Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 8 - 2 0 0 7

Planlegger høyere hastighet I Europa og i Japan går togene i mer enn 250 med tilhørende infrastruktur er lagt frem i Norge. NSB er glad for at det vises vilje til å satse på et miljøvennlig alternativ.

V I N G E H J U L E T

Side 14-17 8-8-07_zg.p65

1

14.11.2007, 08:49

8 - 0 7

1

FOTO: LASS STORHEIL

kilometer på mange strekninger. Planer for høyhastighetstog


L E D E R

Må styrke konkurransekraften 2007 ligger også an til å bli et rekordår trafikkmessig. Vi skal glede oss over de gode resultatene som er oppnådd så langt, men samtidig er det nå vi må legge grunnlaget for å styrke konsernets konkurransekraft i årene som kommer. Skal NSB bli en vinner også i framtidens tøffe konkurranse, må vi lykkes med en modernisering av produktene vi tilbyr kundene, og samtidig holde kostnadene under kontroll. Konkurrentene våre kommer stadig med bedre produkter og det er et betydelig prispress fra lavprisaktører. NSBs positive økonomiske utvikling har gitt oss økt handlefrihet. Derfor vil vi satse på modernisering av togene våre. I disse dager pågår en storstilt fornyelse og utvidelse av NSBs togpark. Vi kjøper nye persontog for flere milliarder kroner, vi pusser opp eksisterende vogner for betydelige beløp og CargoNet anskaffer nye godsvogner og godslokomotiver.

NSB-konsernet har lagt fram det beste tertialregnskapet i selskapets historie med et resultat før skatt på 504 millioner kroner for årets første åtte måneder.

Moderniseringen av togparken legger grunnlaget for økt komfort og kapasitet slik at vi kan tilby kundene mer tidsmessig produkter og dermed mulighet til å svare på den skjerpede konkurransen fra andre transportmidler. De betydelige investeringene gjør imidlertid også at kapitalkostnadene øker kraftig. Skal vi i framtiden kunne fortsette å hevde oss i konkurransen uten å prise oss ut, er det helt avgjørende at vi får til en vesentlig effektivisering av alle deler av virksomheten. Staten kjøper som kjent tjenester av NSB for betydelige beløp. Staten er imidlertid en meget krevende kjøper og i forbindelse med rammeavtalen for offentlig kjøp, har de lagt til grunn at NSB gjennomfører en betydelig effektivisering. Dette stiller store krav til vår dyktighet i å finne smarte, praktiske løsninger samt at vi holder kostnadene under kontroll. Det er derfor meget viktig at vi i en periode der mye går bra, ikke legger oss til dyre løsninger eller bevilger oss goder som fører til et kostnadsnivå som kan bli svært krevende å leve med den dagen markedsutviklingen ikke er så god som den er nå. Vi må være forberedt på økt konkurranse både fra andre transportformer, men også konkurranse på og om sporet. Her har spesielt ledelsen, men også personalorganisasjonene et stort ansvar slik at vi i framtiden har den nødvendige konkurransekraften til å hevde oss i markedet og dermed sikre trygge arbeidsplasser.

Vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

8-8-07_zg.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

88- -00 77

14.11.2007, 08:49


Innhold 4

Spis sunt!

5

Godt resultat

6

Plass til flere etter ruteendring

8

Forsinket på Alnabru

9

Bøtlegger fyll

Sunn mat på jobben

13

Fullt lovlig å si fra

Lokfører Cathrine Sneve sørger for å få i seg riktig mat.

14

Planer for raskere tog i Norge

allen Flytter fra fjellst fjellstallen

19

Klare regler for våpen i tog

20

Bruker bussen på nytt

21

Ut i lyset i Lodalen

23

I gang i København

24

NSB Gjøvikbanen

16 Tomm Bråten skal ut av Fjellstallen og inn i Toghallen.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen U LL EE TT VVI INNGG EE HH JJ U

8-8-07_zg.p65

3

14.11.2007, 08:49

88 -- 00 77

33


N Y H E T E R

Foretrekker det sunn Det har lenge vært kjent at kjørende ansatte eller turnuspersonale ikke alltid har de sunneste matvanene i NSB. Ofte tyr man til lettvinte løsninger som hamburgere og pølser på farten mellom forskjellige arbeidsoppdrag.

Lokfører Cathrine Sneve sørger for å få i seg riktig mat i løpet av arbeidsdagen.

Mange synes det er greit å kjøpe en pølse når de passerer mange fristende utsalg, og dette er det ønskelig å gjøre noe med, og det er inngått avtale med Sjøsiden som kan levere sunnere produkter. — Med tanke på livsstilssykdommer er nok pølse og hamburgere neppe mat som er den beste, sett med både medarbeider og bedrifts syn, sier Jon Anders Orvin som er lokførerleder i Oslo. Lokfører Cathrine Sneve er enig i dette, og synes det er bra om et tilbud med alternativ mat. — Vi er ofte på farten fra en jobb til en annen, og det er ikke alltid vi får tid nok til å spise ordentlig. Da kan det være fristende å ta noe enkelt fra en hamburgersjappe, synes noen. Gode, sunne bagetter er absolutt å foretrekke, eller bare helt vanlig mat som du kan få på Sjøsiden, sier Sneve. Hun er selv opptatt av å få i seg riktig mat, spesielt når hun jobber.

Kamera tar tyven Videokamera på parkeringsplassen ved Eidsvoll stasjon gir resultater. Det er færre tyverier, og halvparten av tyveriene oppklares. Før ble ingen tyverier oppklart. NSB er med. — Dette er et veldig godt tiltak og kundene er veldig godt fornøyd med denne ordningen, og det er flere kunder som ønsker seg slik overvåking på sin stasjon, sier strekningsleder Mari Bragstad. Dette bidrar til at flere føler det er trygt å parkere bilen sin på stasjonen, som igjen bidrar til at flere tar toget. For to år siden ble det etablert et pilotprosjekt mellom fem forskjellige bedrifter og selskaper og politiet om videoovervåking med 15 kameraer ved Eidsvoll stasjon. Nå foreligger en evaluering etter to års drift som viser at prosjektet er meget vellykket. Oppklaringsprosenten på nesten 50 prosent blir betraktet som meget tilfredsstillende. Alle forholdene som er oppklart, er et direkte resultat av videoovervåkingen. Tyvene er gjenkjent helt eller delvis på videoopptak. Politiet mener at det videoovervåkede området bør forsterkes med større og mer synlige skilt, og kvaliteten på overvåkingsvideoene bør bedres. Det kan løses ved mer lys. Også Eidsvoll Verk stasjon er plaget av biltyverier eller tyverier fra biler. Foreløpig er det ingen planer om overvåking av denne stasjonen. — Når vi ser resultatene fra Eidsvoll, er det naturlig å vurdere en tilsvarende overvåking ved andre stasjoner, men foreløpig er det ikke satt av midler til dette, sier Ellen

4

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

4

Mari Bragstad og Ellen Svendsvoll (t.v.) sammen med politiets folk på Eidsvoll.

Svendsvoll, informasjonssjef for Jernbaneverket. Vi har registrert at mens vi har fått færre tyverier i Eidsvoll, er det ingen økning på Eidsvoll Verk der vi blant annet har beskåret vegetasjonen og fått bedre belysning, forteller Svendsvoll.

8 - 0 7

14.11.2007, 08:49


sunne fra Sjøsiden — Jeg er litt opphengt i at folk skal spise ordentlig mat og synes at fastfood burde vært forbudt. Denne mat gir jo ikke næring, og du tilfører kroppen bare fett og unødvendig sukker. Jeg prøver å tenke grovt, grønt og gode råvarer. Kostholdet er viktig for oss skiftarbeidere, og du gjør hverdagen enklere hvis du er bevisst på hva du spiser, sier Sneve. Hun sier også at godt kosthold kombinert med litt fysisk aktivitet også er bra for eget velvære og gleder seg til at trimrommet i forbindelse med nye garderober blir ferdig neste høst. Avtalen med Sjøsiden konferansesenter i Østbanehallen innebærer at alt personale i NSB kan stikke innom og kjøpe bagetter og annen god og sunn mat for en rimelig penge. — Så langt har det vært et vellykket forsøk, det selges rundt 15 - 20 bagetter per dag, og dersom dette erstatter usunn mat er jo det bare helt flott, også for bedriften, og det er sikkert mange flere som kunne benytte seg av tilbudet, sier Orvin. OGSÅ I DRIFT SØRVEST

I Drift sørvest er man også opptatt av sunn mat, og her er det en matpakke som leveres ut til alle fra Drift sørvest som overnatter i Oslo. Matpakken leveres på toget av Togservice. Bedriftslegen i Kristiansand har godkjent matpakkens innhold.

Roald Gundersen er spent på matpakkeprosjektet i Drift sørvest.

BHT har også laget en brukerundersøkelse blant brukerne av matpakken. Resultatet foreligger til neste Vingehjulet kommer ut. — Vi skal også i nærmeste framtid evaluere hele prosjektet for å se om det kan gjennomføres andre steder i landet, sier lokførerleder Roald Gundersen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

at hittil Godt result resultat NSB-konsernets resultat før skatt er 504 millioner kroner, og det beste noen sinne etter årets første åtte måneder. September og oktober var også gode måneder. — Kundene skal på sikt få bedre komfort når de reiser med oss, og vi skal investere i nytt togmateriell og pusse opp dagens tog for omkring fem milliarder kroner i løpet av de neste fem årene. Det forberedes også en kraftig opprustning av stasjoner og stasjonsområder rundt om i landet, sier konsernsjef Einar Enger. — Utfordringen for NSB er at den økte kapasiteten ikke kan utnyttes fullt ut til kundenes og miljøets fordel hvis ikke vedlikehold og investeringer i jernbanens infrastruktur økes betydelig, sier Enger. — Vi er glade for og ydmyke over at kundene strømmer til NSB og våre miljøvennlige transportalternativer, sier Enger. Økte volumer og et presset arbeidsmarked betyr at NSB til tider har hatt en utfordring med å få avviklet trafikken i henhold til mål for regularitet og punktlighet. HELE KONSERNET I BEDRING

Inntektene fra persontogvirksomheten, bussvirksomheten og godsvirksomheten har økt betydelig i årets første åtte måneder. NSB har fått flere reisende i år, selv om det har vært perioder med punktlighet og regularitet under fastsatt mål. Samtidig har NSBs bussvirksomhet også i år hatt en betydelig omsetningsvekst, som viser at kundene velger

kollektivt der det er et marked og når tilbudet er godt nok. Inntektene for bussvirksomheten har økt med i underkant av åtte prosent. Konkurranseutsetting og knapphet på sjåfører har medført en liten nedgang i driftsmarginen. Økningen i antall reiser med togene fra i fjor til i år tilsvarer mer enn 6 000 bilreiser per dag. For godstrafikken er det høy kapasitetsutnyttelse på de mest populære avganger, og inntektene har økt med i underkant av 10 prosent. Driftsresultatet i eiendomsvirksomheten øker, i hovedsak på grunn av økte leieinntekter og effektivisering i drift og vedlikehold av eiendomsmassen. OVER EN MILLION KRONER PER DAG

NSB ligger for tredje år på rad an til å nå eiers krav til lønnsomhet. Avkastningen på egenkapital de siste 12 månedene er på 8,1 prosent, mens statens krav er 7,2 prosent. Den gode lønnsomheten i NSB-konsernet har medført at NSB det siste året har betalt et utbytte til staten på 380 millioner kroner, eller mer enn en million kroner i døgnet. TEKST: LASSE STORH EI L

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

5

14.11.2007, 08:49

8 - 0 7

5


K U N D E R

Ruteendring: Flere seter NSB øker kapasiteten med 3 800 seter i hverdager for NSB Lokaltog Østlandet og NSB Regiontog vil stoppe ved Torp med tilbringerbuss til og fra Flyplassen. Ellers er det kun mindre justeringer for å bedre punktligheten ved ruteendringen 6. januar 2008.

aler Perfekte lok lokaler — Nå har vi lokaler som er perfekte for de oppgavene vi skal gjøre. Med ti luker på Oslo S og billettautomatene som et naturlig salgspunkt foran det nye billettsalget er vi godt rustet til å gjøre en god jobb, sier leder på Oslo S i NSB Salg, Kjell Erik Strømstad. Det er ingen tvil om at kundene spiller hovedrollen i billettsalgene på Oslo S. I en brøkdel av arealet til det som før var hovedbillettsalget er det nå igjen fem kasser, men selgerne møter kundene allerede ute i hallen. Mesteparten av kundekontakten skjer ved billettautomatene, men er det spesielle behov kan de løses ved salgsmaskinene. MIDT I STRØM MEN

— De to billettsalgene har en perfekt beliggenhet, midt i kundestrømmen. Det er enkelt å finne frem, i tillegg møter vi nå kundene ute på gulvet, slik at vi yter enda bedre service enn før, sier konsernsjef Einar Enger. Han trivdes godt i de nye lokalene da han besøkte det nye salget på Oslo S. Selger Tore Strøm er også fornøyd med sin nye arbeidsplass. — Her er det lyst og trivelig. I tillegg ser vi hele hovedtavla, slik at vi kan yte enda mer personlig service, ute blant kundene, sier Strøm. Det er 43 årsverk som er tilknyttet Oslo S i NSB Salg. TEKST OG FOTO: ÅGE- CH RISTOFFER LUNDEBY

Det er morgen- og ettermiddagsrushet som får henholdsvis 2 300 og 1 500 ekstra seter. Dette innebærer at enkelte tog som tidligere har gått som enkeltsett går som dobbeltsett og enkelte togsett med kun to vogner får heretter tre. Til tross for at flere togsett er inne til oppgradering, har NSB Teknikk i samarbeid med vedlikeholdsselskapet Mantena gjort det mulig å ha flere tog tilgjengelig for trafikk. Dette er et ledd i avtalen med Samferdselsdepartementet om å øke kollektivtilbudet i inneværende periode og det er følgende strekninger som får glede av økt setekapasitet. Asker – Lillestrøm: 400 i morgenrush 400 i ettermiddagsrush Drammen – Dal: 200 i morgenrush 200 i ettermiddagsrush Kongsberg – Eidsvoll: 100 i morgenrush 100 i ettermiddagsrush Skøyen – Årnes: 100 i morgenrush Skøyen – Ski: 300 i morgenrush 200 i ettermiddagsrush Spikkestad – Moss: 1000 i morgenrush 600 i ettermiddagsrush Skøyen – Mysen: 200 i morgenrush Her er noen endringer. Du finner alle endringer på nsb.no eller intranett. NSB LOKALTOG

Linje 440 Drammen/Skøyen-Dal Togene til Dal får tre minutter opphold på Oslo S og enkelte avganger fra Dal får noe justert avgangstid. Se ruteplan. Linje 450 Kongsberg-Eidsvoll Da Flytoget vil gå til og fra Drammen i løpet av året, vil det bli tatt hensyn til dette allerede ved ruteendringen i januar. Derfor blir det mindre justeringer for noen tog: – tog 504 (3 minutter tidligere fra Kongsberg) kl 04.54

Ta toget til Torp Fra mandag 21. januar vil NSB Regiontog på Vestfoldbanen stoppe på Torp stasjon i Sandefjord lufthavns åpningstid. NSB sørger for buss til og fra flyplassen uten kostnader for kunden.

Einar Enger og Kjell Erik Strømstad i engasjert samtale.

6

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

6

– Kundene kan heretter la bilen stå hjemme og ta toget til flyplassen i Vestfold, sier rådgiver Henning Myckland i NSB Persontog Plan. Det går tog i begge retningen fra Torp stasjon hver time og hver halvtime i rushtiden. Bussavgangen fra flyplassen er åtte minutter før togavgang og fra stasjonen til flyplassen ved togets ankomst. Både stasjonsområdet og Torp får monitorer med informasjon om buss- og togavganger.

8 - 0 7

14.11.2007, 08:49


eter for kunder på Østlandet fra 6. januar

Flere seter til kundene i rush etter nyttår.

– tog 1605 (ett minutt tidligere fra Drammen) kl 05.38 – tog 1607 (ett minutt tidligere fra Drammen) kl 06.38 Tog 525 og 529 fra Oslo S hhv kl 15.47 og 16.47 kjøres via Askerbanen og mister derfor stopp i Billingstad. Dette vil føre til større mulighet for at togene vest for Drammen går i rute. Linje 500 Skøyen-Ski For å bedre punktligheten sløyfes stopp ved Rosenholm, Ljan og Nordstrand for tog 2804, 2808 og 2812 (fra Kolbotn hhv kl 07.07, 07.36 og 08.07). Togene får 2 minutter tidligere ankomst til Oslo S enn i dag. NSB LOKALTOG STAVANGER

Endret stoppmønster Jåttåvågen/Mariero. Se ruteplan. På grunn av arbeidene med nytt dobbeltspor vil det ikke gå persontog mellom Stavanger og Sandnes Sentrum i perioden kl 09.30-14.00 mandag-torsdag. Togene vil da snu på Sandnes Sentrum og blir erstattet med buss til og fra Stavanger. NSB LOKALTOG BERGEN

Sommertoget 1832/1833 fra Voss kl 08.30 til Myrdal med retur fra Myrdal kl 09.55 begynner å kjøre allerede fra 4. mai NSB LOKALTOG TRONDHEI M

Tog 446 fra Steinkjer kl 17.28 og tog 450 fra Steinkjer kl 19.28 kjøres til Lerkendal også på søndager. Tog 1741 får ny avgangstid fra Støren kl 16.18 til Trondheim S kl 17.12 SKIEN-OSLO-LILLEHAMMER(-DOMBÅS)

Rushtidstogene på Vestfoldbanen (tog 871, 873 og 875) skal stoppe kun for påstigning i Nationaltaltheatret, Skøyen, Lysaker og Sandvika. Det blir bedre setekapasitet i følgende tog: Tog 308 (mafr), tog 324 (lø og sø), tog 329 (sø)

OS LO-TR ON DH EI M

For å bedre punktligheten får tog 45 og tog 46 nye ruter: – Tog 45 får avgang fra Oslo S kl 14.17 til Trondheim S kl 21.00 – Tog 46 får avg Trondheim S kl 15.25 til Oslo S kl 22.12 – I tillegg vil tog 47 få ny ank.tid til Trondheim S kl 22.44 Alle tog, også nattogene, stopper ved Hunderfossen. Tog 41 og tog 44 stopper ved Kvitfjell i perioden 06.0130.03.08 OS LO-KRISTIANSAN D- STAVANGER

For å bedre punktligheten får tog 780/80 ny avgangstid fra Stavanger kl 10.25, fra Kristiansand kl 14.05 til Oslo S kl 18.56 (som i dag). Tog 77 får ny ankomsttid til Kristiansand kl 15.55. RAUMABANEN

Rutene for tog 2345 og 2346 tilpasses nye ruter på Dovrebanen; - tog 2345 får ankomst Åndalsnes kl 19.44, mens tog 2346 får avgang kl 16.30 Det blir et eget ruteopplegg om sommeren, dvs fra 1. juni til 30. august – Forlengede kjøretider Åndalsnes-Bjorli – To togpar Åndalsnes-Bjorli – To togpar Åndalsnes-Dombås (i korrespondanse med hhv tog 41/42 og tog 45/46) – Ingen direktetog Åndalsnes-Lillehammer i sommerperioden – Togene kjøres med opptil 3 sett type 93 NSB henvender seg til turistene i området og tilbyr guiding og lengre kjøretid for fotografering. Dette skjer i perioden 1. juni - 31. august neste år. Dette innebærer økt kapasitet mellom Åndalsnes - Bjorli, men det fører også til innstilling av en avgang til Åndalsnes - Lillehammer og en til Åndalsnes - Dombås i perioden. Årsaken til dette er begrenset ressurssituasjon. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

7

14.11.2007, 08:50

8 - 0 7

7


N Y H E T E R

Bildetekst: Mange valgmuligheter skal gi den enkelte bruker muligheten til å finne en uniform som fungere godt.

Velkle dd funksjonalitet elkledd — Vi har fått mange gode innspill som gjør at neste generasjons uniform i NSB blir god og funksjonell. Nå jobber vi videre for at innspillene skal forbedre uniformene ytterligere, sier prosjektleder Nina Tøgard. Utviklingen av ny uniform skaper stort engasjement og mange har vært involvert i utviklingen av neste generasjon uniform. — Praktiske løsninger og mulighet for hver enkelt uniformsbruker å velge innenfor en gitt ramme, skal gi uniformer som er tilpasset den enkelte uniformsbruker. Noen føler seg vel med skjørt, mens andre vil ha gensere. Vi ønsker at uniformsbrukerne får uniformer de føler seg vel i, samtidig som alle fremstår som velkledde og at uniformen viser at man jobber i NSB, sier Tøgard. Hun er svært glad for de mange innspillene og det store engasjementet blant mange ansatte i NSB. FUNKSJONSTEST

I sommer har 20 personer testet et forslag til uniform. Testen har lagt stor vekt på funksjonalitet. Representanter

for lokomotivførere, konduktører og selgere har gitt verdifulle tilbakemeldinger. — Vi skal gjennomføre nye tester for å være sikre på at justeringene som nå er foretatt på bakgrunn av innspillene, fungerer etter hensikten. Jeg vet at det er mange som er litt utålmodige på å få ta de nye uniformene i bruk, men det viktigste er at uniformene er gode nok, når de blir tatt i bruk, sier Nina Tøgard. Det vil oppstå tvil om man skal bestille uniformseffekter til den gamle uniformen, når en ny er på trappene. — NSBs klare holdning er at uniformert personell må ha en uniform som gjør våre ansatte velkledde og at arbeidshverdagen fungerer. Er det noen som trenger effekter til nåværende uniform kan dette selvsagt bestilles på vanlig måte, gjennom sin leder, sier Tøgard. TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY FOTO: LASSE STORH EI L

80 millioner til Alnabruterminalen Samferdselsdepartementet har bevilget 80 millioner kroner for inneværende år som kan nyttes til strakstiltak for Alnabruterminalen. I tillegg vil også CargoNet bidra til å finansiere tiltak på den delen av terminalen som ikke er i offentlig eie. Pengene skal brukes til å øke kapasiteten med 20 prosent, fram til ny terminal står ferdig i 2012. — Det er bra at JBV i samarbeid med CargoNet iverksetter en del strakstiltak for å øke kapasiteten på nåværende terminal. I denne sammenheng investerer vi i en ny kran til 30 millioner kroner, sier Are Kjensli i CargoNet. Det er også satt av penger til videre planlegging og kjøp av grunn for prosjektet med å bygge ny godsterminal. Kostnadene for dette har vist seg å være mye større enn det man har regnet med før. Jernbaneverket er i ferd med å utarbeide nye planer, som er klare neste år. Ny sydterminal forventes da å stå ferdig tidligst i 2012. Jernbaneverket har anslått kostnadene ved en skikkelig 8

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

8

oppgradering på Alnabru til mer enn 600 millioner kroner. — CargoNet mener Jernbaneverkets planer går for tregt både hva angår utbygging av terminaler og kryssingsspor, og vi jobber for at planene forseres, slik at tilbudet til kundene og egen konkurransekraft kan bedres, sier Kjensli. Direktør Erling Sæther i Schenker AS savner en mye klarere profil for å få mer av godset over fra vei til bane. Sæther synes samferdselsbudsjettet er «mer av samme puslerier som i tidligere budsjetter». Noen millioner i strakstiltak til Alnabru for 2008 er «nødvendig nødhjelp, men vitner om at landets største godsterminal ikke har hovedprioritet i regjeringen», mener Sæther. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L ALNABRUTERMINALEN

Håndterer 490.000 TEU (20 fots containere) i år Kapasitet nesten sprengt Ny terminal planlagt ferdig ultimo 2008 Vesentlig forsinket – ferdig 2012 Strakstiltak øker kapasitet noe

8 - 0 7

14.11.2007, 08:50


BØTELAGT FOR FYLL Etter flere episoder med fyll og bråk blant ungdommer som tar vorspielet om bord på toget til Kongsberg, ønsket NSB at politiet skulle aksjonere. Tre sivile betjenter fulgte lørdag 2256 toget fra Drammen til Kongsberg. Her fikk seks ungdommer fra 17 til 23 år fra Drammen, Nedre og Øvre Eiker en bot på 2 000 kroner hver for å drikke alkohol om bord på toget. NSB og politiet samarbeider om å få etablert ro og orden på enkelte avganger i helgene.

Politiet fikk nok å gjøre under aksjonen i oktober. Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende.

Fortsetter neste side. V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

9

14.11.2007, 08:50

8 - 0 7

9


DET ER FYLLA SOM HAR S Fulle ungdommer er i ferd med å overta enkelte togavganger i Østlandsområdet fredag og lørdag kveld. Dette vil NSB gjerne ha en slutt på. Politiet har vært koblet inn.

I Drammen har det vært politi i togene siden begynnelsen av oktober og de vil være der hver helg frem til jul i større eller mindre grad. — I Synergi registrerer vi stadig flere vanskelig kundesituasjoner, særlig på Randsfjordbanen i Synergi, men det er ennå mørketall. Det går frem av flere bekymringssamtaler som kommer ved medarbeidersamtaler eller ved en tilfeldig prat på ordrerom. Det er helt sikkert flere tilfeller enn det som er registrert. Derfor jobber vi med å sikre en bedre og mer korrekt datafangst innen vanskelige kundesituasjoner, slik at vi lettere kan prioritere de rette tiltak. Allerede i januar håper vi å merke forskjell. SLUTTER

Frustrasjonen er så stor at mange sier de ikke vil jobbe på enkelte tog i helgene. Enkelte har sågar sagt at fyllebråk i tog har vært en medvirkende årsak til at de har sluttet i jobben. — Det har vært økende grad av fyll i enkelte tog i helgene, og vi er i ferd med å miste kontrollen. Vi må ta toget tilbake, sier Lind. HØST OG VINTER

Verneombud Ove Carstensen sier han har savnet ensartet retningslinjer for drikking i tog, og han er glad for at det har vært avholdt kurs i å takle vanskelige kundesituasjoner og at det har kommet klare regler. — Reglene sier at det ikke er tillatt å drikke i toget og at vi skal gjøre kundene oppmerksom på dette når det skjer. Det er langt lettere å praktisere dette når vi kan lene oss på et regelverk, sier Carstensen. IKKE BRUKE MAKT

— Vi er i gang og må bare sørge for at vi blir enda klarere i vår praktisering. Vi skal si fra, men vi kan ikke bruke makt for å ta drikkevarer fra ungdommene, sier Lind. Samtidig blir ungdommene gjort oppmerksom på at de bøtelegges, og at NSB opererer sammen med sivilt politi om bord på enkelte avganger. Lind tror også at det vil bli bedre når trygghetskameraene

kommer i togene. Da er det i alle fall enklere å kunne føre beviser for hendelser. HAR BLITT VERRE

— Jeg har over flere år sett en utvikling til det verre. Men vi tror at vi ved å kunne jobbe målbevisst internt og være enda flinkere til å rapportere uønskede hendelser i Synergi, så vil det bli bedre, sier verneombud Carstensen. Han synes det er viktig at ombordmedarbeiderne tar seg tid til å rapportere for bedre å kunne kartlegge det totale omfanget av bråk i tog. — Verdien av dette er meget stor, sier Carstensen. TAS ALVORLIG

Konduktørleder Torgeir Lind og verneombud Ove Carstensen konduktørleder Ola Kollerud og overkonduktør Janicke Vincent. 10 10

8-8-07_zg.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

10

— Det er viktig at vi viser at vi tar dette alvorlig, og det er meget positivt for de som jobber i togene at politiet er med og ser hva som skjer på togene, og at media skriver om dette. Aviser og TV i Drammen har dekket sakene de siste ukene. Vi håper det skal ha preventiv virkning, sier Lind.

88 -- 00 77

14.11.2007, 08:50


Illustrasjonsfoto: Rune Folkedal, Drammens Tidende

AR SKYLDA

Han tror at det kanskje også er viktig å kunne gjøre omgivelsene (foreldre og skole) oppmerksom på hva som skjer og søke bistand her.

Verstingtog 2256 til Drammen er den verste avgangen.

ALLE PÅ KURS

— Kursene i vanskelig kundesituasjoner har vært fylt opp, og av våre 82 som er her i Drammen er det bare et par stykker som enn å ikke har vært med. Alle på Ski har også vært gjennom kurset. Det viser seg at kurset der konduktørene lærer på takle vanskelige situasjoner har stor verdi. Man blir tryggere på seg selv. RUS OG NEKT

De vanskelige situasjonene kommer i forbindelse med betalingsnekt, og det er som oftest rus innblandet i slike situasjoner. — Vi anmelder langt flere hendelser enn før, der våre folk blir trakassert. Dette tror vi skal ha preventiv virkning. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Mange under 20 reiser til Kongsberg der det er tilbud til denne ungdomsgruppe. De bruker toget til vorspiel. I Drammen må du være over 20 for å komme inn på klubber, og derfor er Kongsberg populær blant de som bor på strekningen. — Det er mange områder der vi kan gjøre ting annerledes for å kunne være mer forberedt på bråk i helgene. Spesielt er det viktig at vi får solgt billetter på forhånd, slik at vi kan bruke mer tid til service fremfor å selge billetter i toget, sier konduktørleder Torgeir Lind i Drammen. — Det må kunne gå an å legge så mye på prisen at folk skjønner at det lønner seg å kjøpe fra automat eller i billettsalg. Dette vil være med på å forbedre sikkerheten om bord. Vi vil også tjene på dette, sier Lind.

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

8-8-07_zg.p65

11

14.11.2007, 08:50

88 -- 00 77

11 11


N Y H E T E R

NSB-konsernet står foran store investeringer og det er penger å spare på å gjøre effektive innkjøp. Emil Eike (til høyre) skal jobbe med å kjøpe nye tog de nærmeste årene. Her sammen med Einar Enger og innkjøpsdirektør Dag Nordby.

Penger å spare på effektive innkjøp Det er vedtatt ny innkjøpspolicy for NSB-konsernet. Her er det nedfelt klare prinsipper for alle typer innkjøp, og de skal følges av alle deler av konsernet. Dette dreier seg både om penger og etikk. Det er mange milliarder kroner det er snakk om, fordi innkjøp omfatter over 60 prosent av den totale kostnadsstrømmen i NSB. Derfor er det avgjørende at alle regler og faglige prinsipper følges nøye for å redusere farene for feilkjøp og redusere risikoen for tap for konsernet. Samtidig er det klare regler for hvordan NSB som innkjøper skal opptre overfor leverandørmarkedet, og det er viktig å unngå misligheter. En større statlig etat fikk nettopp en millionbot fordi den ikke fulgte reglene for direkte anskaffelser. For å iverksette den nye anskaffelsespolicyen og effektivisere konsernets anskaffelser, blir det nå startet et endringsprosjekt som omfatter hele konsernet. Først skal det gjennomføres en kartlegging av konsernets anskaffelser for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes og hvor store forbedringsmuligheter som finnes. PROFESJONELL

— Vi skal bli enda mer profesjonelle når vi foretar våre innkjøp, og vi starter nå et omfattende skoleringsopplegg for å dyktiggjøre medarbeidere som deltar i innkjøpsprosesser, sier Dag Nordby. Han er innkjøpsdirektør i NSB. Han regner med å kunne sette i verk tiltak som skal ha umiddelbar virkning, men at de store og varige effektene først kommer etter gjennomføringen av tiltak i en endringsprosess. FLERE HUNDRE MILLIONER KRONER

Basert på erfaringene fra andre store norske selskaper, er det sannsynlig at NSB kan oppnå gevinster ved innkjøp på et par hundre millioner kroner hvert år på

12

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

12

bedre samhandling, mer kompetanse, bedre organisering og sterkere forankring i ledelsen i de enkelte konsernselskaper. — I tillegg kommer effekten av riktige prosesser ved investeringskjøp, bedret ivaretakelse av konsernets samfunnsansvar, og bedret omdømme. Dette vil øke konsernets konkurransekraft på de ulike virksomhetsområdene. Ved å øke ledelsens engasjement kan risiko for misligheter reduseres vesentlig, sier Nordby. Han understreker at faglige retningslinjer, klare fullmakter, god organisering og kvalitetssikring, samt dokumentasjon, revisjon og internkontroll er med på å styrke prosessene ved innkjøp. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

KLARE PRINSIPPER

Det er en rekke prinsipper som legges til grunn når det skal foretas anskaffelser i NSB. Her er de viktigste: • Være i samsvar med god anbuds- og forretningsskikk • Sikre høy forretningsetisk standard og følge konsernets etiske retningslinjer • Ivareta likebehandling av alle tilbydere • Være basert på reell konkurranse • Være basert på objektive og ikke-diskriminerende kriterier • Være forutsigbar og gjennomsiktig og sikre etterprøvbarhet/dokumentasjon • Gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsens verdi og kompleksitet

8 - 0 7

14.11.2007, 08:50


Det er lov å si fra!

Det er fullt lov å si fra hvis det skjer noe på jobben som du mener er kritikkverdig. Prosedyrer om varsling i henhold til Arbeidsmiljøloven er nå etablert i NSB. Her går det klart frem når og hvordan det skal varsles, og hva som er forsvarlig varsling. — Prosedyrene inneholder også forbud mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver i henhold til de nye regler i arbeidsmiljøloven, forteller konsernadvokat Otto Roheim Sivertsen. Han har sammen med konsernkontroller Eivind Stangebye jobbet med tilpasning av de nye reglene i NSB. Arbeidstakernes organisasjoner og SAMU har hatt prosedyren til gjennomlesing og kommentarer før endelig utarbeidelse og senere vedtak i NSBs konsernstyre.

Tenk på miljøet FNs klimapanel har sagt at klimaendringene er skapt av mennesker, men at de kan endres gjennom egeninnsats. Det har noe å si hvordan du reiser til jobben. Fortell det gjerne til venner! — Jobber du i Oslo, men skal på en konferanse i Kristiansand, tilsvarer utslippet fra én flyreise 38 togreiser. — Pendler du mellom Oslo og Ski slipper du ut 74 ganger mindre CO2 med tog enn med bil. — I rushtrafikken kan en dobbeltsporet jernbane frakte like mange personer som to firefelts motorveier ved siden av hverandre. —Et godstog kan transportere samme godsmengde som 24 fullastede vogntog. Når antallet godstog på norske banestrekninger øker bidrar det til et bedre miljø, og til sikrere veier. — For hvert ekstra godstog i døgnet tur-retur på strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen og OsloStavanger, forsvinner 52 500 vogntog fra veiene hvert år. — NSBs økning i antall reiser siste år tilsvarer mer enn 6 000 bilreiser per dag med mer enn to personer i bilen.

DET H ETER OM VARSLI NG:

«NSB anser åpenhet og god intern kommunikasjon som en viktig del av et godt arbeidsmiljø. Det er viktig å legge til rette for varsling og skape et godt ytringsklima, slik at grunnløse mistanker og spekulasjoner ikke får grobunn i vår virksomhet. Gjennom arbeidsmiljøloven er det etablert et vern for ansatte som ønsker å ta opp kritikkverdige forhold i virksomheten, og nærværende rutiner er utarbeidet i tråd med disse reglene. Varsling i tråd med disse denne prosedyren vil alltid være rettmessig etter arbeidsmiljøloven.» — Denne prosedyren regulerer, når og hvordan, varsling av kritikkverdige forhold skal skje. Prosedyren regulerer ikke forholdet til et myndighetsorgan når dette har etablert en sak mot NSB og/eller ansatte i NSB. NSB og de ansatte skal da forholde seg til myndighetsorganets prosess- og saksbehandlingsregler hjemlet i lov eller forskrift, sier Roheim. De etiske retningslinjer er revidert. Her er noen av endringene: — NSB forventer at leverandører og partnere har etiske standarder som er i samsvar med NSBs etiske regelverk (pkt. 6) — NSB-ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet (pkt. 5) — Også støtte til idrettslag, kulturinstitusjoner og frivillige institusjoner skal behandles iht. til våre etiske retningslinjer (pkt. 6) — Gaver av betydelig verdi skal ikke gis/mottas, og i alle tilfelle skal gaver med verdi over kr. 1 000 godkjennes skriftlig av leder for virksomhetsområde eller konsernsjef (pkt. 8) Du finner mer informasjon på NSBs intranett. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

13

14.11.2007, 08:50

8 - 0 7

13


F R A M T I D

H Ø Y H A S T I G H E T S T O G

Johan Selmer liker tanken på høyhastighetstog. Egne baner kan frigjøre for mer gods på bane. (Foto: Lasse Storheil.)

Gode grunner for høyhastighetstog

Det kan vise seg å være lønnsomt for samfunnet å bygge høyhastighetsbaner i Norge. Det viser utredningen som Statsråd Liv Signe Navarsete presenterte tidlig denne måneden.

Dersom høyhastighetstog blir innført i Norge vil det knytte de store byene nærmere hverandre. — Det vil bli fullt mulig å bo i Larvik og jobbe i Oslo. I tillegg blir det mer attraktivt å utvikle arbeidsplasser i regionene fordi det blir kortere vei til hovedstaden, noe som er helt i tråd med Østlandssamarbeidets strategier for utvikling av regionale sentra, sier assisterende direktør i Persontog Plan Johan Selmer. Den reduserte reisetiden for regionale reiser i høyhastighetsnettet vil dermed legge mindre press på veiene inn og ut av Oslo og de andre større byene i Norge. Det vil gi større mulighet for at folk kan bo der de ønsker og jobbe sentralt i Oslo. Dersom Norge velger å bygge nye høyhastighetsbaner, vil det øke komforten ytterligere og lokke folk til å ta toget.

Ved å frigjøre kapasiteten på gamle spor, blir det også mulig å øke godstrafikken på bane. Det vil igjen føre til redusert CO2 utslipp da færre tunge trailere trafikkerer på veiene i Norge. En effekt av dette vil naturligvis være en reduksjon i trafikkulykkene og mindre belastning på veinettet. Alt dette fører til mindre støy fra både fly og bil

— Denne utredningen viser at togets muligheter er bevist. Den stemmer ganske godt med våre tanker om høyhastighetsbaner i Norge. Med unntak av Fremskrittspartiet har politikere fra alle konsernsjef Einar Enger. — Farten må opp om toget skal ha konkurransekraft. Derfor vil jeg og først og fremst uttrykke glede over at utredingen er tilsynelatende realistisk. Dette er ikke noe luftslott men et prosjekt som kan la seg gjennomføre, sier konsernsjef Einar Enger. INTEGRERT

EFFEKTIVT

Høyere effektivitet i transportsystemet, økt andel på jernbane øker effektiviteten i antall mennesker fraktet pr enhet eller gods fraktet pr enhet — Dersom vi opererer med et fornuftig hastighetsnivå vil vi få et lavere energiforbruk. Da snakker vi om topphastigheter på ca 250 km i timen og en gjennomsnittsfart på ca 200, noe som er helt i tråd med de utredningene som Jernbaneverket nå har presentert, sier Johan Selmer. TEKST: PREBEN COLSTRUP

8-8-07_zg.p65

Togets store mulighete partier vist interesse for høyhastighetsbaner, sier

GODS TIL BANE

14

Det er Jernbaneverket som på oppdrag fra Samferdselsministeren har engasjert uavhengige konsulenter (VWIgruppen) for å gjennomføre en analyse av hvilke muligheter som høyhastighetstog i Norge kan gi. — Dette blir selvfølgelig et svært kostnadskrevende prosjekt, men jeg er positiv til å gå videre med dette for å

V I N G E H J U L E T

14

— Det jeg er svært tilfreds med, er at man forutsetter at intercitytriangelet er integrert i løsningen. Toget har tre hovedområder slik jeg ser det. Å sørge for å folk på jobb er ett, høyhastighetstog er et annet og godstrafikken er et tredje. At en eventuell høyhastighetsbane ikke løsrives fra det øvrige, er svært positivt. Dessuten er det rundt de store byene at vi får den største miljøgevinsten ved at folk lar bilene stå hjemme. Ved å bygge ut dobbeltspor på strekningene HamarHalden-Larvik, vil det få store konsekvenser for bosettings-

8 - 0 7

14.11.2007, 08:50


se om det er mulig å finansiere høyhastighetsbaner i Norge, sier hun. Hun er ikke i tvil om at det må prosjektfinansiering til for å få gjennomført dette. Det ikke tas over det årlige statsbudsjettet. Statsråden sier at rapporten viser at miljøgevinsten er mindre enn forventet, men den er ikke ubetydelig. Men

det er mange andre grunner til å bygge høyhastighetsbaner i Norge enn miljøgevinsten alene. — Så lenge Norge er et velferdsland, vil nordmenn reise. Og da er det opp til oss politikere å legge til rette for at det er mulig å komme sikkert frem på kort tid. Skal vi lykkes med det, må investeringene på jernbanen skyte mer fart, sier Navarsete.

heter mønsteret og samtidig redusere presset på veiene inn og ut av Oslo. For med en times reisetid kan folk bo i Lillehammer, Halden og Larvik og arbeide i Oslo. Raskt inn til og ut av de store byene er også i tråd med NSBs mål, sier han. KUTTE CO2

Dersom toget tar 70 prosent av flymarkedet vil Norge redusere det totale utslippet gitt at utslippet av CO2 fra fly vektes høyere da utslippet gjør større skade i de høyere luftlag. Enger mener det er grunn til å tro at toget vil ta større andel av markedet enn prosjektet antyder. — Vi har gode tall og sammenligne med i Europa og disse viser at med en timesfrekvens og halvtimesfrekvens i rush og reisetid på godt under tre timer vil en ta mer enn 70 prosent av markedet dersom prisene er like. FREKVENS

Det vil bli en diskusjon om totimerfrekvens er tilstrekkelig. I så fall kan det være tilstrekkelig å bygge enkeltspor. Konsernsjefen vil ikke trekke for bastante konklusjoner så tidlig i prosessen, men NSB og Jernbaneverket har lang erfaring med enkeltspor. Og erfaringen er ikke bare god. — Dersom vi kjører tog annenhver time, vil vi kunne nøye oss med en kryssing halvveis, men med halvtimesfrekvens i rush kan konsekvensene blir ganske store om

ikke alt går helt i rute. Og selv om det finnes smarte løsninger for planlagt trafikk, er vi dårligere rustet for å møte et framtidig behov. Vi bygger tross alt for 100 år framover i tid. LØNNSOM DRIFT

Våre beregninger viser at Einar Enger ser interessante driften av høyhastighetstog muligheter i høyhastighetsvil være lønnsom. togplanene i Norge. — Med et prisnivå på 700 kroner (dagen priser) hver vei, vil togdriften bli så lønnsom at det i tillegg vil kunne gi et godt bidrag til infrastrukturkostnadene. Det vil i alle fall være mulig å dekke de løpende driftskostnadene, sier Einar Enger. Assisterende direktør i Persontog Plan Johan Selmer påpeker at forutsetningene de tyske konsulentene har lagt til grunn har en kostnadsramme på 100 milliarder kroner. — Det blir spennende å se om Nasjonal Transportplan som legges frem i midten av desember avspeiler noe av dette. Ellers er jeg ganske sikker på at to timers frekvens på dagtid ikke vil oppnå så stor markedsandel som konsulentenes beregninger viser, sier han. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Fortsetter neste side

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

15

14.11.2007, 08:51

8 - 0 7

15


F R A M T I D

H Ø Y H A S T I G H E T S T O G

er for høyhastighetstog Mulige trasé traséer VWI gruppen har konsentrert seg mest om strekningene Oslo – Trondheim og Oslo – Gøteborg da disse er minst kostnadskrevende, men har også sett på alternativer til Kristiansand, Stavanger og Bergen.

Oslo – Trondheim VWI-gruppen foreslår å bygge en enkeltsporet høyhastighetsbane mellom Stange gjennom og Østerdalen og Trondheim med en forventet reisetid på to timer og førtifem minutter. Forutsetningen er at dobbeltsporet til Sørli sør for Hamar er ferdig bygget. Videre ser en for seg enkeltspor til Ulsberg hvor den kan kobles med eksiterende linje men er planlagt langs Gaula fram til Melhus. Derfra kobles den med eksiterende bane til Trondheim. Det forventes at i underkant av 6 000 passasjerer vil benytte dette tilbudet daglig i 2020.

Oslo – Göteborg Det foreslås å bygge enkeltsporet høyhastighetsbane mellom Råde og svenskegrensen og forutsetter at dobbeltsporet til Råde jernbanenettet på svensk side er utbygget. Den nye reisetiden til Göteborg kan komme ned i to timer og 20 minutter og til Halden på under en time. VWI foreslår å bygge enkeltsporet bane som kan kombineres med godstransport. På svensk side vil det bli bygget bane for hastighet opp til 250 km/t mellom Göteborg og Trollhättan. HØYHASTIGHET Det anslås at drøye 6 000 passasjerer vil benytte seg av totimersfrekvens dette tilbudet.

LANGDISTANSE/ IC timefrekvens LAN GDISTAN SE firetimersfrekvens

Oslo – Bergen Her er det foreslått to alternativer hvor det ene går via Numedal mens det andre går via Hallingdal. Begge tar utgangspunkt i eksisterende bane. Det ene forslaget går via Hønefoss langs eksisterende bane til Geilo og videre til Bergen. Forutsetningen er at Ringeriksbanen er utbygd. Det andre går via Kongsberg, opp Numedal og til Geilo. Derfra er traseen lik det første BERGEN forslaget. Begge alternativene er enkeltsporet med kryssingsspor. Reisetiden over Hønefoss er beregnet til to timer og 25 minutter og alternativet to timer og førti minutter. Det forventes at mer enn 6 100 passasjerer vil benytte dette tilbudet daglig i 2020.

Oslo – Bergen og Stavanger via Haukeli

LOKALTOG totimersfrekvens BUSS firetimersfrekvens

8-8-07_zg.p65

16

8 - 0 7

MO E LV

STAN G E/ HAMAR SØR

BRUMMUNDAL

HAMAR EIDSVOLL GARDERMOEN

VOSS

GEILO

LILLESTRØM

HØYHASTIGHET tilleggstog i rush

OSLO

HØNEFOSS DRAMMEN

HØYHASTIGHET totimefrekvens

DRAMMEN

KONGSBERG

LO KALTOG KONGSBERG TØNSBERG

V I N G E H J U L E T

L I L L E H AMMER

LOKALTOG firetimersfrekvens

Dette forslaget følger eksisterende bane til Drammen, oppgraderer banen til Hokksund og går videre via Kongsberg til Bø. Fra bø går det en ny linje over Haukeli til Røldal hvor linjen deler seg til Bergen og Stavanger. Trafikk mellom Bergen og LEIRVIK Stavanger går via Røldal. På strekningen Røldal HØYHASTIGHET Bergen krysser traseen HØYHASTIGHET Hardangerfjorden med HAUGESUND bru på et spenn på 1,5 IC OG LANGDISTANSE kilometer. Mellom Røldal og Stavanger får vi en LOKALE TILBUD tunnel på 55 kilometer ○ ○ ○ ○ ANTALL TI LB U D under Boknafjorden. STAVANGER USPESIFISERT ○ Det forventes at 5 ○ 16

STØREN ÅNDALSNES

NOTODDEN

E S D○ DN SUN AL D N S A G E R K N DF J O R A L L E S O K K E N G DN D A N E LY M A Ø G FLE S 14.11.2007, 08:51

PORSGRUNN

SANDEFJORD LARVIK FREDRI KSTAD

ARENDAL GRI MSTAD LILLESAND

KRISTIANSAND

TR OLLHÄT


g

Tog og miljøet — Toget representerer fremtidens transportform fordi 800 passasjerer vil benytte seg av tilbudet daglig i 2020 mellom Oslo og Bergen og 4500 mellom Oslo og Stavanger.

Oslo – Kristiansand – Stavanger – Bergen

Dette er et forslag som er tenk fordelt over tre byggetrinn. Trinn 1 omfatter Oslo – Kristiansand hvor utbygging av Vestfoldbanen er utbygd med dobbeltspor til Larvik. Derfra bygges det ny enkeltsporet bane til Eidanger. Fra Porsgrunn følger en allerede planlangt enkeltsporet Grenlandsbane til Arendal. Banen går videre nord for Grimstad og Lillesand og inn til Kristiansand parallelt med E-18. Trinn 2 omfatter videre utbygging fra Kristiansand til Stavanger. Traseen vil i stor grad gå i tunnel langs kysten til Egersund og til Stavanger over Jæren. Fra Sandnes til Stavanger følger den det nye dobbeltsporet. Dersom trinn 2 blir vedtatt kan en vurdere utbygging av STØREN direktelinje mellom Sande og Porsgrunn. Trinn 3 omfatter Stavanger – Bergen og RØROS innebærer en 55 kilometer lang tunnel under Boknafjorden til Haugesund TYNSET med stasjon under bakken. Her vil TYNSET VEST det bli bru over Samnangerfjorden og tunnel mellom Sveio og KO PPAN G Stord. Porsgrunn – Stavanger planlegges med enkeltAN G E/ sporet høyhastighetsbane AMAR SØR med kryssingsspor. ELVE R U M Undersjøiske tunneler forutsettes bygget i to rør av sikkerhetsmessige grunner. Reisetiden fra Oslo til Arendal er beregnet OSLO til 1:50 timer, Kristiansand 2:10, Stavanger 3:20 og mellom SKI Stavanger og Bergen er reisetiden beregnet til MOSS 1:20 timer. Det er NSBERG RYGGE forventet at ca 4000 vil 16 benyttet seg av tilbudet DEFJORD RÅDE mellom Oslo og Kristiansand, 7700 mellom Oslo RVIK og Stavanger og på SARPSBORG strekningene Oslo – FREDRI KSTAD Haugesund og Kristiansand – Stavanger – Haugesund – Bergen er det beregnet et HALDEN passasjertall på 6100 daglige reiser begge veier. TR OLLHÄTTAN

HØYHASTIGHET timefrekvens HØYHASTIGHET totimersfrekvens LANGDISTANSE/ IC

GÖTEBORG

BUSS

TEKST: PREBEN COLSTRUP

den er klimanøytral, sier assisterende direktør i NSB Persontog Plan Johan Selmer. Dersom toget går hver time og bruker under tre timer fra Oslo til Bergen er det god grunn til å tro at toget tar 70 prosent av det totale markedet av fly og togreiser. I så fall vil de som reiser fra Oslo til Bergen alene spare miljøet for 63 000 tonn CO2 per år i 2020. — Hva vi sparer ved at underveisreisende lar bilen stå i garasjen har vi ikke regnet på, men 63 000 tonn CO2 utgjør 0,3 prosent av landets forventede mobile utslipp i 2020, sier rådgiver Jo Inge Kaastad i NSB Persontog Plan. EN PROSENT

Transport forventes å utgjøre 30 prosent av landets totale utslipp av CO2 i 2020, og bilene står for det største utslippet. Dermed ligger ikke den største gevinsten i å redusere flyavganger. Men det er ikke uvesentlig. Vi regner med at en reduserer det mobile utslippet i Norge med en prosent dersom en bygger ut høyfartsbaner mellom Oslo og de største byene. Om man vekter CO2-utslipp fra fly høyere, da utslipp i de høyere luftlag er farligere for klimaet, vil en få enda høyere effekt ved å redusere flyavganger. — Vi har faktisk sett at Avinor anslår at effekten av CO2utslipp fra fly skal vektes med tre, og da kan vi snakke om at høyhastighetstoget har en miljøeffekt av betydning. BYGGINGEN FORURENSER

I tillegg til Avinor bygger vi våre på opplysninger på beregninger fra Naturvernforbundet og gjelder bare for endepunktsreiser og for energi til drift av systemet. Det er klart at selve byggingen av banenettet vil forurense miljøet, men CO2 fra dette har ikke vi tatt med her, sier Kaastad. Beregningen vår viser at CO2-argumentet for endepunktsreiser ikke kan brukes alene for å forsvare utbygging av høyhastighetstog mellom Oslo og Bergen. Men det er mange andre viktige argumenter for å bygge høyhastighetsbane. BYENE PÅ ØSTLANDET

— Vi mener at den største effekten er knyttet til utbygging av strekningene mellom Skien, Lillehammer, Oslo og Halden slik utredningen fra Jernbaneverket forutsetter. Da er det god grunn til å hevde at den reduserte reisetiden vil redusere bilbruken for reiser mellom byene på Østlandet. Det vil i tillegg til å redusere CO2-utslippet ytterligere føre til økt trafikksikkerhet og færre ulykker, sier Kaastad. FREMTIDEN

Assisterende direktør i NSB Persontog Plan Johan Selmer mener toget representerer en transportform for fremtiden fordi den er klimanøytral. — Det kan aldri løsninger som baserer seg på fossilt brensel bli, sier han. Totalt sett har nok toget klimapolitisk en viktigere rolle i kollektivtrafikken inn mot de store byene, fordi det er her det kan monne i forhold til å få redusert biltrafikken. Men det betinger at politikerne også er villige til å bruke virkemidler som gjør bilen mindre attraktiv, og da tenker jeg på køprising, parkeringspolitikk og avgiftregime.

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

17

14.11.2007, 08:51

8 - 0 7

17


K V A L I T E T

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-45

100 prosent i Salten

70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen

Punktligheten i oktober ligger litt lavere enn september, men ▲ Nordlandsbanen ▲ Raumabanen ➥ Rørosbanen ▲ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen REGIONTOG NATT ➥ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ➥ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ▲ Oslo Skien ➥ Oslo Lillehammer ➥ Oslo Gjøvik LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen

➥ Hovedbanen ➥ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▲ Gjøvikbanen ▼ Stavanger ▼ Bergen - Arna ▼ Bergen Voss

➥ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

18

8-8-07_zg.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

togene i Salten nådde faktisk 100 prosent punktlighet i uke 44. De forsinkelsene som har vært tidligere i oktober, skyldes i hovedsak kryssing med forsinket godstog 5793. — Regiontogene på Nordlandsbanen viser også stabil drift og med få unntak ligger strekningen nå over 90 prosent, forteller punktlighetsansvarlig Helge Jørgenstuen. Togene over Storlien er også stabile med en punktlighet på ca 95 prosent. Lokaltog Trondheim har blitt forsinket på grunn av feil ved sikringsanlegg og togmateriell. Resultatet ble 88 prosent, en svak nedgang fra september til oktober. Regiontogene mellom Trondheim og Oslo har endelig stabilisert seg på et høyt nivå og nådde 90 prosent også i oktober. Dette smitter også over på regiontogene på Raumabanen som for andre måned på rad er oppe på midten av 90-tallet. I vest er punktligheten unormalt lav. En lang saktekjøring på nesten 2 km øst for Arna skaper forsinkelser både på Arnalokalen og togene på Vossebanen. — I oktober fikk Arnalokalen 96 prosent som er 3-4 prosent under det normale, mens Vossebanen bare nådde 77 prosent noe som er 15 prosent under normal drift. I følge Jernbaneverket vil det ennå noen måneder før saktekjøringen er utbedret. Regiontogene på Bergensbanen rammes også, men klarte likevel 94 prosent i oktober, noe som er det beste resultatet hittil i 2007. Robuste ruter og få andre driftsproblemer medførte dette fine resultatet, sier Jørgenstuen. Punktligheten for lokaltogene i Stavanger nådde bare 76 prosent i oktober, en nedgang på 8 prosent fra september. Glatte skinner og feil på infrastrukturen er årsaken. Regiontogene mellom Kristiansand og Stavanger blir også forsinket av samme årsak og ligger fortsatt på 86 prosent samme som i september. Regiontogene på Østre strekning viser svak bedring og nådde 85 prosent i oktober. Anleggs- og vedlikeholdsarbeider mellom Drammen og Kongsberg samt spredte feil ved infrastrukturen skaper forsinkelser her. På Østlandet er det små endringer fra september, men vi merker oss at Drammenbanen kun hadde fem registrerte feil ved infrastrukturen i oktober. Dette er noe av årsaken til at punktligheten på Vestfoldbanen økte med 10 prosent fra september og fikk 92 prosent punktlighet i oktober. — Her er det god grunn til å gratulere personalet både i NSB og JBV, sier Jørgenstuen. På andre siden av Oslo-fjorden går togene som vanlig i rute med 92 prosent punktlighet for regiontogene mellom Oslo og Halden. Regiontogene mellom Oslo og Lillehammer sliter fortsatt med å holde ruta. I oktober fikk disse togene 80 prosent punktlighet. De aller fleste forsinkelsene ligger på 5-8 minutter, og skyldes småforsinkelser som er oppstår som følge av tidvis overbelastning av infrastrukturen og dermed signalfall og korte utfall av kjørestrømmen. Togene mot Oslo prioriteres for å sikre at de når oppsatt rute fra Gardermoen, og dermed må nordgående tog tilbakeholdes og dermed oppstår småforsinkelser. Det jobbes fortsatt med tiltak for å bedre disse forholdene. Lokaltogene i Oslo-området ligger fortsatt på midten av 80-tallet og 7-8 prosent lavere i rush. Anleggsarbeidene ved Strømmen skaper fortsatt forsinkelser, mens få feil på Drammenbanen gir et positivt bidrag til punktligheten, sier Jørgenstuen.

8 - 0 7

14.11.2007, 08:51


Re gler for våpen i tog Regler

FOTO: ØYVIND BARDALEN

Nå er den nye løsningen for våpen i tog for avliving av påkjørte skadde dyr på plass. Den gjelder fra 1. november. Det er sendt ut eget sirkulære på dette. På motorvognsett Type 92,Type 93 og diesellokomotiv Di4 er våpen uten sluttstykker satt tilbake på opprinnelig plass. Det er utplassert sluttstykker i godkjente våpenskap på Hamar, Røros, Marienborg, Steinkjer, Mosjøen, Mo i Rana og Bodø. Alle utplasserte våpen og sluttstykker har vært til våpensmed for tilpassing, slik at hvert enkelt sluttstykke kan brukes på alle våpen. Steinar Olsen i Drift presiserer at det er den enkelte kommune som er ansvarlig for avliving av påkjørte skadde ville dyr, mens eier eller politiet er ansvarlig for avliving av husdyr. — Jernbaneverket er i ferd med å gi kommunenes ettersøkspersonell opplæring, slik at de på egen hånd kan ferdes langs spor for ettersøk og avliving, sier Olsen. KVITTERE UT

ALDRI SØK

Avliving av påkjørte skadde dyr skal kun skje i umiddelbar nærhet av sporet. Ettersøk av skadde dyr skal ikke forekomme. Alle påkjørsler av dyr på samtlige banestrekninger skal varsles til togleder og Drops. Dersom våpen er benyttet skal dette opplyses Drops, og antall skudd som er benyttet skal oppgis. Drops skal varsle alle dyrepåkjørsler til politiet, og registrere hendelsen inn i synergi inkludert antall brukte skudd.

GUNDER

Lokførere som ønsker å avlive påkjørte skadde dyr, kan kvittere ut ammunisjon og sluttstykke fra utplasserte våpenskap. Dette gjelder Nordlandsbanen på strekningen Steinkjer – Bodø, og Rørosbanen på strekningen Hamar – Støren. Det presiseres at ordningen er frivillig.

Alle lokomotivførere som ønsker å bistå med avlivning på overnevnte strekninger må gjennomføre obligatorisk kurs i regi av Norges Jeger og Fiskeforbund. I hvert enkelt våpenskap er det utplassert en kvitteringsbok for kvittering av uttak og innlevering av sluttstykker og ammunisjon. Hvert enkelt sluttstykke ligger i egen veske som er merket med utplasseringssted og nummer i stigende rekkefølge. Sluttstykke og ammunisjon som kvitteres ut skal følge den enkelte lokfører fra uttak til innlevering, og plasseres tilbake til samme våpenskap ved tjenestens slutt.

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

19

14.11.2007, 08:51

8 - 0 7

19


V E D L I K E H O L D

Bruker bussene på nytt Busser som har gått i trafikk i deler av landet der Nettbuss har tapt anbud, skal nå brukes på andre steder i kongeriket. Behovet for nyinvesteringer i busser i 2008 er sterkt redusert.

Nettbuss hadde nesten 200 busser «til overs» etter å ha tapt anbud i Rogaland og Vestfold. Mange av disse bussene skal gjenbrukes i selskapet, mens noen blir solgt. Bussene blir ledig fra 1. januar. — Noen av bussene er klar for skroting, men de fleste er i god stand og vi vil omplassere busser flere steder i landet. Vi har lagt ned kjøpeforbud før vi har fordelt de busser vi har. Det er bedre å bytte ut en 20 år gammel buss med en på åtte år gammel buss enn å kjøpe en helt ny buss. Dette kan vi tilordne i Nettbuss, sier administrerende direktør Arne Veggeland. Teknisk direktør Frode Drabløs har jobbet med å fordele bussene som er blitt ledig etter anbudstapene. — Vi har solgt noen av bussene til den nye operatøren i Vestfold, Unibus (tidligere Sporveisbussene), samt til Norgesbuss og andre selskaper. Nettbuss Drammen har utsatt fornyelsesprogrammet og tatt de resterende bussene fra Vestfold. Til sammen 30 busser kommer inn i Buskerud nå, sier Drabløs. Han har brukt mye tid på å snakke med alle selskapene for å fordele bussene fra Vestfold og Rogaland, og av de 120 er ca halvparten plassert over hele landet, blant annet i Sarpsborg, Fredrikstad, Ringerike, Trøndelag og Møre, samt hos en samarbeidspartner i Estland. Drabløs presiserer at Nettbuss bevisst har ventet på resultatene fra anbudsutsettingen før beslutninger om fornyinger er tatt. BEVISST TIL ALDER

Drabløs presiserer at Nettbuss er meget opptatt av at bussparken ikke skal bli for gammel. — Det kommer mange miljøkrav, krav om air condition samt krav om sikkerhetsbelter på skolebusser som gjør at vi også må kjøpe nye busser, og det er viktig for oss å snu oss raskt og handle når tiden er inne, sier Drabløs. Men han påpeker at det er vanskelig å vite hvilke krav som kommer i fremtiden, hvilke typer drivstoff som er aktuelle og hvilke krav anbudsgiver stiller.

Frode Drabløs sørger for at busser som blir til overs etter anbudstap erstatter eldre busser andre steder i landet.

UTNYTTE RESSURSER

Det er viktig for Nettbuss å kunne utnytte ressursene på en fornuftig måte ved å fordele busser fra tapte anbud på selskaper som har behov for fornyelser. Videre har selskapet muligheter til å flytte busser mellom Norge, Sverige og Danmark. På denne måten blir ressursene riktig utnyttet. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

20

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

20

FAKTA OM NETTB USSER

2000 busser i Norge 400 busser i Sverige 100 busser i Danmark Bussparken er i gjennomsnitt ni år Normalt avskrives en buss på 12 år

8 - 0 7

14.11.2007, 08:51


Ut av Fjellstallen og inn i Toghallen for Tomm Bråten og hans medarbeidere hos Mantena i Lodalen.

Vedlikehold flyttes til Toghallen Etter over 40 års virksomhet flyttes vedlikeholdet av lokomotiver ut av Fjellstallen i Lodalen. Fra og med den 3. desember vil dette foregå i Toghallen. Med dette styrker Mantena og NSB Persontog sin konkurransekraft. Da Fjellstallen er overdimensjonert for dagens lokomotivpark, nedslitt og ressurskrevende å drifte, velger Mantena å styrke sin konkurransekraft ved å flytte vedlikeholdet av lokomotiver til Toghallen. — Dermed blir både Toghallen og Vognhallen bedre utnyttet, vi får en bedre resursutnyttelse og vi kan påta oss flere oppdrag. Vi reduserer også kostnadene til husleie og strøm på vel tre millioner i året. Vi unngår oppgraderingstiltak i størrelsesorden 20 – 30 millioner kroner i Fjellstallen, noe som var helt nødvendig om vi skulle fortsette som før. — Nå kan ROM Eiendom å utnytte Fjellstallen til andre formål, sier verkstedsjef i Mantena Lodalen Tomm Bråten. Stillverket i Fjellstallen blir også nedlagt og fire årsverk blir frigjort til lok og vognvedlikehold. SIKRE ARBEIDSPLASSER

Flyttingen styrker Mantenas konkurransekraft og vil dermed sikre arbeidsplasser ved å påta seg nye arbeidsoppdrag. Allerede har Lok-vognavdelingen økt aktiviteten betydelig ved å påta all revisjon på vogner av type 7. I tillegg kommer vedlikehold av tre El-18 lokomotiver som NSB vurderer å leie ut til CargoNet.

anlegget gjør oss i stand til å bytte hjul og boggi raskere og vi blir uavhengig av løftekapasitet hos CargoNet. Istedenfor å kjøpe tjenester fra selskapet har vi kommet i den situasjon at de via NSB kjøper tjenester hos oss. Dette er god butikk for oss, sier Bråten. KORTERE VEI

For NSBs lokomotivførere blir det også enklere etter 3. desember. Det vil bli kortere vei til og fra Oslo S når innsett og uttak av lokomotiver vil forgå på spor 3 i toghallen. Dessuten blir det enklere ved overlevering av overleveringserklæringen som heretter skal foregå hos produksjonsleder lok/vogn i Vognhallen for både vogn og lokomotiv, men dette til nå har foregått på to forskjellige steder. Lokomotivene vil bli hensatt både inne og ute, men dersom lokomotivene skulle stå ute en vinternatt, vil de være opprigget og varme i god tid før uttak. Skulle det være behov for tining, har vi god kapasitet i spor 3 som er dedikert til lokomotiver. Der vil også sandpåfylling foregå, sier Bråten. Både Mantena og NSB Persontog har gjennomført risikoanalyser som viser at prosjektet har tatt hensyn til alle kjente utfordringer.

NYTT LØFTEANLEGGANLEGG

— Samtidig med flyttingen åpner vi et nytt løfteanlegg i toghallen som skal betjene både lok og vogn. Løfte-

TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: BJØRN STUEDAL

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

21

14.11.2007, 08:51

8 - 0 7

21


K O N S E R N E T

Orusttrafiken kjøper og vokser Nettbusselskapet Orusttrafiken i Sverige har kjøpt seg inn i to busselskaper i Sverige og vil vokse videre. Det er i selskapene Strömstad Tanum Buss og Kjellgrens Busstrafik at Orustrafiken kjøper 40 prosent av aksjene Administrerende direktør i Orusttrafiken, Stefan Magnusson, sier at det har vært et samarbeid mellom de tre selskapene i lengre tid, og at det samarbeidet nå forsterkes ved aksjekjøpet. — Det er veldrevne selskaper vi nå går inn i og alle ønsker å vokse i bussmarkedet. Medarbeiderne i de tre selskapene vil ha samme betingelser og ledelsen vil være den samme som i dag Daniel Andersson, som er sjef i Strömstad Tanum Buss AB og Conny Svensson, sjef for Kjellgrens Busstrafik er fornøyd med løsningen og tror at den nye sammenslutningen vil være en fordel for alle selskapene. Orusttrafiken har virksomheter i Henån, Kungälv, Göteborg, Stenungsund, Ulricehamn, Uddevalla, Strömstad, Tanum, Katrineholm, Linköping, Norrköping, Skövde, Lerum, Sjövik, Alingsås, Kungsbacka, Öckerö, Halmstad, Landvetter, Dals Ed, Vänersborg, Ven samt Säffle. Selskapet eier Scandinavian Limousine AB med virksomhet på Landvetter flyplass samt i Malmö. Orusttrafiken er også deleier i Stadsbussarna i Östersund AB som kjører bybussene i Östersund samt i KR-Trafik som har ekspressruter med 300 busser i Norrland og Uppland. Orusttrafiken har ca 450 busser og har nærmere 800 ansatte. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Stefan Magnusson i Orusttrafiken får nye kolleger.

Statoil leverer energi til NSB NSB har valgt Statoil som totalleverandør av energi. Statoil er den beste leverandøren for oss, sier rådgiver i NSB, John O. Endresen. Det er snakk om cirka 60 millioner liter drivstoff fra Statoil til NSB i løpet av et år. Det har en verdi i underkant av en halv milliard kroner i året, så det er klart dette er stort, sier han. Siden januar i fjor har Statoil levert elektrisk kraft til NSBs eiendommer og til datterselskapet Nettbuss, i tillegg til forvaltning av kjørestrøm til togene. I august ble energisamarbeidet med den nye drivstoffavtalen utvidet ytterligere. Denne avtalen gjør at

22

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

22

Statoil blir totalleverandør av energi til NSB. Endresen forklarer at Statoil ble valgt som samarbeidspartner og totalleverandør av energi etter en konkurranse mellom flere leverandører. — Vi satt opp visse kriterier som vi brukte til å evaluere tilbudene vi mottok. Samlet sett kom vi frem til at Statoil er den beste leverandøren for oss, sier Endresen.

8 - 0 7

14.11.2007, 08:52


Øst og vest er s ammensveiset På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk fra Jernbaneverket skrudde sammen en symbolsk skinnegang av samme type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. Begivenheten fant sted ved Bergensbanens kilometer 263,2 like øst for Ustaoset for 100 år siden. Da møttes skinneleggerne fra øst og vest på dette stedet og det lå skinner mellom Østlandet og Vestlandet for første gang. Selv om hele Bergensbanen først ble åpnet to år senere, ble det i 1907 etablert en forbindelse østfra over Krøderbanen og med båt over Krøderfjorden til Gulsvik nederst i Hallingdal. Fra Gulsvik kunne togene kjøre helt til Bergen. (Foto: Jan Helge Østlund.)

enhavn Nettbuss i gang i Køb København Søndag 21. oktober startet Netbus Danmark opp en lokal rute i København sentrum. Mer enn 60 000 passasjerer reiser med bussene hver dag. Dette er Danmarks største bussrute. Direktør Erik Hein leder avdelingen i Danmark, og han er fornøyd med det arbeidet som er gjort så langt og 46 nye busser er kjøpt inn. — Vi har de sjåfører vi trenger og vi har nye busser som tilfredsstiller de siste kravene fra EU. Det er 140 sjåfører som skal betjene bussene som kjører en sløyfe på 14 kilometer, forteller Hein. Rundturen tar ca 55 minutter, og bussene er stappfulle, spesielt i rushtiden. Det er bare 3-4 minutter mellom hver buss på denne ruten, så kundene trenger sjelden å vente lenge før bussen kommer. Netbus vant dette anbudet som har en varighet på seks år, og bussene går fra Sundbyvester Plads på Amager til Husum Torv. Det er trafikkselskapet Movia som har gitt kontrakten til Netbus. De nye bussen som er kjøpt inn overholder miljønormen Euro 5 som blir lovkrav fra 2009. Utslippet av NOx er redusert med 70 prosent. Det er lagt stor vekt på minst mulig utslipp til miljøet. Det er bygd et eget garasjeanlegg til bussene som har fått Svanemerket for rent miljø.

Sjåfør Per Bukhave klippet snoren sammen med administrerende direktør i Netbus, Erik Hein.

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

23

14.11.2007, 08:52

8 - 0 7

23


N Y H E T E R

anen AS Nå skal det hete NSB Gjøvikb Gjøvikbanen

NSB Gjøvikbanen as blir det nye navnet på NSB Anbud fra 5. januar neste år. Enklere og mer stedsriktig for kundene. NSB Gjøvikbanen var det naturlig navnevalg. Her direktør Margareth Nordby-Kringli sammen med lokfører Morten Johan Ruud og konduktør Anna Nyberg.

NSB etablerte NSB Anbud da konsernet leverte inn anbud på kjøring på Gjøvikbanen i 2005. Navnet ble valgt for å skille det fra morselskapet NSB. — Vi har valgt å døpe om anbudsbarnet og kalle det

NSB Gjøvikbanen AS. Dette viser helt konkret hva selskapet gjør. I tillegg gir det kunden identitet og eierskap til banen, sier direktør Margareth Nordby-Kringli. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Kjøp først – reis siden Kjøp billett før du går på toget er budskapet i kampanjen som kjøres i november. Hensikten er å få flest mulig til å kjøpe billett før de går om bord på tog. Målet er å øke dagens selvbetjeningsandel eller salg fra billettautomat og nsb.no fra 27 til 30 prosent. For å få flere til å bruke de selvbetjente kanalene, må kundene påvirkes til dette i større grad. NSBs inntekter har aldri vært så høye som nå, og i overkant av 20 prosent tas inn via salg om bord i tog. Det gjøres en god jobb for å oppnå dette, men det er en utfordring å få inn alle billettinntektene spesielt i rush. Lykkes NSB med å gjennomføre økt selvbetjening, vil selskapet få bedre inntjening, og flere fornøyde kunder. Geir Haare i salgsavdelingen er klar i sitt budskap: — Skal vi klare våre mål, er vi avhengig av at alle ansatte, er med på å løfte frem budskapet på en positiv og profesjonell måte. Kundene må oppleve at selvbetjening er enkelt og greit, sier Haare. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

24

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

24

Én uke etter kampanjestart var det flere som kjøpte billetter før de gikk på toget. Både Geir Haare i salg og assisterende konduktørleder Trond Skistad ser endret i salgsmønsteret. HER ER MÅLENE

Få kundene til å kjøpe billett før de går om bord på tog • Øke selvbetjeningsandelen fra 27 prosent til 30 prosent i kampanjeperioden • Bedre inntektssikring • Redusert omsetning i tog • Konduktørene vil få bedre oversikt og kontroll i tog • Konduktørene vil få frigjort tid til å utføre sine øvrige oppgaver i tog, samt ivareta kundene på en enda bedre måte – gir økt KTI (kundetilfredshet).

8 - 0 7

14.11.2007, 08:52


Noe for alle i ombygd Oslo S Hovedbillettsalget i sentralhallen på Oslo S er ombygd til et nytt shoppingområde med syv nye spennende butikker samt et nytt billettsalg (se egen sak). Mandag 22. oktober var det offisiell åpning. NSBs ansatte kan kjøpe rimelige og nypåsmurte bagetter og nykokt kaffe på det nye Caffe Ritazza og Upper Crust som er på det nyåpnede arealet. Tilbudet gjelder alle ansatte i NSB-konsernet som kan vise personalbilletten eller annet adgangskort. (Foto: Lasse Storheil).

Fem nye år på Roslagsbanen Tågkompaniet har forlenget avtalen om å drive Roslagsbanen i Stockholm. Byens lokaltog har 37 000 reisende hver dag. Tågkompaniet (40 prosent) eier sammen med De Danske Statsbaner, DSB, (60 prosent) av Roslagståg i den svenske hovedstaden. Dette selskapet skal kjøre lokaltogene i fem nye år. Det er snakk om en milliardavtale. NSB eier 100 prosent av Tågkompaniet. — Dette er vi meget tilfreds med, og viser med all tydelighet at anbudsgiver er fornøyd med den jobben vi har gjort så langt, sier fungerende persontogsjef Arne Fosen i en kommentar. — Vi er glad for å kunne drive denne lokalbanen

videre. Det er investert i infrastruktur, og det skal investeres ytterligere i nye spor og signaler. Med gode tog og godt vedlikehold håper vi at kundene fortsatt skal være fornøyd med våre leveranser, sier Fosen. Det er ca 200 ansatte i Roslagståg, og det er god skår både i medarbeiderundersøkelser og i kundeundersøkelser i selskapet. Det er 300 avganger per dag, og 10 millioner kunder i løpet av året, og i 2006 hadde Roslagståg en punktlighet på 97 prosent.

Tyskere vil kjøre med NSB Det er ikke bare dronningen som blir husket etter kongeparets besøk i Tyskland nylig. Mange tyskere vil besøke Norge og kjøre tog etter NSB-foredrag. Salgsavdelingens utmerkede utenriksmedarbeider, Wenche Berger, fikk tilmålt tid fra Innovasjon Norge og snakket varmt for toget. Hun fikk umiddelbar respons, og den tyske dagsavisen Die Zeit vil gjerne komme til Norge og lage reportasje fra NSBs regiontog på Bergensbanen til vinteren. Andre var interessert i å kunne reise over fjellene og ta

en stopp for å gå turer i den fantastiske naturen på andre fjellstrekninger. Dette er midt i blinken for dem som planlegger for mer kombinasjon reiseliv/tog. Innovasjon Norge likte Wenches foredrag så godt at hun ønskes tilbake ved flere anledninger der Norge skal representeres i utlandet.

Renè blir hovedverneombud NJF har utnevnt René de Vries som ny hovedverneombud for konduktørpersonalet fra 1. september 2007. Sjur Krog, hovedverneombud for konduktører og servicemedarbeidere i NSB Drift, har for tiden permisjon fra NSB. René har arbeidet som konduktør i Stavanger siden 1996. Han har vært styremedlem av den lokale konduktørforeningen og verneombud for konduktørene i Stavanger de siste fire årene. Renè treffes på: RenedeV@nsb.no eller 91669015. (Foto: Lasse Storheil).

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

25

14.11.2007, 08:52

8 - 0 7

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER NSB DRIFT NSB Drift - 87/06. Lokomotivførere. Oslo Utlysning: 16.10.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere Oslo. NSB Drift Persontog. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse snarest. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. +47 415 88 070

NSB DRIFT NSB Drift - 129/07. Lokomotivførere. Steinkjer Utlysning: 31.10.2007. Søknadsfrist: 23.10.2007 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 79, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Drift, persontog. NSB Drift Lokomotivførere i Trondheim Lokførerlederområde. Lokomotivførere Steinkjer. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Steinkjer. Tiltredelse 06.01.2008. For mer informasjon kontakt: Sverre Wolden, tlf. 916 72 326. Stillingene er åpne for interne og ekstern søkere. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

Jernb aneJernbanepakke i EU Rådet i EU har godkjent den tredje jernbanepakken. Den omfatter blant annet en åpning av jernbanemarkedet for internasjonale passasjerer fra 1. januar 2010. Videre omfatter jernbanepakken en europeisk sertifikatordning for togførere fra 2009, og rettigheter for passasjerer på innlands- og utenlandsreiser. EU-parlamentet og Rådet i EU kom til enighet i juni, etter at Rådet godtok Parlamentets krav, og Parlamentet behandlet saken i plenum 25. september.

26

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

26

NSB DRIFT NSB Drift - 130/07. Lokomotivledere. Drops Oslo Utlysning: 01.11.2007. Søknadsfrist: 23.11.2007 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Drift søker Lokomotivledere ved Drops Oslo. Lønn: i hht. Avtale. Arbeidssted: Drops Oslo. Ledig fra: Snarest Ledige stillinger som lokomotivleder ved Drops Oslo. Har du lyst til å være en del av et meget godt arbeidsmiljø og jobbe i et hektisk og teknisk utfordrende miljø? Vi kan tilby utfordringer på trekkraftmateriell og vogner i form av instruktørvirksomhet, dokumentasjonsutvikling, deltakelse i prosjekter, test og prøvekjøring, brukerstøtte til kolleger ute i togene, registrering av feilmeldinger, samhandling med andre enheter, betjening av beredskapstog samt regelmessig lokomotivføretjeneste. Vi kan også skilte med et meget lavt sykefravær over mange år og vi har konkurransedyktige turnuser. Kompetansekrav: -Godt kjennskap til elektrisk trekkraftmateriell og vogner. Bred erfaring og kompetanse innenfor lokomotivføreryrket. -Forståelse for toglogistikk. -Instruktørkompetanse er ønskelig. -Sikkerhetstjeneste. -God innsikt i relevante regler og avtaleverk. -Det er ønskelig med kompetanse innen IT. Personlige egenskaper som vil bli tillagt vekt: -Beslutningsevne. -Evne til å handle selvstendig. -Strukturert arbeidsform. God kommunikasjonsevne muntlig så vel som skriftlig. -Må kunne se helhet i togproduksjon. -Service og kundeinnstilling. -Gode samarbeidsevner. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Seksjonsleder Lokledelsen, Dag Roar Næss, tlf. 916 50803 eller Teamleder Lokledelsen, OveJohnny Velle, tlf. 916 50314 NSB DRIFT NSB Drift - 131/07. Ass. Lokomotivførerleder. Østlandet Utlysning: 01.11.2007. Søknadsfrist: 30.11.2007 Søknad sendes til: karimetteh@nsb.no eller NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Drift, Østlandet- Assisterende lokomotivførerleder. Lokomotivførerområde Oslo. St.kode: 1054. Stillingsandel: 100%. Arbeidssted: Oslo. Lønn etter avtale. Lokførerlederområde Oslo er det største stasjoneringsstedet for lokførere i Norge pr. dags dato. I tillegg til Oslo S har området stasjoneringsstedene Ski, Moss, Halden, Lillestrøm og Kongsvinger. Du

skal bistå lokomotivførerleder innenfor: Oppfølging av lokførere stasjonert i lokførerområde, og ellers de oppgaver som tilligger personlig oppfølging av den enkelte medarbeider. Andre oppgaver som tilligger lokomotivførerleder vil måtte påregnes. Du trenger: -Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). -God kjennskap til operativ jernbanedrift. Lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner). Det er et krav om lokførerkompetanse. Vi oppfordrer personer med innvandrebakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070 NSB TEKNIKK NSB Teknikk - 132/07. Prosjektansvarlig Garanti Utlysning: 02.11.2007. Søknadsfrist: 19.11.2007 Søknad og CV merket ”Garantioppfølger” sendes: Mona.Fjell@nsb.no Søknadspapirer returneres ikke. NSB Teknikk forvalter NSB Persontogs rullende materiell, har ansvaret for vedlikeholdskontrakter og investeringer. Enheten har en kostnadsmasse på om lag 1 milliard kroner og forvalter verdier for ca. 5 milliarder. Ønsker du en spennende stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor? NSB AS står overfor store nyinvesteringer og oppgraderinger av eksisterende togmateriell. Vi søker nå etter en dyktig ressursperson som skal ha ansvaret for at kontraktsfestede garantier fra våre leverandører blir fulgt opp og ivaretatt. Ansvaret innebærer blant annet å: -Sikre at garantier blir ivaretatt i prosjektene. Følge opp kontraktsfestede garantier mot leverandører. -Følge opp og videreutvikle garantioppfølgingsprosessen. -Sikre datagrunnlag for oppfølging av togmateriell. -Fasilitere problemløsning og initiere tiltak. Din faglige bakgrunn og kompetanse: Sivilingeniør (eller ingeniør med relevant erfaring). -Prosjektkompetanse/erfaring. Kompetanse/erfaring fra kvalitetsoppfølging og/eller produksjonsledelse. Kompetanse/erfaring fra kontrakt og leveranseoppfølging. -Gode datakunnskaper. -Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. –Økonomiforståelse. Vi ønsker oss en person med følgende personlige egenskaper: -Resultatorientert og målrettet. -Gode samarbeidsegenskaper. –Selvstendig. -Engasjert og proaktiv. -Strukturert og nøyaktig. Vi kan tilby: -Et profesjonelt og dynamisk arbeidsmiljø med høy fagkompetanse. Faglige utfordringer. -Hyggelige kolleger

8 - 0 7

14.11.2007, 08:52


og arbeidssted sentralt i Oslo. -Konkurransedyktige betingelser og gode pensjonsordninger. Noe reisevirksomhet må påregnes. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte: Prosjektsjef Karin Berlin tlf. 950 85 816 eller Utviklingssjef Bård Henrik Sørensen, tlf. 916 51 957 NSB PERSONTOG NSB Persontog - 133/07. Regionsjef Drift Utlysning: 05.11.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV sendes snarest via «Stilling Norge» på www.visindi.no Søknadspapirer returneres ikke Regionsjef Drift – Persontog. NSB konsernet er inne i en meget positiv utvikling i forhold til kvalitet, lønnsomhetog omdømme. NSB Drift er den største enheten i Persontog med nærmere 2.000 medarbeidere hvorav de fleste arbeider om bord i toget. Til denne enheten søker vi en leder som får ansvaret for å ivareta vår operative drift og virksomhet i Østlandsområdet for produksjonsgjennomføring, sikkerhets- og personelloppfølging. Fokusområdene vil være organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling, endringsledelse og oppfølging av tiltak. Din lederstil er preget av evnen til å gjennomføre utvikling og endring og på denne måten vil du være med å prege den fremtidige utviklingen av driftsenheten. Du har bred erfaring fra større, komplekse organisasjoner og gjerne logistikk- og produksjonserfaring. Det er en fordel om du har kompetanse og erfaring innen sikkerhet. Du har høyere, relevant utdanning samt ledererfaring fra større virksomheter. Som type er du forretningsorientert, kundefokusert og god til å kommunisere både muntlig og skriftlig. Videre fremstår du som en tydelig leder med solid forståelse for operativ og kompleks drift, kunnskap om mennesker og helhetsforståelse. Stillingen medfører omfattende kontakt internt i selskapet samt med eksterne relasjoner og samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til Driftsdirektør Persontog og skal sammen med den øvrige ledelsen bidra til ytterligere forbedring og utvikling i Persontog. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til: Visindi AS ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Toril Linnerud, tlf. 916 56 097. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble etablert 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell.

Mantenas kunnskap og lange erfaring har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 127/07. Avdelingsleder, Boggi. Grorud Utlysning: 24.10.2007. Søknadsfrist: 19.11.2007 Søknad sendes til: Mantena Grorud. Personalavdelingen Søknadspapirer returneres ikke. Vi har ledig stilling som avdelingsleder hos Mantena Grorud. Den som tilsettes får totalansvaret for avdelingen, og rapporterer til Produksjonssjefen. Hovedoppgavene er bl.a.: -Budsjettarbeide og oppfølging av budsjett i eget funksjonsområde. -Føre tilsyn med at kvalitet- og HMS krav blir ivaretatt i alle deler av produksjonen. -Sikre behandling av ferdige ordre vedrørende korrekt grunnlag for fakturering i eget ansvarsområde. Framskaffe planer for arbeidsoppdrag i egen avdeling i samarbeid med Hovedplan. -Følge opp, og videreutvikle egne medarbeidere. For øvrig viser vi til Funksjonsbeskrivelsen, MG-00-F202. Vi trenger en medarbeider som har evner, og ønske om å ivareta en lederrolle i produksjonen. Det vil bli lagt stor vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. I tillegg vil det en fordel med kunnskap om produksjonsprosesser, logistikk og ledelse. Den som blir tilsatt må være villig til å delta i opplæringsprogrammer for å dekke opp eventuell manglende kompetanse. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Flere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til: Geir Midtsundstad, tlf. 916 54 653 Mantena AS - 135/07. Fagarbeider, Skien og Drammen Utlysning: 09.11.2007. Søknadsfrist: 23.11.2007 Søknad sendes på e-post til: steinarves@nsb.no eller pr post til NSB AS v/ Assistor Personal, 7491 Trondheim Søknadspapirer returneres ikke. Mantena Skien og Drammen søker ny medarbeidere med offentlig fagbrev som: Elektriker L og H / skipselektriker/ bilelektriker. Vi er en virksomhet som trenger en ny medarbeider til vedlikehold av vårt tog materiell. Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier. Til dette trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både det materiellet vi er satt til å forvalte samt de arbeidsprosesser vi benytter. Stillingskrav: Fagarbeider med offentlig godkjent fagbrev. Det vil bli lagt vekt på erfaring og praksis, og medarbeidere som arbeide selvstendig, og tar initiativ. Produksjonen foregår med turnus/ nattarbeid. Det stilles også krav til helse

grunnet sikkerhetstjeneste og turnus arbeid. Søkeren må forstå Skandinavisk muntlig, og helst noe skriftelig. Vi kan tilby: Godt arbeidsmiljø, muligheter for videreutvikling. Pensjons og forsikringsordninger. En del kursing og annen opplæring må påregnes. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Lønn: Etter avtale. Kontaktperson: Personalleder Roar Aasen, tlf. 916 75 973 Søknadspapirer returneres ikke NSB ANBUD AS NSB Anbud AS er et 100% eid datterselskap i NSB. Selskapet består av 80 medarbeidere. Selskapet har avtaler med NSB og andre leverandører på en rekke områder, slik at vi slipper å bygge opp egne funksjoner knyttet til de forskjellige fagområdene. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Anbud AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og inne fristen til: NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke NSB Anbud AS overtok ansvaret for Gjøvikbanen fra 11/6-06 og for en 10-års periode. Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. En arbeidsgruppe jobber nå med gode personelltiltak for oss på Gjøvikbanen. Lokfører Leif Asbjørn Seegaard er ansvarlig for arbeidet. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: -Jan Olsson, tlf. 900 59 407 eller Morten Syversen, tlf. 994 82 928 Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Anbud AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Anbud AS. -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. Dette gjelder ikke tursøking.

V I N G E H J U L E T

8-8-07_zg.p65

27

14.11.2007, 08:52

8 - 0 7

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Problemløser på data og bil

Tom Roger Berg 37 år Systemansvarlig for nsb.no Bosatt i Drammen Kommer fra Dombås Ansatt i NSB siden 1991

- NSB er et fint sted å arbeide, derfor har jeg anbefalt flere av mine venner å søke jobb her. Hvis jeg ikke hadde hatt det bra her, hadde jeg aldri blitt værende i 16 år, sier Tom Roger Berg. 11. november 1991 troppet unge Tom Roger Berg opp i NSB som billettør for første gang. Det var starten på et arbeidsforhold som hittil har vart i 16 år. I 1993 gikk turen til Hamar, der Berg var trafikkaspirant og senere togekspeditør. - Under OL på Lillehammer var jeg togekspeditør på Lillehammer stasjon. Vi hadde væpnede HV-soldater som vakt og et stort mediekjør. Blant annet ble jeg intervjuet av koreansk radio. Journalisten kunne ikke engelsk og jeg kan ikke koreansk, slik at intervjuet ble nok en morsom affære. Han var spesielt opptatt av elg, minnes Berg. I oktober 1994 begynte Tom Roger Berg i Kongsberg og i perioden frem til 2001 tjenestegjorde han som jernbanefullmektig og avdelingsleder. I 2001 skiftet han

arbeidssted til Prinsensgate. Siden den gang har data vært hovedgeskjeften til 37-åringen fra Dombås, men han er også med i krisekommunikasjonsteamet i NSB. Da er det ingen ulempe at han er utdannet ambulansesjåfør. - Jeg har i løpet av de snart sju årene opplevd en rivende utvikling på nett. Det har vært moro å være en del av denne utviklingen. I høst var det godt at vi tok enda ett steg videre med nye nsb.no, sier Berg. RULLENDE FRITID

Tom Roger Berg er utdannet bilmekaniker, og skruing av bil har blitt hans store hobby. Det er eldre modeller av Volkswagen som er objekter for Bergs bilinteresse. - Jeg har i dag fire biler. Bruksbilen er en VW Passat fra 1990, to VW Bobler fra henholdsvis 1953 og 1967, mens VW Karmann Ghia fra 1963 er det mest sporty innslaget i samlingen. I sommer var sistenevnte bil med på en treukers rundreise i Europa, forteller Tom Roger Berg. TEKST: ÅGE- CH RISTOFFER LU N DEBY FOTO: LASSE STORHEI L

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

8-8-07_zg.p65

V I N G E H J U L E T

28

8 - 0 7

14.11.2007, 08:53

Vingehjulet 8-2007  

Planlegger høyere hastighet