Page 1

1. Në tuber ischiadicum të eshtrave të os co coxae ngjitet: a. m. rectus femoris b. m. adductor longus c. m. semitendinosus d. m. obturatorius externus 2. Në spina iliaca anterior superior të os coxae ngjitet: a. m. rectus femoris b. m. adductor longus c. m. semitendinosus d. m. obturatorius externus 3. Buzët os coxae janë: a. e sipërme, e poshtme, e përparme dhe e pasme b. e sipërme, e poshtme, e jashtme dhe e brendshme c. e përparme, e pasme, e jashtme dhe e brendshme d. e sipërme, e jashtme dhe e brendshme 4. Sipërfaqet artikuluese të eshtrave të os coxae janë: a. facies symphysialis, facies lunata et facies auricularis b. facies symphysialis, promontorium et tuber ischiadicum c. facies auricularis, crista iliaca et fossa acetabulli d. fossa acetabuli, facies lunata et pulvinar acetabuli 5. Në faqen e jashtme të ala ossis ili ndodhet: a. linea glutea inferior b. linea arcuata c. linea aspera d. sulcus supraacetabularis 6. Në buzën e pasme të os coxae ndodhet: a. spina iliaca anterior superior b. eminentia iliopubica c. spina ischiadica d. ramus ossis ischii 7. Në pjesën e përparme të labium externum crista iliacae os coxae ngjitet: a. m. sartorius b. m. latissimus dorsi c. m. quadratus lumborum d. m. obliquus externus abdominis 8. Cila lidhje ngjitet në tuberculum pubicum të os coxae: a. lig. pectineale – Cooperi b. lig. inguinale –Pouparti c. lig. lacunare – Gimbernati d. lig. pubofemorale 9. Në përbërje të linea aspera të ashtit të femurit hyjnë: a. crista intertrochanterica b. linea pectinea

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 1


c. linea intertrochanterica d. linea arcuata 10. Tuberositas glutea është pjesë që vazhdon: a. trifurcatio lineae asperae b. bifurcatio lineae asperae c. linea terminalis d. trochanter major 11. Në trochanter minor të femurit ngjitet: a. m. iliopsoas b. m. gluteus maximus c. m. quadratus femoris d. m. adductor magnus 12. Bifurkacioni i linea aspera kufizohet nga: a. fossa intercondylaris b. planum popliteum c. facies poplitea d. facies patellaris 13. Në bazën e patellës ngjitet: a. tetiva e m. semimembranosum b. tetiva e m. biceps femoris c. tetiva e m. triceps surae d. m. rectus femoris 14. Në linea intertrochanterica të femurit ngjitet: a. m. piriformis b. capsula articulatio coxae c. m. quadratus femoris d. mm. gemelli 15. Cilat janë faqet e femurit: a. e sipërme, e poshtme dhe e përparme b. e sipërme, e pasme dhe e jashtme c. e përparme, e jashtme dhe e brendshme d. e poshtme, e jashtme dhe e brendshme 16. Qka shihet në skajin e sipërm të tibisë? a. linea m. solei b. eminentia intercondylaris c. malleolus lateralis d. fossa intercondylaris 17. Sustentaculum tali ndodhet në: a. talus b. os cuboideum c. os navicularis d. calcaneus

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 2


18. Tetivat gusore të këmbës (pes anserinus) ngjiten në: a. në faqen e pasme të tibisë b. në pjesën e sipërme të faqes së brendshme të tibisë c. në pjesën e sipërme të faqes së jashtme të tibisë d. membrana interossea cruris 19. Në malleolus medialis ngjitet: a. lig. mediale deltoideum b. lig. talofibulare c. lig cacaneofibulare d. lig. bifurcatum 20. Në buzën e lartë të trochanter major të femurit ngjitet: a. m. piriformis b. m. obturatorius externus c. m. gluteus medius d. m. gluteus minimus 21. Në skajin e poshtëm të jashtëm të tibisë shihet: a. malleolus medialis b. incisura fibularis tibia c. condylus medialis d. area intercondylaris anterior 22. Përmendi cilat faqe i ka trupi i tibisë: a. e jashtmja, e brendshmja, e pasmja b. e sipërmja, e pasmja, e jashtmia c. e poshtmja, e jashtmja, e brendshmja d. e përparmja, e jashtmja, e brendshmja 23. Në faqen e pasme të tibisë ngjitet: a. m. gastrocnemius b. m. soleus c. m. articularis genus d. m. extensor digitorum longus 24. Sinus tarsi e plotëson: a. lig. talocalcaneum interosseum b. lig. calcaneofibulare c. lig. lacunatum d. lig. bifurcatum 25. Fossa malleoli lateralis ndodhet në: a. tibi b. fibul c. talus d. calcaneus 26. Në faqen e pasme të fibulas ngjitet: a. m. tibialis posterior b. m. biceps femoris

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 3


c. m. flexor hallucis longus d. m. flexor digitorum longus 27. Në tuberositas ossis navicularis përfundojnë: a. m. tibialis b. m. tibialis posterior c. m. peroneus longus d. m. flexor hallucis longus 28. Në rendin e përparëm lateral të ossa tarsi ndodhen: a. os cuboideum b. talus c. calcaneus d. os trigonum 29. Zingjinin e shputës e bëjnë tetivat e muskujve në vijim: a. m. tibialis posterior, m. tibialis anterior, m. peroneus longus b. m. tibialis posterior, m. peroneus longus, m. flexor halucis longus c. m. tibialis anterior, m. peroneus longus, m. flexor halucis longus d. m. tibialis posterior, m. tibialis anterior et m. flexor halucis longus 30. Harku i zgjatur pasiv i shputës është: a. lig. plantare longum b. lig. tarsometatarsi c. lig. calcaneocuboideum d. lig. mediale deltoideum 31. Në malleolus lateralis ngjitet: a. lig. calcaneofibulare b. lig. talotibiale anterius c. lig. talotibiale posterius d. lig. calcaneonaviculare 32. Trochlea peronealis ndodhet në: a. në faqen e jashtme të calcaneusit b. në faqen e brendshme të calcaneusit c. faqen e pasme të talusit d. në faqen e sipërme të talusit 33. Sipërfaqet artikuluese të talusit kah kalkaneusi ndodhen në: a. faqen e poshtme të talusit b. faqen e poshtme dhe të përparme të talusit c. në faqen e përparme dhe të brendshme të talusit d. në faqen e përparme dhe të jashtme të talusit 34. Inervimi sensitiv i lëkurës së regio glutea vjen prej: a. nn. cutanei anteriores b. nn. clunii c. n. ilioinguinalis d. n. saphenus

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 4


35. Njëri nga muskujt pelvitrohanterik është: a. m. iliopsoas b. m. piriformis c. m. gluteus minimus d. m. quadratus lumborum 36. Degët për inervimin e m. gluteus minimus, medius et maximus janë degë të: a. plexus lumbalis b. plexus pudendus c. plexus sacralis d. plexus cocliaus 37. Foramen ischiadicum majus është e kufizuar nga poshtë me: a. lig. sacrotuberalis b. lig. ischiofemorale c. lig. iliolumbale d. lig. sacrospinale 38. Prej foramen infrapiriformis kalon një nerv i lëkurës: a. n. cutaneus femoris lateralis b. n. cutaneus femoris posterior c. n. iliohypogastricus d. n. cutaneus sure lateralis 39. Inervimi sensitiv i lëkurë së regio obturatoria vjen prej: a. n. genitofemoralis b. n. obturatorius c. n. femoralis d. n. ischiadicum 40. Hiatus inguinalis e ndërtojnë buza e përparme e os coxae me: a. lig. pectineale - Cooperi b. lig. inguinale - Pouparti c. lig. lacunare - Gimbernati d. lig. iliopectineus 41. Hiatus subinguinalis e ndan në dy hapje ndihmëse: a. arcus ilopectineus b. lig. inguinale - Pouparti c. lig . ilioinguinale d. lig. iliolumbalis 42. Muri i jashtëm i trigonum femorale – scarpae: a. m. sartorius b. m. tensor fasciae latae c. m. pectineus d. m. adductor longus 43. Muri i brendshëm i trigonum femorale – scarpae: a. m. adductor magnus b. m. adductor longus

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 5


c. m. gracilis d. m. vastus medialis 44. Nëpër hapjen e jashtme (lacuna musculorum) hiatus subinguinalis kalon: a. m. iliopsoas et n. obturatorius b. m. pectineus et n. femoralis c. m. iliopsoas et n. femoralis d. m. sartorius et n. cutaneus femoris lateralis 45. Nëpër hapjen e brendshme (lacuna vasorum) hiatus subinguinalis kalon: a. a. et v. femoralis b. a. et v. glutea superior c. a. et v. obturatoria d. a. et v. pudenda interna 46. Anulus femoralis nga jashtë është i kufizuar me: a. v. femoralis b. a. femoralis c. arcus iliopectineus d. lig. inguinale – Poupparti 47. Trigonum femorale scarpea është i mbuluar me: a. fascia cribrosa b. fascia glutea c. fascia cruris d. fascia vastus adductoria 48. Murin e jashtëm të kanalit adductorius – Hunteri e ndërtojnë: a. m. vastus lateralis b. m. vastus medialis c. m. adductor longus d. m. aductor magnus 49. Murin e poshtëm të brendshëm dhe të poshtëm të jashtëm të fossa poplitea e ndërtojnë: a. m. soleus b. m. tibialis posterior c. m. popliteus d. m. gastrocnemius 50. Cili nga elementet e përmendura ndodhet në fossa poplitea: a. n. suralis b. n. peroneus profundus c. n. peroneus superficialis d. n. tibialis 51. Gati krejt faqen e përparme të gjymtyrëve të poshtme e inervojnë: a. plexus sacralis b. plexus lumbalis c. plexus pudentus d. plexus coeliacus

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 6


52. Gati krejt faqen e pasme të gjymtyrëve të poshtme e ndërtojnë: a. plexus lumbalis b. plexus pudentus c. plexus sacralis d. plexus coeliacus 53. Dega më e madhe e plexus lumbalis është: a. n. femoralis b. n. obturatorius c. n. ischiadicus d. n. tibialis 54. Dega sensitive më e gjata dhe më e forta e n. femoralis është: a. n. saphenus b. n. cutaneus femoralis lateralis c. n. cutaneus femoris posterior d. n. suralis 55. N. femoralis me degët e saj muskulore rr. musculares inervon: a. m. adductor longus b. m. aductor brevis c. m. adductor magnus d. m. gracilis 56. Cila nga degët e përmendura të plexus sacralis i përket exremiteteve të poshtme? a. n. cutaneus femoralis lateralis b. n. obturatorius c. n. gluteus superior d. n. femoralis 57. Dega më e fortë e plexus sacralis është: a. n. femoralis b. n. ischiadicum c. n. obturatorium d. n. genitofemoralis 58. N. gluteus superior kalon nëpër: a. foramen suprapiriforme b. foramen intrapiriforme c. foramen ischiadicum minor d. foramen obturatorium 59. N. gluteus inferior inervon: a. m. gluteus medius b. m. gluteus minimus c. m. piriformis d. m. gluteus maximus 60. N. ischiadicus kalon nëpër: a. foramen ischiadicum minor

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 7


b. foramen suprapiriforme c. foramen infrapiriforme (foramen ischiadicum major) d. foramen obturatorius 61. Cili nga muskujt e përmendur më së tepërmi inervohet nga: a. m. adductor magnus b. m. adductor longus c. m. adductor brevis d. m. pectineus 62. N. tibialis është degë përfundimtare e: a. n. femoralis b. n. peroneus communis c. n. peroneus superficialis d. n. ischiadicus 63. Degët motorike të n. tibialis inervojnë: a. muskujt e shtresës së pasme të nëngjurit-cruris b. muskujt e shtresës së përparme të nëngjurit-cruris b. muskujt e shtresës së jashtme të nëngjurit-cruris 64. N. ischiadicus inervon: a. muskujt e shtresës së përparme të femurit-kofshës b. muskujt e pjesës së ashtit të ulëses c. muskujt e shtresës së pasme të kofshës-femurit d. të gjithë muskujt e shtresës së brendshme të femurit 65. Njëra nga degët përfundimtare të n. tibialis është : a. n. cutaneus dorsalis pedis lateralis b. n. plantaris lateralis c. n. cutaneus dorsalis pedis medialis d. n. cutaneus dorsalis pedis intermedius 66. N. peroneus superficialis inervon: a. muskujt e grupit të përparëm të nëngjurit b. muskujt e grupit të pasëm nëngjurit c. muskujt e grupit të jashtëm të nëngjurit d. këto janë faktikisht degë sensitive 67. N. peroneus superficialis inervon: a. lëkurën e faqes së përparme të nëngjurit b. lëkurën e faqes së jashtme të nëngjurit c. pjesën e sipërme të lëkurës së dorsum pedis d. pjesën e poshtme të lëkurës së dorsum pedis 68. N. peroneus superficialis përfundon si: a. n. cutaneus dorsalis pedis medialis b. n. cutaneus dorsalis pedis lateralis c. n. cutaneus surae medialis d. n. suralis

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 8


69. Degët motorike të n. peroneus profundus inervojnë: a. muskujt e grupit të përparëm të nëngjurit b. muskujt e grupit të pasëm nëngjurit c. krejt muskujt e planta pedis d. muskujt e grupit të përparëm të kofshës 70. N. suralis përfundon si: a. n. cutaneus dorsalis pedis lateralis b. n. cutaneus dorsalis pedis medialis c. n. cutaneus dorsalis pedis intermedialis d. n. peroneus superficialis 71. Njëra nga degët konstruktive të n. suralis është: a. n. peroneus superficialis b. n. plantaris medialis c. n. plantaris lateralis d. n. cutaneus sure medialis 72. Sipërfaqet artikuluese të artikulacionit të os coxae janë: a. facies lunata acetabuli et caput femoris b. trochanter major et facies lunata acetabuli c. trochanter minor et caput femoris d. Collum femoris et trochanter minor 73. Lidhjet e artikulacionit të os coxae janë të gjitha të përmendurat përveq: a. lig. iliofemorale b. lig. pubofemorale c. lig. ischiofemorale d. lig. cruciatum anterior e. zona orbicularis 74. Lig. pubofemorale i kufizon lëvizjet: 1. flexionin a.1,2 2. extensionin b. 2,3 3. abdukcionin c. 3,4 4. addukcionin d. 1,3,4 75. Extensori kryesor i os coxae është: a. m. gluteus maximus b. m. gluteus medius c. m. piriformis d. m. tibialis anterior 76. Eshtrat që ndërtojnë artikulacionin e gjurit janë: 1. femuri a. 1,2,3,4 2.tibia b. 2,3,4 3. patella c.1,2,3 4. fibula d. 1,3,4 77. Në lidhjen e prapme të artikulacionit të gjurit janë të gjitha të sakta përveq: a. lig. patellae

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 9


b. lig. popliteum obliquum et lig. cruciatum c. retinaculum patellae lateralis d. retinaculum patellae medialis 78. Lëvizjet rrotulluese të artikulacionit të gjurit bëhen kur këmba është në pozicion: a. flexion të mesëm b. flexion maximal c. extension maximal d. extension të mesëm 79. Njëra nga arteriet që vaskularizon kokën e femurit e që me dëmtimin e saj shkakton nekrozë (morbus legg preth) është: a. a. circumflexa femoris lateralis b. a. circumflexa femoris medialis c. a. obturatoria d. a. glutea superior e. a. glutea inferior 80. Njëra nga arteriet e përmenduraq të artikulacionit të os coxae dhe të artikulacionit të gjurit është: a. a. obturatoria b. a. glutea sup c. a. glutea inferior d. a. circumflexa femoris lateralis 81. Të gjitha të dhënat e përmendura për articulatiotalocruralis vlen përveq: a. është artikulacion i rrumbullakët b. Lidhja më e fortë është lig. deltoideum c. lëvizjet e veqanta të cilat mund të kryhen janë flexion plantar dhe dorsal d. vaskularizohet nga a. tibialis anterior et posterior si dhe a. fibularis 82. Cilat janë lidhëset anësore të përbashkëta që shkojnë nga poshtë te artikulacioni talokrural: a. vetëm lig deltoideum b. lig deltoideum et lig calcaneofibulare c. lig deltoideum et lig. calcaneonaviculare d. lig. talocalcaneum interoseum et lig. calcaneofibulare 83. Artikulacionin e poshtëm këmbës e ndërtojnë: a. os cuboideum b. os naviculare c. talus d. calcaneus 84. Lëvizjet rrotulluese të shputave paraqesin: a. abdukcion dhe rotacion të jashtëm b. addukcion dhe rotacion të jashtëm c. rotacion të jashtëm dhe fleksion të jashtëm d. addukcion dhe rotacion të brendshëm

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 10


85. Në mbajtjen e forcës së tërthortë të arcus pedis transversalis et longitudinalis rol të rëndësishëm luajnë këta muskuj në vijim: a. m. tibialis anterior et m. tibialis posterior b. m. peroneus tertius et m. tibialis anterior c. m. peroneus longus et m. tibialis posterior d. m. tibialis posterior et m. quadratus plante 86. Tensori aktiv i arcus pedis transversus është: a. m. peroneus longus et m. adductor hallucis b. m. peroneus brevis et m. tibialis anterior c. m. flexor hallucis longus et m. adductor hallucis d. asnjëri nga këta muskuj nuk ka funksionin e përmendur 87. Për m. ilipsoas vlejnë të gjitha të përmendurat përveq: a. formohet prej m. iliacus b. është extensor i os coxae c. është flexor i os coxae d. ngjitet në trochanter minor 88. Për m. gluteus maximus të gjitha të permendurat janë të sakta përveq: a. ngjitet në linea glutea posterior b. inervohet nga n. gluteus inferior c. inervohet nga n. gluteus posterior d. është extensor kryesor i artikulacionit të os coxae 89. M. tensor fascia latae inervohet nga: a. n. obturatorius b. n. femoralis c. n. gluteus superior d. n. gluteus inferior 90. Në mm. pelvitrochanterici bëjnë pjesë të gjithë përveq: a. m. piriformis b. mm. gemelli c. m. obturatorius internus d. m. gluteus minimus e. m. quadratus femoris 91. Elementet enonervore që kalojnë nëpër foramen ifrapiriforme janë: 1. a. et v. pudenda interna a. 1,3,4 2. n. ischiadicus b. 2,3,4,5 3. n. cutaneus femoris posterior c. 2,3,5 4. a. et v. glutea superior 5. a. et v. glutea inferior 92. Nëpër foramen ischiadicum minus kalon: a. a. et v. pudendus interna dhe n. pudendus b. a. et v. glutea superior c. n. ischiadicus d. n. cutaneus femoris lateralis

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 11


93. Koka më sipërfaqësore e sipërme e m. quadriceps femoris është: a. m. rectus femoris b. m. vastus lateralis c. m. vastus medialis d. m. vastus intermedius 94. Koka më e fortë e m. quadriceps femoris është: a. m. rectus femoris b. m. vastus lateralis c. m. vastus medialis d. m. vastus intermedius 95. M. quadriceps femoris është: a. flexor i artikulacionit të gjurit dhe flexor i artikulacionit të os coxae b. extensor i artikulacionit të gjurit dhe flexor i os coxae c. vetëm extensor i artikulacionit të os coxae d. vetëm flexor i artikulacionit të os coxae 96. M. sartorius e mundëson vënien e këmbës mbi këmbë, kjo është lëvizje e rregullt dhe nënkupton: a. extensor i artikulacionit të gjurit dhe adductor i os coxae b. flexor dhe abductor i artikulacionit të os coxae dhe rotator i jashtem i artikulacionit të os coxae c. adductor, flexor i artikulacionit të os coxae dhe rotator i jashtëm i artikulacionit të os coxae si dhe flexor i artikulacionit të os coxae. d. extensor i artikulacionit të os coxae dhe flexor këtij artikulacioni 97. Trigonum femorale e ndërton: 1. m. sartorius a. 1,2,3 2. m. adductor magnus b. 1,3,4 3. m. adductor magnus c. 1.4,5 4. m. adductor longus d. 2,3,4 5. lig. inguinale 6. lig. pectineale 98. Fundin e trigonum femorale e ndërton: a. m. pectineus et m. tensor fascia latae b. m. sartorius et m. tensor fascia latae c. m. pectineus et m. sartorius d. m. pectineus et m. iliopsoas 99. Canalis adductoris (kanalin e Hunterit) e ndërtojnë të gjitha elementet e përmendura përveq: a. m. vastus medialis b. m. adductor longus c. adductor magnus d. fascia vastoadductoria 100. Septum femorale e cila mbulon annulus femoralis është me prejardhje prej: a. fascia transversalis b. fascia iliaca

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 12


c. fascia pectinealis d. fascia cribrosa 101. Prej elementeve të përmendura në hiatus subinguinalis më medialisht merr pozitën: a. a. femoralis b. n. femoralis c. v. femoralis d. n. cutaneus femoris lateralis 102. Annulus femoralis e ndërtojnë: 1. lig. inguinale a. 1,2,3,4 2. lig. pectinale b. 2,3,4,5 3. lig. lacunare c. 1,2,4,5 4. lig. iliofemorale d. 1,2,3,5 5. v. femoralis 103. Renditja e elementeve e cila hyn në fossa poplitea prej thellësisë kah poli medial dhe ai lateral është: a. a. poplitea, v. poplitea, n. tibialis et n. fibularis communis b. v. poplitea, a. poplitea et v. saphena magna c. n. tibialis et n. fibularis communis, v. poplitea, a. poplitea d. v. saphena magna, n. tibialis et fibularis communis, a. poplitea 104. Degët sensitive të nn. clunium janë të gjitha përveq: a. n. iliohypogastricus b. n. cutaneus femoris lateralis c n. cutaneus femorisposterior d. n. ischiadicus 105. Të gjithë muskujt e grupit të përparëm (regio cruris anterior) inervohen nga: a. n. peroneus communis b. n. peroneus profundus c. n. peroneus superficialis d. n. femoralis 106. Pes anserinus (tetivat gusore) e ndërtojnë nga poshtë të gjithë muskujt përpos: a. m. gracilis b. m. sartorius c. m. semitendineus d. m. rectus femoris 107. M. tibialis anterior është me funksion: a. flexor plantar dhe rotator i jashtëm b. flexor dorsal, rotator i brendshëm dhe adduktor i shputës c. rotator i mbrendshëm dhe abduktor i shputave d. abductor i shputave, flexor plantar dhe rotator i jashtëm 108. M. tibialis anterior dhe m. peroneus longus me funksion janë: a. sinergjistë b. antagonist

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 13


c. flexorë d. adduktorë 109. Njëri nga muskujt e përmendur shputat i vë në pozitë të rrotullimit: a. m. tibialis anterior b. m. tibialis posterior c. m. peroneus longus d. m. triceps surae 110. Krejt trupin në gishta e ngritë: a. m. tibialis anterior b. m. flexor hallucis longus c. m. flexor digitorum longus d. m. triceps surae 111. Në muskujt e grupit të brendshëm të tabanit bëjnë pjesë të gjithë të përmendurit përveq: a. m. flexor hallucis brevis b. m. adductor hallucis brevis c. m. quadratus plantae d. m. abductor hallucis 112. Në muskujt e grupit të mesëm të tabanit bëjnë pjesë të gjithë muskujt përveq: a. m. flexor digitorum brevis b. mm. lumbricales c. m. quadratus plantae d. mm. interossei e. m. plantaris longus 113. Nëpër pjesët tendinore të lacuna tendinuum canalis tarsalis kalojnë tetivat e të gjithë muskujve përveq: a. m. tibialis posterior b. m. triceps surae c. m. flexor hallucis longus d. m. flexor digitorum longus 114. Pjesë e canalis tarsalis janë këta: a. lacuna vasurum et musculorum b. pars lateralis et pars medialis c. lacuna tendinuum et lacuna vasonervorum d. lacuna tendinuum et lacuna musculorum 115. Në dyfishimin e fascia latae ndodhen të gjithë muskujt përveq: a. m. rectus femoris et m. gluteus maximus b. m. gracilis c. m. tensor fascia latae d. m. sartorius 116. A. femoralis projektohet në linjën që i bashkon: a. në mesin e palës inguinale dhe gungës së Gerdejevit

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 14


b. në mesin e palës inguinale dhe mesin e buzës së pasme të kondylusit oxipital të femurit c. në gungën e Gerdejevit dhe ate patelare d. në patellë dhe mesin e palës inguinale 117. A. femoralis është më sipërfaqësorja në pjesën e: a. canalis adductorius b. fossa poplitea c. përfaqësisht përfundi ligamentit inguinal e. mesi i kofshës 118. Degët e a. femoralis që shtrihen deri të kërthiza janë: a. a. epigastrica superficialis b. a. epigastrica inferior c. a. circumflexa ilium superficialis d. aa. pudendae externae 119. Të gjitha arteriet janë degë të a. profunda femoris përveq: a. a. genus descendens b. a. circumflexa femoris lateralis c. a. circumflexa femoris medialis d. aa. perforantes 120. Rrethi i lart i rete articulare genus rreth kondiluseve femorale formohen nga këto arterie me përjashtim të: a. a. genus superior lateralis et medialis b. a. perforans tertia c. a. obturatoria d. a. circumflexa femoris lateralis (r. descendens) e. a. genus suprema 121. Drejtimi i shtrirjes së a. tibialis anterior projektohet në linjën e cila bashkon dy nga elementet e përmendura: 1. tuberculum tibiae – gerdy a. 1,2 2. tuberositas tibiae b. 1,3 3. malleolus lateralis c.2,3 4. mesin e linea bimolaris d. 1,4 122. Në rast se pulsi i a. dorsalis pedis nuk mundet të preket duhet të bëhet një lëvizje: a. flektimi i gishtrinjëve b. extensioni i gishtrinjëve c. extensioni i gishtit të vogël d. flektimi i gjithë gishtave të dorës 123. Dega e jashtme anësore më e fuqishme e a. tibialis është: a. a. nutritia tibia b. a. malleolaris posterior medialis c. a. fibularis d. rr. calcanei

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 15


124. A. plantaris lateralis në marrdhënie me a. plantaris medialis është: a. E kalibrit më të madh b. E kalibrit më të vogël c. A. plantaris medialis nuk egziston 125. Rruga e v. saphena magna i përgjigjet të gjitha përshkrimeve të përmendura përveq: a. përpara malleolus medialis b. pas malleolus lateralis c. brenda faqes së nëngjurit d. përpara brenda faqes së nëngjurit 126. Qka nuk është e saktë për v. saphena magna: a. ajo është v. më e madhe sipërfaqësore b. derdhet në v. poplitea prapa fossa patellaris c. derdhet në v. femoralis nën lig. inguinalis d. ka 12 palë valvula 127. Qka nuk është e saktë për v. saphena parva: a. del prej arcus venosus dorsalis pedis në skajin lateral b. shtrihet në pjesën e pasme të nëngjurit c. kalon në mes të dy muskujve kryesor gastrocnemius d. derdhet në v. saphena magna e. derdhet në v. poplitea 128. Në grupin e nyjeve limfatike të exremiteteve të poshtme marrin pjesë të gjitha të përmendurat përveq: a. nodi lymphatici poplitea b. nodi lymphatici inguinalis c. nodi lymphatici femoralis anterior d. nodi lymphatici tibialis anteriores 129. Vena femoropoplitea është: a. anastomoza e v.saphena magna dhe v. parva b. anastomoza ndërmjet v. femoralis et v. poplitea c. anastomoza ndërmjet v. saphena magna et v. poplitea d. anastomoza ndërmjet v. saphena parva dhe v. femoralis

CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 16


PËRGJIGJET E SAKTA NGA KËMBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

a. b. a. a. a. c. d. b. b. a. a. b. d. b. c. d. d. b. a. a. b. a. b. a. b. c. b. a. a. a. a. a. b. b. b. c. d. b. a. b. a. a.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

b. c. a. a. a. b. d. d. b. c. a. a. a. c. b. a. d. c. a. d. a. c. b. c. c. a. a. a. b. a. d. b. a. c. b. a. d. a. b. b. d.

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

CopyRight © 2009

c. b. b. c. c. d. a. a. a. b. b. b. c. d. b. a. c. d. a. d. b. d. b. b. c. d. c. c. d.b. c. a. b. c. a. a. c. d. d. c. b. b. b.

127 128 129

d. c. a.

wWw.VaLoNi.iNfo 17


CopyRight © 2009

wWw.VaLoNi.iNfo 18

PYETJE NGA K-MBA  

2. Në spina iliaca anterior superior të os coxae ngjitet: a. m. rectus femoris b. m. adductor longus c. m. semitendinosus d. m. obturatorius...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you