Bioenergi marts 2016

Page 1

w w w . b i o e n e r g i . d k

Nr. 2 - Marts 2016 - 10. årgang

■ Biogasproduktionen kan optimeres - side 7 ■ Nyt stort biogasanlæg indviet på Fyn - side 12 ■ Tredobling af biogasproduktionen indenfor rækkevidde - side 14 ■ Undgå metantab det betaler sig - side 17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.