Jobmagazin 3/2016

Page 1

věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

JOBMAGAZIN 3/2016

Radim Ševčík Výkonný ředitel společnosti Adway Gramotnost klávesnicová Ing. Helena Zaviačičová a Jaroslav Zaviačič Svět médií se mění Michal Uryč Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

TYPICKÉ KARIÉRNÍ CESTY FARMACEUTŮ Assoc. Prof. Ing. PharmDr. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA


Slovo na úvod Dámy a pánové, dovolte abych Vás přivítal na stránkách nového čísla JOBMAGAZÍNu. Léto je v plném proudu, někteří se na dovolenou těší, někteří již mají po, každopádně je zde období kdy máme čas na věci, které v půběhu celoročního maratonu nestíháme. Udělat pořádek v počítači, vyčistit starou poštu, natřít plot u stodoly, nebo si užívat odpoledních výletů na kole. Ať už tento čas využijeme jakýmkoliv způsobem, je dobré zpomalit tempo a myslet na věci, ke kterým se normálně nedostaneme. Maraton, který za pár týdnů nastane skončí až o svátcích. Tak si ty chvilky užijme, nebo spíš využijme. Snahou našeho časopisu je spojovat svět škol se světem praxe. I přes hlasitě deklarovanou snahu všech možných funkcionářů na obou stranách mám pocit, že se tyto světy stále nepotkávají, nebo spíš nepotkávají, tak jak by bylo potřeba. A přitom vzájemná spolupráce je tak užitečná. Výsledek ani tak nesouvisí s množstvím a kvalitou

smluv, nebo výší dotací, které jsou pochopitelně nezanedbatelné. Výsledek většinou souvisí s lidmi, kteří potřebují spolupracovat, mají společné důvody a jsou toho schopni. Málokde platí podmínka win-win přístupu, tak jako zde. Zkusme se v tomto období podívat na naše úkoly jiným pohledem, třeba tím akademickým, nebo naopak striktně praktickým. Zkusme hledat řešení tam, kde bychom jej normálně nehledali. Zapomeňme na předsudky a vyzkoušejme nové přístupy. Na stránkách JobMagazínu vám přinášíme další příběhy těch, kteří se o to snaží. Budeme rádi, pokud vám bude i toto číslo inspirací. Za celý tým autorů našeho elektronického magazínu Vám přeji příjemný relax a hodně úspěchů v čemkoliv, co děláte, nebo plánujete. Miloš Drdla


Obsah 4 12 16 24

Typické kariérní cesty farmaceutů Assoc. Prof. Ing. PharmDr. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA Srovnání platů: Češi si průměrně vydělají 318 tisíc korun za rok. Ženy berou o 22 procent méně než muži Radim Ševčík Výkonný ředitel společnosti Adway

40

Svět médií se mění Michal Uryč

44

Gramotnost klávesnicová Ing. Helena Zaviačičová a Jaroslav Zaviačič

56

V Bibby Financial Services, a.s. jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci Ing. Michal Gabriel, MBA

62

Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu Sciex Darina Koubínová

68

Profesor a vinař Pavel Zemánek

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBAce Představuje se

28

Realitní poradenství tak trochu jinak Domalewski Advisory s.r.o.

34

Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

JobMagazin Vydává VISIONPRESS Kamil Komenda, Gabriely Preissové 5, 616 00 Brno ve spolupráci s European Training and Research Fund SE, náměstí Svobody 93/22, 602 00 Brno REDAKCE: Radka Palátová, redaktor, palatova@cavs.cz | Jana Albrechtová, redaktor, jana@visionpress.cz | Kamil Komenda, redaktor, kamil@visionpress.cz | GRAFIKA: Pau Vávrová | INZERCE: Radka Palátová, jobmagazin@cavs.cz European Training and Research Fund SE v zastoupení Ing. Miloše Drdly, Dr., MBA, předsedy představenstva, drdla@etrf.cz www.visionpress.cz


Autor: Redakce | Foto: Archiv

Typické kariérní cesty farmaceutů Rozhovor s docentkou Radkou Opatřilovou

4 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Typické kariérní cesty farmaceutů

Docentka Radka Opatřilová působí na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU) již od své promoce na Farmaceutické fakultě v roce 1997. Studium na Fakultě chemické VUT, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí ukončila v roce 2007. Doktorskou disertační práci obhájila a titul Ph.D. získala v roce 2002 na Farmaceutické fakultě v oboru Farmaceutická chemie. V roce 2011 úspěšně obhájila na VFU Brno habilitační práci „Analytické hodnocení biologicky aktivních látek“ a s účinností od května 2011 byla rektorem VFU Brno jmenována docentkou pro obor Farmaceutická chemie. Titul MBA získala v roce 2014. V letech 2006 – 2014 pracovala v pozici proděkanky pro pedagogickou činnost Farmaceutické fakulty. Od roku 2012 vede Ústav chemických léčiv. V roce 2014 byla jmenována prorektorkou pro vzdělávání a statutárním zástupcem rektora VFU.

Analýza léčiv a povinně volitelného předmětu Vybrané metody kontroly jakosti léčiv v českém i anglickém studijním programu. Ve vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti je v rámci své specializace v oblasti zaměřena především na farmaceutickou instrumentální analýzu strukturně odlišných látek. Pomocí chemických metod in vitro hodnocení biologických vlastností látek, např. prostup léčiva kůží, kinetiku odbourávání léčiva v organismu, na sledování analytických parametrů léčiv a potenciálních léčiv, hodnocení toxicity léčiv a také na hodnocení léčivých přípravků. Je autorkou nebo spoluautorkou pedagogických publikací, řady vědeckých článků impaktovaných časopisech a několika patentů.

Farmaceutická fakulta VFU Brno nabízí jediný studijní program a tím je „Farmacie“. Proč jen jeden a čím je jedinečný?

V současné době se podílí na výuce analyticky orientovaných dis- Výstupem našeho studijního prograciplín na Farmaceutické fakultě. mu jsou absolventi a absolventky, Je garantem povinného předmětu kteří jsou schopni se zapojit ihned do JobMagazin 5


Typické kariérní cesty farmaceutů

pracovního procesu. Tento náš hlavní cíl je vysoce náročným úkolem pro celý pracovní tým fakulty. Chceme, aby se naši absolventi dokázali na problematiku léčiv dívat komplexně. Aby si studenti například kromě syntézy účinné látky uměli představit pochody, co se s ní v lidském těle děje. Jaké z ní mohou vznikat metabolity, které další látky, ať už mluvíme o složkách stravy nebo dalších léčivech, ji mohou ovlivnit. Stejně tak by pro farmaceuta po skončení školy měl být samozřejmostí přehled o ekonomických a legislativních aspektech nakládání s léky a léčivy. Z tohoto důvodu se studenti účastní praxí a stáží v ČR a zahraničí. V rámci svého studia povinně absolvují minimálně půlroční praxi.

Základní vlastností absolventů farmacie je tedy jakási „multifunkčnost“? Přesně tak. V praxi mohou uplatnit znalosti technologických postupů při výrobě léků na základě znalostí vlastností použitých látek. Jsou schopní využít farmakologické a far-

makoterapeutické znalosti při péči a činnosti v lékárnách, umí komunikovat s pacienty, lékaři, spolupracovníky z jiných oborů i se zdravými a léčenými spoluobčany. Dovedou vysvětlit a využít metod testování kvality, bezpečnosti, účinku a efektivnosti léčiv. Mají průpravu v hodnocení vědeckých údajů týkajících se léčiv a léků, uplatňují znalosti a dovednosti v laboratořích pro výzkum a vývoj biologicky aktivních látek (potenciálních léčiv) a orientují se v otázkách ekologické likvidace těchto látek.

Takže typické kariérní cesty farmaceutů jsou jaké? Nejčastěji se uplatňují jako lékárníci, kliničtí farmaceuti v nemocnicích, bioanalytici v laboratořích zdravotnického charakteru, v laboratořích pro vývoj, výzkum a kontrolu léčiv, ve farmaceutických výrobních a distribučních společnostech, jako vysokoškolští učitelé, ale i jako odborníci v řídících strukturách zdravotnictví či konzultanti farmaceutických firem, ve školství nebo ve farmaceutických výrobních společnostech.

6 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Typické kariérní cesty farmaceutů

Odkud získáváte zpětnou vazbu na profesními organizacemi, zdravotpojetí výuky? nickými zařízeními a subjekty soukromého sektoru. Reakce ke srovnáTěch cest je několik – každoroční máme částečně i od zahraničních ně sbíráme reakce a informace od studentů, kteří k nám přijíždějí přes studentů posledního ročníku i jejich školitelů po skončení půlroční praxe. různé výměnné nebo studijní prograDále v tří- až pětiletých intervalech my. Náš studijní program je nabízen provádíme průzkum uplatnění a vyu- také v angličtině na celé pětileté stužití studiem získaných znalostí mezi dium. Zde studenti a hlavně absolnašimi absolventy. Sledujeme pre- venti oceňují vysoký poměr prakticzentace studentů a kolegů, kteří se ké výuky vůči teoretické, který není vydali do zahraničí na pracovní nebo v zahraničí zcela běžný. Oceňují také studijní stáže a praxe. Spolupracuje- způsob, jakým vyučující při přednášme také s odbornými společnostmi, kách předávají informace posluchaJobMagazin 7


Typické kariérní cesty farmaceutů

čům, že není jen o memorování, ale ky. Naší cestou je zavádění nových o hlubokém pochopení problematiky předmětů, v posledních letech jsme a schopnosti ji vysvětlit. takto posílili výuku zejména klinických předmětů. Usilujeme také o otevřenost fakulty vůči okolnímu A jak na tuto zpětnou vazbu reagu- světu – pro řadu přednášek oslovujete, resp. jak se to promítne do vý- jeme externí specialisty z českého i zahraničního prostředí a to nejen uky? akademiky ale i „lidi z praxe“. Zde V prvé řadě inovujeme obsah stáva- se snažíme vycházet vstříc i přáním jících předmětů - vzhledem k dyna- studentů a ptáme se, kdo by je jako mice rozvoje jednotlivých disciplín to hostující lektor zajímal, jaká témata ani jinak nejde. Správný vysokoškol- preferují, co zrovna hýbe farmaceuský pedagog sleduje nové trendy tických studijním světem. Přestože a přenáší tyto poznatky do výu- internet je neomezeným informač8 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Typické kariérní cesty farmaceutů

ním zdrojem, nikdy není nad osobní kontakt a širokou diskusi v kruhu lidí, kteří mají zájem se dále vzdělávat a získávat, zpracovávat a třídit si informace nejenom o léčivech, ale i o způsobu, jak tyto předat jasně a správně interpretovat cílové skupině.

provoz. A naprostá většina diplomových prací má povahu experimentální práce – studenti se pak věnují téměř dva roky praktické činnosti na půdě fakulty nebo již přímo ve firmě, nemocnici apod.

Spolupracuje fakulta s „odborníky z praxe“? Jakým způsobem posiluje fakulta praktické dovednosti studentů? Od prvního ročníku jsou nedílnou součástí výuky praktická laboratorní cvičení, na seminářích se v menších skupinách rozebírají různorodá farmaceutická témata – popsané reálné případy. Dále studenti sami zpracovávají zadané práce, prezentují je spolužákům a pod vedením lektora pak nad daným tématem rozvíjí možná řešení a nápady jak je realizovat v praxi. K dispozici máme i tréninkové prostory fakultní lékárny. V současnosti jednáme s dalšími institucemi o spuštění programu stáží ve firmách, státních organizacích ale i nemocnicích. Studenty bereme i na exkurze do farmaceutických a distribučních firem, kde vidí jejich běžný

Ze svého působení na fakultě a z pozitivních ohlasů studentů musím říct, že tato spolupráce si zaslouží primární zájem pro svoji efektivitu a schopnost řešit i praktické otázky z firemní oblasti na půdě fakulty. Zájem o spolupráce při tvorbě diplomových a jiných pracích ze strany firem je u studentů takzvaně v kurzu. Student řeší práce využitelné v praxi, na které firmy jsou ochotny i přispívat formou stipendia. Tak si student již v rámci studia může vyzkoušet mnohé, co jej v budoucnu čeká a již nepřekvapí. Zájem je také o tématické přednášky a prakticky zaměřené semináře. Jejich kapacita je vždy ihned naplněna.

JobMagazin 9


Typické kariérní cesty farmaceutů

Podporuje fakulta nějak možnosti získání zahraniční praxe? Ano, studenti i zaměstnanci mohou využít financování takového zahraničního výjezdu prostřednictvím Interní mobilitní agentury, další možností je program Erasmus+. U studentů je Zmínila jste „půlroční praxi“, můžeminimální doba výjezdu te to rozvést? na 4 týdny. V uplynulém roce takto vycestovalo minimálně šedesát stuStudenti farmacie musí dle platné ledentů a učitelů. Velice často byly jegislativy absolvovat 26 týdnů praxe jich cílem nadnárodní farmaceutické v lékárně nebo na klinickém pracovispolečnosti zabývající se výzkumem, šti v nemocnici, z toho nejméně 22 vývojem, kontrolou velké škály léčiv. týdnů musí odpracovat po splnění určitých požadavků, které odpovídají ukončenému 4. roku studia (pozn. – dva týdny absolvují povinně po prv- Tyto výjezdy se konají přes léto? ním ročníku, dva týdny mohou splnit Přes léto i přes oba semestry. Stuve třetím ročníku). V rámci této praxe denty v zahraničních cestách podprojdou všemi úrovněmi činností ty- porujeme, pokud jedou v průběhu pických pro farmaceuta – výdejem, semestru, snažíme se jim vyjít vstříc konzultační činností, administrati- například prodloužením termínů, vou i jednáním s lékaři. Praxi mohou umožněním náhrady cvičení atd. Po realizovat, a často tak činí, i v zahra- příjezdu od nich ale očekáváme výniční – na území ČR musí ale splnit stupy v podobě prezentace a příspěvnejméně 4 týdny. ku do sborníku, kde uvedou, čemu se

10 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Typické kariérní cesty farmaceutů

věnovali, co se dozvěděli a jaké zkušenosti takto získali. Tak zase dostáváme přehled o trendech v zahraničí i informace pro další studenty, kteří o podobném výjezdu uvažují.

vlastně sami získávají cenné zkušenosti, informace a kontakty. Když studenti vědí, co chtějí dělat a jsou odhodlaní jít si za tím, je to dobrý základ pro celou společnost. Takoví u nás jsou a mají naši plnou podporu. JM

Jak se k získávání studijních informací a pracovních zkušeností při studiu staví sami studenti? I dnes jsou studenti, kteří se věnují převážně samotnému studiu. Obecně mám ale dojem, že jsou v posledních letech studenti aktivnější, možná k tomu přispívá snazší dostupnost informací na internetu, možná je to stálým opakováním nutnosti praxe, které zaznívá z médií. Řada z nich chodí za vyučujícími už od nižších ročníků a chce se podílet na fakultním výzkumu, případně si hledají prázdninové stáže nezávisle na škole. Velmi si v tomto směru cením i aktivit, které vyvíjí Unie studentů farmacie – sami organizují přednášky zástupců firem a odborníků nebo na jejich organizaci spolupracují s fakultou, podporují spolupráci studentů na mezinárodní úrovni a v neposlední řadě touto činností

JobMagazin 11


Autor: Petra Ďurčíková, AC JOBS, s.r.o.

Srovnání platů: Češi si průměrně vydělají 318 tisíc korun za rok. Ženy berou o 22 procent méně než muži

Nárůst minimální mzdy, vyšší průměrný plat a pokles nezaměstnanosti – tak prozatím vypadá rok 2016 v Česku. Průměrná hrubá mzda v Česku se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšila o 1 119 korun na 26 480 korun. V porovnání s ostatními státy Evropské unie patří čeští zaměstnanci k těm, kteří v práci tráví nejvíce času, zároveň jsou ale stále mezi nejhůře ohodnocenými.

vaných hodin se řadí na páté místo

Češi tráví v zaměstnání průměrně 40,4 hodiny týdně. V počtu odpraco-

Litva, Maďarsko, Rumunsko a Bulhar-

v Evropské unii. Stejnou příčku, jenže na opačném konci žebříčku, obsazují Češi ve výši minimální mzdy. „Minimální měsíční mzda v České republice v roce 1991 činila 2000 korun, o deset let později to bylo 5000 korun a letos se přiblížila desetitisícové hranici. I po novoročním zvýšení na 9 900 korun měsíčně se minimální mzda v Česku ale řadí k nejnižším v Evropské unii. Horší minimální platy mají už jen sko.

12 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Srovnání platů

Minimální mzda v roce 2016 Zdroj: eurostat 1. Lucembursko

1923 eur

2. Irsko

1546 eur

3. Nizozemsko

1525 eur

4. Velká Británie

1510 eur

5. Belgie

1502 eur

6. Německo

1473 eur

7. Francie

1467 eur

8. Slovinsko

791 eur

9. Španělsko

757 eur

10. Malta

720 eur

11. Řecko

684 eur

12. Portugalsko

618 eur

13. Polsko

440 eur

14. Estonsko

430 eur

15. Chorvatsko

408 eur

16. Slovensko

405 eur

17. Lotyšsko

370 eur

18. Česká republika

366 eur

19. Litva

350 eur

20. Maďarsko

354 eur

21. Rumunsko

233 eur

22. Bulharsko

215 eur

JobMagazin 13


Srovnání platů

Nejlépe placeni jsou zaměstnanci v Lucembursku, nárok mají na nejméně 1923 eur měsíčně, což je v přepočtu zhruba 52 tisíc korun. Na roční minimální mzdu Čecha tak dosáhnou za dva měsíce. Je ale nutné zohlednit reálnou kupní sílu. Tedy to, co si zaměstnanec za tuto minimální mzdu může doopravdy koupit. Náklady na život v Lucembursku jsou několikanásobně vyšší, než je tomu v České republice,“ řekla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC JOBS. Velké rozdíly jsou v hodinovém ohodnocení zaměstnanců v krajích. „K nejlépe hodnoceným zaměstnancům patří dlouhodobě ti z Prahy. Tady se v loňském roce průměrná hrubá hodinová mzda dostala na 196 korun, například v Pardubickém kraji činil hodinový plat 152 korun a ve Zlínském kraji to bylo jen 144 korun. Zatímco v Praze tak během letošního prvního čtvrtletí dosáhl průměrný měsíční hrubý plat téměř 33 tisíc korun, v Karlovarském kraji to bylo pouze 23 096 korun,“ uvedla Olga Hyklová.

Výrazné rozdíly v platech jsou mezi ženami a muži. V Evropské unii to ale není nic neobvyklého. „Česká republika je v rozdílech platů podle pohlaví třetím nejhorším státem v Evropské unii. Větší rozdíly mezi výdělky žen a mužů jsou už jen v Rakousku a Estonsku. Ženy v Česku mají v průměru o 22 procent nižší plat než muži. Rozdíl mezi průměrnou mzdou ženy a muže činí 6500 korun. Jedním z důvodů nižšího výdělku žen v Česku je fakt, že často pracují v profesích a oborech s nižšími mzdami, jako je zdravotnictví a školství. Často pracují také na nižších postech. Výjimkou ale není, že i za stejnou práci dostávají ženy často méně peněz než jejich mužští kolegové. Problém je zejména v tom, že se ženy často podhodnocují, už na přijímacích pohovorech si zpravidla řeknou o nižší nástupní plat než muži. V rámci Evropské unie se ale nejedná o neobvyklý jev. Například ženy v Německu loni průměrně vydělávaly o 21 procent méně než muži,“ popsala Olga Hyklová.

14 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Srovnání platů

Nízké výdělky se odrážejí v míře spo- ho nebude patřit mezi země, které nakojenosti českých zaměstnanců. bízejí nejvyšší platy,“ uzavřela Olga V Česku je podle průzkumu pouze 35 Hyklová. JM procent zaměstnanců spokojeno se svým zaměstnáním. Ve 43 procentech případů je trápí právě malé platy. „Není divu, že každým rokem stoupá počet Čechů, kteří se rozhodnout odejít za prací do zahraničí. Jen letos by do cizí země mohlo odejít kolem 130 tisíc lidí. Oblíbené je stále Německo – ať už tu člověk dělá jakoukoliv práci, vždy si vydělá výrazně více než v České republice. Například učitelé si tu vydělají kolem 70 tisíc korun měsíčně, pekaři zhruba 50 tisíc a taxikáři kolem 35 tisíc korun za měsíc. Výrazně vyšší platy mají Švýcaři. Řidič autobusu si tam vydělá pětkrát víc než v Praze a učitelé základních škol mají plat sedmkrát vyšší,“ uvedla Olga Hyklová. Navzdory nízkým platům mají ale Češi chuť pracovat. „V březnu letošního roku se míra nezaměstnanosti dostala na 4,1 procenta. Počet volných pracovních míst byl v tomto období 117 335. Nízká nezaměstnanost a převis volných pracovních míst naznačují, že by platy v České republice mohly v budoucnu stoupat. Česko ještě dlou-

JobMagazin 15


Text: Redakce | Foto: Archiv

16 JobMagazin Vydรกvรก VISIONPRESS ve spoluprรกci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

Radim Ševčík výkonný ředitel společnosti ADWAY

Celý svůj profesní život se věnujete marketingu a komunikaci napříč interním a externím prostředím. První Vaše zkušenosti jste nabíral již v roce 1996 ve společnosti ROLAND BERGER and Partners. Jaké byly první začátky? Začátky u RB byly poznamenány dvěma okolnostmi. Za prvé se jednalo o mé vůbec první profesní angažmá (byť zpočátku šlo o studijní stáž) u zahraniční společnosti, za druhé tato čerstvě vzniklá pobočka globálně známé konzultantské sítě čelila výzvě, kterou představovalo prostředí jistého chaosu tolik typického pro polovinu devadesátých let. Pro společnost s takovým kreditem bylo vel-

mi zajímavé pracovat s tuzemským managementem velkých, tehdy ještě převážně státních podniků. Osazenstvo klientů tvořili, při vší úctě, většinou manažeři nepřipraveni na obvyklé standardy a ověřené postupy krizového a strategického řízení. Už tehdy mě nadchly podnikové strategie a především pak marketingové řízení podniků. Tehdy to stále byla v tuzemsku zcela nová disciplína, zejména pak v případě strategických státních podniků. Ještě bych rád popsal jednu zkušenost, kterou si ověřuji bohužel stále často. V RB jsem měl příležitost poznat manažery s mimořádnou odpovědností a vlivem ve velmi vypjatých

JobMagazin 17


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

situacích. Co mě velmi překvapilo, byla standardní míra klidu, respektu a sebereflexe, kterou disponovali především zástupci zahraničního managementu. Velmi mě to inspirovalo v hledání skutečných hodnot a reálné kvality nejen řízení firmy, ale i životní filozofie. Takže současně mě stále bohužel překvapuje i fakt, že 25 let od revoluce narážím opětovně nejen ve firmách na hysterické a arogantní „řídící pracovníky“, kteří věří v agresivitu a manipulativní styl vedení a jednání. Takhle by se ov-

šem opravdový profesionál chovat neměl. Bez ohledu na fakt, zdali je na pozici šéfa výroby, či se živí konzultační činností.

Po pěti letech jste využil nabídky do společnosti ArkAdia, kde jste vstoupil na pozici Strategy Planner. Co bylo tím důvodem ke změně pracovního místa? Důvody byly primárně osobní. Chtěl jsem se vrátit do Brna z rodinných důvodů a načerpané zkušenosti v oblasti marketingu využít v praxi. Jaké výzvy na Vás čekaly? Ověřil jsem si, jak moc je pozice dodavatele řešení odlišná od zadavatelské. Nicméně jsem si uvědomil, že právě role dodavatele komunikačních nástrojů dává netušený prostor kreativitě a sebevyjádření. ArkAdiA byla skvělou agenturní školou, ve které jsem se kromě zvládání rutinních procesů naučil hledat vždy a za všech okolností strategický benefit pro klienta. A pokud náhodou žádný nebyl, bylo jej prostě nutné vytvořit v tak dokonalé podobě, aby

18 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

zákazníci ani konkurence o něm nepochybovali.

Co Vám dala tato zkušenost do dalšího rozvoje? Především jsem si uvědomil, že přirozenou autoritu získáte hlavně prací na sobě a na víře, že dokážete měnit tým a klíčové partnery k lepšímu. Nemám na mysli jen výkon, ale hlavně charakter a přístup k práci a k okolí. Velkým vzorem mi v tom je zakladatel ArkAdiA Luděk Rychtár. Z lokální agentury vybudoval skvělou značku a stoprocentně funkční organizaci, práce. Takže i já jsem hledal nějakou která je dlouhodobě etablována povýzvu. Tou se stalo právě založeprávu mezi nejlepšími agenturami ní JMHA, které pod mým vedením v republice. převzalo jinou nefunkční organizaci a podařilo se jí proměnit v poměrně krátkou dobu v životaschopnou Po čtyřech letech jste postoupil na a prosperující společnost. pozici výkonného ředitele společnosti Jihomoravská Hospodářská Agentura /JMHA. Co jste měl na Co se Vám podařilo? starosti? Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, co Čtyři roky v agentuře obecně povaje to odpovědnost za firmu a za její zažuji za pomyslný limit kvalitní a souměstnance. Na začátku jsem si vzal časně oboustranně naplňující spoluúvěr, za který jsem se osobně zaručil JobMagazin 19


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

u banky, abych mohl vyrovnat dluhy mých předchůdců a nastartovat normální chod. Zažil jsem si jako každý podnikatel lepší i horší dny, ale stálo to za to. Firmu jsem prodal ve chvíli, kdy měla kvalitní tým postavený z nových zaměstnanců, měla funkční produkty a pro investory představovala dostatečně zajímavý deal.

Posléze jste si prošel EAKTM, agenturou COMTECH, až jste zakotvil ve společnosti Advertising WAY (ADWAY), kde působíte od roku 2012. Co bylo tím důvodem využít této nabídky? Chtěl jsem se vrátit ke core consultingu v oblasti budování prodeje a značek. Současně mě ale stále více přitahovala oblast strategického řízení, ze které jsem vzešel praxí na počátku u RB. Až nabídka od majitelky ADWAY mi umožnila se takto realizovat dlouhodobě pro jednoho zadavatele. Po mém příchodu do firmy jsem dostal od zakladatelky a jednatelky ADWAY Libuše Parolkové prostor pro

uskutečnění změn v organizaci, které měly připravit firmu na nový typ agenturního servisu a klientského portfolia. Dostal jsem důvěru, abych čas svůj i firmy věnoval nejen akvizicím, ale tvorbě přidaných hodnot, které mají ADWAY posunout byznysově dále na dalších 10 – 15 let. Velmi si této důvěry vážím a ADWAY je pro mě srdeční záležitostí.

Čím se společnost ADWAY zabývá? ADWAY je zjednodušeně agenturou „nového typu“. Kromě kreativního záběru v komunikačních kampaních se hodně soustředíme na budování nových kanálů prodeje a značky. Těžíme ze zahraničních zkušeností naších partnerů a globálních platforem, u jejichž síťování ve střední Evropě jsme se angažovali v minulých dvou třech letech. Jsme integrátory řešení v online i offline komunikaci, kterými hledáme účinné metody boje s konkurencí ve prospěch našich klientů. Není podstatné, zdali se jedná o kampaně v tuzemsku či zahraničí. Dokážeme dnes již s přehledem alokovat potřebná data pro jakýkoliv segment

20 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

a potřeby klienta v Česku, Evropě, ale Proč by si měli klienti vybrat právě i v Asii či v USA. Vás?

Kdo jsou vaší klienti? Portfolio je široké. Obecně spíše klienti, pro které je klíčový B2B segment, mají exportní ambice a mají odvahu se odlišit marketingem, který v tuzemsku není třeba obvyklý. Neznamená to hledání úchylných a neetických metod za účelem zviditelnění. Respektujeme tvrdě etická pravidla hry a soustředíme se spíše na vývoj a aplikaci komunikačních technik, které jsou ověřeny námi, či našimi partnery v zahraničí. Nebráníme se ovšem ani B2C segmentu. S klienty usilujeme o dlouhodobě pozitivní energii a důvěru v námi doporučené koncepty. S těmi odvážnými se nám podařilo opakovaně získat nejprestižnější ocenění v oboru kreativní tvorby agentur z ČR a Slovenska. Zcela odlišnou kategorii tvoří klienti z municipalit, či městských firem. Jsme lídry v oblasti budování komunikačních nástrojů tzv. Smart City řešení a hodláme tento segment strategicky rozvíjet i v dalších letech.

Dostanou vysoce kvalitní komplexní službu srovnatelnou s těmi nejlepšími zahraničními agenturami. Ovšem za lepší cenu a flexibilitu provedení (v času i formě), než u tzv. síťových agentur :-) Samozřejmě otázka ceny není klíčovým faktorem. Řekl bych, že naši klienti si spolupráci s námi chválí zejména proto, že poznávají s námi jiný úhel pohledu na jejich byznys a pokud je toto poznání podpořeno reálným růstem, pak u nás zůstávají déle, než obvyklé dva tři roky spolupráce. Naštěstí se to týká většiny našich zákazníků… Jsme za to rádi.

Když se podíváte zpět na své začátky. Změnilo se hodně na poli marketingu a komunikace? Samozřejmě. Trh se dramaticky mění nejen v důsledku technologií. Do roku 2025 v Evropě zanikne 30 % dosavadních pracovních pozic a nahradí je úplně nové obory. Zákaznické preference s nástupem nové “on-

JobMagazin 21


Radim Ševčík, výkonný ředitel společnosti Adway

line” generace mění tak rychle, jako ještě nikdy doposud. Nikdo nemá nic jisté. Sázka na tradici a tržní velikost, či globální povědomí o značce přestává vycházet a i ti největší hráči se musí umět rychle přizpůsobit. Troufám si tvrdit, že následující 2 – 3 roky rozhodnou o změnách i v tak konzervativních segmentech, jako je bankovnictví, či energetika.

ševním a fyzickém zdraví. Opravdu. Ale pokud se máme bavit o profesním úspěchu: za klíčové považuji dosažení harmonie mezi vlastním očekáváním a potřebami ostatních. Tato cesta vyžaduje jistou pokoru, zralost a víru v dlouhodobé vztahy s týmem nejbližších kolegů a s partnery. Mám to štěstí, že si můžu dnes relativně svobodně vybrat, s kým komunikovat více a s kým nikoliv.

Toto považuji za součást a nezbytný Co byste vzkázal studentů, kteří pilíř toho, co bych mohl označit za přemýšlí o studiích na marketingu? úspěch na své cestě. JM Nepřestávejte hledat, nevěřte manuálům, věřte ve vlastní intuici, podpořenou zkušenostmi ze zahraničních www.adway.cz trhů.

Jaká je Vaše cesta k úspěchu? Obtížně se mi na to odpovídá, protože úspěchem může být i fakt, že se dožijete dalšího dne v relativním du-

22 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) MBAce in Security Management

Zajímá Vás problematika bezpečnostního managementu? Potřebujete se orientovat v právních otázkách, moderních technologiích, nebo vytěžování informačních zdrojů při ochraně vaší organizace a klíčových pracovníků? Pak náš nový program je tou nejlepší volbou. Získáte kompetence v tom, jak problémy řešit, ale zejména, jak jim předcházet.

Další běh ročního programu bude otevřen v říjnu 2016. Kontaktujte nás, dozvíte se více. Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie Brno, Bauerova 491/10, PSČ 603 00 Email: mba@vubs.cz Tel.: 724 033 663

www.vubs.cz


Autor: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBAce | Foto: Archiv

24 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Představuje se Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBAce

Představuje se

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBAce

„Pracuji jako vedoucí Oddělení právních věcí Fakultní nemocnice Brno, která je jedním z největších zaměstnavatelů na Jižní Moravě. V rámci své pozice řídím tým právníků a dalších zaměstnanců, přičemž problémové oblasti, které řeší toto oddělení, zahrnuje různé oblasti práva, od práva občanského až po právo závazkové či pracovní. Jednou ze stěžejních oblastí, kterou jsem také reflektovala v rámci své závěrečné práce, je problematika realizace veřejných zakázek státní příspěvkové organizace s ohledem na specifika procesu čerpání dotačních titulů z jednotlivých kapitol Evropské unie.

Masarykovy Univerzity jsem nabyla coby notářský koncipient. Zásadním pak pro mne byl rok 2006, kdy jsem nastoupila na pozici právníka ve Fakultní nemocnici Brno. Tato změna se ukázala zásadní pro mé další profesní směřování, neboť šíře zpracovávané problematiky – vzhledem k předcházející pozici v notářské kanceláři – akcelerovala můj profesní růst, kdy jsem se musela ve velmi krátké době zorientovat v obchodním právu a především problematice veřejných zakázek, která byla v té době v počátcích a téměř mimo zájem veřejnosti i politiků. Můj proaktivní přístup se následně projevil v horizontu cca tří let, kdy jsem se stala vedoucí První profesní zkušenosti po ukonprávního útvaru, čímž jsem se stala čení studia na Právnické fakultě

JobMagazin 25


Představuje se Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBAce

také jednou z nejmladších vedoucích mi účastníky studia byl zdůrazněn oddělení v rámci Fakultní nemocnice zaměřením jednotlivých modulů, kdy byla diskutována problematika kažBrno vůbec. dodenní praxe. A i když studium proPři mé práci jsem měla velkou podbíhalo hlavně o víkendech, jednalo poru ve své nadřízené JUDr. Aleně se o víkendy podnětné, neboť spektTobiášové, MBA, současné náměstrum jednotlivých modulů bylo široké kyni odboru pro organizační, právní a zahrnovalo vše potřebné od řízevěci a personalistiku FN Brno, které ní lidských zdrojů, přes ekonomiku, přede mnou právní oddělení vedla. právo, IT technologie až k manažerTa také nastolila otázku mého dalšíským kompetencím. Skutečnost, že ho profesního vzdělávání především řada přednášejících se každodenně v manažerské oblasti na Vzdělávapohybovala v oblasti zdravotnictví, cím ústavu pro zdravotnictví a mezaručila, že studium bylo nejen na dicínu s.r.o. Ráda jsem nabízenou vysoké úrovni teoretických znalostí, šanci přijala, neboť mne zaujala ale zaměřené i na praktickou stránku skutečnost, že studium bylo zaměživota manažera. řeno přímo na oblast zdravotnictví, s úzkým propojením teorie na praxi. Ohledně svých plánů do budoucna Nabídku jsem tedy i po konzultaci mám zcela jasno: uplatnit nabyté věs rodinou přijala, bonusem byla i domostí v profesním životě a zužitmožnost s ohledem na mé zkuše- kovat je v praxi. A také si chvilku vynosti zapojit se i jako přednášející dechnout a nahradit rodině, tj. svým v oblasti práva veřejných zakázek. dospívajícím synům, manželovi V rámci studia musím ocenit to, že a naší psí slečně, trpělivost a pomoc, skupina studentů byla tvořena zá- kterou se mnou při studium měli.“ JM stupci jednak různých vedoucích pozic zdravotnických zařízení, jednak také zástupci různých firem podnikajících ve zdravotnictví. Synergický efekt předávání zkušeností mezi vše26 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


STRATEGIC MANAGEMENT FOR A SUCCESSFUL FUTURE

LEADERSHIP ACADEMY MBA Ucelený vzdělávací program pro korporátní klientelu, který sleduje moderní trendy manažerského vzdělávání v zemích západní Evropy. Leadrsship Academy MBA se zaměřuje na konkrétní cíle organizace a reaguje na individuální vzdělávací potřeby důležitých zaměstnanců.

Přínosem pro organizaci je vyřešení velmi konkrétních úkolů, zpracování podstatné části strategické dokumentace a její obhajoba samotnými autory.

V průběhu zpravidla jednoroční blokové výuky získají zaměstnanci znalosti, naučí se je používat a prosazovat, spolupracovat jako skutečný tým.

Úspěšní absolventi získají vysokoškolský certifikát CŽV, možnost dokončit v krátké době program MBA a motivaci do další práce.

Kontakt: B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00, Brno LeaderAcademy@bibs.cz tel.: 775 879 903

www.bibs.cz


Autor: Pavel Domalewski

Realitní poradenství tak trochu jinak

28 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Realitní poradenství tak trochu jinak

Rád bych touto cestou představil naší realitně-poradenskou firmu. Zásadním způsobem se lišíme od klasických realitních agentur (lokálních i mezinárodních), protože máme jiný přístup k nemovitostem a souvisejícímu poradenství. Na úvod je dobré si tento rozdíl vysvětlit. Realitní kanceláře obecně nabízejí široké spektrum služeb pro nájemce, pronajímatele a investory – pronájmy kanceláří, brokerské služby, oceňování nemovitostí, správu nemovitostí, zastupování pronajímatelů, apod. Jedná se skutečně o široké spektrum služeb jak pro stranu nabídky, tak poptávky. To však my neděláme a ani dělat nebudeme. Jdeme opačnou cestou – zaměřujeme se na úzké spektrum služeb a jen jednu cílovou skupinu – nájemce. Rozhodli jsme se totiž, že budeme poskytovat sofistikovaný a vysoce nadstandardní poradenský servis pouze pro nájemce kanceláří, skladů a obchodních ploch. Tj. budeme jim pomáhat již od počátečního zamyšlení se nad tím, jak by měli jejich prostory vypadat (a kolik by

to mělo stát) až po podpis nájemní smlouvy, případně i finální realizaci stavebních úprav v pronajatých prostorách. Nájemci totiž milují jednoduchost a efektivnost, a je jedno, zda jsou v ČR nebo někde jinde. Jde jim o to, aby měli na své straně profesionála, který zná situaci na trhu a má zkušenosti nejen s vyjednáváním obchodních podmínek, ale i projektovým managementem. Vlastně na tuto myšlenku služeb pouze pro nájemce jsem přišel již mnohem dříve…

Ta se zrodila v mé hlavě, když jsem před patnácti lety během svého studijního pobytu v Londýně pracoval pro vlastníka několika objektů jako správce nemovitostí. Řešil jsem tehdy každodenní problémy nájemců několika malých kanceláří. Moji klienti vždy vítali, že se o nic nemusejí starat a mají na své straně „projektového manažera“, který zařídí vše. Proto po návratu do ČR nebylo co řešit – chtěl jsem již zůstat v komerčních realitách. Zaměstnala mě jedna mezinárodní realitní agentura jako JobMagazin 29


Realitní poradenství tak trochu jinak

konzultanta a dalších 12 let jsem denské služby při procesu výběru notak strávil na různých poradenských vého sídla společnosti, či přejednání nájemní smlouvy proti pronajímatea manažerských pozicích. lům. Věřili jsme a věříme zkrátka myLoni jsme se s několika dalšími pro- šlence, že firmy vítají, když jim bude fesionály z oblasti komerčních realit radit specializovaná poradenská rozhodli, že si založíme vlastní firmu. společnost, jejíž filozofií je pracovat Vnímali jsme, že na trhu je zájem ze pouze pro nájemce a hájit pouze jestrany nájemců o objektivní pora- jich zájmy.

Pavel Domalewski je zakladatelem společnosti Domalewski Advisory s.r.o. Ve sféře komerčních nemovitostí působí od roku 2005. V minulosti pracoval na seniorních a vedoucích pozicích v mezinárodních realitních společnostech Knight Frank, Cushman & Wakefield a DTZ. Během své bohaté kariéry tak měl možnost pracovat jak pro stranu pronajímatele (pronájmy kancelářských budov a asset management), tak nájemce (zastupování nájemců). Svoje nabyté zkušenosti nyní zúročuje při Zastupování nájemců, které tvoří hlavní náplň jeho aktivit v rámci Domalewski Advisory s.r.o. Je též zodpovědný za tým konzultantů, poradenský servis při akvizicích nemovitostí ve prospěch kupujícího a další strategický rozvoj společnosti. Pavel patří mezi nejzkušenější profesionály na komerčním realitním trhu, což oceňují především klienti (viz. reference), kteří jeho služby opakovaně vyhledávají. Domalewski Advisory s.r.o. www.d-advisory.cz

30 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Realitní poradenství tak trochu jinak

A jakým způsobem hájíme zájmy nájemců? V praxi to znamená, že je zastupujeme během celého procesu řešení této otázky počínaje úvodní strategickou diskusí (zda zůstat, přestěhovat se, expandovat, zmenšit se…) a konče např. přestěhováním do nových prostor. Je to multidisciplinární záležitost, protože při poradenství nájemcům musíme kombinovat poznatky z řady oborů – HR, architektura a design, stavební inženýrství, ekonomika, právo, apod. Nad rámec tohoto je nezbytné si udržovat neustálý přehled o realitním trhu a sledovat nejnovější trendy, abychom byli schopni ukázat našim klientům, že s kancelářemi se dají dnes dělat až neuvěřitelné věci (z hlediska komfortu a designu) za zachování rozumné cenové hladiny. Což je mimochodem ideál, který chtějí asi všichni.

Samozřejmě, že využíváme bohaté zkušenosti s vyjednáváním obchodních, technických a provozních podmínek nájemních smluv a v těchto věcech pak zastupujeme nájemce proti pronajímatelům při jednáních o nájemní smlouvě. Firmy si nás najímají nejen pro naše

JobMagazin 31


Realitní poradenství tak trochu jinak

know-how, ale i pro to, že mnohdy nemají personální a časové kapacity se plně věnovat těmto záležitostem. Na našich manažerech tak leží velká zodpovědnost, protože musí nejen přesně splnit zadání klienta, pomoci mu vytvořit zadání a umět dát doporučení, ale neustále musí řešit spoustu odlišných věcí v jednom okamžiku.

cí úrovni. Je to náročná práce, ale na druhou stránku to umožňuje dostat se velice brzo k zajímavým lidem a zajímavým zakázkám, na které se u velkých „čtyřek“, „pětek“, „šestek“ a jiných korporací čeká např. pět deset let.

Příště bychom vám popsali na několika konkrétních příbězích našich klientů, jakým způsobem spolupráce Proto klademe vysoké nároky na probíhala a jak ji vnímali sami klienti. naše konzultanty, kteří musí skloubit JM znalosti z několika různých oborů k tomu, abychom byli schopni nalézt pro klienta to nejlepší řešení. Drtivá většina našich klientů jsou úspěšní lidé, top manažeři a vlastníci firem, kteří potřebují odpovídající péči, a proto musíme naše zaměstnance pečlivě vybírat. Zásadním předpokladem pro práci konzultanta je vysokoškolské vzdělání ideálně ekonomického, technického nebo právního zaměření a perfektní znalost angličtiny – 1/3 našich klientů jsou anglicky hovořící. Kromě toho ideální konzultant musí být komunikativní, musí mít drive a být přirozeně inteligentní – jak jsem zmínil, pro naše klienty potřebujeme zaměstnávat poradce na odpovídají-

32 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Organizátor: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava msunion@msunion.cz tel.: 595 693 884

www.msunion.cz www.ifo.cz

Pozvánka na

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje 17. ročník organizovaný pod záštitou vládního zmocněnce pro MS, Ústecký a KV kraj a ve spolupráci s agenturou CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou MS kraje

20. zárí 2016 v DK Akord, Ostrava-Zábreh, námestí SNP Konference je zaměřena na sektor malých a středních firem a na prostředí, ve kterém podnikají Hlavní témata:

a) b) c) d)

Investice do lidí versus investice do technologií; Start-upy a podpora inovačního podnikání; Export a mezinárodní spolupráce; Nová podnikatelská generace (generace Y).

• Uvedeným tématům se budou věnovat jak úvodní prezentace, tak moderované panelové diskuse za účasti přizvaných odborníků • Blok úspěšných podnikatelských příběhů povzbudí a inspiruje zároveň • Přínosnou součástí programu bude pohled a přístup mladých podnikatelů k řízení firem • Mezi účastníky Fóra nebudou chybět zástupci předních bank, Asociace malých a středních podnikatelů, agentury CzechInvest i CzechTrade a samozřejmě především manažeři a vlastníci podnikatelských subjektů z MS kraje • Organizátoři opět nabídnou možnost účasti na večeři majitelů firem, kde bude prostor pro zcela specifická témata • Interiér Domu kultury Akord (vítěz ankety Ostravský dům roku 2015) vytváří vhodné zázemí pro partnerské rozhovory a navazování kontaktů • Další informace na www.ifo.cz Partner:


Autor: Denisa Králová | Foto: MUNIE

Jak skloubit Erasmus a spolkový život? Svět dnešního vysokoškolského studenta je doslova napěchovaný stovkami příležitostí a nepřeberným množstvím mimoškolních aktivit. Aby taky ne, samotné studium už dneska k úspěchu nestačí. Jak si ale pro sebe vybrat tu nejlepší příležitost?

Věc, která by vám určitě neměla uniknout je Erasmus. Ten už nyní zdaleka nepředstavuje pouze klasické půlroční výměnné studijní pobyty na partnerské univerzitě vaší školy. Do programu jsou zahrnuty i krátkodobé pobyty (výměny mládeže či training kurzy) s účelem vzdělávání neformálním stylem, které zvládnete absolvovat i v průběhu semestru či Evropská dobrovolnická služba nabízející možnost dlouhodobého dobrovolničení a zapojení se do projektů v cizí zemi. Kromě zlepšení cizího jazyka, možnosti seznámit se s lidmi z celého světa, se naučíte fungovat samostatně v zahraničí a plně se spolehnout sami na sebe. Druhou věcí, jež může zásadně změnit směr vašeho studentského života, je zapojení se do spolků fungujících na vaší univerzitě. Ať už se zaměříte na zahraniční studenty, organizaci sportovních, společenských či vzdělávacích akcí, práci ve studentských rádiích, tvorbu fakultních časopisů či stovky dalších aktivit, jedno budou mít společné. Spoustu vás toho naučí. Ať už odpovědnosti za vaše úkoly, týmové práci při přípravě různých

34 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

projektů anebo zlepšení komunikačních dovedností či schopnost vyjednávání. A právě získané zkušenosti z praxe, cenné kontakty, rozvoj soft skills a smysluplně využitý čas během studia budou vašimi plusovými body u budoucích zaměstnavatelů. Ideální je samozřejmě kombinace obojího, kdy jednak využijete co nejvíce nabízených příležitostí, jednak pro sebe vytěžíte maximum zkušeností k nezaplacení. Mnohé ze spolků jako např. ESN (Erasmus Student Network), AIESEC (odkaz na web) či AEGEE (odkaz na web) se dokonce zaměřují právě na zahraničí stáže, aktivity spojené se zahraničními studenty, letní univerzity anebo samy pořádají výměny za účelem neformálního vzdělávání. Jak funguje propojení Erasmu a aktivní působení ve spolkovém světě v praxi se dozvíte v medailoncích členů vrcholového vedení Masarykovy studentské unie působící na Masarykově univerzitě v Brně. www.esn-cz.cz www.aiesec.cz www.aegee.org

„Vzdělávací cesty do zahraničí mě vždy podněcovaly k aktivitě. Kromě samotného vzdělávání jsem se tam totiž vždycky snažil zamýšlet i nad svými dlouhodobými plány. Takže na Erasmu v Anglii jsem okoukal, jak dokonale tam funguje univerzitní studentská unie. Po návratu do Brna jsem pak začal spojovat aktivní lidi na univerzitě. Udělali jsme společně Majáles. A po půl roce jsme se naplno pustili do zakládání MUNIE.“ Václav Prak, zakladatel a první prezident MUNIE

JobMagazin 35


Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

„Erasmus na univerzitě v Loughborough v Anglii byl pro mě, jako tehdejší prezidentku Masarykovy studentské unie, velkou inspirací. O britských studentských uniích se všeobecně ví, že patří mezi nejstarší a nejlepší na světě. Najdete tam opravdu vše. Od obrovského studentského domu s učebnami, kavárnami a obchody, po pravidelné univerzitní párty, až po spolky každého druhu, kde můžete sportovat, učit se vařit nebo tancovat salsu. To pro mě bylo důkazem, že studentský život je neodmyslitelnou součástí univerzity, a že studenti jsou právě ti, kteří mají možnost ho tvořit a obohacovat. Mnohé z těchto myšlenek následně sloužily jako inspirace pro MUNII a pro vykonání dalších kroků, kterými se snažíme dělat Masarykovu univerzitu lepším místem pro studenty.“ Natalia Pavlovičová, druhá prezidentka MUNIE

36 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

„Do MUNIE jsem se zapojila hned na začátku svého studia, protože ve spolkovém životě a jeho rozvíjení vidím velký smysl a je pro mě místem seberealizace. I právě díky ostatním známým a kamarádům ze spolkového světa jsem se dozvěděla o možnosti levného a přitom osobnostně velice obohacujícího cestování. Postupně jsem tak strávila část léta na letních univerzitách na Ukrajině, v Rumunsku, vyzkoušela si marketingovou stáž v Bosně a Hercegovině, v Řecku se učila o sociálních sítích, v Estonsku o společensky odpovědném podnikání, v Anglii se vzdělávala na téma leadershipu či v Maďarsku rozvíjela komunikační a vyjednávací dovednosti. Následně jsem získané zkušenosti aplikovala právě v práci naší studentské unie. Spolkový život a (nejen) Erasmus cestování se zkrátka skvěle doplňují.“ Denisa Králová, třetí prezidentka MUNIE

JobMagazin 37


Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

Už na začátku prváku jsem se, nedočkavý dělat něco kromě obracení stránek v knihovně, přihlásil do Masarykovy studentské unie (MUNIE). Najednou jsem měl před sebou spoustu možností a chtěl jsem je využít všechny. Projekty Erasmus+ mě vzaly do Gruzie a Polska a pak klasický Erasmus na půl roku do Ankary. Zahraniční pobyty a projekty mě hrozně baví (koho by nebavilo cestovat skoro zadarmo) a zároveň mi dávají potřebné zkušenosti a znalosti, které pak můžu dál rozvíjet v praxi při práci ve spolkovém životě. Pro mě se takto spolkový život a zkušenosti ze zahraničí krásně doplňují a jedno bez druhého by nebylo zdaleka tak přínosné, ani zábavné. Jan Kleiner, bývalý viceprezident a současný (čtvrtý) prezident MUNIE

38 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Jak skloubit Erasmus a spolkový život?

Do MUNIE jsem se přidala hned v prvním semestru, kdy jsem si chtěla hlavně najít nové kamarády a zažít studentský život se vším všudy. Tenkrát bych nečekala, že mi členství pomůže i k vysněné stáži. Už při online pohovoru s HR manažerkou hotelu Hilton se ukázalo, jak moc si (nejen) Britové práce ve studentské unii cení. Myslím, že to byl také jeden z důvodů, proč jsem hned ze začátku dostávala zodpovědnější úkoly – od plánování oslavy zaměstnance měsíce, přes pohovory a organizaci induction days pro nové zaměstnance, po dohled nad testováním spokojenosti zaměstnanců, které zrovna globálně probíhalo. Pomohlo mi, že jsem do Anglie díky MUNII přijela se znalostmi projektového managementu. Zpátky jsem si naopak přivezla zkušenosti s fungováním skutečného HR oddělení, ale jiné i studentské unie z University of Reading. Tereza Žižlavská, viceprezidentka MUNIE (stáž přes Erasmus+ na personálním oddělení Hilton Reading) JobMagazin 39


Autor: Redakce, Foto: Archiv

Svět médií se mění Michal Uryč Absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Pak působil jako novinář, především v časopise Týden a v Hospodářských novinách. Od roku 2007 je v public relations, v roce 2009 si založil vlastní firmu. Po čtyřech letech k ní přikoupil další a vznikla společnost Taktiq Communications.

40 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Svět médií se mění

Kde je více stresu, v médiích nebo v public relations? Těžko říct. Byl jsem v médiích v době, kdy fungovala relativně normálně. Takže jsem měl stres jenom z uzávěrky a z neschopnosti získat každý den tzv. breaking news. Teď to mají novináři podstatně složitější.

Čím to je? Média jsou především pod silným ekonomickým tlakem. Nedokáží se vyrovnat se situací, kdy je na internetu obsah zdarma. Proč by si měl někdo kupovat noviny? A proč by měl někdo platit za jakékoliv informace, které se dříve či později objeví na internetu bezplatně?

Reportér. Jaká je tedy správná cesta? Především kvalitní žurnalistika.

Je důležité, kdo média vlastní? Ano. Je poněkud trapné, když hlavní ekonomické noviny nemohou psát o největší byznysové kauze roku (OKD), protože jde o jejich majitele, Zdeňka Bakalu. Měly by ho prostě hájit. Přijde mi, že Mladá fronta Dnes či Lidové noviny jsou férovější. Prostě se snaží pomáhat svému majiteli, Andreji Babišovi. Je na náš všech, zda za takové informace chceme platit.

Chtěl byste se vrátit do médií?

Myslím, že každý bývalý novinář sem tam zalituje, že už nepíše nebo netoZaniknou tedy tištěná média? čí. Já nejsem výjimkou. Na druhou stranu, v PR děláme vlastně něco Zatím ne. Musí však najít úplně jiný podobného. Také tvoříme příběhy, modus operandi. Mimochodem, na navíc však musíme o jejich zajímainternetu vznikla řada zajímavých vosti přesvědčit novináře. Až poslémédií. A všechna postupně jdou ze se dostanou do novin, rozhlasu či i „do papíru“. Například motejlek. televize. com, echo24.cz nebo hlidacipes.org. Opačně to jde časopisům Forbes či JobMagazin 41


Svět médií se mění

„SVĚT MÉDIÍ SE MĚNÍ. JE NAČASE ZAČÍT DĚLAT VĚCI ‚JINAQ‘. JSME KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NOVÉHO TYPU SE ZAMĚŘENÍM NA STRATEGICKÉ PORADENSTVÍ, TVORBU OBSAHU, MEDIA RELATIONS A COMMUNITY ENGAGEMENT.“

Existuje ideální průprava pro novinařinu či PR?

Co byste poradil studentům, kteří chtějí být novináři?

Je lepší vystudovat ekonomii či práva než novinařinu. Obzvláště v ekonomických médiích byste se neměli ptát, jaký je rozdíl mezi HDP a DPH. A měli byste vědět, že státní rozpočet se obvykle uvádí v miliardách a ne v milionech. Ovšem musím zároveň dodat, že pro mě bylo nejdůležitější gymnázium.

Už na střední škole pište, čtěte a najděte si své místo na sociálních médiích. Jsem přesvědčen, že počet fanoušků či followerů bude za nedlouho hlavním kritériem ve výběrových řízeních. Je jedno, zda půjde o FB, Twitter, Instagram či nové. Je to čím dál více místo, jak prodat informace, zábavu či kombinaci obou. JM

Proč? Vysoké škole ekonomické se občas říká nejtěžší gympl v Praze. Souhlasím s tím, za mých časů to tak bylo. Mám tedy dvě gymnázia – to lepší v Kyjově.

www.taktiq.com

42 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


STRATEGIC MANAGEMENT FOR A SUCCESSFUL FUTURE STUDIEM K VYŠŠÍMU PLATU? VÍME JAK NA TO! • Bakalářský program akreditovaný MŠMT • Kombinované studium bez přijímacích zkoušek • Vzdělání pro praxi

MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ V PRAXI • Mezinárodní titul MSc in Business Management • Studium v anglickém jazyce • Navazující vysokoškolský program pro bakaláře z ekonomicko – manažerských oborů Kontakt: B.I.B.S., a.s., Lidická 81, 602 00, Brno info@bibs.cz tel.: 775 879 903

www.bibs.cz www.studujpripraci.cz


Autor: Redakce | Foto: Archiv

GRAMOTNOST KLÁVESNICOVÁ Schopnost číst a psát text je tradičním základem a předpokladem vzdělanosti. Vývoj techniky, technologie i způsobu komunikace formu práce s textem radikálně mění. Husí brk ani kalamáře s inkoustem už dlouho v pracovnách či školních lavicích nenajdeme, ovšem i kuličkové pero pro převod myšlenky do textu hlavním nástrojem být přestalo. Většina textů vzniká pomocí klávesnice, spousta specializovaných písařských sil změnila charakter práce, protože jim šéfové diktují jen výjimečně a na počítači pracují sami. Jak na tyto změny reaguje české školství a zaměstnavatelé? Zeptali jsme se manželského páru, který svůj život s tvorbou a zpracováním textů spojil.

44 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová

Proč je v době chytrých telefonů, tabletů a vyvíjející se technologie diktování rovnou do počítače užitečné učit se psát na klávesnici PC naslepo?

či tabletech, ale třeba i na psacím stroji. Odevzdat za 30 minut zaznamenaný text tak, aby po odečtení 100 úhozů za neopravenou chybu ještě zbylo aspoň 9000 písmen, se v tomto tisíciletí daří pouze pomocí klasické klávesnice jako přímému nástupci psacích strojů a jen velmi vzácně na noteboocích, pokud ano, pak s připojenou klasickou klávesnicí.

Pro mobilní komunikaci či získávání informací z internetu jsou chytré telefony a tablety velmi výhodné. Není ovšem náhodou, že s nimi při objektivním srovnávání technologií pro záznam a zpracování textů dosud nikdo neuspěl. Na světových šampionátech je možno text zaznamenávat techJakých výsledků dosahuje družstvo nologií psaní hlasem, na počítačích České republiky? s přídavnou klávesnicí, noteboocích

JobMagazin 45


Gramotnost klávesnicová

Jaroslav Zaviačič absolvoval OA (tehdy VHŠ) v Hodoníně

Odpovídáme až s rozpaky: v tomto tisíciletí jsme prakticky vždy získali více než polovinu všech vybojovaných medailí. Za námi zůstaly daleko větší země, např. USA, Rusko, Německo, Turecko ... Nedávno jsme měli tu čest setkat se osobně s trenérem českých fotbalistů panem Vrbou a popřáli mu aspoň desetinu úspěchů, jichž dosahujeme my v tomto skromném sportu.

mistr československých škol v psaní na stroji 1958

Uplatňují se naši mistři světa i v praxi?

vicemistr světa (Paříž 1965)

Je o ně velký zájem na pracovištích vyžadujících psát text přesně a vysokou rychlostí. Před mnoha lety naši závodníci v psaní na PC zakládali v ČT titulkování pro neslyšící, nyní bývají delegováni k jednáním, jejichž účastníky jsou sluchově postižení či na konference při ambici pořadatele během několika minut zveřejňovat projevy řečníků na internetu. Sám jsem v šedesátých letech byl pověřen vedením redakční techniky (písárna, dálnopis, stenografie) v tehdy nejmoderněji vybavené české redakci Rudého práva, zažil tak

jeden ze tří lidí, kteří na mechanickém psacím stroji při oficiální soutěži napsali za 30 minut přes 18 000 úhozů. autor metody individuální programované výuky psaní na klávesnici exprezident a nyní člen vědecké komise a zástupce ČR ve světové organizaci pro zpracování textu Intersteno

46 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová Foto:Jaroslav Jiřička, www.nasviceno.cz

Pražské jaro, ale také okupaci 1968. Během ní byla komunikace velmi složitá, Středočeské dřevařské závody poskytly nenápadné tajné pracoviště s dálnopisem, odkud jsem posílal do celého světa denně na čtvrt miliónu písmenek textu, který mi většinou telefonicky redaktoři diktovali, nebo byl tajnými kurýry dopravován v tištěné podobě. Švédský Dagens Nyheter mi za reportáže poskytl novinářskou cenu, ale já zůstal až do roku 1990 v anonymitě, pak teprve mi osobně pogratuloval švédský velvyslanec a šéfredaktor novin přijel předat publikaci s historií tohoto největšího skandinávského deníku s kapitolou z roku 1968 nazvanou „Náš neznámý přítel z Prahy“.

K čemu je kromě sportu rychlé a přesné ovládání klávesnice užitečné? Pro efektivní záznam textu není klíčovým předpokladem rychlé ovládání klávesnice, ale psaní bez potřeby dívat se na ruce. Kdo písmenka na klávesnici hledá zrakem, časem nabude rutiny a několik málo vteřin je

Ing. Helena Zaviačičová absolvovala OA (tehdy SEŠ) ve Slaném a VŠE v Praze mistryně československých škol v psaní na stroji 1989 devítinásobná mistryně světa v záznamu a zpracování textů - poprvé 1998 v Lausanne, podeváté 2003 v Římě držitelka světového rekordu (za 30 minut rychlostí 956 hrubých a 928 čistých úhozů za minutu) vedoucí Internetové školy ZAV, jejímž prostřednictvím každý rok získá nebo výrazně zkvalitní klávesnicovou gramotnost kolem 50 000 žáků ve čtyřech jazykových verzích vedoucí jury soutěže „opis textu“ při světovém šampionátu JobMagazin 47


Gramotnost klávesnicová

Vyhlášení - Medailisté u stupňů vítězů s Jaroslavem

vyťukává i značnou rychlostí. Ovšem tímto hledáním a následnou kontrolou napsaného textu na obrazovce s nezbytnými opravami je zaměstnán natolik, že zapomíná asi 2/3 toho, co už měl vymyšleno. Hlavním důvodem výuky psaní naslepo je tedy zachování vysoké intelektuální kapa-

city při převodu myšlenky do textového souboru. Když se dítě učí psát tužkou na papír, má také potřebu nejen zhruba tahy tužkou očima sledovat, ale promýšlet směr tahu, který je u každého písmenka jiný. V této fázi nic moudrého

48 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová

nevymyslí, po zvládnutí písmenka si musí znovu objasnit, jaké slovo vlastně chtělo napsat.Dobrým příkladem nezbytnosti rutinního ovládání „naslepo“ je rychlostní páka automobilu. Na ní je sice schéma, kterým směrem je třeba pákou posunout, ale kdyby se při každé změně rychlostního stupně řidič zrakem musel na tomto schématu orientovat, asi by velmi rychle havaroval. Stále více textů (na konferencích, ale například i v holandském a dalších parlamentech) je prostě nahráváno a dobří písaři je v klidu rychle a přesně ze zvukového záznamu přepisují.

Kdy je s výukou ovládání klávesnice vhodné začít?

A co dospělí, kteří už nediktují písařkám, ale sami do klávesnice v několikavteřinových dávkách buší? Každým dalším rokem praxe improvizované tvorby textu pomocí zraku je zbavení se parazitního návyku „hledat“ místo „psát“ obtížnější. Zde platí ještě více než u dětí potřeba individuální programované výuky. Právě tu už od studentských let v Hodoníně díky skvělému pedagogovi Jaroslavu Robkovi vyvíjím, nazval jsem ji třemi úvodními písmeny příjmení, tedy ZAV. Od roku 1965 se k vývoji v německé verzi přidal dnes již nežijící přítel a také vicemistr světa Franz Sager z Vídně, od roku 1991 jsme tvořili autorskou trojici s tehdejší mojí nejúspěšnější žákyní a již mistryní světa, Helenou Matouškovou. Naše dlouholetá pracovní, sportovní a autorská spolupráce je završena manželstvím a společnou péčí o české reprezentanty a žáky ZAV.

Podle jedné zahraniční studie se parazitní návyk (hledání písmen na klávesnici pomocí zraku) za předpokladu individuální výuky zohledňující velmi rozdílný stupeň vývoje žáka dá velmi dobře překonat ve věku kolem Bohužel u nás už máme třetí generaci vzdělaných lidí, kteří neměli důvod 10 let. učit se na klávesnici psát. Jen vzácně se nesetkáváme s lékaři, kteří

JobMagazin 49


Gramotnost klávesnicová

Jaroslav a výsledky voleb polovinu doby vyšetření tráví hledáním písmenek pro sepsání lékařské zprávy, kriminalista hledající písmena zrakem je proti vyslýchané osobě ve velké nevýhodě, protože přes svoji zkušenost a strategii musí po každém záznamu několika slov další otázky znovu promýšlet. A děti českých základních škol – pokud je nevedou osvícení ředitelé – doplácejí na to, že v komisi

pro rámcové vzdělávací programy MŠMT zjevně nesedí nikdo, kdo by sám využíval výhod klávesnicové gramotnosti a pomohl tak její získávání ve školách povinně zajišťovat. Se stařeckou prostořekostí to někdy vysvětluji představou, že se blíží potopa, ale o blížící se potřebě výuky plavání rozhodují neplavci.

50 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová

V čem metoda spočívá?

neúspěšný nechat žáka motivačně působit, aniž by byl uváděním nedo­ Jako student jsem se snažil sám brého výsledku demotivován. Tato sebe trénovat co nejpestřeji, tak, aby číslovaná cvičení jsou cíleně zaměbyla příprava do školy na hodiny psařeně na čtyři fáze: ní na stroji zajímavá a povinnost se změnila ve sportovní hru s eviden- 1. Transformační činnost mozkové cí počtu písmen, které za minutu kůry: převod vizuálního či sluchovédokáži jen přečíst, pak ve vzduchu ho vjemu na pokyn příslušnému prsnaznačit pohyby správnými prsty tu, aby se pohnul správným směrem; napsat, skutečně je napsat, propo2. Technika: dnes už méně důležitá čítat rychlost a přesnost, srovnávat oproti výuce psaní na fyzicky náročs tehdejšími závodníky. Byla ovlivněných psacích strojích, takže pořadí na nejen již zmíněným vyučujícím, probíraných písmen odpovídá pokterý uměl žáky motivovat, ale i tatíntřebě toho kterého jazyka, nikoli aby kem, náčelníkem župy Slovácké, z začínalo podle obratnosti prstů, tedy jehož knihovny jsem s chutí pročítal v českém jazyce písmenem „f“; publikace o tréninku nejúspěšnějších lehkých atletů. Všechna jedno až de- 3. Přesnost: díky četným vlastním setiminutová zadání výuky ZAV jsou zkušenostem jako soutěžícího a číslovaná. Žák má neustále možnost později trenéra družstev několika srovnávat svůj postup nejen s jinými evropských týmů, ale i konzultacím ve třídě, ale i s desítkami tisíc jiných, se špičkovým českým psychologem zvolit si srovnání se všemi, případně Pavlem Říčanem obohacena např. stejně starými či pouze těmi, kteří o cílenou eliminaci následných chyb, výukou procházejí ve stejném jazy- automatickým archivováním chyb, ce jako on. To je vysoce motivační jichž se žák dopustil a nabídkou cvia jednou z nových rolí učitele ve třídě čení z těchto chyb složených; fyzicky přítomného je žáky k tomuto 4. Koordinace: závěrečná zkouška, srovnávání přivádět. Úspěšný vývoj bez jejíhož splnění žák nemůže poje vhodné jako příkladný zveřejňovat,

JobMagazin 51


Gramotnost klávesnicová

Helena s vítězi soutěže

stoupit k výuce dalšího písmene či Kolik času potřebuje dospělý ke přeznaku, ale je automaticky naveden chodu při tvorby textu od „hledání“ k opakování látky, kterou dostatečně po „psaní“? nezvládl. Významnou výhodou metody ZAV Doplňkem nácviku jsou i klávesni- je organizace: nikdo nikam nemucové hry, u pokročilejších s využitím sí docházet, stačí na skola@zav.cz memorování – např. slovenských, poslat jméno a příjmení, u zájemců německých, anglických a čínských mladších 18 let i rok narození. Na slovíček, aritmetických úkonů, pro- bezplatné vyzkoušení dostanou dálcvičování české gramatiky, normy kový kurz, jímž procházejí po chvilpro úpravu písemností, apod. kách, někdy pár minut, jindy hodinu, 52 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová

tak dlouho, dokud se dobře koncentrují a nácvik jim přináší potěšení. Za hodinu lze projít i 20 cvičení, přibližně od cvičení 400 se již vyplácí psát bez dívání na ruce, i když ještě nejsou všechna písmena probrána. Zájemcům s částečnou znalostí psaní „všemi deseti“ pak Internetová škola ZAV pošle kontrolní rychlokurz pro zjištění, od kterého místa výuky je pro žáka vhodné s výukou začít. Pokud se o získání klávesnicové gramotnosti zajímá větší pracovní kolektiv nebo škola, vyžádá si pověřený lektor manuál k zavedení školní/firemní verze ZAV, při níž má neustálou kontrolu postupu jednotlivých žáků, aniž by museli do výuky docházet, vhodná je pouze úvodní a pak občasná kontrolní hodina pod lektorovým dohledem.

Jaké osvědčení je pro podnikové personalisty hodnotnou informací o kvalitách uchazeče o zaměstnání spojeného s prací s textem?

psaní na klávesnici (opis, tabulka, korespondence), ale i ze zpracování textů, která byla koncipována po konzultacích s Hospodářskou komorou ČR. Pokud má uchazeč pracovat v administrativě, je vhodné, aby se prokázal jak zkouškou z korespondence a tím dával předpoklad správné formy jím zpracovaných písemností ve smyslu české normy, ale také zkouškou ze zpracování textů, obsahující zejména obratnost práce s Wordem, gramatické prvky a zejména schopnost rychle a přesně text zaznamenat. Tuto zkoušku Národnímu ústavu vzdělávání pomáhá organizovat i Český spolek pro zpracování informací Interinfo ČR za podpory Internetové školy ZAV, z části výtěžku je financována podpora talentovaných žáků tak, aby byli schopni posílit i družstvo ČR při dalším světovém šampionátu – nyní se připravujeme na červenec 2017, místem konání bude Berlín.

Těsnopis stále existuje? Po několikaleté přestávce byla obnovena možnost složit státní zkoušku Nejen že ano, ale významnou měnejen z těsnopisu, stenotypistiky či rou se v několika zemích včetně

JobMagazin 53


Gramotnost klávesnicová

Nahoře: Návtěva čínské školy informatiků dole: Nejlepší žákyně školy informatiků s čínským stenografovacím strojem Yawe...

ČR na záznamech mluveného slova podílí. Denně můžeme naše kolegy využívající grafický těsnopis vidět například v přenosech z Parlamentu. Česká republika se do historie těsnopisu zapsala zejména dílem mistra světa a nejrychlejšího člověka v záznamu mluveného slova (přes 200 slov za minutu!) Miloše Matuly – Teorie a praxe těsnopisu. Z jeho odkazu také při vývoji českého strojového těsnopisu čerpám podobně jako z konzultací otce čínského strojového těsnopisu, pana Yawe (viz fotografie z Pekingu 2006).

54 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Gramotnost klávesnicová

Autoři čínského a českého strojového těsnopisu: Yawe Keliang a Jaroslav... Jaké poselství pod heslem „kláves- stroj zpracování myšlenek využívánicová gramotnost“ by Zaviačičovi me všichni. Přejeme-li si, aby naše formulovali? země dělala čest principu Komenského školy hrou, vložme ho do ruČím menší národ, tím větší roli kou jak dětem ve školách, tak i těm v jeho rozvoji hraje úroveň vzdělaklávesnicově negramotným dospěnosti coby semeniště myšlenek. Bez lým, kteří ani netuší, co zanedbávají. jejich převodu do textových souborů JM by se efektivně nešířily ani nerozvíjely. Odkazy gramotných kronikářů doby husích brků překonaly staletí. Dnes tvorbu textu jako mocný ná-

JobMagazin 55


Autor: Redakce | Foto: Bibby Financial Services

V Bibby Financial Services jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci

56 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


V Bibby Financial Services jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci

Bibby Financial Services podporuje ve 14 zemích světa téměř 10.000 klientů v oblasti provozního factoringového financování, exportu a bezpečného inkasa pohledávek v tuzemsku i zahraničí. Jakou roli hrají ve firmě s více než 200 letou historií její zaměstnanci, jsme se zeptali Ing. Michala Gabriela, MBA, ředitele české pobočky Bibby. www.bibbyfinancialservices.cz

Jakou roli hrají ve Vaší firmě lidé?

šim klientům (clients) a následně se dostaví výsledky (contribution).

Jsme rodinná firma s velmi autentickou firemní kulturou a hodnotami. Již přes 200 let se u nás předává z generace na generaci zkušenost s osobním a flexibilním přístupem k zákazníkovi. Jsme přesvědčeni, že skvělý klientský servis nejde nařídit formou směrnic – je to o našich lidech, kteří jsou klíčem k úspěchu. Takže investujete v první řadě do Rozvoj našich zaměstnanců je pro- zaměstnanců? to základním stavebním kamenem Ano, jsme „people business“, technaší firemní kultury. nologie jsou až na druhém místě. Nejlépe to demonstruje naše interní Pomáháme firmám, snažíme se inlogo známé jako „Three Cs“. Na něm dividuálně porozumět každému klizaujímají naši zaměstnanci první entovi a budujeme s ním partnerský místo. Jsme přesvědčeni, že když vztah. Máme zkušenost, že cesta dáme důvěru a podporu našim za- k duši zákazníka vede jen přes kvaměstnancům (colleagues), oni pře- litní profesionály a vynikající servis. dají svou péči a profesionalitu na- A každoroční nezávislé průzkumy JobMagazin 57


V Bibby Financial Services jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci

klientské spokojenosti nám potvr- Kombinujeme interní i externí vzdězují, jak moc si kvality naši zákazníci lávání. Pro jednotlivé role máme v cení. Bibby také vlastní zkušené experty, kteří ochotně předávají své znalosPro dlouhodobý vztah s klientem se ti služebně mladším kolegům a tím nám tedy vyplatí investovat do zasoučasně rozvíjí i sebe. městnanců a maximálně je podpořit, aby měli ve své roli ty nejlepší znalosti a dovednosti a aby se v Bibby Co mohou v Bibby očekávat noví mohli realizovat. Rozdíl mezi konkukolegové po nástupu? renty ve stejné branži nakonec dělají právě a jen lidé. Pro každého nově příchozího zaměstnance chystáme adaptační plán přímo „na tělo“, zohledňujeme Jaký máte ve vzdělávání systém? jeho dosavadní znalosti a zkušenosti. Máme výbornou zkušenost s rolí Pro klíčové pozice jsme vyvinuli tzv. patrona, který nového kolegu vlastní tréninkové moduly na období provází prvními měsíci a zasvěcuje prvního roku spolupráce, kdy knowdo všech detailů přímo při práci. Dá -how předáváme postupně a teprve se říci, že od prvního dne po nástupu po vstřebání základů prohlubujeme jde u nás nováček z náruče do nárusouvislosti. Poskytujeme zaměstče. Kombinujeme školení s interními nancům podporu ve skládání molektory, e-learningové moduly a učezaiky krok po kroku, aby každý nejen ní za podpory patrona v terénu. dokonale ovládal svoji práci, ale také vazbu s ostatními týmy. Nezapomínáme ani na rozvoj lídrů jednotlivých týmů, podporujeme je v manažerských dovednostech a ve vytváření inovativní atmosféry, která firmu neustále posunuje kupředu.

Jste mezinárodní firma, spolupracujete v oblasti vzdělávání i s vašimi zahraničními pobočkami? Jednoznačně – máme 50 poboček na 4 kontinentech a v rámci naší

58 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


V Bibby Financial Services jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci

globální komunity si vyměňujeme zkušenosti na pravidelných odborně zaměřených fórech. Kolegy také vysíláme na stáže do zahraničních týmů, kde načerpají inspiraci a přináší na domácí půdu nové nápady.

Využíváte v tréningu nové technologie?

Samozřejmě držíme krok s dobou, náš skupinový tým pro vzdělávání a rozvoj se zaměřuje mj. i na technologickou podporu a vyvíjí interaktivní digitální tréninky s animacemi a videi. Kombinujeme různé techniky, Jak vzdělávání plánujete? chceme nejen poskytnout informaKaždý z nás si dvakrát ročně se svým ce, ale záleží nám i na způsobu učemanažerem odsouhlasí nejen pra- ní. covní cíle, ale také svůj osobní rozvoj. Nechceme nudná školení, snažíme Jdeme tedy cestou vlastní iniciativy se, aby byla interaktivní, svěží, užia individuálních potřeb, které slaďuvatelsky příjemná a také zábavná. jeme s týmem a firemními cíli. Každý zaměstnanec má přístup do Kromě individuálních rozhovorů mo- e-learningové zóny na firemním inhou všichni své preference a přání vy- tranetu a absolvuje vybraný kurz, jádřit také v každoročním průzkumu když má na něj čas a chuť. Při našich spokojenosti zaměstnanců, což je workshopech dbáme na interaktivitu pro nás další impuls. Samozřejmostí jako podmínku efektivního učení ve je také princip otevřených dveří, kdo- smyslu: „Slyším a zapomenu. Vidím koliv může za svým manažerem či a zapamatuji si. Udělám a pochoza mnou přijít s jakýmkoliv podně- pím“. tem. Nejlepší inovace na úrovni regionu každoročně také oceňujeme. Podporujete v Bibby kariérní růst? Posun na karierním žebříčku napříč firmou je u nás velmi častý a podporovaný. Většina našich manažerů s

JobMagazin 59


V Bibby Financial Services jsou klíčem k úspěchu zaměstnanci

úsměvem vzpomíná na své začátky na nižších pozicích. Pro talentované a pracovité kolegy, kteří by v budoucnu rádi směřovali na jinou pozici, máme speciální aspirační moduly, jejichž prostřednictvím se s předstihem mohou připravit na novou roli. V našem týmu nejsou výjimkou kolegové, kteří si postupně úspěšně prošli i 4 různými pozicemi.

A jaká je odezva vašich zaměstnanců?

Pozitivní zpětnou vazbu máme také od „kolegyň maminek“, které se po mateřské dovolené rády vrací co nejdříve alespoň na částečný úvazek zpět ke svému týmu. Zmíním i jednu zpětnou vazbu zvenčí – Bibby Financial Services letos obsadila v prestižním Britském žebříčku nejlepších zaměstnavatelů „The Sunday Times 100 Best Companies to Work for“ neuvěřitelnou 31. pozici! Velmi si toho vážíme a dále nás to povzbudilo v úsilí být skvělým místem pro práci.

Lakmusovým papírkem spokojenosti je náš pravidelný zaměstnanecký průzkum „Involving You“. V posledních třech letech se nám společně daří výsledky posunovat správným směrem, máme skvělý tým, který si kromě každodenního nasazení dokáže udělat i čas sám na sebe, což je důležité.

60 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Věnováno podnikatelům, akademikům, studentům

sledujte příběhy, tipy a novinky také na facebooku


Autor: Redakce | Foto: Darina Koubínová

62 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX

Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX Evropské spolupráci ve vzdělávání se nevyhýbá ani jedna z mála vyspělých zemí, která není členem Evropské unie, Švýcarsko. V roce 2009 se tak otevřel Program vědecké výměny mezi novými členskými státy EU a Švýcarskem SCIEX-NMSCh, jehož cílem bylo během sedmiletého období přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi zeměmi v rozšířené EU. SCIEX se pomocí grantů na pobyt mladých vědeckých pracovníků ve Švýcarsku zaměřil na posílení vědecké spolupráce mezi Švýcarskem a deseti novými členy EU, Bulharskem, ČR, Estonskem, Litvou, Lotyšskem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Slovenskem a Slovinskem. Jedním z 91 účastníků působících v ČR (doktorandů nebo postdoktorandů), kteří získali grant, byla Darina Koubínová, jež po ukončení doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyjela na 11 měsíců na Univerzitu v Lausanne. Její výzkumný pobyt ve Švýcarsku se zaměřil na populační genomiku motýlů s využitím metody sekvenování nové generace, tedy techniky, která umožňuje rychle a relativně levně získat velké množství genetických informací. JobMagazin 63


Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX

Co považujete za největší přínos stáže? Měla jsem možnost pracovat ve skvělém týmu mladých vědců pocházejících z různých zemí, moji kolegové byli ze Švýcarska, Francie, Polska, Španělska, Ekvádoru, Rumunska a Kanady. Naučila jsem se techniku sekvenování nové generace a zlepšila se v oblasti bioinformatiky. Po ukončení doktorského studia jsem z mnoha důvodů uvažovala o tom, že bych opustila vědeckou kariéru a výzkum, zejména kvůli nedostatku pracovních míst a finančních zdrojů v ČR. Možnost pobytu ve Švýcarsku mi ale vrátila nadšení. Rozšířila jsem své vědecké zaměření tím, že jsem začala pracovat na novém projektu s využitím nových metod, odlišných od těch, které jsem používala během studia.

ké sféře. Chtěla jsem odjet do zahraniční, abych získala nové dovednosti a obohatila svůj přístup k výzkumu. Toužila jsem po zkušenosti z mezinárodního prostředí, práci v blízkém kontaktu s lidmi z různých zemí a různého původu. V ČR jsou totiž ve výzkumných týmech většinou jen Češi nebo Slováci. Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla požádat o grant z programu SCIEX, pak byla vysoká kvalita výzkumných institucí ve Švýcarsku, ale i vyšší životní standard, hory, příroda a multikulturní prostředí. Další roli sehrály pozitivní reference od kolegů, kteří již grant v rámci Fondu na stipendia SCIEX získali. Výhodou stipendia byla také možnost financovat z něj i účast na konferencích.

Co by bylo jinak, kdybyste zůstala v ČR?

Jaký byl hlavní důvod žádosti Bylo by mnohem složitější dostat o grant? se k novým technikám, se kterými jsem chtěla pracovat. Když jsem odNemohla jsem najít práci. Po abjížděla z ČR, bylo sekvenování nové solvování doktorského studia jsem generace stále poměrně novou memarně hledala postdoktorandskou todou, nepříliš dostupnou pro všechnebo podobnou pozici v akademic64 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX

ny týmy, především kvůli nedostatku financí a zkušeností. Ve Švýcarsku jsem se připojila ke skupině, která používala tyto metody naprosto běžně i pro projekty magisterských studentů a pracovala na jejich dalším vývoji. Pravděpodobně bych moc nezměnila svůj výzkumný záměr. Možná bych měla i nadále nízké sebevědomí a nevěřila si, že mohu uspět v zahraničí. Dokázala jsem si, že i po skončení doktorského studia je možné začít pracovat úplně od začátku na novém projektu a že je to dokonce

i mnohem více motivující než pokračovat ve věcech, které člověk už zná. Nezlepšila bych znalost francouzštiny a nepotkala spoustu zajímavých vědců z různých výzkumných oborů z celého světa.

Co jste se naučila o sobě? Díky tomu, že jsem mohla porovnat své schopnosti s ostatními výzkumnými pracovníky z různých zemí, jsem teď sebevědomější a nemám

JobMagazin 65


Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX

pochybnosti o svých znalostech a dovednostech. Připadá mi, že obstojím v mezinárodním srovnání. Naučila jsem se nestydět se, že jsem cizinka, a prosadit své požadavky, i když nemluvím francouzsky tak plynně jako místní. Vždycky jsem si myslela, že nejsem sportovně nadaná, ale ve Švýcarsku jsou sportovní aktivity zcela běžné a mnohem dostupnější, než v mém rodném městě i zemi. Sportovní centrum univerzity nabízí asi 120 různých sportů a po práci tam běžně chodí nejen studenti, ale i profesoři. Proto jsem také začala lyžovat, jezdit na snowboardu, věnovat se jachtingu, windsurfingu a lezení. Vždyť by byl hřích naplno nevyužít hory a Ženevské jezero!

Co jste se o Švýcarsku dozvěděla, čím vás překvapilo? Ve Švýcarsku jsem už předtím byla, jednou na dovolené a jednou na Sympoziu evropských studentů biologie SymBioSE, takže jsem měla zhruba představu o tom, co mohu očekávat. Mám-li uvést, co mě překvapilo, tak například to, že zejména ve vět-

ších městech a jejich okolí je časté spolubydlení, kdy i rodiny s malými dětmi nebo páry pronajímají pokoje v bytě dalším lidem, a to nejen studentům. Co se týče třeba bankovnictví, tak předtím jsem měla účty vedené v ČR a Jižní Africe, a oba byly kupodivu pro zákazníka v lecčems komfortnější, než ve Švýcarsku, ať už se to týkalo úroků, poplatků nebo plateb kartou v zahraničí. Také je zde ve srovnání s ČR komplikovanější a ne tak výhodný systém zdravotního pojištění. A abych si trochu „rýpla“ do švýcarské chlouby, tak můžu říct, že vlaky, přes tradovanou naprostou dochvilnost, mohou mít občas několik minut zpoždění.

Co vás na Švýcarsku nejvíc zaujalo? Švýcarsko pro mne rozhodně bylo a je jednou z nejlepších zemí na světě s nádhernou přírodou a zajímavou historií i kulturou. Mám pocit, že život zde přináší nejen studentům a vědcům více možností, ať už se to týká peněz, kvality univerzit, životního standardu nebo příležitostí pro

66 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Pobyt ve Švýcarsku mi zvedl sebevědomí, říká česká účastnice programu SCIEX

mezinárodní spolupráci. Běžně jsou zde využívány nejnovější technologie, například v Lausanne jezdí metro bez řidiče a v kampusu Federálního technologického institutu (EPFL), který přímo sousedí s Univerzitou v Lausanne, testují autobusy bez řidičů, které si můžete přivolat pomocí aplikace v mobilním telefonu na základě momentální potřeby. Nadchlo mě také, jak se Švýcaři již od mala vášnivě věnují nejrůznějším, často extrémním sportům. Teprve na místě jsem si také plně uvědomila, jaký rozsah má jejich čtyřjazyčnost. Musejí například vydávat noviny v příslušných mutacích, občas je dokonce potřeba tlumočení při oficiálních akcích s účastí lidí z jazykově odlišných kantonů.

Bližší informace o Programu švýcarsko-české spolupráce: www.swiss-contribution.cz www.swiss-contribution.ch Bližší informace o Fondu na stipendia SCIEX : www.swissuniversities.ch/de/ themen/sciex/ www.dzs.cz/file/4064/sciex_ publikace_2016.pdf

JobMagazin 67


Autor: Redakce | Foto: Archiv

Pavel Zemánek, Profesor a vinař Prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D je Absolvent SPŠ Břeclav; VŠZ Brno v oboru mechanizace zemědělství. Po 8 letech činnosti v JZD Velké Bílovice v oblasti mechanizace a opravárenství nastoupil v r. 1988 na Zahradnickou fakultu v Lednici na místo asistenta na Ústav zahradnické techniky. V roce 1997 obhájil disertační práci (Návrh expertního systému pro využití mechanizačních prostředků ve vinohradnictví), v r. 2001 se habilitoval (Využití technických prostředků při kompostování zbytkové biomasy). Profesorem je od roku 2014. Žije ve Velkých Bílovicích, je praktikující vinohradník a vinař. Vedle tohoto hlavního zájmu se zabývá lidovou hudbou. 68 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Pavel Zemánek, profesor a vinař

Vaše volba oboru studia jistě souvisela s tím, že jste z Velkých Bílovic, největší vinařské obci v České republice?

lo v Lednici, vazba na okolní pěstitelské subjekty je proto velmi silná u všech ústavů fakulty, včetně našeho. V rámci výukových aktivit, které jsou poněkud širší než oblast vinoJsem absolventem strojní průmyhradnictví, se snažíme spolupracoslovky v Břeclavi a VŠZ Brno, mé vat s uživateli i s výrobci techniky. dnešní Alma Mater, v oboru mechaPro obor Vinohradnictví a vinařství nizace zemědělství. Je pravda, že učíme několik předmětů a s ústavolba oboru v roce 1975 byla silně vem Vinohradnictví spolupracujeovlivněna zájmem o práci v JZD me. Řada výzkumných projektů, řev oblasti mechanizace. S oblastí višených na Ústavu využívala a dosud nohradnické techniky jsem se sevyužívá velké zázemí vinohradnictkával hned po nástupu do tehdejšíkých podniků ve Velkých Bílovicích, ho JZD Velké Bílovice, kde se v 80. Rakvicích, Popicích, Valticích a dalletech, ale i dříve, vyvíjely stroje pro ších. mechanizaci některých operací ve vinohradnictví (mulčovače, ometače kmínků, osečkovače, zatlačovač Vrátíme se zpátky k Velkým Bílovisloupků, hloubkový kypřič apod.). cím. Je pravdou, že je v obci mezi občany nejvíce traktorů? Můžeme vidět na polích či vinicích techniku, Jste profesorem v Ústavu zahradna jejichž vývoji či zdokonalení se nické techniky ZF MENDELU, veVáš ústav podílel? dle pedagogické práce se podílíte na vědecko-výzkumné činnosti. Velké Bílovice jsou největší vinoMůžete čtenářům JOBMAGAZINU hradnickou obcí ČR s téměř 800 ha krátce představit Vaše pracoviště? vinic. Je zde hodně malovinařů a rodinných firem. Kromě nich je zde asi Pracuji na Ústavu zahradnické tech20 větších rodinných vinařství a sídlí niky Zahradnické fakulty MENDELU zde i firma Habánské sklepy. Jsem v Brně. Zahradnická fakulta má sídpatriot, ale i bez toho si myslím, že JobMagazin 69


Pavel Zemánek, profesor a vinař

bílovičtí jsou velmi progresivní v zavádění nových technologií ve vinohradnictví a vinařství, včetně využívání výkonné moderní techniky. Jak už jsem předeslal, naše pracoviště ÚZT se přímo na konstrukci strojů nepodílí, ale podílíme se na ověřování a hodnocení strojů v provozu, pro řadu uživatelů jsme zpracovali analýzu pro jejich pořízení a využívání. Dá se říci, že pravidelně provádíme v této oblasti poradenství. Namátkou lze uvést analýzu pro multifunkční portálový nosič pro vinohradnictví,

řešení návrhu a hodnocení technologií využití odpadního dřeva z vinic pro energetické účely, řešení technologií spojených s aplikací kompostů do půdy apod. Jaký je zájem o studium na Zahradnické fakultě (ZF) MENDELU se sídlem v Lednici ve srovnání s ostatními fakultami MENDELU? Po relativně dlouhém období trvalého zájmu o všechny obory vyučované na Zahradnické fakultě cítíme mírný pokles počtu zájemců. Uplat-

70 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Pavel Zemánek, profesor a vinař

nění absolventů je přitom hodnoceno velmi pozitivně, nachází práci jak v oblasti projektování a realizací zahradních a krajinářských úprav, v oblasti výrobního zahradnictví, mnoho absolventů působí v oblasti vinohradnictví, vinařství a potravinářství, včetně zpracovatelských odvětví ovoce a zeleniny.

Můžete potvrdit můj předpoklad, že mezi uchazeči o studium jsou převážně takový studenti, kteří mají z rodinného prostředí již nějaké zkušeností s prací v zemědělství? Na ZF je několik oborů, v každém z nich se objevují posluchači, kteří svůj zájem odvozují od profese rodičů nebo od možnosti uplatnit se. Platí to stále, ve větší míře by se snad tento předpoklad dnes dal potvrdit u oboru Vinohradnictví a vinařství, kde část studentů přichází z prostředí kde je vinohradnicko-vinařské zázemí.

Jsou bezpilotní letadla, vyvíjí se automobily bez řidičů, jak je to s tech-

nikou v tomto ohledu pro zemědělce, zahradníky a vinohradníky? Mikroelektronika, optoelektronika, využití GPS a další aplikace IT se bezpochyby prosazují i do oblasti zemědělství, zahradnictví a vinohradnictví. Tak, jak jsou už dnes časté tyto aplikace v tzv. precizním zemědělství, hledají se možnosti i v oblasti zahradnictví. Např. spolehlivé navigace strojů v meziřadí sadů a vinic. Běžně dnes automatizované systémy umí zajistit omezování dávky chemických látek v závislosti na hustotě (olistění) porostu nebo regulaci rychlosti sklízečů podle okamžitého výnosu apod. Existují systémy pro přesnou navigaci traktorů v meziřadí vinic a sadů. Palubní jednotky traktorů evidují všechna data o prováděné operaci (PHM, rychlost, spotřebu chemických látek, ošetřenou plochu apod.). Věřím, že aplikace moderních IT se v dohledné době budou zaměřovat na spolehlivé vedení strojů v meziřadí, určitě se objeví možnosti chemické ochrany ze vzduchu pomocí bezpilotních prostředků apod. Ve světě jsou ve stadiu ověřování robotické systémy využívané při růz-

JobMagazin 71


Pavel Zemánek, profesor a vinař

ných operacích, namátkou např. kul- firmu Ostratický Týnec, spolupráce tivace řádkových plodin, probírková při vývoji překopávače kompostu, sklizeň ovoce aj. firmu VARI – HONDA při ověřování prototypů strojů a kategorie malé mechanizace (mulčovače, žací stroMůžete uvést příklad dobré spolu- je), firmu OSLAVAN Náměšť nad práce Vašeho ústavu s výrobci ze- Oslavou, ATRIMA Šakvice, a některé další při řešení problematiky strojů mědělské techniky? pro zapravení kompostů do půdy. JM Jako příklady dobré spolupráce s výrobními firmami lze uvést např.

72 JobMagazin Vydává VISIONPRESS ve spolupráci s EUROPEAN TRAINING & RESEARCH FUND SE


Master of Business Administration Czech Executive (MBAce) MBAce in Security Management

Zajímá Vás problematika bezpečnostního managementu? Potřebujete se orientovat v právních otázkách, moderních technologiích, nebo vytěžování informačních zdrojů při ochraně vaší organizace a klíčových pracovníků? Pak náš nový program je tou nejlepší volbou. Získáte kompetence v tom, jak problémy řešit, ale zejména, jak jim předcházet.

Další běh ročního programu bude otevřen v říjnu 2016. Kontaktujte nás, dozvíte se více. Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie Brno, Bauerova 491/10, PSČ 603 00 Email: mba@vubs.cz Tel.: 724 033 663

www.vubs.cz


Naše další magazíny jsou Vám k dispozici

Pro čtení klikněte zde

Pro čtení klikněte zde


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.