Page 1

PB- PP B- 4/2750 BELGIE(N) - BELGIQUE

Afgiftekantoor: 8000 Brugge 1-2° Afd’ Erkenningsnr. De Post: P2A9083 Afzender: Polderstraat 76 A bus 2 te 8310 Brugge ISSN 1377-8404

Vlaamse Traditionele Sporten vzw

jaargang 30 | 2018 nr. 2 | april-mei-juni | www.vlas.be Taylor, jeugd katapultschutter in de kijker. Trend is het driemaandelijks tijdschrift van VlaS | Vlaamse Traditionele Sporten vzw Verantwoordelijke uitgever: Guido Van Alsenoy | Bistkapellei 24 | 2180 Ekeren


PROMOTIEMATERIAAL Polo (S/M/L/XL/XXL, heren- en damesmodel) Pet (instelbare afmeting) - Pin - Paraplu Alles is in één pakket verkrijgbaar voor VlaS-leden voor slechts 25 euro. Wens je iets te bestellen? Stuur dan een mailtje naar administrator@vlas.be met wat je wenst. Wij sturen je dan de nodige betalingsgegevens (artikelprijs + verzendingskost). Na ontvangst van de betaling wordt alles opgestuurd.

SETS-boek Dit boek is nog steeds beschikbaar. Het bevat een overzicht van foto’s en contactgegevens van tientallen volkssporten uit Noord- en Oost Europa. Wil je een exemplaar, stuur dan een mailtje naar administrator@ vlas.be met je adres en in welke taal je deze wenst (Nederlands, Frans, Engels, Duits of Spaans).

€ 25,00 per pakket

€ 15,00 per boek

Brochure

Traditionele sporten in Vlaanderen

€ 8,00 voor VlaSleden

A4 - 40 blz quadri Normaal € 12,00

Schrijf een verslagje over jullie evenement, activiteit … Voeg daarbij een mooie foto (liefst een actiefoto tijdens de activiteit) en stuur deze op naar administrator@vlas.be

Jouw artikel, foto, event … in deze TREND?

Dat kan.

Graag de foto in origineel formaat, dus niet verkleinen of bewerken. Het beter de kwaliteit, hoe mooier die in Trend zal verschijnen. Waarom een actiefoto’s? Deze zeggen meer en zijn aantrekkelijker dan een geposeerde foto met enkel winnaars.

Dus, duidt iemand aan die foto’s begint te nemen tijdens jullie activiteiten en iemand anders die verslaggever van dienst is … en stuur dan alles per mail naar ons secretariaat.


Inhoudstafel | 3

TREND 2018/2 Voorwoord 4 VlaS-nieuws

5

› VlaS stoomt nieuwe animatoren klaar

5

› API op het secretariaat

6

› Betere begeleiding van beginners en jeugd

7

› Het Vlaggensysteem: sport met grenzen!

10

12

8

› Vlaamse katapultbond groeit

10

› Indruk van een eerste krulbolervaring

12

› Nieuwe kegelaccommodatie

13

› Privacyregels slaan op hol

14

› Aan alle jeugdleden: ‘Toon je volkssportclub op school.’

15

› Ons papieren tijdschrift afschaffen?

16

› Vrees wordt werkelijkheid: ’t Keunekot is niet meer

19

› Kiezen op Erfgoeddag 2018!

20

› De Europese Spelen kom eraan!

22

› Liggende wip club realiseert eigen schietstand

23

Sportiv

16

› 111 koningen, twaalf kampers

24

› Jeugd met ambitie

26

› Vlaming Jonathan Payne is Wereldkampioen!

28

› Darts is de naam sport waardig

30

In het vooruitzicht › Wedstrijdkalender 33

Buitenland › Europees topoverleg volkssportpromotie

20

34

Contactgegevens verbonden 35

24

30 Selected by the EU as Erasmus+ succes story

www.europeantraditionalsportsforum.eu

Trend 2018/2

Strengthening European Traditional Sports Building a network to strenghten European Traditional Sports and Games


4 | Voorwoord

Dertig jaar geleden, 5 juli 1988, werd de Volkssportconfederatie (VOSCO) opgericht. Dit om onze Vlaamse Sporten meer naambekendheid te geven en de participatiegraad te verhogen. VOSCO heet sinds 2001 VlaS. Twee dagen na deze verjaardag, op 7 juli, organiseert VlaS samen met Sportimonium de algemene vergadering van onze Europese koepel ETSGA. Beide als medeoprichter van ETSGA, die traditionele sporten en spelen op Europees vlak als doel heeft. Bij een spannend en sfeervol WK kegelen in Nederland, waar ik zes dagen aanwezig was als sportleider en speler, was ik aan het mijmeren hoe mooi onze sporten zijn. Hoe de kameraadschap, het enthousiasme tussen de landenteams kan zijn. Het kegelen is, zoals vele andere van onze sporten, door de Vlaamse overheid onvoldoende gewaardeerd. Niet alleen in woord maar ook in daad. De Waalse Belgen waren aanwezig met de steun van de Waalse overheid. Onze sporten, op weliswaar een kleinere schaal dan het WK voetbal, zijn toch een belangrijk sociaal element in onze samenleving. Wij moeten blijven ijveren met alle middelen die wij hebben om onze sporten in de kijker te zetten. Met de zomeractiviteiten in aantocht moeten wij die gebruiken om de aandacht van onze politiekers te trekken. We moeten hen erop wijzen dat ons actief spel-erfgoed niet verloren mag gaan en dat de volkssportverenigingen daarvoor wel wat steun kunnen gebruiken. Als media en privébedrijven ons niet aantrekkelijk genoeg vinden, dan kan de overheid ons een hand reiken.

Trend 2018/2

Wat VlaS en de volkssportverenigingen doen voor de promotie van hun sporten lijkt soms op het gevecht van David tegen Goliath: soms blijkt het onmogelijke toch mogelijk. Elk klein project, hoe klein ook, kan één en ander in beweging zetten. Dat onze sporten nog niet dood zijn, wordt bewezen: Op het WK short-mat-bowls is een Vlaming individueel wereldkampioen geworden en in 2020 gaat het WK in ons land door. Ook de katapultsport blijft zich Europees ontwikkelen: recent is in Vlaanderen een nieuwe club opgericht. Ook de Keizerschieting van de KNBBW blijft een belangrijk evenement voor de boogschutters. En een nieuwe kegelaccommodatie met vier schaarbanen opent weldra de deuren in Mortsel. Meer over dit alles in dit nummer. Sinds kort beloont Sport Vlaanderen gesubsidieerde sportfederaties als die voldoen aan de door hen vooropgestelde vereisten voor goed bestuur. VlaS doet uiteraard ook haar best, zelfs al worden wij daarvoor niet beloond met extra subsidies. Elke organisatie moet immers streven naar goed bestuur. Een onderdeel daarvan is ongetwijfeld het aantrekken van nieuwe, jongere bestuursleden om de oude garde te vervangen. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Toch mogen we niet aflaten om de inspanningen hiervoor verder te zetten. Nieuw bloed brengt immers nieuwe ideeën. Verjonging kan het bestuur een nieuw élan geven. Guido Van Alsenoy - voorzitter VLAS

Over VlaS De Vlaamse Traditionele Sporten vzw (kort VlaS) is een koepel voor volkssportbonden en -clubs. Samen met hen voert VlaS promotie voor het beoefenen van volkssporten in wedstrijdverband. VlaS is gesubsidieerd door Sport Vlaanderen binnen het decreet op de sportfederaties. VlaS is tevens erkend door de Minister van Sport voor het uitreiken van sportschutterslicenties aan vuurwapenschutters. VlaS is lid van: • Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF - www.vlaamsesportfederatie.be ) • European Traditional Sports and Games Association (ETSGA - www.jugaje.com) VlaS biedt haar clubs en bonden: • informatie en advies, • promotie van hun sporttak en hun activiteiten • ongevallenverzekering voor leden, bestuursleden, occasionele vrijwilligers en niet-leden die deelnemen tijdens promotieacties • vertegenwoordiging en public relations • online ledenadministratie, aanmaak lidkaarten, getuigschriften en sportschutterslicenties Het VlaS-secretariaat beantwoordt je telefoon: 050 35 84 62 en mail: info@vlas.be. Je vindt meer informatie op www.vlas.be en op Facebook: @secretariaat.vlas Specifiek voor onze online-ledenadministratie en de opvolging van sportschutterslicenties kan je terecht bij Christoph op administrator@vlas.be. Voor het innovatief animatie-aanbod en voor clubbegeleiding kan je terecht bij Pieter op sportclubbegeleider@vlas.be.

Colofon Redactie: Hein Comeyne, Pieter Loosveldt, Christoph Vanmullem Vormgeving: Arti•tude | Saskia Aers Druk: Die Keure, Brugge Oplage: 9500 exemplaren Redactieadres, secretariaat en zetel Polderstraat 76 A bus 2 | 8310 Brugge tel. 050 35 84 62 | gsm 0478 55 37 31 (Hein Comeyne) e-mail: info@vlas.be | webstek: www.vlas.be

Abonnement € 12,00/jaar of € 7,00/jaar voor VlaS-leden gratis voor clubsecretarissen van VlaS- en Sportiv-clubs tarief buitenland: € 18,00/jaar te storten op VlaS-rekeningnummer: BE62 7343 3238 5461 KREDBEBB met vermelding ‘abonnement Trend + naam & voornaam’


VlaS-nieuws | 5

VlaS stoomt nieuwe animatoren klaar Brugge, 13 april 2018 – Met het zomerseizoen in aantocht breken voor ons animatieaanbod terug drukke tijden aan. Om een goed aanbod te voorzien, zijn opgeleide en gemotiveerde animatoren noodzakelijk. Op vrijdag 13 april plande VlaS een opleiding om de nieuwe animatoren hiervoor klaar te stomen. De opleiding ging door aan het VlaS-secretariaat te Sint-Kruis. We verwelkomden vier animatoren, nl. Nathan, Jasper, Levi en Lotte. Jong geweld met een aanstekelijk enthousiasme. Tijdens de opleiding kwamen zowel de festivalwip als het steekspel en de tegentrek aan bod. We gingen van start met een theoretisch gedeelte. Deze werd aandachtig gevolgd door de animatoren in spé. Daarna volgde het praktijkgedeelte en kon men zich uitleven op onze uitdagende animaties. We zagen al snel dat we met een sportief en leergierig team te maken hadden. Allen hadden ze de animaties snel onder de knie en toonden ze dat ze de kwaliteiten hebben om deze op een goede manier te animeren. In tussentijd zijn de nieuwe animatoren al aan de slag in ons team. Hun enthousiasme is nog steeds groot. Dat merken we bij elke opdracht. (PL) Ook de nieuwste VlaS-animatie, de Tegentrek, kwam aan bod.

Trend 2018/2

De animatoren in spé in actie op de festivalwip


6 | VlaS-nieuws

API op het secretariaat Brugge – We zitten in een tijdperk waar-

(seksueel) grensoverschrijdend gedrag of

› Eerste opvangen en luisteren

bij grensoverschrijdend gedrag niet meer

lichamelijke integriteit.

› Doorverwijzen

onder de radar blijft. Denk daarbij maar

› Preventieactiviteiten organiseren

aan het #MeToo gebeuren. Op sociale

Waarom?

media en de media algemeen is hier veel

Het is de verantwoordelijkheid van de

Een API is zeker GEEN:

aandacht aan besteed. Slachtoffers van

sportorganisatie, de club of wel de bond,

› Hulpverlener: start geen hulpverle

grensoverschrijdend gedrag mogen niet

om te waken over de bescherming van

ningsproces en heeft geen beroeps-

meer alleen hun last dragen. Ze moeten

sporters die aan hen worden toever-

geheim

dit kunnen vertellen zodat er kan gehol-

trouwd. Telkens terugkomende getuige-

pen worden.

nissen van sporters met grensoverschrijdend gedrag maken duidelijk dat het

› Onderzoeksrechter: moet niet achter de feiten aangaan › Journalist: moet niet iedereen infor-

Om het probleem van grensoverschrij-

geen marginaal probleem is. Ook in de

dend gedrag bespreekbaar te maken,

sportwereld worden incidenten erg laat

› Bestuurder: heeft geen verantwoorde-

zijn de Vlaamse overheid samen met de

opgemerkt en niet daadkrachtig aange-

lijkheid maar enkel een adviserende

minister van Sport en Sport Vlaanderen

pakt.

rol

meren die nieuwsgierig is

tot maatregelen gekomen om een veilig sportklimaat te creëren voor de sporter.

Een APi moet aanwezig zijn op het niveau

Hierbij een overzichtje wat een club-API

van de sporter zelf, dichtbij en zichtbaar.

aan competenties nodig heeft

Wat?

Op clubniveau is dit een persoon of aan-

1) Basisvisie en inzichten hebben over

De titel aanspreekpersoon integriteit of

gesteld door het bestuur, die is opgeleid

preventie Seksueel Grensoverschrij-

API werd in het leven geroepen. Een

om binnen de organisatie als eerste aan-

dend Gedrag + rol API

API is een laagdrempelig aanspreekpunt

spreekpunt te fungeren.

waarbij sporters, hun ouders, begeleiders

2) Weten hoe een situatie van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag op te

of andere betrokkenen terecht kunnen

De taak van een API binnen een club of

met een vraag, vermoeden of klacht over

verbond bestaat uit:

volgen (via  handelingsprotocol) 3) Kunnen het gesprek aangaan met alle betrokkenen (dader, slachtoffer, bestuur, leden …) 4) Zich kunnen profileren als API op clubniveau 5) Vlaggensysteem kennen en toepassen op concrete cursussen 6) Weten waar je terecht kan voor een klacht of hulp 7) Registratie en dossier maken 8) Signaleren aan het beleid en suggesties doen (adviseren) Een ideale API geeft/heeft steun geniet vertrouwen en respect en is vooral bereikbaar en aanspreekbaar. Als club-API kun je ook steeds terecht bij de API van jouw sportfederatie. Maar er zijn nog andere instanties waarbij je als API terecht kan met een geval van sek-

Trend 2018/2

sueel grensoverschrijdend gedrag. En dat is: de Hulplijn misbruik/geweld 1712, het Centrum voor Algemeen Welzijn (www.CAW.be) en de politie. Hier kun je dus ook steeds terecht.


VlaS-nieuws | 7

Ook de melder van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag kan bij deze instanties steeds terecht. Maar je kan ook terecht bij het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES). www.ethicsandsport.com Als club rechtstreeks aangesloten bij VlaS kun je steeds op het secretariaat terecht. Als club die is aangesloten bij een (ver) bond, dan kan je in de eerste plaats bij iemand van je (ver)bond terecht. Is er daar niemand in de functie van API, dan

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

kun je ook steeds op het VlaS-secretariaat

VlaS en Sportiv vzw hebben Christoph Vanmullem

terecht. Je kan een mailtje sturen naar:

aangesteld als API.

administrator@vlas.be

Hij is bereikbaar via administrator@vlas.be

of

telefoneren

naar 050 35 84 62. En vraag hierbij naar

of 050 35 84 62

Christoph. (CV)

Betere begeleiding van beginners en jeugd Sport Vlaanderen Centrum Blankenberge, 7 april 2018. Vorig jaar behaalden acht wipschutters hun diploma in Ieper. Zij vormden de eerste lichting van de cursus met de naam ‘Initiator Wipschieten’ van de Vlaamse Trainersschool. Dit jaar zijn er elf gegadigden. Tien van hen genoten op zaterdagvoormiddag van de opleiding ‘Festivalwip’ die ondergetekende kwam geven. Tijdens het praktijkgedeelte namen twee ploegen van vijf initiators in spé het tegen elkaar op. Doel: om het snelst de vijf ballen van de sprang op de mini-wip naar beneden halen. Zo voelden ze meteen het grote voordeel van deze kennismakingsvorm: ‘met meerdere deelnemers tegelijk non-stop schieten en regelmatig beloond worden door een vallende bal met als gevolg: blije gezichten alom’. De bijscholing eindigde natuurlijk met een gelegenheids-koningsschieting. We wensen de cursisten veel geluk met hun stage en examens. (HC) Het afsluitend koningsschieten naar de papegaai werd gewonnen door cursist Jo Wastyn uit Ichtegem.

Trend 2018/2


8 | VlaS-nieuws

Het Vlaggensysteem: sport met grenzen! “Minstens 17% van de volwassenen hebben in hun kindertijd

voorbereiden op het misbruik. Dit kan lang duren omdat de

en jeugd één ervaring gehad met seksueel grensoverschrijdend

pleger stapsgewijs probeert dichterbij te komen om de ge-

gedrag in een sportomgeving.”

heimhouding mogelijk te maken. Het groomingproces is hierin verraderlijk omdat het hierdoor zal lijken dat de sporter ‘vrijwil-

Er worden ook vaak seksistische grappen of seksueel getinte op-

lig meewerkt’ aan het misbruik.

merkingen gemaakt en vaak wordt de sporter ook ongewenst aangeraakt of betast. Het is dus reëel dat ook jouw sportor-

Binnen het kader ‘sport met grenzen’ is het Vlaggensysteem een

ganisatie vroeg of laat geconfronteerd wordt met signalen of

handig instrument voor sportclubbestuurders, -begeleiders en

vermoedens van ongepast gedrag.

sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Binnen dit vlag-

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksu-

gensysteem zijn er telkens zes criteria die je moet aftoetsen om

eel gedrag of seksuele toenadering, waarbij niet voldaan wordt

in te schatten wat de ernst van een incident is. Het gedrag is

aan één of meerdere van de zes criteria (zie verder).

onderverdeeld in vier vlaggen, zijnde: groen, geel, rood & zwart.

De sportomgeving kent enkele typische kenmerken die aanlei-

De zes criteria zijn die steeds moeten worden afgetoetst om tot

ding kunnen geven tot het ontstaan van (seksueel) grensover-

een gedrag te komen zijn:

schrijdend gedrag.

Is er toestemming?

› De macht van een coach over zijn sporter kan groot zijn, wat

Is er vrijwilligheid?

tot onbalans kan leiden in de relatie coach/sporter. › Sport is per definitie een lichamelijke aangelegenheid. De

Is er gelijkwaardigheid? Past het bij de leeftijd?

sporter kan in deze normale cultuur van lichamelijkheid niet

Past het in de context en omgeving?

altijd uitmaken wat aanvaardbaar gedrag is.

Is er zelf respecterend?

› Jonge topsporters die dagelijks vele uren ambitieus bezig zijn met hun sport, vormen een kwetsbare groep. Zoals het

Laten we dit eens proberen met een eenvoudig voorbeeld.

vrij recente schandaal bij de Amerikaanse top-turnsters. › Toch zijn het niet alleen (mannelijke) coaches die onaan-

Stelling: “Jongen van vijf zwiert in de kleedkamer met zijn

vaardbaar seksueel gedrag stellen ten aanzien van jonge

piemel”

atleten. Vaak zijn het ook leeftijdsgenoten die het grensover-

In een gemengde kleedkamer maken kinderen zich klaar voor

schrijdend gedrag stellen.

de zwemles. Een jongen van vijf staat op een bankje en roept ‘Zie mijn piemel zwieren’. Iedereen lacht.

Binnen de ganse omgeving van seksueel grensoverschrijdend gedrag doet zich meestal een proces van Grooming voor.

Welke soort vlag (gedrag) zou je hier geven?

Hierbij zal de pleger zijn slachtoffer bewust isoleren en bewust

Beoordeel de situatie.

Trend 2018/2

VLAGGENSYSTEEM: 4 VLAGGEN Groen gedrag

Geel gedrag

Rood gedrag

Zwart gedrag

Aanvaardbaar seksueel gedrag

Licht seksueel grensoverschrijdend

Ernstig seksueel grensoverschrijdend

Zwaar seksueel grensoverschrijdend


VlaS-nieuws | 9

We beoordelen hier het gedrag van de jongen. 1) Is er wederzijdse toestemming? · Is er hier duidelijke wederzijdse toestemming? Beleven alle partijen er plezier aan?  De kinderen moeten erom lachen 2) Is er vrijwilligheid?

6) Is er zelfrespect?

· Is er in deze situatie enige mate van dwang, druk of

· Heeft dit gedrag negatieve gevolgen voor de jongen

beloning aanwezig?  De anderen kijken vrijwillig toe

zelf?  Het jongentje kan hier geen schade van ondervinden

3) Is er gelijkwaardigheid? · Zijn beide partijen gelijkwaardig aan elkaar?

Het resultaat is hier dus:

 alle kinderen zijn even oud, ze zijn dus gelijkwaardig

En zo bestaan er verschillende situaties en iedere situatie is anders. Deze kunnen allemaal anders opgevat worden. Het

4) Past het gedrag bij de leeftijd en ontwikkeling?

spreekt voor zich dat je steeds handelt zoals een goede huisva-

· Past gedrag bij de ontwikkeling volgens onderzoek?

der zou doen.

 Dit soort spelletjes hoort bij de leeftijd Op de website van ICES (www.ethicsandsport.com) alsook op 5) Kan het gedrag in deze omgeving en context?

de website Sensoa (www.seksuelevorming.be) kun je nog vol-

· Stoort het gedrag niemand en wordt de privacy

doende info en voorbeelden vinden. Ook worden er geregeld

gerespecteerd?  Dit speelt af binnen de besloten ruimte van

opleidingen georganiseerd. Ook deze zijn terug te vinden op de website. (CV)

een kleedkamer

Trend 2018/2


10 | VlaS-nieuws

Vlaamse katapultbond groeit Roeselare – Terwijl sommige - bij VlaS aangesloten - bonden mondjesmaat clubs zien stoppen, zien ze bij de Vlaamse katapultbond hun clubaantal stilletjes groeien. Onlangs is terug een nieuwe club opgestart waardoor het aantal actieve katapultclubs nu op zes staat.

GPTR is de jongste telg! Spreiding van de zes actieve katapultclubs in Vlaanderen.

Vanaf nu telt de provincie West-Vlaanderen twee katapultclubs. De nieuwe club zetelt in Roeselare onder de naam:

Na een dipje heeft de Vlaamse katapultbond terug een groeiend ledenbestand.

Gamekeeper Proshot Team Roeselare (GPTR). Deze club is ontstaan uit enkele

AANTAL LEDEN KATAPULT

leden die al jaren lid waren bij de Katapult Bekegem. Lange tijd de enige club in West-Vlaanderen. Voor deze leden was

200

het veelal een eindje rijden om te gaan

180

trainen. Door de oprichting van deze

160

nieuwe club willen ze de stap voor ge-

140

ïnteresseerde nieuwe leden uit het zui-

120

den van de provincie kleiner maken. Een

100

andere redenen is dat deze nieuwe club

80

geregeld in het buitenland, dan vooral Engeland, wil gaan schieten. Maar in het buitenland schieten ze vooral met ‘sta-

119

120

2013-2014

2014-2015

172

60 40

len of loden billekes’ in plaats van met

20

glazen knikkers. Binnen de Vlaamse ka-

0

tapultbond schiet men met houten kata-

149

140

160

2012-2013

2015-2016

2015-2016

2015-2016

pults en glazen knikkers. De meeste clubs trainen dan ook met deze en laten geen andere materialen toe in de club. Dit wil niet zeggen dat er enkel met billeks getraind wordt. Deze club doet zeker mee in het circuit van de Superprestiges en dus gaan de leden trainen volgens de reglementen van de Vlaamse katapultbond. GPTR wil ook de aandacht leggen op jeugd. Ze beschikken over uren om de jeugd te laten trainen. Die moeten enkel nog de weg naar het lokaal vinden.

Trend 2018/2

Maar zoals met iedere nieuwe club moet dit groeien. Op zondag 6 mei was er de officiële opening met tal van genodigden. Vooral

Secretaris Patrick en voorzitter Koen, de drijvende krachten achter GPTR.


VlaS-nieuws | 11

leden van de andere clubs waren benieuwd naar de accommodatie van deze nieuwe club. Voor hen is dit een nieuwe extra verplaatsing in het competitieseizoen. Iedere club organiseert elk drie ontmoetingen binnen de Superprestige. Maar ook de burgemeester en schepen van sport waren aanwezig op de opening. Die waren alvast enthousiast met de komst van een katapultclub. Het is een sport die niet alledaags is en die wil de stad Roeselare graag ondersteunen. Ze wensten de club dan ook veel succes met de uitbouw. Voorzitter, Koen Plysier (38, Hooglede) en secretaris, Patrick Dejonckheere zetten de deuren van hun club vlnr: Penningmeester Kelly Degryse, schepen van Sport José Debels, Burgemeester Kris Declercq en rechts Taylor Plysier op de officiële opening.

open iedere woensdag- en zaterdagavond. Jeugd kan vanaf 17u30 tot 19u trainen, de volwassenen kunnen vanaf 19u tot 21u30 trainen. Wens je meer info dan kun je steeds een mailtje sturen naar patrick.dejonckheere@telenet.be Voor een nieuwe club is het niet altijd evident om een onderkomen te vinden en om die volledig naar eigen wens in te richten. De katapult Bekegem is bijvoorbeeld een club die alles in eigen beheer heeft. Maar de meeste clubs hebben die luxe niet en moeten inventief zijn. En dat lukt hen ook wel. GPTR heeft de mogelijkheid gekregen om zijn intrek te nemen in een volledig nieuw gebouw in samenwerking met stad Roeselare. Ze hebben een mooie grote ruimte ter beschikking, maar voor de inrichting moesten ze zelf zorgen. Er is bijvoor-

Knap staaltje van vindingrijkheid, de “inbouw” bar. De netten kunnen vrij snel opgeborgen worden in een kast, hierdoor staat deze voor niemand in de weg als er geen training of wedstrijd is.

beeld geen bar aanwezig. Dit hebben ze heel handig opgelost door een soort inbouw bar te maken. Alles is aanwezig en na afloop zit alles mooi achter slot.

Trend 2018/2


12 | VlaS-nieuws

Ook het systeem voor hun katapultkooi moest makkelijk en snel opbergbaar zijn, aangezien de ruimte ook voor andere zaken gebruikt wordt. Een systeem met stalen kabels waaraan de netten bevestigd zijn, bracht de oplossing. Snel en éénvoudig op te bergen. Een andere vernieuwd systeem is het automatisch terugzetten van de doelen. In de andere clubs worden deze steeds door middel van een touw rechtgezet, wat ook niet altijd direct lukt. GTPR heeft een volledig elektronisch systeem uitgewerkt waarbij de doelen terug gezet worden. Handig, modern en ze staan altijd direct recht. Dergelijke moderne zaken geven het beeld van de traditionele sporten een andere dimensie. Dit kan bij potentiële leden wel aanslaan. We leven in een maatschappij waar alles eenvoudiger en sneller gemaakt wordt. Waarom zou dit dus niet bij onze traditionele sporten kunnen? (CV)

De netten kunnen vrij snel opgeborgen worden in een kast, hierdoor staat deze voor niemand in de weg als er geen training of wedstrijd is.

Indruk van een eerste krulbolervaring Brugge, 27 mei 2018 – Voor het vierde jaar organiseert Café Vlissinghe, gelegen in hartje Brugge, hun eigen krulbolcup. Sinds twee jaar wordt op dit tornooi ook de Brugse kampioen gelauwerd. VlaS-medewerker Pieter schreef zich in en ging zo voor het eerst in z’n leven krulbollen. Samen met Harm Logghe streden ze onder de naam van café De Vetten Os voor de krulboltitel. Op een eerste ontmoeting eind mei vonden drie wedstrijden plaats. De Vetten Os nam het tegen Thibol & Bolbreno en De Damse Bolders op. Hoewel De Vetten Os zonder enige krulbolervaring z’n eer zeker goed verdedigde, moesten ze toch twee maal de duimen leggen. De tegenstand was net iets meer ervaren waardoor ze op de beslissende momenten het laken naar zich toetrokken. Hoe ervaarde Pieter nu z’n eerste keer op de krulbolbaan? “Het was een super leuke ervaring. Wij kijken al uit naar de volgende wedstrijd die wij nog moeten afwerken. Dit smaakt naar meer! Ik vind dat krulbol te vergelijken is met petanque. Echter bij krulbol is de spanning een stuk groter daar de bol trager en met een mooie boog richting staak rolt. Terwijl bij petanque je bal binnen de seconde bij het cochonnet ligt. We plannen nu al om met de vrienden op regelmatige basis te komen krulbollen bij Café Vlissinghe. Zo zullen we volgend jaar met meer ervaring aan de krulbolcup kunnen deelnemen.

Trend 2018/2

Misschien kunnen we dan ook wat sportieve ambities koesteren. Zonder het spelplezier te verliezen! Want dat blijft cruciaal voor ons.” VlaS-medewerker Pieter in actie op de krulbolbaan.


VlaS-nieuws | 13

Nieuwe kegelaccommodatie Mortsel – Het schaarbaankegelen wordt vooral in de Antwerpse regio beleefd. Verschillende clubs zijn er actief en dit op verschillende locaties. In Mortsel hebben ze toch vijf jaar moeten wachten om terug te kunnen kegelen. Na de sluiting van het Kegelhuis was het zeer lang zoeken naar een geschikte locatie waar men vier kegelbanen kon aanleggen. Uiteindelijk kon de stad Mortsel een hal voorzien op het Fort IV. ADA vzw richtte deze verenigingsloods in met verschillende lokalen. Zo is er ook een carnavalsgroep en een toneelgroep gehuisvest in deze loods. Ook de Kegelvereniging Zun kreeg hier dus ook een lokaal. Men kon dan eindelijk van start gaan met de aanleg van vier nieuwe kegelbanen. Dankzij de drijfkracht en inspanningen van Dirk Van den Branden en met de hulp van de kegelvereniging ZUN werd het lokaal mooi ingericht om er weldra opnieuw te kunnen kegelen. Zo zullen de sport- en recreatiekegelaars zich terug volledig kunnen smijten op hun favoriete sport. Dit lokaal op deze nieuwe locatie zal een impuls geven aan de kegelsport in Vlaanderen. Names de kegelaars willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun tijd en creativiteit die ze in de ontwikkeling van het nieuwe lokaal hebben gestoken. (CV basis op verslag Bob Knors) De vier nieuwe kegelbanen klaar om gebruikt te worden

Trend 2018/2


14 | VlaS-nieuws

Privacyregels slaan op hol Sinds 25 mei 2018 is een nieuwe Euro-

len, analyseren, gebruiken, verkopen en

dus heus wel waarom hun contactgege-

pese verordening van kracht over de be-

laten gebruiken.

vens opgevraagd worden.

ten de sportclubs aangesloten bij VlaS en

Elke Vlaming weet dat zijn sportclub zijn

Wanneer ik me inschrijf voor het jaarlijkse

Sportiv vzw hiervan wakker liggen?

adresgegevens bijhoudt. Daar is geen

tornooi in onze bevriende club, dan weet

privacyverklaring voor nodig. Als sporter

ik dat ze een deelnemerslijst aanleggen,

Je zou denken van wel. Hoge boetes wor-

weet je ook dat jouw sportclub de wed-

anders kunnen ze de speelvolgorde niet

den vooropgesteld voor wie de privacy

strijdresultaten bijhoudt. Dat kan niet an-

vastleggen. Als lid van een sportclub

misbruikt. Iedereen wordt schrik aange-

ders want er moeten klassementen op-

weet je ook wie je gegevens gebruikt.

jaagd. Het middenveld, ook in de non-

gemaakt worden. Natuurlijk moet jouw

Dat zijn natuurlijk de bestuursleden en

profitsector, adviseert haar verenigingen

sportclub je geslacht en leeftijd kennen

de wedstrijdleider.

om maatregelen te nemen om zich te

om te bepalen in welke reeks je moet

verdedigen tegen klachten en controles

ingedeeld worden. Je weet als sporter

De Europese verordening heeft het ook

en stellen daarvoor nogal ingewikkelde

dat in jouw clublidmaatschap de aan-

over beveiligen van de bijgehouden ge-

tools voor. De afkortingen en juridische

sluiting bij de federatie is vervat en dat

gevens. Echter, het gaat bij onze sport-

termen vliegen je om de oren: GDPR –

ook daarvoor je gegevens nodig zijn. En

clubs niet om gevoelige gegevens zoals

AVG – GBA – DPO – datalek – gegevens-

natuurlijk, als je schade hebt opgelopen

medische of psychische info over patiën-

register – verwerkingsverantwoordelijke

tijdens het sporten, ben je blij dat in dit

ten van ziekenhuizen of politieke voor-

– rechtsgrond - …

federatielidmaatschap ook een ongeval-

keur. En al zeker niet over verwerking

Trend 2018/2

scherming van persoonsgegevens. Moe-

lenverzekering is inbegrepen. Natuurlijk

op grote schaal. Mochten de persoons-

De stelling van VlaS is echter dat haar

vragen ze je dan meer informatie over

gegevens van je krulbolclub verloren

gemiddeld erg kleine clubs geen gevaar

je kwetsuur. Wanneer jouw sportclub je

gaan door een defect en door gebrek

lopen. De strenge Europese verordening

kledijmaat opvraagt, is dat om je compe-

aan back-up, dan vraag je die gewoon

is er gekomen voor hoogtechnologische

titietenue te kunnen bestellen. De ouders

opnieuw op. Je ziet die mensen toch re-

bedrijven die massale hoeveelheden en

van een 11-jarige touwtrekken willen

gelmatig.

gevoelige persoonsgegevens verzame-

graag geïnformeerd worden en weten


VlaS-nieuws | 15

Met andere woorden: geen paniek.

sturen we je dit Word-document op. Je

Voor een kleine sportclub volstaat het

kan die vrij aanpassen aan de situatie

om een tekst op te stellen over hoe je

binnen je eigen club (vooral de in blauw

omgaat met persoonsgegevens. Bijko-

weergegeven tekst kan je schrappen of

mend moet je deze ‘Privacyverklaring’

aanvullen).

raadpleegbaar te maken. Je kan de tekst afdrukken en ophangen in je clublokaal,

Wil je als volkssportbond wat meer in de-

publiceren op je clubwebstek of toevoe-

tail ingaan op de nieuwe privacyregels?

gen op je Facebookpagina onder het

Ook voor onze bonden hebben we een

menu ‘Info’ - ‘Privacybeleid’ of - ‘Alge-

aangepaste versie. Deze omvat een tekst

mene gegevens’.

(de verklaring) en een aparte spreadsheet (het gegevensregister).

VlaS stelde een voorbeeld op voor volkssportclubs. Interesse? Op jouw vraag

(HC)

Wie blijft rustig onder de recente regen van privacy-GDPR-berichten?

Wij gebruiken graag de vaak unieke diensten van Google en Facebook. We raken snel overtuigd want ze zijn ook gratis. In ruil daarvoor verhandelen zij onze privégegevens. Is klagen over privacy dan terecht?

Aan alle jeugdleden: ‘Toon je volkssportclub op school.’ Op woensdag 19 september 2018 organiseren Sport Vlaanderen, SVS, VSF en ISB met de steun van Europa een actie: ‘Breng je sportclub naar school’. Die dag kunnen leerlingen hun sportclub op school laten zien door bijvoorbeeld: › hun cluboutfit te dragen, › een spreekbeurt te geven › een demonstratie te geven › je medeleerlingen iets laten proberen › …

Trend 2018/2


16 | VlaS-nieuws

Ons papieren tijdschrift afschaffen? Op het VlaS-secretariaat willen we grondig afwegen of werk en

Onderzoek toont aan dat de effectiviteit en het bereik van een

kosten aan ons driemaandelijks magazine Trend goed besteed

papieren tijdschrift drie keer zo hoog scoort als dat van een di-

zijn. De hoge druk- en verzendingskosten (zo’n 22.000 euro per

gitaal magazine. Trouwens, door de hoge leeftijd en de lagere

jaar) vormen een kans om te besparen. Als redactie ontvangen

gemiddelde scholingsgraad van onze leden is wellicht een deel

we slechts een beperkte hoeveelheid feedback. Het is dus kof-

van onze doelgroep niet thuis in de wereld van Twitter, Face-

fiedik kijken welk effect ons driemaandelijks magazine heeft.

book, WhatsApp en dergelijke.

Bovendien slagen we er niet in om inkomsten te werven via adverteerders. Tenslotte zouden we een aantal werkuren (455 in

Alternatieven

2017) kunnen heroriënteren ingeval we Trend afschaffen.

Er zijn diverse opties. Enerzijds kunnen we ervoor kiezen om geen alternatief aan te bieden en Trend dus gewoon af

Trend verderzetten?

te schaffen. Deze optie bespaart ons geld én tijd! Echter, dit

Toch zijn er ook argumenten die we kunnen bedenken om met

volledig wegvallen van ons magazine zou er kunnen voor

Trend door te gaan. Zo belichten we een uniek thema. Geen

zorgen dat we onze leden en lezers onvoldoende informeren.

enkel ander Vlaams magazine richt zich op de beoefening van

Ook voldoen we dan minder aan onze decretale promotie-

volkssporten in verenigingsverband. Er worden - in samen-

opdracht. Daarom moeten we een alternatief aanbieden. Zo

werking met onze bonden en clubs – waardevolle artikels met

zouden we regelmatig wedstrijdverslagen op www.sportiv.

mooie foto’s gerealiseerd. Het is ook logisch dat je een traditie

be kunnen plaatsen en zo één van de functies van Trend

van dertig jaar driemaandelijkse publicatie niet zomaar beëin-

verderzetten. We kunnen ons tijdschrift ook omvormen naar

digt.

een digitale nieuwsbrief. Hierbij krijgen onze leden dus met een

Trend 2018/2

1

Het eerst nummer van Trend, toen nog met als titel ‘Uit het veld, als onderdeel van het driemaandelijks tijdschrift van de VVC (Vlaamse Volkssport Centrale vzw) 1 gestart in juli 1988 als onderdeel van de ‘Nieuwsbrief’ van de Vlaamse Volkssport Centrale vzw – zie illustratie 2 aan de tijdschrifttarieven van Bpost zijn strenge voorwaarden betreffende de regelmaat verbonden.


VlaS-nieuws | 17

bepaalde regelmaat een nieuwsbrief toegestuurd via mail. Op

den. ‘Online en offline versterken elkaar’, zo stellen specialis-

deze manier verschaffen we wél nog noodzakelijke en relevante

ten. Misschien kunnen we advertenties in Trend combineren

informatie aan leden en lezers. Het is natuurlijk jammer dat er

met online advertenties, inkomsten creëren via webshop of via

met dit scenario zo goed als geen besparing op de werkuren

inschrijvingen voor evenementen die ook in Trend gepromoot

zal zijn, alleen op druk- en verzendkosten. Er ontstaat ook een

worden? (Hiervoor moet VlaS op zoek naar een moderne mar-

risico op een daling van het aantal nieuwsbrieven doordat

keteer-verkoper want dit lukt ons tot op heden niet.)

de dwingende deadlines wegvallen die zo kenmerkend zijn voor een papieren tijdschrift2. Bovendien dreigen inhoudelijke

Conclusie

artikels weg te vallen onder de tijdsdruk van de nooit stilliggende

Dé oplossing lijkt ons een mix van communicatiemiddelen. De

digitale fora.

diverse middelen uit deze mix moeten op elkaar afgestemd zijn, gestructureerd worden. De aanpak van Trend moet aan-

Wist je dat ook nu reeds de online versies van Trend raadpleeg-

gepast worden. Bijvoorbeeld door nog meer de focus te leggen

baar zijn op www.vlas.be in de vorm van een pdf-bestand? En

op kwaliteitsvolle inhoudelijke artikels, heel mooie foto’s (actie-

dat de artikels elk apart op de websites vlas.be en sportiv.be

foto’s) en interviews met volkssport-VIP’s. Ook kan overwogen

(wedstrijdverslagen) worden geplaatst? Ook al begeven niet

worden om de frequentie van verschijnen te verlagen van vier

100% van onze leden zich op internet, toch is massaal digitaal

naar twee maal per jaar. Nadeel van zo’n nieuwe communi-

communiceren voor elke ambitieuze vzw een must. Geen al-

catiemix: kosten- noch inspanningsbesparing want de inspan-

ternatief bieden voor het papieren tijdschrift is dus geen optie.

ningen voor digitale communicatie moeten sterk verhoogd worden.

VlaS heeft momenteel geen betalende adverteerders en de

Suggesties om VlaS te helpen bij het ontwarren van deze com-

abonnee-inkomsten zijn beperkt. Misschien kan via een brede

municatieknoop zijn welkom op info@vlas.be.

communicatiemix een nieuw verdienconcept gevonden wor-

(NDC en HC)

De recente nummers van Trend mogen gezien zijn. Volledig in vierkleurendruk met aandacht voor goeie coverfotos.

Trend 2018/2


18 | VlaS-nieuws

Algemene voor-& nadelen van een papieren tijdschrift

+ Pro +

- Contra -

Is een meerwaarde in de communicatie naar clubs, leden

Voor een papieren tijdschrift zijn veel bomen nodig. Dit

en derden toe.

past niet in een tijdperk van streven naar duurzaamheid.

Een kwalitatief tijdschrift met mooie druk geeft uitstraling

Druk- en verzendkosten stijgen per pagina, per nummer

en werkt status-bevorderend.

en per adres. Daardoor is een papieren tijdschrift steeds duurder dan het digitale alternatief.

Vaste lezers hebben een band met het tijdschrift op papier

Met een driemaandelijks magazine kan je niet snel op de

en zullen dit missen.

bal spelen: de lay-out, het drukproces en de verzending zorgen voor een lange doorlooptijd.

Schaduwlezers:

Naast een papieren tijdschrift is door de opkomende

› het thuisfront – magazines liggen zichtbaar in huis

digitalisering sowieso bijkomende digitale communicatie

› je kan het na het lezen doorgeven aan familie, vrienden

nodig.

› een tijdschrift past in je tas, je kunt het overal meenemen Een papieren tijdschrift kan je doorbladeren, de

In een papieren tijdschrift kan je niet zoeken naar

inhoudstafel raadplegen.

trefwoorden of titels.

Een tijdschrift gooi je niet zomaar weg. Je leest het

Een papieren tijdschrift kan je niet aanpassen aan jouw

vaak niet in één keer uit, later lees je gewoon verder.

wensen als lezer terwijl dit digitaal wel kan (lettergrootte en

Kwaliteitsdruk en mooie foto’s maken een tijdschrift extra

schermcontrast zijn op het scherm instelbaar)

waardevol. Zoiets belandt niet snel bij het papier en karton. Veel mensen lezen graag op papier om hun ogen te laten

Artikels uit een papieren tijdschrift kan je moeilijk online

rusten of met het oog op een goede nachtrust.

delen.

Je hebt geen pc, laptop, e-reader noch elektriciteit nodig

Artikels uit een papieren tijdschrift kan je niet terugvinden

om een papieren tijdschrift te lezen.

via de internet zoekmachines.

Bij een driemaandelijks tijdschrift heb je als redactie tussen

Papieren tijdschriften nemen plaats in om te bewaren en

twee nummers telkens een pauze.

gevoelig voor vochtigheid.

De volgende Trend verschijnt eind september. Graag jullie artikels, foto’s, verslagen binnen op het secretariaat tegen 27 augustus 2018. Enkele richtlijnen bij het aanleveren van redactiemateriaal: Foto: origineel exemplaar, dus niet verkleind of bewerkt. Indien mogelijk liefst actie op de foto. Een actie foto zegt meer dan een foto van de prijsuitreiking. Artikels/verslagen: Steeds datum en locatie vermelden. Indien mogelijk vermelden van een uitzonderlijk feit.

Trend 2018/2

Bv. jeugd van 8 jaar troeft alle volwassenen schutters af. Alles te sturen naar administrator@vlas.be


VlaS-nieuws | 19

Vrees wordt werkelijkheid: ’t Keunekot is niet meer Dankzij de overdekte krulbolbanen kon men het ganse jaar door krulbollen in ‘t Keunekot.

Sijsele, mei 2018 – Dreigt de bekende en traditierijke krulbollocatie ’t Keunekot in Sijsele te verdwijnen? Voorzitter Gaston Coene die na 30 jaar besloten had zich niet langer te engageren, gaf de uitbating in handen van Benedict Stael. Benedict had via z’n zaak De Knotwilg in Oostkerke reeds enige voeling met volksspelen en zag dit als een mooie kans om zijn activiteiten uit te breiden. Ook de krulbolders haalden opgelucht adem, zo konden zij hun favoriete sport op regelmatige basis blijven beoefenen op deze bijzondere locatie. Zeker met ons grillig Belgisch weertje is een overdekte krulbollocatie een echte trekpleister. En zo dik

De bestuursleden van de krulbolders Een-

hangbord van onze Vlaamse volksspor-

liggen deze nu ook weer niet bezaaid in

ieders Vrijheid en Welzijn en de Konijnen-

ten hiermee weg? Nadat VlaS van deze

Vlaanderen.

bolders konden zich moeilijk vinden in de

situatie op de hoogte gebracht werd, na-

aanpak van de nieuwe uitbater. Zo was

men we contact op met de stad Damme.

Echter, en tot grote spijt van de krulbol-

er een te hoge huurprijs die Benedict aan

Hierbij bekijken we hoe ’t Keunekot nog

ders, werd het engagement niet meer

de krulbolders vroeg voor het gebruik

een toekomst gegeven kan worden. Een

ingevuld zoals voorheen. Langzaamaan

van de accommodatie. Na een jaar is het

krulbollocatie met zoveel geschiedenis

doofde de vlam uit, ’t Keunekot werd

zover gekomen dat de krulbolwerking in

en waar tot voor kort nog door zoveel

steeds minder gebruikt. Dit met uitzon-

’t Keunekot volledig stilligt. Iets wat VlaS,

spelers gebold werd, mag niet verloren

dering van de dinsdagmiddagen waarop

net zoals de krulbolders, natuurlijk ten

gaan. VlaS deed een voorstel aan stad

nog steeds een 70-tal krulbolders de

zeerste betreurt.

Damme waardoor ’t Keunekot herop-

weg naar Sijsele vonden. Maar zowel het

waardeerd kon worden als krulbollokaal

pand als de werking verloren hun oude

Is dit nu het einde van ’t Keunekot, een

en als opleidingscentrum traditionele

glorie en raakten in verval.

plaats doorspekt van traditie? Valt dit uit-

sporten. (PL)

Trend 2018/2

‘t Keunekot, Sijsele - 30 mei 2018


20 | VlaS-nieuws

Kiezen op Erfgoeddag 2018! Brugge, zaterdag 21 en zondag 22 april

Op initiatief van de Belgische Krulbol-

Meetjesland plant! Meer info op www.

– Naar jaarlijkse gewoonte vond eind

bond kon je op zondag krulbollen aan

krulbol.be of reserveren via huyghe.p@

april Erfgoeddag, verspreid over een

de Molen van Doornzele. Daarnaast was

belgacom.net.

gans weekend, plaats. Thema dit jaar

ook de expo, die een permanent onder-

was “Kiezen”, een leuk thema die ieder

komen heeft in de molen, toegankelijk

Krulbollen stond ook centraal bij Café

op zijn manier kon invullen. In en rond

voor het grote publiek. Een krulboltor-

Vlissinghe, Brugge’s oudste kroeg met

Brugge was het enthousiasme meetbaar

nooi met enkele lokale ploegen zorgde

een geschiedenis die teruggaat tot 1515.

aan het aantal deelnemers. Ook de volks-

voor de competitieve invulling. Dit mooi

Sinds 2015 heeft men hier een eigen

sportwereld liet zich niet onbetuigd en

uitgewerkt initiatief trok een 300-tal

krulbolbaan en nu ook een eigen krul-

zorgde voor een sterk en divers aanbod.

bezoekers. Voor wie graag wat meer te

bolclub. We hoeven u niet te vertellen

Zo kon je boogschieten op de staande

weten komt over de rijke geschiedenis

dat deze traditionele sport hier echt leeft.

wip bij de Vrije Archiers Tillegem, op de

van het krulbollen of zelf wil leren krul-

Ook hier werd tijdens de Erfgoeddag een

liggende wip bij Koninklijke Handboog-

bollen, kan de expo en het aanpalende

krulbolexpo gehouden. Al was het iets

gilde De Hert, krulbollen bij de Krulbol-

krulbolveld steeds bezoeken. De expo

kleinschaliger dan deze in Evergem. Toch

ders Café Vlissinghe, kiezen voor een

is vrij toegankelijk op zondagen (15/07,

was ook deze expo zeker een bezoekje

volkssportroute te Sint-Pieters of bijleren

12/08, 02/09 en 25/11) en kan daar-

waard. Daarnaast waren er wedstrijden

over de duivensport.

naast bezocht worden op afspraak, even-

en initiaties op de krulbolbaan in de ge-

tueel met een initiatie krulbol. Een aanra-

zellige tuin van het café. Met een paar

der voor wie een leuk uitstapje naar het

honderd geïnteresseerden was ook dit

Trend 2018/2

Het ringsteken per fiets zorgde voor een gezellige animatie op de Erfgoeddag te Sint-Pieters.


VlaS-nieuws | 21

initiatief een schot in de roos. Wil je zelf eens krulbollen? Dit kan steeds tijdens de openingsuren. Op donderdagmiddag speelt de lokale krulbolvereniging, het ideale moment om bij te leren of mee te spelen. Meer info op www.cafevlissinghe.be. Ook de Vrije Archiers Tillegem stelden hun prachtige locatie, gelegen aan het kasteel in Tillegembos, open voor het grote publiek. Op zondag werden er demonstraties en initiaties boogschieten staande wip gegeven. De inschrijvingen waren volzet en zo konden in totaal 70 mensen proeven van deze mooie traditionele sport. Voor velen was het een eerste kennismaking, hopelijk zijn zij nu gebeten door de boogschietmicrobe. Daarnaast was er ook een tentoonstelling over het boogschieten staande wip en de gilde van de Vrije Archiers Tillegem. Zij zijn momenteel de laatste gilde in hun discipline op grondgebied Sint-Michiels. Deze gilde respecteert haar tradities maar gaat ook mee met z’n tijd. Zo staan ze open voor kinderen en dames en houdt men het inschrijvingsgeld beperkt. Ook hun locatie in de groene long van Brugge is een extra troef. Iedereen is er alvast welkom voor een leuke boogschietervaring waarbij de nadruk op ontspanning ligt. Iwan Vandewalle, voorzitter Vrije Archiers Tillegem, laat ons alvast weten dat ze volgend jaar zeker opnieuw willen deelnemen aan de Erfgoeddag. Dit was voor hen een zeer positieve ervaring en men was aangenaam verrast met de publieke belangstelling. Meer info over de Vrije Archiers Tillegem of interesse in een initiatie? Neem contact op met Iwan

Krulbollen stond centraal op de Erfgoeddag 2018 bij het bekende Brugse café Vlissinghe.

Vandewalle op 0477 80 41 94. Bij Koninklijke Handbooggilde De Hert

wil proeven van deze sport kan contact

realiseren. Echter kwam het erfgoedpro-

opnemen via info@loods80.be.

ject “de Pastorie” als winnaar uit de bus.

kon men het boogschieten liggende wip

Maar niet getreurd, Erfgoeddag was ook In de Brugse deelgemeente Sint-Pieters

hier zeker een succes te noemen met

schietlocatie Loods 80 te Sint-Andries.

was er een wedstrijd tussen vier erfgoed-

een mooie opkomst. De volksspelen,

Daarnaast was er ook een kleine ten-

projecten. Met de winnaar gaat men aan

zoals het boogschieten liggende wip en

toonstelling over de sport en de club.

de slag om tot een concrete uitwerking

het ringsteken per fiets, en de leuke ten-

Ook hier was Erfgoeddag een succes. De

van het project te komen. ‘Niaj’ (Nu is

toonstelling hierrond zorgden voor de

inschrijvingen waren volzet en zo wer-

’t an joen) wil zoals vele jaren terug de

nodige animatie op deze mooie dag. En

den 70 mensen verwelkomd, verspreid

volkssporten zien floreren in Sint-Pieters.

de volkssportroute… die is zeker nog niet

over zaterdag en zondag. Wie zelf eens

Hiervoor wil men een volkssportroute

begraven. (PL)

Trend 2018/2

beoefenen. Dit op hun nieuwe boog-


22 | VlaS-nieuws

De Europese Spelen komen eraan! Evergem, 11 t.e.m. 14 augustus 2018 –

bij het boogschieten liggende wip. Be-

ook een wedstrijd boogschieten liggen-

Rond half augustus gaan naar jaarlijkse

zoekers en recreanten kunnen zich uitle-

de wip. De kermisattracties zorgen voor

gewoonte de Europese Spelen door te

ven in de zeskamp met als onderdelen

de nodige randanimaties en de avond

Evergem. Deze organisatie van de Bel-

festivalwip, struifvogel, katapult, krulbol,

wordt afgesloten met het Happy Augus-

gische Krulbolbond vindt z’n oorsprong

gaaibol en sjoelbak. Verder zijn er nog

tijn Hour.

terug in 1988. Toen werd voor het eerst

tal van kennismakingswedstrijden en

het Krulbol Kampioenschap van België –

initiaties in diverse traditionele sporten.

Dinsdag, de slotdag, is de Dag van de Re-

maats loten georganiseerd aan de Doorn-

De rommelmarkt gaat z’n tweede dag in

creant & Jeugd. Zoals de naam prijsgeeft,

zele Dries. Van een eendagsevenement

met daarnaast kermisattracties en andere

komen die dag de recreanten en jeugd

groeide dit door de jaren heen uit tot een

randanimaties. ’s Avonds kan je opnieuw

aan bod bij verschillende wedstrijden.

meerdaagse organisatie. Naast krulbol

genieten van sfeervolle optredens.

komen ook boogschieten liggende wip

Info en programmatie over de Europese

en andere traditionele sporten aan bod.

Op maandag zijn er de Vlaamse Kampi-

Spelen 2018 vind je terug op de website

Verder zijn er tal van randactiviteiten zo-

oenschappen voor verschillende catego-

van de Belgische Krulbolbond www.krul-

als de rommelmarkt en de diverse optre-

rieën in het krulbollen. Daarnaast is er

bol.be. (PL)

dens. Sinds 2003, en onder invloed van VlaS, gaat de organisatie door onder de naam Europese Spelen. Dit door de toe-

Tijdens de zeskamp kunnen ook recreanten aan de slag op de krulbolbaan.

voeging van enkele buitenlandse teams waardoor en heuse interlands gespeeld worden. Het startschot wordt dit jaar gegeven op zaterdag 11 augustus. Dit onder de noemer Dag van de Kampioenschappen met op het programma o.a. boogschieten liggende wip en het Kampioenschap van België krulbol. Verder is er op zaterdag ook de populaire rommelmarkt met kermisattracties. Vanaf de avond zorgen enkele leuke optredens voor de nodige sfeer en ambiance. Op zondag vinden de eigenlijke Europese Spelen plaats. Zo nemen in het krulbol teams uit Vlaanderen, Nederland, Denemarken en Canada het tegen elkaar op. In het gaaibollen staat de derby der Lage Landen op het programma met een wedstrijd tegen Nederland. Daarnaast

Trend 2018/2

zijn er ook diverse kampioenschappen

Het logo van de Belgische Krulbolbond. Het gaat er vaak spannend aan toe op de Europese Spelen.


VlaS-nieuws | 23

Liggende wip club realiseert eigen schietstand Brugge, april 2018 - Na heel wat omzwervingen heeft Koninklijke Handbooggilde De Hert na 92 jaar een vast onderkomen gevonden. Voorzitter Bart Busschaert verbouwde op eigen initiatief en op eigen kosten een opslagloods langs de Torhoutsesteenweg te Sint-Andries. Dit nieuw clublokaal, beter bekend als Loods 80, omvat twee schietbanen voor de liggende wip, een mooi uitgeruste sportkantine en het nodige sanitair. Schietingen vinden er wekelijks plaats op dinsdag- en donderdagavond en weldra ook op zaterdagmorgen. Met dit nieuwe clublokaal wil de voorzitter ook de jeugdschutters terug warm maken voor het handboogschieten op de liggende wip. (PL)

Het nieuwe onderkomen van handbooggilde De Hert langs de Torhoutsesteenweg.

Met dit nieuwe clublokaal wil De Hert ook jeugd aantrekken.

Loods 80 heeft twee goed uitgeruste schietbanen.

Gezellig napraten kan aan de bar in de nieuwe sportkantine.

Trend 2018/2

Ook de nieuwe sportkantine ademt de boogsport.

Bij het binnenkomen wandel je de gezellige sportkantine in.


24 | Sportiv vzw

Sportiv vzw | 24

111 koningen, twaalf kampers Menen, zondag 13 mei 2018. Voor de 88ste Nationale keizer-

door meerdere schutters. 111 koningen en koninginnen (één

schieting te Menen Sint- Joris, in het Westen van ons land, be-

per KNBBW-maatschappij) namen deel. Naarmate de wedstrijd

gon de dag somber. Naarmate de dag vorderde kwam de zon

vorderde steeg de spanning want niemand slaagde erin om de

toch af en toe tevoorschijn. Dat er voor deze Keizerschieting

keizersvogel tweemaal neer te halen. Dus moesten niet minder

boogschieten staande wip een sterk deelnemersveld was, bleek

dan twaalf koningen aantreden in de afkamping met de Kei-

al vlug want de hoofdvogel werd kort na de start afgeschoten

zerstitel als inzet. Dat de stress de deelnemers parten speelde, bleek in de eerste kampronde: niemand slaagde erin de keizersvogel neer te halen. Dit ondanks de steun van hun meegereisde supporters. Hopelijk zou een tweede kampronde wél

Zoals steeds op de belangrijke schietingen van KNBBW waren de muitwippen in Menen mooi bevlagd.

een winnaar kunnen aanduiden. En ja, Dirk Van Meenen (61, Ekeren) - koning van de staande wip maatschappij Kallo Sas Sint Sebastiaan, slaagde er als derde kamper in de keizersvogel af te schieten. Hij wachtte daarna gelaten tot de negen resterende kampers hun pijl hadden afgeschoten. Geen enkele van hen slaagde in hun opzet. Na het laatste schot van de laatste koning wist Dirk dat de fel begeerde titel ‘Keizer van België 2018’ de zijne was. (HC op basis van het verslag van KNBBW-verslaggever Eric Van Neste,

Trend 2018/2

foto’s Koen De Laere)


Wipschutter Dirk Van Meenen staat in boog, een moment van opperste concentratie Hij wordt bejubeld wanneer hij de hoofdvogel heeft neergehaald.

Trend 2018/2


26 | Sportiv vzw

Jeugd met ambitie Brugge – In onze reeks over jeugd in

600 punten voorsprong op de nummer

Wat zou je graag anders zien in het ka-

de kijker gaan we dit keer bij de kata-

twee in de reeks. Ze had dus geen ech-

tapultschieten?

pult langs. Momenteel telt de Vlaamse

te tegenstand. Volgend jaar mag ze in

Momenteel is ze wel best tevreden over

katapultbond een 170-tal aangesloten

Tweede klasse aantreden en daar zal het

hoe het nu allemaal verloopt in het ka-

leden. Hiervan zijn er ongeveer een 15-

wel iets meer concentreren worden. Ze

tapultschieten. Toch vindt ze dat de

tal jongeren. Maar er is er iemand die er

was dit jaar ook de beste wat het aantal

fair-play wel een werkpuntje is tussen

toch wel met kop en schouders boven-

dertigers (=maximum score per schiet-

de schutters onderling. Ze geeft daar als

uit steekt. Deze keer is het een zij die we

beurt) betreft. In totaal heeft ze zestien

voorbeelden: elkaar de hand schudden

als jeugdige topper in de kijker zetten:

van de zeventien wedstrijden gewonnen

of elkaar succes wensen en ook elkaar

Taylor Plysier. Twaalf jaar en woont

in Derde klasse. Enkel een eigen thuis-

proficiat wensen als iemand wint van je

sinds kort met haar zus, mama & papa

match in Bekegem heeft ze niet kunnen

‘partner’ waartegen je schiet in de kooi.

in Hooglede.

winnen.

Dat zou nog allemaal beter, vind ze.

Hoe ben je in contact gekomen met katapult? Hierop is haar antwoord: “Het is de schuld van Gert Verhulst”. Dit moeten we even kaderen natuurlijk. Enkele jaren geleden werd de Katapultclub Bekegem gevraagd door Ketnet of ze niet met hun kooi in Plopsaland konden aanwezig zijn. Dit was voor Ketnet-Winterpret tijdens de Kerstvakantie. Daniël Vandewalle trok met enkele van zijn leden een week naar Plopsaland. Daar maakten Taylor en haar papa kennis met het katapultschieten. En zo is de bal aan het rollen gegaan… Hoelang en hoeveel train je? Taylor doet dit nu ongeveer tweeënhalf jaar. Dit in de Katapultclub Bekegem. Hoewel, dit is nu haar laatste seizoen geweest in Bekegem. Vanaf volgend seizoen zal ze in de nieuwe club, Gamekeeper Proshot Team Roeselare, van haar papa trainen. Patrick Dejonckheere begeleidde haar van haar eerste stappen tot haar eerste successen in de katapultclub van Bekegem. Ze trainde er steevast tweemaal per week, wat in de toekomst ook zo zal blijven. Maar voor Taylor is het nog altijd plezier die de bovenhand heeft. Ze doet het spelletje gewoon heel

Trend 2018/2

graag. Dit seizoen heb je in Derde klasse geschoten, ben je daar tevreden mee? ‘Ik ben zeker tevreden, want ben eerste in de reeks” glundert Taylor. Ze had zelfs

Taylor in volle concentratie kijkend naar haar doel.


Sportiv vzw | 27

Als ikzelf, Christoph, kijk naar mijn eigen

lukt om Wereldkampioen te worden, dan

ter ooit worden met een 120/120 score.

badmintonsport, dan merk ik ook wel

moeten ze ook niet afkomen en plots lief

Momenteel hebben slechts twee schut-

dat we voor aanvang van de wedstrijd

beginnen doen.

ters dit ooit voorgedaan, zijnde: Luc

onze tegenstander succes wensen. Een

Driesen (56, Kasterlee, club Antwaarpse)

klein gebaar dat mij wel logisch en spor-

Wat maakt het katapultschieten zo

& Rudi Kelchtermans (58, Meeuwen,

tief lijkt.

speciaal voor jou?

club Rosse Lei).

Ook beslissingen omtrent reglement en

Het is vooral een leuke sport. Ook een

materiaalkeuze zouden niet mogen ge-

sport die anders is dan de meeste klassie-

En haar doel op korte termijn is om We-

blokkeerd worden door een minderheid.

ke sporten. Maar vooral de concentratie

reldkampioen te worden. Deze vinden

spreekt haar aan. Eens ze in de katapult-

plaats van 21 tem 25 juni in Italië. Als ze

Wat vinden je vriendjes/vriendinne-

kooi komt dan kan ze de knop omdraai-

wint krijgt ze een handboog, want ze wil

tjes ervan dat jij aan katapultschieten

en om zich volop te concentreren. Maar

ook graag beginnen met boogschieten

doet?

om niet altijd met katapult bezig te zijn,

op de liggende wip.

Haar beste maatjes steunen haar wel en

is ze onlangs ook begonnen met Capoei-

ze weet goed wie dit zijn. Maar er zijn

ra in clubverband. Dit is een soort spel

Het is duidelijk dat Taylor ambitie heeft

er ook die haar wel durven pesten. Vol-

omschreven als vecht-dans.

om hogerop te geraken binnen al wat

gens Taylor zijn die gewoon jaloers. Want

ze graag doet. Momenteel staat plezier

Taylor heeft al een Europese Titel achter

Wat wil je in de toekomst nog berei-

maken nog bovenaan, maar dat zal wel

haar naam staan. Maar ze probeert zich

ken?

veranderen eens ze wat ouder wordt.

dit niet teveel aan te trekken, hoewel

Taylor weet goed wat ze nog wil binnen

Haar hart ligt zeker bij de traditionele

dit voor een twaalfjarige wel niet leuk is

het katapultschieten. Ten eerste wil ze als

sporten en haar motto is dan ook “kin-

natuurlijk. In juni doet ze nog mee aan

jongste schutter ooit in Ere-klasse gera-

deren moeten katapultschieten proberen

het WK katapultschieten. En als het haar

ken. Ten tweede wil ze de derde schut-

en ontdekken hoe leuk dit wel is.” (CV)

Speciale wedstrijden of evenementen 2018 Europees festival traditionele sporten en spelen Tafisa 3-7 Augustus 2018 te Leeuwarden (Friesland - Nederland) www.esfag2018.eu

Europese Spelen Doornzele zondag 12 augustus te Evergem huyghe.p@belgacom.net

Cursus Vendelzwaaien zondag 21 oktober te Leuven info@hoogwerpers.be

Sportiv vzw is een erkende Vlaamse sportfederatie

Colofon Redactieadres, secretariaat en zetel: Polderstraat 76 A bus 3 | 8310 Brugge gsm 0478 55 37 31 (secretaris Sportiv) | e-mail: info@sportiv.be | webstek: www.sportiv.be

Trend 2018/2

Hoofdredactie: Hein Comeyne


28 | Sportiv vzw

Vlaming Jonathan Payne is Wereldkampioen! Op donderdag 15 maart 2018 vertrok-

geweldige wedstrijd van. Jonathan kon

iedereen uit om in 2020 naar België te

ken twintig Belgische Short Mat Bowls-

met de allerlaatste bol in het laatste end

komen voor het volgende WK dat zal

spelers naar het Zweedse Strömstad

de eindzege vastleggen en zo België een

plaatshebben van 20 tot 22 maart 2020

om er aan het Wereld Kampioenschap

allereerste Wereldkampioen Singles be-

in het Sport.Vlaanderen sportcomplex

“Short Mat Bowls” deel te nemen. De

zorgen.

“Netepark” te Herentals. Daarna werd

Belgische delegatie was samengesteld uit

het presidentschap van de “World Short

twee ploegen van elk van de vier discipli-

Tijdens de slotceremonie met prijs-

Mat Bowls Council” door de burgemees-

nes: Singles-Pairs-Triples-Fours.

uitreiking dankte Johan Stevens (63,

ter van Strömstad overgedragen aan de

Mopertingen) als voorzitter van de Bel-

VCBF-voorzitter Johan Stevens, die deze

Het WK werd over drie speeldagen be-

gische Short Mat Bowls Federatie, de

functie op zich zal nemen tot het WK in

twist. De Belgische Fours speelden een

organisatoren van dit WK en nodigde

2020. (verslag Johan Stevens)

fantastisch tornooi. In de A-reeks eindigde onze Fours op de derde plaats in hun reeks en dus net niet geplaatst. In de Singles A eindigde Dimitri Payne (28, Herentals) op de 6de plaats maar zijn vader Jonathan (49, Herentals) deed het beter. In zijn groep was het spannend voor de tweede plaats. Hij stond virtueel derde met evenveel punten, maar met veertien shots minder, dan zijn Engelse tegenstandster Bronagh Toleman, waartegen hij een gelijkspel had gehaald op zaterdag. Winnen was dus de boodschap, en liefst met veel shots verschil en hopen dat Bronagh Toleman zou verliezen of een draw zou spelen tegen Michael John uit Wales. Jonathan Payne begon de laatste voorronde wedstrijd schitterend en wist de Noor Lars Rune Lauritsen te verslaan met 29-6, zodat hij nu virtueel tweede stond. De wedstrijd tussen Engeland en Wales eindigde wat later op 13-10 voor Engeland en daardoor mocht België als tweede, met evenveel punten als de derde maar met zes shots meer, naar de halve finale. In de halve finale diende Jonathan Payne het op te nemen tegen Andrew Hudson uit Wales. Na dertien van de vijftien ends was de klus geklaard en won Jonathan

Trend 2018/2

met 17-7 zijn halve finale. Alan Paul uit Ierland werd de tegenstander van Jonathan Payne in de finale. Deze finale is een echte nagelbijter geworden. De aan elkaar gewaagde spelers maakten er een

Verschillende banen naast elkaar zorgen ervoor dat je alles van dichtbij kan volgen.


Sportiv vzw | 29

PS: wist je dat de Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw sinds 22 mei 2018 door het leven gaat als Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw (afgekort VSMBF)? Ze willen van nu af aan ook steeds de term short-mat-bowls gebruiken voor hun sporttak. De benaming ‘curve bowls’ werd internationaal immers enkel in Vlaanderen gebruikt. VlaS wenst ook het nieuwe bestuur veel succes. Dit bestuur bestaat nu uit: Johan Stevens (voorzitter), Jonathan Payne (ondervoorzitter), Martin Theunissen (secretaris), Dominique Poot (penningmeester),

Robert

Vannoppen

(sportief commissaris en PR). België in actie tegen thuisploeg Zweden. Volop concentratie in beide kampen. Jonathan is de eerste Belgische Wereldkampioen Short Mat Bowls.

Trend 2018/2


30 | Sportiv vzw

Darts is de naam sport waardig Ondanks dat darts vooral in cafés voor-

› Het maakt het des te mooier als je 

de Merksemnaar. Hij is ongetwijfeld dé

komt, en als cafésport wordt bestempeld,

echte helden hebt bij sport. Je kan je

te volgen Belgische dartsspeler van het

mag darts een echte sport genoemd

hechten aan een darter en zo wordt

moment.

worden. Een sport die echter door velen

hij dan jouw held. Ze spelen een lange

wordt onderschat.

tijd en ze zijn ook wereldtoppers.

zij de BBC-uitzendingen, uitgegroeid

Dit zijn maar enkele redenen waarom

Maar waar moeten we deze prestaties juist situeren op sportprestatievlak?

tot een internationale sport met dui-

de dartssport aux sérieux moet genomen

Zijn uitslagen vertellen ons althans dat

zenden beoefenaars, van puur recreatief

worden en het waard is om bekeken en

hem een mooie toekomst wacht. Weini-

tot professioneel niveau. Ook België telt

getoond te worden.

ge jongens van zijn leeftijd presteren zo

Darts is in de voorbije decennia, dank-

goed en constant als Dimitri nu. Ook van

heel wat beoefenaars van de dartssport, verdeeld over verschillende clubs en ver-

Ook Vlaanderen op hoog niveau

zijn collega’s krijgt hij veel lof en bewon-

bonden.

Dat zagen we ook eind vorig jaar op het

dering toegestuurd.

‘PDC William Hill World Darts Champi-

Op 23-jarige leeftijd de kwartfinales ha-

Enkele redenen waarom darts wel dege-

onship 2018’ het traditionele Wereld-

len op een WK tussen de dartsprofs…

lijk een sport is:

kampioenschap dat plaatsvond in Lon-

Dan mag je van een geslaagde vuurdoop

› Het vraagt het nodige talent

den en aan zijn 25ste editie toe was. De

spreken.

› Oog-handcoördinatie is superbelang-

finale vond plaats op nieuwjaarsdag.

Natuurlijk moeten we altijd voorzichtig

Onze landgenoot Dimitri betrad er high-

omspringen met dergelijke uitspraken,

› Het wordt volledig gespeeld op de 

fivende door een haag van fans het podi-

want het is lang niet zeker dat Dimitri

fijne motoriek: men moet exact in het

um. Daar voerde hij een dansje op in een

de top gaat bereiken en er is nog altijd

kleine vakje mikken en gooien met

glanzend tricolore hemdje. Naast “Dan-

zoiets zoals de vloek van de hoogspraak

een licht pijltje (25 gram), dus zodra

cing Dimitri” versteent elke tegenstander

vooraf…

er iets mis gaat zie je dat direct aan

– de bonken, de buiken, de archetypes

Na goede prestaties op andere tornooien

het resultaat.

uit de pubs die geen maat kunnen hou-

dit jaar, zoals het bereiken van de halve fi-

den. Zijn moves bewogen de hele zaal.

nales in de Players Championship 6 darts

Dimitri Van den Bergh is de volledige

(Milton), kunnen we enkel maar stellen

naam, het talent dat op het PDC-WK

dat Dimitri zijn carrière goed en gestaag

Enkele redenen wat darts een mooie

schitterde en onze nieuwe Belgische

aan het uitbouwen is. Toch blijft een an-

sport maakt:

hoop in darts lijkt te worden. Hij kroonde

dere landgenoot de best geklasseerde

› Wat deze sport ook altijd heel aantrek-

zich al tot wereldkampioen bij de jeugd

Belg op de PDC-wereldranglijst. Deze

kelijk maakt is als de underdog wint.

en in Londen beleefde hij als groentje

draagt de naam van Kim Huybrechts, die

Bij darts wint deze altijd, want er doen

zijn vuurdoop tussen de profs, die hij

ondanks een eerder zwak seizoen toch

eigenlijk alleen maar underdogs mee.

met verve doorstond. Het gaat hard voor

rijk

› Het vergt vooral heel veel concentratievermogen en mentale kracht

› Darters proberen elkaar zenuwachtig te maken door elkaar te beïnvloeden. › Het geeft een lachwekkend effect als die mannen in hun lelijke shirts met iets te dikke buiken staan te dansen en als helden en gladiatoren onthaald worden op zo’n groot podium met mooie vrouwen eromheen. › Het mooie aan darts is dat je tijdens die spannende momenten ook heel

Trend 2018/2

goed aan de darter kan zien dat hij zenuwachtig is. › De beslissende zenuwslopende (sleutel)momenten volgen elkaar in sneltempo op tijdens de finales.

Topdarter Dimitri Van Den Bergh in actie.


Sportiv vzw | 31

We geven nog net voor de deadline van Trend enkele resultaten mee: Over de drie dagen waren er 673 deelnames. Jim Williams (Wales) won zondag de Bruges Belfry Open én zaterdag de Cuesoul Bruges Open en nam 4.000 euro prijzengeld in ontvangst. Zaterdag won hij in de herenfinale van Mario Vandenbogaerde (45, Ieper), zondag schakelde hij Niels Vanbergen (27, Sint-Truiden) uit in de halve finale. De rest vind je op www.brugesbelfrydarts.com/nl/.

Wist je dat… … een dartsspeler die het WK wint, meer verdient dan pakweg de winnaar van de mooi zijn jaar afsloot op een 17

plaats

ters stijgen met 40 procent: van 1,8 naar

Tour De France in het wielrennen? Zo

(nu 14de). Dimitri staat nu op een (meer

2,5 miljoen Engelse pond, omgerekend

verdient een wielrenner die de grootste

is dat van 2 naar 2,8 miljoen euro. Voor

rittenkoers ter wereld wint, 500.000 euro

de

dan) verdienstelijke 36

ste

plaats.

de wereldkampioen ligt er eind dit jaar

als prijzengeld.

Concluderend kunnen we zeggen dat

een hoofdprijs klaar van 500.000 pond

Vergis u niet! Want de eerlijkheid gebiedt

we zeker nog mooie dingen mogen ver-

(560.000 euro), dat is 100.000 pond

ons te zeggen, dat profrenners allereerst

wachten van deze getalenteerde jonge-

meer dan vorig jaar.

al een vast maandloon ontvangen van

man, maar anderzijds toch niet te hoog

hun ploeg en hier eventueel nog extra

wachtingen toch wat te temperen. Laat

Internationale Brugge

hem nog maar groeien en wie weet bele-

In het weekend van 25 tot 27 mei 2018,

… de bijnaam van Dimitri Van den Bergh

ven we er nog veel plezier aan.

organiseerde de BBDO (Bruges Belfry

“The Dreammaker” is? Hij heeft zelfs een

Darts Organisation) hun 2de internatio-

aangepaste outfit waar zijn bijnaam in

Maar wat denkt Dimitri zelf?

naal tornooi met als nieuwe hoofdspon-

het groot op de rug prijkt. Van zelfver-

Dimitri blijft zichzelf en houdt beide voe-

sor CUESOUL. Vorig jaar vond de ope-

trouwen en lef gesproken…

ten op de grond. Wel hoopt hij dat zijn

ningseditie van het tornooi plaats in de

… Dimitri zijn vader ook een ‘bekende’

prestaties de interesse voor darts wat

Stadshallen van het Brugse Belfort. Stad

dartsspeler was in het verleden? Chris

aanwakkeren.

Brugge ziet dit als onderdeel om haar

Van den Bergh was een Belgische top-

Ook blijft hij positief over zijn verdere

imago als sportstad kracht bij te zetten.

per die net voor zijn internationale door-

van de toren moeten blazen en de ver-

carrière. “Ik probeer vooral het positieve te onthouden uit het afgelopen WK. Ik

Dartsspelers

in

premies bovenop (portretrechten, sponsorcontracten, winstpremies) krijgen.

Dimitri traint thuis in de living.

zal hier sterker uitkomen.” Verder hoopt hij dat hij kan blijven groeien doordat hij nu mag deelnemen aan exclusieve tornooien over heel de wereld.

Darts is een internationale sport Het afgelopen WK darts was volgens de PDC (Professional Darts Corporation, de organisator van de competitie) een groot succes door onder meer de hoge kijkcijfers op televisie. Het Alexandra Palace in Londen was alle dagen uitverkocht. De wereldwijd te laten groeien. Een bewijs hiervan is dat het prijzengeld omhoog schiet. De totale verdiensten voor de dar-

Trend 2018/2

PDC probeert op deze manier de sport


32 | Sportiv vzw

tiv, een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie. Interesse? Mail naar info@vlas.be.

Toelichting World Darts Federation (WDF) Naast PDC is er nog de WDF, afkorting voor World Darts Federation. Dit is de originele en internationale dartsfederatie (1976), terwijl PDC een organisatie is die pas werd opgericht in de jaren negentig na een conflict tussen toenmalige internationale profdarters (met o.a. Phil Taylor) en de WDF. Vele darters zijn geleidelijk aan overgestapt naar de PDC omdat daar alle toppers in meespeelden en het prijzengeld ook een stuk hoger is.* PDC werd dus alsmaar aantrekkelijker en populairder. Door die populariteit verdrong PDC na verloop van tijd zelfs de WDF volledig van het voorplan. Tot deze vaststelling komen we ook als we kijken naar de internationale tornooien die op de Nederlandse en Belgische televisie worden uitgezonden. Enkel bij de “Lakeside” en de Winmau World Masters treedt WDF nog op als tornooiorganisator. Niettemin Uit ons archief: foto van een lokale dartswedstrijd in 2008 te Aartrijke – W-Vl.

is WDF wél nog altijd de hoogst aangeschreven dartsbond om op hoog niveau

braak zijn arm brak na een geval van

De beelden hiervan kan je bekijken op

te starten met darten. WDF is bovendien

verkeersagressie en zo zijn carrière nood-

YouTube. Geef hiervoor volgend tref-

aangesloten bij GAISF, de wereldwijde

gedwongen moest stopzetten.

woord in: “Dimitri Van den Bergh PDC

associatie voor internationale sportfede-

… de hoge prijzengelden ons nog maar

2018 (walk on)”

raties. (NDC)

eens aantonen dat Darts ondergewaar-

Dartsclubs zijn welkom bij VlaS. Dart-

* Bij PDC

deerd wordt en (althans hier bij ons) nog

clubs kunnen zich aansluiten VlaS (en

op basis van het prijzengeld, terwijl WDF

te weinig onder de aandacht wordt ge-

zijn daardoor ook meteen lid bij Spor-

een puntenklassement hanteert.)

bracht. Dit is althans het geval hier bij ons. Nummer 1 op de wereldranglijst, de Nederlander Michael van Gerwen, heeft twee miljoen euro verdiend. In twee jaar. Darts is een caféspel, maar tegelijk ook topsport. … Dimitri thuis een gehele kamer voorziet voor zijn beroep, want ja, darts is een professionele bezigheid geworden voor de 23-jarige darter. … Dimitri ook een getalenteerde danser is? Hij toonde zelfs zijn beste dansmoves

Trend 2018/2

aan het brede publiek op het Wereldkampioenschap. Op de tonen van ‘Happy’ van Pharell Williams veerde Van Den Bergh naar het podium zoals een zelfzekere bokser.

maakt

men

de

rangschikking


Sportiv vzw | 33

Wedstrijden juli-oktober 2018 Kaatsen

Staande wip

Beker van Vlaanderen

Jeugd EK per ploeg en individueel

zaterdag 11 augustus

zaterdag 18 augustus te Lumbres (Frankrijk)

johnny.dellaert@skynet.be

Senioren EK per ploeg en individueel

Klepschieten

zondag 19 augustus te Lumbres (Frankrijk)

Belgisch Kampioenschap Jeugd

Juweel ploegen

zaterdag 25 augustus te Gent

zondag 8 juli te Munsterbilzen VlaS-beker en schaal Bilzen zondag 16 september te Lanaken

zondag 16 september te Zedelgem

Belgisch Kampioenschap per ploeg knbbw.frnab@gmail.com

jean.theunissen@skynet.be

Krulbol

Touwtrekken

Wereldkampioenschap krulbol maats loten

GENSB – internationaal jeugdtornooi

zaterdag 21 juli te Urse

zaterdag 25 augustus te Mohnesee (Duitsland)

Kampioenschap van Vlaanderen twee tegen twee

jan@sfida.be

woensdag 25 juli te Ursel

Trabol

VlaS-kampioenschap krulbol drie tegen drie zaterdag 1 september te Sint-Laureins dhooge.annie@telenet.be

VlaS-kampioenschap jeugdkrulbol en recreantenbolling

Finale Dames twee tegen twee zaterdag 22 september te Roeselare

Vlaams Kampioenschap trabol individueel zaterdag 20 oktober e.w.vanhoutte@gmail.com

dinsdag 3 juli te Evergem

Belgisch Kampioenschap krulbol zaterdag 11 augustus te Evergem

Recreantenbolling huyghe.p@belgacom.net

Stuur je gegevens naar info@vlas.be. Hoe eerder we deze info hebben, hoe gemakkelijker we dit kunnen verwerken.

Trend 2018/2

dinsdag 14 augustus te Doornzele

Wil je graag jouw belangwekkende wedstrijd in deze kalender?


34 | Buitenland

Europees topoverleg volkssportpromotie In 2003 was Vlaanderen al een eerste

Tsjechië en Kroatië. Voor Vlaanderen zijn

Interessant uittreksel (vertaald naar het

maal Europees gastheer te Evergem.

er de afgevaardigden van Sportimonium

Nederlands) uit de toespraak in 2003

Tijdens de Europese Spelen van de Bel-

en VlaS. Het secretariaat van ETSGA is vo-

van de toenmalige ETSGA-voorzitter Guy

gische Krulbolbond ontvingen we be-

rig jaar verhuisd van Bretagne (Frankrijk)

Jaouen: ‘Traditionele sporten dragen

stuurders

volkssportverenigingen

naar Spanje, dat verklaart wellicht hun

méér dan de moderne sporten het as-

uit het buitenland. Minister Paul Van

van

grote opkomst. De voertalen zijn dan

pect regionale cultuur in zich. Daarnaast

Grembergen verwelkomde toen de afge-

ook naast het Engels; Frans en Spaans,

is het ook kenmerkend dat, zelfs al is de

vaardigden met een mooie speech. Dit

geen Nederlands. Ook Tafisa (The Asso-

wil om te winnen bij elke traditionele

jaar, op zaterdag 7 juli 2018, ontvangen

ciation For International Sports for All)

sporter sterk aanwezig, het speelse ele-

Sportimonium en VlaS opnieuw volks-

stuurt een waarnemer naar Hofstade.

ment belangrijk blijft. Dit loopt parallel

Trend 2018/2

sportpromotoren uit gans Europa. Onze

met het belang dat gehecht wordt aan

Europese koepel ETSGA (European Tra-

’s Ochtends staat de officiële Algemene

ditional Sports and Games Association

Vergadering van ETSGA op het program-

– www.jugaje.com ) houdt dan haar jaar-

ma, na de middag is er een bezoek aan het

lijkse Algemene Vergadering in Hofstade.

Sportimonium voorzien. Tegelijk zullen de

Een vijftigtal deelnemers uit negen lan-

Staande Wipschuttersbond (KNBBW), de

den zullen aanwezig zijn. Spanje zal het

Landelijke Unie der Kruisboogschutters

best vertegenwoordigd zijn met 20 deel-

en de Katapultschutters Bekegem aan de

nemers, daarna Frankrijk met 10 deelne-

buitenlandse gasten tonen wat hun volks-

mers. De andere delegaties komen uit

sport zoal omvat. VlaS zal er een animatie

Portugal, Italië, Hongarije, Roemenië,

met hun Festivalwip verzorgen.

de vriendschap.’ (HC)


Contactgegevens | 35

Bonden Belgische Flessenschutters Bond Afdeling Vlaanderen vzw Remi Gruwez Oostvleterenstraat 67 - 8640 Woesten 057 40 05 87 remi.gruwez@skynet.be www.demeiboomclubswoesten.be Belgische Touwtrek Bond Afdeling Vlaanderen vzw Jan Lenaerts Berkelaar 4 - 2330 Merksplas 0495 65 71 03 jan_lenaerts@scarlet.be www.touwtrekken.be

Belgische Flessenschutters Bond Vl. vzw

B.F.S.B. Vl.

Afdeling Vlaanderen

BELGISCHE TOUWTREKBOND

FBLC T B FEDERATION BELGE

DE LA LUTTE A LA CORDE

1991

Verbonden Zand-Leemstreek / Beringen-Lummen Zand-Leemstreek Jean Theunissen Zutendaalweg 36 - 3740 Munsterbilzen 089 41 75 30 jean.theunissen@skynet.be www.verbondzandenleemstreek.be Beringen-Lummen Julien Meyen Acacialaan 27 - 3580 Beringen 011 43 39 92 julien.meyen@telenet.be

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Paul Bauters Pijlkruidstraat 7 - 2990 Wuustwezel 03 663 63 17 secretariaat.luk@gmail.com Samenwerkingsverband Krulbol BKB - VKB B.K.B. Patrick Huyghe Koekoekstraat 4 - 9940 Ertvelde 0476 46 60 02 huyghe.p@belgacom.net www.krulbol.be V.K.B. Annie D’Hooge Beukenhof 39 - 9980 Sint-Laureins 09 379 98 24 dhooge.annie@telenet.be VL LA

V

AM

SE CURVE BOWL SF ED ER IE AT

B

B

C F

B

Andere disciplines info via VlaS beugelen manchetbaankegelen buksschieten paapgooien dunne krulbol pagschieten gaaibol sjoelen golfbiljart struifvogel hoogwerpen trabol liggende wipschieten vlegeldorsen

Trend 2018/2

Vlaamse katapultbond Jozef Driesen Meibloemlaan 90 - 2460 Kasterlee 0497 26 27 13 jozef.driesen1@telenet.be www.vlaamsekatapultbond.be

Verbond van Sint-Jorisgilden (Kruisboog) Frans Tackx Kerkhofpad 2 - 2322 Minderhout 0474 46 55 19 frans.tackx@telenet.be Noord Kempische Karabijn Schutterskring Ivo Deckers Slijkstraat 24 - 2990 Wuustwezel 03 669 51 08 ivod.dade@skynet.be

Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw Bram Uvyn Potaardeberg 75 - 9820 Merelbeke 0485 67 21 43 bram.uvyn@telenet.be www.knbbw.be

Vlaamse Short Mat Bowls Federatie vzw Johan Stevens Annastraat 13 - 3740 Mopertingen 089 41 16 49 Jstevens13@me.com Facebook: @bowlsbelgium

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw Leonard Van Overmeire Aardbeienlaan 1 - 9120 Melsele 03 775 97 15 leonard.van.overmeire@telenet.be www.v-k-f.be


Groot en klein amuseren zich op de buitenspeeldag in Pepingen. Foto Levi Deroo

Trend 2018_2  
Trend 2018_2  
Advertisement