាយ

ឿន អភិបាល

ះ ជគុណ យាំង

ះពុទ្ធសាសនា

កូ ខាងត ង គល់ជូនសាលា

សវស័យ

ះពុទ្ធសាសនាកម្ពជា

និងពុទ្ធសាសនាកូ នឹងកា យ

ចណាស់កុព ំ ទ័រ Desktop ចំនន ួ ២០

ះជាអំ

្ង

ត្តបនាយមានជ័យទទួលកុំព ទ័រ២០

បត្តិការ

ឿង

ខ០៥៨

ះ។ ប៉ុ

្ដ

ើយ

ក់

ើមកដល់សាក់ការសន្ដិសុខ ះបីជា

យកលុយពីឈ្មញ

ក មុត វណ្ណៈ

ះចំនួន៤០០ដុលារ

្ចលប

្ថមអំពស ី មត្ថភាពជំនាញ

ើកកម្ពស់ទទួលខុស

បានការ

ឿជាក់ពី

កស្នងការបាន

ពីមួយឆាំ

ប់

អាវុធ

សបទ

ហ្មទណថ្មី

២០១២ ថយចុះ

រមានន័យថា

លន

ភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាពកំពុង បំណង ទូ

ថាដ៏ធំ

ងរបស់

ើយ ក៏

ះជំហាន

កដ រួច

បង្ខំឱ ដឹក

ើកអំពីមូល

ើយ

មក

ើយ។ ឿង

នជា

ើកទី១

ឹត្ដ

យ ើ យក

លក់

វញ

ន ្ជ

លមាន

ក ើ បិទគូថ

ចុះ

ង ើ ញផ្លវ

ខ៧០៨ របស់

វណ្ណៈ ប

ន ើ

បា ើ្វ ប

ស ើ្ម ច ប់ទាង ំ

មួយចំនន ួ បង្ខឱ ំ បង់ យ ើ ក៏

របស់ពួក

ចាប់

កា ើ រដឹកជ

ន ្ជ

ទី

ើ្វ

ក់ ឬក៏បង់ តាម ទំ

ក់រួច

ង ើ ចិត្ដ

មានទំនាក់

ម ឹ

ភពដ

ះ។

មានឱកាស ង

ះផង

ះបានបន្ដ

ះបាន

្ដងនិង

ូវ

ជាអង្គរក មួយរួប

្ដង និងម៉ូ

លរូប

របស់ខ្ញំជាតារាល ី រក ស

្កើត ក៏

ឃាលតារា

ះមិនឱ ឃាត

្ទើរទប់មាត់ មិនបាន ថា “កូន

កមិនបានផង

គិតគូរ ឿង

លឯណា

ើយអ្នក

ើយក៏គួរ

ះអាចប៉ះពាល់ សតិអា

របស់

ម ើ ឆា២០១២ ំ

ះ សារាយ សក្ខណា

្ដងមួយរូប ឈានមុខ

ះល ី

ូវ ជា

ះផង

ស។

រក៏

ើនតាមយាយី។

ដូចជាពាក រះគន់មួយចំនួនរបស់បងប្អន

្មរ

សនិយាយថា រូបស

សរបស់ ់ នាងសាតអត់ដូចរូបថត និង

ះធាយ ឿងមានទំនាក់ទំនងជា

មួយបុរសអា គមផង ប

ល លាឈប់

ើមាន

ភព

អំពី ឿងសក្ខណា

មាន ឿងអា

រ អ្នក

មួយជំហានបាន បងា ញពីភាព

ះថា ដឹងមិន

កខាយព័តមា ៌ ន

ទន្ទឹមនឹងភាពល ីល ញ

ង ើ ផង រ។

សាង

ះ។ មាយសក្ខ

និងមាន

ៀង

វជាមាយប

លឯណា

ះមួយចំនន ួ

កាយជាតារាស

ើម ីរតចំណងនូវ ន ើ

លប់

មជ ដានមួយចំនន ួ បានកត់សមាល់

ថា

រ ជាថ្នរនឹងការផ្ដល់ ្ង

រកកាលពី

ើយវល

ស ើ ម្តយាង ី អសុ

រ។

ទទួលបានការថាក់ថ្នម

ើន

ឧសភាឆា២០១២ ំ ថ្មីៗ

លមានការ

រម្មណ៍រស់

ៀតថា

ប ើ លុយដុៗ ំ

ើម

ើប

កុំនិយាយអ្វីៗឱ ប៉ះពាល់កិត្ដិយសរបស់

មានទំនុកចិត្ដ

ជុំវញព័ត៌មានអា

ើយ

កុម្ភៈ

៤-៥ឆាំ

ណាបាន

ើបនាង សា

សហរដ្ឋអា

ើយមាន

្នហ៍ដល់

ញពីទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ

ចាម សម្ផស

បានន័យថាគាត់

ើ ម ុ ឈ្មញតូចតាច

ើត

ចា ី ម សម្ផស បានបន្ដ

្ដង

មក វញ

លតាមរយៈការធា

ការយល់ចិត្ដគាកាន់

ធានសមាគម

ះទំនងជា បាន ើ្វ ”។

តុផលថា សក្ខណា

ពាក់កណាល

មូលលុយដុំ

ឱកាសឱ នាងបន្ដស

មិន

ក មុត

ថា

ពីបុរស

ញ ើ កមាង ំ កងរាជអាវុធហត្ថសាក់

ការសន្ដស ិ ខ ុ

ស់

មា ើ នអ្នកស ន ៉ ស័រ ឬមាន

អ្នក

ើយក៏មានការ

ើម ី

នារបស់ស ៉នស័រ

នាងក៏

ម ុ

បងាញ

វបាន

ះ កំពុង

យ ើ លុយកាក់ក៏ហូរចូលតាម

សហរដ្ឋអា រក

ើយយាង

ើយ

ឧសភាកន្លង

ហា ្ន ជា មួយនឹង

អស

មិន

ក់រួមទាង ំ បានឱ ឡានរបស់ពួក

បាន

ៀតផង ។

ុក

បុរសមាក់

យ ើ មិនឈប់

រាយ សក្ខណាមានយីអ៊ុនខ្ពស់ឧស ហ៍

ើរៗ

តុផល

បានយាង

ដាប់

ថត ឿង រហូតដល់ពីរ ឿងក្នង

ើនឆាំ

រក

ើម

មួយ

រក

លប់មកពីអា

សារ

អំ ើ ណាចរបស់ខន ្ល ជាកងកមាង ំ

បង់

ះថា សក្ខណា

លវល

កាលពី

ើម

ធានសមា

ៀតថា ពួក

យល់ចិត្ដគាប

ះគឺ

ញពីអ្នកដ

្ហម

តិចបំផុតក៏៤-៥ឆាំ

គឺ

យ ើ

ឈ្មញខ្លះដឹកជ

ជិតជុំ

តុជាមួយបុរស

្អម

ទំនងជាមួយគាជា

ះយូរ

ត ើ មានជាញឹកញាប់

អាវុធ។ ផ្ទយ

ះ។

សអា

ទមាយឱ ដឹង

ក មុត វណ្ណៈ ចាប់

ងចំ

យចំណាយ

លប់កាលពី

ះ ខ្ញំគិតថា ជាមនុស

មិនបានកាបព័ត៌មានអំពីជីវតកូនខ្ញំបាន

ធានារូបនាង និងសិល ករដ៏

ៀត។ ភាព

ម ុ ឈ្មញបានសាល់ពី សារជាតិរបស់គាត់

ថាជាអ្នក

លនាង

សាល់ថា ជា

ចាំ

ងឡាន

លខុសឆ្គងខាង ំ បំផត ុ

ទី

ើបវល

គម

តុថា

ើមិនពិត

ស់រូបភាព

របស់ឈ្មញ រួច

ខ្លនឯង

ៀង

មាក់

វញ។ករណីយកលុយ

រក ខណៈ

ភាពស្និទ្ធសាលហួស

រជា

ក់ចំនួន៤ពាន់

ក មុត វណ្ណៈ ធាប់

គាត់បាន

និយាយ ឿង

ើបធាយល ីសុះ

ព័តមា ៌ ន លទមាយឱ ដឹង ះ

ក មុត វណ្ណៈ បាន

ម ើ ជា ី ថ្នរនឹងការ

ើយចាប់ មិន

ម ្ហ

ើញនាង សារាយ សក្ខណាបងាញ

ក ថង បង់ ះ

ម ្អ

ើនឆាំមក

លនាង សរាយ សក្ខ

ឧសភាកន្លង

្វើការឃាត់ ឡានដឹក

អា

ជិត៣

លជា

ជាពលរដ្ឋ

ការរាយការណ៍អំពីចំនួន

ដុលារ

បាយ

សាក់ការរូប

ឱ កមាំងរបស់ខ្លន

ណាបងាញភាពស្និទ្ធសាល ជាមួយបុរស

យ៖ ភីលីព

រួច

្ង មសាត់បំផុត

ព័ត៌មាន

សាយ

្មើសក៏

កាន់លក្ខណៈសម ត្តិ ៥យាង

្មរ

សាងទំនាក់ទំនង

ះយាង

ើយ។

ើយក្នងឆមាសនីមួយឆា ំ

ធានសមាគមមាក់

ជាមួយគា អស់រយៈ

ថា លួច

ស់

រកទមាយឱ

យអ្នកទាង ំ ពីរ បានសាងភាព

ដាប់

ះសភាពការណ៍បទ

ធានារូបនាងក៏ ដូចជាតារា

សិល ៈដ៏

មានសានទម្ងន់មានការថយចុះគួរឲ កត់ សមា ល់

សហរដ្ឋអា

្មររស់

វបានបងប្អន

្នហា ជាមួយ

្មើសមានការ

្មើសប្លន់

ប់

ដឹងថា នាងកំពុង

ៀតថា

្មើសមានការថយចុះជាបន្តបនាប់ជាក់

ថយចុះពិ

្លកពីរូបផាល់

តិកម្ម ឿង សារាយ...

ួល

លីអំពី រូបស

សារាយ សក្ខណា

មួយឆាំសភាពការណ៍បទ

្តងក្នងឆាំ២០១១ បទ

សអូ

មួយចំនួន

មាយ

ក១

ញ ៖ មិនទាន់បាត់ធុំក្លិន

បួលផងជុំវញ ការរះគន់ពីបងប្អន ខុស

ើម ី

ើម ីទទួល

ជាពលរដ្ឋ។

ភ្នំ

លជា

វបាន

្កើតរបស់នាងគឺអ្នក

ហូត អា

រក

រ។ តាមរយៈការ ល

ធានសមា ើក

ើង

យមាយ

ី ចាម សម្ភស រ

ើយអ្វីៗស្ថិតក្នងអាថ៌កំបាំង

ើយ អំពីចំណង រក

ះ៕

្នហ៍ជាមួយបុរស យ

ុសធី


ក៨

ឆាំទី ០៣

ក ើ វគ្គប

បអំពជួ ី ញដូរមនុស រ

ភបំពានផ្លវ

ត្តបនាយមានជ័យ បនាយមានជ័យ៖ ម

ខ០៥៨

ទរបស់ម

្ង

ហស តិ៍-

អា ី្ត វុធហត្ថ

្តីអាវុធហត្ថ

ត្តបនាយមានជ័យ បានទទួលវគ្គបំប៉ន

ស្តពី ី ការងារបងារប អំ

រើ រ

និង ម

បអំពជួ ី ញដូរមនុស

ភបំពាន និង

មនីតិវធី

និ៍យ

អាវុធហត្ថ

រ័ត្ន

ើក

វ័

ផ្ល ្ច វ

កឧត្ត

៊ាង នាយរងកងរាជ

្ទ

ស និងជា

ការកងរាជអាវុធហត្ថ ជ័យ

ហ្មទណ។

ើង

ត្តបនាយមាន

្ងទី១២

មិថុនា

ឆា ំ២០១២ ថាៈ សិកា កាមជាម អានបន្ត

ទំព័រ

្តី

ក៧

ពិធី

ៀបចំពិធប ី ង ួ សួងរ នា

លកន្លងមកមានករណី

ថាក់ចរាចរណ៍ជាហូរ ផ្លវជាតិ

ខ៦

ក ុ

ពលរដ្ឋ

ចំណចភូមសា ិ

ត្តកំពង់ធំ បាន

ទី

អភិបាល

ឲ ើ្វ

យបិសាចឲ

ពីផ្លវជាតិក្នងភូមសា ិ

្ត

មួយរយៈចុង

ត្តកំពង់ធំ អ

បាន

ើន

ក ុ

ើរឆ្លងកាត់តាម ទទួលរងនូវ

ម្តង

ើយ ម្តង

ៀត។ ជាក់

ង រយៈ

ះមាន

្វើឲ

ះថាក់ផ្ទនៗ

្ត

្វើ

្តង

ល ពីរ

ះថាក់ធំៗចំនួន០៣

អ្នករងរបួសធ្ងន់និង

ពិធីបួងសួងរ

ក្នង

ចុង

ើក សរុបមានអ្នកសាប់ចំនួន១៩នាក់

នាក់។

ះតាមផ្លវជាតិបនាប់ពមា ី ន

ក្នង

ថាក់ រហូតឈានដល់ការបាត់បង់ជីវត

ត្តបនាយមានជ័យ

ង។

ជាពលរដ្ឋ ក៏ដូចជាអ្នក

ុក

្កីអាវុធហត្ថ

ះថាក់ចរាចរណ៍

ដំ

ទីរួម

ដល់ម

ប ើ

ញអស់

ើងគួរឲ កត់សមាល់

បងប្អន

ជា

ះមានការភ័យខាច

ក ុ ជួយ ៀបចំពិធី

បណ្ណប

កំ ើ ណាត់

ពួកគាត់បានសំណមពរ សុឲ ំ ប

គល់វ

ល ចំនួន៤២

ើបមកដល់

អាជាធរ និង ម រួមគា

ខ៦

សុវត្ថិភាព និង ច

ើម ីសុំ

ើណ

ៀស ៀងឲ

ុកបាន

តាម

ចក្តីសុខ

្វើពិធី បួងសួងប

យបិសាច ឲ

ះថាក់ចរាចណ៍

ជាពលរដ្ឋ

្តីរាជការ ក្នង

្វើពិធីបួងសួងរ

ដងផ្លវជាតិ

្ង

ើម ីកុំឲ មាន

្ជន

ចាប់ជាតិ និង

ំផ្លវថ្នល់

ទល់

ផ្លវជាតិ

ខ៦

ឆាយពីផ្លវថ្នល់ ។ពិធី ះ បានចាប់

្តើម

ុកកំពង់សាយ និង

ង រហូតដល់

លមាន

ើង

ទល់

ជាពលរដ្ឋ

ត្ត

្វើពី ុក

ៀមរាប

ប់ខ្នងផ្ទះ

តាមដងផ្លវជាតិ នាំគាយកធុងទឹក អប់

រ ទី១៤ - ១៦

មិថុនា ឆាំ២០១២

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស


ឆាំទី ០៣

ខ០៥៨

វ ច័ន្ទសម្ផស

មិនបងាញអត្តស

្ង ហស តិ៍-

ណសាមី ភ្នំ

ហង្ស

ឹក្ស

នដំ

រ ទី១៤-១៦

មិថុនា ឆាំ២០១២ | ព័ត៌មានទាន់

ព បូ ឹក បដិ

ញ៖

សរបស់ក

នជំរុញឱ្យ ើរ

្ញ

រិ៍

នំ

្មញទន យ

ព បូ

៉ងរលូន ប

ប់ពី

ពល្បីល ញរបស់ខ្លួន

មុខ

ដំបូង

រម្មណ៍ហ្មង

បទច

មួយ

អានបន្ត

យាង ទំព័រ

ះក

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់ ហទំព័រ www.vorakchun.com

ធចំណង

ៀង របស់

សំ ប៉ូលីដា ចូល អានបន្ត

តុការណ៍ និងគួរឲ

មួយរយៈ ង

មូលផំ

យព័ត៌មាន

្នហ៍ណប បាយារទ្ធិ

ទំព័រ

ក់ខន ្លួ ពួនសម្ងរស់ ំ

ជនអូ

លី

អានបន្ត

៉ង

ថ៌កំ

្ដងរូបស

ងការ

ះជាមួយសាមីចុង

យ អានបន្ត

ញ៖

កំ

្លង

ងសម្តីចំ

ស....

អានបន្ត

ទំព័រ

ខ២

2NE1

ទំព័រ

ញស

្ដង ៧

សធំៗក្នងពិភព

មួយ រី ណិក

លី អ៊ុវាធីណា

អ្នក

ខ៧

ទី១១

ពីរវិញ

ខ២

អ្នក

ៀង

រិក

ំ២០១២ កន្លង

លពី

ឡប់មកជួបប្តី និងកូនសំណព្វ ើយ

ុម

ងនឹងវិលមក

អានបន្ត

្នហ៍

វិលមកជួប ចុង មិថនា ុ

ង ឈួន សុវណ្ណ

វិល

នកូន

មិនទាន់ហានបងាញគូ

ទំព័រ

ឈួន សុវណ្ណ សាមី និងកូន

ំងរហូត

ហុងកុងឆាំ ២០១២

ខ២

ប ើ ភាក់ខ្លនចង់ ៀបការ

ញ ៖

កធាយ ឿងអាសអាភាស

បវរក

ៀងឆន សុវណ្ណ ជ

ខ២

ភ្នំ

ភ្នំ

របស់តារា

វ៉ុល

ស៊ក ុ សុភាមានកូនបីនាក់ យ ើ

ុើបអ ្កត និង ឿង

ទំព័រ

ុក

្មរ

នាង liu Yan ប

ញ ្ង

ជិត ំង

នឲ្យដឹង ...

ខ២

រូបតាមអនឡាយអបអរ ការ

លពី ច

នឹង ន

លពី

អានបន្ត

លកន្លង

រណៈ

ទំព័រ

លី អុី ៉ធី ង

រស

នកូ ៉

ៀង

ិយក្នុង

ប់

ខ២

កម្មង់

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភំ្ន ញថ្មី ខណ

យផាល់ពី

នសុខ (មន្ទរី ទ ស.អ

ញស

2NE1

្ដង

្តងកន្លងមក។

មចំណង

ន...

រាល់មុខទំនិញទាំងអស់សុទ្ធ

ទីសាក់ការកណាល : អគារ

្វើ

ភពព័ត៌

លថ្មៗ ី

្ដើម

្វើ

ើង

ើង

ង់

ប់

ម ុ

សកូ ៉

យធំខុសពី ញស

្ដង

៉ New Evolution ៉នឹង ទី

ុង Seoul ក្នុង

ទី ទី

កួតបាល់ទាត់ Euro 2012

ន Olympic Gymnastics Arena

្ងទី ២៨ និង ២៩ ុងក្នុង ៧

អុឺរ៉ុប និង រលូត

Kpop

អានបន្ត

ស់

ើយបន្ត

សធំៗ

រិក។

្កត

ទំព័រ

ើញ

...

ន់ ១០

ទ្វីប

រស

ិយ

សុី

្កតពី

ពរបស់

ខ៧

អានបន្ត

ទំព័រ

ខ៧

នសុខ) ការយាល័យនិពន្ធ : 015 558 999, 097 6030 459, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

កទី ្ន ផ រ : 012 839 310, 016 928 253


ខ២ អានបន្តពីទំព័រ

អតីត

រិ៍

នជ័យ

្ញណ

ើង

ទូរទស្សន៍ ជួបស

មី

លមុន

មុខ

្ងទី១១

មិថុ

មួយ ៉ វរជន

ញវត្ត

្មរ ៉

មី

ើយ

នីយ

រ។

ប ើ

សហរដ្ឋ ព

គជ័យ

លសួរដល់

និ

យដូច

មីរបស់ ង មិនចង់ប

្ខញផ្សព្វផ យ ។ ដូ

ើយសូម្បី

រូបថត ៀប

នប ញផង។ ចំណច ុ មិនប ញ

អត្តស

ណ ្ញ

ខ្ញុំគង់

មី

នឹងប

ងអះ ្ង

មិន

"

អានបន្តពីទំព័រ

មក

នជ័យ រ ង៣ ឬ៤

្ងម្តង

មី

ងខ្ញុំ

្ជើញ

ើង

កម្មវិធី " ត

្តី

នគ

ជប៉ុន ង

ញមុខ

រ ង

នដូ

ងមុខ ះ ង

លពី

ើក មុន

ើង

វ ច័ន្ទសម្ផស្ស មិន

ើយ

ើត

្ត

យមក

ន់

ើប

សឲ្យ

ៀម

រក ផ្ទះស

មិន

យ ប៉ុ

ងនឹងយកកូនមួយឲ្យ

ើយ

ៀង

ផ្ទះ

្បងម្តង។ ប៉ុ

នកំណត់

ដល់

ឈប់ពីសល្បៈ ឬ

៉ង

ើត ្ត

មួយ

ក ណុប

គួរឱ្យ គូ

ស ឱ្យ

ក់

ហ៍

វិ

ត់ឈឹង

៉រិទ្ធិប

៉ង

ព បូ ហង្ស

ៀង

ប់

ើង

នទំ

យន័

ឹក

ង សំ ប៉ូលី ្ងទី១២

មស

ដូច

សូម្បី

កំ

ពី

មង្គល

ងលះប្ដី

នកូន

យុ១៥

ើម

ើយ

ៀត

ៀត

ឆក់ក

ងសម្ដី សំ ប៉លី ូ ើម

លពី

ល់

នចូល

ក៏

ប់

ក់

្ដងនិង

្ណៀត

្ន

ប់

៉អិម

មិថុ

ើម្បីបញ្ចប់ព័ត៌

្បង

្ន

ន់

្ដី ជ

រិក

ក់ ក់

កម្សត់

ឬក៏

បី

ៀត

ទំនង

មួយនឹងម

ើម្បីប

ូវ

លពី ះ

ហូរ

្ចៀសនូវ

្ដី

ឹក

ើយ

គូច

៉ រិទ្ធិ

អ្នក ្ន

ព បូ

ើប

ឹក្ស

ើប

នទះ ្ដង

រស

្ដង

ក់បីដូច

៉ង ំ

៉ងក

ញពី

ំង

ក់

រ។

លឈុត ល

រចុង

យមន្ដ

្ន

នកូន

ង សំចតមួយក

ក ឹ ទី ្ង ១២មិថុ ចិត្ដចូល

វុធហត្ថ

ើម្បីបញ្ចប់នូវមន្ទិល

ម្ដង

មង្គល

ក្យ

មង្គល

ះផង ៕

្លង ។

ទុក ត់ដូច

មួយមិនធម្ម

និង ណុប មិត្ដរួម

ពិ

ើមិនដូ

វត

រម្មណ៍

ះគឺ

រអះ

្ន

សង្សយ ័

៉រិទ្ធកំពុង

៉ង

នទំ

ព បូ

ក ឹ ្ស

ន់ធី

រ។

ៀត

មួយ

លស៊ុកសុ

៉ត

ើប

មញញឹមដ៏

ក់

មូល

្អើល

្កត់

លី

សុ

ប់សិប

ណក់ កូន

ុស

នប

្ល

រី

្អម

ភរិ

្ដង

គឺ

ើញរូប ើប

និង ស៊ុក មួយ

រហូតដល់

ះ។

្អើលរួចមកក៏

ប់

ក់

ចចិត្ដប

អានបន្តពីទំព័រ

នតំ ន

ចំ

យធំ

មិថុ

្ដមិនដឹង

៉ច

ើង

រស់

មិន

ើង

ប់ពី

្វើ

្ងទី

២០១២ ំ ល

ម្ដងឲ្យចប់សព្វ នប

ើយ

ំងកូនៗ

ប់។

ក់

ៀត

កនឹង

សអូ

លគួរឱ្យ

និកជន ម

រូប

មក

ើនមុន

ើនកំពុង

ើយ

នឹង

មង្គល

ប់រំ

មិថុ

វី៉

រឬ

៉ង

្ដង

រម្ដងរួច

មួយ

្វឱ ើ ្យក

្ដងរូប

ងមុខ

ពិធី

ះឬ

?៕

ក ើ

ើល

្ងទី២២ដល់

ំ២០១២

ំងខ្ទប់

ក់

ំ ២០០៩

រ។

ថ៌

លទស្ស

យកចិត្ដ ទុក

ៀវ សុ

សផង

ររបស់

រួច

យពិធីមង្គល

្ដង

ំង

កន្លងមក

លពីអំឡុង

ល ៀប

លី

ញ់

ះ ។ ឿង ៉វរបស់ស៊ុក សុ ំង

្វើ

្ងទី២៤

នអ្វី

ន់ធី

ុស

លី អ៊ុវាធីណា

ខ១

ក៏

ើយ គឺ ៀបចំពិធី

ះហ រី

មួយភរិ

ប់

្ងទី

របស់ស៊ក ុ សុ មិនចង់ អ្វ ើ្វ ី ង យ

្វើ

កំ

្វសប៊ុក

្វើ

រដូង

ះ។ប៉ុ

ម្ដងនឹង

ះវិញ

ង់

៉ង

្ងទី២៤

ល ៀប

្ចញរូប

ក្យ

ស៊ក ុ សុ

មួយនឹង

ើយរហូតទទួល

ក់ឯ

ប់

សអូ

ណិកជន

្ហម

ស៊ុកសុ

មង្គល

ហ្វ្រេន របស់ខ្លួន ពិធី

ក្យ

ងមុខ

ប់

មុខ

ញរូបថត ្ទ

មិថុ

២២ដល់

ប៉ុ

ប់

នរបស់ខ្លួន

១៨

ះ ហ រី

ល ស៊ុក សុ

ស៊ុក សុ

មួយ

ចំ ណង

៣ ី

សប្តូរពិធី

បបទ

ពួក

្វើឱ្យ

នកូនមួយ។

ំមក

ពគូរឱ្យ

ើយអ្នក

ញពី

ស់

្នហ៍

រពិត

ឡំ

ក់ទំនង

ន យត

្លើង

សូ

តុ

ះគឺក្នុង

ក្នុង

រ យល់

នទំ

ើបនឹក

ញសំណុំ

អ្នក

ើប

ខណៈ កូន

ៀបចំពិធីមង្គល

រួមរស់

រយៈ

ក់ឯ

ំងពីរ

មួយ

ួលដល់ ស៊ុក សុ

ស៊ុក សុ

ុស

...

និង

ះ ហ រី

យ ើ រហូត នចំណង

របំ

ះ។

ះក្ដក៏ ី

ស ើ ពី

ឈួន សុវណ្ណ

ខ១

ត់

ក់ទំនង

ល សង្សយ ័

ុម៕

យ ើ ។

ៀមច្បងក្នង ុ ម ុ ប៉ុ

ះបី

ៀង

រិ៉ ទ្ធ

្ដពិធី

...

គូ

បុរស ក់

សម

្នហ៍

ន ៀប

រប្ដី

សូ

ក់

ៀត

្ងទី២៧ សុវណ្ណ កំ

ក់

្ន

ើប

នកូន

លពី

យ។

រលួច

ពិធី

ះសូម្បី

អ្នកសិល្បៈមួយចំនួនមិនដឹងអំពិធី យ

ន់ធី

ុស

្ដង

នឹង

១៣ ដំ

ញពី

ំងពីរ

ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋ

ង២

លពី

ប់

អ្នក

ងមុខ ញ

មួយ

ញស

្ងទី១១

ះ ថ្មីៗ

រិក ស ើរ

ះ អ្នក

លប្តី និងកូន

ំ២០១២ រ

ំ២០១២

ៀងល្បី

ជួបជុំប្តីសី និងកូន

្ដីកង ជ ម្ដង

ើត

មិថុ

ំ២០១២

បុរស

ើយ

្នហ៍ក៏ពិត

នប ញពីអត្តស

ះស្កប់ រហូត

មួយម

ំង

។ ប៉ុ

លី

ន បន្ដ

លី ។ កន្លង

្ងមុខ

្ដីសម្បូរ

យ សុីសុ

ត់ដូច

ពស្និទ្ធ

្ដង ម្ដង

ល នអ្នក ំ

ចំ

យមិន

២០១២ ំ ះ ង ន រ

ក់

ចចិត្ត

ជួប ី

្នក ឬ

មអត្ថន័យបទច

មួយនឹងបង

្ដង ស៊ក ុ សុ

លបំណងរត់

ើន

ី៣

លពួក

ៀង

មិន

្វសប៊ុកក៏

ះរីងស្ងួត ។

ំងពីរ

ះពិត

ក់

ភព

ៀន

ុស

ើញចង់ ៀប

សិល្បៈ

ស់

នរួមរស់

ស់មក

កូន

ងមិនយកប្ដី

មិន

ំ១៩៩៤

ក់អ្នក

ប់មក

ើយ

សំ ប៉ូលី

ើនកុះ

ៀត ។

លស

្នហ៍មិន

គួររំលឹក

ងឱ្យ

ះ រស

្ញ

ណិកជន អូ

ពួក

យូរ

ើម្បីឱ្យទស្សនិកជន

ើលមកសម

ទស្សនិកជន

ះមួយរយៈ ។

យវិ

នឹងបទច

នក

មួយ

ក្នុង

ើយ

៉ង

ះ វ ន ភពព័ត៌ ន ៀកកិតនិ

ក់

លអ្នក

ង បំផុត

បខ្ពស់

្ដងសំបូរ

យតៗ

មី ៀប

ុង

ក្ដីក៏

ះមុន

ើប

ើយ

លទស្សនិកជន

្ដ

ពស្និទ

ឹក្សនិ

្ដី

ររបស់

ើង

មិថុ

និ

្ជើញឱ្យចូល រួមផង

នៈ

្វើ

ះនឹង

្ងទី ២៤

ឹកគ

ហ្វ្រេន

ក្យ

ហល់

ពអធិកអធម្ម

ើងរបស់សំ ប៉ូលី

ក់រហស្ស

ននិ

ញនូវ

រម្មណ៍

រកប់

្ដី

មង្គល

ប់

ក់បីដូច

សិល្បៈដ

ងលះ

ើក

ើយ

ប៉ុ

ក្នុងពិធីមង្គល

មិនចុះស

ជំពប់នូវ ឿង ៉វ

ុស

ំងពីរ

កត

ើយ

្នះ

មួយ

ើយមិនស្និទ

្ដងឱ្យសម

ះ ។ ក៏ប៉ុ

ះ ។ បូ

ើង

ដូ

្ញ

ើញ

រ គឺ

ស់

ើល

មួយ

ងល្អ

លក

ៀង

ន់

ំផលិតកម្ម

ក់ទំនង

្ដង

ពស្និទ្ធ

ស់

ងថ្មី ខណៈ

ំងប៉ុ

ឹក្សនិ

៉រិទ្ធ និង បូ

ស័ក្តិសមអស់

្នហ៍

នប

្ដង

បូ

ពស្និទ្ធរបស់

ើល

ររស់រ ីក

៉ងស្អិតរល្មួត

និ

គូ

ំងពីរ

ប៉ុ

ង ៉ ថ៌កំ ង ំ បំផត ុ ។ មរយៈ រប ញ យវិ

បីដូច

យវិ

ពិធី

ស៊ុក សុភាមានកូនបី...

សូម្បី

នផង

ើង

មីចុង

នប

ៀបមង្គល

ចចិត្ដចុង

ំ២០១២

មួយនឹង ្ន

ស់

ងសំ ប៉ូលី

ដំបូង

ង សំ

ង សំ ប៉ូលី

ដូចពីធីមង្គល

វិញ ។

្វើឱ្យសំ ប៉ូលី

យ សុីសុ

ើយក៏

រ។

ៀងមួយចំនួន

លក៏ស

នលបលួច

ក់

ះមិនសូវ

ះចូលរួម

របស់ ើ

ក់

ើន

នអ្នកសិល្បៈ

ក់ប៉ុ

រឬ ៀបចំពិធីអ្វី

ប៉ុ

ើញ

្ដពិធីមង្គល

្ញៀវចូលរួម

អ្នកសិល្បៈក៏មិនសូវ

ើយរបស់

មួយរយៈមក

យ ៀបពិធីមង្គល

រិះគន់ផង

រិនី

នបន្សល់នូវកូន

រម្មណ៍ ង

កន្លងមក

ង១០

ក់រហូតដល់

ំ។

្ងទី១២

ះ។

ុស

ើយក៏

យពី

ប៉ូលី

ើកទី២

ក់បី

សិល្បៈ

មួយបុរស

យមិន ះ

្ចញ

ប៉ុ

យពុំសូវ

ង របស់លិល្ប

មៗ សំ ប៉លី ូ ្ន

នបន្សល់ទុកនូវដំណក់

ជំនូនក៏

រអះ

្លងពូ

មួយប្ដី

ំង

។ ពិធីមង្គល

លសុំមិនប

ើយ

ើល

៉ង

ន ើ កុះករដូច

ពិធី

មុន រួម

២០១២ ំ

ងំ

្ញៀវចូលរួម

មួយចំនួន

ក់

ត់

ះក

នចូល

មិថុ

ទី

អានបន្តពីទំព័រ

ចំ

្វើ

ឹក្ស

ស់រហូត

ចស

ស់

នព័ត៌

ប់

នអ្នក

ញពីទឹកចិត្ដ

ក ណុប

ម្មណ៍រំ ស

ើប

ើកដំបូង

ឹក្ស

រណ៍

ពស្និទ្ធ

ផុស

ះ។

កំពុង នូវ

្សៀវ

ើយ

មួយនឹង

លទស្ស

យខ្សឹប

សម

ំង

ើយ

ំងពីរ ទំនង

ញចូល

ទន្ទឹមនឹង

ៀងចុង

៉ងស័ក្តិសមអស់

ដល់ទស្សនិកជន ននិ

ឹត្ដិ

យបទច

៉ង

រដ៏រស់រ ីក

អ្នក

្កើត

នីយទូរ ទស្សន៍

ះ។

ញមុខ

យពួក

ើងបក

នប

វិញ

ៀងរួមផលិតកម្ម គឺ

្អើលមួយ

មួយ

សំ ប៉ូលីដា ចូល...

ខ១

ើប

ថ្មី

យៈ សុ

៉ងគ

ក់ខ្លួនចង់

៉ងតក់

លចូលរួម

គិតពី មួយវ៉ុលក៏

ើប

ររបស់

ើង

នអ

ះ។

ករ សូម្បី

ក្នុង

នីយ

ើត

្វើ

ើយគ

្នហ៍រូប

្ញៀវ

ើយ

្ងទី២២ដល់

ពិធីមង្គល

ពិធីមង្គល

ងមុខ

ខ១

ក់

លប់មកពី

នមហន្ត យ

មីក៏

្ង ក៏

ប់

ងយកបុ

្នះ

ើម្បី

រផ្ទុះរលកវិទ្យុសកម្ម។

ះបី

ប់ពីគ

កូន

ញប

ៀង

ើកគ

សជប៉ុន

ើន

ៀត ខណៈ

យ ប

២០១២ ំ

ចំនួន៣

បំផុត

" សព្វ

កិត្តិយស

អានបន្តពីទំព័រ

ៀប

ញ ខណៈ

យពី

វ ច័នសម្ផ ្ទ ស្ស ក៏

ធ...

មក

ទិត្យ" របស់

ទូរទស្សន៍ CTN ។ រ ង សី

ប់

ន២០

ៀង

្ង

ព បូ ឹក បដិ

ខ១

"។

ើងចុះភ្នំ

រិកវិញ

អានបន្តពីទំព័រ

ញមុខ

យ ភរិ

វ ច័ន្ទសម្ផស្ស

ល ន

នីភ្នំ

សហរដ្ឋ

មួយមិន

ន់ដល់

រព័ត៌

ៀង

ត់" ។

្នះ

រមួយសន្លឹកក៏

ត់មិនចង់

រិក

២០ ំ ១២កន្លង

ំ២០១២

យមកនូវ

្ខ

នឲ្យដឹង

ចង់។

មប

ងមិន

នប

មប

ឧស

ញពី

អ្នក

វ ច័ន្ទសម្ផស្ស

ហ៍ ក៏

្ងទី១

ឿង

ើទំព័រ

មីខ្ញុំ

្ងខ្ញុំកំពុងរស់

ត្ត

ើយ។

ឡប់មកពី រស ង ្ត

ចះ

ម ៉ង

ង៥

មក

ុស

នប

ចុងស

ល ច

ងចូល

មី

ន់

ររួច

ៀង

វ ច័នសម្ផ ្ទ ស្ស

៉ង

លពី

ពសិល្បៈដូចមុន

ៀល

លពី

្ងទី០១

ត់មុខរហូត មិនសូវ

សូម្បី

ក្នង ុ ផលិតកម្ម

នល្បី

មិន

នក្នុងសកម្ម

ពីរ

ប់ពី ៀប

ក់

រហូ ្ត តមកដល់

ច័នសម្ផ ្ទ ស្ស ប

វ ច័ន្ទសម្ផស្ស

្ងទី ៣១ ធ្នូ ២០១១ និង

ៀងធំ

ជំនួញ។ ប៉ុ អត្តស

ំមុន

លពី

្វើពិធីជប់

២០១២ ប

ៀង

ន និងផលិតកម្ម

អំឡុងប៉ុ

វ ច័ន្ទសម្ផស ...

ខ១

ប់

ឆ្លង

ព័ ត៌ ╬ នសិ ល ╒ៈ កមĉន→ បេចĆ ក ទ░ និ ង កី Ģ

ឆាំទី ០៣ េលខ០៥៨ ៃថ្ង្រពហស តិ៍-េសៅរ ទី១៤-១៦ ែខមិថុនា ឆាំ២០១២

ំងពីរ

ះវិញ

រិក រយៈ

ចុង

ើកទី១

នមួយ

ុម

ងនឹងវិលមក មិថុ

ើយ។

ក យន់ សុ

្ដង

ើម្បី

ភពពី

រិក

ំ២០១២ ក

ះ។

ងឈួន

លគឺ

ះ គឺអ្នក

ប់ពី

្ង។ មុន

រិក ឈួន សុវណ្ណ

ល ្ងទី

ដល់ ញ

អះ

ងអ្នក ៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈ

រិក

ឲ្យអ្នក ប៉ុ

ន់

ងបន្តស

្ត មកពីអ្នក

ក់

ទទូច ក

្លះ

ក់ទងសុំ

្សងៗ

ចសម្ងំចង់

ង ឈួន សុវណ្ណ

ញដំ

្នើសុំពី

ើរ

្វើ

ក ក្នុង

ង់

ប់

ស់ Sponsor

ុក

ើយ

មិនចង់

មុនៗ ៕

សន៍ឲ្យ

រិក

ំងពី

ង ឈួន សុវណ្ណ

ម្មណ៍ទទួលសំ

ក់

ើយមិន

កសិ

នធំដុំមក

មិនសូវ

អ្នក

តពីកូន និង

ៀង

ប់

ងអះ

មីដូច

យៈសុ

មិន

រព័ត៌

្កត

ៀង កូន

រយៈមុន

៉នរ

្ន

ពគួរសម

ស់

លុក

ចឮព័ត៌

ើន

ង។

យពីចូល

ត់ចិន លី អុី ៉ធី

ងកំពុងល្បី

សម

រ ។

ើញ

ើង

ពិ

ស់

ស មួយ

មួយបទច

សង រនឹង

ំ លី អុី ៉ធី

ត និង

លន់ គួរឱ្យ

ៀង

៉។

ន់

ច់

ឺត

ញ់

្លក

ងសប យ ចិត្ត

ខុសពីមុន ។ ក្នុង និ

ញមុខ

ក្នុងផលិតកម្ម town អ្នក

ស្ថិតក្នុងវ័យ២៦ ម

ល ម ៉ង

ៀង រូប ងតូចល្អិត រូប

្នហ៍របស់

ក៏ដឹង

នរូបស

មិន

កដ របស់

មិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈ

ល់គូ

ិយ

ជនទូ

ន់ដល់

អ្នកច

ងក៏មិនចូលចិត្ត

មដំបូល

ះ អះ

សុទ្ធ

ំង

ប់

្នហ៍របស់ ៉ង

ើកជំនួញចិញ្ចឹម

រអន់ចិត្ត

ើយ។

គូ

ៀត។

នអះ

រិក

ើយមិនចង់ឲ្យ

គួររំលឹក អ្នក

ងមិន

រដ្ឋ

ើយទុកកូនទុកប្ដរហូ ី តដល់ ប់

អ្នក

មុន

ើន

្ដង

ះ ដល់ម

ណ ្ញ ពិត

ះ អ្នកសិល្បៈខ្លះ

កប ទន្ទឹមនឹង ន

ចអូច

ះ ក៏

ក្នុង

ងមុខ

ប់ៗ

បំណងបញ្ចប់ ពរ

ស់

អ្នកច

ះ លី អុី ៉ធី

ជីពសិល្បៈ

្នហ៍ ។

នរយៈ

ង១០

ះរបស់

ប៉ុ

។ក្នុង

សំ

ំក៏ពិត

ប់

ត់

ចូល

ម្តងគត់

ល់

ៀង

លពី

ក ណយ ៉ន់

្តង

ស់

បទ ៉

ឡូកក្នុងសិល្បៈ ក

ស់

ើយចុង

ឡប់មកវិញ ្លះ៉

រិ៍

ំង

ក៏

នដូច

ចូល

នទទួល

ំចិត្ត សង រខ្ញុំ ន

៉ង

ងចូលផលិតកម្ម

ៀង

សង រ ស់ខ្ញុំ វិល

ដូច

ប់

ក់ទស្សនិកជន

ើយ

ះ លី អុី ៉ធី

ខ្ញុំផង ៉, ៉ចុះ បទ ៉

្ត

ង មិនសូវ

ប្តូរផលិតកម្មញឹក បទច

ៀង សម្បុរស លី អុី ៉ធី

ឡូក ក្នុងសិល្បៈ ប៉ុ

មសំណម

ន។

ពី ប្តី

្នហ៍ ៉, ៉

យ ើ ន ៉ ង ិ ើម ។

ើន

ើញ លី អុី ៉ធី

លកន្លងមក ស អូ

ំ ២០០៥ ត ៕ សុ

លី

មួយ


ព័ ត៌ ╬ នសិ ល ╒ៈកមĉន→ និ ង េសដť កិ ចĆ អានបន្តពីទំព័រ

នាង liu Yan ប

កធាយ ឿងអាស...

ខ១

ខ៣

ឆាំទី ០៣ េលខ០៥៨ ៃថ្ង្រពហស តិ៍-េសៅរ ទី១៤-១៦ ែខមិថុនា ឆាំ២០១២

អបអរការ

កួតបាល់ទាត់ Euro 2012

អ្នក ៀបចំកម្មវិធីដ៏ល្បី អន

ះរបស់ចិន គឺ

ើម្បចូ ី លរួមអបអរ

និង

ស់

ើប

ះរូបតាមអនឡាយ

កួត

អ្នក ៀបចំកម្មវិធី ក្នុង

ងខ្ញុំចូលរួម

ល់

ង liu Yan ផូសរូបសិចសុីរបស់ ត់ Euro 2012 ។

កី

អ្នកចូលចិត្ត និង

យប

ះរូបថត

ននិ

្នហ៍ក្នង អណាត ្លើង

និពន្ធ

យ ក្នុង

មអន

៉ សំ

ទន យ

វគ្គទី ២៖ ច ៀង អតីតកាលវ័យ៣៥ឆាំ របស់អ្នក ចរយា ី ... (តពី ខមុន)

ញ់វិស័យកី

ះ៕

លី

ើក

្នកធំៗ

លចូលសុីផឹក

មរិន្ទមកខ្សឹប៖ ស្អីហ្នឹង

របស់ លទ្ធផល យ ើ ស

ដល់ជុំ ១៦ បវរក

ឡង

ក់ ចុង

្ញហុងកុង

លប

្ខ

ប់ ក្ខ រី ល ប់

ំង

យក្នុង

ក់

ន ើ

ទុក

ត់

ក ើ ដំបង ូ រ

លក្ខណ ល៍

ហុ ្ញ ងកុង

សរបស់ ង

ឡង

ឹម ១៦

ក់

ុងឡុងដ៍ក្នុង

ដល់ជុំថ្មី

្ញ

ស់

្ទើរ

ខ ២៤

រប

ស់

ុះ

ខ ១៣

ះអ្នក

ក់

សង្ស័យ ឯក

រី

ើកឱ

សល់

ខ្លួន

្ងទី១២ មិថុ

ក់ៗសុទ្ធ

នី

ត់

លទ

ក្ខ

្នើម

ង។

ល ង TVB អ្នក

លនឹង

ញ ងដូច

មុកូ ំ ន ត់

ដូច

ប់

ញ ្ខ ព័ត៌

ំ ២០១២

កម្មវិធី Reality Shows

កពី ់ រៗ រហូតចុង

ចំ

ឡង និងជ

ឲ្យទស្សនិកជន

ទី

ច ើ ចំអកចំ

យ ើ

ប់ៗ

ខ ៥ ៉ លីយ៍

និងមិត្ត ស ុ ក យ ញ មប បវរក

ំង

ម៉ូដ

ង ក្ល ៀ

ង វីងតូ

ង់ ្ទ

ស ត

ើន

រវះ លី

្ញ

ះ។

នចូល ម

ងកម្ពស់ និង ជីព

ីមុខ

ន ើ

ម ង ំ

ក ន ្រឌូ ផង រ។

្វើ

ស់ឆ្លងដល់ជុថ្ម ំ ី ន

ញពី

ឡង

ំ ២០១២

ចុង ៉ ក់ រ លរូប ស ន

ះចូល

ក់គឺប ត់

ក៏

្ខ

្ញ

ឡង

រ។

មអ្នកឆ្លងជុំថ្មី

ក់

ខ៥ ៉

លីយ៍ ចុង ៉

ម Apple Daily

មួយមិត្ត

វ័យ ២៦ ទឹកស ក្នុង

ងទឹក

ះ ប៉ុ

នក លរ៉ូប៊ី

ទុកឯ

ថត

ពីរ

្វើដំ

។ ម្តង

ក់

ំងក

នធំ

រូប

្តសំ

្ឋ រអំឡង ុ ល

ើរកម ន្ត

ត់ទុក

្បើមនិងដ៏ចំ

TVB

ន ឿងរ

ប់រហូត

ើយ។ជុំចុង

បវរក

ុះ

១២

្ទើរ

្ញហុងកុង

ឡងនឹង

ងមុខ

ះ៕

អានបន្តពីទំព័រ

2NE1

ខ១

ញស ្ដង ៧...

ស់

ៀប

យបំផុត

ំ២០១២

ើងក្នុង

ើត

និ

មួយ

សី

ឡង

ើកទី៤០ ២០

ភពពីTVB

MADAGASCAR 3 EUROPE’S MOST WANRED

ទទួល

ុម

ចរណ៍ពិភព

រី គឺមិន

ចំ

ចនិ

លក្ខណៈ ើយចំ

ចំ

ៀងបុរសសុទ្ធសឹង

ញស

ន់

ញស

យ ះ

្ដងលក្ខណៈ

ើយចំ

្បើមពីសំ

។ ដូច

ញស

សចរណ៍ពិភព ី។

ុម 2NE1

នទទួល

្ដងរបស់ 2NE1

ក្នុងសិល្បះមកក្នុង រ

ល ះ

ំងពី

គមន៍ក៏ដូច

ក្នុង

ុក

ើញ

ទី ១ របស់

ដល់ អ្នក

្ដង

៉ង

ចនឹង

ុម

្លក

ុកក៏ដូច

្កត

្ដង Concert

ើក

នទទួលអ្នកចូលទស្ស ក់

ប់ឲ្យដឹង

2NE1

ញស

ខ្លី

ង។ ស

ញស

សចរណ៍ពិភព ើក

នមួយក

រ YG នឹង

មុន៕

ិត

្ដង

ិយ

ៀត

្វើ ឲ្យ

ើក

ៀប ៀង

យ:

ំស

្តង

DreamWorks Animation ភព

ស់

របស់

ំ និង

្រហ្វិច

ដូច

ស់ពួក ើម្បី

ពយន្តទី ១

លដំ

រួម

ន់ទី

ើរផ្សង

ត់ទ្វីបអឺរ៉ុប

មួយនឹងតួស

សំ

យរបស់ពួក

្តង

ន។ ចូលរួម

ងក្នុង

្លងដ៏អ

ំងអស់

NYC

ៀកថ្មីៗ និងគួរ

លប់មកវិញ

ំមកជូនទស្សនិកជនទូ

ពយន្ត

យពី

នរត់

ើយពួក

ន់ផ្ទះ

ន់

មិន

នឹង

្វើអី្វ

ប់

យ King Julien, Maurice

រ្យមួយដូច យ

មផ្លូវ ្វើដំ

ញ់ផង

អ្នក

៉ង

ញ់រប

រួម

្តង

តួចិត្ត

ើយនិង

Sacha Baron Cohen as King Julien XIII Cedric the Entertainer as Maurice

ពយន្តសប យ កំ

ើផ រទំ

ប់ពី

ើប

្ងទី ១៤

្លង រំ

ើប និងច

ន់ទី ៣ និង

មិថុ

ុះពណ៌

ះនឹង

ំ២០១២

ះត

!

ក់ប

ផ្លិច

ំង

ើផ រទំ

ពយន្ត

ពយន្ត

ើបសូរិ

រំលឹក

ត់ដំបង...!

ត់ខ្លះ

អូ៎! អីចឹងកុំ ៎បង...! ន

ើម្បីយក

របស់ ន

ក់

ចរ

ះ ឲ្យ ើក

រអនុ

ចរិ ក

ើក

ន ៀន សូ

នមកដល់

៎ អ្នកមីង អ ក់

ប ប្តី៖

ំងដុំ

នពីរបី

ះ...!

ត់មក

៉ក់សុី

ងសុភមង្គល

ៀត !

ះអី? ឥឡូវឈប់

សង

ដំ

ក់

ើបងអនុ

អរ

ំង

មួយ

្ញត

រ!

ញ់ដីធ្លីដំ

ស់ ឥឡូវ

ើយ។

ខ្ពស់ កុំឲ្យអភ័ព្វដូច

ត់ដំបង

៉ងជិត

នថ្ម ត

ង់ផ្ទះអ្នក

្ជើញមក

ះខកចិត្តធំ

នបង ល

?

អូន...!

មួយក៏

ស់

ពន្លឺសង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់

ើត៖...

ះមិនល្អ

ង ះ

ក់ខ្លួន

្ង...

ន់

៉ង

ះបង

មនុស្ស

ីចរិ

...

ើត

លអ្នក

ំរបស់

ត់

ះ អ្នក

ត់

ំម ួយ

ក ្ន ធំៗ

ស់

ងចរ

ឬ? ចរ

ៀត។

ច អ្នក

ប់

ក់

ើន

នជួបមុខកូន។ ើម្បីកូន

្លៀក

ើងកំប៉ុង

ជំ ្ញ ន់មុន ន។

ជួប ក់នឹងសូ

ផ្ទះខ្ញុំឯ

នត

ស់

ើកកូន

ត់។ លក់ខ្លួនក៏

ស់ សម បវរក

ីដួង

ត់

នលុយ

យខ្លន ួ ឯង ល់ ក្នង ុ ចិតរី្ត ក យបំផត ុ ល

វនឹង ន ៉ ត់

សល់

ះឬ?

ក់ប៉ុ

ត់សិន

្ញត អ្នក

ប់

នលុយ

ទី

ស់ជ

រ!

លកិច្ច

ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូន

្ខលថ្នល់៖ ចរិ

៉ច

ល់

ើររកថ្មី...!

រ...!

ុកកំ

ចចិត្តបងអី យក

ំអូនសួរចិត្ត

វយឺត រឹបច ះ្ក

ន់ទី

ុម

ទី

?

ស់...!

ជីដូន

មភរិ

យ័ត្ន

ះមួយគត់... ដល់

កូនរបស់

ះ ខ្ញុំមិនទទួល

ត់យល់

ស់ហ្ន៎... ខ្ញុំ

កមរតក

្នក ផ្តួលខ្លួនក្នុងរង្វង់ ះ

ដូ ើ ច

ចុះ! ខ្ញមិ ំុ នខ្ចមក ី

មរិន្ទ

មួយបង

ឲ្យអង្គុយជិត

មរិន!្ទ មីង

ញូវឈរ

ក់រលឹក... អតីត

គហបតីកំពូល

ចំ

្ហម ឬ

ចិ ើ ត្ត ត់

ំនឹងសម្តី

៉ង

! កុំពិ

ើល

្អម

ុសឬ?

ក...!

្អកអូនសុំ

៉ខ្ញុំ

ឹម

ញភរិ

ព្យសម្បត្តិ

យ៖ ក្មួយ

រ សុទ្ធ

ះ កំពុងលួង

ើលចុះ...!

ើយល់

ប់ជូតទឹក

ប់

នសិទ្ធ

ើអ្នក

កចិត្ត

្ន

ក់ Capitaine Chantel DuBois,

ពយន្តដឹសុី

ល់

៉មុខ

ំងអស់

នសម

រមក ត់និ

ើយ!

ខុស

ក។

ើចស្ងួត

ក់

ខ្ញុំទទួល

ប់ធ

ន់

ុកអូន

អូន

ះគឺ

ីងក់ក លតិចៗរួច

៉ខ្ញុំឬ?

ង់

រ... ក្មួយ

្ញើ

អរគុណនឹងបង

មួយ Bryan Craston (Vitaly the Tiger), Jessica Chastain (Gia the Jaguar)

និង Martin Short (Stefano The sea Lion)។

ះនិ

ើមក លូក

តស៊ូ

ច់

...!

មរិន្ទ!

ន? ចិរ

ះ អ៊ូអរ

ស់

្វើ

មួយអ៊ំ

ក៏ ចរិ

មិន

៉ង

Jada Pinkett Smith(Gloria), Sacha Baron Chohen(King Julien), Cedric The Frances McDormand ចូលរួមស

ះ មក

ះពីនរកជីវិតមិនរួច

បងជូនអូន

ើរកមន ន្តដ៏រីក យ

្ស

បង! ៎

ង់

មួយនឹង Madagascar 3 Europe's Most

ន់

ស់

ើង

ឹក

ល់

ប់ចិត្ត

ម៖ អូ៎...

ះបន្តិច...!

ះទី

ះមុខ

!

ើល

ើល

ងអូនសន

Wanted៖ Ben Stiller(Alex), Chris Rock(Marty), Davin Schwimmer(Melman), Entertainer(Maurice) និង Andy Richter(Mort). អ្នកឈ្នះរ

កុំឲ្យ បងពិ

ំវិរៈបុរសរបស់

រ។ ពួក

ំង

គត

ើចស្ងួត៖

្ញលួងចិត្ត។ អ្នក

មរិន!្ទ មនុស្សល្អ

ំងអ

ទី

ត់មុខ

ំង អស់!

វិញ...?

្កយ

ម៖

ឿន

ត់៖ អូ៎!

មរិន្ទ។ កំ

អឺត៖

ើយ...!

ធំ លុយ

ត់កង ុ្ន វ័យ

ំងពិ

លល្បីៗ

Alex និងមិត្តភក្តិ

អួល

ះ បុន ិ ម្ញក ិ ម្ញក់ ៉ សំ

ពន្ធតំរង់

ើល

ើបឈរ

៉ង

ញមុខ មកសងជំនួស... ផុតពី

យ Noah Baumbach

លប់

កជីវិតរបស់ពួក

្លកៗ របស់ Madagascar។ ង

លក្ខណៈ 3D។

ើរកម ន្តចុង

ឯ Central Park Zoo

ើងឆ្លង

ស្ទីល

ទន

៖ Marty, Gloria និង Melman

Penguins ក្នុងដំ ពួក

ពយន្តទី៣ របស់ Madagascar ក្នុងចំ

ចរិ ី

អូន ីប

យ: Eric Darnell, Conrad Vernon

MireilleSoria, Mark Swift និពន្ធ

អ្នក

៎! ឯង

យំ

៎...!

ដួលរលំ ខ្ញុំ

ឲ្យ

មុះ

សម្ត ំ កូ ី នឲ្យច ស់ យក

មរិន្ទ

Vitaly Jessica Chastain as Gia Martin Short as Stefano Conrad Vernon as Mason ដឹក

ៀលី

John DiMaggio as Rico Christopher Knights as Private Bryan Cranston as

ខ្ញុំច ស់

៉ង

ំងអ

មរិន្ទ

គល់ឲ្យខ្ញុំ

នលក្ខណៈ

ភពពី

ត់

ពន្ធ

យកិត្តិយសអស់រលីង.ពុ

្លៀតមក

៉និងអ្នក

ន់ទីមួយ

ល៖

ើយ

ល ៉ សន្ធិ

ប ី

ប់

្ញៀវ

ស់៖

រីរង្គ

មស

ំរង្គ

ម្តង

ុស

្វើហុឹះចុង

្កើង

ប់

បហ្នឹង

ើញកូន

ុស...!

ញ័របបូរ

ើយ! វី

ពរបស់

៉យក

មីង

ប់

ក្យរបស់ YG Entertainment

លក្ខណៈ

លូក

យក្នុង

៧០០០០

ក ទី ១

ំ ២០០៩ ពួក

ក់អ្នក

Andy Richter as Mort Tom McGrath as Skipper Chris Miller as Kowalski

ស ្តង យ Ben Stiller as Alex Chris Rock as Marty David Schwimmer as Melman Jada Pinkett Smith as Gloria Frances McDormand as Captain ChantelDuBois

យឫក

នសិទ្ធិអីនឹង

!

ងប់

៉! ខ្ញុំសុំជួប

បន្ទប់

និងបច្ចុប្បន្ន

ើងញឹក

ភរិ

លធំ

ឡង

ើង

ចរិ

ហុងកុងរបស់

ប់ ទិ

រួច

អូ៎!

យៗ

្ញ

ះឫកធំ

រខ្នង

ី ញញឹម

កំ

ើង

្ញហុងកុងក្នុង

ឡងបវរក

្វើ

ន់

មួយ

ក ើ

ើកត

ច់ខ្យល់

ុសរបស់បង...!

សុំ

លអ្នក ង ំ

ះកូនទំ

អ្នក

ំង

កអ៊ំ

រ?

សួស្តី ក្មួយ

ងល្អ

្លងសំ

ស់

មរិន្ទកូន

រូបសិចសុនិ ី ងប

ល វទទួល ក្នង ុ

ៀត ក្នុង ទិ

៉ចក៏...

៉ច?

ំង

ើយមិនដឹងយក

ើបដំបូងរបស់បវរក ះ

យ។

ត យ

ើយសង រអង្គុយ

ជិតៗ

ស់

ុស

ំ មួយគូសង ររូបថតក្នង ុ បន្ទប់

ជិតឈឹង កុំអីអន្តរ មុខ

យក៏

នផ យរូប

្ឋ រ។ ក្នង ុ រូបថត ងទ

ននលគក ល

ុសខ្ចរ

ច ស់

វូ ស

ំងអស់

ក់ផង រ សូម្បី ង ន ឿង

រី

ស់

ក្នុងចំ

ឯង ៉ ?

ើល

ង រួច

ះ...!

ក់


ខ៤

ុម Italy សង ឹមឈ្នះយប់

កួត

ុមជ

ល់

ន2

លពី

ុម Croatia

ើម្បីឈរ

ករ

ខ 1 ក្នុងកំពូល

ញ ើ

ល់ និង

យក្នុង កួត

ក រ៉ូ

ឹត្តិ

រណ៍

ើរ

ំងបី ្វ

កម្មវិធី BNL D'italy

ទី ង ុ រ៉ម ូ

ទបុរស

ក់ក

-រ៉ូ

ើរ ្វ

ល ជុំ

ើរឺ (ស្វ៊ីស)ឈ្នះ

-ណ ៉ក់ យ៉ូកូវិគ ( -

ប៊ីដ

- ៉

ល ទ

-

រី

ល ជុំ

៉ ៀ

មិន

្ខល

ើរ (

សន្ន Croatia

ំងក្នុង

ប់ជុចុ ំ ង

ំង

្ណើមរ

ន់ទឹក

ន់ទឹក

សអុី លី

ត់ក្នុង

ច់

្ង

លប់មកបិទ

ណ ៉ក់ យ៉ូកូវិគកី ក

តំ

ថ្មីៗ

ះ។

ង់

កួតយកឈ្នះ ប់ទី១ពិភព

វត្តិដ

្ណើម

ង ៉

មិថុ

លពី

ចក្នង ុ

កួត

្ងទី១១មិថុ

កួត េ្រហ្វន អូ

ល ជុំ

្ងទី២

ល់ ៣-១សិត ៦-៤, ង

បុរស

ក់ក

រួច

ល់

ច់

កួត

វពន រ

ល ៉

្ងទី២ ប់

្តម ើ សិតទី៤

ំមុខ ២-១ ្មើ

៥-៥

្កម ប៉ុ

លពី

ំមុខ ២-១សិត។

ដល់

កន្លងមក

្ខល

្លៀង ក់ ង ំ ខណៈ

ើងឯក French Open សម័យទី

៧របស់ខ្លន ួ នស ស្វិត

ករលំ

្នក យកូន

ល់ រក ទ

ខណៈ

ក្នុង

្ងទី១០ រ

្លៀងគឺ

ចុង

កួតចូល

្ត

យកី

ើយ

រវីស

ករ

្កមវិញ ប៉ុ

្ទើរបញ្ឈប់

ល់

វ ន

្លៀង

ំមុខ ៦-៥

ំង

ល់

្វើ

ើម្បីយករួចខ្លួន ប៉ុ ន

ើយ

៉ងអ

ល់

៧បំ

្កម

ើរវីស

ញ យ

្ត

ល់

រ្យក្នុងទឹកចុង

៉ង

ល ំង

្កម និង

យ របស់ យ៉ូកូវិគ

ើយយកឈ្នះ ណ

្ត

ក់

កួត ទីបំផុត

ប៉ក់ ើ

្មើ

ួល។

ភី French Open ជំ

ើងឯក

ពីមុនមក៦ជំ

ណ ៉ក់ យ៉ូកូវិគ

កំពូលកី

ជ័យ

កស្ថិតិកំពូលរបស់កី

ឹត្តិ

ករ

រណ៍បន្តប

៤០

ំមក

ន្នីសរបស់ស៊ុយ

ល់

ប់

ន់

្វើឲ្យខក

កំពូលអ្នក យកូន ះ៕

ប់

្វើ

នពីតំ

ដំបូង

។ សរុបលទ្ធផល

រិក

កន្លងមក។

័ លី) ២-០ សិត ៦-១,៦-២ (

ំង) ២-០សិត ៧-៥,៦-១

្កត(

ំង)២-០សិត ៧-៤,៦-៣

រើ ឌីស ( ក) ២-០សិត ៦-៤,៧-៥

័ ន

(អុី

លី) ៤-០។

សុីប៊ុលខូ ៉ (ស្លូ ៉គី) ២-០ ៦-១,៧-៦(៧-៤)

ល្លឺម៉ង់) ឈ្នះ

៉ប៉ូ ៉ (រុស្សុី) ឈ្នះ វី

ស់ វិ

ឃ្វីតូ ៉ ( ្លៀម (

ក) ២-១

រិក) ២-០

ត ៧-៦ (៧-

ត ៦-៤,៦-៣ ៕

ភពពី36BOL.com

ុមហ៊ុន បូលីណ អុីន

រូបត្ថម្ភដធំ ៏ មួយ ុមហ៊ុន

Iប

-

យ័ព្យ (

នជ័យ

គនិរតី (

-

គឦ

-

គក

II -បុគ្គលិក

លក្ខខណ ១-

ក-

ខគ-

ធិ៍

ត់

សយណល

ុប

ន(

យ ៀង

ះ ស្ទឹង

្ខល ( ភ្នំ

ុប

នទទួលសិទ្ធិ

យផលិតផល ប

នជ័យ

ះកុង ) ៣ រូប

ង ) ២រូប

ង រតនគិរី មណលគិរី ) ២ រូប

ញ ក

្ខល ) ៤ រូប

្នកលក់ និងទីផ រចំនួន ៥០ ក់ ន

ខ-

៉លិន ឧត្ដរ

វ កំពត កំពង់ស្ពឺ កំពង់

ើស ីស

្នក ទីផ រ និង នស

្ញប

ន បទពិ ន

សយ

២- បុគ្គលិក ទីផ រ - លក់

ុមហ៊ុន បូលីណ អុីន

ំតំបន់

ត់ដំបង

ៀម ប កំពង់ធ) ំ ៤ រូប

្នយ៍ ( កំពង់

ក-

ស្យូណល

ក្នុង

ើស ីសបុគ្គលិកមួយចំនួន

ន ្នកទីផ រ និង ក យ

-

-

និង

នស

ក់

្ញប

សយ

បរិ

ធន៍

ន និង

្នកទីផ រ

្នក លក់ - ទីផ រ ក់

ក់ ឌុប និង

៉ងតិច១ ន

មតំបន់

៉ងតិច ២

ម តំបន់

នបទពិ

ម៖

និងរូបថតមក អន្ដរ

តិ

ន់

នចំ

្ញើមក

ព័ត៌

ក្ខជន

សយ

នសុខ អ

ខណ ន់អុី

នប ន

ប់

សផលិត ច

ក្ខ រី

រម្មណសូ ៍ ម ុមហ៊ុន

្ញើ

វត្ដិរូប

លស្ថិត

រ ៩១-៩៦ ផ្លូវ ១៩៨៦ ស នសុខ ជ

នីភ្នំ

កម្ពុ

ធន៍

្កតភ្ន ់ ំ

៉ល bolynogroup@gmail.com

្ថម សូម ទំ

រិ

ក់ទំនង

ល័ទីផ រ ទូរស័ព្ទ

ក ឯក

ក្នុងមន្ទីរ

០១៧ ៦២ ៥៨ ៦៨

តំ ំ បន់

្ញប

ន់ដូច

ច់មុខពីសហ

រូបត្ថម្ភ

ក្នុងអំឡុង

្វគ សុង

ឹម

ភពពី36sports

ន់ជុំ

ល់Grand Slam ៤

ក់សរុប ២.៤២៧.៩៧៥ អឺរ៉ូ

ក់ ២.១៦៨.៤០០ ដុ

ន់ទី

ករ ប៊ីយ៉ន

ក ៉

លពី សុ ្ង ទី ១៨ ឧស

ៀស សុីបពី (អុី

ច់

ុម Spain ឈ្នះ

៦-៣,២-៦,៧-៥

ន់

នរ

រិក) ឈ្នះ ហ្វា ៀ

(ចិន) ឈ្នះ ដូមិនិ

- ន លិក រ ២),១-៦,៦-១ -

ក់ក

្លៀម (

្ខះ

៉ង

ក ណ ៉ក់ យ៉ូកូវិគ

ល់ ( ស ញ ៉ ) ឈ្នះ ថូ ស់ ៉ វិ

-លី

្ណើម

ស ៉ញ) ឈ្នះ រី

ន PGE

- Poland 1-1 Russia -Ukraine 2-1 Sweden -R. of Ireland 1-3 Croatia -Germany 1-0 Portugal -Russia 4-1 Czech Rep

ើររឺ

្ខល ន់

ះ ទី 14 ឧស

ន្នីសទាំងបីរូប

ប៊ី) ឈ្នះ ចូ វិល

្វរ ីរ (

គិ ើ តប

កួត International BNL D`italy ដូចៗ

និង WTA Tours International ដ

ណាដាល់ មាស់ ើងឯកFrench Open 7 សម័យ

ន Manchester City។

ង៕

ក់ រួម

ន្នីស ATP Tours ដ

ពហុកីឡ

ុម Italy សង្ឃឹមឈ្នះ

គជ័យស

ល់

ហសត្បិ៍

ើកដំបូងក្នុងពូល C

កំពូលអ្នកវាយ ករ យកូន

្ង

ពហុកីឡ

ញ់ Croatia 3-1

ងក្នុងពូល C។

- Greece 1-2 Czech Rep - France 1-1 England - Spain 1-1 Italy - Netherlands 0-1 Denmark - Poland 1-1 Greece

កំពូលកី

ុម R.of Ireland

កួត

កួតកនងមកៈ

សម្លង ឹ

អនុស វរីយ៍

ប់

មួយ

ុម R.of Ireland

ើកំពូល

វតិ

មួយ

ទិត្យ ទី 10 ឧស

ុម Italy 1-1 និង

ហសត្បិ៍

តិ Italy ថតរូបទូក

ុម Spain ជួប

ុម Italy ជួប

្ង

ឈរ

ើស

ត់ Euro 2012 ក្នុងពូល B ស

កួត រ ង

Arena និង

ចុង

ព័ ត៌ ╬ នសិ ល ╒ៈ កមĉន→ បេចĆ ក ទ░ និ ង សុ ខ ╧ព

ឆាំទី ០៣ េលខ០៥៨ ៃថ្ង្រពហស តិ៍-េសៅរ ទី១៤-១៦ ែខមិថុនា ឆាំ២០១២

ទ្យ

ញថ្មី

រិទ្ធ

កាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៥៨  

សារព័ត៌មាន វរជនខ្មែរ បណ្តុំ​ដោយ​ព័ត៌មាន ស៊ើបអង្កេត កីឡា និងរបស់តារា

Advertisement