Page 1

Понятие за информационно право 2013/2014

проф. Кискинов


План  Към правото на информационното общество  Разграничения - правно регулиране на Интернет / действие на правото във виртуалната среда

 Предмет и система на информационното право  Цели на науката и цели на учебната дисциплина  За наименованието  Преподаване на информационно право в други страни


Към правото на информационното общество В земеделското общество • правото регламентира преди всичко отношения между физически лица с особено внимание към частните граждански отношения; • правната норма е „правило за поведение”, а правото е „съвкупност, система от правила за поведение”; • предписанията на правото са адресирани към физически лица – „Предписанията на правото са тези: да се живее честно, да не се вреди другиму, да се отдава всекиму своето.“; • основната функция на правото е да урежда поведението на индивидуални субекти;

В индустриалното общество • от средата на ХІХ в. бележат съществено развитие публичноправните отрасли; • предмет на правна уредба са не само отношения между частноправни субекти; • идеята за правовата държава предполага създаване действие на обществени образувания със структура, функции и ред на дейност, определени от правото; • правната норма не е само „правило за поведение“, а правото не е само „система от правила за поведение“; • към функциите на правото се добавя социално и организационно конструиране.


Към правото на информационното общество В информационното общество • възникват практически потребности за правна уредба на отношения във виртуалната среда; • възникват нови нематериални обекти на правни отношения; • налага се правото да осигури условия за собственото си действие във виртуалната среда, като създаде чрез правни норми: o правни механизми, непознати в предходните общества; o нова среда за запазване и използване на юридически факти; o нови начини за образуване на правни изявления; • науката образува нови правни категории и обогатява познати правни понятия; • създават се нови юридически модели и нови юридически методи за действие на правото във виртуалната среда; • към функциите на правото се добавя конструиране на виртуалната правна реалност.


Разграничения – правно регулиране на Интернет / действие на правото във виртуалната среда Правно регулиране на Интернет:  органи и структура;  управление на домейни;  свобода на словото и Интернет;

Действие на правото във виртуалната среда:      

правни субекти във виртуалната среда; субективни права и юридически задължения във виртуалната среда; юридически факти във виртуалната среда; правни изявления във виртуалната среда; виртуални правни отношения; реализация на правни норми във виртуалната среда и особено – реализация чрез информационни технологии.

Изводи:  

действието на правото във виртуалната среда е проблем на съвременното правно развитие; правното регулиране на Интернет е част от проблематиката на действието на правото във виртуалната среда;


Към право на информационното общество  Доскоро правото е съществувало и действало само в традиционната среда.  Традиционните знания и критерии са:  приложими към традиционното правно действие и  основа за създаване, използване и прилагане на правото на информационното общество.

 Нови технологии за комуникация в информационното общество  Ново явление в информационното общество – виртуалната среда. В информационното общество възникват:  нови отношения между правните субекти, които изискват правна регламентация, примери;  нови начини за формиране и израз на правни изявления;  нов начин на правно действие.


Предмет и система на информационното право 

Обща част •

въвежда в понятията, представящи действието на правото във виртуалната среда;

представя съдържанието и начина на действие на конструктивни и регулативни механизми във виртуалната среда;

Специална част •

нормативна уредба на конкретни правни институти.


Предмет и систематика на информационното право Съдържание на Общата част:  Виртуална среда за действие на правната система;  Правни субекти в информационното общество;  Юридически факти в информационното общество;  Субективни права и юридически задължения;

 Общотеоретично понятие за правно волеизявление;  Правни волеизявления във виртуалната среда;  Правни отношения в информационното общество;  Реализация на правото в информационното общество;  Обобщение – характеристика на правото в информационното общество.


Предмет и систематика на информационното право Съдържание на Специалната част:  електронна демокрация;  защита на личните данни;  достъп до обществена информация;  електронно управление и електронно правителство;

 електронно правосъдие;  имена на домейни;  електронна търговия;  международен обмен на правна информация.


Цели на науката и цели на учебната дисциплина 

Цели на науката: •

основна цел – изграждане и развитие на виртуалната правна реалност;

създава методи и абстрактни модели, необходими за виртуалната правна реалност;

създава модел на действие на правната система във виртуалната среда;

създава нови правни понятия и развива съществуващи общотеоретичните правни понятия, за да представи и опише моделът на правното действие във виртуалната среда;

изследва новите и оригинални качества на правото в информационното общество;

Цели на учебната дисциплина: •

въвежда в проблематиката на правното действие в информационното общество;

дава общо понятие и представя функциите на конструктивните и регулативните механизми във виртуалната среда;

Формира практически умения за реализация на правото във виртуалната среда – създаване и използване на електронни сертификати и електронни подписи, сключване на договори във виртуалната среда и пр.


Критерии за обособяване на информационното право Обект на изследване в Общата част: • конструиране и действие на правната система във виртуалната среда; • виртуалната правна реалност като явление, образувано от действието на правната система във виртуалната среда; Обект на изследване в Специалната част: • •

отношения с предмет информацията; отношения, осъществявани във виртуалната среда;

• правни институти, действащи във виртуалната среда; • правоотношения, протичащи в смесена материално-виртуална среда; • правоотношения с обект информацията, протичащи в материалната среда;


Критерии за обособяване на информационното право Исторически сравнения  информационното право върви по пътя на основните отраслови правни науки преди формиране на общата теория на правото • обща част, възникваща като обобщение на понятия и институти, формирани в практиката; • специална част с конкретни правни институти; • особеното – някои от тези институти имат своите аналози в отрасловоправната материя – електронна търговия, авторски права и пр.  каква ще е съдбата на институтите от специалната част:  

хипотеза - към информационното право; хипотеза - към отрасловата материя

Разликите:  специалната част няма нормативната основа и практиката на римското право;  общата и специалната части на отрасловите науки, както и самото обективно право са формирани под непосредственото въздействие на морални и религиозни императиви, напр. Десетте божи заповеди;  отрасловите правни науки се основават на институти, обобщаващи столетия и хилядолетия юридическа практика;  правните инструменти във виртуалната среда се развиват без историческа основа и без аналози от други регулативни механизми.


Критерии за обособяване на информационното право Качества на урежданите фактически състави:  сложни фактически състави  разнородни фактически състави - предмет на регулиране от различни правни отрасли;  динамични фактически състави - развитието им надхвърля самостоятелните правни отрасли; Примери за фактически състави и правоотношения:  сключването на договор във виртуалната среда: • основното правоотношение притежава гражданскоправни качества; • при развитие на правоотношението се прилагат правни институти извън гражданското право като например: o o

електрона идентификация; електронно удостоверяване на волеизявленията;

наред с него възникват отношения с предмет: o o

защита на личните данни; непоискани електронни съобщения;


Критерии за обособяване на информационното право Изводи:  правоотношенията се развиват въз основа на и пораждат сложни фактически състави;  съпътстващи, вторични правоотношения като например отношения по повод защита на личните данни, продължават след приключване на основното правоотношение, пораждат фактически състави и дават основания за нови правни отношения и действие на нормативна уредба с отраслова принадлежност, различна от принадлежността на нормите относно първичното правоотношение.  всички тези зависимости следва да се разглеждат в системно, комплексно и във взаимна връзка;  самостоятелното и изолирано изследване на правните отношения във виртуалната среда не води до удовлетворителни резултати.


Критерии за обособяване на информационното право Предметът на регулиране – отношенията по повод информацията. Методи на регулиране - всички методи, използвани от традиционните правни отрасли. Нов критерий – функционалното обединение на правни институти от различни отрасли. Тяхното съвместно действие има определена цел. Особеното е, че във всички случаи желаният правен резултат се постига посредством съвместно действие на норми от различни правни отрасли.

В тези случаи критериите за обособяване на нормите на информационното право: - предметът на регулиране – отношенията по повод информацията; - функционално обединение на норми, предназначено за постигане на желан правен резултат.


За наименованието •

Информационно право

– Information law

Кибер-право

– Cyber-law

Право на кибер-пространството

– Law of cyber-space

Интернет право

– Internet law

Web-право

– Web-law

Право на ИКТ

– ICT law

Компютърно право

– Computer law


За наименованието Защо информационно право, а не • Кибер-право - Cyber-law • Право на кибер-пространството – Law of cyber-space • Интернет право – Internet law • Web-право • Право на ИКТ – ICT law • Компютърно право – Computer law


Преподаване на информационно право в други страни  EULISP - European Legal Informatics Study Programme – връзка  EULISP Courses – връзка

 Водещи университети по информационно право в ЕС – връзка

 ECLIP "Electronic Commerce Legal Issues Platform“  European Digital Rights – връзка


Европа  Австрия - Виена - Universitätslehrgangs für Informationsrecht und Rechtsinformation

 Белгия - The Research Center for Computer and Law (CRID) – Namur - връзка

 Германия - Хановер – Университетът Лайбниц – връзка - Institut für Rechtsinformatik – връзка - Саарбрюкен - Institut für Rechtsinformatik - Дюселдорф – Informationsrecht - връзка

 Италия – Болоня – Centro di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica - Diritto delle nuove tecnologie e Informatica giuridica – връзка


Европа  Великобритания – Глазгоу - Information Technology and Telecommunications Law

 Норвегия -

Осло - Norwegian Research Center for Computers and Law Master of Laws in Information and Communication Technology

 Финландия -

University of Lapland, Faculty of Law - Institute for Legal Informatics - връзка

 Испания – Сарагоса - Centre for Legal Informatics – връзка

 Холандия - Амстердам - Institute for Information Law - връзка -

Льовен - The Interdisciplinary Centre for Law and Information Technologу – връзка Tilburg University - Law and Technology - European Credit Transfer and Accumulation System


Други източници по информационно право •

Yahoo - Intellectual Property Law > Information Law – връзка

САЩ - Институт по информационно право

Русия -

списание "Информационное право“ – връзка информационное право, право и Интернет – връзка

Австралия – CataLaw – Information technology law – Privacy and information law

Journal of Information, Law & Technology (JILT) - връзка

Cyber law – Wikipedia – връзка

Information technology law – Wikipedia – връзка

Complete e-Commerce Curriculum - връзка


Край

1. Понятие за информационно право  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you