Page 1

ត ្ល

៌ នទាន់ ១០០០៛ ព័តមា

តុការណ៍ និងគួរឲ

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់

ហទំពរ័ www.vorakchun.com

ឆាំទី០៣

ស ្តច ះមហាវរក ជាវរបុរសជាតិ ល ជារា ្ត ្មរ ប់លំដាប់ថា ក់ឯកភាពគា រព យ ះស្ម័ ភ្នំ

ញ ៖ មាន

ង ឃុំ

ំងលាវ

សាសន៍សំ

ុករលា

ត្ត

សំណាលជាមួយពលរដ្ឋ

ភូមិអណង

កំពង់ឆាំង ចំនួន ២៩៧

សារ កាលពី

ឹក

្ងទី ២៧

្តច

តុលា ឆាំ២០១២

នាយករដ្ឋម

បានរម្លឹកអំពីការដ ពិធីបុណ វរក

្អ រ

្តី ហ៊ុន

្ហ និង

ះបរមសព ស

និងបាន

អានបន្ត

រព្ធ

្តច

ះរាជ

ខ០៩៥

្ងចន្ទ - ពុធ ទី២៩-៣១

តុលា ឆាំ២០១២

សាកលវទ ល័យ មា ហុិឌុល ចូលរួម រ កទុក្ខ និង កសា យចំ ះការ ចូលទិវង្គតរបស់ស ្ត ច ះមហាវរក ភ្នំ

ពលរដ្ឋ ន

ញ ៖ក្នងឱកាស

្មរ

ជា

ប់ទិសទី រួមទាំងអ្នក

បាយ ថាក់ដឹកនាំ

តាមបណា

សជាមិត្ត

បានចូលរួមរ

អានបន្ត

ទូទាំងពិភព

ះរាជមរណទុក្ខ

ទំព័រ

កម្មករសំណង់ វដងស ច គា នប ្ច ក ស បា ក់ វា យ ចំ ក លសា ប់ ក ង រ

ះមហា

្លងអំណរគុណចំ

ទំព័រ

អាយខុន ផា ច់ជីវ តអ្នក ជិះកង់ យប ន ដល់មន្ទីរ ទ កណាល ៖

មួយបាន យី

ឥស រជនកំពូលៗ ចាំទទួល

ះបរមសព ស

្តច

ះមហាវរក

យក្តី

កសាយអា

ះអាល័យជាទីបំផុត

ើត

ខ ២១០

ះថាក់ចរាចរណ៍

ើង

ើកំណាត់ផ្លវជាតិ

សាកសព កម្មករសាប់ក្នងរ

ង ១០៩ ទល់មុខហាង

ហង នាគ បណា លឲ មនុស

មាក់បានសាប់បាត់បង់ជីវត និងពីរនាក់ អានបន្ត

ទំព័រ

ភ្នំ

បុក

ញ ៖ បុរសជាកម្មករសំណង់

មាក់បានសាប់បាត់បង់ជីវតភាមៗ ខណៈ

ឹះយាងអា

ចអាធម

លដងស្ទចបាក់វាយចំពាក់កណាល អានបន្ត

ទំព័រ

អា ង ខ ន ជា ៉ អឹ ម ផឹ ក

វង នាំ

ក ទី សុំឲ សាលា បុរស មា ក់បាន សា ប់ បក្ខពួក តវាយអ្នកដឹកជន្លង់ ច ឧទ្ធណ៍រាប់ ងផា ត់សន្លឹក យ ល រថយន្ត ះ ៖ ៉អឹម ុកស្នលផឹក កំពង់ចាម កាលពី លា ងជាង១០ ត ចំ ះមុខ ើងវញ លុច សុី ស បុក បាក់ក វង ើករថយន្ដ ញកាក់រថយន្ដដឹក យប់ ្ងទី ២៤ តុលា ឆាំ ២០១២។ តាម ភព័ត៌មានពី ក អ៊ុក មន្នី ជន្លង់ ច ើយវាយមាស់រថយន្ដជាន់ កផ្ទប់

នឹងដី

ចំណចសាន

ចង្គមសាន ឃុំតាឡង

ុក

មត់

វ ភូមិ ត្ដ

ុស អាយុ ២៩ ឆាំ

អានបន្ត

លជាជនរង

ទំព័រ

រថយន្តសា រច បុកម៉ូតូសា ស របួស ធ្ង ន់ ល ពី រ នា ក់ ដា ក់ ច បា ត់ ភ្នំ

ញ ៖ ក្នងការ

តាំងសមាជិក-សមាជិកា អានបន្ត

ទំព័រ

ុម

ើស

ឹក

ភ្នំ

ភាមៗ

ញ ៖ បុរសមា ក់បានសា ប់ នឹងក

អានបន្ត

្លង

ទំព័រ

ើត

តុគួរឲ

ĝǓ)$˜Z+^7.h2[( :r3nǬ7?<¨Y3C  ˜Z:Zǔ>CY$ǓǼɧdz$?@Â5Ǔǻ?  r=F7˜>Ǜ3Y7Y(@ Â5Ǔǻdz  îǓ7 8^?Z2ȄÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(C^<8¨ª7Ǜ  CYCǓ¦7YCǓ¦Y3ĬǓ?Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2o )^?>_<dzíǓ8mǔ>:7Ǔ¢?m7Y(8  $ʈǓ=Ⱥ=ǩïǓ?m:ZS$K3˜<dz  ʈíǓǙ>Ǔ¢ dz8^F^DǓǼ2Ȅdz$?@Â5Ǔǻ6Yǔ>řǓdz$?@Â5Ǔǻ?r=F7˜>Ǜ3YĬǓ?Ǭ7 9ǓǼ=Ǯ?mɈúǓ(†.?mɈúǓ(‡=8m:ZŖŒǓ)7š.?mŖŒǓɳ>Èǣ<@Â5Ǔ¢©FM 91 MHz 7Y(@ Â5Ǔ¢©87˜ǩïǓ?mFM 99.25 MHz:ZÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(v 

C^<F>&]2

ជនរង ភ្នំ

បានបត់

វរថយន្តសារចបុក

ញ ៖ រថយន្តសារចមួយ ្វងចូលផ្លវ

តុងមួយក៏

ឿង

បុក

ើយ

ើករត់បាត់

ម៉ូតូសាសជិះ អានបន្ត

យបុរស ២ នាក់ខណៈ ទំព័រ

សំណំ ឿងម ី ៉អឹម ល រកសុី ើ ើយគំរាមអ្នក កា តដំ ើរការយឺតៗ

ឧត្តរមានជ័យ ៖ សំណំ ឿង

អ្នកសារព័ត៌មាន ៣ នាក់ អានបន្ត

ទំព័រ

ត្ដឧត្ដរ

www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

មហាជន

យស

្តចបានចាត់ទុកថា

មិនមានពិធីបុណ ណាមានភាពធំ

ទីក

ប់

លមាន

ជាពលរដ្ឋបានចូលរួម

្លង

ប់

ពិធីបុណ

និនាការន រដ្ឋម

ទាប់វណ្ណៈ ្តច

បា ី្ត នចាត់ទក ុ ថា

លបានបងាញពី ើងអំពធម៌ ី កត

ឪ ស

ប់វ័យ

បាយសាសនា ដូច ។ស

្តចតា ស

ះជា

ទនជាតិ

្តច

លធាប់

្តចតាទួត

ះបរមសព

នាយក

្មររបស់

ើយ

នាយករដ្ឋម

ះរាជ

ត ឹ ការណ៍ ិ្ត

កម្ពជាមិនមានវបត្តិរាជបល្ល័ង្គ បន្តថា

ប់

្តច

្តីបាន

វបានដ

្ហពី

ជាពលរដ្ឋ មកទទួលកាន់ទុក្ខជាង ១

ទុក្ខ ៧

ននាក់ និងរយៈ

្ង

ការចាត់តាំង។ ស ថា

ះ ឿងមួយ

បានបន ល់ទក ុ ក្ខន្ធក៏ បាន

យ ប៉ុ

្តច

ះបី

្តស

្ទររាជ រួចរាល់

ដានអា

រាជានិយម

លកាន់

ជាពលរដ្ឋ

បានចូលរួមកាន់មរណទុក្ខ

ក់ស

ប់

ប់ទិសទី យគាន

បានប

ក់

ះមហាវរក

្តច

ះអង្គបានរលាយ ះមហាវរក

យមិនបន ល់ទុក ើង

កម្ពជា

លគឺ

រងបុឹង

្ត ច

្ថមពី

ជាមួយ

រាជបល្ល័ង្គ

ើយ

ព័តម ៌ នែសនសុខ

ក រន្ទ រតនៈ

: និពន្ធ

ក េជាត ទិត

: និពន្ធ

មួង សាវណារទ្ធ

យករង

: ជំនួយ រទូេ

ក សុម ឹ ចំណល : េល

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

ង មាវន

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង ត សភារាជ, ច័ន្ទ សុភាព,

អិុត ប៊ុណា, ឱ វណ្ណវវឌ , ប ឥន្ទវឌ នៈ,

ី បូរ,

វ រដា,

ម សួរ

ករយល័យព័តម ៌ ន 088 6666 381, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

ក សុវណ្ណ ស

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

ះអង្គបាន

្ទរ

្តីបានប

ក់

យាងច ស់ថា រាជានិយមមិន

នជា

្តច

នាយករដ្ឋម

របស់អ្នកណាមាក់

របស់រួមជារបស់ជាតិ ស

្ង

ើងទាំងមូល។

្តីបានមាន

ះរាជតំរះគិតគូររបស់

ះមហាវរក

វញ

ើយ រាជានិយមគឺជា

្តចនាយករដ្ឋម

សាសន៍ថា

ដូ

្នះនាំឲ កម្ពជាសព្វ

ៀសផុតពីវបត្តិរាជបល្ល័ង្គ។ ផ្ទយ

ើសិនជាមិនបាន ៀបចំទុកជាមុន

លសព្វ

ករុណា

ការលំបាក

្ង

អនុម័តច ប់ ទាំង

ុម

ជុំ

ុម

ើសតាំង

វរវល់ ៀបចំ

ឹក រាជ សម ត្តិ

ះទិវង្គត នឹងនាំឲ មាន

រាជពិធីបុណ សពនិង

ជុំរដ្ឋសភា

ឹក រាជសម ត្តិ

ះមហាក

ើម ី

ក្នងរយៈ

១ សបាហ៍តាមច ប់កំណត់ ជាមិនខាន។ យាងណាក៏ សពស

្តច

ទី

ះពិ

ភ្នំ

ុង

ញស

ចំ

ះមហាវរក

៉កាំង មុននឹងដ

ះបរម

លតម្កល់

្ហតាមយន្ត

សរបស់ចិនមកកាន់រាជធានី ្តចនាយករដ្ឋម យសំ

្តី ហ៊ុន

ងខ ឹកខ លថា

្តចនឹងការពាររាជបល្ល័ង្គ ការពារ

្តច

៉ និង

ះមហាក

្តច

ើក

របស់ស

នាយករដ្ឋម

លជាងមួយ កាន់

ធាប់មានពីមុនមក

និពន្ធ

ះមាតា

ើងមិនមានវបត្តិ

យសារ

អតាធិប យ យក

មាន

ើយ

ជាពលរដ្ឋមិន ្តចបាន

ើងជុំវញការយាងចូល ្តច

្តីបាន

ង ក្នងបទ

យស

ះមហាវរក

ត្តម សីហនុ កាលពី

តុលា ឆាំ ២០១២។ ស

ះទិវង្គត ្តច

្ងទី ១៥

្តចនាយករដ្ឋ

ម បា ី្ត នអរគុណដល់អាជាធរ

ប់ លំដាប់

ថាក់

លបានចូលរួមការពារសន្តិសុខ

កាន់

ះមរណទុក្ខផ្លវការរយៈ

និងសុវត្ថភា ិ ព

ទូទាង ំ

្ងក្នងដំណាក់កាលទី ១

ក៏បាន

ះស

តសរ

្តងពី

ស ន

្តច

ើយស

្តច

ល ៧

ទនភាពជាតិ

ះមហាវរក

ត្តម សីហនុ

សក្នង

ើរថា ចលនាមហាជន

ការឯកភាពជាតិ ដូច

្មរ និង

ះកិត្តិនាមរបស់

លជា

រាជ ជាតិ បូរណភាពទឹកដី។

្តច

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

ជាវរបុរសជាតិ

ើយ។

ចំណាយ

រចនសមពន ័ ធ េ

ើងក៏

ើង

បានសចា

ករផ យរបស់មជឈមណល

ះមហាវរក

រាជបល្ល័ង្គអស់រយៈ ៦ ឆាំមក

សចិនមកដល់មាតុភូមិវញ គឺមាន

លាន ២

ខ០៩៥

ះបិតាឯក

្តចនាយករដ្ឋម

ថា "ខ្ញំអាចនិយាយថា ល

ើងក៏មាន

្តីបានប

ើង

ើង

ប់វ័យ

ើញ

ក់

កសាយ

ទនភាពជាតិ

ះ គឺ

វណ្ណៈ

ប់

ទាប់

ប់និនាការន

បាយ

ប់សាសនា គឺបានចូលរួមកាន់

មរណទុក្ខ និង ស

្តច

រព

ះវ

ះមហាវរក

ណក្ខន្ធ

្តច

ត្តម សីហនុ។ ការចូលរួមរបស់

ពលរដ្ឋ

ទូទាង ំ

សប រស រ

ជាពលរដ្ឋ

ក ដូចជា

មានការ

ើយមាន

មុខ

ករ

រាជបណាំរបស់

ះមហាវរក

្តចនាយករដ្ឋម

បានមាន ើង។

្តី ហ៊ុន

្តច

ះអង្គ មាន

ើសិនជា

ះសុវណ្ណីថា

ះរាជបន្ទល

កយាង

៉ ចៗ

្តចនាយករដ្ឋម

ះជា ឿងមួយ

សូម

្តបា ី នប

ើង។

ះស

ជា

ប់

ះអង្គ

ះ គឺថា ខ្ញំ...

ះមហាក

ះរាជបិតារបស់

មិនទាន់មានច

ើងថា មិនអាច

ណាក៏

្លើយអ្វី ្វើដូ

ះអង្គ

្នះបាន

ើង

របស់

ើង ចាំបាច់ណាស់

ជនជាតិ

ះកិត្តិយស

ើយកិត្តិយសរបស់

្មររបស់

ើងផង

រ"។

ះរាជពិធីបុណ ្តច

ះបរមសព

ះមហាវរក

ត្តម សីហនុ

ឹម

្តច

វបាន ៀបចំយាងយក

ចិត្តទុកដាក់ ពិ

សមានការ ៀបចំកាន់

Čំង ΉំឡОង ប្តីខាច

ពន្ធកុំសាកញីទឹក

ហានរត់អស់អា

លសាមីភរយា

រពគាខ្លនឥតសុី ម្ត៉េចរ

ៀល

្វើឃាតរា

ៀស

កធំញ ្តតូចស្អប់

កាច់ឫកកណប

ើតខាំង ្ពើមមិត្ត

ះចាប់ ចាប

ុកឆីសមាប់បំបាត់ការពិតរស់៕

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

ប់លំដាប់ថា ក់ឯកភាពគា

ះបរមសពរបស់

ថា "ខ្ញំមិនគិតថា

ល៧

្ង ៧ យប់

ើយតម្កល់

ះករុណា

្តចនាយករដ្ឋម

ការ

ពិធីបូជា

ើយ

្តីក៏បាន

លនូវគ

រព្ធ

លអាចនឹង

សបាហ៍ទី ១

្តច

្វើ

ពី

កុម្ភៈ ឆាំ ២០១៣ គឺ

មុនពិធីបុណ ចូលឆាចិ ំ ន នា

វបូជា

មាន ផង

ងគិតថា

កាសក្នងកិច្ច

រ។

ចំ

បរមសពដូ

្នះ

វបានស

រាថា

យចូលឆាំចិន មិនល្អ

ៀតក៏

ើ យម ង

ើម ីកុំឲ ឆ្លងឆាំ ដូចតាម

ណីចិន- ៀតណាម។ រាជរដាភិបាលក៏ នឹងសាងសង់រូបសំណាក របស់ ទីតាំងសួនច រច ទួត របស់

ដូចជាជំនាន់ នាយករដ្ឋម

ើម ីទុកឲ កូន

ះអង្គជំនាន់

រពបូជា។ ស

្តី ហ៊ុន

ើងពីការជួយទំនុកប

មិតចិ ្ត នក្នងការស ការផ្តល់យន្ត ន

ើម ីដឹកដ

្ហ

ុង

យន្ត

ះជាតិរបស់

្តច

ើក

ប់យាង ពិ

ុងរបស់មហា

ះបរមសពស

ចិនមកកាន់រាជធានីភ្នំ

ះ ក៏

ន ក៏បាន

ះធុនធំពិ

ត្តម សីហនុ ពីទី

ះអង្គ

ះ ពីនាគបាញ់

ទឹកដល់វមានឯករាជ

សមួយ

៉កាំង

្តច

យសារ

ើង គឺទារយន្ត

ះតូចមិនអាចដាក់ចល ូ មឈូសតម្កល់

ះបរមសពរបស់ ស

ះករុណា

្តចនាយករដ្ឋម

ើយ។

្តីបាន

ើក

ើងពីរូបភាពចាក់ផ យតាមទូរទស ន៍

ចំ

លស

របស់ ការ

្តចបាន

្វើសចា

ណិធាន

ះមហាវរក

របស់

ើង ចំ

ះភ

្ត និង

ះដួងវ

ណក្ខន្ធ ះ

្តជា រក ការពាររបបរាជានិយម

្តច

្ត

ហ្លង

ខ្ញំ

្តចឪ និង ្ហមក

ើយក៏ដ

្តី ហ៊ុន

ថា

ះមហាវរក

លចង់ឲ

្តច

ក្នងអគារ ្តច ច

ះពីវមាន

យស

្តចបានប

ក់ថា "...

ចំណចខ្លះ មិនទាន់បានទូលថាយ សុំ រាជ រូប

បល់ជាក់លាក់ពី

អំពទី ី តាង ំ ក ្វើយាង

ះមហាក

្លង

៉ ច?

ន់ ើ

ះបរមរូប

ះអង្គ

ដំបូល? ក៏កំពុង

្វើការសិក នូវជ

ទុកហាល

្ងហាល

ទាំងឡាយ

ើយ

ចជា

រដ្ឋម អង្គ

្តីបានប ពី

្ង

ស័ក្តិសម

ើយ

វមាន

ើស

ទូលថាយ និងសុំ

យ"។ ស ្ល ង

ើមិនអីចឹងឈរ

្តចនាយក

ើយ

ើម ីឲ

ដូចជារងា

ដាក់កណាលវាលអីចឹង

្តយាងណាជ ើ

្ល ង ឬក៏

។ ចង់ ៀបចំដំបូល

ខាំងណាស់ ប៉ុ

ង់ឈរ

ក់ថា "ខ្ញំមិនចង់ឲ

មទឹក

ះបរម

ទុកចំហ? ដាក់

ការស

ើសួន

នាគបាញ់ទឹក ក្នងរាជធានី

ន់

្ហ

ះបរមរូបសំណាករបស់

ច រ មុខផ្ទះរបស់ស ភ្នំ

្លក

្តចឪ គឺស្ថិតក្នង

ង..."។

ត្តម សីហនុ

ឯករាជ

្ហសា

្ត ២១ឆា ំ ដ

មាក់

្តចនាយករដ្ឋម

្តច

ក្នងថិរ

លជាទុក្ខ

្ហស

បានបងាញពីបំណង

លខ្ញ... ំ កាលពីឆាំ

៉ ឯស

មានការតម្កល់

ះអង្គ

ះ គឺខុស

ើយ

ងគា ខ្ញំ

បាន

សានភាពមួយ

្ហ

៉មកទាំងគូ...ប៉ុ

ខ្ញំ

បាន

។ ក៏

ើយខ្ញំមាន

ើក

្ង

យទិដ្ឋភាព

្តចពន ល់ថា

ៀត ប៉ុ

យសារពី ២១

១៩៩១ ខ្ញនិ ំ ងភរយាខ្ញំ ដ

្តី

ងបូជា

មកពីការទស ន៍ទាយរបស់

៉កាំងមក។ ២១ ឆាំ

្តច

លាមិនខុសគាប៉ុនាន

ករបស់ខ្ញំ

ើយក៏

ជុំគណៈរដ្ឋម

ះការផាស់ប្តរគ

ណាស់

គា។ សានភាពនឹង

ះបរមសព អាចនឹង

យចូលឆាំចិន

រព

្តចបានរម្លឹក

ថតបាន

ះ ជា ឿងពិតមួយ

ជាថ្មីម្តង

្ងទី ១០

កុម្ភៈ ឆាំ ២០១៣ ពីមុនរាជរដាភិបាល បាន

ការពារស

យស

ឆាំមុនខ្ញំនិងភរយា បាន

ើង

្ត

ការ

ះរាជ

ះមហាក

ះរាជបល្ល័ង្គ

ប៉ុ

កាសពី

ះបរមសពរបស់ស

មហាវរក

និង

ក្នង

ះបរមរាជវាំងមិនតិចជាង ៣

វរក នូវ

្ម រ

ការពារ

ើក

ជាពលរដ្ឋ

្ត

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ះមរណទុក្ខផ្លវការ ក្នងដំណាក់កាលទី

១ រយៈ

។ យាង

រុ ឲ បាន

នឹង

ះបិតាជាតិ

របស់ស

ប់

ើយ ៀបចំ

វ ឲ ស័ក្តិសម

របស់

ះអង្គ

ជារា

ើម ីជាការតបស្នង

សងគុណទាំងអស់ ស ះសព

ខ្ញំបាន

ជាតិ

បាន

យសារ

យ ជាកិត្តិយសរបស់ ើយ

្ថម

ដល់ការចំណាយរបស់

ជាតិរបស់

េΉŬចិនែស

ះសុ

ងឲ បានរហ័ស កុឲ ំ អស់ថវកា

ជាតិ"។ ស

ះរាជមាតាជាតិរបស់

ករុណា គឺបានបណាំ មាន

គិត

្តច

្វើ

សាសន៍ថា "ខ្ញំបានឮ

វណ្ណីរបស់ស

ថា "

ះរាជពិធី

ះអង្គគួរ

ើន។

ឲ ចាត់

ើម ីកុំឲ រដាភិបាលចំណាយ

ថវកាជាតិ

ថា

្តចនាយក

សាសន៍រម្លឹកពី

ះបរមសពរបស់

ឲ ឆាប់ៗ

ើរ ស និង

ើម"។ ស

ត្តម សីហនុ ថា

បុណ

ះបរមរាជវាំង

ុមយុវជន

្តី បានមាន

ះ ន

កទឹកបរសុទ្ធ បាយ

សសំរាម ជា

រដ្ឋម

ជា

ស ក៏បងាញពីចិត្ត

តុលា ឆា ំ ២០១២

ើសចុង

យគឺស្ថិត

្តចនាយករដ្ឋម

្តីបានមាន

ះមហាក

និងហ្លង

៉ "។

ះស្ម័

សាសន៍ថា "ពីមុនមក

ើងមិនទាន់

មានវរបុរសជាតិណាមួយស រពពី

ភាពគា

ើយ

ះបាទជ័យវរ័នទី ៧ ក៏ប៉ុ

បានដឹងថា ៉ ចៗ

មានពិធី

ះអង្គ

រពនូវសព ្តច

ះន

ះបិតាជាតិរបស់ ង ើ

ជានុរា

ដាប់អាវុធ

ើងក៏មិន

រ។ អ ីច ឹង

ះជន្ម

ើង

ការ

ង ើ ទាង ំ

ះស្ម័

របស់

ប់

ើងនឹង ៀបចំ

ថា រូបសំណាក

ើស សទីតាំងល្អជាង

ឯករាជ

្តចនាយករដ្ឋម ធន៍

ដាក់តាំងរូបសំណាក ដូចជា

គណៈ

ើម

តិភូផ្លវការ ថាក់ ្តី ឬថាក់ដ

ៀតណាម

សពទាំងមូលរបស់ មិញ។

ះសពបាន

គឺ

ប៉ុ

ះ អីចឹង

បនាប់

្វើដំ

វមកដាក់ក

របស់

ការបូជា។ អីចឹង

ងផា

ការ

រពនូវរូបសំណាក មហា

ត្មះគន្ធី។

ើក

ដឹកនាំជាតិរបស់

មុខរដ្ឋ ឬនាយករដ្ឋម វ

្តីក៏បាន

បរ

សឥណា ជា

ើង

ៀត

នីមួយៗមកពន ល់ថា "

គឺ

ះវមាន

នាគបាញ់ទឹក។

កណាលហ្នឹង"។ ស

ើងក៏ បាន

សួនច រវមានឯករាជ ក្នងច

យកបទពិ

ើយ

ត្តម សីហនុ

្តក៏ជារាជរដាភិបាលកមាំង

ះបរមរូប

ើងក៏មិន

ក្នងទឹកចិតរបស់ ្ត

អស់គាតាមរយៈ

នូវ

្ត

យទិវង្គតអីយាង

ះបីថា ការបាត់បង់

ត ើ

ើងដឹងសាល់

ឯណា អីឯណា?

ក្តរបស់ ី ស ជា

ប់ការ

ជាពលរដ្ឋ ឲ មានការឯក

រក ទុកនូវ

ធាន ហូជី

ើង គឺមិនអាចរក យសារ

សល់

ងផា

្វើ

ះបរមរូប

លគណៈ

តិភូ

វមានឯករាជ

ើរបន្តិច

ើម ី

ះបរមរូបរបស់

ដាក់

ះមហា

ើង"។ សកម្មភាពកន្លងមក

អាចកត់សមាល់បានថា រាជរដាភិបាល

បានចាត់

មរតករបស់ស ស

្តច

ះន

ើម រក ី នូវអ្វី ្តច

លជា

ះមហាវរក

ត្តម សីហនុ៕


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

តាមរយៈសារលិខិត

្ញើថាយ

រាជរដាភិបាល ស

្តច

ះមហា ក

សកម្ពជា ចំ

ះមហាវរក

សាកលវទ ល័យ មា ហុិឌុល ចូលរួមរ និងជូន

មុខ

ះការយាងចូលទិវង្គត

ត្តម សីហនុ

ះមហាវរក

ចក្តីទុក្ខ

ៀម

កសា

រាចាតាណាវន ជាសាកលវទ ធិការ ឌុល ក៏បានចូល រួមរ ជាទីបំផុតជាមួយ

ៀម

រ។

ក្នងសារលិខត ិ មួយច ប់ចុះ ទី ្ង ២៥

របស់

កសា

បណិតសា វទ ធិការ

គូសហ

ើវស័យសុខាភិបាលមានខ្លឹម សារដូចខាង

ឯកឧត្តមជាទីរាប់អាន, ក្នងនាម

ឌុល

ើងខ្ញំទាំងអស់គា

និង

ះរាជទិវង្គត

អតីត

សហ

្តងនូវម

ងតាមដំណឹងដ៏ ្តច

ះរាជាណាច

្ចតនា

តំ

ណាច

ឹត្ត

កួត

ធានគណៈ

កម្ពជា អាណត្តិទី ៩ កាលពី

្ងទី ១២

២០១២ កន្លង ផលប ប៉ុ

ជិក

ញលទ្ធ

កម្ពជា

យ ើ

យសារមានមន្ទិលសង ័យមួយ ុម

ក្ខជន

លឈរ

ឹក គណៈ

ើងវញ។

ធាវ

២៨២ និងជា ជិក

ុម

កម្ពជា អត្ដ

ក្ខជនឈរ

ឹក គណៈ

សាជាថ្មី

ក ជា

ើងវញ

យផាល់។ ើង

លិខិតរបស់ យ

ងមា

ស្ដីពលក្ខ ី ន្ដិកៈ

ះមុខរូប

១៧

ធាវ

ទី បានប

ក់ថា កាលពី

មានការអូសមាញ់ លពីមុនមកពុំ ះ

ប ើ

ឆាំ

មុខ

ពីមុនមកធាប់ជាក

្លង

ទី

ក្នង

ើក

្មរឥសាម

មាង

្ដចនឹងរួច

សាទក្នង

ើយចំណច

ចណ

្នះ

្វើឲ

ើការរាប់

ធាវ

ើសតាំងសមាជិក-សមា

ឹក គណៈ

ធាវអាណត្ដិទី

្វើការរាប់

្ទ ង

កបានទទួល

ើងវញ

ចំ

ះមុខ

ម្ដង

ើម ីបំបាត់នូវការ

សូមប

ក់ផង

រថា គណៈ

ះរាជាណាច

មូលផ្ដំ

កម្ពជា ជាអង្គការ

ធាវទាំងអស់ ក្នង

ធាវមាក់ៗ

គណៈ

ក្នងគណៈ

គឺមិនស្ថិត

ធាវ

លតាំង ការ

ះរាជាណាច

ធាវ

ធាវ

កម្ពជា

វជាសមាជិក យពីចុះ

ើយគណៈ

ធាវ

មគណបក ន

ញ ះ ះ

ចក្តី

ងផា ត់សន្លឹក

អង្គការនានា របស់

្នះសំ

ទី ទំនងជាអាច

ទទួលយកបាន

ើម ីពិនិត ឲ

ើញ

ទាំងអស់គាពីភាពយុត្តិធម៌។ មានការប

ក់ផង

រថា វជាជីវៈ

ធាវជាវជាជីវៈឯករាជ ស្វ័យភាព ក្នង

ការចូលរួមប វជាជីវៈ

ះអាច

បខ័ណ

កម្ពជា

ើវស័យយុត្តិធម៌ កប

គណៈ

ធាវ

ប៉ុ

របស់គណៈ

ុម

្ង

ប់

ងនិង

ះរាជាណា

ធាវ

ះរាជាណាច

លឯករាជ ពីអំណាច នីតប ិ

ធាវ

យរាល់ប

លទាក់ទងនឹងវជាជីវៈ

ជា

ុម

លការណ៍គណៈ

ធាន និង

ឹក គណៈ

ះគណៈ

ណាក៏

ត្តិ

ទាំង

ធាវ។ ធាវ

ប់

ធាវ។

លអាច

ះជាសព្វ

ធាវមានការលំបាកយាង

យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯករាជ

ភាព និងការ

ប់

សារគណៈ ន់

ើម ីដំ

ងគណៈ

ធាវ

ើរប៉ុ

្ត

ប់ៗ គាមាន

ុម

ឹក គណៈ

ធាវ និងសមាជិក សមាជិកា

ទាំងអស់នឹង

្វើឲ គណៈ

ើយ

ធាវ

ធាវ កាយ

ជាសាប័នឯករាជ និងមានការ មិនខាន

ប់

ើរការសកម្មភាពរបស់

ឿថា ការខិតខំរបស់

ល្អ រងមាំ

ធាវ មិនទាន់មានថវកា

ខ្លនបានល្អ ជំ

ក្នង

តិបត្តិ និងអំណាចតុលាការ មាន

ដឹកនាំ

ះគឺស្ថិត

ុកពារាំង

្វើការអូស

ឿង

ប់

ះសាប័នមួយ

ះគឺ

បុបារុះ

ជាតំណាងឲ ភាពយុត្តិធម៌៕

ពលរដ្ឋរកសុី សាទជាលក្ខណៈ សារនាំគា ត ញ ្អ រពីការ...

ក្នងរ នាទី

។ ពួកគាត់

ជាពលរដ្ឋកំពុង ក្នងឃុំ

សរ

លមានបង ប្អន ៀមយាងគ

ងបណាលឲ ប៉ះពាល់ដល់ការ

ឹក

ឹក

្ងទី២៧

ជាមាស់មងសន្ទច

ើត ឿង

ហាយ

មានសំ

ងរខានដល់

ជាពលរដ្ឋ

យាងខា ំងរហូតមានការ ើអ្នកអូស

ៀមទាំង

ទូសរា យ

ះ។

ជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានទូរស័ព្ទ

ប់វរជន

កំពុង

្មរថា អ្នកអូស

្វើសកម្មភាព

ងអ្វីទាល់

មងឬសន្ទចអ្នកណា

ៀមទាំង

យមិនខាច

ះមិនខ្វល់ថា ះ

ើយសកម្ម

ភាព

លកំពង ុ

ឃុំ

សរ

ចណ

អូស

ៀម

ុកពារាំង

ង។ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី

បានទូរស័ព្ទ

សងាត់រដ្ឋបាលជលផល ក

ពិនិត ប

ះស្ថត ិ ក្នង ត្ដ

ះវរជន

្មរ

ម រា នាយ

ក ុ ពារាង ំ

ចំ

លបាន

ឹះរបស់

ញ។

តុការណ៍ខាង

ើត

រង

ើមាន

មាន

ការឯកភាព

សុំការបំភ្លឺបាន

ក ុ ពារាង ំ មិនទាន់អាច ើយ

តារា

ើងកាលពី លា

៥០នាទីយប់ ២០១២

ង ៩ និង

្ងទី ២៧

ទល់មុខ

ទឹកឃ្មំ តាមប

ះថាក់

តុលា ឆាំ

ជនីយដានត

យមហាវថី

ពឹតតិចតួចប៉ុ

ើត

ើយ

មន្ទីរ

្តី

យពី

្វើការវាស់

យសារខាងភាគីមាស់ម៉ូតូ

ទ អស់ ក៏យកម៉ូតូនិងរថយន្ត

រក ទុកជាប

ះសុី

ះ។

តុប៉ូលិសបានចុះមក

យជា

ះអាសន្នរងចាំ

យ៕

ជូលី

ុម

លបានសាប់បាត់បង់ជវី តខាង ះ

ុកកំ

ក្នងការដាន

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថាបុរស

ឿន យ៉ុង អាយុ ៤៦ ឆាំ

ើត

កម្មករសំណង់

ត្តកំពង់ចាម ជា

ក្នងការដានខាង

ដឹងថា ជារបស់អ្នកមានអំណាច

មាក់។

ភពបានបន្តថា មុន

តុបុរសរង

ដងស្ទច

ះបានឈរ

ើយកំពុង

ប់

ើត

ខាងត ង

្វើការងាររបស់ខ្លន

លា

ងខាង

ើដងស្ទច

ក៏បាក់ធា ក់លាន់ដូចរន្ទះវាយចំពាក់ កណាលក លបុរសរង ក លធាក់ចូល ើងប៉ុ

នឹងក ចំ

ដឹងថា ស់

ផង

ឹះ

្លង។ ក

ភព

ឿងច

ើយ

យគានប

្ចក

១៦

ើយ

ងមានការបង់

សមត្ថកិចអស់ ្ច

ើយ

ភពខាង

បា ើ នបន្ដ

៉អម ឹ និងសាលា

ប់

កិចមួ ្ច យ

លឲ

ុក និងប៉ុស្ដក្ន ិ៍ ងមួយ

១០

្លង ។

លមាន

្វើលិខិត

ក ុ ។ មាស់

ប់អ្នកយកព័ត៌មានថា

ផ្ទះគាត់ ើយ

ៀតថា ខាង

ក ុ

កុង ឌី ជាអ្នក

ដល់សាលា

ក ហម

ក ុ និយាយ

វ កុង ឌី បង់ លុយឲ ហម ភារ

្ដសា ី លា

បានមួយ ម ុ ចុះ

ផ្ទះរបស់គាត់

ុកចំនួន ៨ មុឺន ៀល

្ងក៏មានកមាំងសមត្ថ

ចាប់អ្នក

ងអា

មិនបានមនុស

វចំកម្មករបណា លឲ សាប់

កម្មករសាប់ ើ

ក្នងការដាន

មិនឲ សមត្ថកិច្ចប៉ូលិសចូល សាប់បាត់បង់ជីវត លុយបន្តិចបន្តច

បាន

ម៉ូតូ

មិនឲ យកម៉ូតូ

លស់

ត្ដ

អ្នក

យសារម៉ូតូ ើន

ថា ចំ

ផ្ទះវញ

ជូន

វប

ះចាស់

ចំការដូងមាក់ ើយប៉ូលិស

យក មិនដឹង ៀត

ភពខាង

ើនជាង

ក្នង ុកដ

ក ឃួន វណ្ណៈ

ងបាន

ើបង់មិន

បា ើ នបន្ដ

កមាស់ផ្ទះប៉ូលិស ឿង

្ជន

ងភ័យខាចចង់

ម្ដង

ងសុីសង

្ល

យកម៉ូតទា ូ ំងយប់

លុយអស់ ៣០ មុឺន ៀល ម៉ូតូមួយ

ះ ក៏

ះភាមៗ

ឿងប៉ូលិសដាក់ត

កមិនខ្ចី

តា ើ ម

ុម

ើមិនបាន ៣០ មុឺន ៀល

សល់ម៉ូតទា ូ ហាន

ណា ប៉ូលិស

ការសង

សារ

្ង

ៀត

បង់

្មើនឹងត

្ល

វបង់ឲ ប៉ូលិស។ ុកកំពង់

ឲ ប់

បង់លុយ

ប់ចំនួនគឺអាច វ

ចាប់ដូច

្វើបុណ

ប៉ុ

ះ។

ពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងរងចាំ កិច្ចប៉ូលិសចាត់ការ សំណង់ខាង ល

លការដាន

គានប

្ចក

ជា

ើលសមត្ថ

ុមហ៊ុនការដា ន

យរ

ៀបណា

ះ៕

ឿងច ជូលី

ច ចា ប់ អ្ន ក

្លងអធិការ

លឹងក៏នាំគា

ឲ បង់

លបាន

លបានចាប់

រក្នងម៉ូតូ ១

៣០ មុឺន ៀល មក

វញ។

ឿង។

ះដូរ

ផង

្ជន

ុ ក កំ ព ង់

ម៉ូតូ ៦

វបាន

ើ យប

រជាបិទទារ

ះជាយាងណាកម្មករ

មាន

យ ើ អាងខ្លនមានអំណាច

ប៉ូ លិ ស

ើតាម

ងមាក់បានឲ ដឹង

សាលា

ចរចាគា

ើបបណាលឲ បាក់ធាក់ដង

លពួកគាត់មក

ស្ទច

ៀតបានឲ

្ជញ ើ មាស់ផ្ទះ

រត់ការ

ើញ

ះ ជាការដានសំណង់

ក ហម ភារម ជាអ្នក

ផ្ទះបាន

យដាំ

ះ បណាលឲ សាប់ភាមៗ

ុមហ៊ុន ះ

ក្នងរ

ុមហ៊ុន

របស់

ម ជាម

មពុទា ំ ន់បាន

រ។

ើងភាមៗ ខាងមាស់ការ

ប៉ូលិសមិនឲ ចូល

ក ឡង ថាត គណៈ

ះនិងព បាល

រ។ ចំ

រងការខូចខាត

ដានបានបិទទារ ហាមឃាត់សមត្ថ កិច្ច

ភារម

ន់

្លបាសាក់ ខណ

ចំការមន រាជធានីភ្នំ

ម រា បាននិយាយថា គាត់រវល់

យ ឿង

ើត

្ជន

ទ ភាមៗ ផង

ម៉ូតូនិងរថយន្ត

តុលា ឆាំ២០១២

ក្នងសងា ត់ទ

ប៉ល ូ ស ិ

ើនសា និង

្ជន

ង ៩ និង ១៥

២០ មុឺន ៀល ក្នងមួយក

ើនដង

វបានប

កម្មករសំណង់ វដងស ច គា នប ្ច ក សបាក់វាយចំក ល...

មុខសានហង របស់មជ មណល

ប៉ូលិស

សន្ទច ដាច់មងជា

្វើ

ះ កុង ឌី ជាអ្នករត់ការយក

ីចុះមក

កពុសូ ំ វបាន

លកំពុងបុក

ហ៊ុនមួយកាលពី លា

លុយឲ

សាទជាលក្ខណៈ សារ ដូចជាអូស

មន្ទីរ

ភពពីអ្នក

ល ង

បុក

ក លបណាលលឲ ធាក់ដាំក លចូល

អានតពីទំព័រ

ឥឡវ

បុកនឹងក លរថយន្តរបួសធ្ងន់

វបានប

សទិសគា បុកចំពីមុខ

អានតពីទំព័រ

ថាមុន

ក និងអ្នក ើ

លកំពុង

ញទំហង ឹ បណាលឲ បុរសជិះពី

ើងពីផល

ឿងជិះគា ២

្វចរា ើ ចរណ៍ពីមុខក៏

ចំណចភូមិ ឃុំខាង

ចុ ី ះ

ខាត

ើយបានវារថយន្តមួយ

លកំពុង

ចរាចរណ៍ប

្ងអនាគតឆាប់ៗ ជាក់ជា

មួយ

ឿន

វាក់ជាមួយរថយន្តសុីអវ

ធាវ គឺជាសមត្ថកិច្ច

ឹក គណៈ

អស់

ើយ

បាន

ះការ

តពិនិត វជាជីវៈ

កម្ពជា

ហមលាយ

ត...

ើយ។ ដូ

ធាវ

ញ ៖ ម៉ូតូ AIR BLADE ពណ៌

នាក់យាង

រពបំផុត

បាយណាមួយឬអង្គការ សាសនាណា ឬ

ភ្នំ

ះពួកគាត់ជួប

ើនពីមុខ

បាំង ជិតពីមាង

តិកម្ម

តពិនិត ឲ

កផាល់

កសាបួរវញ អ្នក

ដាក់លប សំណាញ់ ្ល

ុម

សិទ្ធិ

សាទរាយមងចងសន្ទចបានរអ៊ូរទាំថា

្វកា ើ រ

ងរបស់

សាទជាលក្ខណៈ

អ្នកដាក់ធ្នស់

ក ឬទ

្កត

កនូវសមានចិតយាង ្ត

ជាពលរដ្ឋ

សារ

ជាពលរដ្ឋបាន

បាន

ះ។ ដូ

យម៉ូតូខាត

តាមរយៈរថយន្តសាមុយដឹកយក

កសាបួរ

ការលំបាកយាងខាំង។

ើយ

្ល

្លងអូសមាញ់

លជាមុខ

លមាញ់ អូស

សារ

ះរាជគំរូដ៏

យសារមានការ

តមងជាលក្ខណៈ

លំបាកក្នងការ

យាល័យ

១៦

រសាយឡត៍ និងជាឡត៍

ការ

្ងទី ១២

នជាក

ះជា

ទី បានស

វ និងតមាភាព

ជាមួយនឹងក លរថយន្តសុីអវ រងរបួស

ចារ ,រាចាតា រាចាតាណាវន

ពិនិត និង

ឹម

មន្ទិលសង ័យ។

្វើ

ធាវ

អានតពីទំព័រ

ធាវ

ធាវអាណត្ដិ

យសារគានការ

បានសាជាថ្មី

ធាវអាណត្ដិទី៧ ក

ក ឹ គណៈ

ធាវ

ផាត់សន្លឹក

ះរាជាណាច

(២០១២-២០១៥)។

ឹក គណៈ

៧ (២០១២-២០១៥)

ស ើ តាង ំ សមាជិក-សមាជិកា

ឹក គណៈ

ើសតាំងសមា

កមានមន្ទិលសង ័យ

ជិកា

ច ប់

ះអាសន្ន

ធាន

មការដឹកនាំ

តាម

ះការបាត់បង់ដ៏ធំ

បាន

ការ

ទី បាន

ើសតាំង

ទី មានបំណងចង់ឲ គណៈកម្មការ ៀបចំ

្ទ ងផាត់សន្លក ឹ

កម្ពជានិងលទ្ធផលប ុម

ចក្ដី

ក្ខជនទទួលបាន

ចំ

ះរាជាណាច

ះអង្គនឹងបន្តលូត

ើឆាកអន្តរជាតិ។

ើងសូមចូលរួមរ

នីតិ

សន្លក ឹ

ធាវអាណត្ដិទី ៧

(២០១២-២០១៥) រាប់

ើម ី

ស ើ តាង ំ សមាជិក-សមាជិកា

ឹក គណៈ

ើសតាំង

ក្ខជនឈរ

ត្តម សីហមុនី

បានទទួលបាន គឺមានភាពមិនច ស់ លាស់

ចបងាប់ឲ គណៈកម្មការ ៀបចំការ

ុម

ធាវ

ក ើ ទី ១៧

ើញថា ការរាប់សន្លឹក

ខ ៀងទី

្នើសុំសាលាឧទ្ធរណ៍វនិច្ឆ័យ

ចាំឆាំ

ុម

ម ុ

ទី ៧

ះជាសមា

តុលា ឆាំ ២០១២

ង់បំផុតចំ

ធាវអាណត្ដិទី ៩ (២០១២-

សមាជិក

១០០បានដាក់លិខិតមួយច ប់កាលពី ្ងទី ២២

ៀត

កម្ពជាបាន ៀបចំ

ក្នងនាម

ធាវអាណត្ដិទី ៧

(២០១២-២០១៥) លំដាប់

កម្ពជា

ះន

ើ ទិកាអាសានក៏ដូចជា

អាណត្ដិទី៧ (២០១២-២០១៥)។

ទី ជាសមាជិកគណៈ

ើន

្តច

សា

្វើចរាចរណ៍ប

ញទំហឹងបណា លឲ

ះនិងព បាលផង

ជិក-សមាជិកា

ធាវអាណត្ដិទី ៧

ះរាជាណាច

គណៈ

វាក់បុកជាមួយរថយន្ត

លកំពុង

ុងច

ឿជាក់ថា មរតករបស់

ឿង

្វើចរាចរណ៍ពីមុខក្នងទិស

ទិសគា យាង

ត្តម

ត ងយាង

ើយបានវារថយន្តមួយ

បគា ក៏

សុីអវ

ើង

កមុខមាត់ហូរឈាម

ធាវ

ឿន

លកំពុង

្ត

តាមប

ះសុីសុវត្ថិពី

ធ្ងន់

ើម ី

ះន

ហមលាយ

មហាវថី

នូវមហាកិច្ច

្តច

តុបានឲ ដឹង

ៀត

ើម ី

២០១៤) និង

ះជាសមា

បានទទូចសុំឲ មានការរាប់សន្លឹក

ធានគណៈ

ពណ៌

វត្តិសា

ក ង ្ល ត ើ

ថា បុរស២នាក់បានជិះម៉ូតូ AIR BLADE

លាស់ច

កម្ពជា៕

ះរាជាណាច

ងស

រ។ ក្នង

្នើមក្នង

សាក ី

ះចក ខណដូន

ញ។

បុរស អ្នកជិះពី

ជាថ្មម្ត ី ង

រព្ធមហាសន្និបាត

តុលា ឆាំ

ះមានការ

គយល់ដ៏ធំ

ទី សុំឲ សាលាឧទ្ធណ៍រាប់

របស់ខ្លន

ះផង

រាជធានីភ្នំ

ើងទាំងអស់គាយាងពិត

តុលា ឆាំ ២០១២ កន្លងមក គណៈ

លបាន

ះអាសន្នមួយជំហានរួច

្ត

ចំនួន

ប់

ះរាជា

សុវត្ថិ ក្នងសងាត់

សីហុន គឺជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់

ថាទាំង

ើងខ្ញំសូម

ងស

ធាវ

តិបត្តិការ និង

ះបាទស

ំទាក់ទងនឹង

ជិះម៉ូតូវា រថយន្តមិនផុតបុកសុីអវ ញ ទំហឹងរបួសធ្ងន់ លចំនួន ២ នាក់

ត្តម

ះមហា

កនូវអារម្មណ៍

ើយក៏ជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំ

និងសមានទុក្ខយាង

ធាវអាណត្ដិទី ៧ (២០១២-

២០១៥) និងការ

ះ៖

ត្តម សីហនុ

កម្ពជា

អានតពីទំព័រ

គណៈ

ៀម

ះបាទ ន

កដ។ ខ្ញំសង ឹម

សាកលវទ ល័យ មាហុិ

ះករុណាស

ះមហាក

ើងក៏សូមចូលរួមរ

តុលា ឆា ំ ២០១២

លទទួល

ះរាជមរណទុក្ខរបស់អង្គអតីត

ើយ

កម្ពជាក្នងសម័យថ្មី

បត្តិការយាងជិតស្និទក្នងការបណះបណា លធនធានមនុស

ះ ន

មទាំងមិត្តភក្តិ

សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ IU ផង

រាជជំហរដ៏រងមាំនិងជាតួ អង្គអ្នកដឹកនាំដ៏

តិ

ក...

្តច

្តកម្ពជាទាំងមូល

បំផុតជាមួយអ្នកក្នងឱកាសដ៏ទុក្ខ

្ញជ ើ ន ូ ឯកឧត្តម

លជា

ះបាទស

ើងទាំងអស់គាមានអារម្មណ៍ក្តកក្តលបំផុត

្ញើជូន

ជារា

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

កទុក្ខ និង

ះមហាក

បាននូវដំណឹង

សាបូ អូហ ណ ជាសាកល

សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិ

ើង ទាំងអស់គា

រ។

តុលា ឆាំ ២០១២

ចារ រាចាតា រាចាតាណាវន

ចារ មហាបរ

្មរ

ក សាយ

្មរ តាមរយៈសារលិខិត

សាកលវទ ល័យអន្តរជាតិផង

របស់

ចារ រាចាតា

ំ និង

ចំ

សីហមុនី ចំ

សាកលវទ ល័យមាហុិ

កទុក្ខយាង

ជាពលរដ្ឋ

វររាជ បិតាឯករាជ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិ កប

ខ០៩៥

ង អា ល

ង បង់ លុ យ មិ ន

ះអីចឹង។

ប៉ល ូ ស ិ

ក ុ កំពង់

ភារនស្នងការ ប

បបទ

ពិ

លន

ច គួរ

ក ថាង

ត្ដកំពតដាក់កមាំងចុះ

្មើស

តាម

ុកកំពង់

ច ឲ

ុកផង ជា បតាម

បាយភូមឃុ ិ មា ំ នសុវត្ថិភាព។

ជាពលរដ្ឋ

ត្ដកំពតមួយ

ចំនួនបាននិយាយតៗគាថា មានសុវត្ថិភាព មានអ្វីសំខាន់ គា

បយាង

្វើមិនដឹងមិនឮ។

មាន

្កើត

ើក

យ វាយកាប់ចាក់

រលួច និងអំ ប់

ើភូមិ-ឃុំ

លរាជរដាភិបាលប

ងយាងអនាធិប

ៀត

ប់

ើយមុខរបរ

អបា ើ យមុខ

ងៗ

ងតាម

ភពពី

កប៉ូលិស

ពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឲ ដឹងថា ប៉ូលិស សព្វ

្ងនាំគាអុជធូបបន់

ន់ឲ

ពលរដ្ឋមាន ឿង និងបានចាប់មកក ឲ បង់ លុយដូចអ្នក វប៉ូលិសចាប់យក

ងអា

ជា ្លង

ងអីចឹង

មាន៕

មករា


ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

អាងខ នជា ៉ អឹមផឹក

ខ០៩៥

វងនាំបក្ខពួក

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

តវាយអ្នកដឹក...

តុលា ឆា ំ ២០១២

អានតពីទំព័រ

លម៉ូតកំ ូ ព ុង

គា

្វចរា ើ ចរណ៍ប

ើយមាន

បណាលឲ បុរសអ្នក បាក់

ខាង

និង៣០នាទី ២០១២ ថ្មី តាមប

សងាត់ភ្នំ ភ្នំ

ះរស់

ុក

ថា

ភូមិ

កជីក ឃុំ

សព្វ

ត្ដ

ះបានឲ ដឹង

ក អ៊ល ុ សុធា ជាម

កងរាជអាវុធហត្ថ ជួប

មុឺន ៀល យ ើ

្ដរូប

រថយន្ដ

ការ

កគានលុយ ២០

គឺមាន

ឹម

១០ មុឺន ៀល

រ។

យាង

ះ អ៊ល ុ សុធា ថាបង់លយ ុ ១០

មុឺន ៀលក៏បាន

ះឲ

្ដី

ុកស្នល បានទូរស័ព្ទ

ក អ៊ុក មន្នី ខ្ចីលុយចំនួន ២០

មុឺន ៀល ប៉ុ

បាន

ក អ៊ុក មន្នី ក៏

គល់លុយចំនួន ១០ មុឺន ៀល ក អ៊ល ុ សុធា ប៉ុ

៉ចបានជា

មិ ្ដ នដឹង

ក អ៊ុល សុធា

ភីងវា

្វងវាសាំ

ផាប់

ើយមានមួយ

ៀតមកពីមុខរថយន្តរបស់

មន្នី

ើក

ញ រថយន្ដរបស់គាត់

មានជ័យ បានដាក់ពាក ប្ដឹងម មាក់

ុក

ពាំង

ះរាជអាជាពីបទ ្វើឲ ខូចខាត

សាទ

បណឹង ចិត្ដ

៉ អឹម

៉អឹមមាក់

ក អ៊ុល សុធា បានយកលុយពី

ក អ៊ុក មន្នី ចំនួនបីលាន ៀលថា ជា

អ៊ុល សុធា ក៏

លប

្ចប់

្តីតុលាការនឹង

វដាក់

ត្ដ

ះអាចរួចផុតពី

្តី

រថា

របស់គាត់

ក អ៊ុក មន្នី មានបក្ខពួកជាងដប់

នាក់ មានទាំងកាំបិត ពូ

របស់គាត់បាញ់

ើបកូន

ើម ីការពារខ្លន៕

ើយគំរាមអ្នកកា

៣-

ះ អ៊ុត ធា

ើត

ទជាម ើន

យបារម្ភថាជន ស

រ។

ការដាក់ពាក បណឹង

្តី

ស ទ

ះបាន

ើត

៉អឹមមាក់នឹងអ្នកកា

បីនាក់កាលពី លា ្ងទី ២០

ឆាំ២០១២

ចំណចខាងត ងរង្វង់មូល មាណជាមួយគីឡ

ឧត្តរមានជ័យ

ុក

នាក់ភ័យលស់

ពាំង

្វើឲ អ្នកកា លឹង

ពាំង

សាទ

លជា

ជំនិតរបស់

កឯអ្នកកា

បីនាក់រួមមាន ១-

ត្ត

តចំនួន ៣

យសារការ

ក លី ណារទ្ធ។ តរង

ះទាំង

ុស និង

ះ លឺយ វចិ

ះអឹម សុខា

ប៉ុស្តិ៍ ប់

ឿងដឹករបស់ ះ។

ើយ

ើញ

កុងឡាន

ើម ីសាកសួរព័ត៌មាន ះបានដឹក

ើបដឹងថា

លសាកសួរអ្នក របស់ ើ

៉អឹមក្នង

ើកបរ

ពាំង

សាទ

ើឲ ជួយអន្តរាគមន៍។ លុះ យមកក៏

ើញ

ើកយាង

ដឹក

ជនរង

កា កា

ើមយកកា

ើមបាន

ណាក៏

ើង

ឹម

យបំ

្វង និង

ត ត

តនិងប

ះបន្តដំ

ទាំងបី នាក់ ដ

ំនាទី

ីស័រពណ៌

ើរ

ះបាន ៀបរាប់

ប៊ុត សាវុធ បាន ដ

រកមាស់

ឿនមកឈប់មាងផ្លវ

មាថអ្នក កា

ើយ

មុខ

ញវាយអ្នកកា យ

៉រា

ើយ

ឲ ឡាន

ៀតថា

តាយ

ៀត។

តប់

យសារ

ពិល គាត់ក៏បានយក

្ទច

ម្តង។ យាង

កពិលបានខាត

បណា លឲ របួសអ្នក ក ប៊ុត សាវុធ បាន

ើកឡានរបស់ខ្លន ះ លឺយ វចិ

បនាប់មក

្តី

ើយ

ក ប៊ុត សាវុធ

បានជិៈឡានមាកឡង់ រ

ើបដឹង

ក ប៊ុត សាវុធ ជាម

ុក

មាស់រថយន្តក៏បានទូរស័ព្ទ

ើង

ុក

តទាំងបី

សាទក៏

ើយបក់

ថាជា

សាល់ច ស់ថា

ក្នង

ពាំង

កគា

លមានរាងដូចជា

ពិល

៉ អឹម

ះមានការសង ័យក៏បានតាមពី

មាថ និងការគំរាមពីសំណាក់ សាទ

ស្ថិត

ើតាម

លមានទំហំ ៣០ជុំ និង ៤០ ជុំជាង

តចំនួន

ង ០៩ និង ២១

ះ អ្នកកា

ើកំពុង

បតង់ជិតបានឆ្លងកាត់ទី

ឈប់

ុស ។

ើញឡានកូ មួយ

អ្វីម ង

ជន

្ង

តុ

នគរបាលឃុំ

ភពតាមព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា មុន

ដូ

ះមហាវរក

្វងចូលផ្លវ

ឿន ជាន់

យបុរស ២ នាក់

្វើចរាចរណ៍ តាមប

ហាណយ ក្នងទិស យាង

ៀត

ញបុកអ្នក ៀតផង។

ក ប៊ុត សាវុធ

បានជិះឡានមកម្តង មុខប៉ុស្តិ៍

យបាន

ទាំងបីនាក់ យកកាំ

ៀត

ប៊ុត សាវុធ បាន ក ល។ បាញ់

ះអ្នកកា

ើយក្នង

ពី

យផ្លវភ្នំ ើង

តុការណ៍

រ។ គួរប

សម្តរបស់ ី អ្នកកា

ក់

ើត

ញទំហឹងបណាលឲ បុរសអ្នក

អានតពីទំព័រ

អា

ចអាធម

ហុងដា

៊រ ២០១២

លបុរសរង ប

សគា

រថា

តជាជនរង

តុ

យរលាត់ យពី

ើត

ន់

ើង

របួស

ប៉ុ

ះ។

វបានប៉ូលិស ះយក

ះមាន

ចខ្លនបាត់

កក លអ្នកកា

្លងលាងឡាន។

កាន់

ើយ

លា

លពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញ

្ងទី

ភពព័ត៌មានពីសាក ីបានឲ ដឹង ល

ើត

តុ

ើញ រថយន្ត ើកបរ

យបុរសមាក់ តាមមហាវថី ត ងក្នង

១២៥

៊រ ២០១២ ពណ៌

ខ ក ើ បរក្នងទិស

ើត

ទុង

ឿន ចំ ប

ឿនដូចគាខណៈមកដល់

តុខាង

ើទាំងម៉ូតូនិង

កំពុងផឹកសុី

រថយន្តបាន

ើក

ងមក

ងផ្លវដូច

គាក៏បណាលឲ រថយន្តបុកចំពីមុខម៉ូតូ យាង

ញទំហឹង បណាលឲ អ្នក

មូតូដួល តុ

កបាក់កសាប់

ម្តង។

យពី

ើត

រថយន្តបង្កបានប

្ថម

ើត

តុមានជនឆក់

ឱកាសបានលួចយកទូរស័ព្ទ លុយរបស់ជនរង

្លង

ើកបរ

និងកាបូប

បាត់ ចំ នរត់

ចខ្លន

បាត់

ើយគំរាម

ក្លឹបអ្នកកា មាន បំ

បាន ខុស

តកម្ពជា

សាសន៍ថា

តុ។ ចំ

មុខ

ញភារកិច្ចតាមវជាជីវៈ

ចំ

មាថ

ះជន

វតាមច ប់។

និងថតរូបភាព គឺ

ចុះផ យឲ ើក

អាជាធរ

មានកិច្ចសហការល្អ ក្នងបរបទខ្លះ

ហាមឃាត់៕

បុបារុះ

ើត

ការ

ក។

ះប៉ូលិស

ុម

សារ

ើម ី

សុវណ្ណ រទ្ឋគី ិ ន

ប់របួស ពន្ធ លបុរសទាំងពីរនាក់

អង្គយផឹកសុី ប់

មុខផ្ទះជ

កគា

មានបុរសជនសង ័យ ២

ខ ២៦១ ក្នងទិស

ពីត ង

ជនសង ័យទាំងពីរនាក់បានចុះពី

សួរថា ពួក

កឡឡា

្លើងខ្លីមាក K54

្ហងនាគា ំ ប

ពន្ធបាន ប់

ុម

មន្ទីរ ខាង

្តីរង

ះជា

ញមក

ើល។

្វើឲ ផាត

ប់

្តីមាក់

សារប

្វងប

ទ ភាមៗផង

លឮសម្តី

ើកទារផ្ទះ

ះចំថាសខាង

បាន

កអី

ះជនសង ័យបានបាញ់ភ្ជចដី

មួយ

្ឆិតរងរបួស

្ជន

រ។ បនាប់ពីបាញ់

របុរសជាជនសង ័យទាំង២នាក់

ចំ

បា ើ នជិះម៉ូតូ

កខាង

ចខ្លនបាត់ ុម

ម្តង។

សារជនរង

ះបានឲ ដឹងថា ជនសង ័យជាអ្នក

បាញ់

៉ន សមិទ្ធិ

្លងទីសាធារណៈ

្ចក់រថ

ណីបច្ចប ន្នតម្កល់

វត្តទឹកថា៕

ើម៉ូតូដកកាំ

្តី

អ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិយកព័ត៌មាន

វរក

ើង មកដល់ឈប់មុខផ្ទះ ។

ធាន

្វបុ ើ ណ តាម

ទុក

តទំនង

ឹត្តិ

រក ទុក

ះសាកសពបុរសរង

ផ្លវ

ើខុសច ប់

កបានបន្ដថា

្លង

កម៉ូតូរងការខូចខាតខាង

កំពុងបន្ត

ើយ

នាក់ បានជិះម៉ូតូស្គពី ពណ៌ផាឈូក តាម

សាទ

ើយ

ុះ

វប៉ូលិសយក

ុម

ើអ្នកយកព័ត៌មាន

ៀង

យាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លវ

កំពុង

ធការ

ម្តងបន ល់ទុកក

ជាប់គា។ ខណៈ

ប់ៗ គាកំពុង

មាថដល់អ្នកកា

ជាមិនអាចរួចខ្លន

យន្តបាក់មួយចំ

ផ្ទះមិត្តភក្តិ វ បាញ់១

ក្នង

យល់ថា ម

ខរថយន្តបង្ក

ង ១ និង

ឈានចូល

តាមដានយាងយកចិត្តទុកដាក់ពីចំណាត់ ការរបស់តុលាការ

ះបុរសរង

្ងកន្លងមក

ក ប៊ត ុ សាវុធ បានបដិ

ឲ ជនរង

រក ទុក

ទុង សងាត់ទឹកល្អក់ទី ៣

ើតាម

ពាំង

ះម៉ូតូ

ជូលី

ះបាន

តម្តងរួចមក

គល់

យ លរថយន្តលុចសុីសបុកបាក់ក

ក ប៊ុត សាវុធ

ចំណចរង្វង់មូល

្ជនតាម

រ។ចំ

ះមិនសាល់សាក

បានជិះឡានរបស់ខ្លនមកគំរាមបាញ់ បំ

ដល់។

វបានប

និងព បាលភាមៗផង

ើករថយន្តចូលផ្លវ

ទិសខាងលិច

រយៈរថយន្តសាមុយដឹកយក

តុរថយន្តបង្ក

ញ ើ សានភាពបុរសរង

សភាពធ្ងន់ធ្ងរបាន តុង

្វង រឯ

លប៉ូលិស

កបុរសរង

ទល់មុខ

តុលា ឆាំ២០១២ ។

ចំណច

ើរពី

ខាង

លមុន

ចំ

ះកំពុងជិះម៉ូតូ

១២៥ ពណ៌

គាក្នង

អ្នករួមដំ

យសាររថយន្តលុច ញទំហឹង

ើង

បណាលឲ រងរបួសបាក់

បុរសមា ក់បានសា ប់

សុីស RX300 បុកយាង ខណៈ

បុកជាមួយ

មាណ ៥

ចាំការ

ប់ឲ ដឹងថា រលងប៉ុនាន ល

ត ង

ុើង

ះខាច

ះក៏មានវត្តមាន

នគរបាល និងជំនាញ

មុន

លជា

ំង

ើកបរម៉ូតូសាសខា ត

ក លរថយន្ត

តទាំងបី

ចខ្លនអស់

បរ ណប៉ុស្តិ៍ ះ

កគំរាមបាញ់បំ

ើញដូ

នាក់បានរត់

ទី

ើយ

្លើងមកជាមួយផង

តុ

លកំពុង

មជ មណលម៉ុងឌីយាល់តាមប

ៀតមកឈប់នឹង មាថកា

ើត

បុកចំពីមុខម៉ូតសា ូ ស ពណ៌

ជិះ

ក្នងទិស

ត...

ញហាណយ ពីត ង

មកដល់ចំណច

លិចយាង

អត់សាក

ើងបនាប់ពីមានករណីប៉ះទង្គិចគាមួយ

ុស ២-

ើករថយន្ដរក

លកូន

មិនទាន់ក៏

ម៉ូតូ

ះរាជពិធីបុណ

លជន

ចំ

ទាន់

តុង

ពី

បាន

ើមបណឹងទាំង ៣ នាក់

ជាកូន

ើយបាន

ើយ

តុរថយន្តសារចមួយ

លុចសុីស RX300 ពណ៌

ញដីកា

មានអំណាចនិងមានលុយ

ពាំង

របស់គាត់

ើកបុករថយន្ដកូន

នសុខ រាជធានី

ើរថយន្តបានបត់

ថា មុន

កន្លះឡាន។

ប៊ុត សាវុធ

ើយរថយន្ដរបស់

ក អ៊ុក មន្នី បាន

រពឹង

ះចំណាត់ការនីតិវធីដ៏យឺតយាវមួយ

ក្នងភូមិ-ឃុំ-

ះថាក់ចរាចរណ៍

ះជា ឿង

ប់

ខាង

ការកងរាជ អាវុធហត្ថ

ក ុ ស្នសបានឲ ដឹងថា ឿង

កិន

យបុរសមា ក់តាម

យផ្លវភ្នំ

ើង

២៧

ហាក់ដូចជាមានក្តីអន្ទះសាយាងខាំង

ប់

សាទ

ើត

ើកបរ

១៥ នាទីរលងអ

រថយន្ត

នាទីយប់

ឿង

ខណទួល

មកសាកសួរតាមនីតិវធី។ យាងណាក៏

្តី

ខាង

ក្នងពាក

ុមអ្នកកា

្តច

រវាងម

វញ។

ៀតបានឲ

ញទំហឹង

ះមកសាកសួរតាមនីតិវធី។

យ ើ

ង៨

តុលា ឆាំ

ភពព័ត៌មានពីសាក ីបានឲ ដឹង

ថា មុន

មហាវថី

នាក់ខាង

បរមសពស

មចាក

ើយ

ើករថយន្ដបុក

អ៊ល ុ ឆាយ

សំណ ំ ឿងម ី ៉ អឹម លរកសុី

ក កូយ កាន់យា បាន

្ហើបឲ ដឹងផង

ចំ

ពាក់ពន ័ នឹ ្ធ ងប

បន្ដ ើ ិច

ើយកន្លងមកក៏

ះថាក់ចរាចរណ៍ម្ដងរួច

ម្ដង។

ល។ បក្ខពួក

ភពព័ត៌មានមួយ

សតាមច ប់ជាមិនខាន

កបាន

យស

ើសិនជាចាមវញ

ើងមាង

្ង

ញងរបស់

ះនឹង

មានការប

ពន្ធគាត់ថា

ច និងម៉ូតដឹ ូ ក

កាន់

ើយ

ទទួលពាក បណឹងពី

្មរដូចគា

បាញ់បំបាក់ របស់

នឹង

មទាំងបាញ់គំរាមចំនួនបី

ើយបានគំរាម

ធាប់ជួប

ដល់បាន

យជាន់ក

ះរាជអាជាអមសាលាដំបូង

៉ អឹម

ើយ

ប់

កុំ

ៀត

យន្ដដឹកជន្លង់

ញរថ

តាមផ្លវច ប់

មុខ

ឧត្ដរមានជ័យ យ ើ

ដី

ក អ៊ុក មន្នី

ើករថយន្ដ

បន្ដចជា ៀងរាល់

ក អ៊ុល សុធា បាននាំ

បក្ខពួក បីនាក់ វាយ

្លង

តទាមទារសងជំងឺ

ើរការ

ពិន័យឬផ្តនា ើយ។

ប់

លជាទីក

៉ អឹម

្តី

៉តសិបលាន ៀល និងសុំ

ឲ តុលាការផ្ដនា ្តី

ើយ

ុមអ្នកកា

ទុកថា ម

តុ។

ក អ៊ល ុ សុធា អាងខ្លនជាម

៉ អឹម

តនាខណៈ

មាណ

កំពុងដំ

ដល់ផ្ទះរបស់គាត់

ចំណចភូមិឃុំខាង ើត

ះរថយន្ដ

ដឹងថា

មាថសាធារណៈ

ថតរូបរថយន្ដដឹក

្ដី

របស់គាត់បាន

ព សម ត្ដិ និងប៉ុនប៉ង

មនុស ឃាត ពួក

្ដី

ើយ

ថ្ន នឹងការខូចខាតរថយន្ដ

អានតពីទំព័រ

អ៊ុល សុធា

ក អ៊ុក

ើយគាត់ក៏បានទាញចង្កត

ើបបណាលឲ ប៉ះជាមួយរថយន្ដ

ញហាណយ ក្នង

ញថ្មី ខណ

ញ។

ឿនផង

ើងវទ ល័យភ្នំ

យផ្លវភ្នំ

លពីរនាក់ដាក់...

ើកបរម៉ូតូរងរបួស

្ងទី២៨

ខាង

រថយន្តសា រច បុកម៉ូតូសា ស របួសធ្ងន់

សទិស

្វង កាលពី លា

ឹក

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ភ្នំ

ញ ៖ បុរសមាក់បានអួតអាង

ខ្លនថា ជាប៉ូលិស ះ

មិត្តភក្តិ

ើយបាញ់

លកំពុងផឹកសុី

ផ្ទះ

ើយក៏មានបុរសជាជនសង ័យ

២នាក់ដកកាំ

្លើងពីច

នឹងដី បណាលឲ

រងរបួស កាលពី លា នាទី អ

មុខផ្ទះ

សួង

ខ ២៦១

្កះ បាញ់ភ្ជច

ប់ផាត

ឈានចូល

ី្តមាក់

ង ១២ និង ១០

្ងទី ២៧ តុលា

ខ 49A ផ្លវ ៣៣៦

ងផ្លវ

ុម ១៣ ភូមិ ៤ សងាត់

បឹងសាឡាង ខណទួល ម

្តប ី ៉ល ូ ស ិ ខណទួល

ដឹងថា មុន

ើត

សាំ ឡង អាយុ ៣០ ឆាំ នាររងរបួស

នឹងគា

ក។

ក បានឲ

តុបុរស

វជាប្តីរបស់

ះ សុខ ចាន់ណាក់ អាយុ

២៤ ឆាំ មុខរបរជាងអ៊ុតសក់ សាក់ ខ 49A ផ្លវ៣៣៦

ុម១៣ ភូមិ ៤

សងាត់បឹងសាឡាង ខណទួល អង្គយផឹកសុីជាមួយ ទ

ផ្ទះ

ក បាន

ះ សុខ ឧត្តម

ុស អាយុ ២៨ ឆាំ សាក់

ផ្ទះ

ថា

ប៉ុ

រខាង ះ

ើសុទ្ធ

យ ើ

ង សុផុន

ជាបងប្អន

វបាន

ុស អាយុ ៤៤ ឆាំ និងអ្នក ះ ថំ សុធារា

សាល់

ណាក់

ើកម៉ូតូមាន ទ

ុស

អាយុ ២៣ ឆាំ ជានិស ិត សាក់

ផ្ទះ

១៤ សងាត់បឹងសាឡាងខណទួល

ខ ៧៤ ផ្លវ

ខ៣៣៦

ុម១៣ ភូមិ

បច្ចប ន្នប៉ូលិសកំពុងកសាងសំណំ ឿង និង

ទាំងពីរនាក់ប ធានីភ្នំ

ើម ឃា ី ត់ខ្លនជនសង ័យ ្ជន

សាលាដំបូងរាជ

ើម ីចាត់ការនីតិវធី៕ ជូលី


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩៥

ខុសច ប់

សមត្ថកិច្ចច ុះ សា ក់ចាប់រថយន្ដដឹក ើ ខុសច ប់ជារបស់ម ីប៉ូលិស ុកអូរជុំ

លប

ភូមិកាំ ឃុំល្អក់

បានលុង ើម

ុកអូរជុំ

លមានរថយន្ដ

៊រ ៩៣ ពណ៌

ខខាងមុខ ើ

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

បបាន

ះមក

ញពី ុង

ទ កាមរ

មាន

សាក

ើយរថយន្ដដឹក

ល្អក់

ើបសមត្ថកិច្ចច

យន្ដ

ុះ សាក់ចាប់រថ

ើយមាស់រថយន្ដ និង

កុង

មានគាចំនួន ២ នាក់បានចុះរត់ រថយន្ដដឹក

សូមប

មាន ដឹក

ើ យករួចខ្លន

ក់ផង

ុកអូរជុំ

ើត

និង ០៥ នាទីយប់

ដ្ឋកិច្ច

ឆាំងបទ

ស្នងការនគរបាល

កាជាមួយកមាំង និងកមាំង

ធាវរ

៉ អឹម

ត្ដសហ

្ទ

នាតូច

បានចាប់រថយន្ដដឹក

្មើស

ខ ៧

ណីត

នា ើ ងនួន បានមួយរថយន្ដ

ដឹកយកមកលក់ និង កម្មនានា

ក្នង

ង សុភ័

្ដ ម

ើងកាលពី

ង ១០

្ងទី ២៥

បាល

្ដីប៉ូលិស ើ

សុទ្ធ

យ ើ

វាស់ ង និងរាប់ដុំ ដុំ

ទា ើ ង ំ

ើនាងនួន បាន

្មើនឹង ០,៧០២

ត្ដ

កំពង់ចាម ៖

គូប៕ សាវុធ

ង ៩ យប់

អភិបាល

ុក

មត់បានចុះ

ល តតាមដងផ្លវព ភាព

ទឹកកក ១ ក ១ក

្ចប់តូចជ

មត់

បម៉ូតូមានថាំ

មពណ៌ស

ឿង ទូរស័ព្ទ

កំពតទាំងមូល។

ត្ដ

យន្តទាំងអស់

ផ្លវច ប់។ កិច្ច

ើរ

ុក

អប់រ

មត់

ុក

ុកប

ឿង

ម ើ បំ ី

ត្ដ

យប់ដ

មត់

ធាក់

ដឹកដីខ ច់ទាំង ផ្លវមានភក់ ះ

លមាន

តាមដងផ្លវ

កាយ

ើយ

ជាហុយ។

កតា ទាំងអស់

ដល់សាធារណជន

លពួក

ើដងផ្លវទាំងអស់

ផង

កាយជា

ឃស្ងតវញ

្វើដំ

ឡង

ណាំងទី

ើរ

ុងសាតផង

ត្តមួយ

ចក្តី

ងៗពីសាលា

ណាឲ

ពួ

ចំ

បុគ្គលផាល់ខ្លន

រ។

ុងឬសាប័ន

យសារមាស់អាជីវ

ះអាងទឹកលុយនិង ្អក

សាប័នពាក់ព័ន្ធ

បបទប

ើម ីចាត់ការតាម

រសមត្ថ

្មងទំ

ើង

្វើការ

្វើកិច្ច

ភ្នំ

ើយបាន

ុក

ឆាំ ២

្មងទំ

ភូមិអូខ្លត ឃុំ ះ ឆាន

ឆាំ

ើងទាំង ៨ នាក់មាន

ឿន ចាន់ធី

ភូមិបឹង

ើត

វណា

ឿន

ភូមិបឹង

ះ ងី ថុនា

ុក

ទ ទ

មត់

ុស អាយុ២២

ង ឃុំជាំ

៣ ឆាន ញាក

ងាវ ឃុំ ជាំ

មូង

ុស អាយុ២២

មត់ផ រ ឃុំ

២៧ ឆាំ

មត់ ៧.នួន ស៊ន ភូមិ បឹង

មត់ ៤.

ឆាំ

ភូមិ បឹង

មត់ ៥.

ុស អាយុ ១៧ ឆាំ

កអ ញ ើ រ មិ ន រួ ច ផង

ះផ្លវលំមួយ

ស្ថិតក្នងភូមិ

ប់ឆ្លងកាត់

កឫស ី

កណាល មានការខូចខាត

ភូមិ

ុងតា

្ទើរទាំង

មាន

ត្ដ ុង

ើយ

មទាំងបណាលឲ អ្នក

ឆ្លងកាត់តាមផ្លវលំមួយ រួចផង។ ជាពិ ្វើដំ

ៀន

មួយ

យ ើ

ើរ

្វើដំ

សសិស នុសិស

ៀន

្ទើរ ៀងរាល់

ើរ

្ទើរមិន វ

្វើឲ មានការខកខាន ្ង

យសារផ្លវលំ

ះមានការខូចខាតជង្ហកធំៗ

និង កភក់ដច ូ ថ្លក បីអីចង ឹ ។

ុក

មត់

ឹម

សមត្ថកិច្ច

្វើការអប់រ

ុក

ុស អាយុ២៣

ង ឃុំ ជាំ

៨. ត រន

មត់

ុស អាយុ

ភូមិត ងវត្ដ ឃុំ

ឆាំ

ុក

មត់

ះ យុីវ ផានិត

មត់

ុស អាយុ ២១ ឆាំ

ង ឃុំ ជាំ

ភូមិ

ុក

ុស អាយុ ២១ឆាំ

ុក

៦.

ណាមួយប

ខ ច់ទាំងអស់ ករណីខាង

មន្ទីរបរសាន

ើយ។ ទាក់ទិននឹង

ក ស៊យ ុ ធា

ត្តគួរ

ពិនិត

យមិនគិត

ថាក់ដល់

ជាពលរដ្ឋ

ងៗហាក់ដូចជាបិទ

នឌ័រ ពន្លះ សុីអវ ចត

ធាន

ើលប

ះផងកុំបណាយឲ រថយន្តទាំង អំ

ប់ពួក

ដល់អាជាធរ

ើរថយន្តដឹកដីថ្ម

អ្វីៗតាម

ខ ច់និងថ្ម

ើចិត្ត

ះការដឹកជ

្វើដំ

ឿនៗផង

ើចិ

ើក

ង ឃុជា ំ ំ

ុក

មត់

ុស អាយុ៣១ ក ុ

ុល

របស់ជនជាតិចិន ើចិ

ខាង

វង ២ នាក់

ញផ្លវ

យគាន

បុកគូទរថយន្តសុអវ ី

លកំពុងឈប់ចត

្ជើមផ្លវ បណាលឲ

្វង កាលពី លា

នាទី យប់

នឌ័រ ១

្ងទី ២៦

ពឹតគូទ

តុលា ឆាំ ២០១២

យផ្លវ

ក្នង

ញ។

តុការណ៍

ះជា

បណា

ះថាក់ចរាចរណ៍ខាង

ះពុំបណាលឲ មានមនុស ណា ះ

ន់

ះ។

ខូចខាត

រថយន្ត ៀងៗខ្លន

ប៉ុ

ថា មុន

តុបុរស ២ នាក់ បាន

ភពព័ត៌មានពីសាក ីបានឲ ដឹង ល

ើត

ជិះរថយន្តមាកហាយ

អានតពីទំព័រ

ញ រាជធានីភ្នំ

មាក់រងរបួស

ង ៩ និង ៤០

មុខសាលារចនា តាមប

១៧៨ ក្នងសងាត់ជ័យជំនះ ខណដូន

ើក ចុះ

ើកបរ

រ៕

មករា

ើង

ឿនផង

វង

ើត

លិច

ើយ

ើដងផ្លវទាំងក្នង

ះ បាន

ុល

បុក

្វងរថយន្តសុីអវ របស់ជនជាតិ ខាងសាំ

្វង រឯរថយន្តហាយ

នឌ័រមួយ

ឿង

អាយខុន ផា ច់ជីវ តអ្នកជិះកង់

អធិការប៉ូលីស ដូចខាង

ុក

ពឹតគូទ

នឌ័របាន

ជាពលរដ្ឋរស់ ើ

ពួកគាត់សព្វ

្ង

ណាស់ក្នងការ លំ

ពុំ

្វើដំ

យសារ ្ទើរទាំង

ើយ

ឫស ី

យជា

រក ទុក

យ៕

រទ្ឋគី ិ ន

ដល់មន្ទីរ ទ

តុខាង

បទិសគាពីត ង

ប់

ម៉ូតអា ូ យខុន

ឿនដូចព ះមកបុក កង់ពី

នឹង

ចិ

ើង

ើកយាង

្វើឲ

្ចើមថ្នល់ (របួស

ះដួលខាត

ឿនថ្នល់សន្លប់ស្ដកស្ដឹង

រា ជិះម៉ូតូអាយខុន មានរបួសបន្ដិចបន្ដច

ះវាមានការ ើយ

ក្នងភូមិ

ផង

្វើការ ះ

ើញ

ៀតរងរបួសធ្ងន់ និង

ការណ៍

ត្ដកណាល ជួបផល

តា

តុលា ឆាំ ២០១២

កណា ល តាមប ២១០

ត្ដកណាលថា មានភាព ស

ើង

កង់រួមដំ

ពី

ចំ

ដល់មន្ទីរ

ះពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិ

ើយ

ើល

រពតាមអនុសាសន៍

ទំព័រ

១១

ង១០៩

្ងទី ២៧

ង់ចំណចភូមិ

សងាត់តា

លរស់

តុ

ះថាក់ចរាចរណ៍ កាលពី លា

ង ១៩ និង ៤៥ នាទីក្នង

កឡង សងាត់

ល។ សមត្ថកិច្ច

បានឲ ដឹងថានារមាក់បានសាប់ក្នង

ទី

អានបន្ត

ផ្លវលំ

ជាពលរដ្ឋរស់

បានជាមិន

ញសហការជាមួយចរាចរណ៍

រាជធានី យករថយន្តទាំង ២ រង់ចាំ

មាណជាង

ើបសមត្ថកិច្ចប៉ូលិសចរាចរណ៍

ទ សាប់ ចំ

បានរះគន់យាងខាំងដល់អាជាធរមូល ដាន

ហូរឈាម

ើយអាជាធរមូលដាន

ជាពលរដ្ឋ

កគាយាងតឹងសរ

យមិន

ល) រឯនាររង

ើរឆ្លងកាត់តាមផ្លវ

្វើមិនដឹងមិនឮមិន

លំបាកយាងខាំង។

ះ ម្តង។

ះមានការលំបាក

ើលផ្លវលំមួយ

ុងតា

ក ល

្មរ ដឹងថា

វង

ើបបង្កជា

តុភាគីមាស់រថយន្តទាំង ២

អ្នកឌុបកង់ខាត

ក្នងភូមិទាំងពីរ

ុង

ញ និងភូមិ

ើកបរ

តុ ប

្វើការជ

ខណដូន

ជិះ

ើញអាជាធរមូលដា ន

ពិនិត

ើត

ើត

នាំកិច្ចសន

ះបានឲ វរជន

ថាក់ជាយថា

រ។

យខាងមាស់

នឌ័រមានសភាព

ើយមក

យប ន

មត់។

មត់៕

្ចើមផ វ ្ទ ចគូទ

លកំពុងចត

បាន

្វើ

្ជន

ើរតាមផ្លវ

យផ្លវ ១៧៨ ពី

រថយន្តហាយ

ពី

ះវាអាចបង្កឲ មាន

យសាររថយន្តដឹកថ្ម និងខ ច់

ក្នង

តាមប

ើយអាណាព បាលមកធានា

យបុរស

សារតី បាន

ទុកឲ

្ងនា

ញ ៖ រថយន្តហាយ

ឿង ជិះ

ហាក់ដូចជា

្ទើរជា ៀងរាល់

មទាំងរះគន់

និងសាប័នពាក់ព័ន្ធនានាថាគានវធានការ

ភពបានបន្តថា

ម្ដងណា

កណា ល ៖ចាប់តាំងពីដល់រដូវ

ើន

ើយ។

មានការរអ៊ូរ

រងការខូចខាតមុខខាងសាំងផង

ត្ដ

ន ្ជ

ទាំ

ខាង

ស្នងការដាន

រឯសាធារណជនទូ

្វើយាង

ញលុយស

ប៉ុ

ពីផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់។

នាំ ឬសារា

អ្នកមានអំណាចជាខ្នងប

ុងកំពតក្នងការ

ើនកុះករ

្ជនដីយាងអនាធិប

កម្មតូចធំទាំងអស់

ះ។ ម ងវញ

ត្តកំពតគឺជា

រពតាម

្នកទាំងអស់មិនខាយខ្វល់អ្វី

ះយាង

ពាក់ព័ន្ធនានា គឺ

ៀតខូចសណាប់ធាប់សាធារណៈជា សប៉ះពាល់ដល់

ការដឹកជ

ចរណ៍

្វើឲ ប៉ះពាល់

ត្តកំពត

រ។

មិន

សចរណ៍ សម រ

សចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកម ន្ត

ក្នងទីរួម

លមានឡាន

ះឆ្លងកាត់

ន ើ

្ញ វ

គាបណា លឲ រថយន្តសុីអវ

ចុះ

ញ ស

្ល ង

មានកំ

្វើ

ចិន

ខូចខាត

ឡង សងាត់

បណាល

គូទខាង

ផ វលំ ស្ថិ ត ក ងភូ មិ ខូ ច ខា ត ្ទើ រ ្វើ ដំ

លដឹកដីថ្ម

អធិការដាននគរបាល

ងជាង៣០០

បាន

្ជនមកការយា

ឲ អាណាព បាលមក

កន្លងមក បច្ចប ន្ន

ើញរថ

លី

ងយប់ចំនួន ៨ នាក់មក

្ល ងធាក់

ៀត

្កត

ឲ ធាក់អាចម៍ដីធាក់ខ ច់ហុយ និងថ្ម

ុស អាយុ

មត់បានឃាត់ខ្លន

សន ធានា

ឿង និង

ះ ឈន

សាលាដំបូង

ុងកំពត

ម និង

ចំនួន៣

តាង សមត្ថកិច្ច នគរបាល

ះមិននិយាយដល់ផ្លវដ

ពី

ុង

ទាំងក្នងសានភាព

កំពង់ចាម។ បច្ចប ន្នជនសង ័យ និងវត្ថ ឆាង ំ

លនាំឲ មានការប៉ះ

ុស អាយុ ២១ ឆាំអ្នកទាំង២ រស់

ល័យ

ថាមា

ប់ថ្លឹងថាំ

ះ លី ប៊ុន ហួ

ភូមិត ងវត្ដ ឃុំ

បតង់ឬ

មពណ៌ផាឈូក

្ជីងស

២៥ឆាំ ទី ២

ើងឯ

្ងៗ

មក

និងសណាប់ធាប់សាធារណៈក្នង

បានឃាត់ខ្លនជនសង ័យចំនួន២ នាក់ទី ១

្ជន

រថយន្តហាយ

តិបត្ដិការ

្ចប់ធំទម្ងន់ ៤,៦

្ចប់តូច និង

ត្តគឺរាប់រយ

ពី

បគា

ង ប៊ុណារា

ឿងមាកសាស់រវូ ពណ៌

ក្នងមួយ

រអាវុធជាតិផ្ទះ

ចំណច ភូមត ិ ងវត្ដ ឃុំ យ

ើគិត

ឹងភូមិ ឃុមា ំ នសុវត្ថិ

លឃាត់ម៉ូតូ

ម៉ូតូ ១

្កត

ពាល់ដល់សុខភាពសាធារណជនទូ

ពិ

ុក

យដឹកដីថ្មខ ច់មិនបាន

មត់ កងរាជអាវុធហត្ថសាក់ការ

មត់ដឹកនាំ

១ក

ក្នងទីរួម

ុះមានកងរាជអាវុធហត្ថ

៧០២ និងអធិការដាននគរបាល

្ងៗ

ឿងដឹកជ

ឲ ផ្លវមានសភាពកខ្វក់

តុលា ឆាំ ២០១២ កមាំង

សមត្ថកិច្ចច ុក

លា

ឿង

្វើការ

សមត្ថកិច្ចច ុះ ុក មត់ប បករណីជួញដូរថា ំ នឃាត់ ខ នជនសង ័យបានចំនួន ២ នាក់និង ្ម ងទំ ើងចំនួន ៨ នាក់ ្ងទី ២៥

ើន

ក្នងរថយន្តមួយ

ខ ច់ឆ្លងកាត់ផ្លវនានាអត់

ើញចំនួន ៦៣

ដីជា

្ដីរដ្ឋ

ត្ដបានទទួលយកទាំងរថ

កំពត ៖ ក្នងមួយ

ើញរថយន្តទាំងតូចទាំងធំដឹកថ្មខ ច់

តុលា

ខណរដ្ឋបាល

យន្ដទាង ំ

ដ្ឋកិច្ចបានឲ ដឹងថា រថយន្ដដឹក

្ដីប៉ូលិស

ើម ីចាត់ការតាមនីតិវធីច ប់។ ម

កចាយតាមសិប

ុងបានលុង។

ឿន ជាម

យបានអូសរថយន្ដ មក

រក ទុក រតនគិរ ៖ ប៉ូលិស

ើយ ការចាប់សាក់រថយន្ដ

ើបាន

ឆាំ ២០១២

ម្ដង ។

រថា មាស់រថយន្ដ

ះ សាក

រថយន្តដឹកខ ច់ និងថ្មបង្កភាពអនា ធិប យ ប៉ះ ពា ល់ កា ររស់ របស់ ព លរដ្ឋ

ើខាង

ះបានមកដល់ចំណចភូមិកាំ ឃុំ

តុលា ឆា ំ ២០១២

ុងតា

យផ្លវជាតិ

ត្ដ

យបណាលឲ សាប់នារមាក់ជិះ ទ កាល់

នាររង

ះមាន

៉ ត។

ផ្ទះ (សាប់

សុវណារា

កំពង់សំណាញ់

លក្ខ អាយុ ១៧ ឆាំ មានមុខរបរជាងកាត់

ភូមិខ្ពប ង សងាត់

ង ុ តា

លាយស គានសាក ភូមិ

ត្ដកណាល

ខ ២ ឃុំសាយរលំ

សាក ី បានឲ ដឹងថា

ឌុបគាពីរនាក់

ើកបរ

ៀវ

ុស អាយុ ២២

ត្ដកណាល។

តុជនរង

រ។

បន្ទក

ៀត

រឯជនបង្កជិះម៉ូតមាក ូ អាយខុន ពណ៌

ើត

ទ)

ុស អាយុ ១៧ ឆាំ អ្នក

ជិះកង់ទាំងពីររស់

ុកសាង

មន្ទីរ

ះ នង

និងអ្នកឌុបកង់មា ក់

ឆាំ រស់

្ជន

ះ ថាច

អាវ

ះ ចាន់ ដារា

យសារម៉ូតូបុកកង់

ើរបនា ប់ពីបានប

មុន

លកំពុងជិះកង់

ុសមកដល់ចំណច

កជាំប

្ជន

ះអ្នកបង្ក

ះ ចាន់ ដា

ក ឡាង លន់ អធិការរងទទួល

្នកចរាចរណ៍ និងសណាប់ធាប់

ង ុ តា

បានឲ ដឹង

ៀតថា

្វើការវាស់ ង និងប

ម៉ូតូបង្ក

ដល់មន្ទីរ តុ

ទ រួច

វបានដឹកប

អធិការដាននគរបាល បង្កជិះម៉ត ូ អា ូ យខុន ២២ ឆាំ ចាំការ

វបាន

ុងតា

្ជនជនរង

ះកង់ និង

្ជនមកកាន់ រឯជន

ះ ចាន់ ដារា អាយុ

្វើការឃាត់ខ្លន

យ និង

កាន់សាលាដំបូង

ចាត់

ដល់មន្ទីរ

្វើការប

ត្ដកណាល

តាមផ្លវច ប់៕

ើម ីរង់

្ជនបន្ដ

ើម ី

ះច័ន្ទ


ឆា ំទី ០៣

១៦

អានតពីទំព័រ

ើម ីចូល

ងការ

២០១២

្ងទី ១២

អ៊ុត ចរយា

ធ្ន ឆាំ

ៀមខ នលះបង់ភាព

ខ០៩៥

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

យមានចាស់ទុំដឹងឮចាំ

ហិតទាង ំ សងខាង។

្ងទី១២

ះក៏មានគូ ើសយក

ចូល

ៀង

ប គា

ះផង

ភ្នំ

ធ្ន ឆាំ ២០១២

ើន

្មង ផាន់ណ។ អ៊ុត ចរយា បាន

នាងនឹង

ចាប់ចិត្ដ

ឡាញ់គាតាំងពីឆាំ ២០០៦

សាំងហាពួរចប់

មក

ចាប់តាំងពី

ះមកពួក

វញ

វបាន

ើង

ឿងអា

្វើពិធីភា ប់ពាក

ស ើ សយក

១២ឆាំ ២០១២ ស

ើល

្ងចូល

ើល

ើស ស

នាងដឹងថា ះ ជា

ចិន

ងការ

លា

យខ្លន ឯង

្ងទី ១២

អ៊ត ុ ចរយា និយាយ

របស់នាងមាន មនុស ធម្មតា

ល ៀបការ ះ

ប៉ុ ប៉ុ

្ដសព្វ

្ង

យសារ

មិនសូវមានបទច

ៀង

ៀង

ៀង

រ។ អ៊ុត ចរយា បានត្អញ

សារ

ៀង

ចំនន ួ ធំបាន អស់

ះ អ្នកច

ផលិតកម្ម

ើយ។

សម្លឹង

កស

ងៗ

ផង

ភាម។ អ៊ត ុ ចរយា បានចាប់អាជីពសិល ៈ

ផលិតកម្មរុក ទទួលបានជ័យលាភី

អតីត

ឆាំ ២០០៧ តាមរយៈការ

៣។ ចាប់តាំងពី

វការនាងនឹងចូល

ះសំ

រាសី

ុតចុះ។ ក្នង

្ង

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

គជ័យ និងមាន

ន ើ ផង។

កអ្នក

្ង

ះមានការខ ត់

បន្តិច

ងាយមានជ

ចក្តី

ហា ្ន កំ

រាសី

ើប

ើរ។

យ័ត្ន

្វស

្ង

ៀត

ើប

បំណងមិនល្អចង់ លទន់

ពី

ះការ

រខ្លនពី

្វើដំ

រដូច

ផ្តលរលំ

ល លាបំ

បំផុត៕

ះគួរយក

ើរ។ ផង

ពី

ន់ក

រ។ស ្ង

ើក

កអ្នកចង់

យ័ត្ន

មុំ

ើក ពួង

ន ើ ជាងដូច

ញការងារបន្តិច ចំ

ប់ ជួញដូរ

ង ក

ើន

ះមុខ

ការ

យ័ត្នការមានជ

ើបជាការ គា

្ង

ល ល្អៗ

ះរបស់នាងកន្លងមក។ លុះ

រើ

្ទើរ

ពិ

ង ើ

ើន

វា

កបរបររកសុី

ផ្ទះ

។ស

កពុន

ប់

យសារ

្ង

ើស៕

ើតប

ើយស

ចក្តី

្ង

ើប ពួង

្ង

ៀងរបស់

ញលក់

យ ើ ក្នងវុល ១៤០ ក្នង

ៀងចំនួន ៣ បទ គឺបទ ះ» បទ «

ះ ក

ើម ីបង» ៀង

សុខ ពិសី នឹង

ន ើ ផង។

ហា ្ន កំ

ន ើ ជាងដូច

ចំ

្នហា ការ ើត

ៀមខ្លន

ះមុខ

ៀង

ផលិតកម្មរុក គឺ បទច

ើន

ៀត

ើប

ើរចាក

ុស

ះផង

ើប

ក ខាន់

ៀងរួមវុលក្នង

្ចក់ទូរ

បក ក

រក៏មាន

ចាក

ញពី

្វន

ះព័ត៌មានអា ប់

ូវរបស់

ល លា សូម ី

លនិយមគាំ

្វើការបក

ម៍ ក៏មាន

យចំ

សុខ ពិសី

នាងក៏ចង់ឲ នាង

យ ឿងរាវទាំង

ើម លុ ី បដានមន្ទិលទាំងឡាយកុឲ ំ

រ។ មជ

មានត

ទន្ទឹងរង់ចាំការ

ៀត៕

ើត

ស ុ ធី

វនឹង

្ទើរ

កអ្នកចង់បំ

្វើឲ

។ស

កពុន ល្អ ប់

កអ្នកចូរ ឆាំង

ការណាមួយ។ រឯប

ះថាងាយ

ណាស់។

ះបី

ើតប

្ង

គឺ

ងច

យូរអ

កអ្នក

ថាំងថា ក់ជាមួយ រដុប

ពី

យកុំសូវចិត្តល្អឲ

ះទាំង

ខ្ចី

ក់កាស ក

សចុង។ ស

កប របររកសុីជួញដូរ

ើត

ើរ។ ទិសទីឥត

គាល

្នហាកំ

មុខយឺត

ួលចិត្តប៉ុនាន

ះគា

្វើអ្វីៗមិន

ើង

ើយ។ រឯប

យណាស់៕

ើយ

ប់

ឿន

ឿន

ើយ

មុខ

រ។

រាសីល្អជាមធ ម។ ើនដូច

មុខ

្ង

្វើអ្វី

វយកភាព ទប់ទល់ផង

ើរទីជិតឆាយចូរ

ការ

មួយ។ សម្ព័ន្ធ

្វស

ះគាខ្លះនិង

្នហាកំ

មាយក្តីកុំគប ី

យ័ត្ន កពន់

ចក្តីទុក្ខ

មុំ ឬ

រួច៕

ះដំ

វវាទ

ើរជីវត

រ។ ការ

ទាំង

ប់អ្នក

ក់ចំណល ្វើដំ

ើស

គឺ

កបរប

ើស

ើន

ន់

មួយ

ើរទីជិតឆាយជួប

ើន

យាងណា ក៏មាន ្នហា កំ

ះមាយ

មាយក្តីចូរ

យសារកាភាន់

ឡំ៕

រាសីខ្ពស់

ើកំណាត់ផ្លវ រដិប ើញថាមិនមាន ងមានប

កអ្នក

យ័ត្នឧប ត្តិ យ

មុំឬ

ើមខុស

យ័ត្នការ

របស់

្ង

កអ្នក

ះជាឱកាសល្អក្នងការ

ធា ើ ប់

មានប

ការណា ពុទា ំ ស់ខុសអ្វី បបទ

ថ្មី

ើយ

យបំផុត។

ើចង់

ើកហាងថ្មីក៏

កបរបររកសុជួ ី ញដូរវញមានការកក់

តុ ក្នងមុខរបរគួរសម

ះមាយ កក់

ើយ

ងហុច

ញចិត្ត។ ចំ

ះ ឬមាន ឿងរាវ អស់កាលជាយូរមក

ម ឹ

ះដួងរាសី

ុកការងារតូចធំ

ផលល្អៗមកវញដូចជាទី

កការ អ្នក

កមកវញ៕

ត។

ើងខ្ពស់ដ

កអ្នកចង់ស

ើនជានិច្ច។អ្នក ការរស់

ន់ផង។ ចំ

ទាំង

កអ្នក

ហ៍ ្ន អាចជាប់ យល់ខុសក្នង ឿងអ្វីមួយកាយជា ឿងជ

យ ើ អ្នកខ្លះរក

ឿង

កបការងារមាន

ៀវជានិច្ច។ ស

យាងណា

ះ អារម្មណ៍

្វើអ្វីក៏មានការ

ពី

មានដំណឹងល្អនិងការ ្លើង

្ង

រួច។ រឯសម្ព័ន្ធ ភាពសុខដុមល្អ។ រឯសម្ព័ន្ធ

ប ើ ចំណង

ប់ ្គ ឆាបា ំ យសឹងមិន

្វើដំ

ត។ ក្នង

ឈាស

ើត បន្តិច

ើបគាន ឿងរាវ

្វង ឬកាយជាមិត្ត១០០ឆាំ

កអ្នកស្ថិត

កបរបររកសុជួ ី ញដូរការរកផលចំណល

ប់អ្នក ប

មុំមានការរកលូតលាស់

ងាយថយ

ងច

ើន យាយី និង ឿងរាវរកាំចិត្ត

កអ្នកជួប ឿង

កបរបររកសុជួ ី ញ ស

ះយកចិតទុ ្ត កដាក់ចំ

្តីបុរស ការរកលូតលាស់

យ័ត្នជួប

រាសីខ្ពស់

ើរជីវត ភ្លឺថាប

មុខយាងល្អនិង

ះអ្នក

សៈដាក់ខ្លន

ះភាពឧប

្វជំ ើ នួញទីជិតឆាយពុសូ ំ វផ្ដល់ផល រកសុីជួញដូរជួប ឿង

ើងផងដូច

ហា ្ន

្វើឲ ដំ

ញការងារតូចធំក៏ជាឱកាស

ងមាន ឿងរាវច

ហៈ

ងកិច្ចការងារបន្តិច របស់

កអ្នកមាន

រ។ ចំ

្នហា ខាយខ្វល់ចំ

ើស៕

យ័ត្ន

្ង

ើយ

ញ មានការរកលូតលាស់

ុងគាឬការ

ទាំង

ញឆាយ

ំ ឿងដូចពាក ចាស់ថា ខ្ចីធូរឯការសងមកវញ ជួបសានភាពតានតឹងខាង

ើត៕

ៀស

កបរបររកសុី ល្អណាស់

ផ្ទះ

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ះ ក៏

វា

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច ច

ីមានភាព

្វើ គប ីមានការ

កអ្នកមិន

ិត

ះគួរយក ចំណលតិចឯការចាយវាយវញ

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

ះ។

ដានមួយចំនួនកំពុង

គឺមានការថយ

រួច។ អ្នក

យសារការមិនចុះស

កប អ្នកដ

ះបីយាងណាចំ

ៀតដូច

ៀងតាមក

លខាងមុខ

ក្នងវុលថ្មី

តារាច

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល ដូរការ

យក្នង ការរកចំណល តឹងដូចអូសឫស ីប

្ង

វខិតខំ

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

យសារ

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

ើង

ទស ន៍នា

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង

យ័ត្នការមានជ

កាន់

ុមមនុស ជួយ

ើយការជួញទីជិតឆាយ ះ

ត ុ ចុះ។ ក្នង

ញការងារបន្តិច

ជួញដូរ

ះគា គា

ប់បុរស

គជ័យ និងមាន

ះមានការខ ត់

យ័ត្ត

ល្អក់កករចំ

ឆាំង ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន ្នហា

្ដើម

យ័ត្ន ផលលំបាកលំបិនមិន

ួយងាយ

ើយ មិន

ុតចុះ។ ក្នង

កអ្នក

ៀត

ភាពមិនទុកចិត្តគា នឹងគា៕

ុតចុះ

ះវវាទសម្តីបន្តិចបន្តច ងាយមានជ

ទាំង

ទិសពាយ័ព

ើរ។ រឯសម្ព័ន្ធ

្តីវញអាចកាន់ការងារតូចធំ

ៀត ប៉ុនាន

ើញថា បទច

សុខ ពិសី ចាប់

រាសី

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។ ពី

កអ្នកចូរ បន្តិច

ុងគាឬការ

មុំមានភាពផុយ

រាសី

ញ អ្វីក៏

្វើឲ

ើប

ើយនាំ

ខិតខំខាំង

ន់ទប់ទល់ចាយវាយ

ះវវាទណាស់

ើបឆ្លងផលលំបាកៗទាំង ចំ

ិត

កអ្នក

ញចិត្តមកវញជានិច្ច។ អ្នក

្វើដំ

ងបន្តិច

កអ្នកមិន

វខិតខំ

ើរទីជិតឆា យមិនសូវមាន ក

ការណាមួយ។ រឯប

ីមានភាព

ន់ជាទី

្កត

យអាចហុចផល សូវមានការរកលូតលាស់

កបរបររក រួច។ ការ

ល លាល្អ កំ

ើទីផ រជាថ្មីម្ដង

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

កបការងាររកសុីជួញដូរការរកផលចំណល បំ

ៀងថ្មីរបស់ខ្លនបាន

ទាំងបីបទ

ើយទាល់

ើយនិង

ើម ីលុបលាង ឿង

និងបទ«ថាអូនល្ងង់ក៏បាន» ។ បទច

ស ុ ធី

្ង

កបការងារតូចធំ

គឺមានការថយ ដួងរាសី

រួច។ អ្នក

យសារការមិនចុះស

ុស

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នក អាច

ះជួប ឿងចំណាយធំឯផល

ើរចាក

ះ៕

តុលា ឆាំ ២០១២

ងហុច អាចរកផលក

ើយថ្មីៗក្តី៕

ះហូរចូលមានក

្វើដំ

ៀម ខ្លនលះបង់ភាព

ចុងឆាំ២០១២

្អើលផង

លបានជះឥទ្ធិពលដល់

«សង រ

ៀង

កអ្នកចង់ ជួបភាពតានតឹង

ះគា

អាចមាន ផលលំបាកលំបិនមិន

កអ្នក

វឃាតពីគាខ្លះ

ញការងារ

ើរឆាយ បំ

ះដួងរាសី

ងផ្តល់ផល

្ហមល្អចំ

ះបីមានជ

រាសី

ះមាស់បទច

អស ជ ឆាំ

្នហាមានការយកចិត្ត ជ

ត ុ ចុះ។ ក្នង

ើយក៏

ើករបរថ្មីៗក៏ជា

កអ្នក

យ ើ ។ស

មានបទច

្នហ៍ពី

លប់របស់នាង

្ដ សុខ ពិសី ធាប់បានអះអាងថា

ទីផ រ

ះ គឺបទ

ះបាន

លីវ

ះមានការទិញចូលលក់ សុវត្តិភាព

្អម

ះការ

ើងវញខ្លះៗ

រ។ រឯសម្ព័ន្ធ

វញ

ប់អ្នក

គាល ទុកដាក់និង

ើត៕

យ ឬជាប់រវល់អ្វីមួយ។ រឯ

្នហារបស់កំ

ើយរក

្ង

ដូច

លការងារឬ ចរចាអ្វីមួយ

ផលល្អៗមកវញ

ងចំណីចំណកបន្តិច

ប៉ះទង្គិច

ៀន យាយីណាស់ សូវមានការរកលូតលាស់

កបរបររកសុី ជួញដូរចូរ

ជនខិលខូច

ក្តី

ើន

មុំ កុចង់ ំ ទុមុ ំ ន

គជំងឺ

ជិតងាយជួបប អ្នក

ៀតដូច

ុតចុះ។ ក្នង

គប មា ី នការ

បរមិន

ៀត

ើត ឿងធំគាននរណាជួយ

ងាយជួបប

បស

ម្ដង

ពីរបទ

ើយបទ

ងការងារចាស់ ឬកិច្ចការងារ

យក្នង ការរកចំណល សុីជួញដូរវញ

ភាពខន្តីដាក់ខ្លនឲ បាន

ត។

ង ើ ខ្ពស់ដ

ុមមនុស ជួយ ល្អមកវញជានិច្ច។

កបរបររកសុជួ ី ញដូរ

ើត

សសល់ពីយូរមក

ះ ស

លល ីជាង

ៀមរាប និងបទ និស ័យ

្ង ចន្ទ ទី ២៩

រាសីខ្ពស់

្វើ

កប

ះបីយាងណាចំ

ើយការជួញទីជិតឆាយ

យ័ត្ត

ងងាយឆាប់បង្កឲ មានកំហុស។ ចង់ចាត់

ក ម

ប់បុរស

យសារ

ចំ

អ្វីក៏

ើយស

ុតចុះ

ន់

ៀង

វាន់

ះមកនាងមាន

្ង១៤

ដួងរាសី

ឡង

ះអ្នកសារព័ត៌

ះបីជាមានការព យាម

ប៉ុ

ៀងមួយ

ងាត់ សុខ ពិសី

យមិននឹកសានថា នាងនឹងបងាញ

លក់

ត្ដម សីហនុ។

្វើឲ មានការភា ក់

ប់នាងវញក៏កំពង ុ

ើលផលិតកម្មដ៏

ើសិនមាន

ណាបទច

ផលិតកម្មមានការយឺតយាវក្នងការ

ញបទច

ងូត

ក្នងពិធី

ណក្ខន្ធ

ះការបងាញមុខ

រាវជា

ៀត

្អរថា

្ដច ន

នាងនឹងបងាញមុខ

ើយនាងក៏

ើម ី

ះវ

កិ ្វើ ចសមា ្ច សចំ

ើក

ះបរមរាជវាំង ជាមួយ

មុខ

ះបង់

ះនាងមិន

ផលិតកម្មរុកបច្ចប ន្ន

បានផាកផលិតបទច

ើជីវត

ះ។

ផលិតកម្មសាន់

ើម ីចង់ដឹងការវល

ក៏

សូវមមាញឹកក្នងការងារសិល ៈ ើយ

មាន

ះ ឡាយ សុខជា ជា

ើយនាងមិន

ើម ីដុសខាត់

រង់ចាយាង ំ អន្ទះ

ះបរមសព

មិនបាន

ៀតថា គូដណង ឹ ើយ

មុខ

ក្នងទឹកមុខ

ើយ

ើតាមក ន

ជាជនទូ

មហាវរក

គឺនាង

ម្ដង

រព

ះមិនបាន

ះក៏

ះនូវមន្ទិល

លបានដុតក

ុមការងារ

១២ ឆាំ ២០១២

្ង ហុងស៊ុយ

សិល ៈ

លនាង

ើយទន្ទឹមនឹង

ើនផង

ូវ

សារ

ងការ

ម្ដង។ អ៊ុត ចរយា និយាយថា ការ ើស

សម្ផស

សុខ ពិសី បានបងាញមុខ

ដំបង ូ

្ងទី ១២

ើម ីចូល

សិល ៈរបស់នាងយាងជូរចត់

មករហូតដល់

ឆាំ ២០១០ ក៏បាន យ ើ ក៏

សង ័យជា

វជាមិត្ដភក្តិរបស់នាង។

ើលចិត្ដគា

្វសប៊ុក» ថា

ៀមនឹងបងា ញខ្លនជ

្ល៉ះ តាមរយៈការសាល់គាជាមួយនឹង

បងប្អន

ញមុខ

សិក ជំនាញ

្ហើបឲ ដឹងថា គូដណឹងរបស់នាងបាន

បជូន

លនិយមទំនាក់ទំនង

គាតាមបណាញសង្គម «

ងការ គឺអ្នកនាង ខាត់ សុខឃីម

ុស

និង

្ចញនូវសារ

អូខ្លីរបស់ខ្លនជ

ិយមិត្តជា

ើម ី

ៀងថ្មី ៣ បទចាប់ ្ដើម

ញ ៖ ដូចការរពឹងទុករបស់

សុខ ពិសី ធាប់បានប

ស័ព្ទតាមវ

្នហ៍ចាស់វស មួយគួ

្ង

ព័ ត៌ Ō ន កម⅝នʼn និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

សុខ ពិសី បងា ញមុខ លបទច ញលក់ ើទីផ រ

លីវ នាចុងឆា ំ ២០១២...

ជូនពរ ជ័យសិរសួសី្ដ និងបាចផាសាពីសា ច់សារ

តុលា ឆា ំ ២០១២

ចង់ ើ

ខ្លះៗ

ើយ

ះថា

រ។ រឯប

ស ើ សគូ

ង ពិតដូច

ងហុច

្នហាកំ

្លផា

ករ ឬទំនាក់ទន ំ ង

ចក្តី

ថាផង៕

ន់

មុំ

្នហា


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩៥

ម៉ូតូ SL ពន្លះម៉ូតូកង់បី របួសធ្ងន់មា ក់ ភ្នំ

ជាន់

ញ ៖ បុរសពីរនាក់ជិះម៉ត ូ ូ

ង ំ មិនទាន់បាន

កង់បី

ងាប់

លកំពុងបត់

ទឹកតាមប វថី

ងិល

ល ុ

១១

តុលា ឆា ំ ២០១២

លមា ក់ សមត្ថកិច្ចខណ ជលផលចុះប

ឿន

បទ

ពន្លះម៉ត ូ ូ

្វងបណាលឲ ដួល

្មើ ស

សា ទ

ឃុំ

ៀន

យផ្លវសុធារស

ះសីហនុ ក្នងសងាត់ទ

តុលា ឆា ំ

លបានចុះ

ឿង ជិះ

ើត

ប់

តុខាង

ើ ជាន់

មហាវថី

ះសីហនុ ពីលិច

កំពង ុ មាន

ឲ ម៉ូតូកង់បី

ឿន

ន់

រឯអ្នកជិះពី

កអ្នក

រងរបួ

លប៉ុ

យបានខាត

មួយម៉ូតូកង់បីរងរបួស ឈាម

ញខ្លន

កមុខមាត់ហូរ

ើយ

វបានរថយន្ត

ះ ប៉ុ

ភក្តិជាអ្នក

្តមិន

ើកបរម៉ូតូជូន

រជាឲ មិត្ត ទ

អានតពីទំព័រ

របស់ស

្ដច

ទាំងអស់

វចុះពិនិត

្ដចបាន

ហ៊ុន

កាសឲ អាជាធរ ើល

លជួបផលលំបាកដូចជា

-ឃុំជាពិ ៉

តា

្ទើរទាំង

ត្ដ-

មាន

ចំណចក្នងភូមិ កឡង សងាត់

ុង

ជាពលរដ្ឋ

តាមភូមិ

ង ៣០០

កអ

កឫស ី

ង ុ

ត្ដកណាល មានការខូចខាច ុង

ើយ ។

វញ។

ះជាយាងណាខាងភាគីមាស់

ម៉ូតូកង់បីមិនបណា លឲ រងរបួសធ្ងន់ ះ

ន់

យពី

ខូចខាតម៉ូតូប៉ុ

ើត

ផ្លវលំ

ក ងភូមិ

ជាពលរដ្ឋ

ជង្ហកធំៗ

ឲ ពិបាក

ះ។

តុភាគីមាស់ម៉ូតូ SL និង

ផ វលំស្ថិត

សផ្លវ សាលា។ល។ ជាក់

្ដងផ្លវលំមួយ

និងភូមិ

បឹងធំ

ខ ១

ជាពលរដ្ឋ សារ

្វើការ

បច ប់។

រដូវទឹកស

យដង ៀន

កអ

្វើដំ

រើ ឆ្លងកាត់តាម

ៀតផង

កផុងបណាល

ើរជាខាំង

ះមាន

ើប

្ដើមឲ

មានការរះគន់ពីសំណាក់មជ ដា នអ្នក ្វើដំ

ើរក៏ដូចជា

ទាង ំ ពីរ ះជាពិ ការអ៊ូរទាំ

ជាពលរដ្ឋ

ភូមិ

សសិស នុសស ិ មាន

ើអាជាធរមូលដាន

ពុំបានយកចិត្ដទុកដាក់ចុះមក ជួសជុល និងអភិវឌ ន៍

លគា

យសុំ

ម៉ូតូកង់បី

តពិនិត ើយ។

្វើការជ

្មើគា

កគា រួចក៏

មិនចង់ឲ មាន ឿង ងឆាយ៕

្ទើរ

កណាល

្មើសខិលខូច

ស់ឧបករណ៍

មាន

ក្នងភូមិ

សងា ត់

កណា ល

គណៈអភិបាល

កអ

ញ និងភូមិ

កឫស ី

ុងតា

ត្ដ

ស្ថិត

កឡង

ដឹង

ះផង៕

កំពង់ចាម ៖

បងាញពី

យមានការ ចង្អល

ក ឡង គន នាយអធិការ

ដា នរដ្ឋបាលជលផល រ

ៀល

្ងទី ២៤

គង្គកាលពី

តុលា ឆាំ ២០១២

ត្ដ

កមាំងសមត្ថកិច្ចខណរដ្ឋបាលជលផល

ះច័ន្ទ

ក គង់ ពុទារទ្ធ នាយខណរដ្ឋបាល

តា ជួយជួសជុលជូនដល់

ពលរដ្ឋទាំងពីរភូមិ

កប

លរស់

ះទ

្វើ

ងយក

្មើស

លឲ

តំបន់

បាលជលផល

ើលផ្លវលំមួយ

ងជាង ៣០០

យនិង

មានការ ចុះ

សឯកឧត្ដម ឈុន

តាចុះពិនិត

ខ ១ ស្ថត ិ

ះមួយ

ហាយយាង

ើបផ្ដល់ព័ត៌

បជាបនាន់ភាមៗ។

ក គង់ ពុទារទ្ធ នាយខណរដ្ឋ

ជាពលរដ្ឋទាំងពីរភូមដូ ិ ចខាង

សុីរុន គណៈ

ស់

មានមកកមាំងសមត្ថកិច្ចជលផលនិង

ើរ...

សូមសំណមពរដល់អាជាធរមូលដាន ត្ដកណាល ជាពិ

ខាំងចំ

ជូលី

្វើដំ

គឺ

សាទ

្វើការ

ចំនួនមានការខឹងនិង

ើយ

ណា

មួយចំនួនបាននាំគាឃុបឃិតលួច

ជាពលរដ្ឋ

ះមាស់

ុក

ៀម

តាមប

ើញបុរសខាងមាស់ម៉ូតូ SL

បានរងរបួសយាងដំណំ

ញខូចខាត

្វដ ើ ំ

្ទើរមិនរួចផងពី

មាស់ម៉ូតូកង់បីបាន

កឡតិ៍

និងច ប់ ដូចជាដាក់ ដាយ

ខ្លនឯង

ុកកំពង់

សាទ

បុកជា

នាបតី

ក្នងឱកាស

ត្ដកំពង់ចាម មានជន

ើក

្ដី

្វើអាជីវកម្មផាល់ខ្លន

្ដ

ក្នងឃុំ

សាមុយរបស់គ្លីនិកមួយមកដឹកយក ស

ក៏ប៉ុ

តាមប

ញពី

ះ បណាល

ឡាប់។ ចំ

បរម៉ូតូ SL

ើត

្ល

គល់ឲ

ឧបករណ៍

ំងមិនទាន់ ក៏

ត្ដបានឲ

លមិនឲ មាន

ជាលក្ខណៈ

ង ើ ក្នង

្វង

្លង

ងកូន

ទុក

មកដល់ចំណច

បុកម៉ូតូកង់បី កំពុងបត់

កម្ពជា

បានរសាយ មាក់

ក គង់ ពុទារទ្ធ

្ដចអគ្គមហា

ចឆារ ជាអតីតឡត៍

យបុរស ២ នាក់ តាម

ឿន

រ។

ង កូន

ន នាយករដ្ឋម

ទិវាមច្ឆជាតិ

ក់ មួយ

យផ្លវសុធារស ពីត ង

និងប

យអនុវត្ដន៍តាមអនុសាសន៍ដ៏

រាជាណាច

្វើអន្តរាគមន៍បាន

ឲ ដឹងថាម៉ូតូ SL ពណ៌ទឹក

និងបាន

ើនផង

ហ៊ុន

២០១២។ ប៉ូលិសចរាចរណ៍ខណចំការ មន

ទជា

ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ស

ង ១២ និង ១០ នាទីអ ្ងទី ២៨

ង ១៧

ង ៥០

ដឹងថា

្លបាសាក់

ឈានចូល

ទទឹង

ើយដាយនីមួយៗមាន

នាយខណរដ្ឋបាលជលផល

ងមហា

ញ កាលពី

ចំនួន ២ មាត់

ប់

សួនច រនាគបាញ់

ខណចំការមន រាជធានីភ្នំ លា

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

ត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំកមាំង

ជលផល

អាវុធហត្ថ ចរាចរ

ត្ដសហការជាមួយកងរាជ

ើងទឹក

ុកកំពង់ ត្តម

មានទូកមាសុីន ១ ជា

ឿងបានចុះ ើនក

ៀម និងប៉ូលិស

បាយ

្វើដំ

ឿងនិងអូប័រ ១

វះកាត់បំផាញ

្លងនូវ

ើរ

ទឧបករណ៍

សាទខុសច ប់ និងចាប់បានដាយ

ត្ដកំពង់ចាម បានបន្ដឲ

ៀតថា សូមឲ បងប្អន

ទាំងអស់គា សារ

ណា

្វើការ

ើយ

ជាពលរដ្ឋ

សាទជាលក្ខណៈ

ស់ឧបករណ៍

បច ប់ហាមដាច់ខាតកុំ

ស់ឧបករណ៍ខុសច ប់ឲ

រក ឲ មានកំ ើង

ើនធនធានមច្ឆជាតិ

ើនសម រហូ

ង់ជីវភាពរស់

បានធូរ

ៀរស

របស់ពលរដ្ឋ

លមួយក

ិត

ៀត៕

ប់

ើម ី ើន

ើង ស


១២

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩៥

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

តុលា ឆា ំ ២០១២

ខឹងទារលុយមិនបាន ក៏លួចម៉ូតូពីទួល ក គ.ជ.ប ទទួលពាក បណ ឹងចំនួន ១៨ ក ងការ មក ជាប់ ះនគរបា ល ខណ ធិ៍ ន ជ័យ ពិនិត ប ្ជី ះ និងចុះ ះ ះ តឆា ំ២០១២ ភ្នំ

ញ ៖ នា

តុលា ឆាំ ២០១២ ៀបចំការ

ឹក

តបាន ៀបចំកិច្ច

ជាមួយគណបក ន មិន

ភ្នំ

ញ ៖ ជនសង ័យមាក់បាន

សកម្មភាពលួចម៉ូតូ

ជាពលរដ្ឋជិះ

ខ្លនមកដល់ពាក់កណាលផ្លវក៏ គាស់សាក ល ត

ទះ

្វើ

កគំនិត

វនគរបាល

ញ ើ ឃាត់ខ្លនសាកសួរ

ើរ

ប ើ

ជនសង ័យបានសារភាពថា ម៉ូតូ

ខណទួល

ខ្លនជិះ សារ

ប់

ើត

ះ គឺ

្វើសកម្មភាពលួចមកពី

ករាជធានីភ្នំ

ខឹងនិង ឿង ល

ទារលុយ

ឲ មិន

តុការណ៍ឃាត់ខ្លន

ើងកាលពីរ

ៀល

ះបាន

្ងទី ២៥

តុលា ឆាំ ២០១២ ស្ថិតភូមិ សងាត់សំ

ម ខណ

ជ័យ រាជធានីភ្នំ

ញ។

ដឹងថា ជនរង

ះមាន

៉ង

ធិ៍

ភពព័ត៌មានពីនគរបាលបានឲ

ះ សី

ីមុំ

ីអាយុ២៧ឆាំជាសិស រស់

ខ៩ Eo ផ្លវ៥៦៦

បឹងកក់ ខណទូល

ផ្ទះ

ុមទី៧ សងាត់ ើយម៉ូតូ

តុ លា កា រ ឃុំ ខ ន

ជនសង ័យបានលួច ពណ៌សលាយ

ពាក់សាក

1BC-3549។ ចំ មាន

ះ ចាន់ សុី

កសាក់

ផ្លវ

ផ្ទះ

ធាក់ពី

ើម៉ូតូកាល លា

១៥ នាទីយប់

តុជនសង ័យបាន

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹង

ើត

ផ្ទះជនរង

ជួបបង

ះ ក្នង

ម៉ូតូ

ល្អជនសង ័យក៏បាន ទួណឺវសចាក់ឆ្កឹះរន្ធ ើយក៏ជិះ

សងាត់សំ

ល ះ

តុលា ឆាំ

នសុខ និង

្ងទី ២៥

ទួល

ក ខណទួល

ជាពលរដ្ឋ

យ ើ

ម្តំផ រ

មសាគមន៍ ១

ើងមាក់ប៊ះក ័យជីវត

មខណ

ះសាក

ះបាន រួច

ធិ៍

វបាន ១

៉ង

នជ័យ

ញ ប៉ុ

្ត

ក ឹ

ើយ។

នសុខបាន

ះបីជនសង ័យមិនសារ

ឹត្តឆក់ក៏

ះមិនបានប្តឹងមក ម

វ មុន្នី

ញដីការឃុំខ្លនជន

សង ័យតាមទម្ងន់សានលួចមានទម្ងន់ ស

ះ រ

យរង់ចាំ

យ។ គួរប

សាក

១២៥ ពណ៌

ពាក់

យមហាវថីសហព័ន្ធរុស ីក្នង

ទិស

្តរង ី ្តី

សារ

ពី

ើត

លិច

បគាជាមួយ

មិនបានចាប់ អារម្មណ៍ថា

ះជិះម៉ូតូមាកអីពិត

កដ

លជនសង ័យទាំង២ នាក់

សកម្មភាពឆក់កាបូបសាយ ្តីរង

វបានតុលា

វតាម

ខ កណាល 1H-6945 តាម

ះធាក់ពី

ចំ

ើម៉ូតូ។

្វើ

ើញ

កជនសង ័យទាំង ២ នាក់

សាច់មាន់ខុសច ប់មកពី ស កំ ពុ ង ហូ រ ចូ ល តា ម ក ចាំ យា ម ះកុង ៖ អ្នកលក់សាច់មាន់

ផ រដងទង់សប យចិត្ដ ឈ្មញ

ទិញមកពី

លក់

ុក

្មរយាង

យសារពួក យកមក

ួលមិន

ើញខាងសមត្ថកិច្ច និងជំនាញចាប់ពួក

គាត់

យសារពួកគាត់បានបង់លុយ

រួចអស់

ើយ។

ើតាម

ឲ ដឹងថា សាច់មាន់ ឈ្មញយកមកពី ុក

ភាគ

្មរក្នង

ត្ដ

ុក

ចពន្ធ

លពួក

មកលក់

ះកុង គឺសាច់មាន់

ើនពួកឈ្មញដឹកចូលមកតាម

ចាំយាម

ឬសមត្ថកិច្ច

មិន

តពិនិត

ពួកឈ្មញយកលុយបិទ ភពខាង

ឈ្មញខ្លះ ខ្លនឯង

ភពមួយបាន

ង ើ

ើញខាងជំនាញ ះ

្នកអស់

ើបានឲ ដឹង

ទិញ

ើយឈ្មញ

ក ុ

លជា ើយ។

ៀតថា

ទិញខ្លន

ឯងមានសាច់ញាតិ ឬបក្ខពួក កចាំយាម មតុ ។

្វើការ

ើយបង់លុយតាម រ

ះកុង សព្វ

្ង

ធានកាក ំ ង ុ ះកំពុង

ើក

ៀប

ត្ដ

ទំនិញខូចគុណភាពមួយចំនួនដឹកមកពី ស

មកលក់

្ដងសាច់មាន់

ចំនួន

ៀត

ត្ដ

តពិនិត

ដឹង

ងតាម

តាម

កុង

ញតាមឃាត់សាកសួរ។

យពីឃាត់ខ្លនសាកសួរជន

សង ័យបានសារភាព ម៉ូតូ

ប់នគរបាលថា

លខ្លនបានលួចពីពលរដ្ឋ

ចខ្លនមាស់ផ្ទះ

ខណទួល ឃាត់ខ្លន ៀតថា

ើយជិះ

ម្តំសងាត់បឹងកក់

ម្តង

ះនគរបាលក៏

ភពបានបន្ត

តា ើ មសំដរបស់ ី ជនសង យ ័ វញ

បានឲ ដឹងថា ការឈានដល់លួចម៉ត ូ ូ គឺ

យសារ

ខ្លនខឹង

បានមិន

ប់ គឺ

ឿងទារលុយ

ជំពាក់ ២០០ដុលារ

សងម្តង ១០ មុន ឺ ៀល លុះ ក៏លួច

ម្តង

ញ ើ ម៉ត ូ ទំ ូ នង

បច្ចប ន្នជន សង ័យ

ឃុំខ្លនជាប

ះអាសន្ន

នគរបាលខណ

កសាងសំណំ ឿងប ការចាត់ការ

ធិ៍

្ជន

អធិការដាន

នជ័យ

ើម ី

កាន់តុលា

តាមនីតិវធីច ប់៕

ង ៉

បានដួលម៉ូតូ រត់

ចប៉ូលិស

ជិតក

តាមភាមៗ ចចុះ

្លង

ើត

ើយ

ើកម៉ូតូជិះ

ចាំ ការតាម

តុបានជិះម៉ូតូ

ើង

រួមជាមួយម៉ូតូ

ើបសមត្ថកិច្ចឃាត់

យមាក់

១២៥ មួយ

ឿង

ចំណចមុខគ្លីនិកឯកជនពិ លុច តាមផ្លវ

ជនសង ័យ

ះមាន

ក។

តដំបូង

ើប

្ជី

លដឹកនាំកិច្ច

យឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក

គ.ជ.ប។ ឯកឧត្តម មាន សទិ បានមាន សាសន៍ថា សិទ្ធិអំណាចជាពិ

ការទទួលខុស

កំណត់យាងច ស់ ក្នងមា

ធំ

បាន

ច ប់

លអង្គការ

រដាភិបាល

ើកយកមកនិយាយ អំពអំ ី ណាចដ៍

ងរបស់ គ.ជ.ប

ើយមា

ងថា គជប

ើម ីធានាឲ ការ

តាមលទ្ធិ

រជាសមាត់។

ឹត្ត

ឹម

កបានបន្តថា

និងមា

ខាង

ចំការ

តគឺ

មិន

អនុវត្តទាំអស់ ្កើត

បទប

លាស់ជាមុនសិន ការ ៀបចំការ ចំណចនិងមា យាងច ស់

្ត

គឺ

ចាប់

ត ពី

នីមួយៗ

ក្នងច ប់

បខណច ប់ជាធរមាន។ ើតាមឯកឧត្តមអគ្គ

គជប

្ងទី ២៤

្ជី

និងចុះ

បណឹង

ះក្នង

លបណង ឹ ទាង ំ អស់

្ជី

តនិងតំណាក់កាល

តដំបូង។

ះមាន ២ បណឹង

ុម

ត្ត

ឹក ឃុំ សងាត់ ក្នង

វបានប្តឹង ះមាន

ង១បណឹង បាត់ដំបង១បណឹង

ើយជាលទ្ធផលបណឹងទាំង២

បាន

ុម

ឹក ឃុំ សងាត់

ដំណឹងបដិ

បណឹងទាំង

្វើលិខិតជូន

ើយក្នងចំ

ះមាន១បណឹង

វបាន

ប្តឹងមកគណកមាធិការជាតិ ៀបចំការ

ខាធិការ

តុលា ឆាំ ២០១២

កដក្នងឃុំ ការសុំ

ឯកឧត្តមបានបន្តថា ក្នង ១៦

ះរាល់

បាន

ជាពលរដ្ឋ

ស្ថិតក្នងតំណាក់កាលពិនិត ប

ច ប់

្តើមអនុវត្ត

ជាពលរដ្ឋ

ះឲ

ពិត

បិទផ យ

ើង

យតំណាង

ះ និងការរក ទុក

វមាន

ព នីថា បានឲ ដឹងថាគិតមក

ឹម

គានទីលំ

និងនីតិវធីច ស់

ើប

បាយ និង

លុប

ប់

ើម ី ៀប

វយក

គណបក ន

ងបានប្តឹង

្អកតាមចំណច

សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយ ប៉ុ

បណឹង

ទាក់ទងនិងការចុះ

វ យុត្តិធម៌

ះ គ.ជ.ប

គឺគជបបានទទួលបណឹងសរុបចំនួន ១៨

ទី ១៦

វចាត់វធានការ

រូបភាព

១៦ ថ្មី មានចំណចមួយ

មានមតិខ្លះ បាន

សគឺ

វរបស់ គ.ជ.ប បាន

ត (គ.ជ.ប) គឺបណឹង

សងាត់អូរចារ ដំបង

ុងបាត់ដំបង

ើយបណឹង

ះក៏

ត្តបាត់

វបានគជប

ជិះម៉ូតូបុករថយន្តសា ប់ ២ នាក់ យ ល លប ន ដល់មន្ទីរ ទ

ភូមបា ិ គូ ឃុំ

ស្ទឹង

ពាំង ង

វាយ

ជាពលរដ្ឋនាំគា

ព បាល

លបន្តច ិ

មន្ទរី

វបង់ពន្ធ

សមត្ថកិច្ច

ើលម ៀប

ើល ះ

្តី

រ។ គួរ ត្ដ

ះកុងផង កុំឲ

ចូលមក

ធានកាំកុង នាំកូន

ភពខាង

លឈ្មញដឹកមកពី ចាំយាម មកលក់

ើនណាស់ជាពិ

និងខូច ស

ត្ដ

ក ុ ះ

លពួកឈ្មញបន្លំជាមួយទំនិញ

រាជ

ត្ត

កណាលមានចំនន ួ ៧ បណង ឹ ។ ចំ បណឹង

រាជធានីភ្នំ

វបាន

តាម

ុម

កំពុង

្វើការ

ើៗ

ៀត

យ និងបណឹង

ក ឹ ឃុំ សងាត់កំពង ុ

វបាន

្វើការ

ើយ

សូមប

ើយ៧ បណឹង

ត្តកណាល ៧ បណឹង

ជាប

ញមាន ២បណឹង

ឹក ឃុំ សងាត់យល់

ើមបណឹង

ុម

ះ។

ក់ថា បណឹងទាំង ១៨

បណឹងខាង

វបានប្តឹង

គណបក សម រង ី មានចំនួន ៤ បណឹង គណបក

ជាជនកម្ពជាចំនួន ២បណឹង

គណបក សិទិ្ធមនុស ចំនួន ២ បណឹង និង

ជាពលរដ្ឋចំនួន ១០ បណឹង៕

ស៊ុ សុភ័

ទាំងពីរជិះម៉ូតូមួយ ពណ៌

ុស អាយុ ២០ ឆាំ អ្នក ឿងមាក

ពាក់សាក

3370 រងការខូចខាត ម៉ូតូជនរង

ះបាន

ត ើ ចំ

សគា ចំ

ើត

តុ

១២៥

ខ តា

្ទើរទាំង

វ 1Cុង។

ើកបរក្នងទិស

កឯរថយន្តវញមាក

កឯអ្នក

ភពបានបន្ត បាន

ចខ្លនបាត់

តុ

ឿងក្នងទិស

ធ្ងន់ធ្ងរចំ

ៀតថា មុន

ប់

តុបានចុះ

ថាក់ចរាចរណ៍មួយ

លមិនគួរឲ

មានបណាលឲ យុវជន ២ នាក់ សាប់បនា ប់ពីប មន្ទីរ

ទប

ជិះម៉ត ូ ូ

ញទំហង ឹ

ឿន

កាលពី លា ទី ២៧

្អក

្ជន

ត្តកំពង់ស្ពឺ

ល ុ

ើត

វបាន

ះដល់

យសារ

បុករថយន្តយាង

តុការណ៍ ះបាន ត ើ

ង ១៨ និង ១៥ នាទី

តុលា ឆាំ ២០១២ ស្ថត ិ

ង ើ ្ង

តាម

ប ឃុំ

យផ្លវជាតិ

ខ៤ច

ខ ២៧ និង ២៨ ភូមិ ើក

នគរបាល ថា ជនរង

ុកអង្គស្នល

ះគីឡ

ពាំង

ើនាង

ត្តកណាល។

ងតាមរបាយការណ៍របស់ ុកអង្គស្នលវញបានឲ ដឹង ះទី១

ុស អាយុ ១៩ ឆាំ រស់

ខ្ពស់ ឃុំមហាឬស ី កំពង់ស្ពឺ ជាអ្នក

៉ត រទ្ធី

ភូមិសំ

ុកគងពិសី

ើកបរនិងទី ២

ើត

អកុសល

ទប ល

យ ើ

្អក

លប

នឹងក

្លង ះ

ះដឹកយក

ត្តកំពង់ស្ពឺ ប៉ុ ្ជន

ើត

្តជា

ដល់មន្ទីរ

ទ ក៏សាប់បាត់បង់ជីវតទាំងពីរនាក់

ម្តង

ឡប់

ើម ី

រួច

ុម

្វើបុណ តាម

ត្ត

ស្នល

យក

សារក៏បានដឹកសព

កាន់លំ

ម៉ូតូនិងរថយន្ត

រថយន្ត

វរថយន្តស

រងការ

ភពបានបន្តថាជន រង

មន្ទីរ

ន់

ញពីរថយន្តរួច

តុ។

បនាប់ពី តុ

ុើង

ញពីម៉ូតូរងរបួសយាង

ើកបររថយន្តបនាប់ពី

ខ្លនបាត់បន ល់

កណាល ៖ ក្នងឧប ត្តិ

ុល

ញទំហឹង

្នកខាងមុខបន្តិចបន្តច

ើយអ្នក

ើត

មានម៉ូតូ

សគា

កឯម៉ូតូរងការខូចខាតទាំង

ខូចខាត

មករា

ើកបរ

ខ ៤ លុះមក

ុង។ រឯរថយន្តវញ

្វើ

ើញរថយន្ត

យផ្លវជាតិ ើត

ើកបរបនាប់

ើញសានភាពមិន

ង ើ ជិះម៉ត ូ រត់ ូ

តុ

ើកបរក្នងទិស

បណាលឲ ខាត

ើបានឲ

វបានប្តឹង

ញមានចំនួន ៩ បណឹង

ចង្កតមកបុកយាង

ឈ្មញបង់លុយ

ធានីភ្នំ

មួយ

ះ ទំនញ ិ ហួស ្មរ៕

តដំបូង មានបណឹង

ឹក ឃុំ សងាត់ ក្នង

ដល់ចំណច

លឈ្មញនាំមកពី ុក

ុម

តាមប

ើពិនិត

សរុបចំនួន ១៦ បណឹង

ើត

ួលណាស់

ថាក់

ះបច្ចប ន្ន

ើនណាស់

ះខាងជំនាញ និង

បង់លុយឈ្មញដឹកទំនិញអ្វក៏ ី

មិនខ្ចី

្ជី

ដំណាក់កាលបិទ

សុវត្ថិភាព។

នសុខ៕ ជូលី

កចាយា ំ ម

ផ យប

យហួសអំឡង

ខាធិការគជប បាន

ៀតថា

ល្អបាន

ប៉ស ុ ន ិ៍្ត គរបាល

រដ្ឋបាលទឹកថា ខណ

្ថម

ពី

ះកុសម ុ ៈបានធូរ

ប ើ ប ន ្ជ

ឯកឧត្តមអគ្គ

ត ើ

ក ុ កណាល

មខ្លន រួចសមត្ថកិច្ចដឹកយក

ការប្តឹង ។

កំពត 2A-1346

ត្តកណាល បនាប់ពីសមត្ថកិច្ច

ចាប់ខ្លនបាន

ចចារបដិ

លកំណត់

ហុីយានដាយ ពណ៌ស ពាក់សាក

ផ្ទះជួលម្តលូ ំ ៥ សងាត់ស្ទឹង ក ុ កំ

ពីលិច

ុស អាយុ ៣៣ ឆាំ មុខរបររត់ម៉ូតូ

មានជ័យ ខណមានជ័យ មាន

ដឹ

្ជី

ត និងការ

លឃាត់ខ្លនបាន

ះ ហួន សំអាត

ឌុប សាក់

ះជំងឺដឺ

ខ ៦១៤ សងាត់បឹងកក់

ទី ២ ខណទួល

ើយជនសង ័យបាន ជិះ

ខ្លនបានជនសង ័យអ្នកជិះពី

យបណឹងតវាឬជំទាស់

ជុំ

ការពិនិត ប

ះកុង ជាក់

ៀតថា ទំនិញហួសដឺ

គុណភាព ្មរ

ើល

ើយ។

ទះ

ម ើ ផ ី ព្វផ យ លទ្ធ

និងមានទំនិញមួយ

ហាក់ដូចជាមិនបាន គឺចប់

ញ ើ ក៏ជិះម៉ត ូ ូ

ក់ ថា ជនសង ័យ ២

នាក់ជិះម៉ូតូ

ះកមាំងនគរបាលបាន

ះបី ជា មិ ន សា រភា ព ក្តី

សរួច

តុង

ើយប៉ូលិសបាន

្តីប៉ូលិសខណ ើ

ើញ

ះសាត់

ញដីការឃុខ ំ ន ្ល

ះពន្ធគារ

្វើសកម្មភាពយក

ម៉ូតូ

តុលា

្ជនជន

វបាន

មាញ់ចាប់បាន

ប់

ចខ្ល មកដល់ភូមិ

ក៏បានឈប់

្តី

២០១២ តាមមហាវថីសហព័ន្ធរុស ី

ប៉ូលិសតាម

ះលុះ

មផ្ទះ

ការសាលាដំបង ូ

ចំណចភូមិចុងថ្នល់ខាងលិច ក្នងសងាត់ ទឹកថា ខណ

លបំណង

ុសរបស់ជនរង

ដល់ផ្ទះជនរង

ៀតថា

រឆក់ មា ក់

ង ៧ និង

្ងទី ២២

ុមទី ៧១

មុន

បានស

្តី

ុស

ញ។

សមត្ថកិច្ចក៏

ចបណា លឲ

ខ ២៤១ សងាត់វាល វង់ ខណ ៧

ើយជនរង

មាក់បានស

ខ ៦៦

ភាពថា ខ្លនបាន

ញ ៖ ជនសង ័យមាក់

មករា រាជធានីភ្នំ

ឲ ដឹងថា

ភ្នំ

ខភ្នំ

កឯជន សង ័យវញ

អាយុ ២៧ ឆាំ មានមុខរបរជាជាងផ

្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបសាយរបស់

ះមាកហ្វីណ

ះអាសន្ន

ះ និងចុះ

ជុំ

បាយ និងអង្គការ

នរដាភិបាល

ផលប

្ងទី ២៥

ះ គណៈកមាធិការ

រក ទុក

ដាន ៀងខ្លនៗ ណី។ ចំ

កឯ

វបាននគរបាលអូស អធិការដាន

ុកអង្គ

ម ើ រងចា ី ភា ំ គីទាង ំ សងាងចូលខ្លន

យតាមច ប់៕

ះច័ន្ទ


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩៥

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

១៣

តុលា ឆា ំ ២០១២

សួងការបរ ស ៀបចំកិច្ច ជុំរដ្ឋម ី អង្គជំនុំជ ះ សាលាក្តី ្ម រ ហមនឹងកាត់ ខ្វះថវកា សហគមន៍ សង្គម -វប ធម៌ អាសាន ើក ទី ៨ បន្ថយ ចំនួន ្ង សវនា ការ មកពីប ភ្នំ

ញ៖

សហ

សួងការបរ

ៀបកិច្ច

ជុំថា ក់រដ្ឋម

ភ្នំ

ល៣

្ង

្ងទី ២៧

សណា គារសូហ្វី

សាលាដំបូង

ើកទី ៨ រយៈ

យចាប់

្តើមពី

លភ្នំ

ស៊ុន ច័ន្ទថុល អនុ

ធានអចិ

សរដ្ឋម

ឹក អភិវឌ ន៍កម្ពជា ( CDC )

មានការចូលរួមពីរដ្ឋម

្តយ៍

ថវកា។

ុម

ើន

រឯកឧត្តម

បានមាន

សរដ្ឋម

ុម

យកវស័យអាទិភាពដ៍សំខាន់មួយចំនួន ្វើជា

ឹក សហ

មហន្តរាយ

លធំៗចំនួន ៥ ក្នង

ះរួមមានទី១.ការអភិវឌ ន៍ធនធាន

លម្អិតរបស់

ុម

ឯកឧត្តមបានបន្តថា កិច្ច

អាសាន

ជុំម

ុម

ក ើ កម្ពស់

ុមងាយរង

ះ។

ក់ថា

នការ

ឹក សហគមន៍សង្គម

ចំនួន ៤០ និង ៣៣៩ សកម្មភាព បានកំណត់ក្នងតារាងមា

្តី

ីក

ដល់បច្ចប ន្ន ២៩៣ សកម្មភាព

ឹក សហគមន៍សង្គម-វប ធ៌ម ឆាំ

-វប ធម៌អាសាន មានសារធាតុសំខាន់ៗ

ណអាសាននិង ទី ៥.គឺការកាត់ ។

ប់

ឯកឧត្តមបានប

ការធានាស្ថិរភាពបរសាន និងការកសាង ី

្តីនិងកុមារ សុខមាលភាព

វាសង្គមស

ការការពារយុត្តិធម៌សង្គម និងសិទិ្ធ ទី ៤.

បន្ថយភាព

ប់ពិភាក

សង្គម និងការការពារ និងការ

មនុស ទី២.សុខមាលភាពសង្គម ទី៣.

អត្តស

ធានបទស

រួមមាន វប ធម៌ បរសាន អប់រ

គមន៍សង្គម-វប ធ៌មអាសាន មានចរត លក្ខណៈគន្លឹះ

្មើនឹង ៨៦%

ះបានឯកភាពគាកំណត់

ើយមក

វបាននិងកំពុងអនុវត្តន៍

យសមាជិកពាក់ព័ន្ធក្នងអាសាននិង

គូអភិវឌ ន៍ក្នង ល

វបានប

្ចប់ជាសាពរ។

កបានឲ ដឹង ៀតថា

សសល់ឲ បានចប់

ជុំ

ុម

ើយ

ញ ៖

យាណា នា

ឹក

អង្គជំនុំជ សម

មុន

ក្នងកិច្ច

ើកទី ៨ នា

្ង

ះរដ្ឋម

្តី

ុម

នឹង

កា ើ្វ រកត់សមាល់នូវលទ្ធផលស

បានជា

ចក្តី

ះ បាន

ជាតិ

ើកទី ៣

លកម្មវធី

ខាធិការរង

ុម

ស្តីពី ទិកា

ឹក

រព្ធ

កម្មវធី ព

ះក្នង

ជំនុំជ

្លងការ និងឯកសារ

ពាក់ពន ័ ទាំ ្ធ ងអស់ចំនន ួ ២០៕រទ្ធសំណាង

ជំនុំជ

ៀត

ន់

គាំ

ង ើ

ើន

ការផ ភាប់

ជា

ៀតស

ម ុ កសិករផាល់និងមានការ

និងប

្កើត

ដ្ឋកិច្ច

ក់ចណ ំ លនិងការ

ើន

កង្វះ

ងអាហារ

ក់ចំណលស ជនបទ

បាននូវភាព

្លើយតបបាន

កប

ប់

មទាំងអាចប

មួយក

ភិបាលកម្ពជាក្នងការនាំ

ិត។

លាន

ះគឺជាការផាស់ប្តរ

ទមាប់របស់កសិករ ពីការផលិតស សារមកជាការស

ខាងមុខ

ប់

្ចឹមតាមទមាប់ចាស់មក

្ចក

សថ្មីជំនួសវញ

ពី

ចំណាក មួយក

ុករបស់បងប្អន

ិតផង

អាច

្វើឲ

រងមាំ ជាពិ

សការ

ទីផ រថាក់តំបន់

ទទួលបាន មុខរបរ

កួត

មទាំងអាចចូលរួម

នការយុទ្ធសា

្លើយតប

្តរបស់រាជរដា

ធានអង្គការ

លថ្មីៗ

ដាក

្វើ

ើម ីឲ កសិករមានជីវ

ធូរធារ

ៀត

ខ្ល ើ នឯងកាន់

ឆាំ ២០១២ ្តើម

សហគមន៍មាសុីនកិន ុក

ៀតជាពិ

និងកសិកម្មច

ដាក បានចាប់ ើ

ក់ចំណលកាន់

មានភាពជាមាស់

ថាក់ជាតិ

វភាគទានយាងសំខាន់ក្នងការ នឹង

ភាពកាន់

្វើ

ដ្ឋកិច្ចមូលដានមានភាព

បថា កាលពី

សាសន៍ថា

កបានឲ ដឹង ៀតថា សហគមន៍

អ្នកផលិតរបស់ពួកគាត់

ឆាំ ២០១៥

កបណិត យ៉ង់ សាំងកុមារ បានមាន

ជាកសិករ

រ។

ះ។

កន្លងមក

្វើតាម

វាក៏អាចជួយទប់សា ត់បាននូវការ

ញឲ បាន១

នក្នងមួយឆាំ

សូមជ

ប់ផលិត

លក់ការផាស់ប្តរពីការអនុវត្ត ការដាំដុះ និងចិ

ត្តនីមួយៗ

ុះ

ើនពី

ះអង្គការ

្វើការគាំ ូវ

យ រើ

ឲ មាន

តាមតំបន់

ើម ីនាំមកនូវផល

ជន៍ដល់កសិករនា

លអនាគត។

ជាជំហានដំបូងអង្គការ

ដាក និង

យជា ល

ពី

ញកិច្ចការនានា

្តីច ប់ និងបុគ្គលិកដ ើរការទាំង

ក្នងនិង

របស់ ី្ត អង្គជំនជ ំុ

ះសាលាដំបង ូ

ញការងារបឋមសំខាន់ៗ តាម

ចក្តស ី

្ជី

ះសាក ី និងការ

្ខបជូន

ម រួមទាំងការ

ល និងការ ៀបចំឯកសារសាពរ មបានពិភាក គារួច។

ៀតម

្តច ី ប់ជាអ្នក ៀប

ងដំបូង

ទាំងអស់

្អកតាមការ

ម។ បុគ្គលិកទាំង

្វើការ

លភាគីបាន

ណា

ើប

ើក

ចក្តីស

នារបស់ ំ

ស្មគសា ញ

ើងតាមរយៈសារ

យផា ល់មាត់ក្តី និងជាលាយ

នឹងការងាររដ្ឋបាលជា ស ត

ះក៏បានជួយ

លក្ខណ៍អក រក្តី រួមទាំងការ ប់ឲ កិច្ចដំ

វឲ មានម

្លើយតប

ើន

លចាំបាច់

ើរការនីតិវធី

យរលូន។ យាង

ឹត្ត

ចណាស់ក៏

្តីច ប់អន្តរជាតិមួយរូប

រ ក្នងបន្ទប់សវនាការក្នងអំឡង

កិច្ចដំ

ើរការនីតិវធី

ដល់ ឲ

ឹត្ត

ើម ីផ្តល់ជំនួយ

លជាការចាំបាច់ស

មមានលទ្ធភាព

ញាប់ គឺក្នង

យសារនា

មមាន

ចក្តី

យផាល់មាត់

ចក្តី

ប់

ចក្តី

លជាញឹក

លសវនាការកំពុង

កាស បាន

ើក

ើងថា

អង្គជំនុំជ

ះយល់អំពីភាពចាំបាច់

លទ្ធភាព

លអាច

ការ

្វើសវនាការឲ បានឆាប់រហ័ស តាម

ណាមិញក្នងអំឡង ះអង្គជំនុំជ

បំ

្វើ

បាន។ យាង

លប៉ុនាន

ះបានខិតខំព យាម

ញការងារជាមួយម

សសល់ប៉ុ

ស្ថត ិ ក្នងក

បុគ្គលិក នា

ត ិ មួយ

្តីមួយចំនួនតូច

្តបន្ទកការងារគឺ

លការខ្វះខាតចំនន ួ

លបច្ចប ន្នអាចនាំ

ការពន រ ល ការ ញ

ើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការ

កិច្ចដំ

កន្លង

ចក្តស ី

ើរការនីតិវធី។

ឹត្ត

ដល់ ច

បណាញកសិករ និងធម្មជាតិក៏បាននិង គណៈកមា ធិការថាក់ជាតិមួយ

កំពុង

្វើការស

បស

មករា ឆាំ ២០១៣

លប

លមានតំណាង

កសិករជាមាស់ហ៊ុនមកពី ទាំងអស់គឺក្នងមួយ អ្នកតំណាងទាំង ត

តាម

វបាន

្វើការ

ប់

ះមានតំណាងអង្គការ

សមាជិក ការ កិន

មុខ

រនឹង

គល់ទុនឲ ើ

ស់

ូវចាប់ពី

ះ៕

្វើការស

ចាយថាំ

ុកនីមួយៗយក

នយាងសកម្ម

វបានសមត្ថកិចប៉ ្ច ូលិស

លជនសង ័យ

ះកំពុង

្វើសកម្មភាព

ន កាលពី លា

និង ១៥ នាទីយប់ ២០១២

ចចិត្ត

ទាំង ២ នាក់

ដាក និងបណា ញកសិករធម្មជាតិជា

ញ ៖ជនសង យ ័ ២ នាក់ជាមុខ

កចាយថាំ

ឃាត់ខ្លនបានខណៈ

ើយ (សម

ងទុនវនិ

ភ្នំ

រាជធានីភ្នំ

ុកនីមួយៗ។ បនាប់មក

គណៈកមាធិការ លក្នង

ត្ត

ត្តចំនួនមាក់

ើស សពីសមាជិក

ស)

្កើតឲ មាន

ើម ីកសាងសង់មាសុីន

មករាឆាំ ២០១៣ ខាង សាវណារទ្ធ

ទទួលបន្ទក ឲ ដឹងថា កិច្ចចុះប

ត សិខរន អធិការរង

ប មុខស

នដ៏សកម្ម

លា

កបានដឹកនាំកមាំងសមត្ថ

ងខាង

កចាយថាំ

ក្នងរាជធានីភ្នំ ើ

យ ើ

្វើការឃាត់ខ្លន

បានជនសង យ ័ ទាង ំ ២ នាក់ និងដកហូត

ះ អ៊ុង សូរយា ៀត

ុស អាយុ២០ឆាំ

ទាំង២គឺជាមុខស

ក្នងរាជធានីភ្នំ

ចរាចរថាំ

ន។ ជាក់

ះមាន

បណាញជា

ង ្ត ថាំ

ដកហូតបានមានចំនន ួ រហូតដល់ មរួមទាង ំ ម៉ត ូ ជិ ូ ះ

មាកគុប ភ្នំ

លអ្នក ន

ើយ

ន ើ ក្នងការ

ន ល ៥,៤៨

សកម្ម ើ្វ ភាព១

ុងពណ៌ទឹកប៊ចពាក់សាក

ញ ១ច ១៨៤០។ កបានបន្ត

ុស

ះ មាស

កចាយថាំ

ដ៏សកម្ម ម ុ

ឿង

កបន្តថា ជនសង យ ័ ទាង ំ ២នាក់

្ថម

ះសាលា

នឹងសំ

ើនានា

ល លា និង

ៀម ្ង

ខាងមុខរបស់សាក ី និងអ្នកជំនាញ សសល់

លា

ការ

នានា ម

ើនជាង

ើម ីបំ

្តីរបស់ខ្លនជាអ្នកបំ អា

ជំនុំជ នា

័យ

លកន្លង

តុ

ថ្មីៗ

ះថា

ះ អង្គជំនុំជ

ន់

ើបបានជាអង្គ

ៀតបាន

ះពុំអាចបន្ត

្វើ

្ងក្នងមួយសបាហ៍

កសាយ

ការកាត់បន្ថយចំនួន

្ងសវនាការ

លថា

ចាំ

ះនឹងនាឲ ំ មានការអូសបនាយ

ល លា

លចាំបាច់ស

សំណំ ឿង០០២

អង្គជំនុំជ

ះសូមប

ក់ថា

ខាងមុខ

ះអង្គជំនុំជ

បុគ្គលិកមានភាពល្អ

ើល

ក់

្នកពាក់

លពុំមានបុគ្គលិក

ើយ។

អង្គជំនុំជ

សបាហ៍

ប់

ើម ីជួយកិច្ចការរបស់អង្គជំនុំ

សវនាការចំនួន ៤

មាន

ញ។

ព័ន្ធទាំង ះ

វការ

បន្ទប់សវនា

ះសាលាដំបូងបានគូសប

លកន្លង

ប់

ញការងារ ៀបចំឯកសារ

លកាលពី

សវនាការ ការ ្មរ

្ចប់

សិន

ើរនា

្ង

ៀតស

ហម៕

លខ្លន

កាសព័ត៌មានខាង

ះគឺជាដំណឹងមិនល្អមួយ

សាលាក្តី

ប់ប

ៀសពុំរួច។

ះនឹងពិនិត

ើងវញអំពីចំនួន

្វើ

ប់

នយាងសកម្ម ន ១៦ ក ្ចប់ សាក់

្ចប់ធំនិងម៉ូតគុ ូ បមួយ

អាយុ ៣០ឆាំ និងមាក់

លបានប

ប់ការសាប់សក្ខីកម្ម

្វើសកម្មភាព។

ប់

ដារា

ហ្មទណខណ ៧ មករាបាន

ៀបចំស

តុលាឆាំ ញ។

្លើយតប

របស់ភាគីបានទាន់

ទាង ំ ២នាក់ខាង

ើគឺ

ើផ្លវ១៩៨ ក្នងសងាត់បឹង

ដំបូង អាច

នចំនន ួ ១៦ ក ប់ ្ច គឺ ១៥ ក ប់ ្ច

តូចនិង ១ ក

ខាង

លិត ខណ ៧ មករា រាជធានីភ្នំ

កាសដ

ម ើ ធា ី នាបានថាអង្គជំនជ ំុ

បានថាំ

ង ១០

្ងទី ២៥

ចក្តី

ថា

រទ្ធសំណាង

ជនសង ័យ ២ នាក់ កចាយ ឿង វប៉ូលិសឃាត់ខ នជាមួយនឹងថា ំ

្កើន

សារកសិករ រស់

មទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយ ី

ើម ីបំ

ប់ដំ

បនាប់ពី

វការម្ហបអាហារនិង

កតាទាំងអស់

ផ្គត់ផ្គង់

្វើ

ះក្នងមួយសបាហ៍

រយៈការ ៀបចំប

សារតាមរយៈការ

ង។ ជាការ

នឹងកំ

បន្ទប់សវនាការគឺជាការចាំបាច់។

ជាអ្នកបំ

ើម ី

ជន៍របស់សមាជិកអ្នកផលិត

ប ត ើ្ក កម្មវធីរក មុខរបរ

រ។

ះមានបំណង

បុគ្គលិកនឹង

ើយ។

ះទទួល

្តរហូតមកដល់នឹង

ះពុំទាន់មានដំ

សិទ្ធភាពក្នងការជំនុំ

យក៏ប៉ុ

្ងប៉ុ

ប់

ញការងារឲ បាន

្លើយតបអង្គជំនុំជ

ះជំនួយពីម

ពីបណាញភាក់ងារអភិវឌ ន៍ជាតិ

ះកំពុង

ៀត។

្ងជំនុំជ

្កើត

ជាជាតិ

យសារពុំមានបុគ្គលិក

លបច្ចប ន្ន

មួយ

លអង្គ

ើយម្តង

UNAKRT និង

លអង្គជំនុំជ

ើម ីបំ

ជាការ

ប់

ជាង

ចំ

ៀតថា

ើយ

អង្គការសហ

សាពរណាមួយ

អ្នកផលិត

និងសាប័នរាជរដាភិបាលផង

មក

បានការធានាថា ប

ងៗ

ទបាន ៀបចំប

ល៣

ះក្តីបន្ត

កសិកម្មបានឲ ដឹងថា បច្ចប ន្នមានអង្គការ កសិករជា

កាសបានបន្ត

ញនិងមាន

បាន

ងថវកាស

្នករដ្ឋបាល

ឈម

ក សុខ សុថា នាយកសហព័ន្ធ

សហគមន៍កសិករកម្ពជា

ចក្តី

អំពីការលំបាក

ីកសមត្ថភាពអង្គការកសិករនិងការ

លបច្ចប ន្ន

លបានអនុម័ត

ក្នងគ

្នកពាក់ព័ន្ធ

លបានបន្តថា

ះបានជូនដំណឹងម្តង

ៀត

្កើត

្តច ី ប់

្ជីបុគ្គលិកសរុបរបស់អង្គ

ើយ

អស់រយៈ

លបំណង កសាង និង

ើស

្លងម

ល ពាក់កណាលប៉ុ

សាលាក្តី។

ឹក អភិវឌ ន៍

កង្វះថវកា

ើយ។

កាសដ

ះសាលាដំបូង

រួច

ឹត្ត

ផ ភាប់ជាមួយសាប័នពាក់ព័ន្ធ

ៀតបាន

ចក្តី

្វសិ ើ កាសិលាមួយ

វស័យកសិកម្ម និងជនបទ។ ការប

ជា

ហម (UNA-

ើម មក ី ជំនួសក

តារាងប

មអធិបតីភាពឯកឧត្តម សុខ សុឡ ី

អគ្គ

្មរ

យសារប

អន្តរជាតិដ

បល់កសិករថាក់ ះ

តុលា ឆាំ

ក់ថា ការយាល័យ

អន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួននិងបុគ្គលិក

ទី ២៦

តុលា

កាស

ហម បាន

ះសាលាដំបូងពុំអាច

្តី

ះមាន

ើនរបស់សាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធ

យរួមមាន

ប់

ចក្តី

្មរ

ចំនួនបុគ្គលិកអន្តរជាតិនា

ឹក សហគមន៍សង្គម-វប ធម៌អាសាន

សណាគារ កាបូឌី ្ងសុ

យសារ

្ងទី ២៣

សាលាដំបង ូ ថា

ឹក សហគមន៍សង្គម-វប ធម៌

អាសាន

្ងប៉ុ

KRT) បានជូនដំណឹងមកអង្គជំនុំជ

ម ុ ក ឹ

បន្តជំរុញការអនុវត្តន៍បណាសកម្មភាព ល

បី

្ង ពុធ ស

ងតាម

ជាតិដល់តុលាការ

សហគមន៍សង្គម-វប ធម៌អាសាន នឹង

ឆាំ ២០១៥ ខាងមុខ

ហម នឹង

ជំនួយរដ្ឋបាលរបស់អង្គការសហ

ះ ៨០ សកម្មភាព

អង្គការកសិករកម ជាព ីកសមត្ថភាពរបស់ខ ន ើម ីជំរុញ ឲ កសិករផលិត និងប ្កើត ដ្ឋកិច្ច សារ តាមជនបទ ភ្នំ

២០១២ បានប

្តី ស៊ុន ចាន់ថុល

សាសន៍ថា

្មរ

្វសវនា ើ ការរបស់ខ្លន

្ង ចន្ទ ដល់

ជូនដំណឹង

ៀត។ ក្នងឱកាស

្ង

ព័ត៌មាន របស់សាលាក្តី

ី្ត បណា

អង្គជំនុំជ

្វើសវនាការ

សបា ហ៍នីមួយៗ

្តី

សមាជិកអាសានទាំង ១០ និងសាប័ន ពាក់ព័ន្ធជា

ើក

គឺចាប់ពី

ញភូគី

្ង ចន្ទ ទី ៥

សាលាក្តី

កាត់បន្ថយចំនួន

្ងទី ២៥

តុលា ឆាំ ២០១២

មអធិបតីភាព ឯកឧត្តម

ញ ៖ ចាប់ពី

វច្ឆិកា ឆាំ ២០១២ ត

្តីសហគមន៍

សង្គម-វប ធម៌អាសាន ដល់

ស និង

តិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពជាបាន

ឿង

ៀតថា ជនសង ័យ

កដ ន

និងជាក

សមត្ថកិច្ច ផ្តនា

ះពុមា ំ នទីលំ

ពិត

្លង

ឿង

គឺយកសណាគារស កបក្ខពួក

ង ើ កំពង ុ បន្ត

កចាយ លរត់ វ

ប់

ច ខ្លន

វយកមក

សតាមច ប់ បច្ចប ន្នប៉ល ូ ស ិ

ហ្ម

ទណខណ៧មករាកំពង ុ សាកសួរនិង កសាងសំណំ ឿងប រាជធានីភ្នំ

្ជន

សាលាដំបូង

ើម ីចាត់ការបន្ត៕ជូលី


១៤

ឆា ំទី ០៣

តិចនិក សរ

សក់ ្វើឲ

លម្អសក់ឲ កាន់

ើបរ

ស់

ើល

មានស

ើន

ថាចង់បានសក់

ះគឺជាគន្លឹះងាយៗក្នង

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

មានសុខភាពល្អ

ង ង

ើយ

គួរឲ ចង់សាបអ

ខ០៩៥

ុមហ៊ុន Apple

ះ ប៉ុ

្ត

លស្ងត

ើម ីឲ សភាពសក់

មក

ស់ និងអាចដុះមក

វញ

ះអ្នក

ជាងមុន។

ទាសក់ ំ

មានភាពទន់រ

មបន្ទន់សក់

បី

្ងម្តង

ើន

។ ការកក់សក់ញឹកញាប់

និង បំផាញនូវ សក់

ងពីធម្មជាតិ

ញពី

លវាមាន សារៈសំខាន់ ក្នងការ

លាបផលិតផល ើ

៥នាទី។ ដាក់ បន្តិច

មបន្ទន់ឲ បាន

ង់ចុងសក់ និង ទុកវា

បនាប់ពអ្ន ី កបានកក់សក់រួច។ ឧណ្ណៗ មកលាងជ ធម្មតាក៏បាន ប៉ុ ជា

ក្នងទឹក

មាន

ើន

ចាំ

្មញរ

ះឬ

្តមិន

ើទឹក

ទឹ ើ ក

ជាក់

មុជសក់

វសិតសក់ឲ បាន

សសិតសក់

្វើល។ កំណចសក់ និង

សក់អងាញ់អាចបងាក់ដល់សមត្ថភាព សក់ ក្នងការដុះមក ង និង មុនបាន។ អ្នកមិន

ស់ជាង

្វើឲ សក់ស្ងត

ៀម

ញង់

ផ្លំសក់

សក់

យការ

ើមាសុីន

។ ជំនួសមកវញអ្នក

គួរកុំ

ះវាអាច

ះវាមិន

សក់អ្នកដុះ

ស់

ឲ សក់អ្នក ល

ឹម

វា

ង ើ

មានកំណចជំពាក់ជំពិនក្នង អ្នក

ខ្លន

ងលក់។ គួរ

ណចុះ ើ

ន់

្តចំ ី ណាស់ ២ នាក់ បាន

ការងារដុសជូត និងលាងសមាតបង្គន់ ស្ថិត

ភាគខាងត ង

រយៈ

កម្មករ

ស អស់

លជាង ៤០ ឆាំមក លទទួលបាន

ពិ ើ ភព

ក់

ះ។

ះ មានអាយុ ៥៩ ឆាំ

ទី១.

ះ Akku និងទី២.

បានចាប់

្តើម

្វើការងារ

បណះបណា ល

របស់រដាភិបាល

ើយ និងជា តិចបំផុត

្តទា ី ំងពីរនាក់

ើយ

្តី

ះ Leela

ឯវទ សាន

ៀន

្នក

ជាអ្នកដុសជូត និងសមាតបង្គន់អនាម័យ យគាន

្ងណាមួយបានឈប់ស

ពួកគាត់បាននិយាយថា ក្នងរយៈ

ើយចាប់តាំងពីឆាំ១៩៧១ មក។

ជាង ៤០ ឆាមក ំ លុយបាន ប៉ុ

ស់ជាងមុនជាប

ដល់ការដុះ

ស់

ក់

ះ គឺពួកគាត់អាចសន ំ

ល ១០៣ ដុលារអា

ក់

យខ្លនវា។

របស់ពួកគាត់ គឺចាប់

្តើមពី ១៥

ល ០.២៧៩២ ដុលារអា

ក្នង ១

គឺពុំ

បន្ថយម្តងណា

រក)

លផាស់ប្តរប ះ

្ថម ឬ

Akku បាននិយាយថា "ពួក

វបាន

សន ថា នឹងដំ

ឲ បានសមរម មួយ។ ប៉ុ សន ប៉ុ ការអ្វី ង

ះ គឺពុំ

។ ពួក

ើញ

ើង

្តឮ

ពាក

ញជាសាច់

ទន្ទឹងរង់ចាំ និងសង ឹមថា នឹងពួក

ពីការសន ើត

ើង

ើរ

យមិននឹកសានថា វា

លជាង ៤ ទសវត រមក

ះក្នងរយៈ

ះ "។

ឆាំ ២០០១ ពួកគាត់បានដាក់

ល លា

ើម ីបានចូល ស។

សចិន

វបាន

ៀងទាត់ និងខិតខំ

ប់

ន់។ គួរ

ះអា សន្ន

ទាំង

ស់

មាក់

ុង Udupi

យគានកំណត់

ខណៈ

ក់

បង់ឲ ភាមៗ

របស់ពួកគាត់ ះ

តុ

ឹម

វប

យសារមានជ

វបានប

វបន្ត

ប់ពីការងារ

ះកតា

្ងត

ល និង ៧

យក្នង១

ប់

រភាព។

យសុខភាពល្អ៕

Karnataka បាន

ទី

រ។

ញប

យឥឡវ

ពិភព ជា

្វើ

កា ្វើ រងារ

ើប

ើត

យក លរបស់

កាន់មន្ទីរ

គវនិច្ឆ័យ និងព បាល ្ត កាល ពី

តុលា ឆា២០១២ ំ

ុង Guiyang ក្នង ងតាម

ុម

្តី និងកុមាររបស់ ៉ត

្ង

ក្នង

ត្ត Guizhou ភាគ

សចិន។

Dai Qiuyue

មន្ទីរ

ុង Guiyang

លមាន

វបានប

ការវះកាត់កាលពី

្កើត

្ងទី ១៣

យសារទទួលរងពី meningocele

ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ កូន

ដំ

ើរខូច

៉តរូប

វនិច្ឆ័យ

្ង ៣

លជា

បំផុត។

ះក៏

ក់

កំណត់

ង់

យដ៏

វបាន

្វើ

ើញថា ពុំមានឆ្អឹង

ក្នងដុំ

តិចបំផុត

ើង

ក" ជាមួយការជួយពីអ្នកឧបត្ថម្ភ

ន ើ និងបណាញសារព័ត៌ មានពួកគាត់

ង ើ នូវសានការណ៍បច្ចប ន្នរបស់

ពួកគាត់ពិតជាពុំខាន

ើយ៕

្នើយឱបថ្មីមួយ

សំខាន់ស

្មងៗ

ជា

បាន

ប់បុរស

ញលក់

ក្នង

ផង

្ល ក

បនិត កាយ

្មងៗ

ធ្នឆាំ

លនឹង ះ

្នើយឱបដ៏

ើយ ញ

ប់កំដរអារម្មណ៍បុរសៗ

រ។

ផលិតផលថ្មី

“Sonico”

្តីក្នងឈុតស

សង ឹមថា វានឹងកាយជា ចិត្តបំផុតស

ៀងៗ

្នើយឱបដ៏ពិ

ប៊គីនីសិចសុីគួរឲ ចង់ បំផុតស

ប់អតិថិ

លកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំ

ើងមានលក្ខណៈ

លមានរាង

ពិភព

ើយក្នងចំណង

គាជាមួយ

ះពួកគាត់បានដាក់ពាក ៀវ

ះគឺជា

ជនបុរស

ើយ

ទាង ំ ពីរនាក់សង ម ឹ ថាភាពវជ្ជមាននឹងលាត ដាង

លទី

ក់ដុះសាច់យាង

្ជន

បានឲ ដឹងថា កូន

ះជាយាងណាពួកគាត់ពុំ

ក់សូម ី ១ រូពី

ក Guinness

"កម្មករទទួល

ើម ី

ឲ រដាភិបាល

ះជាមានការខឹងសម យាង

ើម ីចូលក្នង

វរបស់

វាន់

ជាប់ពីខាង

និរតី

ប់

ក់សំណងដល់ពួកគាត់ទាំងពីរ

ទទួលបាន

៉ត

វបានប

អងារ ទី២៣

ឆាំ ២០០៣ តុលាការរដ្ឋបាល

ផង

ើរការ

ើរការ

្ងក្នង ១ សបាហ៍ ក្នងរយៈ

ល ១១ ឆាំ ស

ផ្តល់

ដំ

ើលខុស

លជួបវានាអា

ើយ

រ គឺ

ៀត

វត្តិ

តាមលក្ខណៈវទ សា

្វើការលាងសមាត ២១ បង្គន់ជា

ៀងរាល់

ឈម

ុមសិទ្ធិ

ប ើ ១៤ ឆាំ មក

ចិន ៖ កូន

នាង

ជាមួយបុគ្គលិករបស់គាត់។ ពួកគាត់ក៏ មិន

រជា

លដំ

មការ

្មងអាយុ

ធំមួយ

ះ នឹងជួយឲ សក់អ្នកដុះមក ង កប

ុមហ៊ុន

ហ៊ុន Nitroplus ។ ះមានឯក

ះមាន

សានីយ

លក្ខខណ

ះថា

វបានផលិត

ម ុ

លស

ុមហ៊ុន Sonico

ើងខ្ញំ

្កើត

ើង

នូ ើ វ

ញវ័យ"

ចក្តី

ើយវា

ើស ស៖

វការ

ើស សបុគ្គលិក

្នកចាក់

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

ើង

ង់

វបាន

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

ក្ខជន

ថារបស់

ក្នងឆាំ២០០៧៕

ើស សបុគ្គលិកបនាន់

-

-មានក

ប់ប

"មនុស

សក្នងការផលិតនូវអ្វីៗ

លា

ះជាការ

របស់ចិន

្មើសនឹងច ប់ពលកម្ម

លកំណត់អាយុយាងតិច

កូន ៉ ត អភ័ព្វ មា ក់ ើតមក មាន ដុះ ដុំ សាច់

ងអារម្មណ៍

មល់ពី

្ត

បផលបានទទួលសាល់ថា បាន

ជួល

ណឲ បាន

ប់

លតានតឹងតប់

ើងខណៈកំពុង

បំផុត

សក់និងរារាំង

្វលំ ើ ហាត់

បផលបនាប់ពីសហរដ្ឋអា

យ ប៉ុ

ុមហ៊ុន ហ្វកខន់ របស់

កកាយឲ បាន

ើងទាំងពីរនាក់

ើងនឹងទទួលបាននូវអ្វី ១ គាប់

បាន

ក់

ើង

ឹក

ើស សទិញទំនិញក្នងអាយ

សចិន

ើល

គួរទទួលទានអាហារបំប៉ន

ុះ និង

ង់។ ខណៈ

កាន់តុលាការរដ្ឋបាលរដ្ឋ

ឥណា

រក

៣ ដុលារ ក្នង ១ ឆាំ។

ផលិតឧបករណ៍

ើយ ងជាងមុនបាន

មានជីវជាតិ និងស

ដាប់ចងសក់

Karnataka ក្នងទី

លជាធម មពួកគាត់អាចរក

ចំណលពី រូពី (

បណឹង

ី្តៗ

ះ ក្នងនាម

ើន

មនុស ពាក់ព័ន្ធនឹង

្ត ី ២ នាក់ជាប់ ះ ជាកម្មករទទួល ្នើយឱបពិ ស បាន ក់ តិចបំផុត ើពិភព ក ផ្តល់ភាព កក់ ស ប់អតិថិជន លជាបុរស ្ម ងៗ ឥណា ៖

្តើម

ង ៩

មុខនឹងការរះគន់យាងធ្ងន់ធ្ងរពី

្វើឲ សក់

្វើឲ សក់

ជា ើ សំណ។ ំ វធី

ជួយការពារសក់អ្នកពីការដាច់

ៀសវាង

វាបានបំផាញដល់សរ

មទាង ំ អាច

ងអ្នកគួរចងសក់អ្នក

ឬមូរ

សក់

ៀត។

លវា

ងនិង

មិនអាចឲ

្តើងជាងមុន

ប់

រកក៏

ព យាមដាក់សក់ឲ ដូចជាធម្ម

សក់ស្ងត និងមិនអាចដុះមក ងបាន ៀតផង

ើជ័របាស្ទិកចងរតវា

មានរាងជាទឹករលក ឬ អ៊ុត

្វើឲ

លវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ចុងសរ

ជាតិរបស់វា

ដាប់មូរសក់ ឬមាសុីន

ៀបសក់ ឬក៏មូររួញ

យមិន

ខាំង

ិត

ើរជាង។

ទន់

វផ្លំ

យដាក់ខ ល់សម្ងតក្នងក

លៗ

ខិតខំពុះពារយាងលំបាកបំផុតជាមួយ

៉កាំង ចាប់

ចាត់ទុកជាទីផ រសំខាន់លំដាប់ទី២

ទាំសក់ថ្នមៗ

កក ល ពី ៣

ុង

បច្ចប ន្នសូម ី

្វើឲ សក់ដុះមក ង និងរងមាំ។

និងមាស

កា តាង ំ

ស្ទឌីអូលំដាប់ទី ៦របស់

កក ល

ចិន ជា

បដណប់

លមកឈរជាជួររង់ចាំ

សាល់និង

កអាច

ទាញ ឬសសក់បំផាញដល់

វាកម្មចាប់ពី

ើកជា

សក់ ៀងរាល់ពីរ

វកក់វា

ើយក៏ជាសាខាធំ

យមានអតិថិជនរបស់ខ្លនរាប់រយ

នាក់

អាសុី

បផលមួយ

៉កាំង

រ។

្ទដី ២,៣០០

ចំកណាលទី

ើម ីជួយឲ សក់អ្នក

ើយមិន

ុង

អាយស្ទឌីអូចុង

ើកផ្តល់

ង និងរងមាំ។

កក់សមាតសរ

អាសុីផង

្តើមដុះមក

ើម រក ី ឲ សក់អ្នកមានសុខភាពល្អ រង

មានគុណភាពល្អ

បំផុត

ឹមឲ បាន

៨ សបាហ៍ម្តង

មាំ។ អ្នកអាចលាប

ទី

វថី វាងហ្វ ជីង ជាមណលសបពីងសំខាន់

ស់សាត

្វើការកាត់ត

ៀងទាត់ គឺរាល់ ៦

ៀត

លវានឹង ដុះ

លសក់អ្នកចាប់

សាខា

អគារពាណិជ្ជខាត ៣ ជាន់

កចុង

ើកហាង ‘Apple Store’ ធំបំផុត

បផល បាន

វាកម្ម ‘Apple Store’ ឬហាង

ចិន ជាសាខាធំទី ៦

ស់ និងឆាប់ ងសាត។

អ្នកគួរកាត់សក់

ុមហ៊ុន

កចាយផលិតផលរបស់

មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដិតដល់។ ខាង របស់អ្នកដុះ

៉កាំង ៖

ើក

ស់

្អលណាស់មាននារជា

េសǻកមŊ និ ង ŪពឹតិʼnŁ រណ៍ អ នʼnរ ď

តុលា ឆា ំ ២០១២

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

សាច់ពក

របស់នាង

លដុះ

ខាង

បានទទួលការពិនត ិ មក ដុសា ំ ច់ មាន

ះមាន

ដំបូង

ពុំមានគ

ើតមក ប៉ុ

ចុង

សីហា

ល ៥ សង់ទី

ើញថា

្តរហូតមកដល់ឥឡវ

ង ១០ សង់ទី

ើ យ។

ើយ គឺឪពុកមាយរបស់ទារក ងស

សានភាពជីវត ្តប្តី

លមាយរបស់នាង

វបានវាស់ ង

លក្ខណៈវជា សា ប៉ុ

យក ល

ពន្ធរូប

ប់ការព បាលតាម ្ត

សារជួបការលំបាក។ ះក៏បានស

ចចិត្ត

ខ្ចីលុយពីបងប្អននិងមិត្តភក្តិរបស់ពួក

បានចំនន ួ ២ មឺន ុ យ៉ន់ (៣,២០០ដុលារ

អា ទី

រក) មុន

ុង Guiyang

មិនដឹងថា ពួក បនាប់ពលុ ី យ

លយកកូនរបស់ខ្លន ើម ីព បាល

អាចអ្វីបានខ្លះ

វបាន

ើការអស់។

ទ បាននិយាយថា ពួក

ើយក៏ ះ

នឹងសិក

ុម

បំផុតចាប់ពី ១៦ ឆាំ

ើង

ភពពី

ហទំពរ័

ច ញ ជា ក ល ២

ពីយុទ្ធសា ង

ថតឆ្លះ

្ត

ពួក

នឹងខិតខំ

ផង

រ៕

ភាព

ការព បាល

តាមលទ្ធផល ើ

នមា

ឹង

ើម ីជួយដល់កូន

្ចក

ទិច

ើយ

ងអស់ពីសមត្ថ ៉តដ៏អភ័ព្វ

ភពពី

ហទំពរ័


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

និស ិត

ឆា ំទី ០៣

សុីលទទួល ញ

ើអនឡាញអស់រយៈជា

ើនសបាហ៍កន្លងមក

មកពី

សជប៉ុន

ើយបុរសមាក់

សាល់

ថា ណាតស៊ូ (Natsu) គឺជាអ្នកឈានមុន (លំដាប់កំពូល) ងការលក់

ក្នងការ

ហ្មចារយ

Natsu បានយកឈ្នះ ញ

២នាក់ (

ះ Jack Miller និង Jack

លក្នង

្លតាមរយៈអនឡាញ

ះមានជានជាតិអា

Chatterjee បនាប់ពី យ

្ល

កាលពី ថ្មីៗ

ការ

្ល

្ង"

ុន

្ងទី ២៣

វ បាន

តុលា ឆាំ ២០១២

រក

្ចប់ដល់ត

មានអាយុ ២០ ឆាំ។ ចំ ្ចល

ណា

បរសុទ្ធរបស់នាងជាមួយទឹក

វបាន

ដុលារអា

រក បនាប់ពបា ី ន

កាសលក់

ក្នងអង្គការ

ះទឹក

ក្នង

ុកកំ

ក់

កដាក់

រដាភិបាល១

ប់ជួយសាងសង់ផ្ទះរបស់ ល

សុីល

ឲ បាន

ជាជន

ើរ

ើងវញ

ើតរបស់នាង ស្ថិត

រដ្ឋ Santa Catarina ភាគខាងត ង ស

ក់ដ៏

ើនសន្ធឹកសនាប់សរុបចំនួន ៧៨ មុឺន

ះនាងនឹងរួមចំ

្ល

ម្តង។

ដឹងថា ជានិស ិតមាក់មកពី

លទទួល

រក

សុីល។

នាងបាន

លចំ

លបានអះអាងថា នាងជា

ះការ ី

ះនាងក៏បាននិយាយថា នាង

នាងបាន ប៉ុ

ះនា

ប៉ុ

បាន

ចក្តី

កបាន

ះ។

្តនិស ិត

្នហា

ើយ

ើញជាក់

្តង

អូ

ះពាក សម្តី

សារនាងនឹងអនុវត្តតាម ម

ើម ី

្នកអប់រកាយមាក់

ឈមនឹងជ

ប់ជំហាន

បាយរបស់អ្នកផលិតភាពយន្ត

លីស

ប់ភាពយន្តឯកសារមួយ

លមានចំណង

ើងថា "ត

ហ្មចារយ៍"។

វការ

នាងបាននិយាយថា "នាងខ្ញំបាន

ឿង

ន់

ជាជំនួញប៉ុ

ខ្ញំអាចមានឱកាសបាន

្វើដំ

ើរ

ចរណ៍និង

ើម ីជា

្នក១

ជាការពិត

សិន

ើនរណាមាក់

លសំខាន់

ជីវត

!។ មិនខុស

ះអ្នកអាចកាយជាអ្នកឯក

ថតរូប

ើយ"។ នាងបាន

Folha ថា "ការលក់ របស់នាង គឺ

ន់

ខ្ញំជានារ

មាក់ និង

ឿជាក់

្វើ

ប់កា

នូ ្ល វ

មុន

ះដូងរូ

ចក្តី

្នហា ប៉ុ

ងបំផុត

ក្នងតំបន់រស់

រ"។

ក្នងគ

ចារយ៍ស

របស់ខ្ញំ

មុំ

្តង

ភាពយន្ត។

នូវភាពរ

ើបរជួលរបស់

ដល់ ៩០% ពីត កាលពី កន្លង

្លលក់

យរបស់នាង

្ងទី២៣

ថ្មីៗ

អ្នក

ះ។

លជាប់

ះគឺ

ស៊ូ (Natsu) មកពី បាន

្វើ

លនឹង ះ

វបាន

ចំ

គស ្វើ

ញពី

កាន់សហរដ្ឋអា ្ច សពីច ប់ ះ

ក ណាត

ទសជប៉ុន នឹង

ស្តរក

លចាក

្ចប់

តុលា ឆាំ២០១២

ើង

ណាមួយ

សអូ

ើយន្ត

លី

រក ក្នងបំណង

ឆាំងនឹង

ស ចារ។

មអនាម័យ គឺជាប ើយ ក្នងអំឡង

បត្តិការជាមួយក

មកពិនិត ...!

ចា ខ ល់ធម្មតា

ទប់ចិត្ត រតប

ប៉ុនាន

ពីមុន

ះផង

រ៕

ចុះតាមក

លបានកំពុង

ំពណ៌

ៀវ

សំពត់រូបពណ៌

ើតឆាយរបស់នាងបាន

កបងាញ

្នកខាង

មានការខាស

និកជន ជាពិ តាម

ឡាយអាសុី ជាមនុស

សា ល់យាងទូលំទូលាយ ចំ ស

្តង

ះការ

្តងរបស់នាងក្នងភាពយន្តភាគទូរ

ទស ន៍ ឿង ‘Ally McBeal’ និង ឿង ើយកាលពី

‘Charlie’s Angels’ ១១ តុលាកន្លងមក មុខក្នងកម្មវធីជ

្ងទី

ះនាងបានបងាញ

កកម ន្តមួយ

‘The Late Night Show With David

ម្តង

របស់ ្ង នាងថា ខ្ញំ ើសិន

ហាល

្ងយូរ

កដណាស់ជាមួយនឹងសម្តី របស់

នាង

និយម

ការមិន

លនិយាយ ងអ៊ន

ើរ

ះបាន

្វើឲ អ្នក

តហ្វីលីពីនមាន

ញចិត្តយាងខាំង

រះគន់តិះ ៀលនាងវញភាមៗ ចំ បទ

ង ើ សម រ

ើយនាំគា

ះឥរយា

កាន់ពណ៌សម ររបស់នាង៕

យ។

ស់ប៉

ើរនាងថា នាង

ិម និងរាង

និយាយពីការហាត់ លចំណច

យល់

ើល

្វល

ះឯង

មទាំង

លនាឲ ំ មានប

កាន់ពណ៌សម រ

យអ

តនារបស់នាង។

តាមទីវាល ខ្ញំរត់

សួរថា នាងហាត់រត់

? តារា

ើមាសុីន វាងាយស

ជាង គឺថា នឹងចាប់

ើស ិន

្តើម

ើល

ចិត្តខ្ញំប៉ុនាន

ើយ

ពីនច ស់ណាស់

កជាខា ំ ំង ដូច

តុ

ខ្ញចង់ ំ បានន័យថាយាង ើង

ើយ។

្នកតឹងតបថា

ប់ខ្ញំ

ើន

ើងៗ ខ្ញំ

ជាជនហ្វីលី

ះ វាមិនសូវ កយល់

៉ច? ខ្ញចា ំ ប់

នាងបានទាង ំ និយាយពីសម រ

ើកទូរស័ព្ទឮសំ

ហានតប៖ អ្នក

ភពពី តារា

ើល

ុសមានការអី សូមមាន

តស

លខ្ញំ

ម ៀបការ ក៏ខ្ញំ

ៀបការ

ចពី

ើរជាង

ិយមិត្តទស

ះជាយាងណាខណៈ

តុ

ះបាន

ឿនបំផុត

ើត

វាយក

្លងរ

នាង

្លងរ

នាង។ ប៉ុ ើយ

ះ។

ើងភាមៗ

ចាប់

ះផង

អាចបិទបាំងបានទាំងអស់ ក

្វឲ ើ នាង

រា

នាងក៏បាន ង់ក

៉ះ

សបងៗកា

មាញ់យាង

ការណ៍

កំ

កមានទំហំ ង

រ ប៉ុ ះ

ក។ ដូ

្តមិន ះ

ជាមនុស មាន

ត ធាក់ទឹកមុខ

ខ្ញំគាន

រកាត់ខាស

ថា

្តើម

ើញ

ើយ

ពុំរួច

ប់

...!

ន៖

ៀបការជាមួយ

ើប

កនឹងបំណង ្លតបាន

?

... អ្នក

មានលទ្ធភាព... លា សិន

ើយអ្នក

ុស...!

ឈប់សិន!

្អក

្ងអាទិត ... ខ្ញំចាំ

នឹងនាង គ

្នះ

ើយអន្ទះសា

ើញស

ងការណ៍ផាច់

្ងអាទិត សាត់

ើបនាងដាច់ចិត្ត ង

ះ៕

លឮថា នាង

ចុះ

ចា រួច

អាវស

្ល៉ះ មិន

ប់ ៀបការ

ើយ

មានអីឲ

្អកសុំបង

ួលខ្លន

ឡាញ់...

យាងណាឲ

ណាអូនសំ ឡាញ់បង...! ជួបអូន រក

ើលផ្ទះមិន ទាន់ ដល់ ខូចម្លឹងៗ

ើយ...!

្ង

ើរចាប់

អូន

ើប

ស់

ឹក

បថាំរួច សុំស

ងចុះ! បង

អំរត

ញាប់

ញបាត់

ើរ

ញពី

ើរ

សគឺ

ះ។

ះ អំរតកំពង ុ បី

ើយឬ

អាវសិន...!

?

ើត!

ើ សិន

រ កុំ

្វើដូច

្នហាអីអាងចាប់ ើបវារហ័សដឹងចិត្ត

ឯផ រ ខំតាមអូនមួយ

ៀត

កសិន

ឹក

ចបាត់

ល ចាំបាច់សួរចិត្តអីយូរ!

ៀត ទុកឲ អូន

ើតទុក្ខមាក់ឯង

កុំភ័យ...!

ើយបង!

ើយណា លាច

ងខ ក បិទទារសំងំ

ះនាងឲ សូហ្វរ័ ជូននាង

ជាពិ

ជាប់

អំរត រួចវាចា៖

ងជាមួយវវាន់

តធូរ

។ មាណព

ណាក៏បងជូន

បានមកដល់

លជួបកំពុង

អូនសាតម្លឹងៗ បងមិនបាច់រក ម

ុសដ

ើយឬអូន?

ួលឯណា

ដំបូង

ើក

ញអារម្មណ៍កុំ

ើអូនកាត់រួចរាល់ ើញ

លអ្នកបានជួប

ីគានចិត្តទាល់

ផ្ទះជាប់

ៀត

ើង

មិនដឹងចិត្តដូចឥឡវ... ឲ អូន ើ

ផ រជាមួយផង ល

ះ?

មកអីចឹង...!

ើប

ីមានការជូរចត់ខាំងណាស់

សំរាកសិន...!

ួល ជាមួយបងអ

កាលមកដល់ ភាម

បល់រកថាមិន

្វើឲ អ្នករ

តមិនហានមកជួបនឹងជូឡង

អំ ើ រត

លខ្ញំ

ើយសង ឹមថានឹងបាន

្តកផ្តិតយាង

ៀបការនឹងមនុស មាក់

្វើមុខអីជូរ

បូក

្វើឲ

្ង ៀបការ

ើរជីវតមាន

លណា

អ្នកមិនខាចនឹងទំនាស់ជាមួយអំរត

ៀប

ុសកុំរលឹកអី ខ្ញំពិតជា

ុស

វកាយជារបស់

លអ្នកធាប់

្ងអាទិត មកជួបជូឡងឯណា ៎!

...!

ផ្ទះ!

ម្តង ពាក សម្តីរបស់

ញពូក៖

យអារម្មណ៍

ពុំដឹងថាកមាំងអ្វី

ស់ដ៏ល្អ

ស់មិន ចង់ជួប

្ចញនូវអ្វី

វការជួបនាង!

ះមិន

ើនចង់ជួបនិយាយជាមួយ

លកន្លងហួស អ្នក

ើប

ៀបការរួច

ុស ដំ

ះជាមាស់មិនរួច

ត! ខ្ញមា ំ នការ

ុស... ខ្ញំនឹងតបស្នងសងគុណអ្នក

ះដាក់ទូរស័ព្ទចុះ

ះ!

ឡាញ់ ក៏ខ្ញំ

មិនបង្ខំចិត្តខ្ញំ! មុន

្លចគុណ អ្នក

កំ

នបាយអស់

ះចង់ឲ នាងបានសុខ...

! ឿង

ឡានដូច

... អំរតចាប់ខ្ញំមកទី

...!

ស! ខ្ញំ

ជួបនាង! ចាំ សម្តីខ្ញំណា ខ្ញំ

ុស

ើញច ស់មាណព

ក់ឬល្អ ស្អប់ឬ

! ខ្ញំអត់ហាន

មិន

ផ្ទះ

ើយ អ្នក

?

ល គិតពីមានសុភមង្គល ឬគាន

ចា...

ត...

ីប

រ... អា

! ខ្ញមិ ំ នឲ នាង ៀបការ

្តនាងពិតជាមានសំណាងល្អ

លគួរកាត់

ើរឥត

ខ្ញំបានសន នឹង

វការជួប

ើស ស

ប្តីជាប់គុកបាត់ គានសុភមង្គល

ករកការជួយពីបុគ្គលិករបស់

លនាងមិនបានប

កគា

ឡប់

សាសន៍មកចុះ?

ចចិត្ត ៀបការ

ចា! គានអ្វី

ខំ

ះ ធីតាញាប់ញ័រក្នងចិត្តខាំងណាស់

... ចា...!

គឺ

ើយឬ?

ប៊ុនផុត

បង្អច បន្ទប់របស់

្វងសាំ

ងនឹង

ញាប់លាអំរត

ផ្ទះ

ដុកទ័រ

ថ្មីៗ អ្នកធាប់បីបមឱប

្លចអស់

ងអ្នកកំ

វការជួបអំរត

ភាងាក

បង សុំចូល

ឿន ជូឡងអង្គយ

ើល

ចា ខ្ញំវលមុខណាស់ ទាល់

ណរបស់នាង

ឡំ

រផ្លវ

ួលខ្លន

ើតអី? បង

សាត អ្វីៗហាក់

្ទើររលាយសាច់មួយ នាង

ុសឬ? បងអំរតអត់

ធីតា

ក្នងកម្មវធី David Letterman បាន

ើកសរ

ខ្ញំមិន

ើម ីផ ព្វផ យពីសា

Letterman’ ចុង

ងាយរងពន្លឺ

ៀនចំ

តុ

ហម

ះរត

អាឡ! ខ្ញំជូឡង....

អ្នក

ើយ...!

លដាក់អំ

យសារអូនអី!

ះ ជូឡងដឹងថាអំរត

នាង មកជួប នឹងខ្ញំមួយ

ស់

ប់

ដ៏

ខមុន)

អា! អូន

ះ។ មាណពមិន សប យចិត្ត

វាសនាឬអភ័ព្វ...គឺ

គូទយាងទូលំទូលាយ ជា

រក ៖ លូសុី លីវ អ្នកស

ក្នងពិធី

្អល

ងខ្លន

បុណ ភាពយន្តអន្តរជាតិ ប៊ូសាន ខណៈ

អា

ើរ

្ង

បង្វិលទូរស័ព្ទក្នងឡាន៖

កូ ៖ តារាភាពយន្តកូ នាង Kang

Sora វ័យ ២២ ឆាំ

ចិត្ត

ត ញញឹម

ក្នងបន្ទប់វញយាង

ើកឡានមកឈប់

តិ

សអ

វញ។ លាច

បាននិយាយថា រូបនាងផាល់ក៏កំពុង ៀប ការសង ័យថា នាងធាប់មានការរួម

... កុំរខាន

នាងលួចចូល

Catarina។ នាង

ើម បងា ី ញភាពបរសុទ្ធ កុឲ ំ មាន

្នហ៍

ខ្ញមិ ំ នសូវ

មិន

ចំខ្លន

រត៖

លបានប

ទន យ

វគ្គទី ៩

(តពី

ក់រហូត

ហ្មចារយ៍

សំណាង

បាទ! អឺ...សួស្តីអ្នកនាង!

គូសិច

នាងនឹងទទួលយកទឹក

ជួប

ភាព

យជាមួយ

ដំបូងរបស់នាង។

្លចុង

និពន្ធ

ហ្ម

ក Justin Sisely អ្នកដឹកនាំ

អាចខានបាន

្ត

លី បានចុះ

្វងរក

ប់ស

នាង មុន និង

េស្នហ៍ក្ន ង អណាតេ ្លើង

យផលិតកម្ម Tomas

លបាន

យន្ត នឹងកត់

លនាងបានជួបការ

សនា១

William

មេ

ើម

ះរ កសំពត់ ឡាយ លូសុី លីវ នាង កាង សូរា យសំ ណា ងល្អ មិ ន ះ មាត់អា ក់ ក រូ ប ្ន ក ខា ង ប ្ច ញ រ ខា ស

តារាស ្ត ង ្វើឲ ស្អប់

បេ

ង១ កាលពី ២ ឆាំ

ះ ខណៈ

្លក

លមាន

ើតជាជនជាតិអូ

៉នទិច

ះ គឺពិតជា ឿងដ៏ច

ហ្មចារយ៍

ជាជំនួញ១ប៉ុ

លមាន

នាង Catarina

កំ

លអ្នកបានថតរូប១សន្លឹក

បានល្អ

ផង

រ។

្វើ ឿង

១ដងគត់ ក្នង១

្តសផាស

អ្វីនឹងការ

ធំ

ះៗ ពុំអាចចាត់ទុកថា វាជាមុខ

របររកសុី

ការ

្វើ

ភាពយន្ត

ើយទទួលបានរងាន់ជាមួយវាផង

អ្វីមួយ

១៥

តុលា ឆា ំ ២០១២

យបានត ្ល ៧៨ មុឺនដុលា រ

្វើអ្វីៗគឺជាវជ្ជមានមួយ

បងាញពិភព

" ចុង

ះ និងរហូតដល់ចុងប

ឿជាក់

ះ Rudra

នាង Catarina Migliorini

រក

តពី ១៩ មុឺនដុលារអា

៧៨ មុឺនដុលារអា

Migliorini អាយុ ២០ ឆាំ នឹងប្តរភាព

ះ។

ក្ខជន ៣

Right) និងជនជាតិឥណាមាក់

សុីល ៖ នាង Catarina

កួត

្ល

នាក់ ក្នងការ

ផ្តល់ត

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

ក់ ញ ្ល ហ្មចារយចុង ្ល

ខ០៩៥

ផ រ អានត

ក។

ើបមកវញ...!


១៦

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩៥

្ង ចន្ទ - ពុធ ទី ២៩ - ៣១

តុលា ឆា ំ ២០១២

ព័ ត៌ Ō នď

អ៊ុត ចរយា ៀមខ នលះបង់ភាព លីវ នាចុងឆា ំ ២០១២ ះ!

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

អ្នក សាទជាលក្ខណៈ ប៉ូ លិ ស ុ ក កំ ព ង់ សារ នាំគា ត ញ ្អ រ ពី ចចាប់អ្នក ងអា កា រ សា ទ ខុ ស ច ប់ ងបង់លុយមិន ប់ តាមដងទ ថា អ្នក មាន

ង៖

សាទខុសច ប់

ើនបណា លឲ អ្នក

លក្ខណៈ

្ទើ

លរស់

ប់គា

ុកពារាំង

សាទជា

សារជួបការលំបាកក្នងការ

កបអាជីព

ភូមិលា

ជាពលរដ្ឋ

្លតូចបានរអ៊ូរទាំ

ចាំ

្ង ដូចជា

ង ឃុំកំពង់

អានបន្ត

ទំព័រ

ំង

ចំណច

ុកពារាំង

កំពត ៖ ប៉ូលិស

នគរបាល ចុះ

ុកកំពង់

បវង់

ងមួយក

ុមបាន

្លងស្ថិត

ភូមិអង្គរជ័យទី ១ ឃុំដំណាក់កន្ទត

ខាងត ង

កាលពី លា រ

អធិការដា ន

ចមួយ

ៀល

ុកកំពង់

្ងទី ២៤

អានបន្ត

ត្ដកំពត

ង ៥ និង ១០ នាទី

ទំព័រ

តុលា ឆាំ ២០១២

ភ្នំ

ញ ៖ មា ស់បទ «

វាន់

ៀមរាប» នាង អ៊ុត ចរយា បាន

ៀមខ្លននិង អានបន្ត

ៀមចិត្ដរួចជា ទំព័រ

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

វរជនខ្មែរ លេខ ៩៥  

អានកាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៩៥

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you