Issuu on Google+

0 1 7 92 69 69 0 1 7 62 58 68 093 61 88 88 តត ្ល ្ល

មា ៌ មា ៌ នទា នទា ន់ ន់ តុកាតុរណ៍ ការណ៍ និងគួនិ រឲងគួរឿទុ ឲកចិតឿទុ សូ ្ត ក មចិ ចូល ត្ត សូម កាចូន់ល ហទំកា ពរ័ ន់ www.vorakchun.com ហទំពរ័ www.vorakchun.com មូលផ្តព ំ ត ័ មា ៌ ន ប ើុ អ ត ្ក និង ឿង ១០០០៛ ព័ព័តត ១០០០៛

របស់តារាឆាំទឆា ី០ទ ំ ៣០ ី ៣ ខ០៨៨ ខ០៨៧ ្ងចន្ទ ្ង ហស - ពុធ តិ៍- ទី០រ១-០៣ ទី២៧-២៩តុលា ក ឆាឆា ំ២ំ២០១២ ០១២

អនុវត្តទិស ក សាលា ៀន ្វ ងរកកុមារ ើម ី រ ះពលរដ្ឋ ្ម រឲ រួចផុតពីភាព ី កយាក ភ្នំ

ញ ៖

២០១២

្ងទី ០១

ះគឺជាទិវា

បន្លឺ

រូតរះ

បុករថយន្ត របួសធ្ងន់ ២ នាក់

តុលា ឆាំ

ើកប សនកាល

ឆាសិ ំ ក ថ្មី ២០១២ - ២០១៣ ស

ជិះម៉ូតូ

ទូទាង ំ

លអាចចាត់ទុកជាស

ជួង

ើង ដាស់សារតីសិស នុសិស ឲ

ឲ បាន

ញដំ

ៀនសូ

ប់ៗគា

ើរ

សិក ក្នងឆាំថ្មី

បជ

ះមាន

្ជក់យកចំ

ើបអាចជួយរ

ឲ រួចផុតពីភាព អានបន្ត

ការសិក

ះដឹង

ះពលរដ្ឋ

កយាកដូច

្មរ

ទំព័រ

ជនរង ភ្នំ

ញ៖ ឿន

យសារ

ើយ

វង

កជាំជិះមូ៉តូ បុករថយន្ត

ើកបរមាន

វង

កផង

៊រថ្មីមួយ

ឿង

ើក

ញផ្លវរួចក៏ ចង្កត

បុរស ២ នាក់បានជិះម៉ូតូមាកយាមាហា

អានបន្ត

ចុះ

ើងពាស

បុកជាមួយ

ទំព័រ

វង ក ញពីក្លឹប ឃាត់ខ នជនសង ័យ ល ហុីយា ន់ដាយ ើក ឿន ជិះម៉ូតូ បុករុ ម៉កម៉ូតូ កាន់កាំបិត ើរគំរាមសមា ប់ ឆ្លងប សផ វប៉ះម៉ូតូហុង កង់បី ពី យរបួសធ្ងន់ បងប ន ្អើល ុកសា ង ដា ្ត ីមា ក់របួសបាក់ ពណ៌ បាន

ភ្នំ

ើកយាង

រុម៉កកង់បី

កុមារ កម្ពជា រាប់លាននាក់ តាំងពីទី

ជុំជន រហូតដល់តំបន់ដាច់

យាល

វបានជំរុញឲ ចូលសាលា ៀន

យ សមធម៌

ញ ៖ បុរសមាក់ជិះម៉ូតូមាក វ

ទាំងក្នងសានភាព លកំពុង

បទិសគាយាង

អានបន្ត

ឿន ក៏

ទំព័រ

ពាក បណឹងរបស់ជនរង

្វើចរាចរណ៍ពីមុខ

ុស អាយុ ៣៩ ឆាំ ជនជាតិ

បុកម៉ូតូ

ញទំហង ឹ បណាលឲ

ភ្នំ

កណា ល ៖ បនា ប់ពីបានទទួល

ុល

វង

ះ សាង

លក់ដូររស់ អានបន្ត

ៀវឡង

ភូមសំ ិ បាន

ទំព័រ

ហ័ង

ម ឃុំ

្មរ មុខរបរ

ញ ៖ រថយន្តហុីយាន់ដាយ ១

នកន្លះ

ះមាន

ពណ៌

ើកបរ

ឿន

សផ្លវ

មួយ

អានបន្ត

យបុរសមាក់ ក្នង

ើយបានបត់

វម៉ូតូហុងដា ឿង

លមាន

ទំព័រ

្វងឆ្លង

១២៥ ន

ក ង សុខាំភូ សម្ងំ ក ស៊ូ ប៉ុណា រុង មូល បត់ ម៉ូ តូ មិ ន ើ ល យ វរថយន្ត ើបលុយ មតុពីទំនិញ លុយពីជ ្ជីងថ្លឹងឡានយក បុកសា ប់មួយរបួសធ្ងន់ពីរទាំង ឹក ្វើមាន ្វើបានផា ល់ខ ន ចពន្ធ ក វផុស

ភ្នំ

ញ ៖ មាន

តិចជាង ១០ អានបន្ត

ុមហ៊ុនធំៗ មិន

លកំពង ុ ស

ទំព័រ

ក ុ ដឹកទំនញ ិ

ភ្នំ

ខាំងៗពី អានបន្ត

ញ៖

ះបីជាមានការ

មាន

មុខរាជរដាភិបាលហាមមិន ទំព័រ

ជាពលរដ្ឋជួយស កណាល ៖

ះអ្នករងរបួស ក្នង

ះថាក់ចរាចរណ៍

មួយគួរឲ រន្ធត់បណាលឲ សាប់មនុស មាក់និងរបួសធ្ងន់ពីរនាក់

យសាររថ

យន្ត

ះថាក់ចរាចរណ៍

ើកបរក្នង

ឿន

ដាច់ជាពីរ ធាក់មនុស រដូករ អានបន្ត

បុកម៉ូតូ លបាន

ទំព័រ

ĝǓ)$˜Z+^7.h2[( :r3nǬ7?<¨Y3C ˜Z:Zǔ>CY$ǓǼɧdz$?@Â5Ǔǻ? r=F7˜>Ǜ3Y7Y(@ Â5Ǔǻdz îǓ7 8^?Z2ȄÿǓ3˜$h:(mǚ ñǓh(C^<8¨ª7Ǜ C YCǓ¦7YCǓ¦Y3ĬǓ?Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2o )^?>_<dzíǓ8mǔ>:7Ǔ¢?m7Y(8 $ʈǓ=Ⱥ=ǩïǓ?m:ZS$K3˜<dz ʈíǓǙ>Ǔ¢ dz8^F^DǓǼ2Ȅdz$?@Â5Ǔǻ6Yǔ>řǓdz$?@Â5Ǔǻ?r=F7˜>Ǜ3YĬǓ?Ǭ7 9ǓǼ=Ǯ?mɈúǓ(†.?mɈúǓ(‡=8m:ZŖŒǓ)7š.?mŖŒǓɳ>Èǣ<@Â5Ǔ¢©FM 91 MHz 7Y(@ Â5Ǔ¢©87˜ǩïǓ?mFM 99.25 MHz:ZÿǓ3˜$h:(mǚ ñǓh(v

C^<F>&]2

ីម លីហ វ ល ីថា ឹងសិចសុី ើម ីទាក់ ុស?

អានទាំង

www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

ុង

ទំព័រ

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

្តចអគ្គមហា

នាបតី

ន បានចាត់ទុកថា វស័យអប់រ

ជាវស័យអាទិភាពក្នងចំ អាទិភាពទាំងឡាយស សជាតិ

គឺជាសកម្មភាព ស

មនុស

កប

ើង

ើប

អក រ

ការដាដំ ំ ណាំ ការ

អបអរសាទរ

ើកប សនកាលឆាំសិក

ថ្មី ២០១២-២០១៣ ស នាយករដ្ឋម ើង

្តីបានមាន

ើកកម្ពស់វស័យអប់រជាតិរបស់

យមិន

ស្ថិត

វទុកឲ កូន

ខ្វះ

នុពលឲ កូន

យជាមនុស

និងជំនាញ

របស់

ប់គា

្តច

វប

សំ

បន្ត

ង់ទិស

ជំនាន់

ើង

វយក

ើម ី

្វើជា

ការ

ការអប់របណះបណា ល

ធនធានមនុស ក្នងបរការណ៍ ពុទ្ធិ និងសំ

ក្នងការការ បណា

អាសាន

្វើសមាហរណកម្មជាមួយ

សជាសមាជិក

មុខជាមួយគា របស់

មួយវាសនា

ខាងមុខ

សង្គម

ៀមលក្ខណៈឲ បានល្អ

លអាចឲ

ង់

ើកកម្ពស់គុណភាព និង

សិទ្ធភាព

ះ។

សមាគម

ើង

្វើដំ

បតាមសារតី

ើរ

ើងគឺ «សហគមន៍

មួយ» នាឆាំ ២០១៥

្តច

មាន

្វើក្នងឆាំសិក

ើន

ើងនឹង

បន្ត

តការយក

ះបីជាពួក

ណា

លគឺ

ើង

តំបន់ជួបការលំបាក តំបន់ដាច់ និងតំបន់

តាមទិស កុមារ»

ឲ កាន់

នុសិស ប

្ថម

ទល់

រចនសមពន ័ ធ : និពន្ធ

ក េជាត ទិត

យក

: និពន្ធ

មួង សាវណារទ្ធ

ក សុម ឹ ចំណល : េល

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

ង មាវន

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង ត សភារាជ, ច័ន្ទ សុភាព,

អិុត ប៊ុណា, ឱ វណ្ណវវឌ , ប ឥន្ទវឌ នៈ,

ី បូរ,

វ រដា,

ម សួរ

ករយល័យព័តម ៌ ន 088 6666 381, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

ក សុវណ្ណ ស

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

យាល

ក «សាលា ៀន

្វងរក

ះជាជំហានថ្មី

លនឹងបង្កលក្ខណៈងាយ

កប

យសមធម៌ និងជំរុញឲ

សមាតាបិតាអាណាព បាលសិស ្កើតបរសាន ៀនសូ កប

ដល់

ះរួមរស់

ល គឺ

្តច

ី។

បានទទូចសុំឲ

ញ ៖ រថយន្តធុនយក ដឹកថ្ម

ៀប

យលិច

លា

២៩ ប

ពុំដឹងថា ផ្ទកថ្មមានចំនួន ះ

បានផុងកង់ខាង

្អ ងរថយន្ត

ៀត

ង ១០ និង ១៥ នាទី

ឹក

ឆាំ២០១២ ស្ថិត

យផ្លវជាតិ

ខ១ ក្នងភូមិ

្ងទី

តាម ពាំង

ឈូក សងាត់វាលស វ ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំ រហូត

ញ។

ដល់ផុងផ្លវ

អ្នកទទួលខុស ើសចំណះ

ប ជាពិ

ះ?។

ើការដឹក

វចំ

ើសទម្ងន់

ះ នរណាជា

ះរថយន្តដឹក

ើយបំផា ញផ្លវជាតិ

តាមដងផ្លវក្នងរាជធានីភ្នំ

តាមជាយរាជធានី

ះដឹង

យសុខដុមរមនាទាំងក្នង

សារ និងក្នងសង្គមជាតិ

ើ យស

្តច

សង ឹមយាងមុតមាំថា ក្មយៗ សិស និស ិតទាំងអស់គានឹងបន្តការខិតខំ ៀន សូ

្វើជាគំរូល្អ

ើម ី

យសជាតិរបស់ខ្លន ជាមិនខាន

ើកត

្កើងកិត្តិ

ឆា ើ ក អន្តរជាតិ

ើ យ។ ស

្តច

ក៏បាន

្នើសុំឲ មាតាបិតា ឬអាណាព បាល ប់ជាន់ថាក់

ធានា និងរក ឲ បាននូវការអនុវត្តន៍ភូមិ ើយចូលរួមយាងសកម្ម

ក្នងការជួយអប់រកូន ្នកសុខភាព ចំ ើម ីបន្ត

ឲ បានល្អទាំង

ះដឹង និងសីលធម៌

ើក កម្ពស់កិត្តិយសសង្គម

ជាតិ ស័ក្តិសមជា

ជាជន

លមាន

ឈាមជ័រតភាប់ពីសម័យអង្គរដ៏រុង ឿង ើង។

ស កិច្ចការ

្តច

បានផ្តល់ត

ើការសិក

ៀនសូ

្លខ្ពស់

ពី

ះនឹងជួយអភិវឌ បាន

វស័យ និងជួយព

ដឹកធ្ងន់ទាល់ ភ្នំ

យចំ

សមត្ថភាពជំនាញខ្ពស់ មានសីលធម៌ល្អ

យផាសុក

កាយសាលា ៀនជាសាលាកុមារ

កប

ឃុំសុវត្ថិភាព

ៀត

របស់សិស

ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ជា

ពិ

ធានមនុស

លកិច្ចការ

ខិតជិតទីលំ

វនាំ

ក្នងការកសាង និងអភិវឌ ន៍ ធន

សហគមន៍ អាជាធរ

មានការចូលរួមពី

អប់រ

សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា

មុខ

យខិតខំកសាងសាលា ៀន

ើម ីទទួលបានការ

ប៉ុនា ន

និពន្ធ

ួលដល់កុមារ

យករង

: ជំនួយ រទូេ

្លង

យអនុវត្ត

ភាពទាំងផ្លវកាយនិងផ្លវចិត្ត

ក រន្ទ រតនៈ

បណា

ឲ ដល់ក

មិនទាន់ដល់ ពិ

សិស នុសិស ឲ

ព័តម ៌ នែសនសុខ

ស្ថិត

ទីណារស់ក្នងសានភាព យ

មូលកុមារឲ បាន

ប់ៗគា

ក្នងការប

ករផ យរបស់មជឈមណល

២០១២-២០១៣

ចិត្តទុកដាក់ដល់ការ

ក៏

សាសន៍ថា

មានភារកិច្ចជា

ចូលរួម

លអនាគត។

បានបន្តថា

បន្ត

លមានសមត្ថភាព

ចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គា វស័យត

ើង

ះថា

ប់

្ល នសមាហរណកម្ម

ផុងផ វ ើញរថយន្តដឹកដី ដឹកខ ច់និងរថ

យន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ ជាពិ យក បាន ើ

្វើចរាចរណ៍យាងងាយបំផុត

ះបីសាលារាជធានីភ្នំ

ចាត់វធានការហាម ធុនយក

ញធាប់

មមិនឲ រថយន្ត

្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លវក្នង

រាជធានីយាងណាក៏ ដី

សធុន

យ។

ះជា

ដឹងថា ឲ

វរូវ

បណា រថយន្តធុនយក ដឹកខ ច់ ដឹក យ

ន់

ជាមួយអាជាធរ ជាការ

ច។

នដី

ចាំខណនីមួយៗ

គឺរថយន្តដឹកដីធុនយក ចង់ដឹកធ្ងន់

ើសចំណះ បំផាញផ្លវ

ក៏អស់ ះ

េΉŬចិនែស

កខ្លះ

រ។ ជាក់

បណាក៏

្វើមិនដឹង

្វើមិន

ើញ

្តងរថយន្តដឹកដីដឹក

Čំង ΉំឡОង កុម្មយនីស

ក ហូជីមីញ

្នហាលិទ្ធិ មាក វប ធម៌ចិន ៀន

នីន ះ

ះគាគាត់ចំ

វនឹង ៀតទ័ពចូល

ក���នង

នូវកំ

ើន

កប

ចំ ើ

្មរជួយផ្លវលំហូរជីមីញ ៕

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

្មើភាព និង

ចបានយាងពិត

ដ្ឋកិច្ចមួយ

ើមឈ្នះ របស់

ើងអាចនិយាយបានមួយ

ខិតខំ

ឹង

ងរបស់

ើម ឲ ី កុលបុ

ក្នងសង្គមបច្ចប ន្ន

ៀតផងដូច

ះល្មមៗ

ចនាស បាន

ើក

ើញថា កម្ពជាមិន

នឹងការមិន

មិន

ះការ

ជីវត

ើង

្មរបានទទួល

ើន

ើង

ៀន

កំពុង

ប៉ុ

ការប

ញនូវ

ក្នងឆាំ ២០១៥ ះ

ដឹកជ

យ ើ សុទ្ធ

ប់អ្នក

លរហូត

ះស

រជា

ធុនយក ស្ថត ិ

ើយក

ពលរដ្ឋរស់

បាន

លប

តប

បដី ឬខ ច់

ហាណយបានហុយដី

គូអភិវឌ បាន

ើនគួរឲ កត់ សមាល់ ក្នងការផ្តល់ កប

គុណភាពនិង ការ

កាល

្វើឲ មានការ

ប់

យសមធម៌ ការ

សិទ្ធភាព

វាអប់រ។

សួង

លម្អ

វាអប់រ និង

ក្នងដំណាក់

បន្តផ្តល់ អាទិភាព

បានកាន់

គូឲ

ើររវាងរាជរដាភិបាល

គូអភិវឌ

្នកឯកជន អង្គការមិន

រដាភិបាល និងសហគមន៍ មាតាបិតា សិស ។

ការចំណាយ

ើសពី

ៀត

វធានាថា

ើវស័យអប់រពិតជាទទួល

បាននូវ ផលប៉ះពាល់ជាអតិបរមាជា ពិ

ការអប់រស

តការយកចិត្តទុកដាក់

ប់កុមារ និងយុវជនបាត់

បង់ឱកាសតាមរយៈការ ៀបចំឲ មាន វធានការច ស់លាស់ សិទ្ធភាព

លធានាដល់

ការចំណាយថវកាអប់រ ។

យភាប់ឱកាស

កាល

នឹងទិវា

ើកប សន

ៀន

ទី ្ង ៥ តុលា

វបាន ៀបចំជា ៀលរាល់ឆាំចាប់

តាំងពីឆាំ ១៩៩៧ មក

ះស

្តច

សូមផាំ

ក្មយៗ សិស នុសិស និង

ខ្លន និង

ឡាញ់ឪពុកមាយ

យុវជន យុវនារទាំងអស់ថា ឲ ឆាយពី

ឿង

នាំគា

ខុស

វចំ

អំពី

ះថាក់ ការ

សង្គម ប់

ឲ បានខាប់ខ្ជន

ឡាញ់ ៀស

ះមិត្តភក្តិ និង វញ

ស់

ទ។ ទន្ទម ឹ នឹង

បានសុឲ ំ ក្មយៗ

វមានការទទួល

ះខ្លនឯងចំ

ះស

ឿង

មក ន

្តច

តិបត្តច ិ ប់ចរាចរណ៍

គយល់

និងមានអធ

័យគា

បាននូវ

្លថ្នរដល់សង្គមជាតិរបស់

ភាពផាល់ខ្លន និងអ្នកដ

ើម ីធានាសុវត្ថិ

ើងផង

ចក្តី

រ៕

ក៏ដូចជារក

លី សាមាន

វ?

ើរ

ះមិន

ះ គឺ

ះជា

តុ

ើត

លគឺផ្លវភ្នំ រើ្ទ

ជាពលរដ្ឋ

ខ ១ ចាប់ពី

ញ-

ចរា ើ្វ ចរណ៍

យម៉ូតូ ឬកង់

ះ។

តាមប

ត្តម

ើញរថយន្តធុនយក ដឹកខ ច់

្វើ

្តើមពីខាង

ះមុនវី ង មកផ្លវន

ើត

ញៗ

ចូលមករាជធានីភ្នំ

ញយាងអនាធិប

ដឹង ជាមានការអនុ

តពីអាជាធរខណ

លការដឹកជ

ះដឹកជ

ការអប់រ

នការ

្តវស័យអប់រកន្លងមក

សួងនិង

រកច

ការអនុវត្ត

លការណ៍ភាពជា

ៀររថយន្ត

លយប់កណា លអ

ទាំង

យុទ្ធសា

ល ៥ ឆាំ

យមធ មសិក តាមរយៈ

បន្តអនុវត្ត

ះអាជាធរ

្វើឲ ហុយដី និងខ ច់បង្កឲ

ឬរាជធានីភ្នំ

ង់នានារបស់រាជរដាភិបាល។

សិក និង

សវជាជីវៈ

វាអប់រមធ ម

យឲ រថយន្ត

មានបរសានមិនល្អ

្ចក

ីកឱកាសទទួល

ីក

ីកការងារអប់រ

ញ-

្វើ ដំ

គឺរថយន្តផ្ទកខ ច់ដីទាំង

គល់សាន

កំ

បតាម

ព័ន្ធការអប់រប

តការយក

ើការព

ើរៗ

តាមដងផ្លវភ្នំ

ផ្ទកដីនិងខ ច់

ផ្លវជាតិ

ះបាន

ល និងបងា ញពី

កម្ពជា

្វើឲ ផ្លវ

ដឹកដី ដឹកខ ច់ធុនយក ក្នង

មិនបាន

្តវស័យ

សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា ក្នងការបន្ត ង់

ចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផង

្តវស័យអប់រឆាំ

យមិន

តាមផ្លវ ះមាក់ៗបានរះគន់ចំ

ឹម

្ចឹម

ដំណាក់កាលការងារដ៏សំខាន់មួយរបស់ ទ

នការយុទ្ធសា

២០០៩-២០១៣ ក៏បាន

ការព

ប់

ឆាំ ២០១៥ ។

នដីវញ

្តើយ

ហាណយ ឬមហាជន នដី

នការជាតិអប់រស

ទាំងអស់គា

តាម

ញ-ហាណយ

ើរថយន្តរបស់

ើយ។

អប់រឆាំ ២០០៩-២០១៣

លនឹងឈាន

ើនរណាទទួលខុស

កឯអាជាធរ

្វើ

ចាត់ការ

ពីអង្គការ

ើយុទ្ធសា

បងាញអំពីប

ើការ

ប់ចិ

ិតមូលដាន

បាន

ុត និងខូចខាតជាប

ើយ។ ចំ

ពឹងពាក់

យសម

្ងៗ ដីនិងខ ច់រាប់រយរថ

យផ្លវ ភ្នំ

ញឹក ផន

្ជន ១

យន្ត

ើពិនិត

ក្នងរយៈ

ខ ច់របស់

ៗ។ ជាធម្មតាអ្នក

យមានការជួយគាំ

្ត

ៀនផង

ចឲ បាន ៩០ ភាគរយស ល

ះអក របានរស់

អនុវត្តកំ

ឈម

ះដឹងទាង ំ

គាត់ និងមិនមាន

កយាក

ើល

ៀវត រទាបរបស់

ើយកម្ពជាបានដាក់

ះអក រ

ប់

លនាឲ ំ មានភាពទន់

ដល់គុណភាព

មកដល់

ម ើ កា ី រអប់រ»។

ឈមនឹងប

បតាមបាវ

ះដឹង

្វើការគឺជីវតរបស់គាត់នឹង

គូអភិវឌ ន៍អន្តរជាតិនានា។

ឹម

ះអក រប៉ុ

កាន់

ៀតផង

ើងថា «ការអប់រស ជា

ះគាត់មិនមានចំ

សារ និងកូន

រើ

យទូលំទូ

ទាង ំ អប់រខ្លនគាត់ម ់ ន ិ មានចំ ះដឹង

ើងក៏

ះមិនអាច

ើងទាំងអស់គា គឺ

ប់ការងារអប់ររបស់

មានប

ដឹងច ស់លាស់ គាត់មិនមានចំ

ចំ

ើញ

ុក

ងារកសិកម្មជាមូលដានស

កុលធីតា

ទាង ំ អស់គាទាង ំ អស់គា

ទាំង

រ។

ើល

ក្នង

ុកភូមិរបស់គាត់ ពី

្វើ និងពិបាកនឹងរស់

គាត់អត់

លាយបាន

ះ និង

កប

ការអប់រកុមារតូចការព

ើរការអភិវឌ

ការអប់រទាំងអស់គាសម

្អក

ជាជាតិផង

យកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គា

កដ

លពឹង

រថា ការអប់រគឺជា ឿង

្មើ

ះដឹងនិងធានាបាននូវឧត្តមភាព

ដូចគា

ប់ភារកិច្ចតំបន់និងពិភព

ក និងស

ចរាចរណ៍

ខុសខាតមានអត់ភរយា

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

សិទ្ធិ

មិនបាន ជាពិ

្ទច

ឆាំងដាច់ខាតពួកឆាវគី បងប្អន

កម្ពជាឲ

ញផុតពីភាព

្ថមឧបសគ្គដល់ដំ

ញពី

ើង

ជុំចប់ មនុស

ះអក រពិតជា

ះខ្លនឲ

ណាស់

ផងទ

្កើនសកា

ើង

ប់អ្នកមិន

ពិបាកនឹងរកការងារ

ង ើ ណាមាក់

វាអប់រ និង

ថា អ្នក

សាសន៍ថា

ើកមាំងសរុបរួមគាបន្តគាំ

ទាសុ ំ ខភាពរាងកាយ

ើននិយាយថាគាត់អត់យល់។

កម្ពជា

្តច

ការអប់រក

ភាគ

ប់

ើរការ

អប់រពួក គាត់អំពី

យពីការ

ើការចូល ៀន

ធម៌ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ជាពិ

្វអនា ើ ម័យ និងការផ្តល់អាហារូបត្ថម្ភ

ពិបាកនឹង

វបាន

ការ

ដល់កូន។

ជាពល

ើនមិន

ខ្ពស់

ស ដូចជាអង្គការឬភាក់ងារ

រដាភិបាលបានចុះ

សជាតិមានការ

ចាក់ផ យតាមវទ និងទូរទស ន៍ស

លជាឧបសគ្គដល់ដំ

អភិវឌ

ៀនសូ

ើយ។ អ្នក

តាមតំបន់ជនបទភាគ

ញមួយជីវត

ក្នងសារលិខិត

ះពលរដ្ឋ ្ម រឲ រួចផុតពីភាព ី ...

មវស័យ

បតាមទស នៈថា

អភិវឌ ន៍។

ើម ីរ

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

បានដល់ ៨៤,៤ ភាគរយ

យគុណភាពនិងសមត្ថ

រដ្ឋមានការអប់រ

្វ ងរកកុមារ

តុលា ឆា ំ២០១២

ប់ធានាដល់ការកសាងធនធាន

ភាពខ្ពស់

ក សាលា ៀន

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ប់ការអភិវឌ ន៍

ើយការសិក ្វើ

អនុវត្តទិស

ហ៊ុន

ខ០៨៨

្ជន

ះមិន

បានជារថយន្ត

្ជនខ ច់ក្នង ១ យប់ រាប់

រយរថយន្តចូលមកក្នងរាជធានីភ្នំ

ធាប់

ម្តង។ ប៉ុ

ហាម

្ត

ើតាមដឹងរថយន្តដឹកខ ច់

វបានអភិបាលរាជធានីភ្នំ

មមិនឲ ដឹកខ ច់ឆ្លងកាត់សាន

ះមុនីវង ទាំងពីរ

ធានីភ្នំ

ជា ៀងរាល់យប់

ះចូលមកក្នងរាជ ើ

តុអ្វីបានជា

រថយន្តដឹកខ ច់ធុនយក ដឹកជ ះ?៕

្ជនបាន ជូលី


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ចពន្ធ

ើយសុទ្ធ

ជា

បង់ពន្ធខ្ពស់ឆ្លងកាត់តាម ើ

ើយការដឹកជ ស់

្ជន

ក់អំ

ង សុខាភូ ំ

កំពុងទទួលបាន

គយ

ត្ដ

មានវធានការតឹង

សកម្មភាពទំនិញ

នាផង ំ

ចពន្ធទាំង

ប៉ុ

្ដស

ប់

ហ៊ុនមិនតិចជាង ១០ គាជាមួយ

ង សុខាំភូ

ទំនិញមកពី

ើងតាមប

្ងៗរាប់សិបឡាន

ះរួមមាន ១-

ឌុប

ុះជា

ខ៤ ប៉ុ

ទំនិញ

តាមប

្ដ

ពាល់បាន

របស់គាត់ក្នងមួយ ទី២-

ទំនិញ ុះ

្ជីង

ះដឹងថា

ុមហ៊ុន LK គឺដឹកជ ឿងសំណង់

ហាក់

ើយការដឹកជ

្ជន

ឿង

លគា ះ

ឃុបឃិតជាមួយ

ក៏មានករណីបង្កប់នូវទំនិញ ើន

មិន

LK មិន មួយ

តី

ឹម

វផុសប៉ុ

ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ ្ជនរបស់

ទឡានយីឌុប។

ជំងឺសង្គម

លរាជរដា ភិបាលកំពុង

ុមជ

សិទ្ធភាពក៏

្ជីងថ្លឹងរថយន្តរបស់

ក ស៊ូ ប៉ុណារុង

លជជុះសាក់យកលុយ

និងអាជីវកររកសុីដឹកជ ជំនីក

អនាធិប ថាជាអនុ

ុកស

ខ្លន

ជាពលរដ្ឋ

្ជនទំនិញតាម

ត្តបាត់ដំបង យាង

ល។

សាល់

ធានមន្ទីរសាធារណការ

គានសាកស

្កើត

ត្ត

ឹត្តផ្ទយពីតួនាទីរបស់ ុមជ

្ជីងថ្លឹងរថយន្ត

ច ស់លាស់មាន

ុះ៤-៥ នាក់

យកលុយពី រ

្ក

ក ស៊ូ ប៉ុណារុង

យប

ុមច

បន្តដាក់កុង

ខ ៥ ស្ថិតក្នងភូមិសាយ

យដ

បាត់ដំបងបាន

្ជនទំនិញតាមដងផ្លវជា

ព យាមទប់សាត់ឲ មាន

លអង្គយចាំសាក់

ុមអ្នកដឹកជ

ៀបពុករលួយយក

្ជនទំនិញតាម

របស់ខ្លនរខានដល់ការដឹកជ

្ជនទំនិញ

វផុស

ឿង តាមប

ភាព

វង

ង សុខាំភូ

ះការដឹកជ

វផុស

ចត់

ះ មកពី

រាជធានីភ្នំ

ញក្នង

ះសូម ី

បររថយន្ដយីឌុបដឹកទំនញ ិ ឲ ុម

ធា

របស់

អ្នក

យក៏ពួក

ករណីមួយ

ះគួរ

ើក

ខ ៥ បាន

មិនសូវបានផលក ការចំណាយ ើនក

មិនខ្វល់

ើយ ���ឺ

ឆាំងអំ

ចំណច

្ជនទំនិញតាមដង ើក

ើងថា ពួក

ប៉នា ុ ន

ះមាន

ើសមត្ថកិច្ចតាមដងផ្លវជា

្លង ជាពិ

ុកស

សជ ្ក

្ជីងថ្លឹងរថយន្ត

លដឹកនាំ

ក ស៊ូ ប៉ុណារុង ជាអនុ

សាធារណការ លុយ

ត្តបាត់ដំបង

២៥ មុឺន ៀល ចំ ទទំនិញ

មបង់លុយឲ

របស់ខ្លនអូសយក យូរ

្ង

ើយពួក

ធានមន្ទីរ

លទារ

ើនៗចាប់ពី ២០ មុឺន ៀល

តាម

ើង

ះរថយន្តធំៗគឺ

ើមានការតវាមិន

ុមច

ៀប

ពីរ

វត្ដិជូរ

លជា

្អើល

ៀត

ុះជាកូន

រក ទុករយៈ

ពិន័យតាមទំ

ល ើង

តឲ ដឹកជ

គយ

្ជនទំនិញ

្ដរាល់ការទទួលផល ះ

យខ្លនឯង

ះយកត

អ្នករកសុដឹ ី កជ

្ល

ទទួល

ទាំង

របស់ ពី

្ង

ប៉ុ

្វើ...

មាន

ខ្នងប

្ជន

ះ ប៉

្តឆាំ

ចុះ

ើង

ើយភាមៗ

ើកបរម៉ូតូទាំង ២ នាក់

វង

ះបុរសរង

ើប

ះទាំង ២

ក ញពីក្លឹបជិះម៉ូតូ

បុរសអ្នក ក ើ បរម៉ត ូ រងរបួ ូ សជាទម្ងន់

យ ើ

ជ័យ ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំ

និងព បាល

តុ

បានឲ ដឹងថា មុន

ភាមៗ

ើមទាំងយប់ ំ

ទល់

ះ មានទំនិញវនិ

វបានដឹកជ

ឹកគ

្ងទី ៣០

លជា

របស់ខ្លនយក ្ជនឲ

ថាក់

ើប

្វើ

ើជា

ងបានយូរ

យ សំ

មាស

ើបាន

្ជន

ទ ។

ើត

ើង

លា

ៀបភ្លឈា ឺ ន ចូល

ឆាំ ២០១២

ខាង

លិចផ រស្ទឹងមានជ័យ តាមប មហាវថី

ះមុនី ត ក្នងសងាត់ស្ទឹងមាន

អានតពីទំព័រ

ើត

ើងកាលពី

ឆាំ ២០១២ ស្ថត ិ

ឹក

លា

្ងទី ៣០

យជា

យ៕

បត់

ើត

ប់

ត្ដកណាល។

្វងប

ើង

ើកសំ

ើកមកពី

បុកម៉ូតូ

លបត់

ពី

ប់

្វង

ទំហឹងចំកណាលម៉ូតូ

្វើចរាចរណ៍ពីមុខក្នងទិស

បគាទាំងកំ

្លង

ើងខាង

ើផ្លវ

មាក់

្ចន

មន្ទីរ

រឯម៉ូតូបានរងការខូចខាត

្ទើរទាំង

ើយ

ើញអ្នក

ើកបរម៉ូតូមានសានភាព ល

ចខ្លនបាត់

មាក់ឯង។

មុខបន្តយាង

កដួល

យពី

ចរាចរណ៍បានចុះ ើយ ប

្ជនបុរសរង

យទុក

ើដងផ្លវ

ើត

តុប៉ូលិស

មន្ទីរ

្វើការវាស់ ង

បុរសរង ក៏ស

វង

កសួរនាមិ ំ ន បាន

ច យកម៉ូតូជនរង

រក ទុក៕

ុលចង្កត

យទាក់ទងរកបងប្អនមិនបាន

ជូលី

យ វរថយន្តបុកសា ប់មួយរបួសធ្ងន់ពីរ...

បទិសគាបាន ះយាង

្វង

កជនរង

ញឆ្អឹងខ្នង ើង

លរបួសធ្ងន់

ប់

ះមាន

ភូមិ

ះ ពិន

អាយុ

ភូមិ-ឃុំជាមួយ និងមាក់

ើកបរម៉ូតូ

្លង

លសាប់

ើង

្ទច ច

ភូមិ-ឃុំ

នាក់សាប់

ខកំពង់ចាម 1D-

យាងខាង ំ

ើត

តុរស់

ើ។ រឯម៉ូតូមាកសង់កូ

ើយឡានបង្ក

១៩៩៣

ពុំសាល់សាក

របួសធ្ងន់

វបានដឹក

ចខ្លន

ើក

កមាស់ម៉ូតរុូ ម៉កកង់

ម្ដងបណាលឲ

សា ល់មាកកាមរពណ៌ រត់

ពីលិច

ុកខ ច់កណាល។

ហមពាក់សាក

7765

្លវ ក៏

្លងតាម

រ។

ក ុ

និងក លបណាលឲ សាប់មួយរ

ដូចខាង

ះមុនី

ឿន

ះបនាន់

លិច

ៀម អាយុ ៦០ ឆាំ បាក់

នឹងក

យមហាវថី

វង

តុក៏បាន

រ អាយុ ៤៦ រស់

ៀត

ៀតជាអ្នក

សុត

តុ

ញពីម៉ូតូ

និងថ្នល់ រងរបួសជាទម្ងន់

មានរថយន្ដ

ើមក ល របួស

យ ើ បុរស

តុ

លបណាលឲ បុរស

ើកបរម៉ូតូខា ត

ឲ បុរសរង

ើបានជិះ ម៉ូតូមាក វ

ញពីក្លឹបផឹកសុីមួយក

ើតយាង

ើត

យបុរសមាក់

ះថាក់

ើត

ើត

ម៉ូតូខូចខាតបាក់ជាពីរ។ ចំ ះបាក់

ើត

យក្នងសានភាព

បត់ម៉ូតូមិន ើល

ុងចូលភូមសា ិ យមាស យ

ើប

្លង

យ...

ើកបរ

យសារម៉ូតូរង

មកដល់ចំណច

មិនបានងាក

ើញបុរសខាង

ពណ៌

ជូលី

ង ៧ និង ០០នាទី

សមត្ថកិច្ចបានឲ ដឹងថា

ះបាន

ភពព័ត៌មាន

រក

អធិការដានខណមានជ័យ រង់ចាំ

ុង

ើត

្វើការ

ភូមវហា ិ រសួគ៌ ឃុវហា ំ រសួគ៌

ខ ច់កណាល

្ជន

ងឆ្លងកាត់

ះដាច់

ើម ីរក តំ

មន្ទីរ

ង ៣ និង ៣០ នាទី

៣៧ឆាំ រស់

ក ដំឡង

វបានប

ការណ៍ខាង

ត ស

ក ស៊ូ ប៉ុណារុង

រ៕

ទុក

បុករុ ម៉កម៉ូតូកង់បី ពី

ញ។

យពី

វាស់ ងរួចយករថយន្តនិងម៉ូតូ

ឿន

ក ្ត

រ។

តុប៉ូលិសចរាចរណ៍បានចុះ

ធ្ងន់ធ្ងរក៏

ដុល ឃុំសន្លង

យាងគ

្វើបាននិងប

មុខយាងដំណំផង

បី

ប់ផលកសិកម្មយាង

ូវ អង្ករ ជា

្វងផង

យគាបជំរត

យមួយភាគជាប់

ផង

្អក

្ជីង

្វើឲ អាជីករតូចធំមានឱកាស

ឱកាសរបស់

ុមជ

ត្តបាត់ដំបង មិន

លុយ

ើក

ះ និងព បាល។ ចំ

ទ ភាមៗផង

្ជនទំនិញតាមដងផ្លវជាតិ

ុមហ៊ុនតូចធំ

ើយបាន

បុកចំពីមខ ុ រថយន្តយាងដំណំ

ញទំហឹង

បានប

គយធំៗ

ត្តបាត់ដំបងមានភូមិសា

ជាពិ

ក ល

ើយ

១០ មុឺន ៀល

្កើនចំណល

យផលស

រកសុីដឹកជ

ឿន

ឿនផង

ៀតថា

ើកបរម៉ូតូមាន

្ជនតាមរថយន្តសាមុយ

ម៉ូតូនិងរថយន្តបានរងការខូចខាតខាង

អ្នក

ង សុខាំ ះ

នឹង

ឹម

ខ ៥ យាងចាស់

សំខាន់

ភពបានឲ ដឹង

បុរសអ្នក

វបានប

ដឹកយក

លកំពុង

រាយ

យ បុបារុះ

អំ

សារ

ម្តង។

នាក់

បុកម៉ូតរុូ ម៉កកង់បី

។ ី មាន

ង សុខាភូ ំ

្ជីងប

ស់

ុមគយចល័ត ក៏ដូច

ើន

ម័ត

ុមជ

ទម្ងន់ទាំង ២ នាក់

មាណ ៥

ញពីម៉ូតូរងរបួសជា

ង សុខាំភូ

ះទឹកប

១៥ មុឺន ៀល

្ជនទំនិញយាង

ើបខាត

ុះ

គាត់ដឹកជា

ៀត៕

ទាំង

ៀត

វអូសជាប់ជាមួយម៉ូតូ

្ជនរបស់គាត់

ចិត្ត។ មានការរម្លឹកថាឆាំមុន

ពុករលួយចាត់វធានការជាបនាន់។ ផ្លវជាតិ

នកន្លះ

ង សុខាំភូ ប

វផុសអនុ

អានតពីទំព័រ

វត្ដិតានីច ស់ណាស់

អាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ម ុ

សច

មូលលុយពីជ ្ជីងថ្លឹងឡានយក

អង្គភាព

អ្នករកសុីដឹកជ

ើយ

សាល់ថា មិន

ះបីជាមានការរអ៊រទា ូ ពី ំ មជ ដាន

ណាក៏

ឿង

ជន៍ពី ម ុ ឈ្មញទាង ំ

ចាត់

ដងផ្លវជាតិលខ ៥ យាងអនាធិប ពលរដ្ឋអ្នករកសុីដឹកជ

ើយ។

យសារ

ចពន្ធឆ្លងកាត់ ប៉ុ

ជាពលរដ្ឋ និងអាជីវករតូចធំតាម

បំផុត

ភូ អត្ដ

វ យាង

ឿង

ដួល

បរាល់ការដឹក

ះកន្លងមកតានី ក៏ធាប់មាន

្ជនមកកាន់ វ ជា

ហ្វង

្ដការដឹកជ

ុមហ៊ុនជា

ញ ើ ឡានយីឌុបសុទ្ធ

ខចាំដឹកជ

ុមគយ

ការណ៍មកថា

ើយ

កក៏ដូចជា

ះសីហនុ និងពី

ើន

្ង

ការគំរាមរ

្ជនទំនិញ

ើយ គឺ

ះបីជា តានី គាត់

វាក់បុកជាមួយរថ

ើយរថយន្តក៏មាន

បណាលឲ អ្នក

ដង ើ

តាម

ើនឆាមក ំ

ទឡានកូ មួយ

ជា

្ជនទំនិញមិន

ទបង់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់

្ជន

ត្ដ

ចាំរាល់

ើង

នឌឺ ពណ៌ស្ក មួយ

ះ ក៏បុកគាមួយ

ះសីហនុ

ទី៧-តានី គាត់គឺជាឈ្មញ

បានសាល់អំពី

ិតខ្ពស់

ងចុះ

យបុរសមាក់កងទិ ្ន ស

ៀតដឹក

ត្ដ

លបានប

នកន្លះ ប៉ុ

គា

យមានសាន

ើញសមត្ថកិច្ចកងកមា ំង

្ជនទំនិញរបស់

ក ើ

ឿន ក៏

៊រថ្មី

យមហាវថី

ធាប់បានទទួល

ហ្វងជា

ស់

ើក

ផ្លវយាង យន្ត

ើត

ើត

ើបាន

ខ ៤ រហូត មកដល់

ញសុទ្ធ

មានចំនួន

ចពន្ធរបស់ខ្លន ក្នង

ជន៍ក្នងក

ពុំ

ឿង

ញមកពី

យផ្លវជាតិ

ផុស

ះសីហនុ

ះចាត់

ក ស៊ូ ប៉ុណា រុង

ជាពលរដ្ឋ អាជីវករតូចធំជា

ះសុទ្ធ

វ គាត់បានដឹកជ

គានសាក

លជជុះគាបជំរត

ទារលុយពី

ដងផ្លវជាតិ

អានតពីទំព័រ

យក៏

អង្គរក ក៏ដូចជា

ឲ មានការដាក់កុង អ្នករកសុីដឹកជ

ត្ដ

្ជន

លមាន

ចពន្ធ

្នះសមត្ថកិច្ច

ការផ្ដល់ពី

ឹម

មទាំង

ដូ

ញពី

លទូករបស់គាត់ចូលមកដល់ចំណច

គឺគាត់ក៏មាន ើប

ះ។

សុទ្ធ

គយ

ះក៏

តី

ចំ

ឆ្លងកាត់

គយចល័ត និង

ុមហ៊ុន

ជាង

ក្នង

វបានឈ្មញរូប

ទី៥-

ុមហ៊ុន

លជា

្ដសមត្ថកិច្ចជា

លមាន

បានទទួល

្ជន ទំនិញ

អគ្គនាយកដានគយ និងរដាករ

ការដឹកជ

ផ្ទក

ះមាន

មានទំនាក់ទំនងល្អជា

ង សុខាភូ ំ

ើសទម្ងន់។ ប៉ុ

ើយការដឹកជ

HM

គាត់

ើន

បានដឹកជ

ន និង

លមានសាក

រាជធានីភ្នំ

ះមិន

ចពន្ធឆ្លងកាត់

រថយន្ដយីឌុបជា

ឿងអគ្គិសនី គាត់បាន

ង សុខាភូ ំ ។

ហ្វង ឈ្មញរូប

ចល័តមិន

ទយីឌុបធំៗ

ើបនាប់ពីមានការ

ដាប់អាវុធមាត់

លគាត់ដឹក

ទឡានកូ ២

ើម ីបិទបាំងអំ

ចពន្ធជា

ដឹងថា

ស់

សុទ្ធ

្ដការ

្ជន

លជា

ទី៦-

ុះមានទាំងទំនិញចាប់ហួយ

ក៏ដច ូ ជាសមត្ថកិច្ច

ង សុខាំភូ

ទ។ រាល់ការដឹកជ

ទំនិញច

គយខាង

ឃុបឃិតគាជាមួយ

ទំនញ ិ

ង សុខាំភូ ធាប់

ចពន្ធ

ើនសាប័ន

រា

លមាន

្វើការប

ជាមួយ

ផុសប៉ុ

ះជាដឹងថា មាន

្ជនទំនិញ

ទទួលសាល់

ឿងសំណង់ ប៉ុ

ចពន្ធក៏មិនអាច

ទី៤-តា ឈីម

ឡាន

ថា មានការបង់ពន្ធនាំចូលមួយចំនួន ទទំនិញ

វផុស

្ដីគយ

្ទើរ

វ មានទំនាក់ទំនងល្អណាស់

ដឹកទំនិញ

ើការហូរចូលទំនិញ

របស់ឈ្មញ កូ ។

នឹង

ើតមាន

កឯម

ឿងសំណង់

្ជន

្ជនសុទ្ធ

នយីឌុប

្ង ចំ

ើយ

ផ្ដល់ឱកាស

ទទួលបានលាភសការៈពីការដឹកជ

ប៉ះ

្ជនទំនិញ

ក កូ ដឹកជ

យសារ

្ងមិនតិចជាងពី ២

៣ ឡានយីឌុប។

ទុកថា

ឿង

ើនជាងការបង់ពន្ធ

យផ្លវជាតិ

ើយការដឹកជ

លដឹក

ឿងអគ្គិសនី

ង សុខាំភូ

ករណី

ៀត

រា គឺមិនអាច

ក កូ ជាឈ្មញ

តួនាទីពិនិត

យផ្ទក

សមត្ថ ើ កិចទា ្ច ង ំ

រាល់

ទឡានយី

ឡ���ន កូ ៥

ះជាមានសានីយជ

ះជារបស់

្ជន

ខ ៤ ក្នង

ើនមុខ

លគា នសា ក

ថ្លឹងរថយន្ដ

ចពន្ធ

ឿងសំណង់ ក៏

ស់សុទ្ធ

ើសទម្ងន់

ុម

ើយឈ្មញទាំង

ដូចជាទំនិញ ច

ទី៣-

បនាស់រថយន្ដ កង់រថយន្ដ មានករណី

រា គាត់គឺជាឈ្មញ

លដឹកទំនិញ ើ

ើម ី

មួយ

មុនី ត ពីលិច

ះដឹក

ឆ្លងកាត់

យផ្លវជាតិ

ះ ២ នាក់ខាង

ជិះម៉ូតូមាកយាមាហា ពណ៌ស

លជា

ទី

កស្ទឹងមានជ័យ

សាក ីបានឲ ដឹងថា មុន

លបានឃុបឃិត

ធានការយាល័យគយ

ឆាំ

ះមុនី

ងសូគម ី ច ិុ ក្នងសងាត់ស្ទង ឹ

តុបុរសរង

វផុសមាន

ង ៩

យមហាវថី

មុះ

ើក

សគា

មានជ័យ ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំ ញ។

ៀត

ទី ្ង ២៩

ចំណច

ងសានីយ៍

ងទប់សាត់រាល់

្កើនចំណលថវកាជាតិ។

ើយ

ើយ

ះសីហនុ

ឿង

ញទំហឹងកាលពី លា

២០១២ តាមប

វផុស

នឌឺ មួយ

យបុរសមាក់កងទិ ្ន ស

និង ៣០ នាទីយប់

យបារម្ភពី

ទាំង

ឲ សមត្ថកិចគយ ្ច

មួយ

យាង ើ

ើពុករលួយកំពុងមានវធាន

អគ្គនាយកគយក៏ធាប់បាន

ចពន្ធ

បរ

ងបនា ប់ពីអង្គភាព

ការលុបបំបាត់ប

ង ើ

បុករថយន្ត របួស...

រថយន្ត

ើពុករលួយរបស់

យមិន

ការបាត់បង់តំ ឆាំងអំ

ជិះម៉ូតូ

ភពចំណលដ៏ខាំងកា

ថា

ុកហូរចូលទំនិញ

ជា

មតុពីទំនិញ ចពន្ធ...

តុលា ឆា ំ២០១២

អានតពីទំព័រ

វផុស

ទឡានយីឌុបធំៗ យាង

បានកាយ

ង សុខាំភូ សម្ងំ ើបលុយ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ះ ឈ្មញសុទ្ធ

ទាបចាប់ពី ឡានចំណះ ៥ លការស

ទទំនិញ

ខ០៨៨

តុ

្ល

ពណ៌

វបាន

៊រ ឆា ំ

ខបាន

ើក

យសុវត្ថិភាព។ អ្នករង មន្ទីរ

ទ រឯ

វ បានយក

្វើបុណ ។

បងប្អនសាច់ញាតិបាន យបានត្អញ

ណាស់រកសុី

មួយ

ើរពុះ

លសុីមួយ

យំ

្អរថា ពួកគាត់

តឲ

ើយ

ពលរដ្ឋក៏អាណិតអាសូរដល់ជនរង ផង

រ។ ទាំងសាច់ញាតិនិង

រដ្ឋបាន

ើក

បាន

ជា ះ

ជាពល

សំពះសមត្ថកិច្ចសុំឲ

ជួយរកឡានបង្ក

តុ

សំណងស

ប់

ុម

ថា រថយន្ដ

ះបាក់ក

ើម ីឲ ទាមទារ

សាររង

ះ។

តាមការសមាល់របស់សាក ីបានឲ ដឹង សន្ទះខាង

ួលចំណាំណាស់

កិចបា ្ច នឲ ដឹងថា ពួក រ

រកមិន

្ចក់ខាង

យពុំមានគ

ើញ៕

្វង និង

គឺងាយ

ើយខាងសមត្ថ

ខំ

ឹងរកណាស់ យ តារា


ឆា ំទី ០៣

វាម៉ត ូ មិ ូ នផុតទាក់ ចង តដួល

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ចំណច

ើង

ើត

តង

ប់

តុខាង

មកដល់

ើ ក៏មានយុវជន

មា ក់ជិះម៉ូតូហ្វីណមកពី ឿនក្នងទិស

ម៉ូតសង់ ូ កូ

រថយន្តមួយ

ំង

បណា លឲ បុរសចំណាស់ដួល

ក ល

ៀកជាមួយម៉ូតូសង់កូ

នឹងថ្នល់រងរបួសជាទម្ងន់

បានប

្ជន

ភាមៗផង រងរបួសធ្ងន់ តាមប

យសារជិះម៉ូតូសង់កូ

យមហាវថី

នយឺត

ះមុនីវង ក្នង

វយុវជនមាក់ជិះម៉ូតូ

មាកហ្វីណ

បគាបានវាក៏

ចង្កតជាមួយម៉ូតូសង់កូ

ទាក់

លកំពុង

្វើ

២៩

លា

ភាមៗ

ពណ៌

ម្តង

ើកម៉ូតូជិះ

ចខ្លន

យទុកឲ បុរសចំណាស់

ឆាំ ២០១២ ញ។

របួស

ះចក ខណដូន

យាង

ើត

ះខាង

ើបានជិះម៉ូតូមាកសង់កូ

ហម តាមប

យមហាវថី

យ ើ

ឿន

ការដានខណដូន

្ម ង ុសមា ក់ ជាមួយអង្គការមួយស ច ចិត្តចង.ក សមា ប់ ខ ន យពីជួបមា យ

អ្វី

រង

។ ប៉ុ

មុ ្ត ន

្មង

ុសបាន

សុខទុក្ខកូន រួចបានផាំ ក្នងអង្គការ

មាក់កំពុង

កជាំ និងរង

ស់

ះ មានបង

ឿង

្តប ី ៉ល ូ ស ិ

លបានចុះ

តុបានឲ ដឹងថា

ខាង មុន

ស ក

ភ្នំ

ញ ៖

្មង

ុសមា ក់បាន

ចចិត្តចង.ក សមាប់ខ្លន

ង ៩ និង ៣០ នាទី

ឹក

ឆាំ ២០១២

លា

្ងទី ២៨

នឹងរបងខាង

យអង្គការរបស់ខ្លនស្ថិត

សងាត់ទឹកថា ខណ ភ្នំ

ញ។ ចំ

ចិត្តចង.ក យពី

្វើអត្តឃាត

្មង

្ងប៉ុ

មាន

យខ្លនឯង ះរូប

ុសរង

ច ះ

ភពមួយចំនួនគឺ

លមក

ះ។

្មង

យស

ុសរង

ជួបជាមួយមា យ ប៉ុនាន

នសុខ រាជធានី

ះការគិតខ្លី

តាមការឲ ដឹងពី

ក្នង

ះបាន

ងបាន

ះខាង

ៀម ចិនា អាយុ ១៦ ឆាំ

អានតពីទំព័រ

បច្ចប ន្នសាក់ មណលកុមារ ទីតាំង

ុកកំ

ចាម។

ើត

ក្នងអង្គការមួយ

ើម សុ ី ភមង្គល

្លង

ើតាម

ប៉ល ូ ស ិ ខណ ុសរង

ើតខាង

ុកត ងឃ្មំ

វច័យរួច។ ចំ

ើ គឺសាប់

សំបក

្ចក

ះមូល

ះចង.ក

តុ

្វើ

ើម

ខុប

សល

លនាំឲ

្វើអត្តឃាត

ចប

ក់ថា

្មង

្ចប់ជីវត

ហុីយា ន់ដាយ

ុសមាក់

យសារមូល

ើក

តុ

ឿនឆ្លងប

ត ើ

ក្នងអង្គការ

ុសរង

ុសរង

តុកម្មករសំណង់

រអង្គការ ះ

ើញ

ើង

ះពួក

ជួយជីវតបាន រួច

ល គឺ

្មង

ក្នង

ជួយ

ើយ ង

យមិនអាច

ើយ

ះសាកសពក៏

បានអង្គការ និងសមត្ថកិច្ចទាក់ទង

ភ្នំ

្វើបុណ តាម

វត្តសំបូរមាស ខណដ ញ៕

ុម

ណី

រាជធានី យ ជូលី

សផ វប៉ះម៉ូតូហុងដា

៣នាក់

ុសមាក់ ្ជន

ភាមៗផង

រ។

មាញ់ចាប់បាន។ ើត

នាទីរ

្វើ

ើករត់

ើកបរ

ក រាជធានីភ្នំ

ភពព័ត៌មានពីអ្នក

ការណ៍ខាង

បា ើ នឲ ដឹងថា មុន ល ត ើ

តុរថយន្តហុីយាន់ដាយពណ៌ទឹក មួយ

តាមប

ឿង

ក៏បានបត់

ើកបរ

យផ្លវ ២៧១ ពី ្វងឆ្លងប

ី ២ នាក់ក្នងទិស

យបុរសមាក់ ើង

សផ្លវជា

្វឲ ើ ម៉ូតហុ ូ ងដាជិះគា ៣ នាក់

យាង

តុ

តង

តុ

ុសមាក់

សគាបុក

ញទំហឹងបណា លឲ

្តីជិះ

ដាក់ជំនួស

មាន

ភ្នំ

រាប ជាក ២០

្លងស

ការប

។ ព័ត៌

លកាន់ តំ

ងជា

ើស សយក ប់

ត្ត

បង្ករងរបួសបាក់ ះ

យក ពី

វបានប ស

ឯម៉ត ូ រង ូ ខាង

្វង

ន់

ើង

្វង។ ភាមៗ

្ជនតាមរថយន្តសាមុយ

ះនិងព បាលផង

រឯបុរសអ្នក

រលាត់

ខាង

ក ើ បរ និង

រងរបួស

ប៉ុ

្តី

ើយចំ

ះ វបានខូចខាតមួយចំ ្ទើរទាំង

ុង។ ចំ

រ។

លជិះ

យ ក

ៀង

ះរថយន្ត

ះបានព យាម

ទិសខាងត ង

មាណ ១០០

វប៉ូលិសចរាចរណ៍

ខាង

ើតាម

ប៉ូលិសក៏បានចុះ

វាស់ ង

អធិការដានខណទួល យ៕

ចាំ

ះ ល

មាញ់ចាប់បាន។

យកម៉ូតូនិងរថយន្តបង្ក យជា

ើករត់

មទាំង

រក ទុក

ករង់ចាំ

យ ជូលី

ៀម

រព្ធខួប

្កត ើ គណៈកមាធិការស

លអន្តរជាតិ ស

៧ ឆាមក ំ

យ ើ

វ ដក

ញនិង

កជួន សុវណ្ណ អគ្គ

ស្នងការរងប៉ូលិសជាតិទទួល បន្ទក ស្នងការរាជធានីភ្នំ យ

ញវញ។

ក ប៉ុល ភិ

ស្នងការរងកណា លយុត្តិធម៌ ញ

កាន់តំ

ដាន

ងជា

ឆាំងការជួញដូរផ្លវ

អនីតិជន។

ដានថា ក

្តីធំៗ មួយចំនួនមិនទាន់ដល់

ិត

លគឺសភាពការណ៍

ល្អដូចជាបាញ់

ក្នងរាជ

រ និងអំ

ើងគួរឲ កត់សមាល់។

បណាតាមការសន្និដាន

វផាស់

ទនិងការពារ

ប៉ ្តី លិ ូ ស

រមហាជនបានសន្និ

ធានីបច្ចប ន្នហាក់ដូចជាសន្តិសុខមិនសូវ

ក ជួន ណារន នាយ

លមកពីសមត្ថភាពដឹកនាំ

របស់ម

ើត

ធាននាយក

ប់កិច្ចការ

ើកទី

រក

ើការ ៀបចំកំណត់ យកកាលបរ

និងទីក

ទី ២០ ស

្លង ស

បស

ការប

ប់ ការ

លអន្តរជាតិស

ប់កិច្ចការ

រក និងអភិរក អង្គរ (ICC - ANG-

នាយករដ្ឋម

ធំ

្តី និងជារដ្ឋម

ទីស្តីការ គណៈរដ្ឋម ក

្តទទួ ី លបន្ទក

្តី កាលពី

្ងទី ២៨

ឆាំ ២០១២ បានទទួលជួប

ពិភាក

ជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង

ក Christian Connan និងឯកអគ្គ

ក Kuroki Masafumi

មទាំង

ចាំ

ញ។

ភ្នំ

ី Anne Lemaistre ស្ក (Unesco)

ក្នងកិច្ចពិភាក បាន

ទ មិន

ខ្ល ើ ន

ញ ើ មានសាកសាមអ្វី

ណរបស់សាសព

ជា

កន្លងមកបានខំ

រកម្ម

ះមិន

ះជា

ះប៉ូលិសរាជធានីភ្នំ ឹង

ងបំ

សន្តិសុខសង្គមជូន ណាស់

ញការងារ

ជាពលរដ្ឋខាំង

រ៕

យ រទ្ធគី ី ន

លស

ចបាន

បាល កម្ពជា ក្នងការ ង្គ

នសុខ បានអំពាវនាវរក

ុម

្តសុ ី ខ

្លខ្ពស់អំពីសមិទ្ធផលដ៏ រក

យរាជរដាភិ និងអភិរក

សាទបុរាណ កម្ពជា

ខិតខំ

ឹង

មការ

ងរបស់អាជាធរជាតិអប រា

លបាននិងកំពុងសហការជាមួយម

្តី

ជំនាញរបស់ ICC – ANGKOR និងអង្គ ការយូ

ស្ក។

គណៈកមា ធិការស

អន្តរ ជាតិស

បស

ប់កិច្ចការ

រក និង

វបាន

សាកសពបុរសមា ក់ វបាន ទះ

្កើត

ើង

បារាំង

យសហ

ធានជប៉ុន និង

ឆាំ ១៩៩៣

បំណង

លជា

លមាន

រក និងអភិរក

មាន

ជាតិ

ះមក

ត្ត

លបាន និង កំពុង

ងអភិរក ជាង ៦០ ។

កម្ពជានឹង ៀបចំ

រព្ធខួប

ICC – ANGKOR យមានការ គាំ

ពី

ត្ត

ើកទី ២០

ៀមរាប

គូរបស់ខ្លន

សបារាង ំ និងជប៉ន ុ រួមជាមួយនឹង

អង្គការយូ

ស្ក ក៏ប៉ុ

ជាក់លាក់មិនទាន់ ើយ ពី

មាន

សចំនួន ១៦ និងអង្គការអន្តរ

មាណ ២៧

ជួសជុលគ

ជាពិ

សាទ

តិកភណជាតិកម្ពជា

ៀមរាប។ ចាប់តាំងពី

ង្គ

ចុង

អានបន្ត

ទំព័រ

ឹត្តិការណ៍

ើញអ

្តកាលបរ

វបាន

វច្ឆិកា

ការ

កំណត់

្ឆទ

ះ នឹង

ណាំងរថយន្ត

ក ងបឹង...

ក ម៉ក់ ហុង អធិការប៉ូលិស

ឹក

្ងទី៣០

ះមកដល់

ះ មិនមាន

សារមកទទួលយកសាកសព ្វងរក

បន្តថា

ើន

ុម

ណី

ងមក

ះបីប៉ូលិស

សារអស់រយៈ ើយ

ះ។

ើខ្លនសាកសពពុំមានសាក

សាមអ្វីគួរឲ កត់សមាល់ ពីប៉ូលិស

្វើ

សល វច័យរួច ដូ

យ ្នះ

ប៉ូលិសបានសន្និដានថា ជាករណីលង់ ទឹកសាប់។ ចំ

អត្តស ប

អាន បានវាយត

អភិ���ក អង្គរ ICC – ANGKOR

១៦

ើក

្កើតគណៈកមា ធិការ

KOR)។ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋម

ឧត្តមបណិតសភាចារ សុខ អាន ឧប

្ឆទ

រព្ធខួប

និងអភិរក អង្គរ (ICC-ANGKOR)។ ឯក

បាន បង្កភាមៗ

ញ ៖ រាជរដា ភិបាលកម្ពជា

បានស

ុម

ករថយន្ត

រ។

ខួប ើកទី ២០ ការប ្កើតគណៈកមា ធិការ ស បស លអន្តរជាតិស ប់កិច្ចការ រក និងអភិរក អង្គរ ្វើ ត្ត ៀមរា ប

្វើ បុណ តាម

បុកជាមួយ

្តីទាំង

លគួរឲ ទុកចិតមួ ្ត យបានឲ ដឹងថា

ក ទូច ណារុថ

១១

កណាលខាត

ដាប់ អាវុធ

ជាអ្វីធំដុំ

សារសាកសព

ើញ

យសារ

ក់ៗ ហាក់បីដូចជា

ប់កងកមាំង

យពុំមានប

ខណ

ឆាំ ២០១២

ញ។

្តី

ះយាងណាការផាស់ប្តរម

របស់

ះបាន

ទល់មខ ុ ហាងអស់កង្វល់តាមប

អានតពីទំព័រ

ង ១ និង ៣០

្ងទី ៣០ ក

ស្នងការប៉ូលិសរាជធានីភ្នំ ញរយៈ

យមិនដឹងខ្លនទាល់

ជាធម្មតាស

ផ្លវ ២៧១ ក្នងសងាត់ទឹកល្អក់ ៣ ខណ

ទួល

ើង

វប៉ូលិសតាម

តុការណ៍

ើង កាលពី លា ៀល

ឮការ ផាស់ប្ដរម

្វង

កអ្នក

ើបរជួលពី

្តីប៉ូលិសថាក់តូចរហូតដល់ថាក់ធំ

ក្នងស្នងការរាជធានីភ្នំ

ះនិងព បាល

រថយន្តបង្កបានព យាម មាណ ១០០

ញ ៖ មានភាពរ

តំណាងអង្គការយូ

១២៥ ជិះគា

មា ី ក់បាក់

ភ្នំ

ី ២ នាក់ បុកយាង

ញទំហឹងរងរបួស វបានប

ចុងសបាហ៍

រាជទូតជប៉ុន

្ត ីមា ក់របួស...

ឿនដូចគា បុកចំខាងសាំកង់រថយន្ត

បណាលឲ ម៉ូតូហុងដា

្ទផង

យជួយរត

ះហួស

សារយក

សួងមហា

ើញ

ុសបានដាច់ខ ល់សាប់

ើយ។ ចំ

ញ ទូច ណារុថ

ធាននាយកដាន

ើយ។

ះមានអ្នកដាំបាយ

ុសមក

្វើជា

សួង

កអតីតស្នង

មកចង.

ក៏

មាណ ៥ នាទីប៉ុ

្មង

ើងតាមរបងខាង

ើក

ើងជា

ះបាន

អង្គការបានឮ និង

ង ្ម

យចង

ដល់ក ង ្ល

យអគារអង្គការរួចយក

ះមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់

ណាមួយប ស

ត្តកំពង់

នសុខ បានឲ ដឹងថា

ះខាង

យពីប៉ូលិសប

្មងរង

ះ មាន

ក ម៉ក់ ហុង អធិការ

.ក ជាមួយនឹង

ខ្លនឯង

្មង

លមាន

ើត

ន។

លចំនួន ៥ ឆាំមក

្វើការ

ស ុ

ហ្មទណខណ

្មង

ើបានមកសាក់

អស់រយៈ

ុស

ផ្ទះវញបាន

ឯផ្ទះ

តា ើ មម

ងសួរ

ះថា កូន

លប់

យសារ

នសុខ

ស ុ

្ញើជាមួយអ្នក

មិនអាចវល

សារការ

្មង

ះបានចង.កសមាប់ខ្លន

មានមាយរបស់ ើល

សារ

រទ្ធគី ី ន

រ។ ចំ

ើង

អង្គរក

អធិ

ុម

ទទួលយក៕

ះរូប

ើយ

រក ទុក

ញរង់ចាំ

ក៏បាន

តុ

្វើអន្តរាគមន៍

ើងជំនួស

ទាក់ទន ិ នឹងការផាស់ប្តរម

មុខ

ម្តង។ ចំ

្ទផង

ការប៉ូលិសរាជធានីភ្នំ

ើភាមៗសមត្ថកិច្ច

យកម៉ត ូ បុ ូ រសរង ជនរង

ញ ើ

ធាននាយកដានប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាល

មហា

រង

ើកម៉ូតូជិះ

ចខ្លនបាត់

ប៉ូលិសបានចុះ

ន់

យសារ

ួល ក៏

តុការណ៍ខាង

តុបុរសចំណាស់រង

មន្ទីរ

កយុវជនបង្ក

ការណ៍មិន

មុខធនាគា

្តីប៉ូលិសចរាចរណ៍បានឲ ដឹង

ចំ

្ងទី

ង ១០ និង ៣០ នាទីយប់

ញរាជធានីភ្នំ

ថា មុន

្តយុវជនបង្កបាន

មាក់ឯងកាលពី

សុីលីដា ក្នងសងាត់

ចរាចរណ៍ពីមុខបណាលឲ ដួលទាំង ២ ប៉ុ

កស្តកស្តឹង

រ។

យ ។ចំ

យឹម សំណាង ស្នងការរងក៏

្វើ

សទិសគា ក៏ជាន់

បសាំ

រង

លកំពុង

ិតធ្ងន់

ក ប៉ុល ភិ

ះវាក់ជាមួយ

ៀត

ហ្មទណក

ស្នងការរាជធានីភ្នំ

ើយបាន វា

វាមិនផុត ឿង

ការយាល័យ

យយាង

បគា

ចរាចរណ៍ប

ញ ៖ បុរសចំណាស់មាក់បាន

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ក ងស្នងការប៉ូលិស ក ើ ម៉ត ូ ជិ ូ ះ ចខ នបាត់ ការផា ស់ប រម ីធំៗ រាជធានីភ្នំ ញ ្វើឲ មា នភាពរ ើបរជួល

មុនី ត ពី

ភ្នំ

តុលា ឆា ំ២០១២

ះសាកសព

ៀត ប៉ុ

ក់ភិនភាគមានសម រ

រ មិនសាល់ ្ត

ន់

សក់ស្លត កម្ពស់ ១.៦០ ពាក់អាវ និង

បាន

្ល ក

សាកសពខាង តម្កល់ទុក

្ល ក

លីអូពណ៌

អត់មាន

ើង ងពណ៌ ។ ចំ

ើ ប៉ូលិសបានយក

វត្តអន្លង់កាន ស្ថិត

អន្លង់កាន សងាត់ឃ្មញ ខណ

ភូមិ

នសុខ

រាជធានីភ្នំ ្វងរក

ុម

ញាតិ សូមអ

ញ ដូ

សារ

្នះជាការ

កាស

ើសិនបាត់សាច់

្ជើញ

វត្តអន្លង់កាន ឬ

ទទួលសាកសព

្វើបុណ តាម

ទាក់ទងមកប៉ូលិសខណ ណី៕

នសុខ យក

យ រទ្ធី គីន


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

តុលា ឆា ំ២០១២

សាកលវទ ល័យ UME រព្ធពិធិ ើកប សនកាលឆា ំសិក ចាប់ខ នជនសង ័យមុខស ប្លន់ ២ នាក់ដកហូត ២០១២ -២០១៣ មអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្ដម ហ៊ុនមា ត កាំ ្លើងអាកា ៤៧ មួយ ើមវទ ទាក់ទង ២ ឿង ក

កំពង់ចាម ៖

ឹក

ឆាំ ២០១២

ប់

ង និង

សាខា

្ងទី ២៩

សាកលវទ ល័យ

ដ្ឋកិច្ច

កាត់ថា UME

ត្ដកំពង់ចាម បាន

រព្ធពិធី

យមានការអ

ើក

ត អនុ

ធាន

ឧត្ដមបណត ិ ទន់ ភក្ដី ទី ក ឹ ផាល់ស ច ្ដ ី

សាកលវទ ធិការសាកលវទ ល័យ ង និង

ដ្ឋកិច្ច

មទាំងសា

បុគ្គលិក និស ិតយាង វទ ល័យ

ើនកុះករ។

ប់

ង និង

គណៈអធិបតី ទាំងបីជាពិ

្ដចតុ

បានអនុ

តឲ

លន

សួងអប់រយុវជន

គុណភាពឲ មាន សីលធម៌ល្អ និងថាក់ ប់

ម ើ ី

យឈរ

ចម ង

លការណ៍គុណភាពជា

យកចិត្ដទុកដាក់ខ្ពស់បំផុត

ើម ី

នឹងការអភិវឌ ន៍

និងក្នង

្លើយតប

កផង

រកការ

ក្នងតំបន់និងក្នងពិភព

រ។ ឯកឧត្ដមបណិត ហ៊ុន មា

តមានមតិសំ

កាស

អុនឃុំ

ង ុ ស្ទង ឹ

យ៉វូ

២០១៣ មានខ្លឹមសារថា បច្ចប ន្ន វស័យអប់រស្ថិតក្នងដំណាក់កាលថ្មី ទ

ង់និង

លម្អ

ប់

កម្ពស់គុណភាពនិង ពីក

ើម ី

ើក

សិទ្ធភាពអប់រតាំង

សិស និងនិស ត ិ ទាង ំ អស់ ទុកដាក់ ដាស់

ក្នងសាលា និង

សាលាឲ បាន

សមត្ថភាពវជាជីវៈ

្មើមុខ

្មើមាត់

វផ្ដល់ចំ

ើម ីបង្កឲ

ជាធិប

រពសិទ្ធិមនុស ជានីតិ ើឆាកអន្ដរជាតិ

ះដឹងដល់សិស និងនិស ត ិ

លជាទំពាង ំ ស្នងឫស ។ ី ឯកឧត្ដម ហ៊ន ុ

មា

ត បានជំរុញដល់ប្អនៗ ក្មយៗ ជា

សា វពីរ ុមរាំធុងបាស់

យកចិត្ដ

ធា

ភូមិ

ត្ដ

ធិ៍តា

ត្ដកំពង់ធំ

ធភូមិ ភាគ ្ដី

៉ អ ឹម

លឃាត់ខ្លនសមត្ថ

បត់មួយ

ប់ ២២

ើម មាន ឿង

ជា

្នកសីលធម៌រស់

ចាំ

ការ

ើម ីកាយជាមនុស ល្អមាន

ឹម

ស់

អនាចារ ការ

វនិង

ឿង

ៀសវាង

ន និងអំ

ងៗ និងចូលរួម

ើកកម្ពស់

រពច ប់ចរាចរណ៍ ផ្លវ

ពាក់មួកសុវត្ថិភាព យ

ះគា គប់

ចាំ

ប់

យាន៕

ើយ

ើក

ុង

ប់

ធា

អុ១ ី កំ

្ល និង

្ល។

៉អឹមបានបន្ដ

ៀតថា

្វើសកម្មភាព

តាម

ះគឺជាមុខស

ងៗនា

ះពួក

លកន្លង

ក្នង

ុងងមក

ុង

្វើ

ៀមរាប

យសារសមត្ថកិច្ចដឹងមុននិងមានការ

្ង

បាន

លមុន

ើបចាប់ខ្លនពួក

្វើសកម្មភាព។

សមត្ថកិចបន្ដ ្ច ថា ជនសង ័យទាំងពីរនាក់ ើ

ើរ

ត្ដ

ឿង

អាវបារា១កំ

តាមដានយាងជាក់លាក់

្វើដំ

បណា

សកម្មភាពប្លន់

ប់

ល លា និងយកចិត្ដទុកដាក់ក្នងការ

សជាតិមានលទ្ធិ

ះផង

ឿនយុវជនឲ ចូល ៀន

សិក អប់រ

រងមាំការ

រដ្ឋ

្នក

ការ

ិតមធ មរហូតដល់ឧត្ដមសិក ។

ជាមួយគា

កាន់

ះសំណាលនិង

ើកប សនកាលថ្មឆា ី ំ ២០១២-

បានបន្ដថា អំឡង

ប្លន់

លបច្ចប ន្ន

លបំណងឈាន

កួត

សជាតិនិង

វការទីផ រការងារនា

ក ុ បារាយណ៍

ះ គឹម សុខ

សមត្ថកិច្ច

ះផង រសាកលវទ ល័យ

ើយបានខិតខំអប់រនិស ិត

ៀម

ះ ១-ស៊ន ួ

កំពង់ធំ ២-

ជនសង យ ័ ទាង ំ ពីរនាក់

ដ្ឋកិច្ចក៏បាននិងកំពុង

ត្ដ

ះមាន

អាវឯកសណាន

សិទ្ធភាពខ្ពស់និង

្វើការបណះបណា លធនធានមនុស

ៀមរាប។

ុស អាយុ ៣៥ ឆាំ ទីលំ

១គូ ម៉ូតូ ១

ើកកម្ពស់

ការអប់រថាក់ឧត្ដមសិក

ង និង

៩៧២៨ វទ ទាក់ទង ២

មឧត្ដមសិក ។

ក្នង

ុង

កិចបា ្ច នដកហូតកាំ ង ើ ្ល ធុនអាកា ៤៧សាយ

និងកីឡា គណៈកមាធិការទទួលសាល់ គុណភាពអប់រ កម្ពជា

វចាប់ខ្លន

លមាក់ ះជា

កក្នងការបណះ

យផាល់ពី

កចក

្ដីកងរាជអាវុធហត្ថ

ទី ៥ ការយាល័យអភិវឌ ន៍។ ម

ឹះសានឧត្ដមសិក ឯក មការ

្ងទី ២៦

ុស អាយុ ៤៥ ឆាំ ទីលំ

ច ្ដ

បាយយុទ្ធ

បណាលធនធានមនុស

ៀម

៉ អ ឹម

ក្នងផ្ទះសំណាក់ ឈា

ភូមថ្ម ិ ី ឃុឈូ ំ កខ ច់

ណរបស់រាជរដាភិបាល

ជនបានចូលរួមចំ ពិនត ិ

សាក់

សប់របស់ស

ង ុ

វកមាំង

រាបបានឲ ដឹងថា ជនសង យ ័ ទាង ំ ២ នាក់

ដ្ឋកិច្ច ត្ដកំពង់

យរម្លឹកថា បច្ចប ន្ន

មការដឹកនាដ៏ ំ បុន ិ

សា

ចារ

ចាមបានអានសុន្ទរកថាសាគមន៍ចំ

ក្នង

ខ ៣០៨ ស្ថត ិ ក្នងភូមិ ពាង ំ

ះសងាត់

ឌុង នាយកសាខាសាកល

ប់

ឆាំ ២០១២

រអង្គរបន្ទប់

ង សំរន និងជា

្លើង

ក្នងផ្ទះសំណាក់ឈារអង្គរមុន

សកម្ម ើ្វ ភាពប្លន់

ចាប់ខ្លនបានកាលពីយប់ ក

ៀម

ើម និងវទ ទាក់ទង ២

រាប ជនទាំងពីរនាក់

យមានការចូលរួមពីឯក

អគ្គមហាពញាច

ឿង

ពួក

ត្ដ

ត្ដ

យដកហូតកាំ

អាកា ៤៧ មួយ

កំពង់ចាមទទួលបន្ទកការងារយុវជន និង ុមការងារ

ដាប់អាវុធចំនួន ២ នាក់

រាបចាប់ខ្លនបាន

្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ុមការ���ារថាក់កណាលចុះជួយ

ប្លន់

សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថ

ប សនកាលថ្មីឆាំ ២០១២-២០១៣ របស់ឯកឧត្ដម ហ៊ុន មា

ៀមរាប ៖ ជនសង ័យជាមុខ

ប់ កសា ប់មា ក់

វបានកងរាជអាវុធហត្ថ

កាន់ពីបទប៉ុនប៉ងលួច

ទម្ងន់ និងពីបទ ការ

ើយពួក

ឹក

យមានសាន

ស់អាវុធខុសច ប់

វបានប

្ងទី ២៨

ចាត់ការតាមផ្លវច ប់។

្ជនខ្លន

តុលា

ើម ី

គួរប

សកម្មភាពប្លន់ វបាន

ក់ថា

្កត

សាត់ បនាប់ពី ជា

ត្ដ

ង់

ុង

្វើឲ

យធំ និង

ខណៈ

បក្ខ ើ ពួក ម ុ ុកពួក

តិបត្ដកា ិ រ

ះបាន

បាញ់សមាប់

ជាពល

កក្កដា ឆាំ២០១២

ះ។ ក្នង

រសាប់៣នាក់និងរបួសមាក់

លពួក

រដ្ឋសាប់ និងរងរបួស

អានតពីទំព័រ

ផ រ

្ងទី ២៣

ុម

ុះរបស់

្វើសកម្មភាពប

រប្លន់អ្នកលក់មាស

កន្លង

ើញមានសភាពស្ងប់

ុមសមត្ថកិច្ចច

ៀមរាបបាន

កាលពី

ៀមរាប

ដាប់អាវុធមួយរយៈ

មទាង ំ បាញ់តបត

មាយ

ផ្ទះ

ប់

្កើត

ះ សាង សុខា

វជាជនសង ័យបានមក

ដល់ក៏បានគំរាមកំ ះថា បន្ដិច

ក លដាច់ច ះឮដូច

ៀត

្កះឥឡវ

ើជន រង

វមានអ្នកដាច់ ើ យ។

ះជនរង

ះជាបងប

្កើត

ក៏បាននិយាយតបតវញបនាប់មកក៏អ្នក

២៨

បង្ក

ឆាំ ២០១២ មានករណី

តុ

យគប់

ប់

កមួយ

បណាលឲ សាប់មនុស មាក់ ះ

ឆាំ រស់

តាម

សាទ

លមាន

ុស អាយុ ១៧

ភពព័ត៌មាន

ជុំវញក

តុមានការរាំធុងបាស់

ភូមិឃុំខាង

គា

ុមចូលមករាំ

ើត

ផ្ទះមួយក្នង

លពលរដ្ឋក្នងភូមិបាន ប់

ង៨

មានមនុស ពីរ

ផុតពីក

ើយក៏បាន

្លងរាំ កភាគី

មុនឯភាគីជនរង លុះ

ដល់ក

ុម

ដល់រត់

ះ ញតាមពី ង ្ល

ត ើ

យ។

តុចមាយ

្វងធ្លះ

ដល់

នឹងក

្មើសក៏នាំគារត់

្លង

ពិន រាឌី ុក

ពាំង

្តភូមឃុ ិ ំ

ចំ

ពាង ំ ក និង

ុស

សាទឈរ ុកខាង

កឯមាក់ វបាន

្ចើម

ើយ

ុម

ៀត

ើងក្នងភូមិ

ចខ្លនបាត់ ះ

ី នី

ុមនគរបាល

ើម ី

ឹក

តាមផ្លវច ប់។

ពាំង

ុក

្ងទី ២៩

្ជនមកអធិការដាន

្វើការសាកសួររកជន

វចាប់ខ្លនយកមកផ្តនា

ដល់ ស

កអធិការ

សាទបាននិយាយ

ទាំងពីរក៏បាន

ុក

កនឹងតាមរកជន

ប់អ្នក

លមានចុង

ចំ

សារយក

ើយ។

កជនរង

្មរ រឯជន

កំពង ុ

្មើស

ប ើ្វ ណ ុ

វបាន

តាម

្ជន

ុម

លជាគូរកន ប៉ូលិស

តុលាការ។ អ្នកយកព័ត៌

មានបានសុកា ំ របំភ្លឺតាមទូរសព្ទ័ ស៊ុន ប៊ុនរាន់ ជា ពាំង

ថា ជន

សាទ

ដល់ខាង

ទាហានរបស់សឹករង

អតីតជាទាហានសឹករង ជន ទ័ព ប

្មើស

ះមិន

ត្ត៕

កបានប

ៀត

ះមិន

ុក

ក់

នជា

បច្ចប ន្ន ះ

រពវន័យរបស់កង

ើយមានឯកសាប

ការស៊ុប

ការសឹករង

ក់ពី

រត់

ៀម សាវ

កគាយាងខាំង

ួចមួយមក ះ។

បាល អំបិល

ុកសាង

ជាបង

ត្ដកណាល

យមានការគំរាមកាប់សមាប់ពី

ះ សាង សុខា

ឆាំ ជនជាតិ រស់

ុស អាយុ ៣០

្មរមុខរបរកសិករ

វជាប្អន

លា

ើម ីសួរនាំ ។

តុការណ៍

ះបាន

ចំណចភូមិឃុំដូចខាង ះ សាង

ះកំពុង

ឆាំ ២០១២ ើ

ើង

ៀវឡង ជានជន រង

ជួយដុត

ភាពប្លន់

មក

ៀតផង។

ុមសមត្ថកិច្ច

ះជាយាងណាក៏

យថ្វី សកម្ម ើ

ដាប់អាវុធ

វបាន

ើល

ើញថា មានសភាព ស្ងប់សាត់ក៏ពិត

វធានការ

ការការពារសន្ដិសុខ

សុវត្ថិភាពជូនដល់ សចរ

ង ុ ពិ

ប់

ជាពលរដ្ឋ និង

ុមសមត្ថកិច្ច

យ័តខ្ព ្ន ស់ និងព ល

សំខាន់ៗ

្ញ វ

មានការ

យកមាង ំ ការពារ ក្នង

សតាមទីផ រនានា និងទី

ុង ជា

ជុជ ំ ន៕

យ ច័ន្ទ សុភាព

្លើងចម្អិនម្ហបឲ

វរជន

អធិការដាននគរ ះ។

ើងមកភ្នំ

កចុង

តុភាម

ួច

ះរត់

ើយ

ចខ្លនចូល

ផ្ទះ

មទាំងបិទទារផ្ទះមិនឲ សមត្ថកិចចូ ្ច ល

ចាប់ខ្លន ើតជ

ើយជា

ើម ីយកសួរនាំអំពីប

ះជាមួយជនរង ើន

ប៉ូលិសបានស ក

្លង

បាល

ើត

ះបាន

យមកសមត្ថកិច្ច

ចដកកមាំង

តុជាប

ញពី

ះអាសន្ន ។

ង សុជាតិ អធិការនគរ

ុកសាង

ត្ដកណា លបានឲ

ើម ី

ជំនាញចុះសាក់ឡាន សង ័យជាបនាន់

រើ

ជាប់ នឹងខ្លន

ងតាមច ប់

ះរាជាណាច

ង់មា

ះក៏បានសាក់

ហ្មទណ

ងថា ការ

ប់សមាប់ ឬ

វផ្ដនា

ប់

្វើ

ហារ

្វើឲ របួស

តពីអាជាធរមាន

សដាក់ពន្ធនាគារ

៥ ឆាំ និងពិន័យជា

ចំនួន ៤ លាន

ច ប់

កម្ពជាឆាំ ២០១០

ៀតដូចជាចំពុះទុងដាវ សាប់

ពី ២ ឆាំ

បង្ក

មទាំងមាន

ៀតផង។

៤៨៩ បាន

យគានការអនុ

ចំ

ដល់កមាំង

ចរាចរណ៍អាវុធទុកស ងៗ

ជិះឡាន

ើម ីចាប់ឃាត់ជន

ចាប់ជនសង ័យបានភាម វត្ថតាង

ចខ្លន។ បនាប់ពី

សុជាតិ អធិការបានប

សមត្ថកិច្ច

ើត

បានទទួលព័ត៌មានភាម

សាង សុខា ជាជនសង ័យក៏បានកាន់

្លង

យមក

ះបាន ញពី

ផ្ទះកាន់កាប ំ ត ិ ជាប់ និងខ្លន

ជាអាទិ៍ស

យមកក៏សមត្ថកិច្ចបានចុះ

ើម ីឲ

សាង សុខា ជាជនសង យ ័

ើយក៏បាន

ត្ដកណាល

្មរដឹងថាមួយរ

បនា ប់ពីបានទទួលដំណឹងថា

ដល់

ង ១០ និង ៣០ នាទីកាលពី

្ងទី ២៨

ើត

ះបាន

ជួយទាន់

ុកសាង

្វសកម្ម ើ ភាព

ជួយរកយុត្ដិធម៌ដល់ខ្លនប៉ុ

ភូមិ-ឃុំជាមួយគា សមត្ថកិច្ចបាន

ឃាត់ខ្លនជនសង ័យ

យក

ជាសំណាងល្អជនរង

ចខ្លនរួចឲ

មកដាក់ពាក បណឹង

ណី

កា ្វើ រសាកសួរ និងកសាងសំណំ

ឿងប

ញចាក់ជនរង

ដល់យកមកផ្តនា

សមិនឲ រួចខ្លន

ើយជនសង ័យបានស្ទះ

យកព័ត៌មានថា កមាំងនគរបាលរបស់

យបណាល

សាទចាប់ខន ្ល បានកាលពី លា

ឆាំ២០១២ ប វ

ចិ ើ

ុសជាទាហានសឹករង

ង ៧ និង ៣០ នាទី

ុក

ប់

ដល់

លអស់ចំនួនបីនាក់។

ុមជន

ចខ្លនបនាប់ពីដឹង

ថា មានមនុស សាប់។ ជន

សា

ះបណាលឲ

វចំថាស់

្នកខាង

ឲ សាប់ភាម ជន

ជនរង ើ

យជះអំ

ខាង

ល ៤០០

លមានគា ៤ នាក់ មាន

កក៏គប់មក

ផ្ទះ

យរត់តាមផ្លវ

ុមជនរង

ដល់

ងក៏មានការប៉ះទង្គិច

ខាង

្លងរាធុ ំ ងបាស់

យពាក សម្តីរហូតឈានដល់ការ

វាយតប់ក្នងពិធី គា

្លង

រាំសប យអឺងកងលុះដល់ លា និង ៤៥ នាទី

ុក

ត្ត ឧត្តរមានជ័យ។

តុបានឲ ដឹងថា មុន

ពីក

ប់

ភូមិ ទំនប់ថ្មី ឃុំអូសាយ

ពាំង ើត

្ងទី

តិបត្ដិការ

ឃាត់ខ នជនសង ័យ លកាន់កាំបិត ើរគំរាមសមា ប់បងប ន... ជាប្អនប

ឧត្តរមានជ័យ ៖ កាលពីយប់

យាងចាស់

ក សាង សុខា តុ និង

ក់

១០ លាន ៀល។

លជាជនសង ័យ

្វើចរាចរណ៍អាវុធខុស

វបានសមត្ថកិច្ចប៉ូលិស

សាងកសាងសំណំ ឿងប ការដាននគរបាល

ុក

្ជន

ស្នង

ះច័ន្ទ

ត្ដកណា ល

ចាត់ការតាមនីតិវធីច ប់៕

ើម ី


ឆា ំទី ០៣

ខួប

អានតពីទំព័រ

នឹងមកដល់

ត្ត

ម ងវញ

នាយករដ្ឋម ឆាំ

ពិភព

ជុំ

គណៈកមាធិការ

ក៏បានមាន

តថាក់ជាតិនឹងមកដល់ យ។

ះជាយាងណាក៏

រាជរដា ភិបាលនឹងខិតខំ អស់ពីសមត្ថភាព ម ើ ី

លអាច

លខាងមុខ ។

ស្កនឹងប

ះ។

សាសន៍ថា

ជប៉ុន ចំ

ះការ

១៩៩៣ មក។

ើកទី

ឧត្តមឧបនាយករដ្ឋម

លទាក់ទង

នឹង

បានយាងចូល

ះមហាក

ជុំ

កិច្ចការអភិរក ICC–ANGKOR។

ខួប

ើកទី២០

ញ ៖ ជនសង ័យ

ះសុខ

បាន

ុស អាយុ ២០ ឆាំ ជា

សិស វទ ល័យជាសុីមសាមគ្គីសាក់ ផ្ទះ

ខ ៨៣ ផ្លវមុនី ត

វបានប៉ល ូ ស ិ ឃាត់ខន ្ល កាលពី ក

ឆាំ ២០១២

និង ៣០ នាទី យ

ឹក

្មើសយកចង្អល

ក្នង

ង១០

ហដានរបស់

កាន់ថាបាន រុក

រ្ត

ឹតបទ ្ត

្មង

ឲ រងរបួសកំពុង

ខាង

ឹក

ពិនិត

ង ១០ និង ៣០ នាទី

្ងទី ២៧

ឡប់

របួស

ឆាំ ២០១២

ង់

មន្ទីរ

ដាប់

្មង

ឆាំ

ះ ន

ីរបស់

្មង

របស់ ី

ទាត់

ឪពុក

លកំពុង

្មង

ីរង

ង១

ើង

្មង

យមិនដឹងថា មាន

ដល់ផ្ទះមានហូរ

ះក៏បាន

សារ

រាសីខ្ពស់

ផាល់ខ្លនពី

រាវមិនល្អ។ ខ្ពស់ដូច ច

្ង

ចង់ ើ

ះថាងាយ

ើញកូន

ន ក៏

ើង ចុះហត្ថ

ងមានការ ជួញដូរក្នង

គជ័យ។ អ្នក រយៈ

ៀត

ដ ្វើ ំ ី

ទទួល

តក៏មានចូល

ឡប់មកវញ។ រឯសម្ព័ន្ធ

ើរ

ប៉ុ

លជា

ដួងរាសីរបស់

ថ្មដួ ី ងរាសីរបស់បុរស

យ័ត្ន

ះចំ

ះបុរស

ង។ ស

កបរបររកសុីជួញដូរ ក្តី

ដាក់ខ្លននាំ

មិនដាច់។ការ

ទាំង

បន្តិចពី

្នហ៍កំ

ក៏ងាយ

្ង

នឈានីសឬភាព

ើតឧប

ើសពិ

ើរ

្វើដំ

ពច

សឲ

វយក

ហៈ

ឆាំងគា

រ៕

កប

សៈ ផលចូលផ្ទះវញយាង

ចរាចរ និង ើន

ើយការ ង

មូល

ើរវញ

អ្នក

គឺមានភាព

ប់អ្នក

ស់

មុំ ឬ

ើយ៕

ះមាយ

ចក្តី

យ និងកំពុង

្វអ្វ ើ ក៏ ី

យជួបប

ើនយាងណាក៏ យ

យ័ត្ន

ងជាង

កផ្លវទឹក

ើយជា

ះតុប

្ល កបំពាក់

្ល

ើយសុទ្ធ

ើល

ម្ដង។

ើយ ទន្ទឹមនឹង ទ

កពី

ទី

្នហា

ើតមានការ

្ង

កាន់ថានាង

ពី

ប់អ្នក

្វើអ្វីឲ

ទាំង

យ័ត្ន

ើសជាមួយ

្វើដំ

អ្នក

្ង

ងជួប

ះចាញ់

មុំក្តី ឬ

កបាក់គា

យថា ការ

មិនបាន មិន

រគឺ

ះ។

ើង

ងផង

មិនថា

្នហា លីហ ះ

ះក៏មានការ

ះមិនចង់

លកាយជាប្ដី

ៀតក៏ខាចរអា ផង

នាងមិនទាក់ទង

ពន្ធ

រចំ

យ័ត្ន

ៀមទុក្ខ

ើយម ង

ះបុរសប���ដី

ើយ៕

ស ុ ធី

ីម

្ល កពាក់

ើ យ។

្វើអ្វីឲ

្លក

ម ី លីហ បាន

ើក

ើង

ះខុស

ងខ្លនរបស់ខ្ញំ គឺ

ើត

បានប

កុន

ើយ

្វើខ្លន

ក់

ៀតថា

្វើ

ើយម ង

៉ចឲ សាតស

ើងអីចឹង

រ សួរថា

្ល៉ះ

ម្ដង

ៀតក៏

ើម ីបងាញដល់

ុសៗ

ប់ខ្លនឯង ក៏

ដូចជាចូលចុះជាមួយនឹងអ្នក ើ

ជុំវញ

ើងស្អយ

្អះ

វនឹង

នឹង

មកធូរ

ើរវញ

និង

ប់ កំ

យ័ត្ន

លមកវញ។ រឯប

មុំជួប ឿងខាយខ្វល់

ើចង់

ើតមាន សន ឹមៗ

ុមនុសុ

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នកមានក ្វើអ្វីក៏

ិត

វឆាវ

ើពុំ

ចក្តី

ើយពិ

ះមាយ

មាយក្តី រកាំរកូស និង

ៀតផង៕

ខ្លន

មាក់ៗ

ើន

្ង

រ។ ក្នង

ឿងតូច

្វើមិនទាន់ផង។

ងការងារ

ឆាំងគា

ៀត៕

ការ

ះដួងរាសី ះដូច

ើយ

កបរបររកសុីជួញដូរ

្នហា របរ ឬប្តរក

ចក្តី

្ហមនិង

រក រកសុីជួញដូរក្នង

្នហាកំ

ត។ ក្នង

្ង

កបរបរ លក់

ើស

ះវវាទ មុំ

ើយពិ

ើរជាង ះ

ម បាយអីចឹង

ន់រស់រ កគួរសម

រ។ការ

្វើដំ

ស រាក់ទាក់ជានិច្ច។ រឯសម្ព័ន្ធ ថ្មីស

ប់អ្នក

ើយ៕

ើយ

ប់

្តយាងណាមិន វចងចាំថា

ើរ។អ្នក

អ្នក ជាងមុន ន់ចិ

្វើដំ

ើរបំផុត។

មុំមានការ ប

និង

ក្នង

លជា

យសារ

ើវធី

្ត

្វើអ្វីក៏

កបរបរ ក៏ជួប

ើយ

ើជួញ

ញឆាំង

ចក្តី

ះវញ

្ហម

មុខ និងកំពុង

ុស

ើកទំព័រ

ី ពុំ

យ័ត្ន

រ។ ចំ

ុតចុះ។

ក្នង

យាយី

រស

ប់អ្នក

ុង

ន់

ើរ

ពី

ើ៕

ះដួង

ើនជាង

្វើដំ

យ័ត្ន

ើរចូល

យសម្តី

ើត

យ័ត្ន

កបរបររកសុីជួញដូរ

ុមមនុស សម្តី

ះងាយធាក់ក្នងកលឧបាយ

ើតការ

បាក់ណាមួយ

ប់ដួងរាសីបុរស

លមក។ រឯសម្ព័ន្ធ

ះផ្តង

ះការ

មុវញកំ ំ ពុងស្ថិត

្ហមល្អ

ើនផងគប ីមានការ

ង។ស

និង

្អម

ងជួបនូវប

ើយ

ើបមានសុវត្ថិភាព។

កអ្នកមិនល្អ

ើរទីជិតឆាយមាន ណាស់។ ការ ្នហា

្នហាកំ

យនិង

ើប

ក់ចំណល

ងបំផុតទាំង

លប់មក

្ង

្អម

យ័ត្ន

ើយ

ះជួញ

មានភាពធូរ

្ចឹមឆាំងបាយអីចឹង

រាសី

ើចង់

ើចិត្ត

ជាក់ទប់ទល់

កអ្នកអាចរក

ើរចូរ

្លផា រាសីរបស់

វរង់ចារហូ ំ ត វញ។

ន់បំ

កអ្នកអាចនឹង

កបរបររកសុីជួញដូរ

ស់

កអ្នក

ុមមនុស ជួយយកអាសានិងសាគមន៍

ច័ណក្នង មានការលូតលាស់

ផងប៉ុ

រមានការទិញចូល

ើន ឆាយអាចរកផលចំណល

ើតការ

្ង

ញការងារ ទីជិតឆាយការរកផលក

ះជាមុនសិន។ អ្នក ្ង

ះវញមានភាព

ះ នឹងបានទទួលដំណឹងឬផលអ្វី

កអ្នក ទទួលលទ្ធផល

កអ្នកចង់ផាស់ប្តរមុខ

ស់

រាសឹខ្ពស់

កអ្នក

មុខ។ប

្លងលក់ដូរជាការ

ុតចុះ។ ក្នង

ុតចុះដូច

ើនចូល បានសាប់ ឿងមិនល្អឬដំណឹងមិនល្អណាមួយ

ក់កាសនិង

្ង

រាសី

ះ ដួងរាសី

ងជួបប

ើបការបំ

ល លូតលាស់

្អម

ះអ្នក

ើន

ើនលូតលាស់

្វើ

្ង

ើនលូតលាស់ ហុចមកឲ គួរសប យចិត្តខ្លះផងប៉ុ

ទាំង

្នហាកំ

ប់

ងអារម្មណ៍ឲ បានល្អ

ើយចាប់ រឯប

ះអាច

យ័ត្នមានជ

ះការងារក៏

ើប មានការច

ះដួងរាសីរបស់

្ង

ពី

វរក ភាពនឹងធឹងកុំគប ី ឆ្លងផុតសបាហ៍

ក្នងចិត្តមាន ម

ចក្តី

ឹមល្អជាមធ មដូច

ជាធំវញជាក់ជាពុំខាន។ ចំ

ៀត។ រឯប

ះការ

ងមានការច

មុខ

យសុវត្ថិភាពទាំង

្ទើរ

ះ ចាត់

ះគិតគូរឲ បាន

ត។ ក្នង

កំ ើ ណាត់ផ្លវមាន

្វើឲ ជួបឧបសគ្គ និងភាពខាយខ្វល់

ប់ រាំងស្ទះនិង

ចល្អ។ ចំ

កំហុសគាមិន

យសារ

ើយ

្ថមផង។ស

កបរបររកសុីជួញដូរក្នងរយៈ

្ត។ ី មុននឹងចង់ចុះទុនអ្វីមួយ

ើមាន

រាសីខ្ពស់

លធាប់ បុរសស្ថិត

លរង់ចាំការងារនឹងបានការងារ និងរង់ លុកលុយ។

ះផង អ្នក

ំ និងងាយនឹងឈាន ម

្លក

ះ។

ើយរូបរាងខ្ញំល្អសាតពីធម្មជាតិ

ះដួងរាសី

្វើឲ កិច្ចការងារ

ើរឆាយជិតជួប រកសុីជួញដូរវញជួបភាព

ការណាមួយ។ រឯប

ើកទំព័រថ្មី ជួប ឿងងាយ

ើរដូច

្វើជំនួញទីជិតឆាយ មានជួបចរចាអ្វី

មានភាពតានតឹងពិ

ះមិន

ពីចំណង់ចំណលចិត្ដតាំងពីតូចមក

ចចច៉ូចមួយ

រាសីល្អជាមធ ម។

ើន ជួបសមាធឬប

លសំខាន់

ប៉ុ

ះ ឿង

កាន់ថា នាង ខ ើ្វ ន ្ល ម ើ ី

ីម លីហ

វបានឧកញា

ះក៏មានពាក ច

រាល់ការតុប

វបាន

យភាពមានបាន

ដល់ លា

ន់ ជាសិល ៈ

ើយ វាគានអ្វីជាការពិត

ងៗ

្វើ

អ្ន ើ កហាន

្ចឹងបង!។ ចំ

និយាយថា មិនទាន់គិតគូរ

លនាងបាន

ើខ្ញំមិន

ះ វាគានអ្វី

ស ុ អ្នកមាន

បក

ងខ្លនរបស់

បច្ចប ន្ន

ងមាន អាចទទួលផលស

មុំ

ើចង់

្វើការងារណា

ៀតផង។ ការ

្នហាកំ

ដល់ការ

ះថាផលមិនល្អ

ើនផង។ ស

ើន

ះការតុប

ីម លីហ

ះវា

ក់ថា

លបាន

ទាក់

្ដនាង

ើការចំណាយ

កាន់

ការ

ើយអ្វី

ការ ៀបចំខ្លននាង ប

ើម ីទទួលបាននូវភាពទាក់ទាញនិង

ះប៉ុ

ង ើ

ឆាប

ចាប់អារម្មណ៍។ ជុំវញសំណរមួយចំនួន

ើលសកម្ម

សាត់ខាំងណាស់មួយ រយៈ

ុល

បានទទួលសាល់ថា

ក្នងនាមជាអ្នកសិល ៈ

ះលុយហូរចូល

ើសម្លឹង

ះគឺ ើ្វ

សិចសុី

ៀបដូចជាអ្នកមានស្ដក ្វើអ្វី

នឲ វា

លីហ

កុម្មង់ពីបរ

ីម លីហ

ើ្វ

ៀត

មាណ ៧ ពាន់

្លើយតបនឹងការ

នាងពិតជាសិចសុី

ីម

ងខ្លនសុវី ល័យ

ើយស

ង ឹ

ើម ីទាក់

ឯកឧត្ដមឧកញា

ើម។

ភាពសិល ៈរបស់នាងហាក់បីដូចជាស្ងប់

ន់ជាទី ដំ

ល លាល្អស

ុតចុះ។ ក្នង

គ ការរកផលក

មាយ

ង ្ដ រូប

យ។ ចង់ថវការនឹងបានទទួលប

ះជួប

្នហាក

ុតចុះដូច

ងនិងមិន

ើក

កបរបររកសុីជួញដូរទាំងការ ច ស់លាស់សិនសឹមអនុវត្តជា

។ រឯសម្ព័ន្ធ

រាសី

ជាក់ចិត្តជាក់ជាពុំ

ជួបភាពសុខដុមទាំង

លមិន

ស់ៗ

ើង

ៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍បំផុត៕

ះជួញទីជត ិ ឆាយ

ឡប់មកវញ។ រឯប

គូ មិនថា កំ ស

្វើដំ

មួយរួប

ុក ល្អ

្លផាល្អៗ មាន

ល ជួញទីជិតឆាយមិនថាផ្លវ

ះអ្នក

លសរុបមួយតួ

រថា ការ

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

ះដួងរាសី

យ ភាពសុខដុមនិងអាចរកផលក

យសារ

យអាច

្ង

ះបី

ះមុខ

លគួរ លក្ខណៈទុំ

ខាអ្វីមួយផង។ ចំ

ងសមដូច

ការលក់ដូរកាន់ ខាន។

ះគាវញ

្ង

មពីមួយមុឺនដុលារ ប

ង ើ

ស ុ អ្នកមានថាក់សុទ្ធ

ជា

ើប

ក ើ

ងខ្លនសិចសុីរបស់នាង គឺ

្ល ក

មជ ដានមួយចំនួន

កអ្នកអាចស

ះថា

ប់អ្នក

ះផ្តល់ផលល្អក្នងការ ដួងរាសី

កបរបររកសុជួ ី ញដូរវញ

ើរឆាយជិតជួបភាព ឆាយជិត

មុំមានការ

ជាក់ចិត្តចំ

ត។

ើងខ្ពស់ដូច

ើយពី

ះគប មា ី នការ

ចក្តី កក់

មុមិ ំ នមានអ្វី

ត។

ះកិច្ចការអ្វី

ប់បុរស

ះ ស

គឺដូចសព្វមួយដង៕

រាសីខ្ពស់

ះបី ការចុះហត្ថ

ប់អ្នក

ះមិន

យ័ត្នប

កប

មក ន្តជានិច្ច។ រឯប ះ

ីម លីហ

ចំនន ួ បាន

្ល

តុលា ឆាំ ២០១២

ះមុខផង

មូល ដូច

ទីជិតឆាយមទាំង

ឡប់មកវញ គឺ

្នហារវាងកំ

ន់

យ ជូលី

រាសីខ្ពស់

ញចិត្ត ស

រ។ ចំ

ីម

ក់ពីណាមកបានជាជំរុញ

ពាន់ដុលារ

ះខាង

បទ ឆាំ

ក ើ របរ យាយីចំ

ងអាច

ើញថា

វបាននាងអះអាងថា ក្នងមួយ

ពី

កបរបររកសុី ចំ

ញចិត្តផង

មួយរូប

ះដួងរាសីគឺ

្លផាគួរជាទី

ឆ្ងល់ថា ការចំណាយយាង

ឈុតមានត

ីរង

ឡប់ ទំនាក់ទំនងការងារការបណាក់ទុនការចរចាឬ

ះងាយយាយីផង។ រឯប

ន់ជាទី

ប់កម្មវធី

ររាល់ការទំនាក់ ខ្ពស់ដូច

កអ្នកមាន

ងហុច

ជាទីកត់សមាល់

្តី

ើម ី

ះមិន

ឈុតស

យមិនខាយ

្ង

សអ្នកជួញឆាយ

្តឆ្លងចូលដល់សបាហ៍ ដួងរាសី

ជាមិនល្អវញ។ ដូច ្វើអ្វីក៏

គជ័យដូចគាប់បំណង៕

រាសីល្អជាមធ ម។

្វើដំ

និង

ុស ភាពសុខ

្នហា

ះវញ

លខ្លីៗ

ើយពិ

។ការ ការ

ន់កក់

រើ ទីជត ិ ឆាយជួបភាពសុខដុមទាង ំ

ើចង់ចូលស្តីដណឹងដល់ចាស់ទុំ

មិនល្អ

្ង

ឲ តារាស

ើម ីចាត់ការ

ខាអ្វីមួយផងអ្នក

មុខគួរសមឯផល ផលតូចធំ

ឿន

្ង

ះ គឺ

បងាញពីភាពីសុីវល័យរបស់ខ្លន

ើតមាន ឿង ទំនងការងារ ការបណាក់ទុន ការចរចា ឬការ បាន

កបការងារអ្វី

ឿន

្នះ

វបាន

លចូលរួមកម្មវធីសិល ៈ

លីហ បាន

្វើការប្តឹង

រាសីល្អជាមធ ម។

កបរបររកសុីជួញដូរវញមានការទិញចូល

និង

សុខភាពនិង ល្អជាមធ មដូ

យសារដួងរាសី

ើនលូតលាស់និងមាន

លក់ ក

ត។ ក្នងអំឡង

ក់កាសប

ើយ

តុការណ៍រួច

ីរង

្កត

ើនសន្ធឹកសនាប់

ៀតផង។

ប៉ុ

ើនរាល់

ខ្លននាងមិន

ធថា

តុការណ៍

កាន់

ះ ។ ប៉ុ បា ្ត នសារភាពថាខ្លន

ប់ខ្លនឯង

បំពាក់ ទូរស័ព្ទទំ

តាមផ្លវច ប់។

ុម

ប៉ុ

ម្ដងៗ មានដូចជា កាបូប

ះមុខសមត្ថកិចជនសង ្ច យ ័ ទ

ើងស

ជា

ទ សម្ភពរាជធានី

្ង១

យ័ត្នប

ីក៏បាន

តិកភ័ណពិភព

ឹត្តដូចការ

្វើឲ

លីហ បានបងាញនូវរបស់របរមានត

ក្នងសម័យ

្ង ចន្ទ ទី ០១

ចូរ

រព្ធ

ះហស្ថ

ះ សុខ តាករាម៉ន បានបដិ

ងខ្លន

ងសខ្ចី

ើលភ្លឹកសារតីពីសំណាក់

ុសអ្នកមានៗ

្វើ

ត្តម សីហនុ គួរ

យ៕

ខ្លនមិនបាន

ផ្ទះ

ទ ក៏

ប៉ូលិស ខណទួល

រថា សា

ចផង

ចំ

ឡប់

លដឹង

មន្ទីរ

្តច

ជនសង ័យ

ប់ប៉ូលិសថា

ដាប់

ើម ីនាំ

ះ។

្ដការ

ឹង ៀបចំខ្លនសិចសុីយាង

ទាក់

្តង

ការ

រ។ ប៉ុ

្ចញសាច់

យ ើ

បសិច

មនុស មាត់ដាចមួយចំនន ួ និយាយថា នាង

សួងវប

ៀបចំស

ងខ្លន

តារាកូនកាត់បីសាសន៍រូប

ៀម

ឹងសិចសុី ើម ីទាក់ ុស ?

្ដងមាក់ចូលចិត្ដ

ស់របស់របរ ៗ ្ល

បុរសៗ លួច

យ សាវណារទ្ធ

ងផ្ទះ

រគា

ីរង

កបង

កា ើ រងារ

ភ្នំ

កបានឲ ដឹងថា ជនសង យ ័

លា

្មង

ើយក៏បានទូរស័ព្ទ

ភពព័តមា ៌ នពីម ប ី ្ត ល ូ៉ ស ិ ហ្ម ទណ

ខណទួល

ះបានរត់

សួរនាំប្អន

កព បាល

ទ គន្ធបុបា។

ីរង

ើងថា

ជុំគណៈកមាធិការ

ះបានយកចង្អល

្មង

ើញប្អន

ើក

ើតឆាយប

ុម

សិល ៈគួរ

វបាន

ះ។

្ជន

ម ី លីហ

្ដងមាក់

សុីមិនណយផង

ស្ក (Unesco)

សាសន៍ផង

របស់ស

ងខ្លននិង

ី Anne Lemaistre

ើកទី២០

មាន

្នើសុំឯក

ឈាមតាម

បាន

ខួប

ួល

ញ៖ក

ក៏ជាតារាស

អា ី យុ៨ឆា ំ វប៉ល ូ ស ិ ឃាត់ខន

ីរង

ះបានបំភ្លឺ

ើង ពីភ្នំ

សិល ៈខាតធំមួយនាឱកាស

ះអធិបតីក្នងពិធី

ដាប់

រង

្ងពីរ

ធម៌ និងវចិ

្តី សុខ អាន ថា

រុក

ខ្លនវញ។ ចំ

លជាអនីតិជន (អាយុ៨ឆា) ំ បណាល

មន្ទី

ើង

និងអភិរក

បណាលឲ របួសហូរឈាម

ទី ្ង ២៧

លា

្មង

ះជនសង ័យរូប

ុម ៥១ ភូមិ

១៧ សងាត់បឹងសាឡាង ខណទួល

ខ្លន

ICC–ANGKOR

របស់ជនសង ័យ

ះយន្ត

តំណាងអង្គការយូ ចាំ

ភ្នំ

ះនឹងអាច

យងាយ

វ ល ីថា

ចាត់ទុកថា ជាតារាស

តិភូ និងឥស រជនសំខាន់ៗបាន

រាប។

ភាពយន្ត

ីក៏

ះ។

យ ឯកឧត្តម

រព្ធខួប

បាន

ក្នងមួយ

ើងថា

ត្តម សី ហមុនី គួរ

្វើជា

ចង ើ ល រុក រ ទ ្មង ទ

រក

រព្ធខួប

ការ

សមួយ

ភ្នំ

ំង

ើរការ

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស កម⅝នʼn និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

អានតពីទំព័រ

្តី សុខ អាន ក៏បាន

ៀមរាប ពី

គណៈ

ស្ក (Unesco) ើក

នាបតី

Air Bus 321 អាចដឹកជ

ី Anne Lemaistre

រយៈពល ២៦ នាទី ជាការរ

បាន

ះ បារាំងចង់ឲ មានសម័យ

តាករាម៉ន

ឹត្ត

ញ បាន

ន អំពីដំ

ះជាយាងណាក៏

ើងថា ការ

ឹត្ត

ត្ត

សាទបុរាណកម្ពជា ចាប់តាំងពីឆាំ

បខាងមុខ

ើក

តិកភ័ណ

លនឹង

ភ្នំ

ហ៊ុន

ឧបនាយករដ្ឋម

្លងសុន្ទរ

ក ChristianConnan ឯកអគ្គ

ក្នងអំឡង ្ចក

អង្គការយូ

ងឲ

្នឯកឧត្ត ើ ម

ការចូលរួមវភាគទានរបស់បារាំង និង

ក ើ ទី ២០

រដ្ឋទូតបារាំងបានមាន

ចាំ

ត ឹ ្ត

្តចអគ្គមហា

តុលា ឆា ំ២០១២

ីម លីហ

្លើយតបឯកឧត្តម សុខ អាន នឹង

បជូនស

ប់ការរលឹកខួបទី

តំណាងអង្គការយូ

្វើ

ះ ក៏បាន

កក្កដា

ៀមរាប។

្កើតអនុស

ជាការ

រព្ធខួប

រព្ធខួប

លាដ៏សម

២០

ឹង

ត្ត

្តី សុខ អាន

សជប៉ុននា

កក៏មាន ះ

ះការ

កស

ការប

ពិភព

ៀមរាប។ ឯកឧត្តម សុខ អាន សាសន៍ថា

៤០

ឹត្ត

កិច្ច មមាញឹកជាមួយយុទ្ធនាការ ឆាំ

កថា

តិកភ័ណ

លនឹង

ចំ

យ ើ គាត់សង ម ឹ ថា នឹងអាច

ឧបនាយករដ្ឋម

ើក

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ការប ្កើតគណៈកមា ធិការស បស ល...

ចុង ធ្នឆាំ ះ

ឯកអគ្គរាជទូតរូប

្វើជាមាស់ផ្ទះ

ប់សម័យ

ក (WHC)

ត្ត

ៀត ឯកឧត្តមឧប

្តី សុខ អាន បានមាន

យស

ទី ៣៧

បានបងាញការគាំ

ៀមរាប។

សាសន៍ថា កម្ពជានឹង

ើកទី ២០

Kuroki Masafumi ឯកអគ្គរាជទូតជប៉ុន

ើម រលឹ ី កខួបទំនាក់ទំនងឥណាអាសាន

ខ០៨៨

យ័ត្នទាំង ្នហា

្លផាដាក់គា

ុស

ះវវាទឈានដល់ការ ើង៕

ល ើយ ក


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

១៦

អានតពីទំព័រ

ក្នង

ការ

ុក

ការរងទទួលព័ត៌មាននិងសន្ដិសុខ

ចំនួន ២២ នាក់បានទទួលការ ៀនសូ បំពាក់បំប៉ន រយៈ ក

គឺ

វរៈ

ល៥

ដល់

យមាន

កវរៈ

កវរៈ

ក វរៈ

នីយ៍

នីយ៍ឯក

្នកព័ត៌មាន និងសន្ដិសុខ ្ង ចាប់

្ដើមពី

្ងទី ២៨ ឧ

្ងទី ២៤

ឆាំ ២០១២

្ទសនាម ចំនួន៥ នាក់

នីយ៍ឯក សាន្ដ ប៊ុនថាន

នីយ៍

នីយ៍

ង គឹមរា ន់

ី សាម លុច

ី ងួន ចាន់ និង ង សំ

ក្នងវគ្គសិក

ង។

ះសំ

ក អនុ ើ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ៀនចំនួន ៤ គឺការងារការយាល័យសន្ដិ

សុខ ការងារ

មានទូ

ឆាំង

វរកម្ម នីតិវធី ព័ត៌

និងការងារ

ព័ត៌មានវភាគវាយត នីយ៍

និងជា

ី ថាង វុឌ ី នាយ

ធាន

ឆ្លងកាត់ការសិក

ប់

និ ប

មូល

ល៥

្ង

មក

្ទសល្អចំនន ូ ១៨

ពី

្ទសល្អបង្គរ ចំនួន ២២ នាក់និង សិកាកាម

្ទក្នងបានល្អ។ កឧត្ដម

នីយ៍

ើង

ើម

រពវន័យនិងបទ

ដឹង

ប់

្អើល

ត្ដកំពង់

ចាមមានមតិផាំ មានការ

តស

ទាំងអស់

្ញើរក្នងពិធីបិទវគ្គ ើរចំ

ះសិកាកាម

លទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នង

វគ្គសិក គឺជាការ

្លើយតបក្នងការចង្អល

បងា ញទិសពី ឯកឧត្ដម នាយឧត្តម កង

នីយ៍

ធពល

សុខា អគ្គ

កឧត្ដម

នាំផាំ

អស់

យកចំ

ឡប់

សំ

នដី និង

ឈាន បទ សំ

ប់

្ទ

ស។

្ញើដល់សិកាកាមទាំង មូលដានវញ

សហការជាមួយអាជាធរ

ជាពលរដ្ឋតាមមូលដាន

ងព័ត៌មាន

រកការប

បចំ

ប់ទិស

្មើស និងជនបង្កអសន្ដិសុខសង្គម ការពារ សន្ដិសុខ និងសុវត្ថិភាព ឹត្ដអំ

ខ្លនជាអ្នកប ឲ

ើម ី

ជូនដល់ថាក់ដឹកនាំ និងពលរដ្ឋ ណា

្នកបណាញព័ត៌មាន

ើល្អជាមួយពលរដ្ឋតាំង វាជូន

ជាពលរដ្ឋនិង

ជាពលរដ្ឋមានភាពកក់

ទុកចិត្ដមក

្វើយាង

ើសមត្ថកិច្ច៕

និង

្ដីមាក់

ឆ រ អាយុ ២២ ឆាំ មានទីលំ

ក្នង

ខឹងនិងប្ដជិ ី ះម៉ូតូបុក បាក់

ើងចូល

ើម

បណា ើ លឲ

ទ ទាំងយប់។

តាមការឲ ដឹងពីបុរសជាប្ដី

្ដីរង

ឆាំ ២០១២

ើយ

ប់

ើក

កណាល

ប់

មាកបាន

បទិសគា

ហុងដា

ត្ដ

មានរថយន្ដ មិនសាល់

ញជាមួយម៉ូតូខណៈ

ម៉ត ូ សំ ូ

ើយរថយន្ដបានកិនអ្នក

ើកបរ

៉តក លបណាលឲ សាប់ភាមៗ

នឹងក

បុរស

្លង

សាល់

ម្ដង។

លជាជនរង

ះ បូង មករា

វបាន

ុស

អាយុ ២៧ ឆាំ រស់

ភូមិសាយអាត់ ឃុំ

កណាល

ពន្ធរស់

កតាមាក់

ុកខ ច់កណាល

លមាន

ភូមិ

ត ៉

ត្ដបនាយមាន

ើត

កគាជាមួយ

រួចមកក៏បានកំ

ឃុំ

ុកខ ច់កណាល

០៤ សងាត់ផ រ

សាច់ដុំគា

ត្ដ

ុកពារាំង

ើយម៉ូតូជនរង

១២៥

សាក

លិចចំ

ត្ដ

នាងបាន

ើបណាលឲ បាក់

ម្ដង។ បុរសដ

ៀតថា

ករថយន្ដមកពី

បងប្អនមកទទួលយក

បុណ

ចខ្លន

វបាន

កម៉ូតូ

ះបានសុំ

រត់ការទិញការមឈូស និងម្ហប ក

ុកខ ច់កណាល

មឲ

្វើបុណ តាម

ឯសាយអាត់។ ចំ

គឺពលរដ្ឋ និងបងប្អនជនរង យក

ើកបរ

ម្ដង។

ខ បាន

យសុវត្ថិភាព រឯសាកសព ណី

ះមាក

ះពុំមាននរណាសាល់

មាកនិង ពុសា ំ ល់សាក

ឿង

ក់ថា

ឿង

លា

ឆាំ២០១២

ណ ហូវា

បុកនឹង

ើងចូល

លបានបន្ដឲ

ះគឺបណាលមកពី

ះសុីផឹក ប

វងក៏

ម្ដង។ សូម

តុខាង

ើគឺបាន

ង ៩ យប់

្ងទី ២៦

្អក

ើត

ក្នងបរ ណកាសុី

្គនធីង បច្ចប ន្នអ្នកជំងឺ

បានប្ដីកំពុងយក ទប

ជិះម៉ត ូ មាក ូ ស្កប

រ ២០១៣ ពណ៌

កគំនិតគិតខុស ើង

ក៏ការពារខ្លន

ពន្ធវញ

ុកអូរ

មន្ទីរ

យ ជាយ

៊រ ឆាំ២០០៧ ពាក់

ើយបានវាក៏ប៉ះនឹងម៉ូតូដួល រថយន្ដ

ពន្ធ

មិ ំ នបាន

ពន្ធ

ើយកិនសំ ៉ តក លសា ប់រកមុខ...

ខកណាល 1H-0417

ពី ត ើ

តុ

វញ

បុរសមា ក់ វរថយន្ដបុក

ះរថយន្ដបង្កបានប៉ះជាមួយភាគីខាង

ម៉ូតដួ ូ ល

គាត់បាន

ើតាម

មកដល់ចំណចខាខាក្នងភូមិ

បាំង ឃុំសុីធរ

ង ុ

ជ័យបានឲ ដឹងថា មុន

ការសនិ្នដានរបស់សមត្ថកិច្ចបានឲ ដឹង ថា ម៉ូតូនិងឡានបាន

ងហាន អាយុ ២២ ឆាមា ំ ន

ភូមិគីឡ

កណាល

១៦

អានតពីទំព័រ

២៩

ះ ស៊ន ុ

លំ

ត្ដ

បាត់ដំបងមុខរបរលក់ដូរមុខកាសុីណ

នីយ៍ វា សារទ្ធ ក៏

ះដឹង

និងសន្ដិសុខ

ការរង

មរភូមិន្ទ និងជា

ការកង រាជអាវុធហត្ថ បាន

បនាយមានជ័យ ៖

វបាន

ឯង។

ធម៌ ើ

ពន្ធរបស់ខ្លន

ី វា សារទ្ឋ

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

លគឺភាគីខាងប្ដី

លត់

ងវគ្គបានឲ ដឹងថា

្ទសមធ មចំនួន ៥ នាក់។ ក្នង

ៀនសូ

មក

ក វរៈ

នាធិការរង

អស់រយៈ

សិកាកាមទទួលបាននិ នាក់ និ

ប់

្ល។

១១

តុលា ឆា ំ២០១២

ខឹងប្ដី ញវាយ ជិះម៉ូតូស បពី បុក ើម ើបាក់ ើងចូល ទ ទាំងយប់ ្អើលមនុស មុខកាសុីណ

កម្មវធីបិទវគ្គបំពាក់បំប៉នបណា ញព័ត៌មាននិង...

ុងនិង

សាក់ការសន្ដិសុខចំនួន ២៣ នាក់ ប

ខ០៨៨

សាខន អធិការង ្នកចរាចរណ៍មិន

ពលរដ្ឋបានរះគន់ថាម៉ូតគា ូ ជិះ

ើត

្ដចមិនឲ គា

យ ើ រកជនបង្កមិន

មកពីណា យកម៉ូតូ

ទុក

ពី

ញ ើ

ះថា គាសាប់ បា ើ នសំណង

ើយសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ ្វើអ្វី?៕

យ តារា


១២

ឆា ំទី ០៣

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

តុលា ឆា ំ២០១២

កវរៈ នីយ៍ ី សុខ សំបូរ នាំអំ យជា ឿងឧប ស ្ត ច ង សំរ ន អនុ តឲ ធាន ុមមិត្តភាព សភា ចូលជួបសវនា ការ គបរ គ និងថវការបស់ កឧត្ដម នីយ៍ ឆាយ គ���មសុន ជូនដល់ កយាយ អាយុ ១១១ ឆា ំ ជរា ី ចូលជួប

ជុំពិភាក ផាស់ប្តរ

ជាមួយ

កំពង់ចាម ៖

ព័ត៌មានពី

ពាំងឫស ី ឃុំជ

ត្ដកំពង់ចាម ថាមាន

ះ សុខ ឃីន មាន

កំពុង

រស់

នាក់

្ងទី ៣០

កឧត្ដម

នីយ៍

ស្នងការនគរបាល ទិញសមារៈជា

ុកចំការ

្ចប់ ៧

ទឹក

កម្ពជា-

បានមាន

ឆាំ ២០១២

និងជាសមាជិក

គបរ

មី

ចកំប៉ុង ២

ម ប៊

គីឡ

យួរ សាប៊ូ ល

ង ២ គីឡ

១ក

្ចប់ធំ

ឿងឧប

គបរ

ីខកំប៉ុង ២

វរៈ

នីយ៍

ល័យ

វបាន

កជូន

ិត

លនាំយក

កយាយដល់លំ

ដាន

លមានចមាយផ្លវ ៦៥ គឺឡ

ទីរួម

ត្ដកំពង់ចាម ។

តំណាងឲ

ពី

ក សុខ សំបូរ

កឧត្ដម

នីយ៍

គឹមសុន ស្នងការនគរបាល ផាំ

ី ឆាយ

ត្ដបាន

្ញើនូវការសួរសុខទុកពីសំណាក់ឯក

ឧត្ដម ហ៊ុន

ង អភិបាល

កឧត្ដម

ត្ដ និង

នីយ៍ស្នងការជូនចំ

កយាយ

លមានអាយុជាង ១ សត

កយាយបាន

នីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ

នាម ំ

្ដី

យកចិត្ដទុកដាក់

មឱវាទ ព

ឹងឲ បាននូវសន្ដិ

សុខសុវត្ថិភាព ភាពសុខសាន្ដជូន ពលរដ្ឋពីទី រួមចំ ជរា

ុងរហូតដល់ជនបទ និង

កជូយឧបត្ថម្ភគាំ

ជា

ដល់ចាស់

គានទីពឹងដូចជា

សុខ ឃីន ជា

ើម ។ ក្នងឱកាស

កយាយ ះ

្លងអំណរគុណដល់

កស្នង

ជនទាំងអស់សូមឲ ផលបុណ

កមាំង

ការទាំង

ពុទ្ធពរ

មទាំងថាក់ដឹកនាំគណៈបក

សទា

ទាំង ៤ កុំបី

ជា

ះថាបានដល់ជីដូន ជីតា ញាតិ ំពីរសនាន និងជួប ើយ៕

ៀប

ះទីមយ ួ ស

ះក្តីក៏ទ

កម្ពជាប កក

ឿង

សឥណាឆ្លងកាត់

នទម្ងន់

ុងនាំចូល

មាណ ៥៥៦៤

កាន់ទី

វបានប៉ូលិស

ុងបាង

ឆាំង

នសហការជាមួយសាប័នគយ

និងអង្គភាព

លានយន្ត

២៦

ឆាំ ២០១២ បនាប់ពីមាន

បានកាលពី

ង ១៣ និង ១៥ នាទី

ការសង ័យ។ ជាតិ

ជាតិ

្តីជាជនសង ័យមាន

ើយ

យការចាប់ខ្លន

ិដ្ឋជន

ឿង

ៀមរាបតាង ំ ពី

រហូតដល់

នមា ក់

លានយន្ត

ៀតជាជន

ងជាងមួយរ

ងជាង ៩ យប់

ះមិនបានឆ្លង

ខាង

្តី

ះសមត្ថកិច្ចបន្តរង់ចាំចាប់ខ្លន

ជាតិ រូប

្ងទី

ះ ឥន្ទ នូសុភី អាយុ ៤២ ឆាំ ជាជន

មា ក់ ឧ

ះចាប់ខ្លន

នមក

ះអន្តរ ៀល

ិដ្ឋជន

ទាក់ទងនឹងការចាប់ខន ្ល ជនសង យ ័ ើ

កវរ

នីយ៍

នាយការយាល័យនគរបាល ន

ត្ត

នន់ សុផាន្នី ឆាំង

ៀមរាបបានឲ ដឹងថា

ទទួលបានព័ត៌មានពីនគរបាល អ

ឿង

ខាង

ះឆ្លង

មិនមានការឈប់ស ស

នចូលមកកម្ពជា

្ងដ

គឺ

ឡប់

្តីជនជាតិ

លវញ។ ករណី

្វើឲ មានការសង ័យ

ើបសមត្ថកិច្ច

នគរបាលបានសហការជាមួយសាប័ន គយ និងអង្គភាព ការ

ខាង ឧ

ររក

លានយន្ត

ើញវត្ថតាងថាំ

ម្តង។

ល ិចខ្ពស់ក្នងការនាំថាំ យ

នរូប

សឥណា

អាលុយមីញ៉ម( ដុត) រុពី

ដាសស

ើយរុ

មួយជាន់រុស្កតពី

ើយរុអំ

ះហុងពី

ៀតមានរហូតដល់ ១៩ ដុំ ះហុងយាងដូ

សមា

្នះ។

ដាស

ប់ខ្ចប់

ើមួយ

មួយជាន់

្វើដូចជាដុំ

ពីដុំអំ

នក្នង

ៀត

ពុំបានដាក់

ន់

កាន់បន្លំថា

ជាអ្នកកាន់សាសនាឥណា។

ឿង

កវរ

នីយ៍

ឿនក៏បានជ

បជូនស

កក៏មាន

្វើយាងណាឲ កិច្ចសហ -កម្ពជា

សាមគ្គី ើង

្តចវញផង

ើម ី

តិបត្តិការរវាង

មកដូចជាបងប្អនជាមួយ

ជាជន

តាម

នរវាង

រដាភិបាល។

កបានបន្តថា ដំ

ើអារ បាល

បំ

ះរាជាណាច

ះរាជា

្លើយតបស

្តច

ើយស

្តច

ល លាសម

ញទស នកិច្ច

ជុំ

្ជើញ

ើយ

ជាជន

ើយ

បានចុះ

រដ្ឋសភា

ះរាជាណាច

កម្ពជាបាន

ើធម្មនុ

សចាប័នធម្មនុ

អាសាន

អាសាន

ើម ី

ខាងមុខ

ចបាន

បនាប់មក

ើរ

សមាជិក រយៈ

ធានរដ្ឋសភា

និងគណៈ

ល៣

ជាមួយម រួចមក

ឆាំ២០១៥

ក ផាយាប ថង

យសុខ

តាម

ល ំ

ៀតស

ប់

ញចូល

សទាំងពីរ

ះកមាំង

បថា ក្នងដំ

គណៈ

ឿន

ធាន

ឿន

ុម

.កម្ពជា មកកម្ពជាមាន

្ងបនាប់ពចប់ ី ជំនួបពិភាក

្តីជាន់ខ្ពស់រដាភិបាលកម្ពជា

ក ផាយាប ថង

តិភបន្ត ូ

ៀមរាបរួច

តិភូបាន

ើរ

ក ផាយាប ថង

ឹទ្ធសភា និងជា

មិត្តភាពសភា

សទាំង

គជ័យ

ះ។

ជាជន

ើរ។ សូមជ

្វើយាងណារួមគាកសាងអាសាន

ឲស

រ ពី

ទស នកិចរបស់ ្ច

ើយ

ពីរបានខិតខំអភិវឌ ន៍អាសាន ជាពិ

ទាំងពីរបានកិច្ចសហការគាបានយាងល្អ

ះរាជាណាច

ះរាជាណាច

ខា

កម្ពជា និង

ឡាញ់គា

កម្ពជា និងអាច

ដាប់អាវុធ

ភិបាលផង

ើបៗ ។

៣ ឆាំ ត

ទាំងថាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភាក៏ដូចជារាជរដា

កម្ពជា

ើយសាល

ឿងបរការទំ

សន្តិភាព មិត្តភាព ចាប់ពី

មករវាង

កក៏បានថាយ

ះមហាក

ើញថា

ើរ

កបានបន្តថា ក្នងនាមជា

ះពរ

ះករុណា

្វងយល់

រដ្ឋសភា មានទីធាធំទូលាយ

ើង

្ជញ ើ

ើស ស

ើម ីអ

កសប យចិត្តជាខាំង

សជិតខាង ភូមិផងរបងជាមួយគា

កបាន

កបាន

កបានមកសិក

ើរាជការរដ្ឋសភាកម្ពជា

បំពាក់

ញទស នកិច្ច

សាសន៍ ទទួលយកនូវការអ

ហត្ថ

ក ផាយាប

លបំណង

មាន

ធានរដ្ឋសភា

ជាការ

ជាចុង

សទាំងពីរក៏ដូចថាក់ដឹកនាំសភានិង

ឆាំង

វញ៕

ទស នៈកិច្ច

ើបវល

ឿន និង

ត្ត

ះរាជាណា

យ សាវណារទ្ធ

្មើសច ប់ ដឹកជ នកាត់មុខការយាល័យរដ្ឋ ើស្ទឹង ង់ ដូច កឋិនគា នការប ប

កបាន

មពី

ុង

ុងញ

ុង

ើយបន្ត ះ

វញតាម

ឲ ដឹង

កាន់

ើយ

ើង

ៀតថា

ើយ

បាន ២

ើប

ឿង

ះគឺមានឧ

សឥណាចំនួន៣

ការនាំ

សកម្ពជា

ក្នង

ឿង

ើកទី១

លបាននាំ

ិដ្ឋជនមាក់ជាជនជាតិ

ពីនមាក់។

ព័ន្ធនឹង

តុលាការ

នឆ្លង

នប

ក ើ ទី ១ ចាប់ខន ្ល

កនាយការយាល័យប

្តី

មរួមទាំងវត្ថតាង

ក់

ទមា ទឹកកកទម្ងន់

្តីជនជាតិ

ឆាំ ២០១២

ៀល

្ជននិងជួញដូរ

ច ប់៕

មាក់ និងបុរសជនជាតិហ្វីលី

ថា ថាំ

៥៥៦៤

ើងបានប

ៀត

នចំនួន ២៩ ករណី

ះករណីថាំ ក ើ

ុងបាង

កបានឲ ដឹង ះ

វបានប

្ងទី ២៧

លពាក់ ្ជន

កាន់ពីបទដឹក

សារធាតុ

កំពង់ចាម ៖ បទ

នឆ្លង

រង់ចាំទទួលពី

ជនជាតិ

ជាមួយគា

ថង

ឿន

ើរ

ផ្លវរដ្ឋ

បំ

សកម្ពជា

មានភាពល្អ

ៀត។

កម្ពជា

ង សំរន

មានលក្ខណៈល្អ ី

លបាន

សកម្ពជា

ះបាននាំ

សុី

ករណីជួញដូរថាំ

រូប

សកម្ពជាប

ថា ក្នងឆាំ ២០១២

ហុង ១៩ ដុំ ក៏មានរូបបដិមាករឥណា ចំនួន ២ រូប

កក

នមកដាក់

ប៉ុ

តិបត្តិការរវាង

ឲ កាន់

ឹង

រើ

ណាច

្តចអគ្គមហាពញាច

ឹទ្ធសភា

្លើយសារភាពរបស់ជនសង ័យ

បាន

កាត់

ភាពសហ

គាទាំង

វរុករក

យឆ្លងកាត់

ះ MH.746។

ើកមក

មក

ះ មាន

នឆ្លង

ើរូបភាពយកថាំ

ជាប់ជាមួយដុំហុងអំ

អំ

្វើ

ក នន់ សុផាន្នី បានបន្តថា

ិដ្ឋជនជួញដូរថាំ

ជាន់

រូប

ើយ។

នជាង ៥ គីឡ

ុងបាងកក

តាមច

្វើរបស់

គជ័យ

ឿង

យន្ត

ៀតគឺ

លបំណង

រថា

ប់បន្លំ ក ្ន

ប់

មកកម្ពជា

្ជើញស

កក៏បានពាំនាំ

ធានរដ្ឋសភា

ុមអ្នកសារ

ន(មាសុីនអុិចសា )។

ឆ្លងកាត់ ្តី

ើបស

្ថមថា

កាន់

សមាជិក ទ ឹ ស ្ធ ភា

-ស

កនាយការយាល័យបានឲ ដឹង

កូឡាឡាំពូរ

ះថា

ះថា ក្នងដំ

ើម ីអ

ុមអ្នកសារព័ត៌មាន

យពីចប់សវនាការ

ការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ

្ល ងឃាត

លី

លានយន្ត

ប់

និង

កឧត្ដម

លជានិច្ចកាល

សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម និង

មិនបាន

ចាំ

ឹក

ធានរដ្ឋសភាបានមាន

ការ

ត្ដ

្ង

វមាន

ើម ព ី

ឿង

សន៍

ក គាម កុសល ទី

្តច

ឹទ្ធ

ឹក

ឆាំ២០១២

មាន

ត្ដ និង

នីយ៍ស្នងការ

ះជា

មមកពី

គិតគូពីសុខទុក្ខ ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋ និង

ឧត្ដម

ង និងឯកឧត្ដមនាយ

នឹងមាសុីនទំ

លនាំថាំ

ឿន សមាជិក

ុមមិត្តភាពសភា

លិខិតរបស់ឯកឧត្តម

តឲ

ក ផាយាប ថង

ឯកឧត្ដមអភិបាល

ឯកឧត្ដម ហ៊ុន

សមត្ថកិច្ច ជាពិ

មាក់

ធាន

ទស នៈកិច្ច

ទស នកិចរបស់ ្ច

វត និងបានជូនពរតាមអនុសាសន៍របស់

ថា ការ រើ្វ

្តីជាជនជាតិ

សភា និងជា

សាសន៍

ចាប់ខ ន ្ត ីជនជាតិ មា ក់ និងថា ំ នចំនួនជាង ៥ គី ម លានយន្ត ះអន្តរជាតិ ៀមរាប

ៀមរាប ៖

កម្ពជាបានអនុ

របស់ស

ី សុខ សំបូរ នាយការយា

ហ្មទណក

ធានរដ្ឋសភា

រាជាណាច

រដ្ឋសភា។

ជូននូវថវការផាល់ចំនួន ៨០ មុឺន ៀល ះ

្តចអគ្គមហាពញា

ង សំរន

ទី២៨

គ និងសមារៈ

រ។ សមារៈទាំង

ញ ៖ ស

-កម្ពជាចូលជួបសវនាការកាលពី

សរុបថវការអស់ ៧០ មុឺន ៀល និងបាន ផង

ភ្នំ

ក ផាយាប ថង

ម អំបិល ២

អាវចំនន ួ ២ គីឡ

ប់

ធានរដ្ឋសភា

ញ ្ជើ មកទស នៈកិច្ច

ត្ដកំពង់ចាម បាន

ឿងឧប

ឿន

វមានរដ្ឋសភារួចមក

សាសន៍

ព័ត៌មានថា ក្នងនាម អ

ះរាជាណាច

ុមមិត្តភាពសភា

តិភូទាំងអស់បនាប់ពីបាន

ើរទស នកិច្ច

ើប

បល់

ធានគណៈ

ក ផាយាប ថង

ទួតចំនួន ៣

ី ២ យួរ ទឹកសុីអ៊វ ២ យួរ ស្ករស ២

គីឡ

ធាន

និងគណៈ

ី ឆាយ គឹមសុន

ស ទឹក

រដ្ឋសភា

កយាយមាក់

មួយចំនួនរួមមាន អង្ករចំនួន ៧ ក

កម្ពជា និងជា

ក្នងភូមិ

ះជន្ម ១១១ឆាំ

ជាមួយ

ើយមានជីវភាព

ឹក

កម���មការទី ៥

យពីបានទទួល

ជាពលរដ្ឋថា

ក ឈាង វុន

នខុស

យ ច័ន្ទ សុភាព

្មើស

ុកស្ទឹង

ង់

ត្តកំពង់ចាម កំពុងមាន

ឈ្មញបាន

ស់រូបភាពពីការដឹកតាម

សន្ទះខាំងកាពីមួយ រថយន្ត

ង់

្ង

មួយ

គឺ ៀងរាល់យប់

អារ

៩ រុម៉ក

្ជន

ពលរដ្ឋ ក ុ ស្ទង ឹ

្ជន

ៀម

ើញ មាន

ើអារអត់ច ប់ពី ៥

គូប។

លរស់

្ន រថយន្តកូ

ុកស្ទឹង

បានដឹក

ត្តកំពង់ចាម។

យប្តរពីជ ្ជន

ើយុទ្ធសា ្ជន

ង់យក

ុកកំពង់ យមក

្តសត្វក

ៀរ

ើតាមរថយន្តមក

ើតាមរុម៉កម៉ូតូ

ើល

ន រុម៉កម៉ូតមួ ូ យ ៉

្មើនឹង ២០

គូប

ដឹកមួយរថយន្តធំ ម ង

មានម ណា ក

គូប គឺមានបរមាណ រ។

ៀតរុម៉កម៉ូតូទាំង

្តីរដ្ឋបាល

រលងអ

ើងមាន

ើយរុម៉ក ១០

ើអារ ជា ៀងរាល់យប់

តាមដងផ្លវ

ប៉ូហាន់ជ័យ ក្នង

ឈ្មញបាន ដឹកជ

ង់

ៀរ

ើអារ ឆ្លងកាត់ការយាល័យរដ្ឋ

បាល លក់

្កត

មាណ ២

ង់បានឲ ដឹងថា កន្លងមក

មានរថយន្ត ជ

្តសត្វក

លក្នងមួយរុម៉ក មាន

មាណ ២

ក្នង

ពិនិត ឲ

យធំមកដឹកតាមរុម៉ក

យតូចតាមយុទ្ធសា

រុម៉កម៉ូតូដឹកជ

្ង

ហាក់ដូចជាតូចតាច និងតិចតួច

ើយ។ ជាក់

្តង

ើយពុំ

ើមកប

លា

ឈានចូល

ះដឹក ល

បម្តង ង២

្ងទី ២៧

ឆាំ២០១២ មានរុម៉កម៉ូតូចំនួន ៦

ឿងបានដឹក

ពីភូមសំ ិ

ើអារ

ង ឃុអូ ំ រម្ល

្មើសច ប់

ុកស្ទឹង

ង់

ត្ត

កំពង់ចាម ឆ្លងកាត់មុខការយាល័យរដ្ឋ បាល

ម្តំភូមិ ង់

ុកស្ទឹង

កបាក់ ឃុំ

ង់មកឈប់

កកក់

ើម ីរកឱកាសដឹកបន្ត

ប៉ូហាន់ជ័យ

កំពង់ចាម។

ុកកំពង់

ុកស្ទឹង

លក់

ៀម

ត្ត

ភពព័ត៌មានពីមាស់រុម៉ក

បានឲ ដឹងថា ពួកគាត់ដឹក

ះបាន

យាងរលូន គឺ

យសារពួកគាត់បានរត់

ការជាមួយ

និងអាជាធរមូលដាន

មួយចំនួនអស់ ះ

មាន

ើយពុំ

យម្តងណា

ទាក់ទិននឹងប

លមានការ

ះ អ្នកយកព័ត៌

ើងបានទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺពី

ភី សុផល នាយសងាត់រដ្ឋបាល ុកស្ទឹង

ង់

អ្នកទទួល។ ចំ

ទូរស័ព្ទ

រង

្នករដ្ឋបាល

ទិ៍

បទ

។ ពលរដ្ឋ

្មើសខាង

រដ្ឋបាល

ើលមិន

ើយសាំ

ះបានរះគន់ចំ ្មើស

ត្ត ក

ើញ

ង់ថា មិនគួរ

កាត់មុខការយាល័យរបស់ខ្លន ពលរដ្ឋបានសំណមពរដល់ ណមា នាយខណរដ្ឋបាល កំពង់ចាម ជួយដុស

លបាន

ុកស្ទឹង

ើញបទ

ើយគាន

ក សួ ដាវ នាយ

កំពង់ចាមបានឲ ដឹងថា ករណី ពុំបានដឹង

្អលកូន យ

ើដឹក

ក ើ

ើយ។

ក់

ត្ត

ផង៕

មរទ្ធ


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

១៣

តុលា ឆា ំ២០១២

ឱម យុិន ៀង ៖ ក សូរ យា ស៊ូ ៊ ឌី មិនគួរដាក់ រដា ភិ បា ល ចា ប់ ពិនពីសា នភាពសិទ្ធម ិ នុស សកម ជា ះ វញនូវអនុស ៀត

ើងខ្ញំកំពុងគិតថា បក

ឆាំង

ឆាង ំ

គា ើ ត់និយាយ

ឆាំង

្តើ ម ដំ ើ រ កា រ ត ពិ និ ត ើង ឆាំងអំ ើពុករលួយ កម ជា ត

និយាយមុនគាត់ ឬគាត់និយាយមុនបក អាហ្នង ឹ គាត់

យបក

្វើជាទី

ល្អជាង។

ជាមួយគា

ក ឹ បក

កម្ពជាស

ឆាំង

ក ឱម យុិន

អង្គការសហ

ពិនិត ើ

ៀង បានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់

អ្នករាយការណ៍ពិ

្វើការឆ្លះប

មានចរត

បាយ

រៈគន់ ភ្នំ

ញ៖

ធានគណៈកមាធិការ

សិទ្ធិមនុស កម្ពជានិងជា ម

ឆាំងអំ

ើពុករលួយ

្ដី ឱម យុិន

ក្នងសន្និសីទកា ក

ៀង បានមាន ត

្វើការងារ

សរដ្ឋ

កម្ពជា ្នក

ស្ដីពីសានភាពសិទ្ធិមនុស

្ល

ើសាន

យុិន

អ្នក

ៀង បានប

៊ឌី ក៏ជាអ្នក

ហ្នឹង

តាមពិត ឿង

សារព័ត៌មាន

នាការ

បានប

អ្នក

ស៊ូ

ងហាន

ៀតផងយូៗ

ះវា

តមួយ

ក់ថា

តុលាការ

គូរបស់គាត់, ទីពីរ

ើងនិយាយឲ ខ្លីឲ កំ

្លងជាងនឹង

សិទម ិ្ធ នុស

ើងៗ ប

វវាទដីធ្លីការប

ញពីលំ

ឋានការ

កមាំងបាយ និងការបាញ់កាំ

អ្នកតវា ប ើ

ញ ្លើង

ទាមទារ ឲ មានការ គ.ជ.ប. ជា

ើម៕

ង់សមាសភាព

យ រទ្ធសំណាង

្ងទី២៨

សភា

ត ពិនត ិ

ង ើ វញ

អ.ស.ប

ល២

ឆាំងអំ

្ង ចាប់ពី

ឆា២០១២ ំ

សិក ធិការ។

ក ឱម យុន ិ ៀង

ឆាង ំ អំ

តពិនិត

អនុស

ើងវញនូវការអនុវត្ត

អ.ស.ប

ឆាង ំ អំ

កំពង់ចាម ៖

ើ ពុករលួយ

ឹក

ត្តកំពង់ចាមបាន

ើកអង្គ

ប់

ល៩

ឹក ផាល់ស

ទំនាក់ទំនង ត ៉

នីយ៍

នកម្ពជា-

វណា ំ

ជានាយកទីចាត់ការរង ើកកិច្ច

សភាពកងកមា ំង

នកម្ពជា ំ

កបាន

ើម ីព

ឹងសមា

ើង

ប់

ដាប់អាវុធ

តាម ប៉ុស្ដិ៍

លជន

តាមបនាត់

ឯកឧត្ដម

សាសន៍ថា ថ្មីៗ

បាន

ើ្មស ំ

ន។

ន ចាប់ពី

រហូតដល់ វហារ ប៉ុ

រដ្ឋកម្ពជា ភាព

កអាន

ជា ្ដ អកុសលស ើង

នចូល

លជាកតា

បាញ់សមា ប់ជា

ើន

្វើឲ

ើយ

ើន

្មើសទាំងឡាយ

ចពន្ធនិងហាស

្មើសទាំង

ើង

ើមានសូមរាយការណ៍ភាមៗ គឺ

ឯកឧត្ដម និងមានវធានការភាមគឺមិន ប

យជាដាច់ខាត

ះអំ

ទា ើ ង ំ

ដឹកនាំរបស់ មហា ស

នាបតី

្ដចបាន

បំផុតចំ

ើង

ឹង

ះបុព្វ

បាននូវអធិប

ក់ប៉ះពាល់ដល់ថាក់ លគឺ ស ហ៊ុន

យ ភាព

នដីកម្ពជា

ផង

ដល់

្ដចជាចុង

ញភារកិច្ចឲ បានល្អក្នង

ពល

ើនរលឹកឲ បងប្អន

មរភូមន ិ ្ទ

ះរដូវកាន់បណ ិ កាន់ ើយ៕

តុជាតិ និងរក ឲ

មការដឹកនាំរបស់ស

ឧត្ដមបាន

្ដចអគ្គ

ង យកចិត្ដទុកដាក់

យ ឯកឧត្ដមបានជួនពរឲ

ងារបំ

ត្ដ

ត្ត

លកង

្វប ើ ណ ុ ទាន ខិតជិតមក

យ ជាយ

ការ

ការសឹករង

ងៗ ខណៈ

ល អ.ស.ប និងរដ្ឋសមាជិកអនុស ះចំនួន២នឹងមក

កបានប

ះកម្ពជា អឺរុប

ើយ

កម្ពជា នឹង ការមក

តពិនិត ខ្លនវញ។ ្ថម

ៀតថា

ឆាំ

សមាល់តា

ទ្វប ី

វបាន អ.ស.ប

តពិនត ិ

ស ើ សឲ

ឆមាសទី ១ ឆាំ ២០១៣

ើកទារផ្ទះរបស់ ខ្លនរង់ចាំ

តពិនិត ពី អ.ស.ប និងរដ្ឋសមា

ជិក ២

ៀត។

ជិក ២

ើម ី អ.ស.ប និងរដ្ឋសមា

ៀតមក

ចាំបាច់

តពិនិត បានកម្ពជា

វ ៀបចំរបាយការណ៍ស្វ័យវាយ

ន ើ ឲ ចូលរួមនិង

្វើជាមាស់

ចំរបាយការណ៍ស្វ័យវាយត

្លអំពីទិដ្ឋ

ក្នងដំ ភាព

មាន

ើរការ

ះ ជាពិ

ឆាំងអំ

ើពុករលួយ

សិទ្ធភាពនិង ះ

ើម ី ៀប

កម្ពជាឲ

សិទ្ធផល

ឆ្លងតាមសិកាសាលា ល

ើយ

លបានចាប់

ើម ី

្តើម

តពិនិត

ើងវញ

ត្តិមាន

ក្នងអនុ

ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលបាននូវការ បំពាក់បំប៉នពីបទប ស

ពីយន្តការ

និងនីតិវធីក្នងការ ៀត

តពិនិត វធីសា

្ត

្វើការជាមួយគាបន្ត

ើម ីផលិតជារបាយការណ៍មួយ

ស្តីពីការអនុវត្តអនុស បាន

ទទួលបាន

កម្ពជា

ើមឆាំ ២០១៣ ខាងមុខឲ គជ័យ៕

យ សាវណារទ្ធ

ការ ត្ត

ការរង តំបន់

ត្ត

តិបត្តិ

កអភិបាល អភិបាល ុង

និងថាក់ដឹកនាំសាប័នជុំវញ

ត្ត។

ប់

ុក

រកថា

ធានមន្ទីរអង្គភាពជុំវញ

ឯកឧត្ដម ហ៊ន ុ ើកអង្គ

ល ៩

ង ុ

នានា

ត្ត

ជុំបូកសរុបការងាររយៈ

កន្លងមក

ះរដ្ឋបាល

ត្ត

ក ុ រួមជាមួយមន្ទរី អង្គភាពជំនាញ ក្នង

វត្តន៍យុទសា ្ធ

ត្តទាំងមូលបានខិតខំអនុ ចតុ ្ដ

ណដំណាក់កាល

ទី ២ របស់រាជរដាភិបាល សារតីទទួលខុស នូវសា

ុក

ង បានអានសុន្ទ

កប

្វើឲ ស

និងសមិទ្ធផ ិ លយាង ជន៍ ដល់

ចបាន

ន ើ

ម ើ ី

ក្ដីសុខ សុវត្ថិភាព

លន

ះការអនុវត្តន៍

បាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព

ទូ

ើន

ពាក់ពន ័ ជា ្ធ

លមាន

ើកទូលាយដល់ភាគី

កស្នងការ

រង នាយករដ្ឋបាល សាលា

ុមការ ះ ឯក

ត្ត

របស់រាជរដាភិបាលក៏

បាន

្ជនអ្នកជំនាញការរបស់ខ្លន

ពិនិត

បាយ

ត្តកំពង់ចាម និងមាន

ជាជន។ ជាមួយគា

ដានក្នងសង្គមចូលរួម អបអសាទគាំ

វបាន

ើយ

ប់មជ

្វើឲ ពលរដ្ឋ

និងចូលរួមចំ

យាងសកម្មក្នងការអនុវត្តចលនា ើការងារកំ

វឲ រដ្ឋសមាជិកនីមួយៗ

លន

នាធិការ

ើពុករលួយ

្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្ដម

ើង

រក

ឆាំងអំ

នាបតី

សុខមាលភាព និងកាត់បន្ថយភាព ី ជូន

ជាពល

ស។

ៀតថា ក្នងយន្តការ

លមាន អ.ស.ប ជា

ក្នងការ

ះដល់

ក ើ ទិស

ការរង កងរាជអាវុធហត្ថ

ជា

ះកុង

ើកនិង

តាម

្ញើឯកឧត្ដមបានហាម

ពាក់ព័ន្ធជាមួយបទ

ើនជា

លបានទទួលមរណ

យសារឆ្លង

ក្នងទឹកដី

ប់

្វើការឲ បាន

វាមានឥទ្ធិពលអា

ើង

លឈរ

កចាំយាម

ើង

ៀត

ផាច់មិនឲ ពលនិងនាយទាហាន

្វើសកម្ម

្វើការទំនាក់ទំនងបានល្អ

រ។

ជាការផាំ

វណា បានមាន

មួយអង្គភាពខាងភាគី តាម

ចពន្ធផង ី

លឈរ

ងៗរាប់ទាំងទំនិញ

្មើស

ះការយាល័យ

ុមការងារ

កនីមួយៗ គប ី

នកម្ពជា

បានល្អ

ើម ីទប់សាត់រាល់បទ

លបំណងរតបន្ដឹង សកម្មភាព

ងៗ

ឹត្ដ

រាល់

និង

ឆាំងការជូញដូរមនុស និងបទ

ភាព

ធាន ការយា

ជុំបូកសរុបការងារស

មាសទី ៣ ឆាំ២០១២

ក្នង

ុង

មការដឹកនារំ បស់ឯកឧត្ដម ឧត្ដម

ល័យទំនាក់ទំនង

ឈរ

ការយាល័យ

ចំនួន ១៦១

សរដ្ឋសមា

ើរការ

ើនរាជរដា ភិបាល

ន និងជាអភិបាល

ស្នងការរងនគរបាល

អ.ស.ប ត

តាម

កម្ពជា

មអធិបតីភាព

ជំទាវ ជាអភិបាលរង

ឆ���ំ ២០១២

កបានបន្ត

យ អ.ស.ប

ើកទូលាយ

ជុំសាលា

្ដចអគ្គមហា

ហ៊ុន

ការអ

្ជក់ថា

សខ្លះមិន

ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ឹង

ជុបូ ំ កសរុប

និង

ីមាសទី ៤

គណៈអភិបាល

្វើឲ ការងារទំនាក់ទំនង

កបានប

ើម ព ី

កម្ពជា។

្ងទី២៧

ឆាំ ២០១២ ក្នងសាល

ទី

្នក

សាសន៍

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដម ហ៊ុន

ករណី។ អ្វី

ឹទ្ធ

ធានអង្គភាព

ព ើ ក ុ រលួយបានមាន

ថា ការ

្ងទី ២៧

គូអភិវឌ ន៍ និង

ើង

ប់តាមដានការ អនុ

ជិកអនុស

សួងសាប័នពាក់ព័ន្ធ វស័យឯក

ការងាររយៈ

ឹក

វត្តអនុស

្ងទី២៧

្ជើញចូលរួម ពីរដ្ឋសភា

ជន សង្គមសុីវល

៉ត ៖ នា

្វអ្វ ើ ីខ្លះ

ើពុករលួយ

ើយ

ះរាជរដា ភិបាល

ំ កសរុបការងាររដ្ឋបាល នដីរយៈ ល ៣ ី ការយា ជុបូ យ ៉ ត មាស និង ើកទិស បន្ត ីមាសទី ៤ ឆា ំ ២០១២

ជុំបូកសរុបការងារស ប់ ីមាសទី ៣ ល័យ ទំនាក់ទំនង ំ នកម ជាុង

កម្ពជាតាមរយៈការ ៀបចំសិកាសាលា

មានការអ

ជា

និរទណភាពរួមទាំងការ

ឿង

្កើត

ឆាំ ២០១០ ស

tion Against Corruption=UNCAC)

ដល់

ក់

ស់

រើ ការ

លមានរយៈ

រភាព

អា

គឺជាយន្តការប

ពុករលួយ (United Nations Conven-

យបាន

កម្ពជា

្តម ើ ដំ

នូវការអនុវត្តអនុស

ជាជាតិ

ើពុក

ិដ្ឋកម្ម (UNODC) បាន ៀបចំការ

ចាប់

ឧត្តមស្នងការ

ជុំ

ឆាំងអំ

ជាជាតិទទួលបន្ទក

និងឧ

ឹក សិទ្ធិ

វកាលពី

្ចញមតិមានសានភាពកាន់

ពលរដ្ឋ

ក សូរយា

៊ឌី) ចង់គិតថា កម្ពជាជាគូ

ុម

ញ ៖ អង្គភាព

សហ

។ សូម

មានលក្ខណៈមិនសូវល្អ ដូចជា

ក្នងកិច្ច

បងាញពីប

្វើអ្វីដូច

ភ្នំ

រលួយ (អ.ប.ព) និងការយាល័យអង្គការ

កម្ពជា បានដាក់របាយការណ៍

ចំនួនពីរ

ះមិនខុសពីយុទ្ធ

ើគាត់ (

ជុំ

ុងហ ឺ

ះការយាល័យ

ចាំ

្វើការងារ

ះ។

ទី

ឆាំងអំ

្លថា

ះប៉ុណា

ើស ឬខ្វះច

ដល់ការចូលរួមក្នងដំ

លមិន

សិទ្ធិមនុស របស់អង្គការសហ

ើយយូរៗ

ើគាត់

រម្លឹកថា ក្នងកិច្ច

វា

យ ើ

ព ើ ក ុ រលួយ

្វើការវាយត

បជាមួយអនុស

ខណៈ

ើសានភាព

កម្ពជាធ្ងន់ធ្ងរ

អាចទទួលយកបាន

ថ្មីៗ

ន ើ ជាង

កដាក់ពិន្ទ

សិទិ្ធមនុស

មនុស

ៀង បានចាត់ទក ុ របាយការណ៍

ជាមួយគាត់ ឬជា

កម្ពជាល្អ

ើសាធារណមតិ គាប

និងការផ ព្វផ យ

លជាអ្នកដាក់ពិន្ទថា

សភាពការណ៍សិទម ិ្ធ នុស

្នកជំនាញ

្វើអីទាំងអស់

ឱម យុន ិ

អស់

ះគួរ

កា ើ រងារ

ជាមកសង្កត់កតុលាការ

្វើកិច្ចកា

ប ើ

សង្កត់

អត់ហាន

្វើកិច្ចការហ្នឹង ខ្ញំមិនគួរដាក់ពិន្ទ ឯ

ក សូរយា ស៊ូ

នជាការល្អប៉ុនាន

របស់ពួក

ក ឱម

មិនគួរណា

សអង្គ

ក សូរយា ស៊ូ

ឌី មិន

អ្នកទាំង

ក់ថា ខ្ញំគិតថា ខ្ញំជា

ហ្នង ឹ មិនគួរជាអ្នកដាក់ពន ិ ្ទ

ជាជាតិ

បានគាបសង្កត់

កម្ពជា គួរ

្លវញល្អជាង។

្លងណា?។

ៀង បានបន្តថា

្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីសានភាពសិទ្ធិ

ការសហ

ទុកឲ សាធារណៈ ឬក៏អ្នកសារព័តមា ៌ ន

ជាអ្នកវាយត

ក ឱម យុិន

មនុស របស់អ្នករាយការណ៍ ពិ

ើយប

្លងណាមិនទាន់ល្អ

ការ

សាសន៍

លថា

៊ឌី មិនគួរវាយត

ភាពសិទ្ធិមនុស ជាអ្នក

្ងទី ២៧

នាសណាគារសូហ្វី

សូរយា ស៊ូ

ធានអង្គភាព

ក ្ន ន

ើម ីឲ ពួក

ការ

ំងពីឆន្ទៈ

ើម ីក្នងន័យសាបនា

ឆាំងអំ

ប់ដាក់ជូនអ្នកមក

កម្ពជា អាចពិចារណា

ជាជាតិ ស្តីពសា ី នភាពសិទ្ធិមនុស

កម្ពជាថាមិនបាន

្លអំពីច ប់អំពីការអនុវត្តច ប់ វធាន

ការ និងចំណាត់ការ

ង់វមជ ការ

និងវសហមជ ការក៏បានស ផលយាង

ះ។

ចលទ្ធ

ើនដូចជាការ ៀបចំអភិវឌ ន៍

៥ឆាំរកិលរបស់រដ្ឋបាល

ត្ត

ុងកាលពី

្ងទី ១១

ឆាំ ២០១២ ថ្មីៗកន្លង

ើងបាន ៀបចំកិច្ច

ជុំផ ព្វផ យ

ស្តីពីការកសាងកម្មវធី ៣ ឆាំរកិលថាក់ ត្ត

ុង

ុក ស

ប់អនុវត្តចាប់ពីឆាំ

២០១៣ ដល់ ២០១៥។ ដូ ជុំ

្ង

និងបទពិ

ះគឺ

ជិការអង្គ ទិស

មាន

ម ើ ី

បល់

ធន៍ល្អៗពីសមាជិកសមា

ជុំស

មូលផ្តំ មតិ

្នះការជួប

ប់ដាក់ប

្ចលក្នង

វអនុវត្តន៍បន្តឲ កាន់

សិទ្ធភាព និងទទួលបាន

ជ័យធំៗថ្មីៗ

ើម ីឲ កិច្ច

ៀត។

ជុំទទួលបានលទ្ធ

ផលល្អ ឯកឧត្ដម ហ៊ុន ត្ត សូម ើងនូវ

្នើអង្គ

ង អភិបាល

ជុំទាំងមូល

ើក

លគំនិតល្អៗ និងសំណមពរ

ងៗឲ បានផុសផុល

ើម ីឆ្លះប

ំង

នូវការអនុវត្តន៍ការងារកន្លងមកកាន់ មានភាពរកច

ើន។ បនាប់មក

ក អ៊ុ

ឿន គុណវុឌ នាយករដ្ឋបាលសាលា

ត្ត បានអានរបាយការណ៍បូកសរុបការ

ងាររយៈ

ល៩

និង

ីមាសទី៤ ឆាំ

២០១២ ជូនដល់គណៈអធិបតីនិងសមា ជិក សមាជិកា អង្គសន្និបាត។ បនាប់មក មានបទអន្តរាគមន៍របស់ កងកមាំង ត្ត និង

កអភិបាល

ទាំងមន្ទីរអង្គភាព និង

ត្ត។ អង្គពិធីបានប

្ចប់

ឬប ្ង

ងៗ

ង់

ការ

ុង

ុក

ដាប់អាវុធទាំង៣

កប

គជ័យ៕

ទក្នង ម

យសំណរ

យឯកឧត្ដមអភិបាល ង ១២

យភាពស្និទ្ធសាលនិង យ

-ស


១៤

ឆា ំទី ០៣

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

រលកឬការំ ស្មី ទូរស័ព្ទ និងផលប៉ះពាល់រយៈ លយូរ

សុីលបងា ញពីគ

Non-ioniza-tion Radiation Protection: ICNIRP) ជាច ប់ នានា

ស់តាមការ

ទី

បដិ

ុងឡងដ៍ ៖ តាមការពិត

ធមិនបាន

ការ

ទូរគមនាគមន៍ ជាពិ

សង្គមបច្ចប ន្ន សូម ីថារលក នឹងការ

ជាកតា

ើតជំងឺមហារកតាម

ប៉ុ

្ត

ើង

ួល។

កន្លងមក

ះថាទូរស័ព្ទ

យ។

ៀងវាង

អាចឲ

ប់ទីក

អគ្គិសនីក្នងបរ ណ

អាច

ះដូចជា

ទទួលរងរលកនិងកាំរស្មី

ដូ

ឬយូរ

ងងឹតមុខ

អាច

ក ប៉ុ

សាទ

លមាន

ការ

ថុយចំ

រ។បាតុភូត

ការប៉ះពាល់ខាងក

ក ខាំង

ឿថារលក

ប៉ុ

ះ។

្ត

្វ

លជារលកវទ មាន រើ បំ

កខ្លន

ជាអុីយ៉ុងក្នងសារធាតុសន ំដូចរលកក្នង បរ ណ

្វកង់ទាបជាងខាំងដូចជា X-

Ray ឬកាំរស្មបរមា ី ណ រលក ជាងពន្លឺអាច

ច ប់ ជាតិ

្វកង់ទាប

លកំណត់

សុវត្ថភា ិ ពគឺ គណៈកមាធិការអន្តរ

កិច្ចការពារកាំរស្មី

ះការ

លជា

ុមមនុស

រងការ

លគានអុីយ៉ុង

កម្ម (International Commission for

iPhone 5 លក់ដាច់អស់ជាង ៥ លាន ឿង ក ងរយៈ លមិនដល់ ១ ផង

ភពអង់

ើត

្លសបានប

ពី ២ នាក់ អូ

តុចម ង

មហារកក្នង

ការសាប់

ធានបទ

ទី

cer Conference)” កាលពី

រាយការណ៍ពីទី

ហ្វ

ៀ សហរដ្ឋអា

ុងគូ

ះមាន

សុ ្ង

ទី ២១ ក

លី និង

ដំណឹង

-

វការ

ើស សបុគ្គលិកទាំងពីរ

្នកផ្តល់ព័ត៌មាន ៖ ចំនួន ៤ នាក់

វមានស

បាក់ឌុប ឬ បរ

-

ះនិយាយភាសាអង់

-

លបានដាក់ ើ

ើស សបុគ្គលិក

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ

១-

្ង

្លសបានល្អ

ទ ដូចខាង

ងតាម

មុខ។ ចំ

ះបរមាណ

្ជន

- អាច

្វើការ

២-

-

-

្នកការយាល័យសិក

វមានស

បរ

ះនិយាយភាសាអង់ ះ

- អាច

្វើការ

៖ ចំនួន ៤ នាក់

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email ញ

-

-

-

វមានស

ះភាសាអង់

- មាន

- អាច

បរ

្លស

្វើការ

មកដាក់

វអ្នកចាត់ការទូ

្ខប (CV)

្នកផ្តល់ព័ត៌មានរបស់សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ ឲ បានមុន ខទូរស័ព្ទ

្ងទី ៣០

ខ 023 88 16 23, 099 899 069

ឬ E-mail : nuthsokpholly@yahoo.com

្កើន

អនាគតផង

លា

លគួរឲ

ើងខ្ញំ

លអាចទទួល

៣០,០០០

និង

និងសួនសាធារណៈ

ជាជានបានដល់

ៀតផង៕

នំចាស់វញ

លខ្លនកំពុង

ងបានល្អដល់

ិតកំពូលជាមួយនឹងការអង្គយចាំ

ងក្នងនាមកីឡាករប ើយមិន

ឿទុកចិតបន្ត ្ត ិច យ។ ប៉ុ

្ត

ុងក្នងលីក

លទទួលបានការ

ះ ថ្វី

គា ើ ត់ចង់

ើងជាអ្នក

ើយ។

្ទើរ

ប៉ុនានឆាំចុង

អំឡង

ះ អ៊

មិនបានបងាញថ្វី

ល ៥ ឆាំ ក្នងអិនប៊

ៀន

អា

រក

លកន្លងមកគាត់មានស្ថិតិ

ជាមធ ម ៧.៩ ពិន្ទ និង ៤.៩ រ ១

្កម៕

ើទីលាន

នក្នង

ភព 36sports.com

្ត ី ១ ុម នាំគា តននលគក ឆាំង នឹងច ប់ ១ អនុ តឲ រលូតកូនអំ ង ល ៣ ការមាន ្ទ ះ

្ងសុ

ៀត

ខ្លន

ណគូរូប

ងៗ ឈរ

្នកខាង

សាពី ំ មខ ុ ការយាល័យសភា ១ ក្នងបំណង ឆាំងតវា

លអនុ

នឹងច ប់១របស់រដ្ឋ

តឲ

ការរលូតកូន សបាហ៍

តាមជីវត

្តីមានសិទ្ធិ

បច ប់ក្នង

លក្នងអំឡង ១២

ការមាន

្តីជាមាយ

្ទ

ះ អា

នឹងហានីភ័យ ឬយាងណា

ហទំពរ័

ើស សបុគ្គលិកបនាន់ ើស សបុគ្គលិក

្នកចាក់

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

ក្ខជន

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

ើង

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50

អ៊ុយរុយហាយ ៖ កាលពី

រដ្ឋ Uruguay មាន ប

្ងទី ២៥

រដ្ឋធានី Montevideo ្តី ១

ុម បាននាំគា

្ចញសកម្មភាពក្នងឥរយាបថមួយ

លប៉ូលិសមិន

កម្មណាមួយ

ើក្នងការដាក់ទណ ើយ។ ពួក

បាន

បងាញខ្លន និងមិនខាចក្នងការបងាញរូប កាយអា

តននលគក

ជាមួយ

ការមាន រ

រដា ភិបាលអ៊ុយរុយហា យ បាន

អនុ

វបាន

ី្តរលូតកូនបានខណៈ

ទារកមានអាយុរហូតដល់

របស់ទូរ

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់���ី ៩

លនឹងមានអគារ

ខ្ពស់ៗ អគារពាណិជ្ជកម្ម ទីលំ ឹះសានសិក

ល លាខ្ជះខាយ

ទិញ

វការ

្ទដី ៥៩៣

កសាយបំផុត

បានចំណាយ

តុលាខាង

ង់វា

គ័រជុំវញទីលានកីឡា

ះ អូដឺរ

សុល ី ជាអ្នកទទួលបាននូវ

ញអស់

្តើងទម្ងន់

ើស ស៖

សាបនា “សាតសុីធី”

របស់

ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

វត្តិរូបស

ុមហ៊ុនសំណង់ធំ

ក របស់

ើម ី

ៀតបាន

ក លូ ហុងជាង ំ និយាយ

ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v

ក្ខនារ មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមយក

ការងារដល់ពលរដ្ឋខ្លន រ។

ុង

ដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប

ងៗ

ក ក៏មានគ

€

ឆាំ ២០១២ ឬ តាមរយៈ

ុមបាល់

រក។

.]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ ក្ខជន

លជា

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7

មសីលធម៌ល្អ

ជួយជំរុញវស័យ

ម ុ ហ៊ន ុ អូដឺរ

១ឆាំជាមួយក្លឹប

ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_=

ស់កុំព ទ័រ ដូចជាMs. Office, Internet & Email

ទុកជានិមិត្តរូបថ្មីចំកណាលទី

រ។

ើរ បនាប់ពីមិនបាន

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­

្នករដ្ឋបាល ៖ ចំនួន ៣ នាក់

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

លជាសាង

សិល ៈម

ើជាទី

្វខន់ ើ សឺតនិង

ចចិត្តវល

អាចជួយដល់គាត់បានវញ

-

-មានក

្លសបាន

៊រណាំប៊ូគូ

ះគឺ

ង់ធំទូលាយសាតជាងមុនៗ៕

សានីយ

- កិច្ចសន ការងារ យាងតិច ២ ឆាំ

៣-

ៀត

រចនាម៉ូដឲ មានរូបរាង

លក្ខខណ

- កិច្ចសន ការងារយាងតិច ២ ឆាំ

ទីលានកីឡា

្ជនទំនញ ិ តាម

ភពពី

មសីលធម៌ល្អ, រួសរាយរាក់ទាក់

ក៏

រក

ះក៏នឹង

ស់កុំព ទ័រ ដូចជា Ms. Office, Internet & Email

- រូបសម ត្តិសមរម , មាន

ការប

ប៉ុ

ះចំណច

- មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣០ ឆាំ ើ

្ជន

ស័ព្ទ iPhone 5 គឺស្ថិត និង

ើនប

មទីលាន ១២

លមានខាតធំជាពិ

សទូទាំង

ម្តង។

កការ ៀបចំប

ើយ ពី

្ថម

ៀន

នប៊

ើយដល់ដំណាច់ឆាំ

ជាមុនខ្ពស់ មិន ៀមប

ម៖

ើ យ។

ញលក់ជាង ១០០

នាវា ភាគ

ៀត បាន

វានឹងមានលក់ប

ក្នង

ើកដំបូងកាលពី

ឿង

យ iP-

ងៗ

ទីលាន១ ក្នងចំ

ទីតាំង

ៀនលាន រត់ពី NBA មករក

លីក NBA អា

ថា វាជាការ

ចក្តី

សហរដ្ឋអា

ហ្វ ររច

អុី

ើនជាងការផលិត

ះនឹងកាយជា

លអាច

មាតុភូមរបស់ ិ ខ្លនវញ

យចុះកុង

ក្លឹបកាងទុង

ើរទិណ រដ្ឋកាលី

ៀត

ះយាងណា

កួតបាល់ទាត់ពិភព

តាំង ៀបចំពិព័រណ៍ទំនិញ

ៀន លាន កំពូលកីឡាករ

ល ី១

ើប iPhone 5 រសិន

វាកម្ម

ើន

កក្នងរវាង

ះរបស់ចិន បានស

ឡាស់

្លងថាបរមាណលក់

ទូរស័ព្ទទំ

ើយ។

្ចប់ការ

បន្តកិច្ចសន ថ្មីជាមួយក្លឹបបច្ចប ន្ន ដា

ជុំ

រក។

Apple Inc.

ចិន ៖ អុី

ើយ

ើត

្វើ

្ល នការ

្វើជាមាស់ផ្ទះ

ះ។

ចាស់ កាងទុង

ហទំពរ័

ៀមខ្លន

កួតបាល់ទាត់ពិភព

ុងឡងដ៍

ភពពី

សុី

សុល ី ថា

សុីលកំពុងព

ើម ី

ឡប់

សា ឆាំ២០១២ កន្លងមក៕

ភពសារព័ត៌មានបរ

្លង

បាល់

ជំងឺមហារក (The Children With Can-

ចំ

ឿង

កីឡាករ អុី

កិច្ច

៊រណាប៊ ំ គូ ូ

២ ឆាំខាងមុខ

យជំងឺ

្នកវទ សាស្ត ស្តីពី “កុមារ

សកល

ឹម ៣

ការ

ៀតផង។ ស្ថិតិដ៏គួរឲ ចាប់អារម្មណ៍

នឹង

បងាញ

ុមកុមារអាយុទាបជាង ១០

ះបានកាយជា

្វ រដ្ឋ

ុង

សាងសង់ទីលានបាល់ទាត់ជា

ល ១០ឆាំ ើនអ

សុីល ៖ ទីភាក់ងារសារព័ត៌មាន

សបានរាយការណ៍ពីទី

រដា ភិបាល

លីជំងឺមហារខួរក ល គឺជា

មូល ឆាំ

ើង

ជាជន ១០០,០០០ នាក់។ ចំ

ក្នង ២២

៥ លាន

ចាំ។

ើន

៣ នាក់ ក្នងចំ

ទី ២៨ ក

ើយជាង

បរ

្ហើបថា ចំនួនអ្នក

ះពីឆាំ ១៩៩៩-២០០៩

ជាង ៥ លាន

បផល លក់

លអ្នក

ដល់ ៥០ ភាគរយ ក្នងរយៈ

អូ

ុមហ៊ុន

ើញថា

ល ២៦៥

រកបានជិត ១ភាគ ៤

ក ២០១៤ ទីលាន

ះ នាយកដានស្ថិតិ

hone 5 បានដាក់លក់

រក ៖

រក

្វ ភាគ

្តើមតាំងពីឆាំ

យថវកា

កីឡដានពហុបំណង

ុមយុវវ័យ

គដុដុះសាច់ខួរក ល

ទុកផ្តល់

អាយហ្វន ៥ អស់

មាន

ពាក់កាសក លមាងជា

ទន្ទឹមនឹង

ចុង

អា

នការ

លប

ឈមខាំងបំផុតខ្ពស់ជាងអ

ទូរស័ព្ទ

សរុប

ទូរស័ព្ទ

លានដុលារអា

ើតជំងឺដុះសាច់

សុី

មាណ ២០គ.ម។

ការសាងសង់ចាប់

ស់ទូរ

ើង

ុង

២០០៩ មក

ើញថា

ើស ១០ ឆាំ

ក្នងខួរក ល ជាពិ

ថា Nonionizing

ើយអង្គភាព

Radiation

ើតអាការវលមុខ

ើតខ ល់ចាប់ ឬអាច

លខ្លីៗ

ការ

៦៨០ ភាគរយក្នងករណី

ះខាងវទ សា

ប៉ុ វា ្ត មិនបង្កដំ

្វកង់

សិន

មួលផ្តំ

យូរ

ល រក

វត្តិ

៊រណាប៊ ំ គូ ូ ឬ ខាប់ សុី

ឆាយពី

ពាយ័ព

មធ ម ៤២០ ភាគរយ និងខ្ពស់ដល់

លយូរ

ថា Dose-Related ឬលទ្ធផល

កង់ទាបជាងពន្លឺ

ឿថា

្តក្នងរយៈ

ខាំងក្នងអំឡង

្ត

សក្នង

ើន

្វកង់ទាបគឺដូចគា

្វើឲ មានលទ្ធផលដូចគានឹងការ

ទទួលក

(Thermal ឬក៏ Heat

Effects) ប៉ុ ក

លមិនខ្ពស់

្វកង់ពន្លឺមានផលប៉ះពាល់

ង់ជាក

រ)។

វ (រលកមាយ

ការសំខាន់ ការទទួលរងក

ការសន ំ

លមាន

ដល់ភាវៈមានជីវតបាន ជាពិ ទ

នឹងទូរស័ព្ទ ើ

លជា ២ ទសវត រ

្នកវទ សា

នមាយ

្លងយាង

«រលក»ឬ«កាំរស្មី»(Radiation) ទាបជាង

្នក

កាស

កក៏

មិនអាច

យកដាក់តាមខ្លន ងាយ

ប់

កខាំងកាដល់ថាក់ឆ្អិនសាច់

វក្នងបរ ណ

ឈមជាមួយ

អង្គការសុខភាពពិភព វាបានដ

ដូចជាក្នងច

សតាមទូរស័ព្ទ

បានកាយជា ឿងសំខាន់ក្នង ស់ទូរស័ព្ទ

ប់គា

្វើទំនាក់ទំនង

ធី ស្ថិត

ករហូតបណាលឲ

ជ្ជបណិត ហារ

អ្នក

ល ៣០ ឆាក្ន ំ ងការ

សាបនាកីឡដាន

នាំរបស់

ះថាក់ដល់សុខភាពបាន។

ក ២០១៤

កិចសម ្ច ទាន រយៈ

ប៉ះពាល់ដល់ជា លិកា

របស់មនុស ខាំង

ស័ព្ទ

ងកីឡដា នបាល់ទាត់ពិភព

លមានវធានការពារមិនឲ

ICNIRP ើតក

េសǻកមŊ បេចĆ ក ទŜ កីΐ និង ŪពឹតិʼnŁ រណ៍ ែ បų ក ៗ

តុលា ឆា ំ២០១២

្វើ

្ទ

បច ប់។

យ សកម្មភាព

ះ។ ចំ

យសារអំ

ភ ការទមាក់ទារកក្នង ប

្ទ

ឲ មានការ ទារក

ើចាប់

ល គឺជា

ះជាយាងណាក៏ ះរបស់ពួក

្វើក្នងបំណងឲ មានការភាក់

អារម្មណ៍អំពីប

័យ

ឈមមុខ

គឺ

្អើលចាប់

ើងវញ និងសូម

រពសិទ្ធិមនុស សម ី

ក្នងស នផង

ះ៕

ភពពី

ហ្វភី


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

ឆា ំទី ០៣

តារាស ស់រាងតូច ឡឹងនាង លលី ្វើឲ ិយមិត្ត វាំង ្ន កអស់ ើយ ្នកស

ស់នារ ១ ច ប់

ើយ

ះជា

១ ឆាំ

ប់នាងចាប់តាំងពី

ជិតស្និទបា ្ធ នខ ឹប

ឈប់ជា ៀងរហូត ចាប់យកជំនាញ

ទូទាំង

្ទ

រូប

ើក

ឡះពីការ

ស់

បេ

ច ស់មាក់

និពន្ធ

(តពី

ចាលខា ច

ើយចង់

សិន

ចូលផ្ទះ សំ

តួអង្គសំខាន់

លលីកំពុងកាយជា

ស់ប៉

សន្លឺកប៉ុ

មិត្តញាប់ញ័រ

ះដូង

បទស នាវដ្តី

ចាំ

ជា

ម ិ ជាមិនខាន។ លលី

បរលុងៗ

្វើឲ

កាស ផា ច់សងា សជាប្ដី

រួចមកអ្នក

តខ្លន

យមិនរួញរា

ពន្ធ

ឿន

ីមុំ

ើវថីសិល ៈរហូត

ើយ។

ឆាំ ២០១០ តារាច

វបានអ

ើលនាងយាង

ជក់អារម្មណ៍បំផុត៕

មាយអត់កូន

បានប

ើយទស និកជន

ើននាក់បានខំសម្លឹង

្ជើញឲ

ៀងរូប

សិល ៈដ

ៀត។

ុម

នាងមិនបាន

លប់មកវញដូចកាលកំណត់របស់

ស ៉នស័រ

គឺ

យសារ

ជំពាក់ជំពិននឹងបុរស កាណាដា

ទី

នាង

្មរស

ើប

ើយជា

ើនជាមួយនឹងប្ដី

សង្គម

ថ្មីៗ

ញរយៈ

ក ច់រាំ

្ទល៍ កាន់

ទូទាំងពិភព ើង

ៀងល ី

កាយជាទំ ក ប៉ុ

ប កាងណាម រ

្តអ្វីក៏

កដជាមានចុះ ពី

“កាងណាម

យមាន

ះទីបំផុត

្ទល៍”បានបាត់បង់តំ

ើងឯកក្នង Youtube កូ

មក

ញនិយម

យធាក់ចុះ

ម ស្ទីលរាំញាក់របស់

ស់ទាំង ៤

មុំរូប

ុម Secret វញម្តង។

បនាប់ពីពួកនាងបានបងាញឈុត

រាំ ‘Poison’ ក្នងអាល់ប៊ម ុ ចុង

មកជាមួយនឹងក ច់រាំ យាង ើរ

ើប

អសារ គានគូ ចំ

ើយ

ៀប

វក ច់ច

ះគឺជាក ច់រាំដ៏

ប រសិនកូ ។

ើយ

ងតំ

្ងប៉ុ

មកកាន់លំដាប់ ឲ

្ង

មាយ

ងរូបភាព

ះ ៀក

របស់នាង។

ទឹ ើ កដីម៉ុង

យប

ៀក

ើយ

ុងពីប្ដី

ះ ប៉ុ

ខ១ភាម

ះ MV

្តវាអាច

លអាច

ៀនមុខ

ះអំរតមានទឹកមុខ

ប៉ុ

្ដ

ើយ ជាមួយនឹងការទំនុក

ះជាយាងណា

ចុងសបាហ៍ដ ផ្ទះ

ើយ។ អ្វី

ក្ដី

ឿន

ល ីមុំ

ស់កាន់

យ ើ នាង

រដឺន និងក ្មរ

ទី

ើស

ករ

្ទឹមដ៏ពី

ះស

រក តំ

ះ។ មិន

គជ័យផង

រចំ

ជាក់របស់ខ្លននា ដំបូងដូច

ើមមិនចាញ់ យ

ឹម

ប៉ុ

ប់

ះនាង ្អម

ះខុសពី

្នហ៍

ឃ និងដី៕

ចរ

ះនឹក

្ញឲ ើ ចរ

បាន

ដួងចិត្ត! ប់ដ

ើម ីបំ

មរន្ទ

្ហើម

ណាស់

្ង

ើម ីឲ

វញ

!

វការ បន្លប់ទុក្ខ

យរបស់

ក្នងបន្ទប់បាត់

អាសយដានក្នងសំបុ

ឹក

ះ ន

ក៏

ើង

តសាតបំ

្វើ

តញញឹម

រ?

ល លួចសរ

គុំ ល្អសមនឹងអ្នក

ចរ

្ទល៍ទាំងមិនដឹងខ្លន៕

មីងឆាត

រួមរស់ជាមួយគាជាង ៤ ឆាំ សុភមង្គលមក មិញគូ ពាក ើ

ើប

្នហ៍ដ៏

ល ៀបការ កប

កាលពី

្អម

្ហម

ើមឆាំ

ះក៏ចាប់មាន

ឡះ

វញ សូម ី

ជី

ើរ

ុកកំ

ើរ ជាមួយគា

្នហាមិន ើប

កាលពី បាន

ើតរបស់ ឡឺ

ើម ីប

ះឆារវាងពួក មុន

គល់រថយន្ត

ក់ពីចំណង ក៏

យ។

ក លី មិង ណីតត

៣ លានយ៉ន់ និងទូកកម ន្តធុនតូចត ជាង ១០ លានយ៉ន់ ជាកាដូ ខួ ្ង បកំ ភរយាគាត់ ប៉ុ

្វើ

្តកាយវការទាំង

្ល

្ល

ត ើ

មិនអាចលុបបំបាត់ពាក ចចាមអារាម ការ

កផ្លវគាបាន

ដំណឹងថាភរយារបស់ ើយក៏

យ។

ដំណឹង

ះរត

ើយ

ះបីជាបាន

កបាន

ខាំង

្ទ

ើសមុន

ើយឮថា

ើ បាន

្នើសុំយក

របស់ខ្លន ល

ចឮថា លី មិង និងភរយា ឡឺ ជី

កបាក់គា

កាលពីចូលឆាំចិនកន្លងមក លី មិង ដំ

ៀត

្វើដំ

ើរ

ក លី មិង យល់

៥០លានយ៉ន់ ៀ ត

សំណង ត

្ល

លះគា

្កជាទី អា

ះ ប៉ុ

ពីកិច្ចការស អារាមកាន់

្វើកិច្ចសន

ើយ

មចំណាយ

ខា

ើលិខិត

ះ។ កាលពី

ក់

កាលី

ងលះគា ។ សរុប

ះមានដល់

តុ

្តមិនមានច

្ល

១២០

្ងមុននាង

ដឹង

្លើយតបអ្វី

្តងរបស់គាត់ភាមៗ

្វើឲ មានដំណឹងចចាម ើន

ើង ថ្វី

ើតំណាង

នជាការពិតក៏

យ៕

អ្នក

ះ!

ៀមទុក្ខ

ក៏ពិបាកនឹង ចរ

តំណក់ទឹក ត

វចិត្តមិន

ើរ អ្នកនាងចរ

្ល ង

ីប

ចរ

្ង

ើងស្អះ

យក

របស់គាត់?

ើយ

បាន

មួយ

្ង ប៉ុ

យល់ថាអូន ៀបការ ទទួល

ុស

ើញ

តចូលក្នង នាង

ន ចរយា ដឹងឮ

យទឹកមុខ

លឹងដូច

ីប

ើរបស់គាត់

គាត់មកជូនអ្នកនាង!

ើយថា បង ជូ ឡង ជា

ន ចរ

ងទឹក

អ្នកនាង

បណាក៏ខ្ញំមិនបាន

ើងរងា

្នក

្ល ងក៏ខាំង

ញាប់សរ

ុស

ឡាញ់

រតបវញភាម

ឃនិងធរណី។ ជូឡង អូនពុំ

យបំណងល្អរបស់បានិងមាក់អូនក៏ ៀបការជាមួយ ះ

ះ គឺ

ះដូងបរសុទ្ធពីបង។

ឿអ្នកដ

ើម ីសម្លឹង

មិន

មានរូបសាត មានការ

្លថ្នរ នាងពិតជាគួរឲ អ្នក

ចប់ រលីងរ

្នហ៍ដូច ហាស៍

មរន្ទតាម

ទាល់

នសុទ្ធសាធ ឯ ឿងផ្លវចិត្តជា

្ល ងមិនធាក់

្នហ៍ខកបំណង ឆាយពីដួង

ជា

ើររកផ្ទះ

អ្នកនាង ខ្ញំជា

ទាំងអារម្មណ៍ស្ងត

អានសំបុ

ះអ្នកនាងខាំងណាស់

រ! ឥឡវខ្ញយក ំ សំបុ

ះ! ឯណា សំបុ

មរន្ទ មកទាន់...

ឡាញ់

ីខ្ទប់មុខយំរត់ចូល

ើញគាត់ទូរស័ព្ទរាប់មិនឈ្នះ

ល លា ក៏

យរាល់

ើន សម្តីទន់ភ្លន់

ជាវត្ថ

ខាំងណាស់

ើរបស់គាត់ឬ? នាងអូនខ្ញំដឹង

ុស

ន់

ពិតជាសាត

តខំសម្លឹងមុខចរ

ញចិត្ត ឯរូបនាង វញគានអ្វីទាំងអស់។ ខាច

ស់

ប់

ើយជា ឿងពុអា ំ ចឲ អ្នក

ខ្ញគា ំ នវាសនា... ជីវតជាឆាក

តហុចសំបុ

ះដឹង

ប់

្នហា

ប់មីងឆាត៖

ទឹកមុខ៖

មនុស ល្អណាស់

ះខ្ញំ

យឆ្ងល់៖

ឿងផាល់ខ្លនរបស់អ្នកនាងនិងអ្នក

ុសខ្ញំ

?

ចចិតពី ្ត អូន

ុសជូឡងមានទឹកចិត្តបរសុទ្ធចំ

ើញគាត់

អូ៎! នាងជា

កខាង លី មិង ក៏បានផាក

របស់ លី មិង អះអាងថា អ្វីៗទាំងអស់ ះមិន

មិនទទួល

វអ្នកយកព័ត៌មានសាកសួរពី

ទាំងអស់ចំ លជា

មទាំងផ្ទះ១ខ្នង

ការចុះហត្ថ

ឡាញ់

រក

្ល ៦០ លានយ៉ន់ ជា

ការ

លានយ៉ន់ឯ ឡឺ ជី

ះនាង ឡឺ ជី

លអ្នកទាំងពីរបាន

ងលះគា ដាច់

ហ្វរ

ប់បងមក

ធម្មជាតិ ចង់ឈ្នះ ចាញ់

ឲ ចរ

ង នាងសួរ

បអ្នកនាង

បាត់

អ្នកនាង! អ្នក

យជាង

្លើយ

មរត់តាមបង

ុងយក

តុអីក៏អ្នក នាងមិនរវល់នឹងគាត់? ខ្ញំ

្នហ៍

ផ រ នាងហួស

សិនចុះ...!

ន៖

ឬ?

ុសណាស់...!

ឆ្ងល់ណាស់ ងាក

មីង

្វើឲ ទុក្ខ

្ហើម

ើរ

ជូឡង

យមិនដឹងខ្លន អ្នក

ជាបំណាងល្អ សុំអ្នកនាងទុកចិត្តចុះ...!

ិយមិត្តរសាយចិត្តពីកាងណាម

្អ ត

មានឆន្ទះល្អ

ៀត។ ចរ

ះដូងអនាថា ជាតិ

ចា! ខ្ញមា ំ ន ឿងមួយចង់ជ

!

ប៉ុ

្នហាច

ឡាញ់យុត្តិធម៌ដូច

ះខាំងណាស់។ មីងឆាតនាំ ន

ើញ

គត់

ឹត

លធាក់

ល ជូ ឡង ប

នាងអូនមករកខ្ញំមានការអ្វី

វាជា

ល។

្វើឲ អូនអស់សង ឹម។ បងហាន

្លើយតបកុខា ំ ន បងរង់ចាទទួ ំ លការស ្នក

ឹត្តខុសចិត្តខ្លនឯង

លកុំស្អប់បងកុំ

ះខាំងណាស់! ឱ

ស់ចរ

ក ក៏ឆ្មល

ើល...

ើជាមួយមនុស

ើងបានជួបគា? ចរ

តជូតទឹក

អ្នកនាង ចរ

ដាសមួយសន្លឹក

ះ បងពិតជាគានសមត្ថភាព

លស្ថិត

ះមិនអស់ចិត្ត

។ អូនសំឡាញ់ ជីវត

ើម ីការពិតនឹងដ

្វើឲ មនុស លះបង់ឧត្តមគតិ

លា..។

ើង

ហុងកុង ៖

ខ្វល់ចិត្ត

ជាមនុស មានះ រងរូសបន្តិច

ហាននិយាយ

្វើយាងណា

អាច

បងមិន ហាន

្ហើមធំ

អ្នកកំ

សផ្ទះ ក៏លាត

គានន័យ

ឡាញ់គាន

កទាន់អស់

នឃាតទាំងរករាយ

ជាកូនរបស់បាចុងដ៏ល្អរបស់ អូន

ឡាញ់អូន

ជល់ ជូ ឡង ចង់

ុស

ញចូលបងនឹកអូនជានិច្ចបង

ះនាងចង់សាល់ចរ

ម ឹ

ដល់ចរ

្នក ពុំ

នឹកៗ

្លចរូបអូន

។ បងដឹងថា

ក្តីកាហាន

មទទួលទូរស័ព? ្ទ ជូឡងទាញ

ះជាកំហុសរបស់បង

រសំខាន់បំផុត

ឿន

យអ្នក

កតាមសង្គមបរយាកាស

គឺឃាតទាំងទឹក

ច ប់ជាមួយជនទុច្ចរត

ស ុ ធី

ល ីថា លីមិង ចំណាយជាង ១២០ លាន យ៉ន់ ើម ីផ្តិត ងលះនាង ជី ើ

ះកំ

ណាស់! បងសាយ ពុំគួរមា ឿងទាក់ទាម

ៀង

ះដូង

្នហាដ៏

រសំបុ

តក៏ សសំបុ

ប់យាង

ើយ

ងជាតារាច

ុងសរ

ះបីវ័យកាន់

្មងៗ

មក

មានការ

តុអីក៏នាងមិន

ចរ

លគួរឲ កត់សមាល់

លយប់

លនាងឃាត

ឆ្ងល់ណាស់

ីម ុ ំ

ៀង

ះមិនចង់ទំ

សាត

តារាសិល ៈ

ឿន

ភាពសិចសុីរបស់នាងបានរក នូវ

ក់ថា បុរស

សកាណាដា

ើតណាស់។ ធីតារត់

ីរហូតដល់ចូលផុតក្នងផ្ទះបាយ រួចដកដ

អ្នក

ីរាង

លក់

ើងអីចឹង?

ហម៖

ើល

ជុំវញខ្លនដ

ីមុំ បានរស់

យរបស់នាង ។

បានអះអាងថា

យ និងរូប

ះជាប្ដី

អាល់

ជាងពីរឆាមក ំ

ៀតផងតាមរយៈបណាញ

្វសប៊ុក

ឿន

យមានចំនួនអ្នកចូលទស

នា ២ លាន បនាប់ពបា ី នប ២-៣

្កះ

ញបណា ញអុិន

ះបទ Poison អាចហក់

មកកំពូលតារាង ១ ជំនួស

ះអ្នក

ះបាន

លថតរូប

អ៊ូល ៖

តិ

ះ ក៏បន្ដរស់

ម្ដង។

ភាពសិចសុី

ុង

ៀង

សកាណាដាជាមួយនឹង

ួយរូប

ើនសបាហ៍កន្លងមកហាក់ដូចជា

្ដង និង

យសុខរហូតមកដល់សព្វ

ទី

៉ចក៏រត់មកជល់បង... ចង់បះ

ជូ ឡង តាម

ិយ

ក ច់របស់ ុម Secret កំពុងដ ើមបាន ជា ិយភាព ើស Gangnam Style

ជា

៎!

គួរឲ អាណិត

ើញមានរូបភាពរបស់នាងរាប់រយ

ពាន់សន្លក ឹ យាង

រូបថតក្នងឈុតថ្មីបំផុតមាន ២-៣

ៀតណាម ៖

ើច ទះក លតូចតន់៖

ល មាន ឿ

ផារ

ចាប់នាងយក

ៀត ក៏មិនដឹង

ើមិន

ខមុន)

កាចគួរឲ ញ

កសាល់យាង

ើយ

ទន យ

តភ័យឥតឧបមា

្តង ទាំង

លលី រាល់

លលី ជានារ

សំណាង

វគ្គទី ៨

ិយមិត្ត ៀត

្តជា ចិត្ត

លពិភព

បណាច់អាវយឺត

្នហ៍មកពីណា?

អ្នកអាចសាកល ងរុករកក្នង Google អ្នក នឹង

េស្នហ៍ក្ន ង អណាតេ ្លើង

ភព

កាយជាព័ត៌មានដ៏រជួលរាល់

ះថា

មេ

សវញម្តង។

សកម្មភាពបច្ចប ន្នរបស់ ង

យ...

ះកំពុង

្នកសិល ៈស

កាយជាវរនារក្នងដួងចិត្ត

ើក

ីមុំ កំពុង

លលី លា

ើយ ពី

ក្នងទូរទស ន៍ និងភាពយន្ត

ផ្ទយ

ឿន

១៦

១៥

តុលា ឆា ំ២០១២

ប់តាមបណាញផ ព្វ

ផ យកាលពីឆាំមុនថា នាង

ណាម

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

ៀតណាម

ើកទី ១ ក្នងអំឡង

ះស

ខ០៨៨

អានតពីទំព័រ

មទទួលសាល់អូន

ើញមរតករបស់

អានត

វញ

មរន្ទ ះ

ើបហាន


១៦

ឆា ំទី ០៣

ខ០៨៨

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០១ - ០៣

តុលា ឆា ំ២០១២

កម្មវធីបិទវគ្គបំពាក់បំប៉នបណា ញ បុរសមា ក់ វរថយន្ដបុក ើយកិនសំ ៉ ត ព័ត៌មាន និងសន្ដិសុខដល់កង ក ល សា ប់ រកមុ ខ ស មិ ន ើ ញ រាជអាវុធហត្ថ ត្ដកំពង់ចាម

ព័ ត៌ Ō នď

និ ង ព័ ត៌ Ō នអនʼn រ ď

l¨p›fǞ Ȧ ŶĝȾŏb­ȫ|Ţþ {hþfx ²q®ȿu dz>:r3nǬ7@>+7ģ¡Ǔ>ʎǓǓ(8ĵ™Ǔ<ǔ>ăǓ-9ǓǼ=7Y(8È`7&]2ǫ:9?Y3$<¡VǓ¢ ǔ7mıǓ?¨ŶǓĝ`>ğ`(.^ăœǓiė`(ŲǓǑ@ǔ>ƃǓ`CĘÃCFœ$Ą¤`=*¤(:r3nǬ7ɧǣ<8ǢǾǓ ÿǓ3˜<_=)h7_7. ^)Ǜx8ǧïǓ=Ǭ7+r=ĝb<Ǯ8$h:(m6h$h:(mǙ<Cš[(ƙǓǓ(>37&Y>à ưǓǓľǓ(dz÷Ǔ=Ęb(ǣĢǓ@$h:3ŪǓ](ĢǓ8ÿǓ3˜ŷǓiCZD7]$h:(mCŸ\$h:(mǚñǓh( Ɇ6¸dz3mŚkǓ?Y77Y(ÿ Ǔ3˜Ǩ3m.h8(v

Ē`Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2oC^<ē‘`>ŶǓ@3˜Y>^8C ÉǓ87Y(F3™85dz$?Ǔ(<$ǔ7m E-mail : vorakchunkhmer@gmail.com CʆǓǓ8m:r3nǬ7?<¨Y3C^<5hǧ$m5h7(5^>Cr:šęǓ%

~€‡‡‡„~‡„„„„†€~††„„„„†

កណាល ៖ បុរសមាក់

យាងអ កឧត្ដម

នីយ៍

កំពង់ចាម ៖

ៀល

ឆាំ ២០១២

ទីប

ី វា សារទ្ធ អ

្ងទី ២៨

សាល

មអធិបតីភាព

ជុំ

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

វា សារទ្ធ

ត្ដ

ត្ដ និង

កំពង់ចាម បានបារព្ធពិធីបិទវគ្គបំពាក់

កឧត្ដម

អានបន្ត

នីយ៍

ការកងរាជអាវុធហត្ថ

ការរង រួមទាំងនាយរាជ

អាវុធហត្ថចំនួន ៤៥ នាក់។

បំប៉នបណា ញព័ត៌មាន និងសន្ដិសុខ

ចរាចរណ៍មួយ

្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នងពិធីបិទវគ្គ

១១

ទំព័រ

ឿន ីមុំ កំពុង យសុខ ជាមួយសា មីថ្មី ឯកាណាដា ភ្នំ

ញ ៖ តារាច

ត្ដបាត់ដំបង ្ទម ឹ នាង

ើយនិយម

ឿន

ជាមួយប្ដីថ្មី

ៀង

លមាន

ភព

ញពី

ម ី ុំ កំពង ុ

យសុខ យ

្ហមបំផុត

ភាព

របស់នាង

ុស

ក្នង

ីម ុ ំ

ើបចាប់

ឿន

ះ។

សុខា កាលពីឆាំ ១៩៩៧

្នហ៍

្ដី

្ញ វជិតឆាយ និង ល

ុម

កគា ប្ដី

ដំណក់ឈាមរួមគា ឆា២០០៧ ំ

មដំ

អានបន្ត

្ងទី

១១

ទំព័រ

ញ៖ ្ង

លា

ង ១២ និង

ង់ ទី២៩

ឆាំ

២០១២ មានការភាក់

្អើលមួយបាន

សពបុរសមាក់សាប់អ

តទឹក

ើត

ើង

បឹងកប់

យសារ

ូវស្ថិត

ទះសាក

ក្នងភូមិ

ក្នង

ពាំងរាំង

សងាត់ឃ្មញ ខណ ភ្នំ

ញ។ ចំ

សមត្ថកិចបា ្ច នសន្និដានថា ជាករណីលង់

្មរ

ស់ ក្នងអំ

្មរ

មួយ

។ ជនណា

ើមិនសមរម នឹង

ទំនងផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់ ទូរស័ព្ទ

ទឹកសាប់ពុំមានជាករណីឃាតកម្មណា ើយ

យឆ្លងតាមការ

អានបន្ត

លគានប័ណ្ណព័ត៌មានដូចបងាញក្នងគំរូ ត វរជន

នសុខ រាជធានី

ះសាកសពខាង

ត វរជន ្មរ

ះ មិន

នជាអ្នក

្លងប័ណ្ណព័ត៌មាន ឬយក

វទទួល

តពិនិត

ទំព័រ

្លើយឆ្លង

ះ វរជន

សតាមច ប់។ សូមទំនាក់

ខ ០១២ ៩៩៩ ១៦១។

សូមអរគុណ!

សារ។ រយៈ

ើយ

យសុវត្ថិភាពកាលពី

ង ៥ និង ០០ នាទីជិតភ្លឺ

ើយបាន ៀបការ

ជាមួយ គាមានការចូលរួមយាងគ យ

្អម

ើយរូប

ើយជាមួយនឹងត

្នកវាយស្គរមាក់

ចខ្លន

លា

គារយៈ

ីមុំ ធាប់ជំពប់

ម្ដងរួចមក

ភ្នំ

៣០ នាទី

ព័ត៌មានរបស់ កា

វបានអះអាងថា ជាប្ដីថ្មី

លពីរឆាំចុង

ករ

្នហ៍យាង

្វសប៊ុក

តុ

បាន

សាកសពបុរសមា ក់ វបាន ទះ ើញអ ត ក ងបឹងកប់ ូវ

ភាក់ងារ

សំអាងថា នាងបានបងាញរូបភាពស្និទ្ធ សា លជាមួយ

ើយរថយន្ដបង្ក

ះថាក់

គំរូប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់កា

ៀងបទរដឺន និង

សកាណាដា

វបានសាប់

ចអធ័មក្នងករណី

ឹកគ

ពន្ធមួយគូ ើយក៏បាន ះ

ងពី

ល ១០ ឆាំ

ះមិនមាន

កគាវញ

យថា ពួក

មិនអាចរួមរស់ជាមួយគាបាន។ ចាប់តាង ំ ពី អានបន្ត

ទំព័រ

១៥

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

8ǿúǕĻžǕ$ƚȦuŭȦ?

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

ď`Fž$Ǯ7

b¨Ȼ|zúŲȦ}ůȦ©zuôš|ŲȦsüơȦucȿu

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

x™u™qüu™fx™˚Ȧ©i¨fœƙöȦb ,BBQ.RO.MEQE>IJLILDFPQ #O+BB,RK2BKD 6FQEVB>O$UMBOFBK@B COLJ,>I>VPF>ǓȦŭȦz«˜ŽȦš

ƌȦ}z˜uvsx™ʠtu¯hö˜¨ zbxš

CALL: 023 88 37 13/017 92 69 69 /093 61 8888

24/7

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989


វរជនខ្មែរ លេខ ៨៨