Page 1

2014 Jaarverslag Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Jaarverslag VlaS 2014

...


Jaarverslag VlaS 2014

2


Inhoudstafel

1.

Woord vooraf

4

Onze missie

4

Interne Organisatie

5

1.1 1.2 1.3 1.4

2.

Organigram Algemene Vergadering Raad van Bestuur FinanciĂŤn 1.4.1 Financieel verslag werking 1.4.2 Verslag rekeningnazichters

Decretale functies F1

F2

F4

11 11 11 12 12 14 14 14 14 15 18 19 25 29 33 34 35 38 40 41 41 42 43 44 44 44 46

3.

MVS EVS

47

4.

Contactgegevens

48

De samenstelling van dit jaarverslag gebeurde door het VlaS-secretariaat in samenwerking met de aangesloten bonden.

3

Jaarverslag VlaS 2014

F3

Informatie en Documentatie 1.1 Communicatiemiddelen 1.2 Drukwerken 1.3 Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking Begeleiding 2.1 Sportschutterslicenties 2.2 Verzekering sportongevallen 2.3 Federaties en Bonden: Jaarverslagen KNBBW LUK VBFlw BKB-VKB BTB VCBF BFSB Vkb VKF Z&L Promotie 3.1 VlaS-kampioenschappen 3.2 Promotie acties 3,3 SETS Aanspreekpunt 4.1 Secretariaat 4.2 Ledenadministratie 4.3 Vorming

5 6 7 7 7 10


Woord vooraf Uit het jaarverslag dat voor u ligt, blijkt duidelijk dat de activiteiten van VlaS zich niet beperken tot het louter zijn van een koepel van volkssportbonden en -clubs en dat VlaS meer doet dat het aanbieden van een kwalitatieve ongevallenverzekering. 2014 was voor VlaS een turbulent jaar: Het wegvallen van de provinciale subsidies legt een zware hypotheek op onze provinciale werking. De sportschutterslicenties blijven een arbeidsintensieve belasting voor ons secretariaat. Aangezien er een nieuw decreet op de sportfederaties aankomt, wil VlaS er alles aan doen om uit het verdomhoekje OSV’s te komen. We willen een volwaardige plaats binnen het sportfederatielandschap als koepel van unisportfederaties. Het project festival heeft wat vertraging opgelopen maar een nieuwe aanpak staat nu op punt. De personeelswissels van 2013 geraken nu stilaan verteerd. Veel aandacht is gegaan naar het op punt stellen van onze online datbase ILA (Internet Leden Administratie). De clubsecretarissen kunnen nu hun ledenbestand zelf raadplegen en aanpassen. Via SETS trekken we naar het buitenland om ideeÍn op te doen. We absorberen er wat we horen en zien en puren er een eigen visie uit. Allse organisaties hebben dit nodig om stappen vooruit te zetten. Ons Europees project SETS heeft ons veel nuttige informatie bijgebracht. Een fotogalerij met negentig volkssporten uit Noord- en Oost-Europa werd opgemaakt. De eerste conferentie in Amsterdam was volzet en verliep in een positieve sfeer. Dit project loopt door tot half 2015. Veel leesgenot.

Guido Van Alsenoy, voorzitter VlaS

Jaarverslag VlaS 2014

4

Onze missie De beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen bevorderen als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband. De waarden eigen aan de traditionele sporten (respect, gemeenschapsbanden, fair-play en vrijwillige inzet) nog versterken. De dynamiek van het aanbod van onze traditionele sportclubs en de bekendheid van dit aanbod bevorderen. Het positief imago van de traditionele sporten versterken. Bijdragen tot de ontwikkeling en actualisering van het sportief aspect van het spel-erfgoed aangeboden door de aangesloten bonden en clubs. De traditionele sportverenigingen in Vlaanderen vertegenwoordigen en ondersteunen. Dit alles op kwalitatieve wijze en los van ideologische en religieuze overtuigingen.


1. Interne organisatie 1.1. Organigram 2014 Algemene Vergadering Internationale koepel European Traditional Sports & Games Association

Koepel van Vlaamse Sportfederaties

ETSGA

Vlaamse Sportfederatie

VSF

NEGEN VLAAMSE BONDEN Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw

21 leden

Algemene Vergadering

Kon. Nat. Bond der Belgische Wipschutters afdeling Vlaanderen. (handboogschieten op de staande wip) Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Samenwerkingsverbond Belgische Krulbolbond vzw en Vlaamse Krulbolbond vzw Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip vzw Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw

5

Vlaamse Katapultbond Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12 bestuurders +

Raad van Bestuur

1 gecoรถpteerd lid

redactiecommissie werkgroep sportschutterslicentie

losse sportclubs andere disciplines: beugelen, buksschieten, dunne krulbol, gaaibol, golfbiljart, klepschieten, manchetbaankegelen, paapgooien, sjoelen, struifvogel, trabol, traditioneel karabijnschieten

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de voorzitter en de coรถrdinator

totaal: 526 clubs uit 24 verschillende traditionele sporten totaal: 11.628 actieve en verzekerde beoefenaars van traditionele sporten

Jaarverslag VlaS 2014

werkgroep verzekering


1.2. Algemene Vergadering

6

De Algemene Vergadering bestond in 2014 uit 21 stemgerechtigde leden. 1. Erik De Vroede stichter 2. Jaak Jespers stichter 3. Roland Renson stichter 4. Ghislain Loix Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 5. Willy Gavart Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 6. Bram Uvyn Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 7. Marc Goedertier Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 8. Remi Gruwez Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 9. Bea Plaisier Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 10. Guido Van Alsenoy Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 11. Linda De Permentier Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12. Luc Beekaert Samenwerkingsverbond BKB-VKB 13. Patrick Huyghe Samenwerkingsverbond BKB-VKB 14. Johan Van der Veken Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 15. Jan Lenaerts Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 16. Guido Maes Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 17. Eric Wittevrongel Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 18. Wilfried Hostyn Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw 19. De Ridder Jean Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw 20. Lea Pauwels Vlaamse Katapultbond vzw 21. Daniël Vandewalle Vlaamse Katapultbond vzw

Jaarverslag VlaS 2014

De Algemene Vergadering kwam in 2014 tweemaal samen. Jaartal Gemiddeld aantal fysiek aanwezigen

2010 12

2011 10

2012 9

2013 9

2014 10

Op dinsdag 18 maart 2014 kwam de Algemene Vergadering samen in Brugge voor de goedkeuring van het jaarverslag, rekening en balans 2013. Het jaaractieplan werd toegelicht. Op dinsdag 25 november 2014 kwam de Algemene Vergadering samen in Brugge voor de goedkeuring van de begroting en het actieplan 2015.

Daarnaast werden ook volgende onderwerpen besproken tijdens de Algemene Vergaderingen 2014:  Europees project SETS  ledenadministratie ILA  VTS-cursussen


1.3. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond in 2014 uit volgende leden: 1. Guido Van Alsenoy (voorzitter) 2. Jean Theunissen (secretaris) 3. Remi Gruwez (penningmeester) 4. Jan Lenaerts (ondervoorzitter) 5. Patrick Huyghe 6. Erik De Vroede 7. Ghislain Loix 8. Bram Uvyn 9. Daniël Vandewalle 10. Wilfried Hostyn 11. Eric Wittevrongel Gecoöpteerd lid: Hein Comeyne, coördinator VlaS (personeelslid)

De Raad van Bestuur kwam in 2014 tweemaal samen. Naast de vaste agendapunten zoals de gewone werking, financiën en voorbereiding van de Algemene Vergaderingen waren de belangrijkste agendapunten:  automatiseren ledenadministratie ILA  EU-project SETS  nieuw decreet sportfederaties  project initiaties ism landelijke gilden  reorganisatie provinciale werking  multivolkssportdagen  sportschutterslicenties

7

Het Dagelijks Bestuur VlaS (voorzitter + coördinator) kwam tweemaal formeel samen op 17 januari en 25 november telkens te Brugge.

Toelichting bij de jaarrekening 2014 door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering VlaS van dinsdag 24 maart 2015.

1.4.1. Financieel verslag werking 2014. Hadden - naast de globale werkingskosten - een belangrijke invloed op de financiën van VlaS gedurende het jaar 2014: Betoelaging: Gedurende het jaar 2014 ontvingen wij terugvorderbare voorschotten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet 2001. Personeel :  Hein Comeyne: voltijds gedurende het volledige jaar in de functie van coördinator.  Christoph Vanmullem: voltijds gedurende het volledig jaar in de functie administrator-promotor  Gaël Staelens: vier vijfden vanaf 2 februari als projectcoördinator SETS

Jaarverslag VlaS 2014

1.4. Financiën


1. Balans A. ACTIVA 

Afschrijvingen

Het totale bedrag aan afschrijvingen bedraagt €3.863,72 in 2014 Dit bedrag is samengesteld uit: 1. Nieuwe afschrijvingen: laptop LenovoZ50 in het kader van het Europees project SETS 2. De afschrijvingen van aankopen in de vorige jaren: tafels-stoelen, bureaus, klasseerkasten, brandkast / lidkaartprinter, fototoestel, laptop, projector, printer-scanner-kopier, beamer, smartphone, 2 laptops, 1PC. 

Vooruitbetalingen

Het bedrag van € 210,00 aan vooruitbetaling betreft lidgelden voor het jaar 2015 die reeds in 2014 werden gestort. 

Handelsvorderingen

De openstaande handelsvorderingen klanten (€ 7.765,90) betreffen hoofdzakelijk diensten van VlaS geleverd aan Sportiv vzw en in mindere mate nog te ontvangen lidgelden 2014. 

8

Op 31 december 2014 bedroegen de beschikbare middelen € 248.699,20 . Een deel hiervan wordt in liquiditeit behouden met de functie van sociaal passief (voor uitbetalen opzeg personeel in geval de subsidies zouden wegvallen). De reeds ontvangen voorschotten voor projecten worden opgenomen bij de voorzieningen voor projecten. B.

Jaarverslag VlaS 2014

Beschikbare middelen

PASSIVA Reserve

De gecumuleerde reserve bedroeg 78.729,91 euro, de sociale reserve €56.153,09. Het resterend deel van het positief saldo 2014 (na toewijzing van de voorzieningen) bedraagt 13.746,81 euro en zal worden toegevoegd aan de gewone reserve die hiermee komt op 36.323,63 euro. De sociale reserve wordt verhoogd met 10.000,00 euro. x

Provisie

Er is een terugname uit provisie gebeurd in functie van het Europees project SETS ten bedrage van 80.600,00 euro. De voorziening voor dit project daalt dus tot 12.400,00 euro. De provisie aangelegd voor het dekken van kosten voor bijkomend personeel, wordt verhoogd met tienduizend euro tot €55.000,00. De voorziening voor de organisatie van een Europees festival wordt verhoogd met twintigduizend euro tot 41.272,84 euro. Een nieuwe voorziening is aangelegd voor de provinciale fondsen. Dit fonds bestaat uit de bijeengevoegde middelen van de vijf provinciale comités en bedraagt vanaf 1 januari 2015 nog 36.063,96 euro. 

Schulden

Deze bestaan uit schulden aan leveranciers. Het bedrag: (€26.993,02) bestaat voornamelijk uit kosten voor RZS, drukwerk Trend nr 4, maaltijdcheques van het 4de kwartaal en programmeerondersteuning ILA.


2. Resultaatrekening A. UITGAVEN De totale personeelskosten zijn terug gestegen tot €147.162,56 VlaS had in 2014 twee personeelsleden het gans jaar voltijds in dienst. Hieraan werd een vier vijfden medewerkster toegevoegd i.f.v. het Europees project SETS. Alle uitgaven die VlaS gedurende het jaar 2014 heeft uitgevoerd, staan in het teken van de ons door de overheid toegewezen, taken of ‘functies’. Voor de informatie- en documentatiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken: 

huisvestingskosten onderhoudskosten secretariaatskosten reiskosten 

Voor de begeleidende functie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken:

huisvestingskosten onderhoudskosten secretariaatskosten reiskosten 

promotie en publiciteit kosten sociaal secretariaat bezoldigingen afschrijvingen bureelmeubilair en - machines

Voor de promotiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten onderhoudskosten secretariaatskosten reiskosten

promotie en publiciteit kosten sociaal secretariaat bezoldigingen afschrijvingen bureelmeubilair en - machines

Voor de aanspreekfunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten onderhoudskosten secretariaatskosten reiskosten

9

promotie en publiciteit kosten sociaal secretariaat bezoldigingen afschrijvingen bureelmeubilair en - machines

Gezien de inhoudelijke overlapping van onze projecten over de vier functies (zie actieplan) en gezien de volledige personeelskosten en secretariaatskosten ingezet worden voor het waarmaken van elk van de vier functies is het voor de boekhouding erg moeilijk om alle kostenposten op zinvolle wijze te gaan uitsplitsen per functie. Naast het waarmaken van de vier functies gaat een deel van de secretariaatswerking naar het voldoen aan een andere decretale verplichtingen:  Verplichting van het decreet: “Het bijhouden van een ledenbestand op door de Vlaamse regering bepaalde wijze”.  Taken als gemachtigde schietsportfederatie in functie van het decreet op het statuut van de sportschutter: uitreiken, geldig verklaren, intrekken van voorlopige en volwaardige sportschutterslicenties.  Verplichtingen in het kader van het decreet Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten.

Jaarverslag VlaS 2014

promotie en publiciteit kosten sociaal secretariaat bezoldigingen afschrijvingen bureelmeubilair en - machines


B. INKOMSTEN De lidgelden bedragen dit jaar â‚Ź63.079,00. De inkomsten van abonnees op Trend zijn verdubbeld tot 1.660,11 euro.

De staatssubsidies bedragen â‚Ź152.841,90 waarvan 141.876,16 via het decreet 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. Tenslotte is er een aanzienlijke terugname uit voorzieningen voor de (vooral personeelskosten) die gemaakt zijn voor het Europees project SETS. Dit ten bedrage van 80.600,00 euro.

1.4.2. Verslag van de rekeningnazichters. De rekeningnazichters verklaren bij monde van Wilfried Hostyn en Willy Gavart de boekhoudkundige stukken 2014 in goede orde gezien te hebben op donderdag 26 februari 2015. Zij vragen goedkeuring van dit financieel verslag over het werkjaar 2014 door de Algemene Vergadering en tegelijk het verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur. Remi Gruwez, penningmeester.

Jaarverslag VlaS 2014

10


2. Decretale functies Functie 1 Informatie en documentatie 1.1. communicatiemiddelen A. VlaS webstek www.vlas.be 

In 2014 werden 21 nieuwe artikels toegevoegd aan de webstek.

Jaartal 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal nieuwe artikels 104 87 29 27 21

Net zoals vorig jaar zijn de artikels uit uit Trend niet gepubliceerd op de webstek. 

Aantal bezoekers per maand

Als we de bezoekersaantallen voor onze webstek vergelijken met de cijfers van de voorbije jaren, stellen we een daling vast. Het gemiddeld aantal (unieke) bezoekers per maand in 2014 was 731 (2013:652, 2012: 648, 2011: 1.068, 2010: 1.191 . 21% zijn nieuwe bezoekers, de rest zijn terugkerende bezoekers. 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14.178 13.414 12.858 14.292 12.817 7.777 7.828 8.781 De populairste nieuwe artikels van 2014 op de webstek waren de volgende:

Volkssporten VlaS-info Video’s online te bekijken

Jaarverslag VlaS 2014

Titel Hoe kom ik aan sportschutterslicentie

11


B. Nieuwe media Facebook: momenteel telt VlaS 484 vrienden op facebook (2013: 349, 2012: 303, 2011: 106) en de VlaS facebookpagina 214 likes (2013: 192, 2012: 147, 2011: 65) Twitter: In september werd gestart met een VlaS-twitteraccount. Eind 2014 telde die 15 tweets en dertig volgers. VlaS@nieuws: Vanuit VlaS werd in 2014 geen digitale nieuwsbrief meer verstuurd (in 2013: 1, 2012: 5, 2011: 22, 2010: 24, 2009: 16). e-mailadressen: VlaS beschikte eind 2014 bij 78,5 % van onze clubs (443 van de 554 clubs) over een email adres om hen te contacteren (2013: 80%, 2012: 75%, 2011: 73%, 2009: 64%, 2008:63%, 2007: 58%) C. Trend Trend werd in 2014 eenmaal op 32, en driemaal op 36 bladzijden gedrukt waardoor het totaal aantal bladzijden = 152 (2013:136, 2012: 180, 2011: 176, 2010: 152). Er werden 14.600 exemplaren gedrukt waarvan er 12.760 werden verzonden. Trend wordt verstuurd naar alle betalende abonnees, alle clubsecretarissen, alle gemeentelijke sportdiensten en VIP. De resterende nummers worden gebruikt voor public relations. Het tweede nummer werd op 9.700 exemplaren gedrukt en verstuurd naar alle VlaS-leden (één per adres). Het aantal betalende abonnees steeg naar 232 in 2014 (2013: 132, 2012: 265, 2011: 387, 2010: 496). 12

De redactiecommissie kwam in 2014 viermaal samen in Brugge.

Jaarverslag VlaS 2014

1.2. Drukwerken A. Informatief –promotioneel VlaS-drukwerk Twee bijkomende VlaS-rollupbanners werden aangemaakt. Ook werd meegewerkt aan de flyers en affiches in functie van de multivolkssportdagen Antwerpen Kampt, Bokrijkspelen, West-Vlaanderen Vlamt en Kempen Mikt.

1.3. Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking A. Vertegenwoordiging VlaS verzorgde tijdens 2014 heel wat vertegenwoordigingen op allerhande evenementen. De vertegenwoordigingen gebeuren voornamelijk door Guido Van Alsenoy (voorzitter VlaS) en Hein Comeyne (coördinator VlaS). Als gevolg van het Europees project SETS werd VlaS meermaals ook in het buitenland uitgenodigd. Europees festival en congres ETSGA in Spanje VlaS vertegenwoordigde Vlaanderen en de Vlaamse traditionele sporten op het Europees festival traditionele sporten en spelen van onze Europese koepel ETSGA. Deze bijeenkomst van volkssportorganisaties met congres en festival vond plaats van 27 tot 29 juni in Taragona-Catalonië (SPA).


B. Samenwerking 

Vlaamse Trainersschool

Voor de cursussen Initiator Boogschieten en Initiator Traditionele Sporten werkt VlaS nauw samen met de Vlaamse Trainersschool. 

VTS – denkcel boogschieten

In de denkcel boogschieten wordt VlaS vertegenwoordigd door Chris Van Esbroeck en Hein Comeyne. Voor de Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip zetelen Guido Maes en Eric Wittevrongel. Deze laatste is tevens Directeur Sportkaderopleiding van de denkcel. Binnen de denkcel boogschieten wordt ook samengewerkt met de Handboogliga vzw. In het voorjaar 2014 werd de cursus Initiator Boogschieten georganiseerd in het lokaal van onze staande wip maatschappij Bredene Sint Sebastiaan met 10 geslaagden. Onder de tien geslaagden drie staande wipschutters, één liggende wipschutter “en één die beide vormen van wipschieten beoefent. 

VTS – denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding

In de denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding wordt VlaS vertegenwoordigd door Eric Wittevrongel tevens Directeur Sportkaderopleiding en Hein Comeyne. In de denkcel zetelen nog volgende federaties: de Vlaamse Snookerfederatie, de Vlaamse Petanquefederatie, VVHV (hengelsport) en de Vlaamse BowlingSport Federatie.. Er is geen cursus Traditionele Sporten doorgegaan in 2014. 

Openluchtmuseum Bokrijk

13

VlaS organiseerde in 2014 samen met Bokrijk de Bokrijkspelen. Dit met als blikvanger het BK touwtrekken in samenwerking met de touwtrekbond op zondag 10 augustus 2014. Op deze nieuwe multivolkssportdag werden initiaties gegeven door VlaS-clubs in manchetbaankegelen, touwtrekken, kruisboog enstaande wip. Bokrijkgidsen stonden in voor initiaties krulbol, pagschieten.

Sportimonium  VlaS werkte samen met Sportimonium in de persoon van Erik De Vroede aan de uitvoering van het Europees project SETS ETSGA – European Traditional Sports and Games Association

Raad van Bestuur VlaS bestuurslid Erik De Vroede zetelt als ondervoorzitter in ETSGA en als bestuurslid van ITSGA; de Internationale Vereniging voor Traditionele Sporten en Spelen. 

Faro

De coördinator woonde ook het ‘Groot Onderhoud’ bij te Mechelen, studiedag over volkscultuur in Vlaanderen. 

Gemeenten en gemeentelijke sportdiensten

In 2014 werd advies verstrekt aan 16 gemeenten (2013: 34, 2012: 20).

Jaarverslag VlaS 2014


C. Overleg 

VSF - Vlaamse Sportfederatie

VlaS voorzitter Guido Van Alsenoy is ondervoorzitter van de Raad van Bestuur VSF en lid van het dagelijks bestuur. Dit als afgevaardigde van de organisaties sportieve vrijetijdsbesteding.

Functie 2 Begeleiding 2.1. Sportschutterslicentie Sinds 2007 is VlaS erkend als gemachtigde schietsportfederatie voor het uitreiken van sportschutterslicenties voor vuurwapenschutters van de categoriën C (jachtgeweer) en D (geweer .22). 637 schutters waren in de loop van het jaar 2014 in het bezit van een voorlopige of volwaardige sportschutterslicentie die door VlaS uitgereikt werd (609 in 201, 596 in 2012, 492 in 2011, 499 in 2007). Gedurende het jaar 2014 werden 30 vijfjaarlijkse hernieuwingen afgeleverd, 79 nieuwe volwaardige sportschutterslicenties en 40 voorlopige sportschutterslicenties. Een aantal leden schutters hebben hun licentie bij een andere gemachtigde schietsportfederatie (FROS, VSK).

14

Het merendeel van de licenties zijn van wapencategorie D. Houders van een licentie categorie D mogen schieten met een geweer getrokken loop (karabijn .22). Bij VlaS gaat dit over de klepschutters en de traditioneel karabijnschutters. De flessenschutters hebben een licentie van wapencategorie C nodig om te kunnen schieten met een geweer gladde loop (jachtgeweer).

Jaarverslag VlaS 2014

Het merendeel (68%) van de licenties werd uitgereikt in de provincie Limburg (klepschutters), daarna 17% in West-Vlaanderen (flessenschutters) en tenslotte 15% in Antwerpen (traditioneel karabijnschieten).

2.2. Verzekering sportongevallen A. Aantallen Op 9.937 leden VlaS (zonder de leden VBFlw die een aparte verzekeringspolis hebben) werden in 2014 - 51ongevalaangiften geregistreerd. Dit komt neer op 0,51 ongevallen per honderd leden (2013: 0,57, 2012: 0,69 op 100) of één ongeval per 195 leden (2013: 1 op 175, 2012: 1 op 145 leden). De trend is dalend. VBFlw (liggende wip) heeft een aparte polis voor haar leden bij Arena. In 2014 werden 2 ongevalaangiften ingediend (2013: 2, 2012: 2). B. Voorkomen: Vooral in de maanden juni en juli was er een daling van het aantal ongevallen vast te stellen. Bij boogschieten staande wip komen het meest ongevallen voor: 39 in 2014 (2013: 42, 2012: 54) waarvan 6 met schade aan derden en 33 lichamelijke ongevallen. Op de 2de plaats komt dit jaar krulbol met 6 ongevallen (9 in 2013, 6 in 2012). Soort oorzaak: Bij het staande wip schieten is het niet te verwonderen dat 25 van de 39 ongevallen te wijten zijn aan vallende pijlen. Opvallend dit jaar is dat er 7 lichamelijke ongevallen zijn veroorzaakt door een val (bij het ontwijken van een vallende pijl) en dit jaar 2 bij het bedienen van de wip.


De incidentie (aantal ongevallen per 100 leden) over de voorbije tien jaar is het hoogst bij het touwtrekken (1,32) en bij het handboogschieten op de staande wip (0,93). De minste kans op een ongeval heb je bij flessenschieten (0) en bij handboogschieten op de liggende wip (0,09). De hoogste uitkeringen per ongeval van de voorbije tien jaar werden vooral genoteerd bij de staande wip sport. Het betreft lichamelijke schade bij het bedienen van de wip, bij een verkeersongeval en bij het terechtkomen van een vallende pijl in het oog.

2.3. Jaarverslagen Federaties en bonden A. Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) 

Leden

De KNBBW telde 212 aangesloten maatschappijen met een totaal van 4.813 schutters (488 jeugdschutters en 4.345 seniors) met een bondskaart. Hiervan zijn er 41 leden van het bondsbestuur die een specifieke bondskaart hebben. 

Bestuur

De KNBBW is aangesloten bij 1. Het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip waar de KNBBW België vertegenwoordigt. De andere aangesloten landen zijn Frankrijk en Nederland. 2. De Vlaamse Traditionele Sporten vzw – VlaS, dat op zijn beurt erkend en betoelaagd is door Bloso als ‘organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding’ voor de cluster ‘traditionele volksspelen’. 3. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - BOIC Tijdschrift / webstek

Het officieel tijdschrift van de KNBBW is ‘De Wipschutter’. Het verschijnt wekelijks op ongeveer 750 exemplaren en is sinds 2010 online raadpleegbaar. Meer informatie over de KNBBW vind je ook op http://www.knbbw-frnab.tk/. 

Verzekering

Alle leden met een geldige bondskaart zijn verzekerd via de VlaS-polis bij Belfius.

15

Jaarverslag VlaS 2014

Op het einde van 2014 bestaat het bestuurscomité uit 13 leden: de acht leden van het bureel plus de hoofdafgevaardigden van elk van de vijf sectoren:  Voorzitter Jos Van der Stappen  Ondervoorzitter Willy Vander Heggen  Jeugdvoorzitter Marc Goedertier  Secretaris-generaal Bram Uvyn  Schatbewaarder Joseph Vangoethem  Secretaris - verslaggever Marc De Bruyne  Secretaris - verzekeringen Georges Pareyn  Deken Jos Gaytant  Hoofdafgevaardigden Gilbert Meeuws: sector 1 Etienne Pyfferoen sector 2 Marc De Bruyne (a.i.) sector 3 Gerard Aerts sector 4 Willy Collys sector 5


Subsidies

De KNBBW heeft in 2014 voor de tweede maal een aanvraag ingediend om subsidies te krijgen in het kader van het participatiedecreet. Deze zijn ook toegestaan voor een bedrag van 10.000 euro. De toepassing van deze subsidies omvat de organisatie van het Belgisch Kampioenschap per ploeg als individueel, de organisatie van de jeugdkampioenschappen en het BK voor de jeugd, de inrichting van de Europese Kampioenschappen, de inrichting van de nationale keizerschieting, de organisatie van het nationaal congres en het informeren en sensibiliseren van de leden. 

VlaS

Secretaris-generaal Bram Uvyn is lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur VlaS. Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering VlaS. 

Sportiv

Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van Sportiv. Secretaris Generaal Bram Uvyn en afgevaardigde van sector 1 Eric Vanneste zijn lid van de Algemene Vergadering van Sportiv. 

Jaarverslag VlaS 2014

16

Inrichtingen door KNBBW

Vergaderingen  Raad van Bestuur 3 18/01, 8/03, 04/10  Algemene Vergadering 3 22/03, 07/06, 18/10 (jaarlijkse statutaire AV)  voorbereidende vergaderingen voor de kampioenschappen » In Baardegem voor de nationale jeugdfinale 2014 » In Beveren voor de Nationale Keizerschieting 2014 » In Zedelgem voor het ploegenkampioenschap 2014 » In Beervelde voor de samenstelling van de Jeugdkalender 2015. » In Oostvleteren voor de inrichting van het nationale congres 2015.  Verzekeringen: de secretaris verzekeringen en de secretaris generaal hadden regelmatig contact met VlaS en Belfius betreffende de afhandeling van de ongevallendossiers.  Internationaal Europees Comité: 2 vergaderingen te Beervelde – o.a. opmaken van een Europees draaiboek voor de organisatie van het EK, evaluatie van het afgelopen Europees Kampioenschap en voorbereiding van het volgende.  Nationaal Congres: in Eernegem op 30 maart 2014. Op dit congres werden o.a. alle kampioenen en overwinnaars van het vorig seizoen gehuldigd.  BOIC: de nationale voorzitter en secretaris generaal waren aanwezig op de algemene vergadering. Wedstrijden nationaal  Koningschieting van het bondsbestuur: zaterdag 19 april 2014 te Heusden  Bondsschietingen: deze tien schietingen, begiftigd met prachtige prijzen, worden verloot op het nationaal congres. Deze werden ingericht op 16/4 – 15/05 – 27/05 – 11/06 – 26/06 – 08/07 – 16/7 – 13/08 – 27/08 - 3/09. Dit aantal wordt verhoogd met bondsschietingen op het nationaal kampioenschap per ploeg (21/09/2014), het kampioenschap voor de jeugd (30/08/2014) en op de Keizerschieting 01/06/2014). Iedere bondsschieting staat onder leiding van de hoofdafgevaardigde van de sector met medewerking van de afgevaardigden.


Nationale Keizerschieting: op 1 juni 2014 om 9u30 ingericht door Beveren Waas Vrij en Blij. Deelname van 127 koningen van de maatschappijen. De keizerschieting staat onder leiding van de secretaris-generaal in samenwerking met de hoofdafgevaardigde en de afgevaardigden van de KNBBW van de sector waarin de keizerschieting plaats vindt. Nationale Ploegenkampioenschap voor senioren: de senioren streden voor de Eeuwigdurende Schaal Koning Albert I. De schiftingen werden gehouden per sector: sector 1ste 2de 3de 4de 5de

aantal deelnemende pelotons Overwinnaar 2013 121 Zedelgem Willem Tell 72 Asper Sint-Sebastiaan 65 Beveren Waas Vrij en Blij 87 Putte Robin Hood 52 Tubize Saint-Sébastien Totaal: 397 pelotons van vijf schutters (384 in 2013, 425 in 2012, 468 in 2011, 473 in 2010, 476 in 2009, 503 in 2008)

aantal dagen 7 6 5 7 4

De finale tussen de winnende ploegen van de vijf sectoren, aangevuld met de dagwinnaars in elke sector, werd ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 21/09/2014 om 9.00 uur. Individueel VlaS-kampioenschap: Gesponsord door VlaS, ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 21/09/2014 om 9.30 uur tussen de vijf beste mannelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden. Individueel dames-kampioenschap: Ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 21/09/2014 om 9.30 uur tussen de vijf beste vrouwelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden.

Wedstrijden internationaal  Het Europees Kampioenschap 2014 in Kwadendamme – Nederland: op zaterdag 23/08/2014 voor de jeugd met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 40 schutters bij de individuelen. Op zondag 24/08/2014 voor de senioren, met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 72 schutters bij de individuen. De Belgische leden van het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip (5) hielpen bij de inrichting.

Jaarverslag VlaS 2014

Jeugdafdeling  Nationaal Kampioenschap: de schiftingen gebeuren aan de hand van het nationale jeugdcriterium met een aparte reeks voor scholieren en junioren. De finale vond plaats op 30/08/2014 in Baardegem, georganiseerd door de maatschappij Londerzeel de schuttersvrienden, tussen de 15 best geklasseerde juniors in het Nationaal Jeugdcriterium, de 10 best geklasseerde scholieren in het nationaal jeugdcriterium en de 5 best geklasseerde miniemen in het nationaal jeugdcriterium. Op 30/08/2014 vond – eveneens in Baardegem - de Koningschieting plaats in de categorie miniemen, scholieren en junioren tussen de jeugdschutters met een geldige bondskaart.  Plaatselijke jeugdkampioenschappen: tien plaatselijke jeugdkampioenschappen worden ingericht door maatschappijen met de hulp van de afgevaardigden en jeugdafgevaardigden van de KNBBW. De plaatsen waar de jeugdkampioenschappen werden ingericht zijn: Sint-Amandsberg, Gent, Overmere, Beringen mijnstreek, Roeselare, Terneuzen, Zedelgem, Heist Duinengalm, Staden en Zelzate.  Nationaal Jeugdcriterium: een klassement opgemaakt door de KNBBW aan de hand van de behaalde punten op de plaatselijke jeugdkampioenschappen, plus aanwezigheidspunten op deze kampioenschappen en de koningsschieting voor de jeugd van de KNBBW.

17


B. x

Een Europese vriendenontmoeting tussen de leden van de landenbesturen van Nederland (NBvW), België (KNBBW) en Frankrijk (UAANF) vond plaats op vrijdag 19/09/2014 in Vlamertinge – België .

Landelijke Unie der Kruisboogschutters Inleiding

Wij bedanken opnieuw alle verenigingen, hun bestuur, leden en schutters voor hun inzet voor de kruisboogsport in 2014. De kruisboogsport is en blijft een ontspannende, geruisloze sport met veel sociaal contact en is een aangename nuttige vrijetijdsbesteding. Laat ons dit in de toekomst bestendig verder uitbouwen en de vriendschapsbanden verstevigen. Het is onze taak en plicht gelijkvormig de statuten om verslag uit te brengen betreffende de werking van de Landelijke Unie de Kruisboogschutters in 2013 het 37° jaar in haar bestaan. x

18

Bestuur

Op vooraf afgesproken data komt uw raad van Bestuur bijeen. In 2014 was dit op 27 januari, 3 maart, 7 april, 12 mei, 30 juni, 8 september, 27 oktober, 1 december en onze Algemene Statutaire Vergadering van 8 februari 2014 gehouden bij de Marnix te Deurne-Antwerpen. Op de agenda: We bespreken de onderwerpen die de Landelijke Unie der Kruisboogschutters aanbelangen en de Kruisboogsport dit wil zeggen de aansluitingen van onze leden en verenigingen, het financieel en briefwisseling, onze vertegenwoordiging bij de N.U.K.B., sportcomité, bij Vlas en Sportiv (zowel Provinciaal als Regionaal)

Jaarverslag VlaS 2014

In 2014 is er veel aandacht geweest in verband met de overdracht van penningmeesterschap met de daarbij gepaard administratieve verplichtingen en publicatie in het Belgisch Staatsblad. We hebben onze vorige penningmeester Jacques Van Camp voor zijn constructieve medewerking hiervoor bedankt. Op de Algemene Statutaire Vergadering ontvangen de verdienstelijke leden gehuldigd die 25 jaar lid zijn een diploma. Het beheer van de L.U.K. is in 2014 verder gezet met 5 personen, Arnold Van Aperen: Voorzitter, Luc Deketelaere: ondervoorzitter, Luc Vlaminckx: penningmeester, Paul Bauters: Secretaris en Frank Boeyden als Afgevaardigd bestuurder. In 2014 was de Landelijke Unie der Kruisboogschutters in de N.U.K.B. vertegenwoordigd door Vic Bertels, Frank Boeyden, Luc Deketelaere en Arnold Van Aperen. In het sportcomité van de N.U.K.B. was onze vertegenwoordiging: Stefaan Vandooren (voorzitter), Michel De Raedt, Wilfried Hostyn en Jean De Ridder. De L.U.K. drukt zijn tevredenheid uit over werking werking van het Sportcomité.

x

Wedstrijden

De organisatie van het wedstrijdgebeuren op het vlak van kruisboogschieten ligt in handen van onze aangesloten leden enerzijds en het sportcomité van de nationale bond NUKB anderzijds. In 2014 hebben we onze bezorgdheid geuit en een bespreking gehad over de werking van de NUKB. We nemen kennis en bespreken wedstrijden zoals de interland België-Nederland 20meter en Provinciaal Kampioenschap (Antwerpen). x

Leden

In 2014 waren 30 clubs aangesloten met 616 leden (27 leden meer). Het lidgeld bleef behouden op € 8,00 (waarvan € 5,50 voor VlaS en € 2,50 voor de werking van de LUK). In de € 5,50 is de verzekering via VlaS-Sportiv inbegrepen.


x

Promotie

In het tijdschrift Trend bekomen wij promotie voor de kruisboogsport en zo kunnen andere sportverenigingen kennis maken met onze sport. Promotieschietingen, opendeurdagen, wedstrijden kunnen worden opgenomen in dit driemaandelijks magazine indien men tijdig een waardevol artikel en/of foto doorstuurt. In 2014 heeft de LUK acht leden gehuldigd en een diploma overhandigd voor 25 jaar lidmaatschap.

C. 

Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw (VBFlw) Organisatie

De Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip vzw werd verder, als enige lid van VlaS, officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap – voor onbepaalde duur - als Vlaamse Sportfederatie volgens het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. De VBFlw telt 14 sectoren en is actief in 4 Vlaamse provincies (West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Antwerpen). In 2014 telde de VBFlw 105 clubs met 1700 leden waarvan 209 (of 12,34%) jeugdleden. In 2014 konden niet minder dan 52 nieuwe jeugdleden ingeschreven worden. 12 clubs hebben een goede tot zeer goede jeugdwerking en werken actief met VTS opgeleide initiators en/ of instructeurs.

19

De 1700 leden zijn als volgt verdeeld over de provincies:  Antwerpen : 8 clubs met 151 leden.  Oost-Vlaanderen: 64 clubs met 991 leden.  Vlaams Brabant: 15 clubs met 176 leden.  West-Vlaanderen: 18 clubs met 382 leden.

Bestuursorganen

Het federaal bestuur bestaat uit:  een dagelijks bestuur: 5 leden met volgende functies: voorzitter/penningmeester, ondervoorzitter, secretaris-generaal, technisch directeur en materiaalmeester.  een Raad van Bestuur: 23 leden, de vertegenwoordigers van de 14 sectoren en de provincievoorzitters.  een Algemene Vergadering: 27 leden, de aangeduide vertegenwoordigers van de sectoren, de provincievoorzitter en directiecomitéleden. De taken binnen het dagelijks bestuur worden gestuurd vanuit een eigen secretariaat binnen een eigen directiecomité of commissie: 1. Algemeen en administratief secretariaat onder de leiding van de secretaris-generaal. 2. PPR secretariaat met een redactiecomité geleid door de voorzitter en ondervoorzitter 3. Technisch secretariaat waarbij de hoofdverantwoordelijkheid wordt toevertrouwd aan de technisch directeur.

Jaarverslag VlaS 2014

De 209 jeugdleden zijn als volgt verdeeld over de provincies:  Antwerpen 22  Oost-Vlaanderen: 112  Vlaams Brabant: 25  West-Vlaanderen: 50


4. Financieel secretariaat onder de leiding van de voorzitter/penningmeester. Het beheer van het eigen federaal sportmateriaal (wippen, beschermboxen, vogels, enz…) is in handen van de federale materiaalmeester. De directiecomités zijn: 1. Het administratief directiecomité en propaganda - promotie en redactie comité 2. Het technisch directiecomité met als onderliggende commissies: » scheidsrechterscommissie » verzoening- en tuchtcommissie » beroepscommissie Sportieve werking en federale organisaties x De VBFlw en haar clubs organiseerden 1712 geregistreerde wedstrijden (recreatieve beschrijfschietingen) (2013/1752-2012:1985- 2011: 2098 - 2010: 2185 ) Dit betekent een gemiddelde van 142 schietingen per maand (2013:146-2012:165 -2011: 175 - 2010: 182 ) Zo’n 38 beschrijfschietingen behoren tot de speciale clubwedstrijden. Dit zijn wedstrijden ter huldiging van één of meerdere kampioenen, voor rouwbetuigingen maar ook voor verjaardagen, familiale gebeurtenissen en jubilea. Hierbij stellen we opnieuw een lichte vermindering van het aantal recreatieve beschrijf schietingen vast, maar een verhoging van het aantal open kampioenschappen in de verschillende sectoren.

Jaarverslag VlaS 2014

20

Niet minder dan 12 nieuwe open kampioenschappen met nieuwe of bestaande wedstrijd schema’s (individueel en ploegen) kenden een overgroot succes niet alleen i.v.m. aantal deelnemers maar ook op technisch en organisatorisch vlak.x Elk van de sectoren richtte sectorkampioenschappen (periode februari tot einde juni) in, die als kwalificatie dienen en toegang verlenen tot de provincie- en de federale kampioenschappen. Het betreft hier in het totaal 106 sectorwedstrijden. Aanvullend als raamprogramma werden 28 beschrijf- schietingen op regionaal / sector niveau ingericht.

x Elk van de sectoren richtte sectorkampioenschappen (periode februari tot einde juni) in, die als kwalificatie dienen en toegang verlenen tot de provincie- en de federale kampioenschappen. Het betreft hier in het totaal 108 sectorwedstrijden. Aanvullend als raamprogramma werden 28 beschrijf- schietingen op regionaal / sector niveau ingericht. x

Elke provincie richt een provinciaal kampioenschap (individueel en per ploeg) in.

x Daarnaast worden nog 22 wedstrijden ingericht op Vlaams niveau (open kampioenschappen en/of bekerwedstrijden), zo onder meer de intersectoriële bekerwedstrijd voor sectorploegen (dames – heren – schieten zonder vizier en blankboog) in het kader van de federale kampioenschappen. x Grote wedstrijden en kampioenschappen in opdracht van de Nationale federatie en/of Europese Gemeenschap die onder de leiding en volledige verantwoordelijkheid van het VBFlw bestuur en het Technisch Directiecomité ingericht werden zijn: 1. 17de Beker van Vlaanderen ‘Blankboog & Zonder Vizier’ te Antwerpen op 10 mei 2. 24ste Beker van België/Vlaanderen “Individueel” in Antwerpen op 11 mei 3. 42ste Federaal/Belgisch jeugdkampioenschap en Prinsenschieting te Antwerpen op 17 mei 4. 37ste Intersectoriële Bekerwedstrijd “Sectorploegen” in Zwijndrecht op 11 oktober 5. 42ste Federaal Kampioenschap ”Individueel en Clubploegen” in Zwijndrecht op 12 oktober 6. 31ste Europees koning -, 27ste koninginnen en 22ste prinsenschieten te Lochristi op 28 sept. 7. 12de VlaS Kampioenschap in Verrebroek op 11 november.


Internationaal:

De VBFlw stuurde een afvaardiging van 6 schutters en bestuurders naar Kranj (Slovenië) en nam er deel aan een uitgebreid prospectieprogramma van 10 tot16 april bij diverse boogschutterclubs en firma’s en namen ook deel aan een 6de officiële wedstrijd/kampioenschap en interlandwedstrijd: Bare Bow, boogschieten liggende wip georganiseerd door de plaatselijke club. De internationale contacten met Franse, Nederlandse en Engelse clubs en schutters werd actief levendig gehouden. Nieuwe contacten kwamen tot stand met Italiaanse, Kroatische en Oostenrijkse schutters via de Sloveense vertegenwoordiging.

Federale Technische vorming

De scheidsrechterscursus en bijscholing van het bestaande scheidsrechters en administratieve medewerkers georganiseerd door de Belgische Nationale Federatie en in opdracht van de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip, te Melsele op 15 februari. Aan 1 nieuwe federale en 5 internationale scheidsrechters werd het diploma uitgereikt. De jaarlijkse federale en nationale algemene scheidsrechtersbijeenkomst (technisch en administra-tief kaderpersoneel) werd georganiseerd als info en bijscholing op 18 oktober in Bredene en met 27 deelnemers. 

Administratieve en technische opleidingen en bijscholingen

x

Op 15 februari te Beveren en op 18 oktober te Bredene werden federale bijscholingen gevolgd door leden en bestuursleden van het administratief en technisch directiecomité van de VBFlw.

x

Daarnaast werden erkende bijscholingen en studiedagen bijgewoond door het sporttechnisch en administratief kaderpersoneel : Plaats Melsele / Beveren Gent Berchem

Organisator BNFLW / VBFlw VTS VTS / Dynamo Project

18/10

Bredene

11/12 13/12

Berchem Gent

EULW / BNFLW / VBFlw VSF / Dynamo Project Bloso

Thema - Soort bijeenkomst Bijscholing Nat. & Int. scheidsrechters Bijscholing VTS DSKO Bijscholing - een beleidsplan voor jouw sportclub info - bijscholing Nat. scheidsrechters Bijscholing - interne en externe communicatie Dag van de Trainer

x VBFlw bestuursleden namen deel aan algemene en info- werkvergaderingen en activiteiten georganiseerd door het Belgische Olympisch, het Interfederaal Comité (BOIC), VSF , OSV, VTS, VlaS , provinciale of regionale sportdiensten en andere: Datum 08/02

Plaats Blankenberge

18/02

Brugge

18-19/02

Blankenberge

14/03

Blankenberge

27/03 05/05

Gent Brussel

Organisatie VTS Denkcel boogschieten VlaS

Thema - soort bijeenkomst werkvergadering VTS docenten

VTS Denkcel boogschieten VTS Denkcel boogschieten VSF Bloso VTS

werkvergadering VTS docenten “wipschieten”

Raad van Bestuur

werkvergadering VTS docenten “wipschieten” Algemene Vergadering Denkcel “Organisatie Vrijetijdsbesteding”

Jaarverslag VlaS 2014

Datum 15/02 14/05 17/09

21


15/05 20/05 29/05 02/06 13/06 18/06 05/12 20/12 20/12

Brugge Berchem Zedelgem Brussel Brussel Brussel Brussel Bredene Blankenberge

VlaS OSV T.O.B. BLOSO VTS BOIC VTS Bloso VTS T.O.B. VBFlw

Info-vergadering “Festivalwip” info-werkvergadering werkvergadering TRIARC Kampioenschap Denkcel Boogschieten Algemene vergadering evaluatie vergadering “stages” Denkcel Boogschieten uitreiking VTS diploma’s AV VBFlw Sector Kust & Ommeland

x Provincie bestuursleden namen deel aan diverse werkvergaderingen ter voorbereiding van de provinciale DAS beurzen. x Verschillende leden van het VBFlw dagelijks bestuur hebben de vertegenwoordiging verzekerd bij diverse huldigingen en plechtigheden welke georganiseerd werden door de Belgische en Vlaamse sportoverheden, sportbonden en koepelorganisaties.

Sporttechnisch en Administratief Kaderpersoneel

VBFlw beschikte einde 2014 over een medewerkersbestand (allen vrijwilligers) dat bestaat uit 34 federale scheidsrechters, waarvan 21 met Internationaal brevet en 6 administratieve medewerkers.

Jaarverslag VlaS 2014

22

De VBFlw webmaster organiseerde 1 opleiding” Administratief Websitegebruik” voor sector- en clubbestuurders. Daarnaast waren volgende comités en bestuursorganen actief:  Raad van Bestuur: 1 maart - 22 november  Algemene Vergadering: 1 maart - 4 november  Administratief directie comité & PPR comité: 6 mei - 3 november  Technisch directie comité: 6 mei - 18 oktober  Verzoening- en Tucht commissie / Beroepscommissie: 4 november  Dagelijks bestuur: 15 februari - 5 april - 11 augustus - 4 november  Werkvergaderingen EULW: 29 november 

Vlaamse Trainersschool - Docenten

De VBFlw beschikt over 2 docenten welke actief zijn binnen de sportkader opleidingen van de VTS : Cursus Boogschieten » Eric Wittevrongel:Module 1 Didactiek – Module 2 & 3 Specifiek Gedeelte Initiator & Instructeur B » Guido Maes: Module 3 Specifiek gedeelte Vervaardiging en onderhoud van het boogmateriaal & uitrusting Initiator & Instructeur B Cursus Sportieve Vrijetijdsbesteding & Traditionele Sporten » Eric Wittevrongel: Module 1 Didactiek – Specifiek Gedeelte Initiator 

Vlaamse Trainersschool – Vorming

De VBFlw beschikt momenteel over 34 actieve medewerkers op sporttechnisch vlak met een VTS diploma (initiators/instructeurs/trainer B ). 

Vertegenwoordigingen  VBFlw is aangesloten bij het BOIC (via de nationale koepel BNFLW).  VBFlw is lid van de Belgische Nationale Federatie Boogschieten Liggende Wip (BNFLW) en wordt


er vertegenwoordigd door 5 bestuurders. VBFlw is aangesloten bij de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip (EULW) en neemt bijna ALLE belangrijke functies waar en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur met 6 leden en in de algemene vergadering met 7 leden. Hiertoe werden 6 vertegenwoordigingen geregistreerd. VBFlw is tevens vertegenwoordigd met 2 leden bij de Bloso Vlaamse Trainersschool – denkcel boogschieten. Deelname aan de vergadering denkcel georganiseerd door VTS op 7 december. » VBFlw voorzitter: Eric Wittevrongel werd op 1/7/2009 aangesteld door de Vlaamse Trainersschool als Directeur Sportkader opleiding Boogschieten en Sportieve Vrijetijdsbesteding » en herbevestigd in december tot einde 2016. De VBFlw is aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de VBFlw voorzitter werkt actief mee in de intercellen vergaderingen als vertegenwoordiger van de OSV’s en in de werkgroep: Sport voor Allen ‘Sportkaderopleidingen’ en is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. » De VBFlw maakt deel uit van de Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De provincie afdelingen van de VBFlw zijn vertegenwoordigd in de VlaS Provinciale Comités (PC VlaS) West-Vlaanderen.

Sportverzekering

De VBFlw leden, bestuurders, organisatoren van wedstrijden en kampioenschappen, occasionele activiteiten zoals initiaties en kennismakingen met de boogsport zijn conform de Bloso reglementering verzekerd via een verzekeringspolis afgesloten bij Arena N.V. Het premiebedrag per lid wordt bepaald ongeacht de leeftijd op 1,36 euro.

23

In 2014 werden 2 ongevalaangiften ‘Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid ’ ontvangen en overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij: Arena. 

De overgrote meerderheid van deze initiaties en kennismakingen met het boogschieten werden georganiseerd in scholen, vakantiecentra, bedrijven en sportkampen te Antwerpen, Beveren/Melsele, Bredene, Blankenberge, Brugge, Zwijndrecht/Antwerpen, Gent, Kampenhout en andere. 

Tijdschrift: De Liggende Wipschutter

Officieel orgaan van de Vlaamse Boogsport Federatie “Liggende Wip”vzw. VBFlw geeft het driemaandelijks tijdschrift: De Liggende Wipschutter, uit op 1300 exemplaren. In 2014 werden drie nummers uitgegeven met in totaal x bladzijden informatie, GRATIS verdeeld aan alle leden met als

Jaarverslag VlaS 2014

Promotie  Op 1 maart werden in het Schutterslokaal: Sint Sebastiaan te Bredene onder zeer grote belangstelling de jaarlijkse federale en nationale sportprijzen uitgereikt aan de sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en sportclub.  De VBFlw heeft bij de organisatie van de BLOSO Sportkampen te Blankenberge gedurende de paasvakantie (7 t/m 11 april) en de zomervakantie (18 t/m 22 augustus) actief meegewerkt met 2 trainers en zorgden voor de installatie van de schietstanden, de aanlevering van alle boogsport materiaal en didactische infoborden ).  De VBFlw nam deel aan de Bloso Zomertoer met een actieve schietstand op 13/8 te Blankenberge.  Op 13 december was de VBFlw vertegenwoordigd met 5 gediplomeerde medewerkers op de Bloso “Dag van de trainer” te Gent  De club- en sector initiators en instructeurs hebben hun medewerking verleend aan 78 plaatselijke en regionale initiatieven waarbij zij steeds konden rekenen op zeer grote belangstelling.


bestendige inhoud: x Voorwoord en doordenker van de voorzitter x Speciale huldigingen en laureaten x Verslagen & uitnodiging tot deelname aan bijscholingen & opleidingen x Uitnodigingen & uitslagen: provinciale en federale kampioenschappen en wedstrijden x Fotoreeksen en erelijsten x Federale sportkalenders x Uitnodigingen en verslagen van de internationale activiteiten x Info’s van de sportoverheden i.v.m. MVS, Ethisch Sporten, enz….. x In Memoriam

Federale Website:

De federale website: www.vbflw.be kende succes met als inhoud:  Links naar: Bloso, BOIC, VSF, Provinciale sportdiensten, Vlaamse Gemeenschap en VlaS  Nieuws – Administratief  Interactief: Nieuwsbrieven/Ledenprofiel  Competitie/Sportreglementen  Media: Fotomappen vanaf het jaar 2004  uitslagen federale kampioenschappen & wedstrijden  Tijdschrift “De Liggende Wipschutter” (nieuw voor 2013)  Alle schutterkalenders (wedstrijden, open kampioenschappen, vergaderingen) van de clubs, sectoren en federale organisaties  Contact: gegevens van de aangesloten clubs- sectoren - federale besturen – webmaster

Jaarverslag VlaS 2014

24 Maand 2012 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 12 maanden

Gemiddeld/dag 73 21 56 40 39 39 37 66 87 134 91 44 60

Bezoekers 2270 799 1729 1197 1202 1156 1149 2055 2608 4161 2735 1355 22416

Pageviews 4488 2452 3757 2760 4712 3288 3257 3525 5410 7455 4227 2929 48260

Niet periodieke publicaties  VBFlw Nieuwsbrief - 10 uitgaven met speciale aankondigingen voor de provincies en sectoren  VBFlw Contact - aangepaste adres- en andere contactgegevens voor de bestuursleden.  VBFlw Technisch Flash – 5 uitgaven met wetenswaardigheden, nieuws en uitnodigingen voor het technisch kaderpersoneel en scheidsrechters.


D.

Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB

Het Samenwerkingsverbond BKB-VKB is een overkoepeling van twee bestaande krulbolbonden. Beide bonden (Vlaamse Krulbolbond vzw en Belgische Krulbolbond vzw) richten hun eigen kampioenschappen in voor alle categorieën. In tegenstelling met de aparte kalenders worden een aantal zaken gezamenlijk beslist:  Organisatie VlaS-kampioenschap en organisatie twee gezamenlijke Zomertrofeebollingen  Onderlinge bescherming van de BKB-augustusvierdaagse en de VKB-julidriedaagse  Coördinatie tuchtmaatregelen  Optimalisatie van het wedstrijdreglement Vergaderfrequentie: twee vergaderingen per jaar

1. BKB:

Op de gezamenlijke kalender van het Samenwerkingsverbond Krulbol B.K.B.V.K.B. kwamen in 2014 volgende organisaties voor: Inrichtingen BKB: x

27ste Kampioenschap van België in Doornzele (Evergem) op vrijdag 15 augustus 2014 (38 vrouwen en 216 mannen) 17de Kampioenschap van Vlaanderen MM2 in Doornzele (Evergem) op zaterdag 16 augustus 2014 (81 mannenploegen en 16 vrouwenploegen)

x

11de Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen voor de jeugd op zaterdag 16 augustus 2014 (17 deelnemers)

x

Grote Prijs B.K.B. Voorzitter Patrick Huyghe in Doornzele (Evergem) op zondag 17 augustus 2014 (134 inschrijvingen)

x

Familiehappening Recreanten in Doornzele (Evergem) op maandag 18 augustus 2014 (122 deelne mers)

VlaS-kampioenschappen  In Doornzele op 1 juli 2014 Jeugd VlaS kampioenschap (12 deelnemers)  In Doornzele op ... september 2014 VlaS kampioenschap (... inschrijvingen) 

Andere belangrijke wedstrijden:

Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor iedereen):  Ingericht door BKB: » Weektrofee 2013-2014: 12 bollingen met een gezamenlijk klassement voor mannen en vrouwen. » Wintertrofee 2013-2014: op zaterdagen: 12 bollingen met een apart klassement voor vrouwen en mannen. » Zomertrofee 2014: op zaterdagen: 10 bollingen gespreid over 8 clubs

Jaarverslag VlaS 2014

x

25


Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor de jeugd):  Ingericht door BKB: » 10de editie Beker van Vlaanderen 2013-2014: 5 tornooibollingen op 4 locaties met 10 verschillende deelnemers. » 10de editie BKB Juniorencup 2014 : 7 tornooibollingen op 4 locaties met 21 verschillende deelnemers. » 10de Jeugd-VlaS-kampioenschap ingericht door de BKB: 12 jeugdspelers schreven zich in voor het Jeugd-VlaS-kampioenschap op 01/07. 

Promotie

‘Europese Spelen 2014 – Doornzele’ De BKB organiseerde, toegevoegd aan het Belgisch en Vlaams Kampioenschap krulbol, een Internationale Volkssportdag met interlands van de traditionele sporten krulbol en gaaibol. Daarnaast ook gelegenheidswedstrijden en demonstraties van diverse andere traditionele sporten. Voor de bezoekers werd een zeskamp georganiseerd. Naast het sportieve deel was er ook ruimte voor een huifkartocht, initiatie Kubb, optreden Sam Gooris en Bandit, steltlopen en jongleren, een vuurshow, een ganzenparade, een spetterend vuurwerk en een 2-daagse Rommelmarkt. Speciale aandacht werd besteed aan onze jonge bezoekers met clown, grime, ballonnen plooien en diverse kermisattracties. Daarnaast kon de Molen van Doornzele bezocht worden voor de bezichtiging van de Expo Krulbol. Hierdoor werd heel wat pers- en media-aandacht gecreëerd.

Recreantenbolling/Familiehappening 26

Op 01/07/14 en 18/08/14 vond telkens een recreantenbolling/familiehappening plaats. Op 01 juli vonden 91 geïnteresseerden de weg naar Doornzele Dries. Op 18 augustus “Dag van de Recreant” kwamen 122 recreanten opdagen. Initiaties

Jaarverslag VlaS 2014

De BKB verzorgde tal van initiaties, waaronder: x Initiatie groep Bart Deroover ( folk zangers en zangeressen ) in St jan in Eremo op 08/02/2014 x Initiatie voor Vorming OC Eeklo – Rode Kruis opvangcentrum voor vluchtelingen te Oosteeklo op 23/02/2014 x Initiatie voor Buitenspeeldag jongeren bij de Kastanjebolder in Zelzate op 02/04/2014 x Gebruik huur bollen voor Onderlinge Hulp Sleidinge op 10/04/2014 x Initiatie bij opening krulbolseizoen Stoepewijk te Ertvelde op 11/04/2014 x Initiatie Jeugd - DAS-beurs in Gent (Flanders Expo) van 25 tem 29/04/2014 x Initiatie jeugd voor PCVO school te Kluizen op 09/05/2014 x Initiatie volwassenen met mentale handicap in Provinciaal Domein de Gavers te Geraardsbergen – Specialmania – op 21/05/2014 x Initiatie Amerikanen via Brouwerij New Belgium in Kluizen op 06/06/2014 x Initiatie – personeelssportdag Fit & Gezond van de Provincie Oost-Vlaanderen in Wachtebeke (Domein Puyenbroeck) op 13/06/2014 x Initiatie Vriendenkring Sidmar in Kluizen op 19/06/2014 x Initiatie volwassenen met psychische beperkingen via Psylos in Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke op 19/06/2014 x Initiatie Vriendenkring politie Evergem op Doornzeledries op 20/06/2014 x Initiatie jeugd in het kader van Sportacademie – Hoge Wal – Ertvelde op 23/06/2014 x 9de Strandbolling in Wenduine op 05/08/2014 x Initiatie tijdens de Sportboem georganiseerd door Dienst Sport-Evergem in Ertvelde (Terreinen Hoge Wal) op 06/09/2014 x Gebruik / huur bollen – sportdienst Lovendegem op 20/09/2014 x Initiatie voor anders validen – een familiedag via vzw Kind aan de kade te Zomergem op 21/09/2014


Expo krulbol Vaste openingsdagen in 2014 : 7 zondagen nl. 27/04, 25/05, 06/07, 17/08, 07/09, 14/09, 05/10 telkens min. Van 14.00 tot 18.00 uur. x Groepsbezoek – 23/03 x Groepsbezoek - 25/05 x Groepsbezoek OKRA Lichtervelde - 21/08 x Groepsbezoek met de Gentse Buitenband - 27/07 x Groepsbezoek OKRA + initiatie - 02/09 Ondertussen werd krulbol opgenomen bij de dagtrips georganiseerd door Toerisme Meetjesland. Hierbij kan ook een bezoek aan de Expo Krulbol gecombineerd worden met een initiatie krulbol. Daarnaast heeft de BKB een samenwerking opgebouwd met Streekplatform + Meetjesland, het plattelandscentrum Meetjesland, Comeet en de Erfgoedcel Meetjesland. De BKB werd diverse malen gecontacteerd voor de aanleg van krulbolbanen verspreid over Vlaaanderen daarnaast ontelbare vragen naar beschikbaarheid, aankoop van krulbolstaken en krulbollen. Expo krulbol Op Erfgoeddag, zondag 27 april 2014 opende Expo Krulbol de vaste tentoonstelling met als thema “ Grenzeloos “. De Expo heeft een vaste stek in de molen die als monument geklasseerd werd op de Doornzele Dries. De tentoonstelling brengt het tijdloze verhaal van de geliefde Meetjeslandse volkssport krulbollen. Op de vier verdiepingen van de molen kom je alles te weten over de spelregels van het bollen, wie de bolders nu zijn, welke trucs ze toepassen in het spel en zo veel meer. Naast de molen werd door de gemeente Evergem een initiatie krulbolbaantje aangelegd. Hierdoor kunnen we onze bezoekers op zoek naar Erfgoed, tevens het krulbolspel actief initiëren. 

Erfgoeddatabank :

De BKB verleende zijn medewerking aan de Erfgoedcel Meetjesland om krulbol foto’s op de Erfgoeddatabank te plaatsen. 

Tijdschrift

BKB geeft een maandelijks tijdschrift Boldersleven uit: 321 abonnees.  Webstek De BKB blijft de webstek www.krulbol.be onderhouden en upgraden. Ondertussen kreeg de webstek gemeente Evergem een upgrade en wordt ook deze webstek geladen met gegevens. Vanuit deze webstek worden automatisch nieuwsbrieven gegenereerd en worden downloads verzorgd naar de UITinVlaanderen webstek. Daarnaast heeft de BKB ook een Facebook pagina aangemaakt.

27

Jaarverslag VlaS 2014

 ICE-dossier De Belgische Krulbolbond vzw ontving op maandag 14 juni 2010 goed nieuws van Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege. Krulbol wordt als element van immaterieel cultureel erfgoed opgenomen in de ‘Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen’. Het is de eerste keer dat dit met een volkssport gebeurt. Het krulbollen prijkt voortaan samen met de Brugse Heilige Bloedprocessie en het carnaval van Aalst op de lijst van Vlaams immaterieel en cultureel erfgoed. Het dossier dat de BKB samen met Erfgoedcel Meetjesland, Sportimonium, tapis plein, Toerisme Meetjesland, VlaS, VKB, VVB en Volkskunde Vlaanderen op 1 april 2010 indiende, werd door de adviescommissie als “zeer sterk” bevonden. Vooral omwille van het uitgebreide samenwerkingsverband, de talloze beschermingsacties en het sterke bovenlokale draagvlak. Deze erkenning kan als opstap dienen om erkend te worden als Werelderfgoed door Unesco. VlaS hoopt dat de opname van krulbol in de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed zal helpen om de sport meer uitstraling te geven en om de promotie acties voor de krulbolsport nog meer weerklank te doen vinden. In 2014 werd in samenwerking met Sportimonium en de Erfgoedcel Meetjesland een voortgangsrapport voorgelegd aan de Vlaamse Overheid en tevens gepubliceerd op de website van de Vlaamse Overheid.


Leden

BKB telt 41 clubs met 947 leden. Het Samenwerkingsverbond Krulbol BKB-VKB sloot in 2014 aan met 56 clubs en 1069 leden.

Wedstrijden met VKB ondersteuning: Buitenwedstrijden: • Kampioenschap van Vlaanderen maats loten van 2 met 2 bollen te Sijsele op 10 augustus 2013 met 118 inschrijvingen mannen en 18 spelers vrouwen • Kampioenschap van Vlaanderen Maats Mee met 2 met 2 bollen te Ursel op 31 juli 2013 met 40 ploegen. (kampioenschap dames is niet doorgegaan) • Kampioenschap van het Meetjesland Maats Loten van 2 met 1 bol te Sint Laureins met 106 mannen en 15 vrouwen op 16 juli 2013 • Kampioenschap van Vlaanderen Maats Loten met 4 plus vrouwen te Sint Laureins met 127 inschrij vingen op 24 augustus 2013. Binnenwedstrijden: • Kampioenschap der beide Vlaanderen ML3 te Knesselare op 10 november 2013 met 66 inschrijvingen. • Kampioenschap van Vlaanderen MM2 te Adegem ( kruisken ) op 26 dec 2012 met 36 ploegen • Kampioenschap van West-Vlaanderen ML2 elk met 2 bollen op 22 december 2013 te Sijsele. • Criterium maats mee met 2 over 6 wedstrijden en telkens niet verplicht met dezelfde maat.

Jaarverslag VlaS 2014

28

Deelname aan internationale wedstrijdendriedaagse: • Ijzendijke laatste weekend van juli 2013 Kampioenschap van Nederland ML3 • Aardenburg op 23 december 2013Kampioenschap van Nederland ML 4 Tornooireeksen met regelmatigheidsklassement VKB zomertrofee over 12 wedstrijden met een gemiddelde van 140 inschrijvingen, gezamenlijk mannen en vrouwen met finaledag op 18 augustus te Ursel met de grote prijs van de erevoorzitter VKB met 127 inschrijvingen mannen en vrouwen. VKB wintertrofee 2013-2014 over 25 clubwedstrijden gezamenlijk mannen en vrouwen Kampioenschap van Ursel ( zomer ) over 6 wedstrijden Tijdschrift, ‘Het Boldersblad’ verschijnt maandelijks met een oplage van 250 exemplaren en in het totaal 364 bladzijden A4 (gemiddeld 30 bladzijden per nummer). Leden VKB telde in 2013 13 clubs en 212 bij VlaS aangesloten leden. Laatst maar niet onbelangrijk hadden we dit jaar ook ons officieel afscheid van onze voorzitter Marcel D’Haenens die met grote eer werd gehuldigd tijdens de grote prijs van de VKB(zijn troetelkind) op de WKdriedaagse en dankten we hem en zijn vrouw voor het jarenlange werk en eindeloze inzet voor de bolderswereld. Ook mede dank zij hem hebben de drie krulbondbonden terug een akkoord getekend voor vrijgestelde data en voor één wereldkampioenschap krulbollen ML3.Nu nog steeds blijft Marcel ons steunen als erevoorzitter en PR-man!


E. 

Belgische Touwtrekbond - afdeling Vlaanderen (BTB) Ledenwerking Aangesloten BTB leden

Leden

Lineair (Leden )

345

339

330 308

311

2006

2007

327 317

316

316

2010

2011

2012

279

2005

2008

2009

2013

2014

29

Jaarverslag VlaS 2014

Wedstrijdwerking

Aantal wedstrijden (excl Internationaal en initiaties)

35

30

11 25

1 1 7 7 7

20

5 8

4

7

8

1

Walonië VlaamsBrabant

2 3

4 1

15

7

2

6

Oost-Vlaanderen Antwerpen

2 1

3

6

10 17

16

14

15

14

13 11

5

10

9

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

West-Vlaanderen

2012

2013

2014


VlaS-beker

Kampioenschappen.

- Belgisch kampioenschap zestallen en mixed teams

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jaarverslag VlaS 2014

30

TTV Fam. Janssens (24pt) fam janssens 2 (19pt) Mersch Gebroeders (17pt) TTV Versieck (16pt) Mersch gezusters (10pt) fam janssens 3 (7pt) Mersch verre familie (4pt) De Démarreurs (4pt) Bougiekes (3pt)

- Belgisch kampioenschap Dames 640kg

1. Fam. Janssens Retie (6pt) 2. Mersch gezusters (3pt) 3. Bougiekes (0pt)

Competities


- Belgisch indoor criterium

- Competitie Antwerpen - Zuid-Nederland

31

Jaarverslag VlaS 2014

- Competitie West


- Competitie Pajottenland

ď ˛

Internationaal

- Werelkampioenschap M640

Jaarverslag VlaS 2014

32

1 Switzerland 2 Sweden 3 Germany 4 Basque Country 5 England 6 Ireland 7 Canada 8 United States 9 Netherlands 10 Belgium 11 South Africa 12 Italy 13 Latvia

- Wereldkampioenschap W500

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chinese Taipei Sweden Switzerland United States Basque Country Germany Netherlands Belgium South Africa


F. 

Vlaamse Curve Bowls Federatie (VCBF) Leden

De Vlaamse Curve Bowls Federatie was voor het seizoen 2013-2014 aangesloten bij VlaS met 13 clubs en 227 leden (12 clubs in 2013 met 179 leden). 

Wedstrijden

Super Bowls 2013-2014: een Vlaamse competitie voor singles en pairs op 8 zondagen, verspreid over gans Vlaanderen met 71 bowlers.

Belgische Kampioenschappen

Lembeke; Zomergem; Merelbeke; Alken In het totaal namen 291 deelnemers deel. Aan de hand van de uitslagen van de Super Bowls en de Belgische kampioenschappen wordt een ranking opgemaakt over twee jaar voor de selectie de Belgische ploeg voor de Wereld kampioenschappen Van 28 tot 30 maart 2014 in Cardiff Wales, de Belgische ploeg behaalde mooie resultaten in de voorronden met een derde plaats als uitschieter, maar te weinig voor de finale ronden. 

Organisatie Internationale Tornooien in Vlaanderen  St-Lambrechts Herk  Deinze  Herentals Organisatie Internationale Tornooien in het buitenland waar Belgen aan deelnamen  Swedisch masters  Englisch masters  World masters  Breda  UK open  Irish masters  Duitsland grastornooi Promotie

De VCBF verleende haar medewerking aan verschillende acties naar niet leden zoals: jeugd, scholen, senioren, gehandicapten, gemeentepersoneel. Facebook pagina: Short Mat Bowls Belgium 

Webstek

www.curvebowls.com 

33

Bestuur

VCBF vergaderde 6 x in 2014 (6 x in 2013).

Jaarverslag VlaS 2014

Provinciale Kampioenschappen  Triples in Merelbeke  Pairs in Zomergem


G. 

Belgische Flessenschutters Bond - afdeling Vlaanderen (BFSB) Wedstrijden

BFSB-Vl organiseerde in 2014 onder meer volgende wedstrijden: Competitiekalender met algemeen klassement, waarvan de zijn:  Stilhangende fles: Blomme Gerdi  Bewegende fles: Lemaire Filip Menen  Luchtkarabijn: Lemaire Filip Menen  Algemeen kampioen: Lemaire Filip Menen  Beste dame: Lemaire Margot  Sinksentrofee: Lemaire Filip Menen  Meiboomcup: Hondeghem Ronny  VlaS-kampioenschap geweer stilhangende fles:  VlaS-kampioenschap geweer bewegende fles:  VlaS-kampioenschap luchtkarabijn:

kampioenen 2014

Degroote Guido Deramouts Bernard Lemaire Filip Menen

In 2014 waren er 1.215 inschrijvingen (1.341 in 2013, 1.918 in 2012, 1.695 in 2011, 2.002 in 2010, 1.855 in 2009, 1.960 in 2008, 1.998 in 2007, 1.571 in 2006).

Jaarverslag VlaS 2014

34

Bestuur

In 2014 bestaat de raad van bestuur uit:  Raoul Bossaert (Woesten)  Romain Carle (Poperinge)  Lucien Ceuninck (Zonnebeke)  Remi Gruwez (Woesten): secretaris  Filip Lemaire (Elverdinge)  Bea Plaisier (Eernegem): voorzitter  Palmer Vintevogel (Zonnebeke) Vertegenwoordigers bij VlaS: Remi Gruwez (lid van Raad van Bestuur VlaS) en Bea Plaisier. 

Leden

De Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw was in 2014 aangesloten met 4 clubs en 186 leden. (178 in 2013, 170 in 2012, 161 in 2011, 173 in 2010, 245 in 2009, 214 in 2008, 256 in 2007, 139 in 2006).  Vorming Er werden in 2014 twee vormingsessies georganiseerd : x 1 voor de lesgevers- afgevaardigden over de toepassing van de Sportreglementen. x 1 voor alle leden over de reglementering vuurwapens


Promotie

In 2014 werden er terug drie schietingen ingericht in Frankrijk in Boeschepe. Ook een schieting ingericht te Lendelede door de familie Blomme ging weer door. Er werd ook meegewerkt aan de West-Vlaanderen Vlamt; multisportdag te Eernegem op 8 juni. 

goed nieuws

In 2014 werd er een nieuwe club opgericht te Langemark: de Boskantschutters die in zaal schieten met luchtkarabijn. Eind 2014 was er ook het goede nieuws dat de Meiboomschutters een nieuwe milieuvergunning kregen voor 18 wedstrijden per jaar tot 2034.

H.

Vlaamse Katapultbond (Vkb)

De Vlaamse katapultbond is aangesloten bij VlaS effectief lid en tevens lid van Sportiv vzw. 

Leden

Eind 2014 waren er 119 lidkaarten verdeeld bij de Vlaamse Katapultbond, onderverdeeld als volgend : x Bekegem 26 leden 23 schutters 3 steunende leden x Deurne 36 leden 21 schutters 15 steunende leden x Geelse 29 leden 25 schutters 4 steunende leden x Tongerlo 28 leden 19 schutters 9 steunende leden 

0 jeugdleden 2 jeugdleden 7 jeugdleden 4 jeugdleden

Clubs (geografisch) - Katapultclub Bekegem - Antwaarpse Katapultclub - Geelse Katapultclub - Katapultclub Rosse Lei

Provincie West-Vlaanderen Provincie Antwerpen Provincie Antwerpen Provincie Limburg

Helaas hebben twee clubs (Floere Mik Herselt en St. Martinus Meeuwen) hun activiteiten moeten stopzetten wegens gebrek aan een lokaal. Een derde club (Den Arend Wolfsdonk) moest dan weer stoppen wegens een gebrek aan leden. Bestuur

Het bestuur bestaat uit twee personen per club die hun leden vertegenwoordigen op de vergaderingen. De volgende personen konden de bestuursvergaderingen bijwonen;  Voorzitter Horemans Ludo - Geel  Ondervoorzitter Dejonckheer Patrick - Bekegem (ad interim)  Penningmeester De Meyer Gerard - Deurne  Secretaris Driesen Jozef (Luc) - Deurne 

Overige bestuursleden

Govers Jack - Rosse Lei Tongerlo Pauwels Lea - Geelse katapultclub Sillen Max - Rosse Lei Tongerlo Vandenberghe Marc - Katapultclub Bekegem

Jaarverslag VlaS 2014

x Bekegem x Deurne x Geel x Tongerlee-Bree

35


Vlaamse Katapultbond digitaal

Heel wat informatie over onze competitie, “Superprestige” genaamd, en alle andere door Vkb georganiseerd wedstrijden, zijn terug te vinden op onze website –www.vlaamsekatapultbond.beVia verschillende links kan ook informatie worden opgezocht over 3 aangesloten clubs, die over een eigen website beschikken. http://www.katapultbekegem.be http://www.antwaarpsekatapultclub.be http://www.katapulttongerlo.be/ Ook de link naar Vlas en Sportiv zijn aanwezig. Dankzij een goede relatie met clubs uit Spanje, Italië, Tsjechië, Duitsland zijn er eveneens links gelegd naar verschillende clubs uit die landen. 

Verzekering

Onze leden, en ook de talrijke deelnemers aan de evenementen waaraan onze clubs meewerkten, zijn verzekerd via de polis, aangeboden door Vlas. Elke club heeft de nodige documenten ter zijner beschikking. Ook dit jaar is er geen enkele keer gebruik van gemaakt, en ook in 2015 is het eveneens de betrachting deze niet te hoeven gebruiken. 

Jaarverslag VlaS 2014

36

Vergaderingen

In 2014 zijn er vier bestuursvergaderingen belegd. De bestuursleden werden uitgenodigd op 12 januari in Deurne, op 23 maart in Bekegem, op 3 mei in Deurne en op 23 september in Geel. Een algemene vergadering is doorgegaan in Deurne op 3 mei, na de bestuursvergadering. Ook heeft de Vlaamse Katapultbond vertegenwoordigers bij de vergaderingen van VlaS. Zo zit Daniël Vandewalle (voorzitter Katapultclub Bekegem) in de Raad van Bestuur van Vlas. Lea Pauwels (voorzitster Geelse Katapultclub) is telkens aanwezig op de Algemene Vergaderingen. Ludo Horemans (Geelse Katapultclub) en Jozef Driesen (Antwaarpse Katapultclub) zijn dan weer onze vertegenwoordigers op de vergaderingen van PC Antwerpen. 

Wedstrijden

20 wedstrijden werden er afgelopen jaar georganiseerd door de Vlaamse Katapultbond. We hadden de wedstrijden voor de Superprestige, een Belgisch Kampioenschap en een Bondsbeker. Ook werd op 3 Superdagen een specialistenwedstrijd gehouden, naast de recreantenwedstrijden aldaar. De Superprestigewedstrijden in 2014 vonden plaats in : Deurne – 12 januari (60 schutters) en 19 oktober (57 schutters) Bekegem – 26 januari (60 schutters), 23 maart (59 schutters) en 12 oktober (64 schutters) Meeuwen – 9 februari (50 schutters) en 26 april (57 schutters) Geel – 23 februari (62 schutters), 28 september (67 schutters) en 30 november (69 schutters) Tongerlo – 9 maart (62 schutters), 14 september (62 schutters) en 9 november (56 schutters) Het Belgisch Kampioenschap heeft plaatsgehad in Geel op 13 april en had 50 schutters De Bondsbeker is geschoten in Bekegem op 21 december met 64 schutters. Op de Superdagen mocht elke deelnemer aan de specialistenwedstrijden hun wedstrijden afwerken binnen een tijdspanne van 2 uur, dit om de katapultschutters de kans te geven om deel te nemen aan de andere aangeboden sporten. Op 18 mei stonden we in Lier op Antwerpen Kampt en hadden 25 deelnemers Op 8 juni stond de installatie op West-Vlaanderen vlamt in Eernegem met 45 deelnemers Op 6 september vond je ons op de 1ste editie van Kempen Mikt met 32 schutters


Een op vriendschappelijke basis is er een koppelwedstrijd afgewerkt in Bekegem op 2 maart waar we 48 deelnemers mochten verwelkomen. In het seizoen 2013-2014 stonden er 12 schutters in Ere-klasse. 2 schutters waren verhinderd op het Belgisch Kampioenschap wat het aanwezigheidspercentage op 97.6 % brengt 10 schutters telden we in 1ste klasse. Hier scoorden we 94.28 % 12 schutters in 2de klasse met een aanwezigheid van 73.81 % 36 schutters stonden er in 3de klasse. De aanwezigheid was hier 88.23 % In het huidige seizoen 2014-2015 noteerden we het volgende Ere-klasse : 12 schutters 92.85 % 1ste klasse : 10 schutters 92.85 % 2de klasse : 15 schutters 83.81 % 3de klasse : 34 schutters 73.5 % Jeugdklasse : 10 schutters 54.28 % Verschillende van onze jeugdleden zijn tijdens het lopende seizoen aangesloten, wat het lagere percentage vertaald.

Internationaal

Op 18 en 19 juli namen 31 Belgische schutters deel aan het Europees Kampioenschap in Brezova, Tsjechië. Bij de heren moesten we ditmaal genoegen nemen met een 38ste plaats voor Luc Driesen, een 39ste voor Patrick Dejonckheere en een 40ste plaats voor Eddy Paredis. De dames deden het dan weer beter, met een 3de plaats voor Lea Pauwels, een 4de plaats voor Ilse Declerck en een 5de voor Guida Vanwonterghem. 11 Belgische dames konden we terugvinden bij de 13 eerste plaatsen.

37

Op 22, 23 en 24 augustus was ook België vertegenwoordigd in Avilés, Spanje. Ludo Horemans, Lea Pauwels en René Van Looy kampten mee in de wedstrijden van San-Agustin aldaar. 

Medewerking aan evenementen met Traditionele Sporten:

Enkel tijdens Bokrijkspelen te Bokrijk waren we niet aanwezig, wat te maken met een minder goede timing van het evenement, voor de katapultschutters dan toch. 

Kennismakingen

De clubs van de Vlaamse Katapultbond werkten samen om op de jaarlijkse evenementen initiaties te geven aan Bloso-evenementen die hoofdzakelijk gericht zijn naar de jeugd toe. De Gordel der Scholen in Tervuren op 23-24 en 26 juni Jeugdsportival in Hofstade op 5 oktober Sportmix in Herentals op 23 en 24 oktober, waar 3 installaties naast elkaar stonden opgesteld.

Daarnaast werkten de clubs zelf nog initiatie af. x

De Geelse Katapultclub stonden 36 x opgesteld, voor 2 G-sportdagen, 9 personeelssportdagen, 6 schoolsportdagen, 11 jeugdsportdagen, 5x voor familiefeesten en 3x in het lokaal zelf. Deze club was

Jaarverslag VlaS 2014

Zoals elk jaar konden de organisatoren van de Superdagen ook dit jaar weer rekenen op de Vlaamse Katapultbond. Zo boden we een specialistenwedstrijd én een recreantenwedstrijd aan tijdens Antwerpen Kampt in Lier, tijdens West-Vlaanderen Vlamt in Eernegem en Kempen Mikt in Merksplas. Ook tijdens de Europese Spelen in Evergem, Doornzeledries stond een installatie opgesteld om de recreanten het katapultschieten aan te leren.


ook werkzaam op de DAS-beurs in Herentals op 28 en 29 april. x

Rosse Lei uit Tongerlo-Bree zijn dan weer 10 keer op verplaatsing geweest : 4 keer ging het om een schoolsportdag en 6 maal op volksmarkten en dorpsfeesten waar een algemeen publiek werd ontvan gen. Daarbij werd er in het lokaal zelf 15 keer initiatie gegeven aan personeeluitstappen, vriendengroepen en familiefeestjes.

x

De Antwaarpse Katapultclub stonden 17 keer opgesteld. 17 jeugdsportdagen, 2 vriendenclubs, 7x gemengde leeftijden, 1 G-sportdag en 2x voor 65-plussers. Deze club was ook aanwezig op de DASbeurs in Mechelen op 28 en 29 april.

x

Katapultclub Bekegem was dan weer terug te vinden op 3 evenementen ; 2 x op dorpsfeesten en 1x voor seniors.

91 keer stond er dus ergens in Vlaanderen een club initiatie te geven aan recreanten.

Uitzonderlijk

Na Luc Driesen (Deurne) in 2009 liet Rudi Kelchtermans (Tongerlo) tijdens de eerste wedstrijd van het lopende seizoen in Tongerlo (Bree) op 14 september een perfecte score optekenen. 120 op 120. De langst schietende leden hebben deze score, tijdens officiële wedstrijden, nu 2 keer meegemaakt.

I. 38

Jaarverslag VlaS 2014

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw (VKF) Wedstrijden

De VKF organiseerde in 2014 zijn jaarlijkse kampioenschappen, waaronder : *Individueel Vlaams Kampioenschap met 67 deelnemers (2013 = 66, 2012=53, 2011=70, 2010=65) *Individueel Belgisch Kampioenschap *Vlaams Tandem Kampioenschap VKF organiseerde ook zijn jaarlijkse Rondgang – en Interclubcompetitie. Interclub regionaal: 7 ploegen van vier kegelaars (2013 = 8 ploegen; 2012=7 ploegen) Interclub nationaal: 4 ploegen van vier kegelaars (2013 = 4 ploegen; 2012=4 ploegen) Rondgang: 5 ploegen van drie kegelaars (2013 = 8 ploegen; 2012=5 ploegen) De finale van het Individueel Belgisch Kampioenschap ging dit jaar door in Manderfeld (Oost-kantons) op 26 en 27 april 2014. Tegelijk werd de finale van het Belgisch Tandem Kampioenschap ingericht op dezelfde plaats. VKF-leden mochten -na selectie- deelnemen aan Europese senioren wedstrijden, aan het WK en het EK schaarbaankegelen. Eén jeugdlid U18 en twee jeugdleden U24. 

Bestuur

VKF is via de Koninklijke Belgische Kegel Bond (KBKB) aangesloten bij het BOIC en de Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ). Het bestuur VKF is actief om de Vlaamse Kegelsport naambekendheid te geven bij de bevolking, de gemeenten en de provincies . De Raad van Bestuur bestaat uit : voorzitter : Jos De Groof ondervoorzitter : Carina Claes penningmeester : Guido Van Alsenoy


sportleider : Bob Knors secretaris : Leonard Van Overmeire Sportleiders kegellokalen : Schelle : Jean Bal Antwerpen : Bob Knors Beveren : Jos/Jr De Groof  Promotie De jaarlijkse ontmoeting met de Nederlandse schaarbaankegelaars, gepland op 28 juni te Beveren, is doorgegaan.

Tijdschrift

Officieel tijdschrift van de VKF is de “Kegelkoerier”, die zes maal per jaar verschijnt , op ongeveer 150 exemplaren. Webstek Meer informatie over de VKF vinden jullie via onze vernieuwde site : www.v-k-f.be met als inhoud : 

-

info clubs contact bestuursleden foto’s links kalender uitslagen vergaderingen starturen wedstrijden reglementen archief

Initiatie

Leden

De VKF was in 2014 aangesloten bij de VlaS met 13 clubs en een totaal van 154 leden (2013 = 12 clubs en 158 leden; 2012=12 clubs en 154 leden).

Jaarverslag VlaS 2014

Kegelinitiatie wordt er door bepaalde clubs gegeven aan: » RVT’s » Scholen » Sportkampen tijdens de schoolvakantie » Sportdagen van gemeentepersoneel – en scholen 

39


J. 

Schuttersverstandhouding zand-leemstreek Bestuur

Het bestuur en algemene vergadering zijn vier maal samengekomen om volgende onderwerpen te bespreken  Vaststellen schietkalender en de bijpassende uurrooster  Voorbereiding schietseizoen  Evaluatie schietseizoen  Reglement aantal te schieten kogels  Financiële verrichtingen 

Inleiding

Op de officiële puntenwedstrijd werden 336 schutters ingeschreven namelijk 205 heren en 131 dames. Deze schutters hebben samen 35.574 kogels geschoten, waarvan er 32.328 goed waren is 90,15% en 3.246 waren mis is 9,85 %. In 2014 waren er 37 schutters met een VSSL. 15 schutters hebben de examen gemaakt voor het bekomen van een volwaardige sportschutterslicentie. 2 personen met een VSSL hebben de examen niet gemaakt zijn dan ook niet geslaagd. VSSL is ingetrokken. De overige moeten de examen maken voor het bekomen van SSL in 2015. Besproken punten in de vergaderingen: •

Vaststellen van de schietwedstrijden 2014 en de bijhorende uurrooster. De wedstrijden zijn gestart op zaterdag 08 maart aan de schietaccommodatie van de schuttersgilde O.L.V.Zutendaal en afgeslo ten op zondag 07 september 2014 aan de schietstand van de schuttersgilde St.Amandus Spouwen, met de finale wedstrijden individueel schut(s)ters met 0,1,2 en 3 missers. Gelijktijdig werden ook de ploegenwedstrijden betwist voor de schaal van Bilzen en de Vlas Trofee, Winnaar was de schutters gilde St.Amandus Spouwen. Daar hebben 266 schutters aan deelgenomen.

Er werd in deze vergadering ook goedkeuring gegeven aan de bestuurswissel van penningmeester. Jean-Marie Sillen die ontslag gegeven heeft werd vervangen door Lambert Castro.

Het reglement werd aangepast. Consumptieprijs werd vastgesteld. Er werd ook aandacht gevraagd voor het ledenbestand en de schraplijsten na te kijken en aan te passen en binnen brengen bij de secretaris.

Afspraken werden gemaakt wanneer de schietaccommodatie en schietstand waar de wedstrijden doorgaan gekeurd worden

De kampioenenhulde is doorgegaan te Rijkhoven op zaterdag 27 september. Er werden 127 prijzen uitgereikt.

Jaarverslag VlaS 2014

40

Webstek

www.verbondzandenleemstreek.be


Functie 3 Promotie 3.1. VlaS kampioenschappen 1.

staande wip:

Individueel VlaS-kampioenschap te Zedelgem op zondag 21 september 2014. Winnaar: Lassoen Pascal (Wint Gillis Willem Tell) 47 j - Dendermonde Aantal deelnemers: 25 (via selectie voorrondes)

2.

krulbol:

VlaS-kampioenschap jeugd op dinsdag 1 juli 2014 te Doornzele (Evergem) Winnaar: Bauwens Gilles 12j Eeklo 9 inschrijvingen VlaS-kampioenschap te Knesselare op zaterdag 31 september 2014 Aanvang: 14.00 uur Einduur en prijsuitreiking: tussen 22.00 uur en 23.00 uur (afhankelijk van aantal deelnemers) Winnaars: Verpoot Franky, Hoste willy, D’Hooge Eddy Aantal deelnemers: 85

3.

flessenschieten:

VlaS-kampioenschap jachtgeweer te Woesten op zondag 25 mei 2014 Winnaar stilhangende fles: Guido Degroote - Vlamertinge Winnaar bewegende fles: Bernard Deramouth - Woesten Aantal deelnemers: 68

41

VlaS-kampioenschap luchtkarabijn te Langemark op 1 mei 2014 Winnaar: Filip Lemaire - Menen Aantal deelnemers: 16

4.

boogschieten liggende wip:

5.

katapult

Individueel VlaS-kampioenschap te Paal op zaterdag 6 september 2014 (nav Kempen Mikt) Locatie: lokaal Kunstvrienden Merksplas Winnaar: Patrick Dejonckheere 40j Heule Aantal deelnemers: 32

6.

touwtrekken

VlaS-beker interprovinciaal Beslecht en uitgereikt te Sijsele op zondag 19 oktober 2014 n.a.v. Tornooi Versieck Winnaar: TTV Versieck - Sijsele met 162 punten aantal deelnemende clubs: 13

Jaarverslag VlaS 2014

VlaS-kampioenschap te Verrebroek op dinsdag 11 november 2014 Winnaar Miniemen: Lian De Meyer Winnaar Kadetten: Aaron Adam Winnaar Juniors: Elias Van Landeghem Winnaar Seniors Heren: Frederic Deliveyne Winnaar Seniors Dames: Ann Genyn Winnaar Veteranen heren: Martin Meiresonne Winnaar Veteranen dames: Rita Audenaert Aantal deelnemers: 136


7.

klepschieten

VlaS-kampioenchap Verbond Zand en Leemstreek op zondag 7 september 2014 Locatie: Bilzen - Kleine Spouwen Winnaar: Sint Amandus Spouwen aantal deelnemende clubs: 19 aantal deelnemende schutters: 266 (286 in 2013) VlaS-kampioenschap Verbonden Beringen - Lummen op zaterdag 13 augustus 2014 Locatie: Sint Joris Brelaar Winnaar: Sint Anna Mellaer aantal deelnemende clubs: 7 aantal deelnemende schutters: 78 (70 in 2013)

8.

kegelen (manchetbaan-)

Vlaams Kegelclubkampioenschap zaterdag 14 juni 2014 Dilsen-Stokkem, lokaal Kelberg Schaffen Winnaar: Kelberg Schaffen aantal deelnemende kegelaars: 40 (selectie per club van 8 kegelaars) (48 in 2013) aantal deelnemende clubs: 5 clubs (6 in 2013)

Totaal aantal deelnemers-spelers 2014 = 769 (881 in 2013)

42

3.2. Promotie acties A. Bokrijk Zie rubriek 1.5.B. ‘Samenwerking’ – Openluchtmuseum Bokrijk

Jaarverslag VlaS 2014

B. Kennismakingen VlaS registreerde gedurende het jaar 2014 niet minder dan 176 kennismakingen (132 in 2013, 163 in 2012, 141 in 2011, 143 in 2010, 119 in 2009, 125 in 2008, 145 in 2007) die door clubs of bonden werden doorgegeven in het kader van de verzekering van niet-leden bij promotieacties.

Project Festivalwip In het kader van het regelement voor innovatieve projecten voor laagdrempelig sporten voert VlaS het project festivalwip uit. Dit project startte begin 2014 en loopt tot half 2015. De uitvoering liep in 2014 vertraging op. Dit had twee oorzaken: - een overload aan werk op het VlaS-secretariaat, mede door de goedkeuring van het Europees project SETS en de opstart en uitvoering van dat groot project dat in hetzelfde timeframe loopt. - de moeilijkheden die we ondervonden met het vinden van gediplomeerde begeleiders en hun officiële betaling. Hierdoor werd de kostprijs van ons aanbod te hoog voor veel initiatiefnemers. Ondertussen hebben we de aanpak over een andere boeg gegooid (verhuur zonder begeleiding). De uitvoering hiervan zal in 2015 duidelijk worden.


3.3. Europees project ‘Strenghthening European Traditional Sports’ A. toelichting Het Europees project SETS (Strenghthening European Traditional Sports) is in oktober 2013 goedgekeurd waardoor VlaS een toelage ontving om dit project uit te voeren. Aldus werd ten laste van dit project Gaël Staelens aanvaard als projectcoördinator. Dit met een vier-vijfden contract van bepaalde duur. Zij zorgde voor de uitvoering van het project in nauwe samenwerking met de VlaS-coördinator. Het project loopt anderhalf jaar: van januari 2014 tot eind juni 2015. De zoektocht naar actief beoefende traditionele sporten liep vooral in Oost-Europa erg moeilijk. Daarom is de planning van de drie conferenties aangepast zodat we meer tijd hadden vooraleer we de uitnodigingen voor de conferenties van Oost-Europa moesten versturen. Vandaar dat in 2014 slechts één conferentie, die van Amsterdam (Noord-West Europa) is doorgegaan. De twee volgende zijn gepland in februari en maart 2015. B. volgende items werden gerealiseerd in 2014 - De inhoud en de vorm van de conferenties werd bepaald. - Een webstek werd aangemaakt www.europeantraditionalsportsforum.eu met als belangrijke onderdelen: •

algemene beschrijving van het project.

een forum waarop de participanten hun input konden geven over de vier thema’s van de conferenties.

• een fotogalerij waarop alle volkssporten in de doellanden (EU-landen uit het Noorden en het Oosten) getoond worden met korte omschrijving van de sport, naam van de sport, naam van de organiserende vereniging en webstek van de organiserende vereniging.

43

• documenten van de eerste conferentie in Amsterdam (samenvatting van de input over de vier thema’s, conclusies en presentaties van de deelnemers)

- Gegevens werden verzameld van traditionele sporten uit Oost-Europa via een invulformulier. 51 organisaties bezorgden ons op die manier informatie. - De zoektocht naar actief beoefende volkssporten in de doellanden leverde voor de fotogalerij 92 traditionele sporten en spelen op. - Het SETS-project werd voorgesteld op het EU-Sport Forum te Milaan op 1 december door VlaS-coördinator Hein Comeyne.

Jaarverslag VlaS 2014

- De eerste SETS-conferentie werd ingericht in Amsterdam van 19 tot 21 november voor traditionele sporten uit Noord-West Europa. In totaal waren 19 organisaties aanwezig uit 9 verschillende landen.


Functie 4 Aanspreekpunt 4.1. Secretariaat A. Permanent secretariaat VlaS In de Polderstraat 76 A bus 2 te 8310 Brugge (Sint-Kruis) beschikt VlaS over een lokaal op de eerste verdieping van 7,5 op 7,5 meter vensters aan beide zijden. Naast de burelen is er een klein keukentje (koffiezet, waterkoker, microgolfoven en koelkast) waar werknemers ’s middags hun middagmaal kunnen nemen. VlaS huurt dit lokaal van Nowedo. VlaS beschikt over een archief – en stockageruimte van 3 op 2 meter. Naast het secretariaat bevindt er zich een ingerichte vergaderzaal van het Opleidingscentrum Traditionele Sporten. VlaS huurt dit lokaal frequent af voor vergaderingen. Voor het gebouw is er voldoende parkeergelegenheden voor bezoekers. VlaS is dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 050/35 84 62 en per e-mail op info@vlas.be B. Personeel Het VlaS-secretariaat werd permanent bemand. De taakverdeling is er als volgt: 

Jaarverslag VlaS 2014

44

Coördinator: Hein Comeyne – voltijds  Taken » Leiden van de secretariaatswerking » Begeleiding Raad van Bestuur VlaS en diverse comités » Opstellen van subsidiedossiers en projectaanvragen » Public Relations van de traditionele sporten bij diverse instanties » Ledenwerving » Hoofdredactie Trend » Opvolgen sportongevallenverzekering » Opvolgen van de sportschutterslicentie in samenwerking met Christoph Vanmullem » Informatie- en adviesverstrekking » cursussen VTS Administrator-promotor: Christoph Vanmullem, voltijds  Taken » Ledenadministratie – adresbestand » Administratie sportschutterslicentie » Vormgeving Trend en vormgeving van overige drukwerken » Administratieve ondersteuning werking coördinator » Communicatie via webstek/facebook/twitter Tijdelijk: medewerker Europees project SETS: Gaël Staelens – 4/5 vanaf 2 februari 2014  Taken » uitvoeren van het Europees project SETS: ‘Strenghthening European Traditionals Sports’.

4.2. Ledenadministratie A. Gegevensbestand Om het secretariaatswerk te vereenvoudigen en de dienstverlening naar onze clubs en bonden toe te verbeteren en uit te breiden, werkte VlaS in 2014 aan het tot stand brengen van een online database ILA genoemd


(Internet Leden Administratie). De uitvoering hiervan is in operationale fase op het niveau van losse clubs. De clubsecretarissen kunnen inloggen en hun ledenadministratie online beheren. De bij VlaS aangesloten bonden en hun clubs zullen in de loop van 2015 ook hun ledenadministratie online via ILA kunnen beheren. B. Gebruik gegevens De gegevens uit het ledenbestand worden voor allerhande doeleinden gebruikt. Natuurlijk in de eerste plaats voor de verwerking van de binnenkomende schraplijsten en het aanmaken van lidkaarten voor het nieuwe jaar. Maar daarnaast maakt VlaS ook van deze gegevens gebruik voor de afhandeling van verzekeringsdossiers, de administratie rond de sportschutterslicenties en het maken van allerlei overzichten, onder meer voor de subsidiërende overheid en voor het aanvullen en updaten van de Bloso Sportdatabank-Vlaanderen. C. Ledengegevens VlaS heeft drie soorten aansluitingen voorzien. De bonden die vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering VlaS (met hun clubs). Daarnaast zijn er de verbonden waarvan er geen Vlaamse bond is (of waarvan deze niet bij VlaS aangesloten is) en die afzonderlijk bij VlaS aangesloten zijn. Zij hebben -net zoals losse clubsgeen stemrecht in de Algemene Vergadering van de vzw. Het aspirant-lidmaatschap is er voor clubs die een sport beoefenen waarvan er wel een effectieve bond aangesloten is bij VlaS, maar waar de club zelf niet bij aangesloten is. Deze vorm van lidmaatschap is in principe beperkt in de tijd en kan een brug vormen tussen de losse clubs en de aangesloten bond en zo de stap om aan te sluiten bij deze bond mogelijk maken. 

Vlaamse bonden of federaties:

De negen effectieve leden van VlaS zijn samen goed voor 80 % van het totaal aantal leden (2013: 80%, 2012: 80%, 2011: 81 %), 2010: 82%). Hun aandeel blijft gelijk. 

verbonden en losse clubs:

sport clubs leden klepschieten 25 650 kruisboog 8 371 trabol 7 275 paapgooien 4 195 trad. karabijnschieten 6 184 manchetbaankegelen 5 148 andere volkssporten 15 512 totaal 70 2.335 Evolutie van het aantal leden van de bij VlaS aangesloten bonden: Opvallend is dat de stijging van vorig jaar zich enkel doorzet bij het handboogschieten op de liggende wip en het touwtrekken. Een daling is waar te nemen bij staande wip en kruisboog.

45

Jaarverslag VlaS 2014

Hieronder een overzicht van het aantal clubs en leden per aangesloten bond. bond aantal clubs ‘14 aantal leden ‘14 VCBF 13 216 KNBBW-Vl 210 4.793 VKF 12 165 BKB-VKB 56 1.169 BTB-Vl 17 339 VBFlw 110 1.699 Vl Kat. B 4 119 LUK 30 615 BFSB-Vl 4 186 Totaal 456 9.301


4.3. Vorming A. Vorming Personeel Gevolgde bijscholingen:  - Erasmus+Sport infodag 20 februari te Brussel: Hein Comeyne en Gaël Staelens  - VSF Kleine sportclubs 12 maart te Gent: Hein Comeyne  - Business English - report writing 11 - 25 maart te Gent: Gaël Staelens  - ISB-Congres - 19 en 20 maart te Jabbeke: Christoph Vanmullem en Hein Comeyne  - VSF-focusgroep sportclubondersteuning 16 september te Deurne: Hein Comeyne  - Groot Onderhoud - 14 oktober te Mechelen: Hein Comeyne  - European GAA-convention 29 november te Leuven: Hein Comeyne B. Cursussen VTS In het voorjaar van 2014 werd de cursus Initiator Boogschieten (IB) ingericht te Bredene en Blankenberge. Voor deze cursus Initiator Boogschieten zijn er 10 cursisten geslaagd.

3. Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten 3.1. Ethisch Verantwoord Sporten

Jaarverslag VlaS 2014

46

In 2010 heeft VlaS haar planningsdocument omtrent Ethisch Verantwoord Sporten bekend gemaakt. VlaS koos als thema Fair Play en daarbij twee volgende twee richtsnoeren. 1. alle actoren en belanghebbenden sensibiliseren voor het belang van fair play en hen begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van fair gedrag in de sportfederatie en de sportclub. 2. naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport op een positieve manier in de kijker plaatsen. In 2014 werden diverse artikels over waarden (en dus Ethisch Verantwoord Sporten) gepubliceerd met volgende titels: Trend 2014/1:  Gedwongen afscheid kan een goede beslissing zijn. Trend 2014/2:  Ik hou van sport Trend 2014/4:  Kunnen sport en cultuur de maatschappij redden?


3.2. Medisch Verantwoord Sporten Rond Medisch Verantwoord Sporten werkt VlaS het ganse jaar door. Alle ongevallen worden zorgvuldig bijgehouden en jaarlijks worden deze geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de soort oorzaak en de soort schade en of bepaalde veel voorkomende ongevallen kunnen vermeden worden. Er wordt gezocht naar preventieve maatregelen. In de cursussen initiator boogschieten en initiator traditionele sporten wordt veel aandacht besteed aan het aspect ‘veilig sporten’. Dit niet alleen in de vakken van het algemeen gedeelte zoals voorzien door VTS maar ook in de specifieke vakken. Ook de inspanningen van VlaS als gemachtigde schietsportfederatie dragen bij tot het veilig beoefenen van de schietsporten met een vuurwapen. Ook dit jaar werd waar mogelijk gecommuniceerd over veilig en gezond sporten. Artikels met volgende titels: Trend 2014/3:  Defibrilleren voor sportclubs  Schietsporten in de privé sfeer = gevaarlijk Trend 2014/4:  Beweegt u voldoende?

47

Jaarverslag VlaS 2014


4. Contactgegevens 4.1. Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) Zetel en secretariaat Polderstraat 76 A bus 2 8310 Sint-Kruis Brugge T 050/35 84 62 G 0478/55 37 31 info@vlas.be www.vlas.be BE62 7343 3238 5461 KREDBEBB

Voorzitter Guido Van Alsenoy / T 03 290 68 43 / guido.van.alsenoy@telenet.be

Secretaris Jean Theunissen / T 089 41 75 30 / G 0472 25 07 31 / Jean.theunissen@skynet.be

penningmeester 48

Remi Gruwez / T 057 40 05 87 / remi.gruwez@skynet.be

ondervoorzitter

Jaarverslag VlaS 2014

Jan Lenaerts / T 014 63 38 70 / G 0495 65 71 03 / jan@sfida.be

4.2. Bonden - effectieve leden Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) Secretaris-generaal: Bram Uvyn Potaardeberg 75 9820 Merelbeke G 0485/67 21 43 knbbw.frnab@gmail.com www.knbbw-frnab.tk

Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip vzw (VBFlw) Voorzitter: Eric Wittevrongel Ontmijnerstraat 15 8370 Blankenberge T 050/41 65 97 G 0473/53 78 50 ericwittevrongel@skynet.be www.vbflw.be


Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB Belgische Krulbolbond (BKB)

Vlaamse Krulbolbond (VKB)

Voorzitter: Patrick Huyghe Koekoekstraat 4 9940 Ertvelde T 09/344 86 83 G 0476/46 60 02 huyghe.p@belgacom.net www.krulbol.be

contact: Luc Beekaert Leischoot 37 9931 Oostwinkel T 09/377 90 04 G 0496/59 30 51 lbeekaert@gmail.com

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Secretaris: Paul Bauters Pijlkruidstraat 7 2990 Wuustwezel T 03/663 63 17 paul.bauters.luk@hotmail.com

Belgische Touwtrekbond vzw – afdeling Vlaanderen Voorzitter Mark Snauwaert Legeweg 17 8340 Damme T 050/50 18 68 G 0477/35 79 90 mark-els@telenet.be www.touwtrekken.be

49

Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw

Belgische Flessenschutters Bond – afdeling Vlaanderen vzw Secretaris: Remi Gruwez Oost-Vleterenstraat 67 8640 Woesten T 057/40 05 87 remi.gruwez@skynet.be www.demeiboomclubswoesten.be

Jaarverslag VlaS 2014

Voorzitter Ghislain Loix, secretaris Willy Gavart Gaversesteenweg 484 9820 Merelbeke T 09/362 90 53 G 0474/88 44 37 willy.gavart@telenet.be www.curvebowls.be


Vlaamse katapultbond Secretaris: Jozef Driesen Meibloemlaan 90 2460 Kasterlee G 0497/26 27 13 jozef.driesen@telenet.be www.vlaamsekatapultbond.be

Vlaamse Kegelsportfederatie vzw Secretaris: Leonard Van Overmeire Aarbeienlaan 1 9120 Melsele T 03/775 97 15 G 0478/93 34 51 Leonard.van.overmeire@telenet.be www.v-k-f.be

Klepschuttersverstandhouding Zand & Leemstreek

Jaarverslag VlaS 2014

50

Secretaris: Jean Theunissen Zutendaalweg 36 3740 Munsterbilzen T 089/41 75 30 G 0472/53 05 89 Jean.theunissen@skynet.be http://www.verbondzandenleemstreek.be/


2014 Jaarverslag Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Jaarverslag 2014  
Advertisement