Page 1

Действие на правото в информационното общество 2013/2014

проф. Кискинов


План  Увод – правното действие през вековете

 Понятие за действие на правото  История – понятие за действие на правото  История – понятие за юридически механизми  Действие на правната система

 Специално-юридически механизми на действие на правната система – конструктивни и регулативни механизми  Регулативни механизми в материалната и във виртуалната среда

 Регулативни механизми, протичащи в двете среди  Характерни черти на регулативните механизми във виртуалната среда


Увод – правното действие през вековете В началото • • •

правото е средство за регламентиране на поведение науката - нормата е „правило за поведение” науката - правото е „съвкупност, система от правила за поведение”.

Индустриалното общество • •

от средата на ХІХ в. – развитие на публичноправните отрасли от първата половина на ХХ в. - правото като средство за социално конструиране Информационното общество

• •

правото създава явления във виртуалната среда необходимост от правни методи за образуване на тези явления.


Понятие за действие на правото  История – първите схващания за действие на правото  История – механизъм на правно регулиране  Понятие  Стадии

 Сега - действие на правната система  Понятие за правна система  Механизми на действие  Социални  Психологически  Специално-юридически


Понятие за действие на правото Въпроси: 

как трябва правото, независимо от своето съдържание, да бъде устроено и образувано във виртуалната среда;

какви са средствата за юридическо въздействие в тази среда;

каква е връзката между тяхното действие;

какви са тези вериги от правни явления, чрез които се осъществява правното действие във виртуалната среда.


Специално-юридически механизми за действие на правната система  Конструктивни механизми  създават явления, които са предпоставка за цялостно действие на правната система;  чрез тях се образува правната система;  осъществяват се от нормативно регламентирани производства и/или юридически методи при участие на психологическите механизми;  изграждат компонентите на правната система – норми, системата на юридическите актове, правните понятия и образуваните от тях юридически методи и пр.  създават явленията, необходими за действие на правото във виртуалната среда;  формират съществена част от виртуалната правна реалност;  съдържанието на волеизявленията в тези механизми се определя от правни субекти.

Примери за конструктивни механизми:  нормотворческия процес;  мисловните процеси за създаване на правни понятия и методи.


Специално-юридически механизми за действие на правната система  Регулативни механизми  съдържат процеси по реализация на правни норми;  изпълняват се чрез нормативно регламентирани производства, чрез осъществяване на нормативно регламентирани права, задължения, забрани и санкции за правните субекти и чрез прилагане на юридически методи;  протичат в материална и във виртуална среда;  в материалната среда съдържанието на волеизявленията в тези механизми се определя от правни субекти  във виртуалната среда съдържанието на част от волеизявленията се определя от информационни технологии;  от гледна точка на цялостната правна система регулативните механизми осъществяват въздействия върху обществените отношения като реализацията им води до възникване на определени в правните норми последици. Примери за регулативни механизми:  реализация на правни норми от правни субекти;  процедура за издаване на удостоверение от електронен регистър.


Регулативни механизми в материалната и във виртуалната среда В материална среда: Правни субекти, които:

Във виртуална среда: Правни субекти Информационни технологии, които:

при определени условия (в езика на правото - юридически факти) записани върху материални носители

записани в електронни регистри; записани в персонални среди за запазване на индивидуални юридически актове; данни, предоставени от получателя на електронна услуга; данни от купувача в сайт за електронна търговия

в някои случаи установявани посредством разгърнати производства с няколко участника

междуведомствени процедури

вътрешни електронни административни услуги

образуват изявления, прилагайки установени правила и ограничения правила за правоприлагане

плюс правилото на чл. 15 от Директива 95/46

оформят изявленията (създават индивидуални юридически актове или частни документи) индивидуален административен акт частен документ

електронен индивидуален адм. акт електронен частен документ

удостоверяват актовете – продължава


Регулативни механизми в материалната и във виртуалната среда В материална среда:

Във виртуална среда:

удостоверяват актовете чрез саморъчни подписи, печати

чрез електронни подписи чрез други средства за ел.-удостоверяване

изпращат актовете на определени адресати по пощата

по ел. поща чрез друго ел. съобщително средство

адресатите реализират нормите / изпълняват инд. акт / изпълняват договора с предмет идеални обекти или услуги в Интернет изпращат обекта на купувача или осигуряват достъп до услугата на получателя

запазват актовете на материален носител

в електронни регистри в места за дълготрайно запазване на актове

запазените актове служат впоследствие за формиране на нови изявления удостоверения

ел. удостоверения от даден регистър; ел. съобщения за изпълнение на договора; търговски съобщения с рекламна цел.


Регулативни механизми, протичащи в двете среди  Необходимост  Примери  Разнородност - правоотношения, започнали в едната среда, се прехвърлят в другата среда  Перспективата


В материална среда: среда: Действие на правото в материална иВъв въввиртуална виртуална среда Правни субекти Информационни технологии, които:

Правни субекти, които:

при определени условия (в езика на правото - юридически факти) записани върху материални носители

записани в електронни регистри;

междуведомствени процедури

вътрешни е-административни услуги

образуват изявления оформят изявленията (създават индивидуални юридически актове или частни документи) индивидуален административен акт частен документ

електронен индивидуален адм. акт електронен частен документ

удостоверяват актовете чрез саморъчни подписи, печати

чрез електронни подписи

изпращат актовете на определени адресати по пощата

по ел. поща

адресатите реализират нормите / изпълняват инд. акт / изпълняват договора с предмет идеални обекти или услуги в Интернет

запазват актовете на материален носител

в електронни регистри

запазените актове служат впоследствие за формиране на нови изявления


В материална среда:

Във виртуална среда: Правни субекти Информационни технологии, които:

Правни субекти, които:

при определени условия (в езика на правото - юридически факти) записани върху материални носители

записани в електронни регистри;

междуведомствени процедури

вътрешни е-административни услуги

образуват изявления оформят изявленията (създават индивидуални юридически актове или частни документи) индивидуален административен акт частен документ

електронен индивидуален адм. акт електронен частен документ

удостоверяват актовете чрез саморъчни подписи, печати

чрез електронни подписи

изпращат актовете на определени адресати по пощата

по ел. поща

адресатите реализират нормите / изпълняват инд. акт / изпълняват договора с предмет идеални обекти или услуги в Интернет

запазват актовете на материален носител

в електронни регистри


Характерни черти на регулативните механизми във виртуалната среда  Правните субекти:  се идентифицират със специализирани средства;  оригинални начини за образуване, изразяване и удостоверяване на волеизявления.  Информационни технологии действат:  въз основа на нормативни правни изявления в електронна форма,  автоматично, без човешко участие,  многократно по повод индивидуални случаи,  произвеждат факти (индивидуални юридически актове/частни документи):  удостоверявани чрез електронни средства и  запазвани в електронна форма.  От гледна точка на специализираните юридически механизми това действие е:  идеалът на електронното правителство;  в частното право - „анатомията и физиологията“ (в стил Йеринг) на електронната търговия.


Край

4. Действие на правото в информационното общество  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you