Page 1

2013 Jaarverslag Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Jaarverslag VlaS 2013

Jelle Verbeke: Europees Kampioen handboogschieten staande wip


Jaarverslag VlaS 2013

2


Inhoudstafel

Woord vooraf

4

Onze missie

4

1.

Interne Organisatie

5

1.1 Organigram 1.2 Algemene Vergadering 1.3 Raad van Bestuur 1.4 Financiën 1.5.1 Financieel verslag werking 2013 1.5.2 Verslag rekeningnazichters

5 6 7 7 7 10

2.

11

Decretale functies

3.

MVS EVS

4. Contactgegevens De samenstelling van dit jaarverslag gebeurde door het VlaS-secretariaat in samenwerking met de aangesloten bonden, het dagelijks bestuur en de provinciale comités.

62 63

3

Jaarverslag VlaS 2013

F1 Informatie en Documentatie 11 1.1 communicatiemiddelen 11 1.2 Drukwerken 12 1.3 Informatie- en adviesverstrekking 12 1.4 Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking 13 F2 Begeleiding 15 2.1 Ledenwerving 15 2.2 Sportschutterslicenties 15 2.3 Verzekering sportongevallen 16 2.4 Federaties en Bonden: Jaarverslagen 2013 17 KNBBW 17 LUK 20 VBFlw 21 BKB-VKB 28 BTB 32 VCBF 38 BFSB 40 Vkb 41 VKF 44 Z&L 46 F3 Promotie 48 3.1 VlaS-kampioenschappen 48 3.2 Superdagen 49 3.3 Promotie acties 49 F4 Aanspreekpunt 50 4.1 Secretariaat 50 4.2 Ledenadministratie 51 4.3 Vorming 52 4.4 Jaarverslagen provinciale comités 53 PC Antwerpen VlaS-Sportiv 53 PC Limburg VlaS 55 PC Oost VlaS-Sportiv 57 PC West VlaS 59 PC Brabant VlaS 61


Woord vooraf Het jaarverslag herneemt de vast jaarlijkse items maar over 2013 valt toch wel wat nieuws te vertellen. Enkele onvoorziene zaken deden zich voor. Twee maal verliet een personeellid ons uit eigen beweging. De vervanging en inwerking nam heel wat tijd en energie. Niet te missen projectopportuniteiten stelden zich voor. Eerst en vooral een Europese projectoproep met onder meer ‘European traditional sports and games’ als thema. We dienden een lijvig dossier in dat uiteindelijk goedgekeurd werd. Uitvoering is voorzien in 2014 - ‘15. Maar ook het project Festivalwip en een nieuwe samenwerking met Bokrijk pakten we aan. Onze ambitie om dit jaar een online ledenadministratie te beginnen voeren, hebben we niet kunnen in de praktijk brengen. Wel is de overschakeling van een acces database naar een filemakerdatabase volledig gemaakt wat de interne werking betreft. Rest nog de mogelijkheid voor de clubs en bonden om online hun ledenadministratie uit te voeren.

Ik ben ervan overtuigd dat dit jaarverslag het inzicht van de lezer in de VlaS-werking verhoogd.

Guido Van Alsenoy, voorzitter VlaS

Jaarverslag VlaS 2013

4

Onze missie De beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen bevorderen als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband. De waarden eigen aan de traditionele sporten (respect, gemeenschapsbanden, fair-play en vrijwillige inzet) nog versterken. De dynamiek van het aanbod van onze traditionele sportclubs en de bekendheid van dit aanbod bevorderen. Het positief imago van de traditionele sporten versterken. Bijdragen tot de ontwikkeling en actualisering van het sportief aspect van het spel-erfgoed aangeboden door de aangesloten bonden en clubs. De traditionele sportverenigingen in Vlaanderen vertegenwoordigen en ondersteunen. Dit alles op kwalitatieve wijze en los van ideologische en religieuze overtuigingen.


1. Interne organisatie 1.1. Organigram 2013 Internationale koepel European Traditional Sports & Games Association

Koepel van Vlaamse Sportfederaties

ETSGA

Vlaamse Sportfederatie

VSF

NEGEN VLAAMSE BONDEN Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw

21 leden

Algemene Vergadering

Kon. Nat. Bond der Belgische Wipschutters afdeling Vlaanderen. (handboogschieten op de staande wip) Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Samenwerkingsverbond Belgische Krulbolbond vzw en Vlaamse Krulbolbond vzw Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip vzw Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw

5

Vlaamse Katapultbond Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12 bestuurders +

Raad van Bestuur

1 gecoรถpteerd lid

VIER PROVINCIALE COMITร‰S

werkgroep verzekering redactiecommissie werkgroep sportschutterslicentie

losse sportclubs andere disciplines: beugelen, buksschieten, dunne krulbol, gaaibol, golfbiljart, klepschieten, manchetbaankegelen, paapgooien, sjoelen, struifvogel, trabol, traditioneel karabijnschieten

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de voorzitter en de coรถrdinator

totaal: 536 clubs uit 24 verschillende traditionele sporten totaal: 11 774 actieve en verzekerde beoefenaars van traditionele sporten

Jaarverslag VlaS 2013

PC Antwerpen VlaS PC Limburg VlaS PC Oost VlaS PC West VlaS


1.2. Algemene Vergadering De Algemene Vergadering bestond in 2013 uit 21 stemgerechtigde leden.

6

Marcel D’Haenens (voorzitter Vlaamse Krulbolbond vzw) werd vervangen door Luc Beekaert. 1. Erik De Vroede stichter 2. Jaak Jespers stichter 3. Roland Renson stichter 4. Ghislain Loix Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 5. Willy Gavart Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 6. Bram Uvyn Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 7. Marc Goedertier Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 8. Remi Gruwez Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 9. Bea Plaisier Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 10. Guido Van Alsenoy Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 11. Linda De Permentier Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12. Luc Beekaert Samenwerkingsverbond BKB-VKB 13. Patrick Huyghe Samenwerkingsverbond BKB-VKB 14. Johan Van der Veken Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 15. Jan Lenaerts Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 16. Guido Maes Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 17. Eric Wittevrongel Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 18. Wilfried Hostyn Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw 19. De Ridder Jean Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw 20. Lea Pauwels Vlaamse Katapultbond vzw 21. Daniël Vandewalle Vlaamse Katapultbond vzw

Jaarverslag VlaS 2013

De Algemene Vergadering kwam in 2013 tweemaal samen. Jaartal Gemiddeld aantal fysiek aanwezigen

2008 13,5

2010 12

2011 10

2012 9

2013 9

Op dinsdag 19 maart 2013 kwam de Algemene Vergadering samen in Brugge voor de goedkeuring van het jaarverslag, rekening en balans 2012. Het jaaractieplan werd toegelicht. Op dinsdag 19 november 2013 kwam de Algemene Vergadering samen in Brugge voor de goedkeuring van de begroting en het actieplan 2014.

Daarnaast werden ook volgende onderwerpen besproken tijdens de Algemene Vergaderingen 2013: UU personeelswissels UU ledenadministratie automatiseren UU interne staatshervorming - provinciale comités


1.3. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond in 2013 uit volgende leden: 1. Guido Van Alsenoy (voorzitter) 2. Jean Theunissen (secretaris) 3. Remi Gruwez (penningmeester) 4. Jan Lenaerts (ondervoorzitter) 5. Patrick Huyghe 6. Erik De Vroede 7. Ghislain Loix 8. Bram Uvyn 9. Daniël Vandewalle 10. Wilfried Hostyn 11. Eric Wittevrongel Gecoöpteerd lid: Hein Comeyne, coördinator VlaS (personeelslid)

De Raad van Bestuur kwam in 2013 slechts éénmaal samen. Naast de vaste agendapunten zoals de gewone werking, financiën en voorbereiding van de Algemene Vergaderingen waren de belangrijkste agendapunten: UU automatiseren ledenadministratie met Filemaker UU personeelswissels UU EU-project SETS UU project Festivalwip UU communicatie

7

Het Dagelijks Bestuur VlaS (voorzitter + coördinator) kwam tweemaal formeel samen op 3 oktober en 17 december telkens te Brugge.

1.4. Financiën Toelichting bij de jaarrekening 2013 door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering VlaS van dinsdag 18 maart 2014.

1.4.1. Financieel verslag werking 2013. Hadden - naast de globale werkingskosten - een belangrijke invloed op de financiën van VlaS gedurende het jaar 2013: Betoelaging: Gedurende het jaar 2013 ontvingen wij terugvorderbare voorschotten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet 2001. Daarnaast werd een belangrijke toelage ontvangen van de Europese Commissie in de vorm van een voorschot voor uitvoering van het Europees project SETS (Strengthening European Traditional Sports) ten bedrage van 94.329,20 euro. Tenslotte ontving VlaS nog een voorschot van 5.440,00 euro van het departement Cultuur Jeugd Sport en Media voor het project Festivalwip. Personeel : UU Hein Comeyne: voltijds gedurende het volledige jaar 2013 in de functie van coördinator. UU Inge Calliauw:deeltijds (50%) in de functie van promotor ging uit dienst op 15 januari 2013. UU Thijs Moreeuw: voltijds vanaf 19 februari ging uit dienst op 31 mei.

Jaarverslag VlaS 2013


UU

UU

Ellemie Comeyne: voltijds voor bepaalde duur in functie van het project ILA (online ledenadministratie), tot 5 juli 2013. Christoph Vanmullem: voltijds in de functie van administrator-promotor kwam in dienst op 1 juli 2013.

1. Balans A. ACTIVA UU

Afschrijvingen

Het totale bedrag aan afschrijvingen bedraagt €3.614,05 in 2013 Dit bedrag is samengesteld uit: 1. Nieuwe afschrijvingen: laptop 2. De afschrijvingen van aankopen in de vorige jaren: tafels-stoelen, bureaus, klasseerkasten, brandkast / lidkaartprinter, fototoestel, laptop, projector, printer-scanner-kopier, beamer, smartphone, 2 laptops, 1PC. UU

Vooruitbetalingen

Het bedrag van € 1.688,50 aan vooruitbetaling betreft lidgelden voor het jaar 2014 die reeds in 2013 werden gestort. UU

8

De handelsvorderingen klanten (€ 9.420,69) betreffen hoofdzakelijk nog te ontvangen lidgelden 2013 en diensten geleverd aan VlaS. UU

Jaarverslag VlaS 2013

Handelsvorderingen

Beschikbare middelen

Op 31 december 2013 bedroegen de beschikbare middelen € 230.644,41 . Dit is bijna een verdubbeling tegenover 2012 (een gevolg van het voorschot voor het Europees project SETS 2014-2015). Een deel hiervan wordt in liquiditeit behouden met de functie van sociaal passief (voor uitbetalen opzeg personeel in geval de subsidies zouden wegvallen). De reeds ontvangen voorschotten voor projecten worden opgenomen bij de voorzieningen voor projecten. B. PASSIVA UU

Reserve

De gecumuleerde reserve bedroeg 74.518,30 euro, de sociale reserve €56.153,09. Het positief saldo 2013 is 4.211,61 euro en zal worden toegevoegd aan de gewone reserve die hiermee komt op 22.576,82 euro. Op de balans na winstverdeling komt de gecumuleerde reserve op 1 jan ‘14 op € 78.729,91 . x

Provisie

De voorziening voor het project Europees Festival wordt verhoogd met 10.000,00 euro tot 31.272,84 euro. De provisie aangelegd voor het dekken van kosten voor bijkomend personeel, wordt verhoogd met vijftienduizend euro tot €45.000,00.


UU

Schulden

Deze bestaan uit schulden aan leveranciers. Het bedrag: (€2.685,97) bestaat voornamelijk uit kosten voor maaltijdcheques van het 4de kwartaal en reiskosten van het najaar 2013.

2. Resultaatrekening A. UITGAVEN De totale personeelskosten zijn terug gestegen tot €115.384,73 VlaS had in 2013 maar één personeelslid het gans jaar voltijds in dienst. Ondanks het tijdelijke extra personeelslid in functie van de database is er dus een beperkte stijging van de personeelskost. Ook de post verzekeringen is gedaald door een prijsofferteronde met onderhandelingen in 2012. De kostenposten ‘betalingsverschillen’ vertegenwoordigen enkele historische niet toegewezen kosten die nu geboekt werden. Alle uitgaven die VlaS gedurende het jaar 2013 heeft uitgevoerd, staan in het teken van de ons door de overheid toegewezen, taken of ‘functies’. UU Voor de informatie- en documentatiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

Voor de begeleidende functie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken:

Voor de promotiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

Voor de aanspreekfunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines Gezien de inhoudelijke overlapping van onze projecten over de vier functies (zie actieplan) en gezien de volledige personeelskosten en secretariaatskosten ingezet worden voor het waarmaken van elk van de vier functies is het voor de boekhouding erg moeilijk om alle kostenposten op zinvolle wijze te gaan uitsplitsen per functie. Naast het waarmaken van de vier functies gaat een deel van de secretariaatswerking naar het voldoen aan

Jaarverslag VlaS 2013

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

9


een andere decretale verplichtingen: UU Verplichting van het decreet: “Het bijhouden van een ledenbestand op door de Vlaamse regering bepaalde wijze”. UU Taken als gemachtigde schietsportfederatie in functie van het decreet op het statuut van de sportschutter: uitreiken, geldig verklaren, intrekken van voorlopige en volwaardige sportschutterslicenties. UU Verplichtingen in het kader van het decreet Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten. B. INKOMSTEN De lidgelden bedragen dit jaar €64.069,50. De inkomsten van abonnees op Trend zijn verder gedaald tot 790 euro. De inkomsten uit initiaties en demonstraties waren in 2012 terug hoger door een nieuwe samenwerking met Bokrijk.

De staatssubsidies bedragen €251.294,62 waarvan 144.339,04 via het decreet 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding.

1.4.2. Verslag van de rekeningnazichters. De rekeningnazichters verklaren bij monde van Linda De Permentier en Lea Pauwels de boekhoudkundige stukken 2013 in goede orde gezien te hebben op donderdag 13 maart 2014. Zij vragen goedkeuring van dit financieel verslag over het werkjaar 2013 door de Algemene Vergadering en tegelijk het verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur. Remi Gruwez, penningmeester.

Jaarverslag VlaS 2013

10


2. Decretale functies Functie 1 Informatie en documentatie 1.1. communicatiemiddelen A. VlaS webstek www.vlas.be UU

Inlogmenus

Via het inlogmenu konden bestuursleden naast het beleidsplan ook verslagen raadplegen. Het aantal nieuwgepubliceerde verslagen 2013 = 101 (21 in 2012). Bijkomend werden ook de 5 laatste jaarverslagen en de twee laatste vierjaarlijkse beleidsplannen raadpleegbaar gemaakt.

UU

In 2013 werden 27 nieuwe artikels toegevoegd aan de webstek.

Jaartal 2009 2010 2011 2012 2013

Aantal nieuwe artikels 116 104 87 29 27

11

Net zoals vorig jaar zijn de artikels uit uit T’rend niet gepubliceerd op de webstek, wat deze daling verklaard. UU

Aantal bezoekers per maand

2006 7.532

2007 14.178

2008 13.414

2009 12.858

2010 14.292

2011 2012 12.817 7.777

2013 7.828

De populairste nieuwe artikels van 2013 op de webstek waren de volgende: Titel West-Vlaanderen Vlamt piekt 25 jaar VlaS Bokrijkdag Europees project

Jaarverslag VlaS 2013

Als we de bezoekersaantallen voor onze webstek vergelijken met de cijfers van de voorbije jaren, stellen we een daling vast. Het gemiddeld aantal (unieke) bezoekers per maand in 2013 was 652 (2012: 648, 2011: 1.068, 2010: 1.191 . EĂŠn vierde zijn nieuwe bezoekers, de rest zijn terugkerende bezoekers.


B. Facebook Momenteel telt VlaS 349 vrienden op facebook (2012: 303, 2011: 106) en de VlaS facebookpagina 192 likes (2012: 147, 2011: 65) VlaS@nieuws Vanuit VlaS werd er één keer een VlaS@nieuws verstuurd in 2013 (2012: 5, 2011: 22, 2010: 24, 2009: 16). Het aantal items per nieuwsbrief bedraagt gemiddeld 4. VlaS beschikte eind 2013 bij 80 % van onze clubs (443 van de 554 clubs) over een e-mail adres om hen te contacteren (2012: 75%, 2011: 73%, 2009: 64%, 2008:63%, 2007: 58%) C. Trend Trend werd in 2013 tweemaal op 32, en tweemaal op 36 bladzijden gedrukt waardoor het totaal aantal bladzijden = 136 (2012: 180, 2011: 176, 2010: 152). Er werden 14.160 exemplaren gedrukt waarvan er 12.550 werden verzonden. (= kleine daling tegenover 2012) Trend wordt verstuurd naar alle betalende abonnees, alle clubsecretarissen, alle gemeentelijke sportdiensten, VIP en persadressen. De resterende nummers worden gebruikt voor public relations. Het tweede nummer werd op 10.000 exemplaren gedrukt en verstuurd naar alle VlaS-leden (één per adres). 12

Het aantal betalende abonnees daalde verder naar 132 in 2013 (2012: 265, 2011: 387, 2010: 496). De redactiecommissie kwam in 2013 viermaal samen in Brugge.

Jaarverslag VlaS 2013

1.2. Drukwerken A. Informatief –promotioneel VlaS-drukwerk Bijkomende infoborden en beachflags werden gedrukt voor sporten waarvoor deze nog niet aangemaakt werden. Van de informatiefolders per volkssporten werden een tweede druk uitgevoerd van twee versies die uitgeput waren. Verder werden opnieuw flyers aangemaakt voor de VTS-cursussen Initiator Boogschieten en Initiator Traditionele Sporten. Ook werd meegewerkt aan de flyers en affiches in functie van de Superdagen. Een algemene folder over de vijf superdagen werd aangemaakt en gedrukt. Aparte flyers en affiches werden gedrukt voor de voorjaarssuperdagen Antwerpen Kampt, Limburg Mikt en West-Vlaanderen Vlamt in samenwerking met Sportiv vzw

1.3. Informatie- en adviesverstrekking A. Publicatie

1.4. Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking A. Vertegenwoordiging VlaS verzorgde tijdens 2013 heel wat vertegenwoordigingen op allerhande evenementen. De vertegenwoordigingen gebeuren voornamelijk door Guido Van Alsenoy (voorzitter VlaS) en Hein Comeyne (coördinator VlaS).


Europees festival en congres ETSGA in Spanje VlaS vertegenwoordigde Vlaanderen en de Vlaamse traditionele sporten op het Europees festival traditionele sporten en spelen van onze Europese koepel ETSGA. Deze bijeenkomst van volkssportorganisaties met congres en festival vond plaats in juli te Ourense - Spanje. Vlaanderen stelde zich kandidaat voor de organisatie van dit jaarlijks gebeuren in 2015. B. Samenwerking UU

Vlaamse Trainersschool

Voor de cursussen Initiator Boogschieten en Initiator Traditionele Sporten werkt VlaS nauw samen met de Vlaamse Trainersschool. UU

VTS – denkcel boogschieten

In de denkcel boogschieten wordt VlaS vertegenwoordigd door Chris Van Esbroeck en Hein Comeyne. Voor de Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip zetelen Guido Maes en Eric Wittevrongel. Deze laatste is tevens Directeur Sportkaderopleiding van de denkcel. Binnen de denkcel boogschieten wordt ook samengewerkt met de Handboogliga vzw. In het najaar 2013 werd de cursus Initiator Boogschieten georganiseerd in het lokaal van onze staande wip maatschappij Paal St-Pieter Tervant met 16 deelnemers. De twaalf geslaagden waren voornamelijk doelschutters. Zij kennen nu ook het handboogschieten op de liggende wip en op de staande wip voldoende om hierin initiatie te geven. UU

VTS – denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding

13

In de denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding wordt VlaS vertegenwoordigd door Eric Wittevrongel tevens Directeur Sportkaderopleiding en Hein Comeyne. In de denkcel zetelen nog volgende federaties: de Vlaamse Snookerfederatie, de Vlaamse Petanquefederatie en VVHV (hengelsport). Er is geen cursus Traditionele Sporten doorgegaan in 2013. Openluchtmuseum Bokrijk

VlaS werkte in 2013 samen met het Openluchtmuseum Bokrijk voor de Bokrijk-zomerzondagen in de vorm van kennismakingen van vooral katapult, maar daarnaast ook boogschieten, kruisboogschieten, krulbol. VlaS bereidde in 2013 reeds een samenwerking met Bokrijk voor. Enerzijds samen met de touwtrekbond voor de organisatie van het BK touwtrekken in Bokrijk op zondag 10 augustus 2014 en anderzijds de opstart van een duurzame samenwerking voor de organisatie van een multivolkssportdag begin augustus. UU

Sportimonium UU In Trend komt telkens een advertentie van het Sportimonium met een korting van 50% voor VlaSleden bij een bezoek aan het Sportmuseum. UU Tevens doet Sportimonium een permanent aanbod aan de VlaS-clubs voor ondersteuning in verband met het beschrijven van de geschiedenis van de vereniging. Onder meer door het opzoeken van informatie uit het documentatiecentrum en de bibliotheek van Sportimonium die een schat aan informatie bevat over volkssportverenigingen. UU VlaS werkte samen op 1 september aan het Gordelfestival en aan de viering van 10 jaar Europese conventie immaterieel cultureel erfgoed, beide te Hofstade in het Sportimonium. Dit onder meer met initiaties krulbol.

Jaarverslag VlaS 2013

UU


UU

ETSGA – European Traditional Sports and Games Association

Raad van Bestuur VlaS bestuurslid Erik De Vroede zetelt als ondervoorzitter in ETSGA en als bestuurslid van ITSGA; de Internationale Traditionele Sporten en Spelen Associatie. Algemene Vergadering ETSGA: In 2013 woonden Guido Van Alsenoy en Linda De Permentier de Algemene Vergadering, het congres en bijhorend festival van ETSGA bij in Ourense - Gallicië (Spanje). UU

Faro

VlaS moedigde ook in 2013 haar verenigingen aan om deel te nemen aan de Erfgoeddag. VlaS nam ook zelf deel door een samenwerking met OTS-Brugge (opleidingscentrum traditionele sporten) in de vorm van het aanbieden van wipschieten voor beginners. De coördinator woonde ook het ‘Groot Onderhoud’ bij te Brugge, studiedag over volkscultuur in Vlaanderen. UU

Gemeenten en gemeentelijke sportdiensten

Voor de verschillende multivolkssportdagen werd er in 2013 met de desbetreffende gemeente en gemeentelijke sportdiensten overlegd (Beringen – Limburg Mikt en Ichtegem – West-Vlaanderen Vlamt). 14

In 2013 werd advies verstrekt aan 34 gemeenten (2012: 20). C. Overleg

Jaarverslag VlaS 2013

UU

VSF - Vlaamse Sportfederatie

VlaS voorzitter Guido Van Alsenoy is ondervoorzitter van de Raad van Bestuur VSF als afgevaardigde van de organisaties sportieve vrijetijdsbesteding en werd in de loop van 2013 tevens opgenomen in het dagelijks bestuur. D. Europees project SETS VlaS pikte dit jaar in op de opportuniteit die zich stelde door de oproep van de Europese Commissie in het kader van de ‘voorbereidende actie sport’. Met name dat deze oproep als één van de drie thema’s bevatte: ‘Promoting European traditional sports and games’. Ondanks dat dit niet in onze planning voorzien was, hebben we hard gewerkt om een Europees dossier rond te krijgen tegen 19 juli. De voorbereiding gebeurde in samenwerking Sportimonium vzw die samen met VlaS de kosten deelde van een tijdelijke medewerker die hieraan werkte. In oktober kregen we het nieuws dat ons dossier positief geëvalueerd werd. Een contract werd opgemaakt en VlaS kreeg reeds in december een aanzienlijk voorschot gestort.


Functie 2 Begeleiding 2.1. Ledenwerving A. Topperslijsten De aanmaak van topperslijsten voor publicatie in Trend werd voor het eerst niet meer uitgevoerd. Om deze tijdig klaar te krijgen moesten die begin oktober opgemaakt worden, wanneer het jaar nog niet helemaal afgesloten was. Begin januari moest het gans werk betreffende de ledenaantallen opnieuw gedaan worden. Door de personeelsperikelen was het niet meer mogelijk dit extra werk te presteren.

2.2. Sportschutterslicentie Sinds 2007 is VlaS erkend als gemachtigde schietsportfederatie voor het uitreiken van sportschutterslicenties voor vuurwapenschutters van de categoriĂŤn C (jachtgeweer) en D (geweer .22). 609 schutters waren in de loop van het jaar 2013 in het bezit van een voorlopige of volwaardige sportschutterslicentie die door VlaS uitgereikt werd (596 in 2012, 492 in 2011, 499 in 2007). Gedurende het jaar 2013 werden 66 vijfjaarlijkse hernieuwingen afgeleverd, 40 nieuwe volwaardige sportschutterslicenties en 32 voorlopige sportschutterslicenties. Een aantal schutters hebben hun licentie bij een andere gemachtigde schietsportfederatie (FROS, VSK). Het merendeel van de licenties zijn van wapencategorie D. Houders van een licentie categorie D mogen schieten met een geweer getrokken loop (karabijn .22). Bij VlaS gaat dit over de klepschutters en de traditioneel karabijnschutters. De flessenschutters hebben een licentie van wapencategorie C nodig om te kunnen schieten met een geweer gladde loop (jachtgeweer).

15

Het merendeel (74%) van de licenties werd uitgereikt in de provincie Limburg (klepschutters), daarna 13% in West-Vlaanderen (flessenschutters) en tenslotte 11% in Antwerpen (traditioneel karabijnschieten).

De mogelijkheden en diensten van het Dynamoproject werden opnieuw bekend gemaakt naar onze clubs toe. Onze aangesloten club Linka (via de VBFLw) heeft in januari-februari 2013 een IMB-project gevolgd voor de omvorming van de feitelijke vereniging naar een vzw via Dynamo-medewerkster Lien Berton.

2.4. Leaderproject nieuwe wippen Merksplas VlaS heeft de schuttersmaatschappij De Kunstvrienden Merksplas ondersteund bij de opmaak en het verdedigen van de aanvraag voor subsidie van de staande wip accommodatie. Dit in de persoon van voorzitter guido Van Alsenoy en ondervoorzitter Jan Lenaerts. In dit kader wordt in 2014 een multivolkssportdag Kempen Mikt ingericht op 6 september.

Jaarverslag VlaS 2013

2.3. Dynamoproject


2.5. Verzekering sportongevallen A. Polis B. Aantallen Op 10.158 leden VlaS (zonder de leden VBFlw die een aparte verzekeringspolis hebben) werden in 2013 zeventig ongevalaangiften geregistreerd. Dit komt neer op 0,57 ongevallen per honderd leden (2012: 0,69 op 100) of één ongeval per 175 leden (2012: 1 op 145 leden). VBFlw (liggende wip) heeft een aparte polis voor haar leden bij Arena. In 2013 werden 2 ongevalaangiften ingediend (2012: 2). C. Voorkomen: Wellicht door het zeer koude voorjaar 2013 is de daling van het aantal ongevallen vooral in vast te stellen in het aantal ongevallen in de maanden januari - mei. Bij boogschieten staande wip komen het meest ongevallen voor: 42 in 2013 (2012: 54) waarvan 11 met schade aan derden en 30 lichamelijke ongevallen. Op de 2de plaats komt dit jaar krulbol met 9 ongevallen (6 in 2012). Soort oorzaak:

Jaarverslag VlaS 2013

16

Bij het staande wip schieten is het niet te verwonderen dat 32 van de 42 ongevallen te wijten zijn aan vallende pijlen. Opvallend dit jaar is dat er 4 lichamelijke ongevallen zijn doordat de pijl breekt bij het afschieten. 5 ongevallen zijn veroorzaakt door een val (bij het ontwijken van een vallende pijl) en dit jaar gelukkig slechts één bij het bedienen van de wip.


2.6. Jaarverslagen Federaties en bonden A. UU

Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) Leden

De KNBBW telde 217 aangesloten maatschappijen met een totaal van 4.891 schutters (471 jeugdschutters en 4.510 seniors) met een bondskaart. Hiervan zijn er 46 leden van het bondsbestuur die een specifieke bondskaart hebben. UU

Bestuur

Op het einde van 2013 bestaat het bestuurscomité uit 13 leden: de acht leden van het bureel plus de hoofdafgevaardigden van elk van de vijf sectoren: UU Voorzitter Jos Van der Stappen UU Ondervoorzitter Willy Vander Heggen UU Jeugdvoorzitter Marc Goedertier UU Secretaris-generaal Bram Uvyn UU Schatbewaarder Joseph Vangoethem UU Secretaris - verslaggever Marc De Bruyne UU Secretaris - verzekeringen Georges Pareyn UU Deken Jos Gaytant UU Hoofdafgevaardigden Gilbert Meeuws: sector 1 Etienne Pyfferoen sector 2 Dirk Picavet sector 3 Gerard Aerts sector 4 Willy Collys sector 5 UU

Tijdschrift

Het officieel tijdschrift van de KNBBW is ‘De Wipschutter’. Het verschijnt wekelijks op ongeveer 750 exemplaren en is sinds 2010 online raadpleegbaar. UU

Webstek

Meer informatie over de KNBBW vind je ook op http://www.knbbw-frnab.tk/. UU

Verzekering

Alle leden met een geldige bondskaart zijn verzekerd via de VlaS-polis bij Belfius.

Jaarverslag VlaS 2013

UU

De KNBBW is aangesloten bij 1. Het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip waar de KNBBW België vertegenwoordigt. De andere aangesloten landen zijn Frankrijk en Nederland. 2. De Vlaamse Traditionele Sporten vzw – VlaS, dat op zijn beurt erkend en betoelaagd is door Bloso als ‘organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding’ voor de cluster ‘traditionele volksspelen’. 3. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - BOIC

17


UU

Subsidies

De KNBBW heeft in 2013 voor de tweede maal een aanvraag ingediend om subsidies te krijgen in het kader van het participatiedecreet. Deze zijn ook toegestaan voor een bedrag van 10.000 euro. De toepassing van deze subsidies omvat de organisatie van het Belgisch Kampioenschap per ploeg als individueel, de organisatie van de jeugdkampioenschappen en het BK voor de jeugd, de inrichting van de Europese Kampioenschappen, de inrichting van de nationale keizerschieting, de organisatie van het nationaal congres en het informeren en sensibiliseren van de leden. UU

VlaS

Secretaris-generaal Bram Uvyn is lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur VlaS. Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering VlaS.

UU

Sportiv

Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van Sportiv. Secretaris Generaal Bram Uvyn en Hoofdafgevaardigde van sector 5 Willy Collys (eind 2013 vervangen door afgevaardigde van sector 1 Eric Vanneste) zijn lid van de Algemene Vergadering van Sportiv. UU

Jaarverslag VlaS 2013

18

Inrichtingen door KNBBW

Vergaderingen UU Raad van Bestuur 4 5/01, 9/03, 01/06, 05/10 UU Algemene Vergadering 4 19/01, 16/03, 15/06, 19/10 (jaarlijkse statutaire AV) UU voorbereidende vergaderingen voor de kampioenschappen »» In Beveren Waas voor de nationale jeugdfinale 2013 »» In Middelkerke voor de Nationale Keizerschieting 2013 »» In Zedelgem voor het ploegenkampioenschap 2013 »» In Beervelde voor de samenstelling van de Jeugdkalender 2014. »» In Eernegem voor de inrichting van het nationale congres 2014. UU Verzekeringen: de secretaris verzekeringen en de secretaris generaal hadden regelmatig contact met VlaS en Belfius betreffende de afhandeling van de ongevallendossiers. UU Internationaal Europees Comité: op 02/03/2013 vergadering in Beervelde – o.a. evaluatie van het afgelopen Europees Kampioenschap en voorbereiding van het volgende. UU Nationaal Congres: in Izegem op 24 maart 2013. Op dit congres werden o.a. alle kampioenen en overwinnaars van het vorig seizoen gehuldigd. UU BOIC: de nationale voorzitter en secretaris generaal waren aanwezig op de algemene vergadering. Wedstrijden nationaal UU Koningschieting van het bondsbestuur: zaterdag 20 april 2013 te Zedelgem UU Bondsschietingen: deze tien schietingen, begiftigd met prachtige prijzen, worden verloot op het nationaal congres. Deze werden ingericht op 24/4 – 14/05 – 22/05 – 11/06 – 25/06 – 10/07 – 31/7 – 7/08 – 27/08 - 10/09. Dit aantal wordt verhoogd met bondsschietingen op het nationaal kampioenschap per ploeg (15/09/2013), het kampioenschap voor de jeugd (31/08/2013) en op de Keizerschieting (19/05/2013). Iedere bondsschieting staat onder leiding van de hoofdafgevaardigde van de sector met medewerking van de afgevaardigden. UU Nationale Keizerschieting: op 19 mei 2013 om 9u30 ingericht door Middelkerke de Parkschutters. Deelname van 127 koningen van de maatschappijen. De keizerschieting staat onder leiding van de secretaris-generaal in samenwerking met de hoofdafgevaardigde en de afgevaardigden van de KNBBW van de sector waarin de keizerschieting plaats vindt.


UU

Nationale Ploegenkampioenschap voor senioren: de senioren streden voor de Eeuwigdurende Schaal Koning Albert I. De schiftingen werden gehouden per sector:

sector 1ste 2de 3de 4de 5de

UU

UU

aantal dagen 8 6 5 6 5

aantal deelnemende pelotons Overwinnaar 2013 113 Zedelgem Willem Tell 71 Asper Sint-Sebastiaan 60 Temse Willem Tell 88 Wintam Sint-Sebastiaan 52 Baardegem De Vonckisten Totaal: 384 pelotons van vijf schutters (425 in 2012, 468 in 2011, 473 in 2010, 476 in 2009, 503 in 2008)

De finale tussen de winnende ploegen van de vijf sectoren, aangevuld met de dagwinnaars in elke sector, werd ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 15/09/2012 om 9.00 uur. Individueel VlaS-kampioenschap: Gesponsord door VlaS, ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 15/09/12 om 9.30 uur tussen de vijf beste mannelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden. Individueel dames-kampioenschap: Ingericht door Zedelgem Willem Tell op zondag 15/09/12 om 9.30 uur tussen de vijf beste vrouwelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden.

Wedstrijden internationaal UU Het Europees Kampioenschap 2013 in Paal Tervant – België: op zaterdag 24/08/2013 voor de jeugd met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 40 schutters bij de individuelen. Op zondag 25/08/2013 voor de senioren, met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 72 schutters bij de individuen. De Belgische leden van het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip (5) hielpen bij de inrichting. UU Een Europese vriendenontmoeting tussen de leden van de landenbesturen van Nederland (NBvW), België (KNBBW) en Frankrijk (UAANF) vond plaats op vrijdag 20/09/2011 in Graauw – Nederland .

Jaarverslag VlaS 2013

Jeugdafdeling UU Nationaal Kampioenschap: de schiftingen gebeuren aan de hand van het nationale jeugdcriterium met een aparte reeks voor scholieren en junioren. De finale vond plaats op 31/08/2013 in Beveren Waas tussen de 15 best geklasseerde schutters in het Nationaal Jeugdcriterium per reeks. Op 31/08/2013 vond – eveneens in Beveren Waas - de Koningschieting plaats in de categorie scholieren en junioren tussen de jeugdschutters met een geldige bondskaart. UU Plaatselijke jeugdkampioenschappen: zes plaatselijke jeugdkampioenschappen worden ingericht door maatschappijen met de hulp van de afgevaardigden en jeugdafgevaardigden van de KNBBW. De plaatsen waar de jeugdkampioenschappen werden ingericht zijn: Gent, Overmere, Beringen mijnstreek, Wingene, Roeselare, Terneuzen, Zedelgem, Heist Duinengalm en Zelzate. UU Nationaal Jeugdcriterium: een klassement opgemaakt door de KNBBW aan de hand van de behaalde punten op de plaatselijke jeugdkampioenschappen, plus aanwezigheidspunten op deze kampioenschappen en de koningsschieting voor de jeugd van de KNBBW.

19


B. x

Landelijke Unie der Kruisboogschutters Inleiding

Wij bedanken opnieuw alle verenigingen, hun bestuur, leden en schutters voor hun inzet voor de kruisboogsport in 2013. De kruisboogsport is en blijft een ontspannende, geruisloze sport met veel sociaal contact en is een aangename nuttige vrijetijdsbesteding. Laat ons dit in de toekomst bestendig verder uitbouwen en de vriendschapsbanden verstevigen. Het is onze taak en plicht gelijkvormig de statuten om verslag uit te brengen betreffende de werking van de Landelijke Unie de Kruisboogschutters in 2013 het 36° jaar in haar bestaan. x

Bestuur

De Raad van Bestuur kwam in 2013 zeven maal bijeen (op 29 januari, 19 maart, 7 mei, 17 juni, 2 september, 4 november en 2 december). Onze Algemene Statutaire Vergadering werd op 9 februari 2013 gehouden bij de Kolveniers-Graaf van Vlaanderen te Deurne-Antwerpen. Op de agenda: Punten zoals aansluitingen van onze leden en verenigingen, financieën, briefwisseling, vertegenwoordigingen bij de nationale koepel NUKB, het nationaal sportcomité, bij VlaS en Sportiv (zowel Provinciaal als Regionaal). In 2013 is er veel aandacht geweest in verband met de overdracht van penningmeesterschap met de daarbij gepaard administratieve verplichtingen en publicatie in het Belgisch Staatsblad. We hebben onze vorige penningmeester Jacques Van Camp voor zijn constructieve medewerking hiervoor bedankt. 20

Jaarverslag VlaS 2013

Op de Algemene Statutaire Vergadering ontvangen de verdienstelijke leden gehuldigd die 25 jaar lid zijn een diploma. Het beheer van de LUK is in 2013 verder gezet met vijf bestuurders. Luc Vlaminckx is penningmeester geworden (goedgekeurd Algemene Statutaire Vergadering van 9 februari 2013) in opvolging van Jacques Van Camp. In 2013 was de Landelijke Unie der Kruisboogschutters in de NUKB vertegenwoordigd door Luc Deketelaere, Vic Bertels, Frank Boeyden en Arnold Van Aperen. In het sportcomité van de NUKB was onze vertegenwoordiging: Stefaan Vandooren (voorzitter), Michel De Raedt, Wilfried Hostyn en Jean De Ridder. LUK bleef vertegenwoordigd in alle Provinciale comités van VlaS. x

Wedstrijden

De organisatie van het wedstrijdgebeuren op het vlak van kruisboogschieten ligt in handen van onze aangesloten leden enerzijds en het sportcomité van de nationale bond NUKB anderzijds. In 2013 hebben we onze bezorgdheid geuit en een bespreking gehad over de werking van de NUKB. We nemen kennis en bespreken wedstrijden zoals de interland België-Nederland 20meter en Provinciaal Kampioenschap (Antwerpen). x

Leden

In 2013 waren 32 clubs aangesloten met 653 leden (2 clubs minder en 38 leden meer). Het lidgeld bleef behouden op € 8,00 (waarvan € 5,50 voor VlaS en € 2,50 voor de werking van de LUK). In de € 5,50 is de verzekering via VlaS-Sportiv inbegrepen. x

Promotie

In het tijdschrift Trend bekomen wij promotie voor de kruisboogsport en zo kunnen andere sportverenigingen kennis maken met onze sport. Promotieschietingen, opendeurdagen, wedstrijden kunnen worden opgenomen in dit driemaandelijks magazine indien men tijdig een waardevol artikel en/of foto doorstuurt. In 2013 heeft de LUK acht leden gehuldigd en een diploma overhandigd voor 25 jaar lidmaatschap.


C. UU

Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw (VBFlw) Organisatie

De Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip vzw werd verder, als enige lid van VlaS, officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap – voor onbepaalde duur - als Vlaamse Sportfederatie volgens het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. De VBFlw telt 14 sectoren en is actief in 4 Vlaamse provincies. In 2013 telde de VBFlw 101 clubs met 1616 leden waarvan 201 (of 12,43 %) jeugdleden. In 2013 konden niet minder dan 52 nieuwe jeugdleden ingeschreven worden. 12 clubs hebben een goede tot zeer goede jeugdwerking en werken actief met VTS opgeleide initiators en/ of instructeurs. De 1616 leden zijn als volgt verdeeld over de provincies: UU Antwerpen : 9 clubs met 147 leden. UU Oost-Vlaanderen: 60 clubs met 955 leden. UU Vlaams Brabant: 15 clubs met 179 leden. UU West-Vlaanderen: 17 clubs met 335 leden. De 201 jeugdleden zijn als volgt verdeeld over de provincies: UU Antwerpen 19 UU Oost-Vlaanderen: 107 UU Vlaams Brabant: 30 UU West-Vlaanderen: 45

UU

21

Bestuursorganen

De taken binnen het dagelijks bestuur worden gestuurd vanuit een eigen secretariaat binnen een eigen directiecomité of commissie: 1. Algemeen en administratief secretariaat onder de leiding van de secretaris-generaal. 2. PPR secretariaat met een redactiecomité geleid door de voorzitter en ondervoorzitter 3. Technisch secretariaat waarbij de hoofdverantwoordelijkheid wordt toevertrouwd aan de technisch directeur. 4. Financieel secretariaat onder de leiding van de voorzitter/penningmeester. Het beheer van het eigen federaal sportmateriaal (wippen, beschermboxen, vogels, enz…) is in handen van de federale materiaalmeester.

Jaarverslag VlaS 2013

Het federaal bestuur bestaat uit: UU een dagelijks bestuur: 5 leden met volgende functies: voorzitter/penningmeester, ondervoorzitter, secretaris-generaal, technisch directeur en materiaalmeester. UU een Raad van Bestuur: 16 leden, de vertegenwoordigers van de 14 sectoren en de provincievoorzitters. UU een Algemene Vergadering: 26 leden, de aangeduide vertegenwoordigers van de sectoren, de provincievoorzitter en directiecomitéleden.


De directiecomités zijn: 1. Het administratief directiecomité en propaganda - promotie en redactie comité 2. Het technisch directiecomité met als onderliggende commissies: »» scheidsrechterscommissie »» verzoening- en tuchtcommissie »» beroepscommissie Sportieve werking en federale organisaties x De VBFlw en haar clubs organiseerden 1752 geregistreerde wedstrijden (beschrijfschietingen genoemd) in (2012:1985- 2011: 2098 - 2010: 2185 ) Dit betekent een gemiddelde van 146 schietingen per maand (2012:165 -2011: 175 - 2010: 182 ) Zo’n 38 beschrijfschietingen behoren tot de speciale clubwedstrijden. Dit zijn wedstrijden ter huldiging van één of meerdere kampioenen, voor rouwbetuigingen maar ook voor verjaardagen, familiale gebeurtenissen en jubilea. Hierbij stellen we opnieuw een lichte vermindering van het aantal recreatieve beschrijf schietingen vast, maar een verhoging van het aantal open kampioenschappen in de verschillende sectoren. Niet minder dan 12 nieuwe open kampioenschappen met nieuwe of bestaande wedstrijd schema’s (individueel en ploegen) kenden een overgroot succes niet alleen i.v.m. aantal deelnemers maar ook op technisch en organisatorisch vlak.

22

x Elk van de sectoren richtte sectorkampioenschappen (periode februari tot einde juni) in, die als kwalificatie dienen en toegang verlenen tot de provincie- en de federale kampioenschappen. Het betreft hier in het totaal 106 sectorwedstrijden. Aanvullend als raamprogramma werden 28 beschrijf- schietingen op regionaal / sector niveau ingericht.

Jaarverslag VlaS 2013

x

Elke provincie richt een provinciaal kampioenschap (individueel en per ploeg) in.

x Daarnaast worden nog 22 wedstrijden ingericht op Vlaams niveau (open kampioenschappen en/of bekerwedstrijden), zo onder meer de intersectoriële bekerwedstrijd voor sectorploegen (dames – heren – schieten zonder vizier en blankboog) in het kader van de federale kampioenschappen. x Grote wedstrijden en kampioenschappen in opdracht van de Nationale federatie en/of Europese Gemeenschap die onder de leiding en volledige verantwoordelijkheid van het VBFlw bestuur en het Technisch Directiecomité ingericht werden zijn: 1. 16de Beker van Vlaanderen ‘Blankboog & Zonder Vizier’ te Lochristi op 11 mei 2. 23ste Beker van België/Vlaanderen “Individueel” in Lochristi op 12 mei 3. 41ste Federaal/Belgisch jeugdkampioenschap en Prinsenschieting te Lochristi op 18 mei 4. 36ste Intersectoriële Bekerwedstrijd “Sectorploegen” in Hamme op 05 oktober 5. 41ste Federaal Kampioenschap ”Individueel en Clubploegen” in Hamme op 06 oktober 6. 30ste Europees koning-, 26ste koninginnen en 21ste prinsenschieten te St.Niklaas op 27 okt. 7. 11de VlaS Kampioenschap in Blankenberge op 11 november UU

Internationaal:

Eén VBFlw geselecteerde ploeg van 2 x 3 schutters nam met succes deel aan de Interlandwedstrijd: België/ Vlaanderen - Nederland - Frankrijk in Doornzele op 13 augustus. De VBFlw stuurde een afvaardiging van 6 schutters en bestuurders naar Kranj (Slovenië) en nam er deel aan een uitgebreid prospectieprogramma van 4 tot11 april bij diverse boogschutterclubs en firma’s en namen ook deel aan een 5de officiële wedstrijd/kampioenschap en interlandwedstrijd: Bare Bow, boogschieten liggende wip georganiseerd door de plaatselijke club.


De internationale contacten met Franse, Nederlandse en Engelse clubs en schutters werd actief levendig gehouden. Nieuwe contacten kwamen tot stand met Italiaanse, Kroatische en Oostenrijkse schutters via de Sloveense vertegenwoordiging. UU

Federale Technische vorming

De scheidsrechterscursus en bijscholing van het bestaande scheidsrechters en administratieve medewerkers georganiseerd door de Belgische Nationale Federatie en in opdracht van de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip, te Melsele op 16 februari. Aan 5 nieuwe federale en 3 internationale scheidsrechters werd het diploma uitgereikt. De jaarlijkse federale en nationale algemene scheidsrechtersbijeenkomst (technisch en administra-tief kaderpersoneel) werd georganiseerd als info en bijscholing op 12 oktober in Melsele en met 43 deelnemers. UU

Administratieve en technische opleidingen en bijscholingen

x Op 16 februari te Beveren en op 11 september te Melsele werden federale bijscholingen gevolgd door leden en bestuursleden van het administratief en technisch directiecomité van de VBFlw. x Op 16 november werd een federale bijscholing gevolgd door 3 sectorsecretarissen met als thema: gebruik van de federale website en kalenderinlassingen. x Daarnaast werden erkende bijscholingen en studiedagen bijgewoond door het sporttechnisch en administratief kaderpersoneel : Plaats Organisator Melsele / Beveren BNFLW / VBFlw Gent VTS

22/05 31/05 11/09

Brussel Berchem Melsele

12/10 23/10 14/12

Melsele Gent Herentals

Bloso VTS VSF EULW / BNFLW / VBFlw BNFLW / VBFlw VSF Bloso

Thema - Soort bijeenkomst Bijscholing Nat. & Int. scheidsrechters Bijscholing VTS DSKO Beleidsprioriteit en generieke competenties infosessie DSKO Bebat minimum leeftijd Bijscholing “Officials” info - bijscholing Nat. scheidsrechters info - bijscholing Nat. scheidsrechters Debat VTS met de sportsector Dag van de medewerker

x VBFlw bestuursleden namen deel aan algemene en info- werkvergaderingen en activiteiten georganiseerd door het Belgische Olympisch, het Interfederaal Comité (BOIC), VSF , OSV, VTS, VlaS , provinciale of regionale sportdiensten en andere: Datum 05/01 05/02

Plaats Blankenberge Berchem

Organisatie VBFlw Denkcel Boogsch.

11/02 11/02

Brussel Berchem

VTS Denkcel Boogsch.

25/02

Blankenberge

Denkcel Boogsch.

01/03 19/03 25/03

Brussel Paal Brussel

Bloso VlaS VSF

Thema - soort bijeenkomst AV VBFlw Sector Kust & Ommeland Coördinatie vergaderingen HBL / VBFlw sportkaderopleiding Denkcel Boogschieten Coördinatie vergaderingen VBFlw / KNBBW sportkaderopleiding Coördinatie vergaderingen VBFlw / KNBBW sportkaderopleiding Coörd. Verg. Zomertoer Algemene Vergadering Algemene Vergadering

23

Jaarverslag VlaS 2013

Datum 16/02 13/03


24

15/04 02/05 18/05 21/05 25/05 26/05 31/05 31/05 12/06 18/06 04/07 05/08 04/09 19/09 29/09 18/10 06/11 19/11 23/11 28/11 30/11 02/12 02/12 06/12 12/12

Zedelgem Brugge Zedelgem Brussel Bredene Blankenberge Brussel Antwerpen Berchem Brussel Brugge Brussel Gent Sint-Niklaas Oudenaarde Willebroek Burgge Brugge Melsele Gent Melsele Brussel Brussel Brussel Brussel

T.O.B. VlaS T.O.B. VTS Denkcel Boogschieten Denkcel Boogschieten B.O.I.C. VSF Denkcel Boogschieten Bloso VlaS Bloso - VTS VSF Stad VHV Bloso VlaS VlaS BNFLW / VBFlw VSF E.U.L.W. VTS VTS VTS

Coördinatie vergadering TRIARC Redactie “Trend” werkverg. TRIARC BE kampioenschap Denkcel “Traditionele Sporten” Werkverg. Cursustekst Instr. B. Werkverg. Cursustekst Instr. B. Algemene Vergadering Infovergadering “Officials” Coörd. verg. HBL sportkaderopleidingen Denkcel Boogschieten Redactie “Trend” Coörd.vergadering “Cursus Boogschieten” Info Vergadering OSV’s Uitreiking “Gouden Pijl’ Historische Gildedag Evaluatie vergadering “Zomertoer” Algemene Vergadering Algemene Vergadering Algemene Vergadering Infovergadering Algemene Vergadering Denkcel “Traditionele Sporten” Denkcel “Boogschieten” Uitreiking Nationale Sporttrofee Werkverg. sportkaderopleidingen

Jaarverslag VlaS 2013

x Provincie bestuursleden namen deel aan diverse werkvergaderingen ter voorbereiding van de provinciale DAS beurzen. x Verschillende leden van het VBFlw dagelijks bestuur hebben de vertegenwoordiging verzekerd bij diverse huldigingen en plechtigheden welke georganiseerd werden door de Belgische en Vlaamse sportoverheden, sportbonden en koepelorganisaties.

UU

Sporttechnisch en Administratief Kaderpersoneel

VBFlw beschikte einde 2012 over een medewerkersbestand (allen vrijwilligers) dat bestaat uit 34 federale scheidsrechters, waarvan 21 met Internationaal brevet en 5 administratieve medewerkers. De VBFlw webmaster organiseerde 1 opleiding” Administratief Websitegebruik” voor sector- en clubbestuurders. Daarnaast waren volgende comités en bestuursorganen actief: UU Raad van Bestuur: 16 februari – 14 september UU Algemene Vergadering: 2 maart – 23 november UU Administratief directie comité & PPR comité: 14 juni UU Technisch directie comité: 16 juni - 12 oktober - 6 november UU Verzoening- en Tucht commissie / Beroepscommissie: geen UU Dagelijks bestuur: 16 februari - 20 april - 14 september - 6 november UU Werkvergaderingen VBFlw Kampioenschap & Beker: 16 februari UU Werkvergaderingen EULW: 30 november


UU

Vlaamse Trainersschool - Docenten

De VBFlw beschikt over 2 docenten welke actief zijn binnen de sportkader opleidingen van de VTS : Cursus Boogschieten »» Eric Wittevrongel:Module 1 Didactiek – Module 2 & 3 Specifiek Gedeelte Initiator & Instructeur B »» Guido Maes: Module 3 Specifiek gedeelte Vervaardiging en onderhoud van het boogmateriaal & uitrusting Initiator & Instructeur B Cursus Sportieve Vrijetijdsbesteding & Traditionele Sporten »» Eric Wittevrongel: Module 1 Didactiek – Specifiek Gedeelte Initiator UU

Vlaamse Trainersschool – Vorming

De VBFlw beschikt momenteel over 31 actieve medewerkers op sporttechnisch vlak met een VTS diploma (initiators/instructeurs/trainer B ). UU

Vertegenwoordigingen UU VBFlw is aangesloten bij het BOIC (via de nationale koepel BNFLW). UU VBFlw is lid van de Belgische Nationale Federatie Boogschieten Liggende Wip (BNFLW) en wordt er vertegenwoordigd door 5 bestuurders. UU VBFlw is aangesloten bij de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip (EULW) en neemt bijna ALLE belangrijke functies waar en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur met 6 leden en in de algemene vergadering met 7 leden. Hiertoe werden 6 vertegenwoordigingen geregistreerd. UU VBFlw is tevens vertegenwoordigd met 2 leden bij de Bloso Vlaamse Trainersschool – denkcel boogschieten. Deelname aan de vergadering denkcel georganiseerd door VTS op 7 december. »» VBFlw voorzitter: Eric Wittevrongel werd op 1/7/2009 aangesteld door de Vlaamse Trainersschool als Directeur Sportkader opleiding Boogschieten en Sportieve Vrijetijdsbesteding »» en herbevestigd in december tot einde 2016. UU

Sportverzekering

De VBFlw leden, bestuurders, organisatoren van wedstrijden en kampioenschappen, occasionele activiteiten zoals initiaties en kennismakingen met de boogsport zijn conform de Bloso reglementering verzekerd via een verzekeringspolis afgesloten bij Arena N.V. Het premiebedrag per lid wordt bepaald ongeacht de leeftijd op 1,36 euro. In 2013 werden 2 ongevalaangiften ‘Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid ’ ontvangen en overgemaakt aan de verzekeringsmaatschappij: Arena. UU

Promotie UU De VBFlw provinciale afdelingen namen deel aan de Bloso “Doe aan Sport beurs” in Mechelen, Heverlee en Gent. UU Op 2 maart werden in het Schutterslokaal: De Vrije Schutters te Blankenberge onder zeer grote belangstelling de jaarlijkse federale en nationale sportprijzen uitgereikt aan de sportman, sport-

Jaarverslag VlaS 2013

UU

De VBFlw is aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de VBFlw voorzitter werkt actief mee in de intercellen vergaderingen als vertegenwoordiger van de OSV’s en in de werkgroep: Sport voor Allen ‘Sportkaderopleidingen’ en is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. »» De VBFlw maakt deel uit van de Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De provincie afdelingen van de VBFlw zijn vertegenwoordigd in de VlaS Provinciale Comités (PC VlaS) West-Vlaanderen.

25


UU UU

UU

UU

UU

UU

UU

vrouw, beloftevolle jongere en sportclub. De Sector Antwerpen / VBFlw nam op 18 & 19 mei deel aan de “ Fortengordel” . De Provincie Oost-Vlaanderen / VBFlw nam deel aan de Blosos Kriebelmania op 21 april te Wachtebeke. De VBFlw Sector Kust & Ommeland participeerde met de Stad Blankenberge in het project : Sport Overdag voor Senioren gedurende de maanden januari t/m mei 2013 elke woensdag voormiddag (uitgezonderd gedurende de school vakanties) met een reeks initiatie lessen boogschieten. De VBFlw heeft bij de organisatie van de BLOSO Sportkampen te Blankenberge gedurende de paasvakantie (8 t/m 12 april) en de zomervakantie (26 t/m 30 augustus) actief meegewerkt met 2 trainers en zorgden voor de installatie van de schietstanden, de aanlevering van alle boogsport materiaal en didactische infoborden ). De VBFlw nam deel aan de Bloso Zomertoer met een actieve schietstand op 12/8 te Blankenberge, 13/8 te Wenduine en 19/8 te Bredene. Op 14 december was de VBFlw vertegenwoordigd met een paar medewerkers op de Bloso “Dag van de medewerker” te Herentals De club- en sector initiators en instructeurs hebben hun medewerking verleend aan 108 plaatselijke en regionale initiatieven waarbij zij steeds konden rekenen op zeer grote belangstelling.

De overgrote meerderheid van deze initiaties en kennismakingen met het boogschieten werden georganiseerd in scholen, vakantiecentra, bedrijven en sportkampen te Antwerpen, Beveren/Melsele, Bredene, Blankenberge, Brugge, Zwijndrecht/Antwerpen, Gent, Kampenhout en andere. UU

Tijdschrift: De Liggende Wipschutter

Officieel orgaan van de Vlaamse Boogsport Federatie “Liggende Wip”vzw.

Jaarverslag VlaS 2013

26

VBFlw geeft het driemaandelijks tijdschrift: De Liggende Wipschutter, uit op 1300 exemplaren. In 2013 werden drie nummers uitgegeven met in totaal 92 bladzijden informatie, GRATIS verdeeld aan alle leden met als bestendige inhoud: x Voorwoord en doordenker van de voorzitter x Speciale huldigingen en laureaten x Verslagen & uitnodiging tot deelname aan bijscholingen & opleidingen x Uitnodigingen & uitslagen: provinciale en federale kampioenschappen en wedstrijden x Fotoreeksen en erelijsten x Federale sportkalenders x Uitnodigingen en verslagen van de internationale activiteiten x Info’s van de sportoverheden i.v.m. MVS, Ethisch Sporten, enz….. x In Memoriam

UU

Federale Website:

De federale website: www.vbflw.be kende succes met als inhoud: UU Links naar: Bloso, BOIC, VSF, Provinciale sportdiensten, Vlaamse Gemeenschap en VlaS UU Nieuws – Administratief UU Interactief: Nieuwsbrieven/Ledenprofiel UU Competitie/Sportreglementen UU Media: Fotomappen vanaf het jaar 2004 UU uitslagen federale kampioenschappen & wedstrijden UU Tijdschrift “De Liggende Wipschutter” (nieuw voor 2013) UU Alle schutterkalenders (wedstrijden, open kampioenschappen, vergaderingen) van de clubs, sectoren en federale organisaties UU Contact: gegevens van de aangesloten clubs- sectoren - federale besturen – webmaster


Maand 2012 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 12 maanden

UU

Gemiddeld/dag 20 21 24 22 23 20 19 19 23 31 26 19 22

Bezoekers 604 599 736 658 722 586 575 603 693 967 775 603 7775

Pageviews 5485 5014 5325 6019 6063 3842 2941 4036 4677 8921 5336 4530 62189

Niet periodieke publicaties UU VBFlw Nieuwsbrief - 10 uitgaven met speciale aankondigingen voor de provincies en sectoren UU VBFlw Contact - aangepaste adres- en andere contactgegevens voor de bestuursleden. UU VBFlw Technisch Flash – 5 uitgaven met wetenswaardigheden, nieuws en uitnodigingen voor het technisch kaderpersoneel en scheidsrechters.

27

Jaarverslag VlaS 2013

Zaalbeeld “Federaal Kampioenschap


D.

Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB

Het Samenwerkingsverbond BKB-VKB is een overkoepeling van twee bestaande krulbolbonden. Beide bonden (Vlaamse Krulbolbond vzw en Belgische Krulbolbond vzw) richten hun eigen kampioenschappen in voor alle categorieën. In tegenstelling met de aparte kalenders worden een aantal zaken gezamenlijk beslist: UU Organisatie VlaS-kampioenschap en organisatie twee gezamenlijke Zomertrofeebollingen UU Onderlinge bescherming van de BKB-augustusvierdaagse en de VKB-julidriedaagse UU Coördinatie tuchtmaatregelen UU Optimalisatie van het wedstrijdreglement Vergaderfrequentie: twee vergaderingen per jaar

UU

1. BKB:

Op de gezamenlijke kalender van het Samenwerkingsverbond Krulbol B.K.B.V.K.B. kwamen in 2013 volgende organisaties voor:

Jaarverslag VlaS 2013

28

Inrichtingen BKB: UU Familiehappening Recreanten in Doornzele (Evergem) op vrijdag 16 augustus 2013 (174 deelnemers) UU 16de Kampioenschap van Vlaanderen MM2 in Doornzele (Evergem) op maandag 15 augustus 2013 (60 mannenploegen en 14 vrouwenploegen) UU 26ste Kampioenschap van België in Doornzele (Evergem) op zaterdag 17 augustus 2013 (32 vrouwen en 246 mannen) UU 10de Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen voor de jeugd op vrijdag 16 augustus 2013. (13 deelnemers) UU Grote Prijs B.K.B. Voorzitter Patrick Huyghe in Doornzele (Evergem) op zondag 18 augustus 2013 (160 inschrijvingen) VlaS-kampioenschappen UU In Doornzele op 2 juli 2013 Jeugd VlaS kampioenschap (12 deelnemers) UU In Doornzele op 7 september 2013 VlaS kampioenschap (165 inschrijvingen) UU

Andere belangrijke wedstrijden:

Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor iedereen): UU Ingericht door BKB: »» Weektrofee 2012-2013: 13 bollingen met een gezamenlijk klassement voor mannen en vrouwen. »» Wintertrofee 2012-2013: op zaterdagen: 12 bollingen met een apart klassement voor vrouwen en mannen. »» Zomertrofee 2013: op zaterdagen: 11 bollingen gespreid over 8 clubs


Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor de jeugd): UU Ingericht door BKB: »» 9de editie Beker van Vlaanderen 2012-2013: 6 tornooibollingen op 5 locaties met 12 verschillende deelnemers. »» 9de editie BKB Juniorencup 2013 : 7 tornooibollingen op 4 locaties met 18 verschillende deelnemers. »» 9de Jeugd-VlaS-kampioenschap ingericht door de BKB: 12 jeugdspelers schreven zich in voor het Jeugd-VlaS-kampioenschap op 02/07. UU

Promotie

‘Europese Spelen 2013 – Jubileumeditie - Doornzele’ De BKB organiseerde, toegevoegd aan het Belgisch en Vlaams Kampioenschap krulbol, een Internationale Volkssportdag met interlands van de traditionele sporten krulbol, handboogschieten op de liggende wip en gaaibol. Daarnaast ook gelegenheidswedstrijden en demonstraties van diverse andere traditionele sporten. Voor de bezoekers werd een zeskamp georganiseerd met 100 deelnemers. Naast het sportieve deel was er ook ruimte voor een huifkartocht, volksspelen, optreden Frank Galan, een roofvogelshow, een ganzenparade, een spetterend vuurwerk en een 2-daagse Rommelmarkt. Speciale aandacht werd besteed aan onze jonge bezoekers met clown, grime, ballonnen plooien ( Sylvie en karikaturiste Maggy ) en diverse kermisattracties. Daarnaast kon de Molen van Doornzele bezocht worden voor de bezichtiging van de Expo Krulbol. Hierdoor werd heel wat pers- en media-aandacht gecreëerd. Recreantenbolling/Familiehappening Op 02/07/13 en 16/08/13 vond telkens een recreantenbolling/familiehappening plaats. Op 02 juli vonden 92 geïnteresseerden de weg naar Doornzele Dries. Op 16 augustus “Dag van de Recreant” kwamen 174 recreanten opdagen. UU

29

Initiaties

Jaarverslag VlaS 2013

De BKB verzorgde tal van initiaties, waaronder: x Initiatie Jeugd bij Hebberecht Aime ( school van Doornzele ) op 28/03/2013 x Initiatie bij opening krulbolseizoen Stoepewijk te Ertvelde op 12/04/2013 x Initiatie Jeugd - DAS-beurs in Gent (Flanders Expo) van 16 tem 18/04/2013 x Gebruik demo-baan door bolclub Molenzicht op 18/05/2013 x Initiatie Amerikanen via Brouwerij New Belgium in Kluizen op 24/05/2013 x Initiatie Familie Raeymaeckers in Kluizen op 26/05/2013 x Initiatie volwassenen met mentale handicap in Provinciaal Domein de Gavers te Geraardsbergen – Specialmania – op 29/05/2013 x Initiatie groep Vandegehuchte in Merendree op 01/06/2013 x Initiatie Vriendenkring politie Evergem op Doornzeledries op 01/06/2013 x Initiatie Jeugd in het kader van de Cultuurdagen – St. Franciscus – Doornzele op Doornzeledries op 04/06/2013 x Initiatie voor de Bibs Meetjesland in de Huysmanshoeve op 05/06/2013 x Initiatie volwassenen met psychische beperkingen in Provinciaal Domein Dommelshof te Neerpelt op 06/06/2013 x Initiatie – personeelssportdag Fit & Gezond van de Provincie Oost-Vlaanderen in Wachtebeke (Domein Puyenbroeck) op 14/06/2013 x Initiatie Vriendenkring Sidmar in Kluizen op 20/06/2013 x Initiatie Jeugd – school St Franciscus te Doornzele op 21/06/2013 x Initiatie familie Christiaens te Kluizen op 25/06/2013 x Gebruik / huur bollen – sportdienst Lovendegem op 27 en 28/07/2013 x Strandbolling in Wenduine op 01/08/2013 x Initiatie tijdens de Sportboem georganiseerd door Dienst Sport-Evergem in Ertvelde (Terreinen Hoge Wal) op 31/08/2013 x Demonstratie en initiatie tgv Sport in de Rand te Hofstade op 01/09/2013 x Opening nieuwe krulbolbaan op het Hoogbouwplein te Zelzate op 05/09/2013


x Initiatie

Jeugd – School de Rotonde te Doornzele op 06, 09 en 12/09 bollen door Onderlinge Hulp Sleidinge op 12/09/2013 x Initiatie Jeugd PTI Eeklo op de Huysmanshoeve op 23/09/2013 x Initiatie groep in Watervliet op 26/09/2013 x Demonstratie en initiatie tijdens Senior Sportief in Deinze op 26/09/2013 x Initiatie Groep Confiserie Geldhof te Zomergem op 08/11/2013 x Gebruik

Expo krulbol Vaste openingsdagen in 2013 : 7 zondagen nl. 21/04, 26/05, 07/07, 18/08, 01/09, 08/09, 06/10 telkens min. Van 13.00 tot 18.00 uur. x Groepsbezoek – Senioren NMBS – 12/10 x Groepsbezoek via Sneukeltoer voetbalclub Do/Wi op 18/05/2013 x Groepsbezoek met de Gentse Buitenband op 28/07/2013 x Groepsbezoek via Gelaude Noel – mobilhomes op 25/10/2013 x Groepsbezoek via de Zwerfautoklub op 09/11/2013 Ondertussen werd krulbol opgenomen bij de dagtrips georganiseerd door Toerisme Meetjesland. Hierbij kan ook een bezoek aan de Expo Krulbol gecombineerd worden met een initiatie krulbol. Daarnaast heeft de BKB een samenwerking opgebouwd met Streekplatform + Meetjesland, het plattelandscentrum Meetjesland, Comeet en de Erfgoedcel Meetjesland. De BKB werd diverse malen gecontacteerd voor de aanleg van krulbolbanen verspreid over Vlaaanderen daarnaast ontelbare vragen naar beschikbaarheid, aankoop van krulbolstaken en krulbollen.

Jaarverslag VlaS 2013

30

UU Expo krulbol Op Erfgoeddag, zondag 21 april 2013 opende Expo Krulbol de vaste tentoonstelling met als thema “ Stop de Tijd “. Te dezer gelegenheid werd ook een zoektocht ontworpen waar alle bezoekers gedurende het werkjaar konden aan deelnemen & mooie naturaprijzen in de wacht slepen. De Expo heeft een vaste stek in de molen die als monument geklasseerd werd op de Doornzele Dries. De tentoonstelling brengt het tijdloze verhaal van de geliefde Meetjeslandse volkssport krulbollen. Op de vier verdiepingen van de molen kom je alles te weten over de spelregels van het bollen, wie de bolders nu zijn, welke trucs ze toepassen in het spel en zo veel meer. Naast de molen werd door de gemeente Evergem een initiatie krulbolbaantje aangelegd. Hierdoor kunnen we onze bezoekers op zoek naar Erfgoed, tevens het krulbolspel actief initiëren

ICE-dossier De Belgische Krulbolbond vzw ontving op maandag 14 juni 2010 goed nieuws van Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege. Krulbol wordt als element van immaterieel cultureel erfgoed opgenomen in de ‘Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen’. Het is de eerste keer dat dit met een volkssport gebeurt. Het krulbollen prijkt voortaan samen met de Brugse Heilige Bloedprocessie en het carnaval van Aalst op de lijst van Vlaams immaterieel en cultureel erfgoed. Het dossier dat de BKB samen met Erfgoedcel Meetjesland, Sportimonium, tapis plein, Toerisme Meetjesland, VlaS, VKB, VVB en Volkskunde Vlaanderen op 1 april 2010 indiende, werd door de adviescommissie als “zeer sterk” bevonden. Vooral omwille van het uitgebreide samenwerkingsverband, de talloze beschermingsacties en het sterke bovenlokale draagvlak. Deze erkenning kan als opstap dienen om erkend te worden als Werelderfgoed door Unesco. VlaS hoopt dat de opname van krulbol in de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed zal helpen om de sport meer uitstraling te geven en om de promotie acties voor de krulbolsport nog meer weerklank te doen vinden. In 2013 werd in samenwerking met Sportimonium en de Erfgoedcel Meetjesland een voortgangsrapport voorgelegd aan de Vlaamse Overheid – dit voor de 1ste maal via de website van de Vlaamse Overheid. UU

UU

Erfgoeddatabank :

De BKB verleende zijn medewerking aan de Erfgoedcel Meetjesland om krulbol foto’s op de Erfgoeddatabank te plaatsen.


UU

Tijdschrift

BKB geeft een maandelijks tijdschrift Boldersleven uit: 326 abonnees. UU Webstek De BKB blijft de webstek www.krulbol.be onderhouden en upgraden. Ondertussen kreeg de webstek gemeente Evergem een upgrade en wordt ook deze webstek geladen met gegevens. Vanuit deze webstek worden automatisch nieuwsbrieven gegenereerd en worden downloads verzorgd naar de UITinVlaanderen webstek. Daarnaast heeft de BKB ook een Facebook pagina aangemaakt.

UU

Leden

BKB telt 41 clubs met 949 leden. Het Samenwerkingsverbond Krulbol BKB-VKB sloot in 2013 aan met 57 clubs en 1.163 leden.

UU

2. VKB:

Bestuur Voorzitter : Luc Beekaert; Secretaris&sponsoring: Patrick Wante; Verantwoordelijke leden&tijdschrift: Erwin De Brauwer; bestuursleden: Walter De Muer, Marc Haneca, Marc Welvaert, Yvan Ferbuyt; ere –voorzitter: Marcel D’Haenens

31

Uitzonderlijke tornooien VKB-BKB-VVB: Gezamenlijke zomertrofeebolling te Ursel op 29 juni 2013 met 216 inschrijvingen

Gezamenlijke zomertrofeebolling te Doornzele op 13 juli 2013

Bescherming WK- driedaagse te Ursel ( Knesselare ) op 19, 20 en 21 juli 2013

Bescherming BK-vierdaagse te Doornzele op 15, 17 en 18 augustus 2013

• •

Bescherming VVB data: Kampioenschap van Vlaanderen ML3 ( ATS stadion ) zaterdag van 11 juli VlaS-kampioenschap te Doornzele BKB/VKB op 7 september 2013 met 165 inschrijvingen.

• 2e Sinksenbolling ML3 en KVVL ML4 “binnen” en zaterdag 26 oktober 2013 (als er 5 zaterdagen zijn in oktober) . Wedstrijden VKB: Grote Prijs VKB te Ursel op 23 juli 2013 met 207 inschrijvingen mannen en vrouwen Kampioenschap van België Maats Mee te Ursel op 20 juli 2013: - met drie mannen met 36 ploegen. - met twee dames met 5 ploegen Wereldkampioenschap Krulbollen Maats Loten te Ursel op 21 juli 2013: - met 2 dames: 36 spelers - met 3 mannen: 263 inschrijvingen

Jaarverslag VlaS 2013


Wedstrijden met VKB ondersteuning: Buitenwedstrijden: • Kampioenschap van Vlaanderen maats loten van 2 met 2 bollen te Sijsele op 10 augustus 2013 met 118 inschrijvingen mannen en 18 spelers vrouwen • Kampioenschap van Vlaanderen Maats Mee met 2 met 2 bollen te Ursel op 31 juli 2013 met 40 ploegen. (kampioenschap dames is niet doorgegaan) • Kampioenschap van het Meetjesland Maats Loten van 2 met 1 bol te Sint Laureins met 106 mannen en 15 vrouwen op 16 juli 2013 • Kampioenschap van Vlaanderen Maats Loten met 4 plus vrouwen te Sint Laureins met 127 inschrij vingen op 24 augustus 2013. Binnenwedstrijden: • Kampioenschap der beide Vlaanderen ML3 te Knesselare op 10 november 2013 met 66 in schrijvingen. • Kampioenschap van Vlaanderen MM2 te Adegem ( kruisken ) op 26 dec 2012 met 36 ploegen • Kampioenschap van West-Vlaanderen ML2 elk met 2 bollen op 22 december 2013 te Sijsele. • Criterium maats mee met 2 over 6 wedstrijden en telkens niet verplicht met dezelfde maat. Deelname aan internationale wedstrijdendriedaagse: • Ijzendijke laatste weekend van juli 2013 Kampioenschap van Nederland ML3 • Aardenburg op 23 december 2013Kampioenschap van Nederland ML 4

Jaarverslag VlaS 2013

32

Tornooireeksen met regelmatigheidsklassement - VKB zomertrofee over 12 wedstrijden met een gemiddelde van 140 inschrijvingen, gezamenlijk man nen en vrouwen met finaledag op 18 augustus te Ursel met de grote prijs van de erevoorzitter VKB met 127 inschrijvingen mannen en vrouwen. - VKB wintertrofee 2013-2014 over 25 clubwedstrijden gezamenlijk mannen en vrouwen - Kampioenschap van Ursel ( zomer ) over 6 wedstrijden Tijdschrift, ‘Het Boldersblad’ verschijnt maandelijks met een oplage van 250 exemplaren en in het totaal 364 bladzijden A4 (gemiddeld 30 bladzijden per nummer). Leden VKB telde in 2013 13 clubs en 212 bij VlaS aangesloten leden. Laatst maar niet onbelangrijk hadden we dit jaar ook ons officieel afscheid van onze voorzitter Marcel D’Haenens die met grote eer werd gehuldigd tijdens de grote prijs van de VKB(zijn troetelkind) op de WKdriedaagse en dankten we hem en zijn vrouw voor het jarenlange werk en eindeloze inzet voor de bolderswereld. Ook mede dank zij hem hebben de drie krulbondbonden terug een akkoord getekend voor vrijgestelde data en voor één wereldkampioenschap krulbollen ML3.Nu nog steeds blijft Marcel ons steunen als erevoorzitter en PR-man!


E. UU

Belgische Touwtrekbond - afdeling Vlaanderen (BTB) Ledenwerking

De Belgische Touwtrek Bond is er van en voor zijn leden. Het ledenaantal is daarom een belangrijke parameter. Het ledenaantal is al een aantal jaren redelijk stabiel, maar het aantal clubs was dalende, deze tendens is hopen we gekeerd in 2013. Voor 2014 hebben alleszins 2 nieuwe Pajotse verenigen zich aangesloten bij BTB.

UU Wedstrijdwerking Bij een sport denk je natuurlijk in de eerste plaats aan wedstrijden. BTB streeft ernaar om kwalitatieve wedstrijden in heel België te begeleiden. Het aantal toernooien is door de opleving van Päjottenland erg gestegen. De traditionele regio’s blijven echter dalen.

Toernooien BTB 2013 Datum Organisator 12/01/2013 TTV De Berketrekkers 03/02/2013 Pc Antwerpen 24/03/2013 Pc Antwerpen 1/04/2013 KLJ Ruiselede 07/04/2013 Pc Antwerpen 14/04/2013 Pc Antwerpen 21/04/2013 Pc Antwerpen 28/04/2013 Pc Antwerpen 10/05/2013 Fam. Janssens Retie 10/05/2013 Sparta Heestert & KLJ Heestert 11/05/2013 Fam. Janssens Retie 12/05/2013 Fam. Janssens Retie 20/mei/2013 Jaarmarktcomitee Herne 25/05/2013 federatie Hooglede - Gits 26/05/2013 Pc Antwerpen 26/05/2013 Pleinfeesten 2/06/2013 Pc Antwerpen 30/06/2013 Sint-Elooisvrienden 20/07/2013 Jaarmarktcomitee Bogaarden 28/07/2013 De Crossvrienden 04/08/2013 vzw Beukefeesten 17/08/2013 Groene Kring Zuid-West Pajotte 24/08/2013 Jong Abs Zuid-Oost Vlaanderen 31/08/2013 De Vollezeelse vrienden 1/09/2013 BTB Nationaal 06/09/2013 LRV Gooik 08/09/2013 TTC Wieme 22/09/2013 TTC De Stove 20/10/2013 TTV Versieck

UU

Evenement Indoor - 25y Berketrekkers Wintercompetitie Wintercompetitie West-Vlaamse competitie Ruiselede Competitie Powerrangers Competitie Jagersrust Competitie Elektrotrekkers Competitie - 25y Berketrekkers Internationeel tornooi 20 jaar Meifeesten Internationeel tornooi 20 jaar Internationeel tornooi 20 jaar Jaarmarkt Herne TTWHG Competitie Vandakker Pleinfeesten 2013 Competitie Mertensmannen Kermis Akrenbos Jaarmarkt Boogaarden Kermis Herhout Beukefeesten - Hoevefeesten Openlucht TD + touwtrekken Touwtrekwedstrijd Herzele koordtrekken - rondrit oude tractoren Belgisch Kampioenschap Horse power Touwtrek Tornooi TTC Wieme Touwtrekwedstrijd Comp. West Open Beker v. Vlaanderen

Het aantal deelnemende ploegen per wedstrijd is dit jaar sterk gedaald. Deelnames niet BTB ploegen is toegenomen, maar dit heeft de externe daling bij BTB-ploegen niet goed gemaakt. Hieruit blijkft dat onze verenigingen aan weinig wedstrijden hebben deelgenomen. Door opvolgen van de wedstrijdevaluatie proberen we het niveau van onze wedstrijden op te krikken. Bij

33

Jaarverslag VlaS 2013

Plaats Merksplas Kalmthout Roosendaal Ruiselede Brecht-Overbroek Schijf Wuustwezel Merksplas Retie Heestert Retie Retie Heren Hooglede St. Lenaerts Sint-Andries Minderhout 1547 Bever Pepingen Galmaarden Nieuwenhove Vollezele Herzele Vollezele Overbroek Gooik Maarkedal Houtave Sijsele


nieuwe organisatoren en wanneer voorgaande jaren opmerkingen waren probeert de wedstrijdleiding een plaatsbezoek te doen om samen met de organisator het toernooi naar een hoger niveau te krikken. Na verbeteringen voorgaande jaren zien we dit de laatste 3 jaar terug achteruit gaan. Dit moet dringend terug beter. Dit niet alleen omwille van uitstraling maar ook gewoon omwillen van veiligheid. Evaluatie wedstrijden 2013 Evaluatie 100 % 1 opmerking 2 opmerking 3 opmerking 4 opmerking

2013 7 27% 8 31% 3 12% 2 8% 1 4%

2012 40% 20% 20% 10% 0%

2011 46% 17% 17% 0% 17%

2010 48% 35% 13% 0% 0%

2009 46% 29% 25% 0% 0%

5 opmerking 6 opmerking 7 opmerking

3 1 1

10% 0% 0%

4% 0% 0%

4% 0% 0%

0% 0% 0%

12% 4% 4%

Volgende aantekeningen werden gemaakt.

Jaarverslag VlaS 2013

34

opmerking Geen EHBO Geen routepijlen Lang gras oneffen Veld te smal Veld te kort Geen degelijke afrastering Vervuiling Promotie drinken scheidsrechters Slecht geluid Slechte zichtbaarheid

2013 9 10 6 4 4 6 2 5 2 2 5 5

35% 38% 23% 15% 15% 23% 8% 19% 8% 8% 19% 19%

2012 30% 25% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 0% 15% 5%

2011 25% 29% 17% 13% 17% 4% 4% 8% 8% 4% 4% 4%

2010 9% 13% 17% 22% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4%

2009 21% 13% 13% 13% 8% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0%

Om het veld te beoordelen kunnen we ook kijken naar het aantal gelijkspellen. Dit jaar zitten we na een piek van vorig jaar met gemiddeld 13,51 % gelijke trekken terug op het niveau van 2011. jaar 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006

aantal 13,51% 15,81% 13% 12% 11% 9% 10%

Een probleem dat zich al jaren stelt is dat ploegen zich niet vooraf inschrijven. Op die manier heeft de organisator of de wedstrijdleiding geen zicht op de wedstrijd. Globaal is deze voorinschrijving verbeterd maar nog steeds problematisch. PC Antwerpen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen

2010 61,92% 92,31% 87,04%

2011 75,53% 88,89% 66,67% 82,35%

2012 73,33% 77,78% 47,37% 88,76%

2013 77,63% 74,29% 82,98% 88,78%


UU

VlaS-beker

Met de steun van VlaS werd dit jaar opnieuw een VlaS beker voorzien. De bedoeling hiervan is om de ploegen te stimuleren om aan wedstrijden deel te nemen buiten hun werkingsgebied. Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UU

Naam vereniging TTV Elektrotrekkers TTV Versieck TTV Mertensmannen TTV Fam. Janssens Retie vzw TTV Vandakker TTV De Berketrekkers Merksplas vzw TTV De Powerrangers TTC De Stove TTV Wieme De Grasgrieten De Boerkes ‘t Parochiebladje De tractorvrienden

Noord n1 50 35 50 50 41 50 50

44 38

West n2 50 32 48 50 38 45 50

w1 42 45 39 36 45 26

w2 42 42

50 48

47 43

35

33

43 36

24

Totaal 164 154 137 136 124 121 100 97 91 87 74 68 24

Kampioenschappen.

Het Belgisch Kampioenschap werd dit jaar georganiseerd in Overbroek (Brecht). De organisatie was in perfecte handen van Powerrangers, Grasgrieten en Vandakker. Met 33 ingeschreven ploegen zaten we in lijn met de voorgaande jaren. Dames 640 1. TTV familie Janssens 1 2. TTV familie Janssens Retie 3. TTV Mertensmannen 4. TTV Vandakker

6tal + mixed 1. TTV familie Janssens 1 2. TTV familie Janssens 2 3. TTV Vandakker 4. TTC De Berketrekkers TTC Versieck TTC Wieme TTV De Stove

Dames 640 1. Fam. Janssens Retie 2. De Grasgrieten

Beloften 600 1. TTV De Berketrekkers 2. TTV De Powerrangers 3. TTV De Boerkes 4. TTV De Elektrotrekkers

Jeugd GENSB 1. TTV Powerrangers 2. TTV Elektrotrekkers 3. TTV De Berketrekkers 4. TTV Mertensmannen

5. TTV Versieck

5. TTV Versieck

Heren Vrij 1. Fam. Janssens 2. TTV Mertensmannen 3. TTV Versieck

6. TTV De Boerekes 7. Fam. Janssens

Jaarverslag VlaS 2013

Heren 580 1. TTV familie Janssens 1 2. TTV familie Janssens 2 3. TTV Powerrangers 4. TTV Vandakker 5. TTV De Berketrekkers

35


UU Competities In BelgiĂŤ zijn 3 competities actief. Enerzijds hebben we de competitie Antwerpen Zuid/Nederland, verder hebben we de competitie West en sinds dit jaar het criterium Pajottenland. Deze competities werken onafhankelijk van BTB Nationaal. Toch vermelden we deze graag in dit jaarverslag. Niet om hun verdienste als pluim op onze hoed te steken, maar om onze waardering voor hun organisatie uit te drukken.

Antwerpen - Zuid Nederland Competitie West Criterium Pajottenland UU

Internationaal

World Games Colombia Open TWIF kampioenschap te Nederland

Jaarverslag VlaS 2013

36

Op 19 en 20 september vonden de open Twif kampioenschappen plaats. Acht verenigingen vaardigde mensen af aan dit toernooi. M680 Fam Janssens (5e in poule 2) Mertensmanen (4e in poule 3) M640 Fam Janssens (5e poule 3) Mertensmannen (6e in poule 4) Vandakker (6e in poule 1) M560 Vandakker (8e in poule 2) Mertensmannen (8e in poule 1) MX600 Grasgrieten - Vandakker (7e in poule 2) D520 Grasgrieten (7e in poule 1) U600 Berketrekkers-Versieck (8e in poule 1) J560 Berketrekkers-Versieck (10e in poule 1) TWIF Wereldkampioenschap te Nederland

BelgiĂŤ werd tijdens de wereldkampioenschappen vertegenwoordigd door de trekkers van de aanwezige verenigingen. Dit in 6 verschillende gewichtsklassen deelnamen. M680 1. Netherlands 2. Switzerland 3. Sweden 4. Ireland 5. Scotland 6. Belgium 7. England 8. Spain 9. Lithuania 10. Israel

M640 1. Switzerland 2. Netherlands 3. Sweden 4. Germany 5. Ireland 6. Spain 7. England 8. Belgium

M560 1. Switzerland 2. Spain 3. Netherlands 4. Northern Ireland 5. Sweden 6. Ireland 7. England 8. Scotland 9. Belgium

U23 600 1. Switzerland 2. Germany 3. Sweden 4. England 5. South Africa 6. Chinese Taipei 7 Belgium


W520 1. Sweden 2. Netherlands 3. Switzerland 4. England 5. Germany

J560 1. Switzerland 2. South Africa 3. Germany 4. Sweden 5. Netherlands

6. Spain

6. Chinese Taipei 7. England

7. Belgium

8. Belgium

Korte vooruitblik Voor 2014 werd een voorstel gemaakt om tot een aantal afspraken te komen die tot een meer UU

gestructureerde werking en betere uitstraling van de nationale selecties moet leiden. Dit word besproken op de algemene vergadering van maart 2014.

UU

Jeugdwerking

In jeugdwerking word er op 2 peilers gesteund. Dit is enerzijds aangepaste klassen in Vlaanderen en anderzijds Internationale ervaring op het GENSB. Bij voorkeur trekken de jeugd in een eigen klasse waarbij de GENSB klasse als eerlijkste klasse wordt gestimuleerd. Indien dit niet mogelijk is, word er gestreefd naar een eerlijke handicap regel. Zo worden in de zestallen 4 jeugd gelijkgesteld aan 3 heren en is er in de Antwerpse combiklasse een ingenieus handicapsysteem ontwikkeld. We streven ernaar om de GENSB klasse meer bekendheid te geven in heel Vlaanderen.

37

Daarnaast hebben we het jaarlijkse GENSB jeugdervaringtoernooi dat jaar in Möhnesee werd georganiseerd en waar we met een 77 jonge touwtrekkers deelnamen.

Informatie-uitwisseling

De draaischijf van informatie uitwisseling is de website touwtrekken.be Hier zijn, meestal dezelfde dag, de uitslagen te vinden van alle wedstrijden. Verder is er een overzichtelijke agenda met een link naar de inschrijfformulieren. Op die inschrijfformulieren staat steeds een plannetje en de mogelijkheid om je route te berekenen. 338 ploegen schreven zich dit jaar langs deze weg in (=82%). Er werden 37 (vorig jaar 21) korte berichten op Heet van de Naald geplaatst. Deze korte berichten worden door 8 website’s van onze verenigingen in hun website geïntegreerd. Dit kan in net als bij de uitlagen en agenda in de huisstijl van de club. Ook is deze als RSS feed uit te lezen. Naast touwtrekken.be is er voor elke Vlaamse provincie een eigen subdomein. Afhankelijk van de werking is dit in de provincie meer of minder uitgebreid. Vanaf 2010 werd ISCRITTI.in gebruik genomen. Dit systeem stuurt de administratie voor de clubs. Zo kan de clubsecretaris op elk moment nieuwe leden aanmaken, leden en clubgegevens aanpassen, inschrijven en inschrijvingen ongedaan maken, extra info toevoegen op zijn inschrijfformulier en een aantal bestanden downloaden. Door ISCRITTI werd ook de doorgeven van leden naar VlaS geautomatiseerd en ook de facturatie naar de clubs. Vanaf 2011 zit BTB ook op Facebook. Dit is één van de oorzaken dat er minder berichten op “Heet van de Naald” komen omdat voor sommige items Facebook een beter medium is. Te denken hier aan bv. verwijzingen naar persartikelen maar ook snelle berichtjes/foto’s van op locatie over het toernooiverloop. De facebookpagina van BTB heeft 255 fans en er zijn in 2013, 72 (vorig jaar 37) berichten gepost. Een veelvoud van deze berichten zijn via privé profielen gestuurd.

Jaarverslag VlaS 2013

UU


UU

Vorming

Voorjaar 2013 is er een wedstrijdleidercursus gegeven waar 8 nieuwe scheidsrechters hun diploma behaald hebben. UU

Initiaties

Ook dit jaar werden verschillende initiaties gegeven. Onderstaande lijst is zeker niet compleet, maar is een opsommingen van de evenementen waarvan BTB op de hoogte is maandag 18 maart indoor scholencompetitie Damme (6 pl. 6de lj, 8pl 5de lj) (Versieck) Zondag 17 maart Oefendag KLJ sportwerking Antwerpen (blits initiatie) (Mertensmannen) woensdag 27 maart buitenspeeldag (ong 50 kinderen) (Berketrekkers) zaterdag 6 april Oefendag KLJ sportwerking Zedelgem (halve dag) (Versieck) woensdag 16 april vriendendag (7 nieuwe ) (Berketrekkers) donderdag 17 april Opl. Bachelors LO Westende (halve dag) (Versieck) dinsdag 23 april VTST Turnhout (17 leerlingen 5 en 6 Elektriciteit) (Berketrekkers) zaterdag 27 april Westvlaamse Jeugdsportdag (hele dag) (Versieck) zaterdag 27 april De Démarreurs (7 heren 6 dames recreatieve touwtrekkers) (Berketrekkers) zondag 28 april Lagere school Maldegem (halve dag) (Versieck) 16-17 mei Zee aan sporten Oostende (2 dagen) (Versieck) dinsdag 27 mei VITO Hoogstraten (Mertensmannen) vrijdag 7 juni basisschool Weelde-statie (14 lln 5de en 6de leerjaar) (Berketrekkers) vrijdag 7 juni dienst avontuurlijk sporten Chiro (12/13 monitors nationaal) (Berketrekkers) dinsdag 18 juni Mersch Gebroeders (8 recreatieve touwtrekkers + trainer) (Berketrekkers) 24 -25 juni Sportdag VIBO Oud Turnhout (2 dagen) (Berketrekkers) 25-27 juni DAS Beurs Mechelen (3dagen ) (Berketrekkers) 25-27 juni DAS Beurs Kortrijk (3dagen ) (Versieck) maandag 1 juli Sportkamp Damme (halve dag) (Versieck)

Jaarverslag VlaS 2013

38

donderdag 4 juli Kriebelhappening Jabekke (hele dag) (Versieck) vrijdag 5 juli KLJ Gewest Veurne (halve dag) (Versieck) zondag 7 juli Lagere school Sint Rita (halve dag) (Versieck) juli training Mersch (Versieck) juli training Demarreurs/Bougiekes (Versieck) juli training Dolle koeien/Rukkers (Versieck) zaterdag 24 augustus Werknemers Volvotrucks Oostakker (Halve dag) (Versieck) woensdag 11 september Dag van de sportclub Qworzo M’plas (Berketrekkers) donderdag 14 november speelsessie touwtrekken 2de kleuterklas Qworzo Merksplas (Berketrekkers) maandag 7 oktober kinderspelen M’plas 148 basisschool kinderen 10 minuten sessie (Berketrekkers) Zaterdag 28 december Pantless Power en Celtic lady’s indoor training (Berketrekkers)

Gelieve initiaties, liefst vooral, steeds door te geven aan BTB/VlaS. Ook als het evenement reeds verzekerd is, is dit belangrijk. Zo is onze verzekering ook op de hoogte voor eventuele burgerlijke aansprakelijkheid van u als initiator.


F. UU

Vlaamse Curve Bowls Federatie (VCBF) Leden

De Vlaamse Curve Bowls Federatie was voor het seizoen 2012-2013 aangesloten bij VlaS met 12 clubs en 179 leden (218 in ‘11-’12, 201 in ‘10-’11, 212 in ‘09-’10). UU

Wedstrijden

Super Bowls 2012-2013: een Vlaamse competitie voor singles en pairs op 10 zondagen, verspreid over gans Vlaanderen. Hieraan namen in totaal 115 curve bowlers deel. (139 aan editie 2011-2012) UU 20/01/2013 Herentals UU 03/02/2013 Lembeke UU 17/02/2013 Merelbeke UU 03/03/2013 Bilzen UU 17/03/2013 Geistingen UU 07/04/2013 Zomergem UU 21/04/2013 Alken UU 22/09/2013 Zomergem UU 06/10/2013 Alken UU 20./10/2013 Merelbeke UU

Belgische Kampioenschappen

39

10/11/2013 Lembeke Pairs (aantal deelnemers 76) 24/11/2013 Geistingen Fours (aantal deelnemers 72) 08/12/2013 St Lambrechts Herk Triples (aantal deelnemers 66) 22/12/2013 Herentals Singles (aantal deelnemers 62)

De 25 geselecteerden voor het Wereldkampioenschap (WK) in Cardiff Wales (28-30 maart 2014): Singles 1 : Payne Jonathan Singles 2 : Payne Dimitri Pairs 1 : Theunissen Martin Pairs 2 : Soudan Adrienne Theunissen René Buysse Edgard Triples 1 : Stevens Johan Triples 2 : Van Petegem Roger Smeers Jozef Engels André Poot Dominique Gavart Willy Fours 1 : De Letter Antoine Fours 2 : Jacobs Hilaire Van Bouchaute Raf Loix Ghislain Van Lantschoot Willy Van Den Broecke Christiana Van de Voorde Werner Van Roy Ramonda Reserve : 1 : Vanlangenakker Erwin 2 : Vannoppen Robby 3 : Neyt Daniel 4 : Vermoesen Frank 5 : Daeninck Myriam

Jaarverslag VlaS 2013

Aan de hand van de uitslagen van de Super Bowls en de Belgische kampioenschappen wordt een ranking opgemaakt over twee jaar voor de selectie de Belgische ploeg voor de Wereld kampioenschappen


UU

UU

UU

Provinciale Kampioenschappen UU Oost Vlaanderen 18/02/2012 Merelbeke Prov. Kamp. Triples (70 deelnemers) 19/06/2012 Zomergem Prov. Kamp. Pairs (64 deelnemers)

Organisatie Internationale Tornooien in Vlaanderen: UU 27 en 28/04/2013 St Lambrechts Herk UU 18/05/2013 Zomergem Belgie –Essex Pairs UU 19/05/2013 Herentals Belgie-Essex Triples UU 26 en 27/10/2013 Herentals European Masters

Organisatie Internationale Tornooien in het buitenland: UU 12-13/01/2013 Zweden Swedish Masters UU 9-10/02/2013 Guildford English Master Singles UU 13-14/04/2013 Belfast World Masters UU 15/06/2013 Breda UU 31/08-01/09/2013 Bromsgrove UK open UU 14-15/09/2013 Belfast Irish Open UU 02/11/2013 Bromsgrove World pairs

40

UU

Promotie

Jaarverslag VlaS 2013

De VCBF verleende haar medewerking aan verschillende acties naar niet leden zoals: jeugd, scholen, senioren, gehandicapten, gemeentepersoneel. UU

Webstek

www.curvebowls.com UU

Bestuur

VCBF vergaderde 6 x in 2013 (6 x in 2012).


G. UU

Belgische Flessenschutters Bond - afdeling Vlaanderen (BFSB) Wedstrijden

BFSB-Vl organiseerde in 2013 onder meer volgende wedstrijden: Competitiekalender met algemeen klassement, waarvan de kampioenen 2013 zijn: UU Stilhangende fles: Blomme Gerdi UU Bewegende fles: Blomme Gerdi UU Luchtkarabijn: Lemaire Filip Menen & Bincquet Steven UU Algemeen kampioen: Blomme Gerdi UU Beste dame: Tommelein Petra UU Sinksentrofee: Vanderschaeghe Nico UU Meiboomcup: Blomme Karel UU VlaS-kampioenschap geweer stilhangende fles: Lemaire Filip Elverdinge UU VlaS-kampioenschap geweer bewegende fles: Lemaire Filip Elverdinge UU VlaS-kampioenschap luchtkarabijn: Watteny Luc UU Interclubkampioenschap: “De Meiboomschutters Woesten� In2013 waren er 1.341 inschrijvingen (1.918 in 2012, 1.695 in 2011, 2.002 in 2010, 1.855 in 2009, 1.960 in 2008, 1.998 in 2007, 1.571 in 2006). UU

Bestuur

Vertegenwoordigers bij VlaS: Remi Gruwez (lid van Raad van Bestuur VlaS) en Bea Plaisier. Leden

De Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw was in 2013 aangesloten met 4 clubs en 178 leden. (170 in 2012, 161 in 2011, 173 in 2010, 245 in 2009, 214 in 2008, 256 in 2007, 139 in 2006). Vorming Er werden in 2013 twee vormingsessies georganiseerd : x 1 voor de lesgevers- afgevaardigden over de toepassing van de Sportreglementen. x 1 voor alle leden over de onverwachte verdwijning van de schietstand te Ieper en de (verplichte) inkrimping van de kalender 2013. UU

UU

Promotie

Jaarverslag VlaS 2013

In 2013 bestaat de raad van bestuur uit: UU Raoul Bossaert (Woesten) UU Romain Carle (Poperinge) UU Lucien Ceuninck (Zonnebeke) UU Remi Gruwez (Woesten): secretaris UU Filip Lemaire (Elverdinge) UU Bea Plaisier (Eernegem): voorzitter UU Palmer Vintevogel (Zonnebeke)

UU

41


In 2013 werden er terug drie schietingen ingericht in Frankrijk in Boeschepe. Ook een schieting ingericht te Lendelede door de familie Blomme ging weer door. Er werd ook meegewerkt aan de West-Vlaanderen Vlamt; multisportdag te Eernegem op 2 juni. UU

Aderlating

Begin mei werden we plots geconfronteerd met de verkoop van het lokaal en de gronden van de schietstand in Ieper door de brouwer-eigenaar. De nieuwe eigenaar begon onmiddellijk met de ontmanteling van de schietstand en wilde niemand meer toelaten noch onderhandelen. Het bestuur zocht tevergeefs naar een nieuwe locatie maar zonder resultaat. Ontmoedigd en mede door ziekte van twee bestuursleden werd besloten de club te ontbinden. Voor de schutters betekende dit meteen een vermindering van 1/3 van de geplande wedstrijden.

H.

Vlaamse Katapultbond (Vkb)

De Vlaamse katapultbond is aangesloten bij VlaS effectief lid en tevens lid van Sportiv vzw. UU

Jaarverslag VlaS 2013

42

Leden

Eind 2013 waren er 140 lidkaarten verdeeld bij de Vlaamse Katapultbond, onderverdeeld als volgend : x Bekegem 22 leden 18 schutters 4 steunende leden 0 jeugdleden x Deurne 39 leden 27 schutters 12 steunende leden 4 jeugdleden x Geelse 31 leden 26 schutters 5 steunende leden 2 jeugdleden x Meeuwen 21 leden 12 schutters 9 steunende leden 2 jeugdleden x Tongerlo 19 leden 13 schutters 6 steunende leden 1 jeugdlid x Herselt 6 leden 3 schutters 3 steunende leden 0 jeugdleden x Wolfsdonk 2 leden 2 schutters 0 steunende leden 0 jeugdleden Gedurende het kalenderjaar mochten we 19 nieuwe leden verwelkomen, waaronder 7 als jeugd. Dit is een toename van 15,7% op het ledenbestand. UU

Clubs (geografisch)

x West-Vlaanderen: x Antwerpen: x Limburg: x Brabant: UU

- katapult Bekegem - Ichtegem - Antwaarpse Katapultclub - Deurne - Geelse Katapultclub - Geel - De Floere Mik - Herselt - St. Martinus Meeuwen - Meeuwen-Gruitrode - Katapultclub Rosse Lei - Bree - Den Arend - Wolfsdonk (Langdorp).

Bestuur

Het bestuur bestaat uit twee personen per club die hun leden vertegenwoordigen op de vergaderingen. De volgende personen konden de bestuursvergaderingen bijwonen; UU Voorzitter Horemans Ludo - Geel UU Ondervoorzitter Vandewalle J端rgen - Bekegem UU Penningmeester De Meyer Gerard - Deurne UU Secretaris Driesen Jozef (Luc) - Deurne


UU

UU

Overige bestuursleden

Dejonckheere Patrick - Bekegem Govers Jack & Paredis Eddy - Tongerlo Boeckx Marleen & Dauwen Jef - Herselt Sillen Max - Kelchtermans Rudy - Meeuwen Deckers Frans - Wolfsdonk

Vlaamse Katapultbond digitaal

Alle informatie over de Superprestige- en andere wedstrijden in Vlaanderen kan je terugvinden op de website : www.vlaamsekatapultbond.be. Hier zijn ook de links terug te vinden naar de aangesloten clubs, waarvan er vier (Bekegem, Deurne, Geel en Tongerlo) zijn die over een eigen website beschikken. Dankzij de goed onderhouden relaties met buitenlandse clubs is er ook een groot aanbod aan informatie van verschillende Europese bonden en clubs, gemakkelijk te vinden via de website. UU

Verzekering

Alle leden, en deelnemers aan de evenementen waar onze clubs meewerkten, zijn verzekerd via de polis aangeboden door VlaS. Elke club heeft de nodige documenten ter zijner beschikking. We hebben deze ook in 2013 niet hoeven te gebruiken. Het is onze betrachting dit zo te houden. UU

Vergaderingen UU Er werden vier gewone bestuursvergaderingen belegd gedurende het kalenderjaar 2013. Zo zaten we rond de tafel in Tongerlo op 3 maart, in Meeuwen op 7 april, in Geel op 29 september en in Deurne op 15 december. UU Een algemene vergadering vond plaats in Tongerlo op 4 mei, waar we ook samen zaten op 6 juli om de laatste punten in verband met het Europees Kampioenschap te bespreken

Wedstrijden De Vlaamse Katapultbond richtte 21 wedstrijden in gedurende het kalenderjaar 2013. -voor onze competitie, de Superprestige, kwamen we samen in : x Deurne op 13 januari, 01 september en 10 november (resp 57, 65 en 54 schutters) x Meeuwen op 14 april en 15 september (resp. 50 en 59 schutters) x Tongerlo op 03 maart, 27 oktober en 24 november (resp. 56, 59 en 58 schutters) x Bekegem op 10 maart en 13 oktober (resp. 59 en 61 schutters) x Herselt op 27 januari (54 schutters) x Geel op 17 februari, 29 september en 01 december (resp. 58, 65 en 57 schutters) x Wolfsdonk op 24 maart (48 schutters) (gemiddeld aantal deelnemers per Superprestigewedstrijd = 57)

43

UU

Tijdens de Superdagen werd er, naast de bezoekerswedstrijd, ook telkens een specialistenwedstrijd ingericht. Zo was er - Limburg Mikt op 28 april in Paal-Beringen (25 specialisten) - Antwerpen Kamt op 12 mei in Ranst (27 specialisten) - West-Vlaanderen Vlamt op 02 juni in Eernegem. (25 specialisten) Een, in een vriendschappelijk kader, koppelwedstrijd was er in Geel op 03 februari. (25 deelnemers) Even wat cijfers ; in competitieverband werden in 2013 1.044 schietbeurten (4 x 7 knikkers) afgewerkt, wat wil zeggen dat er 29.232 knikkers verschoten zijn geweest. (goed dat we de meeste kunnen recupereren)

Jaarverslag VlaS 2013

Er werd voor de Bondsbeker geschoten in Deurne op 15 december met 57 schutters Het Belgisch Kampioenschap ging door in Tongerlo op 21 april, 50 schutters aanwezig.


UU

Internationaal

Samen met Katapultclub Rosse Lei richtte de Vlaamse Katapultbond op 26, 27 en 28 juli het Europees Kampioenschap in, in Opitter, Bree. We mochten 105 deelnemers ontvangen uit 9 verschillende landen ; Nederland, Spanje, Italië, Duitsland, Tsjechië, Litouwen, Slowakije, Frankrijk en België uiteraard. Nergens in Europa traden zoveel deelnemers aan uit zoveel verschillende landen. -Op vrijdag was er een wedstrijd van de vriendschap, waar op verschillende doelen werd geschoten. -Op zaterdag had dan het eigenlijke Europees Kampioenschap plaats -Op zondag werden vier vertegenwoordigers per land in de schietstand verwacht voor de Landentrofee. Na de middag was er een koppelschieting, waar twee schutters uit verschillende landen samen een team vormden. Europees Kampioen bij de heren werd Unai Itturegi uit Baskenland, Spanje. Bij de vrouwen was het Annemie Schuurmans (Meeuwen) die de grootste trofee in de lucht mocht steken. Bij de jeugd was dat Jef Foets van de Geelse Katapultclub. (Daar werden 3.482 competitieve knikkers afgevuurd) UU

UU

Jaarverslag VlaS 2013

44

Medewerking aan evenementen met Traditionele Sporten: UU Tijdens de Superdagen te Paal, Ranst en Eernegem stonden telkens twee wedstrijdinstallaties opgesteld. Eentje werd gebruikt voor de bezoekerswedstrijden, op de ander installatie werd telkens een ‘specialistenwedstrijd’ afgewerkt. Kennismakingen

De Vlaamse Katapultbond was ook terug te vinden op grote Bloso-evenementen, zoals er waren ; - Het jeugdsportival in Hofstade op 06 oktober - De Gordel der Scholen in Tervuren op 24, 25 en 27 juni - De Sportmix in Herentals op 24 en 25 oktober, met 3 installaties. Verder werden er ook 73 initiaties (92 in 2012) gegeven door vijf verschillende clubs ; Bekegem, Deurne, Geel, Meeuwen en Tongerlo. Zowel in het eigen clublokaal als verschillende evenementen konden liefhebbers hun kunsten tonen. Diverse doelgroepen kwamen aan de kooien, zowel jeugd tijdens schoolsportdagen als buitenspeeldagen. Ook tijdens menig seniorensportdagen konden deze mensen met het katapultschieten hun jeugdsport herbeleven.


I. UU

Vlaamse Kegelsport Federatie vzw (VKF) Wedstrijden

De VKF organiseerde in 2013 zijn jaarlijkse kampioenschappen, waaronder : *Individueel Vlaams Kampioenschap met 66 deelnemers (2012=53, 2011=70, 2010=65) *Individueel Belgisch Kampioenschap *Vlaams Tandem Kampioenschap VKF organiseerde ook zijn jaarlijkse Rondgang – en Interclubcompetitie. - Interclub regionaal: 8 ploegen van vier kegelaars (2012=7 ploegen) - Interclub nationaal: 4 ploegen van vier kegelaars (2012=4 ploegen) - Rondgang: 8 ploegen van drie kegelaars (2012=5 ploegen) De finale van het Individueel Belgisch Kampioenschap ging dit jaar door in Beveren op 27 en 28 april 2013. Tegelijk werd de finale van het Belgisch Tandem Kampioenschap ingericht op dezelfde plaats. VKF-leden mochten -na selectie- deelnemen aan Europese senioren wedstrijden, aan het WK en het EK schaarbaankegelen: twee dames en vier heren aan het WK voor senioren in 2013 in Nederland UU

Bestuur

Promotie Om onze Vlaamse Kegelsport te promoten ging in sporthal ’t Zillebeek te Beveren de drielanden ontmoeting door tussen de vier beste heren en vier beste dames uit Nederland, Duitsland en België. De jaarlijkse ontmoeting met de Nederlandse schaarbaankegelaars, gepland te Beveren, is in extremis door Nederlanders afgezegd.

UU

Tijdschrift

Officieel tijdschrift van de VKF is de “Kegelkoerier”, die zes maal per jaar verschijnt , op ongeveer 160 exemplaren.

Jaarverslag VlaS 2013

VKF is via de Koninklijke Belgische Kegel Bond (KBKB) aangesloten bij het BOIC en de Fédération Internationale des Quilleurs (FIQ). Het bestuur VKF is actief om de Vlaamse Kegelsport naambekendheid te geven bij de bevolking, de gemeenten en de provincies . De Raad van Bestuur bestaat uit : - voorzitter : Jos De Groof - ondervoorzitter : Carina Claes - penningmeester : Guido Van Alsenoy - sportleider : Bob Knors - secretaris : Leonard Van Overmeire Sportleiders kegellokalen : - Schelle : Jean Bal - Antwerpen : Willem Vermeiren - Beveren : Alan De Buyser

UU

45


Webstek Meer informatie over de VKF vinden jullie via onze vernieuwde site : www.v-k-f.be met als inhoud : UU

- info clubs - contact bestuursleden - foto’s - links - kalender - uitslagen - vergaderingen - starturen wedstrijden - reglementen - archief

UU

Jaarverslag VlaS 2013

46

Initiatie

Kegelinitiatie wordt er door bepaalde clubs gegeven aan: »» RVT’s »» Scholen »» Sportkampen tijdens de schoolvakantie »» Sportdagen van gemeentepersoneel – en scholen UU

Leden

De VKF was in 2013 aangesloten bij de VlaS met 12 clubs en een totaal van 158 leden (2012=12 clubs en 154 leden).


J. UU

Schuttersverstandhouding zand-leemstreek Bestuur

Het bestuur en algemene vergadering zijn vier maal samengekomen om volgende onderwerpen te bespreken UU Vaststellen schietkalender en de bijpassende uurrooster UU Voorbereiding schietseizoen UU Evaluatie schietseizoen UU Reglement aantal te schieten kogels UU Financiële verrichtingen UU

Wedstrijden

Het schietseizoen van start gegaan op zaterdag 2 maart 2013 aan de schietstand van de schuttersgilde Sint Amandus Spouwen en we hebben het schietseizoen afgesloten op zondag 1 september aan de schietstand van St.Joris Munsterbilzen met de finale schietingen van de individuele wedstrijden en voor de ploegen schaal groot Bilzen en de VlaS-beker. Tussen de begin- einddatum hebben onze leden de mogelijkheid gehad om aan vijftig schietwedstrijden deel te nemen. Op sportief vlak werden voor het eerst zeven kogels per schutter geschoten die meetelden voor het puntentotaal van de ploeg. Daardoor was het eindtotaal van het ploegenklassement over de 16 officiële wedstrijden maximum 672 punten. Dit jaar waren er 96 punten meer te verdienen dan in 2012.

Over het afgelopen schietseizoen hebben we in het totaal 349 schut(s)ter ingeschreven waarvan 219 heren en 131 dames. Deze schutters hebben op de officiële geregistreerde wedstrijden 37.219 kogels geschoten, dit met volgend resultaat 33.784 kogels die het doel getroffen hebben is 90,77%. De overige 3.435 kogels waren net niet juist genoeg = 9,22%. Financieel werd 2013 afgesloten met een positief saldo. Ploegenwedstrijd: kampioenen A – reeks A ploeg B ploeg C ploeg

St. Kristoffel Munsterbilzen met St. Blasius Rijkhoven St. Blasius Rijkhoven

671/672 punten 663/672 punten 647/672 punten

B – reeks

A ploeg B ploeg C ploeg

St. Amandus Spouwen St. Amandus Spouwen St. Amandus Spouwen

666/672 punten 659/672 punten 598/672 punten

C – reeks

A ploeg B ploeg C ploeg

St.Ambrosius Heesveld St.Ambrosius Heesveld St.Ambrosius Heesveld

660/672 punten 626/672 punten 581/672 punten

Jaarverslag VlaS 2013

Het druk schietseizoen werd afgesloten met het Nationaal Koningschieten in Lummen. Daar behaalde Michael Lambregs van St.Kristoffel Munsterbilzen de titel van Nationale Prins. Het koningspaar van St.Kristoffel werd door de jury gekozen tot mooiste paar.

47


Individuele wedstrijden Jongeren meisjes: Sanne Willems Jongeren Jongens: Michael Lambregs Koning: Pieter Lathouwers Koningin: Miranda Van Tulden

St.Joris Munsterbilzen 8 treffers St.Kristoffel Munsterbilzen 8 treffers St.Amandus Spouwen 35 treffers St.Amandus Spouwen 29 treffers

Kampioen: Marc Lambregs Kampioene: Josianne Janssen Senioren heren: Lambert Castro Senioren dames: Trinette Ketelslegers Winnaar juweel ploegen: Winnaar schaal Bilzen: Winnaar VlaS-beker:

St.Kristoffel Munsterbilzen St.Rochus Zutendaal St.Amandus Spouwen St.Blasius Rijkhoven St.Rochus Zutendaal St.Blasius Rijkhoven St.Blasius Rijkhoven

32 treffers 24 treffers 35 treffers 19 treffers

Winnaar afvallende vogel: Godelieve Blokken van St.Renardus Camerlo werd met het 190ste schot Koningin ZLS 2013. x

Jaarverslag VlaS 2013

48

Sportschutterslicentie:

De schuttersverstandhouding zand & leemstreek heeft in 2013 475 leden. 365 leden hebben een sportschutterslicentie. VSSL/SSL. Verdeling is: - 6 schutters hebben de SSL bij FROS - 33 schutters hebben de SSL bij VSK - 326 schutters hebben de SSL/VSSL bij VlaS - 22 schutters met een sportschutterslicentie werden in het jaar 2013,geschrapt: door o.a, overlijden (4), verhuisd (3), niet voldoende schietbeurten, enz. 49 schutters waren in het bezit van VSSL, daarvan hebben er 27 schutters met succes het examen gemaakt voor het bekomen van een volwaardige SSL. 3 schutters hebben het examen niet gemaakt en zijn daardoor ook niet geslaagd. 19 schutters zijn nog in het bezit van een voorlopige SSL en komen in 2014 in aanmerking om het examen te maken om een volwaardige SSL te bekomen

UU

Webstek

www.verbondzandenleemstreek.be


Functie 3 Promotie 3.1. VlaS kampioenschappen 1.

staande wip:

Individueel VlaS-kampioenschap te Zedelgem op zondag 15 september 2013 Winnaar: Denis Coffyn (Nukerke Sint-Sebastiaan) 51j Ronse Aantal deelnemers: 25 (via selectie voorrondes)

2.

krulbol:

VlaS-kampioenschap jeugd op dinsdag 2 juli 2013 te Doornzele (Evergem) Winnaar: De Decker Eldina 11j Zelzate 12 inschrijvingen VlaS-kampioenschap te Doornzele op zaterdag 7 september 2013 Aanvang: 14.00 uur Einduur en prijsuitreiking: tussen 22.00 uur en 23.00 uur (afhankelijk van aantal deelnemers) Winnaars: Huyghe Lucien - Rondas Julienne - Van Vooren Jerry Aantal deelnemers: 165

3.

flessenschieten:

VlaS-kampioenschap luchtkarabijn te Langemark op 28 juli 2013 Winnaar: Watteny Luc Aantal deelnemers: 21

boogschieten liggende wip:

VlaS-kampioenschap te Blankenberge op zondag 11 november 2013 Winnaar Miniemen: De Vos Zenedine Winnaar Kadetten: Aaron Adam Winnaar Juniors: Maaikel Van Der Sypt Winnaar Seniors Heren: Nico Adam Winnaar Seniors Dames: Ann Genyn Winnaar Veteranen heren: CĂŠsar De Vriendt Winnaar Veteranen dames: Christine Isembaert Aantal deelnemers: 147

5. katapult Individueel VlaS-kampioenschap te Paal op zondag 28 april 2013 (n.a.v. Limburg Mikt) Locatie: lokaal Sint-Pieter Tervant, Beversesteenweg 280, 3580 Paal Winnaar: JĂźrgen Vandewalle 39j Brugge

Jaarverslag VlaS 2013

VlaS-kampioenschap jachtgeweer te Woesten op zondag 26 mei 2013 Winnaar stilhangende fles: Filip Lemaire - Elverdinge Winnaar bewegende fles: Filip Lemaire - Elverdinge Aantal deelnemers: 69

4.

49


Aantal deelnemers: 25

6. touwtrekken VlaS-beker interprovinciaal Beslecht en uitgereikt te Sijsele op zondag 14 oktober 2013 n.a.v. Tornooi Versieck Winnaar: TTV Elektrotrekkers – Wuustwezel aantal deelnemende clubs: 13

7. klepschieten VlaS-kampioenchap Verbond Zand en Leemstreek op zondag 1 september 2013 Locatie: Bilzen - St-Joris Munsterbilzen Winnaar: Sint Blasius Rijkhoven aantal deelnemende clubs: 18 aantal deelnemende schutters: 286 VlaS-kampioenschap Verbonden Beringen - Lummen op zaterdag 17 augustus 2013 Locatie: Sint Antonius Geenhout - Paal Winnaar: Sint Joris Brelaar aantal deelnemende clubs: 7 aantal deelnemende schutters: 70

8.

50

kegelen (manchetbaan-)

Vlaams Kegelclubkampioenschap zaterdag 22 juni 2013 Dilsen-Stokkem, lokaal De Forsbol vzw Winnaar: ‘t Zeelke Opglabbeek aantal deelnemende kegelaars: 48 (selectie per club van 8 kegelaars) aantal deelnemende clubs: 6 clubs

Jaarverslag VlaS 2013

Totaal aantal deelnemers-spelers 2013 = 881

3.2. Superdagen In het kader van de Superdagen werden in 2013 werd opnieuw samengewerkt met Sportiv vzw.

3.3. Promotie acties A. Bokrijk Zie rubriek 1.5.B. ‘Samenwerking’ – Openluchtmuseum Bokrijk B. Kennismakingen VlaS registreerde gedurende het jaar 2013 niet minder dan 132 kennismakingen (163 in 2012, 141 in 2011, 143 in 2010, 119 in 2009, 125 in 2008, 145 in 2007) die door clubs of bonden werden doorgegeven in het kader van de verzekering van niet-leden bij promotieacties. Wellicht zijn er niet minder kennismakingen doorgegaan maar wel minder vooraf doorgegeven aan het VlaS-secretariaat. C. Miniwip voor kennismaking staande wip op locatie Het aanbieden van boogschieten staande wip door middel van een verplaatsbare uitschuifmast, een mini wip met mousse ballen als doel en lichte boogjes met pijlen waarvan de toppen bekleed zijn met rubber en


mousse werd in samenwerking met OTS (Opleidingscentrum Traditionele Sporten) verder geoptimaliseerd en uitgebreid tot drie volledige sets , telkens bestaande uit een 8 m hoge wip met speciale mat en gewichten / 8 boogjes + 2 reserveboog jes en 8 pijlen + 2 reservepijlen / twee liggende wippen met 2 pijlvangdoelen en 8 mikballen + 2 reservemikballen . OTS zorgde voor de technische aanpassingen en voor het uittesten. D. Projectvoorstel Festivalwip In het kader van het regelement voor innovatieve projecten voor laagdrempelig sporten heeft VlaS een projectvoorstel ingediend. Dit project werd goedgekeurd en VlaS ontving reeds een voorschot 5.440 euro in december 2013. Het project is gepland voor de periode 2014 tot september 2015.

Functie 4 Aanspreekpunt 4.1. Secretariaat A. Permanent secretariaat VlaS In de Polderstraat 76 A bus 2 te 8310 Brugge (Sint-Kruis) beschikt VlaS over een lokaal op de eerste verdieping van 7,5 op 7,5 meter vensters aan beide zijden. Naast de burelen is er een klein keukentje (koffiezet, waterkoker, microgolfoven en koelkast) waar werknemers ’s middags hun middagmaal kunnen nemen. VlaS huurt dit lokaal van Nowedo. VlaS beschikt over een archief – en stockageruimte van 3 op 2 meter. Naast het secretariaat bevindt er zich een ingerichte vergaderzaal van het Opleidingscentrum Traditionele Sporten. VlaS huurt dit lokaal frequent af voor vergaderingen.

51

Voor het gebouw is er voldoende parkeergelegenheden voor bezoekers. VlaS is dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 050/35 84 62 en per e-mail op info@vlas.be B. Personeel

UU

Coördinator: Hein Comeyne – 1 VTE UU Taken »» Leiden van de secretariaatswerking »» Begeleiding Raad van Bestuur VlaS en diverse comités »» Opvolgen van de boekhouding VlaS in samenwerking met Inge Calliauw »» Opstellen van subsidiedossiers en projectaanvragen »» Public Relations van de traditionele sporten bij diverse instanties »» Ledenwerving »» Hoofdredactie Trend »» Opvolgen sportongevallenverzekering »» Opvolgen van de sportschutterslicentie in samenwerking met Inge Calliauw »» Informatie- en adviesverstrekking »» Coördineren cursussen ITS en IB

Administrator-promotor: Inge Calliauw tot 15 januari, Thijs Moreeuw febr-mei, Christoph Vanmullem 1 juli tot heden – 1 VTE UU Taken »» Boekhouding »» Ledenadministratie – adresbestand »» Administratie sportschutterslicentie »» Vormgeving Trend en vormgeving van overige drukwerken UU

Jaarverslag VlaS 2013

Het VlaS-secretariaat werd in 2013 permanent bemand De taakverdeling:


»» »»

UU

Administratieve ondersteuning werking coördinator Onderhoud webstek

Tijdelijk: medewerker online database: Ellemie Comeyne – voltijds tot 5 juli 2013 UU Taken »» tot stand brengen van online database voor ledenadminstratie en automatiseren secretariaatswerking.

4.2. Ledenadministratie A. Gegevensbestand De adressen van de leden en bestuursleden van de bij VlaS aangesloten clubs, alsook persadressen, adressen VIP’s, contactgegevens sportfunctionarissen,… worden sinds julie 2013 volledig bijgehouden in een centraal databestand, opgemaakt in het softwareprogramma Filemaker (FM12 Pro Adv.) (voorheen Acces) Om het secretariaatswerk te vereenvoudigen en de dienstverlening naar onze clubs en bonden toe te verbeteren en uit te breiden, werkte VlaS in 2013 aan het tot stand brengen van een online database. Dit is echter nog niet in operationale fase wat betreft het toekennen aan logins aan club- en bondssecretarissen. 52

B. Gebruik gegevens

Jaarverslag VlaS 2013

De gegevens uit het ledenbestand worden voor allerhande doeleinden gebruikt. Natuurlijk in de eerste plaats voor de verwerking van de binnenkomende schraplijsten en het aanmaken van lidkaarten voor het nieuwe jaar. Maar daarnaast maakt VlaS ook van deze gegevens gebruik voor de afhandeling van verzekeringsdossiers, de administratie rond de sportschutterslicenties en het maken van allerlei overzichten. C. Ledengegevens VlaS heeft drie soorten aansluitingen voorzien. De bonden die vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering VlaS (met hun clubs). Daarnaast zijn er de verbonden waarvan er geen Vlaamse bond is (of waarvan deze niet bij VlaS aangesloten is) en die afzonderlijk bij VlaS aangesloten zijn. Zij hebben -net zoals losse clubsgeen stemrecht in de Algemene Vergadering van de vzw. Het aspirant-lidmaatschap is er voor clubs die een sport beoefenen waarvan er wel een effectieve bond aangesloten is bij VlaS, maar waar de club zelf niet bij aangesloten is. Deze vorm van lidmaatschap is in principe beperkt in de tijd en kan een brug vormen tussen de losse clubs en de aangesloten bond en zo de stap om aan te sluiten bij deze bond mogelijk maken. UU

Vlaamse bonden of federaties:

Hieronder een overzicht van het aantal clubs en leden per aangesloten bond.

bond VCBF KNBBW-Vl VKF BKB-VKB BTB-Vl VBFlw

clubs 13 12 216 12 57 16 109

leden 13 179 5.019 158 1.163 329 1.616


Vl Kat. B LUK BFSB-Vl Totaal

7 32 4 465

140 653 178 9.432

De negen effectieve leden van VlaS zijn samen goed voor 80 % van het totaal aantal leden (2012: 80%, 2011: 81 %), 2010: 82%). Hun aandeel blijft gelijk.

UU

verbonden en losse clubs:

sport klepschieten kruisboog trabol paapgooien trad. karabijnschieten manchetbaankegelen andere volkssporten totaal

clubs 25 7 7 4 7 6 18 71

leden 657 313 314 196 167 228 397 2.272

Bovenstaande niet-effectieve clubs vertegenwoordigen samen 2.272 leden of 20 % van het totaal aantal VlaSleden (2012: 20%, 2011: 19%, 2010: 18%).

4.3. Vorming A. Vorming Personeel Gevolgde bijscholingen: UU Infosessie Europees Project VLEVA mei - Brussel B. Cursussen VTS In het najaar van 2013 werd de cursus Initiator Boogschieten (IB) ingericht te Paal. Voor de cursus Initiator Boogschieten zijn er 16 cursisten gestart en er hebben er 12 de cursus afgewerkt. De cursus vond plaats in Paal.

Jaarverslag VlaS 2013

Evolutie van het aantal leden van de bij VlaS aangesloten bonden: Opvallend is dat de staande wip, de liggende wip en de kruisboogschutters voor het eerst sinds vele jaren terug een - zij het kleine - stijging in ledenaantal realiseren. Dit na vele opeenvolgende jaren van daling. De touwtrekkersbond gaat vooruit met 5,5 %. Een daling is waar te nemen bij de curve bowls federatie (-18%) en bij de katapultbond (-9%).

53


4.4. Provinciale Comités A. PC Antwerpen VlaS-Sportiv UU

bestuur

PC Antwerpen VlaS-Sportiv bestond in 2013 uit de volgende bestuursleden: UU Voorzitter: Linda De Permentier UU Secretaris: Hein Comeyne UU Penningmeester: Jan Lenaerts UU Bestuursleden: Ludo Horemans, Marc Van Kemenade, Johan Van der Veken, Gerard De Meyer, Chris Van Esbroeck, Maria Van den Heuvel, Frans Tackx, Luc Vlaminckx.

54

De Raad van Bestuur van PC Antwerpen VlaS-Sportiv kwam twee maal samen (4 maart Deurne, 14 oktober Merksplas). Naast de gewone agendapunten waren enkele voorname agendapunten: UU Project ‘steun aan opendeurdagen’ UU Multivolkssportdag; Antwerpen Kampt te RanstProject in samenwerking met ‘Mensen voor Elkaar’ UU

Jaarverslag VlaS 2013

UU

Uitzonderlijke tornooien UU BK touwtrekken Overbroek 1 september 2013 Initiaties & recreantentornooien

PC Antwerpen VlaS-Sportiv of haar clubs waren betrokken bij 49 initiaties (10 x kruisboog, 17 x katapult, 18 x touwtrekken, 2 x staande wip, 1 x sjoelen en 1 x schaarbaankegelen (60 in 2012, 42 in 2011, 43 in 2010, 36 in 2009) UU

Promotie

De provinciale topclubs 2012 werden bekend gemaakt via het magazine Trend: UU grootste ledenaantal: Vekempago 134 UU grootste toename aantal leden: Sint Joris Ekeren +18 UU grootste aantal jeugdleden: Familie Janssens 19 UU grootste toename aantal jeugdleden: Kon. Kolveniers +7 Als topgemeente (hoogste percentage leden in verhouding tot het aantal inwoners) werd Hoogstraten in de picture gezet met niet minder dan 1,768%. provinciale promotie-acties UU Superdag Antwerpen Kamt op zondag 12 mei 2013 te Ranst met kennismakingen in volgende zeven volkssporten: struifvogel, sjoelen, liggende wip, katapult, electronic darts, airsoft shooting, staande wip. UU DAS-Mechelen: kennismakingen in 3 volkssporten: struifvogel, touwtrekken en schaarbaankegelen. Project ‘Steun aan opendeurdagen’


PC Antwerpen VlaS-Sportiv promoot het organiseren van opendeurdagen door onze aangesloten verenigingen. Hiervoor kregen dit jaar 3 verenigingen een financiële steun van 100 euro (5 in 2012, 10 in 2010, 4 in 2009). Dit waren: kruisboogschutters Gooreind, Berketrekkers, Geelse Katapult.

UU

Vertegenwoordiging

PC Antwerpen VlaS-Sportiv is erkend en betoelaagd door het Provinciebestuur als provinciale sportfederatie en is lid van de Provinciale Sportraad Antwerpen. PC Antwerpen VlaS-Sportiv –voorzitster Linda De Permentier zetelt in het bestuur van de Provinciale Sportraad Antwerpen. De bestuursleden PC Antwerpen VlaS-Sportiv vertegenwoordigden ons provinciaal comité op diverse evenementen. UU

Vorming

Bestuursleden schoolden zich bij: UU EHBO: reanimeren & defibrileren, Chris Van Esbroeck, Aartselaar, Aartselaar 13 juni 2013 UU

UU

UU

Communicatie UU PC Antwerpen VlaS-Sportiv leverde digitale foto’s voor projectie in het MAS. UU De webstek met nieuwspagina van PC Antwerpen VlaS-Sportiv is te vinden op www.vlas.be/pca UU PCA werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provincie Antwerpen in het VlaS-magazine Trend (18 artikels in 2012, 20 in 2013). UU PCA werkte ook mee aan de digitale nieuwsbrief ‘@nieuws’ van VlaS en Sportiv. Sportschutterslicentie: UU In 2013 werden in Antwerpen 70 sportschutterslicenties uitgereikt aan beoefenaars van het traditioneel karabijnschieten. Leden

PC Antwerpen VlaS-Sportiv bestaat momenteel uit 91 clubs met 2.267 leden (op 31 december 2013) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Handboog op de staande wip

aantal clubs 33 clubs

Kruisboog doel Touwtrekken Schaarbaankegelen Traditioneel karabijnschieten Katapult Curve bowls Sjoelen Paapgooien

20 clubs 10 clubs 9 clubs 5 clubs 2 clubs 1 clubs 2 clubs 4 clubs

55

Jaarverslag VlaS 2013

UU

Volkssportaccommodatie UU Curve bowls club in Brasschaat (senioren) heeft activiteiten gestaakt omwille van een te hoge huurprijs van de sporthal bij Antwerpen Sportstad vzw UU kruisboogvereniging De Crans is verhuisd naar Deurne - hier kunnen ze opnieuw het 20 meter schieten beoefenen.


Luchtbuks Manchetbaankegelen Struifvogel Airsoft shooting

1 club 1 club 1 club 2 clubs

B. PC Limburg VlaS UU

Bestuur:

Raad van bestuur PC Limburg VlaS bestond in 2013 uit volgende bestuursleden: UU voorzitter Jean Theunissen UU secretaris Hein Comeyne UU penningmeester Freddy Vranken UU bestuursleden Gerard Aerts, Bea Vaes, Ghislain Loix, Georges Gyselaers, Julien Vanwets winkel, Julien Meyen, Luc Snoeckx, Max Sillen. De Raad van Bestuur van PC Limburg VlaS kwam driemaal samen: 20 februari, 12 juni, 16 oktober

56

Naast de gewone agendapunten zoals planning en evaluatie, rekening en begroting waren er de voorname agendapunten: UU VTS-cursus initiator boogschieten - initiator traditionele sporten UU Limburg Mikt UU interne staathervorming - gevolgen voor PC Limburg VlaS

Jaarverslag VlaS 2013

Dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter + secretaris Werkgroep Limburg Mikt bestaat uit vertegenwoordigers van Paal Sint Pieter Tervant, vertegenwoordigers van PC Limburg VlaS en vertegenwoordigers van de meewerkende verenigingen, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente. De jeugdcommissie wordt geleid door de jeugd- en sportcoördinator, tevens secretaris van PC Limburg VlaS. De jeugdcommissie is actief sinds begin 2011 ter voorbereiding van het jeugdproject. UU

UU

UU

Initiaties/kennismakingen: UU PC Limburg VlaS registreerde dit jaar - zonder de acties in Limburg Mikt en Bokrijk - 51 één- of meerdaagse initiaties als promotie-actie naar niet leden (2012: 38 - 2011:31) katapult (36), kruisboog (3), staande wip (4), buksschieten (4), klepschieten (3), krulbol (1). UU PC Limburg VlaS werkte mee aan zes zomerzondagen met initiaties katapultschieten ism de Vlaamse Katapultbond. Tevens werd meegewerkt aan een volkssportdag in Bokrijk met bijkomende kennismakingen kruisboog, krulbol, boogschieten staande wip en boogschieten liggende wip. Recreatieve tornooien: UU Limburg Mikt 2013 »» PC Limburg VlaS organiseerde in samenwerking met de staande wip maatschappij Paal Sint Pieter Tervant te Beringen voor de 10de maal Limburg Mikt op zondag 27 april. Hier werden kennismakingen verzorgd van 8 volkssporten, 108 deelnamekaarten werden verkocht (116 in 2012, 51 in 2011, 130 in 2010), dit resulteerde in 682 kennismakingen (743 in 2012), 185 specialisten (330 in 2012) namen deel aan één van de LM-tornooien. Bijzondere wedstrijden: UU Finale Vlaams clubkegelkampioenschap te Dilsen op 22 juni


UU UU UU UU

UU

Europese Kampioenschappen handboogschieten op de staande wip te Paal op 24 & 25 augustus EK katapult op 26 tot 29 juli te Bree 2de Grote Limburgse Krulbolling op 19 mei te Lommel Internationaal curve bowls tornooi te Sint Lambrechts Herk op 28 april

Communicatie: UU Medewerking aan driemaandelijks magazine Trend betreffende Limburgse evenementen: 28 artikels

Promotie: x PC Limburg VlaS zorgde opnieuw voor een attest voor de subsidiĂŤring van kogelvangers voor Sint Catharina Beek en voor muitwippen voor Paal Sint-Pieter Tervant. UU

UU

Sportschutterslicentie: UU

UU

Vertegenwoordiging en overleg: UU

UU

PC Limburg VlaS volgde de uitreiking, geldig verklaring en hernieuwingen op van de sportschutterslicenties van de klepschutters. Diverse examens voor theoretische en praktische proeven werden afgelegd.

Aanwezigheid op de vergadering Provinciale Sportraad Limburg

Leden

57

PC Limburg VlaS bestaat momenteel uit 58 clubs met 1.436 leden (op 31 december 2013) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: aantal clubs 25 clubs 17 clubs

curve bowls manchetbaankegelen katapult kruisboog sjoelen buksschieten krulbol golfbiljart

6 clubs 3 clubs 2 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club 1 club

Jaarverslag VlaS 2013

sport klepschieten handboog op de staande wip


C. PC Oost-VlaS-Sportiv UU

Bestuur

PC Oost VlaS-Sportiv bestond in 2013 uit volgende bestuursleden: UU voorzitter Marc Goedertier UU secretaris Hein Comeyne, UU penningmeester Willy Gavart UU bestuursleden Marcel D’Haenens, Christian Lentz, Johan Vandewalle, Luc Beekaert, Yvan Ferbuyt De Raad van Bestuur PC Oost VlaS-Sportiv kwam in 2013 éénmaal samen: in oktober te Gent, in het lokaal van de St.-Rochusgilde Gent. PC Oost VlaS-Sportiv is erkend als bovenlokale sportfederatie door de provincie Oost-Vlaanderen Dienst Sport. UU

UU

UU

Jaarverslag VlaS 2013

58

UU

UU

Communicatie UU De webstek met nieuwspagina werd onderhouden door PC Oost VlaS-Sportiv. Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pco UU PC Oost VlaS-Sportiv werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provincie Oost-Vlaanderen in het VlaS-magazine Trend, 23 artikels (31 in 2012, 35 in 2011). Promotie UU Medewerking aan de Europese Spelen te Doornzele georganiseerd door de BKB Initiaties UU 14 kennismakingen uit 4 disciplines (3 x kegelen, 3 x krulbol, 6 x staande wip, 2 x katapult,) werden door Oost-Vlaamse clubs georganiseerd en doorgegeven aan VlaS voor de gratis verzekering van niet-leden. UU Medewerking aan activiteiten van de Provinciale Sportdienst: »» DAS-beurs Gent: curve bowls (Merelcurvers), krulbol (BKB), boogschieten (Gent Ware Vrienden) »» Senior Sportief te Deinze met krulbol (BKB), en staande wip (Gent Ware Vrienden) »» Special Mania, sportdag met krulbol (BKB) voor andersvaliden te Geraardsbergen - mei 2013 Uitzonderlijke tornooien UU BK schaarbaankegelen op 27 en 28 april te Beveren Leden

PC Oost VlaS-Sportiv bestaat momenteel uit 144 clubs met 4.386 leden (op 31 december 2012) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Handboog op de staande wip Krulbol Kruisboog & balboog Curve bowls Schaarbaankegelen Dunne krulbol Gaaibol Vlegeldorsen Golfbiljart

aantal clubs 68 clubs 56 clubs 7 clubs 5 clubs 3 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club


Op Vlaams niveau is ook de Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw bij VlaS aangesloten. Zij telt in de provincie Oost Vlaanderen 926 leden uit 63 clubs. Haar leden worden echter niet opgenomen in PC Oost VlaSSportiv aangezien deze federatie (VBFlw) zelf over een door de provincie erkend en betoelaagd provinciaal comitĂŠ beschikt.

59

Jaarverslag VlaS 2013


D. PC West VlaS UU

Bestuur

PC West VlaS bestond in 2013 uit volgende bestuursleden: UU Voorzitter Daniël Vandewalle UU Secretaris Hein Comeyne UU Penningmeester Remi Gruwez UU Bestuursleden Jürgen Vandewalle, Dirk Mortier, Georges Pareyn, Gerard Plaetinck, Geert Versieck, Gilbert Froyman, Bertrand Nolf, Gaston Coene, Peter Goderis, Wilfried Hostyn. De Raad van Bestuur van het PC West VlaS vergaderde twee maal. 14 maart en 24 oktober Naast de gewone agendapunten zoals planning en evaluatie, rekening en begroting waren de voorname agendapunten: UU West-Vlaanderen Vlamt UU gevolgen interne staatshervorming UU

Jaarverslag VlaS 2013

60

UU

UU

Promotie: UU West-Vlaanderen Vlamt In samenwerking met de gemeente Ichtegem werd op zondag 2 juni een multivolkssportdag ingericht. Dit was de derde editie van een jaarlijks dergelijk evenement. UU acht traditionele sporten organiseerden er bezoekerswedstrijdjes en/of specialistenwedstrijden: trabol, katapult, flessenschieten, koersbal, golfbiljart, tafelvoetbal, staande wip, kruisboog. Tevens was er een stand met tafelvolksspelen en nog heel wat animatie (tombola, dixielandband, springkasteel). Er werd beroep gedaan op Brijac voor een professionele fotoreportage. UU Er werden 120 deelnamekaarten verkocht (87 in 2012). Deze deelnemers konden onder deskundige begeleiding en met het juiste materiaal kennismaken met de traditionele sporten. Voor dit evenement werd voor elke discipline een beachflag aangemaakt die de plaats van inschrijvingen voor de bezoeker aanduidde. UU PC West VlaS nam deel aan de erfgoeddag (27 april) te Brugge met een kennismaking wipschieten. UU PC West VlaS werkte mee aan het Jaarboek van Volkskunde West-Vlaanderen met als titel ‘Sport en Volkscultuur’. UU PC West VlaS werkte mee -door het aanbevelen aan onze clubs om deel te nemen - aan: Breughelkermis Rekkem, Bloso-zomerpromotietoer. Uitzonderlijke wedstrijden UU Open Beker van Vlaanderen touwtrekken te Damme op zondag 20 oktober 2013. Sportschutterslicentie

VlaS reikte in 2013 in de provincie West-Vlaanderen sportschutterslicenties uit voor de discipline flessenschieten en volgde van vuurwapenschutters hun dossier op in het kader van het statuut op de sportschutter. UU

Initiaties UU PC West VlaS registreerde dit jaar 20 kennismakingen en initiaties voor niet-leden: 15 x staande wip, 2 x katapult, 2 x touwtrekken, 2 x trabol. UU Aan de DAS-beurs te Kortrijk namen deel: touwtrekkers (TTV Versieck), katapultschutters (Katapult Bekegem), krulbol (Keunekot).


UU

UU

Communicatie UU PC West VlaS werkte mee aan het driemaandelijks magazine van VlaS: ‘Trend’: ?? artikels verspreid over vier nummers over de provincie West-Vlaanderen werden afgeleverd. UU Een webstek met nieuwspagina werd onderhouden voor PC West VlaS. Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pcw . PC West VlaS-Sportiv leverde ook artikels voor de webstek www.sportiv.be . Leden

PC West VlaS bestaat momenteel uit 109 clubs met 2.794 leden (op 31 december 2013) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Handboog op de staande wip Handboog op de liggende wip Trabol Touwtrekken Kruisboog & balboog Flessenschieten Krulbol Katapult Traditioneel karabijnschieten

aantal clubs 69 clubs 17 clubs 6 clubs 5 clubs 4 clubs 4 clubs 2 clubs 1 club 1 club

61

Jaarverslag VlaS 2013


E. PC Brabant VlaS UU

Bestuur

Zij hebben als functie: coรถrdinatie, doorgeven van informatie, verstrekken van advies. PC Brabant VlaS bestond in 2013 uit de volgende bestuursleden : UU Penningmeester + voorzitter: Willy Collys UU Secretaris: Hein Comeyne UU Leden: Patrick Venster, Johnny Aerts, Emmanuel Struys. De Raad van Bestuur van PC Brabant VlaS kwam niet samen in 2013. UU

UU

Communicatie UU Een webstek met nieuwspagina werd aangemaakt voor PC Brabant VlaS. Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pcb. UU PCB werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provincie Vlaams-Brabant in het VlaSmagazine Trend (5 artikels in 2012). Initiaties

14 initiaties werden geregistreerd in het kader van de gratis verzekering voor promotie-acties naar niet-leden: 13 x katapult, 1 x kruisboog. Er werd meegewerkt aan het Bloso-Gordelfestival te Hofstade op 1 september met een kennismaking krulbol (BKB). 62 UU

Leden

Jaarverslag VlaS 2013

PC Brabant VlaS bestaat momenteel uit 36 clubs met 703 leden (op 31 december 2013) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Boogschieten staande wip Kruisboog Manchetbaankegelen Krulbol Katapult Curve bowls Golfbiljart

aantal clubs 24 clubs 6 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club 1 club

(hiervan hebben 1 staande wipclub en 1 kruisboogclub hun zetel in het gewest Brussel)


3. Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten 3.1. Ethisch Verantwoord Sporten In 2010 heeft VlaS haar planningsdocument omtrent Ethisch Verantwoord Sporten bekend gemaakt. VlaS koos als thema Fair Play en daarbij twee volgende twee richtsnoeren. 1. alle actoren en belanghebbenden sensibiliseren voor het belang van fair play en hen begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van fair gedrag in de sportfederatie en de sportclub. 2. naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport op een positieve manier in de kijker plaatsen. In 2013 werden diverse artikels over waarden (en dus Ethisch Verantwoord Sporten) gepubliceerd met volgende titels: Trend 2013/1: UU ‘over eerlijkheid spreken maakt eerlijker, herinneren aan fairplay is nooit nutteloos’ UU ‘vriendelijke kinderen voorkomen pesten’ Trend 2013/2: UU ‘Katapultbond vernieuwt aanbod voor beginners‘ UU Krulbolinitiatie voor personen met een beperking’ Trend 2013/4: UU ‘Sportende Holibi’s doorbreken het taboe’

3.2. Medisch Verantwoord Sporten

63

Rond Medisch Verantwoord Sporten werkt VlaS het ganse jaar door. Alle ongevallen worden zorgvuldig bijgehouden en jaarlijks worden deze geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de soort oorzaak en de soort schade en of bepaalde veel voorkomende ongevallen kunnen vermeden worden. Er wordt gezocht naar preventieve maatregelen.

Ook de inspanningen van VlaS als gemachtigde schietsportfederatie dragen bij tot het veilig beoefenen van de schietsporten met een vuurwapen. Ook dit jaar werd waar mogelijk gecommuniceerd over veilig en gezond sporten. Artikels met volgende titels: UU ‘Defibrillator klepschutters redt leven’ UU ‘Boogschieten op doel is veiligste sport’ UU ‘De verkeersgids voor de sporter en sportclub’

Jaarverslag VlaS 2013

In de cursussen initiator boogschieten en initiator traditionele sporten wordt veel aandacht besteed aan het aspect ‘veilig sporten’. Dit niet alleen in de vakken van het algemeen gedeelte zoals voorzien door VTS maar ook in de specifieke vakken.


4. Contactgegevens 4.1. Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) Zetel en secretariaat Polderstraat 76 A bus 2 8310 Sint-Kruis Brugge T 050/35 84 62 G 0478/55 37 31 info@vlas.be www.vlas.be BE62 7343 3238 5461 KREDBEBB

Voorzitter Guido Van Alsenoy / T 03 290 68 43 / guido.van.alsenoy@telenet.be

Secretaris Jean Theunissen / T 089 41 75 30 / G 0472 25 07 31 / Jean.theunissen@skynet.be

penningmeester 64

Remi Gruwez / T 057 40 05 87 / remi.gruwez@skynet.be

ondervoorzitter

Jaarverslag VlaS 2013

Jan Lenaerts / T 014 63 38 70 / G 0495 65 71 03 / jan@sfida.be

4.2. Bonden - effectieve leden Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) Secretaris-generaal: Bram Uvyn Potaardeberg 75 9820 Merelbeke G 0485/67 21 43 knbbw.frnab@gmail.com www.knbbw-frnab.tk

Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip vzw (VBFlw) Voorzitter: Eric Wittevrongel Ontmijnerstraat 15 8370 Blankenberge T 050/41 65 97 G 0473/53 78 50 ericwittevrongel@skynet.be www.vbflw.be


Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB Belgische Krulbolbond (BKB) Voorzitter: Patrick Huyghe Koekoekstraat 4 9940 Ertvelde T 09/344 86 83 G 0476/46 60 02 huyghe.p@belgacom.net www.krulbol.be Vlaamse Krulbolbond (VKB) contact: Luc Beekaert Leischoot 37 9931 Oostwinkel T 09/377 90 04 G 0496/59 30 51 lbeekaert@gmail.com

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Secretaris: Paul Bauters Pijlkruidstraat 7 2990 Wuustwezel T 03/663 63 17 paul.bauters.luk@hotmail.com

65

Belgische Touwtrekbond vzw – afdeling Vlaanderen

Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw Voorzitter Ghislain Loix, secretaris Willy Gavart Gaversesteenweg 484 9820 Merelbeke T 09/362 90 53 G 0474/88 44 37 willy.gavart@telenet.be www.curvebowls.be

Belgische Flessenschutters Bond – afdeling Vlaanderen vzw Secretaris: Remi Gruwezjoze Oost-Vleterenstraat 67 8640 Woesten

Jaarverslag VlaS 2013

Voorzitter Mark Snauwaert Legeweg 17 8340 Damme T 050/50 18 68 G 0477/35 79 90 mark-els@telenet.be www.touwtrekken.be


T 057/40 05 87 remi.gruwez@skynet.be

Vlaamse katapultbond Secretaris: Jozef Driesen Meibloemlaan 90 2460 Kasterlee G 0497/26 27 13 jozef.driesen@telenet.be www.vlaamsekatapultbond.be

Vlaamse Kegelsportfederatie vzw Secretaris: Leonard Van Overmeire Aarbeienlaan 1 9120 Melsele T 03/775 97 15 G 0478/93 34 51 Leonard.van.overmeire@telenet.be www.v-k-f.be

Klepschuttersverstandhouding Zand & Leemstreek

Jaarverslag VlaS 2013

66

Secretaris: Jean Theunissen Zutendaalweg 36 3740 Munsterbilzen T 089/41 75 30 G 0472/53 05 89 Jean.theunissen@skynet.be http://www.verbondzandenleemstreek.be/

Provinciale comitĂŠs PC Antwerpen VlaS Zetel en secretariaatsadres: Bistkapellei 24 2180 Ekeren www.vlas.be/pca Voorzitster: Linda De Permentier T 03/290 68 43 Linda.de.permentier@telenet.be Penningmeester: Jan Lenaerts T 014/63 38 70 G 0495/65 71 03 jan@sfida.be Secretaris: Hein Comeyne Rekeningnummer: BE733 1710689 27 KREDBEBB


PC Oost VlaS-Sportiv Zetel en secretariaatsadres: Gontrodestraat 68 9050 Gent www.vlas.be/pco Voorzitter: Marc Goedertier T 09/329 56 30 Marc.goedertier@telenet.be Penningmeester: Secretaris: Hein Comeyne Rekeningnummer: BE737 4262850 34 KREDBEBB

PC Limburg VlaS Zetel en secretariaatsadres: Pannenhuisstraat 17 3650 Dilsen-Stokkem www.vlas.be/pcl

67

Voorzitter: Jean Theunissen T 089/41 75 30 | G 0472/25 07 31 Jean.theunissen@skynet.be

PC West VlaS Zetel en secretariaatsadres: Prins Leopoldstraat 7 8310 Brugge www.vlas.be/pcw Voorzitter: Daniel Vandewalle T0475/76 13 39 Danielvdw1@hotmail.com Penningmeester Remi Gruwez Secretaris: Hein Comeyne Rekeningnummer: BE738 1113594 56 KREDBEBB

Jaarverslag VlaS 2013

Penningmeester: Freddy Vranken T 089 75 76 51 G 0475 53 60 57 freddyvranken@gmail.com Secretaris: Hein Comeyne Rekeningnummer: BE735 223443-36


2013 Jaarverslag Vlaamse Traditionele Sporten vzw

Jaarverslag 2013  
Jaarverslag 2013  
Advertisement