BYZMAG Jaro 2019

Page 1

BYZMAG

1


Obsah

06 16 20

Roberto Brazzale Gran Moravia

BENY zastupuje CHOPARD

RNDr. Martin Radina SPADIA LAB

32

FENOMÉN 4.0

38

Radim Pařík

FASCINATING ACADEMY

48 51

Inbound recruitment Adéla Pečlová Architektka/Šperkařka

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG 2 BYZMAG


56 Centralizace procesů 60 Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA ZKV Carrer 70 Řemeslná tradice 74 Doc. RNDr. PHDR. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA Vysoká škola Jagiellońská v Toruni 88 BREXIT 94 Ing. Petr Lžičař, Ph.D. - Loajalita

98 Potřeba cvičit!

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG BYZMAG

3


ÚVOD

Milí čtenáři,

jistě, stejně tak jako to jaro, začíná pro mnohé z Vás teprve rozjíždět.

brzy se začne příroda probouzet. Již teď se tu a tam objeví včelka, Děkujeme Vám za přízeň a přejeme která jakoby příchod jara avizovala. hezké chvilky strávené nad čtením I my Vám v tomto čísle přinášíme Byzmagu. várku osvěžujících rozhovorů, které Vás jistě potěší a pomohou nabrat síly na sezónu, která se pomalu ale 4 BYZMAG


Multimediální prvky poznáte následující způsobem: Piktogram PLAY prezentačního videa nebo mluveného slova: doplňu je rozhovor, podporuje inzerci. Problikávající prostředí jakéhokoliv textu: prolinky na webové portály, e­‑mailové účty, sociální sítě. Klikněte zde

MĚSÍČNÍK PRO PODPORU PODNIKÁNÍ V ČR

BYZMAG Vydává BYZMAG.cz s.r.o., Spálená 480/1, Trnitá 602 00 Brno REDAKCE: šéfredaktor Jana Albrechtová - jana@byzmag.cz, redaktor PhDr. Radim Kašpar - radim@byzmag.cz, redaktorka Michaela Lejsková - michaela@byzmag.cz, redaktor Kamil Komenda - kamil@byzmag.cz OBCHOD: Kamil Komenda, kamil@byzmag.cz, +420 777 283 311 GRAFIKA: Jan Komenda, jan@visionpress.cz INZERCE: Michal Doleček, obchod@byzmag.cz

facebook/byzmag

@BYZMAG

cz.linkedin.com/in/byzmag

BYZMAG

5


Roberto Brazzale Gran Moravia

6 BYZMAG


Gran Moravia Roberto Brazzale začal pracovat v rodinné firmě ihned po dokončení studií. V nejstarším sýrařském podniku v Itálii s počátky v 17. století tak začal řídit malou, ale ucelenou pobočku s chovem dobytka, sýrárnou a zracím skladem i podnikovým obchodem. Čechům je z produkce firmy Brazzale nejznámější sýr Gran Moravia, který se začal vyrábět v roce 2003 v litovelské sýrárně podle receptury pro tradiční italské sýry typu grana. A získal si skutečný věhlas – mimo jiné také jako špičková alternativa parmezánu pro vegetariány, protože vzniká za použití rostlinného syřidla. Brazzale touto lahůdkou dnes zásobuje zákazníky více než 50 zemí světa. Vzpomenete si ještě, jaké to bylo, když jste přebíral rodinný podnik, a kdy se to vlastně odehrávalo?

voje na Moravě. Role a zodpověd‑ nost jako tyto se projevují skrze instinktivní sklony, přirozeně, již od dětství.

Jsou to procesy, které se realizují postupně, skrze rodinné události, které se často podobají nějakému románu. Řekl bych, že smrt strýce Giovanniho, který byl naším patri‑ archou po celé 20. století a dokázal udržet pohromadě pět generací a třicet synovců, a který zemřel be‑ zdětný v roce 1992, otevřela určitý druh nástupnické války. Vlastnic‑ tví a vedení se soustředily do ru‑ kou mých a mých bratrů. Společně jsme silně podporovali projekt roz‑

Připravovala vás vaše rodina už v dětství na to, že jednou budete vést rodinnou firmu? Co to pro vás znamenalo? Kdo se narodí v rodině – podniku, je předurčen. Cítí silně smysl pro kontinuitu a pro následnictví ge‑ nerací. Náš patriarcha Giovanni se nám už jako malým snažil předat znalosti povolání a vášeň. Nicmé‑ ně žili jsme velmi intenzivně také mimo prostředí rodinného podni‑

BYZMAG

7


Gran Moravia ku: moje maminka byla koncertní mistryně na varhany, dělala turné po celém světě, a můj tatínek byl úžasný a velmi citlivý muž, který vy‑ studoval průmyslovou chemii, ale byl velkým humanistou, literátem s nadáním, průmyslníkem z nutnosti.

byla prostě daná rodinou, do které jste se narodil?

“Tradito” (latinské slovo) je pro mne proces, nikoli stav, znamená v ka‑ ždý okamžik udržet to nejlepší a opustit to, co bylo překonáno, co může být děláno lépe díky inova‑ ci. To, co cítím, že se nikdy nemění, je smysl pro kontinuitu, pro “klan”, tichá dohoda mezi generacemi, mandát k tomu dobře pracovat ve společném zájmu. Ke “klanu” patří i všichni naši spolupracovníci, naši dodavatelé, zákazníci, naši místní spoluobčané. Je to silný pocit spo‑ lečenství.

Měl jste nebo někdy míváte profesní krize? Jak s nimi bojujete?

Jsem advokát a hudebník, vždy jsem dělal i tato povolání společně s povoláním průmyslníka. Abych ale řekl pravdu, i přes velké množ‑ ství aktivit a zodpovědností jsem Co pro vás znamená tradice? Prá- nikdy neměl pocit, že dělám něja‑ vě ve vaší firmě hraje tradice vel- kou “práci”, ale že realizuji mé nej‑ mi důležitou roli. větší vášně.

V minulosti jsem zažil velmi těžké chvíle, takové, kdy se cítíte sami a zodpovědní za vše, takové, kdy cítí‑ te, že nikdo kolem vás vám nemů‑ že pomoci, musíte to udělat sami a nést přitom na sobě osud všeho. Jen podnikatelé prožívají tyto vel‑ mi specifické situace, kdy bojujete ve snaze znovu nalézt vnitřní sílu, ale zásadní je ukotvení k vašim nej‑ dražším. Věřím, že tyto chvíle jsou bolestné, ale velmi cenné. Utužíte Chtěl jste někdy být i něčím ji- se a posílíte, dosáhnete klidu, od‑ ným, nebo vaše profesní cesta vahy a pokory. Hodně pokory.

8 BYZMAG


Byl někdy holding Brazzale v takovém stavu, že se uvažovalo o jeho zavření? Jak se pak podařilo ho znovu “oživit”?

li nová, jako to české. V ekonomii, stejně jako v přírodě, je třeba ná‑ sledovat vitální paraboly, přijmout je, nikoli je zakázat. Nejhorší riziko pro podnikatele je strach ze změn. Ne, nikdy. Spíše byly chvíle, kdy Když se naopak naučíte vzít si ze jsme cítili, že se uzavřel cyklus pro změn to nejlepší, vše se stane vzru‑ nějaké odvětví podniku, pro něja‑ šujícím a “zdravým”. ký závod, výrobek, že se uzavřela historická fáze nebo začala nějaká Na jaké věci osobně (a teď nemynová, tak jak tomu bylo mezi lety slím jen v byznysu), které se po1990 a 2000. A tak jsme pronikavě vedly ať už vám, nebo někomu z změnili naše aktivity a zavřeli ně‑ blízkého okolí, jste nejvíce hrdý? která odvětví podniku a rozvinu‑ >>

BYZMAG

9


Samozřejmě jsem hrdý na své syny a na svoji rodinu. Mám syny moc rád, líbí se mi, když je vidím jak pro‑ jevují své odlišné schopnosti, vlast‑ nosti, temperament. Naštěstí toho mají hodně z mé manželky. To, na co bych mohl být nejvíce hrdý, je pomáhání k ekonomické vyrov‑ nanosti stovek rodin, pomoc při realizaci jejich projektů. Rád také pomáhám společenství, když se účastním jako podnikatel bez stra‑ nické příslušnosti politické diskuze.

žitelnosti – představíte nám projekty zalesnění pastvin, které realizujete?

Naše generace uskutečnila sen inovovat výrobní procesy z hledis‑ ka environmentální udržitelnosti a pohodlí zvířat. Byly učiněny obrov‑ ské kroky vpřed. Na Moravě jsme vytvořili standard, který nemá ve světě sýrů grana obdoby, a v Bra‑ zílii jsme zase vytvořili projekt zno‑ vuzalesnění pastvin. Díky vysázení 900 stromů na hektar tam doká‑ Ve firmě se věnujete i trvalé udr- žeme zdvojnásobit produkci masa 10 BYZMAG


Gran Moravia a zároveň vyprodukovat takové množství kyslíku, které zdaleka převyšuje množství skleníkových plynů produkovaných dobytkem. Je to takový druh čističky vzduchu, která poskytuje zvířatům pohodlí a lidem maso a dřevo pro obnovitel‑ nou energii. I nám se to zdálo neu‑ věřitelné, ale po deseti letech čin‑ nosti vám mohu zaručit, že je tomu skutečně tak. Celkem jsme vysázeli 1,5 milionu stromů, a tak byly veš‑ keré emise CO2 z našich závodů a z dopravy kompenzovány. Jsme Zero Carbon Factories. Vychováváte děti k tomu, že jednou také stanou v čele rodinného podniku?

společnosti. Chci ale, aby mí syno‑ vé neměli horizont omezený pou‑ ze na podnik: musí studovat i hud‑ bu, literaturu, krásné umění, vědy, být skutečnými lidmi zapálenými i pro život mimo podnik. Snažím se je vychovávat k nezájmu o pení‑ ze. Jsem šťasten, když pěstují ná‑ boženskou víru a nevyvíjím žádný tlak na to, aby se rozhodli zůstat v podniku. Musí to být jejich volba. Pokud ji učiní, musí ale akceptovat, že začnou od píky, poznají všechny aspekty tohoto povolání, budou žít ve virtuózní a pokorné symbióze se všemi našimi dělníky, zaměstnanci, spolupracovníky. Jinak je svět velký a život plný příležitostí i za branami podniku. Jsme tu, abychom sloužili. I když je správné užívat plody vlast‑ ní práce a odměňovat individuality, skutečnou výzvou je poměřovat se s tím, kdo tu byl před námi, být na jeho výši a třeba pracovat i lépe.

V naší roli je výchova dětí velmi důležitá. Musí se naučit tomu, že společenský zájem převládá nad tím osobním, musí pochopit, že vlastnictví podniku je závazek a ni‑ koli právo, že jsou jeho služebníci. Pořád se domníváte, že Česko Byl jim svěřen “pro tempore”, aby bylo pro rozvoj vašeho byznysu ho pak předali těm, co přijdou po dobrou volbou? nich, ještě pevnější a prospěšnější >>

BYZMAG 11


Gran Moravia Myslím si to stále více. Velmi obdi‑ vuji tuto zemi, její lid, její kořeny. České zemědělství je velmi silné, a to i kvůli nedobrovolnému dopadu kolektivizace, která byla ve své době společenským dramatem. Dnes přináší výhody velkých a profesio‑ nálních podniků. Mnozí zapomína‑ jí, že Čechy a Morava byly po staletí pulzujícím srdcem habsburské říše a celé Evropy. My Benátčané máme mnohem blíže k vaší mentalitě než ke zbytku Itálie. V roce 1400 byl jis‑ tý Jan z Olomouce farářem ve měs‑ tě, odkud pochází moje rodina, v Asiagu, kde se hovořilo bavorským dialektem, kymberským jazykem. Plánujete v Česku výrobu ještě rozšiřovat? Podnikatel, který nepomýšlí na roz‑ šíření, musí být okamžitě vyhozen, poslán do důchodu. Stále jsme roz‑ šiřovali a krok po kroku v tom bu‑ deme pokračovat. Podmínky vaše‑ ho zemědělství a ocenění našich výrobků jsou k tomu velmi přízni‑ vé. Ale chceme rozšířit také síť na‑

12 BYZMAG

šich prodejen, mít přímý kontakt se spotřebiteli. Češi bývají vůči sobě jako národu, své kultuře i mentalitě skeptičtí a kritičtí. Jak nás vnímáte vy? Co vás na Česku nejvíce uchvátilo a co naopak překvapilo spíše v negativním smyslu? Na Češích mne nadchl národní duch, pragmatismus, technické nadání, serióznost a důvěryhod‑ nost. Samozřejmě mám moc rád Hrabala, Smetanu, Holana, Muchu. Rád studuji váš jazyk, který je pro Italy opravdu obtížný. Objevil jsem “splín” typický pro národy popíjejí‑ cí pivo. I my Benátčané jsme staro‑ bylý národ, ale jako pijáci vína po‑ líbení sluncem Jadranského moře jsme větší extroverti a optimisti. V podniku často prožíváme ten‑ to rozdíl temperamentů a v tomto směru zjišťuji, že se dokonale dopl‑ ňujeme. Společně můžeme pora‑ zit jakéhokoliv dalšího konkurenta, Němci počínaje. Co mne velmi mrzí jsou dramatické historické události


BYZMAG 13


Gran Moravia 20. století, které Česko zbavily bo‑ hatství německé a židovské kultury. Také rozšíření ateismu plánované komunismem v 50. letech je váž‑ nou ránou pro vaši zemi. Pracuji v Česku od sametové revoluce a jsem okouzlen a nadšen tím, co jste od té doby dokázali udělat. Jste vel‑ kým národem a v oblasti ekonomie máte výraznou inteligenci a kultu‑ ru.

jsou už z roku 1650, ale je pravdě‑ podobné, že rodinná aktivita pře‑ dávaná z otce na syna sahá ještě mnohem dále. Doufejme, že čeští přátelé, tradiční labužníci a milov‑ níci másla, ho ocení.

Které z vašich vlastních produktů máte nejradši a proč? Samozřejmě sýr Gran Moravia, pro‑ tože je zcela plodem naší vynalé‑ zavosti a představoval revoluci. A pak máslo. Můj otec vedl máslárnu; vůně másla, smetany, kterou byl prosycen jeho bílý plášť, je pro mne vůní dětství. Před třemi lety jsme vytvořili nové výběrové máslo vě‑ nované “Bratrům Brazzale” (Fratelli Brazzale”), které vzniklo, aby se sta‑ lo Rolls Roycem bez kompromisů. Je to hold práci všech našich před‑ ků, u kterých ani nevíme, kolik jich Text: Michal Večeřa přesně bylo. Nejstarší dokumenty Foto: archiv

14 BYZMAG


BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz E L E K TR O N I C KÝ M AGA Z Í N

BYZMAG 15


Klenotnictví BENY nově zastupuje švýcarskou značku CHOPARD v Pařížské 8 Klenotnictví BENY u nás už čtvrtstoletí nabízí prvotřídní šperky a hodinky. Kvalitu služeb a nabízených výrobků této rodinné společnosti ocenila i vyhlášená švýcarská firma CHOPARD. Její výrobky se tak nově zařadily k dalším světově proslulým luxusním značkám nabízených v pobočkách klenotnictví BENY. Konkrétně v Pařížské 8 v Praze 1.

16 BYZMAG


BENY zastupuje CHOPARD Beny je rodinnou šperkařskou fir‑ mou, která působí pod tímto ná‑ zvem od roku 1996. Zlatnictví však založil Tunë Topalli v Chorvatsku už v roce 1976. Tradici výroby, zpraco‑ vání šperků i obchodu s diamanty pak po něm převzal jeho syn Zef To‑ palli. Klenotnictví, jež od roku 1992 úspěšně působí v České republice, značně rozšířil. V současnosti tak v Praze najdeme prodejny BENY už na třech prestižních pražských ad‑ resách. Vedle Václavského nám., kde sídlí i dílna na výrobu šperků a servis hodinek, oslovují šperkařské a hodinářské skvosty zájemce také v Karlově a v Pařížské ulici. A právě klenotnictví BENY v Pařížské ulici č. 8 nyní nově nabízí i ši-rokou šká‑ lu šperků a hodinek vysoce oceňo‑ vané švýcarské značky CHOPARD.

Nebyl však sám. Během zlatého věku oblíbenosti švýcarských hodi‑ nek působilo jen v samotném Son‑ vilier asi 15 nezávislých hodinářů. CHOPARD však i v takové konku‑ renci uspěl a získal díky hodinkám, které splňovaly nejvyšší standar‑ dy kvality a přesnosti, mimořádně významné zakázky. Syn, který po otci převzal fir-mu, dál budoval její skvělé jméno i tím, že ji přestěho‑ val v r. 1937 do Ženevy. V 60. le‑ tech pak už nebylo komu předat rodinné žezlo, a tak firmu převzala německá šperkařská a hodinářská rodinná firma Karla Scheufelleho. Proto i dnes lze obdivovat jedineč‑ nou dokonalost hodinářské práce a propracovaný umělecký vzhled ne‑ jen hodinek ale i šperků, a to právě značky CHOPARD.

Švýcarskou rodinnou firmu založil už v roce 1860 v malé obci Sonvilier tamní hodinář Louis-Uly‑ sse CHOPARD. Ne nadarmo se říká: "přesný jako švýcarské hodinky". Zpracováním a spolehlivostí vyni‑ kala už jeho první výroba hodinek.

V portfoliu této firmy najdeme roz‑ sáhlé spektrum hodinek klasických, ale i quartz a automa-tických, a to vždy v luxusním provedení a s ob‑ divuhodným estetickým vzhledem. Uchvátí jak kolekce Grand compilitations s viditelným hodinovým

BYZMAG 17


BENY zastupuje CHOPARD strojkem a L.U.C Métiers d'art s nádhernými vyobrazeními, tak i nezaměnitelné hodinky L.U.C Full Strike, umělecky rozšafné Lotus Blanc Watch a elegantní kolekce Diamond hodinek inspirovaná se‑ cesním slohem a udivující leskem broušených diamantů.

šího z automobilového průmyslu a hodinářské vynalézavosti, zas čeka‑ jí hodinky v kolekci Classic Racing. Škála precizně zpracovaných ho‑ dinek s osobitým vzhledem je ne‑ smírně široká. Podobně bohatá na‑ bídka platí pro šperky CHOPARD.

Diamanty kralují i dámské kolek- www.beny.cz ci Happy Diamonds a krášlí spolu s prvky velmi kvalitní oceli rovněž kolekci Happy Sport. Okouzlující elegancí zas doslova září dámské hodinky IMPERIALLE. Pokud však některou ze zákaznic zaujala móda a italská kinematografie 50. let, pak ji jistě zláká kolekce La Strada. Pánské hodinky CHOPARD jsou také věrny tradici značky a svou šká‑ lou hodnotného designu podporují osobitost každého muže. L.U.C. ko‑ lekce osloví ty, kteří upřednostňují nadčasový vzhled, kolekce Classic svým názvem už předznamenává, že jde o solidní klasický design a pro muže, jež sázejí na sportovní vzezření a na spojení toho nejlep‑

18 BYZMAG


Zleva: Dalila Topalli, Silke Sautter, Nina Raubold, Arben Topalli

BYZMAG 19


Kapka naděje

RNDr. Martin Radina SPADIA LAB, a.s. 20 BYZMAG


SPADIA RNDr. Martin Radina je zakladatelem a spolumajitelem sítě diagnostických laboratoří SPADIA, která v současné době patří mezi nejvýznamnější hráče v dané oblasti u nás. Vzhledem k rozsáhlému portfoliu laboratorních metod a kvalitní práci se SPADIA během pár let rozrostla z výhradně Moravskoslezského kraje do celorepublikového měřítka. Služby SPADIA využívají lékaři a zdravotnická zařízení od praktických lékařů po fakultní nemocnice, což RNDr. Martin Radina vnímá hlavně jako velkou odpovědnost, ale také příležitost ovlivňovat trh. Cílem je uplatnit nové trendy v praxi, které vedou ke zkvalitnění péče a tím inspirovat nejen zdravotnickou komunitu, ale hlavně taky širokou veřejnost.

Již velmi dlouhou dobu se pohybujete ve zdravotnictví. Jaký posun vnímáte za posledních deset let? V posledních deseti letech se konti‑ nuálně péče o naše pacienty zlep‑ šuje a patříme v ní ke špičce ve střední Evropě. Máme zavedeny preventivní programy, zrychluje se diagnostický proces. V léčbě se projevují nové trendy, např. jedno‑ denní chirurgie. Naši lékaři mohou využívat prakticky všechny nové léky, které jsou neuvěřitelně účin‑ né a zlepšují kvalitu života těžce

nemocných pacientů. Jsou dostup‑ né nové technologie, zejména v radiodiagnostice (MRI, CT, PET-CT, ultrazvuky s vysokým rozlišením), a tím se dokážou rychleji diagnos‑ tikovat hlavně onkologičtí pacien‑ ti a následně zlepšovat výsledky jejich léčby. V oborech laboratorní medicíny, ve kterých se profiluje naše společnost, došlo k podstat‑ nému zmenšení přístrojů a využívá se automatizace. Řada přístrojů se významně přiblížila k pacientům, čímž se dále značně zkracuje roz‑ hodovací proces. Taky se do rutin‑ ní praxe zavedly technologie a po‑

BYZMAG 21


SPADIA stupy, pomocí kterých dokážeme daleko lépe a rychleji diagnostiko‑ vat pacienty, například bych uvedl genetiku. Jsme již tak daleko, že v našich laboratořích můžeme vy‑ šetřovat celé geny a dostupnost výsledků je ve dnech. Daleko více se využívají moderní informační technologie nejen pro přenosy lé‑ kařských zpráv, výsledků nejrůz‑ nějších testů, ale také dochází ke vzdáleným konzultacím včetně vy‑ hodnocování naměřených dat.

péči. Není nikde definováno to, co je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Podle ústavy je povoleno vše. Velkým problémem je to, že stát podporuje svá zařízení pomo‑ cí tzv. Úhradové vyhlášky, kdy pla‑ tí nemocničním zařízením víc než ambulantním, a to i za stejnou péči. V kontextu naší ekonomiky a také zkušeností ze zahraničí, myslíte si, že současný stav je udržitelný v dlouhodobém horizontu?

Jak byste jednoduše popsal stav Současný stav, tj. nižší podíl HDP současného českého zdravotnic- na zdravotnictví, nízká spoluúčast tví? pacientů, paušální úhrady (kdo švindloval dříve, ten se nemusí sna‑ Hodnotit stav českého zdravotnic‑ žit, kdo chce svou péči zlepšovat, tví je v českých podmínkách po‑ nemá skoro šanci), rozdílné úhrady měrně složitá otázka. Na jedné stra‑ pro nemocnice a ambulantní zaří‑ ně velký pokrok a vynikající péče, zení, tj. preference nemocnic (úpl‑ na straně druhé výše celkových ný opak světových trendů), velký plateb za zdravotní péči (% HDP), počet nemocnic (když se podporu‑ která je v ČR jedna z nejnižších (v jí, proč by se měly rušit), nezájem roce 2015 7,8 %), kdy v EU je prů‑ pojišťoven investovat do kvalit‑ měr asi 10 %. V ČR je minimální spo‑ ní péče, nezveřejňování výsledků luúčast pacientů, resp. skoro žádná, péče, není z tohoto pohledu udrži‑ čímž se zvyšují náklady na zbytnou telný.

22 BYZMAG


BYZMAG 23


Zdravotnictví je drahé, protože sa‑ motná péče o zdravotní stav člo‑ věka není rozhodně zdarma, jak se nám snaží pořád tvrdit politici. Každý omyl může způsobit váž‑ né poškození na zdraví a mnohdy i smrt. Zdravotnický personál se musí celoživotně vzdělávat, má vel‑ kou odpovědnost, a proto i ohod‑ nocení pracovníků ve zdravotnictví by mělo být nadstandardní. Musí se používat bezpečné, a tudíž dra‑ hé technologie a léky. Naše zdra‑ votnictví je solidární a je to dobře, nicméně v případě krize již nemusí

24 BYZMAG

příjmy od zaměstnanců a zaměst‑ navatelů stačit na udržení součas‑ ného standardu péče. Jakou cestu bychom měli následovat pro nejen udržení současných standardů zdravotní péče, ale i pro její následné zvyšování? Jednou z cest, jak udržet standard zdravotní péče v ČR, když pomine‑ me neustálé zvyšování zdravotnic‑ kého rozpočtu, je neustálá péče o své vlastní zdraví. Je paradoxní, že za své zvířecí mazlíčky v případě ja‑


SPADIA kýchkoli jejich zdravotních problé‑ mů je ochotna většina lidí zaplatit víc než za své zdraví. V případě na‑ šich plechových „miláčků“ je to ješ‑ tě víc do očí bijící – v servisu nám řeknou, že za rok nebo po ujetí 30.000 km je nutná servisní kontro‑ la, za kterou zaplatíme bez mrknutí oka tisíce korun. Kdo z nás je nato‑ lik zodpovědný, že si hlídá prevenci a absolvuje co dva roky prohlídku u svého praktického lékaře? V případě nálezu jakéhokoli one‑ mocnění v časném stádiu dává větší šanci na vyléčení a zároveň je léčba daleko levnější, než když se onemocnění zanedbá. Vždy je lepší nemocem předcházet právě pre‑ ventivními kontrolami a pak nám v systému zůstane daleko více peněz na akutní a složité případy. Další možností je zvyšovat spo‑ luúčast občanů ve financování péče. Mnoho z nás si už zvyklo kupovat léky při nachlazení nebo chřipce. Je ale malé povědomí o tom, že je možné si koupit i řadu laborator‑

ních vyšetření, která lékaři neradi předepisují, protože se obávají re‑ gulací ze strany pojišťoven. Je ale prokázáno, že mnoho léčebných postupů, ale také nastavení racio‑ nální farmakoterapie, je významně ovlivněno včasnou laboratorní dia‑ gnostikou. Na poli laboratorní diagnostiky se pohybujete již mnoho let. V současné době jste spolumajitelem a ředitelem velké sítě diagnostických laboratoří. Co všechno laboratorní diagnostika nabízí a jaký má význam v celém léčebném cyklu? 70-80 % všech lékařský odbornos‑ tí se v současné době již bez la‑ boratorní diagnostiky neobejde. „Laboratoř“ se používá v celém lé‑ čebné cyklu pacientů: prevence – diagnostika – léčba – rehabilitace – sledování – prevence - … Je prav‑ da, že řada laboratorních výsledků má „jen“ podpůrnou hodnotu v rozhodování lékařů, ale jsou obory jako histopatologie, mikrobiologie,

BYZMAG 25


SPADIA hematologie nebo genetika, které metod, tak je i pro lékaře velmi slo‑ jednoznačně určují, jak bude žité se ve všem správně orientovat. pacient léčen. Takže při chybné interpretaci vý‑ sledku vyšetření se opravdu může Když je natolik důležitá, jak vel- chybně stanovit diagnóza a díky ká je obecně chybovost? Umím si tomu následně i léčba. představit, že pokud se na základě nesprávných výsledků stano- Když se podíváte na český trh. vuje léčba, mohou mít na výsled- Jsou podle vás rozdíly ve kvalitě ky léčebné procedury negativní měření, které by nám měli dávat vliv. důvod se starat o to, kde bude naše krev měřená? Lze tedy předLaboratorní výsledky jsou obecně pokládat, že kupříkladu fakultní velmi přesné – všechny laboratoře nemocnice jsou na tom lépe než v ČR, díky požadavku pojišťoven, ostatní laboratoře? jsou akreditované, tj. splňují veš‑ keré personální a technické vyba‑ Toto je otázka na tělo. Jak jsem již vení na provádění laboratorních napsal výše, tak všechny naše labo‑ vyšetření ve zdravotnictví. Největ‑ ratoře jsou akreditované, takže říct ší procento chyb vzniká ještě před jen tak, že je jedna dobrá nebo špat‑ dodáním vzorku do laboratoře. Je ná, je určitě zavádějící. Je potřeba to většinou o přístupu pacientů se na veškeré výkony ve zdravot‑ k odběrům, dodržení životosprá‑ nictví, nejen laboratorní, podívat vy, splnění všech doporučení před optikou počtu vyšetření, počtu vý‑ odběrem. Dalším „slabým“ místem konů. Zastávám názor, že ten, kdo je samotný odběr, kde vznikají zá‑ dělá velký počet vyšetření, má vět‑ sadní chyby, které ovlivňují samot‑ ší zkušenost, rozsáhlejší znalosti, u ný výsledek vyšetření. Vzhledem k běžných vyšetření zavedenou pro‑ tomu, že máme tisíce laboratorních cesní rutinu a tudíž dělá práci lépe.

26 BYZMAG


Orientace na zdravotním „trhu“ je velmi obtížná a zveřejňování po‑ čtu vyšetření a výsledků léčby by jistě pacientům pomohlo a mohli by svou krev a sebe svěřovat zaří‑ zením, která mají větší zkušenos‑ ti. Z tohoto pohledu nelze obecně říct, že fakultní nemocnice jsou nej‑ lepší a soukromá zařízení nejhorší. V řadě případů to může být právě naopak.

My se rozhodujeme o svém zdraví, a proto bychom měli vědět, kde se například naše krev vyšetřuje. Každý z nás, komu záleží na vlast‑ ním zdraví, by se o výsledky vyšet‑ ření krve, ale i o ostatní vyšetření a léčbu, měl zajímat. Je to naše zdra‑ ví a naše výsledky, a ne někoho ji‑ ného.

Proč se tedy ještě výsledky nezveřejňují? Mluví se o zveřejňoJestli jsou takové rozdíly mezi vání výsledků ve vašich odborlaboratořemi, můžete nám pora- ných kruzích? dit a nasměrovat, kde si máme tu naši krev vyšetřit? Výsledky by se měly zveřejňovat,

BYZMAG 27


Mohl byste nám i přesto říct nějaké nové trendy, nová vyšetření, nové přístupy, které kupříkladu mohou zachraňovat životy a ví se o nich velmi málo?

aby se veřejnost mohla dozvědět, kde mají zkušenosti s daným, kon‑ krétním typem vyšetření, léčbou. Stále jsou zařízení, kde se provádí jednotky testů vyšetření ročně a je opravdu jedno, jestli ve velké či malé nemocnici nebo v ambulant‑ ním zařízení. V našich odborných kruzích se o tomto tématu nemluví a jsou asi dva důvody: neví se o tom nebo je oprávněná obava z pravdy.

Internet a sociální platformy jsou v současnosti nejjednodušší a nejpo‑ hodlnější zdroj informací. Ne vždy se člověk v přemíře informací dozví pravdu, resp. nedokáže jako

Podívejme se na dnešní dobu. Nadneseně řečeno, lidé jsou díky Google „polovičními lékaři“.

laik správně informaci vyhodnotit. Toto je i důvodem, proč řada léka‑ řů je k „přechytřelým“ pacientům skeptická, kritická. Doba se však mění a řada pacientů je velmi vzdě‑ laná a tento fakt budeme my jako

28 BYZMAG


zdravotníci nuceni přijmout. Stále jsou nová vyšetření, která jsou spe‑ cifičtější, přesnější, vedou rychleji k diagnóze. Tato platforma určitě není k tomu, abychom vyjmeno‑ vali všechna, ale dovolím si uvést

pravděpodobnost, že by se mohlo narodit až 5 000 dětí s Downovým syndromem. V současné době již existují technologie a metody, kte‑ ré toto riziko snižují na neuvěřitel‑ ných 0,2 %. Jedná se o genetické vyšetření, kdy pomocí testu "TRI‑ SOMY" dokážeme testovat DNA fragmenty plodu v krvi matky. Ten‑ to test je dostupný v našich labora‑ tořích za nejnižší cenu na českém trhu. Jsou to placená vyšetření pojišťovnou?

jeden příklad. Je to téma prenatálního vyšetřování vro‑ zených onemocnění, vyšetřování ještě před narozením dítěte. Díky tomu, že se věk matek (i otců) zvy‑ šuje, tak se riziko postižení plodu zvedá. Současné rutinní vyšetřová‑ ní (ultrazvuk v 10.-12. týdnu a dvě biochemická vyšetření) dokáže vyloučit Downův syndrom (triso‑ mie chromozomu 21) z 95 procent. Pokud uvážíme, že se v ČR narodí asi 110 000 dětí ročně, tak existuje

Jak jsem již zmínil výše, český zdra‑ votní systém je velmi štědrý, prak‑ ticky vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Systém po‑ jištění je však velmi konzervativní a nedokáže všechna nová vyšetře‑ ní, léčebné postupy a léky ihned zahrnout do svých systémů. Řada těchto nových testů, i když jedno‑ značně přinášejí benefit, tak nejsou hrazena. Opět platí, pokud vyšet‑ ření a léčba může přinést benefit, může zlepšit kvalitu života, může

BYZMAG 29


i odhalit život ohrožující defekt. Z tohoto důvodu by měli být lidi ak‑ tivní, měli by se o své zdraví starat, i když toto není zaplaceno zdravotní pojišťovnou. Přeci jen ne všichni mají medicínské vzdělání. Kde a jak by měli lidé hledat podobné možnosti? Již jsem se tohoto tématu dotknul. Je jasné, že informační převaha lé‑ kařů, zdravotnických pracovníků,

30 BYZMAG

je obrovská. Nelze předpokládat, že by sociální sítě, Google a podob‑ né informační kanály mohly jejich vzdělání a zkušenostem přímo kon‑ kurovat. Na druhé straně lidé hle‑ dají většinou jeden konkrétní pří‑ pad, takže se může stát, že zrovna tento případ, tuto diagnózu, tuto konkrétní metodu, lékaři nemuse‑ jí znát tak podrobně. A právě zde vidím velkou přidanou hodnotu. My se novým přístupem k naší pre‑ zentaci vydáváme tímto směrem a


SPADIA řadu nových věcí, metod vázaných ke konkrétní diagnóze budeme právě na sociálních sítích publiko‑ vat. Jste spolumajitelem a ředitelem velké a úspěšné sítě diagnostických laboratoří SPADIA. Sdělte našim čtenářům, jaká je vaše cesta k úspěchu?

ce. Vždy to bylo a je o lidech, kte‑ ré mám vedle sebe, a kterým jsem předal nějakou vizi. O SPADII jsme před 10 lety, tj. kdy vznikala, mlu‑ vili jako o malé komorní laboratoři, kam budeme rádi chodit pracovat. Shodli jsme se, že primárně chceme budovat zdravotnickou laboratoř. Štěstí, kvalita naší práce, které rozu‑ míme, investování do profesionálů a postupné budování dobré firem‑ ní kultury, zavádění nových trendů v našem oboru do praxe, nás posu‑ nulo mezi největší laboratoře v ČR.

Toto je asi nejtěžší otázka, proto‑ že „úspěch“ je hodně subjektivní pojem. SPADIA je můj třetí velký profesionální počin, na kterém se podílím od úplného začátku, tzv. Děkujeme za rozhovor. „green field“. Před lety se mi poda‑ řilo vybudovat v Novém Jičíně la‑ boratoř s onkologickým centrem, z čeho mám radost. Protože onko‑ logické centrum od té doby patří k Text: redakce vyhlášeným pracovištím v republi‑ Foto: archiv

BYZMAG 31


Fenomén 4.0

FENOMÉN 4.0 V měsíci lednu jsme se účastnili konference s názvem FENOMÉN 4.0, konaný na univerzitní půdě Univer‑ zity Tomáše Bati ve Zlíně na Fakul‑ tě Humanitních studií. FENOMÉN 4.0 nabídl účastníkům odpovědi na otázky digitalizace a zavádění prvků Průmyslu 4.0. Konference nabídla témata Změny 4.0, Výroba 4.0, Služby 4.0, Strategie 4.0 a taky Budoucnost 5.0.

dělili na HR Stage, Smart Stage a Business Stage. Také zajímavý po‑ sun kupředu, kdy máte možnost poznat se osobně s HR konzultanty (pokud ovšem hledáte novou příle‑ žitost v zaměstnání) a poslechnout si aktuální témata v rámci HR ve výrobní sféře. Po registraci začala úvodní část se zahájením konferen‑ ce a otevřením všech stages. Prav‑ da, těžko se rozkrájet a účastnit se všech stages v jeden moment, ale Organizátoři neponechali nic ná‑ pokusili jsme se pro vás zachytit to hodě a šli v duchu digitalizace. U nejdůležitější. vstupu po nás nikdo nepožadoval papírové vstupenky, ale postačilo V rámci business stage vystoupili pouze poslat e-mail den před akcí v úvodu Filip Dřímalka (AMSP), Jiří a na místě se nahlásit pouze svým Holoubek (Svaz průmyslu s dopra‑ jménem. Za nás tedy palec naho‑ vy ČR) a Jan Burian (Ernst & Young, ru, zde cíl digitalizace splněn. Po s.r.o.), všichni velmi výborní mnoh‑ příchodu na konferenci jsme po dy i emotivní řečníci. Na poslucha‑ zapsání obdrželi balíček s progra‑ če vyrukovali s obecnými tématy. mem konference a dalšími propa‑ Hlavně nám otevřeli oči s připrave‑ gačními materiály. ností firem s digitalizací. V této části nás zaujalo několik faktů, a to hlav‑ Celou konferenci organizátoři roz‑ ně ta informace, že Slovensko je na

32 BYZMAG


tom lépe s připraveností a zavádě‑ ním digitalizace než Česká repub‑ lika. Bohužel, to ale nemění nic na situaci, že jak ČR tak SR jsou stále pod evropským průměrem připra‑ venosti. Líbilo se mi také prohláše‑ ní Filipa Dřímalky, kdy digitalizaci pojmenoval z části také odbourání práci s nástrojem Excell. Celý den hodně zazníval pojem Agilní přístup firem a změna k agil‑ nímu přístupu, bezpečnost dat, kvalifikovaný personál, vize a stra‑ tegie společnosti, ale také zaznívali

příčiny, proč je pozice České repub‑ liky v žebříčku tak nízko. Myslím, že pan Holoubek to pojmenoval poměrně jasně, když uvedl, že stav digitalizace je způsobený hlavně chutí managementu tyto novinky zavádět. Když šel do detailu, vy‑ plynulo z toho následující: - nepochopení digitalizace vrcholovým managementem hlav‑ ně v tom, že digitalizace se trans‑ formovala spíše už do samotné evoluce a pro management to zna‑ mená hodně novinek. V podstatě

BYZMAG 33


Fenomén 4.0 vystoupení z komfortní zóny a začít pořit zavádění nástrojů a tech‑ něco nového řešit. nologií Průmyslu 4.0 především vlastními silami (využitím vlastního - další příčinou jsou také útvaru) pozitivní hospodářské výsledky podniku z let minulých, kdy se d) 44% respondentů se chystá daří, tak proč bychom měli zavádět vložit v následujících 3 letech do přece něco nového, když nám to nástrojů či technologií Průmyslu funguje. (pozn. Redakce: No jo, ale 4.0 více než 10% jejich investičních když se hospodářsky dařit přestane, výdajů tak na změny už je pozdě) e) 42% respondentů se domnívá, Jan Burian následně dokreslil řeč‑ že by stát měl podpořit zavádění níky příklady z praxe a průzkumem, Průmyslu 4.0 definovaným plánu který E&Y prováděl po celém světě investičních pobídek pro podniky v roce 2018. Čísla hovoří za vše: zavádějící technologie Průmyslu 4.0 a) 62% respondentů plánuje mo‑ (zdroj: E&Y průzkum 2018) dernizaci výrobních pracovišť za účelem usnadnění implementace nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 Během přestávky jsme prošli dů‑ kladně Smart stage, kde se předsta‑ b) 50% respondentů považuje za vili firmy s novinkami pro výrobní největší překážku implementace průmysl. Bylo to hlavně postaveno nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 na PLC systémech do výroby a plá‑ nedostatek kvalifikovaného perso‑ nování výroby. Dále se představili nálu firmy vyrábějící HW, banky a jiné firmy, které měli čím přispět v digi‑ c) 47% respondentů plánuje pod‑ talizaci. Co nám tady chybělo, jsou

34 BYZMAG


firmy zabývající se tzv. CPM/EPM vednosti v zaměstnání. Nepřijdou systémy pro vrcholový manage‑ o práci, jen budou svou práci dělat ment. jiným způsobem a budou díky ro‑ botům práce zvládat více. To klade V rámci pokračování Business st‑ větší nároky na dovednosti práce s age se představil Radek Navrátil roboty. (Škoda Auto) s příklady z praxe v rámci inovace a poměrně zajímavé Po Radkovi Navrátilovi se představil diskuze na téma, zda roboti budou s prezentací Petr Novák (Koyo Bea‑ brát lidem práci či nikoli. Překvapi‑ rings), kde bylo představeno něko‑ la nás odpověď řečníka, cituji: „Ro‑ lik příkladů z praxe z oblasti procesů boti budou brát lidem práci, ale ne a technologií. Následně vzal velmi zaměstnání.“ Kdy Radek Navrátil vtipně do ruky (pozn. Redakce – a následně tuto tezi vysvětlil tím, že to doslova do ruky) svou prezenta‑ na lidi bude kladen větší tlak na do‑ ci Karel Mareček (BD senzors), který

BYZMAG 35


se vrhnul ještě hlouběji do příkladů ňová (ArcelorMittal) a Mojmír Ham‑ i s konkrétními řešením v rámci ERP, pl (ekonom, publicista). IQ skladů, analytiky, biometriky atd. Konference byla velmi pěkně zor‑ Posledním řečníkem této části byl ganizovaná s bohatým programem, Lukáš Mildorf (Continental Auto‑ kde si vybral opravdu každý. Závě‑ motive), který představil ukázky i s rem dostali organizátoři na všech audiovizuálním záznamem spolu‑ stages obrovský potlesk a účast‑ práce CoBotů, designu linek, AGV níci měli možnost pokračovat na robotů a využití smart devices v networkingovém programu, kde praxi (konkrétně chytrých hodinek). vystoupili zlínští barmani ve své show a posléze také moravská ka‑ Po přestávce pokračoval Business pela Fleret. stage ukázkou MES systémů, 3D Text: Martin Gargulák, INEKON tisku a na závěr prezentovali Michal SYSTEMS s.r.o., Linkedin Rada (IBCSD LAB), Veronika Muro‑ Foto: archiv FENOMÉM 4.0

36 BYZMAG


BYZMAG 37


Prezentovat nebo fascinovat?

Radim Pařík 38 BYZMAG


Prezentovat nebo fascinovat?

JEŠTĚ PREZENTUJETE NEBO UŽ FASCINUJETE? Každý z nás, kteří čteme tento časopis, jsme zažili prezentace. Prezentace naše vlastní, na které jsme se připravovali někdy minuty, někdy hodiny, někdy týdny, někdy dlouho před nimi. Prezentace jiných manažerů, majitelů firem nebo odborníků. Pokud se vydáme zpět do těch minut, kdy jsme prezentovali sami, nebo prezentoval někdo jiný, a budeme k sobě upřímní, zjistíme, že výzkum, který provedl švýcarský institut pro rétoriku v roce 2002, může být pravdivý. Jeho závěr je šokující: 7 z 10 posluchačů při prezentacích nevnímá. Jste si vy jistí, že k takovým uspávačům nepatříte? Když vynecháme nejzákladnější lidské potřeby, které musí být pra‑ videlně a opakovaně naplňovány k naší spokojenosti, abychom byli schopní posouvat se v žebříčku po‑ třeb i společenské hierarchii naho‑ ru, je sebeuspokojení velmi nebez‑ pečným fenoménem, který vede k tomu, že zamrzneme na určité úrovni a jiní, pracovitější, skromněj‑ ší nebo dravější nás předběhnou. Často si toho ani nevšimneme. Fir‑ my a jejich vedení nejsou hloupé a nevymění manažery ve vyšším

středním věku, protože jsou ve vyš‑ ším středním věku, ale protože už nepodávají výkon, jaký firma poža‑ duje. Dynamiku a dravost by takoví “zítra na odchodu” manažeři mohli nahradit právě zkušeností, moud‑ rostí a dalším vzděláváním se, bo‑ hužel je zaslepí sebeuspokojení a často i špetka arogance, protože oni to tak dělají přece už jako od furt. S kyselým obličejem a hořkým poci‑ tem stojíc před vraty svého bývalé‑ ho zaměstnavatele pak přemýšlejí, proč zrovna oni mají smůlu? Nema‑ BYZMAG 39


Prezentovat nebo fascinovat?

jí. Jen byli na sebeuspokojovacím vrcholu tak moc, že přepadli dolů a spadli na dno. Když jsem studoval strategický management, musel jsem přečíst velké množství knih o financích, ekonomii, strategii, informačních systémech, personalistice a o osob‑ ním rozvoji. Ani jeden výukový mo‑ dul se nevěnoval zprostředkování naučených znalostí nadřízeným, podřízeným nebo zákazníkům a klientům. Ani jeden předmět ne‑ byl věnován principům rétoriky a prezentování. A to byla prestižní britská univerzita s mezinárodně ceněným studijním programem. Pak jsem viděl své spolužáky, jak se při prezentaci projektů a výsledků společných pracovních skupin po‑ tili, klepali a třásl se jim hlas. V rétorice se mi podařilo popsat 7 smrtelných hříchů, které vedou k tomu, že se brzy objeví někdo, kdo vás může nahradit, protože prostě zahraje do ucha vašeho šéfa nebo klienta jasnou a srozumitelnou pís‑ 40 BYZMAG

ničku. Ten naskočí na rytmus této písničky a začne vás nepostrádat. Když už jste takhle daleko, bude to mít jeden výsledek: stojíte před branami, ale ne jako Hannibal Do‑ byvatel, ale jako někdo nevěřícně zírající na “dohodu” o rozvázání pra‑ covního poměru. Hřích první: “Já se mluvit stejně nikdy nenaučím.” Poselství vůči posluchačům: “Jsem chudák, nejde mi to a nemá to cenu.” Překlad: “Nechce se mi. Raději mrk‑ nu na fotbal, půjdu do baru nebo budu hledat inspiraci při sledování pohyblivých obrázků na monitoru.” Hřích druhý: “Mometálně na to nemám kapacitu.” Poselství vůči posluchačům: “Jsem vytížený a mám moc práce.” Překlad: “Přece nebudu za něco


Prezentovat nebo fascinovat?

takového platit. Za školu se taky neplatí a pokud bych měl už jít na nějaké to školení, tak ať to zacvaká zaměstnavatel. Já potřebuju stejně nový ajfoun, ajvoč a aji lyže.”

Poselství vůči posluchačům: “U nás ve firmě prezentují jiní, takoví ti ka‑ riéristi nebo oblíbenci.” Překlad: “V prezentacích se necítím jistě, tak se tomu radši vyhýbám.”

Hřích třetí: Hřích pátý: “To není pro mě.” “Na školení jsem už byl.” Poselství vůči posluchačům: “Réto‑ rika není můj obor a stejně umím Poselství vůči posluchačům: “Škole‑ už mluvit celkem dobře.” ní jsou vlastně ztráta času, nic jsem se nenaučil.” Překlad: “Jako proč bych měl ně‑ kam chodit, vždyť to do teď všech‑ Překlad: “Vzdělávání mě moc neza‑ no fungovalo.” jímá, ale jsem ochotný tam jít, když to bude v pracovní době. A zdržuje [Dieter Schwarz, majitel skupiny mě to od práce.” Schwarz, druhého největšího ob‑ chodního řetězce světa s obratem Hřích šestý: 120 miliard Euro, říká: Kdo se pře‑ stane zlepšovat, přestane být dob‑ “Prezentace u nás stejně nikdo neporým.] slouchá.” Hřích čtvrtý: “Já stejně moc neprezentuju.”

Poselství vůči posluchačům: “U nás ve firmě to je nutné zlo. To chtějí stejně ti z vedení.”

BYZMAG 41


Prezentovat nebo fascinovat? Překlad: “Je mi jedno, jestli to něko‑ když mu to neumíte vysvětlit? Jak ho baví. Chci to mít vždycky za se‑ ale chcete potom uspět na příštím bou co nejdřív.” pracovním pohovoru, když neumí‑ te prodat váš produkt? A prodat [Pokud vás nebaví vaše vlastní pre‑ sebe sama, je mnohem těžší. Jak ale zentace, proč si myslíte, že by měla potom chcete, aby vaši zaměstnan‑ bavit posluchače?] ci podávali skvělý výkon, když neví, co po nich vlastně chcete? A jak ale Hřích sedmý: chcete lidi kolem sebe nadchnout, když je neumíte ani pochválit tak, “Máme strašně složitá témata, to se aby byli dojatí? snad ani nedá vysvětlit.” Nenechte se zatlačit do středního Poselství vůči posluchačům: “Takže šedivého proudu a staňte se sku‑ nachystám 172 hustě popsaných tečným pánem vlastních slov. Na‑ slajdů, aby nikdo nemohl říct, že učte se, jak vyzařovat jistou při pro‑ jsem to nevysvětlil.” slovu nebo prodejním rozhovoru, jak správně argumentovat v obra‑ Překlad: “Jsou to pitomci a ignoran‑ zech a ovlivnit tak rozhodnutí vaše‑ ti, nerozumí tomu.” ho posluchače ve váš prospěch, jak zaujmout všechny od první vteřiny Položme si otázku na srdce. Není a jak prodat výsledky své práce tak, to vše proto, že nejsme ochotni do že ostatní řeknou jen WoW. Naučte sebe investovat? Že je nám vlastně se vyprávět příběhy tak, že uslyšíte firma, ve které pracujeme, celkem spadnout jehlu na zem. jedno? Asi ano. Jak ale chcete příš‑ tě dosáhnout svých bonusů, když Jedna má klientka se vrátila z me‑ je zákazník ignorant? Jak ale chce‑ zinárodní konference, kde byly te přesvědčit šéfa, že jste v pohodě, stovky účastníků a kde prezento‑

42 BYZMAG


Prezentovat nebo fascinovat?

vala. 07.03.2019 mi řekla: “Než jsem tam jela, bála jsem se, bylo to pro mě velmi důležité a nerada mluvím před hodně lidmi. Po tréninku ale byla má prezentace asi příliš dobrá.” Já: “Proč myslíte?” Klientka: “Pozvali mě v květnu do USA, abych mluvila pro 3000 lidí. Už se tam těším.”

Na našem rétorickém tréninku se naučíte věci, které nebyly mnoho‑ setkrát předžvýkány jinými trenéry na běžných seminářích. Nechte se také vy transformovat v charisma‑ tického řečníka. Posuňte se do nejvyšší rétorické ligy, kde nehraje příliš mnoho dalších lidí. Dostane‑ te osobní péči a s každým absolvo‑ „Naučte se i vy na našem tréninku vaným modulem se razantně zlep‑ rétoriky, jak zmobilizujete vaše pu‑ blikum. Naučte se i vy na našem tréninku rétoriky, jak vyprávět pří‑ běhy s co největším účinkem na vaše publikum tak, že uslyšíte v sále spadnout jehlu na zem. Naučte se i vy na našem tréninku rétoriky, jak zjednodušit komplikovaná sdělení tak, aby je každý pochopil. Naučte se i vy na našem tréninku rétoriky, jak opustit "doprovázené čtení" z PowerPointu a jak docílíte mno‑ honásobně většího vlivu a účinku. Naučte se i vy na našem tréninku rétoriky, jak publikum zasáhnete na emocionální a ne na racionální

šíte. Po našem semináři ohromíte své okolí. Budete skvěle prezento‑ vat, skvěle vyprávět příběhy a lépe prodávat než doposud. Zvýšíte si své sbevědomí a a jistotu. Mluvení před lidmi pro vás pak bude hračka a zábava.”

úrovni. Naučte se i vy na našem tré‑ ninku rétoriky, jak dosáhnete toho, aby vám publikum viselo na rtech. BYZMAG 43


Prezentovat nebo fascinovat?

Radim Pařík Působil 14 let v mezinárodních řetězcích. Má hlubokou znalost maloo‑ bchodního prodeje (FMCG), trhu nemovitostí v CEE regionu a investic. Jeho hlavní doménou jsou strategie, řízení procesu změny a leader‑ ship. Působil v top managementu společnosti Plus-Discount [Tengel‑ mann Group], kterou připravil na úspěšný prodej skupině Rewe za několik mld. EUR. V Lidl ČR řídil operativní provoz. Působil na centrále společnosti Kaufland v Německu, kdy jeho regionem byla střední Ev‑ ropa, odkud řídil expanzi s rozpočtem ve výši >700 mil. EUR. Následně se stal místopředsedou představenstva spol. Kaufland Polska s obratem 3,5 mld. EUR, která po letech stagnace začala pod jeho vedením generovat zisk. Poté působil jako CEO investiční skupiny, nastavil její strategii, ziskovost, investiční plán a zároveň odvrátil několik pokusů o nepřátelské převzetí dceřiných společností šikanózními insolvencemi. Nyní působí v Adviso‑ ry Boardu PR PA RT NE RS Advisory Group. Aktivně se pohybuje v oblasti reorganizací a re‑ strukturalizací firem, věnuje se nadační činnosti. Trénuje manažery a vlastníky firem v oblasti rétoriky a vyjednávání v ČR i zahraničí [např. Německo, Švýcarsko, Polsko, Thajsko, Singapore]. Vystudoval mj. strategický management na Nottingham Trent University a právo. Hovoří česky, německy, anglicky, polsky a ovládá znakový jazyk. Rád vaří, cestuje, trénuje karate a squash.

44 BYZMAG


Eportní cena DHL

Cítíte, že Vás posluchači neposlouchají? Že se nudí? Že váš čas je stejně ztracený jako jejich? Odcházíte z prezentací a nemáte dobrý pocit? Chcete toto všechno změnit? Máte jedinečnou příležitost ze dne na den být zcela jiný, zcela výjimečný. Přijďte na náš trénink a druhý den už nebudete prezentovat, budete fascinovat své publikum. Bude to pro Vás radost a radost pro posluchače. Bude se o vás mluvit.

A co se na našem tréninku rétoriky naučíte?

• jak zmobilizujete Vaše publikum • jak vyprávět příběhy s co největším účinkem na Vaše publikum

• jak zjednodušit komplikovaná sdělení tak, aby je každý pochopil

• jak opustit "doprovázené čtení" z PowerPointu • jak docílíte mnohonásobně většího vlivu a účin‑ ku

• a jak publikum zasáhnete na emocionální a ne na racionální úrovni.

BYZMAG 45


Co získáte?

• Zlepšení prezenatčních dovednosti během osmi hodin intenzivního tréninku.

• Na začátku prezentace už nikdy nebudete působit nervózně.

• Zvýšíte si sebedůvěru. • I z nudného tématu dokážete udělat napínavé krimi.

• Posluchači Vám budou viset na rtech.

• Vaše posluchače si získáte pochvalou. A oni Vás za to budou zbožňovat.

• Naučíte se klást otázky tak, abyste publikum na‑ směrovali tam, kam chcete.

• Uvědomíte si, že mozek se chová jako sval. • Když už musíte u Vás ve firmě prezentovat v PowerPointu, naučíte se ho využívat tak, že své okolí rozhodně nebudete nudit.

• Už se nebudete muset týdny chystat na projev o věcech, kterým nerozumíte.

46 BYZMAG


Eportní cena DHL Kdo budete? Nechte se Radimem Paříkem, jedním z nejlepších trenérů rétoriky v Evropě, posunout do ligy, ve které hraje jen velmi málo lidí. Pokud si Barack Obama a Steve Jobs vystačili bez PowerPointu, tak Vy to doká‑ žete také. Jako bonus se na závěr dozvíte, která slova jsou ne‑ bezpečná, protože ve Vašem publiku vyvolávají ne‑ chuť. Budete znát výrazy, kterým se budete umět vy‑ hnout.

Začněte hned !!!

Malá ochutnávka:

BYZMAG 47


Inbound recruitment aneb naučte se kandidáty přitahovat Najít v dnešní době dostatek kvalit‑ ních lidí se může na první pohled zdát jako nadlidský úkol. Následu‑ jící měsíce pravděpodobně přine‑ sou mírné ochlazení pracovního trhu, nové pozice mezi zaměstna‑ vateli nebudou již růst tak strmě jako v posledních letech a situace se trochu uklidní. Pokud se vám ale kandidáti poslední roky moc ne‑

bude ten moment, kdy kandidáti začnou znovu do vaší firmy proudit, budete zklamáni. Pokud jste totiž za poslední tři roky nezměnili způsob uvažování nad náborem a neaktualizovali své HR strategie, je pravděpodobné, že se trh posunul, aniž byste ho byli schopni následovat. Jen si před‑

hlásili a netrpělivě ono zpomale‑ stavte, co všechno se za poslední ní trhu vyhlížíte v očekávání, že to tři roky událo z hlediska vývoje eko‑

48 BYZMAG


Inbound recruitment nomiky, zaměstnanosti, techno‑ logií, dat a sociálních sítí a jak jste všechny tyto změny zohlednily v náborovém plánu vaší firmy. Změ‑ nilo se nejen chování kandidátů, ale i způsob jejich uvažování nad pracovními pozicemi a výběrem nového zaměstnavatele. Je tedy pravděpodobné, že ani ochlazení trhu vás nezachrání, neboť kandi‑ dáti se přesunuli jinam, komunikují na jiných platformách a práci si hle‑ dají přes jiné zdroje. Nevěříte? Jak je tedy možné, že ně‑ které firmy v ČR nemají problém s nábory, kandidáti se jim sami hlásí ve vysokém počtu a dobré kvalitě? Ten rozlišující prvek je dobře na‑ stavený a fungující Inbound recruitment. Že jste o Inbound recruitmentu ještě neslyšeli? Obec‑ ně z hlediska náboru rozlišujeme Inbound a Outbound recruitment. Inbound znamená, že kandidáti chodí sami za vámi a definuje aktivi‑ ty, které firma vyvíjí, aby kandidáty lákala, přitahovala a aby kandidáti

právě pro tuto firmu chtěli praco‑ vat. Při outbound recruitmentu jde‑ te naopak vy za kandidáty a snažíte se je se svou nabídkou oslovit jako například při sourcingu. Jinými slovy, pokud máte dobře vybudovaný a fungující Inbound recrutiment, daleko méně se nadře‑ te pro to, abyste své pozice obsadili, neboť kandidáti vás jako zaměstna‑ vatele sledují a mají zájem o práci u vás. Na trhu je stále mnoho firem, které nástup Inbound recruitmen‑ tu nezachytily a právě pro to jsme se rozhodli, že se tomuto téma‑ tu detailněji budeme věnovat na EVOLVE! Masterclass, každoročním praktickém recruiterském tréninku, který se bude letos konat v Brně a jako školitel se na něj připojí odbor‑ ník nejpovolanější, Bill Boorman z Velké Británie. Bill patří mezi hlavní osobnosti svě‑ tového recruitmentu, každý rok po‑ máhá předním značkám po celém světě nastavovat náborové strate‑ gie a do ČR přiveze trénink, který

BYZMAG 49


Inbound recruitment sestavil přímo pro nás.

Bill přiveze případové studie z ce‑ lého světa, takže se budete moci inspirovat od předních světo‑ vých značek, které se na Inbound recruitment zaměřují již dlouho. Vše si budete moct na místě vy‑ zkoušet tak, abyste nabyté zna‑ losti mohli hned následující den přenést do své práce. Trénink není určený jen náborářům, ale všem z HR, HR marketingu, sourcingu, ale profitovat z něj mohou všichni ma‑ nažeři, kteří k sobě nabírají kolegy do týmu. Poznačte si do svého ka‑ lendáře 10.4.2019, hotel Barceló v Brně a pro další informace se běžte podívat na evolvemasterclass.com. Budeme se na vás těšit!

Bill vám vysvětlí, jak se změnilo chování kandidátů na trhu, jak se změnily jejich návyky a co to pro vás jako zaměstnavatele znamená. Naučí vás pracovat s nejnovějšími aplikacemi, které vám umožní cho‑ vání kandidátů lépe monitorovat a porozumět mu, ale zároveň vám umožní komunikovat na stejné platformě, na kterou se kandidáti přesunuli. Ponoříte se do toho, jak budovat kariérní stránky, jaké in‑ formace musí obsahovat a jak zajis‑ tit optimální náborový zážitek pro kandidáty. Naučíte se obsah nejen správně prezentovat, ale zároveň ho tvořit. Bill vás zasvětí do oblas‑ ti storytellingu, aktuálně nejefek‑ tivnější metody, jak váš obsah ke kandidátům dostat. A nakonec si vyzkoušíte, jak všechny tyto oblas‑ ti prakticky spojit, aby tvořily har‑ monický celek, který dokáže nejen zaujmout kandidátovu pozornost, ale také ho přimět k tomu, aby se Text: Michal Toman, Engage Advisory vám ozval. Foro: archiv

50 BYZMAG


Architektka na dráze šperkařky Adéla Pečlová vyrábí své vlastní šperky. Hezké, minimalistické šperky, které mimo jiné ctí tradici českého sklářství. Pracuje nejen s českým sklem, ale také s ušlechtilými kovy či perlami. Každý jediný kousek v sobě skrývá kus architektonického skvostu, kus Adély. Jak svou tvorbu Adéla vnímá? Jaké to je jít si za svým snem?

Jak jste si našla cestu k výrobě sebevyjádření. Vyrobit to, po čem šperků? sama toužím a nabídnout to ostat‑ ním. Vytvořit si vlastní prostor, najít Pokud se ohlédnu úplně na za‑ si své místo a dělat to, v čem jsem čátek, myslím, že to byla potřeba dobrá. Nepocházím z umělecké ro‑

BYZMAG 51


Architektka/Šperkařka diny, nemáme v ní ani nikoho na volné noze. Cestu jsem si musela prošlapat krok za krokem po svém.

cení. Vyrobila jsem si sítě, které se postupně rozrůstaly.

Jaké vaše šperky jsou? Čím jsou Vystudovala jste ale architerktu- jedinečné? Co se v nich odráží? ru... Mé šperky jsou šperkem, ale i objek‑ Ano, bylo to i opozitum ke studiu tem, drobnou architekturou na těle. architektury na ČVUT, které bylo ve Jejich specifikum je v použitých znamení velkého množství práce, materiálech a v čistotě zpracová‑ kterou nám ukládali domů. Neustá‑ ní. Je na nich zřetelná materiálová i le sezení, koukání do počítače, po‑ tvarová vyváženost, minimalismus čítání příkladů a plnění termínů mi a hravost. Odráží se v nich mé vní‑ dalo řád. Krásno jsem mohla uplat‑ mání estetiky. nit na papíře co se týče architekto‑ nických návrhů, chyběly ale reálné S jakými materiály pracujete nejobjekty. Něco hmatatelného. raději? Tak jsem se postupem času přemís‑ tila z pokoje s korálkama k tátovi do garáže s pilkou na železo a řezala první hliníkové zapínání. Uplatnila jsem své technické znalosti, přes‑ nost a preciznost. Vznikaly první kusy šperků, jejichž základem jsou dodnes skleněné kuličky. Začala jsem si tvořit vztahy na Severu Čes‑ ka ve sklárnách. V Praze jsem vy‑ hledávala spolupracovníky na fo‑

52 BYZMAG

Nejraději pracuji s ušlechtilými ma‑ teriály, především se sklem. Beru ho jako materiál velmi křehký, ale odolný a krásný. Nese v sobě histo‑ rii naší země, která bývala sklářskou velmocí. Je v něm uložena i řemesl‑ ná zručnost zdejších obyvatel. Nyní jsem se zaměřila na práci s drahými kovy, které vytvářejí tělo pro sklo nebo perly.


Mileniálové

BYZMAG 53


Architektka/Šperkařka Jaký šperk jste právě dokončila a Dlouhou dobu jsem si myslela, že na kterém v současné době pra- být designérem je jednoduché. cujete? Není to pravdou. Je nutné nebýt je‑ nom designérem, ale i dobrým ma‑ Nedávno jsem dokončila stříbrný nagerem, řemeslníkem a psycho‑ prsten z kuličkového řetízku s per‑ logem nebo mít k sobě lidi, kteří lou, který byl vyrobený na zakáz‑ vám v těchto ohledech pomohou. ku. Nyní se chystám odpočívat a v Nemyslím si, že úspěch jednotlivce novém roce dopracovat kolekci ze stojí jen na něm, to je mylná před‑ stříbra a perel. V ní bude i náhrdel‑ stava. ník na zakázku, který se má stát ro‑ dinným šperkem. Udělala byste někdy něco jinak? Co vás přimělo udělat z koníčku zdroj své obživy? Jak těžké je na tomto poli uspět? V současné době jsem architektka a designérka šperku. Jsem rozkroče‑ ná mezi dvěma profesemi, které se v mém případě navzájem doplňují a dávají mi odstup a volnost jedna od druhé. Nemám jasně danou “ná‑ lepku”. Pracuji na tom, co mě baví a v čem mohu uplatnit svůj talent a cit. Ráda spolupracuji s dalšími lid‑ mi, architektura i šperk mi dávají tu možnost.

54 BYZMAG

Co bych udělala jinak? Snažila bych se uvědomit, že jediné překážky a limity nejsou ve vnějším světě, ale pouze v mojí hlavě. Děkujeme za rozhovor a přejme hodně úspěchů!

Text: Jana Albrechtová Foto: Tomáš Hejzlar a Anežka Horová


16. 4. 2019

Česká národní banka, Praha

DOBŘE NAMÍCHANÉ CFO MENU 2019

Aktuální témata · Kompetentní lidé · Efektivně v jednom dni

VIII. ročník odbor odborného setkání finančn finančních ředitelů, na kterém nes nesmíte chybět. BYZMAG 55


Centralizace procesů

Jak zlepšit zákaznickou zkušenost? Centralizací procesů. Z průzkumu ABSL vyplývá, že centralizace procesů se stává velkým trendem, a to jak v případě nadnárodních společností, tak i českých firem s více pobočkami. S rozšiřováním podporovaných procesů například počítá 81 % českých center sdílených podnikových služeb a centralizaci zavádějí i společnosti, které dosud o poskytování služeb z jednoho centra neuvažovaly. Důvodem přitom nejsou jen nižší náklady, ale i vyšší efektivita a čím dál častěji i zkvalitnění zákaznické zkušenosti. To bylo také jedním z důvodů vzniku servisního centra Dimension Data, které za úspěšnou centralizaci poskytování technické podpory ze 47 zemí do Prahy a Bangalore získalo ocenění ABSL Diamonds.

„Centra podnikových služeb dnes firmy vytváří napříč všemi odvětví‑ mi i regiony. Díky internetu a mo‑ derním technologiím již vlastně není důležité, odkud jaké činnosti provozujete, mnohem důležitější je přístup ke kvalifikovaným a jazy‑ kově vybaveným lidským zdrojům a know-how v oblasti designová‑

ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových služeb. Přesunutím vybraných agend do center podnikových služeb mohou firmy dosáhnout mnohem větší efektivity a úspor, které se pohy‑ bují v řádu desítek procent. Rozsah procesů, které je možné centralizo‑

ní procesů a služeb,“ vysvětlil Jo‑ vat, přitom s nástupem moderních nathan Appleton, ředitel asociace technologií, rychle roste. Zatímco

56 BYZMAG


první centra se specializovala ze‑ jména na zákaznickou podporu či poskytování finančních služeb, ke kterým patřilo například účtování faktur či příprava mezd, dnes cen‑ tra běžně řeší i logistiku, marketing, personalistiku či výzkum a vývoj. Velký rozmach zaznamenávají také IT služby.

lizaci nevedou pouhé úspory ná‑ kladů, ale i snaha o co nejvyšší zá‑ kaznickou spokojenost,“ doplňuje Jonathan Appleton s tím, že právě to byl případ i nedávno oceněné‑ ho projektu centralizace technické podpory společnosti Dimension Data.

Centralizací procesů k vyšší zá„V uplynulém roce jsme měli mož‑ kaznické zkušenosti i růstu tržeb nost sledovat výrazný posun center jak směrem k vyššímu rozsahu po‑ Společnost Dimension Data se roz‑ skytovaných služeb, tak i směrem hodla přesunout technickou pod‑ k jejich složitosti a komplexnosti. poru zákazníků ze 47 poboček do 2 Firmy také stále častěji k centra‑ servisních center se sídlem v Praze

BYZMAG 57


Centralizace procesů a v Bangalore. V Praze za tímto úče‑ lem musela v průběhu pouhých 9 měsíců najmout 160 technických expertů. „Nábor zaměstnanců pro pražské centrum byl asi nejsloži‑ tější moment celého projektu. Za‑ městnanci totiž nemusí ovládat jen potřebné technologie, ale zároveň musí hovořit cizími jazyky, mnohdy ne zcela běžnými. I proto jsme při náboru museli oslovit i zahraniční kandidáty. Dnes naši experti obslu‑ hují celkem 13 000 zákazníků z celé‑ ho světa,“okomentovala Natálie Zá‑ horská, HR ředitelka ze společnosti Dimension Data, a dodala: „Velmi důležitý nebyl jen rychlý a kvalitní nábor, ale i zavedení efektivního systému vzdělávání, který je v na‑ šem oboru klíčový. Mám radost, že se nyní můžeme chlubit stabilním a spokojeným týmem a snížením fluktuace v obou centrech.”

ce zlepšit zákaznickou zkušenost. Zákazníci navíc mohou po vyřeše‑ ní každého svého požadavku sdí‑ let zpětnou vazbu s pomocí jed‑ noduchého nástroje. Project PACE 1.0 přinesl i meziroční růst tržeb o 8 %, kvalitnější vzdělávání zaměst‑ nanců a o 40 % vyšší efektivitu při poskytování služeb. V souvislosti s tímto projektem bylo společnosti Dimension Data letos uděleno glo‑ bální ocenění asociace Technology Services Industry TSIA STAR a nově i cena ABSL Diamonds v kategorii Business Innovation (Nejlepší ino‑ vace).

Projekt centralizace, nazvaný PACE 1.0, je jedním z největších transfor‑ mačních projektů v historii společ‑ nosti. Jeho součástí je i kompletní Text: Marta Lipovská re-design procesů s cílem co nejví‑ Foto: archiv

58 BYZMAG


VÍTE, JAK

www.zkvknihy.cz

ZVLÁDNOUT PRÁCI MANAŽERA?

Kapitoly • • • • • • • • •

Řízení lidí známé i neznámé Výběr správného člověka do týmu Koučování Poskytování zpětné vazby Jak řešit konflikty Time Management Rozhodujte! Delegujte! Jak být efektivní Řízení změn

od tvůrce úspěšného blogu Život korporátního vedoucího

BYZMAG 59


Život korporátního vedoucího

ING. MICHAL POHLUDKA, PH.D., MBA 60 BYZMAG


ZKV career Dlouhá léta byl manažerem korporátní společnosti působící ve zdravotnictví. Vedl obchod v zemích střední a východní Evropy, implementoval Key Account Management mimo jiné v Rusku a v JAR a celou dobu se zabýval vedením lidí, jejich rozvojem a také strategické stránce společnosti – operativě, řízení obchodu a marketingu. Jeho aktivity jsou poslední dobou známé také na sociálních sítích, kde před třemi lety založil blog s názvem „Život korporátního vedoucího“, který má dnes téměř 12.000 fanoušků. Počátkem tohoto roku opustil korporátní svět, aby se mohl naplno věnovat své společnosti ZKV Career, s.r.o., která má za cíl inspirovat a pomáhat firmám k úspěchu. Malým, středním, ale i gigantům na trhu. To mu také dává možnost se věnovat své tvůrčí činnosti jako je psaní knih, přednášení a vymýšlení zajímavých projektů. Vystudoval jste biochemii, biotechnologii, věnoval jste se výzkumu na Ústavu dědičných metabolických poruch a vystudoval jste doktorát v oboru molekulární patologie. Jak se s těmito znalostmi a vědomostmi dá najít práce?

tiž“. Proto jsem zvolil jinou taktiku, než chodit pohovor po pohovoru a čekat na nějakou vysněnou pozici. Vybral jsem si společnost, ve kterou jsem věřil. V její brand, produkty a kulturu a do ní nastoupil. Na tu nej‑ nižší pozici a v tu dobu jsem si uvě‑ domil, že po škole jsme všichni na stejné startovní čáře. Na počátku. To bylo o více než deset let zpátky. V V místě, kde kvalita vzdělání je jen té době byl absolvent absolventem. prostředek a určitá výhoda, nicmé‑ Nehledě na to, co člověk vystudo‑ ně ta práce byla přede mnou. val a jakou měla ona škola „pres‑

BYZMAG 61


ZKV career Ve společnosti Bio-Rad jste působil 10 let. To je v dnešní turbulentní době na manažerských postech celkech dost dlouho. Co vás drželo? Měnil jsem pozici každé dva až tři roky. Brali mě jako talentovaného člověka, který zvládá zavádět změ‑ ny. Který neumí říct ne na další vý‑ zvy, což vedlo k tomu, že mě dávali na místa, kde buď byl velký poten‑ ciál nebo velký průser. Takové akč‑ ní pozice mě bavily, tak jsem neměl myšlenky na změnu. Bio-rad je jednou z největších společností na světe ve svém oboru. Můžeme tedy tvrdit, že se jedná o velký korporátní aglomerát. Jak se mladý český kluk po studijích dokáže adaptovat na korporátní systém? Musí. Buď se člověk přizpůsobí a uspěje nebo odejde. Ono se ale v korporátu dá žít různě. Můžete v něm plout, pobírat téměř až „so‑ ciální dávky“, protože když člověk

62 BYZMAG

nedělá, nejde to moc poznat. Ale bavilo by vás to? Mne nikoliv, proto jsem se snažil věci měnit a to je v tom aglomerátu složité. Ale i tak to šlo, člověk se naučí v tom žít a pro‑ sadit si své. Za deset let působení v Bio-Rad jste si prošel několika pozicemi, několika zeměmi. Jaké období považujete za nejlepší? Nejlepší? Všech 10 let. Pracuji, pro‑ tože mě to baví. Co vám dala tato korporátní praxe do dalšího profesního života? Vysoká škola vám dá teorii, korpo‑ rát do práce vnoří život. Měl jsem vážně štěstí, jelikož jako jednatel jsem měl možnost být zapojen do všech strategických kroků, a to ve všech složkách společnosti. Navíc, byl jsem zapojen do řízení firem i mimo ČR, umím respektovat jiné kultury, jiné obchodní modely, jiné lidi, a myslím, že jsem připravený na další, velké věci.


ZKV career Jak víme, jste proaktivní a v průběhu působení ve společnosti Bio-Rad jste založil blog s názvem Život korporátního vedoucího. Co bylo tím impulsem psát tento blog? Náhoda. Chtěl jsem pochopit di‑ gitální marketing, algoritmy soiál‑ ních sítí, chování fanoušků a tvorbu obsahu. Proto jsem si založil blog. A ono se to rozjelo. U psaní blogu jste nezůstal. Začal jste psát knihy. První z nich byla kniha s názvem Byznys Trip. Proč zrovna toto téma? Chtěl jsem dát nahlédnout lidem, kteří nikdy v korporátu nepracovali, pod pokličku velkých společností. Poukázat na jejich absurdní cho‑ vání, struktury. A také ukázat všem, kteří v něm pracují, že v tom nejsou sami a že všude to je stejné. Kniha byla velmi úspěšná. Kdy jste se rozhodl napsat druhou knihu s názvem Jak zvládnout

práci manažera? Tu myšlenku jsem nosil v hlavě roky. Jen jsem nevědel, jak jí napsat. Jed‑ noho dne mě napladl koncept, který se ve výsledku ukázal jako úspěšný a hlavně prospěšný. Vzít základní manažerské dovednosti jako je kupříkladu řízení lidí a ke každé dovednosti dosadit člověka z praxe. Ten měl za cíl ukázat, jak onu dovednost dělá v realitě. Kaž‑ dý den. Bez pouček, bez grafů a ze srdce. Aby to bylo ještě o kousek zajímavější, tak jsem požádal lidi z různých segmentů a pozic. Myslím, že se to povedlo. V čem je tato kniha unikátní? Je česká. Je naše. Od lidí, kteří ne‑ jsou mediálně známí, ale každý den vstanou a jdou makat. Zlepšovat se. Je proto autentická, uvěřitelná. Ke kolika čtenářům se již dostala? Myslím, že jsme někde u 7.000 lidí.

BYZMAG 63


Český knižní bestseller od tvůrce úspěšného blogu „Život korporátního vedoucího“, mnohaletého manažera globální společnosti a trenéra manažerských a obchodních dovedností. Kniha se neopírá o žádné poučky. Naopak sdílí zkušenosti, poskytuje reálné řešení situací, ale také rady a tipy do každodenního života. Je inspirací manažerům, lídrům, a všem, kteří vedou lidi, či jsou součástí společnosti a na jejich úspěchu záleží. www.zkvknihy.cz

64 BYZMAG

www.zkvcareer.com


ZKV career To je v našem měřítku bestseller.

Když jsem si tuto knihu přečetl ně‑ kolikrát po sobě, utvořily se mi tři Ale to vám ještě není dost. Vydal hlavní myšlenky, které by mohla jste další knihu v digitání formě předat. Ať už ve slovech, či mezi a to ještě v anglickém jazyce s řádky. A věřím, že leckdo uvidí další, názvem Change your mindset pro něj nosné ideje. NOW! Co bylo tím impulsem vydat tuto knihu a kde ji můžeme Ta první je motivační – žijeme, jak žít vidět? chceme. Můžeme také být tím, čím chceme. Ale není to zadarmo. Nic Je na Amazonu a měla, resp. má není zadarmo. Chceme-li být léka‑ dva smysly. První je, že jsem chtěl řem nebo vrcholovým sportovcem, pro mé přátele ze zahraničí napsat pak každý den se budeme muset něco, aby měli představu o mých vzdělávat nebo trénovat. Každý aktivitách. Ten druhý je důležitěj‑ den si můžeme říkat, jak se asi mají ší. Je to předzvěst nové knihy, kte‑ ostatní vrstevníci, kteří si užívají rá vyjde během měsíce. A té věřím. doma pohody či si za barákem hra‑ Myslím, že to bude můj dosavádní jí na hřišti. O tom v knize píšou Petr vrchol tvůrčí činnosti. Libý, dětský neurochirurg, a Tomáš Kraus, dvojnásobný mistr světa ve Můžete nám naznačit, na co se skikrosu. O svých až bláznivých cí‑ můžeme těšit? lech pojednává Matěj Švec a Petr Říbal poodkrývá svou strastiplnou Bude se jmenovat STOJÍ TO ZA TO. cestu ke svému snu státi se mode‑ rátorem. Není manažerská, není profesní. Je to kniha, kterou vybočuji. Pouštím Sociální sítě mění svět. Mění lidi, je‑ se na tenký led a chci poukázat na jich komunikaci. Mění styl obcho‑ možnosti dnešní doby. du, marketingu a mají bezedný po‑

BYZMAG 65


ZKV career tenciál. Chcete-li, můžete je mačkat jako citrón. Nevěříte? Michael Skři‑ van je živým důkazem české scé‑ ny sociálních sítí – v pozadí politi‑ ky, mnoha firem, mnoha projektů. Jako vše, i sociální sítě mají svou stinnou stránku. Nejen o nich „pro‑ mlouvá“ Martin Kyncl.

což je také předmětem příspěvku Marka Navrátila, psychologa, který jde více do hloubky lidské duše v dnešní nelehké době.

Nechejte se inspirovat osobnostmi, které psaly s cílem pomoci anebo seznámit vás s jejich profesí či po‑ sláním. U některých i za cenu ztráty Vytrácejí se hodnoty. Buď je to jen kousku soukromí. Za to jim děkuji můj pocit, či celospolečenský trend. a vám přeji příjemné a obohacující V politice, v životě, v byznysu i mar‑ čtení. ketingu. Dělejme, co chceme dě‑ lat, neboť pouze v této konstelaci Kdy plánujete vydání a kde ji můnás to dělá šťastnými. Hodnotově, žeme zakoupit? pro jiné, z radosti. Někdy k tomu dojdeme hned, jindy v pozdějším Duben, 2019. A bude k zakoupení věku, krásné však je, že nikdy není na www.michalpohludka.com pozdě. Nikdy kupříkladu není poz‑ dě začít psát básně a zhlédnout se Mezitím jste si vydal vlastní záv umění. Nic se neděje bezdůvodně pisník ŽKV. Je to neobvyklé, ale a Ivan Langer je živoucím důkazem co vás vedlo k tomuto kroku? úspěšného člověka mnoha talentů. Dalším kreativním člověkem, který Sobectví. Potřeboval jsem mým denně dělá až desítky různých věcí kolegům navrhnout zápisník pro a ve všech je unikátní a úspěšný, je obchodní jednání. Podle konceptu Tomáš Roreček. Oba dva pánové prodejních dovedností, který je na‑ píšou i o době komunistické a po‑ prosto univerzální. A dal jsem mož‑ ukazují na kontrast se současností, nost i všem, kdo ho chce, si ho kou‑

66 BYZMAG


ZKV career pit. Podle zpetné vazby je funkční Myslím, že doba je taková, kdy vy‑ a líbí se, což je onou třesničkou na hrává skvělá myšlenka v kombinaci dortu mé sobeckosti. se zkušeností. Na tyto dvě oblas‑ ti sázím. Obklopuji se lidmi, kteří Pro koho je zápisník určen? jsou lepší než já sám. A díky okruhu mých spolupracovníků máme dle Pro všechny lidi, co mají jednání. mého největší výhodu – na zákla‑ Pro všechny, kteří mají meetingy se dě potřeb firem seskládáváme tým, svým týmem. Nicméně dle mého vždy různý. Tak, ať během krátké by tento zápisník měl mít každý, doby můžeme vidět pozitivní vý‑ kdo s obchodem začíná – obsahuje sledky. také rady a tipy. Součástí projektu máte kolegy, A v neposlední řadě jste založil kteří doplňují vaše zaměření. projekt ZKV Career. Co vás vedlo Podle jakých kritérií jste si je vyk založení tohoto projektu? bíral? ZKV Career je vyústěním všech mých aktivit posledních let. Je to společnost, která má dva hlavní cíle. Prvním je spíše až vizí. Tou je inspi‑ rovat a měnit. Inspirovat jednotliv‑ ce a měnit zaryté pravdy, které však mohou být překonány. Tím dru‑ hým cílem je poskytnout poraden‑ skou činnost a pomáhat firmám k úspěchu. V místech, kde zaostávají nebo naopak tam, kde jsou dobří, ale chtějí více.

Možná to zní blbě, ale musím jim věřit. Vědět, že když si podáme ruku, že to platí. To se následně odráží v celé spolupráci. Druhým kriteriem je odbornost. Praxe, zkušenosti a vyjímečnost. Kupříkladu spolupra‑ cuji s různými lidmi, kteří jsou skvě‑ lými marketingovými experty, inte‑ rim manažery, headhutery apod.

BYZMAG 67


ZKV career Kdo vyhledává vašich služeb?

Věřit sobě a kolegům. Pracovat, pracovat, pracovat.

Kdo věří ve změnu. Kdo jí chce nebo kdo nemá vyhnutí. Jsou to menší a střední firmy, které dosáhli na vrchol a chtějí přeskočit o úro‑ Děkujeme za rozhovor. veň výše. Také státní instituce, ale i korporátní firmy. Na jakých pilířích je postavena vaše přidaná hodnota? Číslo jedna je určitě odbornost a zkušenost. Všichni z mého okolí i já jsme si prošli vedením lidí, týmů, firem. Pak si myslím, že jsme vyji‑ meční tím, že se orientujeme na vý‑ sledek. Pro nás čas jsou peníze, tak‑ že chceme být efektivní, pomoct, ale také pomoct naučit klienty, aby to po brzké době zvládli bez nás. Někdy si připadám jako operativní kouč, kdy koučujeme management firem na jejich vlastní společnosti. Jste úspěšný v byznyse, vydáváte úspěšné knihy. Jaká je vaše cesta Text: Kamil Komenda k úspěchu? Foto: archiv

68 BYZMAG


BYZMAG 69


Máslo, které je zážitkem Máslo patří mezi potraviny, které v moderní době prošly obdobím za‑ tracování díky mnohým módním přístupům ke stravování. Různé vy‑ hraněné trendy však naštěstí vždy vystřídá nadčasový přístup k výži‑ vě, který nám napovídá, abychom mysleli na moudrost předků a po‑ slouchali své tělo. Renesance más‑

70 BYZMAG

la jako potraviny nejen prospěšné, ale také nepostradatelné pro mno‑ hé gurmánské zážitky, na sebe ne‑ nechala dlouho čekat. Zásluhu na tom mají také špičkové produkty, které nijak neslevují ze své kvality – mezi ně patří i výběrové máslo Bur‑ ro Superiore Fratelli Brazzale s 84 % tuku.


Řemeslná tradice Jak napovídá italský výraz pro bratry (fratelli) v názvu tohoto másla, stojí na začátku jeho příběhu bratrstvo tří. Gianni, Roberto a Piercristiano Brazzale, reprezentující součas‑ nou generaci stojící v čele podniku Brazzale, kteří před sebe postavili výzvu: vyrobit nejlepší máslo a pře‑ konat všechny předchozí generace. „Tento výrobek vznikl proto, aby se stal nekompromisně tím nejlepším máslem na trhu. Každý aspekt byl pečlivě prostudován, od výběru su‑ roviny, přes její přepravu, odstřeďo‑ vání, zrání smetany, zmáselnění až po balení pro koncového spotřebi‑ tele,“ vysvětluje prezident skupiny Roberto Brazzale. Toho se pečlivým vylaďováním celého výrobního po‑ stupu podařilo dosáhnout v roce 2015, kdy se máslo Burro Superio‑ re Fratelli Brazzale poprvé objevilo na pultech. V čem spočívá jeho ta‑ jemství? Podobně jako u ostatních špičkových výrobků, především v nejvyšší možné kvalitě prvotní su‑ roviny: mléka z pečlivě vybraných stájí, které byly pro tento účel zvo‑ lené kvůli kvalitě používaného kr‑

miva a chovanému plemeni skotu. Po příjezdu do sýrárny dochází k okamžitému odstředění mléka a získání prvotřídní čerstvé smetany, ze které se máslo stluče. Díky tomu získává lahodně krémovou konzis‑ tenci, snadno se roztírá i krátce po vyjmutí z chladničky, je stabilněj‑ ší při vaření a pečení. Tyto skvělé vlastnosti předurčují máslo Burro Superiore Fratelli Brazzale nejen milovníkům nejlepšího jídla, ale také profesionálům v gastronomii. Řemeslná tradice Do řemeslné máslárny, která je sou‑ částí sýrárny v Litovli, putuje mléko ihned po nadojení. Zde je okamžitě odstředěno, aby si smetana ucho‑ vala své vynikající aroma. Takto zís‑ kaná, naprosto čerstvá smetana, je pasterována a následně ponechá‑ na přibližně 12 hodin přirozenému zrání spolu s mléčnými fermenty, pečlivě vybranými zkušenými más‑ laři. Zmáselnění probíhá ve zmás‑ elňovači tradičních řemeslných rozměrů, což zaručuje maximální

BYZMAG 71


senzorickou kontrolu. Zmáselňo‑ vač provádí jednoduchou činnost stloukání smetany, při které se zhušťuje tuk a odděluje zbylá teku‑ tá složka z mléka, známá jako pod‑ máslí. Čerstvě vyrobené máslo je ihned zabaleno do aseptického ba‑ lení a okamžitě ochlazeno na stej‑ nou teplotu, jakou udržují běžné domácí chladničky.

zabalení, které ještě více podtrhu‑ je jeho jedinečnost a díky kterému je v prodejnách nepřehlédnutelné. Obal zdobí akvarel španělského malíře Mariana Fortuny. Ještě před zabalením jsou jednotlivé kusy ruč‑ ně označeny symbolem ve tvaru protěže alpské. Zážitek z tohoto másla tak začíná již při jeho náku‑ pu a rozbalování. Prémiové máslo Burro Superiore Fratelli Brazzale Osobitý vzhled najdete v síti podnikových prode‑ jen La Formaggeria Gran Moravia Po dosažení optimální teploty je za sníženou cenu v průběhu celého máslo Burro Superiore Fratelli Braz‑ února. Dobrou chuť! zale odesláno k finálnímu ručnímu

72 BYZMAG


Svatební atlas

BUSINESS, STARTUPY, LIDÉ A PROJEKTY

byzmag.cz E L E K TR O N I C KÝ M AGA Z Í N

BYZMAG 73


74 BYZMAG

DOC. RNDR. PHDR. OLDŘICH HÁJEK, PH.D., MBA


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni Majitel, děkan Fakulty a předseda Akademické rady Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Oldřich Hájek v letech 1999 – 2004 vystudoval Přírodovědeckou fa‑ kultu Ostravské univerzity, studij‑ ní program zaměřený do oblasti Geografie, ve specializaci na soci‑ ální a regionální rozvoj. První pro‑ fesní zkušenosti (2002 – 2004) zís‑ kal jako ekonomický redaktor pro Českou informační agenturu, kdy zájmovou oblastí bylo reporto‑ vání hospodářských výsledků vý‑ znamných průmyslových podniků Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) se začal věnovat pro‑ blematice strategického plánování v regionálním rozvoji. V roce 2004 nastoupil do pozice asistenta na Fakultu managementu a ekonomi‑ ky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB). V letech 2007 - 2010 působil na pozici vedoucího Oddě‑ lení koncepcí a analýz Odboru stra‑ tegického rozvoje Zlínského kraje, kde byl odpovědný za komplexní

strategické plánování Zlínského kraje. Od roku 2010 se zcela vrátil do akademického prostředí, kdy zastával pozici ředitele Ústavu re‑ gionálního rozvoje, veřejné správy a práva na FaME UTB. V roce 2015 byl zvolen děkanem Fakulty man‑ agementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 2016 založil společnost Akademie ma‑ nagementu a ekonomiky, která se v roce 2017 transformovala na Fa‑ kultu veřejnosprávních a ekono‑ mických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Je autor či spoluautor více než 150ti vědeckých statí, pod jeho vedením bylo úspěšně realizováno více než 40 projektů různého zaměření. Ve volném čase aktivně včelaří a věnu‑ je se problematice digitálních kryp‑ toměn. >>

BYZMAG 75


ABC 2019 Většinu svého profesního života se věnujete akademické půdě. Čím vás akademická půda tolik přitahuje?

sektoru. Založil jste společnost Akademie managementu a ekonomiky. Co bylo tím impulsem si založit vlastní vysokou školu?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl poznat celou řadu tuzemských i za‑ hraničních univerzit. Což je obrov‑ ská výhoda, než působení na jen jednom akademickém pracovišti. Prakticky každý ze svých akademic‑ kých titulů jsem absolvoval na jiné univerzitě. Bylo to dosti náročné, ale naopak velmi inspirující. Vždy mě fascinovalo, jak která fakulta, či univerzita přistupuje k získávání a realizaci projektů, jak má nastavené akademické procesy, či jakým vě‑ deckým oblastem se věnuje. Takže obecně se dá říci, že mě přitahuje vše nové, tvůrčí a jsem velmi rád, že jsem mohl během své akademické praxe získat zkušenosti na celé řadě vysokých škol.

Asi bych řekl… prozření. Do funkce děkana fakulty jsem šel pln elánu, nápadů a nových témat. Bohužel, v rámci tradiční univerzity je im‑ plementace inovativních myšlenek velmi složitá a pomalá. Rozhodnu‑ tí bylo tedy okamžité, a ač to byl v daném čase krok do nejistoty, nyní jsem si jist, že to bylo rozhodnutí správné. Ta možnost posouvat věci správným směrem a realizovat své vize a projekty, je prostě ohromující. Soukromý sektor je o nabídce a poptávce. Jaká tedy byla vaše nabídka?

Od samého začátku jsem chtěl bu‑ dovat takovou vysokou školu, kte‑ rá by byla profesně orientovaná s V roce 2015 jste byl zvolen děka- prakticky uplatnitelnými studijními nem fakulty na veřejné vysoké programy. Takže i terciární studi‑ škole. Nicméně krátce poté jste um – bakalářského a magisterské‑ odešel a vstoupil do soukromého ho stupně – se orientuje pouze na

76 BYZMAG


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni několik studijních programů, aby‑ chom mohli studentům nabídnout špičkové studium, které využijí v praxi.

nabízíme profesní a rekvalifikační studium, kde bych akcentoval ze‑ jména studijní program Oceňová‑ ní nemovitostí. Tento program je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí působit jak na realitním trhu, tak se věnovat odhadům a oceňo‑ vání nemovitostí, či se stát znalci v tomto oboru.

Za zmínku jistě stojí bakalářský a i magisterský studijní program Správa v oblasti realit, makléř a obchodník s realitami. Jedná se o velmi prakticky zaměřený studijní program, kombinující ekonomické, A samozřejmě nelze opominout právní a manažerské znalosti a do‑ profesní a manažerské studium. vednosti. Zde nabízíme v distanční formě programy Master of Business Ad‑ Mým srdečným programem, také ministration, tedy MBA, či nově v bakalářském a magisterském Masters of Laws – LL.M. a další pro‑ stupni, je studijní program Sprá‑ gramy tohoto zaměření. va v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny. Včely Pochopitelně, nejedná se o koneč‑ jsou mým velkým koníčkem a jsem nou nabídku možností studia na rád, že garantem tohoto programu naší Fakultě. Velmi citlivě vnímáme je pan doc. MVDr. Juraj Toporčák, změny potřeb na vzdělávacím trhu PhD., světová špička v oblasti biolo‑ a budeme flexibilně rozšiřovat naši gie a nemocí blanokřídlého hmyzu. programovou nabídku. Studenti tohoto programu velmi oceňují jak předmětovou skladbu, tak erudici přednášejících. Krom vysokoškolského studia také

>>

BYZMAG 77


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni V dnešní době, kdy se plošně ruší soukromé školy, se vám podařilo zřídit soukromou vysokou školu? Jak náročná to byla procedura?

prostředky, extrémně náročné. A to jak procesně, tak personálně, fi‑ nančně a v neposlední řadě časo‑ vě. O to více mě těší, že se podařilo dobrou myšlenku dotáhnout do Před několika lety byla schválena konce a Fakulta veřejnosprávních tzv. „velká novela zákona o vyso‑ a ekonomických studií v Uherském kých školách“, která zrušila kritizo‑ Hradišti se má čile k světu. vanou Akreditační komisi, a vzni‑ kl nový Národní akreditační úřad. V roce 2017 se Akademie manOčekávání, vkládaná do této nove‑ agementu a ekonomiky transforly, zejména v podobě vyšší trans‑ movala na Fakultu veřejnosprávparentnosti akreditačních řízení, ních a ekonomických studií v se bohužel nenaplnila. Zcela chy‑ Uherském Hradišti, Vysoké školy bí naprosto objektivní kritéria, na Jagiellońské v Toruni. Proč jste základě kterých by byla udělena, se spojil s Vysokou školou Jači neudělena studijní akreditace. giellońskou? Akreditační spisy jsou předkládány skupinám hodnotitelů, kteří je hod‑ Od samého začátku bylo mým cí‑ notí tak klasicky… po česku. Opět lem budovat vysokou školu s me‑ tedy hrají hlavní roli neformální zinárodním rozměrem. Proto byla procesy a prostředí je, dle mého tedy logická orientace na zahranič‑ názoru, ještě méně transparentní, ního partnera, který disponuje řád‑ než v dobách minulých. nými akreditacemi. Jsem velmi rád, že jsem měl to štěstí a velmi dobře V takovýchto podmínkách je jsem se znal s panem profesorem etablování nového subjektu, který Gorskim, který je zakladatelem Vy‑ nezískává ani korunu z veřejných soké školy Jagiellońské v Toruni. zdrojů a hospodaří jen s vlastními Volba byla tedy jasná.

78 BYZMAG


V tomto roce také Koperníkův To‑ ruň přichystal předání Jagiellońské ceny panu prezidentu Václavu Klausovi. Kromě laudatia od pro‑ fesora Górskiho z Vysoké školy Ja‑ giellońské v Toruni promluvili rov‑ něž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toru‑ ně a náměstkyně ministra školství.

Před ceremoniálem zazněla do‑ konce i zdravice prezidenta Andr‑ zeje Dudy, kterou zde přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců. Jagiellońskou cenu, tedy Nagrodu Jagiellońskou, uděluje Vysoká ško‑ la Jagiellońská v Toruni význam‑ ným osobnostem mezinárodního

BYZMAG 79


formátu, kteří přispěli k rozvoji čes‑ ko – polských vztahů na poli vzdě‑ lanosti. Bylo pro mě velkou ctí se tohoto nádherného akademického obřadu zúčastnit.

„Confucius Class“, která se zaměřuje na výuku čínštiny a realizuje další aktivity a projekty. Vysoká škola Ja‑ giellońská také pravidelně pořádá mezinárodní konferenci „New Silk Road“, která představuje jednu z hlavních čínských strategií součas‑ nosti směrem k Evropě a je mi ctí, že můžeme být součástí těchto ak‑ tivit.

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni je dynamická a naprosto progre‑ sivní instituce, která mě neustále umí překvapit. Například jako jedi‑ ná neveřejná vysoká škola v Polsku získala od Čínské vlády prestižní Jaké byly vaše kritéria pro výběr status Konfuciova institutu. V rámci partnerské vysoké školy? tohoto institutu je realizována tzv.

80 BYZMAG


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni Hlavním kritériem byla kvalita, kva‑ lita zahraničního partnera. Vysoká škola Jagiellońská má bakalářské i magisterské akreditace na dobu neurčitou. Tím vysíláme jasný sig‑ nál našim studentům, že mají jisto‑ tu ve studiu a mohou získat úplné vysokoškolské vzdělání, zakončené magisterským titulem. Dalším klíčovým faktorem byly am‑ bice partnera na mezinárodním poli, kdy v současné době připravu‑ jeme několik mezinárodních pro‑ jektů, kde jsou v konsorciu partneři z řady zemí. Mezinárodní vazby a kontakty jsou nesmírně inspirující. A pak samozřejmě také, jak jsem psal výše, interní kvalita Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, která získala v roce 2018 nejvyšší polské ocenění a je nejlepší neveřejnou vysokou školou v Polsku. Tato sku‑ tečnost je pro nás obrovskou in‑ spirací a motivací k implementaci zahraničních zkušeností do tuzem‑ ských podmínek.

Vysokou školu jste založil na netradičním místě, v Uherském Hradišti. Čím vás Uherské Hradiště zaujalo? Uherské Hradiště je nádherné his‑ torické město v srdci Slovácka. Po revitalizaci objektů v bývalých ka‑ sárnách zde vznikla naprosto uni‑ kátní infrastruktura pro zasídlení vzdělávacích institucí, kdy může‑ me využívat, krom přednáškových prostor také ubytovacích kapacit na kolejích a menzy. S takovou in‑ frastrukturou „v zádech“ je možné uvažovat o rozvinutí naší vysoké školy až do středních parametrů, tedy někde k tisícovce studentů (ak‑ tuálně studuje na Fakultě cca 250 studentů ve všech studijních pro‑ gramech). Klíčová je pro nás také podpora města Uherské Hradiště, které je nakloněné novým a ino‑ vativním myšlenkám a podporuje projekty tohoto typu. Také bych vyzdvihl velmi dobrou dopravní dostupnost Uherského Hradiště do Prahy, kdy kvalitní vlakové spojení obslouží tato města do 3 hodin. To

BYZMAG 81


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni je významný faktor, který naši stu‑ vat. dijní nabídku dělá dostupnou pro studenty z širokého okolí. Naší silnou stránkou je ovšem in‑ dividuální přístup ke studentům s Na našem trhu je mnoho vyso- respektováním jejich specifických kých škol, jak státních, tak i sou- studijních potřeb. kromých. Jaké jsou vaše přidané hodnoty? Čím se odlišujete? Nabízíte bakalářské, magisterské i MBA studium. Na jaké stuMáte pravdu, že na malém, tu‑ dijní programy se zaměřujete? zemském trhu působí neskutečné množství vysokých škol. Jen ve‑ Master of Business Administrati‑ řejné vysoké školy nabízí takové on, neboli MBA patří mezi profesní studijní kapacity, že pojmou celý a manažerské studijní programy. maturitní ročník. Při realizaci stu‑ Dále také nabízíme programy Mas‑ dijních programů naprosto nehledí ter of Laws – LL.M., Master of Public na finanční kritéria, díky bohatým Administration – MPA a také Mas‑ státním dotacím. Realizují ekono‑ ter of Science – MSc. Tyto progra‑ micky nesmyslné studijní progra‑ my realizujeme jako vysoká škole my, po jejichž studiu absolventi jen ve spolupráci s Vysokou školou Ja‑ obtížně hledají své uplatnění. giellońskou v Toruni. Jedná se o formu celoživotního vzdělávání v Proto se od začátku profilujeme akreditovaném zahraničním studij‑ jako profesně orientovaná vysoká ním programu Správa a ekonomika. škola s prakticky uplatnitelnými studijními programy. Naši studen‑ Tato studia jsou studenty velmi vy‑ ti od samého začátku vědí, jak jim hledávána, pro jejich praktickou studia pomohou v budoucí praxi a orientaci. Zaměřujeme se zejména jak se budou ekonomicky realizo‑ na takové oborové a studijní spe‑

82 BYZMAG


cializace, kde můžeme využít od‑ borníků z praxe a jejich zkušenosti implementovat do studijního kuri‑ kula.

je také studium učinit dostupnější, kdy máme velmi příznivě nastave‑ nou cenovou politiku za studium v těchto programech.

Naše studijní nabídka je v tomto naprosto unikátní a výrazně se od‑ lišujeme od tradičních institucí, na‑ bízející tyto formy studia. Studenti si zcela individualizují studijní plán, koncepce nabízí distanční – online formu studia se standardní dobou studia jeden semestr. Naším cílem

Jaké další studijní programy připravujete? Připravujeme řadu novinek a stu‑ dijních programů. Ale jednu musím zdůraznit. Nyní se jak Fakulta, tak Vysoká škola Jagiellońská připra‑ vujeme na akreditaci doktorského

BYZMAG 83


studijního programu Ph.D. v oboru Administration and Economics. Pří‑ prava tohoto studijního programu je nesmírně náročná, ale pevně vě‑ řím, že se podaří uvedená akredi‑ tační práva získat a budeme moci Ph.D. program zařadit do naší stu‑ dijní nabídky.

notlivými studijními programy a jde o volbu studenta, jakou formu studia preferuje.

Již několik let se stále hovoří o digitalizaci, o propojení moderních technologií do procesu výuky. Jak vám se podařilo pomyslnou digitalizaci implementovat Jakou formu studií nabízíte bu- do procesu výuky? doucím studentům? Velmi často cestuji do zahraničí a Nabízíme několik forem a typů stu‑ mám tedy možnost komparovat dia. Od klasické prezenční výuky, vývoj forem výuky v tuzemsku i v tak studium v kombinované formě, zahraničí. Bohužel, v našem pro‑ či v distanční – online formě. Samo‑ středí stále přetrvávají hlavně tra‑ zřejmě se formy studií liší mezi jed‑ diční formy výuky, kdy se jich stáva‑

84 BYZMAG


Vysoká škola Jagiellońská v Toruni jící vzdělávací instituce až rigidně úspěchu? drží. Unikátní recept asi neexistuje, cesta Část studijních programů proto od k úspěchu je vždy ovlivněna řadou samého začátku nabízíme v dis‑ interních a externích faktorů. Ale tanční – online formě. K tomuto obecně, asi jako pomyslná tečka jsme vyvinuli vlastní a zcela unikát‑ na závěr – nikdy se nevzdat a inten‑ ní Studijní systém. V jeho rámci si zivně pracovat a hlavně, dotaho‑ student volí předmětovou skladbu, vat projekty do konce. A zejména… tempo studia, komunikuje s tutory, vždy od samého začátku myslet na řeší předepsané úlohy a úkoly, zís‑ to, proč projekty realizovat, kdo je kává zpětnou vazbu, či má v tomto bude využívat. Tedy se orientovat Studijním systému dostupné veš‑ na budoucí cílovou skupinu tak, keré studijní opory. aby byla maximálně spokojená. Jedná se tedy o moderní a inter‑ aktivní formu výuky, které má dle mého názoru obrovskou budouc‑ nost. Inovování studijního prostře‑ dí online forem studia je pro nás neustálou výzvou. Reakce a zpětné vazby studentů jsou velmi pozitiv‑ ní, což nás obrovsky motivuje k dal‑ šímu rozvoji.

Pak mohou být studenti s koncepcí našich studijních programů spoko‑ jení a to je náš největší úspěch! Děkujeme za rozhovor.

Zřídit si v dnešní době soukromou vysokou školu je úspěch. Mít spokojené studenty je Text: Kamil Komenda úspěch. Jaká je tedy vaše cesta k Foto: archiv

BYZMAG 85


86 BYZMAG


Tady se můžete prezentovat i vy. Kontaktujte nás. obchod@byzmag.cz

BYZMAG 87


BREXIT

BREXIT O Brexitu je popsáno mnoho článků, mnoho webových stránek. Např. Wikipedie popisuje Brexit následovně: Brexit (z anglického Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Evropské unii. K tomu má dojít na základě rozhodnutí britských voličů v referendu, které se konalo 23. června 2016. Referendum má de iure pouze poradní váhu, podle rozhodnutí britského nejvyššího soudu musel o vystoupení z Evropské unie rozhodnout Parlament Spojeného království a poté o ně musela Británie požádat Evropskou unii na základě článku 50 Lisabonské smlouvy. Ta předpokládá maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství. Vzhledem k tomu, že článek 50 byl aktivován 29. března 2017, okamžik odchodu byl stanoven na 29. března 2019 v 11 h večer britského času (o půlnoci SEČ).

Ukončení členství bylo předmě‑ tem debat ve Spojeném království již od roku 1973, kdy se země stala členem Evropského hospodářské‑ ho společenství (EHS), předchůdce Evropské unie (EU). K tomuto téma‑ tu se konalo referendum již v roce 1975, kdy voliči hlasovali pro zacho‑ vání členství v EHS.

rendum. Ale jaké byly důvody, že si odhlasovali Brexit a to ještě s mini‑ málním náskokem? Víme, že hlavní městské aglomerace a Severní Ir‑ sko hlasovalo pro setrvání a zbytek populace pro odchod. Na základě výsledků referenda rezignoval pre‑ miér David Cameron. Premiér byl pohlcen názory městkých aglome‑ rací a proto si byl jistý, že voliči zvo‑ Jak je vidět, nebylo to první refe‑ lí setrvání. Hrubě podcenil názory

88 BYZMAG


zbytku populace a hlavně hrubě podcenil komunikační kanály, kte‑ ré oslovili všechny voliče. Toto re‑ ferendum ukázalo sílu a cestu hyb‑ ridních válek. Jak jednoduše přes sociální sítě vytvářet desinformační kamapaně a směřovat lidskou po‑ pulaci tam, kde chci. Vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se EU částečně oslabí ve všech směrech. Kdo měl největší zájem o vystoupení Spoje‑ ného království Velké Británie a Se‑ verního Irska z EU? Kdo chtěl osla‑

bit vyjednávací sílu EU? Nicméně výsledek ja daný, BREXIT. Je nutno se této skutečnosti při‑ způsobit. Ale abychom pochopili její důsledky, uděláme si časovou posloupnost od ukončeního refe‑ renda.

>> BYZMAG 89


BREXIT

23.6.2016 - Referendum Voliči Spojeného království Velké Británie a Severního Irska si odhlasovali vystoupení z Evropské unie. 72 procent oprávněných voličů se účastnilo referenda a z toho 51,89 procenta se vyslovilo pro odchod. 23.3.2017 Velké Británie oznámila záměr o vystoupení z EU. Zároveň začíná běžet dvouletá lhůta pro nalezení dohody o podmínkách odchodu Velké Britá‑ nie a vypořádání vzájemných vztahů 25.11.2018 Schválení dohody s EU. Součástí dohody je nastavení přechodného období na naplnění dohodnutých podmínek platné od 30.3.2019 do 31.12.2020 15.1.2019 Dolní sněmovna zamítla smlouvu o modalitách ukončení členství Velké Británie v Evropské unii, kterou vláda Theresy Mayové dojednala s Evrop‑ skou komisí. 16.1.2019 Hlasování o nedůvěře vlády 23.1.2019 Byl schálen zákon o právech Britů žijících v České republice jako Lex brexit v případě tvrdého brexitu

90 BYZMAG


BREXIT

29.1.2019 V Dolní sněmovně poměrem hlasů 317 : 301 byl schválen návrh, kterým byla Theresa Mayová pověřena vyjednávat s Evropskou komisí o změnách v dosavadní smlouvě o brexitu a tím zabránit tvrdému Brexitu 25.2.2019 Donald Tusk připustil odložení Brexitu 26.2.2019 Labouristé změnili postoj, už by podpořili druhé referendum o Brexitu. Theresa Mayová připustila, že může dojít k odkladu Brexitu 12.3.2019 Na tento datum je stanovené hlasování o Brexitové dohodě. 13.3.2019 Když neprojde hlasování o dohodě, bude se tento den hlasovat o tvrdém brexitu. Jelikož poslanci odmítli tvrdý brexit, bude následovat návrh do‑ hody o prodloužení. 14.3.2019 Když neprojde dohoda o tvrdém brexitu, budou hlasovat o prodloužení vyjednávání. 29.3.2019 Brexit – tvrdý, vystoupením dohodou, posunutí?

BYZMAG 91


BREXIT Jaké scénaře mohou tedy nastat? tuto variantu připravený? Můžeme říci, že nás britové drží tak trochu Odklad vystoupení dohodou v šachu. Nikdo nic neví. Ale podle stylu vyjednávání můžeme vnímat, Tady se naskýtá otázka. Když se ne‑ že sami britové jsou na tom stejně. byli schopni dohodnout 2 roky, za 2 Možná hůře, jsou na to sami. měsíce to stihnou? Už dneska musí mít firmy spolu‑ Vystoupení dohodou pracující s britskými firmami nasta‑ vené informační systémy na pod‑ Nastává přechodné období do mínky tvrdého brexitu. Musí řešit 31.12.2020 pro nastavení dohod‑ distribuční kanály, sklady v bezcel‑ nutých podmínek. V tomto pře‑ ní zóně pro dodávky „just in time“, chodném období zůstane vše stej‑ řešení DPH musí počítat s časový‑ né, jako dneska. Firmy a občané mi prodlevami při proclení, musí budou mít dostatek času na přípra‑ nastavit zcela nové obchodní pod‑ vu změny. mínky, v případě poboček zajisttit legislativní změny a při zaměst‑ Vystoupení bez dohody, tvrdý návání občanů z EU nutno zajistit Brexit podmínky dle imigračních podmí‑ nek. A další a další, je to ho oprav‑ Nejhorší řešení pro všechny. Mys‑ du hodně. Firmy, které se připravují lím, že si nikdo nedokáže domyslet, na tvrdý brexit, investují nemalé co to vlastně znamená, co to bude částky do nejistoty. U firem, které stát. Ještě nikdo nezažil vystoupe‑ rychle neuchopí tuto změnu, může ní jakéhokoliv státu z EU. Ze dne dojít ke ztrátě tohoto trhu. Protože na den bude procesní vztah s Vel‑ svět nespí. Proto nepodceňujte pří‑ kou Británií stejný jako s jakýmkoliv pravu. nečlenským státem EU. A kdo je na

92 BYZMAG


BREXIT A běžní britové či evropané musí zvyklí. čekat, co nastane. Podle toho se jednoduše připraví na očekávanou Nechme se překvapit. změnu pravidel. A co skutečně nastane? Změna je život a život je změna. Všichni se všemu přizpůsobíme. Všichni bu‑ dou chtít i nadále cestovat, všichni budou chtít i nadále obchodovat. Bohužel, nastane větší byrokracie, Text: Kamil Komenda než na kterou jsme s británií byli Foto: archiv

Kamil Komenda Jeho hlavní doménou je krizový management, strategie, za‑ vádění a řízení procesu změn, zavádění a řízení inovací. Působil v top managementu společnosti Magneton, kde úspěšně řídil akvizice a obchodní aktivity v bývalých zemí SSSR (Společenství nezávislých států). Působil také v top managementu společnosti SVING, kde úspěšně restrukturalizoval servisního oddělení, stal se firemním expertem na zavádění změn, podílel se na strate‑ gických krocích a vedl krizový management. Nyní působí v top managementu společnosti QUANTUM, kde úspěšně zavádí procesy změn, úspěšně zavádí digitalizaci a implemetaci prvků Industry 4.0 a úspěšné se podílí na strategii. I přes svou pracov‑ ní vytíženost stihl vystudovat MBA na Nottingham Trent Uni‑ versity. Dále se podílel na sestavení strategických plánů dvou významných českých společností. Také působí na akademické půdě jako lektor strategického plánování či zavádění IoT (In‑ ternet of Things) a příležitostně vyučuje na ČVUT a VUT. Posledních pět let vydává vlastní byz‑ nysový magazín BYZMAG. Aktivně se pohybuje v oblasti reorganizací a restrukturalizací firem.

BYZMAG 93


Loajalita

V hotelnictví se ctí loajalita Jak si v hotelnictví udržet zaměstnance a získat jejich loajalitu Co se týká procent v nezaměstna‑ nosti, je aktuální situace na pra‑ covním trhu doslova vynikající. Od roku 1996 je to historicky nejmé‑ ně, tedy 3,1 %, a to je číslo, které jen zdánlivě může být ještě nižší. Faktem je, že již téměř nemá kam klesat. S touto situací na pracov‑ ním trhu vyvstává nový problém a to je schopnost udržet si kvalitní lidi a zabránit jejich fluktuaci. Jsou obory služeb, zejména oblast ho‑ telnictví a gastronomie, kde se na chodu podniku pozitivně odráží, když zůstává stabilní personál, se kterým se hosté opakovaně se‑ tkávají, a umocňuje to jejich pocit dobrého zázemí. „Vždy je větší pro‑ cento hostů, kteří k nám zavítají nárazově. Avšak hosté, kteří jezdí a navštěvují opakovaně naše hotely, velmi pozitivně kvitují, když je při‑ vítá známá tvář a náš personál si je pamatuje. Už to není jen transakce

94 BYZMAG

služeb, je to vztah a posílení osob‑ ní důležitosti a příjemného pocitu. Na to nesmíme zapomínat, protože právě tento dobrý pocit je nejdůle‑ žitější emoce, které chceme u hos‑ tů docílit,“ komentuje generální ře‑ ditel hotelové sítě Le Hotels Group doktor Petr Lžičař. To nás dostává k jádru věci a tím je způsob, jak takového zaměstnance vychovávat a udržet. „Pokud děláte něco opravdově a se zápalem pro věc, lidé to ocení tím, že se snaží o totéž. Tato energie, i když neměři‑ telná čísly, se ve výsledku nakonec ukáže,” říká Petr Lžičař. „Ukazujeme lidem své nasazení a začínáme už u pohovoru. Snažíme se být svým přístupem k zaměstnancům dobrá společnost. Pokud věří, že manage‑ ment odvádí dobrou práci a stojí za nimi, řeknou si to mezi sebou a to znamená, že máme menší fluktuaci >>


a tu a tam kolegové sami někoho přivedou. Funguje to jako dobrá re‑ klama.” Současně reaguje na téma konkurenceschopnosti v ‚rybní‑ ku‘, jakým je Praha: „Věřím, že stále máme větší nasazení než ostatní, a to nás dělá konkurenceschopnější‑ mi.“ V oboru se Petr Lžičař pohybuje již dvacet let a jeho nábojem je, jak sám říká, maximálně otevřená ko‑ munikace. Bez ohledu na její syro‑ vost. Co ho naopak vyčerpává, je neupřímnost, která dle jeho slov vše velmi komplikuje a doplňuje:

„V obchodních jednáních je to sou‑ částí hry, kterou přijímám, ale po‑ kud jsou ke mně neupřímní lidé z mého blízkého okolí, jsem z toho unavený a zklamaný. Jakýkoliv sil‑ ný a pevný vztah je vždy založený na důvěře. To je základní staveb‑ ní kámen. Rovnost je oproti tomu nedůležitá a sekundární.“ Za svou silnou stránku považuje například schopnost předávat entuziasmus ostatním. „Převedeno do denní praxe to znamená, že se snažím od‑ bourávat zažité bariéry. Věřím, že přirozený přístup buduje důvěru a například pokojská, která uklízí 20

BYZMAG 95


Loajalita pokojů denně, 7 dní v týdnu a dělá to již mnoho let, by měla vědět, že jsem tady pro ni,“ svěřuje se gene‑ rální ředitel, který si loajality svých zaměstnanců váží. Hotely sítě Le Hotels jsou koncipo‑ vané jako konferenční. À la cartové restaurace pak tvoří doplněk služeb portfolia čtyř- a pětihvězdičkových hotelů. Aktuálně zde pracuje téměř čtyři sta zaměstnanců a udržet si osobní vztah s každým z nich je již nemožné. Přesto se dle svých slov snaží být svým kolegům nablízku a hovořit s nimi často neformálně. Neformální je rovněž i sportovní soutěživost mezi dvěma řediteli, která je v Le Hotels pověstná, ne‑ boť trvá od doby, kdy se seznámili. „Sport je fantastický prostředek na to, jak si udržet formu a mysl. Ne nadarmo se říká ,ve zdravém těle zdravý duch‘. Jsme v tomto směru podobného ražení. Ostatně sport je určitá forma mentální terapie, kdy při maximálním fyzickém nasazení přichází euforie, takže to beru také jako návod na optimismus, který je

96 BYZMAG

nezbytný,“ dodává Milan Švára, ře‑ ditel hotelů Grandior a Élite v Praze. Petr Lžičař jen dodává: „Mám rád své povolání stejně jako sport. Když vás něco baví, děláte to proto, že chcete, a nikoliv proto, že musíte, což je ve výsledku vidět. Zároveň bych však rád dodal, že , se ze sebe snažím vždy dostat co nejlepší vý‑ kon a je jedno, zda se jedná o sport nebo zaměstnání.“ Jak nám čers‑ tvý držitel doktorandského titulu a vášnivý sportovec prozradil, mezi své oblíbené sporty řadí cyklistiku, běhání a plavání. Loňské léto jsme s panem kolegou Milanem Švárou otevřeli pro nás novou disciplínu, s názvem ‚open water’. Testovali sme, kdo doplave na otevřené vodě dále. Naším aktuální cílem je 42 ki‑ lometrů, které hodláme pokořit z přehrady Kamýk k přehradě Slapy. „Stále, ale jde nejvíce o to, aby mi plavání přinášelo radost. Pokud mi to možnosti dovolí, budu v tom po‑ kračovat,“ komentuje tuto výzvu s úsměvem.


Loajalita Zkoordinovat rodinný život a vy‑ soké pracovní nasazení není vůbec snadná věc. „Mít rád, znamená dě‑ lat kompromisy ve prospěch toho druhého. U nás to znamenalo, že jsem nechtěl, aby manželka zůstala doma s dětmi dlouhou dobu, ne‑ boť jsem věděl, že by jí to přineslo více negativ než pozitiv. Ve chvíli, kdy přišel čas a děti trochu vyrost‑

ly, jsem ji podpořil, aby mohla začít podnikat a rozvíjet se osobnostně. Ostatně to říkám i svým kolegům: Dělejte v životě nejvíce to, co vás baví. Budete spokojení a z toho automaticky plynou další pozitivní věci vašeho života.“ Text: Michaela Lejsková Foto: Honza Kvarda

Ing. Petr Lžičař, Ph.D. Ing. Petr Lžičař, Ph.D. *30. 6. 1976 v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze ukončená doktorským titulem Profesní zkušenosti: LE Hotels Group – osm let a dva měsíce Marriott International – celkem sedm let Telefónica 02 – rok a pět měsíců Aktivity v neziskovém sektoru: Do konce loňského roku spolupráce s AHRČR na projektu Start do života. V současné chvíli rozjíždí samostatné projekty. Sportovec, aktivně plave, běhá, má rád horskou turistiku a jízdu na kole. Učí se hrát na klavír. Motto: Vítězství není nikdy zadarmo.

BYZMAG 97


Potřeba cvičit!

Sedavá práce, stres a únava? Potřebujete cvičit! V dnešní době řada z nás stráví většinu dne sezením – ať už se jedná o kancelářskou práci, řízení automobilu nebo prostě pasivní odpočinek. Sezení přitom má podle odborníků na lidský organismus podobně devastující účinky jako kouření. Trpí nejen svaly a klouby, ale také cévní systém. Snižuje se prokrvení těla a vzniklé napětí způsobuje rovněž celkovou psychickou nepohodu. To vše v kombinaci se stresem ze starostí každodenního života způsobuje zhoršení jeho celkové kvality. Přitom pouhých několik minut pravidelného a správně prováděného cvičení denně může výrazně pomoci.

Skvělým řešením pro rozhýbání a uvolnění i v situacích, kdy nemáme mnoho času nazbyt, může být se‑ riál cviků, které připravil zdravotně vzdělávací portál www.mojemedi‑ cina.cz ve spolupráci s organizací MSrehab. Na cvičení spolupraco‑ vala fyzioterapeutka Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha Mgr. Klára Novotná a rady v oblasti uro‑ logie poskytl MUDr. Libor Zámeč‑ ník, Ph.D., FEBU, FECS. „Terapeutic‑ ké cviky ve videích jsou původně určené pro pacienty s roztrouše‑

98 BYZMAG

nou sklerózou, pomáhají zmírňo‑ vat některé symptomy tohoto one‑ mocnění. Toto cvičení však mohou dobře využít i zdraví lidé se seda‑ vým způsobem života. Každodenní cvičení pak může sloužit jako pre‑ vence svalového oslabení a bolestí zad,“ říká fyzioterapeutka Mgr. Klá‑ ra Novotná. Pokud trpíte problémy s pohybli‑ vostí, ztrátou citlivosti a mravenče‑ ním či ztuhlostí, může se kromě dů‑ sledků nedostatku pohybu jednat


Potřeba cvičit! právě o příznaky roztroušené skle‑ rózy. Jestliže se k takovým potížím přidávají rovněž poruchy vidění, chronická únava, slabost, závratě a malátnost, měli byste jistě navštívit lékaře. Postup onemocnění lze díky včasné diagnóze a zahájení vhodné léčby s fyzioterapií výrazně zpoma‑ lit a oddálit, či minimalizovat také pozdější příznaky onemocnění, kterými mohou být potíže s ovlá‑ dáním močového měchýře, problé‑ my s myšlením a řečí.

Dobrá funkce svalů pánevního dna je důležitá pro správnou kontrolu vyprazdňování a sexuální funkce. Správné provedení cviků svalstva pánevního dna by mělo být kon‑ zultováno s fyzioterapeutem se znalostí neurologické a urologické problematiky. První díl je zaměřený na cviky vleže, ve druhém díle se naučíte zapojovat jednotlivé svaly pánevního dna vsedě – aktivovat a relaxovat. Vyzkoušíte si cvičení s míčkem mezi koleny a dřepy s akti‑ vovaným pánevním dnem.

Cvičení svalů pánevního dna

BYZMAG 99


Potřeba cvičit! Video – 1. díl: Cvičení svalů páne‑ jména když se jedná o delší cesty, vního dna I. – cvičení vleže je vhodné zařazovat pravidelné přestávky v jízdě a trochu své tělo Video – 2. díl: Cvičení svalů páne‑ protáhnout. Při každodenní nebo vního dna II. – cvičení vsedě a ve delší cestě autem můžete cítit zvý‑ stoji šené napětí ve svalech nohou a také únavu svalů, zad, krku a paží. Letáky s tímto cvičením ke stažení: Krátké cvičební přestávky při jízdě pomohou předcházet bolestem 1. díl ZDE, 2. díl ZDE a zkrácení svalů. V tomto videu se naučíte uvolňovat ramena, prota‑ Relaxace hovat trup nebo uvolnit ruce, nohy a nárty. Správná relaxace může pomoci lépe zvládat únavu. Díky schopnos‑ Video – 4. díl: Cvičení po jízdě au‑ ti relaxovat se přetížené svaly lépe tem zregenerují, mohou lépe fungovat a méně se unaví. Celková relaxace Leták s tímto cvičením ke stažení by měla trvat alespoň 20 minut, ale ZDE můžete relaxovat i déle. Video – 3. díl: Relaxace Leták s tímto cvičením ke stažení ZDE Cvičení po jízdě autem Pokud jezdíte autem často, ze‑

100 BYZMAG


Potřeba cvičit! Cvičení při sedavém zaměstnání Při sedavém zaměstnání si můžeme zacvičit přímo v kanceláři u pracov‑ ního stolu. Jelikož trávíme v práci velkou část dne, nezbývá nám pak už tolik času na cvičení doma. Vy‑ užijme proto příležitost zacvičit si přímo v práci. Pravidelné protažení pomůže uvolnit svaly, nabrat no‑ vou energii a opět se soustředit na důležité pracovní úkony. Několikrát denně se krátce protáhněte a bu‑ dete se cítit mnohem lépe. Prota‑ žení těla je u sedavého zaměstnání velmi důležité.

roztroušenou sklerózou (RS). Jak je poznat a jak zmírnit symptomy, to se dozvíte v tomto videu. Pokud mají pacienti s RS urologické nebo sexuální obtíže, měli by se určitě obrátit na specializované urologic‑ ké pracoviště. Výhodou je, když se jedná přímo o pracoviště spolupra‑ cující s RS centrem. Video – 6. díl: Roztroušená skleróza pohledem urologa Leták s tímto cvičením ke stažení ZDE

Video – 5. díl: Cvičení při sedavém zaměstnání Leták s tímto cvičením ke stažení ZDE Roztroušená skleróza pohledem urologa S urologickými a sexuálními obtí‑ žemi se během svého onemocnění setká téměř sto procent pacientů s

BYZMAG 101


Profesní magazín Best of – interview s lidmi vynikajícími ve svých profesích www.ibestof.cz

102 BYZMAG


>> BYZMAG 103


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.