Bioenergi jan2016

Page 1

w w w . b i o e n e r g i . d k

Nr. 1 - Januar 2016 - 10. årgang

■ Rekord fremmøde til Økonomiseminar - side 4-5 ■ Effektivisering af biogasanlæg - side 6- 9 ■ Historisk klimaaftale i Paris - side 18-21 ■ Energiformer skal spille sammen i transportsektoren - side 23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.