Page 1

ត ្ល

៌ នទាន់ ១០០០៛ ព័តមា

តុការណ៍ និងគួរឲ

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់

ហទំពរ័ www.vorakchun.com

ឆាំទី០៣

ខ០៩២

្ងសុ

-

រ ទី១៩-២០

តុលា ឆាំ២០១២

ការដ ្ហ ះបរមសពស ្ត ច ះមហាវរក វបានចាត់ទុកជា ជិះម៉ូតូ តាមដងផ វ លទទួល ះ បរមសព ដួល កក លរបួសធ្ងន់ ពិធីបុណ ដ៏ធំបំផុត ក ងរយ: លកន្លះសតវត រ ចុង យ ះ ភ្នំ

ញ ៖

ជារា

សកម្ពជាមានទុក្ខ

យាងខាំងចំ របស់ស ស

្តច

្តច

បិតាជាតិ រម្លឹក

ះន ្មរ

ះ ការយាង

ជារា

កាត់

្លបាន។

រលងអ

អានបន្ត

្តខ្លះក៏បាន

ះអង្គ

ជារា

្តនិង

ើនសន្ធឹកសនាប់មិនអាច ះមហាវរក

បិតាឯករាជ ជាតិបានយាងចូល កាលពី លា

ះបាទ

ះវររាជ

ះហស្តរបស់

លបានបន ល់ទុកឲ

្វគ

យទិវង្គត

ត្តម សីហនុ

ទូទាំង

កស

ះមហាវរក

ដល់សា

សជាតិ

្ត

និងជា

ះទិវង្គត

ង ១ និង ២០ នាទី យប់ ង

រាជធានីភ្នំ

ទំព័រ

លទ្ធផល និស ិតអាហារូបករណ៍ របស់សា ចារ អ៊ួន សាបូ សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ និង វទ សា ន បូលីណ ស ប់ឆា ំ សិក ២០១២-២០១៣។ សូម អានប ្ជី ះ ទាំង ុង

យុវជនទំ ភ្នំ

យាង

ើង

ើកម៉ូតូ

ឿនដូច

ញ ៖ យុវជនមាក់បានជិះម៉ូតូ ឿន

្លវ តាមដងមហាវថី

សហព័ន្ធរុស ីខណៈ

ជាពលរដ្ឋ

ះ ដួល រាប់

កក លរងរបួសធ្ងន់

ននាក់កំពុងស្មឹងសាធិ៍ និង ៀបចំ

ទទួល

ះបរមសព

អានបន្ត

ះមហាវរក

្មរ

១២

ទំព័រ

អគ្គីភ័យ ឆាប ះហាងលក់សមា រៈ ជប៉ុ ន លា ៀបភ្លឺ សា ប់ យុ វ ជន មា ក់

ទំព័រ ៥...

ĝǓ)$˜Z+^7.h2[( :r3nǬ7?<¨Y3C ˜Z:Zǔ>CY$ǓǼɧdz$?@Â5Ǔǻ? r=F7˜>Ǜ3Y7Y(@ Â5Ǔǻdz îǓ7 8^?Z2ȄÿǓ3˜$h:(mǚ ñǓh(C^<8¨ª7Ǜ CYCǓ¦7YCǓ¦Y3ĬǓ?Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2o )^?>_<dzíǓ8mǔ>:7Ǔ¢?m7Y(8 $ʈǓ=Ⱥ=ǩïǓ?m:ZS$K3˜<dz ʈíǓǙ>Ǔ¢ dz8^F^DǓǼ2Ȅdz$?@Â5Ǔǻ6Yǔ>řǓdz$?@Â5Ǔǻ?r=F7˜>Ǜ3YĬǓ?Ǭ7 9ǓǼ=Ǯ?mɈúǓ(†.?mɈúǓ(‡=8m:ZŖŒǓ)7š.?mŖŒǓɳ>Èǣ<@Â5Ǔ¢©FM 91 MHz 7Y(@ Â5Ǔ¢©87˜ǩïǓ?mFM 99.25 MHz:ZÿǓ3˜$h:(mǚ ñǓh(v 

C^<F>&]2

អគី្គភ័យឆាប ភ្នំ

ញ៖

និង ១៥ នាទី

ះហាងលក់សមារៈ ជប៉ុន តាំងពី លា

្ងទី ១៨

ៀបភ្លឺ

ង៤

តុលា ឆាំ

២០១២ មានអគ្គីភ័យមួយបានឆាប

ៀបភ្លឺ រហូតដល់

ហាងលក់សមារៈនាំ មកពី យី

សាគូរាបឹង

អានបន្ត

ទំព័រ

ឹក

លឹម សជប៉ុន

ក ស្ថិត

ក្នង

១២

ក សូយ សារទ្ធ សម្ងំ ើបលុយពីការ ដឹកជ ន ើ ៀតណាមយាង ួល សា ើ

្ដ

ះ ៖ ក្នងចំ

ការដឹកជ

ណីត

យាងអនាធិប -១

្ជន

ញង និង

ស ៀតណាម

យ គឺឆ្លងកាត់តាម

ុកស្នល

ត្ដ

សកម្មភាពកាប់បំផាញ អានបន្ត

មចំណចយុទ្ធ

ទំព័រ

ះ ក៏ដូចជា ើ

ក្នង

១៣

www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆា ំទី ០៣

នា

្ងទី១៥

ជនាយុ ៩០ មន្ទីរ

ចិន។

ន់

តុលា ឆាំ២០១២ ក្នង ះវស

ះជរាពាធ

ទទួលដំណឹង

ការយាង

ុង

ចូលទិវង្គតរបស់ស ភាម

ឹក

៉កាំង

្តច

លឹម

ះមហាក

ភ្នំ

្តី ហ៊ុន

កាន់

ះមហាវរក

្តច

ុង

ងូត

ក់ទឹក

ះបរមនាថ

បរមរាជវាំងតាម

រពចំ

្តច

ើម ីយាង

ងាត់ ក្តកក្តល ក្នង

ះមហាវរក

វបានតម្កល់

លខ្លីស

៤៥ នាទី រ

ៀល

វរក ពិ

ដល់

ណក្ខន្ធ

ពីសំណាក់

្តីរដាភិបាលចិន

ើប

ប់ការ

ះវ

ដឹកនាំ និងម ថាក់

ះរាជបណាំ។

ះបរមសព

ញពី

្វើបុណ

៉កាំងមួយរយៈ

ចូលរួម

្តចនាយក

៉កាំង

្នក

បរមសពមកតម្កល់

ុង

តុលា

ន បានចាក

ទ័យ និងទឹកចិត្ត រហូតដល់

្ងទី ១៥

ត្តម សីហមុនី និងស

រដ្ឋម

ទ ទី

ប់ជាន់

ើយរហូតដល់ លា

វបានដ

្ហតាម

្តច

សរបស់រដាភិបាលចិន លានយន្ដ

ង២និង

្ងទី ១៧

ះបរមសពរបស់ស

តុលា

ះមហា

ះទីនាំង

ះអន្ដរជាតិភ្នំ

យមានការយាងអមដំ

ះមក

ើរ

ផាល់ពីស

ករផ យរបស់មជឈមណល ព័តម ៌ នែសនសុខ

: និពន្ធ

ត្ដម សីហមុនី ស

ក េជាត ទិត

: និពន្ធ

មួង សាវណារទ្ធ

យករង

: ជំនួយ រទូេ

ក សុម ឹ ចំណល : េល

នាក់ផង

្ដច

ះមហាក

្មរ

ហ៊ុន

្ដី រួមជាមួយម

រ។

ជាតិភ្នំ

្ដីជាន់

ពី

លានយន្ដ

ញនិង

លានយន្ដ

សាប័ន

ះអន្ដរ

តាមដងមហាវថីចាប់ ះ

បរមរាជវាំងមានម

កាន់

្ដីជាន់ខ្ពស់មកពី

ះមហាក

សាប័ន

ឹទ្ធសភា

រដ្ឋសភា រាជរដាភិបាលរួមជាមួយម កងកមា ំង

ដាប់អាវុធ ម

សិស នុសិស និង ទី

ុងភ្នំ

រាប់

ននាក់ បាននាំគាមកទទួល

បរមសពស

្តច

ះមហាវរក

ផាល់ ក្នងក្ដីក្ដកក្ដលនិងអា រកអ្វី វថី

ៀបផ្ទឹមពុំបាន

វដ

្ហ

្កត

ក្នងទឹកមុខ បង្ហរទឹក

ះស

្នក

ៀម

្តច

បរមសព

ំ ក្ដកក្ដលនិងអ្នកខ្លះ

យក្ដីអា

ះមហាវរក ើ

ភ្នំ

បំពាក់

លានយន្ត

យមានទង់

ប់ៗ គា

ះអាល័យ ។

-

សរាប់

្ហតាមផ្លវ

ស ុ ក្នងស ្ហ

្ទើរ

្ល ក

ះបរម ើក

យកាន់ផាឈូក ធូប

ះឆាយាលក្ខណ៍របស់ស

្តច

កទួញ

ក បាន

ះពិ

សរបស់

លយន្ត

បរមសពមកដល់ ជាតិភ្នំ

ះវ

លានយន្ត

ើយស

ណក្ខន្ធស

្តច

ទូទាំងពិភព

យាងខាំង។ ការដ

្ហ

ះអន្តរ

ជាតិភ្នំ

កាន់

ះអន្តរ

ះបរមរាជវាំង

យកាត់តាមផ្លវសហព័ន្ធរុស ី រុក្ខវថី ះន

ះសីហនុ និងមហាវថី

មុននឹងចូលក្នង ការដ

្ហ

វរក

ះសុធារស

ះបរមរាជវាំង

ះបរមសពស

ក្នងរយ:

កន្លងមក បាន

ត្តម មហាវថី

្តច

ើយ

ះមហា

វបានចាត់ទុកជាពិធីបុណ ដ៏

ធំបំផុត

លកន្លះសតវត រ

ះ។ មនុស ជាងមួយលាននាក់

ញមកតាមដងផ្លវ ្ង

ះបរមសព

ប់ជាតិ

ក បាន

រព

បំផុត។ រាជរដាភិបាលបានដាក់ប

្តច

មុខម

ះមហាវរក

ទីស្ថិតក្នងទឹកមុខ ខ ឹកខ ល

គណៈរដ្ឋម

មួយមុននឹង ការ ៀបចំ ស

ឹមពាក់កណាល

ើម ីជាការកាន់ទុក្ខថា យដល់

្តីក៏ដូចជា

្តច

យ ើ នាមុន ឺ សព្វ

ជារា

្ត

ងូត

ប់ទិស

ងាត់ និងយំ

យក្តីរន្ធត់ជាពន់

្តីបាន

ើកកិច្ច

ក។

ជុំបនាន់

ញសារាចរ

នាំស្តីពី

ះរាជពិធីបុណ សពថា យ

ះមហាវរក

ះមហាវរក

ឲ បានសមរម

យតម្កល់

សំ

្តច

តាម

សរ

ះមហាវរក

ត្តម សីហនុ បាន

ះរាជ

ើមឆាំ

ះ អតីត

ះរាជសារ

ះរាជពិធីបូជា

ះអង្គ

ះរាជបណាំ

លុប

ះអង្គធាប់

ះសពរបស់

ើម ីផាំ

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ះអង្គ

ះអង្គ

សាសនា ពិធីបូជា

ើយដាក់

ះអង្គ

ះរាជសាររបស់

ះសពរបស់

តីយគន្ធបុបា

វមរកត ក្នង

ណី

្ងបនាប់ពី ្ញើថា

វលាងសមាត

ដមួយ ជា

ដ្ឋ

្វើ

ដ្ឋធម្មតាក៏បាន។

ះករុណា ស

ត្តម សីហនុ កាល ះ

ះអង្គបានផាំ

ក្នង

អំពីមាសក៏បាន ឬ

បូជា

ះអង្គផាំ

តាម

្មរ និងទី៣- មួយ

ះសព

អដ្ឋិធាតុរបស់

ើងថា

ក់ពីការ

ះអង្គ។ ទី២-

រុ

វយក

្តច

ះ ក៏បាន

ក្នង

តំកល់

ះវហារ

ះបរមរាជវាំង។ ស

ត្តម សីហនុ ក៏បានប

ៀបចំ

ក់ក្នង

ក ើ ះ

្តច

្តច

បានការ

យសារ

លស

្តច

ះអង្គក៏សូមឲ

្វើដូចករណីរបស់

ះមហាវរក

រពខាំងពី

ះអង្គ

រ។

បានទទួល

ជាជនកម្ពជា

មនុស ចាប់ពីវ័យ ៥០

ើងបានទទួលសាល់ និងដឹងឮអំពី

ការរកច

ើន

និយមច

១៩៧០។ ចំ ឆាវញ ំ

ក្នងសម័យសង្គមរា

កមនុស

ះហស្តរបស់

ក្នងការរួមជាមួយស

ហ៊ុន

្តច

យផ្លវឲ មានការ

ល ៀបចំ

យអ៊ុនតាក់

លជាការចាប់

្តើម

ះមកកាន់សន្តិភាព និងការរកច

មហាវរក ជន

្ង

ះ។ ស

្តច

ត្តម សីហនុ គឺជាឥស រ

បំផុត ក្នងឆាកន

បាយ

សកម្ពជាក្នងរយៈកាល

ជាង ៧ទសវត រកន្លងមក បាន

ើន

មាណ

ង់

ង ើ ងរាជបល្លង ័ ្ក ជា ះមហាក

ររហូ ្ម តដល់

រាជ ២

ើក។ ស

ក ើ

្តច

យ ើ បានដាក់

ះមហាវរក

បារាំងសម័យរុង ឿង ទំព័រ

ងងឹត

ើបរាប់ចាប់

មអាណានិគម

របប

្មរ

យឯករាជ

ហមរហូត

ដល់យុគសម័យសន្តភា ិ ព ការផ ះផ ជាតិ និងការប

្កើតរបបរាជានិយមអា

រដ្ឋធម្មនុ

្តច

សីហនុ បាន

សុរា

ះមហាវរក

សូ

ទី

ុងភ្នំ

ច ងរបស់ស

ច ្ត

ះន

្ងទី ៣១

ះរាជបុ

ក្នងទសវត រទី៩០។

ិត និង

័យ

ត្តម

តុលា ឆាំ ១៩២២ គឺជា

ះមហាក

ត្តម

ិយ សុីសុវត្ថិ

វ រដា,

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

ះស

មាន

្តច

ើស សឲ

ះន

ះអង្គមាស់វ័យ

ត្តម សីហនុ

ើង

ឥតខឹងមិត្ត ឲ ខាំង កូន ស

សរ

ើរ

របណាសា រព

សំ

ើប

ចិនជួយ ើរ

ើរជួយកសាង

ហភាពឈ្នះអាតាទិដាគារ

គានអ្នក

នដីវលដ

ើងសាបនា

លមាន

ឃភ្លឺសាង៕

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

ងច

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

ីងីងដុតសុីម៉ងត៍ ្មរ

ះកិនបាន

ម៉ដ្ឋឡរចំអិន ងល្អទទឹង អាក ត់

្វើខ្លីប

យខឹង

្តច

សីហនុបានដាក់រាជ ះ អង្គ គឺ

ើម ី

និងដឹក នាំចលនា «សង្គមរា ើយទទួល ងារជា «ស

រាជ»។

ចាប់ពី

្កើត

្តនិយម»

្តច

ះឧបយុវ

ះមក ស

រហូត ជានាយករដ្ឋម រដ្ឋផង រហូតដល់

្តច

្តីផងនិងជា

មីនា ឆាំ

មុខ លន់ នល់ និង

ះអង្គមាស់

ញទស ន

នា

កិច្ច

ះអង្គ

វបាន

ទី

ុមរបស់ ង ក្នង

ះអង្គកំពុងបំ

ុងម៉ូស្គ សហភាពសូ ៀត។

យពី

យាង

វទមាក់ពីតំ

ញពីម៉ូស្គ

សចិន ប

ើយបាន

ះអង្គបាន

កាន់ទី

ុង

ុម

កាសអំពាវនាវឲ

កម្ពជារត់ចូល

្មរ

កាន់អាវុធ

សា ឆា១៩៧៥ ំ កងទ័ព

ចូលដល់ទី

ុងភ្នំ

្មរ

្កើតជារបប

យមានស

ះអង្គបានលា

មុខរដ្ឋ

ហមជ ះ

វរដា

ញ រហូតដល់

មករា

ះន

្ល ស

ត្តម សីហនុ ញពីភ្នំ

កាន់ទី

ុង

ជាធិប

ងជា

វបាន

្មរ

ញ តាមយន្ត

៉កាំង

មុខរដ្ឋ

យ វញ

ះ គឺជារដា ភិបាលនិរ

ើយ

ះកាយ របប

ើម ី

ះន

ត្តម

ឆាំងនឹងវត្តមានរបស់ ៀត

កម្ពជា។ ស

សីហនុ ក៏បានប ជាតិ

ះជាតិ

ុងភ្នំ

ះអង្គបានសុខ

ចូលកាន់តំ

យុទ្ធ

ក្នង

លកងទ័ព ៀតណាមនិង

ឆាំ១៩៨២ កម្ពជា

ញពី

ើយ

កម្ពជាវាយចូលដល់ទី ្តច

សា ឆាំ

ហមបង្ខំឲ គង់

ុងភ្នំ

្តច

មុខរដ្ឋ។ ក៏

យមក

ងជា

ហមវាយ

ើយប

ត្តម សីហនុ ជា

្តមួយឆាំ

្ងទី១៧

្មរ

ញ រលាយរបប

្មរ

ជាធិប

ហម

ជាជន

ើម ីតស៊ូ

ឆាំងនឹងរបប លន់ នល់។

ះ ន

៉កាំង

្កើតជារណសិរ រួបរួមជាតិ

កម្ពជា រួមជាមួយនឹង

មុខ

្ងទី ១៨

ផាល់របស់

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

ិត

ត្តម សីហនុ បានកាន់អំណាចជាប់

ៀងសារដឹងចាប់ខាំងរងតស៊ូ

ក រាធានីភ្នំ ញ

ត្តម

ះបិតារបស់

ត្តម សុរា

សា ឆាំ១៩៥៥

ណាម

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

ះ ន

ះបាទន

ឆាំងបក មិត្តខូចបង្ហិន

តានតឹងបនាន់បូជាខ្លនមានវរជន៕

យ ើ

ឆាំ ១៩៥៣។ ពីរឆាំ

ទទួលបានឯករាជ ស

មុន

ណាមិនសប យ

ើប

ះ។

ងរាជ បានតស៊ូ

កងទ័ពរណសិរ សាមគ្គីស

Čំង ΉំឡОង

ទាមទារឯករាជ ពីបារាំងរហូតបាន

ឆាំ១៩៧៩។

Čំង ΉំឡОង េΉŬចិនែស

លកាល

ះវស ប៉ុ

្មងអង្គ

យពីបាន

វាំង ក្នងទី

េΉŬចិនែស

ើង

លចូលទិវង្គត

ះជន្ម ១៨

ភិបាល

ក សុវណ្ណ ស

ែផនកបកែ ប

បាទ មុនវង ី

តំ

ម សួរ

៉ន់ រតនៈ

សា ឆាំ១៩៤១ បន្តពី

ើកម្ពជា

១៩៧៦

ែផនកបេចចកេទស ក

រាជ

និគម

ប៉ុ

ី បូរ,

លជាមហាអំណាចអាណា

កម្ពជា

088 6666 381, 015 558 999

នគរមុននឹង

បានបារាំង

សាធារណរដ្ឋ

ករយល័យព័តម ៌ ន

វទ ល័យបារាំង

សុីសុវត្ថិ សិរមតៈ ទមាក់ពីតំ

្មរសម័យទំ

តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង

ប ឥន្ទវឌ នៈ,

សាលា

ើយបនាប់មក

តាំងពីកម្ពជាស្ថិត

្ត

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា

អិុត ប៊ុណា, ឱ វណ្ណវវឌ ,

១៩៧០

វត្តិសា

ង មាវន

ត សភារាជ, ច័ន្ទ សុភាព,

ភ្នំ

គឺជាតួអង្គនិងជាសាក ីដ៏ចម ងបំផុត

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

យ ះ

ះអង្គបានសិក

បារាំង

មវ័យ ៥០

ទទួលសាល់សា

ះអង្គ

្ត

កុសុមៈ។

ះពីឆា ំ ១៩៥៥ ដល់ឆា ំ

រហូតមកដល់សព្វ

កាសថា មិនឲ

វា ើ ល

លថា

យទិវង្គត

យទិវង្គត

វបាន

យទិវង្គត

កាលពីឆាំ ១៩៩៣

ះរាជបណា ំមុនៗ

ះអង្គ

រាជសារដ

្ញើ

ះសពរបស់

ះអង្គប

ឲ មានការ ៀបចំពិធីបូជា

ះន

រខ្លីៗ ជាភាសាបារាំង មាន ៣

ចំណច។ ទី១-គឺ

ក្នង

ះរាជពិធី

ះអង្គ

ក្នង

ៀបចំ

ះរាជបណា ំរបស់

ះអង្គ

ណី

ណីជាតិផង និង

រ។ កាលពី រ

ង ឲ បន្តកាន់

វ ៀបចំចាត់

បតាម

មហាក

្ង

្តីរដាភិបាលបានអះអាងថា

ផង

ល៧

ះបរមសពក្នងរយៈ

បុណ សពថាយស

ៀបចំ

្ង មុននឹងបូជាតាម

រដាភិបាល

រយៈ

មទាំងមានការចាត់

ល ៩០

ើម ីជម្នះនឹង

ងមកទទួល

លទាំងពលរដ្ឋកម្ពជានិង

ដង

្តច

ជាតិ។ ម

លានយន្ត

ះអង្គ។

កាសឲ

ះរាជពិធីបុណ កាន់មរណទុក្ខ ថាយ

្វើឲ មនុស ជាតិ

កមានក្តីរន្ធត់ចិត្ត

មួនស មហាវថី

ះរាជកិត្តិនាមរបស់

រដាភិបាលបាន

ទុក្ខ

ះបរមសពបានចំណាយ

ពី

តាម

កបួងសួងដល់

ល ៩០ នាទី ក្នងចមាយផ្លវ

១០ គីឡ

ះមហាវរក

ក៏បានលាន់ឮកងរពង

មានការបង្ហតទង់ជាតិ

្ហសន ឹមៗ

ននាក់។

តុលា ឆា ំ ២០១២

វបានចាត់ទុកជាពិធីបុណ ដ៏ធំបំផុត ក ងរយ: លកន្លះសតវត រ ចុង

ចិន Air China ៧៤៧ បានដឹកនូវ

ះអន្តរជាតិ ុងកម្ពជា

លបានចូលរួមដ

តាង ំ ពី

រ ទី ១៩ - ២០

យរន្ធត់ក្តកក្តល ចាប់

សាសន៍ ទូទាំងពិភព

យមានការអមដ ង ្ម ចាស់

។ស

លាន់ឮកងរពង

ះទីនាំងរថ

ើមឈូសមាសរបស់

សពបានយំទួញ និង

ពីមហា

ៀតគាពពាក់ពពូន

ើកដ

ះអាល័យ

យន្តសុវណ្ណហង បាន

បដណប់

មហាវរក

ះបរមសពឆ្លងកាត់

លតម្កល់

ញពី

ត្ដ

ើញមានមនុស មារាប់

ននាក់ឈរ

ចំ

ើយ។

ក្នងរាជធានីភ្នំ

លនឹង

្ដី

្ដីរាជការ

ជាពលរដ្ឋ

ញ និងមកពីតាមបណា

ណម សំពះ

និពន្ធ

្ដច

ខ្ពស់ និងតំណាងរដាភិបាលចិនជាង ៦០

ពីមហាជន យក

ះវររាជមាតាជាតិ

ន នាយករដ្ឋម

បរមសព

រចនសមពន ័ ធ ក រន្ទ រតនៈ

្ដច

មុនីនាថ សីហនុ ស

ចាក

្ង សុ

ការដ ្ហ ះបរមសពស ្ត ច ះមហាវរក

អានតពីទំព័រ

ខ០៩២

ះអង្គ

្តច

្កើតចលនាតស៊ូមួយ រ គឺរណសិរ រួបរួម

ើម កម្ព ី ជាឯករាជ អព

ភាព និងសហ

តិបត្តិការ

ឹត សន្តិ កាត់

តាមភាសាបារាំងថា FUNCINPEC ។ អានបន្ត

ទំព័រ


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

យពី ៀតណាមដកទ័ព

ឆាំ១៩៨៩ ស

សីហនុ បានលា រដាភិបាលច យ

្វើជា

ញពីកម្ពជា

្តច

ះ ន

ងពីតំ

ុះ

ីភាគីកម្ពជា

កក្កដា ឆាំ១៩៩១

ធាន «

ុម

ខ្ពស់»

ើរតួជាអ្នកស

សុីវល

្មរ

រណសិរ របស់

លក្នង

្មរ

ហម,

លជាអតីតសាធារណរដ្ឋ

ជាមានិតកម្ពជា។ ការចរចា

ការចុះកិច្ច

បារស កាលពី

ះបានឈាន ៀងសន្តិភាព

្ងទី ២៣

ើយស

្តច

លបាននិរ

សអស់រយៈ

ទសវត រមក

ើយ

ចូលមកក្នង ១៤

ង់

កតា សឺន សាន និង

ភាគីរដ្ឋកម្ពជា

សីហនុ

ើម ី

លរួមមាន ចលនារាជា

និយមហ្វ៊នសុិនបុិច, ចលនា

ដល់

ទី

ុង

តុលា ឆាំ

ះ ន

ត្តម

ះកាយ

លជាងមួយ

ះ ក៏បានយាង

សកម្ពជាវញ

វច្ឆិកា ឆាំ ១៩៩១

បខ័ណ

ធម្មនុ

ជាធិប

ះ ក្នងស

ងរាជ ជា

មុខ

ឹក ជាតិជាន់

បស

ការចរចា រវាងភាគីជ

១៩៩១

ត្តម

ងជា

្ង

យមាន

ើកទីពីរ

លមាន

ះរាជាណាច

ស ៦

គឺ

ះ ន

ះមក

ើម ីព បាល

្តច

ះ ន

មួយស

ប់

ជាជនកម្ពជាទាំងមូល

សួង សាប័នទាំងអស់ បាន

រយៈ

ល ៣៨ ឆាំ

រាជ ស ើង

្តច

ះន

ងរាជ ជា

ឆាំ១៩៩៣ គឺ

យពីបានដាក់

ត្តម សីហនុ ក៏បាន ើកទីពីរ ក៏ប៉ុ

្តការ

្លងរ

ឹម

ប៉ុ

ះរាជ

ះ បណា

សមួយចំនួនក៏បាន

្ញើសាររ

សារលិខិតទាំង

ះ អ្នកន

ះរាជមរណទុក្ខផង

រួមទាំងបណា

្ងទី២៤

ៀម

រ។

បាយកម្ពជា ថាក់ដឹកនាំ

សកម្ពជា

សមួយចំនួន ក៏បាន

លបានបន ល់ទុកជា ្លងរ

វត្តិសា

ះអង្គ ្ត។

ះរាជមរណទុក្ខ

ះរាជាណាច

កម្ពជា។

ះរាជមរណទុក្ខរបស់រដ្ឋ

្តីការបរ

ះវររាជបិតា

យមាន

្តី

ប់

សកម្ពជា។

ទី

ុង

យគានការ

ឿយហត់ក្នងការការពារ

បូរណភាព ទឹកដីរបស់

សនិង

ះអង្គ

ះវររាជ

បិតាឯករាជ ជាតិ សហសា បនិក ចលនាមិនចូលបក សម្ព័ន្ធ ្វើឲ

វត្តិសា

ឆាំ ចុង

ធានាធិបតី ប

ះអង្គបាន

្តកម្ពជា

ើឆាកអន្តរជាតិ ក្នងរយៈ

សាររ

ះ។

ើង

ល ៦០

ះរាជមរណទុក្ខរបស់

សាធារណរដ្ឋឥណ

សុី

ក ស៊ូសុីឡ បាំបាំង យូដូ យ៉ូណ បាន ក់ថា ស

្តច

បានបន ល់នូវសា កដមិន

កម្ពជាប៉ុ

កផង

ធំ

ឹម

ះ ន

ត្តម សីហនុ

ចំ

ះហស្ថសំខាន់ពិត

មទាំងចំ

ះអង្គបានរួមចំ

ជាជាតិ ះពិភព

កដ៏

ងចំ

ះការជំរុញឲ មានសន្តិភាព

តំបន់វបុលភាព និងចំ សាមគ្គីភាពក្នងចំ អភិវឌ ន៍។

ះការព

បូរ

កសាររ

ក លី សិនឡង បាន

ះករុណា

លមានក្តី

ឹង

លខិតខំ

ឿយហត់

នូវសន្តិភាព និងវបុលភាពជូន កម្ពជា របស់

ះរាជ

ះមហាវរក

កមាំងដ៏ឋិត

ង ើ ថា

ជារដ្ឋបុរស

តា ករុណា ះ

្តី សិង្ហ

ក ើ

ះមហាវរក

ងមិន

ឹង

ជាជាតិកំពុង

រាជមរណទុក្ខរបស់នាយករដ្ឋម

សសាធារណរដ្ឋបារាំង

ក ឡរង់ ហាបឺស បានចាត់ទុកថា

បារស ក្នងការនាំមកនូវសន្តិភាពជានិរន្ត

ក្នងខ្លឹម

្លងរលឹកអំពីគំរូ វរភាពរបស់

ដូចជាសារ

ះវររាជបិតាជា

ការចូលរួមពីនាយករដ្ឋម

ុង

លបាននាំមកនូវការ ផាស់

ះករុណា

ះវរ

្មរ ជាដំណឹងដ៏

មរណទុក្ខ មិន

ះទិវង្គត របស់

ត្តម សីហនុ

សារលិខិតក្នងការ

សាររ

៣ យ ះ

តុលា ឆា ំ ២០១២

វបានចាត់ទុកជាពិធីបុណ ដ៏ធំបំផុត ក ងរយ: លកន្លះសតវត រ ចុង

ើន និងបានជំរុញឲ មានស្ថិរភាព

និងការអភិវឌ

ទី

្នើម

ប្តរជា

្ងទី

បានចាត់ទុក

បុរសដ៏

ើយចាប់ពី

ស ជាពិ

ការយាងចូល

ជាតិ។

ើកទី ២

រ ទី ១៩ - ២០

ះអង្គមាស់ ស៊ូលតង់ ហាជី ហា

៊ ុយ

ះអង្គបានចំណាយ

ន ើ គង់

រាជបិតាជាតិ ប់

ងរាជ

តុលា ឆាំ ២០០៤

សារ

បប

-

សាណាល់ បុលគីយា ស់

ះមហាក

ើង

៉កាំង។

របស់

័យរដ្ឋ

ត្តម សីហនុ ក៏បាន

កាសដាក់រាជ ជា

ភាគ

ើងក្នង

មិនកាន់អំណាច»។

យការ

្តច

្វើ

ងក្នងរដ្ឋធម្មនុ

ទី២ គឺ «

ងរាជ

១១ ឆាំ

ះ គឺ

របបរាជានិយមអា

ការទទួលអបអរសាទរយាងឱឡារក ក្នង ឋានៈជាបិតាឯករាជ និងប

្ង សុ

ការដ ្ហ ះបរមសពស ្ត ច ះមហាវរក

អានតពីទំព័រ

ខ០៩២

ើម នា ី ំមក ជាជន

ជា និងការលះបង់ គឺជា

ភព

រ និងភាពសុខដុមស

ជាជនកម្ពជា ។ សាររ

ប់

ះរាជ

មរណទុក្ខ របស់សាធារណរដ្ឋសង្គម និយម ៀតណាម ក៏បានប ថា ការ

យទិវង្គត របស់ស

បង់ដ៏ធំ

ងរបស់

រាជបិតា ន

ក់ផង ្តច

ះវរ

ត្តម សីហនុ គឺជាការបាត់

ះរាជវង នុវង ,

ឹទ្ធសភា, រដ្ឋសភា, រាជរដាភិបាល និង

ជាជនកម្ពជា ជាបងប្អន។

ស ៀត

ណាម បានបាត់បង់នូវមហាមិត្ត ជួយឧបត្ថម្ភដ៏មានត រ

្ល និងគាំ

និង

ល ក

កចំណងមិត្តភាព ដ៏ស្អិតរមួតក្នង

អំឡងការតស៊លំ ូ បាក ក៏ដច ូ ជាក្នងបុព្វ ការអភិវឌ

ើម ឯករា ី ជ ជាតិ

តុ ការកសាងជាតិ និង សនីមួយៗ ។

ក្នងសាររ

ះរាជមរណ

ទុក្ខរបស់នាយករដ្ឋម ណាច

កម្ពជា ស

នាបតី

ហ៊ុន

ើងផង

ះរាជា

ន ក៏បាន

រថា ការបាត់បង់

មានដ៏ឧត្តង្គឧត្តម វរក

អង្គស

ើក

ះ មហា ្មរ

ះ គឺជាការបាត់បង់នូវតួអង្គ

ះអតីតអង្គ

ះមហាក

្នើមគានគូ

្មរ ដ៏មហា

ដូចមួយអង្គ

ង់បំ

លជានិច្ច

ះរាជបូជនីយកិច្ច

ើម ីឯករាជ បូរណភាពទឹកដី និងឯក

ភាពជាតិ

្មរ

ញាណភ្លឺថាវាង ទាំងអ្នកន

កប

ះមហាវរក

គឺជាការបាត់បង់អង្គ កម្ពជា

្នើមគានពីរ

ហស្ត ជា

វត្តិសា

្ត

្មរ

ះវររាជបិតាជាតិ

្មរ

ក់ថា ការបាត់បង់ ះមហាក

វត្តិសា

្តដ៏ធំ

ងទាមទារ

ចសា

សាទ

សម ត្តិវប ធម៌ មានត

្ល។

្ត

ុងពីសាធារណរដ្ឋបារាំង

បាត់បង់មកវញពី ស

មួយ

ក្នង

និងបានទាមទារយកនូវទឹកដី ពិ

សៈ។

ជារា

ះអង្គបានស

ឯករាជ ទាំង

ះប

ប់កាលៈ

ប់ទិសទី បានប

អង្គដ៏

បាយ និង

ះវហារ

មុនសម័យសង្គមរា

ះអង្គបាន ញសិទ្ធិ

អង្គការសហ

ើយ

ជាជាតិ។

ចលនាមិន

ះហស្តទាំង

បាននាំមកនូវផល

ជន៍ស

ជាតិ និងមនុស ជាតិទូទាំងសកល ើយបាន

ប់កម្ពជា

ើឆាកអន្តរ

ជាតិ និងទទួលបាននូវការ សរ

ប់

ើកកម្ពស់កិត នុភាពដ៏ល ី

ល ញស

រព

ើរពីសំណាក់ឥស រជន និង

ជា

ជនកម្ពជាក៏ដូចជាឥស រជនអន្តរជាតិផង រ។ ស ច ្ត

ខីដ៏សំខាន់

ះន

រួម

កម្ពជា»

ឧត្តង្គឧត្តម ប

ត្តម សីហនុ ជាហត្ថ

កិច្ច

បារសស្តីពី «ដំ

យន

ៀងទី

ុង

បាយ

ះអង្គជានិមិត្តរូបជាតិដ៏

ក្នងការផ ះផ ប

មជាតិនាម ំ កនូវការឯកភាពជាតិ សុខ

សន្តិភាព ស្ថិរភាពរងមាំ រភាព លទ្ធិ

ចះ

ះអង្គ

ប់វស័យ

ចូលបក សម្ព័ន្ធ គឺសា

លជា

្មរ ដ៏

ឲ ្វើ កម្ពជាកាយជាសមាជិក

ះអង្គក៏ជាសាបនិកទី ៥

នីតិរដ្ឋ

្តនិយម និង

្តនិយម

កាយកម្ពជាជាទឹកដីសុវណ្ណភូមិ

មានការអភិវឌ ន៍

លបាន

សជិតខាង ជា

តិកភណជាតិ

ក្នងសម័យសង្គមរា

បាន

ះរាជវត្ត

្តច

ះវររាជបិតាឯករាជ ជាតិ

នាឱកាស

កាល

្តី

្តចអគ្គមហា

កម្ពជា

ើកកម្ពស់សិទ្ធិ

ជាធិប

យ និងកសាង

មទាំងនាំមកនូវ ការ

អភិវឌ ន៍ សម រសប យ ថ្កំ ចង់ជាម្លប់ដ៏

ជានុរា

ទូ ្ត

អង្គរលត់ក្ខន្ធចាក យ

ប់ៗ គា

ជាក់

យ ើ

លកូន

្កើងរុង ឿង

ជុំស

ះបីជា

ប់ ះ

ទួតក៏

ចងចាំជានិច្ច៕

លី សាមាន


ឆា ំទី ០៣

ះរាជជីវ

ត្តិស

្ខ ប

ខ០៩២

្ង សុ

-

ះករុណា

រ ទី ១៩ - ២០

តុលា ឆា ំ ២០១២

ះបាទស

្ត ច

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ះ ន

ត្តម សីហនុ


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ះរាជជីវ

ត្តិស

្ខ ប

លទ្ធផលនិស ិតអាហារូបករណ៍ របស់ឯកឧត្តមសា និស ិត

ក់

ល.រ

ររូបករណ៍ ះ

េភទ

ំទី១ ឆ ៃថ ែខ

សទី១

1

ឆូយ សុ

M

03-02-92

2

ស៊ុន គ

F

07-02-90

3

ត គឹមហុង

F

04-01-95

4

េផង មក

M

27-03-89

5

ហុឺ គីម ស៊ុន

M

14-06-93

6

េ ពឿន សំ

F

13-02-93

M

20-05-94

7

ប៊ុនថន

8

នួន

M

02-11-93

9

ែសម សីនិច

F

10-06-95

10

េសៀង សុផល

M

10-01-94

និស ិត

និត

ក់

ររូបករណ៍របស់ឯកឧតម អ៊ួន

ល.រ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

េ ឃី

ន់ធូ

ន សីេព ជ

សុក សុគ

េហង នី

សុខ លកិ

ផុន ផលបុណ ទី

េអង

ក់

ររូបករណ៍របស់

ល.រ

េ ឌី

េភទ

ន់គ

មុត សុនី

រ លឹមេ សង ក់

េសឿង

ន់លី រៈ

េហង សុខ ស យឹម លីសុ

ែកវ គឹមហ៊ួរ មុី សីៃឡ

ស៊ន សុខអូន ហ៊ូេសន

ទី េម៉ង យ

រត

បូ

េភទ F F M F M M F M F F M M M

សទី១

ំកំេណើត

ំទី១ ឆ

ៃថ ែខ

សទី១

ំកំេណើត

06-07-93 13-09-91 10-05-92 20-10-94 10-03-93 20-01-95 14-01-94 18-04-95 21-10-94 10-05-84 09-09-94 17-05-76 02-06-89

-

រ ទី ១៩ - ២០

េចង

យុន ប

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ន េ

េថត ធី

រស់ សុ

ប់ឯក ះ

នី

េឆង សិត

អ៊ូ ផនសុរត ែជល សុ េលៀង

សុខ សីេ សុខ

ស់

ន់ពិសី

លី

ន់ ចំរុង

ស៊ុ សុ

តិ

និត សុវណែដន រដួល

ផល សីណច ឌី

សុីឌី

រុម

វន

ផុន សី

អ៊ូ គឹមលី សុខ

ន់ពិសី

ង ជំនិត

េឡង គីមឡង យឹម សុភ័ ក ឈុន ជិន

រុណ

សុិន ប៊ុន នី

េឡង បណិត ឡង សុីេអៀប េប៉ង ពុ សំ េ

ង តុងសុីវ

ណច

ស បូែឡន

គង់ និ សិរ

យ កុសល

ឡង

M M M F F M

ន់ធី ន់

្ត ច

ះ ន

ត្តម សីហនុ

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ និង វទ សា ន បូលីណ ស

ន់ទី

ន់

សំ ន់

តុលា ឆា ំ ២០១២

ះបាទស

យ៉ន់ ស៊ូន

ល.រ

21-09-93 28-09-94 06-07-96 05-02-95 10-03-93 19-02-94 15-07-95 04-02-93 21-10-82 កុងភំេពញ

ចារ អ៊ួន សាបូ

និស ិតែដលពុំ

ំទី១ ឆ

ៃថ ែខ

M M F F F F F F M

ជីវ រ័តប

និស ិត

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

្ង សុ

ះករុណា

14 15 16 17 18 19

ំកំេណើត

ខ០៩២

15-03-95 10-02-93 10-01-94 06-08-93 20-06-93 19-11-94 ររូបករណ៍ មកចុះេ

េភទ M F M F M F F F M M M F F M F M M M M M M M M F M M M M M M M M F

ៃថ ែខ

ះចូលេរៀន ំកំេណើត

20-02-88 08-09-93 12-03-93 16-11-88 13-11-93 10-03-94 02-07-94 18-04-94 03-08-94 11-10-95 05-04-93 01-01-91 08-03-92 02-01-95 02-07-94 07-07-93 15-12-93 24-11-94 18-02-90 05-08-91 12-12-91 17-06-91 03-01-85 04-02-95 26-06-94 02-02-87 08-10-89 27-05-93 11-06-92 07-08-93 05-09-93 27-11-95 15-09-94

និស ិត

ប់ឯក

ល.រ

េ េថត ធី

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

រស់ សុ

េភទ

អ៊ូ ផនសុរត ែជល សុ េលៀង

សុខ សីេ

ស់

ន់ពិសី

លី

ន់ ចំរុង

ស៊ុ សុ

តិ

និត សុវណែដន រដួល

ផល សីណច ឌី

សុីឌី

រុម

វន

ផុន សី

អ៊ូ គឹមលី សុខ

ន់ពិសី

ង ជំនិត

េឡង គីមឡង យឹម សុភ័ ក ឈុន ជិន

រុណ

សុិន ប៊ុន នី

េឡង បណិត ឡង សុីេអៀប េប៉ង ពុ សំ េ

ង តុងសុីវ

ណច

ស បូែឡន

គង់ និ សិរ

យ កុសល

ឡង

រូបករណ៍ 1 2 3

សរុប

397

បូ

30

កុងភំេពញ

4

និស ិតអត់

5

សេមចហ៊ុនែសន

ំងអស់

ប់ឯក

55 រ

ររូបករណ៍

91 191 4 677

ះចូលេរៀន

ំកំេណើត

20-02-88 08-09-93 12-03-93 16-11-88 13-11-93 10-03-94 02-07-94 18-04-94 03-08-94 11-10-95 05-04-93 01-01-91 08-03-92 02-01-95 02-07-94 07-07-93 15-12-93 24-11-94 18-02-90 05-08-91 12-12-91 17-06-91 03-01-85 04-02-95 26-06-94 02-02-87 08-10-89 27-05-93 11-06-92 07-08-93 05-09-93 27-11-95 15-09-94 ចំ ចនួ នួន

ន អ៊ួន

ៃថ ែខ

M F M F M F F F M M M F F M F M M M M M M M M F M M M M M M M M F

នី

េឆង សិត

សុខ

ប់ឆា ំសិក ២០១២-២០១៣

ររូបករណ៏សេមច ហ៊ុន ែសន មកចុះេ


ឆា ំទី ០៣

១៦

អានតពីទំព័រ

ងការ ជាមួយនឹងកូន

លក់គុយទាវមួយរូប លមានវ័យ

ុស

បាលគា។

ភពព័ត៌មានប

របស់តារាច

ៀងរូប

ើត

ដន

ើយ។

ក់ថា ពួក

ពាក រួច

ភាប់ពាក

្នហ៍ ន

ើយ

ើយក៏

្ល ត

ការសិក ប ះ

្ថម

ម្ដង

ៀត។ មិន

ក ងួន សុបិន្ដ

ចាំផលិតកម្ម

្ហើបឲ ដឹងថា ក

ើយ

ការសិក ៀន

ព័ត៌មាន ការ

ថា

ើតាម

ជីឡា

ក់

មានប

្ទក្នង

មាន ម

ល លា

ើយមិន

ើន

ឹមប៉ុ

រ។ វរជន

ើយការ

ឿងរាវទាំង

ននាង

ើម បន្ដ ី ការសិក

ពិ

សឲ

មិន

យ័តប ្ន

មិ ើ នដូ

ល ើ មុខ

្វើដំ

ើប

មានការ

ើរ។ រឯបញ

ឿន

យវញ

ដូច

ចាត់

ឿន

កអ្នក

្នហា

ត។

ទំនាក់ទន ំ ងចរចាអ្វី ផង។

ងស

្ង

ងស

កអ្នកអាច

ង ើ ។ រឯប

អស ជ ឆាំ

ើ ន។ ស

ះដួង

សិកម្មអស់

ើន៕

្លផា

ងហុចមកវញដូចសម ្នហាកំ

មានជ

មុំ ឬ

ះវវាទ

មាយ

្តីរាជការក៏

្ង

ឡាញ់

បំផុត៕

ះមាយក្តី

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ការរស់

មានភាពសុខដុម

ើយពិ

ះ ភាគ

ទាំង មិន

ហា ្ន កំ

បហ្នឹងរហូត ើងចំ

ុង

ើយ

ផង

ជីវតជាអ្នកស

រ អ្វី

គូ

ះមនុស មា ទាំង

ះគឺការ

លពួក

ជាអ្នកណា

មិនកាយជាមនុស

ើយ

ើស ិន

ន់

ើយ

ឆាយ គឺ

ើយ។ ការ

្នហាកំ ះ

ការ

ឹត្ត

ើមានការពឹងអ្នកដ

ើនផង។ អ្នក

លហួសគឺ

យជា

ដ ើ្វ ំ

ះទុនអ្វីមួយ

យ ើ ពុំ

សប

្នហា កំ

គាលពី

ើយពិតជា

រាសី

ុតចុះ។

ើរ

ពិ

យ័ត្ន

ង។

ះមាយ

មាយ មាន

ញការងារក៏

ះថា

្ង

ើរជីវត

ើមានការ

ះថា

ងាយបង្ក

ើន៕

កំ

ៀត

។មិន

ប៉ុ

ខ្ញំ

មិន

ចប់សព្វ ទាំង

សិនខ្ញំ ន

ប់

ើយខ្ញំក៏

ុងជាមួយវា

វចាញ់កល

ះ ឿង

ះ ខ្ញច ំ ស់ជាគានសល់អ្វបន្ត ី ិច

ើយខ្លនខ្ញំគឺអ្វី

ឡាញ់នូវអ្វី

ជាខកចិត្តបំផុត

ើញ

លខ្លនឯង

លខ្លនឯង

ប៉ុ

្ត

លខ្ញំ

្វើ ខ្ញំ

្វើអ្វី

្វើ

ប់យាង

លបា មាក់ របស់ខ្ញំ

និងខិតខំអប់រខ្ញំ ៀងរហូតមក

ះនាងឲ បាន។

សង ឹម

ម្តង ខ្ញំគិតថា

កបា អ្នកមាក់របស់នាងមាន

ទនភាពចំ

នឹក

ះនាងបន្តថា នាងនឹងព យាម

្វើឲ

្ង

ហា ្ន

ះមាន

ៀនយាយី

ចង់បាត់បង់អ្វទា ី ង ំ

សិន

ះខ្ញំ

កដ

ើមិនបាន

ពួកគាត់សប យចិត្តបាន

្វើ

លខ្ញមិ ំ ន

ះ៕

្វើឲ

ភពពី តារា

វនឹង

សម្ព័ន្ធ

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នក

ុមមនុស ើនដូ

្នះទាល់

កាន់ ចំណលចិ ្វើ

្នហាកំ

សឲ

យ័តប ្ន

ីកុំ

ើរជីវតមិនល្អ

្វើដំ

្ង

ខិតខំខាំង

្ចឹម

ើញថា

ះស

ើរប៉ុនាន

ក្តី

្នហាកំ វ

ប់

្នះនឹងនាផល ំ លំបាកណាមួយ

្វើដំ

ើមខុស

ះ អ្នក

ើរទីជិតឆាយពុំផ្តល់ ស

យ័ត្ន

សម្ព័ន្ធ

បបទ

មុំមិនមានការរកលូតលាស់៕ ពុនផលលំបាកមកវញ៕

ងបន្តិច

្លផា

យ័ត្ន ក

្នហា

ងជួបប

ុតចុះ។ ក្នង

្ងឆុងផងដូច

ងខកបំណងមិនសូវស ះ

ះមាយ

ះថាផលល្អៗ

កបរបររកសុីជួញដូរ

ចចិត្តឲ បាន

ប់

្វចិ ើ ត្ត

្វើអ្វីក៏

ើមានការ

ឯការថយ

ឿន

យវញ

ចក្តី ឿន

្នហា

ង។ ចំ

ះក៏ខាំង

្នហាកំ

ច ច

ប់អ្នក

្អម

មុំមានភាព

្ហម

ត។

ះដំ

ើរ

កបរបររកសុីជួញដូរ

ងទទួល

ទីក

ុងច

ុស ជួបនូវ

រ៕

ះអ្នក

្ង

្លផាជាទីកក់

ផង។

ះជាឱកាសល្អក្នងការផាស់ប្តរមុខរបរឬ

ះ ការ

មុខខាំង

្វើអ្វី

ុមហ៊ុនឯកជនក្តី

្លងលក់ដូរ

្វើដំ

យអាចជួបនូវក្តី

ើនលូតលាស់

ស ុ

ឬចូល

មុខជានិច្ច។

ើរឆាយជិតជួបភាពសុខដុម

លទទួលបានមកវញពិតជាគាប់ ដូចសព្វមួយដង។ ការ

ុស ដូចបំណង។ រឯប

្ងមិន

ើរទីជិតឆាយជួប

យនិង

រាសីខ្ពស់

ជាក់និង ច

ុង

ះបី

សឬមិនសាប់អ្នកដ

្វើដំ

សម្ព័ន្ធ

ះ ជា

មក ន្តដូចសព្វមួយដង។ រឯ

ស់

កុំគប ី ជីវត

ងហុចឲ

យ័ត្ន

្វើអ្វីកុំរងច

ង់។ ការ

មាយ ប

យវញជាក់ជាពុំខាន។ ចំ កអ្នក

ច័ណ៕

ើយជួបប

យ័ត្ន វធាក់ទក ឹ គាននរណាជួយ

ើយ។ រឯសម្ព័ន្ធ ក្តីសុខ

មុំឬ

្វើអ្វីមួយ

្ង

និង ឿងរាវមិនល្អយាយី

កបការងាររាជការឬ

ន់រស់បាន។ការ

រាសីល្អជាមធ ម។ ការរស់

កអ្នក

សុខភាពនិងឧប ត្តិ កង្វល់ពី ល ើ មុខ

រមានការខ ត់ ក៏

ចង់ ើ ពឹងពាក់អ្នកដ

ះលុបបំបាត់ភាព

ើរ។ រឯប

វរក

រាសី

ើបអាចរកផល

សារ

ើរឆាយជិត

ះអ្នករកសុីជួញដូរ

ភលន់មិន

មិ ើ នដូ

មុំ

្ងល្អរបស់

សល់តិចតួចណាស់។ អ្នក ល្អ ឬជា

យក្នងការរកផលចំណលណាស់ គប ីមានការ

្នះ ដូ

្ង មនិងរក ភាពនឹងធឹង៕

តុនានាផង។ ចំ

ើប

ុមមនុស សាគមន៍រាក់ទាក់។ រឯ ដូចគាប់បំណងប៉ុនាន

ើន ផលល្អគួរមានការ

ះវវាទណាមួយរក

ើរទីជិតឆាយមានភាពសុខដុម និង

្តីដំ

ពីទី មិន

សៈដាក់ខ្លន។ ការ

ះអ្នករកសុី មកវញ។ ការ

ចក្តី

្ត

ជ័យរបស់នាងខាំងណាស់ណា

្លផាមកវញ។ អ្នក រកសុីជួញដូរក្នង

រាសីល្អជាមធ ម។

ញកិច្ច

ើទាំងទីជិត ទី ជួញដូរហាក់ទទួលរងសមាធផ្លវចិត្ត ើតជ

ងហុច

ហៈ

ភាពស្ងប់

កអ្នក

្ល ងមកឲ ណាស់។ ចំ

យ័ត្ន

្ង

អ្វ ្វើ ៗ ី កុយក ំ អារម្មណ៍មួ

ើជួប ប

ញ៕

ះដំ

យ័ត្នស

មុំជួប ឿងរកាំចិត្តពី នឹកសានមិនដល់។ រឯប

ឆាំងគា

ស ើ ភាព

ះផងគប ីមានការ ពិ

ើ ចមាយ ឬជិតផងពី

ចក្តី ចូរ

ទាំង

សការបំ

ះក្តី ប៉ុ

ើរ មិន

យតាំងចិត្តនិងខិតខំ

យតក់ រកសីុជួញដូរក្នង

យមិន

ការងារងាយជួប

ងចាប់មិនសូវជាប់ ព ះ

ជាធម្មតា។ រឯ

បំ

ជួ ើ ប ឿងស៊យអស់ តាមព បាទ

មុំ ឬ

ត។

្វើកិច្ចការអ្វី

ងាយរត់ចូលណាស់។ សម្ពន ័ ្ធ ដំ

ក្តីកុំចង់ទុំមុន

កបរបររកសុីជួញ បំ

្វើដំ

កបរបររកសុីជួញដូរ

រើ ឆាយជិតជួបភាព

ើង មិនល្អ

គជ័យ ះ

ះមិន

ក ឃុត

បរបស់ខ្ញំយាងច ស់

ើយ។

្តងក្នង

្នហ៍របស់នាងគឺ

បានផ្តល់ភាពសំខាន់ជាមួយភាព

្លចអស់

លពួក

គឺខ្ញំគិតថា ខ្ញំតាំងចិត្ត

រាសីខ្ពស់

្ងល្អបានឆ្លងផុតអស់ អ្នក

ក់កាសពីខ្លន វ កសាយពុខា ំ ន។ ការ

លទទួល បាន ពិ កប។ សម្ព័ន្ធ ះ

ើយ។ អ្នក

ហល់

កប

ីកមុខរបរថ្មីឬ

ទ ះ ដូរលាភតូចធំពុសូ ំ វមានសម រ

លខ្ញំមានវាជា

កគាទាំង

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

រាសីល្អជាមធ ម។ តាមការទស ន៍

យសារ

ប់អ្នក

ចង់ ើ

គជ័យ ឲ ជួយក្នង ឿងអ្វីមួយក៏

ពច

កបមុខរបរ ចក្តី

ើយជាឱកាសល្អក្នងការព

ញការងារនិង វញ

្ល ងធាក់

មុំមានការផាស់ប្តរ

្ង

កដ

តុលា ឆាំ ២០១២

កអ្នកមានការ ទាយបានឲ ដឹងថា ចដូចគាប់បំណង

ហាយនាយអាណិត

ងចាប់ថាំងថាក់

ទី ១៩

ើត

កអ្នកជាកម្មករឬម

វបាន

ល លាល្អ

ខ្ពស់ដ

ះអាចកមាត់រាល់ឧប

ពួងឲ វនាសជាអ

រ៕

ះអ្នករកសុីជួញដូរ

ៀបដូចបានជា

ុស

មុខខាំងឯការថយ

មា ើ នការខិតខំបំ

ងការងារ

ផង។ ចំ

ត។ ក្នង

ង ើ ខ្ពស់ដូច

ងបន្តិច បណាក់ទុនប ្ថម

យ័ត្ន

ះក៏ខាំង

រាសីខ្ពស់

រាសីរបស់

រាសីខ្ពស់

ដួងរាសី

ើរទីជិតឆាយពុំផ្តល់

ផលល្អគួរមានការ

ប់ថានាង

លបានទទួល

សូម ីនាងកំពុងសប យជាមួយ

្នះនឹងនាផល ំ លំបាកណាមួយ របររកសុីជួញដូរមានការរកលូតលាស់គួរសម

មកវញ។ ការ

ើត

លាស់

ប់

្នហ៍

លពិត

្វើនិងអ្វី

ផ្លវជីវតទាំងពីរ

ះអ្នករកសុីជួញដូរ

ភលន់មិន

លខ្ញំ

ពួក

សុខភាពនិងឧប ត្តិ

តុនានាផង។ ចំ វ

ះស

្ហើប

្វើការថតម៉ូ

២ ដាច់

ថា

ើរប៉ុនាន

្តងសម រ

ើកដំបូង។

ើយថាពួក

្ង៤

ឡា ចូលី តារា

នាងផ្តល់សមាសជាមួយ Esquire

ស ុ ធី

ើរជីវតមិនល្អ

ះជា

ឡាយ

នាងចង់សាង

រាសីល្អជាមធ ម។

លធាប់បានរងាន់

ើបចិត្តពន់

្ង សុ

្តីដំ

ះ អ្នក

ៀង R&B

នាងធាប់អះអាងថា នាងមិន

វានឹង

ក់ឲ បានច ស់អំពី

ះ៕

ើនបំផុតកាលពី

រ។នាង គូនិស ប

ន ជីឡា បាន

ើម ីប

ពី

ថា អ្វី

្មរ មិនអាចទំនាក់ទន ំ ងក

ើយ

្នកបុរសៗ

ើរ

មាននាង

នរ

អ្វី

្ចតនាជាមួយនឹងគូដណឹងផង

ណាំ ប៊ុនលាភ

ះឯង។

នឹកគិតចង់

ើយ គឺនាងចង់

ដ៏ល ី

រងាន់

ះមិន

្ជក់មាត់សរ

ផង

ះថា នាងមិនបានចាប់អាជីព

សុំច ប់ឈប់

យសារសាមីខ្លន

ចូហាន់សុន តារាស

ដូចជា

ើយ

លំដាប់មុខរបស់ហូលីវូដ និង សា

ភពពីមិត្ដភក្តិក្នងអាជីព

សិល ៈជាមុខរបររហូត

ើរ អតីត មិត្តអ្នក

្តងក្នងភាពយន្ត ឿងភាគទូរទស ន៍

ះក៏

លជាមិនវលចូលសិល ៈវញ

ស្តន ឃុត

្នហ៍ជាមួយ

ឆាំមុនគឺ រហាន់ណា តារាច

សិល ៈបាននិយាយឲ ដឹងថា ក

ះ។

ះកំពុងបណះពន្លក

ឲជ

ើប

្ហើម

្តងវ័យ ២៩ ឆាំ ឃូនិស

លបានរងាន់

ក ងួន សុបិន្ដ បានប

កក៏ធាប់ឮដូច

ចាំឆាំ ២០១២

ស ះ

មានខ ល់ដ

មានរូបរាងទាក់ទាញ

ន បាន

ៀមចូល

ប់

ឿង That 70s Show រាប់ថាជានារទី៩

ះ។ ជុំវញ

លថា នាងនឹង

ធាន

ះនាង

ថាក់ទី ១២ ប៉ុ

មិនទាន់ច ស់

កំ

ក់ថា ចង់បន្ដ

ើយ

ន ជីឡា បាន

យនាងបានប

ថា

ឹម

ដាក់ពាក សុំឈប់ពីផលិតកម្ម

យនាងបាន

កាសពីទស នាវដ្តី Esquire

លជាទស នាវដ្តីល ីល ញស

ៀមខ្លន

ៀតផង ។

ឡាយជនជាតិ

បុរសឲ កាយជានារដ៏សិចសុីបំផុត

ើម ីចូលរួមក្នងពិធី

លមាន

នកាលពីចុង

ទទួលការ

ះនាងបានបន្ដ

នាងក៏កំពុង

្ញ វ សំខាន់ៗ

្នកទីផ រ

្តង

អ៊ុយ

ន ជីឡា បានដាក់

ដ៏មហាអសារ ចំ

ព័ ត៌ Ō ន កម⅝នʼn និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

ហូលីវូដ ៖ នាង មីឡា ឃូនីស តារា

ទាំងពីរនាក់បានភាប់ ះ។

តុលា ឆា ំ ២០១២

តារាស ្ត ងនាង មីឡា ឃូនីស ថតឈុតសិចសុី រហូតដល់ល ី ើយឈ្នះរងា ន់ពី Esquire

ៀមខ នចូល ងចុង ធ ះ

ភពបាន

ពាក សុំឈប់ពីផលិតកម្ម

រ ទី ១៩ - ២០

ើយកាលពីពាក់កណាលឆាំ

២០១២កន្លង

ប៉ុ

-

ើងពីការ

ផ ំផ្គំរវាងចាស់ទុំទាំងសងខាងមិន ជួបគា

្ង សុ

ត្ដបាត់ដំបង

ក់ថា គូ

ន ជីឡា បន្ទំសាច់

ហាង

ខ០៩២

ចក្តសុ ី ខ

ី ចង់ ើ

្វើដំ

មក ន្ត។ ប

ហា ្ន

នាឲ ំ ចាស់ទបា ំុ នសាល់

វចូវជាឱកាសល្អ

បំផុត៕


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

កមា ំងច ុះ លុយពីការ ើងភ្នំ ឧត្តរមានជ័យ ៖ តាម

ការណ៍ពី

ៀងរាល់

ជា

ុក

្ង

ើនបាន

តាមរយៈ

ពាំង

ញង

លឈរ

បី អន្ទង់អាំង ក្នង ភូមិសា សាទ

ើង

ញង

មូលទិញ តាម

ង ជប់រុន ុំ

កសមត្ថកិច្ច ឹម

ុក

ប់សាប័ន

បបទ

្មើស

មូលផ្តំគា

ប៉ុ

មូល

ះ។

ភពខាង

សមត្ថកិច្ច

ពាំង

ង់ចំណច

ចំណចខាង បទ

្មើស

យកលុយពី ះ

វរក ស្ម័

ះមិន

ម ុ ឈ្មញ

ឈ្មញដឹក

ើយ។

មានការ

នមកប

ះពួក

ញងទាំងអស់

ភពបានបន្ត

ជាពលរដ្ឋ

យបារម្ភ ចំ

ញង

លមាន

ើកបរយាងអនាធិប ខ ៦៦

រាប

សាទ

ថា

រថយន្ត

ង់ចំណចរង្វង់មូល ុកសាយ

លអាចបង្កឲ មាន

តុ។

ពាង ំ ង

ះប

ើដងផ្លវ

ត្ត

ដំ

ៀម

ប់ឲ ដឹងថា

ុក ក

រលឹកដល់សាប័នសមត្ថកិច្ចពាក់

ព័នទា ្ធ ង ំ អស់ក្នង

ក ុ

ពាំង

ជួយសហការជាមួយអាជាធរ

បទ

សាទឲ

ក ុ ប

្មើស

ឆ្លងកាត់

ប់

ញង

កាប់

ក្នងទឹកដី ះ

ពី

យជួយ

ើយ

ជាពលរដ្ឋទាំង

យកមកលក់ឲ

ៀម

សីហា ឆាំ ២០១២

សុវត្ថិ ដន

ើរល តជួបអាច

ប់

ល លា។

្ងទី ២៨

្មងចាស់ ជា

្កត

ើញ

បាន

និងអូស

ើននាក់

ើងភ្នំឆ្លង

សាត់

នចូល

ើយមាន

ចាំយកលុយពី

ះ។ សមត្ថកិច្ចទាំង

ដូចជាមិន ស

្តច

ដាក់បទប

ប់

ហ៊ុន

អា

ញង

ជា

បំ

ណក្ខន្ធ រើ

ះហាក់បី

្មើស

ងៗ

ក្នងភូមិសា

ងរបស់ខ្លន។ សូមប

សាទបាន

ង ើ ភ្នកា ំ ប់

្ត

ក់ថា មាន

ុក

ពាំង

មាថរកវាយតប់អ្នក

តបនាប់ពីមានការចុះផ យ ឿង

ូវមួយចំនួន

ខាចខូច

ះបុគ្គលទាំង

ជន៍របស់ខ្លន៕

យឯកឧត្តម ្តី

យុទ្ធ

្តច

ះ មហា

ម ុ យុវជន

សួង

សរដ្ឋម

្តី

ឯកឧត្តម

លមានយុវជន

សរដ្ឋម

ើរ

្តច

ះថា

ក្នងការជូន

ុមយុវជនស្ម័

ទាំងអស់

វត្តិសា

្តី អុឹម ឈុន

សាសន៍

្ត។

សកកម្ម

ក ស សុវណ្ណ អគ្គ

សួង

នដីនគរូបនីយកម្ម សាសន៍

ុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថា

ជនស្ម័

បានបំ

ចិត្តស ញ

ការវាស់ ង ជាពលរដ្ឋ

ចំនួន ១៧% នការសរុប

្តច

សកកម្មស

ចបាននូវ

ត្ត/

លមាន

ុង បាន

្ទដីទំហំ ១ លាន

ចបាន ៣៥%

(ដី

ន បានចុះបំ

សម ទាន

និងដីសម ទាន

ក ស សុវណ្ណ បានបន្តថា

ុម

ចិត្តស

្តច

សកកម្ម

ហ៊ុន

បាយចាស់សកម្មភាពថ្មីបានរយៈ

ល៣

គឺពី

កក្កដា

សីហា និង

តុលាឆាំ ២០១២។ មុននឹងចុះ

សកកម្ម

ស្ម័

ហ៊ុន

ន ចំនួន

សរដ្ឋម

្តី និងជា

បន្តរបស់ខ្លននា ចិត្តស

្តច

ឹក

្ងទី ១៨ យុវជន

ជាង ១២០០ នាក់ យឯកឧត្តម

រដ្ឋម

្តី

សួង ៀបចំ

ខាធិការរង

រព

ះវ

វរក

ធានស

រពនិងស្មង ឹ សាធ

ម ើ ី

សីហនុ

ណក្ខន្ធ របស់

ះបាទស

្តច

គត់

គំ និងស

បំពាក់សាកស

្មរ

យទិវង្គត

សចិននាទី

ការស្មង ឹ សាធិ៍

ះមហា

ះ ន

ះវររាជបិតាជាតិ

ះអង្គបានយាង

មន្ទីរ

ការ

កប

ុង

ត្តម ល

៉កាំង ។

យលក្ខណៈ

្ល កកបំពាក់បារា

សួង ៀបចំ

នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

នដី

មទាំង

ក់អំពីការកាន់

របស់ ដ៏

ណី

ទា ី្ត ង ំ

រ្ម

ះមហាវរក

ដ៏

ជាក់របស់កូន

្នើម

ទូត

ះមហាវរក

វនឹង

រដ្ឋធានី

សពរបស់ នាំងយន្ត កាលពីរ ២០១២

៉កាំង

ឹក

្ង

បទ ព.ស ២៥៥៦

តុលា ឆាំ២០១២ ះ

គជរាពាធ

សចិន។

ះអង្គបានដ

្ហ តាម

ះបរម

ះ ទី

ះ China Air មកកម្ពជា

ៀល

្ងទី ១៧

យមាន

តុលា ឆាំ

ជាពលរដ្ឋ

ជាន់ថាក់ និងសានទូតបណា ចូលរួមរ

លួត

សក៏ដ៍

ត្តម សីហនុ

យទិវង្គត កាលពី

្ងទី១៥

កន្លង

ចាំ

្មរ

កម្ពជា បាននាំគា

កទុក្ខ និងដ

ចំនួន ១ លាន ២ យន្ត

ង ្ត

លជាម្លប់

សកម្ពជានិងជាអគ្គមគ្គ

ង់បាន

នានា

យ ើ

ះ បានស

កសា យអំពីការបាត់បង់ជីវត

ចន្ទ ១៥

លយុវជនកម្ពជានិងឯកឧត្តម ហ៊ុន

មានិត បាននាគា ំ

ម ុ យុវជននិងម

នដីនគរូបនីយ

អាជា ធរជាតិ

ះរាជមរណទុកតាម ្ខ

្នើម។

យទំនាស់ដីធ្លី និងជា

បំពាក់បូរពណ៌

លបានដឹកនាំ

កម្ម និងសំណង់ អុឹម ឈុនលឹម និងអគ្គ

ុមយុវ

្មើ ៣១ មុឺនហិចតា

នការ ៣ មុខស

ដ្ឋកិច្ច)។

ហ៊ុន

ប់

ញបណ្ណ័កម្មសិទ្ធិជូន

ក្នង២១

នហិចតា និងស

ដ្ឋកិច្ច-ដីគ

ចិត្ត

កាន់ជាប់នូវ

ះជា

និងសំណង់បានមាន

ុមយុវជនស្ម័

នដីនគ

ចិត្តចូលរួមជាង១២០០នាក់។

វន័យឲ បានល្អពី

ឹក

ញការងារជំហាន ទី ២

សាលម

នាយក

ឲ សមត្ថកិចពាក់ ្ច ពន ័ ទាំ ្ធ ងអស់

សមត្ថកិច្ចមួយចំនួនក្នង កា

រពតាមអនុសាសន៍របស់

ជួយទប់សាត់កុឲ ំ ពលរដ្ឋ និងបទ

កាប់

ើគានសមត្ថកិច្ចណាមួយទប់

ពលរដ្ឋនិងរថយន្តដឹក ប៉ុ

កអភិបាល

្តងកាលពី

ជាពលរដ្ឋ

ើងភ្នំឆ្លង

ញង និងអូស

បាញ់សមាប់ពួកគាត់

មាន

ជាពលរដ្ឋ

យបារម្ភពីប

លទាហាន ជាក់

កបានបន្ត

ងឲ ពួកគាត់

ុកមានការ

ចំ

្វចរា ើ ចរណ៍

សសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ

ឈ្មញ

ឈ្មញទាំង ភាព

ះ។

វជួយទប់សាត់

លមាន

ឧបត្ថម្ភ

ុក

ៀតថា ជាពិ

ទាំងអស់

ពាំង

ះថាក់ជាយ

ក វណ្ណ កុសល អភិបាល សាទបាន

ឿន

រពវ

លឹម បានមាន

ៀតថា

តាមដងផ្លវ

ចិតស ្ត

រូបនីយកម្ម និងសំណង់ ស្ម័

រព

ត្តម សីហនុ នា

អុឹម ឈុនលឹម រដ្ឋម

សាល់

ះមហាវរក

និងជាការជូនដំ

ចិត្ត

ជា

តុលា ឆាំ ២០១២

លដឹកនាំ

ៀតថា

មួលផ្តំគា

្តច

ុមយុវជនស្ម័

វគ្គទី ១

ជន៍

ើបានបន្ត

ះបាទ ន

បានជួបជុំគា

គឺនាំគាមករាប់ក លឡាន

ៀងរាល់យប់

ដឹក

ផល

លមក

្តច

ចិត្ត

សកម្ពជា បាន

្តងមរណៈទុក្ខនិង

្ងទី ១៨ យ

ន ក៏ដូចជា

ទូទាំង

ណក្ខន្ធស

ុមយុវជនស្ម័

ហ៊ុន

ជួបជុំគាស ើ

ពាំង

លមាន

ញ ៖

្តច

ពលរដ្ឋ

សាក់ការអង្គការការពារបរសាននិងពល រដ្ឋកម្ពជា ចាំ

ភ្នំ

លស្ថិត

្តឃុំអូរសាយ

១១

តុលា ឆា ំ ២០១២

ុមយុវជន ស្ម័ ចិត្ត ស ្ត ច ជាង មួយ ពាន់ នាក់ រព ះវ ណក្ខន្ធ ះមហាវរក ះ

សាទ ចាំ មូល ងរបស់រា ្ត ី

ត្តឧត្តរមានជ័យ។ រឯអស់

តួនាទីជាអ្នកប បាន

រ ទី ១៩ - ២០

ើញមានពលរដ្ឋ

ទាល

-

ភពរាយ

ើងភ្នំអូស

នីមួយៗដូចជា ចំបក់

្ង សុ

សាទឲ ដឹងថា

្កត

ឈ្មញ

ុក ពាំង អូស ើ

ខ០៩២

ះអន្តរជាតិភ្នំ

ះបរមរាជវាំង៕

្ហ

ះបរមសព

ននាក់ ពី ញ

ប់

លាន

កាន់

រទ្ធសំណាង


១២

ឆា ំទី ០៣

រថយន្ត Matiz ពន្លះហុងដា

១២៥ ខា ត

ភ្នំ ញ ៖ បុរសវ័យកណាលមាក់បាន

ជិះរថយន្តមាក Matiz យាង បុកចំពីមុខម៉ូតូហុងដា

ខ០៩២

្ង សុ

-

រ ទី ១៩ - ២០

ប៉ះវវា របួសធា យ ើង

១២៥ រួចខាត

២ ដួលរងរបួសធាយ មន្ទីរ

លា

ើង

វបានប

ទ ភាមៗផង

រកាលពី

ង ៧ និង ៤៥ នាទី

្ងទី១៧

តុលា ឆាំ ២០១២ តាមប ១៩៨៦

ថ្មី ខណ

អតីត

ភពព័ត៌មានពីអ្នក

ការណ៍បានឲ ដឹងថា មុន បុរសវ័យកណាលខាង មាក Matiz តាមប ត ើ

លិចក្នង

មិនទាន់ក៏

ផ្លវ

្វង

ជិះ

ពី

យយុវជនមាក់

ត ង

ម៉ូតូហុងដាសុទ្ធ

មាន

ើបជាន់

្តីមាក់

្វង

ក្នង

ក ើ បរម៉ត ូ ហុ ូ ងដា

្មង

១២៥ រងរបួសធាយ

ង ើ ខាងសាបា ំ ញ់ឈាម ញ

ម៉ូតូបានរងការខូចខាត

ចំ

ប៉ុ

ម៉ូតូហុងដា ស

ុង រឯ

ន់

រងការខូចខាតតិចតួច

។ ចំ

ះរថយន្តបង្កបានរងការ

ខូចខាត

កកង់មុខធាយ

ះ ៀននិង ៀចកខូចខាតទាំង

ម៉ូតូវវា

ឿន

ំងមិនទាន់ ក៏បុកគា

្នកខាងមុខភាមៗ យុវជនជិះ វបានប

្ជនតាមរយៈម៉ូតូ

ះនិងព បាល

ចរាចរណ៍បានចុះមក

ើយប៉ូលិស

្វើការវាស់ ងរួច

ើយមិនបណាលឲ រងរបួស

បានយកម៉ូតូទាំង ២ និងរថយន្តបង្ក រក ទុក រងចាំ

អធិការដានខណ

យជា

ត្ត

្តីនិង

បគា ក៏

្វើដំ

ើត

ើត

ើ បានជិះម៉ូតូសង់កូ ើត

ើត

រឯបុរស

យបុរស

វផារ

នឹងក

ដំ

វប

ទ ផង

្ជន

រចំ

ន់

ប៉ុ

ះថា ក់

យសារម៉ូតូបុកម៉ូតូមួយ

ៀត និងបណាលឲ បុរសមាក់

លកំពុង

កក ល

នឹងថ្នល់

ទី១៧ មុខ

ង ១ និង ១០ នាទីរ

ើងផង

តុលា ឆា២០១២ ំ

ងច

គង់ហុងតាមប

ៀល

្ង

ង់ចណ ំ ច

របួស

លរលាត់

បានជិះម៉ូតូមាកស្គពី ពណ៌ ឿនដូច

រុស ី ពីលិច

ះខាង

ៀវ យាង

ើតខណៈ

លពលរដ្ឋ

តាមដងផ្លវមាន

ជាពលរដ្ឋ

្មរទាំងក្នង

រាជធានីនិងតាមបណា

ើយ

ត្ត មកឈរ

្វង

លកំពុង

សាំ

យមានដំ

ើលមុខ

កតាក៏ចាប់

ំងខាំង

ជាសំណាងល្អ ះ

រង

គួរប

ំង

ះខាង

កតាម

ើរយឺតៗ

ះខាង

និង

ើងភាមៗ

ភពបានបន្តថា

ះខាង

ើចាប់

ើបដួលរបួសខ្លនឯង

កតាមិនរងរបួស

ក់ ថា

យសារយុវជន

ើជិះម៉ូតូ

ពាក់មួកសុវត្ថិភាពផង ដឹងថា

រក ទុក

ប៉ូលិស

សារយក

ឿន និងមិន

ើយមិន

ះជាបាបកម្មឬយាងណា

កក ល...

ជាពលរដ្ឋ

យាង

្មរកំពុង

រជាយុវជនរូប

ឿន

្តចឪ ស

លួតជាម្លប់ដ៏

ះរាជាណាច

្តចតាទួត ស

ជាក់ស

កម្ពជា។

្តចតា

យពី

ត ើ

នសុខ

លកំពុង ៀបសណាប់ធាប់ ម ុ

ះបរម

ប់កូន

តុប៉ល ូ ស ិ ចរាចរណ៍ខណ

ផ្លវបាន

តាមដង

្វើអន្តរាគមន៍ភាមៗ និងទាក់ទង សារយុវជនរង

កាន់មន្ទីរ

សុយក ំ ម៉ត ូ ូ រក ទុក

ើម ស ី

ះបានប ះ

លខូចខាតខាងមុខ

ន ្ជ

ើយក៏

ះមិនបណាល ឲ រងរបួស

នរណាមាក់ ឬក៏ខូចខាត សាធារណៈ

្ជនឧប

ព សម ត្តិ ជូលី

ង ថារន ប

ថារន

ៀតផង។

មានការប

ប ើ្ហ ឲ ដឹងថា

ះជាអ្នក

ើរ

មូលលុយពី

ីខុសច ប់ក្នងរដូវបិទ

បូរ

ុម

សាទ

ី បង់លុយ ក្នងមួយទូកចំនួន២

យរូប

បានកំណត់ឲ

លាន ៀលកន្លះ អាជាធរ និងម សាទ

ុម

ើម ី យករត់ការដល់

្ដីជំនាញជលផល

ើយ

ីខុសច ប់ទាំង

ះ សុទ្ធ

ជាជនជាតិ ៀតណាមទាំងអស់ សាទ

១៨-១៥

អានតពីទំព័រ

ភូមិ៣

ង់ចំណចឡត៍១៧-

ះគឺចូលតាមរយៈ

ុម ២៤ ជិត

ត្ដតា

ប់ចាប់

ពងកូន

ក្នងរដូវ

សម

្ដីជលផល

ម្ដង

ើបអាច

មួយ

្វើសកម្មភាព

ុម សមត្ថកិច្ច

្គើន

០០១ របស់ស នាយករដ្ឋម

្ដី

លបាន

ុកអង្គរ

្ដីជល

នឹងបទប

្ដច

ហ៊ុន

ះរាជាណាច

កាសឲ

ុក ខណ

សិទ្ធភាពរាល់ បទ

ីខុសច ប់

ះបនាន់

ុកអង្គរបូរ

ត្ដតា

ពងកូន

ះ។ ក៏ប៉ុ

សាទ

សាទ

វញ

ើក

ីខុសច ប់ ជាពិ

ជនជាតិ ៀតណាម

លនាំចូល

អធិការ

ត្ដតា

អ្វីៗ តាម

ង ថារន ជាម ុកអង្គរបូរ អំ

ត្ដ

ើចិត្ត ។

្ដីប៉ូលិស

បនា ប់ពីបានទទួល

ការណ៍របស់ពលរដ្ឋរស់

ថា មានបទ ដូចខាង

ីកំពុង ក្នង

ុម

ក្នង

្វើ

្មើស

ុក...

សាទខុសច ប់

លបាន

ង ថារន ជាម

កាន់

្ដីប៉ូលិសបាន

ឃុបឃិតជាមួយអាជាធរ និងម ផលក្នងការ

ើក

ើន

យ ស្ថិតក្នងអតីតឡត៍

១៥

ខ ១៧-១៨-

មានវរជន ទូរស័ព្ទ

្ដីជលផល ្មរបាន

កាន់

ចំណចដូចខាង ើយ

ះអ្នក យកព័ត៌

ក អន

ចាំការ

ក អន

តនា

ង់

ើម ីសុំការបំភ្លឺ

តនា បាន

្លើយ

ប់

កមិនបានទទួលលុយសំណក

គឺ

ជាមួយអាជាធរ បទ

្វើការទាក់ទងតាម

្ដីជលផលចតុមុខ

ថា រូប

ប់យកមកសូកបាន់ដល់អាជា

ធរ និងម

្មើស

ើងយាងអនាធិប

យបានបង់លយ ុ ដល់

ថារន ស

្ដីជល

ឲ មានបទ

សាទខុសច ប់

្មើស

ចំ

កកំពុង ើម ី

ើយ ។

ចុះសហការ

្វើការប

បរាល់

ង ថារន វញ

ក៏បានទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ

ើម ីសុំការ

បំភ្លឺពីករណីនាំជនជាតិ ៀតណាមចូល និងទទួលលុយពី ឧបករណ៍ សាទ

បឲ

វ អាជាធរ និង

្ដីជលផលកំពុង

រកសុី

្មើស

រដូវ

្ដផ្ទយ

កម្ពជា

វចុះអនុវត្ដទប់សាត់ប

មាន

្វើរបស់អាជាធរ និងម

ផលកំពុង

ុង

្ដី

ម៉ុង

ើងបានបង់ជូនដល់អាជាធរ

មិនរខានដល់

សាទ

សាទខុសច ប់បានយាងរលូន

រកសុី

លកំពុង

លាន ៀលកន្លះ

ត្ដ

យឺន

យចាប់ពីមួយលាន ៀល

្មើស

ុកអង្គរបូរ

រលូនល្អ

សាទខុសច ប់ទាំង

មូលដានជាពិ

បានរលូន

ើយជាមនុស ជំនិតរបស់

ឲ ថាក់

ះ ផង

្លើយតាម ទូរស័ព្ទថា ើយគឺ

ក៏បុ៉ ្ដ ញ

ុមរកសុី

កបាន

សាទខុសច ប់ក្នងរដូវបិទ

កជាម

លប

យាងខ្លីថា

ពី

ភពរាយ

កបានមក ៀន

្ដតូ ី ចតាច មិនដឹង

្ថមក្នងការ

ង ថារន បាន

ើចង់ដឹងប

កអធិការ

ះ វរជន

កអធិការ ៕

កាន់ ប់

្លើយតបមកវញ ះសូមសួរ

ពាក់ព័នករណី ្ធ ខាង

្មរ ពុំមាន

ភពទាក់ទង

ុកអង្គរបូរ

ើម ីសុំការបំភ្លឺជុំវញការ

ះបាន

ុកអង្គរបូរ

ត្ដតា

កាន់

ះច័ន្ទ

អគ្គីភ័យឆាប ះហាងលក់សមា រៈជប៉ុន លា ៀបភ្លឺសា ប់យុវ...

ើមថ្កវ ខណចំការ

មនបណាលឲ យុវជនមាក់សាប់បាត់បង់ ង

ៀតរងរបួសធ្ងន់។

ភពព័ត៌មាន

្លង

បានឲ ដឹងថា ហាងសាគូរាបឹង លក់សមារៈនាមកពី ំ ពីថ្ម

ជាពលរដ្ឋ

ញ ទ

ជិតរលត់អស់

គាស់

ើយ។

ភពបានបន្តថាចំ

ះខាង

ើសមត្ថកិច្ចបាន

ពន្លត់អគ្គីភ័យអស់ ៨ ឿងដឹកជ

ើយ

្វើពី

្លើង

ះការឆាប

ើរថយន្ត

ឿង ក្នងមួយ

្មើនឹង ២៤ ដង

មិនអាច

បាញ់ពន្លត់ចូលដល់ក្នងហាង ះហាងខាង ឹម

ើបានចាក់

បាញ់ពន្លត់ពី

ះ។ រហូតដល់

រទារពី

ើដំបូល

ស័ង្កសី និងបរ ណខាង ប៉ុ

្ជនទឹកចំនួន ៣ ដង សរុប

ទាំងអស់

បាន

្វើ

ះ ក៏មានការភាក់

ក៏នាំគាគាស់ទារហាង គាស់មិន

ពី

ក្នងហាង

អគ្គីភ័យកំពុងឆាប ្អល ើ ដល់

លអគ្គីភ័យឆាប

ះហាងបានចាក់ ក

តុ

សជប៉ន ុ

ក់ស័ង្កសី ខណៈ

មានមនុស

ើត

ហាង

ង៦

ឹក

ើប

ុមពន្លត់អគ្គីភ័យបានបាញ់ពន្លត់អស់

ទាំង

ចំ

ុង។

តុការណ៍ខាង

បណាលឲ យុវជនមាក់

ះ ណល

សុខា អាយុ ២១ ឆាំ ជានិស ិត

ៀម

ចូលមហាវទ ល័យ និងមាន កំ

ើត

ុក

ុកខ ច់កណា ល

ត្ត

កណាលាបានសាប់បាត់បង់អាយុជីវត ើយសពជនរង

ទះ

វបាន

ើញដាច់ខ ល់សា ប់

បន្ទប់ទឹក។ សមត្ថកិច្ចបានប ទាក់ទិននឹងអគ្គីភ័យឆាប

ះខាង

ក្នង

ក់ថា ើ

មិនទាន់ដឹងថា បណាលមកពីមូល

តុអ្វីពិត

កដ

ប៉ុ

្តតាមការសន្និ

យសារអ្នកយកព័តមា ៌ នបានសួរ

របស់ពលរដ្ឋដូចខាង ក

ជនីយដានណាវ

ភ្នំមាស សងាត់ផ រ

ះជិះ

ជាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំទទួល

សពស

ទឹកកំពុង

មូល ហួន ជាអធិការ និងជាអ្នករកលុយ

ជូលី

មានទុក្ខជាទម្ងន់

្វើបុណ តាម

ណី៕

ម៉ូតូ

ុក

ះសាកសពបុរសចំណាស់

ើរឆ្លងផ្លវពី

កក លខាងមុខហូរ

យសារយុវជនរង

លវាក់ជាមួយ

ឈាមរងរបួសជាទម្ងន់។

ះ តាមមហាវថីសហព័ន្ធ

កម្ពជាកំពុងមានទុក្ខជាទម្ងន់

ើយក៏វាក់ជាមួយ

បណាលឲ ដួល

ញ។

តុ យុវជនរង

អង្គយស្មឹងសាធ ចាំទទួល

ចំណាស់មាក់ ខាង

ុម

ុក

រ។

តុប៉ូលិសចរាចរណ៍បានចុះ

តាមដងផ វ លទទួល ះបរមសព ដួល

មិនបាន

យមហា

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា មុន

ើត

បរមសព

បុណ

ះបណាលឲ យុវជនរង

វថីសហព័ន្ធរុស ី ក្នងសងាត់ទឹកថា ខណ នសុខ រាជធានីភ្នំ

ខ ១១ ក្នងភូមិ

ើត

ង។ ចំ

្តីជា

្វអន្ត ើ រាគមន៍រួចបានវាស់ ងនិងយកម៉ូតូ

ទាំង២

្ងទី

តុលា ឆាំ ២០១២ តាមប

ៀប

កក លខាងមុខរងរបួសជាទម្ងន់ កាល

ពី លា

១៣

ើងសាំ កាល

ង ១២ និង ៣០ នាទី

ជិះម៉ូតូ

កតាមាក់

ផង

ពី លា ផ្លវជាតិ

១ ំង

បានរងរបួសធ្ងន់បាក់ស្មង

្មងរួម

ះ។ រឯម៉ូតូទាំង ២ បានរង

ការខូចខាតយាងដំណំផង

ញ ៖ បុរសវ័យ ៦៥ ឆាំបាន

មន្ទីរ

្តី និង

ើរជាមួយបុរសចំណាស់ និង

ើង

ពី

ើង

ពន្ធនិងកូនតូច ២ នាក់របស់បុរសជិះ

ម៉ូតូវវា

ើរឆ្លងផ្លវក៏ចាប់

ពូជ

្ដីជំនាញជលផលតាំង

អធិការ

ុមរកសុី

សាទ

សាទក្នងភូមិ

ះកាន់

និងណរាវ រាប់រយ

ឹត្ដបទ

ើរការ

ជីវត និង ៣ នាក់

្លង។

ើកបរម៉ូតូវវា បានដួល

គាបជាមួយម៉ូតបណា ូ លឲ បាក់ស្មង ខាងសាំ

តា

ចូលមក

លកំពុង

សទិស ជិះ

សាប់ភាមៗ

បណាលឲ ដួល

ើយកា

្ដប ី ៉ល ូ ស ិ មាក់

ើគាត់

ៀត ក្នងទិស

ក ល បុរសវ័យ ៦៥ ឆាំ បណាលឲ

វាក់ជាមួយ

បាយដឹកជ

្ដី

ះបានបង់លុយដល់អាជាធរ និងម

យ ើ

សាទខុសច ប់ក៏

ជលផលក្នងមួយមាត់

ៀត

សាល់យាងច ស់ថាមាន

ការងារ

ុម

ពន្ធនិងកូន ២ នាក់ បណាលឲ

ម៉ូតូទាំង ២ ដួល

យផ្លវ ប់

តុខាង

ឿង

វាក់បុកម៉ូតូវវា

ើរ ប

តុ

តុបុរស

្មងមាក់ តាមប

ខ ១១ ពីលិច

ដឹក

ជូលី

្លង

វ័យ ៦៥ ឆាំខាង

ក៏បានវាម៉ូតមួ ូ យ

ក៏

សាទ

្មើស

រ។ សកម្មភាព

្តខាង

សារ

្វើសកម្មភាពដូចជាមាន

ះអាចដំ

សាទ

ភពព័ត៌មានពីក

បានឲ ដឹងថា មុន

នសុខ

យ៕

ង។

មកដល់ចំណច

អានតពីទំព័រ

ើត

្ដីជំនាញជលផលណា

អាជាធរ និងម

ជាតិ

ឿង

សា

យសារមានការឃុបឃិតជាមួយ

ដឹក

ចរាចរណ៍

ប់

ង់ចណ ំ ច

ុមរកសុីបទ

ើឧបករណ៍

ជលផលផង

ថាក់ខណកណាលរហូតដល់សងាត់។

យសាររថយន្ត និង

យពីជួប

យគានខាចញ

ុម

ខុសច ប់ក្នងរដូវបិទ

ះគឺ

សាទ

ប់ចាប់

ភពបានរាយការណ៍ឲ ដឹង

សា ប់មា ក់របួសធ្ងន់មា ក់និង ល ចំនួន ៥ នាក់ យសារម៉ូតូបុកម៉ូតូ

ភ្នំ

ើយ។

រាប់រយទូក

ញទំហឹងបណាលឲ យុវជនអ្នក

សាប់ភា មៗ

មាក់

លមានម

នឹងថ្នល់។ ន

ម្ដង

ករណ៍ ស

ុស ២ នាក់ បណាល

យាង

ម ុ

បានឃុបឃិតជាមួយអាជាធរ និងម

ើឧបករណ៍ខុសច ប់ដូចខាង

ង់ចំណច

្វើចរាចរណ៍ពី

ឲ ម៉ូតូទាំងដួល

ភពបន្តថា

សាទ

លមាន

លកំពុងពងក្នងរដូវបិទ

ថា ការរកសុីរបស់

ើយបានបត់

ប៉ះក ំងខាង

លកំពុង ្មង

តុ

ំង

ម៉ូតូហុងដា ជិះគា ៤ នាក់ ីមាក់ និង

តុ

ឿនជាន់

អាជាធរ និងម

បា ើ នជិះរថយន្ត

ផ្លវ ១៩៨៦

ងរួចបានខាត

ដូចគា

ើត

ចំ

ខាងត ងភ្នំបូរ

ើឧបករណ៍ខុសច ប់ខាំងជាង

ពូជ

ស់ឧបករណ៍ខុសច ប់ក ងរដូវបិទ សាទ

ចំណច

សាទ១៧-១៨-១៥ ជា

ថារន មានចំនួន១០០ទូក។

យក្នង

គឺដាក់ណរាវរាប់ពាន់

ញពីផ្លវ១០១១ ក្នង

ើង

ើង

ម៉ូតូវវា

ើញ

ើនមាត់

សចំណចខាងត ងភ្នំបូរ

ការ

យផ្លវ១៩៨៦ ពី

្វចរា ើ ចរណ៍

ទិស

បុកចំពីមុខម៉ូតូហុងដា

១២៥ ពណ៌ កំពុង

្ជន

ឹក

ងផ្លវ ១០១១ ក្នងសងាត់ភ្នំ ញ ញ។

មុងជា

នឡត៍

ពិ

យផ្លវ

នសុខ រាជធានីភ្នំ

រស់ ី លបបង្កង និង

មួយមាត់មានរាប់រយ

ប៉ះក ំងម៉ូតូវវាបណាលឲ ម៉ូតូទាំង

ការ

១៦

មានដូចជាដាក់លប យុឺន

ឿនក៏

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

តុលា ឆា ំ ២០១២

អានតពីទំព័រ

ដានជំហានដំបូង គឺអាចបណាលមកពី ទុ

្លើង

ញពីក្នងផ្ទះ៕

ជូលី


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

តំបន់អភិរក ដឹកជ

្ជន

ណាមសុទ្ធ

ជា

រងស្ងតរបស់

ខណរដ្ឋបាល

រ ទី ១៩ - ២០

ភព

ដ្ឋកិច្ចមិន

ត្ដ

ភ្នំ

រដ្ឋម

វ ចំណាន

ចាំ

ការបរ

ុកស្នល

ក់ពីសកម្មភាពដឹកជ

ចណាស់ក្នងមួយ

ុមឈ្មញបាន ើ

ណីត

ុម

ត្ដ

្ដ

ើយបន្ដដឹកជ

គានការប

គឺចំណច

ភា ើ ពអសកម្មរបស់

ជានាយសងាត់

ចាំ

នឹងប

យសារ

បតាមការ

ជន៍ផាល់ខន ្ល

អស់

ផ្ដនា

ើគិតពីទំហំ

ខុសច ប់

យ ើ ថាក់

ើ វ

សឲ បានសម

ប។

និង

ការដឹកជ

ញពីតំបន់

ើនឆាំមក

ុកស្នល

ើយ

្ដីថាក់

្មើស

ើត

ើង

ើក្នង

ង់

ើយ

យធំដ

រាប់រយនាក់ធាប់បាន

្វើដំ

ក្នងតំបន់អភិរក ក្នង ះរក

យាងអនាធិប ្ល

ឆាំមក

ើម ី

ើញការកាប់បំផាញ

លម

្ថមពី

ខុសច ប់ ្ដីជំនាញ

និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរក ទុកជាផល

ជា

ើរចូល

ុកស្នល

ទប់សា ត់សកម្មភាពបំផា ញ លក្នង

ើយាងរាលដាលប

សកម្មភាពកាប់រុករានដី

ះបទ

ល។

ពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ការពារ

ជន៍ឆាំងបាយរបស់ពួក

រាប់សិប

ើយ។

ក សូយ សារទ្ធ សម្ងំ

ជន៍ពីការដឹកជ

ុកស្នល

ើងបំផុត

្ជន

ើបផល

ខុ ើ សច ប់

ស ៀតណាម ឆ្លងកាត់

ត្ដ

ះ យាង

ើយ

ជាក់

វ ចំណាន ក៏

មានតួនាទី យាងសំខាន់ក្នងការរាប់ ក លឡានដឹកជ

្ជន

ើយក

ក់មក

រក ើញ សា ក ខ ម បម៉ូតូ វ ប៉ូលិស ឃាត់ខ ន ប ន កាន់ តុលាការ

កជាមួយថាក់

ឆាំមក

ើយ

រលុង

ដឹកជ

ើរបស់ខ្លន

ើបប

ើខុសច ប់កាន់

យ ខាំង

ើង។ អំ

ដ៏ ើ រាលដាលក្នង

ើឧ

ត្ត

ើយប

ការដឹកជ

្ជន

ើត

ើយនគរបាល

មានសាក ម

ជនរង

្វើការ

ខម៉ូតូ

លជាសាក វ

បង់ម៉ូតូមួយ ើ

នជ័យឃាត់ខ្លន

ីមាក់ឲ រងរបួសធ្ងន់ វ

ៀត

ើញ

ខាង

ខម៉ូតូរបស់

រលួចគាស់ផ្ទះ បាត់

ឿងនិងសមារៈមួយចំនួន

ើយការឃាត់ខ្លនជនសង ័យខាង ះ កាលពី

២០១២ បាន ះ

មក

្វើ

្ងទី ១៧

ើងបនាប់ពីមានការ

ដាននគរបាលខណ ើ

ងតាម

នគរបាលខណ

តុលា ឆាំ

ធិ៍

យគា ធិ៍

អធិការ

នជ័យ។

ភពព័ត៌មានពី នជ័យបានឲ

ះមាន

ះ ចាន់ ជីវ

ប៊

ុសអាយុ ២៣ ឆាំមានមុខរបរ និង

សាក់

មិនពិត

ឿងមាក

ខ។

៊រ

កដ ជិះម៉ូតូមួយ

្លក ពណ៌ស គានសាក

ភពបានបន្តថា មុន

តុជនសង ័យបានជិះម៉ូតូ

បុក

ីមាក់បណា លឲ រងរបួសបាក់

មា ង

លា

ចំណចភូមិថ្ម ខណ

ធិ៍

្មង

ើង

ល សងា ត់

នជ័យ កាលពី

ង ១៦ និង ៥០ នាទី

តុលា ឆាំ ២០១២។

ើត

្ងទី១៦

បនាប់មកនគរបាលចរាចរក៏បាន

ឃាត់ម៉ូតមក ូ ទុកជាប ្វកា ើ រ

យគាជា

ះអាសន្ន រង់ចាំ យ លុះ

ត្តម សីហនុ មក

សមុ

មិត្តភាព និងសហ

សទាំងពីរឲ កាន់

មានភាពសុីជ ុង

និងយុទ្ធសា

យ។

ភាគីទាំងពីរបានយល់

នា

ភាពគា ប មួយ សា

បនូវ

ប់

បគាថា

នការសកម្មភាព

ើម ីអនុវត្តភាពជា

្ត

ើកកម្ពស់

ភាពជា

គូ

គូនិងយុទ្ធ

ើម អនុ ី វត្តនិងព

ើយក៏បានស

នូវគណៈកមាធិការច ពីរ

្ត

តិ

លកន្លងមកកម្ពជា-ចិន បានឯក

តិបត្តិការនានា

ឹង

ចប

ះុ រវាង

្កើត

សទាង ំ

ើម តា ី មដាននិងអនុវត្តគ

ើម

ងសហ

លមាន

សទាំង

ក៏បាន ប៉ុ

្នើសុំនូវការស

បល់អំពី

ចិនខាងត ងផង

ៀមខ្លនរួចជា

ើម ីជួយដល់

វការអភិវឌ ន៍

សង្គមជាតិកម្ពជា ះបាទស

ចូលទិវង្គតក៏

្តច ន

រ។ មិន

សចិនបាន

សកម្ពជាជានិច្ច

កម្ពជា

រភាគីកម្ពជា

លណា

ះបីជា

ដ្ឋកិច្ចនិង ះករុណា

ត្តម សីហនុ

ះអង្គ

យក៏ចំណងមិត្តភាពដ៍

យូរលង់រវាង

សកម្ពជា- ចិន

បន្តទំនាក់ទំនងនិងព ជាមួយគាបន្ត

ីកនូវមិត្តភាព

ៀត៕

សាវណ្ណរទ្ធិ

លះ C125 រងរបូសធ្ងន់មា ក់

វបាន

កំពត ៖ បុរសអ្នក

ើកបរម៉ូតូ C125

ទទួលរងរបួសធ្ងន់ ខណៈ

កំពង់ចាម 1H-8740

ម៉ូតូបត់

យមិនបាន

ើល

ប់

ទះ

ើញសាកម៉ូតូ

លមានសាម

ដាច់រយះក៏មានការសង ័យ វ

ើល

ីជិះ

្វើការ

ើញថា មាស់

ត្ត

ះ ហួត គាង រស់

្តម៉ូតូបានឲ មកប្អន

ឯសងា ត់ទឹកល្អក់រាជធានី

លុះ

វដល់

ប់ថា ផ្ទះរបស់នាង ណគាស់យក

ឿង

មិនបានដឹងថា មានសាក ប ្ត

រ។

ើម ីសាក ប៉ុ

ះ គឺខ្ចី

្ត

បាលកសាងសំណំ ឿងប

្ជន

ផ្លវច ប់។បច្ចប ន្នជនសង ័យ បាលខណ

ធិ៍

ព យាម

តុលាការឲ តុលាការចាត់ការ ះអាសន្ន

ើយក៏

្លើយថាមិនសាល់

យសារ

លាក់បាំងបក្ខពួករបស់

ជិះ

ខាង

លសាកសួររក

មាស់ម៉ូតូ ជនសង ័យ

ជាប

្ងទី

លសាកសួរជនសង ័យបាន

នជាម៉ូតូរបស់

អត្តស

ះ បាន

ើត

៧ និង ៤០ នាទី ឆាំ២០១២ ៉

ីរបស់មាស់ម៉ូតូ

តុលាឆាំ ២០១២ លុះ

្លើយថា ម៉ូតូមួយ

ប៉ុ

ចរាចរ

តុការណ៍

ើបនគរ

កាន់

តាម

វឃុំខ្លន

អធិការដាននគរ

នជ័យ៕ តុង

ង ៉

លា

្ងទី១៨

ចំណចខាង

ើតក ល

មាណ ៧០

តាមសាក ីបានឲ ដឹងថា មុន

ើត

ត្តកំពត។

ការដាន

១៦

្ង គឺ

្ងទី១៤ ដល់

ះ ្ង

្ងទី

តុលា ឆាំ២០១២ មានចំនួន ៤ ើ

ៀប

កន្លងមក ទ

ស្នង

ល ៣

ក ភ្ជំបិណ គិតពី

ើក

ត្តកំពត បានឲ ដឹងថា

ថាក់ចរាចរក្នងរយៈ

ៀប

នឹងឆាំ ២០១១

ះ គឺមានការ

ើន

ើងចំនួន

ើក បណាលឲ មនុស សាប់ មាក់ ុស

យមានការថយចុះ ១ នាក់,

មនុស រងរបួសធ្ងន់ ៦ នាក់ មានការ ង ើ ៦នាក់, មនុស រងរបួស

ចំនួន ៣ នាក់មានការ

ើន

នាក់, ម៉ូតូខូចខាតចំនួន ៧ ការ

ើន

ឿង) មូល

ធ្ងន់ចំនួន ៥ ទាង ំ ៤

ន។

គួរប

ើងចំនួន ៦ តុ

លមាន

ើងចំនួន ៣

ឿង មាន លចំនួន

ះថាក់ចរាចរ

ក ើ បណាលមកពីការ ក់ផង

ើន

ឿង(ខូចខាត

ឿង, ខូចខាត

ម្តង

ះថា ក់

យពីជួប

វបាន

C125 មន្ទីរ

ទប

ត្តផង

្វង ក៏

ះថាក់បាន

ះជាអ្នក

្អក

យម៉ូតូ

ើកម៉ូតូ

ះ ដឹកយក រ។

ើតាម

នគរបាលបានឲ ដឹងថា ជនរង អ្នក

ើកម៉ូតូ C125 មាន

ះជា

ះ នួន សំ

ុសអាយុ ៨៤ ឆាំ។ បច្ចប ន្នរស់

ភូមសងា ិ ត់

ត ើ

តុខាង

បា ើ ន

ក ើ

ម៉ូតូមាក C125 ពាក់សាក

ចំ

កអ្នក

គង់ ឡាយ

៊រឆាំ ២០១០ ពណ៌

ខកំពត 1E-1111។

ើកបររថយន្តបង្ក ទ

មុខរបរ អ្នករត់តាក់សុី មានទីលំ ២៦ ភូមិ១ សងាត់ ៤ ត្ត

ះសីហនុ

ើម

ចំ

ស់

រថា មាន១ករណី

ៀត សាប់មនុស ២ នាក់

កំពង់

ច កាលពី លា

៣០នាទី យប់ ២០១២ ប៉ុ ការណ៍

្ងទី ១៦

្តមិនទាន់ ប

៣ នាក់ឯ

ដូ

ករថយន្តនិងម៉ូតូ

ថាក់ចរាចរក្នង

ើម ីរង់ចាំការ

យ៕

ះ។ ចំ

ខាត

លចំនួន ៩

កករណី ល

តុលា ឆាំ២០១២ មានចំនួន ១៣

ើក

១៥ ើ

ើន

្ង គឺគិតពី

ៀប

្ងទី១ ដល់

្ងទី ១៥

ៀប នឹងឆាំ ២០១១ មានការ

ើង ចំនួន ៨

ើកបណា លឲ

មនុស សាប់ ចំនួន ៣នាក់

ី ២នាក់

មានការថយចុះចំនួន ២នាក់, មនុស រងរបួសធ្ងន់ មានចំនួន ១៨ នាក់

នាក់ មានការ មនុស របួស

ើន

លមាន ចំនួន ៩ នាក់

ី ៤ នាក់ មានការ

នាក់, រថយន្តធុន មានចំនួន ៤ ចំនួន ២

ី៥

ើងចំនួន ១៦ នាក់, ើន

ើងចំនួន ៥

ល ខូចខាត

ឿង មានការ

ើន

ល ើង

ឿង, ម៉ូតូខូចខាតមានចំនួន

រក

ុងកំពត រ្ន សមុទ្ទ

តុលា ឆាំ

លកាន់បិណ រយៈ

វយក

អធិការដាននគរបាល

ឿង មានការ

្ចលក្នងរបាយ

ខ ឆ ១០១៣ ភព២

១៧

្នះការសាប់មានដល់

ម ុ ទី

ះសីហនុ

ើករថយន្តមាក កាមរ

ុក

ង ៨ និង

ុង

៊រ ១៩៩៣ ពណ៌សាបតា

ពាក់សា ក ទុក

ុស អាយុ ៣១ ឆាំ

ះថា ក់ ចរាចរ ក ង រដូវ ភ ំបិណ

ងតាមរបាយការណ៍

របស់ការយាល័យចរាចរផ្លវ

១៥ នាទី ជនរង

ើង

កំពត ៖

ដន ម៉ូតូបត់

តុលា

របាយការណ៍

យ រថយន្តរត់ពី

ៀកគា

បណា លឲ ជួប

ស្ថិតក្នងភូមិកំពង់បាយខាង ង ុ កំពត

ើត

បគា ពីលិច

ះថាក់

ើង

ឹក

សងាត់កំពង់បាយ

្វើការ

វប្អន

ះថាក់ចរាចរ ក៏ឃាត់ខ្លន

ម្តង។

ញ ើ រថយន្ត និងម៉ត ូ បា ូ ន

ើកបរក្នងទិស

យ ើ

យ័ត្ន ក៏បណាលឲ រថយន្តបុក

ទំហឹង

តុភាមៗ

ើកម៉ូតូ

បទិសគា

្វង

សួរនិង កមុខរកបក្ខពួករបស់

មិន

លរត់

ខាង

សានថ្មកំពង់បាយចមាយ

ៀបភ្លឺ

ពីមខ ុ រថយន្ត

ះ សិទ្ធិ រាសី អាយុ ៣០ ឆាំ

ក្នងសងាត់ទឹកល្អក់។

លជនសង យ ័ ចូលខ្លនមក

ធិ៍

បត្តិការរវាង

ពិភាក អំពីប

ណាំហុង បាន

ើង

បុបារុះ

១៥

វឃាត់ខ្លន

ះករុណា

រថយន្តកាមរ

សតាមច ប់៕

វជនមិនសាល់អត្តស

ះន

ក់ថា ក្នងឱកាស

លគាន

ម៉ត ូ និ ូ ងសមារៈអស់មួយចំនន ួ កាលពី

ដឹងថា ជនសង ័យ

ះបរមសព

្វើ

យកមកដល់អធិការដាន ក៏ពិនិត ម៉ូតូ

សងាត់ទឹកល្អក់

វបាន

្តច

្ហ

ក ឹ រដ្ឋ

លបាន

ឯកឧត្តម

សិទ្ធភាព

បន្ដ

ផ្ដនា

ផ្ទះ សិទ្ធិ រាសី

្មង

ុម

ពីរជាអ្នកដឹកនាគណៈកមា ំ ធិការច ះុ ះ។

អនាធិប

ើខុសច ប់មិន

ដាក់ពិនយ ័ ឬនាំ

សាក់

បនាប់ពីបុក

្លងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម

ះ។

ណាំ

ឃិតឲ មានសកម្មភាពកាប់បំផាញនិង

ភ្នំ

នគរបាលខណ

ើរដ

ណាំ

រឯកឧត្តម

្ដខិ ី លខូចពុករលួយឃុប

ត្តកំពង់ចាម ប៉ុ

ញ ៖ ជនសង ័យមាក់

រ។

ហុង និងឯកឧត្តម Dai Bingguo ក៏បាន

ជាជាតិកម្ពជា

ជាជនចិនផង

កម្ពជាវញ

ជាមួយគា

ិដ្ឋកម្ម

វធានការទប់សាត់ឲ មាន យសារ

ើន

្កើតឲ មានភាពធូរ

រាជាណាច

ុមឈ្មញមានឱកាសរកសុី

្ជន

កំពង់ចាម មាន

ភ្នំ

យទិវង្គត

ើយវាជាការបាត់បង់ធំមួយ

បាទស

របស់

ុកស្នល

ទ ជំនាញរបស់

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋម ី ្ត

ដំ

ត្ដ

អាចវាយត

ះរាជសុខភាពពី

សាធារណរដ្ឋ ជាមានិតចិន

ត្តម

ះវរបិតា

យយកចិត្ត

Dai Bingguo សមាជិក

្ដី

ុម

ទាំ

ះថា

ះន

ជាជននិង

ហុង ក៏បាន

មមិនបានយក

ចិត្តទុកដាក់អនុវត្ដន៍តាមបទប ថាក់

្ជន

ើតមានភាពអនាធិប

បានថា ម

របស់

សហគមន៍

នអភិរក ក្នង ល

ើប

ចាត់វធានការដាក់ពិន័យនិងនាំយកម

្តច

ះជាការបាត់បង់ដ៍ធំមិន

របស់

លខ្វះឆន្ទៈ

ើ កំពុងសប យ

ុមអ្នកសារព័ត៌

សចិន រហូតដល់

ញតួនាទីរបស់ខ្លនឲ

នារប ំ ស់ថាក់

្មរ កន្លងមក

ុកស្នល

ម្ដង។ សមត្ថ

្ដជំ ី នាញពាក់ព័ន្ធ

ណាំហុង បាន

ប់

ះមហាវរក

សំណាក់

្មើស

ជាមា

តិភូចូលជួប

ះបាទស

ទុកដាក់និង

ជន៍

កិចនិ ្ច ងម

ផល

ជាតិ

វ ចំណាន

បបទ

សួង

យពីចប់សវនាការ

សីហនុ

យ បំផត ុ

មានជំពាក់ជំពិន

ផល

សាសន៍

ះករុណា

បានរះគន់

លគានសមត្ថភាពប

បំ

កាន់

ប ពីសមត្ថកិច្ច និងជំនាញ

ពាក់ព័ន្ធ

្តី

សាធារណរដ្ឋ

ឯកឧត្តម

មាន

ស ៀតណាម រាប់សិបរថយន្ដទាំង

តូចទាង ំ ធំ គឺជារូបភាពអនាធិប

ណាំហុង រដ្ឋម

ឹក រដ្ឋ

មាន

ក ុ ស្នល

្ជន

តុលា

ស បានទទួលជួបសវនាការ

ពិភាក ។

្ងៗ

្វសកម្ម ើ ភាពកាប់បំផាញ

ក្នងភូមសា ិ

្ងទី១៨

និតចិន ដឹកនាំគណៈ

ចក្ដីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ

ដឹងថា យាង

្តី

ឹក

ះ ឯកឧត្តមឧបនាយក

ជាមួយឯកឧត្តម Dai Bingguo សមាជិក

្ជន

ើខុសច ប់។

ញ ៖ នា

ឆាំ២០១២

ះ តាម

១៣

តុលា ឆា ំ ២០១២

កម ជា-ចិន និងប ្កើតគណៈកមា ធិការច ុះជាមួយ គា ើ ម ី តា មដា ន គ ង សហ តិ ប ត្តិការ នានា

...

ស ៀត

ជានាយសងាត់ មូល

-

ក សូយ សារទ្ធ ជានាយ

រយៈការចាត់តាំងឲ ចាំ

្ង សុ

ក សូយ សារទ្ធ សម្ងំ ើបលុយពីការដឹកជ ន

ុកស្នលក៏ដូចជាការ

ខ០៩២

ើន

ត្តកំពត

ើងចំនួន ១៣

ឿង (ខូចខាតធ្ងន់ចំនួន ៨

ខូចខាតធ្ងន់ ចំនួន ១ ការ

៧ករណី, មិន ១ករណី,

ឿង។ មូល

តុ

ះថាក់ចរាចរទាំង ១៣ករណី

បណាលមកពីការ

ករណី៕

ឿង, ខូច

ឿង), កង់ជិះមាន

ស់

នចំនួន

រពសិទ្ធិអាទិភាពចំនួន

ង ៤ ករណី និង

វង ១

ជលធារ


១៤

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩២

្ង សុ

-

រ ទី ១៩ - ២០

េសǻកមŊ និ ង ŪពឹតិʼnŁ រណ៍ អ នʼnរ ď

តុលា ឆា ំ ២០១២

កីឡាករ ីសា ន រ គ ន រករាយ ល បាន អាហារប៉ូវថាមពលស ដូចគាត់ នឹងកីឡាករ ្នើម លីអូ ល សសុី អាហារ

ហូល្លង់ ៖ កីឡាករ

ីសាន

ន (Christian Eriksen)

្នើមរបស់

រគ

ុមអាហ ក់ (Ajax Amster-

និងប ជាតិ

លមានក្លឹបធំៗជា

អឺរុបដូចជា លី រភូល

ឡង់ ចាប់អារម្មណ៍ចង់ឲ

នញ អ៊ន

ើន

យាងណាស់ដូ

ផាស់

ញពីក្លឹបចាស់

តារា

ុមបាល់ទាត់ជ

ើយ

ដក

ើម ីប

្ត

ងៗ ក្នងការ

ញពីទឹកដី អាហ ក់

កំពូលរបស់ហូល្លង់ ថ្វី

លបាន

្ទរ

គា

សល់

ក្លឹបអាហ ក់ បិទទារស ញ

ពិ

រ។

គាត់

រ។

ប់ឱកាសល្អក្នងការចាក

កូពីន

ើយ ប៉ុ

ប្តរ

្ល ប៉ុ

ណា

លក្លឹបល ីៗ ជា

ើន

សសុី ខ្លះ

ះ ឿង

កិច្ចការងារក្នងក្លឹប

្តគាត់មាន

ះថា វាជា ឿង

ើនជាង។

វាជា ឿងល្អមួយ

ជាមួយនឹងតារាកំពូលដូចជា ប៉ុ

្តខ្ញំមិនគិតថា ការ

នឹង ឿងបុគ្គល ទីលាន

កួត

ៀប

ដូច

សសុី

ះទាក់ទង

ើយវាជាការងារ

ើនជាង ខ្ញំមិនដឹង

ថា

សុី

តុអ្វីក៏

ៀប

ៀបខ្ញំជាមួយ

តាមពិត

ដូចជាមិនសមគា ងនិងតំ

ះទាំងសមត្ថភាព

ខ្ញំអន់ជាង

ង ើ ទាង ំ ២ នាក់

ើទីលាន

កួត

សសុី ឆាយណាស់៕

ចឲ មានត

្ល

ជីវត

បាច់ ឬទឹក

សិទ្ធភាពដូច

កអំបូង មានសារធាតុ

ះវា

តិកម្មអុក

ល មានរសជាតិ

លអាច

កបានមិន

មទាំងអាចជួយឲ មនុស

៉ង

ើងវញផង

ះ មានផ្ទកសារ ជាតិលី

លវាក៏អាចជួយក្នងការប

ជីវត

ះបាន។

ក វាមានអត្ថ លជា

ខ្ពស់បំផុត រក ឲ

ពណ៌

ផាខាត់ណា

្កើន

តង

សិទ្ធភាព

រឬចំហុយ

ៀវ និង

ស់។

ខូលី សម រ

យអាសុីដហ្វលិកដ៏យាងសំខាន់ក្នង

អំឡង

ការមាន

ះវាក៏អាចប

្ទ

លចំ

ជន៍

ភពមួយដ៏ល្អ

សារជាតិស័ង្កសី។ វាមាន

រគសាន់

លមានមនុស

ើយ ប៉ុ

្ល

្កើនបរមាណ

ើយទឹក

ើនយាង

្តខ្ញំមិនទាន់គិតពីការផាស់

។ ទន្ទឹមគា

ដូចគាត់ជាមួយកីឡាករ លីអូ

បល់ចំ

ចំនួន

ប់ Tipsbladet ថា វាពិតជា

ប់ថា បានអាន ឿង ៀប

្តក៏មិន

ុសមានកមាំងកំ

ើនជាមួយ

សណាស់

ផ្តល់ត

ប៉ុ

ើយគាត់និយាយថា

កំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍

រ។

ើន

ថាចង់

ជីវតរបស់

ឆាំងនឹង

្លទំពាំងបាយជូរក៏មាន

ជួយរ

កិច្ចសន ជាមួយក្លឹបចាស់ ២ ឆាំ ើយក៏

ើ ជាពិ

ជូរ គឺអាចជួយប

្វងរកបានយាងងាយ

សុីដដូចជាវតាមីន C

បខណ

ើគាត់

្ល

បធម្ម

ទមាំមួន

បន្តពូជមាន

សិទ្ធភាព

មានរសជាតិជូរ

ង់សម្តីថាគាត់មានការពាក់

ព័ន្ធជាមួយនឹងក្លឹប

្កើន

ខ្លន។

ើសជាតិ

ដាណឺមាកអាយុ ២០ឆាំ មាក់ បាន

លតាម

្នះបុរស

បានកូនអាចនឹង

ើរមី

ចូលរួម ប៉ុ

សាមីកីឡាករអះអាងថា គានគ

ជីវត

ើម ីអាចនឹងជួយឲ ផ្លវ

ល្អ និងឆាប់មានកូន

dam) ទទួលសាល់ថាគាត់ពិតជារករាយ ចិត្តណាស់

្កើន

ប់បុរស លចង់បានកូន

លអាចជួយបំប៉នកមាំង

ះទន្ទឹមនឹង

្កើនបរមាណ

ជីវត

ប់ធ

ះបុរសផង

អសារ ក្នងការប ល

រ។

ជាតិ វាមានគុណត ្កើននូវបរមាណ

យសារ

ស័ង្កសី។ វាអាចនឹងគានសារជាតិ

្លដ៏

ើនដូច

ជីវត

សមុ

ពួកវាមានផ្ទកសារ

ជាតិស័ង្កសី និងសារធាតុ

ឆាំង

សាច់

សាច់ពណ៌

ក៏ជា

ភពមួយ

ៀត

ភពដ៏

។ ចំ

ក្នងការបង្កកំ

ើរបំផុតមួយ

បានពីរបីដងអាចនឹងជួយប

្កើនឱកាស

ើតរបស់អ្នកបាន។

ស៊ុតបក ី ស៊ុតមាន់ ទា វាមានផ្ទក

ហម ដូចជា សាច់

ក សាច់មាន់ សាច់

គឺជា

ស័ងសី ្ក ។ ការទទួលទាន សមុ ំ

នឹង

តិកម្មអុកសុីដកម្ម វតាមីន E យាង ើន។

ំសមុ

សារធាតុផ ំពីរ

ៀម។ល។

និង

សារជាតិ

ញ៉ម៕

ទគឺ វតាមីន B12 ភពពី

ហទំពរ័

បារាំង ្វើមា ស់ផ្ទះ ការ ឡង អ្នកនិយម Facebook ើនរហូត ពុកមាត់ និងពុកចងា ឆា ំ២០១២ ដល់ខ្ទង់ពាន់លាននាក់ក ង ១ ៗ

សានីយ

អា

Dailymail ៖

ហទំព័រ

បានរាយការណ៍ថា បុរសៗ

លី

ប់វ័យ

អឺរុបជាង ១០០ នាក់ចូលរួម ស

៉ល

ឡង

ស់ពុកមាត់ និងពុកចងារបស់ពួក

កប

សបារាំង

ឡង

ឡង

យភាពសប យរករាយមួយ

លសំខាន់ជាងការ

២០១២

លជាការ

កួតបាល់ទាត់យូរូ

ៀតផង។

ះជាយាងណាអ្នកកាត់ក្តក្ន ី ងពិធី ្លងថា ពិតជាមានការលំបាក

ណាស់ក្នងការស ះមាន

ចចិត្តផ្តល់ពិន្ទពី

ក្ខជនទាំងអស់សុទ្ធ

គួរឲ

ចាប់អារម្មណ៍ បំពាក់ មួក

្ទមុខ

ប់ៗគា ទាំងស ើយអ្នកខ្លះ

ជាទាហានយាងសងាប៉ុ តុប

្តភាគ

្ល ក

ងខ្លន

ើនបាន

ងកាយឲ សមជាមួយនឹងម៉ូដសក់

និងពុកមាត់ពុកចងារបស់ខ្លន។ ការ ៀបចំការ

ឡងពុកមាត់ ពុក

ចងា លំដាប់អន្តរជាតិ

ើង ៀងរាល់ ២ ឆាម្ត ំ ង ក់មិន

លនឹង

កដមួយ៕

្វើ

ះរងាន់ជាទឹក

នជា ឿងសំខាន់

ះជាការពិ

ប៉ុ

្ត

អា

រកថា

book Inc.)

ុមហ៊ុន

អនឡាញដ៏ ជាង

បំផុត

បងាញខ្លន

្វសប៊ុក (Face-

្លងថា មានអ្នក

ញនិយម និងធំស

ពិភព

ើយក៏

ស់ ើយ

យ។

ើម

ះបីជាការ

ទីផ រភាគហ៊ុន

ទាន់ទទួលបានការ

និង

ុងញវយ៉កសហរដ្ឋ

ះអាចចាត់ទុកជាបណាញសង្គម

រួមគាប ហទំពរ័

ភពព័ត៌មានបរ

្វសប៊ុកជាង ១ ពាន់លាននាក់

ធនូវការតាំងចិត្តពិត ភពពី

រក៖

បានរាយការណ៍ពីទី

មិន

្លើយតបជាវជ្ជមាន

ក មាគ សាក់

ើរ

៊ក អ្នក

្កើតសង្គមអនឡាញ Facebook

ធាន

ប់

ងបានប

្ហើប

ប់ថា

មានអ្នក ឡាញ

កាលពី

ប់បណា ញសង្គមអន

្វសប៊ុកជាង ១ ពាន់លាននាក់

្ងទី ១៤ ក

ះជាការ

កន្លងមក ក្នងចំនន ួ

តាម ើ ទូរស័ព្ទ

ឿង

ើន

ើយ

ើតាមទូរស័ព្ទ

លមានអ្នក ឿង។

ើងពី ើ

មិថុនា កន្លងមក

ស់ ៩៥៥ លាននាក់ ៥៤៣ លាន

ើងខ្ញំ

ើស សបុគ្គលិកបនាន់

ើស ស៖

វការ

ើស សបុគ្គលិក

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

-

ក្ខជន

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

-មានក

្នកចាក់

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

ើង

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­ ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_= €

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7

ជាមួយនឹងតួ

ក្នងបណាញសង្គម សន្ទះ

៦០០ លាន

លក្ខខណ

លា

ះជំហាន

្វសប៊ុកកំពុងមាន

មុខក្នង១

១ ពាន់លាននាក់

គជ័យដ៏ធំ

ះបងាញថា ៗដល់

ះជាភាព

ភពពី

ហទំពរ័

លមិនគួរឲ

ឿ៕

.]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@ ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

សូ អឹន ល ី

ឆា ំទី ០៣

ើស ភា ម

ខ០៩២

្ង សុ

-

រ ទី ១៩ - ២០

យបងា ញភាពសិចសុី

ើក

១៥

តុលា ឆា ំ ២០១២

បេ

ល ំ ហម

លមានសមត្ថភាព

ចាំ

ស និង

មាន

្នកសិល ៈរបាំ

្នក

គៈ ចំ

លនាងមកអបអរពិធីភាពម

ពយន្ត

តំណាង ើយ

ើក

មេ

េស្នហ៍ក្ន ង អណាតេ ្លើង

ះវត្ត

និពន្ធ

ះគឺក្នងឋានៈជាអ្នក

ភាពយន្ត ឿង Doctor

លនាងបងាញខ្លន

ហមកាលពីយប់

្ងទី ៤តុលា ទស និក

ជនកូ បានដាក់រហស នាមជូន អឹន ថាជា អូ អ៊ន

ថ្មីភាមៗ

រ។

កាលពីមុននាង អូ អ៊ន

ទី

ុងពូសាន

នាងបាន

លុកប

ះៗ

អាណិតអា

មាក់ទទួលបាន រហ័សតាំងពី

ះល ីយាងឆាប់

ះមក

ទទួល... ជាអ្នក ើយ

សារភាព រូបខ្ញំ ះ

រ៕

ប់យាង ខ្ញំពុំអាច

ើបខ្ញំនិង បងជូឡង

ៀសមិនរួច...!

អ្នក

ុស ញញឹម

ឹម

្វើអ្វីឲ ខុសពី

ុល

អ៊ូល ៖ ចាប់ សកាល

ភាពយន្តអន្តរជាតិទី ទី ១៧

្តើម

ើង

ើយ

ង ្ត កូ ខាង

ើស

ឯងបំផុត

តកាយបងាញ

ើម

វញ។

នខ្នងនិងបងាញ

ងសិចសុីផុត ច

ខាន

លកាយជា

យន្តអន្តរជាតិពូសាន គឺជា ើបរជួលមួយ ចាំឆាំ

ល ីៗ មកពី

សកាលភាព

ឹត្តិការណ៍ដ៏

មជ ដា នភាពយន្ត

លមានទាំងភាពយន្ត

ប់ទិសទី

ើយតារាជា

ងស្អិតសា ងកាយ ស់សាតនិង

្លៗ

្ងទី ៤តុលាកន្លងមក។

កតារាកូ មា ក់ៗ

ើម ីចូលរួម

ៀម

យមិនហានខក

ដូចជា ហាន់ កា អ៊ន,

ចុង ,គី

អា ចុង, ចាង ដុង កាន់,បាក ឈិន

មិនខុសពីនាង អូ អ៊ន

កាលពីឆាំមុន

អាសុី

ចំ

នាងមកជាមួយនឹងឈុតរា

តារា

សូ

្ល កបំពាក់

កាលពី

មិនសូវសាល់កាយជាតារា

ដ៏ទាក់ទាញ អា

ើរ

ហមយាងកុះករ ទីបំផុតនាង

អឹន

យស

ុងពូសាន សម័យ

លមានទាង ំ តារាស

ត ង និងតារាល ីអន្តរជាតិ មករួម ំ

ើនរូបបានតុប

ពសិល ៈ

មុន គឹន យ៉ង។ មិន

តារាល ីពីបរ

ប៉ុ

សដូចជា

,

មាន

រាសា ផាល

ើរ,ចាង ប៉ ជឺ,លាង ជាហ៊ុយ និង កួ ហ្វ

ឆឹង មកចូលរួម ផង

ើរ

រ។

ក ើ

ពិធដ៏ ី អធិកអធមនា

តារាស

្តង

្ង

ហម

ះក៏

មាន

ើងចាស់របស់កូ ខាងត ង

សប

ំងក្នង ៧៥

រហូតដល់

ើង

តក្នងរយៈ

្នក

វញ ពី

មួយនឹងឈុតរា ត

្លដល់

ើកចំហវាលខ្នង

មុខជាពិ ល

តួឯក ឿង Twilight សុខជាមួយគា ដល់

៣០៤ ឿងមកពី ៧៥

៤ លានវុនដ៏

្វឲ ើ

ចំ

ប់គាគន់

៉កខាង

ងពី

ះចិត្ត

K-POP STAR”បានបរចាគ

ក់

ឲ អង្គ

ការមនុស ធម៌ World Vision និង Hanbit Foundation ចំនួន ៥០ លានវុន ្មើៗគាសរុបគឺ ១០០ លានវុន នាង

ប់ថា ការ

រ។

លខ្ញំបានកាយ

ជាអ្នកឈ្នះក្នងកម្មវធី “K-POP STAR” រហូតបានកាយខ្លនជាតារាច កដមាក់

ចក្តី

ះខ្ញំចង់

ករ

ចង់ជួយដល់ពួក

ីរូប

យសារ

ស់ក ត់ចិត្ត

្នហ៍ជាមួយអ្នក

ប់

លង់

ងផលិតកម្ម

ភាពយន្តមួយរយៈយូររួចមក ឥឡវអ្នក ទាំងពីរបានរក

ើញនូវចំណចចាប់

ជាមួយគា វញ ឡាញ់

្វដង។

្នហ៍តារាមួយគូ

នាំពីអ្នកជំនាញ

ចិត្តរបស់ខ្លន

កប

ះបាន

ុស រូ

យល់អធ

៊ត

្វងរកការ

ើម ីរតចំណងដួង

ើងវញ។ ី

ចក្តី

ះជាយាងណា គូ

បនាប់ពីតារាងឯក

Twilight នាង

្តើម

ភាពយន្ត

្តន ស្ទ ដនិងតួឯក

តធិនសាន់

័យគាដូច

ើមមក

លប់មក ទ

ផាករួមសិចជាមួយគាយាង ក៏រយៈ

ជំ

ល១

ឿចិត្តចំ

ះគា

ជាង

បល់ថា ឲ ក

ជន

ៀត

ើងវញ។

រួមរស់

ខ្លនដល់

ះ បន្តិច

ៀម ៀបចំដំ

អាមាហ ន

និងកក់បន្ទប់សាក់

្នកសាធារណ

បតាមការ

យមកក៏មាន ើរ

២នាក់

ចក្តី

ើញ

លខ្វះទឹកផឹក

តុ

ឡាញ់

្មងអាយុ ្វើឲ ខ្ញំ

ណាស់។ខ្ញំសប យ

លអាចជួយពួក

បាន

អ្នកត

្តីពិការ

្តពួក

រជាមានសមត្ថភាព

អសារ ណាស់ ខ្ញំចង់ជួយដល់អ្នកនិយម ចូលចិត្តត

្តីដូចខ្ញំ

តិចតួចប៉ុណ្ណឹងក៏ ចំ

ះបីជាបាន

យ។

កអង្គការមិន

ទាំងពីរបានប

អារម្មណ៍រ

្ហើប

្វងរក

ទំនុកប

លខាង

ើងនឹងយកថវកា

ផលិតទឹកសាត តំបន់ Angonia ពួក

ករ

កំ

សុល ី

កមាំងចិតឲ ្ត សម្ព័ន្ធភាពវលមករកសភាព តីវញ៕

ភពពី តារា

មកដល់

សមូហ ំប៊ក ើ

ស់

ណា និងអ្នក

ុស

ក បិទ

មរន្ទ...ៗ កូន

ុសបា...!

អ្នក

ីចរយាសាប

ចរ

ឆាប់

កូន

តាម

ខាំងណាស់

មិនបាន

ចរ

អ្នក

ជាក់

មាក់! គាត់

ុសលួច

ចរ

... អូន

រវាយ៖

នាង

្វើជា មរន្ទ

ភរយាជាប់យាង មរន្ទ

ើញ

ើងឲ មាណពឮសំរប

ិមៗ

្វើជាដឹងខ្លន៖

អូ...មាក់..អូនចរ

... ខ្ញំ

ក្នងមន្ទីរ

កស័ក្តិ៣ ក្នងខ្លនរបស់

ដាក់ឪពុក

កបា....!

កុំនិយាយ

ើន

ណា

ន់

ចូល

្ហើមកូន៖

មិនអីយាង

មរន្ទរ

ដឹង? ី

៉ច

ើបក្នងចិត្ត

ស់ជាប់ថ្ងរដូចជារ

វការអូន អូយចុកណាស់... ឲ ដកដ

ន៖

្ហើមបាន

ួល

ទ ...! ពន្ធខ្ញសិ ំ ន... ខ្ញចង់ ំ សុំ

ថារួមរស់មួយជីវត! អ្នក ីគាត់

កដុកទ័រមកដល់

ទ ... បងមិនអី ក

ណា៖

្វើទុក្ខយាង

្ហើមមិនចង់រួច

កកូន...!

កដុកទ័រជួយចាក់ថាំឲ

ហប...

ចរយា ី

ះ គាត់ជួ យ

ងហាន

្វើពុត

ើក

ឯណា?

កដុកទ័រ ចូលមកជាមួយ

បាទ! ដូចជាស្ទះៗ ដកដ

បដណប់ចិត្ត

មរន្ទ ៖

រូម

ឡាញ់កូន

ើង

្លើត

ទីពឹងអ្នក

រូមរួចមានកមាំង

ប់ថាមិនអី

ខ្លនចាប់

វការនាង

មរន្ទ

នាង

ើត៖

មាណវ វាចាតិចៗយាងទន់ភ្លន់៖ ចា... បងកំពុង

បានព រ

ពន្ធខ្ញ... ំ មុននឹងខ្ញសា ំ ប់ ខ្ញចង់ ំ ជួបមុខ

រករាយណាស់ ្នក

តិកម្ម

ើលកូនរន្ទផង បា

ប់ថា

នជាការ

វការរបស់មនុស សមាល់តាមសំបក

តាម

ើយ ចង់

ពុំ

រស្តីអ្នក

ីជួបគាដំបូង

ះ។

ចរ

ឯណា

្ហមបំផុត ះ

្នហ៍

ឃលប់បំបាត់

ះ ក្តីអាណិត

ើងញ័រ

ទ៖

ីចរយាភ័យ

ះដូង

មរន្ទ

្អម

ដឹង?

មាណវខាសផងភ័យផងចាប់ញី

ណារត់

ភពពី តារា

ន់

ឡឹងរត់មកជិត

ឯណា

រពអ្នករា

្វើដល់ម្លឹង

ួល

ទ ភាម

ើចក្នងចិត្ត

ើយមួយ

ះ វប ដិសារកំពុង

ើអ្នក

ុសទាំងញ័រទ

្ល៉ះ? មិន

ជាក់ខាំងឬ?

អ្នក

សុំទុកគាត់

្នកជិតភ័យណាស់ស្ទះមកសាបដ

ើបភាកខ្លនថា ត

តូច

ើយ!

្នកជិតដូចជាអស់កមាំងខាំងណាស់

មុខរបួសមិនទាន់ជាប៉ុ

ើញកូន

ទទួល

មានការសាកសួរជន

ីចរយានាំគា

្វើជាបិទ

ើមនុស អត់ដឹងខ្លនផង។ អ្នក

ើម ី

ចាំ

តជានិច្ច...។

ន់

ប់ដំណឹងដល់ឪពុកមាយ

្នហ៍ក៏

បនិត ដ៏

មរន្ទជា មនុស ឆ្អឹងមាំមួនខុស

អា! បង...

លនាង

ើម ីផ្តល់ជូនកុមារ

លនាងប

មាត់ឪពុក

ងធម្មតា

លាក់

ើម ឲ ី

តាមពពកឯទឹកចិត្ត

ប់អ្នកឬ? បានជាអ្នក

ពុត ឮ

ការពិត

អភិវឌ មាសុីន

អាចមានទឹកសាត

្ងបាន៕

ៀង

លនាងមានគំនិតជួយ

ុងអ្វល្អ ី ៗ ដល់មិត្តភក្តិ

ឧបត្ថម្ភទាំងអស់

ចរ

ក់

ះទឹកចិត្ត

ើញ

មរន្ទ

ប់ថា មាន

ើបបំផុតចំ

អាណិតអាសួររបស់តារាច យមាក់

ី...!

ណា? នាងយំឥតឈប់ ពុំគួរអ្នកអត់ចិត្តដល់ម្លឹង

្នក

លមានអាយុទាបជាងខ្ញំតាំងពីថាក់

បឋម ប៉ុ

្លើនរបស់នាងឯណា? ពុំគួរអ្នកគិតដល់ម្លឹង

បាច់

ជាមួយគា

លអ្នកទាំងពីរក៏បាន

នាំទាំង

្កើន

ទ បានឲ

្លងណាផុតពី

ដំណឹងថា

ចណាស់

ើម ីហាត់ប

ចិត្តណាស់

លខ្ញំបាន

បាលនឹងខ្ញំ

នាំឲ អ្នកទាំងពីរ គួរ

ះខ្ញំគិតថាមកពី

ឡាញ់ពីអ្នកទាំងអស់គា

វញខ្លះ

ចិត្តវទ ក៏បាន

ៀងពិត

ើយសូម ីថាពួក

ចក្តីបរសុទ្ធស

ើរផ្លវ

ើយរហូតអស់មួយជីវតសាម

ះជាក្នងភាពរ រវាយរបស់អ្នកក៏ជាការ

គាន

យទឹកមុខស្ងប់សាត់ ពាក ប្តីលា

គឺជាពាក លា

ើញ

្ចប់ខ្ញំ

វឲ អ្នក

ើយអ្នក

ុសនឹកដល់ ន

ះនឹក

ទីប

ប់បងជូឡងផងថា ចរ

លាសិន

អូនដឹង

ខាំងណាស់កំ

ះបីជាមិនទាន់មាន

ៀងសំ

ើកឡាន

ះចរ

ជា ៀងរហូត...។ អ្នក

សូ អឹន គឺ

្ចក់ទូរទស ន៍ជាដុំកំភួនក៏

្តអ្នកច

ប់

មរន្ទបាន

! ពីមុនគាត់បដិ

ះសាប់

រ... អ្នក

ចុះ...!

ក!

ើចស្ងត ៖

ក?

កណាស់! ផាំ

្ជើញ

វពួករត់ពន្ធត ងលបបាញ់

ខ ១៩ ជាន់ទី ១ ខ្ញំ

ៀត...!

ចាំខ្ញំ

ជូឡង

ើយ

បន្ទប់

ទីមួយក្នងយុវវ័យ បានរសាត់

ើលយាងចាប់ចិត្ត

សិល ៈរបស់ SBS “Survival Auditiona

ះឆាគាយាងជូរចត់

មាត់

ងមូលក ំ

ល្អនាង ផាក ជីមន ិ ជ័យលាភី ការ ឡង

វមិត្ត

មិនអី

៉ច

ក៏មិន

ុស ដ៏ល្អមាក់

ចា សុំអ

សាលាសិល ៈកូ មាក់

តាមក

្មើស

ណីត

មរន្ទ

មរន្ទរហូតត

ើយ! បង

ៀត

ទ ធំ ឯវនីសង ររបស់

ចា! អរគុណ

ជាបង

រ ជា

នសិចសុី

ើម

ឹត្តបទ

ល ីថាមាន

វត្តិពិតរបស់

អ៊ូល ៖

យ ប៉ុ

ការ

មិនធ្ងន់ប៉ុនាន

ិច

!

ើបទាំងភិតភ័យ៖

ើបឈរយឺតៗ៖

ផង...

សម្ងំ យ ផាក ជីមិន បរចា គថវកា ១០០ លានវុន យ ចក្តី ឡាញ់ចំ ះកុមារពិការ អាមា ហ ន សា

ហូលីវូដ ៖ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល

ជូឡង

ះអ្នក

ើយបងាញ

សបរ ណ

នាងជានិស ិត

ើយក៏មាន

ះក្នងរា

ណាៗ ក៏និយាយគាពី ឿងនាង

ភាពយន្តដល់

លមួយប៉

ស្ទះ

អា! គាត់? គាត់យាង ី

សូ អឹន (Bae so Eun) បានហក់

បំផុត។

្វើជាពិធីករផង

រជាតារា

លមិនធាប់ល ីល ញអ្វីប៉ុនានដូចជា

នាង

ចរ

្ចប់។

ចំកណាល

ើននាក់

អាន សឹង គិ និងតារាចិន ថាំង ុយ ចាប់ គា

ើបប

ះជាយាងណា

តារាល ីជា

របួសធ្ងន់ កំពុងស

ងភាពយន្ត

្ងទី ១៣ តុលា

ច ជូ ឡង ខាំ

? នាងល្អ

សក្នង ឿងផ្លវចិត្ត...

ើយ កិត្តិយសនិង

ញរួច

ះបាន

លរួចតប៖

វណាស់

ជូឡងពិតជា មិនហានប ប់

ះជាបំណងរបស់បានិងមាក់ខ្ញ... ំ ខ្ញបា ំ នបំ

ភពពីតារា

បបូរមាត់តិចៗ បានន័យថាអ្នក

្ល ក

ើយនាងក៏កាយជាតារា

លមានរូបអ្នកក្នង

ះដូង។

យកាលពីឆាំមុន

ចសុដន់សខ្ចី

ចិត្ត

ខមុន)

លះបង់បំផត ុ ជានារ

ពភាពយន្ត

ពាក់ឈុតពណ៌សាយរ

ទន យ

្នហ៍

(តពី

សូ

មាក់

ញមុខជាមួយនឹងការ

សំណាង

វគ្គទី ៩

ជួប

ះក៏ធាប់សាងភាពហុឺហាក្នងលក្ខណៈ

ដូចគាក្នងអំឡង

មរន្ទ

កុំបារម្ភអី! ៉ច

រ?

ះ...! រួចមាណពងាក

អានត

ញញឹម


១៦

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩២

្ង សុ

-

រ ទី ១៩ - ២០

តុលា ឆា ំ ២០១២

ព័ ត៌ Ō នď

ŻȦgbíšižul l¨p›f

˜b}~Ĝsü˜}²{„uí|i˜q™u™f~Ĝsü˜ó˜uvž}špž ȿub™qí™{žzi˔Ȧvl¨p›fl}­vĂĄu¹ ŰȦbãu™Ā™qȸ¨f„­ƌȦ}ȿuv¨pfǓȦƒfgž}™bɏȷŏb­v|ĜɐɖvǐȦ

ŸȦiéɆǖíȦ “rɆǖíȦsuíɆǖíȦd™ɂuvȱʼnbu™fhûv ”üȻuˍȦvȷ¸ ȧ|}b­ȽbüǓȦƒfgž}Ŷ¢uu›fǐȦȠ~wqb¨pq­ǐȦ›zƶæȦsšÂÄƃȦ~Ĝgè™ȧ ȭŏ¨ÄÂÃÄȮb¨‚™q¶ ȧ|ǓȦ}fgž}Ŷ¢uu›fǓȦǔȦ›qòʶʸƶæȦsšÃÉÃÊƃȦ~ ™gè™ȧȭŏ¨ÄÂÃÄ ŰȦbãu™Ā™qƌȦ}ȿ uv¨pfgž}™bɏʸɆb}~ĜsɎ}²{„uò|Ȯq™ u™f~ĜsɎɆŌuv ž} špɔǐȦȠ~ǞȦ Ŷĝ{bɆb}~ĜsɎ}²{„uí|Ȯq™ Ž~ĜsɎɆŌuvž}špɔȮɉs™Ⱦx5Z7Y(5Z€¶ ŰȦbãu™Ā™qǐȦȠ~ȿuu™ŭôȦ'ŭ vȿu™sõȱb­ȽbüǓȦƒfȻu¶

˔Ȧv­x²q®z˜uvƕóȦzžzs¨u˜b­s¨ufzbb˜u­ ˜b}~Ĝsü˜}²{„uí|i˜q™Ž~Ĝsü˜ó˜uvž}špžq˜zsž|²xôŷȦc

ៀមខ នចូល ការ ើ ស់ ឧបករណ៍ ខុសច ប់ ក ង រដូវ បិទ សា ទ ុក អង្គរ បូរ ើន ើង

ន ជីឡា បន្ទំសាច់ ងនាចុង ធ ះ

តា

វ ៖ តាម

ជាពលរដ្ឋរស់

តា

ចក្ដីរាយការណ៍ពី

ក្នង

ុកអង្គរបូរ

វបានឲ ដឹងថា ការ

ឧបករណ៍ខុសច ប់ សាទមានការ

ើន

ត្ដ

ស់

ក្នងរដូវបិទ

ើងជាងឆាំមុនៗ

យាសារមានភាពធូរ រលុងពីអាជាធរ និង

ក្នង

្ដីជំនាញជលផលថាក់ខណកណាល ត្ដតា

ចតុមុខ

ច ប់បាន បិទ

ើប

សាទ

អានបន្ត

វ និងម

ុមរកសុី

្ដីជំនាញជលផល សាទ

ើឧបករណ៍ចាប់

ះយាងអនាធិប ទំព័រ

ីខុស

ីក្នងរដូវ យ

១២

l¨p›fǞȦ ŶĝȾŏb­ȫ|Ţþ {hþfx²q®ȿu dz>:r3nǬ7@>+7ģ¡Ǔ>ʎǓǓ(8ĵ™Ǔ<ǔ >ăǓ-9 ǓǼ=7Y(8È`7&]2ǫ :9?Y3$<¡VǓ¢ ǔ7mıǓ?¨ŶǓĝ`>ğ`(.^ăœǓiė `(ŲǓǑ@ǔ>ƃǓ`CĘÃCFœ$Ą ¤`=*¤(:r3nǬ7ɧǣ<8ǢǾǓ ÿǓ3˜<_=)h7_7.^)Ǜx8ǧïǓ=Ǭ7+r=ĝb<Ǯ8$h:(m6h$h:(mǙ<Cš[(ƙǓǓ(>37&Y>à ưǓǓľǓ(dz÷Ǔ=Ę b(ǣĢǓ@$h:3ŪǓ](ĢǓ8ÿǓ3˜ŷǓiCZD7]$h:(mCŸ\$h:(mǚñǓh( Ɇ6¸dz3mŚkǓ?Y77Y(ÿǓ3˜Ǩ3m.h8(v

Ē`Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2oC^<ē‘`>ŶǓ@3˜Y>^8CÉǓ87Y(F3™85dz$?Ǔ(<$ǔ7m E-mail : vorakchunkhmer@gmail.com CʆǓǓ8m:r3nǬ7?<¨Y3C ^<5hǧ$m5h7(5^>Cr:šęǓ% ~€‡‡‡„~‡„„„„†€~††„„„„†

DAT HOA PLASTIC CO., LTD

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

លាភ

ីប

ភ្នំ

ញ ៖ ថ្វីដ ិត

ន ជីឡា

្កើតរបស់តារាច

និពន្ធបទ

ណាំ ប៊ុន វជាប្អន

ៀង និងជាអ្នក

្លង ណាំ ប៊ុណារ័ត្ន បានចាក

ញពីផលិតកម្ម

យពុំបាន

ក់អំពមូ ី ល ើយក្ដី

ះបាន

តុឲ បានច ស់លាស់

ថ្មីៗ

ះ តារាច

ៀងរូប

ចឮនូវព័ត៌មានថា កំពុង

ៀបចំខ្លនបន្ទំសាច់ អានបន្ត

ទំព័រ

ើម ី

ៀមខ្លនចូល

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

វរជនខ្មែរ លេខ ៩២  

កាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៩២

វរជនខ្មែរ លេខ ៩២  

កាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៩២

Advertisement