Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

9 - 2 0 0 8

Forbedre opplevd kvalitet Kundene våre skal slippe å se togseter med hull i. Prosjektet «bedre opplevd kvalitet i hverdagen» vil involvere medarbeidere i NSB Persontog, Mantena og Trafikkservice. — Alle har et ansvar, sier ombordansvarlig Steinar Rosvold.. Se side 4

9-08-4.p65

1

17.12.2008, 10:32

9 - 0 8

1

Foto: Lasse Storheil

V I N G E H J U L E T


L E D E R

Satser kollektivt i vanskelig tid Disse tjenestene er viktige for næringslivets konkurransekraft og de er viktige for utviklingen av attraktive byer og tettsteder og ikke minst for miljøet. Stortinget vedtok 11. desember et historisk samferdselsbudsjett som bærer løfte om et skifte i satsingen på kollektivtrafikken også inn i neste transportplanperiode. Nedgangskonjunkturen vi opplever kan åpne muligheter for enda mer offensiv satsing på kollektivtrafikken gjennom myndighetenes motkonjunkturtiltak der det investeres i vedlikehold av infrastrukturen på jernbane. Jeg har derfor store forventninger til forslaget til Nasjonal Transportplan som skal legges fram til våren. Jeg er opptatt av at vi i NSB møter utfordringene offensivt. Vår erfaring fra tidligere nedgangstider viser at det er svært krevende å spare seg til god lønnsomhet. Vi skal ha god kostnadskontroll, men vi må samtidig evne å se markedsmulighetene både i dagens virksomheter og i nye tilgrensende områder.

I en verden preget av finanskrise og nedgangskonjunktur er NSB-konsernet på mange måter i en bedre posisjon enn de fleste. Samfunnet og kundene er svært opptatt av de tjenestene konsernet tilbyr.

Det er viktig at vi klarer å bedre kvaliteten i leveransene til kundene slik at disse velger oss igjen og igjen og slik at vi er attraktive for nye kunder. Dette er jobb nummer 1. Vi i NSB må ha skarp fokus på de kvalitetsfaktorene vi selv kan gjøre noe med, samtidig som vi skal ha et tett samspill med Jernbaneverket om deres leveranser. Styret har nylig sluttet seg til en strategi som innebærer at NSB kan følge utviklingen i tilstøtende forretningsområder og delta i konkurransen om drift. Det åpner seg interessante muligheter både i Norge og Norden for øvrig på dette området. NSB deltar gjennom Tågkompaniet med en eierpost i et selskap som konkurrerer om drift av tunnelbanen i Stockholm. Nettbuss har deltatt i flere anbudskonkurranser både i Norge og resten av Skandinavia. Bybanen i Bergen er et annet spennende prosjekt der vi i NSB-konsernet gjennom vår jernbane- og busskompetanse bør ha muligheter til å hevde oss i konkurransen. Mantena har nettopp vunnet anbud om vedlikehold av 50 togsett i Skåne. NSB må ta godt vare på den unike posisjonen vi har, både ved at vi strekker oss maksimalt for å gi kundene og samfunnet attraktive kollektivtjenester, men også ved at vi gir en utstrakt hånd til våre medmennesker i hverdagen. Årets julegave til SOS-barnebyer er et lite symbol på dette. Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år og takker for innsatsen i året som er i ferd med å rundes av!

Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

9-08-4.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

99- -00 88

17.12.2008, 10:36


Innhold

Kontroll på avfallet

4 Opplevd kvalitet 7 Nærmer seg null i år 8 Håndterer avfallet bedre 10 Gammel sliter snart tilbake

8

12 Nettbuss fikk tøft år 14 Miljøriktig busskjøring

Fra renholdet i Lodalen sendes det 130 tonn restavfall i året. F.v.: Thor Egil Bråten, Laila Skaiaa og Steinar Hansen.

16 Klagene øker 20 Konsernoverlegen oppklarer

Lettere på gassen

22 Mer lønnsomme innkjøp 23 Feil diagnose 25 Rydder i skogen

14 De sier ja til mykere og mer miljøbevisst kjøring. F.v.: Tony Jansson, Simen Eriksen, Kristian Guldvik

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23620110, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

9-08-4.p65

3

17.12.2008, 10:36

0 88 99 -- 0

33


— Vi skitner til vårt gode navn og rykte Overkonduktør Einar Rosvold har møtt mange misfornøyde kunder på Bergensbanen de siste månedene. Det er hverdagskvaliteten det skorter på. — Vi skitner til vårt gode navn og rykte fordi det ikke ser ordentlig ut i togene. Svære hull i setene på mange vogner griner mot kundene uke etter uke. Folk klager på at det er skittent og at de må vaske klærne etter togturen, sier Rosvold. Han synes det er bra at det skal satses ekstra på Overkonduktør Einar Rosvold å få opplevd kvalitet bedre. mener vi må ragerer raskere — Men da er det når åpenbare komfortfeil viktig at vi som jobber i oppdages i togene. toget får se noen resultater. Vi vet jo at de slitne togene skal gå i en overgangsperiode, men i denne perioden skal vi ha mange kunder om bord og da må vi sørge for at det i alle fall er rent, sier Rosvold. SI FRA FØRST

— Vi som jobber i toget og har den daglige kontakt med kunden ser som regel feilene før alle andre, og vi må ikke nøle med å melde fra om feil. Vi må også ha litt tålmodighet og melde fra på nytt hvis ikke noe blir gjort, men det skal ikke gå måneder før store mangler blir rettet. Vi som jobber i toget er blitt oppfordret til å bruke kamera for å dokumentere åpenbare mangler, og når

Gulvbelegget trenger sårt til en mer helhetlig utskifting. 4 4

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

4

terskelen for å melde blir lav og feil utbedres raskt, så tror jeg at vi skal kunne se resultater raskt. Slik det er i noen tog i dag, kan vi ikke ha det. Da vil kundene bli lei og slutte å bruke oss, sier Rosvold. LEDERE FØLGER OPP

— Vi aksepterer at gammelt materiell brukes i en periode, men selv om det er gammelt skal det være rent og i orden. Det har ikke alltid vært tilfelle på Bergensbanen, sier strekningsleder Jon Terje Brakestad. Det er særlig Type 5 som har forårsaket slitasje på personalet. — Å gå vakt uke ut og uke inn og se på svære hull i setene og gardiner som henger på halv åtte og tog som ikke blir rengjort, er ikke hyggelig. Vi hadde også problemer med kjøling flere ganger i sommer og høst, og måtte kaste mat, sier Brakestad. Antall kundeklager har økt, og vi har fått mange klager med bilder, der folk dokumenterer at det er skitten og slitt og at vinduer er punkterte og toaletter ikke fungerer. — Vi kan ikke akseptere at et tog forlater vedlikeholdsbasen uten at det er i en orden som vi tør presentere for kunden. Jeg oppmuntrer mine folk til å melde fra om feil, men det er viktig at feil blir sett når vognene er til renhold og vedlikehold og at enkle og åpenbare feil blir rettet opp snarest mulig. Mine folk vil ikke slutte med å melde feil og vi ønsker å følge opp at noe blir gjort, sier Brakestad.

Feil i stoppen eller stoppende feil. Neppe med på å heve omdømmet.

9 - 0 8 9 - 0 8

17.12.2008, 10:37


KVALITET

Forbedre hverdagskvaliteten Kundene klager på feil og mangler i togene. De som jobber i toget må ikke nøle med å melde fra om komfortfeil. Teknikk, Drift og Mantena lover at feilene nå skal rettes.

I løpet av fire-fem år skal NSB bruke 6-7 milliarder kroner på å kjøpe nye tog og oppgradere dagens togmateriell. I påvente av at oppgraderingen starter er det noen togtyper og vogner som ikke vil bli underlagt fullstendig vedlikehold. — Men det som er viktig for kundene er at vi tar vare på hverdagskvaliteten sier teknisk direktør Tormod Gjermundsen. Han eier det nye prosjektet der hele togparken skal gjennomgås med tanke på å finne og reparere komfortfeil i toget. — Vi kan ikke ha hull i setetrekkene på størrelse med et kålhode måned inn og måned ut. Dette må vi reparere så fort som mulig, sier Gjermundsen.

enhetene som er nærmest problemene og som kan gjøre noe med dem, sier Green. De som jobber i togene, de som jobber i verkstedene og de som planlegger i Teknikk skal føle at de er med på å skape en bedre opplevelse for kundene.

MYE DOKU M ENTASJON

PROFESJONELL

Terje Green er prosjektleder for dette prosjektet, og han vil at ledere, spesielt i Drift skal oppfordre alle medarbeidere til å se etter og ta bilder av feil og melde disse inn. Men også Mantena må ta sin del av jobben og utnytte vedlikeholdspausene til også å rette synlige, men ikke innmeldte feil. — Vi vet det er mange som sier at det ikke nytter å si fra om feil. Feilene rettes ikke, sier de. Dette skal vi nå bevise at vi kan gjøre noe med. Det handler om å vise respekt for kundene våre. Kundene kommer neppe tilbake når de opplevere at togene ikke er vasket, at gardiner henger og slenger eller at toalettene går tett. Slike feil skal vi rette med en gang. Men vi er avhengig av at Teknikk, Mantena og Drift samarbeider. Det er disse

Han får støtte av persontogsjef Stein Nilsen. Han sier det er avgjørende at NSB oppfattes som profesjonell. — Vi har mye gammelt materiell, men det er viktig at dette er rent og i orden. Kundene vet at vi har planer om å kjøpe nye tog og fornye dagens materiell. Derfor er det viktig å holde i orden det materiellet som vi tross alt skal leve med noen år fremover. Vi kan ikke akseptere omtrentlighet. Alle små feil som vi registrerer kan repareres raskt. Ikke alt behøver å ta så lang tid. Derfor vil jeg oppfordre de strekningsansvarlige både i Salg og Drift om å presse hardere på oss som sitter i ledelsen i persontog. Vi må kunne føle hvilke problemer dere ser hver dag, sier Nilsen. Fortsetter neste side

SAMSPILL

— Samspill mellom Teknikk, Mantena og Drift vil ikke bare gi raskere utbedring av feil, men på sikt tror vi et slikt samspill kan etablere en kultur der vi alle er opptatt av at togene skal se rene og pene ut. Vel nok har vi mange gamle vogner, men vi kan ikke akseptere at de ser lurvete ut, sier Green.

Gardiner som henger på halv åtte gir ikke kundene godt inntrykk, sier Jon Terje Brakestad.

mmet.

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

5

17.12.2008, 10:37

9 - 0 8 9 - 0 8

5 5


NKY V HA E TL EI RT

ET

Det var flere seter med hull i denne vognen, sier strekningsansvarlig Jon Terje Brakestad

Fortsatt fra forrige side FORUTSETNINGER

Det viktige nå blir å etablere rutiner for tilbakemelding om at feil er registrert og at feilene skal rettes raskt. — Får vi dette til tror jeg vi kan etablere en kultur for at mindre feil som oppstår skal fikses med en gang. Det er ikke alt som behøver å gå inn i omfattende vedlikeholdssystemer og registreres flere ganger før det blir gjort noe. Vi må for all del unngå at våre kolleger i togene blir likegyldige til de feilene de ser hver dag, sier Nilsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Bedre tog i hverdagen PRIORITERTE MATE RI ELLTYPER

Regioner Lokal Nord

Type 73 og Type 7 Type 69D og Type 72 Vogner og Type 92

LO KALTOG

Østlandet Stavanger Bergen

Type 69 / Type 72 Type 72 Type 69

KARTLEGGE OG KATEGORISERE

Forskjellig standard/ tilstand må synliggjøres Underbygge med bilder

REGION

SørlandsbanenType Dovrebanen Type BergensbanenType Østfold Type Vestfold Type

73/Type 7/Type WLAB2 73/Type 7/Type WLAB2 73/Type 7/Type WLAB2/Type 5 73/73B/Type 3/Type 5 70/Type 5

NORD

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

6

Beskrive konsekvens av foreslått tiltak Aksjonere på indikasjon ved å melde inn tiltaksbehov til linjeorganisasjon

Lokaltog Type 92 NordlandsbanenVogner Raumabanen Type 93 Rørosbanen Type 93

6

Foreslå tiltak

Vognnumre ikke helt etter boka.

9 - 0 8

17.12.2008, 10:38


Svakt resultat for NSB i år

Kundetilstrømningen øker i 2008 og det trenger vi også neste år.

2008 blir det svakeste året resultatmessig for NSB på mange år. Prognosen for konsernet samlet viser et årsresultat etter skatt i 2008 på i overkant av 100 millioner kroner, og vi nærmer oss nå faretruende et nullresultat. Det er vanskelig å spå om fremtiden og det er ekstra vanskelig å lage sikre prognoser for resultatutviklingen for NSB-konsernet med all usikkerheten som er i verdensøkonomien og i norsk økonomi i øyeblikket. — Vi tror at 2008 markerer bunnen resultatmessig og at vi neste år vil få et langt bedre resultat, men ikke så godt som i 2007 og 2006. 2008 blir et dårlig år først og fremst fordi vi ikke har salgsgevinster fra eiendomssalg, fordi kostnadene i togdriften har økt sterkt i forbindelse med helgearbeid og fordi Nettbuss har svake resultater på grunn av høye dieselpriser deler av året og har tatt tap i Danmark og Sverige. Dette sier økonomidirektør Kjell Haukeli. Han påpeker at det er mange usikkerheter knyttet til utviklingen også neste år.

— CargoNet er i et konjunkturømfintlig marked, og vil merke at det i totalmarkedet er et betydelig fall i fraktvolumer og vil derfor måtte arbeide med å tilpasse tilbudet i 2009, sier Haukeli. SNUR ALLE STEINER

Ut over høsten har det vært jobbet intenst i hele NSBkonsernet med å finne tiltak som kan redusere kostnadene. En rekke tiltak i ulike deler av konsernet vil bidra til at vil skal snu den negative økonomiske utviklingen, men vi kan ikke se bort fra at det kan bli behov for ytterligere tiltak utover i 2009. Det er særlig CargoNet og ROM Eiendom som foreløpig påvirkes av finanskrisen, men dersom det skulle bli betydelig arbeidsledighet vil dette etter hvert også kunne gå ut over kollektivtrafikken. ENDA FLERE REISENDE

BEDRING I 2009

— Vi vet at Nettbuss vil levere et bedre resultat. Dette skyldes først og fremst at det er tatt store tap i år og at selskapet får kompensert for økte dieselkostnader. Videre vil ROM Eiendom selge en stor tomt i Bjørvika for den videre utviklingen av dette området, og det vil gi oss en betydelig gevinst, sier Haukeli. Imidlertid forventer vi at CargoNet vil slite med transportvolumene og inntektene i året som kommer og at det vil by på problemer å opprettholde den gode utviklingen som vi har hatt de siste årene.

— Vi har hittil hatt en fin trafikkutvikling både for buss og tog, og en positiv økonomisk utvikling i 2009 forutsetter at vi klarer å opprettholde den gode trafikkutviklingen. Sammenlignet med mange andre selskaper vil NSB fortsatt kunne gå godt også i året som kommer. Vi påvirkes ikke i samme grad av finanskrisen som mange andre selskap, og har en god soliditet og finansiering. Den beste forsikringen for arbeidsplassene i NSB-konsernet er å sørge for at enda flere fyller opp togene og bussene våre, og at vi i 2009 slår omsetningsrekorden som vi får i år, sier Haukeli. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

7

17.12.2008, 10:38

9 - 0 8

7


M I L J Ø

Prisvinnerne sammen med Einar Enger. F.v.: Benny Sætermo, Nordland Nasjonalparksenter, Ellen Horn, Riksteateret, Enger, Kristin Krohn-Devold, DNT og Jan Thomas Odegaard fra Naturvernforbundet. (Foto: Anne Rygg.)

Fem vinnere av NSBs miljøstipend

Kanskje vi skulle bruke antimakassar til i store bokstaver å fortelle om at det er bra å sortere avfall, spør Laila Skaiaa.

Fem søkere fikk NSBs miljøstipend da det ble delt ut for første gang. 450 000 kroner ble fordelt blant vinnerne. Vinnerne av stipendet er Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening (DNT), Riksteatret, Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter og Utviklingsfokus. De fire førstnevnte får 100 000 kroner, mens Utviklingsfokus får 50 000 kroner til sine miljøprosjekter. — NSB kan gjøre mye for miljøet. Men det kan også hver enkelt av oss. NSB ønsker gjennom miljøstipendet å oppfordre organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner til å ta ansvar for de miljømessige utfordringene vi står ovenfor, sier konsernsjef Einar Enger. Riksteateret skal ved hjelp av miljøstipendet på en landsomfattende turne med forestillingen Dråpen. Forestillingen har ikke overraskende miljø som tema, og alle skoleklassene dette presenteres for vil få omfattende opplegg for å bevisstgjøre den enkeltes mulighet og ansvar for miljøet. — Vi er veldig stolte over at NSB på denne måte gir oss anerkjennelse for miljøsatsingen i jubileumssesongen 2009, sier Ellen Horn. Den Norske Turistforening ønsker å bruke pengene til å styrke sitt turplanleggingsverktøy, slik at kollektivtransport kan knyttes opp til turmålet. — Det er kjempeflott å få midler til en så viktig sak. Med støtte fra miljøstipendet har vi nå muligheten til å bli enda bedre til å veilede folk til et miljøvennlig transportvalg for å komme seg ut på tur, sier generalsekretær i DNT, Kristin Krohn-Devold. Norges Naturvernforbund skal bruke pengene til å dokumentere kortsiktige og langsiktige effekter av veiutbygging i tettbygde strøk. Arbeidet er koblet mot Nasjonal Transportplan 2010-2019. Stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter får stipend for sitt undervisningstiltak rettet mot ungdom for økt bevissthet rundt CO2-utslipp. Utviklingsfokus får støtte til sitt prosjekt som kombinerer fysisk aktivitet og miljøbevissthet. 8

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

8

130 tonn restavfall ba Avfall i tog blir sortert i toget og når toget gjøres rent. Bare fra renholdet i Lodalen produseres det 130 tonn restavfall i året. Restavfall er alt annet enn papir/papp og flasker. Vi kan alle bli bedre til å sortere. Det er snakk om holdninger, tilrettelegging og informasjon. Muligheten til å påvirke er stor, og NSB kan gjøre enda mer for et renere miljø rundt oss. Kundene gjør en stor jobb når de legger avfallet i sine rette bokser i miljøstasjonene om bord i toget. Medarbeiderne i toget gjør også en stor jobb ved jevnlig å minne de reisende om muligheten for å bidra til økt avfallssortering. Laila Skaiaa i NSBs miljøavdeling påpeker at det er viktig å oppnå størst mulig utsorteringsgrad. — Det er mer miljøvennlig å sørge for resirkulering enn bare å brenne avfallet. Vi er en miljøvennlig bedrift og ønsker derfor at vi kan bidra med mest mulig resirkulerbart avfall, sier Skaiaa. Hun påpeker at det er mulig å sortere ut mer papir, slik at denne andelen kan bli større. Hittil i år er det sortert ut syv prosent papir mot fem i samme periode i fjor. MYTER OM SORTERING

Det har oppstått en del myter rundt avfallssortering. En av dem er at avfallet går i samme container når toget kommer til endestasjon for vask og rydding. — Dette er ikke riktig. På alle våre tog som er innom Lodalen blir avfallet sortert i grønne, røde og blå containere, henholdsvis for flasker, papp/papir og restavfall. Disse containerne tømmes i større containere for hver enkelt avfallstype og sendes til mottaksstasjoner. Det er regionleder Thor Egil Bråten i Trafikkservice

9 - 0 8

17.12.2008, 10:38


Miljøfakta ■ Avfall sorteres i en tredelt miljøstasjon i toget - Papp/papir - Flasker - Restavfall ■ Lodalen leverer inn 130 tonn restavfall i året ■ Åtte tonn papp/papir ■ Tomflasker for flere hundre tusen kroner

I røde, grønne og blå containere sorteres avfallet fra togene i Lodalen.

all bare fra Lodalen som forteller dette. Trafikkservice sorterer avfall fra alle NSBs tog. RENSER TOG FOR TOG

Medarbeiderne i Trafikkservice gjør en viktig jobb for miljøet. De sorterer alt avfall fra togene som kommer inn i Lodalen. I tillegg til å tømme allerede sortert søppel, går en medarbeidere gjennom hvert enkelt tog, samler og sorterer søppel før togene blir vasket. Bråten har merket at mengden papir/papp er økende. Folk er blitt flinkere til å sortere avfallet. — Det er fint at papirmengden øker fordi det betales for papir/papp, mens restavfall koster det å bli kvitt. Verdien av flaskene går til en felles kasse som kommer alle medarbeidere til gode, sier Bråten. Han opplever at mengden avfall øker. Dette henger også sammen med at det er flere kunder i togene. SI FRA I TOGET

I toget er det en del av informasjonsrutinen å si fra at det er mulig å sortere avfall i toget. Informasjonen må gjerne gjentas ofte i løpet av togturen og spesielt mot slutten av reisene. Det er viktig at alle samarbeider for å få et bedre miljø rundt oss. Det er våre kolleger som jobber i toget som først får kontakt med kundene og da må vi være flinke til å orientere på høyttaler om at alle kan slå et slag for miljøet ved å kildesortere eget avfall. — Men vi kan sikkert informere enda bedre i toget og bør vurdere små markeringer på seterygg eller antimakassar der vi gjør oppmerksom på muligheten for å sortere, sier Skaiaa. Som miljøbedrift burde vi mane til økt miljøbevissthet når vi har sjansen til det. Har du forslag til å forbedre miljøet: Kontakt lailab@nsb.no TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Ibrahim Sesay fra Sierra Leone er en av dem som samler avfall i togene før de rengjøres. Han har også registrert økte mengder søppel i toget. Her sammen med regionleder Thor Egil Bråten. V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

9

17.12.2008, 10:39

9 - 0 8

9


M A T E R I E L L

Stein Nilsen sammen med Sigrun Marie Berg i billettsalget i Bergen. (Foto: Henning Lirhus).

Nytt billettsalg i Bergen Det første, ombygde 69-settet er snart klart til å settes i trafikk.

Bergen åpnet nytt billettsalg i desember. Det er en helt ny og mer åpen løsning som møter kundene som nå skal kjøpe billetter på stasjonen i Bergen. Den nåværende jernbanestasjon ble åpnet med stor festivitas 26. mai 1913. Stasjonen ble fredet i 2003, men er i høyeste grad en levende bygning. Det skjer stadig endringer i behovene når det gjelder jernbanedrift. Feiringen av det nye billettsalget var ikke like omfattende som i 1913, men nyåpningen ble foretatt av leder for NSB Persontog, konserndirektør Stein Nilsen. Det var god mediedekning, og både Bergens Tidende, Bergensavisen og NRK var til stede. — Vårt nye billettsalg gir oss et tidsriktig inntrykk. En åpen løsning gjør våre selgere mer tilgjengelig for alle våre kunder, sier Stein Nilsen.

Svein Ivar blir lokfører

Type 69C snart klar ti I løpet av vinteren venter vi å se det første settet av type 69C som nå er under ombygging, i trafikk. Det er en betydelig forbedret utgave av en gammel sliter. I løpet av 2010 er alle 14 settene bygget om. Selv om utseendet er det første som blir lagt merke til, er det mye mer som er endret og forbedret på det gamle lokaltoget. NSB har økt sikkerheten ved at toget får ny ATC/Telloc og ny snøplog. Snøplogen vil redusere snø- og isdannelser i togets tekniske deler og bedre påliteligheten vinterstid. Vi har fått nytt brannvarslingssystem, nye elektriske dører slik at vi får mer stabil drift og nytt konduktørrom med mulighet for å innstille det automatiske informasjonssystemet.

På nyåret setter Johannessen seg på

SOM NYTT

skolebenken igjen for å friske opp lokførerferdighetene. De siste årene av sin tjenestetid vil han bruke i operativ tjeneste. — Aller helst ville jeg vært lokfører med hjemmekontor, men det går vel ikke, smiler han. Svein Ivar har vært trafikksikkerhetssjef i seksten år og ønsker ikke lengre å bruke så lang tid av dagen på å reise til og fra jobb. Steinar Olsen vil fra 5. januar og inn til videre fungere i stillingen. TEKST: PREBEN COLSTRUP

10

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

10

Rullestolheis i de nyombygde settene.

NSB Lokaltog fremstår med dette som nytt. Det er ny design både utvendig og innvendig, nye stoler etter kundens ønske og bedre tilbud til kunder med redusert mobilitet med HC-heis og HC-toalett. Det er kommet er kontrastfarge på stolrygger, holdestenger og aktivt lys i nødbryterne på HC-toalettene og HC-plassen som vil imøtekomme noen av kravene til universell utforming.

9 - 0 8

17.12.2008, 10:10


ar til ny innsats Klimaanlegget er på plass i de nye settene, og vi gleder oss over bedre belysning både i kupeen og inngangspartiet. Sammen med type 7 er dette starten på en fornyelse av den gamle togparken. Totalt vil NSB fornye de gamle togene for ca to milliarder kroner. Type 69 C vil forlenge levetiden med 15 år. Togtypen skal i hovedsak gå på innerstrekningene, men kan også bli brukt mellom Eidsvoll-Kongsberg og Oslo-Kongsvinger.

fortsatt en solid konstruksjon som det går fint an å utnytte for ombygging. Kassen er i aluminium. Likeså er boggiene solide og brukbare. Mellomvogn er av nyere dato, men de blir pusset opp på linje med resten av toget. Nye vinduer uten klaff, senking av innvendig temperatur ved parkering, nye dører, moderne klimaanlegg vil bidra til bedre klima. Mantena Sundland skal vedlikeholde toget.

Hva er forbedringene?

Trygghetskamera

Toget får nå lukket toalett som er tilgjengelig for kunder med begrenset mobilitet, HC-heis, nye dører, nytt automatisk togstoppsystem (ATS), Telloc (togets ferdsskriver), ny snøplog, nytt passasjerinformasjonssystem, nytt konduktørrom, nyutviklede lokaltogseter og sist men ikke minst nytt klimaanlegg. Det er Bombardier Transportation på Strømmen som bygger om togene. Stolene er imidlertid produsert i Polen, klima- og HC-anlegg er produsert i Sverige, lukket toalett i Danmark og sikkerhetssystemene i Sverige og Sveits bare for å ha nevnt noen av landene underleveransene kommer fra.

Når den nye type 69 C kommer, har NSB imøtekommet kundens ønske om trygghetskamera. 83 prosent har svart at de ønsker slike kamera i toget. I alt 32 kameraer i hvert sett skal dokumentere uønskede hendelser som trenger politietterforskning. Det er først og fremst etter en mistanke om kriminelle handlinger at NSB vil videresende videomateriale til politiet. NSBs rutiner for oppfølging av kamerabruken er svært gode, og det er ingen grunn til å frykte at dette på noen måte kan bli misbrukt. Hensynet til kunden og egne ansatte er det viktigste argumentet for innføringen av kamera. Men også etterforskning av hærverk er et viktig 32 trygghetskameraer i argument. Førerrommet blir hvert sett. ikke filmet.

SOLID KONSTRUKSJON

Nytt, lukket toalettsystem.

Selv om togkassene og drivverket er over 30 år, er det

TEKST: PREB EN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

11

17.12.2008, 10:11

9 - 0 8

11


Nettbuss mot nullresultat i år Nettbuss har de siste årene levert gode resultater. Men i år vil selskapet komme ut med et nullresultat. Høye dieselpriser, den nye bransjeavtalen som gir kraftig lønnsvekst og svake resultater i Sverige og Danmark er de viktigste årsakene til dette.

Administrerende direktør Arne Veggeland er imidlertid fornøyd med at flere av de største selskapene i Nettbuss leverer gode resultater i år. De fleste av selskapene i Nettbuss er nå tilsluttet bransjeavtalen. Det innebærer et lønnsløft for sjåførene ut over det vanlige på 30 000 – 40 000 kroner. — Noe av dette får vi dekket inn gjennom de avtaler vi har med fylkene, men både på turkjøring og ekspresskjøring betyr bransjeavtalen økte kostnader for selskapene våre. I tillegg kommer dieselkostnadene som hittil i år utgjør en kostnadsvekst ut over budsjett på 70 millioner kroner, sier Veggeland. DEKKE ØKNING

Nettbuss må i første omgang selv dekke ekstra kostnader for økte dieselpriser i de fleste kontraktene som er inngått i Norge. Mange av avtalene blir justert ved årsskiftet slik at 2009 blir bedre. En del andre avtaler skal forhandles på nytt for å dekke inn økte kostnader. — Denne jobben har vi håp om skal bringe gode resultater i mange kontrakter rundt om i Norge i 2009, sier Veggeland. Høye dieselpriser og ekstra lønnskostnader fører til at Nettbuss nå er nødt til å gjennomgå alle ekspressrutene. EKSPRESS I MINUS

— På mange ekspressruter har vi tidligere år hatt gode resultater. Også i år har det vært en fin inntektsutvikling og flere kunder har strømmet til, men når kostnadsveksten er på 10-15 prosent, får vi store problemer med å levere resultater i pluss, sier Veggeland. Han sier at ekspressbussene vil få noe redusert produksjon. Videre legges det opp til betydelig takstøkninger på flere linjer. — Helheten i ekspressnettet vil være under konstant vurdering neste år, understreker Veggeland.

De største selskapene i Nettbuss går godt. Passasjertallet på bybussen i Dram men øk

DANMARK

På de tre kontraktene i Danmark er det ikke mulig i første omgang å skape den lønnsomheten som selskapet hadde forventet. — Kundemessig og omdømmemessig har satsingen i Danmark vært vellykket. Det er høy kvalitet på produktene og stemningen i selskapet er god. Men vi får et driftsunderskudd og tar også et regnskapsmessig tap i år. Men vi håper å se resultater av opplæring og erfaring de neste årene, påpeker Veggeland. I Danmark skal Nettbuss ikke inngå flere anbud neste år.

12 12

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

12

SVERIGE

I Sverige har Säfflebussen ikke innfridd forventningene. —Det var et betydelig underskudd i fjor, og dette blir mindre i år. Vi budsjetterer med null neste år, og det tar tid før vi er der vi ønsker å være, sier Veggeland. Sverige rammes også av økte dieselpriser, men noe av økningen justeres hver tredje måned i henhold til avtalen. Orusttrafiken får et brukbart resultat, men har ingen nye anbud i porteføljen for neste år. — Concordia og Veolia har fått de fleste anbudene i

9 - 0 8 9 - 0 8

17.12.2008, 10:11


N E T T B U SS

Arne Veggeland sier at alle ekspressbussruter skal vurderes nøye i løpet av de nærmeste månedene. GODE KJERNESELSKAPER

Men mange av selskapene i Norge går meget godt. Det gjelder i første rekke kjerneselskapene i Østlandsområdet Nettbuss Lillestrøm, Nettbuss Ringerike, Nettbuss Drammen samt Nettbuss Trøndelag. Teamtrafikk i Trondheim får også et brukbart resultat i år. I Nettbuss Vest blir det bra resultat i år og dette selskapet slås sammen med Nettbuss Sør, med hovedsete i Arendal. BRA LOKALT

I lokaltrafikken har Nettbuss veldig god inntekts- og trafikkutvikling. Det betyr større omsetning og flere kunder. — I Buskerud kjører vi på nettokontrakt og utviklingen er god, spesielt i Drammen by. Her ligger vi an til å få bonus i 2008. I Trondheim er produksjonen økt med en million kilometer fra august av, og vi forventer resultater av dette i år. Det er blant annet blitt gjennomgående pendelruter fra Stjørdal til Orkdal og Hommelvik til Melhus. I Trondheim by er situasjon noe uklar og det har vært snakk om delanbud. Men vi kjører foreløpig som før, sier Veggeland. NESTE ÅR

Sverige i år, og litt ufrivillig blir 2009 et konsolideringsår i Sverige, sier Veggeland.

Neste år budsjetterer Nettbuss med resultater på nivå med det som har vært vanlig de siste par-tre årene. — Nettbuss vil forbedre resultatet betraktelig neste år. Omsetningen vil øke med 10 prosent til nærmere fire milliarder kroner i 2009. Mye av veksten skyldes taktsøkninger og gode indeksreguleringer på kontraktene. Det siste betyr at kostnadene i større grad blir dekket, sier Veggeland.

MØRE

FLERE SELSKAPER

Nettbuss Møre får også et dårlig resultat i år. — Dette skyldes at vår avtale er regulert etter konsumprisindeksen. Den gikk ned fra 2006 til 2007. Inntektene fra fylket gikk dermed ned, og med økte driftsutgifter får vi ikke endene til å møtes, og forutser et minusresultat på 20 millioner kroner i år, sier Veggeland.

Nettbuss har i løpet av året kjøpt flere nye selskaper. Disse er Risør og Tvedestrand bilruter med omsetning på 60 millioner kroner, Oslofjordekspressen og Hansen Bilruter i Østfold, samt Totenekspressen.

i Dram men øker stadig, og Nettbuss Drammen kan imøtese en millionbonus i år.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

13

17.12.2008, 10:11

9 - 0 8 9 - 0 8

13 13


Økonomidirektør i Nettbuss Atle Svenheim (bildet) blir ny økonomidirektør i Nettbuss etter Olav Kåre Jacobsen som går av med pensjon til sommeren. — Jeg er glad for at Atle Svenheim nå skal lede vår økonomifunksjon. Han har imponert meg i den jobben han gjør i Nettbuss Lillestrøm, og vil nå få en viktig rolle sentralt i Nettbuss som jeg er helt sikker på at han vil utføre på en meget god måte, sier administrerende direktør Arne Veggeland.

Miljøbevissthet lønner seg Redusert tomgangskjøringen og mindre trykk på gasspedalen gir kroner i kassa for Nettbuss. Hver enkelt sjåfør kan sammen med sine kolleger bidra til millionbesparelser.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

14

Sjåfører i Nettbuss kjø

Hvert år tilbakelegger bussene til Nettbuss Lillestrøm AS over 15 millione

Nettbuss skal bli en sertifisert miljøbedrift og kjører nå kurs i miljøbevissthet for samtlige sjåfører og øvrige ansatte. Det er enkle virkemidler som skal til for å bidra til å skape bedre miljø for våre omgivelser og alle kan bidra. — Folk trodde før at miljøbevissthet var en utgiftpost for bedriftene. Vi ser motsatt på det. Her er det penger å spare. Mer bevisst holdning kan spare selskapet for millioner av kroner. Blir vi bedre til å kutte ut tomgangskjøring og sørger flere sjåfører for å ha et lettere trykk på gasspedalen, kan det være snakk om flere titals millioner kroner i året for Nettbuss, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss.. Selskapet har selv skolert flere instruktører som nå holder totimers kurs for medarbeiderne. Her lærer alle at Nettbuss tar miljø på alvor. Samtlige får vite hva som skal til for å redusere utslipp og bruker enkle eksempler på dette. — Vi skal være med på å spre budskapet om at alle kan bidra til et bedre klima. Her skal vi bruke enkle eksempler fra hverdagen. Slår du av tv’en din helt, sparer du 800 kroner i året. Dessuten er du tryggere mot brann, sier Veggeland.

14

Sier ja til mykere og mer miljøbevisst kjøring. Fra venstre: Tony Jansson, Simen Erikse (Foto: Nina Nitteberg).

— Med drivstoffprisene vi har hatt i store deler av 2008 blir dette høye kostnader! Hvis vi klarer å bruke fem prosent mindre diesel (det vil si 1,8 desiliter per mil) sparer vi 2,7 millioner kroner i året. Eli Grindeland Botten er rekrutterings- og opplæringsansvarlig i Nettbuss Lillestrøm. Hun er selv bussjåfør, og vet at redusert trykk på gassfoten gir redusert forbruk. — Vi ønsker å teste dette i større skala, og etter noen forsøk i Nittedal skal vi prøve å organisere opplæring i hele Nettbuss Lillestrøm for å få folk til å tenke mer miljø, helse og sikkerhet. Det er ikke bare miljøet som spares ved å være mer tilbakeholden med gasspedalen. Det er en klar sammenheng mellom passiv kjøring og ulykker. Nettbuss har som målsetting å redusere forbruket og dermed også CO2-utslippet. I tillegg byttes store deler av bussparken ut med busser med EURO 5 motor i løpet av 2009. Det betyr enda mindre utslipp av avgasser og partikler. ISO- SERTI FI KAT

— Vi skal være gode på miljø i alle ledd. Bedriften er på god

9 - 0 8

17.12.2008, 10:11


NETTBUSS

on, Simen Eriksen, Kristian Guldvik, Aloba Oladapo Babatunde, Kjell Aatangen.

Eli Grindeland Botten sier små endringer i kjørestil gir bedre komfort.

ss kjører grønt

ver 15 millioner kilometer. Samtidig bruker de 5 500 000 liter diesel. vei til å bli ISO-sertifisert og da er miljø et område det fokuseres på, sier Grindeland Botten. Men hva kan den enkelte sjåfør bidra med? Å redusere forbruket er ikke vanskelig, men det krever endring i rutiner og kjørestil for noen. Tomgangskjøring krever 3,5 liter diesel i timen. Stoppes motoren ved alle stopp over ett minutt er det mye å spare, også på støy som mange betrakter som en forurensning av miljøet. SKAPE ROM OG RO

I trafikken er det andre tiltak som reduserer forbruket. Se langt fram og skap rom rundt deg i trafikken. — Å ligge tett på bilen foran stresser både bussjåføren og passasjerene. Hold avstand og bruk denne til å justere farten uten å måtte bruke brems og gass. Slipp opp gassen når du ser køen foran deg stoppe opp! Ikke bare sparer vi diesel, men passasjerene får en behagelig reise uten unødvendige start og stopp, påpeker Grindeland Botten. Å kjøre på grønt betyr å holde turtallet innenfor det grønne området på turtelleren. — Vi sparer ikke bare miljøet, men også bedriften for

unødvendige reparasjons- og vedlikeholdskostnader ved å ha en myk kjørestil. Bussen kommer ikke fortere fram med en aggressiv kjørestil, heller tvert i mot, og sjåføren opplever turen og arbeidsdagen som slitsom og stressende, sier Grindeland Botten. ENDRE KJØRESTIL

De aller fleste har noe å hente på å endre på kjørestil. Mange års erfaring bak rattet gjør at vi legger oss til uvaner vi kanskje ikke er klar over selv. — Derfor vil vi i 2009 fokusere på oppfølgning av sjåfører blant annet ved å vurdere kjørestil. Et pilotprosjekt på en avdeling kan også dokumentere sammenheng mellom oppfølgning av sjåfører, dieselforbruk og ikke minst antall skader. Så dette er en klar vinn-vinn-situasjon der både bedriftens kostnader, miljøet og sjåførens bonus er vinnere, sier Grindeland Botten.

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

15

17.12.2008, 10:11

9 - 0 8

15


K V A L I T E T

Ansatte i toget får ros, men rekord i

Hans Ove Orefellen, Anders Jakobsen og Glenn Thomas Johansen (t.h.) får gode tilbakemeldinger fra kundene, også i avvikssituasjoner.

Selv om kundene klager som aldri før, er det de som jobber i togene som får mest ros av kundene. Servicesenteret får mange klager, men mottar også ros, og da er det først og fremst konduktørene som roses. I oktober ble det registrert ny rekord i antall klager inn til Servicesenteret. For dårlig informasjon til kundene ved avvik er fortsatt den største årsaken til at folk klager på oss. Tallene for november er også høye. Klagene på for dårlig informasjon dreier seg i hovedsak om manglende eller feil informasjon som blir gitt over høyttalerne på stasjonene eller på monitorene i forbindelse med avvik, spesielt i Oslo-området. — Dette er en gjenganger, og vi håper at flere kundeveiledere som kan hjelpe til i avvikssituasjoner vil gi færre klager etter hvert, sier leder for servicesenteret i NSB, Heidi Nybrenna Brochs. — Avvik, både planlagte og ikke planlagte, er i hovedsak årsak til de mange kundehenvendelsene, påpeker hun.

Kan bli mye bedre Høsten målinger for kundetilfredshet er klar. Den negative trenden opprettholdes. Lokaltog reduseres fra 60 til 59 (måltall: 66). Regiontog øker fra 70 til 71 (måltall: 73)

16

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

16

Dette bekrefter at NSB har mye å hente på god håndtering av kunden i avvikssituasjoner. Men dessverre er det slik at det ofte også kan glippe ved planlagte avvik. — Dette liker vi ikke. Planlagte avvik vil vi nemlig få mange av i året som kommer. Når Jernbaneverket har fått mer midler til vedlikehold, betyr dette at det blir flere planlagte stopp i trafikken i perioder. Derfor må vi bli mye bedre til å takle avvikene som er planlagt, sier Nybrenna Brochs. Servicesentersjefen sier at det er mange klager som kommer inn til NSB, men det er også hyggelig å kunne trekke fram at det er kategorien «Personale» som får mest ros. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

— Det viktigste vi kan gjøre for å forbedre punktligheten for våre kunder i lokaltrafikken i Oslo er å forbedre oss på stoppende feil og lange stasjonsopphold og levere som avtalt hver dag, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Marianne Einarsen. Forbedringsområdene er mange og kundene nevner først og fremst rutetilbudet og avvikshåndtering. Lokaltog Østlandet skiller seg ut med et lavt nivå (varierer mellom 48 og 55), mens lokaltog for øvrig ligger på et høyere nivå.

9 - 0 8

17.12.2008, 09:48


d i antall klager i høst

Kundeveiledere klar til innsats. Truls Kleven og Tov Brugård (t.v.) sammen med Trond Hansen bak.

Flere kundeveiledere er klare Kundene våre er ikke fornøyd med den informasjon vi gir ved avvik. Men det blir stadig flere som har gjennomgått kurs i kundehåndtering ved avvik. Meningen er at flere kunder skal bli fornøyd etter hvert og at antallet kundeklager skal reduseres. — Vi skal også evaluere avvikene, sier Trond Hansen, som leder arbeidet med å bygge opp en stab av kundeveiledere i NSB. Han sier at det nå er 140 kundeveiledere som har meldt seg, og de fleste har vært gjennom de nødvendige kurs. —Vaktordingen fungerer bra. Siste uka før jul var satt av til kurs, og vi skal få til flere kurs neste år. Da skal det jobbes konsentrert med å utvikle og trene de kundeveilederne som nå er med, sier Hansen.

— Når dette er blitt bra, så håper jeg at flere kommer etter, sier Hansen. Neste år skal han også legge alle knutepunktstasjoner til rette for avvikshåndtering i samarbeid med pendelansvarlige og strekningsteam. — Vi skal også bidra med å definere andre enheters rolle i avvikshåndteringen med tanke på å få ned responstiden fra avviket oppstår til kundeveiledere er på plass, sier Hansen.

For Regiontog er det stabile resultater på samme nivå som tidligere. Forbedringsområdene er avvikshåndtering og serveringstilbudet. Regiontog ligger relativt stabilt på et høyere nivå enn lokaltog. Østlandsområdet ligger på et noe lavere nivå enn andre deler av landet. NSB Persontogs KTI ligger på samme nivå som ved forrige måling (65). Det jobbes langsiktig med å ettergå og forbedre

registrering av forsinkelsesårsaker, endre kryssingsmønstre, materiell og planforutsetninger. — Når først avviket skjer er det viktig at vi er raskt ute og synlige på stasjonene der avviket skjer og hjelper kundene til alternativ transport. Samtidig må vi være god på informasjon, både via nsb.no og over høyttaler/monitor på stasjon og i togene, sier Einarsen.

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

17

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-50

70 75 80 85 90 95 100 ▲ Dovrebanen

Bedring i november

➥ Nordlandsbanen

November ble en betydelig bedre måned enn oktober. ➥ Raumabanen ▲ Rørosbanen

Antallet forsinkelsestimer på landsplan er gått ned med ca 30 prosent. Regulariteten er også betydelig bedre. I november var det kun 102 hel- eller delinnstillinger som

▲ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ➥ Oslo - Trondheim ➥ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ➥ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden ➥ Oslo Skien ➥ Oslo Lillehammer ➥ Gjøvikbanen AS

LOKALTOG ▲ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ▲ Drammenbanen ➥ Østfoldbanen ▼ Stavanger ➥ Bergen - Arna ▲ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

▼ Salten

▲=FRAMGANG GODKJENT

18

9-08-4.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

NSB har ansvaret for. Det er bare mars som er bedre enn dette i år. Av disse 102 innstillingene skyldtes 62 innstillinger materiellfeil, 29 materiellmangel og bare 11 innstillinger skyldtes personellmangel. — Dette er et resultat som alle involverte kan være meget stolte av, sier punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen. I Salten viser togene i Salten noe svakere tall en normalt. Årsaken til dette er stort sett følgeforsinkelser fra togene på Nordlandsbanen. Nordlandsbanen ligger fortsatt på 86 prosent punktlighet som er det samme som i oktober. Årsaker til forsinkelser i november er vinterproblemer i form av snø og vind i Trøndelag, dyrepåkjørsler samt noen tilfeller av feil på infrastruktur. Det ble også en del forsinkelser pga ras/rasfare ved Mære. Lokaltog Trondheim og Meråkerbanen har også vist svakere tall enn normalt i november. De fleste forsinkelsene skyldes oppryddingsarbeider etter ras ved Mære. Dovrebanen viser gledelig utvikling og oppnådde 91 prosent og måloppnåelse i november for første gang siden april. Færre infrastrukturfeil og mindre banearbeider er hovedårsaker til dette. Både Raumabanen og Rørosbanen ble rammet av stort snøfall i november og dette skapte forsinkelser og innstillinger. På Raumabanen måtte vi innstille 18 avganger på grunn av snøfall/trær over sporet. I vest kjøres togene mellom Bergen og Arna i rute, som vanlig. Lokaltogene på Vossebanen viser stor bedring og nådde 85 prosent i november. Togene på Bergensbanen går også bedre og nådde 88 prosent i november, en forbedring på hele 14 prosentpoeng fra oktober. På Jæren er det fortsatt svake tall, men november endte på 75 prosent som er 14 prosentpoeng bedre enn i oktober. Togene på Sørlandsbanen ligger som vanlig langt oppe på 80tallet i punktlighet. På Østlandet nådde endelig regiontogene på Vestfoldbanen målet på 90 prosent Færre saktekjøringer er årsaker til dette. Oslo-Lillehammer er fortsatt svakest, men viser også god utvikling og nådde 85 prosent i november, en forbedring på mer enn 10 prosentpoeng. Forsinkelser og følgeforsinkelser på grunn av tett toggang og feil på infrastruktur er årsaker til driftsproblemer også i november. Lokaltog Oslo oppnådde 87 prosent punktlighet i november, en forbedring på 9 prosentpoeng fra oktober. Signalfeil på Drammebanen og Østfoldbanen, utfall av fjernstyringen mellom Strømmen og Jessheim og ledningsnedfall på Skøyen medførte forsinkelser og følgeforsinkelser i stort omfang. Fortsatt er det en del feil på togsett som medfører både forsinkelser og innstillinger. Materiellmangel medfører en god del tog med færre vogner enn normalt, og dette skaper også forsinkelser på grunn av overfylte tog og dermed lange stasjonsopphold.

9 9- - 00 88

17.12.2008, 09:49


M E L L O M

NJA med vinterkurs på Geilo

P

ias Plogg

Norske Jernbaners

Her en kveld så

Avantgard holder sitt

jeg en film som

tradisjonsrike vinterkurs på

het «Into the

Golsfjellet i 2009.

Wild».

Det foregår på Storefjell Høyfjellshotell 19.-22. mars fra middag kl. 1900 på torsdag, til lunsj på søndag. Her blir det fritid nok til å prøve slalåmbakke, langrennsløyper, badeanlegg, spa og lørdagsdans. Pensjonert politimann Torbjørn Pettersen forteller om sine erfaringer i jobben innen sitt spesialfelt rettet mot ungdom. Du får også med deg et meget spesielt foredrag av Terje Forsberg som forteller sin utrolige historie fra oppveksten. Prisen for oppholdet er kr. 1500 for voksen. Medlem i NJA betaler kr. 950. Og tar du med hele familien så har vi svært gode barnerabatter.

For opptatt av ting Filmen var basert på en sann historie. Det handlet om en gutt som sa han ønsket å bruke livet riktig, og hva han mente var best. I begynnelsen av filmen ser vi han feire at han er ferdig med skolegang sammen med foreldrene sine og de vil glede ham med en gave - en ny bil. Gutten blir sint, sier han allerede har en bil som fungerer fint. Den er riktignok gammel, men absolutt ikke nødvendig å bytte. Han sier bare «ting, ting, ting - hva skal vi med så mange ting?» Og - han har helt rett. Er en ny bil i gave noe som viser at du setter pris på barna dine? Noe du gir som belønning for at du har gjort det bra på skolen? Han drar til Alaska, tar med seg det han trenger og drar inn i de villeste skogsområdene. Han brenner alle pengesedlene sine (tenk det) og lever av naturen. For ham var det en stor glede å oppleve livet i naturen uten ting, og han hadde bare det aller mest nødvendige for å overleve i naturen gjennom vinteren. Tenk så mange ting vi har rundt oss som vi strengt tatt ikke trenger. Se for deg dine ting. Kan du plukke ut de ti viktigste tingene dine og klare deg uten resten? Hvorfor skaffer vi oss alle disse tingene? Hva legger du i å bruke livet riktig? Og hva bruker du pengene dine på i det livet du har? Filmen endte trist, men jeg hadde en god filmopplevelse. Det er beundringsverdig at noen klarer å gi avkall på materielle goder. Livet handler ikke om å skaffe seg mange materielle ting, men noe helt annet! Glem tingene, lev livet og nyt opplevelsene! Det er hva det handler om. 29. november var det «Buy nothing day». Bare det at det eksisterer en sånn dag sier noe om hva slags samfunn vi lever i.

Pia Solheim er it-rådgiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om tog spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

For mer informasjon kan du ringe Per Gommerud telf. 32878489/ 41684075 eller til Anne-Grethe Kristiansen 32820493 som også tar imot påmelding på e-post agk@ebnett.no innen 19. januar. Det er begrenset antall deltagere, så meld dere på snarest!

O S S

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

19

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

19


N Y H E T E R

Aktive uten livsstilssykdommer

Dagsavisen feilsiterte konsernoverlege Ørn Terje Foss, og blandet uttalelsene med egne, negative karakteristikker. Konsernoverlege Ørn Terje Foss ble feilsitert i Dagsavisen. Les hva han egentlig mente.

Dagsavisen skrev 6. november: «Fjerner farlige lokførere». Mange medarbeidere opplevde at konsernoverlegen i NSB uttalte seg i kritiske ordelag om ansattes vekt og manglende aktivitetsnivå. Saken i Dagsavisen var basert på en artikkel i tidsskriftet Diabetes. — Jeg følte meg misbrukt. Jeg er feilsitert og ting er tatt ut av sin sammenheng. Mitt poeng var at skiftarbeid og kjøring i trafikk er et stressende yrke, og begge deler øker risikoen for at vi utvikler diabetes og hjerte – og karsykdommer. Medarbeidere med sikkerhetstjeneste kan da miste jobben fordi helsekravforskriften underkjenner de med denne diagnosen, sier Foss. — Dagsavisen skrev at av de 100 som årlig blir tatt ut av tjeneste, er det rundt 30-40 som ikke lenger vil kunne ha den type sikkerhetstjeneste som det å være lokfører eller konduktør medfører. Er det sant? — Nei! Jeg gjentok flere ganger for journalisten at antallet som må følges opp hvert år kan være bortimot hundre. Men dette er av omtrent tusen undersøkelser. Så starter vi grundigere undersøkelser for å se om kravene i helseforskriften er innfridd. Noen blir godkjent etter en ny sjekk eller igangsatt behandling, mens andre blir det søkt dispensasjon for. — I bladet Diabetes fremkom det at i 60 prosent av tilfellene der ansatte tas ut av jobben, er årsaken hjerte- og karsykdommer eller diabetes. Er det riktig? — Dette må nyanseres litt. Anslagsvis 60 prosent av tilfellene der folk mister godkjenning er såkalt livsstilsrelatert, altså overvekt, manglende fysisk aktivitet eller kosthold, sier Foss.

—De som har skiftarbeid og stressende arbeid, har en tilleggsrisiko som kommer på toppen av de vanlige faktorene som matvaner og fysisk aktivitet, påpeker Foss. TA ANSVAR SELV

— Vi har alle et ansvar for hva vi spiser og hvor aktive vi er på fritiden. Men som arbeidsgiver kan NSB også påvirke ved å jobbe for bedre skiftordninger, bedre tilpasset spisetilbud for skiftarbeidere og tilrettelegging for økt fysisk aktivitet enten til og fra jobb eller i opphold og pauser i arbeidet, understreker Foss. Artikkelen i Diabetes beskrev noen tiltak som NSB har igangsatt. Blant annet et bedre kantinetilbud og treningsrom etter ombyggingen av DA-bygget. — Bidrar fysisk aktivitet til å forhindre diabetes? — Ja, og det er viktigere å ha en høy fysisk aktivitet enn å ligge innenfor idealvektsområdet, sier konsernoverlegen. — Hvis jeg er i fare for å utvikle diabetes, hvordan kan NSB da hjelpe meg? — Først vil jeg si at du behøver ikke å vente til du er i faresonen, før du øker din fysiske aktivitet. De som har fått en advarsel, kan få et tilbud om individuell oppfølging hos bedriftssykepleier og fysioterapeut i BHT. Hvis du i påvente av godkjenning er tatt ut av tjeneste, kan Ressurssenteret hjelpe deg med å finne en annen jobb i ventetiden, eller de kan avtale fysisk aktivitet sammen med andre. Hvis du får en diagnose som gjøre at du mister godkjenningen, bistår vi med råd og veiledning der det er mulig å få dispensasjon, eller starte en attføringsprosess, sier Foss.

MÅTEN VI LEVER PÅ

En ting er arv og miljø, men måten du lever på utløser flesteparten av diabetes og hjerte- og karsykdommer. 20

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

20

TEKST: AN NE RYGG FOTO: LASSE STORHEIL

9 - 0 8

17.12.2008, 09:49


Vi får nytt personalsystem i 2010 NSB-konsernet forbereder overgangen til et nytt personalsystem. Et bredt sammensatt prosjekt har startet arbeidet for overgang til nytt personalsystem, eller HR-system som det kalles i disse dager. Formula, som brukes i dag i forbindelse med lønn, er på vei ut, og innen 1. januar 2011 er målet at et nytt system som håndterer alle typer personalprosesser skal være innført i NSB-konsernet. — Vi ser på en systemløsning som gir støtte for alle kjerneprosesser i personalarbeidet, lønn, oppgjør og medarbeideroppfølging. Vi ønsker også at systemet skal gi muligheter for å støtte de mer strategiske personalprosessene. Da tenker vi blant annet på prestasjons- og kompetansestyring og oppfølging av medarbeiderne, sier Roger Keiseraas som leder Assistor. Han ønsker seg en leverandør som kan tilby et helhetlig system, med standard løsning som skal være enkelt å vedlikeholde og ikke trenger spesialtilpasninger. — Det koster alltid ekstra å utvikle egne systemer innenfor et grunnsystem. Det skal vi unngå nå ved å investere i et system som gjør hele jobben for oss, sier Keiseraas. I LØPET AV 2010

Første fase med å skaffe systemet er i gang. — Vi skal ha valgt system og leverandør innen utgangen av neste år. I mellomtiden må vi kartlegge behov og sørge for utarbeiding av kravspesifikasjon. I 2010 skal jobben med å implementere systemet skje og 1. januar 2011 er vi i gang, håper Keiseraas. SE LVB ETJ E NT

Det nye systemet skal ha stor grad av selvbetjente løsninger gjennom et enkelt grensesnitt. Alle skal kunne hente ut de data som trenges for den enkelte og være støtte for ledere i alle prosesser. Keiseraas er optimist og nevner eksempel på hva systemet skal inneholde:

Roger Keiseraas, Ada Grøndahl og Kari Skau Vold (t.h.) forbereder seg på at Formula skal skiftes ut i løpet av 2010.

— Da kan du søke om ferie direkte via intranett. Klikk og send. Ta ferie! Hensikten med å investere i et nytt verktøy er å gi ledere mulighet til å gjøre en bedre personaljobb og dermed yte bedre oppfølging til alle medarbeidere. MELD INN FORSLAG

— Det er en krevende prosess vi står foran, sier Keiseraas. Assistor ber nå alle brukere (medarbeiderne i NSB med datterselskaper) om å melde inn hva som bør ligge i et slikt nytt personalverktøy. — Vi kartlegger nåsituasjonen og fremtidige behov og snakker med mange sentrale medarbeidere. Vi rekker ikke å snakke med alle, men jeg oppfordrer dem som har synspunkter og innspill om å sende meg disse så snart som mulig, sier Keiseraas. I mars vil vi vite hva som skal ligge inne i et nytt system, sier han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Mantena, nu jäklar! Mantena skal utføre vedlikehold på Pågatågene i Sverige de neste syv årene. Kontrakten har en verdi på 600-700 millioner svenske kroner. Nytt verksted bygges i Helsingborg. Kontrakten er undertegnet med Skånetrafiken, og Pågatogene kjører på fem forskjellige linjer i Skåneregionen. Mantena skal vedlikeholde 49 nye tog som leveres i perioden 2009-2011 fra det franske Alstomkonsernet. Skånetrafiken har opsjon på ytterligere 59 tog fra Alstom. Kontraktsperioden for Mantena er syv år med opsjon i ytterligere to år med driftsoppstart i november 2009.

— Satsingen på etablering utenfor Norge har nå gitt resultater gjennom vår kompetanse, erfaring og systemer, sier lederen for Mantena, Ole Edvardsen. Denne kontrakten er en viktig milepæl for Mantenas satsing i Norden. Arbeidet vil bli utført av eget datterselskap i Sverige som vil ha ca 50 ansatte. — I tillegg vil vi også dra nytte av selskapets erfaring og kompetanse her i Norge, innenfor logistikk, komponentog deleforsynig. Etablering i Sverige vil dermed gi nyttig erfaring tilbake til selskapets norske virksomhet og kunder, sier Edvardsen. Mange medarbeidere i Mantena har jobbet mye og godt med dette tilbudet, og arbeidet har vært ledet av Tor Henriksen.

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

21

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

21


N- Y H E T E R

Må gjøre innkjøpene rimeligere I fjor ble det lansert et prosjekt i NSB-konsernet med et «hårete» mål om å kutte mer enn 200 millioner kroner i årlige innkjøpskostnader. Fortsatt er det mye å hente. Det er en klar forutsetning fra eier, styre og konsernledelse at NSB-konsernet skal drives mer effektivt. Årlige innkjøpskostnader beløper seg til flere milliarder kroner, og ved å gå gjennom alle avtaler forventes en betydelig innsparing på flere hundre millioner kroner. Konsernets sentrale innkjøpsavdeling har vært i kontakt med alle bedrifter, og nå ønsker konsernledelsen at de enkelte datterselskaper og enheter bruker enda mer ressurser på å gå gjennom alle egne innkjøp. — Jeg tror det er avgjørende at alle enheter grundig vurderer de løsningene som er i dag, og tenker på hele konsernet når kostnader skal reduseres, sier innkjøpsdirektør Dag Nordby. ALLE MÅ BIDRA

Det er avgjørende for at NSB fortsatt skal ha en sunn økonomi at alle enheter bidrar med sitt. Dårligere resultater på ett sted, kan fort gi seg utslag i et negativt resultat for hele konsernet. — Derfor er det viktig at den enkelte enhet er villig til også å tenke på hele konsernet, sier Nordby. Dette understreker også konsernsjef Einar Enger. — NSB har et høyt kostnadsnivå, inklusive høye lønnskostnader. Derfor må alle områder gå gjennom tiltak for å få inntektene opp og ikke minst kostnadene ned, både i Rom, Nettbuss Persontog og CargoNet. — Innkjøp er et av områdene det knyttes ekstra innsats til, og på sikt skal koordinering på tvers i NSB gi betydelig reduserte kostnader per år. Dette arbeidet må vi sette ekstra trykk på i tiden som kommer, sier Enger.

Innkjøpsdirektør Dag Nordby er fornøyd med at Jan Helge Østlund (t.h.) har inngått konsernavtale for kjøp av rutetabeller og enkelte trykksaker.

nå inngått en avtale der både NSB og Nettbuss inngår. — I denne avtalen inngår også en del trykksaker og totalt betyr avtalen at NSB-konsernet reduserer sine kostnader med mellom syv og åtte prosent. Dette beløpet vil kunne øke hvis alle tog- og busselskapene legger alle sine bestillinger inn i samme avtale, sier Jan Helge Østlund i Salg som har forhandlet frem avtalen på vegne av NSB. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

FLERE TILBYDERE

Han nevner kjøpet av nattkomfortpakken til nattogene som et eksempel på en god anskaffelsesprosess. — Vi benyttet nye virkemidler og utnyttet markedet da vi anskaffet fleecepledd, nakkeputer, øreplugger og nattbriller, som er innholdet i denne pakken, sier Nordby. Han sier at antallet tilbydere økte fra tre-fire til 20 og at dette medførte en prisreduksjon på 15 prosent. — Så gjennomførte vi en omvendt auksjon og prisen gikk ned ytterligere 15 prosent, sier Nordby.

Raskere bedring av ek NSB noterer at Econ Pöyry sier det ikke er samfunnsøkonomisk

GODE INTERNE RESSURSER

Han understreker at en så stor prisreduksjon ikke alltid er så enkel å få til, men den vitner om at det er mulig å kutte innkjøpskostnader ved å utnytte de muligheter som finnes. — Men det krever at vi er villig til å ha interne ressurser som er profesjonell nok til å løse slike kompliserte oppgaver. Vi kan ikke bare stole på «gamle» kontakter og ikke være villige til å gå opp nye spor, sier Nordby. RUTETAB E LLE R

Et annet eksempel på at store volumer kan presse priser er de nye rutetabellene som trykkes opp for neste år. Det er 22

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

22

lønnsomt å bygge høyhastighetsbaner i Norge. Uansett er — Ikke kast bort penger på utredninger om høyhastighetstog, er rådet fra John Magne Skjelvik i Econ Pöyry. (Foto: Øystein Grue).

9 - 0 8

17.12.2008, 09:49

det staten og Jernbaneverket som må fatte en slik beslutning.


Feil diagnose kan gi feil medisin Lange stasjonsopphold har lenge vært lansert som verstingen når det gjelder årsak til forsinkelser som NSB er ansvarlig for. I september 2008 har Jernbaneverket oppgitt at det totalt var 2 298 forsinkelsestimer på jernbanenettet i Norge. Av dette ble NSB tillagt ansvar for 411 timer eller 18 prosent. Av dette igjen skyldtes 265 timer eller 11 prosent lange stasjonsopphold. Etter der kommer materiellfeil med 76 timer eller 3,3 prosent. Leder for NSB Drift Analyse Hans Haugland har gått registreringene i sømmene. Han ville grave dypere i materien for å finne de rette tiltak til forbedringer. — Når Jernbaneverket registrerer lange stasjonsopphold som årsak, er nok det i mange tilfeller riktig. Men dersom vi skal forbedre oss, er det viktig å finne hovedårsaken til at toget står for lenge på stasjonen, sier Haugland. Han vil derfor grave dypere. TO STREKNINGER

Hver gang det registreres en forsinkelse på mer enn fire minutter hos togledelsen må det angis en årsak. Haugland tok for seg to strekninger i en uke for å finne ut mer om den bakenforliggende årsaken til at togene ble stående for lenge på stasjonen. Den ene strekningen var Oslo – Lillehammer. Av 31 lange stasjonsopphold viste det seg at det var bare i to tilfeller i løpet av første uke i september at man med sikkerhet kan si at dette var korrekt og NSBs ansvar. I 16 tilfeller var det åpenbart andre årsaker som førte til at toget ble stående. Altså en forsinkelse som ble en konsekvens av andre årsaker. De resterende 13 registreringene var tvilsomme, det vil si at vi må grave dypere i materien før vi kan fastslå den egentlige årsaken. Den andre banestrekningen Haugland analyserte var Kongsberg - Eidsvoll med 43 lange stasjonsopphold tillagt

Lange stasjonsopphold har vært en stor årsak til forsinkelser, sier Hans Haugland i NSBs planavdeling.

NSB i følge Jernbaneverket. 27 var åpenbart feil, sju var riktig mens 10 var tvilsomme. DAGENS MÅLINGER

— Det er lett å se at dagens målinger ikke er fullkomne. Men det er også viktig at vi finner hovedårsaken til forsinkelsene for kunne sette inn de rette tiltakene til forbedringer. En forkjølet mann med kreft kan risikere å dø for tidlig ved å få behandling for forkjølelsen hvis kreften ikke blir oppdaget av legen, sier Haugland. Han tror det bør være i alles interesse å bruke mer ressurser på å finne årsakene slik at ledelsen kan bruke riktig verktøy for å iverksette tiltak. Han har god erfaring med å samarbeide med Jernbaneverket for å finne hovedkilder til problemene. TEKST: PREBEN COLSTRUP

FOTO: LASSE STORHEI L

v eksisterende spor — Men hvis det først er bygd et spor der vi kan holde høy fart, så er vi selvsagt klar til å tilby et tog som kan kjøre på sporet, sier leder for persontog i Stein Nilsen. — Men konklusjonen om høyhastighetsbaner i Norge forandrer ikke på våre intensjoner om at det må bygges ut så gode spor at vi kan holde høyt fart inn og ut av de store byene og mellom de store bygene i Norge. Nilsen sier at for å kunne tilby effektive transportløsninger, spesielt i rushtiden, er vi avhengig av en infrastruktur som tåler høyere fart. — Med vedlikehold av eksisterende spor i et raskere tempo kan vi gi kundene våre et bedre tilbud. Da snakker vi ikke om høyhastighet, men høyere hastighet, sier Nilsen.

Econ Poyry slakter høyhastighetstanker Tanken om å bygge høyhastighetsbaner fikk seg et skudd for baugen under høyhastighetsseminaret i november. Konsulentselskapet Econ Pöyry mener det er en dyr, lite effektiv og ikke miljøvennlig måte å bygge jernbaner på. Det er enormt høye kostnader og det vil aldri kunne bli lønnsomt å bygge høyhastighetsbaner i Norge, konkluderer rapporten med. Det er også marginale klimaeffekter og selv om alle reiser med tog og kutter ut flyet vil klimaeffekten bli 0,3 til en prosent forbedret, og vi vil først kunne se små klimaeffekter om 14-20 år. — Bruk utredningsressursene til noe annet, sier John Magne Skjelvik som har ført rapporten i pennen.

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

23

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

23


M E L L O M

O S S

Ruteendringer Rutetidene ble endret søndag 14. desember 2008. Her er noen av endringene. Asker – Lillestrøm: Tog fra Asker kl 1406 og tog fra Lillestrøm kl 1424 utgår på søn- og helligdager. Drammen – Dal: Tog fra Dal kl 2301 til Skøyen forlenges til Drammen kl 0034 mandag til fredag. Kongsb Kongsberg erg – Eidsvoll: Kun mindre justeringer. Skøyen – Ski Ski: Tog fra Skøyen kl 1427 og tog fra Ski kl 1426 utgår søn- og helligdager. Spikkest ad – Moss: Kun mindre justeringer. Spikkestad Skøyen – Mysen: Nye avganger fra Skøyen kl 0853, 1053, 2053 og 2253 til Mysen mandag til fredag. Nye avganger fra Mysen kl 1026, 1226 og 2226 til Skøyen mandag til fredag. For øvrig kun mindre justeringer.

NSB Regiontog Oslo - Kristiansand/Stavanger Mens arbeidene med nytt dobbeltspor på Jærbanen pågår, vil NSB Regiontog til og fra Stavanger snu på Sandnes Sentrum i stedet for i Stavanger i perioden 15. april til 18. oktober. Passasjerene befordres med buss på innstilt strekning. N S B Re giontog Oslo – T rondheim Regiontog Trondheim rondheim: Morgentoget fra Dombås til Oslo S får ny avgangstid kl 0513. Ellers er det kun mindre endringer. Tog fra Oslo kl 0807 og fra Trondheim kl 1405 stopper ved Kvitfjell hhv kl 1051 og kl 1802 i perioden 14. desember til 19. april. Dette gir mulighet for transport til skiterrenget. For øvrig kun mindre endringer.

NSB Lokaltog Stavanger: NSB Lokaltog mellom Stavanger og Egersund vil snu på Sandnes Sentrum eller Ganddal i stedet for Stavanger i perioden 15. april til18. oktober. Lokaltogene mellom Stavanger og Nærbø innstilles i samme periode. Buss vil erstatte tog mellom Stavanger og Sandnes fra kl. 0930 til 1430 mandag-torsdag i perioden 14. desember til 14.april. Alle disse endringene skyldes arbeider med nytt dobbeltspor Stavanger – Sandnes.

N S B Re giontog Bodø - FFauske/ auske/ Rognan: Det blir en ny Regiontog auske/Rognan: avgang fra Bodø kl 1015 til Rognan kl 1120 med retur fra Rognan kl 1145 til Bodø kl 1253 mandag - fredag.

NSB Lokaltog Bergen Bergen: Se rutetabell for å se detaljerte endringer.

N S B Re giontog Dombås – Åndalsnes Regiontog Åndalsnes: Turistsatsingen i sommerperioden videreføres. For detaljer, se rutetabell.

N S B Lok altog T rondheim: Tog fra Trondheim kl 1538 Lokaltog Trondheim: innstilles mellom Steinkjer og Grong fredager og mellom Trondheim og Grong søndager.

N S B Re giontog Hamar – Røros Regiontog Røros: Kun mindre endringer.

NSB Lokaltog Porsgrunn – Notodden: Mindre justeringer. NSB Regiontog Oslo - Halden/Gøteborg: Ny avgang fra Halden kl 0400 til Oslo S kl 0545 mandag til fredag. Ny avgang fra Oslo S kl 0600 til Halden kl 0749 mandag til fredag. Ny avgang fra Oslo S kl 2300 til Halden kl 0043 søndag til fredag. Ny avgang fra Halden kl 2200 til Oslo S kl 2345 alle dager. Dagens avgang fra Halden kl 2100 kjøres søndag – fredag. Ikke lørdager. For øvrig kun mindre justeringer. NSB Regiontog Oslo S - Larvik/Skien: På grunn av arbeider med nytt dobbeltspor sløyfes stopp for alle Vestfoldtogene i Sandvika fra15. desember. Det vil bli mindre endringer i toggangen mellom Larvik og Skien. Se rutetabell. Lillehammer: Det blir en ny NSB Regiontog Oslo – Lillehammer avgang fra Lillehammer kl 2114 til Oslo S kl 2334 alle dager. Ny avgang fra Oslo S kl 2337 til Lillehammer kl 0149 alle dager. Lørdager kjøres tog kl 2137 fra Oslo S til Lillehammer, dagens avgang lørdager kl 2307 utgår. Mindre endringer i øvrige tog.

24

9-08-4.p65

N S B Re giontog Oslo – Bergen Togene vil ikke lengre Regiontog stoppe ved Nationaltheatret stasjon. Ekstratogene mellom Bergen og Ål kjøres fra Bergen fredager kl. 1628 med retur fra Ål søndager kl 1519 i perioden 09. januar til 29. mars etter samme opplegg som sist vinter.

V I N G E H J U L E T

24

N S B Re giontog T rondheim – Bodø Regiontog Trondheim Bodø: Nattoget fra Bodø til Trondheim får tidligere avgangstid fra Mosjøen (kl 01.40).

SJ Oslo – Stockholm: Dagtog Oslo - Karlstad/Stockholm har mindre justeringer. Nattogene mellom Oslo og Stockholm innstilles fra 1. januar.

Sykefraværet er lavere i N I NSB AS er sykefraværsprosenten hittil i år 7,7 og derved under målet på 8,0 prosent. Det er nedgang flere steder i NSB-konsernet. Hittil i år er sykefraværsprosenten 8,4 for hele konsernet, mot 9 i fjor. — Dette er en bedring, men vi må huske på at sykefraværet i fjerde kvartal pleier å ligge noe høyere, skriver konsernoverlege Ørn Terje Foss i sin oppsummering av sykefraværet i NSB. Nettbuss hadde sykefraværsprosent 9, 2 hittil i år, mot 9,7 i 2007 og 7,8 i tredje kvartal. Både Gjøvikbanen, Trafikkservice, MiTrans og CargoNet har gunstig utvikling hittil i år i forhold til hele 2007, mens Mantena og ROM Eiendom har en negativ utvikling med høyere sykefravær hittil i år. Arrive er omtrent uendret med lavest sykefravær på 3,1 prosent.

9 - 0 8

17.12.2008, 09:49


Fjernes skogen langs sporet før snøen kommer kan slike situasjoner unngås. Løvfall med glatte skinner vil også kunne bli historie…(Arkivfoto).

JBV skal rydde skog Jernbaneverket skal bruke 150 millioner kroner på skogrydding langs jernbanen i Norge. De er i gang på Bergensbanen og Gjøvikbanen. I løpet av de neste fem årene skal alle strekningene være ryddet, først og fremst for å hindre trefall på spor og kontaktledninger. Dette er et vanlig problem ved store snømengder eller vind. Arbeidet med skogrydding vil pågå på 3 000 av de vel 4 000 kilometer med jernbane som finnes i landet vårt. Det er viktig å hogge skogen systematisk for å skape kontroll med gjengroing, som er blitt vanlig mange steder. Hogging av skog vil også bety at landskapet åpner seg for NSBs kunder i toget. På Gjøvikbanen er arbeidet i full gang mellom Gjøvik og Grefsen. I følge jbv.no skal det brukes 10 millioner kroner på skogrydding bare på denne strekningen. Før

neste sommer skal et felt på 15 meter være ryddet på begge sider av sporet. Arbeidet kommer også i gang på strekningen Hønefoss-Geilo og mellom Lunde og Neslandsvatn. På Rørosbanen kommer man også i gang raskt og Dovrebanen blir tatt neste år. Jernbaneverket regner med at det i fremtiden må brukes ca 14 millioner kroner i året for å holde skogene nede langs jernbanen i Norge.

Ta øksa fatt! 3000 kilometer bane skal ryddes Kostnad: 150 millioner kroner Rydder i 15 meters bredde fra sporet Hindrer trefall over spor og kontaktledning Gir bedre sikt for lokfører til signal, skilt og ved planoverganger Øker reiseopplevelsen

06

re i NSB

07

Sykefravær per år NSB Konsern

08 hiå 16

Tallene på landsbasis for tredje kvartal 2008 foreligger ikke ennå, men NSBs egne tall for denne perioden ligger godt under nivået for tredje kvartal 2007 i NSB Konsern og i alle de største selskapene bortsett fra Mantena. CargoNet ligger godt under transportbransjens snitt. For Drift er sykefraværsprosenten redusert fra 9,0 i 2007 til 8,2 hittil i år og Salg har 8,6. Assistor og de øvrige «kontorenhetene» i NSB AS har siden august 2008 tilsynelatende stabilisert seg på sykefravær under 4 prosent. For de enheter i NSB Konsern som har begynt å tenke sitt sykefraværsmål for 2009, bør det derfor være realistisk å sette et mål på inntil 4 for alle uten sikkerhetstjeneste, skiftarbeid og/eller førstelinjetjeneste ute i trafikken såfremt sykefraværsoppfølgingen internt fungerer og det er skikk på arbeidsmiljøarbeidet, skriver Foss i sine kommentarer.

NSB AS

15

Mantena AS

14 13

NSB Gjøvikbanen AS

12

CargoNet AS

11 10

Arrive AS

9

ROM Eiendom AS

8 7

Nettbuss AS

6

NSB Trafikkservice AS

5 4

MiTrans AS

3

NSB Konsern

2

V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

25

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

25


M E L L O M

O S S

DA-byggets kantine Nå er DA-byggets kantine satt i drift. Fra 0730 til 1800 er det

Lyst og trivelig i kantinen i DA-bygget.

mange som mulig, både kjørende personale og andre som jobber sent i DA-bygget vil benytte seg av middagstilbudet på ettermiddagene, sier Flaten. Han forteller at ombyggingen av DA-bygget nå nærmer seg slutten. Garderobe og trimrom ble overelevert 1. desember. Noe justeringsarbeid pågår fortsatt. TEKST: LASSE STORH EI L FOTO: ÅGE- CH RISTOFFER LU NDEBY

Tograbatt hvis du velger Choice NSB og Choice of Scandinavia har inngått en avtale der du får 20 prosent rabatt på toget hvis du skal bo på et Choicehotell. Avtalen gjelder fra 1. januar i Norge og Sverige (hovedsakelig i Göteborgområdet). Choice-gruppen har mange hoteller langs de fleste banestrekninger i Norge. Dette gjelder alle kundegrupper som skal bo på et Choice-hotell fra dem som skal delta i kurs/konferanse, individuelle reisende eller grupper for kurs/konferanse pluss alle 320 000 medlemmene i Choice Club. — Vi har inngått denne avtalen for å få flere til å velge toget på tider av dagen der det er få reisende. I spesielt stille perioder vil det være mulig å oppnå rabatter ut over de nevnte 20 prosent. Dette gjelder på grupper som reiser på kurs/konferanse, sier Gro Ramberg Kristiansen i Salg. Det er selvsagt på hotellene som 26

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

26

For samtlige stillinger gjelder: Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 158/08. Tilkallingsvikar salgs og servicevert Utlysning: 11.11.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 387794829 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 158/08. Tilkallingsvikar salgs og servicevert på Ledige stillinger på NSBs intranett

åpent for servering. Om ettermiddagen kan medarbeidere i DA-bygget også kjøpe middag. Det er samme selskapet som driver kantine i DA-bygget som i Prinsensgate, og maten og prisene er den samme. Men på Oslo S kan medarbeiderne med DA-bygget som base kjøpe middag. — Vi tar sikte på hjemmelaget middag med en fast rett hver dag, sier ISSs kantineleder Tove Dølden. Den nye kantinen som ligger i andre etasje i de tidligere lokalene til konduktørenheten har plass til 115 gjester. Det er gjennomgående lys i lokalene med vinduer ut mot sporene og inn mot fordelingshallen. — Vi håper kantinen fullt ut skal kunne erstatte den avtalen vi hadde med kafé Opus, sier prosjektleder for ombyggingen av DA-bygget, Per Kristian Flaten. Vi håper også at så

LEDIGE STILLINGER

ligger nær en stasjon som vil være mest aktuell, men alle medarbeidere i Choicegruppen blir drillet til å selge en togreise samtidig som kundene bestiller overnatting. Avtalen med Choice må også ses i en større sammenheng fordi at vi kobler inn satsingen på reiseliv og de store gruppene kurs og konferanse som vi gjerne ser benytter seg av våre tog. Choice er kjent for en sterk miljøsatsing i og rundt sine hoteller og dette passer som hånd-i-hanske med NSBs miljøprofil. — Vi er fornøyd med å få tilgang til alle Choice Club medlemmene og gjennom kundebrev informere om de mulighetene som toget gir både når det gjelder miljø og pris, sier Kristiansen. Alle som skal benytte seg av denne avtalen vil få et reisebevis fra NSB/Choice som viser at de skal bruke et Choice-hotell. På denne måten blir det også enklere for våre medarbeidere i toget å sørge for at disse kundene får den rabatten de skal ha. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

NSB AS Persontog søker etter en dyktig utadvendt tilkallingsvikar for salgs- og servicevert, til avdelingen i Stavanger/ Sandnes. Din rolle vil være og yte god service, veilede kundene slik at de får en best mulig opplevelse. Du trives i en servicerolle og kunne yte det lille ekstra for at kunden skal bli fornøyd. Søk på stillingen på www.nsb.no/ Karriere/ Ledige stillinger. Arbeidsoppgaver: -Billettsalg via automat og skranke. -Yte god service og informasjon. Kundeservice i selvbetjente omgivelser. Oppsøkende kundekontakt, fra skranke til gulv Personlige egenskaper: -tadvendt og serviceinnstilt. –selgeregenskaper. -Evne til å stå på i hektiske perioder.-Målrettet og initiativrik. -Godt humør med glimt i øyet. Kvalifikasjoner: -Det bor gjerne en liten kremmer i deg. -Kommuniserer godt på

Mer pålitelige tog 80 ledere fra Teknikk, Drift og Mantena har diskutert hvordan de sammen kan levere mer pålitelige tog. Som inspirasjonskilde ble materiellsjef Tony Smith hentet fra London for å fortelle hva selskapet c2c gjorde for å bli best i klassen. Smith kunne fortelle at det ikke alltid har vært sånn. De satte Type 357 i drift i 1999, var vel forberedt og mente de hadde gjort alle typer forberedelser. Likevel gikk nesten alt galt og togene ble trukket tilbake i 2000. Gjennom analyser av styrker og svakheter til både dem selv og leverandøren skapte de veien videre som har ledet til at c2c er Englands mest pålitelige togselskap og har vunnet «The Golden Spanner Award» to år på rad. RAMS ingeniør Leif-Are Larsen i NSB Teknikk var en av initiativtakerne til konferansen. — Kultur og samarbeid på tvers av organisasjonen og robuste prosesser med klare roller blir viktig fremover. I tillegg til fordrag er gruppearbeid, rundebordskonferanse, film og nye nettsider noen av de kommunikasjonskanaler som blir tatt i bruk, sier Larsen.

9 - 0 8

17.12.2008, 09:49


norsk og engelsk. Arbeidssted: Stavanger / Sandnes. Diverse arbeidsforhold: Vikariat. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Salgsleder Ole Andreas Skårland, tlf. 916 69 450. For spm vedr søknadsreg: Hrrådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 170/08. Konduktøraspiranter Utlysning: 08.12.2008 Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 397831408 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 170/08. Konduktøraspiranter på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til kunder, miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart mars og april 09. Arbeidsoppgaver: -Bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -Bidra til å innfri kundens forventning på reisen. – Inntektssikring. –Rapportering. Personlige egenskaper: -En god serviceinnstilling. -Evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -Generell studiekompetanse. -God muntlig fremstillingsevne på norsk. -Beherske muntlig engelsk. -Erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: Gode betingelser og karrieremuligheter. -Opplæring med full lønn. -En trygg og ansvarsfull jobb. -Hyggelige kundeopplevelser. -En miljøvennlig arbeidsplass. -Variert arbeidsdag. Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder og foregår i Oslo og Drammen. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830. For spm vedr søknadsreg: Kontakt vår servicetelefon på dagtid, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 172/08. Ass.lokførerleder Halden/Moss Utlysning: 08.12.2008 Søknadsfrist: 07.01.2009 Referansenr: 399309642 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 172/08. Ass.lokførerleder Halden/Moss på Ledige stillinger på NSBs intranett Avdeling Moss er under etablering og i den forbindelse trenger vi en assisterende

lokførerleder til å ivareta deler av personalet i avdelingen. Avdelingen består i dag av avdelingsleder, 2 ass. konduktørledere og 1 ass. lokførerleder. Det er totalt 119 kjørende personale i avdelingen, 51 konduktører og 68 lokførere, fordelt på stasjoneringsstedene Ski, Moss og Halden. Vi skal nå styrke avdelingen med en stilling som ass.lokførerleder Halden, men med stasjoneringssted Moss. Arbeidsoppgaver: -Faglig og sikkerhetsmessig ansvar for oppfølging av personalet. -Personaloppfølging, medarbeidersamtaler og motivasjon av eget personale. -Gode resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet, kundetilfredshet på de pendlene som avdelingen er ansvarlig for (Skøyen- Mysen, SkøyenSki, Moss- Spikkestad, Oslo- Halden). Andre oppgaver som tilligger avdelingsleder vil måtte påregnes. Personlige egenskaper: -Gode kommunikasjonsevner (skriftlig og muntlig). -Gode samarbeidsevner. Lederegenskaper (fremme motivasjon, fellesskap og bygge relasjoner). -Resultatorientert med ambisjoner om å levere resultater innenfor områdene sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundetilfredshet. Vi tilbyr: -Lønn etter avtale. -For den rette kandidaten kan vi tilby en spennende og utfordrende jobb med hyggelige kollegaer. Arbeidssted: -Moss Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Avdelingsleder Kelly Källstrøm, tlf. 908 70 753. For spm vedr søknadsreg: Hrrådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 173/08. Lokførere Drammen/Kongsberg Utlysning: 08.12.2008 Søknadsfrist: 21.12.2008 Referansenr: 399331767 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 173/08. Lokførere Drammen/ Kongsberg på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog Drift søker lokomotivførere i Drammen og Kongsberg. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Arbeidssted: Buskerud. Diverse arbeidsforhold: Heltid. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Lokførerleder Jan Andreassen, tlf. 916 75 721. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari-Mette Holteberg, tlf. 916 51 444.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 174/08. Salgs- og servicevert, Voss Utlysning: 12.12.2008 Søknadsfrist: 05.01.2009 Referansenr: 399331767 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 174/08. Salgs- og servicevert, Voss på Ledige stillinger på NSBs intranett

Er du opptatt av service og salg? Vi mener at en god kundeopplevelse avhenger av mer enn selve reisen. Vi tror at ved å være synlig, oppsøkende og serviceinnstilte vil vi få enda mer fornøyde kunder. Vi har nå et ledig vikariat i 40 % stilling fram til 1.10.2009. Det vil være mulighet for å jobbe som tilkallingsvikar i tillegg til den fastsatte stillingsbrøken. Arbeidsoppgaver: -Billettsalg på automat og i skranke. -Service og informasjon. Personlige egenskaper: -Har en genuin serviceinnstilling og forstår at det er fornøyde kunder vi lever av. -Har salgsfokus, er målrettet og initiativrik. -Er utadvent, fleksibel og har stå-på-vilje. -Kommuniserer godt på norsk og engelsk. Kvalifikasjoner. -Har fullført videregående skole. -God kjennskap til bruk av Windows. God geografisk kjennskap til NSB sitt rutenett. -Gjerne erfaring fra reiseliv. Vi tilbyr: -Obligatorisk opplæring med lønn. -Ryddige og ordnede arbeidsforhold. Trivelig arbeidsmiljø. Diverse arbeidsforhold: -Stillingsbrøk: 40%. –Vikariat. Arbeidsted er fortrinnsvis Voss stasjon, men arbeid på nærliggende stasjoner kan forekomme. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Salgsleder Karl Morten Undal, tlf. 916 66 080. For spm vedr søknadsreg: Hr-rådgiver Mona Oppedal Fjell, tlf. 916 52 499

NSB GJØVIKBANEN AS NSB-konsernet har en omsetning på ca. 10 milliarder kroner og er, med sine 9000 ansatte, Norges største transportkonsern. Konsernet består av morselskapet og 9 datterselskap som omfatter både togtransport, busstransport og eiendomsforvalting. NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av NSB AS og har siden 2006 vært ansvarlig for persontrafikken på Gjøvikbanen. Selskapet har en omsetning på ca. 130 mill kroner og har ca. 80 ansatte. Vi liker å være i forkant og jobber stadig med å forbedre oss - blant annet tester vi nå ut trådløst internett i togene våre. Vi er små, raske og elegante, med korte beslutningsveier. NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/ service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. V I N G E H J U L E T

9-08-4.p65

27

17.12.2008, 09:49

9 - 0 8

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

MIN J O B B

Are you the Boss of NSB? ■ Aina Engen ■ 29 år ■ Selger, NSB Kundesenter ■ Jobbet i NSB siden september 2007 ■ Samboer ■ Utdannet musikklærer ■ Bosatt på Lillehammer — I like to talk to Einar Enger, please! Aina Engen ja, jeg setter over, jeg! Slik var det at sentralbordet oppgraderte meg til konsernsjef noen få sekunder, før misforståelsen ble oppklart, forteller Aina Engen, selger på gruppereiseavdelingen på NSB Kundesenter. — Jeg er utdannet musikklærer og bestemte meg for å bytte jobb etter å ha hørt et falskt trestemt blokkfløytekor! Neida, jeg skulle flytte til Lillehammer og så en annonse for NSB. Plutselig visste jeg med meg selv at det var det var det jeg ville, forteller Aina Engen. I september i 2007 hadde hun sin første arbeidsdag i NSB på Lillehammer. — Da jeg begynte visste jeg ikke så mye om NSB og tog. Jeg vokste opp på et sted der 17. maitoget var eneste

togtilbud, smiler Engen. Hun trives godt med jobben på NSB Kundesenter og å arbeide med reiseliv. — Selv om det er gjennom telefonen føler jeg at jeg treffer mange mennesker som jeg kan hjelpe, forklarer Aina Engen. PÅ SHOWBIZ

I løpet av våren dukker Aina Engen opp på TV-skjermen i Showbiz på NRK1. Aina er en av sangtalentene som forsvarer NSBs ære i «bedriftenes melodi grand prix». — Selvsagt hadde jeg lyst til å melde meg på Showbiz, men jeg hadde aldri meldt meg på hvis det ikke hadde vært for kollegene Lene og Susann. De presset meg litt, forteller Engen. KOR, KATT OG CURLING

På fritiden synger Aina i kor. I tillegg spiller hun curling på NSBs bedriftsidrettslag på Lillehammer. I tillegg trives Aina godt sammen med katt og samboer. TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LU NDEBY

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

9-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

28

9 - 0 8

17.12.2008, 09:50

Vingehjulet 09 2008  
Vingehjulet 09 2008  
Advertisement