Page 1

V l aS

2011 Jaarverslag Vlaamse Traditionele Sporten vzw Eernegem: West-Vlaanderen Vlamt

Jaarverslag VlaS 2011

nieuwe lidkaarten

Bokrijk: 5de Boog


Inhoudstafel

Woord vooraf

4

Onze missie

4

1.

Interne Organisatie

5

1.1 Organigram 1.2 Algemene Vergadering 1.3 Raad van Bestuur 1.4 Financiën 1.5.1 Financieel verslag werking 2011 1.5.2 Verslag rekeningnazichters

5 6 7 8 8 10

2.

11

Decretale functies

3. Contactgegevens De samenstelling van dit jaarverslag gebeurde door het VlaS-secretariaat in samenwerking met de aangesloten bonden, het dagelijks bestuur en de provinciale comités. Lay-out: Inge Calliauw

84

3

Jaarverslag VlaS 2011

F1 Informatie en Documentatie 11 1.1 Standaard communicatiemiddelen 11 1.2 Drukwerken 16 1.3 Informatie- en adviesverstrekking 17 1.4 Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking 17 F2 Begeleiding 22 2.1 Ledenwerving 22 2.2 Sportschutterslicenties 22 2.3 Verzekering sportongevallen 23 2.4 Federaties en Bonden: Jaarverslagen 2011 27 KNBBW 27 VBFlw 30 BKB-VKB 37 BTB 42 VCBF 50 BFSB 52 Vkb 53 VKF 55 Z&L 56 F3 Promotie 59 3.1 VlaS-kampioenschappen 59 3.2 Superdagen 59 3.3 Orde van Verdienste 60 3.4 Promotie acties 60 F4 Aanspreekpunt 60 4.1 Secretariaat 60 4.2 Ledenadministratie 61 4.3 Vorming 68 4.4 Jaarverslagen provinciale comités 71 PC Antwerpen VlaS-Sportiv 71 PC Limburg VlaS 74 PC Oost VlaS-Sportiv 77 PC West VlaS 79 PC Brabant VlaS 81 2.5 Medisch en Ethisch verantwoord sporten 83


Woord vooraf Uit het jaarverslag dat voor U ligt blijkt duidelijk dat de activiteiten van VlaS zich uitbreiden en niet beperkt zijn tot het louter samenbrengen van de aangesloten bonden of het aanbieden van een ongevallenverzekering. Zoals in onze missie staat, willen wij een bijdrage leveren aan sportief Vlaanderen. Op regelmatige basis aan traditionele sporten doen is gezond, cultureel verrijkend en sociaal bevorderend. De verschillende positieve reacties van de leden en verschillende overheden over onze opleidingen en onze communicatie (internet en Trend) zetten ons aan om verder te werken op de ingeslagen weg. Financieel is het een moeilijk jaar geweest en de toekomst zet ons aan tot voorzichtigheid. Diverse prijsstijgingen en besparingen bij de overheid hebben ons evenwel genoodzaakt een verdienstelijk personeelslid te ontslaan. Met de beschikbare middelen willen wij wel het schip van VlaS op koers houden en in veilige havens loodsen. Dit door verder te werken aan de bekendheid van onze sporten en de waardering ervoor bij diverse instanties. VlaS is actief in de denkcellen van de Vlaamse trainerschool boogschieten en sportieve vrijetijdsbesteding om de kwaliteit van de initiator cursussen te verhogen en zo de begeleiding van onze leden op een hoger peil te brengen Wij roepen onze aangesloten leden op om zoveel mogelijk aan gemeentelijke en provinciale acties, zoals de Doe Aan Sportbeurzen deel te nemen. Neem ook deel aan de Superdagen, deze krijgen steeds meer weerklank. 2012 is het jaar van de Olympische Spelen. De gedachte “deelnemen is belangrijker dan winnen” past wellicht nog beter bij de traditionele sporten dan bij de Olympische disciplines. Onze 12.000 leden passen deze Olympische gedachte het gans jaar toe. Op lokaal vlak, maar ook internationaal, zoals bijvoorbeeld op het Internationaal Katapulttornooi, het EK liggende wip, het WK schaarbaankegelen en het EK staande wip.

4

Wij hopen met dit jaarverslag uw inzicht te verbeteren in de rol die VlaS speelt. Misschien brengt het u op ideeën of roept het vragen op. Elke feedback hierover is welkom.

Jaarverslag VlaS 2011

Guido Van Alsenoy, voorzitter VlaS

Onze missie De beoefening van traditionele sporten in Vlaanderen bevorderen als actieve wedstrijd- en recreatiesport in georganiseerd verband. De waarden eigen aan de traditionele sporten (respect, gemeenschapsbanden, fair-play en vrijwillige inzet) nog versterken. De dynamiek van het aanbod van onze traditionele sportclubs en de bekendheid van dit aanbod bevorderen. Het positief imago van de traditionele sporten versterken. Bijdragen tot de ontwikkeling en actualisering van het sportief aspect van het spel-erfgoed aangeboden door de aangesloten bonden en clubs. De traditionele sportverenigingen in Vlaanderen vertegenwoordigen en ondersteunen. Dit alles op kwalitatieve wijze en los van ideologische en religieuze overtuigingen.


1. Interne organisatie 1.1. Organigram Internationale koepel European Traditional Sports & Games Association

Koepel van Vlaamse Sportfederaties

ETSGA

Vlaamse Sportfederatie

VSF

NEGEN VLAAMSE BONDEN

V l aS 21 leden

Algemene Vergadering

Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (handboogschieten op de staande wip) Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Samenwerkingsverbond Belgische Krulbolbond vzw en Vlaamse Krulbolbond vzw Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip vzw Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw

5

Vlaamse Katapultbond Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12 bestuurders +

Raad van Bestuur

1 gecoรถpteerd lid

PROVINCIALE COMITร‰S

werkgroep verzekering redactiecommissie werkgroep sportschutterslicentie

losse sportclubs andere disciplines: beugelen, buksschieten, dunne krulbol, gaaibol, golfbiljart, klepschieten, manchetbaankegelen, paapgooien, sjoelen, struifvogel, trabol, traditioneel karabijnschieten

Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de voorzitter en de coรถrdinator

totaal: 534 clubs uit 21 verschillende traditionele sporten totaal: 11 784 actieve en verzekerde beoefenaars van traditionele sporten

Jaarverslag VlaS 2011

PC Antwerpen VlaS PC Limburg VlaS PC Oost VlaS PC West VlaS


1.2. Algemene Vergadering De Algemene Vergadering bestond in 2011 uit 20 stemgerechtigde leden. 1. Erik De Vroede stichter 2. Jaak Jespers stichter 3. Roland Renson stichter 4. Ghislain Loix Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 5. Willy Gavart Vlaamse Curve bowls Federatie vzw 6. Bram Uvyn Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 7. Jos Van der Stappen Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw 8. Remi Gruwez Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 9. Bea Plaisier Belgische Flessenschutters Bond afdeling Vlaanderen vzw 10. Guido Van Alsenoy Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 11. Linda De Permentier Vlaamse Kegelsport Federatie vzw 12. Marcel D’Haenens Samenwerkingsverbond BKB-VKB 13. Patrick Huyghe Samenwerkingsverbond BKB-VKB 14. Johan Van der Veken Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 15. Jan Lenaerts Belgische Touwtrek Bond afdeling Vlaanderen vzw 16. Guido Maes Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 17. Eric Wittevrongel Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw 18. Jacques Van Camp Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw 19. Lea Pauwels Vlaamse Katapultbond vzw 20. DaniÍl Vandewalle Vlaamse Katapultbond vzw

6

Jaarverslag VlaS 2011

De Algemene Vergadering kwam in 2011 tweemaal samen. Er is een dalende tendens voelbaar in de aanwezigheden van de stemgerechtigde leden. Jaartal Gemiddeld aantal fysiek aanwezigen Gemiddeld aantal volmachten Gemiddeld totaal aantal stemmen

2007 15 2 17

2008 13,5 4,5 18

2009 13,5 5 18,5

2010 12 2,5 14,5

2011 10 3,5 13,5

Op dinsdag 22 maart 2011 kwam de Algemene Vergadering samen in Bokrijk voor de goedkeuring van het jaarverslag, rekening en balans 2010. Het jaaractieplan werd toegelicht. Op dinsdag 22 november 2011 kwam de Algemene Vergadering samen in Brugge voor de goedkeuring van de begroting en het actieplan 2012.

Daarnaast werden ook volgende onderwerpen besproken tijdens de Algemene Vergaderingen 2011: UU Ledenlijsten online raadpleegbaar maken UU Opstart multivolkssportdag Antwerpen Kampt UU Unesco-dossier Ludodiversiteit


1.3. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestond in 2011 uit volgende leden: 1. Guido Van Alsenoy (voorzitter) 2. Martin op ’t Roodt (secretaris-penningmeester) 3. Erik De Vroede 4. Remi Gruwez 5. Patrick Huyghe 6. Jan Lenaerts 7. Ghislain Loix 8. Jean Theunissen 9. Bram Uvyn 10. Jacques Van Camp 11. Daniël Vandewalle 12. Eric Wittevrongel Gecoöpteerd lid: Hein Comeyne, coördinator VlaS (personeelslid) Hieronder een schema van de looptijden van de mandaten van de bestuursleden.

7

Jaarverslag VlaS 2011

De Raad van Bestuur kwam in 2011 tweemaal samen. Naast de vaste agendapunten zoals de gewone werking, financiën en voorbereiding van de Algemene Vergaderingen waren de belangrijkste agendapunten: UU Personeel: ontslag om financiële redenen UU Oprichting internationale koepel ITSGA (International Traditional Sports and Games Association) UU Verhoging lidgeld UU Subsidies hobbyverenigingen


1.4. Financiën Toelichting bij de jaarrekening 2011 door de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering VlaS van dinsdag 20 maart 2012.

1.4.1. Financieel verslag werking 2011. Hadden - naast de globale werkingskosten - een belangrijke invloed op de financiën van VlaS gedurende het jaar 2011: Betoelaging: Gedurende het jaar 2011 ontvingen wij terugvorderbare voorschotten van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het decreet 2001. Personeel : UU Hein Comeyne: voltijds gedurende het volledige jaar 2011 in de functie van coördinator. UU Inge Calliauw: deeltijds (50%) in de functie van promotor plus deeltijds (50%) als ter beschikking gestelde van uit de Vlaamse Sportfederatie vzw in het kader van de sociale maribel in de functie van medewerker. UU Lien Desmet: deze master in de Lichamelijke Opvoeding was in dienst contract onbepaalde duur van drie vierden van een VTE. Hieraan is om financiële redenen een einde gesteld op 12 oktober. UU Jelle Schelstraete: was voltijds in dienst tot 18 februari met het oog op ledenwerving. 8

1. Balans A. ACTIVA

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Afschrijvingen

Het totale bedrag aan afschrijvingen bedraagt € 3.406,35 in 2011. Dit bedrag is samengesteld uit: 1. Nieuwe afschrijvingen: kopier-scanner-printer ‘Sharp2310’ 2. De afschrijvingen van aankopen in de vorige jaren: tafels, stoelen, bureaustoelen, bureaus, klasseerkasten, brandkast, fototoestel, laptop, lidkaartprinter en projector. UU

Vooruitbetalingen

Het bedrag van € 12.003,00 aan vooruitbetaling betreft lidgelden voor het jaar 2012 die reeds in 2011 werden gestort en vooruitbetaling van subsidie voor deelname in 2012 aan het Tafisa wereldfestival traditionele sporten en spelen te Siauliai (Litouwen). UU

Handelsvorderingen

De handelsvorderingen klanten (€ 2.299,71) betreffen hoofdzakelijk nog te betalen diensten aan Sportiv (realisatie Sportiv katern in Trend). UU

Beschikbare middelen

Op 31 december 2011 bedroegen de beschikbare middelen € 69.617,78 (een daling met ongeveer vier duizend euro). Een deel hiervan wordt beschouwd als fonds voor het sociaal passief, bijvoorbeeld voor uitbetalen opzeg personeel in geval de subsidies zouden wegvallen (sociale reserve).


B. PASSIVA UU

Reserve

De gecumuleerde reserve bedroeg 39.962,19 euro. Er is € 20.000,00 teruggenomen uit de voorziening voor personeel (hetzelfde bedrag als in 2010, maar minder dan de begrootte € 31.000), het positief saldo 2011 zal worden toegevoegd aan de gewone reserve die hiermee zal stijgen tot € 6.838,44 De sociale reserve bedraagt € 38.153,09. Deze reserve bedraagt minder dan 50% van de ontslagpremies en vakantiegeld uit dienst voor de twee personeelsleden samen. Op de balans na winstverdeling komt de gecumuleerde reserve op 1 jan ‘12 op € 44.991,53 te staan, wat neer komt op een stijging met 12,5%. UU

Provisie

De voorziening voor het project “realisatie kwalitatieve & attractieve films/reportages over de traditionele sporten” is in 2011 niet aangesproken en blijft dus gelijk; €11.272,84. Gezien dit reeds twee jaar het geval is, wordt dit bedrag geheroriënteerd naar de organisatie van het Europees Festival voor Traditionele Sporten. De begin 2010 aangelegde provisie van € 50.000, aangelegd voor het dekken van kosten voor bijkomend personeel, wordt verminderd met twintigduizend euro tot €10.000,00. UU

Schulden

Deze bestaan uit schulden aan leveranciers. Het bedrag schulden aan leveranciers (€ 7.212,75) bestaat uit nog te betalen: druk en verzending Trend 2011-4, maaltijdcheques, bijdrage Inge VSF, huur lokaal, fotowerk, … , alle kosten van het einde van het boekjaar.

A. UITGAVEN De totale personeelskosten zijn gestegen tot €148.317,19. VlaS had in 2011 2,25 VTE in dienst, aangevuld met een deeltijds terbeschikkingstelling door VSF tegen kostenvergoeding en met de tijdelijke werknemer Jelle Schelstraete (tot half februari). Van deze laatste recupereerden we het loon via subsidiëring in het kader van de sociale maribel. De secretariaatskosten liggen hoger omdat we door een panne met onze kleurlaserprinter meer drukwerken, onder meer voor mailings hebben laten uitvoeren in een kopiecentrum. De kost voor promotiedrukwerk is lager dan 2010 door minder infopanelen, infofolders en doordat er geen Werelddag is ingericht en ook de Orde van Verdienste is uitgesteld. De post ‘initiatie en demonstratie’ is sterk gestegen door het project 5de Boog waar, in samenwerking met Bokrijk, dertien dagen workshops boogschieten werden gehouden. Ook de post ‘onthaal en representatie’ is hoger dan 2010. Dit is onder meer een gevolg van de kosten verbonden aan aanwezigheid van de coördinator en voorzitter op de raad van bestuur ETSGA (Valencia) en de algemene vergadering ETSGA (Mauvezin). Alle uitgaven die VlaS gedurende het jaar 2011 heeft uitgevoerd, staan in het teken van volgende, ons door de overheid toegewezen, taken of ‘functies’:

Jaarverslag VlaS 2011

2. Resultaatrekening

9


UU Voor de informatie- en documentatiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

Voor de begeleidende functie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

Voor de promotiefunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines UU

10

Voor de aanspreekfunctie werden kosten gemaakt onder al de onderstaande volgende rubrieken:

huisvestingskosten promotie en publiciteit onderhoudskosten kosten sociaal secretariaat secretariaatskosten bezoldigingen reiskosten afschrijvingen bureelmeubilair en - machines

Jaarverslag VlaS 2011

Gezien de inhoudelijke overlapping van onze projecten over de vier functies (zie actieplan) en gezien de volledige personeelskosten en secretariaatskosten ingezet worden voor het waarmaken van elk van de vier functies is het voor de boekhouding erg moeilijk om alle kostenposten op zinvolle wijze te gaan uitsplitsen per functie. Naast het waarmaken van de vier functies gaat een deel van de secretariaatswerking naar het voldoen aan een andere decretale verplichtingen: UU Verplichting van het decreet: “Het bijhouden van een ledenbestand op door de Vlaamse regering bepaalde wijze”. UU Taken als gemachtigde schietsportfederatie in functie van het decreet op het statuut van de sportschutter: uitreiken, geldig verklaren, intrekken van voorlopige en volwaardige sportschutterslicenties. UU Verplichtingen in het kader van het decreet Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten. B. INKOMSTEN De lidgelden bedragen dit jaar €56.990,60 of 22,5% van de totale inkomsten. De staatssubsidies bedragen €155.439,61. De terugname uit voorziening voor personeelskosten levert een extra inkomst voor het boekjaar van €20.000,00.

1.4.2. Verslag van de rekeningnazichters. De rekeningnazichters verklaren bij monde van Johan Van der Veken en Marc Goedertier de boekhoudkundige stukken 2011 in goede orde gezien te hebben op 21 februari 2012. Zij vragen goedkeuring van dit financieel verslag over het werkjaar 2011 door de Algemene Vergadering en tegelijk het verlenen van kwijting aan de Raad van Bestuur. Martin op ‘t Roodt, secretaris-penningmeester.


2. Decretale functies Functie 1 Informatie en documentatie 1.1. communicatiemiddelen A. VlaS webstek www.vlas.be UU

Nieuw:

Via het inlogmenu konden bestuursleden naast het beleidsplan ook verslagen raadplegen. Het aantal gepubliceerde verslagen gaat in stijgende lijn: Soort verslagen Jaarverslag VlaS Algemene Vergadering VlaS Raad van Bestuur VlaS Redactiecommissie Sportschutterslicentie Provinciaal Comité Antwerpen Provinciaal Comité Limburg Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen Provinciaal Comité West-Vlaanderen Provinciaal Comité Brabant Superdagen Totaal

2011 3 8 11 16 4 12 10 9 8 5 6 92

2010 2 2 3 4 0 2 3 2 2 0 1 21

2009 1 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 25

11

Eind 2011 werd aan het inlogmenu ook het menu ‘Ledenlijst’ toegevoegd. De bedoeling hiervan was om de secretarissen van alle VlaS-clubs een login te geven waarmee zij online de ledenlijst van hun club kunnen raadplegen (zie 4.2 Ledenadministratie voor meer info). Het toewijzen van de logins aan de clubsecretarissen is voorzien voor begin 2012.

UU

In 2011 werden 87 nieuwe artikels toegevoegd aan de webstek.

Jaartal 2008 2009 2010 2011

UU

Aantal nieuwe artikels 46 116 104 87

Aantal bezoekers per maand

Als we de bezoekersaantallen voor onze webstek vergelijken met de cijfers van de voorbije jaren, kunnen we een verschuiving van de piek in de aantallen waarnemen. Waar vorig jaar maart en april de topmaanden waren en mei tot augustus dalmaanden waren, zien we nu in maart slechts een kleine piek, terwijl het zwaartepunt dit jaar in juni lag (te danken aan West-Vlaanderen Vlamt en Limburg Mikt?). Hoewel topmaand juni meer bezoekers haalde dan de topmaand in 2010 en er dit jaar niet echt sprake is van een dalmoment, komen we wat betreft het totaal aantal bezoekers over het hele jaar toch +/- 10% lager uit dan vorig jaar. Het gemid-

Jaarverslag VlaS 2011

Daarnaast werd ook een menu ‘fotoalbums’ toegevoegd aan het standaardmenu. Daarin wordt doorverwezen naar de picasa-webalbums van VlaS (ook in 2011 opgestart) of de fotoalbums op de Facebookpagina van VlaS (zie verder).


deld aantal bezoekers per maand in 2011 was 1.068, waar dat in 2010 nog 1.191 was.

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december totaal

2006 415 422 509 518 522 413 438 871 1194 934 675 621 7532

2007 720 652 923 834 1067 1419 1159 2098 1760 1161 1282 1103 14178

2008 997 1099 1191 1355 1357 1403 648 1187 1138 1022 1064 953 13414

2009 1265 1038 943 1126 1117 1002 1096 1023 1054 1122 1289 783 12858

2010 863 1381 2059 1985 1417 761 626 1045 1086 931 1201 937 14292

Jaarverslag VlaS 2011

12

De populairste artikels van 2011 op de webstek waren de volgende: Titel Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2011 Jeugd herontdekt volkssporten (West-Vlaanderen Vlamt) Fotoalbums Weergoden zijn Limburg Mikt niet goed gezind Traditionele sporten op Wikipedia Bokrijk zoekt boogschutters West-Vlaanderen Vlamt verwelkomt ook golfbiljart

Hits 1495 762 748 644 526 446 444

2011 1029 970 1256 890 1146 1520 1240 1011 933 968 971 883 12817


Au Grand Café sloopt bolletra voor terras KNBBW roept schuttersploegen op voor de Europese Spelen in Doornzele Provincie Limburg biedt ondersteuning voor kogel- en pijlenvangers

425 397 396

B. Facebook – Twitter In mei 2011 zette VlaS ook de stap naar de sociale media. Er werd een Facebook-pagina en een Twitteraccount aangemaakt. Op de Facebookpagina van VlaS werden doorheen het jaar interessante en relevante artikels uit de Google Alerts geplaatst. Ook de artikels die in de digitale nieuwsbrief van VlaS verschenen werden op de Facebookpagina geplaatst. Op de webstek werd een rechtstreekse link naar de Facebookpagina toegevoegd en onder elk artikel zijn knopjes geplaatst waarmee een bezoeker van de webstek interessante artikels kan delen op zijn/haar persoonlijk profiel. Via de Facebook werd ook een evenement aangemaakt voor West-Vlaanderen Vlamt. Via dit evenement werden zo veel mogelijk mensen uitgenodigd om aan WestVlaanderen Vlamt deel te nemen. Momenteel telt de Facebookpagina van VlaS 65 ‘likes’, het profiel ‘Secretariaat VlaS’, van waaruit de pagina is aangemaakt telt 106 vrienden. In totaal werden van mei tot december 71 eigen berichten op de Facebookpagina geplaatst , 61 keer werd een artikel uit een externe bron (Het Nieuwsblad, GvA, ...) gedeeld. De Twitter-account van VlaS wordt momenteel nog niet actief gebruikt. Telkens wanneer een nieuw artikel op de webstek van VlaS gepubliceerd wordt, komt er op de Twitter-account een automatische ‘tweet’ met de titel van het artikel en een link.

C. Wikipedia Naar aanleiding van de tiende verjaardag van Wikipedia ging VlaS op zoek naar wat er in deze online-encyclopedie terug te vinden is over de traditionele sporten. Uit deze zoektocht bleek dat bijna geen enkele van onze sporten opgenomen was in de encyclopedie. Er werd besloten om zelf het initiatief te nemen en pagina’s te maken over VlaS en de Vlaamse traditionele sporten. Jelle Schelstraete zorgde voor de praktische uitvoering hiervan. De pagina van VlaS is te bezoeken via http://nl.wikipedia.org/wiki/VlaS. Van daaruit kan je doorklikken naar de verschillende traditionele sporten.

D. VlaS@nieuws Vanuit VlaS werd er 22 keer een VlaS@nieuws verstuurd in 2011 (2010: 24, 2009: 16). Verscheen dus gemiddelde iets minder dan twee keer per maand. Het aantal items dat aan bod kwam schommelde tussen twee en acht nieuwsitems. In totaal werden in VlaS@nieuws 107 nieuwsitems gepubliceerd (2010: 107, 2009: 90). VlaS@nieuws werd in 2011 verstuurd naar 959 e-mailadressen (2010: 356) waaronder perscontacten (488) en VlaS-leden, sportdiensten,... (471).

Jaarverslag VlaS 2011

In Trend 2011/2 verscheen een uitgebreid artikel over het gebruik van Facebook.

13


E. Trend Inhoudelijk bood Trend in 2011 volgende artikels aan: Trend 1/2011 U Wapens en munitie. U Welk type sportclub heb jij? U Kruip in de huid van de journalist. U Sport zonder levertraan Trend 2/2011 U VlaS en de wereld van de sociale media. U Kleine sporten blijven stabiel, de groten hebben het moeilijk U Fair Play U Profiel van de vrijwilliger in de sport U Geluk: voor 50% kan je het zelf bepalen Trend 3/2011 U Gascogne legt link tussen traditionele sporten en duurzaamheid U Bestuur zoekt opvolging U De Kruisboog U Respect U Sport voor Ă llen

Jaarverslag VlaS 2011

14

Trend 4/2011 U Sportschutters klaar voor vernieuwing sportschutterslicentie? U Innovatieve financiering bij buitenlandse volkssportverenigingen U Gemeenschapsbanden U Lancio del Ruzzolone U Ook tradities worden geĂźpdate

Trend werd tweemaal op 44, eenmaal op 40 en eenmaal op 48 bladzijden gedrukt waardoor het totaal aantal bladzijden verder gestegen is tot 176 (2010: 152).


Er werden 15.300 exemplaren gedrukt waarvan er 13.475 tegelijk werden verzonden. Dit is een stijging 500 gedrukte exemplaren en een daling van 760 verzendingen in vergelijking met 2010. Trend wordt verstuurd naar alle betalende abonnees, alle clubsecretarissen, alle gemeentelijke sportdiensten, VIP en persadressen. De resterende nummers worden gebruikt voor public relations. Het tweede nummer werd op 9.100 exemplaren gedrukt en verstuurd naar alle VlaS-leden (één per adres). Het aantal betalende abonnees werd afgetikt op 387 in 2011. Deze daling van 109 abonnees is wellicht te wijten aan het doorvoeren van een verhoging van het abonnementsgeld.

15

De redactiecommissie kwam in 2011 viermaal samen in Brugge. Eric Wittevrongel is een vaste vrijwillige medewerker aan de redactie van Trend samen met het VlaS-secretariaat. In 2011 werd er een nieuwe aanpak voor Trend ingevoerd: 1. Prijsverhoging abonnement kost 7 euro (ipv 5 euro) voor een VlaS-lid en voor een niet-lid is de prijs gestegen naar 12 euro. 2. De mogelijkheid voor de abonnees om via domiciliëring te betalen is ingevoerd. Momenteel tekenden hierop een 20-tal abonnees in. 3. Trend wordt nu onder folie verstuurd. De nieuwe drukker (Die Keure) doet ook de verzending.

Jaarverslag VlaS 2011

In 2011 kwamen zo goed als alle traditionele disciplines aan bod. Enkel beugelen, paggooien en paapgooien kwamen niet aan bod in 2011.


Actieplan abonneewerving In Trend 2011/2 (alle leden) en 2011/3 is een promotie-advertentie gepubliceerd voor abonneewering: clubsecretarissen die abonnees aanbrengen kunnen een promotiepakket of een infopaneel winnen. De respons hierop was minimaal. Enkel de club ‘Schierveldebolders’ zullen een promotiepakket ontvangen.

1.2. Drukwerken A. Informatief –promotioneel VlaS-drukwerk UU

Informatiefolders

De informatiefolders (vouwfolders A4) van de specifieke sportdisciplines werden in 2010 volledig herwerkt. In 2011 werden de ontbrekende folders (traditioneel karabijnschieten, dunne krulbol en golfbiljart) nog aangemaakt en gedrukt. Ook voor VlaS werd een algemene infofolder ontworpen en gedrukt. De folders touwtrekken en buksschieten werden bijgedrukt. 8ste vierjaarlijkse

UU

EUROPESE

Promotie affiches en flyers UU Jaarlijks worden promotie affiches en flyers gemaakt voor KAMPIOENSCHAPPEN zowel Initiator Traditionele Sporten als voor Initiator Boogschieten. Ook in 2011 werden deze opgemaakt en verspreid Championnat d’Europe perche horizontale Europa Meisterschaften im Wipp-bogenschiessen European Championship for horizontal perch UU Voor de Superdagen werden promotie affiches A3 (WestVlaanderen Vlamt) en een drieluik-folder voor alle evenementen die onder Superdagen vielen, aangemaakt en gedrukt. UU Voor Limburg Mikt en West-Vlaanderen Vlamt werd een A5 11 en 12 flyer aangemaakt en gedrukt. De lay-out voor de verschillende juni 2011 flyers en affiches is gelijklopend om de herkenning van het kader Superdagen duidelijker te maken. UU Een A4-affiche werd aangemaakt en gedrukt voor het 2de V l aS Groot Nieuwkomerstornooi Trabol van de West-Vlaamse Trabolfederatie. UU 2 versies van strooifolders A6 werden aangemaakt voor de cursus Initiator Traditionele Sporten 2012 (Gent en Eernegem). Idem voor de cursus Initiator Boogschieten 2012 (Gent en Paal)

LIGGENDE WIP

16

:

Bloso-centrum Herentals Netepark Vorselaarsebaan 60 2200 Herentals - Belgie

Jaarverslag VlaS 2011

informatie E. Wittevrongel | 050 41 65 97 ericwittevrongel@skynet.be www.vbflw.be | www.vlas.be

UU

Infopanelen

Het samenwerkingsproject Superdagen concretiseerde in 2010 een project rond infopanelen. In 2011 werden voor twee disciplines (flessenschieten, schaarbaankegelen) nieuwe infopanelen aan gemaakt. UU

Wegwijzers

VlaS liet in 2011 40 nieuwe wegwijzers drukken met daarop het VlaS-logo. De reflecterende wegwijzers kunnen gebruikt worden tijdens de organisatie van diverse evenementen (West-Vlaanderen Vlamt, Limburg Mikt, ...) en werden ook gebruikt om het VlaS-secretariaat extra te bewegwijzeren. UU

Lidkaarten

Omdat de voorraad voorgedrukte lidkaarten uitgeput was, moest een nieuwe druk besteld worden. Meteen ook het moment om het ontwerp wat te vernieuwen (zie afbeelding) . De lidkaarten werden deze keer voor het eerst besteld bij de leverancier van de lidkaartprinter om problemen bij het afdrukken met de eigen lidkaartprinter te vermijden. Daarom zijn de lidkaartjes nu ook iets dikker dan de vorige versie.


UU

Maatwerk

VlaS levert op vraag van bonden of clubs de opmaak van drukwerk. Inge Calliauw werkt ontwerpen uit op specifieke vraag. In 2011 werd opnieuw de lay-out verzorgd voor de jeugdbrochure van de KNBBW en tevens van de uitnodiging voor het EK liggende wip van de VBFlw. In 2011 ging de Belgische Krulbolbond ook op zoek naar vernieuwing en daarbij hoorde een nieuw logo. Voor het ontwerp van dat logo klopte de BKB aan bij VlaS. Op basis van de wensen van de BKB werkte Inge Calliauw een 8-tal verschillende ontwerpen uit. Deze werden voorgelegd aan de BKB, waarna zij hun definitieve keuze maakten.

1.3. Informatie- en adviesverstrekking Het VlaS-secretariaat spant zich dagelijks in om elke vraag naar advies of informatie een bevredigend antwoord te geven. Vragen komen binnen via mail, telefoon, vergaderingen, vertegenwoordigingen,‌ . Omwille van de diversiteit van kanalen is het moeilijk verschillende vragen accuraat bij te houden. VlaS heeft in 2011 opnieuw een poging ondernomen om vraagstellingen via telefoon te inventariseren. Het VlaS-secretariaat is er zich van bewust dat deze lijst zeker niet volledig is. De geregistreerde vragen om informatie of advies leverden in 2011 81 infovragen op (2006: 123, 2007: 111, 2008: 139, 2009: 101, 2010: 40) De vragen die niet van VlaS-clubs kwamen (68%), kwamen vooral van individuen (19) en overheden (16). Daarnaast ook nog van volkssportverenigingen die geen lid zijn van VlaS (6) en van andere verenigingen (10).

Dynamo-project VlaS deed heel wat inspanningen om het aanbod van het Dynamoproject aan de sportclubs van VlaS bekend te maken. In 2011 deden 27 verschillende clubs beroep op het dynamo-project. Twee daarvan maakten gebruik van de Individuele Maat Begeleiding (vzw / btw). 17 schreven zich in voor een bijscholing, 16 bestelden brochures en 17 stelden een vraag voor advies of informatie. De 27 clubs waren verdeeld over volgende traditionele sporten: staande wip (9), klepschieten (6), krulbol (3), kruisboog (2), liggende wip (2), schaarbaankegelen (2), touwtrekken (1), dunne krulbol (1). De spreiding over de provincies was er gelijkmatig: W-Vl (8), O-Vl (7), Antw (6), Limb (6).

1.4. Vertegenwoordiging, overleg en samenwerking A. Vertegenwoordiging VlaS verzorgde tijdens 2011 22 vertegenwoordigingen (21 in 2010) op allerhande evenementen. De vertegenwoordigingen gebeuren voornamelijk door Guido Van Alsenoy (voorzitter VlaS) en Hein Comeyne (coĂśrdinator VlaS). 1. Diplomauitreiking ITS (Geel) 2. Workshop aanleg krulbolbaan (Eeklo) 3. Limburg Mikt (Paal) 4. BK Golfbiljart (Lubbeek)

17

Jaarverslag VlaS 2011

De onderwerpen van de vragen betroffen vooral: informatie over lidmaatschap en verzekeringen (25) en over infrastructuur-materiaal (15). Daarnaast waren er vragen naar kennismakingen en initiaties (11). UU Vragen over ledenadministratie, sportschutterslicenties, lay-out en drukwerk werden door Inge Calliauw behartigd. UU Vragen omtrent cursussen Initiator Traditionele Sporten, Initiator Boogschieten en Trend werden door Lien Desmet beantwoord. UU Hein Comeyne beantwoordde de vragen betreffende: verzekeringen, beleidsmatige zaken, organisatorische vragen.


5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

West-Vlaanderen Vlamt (Eernegem) Keizerschieting staande wip (Eernegem) Internationaal Festival Traditionele Sporten en Spelen (Mauvezin – Frankrijk) Europese Spelen (Doornzele) Slotfeest Erfgoeddag (Brugge) Trefpunt provincie West-Vlaanderen (Brugge) EK liggende wip (Herentals) Strandbolling krulbol (Wenduine) Beker van Vlaanderen Kaatsen (Wieze) BK Gaaibol (Maldegem) Zomerzondagen workshops boogschieten (Bokrijk) Diplomauitreiking ITS (Merksplas) Diplomauitreiking IB (Nijlen) BK Staande wip (Zeveneken) Gildendag Meer (Bokrijk) Internationaal katapulttornooi (Wijnegem) Mensen voor Elkaar (Ranst) Touwtrektornooi (Ravels)

B. Samenwerking UU

Vlaamse Trainersschool

Voor de cursussen Initiator Boogschieten en Initiator Traditionele Sporten werkt VlaS nauw samen met de Vlaamse Trainersschool. 18

UU

VTS – denkcel boogschieten

Jaarverslag VlaS 2011

In de denkcel boogschieten wordt VlaS vertegenwoordigd door Chris Van Esbroeck en Hein Comeyne. Voor de Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip zetelen Guido Maes en Eric Wittevrongel. Deze laatste is tevens Directeur Sportkaderopleiding van de denkcel. Binnen de denkcel boogschieten wordt ook samengewerkt met de Handboogliga vzw. In 2011 kwam de denkcel boogschieten samen op 28 april en 10 oktober te Brussel. De denkcel besprak de cursussen, de cursusteksten (o.a. toevoeging voor G-sporters), de stramienen en de vertegenwoordigers van de federaties in de denkcel. Ook het uitbreiden van het docentenkorps stond op de agenda. In 2011 werd de cursus Initiator Boogschieten georganiseerd in Nijlen. De cursus was volzet met 30 cursisten, waarvan 29 het diploma haalden. Onder de geslaagden zijn drie staande wipschutters – lid VlaS. UU

VTS – denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding

In de denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding wordt VlaS vertegenwoordigd door Eric Wittevrongel tevens Directeur Sportkaderopleiding en Hein Comeyne. In de denkcel zetelen nog volgende federaties: de Vlaamse Snookerfederatie, de Vlaamse Petanquefederatie en VCHHD (dierensporten). In 2011 kwam de denkcel Sportieve Vrijetijdsbesteding samen op 28 april en op 6 december te Brussel. De denkcel besprak de planning van de cursussen, de organisatie, de cursusteksten en het docentenkorps.


Er werden werkvergaderingen georganiseerd op 12 april te Gent op 24 oktober te Brugge. Thema’s: evaluatie deelname Dag van de Trainer, evaluatie en planning cursussen, cursusteksten en docenten. De cursus initiator Traditionele Sporten werd georganiseerd in Merksplas. Elf touwtrekkers ontvingen hun diploma op 9 september in het gemeentehuis van Merksplas in aanwezigheid van de burgemeester. U

Openluchtmuseum Bokrijk

VlaS werkte in 2011 samen met het Openluchtmuseum Bokrijk voor de publieksevenementen in het thema van het TV-programma ‘De 5de Boog’. De aanpak van de permanente kinderschietstand, de initiaties boogschieten voor de gegidste groepen met het thema ‘schutterszilver’ en de workshop werd in overleg met Bokrijk vastgelegd en uitgewerkt. VlaS verzorgde een bijscholing voor de gidsen in het kader van de nieuwe boogschietstand in de schuur ‘Oevel’ en een bijscholing voor de animatoren van de permanente boogschietstand voor kinderen in de schuur ‘Heist’. VlaS organiseerde 11 workshops (twee bij de opening van het seizoen eind april en negen zomerzondagen) boogschieten waarin de drie disciplines doelschieten, staande wip en liggende wip aan bod kwamen. U

ETSGA – European Traditional Sports and Games Association

VlaS is lid van ETSGA (europese koepel). Raad van Bestuur VlaS bestuurslid Erik De Vroede zetelt als ondervoorzitter in ETSGA en sinds 2011 is hij ook bestuurslid en oprichter van ITSGA; de Internationale Traditionele Sporten en Spelen Associatie. ETSGA toonde interesse om het I-Volts dossier van 2010 in één of andere aangepaste vorm opnieuw in te dienen. In functie hiervan woonde coördinator VlaS Hein Comeyne de Bestuursvergadering ETSGA op 26 maart te Valencia bij. De EU wijzigde haar oproep erg laat. De personeelstoestand van VlaS liet niet toe om op korte termijn een nieuw kwalitatief dossier samen te stellen.

19

Jaarverslag VlaS 2011

U

Sportimonium U In Trend komt telkens een advertentie van het Sportimonium met een korting van 50% voor VlaS-leden bij een bezoek aan het Sportmuseum. U Tevens doet Sportimonium een permanent aanbod aan de VlaSclubs voor ondersteuning in verband met het beschrijven van de geschiedenis van de vereniging. Onder meer door het opzoeken van informatie uit het documentatiecentrum en de bibliotheek van Sportimonium die een schat aan informatie bevat over volkssportverenigingen. U Het Unesco-dossier ‘Ludodiversiteit’ dat eind november 2011 werd – met felicitaties van de jury - erkend als best-practice betreffende het bewaren, beschermen en promoten van volkssporten, werd samen met Sportimonium ingediend. De dynamische werking van VlaS vormde, als ondersteuning van de actieve beoefening van traditionele sporten in clubverband een belangrijk onderdeel van het ingediende programma. U VlaS werkte verder aan het behoud van de erkenning van krulbol op de Vlaamse lijst van immaterieel erfgoed. VlaS en Sportimonium verleenden medewerking aan het samenstellen door de BKB van het voortgangsdossier 2011.


Verder werden op de RvB ETSGA besproken: UU ‘Decaloog traditionele sporten en spelen’. Dit is een tekst met argumentatie over de maatschappelijke waarden van traditionele sporten en spelen. UU Actie waarbij de ETSGA-leden, elk de Europarlementariërs uit hun regio aanschrijven met het oog op het stellen van een parlementaire vraag. Algemene Vergadering: In 2011 woonden Guido Van Alsenoy, Linda De Permentier en Hein Comeyne de Algemene Vergadering, het congres en bijhorend festival van ETSGA bij in Mauvezin (Frankrijk). Coördinator Hein Comeyne interviewde er verantwoordelijke van zes verschillende Europese volkssportbonden over hun kennis van en relatie met het Europese beleid. Dit op vraag van de Verenigde Verenigingen. De coördinator woonde in dit kader ook een studiedag van de verenigde verenigingen over dit thema bij op vrijdag 7 oktober te Brussel. VlaS bestuurslid Erik De Vroede zetelt als ondervoorzitter in ETSGA en sinds 2011 is hij ook bestuurslid en oprichter van ITSGA; de Internationale Traditionele Sporten en Spelen Associatie. VlaS startte met de voorbereiding om het Europees Festival Traditionele Sporten en het bijhorende Internationaal Congres naar Vlaanderen te halen. Een basisprogrammering werd opgemaakt en er werd overlegd met Westtoer over de mogelijkheden naar aanleiding van de herdenking van WOI. UU

Faro

VlaS moedigde ook in 2011 haar verenigingen aan om deel te nemen aan de Erfgoeddag. 20

De coördinator en de voorzitter VlaS woonden ook het ‘Groot Onderhoud’ bij te Mechelen, studiedag over volkscultuur in Vlaanderen.

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Nowedo

De verhuurder van het VlaS-secretariaat en bijkomende vergaderruimtes is de dovenvereniging Nowedo vzw. In 2011 werd de samenwerking geëvalueerd en werden praktische zaken zoals verwarming, onderhoud en eventuele samenwerking besproken. Op 19 januari organiseerde VlaS een nieuwjaarsdrink waarop we onze buren uitnodigden om het nieuwe jaar te vieren maar vooral ook om kennis te maken met het oog op (nog) beter nabuurschap. We ontmoetten er een 20-tal mensen van De Polders, Nieuwland, Nowedo, … . UU

Gemeenten en gemeentelijke sportdiensten

Voor de verschillende multivolkssportdagen werd er in 2011 met de desbetreffende gemeente en gemeentelijke sportdiensten samengezeten (Beringen – Limburg Mikt en Ichtegem – West-Vlaanderen Vlamt). C. Overleg UU

VSF - Vlaamse Sportfederatie

VlaS voorzitter Guido Van Alsenoy trad op 24 maart 2010 toe tot de Raad van Bestuur VSF als afgevaardigde van de organisaties sportieve vrijetijdsbesteding. Verder was VlaS op de twee Algemene Vergaderingen en de forumdag VSF vertegenwoordigd door zowel de voorzitter VlaS Guido Van Alsenoy als door coördinator Hein Comeyne. Via VSF heeft VlaS een halftijdse medewerker Sociale Maribel in dienst tegen kostenvergoeding. De overeenkomst tussen VlaS en VSF loopt over vier jaar. In 2011 vulde Inge Calliauw opnieuw deze plaats in als administratief medewerker.


UU

Platform Sport voor Allen

In 2011 werkte het overlegplatform Sport voor Allen verder aan beleidsplanning. Er werden acht werkgroepen opgericht om te brainstormen over de clusters en thema’s die in de visienota zullen uitgewerkt worden. Op basis van deze visienota zullen de werkgroepen concrete acties uitwerken met als doel om tot een nieuw actieplan Sport voor Allen te komen. VlaS zetelt met Eric Wittevrongel als VlaS-vertegenwoordiger in de werkgroep sportkaderopleidingen, met Guido Van Alsenoy als VlaS-vertegenwoordiger in de werkgroep sportinfrastructuur en met Hein Comeyne als VlaS-vertegenwoordiger in de werkgroep laagdrempelig sport- en beweegaanbod.

21

Jaarverslag VlaS 2011


Functie 2 Begeleiding 2.1. Ledenwerving A. Informeren niet-aangesloten leden Jelle Schelstraete zette de in 2010 gestarte ledenwervingsactie verder gedurende januari en februari 2011. Dit door het opzoeken van niet-aangesloten clubs via diverse kanalen (ledenbestand, websites gemeenten, …). Adressen van niet-aangesloten clubs werden uitgewisseld met KNBBW en VBFlw. Alle niet-aangesloten clubs ontvingen een brief, infofolder van de sportdiscipline, Trend, info over de cursussen, samenvatting ongevallenpolis, blanco bestuurslijst en een blanco ledenlijst. Naast deze actie werden er tijdens het jaar op eenvoudige vraag van belangstellende verenigingen een documentatiepakket toegezonden. Dit pakket bevat eveneens een begeleidende brief waarin de voordelen voor aansluiting geschetst worden en in bijlage een blanco bestuurslijst, ledenlijst, samenvatting van de ongevallenpolis, blanco aangifteformulier, infofolder van de sportdiscipline en een recent nummer van Trend. In 2011 werden 7 dergelijke documentatiepakketten opgestuurd (2010: 5, 2009: 10, 2008: 20, 2007: 24, 2006: 21). B. Topperslijsten Naar aanleiding van de Orde van Verdienste worden jaarlijks verschillende lijsten opgemaakt per provincie: Topclub aantal leden/Topclub toename aantal leden/Topclub aantal jeugdleden/Topclub toename aantal jeugdleden. Deze cijfers die uit de VlaS-ledenadministratie komen, werden gepubliceerd in Trend 2011/4. Alle topclubs ontvangen hiervoor een oorkonde. VlaS wil hiermee de dynamische clubwerkingen stimuleren.

Jaarverslag VlaS 2011

22

Ter informatie hierbij de topclubs op Vlaams niveau: UU Topclub aantal leden: Vekempago – paapgooien – 167 leden. UU Topclub toename aantal leden (t.o.v. 2009): Willem Tell Izegem – liggende wip – plus 23 leden. UU Topclub aantal jeugdleden: Heist aan Zee Duinengalm – staande wip – 35 jeugdleden. UU Topclub toename aantal jeugdleden: Mertensmannen – touwtrekken – plus 8 jeugdleden.

2.2. Sportschutterslicentie 492 schutters waren in 2011 in het bezit van een voorlopige of volwaardige sportschutterslicentie die door VlaS uitgereikt werd. Nog eens 42 andere schutters hebben hun licentie bij een andere gemachtigde schietsportfederatie (FROS (5), FVHS (5) of VSK (32)). Van die 42 zijn er 21 flessenschutters, 17 klepschutters en 4 traditioneel karabijnschutters.


Onderstaande cijfers hebben enkel betrekking op de licenties uitgereikt door VlaS. UU aantal nieuwe voorlopige licenties: 28 UU aantal nieuwe volwaardige licenties: 34 Het merendeel van de licenties zijn van wapencategorie D (80,5 %). Houders van een licentie categorie D mogen schieten met een geweer getrokken loop (karabijn .22). Bij VlaS gaat dit over de klepschutters en de traditioneel karabijnschutters. De flessenschutters (19,5 %) hebben een licentie van wapencategorie C nodig om te kunnen schieten met een geweer gladde loop (jachtgeweer). Het merendeel van de licenties werd uitgereikt in de provincie Limburg (klepschutters): 67 %. In West-Vlaanderen (flessenschutters) werden 20 % van de licenties uitgereikt. De overige licenties (13 %) werden uitgereikt aan de traditioneel karabijnschutters uit de provincie Antwerpen. In 2011 werden 413 geldigverklaringen aangevraagd. Twee infosessie werden georganiseerd naar aanleiding van de eerste vijfjaarlijkse vernieuwingen van de sportschutterlicenties die in 2012 zullen behandeld worden. UU Munsterbilzen op dinsdag 25 november UU Woesten op vrijdag 28 november In Trend 2011/4 werd een artikel (1 blz A4) gepubliceerd over de werking van de sportschutterslicentie in de voorbije jaren en over de eerste aanvragen voor de vijfjaarlijkse vernieuwing in 2012. Op het einde van het jaar werd veelvuldig overlegd met het kabinet Muyters, met Bloso en met de Administratie Kunsten en Erfgoed over de eventuele overstap van klepschutters met sportschutterslicenties uitgereikt door de Federatie Vlaamse Historische Schuttersgilden. Dit omdat deze laatste hiervoor vanaf 2012 niet langer gemachtigd is.

23

2.3. Verzekering sportongevallen A. Aantallen

VBFlw (liggende wip) heeft een aparte polis afgesloten. In 2011 werd geen enkele ongevalaangifte ingediend.

Jaarverslag VlaS 2011

Op 10.099 leden VlaS (zonder de leden VBFlw die een aparte verzekeringspolis hebben) werden in 2011 66 ongevalaangiften geregistreerd. Dit komt neer op 0,65 ongevallen per honderd leden of ĂŠĂŠn ongeval per 153 leden. Deze aantallen blijven de laatste vier jaar op het zelfde niveau.


Het meest ongevallen gebeuren er in de zomer en dit jaar vooral in mei en augustus. Dit is vermoedelijk te verklaren door het groot aantal staande wip koningsschietingen in mei en kampioenschappen in augustus:

Jaarverslag VlaS 2011

24

Het aantal aangiftes 2011 per sportdiscipline: staande wip (56), krulbol (2), touwtrekken (2), kegelen (2), buksschieten (1), gaaibol (1), klepschieten (1), paapgooien (1). B. Voorkomen: In het touwtrekken komen ongevallen het meeste voor maar de ernst van de letsels is meestal beperkt (uitgezonderd één geval van lichamelijke schade aan een derde in 2009). Het boogschieten staande wip scoort het hoogst in de ongevallenstatistieken, ook in vergelijking met hun leden. Vallende pijlen veroorzaken zowel lichamelijke als stoffelijke schade. Met betrekking tot de wippen zelf ontstaan ernstige letsels (bijvoorbeeld in 2009: ‘wip valt op voet en gezicht’). De flessenschutters uit de Westhoek zijn reeds twintig jaar lid van VlaS en telden nog geen enkele ongevalsaangifte.


C. Uitkeringen: We selecteerden de hoogste uitkeringen (die dus ook invloed kunnen hebben op de premie). In de top tien komen vooral ongevallen staande wip voor (8 op de 10). Het zijn allemaal ongevallen met ernstige lichamelijke letsels waarbij naast de medische kosten ook tijdelijke ongeschiktheid en/of blijvende invaliditeit betrokken zijn: pijl op oog (3x), ongeval op weg van en naar de activiteit (2x), behandelen wip (2x) . jaar ongeval 2009 2001 2001 2008 2006 2005 2001 2003 2003 2001

Sporttak staande wip staande wip staande wip staande wip staande wip sjoelen staande wip staande wip staande wip klepschieten

aard ongeval wip op voet en gezicht verkeersongeval bij verlaten schieting pijl op oog val op pin wip - als medewerker dood door auto op boom val bij verlaten zaal pijl op oog pijl op oog verkeersongeval bij verlaten schieting gestruikeld en gevallen

uitbetaald: 35.095,00 9.949,08 9.364,72 8.008,55 7.500,00 7.486,93 5.980,76 4.754,08 4.500,00 4.140,00

D. Soort schade: De soort schade betreft hoofdzakelijk schade aan het hoofd , daarna aan armen en benen. Wat betreft stoffelijke schade gaat het vooral om schade aan auto’s en daken. Voor het jaar 2011 valt op dat er vier ongevallen gebeurd zijn bij het omgaan met de wippen voor de staande wip. Enkele ervan zijn ernstig. Verder is er over de voorbije vijf jaar een stijging waar te nemen van het aantal ongevallen die het gevolg zijn van vallen, struikelen.

25

Slechts 11 aangiften deden beroep op de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover 55 lichamelijke ongevallen. Jaarverslag VlaS 2011


E. Soort oorzaak: De meest voorkomende oorzaak van ongevallen betreft vallende pijlen bij het staande wip schieten. Gevolgd door vallen. Voor het jaar 2011 stellen we een daling vast van het aantal ongevallen ‘pijl op auto’ (6 x). Ook een lichte daling van het aantal hoofdletsels (26 tegenover een gemiddelde van de voorbije 4 jaar van 31).

Jaarverslag VlaS 2011

26


2.4. Jaarverslagen Federaties en bonden A. Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) UU

Leden

De KNBBW telde 226 aangesloten maatschappijen met een totaal van 5146 schutters (494 jeugdschutters en 4 652 seniors) met een bondskaart. Er zijn ook nog 48 leden van het bondsbestuur die een specifieke bondskaart hebben. UU

Bestuur

Op het einde van 2011 bestaat het bestuurscomité uit 14 leden: de 9 leden van het bureel plus de hoofdafgevaardigden van elk van de vijf sectoren: UU Voorzitter Jos Van der Stappen UU Ondervoorzitter Willy Vander Heggen UU Jeugdvoorzitter Marc Goedertier UU Secretaris-generaal Bram Uvyn UU Schatbewaarder Joseph Vangoethem UU Secretaris - verslaggever Marc De Bruyne UU Secretaris - verzekeringen Georges Pareyn UU Deken Camiel Mouton UU Deken Jos Gaytant UU Hoofdafgevaardigden Gilbert Meeuws: sector 1 Etienne Pyfferoen sector 2 Dirk Picavet sector 3 Gerard Aerts sector 4 Willy Collys sector 5 UU

Tijdschrift

Het officieel tijdschrift van de KNBBW is ‘De Wipschutter’. Het verschijnt wekelijks op ongeveer 800 exemplaren en is sinds 2010 online raadpleegbaar. UU

Webstek

Meer informatie over de KNBBW vind je ook op http://www.knbbw-frnab.tk/. UU

Verzekering

Alle leden met een geldige bondskaart zijn verzekerd via de VlaS-polis bij Dexia. UU

VlaS

Secretaris-generaal Bram Uvyn is lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur VlaS. Voorzitter Jos Van der Stappen is lid van de Algemene Vergadering VlaS (opgevolgd door Marc Goedertier in november).

Jaarverslag VlaS 2011

UU

De KNBBW is aangesloten bij 1. Het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip waar de KNBBW België vertegenwoordigt. De andere aangesloten landen zijn Frankrijk en Nederland. 2. De Vlaamse Traditionele Sporten vzw – VlaS, dat op zijn beurt erkend en betoelaagd is door Bloso als ‘organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding’ voor de cluster ‘traditionele volksspelen’. 3. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - BOIC

27


UU

Sportiv

Jeugdvoorzitter Marc Goedertier is lid van de Algemene Vergadering en de raad van bestuur van Sportiv. Secretaris Generaal Bram Uvyn en Hoofdafgevaardigde van sector 5 Willy Collys zijn lid van de Algemene Vergadering van Sportiv. UU

Inrichtingen door KNBBW

Vergaderingen UU Raad van Bestuur 4 8/01, 19/03, 04/06, 01/10 UU Algemene Vergadering 4 22/01, 02/04, 18/06, 15/10 (jaarlijkse statutaire AV) UU voorbereidende vergaderingen voor de kampioenschappen »» In Overmere op 04/05/11 voor de nationale jeugdfinale 2011 »» In Eernegem op 18/02/2011 Nationale Keizerschieting 2011 »» In Zeveneken op 09/08/2011 voor het ploegenkampioenschap 2011 »» In Beervelde op 19/11/2011 voor de samenstelling van de Jeugdkalender 2012. »» In Ronse op 28/01/2011 voor de inrichting van het nationale congres 2011. UU Verzekeringen: de secretaris verzekeringen en de secretaris generaal hadden regelmatig contact met VlaS en Dexia betreffende de afhandeling van de ongevallendossiers. UU Internationaal Europees Comité: op 05/03/11 vergadering in Beervelde – o.a. evaluatie van het afgelopen Europees Kampioenschap en voorbereiding van het volgende. UU Nationaal Congres: in Ronse op 27 maart 2011. Op dit congres werden o.a. alle kampioenen en overwinnaars van het vorig seizoen gehuldigd. UU BOIC: de nationale voorzitter en secretaris-generaal waren aanwezig op de algemene vergadering op 20 mei 2011.

Jaarverslag VlaS 2011

28

Wedstrijden nationaal UU Koningschieting van het bondsbestuur: zaterdag 16 april 2011 te Haasdonk Dorp UU Bondsschietingen: deze tien schietingen, begiftigd met prachtige prijzen, worden a.h.v. loting toegewezen aan KNBBW-clubs op het nationaal congres. Deze werden ingericht op 27/4 – 11/05 – 18/05 – 14/06 – 21/06 – 12/07 – 26/7 – 10/08 – 16/08 - 06/09. Het aantal bondsschietingen wordt verhoogd tot dertien met bondsschietingen op het nationaal kampioenschap per ploeg (18/09/2011) en het kampioenschap voor de jeugd (27/08/2011) en op de Keizerschieting (05/06/2011). Iedere bondsschieting staat onder leiding van de hoofdafgevaardigde van de sector met medewerking van de afgevaardigden. UU Nationale Keizerschieting: op 05 juni 2011 om 9u30 ingericht door Eernegem Sint-Sebastiaan. Deelname van 125 koningen (131 in 2010, 127 in 2009, 117 in 2008) van de maatschappijen. De keizerschieting staat onder leiding van de secretaris-generaal in samenwerking met de hoofdafgevaardigde en de afgevaardigden van de KNBBW van de sector waarin de keizerschieting plaats vindt. UU Nationale Ploegenkampioenschap voor senioren: de senioren streden voor de Eeuwigdurende Schaal Koning Albert I. De schiftingen werden gehouden per sector: sector 1ste 2de 3de 4de 5de

aantal dagen 9 6 6 6 5

aantal deelnemende pelotons Overwinnaar 2011 146 Ieper Sint-Sebastiaan 89 Brakel Ware Vrienden 77 Dendermonde Sint-Gillis WT 100 Koersel Sint-Sebastiaan 56 Berg Sint-Servaes Totaal: 468 pelotons van vijf schutters (473 in 2010, 476 in 2009, 503 in 2008, 500 in 2007)

De finale tussen de winnende ploegen van de vijf sectoren, aangevuld met de dagwinnaars in elke sector, werd ingericht door Zeveneken Sint-Sebastiaan op zondag 18/09/11 om 9.00 uur.


UU

UU

Individueel VlaS-kampioenschap: Gesponsord door VlaS, ingericht door Zeveneken Sint-Sebastiaan op zondag 18/09/11 om 9.30 uur tussen de vijf beste mannelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden. Individueel dames-kampioenschap: Ingericht door Zeveneken Sint-Sebastiaan op zondag 18/09/11 om 9.30 uur tussen de vijf beste vrouwelijke schutters met de meeste punten in de sectorkampioenschappen, maar die geen prijs hebben gewonnen met hun ploeg. Dit kampioenschap staat onder leiding van de secretaris generaal, de secretaris verslaggever en de hoofdafgevaardigden in samenwerking met de afgevaardigden.

Jeugdafdeling UU Nationaal Kampioenschap: de schiftingen gebeuren aan de hand van het nationale jeugdcriterium met een aparte reeks voor scholieren en junioren. De finale vond plaats op 27/08/2011 in Overmere tussen de 15 best geklasseerde schutters in het Nationaal Jeugdcriterium per reeks. Op 27/08/2011 vond – eveneens in Overmere - de Koningschieting plaats in de categorie scholieren en junioren tussen de jeugdschutters met een geldige bondskaart. UU Plaatselijke jeugdkampioenschappen: zes plaatselijke jeugdkampioenschappen worden ingericht door maatschappijen met de hulp van de afgevaardigden en jeugdafgevaardigden van de KNBBW. De plaatsen waar de jeugdkampioenschappen werden ingericht zijn: Gent, Overmere, Beringen mijnstreek, Wingene, Roeselare, Doornik. UU Nationaal Jeugdcriterium: een klassement opgemaakt door de KNBBW aan de hand van de behaalde punten op de plaatselijke jeugdkampioenschappen, plus aanwezigheidspunten op deze kampioenschappen en de koningsschieting voor de jeugd van de KNBBW. 29

Jaarverslag VlaS 2011

Wedstrijden internationaal UU Het Europees Kampioenschap 2011 in Terneuzen – Nederland: op zaterdag 20/08/2011 voor de jeugd met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 40 schutters bij de individuelen. Op zondag 21/08/2011 voor de senioren, met deelname van de Belgische ploeg bestaande uit 24 schutters en 72 schutters bij de individuelen. De Belgische leden van het Internationaal Europees Comité Boogschieten Staande Wip (5) hielpen bij de inrichting. UU Een Europese vriendenontmoeting tussen de leden van de landenbesturen van Nederland (NBvW), België (KNBBW) en Frankrijk (Arche – inrichters van de Europese Kampioenschappen) vond plaats op vrijdag 23/09/2011 in Kwadendamme - Nederland. UU Interlands Europese Spelen: op 14/08 namen in Doornzele tien ploegen van 5 deelnemers deel die het kampioenschap van Oost-Vlaanderen betwistten.


B. Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw (VBFlw) UU

Organisatie

De Vlaamse Boogsportfederatie Liggende Wip vzw werd verder, als enige lid van VlaS, officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap – voor onbepaalde duur - als Vlaamse Sportfederatie volgens het decreet van 13 juli 2001 op de sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. De VBFlw telt 13 sectoren en is actief in 4 Vlaamse provincies. VBFlw was in 2011 aangesloten bij VlaS met 101 clubs en 1.644 leden waarvan 205 (of 12,48%) jeugdleden (vermindering tegenover 2010 met 7 clubs maar met een plus van 1 lid en een stijging met 0,35% aan jeugdleden). In 2011 konden niet minder dan 54 nieuwe jeugdleden ingeschreven worden. 14 clubs hebben een goede tot zeer goede jeugdwerking (geen merkbare verbetering in vergelijking met 2009 en 2010) en werken actief met VTS opgeleide initiators en/of instructeurs. De leden zijn als volgt verdeeld over de provincies: UU Antwerpen 10 clubs met 165 leden. UU Oost-Vlaanderen 60 clubs met 975 leden. UU Vlaams Brabant 12 clubs met 186 leden. UU West-Vlaanderen 19 clubs met 318 leden.

Jaarverslag VlaS 2011

30

De jeugdleden zijn als volgt verdeeld over de provincies: UU Antwerpen 24 UU Oost-Vlaanderen: 115 UU Vlaams Brabant: 28 UU West-Vlaanderen: 38

UU

Bestuursorganen

Het federaal bestuur bestaat uit: UU een dagelijks bestuur: 5 leden met volgende functies: voorzitter/penningmeester, ondervoorzitter, secretaris-generaal, technisch directeur en materiaalmeester. UU een Raad van Bestuur: 16 leden, de vertegenwoordigers van de 13 sectoren en de provincievoorzitters UU een Algemene Vergadering: 26 leden, de aangeduide vertegenwoordigers van de sectoren, de provincievoorzitter en directiecomitéleden De taken binnen het dagelijks bestuur worden gestuurd vanuit een eigen secretariaat binnen een eigen directiecomité of commissie: 1. Algemeen en administratief secretariaat onder de leiding van de secretaris-generaal. 2. PPR secretariaat met een redactiecomité geleid door de voorzitter en ondervoorzitter 3. Technisch secretariaat waarbij de hoofdverantwoordelijkheid wordt toevertrouwd aan de technisch directeur. 4. Financieel secretariaat onder de leiding van de voorzitter/penningmeester. Het beheer van het eigen federaal sportmateriaal (wippen, beschermboxen, vogels, enz…) is in handen van de federale materiaalmeester.


De directiecomités zijn: 1. Het administratief directiecomité en propaganda - promotie en redactie comité 2. Het technisch directiecomité met als onderliggende commissies: »» scheidsrechterscommissie »» verzoening- en tuchtcommissie »» beroepscommissie

UU

Internationaal:

Eén VBFlw geselecteerde ploeg van 2 x 3 schutters nam met succes deel aan de Interlandwedstrijd: België/ Vlaanderen - Nederland in Doornzele op 14 augustus. De VBFlw stuurde een afvaardiging van 6 schutters en bestuurders naar Kranj (Slovenië) en nam er deel aan een uitgebreid prospectieprogramma van 14 tot 21 april bij diverse boogschutterclubs en firma’s en namen ook deel aan een 3de officiële wedstrijd/kampioenschap en interlandwedstrijd: Bare Bow, boogschieten liggende wip georganiseerd door de plaatselijke club. De internationale contacten met Franse, Nederlandse en Engelse clubs en schutters werd actief levendig gehouden. Nieuwe contacten kwamen tot stand met Italiaanse, Kroatische en Oostenrijkse schutters via de Sloveense vertegenwoordiging.

31

Jaarverslag VlaS 2011

Sportieve werking en federale organisaties UU De VBFlw en haar clubs organiseerden 2.098 geregistreerde wedstrijjen (beschrijfschietingen genoemd) in 2011. (2010: 2.185 - 2009: 2.212) Dit betekent een gemiddelde van 175 schietingen per maand (2010: 182 - 2009: 184) Zo’n 42 beschrijfschietingen behoren tot de speciale clubwedstrijden. Dit zijn wedstrijden ter huldiging van één of meerdere kampioenen, voor rouwbetuigingen maar ook voor verjaardagen, familiale gebeurtenissen en jubilea. Hierbij stellen we een lichte vermindering van het aantal recreatieve beschrijfschietingen vast, maar een verhoging van het aantal open kampioenschappen in de verschillende sectoren. Niet minder dan zes nieuwe open kampioenschappen met nieuwe of bestaande wedstrijdschema’s (individueel en ploegen) kenden een overgroot succes niet alleen i.v.m. aantal deelnemers maar ook op technisch en organisatorisch vlak. UU Elk van de sectoren richtte sectorkampioenschappen (periode februari tot einde juni) in, die als kwalificatie dienen en toegang verlenen tot de provincie- en de federale kampioenschappen. Het betreft hier in het totaal 112 sectorwedstrijden. Aanvullend als raamprogramma werden 24 beschrijf- schietingen op regionaal / sector niveau ingericht. UU Elke provincie richt een provinciaal kampioenschap (individueel en per ploeg) in. UU Daarnaast worden nog 26 wedstrijden ingericht op Vlaams niveau (open kampioenschappen en/of bekerwedstrijden), zo onder meer de intersectoriële bekerwedstrijd voor sectorploegen (dames – heren – schieten zonder vizier en blankboog) in het kader van de federale kampioenschappen. UU Grote wedstrijden en kampioenschappen in opdracht van de Nationale federatie en/of Europese Gemeenschap die onder de leiding en volledige verantwoordelijkheid van het VBFlw bestuur en het Technisch Directiecomité ingericht werden zijn: »» 39e Federaal / Belgisch jeugdkampioenschap en Prinsenschieting te Lochristi op 21 mei »» 14e Beker van Vlaanderen ‘Blankboog & Zonder Vizier’ te Lochristi op 22 mei »» 28e Europees koning-, 25e koninginnen en 20e prinsenschieten te Herentals op 11 juni »» 8ste Europees Kampioenschap “Individueel “ te Herentals op 11 juni »» 8ste Europees Kampioenschap “Nationale ploegen “ te Herentals op 12 juni »» 21ste Beker van België/Vlaanderen “Individueel” in Diest op 24 september »» 39e Federaal Kampioenschap ”Individueel en Clubploegen” in Diest op 25 september »» 34e Intersectoriële Bekerwedstrijd “Sectorploegen” in Diest op 25 september »» 9de VlaS Kampioenschap in Blankenberge op 11 november


UU

Federale Technische vorming

De scheidsrechterscursus en bijscholing van het bestaande scheidsrechters en administratieve medewerkers georganiseerd door de Belgische Nationale Federatie en in opdracht van de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip, te Melsele op 12 februari. Aan 1 nieuwe federale en 3 internationale scheidsrechters werd het diploma uitgereikt. De jaarlijkse federale en nationale algemene scheidsrechtersbijeenkomst (technisch en administra-tief kaderpersoneel) werd georganiseerd als info en bijscholing op 15 oktober in Lochristi. Met 49 deelnemers werd een record aantal deelnemers genoteerd. UU

Jaarverslag VlaS 2011

32

Administratieve en technische opleidingen en bijscholingen UU Op 23 februari te Beveren en op 21 oktober te Berchem werden federale bijscholingen gevolgd door leden en bestuursleden van het administratief en technisch directiecomité van de VBFlw. UU Op 27 november en 4 december werd een federale bijscholing gevolgd door 8 sectorsecre-tarissen met als thema: gebruik van de federale website en kalenderinlassingen. UU Daarnaast werden erkende bijscholingen en studiedagen bijgewoond door het sporttechnisch en administratief kaderpersoneel : »» 09 feb. (Gent) – VSF - Studiedag “Participatie” »» 07 feb.(Melsele) – Dubbelpas vzw - PRO² Jeugdsportcoördinator »» 28 feb.(Stekene) – Sportdienst – Communicatie met de ouders van sportende jongeren »» 29 mar.(Evere) – BOIC – Informatiesessie “Sport en de fiscale spelregels” »» 29 mar.(Gent) – BOIC – The Olympic Games from a socio-economic point of view »» 9 mei (Stekene) – Sportdienst – Mentale begeleiding en wedstrijdvoorbereiding »» 10 mei(Brussel) – Steunpunt Cultuur,Jeugd en Sport - Studiedag ‘Sport’ »» 29 sept.(Gent) – VSF – Forumdag “Focus op de basiswerking van federaties” »» 27 okt.(Bierbeek) Recreas – Studiedag »» 29 nov.(Zwijnaarde) – VSF Dynamo – Sponsoring: ‘Van hobbylisme naar realisme’ »» 30 nov.(Brussel) BOIC – Colloquium “Seksueel misbruik in de sport” »» 06 dec. (Brussel) – SPORTA – Sport beweegt »» 10 dec. (Herentals) Vlaamse Trainersschool – VTS Dag van de Medewerker UU VBFlw bestuursleden namen deel aan algemene en info- werkvergaderingen en activiteiten georganiseerd door het Belgische Olympisch en het Interfederaal Comité (BOIC), VSF , OSV, VTS, VlaS , provinciale of regionale sportdiensten en andere: »» 14 jan.(Gent) – VSF – Celvergadering OSV »» 19 jan.(Bokrijk) – Vlas PC Limburg »» 26 jan.(Gent) – VSF – Sport voor Allen ‘Kaderopleidingen’ »» 28 jan. (Geel) – Uitreiking VTS diploma’s Initiator Traditionele Sporten »» 31 jan. (Berchem) – APB Antwerpen – Werkvergadering provinciale subsidies »» 03 feb.(Brugge) – VlaS - Redactievergadering »» 04 feb.(Gent) – VSF – Celvergadering OSV »» 08 feb.(Wilrijk/Antwerpen) – Panathlon Uitreiking Sportpersoonlijkheid “ »» 11 feb.(Brussel) – Verenigde Verenigingen – Forum “Verenigingen en Europa” »» 15 feb.(Brussel) – Uitreiking Nationale Trofee van Sportverdienste »» 19 feb.(Blankenberge) – VTS - Uitreiking VTS diploma’s Initiator Boogschieten »» 23 feb.(Willebroek) – Bloso – Infovergadering Bloso Zomertoer »» 25 feb.(Brussel) – Bloso – SvA werkvergadering »» 26 feb.(Bokrijk) – VlaS – Opleiding Gidsen ‘De 5de Boog’ »» 28 feb.(Berchem) – APB – Coördinatievergadering ‘Prov.Subsidie dossier’ »» 01 mar.(Gent) – VSF – »» 14 mar.(Eernegem) – VlaS – Werkvergadering ‘West-Vlaanderen Vlamt’ »» 16 mar.(Bokrijk) – VlaS – Opleiding Gidsen ‘De 5de Boog’ »» 22 mar.(Bokrijk) – VlaS – Algemene Vergadering »» 23 mar.(Gent) – VSF – Algemene Vergadering


UU

UU

Sporttechnisch en Administratief Kaderpersoneel

VBFlw beschikte einde 2011 over een medewerkersbestand (allen vrijwilligers) dat bestaat uit 39 federale scheidsrechters, waarvan 19 met Internationaal brevet en 7 administratieve medewerkers. De VBFlw webmaster organiseerde 3 opleidingen” Administratief Websitegebruik” voor sector- en clubbestuurders. Daarnaast waren volgende comités en bestuursorganen actief: UU Raad van Bestuur: 19 februari – 15 oktober UU Algemene Vergadering: 5 maart – 26 november UU Administratief directie comité & PPR comité: 3 mei UU Technisch directie comité: 12 februari - 3 mei – 15 oktober UU Verzoening- en Tucht commissie / Beroepscommissie: geen UU Dagelijks bestuur: 12 januari – 5 april – 13 september – 15 oktober UU Werkvergaderingen Europees Kampioenschap: 31 januari - 10 mei

33

Jaarverslag VlaS 2011

UU

»» 25 mar.(Gent) – Prov.O.Vl. – Sportgala ‘Uitreiking sportprijzen’ »» 07 apr. (Brugge) – VSF Dynamo Project – Dag van Sportbestuurder »» 12 apr.(Gent) – VlaS - Werkvergadering ‘Traditionele Sporten’ »» 28 apr.(Brussel) – VTS – Denkcelvergadering Trad.Sporten & Boogschieten »» 04 mei(Willebroek) – VTS – Overleg DSKO »» 12 mei(Brugge) – VlaS – Redactievergadering »» 16 mei(Eernegem) - VlaS – Coörd. & Werkvergadering ‘West-Vlaanderen Vlamt’ »» 20 mei(Brussel) – BOIC –Algemene Vergadering »» 25 mei (Berchem) – Handboogliga – Coördinatieverg. “Cursusteksten Boogschieten” »» 29 jun.(Gent) – VSF – Werkvergadering OSV »» 10 sept.(Nijlen) – VTS – Uitreiking van de VTS diploma’s: Initiator Boogschieten »» 12 sept.(Eernegem) VlaS – Evaluatie W.Vl. Vlamt »» 15 sept.(Sint Niklaas) – Sector Sint-Niklaas - Uitreiking Gouden Pijl »» 25 sept.(Hoogstraten/Borgloon) – Vlaamse Gildedag »» 28 sept.(Willebroek) – DSKO Coördinatievergadering »» 04 okt.(Paal) – VlaS – Raad van Bestuur »» 10 okt.(Brussel) – VTS – Denkcelvergadering Boogschieten »» 13 okt.(Brugge) – VlaS – Redactievergadering Trend »» 18 okt.(Berchem) - Sporta – Congres »» 21 okt.(Willebroek) – Bloso – Evaluatie Bloso Zomertoer »» 24 okt.(Brugge) – Werkvergadering Sportieve Vrijetijdsbesteding »» 05 nov.(Blankenberge) – T.O.B. – Algemene Vergadering »» 26 nov.(Brugge) – VlaS – Algemene Vergadering »» 06 dec. (Brussel) – VTS Denkcel vergadering Sportieve Vrijetijdsbesteding »» 15 dec.(Brussel) – Uitreiking Nationale Trofee der Sportverdienste »» 15 dec.(Berchem) – APD Sport – Infovergadering federaties & provinciale diensten Provincie bestuursleden namen deel aan diverse werkvergaderingen ter voorbereiding van de provinciale DAS beurzen. Verschillende leden van het VBFlw dagelijks bestuur hebben de vertegenwoordiging verzekerd bij diverse huldigingen en plechtigheden welke georganiseerd werden door de Belgische en Vlaamse sportoverheden, sportbonden en koepelorganisaties.


UU

Vlaamse Trainersschool - Docenten

De VBFlw beschikt over 2 docenten welke actief zijn binnen de sportkaderopleidingen van de VTS : UU Cursus: Boogschieten »» Eric Wittevrongel: ABO Didactiek – Specifiek Gedeelte Initiator & Instructeur B / Trainer B »» Guido Maes: Specifiek gedeelte Vervaardiging en onderhoud van het boogmateriaal & uitrusting Initiator & Instructeur B / Trainer B UU Cursus Sportieve Vrijetijdsbesteding & Traditionele Sporten »» Eric Wittevrongel: ABO Didactiek – Specifiek Gedeelte Initiator & Instructeur B/Trainer B UU

Vlaamse Trainersschool – Vorming

De VBFlw beschikt momenteel over 34 actieve initiatoren/instructeurs met een VTS diploma. UU

Jaarverslag VlaS 2011

34

UU

Vertegenwoordigingen UU VBFlw is aangesloten bij het BOIC (via de nationale koepel BNFLW). UU VBFlw is lid van de Belgische Nationale Federatie Boogschieten Liggende Wip (BNFLW) en wordt er vertegenwoordigd door 5 leden UU VBFlw is aangesloten bij de Europese Gemeenschap Boogschieten Liggende Wip (EULW) en neemt bijna ALLE belangrijke functies waar en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur met 6 leden en in de algemene vergadering met 7 leden. Hiertoe werden 9 vertegenwoordigingen geregistreerd. UU VBFlw is tevens vertegenwoordigd met 2 leden bij de Bloso Vlaamse Trainersschool – denkcel boogschieten. Deelname aan de vergadering denkcel georganiseerd door VTS op 7 december. »» VBFlw voorzitter: Eric Wittevrongel werd op 1/7/2009 aangesteld door de Vlaamse Trainersschool als Directeur Sportkader opleiding Boogschieten en bevestigd als Directeur Sportkader opleiding Sportieve Vrijetijdsbesteding tot einde 2013. UU De VBFlw is aangesloten bij de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de VBFlw voorzitter werkt actief mee in de intercellen vergaderingen als vertegenwoordiger van de OSV’s en in de werkgroep: Sport voor Allen ‘Sportkaderopleidingen’ en is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. »» De VBFlw maakt deel uit van de Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) en is vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. De provincie afdelingen van de VBFlw zijn vertegenwoordigd in de VlaS Provinciale Comités (PC VlaS) West-Vlaanderen. Sportverzekering

De VBFlw leden, bestuurders, organisatoren van wedstrijden en kampioenschappen, occasionele activiteiten zoals initiaties en kennismakingen met de boogsport zijn conform de Bloso reglementering verzekerd via een verzekeringspolis afgesloten bij Arena N.V. Het premiebedrag per lid wordt bepaald ongeacht de leeftijd op 1,36 euro. In 2011 werden GEEN ongevalaangiften ‘Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke aansprakelijkheid ’ ontvangen. UU

Promotie UU De VBFlw provinciale afdelingen namen deel aan de Bloso “Doe aan Sport beurs” in Mechelen, Heverlee en Gent. UU Op 5 maart werden in het Schutterslokaal: De Wante te Ingelmunster onder zeer grote belangstelling de jaarlijkse federale en nationale sportprijzen uitgereikt aan de sportman, sportvrouw, beloftevolle jongere en sportclub. UU De VBFlw nam deel met een schietstand op 26/27 maart aan het openingsweekend Bokrijk ‘De 5de Boog’ UU Op 5 juni nam de VBFlw initiators deel aan “West-Vlaanderen Vlamt” te Eernegem met twee initi-


UU UU

UU

UU

UU UU

UU

atie schietstanden in het kader van de VlaS Superdagen. De Sector Antwerpen / VBFlw nam op 23 mei deel aan de “ Fortengordel” . De Provincie Oost-Vlaanderen / VBFlw nam deel aan de Kriebelmania op 21 aprilte Wachtebeke en aan de Sportcarrousel op 18 september in Ninove. De VBFlw participeerde succesvol in het Bokrijk project : De 5de Boog” met workshops boogschieten in de maanden juli en augustus telkens op zondag. De VBFlw nam deel aan de Bloso Zomertoer met een actieve schietstand te Westende op 15/7 , 11/8 te Blankenberge, 12/8 te Wenduine en 16/8 te Bredene. Op 10 december was de VBFlw vertegenwoordigd op de Bloso “Dag van de Medewerker”. De club- en sector initiators en instructeurs hebben meermaals hun medewerking verleend aan 126 plaatselijke en regionale initiatieven waarbij zij steeds konden rekenen op zeer grote belangstelling. De overgrote meerderheid van deze initiaties en kennismakingen met het boogschieten werden georganiseerd in scholen, vakantiecentra en sportkampen te Beveren/Melsele, Bredene, Blankenberge, Zwijndrecht/Antwerpen, Gent en Kampenhout.

Tijdschrift: De Liggende Wipschutter

UU

Federale Website:

De federale website: www.vbflw.be kende succes met als inhoud: UU Links naar: Bloso, BOIC, VSF, Provinciale sportdiensten, Vlaamse Gemeenschap en VlaS UU Nieuws – Administratief UU Interactief: Nieuwsbrieven/Ledenprofiel UU Competitie/Sportreglementen UU Media: Fotomappen vanaf het jaar 2004 UU Alle schutterkalenders (wedstrijden, open kampioenschappen, vergaderingen) van de clubs, sectoren en federale organisaties UU Contact: gegevens van de aangesloten clubs- sectoren - federale besturen – webmaster

35

Jaarverslag VlaS 2011

Officieel orgaan van de Vlaamse Boogsport Federatie “Liggende Wip” vzw. VBFlw geeft het driemaandelijks tijdschrift: De Liggende Wipschutter, uit op 1300 exemplaren. In 2011 werden drie nummers uitgegeven met in totaal 100 bladzijden informatie, gratis verdeeld aan alle leden met als bestendige inhoud: UU Voorwoord en doordenker van de voorzitter UU Speciale huldigingen en laureaten UU Verslagen & uitnodiging tot deelname aan bijscholingen & opleidingen UU Uitnodigingen & uitslagen: provinciale en federale kampioenschappen en wedstrijden UU Fotoreeksen en erelijsten UU Federale sportkalenders UU Uitnodigingen en verslagen van de internationale activiteiten UU Info’s van de sportoverheden i.v.m. MVS, Ethisch Sporten, enz….. UU In Memoriam


Maand 2011 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

UU

Gemiddeld/dag 24 18 17 16 18 30 19 19 27 21 26 21

Bezoekers 732 517 531 474 572 902 585 604 797 681 775 669

Pageviews 7765 4267 4053 4176 3836 12944 5284 7413 10137 6218 6841 5861

Bijscholingen

“Administratief website gebruik” hadden plaats op 7 februari en 9 april met als docent : de VBFlw Webmaster. UU

Jaarverslag VlaS 2011

36

Niet periodieke publicaties UU VBFlw Nieuwsbrief - 12 uitgaven met speciale aankondigingen voor de provincies en sectoren UU VBFlw Contact - aangepaste adres- en andere contactgegevens voor de bestuursleden. UU VBFlw Technisch Flash – 6 uitgaven met wetenswaardigheden, nieuws en uitnodigingen voor het technisch kaderpersoneel en scheidsrechters.

Zaalbeeld “Europees Kampioenschap” Herentals 11/12 juni 2011.


C. Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB Het Samenwerkingsverbond BKB-VKB is een overkoepeling van twee bestaande krulbolbonden. Beide bonden (Vlaamse Krulbolbond vzw en Belgische Krulbolbond vzw) richten hun eigen kampioenschappen in voor alle categorieën. In tegenstelling met de aparte kalenders worden een aantal zaken gezamenlijk beslist: UU Organisatie VlaS-kampioenschap UU Organisatie twee gezamenlijke Zomertrofeebollingen UU Onderlinge bescherming van de BKB-augustusvierdaagse en de VKB-julidriedaagse UU Coördinatie tuchtmaatregelen UU Optimalisatie van het wedstrijdreglement Vergaderfrequentie: twee vergaderingen per jaar UU

Gezamenlijke BKB-VKB-kalender:

Op de gezamenlijke kalender van het Samenwerkingsverbond Krulbol B.K.B.-V.K.B. kwamen in 2011 volgende organisaties voor: Inrichtingen VKB: UU Grote Prijs VKB te Ursel op 19 juli 2011 met 223 spelers mannen en vrouwen UU BK Maats Mee met drie mannen te Ursel op 20 juli 2011 met 24 ploegen UU mannen. Voor de vrouwen waren er 9 ploegen die zouden spelen voor het kampioenschap van Ursel maats mee met twee. UU Wereldkampioenschap Krulbollen Maats Loten van drie te Ursel op 21 juli 2011 met toch nog 187 UU spelers mannen en 24 spelers vrouwen voor het WK maats loten van twee. UU Wedstrijden WK en KVB MM3 zijn dit jaar stop gezet wegens zeer slechte weersomstandigheden UU waardoor er dus dit jaar geen kampioenen zijn in deze discipline. UU De grote prijs VKB is de enige wedstrijd van de driedaagse die is uitgespeeld met 223 spelers.

VlaS-kampioenschappen UU In Doornzele op 5 juli 2011 Jeugd VlaS kampioenschap (11 deelnemers) UU In Doornzele op 3 september 2011 VlaS kampioenschap (183 inschrijvingen) UU

Andere belangrijke wedstrijden:

Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor iedereen): UU Ingericht door BKB: »» Weektrofee ‘10-’11: 12 bollingen met een gezamenlijk klassement voor mannen en vrouwen »» Wintertrofee 2010-2011: op zaterdagen: 11 bollingen met een apart klassement voor vrou-

Jaarverslag VlaS 2011

Inrichtingen BKB: UU 6de Familiehappening Recreanten in Doornzele (Evergem) op vrijdag 12 augustus 2011 (158 deelnemers) UU 14de Kampioenschap van Vlaanderen MM2 in Doornzele (Evergem) op maandag 15 augustus 2011 (62 mannenploegen en 14 vrouwenploegen) UU 24ste Kampioenschap van België in Doornzele (Evergem) op zaterdag 13 augustus 2011 (39 vrouwen en 231 mannen) – regen ! UU 8ste Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen voor de jeugd op maandag 15 augustus 2011 (13 deelnemers) UU Grote Prijs B.K.B. Voorzitter Patrick Huyghe in Doornzele (Evergem) op zondag 14 augustus 2011 (180 inschrijvingen)

37


UU

wen en mannen. »» Zomertrofee 2011: op zaterdagen: 11 bollingen gespreid over 10 clubs Ingericht door VKB: »» VKB zomertrofee over 12 wedstrijden met een gemiddelde van 145 inschrijvingen, gezamenlijk »» mannen en vrouwen + finaledag met grote prijs van de voorzitter VKB met 141 spelers mannen en vrouwen. »» VKB wintertrofee over 25 clubwedstrijden gezamenlijk mannen en vrouwen »» Kampioenschap van Ursel over 6 wedstrijden

Tornooireeksen met regelmatigheidklassement (voor de jeugd): UU Ingericht door BKB: »» 7de editie Beker van Vlaanderen 2010-2011: 6 tornooibollingen op 5 locaties met 22 verschillende deelnemers. »» 7de editie BKB Juniorencup : 7 tornooibollingen op 4 locaties met 25 verschillende deelnemers. »» 7de Jeugd-VlaS-kampioenschap ingericht door de BKB: 11 jeugdspelers schreven zich in voor het Jeugd-VlaS-kampioenschap op 05/07.

Jaarverslag VlaS 2011

38

Kampioenschappen met VKB-ondersteuning UU Buitenwedstrijden (zomer): »» Kampioenschap van Vlaanderen Maats Loten van 2 met 2 bollen te Sijsele »» Kampioenschap van Vlaanderen Maats Mee met 2 met 2 bollen te Ursel »» Kampioenschap van het Meetjesland Maats Loten van 2 met 1 bol te Sint Laureins »» Kampioenschap van Vlaanderen ML4 + vrouwen te Sint Laureins UU Binnenwedstrijden (winter): »» Kampioenschap van Vlaanderen MM3 te Adegem (Kruisken) »» Kampioenschap der beide Vlaanderen ML3 te Oostwinkel »» Kampioenschap van Vlaanderen MM2 te Adegem ( kruisken ) »» Kampioenschap van Vlaanderen ML2 te Sijsele Deelname VKB buitenland: UU Internationale driedaagse te Ijzendijke - laatste weekend van juli 2011

UU

Promotie

‘Europese Spelen 2011 – Doornzele’ De BKB organiseerde, toegevoegd aan het Belgisch Kampioenschap, een Internationale Volkssportdag met interlands van de traditionele sporten krulbol, handboogschieten op de liggende wip, gaaibol en handboogschieten op de staande wip. Daarnaast ook gelegenheidswedstrijden en demonstraties van talloze andere traditionele sporten. Voor de bezoekers werd een zeskamp georganiseerd met niet minder dan 119 deelnemers. Naast het sportieve deel was er ook ruimte voor een huifkartocht, volksspelen, optreden Country Line Dance groep en een Rommelmarkt. Speciale aandacht werd besteed aan onze jonge bezoekers met een clown, grime, ballonnen plooien en diverse kermisattracties. Daarnaast kon de Molen van Doornzele bezocht worden voor de bezichtiging van de Expo Krulbol. Hierdoor werd heel wat pers- en media-aandacht gecreëerd. Recreantenbolling/Familiehappening Op 05/07/11 en 12/08/11 vond telkens een recreantenbolling/familiehappening plaats. Op 05 juli vonden 103 geïnteresseerden de weg naar Doornzele Dries. Op 12 augustus “Dag van de Recreant” kwamen 158 recreanten opdagen.


UU

Initiaties

De BKB verzorgde tal van initiaties, waaronder: UU Initiatie via Rode Kruis Eeklo – kansarmen – in Oosteeklo op 26/02/2011 UU Initiatie groep Collier in Oosteeklo op 05/03/2011 UU Initiatie bij opening krulbolseizoen Stoepewijk te Ertvelde op 08/04/2011 UU Initiatie groep uit Leuven te Kluizen op 24/04/2011 UU Initiatie groep uit Beringen te Kluizen op 25/04/2011 UU Initiatie groep Politiezone Evergem-Assenede op Doornzeledries op 13/05/2011 UU Initiatie groep Amerikanen te Kluizen op 14/05/2011 UU Initiatie volwassenen met mentale handicap in Provinciaal Domein de Gavers te Geraardsbergen – Specialmania – op 25/05/2011 UU Initiatie + begeleiding krulbol ‘Sleinse Volksspelen’ te Sleidinge op 04/06/2011 UU Initiatie volwassenen met psychische beperkingen in Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke op 08/06/2011 UU Inboldag nieuwe krulbolbaan Huysmanshoeve op 09/06/2011 UU Initiatie – personeelssportdag Fit & Gezond van de Provincie Oost-Vlaanderen in Wachtebeke (Domein Puyenbroeck) op 10/06/2011 UU Initiatie DAS-beurs in Gent (Flanders Expo) van 23 tem 27/06/2011 UU Initiatie Tuinbouwschool – Melle te Melle op 26/06/2011 UU Strandbolling in Wenduine op 07/07/2011 UU Initiatie tijdens de Sportboem georganiseerd door Dienst Sport-Evergem in Ertvelde (Terreinen Hoge Wal) op 27/08/2011 UU Initiatie tgv Dag van de Jeugd te Waarschoot op 27/08/2011 UU Initiatie groep uit Kapellen in Doornzele op 10/09/2011 UU Demonstratie en initiatie tijdens Senior Sportief in Deinze op 15/09/2011 UU Initiatie Interculturele groep via Vormingplus te Lembeke op 18/09/2011 UU Initiatie Familie de Wilde in Oosteeklo op 24/09/2011 UU Initiatie Jeugd – Vrije Basisschool Doornzele op Doornzeledries op 28/09/2011 UU Initiatie groep Natuur en Bos te Wondelgem op 19/11/2011 UU Initiatie groep uit Den Haag in Assenede op 10/12/2011

Vaste openingsdagen in 2011 : 7 zondagen nl. 01/05, 29/05, 10/07, 14/08, 04/09, 11/09, 02/10 telkens min. Van 13.00 tot 18.00 uur. UU Groepsbezoek – infodag voor groepsuitstappen via Toerisme Meetjesland – 27/01 UU Groepsbezoek : Pasar uit St. Amandsberg – 15/05 UU Groepsbezoek + initiatie : busreis via Toerisme Meetjesland – 26/05 UU Groepsbezoek : Okra uit Zaffelare – 07/06 UU Openstellen Expo tgv de Gentse havendag op 25/06 UU Groepsbezoek + initiatie : busreis via Toerisme Meetjesland – 25/07 UU Groepsbezoek : fietstocht LBG – Lochristi – 04/08 UU Groepsbezoek + initiatie : Verbroedering Evergem/Polen – 20/08 UU Groepsbezoek + initiatie : De Vierklaver – Landegem – 26/08 UU Groepsbezoek + initiatie : Dienstencentrum Evergem – 29/09 UU Groepsbezoek + initiatie : Land. Gilde Lovenjoel – 02/10 UU Groepsbezoek + initiatie : St Elooisvereniging Evergem – 26/11 Ondertussen werd krulbol opgenomen bij de dagtrips georganiseerd door Toerisme Meetjesland. Hierbij kan een bezoek aan de Expo krulbol gecombineerd worden met een initiatie krulbol. Daarnaast heeft de BKB een samenwerking opgebouwd met Streekplatform+ Meetjesland, het Plattelandscentrum Meetjesland, Comeet en de Erfgoedcel Meetjesland

Jaarverslag VlaS 2011

Expo krulbol

39


Samen met Plattelandscentrum Meetjesland en VlaS werd een project uitgewerkt op de Huysmanshoeve te Eeklo waarbij de aanleg van een “ buiten krulbolbaan “ zowel op foto als video werd vastgelegd. Naast de aanleg van bovengenoemde krulbolbaan werd de BKB diverse malen gecontacteerd voor de aanleg van krulbolbanen verspreid over Vlaanderen. UU

Expo krulbol

Op erfgoeddag, zondag 1 mei 2011 opende Expo Krulbol de vaste tentoonstelling met als thema “ Armoe Troef “. Te dezer gelegenheid werd ook een zoektocht ontworpen waar alle bezoekers gedurende het werkjaar konden aan deelnemen & mooie naturaprijzen in de wacht slepen. De Expo heeft een vaste stek in de molen die als monument geklasseerd werd op de Doornzele Dries. De tentoonstelling brengt het tijdloze verhaal van de geliefde Meetjeslandse volkssport krulbollen. Op de vier verdiepingen van de molen kom je alles te weten over de spelregels van het bollen, wie de bolders nu zijn, welke trucs ze toepassen in het spel en zo veel meer. Naast de molen werd door de gemeente Evergem een initiatie krulbolbaantje aangelegd. Hierdoor kunnen we onze bezoekers op zoek naar Erfgoed, tevens het krulbolspel actief initieren UU

ICE-dossier

De Belgische Krulbolbond vzw ontving op maandag 14 juni 2010 goed nieuws van Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege. Krulbol wordt als element van immaterieel cultureel erfgoed opgenomen in de ‘Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen’. Het is de eerste keer dat dit met een volkssport gebeurt.

Jaarverslag VlaS 2011

40

Het krulbollen prijkt voortaan samen met de Brugse Heilige Bloedprocessie en het carnaval van Aalst op de lijst van Vlaams immaterieel en cultureel erfgoed. Het dossier dat de BKB samen met Erfgoedcel Meetjesland, Sportimonium, tapis plein, Toerisme Meetjesland, VlaS, VKB, VVB en Volkskunde Vlaanderen op 1 april 2010 indiende, werd door de adviescommissie als “zeer sterk” bevonden. Vooral omwille van het uitgebreide samenwerkingsverband, de talloze beschermingsacties en het sterke bovenlokale draagvlak. Deze erkenning kan als opstap dienen om erkend te worden als Werelderfgoed door Unesco. VlaS hoopt dat de opname van krulbol in de Vlaamse inventaris van immaterieel cultureel erfgoed zal helpen om de sport meer uitstraling te geven en om de promotie acties voor de krulbolsport nog meer weerklank te doen vinden. In 2011 werd in samenwerking met Sportimonium een voortgangsrapport voorgelegd aan de Vlaamse Overheid. UU

Erfgoeddatabank :

De BKB verleende zijn medewerking aan de Erfgoedcel Meetjesland om krulbol foto’s op de Erfgoeddatabank te plaatsen. UU

Project : aanleg krulbolbaan

Een project voor de aanleg van een krulbolbaan in de Huysmanshoeve te Eeklo in samenwerking met Plattelandscentrum Meetjesland en VlaS. Hierbij werd de aanleg van deze buitenbaan zowel op foto als video vastgelegd zodat geïnteresseerden voor de aanleg van een bolbaan op deze kennis en kunde beroep konden doen. UU

Tijdschrift

BKB geeft een maandelijks tijdschrift Boldersleven uit: 338 abonnees. VKB geeft een maandelijks periodiek Het Boldersblad uit: oplage 250 exemplaren. UU

Webstek

BKB vernieuwde haar webstek doordat de webstek van de gemeente Evergem te weinig mogelijkheden bood. Daarom besliste men om in te spelen op het aanbod van het Dynamo Project om een nieuwe webstek


te ontwerpen. Meer informatie over de BKB vind je ook op www.krulbol.be. Met de nieuwe webstek wou de BKB ook het logo opfrissen. Een nieuw logo werd ontworpen door Inge Calliauw van het VlaS-secretariaat. Het bevat onder andere de krulbol en een molen die verwijst naar de molen van Doornzele, waar de Expo Krulbol sinds vorig jaar onderdak heeft gevonden. De webstek wordt onderhouden door Christoph Helderweirt. UU

Leden

BKB telt 45 clubs met 940 leden - VKB telt 212 leden. Het Samenwerkingsverbond Krulbol BKB-VKB sloot in 2011 aan met 47 clubs en 1.150 leden.

41

Jaarverslag VlaS 2011


D. Belgische Touwtrekbond - afdeling Vlaanderen (BTB) UU

Ledenwerking

De Belgische Touwtrek Bond is er van en voor zijn leden. Het ledenaantal is daarom een belangrijke parameter. Op 5 jaar tijd waren er 5 extra verenigingen aangesloten en was ons ledenaantal met 24% gegroeid. Na deze groei was een terugval te vrezen die we vorig jaar ook hadden in aantal leden. Dit jaar hebben we een terugval in het aantal clubs. Fredotrans, Modesten en Witte Nol vielen weg. In de plaats sloten wel de Elektrotrekkers aan en groeide een paar andere verenigingen, zodat het ledenaantal stabiel bleef.

Jaarverslag VlaS 2011

42

De leeftijden van onze leden liggen vooral tussen 15 en 31 jaar.

Afdeling Vlaanderen

BELGISCHE TOUWTREKBOND

FBLC T B FEDERATION BELGE

DE LA LUTTE A LA CORDE

1991


UU

Wedstrijdwerking

Bij een sport denk je natuurlijk in de eerste plaats aan wedstrijden. BTB streeft ernaar om kwalitatieve wedstrijden in heel BelgiĂŤ te begeleiden. Momenteel beperkt de impact zich spijtig genoeg te veel tot Antwerpse kempen en West Vlaanderen. We zijn nog te onbekend bij organisatoren van wedstrijden buiten deze regio. We hebben in 2009 een begin gemaakt met het intensief zoeken naar relaties. Het gaat moeizaam en als we al contacten hebben dan hebben we soms niet voldoende mensen die het belang inzien van deze gebiedsuitbreiding. Toch hadden we dit jaar voor het eerst sinds 1992 terug een wedstrijd in Vlaams-Brabant. Zowel in de competitie West als in Antwerpen is er in 2011 aandacht besteed aan een grotere spreiding van de toernooien over de provincie. Er werden competitiedagen georganiseerd op locaties waar men voorheen nooit van georganiseerde touwtreksport had gehoord. Ook al is het directe effect vooral extra kilometers, op termijn is dit erg belangrijk voor de sport. Enkel door bredere bekendheid kan de sport groeien.

43

Jaarverslag VlaS 2011


UU

44

Toernooien BTB 2011

Datum 13/feb/11 27/feb/11 27/mrt/11 10/apr/11 15/apr/11 17/apr/11 25/apr/11 1/mei/11 8/mei/11 22/mei/11 29/mei/11 3/jun/11 5/jun/11 26/jun/11 10/jul/11 16/jul/11 17/jul/11 31/jul/11 14/aug/11 28/aug/11 4/sep/11 11/sep/11 18/sep/11 16/okt/11

Organisator Pc Antwerpen Pc Antwerpen Pc Antwerpen Pc Antwerpen FJ Retie Pc Antwerpen KLJ Ruiselede Pc Antwerpen Pc Antwerpen Pleinfeesten Pc Antwerpen Sparta Heestert & KLJ Heestert TTC De Stove de jupilerboys Pc Antwerpen jaarmarktcomitee Bogaarden KLoJo’s T.T.V De Galliers ttc ‘tzwientje BTB Nationaal Pc Antwerpen TTC Wieme TTC De Stove TTV Versieck

Plaats Roosendaal Kalmthout Kalmthout Brecht - overbroek retie Retie Ruiselede Heindonk Ranst sint andries pulderbos Heestert De Haan Meulebeke Schijf Pepingen Poeke Weelde (Ravels) Moorslede Merksplas Brecht Maarkedal Houtave Sijsele

Evenement Manege competitie Manege competitie Manege competitie Competitie Powerrangers Open Kempisch Kampioenschap Competitie Fam Janssens touwtrektornooi Comp. Ant. Duvel on Tour Competitiedag Antwerpen Pleinfeesten Competitie Boerekes Meifeesten touwtrekken De Haan touwtrektornooi Competitie Jagersrust trekker-trek fuif Poekefeesten Molenfeesten 2 de touwtrek ‘t zwientje Belgisch Kampioenschap Compettitie Vandakker Touwtrektornooi comp. west-vl touwtrekken Houtave Open Beker v VL en 4+4WChallenge

Jaarverslag VlaS 2011

Het aantal deelnemers per toernooi is terug een beetje gestegen en zit het hoogste sinds 5 jaar. Dit is vooral te danken aan de goede deelname van de BTB ploegen aan de toernooien. Het aantal recreatieve ploegen blijft ondanks een lichte verbetering een pijnpunt. We moeten recreanten meer aanspreken voor onze officiële toernooien en organisators motiveren een recreatief toernooi met ons te organiseren.


Door het opvolgen van de wedstrijdevaluatie proberen we het niveau van onze wedstrijden op te krikken. Bij nieuwe organisatoren en wanneer voorgaande jaren opmerkingen waren probeert de wedstrijdleiding een plaatsbezoek te doen om samen met de organisator het toernooi naar een hoger niveau te krikken. Bijna de helft van onze toernooien was dit jaar voor alle 12 parameters in orde. Nog te dikwijls is het gras te lang of het veld oneffen. Deze parameters zijn naar veiligheid erg belangrijke en moeten dus beter. Evaluatie wedstrijden 2011 Evaluatie 100 % 1 opmerking 2 opmerking 4 opmerking 5 opmerking

2011 11 4 4 4 1

2010 48% 35% 13% 0% 4%

46% 17% 17% 17% 4%

2009 46% 29% 25% 0% 0%

Volgende aantekeningen werden gemaakt. opmerking Geen EHBO Geen routepijlen Lang gras oneffen Veld te smal Veld te kort Geen degelijke afrastering Vervuiling Promotie drinken scheidsrechters Slecht geluid Slechte zichtbaarheid

2011 6 7 4 3 4 1 1 2 2 1 1 1

25% 29% 17% 13% 17% 4% 4% 8% 8% 4% 4% 4%

2010 9% 13% 17% 22% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 4%

2009 21% 13% 13% 13% 8% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0%

jaar 2011 2010 2009 2007 2006

aantal 13% 12% 11% 9% 10%

Een probleem dat zich al jaren stelt is dat ploegen zich niet vooraf inschrijven. Op die manier heeft de organisator of de wedstrijdleiding geen zicht op de wedstrijd. Globaal is deze voorinschrijving verbeterd maar nog steeds problematisch. PC Antwerpen Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen

procent 75 88 82

Jaarverslag VlaS 2011

Om het veld te beoordelen kunnen we ook kijken naar het aantal gelijkspellen. Dit jaar zitten we gemiddeld met 13% gelijke trekken opnieuw hoger is dan voorgaande jaren. Er zit een variatie op van 2 tot 33 % . Er is geen relatie aan te tonen tussen een slechte evaluatie en vele gelijke trekken. We moeten bekijken hoe we dat kunnen verbeteren.

45


UU

VlaS

Met de steun van VlaS werd dit jaar voor het eerst een VlaS beker voorzien. De bedoeling hiervan is om de ploegen te stimuleren om aan wedstrijden deel te nemen buiten hun werkingsgebied. Het effect hiervan was nog klein. Enkel Berketrekkers hebben daar hun beleid op aangepast en hebben ook de beker gewonnen. Als volgend jaar nog een enkele ploegen dit belang inzien kan dit snel groeien. Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

46

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Naam vereniging TTV De Berketrekkers Merksplas vzw TTV Versieck TTV Fam. Janssens Retie vzw TTV Vandakker TTC Wieme TTV De Powerrangers TTC De Stove De Boerekes T.T.V. Mertensmannen KLoJo’s ‘t Gaperke De Grasgrieten ‘t Parochiebladje TTV De Elektrotrekkers T.T.V. Galliërs Ravels De tractorvrienden

Noord n1 50 29 50 48 31 50 48 47

West n2 46 29 50 40 50

w1 43 50 50 41 46 15 50

w2 41 48

46 48

45 42

43

38

42 50

46 46

45

36

38 35 20

35 23 0

Totaal 180 156 150 129 119 115 100 94 93 91 90 81 81 73 58 20

Kampioenschappen.

Het Belgisch Kampioenschap werd dit jaar georganiseerd in Merksplas. We hebben gepoogd de participatie te verhogen door een gratis touw ter beschikking te stellen van elke deelnemende club. Per saldo heeft dit geen effect gehad en bleven we op 10 deelnemende verenigingen. Wat betekend dat er 5 verenigingen waren die, ondanks dat ze voldoende leden hebben, niet deelnamen. . Heren 600 1. Fam. Janssens Retie 2. Fam. Janssens Retie 3. TTV Vandakker 4. TTV Mertensmannen

Dames 640 1. Fam. Janssens Retie 2. De Grasgrieten 3. TTV De Berketrekkers Heren Vrij 1. Fam. Janssens Retie 2. TTV Versieck 3. Fam. Janssens Retie 4. TTV De Berketrekkers

Heren 640 1. Fam. Janssens Retie 2. TTV Mertensmannen 3. Fam. Janssens Retie 4. Fam. Janssens Retie

Jeugd GENSB 1. TTV Powerrangers 2. ttv De Boerekes 3. Fam. Janssens Retie 4. TTV De Elektrotrekkers 5. TTV De Berketrekkers 6. TTV Mertensmannen 7. TTV Versieck 8. TTV Powerrangers

6tal + mixed 1. TTV Powerrangers 2. Fam. Janssens Retie 1 3. Fam. Janssens Retie 2 4. TTV Versieck 5. Fam. Janssens Retie 3 6. TTC Wieme 7. TTV De Berketrekkers Beloften 600 1. TTV Powerrangers 2. TTV De Berketrekkers 3. TTV Vandakker 4. TTV Mertensmannen 5. TTV De Elektrotrekkers 6. TTV De Berketrekkers 7. ttv De Boerekes


Voor het Belgisch Kampioenschap werd opnieuw samengewerkt met de Firma ADREM. Ze verzorgde een prachtige uitgave van een reclamefolder (8blz A3) voor het BK. Deze werd verspreid in een oplage van 3.500 expl. Naast deze publicatie was er persaandacht van de grote dagbladen. UU

Competities

In BelgiĂŤ zijn 2 competities actief. Enerzijds hebben we de competitie Antwerpen-Zuid Nederland en anderzijds de competitie West. Deze competities werken onafhankelijk van BTB Nationaal. Toch vermelden we deze graag in dit jaarverslag. Niet om hun verdienste als pluim op onze hoed te steken, maar om onze waardering voor hun organisatie uit te drukken. Antwerpen - Zuid Nederland

47

Jaarverslag VlaS 2011

Competitie West


UU

Internationaal

Internationaal is zoals steeds gericht op enerzijds clubwerking en anderzijds de Nationale teams. Uiteraard is het enige officiële het EK/WK voor landenteams, maar het Open TWIF heeft voor vele de status van WK voor clubs en er wordt door de clubs dan ook veel belang aan gehecht. Dit moeten we uiteraard respecteren en stimuleren want goede prestaties Nationaal beginnen bij een goed gevoel in de club waar je wekelijks traint. UU

Jeugdwerking

In jeugdwerking word er op twee peilers gesteund. Dit is enerzijds aangepaste klassen in Vlaanderen en anderzijds Internationale ervaring op het GENSB. Bij voorkeur trekken de jeugd in een eigen klasse waarbij de GENSB klasse als eerlijkste klasse wordt gestimuleerd. Indien dit niet mogelijk is, word er gestreefd naar een eerlijke handicap regel. Zo worden in de zestallen 4 jeugd gelijkgesteld aan 3 heren en is er in de Antwerpse combiklasse een ingenieus handicapsysteem ontwikkeld. We streven ernaar om de GENSB klasse meer bekendheid te geven in heel Vlaanderen. UU

Informatie-uitwisseling

De draaischijf van informatie uitwisseling is de website touwtrekken.be Hier zijn, meestal dezelfde dag, de uitslagen te vinden van alle wedstrijden. Verder is er een overzichtelijke agenda met een link naar de inschrijfformulieren. Op die inschrijfformulieren staat steeds een plannetje en de mogelijkheid om je route te berekenen. 376 ploegen schreven zich dit jaar langs deze weg in (=82%). Er werden 30 korte berichten op Heet van de Naald geplaatst. Deze korte berichten worden door 8 website’s van onze verenigingen in hun website geïntegreerd. Dit kan net als bij de uitlagen en agenda in de huisstijl van de club. Ook is deze als RSS feed uit te lezen. 48

Jaarverslag VlaS 2011

Naast touwtrekken.be is er voor elke Vlaamse provincie een eigen subdomein. Afhankelijk van de werking is dit in de provincie meer of minder uitgebreid. Vanaf 2010 werd ISCRITTI.in gebruik genomen. Dit systeem stuurt de administratie voor de clubs. Zo kan de clubsecretaris op elk moment nieuwe leden aanmaken, leden en clubgegevens aanpassen, inschrijven en inschrijvingen ongedaan maken, extra info toevoegen op zijn inschrijfformulier en een aantal bestanden downloaden. Door ISCRITTI werd ook de doorgaven van leden naar VlaS geautomatiseerd en ook de facturatie naar de clubs. Vanaf 2011 zit BTB ook op Facebook er word gekeken waar dit social network BTB tot dienst kan zijn. Tot op heden heeft dit geleid dat de helft van de items op Heet van de Naald wegvielen omdat Facebook daarvoor een sneller medium is. Te denken hier aan bv. verwijzingen naar persartikelen. UU

Initiaties

Ook dit jaar werden verschillende initiaties gegeven. Onderstaande lijst van 29 is zeker niet compleet, maar is een opsomming van de evenementen waarvan BTB op de hoogte is. UU 20 maart provinciale oefendag KLJ Antwerpen (Johan) UU 6 april Buitenspeeldag Merksplas (Berketrekkers) UU 26 april Technische School Geel (FJ Retie) UU 30 april Provinciale sportdag Izegem (Parochiebladje) UU 1 mei promostand/Competitie Duvel on Tour BLOSO centrum Hazewinkel UU 3 mei Sportdag Klein seminarie Hoogstraten (Powerrangers - Vandakker) UU 5 mei Initiatie lager onderwijs Bonheide (Johan) UU 5 mei Initiatie eerstejaarsstudenten Bachelor-lichamelijke opvoeding (TTV Versieck) UU 6 mei Initiatie lager onderwijs Rumst (Johan) UU 7 mei Sportmarathon JH Djem Beveren (Jan) UU 8 mei promostand/Competitie Mensen voor Elkaar Ranst (Ant)


UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU UU

13 mei Initiatie lager onderwijs Rumst (Johan) 14 mei Chiro Bilzen initiatiewedstrijd/persmoment (Jan - Johan) 14 mei opendeurdag Grasgrieten - Powerrangers 15 mei Kunstenfestival des Art Brussel (Versieck, Janssens, Vandakker, Berketrekkers ... ) 19 mei sportprikkels, dr lerarenopleiding Torhout (SVS, TTV Versieck) 19 mei Zee van sporten Oostende (BLOSO, TTV Versieck) 20 mei Zee van sporten Oostende (BLOSO, TTV Versieck) 20 mei Initiatie lager onderwijs Bonheide (Johan) 22 mei promostand/competitie Pleinfeesten Brugge (West) 23 tot 27 mei Teampower schooltouwtrek (FJ Retie) 30 mei Initiatie lager onderwijs Bonheide (Johan) 26 juni afsluitsportdag Dessel (FJ Retie) 27-29 juni DAS Beurs Kortrijk (TTV Verseick) 27-29 juni DAS Beurs Mechelen (Berketrekkers /GalliĂŤrs) 3 juli initiatie G Sport Tielen (FJ Retie) 27-28 Augustus Opendeurdag Berketrekkers 3 september Buitengewoon sportief Brecht (Vandakker) 3 oktober kinderspelen Merksplas (Berketrekkers)

Gelieve initiaties, liefst vooraf, door te geven aan BTB/VlaS. Ook als het evenement reeds verzekerd is, is dit belangrijk. Zo is onze verzekering ook op de hoogte voor eventuele burgerlijke aansprakelijkheid van u als initiator. UU

Persbelangstelling

Dit jaar zijn we behoorlijk in de pers geweest. Dit komt door de goede werking van onze clubs en informatie die maandelijks door VlaS aan de pers verspreid wordt. Het effect van persmededelingen die door BTB als Heet van de Naald bericht worden rondgestuurd is slecht. Dit heeft waarschijnlijk met overdaad en de platte opmaak te maken. Er wordt gepoogd deze opmaak wat te verbeteren zodat het persbericht ook voor journalisten uitdagend is.

Jaarverslag VlaS 2011

Opsomming hieronder is erg onvolledig UU Freeze party (MNM) UU Toernooi ongetrainde ploegen Kalmthout vooraf (MNM, GVA) UU TTV Versieck naar Lochem (MNM) UU Open Beker v Vlaanderen te raden bij kwistet (WTV)

49


E. Vlaamse Curve Bowls Federatie (VCBF) UU

VL

Leden AM

SE CURVE BOWL SF ED ER B

B

Wedstrijden

IE AT

UU

LA

V

De Vlaamse Curve Bowls Federatie was in 2011 aangesloten bij VlaS met 14 clubs en 201 leden.

C

B

F

Superbowls 2010-2011 een Vlaamse competitie op 9 zondagen voor singles en pairs verspreid over gans Vlaanderen. In het totaal namen 139 spelers aan deze competitie deel. 23/01/2011 06/02/2011 20/02/2011 13/03/2011 20/03/2011 03/04/2011 20/04/2011 25/09/2011 09/10/2011 50

UU

superbowls superbowls superbowls superbowls superbowls superbowls superbowls superbowls superbowls

singles pairs singles singles pairs pairs reservedag pairs Singles

Belgische Kampioenschappen

23/10/2011 06/11/2011 20/11/2011 04/12/2011 Jaarverslag VlaS 2011

Herentals Alken Merelbeke Bilzen Lembeke Geistingen Herentals St Lambrechts Herk Merelbeke

Diepenbeek Herentals Geistingen Lembeke

Belg.Kamp. Triples Belg.Kamp. Singles Belg.Kamp. Fours Belg.Kamp. Pairs

Aan de hand van de uitslagen van de Superbowls en de Belgische Kampioenschappen over twee jaar wordt een klassement opgemaakt. Aan de hand hiervan maakt VCBF de selectie voor opname in de Belgische ploeg voor de tweejaarlijks Wereld Kampioenschappen. UU

UU

Provinciale Kampioenschappen UU Oost Vlaanderen 15/06/2011 Zomergem: provinciaal kampioenschap pairs UU Limburg 17/05/2011 Alken UU Antwerpen 27/05/2011 Herentals Organisatie Internationale Tornooien in Vlaanderen:

Op 16 en 17 April 2011 St Lambrechts Herk het 20ste tornooi onder leiding van Ghislain Loix Voorzitter van VCBF met 80 deelnemers Op 04 en 05 Juni 2011 te Herentals: Interland Belgie – Engeland onder leiding van Jonathan Payne UU

Internationale tornooien in het buitenland UU 02/03/09/2011 Zweden Nordic Open triples: 15 Belgische deelnemers UU 18/06/2011 Nederland Breda Nederland-BelgiĂŤ: 75 Belgische deelnemers UU 02/10/2011 World Open Championships: 3 Belgische deelnemers UU 01/05/11/2011 England Potters: 21 Belgische deelnemers


UU

UU

Tornooien in BelgiĂŤ UU 18/09/2011 Bilzen UU 20/09/2011 Lembeke UU 10/10/2011 Merelbeke UU 18/12/2011 Geistingen Promotie

VCBF verleende verder haar medewerking aan volgende 17 (9 in 2010) promotieacties naar niet-leden (families, senioren, jeugd, gehandicapten) toe: UU 19/05/2011 sportdag gemeenten Laarne UU 27/05/2011 Sportdag Provincie personeel Limburg Koersel UU 28/05/2011 Provinciale sportfederaties Koersel UU 29/05/2011 Sportrock Gent UU 15/06/2011 50 plussers Meise Vlaams Brabant UU 28/07/2011 Senioren sportdag Tielt Winge UU 12/08/2011 Senioren sportdag Attenhove UU 08/09/2011 Limburgse Senioren Sportdag Tessenderlo UU 09/09/2011Lagere school St Lambrechts Herk De Kamelion UU 15/09/2011 Nationale sportdag Ambtenaren V.U.B. Etterbeek UU 11/10/2011 Seniorendag Kortenberg UU 17/10/2011 Seniorendag Lint UU 21/10/2011 Seniorensportdag Merelbeke UU 16/11/2011 Seniorendag Nieuwerkerken UU 29/11/2011 Senioren Moerbeke Waas UU 06/12/2011 senioren Moerbeke Waas UU 08/12/2011 Houthalen Helchteren

51

De Vlaamse Curve Bowls Federatie vergaderde 6 maal met haar leden in 2011. De Curve Bowls Spelregels werden in 2011 aangepast en zijn verkrijgbaar in nieuwe lay-out bij de VCBF

De deelnemers volgens het tweejaarlijks VCBF-klassement aan de Wereld Kampioenschappen Short Mat Bowls in Balleymoney Noord Ierland op 23 maart 2012: Ploeg 1 Payne Dimitri

Herentals

Ploeg 2 Payne Jonathan

Herentals

Pairs

Stevens Johan Smeers Jozef

Bilzen Bilzen

Theunissen Rene Theunissen Martin

Geistingen Geistingen

Triples

Papen Romain Maes Rene Maes Rik

Herentals Herentals Herentals

Van Petegem Roger De Rycke Robert Gavart Willy

Merelbeke Merelbeke Merelbeke

Fours

Van Bouchaute Raf Van Landschoot Willy De Wispelaere Marc Van Daele Alain

Lembeke Lembeke Zomergem Zomergem

Jacobs Hilaire Impe Antoine Joos Roland Poot Dominique

Alken Merelbeke Merelbeke Bilzen

Reserve:

Van Roy Raymonda Loix Ghislain Helsen Louis Vanoppen Robby

Merelbeke St Lamb.Herk Herentals Bilzen

Singles

Jaarverslag VlaS 2011

Er is ook werk gemaakt van een Federatie boekje met informatie van de VCBF en Clubs


F. Belgische Flessenschutters Bond - afdeling Vlaanderen (BFSB) UU

Wedstrijden

Belgische Flessenschutters Bond Vl. vzw

BFSB-Vl organiseerde in 2011 onder meer volgende wedstrijden: Competitiekalender met algemeen klassement waarvan de kampioenen 2011 zijn: UU Stilhangende fles: Blomme Gerdi UU Bewegende fles: Lemaire Filip, Elverdinge UU Luchtkarabijn: Lemaire Filip, Menen UU Algemeen kampioen: Lemaire Filip, Elverdinge UU Beste dame: Tommelein Petra UU Paastrofee: Vanderheere Willy UU Meiboomcup: Lemaire Filip, Elverdinge UU VlaS-kampioenschap geweer stilhangende fles: Blomme Frans UU VlaS-kampioenschap geweer bewegende fles: Vermeulen Mario UU VlaS-kampioenschap luchtkarabijn: Lemaire Filip, Menen UU Interclubkampioenschap: “De Meiboomschutters Woesten”

B.F.S.B. Vl.

In 2011 waren er 1.695 inschrijvingen (2.002 in 2010, 1.855 in 2009, 1.960 in 2008, 1.998 in 2007, 1.571 in 2006) UU

Jaarverslag VlaS 2011

52

Bestuur

In 2011 bestaat de raad van bestuur uit: UU Raoul Bossaert (Woesten) UU Romain Carle (Poperinge) UU Lucien Ceuninck (Zonnebeke) UU Remi Gruwez (Woesten): secretaris UU Filip Lemaire (Elverdinge) UU Bea Plaisier (Eernegem): voorzitter UU Palmer Vintevogel (Zonnebeke) Op de SAV van 6/11/2011 werden ze allen herverkozen en in hun mandaten bevestigd Vertegenwoordigers bij VlaS: Remi Gruwez (lid van Raad van Bestuur VlaS) en Bea Plaisier UU

Leden

De Belgische Flessenschutters Bond Vlaanderen vzw was in 2011 aangesloten bij VlaS met 4 clubs en 161 leden (173 in 2010, 245 in 2009, 214 in 2008, 256 in 2007, 139 in 2006). UU

Sportschutterslicentie

BFSB-Vl begeleidde de aanvragen van haar leden. Dit door de verzameling van de aanvraag- en geldigverklaring dossiers en door het organiseren van de theoretische en praktische proeven. UU

Vorming

Er werden in 2011 twee vormingsessies georganiseerd : UU voor de lesgevers- afgevaardigden over de toepassing van de Sportreglementen. UU voor alle leden over de werkwijze bij het vernieuwen van de sportschutterslicenties UU

Promotie

In 2011 werden er terug drie schietingen ingericht in Frankrijk in Boeschepe op twee verschillende locaties. Er werd ook meegewerkt aan de 1ste editie van de multisportdag ‘West-Vlaanderen Vlamt’ te Eernegem.


G. Vlaamse Katapultbond (Vkb) UU

Leden

De Vlaamse katapultbond telde in 2011 acht clubs met 175 leden. De Vlaamse katapultbond is aangesloten bij VlaS als effectief lid. Een 70-tal schutters nemen regelmatig deel aan de wedstrijden. UU

Bestuur

Het bestuur bestaat uit volgende personen waarvan twee afgevaardigden per club mogelijk zijn. UU voorzitter Horemans Ludo UU ondervoorzitter Boeckx Marleen UU penningmeester Gerard De Meyer UU secretaris Pauwels Lea UU bestuursleden Deckers Frans, Wielockx Jef en Govers Jack, Luyckx August en Kelchtermans Rudy, Vandewalle Daniël en Dejonckheere Patrick, Driesen Luc, Dauwen Jef, Keyken Kurt en Van Doninck Hanny, Wuytens Kevin. UU

Tijdschrift

De bond brengt 4-maal per jaar een infoblad uit genaamd: ”Het Katapulleke.” Een 50-tal exemplaren worden rondgegeven met info over de sport voor de schutters. UU

Webstek

Meer informatie over de Vkb vind je op http://users.pandora.be/gerardus.de.meyer/. Meerdere webstek ‘s over de katapultsport in Vlaanderen vind je onder de submenu ’Links’. UU

Verzekering

Vergaderingen

In 2011 werden er bestuursvergaderingen gehouden op volgende data: UU Bondsvergaderingen;Herselt, 30/01 en 23/10, Wolfsdonk 6/03, Meeuwen 20/04, Deurne 5/05, Balen 4/09, Tongerlo 25/09 Voor het Internationaal Tornooi werd vergaderd in aansluiting bij de Bondsvergaderingen UU Algemene leden vergadering werd gehouden op 13 mei te Balen. UU

Wedstrijden

Het seizoen van de katapult ziet eruit als volgt, Onze wedstrijden in 2011; 1. Openingsschieting te Balen 4/09 2. 16 superprestige wedstrijden; »» Deurne, 16/01 & 04/12, Tongerlo 06/02/ & 25/09, Herselt 30/01 & 23/10, »» Geel 27/02 & 20/11, Wolfsdonk 06/03 & 27/11, Bekegem 13/03 & 09/10, »» Meeuwen 20/04 & /21/09. (prijsuitreiking van de superprestige 16/04 met etentje). »» Bondsbeker in 2011 op 11/12 te Balen »» Koppelschieting op 18/12 te Bekegem »» Het Belgisch Kampioenschap op 03/04 te Wolfsdonk

Jaarverslag VlaS 2011

Deze is afgesloten bij VlaS, elke club beschikt over de nodige documenten. Heel voorzichtig mogen wij zeggen dat we tot op heden nog geen gebruik hoefden te maken van deze documenten. UU

53


UU

Internationaal

Organisatie internationale wedstrijd: UU Internationaal katapult Tornooi te Wijnegem van 29/07 tot 31/07: deelname van zeven landen Deelname aan internationale wedstrijd in het buitenland: UU Spanje - AvilĂŠs, internationale wedstrijd op 19& 20& 21/08 UU

UU

Deelname aan evenementen door de Vlaamse katapultbond: UU Beker van Antwerpen 08/05 te Ranst (Mensen voor elkaar) UU Limburg Mikt op 25/06 te Paal (+VlaS-kampioenschap) UU Gordel der scholen Tervuren,21/06 tot 28/06 UU Jeugdsportival Hofstade 2/10 UU Ook doen wij evenementen voor jongeren en personen met een beperking. Hier geven wij begeleiding in een volledig beveiligde kooi. Kennismakingen

Niet minder dan 59 kennismakingen - waaronder sommige meerdaagse - werden verzorgd door vijf clubs: Geel, Deurne, Tongerlo, Bekegem en Meeuwen.

54

De soort groep waarop de kennismakingen waren gericht verdeelden zich onder: UU Familie 17 UU Jeugd 21 UU Volwassenen 15 UU Senioren 5 UU Personen met een beperking 2

Jaarverslag VlaS 2011

De soorten evenementen waren onder meer: schoolsportdagen, personeelssportdagen, seniorensportdagen, straatfeesten, ambachtenmarkten, oogstfeesten. De spreiding per provincie was: Antwerpen (25), Limburg (13), Brabant en Brussel (12), West-Vlaanderen (7), Oost-Vlaanderen (2). UU

Vorming

Te Geel werd op vrijdag 28 januari 2011 de plechtige uitreiking van de in 2010 behaalde diploma’s aan de cursisten Initiator Traditionele Sporten georganiseerd in aanwezigheid van vele sympathisanten.


H. Vlaamse Kegelsport Federatie vzw (VKF) UU

Wedstrijden

De VKF organiseerde in 2011 zijn jaarlijkse kampioenschappen, waaronder: UU Individueel Vlaams kampioenschap met 70 deelnemers (65 in 2010), UU Individueel Belgisch Kampioenschap UU Tandem kampioenschappen. VKF organiseerde ook een eigen Interclub- en Rondgangcompetitie. De finale van het Individueel Belgisch kampioenschap vond dit jaar plaats in Kelmis, op 20-3-2011 en het Belgisch Tandem Kampioenschap in Couarail op 30-4-2011. Verschillende van onze leden mochten, na selectie, aan WK-, EK-, en Europese senioren wedstrijden deelnemen. UU

Bestuur

VKF is via de Koninklijke Belgische Kegelbond (KBKB) aangesloten bij het BOIC en de Fédération Internationale de Quilles (FIQ). Het bestuur VKF is actief om de Vlaamse kegelsport naambekendheid te geven bij de bevolking, de gemeente en de provincie. UU

Promotie

55

Om onze Vlaamse kegelsport te promoten ging voor de 9de maal een internationale ontmoeting door met de Nederlandse kegelbroeders (dit jaar gespeeld in de Kegelkluis te Antwerpen). Er wordt kegelinitiatie gegeven aan RVT ’s met rolstoelgebruikers, die gebruik maken van speciaal hulptoestel. Tijdschrift

VKF liet zes maal een informatieblad (De Kegelkoerier) voor de leden verschijnen, op 150 exemplaren (160 in 2010). UU

Webstek

Meer informatie over de VKF vind je op: http://www.v-k-f.be UU

Leden

De VKF was in 2011 aangesloten bij VlaS met 13 clubs en 152 leden (166 in 2010).

Jaarverslag VlaS 2011

UU


I. Schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek UU

Bestuur

Het bestuur is in een 5-tal vergaderingen samen geweest om de volgende onderwerpen te bespreken UU Voorbereiding schietseizoen 2011 UU Vaststellen schietkalender en de bijpassende uurrooster UU Voorbereiding laatste schietwedstrijd en kampioenenhulde UU Aanpassen van het reglement UU Uitreiking diploma ITS UU Brief van de erfgoedcel UU Infoavond vernieuwing sportschutterslicentie UU Evaluatie schietseizoen 2011 Een terugblik op het jaar 2011: UU

Wedstrijden

Het schietseizoen startte op zaterdag 5 maart aan de schietstand van de schuttersgilde O.L.V.Zutendaal en werd afgesloten op sportief vlak op zondag 28 augustus.

56

Dit aan de schietstand van de schuttersgilde St. Blasius Rijkhoven met de ploegenwedstrijd Beker van Bilzen en de nevenwedstrijd individueel. Hoogtepunt van deze dag was de wedstrijd van de koningen en koninginnen die schieten voor de titel van koning Z&L – afvallende vogel (schieten op de houten vogel tot die valt). Op deze dag hebben we een afvaardiging van de katapultgilde uit Geel uitgenodigd om een katapultstand op te bouwen, zodat de klepschutters ook met deze discipline konden kennismaken. Wat zeer succesvol verlopen is.

Jaarverslag VlaS 2011

De 17 aangesloten schuttersgilden van de Schuttersverstandhouding Zand & Leemstreek (afgekort Z&L) hebben deelgenomen aan 34 vrije wedstrijden en 17 officiĂŤle competitie wedstrijden en daarbij 4 provinciale wedstrijden. Verschillende schuttersgilden van Z&L hebben ook deelgenomen aan het Nationaal Koningschieten in Kessenich op zondag 2 oktober. Over de 17 competitiewedstrijden werden in het totaal 27.750 kogels geschoten waarvan er 25.564 het doel getroffen hebben = 92,12%. Het hoogste gemiddelde werd behaald aan de schietstand St.Dominicus Termien met 95,10% en het laagste bij St.Rochus Gellik met 86,30%. Er is een gemiddelde van 291 schutters per wedstrijd. Het hoogste aantal schutters is opgetekend bij de wedstrijd van St.Rochus Gellik namelijk 295 en de laagste aanwezigheid was bij St.Joris Waltwilder met 282 schutters. We mogen verheugd zijn: Z&L kampt niet met een terugval aan wedstrijdschutters. We zijn zelfs vooruitgegaan met 10 eenheden. We hebben 337 wedstrijdschutter mogen inschrijven over het seizoen, namelijk 217 heren en 120 dames. Een overzicht van volgorde naar % toe goed geschoten puntenwedstrijden bij:

1. 2. 3. 4. 5.

naam club St.Dominicus Termien St.Gertrudis Beverst St.Amandus Spouwen O.L.V Zutendaal Rochus .Zutendaal

A reeks 97,90 94,70 95,50 94,40 94,10

B reeks 95,00 95,70 94,20 92,90 93,10

C reeks 92,50 92,40 93,20 95,10 94,80

totaal 95,10 94,30 94,30 94,10 94,00


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

St.Ambrosius Heesveld St.Lutgardus Martenslinde St.Niklaas Eigenbilzen St.Jozef Spurk© St.Joris Munsterbilzen O.L.V.Pr.Eigenbilzen St.Jozef ST Spurk St.Blasius Rijkhoven St.Martinus Munsterbilzen St.Joris Waltwilder St.Kristoffel Munsterbilzen St.Rochus Gellik

95,30 94,50 93,20 95,90 93,90 94,30 94,20 94,40 95,60 94,80 91,70 91,30

94,90 92,20 92,70 93,20 93,80 91,30 88,20 90,50 86,40 87,80 90,30 86,10

91,50 92,70 92,20 88,70 89,60 89,80 92,60 83,90 85,80 84,90 82,50 81,50

93,90 93,10 92,70 92,60 92,40 91,80 91,70 89,60 89,30 89,20 88,20 86,30

De individuele/ploegen winnaars zijn: Ploegenwedstrijd: kampioenen A reeks A ploeg B ploeg C ploeg

St.Lutgardus Martenslinde 538 op 540 punten St.Lutgardus Martenslinde 531 op 540 punten St.Kristoffel Munsterbilzen 520 op 540 punten

B reeks

A ploeg B ploeg C ploeg

St.Blasius Rijkhoven 535 op 540 punten St.Dominicus Termien 521 op 540 punten St.Blasius Rijkhoven 508 op 540 punten

C reeks A ploeg B ploeg C ploeg

St.Jozef Spurk © 532 op 540 punten St.Jozef Spurk © 513 op 540 punten O.L.V.Pr.Eigenbilzen 322 punten

57

Individuele wedstrijden Jean-Marie Sillen Veerle Theunissen Marc Meyers Veerle Theunissen Lambert Castro Rita Heeren Brend Dewit Lize Stulens

St.Joris Munsterbilzen St.Kristoffel Munsterbilzen St.Amandus Spouwen St. Kristoffel Munsterbilzen St.Amandus Spouwen St.Amandus Spouwen St.Blasius Rijkhoven St. Niklaas Eigenbilzen

26 treffers 36 treffers 42 treffers 26 treffers 32 treffers 12 treffers 17 treffers 11 treffers

Juweel ploegen Z&L werd gewonnen door St.Kristoffel Munsterbilzen. Beker van Bilzen werd behaald door de schuttersgilde St.Joris Munsterbilzen. Koning afvallende vogel: Dhr. Bert Dello St.Ambrosius Heesveld schoot de hoofdvogel af en kroonde zich tot verbondelijke koning 2011, bij het 188ste schot. UU

Sportschutterslicentie:

27 aspirant schutters die in het bezit waren van een voorlopige sportschutterslicentie zijn geslaagd in hun examen voor het bekomen van een volwaardige sportschutterslicentie. Vanuit de Z&L werd de administratieve voorbereiding gedaan naar VlaS toe m.b.t de aanmaak van voorlopige en volwaardige sportschutterlicenties, geldigheidsverklaringen(zegel), schrappingen, duplicaten( adreswijzigingen- verlies).

Jaarverslag VlaS 2011

Koning Koningin Kampioen Kampioene Senioren heren Senioren dames Jongeren Jongens Jongeren meisjes


Samen hadden we in het jaar 2011, 346 schutters in Z&L met een sportschutterslicentie verkregen bij de erkende sportfederaties VlaS en VSK , aangevuld met de FVHS. 309 schut(s)ters hebben een volwaardige sportschutterlicentie. 37 schutters hebben een voorlopige sportschutterslicentie. Mutaties: UU

UU

UU

UU

Er zijn 13 sportschutterslicentie geschrapt (10 volwaardige en 3 voorlopige) dit om verschillende redenen zoals: overleden, gezondheid, niet meer lid, verhuisd(afstand 27 schutters hebben de VSSL ingeruild voor een volwaardige SSL nadat ze de 12 schietbeurten in minimaal 2 trimesters bewezen hebben en geslaagd waren in de praktische en theoretische proef. Momenteel zijn er 323 schutters met een volwaardige en 10 schutters met een voorlopige sportschutterslicentie

Vorming

Info-avond vernieuwing sportschutterslicentie Op dinsdag 25 oktober werd een vormingsavond ingericht met betrekking tot het vernieuwen van de sportschutterslicentie voor de schutters die in het bezit zijn van een licentie waarvan de geldigheidstermijn van 5 jaar in 2012 afloopt. De aanwezige leden werden door VlaS ge誰nformeerd over welke documenten noodzakelijk zijn om de vernieuwing van de licentie te bekomen. Uitreiking diploma ITS 58

De cursisten die aan de cursus Initiator Traditionele Sporten deelgenomen hadden in het najaar van 2010, en geslaagd waren (voor de Z&L waren er dat tien) hebben op vrijdag 28 januari 2011, het diploma plechtig uitgereikt gekregen in Geel, dit in het bijzijn van vele sympathisanten.

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Brief erfgoedcel

De brief van de Archiefbank Vlaanderen die de voorzitter en secretaris van de Z&L ontvangen werd besproken. De verantwoordelijke van de schuttersgilde werd gevraagd als ze het gildearchief wensen te laten registreren dat ze dan zelf met de archivaris-consulent Archiefbank Vlaanderen contact nemen. Jean Theunissen, secretaris Schuttersverstandhouding Zand & Lleemstreek webstek www.verbondzandenleemstreek.be UU

leden

Schuttersverstandhouding Zand & Leemstreek telde in 2011 bij VlaS 17 aangesloten clubs en 462 aangesloten leden.


Functie 3 Promotie 3.1. VlaS kampioenschappen Dit jaar organiseerden zes disciplines (vijf in 2010) een wedstrijd onder de naam VlaS-kampioenschap. VlaS steunt deze kampioenschappen met een tussenkomst in de kosten van trofeeën. VlaS-kampioenschap Flessenschieten – BFSB Vlaanderen 12 juni te Woesten (jachtgeweer) en 31 juli te Langemark (luchtkarabijn) VlaS-kampioenschap Krulbol – BKB 3 september te Doornzele / jeugd: 5 juli te Doornzele VlaS-kampioenschap Handboogschieten Staande Wip – KNBBW 18 september te Zeveneken (wedstrijd tussen 25 schutters die zich selecteerden tijdens de sectorkampioenschappen) VlaS-kampioenschap Handboogschieten Liggende Wip – VBFlw 11 november te Blankenberge VlaS-kampioenschap Katapult – Vkb 25 juni te Paal (tgv. Limburg Mikt) VlaS-beker interprovinciaal touwtrekken – BTB-Vl Hier betreft het een regelmatigheidskriterium voor alle provincie-overschrijdende wedstrijden. Laatste wedstrijd en prijsuitreiking te Sijsele op zondag 16 oktober 2011. 59

Aantal deelnemers VlaS-kampioenschappen per sport van 2006 tot 2011 flessenschieten luchtkarabijn

totaal

58 51 64 56 60

41 20 28 28 22

17 71 92 84 82

krulbol jeugd

183 122 138 132 144 130

11 10 12 15 8 10

staande liggende touwkatapult wip wip trekken 25 25 25 25 25 25

227 214 242 189 204 185

15 35 24 22

16

3.2. Superdagen Twee overlegvergaderingen werden belegd met de organisatoren en de partners van de Superdagen. UU Op 31 januari lichtten de verschillende organisatoren de aanpak van de editie 2011 toe. Tevens werd de nieuwe multivolkssportdag West-Vlaanderen Vlamt toegelicht. De inspanningen voor fondsenwerving voor de diverse evenementen werd toegelicht en er werden afspraken gemaakt betreffende: gemeenschappelijke promotie (drukwerk) en betreffende de data voor 2012. UU Op 18 oktober te Brugge werden de voorbije Superdagen per organisator toegelicht. De resultaten van de Fondsenwerving 2011 werden besproken net zoals de aanvragen voor 2012. Verdere gemeenschappelijke acties worden besproken. In het kader van de Superdagen werden in 2011 bijkomende infopanelen aangemaakt. (zie punt drukwerk – informatief-promotioneel drukwerk)

Jaarverslag VlaS 2011

2011 2010 2009 2008 2007 2006

geweer

krulbol


3.3. Orde van Verdienste De provinciale Orden van Verdienste werden dit jaar niet georganiseerd. Enerzijds om het secretariaat de gelegenheid te geven andere projecten meer aandacht te geven, anderzijds zijn deze nu al enkele jaren jaarlijks ingericht waardoor het aantal kandidaten kleiner lijkt te worden. Door een jaar over te slaan denken we in 2012 opnieuw voldoende kandidaturen binnen te krijgen.

3.4. Promotie acties A. 5de Boog - Bokrijk Zie rubriek 1.5.B. ‘Samenwerking’ – Openluchtmuseum Bokrijk B. Kennismakingen VlaS registreerde gedurende het jaar 2011 niet minder dan 141 kennismakingen (143 in 2010, 119 in 2009, 125 in 2008, 145 in 2007) die door clubs of bonden werden doorgegeven in het kader van de verzekering van niet-leden bij promotieacties.

Functie 4 Aanspreekpunt 4.1. Secretariaat 60

A. Permanent secretariaat VlaS

Jaarverslag VlaS 2011

In de Polderstraat 76 A bus 2 te 8310 Brugge (Sint-Kruis) beschikt VlaS over een lokaal op de eerste verdieping van 7,5 op 7,5 meter vensters aan beide zijden. Naast de burelen is er een klein keukentje (koffiezet, waterkoker, microgolfoven en frigo) waar werknemers ’s middags hun middagmaal kunnen nemen. VlaS huurt dit lokaal van Nowedo. VlaS beschikt over een archief – en stockageruimte van 3 op 2 meter. Naast het secretariaat bevindt er zich een mooi ingerichte vergaderzaal van het Opleidingscentrum Traditionele Sporten. VlaS kan dit lokaal afhuren voor vergaderingen en dergelijke. Voor het gebouw is er voldoende parkeergelegenheden voor bezoekers. VlaS is dagelijks bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 050/35 84 62 en per e-mail op info@vlas.be B. Personeel Het VlaS-secretariaat werd in 2011 permanent bemand met 2,75 VTE. Hiervan werd 0,5 VTE ter beschikking gesteld door Vlaamse Sportfederatie vzw. De taakverdeling: UU

Coördinator: Hein Comeyne – 1 VTE UU Taken »» Leiden van de secretariaatswerking »» Begeleiding Raad van Bestuur VlaS en diverse comités »» Opvolgen van de boekhouding VlaS in samenwerking met Inge Calliauw »» Opstellen van subsidiedossiers en projectaanvragen »» Public Relations van de traditionele sporten bij diverse instanties


»» »» »» »» »» »» UU

UU

Ledenwerving Hoofdredactie Trend Opvolgen sportongevallenverzekering Opvolgen van de sportschutterslicentie in samenwerking met Inge Calliauw Informatie- en adviesverstrekking Coördineren cursussen ITS en IB

Administratieve medewerker: Inge Calliauw – 1 VTE UU Taken »» Boekhouding »» Ledenadministratie – adresbestand »» Administratie sportschutterslicentie »» Vormgeving Trend en vormgeving van overige drukwerken »» Administratieve ondersteuning werking coördinator »» Onderhoud webstek Promotor: Lien Desmet – 0,75 VTE UU Taken »» Contacten pers en media »» Redactie Trend »» Opstellen VlaS@nieuws »» Opvolgen inschrijvingen cursussen VTS ITS en IB »» Opvolgen evenementen »» Administratieve ondersteuning werking coördinator »» Diverse subsidieaanvragen

Omdat het financieel niet haalbaar was om dit personeelsvolume aan te houden is half oktober een eind gesteld aan de tewerkstelling van Lien Desmet. UU

61

Tijdelijk:

4.2. Ledenadministratie A. Gegevensbestand De adressen van de leden en bestuursleden van de bij VlaS aangesloten clubs, alsook persadressen, adressen VIP’s, contactgegevens sportfunctionarissen,… worden bijgehouden in een centraal databestand, opgemaakt in het softwareprogramma Microsoft Access. Eind 2010 werd gestart met het vereenvoudigen, vernieuwen en herwerken van het volledige Acces-ledenbestand. Dit proces werd in 2011 verder gezet. De bedoeling van deze werken is om het bestand sneller en eenvoudiger te laten werken, te beantwoorden aan de Bloso-eisen en ervoor te zorgen dat het op termijn gemakkelijker wordt om de ledenuitwisseling met de clubs volledig digitaal te laten verlopen. In het kader daarvan is VlaS ook gestart met het aanbieden van de mogelijkheid voor de clubsecretarissen van VlaS om de ledenlijst van hun club via de webstek te raadplegen. Eind 2011 zijn daarvoor de meeste voorbereidingen gedaan. Christiaan Comeyne voegde een tool toe aan het Joomla-systeem waarop de webstek draait. Deze tool zorgt ervoor dat wanneer een clubsecretaris inlogt op de webstek, hij de ledenlijst van zijn club te zien krijgt. De volgende stap in dit proces is het bezorgen van een login voor de webstek aan alle club-

Jaarverslag VlaS 2011

VlaS stelde verder de tijdelijke werknemer – Jelle Schelstraete – voltijds tewerk tot 18 februari 2011 via sociale maribel. Hij werkte verder aan ledenwerving in samenwerking met de coördinator. Hij werkte een presentatie uit rond nieuwe media en schreef een artikel voor Trend over de boogsport via de spelconsole Wii. Hij werkte mee aan de dagelijkse werking van het secretariaat.


secretarissen. Dit is voorzien voor begin 2012. Het systeem is momenteel beperkt tot het raadplegen van de gegevens van de leden en het downloaden van die gegevens in een excel-bestand. Wijzigen, schrappen en toevoegen zijn via deze weg nog niet mogelijk, maar de gebruikte tool biedt ons wel de mogelijkheid om dit in de toekomst eventueel te voorzien. Het uitgebreide VlaS-databestand bevat ondertussen de gegevens van meer dan 40000 personen, verenigingen, instanties en overheden. Het vraagt heel wat inzet om alle gegevens nauwgezet in te voeren en te blijven opvolgen. Na een stijging de voorbije jaren, blijft het aantal e-mailadressen van clubsecretarissen waar VlaS over beschikt dit jaar ongeveer gelijk. In 2007 kenden we van 58 % van de secretarissen het e-mailadres, in 2008 van 63 %, in 2009 van 64 % en in 2010 van 73 %. In 2011 kennen we van 398 van de 542 clubsecretarissen het e-mailadres, opnieuw 73 %. B. Gebruik gegevens De gegevens uit het ledenbestand worden voor allerhande doeleinden gebruikt. Natuurlijk in de eerste plaats voor de verwerking van de binnenkomende schraplijsten en het aanmaken van lidkaarten voor het nieuwe jaar. Maar daarnaast maakt VlaS ook van deze gegevens gebruik voor de afhandeling van verzekeringsdossiers, de administratie rond de sportschutterslicenties en het maken van allerlei overzichten zoals: evolutie ledenaantallen, stijging aantal clubleden, aantal jeugdleden, sportiefste VlaS-gemeente en het bijhouden van de ledenaantallen voor subsidiedossiers. C. Ledengegevens

Jaarverslag VlaS 2011

62

VlaS heeft drie soorten leden: de effectieve leden, de niet-effectieve leden en de aspirant-leden. Effectieve leden zijn de bonden die vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering VlaS (met hun clubs). Losse clubs of verbonden waarvan er geen Vlaamse bond is (of waarvan deze niet bij VlaS aangesloten is) en die afzonderlijk bij VlaS aangesloten zijn, vallen onder de categorie niet-effectieve leden. Het aspirant-lidmaatschap is er voor clubs die een sport beoefenen waarvan er wel een effectieve bond aangesloten is bij VlaS, maar waar de club zelf niet bij aangesloten is. Deze vorm van lidmaatschap is in principe beperkt in de tijd en kan een brug vormen tussen de losse clubs en de aangesloten bond en zo de stap om aan te sluiten bij deze bond mogelijk maken. UU

Effectieve leden.

Hieronder een overzicht van het aantal clubs en leden per aangesloten bond. Daarnaast ook het aantal clubs dat in 2010 bij hun effectieve bond aangesloten was, maar het lidmaatschap niet verlengde (ledenverlies) en het aantal clubs dat nieuw aansloot (ledenwinst). bond VCBF KNBBW VKF BKB VKB BTB-Vl VBFlw Vl Kat. B LUK BFSB Totaal

clubs 11 14 221 13 46 1 16 106 8 32 4 461

leden 11 201 5190 150 938 212 316 1643 173 601 161 9585

verlies clubs (leden) 1 (4) 4 (45) 3 (35) 11 (103) 1 (12) 20 (199)

winst clubs (leden) 4 (65) 1 (13) 1 (16) 5 (57) 1 (1) 12 (152)

De negen effectieve leden van VlaS zijn samen goed voor 81,3 % van het totaal aantal leden (2010: 82 %).


UU

Niet-effectieve leden

sportdiscipline klepschieten kruisboog trabol paapgooien trad. karabijnschieten manchetbaankegelen andere volkssporten sjoelen buksschieten gaaibol dunne krulbol golfbiljart struifvogel beugelen totaal

clubs 18 7 9 2 6 5 2 5 2 1 2 2 1 1 63

leden 475 333 315 218 157 153 134 73 65 65 53 41 29 5 2116

Aspirant-leden: Drie clubs hebben momenteel het statuut van aspirant-club: UU St-Sebastiaansgilde Lille (staande wip) 62 leden UU Katapult Bekegem – VSF 5 leden UU Waasmunster Curve Bowls 16 leden

63

Bovenstaande niet-effectieve en aspirant clubs vertegenwoordigen samen 2199 leden of 18,7 % van het totaal aantal VlaS-leden (2010: 18%).

Na een dalende trend de voorbije jaren, mogen we dit jaar opnieuw een lichte stijging van de ledenaantallen noteren. Tegenover 2010 sloten 29 leden extra aan bij VlaS (0,2 %). Uit onderstaande tabel halen we enkele opvallende cijfers: na een lichte stijging vorige jaar, verliest de VCBF dit jaar enkele leden, wat resulteert in een daling van 5,2 %. Ook de flessenschutters zien dit jaar opnieuw een aantal leden verdwijnen (7,5 %) al is het verlies een stuk minder groot dan in 2010 (28,9 %). De sterkste daler is echter de VKF. De schaarbaankegelaars verloren in 2011 16 leden, een verlies van 9,6 %. De positieve uitschieters vinden we terug bij de krulbolders en de katapultschutters. Nadat het samenwerkingsverbond BKB-VKB vorig jaar 5 % van hun leden moest prijs geven, doen ze er nu 8,3 % bij en stijgen terug tot het niveau van 2008. De sterkste stijger is net als vorig jaar de Vlaamse Katapultbond. Na een sterke daling in 2009, werd het verlies in 2010 hersteld (stijging van 13,6 %) en ook in 2011 gingen de katapultschutters door op dat elan. Met een stijging van 8,8 % tot 173 leden, behaalt de Vlaamse Katapultbond een record aantal leden sinds hun aansluiting bij VlaS in 1996. Ook de niet-effectieve clubs doen het dit jaar opnieuw beter en winnen samen 2,4 % leden. De positieve uitschieters bij die niet-effectieve leden zijn de volgende: UU trabol: 1 nieuwe club, 26 leden meer (ook in 2010 en 2009 steeg het aantal trabolders) UU verbond van sint-jorisgilden (kruisboog): 34 leden meer UU golfbiljart: 1 nieuwe club met 26 leden UU traditioneel karabijnschieten: 1 nieuwe club, 38 leden meer

Jaarverslag VlaS 2011

D. Evolutie van de ledenaantallen


Onderstaande tabel toont de evolutie van het ledenaantal van de aangesloten bonden en van de niet-effectieve leden (gegroepeerd) tegenover 2007, 2008, 2009 en 2010. bond VCBF BFSB-Vl VBFlw KNBBW LUK BKB-VKB VKF Vl. Kat. B BTB-Vl Niet-eff. leden totaal

2007 211 158 1.733 5.692 679 1.052 161 153 311 2.397 12.547

2008 202 256 1.703 5.525 685 1.162 184 161 330 2.233 12.441

2009 207 254 1.646 5.418 659 1.118 168 140 345 2.158 12.104

2010 212 174 1.641 5.243 633 1.062 166 159 317 2.148 11.755

2011 201 161 1.643 5.190 601 1.150 150 173 316 2.199 11.784

verschil tov 2010 -5,2 -7,5 +0,1 -1,0 -5,1 +8,3 -9,6 +8,8 -0,3 +2,4 +0,2

In 2011 sloot VlaS 1.142 nieuwe leden aan. 9,57 % van alle leden die in 2011 doorgegeven werden sloot dus nog nooit eerder aan bij VlaS. E. Leden per provincie

Jaarverslag VlaS 2011

64

De Vlaamse provincie met het meeste VlaS-leden blijft ook dit jaar Oost-Vlaanderen. Met 4.127 leden vertegenwoordigt Oost-Vlaanderen meer dan 1/3 van de VlaS-leden (35 %). Populaire sporten in Oost-Vlaanderen zijn onder andere: staande wip, liggende wip, krulbol en curve bowls. West-Vlaanderen blijft de tweede grootste provincie (23 %), al worden zij wel op de hielen gezeten door Antwerpen (22 %). In West-Vlaanderen vinden we naast staande wip en liggende wip, ook heel wat flessenschutters, trabolders en touwtrekkers terug. In Antwerpen zijn de typische sporten dan weer curve bowls, touwtrekken, traditioneel karabijnschieten, katapult, kruisboog, boogschieten (liggende en staande wip) en kegelen.


Limburg (11 %) en Vlaams-Brabant (7 %) zijn traditioneel iets kleinere provincies. Zij moeten het vooral hebben van de klepschutters, curve bowlers en katapultschutters (Limburg) of van de liggende en staande wipschutters (Limburg en Vlaams-Brabant). F. Gemiddeld aantal leden per club Het gemiddeld aantal leden per club steeg dit jaar van 21 naar 22. Een gemiddelde dat we bij het merendeel van de traditionele sporten terugvinden. De grote uitzondering is paapgooien, waar we 2 clubs hebben met een gemiddelde van 109 leden. Ook bij het flessenschieten (40 leden per club) en trabol (35 leden per club) zijn de clubs groter dan het VlaS-gemiddelde. De kleinste clubs vinden we terug bij liggende wip, curve bowls en schaarbaankegelen.

65

ledenaantal clubs < 10 Tussen 10 en 50 Tussen 50 en 100 Tussen 100 en 200 >= 200 leden totaal

1996 37 249 26 2 2 316

% 12 79 8 1 1

2007 107 454 22 5 0 588

% 18 77 4 1 0

2011 106 412 20 3 1 542

% 20 76 4 1 0

Jaarverslag VlaS 2011

In de volgende tabel een overzicht van het aantal grote en kleine clubs in vergelijking met 1996 en 2007. Hieruit kunnen we concluderen dat het percentage clubs met minder dan 10 leden verder stijgt, terwijl het aantal grote clubs gelijk blijft.


G. Leeftijden leden De gemiddelde leeftijd van de VlaS leden is lichtjes gestegen tegenover 2010. Over het algemeen bleven de gemiddelde leeftijden per bond relatief stabiel. Enkel bij de flessenschutters en de schaarbaankegelaars merken we een grotere stijging op. De gemiddelde leeftijd van de touwtrekkers is dan weer bijna 1 jaar jonger dan vorig jaar. Het gemiddelde van de niet-effectieve leden daalde dit jaar lichtjes. De opvallendste stijgers binnen die categorie zijn de katapultschutters, die gemiddeld 6 jaar ouder zijn dan vorig jaar en de sjoelers (gemiddeld 4 jaar ouder). bond VCBF BFSB-Vl VBFlw Vl. Kat. B LUK BKB-VKB KNBBW VKF BTB-Vl niet-eff totaal

Jaarverslag VlaS 2011

66

2010 67,4 53,9 46,3 49,6 54,7 64,2 48,8 40,8 24,9 54,7 50,5

2011 67,7 56,3 46,1 48,9 56,1 64,8 48,9 43,2 24 53,6 51,0


Hieronder ook een overzicht van de leeftijdscategorieĂŤn waarin we de VlaS-leden kunnen onderverdelen het percentage VlaS-leden (mannen of vrouwen) die tot deze categorie behoren.

67 Als we deze gegevens in absolute cijfers bekijken, krijgen we volgende grafiek over het aantal mannen en vrouwen per leeftijdscategorie. Bijna veertig procent (39,52 %) van alle VlaS-leden is 60 jaar of meer (iets minder dan in 2010 toen dat 40,36 % was). Jaarverslag VlaS 2011

39,52 %


4.3. Vorming A. Info avonden VTS VlaS organiseerde in 2011 twee infoavonden over de cursussen Initiator Traditionele Sporten en Initiator Boogschieten van de Vlaamse Trainersschool. Met dit initiatief bracht VlaS geïnteresseerden ter plaatse op de hoogte van het bestaan van de cursussen en kon er uitleg gegeven worden over het nut en de waarde van het diploma. UU Oost-Vlaanderen: Gent – Maaltepark – donderdag 26 mei: UU Limburg: Heusden – Berkenbos – dinsdag 31 mei: Hein Comeyne nam de presentatie tijdens deze infoavonden voor zijn rekening. B. Info-avond sportschutterslicentie VlaS verzorgde in samenwerking met de Verbondsverantwoordelijken Jean Theunissen en Remi Gruwez twee infoavonden naar aanleiding van de vernieuwing van de sportschutterslicenties die in 2012 voor een grote groep leden zal moeten gerealiseerd worden. Deze avonden vonden onder ruimte belangstelling plaats te Woesten op vrijdag 28 november en te Munsterbilzen op dinsdag 25 november. Naast het toelichten van de te volgen procedure werd ook een overzicht gegeven van de uitgereikte licenties gedurende de voorbije vier en een half jaar. Tevens werden heel wat mondelinge vragen direct beantwoord. Hein Comeyne verzorgde de presentatie tijdens deze infoavonden. C. Vorming Personeel

Jaarverslag VlaS 2011

68

Gevolgde bijscholingen: UU Studiedag Seniorensportparticipatie op 8 februari te Brussel UU Studiedag Sport Steunpunt CJS op 10 mei te Brussel UU ISB infomoment decreet Sport voor Allen op 24 mei te Antwerpen UU Beleid Beweeg en Sport op 27 mei te Leuven UU Ronde tafel sport voor ouderen op 17 juni te Berchem UU Congres ETSGA op 25 juni te Mauvezin (FRA) UU VSF-Forumdag op 29 september te Gent UU Verenigingen en Europa op 7 oktober te Brussel UU Cursus Vendelen op 16 oktober te Leuven UU Het Groot Onderhoud op 25 oktober te Mechelen UU Congres Sport Beweegt op 6 december te Brussel D. Cursussen VTS In het najaar van 2011 werd zowel de cursus Initiator Traditionele Sporten (ITS) ingericht als de cursus Initiator Boogschieten (IB). De cursus ITS kon rekenen op volgende docenten: UU Eric Wittevrongel: algemeen gedeelte didactiek UU Lien Desmet: algemeen gedeelte veilig sporten preventief en curatief UU Hein Comeyne: sportspecifiek gedeelte en didactisch-methodisch gedeelte De cursus IB kon rekenen op volgende docenten: UU Eric Wittevrongel: algemeen gedeelte didactiek – sporttechnisch en didactisch-methodisch gedeelte liggende wip UU Sabine Raeves: sporttechnisch en didactisch-methodisch gedeelte doelschieten UU Peter De Clercq: algemeen gedeelte veilig sporten preventief en curatief


UU UU

Guido Maes: sporttechnisch gedeelte materiaal en uitrusting Chris Van Esbroeck: sporttechnisch en didactisch-medthodisch gedeelte staande wip

Voor de cursus Initiator Boogschieten zijn er 30 cursisten gestart en er hebben er 29 de cursus succesvol afgelegd. De cursus vond plaats in Nijlen. De cursus IB heeft sinds 1975 337 gediplomeerde boogschutters afgeleverd.

69 Bij de cursus Initiator Traditionele Sporten in Munsterbilzen zijn er 12 touwtrekkers gestart, 11 slaagden voor de cursus. Momenteel zijn er 48 gediplomeerden uit 11 van de 16 disciplines.

Jaarverslag VlaS 2011


Jaarverslag VlaS 2011

70


4.4. Provinciale Comités A. PC Antwerpen VlaS-Sportiv UU

bestuur

PC Antwerpen VlaS-Sportiv bestond in 2011 uit de volgende bestuursleden: UU Voorzitter: Linda De Permentier UU Secretaris: Hein Comeyne UU Penningmeester: Jan Lenaerts UU Bestuursleden: Ludo Horemans, Marc Van Kemenade, Johan Van der Veken, Gerard De Meyer, Chris Van Esbroeck, Maria Van den Heuvel, Frans Tackx, Luc Vlaminckx. De Raad van Bestuur van PC Antwerpen VlaS-Sportiv kwam vier maal samen (februari, juni, augustus, september), twee maal te Ekeren en twee maal te Deurne. Naast de gewone agendapunten waren enkele voorname agendapunten: UU Naamswijziging; toevoeging Sportiv UU Vorming; Initiator Traditionele Sporten te Merksplas en Initiator Boogschieten te Nijlen UU Project ‘steun aan opendeurdagen’ UU Internationaal katapulttornooi Wijnegem UU Multivolkssportdag; Mensen voor elkaar – Antwerpen Kampt te Ranst UU Medewerking onderzoek bekendheid en imago traditionele sporten UU Kennismaking Airsoft Shooting UU

Orde van Verdienste

71

Er werd geen oproep gedaan in 2011. UU

VTS-cursussen

Te Merksplas werd de cursus Initiator Traditionele Sporten ingericht in het voorjaar. Elf touwtrekkers slaagden en kregen hun diploma uitgereikt door de burgemeester op 12 september 2011 te Merksplas. Te Nijlen werd de cursus Initiator Boogschieten ingericht. 29 deelnemers slaagden waarvan drie staande wip schutters. Zij kregen hun diploma uitgereikt op 9 september te Nijlen. UU

UU

Uitzonderlijke tornooien UU EK Liggende wip op 12 juni 2011 te Herentals UU Internationaal Katapulttornooi op 30 juli te Wijnegem UU BK Jeugd Staande wip op 25 augustus 2011 te Merksplas UU BK Touwtrekken op 28 augustus te Merksplas Initiaties & recreantentornooien

PC Antwerpen VlaS-Sportiv of haar clubs waren betrokken bij 42 initiaties (8 x kruisboog, 25 x katapult, 2 x touwtrekken, 2 x staande wip, 2x liggende wip, 1 x sjoelen) (43 in 2010, 36 in 2009) Ook werden initiaties verzorgd tijdens de DAS-beurs Mechelen inclusief de dag voor gehandicapten. Antwerpse clubs verzorgden ook initiaties en demonstraties buiten de provincie : Doornzele (Europese Spelen), Bokrijk, …

Jaarverslag VlaS 2011

Op 28 januari te Geel werden de diploma’s uitgereikt van de cursus Initiator Traditionele Sporten 2010 te Munsterbilzen waarvoor twee katapultschutters uit Geel slaagden.


UU

Promotie

De provinciale topclubs 2011 werden bekend gemaakt via het magazine Trend: UU grootste ledenaantal: Vekempago 167 UU grootste toename aantal leden: Antwaarpse Kataclub +17 UU grootste aantal jeugdleden: TTV Powerrangers: 18 UU grootste toename aantal jeugdleden: TTV Mertensmannen: +8 Als topgemeente (hoogste percentage leden in verhouding tot het aantal inwoners) werd Hoogstraten in de picture gezet met niet minder dan 1,804%. provinciale promotie-acties UU Mensen voor elkaar (touwtrekken, katapult, struifvogel) UU Antwerpen Kampt 2012: In 2011 werd de eerste editie van Antwerpen Kampt voorbereid. Enerzijds als agendapunt in de bestuursvergadering, anderzijds in een voorbereidende vergadering op 1 december te Lier. PC Antwerpen VlaS-Sportiv nam ook deel aan volgende promotieacties van de provincie: UU DAS-beurs (kruisboog, touwtrekken en struifvogel) UU G-Sportdag (katapult) Project ‘Steun aan opendeurdagen’

72

PC Antwerpen VlaS-Sportiv promoot het organiseren van opendeurdagen door onze aangesloten verenigingen. Hiervoor kregen dit jaar 7 verenigingen een financiële steun van 100 euro (10 in 2010, 4 in 2009). Dit waren: Linka, Rode Sjoelers, Marnix, Sint Gummarus, Grasgrieten, Geels katapult, Ridderlijke Sint Jorisgilde van Ekeren.

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Vertegenwoordiging

PC Antwerpen VlaS-Sportiv is erkend en betoelaagd door het Provinciebestuur als provinciale sportfederatie en is lid van de Provinciale Sportraad Antwerpen. PC Antwerpen VlaS-Sportiv –voorzitster Linda De Permentier zetelt in het bestuur van de Provinciale Sportraad Antwerpen. De bestuursleden PC Antwerpen VlaS-Sportiv vertegenwoordigden ons provinciaal comité op diverse evenementen. UU

Vorming

Bestuursleden schoolden zich bij: UU Panathlon Antwerpen: 8 februari 2011 te Wilrijk (Linda De Permentier) UU Werken met vrijwilligers op 4 april 2011 te Grobbendonk (Lea Pauwels en Ludo Horemans) UU Dag van de Sportclubbestuurder op 24 september te Wilrijk (Guido Van Alsenoy) UU Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders op 20 oktober te Ekeren (Guido Van Alsenoy) UU

UU

Volkssportaccommodatie UU De Berketrekkers slaagden er in om in samenwerking met de gemeente en met MarkAante Kempen een dossier goedgekeurd te krijgen voor de bouw van een touwtrekhal bij het gemeentelijk sportcentrum. UU Contacten zijn gelegd in verband met de mogelijke aanleg van een kegelbaan te Hoboken. Communicatie UU De webstek met nieuwspagina van PC Antwerpen VlaS-Sportiv is te vinden op www.vlas.be/pca (12 artikels in 2011). PCA leverde ook 7 artikels aan www.sportiv.be UU - PCA werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provin-


UU

UU

cie Antwerpen in het VlaS-magazine Trend (20 artikels in 2011) PCA werkte ook mee aan de digitale nieuwsbrief ‘@nieuws’ van VlaS en Sportiv (15 artikels in 2011)

Sportschutterslicentie:

In 2011 werden in Antwerpen 6 nieuwe volwaardige sportschutterslicenties uitgereikt aan beoefenaars van het traditioneel karabijnschieten. Van 67 schutters werd de opvolging van de sportschutterslicentie verzorgd: UU 63 schut(s)ters hebben een volwaardige sportschutterslicentie UU 4 schutters hebben een voorlopige sportschutterslicentie UU

Leden

PC Antwerpen VlaS-Sportiv bestaat momenteel uit 96 clubs met 2.292 leden (op 31 december 2011) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: aantal clubs 32 clubs 21 clubs 10 clubs 9 clubs 8 clubs 5 clubs 4 clubs 2 clubs 2 clubs 1 clubs 1 club 1 club 1 club

Op Vlaams niveau is ook de Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw bij VlaS aangesloten. Zij telt in de provincie Antwerpen 153 leden uit 10 clubs. Haar leden worden echter niet opgenomen in PC Antwerpen VlaS-Sportiv aangezien deze zelf over een door de provincie erkend en betoelaagd provinciaal comité beschikt.

73

Jaarverslag VlaS 2011

sport Handboog op de staande wip Kruisboog doel Touwtrekken Schaarbaankegelen Handboogschieten Traditioneel karabijnschieten Katapult Curve bowls Sjoelen Paapgooien Luchtbuks Manchetbaankegelen Struifvogel


B. PC Limburg VlaS UU

Bestuur:

Raad van bestuur PC Limburg VlaS bestond in 2011 uit volgende bestuursleden: UU voorzitter Jean Theunissen UU secretaris Hein Comeyne UU penningmeester Freddy Vranken UU bestuursleden Gerard Aerts, Bea Vaes, Ghislain Loix, Georges Gyselaers, Jef Wielockx, August Luyckx, Julien Vanwetswinkel. De Raad van Bestuur van PC Limburg VlaS kwam drie maal samen: januari, maart, september . Naast de gewone agendapunten zoals planning en evaluatie, rekening en begroting waren er de voorname agendapunten: UU Subsidie muitwippen UU Limburg Mikt UU Nieuw jeugdproject UU Onderzoek bekendheid TS-en Dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter + secretaris

74

Werkgroep Limburg Mikt bestaat uit vertegenwoordigers van Paal Sint Pieter Tervant, vertegenwoordigers van PC Limburg VlaS en vertegenwoordigers van de meewerkende verenigingen, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeente. De jeugdcommissie wordt geleid door de jeugd- en sportcoördinator, tevens secretaris van PC Limburg VlaS. De jeugdcommissie is actief sinds begin 2011 ter voorbereiding van het jeugdproject.

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Jeugdproject:

Het jeugdproject startte in 2011 met het toevoegen aan Limburg Mikt van enkele uren voor specifieke bezoekerswedstrijden (in de voormiddag) voor jeugd. Onder meer door het slecht weer was de belangstelling ondermaats. UU

UU

Initiaties/kennismakingen: UU PC Limburg VlaS registreerde dit jaar 31 initiaties als promotie-actie naar niet leden: katapult (13), kruisboog (7), staande wip (3), buksschieten (7), klepschieten (1). UU PC Limburg VlaS werkte mee aan elf workshops boogschieten n.a.v. ‘De 5de Boog’ te Bokrijk: 2 dagen eind maart tijdens het openingsweekend en 9 zomerzondagen (juli-aug). Recreatieve tornooien: UU Limburg Mikt 2011 »» PC Limburg VlaS organiseerde in samenwerking met de staande wip maatschappij Paal Sint Pieter Tervant te Beringen voor de 8de maal Limburg Mikt op zaterdag 25 juni met slecht weer. »» Vijf disciplines, 51 deelnamekaarten -> 100 recreantendeelnames, 160 specialisten, naar schatting 250 bezoekers. »» Nieuw was de tentoonstelling over de geschiedenis van de schuttersgilde in het kader van Limburg-Mijnstreek. UU PC Limburg VlaS werkte voor het eerst mee aan het evenement ‘Koning Klepschieten’, ingericht door de Schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek op zondag 28 augustus te Bilzen. »» Misviering, optocht, 17 clubs, 32 koningen, winnares: Bert Dello (29j) uit Bilzen


Deze beide evenementen maken deel uit van de ‘Superdagen’. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse multi-volkssportevenementen en topwedstrijden traditionele sporten en is een gezamenlijk initiatief van VlaS, Sportiv en de organisatoren van de toegetreden evenementen. UU

UU

UU

UU

Bijzondere wedstrijden: UU Vlaams clubkegelkampioenschap te Dilsen op zaterdag 18 juni UU Internationaal Curve bowls tornooi op 16 en 17 april te Sint Lambrechts Herk. Vorming: UU Info-avond VTS-cursussen Initiator Traditionele Sporten en Initiator Boogschieten werd gehouden op 31 mei te Heusden Berkenbos. UU PC Limburg VlaS werkte mee aan de bijscholing van de gidsen van de volkssportroutes in het Openluchtmuseum Bokrijk in het kader van het project ‘De 5de Boog’ en tevens aan de animatoren van de permanente jeugd-boogschietstand in de schuur Heist: maart 2011. UU Een infoavond werd ingericht over de procedure voor vernieuwing van de sportschutterslicentie op dinsdag 25 oktober te Munsterbilzen. Communicatie: UU realisatie van een eigen webpagina: www.vlas.be/pcl : 8 nieuwe artikels UU medewerking aan driemaandelijks magazine Trend betreffende Limburgse evenementen: 18 artikels UU medewerking aan digitale nieuwsbrief @nieuws van VlaS en Sportiv betreffende Limburgse nieuwtjes: 12 nieuwe artikels. Promotie:

Top tienen actieve clubs

UU

Onderzoek

Het bestuur PC Limburg VlaS werkte mee aan het onderzoek ‘Image en Bekend’ van de traditionele sporten door het afnemen van bevragingen op parkings van supermarkten in diverse gemeente in de provincie. UU

Sportschutterslicentie:

In 2011 werden in Limburg 21 nieuwe volwaardige sportschutterslicenties uitgereikt aan klepschutters. Van 328 schutters werd de opvolging van de sportschutterslicentie verzorgd: UU 309 schut(s)ters hebben een volwaardige sportschutterslicentie UU 19 schutters hebben een voorlopige sportschutterslicentie UU

Vertegenwoordiging en overleg:

-Aanwezigheid op de vergadering Provinciale Sportraad Limburg  

Jaarverslag VlaS 2011

Ter aanmoediging van de clubs met een goede werking werden de top tienen van de actieve clubs bekendgemaakt. Bovenaan de vier lijstjes stonden volgende “topclubs 2011”: UU grootste ledenaantal: Volkssporten ’t Zeelke 126 (kegelen-petanque) UU grootste toename aantal leden: Sint Gertrudis Beverst 19 (klepschieten) UU grootste aantal jeugdleden: St-Amandus Spouwen 13 (klepschieten) UU grootste toename jeugdleden: Heusden Sint Willibrordus +8 (staande wip) Beringen Sint Barbara +8 (staande wip)

75


UU

Leden

PC Limburg VlaS bestaat momenteel uit 56 clubs met 1.384 leden (op 31 december 2011) en vertegenwoordigt volgende tien traditionele sporten: sport handboog op de staande wip klepschieten curve bowls manchetbaankegelen sjoelen katapult kruisboog beugelen buksschieten

Jaarverslag VlaS 2011

76

aantal clubs 20 clubs 18 clubs 6 clubs 3 clubs 3 clubs 2 clubs 2 clubs 1 club 1 club


C. PC Oost-VlaS-Sportiv UU

Bestuur

PC Oost VlaS-Sportiv bestond in 2011 uit volgende bestuursleden: UU voorzitter Marc Goedertier UU secretaris Hein Comeyne, UU penningmeester Camiel Mouton. UU bestuursleden Willy Gavart, Marcel D’Haenens, Raf Van de Velde, Frank Boeyden, Christian Lentz, Johan Vandewalle. De Raad van Bestuur PC Oost VlaS-Sportiv kwam in 2011 vier maal samen 3x op dinsdag 1 x op donderdag te Gent (Maaltepark). Naast de gewone agendapunten zoals planning en evaluatie, bestuur, rekening en begroting waren de voorname agendapunten: UU Uitbreiding bestuur UU Initiatorcursussen VTS UU project steun aan promotieacties UU subsidieaanvraag als bovenlokale sportvereniging door de provincie Oost-Vlaanderen PC Oost VlaS-Sportiv is erkend als bovenlokale sportfederatie door de provincie Oost-Vlaanderen Dienst Sport. PC Oost VlaS-Sportiv ontving een financiële steun van de provinciale sportdienst Oost-Vlaanderen. UU

Promotie

De topclubs 2011 werden bekend gemaakt via het tijdschrift Trend, de webstek en de digitale nieuwsbrief: UU grootste ledenaantal: Bareelbolders – krulbol 111 UU grootste toename aantal leden: Kaprijke St-Sebastiaan – staande wip +19 UU grootste aantal jeugdleden: BKB-jeugd – krulbol 32 UU grootste toename jeugdleden: Nevele St-Sebastiaan – staande wip +5

UU

UU

UU

Vorming UU Info-avond VTS-cursussen Initiator Traditionele Sporten en Initiator Boogschieten te Gent op donderdag 26 mei 2011. UU Dag van de Jeugdsportbegeleider, Gent: deelname bestuurslid BKB: Filip François UU Dynamo-project cursus boekhouden voor sportclubs te Nevele gevolgd door Luc Vandewalle. Communicatie UU De webstek met nieuwspagina werd onderhouden door PC Oost VlaS-Sportiv. Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pco (16 artikels in 2011). PC Oost VlaS-Sportiv leverde ook 4 artikels voor de webstek www.sportiv.be . UU PC Oost VlaS-Sportiv werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provincie Oost-Vlaanderen in het VlaS-magazine Trend (35 artikels in 2011) UU PC Oost VlaS-Sportiv werkte ook mee aan de digitale nieuwsbrief ‘@nieuws’ van VlaS en Sportiv waarvoor wij 21 artikels leverden. Promotie UU medewerking aan de Europese Spelen te Doornzele (advies, communicatie) UU In het kader van het project ‘steun aan promotie-acties’ werden in 2011 aan zes projecten financiële steun toegezegd:

Jaarverslag VlaS 2011

Tevens werd voor de Oost-Vlaamse gemeente met het hoogst aantal traditionele sporters in verhouding tot haar aantal inwoners een Oorkonde voorzien. Dit jaar was deze voor de gemeente Assenede (1,269 % van de bevolking is VlaS-lid).

77


»» »» »» »»

UU

UU

UU

78 UU

Zelzate Sint Sebastiaan: open straatjesdag Waasmunster Curve Bowls: sportdag Sociaal Huis BKB: Erfgoeddag Expo Molen Doornzele Nevel sint Sebastiaan: gemeentelijke schoolsportdagen en initiatie tijdens opendeur Oostbroek »» De Ware Vrienden Hansbeke: opendeur boldersclub nav Verlichte boerderijtocht »» De Kalebolders Landegem: gemeentelijke sportnamiddag 55-plussers PC Oost VlaS maakte de workshops voor het project ‘aanleg krulbolbaan’ te Eeklo – Plattelandsmuseum bekend en bracht hierover ook verslag uit.

Initiaties UU 18 kennismakingen uit 65 disciplines (12x krulbol, 2 x kruisboog, 2 x katapult, 1x wipschieten) werden door Oost-Vlaamse clubs georganiseerd en doorgegeven aan VlaS voor de gratis verzekering van niet-leden. UU Medewerking aan activiteiten van de Provinciale Sportdienst: »» DAS-beurs Gent: curve bowls (Merelcurvers), krulbol (BKB) »» Senior Sportief Deinze: krulbol (BKB) »» Provinciale personeelssportdag te Wachtebeke: krulbol (BKB) »» Special Mania, 25 mei te Geraardsbergen: krulbol (BKB) Uitzonderlijke tornooien UU WK krulbol te Ursel UU VlaS-kampioenschap krulbol te Doornzele 3 september UU BK Gaaibol te Maldegem UU 4 Interlands Europese Spelen te Doornzele UU KvB krulbol te Doornzele (tijdens vierdaagse BKB) Leden

Jaarverslag VlaS 2011

PC Oost VlaS-Sportiv bestaat momenteel uit 140 clubs met 3.357 leden (op 31 december 2011) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Handboog op de staande wip Krulbol Kruisboog & balboog Curve bowls Schaarbaankegelen Dunne krulbol Gaaibol Touwtrekken Vlegeldorsen

aantal clubs 72 clubs 45 clubs 8 clubs 6 clubs 4 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club

Op Vlaams niveau is ook de Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw bij VlaS aangesloten. Zij telt in de provincie Oost Vlaanderen 961 leden uit 60 clubs. Haar leden worden echter niet opgenomen in PC Oost VlaSSportiv aangezien deze federatie (VBFlw) zelf over een door de provincie erkend en betoelaagd provinciaal comité beschikt.


D. PC West VlaS UU

Bestuur

PC West VlaS bestond in 2011 uit volgende bestuursleden: UU Voorzitter Daniël Vandewalle UU Secretaris Hein Comeyne UU Penningmeester Remi Gruwez UU Bestuursleden Georges Pareyn, Gerard Plaetinck, Geert Versieck, Gilbert Froyman, Bertrand Nolf, Gaston Coene, Peter Goderis. De Raad van Bestuur van het PC West VlaS vergaderde twee maal, te Brugge (OTS): 10 februari en te Bekegem op 8 september Naast de gewone agendapunten zoals planning en evaluatie, rekening en begroting waren de voorname agendapunten: UU West-Vlaanderen Vlamt UU Cursussen VTS UU Onderzoek Bekendheid en Imago traditionele sporten UU

Uitzonderlijke wedstrijden

Internationaal four by four tornooi touwtrekken te Sijsele (Damme) op 16 oktober 2011 UU

Sportschutterslicentie

VlaS reikte in 2011 in de provincie West-Vlaanderen 7 voorlopige en 7 nieuwe sportschutterslicenties uit voor de discipline flessenschieten en volgde van 96 vuurwapenschutters hun dossier op in het kader van het statuut op de sportschutter.

79

Jaarverslag VlaS 2011

UU

Promotie: UU West-Vlaanderen Vlamt In samenwerking met de gemeente Ichtegem werd op 5 juni een multivolkssportdag ingericht. Dit was de eerste editie van een jaarlijks dergelijk evenement. Zeven traditionele sporten organiseerden er bezoekerswedstrijdjes en/of specialistenwedstrijden: trabol, katapult, flessenschieten, krulbol, golfbiljart, tafelvoetbal, liggende wip. Op de staande wip van Eernegem, aan de andere kant van de dorpskern was er de Keizerschieting staande wip. Tevens was er een stand met tafelvolksspelen en nog heel wat animatie (tombola, dixielandband, springkasteel). Er werd beroep gedaan op Brijac voor een professionele fotoreportage. Er werden 85 deelnamekaarten verkocht. Deze deelnemers konden onder deskundige begeleiding en met het juiste materiaal kennismaken met de traditionele sporten. Voor dit evenement werd voor elke discipline een infopaneel aangemaakt van 1m op 70 cm waarop de bezoeker kon zien en lezen hoe deze volkssport gespeeld wordt. UU Strandbolling krulbol te Wenduine op donderdag 7 juli 2011 UU PC West VlaS werkte mee aan het 2de ‘Nieuwkomerstornooi Trabol’ UU In het kader van de aanmaak van infopanelen is er een fotoreportage gemaakt van zowel flessenschieten jachtgeweer (Brijac) als flessenschieten luchtkarabijn (Hein Comeyne). UU Tevens werden de West-Vlaamse topclubs 2011 bekend gemaakt via Trend: »» grootste ledenaantal: Guynemerbolders - trabol 99 »» grootste toename leden: Willem Tell Izegem – liggende wip +23 »» grootste aantal jeugdleden: Heist aan Zee Duinengalm – staande wip 35 »» grootste toename jeugdleden: Willem Tell Izegem – liggende wip +7 UU Als topgemeente (hoogste percentage leden in verhouding tot het aantal inwoners) werd LoReninge in de picture gezet met niet minder dan 1,966%.


UU

UU

Initiaties UU PC West VlaS registreerde dit jaar 37 kennismakingen en initiaties voor niet-leden: 21 x staande wip, 7 x katapult, 7 x touwtrekken, 2 x liggende wip. UU Aan de DAS-beurs te Kortrijk namen de touwtrekkers deel en de katapultschutters. Vorming

Een infoavond werd ingericht over de procedure voor vernieuwing van de sportschutterslicentie op 28 oktober te Woesten. UU

UU

Communicatie UU PC West VlaS werkte mee aan het driemaandelijks magazine van VlaS: ‘Trend’: 30 artikels verspreid over vier nummers over de provincie West-Vlaanderen werden afgeleverd. UU Een webstek met nieuwspagina werd onderhouden voor PC West VlaS (15 artikels). Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pcw . PC West VlaS-Sportiv leverde ook 8 artikels voor de webstek www.sportiv.be . UU PC West VlaS leverde ook 28 artikels voor de digitale nieuwsbrief ‘@nieuws’ van VlaS en Sportiv. Leden

PC West VlaS bestaat momenteel uit 114 clubs met 2.777 leden (op 31 december 2011) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten:

Jaarverslag VlaS 2011

80

sport Handboog op de staande wip Handboog op de liggende wip Trabol Touwtrekken Kruisboog & balboog Flessenschieten Katapult Krulbol Golfbiljart Traditioneel karabijnschieten

aantal clubs 65 clubs 21 clubs 8 clubs 6 clubs 5 clubs 4 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club


E. PC Brabant VlaS UU

Bestuur

Zij hebben als functie: coördinatie, doorgeven van informatie, verstrekken van advies. PC Brabant VlaS bestond in 2011 uit de volgende bestuursleden : UU Penningmeester + voorzitter: Willy Collys UU Secretaris: Hein Comeyne UU Leden: Patrick Venster, Johnny Aerts, Emmanuel Struys. De Raad van Bestuur van PC Brabant VlaS kwam niet samen in 2011 UU

UU

UU

Promotie UU Deelname aan de Gordel voor Scholen te Tervuren in juni met katapultinitiaties voor jeugd en Gsport eind juni 2011 UU Deelname aan seniorensportdag provincie te Leuven op 31 mei 2011 UU Deelname aan jeugdsportival te Hofstade op 2 oktober 2011 Communicatie UU Een webstek met nieuwspagina werd aangemaakt voor PC Brabant VlaS. Deze vormt een onderdeel van de VlaS-webstek en is te vinden op www.vlas.be/pcb (2 artikels in 2011). PCB leverde ook 2 artikels aan www.sportiv.be UU PCB werkte mee aan het driemaandelijks katern over de provincie Vlaams-Brabant in het VlaSmagazine Trend (3 artikels in 2011) UU PCB werkte ook mee aan de ongeveer tweewekelijkse digitale nieuwsbrief ‘@nieuws’ van VlaS en Sportiv (5 artikels in 2011)

81

Orde van Verdienste

Dit jaar ging geen huldiging Orde van Verdienste door. Initiaties

13 initiaties werden geregistreerd in het kader van de gratis verzekering voor promotie-acties naar niet-leden: 12 x katapult, 1 x curve bowls. UU

UU

Uitzonderlijke tornooien UU 28ste prijs Jacques en Marcel Lafortune kruisboog op zondag 9 oktober te Wilsele. UU Belgisch Kampioenschap katapult op 3 april te Wolfsdonk. Begeleiding

Topclub – topgemeente Volgende provinciale topclubs 2011 Vlaams-Brabant ontvingen een oorkonde: UU grootste ledenaantal (34) Rotselaar De Vrede (staande wip) UU grootste toename aantal leden (+7) Gold Star (liggende wip) UU grootste aantal jeugdleden: (9) Gold Star (liggende wip) UU grootste toename aantal jeugdleden: (+3) Zemst De Vereniging (staande wip) De topgemeente 2011 van PC Brabant VlaS was dit jaar opnieuw de gemeente Kampenhout. 0,600 % van de inwoners zijn VlaS-lid en beoefenen dus een traditionele sport.

Jaarverslag VlaS 2011

UU


UU

Leden

PC Brabant VlaS bestaat momenteel uit 32 clubs met 478 leden (op 31 december 2011) en vertegenwoordigt volgende traditionele sporten: sport Boogschieten staande wip Kruisboog Manchetbaankegelen Krulbol Katapult Curve bowls Golfbiljart

aantal clubs 22 clubs 4 clubs 2 clubs 1 club 1 club 1 club 1 club

(Hiervan hebben 2 staande wipclubs met 33 leden en 1 kruisboogclub met 9 leden hun zetel in het gewest Brussel) Op Vlaams niveau is ook de Vlaamse Boogsport Federatie liggende wip vzw bij VlaS aangesloten. Zij telt in de provincie Brabant 198 leden uit 15 clubs. Haar leden worden echter niet opgenomen in PC Brabant VlaS aangezien deze federatie (VBFlw) zelf over een door de provincie erkend en betoelaagd provinciaal comitĂŠ beschikt.

Jaarverslag VlaS 2011

82


2.5. Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten 2.5.1. Ethisch Verantwoord Sporten In 2010 heeft VlaS haar planningsdocument omtrent Ethisch Verantwoord Sporten bekend gemaakt. VlaS koos als thema Fair Play en daarbij twee volgende twee richtsnoeren. 1. alle actoren en belanghebbenden sensibiliseren voor het belang van fair play en hen begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van fair gedrag in de sportfederatie en de sportclub. 2. naast het competitieve kader, het recreatieve, vormende en bredere karakter van de sport op een positieve manier in de kijker plaatsen. In 2011 werden diverse artikels over waarden (en dus Ethisch Verantwoord Sporten) gepubliceerd met volgende titels: UU ‘Traditionele sporten kandidaat voor Fair Play Trofee Panathlon België’: ½ blz A4 in Trend 2011/1 UU ‘Filosoferen bij art.24 van het trabolspel’: 1 blz A4 in Trend 2011/1 UU ‘VlaS-clubs verbroederen’: 1 blz A4 in Trend 2011/1 UU ‘Fair play’: 1 blz A4 in Trend 2011/2 UU ‘Profiel van de vrijwilliger in de sport’: 1blz A4 in Trend 2011/2 UU ‘Geluk’: 2/3 blz A4 in Trend 2012/2 UU ‘Respect’: 1,5 blz A4 in Trend 2011/3 UU ‘Homoseksueel schutterskoningskoppel’ ¼ blz A4 in Trend 2011/3 UU ‘Gemeenschapsbanden’: 2/3 blz A4 in Trend 2011/4 UU ‘Eindelijk weer een hoofdvrouw’: 1 en 1/3 blz A4 in Trend 2011/4 UU ‘Ethisch Charter Liggende wip’: 1 blz A4 in Trend 2011/4

2.5.2. Medisch Verantwoord Sporten

In de cursussen initiator boogschieten en initiator traditionele sporten wordt veel aandacht besteed aan het aspect ‘veilig sporten’. Dit niet alleen in de vakken van het algemeen gedeelte zoals voorzien door VTS maar ook in de specifieke vakken. Ook de inspanningen van VlaS als gemachtigde schietsportfederatie dragen bij tot het veilig beoefenen van de schietsporten met een vuurwapen. Ook dit jaar werd waar mogelijk gecommuniceerd over veilig en gezond sporten. Artikels met volgende titels: UU ‘Wapens en munitie’: 4 blz A4 in Trend 2011/1 UU ‘Algemeen rookverbod vanaf 1 juli 2011’: ½ blz A4 in Trend 2011/2

Jaarverslag VlaS 2011

Rond Medisch Verantwoord Sporten werkt VlaS het ganse jaar door. Alle ongevallen worden zorgvuldig bijgehouden en jaarlijks worden deze geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de soort oorzaak en de soort schade en of bepaalde veel voorkomende ongevallen kunnen vermeden worden. Er wordt gezocht naar preventieve maatregelen.

83


3. Contactgegevens 3.1. Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VlaS) Zetel en secretariaat Polderstraat 76 A bus 2 8310 Sint-Kruis Brugge T 050/35 84 62 G 0478/55 37 31 info@vlas.be www.vlas.be BE62 7343 3238 5461 KREDBEBB

V l aS

Voorzitter Guido Van Alsenoy Bistkapellei 24 2180 Ekeren T 03/290 68 43 guido.van.alsenoy@telenet.be

Secretaris-penningmeester

Jaarverslag VlaS 2011

84

Martin Op â&#x20AC;&#x2122;t Roodt Houwstraat 62 3680 Maaseik T 089/20 54 04 G 0497/25 57 04 martin.optroodt@telenet.be

3.2. Bonden - effectieve leden Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw (KNBBW) Secretaris-generaal: Bram Uvyn Potaardeberg 75 9820 Merelbeke G 0485/67 21 43 knbbw.frnab@gmail.com www.knbbw-frnab.tk

Vlaamse Boogsportfederatie liggende wip vzw (VBFlw) Voorzitter: Eric Wittevrongel Ontmijnerstraat 15 8370 Blankenberge T 050/41 65 97 G 0473/53 78 50 ericwittevrongel@skynet.be www.vbflw.be


Samenwerkingsverbond krulbol BKB-VKB Belgische Krulbolbond (BKB) Voorzitter: Patrick Huyghe Koekoekstraat 4 9940 Ertvelde T 09/344 86 83 G 0476/46 60 02 huyghe.p@belgacom.net www.krulbol.be Vlaamse Krulbolbond (VKB) Voorzitter: Marcel D’Haenens Schoordam 76 9920 Lovendegem G 0485/13 42 39 dhooge.annie@telenet.be

Landelijke Unie der Kruisboogschutters vzw Secretaris: Paul Bauters Pijlkruidstraat 7 2990 Wuustwezel T 03/663 63 17 paul.bauters.luk@hotmail.com

85

Belgische Touwtrekbond vzw – afdeling Vlaanderen

BELGISCHE TOUWTREKBOND

FBLC T B FEDERATION BELGE

DE LA LUTTE A LA CORDE

1991

Voorzitter: Jan Lenaerts Berkelaer 4 2330 Merksplas T 014/63 38 70 G 0495/65 71 03 voorzitter@touwtrekken.be www.touwtrekken.be

Vlaamse Curve Bowls Federatie vzw VL V

LA

AM

SE CURVE BOWL SF ED ER

IE AT

B

B

C

B

F

Voorzitter: Ghislain Loix Steenberg 25 3500 Hasselt T 011/31 17 22 G 0476/25 07 31

Belgische Flessenschutters Bond – afdeling Vlaanderen vzw Belgische Flessenschutters Bond Vl. vzw

B.F.S.B. Vl.

Secretaris: Remi Gruwez Oost-Vleterenstraat 67 8640 Woesten T 057/40 05 87 remi.gruwez@skynet.be

Jaarverslag VlaS 2011

Afdeling Vlaanderen


Vlaamse katapultbond Secretaris: Lea Pauwels Bouwelsesteenweg 38 2280 Grobbendonk T 014/51 40 52 G 0472/64 06 95 pauwels.lea@telenet.be www.vlaamsekatapultbond.be

Vlaamse Kegelsportfederatie vzw Secretaris: Leonard Van Overmeire Aarbeienlaan 1 9120 Melsele T 03/775 97 15 G 0478/93 34 51 Leonard.van.overmeire@telenet.be www.v-k-f.be

Klepschuttersverstandhouding Zand & Leemstreek

Jaarverslag VlaS 2011

86

Secretaris: Jean Theunissen Zutendaalweg 36 3740 Munsterbilzen T 089/41 75 30 G 0472/53 05 89 Jean.theunissen@skynet.be http://www.verbondzandenleemstreek.be/


3.3. Provinciale comitĂŠs PC Limburg VlaS

Zetel en secretariaatsadres:

Zetel en secretariaatsadres:

Bistkapellei 24 2180 Ekeren www.vlas.be/pca

Pannenhuisstraat 17 3650 Dilsen-Stokkem www.vlas.be/pcl

Voorzitster: Linda De Permentier T 03/290 68 43 Linda.de.permentier@telenet.be

Voorzitter: Jean Theunissen T 089/41 75 30 | G 0472/25 07 31 Jean.theunissen@skynet.be

Penningmeester: Jan Lenaerts T 014/63 38 70 G 0495/65 71 03 jan@sfida.be

Penningmeester: Freddy Vranken T 089 75 76 51 G 0475 53 60 57 freddyvranken@gmail.com

Secretaris: Hein Comeyne

Secretaris: Hein Comeyne

Rekeningnummer: BE733 1710689 27 KREDBEBB

Rekeningnummer: BE735 223443-36

PC Oost VlaS-Sportiv

PC West VlaS

Zetel en secretariaatsadres:

Zetel en secretariaatsadres:

Gontrodestraat 68 9050 Gent www.vlas.be/pco

Prins Leopoldstraat 7 8310 Brugge www.vlas.be/pcw

Voorzitter: Marc Goedertier T 09/329 56 30 Marc.goedertier@telenet.be

Voorzitter: Daniel Vandewalle T0475/76 13 39 Danielvdw1@hotmail.com

Penningmeester: Camiel Mouton T 09/377 50 49

Penningmeester Remi Gruwez

Secretaris: Hein Comeyne

Secretaris: Hein Comeyne

Rekeningnummer: BE737 4262850 34 KREDBEBB

Rekeningnummer: BE738 1113594 56 KREDBEBB

PC Brabant VlaS Zetel en secretariaatsadres: Molenstraat 8 1820 Perk www.vlas.be/pcvb

voorzitter en penningmeester: Willy Collys T 015/61 29 22 G 0477/ 49 78 28 Willy.collys@skynet.be

Secretaris: Hein Comeyne Rekeningnummer: BE 734 1180098 05 KREDBEBB

87

Jaarverslag VlaS 2011

PC Antwerpen VlaS

Jaarverslag 2011  
Jaarverslag 2011  
Advertisement