Page 1

0 1 7 92 69 69 0 1 7 62 58 68 093 61 88 88 ត ្ល

៌ នទាន់ ១០០០៛ ព័តមា

តុការណ៍ និងគួរឲ

ឿទុកចិត្ត សូមចូល

កាន់

ហទំពរ័ www.vorakchun.com

ឆាំទី០៣

ការ ើន ើងនូវចំនួន ឹះសា នឧត្តមសិក មិនទាន់ ្លើយតប នឹងត វការជាក់ ្ត ង ទីផ រការងារ ភ្នំ

បតី

ញ ៖ ស ហ៊ុន

វស័យអប់រ ក្នងចំ

គឺជាសកម្មភាព

ញមួយជីវតស

កសាងធនធានមនុស

អានបន្ត

សឃាត់ខ ន ក ប ន តុលាការ

នា

ប់

ើយការ ្វើ

ើង

ប់ធានាដល់ការ កប

យគុណ

ភាព និងសមត្ថភាពខ្ពស់ ទស នៈថា

៉ អឹម ើ ្ទ ផា យ ២ ហាក់

ជនសង ័យ ហួត វលាភ

បតាម

ជាពលរដ្ឋមានការអប់រ

រាជធានីភ្នំ

ឧត្តម

ទំព័រ

ញ៖

នីយ៍

ហាក់

វសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនរក

ទីបផ ំ ត ុ

ះសីហនុ ៖

អាងថាទំនិញ ជា មកពី

លជាប់ បាក់ឌុប និស ិតជា

ើនខ្វល់ខាយពីការ

ើស សមុខវជា

ថាក់ឧត្តមសិក ឲ

ះកុង

បតាមទីផ រពលកម្ម

អះ

លនាំ

ឆ្លងចូលកម្ពជាតាម

ត្ដ

អានបន្ត

ើន

ះសីហនុ និង

ត្ដ

ទំព័រ

កំពង់ធំ៖

ះបីជា

ញបទប

ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិ អានបន្ត

មុខរាជរដា

ឲម

្តី

សជំនាញរដ្ឋ

ទំព័រ

កណាល ៖

កាន់

សាទ

ះសង

អានបន្ត

អានបន្ត

ះនាម

ំ បាន

ុក

តណា ដុត យ

ឿង

យសារ

ញខ្លនលាយឡំ

វងចូលខ្លនផង

ឪពុកវ័យ ៤២ ឆា ំមា ក់បាន ខុសនឹងច ប់សង្គម

្លើង

ឹត្ត

យបានលួង

មកូន

ទំព័រ

ីប

្កើតទី ២ របស់ខ្លន

ចាប់រ

មកកូន

ីក៏បានដាក់ពាក បណឹងមក

ចមាយពីផ្ទះ អានបន្ត

ពសន្ថវៈ

ទំព័រ

ល ៣០០

ក្នងចមា រ ៉

បនាប់

មាន

ុម

ឿនដូច

្មងសាវមួយ

មាណ ១៥ នាក់ ជិះម៉ូតូ

ើងខាំងក្នង

ទំព័រ

ើរឆ្លងផ វមិន ើល ្វ ងសា ំ វរថយន្តបុក ុើងរាប់សិប ៉ សា ប់ មន្ទីរ ទ ភ្នំ

ញ ៖ យុវជនមាក់បានសាប់

បាត់បង់ជីវត មន្ទីរ

យុវជនមាក់

ទំព័រ

ឿង

ធា

អានបន្ត

ើម ីស

យពីប ះ

ះបាន

្ជន

កាន់

ើរឆ្លងផ្លវ

ទំព័រ

លបុកប ល ្លើង រួច ុល បុកផ្ទះ របួសអ្នក ស តចាយ

រថយន្ត

លួង មកូន ីប ្កើតអាយុ ១៧ ឆា ំ រ ភ ពសន្ថវៈ វប៉ូលិសឃាត់ខ ន ធិ៍សាត់ ៖

ុមមានគា

ជាពលរដ្ឋ និងគណៈ

កមា ធិការវត្ត

្តី

អានបន្ត

ញ ៖ យុវជនមា ក់បានជិះ

ត្ដកំពត

សមត្ថកិច្ចសំកុកចាំយកលុយ ផ ះ ឿង ះ អធិការស្តីទី ពីជំនួញ ើ ណីតឆ្លងកាត់ វត្ត សាទ ំមិនឆាន់ចងា ន់ ត្តកំពង់ធំ យាងរ ើយ លពលរដ្ឋយក ្វើបុណ

ភិបាលបាន

ភ្នំ

រថយន្តមាកកាមរឆាមយាង

ើញវត្ថតាង

សាល់ថា ជាម

បទ ្មើស សាទ និងទំនិញ ្មងសា វ ញវាយ ភ័យ ក ចពន្ធជាចំណលមិនរងស ត ើករថយន្តបុកផ្ទះលក់ ឿង របស់នាយកដា ន ំ នទឹក សំណង់ រគណៈរដ្ឋម ី ត្ត

តុលា ឆាំ២០១២

ជាចំណចអាទិភាព សជាតិ

ៀនសូ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨-១០

ន បានចាត់ទុកថា

មវស័យទាំងឡាយស

ការអភិវឌ ន៍ សិក

្តចអគ្គមហា

ខ០៩០

ភ្នំ

ើកបុកផ្ទះ

ជាពលរដ្ឋ

ញ ៖ បុរស ៣ នាក់បានជិះ

រថយន្តមាកវ

ពណ៌

យាង

ឿន

យសារមាស់

វងខាំង

ើយទំនងជាអ្នក អានបន្ត

ើកបរមានសានភាព

ទំព័រ

ĝǓ)$˜Z+^7.h2[( :r3nǬ7?<¨Y3C  ˜Z:Zǔ>CY$ǓǼɧdz$?@Â5Ǔǻ?  r=F7˜>Ǜ3Y7Y(@ Â5Ǔǻdz  îǓ7 8^?Z2ȄÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(C^<8¨ª7Ǜ  C  YCǓ¦7YCǓ¦Y3ĬǓ?Ǭ7)hǢ8mǶ><¡2o )^?>_<dzíǓ8mǔ>:7Ǔ¢?m7Y(8  $ʈǓ=Ⱥ=ǩïǓ?m:ZS$K3˜<dz  ʈíǓǙ>Ǔ¢ dz8^F^DǓǼ2Ȅdz$?@Â5Ǔǻ6Yǔ>řǓdz$?@Â5Ǔǻ?r=F7˜>Ǜ3YĬǓ?Ǭ7 9ǓǼ=Ǯ?mɈúǓ(†.?mɈúǓ(‡=8m:ZŖŒǓ)7š.?mŖŒǓɳ>Èǣ<@Â5Ǔ¢©FM 91 MHz 7Y(@ Â5Ǔ¢©87˜ǩïǓ?mFM 99.25 MHz:ZÿǓ3˜$h:(mǚ  ñǓh(v

C^<F>&]2

ធា ក់ ុងកុងតឺន័រមា ស់ ម៉ូតូកង់បី លឹងចុងសក់ ភ្នំ

ណមួយ ះ

ញ ៖ រថយន្តកុងតឺន័រមាកហុី ឿង

ទិសខាង

អានបន្ត

ើក

ើង

ទំព័រ

ើផ្លវ២៧១

យសារអ្នក

លទ្ធផល និស ិតអាហារូបករណ៍ របស់សា ចារ អ៊ួន សាបូ សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ និង វទ សា ន បូលីណ ស ប់ឆា ំ សិក ២០១២-២០១៣។ សូម អានប ្ជី ះ ទាំង ុង ទំព័រ ១១... www.vorakchun.com ទីសាក់ការកណាល : អគារ

ខ 91-96 វថី 1986 សងាត់ភ្នំ

ញថ្មី ខណ

នសុខ ការយាល័យនិពន្ធ : 093 6666 82, 012 999 161 E-mail: vorakchunkhmer@gmail.com

្នកទីផ រ : 093 65 9999, 012 839 310


ឆា ំទី ០៣

ការ ើន

អានតពីទំព័រ

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

ើងនូវចំនួន ឹះសា នឧត្តមសិក

តុលា ឆា ំ២០១២

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

មិនទាន់ ្លើយតប

នឹងត វការជាក់ សាកលវទ ល័យ និង

្តង ទីផ រការងារ

ឹះសា នអប់រ

បណះបណា លវជាជីវៈទាំងអស់

មនុស

គិតគូរឲ បានខាំងកាដល់ការបន្តជំរុញ

ជាក់

្លើយតប

្តង

ើទីផ រពលកម្ម។

កម្ពជា គឺពិតជា

ណាស់នូវកិច្ចសហ ជួយឧបត្ថម្ភគាំ

សជាតិមានការអភិវឌ ន៍។

ប់ទស នវស័យ

កត់សមាល់

ើញថា

ប់ៗ គាបាន

ក្នងរបប

ល័យ

ពូជសាសន៍ប៉ុលពត វស័យអប់រសិក ធិការ

វបានលុបបំបាត់ទាំង

ើយ

ុង

្ងរ

ះ ៧ មករា

១៩៧៩ អ្នកសល់ពីការកាប់សមាប់ អនុវត្តន៍

អ្នក

នការអ្នក

លមិន

យមិនចាបា ំ ច់

កបណត ិ ហ៊ន ុ មា

អាហារូបករណ៍និស ិត ម្តង

វប

ៀតថា រហូតមកដល់សព្វ

មការដឹកនាំរបស់ស

នាបតី

សាលា ៀនមាន ញ

្ទ

ហ៊ុន

ៀន

ធាន

ក់ជាថ្មី ្ង

ន បាន

្វើឲ

្លងពាស

សតាំងពីថាក់បឋមសិក

ដល់សាកលវទ ល័យរួមនឹងវស័យ ងៗ មានការរកច

ផ្ទយពីរបបប៉ុលពត

ើនយាងផុលផុស

លបានលុបបំបាត់

លនូវការសិក អប់រទាំង កបណិត ហ៊ុន មា

ចំ

ុង។

ត បានបន្ត

ៀតថា ទន្ទឹមនិងតួនាទីផ្តល់ការអប់រ ះដឹងទូ

កប

្ចក

យគុណភាព

ើងក៏គួរចាប់អារម្មណ៍ផ្តល់ការអប់រ

ចំ

ព័តម ៌ នែសនសុខ

ក រន្ទ រតនៈ

: និពន្ធ

ក េជាត ទិត

យករង

: ជំនួយ រទូេ

ក សុម ឹ ចំណល : េល

ករយល័យេឆយឆងព័តម ៌ ន

អ៊ុច សាវុធ, គឹម សាន្ត,

តាំង សាយ, លិញ វណា,អ៊ួង វុង ត សភារាជ, ច័ន្ទ សុភាព,

អិុត ប៊ុណា, ឱ វណ្ណវវឌ , ប ឥន្ទវឌ នៈ,

ី បូរ,

វ រដា,

ម សួរ

ករយល័យព័តម ៌ ន 088 6666 381, 015 558 999

ែផនកបេចចកេទស េ

ក សុវណ្ណ ស

៉ន់ រតនៈ

ែផនកបកែ ប

ម េឡងឃុន

នយកទផ រ

៉ន់

093 65 9999, 012 839 310

បធនែផនកេបះពុមព េ

៉ល់ សុ

បធនែផនកែចកផ យ េ

ក ឈួន សុ រិទ្ធ 097 6066 678

េបះពុមព េនេ ងពុមព

កល ទយល័យ អនរជ សយ

នអ

រេលខ 91-96

ផ្លូវេលខ 1986 ស

ត ្ក ភ ់ េំ្ន ពញថ្មី

្វឲ ើ ពួក

អាច

្ចប់ការសិក

ថាក់សាកល

សូមរម្លឹកថា រយៈ

ល ៣៣ ឆាំ

រ្ង

កនាដកម្ម

ប៉ល ុ ពត

ជាពលរដ្ឋ

បន

្ង ៧

ញពីមហា

ល័យពូជសាសន៍

មករា ឆាំ ១៩៧៩ បាន

នាំឲ មានការចាប់

្តើមជាថ្មីនូវសិទិ្ធរស់

រានមានជីវត និងសិទ្ធិដ ៀត។ ទាំង

សា

្ត

លមិនអាចបំ

នាំរបស់គណបក កងទ័ពស្ម័ បានកំ

យង់ឃ្នង

្លចបាន

ជាជនកម្ពជា និង

ើយបាននាំមកនូវដ ្ង។ ស

ន ធាប់បានប

ចូលទី

គុណ

ចនូវរបបដ៏សាហាវ

ុងវញ

្ទើរ

ើរ

្ហើមរស់

្តច

ើយប៉ុ

ើង។

រ្ង

ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម

ទាំង

ុងក្នងរបប

ល័យពូជ

វបានសារ កសាង

និងអភិវឌ ឲ មានការរកច

មការដឹកនាំ

យគតិបណិតរបស់ស នាបតី ្តី

ើនជា

ះវស័យអប់ររាជរដា

ភិបាលកម្ពជា

កាល

លទទួលរងនូវការបំផ្លិចបំផាញ

សាសន៍ប៉ុលពត

រដ្ឋម

្ត

ះ ៧ មករា

១៩៧៩ រហូតមកដល់បច្ចប ន្ន

្ទើរ

ហ៊ុន

ះរាជាណាច

្តចអគ្គមហា ន នាយក

កម្ពជា ជានិច្ច

ងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ទាំង

បរមាណ និងការ

កប

្នក

លម្អគុណភាពអប់រ

ើម ីផ្តល់ឲ សិស និស ិត នូវចំ

ដឹង និងកាលានុវត្តភាពក្នងការទទួល បានមុខជំនាញ ដ៏

ងៗ ស

ប់អនាគត

ើររបស់សិស និស ិតខ្លនឯងផង

និងរបស់

សជាតិផង។

រាជរដាភិបាលខិតខំបង្កលក្ខណៈ

រ។

ើសពី

ះស្ថិតក្នងចរន្ត

ទិស

សា

បណាល

កប

យសមធម៌

ការអប់រស

ជាពិ

ឈប់ឈររបស់ប

តាម

ប់ទាំងអស់គា

អប់រជាមូលដានរយៈ

ល ៩ ឆាំ

ស្ទយដល់ ភាព

សារ

កប

សា

្តចតុ

ក៏ដូចជា

បណះបណាល និងត

នការយុទ្ធសា

នា

អភិវឌ ន៍ជាតិបច្ចប ន្នកម្ម ២០០៩យាង

ើញ

ត ក អំពីការយកចិត្តទុកដាក់

របស់រាជរដាភិបាល។ ជាមួយគា

លន

បាយ

រការដាក់

ញនូវ

រភាវូបនីយកម្ម

ើកទឹកចិត្តរបស់

រាជរដាភិបាល ដល់

ឹះសានសិក

ខិតខំ

ឹង

ងយកអស់លទ្ធភាពនិង

សមត្ថភាពរបស់ខ្លនក្នងការបណ ះ បណា លធនធានមនុស

កប

គុណ វុឌ ិ និងសីលធម៌វជាជីវៈសំ កសាងមូលធនប នឹងត

ើម ី

្លើយតប

វការទីផ រការងារកំពុងផ្តល់នូវ

ឥទ្ធិពលជាវជ្ជមានមក

ើសង្គមកម្ពជា

តាមរយៈការជំរុញឲ មានការ ផ្តល់

ងកាន់

ខាំង

កួត

ើគុណភាព

វាអប់ររវាងបណា

កម្ពជា។ តាមរយៈកិច្ចខិតខំ

របស់រាជរដាភិបាល

ការ

ឹះសានសិក ឹង

យមានការចូល

រួមសហការពីសំណាក់

គូអភិវឌ ន៍

នានានិងវស័យឯកជនវស័យអប់រនា លបច្ចប ន្នទទួលបាននូវការរកច

ើន

មុខគួរឲ កត់សមា ល់ជាពិ

វស័យអប់រថាក់ឧត្តមសិក ឧត្តមសិក ។ ប៉ុ

្ត

កត់សមាល់ ចំនួន

ពុទា ំ ន់

ះបីជាយាង

ើន

ឹះសា នឧត្តមសិក

ើយ

នឹងត

ក៏

ើងនូវ

វការជាក់

ង ្ត

ើយក៏ពុំទាន់ធានាបាននូវ

គុណភាពអប់រដូចបណា សាកលវទ ល័យនាំមុខមួយចំនួន

េΉŬចិនែស

ក្នងសកល

Čំង ΉំឡОង សមាប់

ជាមានសកម្មភាព

ដាក់ប

ឥត

្លចនិត ើងរលឹក

កជូនរា

្តមានទឹកផឹក

គានក ត់លក់ជាតិទិញ ះ

ង់ពុំ ៀចមិន

ផ្ទះេលខ ១៦៣ ផ្លវ ១៤៦ សងាត់ទឹកល្អក់២ ខណទួល

្ថម

្ចក

ីបុក ះផិត៕

ក រាធានីភ្នំ ញ

Tel: 011 874 000 / 092 506 880

ើសពីត

និច សហ

្ត

្ត

លសុទ្ធ

ជា

ទីផ រពលកម្មកំពុង បច្ចប ន្ន និង

ទជំនាញ

វការនា

រាជរដា ភិបាលបានអំពាវនាវដល់

មកកសាងសំណំ ឿង ផ្លវច ប់ ម

្តីនគរបាល

្វើ

លជាកូន

ីប

របស់ខ្លនទាក់ទិនករណីចាប់រ ក្នងភូមិ ង

ើរពីន ឃុំ

ត្ត

ក ឹ

ទី ្ង ២

ង អធិការនគរបាល

ឿន

ទីលំ

ភូមិឃុំ

ចមារ និង

តុមុខរបរ

្វើ

ុស

ពន្ធ ី៥

អានតពីទំព័រ

ើលរថយន្ត

ើន

ចំណច ភូមិឌួង សងាត់

ល ៣០០

ើញកូនមានស

ស់គួរឲ ចាប់ចិត្តនិង

ក៏ចាប់សាបអ

្អល

បានស

ស់

យមាន

ះជនសង យ ័ ជាឪពុក ដាប់

ុងចាប់រ

ទនិងសុដន់

មិន

ឡប់មកផ្ទះវញ ជនសង យ ័

គំរាមមិនឲ ជនរង

ះនិយាយ ឿងទាង ំ

្វងរកកុមារ»

របស់សិស នុសិស

ះជាជំហានថ្មីប

្ថម

ៀត

ួលដល់

ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិ

បរសាន ៀនសូ

កប

សមាតា

្កើត

ដល់សិស នុសិស ឲ

យផាសុកភាពទាំងផ្លវកាយនិង ល គឺ

កាយសាលា ៀនជា

ី៕

ពសន្ថវៈ...

ប់មាយ និងអ្នកណា

បានដឹង

លខ្លនបានដាក់ទាក់យក

ចមា យពីផ្ទះ

ក «សាលា ៀន

យាល និង

យអនុវត្តតាម

ៀត

ើយ។ យាងណាក៏

បនា ប់ពីសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក បណឹងពីជនរង ប

ះ និងទទួលបានបទ

ពីស្នងការនគរបាល

ភាមៗ

ត្ត

ះសមត្ថកិចបា ្ច ន

ជនសង ័យ តុលា

លា

ម្តង

ង៩

ើយប

ការដាននគរបាល

ធិសាត់

កា ្វើ រឃាត់ខ្លន

ត្ត

ឹក

្ងទី៥

្ជនមកកាន់ស្នង រ

ៀល

៦ តុលា ឆាំ ២០១២។ តាមច

្ងទី

្លើយជន

សង ័យបានសារភាពថា ខ្លនពិតជាបាន ឹត្ត ឿង អា

ខ្លន

វង

បានដល់សុជ ី ញចាប់

ប៉ុ

ះ៕

ូវ

ខ្លនមិនបានរ ះ

បបំរុងស

គឺ

យសារ

ន់

ភឲ

បាន

អាវកូន

ភ្នំ

វាញ

ើរឆ្លងផ វមិន ើល ្វ ងសា ំ វរថយន្តបុក ុើងរាប់សិប ៉ ...

កាលពី លា

្ងទី៦

ខណ

យផ្លវជាតិ

ង៨យប់ ះ

លឹម

ើកឆ្លងកាត់

ុើងជា

យុវជនរង

កពី

្លងណា

សតំបន់

បិតាអាណាព បាលសិស ក្នងការប

ភូមិ

្កើតរបស់ខ្លនឲ

ទល់

សាលាកុមារ

្កើតមានទីលំ

ើត

ឲ ដល់ក

ើម ីទទួលបានការអប់រ

កប

វជាកូន

ស្ថិត

បណាក៏

យសមធម៌នឹងជំរុញឲ មានការចូល

ផ្លវចិត្ត

តុជនសង ័យបានបបួលកូន

ើយ

ខ្វះ

ះមាន

ើ។ មុន

ះបីជាពួក

លនឹងបង្កលក្ខណៈងាយ

ីប ្កើតអាយុ ១៧ ឆា ំ

តុខាង

របស់កូនខ្លនប

មទាំងកូន

បណា លឲ បុក

ើត

យជា

ី អាយុ១៧ ឆាំ

ុស អាយុ ៤២ ឆាំ មាន

ើរដាក់អនាក់សត្វ មាន

មិនបាន

ើលអនាក់

ជំនាន់

កជនរង

សភាពសាត់ផង

ើត

អាយុ ៤៩ ឆាំ

ចំ

្កើនសកានុពលឲ

មកូន

ុក

វាល ងបានឲ ដឹងថាជនសង ័យ បុិច

វប

របស់

សត្វ

ង៩

តុលា ឆាំ ២០១២។

ក ធាង

ើង

ុកវាល

ធិសាត់ កាលពី លា

កូន

ឃុំ

្កើត

ើងណាមាក់ស្ថិត

វាអប់រ និង

របស់ជនសង ័យប

ើង បនាប់ពីមានពាក បណឹង

របស់ជនរង

ទុកឲ កូន

ប.ល

ុកវាល ងបាន

យមិន

លកិច្ចការ

ើកកម្ពស់

ើង

តការយកចិត្ត

មូលកុមារឲ បាន

មិនទាន់ដល់ពិ

ខិតជិតទីលំ

្តី

យខិតខំកសាងសាលា ៀនឲ កាន់

រួមពី

ើង

លគឺ

ទិស

បានមាន

សាសន៍ថា

បន្ត

ប់ៗគា

ើង

តំបន់

ើក

នាយករដ្ឋម

២០១២-២០១៣

ជួបការលំបាកតំបន់ដាច់

ក្នងសារលិខិត

្តច

សាសន៍ថា

ើន

ទីណារស់ក្នងសានភាព

ៀត។

ប់អបអរសាទរ

មាន

្វើក្នងឆាំសិក

ចូលរួម

ង ើ

បតាមសារតី

ើងគឺ «សហគមន៍

្តច

រើ ការ

លអាចឲ

មានភារកិច្ចជា

ើងនឹង

កុមារ

នាក់។

ឲ ដឹងថា ករណីឃាត់ខ្លនបុរសជាឪពុក បាន

ៀម

្វើសមា

មួយ» នាឆាំ ២០១៥

ទុកដាក់ដល់ការ

ប សនកាលឆា ំសិក ថ្មី ២០១២-

លួង

ើម ីចាត់ការតាម

ម្តង។

ើរ

វស័យអប់រជាតិរបស់

អានតពីទំព័រ

សមត្ថកិច្ចឲ ឃាត់ខ្លនឪពុកតិរចាន

ើម ីដុសខាត់

កមាំងសរុបរួមគាបន្តគាំ

ប់

វបានចាក់ផ យតាមវទ និង

២០១៣ ស

្វរបស់ ើ ខ្លនមាក់ៗ

ះដឹងនិងចំ

ទូរទស ន៍ស

យ ើ

ចំ

ះចប់

សូមរម្លឹកថា

អនាគត។ ក្នងន័យ

ង ើ

គឺជាដំ

លមិន

ើម

្ល

របស់

ះ។

បន្ត

វយកសមត្ថ ្កើនត

ើក

ការ

សជាសមា

មុខជាមួយគា

ើង

កការពារ និងកសាង

្នហារបស់

ឲ កាន់

្នកប

ឡិច

និងទទួល

លមាន

រើ

ខាងមុខ

កក្នងនាម ជាទំពាង ំ

ះដឹង

សង្គមពុទ្ធិ និងសំ

មួយ វាសនា

ចាត់ទក ុ ថា ការ ៀនសូ មួយ

្ត ជាអាទិ៍ វស័យ

សធុនតូច-មធ ម ជា

មាតុភម ូ ជា ិ ទី

ឹះសាន

ើការបណះបណាល

សវទ សា

ង់ទិស

បន្ត

សិទ្ធភាព

សមាគមអាសាន

ដ ើ្វ ំ

ើរៗនូវការទទួលសាល់ជា

ក្នងការរួមចំ

វការ

ប់

កសិកម្ម វស្វកម្ម យន្តសា

្វើបុណ ទានគុណសូមកុំគិត អ្នកជីកអណង

ើន

ក្នងទីផ រពលកម្ម។

ឆាំ២០១២។

វកត់បានលំអិត

បានផលពី

យ ធនាគារ

នសុខ តាមប

ខុសសងជីវត

បំណល

ដ្ឋកិច្ច គណ

ង នីតិសា

ជិក

កដ និង

ស់ឲ អស់លទ្ធភាព និងប

ះការបណ ះ

ប់

្លស

ភាព និងចំ

្តង

ចរណ៍ និងបដិសណារកិច្ច ហាក់បីដូច

ះក្តី មានការ

ើញថា ការ

យ ្លើ តប

និង

ជំ ើ នាញ

ះដឹងពិត

ស្នងឬស ី សិស និស ិត

អប់រ និងបណះបណាលគួរយកចិត្តទុក

ប់

ិតទាំងសាធារណៈ និងឯកជនឲ

លបច្ចប ន្ន

បណាល

ើកត

អន្តរជាតិ។

ៀតរបស់រាជរដាភិបាល។

្ត

២០១៣ គឺជាសក្ខីភាពបងាញឲ

ើប

ះភាព

វការជាក់

ន់ឈាន

បានជាប

របស់ទីផ រពលកម្មក៏ជាក្តីកង្វល់មួយ

ក្នងយុទ្ធ

ណដំណាក់កាលទី ២

ក្នង

ពី

ប់

រកការ

មិនសុីចងា ក់គា រវាងសកម្មភាពអប់រ

ើសពី

ះការចាត់ទុកវស័យអប់រជាវស័យអាទិ

ភាពមួយយាងសំខាន់

ប់និស ិត

្ចប់ការសិក ។

មានសមត្ថភាព

ង់សំ

ហរណកម្មជាមួយបណា

ការអប់រ

ឲ ្វើ សិស និស ត ិ

ីវស័យត

លក្ខណៈឲ បានល្អក្នងការការ

្វើយាងណាជួយ

ម ើ ី

ទទួលបាននូវចំ

ៀតក្នងការធានានូវ និរន្តរភាព

នឹងប

ក្នងសង្គម។

និងវទ

ឈមនឹងការលំបាក

ទីផ រការងារស

ើក

ឲ ឆ្លងផុតពីគំនាប

និងរស់

សុខុមាលភាព

ើន

្ចកវទ

បរការណ៍

ស វស័យឯកជន និង

បណះបណាល

្វើជា

អប់របណះបណាល ធនធានមនុស ក្នង

វការចាំបាច់

ធានាឲ បាននូវគុណភាព

គុណភាពអប់រក៏ដូចជាធានាឲ បាននូវ

លជា

កតាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយជួយ

្ត កម្ពជា

ជា

សមានឱកាសទទួលបាននូវការ

រង

ជាពល

សកលភាវូបនីយកម្ម និងការវវត្តឥត

ឡប់

យមក អ្វៗ ី បានល្អ

ចាប់តាង ំ ពី

្កើនលទ្ធភាពឲ

រដ្ឋទទួលបាននូវការអប់រនិងការបណះ

វស័យអប់រនិងការ

្ល កពាក់អាវ

ះពួក

សម ត្តិ និងប

ហ៊ុន

ជាពលរដ្ឋ

សាប់

ល ៣៣ ឆាំ

ក់ថាកាលពី ៣៣

និងមានពរកូនផង យាងខាំង គឺ

ើន

វត្តិ

លជាថាក់ដឹក

ចិត្ត ៀតណាមជាមិត្ត

មកដល់សព្វ ឆាំមុន

ជា

ះគឺជាសក្ខីភាព

បំណាច់របស់ឥស រជន

ង មាវន

ប៊ុនថន, ហុង គឹមហាត, ឃិន គនា

និង

ិតខ្ពស់ជាងក៏បាន

លំដាប់។ ចំ

និពន្ធ

វទ ល័យ។

កិច្ច យក

: និពន្ធ

មួង សាវណារទ្ធ

លប

ើម ីឲ ពួក

ះដឹងទូ

កបការងារបាន ឬបន្តការ

ដារចនាសម្ព័ន្ធ

រចនសមពន ័ ធ េ

ះដឹងជំនាញ

សិក

រយៈ

ករផ យរបស់មជឈមណល

សដល់និស ិត

មានសមត្ថភាពទាំងចំ

វការ

្តចអគ្គមហា

ប់ទីក

ការ

្តច

វយកចិត្តទុកដាក់ទាំង

កម្ពស់គុណភាពនិង

តិបត្តិការ និងការ

គូអភិវឌ ន៍ទាំងអស់

ើង

ើម ី

ពីសហគមន៍ជាតិនិង

អន្តរជាតិជាពិ ើប

អស់គា

វការ

វស័យអប់រនិងបណ ះបណា ល

វជាជីវៈ

នឹងត

លអនាគត។ ស

បានបន្តថា

សកម្មភាពបណះបណាលរបស់ខ្លនឲ មានលក្ខណៈ

លមានសមត្ថភាព និងជំនាញ

ប់គា

វបាន

ខ៥

តុលា សាល់

ះ លាង ដា អាយុ ២៣ ឆាំ មុខរបរ

កម្មករចិ

្ចឹម

ដល់មន្ទីរ

តុខាង ្ជន

ជុំវញករណី ះម

ី សាក់

ទ ឯកជនមួយ។

្តប ី ៉ល ូ ស ិ ចរាចរណ៍ខណ ល

អីហ យហ យ ពណ៌ បុរសមាក់បាន

ើត

ត ើ

ខ ៥ ពី

ង ើ

នសុខ

តុ រថយន្ត

ើកបរ

ត ង ក្នង

ចរា ើ្វ ចរណ៍តាមប

ឿន ជាន់

ះថាក់ចរាចរណ៍ខាង

បានឲ ដឹងថាមុន

ផ្លវជាតិ

ភូមសងា ិ ត់

ើបានសាប់

ជនរង

ំងមិនទាន់ក៏

លកំពុង

ើតបណាលឲ

ុើងជា

បនាប់មករថយន្តបាន

បុករបងសានីយ៍

អស់

បាន

មុខ

បុកយុវ

ើរឆ្លងផ្លវពីលិច ើន

ុលចង្កត

ងសូគីមុិច

ងរួច

ើប

ើយរថយន្ត

ុះកាងមុខ និងរងការខូចខាត

យាងដំណំ។ ម

្តីប៉ូលិសបានឲ ដឹង

បន្តថាអ្នក

យុវជនរង

ើកបររថយន្ត

ះ បានចុះពីរថយន្ត

យទុករថយន្ត

ណាប៉ូលិសបាន រក ទុក ើម ី

យពីបុកឲ

ះរងរបួសជាទម្ងន់ ល។

ះជា

អូសរថយន្តបង្កមក

អធិការដានខណ យ

ើយ

ចខ្លនបាត់

នសុខ

តាមផ្លវច ប់៕

ជូលី


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

ការរកសុីដឹកជ

្ជនទំនិញ

សជិតខាង

ចពន្ធតាមរ

យបង់ពន្ធមិន

ៀប

្តីតុលាការអំឡង

វបាន

ឃាត់ខ្លនប

ររុករកវត្ថតាង

្ជន

៉ អឹម

្ទ

ៀល

បាន

ផង

្ងទី ៧

ហាក់

កា់

សួរនាំ

ៀតក៏

កឧត្តម

ឆាំងប៉ូលិស និងម

ចុះអនុវត្តច ប់ ន

កាន់ប

ឿង

សាល់ថា ជា

ឈ្មញរកសុីដឹកជ

ទំនិញដ៏ធំជាង ប

្ថមពី

ទួល ពី

្ជន

ស្តកទំនិញរបស់ បានដាក់ព ជា

ើនសាប័នមិន

ឡាប

្វើការ

កឧត្តម

្ជីរួមទាំងប៉ូលិសខណ

នីយ៍

លហានប៉ះពាល់ ះ

ហាក់

ភណ

និង

ុមកងអង្គរក

លសមត្ថកិច្ចច

ររុករក

ឹក

្វើ

តុការណ៍

ឿង

ៀន

ុះបានចុះ

បន្ទប់

សម្ផស រស្មី

សាល់ថា ជាផ្ទះ ។

ះបាន

ើត

ើង

ង ១០ និង ៣០ នាទី

្ងទី៤ តុលា ២០១២ ខណៈ

កមាំងច

ុះរបស់សមត្ថកិច្ចខណទួល

កដឹកនាំ

តំណាង

ឡាប

្ជី

ំ យាន

ក តុប ឈុនឡង

ƳɌȲǒȶɅɪɁɩɌȼƊ ɳǷȲƒɭȶƙɆɳɃɑƺɁɩɊɯɋ ɳɋˊȶɊɩɅǕȷȲǒȶɤƘLJɅɑɳƙɊȷȲƒɭȶ ɌɋɺɳɈɍɴɁɆɯɅȼɆɽƹƒɸɳdžɹɳɓˊɋ ȼɮȷɴȼɍɳɋˊȶLJɅȲǒȶƙLJǒɃɔȶƀɌɎɁƎȼɮɳȷƒɹɴȼɌʆ ɊɮɍɳɒɁɭɔɪƛɴȼɍɳɋˊȶǓɼɅɔɹǕȶȼɮɳȷƒɹ?

ឲ មាន ជ

អាជារងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ លបានចុះ

៧ ជាន់ទី ២ ក្នងផ្ទះយី ប

ៀន

ស្ថិត

សាលា

សម្ផស រស្មី

ផ្ទះ

របន្ទប់ជួល ភណ

ខ ៨៧ អា ផ្លវ

ខ ២៦៥

សងាត់ទឹកល្អក់ទី ៣ ខណទួល ឡាប

បាន

្ជីរួមទាំងម

ក។

្តីប៉ូលិសខណ

ុមអង្គរក ដាក់គន្លឹះទា រ

កផ្លវ

ើងចុះឃាត់ទុកមួយសន្ទះបនា ប់ពី

សមត្ថកិច្ច

ើង

បន្ទប់ជួល ទួល

ក្នង

កវរ

នីយ៍

ើយ

ះនាក់ ចាន់សារុន វ តុង

សាល់ថា កងអង្គរក ចាប់

ះរាជ

ះម ប ី្ត ល ូ៉ ស ិ ហ្មទណខណ

ក មាក់

ជាន់ទី ២

ខ ៧។

បួច.កអាវ

កនាយប៉ុស្តិ៍ទឹកល្អក់ទី ៣

្ជនផលអនុផល

ក្នងទឹកដី

បទ គ

ឹគ

្មើស

យ ក៏

្កត

្លើង

ផល

ៀវឲ

ុមឈ្មញដឹកជ

ងតាម

កងរាជអាវុធហត្ថ លាភសការៈនឹង

ត្តកំពង់ធំ និងម ុក

ះបាននិយាយ

្ងយាង

ត្តកំពង់ធំ

កាន់

ឿង

។ រថយន្ត

លដឹកជ

ប់

ប់មាក

្ជន

ើនដូច

ទា ើ ំង

ឈ្មញ ជា ម

ើយ

ច កំពុង

ជន៍ពីបទ

្តីដ

លដុះ

លបន្តឲ ដឹង ្ល រកសុី

ើនឆាំមក

ះ ១.

មានទីលំ

ើយ

ង ប៊ុន

៉ អ ឹម ន

ៀតថា ើ

ណីត

ះ មានដូចជា ទ

ុស ជា

ត្តកំពង់ធំ មានទីលំ តាប៊ូ សងាត់

ត្តកំពង់ធំ, ២.

ុស ជាម

តាហ៊ូ

្មើស

ះយាងសុខសាន្ត និងកាក់

្ង ក្នងភូមិ

អូន

សព្វ

ុងស្ទឹង

កប និង

សំណាក់

្តី

្ងភូមិ

ទាំងពីរអាចរកសុី

អានតពីទំព័រ

្តី

ស្ទឹង

ត្ត

ត្តកំពង់ធំ មានសមត្ថកិច្ច

ជំនាញពាក់ព័ន្ធ

រង់ចាំទទួលផល កបបំផុត។

ះមិននិយាយដល់រថយន្តយី

ញងមាន ក្នង

្តី

ប់អ្នកយកព័តមា ៌ ន

ញងយាងតិចពី ៤ រឆ្លងកាត់

្តី

្ចញ

ចណាស់ ក៏មានរថយន្តដឹក

ឌុបផង

្ចប់ធំ និង ៤ ក

ការសារភាព ឈាន ជន

ȯɑɆǂɊǒƏɅNJɈƺȲɽɴɑƎȶ ɌɆɑɽɑȶƀɊƺɁɩ Ʌɩȶ ɃɑƞɅɎ ɩɑʂɋɴɎȶƹƂɋɳǵɔdžȴɁʆ

ុស អាយុ

ȯǒɋɆȦ Ɵ Ɋɯɋɳdžɹɳɓˊɋʆ ȲʁɆɻɭɴɅƎ ɳDŽɹɆɪƺNjɅɆȦ Ɵ ƙɆȺɊɳƙȷˊɅnjɻ ȶǁȲʁɳƽɋ

ɊɩɅɴɊɅ ɆɳȶžˊɁȷǙɆɽ ɑƙNjɆɽɔɅɭɎɁƎɴɁɌɋɺɳɈɍɊɯɋƹƒɸ ɞ ɆɳȶžˊɁȷǙɆɽɊɯɋɑƙNjɆɽɳƽɹ

ȲƒɭȶɌɋɺɳɈɍȹɩɁ ʔ ǕɀɁƎɩɌɆɑɽɌȼƊɑNJɊȲɳɅɹ ǍȹɌƽƊɉɩLJɍ ɳƙƳɊƳɌȼɫȲdžɸƙɆȲɆ ɳƽɋȴɁɩɆɀɩƋ ɁɌɆɑɽɑɳɊƎȷɔȴƀɊǓɳɑɆɁɪɳɁɳƺ ɒɼɭɅ ɴɑɅ džɋȲɌȼƊɊȜɅƎɪ LJɅ

រផ រសាមគ្គី ន

្ចប់

្ចប់តូច។

ឹក

ɆɳȶžˊɁɤƘNjɅɋɅƎƳɌɈɩ ɳɑɑ (ad hoc mechanism) ɆɴɅƏɊɳǵɅɫȶƙȲɑɯȶǒƏɆʂɅǒɊɪ

ទមា

ɊɯɋȷɸɅɯɅ ȼɮȷƺƙȲȩɊƙɆɫȲǜȲɸɴɀɃɸɌȶɽȷǙɆɽ Ʌɩȶ ƙɆɈʂɅƑɁɭǎƳɌƺɳȼˊɊ ɳȼˊɊƓɪȹɸɌȻ ɭ Ʌɩȶ

លមាន ៤

ȷɮɍɌɯɊȼɍɽƳɌȲǒȶȷǙɆɽ ɌɒɮɁɑɳƙɊȷLJɅƙɆɴɒɍ ʔʐʐ ȷǙɆɽ ʆ

ងតាម

ȲǂƎɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ȴɬɳLjƎɁɳǵɳɍˊɋɅƎƳɌɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ɊȜɅƎɪɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɊɳɄǚLJɋ

្ងទី ៤ តុលា ក៏

ɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ʆ ɋɅƎƳɌɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ȴɬljȲɽɈʂɅƑɅɫȶǒƏɆʂɅ ǕƺƇɄɌ ɔȶƀNJɈɌɆɑɽɌȼƊ Ʌɩȶ

របន្ទប់ជួលរបស់សង រ

ផាយពីរ ហាក់

សាល់ថា ជាផ្ទះ

បុបារុះ

ជាឈ្មញ ំ

ទល់

ណីតប៉ុ

ឆ្លងកាត់

ɄɅDžɅɊɅɭɑƞ Ʌɩȶ ƳɌɔɉɩɎȾƌɄɅDžɅɊɅɭɑƞ ɤƘƳƚɋƺɊɮɍɄɅɊɅɭɑƞ ɳȼˊɊƓɪɤƘǒƏɆʂɅ ƴƚɸȶ Ʌɩȶ NjɅɳɑƏɌNJɈ ɆɮȲɇƞɸɅɫȶɋɅƎƳɌɳɍˊȲɃɫȲȷɩɁƎ ɅɩȶɇɍƙɆɳnjȹɅɿ ɌɆɑɽɊȜɅƎɪ ɑɊȯɑɆɳǵǂɊɍɃƑNJɈɂɎ ɩƳɌɆɑɽƺɁɩʆ ƳɌƷɌDŽɸȶɳɅɹ ǍȹɌƽƊɉɩLJɍ ɅɩȶɑȶƀɊƺɁɩ DŽɸȶɊɮɍ ƙɁȪɎƳɌɳɈɍɳɎǎ ɊɩɅɴɊɅ ȯɑȫɍȼɮȷƳɌɅɩnjɋɌɆɑɽɆɀɩƋ ɁɑƀɌ ɴȼɍǂɸȶȳƚɯɅƺɔƒȲɎ ɩNJȴɡȲǍȹƘʆ

ះវហារ, ះ អ្នក

៉ អ ឹម

ន ើ

តាប៊ូ

ុង

ះ យី សំ

ត្តកំពង់ធំ

តាហ៊ូ សងាត់ ត្តកំពង់ធំ អ្នក

ណីតបានកាក់

យរលូនគានការប ត្តកំពង់ធំ

្ម ងសា វ

សព្វ

ញវាយ ភ័យ

បពី

យសារមាន

៉អឹមថាក់អ

ខ្នងប អ្នក រង

្ទើស

្អកដ៏រងមាំ

គឹមយាន

លមាន

ការ

ះមិន

ើយ គឺរកសុីជួញ

សូមប

ពាង ំ ប្ញស ី

ធំ (ផ្លវបំ

សព្វ

្តី

ើយអ្នក

្ង

ី សាត សីហា មិន

ើយមានប្តី

អាណាច

ី ឌុច

្លង

ដ្ឋកិច្ច

គួររម្លក ឹ

ក ឃុំ

ត្តកំពង់

ត្តកំពង់ធំ)

ី ជាឈ្មញ

ត្តកំពង់ចាមផង

ើដ៏

រ។

រថា អ្នក

ɊȜɅƎɪɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ɳǷNjɅɊɳɄǚLJɋɵɅƳɌɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ȼɮȷƺəɆȲɌɀɿ ɑNjƖɌɺ ɂɎ ɩƳ

យ ើ

ɅɩȶɆɳȷƃȲɳɃɑ ɳǵǂɊɍɃƑNJɈɂɎ ɩƳ ɅɩȶɄɅDžɅɌɆɑɽƺɁɩ ɳȼˊɊƓɪƙɃƙɃȶɽ ȼɍɽȼɸɳɀˊɌƳɌ

ី ឌុច គឹម

ɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ɅɩȶDždžɋɭɁɩɄ Ǝ ɊɾɑȶƀɊ ȲƒɭȶdžɊƺɔƒȲȼɫȲdžɸdžǏȲɊƕɭƺ ɊɩɅɴɊɅɳȷɹɴɁɳɄƛˊ ǂɊƳɌɅɫȲɳȵˊȻɳdžɹɳɓˊɋʆ

ȲǂƎɳƵɌɈȷǙɆɽ ȴɬƺȲǂƎɑȶƀɊƺɁɩDŽɸȶɊɮɍ ɴȼɍƙɁȪɎdžɸƵƒȷɮɍɌɯɊɳƵɌɈȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɳɍˊȲɑƐɯɋɅɪɁɩɌȼƊDŽɸȶɔɑɽƵƒ ɊɩɅɴɊɅɔƒȲƳɅɽɔɸǁȷ ƙɁȪɎɴɁɳƵɌɈȷǙɆɽ ɔƒȲƳɅɽ

ី ឌុច គឹមយាន

ណីតចូលគា

ះក៏មានឈ្មញ ៀតផង

ɔɸǁȷɳɄƛˊȳɭɑ DŽɊDŽɌɤƘɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ Ʌɩȶ ƽȲɽɳDŽɑ Ɍ ɪɡɔƒȲƙɆƹɸȶǕȷɳɄƛˊɔɪʉ ƛ LJɅǂɊ

ើយ

ពី

ណីតជា

ើន

ȷɩɁƎ ɞ ɳǷɳɈɍɳɄƛˊȳɭɑȷǙɆɽ ɳɒˊɋǍȹɌƽƊɉɩ LJɍ ɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ ɴɆɌƺɳƸɃɌƽƊɉɩLJɍǃ ɆɸɆɩɃɑɩɃɩƑ Ɍ ɸɳǎɉɑɩɃɩƑ ɞ ƺƳɌɳƙɆˊɔɸǁȷƵɆɑȶžɁɽɳdžɹɳɃʆ ɳɁˊɈɯȲƙȲȩɊɔƒȲƙɆƹɸȶ ɴȼɍLJɅƙɆƙɈɫɁƎɆɸljɅȷǙɆɽƙɁȪɎɴɁɌɯȷɈɪƳɌɳƸɃƙɆƳɅɽ DŽɸȶɔɑɽƵƒɞɔƛɪ?

រ។ ពាក់ព័ន្ធ ឿងរាវរកសុជួ ី ញ ណីត

ះ អ្នកព័ត៌មាន

ទាន់សុំការបំភ្លឺបាន សារ

ព័ន្ធទូរស័ព្ទ

ធាប់

បា ើ នបិទទាង ំ អស់។

ណា

ុមការងារ

វ ឿងរាវ

ƙɆƹɸȶ ɔƒȲɎ ɩNJȴɡȲǍȹƘ Ʌɩȶ ɔƒȲȯǒɎƙƺɎƺɅɽȳƕɑɽɳdžɹ? ɔɑɽɳǎȲɔƒȲɎ ɩNJȴɴȼɍȷȶNJƅɆɽȳɯɅƺɊɯ ƚ ɋɅɫȶɅɩdžƒƳɌɅɳnjLJɋ! ɔɑɽɳǎȲ ƙɁȪɎ ɳȷɹɑɳȶžɁɳɊˊɍɈɪɝɑȴɍɽ ɅɩȶɆɌ ɩɆɃɵɅɆȦ Ɵ ƙɈɊDŽɸȶɳƵɍƳɌɀɿɅɪɁɩɌȼƊ ɊɩɅƙɁȪɎɳɊˊɍ

លអ្នកទាំង

ɴɁɴɇƒȲɔɎ ɩȹƅNjɅȼʁɁɩȷɁɯ ȷɳdžɹɳɓˊɋ ɴȼɍƺɳɒɁɭdžɸɤƘɔɑɽɁɵɊƚɆɀɩƋ ɁɔƒȲɎ ɩNJȴɡȲǍȹƘ

ះជាយាង

ើងនឹងខិតខំចុះ

ɳɁˊɔɸɀɹɔɸ

ǁȶɴɆɆɳɅɹȴɬƺƳɌɳɍˊȲɑƐɯɋɳƵɍƳɌɀɿɅɪɁɩɌȼƊ ɞɳɃ? ɳɒˊɋɔƛɪɳǵɅɪɁɩɌȼƊɌɆɑɽɔƒȲ

ើងមិន

ើយ

ɔƒȲȯǒɎƙƺɎƺɅɽȳƕɑɽ ɴȼɍɆɻɹljɍɽȼɍɽɁɵɊƚɌɆɑɽɆɀɩƋ ɁɳȴɴɊɅɴɃɅʆ

ȼɮɳȷƒɹ ƳɌɳɍˊȲɳɓˊȶɌɆɑɽɆɀɩƋ ɁɑƀɌ ɔƒȲɎ ɩNJȴɤƘɆȲƞƙɆƹɸȶ Ʌɩȶ ɔƒȲȯǒɎƙƺɎ

ះឲ បានច ស់ និងយក

ȼɵɃɳɃȢɁ ɴȼɍɆɳȥƃȻɊɁɩɳnjɆɍɽƵƗɅɑɊɳɒɁɭɑɊɇɍɊɩɅȯɑɆɳǵɅɫȶɁɂNJɈƺȲɽ

មកចុះផ យជាបន្តបនាប់

ឿងសំណង់

ɴɑƎȶɌɆɑɽɑȶƀɊƺɁɩ ȴɯɌƷȲɳƙƳɋɆɅƎɩȷ Ʌɩ ȶȴɯɌɴɁɳɄƛˊƳɌɈɩƸɌǁɳɓˊȶɎ ɩȻɣƘȷǙɑɽǎɑɽ

ៀត៕

ស៊ន ុ សា

ះមិន

បុកផ្ទះលក់

ɳƙǤɈɪƙɆɈʂɅƑƸɁɽɴȷȶƳɌƷɌ ƳɌȲǒȶɄɅDžɅɊɅɭɑƞ Ʌɩȶ ɑɪɍɄɊɾɎ ɩƺƅȹɪɎɺɌɆɑɽ

ខាង

ី សាត សីហា មានភាគហ៊ុន

រកសុី

LJɅɳƺȴȹʂ ɋ ȼɮȷƳɌɳɍˊȲɳɓˊȶɌɆɑɽɆɀɩƋ ɁɑƀɌ ɳdžɹɳɓˊɋʆ

ត្តកំពង់ចាម។

និងអ្នក

ដូរ

ȲǒȶɊɅɭ ɑƞLJɅɳɒˊɋ ɳɋˊȶƙɁȪɎɆɅƎɈƙȶɫȶɑɪɍɄɊɾɎ ɩƺƅȹɪɎɺ ɅɩȶɎ ɩɅʂɋɌɆɑɽɊȜɅƎɪ ɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ DŽɸȶɳɅɹ ɊɩɅɴɊɅƺƳɌƷɌƷɋȯɑȫɋɴȼɍƙƵɅɽɴɁȯɑɵɊ ɞɅɩnjɋ ɑɳƙɊȷ

គឺ

ត្តកំពង់ចាម ចុលដល់

ទល់

្វើការ

ះវហារទល់

ី ឌុច គឹមយាន

ើករថយន្ត

ធាសឹក

ក ុ បារាយណ៍ផង

ȼɵɃɳɃȢɁʆ

ឹម

ណីតប៉ុ

ការាស់សាំងដ៏ធំ

យាន ពី

ʖʔʔdžȲɽ Ʌɩȶ NjɅǕƺƇǒǎ ǒƳɌ ɪ Ʌɩȶ ɅȴɌLJɍɋɭɁɩɄ Ǝ ɊɾƺɳƙȷˊɅɌɋljɅɽdžȲɽ

ដ្ឋកិច្ច

ឈ្មញដ៏ល ផង ី

Ɏ ɩƺƅȹɪɎɺɁɭǎƳɌ ȲɊƕɭƺ NjɅɳǩƙȲɊ Ʌɩȶ ƙɈɹǍȹǕƺƇ ȷɸɅɯɅ ʔʑʕ džȲɽ ƙȲǔɆȥƅɪȷɸɅɯɅ ʖʙʓ džȲɽ ɳƽɋɌɯɊDŽɸȶƙȲǔɆȥƅɪɑɭƙȲɫɁƳɌɇȶʆ ɳɊDžɎ ɪȲɸɈɭȶƙɆȲɆɎ ɩƺƅȹɪɎɺ NjɅȷɸɅɯɅ

ក មាស

្តីប៉ូលិស

មានតួនាទីរត់ការផ្លវបន្តពីអ្នក

ី ឌុច គឹមយាន

ក ុ កំពង់សាយ

មុខប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស

្តី

ណីតរហូត។

ភូមិថ្នល់

កកំពង់ធំ

អ្នក

យ, ៣.

លចូលក

ក់ថា អ្នក

មានទីលំ

ឿន ម

ត្ត កំពង់ធំ ជា

ពី

ី ឌុច គឹមយាន ជាម

ត្តកំពង់ធំ

ស៊ុន ជា

លី

ក គល់

ៀម ី សាត

្កើតរងបស់

ឈ្មញ

ɑɮɊɌ ɸɍɫȲǃ ɳǷƹƒɸʒʐʐʑ ƙɈɹǍƺǁȷƙȲȲɊƕɭƺ NjɅɳǩƙȲɊ Ʌɩȶ ƙɈɹǍȹǕƺƇ ɴɁȳƐȶɽȷɸɅɯɅ ʑʙʐ džȲɽɆɻɭɳǁƍɹ ȲʁɆɻɭɴɅƎɳǷɳɈɍɳɅɹ ɳƙƳɋƳɌɆɳȶžˊɁǍȹɆɀɩƋ ɁƘɑNJ

ត្តឧត្តរមាន

រាប និងកំពង់ធ។ ំ ៤.

Ʌɩȶ ƙȴɆɽɎ ɩɑʂɋ ɳƽɋȴɩɁƸɆɽǂɸȶɈɪɌȷdžɑɊƕʂɅƑ

ɌȼƊLJɍǒDžɌɀɺƙȴɆɽɍɸƽɆɽǃƒȲɽ

ɁɯdžɃɪ NJɌȲɩȷƃ Ʌɩȶ ɑɊɁƏNJɈɌɆɑɽǒƏɆʂɅ ǕƺƇɄɌ ɔȶƀNJɈDŽɸȶɳdžɹ ƳɌƙȴɆɽƙȴȶ

ជ័យ, បនាយមានជ័យ,

ត ើ សាលា

លមាន

ថា ជា ៀងរាល់យប់ និងរាល់

កំពង់ចាម

ទឹកកកចំនួន ៨ ក

គាត់ក៏ជា

ើយមិនសូវបានទទួល លសុំមិនប

ឿង

ȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɆɃƽƊɅȴɁɩ ɋɭɁƎdždž ɊɩɅɴɊɅȲǒȶɳɓˊȶɑƙNjɆɽɴɁɌɋɺɳɈɍ ʕ ɞ ʑʐ ƹƒɸɳdžɹɳɓˊɋʆ DŽɸȶɳɅɹ ȴɬƺɝɑȴɍɽƺǒɌɎ ʂɅƎ ɵɅƳɌȲǒȶȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɆɃƽƊɅȴɁɩɋɭɁƎ

ក បាន

ឿង

ប៉ូទី ៣ ខណទួល

ដកហូតបាន

ជា

ភពព័ត៌មានពីម

ឋានៈតូចទាប

ផង

សងាត់ផ រ

ȷǙɆɽƺɑȲɍ ȸɅƐɺɃɮ ɳǵ ɅɩȶƳɌȷɮɍɌɮɊɌɆɑɽƙɆƺƺɁɩɴȳƗɌDŽɸȶɊɮ ɍ ɅɩȶɳɈɍɳɎǎʆ

្ងទី៣ តុលា

២០ឆា ំ មានលំ

ើយអ្នក

្ជន

ប។

ះ ហួត វលាភ

ត្តកំពង់ធំ និងជា

ជន៍ផាល់ខ្លន ផ្តល់

រ គានការប

រដ្ឋបាល

មាក់

សាវរា ជាអតីតម

មាន

សារមានជំនាញ និងសមត្ថកិច្ចមួយកាប់ តូច គិត

មាថតាម

ឃាត់ខ្លនជនសង ័យជួញដូរ

សីហា ជាកូនប

ើញថា

ើយ

ៀល

២០១២ ប៉ូលិសខណទួល

ណីតដឹកឆ្លងកាត់យាង

ងមិនបានចុះថយ

២ និង១៥ នាទីរ

កិច្ចពី

ើខុសច ប់

ត្តកំពង់ធំ

នីយ៍

ȲǂƎȷǙɆɽ ɅɩȶƳɌȲǒȶȷǙɆɽ ȴɬƺƳɌƷɌȼʁɑɭƙȴǒ Ɨ Ɨ Ȼ Ʌɩȶ ƙɁȪɎƳɌɳɈɍɳɎǎ ɳȼˊɊƓɪɳɄƛˊƳɌɑɩȲǜɈɪƙȴɆɽɃɩȼƊNJɈɑȶƀɊ ɳɑȼƊȲɩȷƃ ɎɆƓɄɊɾ ɃɸɳɅȢɊɃɸǎɆɽ ɳƵɍƳɌɀɿ

គឺគាត់មានតួនាទីរត់ការផ្លវជាមួយសមត្ថ

សិទ្ធភាពខ្ពស់រាល់ការដឹក

យាងណាក៏

កឧត្តម

ទូរស័ព។ ្ទ សូមរម្លឹកថា កាលពី លា

ឹម

ទប់សាត់ និងប

ɳǷɳɈɍɴȼɍɅɩnjɋɔɸɈɪɅɪɁɩɌȼƊ

Ʌɩȶ ʓ.ȲǂƎɳƵɌɈȷǙɆɽ ʆ

សមត្ថកិច្ចសំកុកចាំយកលុយ... បាល

Ɉɪɳƙljɹǃ

ɳɋˊȶƙɁȪɎɳLjƎɁɳɍˊȲǂƎɆɪɑɸƴɅɽȴɬ ʑ.ȲǂƎȷǙɆɽ ɅɩȶƳɌȲǒȶȷǙɆɽ ʒ.ȲǂƎɔɅɭɎɁƎȷǙɆɽ

អានតពីទំព័រ

ɴȼɍɳȼˊɌɇƐɭɋɈɪ

ɆɸɀȶƙLJǃƒɌɆɑɽƙɆƺɈɍɌȼƊɴȳƗɌʆ

្ហើបឲ ដឹងថា ឿង

បួច.ក អាវពីសំណាក់ ក

DžƚɆɽɴɁɴɒȲɒɯɌɳƽɋɑȜƷƀɊɤƘɎ ɩɍƙɁɓɆɽɳǵɌȲɳƙƵɹɊɒɅƎǍɋƺɂƗɪ

ុើបសួរ គឺ

វបានទទួលការគំរាមកំ

កាលពី លា

រ។ សមត្ថកិច្ច

ក ហាក់

ើម ចា ី ត់ការបន្ត។

តុការណ៍

ុមអង្គរក ឲ យាម

ងផង

ជំនួញរបស់

ក៏

្តី

ផាយពីរ ហាក់

ឃាំង

ក ហាក់

កាមយាងតឹង

សូម ី

ជួលក្នងសាលាប

ខ ៧០

ើយជាមនុស មានឥទ្ធិពលបំផុត គាន

នរណាហានប៉ះពាល់

ក និងប៉ុស្តិ៍ទឹកល្អក់ទី ៣ ខណ

ើតួនាទីជា

ការរងកងពលតូច

ទី

ះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង

លម

ƙȲȩɊɔƒȲɎ ɩNJȴDŽɸȶɔɑɽɳdžɹ LJɅɌ ɩɹȴɅɽɳɍˊƙɆɈʂɅƑȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɁɭǎƳɌɳǷȲɊƕɭƺ ȲƒɭȶɳƵɍɳǮɆɸNJɅɽ ǒDžɌɀɺɊɁɩ ɋȲɳɍɑ ɞDŽȻɔɸɀɹɔɸǁȶɳȼˊɊƓɪƳɌljɌȹɅ ɴȼɍƙɆƙɈɫɁƎɳɍƗˊɑȷǙɆɽ ɅɩȶȹɯɋȼɍɽɈɯȲNjɅȴɸɅɩɁɆɸLjƚȻƺɁɩ ɞdžɸɋȲɑȶƀɊƺɁɩɴȼɍ

្ងទី ៧

ះ គឺជា ឿងគួរឲ

សមត្ថកិច្ចបានលួចប

ទួល

្ងទី៧ តុលា ២០១២។

កផាយពីរ ហាក់

ɳȵˊȻNjɅɔƒȲɎ ɩNJȴ Ʌɩ ȶɔƒȲɆɳȥƃȻɳnjɆɍɽɴɆɆɔɎ ɩȹƅNjɅɅɩɋɊ ɅɩȶɃɭɃɩȼɩɅ Ɗ ɩɋɊ LJɅɑɸɴȼȶ

ើយក៏បាន

្ជន

ʒʐƹƒɸ ɈɩɅʂɋƺƙLJȲɽ ʑʐǎɅɳɌȢɍ ƙɈɊDŽɸȶɆȲſɈɯȲɌɆɑɽȳɯɅȼɵɃɳɃȢɁɳdžɹ ƚ ɳɋˊȶɑɳȶžɁ ƳɌɳƵɌɈȷɸ ɳljɹȹɅɳɍƗˊɑ Ʌɩȶ ɆdžƐɆɁɵɊƚɳƵɍƳɌɀɿɅɪɁɩɌȼƊ ɃɭȲɳɑƗˊɅɫȶLJɁƽɍʆ

ក ហាក់

ៀល

ក គឹម រ័តណា ្ន រន

ដីកានាំខ្លនរបស់តុលាការកាលពី លា ៀល

្អើលបំផុត

NjɅƳɌɆɸɴɆȲɃɫȲȼɪ ɞɳȄǃ ɁɸɆɅɽɔɆȴɊɅɿ ɳǷɉɮɊɩƙɆNjɻ ɳȳɁƎƙȲɳȷɹ ɤƘƺɆɽɳDŽɑȷɸɅɯɅ

មុខ

ះរាជអាជារង តុប ឈុនឡង បាន

វបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លនតាម

ង៣រ

រ។

ង៣រ

ការសាកសួរ

្តតុ ី លាការ

រករណី

របស់

កាន់សាលាដំបង ូ រាជធានីភ្នំ

ភាក់

ធា

ទពីបទ

ន ្ជ

ɆdžƐɆɽɈɪǒǎȼɸɆɮȶǍȹDžɅɪɉɸɳƒ ɈȻƙɆƳɑǒɍƙȲɊ ƳɍɈɪɵɂƂɃɪʐʑ ɴȳɁɭ ǎ ƹƒɸʒʐʑʒ ƳɁɽɳDŽɑɳǎȲ ɊɻɊ ɑɮɀȶɽȼɮ ɴȼɍƺɳɊȴɸɅɩɁ ɅɩȶƺɔƒȲȼɫȲdžɸɆɳȶžˊɁɤƘ

ស ើ ទម្ងន់ បំផាញ

នឹងបទប

តុលា ឆាំ២០១២

ើម ីដាក់បន្ទក

នីយ៍

ន ើ្គ

កាលពី លា

កផាយពីរ ហាក់

លជាប់

អំណាច

ន ើ

ɅɪɁɩɌȼƊʈ ƙɆƺɈɍɌȼƊƙȴɆɽɌ ɮɆƙɁȪɎɑƏɁ ɩ ɳƙƳɊȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɳƵɌɈȷǙɆɽ

ស់រថយន្តពណ៌

ករណីឃាត់ខ្លន

តុលា ឆាំ២០១២

រ។

ឿង

សចាប់

ញកាលពី

យ ើ ជនពាក់ពន ័ ជា ្ធ

រាជរដាភិបាលផង

តុលា ឆា ំ២០១២

សឃាត់...

ន ្ជ ទំនញ ិ ផ្ទក

ផ្លវ សាន

កាន់អយ ការអម

សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំ រ

អីដក ឹ ជ

ើយ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

ឃាំងស្តកទំនិញមានភាពមិន

តីឬការ

ះមានការប៉ះទង្គិចជាមួយ

សមត្ថកិច្ចនិងម ចុះ

ប់

ើ ្ទ

សូម ី

ៗ រហូតដល់ការ

អង្គ ើ រក ឲ វាយតប់អ្នកកា

ចុង

៉ អឹម

លនាំចូលពី

ខ០៩០

រគណៈរដ្ឋម

ɊɭɅɅɫȶɇƎɍɽɅɮɎɃɓɪȲ Ɵ ɌɀɿljȲɽɈʂɅƑɅɫȶƳɌɴȲɃƙɊȶɽȷǙɆɽ Ʌɩȶ ƙɆɈʂ ɅƑɁɭǎƳɌ (ȴɯɌɴɁɇƎɍɽɅɮɎ ɳnjɆɍɽɑɭȷƃɌ ɩɁ) ɳȼˊɊƓɪɇɍƙɆɳnjȹɅɿƺɁɩ Ɉɪɳƙljɹ ɔƛɪɴȼɍǍȹɌƽƊɉɩ LJɍɑɳƙɊȷLJɅ ȳɩɁȳɸ

ɔɅɭɎɁƎ Ʌɩȶ ɆɅƎɔɅɭɎɁƎ ȴɬNjɅɳƵɍɳǮȷǙɑɽǎɑɽ ɳȼˊɊƓɪɈƙȶɫȶƙɆɑɩɃƑNJɈɵɅƳɌɔɅɭɎɁƎ ȷǙɆɽ Ʌɩȶ ɳɍˊȲɑƐɯɋɅɪɁɩɌȼƊɳǷȲɊƕɭƺ ʆ ǍȹɌƽƊɉɩLJɍɑɈƛɵɂƂɳɅɹ

ȴɬƺɌƽƊɉɩLJɍɌɆɑɽƙɆƺɈɍɌȼƊ

Ʌɩȶ

ɳȲˊɁɳȷȻɈɪ

ƙɆƺɈɍɌȼƊ Ʌɩȶ ɳɄƛˊɔɪƛʉɳȼˊɊƓɪƙɆƺɈɍɌȼƊ Ʌɩȶ ɑȶƀɊƺɁɩɴȳƗɌDŽɸȶɊɮɍʆ

ɔɁƏɆɃɳƽɋɺ ǍȹƘ ɑɭ ɎɀƍɅȴɌ ក៏

ុល

បុកទារក

្ចក់ផ្ទះលក់

សំណង់មួយបណាលឲ ផ្ទះខាងមុខ

ខាងមុខឆាប ១០

ឿង សុទ្ធ

និងគប់ក រង

យន្ត

្ចក់ជា

ះខាង ុល

សំណង់

៊រទំ

ើប

ញវាយ

តុបណាលឲ យុវជន

ើភ័យស្លន់

បុកចូលផ្ទះលក់

ខាង

ើករថ

ឿង

ើតទីស្តីការគណរដ្ឋ

កា ្តី លពី លា

យប់ ប

្ងទី ៦

ង ១០ និង ៣០ នាទី

តុលា ឆាំ ២០១២ តាម

យផ្លវ ១១៤

សងាត់ម

សាក ី

ងផ្លវ ១០៩ ក្នង

រម ខណ ៧ មករា ។ ល

ញ ើ

តុការណ៍បាន

ឲ ដឹងថា មុន ះខាង

១១៤ ុម

ប់

ើត

តុយុវជនរង

ើ បានជិះរថយន្ត

ងផ្លវ ១០៩ ពីលិច

ញពីផ្លវ

ើត

មកដល់ចំណចកាន់ ២ ក៏មាន

្មងសាវមួយ

ុមមានគា ១៥

១៦ នាក់ ជិះម៉ូតូ ១០ ទំ

វាយ

ើប

ញតាមពី

រថយន្ត ើ

មានការភ័យស្លន់ យន្តយាង

ឿន

ឿង សុទ្ធ

យគប់ក

៊រ

្ចក់និង

យយុវជនខាង រ

កបាន

ើយមិនបាន

ការភាក់

ើករថ

ើលមុខ

៉វ

្អើលដល់

ះ។

កក

ើយរថយន្តបាន ញ

ភ័យមិនខាន

្ទច

យពី

្លើងបង្កឲ មាន

ជាពលរដ្ឋ

ជាសំណាងល្អ

ឿង

្ចក់ទារ

ឃកំពង ុ

បង្អរ

បានជិះម៉ូតូ

ើករថយន្ត

ឿងសំណង់

ខាង

ើបាន

្ចក់

ម៉ូតូឌុបជិះ

តុចំ

រង

ពន្លត់ទាន់កុំអីរថយន្តបង្កឲ

ើតជាអគ្គី

រាជធានីរង់ចាំ

ះរថយន្ត ប ើ ្តង ឹ

មូលដានស្ទចយក

ើយ

ើយយុវជន

ះខាង

ត ើ

្មងសាវ

បុកទារផ្ទះលក់

យបន ល់ទក ុ រថយន្តបង្ក

យាមមុខ

ើយសន្តិសុខ

កក

ុម

បាត់

្ល ង

ហាងលក់សំណង់យកបំពង់អគ្គីភ័យ

ើយ ភាមៗ

ចខ្លនបាត់

ចខ្លន

ក ង ្ល

វបានមាស់ ផ្ទះ

សមត្ថកិចប៉ ្ច ល ូ ស ិ

រក ទុក យ៕

សាលា ជូលី


ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

បា រាំ ង មា ន គ ង មក វនិ គ ដា ក់ អំ ពូ ល ្លើ ង បំ ភ្លឺ តាម ទីសាធារណៈ និងប ្កើតរថ ្លើង ើចរន្តអគ្គិសនី កម ជា ភ្នំ

រដ្ឋម

ញ ៖ ឯកឧត្តមឧបនាយក

្តី

ការប

ណាំហុងរដ្ឋម

សបានអនុ

្តី

តឲ

ចាំ

កម្ពជា

ក M

លចប់អាណត្តិ

លានា

ឹក

្ងទី ៥

ទីស្តីការ

ស។

សបានមាន

ក្នងជំនួប

ះឯកឧត្តម

ជា

ណាំ

្តទូ ី តទាំងអស់

កិច្ចសហ

លបានចូលរួមព

ឹង

ើយ

្លងអំណរគុណ

តាមរយៈ

លដល់

របស់

ករយៈ

កប

ក់ថា ចាប់ពី

កក្កដា ឆាំ ២០១២

ខាងភាគីកម្ពជា និងសហ

មាន

ល។

សាសន៍បន្តថា

ភាគីទាំងពីរក៏បាន កសាង ឬប

ក កុយ គួង បាន ក្នងជំនួប

ើក

្កើតរថ

ុងភ្នំ

រស់

ត្តនិង

សរបស់

ដាក់

ៀត

្លើងបំភ្លឺ

ើក

ប៉ុ

ទូទាំង

ក្នងជំនួប

ញ។

ើងពីគ

តាមទីសាធារណៈ

ចរន្ត ើ ថាមពលតិចបំផត ុ

អនុវត្តគ

លដល់

រាជធានីភ្នំ

ះបានសិក ចប់

លគ

ើយ

ងនា លឆាប់ៗខាងមុខ ះ

ក្នងជំនួប

ក M

Christian CONNAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ បានប

ក់

រថា អ្នកវនិ

មានបំណងមកសិក ការវនិ កម្ពជា ជាពិ

EDF និងក៏មាន ផង

ើយ

គិនបារាំង គ

ម ុ ហ៊ន ុ អគ្គសនីបារាង ំ

ុមហ៊ុនមួយ ចំនួន

ុមហ៊ុនចរន្ត អគ្គិសនី

នឹងសិក ពីចរន្តអគ្គសនី

១៦

ុមហ៊ុន

្ងទី ៦

ចិត្ត

ចាំ

ជាពលរដ្ឋ

ៀត

កម្ពជា និង

ថាម ពល និងវារអគ្គិសនីផង

រ។

ក កុយ គួង បានមាន សាសន៍

ឲ ដឹងបន្តថាក្នងជំនួប ណាំហុង បាន

ះឯកឧត្តម

្នើឲ តំណាង

ពិភាក ជាមួយ

ពិ

ុមហ៊ុន

សួងពាក់ពន្ធ័ជា

សួងឧស ហកម្ម និងថាម

ពល។

ត្តបាត់ដំបង បានស

អគ្គរដ្ឋទូតបាន ច

ើនយាង

ៀប

ៀប

មុនគឺខណៈ

ើន

ើល

២០១២ មួយ សំណាង

ចាំ

និងរយៈ

ន់

រយៈ

រកច

ៀត

កបានប

ទិញរួច។ ចំ

ក៏បានឈ្នះរងាន់ម៉ត ូ ហ ូ ង ុ ដា មួយ

ទូទាំង

ឿង

ល។

រពីការចាប់

ើនខាំងណាស់

ើយ

អំពីកិច្ច

ជុំកំពូលអាសាន

សរបស់

ជារងាន់ធំស ត្ត និង

ចាប់

ចាំ

និងកិច្ច

ជុំពាក់ពន្ធ័

លនឹង

ុមហ៊ុន

វច្ឆិកាខាងមុខ

អំពីសន្ធិស អាវុធនុយ

្ល

៊ផង

ើត

យងាយ

ួលបំផុត

ើញប៉ូលិសយាមតាម

នានា

ះបទប

ញពីផឹក

នសុខ។ ជាមួយគា

ប៉ូលិសបានដកហូតម៉ូតូមួយ

ឿង មាក

៊រ ២០០៦ ពាក់សាក

ញ 1W-7852 ។

្តីប៉ូលិសប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលសំ

ះ យន យាន

យាន

ះ សុិន វណ្ណៈ

វណ្ណៈ

ភូមិ សំ

ងត ង សងាត់សំ

៉ត

៉ត ៖ រថយន្ត

ុស

្លើង

ញដំ

្លកប់ពពក

្វើដំ

មកកម្ពជាតាម ះការត

ើង

លមានរងា ន់ធំៗ ជា

ប់ការ

អគ្គិសនី Panasonic ចំនួន ១៥ រងាន់

ហុងដា Dream ២០១២ ជា

Panasonic ចំនួន១៥រងា ន់ ឆាំងអុត

ដូចជា ទឹក

និងសន្លឹក

និង ទឹក ទឹក

្កើត

ើន

សភាមឈ្នះភាម មាន

ក់ ២០ លាន ៀល, ម៉ូតូ

ក់ ២ លាន ៀល

ើន

ក់សរុប ១ លានដុលារ

កអ្នក

ក្នងត

ើបប

ន់

្ល ៤០០០

ទិញសន្លឹក

ៀល

ើយ

ឿង

លមាន

សរក

មានសំណាងឈ្នះរងាន់ជាបន្តបនាប់។ មិន

ប៉ុ

្ល

មានឱកាសរងាន់ផ ងសំណាង ម្តង

និង

ៀត

ន់

បំ

កអ្នកក៏

ចាំ

ខទូរស័ព្ទយកមកដាក់ក្នងធុង ល

មានសាកស

្គច

នវន នានា

ល ជា

ើម៕

តាដំបង

ញង

ឡប់មក

បុណ ភ្ជំបិណ និង ជា

ចាក

ុម

ខណ

ើម៕ សុវណ្ណ រទ្ធគីន

ះថាក់ចរាចរណ៍និងបង្កឲ ដាច់

កគំនិត

ញ។ ចំ

ង សាវន

តុខាង

ើ។

ុស អាយុ ២២ ឆាំ មុខរបរកម្មរចិ

ី សាក់

្លង

ើត

ះបានរងរបួស

្ចើមខាង

មាត់ខាងសាំ

ើយ

វាយយកកាបូប

ចំនន ួ ៨ មុន ឺ ៀល ស

្ចឹម

្តីប៉ូលិសបានឲ ដឹងថា ជនរង

ក លចុងចិ

ើម

ងមុខថាស

្វង និង

ងបបូរ

វបានជនសង ័យ

ចំនន ួ ១

លមាន

ក់

ក់ ៦ ដុលារ និងអត្ត

ណប័ណ្ណចំនួន ១ រួមទាំងសំបុ

មាក់ៗ

ជាពលរដ្ឋ

ើរវាយប្លន់អ្នកដំ ើតមួយសន្លឹក

លបានប

តុ

ើរ

ៀត។ ម

តុ

រក

្លង

មាណ ១ គីឡ

ប៉ុ

ញពីផឹកសុី

ុង

្វើដំ

ើរ

ើត

តុខាង

្វើដំ

សំបុ

៉ត។

ើម ីទប់សាត់

្វើចំណាក

ុក

ើយបាន

រដូវ

ជួបសាច់ញាតិ

ើរ

ម ឹ

្ងៗបានចាប់

មក

ង ុ របស់

្មរ

្តើម

សកម្ពជា ៉ត

ុកកំ

យ ើត

ម ុ ហ៊ន ុ នានា

្ងធម្មតាសំបុ

្គត

ឹក និង ១ ក

្លង

៉ត

កប់ពពក

ុង

ជាប់គា

៉ត បាននាំគា ្មរក្នង

ម្តងក្នង ១ នាក់មានត ប់ ១

ដល់រាជធានីភ្នំ

ជាក់

សងា ត់

ុមពលករ

្តងកាលពីរ

តុលា ឆាំ២០១២

អីពី

ៀល

្ល

្ល

ះ ។

្ងទី០៦

យមាន

ចក្តី

លបាន

្វើ

លរត់

ះជនសង ័យ២នាក់

ចខ្លនបាត់។ បច្ចប ន្ន វ

ចខ្លន

ណរួច

ទាង ំ ២ នាក់ខាង ឿងប

្ជន

ញ៕

វរកជនសង ័យ

ះបានសាល់អត្ត

ើយ ចំ

កជនសង ័យ

កំ ើ ពង ុ កសាងសំណំ

សាលាដំបូងរាជធានី

ជូលី

ថតរូបភាពមក

្លងលក់សំបុ

្មរចំណាក

ៀប

ចាទិ ំ ញសំបុ

ប់

ឹកគ

ងនាំគាឈរ

រថយន្ត

មានបុរសមាក់

កំហឹងស្ទះសំ

អនុ

ះ ឌី ្ចញ

្លងរបស់

ជុវំ ញប

តក្នង

ើពាក សម្ដីគំរាម

ុមអ្នកកា

ត។

ឹក

រារបស់អ្នកកា

ើយនិងបាន

រកវាយដល់

ះបានប

មករកអ្នកកា

លបំណងដកកា

ភាព

ង ុ

ផាយ

មាណជាង ៣០ ឆាំ អះអាង

ថាជាមាស់ផ្ទះសំណាក់

លមាន

ុកខុសច ប់

ចំណចផ្ទះសំណាក់យី

មានអាយុ

្វើការចុះ

ខាង

លថតរូប

យគានការ

អ្ន ើ កកា

តបាន

សុំអន្តរាគមន៍ពីអាជាធរមានសមត្ថកិច្ច

ជាប់ពីខាងត ងផ្លវជាតិ

៦៥០០០ ៀលស ៉ត

្លង

្លងយី

ខ ៥ ស្ថិតក្នងភូមិអូរ

លក់សំបុ

ប់

ុង ២ ក

ៀត

ប៉ូលិស កំពុង

្ល

ើញមានសាខាលក់

ុមហ៊ុនរថយន្ត

ពីខាងលិច

ះស

ដល់ភ្នំ ញ។

យមាន ផ្ទះសំណាក់ ១ ក

ផាយ

អី ត

ើយចំ

ៀត បានរត់

មួយចំនួនធំយាងគ

្លធម្មតា

ក្នង១

ជាពលរដ្ឋ

យឃាត់ខ្លនបានជនសង ័យ

២ នាក់

ុមពលករ

ុមហ៊ុន

២៥០០០ ៀល ប៉ុ យ ត ៉

ភាមៗ

ផ យ

្លលក់សំបុ

ដល់ជិត ៣ ដង

លគឺ

ុងមិន

កអន្តរជាតិ

តាមរយៈរថយន្ត

រហូត

្លើង

ះរួចប្លន់យកកាបូប

តុការណ៍សមត្ថកិច្ចប៉ូលិស

ព យាម

ៀតថា គួរ

ះឈរ

ើយវាយ

ការពួនសា ក់និងតាមរកជនសង ័យ

ុង

ុងរបស់

នីមួយៗបានចាប់ត

ះអាជាធរ

សកម្ពជាវញ

ឲ ហួសចិត្តរថយន្ត

មាក់ពី

សារបានឲ ដឹងថា ពលករ

ញពី

្មរ

៉ ត។

យជិះ

ផ្ទះ។

្តមកដល់ចំណច

ើញ

្តី

ក់ថា មុន

ុមជនសង ័យមានគា ៤

រាយការណ៍ពី

ភ្នំ

ើរ

ពលករបានឲ ដឹងបន្ត

ចូល

ើម ី

លរកសុី ដឹកអ្នកដំ យ

ើស

ចរន្តអគ្គិសនីជា

អស់លុយ

នសុខរាជធានីភ្នំ

ជនរង

ើននាក់ក្នងមួយ

វញ តាម

្ងធម្មតា

្លធម្មតា

កអន្តរជាតិ

្មរ

្វើការ

លមិនបានឈ្នះ

សភាមឈ្នះភាម

ពលករ

សមក

លខុសពី

ើរពី

្លើង

បណា

្តើមលក់សំបុ

មានចំណាត់ការណាមួយ ះនឹង

ើរពី

ស ជាពិ

ើតាមការអះអាងរបស់

ចំ

ុងរបស់

ត្តបនាយមានជ័យ

ត្តនានា ទូទាំង

តផ ងសំណាងថ្មីមួយ

។ ផ្ទយ

របស់សាលា

រថយន្ត ុង ញពី យ ៉ តចាប់ ្តើម ើង ្ល សំបុ ក ង រដូវ បុណ ភ ំបិណ

ជា

ើញរថយន្តផ្ទក

្វើចរាចរណ៍បង្កឲ មាន

ើជនរង

សាក់

ញយាង

ើញសមត្ថកិច្ច

ចំណះធុនយក

ម្តង។

អាយុ២៣ឆាំ មុខរបរកសិករ អ្នកទាំង២

រូប ៣ ដូចគា ក្នងសន្លឹក

ពុំ

ើជនសង ័យបានជួបជនរង

ុស អាយុ ៣៥ ឆាំ មុខរបរកសិករ និង

នវន

រជា

ប៉ុ

មាន

្គច

្វើតាមបទប

វញ

ម៉ូតូមាកវវា

បានឲ ដឹងថា ជនសង ័យចំនួន២នាក់

្ត

ើយបាននាំគា

យប៉ុ

ប៉ូលិស

ើត

ខ ភ្នំ

ណាក៏

មមិន

្វចរា ើ ចរណ៍

តាមដងផ្លវហុចលុយឲ ជា

ច។ ចំ

លបានហាម

តាមដងផ្លវនានាក្នងរាជធានីភ្នំ

ើត

ខណ

មាណ ១ មុឺនដុលារ

្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លវក្នង

ឲ រថយន្តធុនធំ ឬខាតយក

នាក់បាននាំគា ផឹកសុី

លបាន

ប់រងា ន់

ើញរថយន្តដឹក

រាជធានីភ្នំ

ប៉ូលិសដ

ចាំ

ៀត

្វើការ

លរថយន្ត

កំ

ល ក៏បាន

ើសចំណះ

ការ

ើម ី

ះករណី

ើបំផាញសម ត្តិសាធារណៈ។

ក់ថា

រាជធានីភ្នំ

១៦

អានតពីទំព័រ

៣ ដង

ឡ សុីម៣ចំនួន ៥ រងាន់ កងារ Ha-

តុរថយន្តបង្ក

គួរប

ការយាល័យ

រ៕ សាវណារទ្ធ

ុងបាត់ដំបង ២ នាក់ ឈ្នះរងា ន់ម៉ូតូមា ក់មួយ...

tari ចំនួន៥រងាន់ ឆាំងដាំបាយអគ្គិសនី

ទាំងអស់

រហូតដល់

Digital Sony ចំនួន៧រងាន់ ទូរស័ព្ទ

កឯរថ

បង្កខាង

យចំ

្នយ៍គាន

រា

វបានប៉ូលិសចរាចរណ៍រាជធានីយក

រងាន់ ទូរទឹកកក Hitachi ១រងាន់ កា

រ។

ញដងផ្លវ។

វវា ពណ៌

ទូរទស ន៍ LCD Sony ៣២អ៊ញ ចំនួន៤

ចាំ

របស់រដ្ឋ។ ចំ

រងការខូច

ើយក៏បានពិភាក

តំបន់អាសុីអា

មានដូចជា Galaxy Tab 7.7 មួយរងាន់

ផង

ន់

រក ទុក

មាក់ឯងតាមផ្លវក៏ឈប់ម៉ូតូ

កទឹកចិត្ត ជា

ក់ស

ញចាប់

ឿង

ះបីជាមានកម្មករជិះ

ះក៏

ុមហ៊ុននានា

រ ដល់អតិថិជន ក្នង

លសរុបជាទឹក

រាជធានីភ្នំ

ុមហ៊ុន

ត ២០ សន្លឹក

ះថាក់ខាង

ឹត្ត

ម ី ២០១២

ប់ការចាប់រងាន់

តផ្តល់រងាន់

ើនផង

ពាស

ត្តបាត់ដំបង

ពីរងាន់ម៉ូតូ២

តុការណ៍

ើកទី២១

ត្ត

ចាំ

តុ

្តីប៉ូលិសបានឲ ដឹងបន្តថា

ក្នងជំនួប

លខ្ញំ

ើត

យន្តបានរងការខូចខាតនិងធាក់ទឹកកក

ក លិស លក (

ពន្លក) អាយុ ៤១ រស់

ឡាប់

្លង

ះភាគីទាំងពីរបានផាស់ប្តរទស នៈគា

៊រឆា ំ

រក

ល២ឆាំកម្ពជា មានការ

លខ្ញំ មិនបានឈ្នះទឹក ស

ឡប់

ក់ថា

លខ្ញំបានឈ្នះរងាន់ធំ ម្តង

ក់ភាមៗ ពីការ

ុល

ចាំ

បាត់ដំបូង។នាងនិយាយថា ពិតជាមិនគួរ ឲ

្វើឲ រថយន្ត

ឯកទិសគល់សាន

កចូលមក

កាន់ការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង កម្ពជា

ក ក៏

ខាតសាកស

្តងទឹក

ផ រណាត់

ើសា ន

ល ២ ឆាំ

ឿងពីការចាប់រងាន់ ផ ង ត្ត

តពី

ីម

ើត

លមកដល់

ើតបណា លឲ រថយន្ត

ើញពីការរក

កម្ពជា ជាពិ

ល ទទួល

បានរងា ន់ ម៉ូតូហុងដា

ើសា ន...

តុរថយន្តបានបន្ថយ

បុកស

ើន

ក MChristian CONNAN ឯក

តុលា ឆាំ ២០១២

កអរយាងខាំង

លចុះពី

ៀវ ជិះគា ៤ នាក់

លចុះចំ

រថយន្ត

កុវ ធីតា អាយុ ២២ ឆាំ

ើង

ះមុនីវង ថ្មី ក្នង

ើត

ើត

ម្តង។ ម

ក កុយ គួង បានឲ ដឹងបន្តថា

ើកទី ៧ ទូទាំង ត

្លង

មិនបណាលឲ មនុស ណាមាក់រងរបួស

ឿងក្នងការចាប់រងាន់ផ ងសំណាង

កាលពី កន្លង

ើចរន្តអគ្គិសនី

អានតពីទំព័រ

ចាំ

ើងអំពគ ី

្លើង

កម្ពជា ជាពិ

មួយ

ិន

យ ភាពពីភាគីបារាំង

ើម ីស

កបានបន្តថា

សាសន៍

ក M Chris-

tian CONNAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារា ំ ំងបាន

ប់

ភាគីទាំងពីរ ក៏បាន

ឆាំ

កម្ពជាក៏ដូចជា

ើររបស់ពលរដ្ឋ

កម្ពជា

ក្នងជំនួប

ះត

្វើដំ

ល ២ ឆាំ

គជ័យ។

អាចខ្ចីកម្ចីអធិប

រាជធានីភ្នំ

ការ

សជាពិ

សកកម្មការទូត

ើយ

ងទី ៣ បន្ត

ើចរន្តអគ្គិសនី

លបាន

ក កុយ គួង បានមាន

បន្តថា

បាន

្លើង

សួងការបរ

ជួយស

ះបានសិក ដំណាក់

ើម ីឲ បានចប់ឆាប់ៗ និងអាចមានរថ

ក M Christian CONNAN

ដល់រាជរដា ភិបាលកម្ពជា ជាពិ

យនឹងសិក គ

មានភាពរងមាំ

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាង ំ បាន

ើយគ

កាលទី ១ និងទី ២ រួច

តិបត្តិការឲ ទំនាក់ទំនងរវាង

សទាំងពីរ កាន់

ក្នង

កM

Christian CONNAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិង

ន ពណ៌

ខាង

ប់

្លងអំណរគុណដល់

ដល់ក

ើរតាមសាន

ទម្ងន់ធ្ងន់

ុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ ដឹងថា

ហុង បាន

លបានចុះ

ឡាប់ផា រ

យសារទឹកកកក្នងរថយន្តមាន

សួង

សាសន៏

រថយន្តដឹកទឹកកក

្តីប៉ូលិសចរាចរណ៍ខណមាន

ពីលិច

្លង

ក កុយ គួង អ្នកនាពា ំ ក

ការបររ

តុលា ឆាំ ២០១២

សួងការបរ

១៦

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

តុបានឲ ដឹងថារថយន្តដឹកទឹកកក

ទិស

សក

្តងការគួរសមនិងជ

ជ័យ

្វើដំ

Christian CONNAN ឯកអគ្គរដ្ឋទូបារាំង កម្មចូលជួបស

ចំណះ ២

សួង

តុលា ឆា ំ២០១២

អានតពីទំព័រ

ុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបាន

ប៉ុ

្តសមត្ថកិច្ចប៉ូលិសហាក់បីដូចជាគាន

ចំណាត់ការ គំរាម អស់

អ្ន ើ កកា

ះបានស

មានសមត្ថកិចជាពិ ្ច

ជន ើ ជា

្តងឲ

លក់សំបុ

ើងកាង

ើញថាអាជាធរ

ជន៍ ពី

ុង ឬផ្ទះសំណាក់ខាង

ភាពពលករ ជួយជាន់ក

ុមហ៊ុន ើ

រថយន្តសុី កុំមីស ងពី

ហ៊ុនរថយន្តទាំង

ល ុម

្វើឲ ប៉ះពាល់ជីវ

លមិនខុសពីពាក

ើយ ទាំង

សប៉ល ូ ស ិ

ជាបានទទួលផល រថយន្ត

ថា


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

អានតពីទំព័រ

វងផង

ះ ក៏ ចង្កត

្លើងបណាលឲ

ផ្ទះ

ជាពលរដ្ឋ

ខូចខាតទារ

បុកប

ពឹតរួច

កខាងមុខ

តុការណ៍

នាទីរលងអ

ឈានចូល

គរតាមប

យាង

បុក

ះបាន

ត ើ

ើម

កតាមប

ពីលិច

យមហាវថី

ត ើ យាង

បួងចង្កត ចុះ ជាអ្នក

ើកបរ

ឿន

កមួយភាំង

្លើង

គបណា លឲ ប ម ើ ។

វ្ល

្លើង

លបុកប

ជស្តីទីថា

បានយក

ះសង អង្គ

្វើបុណ

ើន

សារ

ទានចងាន់ ្វើបុណ

សារប

ជាពលរដ្ឋបណាល

តចាយមាក់រលាត់ លកំពង ុ

ើ។

និងអ្នករួមដំ

ើង ហូរ

មុខផ្ទះរង

បណាទាំងអ្នក

ខូចខាត

ន់

រថយន្តបានរងការ

កកង់មុខខាងសាំ និង

្នកខាងមុខ

្ទរើ ទាង ំ

រថយន្តបានប

ុង

ង ុ ។ ភាមៗ

ើករត់

ើករថយន្ត

ពឹត

ដល់

ស្ទចយករថយន្តបង្ក ះ

អធិការស្តីទីវត្ត

យជា

រក ទុករង់ចាំ

យ៕

សាទ

ជូលី

ំមិនឆាន់ចងា ន់...

សាទ

ើយ

។ ំ

លរស់

ុក

មានការ ះសង

ុក

ចិតនា ្ត គា ំ ះ

ញពីវត្ត។

ះកាលពី

និង ០០ នាទី មានការស

ុះស

តុលា ឆាំ ២០១២ លា

ភូមិ និង

ជំនួយការរបស់ រដា

សភា

អនុ

ឹងមូលដាន

ធានគណៈព

ុក

ទាល និងឃុំកំពង់សាយ សាយ ះ

ការស

្ងទី

ការ

ៀវ ប៊ុត

ក្នងឱកាស ធិ៍ បាន

យជូន

្វើ

ជា

យបានពន ល់

គយល់ដល់អាជាធរសិន។ ក

ៀវ ប៊ុត

ើយ ចំ

ះករណី

ថា អាជាធរនឹង រដ្ឋ

ត្ត

ុះស

ះភាមៗ ផង

យជូន

កាន់ថា

ធា ក់

ៀត

វត្ត

សាទ

ញាតិ និង

ុក

សង ការ នឹង

្នើសុំ

ះសង

លយក

ៀតថា

្វើបុណ ទាន។

ុក ពិតជាបាន កដ

ថាក់

ះសង

ធិ៍ បានប

សិន

កាន់

ក្នង

មឆាន់ចងាន់របស់

វ និងពិនិត

តាមផ្លវច ប់៕

ុងកុងតឺន័រមា ស់ម៉ូតូកង់បី

្វើម្ហប

ើយបានជា

ះមិន

ៀវ ប៊ុត

យបានយកសាច់

ប់ដាំបាយ

ុក

លបាន

ើស

ៀតផង។ អីចឹង

ដាន

ុក មិន

ះសង

ពន្ធកូនមកឲ សង់ផ្ទះ

វត្ត និងស

ពលរដ្ឋ

ើយ

ទាំងបានឃុបឃិតជាមួយ

ជាពល

មទទួលទានចងាន់របស់ពុទ្ធបរស័ទ លបានយក

លពុទ្ធបរស័ទ

ះសង

ពី

ពុទ្ធបរស័ទ

ធិ៍ បានសន

និងគណៈកមា ធិការវត្ត

ធានគណៈ

អានតពីទំព័រ

ត្តកណាល។

ៀន

ពលរដ្ឋ និងគណៈកមាធិការសូមឲ មាន

ធិ៍

ឹងមូលដានឃុំ

ុក

ពលរដ្ឋ និងគណៈកមាធិការអាចារ វត្ត

លពី

ៀនសាយ និងជា

្មើស

ើន

ះដូចជាការដឹក

ក់ដល់

ើអាជាធរមូល

ើញថា

្វខុ ើ សឆ្គងដូច

ើម អនុ ី វត្តករណី

លដឹកទាំងទូក ទាំងអស់

និង ៀតណាម។ មានទំនិញជា

ើន

បាល

ឆាំងបទ

បាន

ុមឈ្មញ

្មើស

្ទសមុ

ើញយាងច ស់ចំ

ម ុ នគរបាលទាង ំ

តាម

្ទសមុ

ើយនាំគា

្ជនទំនិញ

មូល

ក់ពីទូក

និង ៀតណាម

សាទ

រ។ ការ

សាទ

ឆាំងបទ

ើក

ពី

្មើស

ើយ។

ះមិន

សាទ

សារ

ើទូកឬក៏អាវុធប

្មើសច ប់ទាំង

ទាង ំ អស់

្មើស

្ទសមុ

ត ើ

ថា

ប៉ុ

្ដ

្មើស

ពាក់ព័ន្ធ

ុមនគរបាល

្ទសមុ

នឹងប

សាទ

ឆាំងបទ

មានភាពធូររលុង

ពុករលួយយកលុយ

្មើសច ប់របស់ជនជាតិ

ត្ដ

លថាក់

ពុករលួយ រ ថា

លមាន

៉ង ស

ើស្ថិតិ

្មើស

ង សួន

បទ

អាចមានចំណច

មូល

បបទ

្មើសទាំង

គាយក

ុមឈ្មញ

ក់ពី

ះមិន

វបាន

្តី

្ដី

ើរ

្ទសមុ

អះអាង

ើញ

្មើស

ើម

ជន៍

្វើបាន ៀងៗខ្លន។ ើយ

្វើឲ បទ

រថយន្ដកាមរ លះរថយន្ដដឹក ឿង ច កសិកម្មពី យទារ ្ល ខូចខាត

ភាពនគរបាលប សមុ

លឹងចុងសក់

្វើ ប៉ុ

ត្ដ

ះកុង និង

ើង

យសារ

ះមិនបានបង់ ះ។

បបទ

អាចពាក់ព័ន្ធ

ដឹកជ

មូល

្ជនទំនិញ

្មើស

បប៉ុ

ជា

ចាំ

្ដសុទ្ធ

សកម្ពជា

ះនិង

្មើស

ះជាមិន ក់

ទំនិញ

លហូរចូលតាម

្ងៗ

មាន

មានការបង់

សកម្មភាពបទ

ពន្ធ

្ដីនគរ

្ទសមុ

ុមឈ្មញ

ប៉ុ

ៀត

កំពង់

ក៏បាន

ឧកញាម៉ុងដ៏

ករណីដឹកជ ចំនួនពីរ

ើទំនិញ

ក ហាក់

កងពលតូច នាក់

ើនបំផុត។ ដូចជា

លដឹកជ

្ជន

ចពន្ធទាំង លជា

ះ ទី១-គឺ

ះ រាជ

ឆាំ ជាជនជាតិ

ើងខាំងយូរឆាំមក

ើយ

បុបារុះ

ើកបរ

្មរ

លិចបត់ឆ្លងថ្នល់

ការរង

លឈ្មញទាំងពីរ ៕

2R-0201 ពណ៌ទឹកមាស បុរស

ុមហ៊ុន

ផាច់មុខ

៉ង និងទី២-ជារបស់

ខ៧០

ះគឺជា

្ទើរ

គាននរណាហានប៉ះពាល់

្វើដំ

ុស អាយុ ២៧

ើរ ពីទិសខាង

ើយបាន

នឹងរថយន្ដដឹក

ឿងច

យជនជាតិ

ុល

ង់កង់

្ទច

្តមាស់មិនបានរងរបួស

ះថាក់ខាង

ះ មាស់រថយន្ដកាមរ បានទាមទារ

ឲ ភាគីខាងរថយន្ដ ដឹក

ឿងច

កសិ

វញ ប៉ុ

ឿងច

កសិ

្វរថយន្ដ ើ របស់ខ្លន

្ដភាគីរថយន្ដដឹក

ះ មិនបាន

យ ើ ជា

តឹងសរ ក

តុ

ឲ ើ្វ

ញសង ត ើ

ើត

្លខូចខាត

ជាការជ

ក ៀងៗខ្លន។

្លង

ើង

តុបាននាំគា

ខ្លន

ើកបរពី

ខាង

ច គន្លឹះ

ង ុ កុងតឺនរ័

ធាក់

ុងពី

ចំណចផ្លវ

យ ើ

ឈានចូល

២០១២

ពផនក៏បាន

ើរថយន្ត ប៊ះកិន

បីមួយកាលពី លា អ

លមកដល់

ងផ្លវ

្ងទី ៧

ចំណចខាង

មាណ ២០០

ល្អក់ ២ ខណ ទួល

ើម៉ូតូកង់

ង ១២ រលង

តុលា ឆាំ

ង ើ ផ រ

ងលី

ករាជធានីភ្នំ

ញ។

ក្នងសងាត់ទឹក

បានឲ ដឹងថា មុន កុងតឺន័រ

ឿងបាន

ត ើ

្លង

ទហុីណពណ៌

ើកដឹក

ើត

តុ

តុ រថយន្ត ឿងមួយ

ុងកុងតឺន័រ

មិនបានដាក់គន្លឹះឲ ជាប់ក៏ធា ក់ ខាង

សារ

កុអី ំ មាន ើត

យ។

ភពបានបន្តថា

ម៉ូតូកង់បីបានបួងចង្កត តុ

ះថាក់ជាមិនខាន។

ះថាក់ដល់នរណា ឬក៏

ព សម ត្តិសាធារណៈ

សមត្ថកិច្ចប៉ូលិស ជួសជុល

មឲ អ្នក

ន់

វមានការ

ថាក់ដល់អ្នកដ

ុង

ើក

ើកបរ

សុវណ្ណ រទ្ធគី ី ន

ុល

បុកកង់

ៀត ចង់ទារ

ទាំងពីរបានទាមទាររកខុស ក៏

០០នាទី

៉ត ៖ កាលពី

្ងទី ០៥

ង ១២ និង

តុលា ឆាំ ២០១២

ង់ចំណចផ ររាចាស់

ើកំណាត់

ផ្លវជាតិ

ខ ៥ មានករណី

ចរាចរណ៍មួយបាន

ើត

យន្ដមាកកាមរ ពាក់សាក

ះថាក់

ើងរវាងរថ ខភ្នំ

យរថយន្ដដឹក

ឿង

្នក

្លសំណង

ះវាពិតជាមិនយុត្ដិធម៌

មកទល់

្វើការអប់រអ្នក

យ័ត្នកុំឲ មាន

ើយបាន

ខូចខាត

ើប

ើកបររថ

ុមហ៊ុនយករថយន្ត

ើកបររថយន្តកុងតឺន័រ មុន

ចទាន់

យសាររថយន្តបង្កខាង

ខូចខាត

យន្តទាក់ទង

ុង

យពី

មិនបង្កឲ មាន

កអ្នក

ើងថា រថយន្ដកាមរជាអ្នកខុស

ើក

្នកខាង

្ទខាងមុខធាក់

ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី

កម្ម

ភពព័ត៌មាន

បុក

កសិកម្ម

យបណាលឲ រយះសំបក់កង់ចំ

រថយន្ដកាមរបាន

កម្មជួយស

យ័ត្នមិនបានដាក់

មក

ើញក្នងមួយ

្ជនទំនិញរបស់

ុមហ៊ុនឡង

ុង

្ទសមុ

ទឡានយីឌុបដឹកទំនិញមកពី

កាងប៉ុ

ើកបរគានការ

្ទ

ើពុក

ើន

ក់ពី

ើន

នឹងអំ

ចពន្ធ

ករណីឈ្មញជា

ក់

ធានអង្គ

ះឲ ល ត

សកម្មភាព

បរ

ះចន្ទ

ះសីហនុ

ដល់សមត្ថកិច្ច

ើនសាប័ន

ើម ីទប់សាត់បទ

្វើមាន

កតា ទាំងអស់

ៀតគឺដាក់ ើ

ចពន្ធ ឬ

ទំ ើ ន ិញ

ើយការចុះល តសព្វដង

ុមឈ្មញយាងអនាធិប ះ។

បាលអង្គភាព

្ដ

ការប

ើនក្នង

រលួយតាមរយៈការចាត់តាំងម

្មើសច ប់ទាំង

ើញសមត្ថកិច្ចជា

្តទា ី ំង

នឹងការ

្ទសមុ

ើយបាត់

ុមឈ្មញទាំង

លមានការចាត់តាំងឲ ម

ញល តតាម

ះ ប៉ុ

លពាក់ព័ន្ធ

ថា សហការគា ទាំង

យខ្លះ

ប់អង្គភាព

្ដម

្មើស

បយាង

យ និងមួយចំនួន

បាន

បកាប់

្វើមិនដឹងមិនឮពីករណីម

មឱវាទ

តូចទាំងធំ

ើងជាលំដាប់

យសមត្ថកិច្ច

លបាន

ចពន្ធ ?

ៗ។

ត្ដ

ើការ

តពិនិត ជាបនាន់ផង

គឺជាអ្នក

ង សួន

ប់ដឹក

ឆាំងអំ

ើន

ទំនិញខុសច ប់មួយចំនួនកន្លងមក

ើនសន្ធឹកសនាប់

អង្គភាពនគរបាលប ្ទសមុ

ុម

្នះចំណល

វបាត់បង់

ើសមត្ថកិច្ចណាខ្លះ

មួយ

ះក្នងមួយ

ើ និងអង្គភាព

ពាក់ព័ន្ធនឹងបទ

ប៉ុ

្ជនចូល

ចពន្ធទាំង

្មើស

បង់ចំណលពន្ធនាំចូលយាង

ះសីហនុ ចូល

ក ឡង

្ជនទំនិញ

បង់ពន្ធនាំចូលមាន

ើការ

ង ើ

ះកុង

ដឹកជ

ឧកញាម៉ុង

ទទួលផលពី

ុមសមត្ថកិច្ច និងជំនាញជល

ផល រួមទាំង

ពីការ

ះវាបាន

ត្ដ

ើន

ខ្លងស៊ុន

្ងៗរាប់សប ិ ឡានយីឌុប។ ដូ

សមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពជាពុំមានលទ្ធភាព ើម ី

វបាន

ថវកាជាតិ

ុមនគរ

នសំ

ហ៊ុនរបស់

្មើសច ប់

ទឧបករណ៍

យមានការ

នសមុ

និង ៀតណាមសុទ្ធ

ស់នូវ

ទឹកដី

ញមកពីចំណចកំពង់

តាមកំពង់

្ជនទំនិញ

មូលពន្ធជូនរដ្ឋ

ការដឹកជ

ចពន្ធមានចំនួន

ចំណចទាំង

ឹងមូលដានក្នង

ើយជាអនុ

ង សួន

្ជនទំនិញរបស់

ើប

រាប់សិបឆាំមក

សួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋ

ធានគណៈព

ះសីហនុ

បានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គភាពនគរ

បាល

ឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច អនុ

កណា ល

ចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ

ដឹងថា បទ

ច ប់

កជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវ

ខាធិការ

ប ស្ថិត

នទឹក

កក្នងការ

ង ១០

ៀវ ប៊ុត

របស់ឈ្មញ

ះសង អង្គ

ពាក់ព័ន្ធនឹងប

ើម រួី មចំ

កម្ពជាផង

យបានស

កូ ្វើ ដកម្មប

គិតគូរទប់សាត់

ចូលមក

ត្តកណាល

ហាយយាងខាំងចំ

្មើសធំៗ

របស់ជនជាតិ

កទំនប់ ឃុំកំពង់

ៀនសាយ

ើការដឹកជ

ខុសច ប់ និង

ើបពុទ្ធបរស័ទ និង

ភូមិ

ងរបស់

ុង

មូលលុយពីឈ្មញដឹកជ

គណៈកមាធិការអាចារ វត្តទាំងអស់គា សាយ

ល ត

មទទួល

លពុទ្ធបរស័ទបានយក

ក្នងវត្ត

ប់

ធាននាយកដាន

ករណី

ះ យកចងាន់

ះអង្គមិន

មការ

ខ ១

ឆាំង

លមានទីតាំង

និងកបាល់សមត្ថកិច្ចហាក់ដូចជាមិនបាន

ើយ

បានសហការជាមួយចរាចរណ៍ផ្លវ

វត្ត លួចបន្លំដាក់ថាំពុល

ើប

យទំនប់

កបទ

វប៉ូលិស

ចរាចរណ៍ខណចំការមន

ើរមិនបណា លឲ រង

ផ ះ ឿង ះ

របួស

ុក មានការ

ភ័យខាចពុទ្ធបរស័ទទាំង ្វើបុណ

ុលបុក

ៀច និងរងរបួសបុរសចំណាស់ជាអ្នក

ខាង

ើម

នក៏

ះមិន

ើយ

ះនាម

កផ្ទះរបស់

ឈាម

បុក

វត្តខាង

ើនឆាំ មក

ះសង

ក្នងចងាន់

មឆាន់ចងាន់របស់ពុទ្ធបរស័ទ

ជា

ទារ

ង ើ្ល រួច

អានតពីទំព័រ

ជាស

រថយន្តមិនទាន់អស់

ពឹតមួយ

្ទសមុ

សាច់មាន់ ឆ្អឹងមាន់ ជង្គង់មាន់

យ ើ បាន

ើប

្មើស

ឈ្មញតូចតាចប៉ុ

វង

រស្តបផ រ

ះមុនី ត

ើងតាមដងផ្លវ

បទ

ជា

បា ើ ន

ើកបររថយន្តទាំងក្នងសានភាព

ជន៍ឆា ំងបាយ...

ើនសាប័ន

ះអង្គភាពនគរបាល

ក្នងសងា ត់

ះមុនី ត ក្នង

តុបុរសទាង ំ ៣ ខាង

្មើស សាទនិងទំនិញ ចពន្ធជា

មានការឃុបឃិតគារវាង

ុមសមត្ថកិច្ចជា

តាមប

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា មុន

បទ

ះ មានទំនិញ

ឈ្មញនិង លក្នង

១ ខណចំការមន

ញ។

ើនសន្ធឹកសនាប់

យសារ

ើត

្ងទី ៧

ជាង ៥០ ភាគរយ មិនបានបង់ពន្ធនាំចល ូ

ះរងការ

ជាប់ស្តបផ រ

សងាត់ទួលសាយ

បុកផ្ទះរបួសអ្នក ស...

ង ១២ និង ១០

យមហាវថី

រាជធានីភ្នំ

ល ្លើង រួច ុល

តុលា ឆា ំ២០១២

អានតពីទំព័រ

តចាយមាក់

បានរងរបួស។

តុលា ឆាំ ២០១២

លបុកប

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

ើយបានបង្ក

ឲ បុរសចំណាស់អ្នក ស ើងកាលពី លា

ុល

ខ០៩០

ះបីជាភាគី

វ ៀងៗខ្លន

យក៏កមាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ផ្លវ

កមិនប

ចរាចរណ៍

សមត្ថកិច្ចបាន

យឲ មានការកកស្ទះ

ើដងផ្លវ

ើយ

្វើការវាស់ ង

យតាមផ្លវច ប់៕

លគឺ

ើម ី

ជាយ


ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

អាលីន វ ីមា ក់ចង លមុខថានាងដ ទាំងមុខ ស់

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

ើមសង រ

ិម

្មងជាសាធារណៈ

និយម

្នហ៍ជាថ្មីកាលពី

សីហាកន្លងមក

យបុរស

ថត

ះជាមិត្ត

ះ លិន វ ឆាវ។ ពួក ល

្តកាលពីថ្មីៗ

អតីតមិត្ត

បំ

កបំបាក់

ីមាក់

ប៉ុ

ើក

ទាំងអស់

កាលីហ្វ

ើយ

ើល

ទាក់ទងគាជាសង របានជាង ២ ឆាំ ប៉ុ

ះ។

អ្នកកំដរកូនកំ

ល វ ឆាវ

ដឹងជាយាង

រជា

៉ច

ឡាប់ច

ើប

ទងគាស្អិតរហូតមកជា យ៍

ខាង ប៉ុ

ុសសាវា

្តខាង

ឡាញ់

កាយដ

ទីបំផុត

ពួកនាង(

ះរត

ើយ

ើយ

រថា ត

្វើបាបទឹកចិត្ត

បំផុត រហូតដល់មិត្តភក្តនា ិ ង

ដាងការពិតដល់

ចំ

កនាង អា ៀល

ើប

បានសួរ នាង

បល់ពីបង

សង រនាងរួចរាល់

្តពាក

ពីរបាន

យ៍ ខាំង

កបាក់គា

យ ើ

ហាយ

និយាយថា ឿង

វត្តិ

អាច

្ល

ើយ

ទាង ំ

ទាក់ទិននឹងការបក

លជាមកពី

ើយ ក្នង

ើយ

ឡាញ់ វ ឆាវ។

្វអ្វ ើ បា ី ន

យរបស់

រាសីល្អជាមធ ម។

្តីដំ

ពិ

សឲ

មិន

យ័តប ្ន

សម្តីមិត្ត

ល ើ មុខ

្វើដំ

យ័ត្ន

ើរ។ រឯប

សម្ព័ន្ធ

ើមខុស

្នហា

បបទ

រាសី

កិច្ចការសំខាន់ វ

ុតចុះ។ ស ើមិនអាច

យ័ត្ន

គជ័យ

ខាំង ការ ប

យាងណា ើបទទួល

្វើដំ

្នហា

្លើមគាយូរ

មានអ្នកថ្មី

ប់

រ ដូ

្នះនាងសុខ ចិត្ត

ុសនាងវញ

ន់

ដូច

្មងមាក់

កំ

ើយ

្លងរបស់នាង

ចាមអារាមកន្លងមក

ព័ន្ធបណាញសង្គម

ៀក

ះហាក់បីដូចជា ច

ម ិ

យមិនខ្វល់ពី

បុរសរូប

មុំ ឬ

គាលពី

ើយពិតជា

រាសីខ្ពស់

ងទទួល

ប់អ្នក

ទីក

។ ការ

ុងច

ស ើ

ះមាយ

មាយ

ះថា

យមិន

ត។

្ង

្លផាជាទីកក់

ស ុ

ឬចូល

ងការងារ

ើជួប

ងស

ះដំ

ើនលូតលាស់

ើរ

រាសី

ចក្តសុ ី ខ

ើរ

ល ការងារងាយជួប យ័ត្ន

ង។

ញការងារក៏

មក ន្ត។ ប

បំផុត៕

ើន៕

ិយក៏មានព័ត៌មានផង

ើតជ

កំ

្ទ

ះ ៤

ផង

ះកាន់

ិម

រថា

ៀតផងខណៈ

លនាយ

ក បាននិយាយចំអន់

ិម

្លើយតបយាង

ិម

ិយ មាន

ក្នង ឿងប៉ុ

ិយ

អ្នកកា

្ទ

ើយ

្នហ៍របស់តារាកំ

ះ ជាកូន

ហាងមាក់

ព សម ត្ដិស្ដកស្ដម្ភ

្លងរូប

លមាន

ើបសណំចិត្ដ

ិយមិនឲ ឃាតឆាយបាន។

ជាឈុតឆាក ើលថា

្នហ៍មួយ

្វើឲ នាង

នដូច

ើយ។

យបានឲ ដឹងថា

លជាគូ

ិម

វបាន

ឿនថា មាន

ះមិន

ផ យ

ភពចុង

បុរស

រ។

រឬ

?

ើយចាំ

ិយ អាចរក ចំណង

ើចំណង

្ថរយូរអ

្វង

្នហ៍ទីមួយរបូត

ើយបន ល់នូវដំណក់ឈាមមួយ ្ង

ះបីជាយាងណា

ិម

ិយមិនទាន់បាន

ក់អំពីពិធចូ ី ល ើយ

កដ។

ើកទីពីរ

ះបានស្ថិត

យនាង

្នហា

ិម

តក់ដល់សព្វ ក៏

ះជារូប

្ង

ះដំ

កអ្នក

យ័ត្នស ះថា

ត។

្វើកិច្ចការអ្វី

ងការ

លណា

ស ុ ធី

ទះ

ៀត

ហៈ

ើយ ដំ

មាន

ះ ប

្ង

ះមាន

ៀនយាយី

ុមមនុស ើនដូ

សម្ព័ន្ធ

្នហាកំ

មុំ

មានភាពសុខដុម

ើយពិ

ន់

ះវវាទណាមួយរក ឆាយ គឺ

មុំមិនមានការរកលូតលាស់៕

្ង

ើយ។ ការ

្នហាកំ ះ

ការ

ឹត្ត

្វើដំ

ខិតខំខាំង

្ចឹម

ងខកបំណងមិនសូវស

មុំឬ

ះលុបបំបាត់ភាព

ះមាយ

កង្វល់ពី ល

្វើអ្វីមួយ

ះថាផលល្អៗ

ើទាំងទីជិត ទី

្លផា

ជាធម្មតា។ រឯ ើន៕

យ័ត្ន

្វើអ្វីកុំរងច

ះបី

្ងមិន

្វើអ្វី

ង។ ចំ

ះអ្នក

ុមហ៊ុនឯកជនក្តី

សឬមិនសាប់អ្នកដ

្វើដំ

ើរទីជិតឆាយជួប

ច ច

មក ន្តដូចសព្វមួយដង។ រឯ

សម្ព័ន្ធ

ស់

្នហាកំ

យនិង

ទំនាក់ទន ំ ងចរចាអ្វី

ងហុចឲ ះ

្វចិ ើ ត្ត

ះ ជា

្អម

មុំមានភាព

្ហម

្វើអ្វីក៏

ផង។ ង

ងស

ចដូចគាប់បំណង

កអ្នកជាកម្មករឬម

វបាន

ហាយនាយអាណិត

ងចាប់ថាំងថាក់

ើ ន។ ស

្តីរាជការក៏

ប់អ្នក

ឡាញ់ កប

ជាក់និង របររកសុីជួញដូរមានការរកលូតលាស់គួរសម

ើយជាឱកាសល្អក្នងការព ីកមុខរបរថ្មីឬ ប់ ុង យ ះ ះ ្លផា លទទួល បាន លទទួលបានមកវញពិតជាគាប់ បណាក់ទុនប ្ថម

ចក្តី ដូចបំណង។ រឯប

មុំជួប ឿងរកាំចិត្តពី

រាសីខ្ពស់ ត។ ក្នង ្ង ះ យសារ ើ ើ ខ្ពស់ដូច ះ ើ កអ្នកមានការ កុំគប ី ដួងរាសី ង

យវញជាក់ជាពុំខាន។ ចំ កអ្នក

្ង

និង ឿងរាវមិនល្អយាយី

ង់។ ការ

មាយ ប

ើយជួបប

ចចិត្តឲ បាន

ច័ណ៕

រាសីល្អជាមធ ម។ ការរស់

កអ្នក

យ័ត្ន វធាក់ទក ឹ គាននរណាជួយ

ើយ។ រឯសម្ព័ន្ធ ក្តីសុខ

ងចាប់មិនសូវជាប់ ស

ុតចុះ។ ក្នង

្ងឆុងផងដូច

កបការងាររាជការឬ

ន់រស់បាន។ការ

ចង់ ើ ពឹងពាក់អ្នកដ

កបរបររកសុីជួញដូរ

្វើដំ

ឆាំងគា

្នហាកំ

គជ័យ

ងជួបប

ើបអាចរកផល

សារ

ើរឆាយជិត

ើញថា

ក្តី

ើង

រមានការខ ត់ ក៏

កបរបររកសុីជួញ អ្នក

ងាយបង្ក ដូរលាភតូចធំពុសូ ំ វមានសម រ លហួសគឺ

ើមានការពឹងអ្នកដ

ើនផង។ អ្នក

វរក

្ង មនិងរក ភាពនឹងធឹង៕

រាសីល្អជាមធ ម។ ក្នង

ពីទី ភាគ

ហា ្ន

្នះទាល់

កាន់ ចំណលចិ ្វើ

រាសី

យក្នងការរកផលចំណលណាស់ គប ីមានការ

្នះ ដូ

សៈដាក់ខ្លន។ ការ

្ងល្អរបស់

សល់តិចតួចណាស់។ អ្នក ល្អ ឬជា

្លផាមកវញ។ អ្នក រកសុីជួញដូរក្នង

ើមានការ ឲ ជួយក្នង ឿងអ្វីមួយក៏

ើន

រាសីល្អជាមធ ម។

កអ្នក

ើរទីជិតឆាយមានភាពសុខដុម និង

ភាពស្ងប់

ះអ្នករកសុី មិន

ុមមនុស សាគមន៍រាក់ទាក់។ រឯ ដូចគាប់បំណងប៉ុនាន

ើរជីវត

្ង

អ្វ ្វើ ៗ ី កុយក ំ អារម្មណ៍មួ

ញកិច្ច ការរស់

ចក្តី

វនឹង

យតាំងចិត្តនិងខិតខំ

ងហុច

ះ តាមព បាទ

ហា ្ន កំ

សការបំ

្ល ងមកឲ ណាស់។ ចំ

យ័ត្ន

ះនាង

មានការខឹងសម ខាំង

រាសីខ្ពស់

អ្នក

ទាំង ភាព

ជួញដូរហាក់ទទួលរងសមាធផ្លវចិត្ត

ហា ្ន ចូរ

្នហា

ឿង

្ទ

ះ។ សូមរម្លក ឹ ថា

ក់ថា

គជ័យ រកសីុជួញដូរក្នង

ពច

ចក្តី

នាឲ ំ ចាស់ទបា ំុ នសាល់ នឹកសានមិនដល់។ រឯប

វចូវជាឱកាសល្អ

ះដួង

ះផងគប ីមានការ វញ

មុខជានិច្ច។ ចមាយ ឬជិតផងពី

្វើដំ

កបមុខរបរ

ពិ

លជាមាស់ចិ

ថា

ៀមដាមដល់អ្នក

ះគឺអ្នក

សិកម្មអស់

ុតចុះ។

ផង។ មិនល្អ

ើរឆាយជិតជួបភាពសុខដុម ព ះ

ី ចង់ ើ

ង ើ ។ រឯប

ក់ថា

មទាំង

ភាពស្និទ្ធសាល

ញការងារនិង បំ

្ល ងធាក់

មុំមានការផាស់ប្តរ

្ចញរូបភាព

ើយ

ង ចតាស័ក ព.ស ២៥៥៦

្ង

ះអ្នករកសុីជួញដូរ

កអ្នកអាច

ឡំ

លផ្ទះ ឿងរាវលួច

លាក់ មាន

្វើ ឿង

ើង

សារព័តមា ៌ នមួយចំនន ួ

ការបងា ញរូប

ឿតាម

ខ្ពស់ដ

ះអាចកមាត់រាល់ឧប

យអាចជួបនូវក្តី បំ

យ័ត្ន។ ដូចសព្វមួយដង។ ការ

ើសាល់ចិត្តសាល់ ជួបនូវ

មា ើ នការខិតខំបំ

ៀបដូចបានជា

ញ៕

កបរបររកសុីជួញដូរ

្លងលក់ដូរ

្វើដំ

យតក់ ចាត់

ទាំង

ស្លឹក

យប

ើយ

ត្ដរបស់នាង

ុម

លនាង

ថតពិត

ប ើ្ហ កន្លងមក។

បងា ញ

ឡះ

ចចិត្ដប

លនាងធាប់

រូបថត

្វើឲ នាង

នាងនឹងព យាម

ើបនាងស

ើយ

នាងបានប

ប់

ឡំ

ះថាពាក ច

ស្និទ្ធសាលរបស់នាង

លមានវវ័យ

ះមិនឲ ទស និ ជនមានការភ័ន្ដ

យ ិ បាន

ក់

ើរជាង៕

ត។

កអ្នក

ជួ ើ ប ឿងស៊យអស់ ផង។ ចំ

ះជាឱកាសល្អក្នងការផាស់ប្តរមុខរបរឬ

ខិតខំ ច

ើយជាឱកាសល្អក្នងការចូល ើយ៕

ិយ បាន

តុលា ឆាំ ២០១២

ងាយរត់ចូលណាស់។ សម្ពន ័ ្ធ ពួងឲ វនាសជាអ

្នហា កំ

ើបផលល្អៗ ស

គជ័យជំនួញធំៗ

និយាយដល់ចាស់ទុំ

សប

រួច។ អ្នករកសុី ញ

ះទុនអ្វីមួយ

រើ ឆាយជិតជួបភាព

ៀសវាងបាន ជីវត

កអ្នកទាល់

ុស

្ង

ះនិយាយអ្វក៏ ី មិនអាច

រាសីខ្ពស់

្ងល្អបានឆ្លងផុតអស់ រាសីរបស់

កបរបររកសុីជួញដូរ

យ ើ ពុំ

បទ ឆាំ

ក់កាសពីខ្លន វ កសាយពុខា ំ ន។ ការ

ដ ើ្វ ំ

ើរទីជិតឆា យចូរ ុស

ះមិន

យ័ត្ន ក ក្តីកុំចង់ទុំមុន

ជួញដូរមានការទិញចូលលក់ ើ

ើយ។ អ្នក

ហល់

ងបន្តិច ពិ

ពន់ផលលំបាកមកវញ៕

អាចស

្ង

ើរទីជិតឆាយពុំផ្តល់

ផលល្អគួរមានការ

រាសីល្អជាមធ ម។ តាមការទស ន៍

ទាយបានឲ ដឹងថា

្នះនឹងនាផល ំ លំបាកណាមួយ

មកវញ។ ការ

ីកុំ

ប់

ះអ្នករកសុីជួញដូរ

ភលន់មិន

មិ ើ នដូ

ះស

ើរប៉ុនាន

សុខភាពនិងឧប ត្តិ

តុនានាផង។ ចំ

ើប

ើរជីវតមិនល្អ

ះ។ តាមពិតនាងគាន

្ង ចន្ទ ទី ០៨ ្ង៨

នាបង្កការឈឺចាប់ដល់នារដូចគា

ចបាច់យូរមក

ប ើ នាងដាក់ចត ិ ្ត

្វចិ ើ ត្តបាន

សង រ

ើមទងគូ

យ ើ រដឹងថា

ុសនាង អា ៀល

្នហ៍ចាស់របស់សង រនាងមិនទាន់

ុស នាង

ី និងបង

ើម ីបានដឹងច ស់

អតីតសង ររបស់មិត្ត

ប់ថា មុន

លនាងទាក់ទងជាមួយមិត្ត

នាងនឹង

ះ ប៉ុ

ញមុខលាត

សាធារណជនជំនួសនាង

ើយបានទាំង

ើនជាង

ិម

ះចង់ប

អំពកា ី រមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

កបាក់ថា បុរស

មា ក់

្លើយថា

កផ្លវគារួច

និយាយលួងចិត្ត ចក្តីសុខ

វនាង

ជា ឿងមិនពិត

ជាង ៣០ ឆាំ គឺបុរស

យ៍ ក៏ទូរស័ព្ទ

ើយ

យ៍)

ថា

របស់នាង

ះទាំងចិត្តទាំង

មិ ំ នបាន

ខ្ញំទាក់ទងជាមួយ

ទាំង

យ៍យាង

ល។

្វើឲ នាង ើក

ះថា នាង

្លើងរូប

ទស និកជនថា កុមា ំ នការយល់

មួយនាងគឺជាមា ស់ចិត្ដ

កផ្លវជាមួយ

ះចំនួន ៣

ុសមិន

រក អា ៀល

មាន

តុ

ះសុទ្ធ

មាយមួយ

លបាន

លឈរ និងអង្គយជា

ទាំងពីរនាក់ទាក់

ងបានក៏សុំ

ើង

មរូបថតនាង

ការ

មិន

ុសរបស់

្ដពាក ទាំងប៉ុនាន

អ្នកទាំងពីរ

សរ

ពិពាហ៍របស់សាច់ញាតិរបស់នាង អា ៀល លីន អ្វីៗ

លជាកូន

ឡាញ់គាចាក់ទឹកមិន

្វើជា

ះក្នងពិធីអាពាហ៍

ពី

ប់

វញ។

យបងាញតាម

ើប

្នហ៍ជាមួយនាយ

ទទួលសាល់បុរសវ័យ

រក អាចរាប់បានថា

សា ល់គា តាំងពីតូចៗ

លបានពិពណ៌នា

៉មាយកូនមួយរួប

ុមរបស់ខ្លនគឺនាយកុយ។

នាយកុយ

យ៍ និង វ ឆាវ សាល់គាជាង ១០ឆាំ ើយគឺ វ ឆាវ បានធំដឹងក្តី

ើម ី

ៀតថា នាងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

ះអះអាងថាទាំងនាង

ៀ សហរដ្ឋអា

ហាក់បីដូចជា

ះគឺមានន័យថា

នឹងនាយកយ

ក។ ការបងាញរូប

កុយ រាងស្ងប់សាត់បន្ដិច

វាន់ថា

្នហារបស់ពួក

ើល

មានព័ត៌មានសាង

យ៍

នាង អា ៀល លីន ជាមនុស ទី ៣

្លង

នឹង

ីរបស់ លិន វ ឆាវ ផ្តល់

ការសមាសន៍ដល់ទស នាវដ្តី

ើយ

ចក្ដីសុខពន់

តារាកំ

ះមានមនុស មា ក់

អះអាងថាខ្លនជាមិត្តរបស់នាង

ក់នូវភាព...

នតាមរយៈសារ

ភាពសាតស្អកន្ល ំ ងមក

ះមកក៏បាន

បងាញមុខជា ឿយដល់សាធារណជន ប៉ុ

ើម ីប

លុបលាងពាក ចរចាមអារាមនិងការពារ

ជួបគាក្នងពិធីមង្គលការរបស់សាច់ញាតិ នាង ចាប់តាំងពី

្ន ហ៍វ័យ ្ម ង

្វសប៊ុក ជាមួយនឹងរូប

ភាពស្និទ្ធសាល

ដន

ិម ិយ បងា ញមុខគូ

្នហ៍វ័យ

បណាញសង្គម

ថា

ៀក

មាន

ភក្តិចាស់សាល់គា យូររាប់សិបឆាំមក ើយ

និច

ព័ ត៌ Ō ន កម⅝នʼn និ ង េΉŬ⅜Ūសʼn

១៦

ិយ បានបងាញមុខគូ

ឡិច

វាន់ ៖ នាង អា ៀល លីន (Ari-

el Lin) បងាញពីគូ

តុលា ឆា ំ២០១២

អានតពីទំព័រ

ើមានការ

ឯការថយ

ឿន

យវញ

ចក្តី ឿន

្នហា

ុស

មុខខាំង

ះក៏ខាំង

រ៕

ងហុចមកវញដូចសម ្នហាកំ

មានជ

ះវវាទ

ល លាល្អ

មុំ ឬ ល

មាយ

បំផុត៕

កប។ សម្ព័ន្ធ

ចង់ ើ

ះមាយក្តី ះ

យជា


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

លទ្ធផលនិស ិតអាហារូបករណ៍ របស់ឯកឧត្តមសា និស ិតែដលពុំ

ល.រ

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

េ ឃុន ចន រត

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

េភទ

ះចូលេរ ន

87

ៃថ ែខ

ជំ

88

ំកំេណើត

17-10-90 12-12-94

គឹម េជ

M

04-10-86

F

02-07-94

គិត វុទី

M

16-03-94

F

02-03-92

F

12-10-94

M

02-08-92

M

09-05-89

គីម ងីន កុច េ

រន

ែកវ ទូច

េគឿន សុគន កឺយ កន

គង់ សីលក័

ចារ អ៊ួន សាបូ

ររ ូបករណ៏មកចុះេ

M

89 90 91 92 94 96 97 98

F

22-08-92

99

18-04-93

100

F

06-07-94

េលង សុវណឌុន

101

M

12-03-93

102

F

22-01-96

េឡង វួចលី

103

F

04-02-94

104

F

21-07-94

105

F

09-11-91

106

M

10-02-84

ងមុី

107

F

08-03-93

108

F

09-08-94

វជីញ

109

F

04-02-95

110

M

28-09-94

111

M

12-07-93

112

M

02-11-90

113

M

02-05-94

114

េឡង វរលកណ៍ លឹម លី

លីម ស៊ន លឹម បុស ឡង

លី គឹម សូយ លី

ន់ មុនី

ន កុសល

េមៀន សំអុល ស វណៈ

មុិច ហ

រយ

ែម៉ន ច័នតុ

េហង សុខ

លីន

េម៉ង សុខេមៀន ែម៉ត សី មុំ រក

មុនី វ

មួង ពិសុត េណ

ែង៉ត

េណ

យេណត

ងួន សុវណ ងួន សុវណ

ញឹម សីនិច នូ ភកី

F

23-07-93

115

F

23-10-93

116

F

20-05-94

117

M

08-08-92

118

F

04-08-94

119

F

19-05-95

120

F

29-04-94

121

M

17-04-90

122

M

14-04-94 4-94

123

M

13-10-92 0-92

124

M

02-01-90 -90

125

M

16-12-93 2-93

126

M

16-12-93 2-93

127

F

05-06-92 6-92

128

M

17-02-88 2-88

129

េណ

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

១១

តុលា ឆា ំ២០១២

សាកលវទ ល័យ អន្តរជាតិ និង វទ សា ន បូលីណ ស F

16-05-88

130

F

14-02-95

131

M

17-10-89

132

F

05-03-95

133

F

17-05-94

134

F

02-11-92

135

M

05-11-94

136

M

01-09-90

137

M

06-10-94

138

ផលី សុខនី

F

25-08-87

139

F

15-11-94

140

ភិន សុ

M

20-10-90

អំ សី េ

ក សុ

អយ ពិសី អ៊ូ សុផល អ៊ុ

រមី

បុិៈ

ជ ឧតម ំ

ក់ សុ

95

M

យ លីែឆ

នូ សុី

93

ំ សូែឡន

58 60

M

ឃី សិទិនី

57 59

ប់ឯក

ខ០៩០

ភិន

ន់ វច ព

ភីន កក

ភូម សុខ

ផន ផលី

ភុំ សំភ័ស ប៉ុល

ប៉ុស សុេខង

មួយហ័រ

េ ពន េទវ ពំ

ច័ន ស

រន ចំរុង រទី ផ េរឿន

រម

រុម ប៊ុនតឺម

រស់ សុីេនឿន រ សុខ

សំ សុ េ េ

ចិ

សុវណ

េ សង កនិ

េសៀ សុវណ សូ េ

ភ័ណ

េសឿ សី

សឹង សុវតិ

េសឿង សុខ

សុខចនី

សុខ គី ចរៃណ សំ ែកវពិសិដ េ េ

ម សុងសុេម

សុន ស

ប់កិត

M

29-07-94

M

02-01-86

141 142 143 144

M

06-01-92

F

31-01-93

F

18-08-93

F

07-04-94

F

02-12-95

F

25-12-90

F

06-03-90

M

01-12-93

152

M

10-07-93

153

F

04-04-92

154

M

06-07-92

155

M

12-05-93

156

F

04-08-92

157

M

12-12-93

158

145 146 147 148 149 150

F

27-08-92

159

26-07-88

160

F

13-07-98

161

F

07-02-94

162

M

15-08-94

163

F

01-01-95

164

M

02-02-90

F

28-06-94

F

12-04-93

M

25-11-95

លីន

ស អរុណរៈឌុជែដត ស យូ

ន់

សន ល័ក

សន ពិសិដ

សួន សុភ័ ក សួស

ក់

សយ

សយ រ

រ័ត

ស៊ុន រទីេច

ស៊ុន សូ

ៃត ប៊ុនតុន

M

02-12-93

M

07-03-94

M

14-02-94

M

07-03-94

M

06-08-94

F

04-02-92

M

20-05-94

F

22-04-94

េណត

េទៀង ទី

ទឹម ែសតប

រទ

តុល សីរ័ត

M

08-08-88

F

10-08-94

M

17-02-94

F

03-01-93

ទូច សំភី ទី េវ

អ៊ុច រត អ៊ុ ែកវ

ស៍

F

20-06-93

M

30-03-94

M

07-06-89

M

08-12-93 18-08-93

អ៊ុន

ន់

M M

30-09-91

ែវន

ឌុន

M

05-04-93

F

15-11-94

ជីវ័ន

151

M

ប់ឆា ំសិក ២០១២-២០១៣

សុង គឹមេសៀង

េវង សីណច វុត សុ

ក់

វង សុមុនី វួន សុ វុទី

រទិ

រដ

ន ពុទី

M

12-02-93

M

12-01-95

M

02-05-88

M

25-09-95

M

31-12-86

M

09-04-94

F

04-02-94

M

04-04-94

M

26-01-91

ន សុវណេសររតន៍

ន ច័នវបុល ត ច នី

េយឿង សក យ៉ុន មក

M

02-06-91

M

07-01-93

388

M

09-09-94

M

13-09-90

-អ៊ួន

បូ

211

M

02-03-92 -92

-

កុងភំេពញ

6 36

M

03-07-93 -93

M

02-12-93 -93

-និស ិតអត់

M

10-03-95 -95

M

09-10-90 0-90

M

26-11-93 -93

F

05-08-95 -95

ប់ឯក

64 ររូបករណ៍ 164 09 609

សរុប

កំណត់សមាល់

- លទ្ធផល

ះគិត

ឹម

្ងទី ១៧

ឆាំ ២០១២។ ០១២។


១២

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

តុលា ឆា ំ២០១២

ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា ត ើកប សនកាលឆា ំសិក ថ្មី រជំនាញ ើងចាស់ វអស់លក្ខណ៍ សាខាសាកលវទ ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ ត្តកំពង់ចាម ជាប់អនា ក់ សមត្ថកិច្ចកំពង់ចម្លង

ជនសង ័យបានសារភាពថា គាត់មាន

កំពង់ចាម ៖

ឹក

តុលា ឆាំ ២០១២

ឈួន ឧត្ដម

និង

ជាជនកម្ពជា ចុះជួយ

ឧត្ដម

អ្នក

និងសិស និស ត ិ យាង

បនា ប់ពី

រព

យាន សំបរូ នាយក

វទ ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ

ត្តកំពង់

បរ

្វើការបណះបណាល

បរ

ជាន់ខ្ពស់ (អនុបណិត)

ះរួមមានជំនាញ គណ

ការ វទ

ប់

ក ើ

ត ិ

ក្នងក

ិត

រង និងបរ

សា

ជាតិ និង

ប់

្លស អភិវឌ ន៍ជនបទ

្តការ

ប់

ងធនធានធម្ម

ងពាណិជ្ជកម្មនិងហិរ

ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ

មាននិស ិតកំពុងសិក ចំនួន ១២៤៦ នាក់ ក្នង

ីចំនួន ៥៦៦ នាក់។

កនាយកបានឲ ដឹងបន្ត

ថា សាកលវទ ល័យ មាន

ះកាលពី

ៀត

គាត់

្វើការផាស់ប្ដរ

២០០៨។ ដំបង ូ

ះថ្មី

ឆាំ

យ ើ សាខាសាកលវទ

ះស្ថត ិ

ក្នងទីតាង ំ មិនអំ

ផលអគារ និងបន្ទប់សិក មិនសមរម ើបមកដល់ឆាំ ២០១២

ះសាខា

សាកលវទ ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ ត្តកំពង់ចាមបាន

មុខមាត់ថ្មីផាស់

ប្ដរទីតាំងកសាងអគារថ្មីយាធំស្កឹម លមានបន្ទប់សិក យាងល្អ

្ក

ណីត។

១៦

អានតពីទំព័រ

រ សាខាសាកលវទ

ល័យ ជា សុម ី កំចាយមារ បានផ្ដល់អាហា ក្នង ១ ឆាំមានចំនួន ៥០ នាក់

ើគិតពីឆាំ

ទី ១ ដល់ឆាទី ំ ៤ មានចំនន ួ ២០០ នាក់។ ចំ

កសិស

លបានប

្ចប់ការសិក

កន្លងមកមានចំនួន ១៩៧១ នាក់ក្នង ះ

ីចំនួន ៥៧៩ នាក់។ ក្នងឱកាស

មា

ត បានអានសារលិខត ិ របស់ស ច ្ដ

អគ្គមហា

នាបតី

ក្នងឱកាស

ហ៊ន ុ

តសរ

ង ្ល

រើ្ញ ជូនសិស នុសស ិ ។ ជាមួយ

ះឯកឧត្តម ហ៊ន ុ មា រើ ចំ

ធិការ

ើកប សនកាលឆាំ ២០១២

២០១៣ គា

ះឯកឧត្តម ហ៊ុន

ត បាន

្លង

ះឯកឧត្តមសាលកវទ

កសាកលវទ ធិការរង

នាយក

តិបត្តិ

អ្នក

កនាយក

តិបត្តរង ិ

និងបុគ្គលិកទាំងអស់

សាខាសាកលវទ ល័យ ជា សុីម កំចាយ

មារ

ត្តកំពង់ចាម

ទាំងកមាំងកាយសារតី និងប ប់

ងនិងបងា ត់ប

ឲ ទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទី ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា

ការ

ទនៈ។

ត បន្តថា

មុខមាត់របស់សាខាសាកល

វទ ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ ចាម គឺជាការរួមចំ យុទ្ធសា

្តចតុ

ត្តកំពង់

កក្នងការអនុវត្ត

លមានស

នាបតី

រដ្ឋម

ហ៊ុន

្តី។

ពិធី

្ដចអគ្គមហា

ន ជានាយក

ក្នងឱកាស

កអំ

រក៏មាន

យដល់បុគ្គលិក សា

ចារ និស ិត

មទាំងកងកមាំង

អាវុធ និង

គល់វ

បនប

ដាប់

ថាក់ឆាំ

សុខុន

ុស អាយុ ២៨

ះមាស មានិត

លជាជន

កចំនួន ៣

ទណក

រក។

ិតធ្ងន់កសាងសំណំ ឿង ប

សាលាដំបូង

កាត់

ឆាំ ២០១២

លា

តុលា

ង ១១ យប់មាន

ទណិតចំនួន ៦ នាក់បានលួចអារច ក

ិលស

យ ើ បន្ត

៦ នាក់

ើយ

ើញក៏បាន

មកវញ។ ថា អ្នក មាន

ប់ឲ ខ ល់

មាគាចុះមក វ

តុង

ុមអនុរក ពន្ធនាគារ

ៀត

លចាប់បានមកវញទី១-

អាយុ ២២ ឆាំ ទី៣ ទណិត

ញបាន

ញចាប់បានចំនួន ៣ នាក់

ះ យ៉ូន

៣៧ ឆាំ ទី២ទ

ញចូល

ក សាន សុភា បានឲ ដឹង ស

ឹង

ឿន

ះ ឱ ជ័យ ះ

ុស អាយុ ុស

ត ណាក់

ុស អាយុ ២៨ ឆាំ ចំ លរត់រួចទី១-មាន

ុស អាយុ ៣៧ ឆាំជាប់

កឯ

ឿក

ទី២-

ះ ឡង ប៊ន ុ ន

ស ុ អាយុ ៣៨ ឆាំ មាន

សុខ ឈាង សពីបទ

សូមរម្លឹកថា

សជាប់ពន្ធនាគារចំនូន ៦៣ ឆាំ

កាត់

ចំ

ពីបទប្លន់ ភ្នំ

ញ។

ឹង

ឧត្ដម

ដាប់អាវុធចំនួន ៨ ករណី

យពីមានករណីអ្នក

ករត់

នីយ៍

នគរបាល ប

យសាលាដំបូងរាជធានី

ញពីពន្ធនាគារ

ត្ដកំពង់ចាមបានដាក់បទ

្កត

ើញថា តាមច

ក្នងបន្ទប់ និងច អនុរក

ី ឆាយ គឹមសុន ស្នងការ

ឲ ការយាល័យក

ុើបអ

សកាត់

ិតធ្ងន់

្វើការ

ើយលទ្ធផល

្លើយរបស់អ្នក

្លើយសារភាពរបស់ម

្ដី

ក្នងពន្ធនាគារ ៣ រូបទី ១ មាន

ុកខ ច់កណាល

ត្ដកណាល។

ើយមិនខាចច ប់

ដូចជា

ក្នង

ៀន

ខាង

ើញដូ

្នះក៏បានតាម

មាញ់

ដូចជា មាន់បួនក ល ម៉ត ូ មួ ូ យ ដាលីម ពណ៌ទឹក

ក់ គានសាក

ើយ

អនុវទ ល័យចំនួន ៨

សិក រាប់រយលាន ៀល ២០ ភាគរយ

ុកបាធាយគឺមានវទ

ិដ្ឋចំនួន ៦ នាក់

សាលាបឋមសិក ចំនួន ៤៥ មានសិស មុឺន

២ មុឺន ៥ ពាន់

ើយ

ក អុន លាងអាន

វទ ល័យចំនួន ៨ កាត់ ក

អ្នក

ខំប

ើសពី ១៥ ភាគរយ

យកមក

មាន

្ជន

អាន

កផល

្វើបាន

ើខ្នង

២០ ភាគរយ ជន៍គា

ៀន

វង

៥ ពាន់នាក់ និងមានការលាក់ ប

ៀនតាមសាលាមួយចំនួន បុគលិ ្គ កសិក ជា

ដាក់ការស្តីប គារ

ត្តកំពង់ចាម

ចខ្លន

កីឡា

បាន

ទី ្ង ០១

ធានពន្ធនា

លមានភាព

្វស

សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍

ការងារ រាវមិន

ើយកន្លងមកក៏ធាប់ តីពាក់ព័ន្ធការ

ចឮ ឿង វ័

របប ្ច

ឧបត្ថម្ភរបស់អ្នក

ស និងការជំរតទារ

ទុក្ខអ្នក

រ៕

ក់ពីសាច់ញាតិ សផង

លចូល

ឆាំមក

សួរសុខ ស

ដល់

លសិស សរុបក្នងឆាសិ ំ ក

ន ើ នាក់

ស៊ុនឌី ជា

ង ១១ យប់

ក់

ើយគឺតាំងពីជំនាន់

២ មុឺន ះ

ៀត។ ល

ក ុ

ើន

ុកបាធាយគឺ មានការកាត់

ក់

ធានការយាល័យអប់រនិង

ើសហូរ

-អ្នក

ើស គឺអំ

ើតមានជាយូរមក ល

ះគឺ

ខំប

ើយ

កាត់លុយ PB។ ះ

កការលាក់

ៀន

ះ សំ ទិត

ើយរហូតមក

លជាឪពុក

បានបន្ត ៀបរាប់ថា លុយ

្មក។ បុគលិ ្គ ក ក់

ក្នង ១

ីមាសតាមសាលានីមួយៗ មិន

យ ើ

សរុ ើ បទាង ំ វទ ល័យចំនន ួ ៤ និង

តិចពី ១៤ លាន

១៧ លាន ៀល

យ ើ

ហង មុននាថ ី្ន

វទ ល័យ

ណាំហុង

ញ ើ មកប

មាន

លប

ៀន

ន ើ ឆាំ

កីឡា ឪ

ក ើ លុយរហូត

ញា គឺ

ះគឺជា

កដ។

ក អុន លាងអាន

ការយាល័យអប់រនិងកីឡា

បានបំភ្លឺថា ការកាត់លុយ គឺមានកាត់ ខាង

កាត់តាមសាលា

កមិនបានចូលរួម

ៀងរវាង

ការកាត់លុយ PB ឲ

ជួយកីឡាស

ប់ថាសូមកុំ

វច្ឆកា ិ និង

ើញមកប

ះ សំ ទិត

លប

ៀន

ើនឆាំមក

ើយ

ណាំហុង

កអះអាងថា គឺដូចជា

ញា គឺ

ៀន

ក់

យាង

ញ និង

ហង

កកាប់មិនបាន

កអនុ

ធានការយាល័យ

ត្ដកំពង់ចាមសុំលាក់

លថា

ះគឺជាអំ

ើពុក

ធានការយាល័យអប់រនិង លជាការ សា

ឹតពី ្ត

តុអ្វី

យ និងឃុបឃិតឲ នាយកសាលា ក់

ភាគរយយកមក ប

ពី ១៥

២០

កគា ចាយ

ើខ្នង

ៀន។ ការកាត់លុយឬដកលុយ

PB វញគឺកាត់លុយតាមសាលាក្នងសិស មាក់ ១៥០ ៀល

យ ើ ក្នង

ក ុ បាធាយ

្ត

សិស សរុបក្នងឆាំសិក នីមួយៗមិនតិច ពី ២ មុឺន

២ មុឺន ៥ ពាន់ គឺវាខុសធ្ងន់

ណាស់

ចាយវាយ

ើងមិន

ៀត គឺដូចជា

វច្ឆកា ិ និង មិន ប៉ុ

វយកលុយ PB មក

្ដសផាស

ៀនតាមសាលាមួយចំនួន ប

ៀន

ហង មុននាថ ី្ន

វទ ល័យ

ើញមកប

មា ្ត ន

ើសិនមានការលាក់

ះ សំ ទិត

លប

ៀន

ើនឆាំមក

ើយ

ណាំហុង

ៀន

ញា គឺ

ក ើ លុយរហូត

គឺជាការបំផា ញថវកាជាតិយាងពិត កដ។

ក សាយ ផលា

ក អុន លាងអាន

ៀន

ៀន

ភ្នំ

កការលាក់

កួតថាក់

ុក

ង ...

មន្ទីរអប់រយុវជននិងកីឡា

ៀនតាមសាលាមួយចំនួន

ហង មុននាថ ី្ន

វទ ល័យ

ះ ខាង

ក់

ើថាយកលុយ

ប់សិស

ត្ដ។

ៀត គឺដូចជា

ះជាការ

ក អុន លាងអាន

ើពាក កាត់លុយគឺ

ុកនិង

និងនាយកសាលារឯ

ធានការយាល័យអប់រ

មិន

ក់

ប់គាត់ថា

ុកបាធាយ

កាត់លុយ

ធាន

ុកបាធាយ

្វើ

ពន្ធគាត់ចំនួន១

្ភមុឺន ៀលប៉ុ

្មកមកដល់កូន

ៀន

យ ើ ប៉ុ

ះសមត្ថកិច្ច

ះដូត លាង

ៀន។

ះបាន

ៀនតាមសាលាមួយចំនួន

ៀត គឺដូចជា

វច្ឆកា ិ និង

ៀតអត់

ើបបង្ខំចិត្ដ

ប់ថា គាត់ខ្ចី

ះវញគឺ

រលួយរបស់

ធាន

កនាយកសាលាជាអ្នកអះអាង

មន្ទីរអប់រ

ការយាល័យអប់របានទទួលផលពីរបរ

ក អុន លាងអាន

ធានថ្មីកំពុងយកលំនាំតាម

ធានចាស់

ៀន

ើពុករលួយ

លបានកាត់មិន

ការបំផាញថវកាជាតិយាងពិត

វបានឆាំគុក

តុលា ឆាំ ២០១២។ ករណី

តិចលាន ៀល

នីមួយៗ មានមិនតិចពី ២ មុឺន

១៥០ ៀល

ញចាប់មកវញបាន ៣ នាក់

បាត់កាលពី លា

៥ ពាន់ ដូច

ពន្ធ

ព បាល

តាម

២ មុឺន

លសុីមួយ

ះ សំ ទិតវច្ឆិកា គឺមានសំបុ

ថាមកប

យ ើ

ះ។

តារា

ក ុ បាធាយសិស សរុបក្នងឆាសិ ំ ក

មិន

ធានការយាល័យអប់របាន

ើញទាន់

ៀតរត់ចូល

្វើ

ើយ

ក អុន លាង

បាធាយបាន ៀបរាប់ថា រយៈ

ក ៣ នាក់

ើសហូរ

ៀនយាងខាំង។ ចំ

ប់សមត្ថកិច្ចថា

មុន្នីនាថ

រថា ការកាត់

នីមួយៗមិនតិចជាង ២ មុឺន

ក់ពី

ើប

ក់ ៥០ មុឺន ៀលអាចនិយាយគា

ថា

ក់ PB វញគឺមានការកាត់លុយតាម

ក្នង

ដប់

ុកបាធាយកាត់

ះគឺប៉ះពាល់ដល់

ឬកាត់លុយតាមសាលាក្នងសិស មាក់

លកំពុងជាប់

ចខ្លន

ក់ផង

បាន

បាន

ខ។

កាត់ ១៥

ើម ី

សក្នង

ក់ PB វញគឺ

ក់ភាគរយ

ហ្នឹង

ឿងមាក

ះមិនតិចមុឺនដុលារ

ើយ។

មានការប

ចំ

សមត្ថកិច្ចបាន

ះក្នង ១ ឆាំ

ចំ

្តី

ៀន

ក់

ត្តកំពង់ចាមបាននាំគាកាត់

ករត់

ធាន

យឲ

នាយកតាមវទ ល័យចំនួន ៤ និងអនុ

ពន្ធនាគារ ឹង

ើយ

ការយាល័យអប់របានប

គឺគាត់

ើញសមត្ថ

ក់ធនាគា

អាយុ ៣២ ឆាំ បាន

ះរហូតចាប់ខ្លនបាន និងមានវត្ថតាង

ធានការយាល័យអប់រ

វបានបុគ្គលិករះគន់ថាពុក

រលួយសុីមិន សមុខនិងមិន ខាស

កិច្ច

១៦

អានតពីទំព័រ

បាធាយ

យភូមិសមត្ថ

ក្នង

ហ្ម

លម

កជាំ ក្នង លាយប់សាត់អក ្ន

មាន

ុស ចិ

្ល ត

ពន្ធនាគារ ត្តកំពង់ចាមនាគា ំ ផឹកសុី បទឧ

ះ លី ឡង

ត្ដកំពង់ចាម

សតាមផ្លវច ប់។

ប្លន់ សមាប់ ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន១៥ ឆាំ និងទី៣-

ចំណចភូមិកំពង់ចម្លង ឃុំកំពង់ ចម្លង

ឿក តុង ជាថ្នរនឹងទឹក

វបានការយាល័យនគរបាល

ត្តកំពង់ចាម

ក រ័ត្ន សុភា

លាក់

ទារ

លាន ៀល។

្វើសកម្ម

សាលាក្នងសិស មាក់ ១៥០ ៀល

ក់ចំនួន ៥០០ ដុលារ អា

្ងទី ១

មការដឹកនាំល តរបស់

នាយប៉ុស្ដិ៍ កំពង់ចម្លង គឺ

ភាពលួចមាន់គឺបានយកម៉ូតរបស់ ូ ខ្លន

បុគ្គលិកចំនួន ៧៧៦ នាក់។

ើយអនុរក ពន្ធនាគារទាំង ៣ នាក់

ស្នងការដាននគរបាល

ង១១ និង ៣០ នាទី

ដឹងថា ជនសង ័យមុន

ជីវភាព

ទណិត

បានឲ ដឹងថា កាលពី

យប់

បួច

តុលា ឆា២០១២ ំ

សរុបក្នងឆាំសិក នីមួយៗមិនតិចពី ២

បានផ្ដល់រណារអារ

ើយ សមាប់ចំនួន ៣០ ឆាំ

កាលពី លា

កនាយប៉ុស្ដិ៍

ើយគាត់

កំពុង

កនាយប៉ុស្ដិ៍បានឲ

ុស អាយុ ២៨ ឆាំ

វបាន

ជាប់កាលពី ទី ្ង ០៣

ភពពី

ល័យចំនួន ៤ អនុវទ ល័យចំនួន ៨ និង

និមិត្តរូបដល់និស ិតចំនួន ៥០ នាក់៕

ឆាំ និងទី ៣

ពីបទរ

រដ៏ជំនាញមាក់អស់

សិក មូលដាន(២០១១-២០១២)ជា

អនុរក ពន្ធនាគារ ៣ នាក់សារភាពថា ខ នពិតជាបានផ្តល់...

ិតធ្ងន់

លក្ខណ៍

ើវស័យអប់ររបស់រាជរដា ភិបាល

ះ សិន អម អាយុ ៣៦ ឆាំ ទី ២

ហ្មទណក

កណាល ៖

ណដំណាក់កាលទី ២

អាណត្តិទី ៤

យាល័យនគរបាល

ហ្នឹង

ើម ី

ៀន និស ិត

ើយជំពាក់

លុយបង់ការឲ

លបានខិតខំបរចាគ

យមិន

ើយ។ គឺ

ណាស់បានមួយ

ជាមួយគា

ើញសមត្ថកិច្ចប៉ុស្ដិ៍កំពង់ចម្លង

គាត់ពិតជាបានលួចមាន់

ើម

ះថា សាខាវទ ល័យ ទមហា

ឫស ី បាន

បបានម្ដងណា

្វើសកម្ម

ងៗ

ះជាមួយ

ជនសង ័យបាន

រូបករណ៍រដ្ឋដល់និស ិតថាក់បរ

ត្តកំពង់ចាម

ើយ

ព សម ត្ដិ

បួចបានជនសង ័យ

យ ទីផ រ

វត្ថ។ល។ បច្ចប ន្នសាខាសាកលវទ

ល័យ

កិច្ចប

ងធនធានមនុស ព័ត៌មាន

ភាសារអង់

ទី

ជំនាញខាំងណាស់ពុំ

្លងឲ ដឹងថា សាខាសាកល

ចាមបាន

អ្នកភូមិ

សថាភូមិណា ឬទីណា

តិបត្តសា ិ ខាសាកល

ត្តកំពង់

ចាមបាន

ភាពលួច

វទ ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ

ើយ សូម ី

លឹង រស់

ពន្ធបីឆាំមក

ន ើ កុះករ។

្លងជាតិ

ន ម្ដំ

ខណមាន

កស្ដី ឃុជ័ ំ យធំ ក៏បានឲ ដឹងថា

្តី

ះធាប់ជាប់

ឿង

សងាត់ច រអំ

រាជការ កងកមាំង

ដាប់អាវុធ

្ជនជន

អធិកាដាននគរ

លឹង

ជ័យ រួចម្ដងមក

្ជើញចូលរួមពីម

ៀន

ភូមិ

ុកខ ច់កណាល

កចាយ

កំពង់ចាមទទួលបន្ទកការងារយុវជន មទាំងមានការអ

ុក

ុកខ ច់កណាល។

ត្ត

ើត

ភពពីសមត្ថកិច្ចបានឲ ដឹងថា

ទពីបទ

ុមការងារថាក់កណាល

ពន្ធរស់

សង ័យ និងវត្ថតាង បាល

ធានអាហារូបករណ៍និស ិត

លឹង

ុកកំ

កនាយប៉ុស្ដិ៍ក៏បានប

ម អធិប

តីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ហ៊ុន មា

គណបក

កស្ដី ឃុំជ័យធំ

ើយ

ក ើ ប សនកាលជាផ្លវការ

ធាន

ឃុក ំ ល

សាយ បច្ចប ន្នមាន

ត្តកំពង់ចាម

ឆាសិ ំ ក ២០១២-២០១៣

ជាអនុ

ភូមយក ិ បា

្ងទី ៦

សាខាសាកលវទ

ល័យ ជា សុីម កំចាយមារ បាន ៀបចំពិធី

ះ ឈួន ឧត្ដម

ុស អាយុ៣៣ឆាំ មាន

គួរពិនិត អប់រ

ើលភាពមិន

ុកបាធាយ

ធាន

ត្ដកំពង់ចាម

តីរបស់

ធានការយាល័យ ើងវញផង

បុគ្គលិកសិក បានរអ៊ូរទាំពីភាពមិន តី

ការកាត់

ក់ភាគរយ ក៏ដច ូ ជា

ការដកលុយ PB មកចាយវាយខុស ល ការណ៍

ផ្ទយពី

លជាអំ

ើពុករលួយ

លការណ៍របស់រដាភិបាល៕


ព័ ត៌ Ō ន កĖО ង Ūបេទស

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

១៣

តុលា ឆា ំ២០១២

ស កម ជា ជា ទី ផ រ ថ្មី ចុ ង យ ល ុ ម ការថយចុះនូវត វការជាសាកល អឺរ ុប និងសហរដ្ឋអា ហ៊ុន នូឡាយហ្វ៍ ចាប់ ្តើមអាជីវកម្មរបស់ខ ន រកជំរុញឲ កំ ើន ដ្ឋកិច្ចកម ជាមានសន ះយឺតជាងមុន ភ្នំ

ញ ៖ កាលពី

តុលា ឆាំ ២០១២ (

ឹក

ម ុ ហ៊ន ុ

ភ្នំ

្ងទី៥

មបូឌា) ភីអិលសុី បាន ៀបចំសិកា

សាលាស

ជន៍

អាយុជីវត អ្នកកា

វាធានារាប់រង

យមានការអ

ជាវាគ្មិនពី

តកម្ពជា និង

ជានិពន្ធនាយកកា

តភ្នំ

រាជធានីភ្នំ

នូឡាយហ្វ៍

ចាំ

របស់ពួក

មាណ

នូវត

វការជាសកល ជាពិ

កិច្ច និងហិរ

្ង

លបាន

សន្ទះក្នង

វត្ថ

ដ្ឋ

ើរ

ើង

ល្អ

អំពីការធានារាប់រងអាយុជីវត សកម្ពជា

ការយល់ដឹងរបស់

អំពីឧស ហកម្មដ៍ល្អ

កបានបន្តថា

ើម ីប

ឆាំ

ះនឹងមាន

ក្នង វស័យ

ការព ករ

ញផ យ

ះព ករថា ផលិតផលសរុប

៦,៤%

ក្នងឆាំ ២០១២ និង ៦,៨%

សកម្ពជានឹងមានកំ

ក្នងឆាំ ២០១៣

ជាជនកម្ពជា

ើន

លទាបជាងការ

ព កររបស់ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសុី

គូរអំពីការ ៀបចំ

ក្នងអ

្តើមមួយ

ើម ីពន ល់ដល់

ដឹងអំពីអត្ថន័យ ល

ក្នង ADO កាលពី

លបានគិត

នការរយៈ

ល ង

វការការគាំ

ទស នទាន

ជន៍

ហិរ

វត្ថ

លជាការចាប់

្តើម

ើកដំបូង និងការចាប់

យល់ដឹង ទាន ប

្វើហិរ

របស់ខ្លន ្តើម

ុមហ៊ុន

ើយ

ើង

ក្នង

្កើត

ម ើ្ត

តិបត្តិការ

ុមហ៊ុន

រាប់រងដ៏ធំមួយ ឡាយហ្វ៍

ក្នងពិភព

លកំពុង

អាសុី កាណាដា និងអា ពី

ក្នងតំបន់អាសុីមាន សុី

ណាម

ើយ

ផលលិតផល ង

ទូតអា

នាក់ទូទាំងតំបន់អាសុី

នូ

របស់

យសហការជាមួយ

ជាង ១០០ ងារ និង

មទាអ្ន ំ ក

គូធនាគារ

កចាយបន្តភាក់

ើងសារធានារាប់រងឯករាជ

ជាង ៥០០ ប

ការការពាររួមប

្ថម

ៀត។ ផលិតផល ក ្ន

ល ្ច នូវការធានារាប់រង

អាយុជីវត ជាឯកត្តបុគ្គល និងជា ធានារាប់រង មន្ទីរ

ការវនិ

ុមការ

្នកសុខភាព ការព បាល

ទ និងផលិតផលទាក់ទងនឹង គ និងផលិតផល

ព សម ិត្តរួមមានសង្គហធន

និវត្តន៍ និងធនលាភ

ចាំឆាំ។

ប់

ធន

ការជួប ្ងសុ

ក្នងរយៈ

ល ៦

លជាការថយចុះយាង

ជាមួយនឹងក

ិត

ដំបូង

ើន

ៀប

ក្នងឆាំ ២០១១។

កតាអាកាសធាតុស្ងតហួត

ង ជា

កសិកម្ម

តាមបណា

លវស័យដ

វស័យដឹកជ

្ជន ហិរ

សចរណ៍ ជា

បានល្អ។ ការវនិ អនុមត ័

ត្ដមួយចំនួន ៀត ដូចជា

វត្ថ សំណង់ និង

ើម

មានដំ

ើរការ

ក្នងវស័យសំណង់ បាន

ើងជិត ៨៥% ឬ

ើនជាទឹក

ើមឆាំ

ក្នងរយៈ

ះ។ ចំនួន

សចរណ៍មានការ

ើន

វបាន

ិត

្ញ វ

ើង ២៧%

រហូតដល់ ១,៨ លាននាក់ គិត កណាលឆាំ

ក់រហូត

ដល់ ១,៤ ពាន់លានដុលារ ល ៧

វបាន

ឹមពាក់

ះ។ ឱនភាពគណនីចរន្ដ

រពឹងថា នឹងមានខ្ពស់ជាង

លរពឹងទុកកាលពី

យសារ

ើង

មានការ

ើកមុន

លបង្ខិត

នូ ើ វគមាតគណនីចរន្ដ

ក្នង

កាលពី

ើកមុន ស

ប់ឆាំបនា ប់

ការ

ើង

មាណ

ប់ ឆាំ

ះ និង

យសារ

មាន

្លអាហារ និងឥន្ធនៈក្នងក

ទាបជាង

ល ព ករ

ិត

ើកមុន។

របាយការណ៍ ADOU ២០១២ ព ករថា អតិផរណានឹងមានក ឆាំ ២០១២ ការ

ើន

ើយ អ

ិត ៣% ស

ើងដល់ ៤,៥%

២០១៣។ ទុនប

ប់

ះនឹងមាន

ក្នងឆាំ

ុងផ្លវការសរុប

ើន

ើង ៦,៦% រហូតដល់ ៣,២ ពាន់លាន

ដុលារ

ក្នងឆមាសទី ១

ឆាំ ២០១២

និង

វានានាបាន ៤,៣

។ មានមូល

អាសុី

្ដជាកាត់បន្ថយភាព

បដណប់

ដាន

ទី

ើការនាំចូលទំនិញ

ុង មានីល ធនាគារអភិវឌ ន៍

និងបាសុីហ្វិក តាមរយៈកំ កិច្ចស កិច្ច

ើន

ប់ទាំងអស់គាកំ

អាសុី

ដ្ឋ

ើន

ដ្ឋ

្កើត

ើង

លធានានិរន្ដរភាពបរសាន និង

សមាហរណកម្មថាក់តំបន់។ ប

ក្នងឆាំ ១៩៦៦ ធនាគារ

របស់សមាជិកចំនួន ៦៧

ក្នង

ះ ៤៨

ះគឺជា

សមកពីតំបន់

ះ៕

ជុំគា

ទី ៥ ខ ម ុ

ក ឹ

្ថម

កឯកអគ្គរដ្ឋទូត និង

ៀតរបស់សាន ង

នការ

កា

៉ន សមិទ្ធិ

ធានក្លឹបអ្នក

តកម្ពជា បានមាន

សាសន៍ថា អ្វី

ថាការធានារាប់រងអាយុ ជីវត

ើយ និងតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន

ើម ី

្វើឲ ទស នៈអំពីការធានារាប់រង

អាយុជីវត អាចនិង ក្នងន័យមួយ ស

ប់

វបានផ ព្វផ យ

លជាផល

ជន៍

ជាជនកម្ពជា ។

កបានបន្តថា

កម្មថ្មីមួយ

ឆាំ

សកម្ពជាបានឆ្លងកាត់

ើប

ើក

ើង

ះគឺជាឧស ហ ើប

សាល់ បនាប់ពរយៈ ី

មសុីវល និងការ នការ

ល ងមួយ

គាចូលរួម

្នកហិរ

ចាប់

លជា

្តើម ើន

កហួរ វាជាការ

លជំរុញឲ

វត្ថ មានរយៈ

ើងទាអស់ ំ

ក្នងឧស ហកម្មមួយ

ើយ

ើងជាអ្នកសារព័ត៌មាន

រើ តួរនាទី និងភារកិច្ច និង

ការណ៍។

្វើ

កបានបន្ត

្កើត

ុម

ើង

កចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍សហ

វក អ្នកសារព័ត៌មាន របស់ ះ គឺចង់ឲ

មាន

ើងងាក

ចក្តីរាយការណ៍ ស ចាំ

ើបទឧ ើយ

្ងរបស់

ើង

ញពី

ិដ្ឋ ឬមួយជាបទ

ប់សារព័ត៌

លធ្ងន់ ្មើស

វពិចារណាពីអ្វី

នឹងជីវតជាក់

កម្ពជា ឲ បាន

ជាជន

ក្នង

រការធានារាប់រងអាយុជីវតគឺជា

បទមួយ

លសំខាន់មិនមានអ្វី

សារៈសំខាន់ជាងអាយុជវី តស ះ

ងៗ

លទាក់ទង

្តងរបស់

ើនជាង

ណី

ធាន

លមាន

ប់មាក់ៗ

សាវណារទ្ធ

្កើតភាពជា

ឹក យុវជន

កបានថាយ

មិថុនា។

គូ

ើម ី

យកាន់

ៀតរវាងសហរដ្ឋអា

ុម

ឹក យុវជនរបស់

កឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានបំណង បណះ

ដឹកនាំវ័យ

្មងកម្ពជា

ស ជួប

័យជាមួយយុវជន

កម្ពជាទាក់ទងនឹង អារម្មណ៍

ងៗ

អនុសាសន៍ ស្តីពីន

កណា ល ៖ បង

ុសប

របួសធ្ងន់ ុម

្កើតចិត្ត

្កើតរបស់ខ្លនឯងបណាលឲ រង ើយបនាប់ពី

សារដឹកយក ះកុសមៈ

ជាអកុសល ទ ជនរង

បាត់

យ ើ

្ងទី ៤

លប

ើត

្ជន

តុ

មន្ទីរ

កសង

ដល់មន្ទីរ

ះបានដាច់ខ ល់សាប់

ង ើ កាលពី លា

លាច

ុសប

បានយកកូនកាំបិតចាក់ប្អន

រក

ក្នង

រកបាន

តុការណ៍

ះបាន

ត ើ

ង ១៨ និង ៣០នាទី

តុលា ឆាំ ២០១២ ស្ថិត

ក្នងភូមិកំពង់ទួល ឃុំអន្លង់រ

ុកកណាលស្ទឹង

ត្តកណាល។

ៀត

ភពព័ត៌មានបានឲ ដឹងថា ជនរង

ះមាន

ះ នុត សុចិនា

ុសអាយុ ២៩ ឆាំ មានមុខរបរជា វបងប

ះខាង

្កើតចាក់ពីរកាំបិតចំ

្វង និងសាខាង

បណាលឲ សាប់បនាប់ពីប មន្ទីរ

កសង ។ ចំ

សង ័យវញមាន ទ

្ជន

កឯជន

ះ ថន មុន្នីសីហា

ុសអាយុ ៣១ ឆាំ មាន

រង

ើត

តុខាង

ើ។

ភពព័ត៌មានបន្តថា មុន

តុជនសង ័យជាបងប ះបានអង្គយផឹក

ជិតខាង

ះក៏

យមក

ះ នាង រ

ក្នង

ើត

្កើតរបស់ជន

ជាមួយអ្នក ះជនរង

រមួយសន្ទះ

ះ នាង បាននិយាយ

ឹក យុវជនឯកអគ្គរដ្ឋទូត ះដូចត

,

ះ មាស ច័ន្ទ

ើង សុគន្ទឧសភា,

គន្ធិកា, ជិន សុភ័

យូ

, សុខ វណ្ណ

ភា,

ង, អ៊ុក

ន ឡាំ, ឡង

លីតា,

ឿម សូ ន,

សាត លីឃាង, អុិន លីណា, ជា វណ្ណៈ និង ឡន សីលបុ ជាមួយ

្មង

ើយ

ចាំ

៉្លះ

្មងៗបាន

ើលដល់

ឮដូ

ះជន រង ន់

្មងៗវញថា ដឹងអាចម៍ស្អី ះក៏តបវញថាខាំងៗ

ពាក សម្ដីប៉ុណ្ណឹង។

ជនសង យ ័ បាន ត ើ ជាកំហង ឹ ក៏ទាញ

កូនកាំបិតចិតប ជនរង

្លមុខ

ួចស្ទះ

ះពីរកាំបិតចំ

្វង ១ កាប ំ ត ិ និងចំសាខាង

រួច

ើយក៏បាន

ជនរង

មកស

ឈាមហូរ

មន្ទីរ

បាត់

្លើយតបមកវញថា

លខ្ញំធំ ជនសង ័យក៏

្លើយមកកាន់

្វង

ដល់

មុខរបរជាកសិករ អ្នកទាំងពីររស់ ភូមិ ឃុំ

ុម

លមាន

សិកា, បូ ចាន់

សា នទូតសហរដ្ឋអា

ើយសានទូតសូមអបអរសាទរសមា

ជិក

បាយនិងកម្មវធី

ើយទទួលមតិនិង

ុម

ឹក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំនួនជាង ៣៥០

សត , អ៊ុង ច

សកម្ពជា។

កសិករ

ទទួលពាក សុំចូលជាសមាជិក

ធានបទចាប់

របស់សានទូតសហរដ្ឋអា

មាន

ទូទាំង

ខឹងប ននិយាយឌឺដងចាក់ពីរកាំបិតសា ប់ យ លប ន ដល់មន្ទីរ ទ

ចក្តីរាយ

ៀតថា អ្វី

សិទ្ធភាព

រក និងកម្ពជា

រកស្តីពី

ើ។

ក បនាប់ពី

ជួយប

ជិត៥មឺុននាក់ កំពុងលក់ផលិតផលរបស់ ចាយ

ើង ២០,៩% ដល់ ៧៩៨ លាន

វបានព ករ

ិតទាបជាងការបាន់

ក្នងសានទូត

សារតាំងភាមកាលពី

ប់

ដុលារ

ើន

ក្នងឆាំ

រើ

កឯកអគ្គរដ្ឋទូត Todd បាន

ស ៀត

ីកសមត្ថភាព

អតិផរណា

មានក

លយុវជនកម្ពជាមានការ

កាសពីការប

មានភាក់ងារធានារាប់រង ជាប់កិច្ចសន ើង និងបានព

២០១៣។

ើយ

ក្នង

GDP

ចាំ

ឹក ឲ បានល្អដល់សាន

ចាប់អារម្មណ៍

ះបានផ្តល់នូវ

ុមហ៊ុន

ក្នងរយៈ

ឆាំ ២០១២

ិត ៩,៨%

ឆាំ ២០១២ និង ៩,៧%

ឹក យុវជន

ើយ ៀបចំគ

កម្មវធីនានា

សុី សឹង្ហបូរ

ើយ

រក

សកកម្មរបស់សហរដ្ឋអា

្នកការពារ និងការ

រក

ស្តីពីវធីផ្តល់

រ។

ុមហ៊ុនធានា

ព សម ត្តិ ដល់អតិថិជនរាប់លាន

្ល កបំពាក់

ើម ី ៀនពីគាប

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ដ

ុងហុងកុង

វាន់ និង

ុមហ៊ុន

ុម

ៀត ជួបជាមួយ

តិបត្តិការ

មា

ុម

រក

ហាត់កសាង

រក ។

ទី

ចិន ជប៉ុន ហ្វីលីពីន

មាណថា ឱនភាពគណនីចរន្ដ

នឹងមានក

យុវជនទាំង ១៥ នាក់នឹងចូលរួមក្នងលំ

្វើអាជីវកម្មធំៗ

សកម្ពជា

ប៉ុ

ដំបូង

ះបាន់

ើន

ើនដល់ ១,៥ ពាន់

ការនាំ

លទាបជាងមុន។ របាយការណ៍

ការនាំចូលក្នងសហភាពអឺរុប មានការ

សកម្ពជា ពី

ែតុលា ឆាំ ២០១២។ សមាជិក

អាជី ើ្វ វកម្ម

ើកដំបូងរបស់

សហរដ្ឋអា

ះបានចាប់

ើងផង

លានដុលារ

ក William E. Todd

ក ក្នង

ជា

នូឡាយហ្វ៍

លមានមូលដាន

កាណាដា

ឥណ

របស់

ប់ខួប ១២៥ ឆាំ

កបានបន្តថា ក្នងនាម

ញ៖

សមាជិកដំបូង

មិថុនា ឆាំ ២០១២

លជិតដល់ឱកាសគ ការប

ើងជា

សកម្ពជាគឺជាទីផ រថ្មី

នសលបានចាប់

វការ

សកម្ពជា បានសាគមន៍ និងសរ

ក Robert Elliott បាន

ហាយ

នការ

នឹងទស នា

វត្ថ។

ើងរបស់

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអា

្តើមអំពីការ

លទាក់ទង

ការ

ក់ថា

ចុង

ភ្នំ

ឧស ហកម្ម និងការធានា

ដល់អាយុជីវត និងការ ៀបចំ

២,៦% ឬ

ល៧

ើងរបស់សហ

ឆាំ ២០១១ និងសកានុពល

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអា រកសា គមន៍ ុម ឹក យុវជន

កម្ពជាទាំងអស់ និងការផ ព្វផ យព័ត៌ មានជូនដល់ពលរដ្ឋអំពអត្ថ ី

ញផលិតផលស

និង

ពីបងប្អនពលរដ្ឋ

សា ឆាំ ២០១២

៦,៥% និង ៧%។ ត

ការនាំ

ជាជនកម្ពជាយល់

ការរាប់រងអាយុជីវត

ឹម

សកម្ពជា មានកំ

្ង

របស់

រកពី

យការនាំចូល

ខណៈ

ក្នងរបាយការណ៍

ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសុី

្កើន

្ល កបំពាក់ និង

រដ្ឋអា

ការនាំ

២០១២ (ADOU ២០១២) របស់

ក្នង

ឆាំ

លនាំឲ ប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្ម

សចរណ៍ អាចទូទាត់

្ល កបំពាក់បានខ្លះ។

គូពាណិជ្ផកម្មធំៗ មានការ

ថមថយ

បច្ច័យ

គប ចា ី ត់ទុកថាការធានារាប់រងអាយុជីវត គឺជាចំណចចាប់

្ដ

សំណាក់

វាកម្ម

បច្ចប ន្នភាពទស នវស័យអភិវឌ ន៍អាសុី

ជាជនកម្ពជា

ះ។

ើន

ស វស័យ

ើម ីជួយកសាងនូវ

ការយល់ដឹងឲ កាន់

រកមានន័យថា

ជាមួយនឹងការថយចុះ

ះ គឺ

នមួយយឺតជាងមុន។ ប៉ុ

ការបន្ដកំ ជាពិ

ក Peter

សាសន៍ថា ការថយចុះ

វស័យឧស ហកម្ម

្តជាចិត្ត

សួង

សកម្ពជា

អឺរុប និងសហរដ្ឋអា

ុមហ៊ុន

ើងជាមួយនឹង

លខ្លនបានព ករ

ប់ឆាំ ២០១២ និង ២០១៣។

Brimble មាន

ញប៉ុស្តិ៍ និង

កម្ពជា បានមាន

មួយ

ន ើ

ចាំ

សាសន៍ថា សិកាសាលា

ជា

កំ

អាសុី

ក Robert Elliott អគ្គនាយក

តិបត្តិ និងនាយកចាត់

ទមាក់ អ

គឹមសុង

សណាគារឡឺរូយាល់

ញ។

សកម្ពជា មានការថមថយ

ដ្ឋវទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារអភិវឌ ន៍

ធានក្លឹប

អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ ជា ១០០ នាក់

ក្នងទីផ រ

វការផលិតផល

របស់

ទុកស

្ជើញចូលរួម

៉ន សមិទ្ធិ

្វើឲ ត

លនាំឲ ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសុី (ADB)

ប់អ្នកសារព័ត៌មានស្តីពី

សារៈ

ញ ៖ ការធាក់ចុះ

សកលបាន

នូឡាយហ្វ៍

កាន់

តាម

មន្ទីរ

ុម

កសង ។ ប៉ុ

ុម

ុកកំ

ចាក់

ះខាង

្វង ១កាប ំ ត ិ

ចខ្លនបាត់។ ចំ

វបាន

ទ ជនរង

ះពីខ្លន

កឯ

សារដឹកយក ្ត

ះកុសមៈ

យសារ

ដល់

ះក៏ដាច់ ខ ល់សាប់

សារក៏ដឹកសាកសព ើតវញ

ណី៕

ើម ី

្វើបុណ

តុង

ង ៉


១៤

ឆា ំទី ០៣

អង់

្លស ៖ អា

្លសបានស

ៀរ ខាន (Amir

ដាល់

របស់គាត់ជំនួស ល

វបានប

ប៉ុនាន

្វើជា

ះមិនខុសអ្វពី ី ខឹង ។

មិន

បានយល់

ប៉ុ

ភណសមា ត់ជាបន្តបនា ប់តាំងពីយន្ត

បង្វឹកថ្មី

ះចម ំងយុគសម័យទី ៥ ប

្វដឌី រូស

ះកាលពីថ្មីៗ

យន្ត

ទាំង ១០

ះគាត់

្វើជាគូ

យុទ្ធបន្តថ្វី

កំណត់កាលបរ ើយក៏

តស៊ូចុង

ការ

ដាល់អង់

វាយ

ទិស

បំផុត ជា

ើនណាស់ តុ

្វឲ ើ

ើង

កួតបន្តបនាប់គា និងទទួលបាន

ស្ថិតិឈ្នះ

្លស អា

ើក

្ន ត

លៗ និងខុស

បានចម្ងល់

្វើឲ គាត់ទទួលបរាជ័យ

រូស

មក

ឹម ២៦

ើក និងចាញ់ ៣

្វើឲ គាត់ស

ចចិត្ត

កបាក់ពី

ដាល់ចាស់របស់គាត់គឺ

ើយសម្លឹង

រក

ក ហាន់

្វើជាអ្នកបងាត់វញម្តង។

ជាមួយនឹង

កួតនីមួយៗ អា

គុនថ្មីគឺ

ក ើរ

មុនការ

្វើដំ

ើរ

ហ្វឹកហាត់

ក ហាន់

សហរដ្ឋអា

ើរ ជាអ្នក

ៀរ ខាន នឹង ុង អូក

យមាន

នាំ

អស់ មុននឹង

ក្លឹបរបស់

ើរ នាទី

រក

ប់ប

ើងសារ

ម្តង

ក ហាន់

្ចក

សទាំង

ើស

្វ នទល់នឹងកីឡាករ ម៉ូលីណា៕

ការ

ះថម អុន ិ កំពង ុ ស្វះ

្ទរ

ការណ៍របស់កា កាលពី

ើតាម

ចក្តីរាយ

សុន

ក អាឡិច

្វើរកូ

ល្អគួរឲ សរ

្លស ៖ ថម អុិនស៍ (Tom Ince)

របស់អតីតកីឡាករ

ុស

យូណាយធីត ផូល អុិនស៍ បាន តាមគន្លងរបស់ឪពុកគាត់

តំ

របស់

ស្ទ័រ

ៀម

លាន

ើរ

ើម ីរកបាន

ករ

ងមួយក្នងកីឡដានអូល នញជាមួយនឹងត នដ៍។

ក្នងអំឡង លនឹង

ើកទីផ រ

្វើ

ើង

ហ្វដ

្លឈ្នល ៤

ះដូរកីឡា

មករា ឆាំ

ប់

ថម អុិនស៍

ប់ការ

យអាចរក

Blackpool ៦

ះកំពុង

ើ រស

ើយក្នង ៨ ើប

ភូលកាលពីរដូវ

ផាស់

មានថ្វី

តុ

រកូសុនមិនចង់រង់ចាំយូរ

ើង

អាល្លឺម៉ង់ ៖

ថ្មីរបស់ខ្លន Spirits ប

្កើត

ុមហ៊ុនផលិត

ើបបានផលិត យដាក់

លថ្មីៗ

បបទ

ឿង

ះថា G-

និយាយថា សកម្មភាព

្តដ៏វ័យឆាត១

យអ្នកខ្លះបាន ះ គឺ

អតិថិជនឲ ចាប់អារម្មណ៍ ភាព

លផឹក។

ះបានបង្កឲ មានការពិភាក

យុទ្ធសា

្តើម

ការផ ព្វផ យពាណិជ្ជ

ីសាតសិចសុីមុន

កមួយផង

ប៉ុ

ះបានចាប់

កម្មដ៏ញាក់សាច់មួយ ចាក់ ើម

ផលិតផលរបស់

ន់

ជា

ើម ីទាក់ទាញ

ើគុណ

ុមហ៊ុន

ះ។

ម ង

ៀត

សិន

្តកិច្ច

ើយ

្វើ

ក្នងការទាក់

ទងយកគាត់មកចូលរួមជាមួយក្លឹប៕

ពាល់ដល់សុខភាពក៏

នឹងមានមានអារម្មណ៍

រសជាតិ

រ បនាប់ពី

សិចសុីមាក់បងាញខ្លន

អា

ើម

តកាយ

ះ។

នាង Alexa Varga តារាម៉ូ

ច ស់បំផុតខណៈវាកំពុងរត់

បរ ណ

ឿង

ះជារូបភាព

លជា

ើមុខមាត់របស់វា

បំ

បរ

ឹកមុន

ញកិច្ចការងារ

គអាហារខ្លះ

ន់ការ

ណ ល កួត Playmate

ម ុ ហ៊ន ុ

មតារាសិចសុី ៣

G-Spirits

បានឆ្លងកាត់ការ ឹម

វ។ ដប

ផលិតក្នងចំនួនតិចតួច អា ការកុម្ម៉ង់ពីអតិថិជនប៉ុ កំណត់

មានត

ះ។

កហា

ន់

រក៕

ជាមួយយន្ត ក៏

រ៊ មានរូបរាង

ះរបស់អា

វនិង

ហាក់

កំពុង

រកទាង ំ

្វើ

ស្តពិ

និង WJ-600 រាង

ង ុ

កសល់ពី

ធន៍ប៉ុ

រួមមានទាំងយន្ត

ដាសឬ ះ

ះធុន“នាគ

ះ”

ៀងជាមួយ

RQ-7 ‘Global Hawk ‘ របស់អា

យ។ ចិនបានផលិតនិងកំពុងផលិត

ផង

រក

រ៕

ឹក

ៀស

យរស

្អម

្តអ្វី

លអ្នក

ើនំបុ័ង ១ បន្ទះ ផ្តល់

២០០ កាឡរ

ើយ

្មន ើ ង ឹ សូកឡា ូ បន្ទះធំ ១ បន្ទះ ្នះ

ពិ ើ សាយកល្អ គួរលាប

យប៊រស

ជាតិជាមួយទឹក

វពីអាហារ បានរក

ជិត ១០០%

្លងតំណពូជពីស

ជាតិ

លប

កដ គឺមាន

នំធ

។ ដូ

ក់

ទឹក

្នះ

ៀង មិន

ញសុទ្ធ

ក្នងសាក

ជន៍

ើការបាន

ជាតិ អាហារ

ទដូចជាស្ករ

មួយ

ើសនំធ

ះមាន

ជាតិស្ករយាងតិច ៣ ្វ៊ក ុ តូស ទឹកស្ករ

ហម និងស្ករអំ

ើអ្នក

ប់

គជាអាហារ

ឹកវា

យកជាតិស្ករដាក់ចូលក្នងមាត់ ៣០

យ។

សាច់

សាច់

បានប

លា

ើងខ្ញំ

ក់នូវលទ្ធផលការ

្ន ១០០

ជួយបន្ថយអ

លពិសា

មុនវ័យបានដល់

្ត ហារវាដ វ

វថា

មក្នង ១

ហានិភ័យ

្ង វានឹងអាច

ការសាប់

២០% ៕

ើស សបុគ្គលិកបនាន់

ើស ស៖

វការ

ើស សបុគ្គលិក

្នកចាក់

ងចំនួន ៣ នាក់ ។

ក្ខនារ មានអាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆាំ ដល់ ៣៥ ឆាំ

-

ក្ខជន

-

វមានកាយសម ទារងមាំ និងមានភាព

-មានក

្វើឲ សាលា ជ្ជសា

ើសិនផាកទទួលទានផលិតផលសាច់

កបីជាន់ និង

ក តាមរយៈទិន្នន័យ

លក្ខខណ

បាន

ះជារសជាតិមិនដូចស្ករក្តី

សាច់បា

សានីយ

្មើនឹង

មាណ

ិតវប ធម៌ ចាប់ពីថាក់ទី ៩

ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ

ើង

ង់

ខ ០១៧ ៩២ ៦៩ ៦៩, ០១២ ៨២២ ៧២១

wô©¨p˜b­u™fʘiuš{lî˜u}b­vuô˜u­ ė`(%‘©hŲǓǑ@ǔ>?$m9šiChǢ$m7Y(ɇ+7Z=ǞëǓ7ĬǓ?C™Y3$œ©(.ZEª3¸ıǓ<_= €

ĬǓ?Ǭ7śšǓ.Z5hDh€ƒ~< Ğ`=Ǭ7€‚87š8m?$m$œ©(3ޤǓ„ƒ<]\7 .]ǯöǓ>ǶĖǓ>Â$ɧ)h$ǢǾǓ?ŪǓ](ĝb<Ǯ8Ǜ8m7[(9ǓǼ>ǮŲǓZĬǓ?Ch8^>ĕ‘º@

សមាសធាតុផ ំ ស្ករ

ើញថា

ើងតាមរយៈយន្ត ក

បរ

កាល

ៀបាន

ផលិតផលអាហារធ

វបានផលិត

មុខគត់។

ះវទ សានខ័រនូខូ

ជាតិ

ក ឬដំណាប់

ើរជាង។

លថ្មីៗ

ពិត

ទ G-Spirit នីមួយៗ គឺ

១៨០ ដុលារអា

ន ើ

្តងចំ

តិ្ត បត្តិការ

លណាត់ (Ha-

លរាងកាយអាចយក

វបាន

្លខ្ពស់គួរសមមួយ ចាប់ពី ១៥០

មាន

៊រ

ជាគ

ើយ

លាបសូកឡា ូ ចំនន ួ

បាយ

ផលិតផល

សួង

ះ។ ចំនួន

ះបីជាខ្លនសំងំ

ន់

១ ជំនាន់គត់

ះយាង

កាកាវ។ ប៉ុ

១០០% ដូច

សុទ្ធសឹង

័យ

លក្នង

ើរបាន

បានជាក់

ល គួ រ កុំ អា ល បរ

លគួរ

ឹក៖

នផលិតមកពីធ

ះបានឲ

តពិនិត ពី

សាកល ងរាប់សិប

ះមាន

ើកកមាំង និង

ើនំបុ័ង

ការបំ

ើស សឲ កាយជា

ដឹងថា ផលិតផលរបស់ពួក សុខភិបាល

ចុះ

ី។ នាងគឺជាតារាម៉ូ

សជ្ជៈវស្គី G-Spirits ថ្មី

ន(Drone)

្ចឹមខួរក ល។

ើវញ

ពី

តារា

នការណាមួយ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ ន៍

ក្នង

ើង

្ទដី ៣-៤

ះពិ

ងៗអ្នកគួរ

ើម ី

ះ។ ដូ

្ល

វបាន

ដាងពី

រ។

រក គឺចិន

ើក

ៀបនឹងបរមាណកាឡររបស់សូកូឡា

មិនសូវលាត

ះអា

រ។

ិតសមត្ថភាពក្នងការ

ជន៍ដល់រាងកាយក្នង

ចិ

បន្ទះវញ គឺ

ីសាត

នាក់

យ៍ឡដទាបជាង

ខុសគាពីយន្ត

ជំនាន់

កឃា នជាមុន ជាង

ៀត គឺ

ការយក

លមាក់ក្នងចំ

ៀង

រកយាងខាំងក៏

កាឡរដល់

ហុង

តិបត្តិការបានជិតជាង

ហារ

ុមហ៊ុនឧស

តិបត្តិការចមាយមធ ម។

២ សាប

ើបឈ្នះការ

ើយក៏មាន

វាយ

ញម៉ូដជាយានគានមនុស

បរក្នងកិច្ច

បានទទួល។

ក្នងកម្ពស់ទាប

លមានក

UAV

ះបាន

លានមួយ។ Air Sniper ផលិត

គួរឲ ខា ចគឺបរមាណកាឡរ

២០១២

្តយានរបស់

China Aviation Industry Corpora-

zelnut) និង

ើដប

ងជាមួយខ្លន

ចធាយ

ឈ្ងយ

្តពួក

G-Spirit នីមយ ួ ៗក្នងកាយវការចាក់

យមកសាយ

យប៉ុ

សិទ្ធភាពទាបជាងគឺ

នំបុ័ងលាបសូកូឡា សូកូឡាមាន

ខ្លនចង់ភ្លក

ើញរូប

ប់យាងពី

រសជាតិឆាញ់

្វើឲ ប៉ះ

យចុះ ប៉ុ

រក

វាងសិន

អតិ ើ ថិជនណា

លពុំ

របស់សហរដ្ឋអា

ះពិឃាត)

ណាមានអាហារមួយចំនួន

នាំពន ល់ពីសារធាតុផ ំ

ដ៏ខ្ពស់ៗ

លចម្លង

RQ-1 Predator (យន្ត

អា ហា រ ខ្លះ

ះ។

មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍ ើការ

វភាគថាជាយាន

មទាំងមានបំពាក់មាសុីនសាបច

ចាក់ វ ស្គី ច ើ ើម ង ជាស្ទីលផ ព្វផ យ ពាណិជ្ជកម្មទាក់ទាញថ្មី អាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់

ុង ជូ

្វើឲ មានការ

ញពីក្លឹបលី រ

ឆា ំមុន ប៉ុ

ទី

ឃាត) របស់អា

ប់បាល់បាន

សន របស់គាត់ជិតនឹងផុតកំណត់ ចុងរដូវកាល

នឹង RQ-1 ឬក៏ MA-1 (យន្ត

ងឲ ក្លឹប

កួតមក

ចិនមាន

ើកទី២ ចាប់តាំងពីចិន

ើនឆាំមុន

ថ្វី

នញអំពីការ

ផាស់ក្លឹបរបស់ខ្លនបនាប់ពីយុវកីឡាករ វ័យ ២០ ឆាំមាក់

ើញជាថ្មី

ខាងកន្ទយដូចគាក៏

ហកម្មអាកាសយានធំរបស់រដាភិបាល

ក់ថា ថម អុិនស៍

បង្វឹករបស់ក្លឹប

កបាន

ពិព័រណ៍យន្ត កាលពី

ើរ (Air

លរបស់ខ្លនបង្អតក្នងពិធី

tion (AVIC)

ញផ យ

្ងពុធកន្លងមក។

ភពបានប

ៀតជា

នាំយកម៉ូ

ចំនួន ៤-៥

លជាក្តី

ត ដឹសាន់

បានចរចាជាមួយ

្មង និងជាកូន

៊រសា យ

ើរក៏បានបាត់មុខអស់មួយរយៈយូរ។

្វងចំ

កាន់ក្លឹបធំណាមួយ

សុបិនរបស់គាត់

កីឡាករវ័យ

ើនស្ថិតក្នង

វនិងសាកល ង។

រូបភាព Air Sniper

Tom Ince ើរតាមគន្លងឪពុក ើម ីកា យខ នជាកីឡាករ ្នើម

អង់

សចិនបាន

ើយភាគ

Sniper) ឲ ពិភព

ើងតស៊ូគា

ៀរ ខាន ហាក់ដូចបងា ញនូវ

កណាប់

រក

យ។ ជាមួយការ

យ អ្នក

ើង

នូវអាកាសយាន

ើមិនទាន់មានការ

្ឆទ

ើកបរ (Un-

ហទំព័រជាភាសាចិនបានបងាញ

លមិន

ធាប់សាល់ពាក ចាញ់ជនជាតិអា

្កើត

៊រ

ដំណាក់កាល

ជាមួយកីឡាករ ខារឡស ម៉ូលីណា ដាល់

ះគា នមនុស

manned Aerial Vehicle) ក្នងចំ

មទទួលយកការផ្គរផ្គង

(Carlos Molina) អ្នក

្ចកវទ

្ទលទាន់សម័យរបស់កងទ័ពរហូតដល់

លចរត

វាយរ

ធាយនូវព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអាវុធ យុទ្ធ

ើស សយក

ើរ

េសǻកមŊ និ ង ŪពឹតិʼnŁ រណ៍ អ នʼnរ ď

តុលា ឆា ំ២០១២

ចិន ៖ កាលពីសបាហ៍មុនមាន

ះល ីរបស់អង់

ចចិត្ត

ក រជីល ហាន់

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

្ល ស អា ៀរ ខាន់ ខឹង សហរដ្ឋអា រក មានយន្ត ះពិឃាត Predator ញ ខ នឯង ល ចំ កឯ សចិនវញ មានយន្ត ះ Air Sniper

អ្នក ដាល់ល ី របស់អង់ វាយមិនឈ្នះ រជាប Khan) អ្នក

ខ០៩០

។ ដូ

ជាតិ

្នះ

សិន

ះមក

ďǓC)>Ǜ3Y7Y(F7˜>Ǜ3YǛƂǓ`7<$$<ǓǼ7˜5ZɃi9(ĬǓ>v ǶC=ǞëǓ7x;^<YCš[(4¡ZCǘâǓ3mdz÷Ǔ=.(ŠhŪǓ](ĝb<Ǯ8ÿǓ3˜ĝb<Ǯ8

C^<8ǽèǓ$mɋ$Fœ$Ƕ)7Yǭ=ǖñǓǨ7

Tel : 088 88 88 095/ 011 55 75 50


ព័ ត៌ Ō នកម⅝នʼn និ ង Ūបេŵមេŵក

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

១៥

តុលា ឆា ំ២០១២

បេ

មី ភ័យ ខ ន យ រក ើញថា តារាជប៉ុន ក់ទឹក ្ន ក ះជ ះ ះ ដាវយ៉ូ រវាង សមហាអំណាច នាង នថា ំ ើយអាចនឹង ះ ថា ក់ ដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ ធំដូចតារាច ៀង ៉ ើល កសុន ជីវតរបស់ ើល

្តចច

ៀងប៉ុបអា

ទខ្ពស់

ើព បាលអាការ

ថាំ

លអាច

ជំនាញប៉ុ

នាឲ ំ

ះ។

ពី

ះថាំ

្លក

នាងថា “

មុំ A”

លមាន

ឯង

្ហើបថា តារា

ះគឺតារា

ះថា នាង «

លកាលពីមុន

រាយការណ៍ថា មានតារា ដំ

មី» ហ្នឹង

ះមាន

ចក្តី

មា ី ក់បាន

សាទ(

យមាន

ប៉ូហ្វល)

ក់ថា

លចុង

ទ ខណៈ

លប៉ូលិសកំពុង

្កតសំណំ ឿងមួយរយៈធំមក ការ

(Miss A)

ស់ថាំរបស់នាង

វបាន

លនាងស្ថិត

ដឹង

ក្នងហាង

តំបន់កាងណាមដល់ថាក់ ឡាន

ទ មកស

របស់ហាង

មី មិនធ្ងន់ធ្ងរអ្វី

មី

តំបន់កាងណាម ក្នង រក

សា

កាបូបរបស់នាង។ បនា ប់ពីការ អ

មាក់ ជា

្កតរួចអយ ការបានរក

ើន

រហូតដល់ ជាថាំ

នថាំ

ើក

ើនសារួចមក

វមានការ

។ ើ តាមពិតថាំ

ទូទាំងសកល

ើយ

ន។ ថាំសណំ

ចក

កាលពីមុននាង

ស់

មី ធាប់ ល

ពី

ើថាំ

ស់

ប៉ុ

យពី

សាល់

កក្នង ឿងក្តីបាត់បង់

ដូចជាតារា

ក់ក

ះចិន

លនាងថា ល

ៀតអីចឹងខ្ញំ

ះខាំង

ខ្ញំដូចជា

ះ អុី មិន វូ

លនាង

្វងយល់ចិត្តជាមួយតារា ុមច

ៀង Shin-

ទស ន៍ Happy Sunday របស់ KBS មុន កបាក់គា

យមក

មី មានការងារមមាញឹក

ក្នងមជ ដានស

ុម

ះ។

ៀងកាលពី

មទាំង

ើមឆាំមុន

ពី

ិយមិត្តចិន

ង។ ព័ត៌មានចុង

យបានឲ

ុង

រ។

លការថតកុន AV

ើនជាបន្ត

យុគសម័យ

ស់

ះក៏មិនបានន័យថា

សាមីខ្លននិយាយថានាង ះ

ើនជាងការលក់ស

នាងនឹងលះបង់

ដូ

្តងកុន

សល សុទ្ធសាធនាង

សមត្ថ ើ ភាព

ថតកុន

ៀត

ន់

ថា

ះកំពុងផា ស់ប្តរ

ះ្ន វានាឲ ំ មានអារម្មណ៍

ក ្ល ថ្មស ី

ិយមិត្តរបស់នាងបាន។ ខណៈ

ើយ

ប់

ះ អា

អូអុិ ថតជាអាល់ប៊ុមរូបភាពផាល់ខ្លន សជប៉ុន ចំ

នឹងអំឡង

លដំណាលជាមួយ

សទាំងពីរកំពុងមាន

្លងផង

ើងយាង

ចិន

កមានកម្មវធីមួយរបស់

សមាសពិ

សទាក់ទងនឹងករណី

ើយបាន

្វើឃ្លីបវ

ដី

អាច

្វើអ្វីបាន

នាងទឹក

ញរយៈ

្នករលីងរ

ទាមទារអធិប វប

អា

យ ភាព

្ចប់ឆាប់ៗ

ចិនបានឲ ដឹងថា តាម មានតារាជប៉ុន មួយចំនួនធំ ដូចគា

ៀត

រ៕

ភពសិល ៈ

ើល

ក៏

លចូលមកទឹកដីចិន

លរងផលប៉ះពាល់

យទទួល ឿង ន ្ត

យសារជាកំហុស

ើបតុលាការស

ដាក់

មានន័យថា ដំណាច់ឆាំ

ណី

សរបស់នាងនឹងផុត

ើយ។ ចុង

ព័ត៌មាន Sports Nippon បានប

្តងវញ

្ហើបថា

ើរតួមួយក្នងភាពយន្ត

បបុរាណនាយុគសម័យ

្វើឲ តារាវ័យ ៤១ ឆាំរូប ើយ។

ក្នងសំណំ ឿងថាំ

ើយ

ចាប់ខ្លន

្វើឲ នាង

ណរកូ សាកាអុិ (Noriko Sakai) មាន ស និងបាត់

ពិភពសិល ៈ បំផុត

ញរយៈ

ិយមិត្តបាន

ះសូន ពី

ល ៣ ឆាំមកទី

ើញវត្តមានតារារូប

ស់ សាកាអុិ វញ

ើយ។

ព័តមា ៌ នក្នងពិភពសិល ៈយាងក

កាលពីឆាំ ២០០៩ បាន លតារា

ចាំ

ណរកូ សាកាអុិ ឬ រភី

វ័យ

លបាន

្មង

២០ ឆាំ

បទជួញដូរ

ើត

ើង

ក ើ

ះដូងជនជាតិជប៉ន ុ នាង ល

ខ្លីៗថា ណ

រើ

ផ ើ ្លវសិល ៈជាង

ឡកក្នងសិល ៈតាំងពី

យ ើ បាន ះបាន

ឿង

វប៉ូលិសចាប់ខ្លនពី ន

ើយដាក់គុក

នកូឃុ

ះអាចចាត់ទុកថាជាឱកាស

រកសិល ៈ ចំ

ះបានវល

ញមុខសាជាថ្មីម្តង

ក ឿងក្តី

លជាប

ៀត

សំខាន់

មជ ដា នសិល ៈជប៉ុននាអំឡងឆាំ

២០០៩ មាន

ើម

តុមកពី

ក យូអុិ

យសាររក

ើញថាំ

ជិ ថាខាសូ សាមីរបស់ សាកាអុិ ប៉ូលិសចាប់ខ្លន ន

ើយ

្ត

យមក

របនាប់មកនាងក៏ចូល

ខ្លនដល់សមត្ថកិច្ចនិង

គល់

យមកនាង

ក៏បានសំងំលាក់ខ្លនស្ងប់សាត់ជាង ១ សបាហ៍

ើប

ះពិត

ជាមានចំ ជប៉ុន ជាពិ

វខកចិត្តចំ

របស់នាង៕

មសារភាពថា នាងពិត

កជំពាក់ជំពិននឹងថាំ ស

ើយសុំ

ិយមិត្ត

ះទ

ជាជន

ប់គា

្វើខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរ

ប់

របស់អំរត ើញ

ឮ សំ

ប់

លបំផាញគ

្លើងច

ទុច្ចរត។

ងទុក

ើញ

ៀល

នាង

មុំមានដ

ន៖

មរន្ទ អូន

រ។

វនីយក

អូនមិនប

នរៈ

បភ័

្ត

អ្នក

មរន្ទ

ុស

្លង

ះជាផ្នរកប់

ើច កាកកាយ៖

លឯងអស់

ពួកវាបាញ់បណាក់

មរន្ទបាញ់ចំ ពួកវាបួននាក់ ៀត

។ កំពុង

្ង ក នរៈ

ពួក

ើង

ហូរឈាម

ើន

មរន្ទ!

ខ្ញំមិនដឹង

ចផ

ង៖

ីឱបរត

ប់កាំ

កំ

កអាវ

្លើងបាញ់ត

កពី

ះ ឈាម

្លងការរង់ចាំ

្កះបាញ់តវញ

ប់ ឯងអស់អួត ៀត ធាក់ពី

ប់

វនី

ប់

្វង ពួកវា

យឡាន៖

ើបស

ើរពុយ

បក លមក ភាត់សំ

រ...!

ម្តង។

ពីរ

ប់

ើសាអ្នកទន់ខ្លន វនីផុតដ

្ហើម

ឿងមកដល់ល្មមព័ទ្ធពួកអំរត

អំ

ន។

មរន្ទអួល

វង ស្ទះមកជួយទប់ខ្លន

អូនវនី... នាង...

្គប់យក

សល់

ើង

ង់មករក

ើយ...!

ើយ...!

ើចុង

ចមិនរួច។ អធិការ

៉ច

្តកក លក្នង

ក ងងឹតមុខ កយាង

មព័ទ្ធ។

កំដរអញឯសាននរកជាមួយគា

ះឡានភាក់ងារពីរ

វរបួស

វារឱបវនី ធាក់

ៀតណាបង...

ចរបស់ឯង

មរន្ទ

ប់ជន

ះ៖

ចតាំងពីឮឡានភាក់ ងារឲ ស

ចំណាំមុខអ្នក

ក៏ហូរឈាម

ើកឡាន

នាងជាអ្នកណា...?

កូន

មរន្ទ

្ល៉ះ

មានកំណត់របស់វា...

្លើងពីច

កងកាយ សង រជាប់ អ

រតរហ័សដឹងខ្លន

ើកឡានឲ

ះអ្នកចូលអនាក់

! អូយ...ចុកណាស់!

ងកំ

ើយ នាងសាប់ទាំងបបូរមាត់ ញញឹមរាង

ចិត្តឥតឧបមា ខណៈ

មរន្ទ

ើន

្វងរបស់

ុងចាំមាណពអស់

បាញ់ដកខ្លន

ៀត

ប់ វនី

្នកងងឹត

យក្តី

ើអញសាប់ ពួកឯង

ចាំដល់

ើមសាយថ្ងរឲ រហុឺស អំរត

មរន្ទ! ក

អំរត

្នក

កពូកឡាន ឯ

្វើជា

ះថាក់!

្នហ៍... ជួបគាជាតិមុខ

ក់ទឹក

បីនាក់ធាក់ពី ហុឹះ!

វរបួសចំ

... ជីវតមនុស សុទ្ធ

ៀត មាណពខឹងណាស់ដកកាំ

ម្តង

ទាំង

របួសច ស់ណាស់។

មល្អផ្អិបមុខ

្ហើមនាងស្ទះ

មរន្ទ... សាង

ក៖

ើយ

យរហ័សរហួន

ើមសាយមួយធំ ឲ ផុតពីរង្វង់ ះ

្វើឲ

្លើងខ្ទប់សំ

បភ្លប ិ

ណ ពុំគិតពីរបួសរបស់ ខ្លន

្លកសាំងទាំងញ័រចំ

ហូរដូចអារក មាន់ ដ ជានិច្ច...។

្វើឲ

្វើឲ អូនមាន

សបង

លកំពុង

គយល់ ពុំគួរជាទីចូលចិត្តស

លជាមិនបានជួបមុខបង

ំមិនថ្ងរ

ប់កាំ

ខ្ទប់មាត់សង រ។ របួសសា

មរន្ទ

អូន....!

ប់

មរន្ទ

ម្តង។ ការពិតអំរត

្ហើមដង្ហក់

វនីអូន...! បងជាអ្នក

ីវនី

ះ៖

ើកឡានពាក់សុទ្ធ

ប់ ឈាមបាញ់

មទាំង

វនីអូន....!

យាង

ើន

ញការងារគាន

មរន្ទស្លតអស់វ

ស់

ីឥត

ងឯណា? មួយអាទិត

មរន្ទតាំងពីសានច រអំ

ងការណ៍

លបំ

គឺ

ភាក់

ះជារហ័សប៉ុណាក៏

បាន

ើល

្តដ៏ល្អ

ះច ស់ជា

រខ្លន

ុះចំនាងជា

ជាស័ក្តិ៣គយ ទារឡាន

្ង

ស្ត ើ កមកចំឡាន

ង...អូ៎យ...

យឥត

សិន! វា

មរន្ទចូលស៊បក្ន ់ ងចំការដ៏សាត់ ើ

ស់តាម

ងអាទិត មុនអូនបបួលបង

ើយ?

អា! វនីអូន... វនី! ប់កាំ

ដឹងថា នាង សាកាអុិ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ ះផង

ន់

្វើមិន

ស់វនី នាងដូចជារករាយណាស់

ដល់ណាហ្នឹង?

សា ចពី

វសាពីរ

យសារ

នាង សាកាអុិ មានបំណងវលមកកាន់ការ ស

ប៉ុ

ើក

សអាជា ៣ ឆាំវញ

ច៖

ៀម

ះ ធ្ងន់ណាស់

បង?

ៀនសាយម្តង

៉ច

្ល កពាក់ដូចជាកម្មករ

ប់!

ើយមិនមានផល

ៀត

ើយសាអ្នកកំ

្ទើរមិនរួច៖

អូនកុំមាត់! បងតាមអ្នករត់ពន្ធ

្ងមុនវា

ក់ដល់ជីវភាពនិងទំនាក់ទំនាក់

ជាជនទាំងពីរ

ះគិត

ើញ

យទឹកមុខ

ៀត។

ើងគិត

ើលមុខ

ុងនិយាយ ហារ

វនី ធាក់ទឹកមុខមួយរ

ើញ

ះដាវយ៉ូ

្ង

្ហើមធំ ងាក

្ល៉ះ?

ើរ...!

្នកថាឆ្វង់ហូរ កាត់ភ័

្តកក ល

ះដូចជាមុខស្ងត

បង! បង

រ។

ើយសង ឹមថាវវាទ

្ង

ង នាង

!៎ បង

ហ្អី? វនីបាអូន យាង

ការសមា សន៍

ងរហូត

យឥត

ើកឡានសន ឹមៗតាមដងផ្លវ

លប

ញដំ

ញដល់

ើរឆ្លងផ្លវ

្នក ទឹក

មរន្ទ

មរន្ទដកដ

ដឹងកិច្ចការ

ះឆាប់

ើកឡាន

បានចិត្ត

ផុតកន្ទយ

ះជំហាន

ស់ ច តសក់

សម្តីអ្នក

្តនាងក៏មិន

ើសពីហ្នឹង

ទីផ រចិនប៉ុនណា នឹង

្វើ

យ សូរា

ច ស់ថានាងផ្តល់សារសំខាន់ចំ

ឹម

ជប៉ន ុ ៖

ទាល់

ជួបគាម្តងដូច ជាពិបាកខាំងណាស់

ះក្នងឥរយាបថរសាប់រសល់

តានតឹងអារម្មណ៍បំផុត ប៉ុ

ដំបូង

រ៕

អូខ្លីៗ

បានផ្តល់បទសមាសន៍ស្តីពីប

ប៉ុ

ើន

គគុក។

ះ “Zhao Ri Xin Wen” បាន

១៨ ឆាំ។

្តងនិងជាពិធកា ី រនីរបស់

កាប្តិ៍មួយក

Sakai ចមុខជាថ្មី ស ពី ប ទ ពា ក់ ព័ ន្ធ

យ ើ

! ខ្ញំមិនចង់ឲ មាន

ហួសនិស ័យ ជូឡងងាក

ះអាណិតនាំ

កណាគួរជាទីសង ឹម។

ញញឹម

្មង

ធុ ី ន

ើក

ភា

ម ើ ។

ឡកជីវតក្នងទីផ រចិនយាង

លបានទទួលការគាំ

ើថាំ

សួរ

ើតាមការ

ទ អីចឹង

ើនបំផុត

នាងថតកុនខាតខ្លី

យាងធំ

ឡាន

លកំពុងទាក់ទាញបាន

ះដូងកំ ល

ើញនឹកថា

កបការ

ះគឺនាង សូរា អាអូអុិ តារា AV

យាងស

ើង!

ើយក៏បានសាងភាពល ី

ទូរទស ន៍

ល ញ និង ប ើ

ទាំង

ញតួនាទីរបស់

រ?។ នាងថា «ពួក

បច្ចប ន្ន

នាក់

ឿង

របស់

ិយមិតជនជា ្ត តិចិនមិនតិច

ដឹងថា នាង សូរា អាអូអុិ បានស

hwa បនា ប់ពីសាល់គា ក្នងកម្មវធីទូរ នឹង

រកសុជា ី មួយ

ទន យ

ខមុន)

្លក

មនុស ចំណលថ្មី នាំ

ជាជនជប៉ុន

កន្លងមកមានតារាជប៉ុន

រូបកាយ។

ះការបំ

(តពី

គានអ្វី

វាក៏បណាល

រ។

មី បានបងា ញនូវការមិន

ធាប់ទាក់ទង កំ

ើនផង

សំណាង

វគ្គទី ៨

កបកិច្ចការអាជីវកម្ម

លសួរ

្នហ៍មកពីណា?

ឹម

ក្នងមជ ដានកម ន្តចិនអំឡង

អាល់ប៊ុមច

្វើការវះកាត់

និពន្ធ

ើទឹកដីចិនជួបការលំបាកលំបិន

ប់

ើយ គឺ

ះ។

បានល ី

ស់

យាង

ញទំហឹង

អ្នកចូលរួមកម្មវធី ៀលីធី Bad Girl Diary

ុើប

លរស់

ើង។

មី ឬ អុីជុនជីវ័យ ៣០ ឆាំអតីត

ក្នង

ជាជាតិទាង ំ ពីរប៉ុ

ើយក៏ជាការអនុវត្តតាម ជ្ជ

នាង

លមិន

េស្នហ៍ក្ន ង អណាតេ ្លើង

មានផលប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពរវាង

ប់ក្នង

ើត

ះធា ប់

្វើ

ះតាមដំណាក់កាល

ការព បាល

ភាំងអស់រលីង»។

ប៉ូហ្វល

ំណាស់

ស់របស់នាង។

បទសមាសន ៍១ ពីអ្វី

នាំរបស់

តពិនិត មុននឹង

ប៉ហ្វ ូ ល

សុខភាពនិងស

តារា

ប៉ូហ្វល (Propofol) ស

ះបាន

ៀបដូចជាខ្ញំហ្នឹងជាអ្នកលក់ថាំ

ើត

ើញថាតារា

លទទួលការវះកាត់

ៀម

ទាក់ទងនឹងអនាគតរបស់ខ្លន ជាពិ

ដូចនាង

ះក្នង

បរមាណ 60 mg ចំនួន ៥ ដប

ចាត់ទុកថា

មានអ្នកណាខ្លះក្នងសិល ៈ

ើញសារជាតិថាំ

ើញ

ឲ នាងមានអារម្មណ៍

អយ ការ

អាចឈរនិង

្វើ

ៀតផង ពី

ះថាក់ធ្ងន់ធរ្ង ដល់អាយុជវី ត

ញចិត្តចំ

ើយបុគ្គលិក

ខ ល់ចាប់បាត់សារតីក្នងហាង

ះដាវយ៉ូ (Diaoyu)

ើងៗ ជុំវញប

ឲ វស័យពាណិជ្ជកម្ម និង

ៀតវាក៏អាចសង្កត់

ជាមួយនឹងការរក

នាង

ប់ថា «សុខៗ នាងក៏

SBS

ើប

ុើប

ើ យ។

ចកក្នង

សមាធក្នងចរន្តឈាម

គាយាងជូរចត់ខាំង

យ័ត្ន

បណា ញផ ព្វផ យអស់

ប់ថា អាការរបស់

នាង

ើរខ្លនឯងបាន។

្វើ

ដូង។ ជាង

មន្ទីរ

នាងថា ខ្លនមិនធាប់បិទបាំងពីការ

ះនាង

កំពុងស្ថិតក្នងការព បាលខ្លន

មក

ើរការតាមផ្លវច ប់ក្នងបទថាំ

សណំ

ុង

្ហើម និងអ

ជាថាមា ំ ន

លខាងផលិតកម្ម SBS

ជា

ះមានផលប៉ះពាល់ដល់

ព័ន្ធដកដ

TV Entertainment បានប

យក

ើបានពី

វមានការ

តូក ៖ ចិន និង ជប៉ុន មានជ

សាទ

ងមិនលក់រាំ

ដល់អ្នកជំងឺយាងដិតដល់

អ៊ូល ៖ តាមកម្មវធី Night of

រក

កសុន ថាជាថាំសណំ

មេ

វង មក ផាល់

ើយ?

ីចាងហាងធនាគារដូរន នាងជា អានត

នក្នង

្ល៉ះ ជាប់គុក

ម្តង។

មរន្ទ


១៦

ឆា ំទី ០៣

ខ០៩០

្ងចន្ទ - ពុធ ទី០៨ - ១០

តុលា ឆា ំ២០១២

ព័ ត៌ Ō នď

និ ង ព័ ត៌ Ō នអនʼn រ ď

ជាពលរដ្ឋ ុងបាត់ដំបង ២ នាក់ ឈ្នះរងា ន់ ម៉ូតូមា ក់ មួយ ឿង ពី ុមហ៊ុន ត ល រស់

បាត់ដំបង ៖ ក្នង

ជាជន ២ រូប

ង ុ បាត់ដប ំ ង

ត្តបាត់ដប ំ ង

បានកាយជាមនុស សំណាងជាង បនាប់ពីពួក ម ី

ឈ្នះរងា ន់ ម៉ូតូហុងដា

៊រឆាំ ២០១២ យាងថ្មសនា ី ងមាក់

អានបន្ត

ទំព័រ

រថយន្តដឹកទឹកកកធ្ងន់ ក ឡាប់ផា រ ើង ល ចុះពី ើសា ន ះមុនីវង ភ្នំ

ញ៖

ចំណះហួស

តុ

យសារ

ដឹក

ើស

្វើឲ រថយន្ត

ហុីយាន់ដាយដឹកទឹកកកចំណះពីរ ពណ៌

ច រអំ

ៀវ

ឡាប់ផារ

កាលពី លា

នាទី រលងអា

ើង

មុខផ រ

ង១និង១០

ឈានចូល

្ងទី ៦

តុលា ឆាំ ២០១២ ក្នងសងាត់ច រអំ

ខណមានជ័យ រាជធានីភ្នំ អានបន្ត

ញ។

ទំព័រ

ញពីផឹក អស់ លុយ កគំនិត ើរ វាយប្លន់អ្នកដំ ើរ ភ្នំ

ញ ៖ បុរស ២ នាក់

ប៉ូលិសខណ ខណៈ

ជនរង

នសុខ

្វសកម្ម ើ ភាពវាយប្លន់

ះមាក់កាលពី លា

និង ១៥ នាទីយប់ ២០១២

១៥១ ភូមិសំ អានបន្ត

វបាន

បួចកអាវជាប់

តាមប

្ងទី ៥

ង ៧

តុលា ឆាំ

យផ្លវ

ងត ង សងាត់សំ ទំព័រ

ធានការយាល័យ អនុរក ពន្ធនាគារ ៣ នាក់សារភាពថា ខ ន អប់រ ុកបាធាយ ពិតជាបានផ្តល់រណារអារ ក ឲ អ្នក ស កាត់ ក់ ង ប ៀន និងចាយ លុយ PB ខុសខ្ទង់ កំពង់ចាម ៖ ស្នងការដាននគរបាល

ត្តកំពង់ចាមបានឃាត់ខ្លនម

ពន្ធនាគារវត្តឃ្មងចំនួន ៣ នាក់

្តី អនុរក

លពាក់

ព័នករណី ្ធ ផ្តល់រណារអារ កចំនន ួ ៣ ដល់ អ្នក

កំពង់ចាម ៖

ក អុន លាងអាន

ធានការយាល័យអប់រ និងកីឡា អានបន្ត

ុក

១២

ទំព័រ

១៩ អ្នក វរៈ

សឧ

នីយ៍ អានបន្ត

ក្នងអាគារ គ បន្ទប់

ិដចំ ្ឋ នួន ១២ នាក់។

ក្នងបន្ទប់

ះមានសុទ្ធ

សាន សុភា នាយការ ទំព័រ

១២

ិម ិយ បងា ញមុខគូ ្ន ហ៍វ័យ ្ម ង ើម ីប ក់នូវភាពសា តស្អំ DAT HOA PLASTIC CO., LTD

Hotline: 0977 806 675 - 0977 305 559

ភ្នំ

កំណត់

ញ ៖ អ្វីៗ ពិតជាមាន

ើយចុង

ះតារា

កំ

្លងសាច់សខ្ចី ម៉ក់ សុគន្ធ អានបន្ត

ទំព័រ

ីនិច

PP-R PIPES & ACCESSORIES From O 20mm to O 63mm Use for water and hot water Produced under the standards of DIN 8077:1999 / DIN 8078:1996

uPVC PIPES & ACCESSORIES From O 21mm to O 300mm Use for water supply h standards t dards of Produced under the TIS 17- 2532:1989

វរជនខ្មែរ លេខ ៩០  
វរជនខ្មែរ លេខ ៩០  

អានកាសែត វរជនខ្មែរ លេខ ៩០

Advertisement