Ondernemers in de Brusselse Metropool 2022 #4

Page 1

DECEMBER –2022
Oudste Belgische verzekeraar zet in op duurzaamheid
Delobelle, CEO AG Insurance Kenniswerkers jobmotor van Brussel Innoviris, partner voor innovatie
nemers
BRUSSELSE METROPOOL
Heidi
Onder
magazine

ISS helpt zijn klanten werkplekken te creëren waar het aangenaam vertoeven is. Een plek waar het werken optimaal ondersteund wordt, een plek waar technologie ons helpt om diensten flexibel en efficiënt in te zetten, en een plek die ook ruimte biedt voor informele contacten, creativiteit en ontspanning. Zo’n werkomgevingen dragen bij tot betere bedrijfsresultaten en maken het leven gemakkelijker, productiever en plezieriger – de ultieme workplace experience. be.issworld.com

PEOPLE MAKE PLACES

Het Brussel-dividend

BBrussel blijft kenniscluster nummer één in België. Zo bevestigt de studie over het ‘Brusselse kenniskapitaal’ die Voka Metropolitan bestelde bij enkele Brusselse universiteiten. Bijna de helft van de jobs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt ingenomen door kenniswer kers; in de rest van het land is dat slechts een derde.

groeidynamiek zit vooral bui ten Brussel, in de brede rand. Het is op zich een goede zaak dat we sterke kennisclusters zien groeien in bijvoorbeeld de Noordrand en de luchthavenre gio. Maar dan mogen er tegen over die winst geen verliezen staan in Brussel, want dan gaan we er globaal natuurlijk niet op vooruit.

En we weten allemaal dat dit land het moet hebben van ken nis om zijn welvaart verder te verzekeren. Kennis zorgt voor hogere toegevoegde waarde, hogere productiviteit, en dat is de belangrijkste hefboom voor groei. Bovendien toont onze studie nog maar eens aan dat die kennisjobs bijkomende jobopportuniteiten creëren, ook voor minder geschoolden. Twee keer winst dus.

De Brusselse kenniseconomie levert een belangrijk dividend. Ook voor Vlaanderen en de rest van het land. Ik denk hier bij niet alleen aan de 360.000 pendelaars, maar ook aan de bedrijven in de brede rand rond Brussel die aangezogen worden door de internationale magneet.

De studie doet echter ook knip perlichten afgaan. De groei van het aantal kennisjobs stagneert in het Brusselse gewest. De

Het is onmiskenbaar een trend dat bedrijven Brussel verlaten voor de rand of verder. Bereikbaarheid, hoge belastingen of beschikbare ruimte zijn daarbij belangrijke parameters. Extra inspanningen zijn nodig om het Brusselse gewest aantrekkelij ker en competitiever te maken. Enkel dan kan Brussel nieuwe sprongen voorwaarts maken in de kenniseconomie.

Het Brusselse bedrijfsleven beschikt daartoe ook over belangrijke troeven, met name in de dubbele transitie van duur zaamheid en digitalisering. Zo is er sterke expertise aanwezig rond duurzaam bouwen, in telligente verwarming en ver lichting van kantoren. Die kan nuttig worden ingezet in de om vangrijke renovatieprojecten van woningen en kantoren die Brussel dringend nodig heeft. Dit vormt tegelijk een spring plank voor deze bedrijven om hun expertise ook elders aan de man te brengen.

Kennisjobs creëren bijkomende jobkansen, ook voor minder geschoolden. Twee keer winst dus.

Hetzelfde geldt voor de noodza kelijke investeringen in de elek trificatie van het wagenpark, met passende laadinfrastruc tuur. Ook inzake digitalisering en als Smart City kan Brussel een koploper zijn, gelet op de prominente aanwezigheid van bedrijven actief in IT en big data. De Brusselse overheid moet dan wel van de rem én volop gas geven op 5G.

Het zijn turbulente tijden en we zullen nog eerst een eco nomische recessie moeten uitzweten. Maar de koers naar een structurele vernieuwing van onze economie is uitge zet: duurzamer en digitaler. Wie daar de leiding neemt, zal het dividend opstrijken. Laat Brussel voor dat dividend gaan. We kijken hoopvol uit naar 2023 en de jaren nadien.

3 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022 edito Vastgoedclub 14 Energiezuinig en groen kantoor voor BNP Paribas Fortis Internationaal Ondernemen 17 CETA boost Belgische export naar Canada Agenda 19 Versterk je onderneming Nieuws uit onze regio 4 Ledennieuws Young Voka Metropolitan 5 Marijke Houtman kijkt terug op haar jaren in Brussel Op de cover 6 Oudste Belgische verzekeraar gaat voor duurzame groei Bedrijfsportret 8 Shipit: kanaal is troef voor ecologische belevering 12 Innoviris: partner voor innovatieve bedrijven Mobiliteit 9 Parkway 21 is aanslag op bereikbaarheid Kenniskapitaal 10 Kenniswerkers motor van Brusselse economie in dit nummer
Brussel blijft kenniscluster nummer één in België Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan

Communicatiebureau Crul groeit door: the content company

Tien jaar geleden richtte oud VRT journalist Björn Crul het content agency Comm2B op, om bedrijven, overheden en social profitorganisaties bij te staan. De voorbije jaren kende het agentschap een sterke groei, waarbij ook twee nieuwe medewerkers werden aangetrokken. Het viert zijn tiende verjaardag met een nieuwe naam: the content company. “Wij zijn een partner voor contentcreatie en storytelling voor kmo’s, corporate organisaties, overheden en social profit”, aldus Crul. Het bedrijf heeft een ruime ervaring opgebouwd in copywriting, pers & pr, video en podcastproductie en event storytelling.

ASSURANTIËN

Marsh lanceert verzekering waterstofprojecten

Marsh, ’s werelds grootste verzekeringsmakelaar en risico adviseur, lanceerde een (her)-verzekeringsfaciliteit voor groene en blauwe waterstofenergieprojecten. De investeringen in waterstofinitiatieven zullen tegen 2025 naar schatting meer dan 150 miljard US$ bedragen. Voor de operatoren is het bijzonder uitdagend om afdoende verzekeringscapaciteit en

dekking te vinden voor deze nieuwe technologie. De facility van Marsh wordt ondersteund door een panel van internationale verzekeraars. Ze biedt mogelijkheden tot risico overdracht voor alle materiële schade gedurende de bouw en exploitatiefase, vervoer op zee, bedrijfsschade en algemene aansprakelijkheid.

Nieuwe zakelijke leider voor de KVS

Kristien De Coster is door de raad van bestuur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) aangesteld als nieuwe zakelijke leider. Ze vervangt Merlijn Erbuer, die afgelopen zomer afscheid nam van het Brusselse stadstheater, na zes jaar de zakelijke leiding te hebben gevoerd. De Coster is geen onbekende in de kunsten sector. Ze was lange tijd manager van het Brusselse dansgezelschap Ultima Vez van Wim Vandekeybus, dat al lange tijd een samenwerking met de KVS onderhoudt.

Stichting Caroline Pauwels voor kritisch denken

De VUB richt de Caroline Pauwels Academy of Critical Thinking (PACT) op. De oprichting van de academie is een eresaluut aan alles waar Caroline Pauwels tijdens haar leven en haar rectoraat voor stond, met als centraal thema het vrije denken in een sfeer van verbinding, dialoog, zelfreflectie en radicaal humanisme. Pauwels overleed deze zomer na een slepende ziekte. De PACT lezingen beogen een beter inzicht te bieden in de belangrijkste problemen in de samenleving en de wereld, en bovenal ideeën aan te reiken over hoe die problemen aan te pakken.

SCHOUWBURG STORYTELLING
4
©Lien De Trogh Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Ledennieuws
Een actualiteit met ons delen? Stuur je berichten naar rachida.boumbarek@voka.be

Vlamingen in Brussel

Marijke Houtman kijkt terug op haar jaren in Brussel en bij Young Voka Metropolitan

Van het landelijke Meeuwen-Gruitrode naar de Brusselse metropool. Wat doet dat met een mens? Goed blijkbaar, want Marijke Houtman, aan de slag bij Colruyt en bestuurder bij Young Voka Metropolitan, vertoeft er al negen jaar en heeft niet de intentie snel terug te keren. Nu het YVMhoofdstuk er bijna op zit, kijken we met haar naar leven en werken in de hoofdstad en de uitdagin gen voor jonge ondernemers.

N“Nog steeds zijn bezoekers verbaasd over hoe veel leuke dingen Brussel te bieden heeft”, steekt Marijke van wal. “Op mijn beurt verbaas ik me erover dat velen nog steeds een slecht beeld heb ben van deze stad. Je moet de stad echt leren kennen om ervan te houden. Dan kan je ook door de mindere dingen heen kijken. Onbekend is in dit geval echt onbemind.”

Juist om zelf in contact te komen met andere werelden trok Marijke weg uit haar heimat. “Niet omdat het er slecht was, integendeel, maar om mijn horizon te verbreden. Dat begon met studeren in Leuven, daarna trok ik ruim anderhalf jaar de wereld in. Na die sabbatical terugke ren naar Limburg zou me niet gelukt zijn. Brussel is fantastisch om te wonen als jonge starter: cafés, restau rants, afterworks, cultuur en dat alles op wandel of fietsafstand. Ik woon vlak bij Tour & Taxis en daar pikte ik tijdens mijn lunchpauze deze zomer een concert van Merol mee. Dan kan alleen in de stad.”

Ondanks alle troeven blijft Brussel voor veel Vlamingen een plaats om te werken en niet om te leven. Waar ligt dat dan aan? “Hoe fantastisch het hier kan zijn als jongvolwassene, zozeer begrijp ik ook dat je graag terug dicht bij je roots gaat wonen als je een gezin wilt starten. Je hecht dan meer belang aan je lokale netwerk, scholen, een tuin, veiligheid… Maar toch geloof ik dat ook voor gezinnen de hoofdstad steeds aantrekke lijker wordt.”

Leren (kritischer) denken

Zes jaar geleden leerde Marijke Young Voka Metropolitan kennen. Sinds een paar jaar zit ze ook in het bestuur. Nu de leeftijdsgrens van 40 jaar nadert, wordt het tijd om dat hoofdstuk af te sluiten. “Gelukkig hoef ik geen afscheid te nemen van de mensen die ik gedurende die periode leerde kennen en kan ik nog steeds andere Voka events meepikken. Wat ik altijd apprecieerde aan

Voka, is het ondernemingsgerichte, iets dat ook in mij zit. Onder andere de CEO breakfasts zullen me daarom bijblijven. Het is zo waardevol om de verhalen van bedrijfsleiders van grote onderne mingen te leren kennen en hen te kunnen vragen naar hun drijfveren en aanpak.”

Of ze de competenties van jonge ondernemers en high potentials heeft zien veranderen met de jaren, willen we nog weten. “Dat is wel zo. Technische skills en pure kennis blijven belangrijk, maar ik voel dat die alleen je niet ver gaan brengen. Wat je vandaag nodig hebt, is empathisch onderhandelen. Leer luisteren naar de andere en toon begrip, zonder hem of haar per se te willen overtuigen. Ook kritisch denken of, beter gezegd, goed doordenken is iets wat ik van daag soms mis. Mensen kiezen te vaak de weg van de minste weerstand en nemen snel zwart wit standpunten in, waardoor ze veel van de nuance missen die belang rijk is. Dat geldt ook op onderne mersvlak: verder denken dan het oppervlakkige zorgt voor innovatie. Het kost soms meer tijd, maar die tijdsinvestering levert haast altijd op.”

Wie is ...

Marijke Houtman?

Ze behaalde een Master in de Rechten aan de KU Leuven, waar ze ook de postgraduaten in Business Administration en Corporate Finance behaalde. Ze studeerde ook Handelswetenschappen aan de KU Leuven campus Brussel. Sinds twee jaar is ze bij Colruyt Group aan het werk, nu als Business Developer. In 2023 zal ze stoppen als bestuurder bij Young Voka Metropolitan.

Heb je vragen en wil je meer weten?

Rachida Bou M’Barek

Coördinator Young Voka Metropolitan rachida.boumbarek@voka.be

5
Leren van andere ondernemers over hun drijfveren en aanpak is zo verrijkend.
Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Interview met Marijke Houtman Business developer bij Colruyt Group en bestuurder bij Young Voka Metropolitan
Young Voka Metropolitan

Wie is ...

Heidi Delobelle?

Ze kwam in 1998 in dienst bij AG, waar ze verschillende managementfuncties in de afdeling Employee Benefits & Health Care bekleedde. In 2012 werd ze chief risk officer van AG, waarna ze in 2019 als managing director terugkeerde naar de afdeling Employee Benefits & Health Care. Sinds oktober 2020 is ze CEO van AG Insurance.

IInnovatie, educatie en interac tie, dat zijn de kernwoorden die de nieuwe AG Campus samen vatten. Het moet gezegd, als we op vrijdagnamiddag binnen stappen, heerst er een gezel lige drukte. Heidi Delobelle is er zichtbaar trots op: “Ook dit is voor mij duurzaamheid: zorgen dat je medewerkers het goed hebben en zich kunnen ontplooien. Onze Campus is trouwens bijna energieneu traal, zo we slaan twee vliegen in één klap.”

Als oudste en ook grootste Belgische verzekeraar is AG Insurance een naam als een klok. Er staat bijna 200 jaar op de teller en CEO Heidi Delobelle wil dat er nog minstens 200 bijkomen. Daarvoor mikt ze resoluut op duurzaam heid. Koppel daaraan een focus op groei en klantenerva ring en je krijgt het recept waarmee zij AG de toekomst in wil loodsen. Op de Brusselse setting waarin ze dat doen, valt alvast niets af te dingen: de gloednieuwe AG Campus in het hart van de stad is een pareltje.

Oudste Belgische verzekeraar gaat voor duurzame groei

AG Insurance zoekt oplossingen voor actuele uitdagingen

Inzetten op duurzaamheid is niets nieuws voor ondernemingen. Waarom krijgt het ‘nu pas’ jullie prioriteit?

Heidi Delobelle: “Ook in de vorige beleidscyclus van 3 jaar stond duurzaamheid hoog op de lijst, het is dus niet nieuw bij AG. Alleen communiceerden we daar toen weinig of niet over, ondanks ons grote sociale bewustzijn. Sinds dit jaar is duurzaamheid wel een van onze drie strategische prioriteiten,

samen met groei en klantener varing. Zo kunnen we onze rol spelen als investeerder met bij voorbeeld de ambitie om tegen 2050 een CO2 neutrale assetpor tefeuille te hebben. Maar ook als werkgever, met een focus op diversiteit, gelijkheid en inclusie; als verzekeraar, met aandacht voor rendement voor klanten en intelligent beleggen, en als sociaal verantwoordelijk bedrijf via onder meer steun aan diverse maatschappelijke projecten.

6
Brusselse Metropool | december 2022
Ondernemers
Op de cover
Interview met Heidi Delobelle, CEO van AG Insurance Mathieu Wouters

“Met onze producten willen we ook de klanten aanzetten tot duurzaam gedrag. Dat gaat bijvoorbeeld over welzijn, zodat we voorkomen dat mensen uitvallen op het werk. En als ze uitvallen, hoe kunnen we hen begeleiden om op een goede manier terug te keren naar de werkvloer? We faciliteren het private leasen van elektrische wagens, in samenwerking met Arval. Bij brandverzekeringen kijken we dan weer meer naar herstelling in plaats van vervan ging. Ook hier weer een tussen tijds target: tegen 2024 moet een kwart van onze premie incasso gelinkt zijn aan duurzaamheid.”

Die inspanningen zijn nodig, want de klimaatopwarming heeft een stevige impact op de verzekeringswereld. “Dat klopt. Rampen zoals de overstromin gen van 2021, maar ook de toenemende droogteperiodes bezor gen ons kopzor gen die we niet alleen kunnen oplossen.

Er is dringend nood aan een nieuw wet telijk kader dat zowel rechtszekerheid biedt als betaalbaar blijft voor iedereen. Wij pleiten voor publiek private samenwerkingen op een zo hoog mogelijk niveau, federaal of zelfs Europees. De moeilijkheid in ons land is dat de wet wel fe deraal is, maar de rampenfond sen regionaal beheerd worden. We merken dat herverzekeraars argwanend naar België kijken. Het is ongelofelijk dat er na de overstromingen geen enkele sense of urgency is ontstaan. Als dat er nu niet is, wanneer dan wel?”

U haalde ook klantenervaring aan als prioriteit. “Klopt, ook al is dat niet mak kelijk. Wij zijn vooral een B2B

bedrijf en het contact met onze klanten gebeurt klassiek via onze makelaars en bankpartners. Toch merken we dat klan ten ons meer en meer direct contacteren en dus moeten we daar in onze processen rekening mee houden. Door de data van de eindklant meer te gebruiken, kunnen we een persoonlijker contact opbouwen en hem beter bedienen. Stel dat een klant belt en jij zijn nummer herkent, dan kan je hem persoonlijk begroeten en meteen de juiste dossiers oproepen. Daarnaast willen we onze processen ook meer vanuit die eindklant gaan opbouwen, uiteraard altijd met respect voor onze distributie kanalen. Het ‘MyAG’ luik op de website is daar een voorbeeld van. Je vindt daar een overzicht van al je contracten, attesten, dossieropvolging…

Daar stuit u wel weer op beperkingen door GDPR. “Regulitis noem ik het. Begrijp me niet verkeerd: de doelstellingen van elke wetgeving zijn nobel en ik sta ook achter deze privacywet geving. Je kan er niet tegen zijn dat de klant meer transparantie krijgt in waar, wanneer en hoe zijn gegevens gebruikt worden. Mij stoort vooral de vertaling van dat doel naar de praktijk: je moet 80 pagina’s voorwaarden doorworstelen of krijgt op elke website die vraag voor cookies die iedereen standaard wegklikt. Alle bijkomende administratieve lasten zorgen helaas niet voor het gewenste resultaat.”

Een andere uitdaging is de war for talent die volop woedt. Voelen jullie die ook en hoe pakt AG dat aan?

“Het aantal openstaande vacatures is even groot als enkele jaren geleden, maar daar voor hebben we echt wel alles uit de kast moeten halen. De rekruteringsafdeling is versterkt, onze employer branding uitge bouwd. Dat is belangrijk omdat we binnen onze sector wel bekendstaan als aantrek kelijke werkgever, maar daarbuiten zijn we dat nog te weinig.”

Retentie is in deze context ook ontzettend belangrijk. Hoe zorgen jullie ervoor dat de achterdeur gesloten blijft? “Mensen zijn de belangrijkste hefboom voor de realisatie van onze strategie, naast technologie, data en partnerships. Zonder onze medewerkers bestaan we niet. Om van

AG een aantrekkelijke werkgever te maken, hebben we een aantal projecten opgezet die ook inspelen op de veranderde behoeften sinds corona. Hoe kunnen we beter en slimmer samenwerken met de digitale tools die sinds de pandemie zo ingeburgerd zijn? En hoe zorgen we ervoor dat mensen op tijd ook kunnen deconnecteren? Op het vlak van educatie deden we een nulmeting om in kaart te brengen welke groeipaden er nodig zijn en welke actieplannen we daaraan kunnen koppelen. Ook aan onze feedbackcultuur zijn we volop aan het scha ven: we schakelen over van een periodiek naar een continu feedbackmodel. In die context is het ontzettend belangrijk dat je een veilige omgeving creëert waarin open dialoog mogelijk is. Zonder weliswaar alle omkadering los te laten.”

“De meest zichtbare verbetering is uiter aard onze campus. Daar komen oplei ding, interactie en innovatie samen. In de incubatiezone kunnen multidisciplinaire teams samen aan een project werken. De tuin en buitenterrassen zorgen niet alleen voor licht, maar ook voor een plaats van ontspanning tijdens het werk. Ook de ver luchting en de verlichting in dit gebouw zijn zo aangepast om mensen zich optimaal te laten voelen. Ik moet zeggen dat ik dat echt wel voel als ik hier binnenstap.”

En dat allemaal in de Brusselse binnenstad. Is dat een troef of een rem? “We zijn hier ontstaan, onze roots liggen hier. Deze locatie is nooit in vraag gesteld. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en we merken een grote vraag naar fietsen als invulling van het cafetariaplan dat we aanbieden. Maar het klopt dat alge meen de mobiliteit moeilijker wordt. De Brusselse overheid moet dit anders aanpak ken. Ze beseffen te weinig dat bedrijven in de stad voor leven zorgen, en omgekeerd.”

Wat is ... AG Insurance

Hoofdzetel in Brussel

Meer dan 5.000 distributiepartners (makelaars en bankkantoren)

4.400 medewerkers

Premie-incasso 6,7 miljard euro (2021)

7 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Onze roots liggen in Brussel. Hier weggaan is nooit aan de orde geweest. Maar ze maken het ons niet altijd gemakkelijk.

Kanaal is troef voor ecologische belevering van Brussel

Het kanaal in Brussel is een voordeel voor een ecologische belevering van Brussel. Shipit is een expert in multimodale logistiek en zorgt er via zijn kades voor dat bouwmaterialen die per schip worden aangevoerd, op een meer duurzame manier op verschillende werven geraken. Het bedrijf zet nu ook zijn zinnen op pakjesvervoer via het water.

Shipit belevert Brussel via kanaal Shipit is van oorsprong een Antwerpse logistieke speler, maar zeer actief in multimodaal transport langs de binnenwate ren. Enkele jaren geleden ging het ook aan de slag in Brussel. Het bedrijf voert via het kanaal bouwmaterialen af en aan, bulkgoederen zoals zand en af gegraven grond af en aan, van uit Brussel naar verschillende bestemmingen, of paletten ruw bouwmaterialen voor verschil lende (infrastructuur) werven naar Brussel.

Het bedrijf beschikt onder ande re over een kade aan het Vergote dok bij de Havenlaan, waar het transport van bouwmaterialen wordt geconsolideerd en van waar het per vrachtwagen over de last mile naar bouwwerven in de stad wordt vervoerd. Een van de grote bouwwerven die zo worden bediend, betreft het project ZIN in de Noordwijk. Met dat project worden de vroegere WTC torens volle dig gerenoveerd. Maar er zijn ook het Astoria Hotel, Kanal, Chancellerie, Choco laterie, Urban Court, Eurovia en vele an dere werven die van de diensten van het Brussels Construction Consolidation Center gebruik maken.

Vele voordelen De Shipit activiteiten in Brussel worden geleid door Mark Goossenaerts. Hij onderstreept de vele voordelen van het conso lidatiecentrum dat hij met Shipit heeft uitgebouwd: bijna 70% minder vervoerskilometers en navenant minder CO2 uitstoot, maar ook minder ongevallen en een hogere productiviteit.

Een ander belangrijk voordeel is dat bouwmaterialen just in time op de werf gebracht kun nen worden, met dus minder risico op diefstal en beschadi ging dan wanneer ze op de werf gestockeerd zijn. Ook wordt op alle vrachtwagens naar de meest optimale combinatie van goederen gezocht, wat

bijna altijd volle wagens naar de verschillende werven oplevert. Ook gebeurt de preassemblage in het consolidatiecentrum, wat de werken op de bouwwerf aanzienlijk versnelt.

Ook pakjesvervoer Goossenaerts wil de activiteiten van Shipit in Brussel uitbrei den door ook te zorgen voor vervoer van pakjes. Daarvoor wordt een samenwerking op gezet met de transportgroep Ziegler en Urbike. Ziegler is een belangrijke logistieke dienst verlener gevestigd in de kanaal zone, en Urbike is specialist van duur zame lastmile leveringen per cargobike. Shipit wil met Ziegler en Urbike in totaal drie à vier hubs uitbouwen langs het kanaal: Neder over Heembeek, het Vergote dok, ter hoogte van de Dansaertstraat en het Bieste broeck dok in Anderlecht, dat intussen operationeel is voor bouwmaterialen. Er wordt ge opteerd voor een open systeem dat toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde partij.

Mark Goossenaerts: “Een schip vervangt 40 tot 60 vrachtwagens.”

Goossenaerts beklemtoont: “De nood aan leveringen in Brussel zit in een sterk stijgende lijn. Elk jaar komen er zowat 2.500 appartementen bij, en zo’n 5.000 consumenten. We schat ten de e commercegroei op 15% per jaar. Het is dus niet verantwoord om voor leverin gen enkel op vrachtwagens en bestelwagens te rekenen. Voor de bouw rijden er vandaag elke werkdag zo’n 4.000 vrachtwa gens Brussel binnen of buiten, zo’n 10.000 bestelwagens voor de e commerce, en dan nog eens 8.000 kleinere vrachtwa gens voor andere leveringen. Een schip vervangt 40 tot 60 vrachtwagens. En zodra het interessant is, overwegen we ook te investeren in elektrische schepen.”

8
Brusselse Metropool | december 2022
Ondernemers
Bedrijfsportret
Shipit: binnenvaarttransport en multimodaal vervoer Jan Van Doren

Parkway 21 aanslag op bereikbaarheid Brussel

De Brusselse regering gaat door met de vernauwing van de noordelijke toegang van de stad via de A12. Ze wil de 5 rijvakken tussen de A12 en de Van Praetbrug herleiden tot 2. Dat zal de files naar Brussel vanuit Vlaanderen verder verzwaren en vormt ook een aanslag op de bereikbaarheid van het havengebied voor vrachtwagens.

DDe Brusselse regering maakt al enige tijd plannen om grote invalswegen naar Brussel om te vormen tot stadsboulevards. Zo ook de A12 komende van Antwerpen langs Boom, en aangesloten op de Ring. Recent zette de Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt een eerste stap met de aanvraag van een bouwvergunning voor de wegen tussen de A12 en de Van Praetbrug (de R21).

In die aanvraag wordt enerzijds de Jules Van Praetlaan de drievaksbaan van de A12 naar de Van Praetbrug –herleid tot één rijstrook. Anderzijds worden de twee rij stroken van de Vuurkruisenlaan, die in de omgekeerde richting loopt, geschrapt. Langs de Van Praetlaan komt dan één rijstrook in de richting naar de A12, naast de resterende enige rijstrook in de andere richting. Voka Metropolitan heeft tegen die vergunningsaanvraag een bezwaarschrift ingediend bij de overlegcommissie van de Stad Brussel, die over het dossier advies moet

Herstructurering van de R21 zal onvermijdelijk leiden tot files op de A12

verlenen. De commissie gaf intussen weliswaar een positief advies maar met tal van voorwaarden, waar onder een bijkomende studie naar de effecten voor vrachtverkeer en het behoud van twee rijstroken op de Van Praetlaan. Hopelijk leidt nieuw onderzoek tot een grondige aanpassing van de plannen.

Globale aanpak nodig

De geplande herstructurering van de R21 dient te worden bekeken in een globale aanpak van de bereik baarheid van Brussel vanuit het Noorden. Hier vallen ook de plannen voor de omvorming van de A12 tot een stadsboulevard op Brussels grondgebied onder. Dat project werd eerder gekoppeld een overstapparking, met vlotte verbindingen via het openbaar vervoer naar het centrum. Het is helemaal niet meer duidelijk of die overstapparking met vlotte verbindingen er komt. Overigens is er in het kader van Werken aan de Ring langs de A12 – een tramlijn gepland van Willebroek tot Brussel. Deze tramlijn biedt een aantrekkelijk alternatief aan vele autobestuurders om naar Brussel te komen. Het is beter om te wachten op de realisatie dáárvan voordat de capaciteit op de invalswegen naar Brussel vanuit de A12 wordt beperkt.

Sinds jaar en dag verlaten steeds meer bedrijven het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (naar het Vlaamse of Waalse Gewest) dan dat er bedrijven bijkomen. Die trend zal verder versterkt worden wanneer bedrijven in het Brusselse gewest nog moeilijker bereikbaar worden.

De extra congestie die de voorliggende plannen met zich mee zullen brengen voor het goederenvervoer van en naar de kanaalzone, vormt een rem op de ambities van het Brusselse gewest om het kanaal meer te gebrui ken voor goederenvervoer (cf. plan GoodMove). Er is terecht een bekommernis over een betere en duurzame belevering van de stad. Het beperkt ook de mogelijkhe den om nieuwe activiteiten op het gebied van logistiek, distributie, recyclage en circulaire economie te ontwik kelen langs het kanaal.

Heb je vragen en wil je meer weten?

Contacteer: Jan Van Doren Directeur jan.vandoren@voka.be

9
De nieuwe look van de Vuurkruisenlaan, die parallel loopt met de Van Praetlaan Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Mobiliteit
Brusselse regering gaat door met de vernauwing van de noordelijke toegang van de stad Jan Van Doren

Kenniswerkers vormen de jobmotor van de Brusselse economie. Voor elke nieuwe kenniswerker in Brussel worden er nog eens twee jobs gecreëerd, waarvan één voor een kortgeschoolde. Dat blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van Voka Metropolitan. Brussel is de belangrijkste kenniscluster van het land met 340.000 kennisjobs, al staat die positie onder druk. Voka Metropolitan vraagt de Brusselse beleidsmakers om een strategie te ontwikkelen die de kenniseconomie in Brussel valoriseert en verder versterkt.

Kenniswerkers motor van de Brusselse economie

De studie lezen?

Ontdek alles over het eindrapport van de onderzoekers of bekijk het webinar door onderstaande QR-code te scannen.

Het Brussels kenniskapitaal Kenniswerkers als economische motor Nieuwe Voka­studie brengt Brusselse kenniseconomie in kaart
10
| december 2022
Eric Laureys (Voka), Stijn Christiaens (Collibra), Isabelle Blomme (KPMG) en Stefaan Sonck Thiebaut (Innoviris) becommentariëren de studie bij de voorstelling ervan.
Ondernemers Brusselse Metropool
Brussel belangrijkste kenniscluster van het land Jan van Doren
Kenniskapitaal

IIn opdracht van Voka Metropolitan becij ferde een team onderzoekers van VUB, ULB en KU Leuven het aantal kenniswer kers in Brussel en de rest van het land, en bracht de dynamiek van de voorbije jaren in kaart.

De Brusselse kenniseconomie in perspectief

Het onderzoek levert vier belangrijke resultaten.

1 Brussel is en blijft de Belgische ken niscluster nummer één. Het Brusselse gewest telt 340.000 kennisintensieve jobs. Bijna de helft (45%) van alle jobs in Brussel is kennisintensief. In Vlaanderen (31%) en Wallonië (31%) is dat aandeel aanzienlijk lager.

2 Kenniswerkers in Brussel hebben een grote impact op de hele economie. Per kenniswerker die erbij komt, worden nog eens twee jobs gecreëerd, waarvan één voor kortgeschoolden. De studie geeft ook aan dat de Brusselse kenniswerkers ook jobs genereren buiten Brussel.

3 De motor van de Brusselse kenniseconomie sputtert. Het aantal kennis werkers in Brussel groeide de voorbije 12 jaar gemiddeld met jaarlijks amper 0,5%.

In de provincies Vlaams en Waals Brabant lag de groei drie keer zo hoog.

4 We zien steeds meer kennis clusters in de rand van Brussel, vooral in de Noordrand met Zaventem als trekpleister, en ook op de as naar Antwerpen of naar Leuven. We hebben dus niet meer te maken met één cen traal kenniscentrum, maar met een Brusselse kenniscluster die geconnecteerd is met clusters buiten Brussel.

Actie nodig

Volgens Voka Metropolitan is actie nodig op verschillende terreinen om Brussel als het Bélgische kenniscentrum bij uitstek te behouden, en tegelijk om de kennisjobs meer te valoriseren als hefboom voor de hele economie, ook voor activiteiten die niet zo kennisintensief zijn.

1. Versterk de attractiviteit van Brussel voor kenniswerkers

Kennisintensieve ondernemingen hebben een grote talentvijver nodig om uit te vissen. Mobiliteit en bereikbaar heid zijn essentiële wapens in de war for talent. Brussel slibt dicht en dat schrikt pendelend talent af. Brussel moet beter bereikbaar zijn.

De internationale bereikbaarheid via de luchthaven en het HST net, die cruciaal is om te kunnen concurreren met de grootstedelijke centra in de buurlanden, botst op een onzekere toekomst. Geef de luchthaven rechtszekerheid om zich verder te ontwikkelen . De digitale connectiviteit is een belangrijk aandachtspunt. Met een versnelde uitrol van een kwalitatief en performant 5G net kan de Brusselse metropool vooroplopen in Europa.

2. Versterk de hefboom van kenniswerkers voor kortgeschoolden De kenniseconomie genereert extra jobs voor kortgeschoolden, maar die raken onvoldoende ingevuld. Een sterkere bege leiding en opleiding van werkzoe kenden moeten volop inzetten op talenkennis en de juiste arbeids attitude. Werkzoekenden dienen meer te worden geactiveerd, met controles en sancties. Bedrijven in de Brusselse metropool moeten diversiteit en inclusie nog hoger op de agenda zetten.

3. Focus op duurzaamheid en digitalisering Duurzaamheid en digitalisering zijn voor elke kenniscluster (en elke stad en regio) dé grote uitdagingen van de toekomst. Brussel beschikt hier over veel expertise bij bedrijven, die meer ingezet kan worden voor een duurzame energietransitie. Dat geldt ook voor de digitalisering, maar dan dient Brussel leidend te zijn in de uitrol van 5G, in plaats van op de rem te staan.

4. Een metropolitane aanpak is nodig Naast de kennisclusters in het centrum van Brussel ontwikkelen zich belangrijke clus ters in de brede rand. Dat vergt een metro politane aanpak om kennisclusters verder te ontwikkelen, met een samenwerking Brussel Vlaanderen, publiek privaat en tussen kenniscentra over grenzen heen.

De strijd van Brusselse kennisbedrijven

Kennisbedrijven in Brussel en de rand leveren strijd om talent te blijven aantrekken, onder meer door in te zetten op bereikbaarheid en een aantrekkelijke werkplek.

Collibra groeide als spin-off van de VUB de voorbije tien jaar uit tot een mondiale speler inzake de analyse van ‘big data’. Het bedrijf verhuisde recentelijk zijn hoofdzetel naar de Gare Maritime, op de site van Tour & Taxis. “We hebben gekozen voor een aantrekkelijke werkomgeving in het centrum van Brussel. Bereikbaar zijn voor pendelend talent blijft wel een uitdaging”, zegt Stijn Christiaens, co-founder van Collibra. Hij heeft het ook moeilijk met de politieke versnippering in de brede Brusselse metropool, die zorgt voor administratieve overlast en uiteenlopende spelregels inzake fiscaliteit en steun aan bedrijven.

KPMG verhuisde zijn Belgische hoofdkantoor enkele jaren geleden van Evere (Brussels gewest) naar de luchthaven van Zaventem. “Dit is geen keuze tegen Brussel, dat als Europees beslissingscentrum aantrekkelijk blijft. Onze keuze heeft te maken met de goede bereikbaarheid van de luchthaven”, aldus Isabelle Blomme, partner en personeelsdirecteur bij KPMG. “De Brusselse metropool zou wel aantrekkelijker kunnen zijn voor buitenlands talent door minder administratieve en fiscale lasten voor expats.”

AG Insurance heeft in de coronajaren zijn kantoren in het centrum van Brussel grondig gerenoveerd en heringericht tot een campus, waar ook externen gebruik van kunnen maken. “Wij zijn overtuigd van het belang van fysieke connectie om te kunnen leren, innoveren en groeien. We zien de AG Campus in Brussel als een verkeersknooppunt dat zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaring en als een bruisende ontmoetingsplaats die creativiteit stimuleert en mensen energie geeft”, vertelt Jan Heyvaert, Chief Human Resources & Sustainability Officer. Met de nieuwe campus wil AG Insurance medewerkers extra motiveren om naar kantoor in Brussel te komen.

Bereikbaar zijn voor pendelend talent blijft een uitdaging.
11 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Kris Cloots, voorzitter Voka Metropolitan, verwelkomt leden en politici bij de voorstelling van de studie.

Ondernemingen met innovatieve projecten in Brussel kunnen steun krijgen van Innoviris, het gewestelijke publieke agentschap voor de financiering en bevordering van innovatie en onderzoek. Start-ups, scale-ups en ook grote, mature bedrijven kunnen er terecht. Met focus op digitalisering, duurzaamheid en gezondheid.

Innoviris partner voor innovatieve bedrijven in Brussel

Wie is ...

Stefaan Sonck Thiebaut?

Opleiding: Hij doorliep een universitaire opleiding tot ingenieur, gevolgd door een doctoraat met specialisatie in robotica, software en artificiële intelligentie (KU Leuven, Stanford University).

Functie: Directeur-generaal van Innoviris, sinds februari 2021.

Traject: Voordien was hij ruim 20 jaar actief in leidinggevende functies in kleine en grote technologiebedrijven in de VS (Silicon Valley) en in Duitsland (Berlijn).

IInnoviris verwelkomde begin 2021 een nieuwe directeur ge neraal, Stefaan Sonck Thiebaut. Hij bracht ervaring als mana ger en entrepreneur naar Innoviris. Na een opleiding en doctoraat als ingenieur in robotica, software en artifici ele intelligentie (KU Leuven, Stanford University) had Sonck Thiebaut leidinggevende func ties in kleine en grote techno logiebedrijven in de VS en in Duitsland. Een gesprek met een door innovatie gedreven manager.

Welke ondernemingen in Brussel kunnen bij Innoviris terecht?

Stefaan Sonck Thiebaut: “Wij kunnen advies en financiële steun verlenen aan innovatieve bedrijfsprojecten, tijdens de hele levenscyclus. Zo hebben we de opstart en doorgroei mee gesteund van bedrijven zoals Collibra (analyse big data) en van nieuwe start ups zoals Delta Q (adviseur rationeel energie verbruik). Ook bepaalde inno vatieve projecten van mature bedrijven zoals Solvay en Audi kregen onze steun.”

Komen enkel Brusselse ondernemingen in aanmerking?

“Aangezien ondersteuning van innovatie bij ondernemingen een gewestelijke bevoegdheid is, kunnen in principe enkel bedrijven gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij ons terecht. Maar we hebben in samenwerking met de andere gewesten wel een programma waarbij gezamenlijke projecten van bedrijven uit minstens twee gewesten steun kunnen krijgen. De doelgroep van het betrokken programma BEL COO werd

6
VRAGEN 6 ANTWOORDEN
12 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Bedrijfsportret
Gesprek met Stefaan Sonck Thiebaut, directeur-generaal Innoviris, over onderzoek en innovatie Jan Van Doren

vorig jaar overigens verruimd. Voortaan kunnen ook grotere ondernemingen hierin deelne men. Dat programma is nog niet zo gekend.”

Op welke innovatiedomeinen focust Innoviris zijn steun?

“Ons kompas is het Gewestelijk Innovatieplan, dat vorig jaar werd gelanceerd en loopt tot 2027. Dat plan sluit aan bij het EU kader voor innovatie, waar bij vertrokken wordt van de sterke punten van elke regio.

Tegelijk wil dit plan bijdragen tot de sociale en ecologische transitie van de Brusselse eco nomie in een stedelijke context. Er werden zes strategische inno vatiedomeinen afgebakend: digitale technologie en dien sten als transversaal thema klimaatrobuuste gebouwen en infrastructuur optimaal gebruik van mate rialen en energie (circulaire economie) duurzame stedelijke stromen (mobiliteit en toegang tot publieke stadsfuncties)

gepersonaliseerde en geïnte greerde gezondheid en zorg sociale innovatie, inclusie en publieke innovatie.

Inzake digitalisering co finan ciert Innoviris bijvoorbeeld het lab FARI, onder leiding van de VUB en de ULB, dat werkt rond artificiële intelligentie, data en robotica ten dienste van het algemeen belang. FARI is ondergebracht bij BeCentral, de digitale campus aan het Centraal Station.”

Welk budget heeft Innoviris ter beschikking?

“We kennen jaarlijks voor circa 52 miljoen euro aan subsidies toe. Ondernemingen tekenen voor zowat de helft van de goedgekeurde projecten, jaar lijks gemiddeld zo’n 350 dos siers. Voor de uitvoering van al zijn opdrachten, waaronder ook adviesverlening, beschikt Innoviris over een zeventigtal personeelsleden.”

Hoeveel bedragen de totale uitgaven voor innovatie in Brussel?

“We zitten aan 2,7% van het Bruto Regionaal Product (2020), voor de uitgaven van zowel de privésector als de publieke sector. Daarbij moet je er wel rekening mee houden dat het Brusselse gewest relatief wei nig industriële bedrijven kent, en die geven over het algemeen meer uit aan onderzoek en ont wikkeling.”

Hoe innovatief is Brussel dan, internationaal vergeleken?

“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort tot de koplopers van de regionale innovatielei ders in Europa. Op het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS), dat 240 regio’s van 22 EU landen beslaat, staat Brussel op de 14e plaats. Sterke innovatietroe ven van Brussel zijn het aantal mensen actief in ICT, het aantal wetenschappelijke publicaties en de succesvolle samenwer kingen tussen innovatieve kmo’s.”

Test je idee!

Ben je een ondernemer en heb je een baanbrekend idee voor een nieuw of een verbeterd product, proces of dienst? Wil je weten of jouw idee in aanmerking komt voor de financiële steun van Innoviris? Gebruik dan de Test Your Idea-tool en krijg snel feedback op je project.

Maximaal 15 werkdagen later krijg je een antwoord:

Je kan meteen aan de slag met de officiële financieringsaanvraag van Innoviris.

Je krijgt feedback zodat je jouw project zo efficiënt mogelijk kan verbeteren.

Je wordt doorverwezen naar partners wanneer jouw project voor andere middelen, begeleiding of steun in aanmerking komt.

Meer info: innoviris.brussels/test-your-idea

Wat is ...

Innoviris

Publiek agentschap van het Brusselse gewest met als opdracht om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren in en voor Brussel via de financiering van innovatieve projecten die worden uitgevoerd door ondernemingen, onderzoeksorganisaties en nonprofitorganisaties.

70 personeelsleden.

Jaarlijks 52 miljoen euro subsidies, voor gemiddeld circa 350 dossiers, waarvan de helft van ondernemingen. Focus op digitalisering, duurzaamheid, sociale innovatie en gezondheid, binnen het Gewestelijk Innovatieplan.

13 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022

Energiezuinig en groen kantoor

Zeven keer minder energie verbruiken door klimaatregeling met ondergrondse waterbassins, dat is de blikvanger van het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas Fortis in Brussel. De Vastgoedclub van Voka Metropolitan kreeg in oktober een rondleiding.

BNP Paribas Fortis opteerde ervoor om op dezelfde plek aan het Centraal Station een nieuw kantoor te bouwen. “Het was een keuze voor Brussel als economisch en Europees centrum, met het Centraal Station vlakbij én voor nieuwbouw. Renovatie was even kostelijk, en bood minder mogelijkheden naar duurzaamheid, aangename werkposten met daglicht en een flexibele kantoor inrichting”, aldus Loraine Beckers, head of technical expertise bij BNP Paribas Fortis. Het gebouw heeft zonnepanelen, een groen dak en groene patio’s, en vooral een klimaatregeling door vier ondergrondse waterbas sins met 14.000 kubieke meter water. Er zijn 4.100 werkposten, een auditorium met foyer, een seminarieruimte en een multi functioneel atrium over verdiepingen, met eetruimtes. Dat trekt zeker nieuwe werknemers aan.

PAPIER & DATA VERNIETIGEN ARCHIVERING SERVICE POSTKAMER DIGITALISEREN / SCANNEN DOCUMENTEN GOEDERENOPSLAG BOX STORAGE COMPUTERBACK-UPS BEWARING OFFLINE OERSTERKE ARCHIEFDOZEN Slimme kantooroplossingen! Ontdek meer diensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen
BNP
Ondergrondse waterbassins bij
Paribas Fortis B
14 Nieuw kantoor BNP Paribas Fortis Brussel Jan Van Doren Vastgoedclub
98% van het afgebroken gebouw werd gerecycleerd of hergebruikt.

Federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne legt in de arbeidsdeal de focus op opleiding. Iedereen onderschrijft het belang van opleiding en vorming. Levenslang leren is een noodzaak. Al valt te vrezen dat de nieuwe verplichtingen vooral de administratieve last van werkgevers zullen verhogen. En er zou best wat meer evenwicht mogen zijn.

bezorgt bedrijven administratieve last Arbeidsdeal

Jaarlijks opleidingsplan

Werkgevers met minstens 20 werk nemers zullen jaarlijks, telkens vóór 31 maart, een formeel opleidingsplan moeten opmaken. Zo’n plan bevat minstens de aangeboden opleidin gen en de doelgroep van werkne mers voor wie ze bestemd zijn. Vooraf moet er binnen de onderneming sociaal overleg zijn.

De arbeids deal is rond en brengt twee nieuwe verplichtingen met zich mee.

Want de werkgever krijgt de plicht een aanbod te doen. De werknemer heeft het recht om daarop in te gaan.

Voor hem geldt geen verplichting.

JJe hebt ongetwijfeld al gehoord van de arbeidsdeal. De basis hiervoor werd vorig jaar gelegd, en sinds kort is het zo ver. Het wetgevende proces is afgerond en de arbeidsdeal werd half november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat in de arbeidsdeal onder meer over flexibi liteit in de arbeidsrelatie, platform economie en activering bij ontslag.

De ambitie is groot: de arbeidsmarkt hervormen, ademruimte creëren voor werknemers en bedrijven, en een werkgelegenheidsgraad van 80% verkrijgen. De arbeidsdeal zal daarvoor niet volstaan. Maar meer mensen die (kunnen) werken, met productieve, gezonde en wendbare loopbanen, daar valt weinig tegen in te brengen. Opleiding en vorming hebben daar zeker een plaats in. Met dat doel roept de regering twee nieuwe verplichtingen in het leven.

Individueel opleidingsrecht In bedrijven met minstens 20 werk nemers zal elke voltijdse werknemer voortaan ook beschikken over een individueel opleidingsrecht van 5 opleidingsdagen per jaar. Een sectorale cao kan het aantal dagen wijzigen, zonder lager dan 2 te gaan. Bij werkgevers met minstens 10 en minder dan 20 werknemers is het recht voor een voltijdse werknemer beperkt tot 1 dag per jaar.

De wet creëert een ‘individuele oplei dingsrekening’. Dat is een papieren of elektronisch document met een heel aantal vermeldingen. De belangrijkste: het aantal opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft, het aantal gevolgde en het aantal overblijvende dagen. Er zijn ook regels rond over dracht van opleidingsdagen naar een volgend jaar, wanneer het saldo niet wordt uitgeput.

Geen opleidingsplicht Administratieve verplichtingen dus. Die mogelijk weinig zullen bijdragen aan de doelstelling: zorgen dat meer werknemers meer aangepaste oplei dingen volgen.

Terwijl iedereen een rol te spelen heeft in het verhaal: werkgevers, maar ook werknemers, sociale partners en uiteraard de federale en regionale overheden. Een formele en kwantitatieve aanpak (een neerge schreven plan, een opleidingsreke ning, het aantal opleidingsdagen bijhouden), moet minstens aange vuld worden met een evenwichtig en kwalitatief verhaal.

Ik vraag me trouwens af hoe het recht op 5 opleidingsdagen moet ingevuld worden wanneer een werknemer niet wenst deel te nemen? De werkgever moet voldoende mogelijkheden bieden, en de werknemer ook de kans geven om opleiding te volgen. Dat zal in sommige bedrijven, en voor sommige functies, verre van een voudig zijn. Maar hoe beoordelen we de situatie wanneer een werknemer niet ingaat op het aanbod? Heeft de werkgever dan aan zijn verplichting van 5 jaarlijkse opleidingsdagen voldaan?

SD Worx Markiesstraat 1 1000 Brussel 02 209 85 00

kmo.brussel@sdworx.com www.sdworx.be

15 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Kennispartner

Kennispartner

Duurzaamheidscommunicatie

Michael Wagemans, Head of Sustainability KPMG België

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met verschillende dringende duurzaamheidsvraagstukken, van de klimaatcrisis tot het verlies aan biodiversiteit en toenemende sociale ongelijkheid. Iedereen is het erover eens dat we dringend moeten werken aan een duurzamere wereld en dat wij daar allemaal een belangrijke rol in spelen. Volgens Michael Wagemans, Head of Sustainability bij KPMG in België, kan goede en geloofwaardige communicatie van bedrijven rond duurzaamheid een belangrijke katalysator zijn voor concrete actie.

duurzaamheidscommunicatie Geloofwaardige

zorgt voor een groter draagvlak

Verslaggeving (‘reporting’) en com municatie rond duurzaamheid spelen volgens Michael een belangrijke rol om mensen tot concrete acties en duurzamer gedrag aan te zetten. “Duurzaamheidscommunicatie gaat verder dan ESG-reporting”, benadrukt Michael. “Het zit verweven in het hele duurzaamheidstransformatieproces en kan het best al vanaf het begin, bij de ontwikkeling van de duur zaamheidsstrategie, worden ingezet. Door goede communicatie kunnen bedrijven werknemers en andere belanghebbenden tot actie aanzet ten en positieve veranderingen in de waardeketen tot stand brengen.”

Wanneer organisaties over duur zaamheid communi ceren vanuit een puur marketingoogpunt, komen ze al snel in de gevaren zone.

want zonder steun van de directie is het praktisch onmogelijk om vooruitgang te boeken. Toch moet er ook ruimte zijn voor actie aan de basis, bijvoorbeeld door werkne mers kanalen te bieden om zich echt met duurzaamheid bezig te houden. Alleen zo kunnen bedrij ven het bewustzijn vergroten, het begrip verbeteren en uiteindelijk mensen tot actie aanzetten.”

In het hoofd en in het hart De succesvolle onderneming van morgen weet zijn stakeholders dus te overtuigen met geloofwaardige duurzaamheidscommunicatie.

OOns huidige sociaaleconomische model verschuift naar stakehol derkapitalisme. Bedrijven willen zoveel mogelijk waarde creëren, niet alleen meer voor zichzelf, maar voor alle stakeholders, waaronder werknemers, leveranciers, lokale gemeenschappen en onze natuur. “Bedrijven hebben dan ook een enorme verantwoordelijkheid en kunnen veel positieve impact genere ren. In tegenstelling tot overheden en ngo’s streven bedrijven namelijk een opbrengstenmodel na. Dat maakt schaalbaarheid mogelijk en biedt unieke mogelijkheden om ‘planet’, ‘people’ en ‘profit’ te combineren”, beweert Michael.

Effectieve communicatie: duurzaamheid is niet alleen een goednieuwsshow “Wanneer organisaties over duur zaamheid communiceren vanuit een puur marketingoogpunt, komen ze al snel in de gevarenzone”, waarschuwt Michael. “Wees eerlijk en transparant over je ambities en acties, wat goed gaat en waar je mee worstelt. Dat is de enige manier om geloofwaardig heid te verdienen. Vage marketing taal en stockfoto’s van windturbines werken al een tijdje niet meer; stake holders kijken daar dwars doorheen.”

Daarnaast gebeurt effectieve duurzaamheidscommunicatie zowel top-down als bottom-up. Natuurlijk moet de toon aan de top de duur zaamheidsambities ondersteunen,

“Bedrijven die sterke duurzaamheid sprestaties kunnen aantonen met feiten en cijfers en er tegelijkertijd in slagen een beroep te doen op de emoties van mensen en hen zo tot actie aan te zetten, hebben zeker een streepje voor. Het hart wordt getriggerd door goede communi catie, terwijl het hoofd naar bewijs zoekt in de reporting. De meest effectieve bedrijven zetten dus volop in op beide”, besluit Michael.

KPMG

Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem 02 708 4300 info@kpmg.be www.home.kpmg

16
2022
Ondernemers Brusselse Metropool | december

Internationaal Ondernemen

De Belgische export naar Canada is verdubbeld sinds CETA, het jongste vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie. Zo bleek uit de presentatie van de Canadese ambassa deur in België, Alain Gendron, tijdens een lunch met Vokaleden op 16 november 2022. De ambassadeur wees verder op nieuwe opportuniteiten tot samenwerking inzake de groene energietransitie, met de inzet van waterstof.

CETA boost Belgische export naar Canada

CCETA werd in 2016 door Canada en de EU getekend als een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsakkoord. Het akkoord maakte – geheel of deels – komaf met de Canadese invoerrechten voor 98% van de Belgische producten. Dat zorgde voor een boost van de Belgische export naar Canada, vooral voor voedings en bakkerijproducten, tapijt en textiel, wagens en auto onderdelen. CETA kreeg in België nog steeds niet de goedkeuring van het Brusselse en Waalse parlement, maar dat belette niet dat het grootste deel van het verdrag al van toepassing werd.

De Vlaamse uitvoer naar Canada was vorig jaar goed voor zo’n 3,4 miljard euro, een stevige remonte na de dip van 2020. De toename vorig jaar was in sterke mate te danken aan de export van coronavaccins. Medische producten voeren de lijst Vlaamse exportproducten naar Canada aan.

De ambassadeur wees op de belangrijke investeringen van Canada in de groene energietransitie, en de oppor tuniteiten die dat biedt voor nieuwe samenwerkingen met de EU en ons land. Zo zet Canada sterk in op water

Smet in dialoog met HQ over Brussel

stof als (groene) energiebron. “We hebben al een part nerschapsovereenkomst met Nederland, Duitsland en Chili. We willen ook graag een akkoord met België.” Transport van waterstof over lange afstand wordt wel een uitdaging, werd rond de tafel opgemerkt.

Canada investeert ook voluit in de ontginning van kritische mineralen voor de productie van batterijen, zoals kobalt. Het land is bijzonder rijk aan grondstof fen en heeft een traditie van mijnbouw. De mijnbouw krijgt thans een nieuwe ontwikkeling.

De ambassadeur zette verder de ontwikkeling van Canada als centrum voor digitale technologie in de verf, waaronder AI, cybersecurity en digitale media. Toronto is de sterkst groeiende tech cluster in Noord Amerika. Canada heeft overigens een ‘Global Skills Strategy’ gericht op het aantrekken van buitenlands talent.

Canada biedt vele opportuniteiten voor onze onderne mingen in domeinen waar Voka in zijn toekomstvisie ook op focust: duurzame transitie, digitalisering en gezondheidszorg.

Een Voka-delegatie van bedrijfsleiders actief in de headquarters van multinationale bedrijven in Brussel was op 4 oktober 2022 te gast in het Brusselse parlement. Ze werden ontvangen door Brussels staatssecretaris Pascal Smet, in de Brusselse regering bevoegd voor de externe relaties van het Brusselse gewest. De staatssecretaris lichtte de troeven en uitdagingen van Brussel toe en gaf aan welke rol het Brusselse gewest daarin speelt. Smet werkt aan een nieuwe imago-strategie voor Brussel die Brussel internationaal beter in de markt moet zetten. “Zo’n campagne moet een draagvlak hebben met de inbreng vanuit de verschillende actoren op het terrein”, beklemtoonde Smet. Ook de bedrijven worden daarbij betrokken.

CANADA
AMBASSADEURSLUNCH
17
Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Ambassadeurslunch Canada – Multinationals in Brussels parlement Jan Van Doren
#sportersbelevenmeer www.sport.vlaanderen WORD EEN SPORTBEDRIJF
goed bezig? Vraag het label aan
zet de eerste stap met de proefsportsessies
onderneming veel belang
gezonde
word
Label
Reeds
Of
Toon dat jouw
hecht aan fitte en
werknemers en
bekroond met het
Sportbedrijf. Met dit pakket helpen we jouw onderneming starten met sport op het werk om later zelf ook een Sportbedrijf te kunnen worden. Interesse? Neem een kijkje op www.sport.vlaanderen/sportbedrijf of mail naar Sportbedrijf@sport.vlaanderen

Versterk je onderneming Een overzicht van komende events en infosessies

Netwerking

NIEUWJAARSRECEPTIE 2023:

‘DE SLAGKRACHT VAN ONDERNEMERSCHAP’ – BOZAR, BRUSSEL 2023 staat te drummen, en Voka is klaar om er een lap op te geven! Het moet meer dan ooit een jaar op maat van ondernemingen worden. Het tempo van de uitdagingen die op ons afkomen, blijft hoog, maar onze slag kracht als ondernemingen is buitenmaats. Op de Voka Nieuwjaarsreceptie willen we net die slagkracht van Vlaamse ondernemingen vieren en de impact van hun weerbaarheid, wendbaarheid en werkkracht volop laten zinderen. Met impact tot in de hoogste regio nen van de Vlaamse bedrijfs- en politieke wereld. Kom jij er mee een lap op geven?

Debat Infosessie

DONDERDAG 16 FEBRUARI

YOUNG VOKA METROPOLITAN IN GESPREK MET JOURNALIST EN BRUSSELAAR

IVAN DE VADDER

Politiek journalist Ivan De Vadder (VRT) kijkt als geboren Brusselaar naar de uitdagingen en troeven van Brussel. Hij overschouwt de upcoming politieke generatie en hoe die nieuwe generatie zelf aan politiek wenst te doen.

DONDERDAG 16 FEBRUARI

RONDETAFEL

Colofon

Op de cover: Heidi Delobelle, AG Insurance Foto: Studio Dann

Voka Metropolitan vzw Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel 02 229 81 23

www.voka.be/metropolitan info@vokametropolitan.be

Redactie: Jan Van Doren, hoofdredacteur, jan.vandoren@voka.be

Werkten mee aan dit nummer: Mathieu Wouters, Rachida Bou M’Barek, Studio Dann

MET

BRUSSELS PARLEMENTSLID CIELTJE VAN ACHTER

Cieltje Van Achter is fractieleider voor de N-VA in het Brusselse parlement. Zij is een gezag hebbende stem in de oppositie, die het beleid van de Brusselse regering kritisch maar constructief opvolgt. Ga met haar in debat over de uitdagingen voor Brussel.

Concept & realisatie: Propaganda www.propaganda.be

Druk: Graphius Brussels

Publiciteit: Jan Van Doren, jan.vandoren@voka.be

Verantwoordelijke uitgever: Kris Cloots, i.o.v. Voka vzw Koningsstraat 154-158 1000 Brussel

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Welkom op de Nieuwjaarsreceptie in het Kasteel van Bouchout, Meise. Dit jaar is het thema ‘Voka Vonkt’. Want ook in 2023 willen we vonken, mét jullie. Proost mee en ontdek ook onze regionale Gangmakers!

DINSDAG 17 JANUARI VOKA VONKT NIEUWJAARSRECEPTIE –NOORD RAND, PLANTENTUIN, MEISE
Agenda Wil je er
Scan dan nu de QR-codes voor een actueel overzicht van al onze infosessies en events. Alle prijzen zijn exclusief btw.
graag bij zijn?
19 Ondernemers Brusselse Metropool | december 2022
Structurele Partners Ondernemers Magazine Metropolitan december 2022

Na regen komt zonneschijn?

Er is geen slecht weer, enkel slechte kledij

We wensen onze ondernemers het juiste pak om ook in moeilijke tijden duurzaam te groeien, en grenzen te verleggen.

Ook in 2023 staat Voka Metropolitan klaar om zijn leden op weg te helpen in de Brusselse Metropool.

Samen ondernemen, samen groeien.

www.voka.be/metropolitan
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.