Page 1

Internblad for NSB-konsernet 09/2016

foto: kenneth kvalvik

Flere og mer fornøyde på toget På Jærbanen har kundetilfredsheten økt fra 71 til 73 poeng fra høsten 2015 til høsten 2016. Samtidig var det 6,9 prosent flere kunder de åtte første månedene i år, sammenlignet med samme periode i fjor. – Togpersonalet gjør en utrolig innsats hver eneste dag, så æren for disse fantastiske resultatene i en tid med så mange brudd og stadig buss for tog må de ansatte i togene ha, sier regiondirektør Rune Ophus (t.v.).Videre ser vi lokfører Beathe Korth, konduktørleder Ole Andreas Skårland, konduktør Mirjam M. Haugeberg og lokførerleder Andreas Kristoffersen.

6 Sunn

fornuft

14 Rekord

i fjordene

17 Lykkes i

Grenland VINGEHJULET / 9 - 2016

1


10

06

Jeg glad Samferdselsdepartementet bevilger seg mer tid til å rydde i dette.

Service er samhandling

Grupper

Service er sunn fornuft satt i system, sier førstelinjeledere Trine Serzved flankert av Hilde Haugland til venstre og Anne Bye Gabrielsen.

Det er Nettbus sender lag og f

NSBs omstilling er ikke utsatt Konkurransene om å få kjøre trafikkpakkene Sør og Nord er utsatt. Nå er planen at konkurransegrunnlaget for pakke Sør skal legges fram i løpet av våren neste år. Hvor mye tid operatørene får til å regne på tilbudet er ikke klart, men innleveringsfristen blir trolig på høstparten. Tildelingen av kontrakten vil skje senest i desember samme år, og oppstart skal fortsatt være i desember 2018. For pakke Nord er utsettelsen ett år i forhold til opprinnelig plan, med ny oppstart i desember 2019. Samferdselsdepartementet angir flere grunner for utsettelsen, blant annet gjenstår det en rekke viktige avklaringer for å redusere usikkerheten både for operatører og ansatte. Det gjelder blant annet spørsmål om pensjonsordning for de som skal arbeide i de kommende trafikkpakkene. Det er nødvendig å avklare dette av hensyn til konkurransene, ellers vil ingen operatører vite hvilke personalkostnader de skal legge inn i anbudskalkylene sine. Det er like nødvendig å avklare det av hensyn til dem som i dag arbeider ved jernbanen, mange med lang opptjening i Statens Pensjonskasse bak seg. Derfor er jeg glad for at Samferdselsdepartementet bevilger seg mer tid til å rydde i dette. Det kan hevdes at utsettelsen av konkurransen om trafikkpakkene øker usikkerheten omkring jernbanereformen. Det skal holdes et valg i september neste år, og jernbanereformen er po-

litisk omstridt. I motsetning til tidligere planlagt, vil det nå ikke være tildelt noen ny kontrakt på det tidspunktet valget avholdes. Det vil være lettere enn før antatt for et nytt politisk flertall å stoppe konkurransene, og gi reformen en ny retning. Kanskje NSB skulle slappe litt av med sin egen omstilling, utsette den til etter valget når vi vet mer om hvordan dette utvikler seg? Det ville være svært uklokt. Vi må erkjenne at den utsettelsen som er varslet ikke gir oss i NSB mye mer tid til å gjøre vår egen omstilling. Fortsatt er det myndighetenes plan å starte opp med ny operatør i pakke Sør om to år. Skal vi være i stand til å vinne denne konkurransen og samtidig tjene penger på kontrakten, må vi fortsette arbeidet med effektivisering og forbedring etter den planen som er lagt i Kompassprosjektet. Og uansett hva man måtte mene eller håpe om utfallet av valget høsten 2017, vil de planlagte organisatoriske endringene i jernbanen gå sin gang. Vi blir et annet selskap, med færre oppgaver enn det vi har hatt. Det er et ønske i alle politiske leire om en bedre og mer kostnadseffektiv jernbane, noe som vil stille strengere krav til oss i NSB. De forbedringene vi klarer å få til i NSB nå, kommer oss til nytte senere. Konkurranse eller ikke. Vennlig hilsen Geir Isaksen, konsernsjef

Vingehjulet, internblad for NSB-konsernet, Schweigaards gate 23, 0048 Oslo. Utgitt av NSB ved konsernsjef Geir Isaksen Distribusjon og adressendring: NSB AS - postekspedisjon, tlf. 23 62 01 10, e-post: postekspedisjon@nsb.no Redaktør: Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef NSB-konsernet, tlf. 916 53 071, e-post: lasses@nsb.no Bidrag fra Gina Scholz, Preben Colstrup og Kenneth Kvalvik Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon. Trykk: NorEngros Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen.

2

VINGEHJULET / 9 - 2016


0

reiser med fly og buss s som besørger bussturene når Peer Gynt Tours foreninger ut på tur. (Foto: Peer Gynt Tours).

17

Sterk vekst for Nettbuss i Grenland Leder Mariann Ringsjø sammen med de kurdiske sjåførene Ismail Abdullahi (f.v.), Heydar Ibrahimi, Kaivmars Teimouri og Ali Hatami.

Innhold 04 04 06 07 08 10 11 14 16 17 18 20 22 25 26

Ikke alle er like fornøyd Anbudsarbeidet forsinket Service er sunn fornuft Organisasjonen endres Ny kurs for NSB-konsernet Peer Gynt på reisefot Fornøyd med Jærbanen Nok en rekord for Fjord Tours Bedring etter omstilling Vellykket for Nettbuss i Grenland Toget leder grønn satsing Trives i mot-Bakker Hadet, Tågkompaniet 30 år med Sørlandsekspressen Ned i vekt

VINGEHJULET / 9 - 2016

3


Skyver på fristene for anbud Departementet ønsker å skyve på fristene for anbudsutsetting, men trafikkpakke Sør skal iverksettes som planlagt fra desember 2018.

Arbeidet med jernbaneformenn tar lengre tid enn planlagt, og departementet ønsker å utsette fristene for innlevering av anbud. Men igangsetting av pakke Sør, Sørlandsbanen, skal skje som planlagt fra desember 2018.

Som følge av at prosessen knyttet til konkurransen om trafikkpakke Sør er justert, blir det av kapasitetsmessige grunner utfordrende for togselskapene og Jernbanedirektoratet å arbeide med to konkurranser så å si samtidig. Trafikkstarten for trafikkpakke Nord utsettes derfor med ett år, til desember 2019. Trafikkpakke Nord omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogene på Dovrebanen, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Sprik i medarbeiderundersøkelsen Det er sprik i resultatene fra årets medarbeiderundersøkelse. Nettbuss og CargoNet har god utvikling, mens NSB-persontog og Mantena har klar tilbakegang i forhold til i fjor. Tekst: lasse storheil

– Medarbeiderundersøkelsen er et godt verktøy. Den gir oss gode og hjelpsomme styringssignaler. Nettbuss og CargoNet har vært gjennom store endringer de siste par årene, og dette arbeidet pågår fortsatt. Undersøkelsen denne gang bekrefter at medarbeiderne i de to selskapene ser at endringene gir resultater, sier organisasjonssjef Morten Müller-Nilssen (bildet) i NSB-konsernet. Dermed bærer årets medarbeiderundersøkelse bud om mer tilfredse medarbeidere. Lederne i selskapene gjør sammen med medarbeiderne en meget god jobb. I løpet av de nærmeste ukene vil ledere på alle nivå kunne starte med informasjonsmøter med sine medarbeidere, både i grupper og en-til-en. – Det ble jobbet meget godt med rapporten i fjor.Vi håper dette arbeidet kan fortsette i år, og at det blir gode gjennomganger av resultatene, og ikke minst få frem hva som er viktig å gjøre for å få til forbedringer. Spør gjerne deg selv: Hva er mitt bidrag; hva kan jeg gjøre i min jobb for at hverdagen skal bli bedre for kunder og kolleger? sier Müller-Nilssen. Krevende I NSB Persontog og Mantena, og delvis også i Rom Eiendom er det tegn på at medarbeiderne synes det er krevende med alle endringene. – Det kommer frem ved at vi ser at våre medarbeidere er misfor-

4

VINGEHJULET / 9 - 2016

nøyde med hvordan toppledelsen i deres enhet kommuniserer rundt endringene og hvilke grep de tar for å møte endringene. Det er en tydelig melding fra de ansatte, som heldigvis også gir klart uttrykk for at de selv gjerne vil bidra for å få til en nødvendig forbedring. Slike resultater er vanlige å se i større endringsprosesser: Ledelsen må gå foran og ta upopulære beslutninger. Nå blir det viktig at også mellomlederne følger opp og stiller seg bak arbeidet med endringene som pågår. Reformen Mange enheter i Persontog og Mantena får dårligere resultater i år sammenlignet med i fjor. – Medarbeiderne opplever endringer som en belastning. Men dette er ikke overraskende.Vi vet at endring er krevende, og resultatene bekrefter dette, sier Müller-Nilssen. Mange er uenige i jernbanereformen som NSBs eier har bestemt skal gjennomføres. De liker ikke de konsekvensene det får, og gir uttrykk for dette i undersøkelsen. Dette kan være noe av årsaken til at det skåres lavere i NSB Persontog, Mantena og Rom Eiendom. – Men det er ledelsens oppgave å gjennomføre reformen når eieren har bestemt dette, og det er tydelig at det faller mange tungt for brystet. Det er også derfor at ledelsen må tåle å få negative tilbakemeldinger fra medarbeiderne som er uenige i eierens vedtak. Men det er ledelsens jobb å gjennomføre det eieren har besluttet, påpeker organisasjonssjefen.


– Det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på plass fra nyttår. Dette gir en tydeligere organisering og ansvarsdeling i sektoren. Samtidig blir flere underselskaper av NSB gjort om til selvstendige enheter underlagt Samferdselsdepartementet. Det gjelder billettselskapet Entur, som skal utarbeide et rute- og billettsystem for hele kollektiv-Norge, Mantena som driver togvedlikehold og et materiellselskap, som skal eie alle togsett. Tid til avklaring Det er justert fremdrift i arbeidet med persontogtilbudene, og tiden fremover vil bli brukt til å avklare

Rolleforskjell Forståelsen for denne rolleforskjellen er viktig. Øverste ledelse i NSB er satt til å gjennomføre beslutningene. Nå trenger vi full støtte fra alle ledere for å gjennomføre dette. Da må lederne få mest mulig informasjon fra sine overordnede, og får de ikke det, må de aktivt søke etter den. Det er helt sikkert også noen ledere blant dem som ikke liker det som skjer. – Det er lederens oppgave å forklare nødvendigheten av de endringene som nå gjøres. Da er det viktig å avklare sin egen rolle som leder. Du må virkelig ville aksle ledertrøya i endringstider. Er du varig uenig i det overordnet ledelse er satt til å gjennomføre, bør du antakelig tre ut av lederrollen, sier Müller-Nilssen.

enkelte elementer som Samferdselsdepartementet mener er viktige for å sikre suksess i anbudet: Utsettelse gir prekvalifiserte togoperatører mer tid til å ha dialog med sine underleverandører før konkurransen starter.Våren 2017 legger Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Eventuelle utbyggingsprosjekter som blir prioritert på de aktuelle strekningene i trafikkpakke Sør, kan få betydning for rutetilbudet. Uvisst om pensjon Samferdselsdepartementet trenger mer tid til avklaringer for å kunne redusere usikkerheten både for ansatte og togoperatører som skal konkurrere om trafikkpakken. Dette gjelder blant annet spørsmål om pensjon, og hvordan NSB kan settes i stand til å konkurrere på like vilkår. Her er det igangsatt en prosess mot ESA for å avklare statsstøtterettslige spørsmål, og som vil ta noe tid.

Arbeidet med å gå gjennom resultatene fra medarbeiderundersøkelsen er nå i full gang. Spør nærmeste ledere hvis du ikke har hørt noe. (Foto: Mads Kristiansen).

VINGEHJULET / 9 - 2016

5


Service er sunn fornuft

Førstelinjeledere i NSB Øst ved tre av dem. Trine Serzved flankert av Hilde Haugland til venstre og Anne Bye Gabrielsen.

Sunn fornuft satt i system. Det er det service dreier seg om. Service er også samhandling. Dette må vi trene på. Tekst og foto: lasse storheil

Service og samhandling var de viktigste punktene på programmet da konduktørledere og ledere for togkontrollører fra NSB Øst var samlet i Oslo siste dag i november. Det er førstelinjelederne som skal gå i bresjen når det nye servicekonseptet gradvis rulles ut i NSB persontog. – For oss var det viktig å møtes for å finne ut hvordan vi skal kunne jobbe bedre sammen. Det var derfor naturlig at Tove Flobergseter, som leder servicearbeidet i NSB samtidig presenterte det nye servicekonseptet som viser effekten av samhandling i

praksis, forteller konduktørleder Hilde Haugland i NSB Øst. Lederens rolle er viktig for medarbeiderne. Lederne må være synlig, og følge opp alle medarbeiderne. Dette gjøres ikke på et kontor, men på arbeidsplassen hos dem som jobber i toget. De 30 lederne som møttes i Oslo understreket at de skal møte medarbeiderne ute i toget oftere. Men det må settes av mer tid til dette, og Tove Flobergseter, leder for servicearbeidet i NSB persontog lovte at det skal det legges til rette for.

«På vårt beste» – tre byggesteiner i servicearbeidet – Når er du på ditt beste og når er NSB på sitt beste? Leder for servicearbeidet, Tove Flobergseter stiller det retoriske spørsmålet. Gjennom «På vårt beste» skal alle ledere og medarbeidere etterleve servicekultur i toppklasse. Tekst: gina scholz

– Vi valgte dette navnet fordi det er et viktig spørsmål vi må stille oss, samt at det er et mål vi må strebe etter.Vårt beste verktøy er våre medarbeidere og de mange millioner kundemøtene NSB har hvert år. Dette bidrar til å bygge stolthet for egen arbeidsplass og for NSB som selskap, sier Flobergseter. – Nå skal vi hjelpe dem til å bli enda bedre, for løfter vi dem som jobber i NSB, bygger vi også et NSB på sitt beste, sier hun.– For å få til dette har vi definert tre viktige byggesteiner i det nye servicekonseptet.Vi skal jobbe systematisk med å levere det lille

6

VINGEHJULET / 9 - 2016

ekstra til alle som reiser med oss, vi skal sikre at våre medarbeidere vet hva som forventes av dem for å levere på sitt beste og vi skal sørge for at de som møter kundene har gode ledere som kjenner deres arbeidshverdag og er seg sitt ansvar bevisst. Dette er ambisiøse, men viktig mål som vi nå setter ut i livet.Vi tar for alvor tak i gjennomføringen av servicekonseptet. Det har det ikke vært tilstrekkelig oppmerksomhet rundt tidligere, sier Flobergseter.


Klargjør ny organisasjon Organiseringen av NSB persontog er i ferd med å falle på plass. Administrative funksjoner sentraliseres og organisasjonen blir slankere. Nedbemanning starter først etter at ny organisasjon er på plass i januar/februar 2017. Tekst og foto: kenneth kvalvik

– Vi gjør nå helt nødvendige grep for å sikre konkurransekraften i NSB. Det er en tung beslutning, men vi må nedbemanne. I første omgang ser vi at vi har en overtallighet på om lag 260 årsverk frem til utgangen av 2018, sier Tom Ingulstad, konserndirektør i NSB (bildet). Løfter frem togdriften Organiseringen av NSB persontog er bygd opp helt på nytt, med fire regioner, NSB Øst, Vest, Nord og Sør, og sentraliserte støttefunksjoner rundt disse. – Det er togdrift vi driver med. Det har derfor vært viktig at regionene har et tydelig mandat og resultatansvar i ny organisering, og at organiseringen bidrar til at togdriften kan gjøres så effektivt som mulig, sier Ingulstad. Den nye organiseringen vil tre i kraft i månedsskiftet januar/ februar 2017. Det er først når alle har fått tilhørighet ny organisasjon at prosessen med nedbemanning begynner. Antall årsverk i ledelse, støtte og stab reduseres fra om lag 700 til om lag 440 innen utgangen av 2018. Nedbemanningen er størst blant ledere, men det er overtallighet både i sentrale staber og i regionene. Hver enkelt får nærmere informasjon – Vi vet mer om den nye organisasjonen vi skal inn i nå. Men vi vet i mange tilfeller fortsatt ikke hvem som vil høre hjemme i de enkelte «boksene» i organisasjonen, og hvilke enkeltpersoner som vil bli direkte berørt av nedbemanningen. Jeg er fullt klar over

HR-direktør Jørn Granås lover seriøs og profesjonell behandling ved nedbemaningsprosessene i NSB persontog som vil foregå de nærmeste to årene.

at det er en vanskelig situasjon å befinne seg i, så vi skal jobbe så raskt som vi kan slik at folk slipper å sitte i uvisse alt for lenge, sier HR-direktør Jørn Granås. Den enkelte ansatte kan imidlertid få tilhørighet i en ny enhet og få ny leder. – Du vil få informasjon om din tilhørighet i organisasjonen av nærmeste leder før ny organisasjon trer i kraft, understreker Granås. Nedbemanning starter i 2017 Nedbemanning vil først skje etter at ny organisasjon er iverksatt i januar/februar 2017. Selve nedbemanningen vil løpe gjennom 2017 og 2018. – Dette skal vi gjøre på en seriøs og profesjonell måte.Vi er en ansvarlig arbeidsgiver og følger selvsagt lovverk, avtaleforpliktelser og de retningslinjer som vi måtte bli enige om i drøftinger med de tillitsvalgte, sier Granås. Målet er at nedbemanningen i størst mulig grad blir gjennomført gjennom frivillige ordninger.

VINGEHJULET / 9 - 2016

7


Setter ny kurs for konsernet Jernbanereformen innebærer store endringer for NSB-konsernet. Dette møtes med en ambisiøs strategi for vekst. Lederne i konsern, persontog, buss, gods og reiseliv har vært samlet for å diskutere kursen videre. Tekst og foto: kenneth kvalvik

– Nå skal vi stake ut en kurs og finne måter å arbeide på slik at vi lykkes i å nå målene vi setter oss, sa konsernsjef Geir Isaksen. Til stede var ledergruppene i Nettbuss, CargoNet og NSB Persontog, lederne i konsernstabene, samt lederne for NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet og det nye forretningsområdet Reiseliv. Store endringer også uten reform ROM Eiendom, Mantena, Materiellselskapet og Entur går ut av NSBkonsernet som følge av jernbanereformen - og norsk togtrafikk blir konkurranseutsatt. Dette er en omstilling som trolig er blant de største noe norsk selskap har vært gjennom de siste ti årene. – Vi står midt inne i en jernbanereform som er en stor omstilling. Men jeg tror vi bare har sett begynnelsen av den omstillingen som hele transportsektoren vil måtte gjennom i årene som kommer, sa Isaksen. Han pekte på de store behovene for å kutte i klimagassutslipp, utslipp som er spesielt høye i nettopp transportsektoren. I tillegg foregår det en svært rask teknologisk utvikling. Ikke bare i førerløse kjøretøy og alternative drivstoff. Nye digitale løsninger gir kundene større valgmuligheter, samti-

8

VINGEHJULET / 9 - 2016

dig som tilgang til informasjon og data gjør det mulig å planlegge for kundene på en helt annen måte enn i dag. Et eksempel på dette er Uber, som har tatt store deler av taximarkedet i flere land. Med en ambisjon om å bli markedsledende på persontog og buss i Norden, en lønnsom godsaktør med internasjonalt tilbud og en av Norges største reiselivsaktører, mener Isaksen det er viktig å jobbe sammen for å lykkes i en krevende fremtid. – Jeg er klar over at omstillingen vår blir krevende, men jeg er helt overbevist om at vi kan lykkes, fastslo Isaksen. Grønt skifte Miljø og reduksjon av klimagassutslipp er på dagsordenen både i Norge og i Europa. – Vi vil bidra i dette grønne skiftet. Dette skal vi jobbe mer med fremover, sa Isaksen. Toppledersamlingen innleder en strategiprosess hvor det skal arbeides videre med å å konkretisere den strategiske retningen for konsernet og hvordan strategien skal forme det nye NSB. Arbeidet skal etter planen være ferdig til sommeren.


Sikkerheten kommer først NSB Sør har arrangert sikkerhetsdager for lokførere og konduktører. Ett av mange viktige tema var Synergi. Tekst og foto: kenneth kvalvik

– Vi her i Stavanger er ganske flinke til å melde inn saker, fastslo sikkerhetsinstruktør Kay Nilsen. Sammen med kollega Raino Heggen understreket han hvilke saker som skal meldes inn: • Uønskede hendelser innen: trafikksikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø • Avvik og kvalitet • Feil på kjøretøy Synergi-meldte seg selv – Vi har også et eksempel på en konduktør som meldte seg selv inn i Synergi for feil ved utførelse av tjeneste, fordi vedkommende hadde glemt vernevesten hjemme, kunne Heggen fortelle. Sikkerhetsdagen ble innledet med prøve i trafikksikkerhet og kjøretøykompetanse. Deretter fulgte spesifikk trafikksikkerhetsinformasjon myntet på de lokale konduktørene og lokførerne. Det ble også gitt tips om hvordan en best får åpnet utgangsdør med nødåpner, etter at en NSB-ansatt hadde problemer med dette. Åpne rømningsveier Det ble også understreket hvor viktig det er at rømningsveier holdes åpne, både for passasjerene, men også for lokføreren. – Vi har metervis med flotte bagasjehyller, men folk er veldig dårlig til å bruke dem, fastslo en av konduktørene. Sikkerhetsinstruktører, konduktører og lokførere var sant enige om at det er viktig at en må sørge for at bagasjen stues skikkelig.

Det gjelder både i godsrom i type 73 og ved vendedører i type 72, der bagasjen må holdes innenfor de gule stripene. – Bagasje blir satt litt rundt omkring, litt her og der, og vi må passe på at den ikke sperrer for rømningsvei, understreker Heggen. Nye helsekrav for konduktører Fra 1.1.2017 er det nye helsekrav til konduktører. Konduktørene må oftere inn til helsesjekk, og for nye konduktører blir det krav om psykologisk testing. – Det er viktig å understreke at den enkelte ansatte har et ansvar for å melde inn medisinbruk, sykdom som diabetes, psykiske lidelser og liknende til bedriftshelsetjenesten, understreket Nilsen. Sentral dørsperre Et av temaene som det ble mest diskusjon rundt var krav til kjøring med sentral dørsperre etter en uheldig hendelse ved Nesbyen der en kvinne ikke rakk å få med hunden inn på toget som begynte å kjøre, og hoppet ut etter denne. – Her er det ny prosedyre.Vi må tenke sikkerhet. Tar avgangsprosedyren litt lenger tid, får den heller gjøre det, fastslo Raino Heggen. Det ble også en god del diskusjon rundt bruk av de nye elektriske rullestolrampene som har kommet på fire av togsettene på Jærbanen.

Kay Nilsen og Raino Heggen ledet sikkerhetsseminaret i Stavanger.

VINGEHJULET / 9 - 2016

9


Velger fortsatt bussen Buss blir fortsatt mye brukt når lag, foreninger og bedrifter skal ut på tur. Men går turen langt har flyet i stor grad tatt over. Slik konkluderer Peer Gynt Tours, reiseselskapet som er delvis eid av Nettbuss. Tekst: kenneth kvalvik

Peer Gynt Tours ble etablert tilbake i 1978. Tidligere var det heleid av Nettbuss. I dag har Nettbuss 34 prosent av aksjene. – Vi er en gruppereisearrangør som skreddersyr reise for større grupper, lag og foreninger, firmaer og skoler. I tillegg har vi feriereiser for enkeltpersoner som ønsker å være med på gruppereiser, sier administrerende direktør Finn-Erik Carlsen i Peer Gynt Tours. Buss til Baltikum Han forteller at aktiv ferie, for eksempel vandreturer, har vært spesielt populært de siste årene. De har også etablert et helt nytt produkt, «seniorfavoritter», som er reiser spesielt tilpasset de som er litt godt oppe i årene. Tradisjonelt har det vært mye gruppereiser med buss også langt ned i Europa. Med den rivende utviklingen det har vært i flymarkedet de siste årene har dette endret seg. – For bussens del blir det færre lange ukesturer i Europa. Men markedet for dagsturer eller turer over tre-fire dager er der fortsatt, sier Carlsen. Dette er ofte rundreiser, eller turer for eksempel fra Østlandet til Stavanger eller fjordene på Vestlandet. – Vi har også en del bussturer til Sverige og Danmark, og det er fortsatt en del grupper som velger bussen til Baltikum, sier Carlsen.

Velger toget Nettbuss er samarbeidspartner på mange av bussturene, og Peer Gynt Tours er altså en av de store turbusskundene til Nettbuss. Men trendene går altså mot at stadig flere velger fly, både på grunn av lave billettpriser og mange destinasjoner å velge mellom. Men også toget får flere kunder. – Flere og flere av gruppene velger nå toget til deler av reisen. Tidligere var det mye til Bergen, men nå ser vi at mange velger tog til både Røros, Trondheim -- og ikke minst til Stockholm, sier Carlsen. Omsetningen i Peer Gynt Tours har vært på mellom 70 og 80 millioner kroner. 2016 har vært et vanskelig år for reisearrangørene generelt, også for Peer Gynt Tours. – Men vi ser en bedring av innsalget til neste år, fastslår han. Peer Gynt Tours har 18 faste ansatte. I tillegg har de rundt ti reiseledere som tar oppdrag. – Gruppereisene vi selger på det åpne markedet har reiseleder med, og mange av de andre gruppereisene vi arrangerer for lag og foreninger, firmaer og andre ser at det gir en ekstra verdi å ha med reiseleder.Vi får svært gode tilbakemeldinger på disse, fastslår Carlsen.

Det er Nettbuss som besørger bussturene til Peer Gynt Tours. (Foto: Peer Gynt Tours).

10

VINGEHJULET / 9 - 2016


Smilene kundene elsker

Konduktør Mirjam M. Haugeberg og lokfører Beate Korth er enige om at smil og godt humør er det som gir stadig mer fornøyde kunder på Jærbanen til tross for mange avvik.

Kundene på Jærbanen har blitt vant med «buss for tog». Det har vært brudd på brudd. Likevel blir det flere og mer fornøyde kunder. Engasjerte konduktører og lokførere får æren. Tekst og foto: kenneth kvalvik

På Jærbanen har kundetilfredsheten økt fra 71 til 73 poeng fra høsten 2015 til høsten 2016. Samtidig var det 6,9 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015. – Æren for disse fantastiske resultatene i en tid med så mye brudd, både planlagte og andre, må de ansatte i togene ha. De gjør en utrolig innsats hver eneste dag, og fortjener en stor takk, sier regiondirektør Rune Ophus i NSB Sør. Lokfører Beate Korth og konduktør Mirjam M. Haugeberg fastslår at togpersonalet virkelig står på og støtter opp om hverandre for å sikre at kundene får en god opplevelse. Lokfører og kundeveileder Lokfører Beate Korth har selv stått som kundeveileder i perioder med buss for tog.

– Jeg var ganske nervøs første gangen jeg skulle stå som kundeveileder. Men gir du folk et smil så får du et smil tilbake. De fleste er fornøyde uansett når de blir møtt på en god måte, forteller hun, og konkluderer med at det å stå som kundeveileder ved brudd faktisk er en «kjekk opplevelse». – Det er fint at også vi som sitter foran i toget av og til kan treffe kundene våre ansikt til ansikt. NSB har gjort mye for å legge til rette for alternativ reise. Spesielt er det viktig på strekninger hvor reisende ofte treffer på «alternativ reise». – Her har NSB lært mye og gjør en stadig bedre jobb i å sikre at busser starter på riktig sted, og har nok kapasitet, sier konduktør Mirjam M. Haugeberg. Fortsetter neste side

VINGEHJULET / 9 - 2016

11


Smilene kundene elsker

fortsatt fra forrige side

Sammen for kundene: Regiondirektør Rune Ophus, lokfører Beathe Korth, konduktørleder Ole Andreas Skårland, konduktør Mirjam M. Haugeberg og lokførerleder Andreas Kristoffersen.

I kundestrømmen – Jeg har inntrykk av at kundene føler seg trygge og de ser at vi som kundeveiledere er der for å hjelpe dem, legger hun til. Det er mange fordeler ved å være så synlig i kundestrømmen. Som NSB-ansatt blir du etter hvert kjent med de faste reisende. – Vi får ofte kommentarer som: «God morgen, så kjekt å se deg i dag da» fra kunder, forteller Haugeberg med et smil. Noen utfordringer er det dog i hverdagen. Korte snutider føre til at forsinkelser forplanter seg. Og noen av stasjonene har planoverganger som kan være skumle. Det er litt for ofte problemer med personer i sporet. – Men vi har det kjempegodt, med gode kollegaer og mange hyggelige passasjerer, samtykker de. Brudd på brudd Det har ikke vært helt enkelt å kjøre tog i 2016. Det har vært brudd på brudd. – At vi i en slik periode klarer å få stadig mer fornøyde kunder viser at vi ikke henger med hodet fordi vi blir konkurranseutsatt, men at vi møter denne situasjonen med arbeidslyst og kampvilje. Jobben som gjøres ute i toget er kjempebra, fastslår Rune Ophus. Og det blir viktig også til neste år. Da skal konkurransen om tra-

12 12

VINGEHJULET / 9 - 2016 VINGEHJULET / 9 - 2016

fikkpakke sør avgjøres – i et år der NSB må vinne de togreisende samtidig som det blir enda mer brudd og buss for tog enn i 2016. – Nivået på brudd i 2017 er av en nærmest ekstrem karakter, sier Ophus. Da blir det viktig å jobbe godt med alternativ reise, understreker han. Samtidig må servicen kundene opplever løftes enda et hakk. – Servicen om bord er på det jevne god. Men vi må strekke oss enda litt lenger og gi kundene det lille ekstra. Når vi stopper opp og gir et barn litt ekstra oppmerksomhet på toget, ja, da har vi ikke bare gjort dagen litt bedre for familien på tur, men også for de andre i togvognen, sier Ophus. Kultur for service Lokførerleder Andreas Kristoffersen og konduktørleder Ole Andreas Skårland mener dette handler om å skape en servicekultur som gjennomsyrer hele NSB, fra toppledelse til de ute i toget. – Her snakker vi om alle mann til pumpene. Alle må være med og bidra.Vi ser at stadig flere lokførere stiller opp som kundeveiledere, selv om mange synes det er litt ukomfortabelt første gang, forteller Kristoffersen. Skårland understreker hvor viktig det er å ta vare på kundene når togene går som de skal. Enda viktigere er det å gjøre det samme


Nest beste kundetilfredshet NSB har høsten 2016 en samlet kundetilfredshet på 73, en liten tilbakegang fra toppmålingen i vår. Resultatet er likevel bedre enn høsten 2015, og er totalt sett NSB persontogs nest beste noensinne.

Høst 2016

Høst

2015 NSB Sør

Oslo – Kristiansand

80

80

Kristiansand – Stavanger

79

80

Stavanger – Egersund

73

71

NSB Sør totalt 77 77

NSB Nord

Oslo – Trondheim 82 80 Trondheim – Bodø

78

77

Hamar – Røros 77 75 Dombås – Åndalsnes

84

82

Bodø – Rognan 84 86 Steinkjer – Lundamo

83

82

Trondheim – Røros/Oppdal

78

79

NSB Nord totalt 81 80

når togene ikke går – slik tilfellet har vært mye i 2016 og enda mer i 2017. – Vi må ta imot kundene med et smil, gi dem god informasjon og gi dem en god alternativ reise.Vi ser at vi selv om vi ved avvik har kunder som ikke reiser så ofte, så klarer vi å ta imot dem og få dem inn på riktig buss på en god måte. I 2016 har dette gått veldig bra, sier han. Spente Medarbeiderundersøkelsen bekrefter at usikkerheten og spenningen er stor foran neste års konkurranse om trafikkpakke sør. Det gjør også de ansatte. Lokfører Beate Korth og konduktør Mirjam M. Haugeberg frykter egentlig ikke for jobbene sine. Men de er spente. – Vi heier vi selvsagt på NSB i konkurransen, fastslår de. De bekrefter at det viktigste nå er å gjøre jobben de gjør hver eneste dag på best mulig måte. – Selv om folk er nysgjerrige på konkurransen som kommer, så ser vi at de ansatte er konsentrerte om jobben de gjør hver dag på best mulig måte, både i en situasjon der togene går som de skal, men spesielt ved avvik, fastslår Ophus.

NSB Vest

Oslo – Bergen 76 79 Bergen – Arna – Myrdal

67

69

NSB Vest totalt

72

74

75

76

NSB Øst

Drammen – Lillehammer

Skien – Eidsvoll 72 70 Oslo – Halden 70 71 Oslo – Gøteborg

72

72

Porsgrunn – Notodden

63

76

Kongsberg – Eidsvoll

76

72

Skøyen – Mysen 61 62 Drammen – Dal 67 72 Stabekk – Ski 62 60 Stabekk – Moss 68 64 Spikkestad–Asker–Lillestrøm 71

70

Asker – Kongsvinger

69

NSB Øst totalt

68

69 70

VINGEHJULET / 9 - 2016 VINGEHJULET / 9 - 2016

13 13


Eventyrlig sesong i fjo Fjord Tours har hatt en flott sesong i 2016. Markedet vokser, og det er særlig de store landene i Asia som gjør seg gjeldende. Tekst og foto: lasse storheil

Leder for Fjord Tours, Steinar Aase (bildet), forteller om en økning på 18 prosent i omsetning og resultat, målt mot rekordåret i 2015. – Jeg tror vi fortsatt vil vokse. Norsk natur og opplevelser blir mer og mer kjent ute i verden, og vi jobber hardt for å sette sammen attraktive opplevelser for kundene våre.Vi vet at turisme på verdensbasis økte med fem prosent i 2015, sier en entusiastisk Aase som mener at turistnæringen i Norge kan erstatte noe av bortfallet i arbeidsplasser i olje- og gassindustrien. Forvalte ressursene – Stadig flere turister ønsker å oppleve Norge, men det er viktig å forvalte ressursene våre riktig.Vi må unngå tilstander som har vært ved Trolltunga. Derfor er det viktig å få på plass en helhetlig strategi for bransjen. Årets sesong har vært utrolig på mange måter. Fjord Tours har hatt en eventyrlig trafikk og når vi tenker på at disse kundene benytter tog, så vil jeg tro også at NSB har merket det, sier Aase. Streiker og ras Tatt i betraktning flere hendelsene med streik i hotellbransjen, lanseringen av ny båt mellom Flåm og Gudvangen, ras i Nærøyfjorden og til slutt streiken i jernbanesektoren, så er resultatet i årets sesong meget bra. – Det er viktig å rose dem som har gjort jobben. Og hvem skal ha æren av det? Det skal frontpersonalet vårt som har vært fantastisk, og jobbet utrettelig med mange fortvilte kunder som er blitt behandlet på best mulig måte. Den samme rosen skal frontpersonale i NSB, salgspersonale og konduktørenheten ha. Samtlige har gjort en kjempejobb, sier Aase. Flere oppdager oss – Vi har de siste årene opplevd at markeder som Kina, Sør-Korea, India og provinsen Hong Kong øker mest i prosent, men USA er og blir det viktigste enkeltmarkedet vårt. USA står alene for 22 prosent av vår totalomsetning, et kjempestort marked som er betalingsvillig. Årets sesong viser at, flere har oppdaget oss. Dette skyldes i stor grad at verden er blitt mer global, flere kanaler er blitt tilgjengelig og dermed for flere «vite om Norge», sier Aase. Trender Destinasjoner som er i skuddet er Flåm,Voss, Hardanger, Geiranger og de største byene for vårt vedkommende, men også etter hvert en del fjelldestinasjoner. Å vandre betyr etterhvert å «være lykkelig», spesielt for den yngre generasjon (under 30 år).Vi har spesielle reisemål som Prekestolen, Trolltunga, Kjerag og nasjonale bilruter som etterhvert tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Dette er flott for norsk reiseliv, og vi har mye mer å tilby, men det må settes i system. Det er avgjørende for å lykkes, sier Aase.

14

VINGEHJULET / 9 - 2016

Fjord Tours AS Startet 1982 12 ansatte med 43 prosent NSB største eier i selskapet ut og ARU (Aurland Ressurs Øvrige eiere: Fjord1, Tide olm Einarsen Styreleder Marianne Broh 6: 168 millioner kroner Prognose omsetning i 201 pstarten i 2000 Solide resultater siden op

Flere enn noen gang benytter seg av tilbudene fra Fjord Tours.


ordene

Kunde : ….den beste bursdagsfeiringen (40 år) jeg noen gang har hatt, takket være Fjord Tours!

tvikling)

Båt, buss eller tog er sentrale transportmidler.

VINGEHJULET / 9 - 2016

15


Vellykket omstilling i Nettbuss Travel På tre år har de norske ekspressbussene i Nettbuss Travel gått fra underskudd til å levere et solid plussresultat. – Jeg vil gratulerer ansatte og ledelse i Nettbuss Travel med den fantastiske jobben som er gjort de siste årene, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss. Tøff jobb Nettbuss Travel har nemlig klart å snu et solid underskudd til et positivt resultat på to år. Men Nettbuss-sjefen underslår ikke at det har vært en tøff omstilling. – Denne resultatutviklingen har ikke kommet uten at vi har gjort en del upopulære grep. Flere linjer er nedlagt og produksjonen er kuttet andre steder. Dessverre har det medført at en del medarbeidere har måttet forlate selskapet vårt, men det har vært nødvendig for å bygge en konkurransedyktig og fremtidsrettet virksomhet, sier Veggeland. Omstilling fortsetter – Jeg er utrolig glad for at vi har klart denne omstillingen på tross av mange tunge tak. Det er godt å se at innsatsen alle har lagt ned gir uttelling, sier administrerende direktør Ståle Nistov (bildet) i Nettbuss Travel. Han er likevel klar på at omstillingene i ekspressbussvirksomheten må fortsette. – Fortsatt har vi enkeltlinjer som ikke oppnår gode nok resultater, sier Nistov. Men det skal også jobbes med å utvikle tilbudet kundene møter. – Billettsystemene og betalingsløsningene må fornyes. Det skal vi ta fatt på i året som kommer.Vi ser allerede at over halvparten

Nettbuss Travel leverer nå fine resultater etter å ha slitt i motvind et par-tre år. (Foto: Mads Kristiansen).

av salget på ekspressbussene skjer på nett. Her er det en rivende utvikling, som vi i Nettbuss må henge med i, sier Nistov.

Nettbuss + RBK = sant Nettbuss Travel i Trondheim har inngått en ny samarbeidsavtale med Rosenborg Ballklubb. I høst kuppet Rosenborg seriegullet. Nå er det Nettbuss Travel i Trondheim som tar gullet hjem. Avtalen med Rosenborg innebærer nemlig at Nettbuss Travel får all kjøring for A-laget, samt for G16- og G19-lagene. – Denne avtalen er i tråd med vår strategi mot 2020, og svært viktig for oss i markedet i Trondheim og vil gi oss mange muligheter framover, sier salgssjef Ann Mari Molberg Bade i Nettbuss Travel, Trondheim. Minst en av turbussene til Nettbuss Travel vil bli profilert i Rosenborg-farger. Bussen vil også bli innredet med to bord. – Fremover skal Nettbuss Travel og Rosenborg jobbe på samme lag, mot samme mål, fastslår Bade.

16

VINGEHJULET / 9 - 2016

Rosenborg jubler for seriegull. Det kan også Nettbuss. Foto: Knut Inge Rødstad


Nettbuss i Grenland Startet fornyet anbud 28.6. 214 sjåfører 84 nye busser (til sammen 93 busser) Anbudet omfatter kjøring i Grenland-triangelet, Porsgrunn, Skien, Bamble, som er det området som er tettest befolket i Telemark Grenland har bare fire prosent kollektivandel, og målet er å fordoble dette Nettbuss får 20 kroner per billett ut over de 3,8 millioner billettene som ligger i anbudet Nettbuss i Grenland har opplevd stor vekst i antall reiser etter oppstarten av anbudet i slutten av juni. Leder Mariann Ringsjø sammen med de kurdiske sjåførene Ismail Abdullahi (f.v.), Heydar Ibrahimi, Kaivmars Teimouri og Ali Hatami.

Stor økning for Nettbuss i Grenland Nettbuss har hatt 10 prosent økning i antall reiser i år, og 24 prosent økning bare i november. Tekst og foto: lasse storheil

– Når vi vet at Grenland kanskje er Norges mest bilbaserte region, så er utviklingen fantastisk, sier Dag Bones i Nettbuss. Kommunikasjonssjefen er også markedssjef for Nettbuss Grenland. Det er registrert 1,5 biler per husstand i fylket, det er mange og billige parkeringsplasser, og få kollektivfelt. Kollektivandelen i fylket er bare fire prosent. Til sammenligning har Oslo om lag 45 prosent kollektivdekning. Fordobling – Med dette som bakgrunn har fylkeskommunen en målsetting om en kollektivandel på åtte prosent i løpet av anbudsperioden som løper frem til og med 2025, sier Bones. Grenlandregionen består av Skien, Porsgrunn og Bamble, tre bykommuner som nå er enig om å jobbe sammen for økt kollektivbruk. – Staten trår til med belønningsmidler til denne regionen, og man går sammen om å lage kollektivfelt, utbedre holdeplasser og forbedre universell utforming. Dette arbeidet vil gradvis ta fart. Bomringene i området ble åpnet 3. oktober og etter dette har antall reiser økt med nærmere 25 prosent, sier Bones. Billigst i landet Grenland har landets billigste kollektivtilbud. Hver tur med buss koster 9 kroner. Du betaler 400 kroner for et månedskort som kan brukes av hele familien. Det

er vedtatt takstfrys i 2017, og kanskje også i flere år fremover. – Veibommene viser tydelig at flere vil velge kollektivt, og dermed kunne være med på å gi oss flere kunder, sier Bones. Jevn vekst Det har vært en jevn vekst med rekorder hver måned, og ny rekord ble satt i november med 470 000 reiser mot 380 000 i november i fjor. Det er interessant å notere at den gruppen som øker mest er voksne, som vanligvis er de ivrigste bilbrukerne. – Men vi har et velutviklet rutetilbud som går til arbeidsplassene og dekker de bynære områdene godt. Stoppmønster er også godt tilpasset. Det er nok den viktigste årsaken, samt at prisen er veldig lav, sier Bones Viktig med markedsføring I en region med lav kollektivandel er det helt nødvendig med god markedsføring av busstilbudene. – Det er bestemt at 1 krone per passasjer per reise skal gå til markedsføring. Blir det 4 millioner reiser i 2016, kan det brukes fire millioner kroner til markedsføring, sier Bones. Det er også god markedsføring når fylkesordfører Svein Tøre Løkslid i talen til fylkestinget sier: – Biltrafikken i Grenland gikk ned med mellom fem og ti prosent i oktober.

VINGEHJULET / 9 - 2016

17


Jernbanen gjør transporten grønnere

Togpunk tlighet Punktlighet til og med uke 49, 2016 REGIONTOG LANG 80

85

90

95

100

85

90

95

100

Dovrebanen Bergensbanen Sørlandbanen Nordlandsbanen Raumabanen Rørosbanen N AT TO G

80

Oslo - Trondheim

Fra paneldebatten i Brussel.

Trondheim - Bodø Oslo - Bergen Oslo - Stavanger R E G I O N TO G KOR T 8 0

85

90

95

100

Oslo - Halden Oslo - Skien Oslo - Lillehammer Gjøvikbanen AS LOKA LTO G

80

85

90

95

100

Kongsvingerbanen Hovedbanen Drammenbanen Østfoldbanen Jærbanen Bergen - Arna Bergen - Voss Trønderbanen Salten G OD S TO G

70

Dovrebanen Bergensbanen Sørlandsbanen Kongsvingerbanen Østfoldbanen Nordlandsbanen

18

VINGEHJULET / 9 - 2016

75

80

85

90

Det må bli mer attraktivt å bruke jernbanen. Det var budskapet til konsernsjef Geir Isaksen i NSB da EU-politikere, transportselskaper og en rekke organisasjoner var samlet i Brussel. Konsernsjef Geir Isaksen var invitert til debatt om fremtidens mobilitet, en debatt arrangert av den europeiske bransjeforeningen for jernbane CER og det slovakiske EU-formannskapet. Over 100 tilhørere fra Europaparlamentet, EU-kommisjonen, Rådet for den europeiske union og ulike transportselskap og organisasjoner var til stede. Bakteppet for debatten er de store utslippsreduksjoner som må til i transportsektoren dersom man skal innfri målene om 60 prosent utslippsreduksjoner innen 2050. Viste NSBs passasjervekst – Jernbanen blir «grønnere» dess flere personer og mer gods man greier å transporterer. Dette krever at man gjør det attraktivt å bruke jernbanen, var Isaksens hovedpoeng i debatten. Han viste til eksemplene i Norge der passasjerveksten har økt mer enn 30 prosent de siste fem årene som følge av bedre kapasitet, nytt togmateriell og styrket rutetilbud til kundene. Enkelt bytte mellom buss og tog nI tillegg fremhevet Isaksen viktigheten av at det er enkelt å bytte transportmiddel, for eksempel mellom buss og tog, at det utvikles gode kollektivknutepunkt og smart planlegging av by- og tettsteder slik at behovet for privatbil avtar og tilgang til kollektive løsninger øker. Isaksen fremhevet også bruk av incentivordninger for å endre forbruksmønster. Her viste han til hvordan gode incentiver har ført til at elbilsalget har tatt av i Norge.


SKISSEBLOGGEN Avvikler hytteutleie Fra 1. januar 2017 avsluttes utleie av hytter som tilhører NSB eller ROM Eiendom.

Atferdsendring En far hadde vært på et kurs i barneoppdragelse og fått den oppfatning at det var galt å gi guttungen ris. Etter kurset fortalte han sønnen at han hadde forandret seg og ville heretter bare snakke fornuftig med ham når han hadde vært ulydig. Det gikk bra en stund, men etter hvert ble faren så sur og tverr støtt at sønnen ba pent om å innføre den gamle metoden igjen. Det er mange som faller i den samme grøfta. De liker ikke å jobbe på nye måter. De forstår ikke hvorfor, og da bryr de seg heller ikke om hvordan. En leders oppgave er å motivere sine medarbeidere. De må forstå hvorfor det er viktig å endre atferd. Og da er det ikke nok å fortelle dem hva de skal gjøre. De må se at lederen også endrer atferd. Det er det eneste som funker. Mange husker banksjefen som gikk ut og oppfordret sine kunder til å bli med på et spleiselag som i praksis var noe helt annet. Eieren fikk utbytte, de ansatte mistet jobbene og kundene fikk dårligere betingelser. Lederen må gå foran. Han må være et eksempel ved å demonstrere den atferd han ønsker å se mer av. Først da kan du ha håp om etterlevelse. Det er atferd som skaper holdninger. Ikke motsatt.

gun der

Årsaken er Jernbanereformen og konkurranseutsettingen, samt høye kostnader sammenholdt med relativt lite antall brukere i NSB-konsernet. Samtidig avvikles også NJTs kontor og telefon for hytteformidling. – De siste årene har ca. 30 personer i NSB AS leid disse hyttene. Kostnaden forbundet med dette er mellom 600 000-800 000 kroner.Vi mener dette er en for stor kostnad knyttet til for få ansatte. Faktisk var kostnaden i 2015 tilsvarende 950 kroner per døgn utleie, og ca. 6500 kroner per utleier. I tillegg har ROM Eiendom som har ansvaret for det utvendige vedlikeholdet, og våre egne innvendige behov varslet kostnader samlet opp mot en million kroner de nærmeste årene, sier HR-rådgiver Rune Nasutdal i NSB persontog. Fagforbundene er orientert om saken, og deres hytteweb fortsetter inntil videre på intranett.

Tekst preben colstrup

VINGEHJULET / 9 - 2016

19


Portrettet

Når foreldrene til en godt voksen kollega er yngre enn journalisten, er det på tide å gi seg. Derfor blir intervjuet med Ulf Bakke ett av mine siste her i Vingehjulet. Men jeg har lovet at jeg ikke skal henge ut foreldrene hans, derfor røper jeg heller ikke min alder.

Jernbane i generasjoner Tekst og foto: preben colstrup

Men maken til jernbanebakgrunn skal du lete lenge etter. Eller kanskje ikke. Det er kanskje vanlig at alle konduktører er i familie med hverandre og kjenner bestefaren til kollegaen for de var kollegaer i forrige århundre. Det er kanskje mer vanlig enn vi tror at jernbaneansatte bare er venner med jernbaneansatte. At de er forsikret på samme sted vet vi, men handler de også i samme matbutikk og skifter dekk i samme garasje og kjører samme bilmerke? I alle fall. Familien til Ulf reiste bare på ferie med tog og da helst til Jernbaneforeningenes hytter. Lenge trodde Ulf at hele verden besto av bare jernbanefolk. Telefon hos naboen Mange av oss husker mor Gerd der hun vennlig tok telefonen i NSBs sentralbord eller møtte oss i resepsjonen i Jernbaneverket. De fleste lokførere har hørt stemmen til far Edgar uten å tenke noe særlig over at denne toglederen er faren til Ulf Bakke. Morfar var konduktør på Hamar og

20

VINGEHJULET / 9 - 2016

bodde i jernbaneborettslag der de brukte jernbanens telefon som var hos naboen, og de spilte bingo med andre som var forsikret i Jernbanepersonalets forsikringsselskap. På Høybråten stasjon, der Ulf vokste opp, hadde de utedo. Alle som har erfaring fra slike fasiliteter vet hvordan etterlatenskapene kan tårne seg opp vinterstid. Stille Mor solgte billetter i luka mens Ulf var på skolen eller på biblioteket. De hadde få bøker i hyllene hjemme på den tiden, og da var biblioteket et godt sted for en gutt som hørte til de mer stille i landet. Det er nærliggende å tenke på Ulf som en ekte nerd, for hans interesse dreide seg for det meste om bøker. Fotball og jenter pleier å være gutters interesse, men det var bror Geir som ble profesjonell fotballspiller. Ulf konsentrerte seg etter hvert mer om de andre tingene.


Bokhylla Ulf kjenner seg ikke helt igjen i nerdbeskrivelsen. Han leste riktignok mange bokstaver, men ikke tyngre litteratur som Dostojevskij. Av de bøkene som fantes i bokhylla til familien Bakke, var de som alle hadde på den tiden. Utvandrere og Innvandrere. Han er ikke sikker på om de egnet seg som barnebøker, men han leste dem med stor innlevelse. Da han var åtte år flyttet familien til Rælingen. Der fikk Ulf kamerater. En av dem var Cato som også ble hans forlover. Felles interesse for jenter og gjensidig tillit og respekt var hovedingrediensen. Cato ble på mange måter en sosial døråpner for Ulf. I lang tid fikk han telefoner fra kameraten om de forunderligste ting. Nå googler han, tror Ulf. Sykkelhotell Deler du lunsjbord med Ulf er det lett å komme inn på logistikk. Det interesserer han mer enn gjennomsnittlig. Og han har greie på det. Han har ikke vært planlegger for ingenting. Sist vi satt til bords sammen gikk det på sykkelhotell på Lillestrøm. Når det tar tre minutter å sykle til toget er det meningsløst å bruke tre minutter ekstra for å låse seg og parkere sykkelen, mente han. Derfor står det masse sykler utenfor hotellet. Enten har de råd til å miste sykkelen, eller så er den stjålet fra før, var konklusjonen. Varför så här, just här? Etter endt militærtjeneste valgte Ulf å studere samfunnsgeografi på Blindern der han møtte Hallstein Myklebust som professor. En tung teoretiker med gode forelesninger, en artig skrue som påsto at det ikke var så viktig at alt var sant. Det var minst like viktig at det var interessant. Det var for øvrig han som skrev studien som medførte at Spikkestadlinja i dag går til Spikkestad. En samfunnsgeograf, sa Myklebust, det er en som spør seg: – Varför så här, just här? Og det handler om I-landsgeografi, lokaliseringsteori og mye byutvikling. Det er klart at sykkelhotell engasjerer en elev av en sånn professor. Om det er sant, vet jeg ikke, men det er i alle fall interessant. For sent på jobben Den løsningsorienterte Ulf Bakke har NSB hatt mye glede av helt siden første dag i forrige streik i juni 84. Da hadde han fått jobb med å reservere plassbilletter i tog. Det startet med at han kom for sent på jobben, men han oppdaget fort at det var forståelse for sånt i den bransjen. Senere ble det kundetelefonen med plassreservering som hovedoppgave og etter hvert som kundeinformatør på Oslo S der han pratet med kunder og ordnet opp for folk som hadde gått feil eller bare lurte på noe. Det siste er nå overtatt av en app. Forme tilbudet Høsten 91 fikk han en jobb der han skulle får bruk for sin utdannelse. Han fikk jobbe med R94 og anledning til å forme togtilbudet i større grad. Hvordan skulle vi bygge et marked? Varför så här, just här. – Dette fikk jeg igjen med Johan Selmer som mentor i 2012-arbeidet. Hele planavdelingen var rigget for det, sier han. Grunnruteplan Å planlegge R12 er ikke en oppgave for en app. Dette er kanskje det største han har vært med på. Det startet med Tom Ingulstad som plandirektør og Anett Rubio som

prosjektleder for markedsstrategisk produksjonsplan i 2006 eller 07. Johan Selmer ble leder for planavdelingen, en som ikke ga seg på tørre møkka. Han klarte å selge inn det nye produktet til alle beslutningstagere. Den nye grunnruteplanen som mange hadde etterspurt i alle år var i ferd med å se dagens lys. I ettertid vet vi litt om hva R12 har betydd for utviklingen av NSB Persontogs trafikktall. Ulf var med på dette. Fribilletten Han har aldri hatt store ambisjoner på egne vegne. Han er mer opptatt av at togene skal gå, enn at han selv får ønsket karriere oppfylt. Men en gang var han likevel så misfornøyd med en plassering at han skiftet arbeidsgiver. Han fikk en mulighet, og søkte seg bort fra NSB. Han skulle fortsatt jobbe med tog, men ikke i NSB. Da opplevde han noe merkelig. Fribilletten måtte leveres tilbake. At fribilletten ikke fulgte med Ulf Bakke kom som en stor overraskelse. Den var rett og slett bundet til jobben. Makan! Litt utålmodig To år senere var han på plass på sitt gamle kontor med de gamle ringpermene i hylla. Nå var han hjemme igjen og fribilletten var på plass i lomma. Han er kjapp i replikken. Full av selvironi og trygg på seg selv. Han er lett å like og proppfull av ideer til løsninger på jernbaneproblemstillinger. Men han er ikke så tålmodig som enkelte av hans kollegaer. Han liker at noen følger opp og får med de siste detaljene. Kloster Ulf ferierte med NSB i barneåra. Med adoptivbarn fra Filipinene og fru Helene som tidligere medarbeider i et kloster i Frankrike, har feriene fått et mer internasjonalt preg. De reiser ofte tilbake til i Montpellier i Sør- Frankrike der Helene jobbet og koser seg mellom rivieraen og Barcelona. Her drar de opp i fjellene og ned til havet for å bade. Kort vei til naturen og kort vei til byene med de flotte museene. Han blir stolt når han registrerer at guttene uoppfordret drar på museum. Det er tiende året at han representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Skedsmo der han nå også er leder for teknisk hovedutvalg. Å få til ting i lokalmiljøet der folk bor, og ikke minst i sammenheng med arealtransport, interesserer ham. Som ung og voksen har han vært herlig ambisjonsløs. Gjennom det virvar av omorganiseringer på 90-tallet har han vært mer opptatt av å få togene til å gå enn av egen posisjon. – Livets store gåter er ikke det som plager meg. Bærekraftig Håpet er at jernbanen vil skape et bedre liv for mennesker og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. - Man kan spørre seg om hvor det bærer hen, men tenk om vi kunne løse hverdagen i nærområdene slik at vi trengte å reise mindre og at toget var beste løsningen der det ligger til rette for det. Som far håper han at barna kan klare seg på egne bein. Han har ikke utstyrt dem med skyhøye ambisjoner og spisse albuer. Men det er det alle fedre ønsker for sine. At de klarer å bygge sin egen framtid. Det lover godt med en far som ikke har hatt større melankolske nedturer enn å miste fribilletten for et par år.

VINGEHJULET / 9 - 2016

21


Det statlige togselskapet i Sverige har nå overtatt for NSB-eide Tågkompaniet i Bergslagen. (Foto: Tågkompaniet).

Tågkompaniet takker for seg 10. desember var siste dag for Tågkompaniet i Bergslagen, etter å ha kjørt togene i området siden 2004. Tekst: kenneth kvalvik

Tågkompaniet startet i Bergslagen som underentreprenør for SJ, som da hadde avtalen med Tåg i Bergslagen. I juni 2006 tok så Tågkompaniet over trafikken i eget navn etter å ha vunnet anbudet om togtrafikken. Togtrafikken har vokst til over 100 avganger om dagen, og Tågkompaniet har hatt ansvar for både togtrafikk, billettsalg, kundeservice og har også deltatt i arbeidet med å utvikle togtrafikken i området. Litt rikere Tågkompaniet har gjort svært mye riktig, og på strekningen Borlänge – Mora har selskapet hatt Sveriges mest fornøyde reisende. 98 prosent var nemlig fornøyde eller svært fornøyde med Tågkompaniets tilbud. Men nå er det altså slutt. Tågkompaniet nådde ikke helt opp i anbudet, og SJ overtok derfor togtrafikken 11. desember. – Noen ganger vinner man. Og noen ganger taper man. Tågkompaniet tapte anbudet til Tåg i Bergslagen. Men når vi kikker i bakspeilet føler vi oss likevel rikere, sier VD Mats Gustafsson i Tågkompaniet (bildet). Takk for morsomme år Det er tøft å forlate et anbud og ansatte som nå har

22

VINGEHJULET / 9 - 2016

gått over til SJ, understreker Gustafsson. Han takker både tidligere ansatte og kunder. – Etter tolv fine år sammen løfter vi på hatten og sier takk og ha det. Takk for all latteren, diskusjoner og personlige forhold som har vokst fram mellom medarbeiderne i toget, kundene, servicesenter og ledelse. Takk for morsomme år. Og takk for bra år, sier Gustafsson. Tågkompaniet avsluttet anbudet med å gi sine mest trofaste reisende halv pris på pendlerkortet. Satser videre Selv om anbudet er tapt blir Tågkompaniet fortsatt i Gävle. Fortsatt vil hovedkontoret ligge her. Tågkompaniet opererer fortsatt anbud for Norrtåg, X-trafik,Värmlandstrafik og NSB, og satser offensivt også fremover for å vinne nye anbud. Gustafsson har én klar oppfordring til sine norske kollegaer i NSB. – Det er trist å måtte ta farvel med gode kollegaer. Derfor anbefaler jeg dere å gå inn i arbeidet med konkurransen om trafikkpakkene med mot og entusiasme. Dere må stå sammen, både ansatte i togene, administrasjonen og ledelsen for å kunne klare å levere det beste tilbudet både på pris og kvalitet. Konkurranse er tøft. Det deles ikke ut sølv til andreplass, fastslår Gustafsson.


Grenseløst samarbeid

Samarbeid over grensen. Foran fra venstre: Hilde Lyng, NSB, Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Bak fra venstre: Maria Cederberg, Tågkompaniet, Line Samuelsen, Trøndelag Reiseliv, Anette Tandberg, Destinasjon Østersund, Sunniva Evjen, Visit Trondheim , Eva Jerlinder Destinasjon Åre. Bak fra venstre : Sebastian Andersson, Tågkompaniet, Liv Eggebø, NSB

På Storlien på svenskegrensa møtes norske Meråkerbanen og svenske Mittbanan. Når togene kjøres av samme selskap blir det nye muligheter – også for reiselivet. Tekst: kenneth kvalvik

På norsk side av grensa kjører NSB tog fra Trondheim. På svensk side kjører datterselskapet Tågkompaniet for Norrtåg fra Sundsvall. På Storlien på grensa møtes de. Et tett samarbeid skal knytte Trondheim og Midt-Norge bedre sammen med Åre og Östersund i Jämtland. – Dette gir oss muligheten til å samarbeide tett for å finne gode løsninger for kundene, for å gjøre det enkelt å kjøpe billett, sikre riktige priser og rabatter, gi kundene god informasjon og sørge for at de samme kundene får god informasjon dersom det oppstår avvik og togene ikke går, sier salgs- og markedsansvarlig Hilde Lyng i NSB. Nytt marked Nylig inviterte Tågkompaniet og NSB reiselivet på norsk og svensk side for å diskutere samarbeid til beste for alle parter. Det ble en givende workshop i Åre. – Det er veldig positivt at aktører som NSB og Tågkompaniet tar initiativ for å samle reiselivsnæringen og jobbe sammen for å bygge attraktive produkter og opplevelser for gjester både på norsk og svensk side av grensen, sier Sunniva Evjen i Visit Trondheim.

Hun ser muligheter for blant annet å markedsføre julemarkedet i Trondheim også i Sverige for første gang. – Dette er et helt nytt marked for oss, som gir oss nye muligheter.Vi ser nå på hvordan vi kan bidra til å markedsføre hverandre og knytte sammen reiselivet både på norsk og svensk side til én region.Vi ser jo allerede at med en ganske kort togtur så kan man bo i Trondheim og stå på ski i Åre, sier Evjen. Bidrag til alle – At Tågkompaniet og NSB i samarbeid kan bidra til økt turisme i både Jämtland og Trondheim er selvsagt interessant også for oss. På denne måten kan vi også øke togreisene, sier affärschef Maria Cederberg i Tågkompaniet, med ansvar for Norrtåg-anbudet som kjører fra Sundsvall til Storlien. – Vi har en god dialog og ser at vi med en liten innsats fra hver og en kan gjøre en stor innvirkning på det totale tilbudet, sier Cederberg. Hilde Lyng i NSB sier det slik: – At vi er samme selskap gjør rett og slett at vi ønsker hverandre alt godt.Vi jobber sammen for hverandre og mot vårt felles beste. Vi skal også i fremtiden samarbeide tett både med togtilbudet over grensen, men ikke minst sammen med reiselivet i området.

VINGEHJULET / 9 - 2016

23


HELSe Endring av livsstil er mulig! De fleste av oss har forsøkt å endre vaner, og de fleste av oss har erfart at det er vanskelig å opprettholde en endring over tid. Bare tenk på tidligere nyttårsforsetter som planer om røykeslutt, planer om å trene mer eller planer om vektreduksjon. Hvor lenge varte endringen? For de fleste av oss bare noen dager eller få uker. Det kreves nemlig svært mye for å opprettholde motivasjonen når man skal endre vaner som vi har hatt i mange år. En 50 åring har brukt 50 år på å etablere sine spisevaner. Da er det ikke gjort på et øyeblikk å endre vanene. Når det gjelder befolkningens levevaner, er vi i dag mer opptatt av kosthold og mosjon enn røyking. Årsaken er ikke at røyking ikke er helseskadelig, men at færre røyker. Mangel på mosjon og ugunstig kosthold har ført til at befolkningen i Norge blir stadig mer overvektig, med økt risiko for blant annet sukkersyke og hjertesykdom. I tillegg får mange belastningsplager i ankler, knær, hofter og rygg.

Summen er redusert livskvalitet for mange. Man antar at ca 50 prosent av befolkningen er lett overvektig, mens 20 prosent har helseskadelig overvekt. Situasjonen i NSB er liknende som for befolkningen for øvrig. Overvekt og inaktivitet er hyppig også hos oss. Ellen Haugen i HR øst tok derfor initiativet til et livsstilkurs for ansatte. Et samarbeid mellom HR øst, BHT, NAV og Grete Roede ble etablert. Ansatte i turnusarbeid fikk tilrettelagt arbeidet slik at det var mulig å delta på kurs en dag i uka. BHT vurderte deltagerne, og NAV bevilget kursavgiften til personer som BHT mente sto i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Grete Roedes Turid Dankertsen holdt kurs i DA-bygget - et kurs som deltagerne fullroser. Kurset bygger på rådene til Statens Ernæringsråd. Mye moro og mye støtte har gitt kursdeltagerne hjelp til livstilendringen. Kurset ga opplæring i et kosthold som skal vare livet ut - og ikke et slankeregime som ingen holder ut i lengden. Vi har gjort en oppsummering etter å ha hatt kurs gjennom 2014 og 2015. Hva har skjedd? 59 personer har gått ned til sammen 450 kilo, nesten et halvt tonn! Gjennomsnittlig vekttap blir 7,6 kilo. En gullklubb på fem personer har gått ned mellom 20 og 30 kilo.(Les om én av dem et annet sted i Vingehjulet). I etterundersøkelsen svarer deltagerne at de har fått mer overskudd, økt trivsel, økt motivasjon og blitt mer effektive. De spiser sunnere. Mange sier at de har fått bedre helse, mindre plager fra musklene og skjellet, flere har sluttet med faste medisiner som følge av kurset. Alle sier de har blitt mer fysisk aktive. Alle deltagerne har blitt oppfordret til å søke oppfølging etter kursslutt. Dette er viktig for å opprettholde motivasjonen. Dessverre er det slik at kroppen søker tilbake mot den høyeste vekten man har hatt. Derfor må det jobbes ekstra hardt for å forebygge overvekt.

Mangel på mosjon og ugunstig kosthold har ført til at befolkningen i Norge blir stadig mer overvektig, med økt risiko for blant annet sukkersyke og hjertesykdom. Ca 50 prosent av befolkningen er lett overvektig, mens 20 prosent har helseskadelig overvekt. (Foto: Arne Eidal)

24

VINGEHJULET / 9 - 2016

Stein Brudal, bedriftslege/ Spesialist arbeidsmedisin NSB HR Servicesenter BHT


Fem millioner passasjerer på 30 år

Jubileumsbussen som markerer Sørlandsekspressen 30 år er Nettbuss-lilla. Men da ekspressbussruten startet var bussene hvite.

Det begynte i det små 3. november 1986 med en daglig avgang fra Kristiansand til Oslo med retur om ettermiddagen. Kontrasten er stor til dagens tilbud på ukedager med ni avganger hver vei Kristiansand - Oslo for Sørlandsekspressen. Tekst: svein-arne vik

I løpet av de 30 årene som har gått, har Sørlandsekspressen fraktet fem millioner passasjerer, den har kjørt et ukjent antall millioner kilometer og et stort antall busser har gjort sin tjeneste på E18 mellom Sørlandet og Oslo. Ekspressbussen fra Sørlandet til Oslo har på mange måter vært førende i utviklingen innen ekspressbuss i Norge. Allerede i 1988 ble det kjørt med dobbeltdekker med vertinner om bord som serverte frokost og vartet opp passasjerene. Elektroniske billettmaskiner med kredittkortbetaling, trådløst

gratis internett til passasjerene og salg av billetter på internett er andre områder der Sørlandsekspressen har vært i forkant av utviklingen for ekspressbusser. En oppheving av strenge konsesjonsvilkår for å løyve til å kjøre ekspressbuss, ble endret i 2002. Med dette ble det også konkurranse på strekningen Kristiansand – Oslo med flere andre ekspressbussaktører. Det er fortsatt slik at denne strekningen har tøff konkurranse om kundene mellom ekspressbuss, privatbil, tog og fly.

Omdømmesmell i oktober Streiken i oktober sendte NSBs omdømme ned 9 prosentpoeng - til 51 prosent. Det er det svakeste resultatet på to år og et fall fra toppnoteringen i april på 15 prosentpoeng. Sist omdømme falt tilnærmet like mye, sommeren 2014, tok det et drøyt halvår før vi var på samme nivå som før fallet. – Som ventet falt NSBs omdømme svært mye i oktober.Verst rammet ble områdene der NSB har sitt største marked. For å bøte på skadene bør omdømmearbeidet konsentreres om Østlandet raskest mulig, sier seniorrådgiver Geir Hammer i NSB persontog. Medieomtale Befolkningen blir spurt om de oppfatter at medieomtalen av NSB har vært positiv, nøytral eller negativ den siste tiden. Brutale 68 prosent oppfattet at den har vært negativ i oktober, mens bare syv prosent mener den har vært positiv.

Streiken ga NSB omfattende omtale i oktober og NSB ble omtalt i 2655 nyhetsartikler denne måneden. Dette er en økning på 94 prosent fra forrige måned. Best i nord Best omdømme finner vi i Nord-Trøndelag med 79 prosent. Svakest omdømme hadde NSB i Østfold (43 prosent),Vestfold (44 prosent), Telemark (45 prosent) Oppland (46 prosent) og Akershus (46 prosent). Servicesentret og Kundesenteret mottok 15 000 skriftlige henvendelser i oktober. I september var tallet 6 700.

VINGEHJULET / 9 - 2016

25


Mellom oss

Nye Holmestrand sta Etter fire uker med buss for tog på strekningen Drammen – Skien, ble nye Holmestrand stasjon tatt i bruk i mandag 28. november.

– Det er lurt å tenke seg om før man prater i vei om for mange detaljer fra egen arbeidsplass, sier organisasjonssjef Morten Müller-Nilssen og konserncontroller Eivind Stangebye (t.v.) i NSB-konsernet. (Foto: Lasse Storheil).

Hva snakker du om ved middagsbordet i godt lag? Deler av persontrafikken med tog legges nå ut på anbud. Både CargoNet og Nettbuss har vært gjennom omfattende omstillinger. Dette er saker som kan fange interessen hos flere av NSBs potensielle konkurrenter. Endringene i sektoren gjør at ansatte og det vi vet om jobben vår er blitt langt mer interessant for andre. – Mange utenom NSB kan i slike situasjoner være interessert i å få vite mye om våre bedrifter. Da er det den enkeltes ansvar å ha satt seg inn i konsernets etiske retningslinjer om hva du bør si og ikke si. Dette sier organisasjonssjef Morten Müller-Nilssen og konserncontroller Eivind Stangebye i NSB-konsernet. Begge understreker at retningslinjene gjelder alle ansatte. Taushetsplikt og korrupsjon snakkes det mye om i flere sammenhenger, og du har selv et ansvar for at du ikke kommer opp i situasjoner som kan føre til at du røper ting om bedriften du ikke burde gjort, eller mottar begunstigelser du ikke skulle hatt. – Når du sitter ved middagsbordet i godt lag, er ute sammen med venner på kafé, spiller golf eller bedriftsfotball er det fort gjort å nevne hverdagslige ting fra jobben. Ofte kan det være lurt å tenke over hva du snakker om. Det er også viktig å forstå at hvis du kommer i situasjoner der du mottar gaver eller blir tilbudt reiser, må avklare dette med nærmeste overordnede, sier MüllerNilssen og Stangebye. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av alle medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. – Våre etiske retningslinjer er derfor ment som en veiledning for NSB-ansattes handlinger, sier Müller-Nilssen og Stangebye. Her finner du de etiske retningslinjene. http://www.nsbkonsernet.no/no/miljo-og-samfunn/etiskeretningslinjer

26

VINGEHJULET / 9 - 2016

– Det er naturligvis en ekstra belastning med buss for tog over en så lang periode, men god planlegging, dyktige kundeveiledere og sjåfører, så har vi fått gode tilbakemeldinger fra kundene våre, sier markedsansvarlig Pål Hansen. – Dette er en stor dag for Vestfoldbanen og våre kunder, sier strekningsleder Jan-Erik Karlberg.Vi kan ta i bruk en topp moderne stasjon med fire spor, med kortere kjøretid for alle tog fra 12 desember. Det gir oss i tillegg muligheten til å kjøre to tog morgen/ettermiddag direkte mellom Tønsberg og Nationaltheatret, et produkt som vil bli godt mottatt i markedet, avslutter strekningslederen.

Ned 30 kilo på under

God veiledning, god oppfølging og et godt opplegg med involvering fra nærmeste leder, BHT, NAV og Grete Roede var viktige ingredienser da Finn Strauman (bildet) startet på veien til et lettere liv. Tekst og foto: lasse storheil

112,7 kilo veide lokføreren med over 40 års fartstid bak seg i NSB da han startet på opplegget som hjalp han ned 30 kilo. Men det er nok egen innsats som har betydd mest. – Du må gjøre det du får beskjed om, du må veie maten og være nøye med hva du spiser. Jeg har ikke smakt is på to år. Å gå ned i vekt dreier seg vel så mye om å endre tenkesett som å spise mindre, sier Finn.


sjon tatt i bruk

Julemat til trengende barnefamilier Nettbuss i Sverige gir 100 000 kroner til organisasjonen Giving People. I tillegg går 5 kroner fra hver solgte billett perioden 1.-20. desember til matkasser til trengende familier.

Foto: Freddy Samson Fagerheim

ett år Men kunsten er uansett å holde ut - og ikke minst - holde på videre. – Du kan ikke stoppe. Du må fortsette på den nye måten å leve på. Bare da holder du vekten. Det har Finn bestemt seg for å gjøre. Ut på tur Da sekstiåringen hadde fått mye lettere kropp sist sommer, ble han med søsteren på en pilegrimstur mot Santiago de Campostella i Spania. Dette ble en tøff opplevelse med store gnagsår og mye vondt, men han gjennomførte. – Men jeg skal ikke gå så hardt ut neste gang. Ta det litt mer forsiktig og bruke litt lenger tid, sier Finn som har flere sett uniformstilbehør i XXL-størrelse hengende i kjelleren. – Opplegget med Grete Roede var effektivt.Vi hadde gode samtaler hver gang i grupper på fem-seks stykker. Her var det mye moro, og selvsagt også mye god motivering.Veiing stod på programmet hver gang, og vi fikk gode tips om hvordan vi skulle holde vekta: Regelmessig matinntak er viktig. Spis hver tredje time, er Finns anbefaling. Og det har jo hjulpet! Bedre form Han føler seg i mye bedre form, og er kvitt både hodepine og en begynnende astma og diabetes. Han har også sluttet å snorke, noe kona setter stor pris på. – Jeg prøver å gå en del, og planlegger en ny runde i Spania neste år. Da tar vi kanskje «englandsruten» fra kysten inn til pilgrimsbyen i nord-Spania, sier Finn. Han er også fornøyd med å kunne investere i nye klær. – Men det beste av alt er at jeg føler et mye større velvære enn før. Det er en god følelse, og det gjør at jeg ønsker å bruke mye energi på å fortsette opplegget for å vedlikeholde vekten, og ikke minst beholde helsa, sier Finn.

i

Det er antatt at rundt 250 000 barn lever i fattigdom i Sverige, men mørketallene er store. Giving People er en organisasjon som har som formål å bekjempe barnefattigdom, og leverer akutt hjelp til barnefamilier over hele Sverige. Nå får de også støtte fra Nettbuss Bus4You i Sverige. Nettbuss ga 100 000 kroner – og donerer altså fem kroner per solgte billett i perioden 1. til 20. desember til organisasjonen. – Vi jobber alltid etter det vi kaller «det gode vertskapet».Vi ser på kundene som våre gjester, og ikke passasjerer. Det godt vertskap er like relevant i en tid der det finnes barnefattigdom – i ett av verdens mest privilegerte land, sier administrerende direktør Robert Nyberg i Nettbuss Travel (bildet). Nettbuss har et håp om at de skal klare å få inn 300 000 kroner. Det betyr i så fall at Giving People kan sikre 1 000 trengende barnefamilier en ordentlig matkasse før jul. I fjor sikret Giving People 1 250 matkasser til jul og over 5 000 barn fikk julegaver fra organisasjonen. – Vi jobber hver dag for å hjelpe økonomisk utsatte barnefamilier. Derfor er vi utrolig takknemlige for at Nettbuss Bus4You vil hjelpe oss å hjelpe, sier Linda Gurenius i Giving People. Nettbuss har gjort det lett for den enkelte reisende å gi fem kroner ekstra til organisasjonen.

Ledige stillinger

Søknadsfrist Lokfører NSB persontog Nord

15.12 2016

Tågtekniker Hagalund, Mantena Sverige AB

11.12 2016

Terminalarbeider Kongsvinger/Hamar for CargoNet

18.12 2016

Terminalarbeider Gandal for RailCombi

06.01 2017

Business controller strategi og forretningsutvikling Reiseliv

20.12 2016

Kjørelærer NSB kompetansesenter

20.12 2016

Fagarbeider lokavdelingen, Mantena Grorud

18.12 2016

Mer om disse og andre stillinger på http://www.nsbkonsernet.no/no/karriere

VINGEHJULET / 9 - 2016

27


B

Returadresse: NSB PB 1800 Sentrum 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varigadressendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Min jobb

Børge Salte lokomotivfører Stavanger

Drømmejobben Børge Salte vokste opp på gård. Jobbet som elektriker i 15 år. Men det var i førerhuset på NSBs tog han fant drømmejobben. Tekst og foto: kenneth kvalvik

Børge Salte er vant til å ta i et tak. Det er man når man har vokst opp på en gård utenfor Bryne i Rogaland. Men det var elektriker han skulle bli. Han utdannet seg, ble elektriker, og jobbet rundt om. Så ble det stadig flere lederoppgaver. – Ingen i familien har noen bakgrunn fra jernbanen, men jeg har alltid likt store kjøretøy. Jeg begynte tidlig med traktor, men det var jo noen kjøretøy som var enda større, forteller Salte. Drømmen gikk han lenge med. Men i 2009 var barna store nok. Han diskuterte litt med kona, snakket med NSB i Stavanger, og tok så skrittet, han startet på Norsk jernbaneskole. – Det var krevende, men samtidig vanvittig kjekt, fastslår han i dag. Det som kunne tenkes å være et tøft valg i voksen alder var nemlig helt perfekt. – Jeg har det som plommen i egget, rett og slett. Jeg stortrives i NSB! Han understreker at det er en overgang å jobbe turnus, med vakter tidlig og sent. Det er klokken som styrer. – Du må nesten kunne jobbe til alle døgnets tider som lokfører, fastslår han. For en firebarnsfar har ikke det vært noen direkte ulempe, mener Salte. 28

VINGEHJULET / 9 - 2016

– Jeg har nok bidratt mer enn noen gang på hjemmebane etter at jeg ble lokfører. Har jeg vakt tidlig kan jeg lage middag til de andre kommer hjem, sier han. Salte er bevisst på at det å være lokfører ikke er en jobb en kan ta lett på. – Som lokfører i et tog med svært mange passasjerer har du et stort ansvar. En liten uoppmerksomhet kan få store følger. Det er noe jeg tenker ofte på, sier han. Samtidig er det en jobb som også gir store opplevelser. – Jeg har kanskje ikke sett det så godt før hvilken fantastisk vakker natur vi har rundt oss. Den får jeg oppleve hver eneste dag, med soloppgang og solnedgang, til alle årets årstider og i alt vær, sier han. På fritiden har det vært en del våpen – som aktiv i Heimevernet. Salte har et kristent livssyn og er opptatt av å være til stede og bety noe for både kollegaer, venner og familie. Han er selvsagt også opptatt av å følge opp de fire barna. Han lovpriser både ordnede arbeidsforhold i NSB og et fantastisk arbeidsmiljø med kollegaer som støtter opp rundt hverandre. – Allerede første arbeidsdagen min fikk jeg telefon fra en kollega som ville advare meg om at det på et bestemt sted var det ekstra glatt på linja, så jeg burde holde litt lavere fart der, forteller Salte.

Vingehjulet 9-2016  

I NSB Sør har de stadig flere og mer fornøyde kunder, til tross for mange sporbrudd. God service er sunn fornuft. Fjord Tours setter nye rek...

Vingehjulet 9-2016  

I NSB Sør har de stadig flere og mer fornøyde kunder, til tross for mange sporbrudd. God service er sunn fornuft. Fjord Tours setter nye rek...

Advertisement