Page 1

Internblad for NSB-konsernet 01/2017

foto: mads kristiansen

Rekord for Nettbuss i 2016 Det siste året med det «gamle» NSB-konsernet ga nok en gang gode resultater. Driftsresultatet ble på 1 740 millioner kroner. Det er betydelig omstillingskostnader i 2016-resultatet knyttet til jernbanereformen. Nettbuss hadde størst fremgang denne gang med tidenes beste resultat på over 300 millioner kroner, og blir ett av de fire benene i «nye» NSB-konsernet. Reiseliv blir et nytt område i tillegg til tog og gods. Mantena og Rom Eiendom går til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Bane NOR. Billettsystemer er blitt eget selskap i Entur, mens Materiellselskapet eier nå togmateriellet. Begge selskapene blir overført til Samferdselsdepartementet. Se side 4 og 5

11 Bedrer

punktligheten

12 Reiseliv i

støpeskjeen

16 CargoNet

frakter syre VINGEHJULET / 1 - 2017

1


09

I 2016 oppnådde NSB-konsernet et av sine beste resultater noensinne

Setter servicerekorder Justyna Gjesdal og Hege Sør-Reime er to av mange konduktører som har bidratt til at NSB Sør løfter seg kraftig på ukjent kunde-undersøkelsen.

11

Bedre punktlighet

Konduktør Erik Sörlind og lokfører E punktlighet tter at Tågkompaniet o

Med blikket rettet framover Året 2016 forandret NSB-konsernet. Jernbanereformen er gjennomført, og det blir nå opp til oss selv å lykkes i vår nye rolle. Utgangspunktet er godt. I et år preget av store omstillinger oppnådde NSB-konsernet i 2016 et av sine beste resultater noensinne med et driftsresultat på nær 1 740 millioner kroner. En betydelig del av resultatet er skapt i de virksomhetene som vi nå leverer fra oss som en følge av jernbanereformen. Virksomhet som skal drives videre i NSB konsernet leverer et driftsresultat på om lag 700 millioner kroner. Det bør tas med i vurderingen at dette resultatet er belastet med store omstillingskostnader, og at den underliggende driften er enda bedre. NSB er forandret. Vi skal konkurrere med andre togselskaper om oppdrag på norsk jernbane. Konkurranse motiverer oss, og er noe vi er vant med i resten av konsernet. Det er konkurranse i både buss- og godsvirksomheten vår, og i reiselivsnæringen der vi ønsker å satse sterkere i årene som kommer.Vi har satt som ambisjon at vi skal være det ledende selskapet for persontransport i Norden, og en internasjonal aktør for gods på jernbane innen 2025. Vi er forberedt på raske endringer i vår bransje. Transportnærin-

gen skal bidra til en betydelig reduksjon i utslippene av klimagasser. En overgang fra privatbil til bruk av kollektive transportmidler er viktig for å lykkes med dette. Selvkjørende biler og busser, og intelligent trafikkstyring vil skape muligheter for en «individualisert kollektivtrafikk». Det er først når den kollektive reisen er den beste reisen at folk vil sette bort bilen. Derfor er vi opptatt av at folk får et attraktivt reisetilbud fra dør til dør – både for jobbreiser og fritidsreiser. Det krever innovasjon, og vil trolig bringe fram nye måter å samarbeide på i kollektivtrafikken. Vi ønsker å stå sentralt i denne utviklingen. Fornøyde kunder er nøkkelen til flere passasjerer i kollektivtrafikken. Derfor er jeg særlig fornøyd med at NSBs kundetilfredshet har steget jevnt i våre målinger de siste årene. Også omdømmet vårt blir stadig bedre. I 2016 ble NSB tildelt Ipsos omdømmepris som en anerkjennelse for en stabil forbedring gjennom flere år. Dette er en honnør til alle ansatte for den innsatsen de gjør hver dag. Takk til hver enkelt! Vi har de siste årene opplevd sterk vekst i antall reisende på Bergensbanen og Flåmsbana.Vi tror dette vil fortsette, og vi vil utvikle reisetilbudet knyttet til disse og andre jernbanestrekninger i årene som kommer. I dette arbeidet er vi avhengige av godt samarbeid med andre reiselivsaktører, slik at kunden får

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 Oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Liv Eggebø, Åge-Christoffer Lundeby, Preben Colstrup og Kenneth Kvalvik Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. Trykk: NorEngros Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

VINGEHJULET / 1 - 2017


med Tågkompaniet

Erik Wikström har bidratt til bedre overtok som operatør for Norrtåg,

22

CargoNet skal frakte biler for 60 millioner kroner Administrerende direktør Benedicte Markveien, (t.v.) logistikksjef Bjarne Trøseng Gjellum i ATS og kundeansvarlig Hilde Nordmarken i CargoNet følger med på lastingen.

Innhold tilbud om en variert og spennende reiseopplevelse, i en form som er miljøvennlig og nær naturen. Myndighetene ønsker mer gods over på jernbane, men det mangler rammer som gir klare insentiver til å velge jernbane fremfor vei.Vi har tro på vekst for gods på jernbane, basert på kundenes stadig sterkere interesse for et miljøvennlig alternativ til lastebiltransport over lange avstander. Det er imidlertid viktig at myndighetene ikke påfører godsselskapene større kostnader ved innføring av kjørveisavgift, og at vi har en godt vedlikeholdt jernbane med få forstyrrelser for togdriften. Regjeringen har gjennomført en jernbanereform. Hensikten er en bedre jernbane. Det er etablert nye organisasjoner og bedrifter som skal bidra til jernbanens utvikling.Vi er tildelt en ny rolle, og er fast bestemt på å lykkes i denne rollen. Det krever endringsvilje og konsentrasjon.Vi kan ikke dvele ved det som har vært, vi ønsker å ha blikket rettet framover. Det er der framtiden ligger. Hilsen Geir Isaksen, konsernsjef

04 08 08 09 10 12 14 16 19 20 23 25 26

Gode resultater for NSB-konsernet Samarbeider om anbud Kvalitetssertifikat Mer tilfredse kunder Anbud på Pågatog Syr sammen Reiseliv Mange anbud for Nettbuss CargoNet frakter saltsyre Rekord for Stadsbussarna Bred bakgrunn for anbud Bilfrakt er presisjonsarbeid Raskere godsvognreparasjoner Mye bus for tog i år

VINGEHJULET / 1 - 2017

3


2016: Fortsatt gode resultater i NSB-kon NSB-

Driftsinntekter: 15 599 millioner kroner (15 372)

NSB Persontog Driftsinntekter: 7 815 millioner kroner (7 534) Driftsresultat: 636 millioner kroner (1 208)

Nettbuss Driftsinntekter: 5 850 millioner kroner (5 583) Driftsresultat: 306 millioner kroner (172)

CargoNet Driftsinntekter: 980 millioner kroner (1 096) Driftsresultat: -2 millioner kroner (89)

Fra 2017: Reiseliv er ny enhet i konsernet i tillegg til buss, tog og gods.

I 2016 leverer NSB-konsernet ett av sine aller beste resultater noensinne. – Dette er spesielt tilfredsstillende i et år preget av store omstillinger, og viser at vi evner å levere gode kundeopplevelser samtidig som vi endrer oss, sier konsernsjef Geir Isaksen. NSB-konsernet har et driftsresultat for 2016 på 1 740 millioner kroner. En betydelig del av resultatet er skapt i de virksomhetene som i år skilles ut fra NSB som følge av jernbanereformen: ROM Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena, Materiellselskapet som eier persontogmateriellet, og salgs- og billettselskapet Entur. Driftsresultatet i det nye NSB-konsernet («videreført virksomhet») er på 698 millioner kroner. I dette resultatet inngår buss, gods og persontog. Resultatet i det nye NSB-konsernet er belastet med 542 millioner kroner i omstillingskostnader. (Se under). Den underliggende driften er altså sterkere enn resultatet tilsier. Nettbuss leverer et driftsresultatet på 306 millioner kroner. Det

Nettbuss med rekordresultatet i 2016.

4

VINGEHJULET / 1 - 2017

er det beste resultatet noensinne og kommer som et resultat av flere år med betydelig forbedringsarbeid. – Erfaringene fra dette forbedringsarbeidet tar vi med oss i arbeidet for å vinne de forestående konkurransene om å kjøre tog og å skape de beste togopplevelsene i Norge, sier Isaksen. Flere og mer fornøyde kunder Fornøyde kunder er nøkkelen til flere passasjerer i kollektivtrafikken. Antall togreiser i Norge og Sverige var i 2016 på nivå med 2015, med 72,3 millioner reiser. Uten høstens streik hadde 2016 føyd seg inn i rekken av år med vekst i antall reiser i Norge. Til sammen har veksten i antall togreiser de siste fem årene vært på hele 29 prosent.


nsernet konsernet

Driftsresultat: 1 740 millioner kroner (2 814)

Rom Eiendom Driftsinntekter: 858 millioner kroner (1 187) Driftsresultat: 1 011millioner kroner (1 307)

Mantena Driftsinntekter: 929 millioner kroner (1 367) Driftsresultat: -156 millioner kroner (51)

– Det er motiverende å se at kundetilfredsheten blant NSBs kunder har steget jevnt de siste årene. Også omdømmet vårt blir stadig bedre. I 2016 ble NSB tildelt Ipsos omdømmepris som en anerkjennelse for en jevn forbedring gjennom flere år, sier Isaksen. Også det gode Nettbuss-resultatet henger tett sammen med fornøyde kunder og medarbeidere. – Nettbuss-kundene er fornøyde. Svenske Nettbuss Bus4You hadde i 2016 de mest fornøyde kundene innen transportsektoren for sjette år på rad. Punktlighet og kvalitet er viktig for kundene, og det jobber vi kontinuerlig for å forbedre. Men også sjåførens serviceinnstilling, kjørestil og gode humør påvirker kundene. Derfor er vi ikke overrasket over at den høye andelen engasjerte medarbeidere i Nettbuss gir høyere kundetilfredshet, sier Isaksen. Mer gods på bane Myndighetene ønsker å flytte gods fra vei til jernbane. – Da er det viktig at godstog gis rammebetingelser som får be-

Fra 2017: Mantena er overført til Samferdselsdepartementet Rom Eiendom er overført til BaneNor Togmateriellet blir skilt ut i et nytt Materiellselskap under Samferdselsdepartementet Billettsystemene blir skilt ut i et nytt selskap som heter Entur under Samferdselsdepartementet

driftene til å sende varene sine med jernbane fremfor på vei. Det må i alle fall ikke innføres avgifter som hindrer denne utviklingen, sier Isaksen. Driftsresultatet i CargoNet endte på minus to millioner kroner, hovedsakelig på grunn av en tøffere konkurransesituasjon i godstransportmarkedet og negative resultater tilknyttet høstens lokførerstreik. – Fremover vil vi være opptatt av å utvikle NSB-konsernet som et transportkonsern med flere solide bein å stå på. Det nye NSBkonsernet skal utvikles med forretningsområdene persontog, buss, gods og reiseliv, sier Isaksen. Fotnote: Totale kostnader i konsernets videreførte virksomhet knyttet til jernbanereformen beløper seg til 760 millioner kroner, fordelt på lønn- og personalkostnader ved nedbemanning 310, andre driftskostnader 205, finanskostnader 27 og 218 millioner kroner i omstillingskostnader i ikke videreførte virksomheter. (Tall fra note 36 i NSB-konsernets årsberetning for 2016.)

29 prosent flere togreiser de siste fem årene.

VINGEHJULET / 1 - 2017

5


Kvalitetssikres Før rakettene ble sendt til værs på fjorårets siste dag utstedte Nemko sertifikatet som beviser at NSB har blitt kvalitetssertifisert. Sertifiseringen er foretatt etter ISO 90012015 standarden.

Løfter frem driften

Togdriften får en mer sentral plass i NSB Persontogs o

Tekst: åge-christoffer lundeby

– Det er gledelig og nødvendig at vi nå har denne sertifiseringen på plass. Dette er et viktig og absolutt nødvendig ledd i vårt arbeid med å levere inn anbud i fremtiden, sier konserndirektør for NSB Persontog, Tom Ingulstad. Fra før hadde NSB miljøsertifisering ISO-14001. – ISO-standarden er målestokk i anbudsarbeid. Hvis du ikke er sertifisert, må du bruke mye tid og krefter på å overbevise oppdragsgiver på at du har alt på plass, sier Ingulstad. Mye tyder på at det er nærmest er umulig å beskrive systemene for miljø- og kvalitet så godt i et tilbudsdokument at man vinner kontrakten. ISO-sertifiseringen løser dette problemet langt på vei. Viktig for fremtiden – Derfor er sertifiseringen en langt viktigere hendelse enn man skulle tro, påpeker Ingulstad. Personell fra revisjonsbyrået gjennomførte i overkant av 50 intervjuer med ansatte i nær sagt hele organisasjonen i NSB Persontog, før de følte seg trygge på at de kunne gi sin godkjennelse. – ISO beskriver systemene, men det er vi som jobber i NSB som leverer kvalitetsinnholdet til kundene. Derfor må vi alle gjøre vårt for å ta tak i de tusenvis av detaljene som til sammen danner vår kvalitetsleveranse til kundene. Dette må vi alle ta på største alvor, uansett hvor vi CERTIFICATE arbeider i organtog Perso nisasjonen, sier NSB Oslo, Norge endringsdiPersontransport med tog rektør, Ståle System ement Manag Rooth. Quality IQNet and Nemko AS hereby certify that the organization

for the following field of activities

has implemented and maintains

which fulfils the requirements of the

a

following standard

Aldersrelaterte pakker:

ISO 9001:2015

1G i gavepensjon i året i kombinasjon med AFP for ansatte fra 62-67 år

Issued on: 2016-12-28 Validity date: 2019-12-28

Registration Number: NO-800878

Michael Drechsel

President of IQNet

Tilbud om minimum 6 mnd. maksimum 12 mnd. , avhengig av ansiennitet:

Nemko AS

DQS Holding GmbH and by: AFNOR Certification, CISQ, IQNet is represented in the USA as a stand -alone document certificate and shall not be used certification.com to the IQNet Partner’s original is available under www.iqnet* This attestation is directly linked certificate. Updated information valid at the time of issue of this ** The list of IQNet partners is

6

Sluttpakker:

Pål Eddie

IQNet Partners**: Portugal CCC Cyprus France Vinçotte Belgium APCER AENOR Spain AFNOR Certification Croatia DQS Holding GmbH Germany CQS Czech Republic Cro Cert Finland INTECO Costa Rica CISQ Italy CQC China CQM China IMNC Mexico Inspecta Certification Venezuela ICONTEC Colombia NSAI Ireland PCBC Poland FCAV Brazil FONDONORMA Hungary Nemko AS Norway Malaysia Korea MIRTEC Greece MSZT IRAM Argentina JQA Japan KFQ SIQ Slovenia SIRIM QAS International Israel SII México SIGE Turkey YUQS Serbia Quality Austria Austria RR Russia TEST St Petersburg Russia TSE NSAI Inc. SQS Switzerland SRAC Romania

VINGEHJULET / 1 - 2017

Tilbud ved overtallighet

0-9 år: 6 mnd ISO-sertifikatet viser at NSB persontog nå er kvalitetssertifisert.

10 år: 7 mnd

11 år: 8 mnd

12 år: 9 mnd

Tilbud om rådgivning (økonomisk rådgivning, pensjonsrådgivning)

Tilbud for de som takker ja til sluttpakke om tre måneder individuell karriereråd


ten

organisasjon. Fra 1. mars trer den nye organiseringen i kraft. Tekst kenneth kvalvik

Fra 1. oktober i fjor var den overordnede organiseringen av NSB Persontog på plass. Driften får en mer sentral rolle, og deles opp i Nord,Vest, Sør og Øst. Samtidig ble Materiell og Trafikk slått sammen til nye Trafikk og teknikk, som følge av at Materiellselskapet overtok eierskapet til NSBs tog. Med unntak av noen detaljer i Trafikk og teknikk er nå hele organiseringen av NSB Persontog klar – og nesten alle ledere i den nye organisasjonen er på plass.

Den daglige driften av tog vil stå enda mer sentralt i fremtiden. (Foto: Mads Kristiansen)

13 år: 10 mnd

14 år: 11 mnd

15 og flere år: 12 mnd

dgivning eller annen, tilsvarende kompetanseheving

Ryddig prosess – Vi har valgt å ikke «flikke på» organisasjonen i NSB Persontog, men bygge den helt på nytt. Det innebærer store endringer, fastslår konserndirektør Tom Ingulstad i NSB Persontog. Han understreker at NSB er opptatt av en ryddig og god prosess rundt oppbyggingen av den nye organisasjonen. Alle prosesser blir gjennomført i henhold til lov- og avtaleverk. – I dag er vi for mange ansatte innen ledelse, stab og administrasjon. Ny organisasjon er dimensjonert for oppgavene NSB Persontog skal utføre innenfor rammene i jernbanereformen og for å møte konkurransen som venter oss, sier Ingulstad. Lederne i NSB Persontog er i full gang med å lage funksjonsbeskrivelser for de ulike stillingene i ny organisasjon, og det gjennomføres kartleggingssamtaler med ansatte innen stab og støtte i januar og februar. – Det er viktig at alle ansatte vet at de har jobb også 1. mars – men de kan ha fått tilhørighet i ny avdeling og med ny leder. Alle berørte skal være godt informert om denne prosessen, understreker Ingulstad. Overtallighet Først etter at ny organisasjon er på plass vil en begynne å håndtere overtallighet i organisasjonen. Dette vil bli gjort gjennom 2017 og 2018, i tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Overtalligheten vil bli søkt håndtert gjennom frivillige ordninger. – Vi er en seriøs bedrift som tar vårt arbeidsgiveransvar på alvor.Vi skal behandle enkeltpersoner på en skikkelig og ryddig måte, understreker Ingulstad. Det er opprettet et eget omstillingssenter i NSB Persontog som skal koordinere håndteringen av overtallighet og sluttpakker som tilbys ansatte.

VINGEHJULET / 1 - 2017

7


Sekstifem millione Den samlede kompetansen i NSB persontog er det viktigste bidraget til å vinne de kommende konkurranser på sporet. (Foto: Liv Eggebø).

Samarbeid for de beste løsningene Nylig møttes anbudsprosjektet for Trafikkpakke Sør og Kompass. Samlingen er den første av flere som holdes for at vi sammen skal gjøre NSB i stand til å vinne pakke Sør. Tekst: liv eggebø

– Arbeidet med Trafikkpakke Sør er i full gang. Selv om det endelige konkurransegrunnlaget ikke foreligger ennå, forventer vi ikke store endringer.Vi er nå inne i en fase hvor vi tar frem løsningsbeskrivelser for å svare ut kravene i konkurransegrunnlaget, sier anbudsleder Kenneth Aschehoug. Det er naturlig at anbudsløsningene bygger på Kompass-løsningene, og det er derfor prosjektene er samlet her i dag. Tenk nytt – Formålet med denne samlingen er å få tydeliggjort hvilke av kravene som Kompass utvikler nye løsninger for, og hvilke andre løsninger vi må utvikle for å svare ut øvrige krav som oppdragsgiver stiller, forklarer Aschehoug og fortsetter: – Vi må også sikre riktig tankesett – at vi tenker tilstrekkelig nytt også på områder som ikke inngår i Kompass. Det er essensielt at vi lykkes med å beskrive gode løsninger når tilbudet vårt blir evaluert av oppdragsgiver. Tenk nytt, tenk godt. Stikkord er «enkelhet», fordi enkle løsninger lar seg formidle og derigjennom legger til rette for at vi gjør det likt hver gang. Stort engasjement Kompassprosjektene ble presentert for alle som er involvert i anbudsarbeidet for å sikre at de gode løsningene tas med i tilbudet. Det er mange spennende nyutviklinger som vil løfte anbudets konkurransekraft. – Jeg opplevde et stort engasjement og det ble stilt mange gode spørsmål. Dette bidrar til felles forståelse om de nye løsningene og gjør anbudsdeltakerne i stand til å diskutere på et felles kunnskapsgrunnlag. Nå kan alle mer om alt. Og det igjen viser viktigheten av å dele informasjon med hverandre, sier Aschehoug og avrunder: – Vi er ett persontog og vi skal lykkes sammen. Med den samlede kompetansen vi i dag har vist at vi har, er jeg trygg på at vi skal lykkes med å ta frem et attraktivt og konkurransedyktig tilbud.

8

VINGEHJULET / 1 - 2017

NSB Sør satte nye rekorder i «ukjent kunde»måling i fjor høst. Samtidig er kundene mer tilfredse enn noen gang. Det lover godt for kommende konkurranse på jernbanen. Tekst: kenneth kvalvik

Jærbanen hadde i vårens ukjent kundemåling en kraftig tilbakegang, med 52 poeng. Noe måtte gjøres. Fornøyde kunder er viktigere enn noen gang skal NSB vinne den første trafikkpakken som konkurranseutsettes. Målrettet jobb I NSB Sør har de jobbet veldig målrettet for å sikre at kunden møtes på best mulig måte. – Vi har vært veldig tydelige på hva som forventes av hver enkelt. På plattform før avgang skal vi stå smilende i kundestrømmen og alltid gi kunden den gode opplevelsen, sier konduktørleder Ole Andreas Skårland. Det har vært oppfølging både på plattform og i toget. Serviceleveransen i henhold til «Vertskap for en reise med NSB» har også vært et sentralt tema på personalsamlinger og i medarbeidersamtaler. – Det er utrolig gledelig at dette har gitt så gode resultater, fastslår Skårland. Han retter en stor takk til alle medarbeidere som har levert på et høyt nivå i møte med kunden. – Det er de som har scoret alle disse poengene. Fantastisk bra! Imponerende resultater For Jærbanen går frem fra svake 52 poeng til hele 83 poeng i høstens ukjent kundemåling. Også strekningen Oslo – Kristiansand går frem fra 66 til 73 poeng. – Disse resultatene er imponerende, rett og slett. Når vi så ser dette opp mot en kundetilfredshet på 73 for en lokaltogstrekning som Jærbanen og 80 for Oslo – Stavanger, så leverer man her helt i norgestoppen, fastslår Geir Hammer, seniorrådgiver i NSB persontog. Han understreker at ukjent kunde-undersøkelsen tydelig viser at det har vært jobbet knallhardt med hvordan den enkelte konduktør skal møte kunden, enten det er på plattform eller i toget. – Med over 65 millioner reiser i året, har vi potensielt 65 millioner muligheter for et personlig møte med kundene våre. Det gir oss en unik mulighet til å etterlate et positivt inntrykk av NSB hos kundene understreker Hammer. Frem i øst NSB Øst var først ute med ukjent kundemåling. Det skjedde høsten 2013. Da var resultatet 47,2 poeng. I høstens måling er dette økt til 70 poeng. – Dette viser at det nytter å jobbe helt konkret med et område. Det handler i bunn og grunn om å se kundene, møte dem på en


ner mulige hei kan avgjøre

Justyna Gjesdal og Hege Sør-Reime er to av mange konduktører som har bidratt til at NSB Sør løfter seg kraftig på ukjent kunde-undersøkelsen. Det gir mange fornøyde kunder. (Foto: Ole Andreas Skårland).

hyggelig måte - enkle ting som øyekontakt og et smil, sier Hammer. På vårt beste – Ukjent kunde-målingen bekrefter det vi allerede vet. Når vi er «På vårt beste», så leverer vi en kundeservice helt i toppen, med resultater som ikke står tilbake for det noen av våre potensielle konkurrenter leverer, sier Tove Flobergseter, som leder Kompass-prosjektet «Bedre servicekultur».

Servicekonseptet «På vårt beste» skal sikre at ledere og medarbeidere etterlever en servicekultur i toppklasse. – Ukjent kunde-resultatene bekrefter samtidig at vi leverer for ujevnt.Vi er ikke på vårt beste hele tiden. En kunde kan ha én opplevelse med NSB en dag, men oppleve en annen service neste dag.Vi skal jobbe målrettet for at de får den gode NSBopplevelsen hver eneste gang, fastslår Flobergseter.

VINGEHJULET / 1 - 2017

9


Tilbudet på Pågatågen er levert Siste uke før jul ble NSBs Pågatåg-tilbud levert. – Skånetrafiken har varslet at de ønsker forhandlinger med tilbydere på vårparten, og i juni blir vi forhåpentligvis tildelt kontrakten, fastslår Arne Vidar Hesjedal, anbudsdirektør i NSB persontog. Tekst: kenneth kvalvik

Pågatågen i Skåne omfatter en trafikk på nærmere 22 millioner reiser i året, på størrelse med timinuttersfrekvensen i Oslo-området. – Tilbudet vi leverer har et veldig klart avtrykk av dagens NSB. Tilbudet bygger på løsninger som har bidratt til persontogs og Tågkompaniets gode resultater i dag, sier Hesjedal. Samme konkurrenter i Norge og i Sverige Det er anbudsavdelingen i NSB, som ble opprettet i sommer, som har utarbeidet tilbudet, men det er Svenska Tågkompaniet Skåne AB som vil kjøre togene dersom NSB vinner kontrakten. – Vi mener at vi har gitt et meget konkurransedyktig tilbud. Men vi vet samtidig at vi har store og profesjonelle konkurrenter også i denne konkurransen.Vi regner med at vi vil møte svært mange av de samme togoperatørene også på konkurransene om norske trafikkpakker, sier Hesjedal. NSB-konsernet har satt seg som mål å vokse i årene som kommer. For NSB persontogs del betyr det å vinne norske trafikkpakker. – Men skal vi bli det ledende togselskapet i Norden må vi også vinne kontrakter i Sverige, understreker Hesjedal. Viktig trening Samtidig er Pågatåg-anbudet god trening til den norske konkurransen. NSB har nemlig jobbet på samme måte med Pågatåg-konkurransen som man vil jobbe først med trafikkpakke sør, som det skal konkurreres om neste år. 22 millioner reiser med Pågatågen hvert år.

10

VINGEHJULET / 1 - 2017

Tomas Löfstedt i anbudsavdelingen kikker gjennom trykket versjon av tilbudet på Pågatågen. (Foto: Jenny Engberg).

– Vi har sagt at vi skal bruke de beste folkene på tvers av konsernet. Det har vi virkelig gjort i dette første anbudsarbeidet. Jeg må få takke for den store innsatsen en rekke medarbeidere har lagt ned den siste tiden for å få på plass tilbudet vi leverte før jul, sier Hesjedal. Pågatåg-anbudet omfatter 99 tog, hvorav 30 er nye til anbudsoppstart. Fristen for å levere tilbud var 21. desember i fjor. Skånetrafiken velger togoperatør i juni 2017 – etter en runde med forhandlinger på vårparten, og trafikkstart er desember 2018.


Konduktør Erik Sörlind og lokfører Erik Wikström har bidratt til bedre punktlighet hos Norrtåg. (Foto: Kenneth Kvalvik).

Tågkompaniet bedret punktligheten Etter at Tågkompaniet overtok som operatør for Norrtåg, er punktligheten mye bedre. Men arbeidet for ytterligere forbedringer fortsetter. Det er avisen Sundsvalls Tidning som har gått gjennom Trafikverkets punktlighetstall, og konkluderer med at Tågkompaniet nok har et godt nytt år. Punktligheten ved Ånge ligger nemlig nå på 89,4 prosents punktlighet, opp fra 2010, da punktligheten var under 70 prosent. – Vi er fornøyde.Vi vet at vi har en bra punktlighet på alle våre tåg, sier affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet, som har operatøransvaret for Norrtåg, til avisen. Hun forklarer den bedrede punktligheten blant annet med en bedre planlagt ruteplan. Men først og fremst skyldes dette en ny måte å tenke vending av tog på, sier hun. – Vi prioriterer alltid tog foran buss.Vi kjører heller matebusser den siste biten ved forsinkelser i stedet for buss for tog over lange strekninger. Det er positivt både for punktligheten og komforten for de reisende, sier Cederberg. Men Tågkompaniet er ikke fornøyd med dagens punktlighet. Selskapets lokførere får nå en egen applikasjon på nettbrett som gjør at de skal klare å holde kjøretiden bedre, samtidig som de

kjører mer energieffektivt. Appen er utviklet i samarbeid med Transrail. Cato – Vi installerer et moderne trafikkstyringssystem ved navn «Cato» (Computer aided train operation) i våre tog. Cato hjelper føreren med informasjon om hvilken hastighet toget skal ha for å komme frem til neste stasjon i eksakt rett tid. Det innebærer at lokføreren kan kjøre mykere og spare energi.Vi får også mindre slitasje både på sporet og toget, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet. I appen Cato er tidtabellen lagt inn. Togets posisjon kommer automatisk inn, og dermed har lokføreren kontinuerlig oppdatert informasjon om hastigheten som toget skal holde for å komme frem i rett tid. Cato og nettbrett innføres i første omgang i togene som kjører i trafikken i Norrtåg, og vil etter hvert bli installert i Tågkompaniets trafikk i Värmland. – Vi regner med at Cato er i full drift i Norrtåg den 1. mars og i Värmland noen uker senere, sier Gustafsson.

2017 VINGEHJULET / 91 - 2016

11


Flåmsbana til nye høyder 926 532 reiser. Det er fasit for 2016 for Flåm Utvikling, som setter nok en reiserekord. Tekst: kenneth kvalvik foto: lasse storheil

Siden 1998 har Aurland Ressursutvikling (ARU) og NSB hatt et samarbeid om å selge og drive Flåmsbana som en reiselivssatsing. Og Flåm Utvikling kan også for 2016 levere svært gode tall. – Vi har gjort et langsiktig salgsarbeid over 20 år, som har resultert i en god økning nesten hvert eneste år, sier daglig leder Sivert Bakk i Flåm Utvikling. I 2016 ble det solgt 926 532 reiser. Det er opp fra 781 427 reiser året før – en økning på hele 145 000 reiser fra året før. – Det er nok flere årsaker til den voldsomme økningen i 2016. Kronekursen har vært gunstig, og vi har i en situasjon med flere terrorangrep sett at mange anser Norge og Nord-Europa som et trygt reisemål, sier Bakk. Asia og USA Økningen de siste årene har vært særlig stor i det asiatiske markedet, med en stadig større andel kinesiske reisende. – Vi ser også at det er en økning i antall amerikanske reisende, etter flere år med nedgang, sier Bakk. Han tør imidlertid ikke love ny rekord i 2017. Det har nemlig vist seg at store hopp i antall reisende, som i 2016, vanligvis følges av år med flatere utvikling. Nye avganger I 2016 ble togvognene pusset opp. De største endringene for de reisende i 2017 blir at det settes inn to nye avganger, til totalt seks avganger daglig, i april og i oktober. – Dermed skal dette være mer tilpasset korresponderende tog på Myrdal, sier Bakk. De siste årene har det vært en tendens til at turistsesongen forlenges. – Vi har hatt den største prosentvise veksten på vinteren. I 2016 var det spesielt i mars, april og oktober mange flere reisende, sier Bakk. Roser samarbeid Flåm Utvikling har i flere år jobbet for å spre de reisende utover året, men det tar tid å utvikle nye ruteplaner og selge dette inn i markedet, understreker Bakk. – Men vi ser jo at land som Kina og India har sine ferier på andre tider enn vi i Norge, fastslår han. Bakk roser samarbeidet både med NSB og turistbåtene på fjorden. – Samarbeidet er svært godt, og vi får til gode logistikkløsninger for våre felles kunder. Det er en vilje til å satse, noe som gir synergier for alle parter, sier Bakk. Flåm Utvikling er eid av NSB og Aurland Ressursutvikling. NSB ble i 2016 tildelt driften av Flåmsbana ut 2027, slik at avtalen med Flåm Utvikling kan opprettholdes ut avtaleperioden.

12

VINGEHJULET / 1 - 2017

Reiseliv skal få flere rei Det nye forretningsområdet Reiseliv tegnes ut. Nå er Denne avklaringen innebærer at ansatte i NSB Persontog som har hatt reiseliv som hovedoppgave nå er flyttet over til Reiseliv. Det er etablert en avdeling for salg og reiseliv i Reiseliv, med to årsverk innen reiselivssalg Norge og utland (Wenche Berger og Johanne Meyer) og 2,5 årsverk på incoming (Helge Dåvøy, Elin Moe Ranzinger og Ingunn Lillebø Ebbesvik). Heidi Nybrenna leder avdelingen. Skal selge reiselivspakker Reiseliv skal betjene reiselivsmarkedet både nasjonalt og internasjonalt, og skal selge reiselivspakker opp mot gruppereisemarkedet, forbrukere og også mot aktører som selger egne pakker som inkluderer tog. – Reiseliv skal på ingen måte konkurrere med NSB Persontog. Tvert imot skal vi i Reiseliv bidra til å få flere inn på toget. Vi skal selge reiselivspakker, mens Persontog skal fortsette å betjene sine vanlige segmenter, fastslår business controller John Emil Myhre i Reiseliv.


Nesten én million reisende. Folk står i kø for å reise med Flåmsbana. Det settes nye rekorder for hvert år.

isende til tog og buss grensegangen mot NSB Persontog gått opp. Reiseliv har som mål å styrke lønnsomheten både i NSB Persontog og i Nettbuss. – Vi skal utfylle hverandre og styrke virksomheten både i buss og tog og bidra til økt lønnsomhet i de andre forretningsområdene, sier Myhre. Bygger stein for stein Arbeidet med å få det nye forretningsområdet opp og stå fortsetter for fullt. – 2017 blir et etableringsår. Nå gjelder det å få butikken opp og stå, sier Myhre. Han understreker at dette er en svært slank organisasjon, med totalt 7,5 årsverk fra nyttår. – Det betyr at vi skal jobbe tett med både konsernsenteret og NSB Persontog fremover, og dra nytte av felles ressurser for å bidra til at vi når felles mål, sier Myhre. Reiseliv ble opprettet som eget forretningsområde sommeren 2016, og ledes av konserndirektør Marianne Broholm Einarsen.

Flåmsbana i verdenstoppen – igjen Nok en gang blir Flåmsbana løftet frem som en av verdens flotteste togturer – nå til American Express-kunder. Det er det kjente magasinforlaget Time som gir ut nettmagsinet Departures for American Express. Nylig presenterte de 20 av verdens vakreste togturer. Selvsagt var Flåmsbana en av disse. Slik beskriver journalisten togreisen: «Toget drønner forbi verdens dypeste fjord og deretter opp fjellet, med utsikt over elver som skjærer gjennom dype kløfter, fossefall som stuper ut over klipper og til og med en bitteliten trekirke (bygd i 1667) som ligger kloss opp til fjellsiden.» Artikkelen ble også publisert på nettstedet Travel + Leisure – som har 3,2 millioner unike månedlige besøk. – Dette er selvsagt svært verdifull reklame for Flåmsbana, fastslår Wenche Berger, seniorkonsulent salg i det nye forretningsområdet Reiseliv i NSB-konsernet.

VINGEHJULET / 1 - 2017

13


Tøft anbudsår venter Nettbuss Rundt 15 prosent av den norske produksjonen til Nettbuss kommer på anbud i år. Samtidig åpner det seg muligheter for ny vekst både i Norge og i Sverige. Målet er klart. Nettbuss skal vinne og vokse. Tekst: kenneth kvalvik

Nettbuss går inn i 2017 med en ambisjon om å vokse ytterligere. Men administrerende direktør Arne Veggeland unnslår ikke at det blir et krevende år. – Nesten 15 prosent av virksomheten vår i Norge kommer ut på anbud, blant annet store bussanbud i Trondheim og Kristiansand. Det er viktig at vi klarer å vinne igjen disse anbudene, sier Veggeland. Seks større anbud skal ut i Norge i år. Fire av disse kjører Nettbuss allerede, mens de andre, i Nord-Hordaland og Tromsø åpner for mulighet for vekst. Svensk vekst I Sverige er situasjonen annerledes. Der kommer det åtte større bussanbud i 2017. Nettbuss er operatør på ett av disse i dag. – I Norge skal vi nok kjempe for å beholde vår markedsandel på 32 prosent, mens vi har satt oss et strategisk mål om å vokse i Sverige gjennom lønnsomme anbud, sier Veggeland. Totalt 14 anbud skal ut i markedet. Nettbuss har som mål å levere tilbud på alle norske anbud – og så mange svenske anbud som de bare rekker over. For det er et krevende arbeid som skal gjøres. – Vi har begrensede ressurser til å jobbe med anbud. Og vi vet at hvis vi ikke jobber grundig med hvert eneste anbud, så vinner vi ikke. Det er ikke slik at en bare kan levere inn et «kjapt tilbud», fastslår Veggeland. Hardt arbeid Anbudsarbeidet består av en rekke «faste steg». – Vi starter med å planlegge driften. Når vi ikke kjører anbudet i dag, betyr det å kjøre opp ruter og sette seg inn i rutetilbudet. Dette er omfattende, understreker Veggeland. I tillegg skal tilbudet spesifisere bussmateriell som tilfredsstiller kravene i anbudet og sikre at bussene vedlikeholdes i løpet av anbudsperioden.

Arne Veggeland og Nettbuss håper å vinne flere anbud i løpet av året. Han og Wenche Fougner, ansvarlig for kollektivtrafikk i Telemark fylkeskommune, foretok offisiell snorklipping for å markere det nye anbudet i Grenland i fjor sommer. (Foto: Lasse Storheil).

14

VINGEHJULET / 1 - 2017

– Så skal vi i tekst beskrive en rekke spørsmål fra anbudsgiver. Dette er ofte et omfattende arbeid, som kan bestå av alt fra å beskrive kvalitetssystemer til rekruttering og opplæring av sjåfører. Noen steder stiller anbudsgiver bussanlegg til disposisjon for operatøren. Andre steder må Nettbuss inn og se hvor det er fornuftig å plassere bussanlegg, for blant annet å kjøre minst mulig tomme busser. Også dette er et omfattende arbeid. – Selve kalkylearbeidet som munner ut i hvilken pris vi skal tilby er kanskje noe av det enkleste i anbudsarbeidet, fastslår Veggeland.Vurdering av risikopåslag og eventuelle endringspriser er imidlertid en svært vanskelig øvelse.


Størst i Trondheim Nettbuss skal levere det største anbudet selskapet noen gang har arbeidet med og nok også det anbudet som har hatt størst risiko i seg. AtB har lagt ut hele «stor-Trondheim» fordelt i to store anbudspakker, hver med en produksjon på over 7 millioner rutekilometer. Det betyr over 300 busser fordelt på 60 superbusser (på minst 23,5 meter og med et «futuristisk» utseende), 30 elektriske busser og over 200 busser som skal gå på biogass. Investeringen kan komme opp i over én milliard kroner. Årlig pris vil ligge på 800 – 900 millioner kroner og når anbudet er på 10 år vil total kontraktsverdi være på 8-9 milliarder kroner. Innlevering er 31. mars, og oppstart av kjøringen er i august 2019. Det skal brukes en milliard kroner på nye busser i Trondheim. (Foto: Bård Ivar Basmo/Nettbuss).

Usikkerhet Samtidig understreker han at bussanbud alltid er forbundet med mye usikkerhet. Han viser til anbudet i Kristiansand som et godt eksempel på dette. – Vi tolket de politiske signalene slik at det ville bli en rask satsing på kollektivtrafikk, som ville gi trafikkvekst for buss. Denne satsingen har kommet, men en god del senere enn vi hadde forutsatt. Det betyr dårlige lønnsomhet enn det vi hadde kalkulert inn tidlig i anbudet. Lønnsomheten ble bedret etter hvert, uten at vi helt når målene vi satte oss da vi leverte tilbudet, sier Veggeland. Han understreker samtidig at Nettbuss de siste årene har fått stor erfaring i å kalkulere inn denne usikkerheten.

Nettbuss-sjefen er samtidig tydelig på at det ikke er vekst for alle uansett midler som er målet. Nettbuss skal tjene penger på de anbudene de vinner. – Men så må vi selvsagt vurdere hvor høy lønnsomhet vi skal regne inn dersom vi også skal vokse, understreker han. Bygger ny kompetanse Nettbuss vil altså delta i alle norske anbud i 2017, og så mange som mulig i Sverige. – Vi bygger nå opp en større anbudskompetanse også i Sverige, slik at vi kan delta i flere anbud, understreker han, og legger til: – Det kommer betydelige anbud ut både i Norge og i Sverige i 2018. Også her har vi som mål å vinne og vokse.

VINGEHJULET / 1 - 2017

15


Hver fredag trekker CargoNet et tog med saltsyre fra Sarpsborg til Kristiansand. Det er helt avgjørende for at nikkelfabrikken skal holde hjulene i gang. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Syretoget lastes hos Borregaard. (Foto: Endre Steinbru, Borregaard). - Lokfører Kåre Inge Andersen kjører syretoget

CargoNet frakter salt Mørket har senket seg på Sarpsborg stasjon. På eget spor står tankvognene og venter. Lokfører Kåre Inge Andersen har akkurat kjørt EL 14-loket bort og fått skiftehjelp til å få koblet på vognene, og testet både bremser og lys. – Toget veier 1 000 tonn og er 188 meter langt, forteller Andersen til togledelsen, som akkurat har ringt opp i lokomotivet for å gi ham klarsignal for avgang fra Sarpsborg. «Syretoget» går hver fredag fra Borregaards fabrikk i Sarpsborg. Vognene er fylt med saltsyre. Toget kjører til Glencores nikkelfabrikk i Kristiansand, der syren brukes i produksjonen av nikkel, kobber og kobolt.

Og toget må frem i tide. – Vi er helt avhengig av å få disse leveransene. Saltsyre er et viktig kjemikalie for vår produksjon, understreker Magne Gjerde, avdelingsleder i Glencore Nikkelverk. Saltsyre er et biprodukt av produksjonen av natronlut og blekekjemikalier som Borregaard benytter i produksjonen av biokjemikalier og biomaterialer. Saltsyren blir fylt opp på vogner ved fabrikkanlegget i Sarpsborg. Vognene blir så dyttet av RailCombis skiftepersonale ut av fabrikken og inn på egne spor ved stasjonsområdet i Sarpsborg. Så overtar CargoNet og kjører toget helt frem til Kristiansand.

Gammelt og trofast Det brummer skikkelig når lokfører Andersen setter i gang det 1 000 tonn tunge toget. Han er fornøyd med at det er arbeidshesten EL 14 som skal trekke vognene av gårde. – Lokomotivet er vel eldre enn det jeg er. Men selv om det er gammelt, så er det svært driftssikkert. Og så kjører det godt på glatte skinner, forteller Andersen. Med et så tungt tog, er det viktig å tenke fremover, langt fremover. – Toget stopper jo ikke akkurat på to meter. Og bremser vi opp i motbakker er det ikke så enkelt å få i gang igjen. I verste fall må det et ekstralok til for å få dyttet toget videre, forteller Andersen. Småregn, is og pollen kan gjøre det ekstra krevende å kjøre, da gjelder det virkelig å tenke fremover. Det må være nok fart og

16 16

VINGEHJULET / 1 - 2017 VINGEHJULET / 1 - 2017

kraft på toget til at det klarer å krabbe opp de bratteste bakkene. – Men EL 14 kommer frem! Det må nesten være en eller annen teknisk feil før det stopper - og de feilene er det ikke mange av. Jeg kan huske kanskje én det siste året, sier Andersen.

Skvulper i tankene Da han gikk på Jernbaneskolen skulle han ikke kjøre gods, og i hvert fall ikke et gammelt, slitent lokomotiv som EL14. Det har endret seg drastisk. Når toget stilles i fri kan en høre saltsyren som skvulper rundt i tankvognene. – Jeg trives utrolig godt med å kjøre gods. Og EL 14 er jo det beste lokomotivet vi har til denne type kjøring, selv om komforten for oss førere kanskje ikke er like god som på nyere lokomotiver, sier han. På Oslo S hopper Andersen av lokomotivet. Der tar Tormod Askeland over og kjører toget frem til Kristiansand. Selv setter han seg på lokaltoget til Nyland for å hente ut et nytt lokomotiv som skal tilbake til Sarpsborg til ny tjeneste dagen etter. Det skal i utgangspunktet være 12 vogner med rundt 570 tonn saltsyre i hver ukentlige leveranse. Sju timer tar det å losse vognene som returnerer til Borregaard søndag kveld for å fylles opp på ny.

Kjent og kjært Ut av nikkelverket kommer det altså nikkel, kobber og kobolt. Hva skal det brukes til? – Vi omgås disse produktene til våre daglige sysler hele tiden, men oftest uten å vite det, forteller Gjerde. Nikkel finner en i rustfritt stål, for eksempel. Som i bestikket du spiser middagen med. Eller i enhver mobiltelefon og tv. Blir du syk eller skadet vil du finne nikkel i ambulansen, i den sterile nåla og i sykehussengen. Kobber går til produksjon av elektriske ledninger, kabler, messingproduksjon – og til mynter. Kobolt anvendes til katalysatorer for petroleums- og kjemisk industri, og i superlegeringer som skal tåle høy temperatur og stor mekanisk belastning.


for CargoNet. - Syretogets sporomrĂĽde i Sarpsborg. - Glencore i Kristiansand bruker syren fra Borregaard som CargoNet frakter. Fra produksjonshallene. (Foto: Glencore).

tsyre til nikkelfabrikk

VINGEHJULET / 1 - 2017 VINGEHJULET / 1 - 2017

17 17


Får melka med CargoNet

Togpunk tlighet Punktlighet til og med uke 5, 2017 REGIONTOG LANG 80

85

90

95

100

Dovrebanen Bergensbanen Sørlandbanen Nordlandsbanen Raumabanen

Foto: Tine

Rørosbanen N AT TO G

80

85

90

95

100

Oslo - Trondheim Trondheim - Bodø Oslo - Bergen Oslo - Stavanger R E G I O N TO G KOR T 8 0

85

90

95

100

Oslo - Halden Oslo - Skien Oslo - Lillehammer Gjøvikbanen AS LOKA LTO G

80

85

90

95

100

70

75

80

85

90

Kongsvingerbanen Hovedbanen Drammenbanen Østfoldbanen Jærbanen Bergen - Arna Bergen - Voss Trønderbanen Salten G OD S TO G

Tine har inngått avtale om å flytte frakt fra trailer til CargoNets godstog. Det skal redusere CO2-utslipp med 1 600 tonn i året. Meieriprodukter skal på jernbanen. Bakgrunnen er at Tine har satt seg mål om å kutte egne CO2-utslipp med 75 prosent innen 2020. Varene som skal nordover vil bli fordelt mellom Nordlandsbanen til Bodø, og ARE-togene som sendes gjennom Sverige til Ofotbanen og Narvik. Men det er ikke bare miljø som får Tine til å velge jernbanen. – Tog er billigere enn bil og mer miljøvennlig. Transporten fra sør til nord er også forventet å gå raskere, som betyr ferskere produkter til forbrukerne, sier John Øverbø i Tine Logistikk til Fremover. Det er 500 trailere som skal over på CargoNets tog. Administrerende direktør Arne Fosen i CargoNet liker det han hører fra den nye kunden, og sier at det aldri vært noen debatt om hva som er mest miljøvennlig. Dette toget er udiskutabelt det beste, sier Fosen. Tine har kuttet to trailere hver dag mellom Oslo og Stavanger og Oslo og Trondheim, eller totalt 1 000 trailere i året som nå går på bane. – Vi skal om ikke lenge gjøre en vurdering av transporten mellom Oslo og Bergen med tanke på omlegging fra bil til tog, sier Øverbø.

Dovrebanen Bergensbanen Sørlandsbanen Kongsvingerbanen Østfoldbanen Nordlandsbanen

18

VINGEHJULET / 1 - 2017

CargoNet utvider i Skåne CargoNets utvider togtilbudet i Skåne og tilbyr nå godstransport til og fra både Malmö kombiterminal og Trelleborg. Godstilbudet er tilpasset frakt av trailere, vekselbeholdere og containere. Togene korresponderer med rutenettet ellers i Norge, samt togforbindelser videre i Europa.


Ny rekord for Nettbuss i Lund Nettbuss Stadsbussarna i Lund i Sverige hadde 10 848 783 reiser i 2017 som er en økning på 3,7 prosent fra året før. I 2015 var økningen på 12,7 prosent.

Tekst preben colstrup

Konsulenter og honorar En sauebonde var på vei ned fra fjellet med saueflokken sin da en mann i Land Rover stoppet opp og åpnet bilvinduet. – Hei, hvis jeg med ett forsøk kan gjette hvor mange sauer du har, får jeg da en sau av deg? – Greit, det. Og dermed koblet han opp en laptop til mobiltelefonen og fikk kontakt med en satellitt, og før en visste ordet av det hadde han svaret. – 384 sauer. – Det stemmer, her er dyret! Mannen i Land Roveren åpnet bakluka og dyret hoppet inn. Mannen takket og ville kjøre. – Hei, sa bonden. Hvis jeg med ett forsøk gjetter hva slags jobb du har, får jeg da dyret tilbake? – Jo, det var rimelig det. – Ja, du er konsulent. – Jaaaa, det stemmer, hvordan visste du det? – Det er lett. For det første kommer du her uten å være bestilt, for det andre forteller du meg noe jeg vet fra før og for det tredje har du ikke greie på sauer. Få igjen bikkja mi! Det finnes tre typer konsulenter. Det er dem som kan bistå bedriften din uansett område. De er meget dyre. For det andre finnes det dem som ikke kan, men er villig til å lære hvis de får betalt. Den tredje typen vil ikke lære, men bruker samme metodikk uansett hva saken gjelder. Dessverre tar de også betalt.

gun der

Det ble også satt rekord for en enkelt måned med 1 026 506 reiser i november. Rekorden satt i november knyttes til et kraftig snøfall, som førte til at flere valgte å kjøre kollektivt. Men samtidig er oppdragsgiver Skånetrafiken opptatt av å rose Nettbuss for arbeidet som er lagt ned for å få flere til å velge bussen. I 2014 satte Nettbuss Stadsbussarna inn flere busser og hyppigere avganger. – De hadde ikke kjørt i Lund tidligere. Når man kommer inn som ny blir det gjerne at en har et større engasjement. Da lykkes man kanskje med å lokke flere reisende med. Så har de også gjort en bra jobb her de siste årene, sier forretningsutvikler Håkan Kristiansson i Skånetrafiken til Sydsvenskan. Flere reisende gir også viktige inntekter for Nettbuss Stadsbussarna. Omtrent 30 prosent av betalingen fra Skånetafiken er knyttet til antall solgte reiser. Skånetrafiken jobber nå med å gå gjennom busslinjene i Lund også de neste årene for å sikre at tallet på reisende fortsatt øker.

SKISSEBLOGGEN

VINGEHJULET / 1 - 2017

19


Portrettet

Arne Vidar Hesjedal (61) Nygift med Sidsel

Under hø

Barn: Ragnhild (34) Ingrid (36)

Tekst og foto: preben colstrup

Bor i Trondheim Leder Persontog Anbud

Den fjerde dagen i det nye årtusen kom telefonen som skulle snu opp ned på alle planene for lang tid framover. To tog hadde støtt sammen på Åsta. Noen få måneder tidligere var han blitt direktør for det som var persontogtransporten i dette området. Det var for tidlig å si hvilke konsekvenser dette hadde for passasjerer og personalet, men det skulle vise seg at 19 mistet livet og flere mennesker ble skadd. Det er umulig å skrive om Arne Vidars mangeårig liv i NSB uten å snakke om ulykker, og ikke minst den verste. Tanks Da han omsider kom til Rena etter at CNN hadde vært der i flere timer, virket det han så helt uvirkelig. Det var krigstilstander med tanks i gatene. Et tog sto i brann og snart sto den unge direktøren foran mikrofoner og tv-kamera i fleng. Geir Heljesen fra NRK hadde flere ganger stilt spørsmålet: – Kunne de ikke slått av strømmen? Rolig og behersket svarte den empatiske lederen at dette er dieselstrekning og det er ikke noe strøm å slå av.

20

VINGEHJULET / 1 - 2017

Redde mennesker Jernbanedirektøren hadde indikert at sikringsanlegget var i orden og antydet at en lokfører måtte ha kjørt på rødt. – Nå er det tid for å redde mennesker, sa Arne Vidar. Årsaken må etterforskningen avdekke. På veien fra Trondheim til ulykkesstedet, hadde han trent på hva han skulle si. Det ble noen dager som kom til å sette seg fast i minnet. Han vet hva det er å møte pårørende som er skrekkslagne og redde for hva som kan ha skjedd med deres kjære. Han har møtt pårørende som viser rommet til sin døde barn. Han vet hva det er å møte sørgende i deres fortvilelse og sinne. Han har sett hjerteskjærende sorg. Det var dramatikk. Det var tid for å være mennesker sammen.


øy spenning Vemork Selv om Arne Vidar er oppvokst i et område med Vemork og tungtvannssabotasjen som geografisk nabo, er barndomsårene preget av lek, fantasi og innovasjon. Hvordan man utviklet avanserte bremsesystemer på olabiler var aktuelle problemstillinger for en framtidig ingeniør. Det var ingen som tenkte på at Rjukan var uten sol om vinteren. Det var en fantastisk plass å vokse opp. Mens far jobbet som ingeniør for Hydro. Etter hvert som han steg i gradene økte boligstandarden i samme takt. Mor jobbet i butikk, men bare tidvis. Arne Vidar skrek seg ut av barnehagen etter to dager og nektet senere å være nøkkelbarn. Moderne Det kan hende at tryggheten på hjemmebane har vært et lite bidrag til den senere svært innovative utviklingen hans. Området rundt Tinn har også mye å by på hva friluftsaktiviteter angår. Fjellturer til Gaustatoppen, isfiske på Møsvann eller båt- og garnfiske på Tinnsjøen. All business starter med et problem. Ser han ett, er han først på ballen. Han har de mest moderne tekniske løsninger og han er i stand til å utnytte dem til fordel for bedriften. Det er ikke for ingenting at han i dag leder anbudsenheten i Persontog. To ganger orkan Det er lett å like Arne Vidar. Han kan lytte og gi respons, han vet å verdsette medarbeideres prestasjoner. Han har et mildt uttrykk, men en skarp tanke. Han er målbevisst og arbeidsom. Og han har lang erfaring fra ulike stillinger i NSB. Han er mye på farten og kan slappe av i de utroligste situasjoner. Jeg reiste med fly sammen med ham til Bodø i to ganger orkans vindstyrke. Det var ikke behagelig for vanlig dødelige. Men Arne Vidar jobbet effektivt på en PC uavhengig av hvor mye det ristet. På slutten av nittitallet fikk han gjennomslag for å innføre åtte dagers egenmelding for syke medarbeidere. Hvis man først var syk, ville man ikke bli bedre ved halte seg til lege i 15 blå grader for å få en ukes sykmelding. Da var det bedre for alle parter om man kom på jobb den femte dagen med egenmelding. – Dette var ansvarlig, modig og uttrykk for gjensidig respekt, var konsernsjefens kommentar. Mediestorm Motet og den gjensidige respekten har han hatt bruk for. Og ansvaret har han tatt når han har hatt det. En ting er Åstaulykken, men også ulykken ved Setså nord for Rognan skjedde mens han var leder for NSB Regioner. Det nye krengedieseltoget hadde kjørt inn i et ras og lå med deler av førerrommet under vann. Fjorden var 300 meter dyp, og heldigvis stoppet toget i fjæra. Debatten om dette lille togets egnethet gikk i alle medier, og man kunne ha inntrykk av at alle nordlendinger så NSB personifisert ved Arne Vidar som sin største fiende. Men han fikk innført Saltenpendelen og berget togtrafikken på Nordlandsbanen.

Noen år tidligere kom den første omstilling på Marienborg der folk måtte gå fra stillingene sine. Folk trodde ikke dette var mulig. Da fikk han vite hva mediestorm var. Da fikk han kjenne nærmest på kroppen hvordan det var å gå på byen og ta seg en øl. Gjennomslag Det er forskjell på elektronikk og elkraft. Under studietiden skulle han teste hva som skulle til for å gjennomslag ved hjelp av høyspenning. Testen resulterte i svarte dataskjermer på hele NTNU. Sist sommer giftet han seg med Sidsel etter mange års samboerskap. Som administrativ leder av Jernbanekorpset i Trondheim holdt han tale. I mangel på svigerfar benyttet han anledningen til å få tillatelse til å få et av korpsmedlemmenes hånd. Bryllupet sto på Kreta. OMAG Han tror på åpenhet, ærlighet og redelighet. Det kan være vanskelig å kombinere åpenhet og ærlighet, men du kan velge hvilke kamper du vil ta. Han liker å oppnå resultater, økonomiske eller å få folk til å jobbe sammen. I Persontrafikk Nord oppnådde han effektivisering og økt trafikk og styrket konkurransekraften. OMAG (offshore maintinance group) ble dannet for å vedlikeholde tunge offshore-maskiner på Marienborg og leverte tjenester til blant annet Heidrunfeltet i. Prosjektet ga ny kunnskap om vedlikehold slik at også togene fikk bedre vedlikehold. Dette tok så pass av at konkurrentene reagerte på at et statseid, subsidiert selskap konkurrerte i deres marked. Nå måtte de enten satse videre i et selskap og satse i markedet eller legge ned. Fagforeningen gikk for det siste. Koreansk jernbane Sammen med konas søskenbarn har han rigget en større Märklinjernbane. Den har vakt interesse blant annet fra direktøren i CargoNet til representanter fra den koreanske jernbane. Kjell Aukrust skriver at Simen gjorde mye rart. En dag gjorde han i brønnen. Det siste har vi ikke kunnet dokumentere om Arne Vidar. Men han har gjort fryktelig mye rart. Han ble ansatt i 1984. En måned senere hadde han sin første bijobb. Han har hjulpet disponenten i kaffebrenneriet Probat i Trondheim med programmerbar styring av nye pakkelinjer og blanding av kaffebønner og databasert regnskaps- og lønnssystemer. Snekka Han er stifter og aksjonær av Gråkallbanen som startet trafikk i 1990. Han var styreleder, teknisk sjef og trafikksjef. For å få dagene til å gå var han trikkefører og banearbeider på kveldene. Det må sies at han av og til har fri. Da tar han gjerne snekka ut i Trondheimsfjorden rundt Munkholmen for å se om fisken biter.

VINGEHJULET / 1 - 2017

21


Sjåfør Stein Hugo Tønnesen i prat med regiondirektør Øystein Gullaksen og avdelingsleder Øyvind Thomassen.

Godt i rute i Rogaland I sommer var Nettbuss endelig tilbake i Rogaland. Etter vel et halvt års drift er konklusjonen klar: Nettbuss er i rute. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Regiondirektør Øystein Gullaksen i Nettbuss region vest underslår ikke at det var en tøff oppstart for anbudet på Nord-Jæren og i Dalane. – Det er klart det er utfordrende når avdelingslederen slutter tre uker før anbudsoppstart, fastslår Gullaksen. Men med god hjelp fra Nettbuss sentralt frem til ny avdelingsleder var på plass, er Nettbuss nå i rute. I hvert fall nesten. – Vi har fått litt for mange bøter på grunn av innstilte eller forsinkede avganger, men vi får fortsatt mer i bonus fra Kolumbus enn vi får bøter, fastslår avdelingsleder Øyvind Thomassen, som startet i jobben i september. Selv om det for enkelte ruter er noe krøll, spesielt ettersom veier og trafikkforhold ikke alltid spiller på lag med Nettbuss, ligger anbudet godt an også økonomisk. Det til tross for at det blir et lite underskudd i 2016. I pluss fra 2017 – At vi går i minus i år er som forventet. Det skyldes blant annet at vi har tatt en del investeringer som driftskostnader fordi det vil lønne seg i det lange løp, sa Gullaksen. Et lite underskudd er altså regnet inn – men fra 2017 skal det leveres plusstall, understreker regiondirektøren. Og det er viktig for alle ansatte. – Når vi har økonomien i orden har vi mye bedre forutsetninger

22

VINGEHJULET / 1 - 2017

for å jobbe for å sikre et enda bedre arbeidsmiljø for våre ansatte, understreket Gullaksen. Et halvt års drift av anbudet viser også at det er helt konkrete ting en må jobbe med for å sikre best mulig drift. Samarbeidet med driftssentralen i Drammen skal styrkes, slik at sjåfører får enda bedre støtte i sin daglige jobb. Det skal jobbes hardt for å redusere tallet på bøter fra Kolumbus for innstilte og forsinkede bussavganger. Antall skader og kostnader til reparasjoner av busser er alt for høyt. Skadetallet må ned. Tomgangskjøringen må reduseres betydelig. – Dette er punkter som både ledelse og ansatte må samarbeide tett om for å få til, understreker avdelingsleder Øyvind Thomassen. Tilfredse ansatte Driften i anbudet går altså godt. Medarbeiderundersøkelsen fra 2016 viser også at de ansatte er svært fornøyde i Nettbuss. – Undersøkelsen viser at 84 prosent av de ansatte virkelig står på og er engasjerte i både den daglige driften og arbeidsplassen vår, sier Thomassen fornøyd. Avdelingen ble nylig ISO-sertifisert - med strålende tilbakemeldinger. – Revisorene som snakket med sjåførene våre sa at de aldri har møtt så engasjerte ansatte før, sier Thomassen.


Presisjonskjøring inn i toget Nylig skrev CargoNet under en treårig avtale med Auto Transport Service (ATS) med forventet omsetning på ca 60 millioner kroner gjennom avtaleperioden. Tekst og foto: lasse storheil

Det går årlig ut ca 75 000 biler gjennom anlegget til ATS i Drammen, og i fjor var det ca 14 000 biler som ble sendt videre med tog. – Dette tallet er økende.Vi skaffet oss noen flere vogner i fjor på grunn av økte volumer, og har nå 44 vogner, men vi skulle gjerne ha sendt flere biler med toget, sier Benedicte Markveien som er administrerende direktør i Auto Transport Service. Hun er sterkt interessert i å øke antallet biler som sendes med tog, men det må gjøres flere tilpasninger før dette kan finne sted. Mer fleksibelt – Hvis vi får større muligheter til å gjøre endringer raskere enn vi kan i dag, og får vognene raskere tilbake, kunne vi sendt mange flere biler med toget, kanskje opp til 50 prosent flere, sier Markveien. ATS ønsker at vognene bruker kortere tid på turene mellom for eksempel Stavanger og Oslo, og ønsker seg også større fleksibilitet. Infrastruktur – Samtidig kunne vi tenkt oss å bruke samme type vogner på alle strekninger. Ulik infrastruktur tillater ikke dette i dag. I tillegg er ønsket at vi kan spore vognene til enhver tid, sier Markveien.

CargoNet har en kundeportal der containere registreres, men løsningen tillater foreløpig ikke at man kan legge inn bilvogner for sporing, fordi vogner er en del av toget. CargoNet jobber med tilpasninger og forbedringer av WEB-portalen og har ønskene til ATS med i dette arbeidet.

Dette er Auto Transport Service Mesteparten av den norske bilparken kommer inn i landet via Drammen havn. Her har to transportselskaper ansvaret for å frakte bilene videre ut over i landet. Selskapene er Autolink og Auto Transport Service eller ATS. Begge selskaper har avtale med CargoNet for togfrakt av bilene. ATS eies av Øyvind Johansen og Erik Knutstad. Omsetningen er på rundt 300 millioner kroner med resultatgrad på mellom tre og fire prosent. Det er vel 140 fast ansatte i tillegg til 50-70 innleide. På mange av bilene blir det gjort modifikasjoner før de går ut til forhandlerne, fra oppgradering av varme, hengerfeste, ombygging av varebiler til bestemte formål, samt understellsbehandling Om lag 30 000 biler går gjennom anti-rustbehandling hos ATS i året. Bedriften er ISO-sertifisert på kvalitet og miljø.

Det er mange forflytninger før bilen når kunden. Det er nøyaktighet i alle ledd for at bilen skal komme lytefri frem til eier. Her følger fra venstre administrerende direktør Benedicte Markveien, logistikksjef Bjarne Trøseng Gjellum i ATS og kundeansvarlig Hilde Nordmarken i CargoNet med på prosessen.

VINGEHJULET / 1 - 2017

23


HELSe Å leve med usikkerhet

CargoNet-avtale med DB Schenker

Omstillingen i NSB konsernet og NSB Persontog foregår for fullt, og fortsatt er det mange arbeidstakere som ikke kjenner sin framtid i bedriften. Alle vet at vi skal bli færre medarbeidere. For den enkelte handler det om hennes egen framtid, men også nære kollegaers framtid i NSB. Å leve med slik usikkerhet over tid er slitsomt og setter sitt preg på både arbeidsdagene og fritiden. De fleste vil si at det går bra, men tanker og følelser kretser gjerne rundt det som nå skjer på arbeidsplassen. Det er ikke bare økonomiske bekymringer som kan dukke opp, men tanker om det å miste gode kollegaer og ledere og arbeidsoppgaver man setter pris på. Forhold som vi ellers tenker på som særlig viktige i et arbeidsmiljø, er vel så viktig i tider som disse. Tydelig ledelse, konkret og tidlig informasjon, involvering og sosial støtte og det å bli sett som arbeidstaker og individ er enda viktigere nå enn i roligere tider. Det gjøres et stort og viktig arbeid for at NSB Persontog skal vinne framtidige anbud. Omstillingen er i så måte både nødvendig og et gode for bedriften. Vi som medarbeidere ønsker å bidra til at dette skal lykkes. Samtidig skal vi komme oss gjennom denne tiden med god helse. Da må vi fortsette det daglige arbeidet for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.Vi må fortsatt se hverandre i hverdagen og reagere hvis vi opplever at kollegaer trekker seg ut av det daglige samværet. Videre må vi fortsette arbeidet i arbeidsmiljøutvalg og andre fora og følge både de formelle og mer uformelle krav som stilles til arbeidsmiljøarbeid. Vi vet fra før at det gjøres mye godt arbeidsmiljøarbeid og oppfølging av medarbeidere i NSBs organisasjon, så la oss fortsette med det. Hilsen BHT- Trondheim

Grete Øyvor Nielsen, (f.v.), bedriftslege, Geir Smistad, bedriftssykepleier og Kari Svedal Bergquist, bedriftssykepleier, har forfattet dagens Helse.

24

VINGEHJULET / 1 - 2017

CargoNet skal fra i januar trekke fem tog i uka mellom Alnabru og Narvik. Det gjør de på oppdrag for DB Schenker. CargoNet og DB Schenker har inngått kontrakt om samarbeid om DB Schenkers NREtog. NRE-toget er et lukket kombitog for Schenker, og er en sentral del av DB Schenkers totale godstransport til Nord-Norge. – Det er en krevende leveranse, og vi startet kjapt forberedelsene for å få i gang en så stor ny produksjon allerede helt i starten av januar, sier kommersiell direktør Carl Fredrik Karlsen i CargoNet. DB Schenker har de fem siste årene jobbet med å bygge opp en egen togløsning mellom Alnabru og Narvik. Togene frakter medisiner, husholdningsartikler, forbruksvarer, stykkgods og partigods til industri og næringsliv nordover. På retur vil vognene i hovedsak frakte fisk og annet gods som skal til Østlandet eller videre ut i Europa. Ifølge Karlsen er det to ting som gjør at CargoNet er valgt som partner. Det ene er at CargoNet har jobbet systematisk for økt punktlighet på strekningen. – Kostnadseffektiviseringene vi har vært gjennom de siste årene var helt avgjørende for DB Schenkers valg. Markedet forventer at dette arbeidet fortsetter, slik at CargoNet og kundene opprettholder konkurransekraften – også opp mot konkurransen fra godstransport på vei, sier Karlsen. Det var svenske Green Cargo som kjørte disse togene frem til januar. DB Schenker startet med 15 000 lastenheter i 2011, mens det i 2016 ble fraktet 24 000 lastenheter – altså en volumøkning på 60 prosent i løpet av seks år, ifølge selskapet.


Raskere reparasjon av godsvogner

På Alnabru er det omtrent 1 000 vogner innom i løpet av et år. Her sjekker Atle Sand Kullbunnen en av dem.

På Alnabru har de i lang tid slitt med å få rask og effektiv omløp på vogner inn og ut av verkstedet. Nå samarbeider CargoNet, RailCombi og Mantena om å få orden på problemene. Tekst og foto: Dag-arne johansen

Målet med samarbeidet er å gjøre Mantena bedre i stand til å reparere vogner raskere. Dette gjøres ved at RailCombi skal levere vogner til rett tid, og ikke minst levere riktige vogner. – Nå merker vi vognene som skal inn i verkstedet med gule, røde eller blå lapper, alt etter hva som skal gjøres og sånn sett får vi de riktige vognene inn i verkstedet, forteller avdelingsleder i Mantena, Skafti Eliasson ved godsvognverkstedet på Alnabru. Det er en evig kamp om sporene på Alnabru. Togoperatørene kniver om sårt tiltrengt sporplass. Det resulterer i at logistikken ikke alltid går på skinner, men trepartsamarbeidet mellom CargoNet, RailCombi og Mantena har ført til bedring av forholdene. Godt samarbeid – Dette startet som et samarbeidsprosjekt for litt over ett år siden, med månedlige møter, og samarbeidet fungerer veldig bra, mener Bernt Wangberg i RailCombi. – Nå har vi bedre forståelse for hverandres arbeid, og kommunikasjonen har blitt mye bedre, supplerer produksjonsleder Thomas Bakkejord i Mantena.

CargoNet har behov for vedlikehold av vognene. RailCombi skifter inn og ut vogner for Mantena, som visitørene har merket bedre med rødlapper, slik at Mantena slipper å bruke tid på å lete etter feilen. Problemet har også vært at feil vogner ofte ble skiftet inn i verkstedet, vogner som de kanskje ikke hadde deler til, ikke hastet så mye, eller kanskje rett og slett kunne gå en tur til. Ser hva som haster Med den nye merkingen vet RailCombi bedre hva som haster, hvilke vogner som kan settes lengre bak på «avvikssporet», og hvilke som er satt på vent. På denne måten får de bedre oversikt, og logistikken går lettere. Det er rundt 1 000 vogner som er innom godsvognverkstedet på Alnabru i året, og det brukes mye tid på skifting. Alle vognene med avvik står på samme spor, så vogner står ofte i veien for hverandre. Da er praktisk logistikk løsningen.

VINGEHJULET / 1 - 2017

25


Mellom oss

Kostnadsfri utvidelse av Ganddalterminalen Litt programmering og ny eier av høyspentanlegget har gjort lastegaten på Ganddal godsterminal 210 meter lengere. Pris? Kr. 0. En stor del av terminalområdet på Ganddal ligger under et 300 kilovolts høyspentanlegg. Til nå har det ikke vært tillatt å løfte containere under disse kablene. Kablene henger 28 meter over lastegaten. Ettersom trucker og reach stacker (kranbil spesialutstyrt for løfting, flytting og stabling av gods) i teorien kan løfte uendelig høy last, kunne kraftselskapet ikke tillate løft av lastbærere under kablene. Fra nyttår overtok imidlertid Statkraft ansvaret for dette høyspentanlegget. Nytt kraftselskap og en nytenkende terminalleder gjorde det mulig å se på saken med nye øyne. Resultatet ble tillatelse til å løfte med reach stackere. Disse er programmert slik at øverste punkt på løfteutstyret aldri kan komme mer enn 15 meter over bakkenivå. Og vips! Dermed fikk Ganddal-terminalen 210 meter mer lastegate uten å bygge om noe som helst, og uten at det kostet en eneste krone.

Satser på deler Verkstedkjeden Team Verksted kjøper opp LVD Lastvagnsdelar AS. Det skal gi større kontroll over reservedeler. – Reservedelene står for cirka 55 prosent av omsetningen til et verksted i dag, og Team Verksted som kjede ønsker å ha større kontroll på denne delen av markedet, sier administrerende direktør Thomas Schiøtz i Team Verksted AS til YrkesBil.no. Team Verksted er en merkeuavhengig verkstedkjede heleid av Nettbuss, som kjøper reservedeler for rundt 150 millioner kroner i året. Schiøtz mener deter et stort potensial for innsparinger. LVD Lastvagnsdelar AS har ni ansatte og omsetter årlig for cirka 27 millioner kroner i Norge. Selskapet, som holder til på Skedsmo i Akershus, distribuerer slitedeler for tung sektor, og da i hovedsak til Volvo og Scania lastebiler og busser. Team Verksteds ambisjoner er at selskapet skal øke omsetningen til rundt 100 til 150 millioner kroner årlig. Team Verksted skal bygge en egen reservedelsløsning og digital delekatalog for reservedeler til tungbil rundt LVD Lastvagnsdelars virksomhet. Det finnes i dag ingen slik digital delekatalog for tungbiler. I tillegg til LVD-oppkjøpet har Team Verksted åpnet to nye verksteder på nyåret. Ett i Lærdal og ett i Sogndal, og teller nå totalt 21 verksteder over hele landet.

26

VINGEHJULET / 1 - 2017

Over en milliard til bu

NSB skal bruke 1,2 milliarder kroner på buss for tog fr på jernbanestrekninger bare i 2017. Nylig inngikk NSB kontrakter med nærmere 40 busselskaper fra Mandal i sør til Kabelvåg i nord. – Kontraktssummen er større enn tidligere, da det tas høyde for mye vedlikeholdsarbeid de neste årene, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB Persontog til Dagsavisen. – Hvordan er utviklingen når det gjelder behovet for buss for tog? – NSB ser at behovet for buss for tog på planlagte avvik er økende. Dette har sammenheng med Bane NORs utbygging, utbedring og vedlikehold. Når det gjelder oppståtte avvik håper vi at de skal synke framover i tråd med forbedringene som gjøres, svarer Lundeby. Over 80 bussperioder Det blir over 80 totalbrudd på jernbanestrekninger som vil innebære buss for tog i løpet av 2017. Disse periodene vil vare i fra ti timer til seks uker, opplyser kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Bane NOR. – De fleste av periodene med buss for tog blir på mellom ti og 48 timer, mye av det natt til søndag og i forbindelse med helger. Men det blir også sommerstengt i seks uker ved Oslo S, fortsetter Bakken. – Hvor blir det buss for tog? – De meste av dette blir i Osloområdet hvor både trafikken og slitasjen er størst. Men det blir også en del andre steder, som på Bergensbanen, Sørlandsbanen og Dovrebanen.Vi setter dessuten i gang med elektrifisering mellom Trondheim og Steinkjer og arbeidet med nytt signalanlegg mellom Sandnes og Stavanger.

67 år, men ingen pensjonist


uss for tog

ram til utgangen av 2020. Det blir 80 totalbrudd

Velger bussen, setter bilen hjemme

Færre kjører bil, men velger bussen i stedet. Nettbuss har bidratt til bilnedgang i Nedre Glomma, mens bussbruken øker mer enn personbil på Hamar.

Det blir buss for tog på mange strekninger i Norge i år. Her fra Sandnes. (Foto: Lasse Storheil).

Men selv når all nybyggingen etter hvert er unnagjort, vil det fortsatt bli buss for tog, påpeker Kjell Bakken i Bane NOR. – Vedlikehold må vi drive med. Det er en evigvarende sak. – Vi er ikke glade for å forstyrre togreisende på denne måten, men vi gjør det for å få en stabil bane og unngå tekniske feil. Slike ting skaper også ergrelse, kommenterer Bakken.

Da Vingehjulets siste utgave i 2016 kom ut, markerte det 67 år med bedriftsblad i NSB. Det var etter at Egil Sundt begynte som generaldirektør i 1946 at det ble fart i informasjon og pressevirksomhet i NSB. Sundt kom fra stillingen som kringkastingssjef og forstod nødvendigheten av kommunikasjon. Han etablerte et pressekontor og ansatte Trygve Strøm, også han fra NRK, som leder. Senere ble Bjørn Holøs ansatt som journalist, og han hadde ansvaret for Vårt Yrke, som datidens Vingehjulet het da det kom med sitt første nummer i desember 1949. Navnet Vingehjulet ble valgt da man midt på nittitallet slo sammen NSBs to internaviser, til ett nytt magasin, med utgivelse annen hver uke. Man hadde hatt et eget blad for ledere, men ønsket nå at også dette stoffet skulle nå alle medarbeiderne, gjennom det nye bladet,Vingehjulet.

I Nedre Glomma var det en nedgang i bilbruken på 2 prosent fra 2015 til 2016. Samtidig økte passasjertallet på bussene til Nettbuss med 5,5 prosent, opplyser Østfold fylkeskommune. Som følge av bymiljøavtale med staten var det et mål om nullvekst i personbiltrafikken innen utgangen av 2017. Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane NOR om framtidens transportsystem. Nettbuss kjører bussene på oppdrag for Østfold kollektivtrafikk. Også på Hamar viser tallene at stadig trafikkveksten er større for buss enn for personbil. De travleste innfartsårene inn til Hamar viser nullvekst i biltrafikken siden 2008. Samtidig øker tallet på busspassasjerer. Også her kjøres bussene av Nettbuss. Fra 2015 til 2016 var veksten i tallet på passasjerer på 9,3 prosent, opplyser Hedmark trafikk.

Ledige stillinger

Søknadsfrist

Lokomotivfører NSB Nord

21.02 17

Bussjåfører Lund og Hässleholm, Nettbuss Sverige

27.02 17

Bussjåfører Nettbuss Kungsbacka (sommervikarer)

31.03 17

Bussjåfører (tilkallingsvikarer) Nettbuss Göteborg

17.02 17

Bussjåfører Nettbuss Trondheim og Stjørdal

28.02 17

Regnskapssjef Entur AS

14.02 17

Produktsjef kombinerte transporter CargoNet, Oslo

19.02 17

Trafikkleder Nettbuss Oslo

28.02 17

Mekaniker/formann tunge kjøretøyer Nettbuss Bergen

02.03 17

Mer om disse og andre stillinger på http://www.nsbkonsernet.no/no/karriere

VINGEHJULET / 1 - 2017

27


B

Returadresse: NSB PB 1800 Sentrum 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb

Lene Danielsen Terminalarbeider Ganddal, RailCombi

Trives best med store kjøretøy Hun skulle egentlig bli frisør. Men Lene Danielsen trives best med de store truckene som terminalarbeider for RailCombi på Ganddal utenfor Stavanger. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Drømmen var altså å bli frisør. Men hun endte opp med å gå tegning, form og farge på videregående skole. Deretter gikk turen til hotellresepsjon, så til Sola flyplass. Så jobbet hun med verditransporter, før hun de siste to årene satt som portvakt i Securitas på nettopp godsterminalen på Ganddal. – Jeg tok et truckkurs, for jeg tenkte at det kanskje kunne bli en åpning her på Ganddal, forteller Danielsen. Og det ble det. I september 2016 startet hun opp i RailCombi. Det har vært en bratt læringskurve, medgir hun. – Jeg har helt siden 2005 jobbet med sikkerhet, men på jernbanen er det noe helt annet.Vi må tenke sikkerhet på en helt annen måte. Jeg har vært vant til å tenke sikkerhet for personer, nå må jeg tenke tog og store kjøretøy, forteller hun. Med trailere, godstog, store trucker og skiftetraktorer er det mye å passe på. – Jeg kjører nå truck, og løfter containere av og på biler og av og på tog, sammen med instruktør. Fremover skal jeg lære både å skifte tog og ta bremseprøver, forteller hun. Og hun tar alt nytt på strak arm. – Jeg har alltid likt utfordringer. Og dette er utfordrende så det holder, sier hun med et smil.

28

VINGEHJULET / 1 - 2017

Men hun understreker at hun har blitt svært godt tatt imot i det som er et ganske så mannsdominert miljø. – Det er et kjempegodt miljø her, og jeg har blitt tatt imot med åpne armer. Jeg har fått en egen «fadder» som følger meg opp over tid, og jeg har fått et helt konkret opplæringsopplegg, forteller hun. Dette innebærer blant annet opplæring på Alnabru-terminalen i Oslo. – Det er hektiske dager, og perioder som er veldig travle. Men jeg liker at man jobber litt alene og litt sammen med andre. Ingen dager er like her, fastslår hun. Frisøryrket er hun glad for hun la bort. Hun har en tante som er frisør og har fastslått at det nok ikke passet henne. – Jeg må ha litt bevegelse i jobben, fastslår hun. Tidligere var det håndball det gikk i, som keeper. Men med to barn blir fritiden mye preget av å følge disse godt opp. Ingen av dem valgte håndballen, så i stedet blir det mye korps og fotball. – Jeg har vel kommet til et punkt i livet der det er greit å holde seg i bevegelse, fastslår hun. Familien på fire bor på Mosterøy, som er en halvtimes kjøretur unna godsterminalen på Ganddal.

Vingehjulet 1-2017  

Nettbuss hadde sitt beste økonomiske resultat noen gang i 2017. NSB-konsernet som helhet leverer gode resultater. Tågkompaniet bedret punktl...

Advertisement