Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R

5 - 2 0 0 8

Gleder seg til å kjøre tog

02.07.2008, 08:51

5 - 0 8

1

COLSTRUP

1

I N G E H J U L E T

PREBEN

5-08-4.p65

FOTO:

— Vi er klare for nye utfordringer, sier de snart ferdige lokomotivføreraspirantene Kristine Shay Dufey (30) og Atle Snapa (34). Uniformen er kommet og i løpet av kort tid er de på plass i førerhuset for å transportere kunder. I løpet av året kommer 70 nye lokomotivførere og NSB tegner kontrakt med rundt 80 V prosent av de totalt 100 som søker seg til Norsk Jernbaneskole hvert år. Se side 8


L E D E R

Til beste for kundene og samfunnet NSB har gjennom Rom eiendom og våre tog- og bussvirksomheter, en unik mulighet til å være pådriver for en miljøvennlig by- og knutepunktsutvikling av sentrumsnære områder. Vi vil legge til rette for økt kollektivtrafikk med fortetting rundt knutepunktene samtidig som det skapes trivelige byrom. Rom Eiendom la for kort tid siden fram resultatene fra en spennende arkitektkonkurranse om utformingen av framtidens Oslo S som har fått mye positiv oppmerksomhet. Hensikten er både å utvikle et stasjonsanlegg som markerer seg i bybildet og tydeliggjør stasjonsfunksjonen, samtidig som det fungerer mer effektivt for de reisende, for besøkende og som handels- og servicesenter.

Som en av landets største eiendomsbesittere, har NSB-

Oslo S blir i dag besøkt av 150 000 mennesker daglig, og det forventes en dobling av dette tallet fram mot 2025. Det skjer en rivende utvikling i områdene rundt Oslo S med Operaen, kontorer og boliger som gjør at trafikkstrømmen er i ferd med å endres betydelig. Det er derfor viktig at stasjonen får en utforming som bidrar til å gjøre kollektivtrafikken mer attraktiv med gode forbindelser mellom transportformene og med et servicetilbud som er attraktivt både for kollektivkunder og andre.

konsernet et stort ansvar for å forvalte fellesskapets verdier til beste for kundene og samfunnet.

Rom Eiendom har lagt stor vekt på å involvere interessentene i utviklingen av Oslo S. Både Jernbaneverket, NSB og Flytoget har bidratt til å legge premissene for planene. Vinnerforslaget fra SpaceGroup skal nå bearbeides videre fram mot årsskiftet i samarbeid med både interne og eksterne interessenter. Jeg har store forventninger til dette arbeidet og at den valgte løsningen skal bidra til at Oslo S om få år framstår som en av Europas mest moderne og attraktive knutepunkter. Oslo S-prosjektet er et godt eksempel på at den valgte samarbeidsmodellen for stasjons- og knutepunktutvikling bidrar til gode løsninger både for kundene, byen og for kollektivtrafikken og dermed miljøet. Rom Eiendom har spennende planer også andre steder i landet som bidrar til en positiv by- og regionalutvikling samt bedret miljø gjennom en større kollektivandel. NSB-konsernet har en unik mulighet til å realisere dette uten at det belaster statsbudsjettet. Den muligheten skal vi ta godt vare på - til glede for kommende generasjoner. Jeg ønsker alle en riktig god sommer!

Hilsen Einar Enger konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo

REDAKTØR:

Utgitt av NSB ved konsernsjef Einar Enger

22

5-08-4.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Lasse Storheil, intern kommunikasjonssjef, NSB-konsernet, 91653071, lasses@nsb.no

55- -00 88

02.07.2008, 08:51


Innhold

- Enklere å være kunde

4 Tar informasjon på alvor

6 Togfremføring på en annen måte

8 Flere og flere blir lokførere

11 Orust er eksperter på anbud

10 12 Sundland nærmer seg beslutninger

-NSBs kunder skal få det enklere. Selv om veien er komplisert, skal vi få det til, sier persontogsjef Stein Nilsen.

16 Flytting i september

20 Tettere sammen med Drift

- Sundland i startgropen

21 Priser ledere i Drift

22 Milliarder vil hjelpe

16

23 Dette kan bli nye Oslo S

16

24 Kollegastøtte -Anne Siri Øyasæter og Steffen Markussen venter å få 25 Byr i Danmark

rammebetingelsene for utygging på Sundland i høst.

MEDARBEIDERE:

DISTRIBUSJON OG ADRESSENDRING: NSB AS – postekspedisjon,

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef NSBpersontog, 91653449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB-persontog 91653500, prebenc@nsb.no

LAYOUT: Arne Eidal, Axentum kommunikajson TRYKK: Zoom Grafisk

23154936, postekspedisjon@nsb.no

Ettertrykk tillatt kun etter avtale med redaksjonen I NGGEEHHJ JUULL EE TT V VI N

5-08-4.p65

3

02.07.2008, 08:51

0 88 55 -- 0

33


N Y H E T E R

Tar trafikkinformasjon på alvor Jernbaneverket har ansvaret for informasjon til NSBs kunder på stasjoner og plattform. Det er nå ansatt egen fagansvarlig med ansvar for trafikkinformasjon på landsbasis i Jernbaneverket.

Tore Tollerud har denne jobben, og han innser at han har en viktig oppgave som skal løses, særlig med tanke på NSBs kunder. Flere monitorer, anvisere og bedre høyttaleranlegg er en god medisin. I forbindelse med utbederingen av Oslo-tunnelen er det satt av penger til informasjonstiltak i Østlandsområdet. Tollerud håper NSBs kunder etter hvert skal kunne nyte godt av dette. — Min jobb blir å være pådriver for å få bedret både systemer og samhandling, sier Tore Tollerud. Han vil også være ansvarlig for trfaikkinformasjonsarbeidet i hele Jernbaneverket og holde kontakten med togselskapene. KUNDER KLAGER

— Hver gang når vi får store avvik i togtrafikken er et ankepunkt fra passasjerene at informasjonen de har fått har vært for dårlig eller fraværende. Dette kommer av at vi ikke har gode nok systemer for å håndtere de store avvikene, sier Tore Tollerud. Vi jobber nå med å få på plass mer avanserte løsninger som gjør at vi eksempelvis slipper å lese inn avviksmeldinger mer enn en gang. PLANER MANGLER PENGER

Nye skjermer og monitorer vil komme på stasjonene, i første om gang vil dette merkes på Østlandet, sier Tore Tollerud i Jernbaneverket.

Planene er der, teknologien er der, men pengene og prioriteringsviljen er ikke alltid der. — Informasjonstiltak på stasjonene har ofte vært taperen i kampen om midler, og det bærer dagens situasjon preg av, sier Tollerud. Han har en liste med ting som må på plass på alle stasjoner. Mengden av utstyr vil selvsagt være avhengig av stasjonens størrelse. Men åpenbare forbedringer vil kunne oppnås ved flere skjermer/monitorer, bedre høyttalere, toganvisere og spornummerering. Tollerud skal påvirke utbyggingstakten av nye høyttaleranlegg rundt om i landet. Han vil også jobbe med å forbedre opplæringen av alle medarbeidere som jobber med informasjon til togselskapenes kunder. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Beholder eierskapet til stasjoner Samferdselsdepartementet har nå bestemt at eierskapet til stasjoner ikke blir endret. Dermed skal eierskapet fortsatt ligge i NSB, men Jernbaneverkets premissgiverrolle skal klargjøres og lovfestes. Samferdselsdepartementet legger videre opp til en gradvis omlegging av både eierskap til og drift av de viktigste godsterminalene (samlastterminalene). Der staten går inn med investeringsmidler bør det, der dette vurderes 4

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

4

formålstjenlig, bli et direkte statlig eierskap. Driften av samlastterminalene skal gradvis settes ut på anbud. — Vi er glad for denne beslutningen. Det er viktig at vi fremover kan konsentrere alle gode krefter om å bygge et bedre jernbanetilbud for kundene våre. En lang prosess har ført til en meget klok beslutning. Dette sier konsernsjef Einar Enger i en kommentar til Regjeringens avgjørelse om eierskapet til stasjonene. — Dette betyr at vi nå kan fortsette det viktige arbeidet med å utvikle knutepunkter og stasjoner for å legge godt til rette for de kollektivreisende, sier Enger.

5 - 0 8

02.07.2008, 08:51


Flere og flere reiser med NSBs tog over hele landet. (Foto: Lasse Storheil).

Trafikkøkningen fortsetter Stadig flere reiser med NSB-tog, og fremgangen fortsetter fra 2007. De første fire månedene i 2008 var det over 16,5 millioner reiser med NSB-tog. Dette er en økning på 5,7 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Tallet inkluderer NSB Gjøvikbanen, som er et heleid datterselskap av NSB. Det er en økning på nesten alle banestrekninger, og det er først og fremst mellom de store byene i Østlandsområdet at flest foretrekker toget. — Vil gleder oss over at trafikkveksten fortsetter. For mange er også toget et miljøvalg, noe som blir viktigere og viktigere, sier persontogsjef i NSB, Stein Nilsen.

Men Nilsen er ikke like fornøyd med hvordan leveransen til kundene utvikler seg. — Forsinkelser og innstilte tog påvirker våre kunders hverdag. Statistikken viser at NSB selv har skyld i 20 prosent av forsinkelsene. NSB jobber med å få ned sin egen andel, samtidig som vi har tett dialog med de andre aktørene i norsk jernbanemiljø, for at de skal redusere sin andel. Vi er ikke fornøyd før kundens hverdag er betraktelig bedret, sier Nilsen

Økt omsetning for NSB i første tertial Omsetningen økte i NSB, men resultatet ble svekket sammenlignet med i fjor. Konsernets resultat før skatt etter årets første fire måneder ble 140 millioner kroner, en nedgang på 81 millioner kroner i forhold til samme periode året før. — Vi har hatt økte driftskostnader siden i fjor sommer. Dette skyldes driftsforstyrrelser, økte personalkostnader i forbindelse med nye overenskomster og høyere drivstoffpriser i Nettbuss, sier konsernsjef Einar Enger i en kommentar til resultatet. Omsetningen for persontogene økte med 3,4 prosent, men samtidig økte driftskostnadene. Marginene er lavere, og driftsresultatet er halvert sammenlignet med fjoråret, ned fra 135 til 69 millioner kroner.

Bussvirksomheten økte omsetningene med 6,2 prosent, mens driftskostnadene økte med 8,4 prosent. Mye av denne økningen skyldes høyere drivstoffpriser. Driftsresultatet for bussene ble minus 13 millioner kroner, ned fra ni millioner kroner i pluss i fjor. Godsvirksomheten har hatt en positiv utvikling både i Norge og Sverige, og driftsresultatet ble åtte millioner kroner, eller en forbedring på 18 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Resultatet i eiendomsvirksomheten er tilnærmet uendret fra forrige år med 65 millioner kroner i pluss mot 66 året før. V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

5

02.07.2008, 08:52

5 - 0 8

5


N Y H E T E R

Farvel til signalene - si Utbygd ERTMS betyr at lokfører får all informasjon inn på en skjerm i lokomotivet. Røde og grønne lys langs sporet vil bli borte. Kontakten blir direkte mellom togleder og lokfører gjennom sikkerhetssystemer i skinnegangen og teknisk utstyr i toget. Alle lokomotiver og motorvogner må tilpasses ny standard. Lær deg forkortelsen ERTMS med en gang. Du vil høre den ofte i tiden fremover. EU har bestemt at det skal være et felles signal- og sikkerhetssystem på jernbanen i hele Europa. Først ute i Norge blir Østre linje i 2012. Sikkerhetsrådgiver Steinar Olsen i NSB tror et nytt system vil få stor betydning for jernbanens utvikling også i Norge, og at dette vil få innvirkning på hverdagen til alle som jobber i toget. — Derfor er det viktig at vi begynner å forberede oss allerede nå, sier Olsen.

EU-STYRT

Den nye europeiske standarden for sikkerhetsanlegg er basert på et direktiv fra EU som er blitt en forskrift i Norge. Muligheten for å kjøre tog over landegrensene vil bli enklere når det blir en ensartet måte å fremføre tog på i Europa. — All ny jernbane som bygges i Norge vil følge den nye standarden, sier Olsen. Han forteller at Jernbaneverket har laget en plan for hvordan det nye systemet gradvis skal komme på plass på de forskjellige banestrekningene i Norge, og Østre linje vil være først ut. Hele landet vil være dekket i løpet av en 15 års periode. I Norden er det Botniabanen i Sverige som vil få det nye systemet først.

Signalene blir borte når ny togfremføringssystem kommer.

6

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

6

5 - 0 8

02.07.2008, 08:52


- sikkerhet på ny måte SIGNALENE BLIR BORTE

— I en overgangsperiode vil det være to måter å fremføre tog på. For lokføreren innebærer det nye systemet at alle signaler langs sporet vil være borte og at all informasjon kommer inn på en stor skjerm i lokomotivet. Trafikkstyringen skjer via togleder direkte til lokomotivet. Tidligere gikk informasjon fra togledersentralen til signalanlegget. Nå kommer informasjon direkte til lokfører via GSMRteknologien. — Det nye systemet åpner også for at all informasjon kan komme inn til lokfører direkte, for eksempel avstanden frem til neste planovergang, saktekjøringer osv, sier Olsen. TENKE H ELT NYTT

— Hva betyr dette for de som jobber i toget? — Det nye systemet vil få innvirkning på hverdagen til alle, ikke bare dem som jobber i toget. Det må utvikles helt nye sikkerhetsbestemmelser som er tilpasset den nye måten å fremføre tog på, sier Olsen. For eksempel vil avgangsprosedyren bli vesentlig endret, sammenlignet med i dag. — Du kan for eksempel ikke verifisere det grønne lyset lenger, men fortsatt skal dørene lukkes på en trygg måte. Det er mye jobb som står foran oss for å få helt nye forskrifter på plass, sier Olsen. MYNDIGHETSPÅLAGT

Overgangen til ERTMS vil ta lang tid og kostnadene er i dag ikke kjent. Systemet blir pålagt alle selskaper å gjennomføre, og derfor må det finnes fornuftige løsninger for å finansiere det nye systemet. — Dette må vi avklare med myndighetene, sier Olsen. Det nye systemet innebærer at all tankegang rundt fremføring av tog vil endres, og Olsen mener at vi vil få økt sikkerhet og færre feil på de nye anleggene. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

I Norden har Botniabanan i Sverige testet ERTMS. Dette blir den første banestrekningen som får det nye systemet. (Foto: Botniabanan.)

EUROPEAN RAIL TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM

ERTMS ■ ERTMS – den nye måte å fremføre tog på ■ ERTMS er forkortelsen for europeisk standard for togfremføring ■ ERTMS betyr: European rail traffic management system ■ Et EU-direktiv om dette betyr nye forskrifter i Norge ■ Store tekniske endringer i infrastrukturen ■ Ombygginger av lokomotiver og motorvogner

ERTMS gir ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Økt sikkerhet Lavere vedlikehold- og driftskostnader Grenseløs trafikk Sikrere drift Bedre punktlighet Økt kapasitet, større togtetthet Raskere togfremføring Billigere system, færre komponenter

Prinsippet for ERTMS.

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

7

02.07.2008, 10:57

5 - 0 8

7


N Y H E T E R

Klar til å kjøre tog — Det har vært et knallhardt år og mange sosiale gleder måtte ofres, men det er verdt strevet. Det sier de snart ferdige lokomotivføreraspirantene Kristine Shay Dufey (30) og Atle Snapa (34). Uniformen er kommet og i løpet av kort tid er de på plass i førerhuset for å transportere kunder. — Jeg angrer ikke et sekund, sier Kristine som var på restaurant da hun fikk telefon om at hun var tatt inn på skolen. — Jubelen sto i taket. Etterpå ble det helt stille i hele rommet, sier hun. AN SVAR SFØLE LS E

Prosjektsjef Aimee Ekvern fra Togservice sier at hele menytilbudet i toget er under stadig forbedring.

Hun og Atle er enige i at de viktigste egenskapene som trengs i yrket er pliktoppfyllende og ansvarsfølelse. — Ikke bare for kundene i toget, som er selvsagt, men et ansvar for å bringe hele NSB framover slik at selskapet er konkurransedyktig, sier hun. Men det er også viktig å like jobben og like å gjøre de samme rutiner igjen og igjen. Man kan ikke bli for kreativ som lokomotivfører. LØNN BEDRE ENN LÅN

God mat på toget Siste fredag i juni overtok Togservice kantina i Prinsensgate for å servere dagens tilbud på toget. — Mange av NSBs ansatte tror faktisk at maten på toget er dyr og dårlig. Men dette er nå kraftig tilbakevist, sier Markeds- og produktkoordinator Hilde Lyng i Marked og kommunikasjon. — Dette var fantastisk, sier en, nydelig sier en annen, koster det ikke mer, sier en tredje. Køen i kantina har ikke vært så lang siden julelunsjen i desember. Både automatene og kafeene varierer tilbudet slik at både pendlere og turister får fristende og sunne tilbud. EGNE MENYER

I kantina fant vi både wraps, sushibiter, kylling i barberqsaus, salater og bomber som origokaker og tilslørte bondepiker. Alle varmretter med unntak av kjøttkaker byttes ut med jevne mellomrom. Vil du ha spesielle retter som sushi og spansk tapas må du bestille på forhånd og betale litt ekstra, men hvorfor ikke unne seg noe ekstra på toget hvis en først er på bryllupsreise eller frierferd. Det er egne menyer som er tilpasset stedet du reiser. Men du har ett tilbud med lefse og laks på Sørlandsbanen har du reinsdyr på Dovrebanen. Nei, dette må du bare oppleve. Bestilling av spesialretter gjøres på nettet eller på kundetelefonen. 120 kroner for en middag er absolutt konkurransedyktig med maten på Oslo S. Det er ingen grunn til å hamstre før du setter deg på toget til Bergen. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

8

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

8

Kristine har bakgrunn som profesjonell fotograf og trikkefører. Det siste var for å spore seg inn på lokføreryrket. — Da interessen meldte seg, måtte vi koste utdannelsen selv, og jeg var opptatt av å jobbe for å forberede meg på et utdannelsesår med lån. Men så ble det lønn i stedet, og da slapp jeg å snu på skillingen, sier Kristine. SVEISNE BILER

Atle er opprinnelig sveise- og platearbeider som videreutviklet seg til bilmekaniker. Av fritidsinteresse kan vi nevne drag race – der det handler om å komme raskest opp i fart. — Som mekaniker, legger han til. Så vi behøver ikke frykte at han tar akselerasjonsegenskapene med i førerhuset. ERFARI NG

Mens Kristine er født i Oslo og Atle er fra Vallset har begge en del år på baken fra Skarnes. Eller Auli, for å være mer presis for Kristines vedkommende. Atle hadde forresten ikke den erfaringen som Kristine hadde fra Oslo Sporveier. — Jeg hadde knapt sittet bak i toget før jeg begynte på skolen, sier han. KUNDER I FLOKK

— Det var interessant å observere kundenes oppførsel i trikken, sier Kristine. — Var det fire kunder og fire dører valgte alle seg hver sin dør når de skulle gå på trikken. Men var det flere, kunne du være sikker på at alle skulle inn den samme døra. Det var som om de fikk bjelle på seg og

5 - 0 8

02.07.2008, 10:57

e


g

etter en krevende utdanning gikk i flokk, sier hun i en kommentar til NSB punktlighetsvideo. SIKKERHET

— De er ikke i tvil om at sikkerhet må prioriteres. Men punktlighet er det kunden spør etter. Som lokomotivfører er det lite vi kan gjøre for å bedre punktligheten med mindre vi kommer for sent av gårde eller betjener materiellet så dårlig at det svikter. — Men det er ikke tvil om at vi som lokomotivførere kan yte bedre service, sier Atle og Kristine. — Hvordan? — Bedre informasjon til kundene. Her er vi ikke gode nok. Jeg tenker ikke bare på oss lokførere, men systemet er ikke godt nok slik at relevant informasjon er tilgjengelig. TILFELDIG

Atle forteller at det var rent tilfeldig at han ble lokomotivfører. — Det var en nabo som snakket varmt om jobben sin. Jeg slengte inn en søknad, kom inn, tok psykologisk arbeidstest og ble hekta. Det har vært et krevende år. Jeg var ikke ferdig da skoledagen var slutt. — Det er bremsesystemer og sikkerhet som er det mest krevende. Jeg hadde kanskje en fordel som bilmekaniker når vi tok fatt på bremsestoffet, men ellers har det vært et kjør, sier Atle. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

Kristine Shay Dufey (30) og Atle Snapa (34) er klar for begynne å kjøre tog.

Flere kommer Tilsiget er nå større enn lekkasjen. I løpet av året kommer 70 nye lokomotivførere og NSB tegner kontrakt med rundt 80 prosent av de totalt 100 som søker seg til Norsk Jernbaneskole hvert år. — Det betyr at NSB er over det verste krisen, sier assisterende lokførerleder Tom Myrvold. Han jobber med rekruttering og opplæring av nye lokomotivførere i Oslo. Hittil i år er det autorisert 12 nye til Oslo, åtte kommer fra Tågkompaniet i Sverige og 42 er på internopplæring

på NSB skolen i Drammen. De siste vil komme i løpet av høsten. Men det er også fem som er kommet til Stavanger, to skal til Bodø og en til Trondheim. I tillegg til dette er det nå 64 fra Norsk Jernbaneskole som har tegnet kontrakt med NSB for å begynne i tjenesten neste år. — Her kommer det stadig flere, men vi er også forberedt på noe lekkasje til CargoNet, sier Myrvold. I alle fall. Tilsiget er større enn lekkasjen og det lover godt for utfordringene fremover. For i 2012 skal vi kjøre betydelig mer. TEKST: PREBEN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

9

02.07.2008, 10:57

5 - 0 8

9


N Y H E T E R

Det skal bli enklere å være kunde NSBs kunder skal få det enklere. Selv om veien er komplisert, skal vi få det til. Alene og sammen med andre. — Jeg kom til NSB med en oppfatning om at selskapet var uten konkurranse. Der tok jeg feil. NSB er ekstremt konkurranseutsatt. Ikke sammenlignet med andre togselskaper, men kunden har hver dag valget mellom sykkelen, bilen, trikken, bussen, båten og flyet, sier persontogsjef Stein Nilsen. Før sommerferien deler han gjerne sine tanker om utviklingen innen togtransport i Norge. — Vi står foran omfattende endringer innen togtransporten i Norge. Om noen få år vil vi kjøre helt annerledes. Da har vi kjøpt nye tog, det nye dobbeltsporet i Vestkorridoren er ferdig og det er mulig å tilby et helt annet konsept. Det skal gå så mange tog og så ofte at du ikke trenger rutetabell. De store knutepunktene skal fremstå som et rullende fortau, for du vet at toget kommer. Og det går på sekundet, sier Nilsen. Dette er et målbevisst arbeid, men Nilsen understreker at NSB er avhengig av viktige samarbeidspartnere, nemlig politikerne, Jernbaneverket og fagforeningene. MI LJØVALGET

Da toget er det mest fornuftige valget av hensyn til miljøet, er det viktig at kunden opplever det som en fordel å ta toget. — Derfor gleder jeg meg til å realisere våre planer om økt togtransport. Legges forholdene til rette for det, kan vi doble antallet reisende innen en ti-femten års periode, sier Nilsen. KAPASITET PÅ SPORET

Han er overbevisst om at for å lykkes med dette, er det avgjørende at den politiske vilje blir omsatt i handling. — Vi jobber bevisst mot det politiske miljø for å sikre at jernbanevirksomheten får forutsigbare rammevilkår. Når LO-formannen forestår et fond på 50 milliarder kroner til jernbane, viser han at han har forstått hvilket nivå vi snakker om for å kunne tilby kundene det de trenger, påpeker Nilsen. KVALITET PÅ SPORET

Men det handler ikke bare om kapasitet på sporet. Det handler også om kvalitet på sporet. — Derfor er vi glad for at det er skutt fart i arbeidet med å få Oslotunnelen i stand. Det nytter ikke med fine og nye tog dersom toget ikke kommer fram. Noe av det Jernbaneverket i dag sliter med, er resultatet av menge tiårs forsømmelse av bevilgninger til vedlikehold og utbygging av spor, sier Nilsen. KAPASITET OG KVALITET I TOGET

Får NSB bedre kapasitet på sporet, kan NSB kjøre flere tog på kortere tid. — Men vi trenger også flere tog. De bestilles i disse dager, og vi har store forventninger til dem. Da vil vi få 10

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

10

Stein Nilsen liker det han ser på Lysaker. Økt sporkapasitet betyr at flere kan ta toget i fremtiden.

tidsriktige tog med klimaanlegg og universell utforming. Og vi vil kanskje ha mange nok. Når jeg sier kanskje, er det fordi jeg ikke helt vet hvor mange som lar bilen stå til fordel å sitte med avisen og suse i 130 km/t på vei til jobb. Om du skulle duppe av, er det ikke trafikkfarlig i det hele tatt, sier Nilsen. BLI BEDRE

— Jeg vet vi har medarbeidere som jobber kontinuerlig med å bli bedre. Jobb nummer en er å levere hver dag. Selv om vi ikke har det sporet vi ønsker, er vi opptatt av å gjøre vår jobb så godt som mulig og oppmuntre andre til samhandling og kontinuerlig forbedring. Vi vet at vi er konkurranseutsatt, og den som vinner må stå tidlig opp om morgenen. Dette handler om sikkerhet og punktlighet. Det skal ikke være noen tvil hos kundene om at det er sikkert og ta toget. Men vi skal også være i rute. Vi vet at når alle tog er i rute er det også sikkert, sier Nilsen. Men han påpeker at vi må jage økonomiske forbedringer. Fordi vi må holde kostnadene nede til fordel for fornuftige priser. — Men det betyr ikke at vi kommer til å bli færre i NSB. Vi utdanner lokomotivførere og konduktører på spreng og mener å ha god kontroll på dette i løpet av høsten. Og vi vil fortsette å utdanne mange. For i framtiden skal vi kjøre et betydelig antall flere tog. For klarer vi konkurransen mot biltrafikken, vil vi også vinne en konkurranse mot andre togselskaper, sier Nilsen. TEKST: PREBEN COLSTRUP FOTO: LASSE STORHEI L

5 - 0 8

02.07.2008, 10:57


Inn i DA-bygget i september Arbeidet med å renovere DA-bygget pågår for fullt, og bygget skal etter planene overleveres 4. august. Innflytting kan ventelig komme i gang første uken i september. Det blir hektisk aktivitet ut over i juli for å rekke datoen for ferdigstillelse i august. Når bygget er overtatt, vil arbeidet med å montere møbler komme i gang. Dette arbeidet vil nok ta hele resten av august. — Første pulje håper vi skal kunne flytte inn tidlig i september, og de som holder til i Skippergata skal flytte tilbake først, sier prosjektleder Per Kristian Flaten. Han er godt fornøyd med den jobben som er gjort hittil og ser frem til å ta i bruk de nye kontorene. — Det er mange åpne løsninger og dette sørger for at mye lys kommer inn, samtidig som alle cellekontorene vil ha vinduer inn mot gangen fra golv til tak. Dette gir en lysere og triveligere bygning, sier Flaten. Det er 259 arbeidsplasser i det ombygde DA-bygget. Arbeidet med renoveringen vil ventelig komme på 175 millioner kroner, som betales av Rom Eiendom. NSB betaler husleie, men vil også måtte investere i møbler og spesielle interiørløsninger. I tillegg må NSB dekke flyttekostnader av møbler, It-løsninger og ekstra husleie. I tilknytning til bygget blir det en helt ny kantine med

Mye skal på plass før innflytting. Prosjektleder Per Kristian Flaten (t.v.) sammen med Bjørn Nesteby i kjøkkendelen av den sosiale sonen i syvende etasje.

114 plasser. Et nytt møtesenter kommer også, i tillegg til møtesenter/kantine som allerede er på Sjøsiden. — Bygget er oppgradert med teknologisk høy standard og god kvalitet. Dette blir et moderne kontorbygg, med flotte farger, gode ventilasjonsforhold og moderne møbler. Dessverre blir det ikke plass til alle, ettersom foreningskontorer, NJT og uniformskontoret skal holde til i Østbanebygningen, nær dagens møtesenter. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Bonus for 2007 kommer i august Leder for NSB Persontog, Stein Nilsen, Terje Løvdok og Knut Hauglund (t.v.), som var den første lederen for DROPS feiret jubilèet fredag 20. juni.

Ansatte i NSB AS mottar en bonus på 14 000 kroner på ordinær lønn i august. Utbetalingen foregår etter samme prinsipper som i fjor.

DROPS 10 år 10-års-dagen for DROPS ble feiret med kake 20. juni. — DROPS er navet i NSBs trafikkavvikling. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, og i en periode som vi nå har vært gjennom med dårligere punktlighet og knapphet på personell og materiell har de hatt en hektisk tid de siste månedene. Jeg ønsker å takke dere alle sammen for at dere har stått på ekstra for at vi skal levere best mulig til kundene våre, sier persontogsjef Stein Nilsen.

For å få bonus må du være ansatt senest fra 1. juli 2007, og fortsatt være ansatt og motta ordinær lønn i august 2008. Deltidsansatte og midlertidige ansatte mottar bonus ut fra hvor mye de har arbeidet i 2007. — En stor takk til alle som har stått på for å nå våre bonusmål. Vi kom ikke helt i mål i år, men det er lagt ned mye ekstra innsats i hele bedriften, sier konsernsjef Einar Enger. I premissene for bonus het det: - Full uttelling beløpsmessig (21 000 kroner) betinger at NSBkonsernet samlet når eiers økonomiske mål slik som i 2006 og at vi i NSB AS når vårt økonomiske mål, at vi når det målet vi har satt oss når det gjelder kundetilfredshet og at vi når de målene som er satt for den enkelte enhet i NSB AS. To av tre gikk inn i år. V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

11

02.07.2008, 10:58

5 - 0 8

11


K V A L I T E T

Orusttrafiken er anbudsgrossisten i N Nettbussdatteren Orustrafiken jobber med anbud nesten hver dag. Selskapet har mellom 60 og 70 anbud på busskjøring Stefan Magnusson leder Orusttrafiken. Her sammen med sjåfør Ove Andreasson.

rundt om i Sverige.

Daglig leder Stefan Magnusson sier at det alltid er seks-syv anbud som det jobbes med til en hver tid, slik at anbudsarbeid fyller mye av tiden til deler av ledelsen i Orusttrafiken. — I disse dager regnes det på anbud som involverer 300-400 busser, med beslutninger i løpet av året. Det største er et anbud på 100 busser i Ørebroområdet, sier Magnusson. I Sverige er 10 prosent av bussparken eller om lag 1 500 busser ute på anbud hvert år. Av dette har Orusttrafiken fire prosents markedsandel. I forbindelse med anbudsarbeidet må Orustrafiken i Vest-Sverige lage tidtabeller og planlegge hvordan trafikken skal være i området. Anbudene i Sverige er normalt 8-10 år lange. Orusttrafiken har mange små anbud med spredt tidshorisont, og selskapet ønsker ikke å ha så mange store anbud. 500 BUSSER

Det Stenungsundbaserte selskapet driver i dag 500 busser og har 700 ansatte. Selskapet kjører vanlig linjetrafikk og har også ekspressruter. I tillegg kjøres også egne ekspressbusser i Göteborgsregionen, såkalt rød express og grønn express til henholdsvis Landvetter og Kungälv. Dette er strekninger på fire-seks mil. Dette er også anbudskontrakter, og jo flere kunder som reiser, desto mer inntekter har Orusttrafiken. SMÅ, MEN EFFEKTIV

Totalt har selskapet 18 busstasjoner i området sitt. — Ideen er å ha små, men effektive stasjoner med 4060 ansatte og et 40-talls busser, understreker Magnusson. Han har i motsetning til sine kolleger i Norge ikke noen problem med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. — Vi har alltid gode søkere og vi prøver også å rekruttere ledere som har annen erfaring enn buss, og blant annet er det en tidligere rektor som leder en av våre busstasjoner. Selskapet har seks prosent sykefravær. Til sammenligning har konkurrerende selskaper i området 17 prosent sykefravær. — Vi bruker mye energi på å legge til rette forholdene for våre sjåfører. Vi kjøper nye busser når vi vinner anbud, og vi sørger for at alle busstasjonene er rene og ordentlige med gode fasiliteter for sjåførene, sier Magnusson. VOKSER HVERT ÅR

De siste fem årene har selskapet i gjennomsnitt vokst med 25-30 prosent hvert år. 12 12

5-08-4.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

12

— Den ambisjonen skal vi fortsette med, sier Magnusson, men han medgir at det blir vanskeligere for hvert år å gjennomføre. De siste årene har prisene vært presset. — Bortsett fra 2006 har Orusttrafiken gått i pluss hvert år. De andre busselskapene i Sverige har stort sett levert negative resultater i samme perioden, sier Magnusson. CHARTER I PLUSS

I øyeblikket går chartertrafikken meget godt, og det er på store stedene at dette lønner seg best. I tillegg til 10-12 egne busser leier også selskapet inn busser for å kjøre buss for tog eller sporvogn i Göteborg. — Det er også bedrifter og konferanseselskaper som leier disse bussene. På mange måter tilsvarer det turbussene i Norge, sier Magnusson. HOVE D STAD E N

Den største utfordringen for Orusttrafiken er å komme inn på markedet i og rundt Stockholm. Der finner du 40 prosent av alle bussene i Sverige, og her er det stadig nye anbud i forhandling. — Her er de største konkurrentene, og ingen tjener penger i dag, men vi prøver å komme inn i dette markedet, og neste år kommer et nytt anbud. Vi har prøvd tre ganger før, og vi skal også være med neste gang, sier Magnusson.

55 -- 00 88

02.07.2008, 10:58


BUSS

n i Nettbussfamilien

Ekspressbussene mellom Stenungsund og Göteborg/Landvetter er veldig populære.

KJØPER VERKSTED

Orusttrafiken har hatt som mål å greie seg uten eget verksted. Men nå vil selskapet overta et verksted med 15 ansatte i Göteborg for å kunne vedlikeholde egne busser. Verkstedet reparerer lastebiler i dag og skal fortsette med dette også. — Vi gjør dette fordi våre leverandører ikke kan gi oss gode nok tilbud på vedlikehold. Vi ønsker å gjøre vedlikeholdet selv på en del av vognparken. Vi kan ikke bare akseptere at Volvo og Scania bare øker prisene, sier Magnusson.

og er et større selskap i Nettbuss. Magnusson synes at samarbeidet internt går meget bra, men vil gjerne sette fingeren på dagens it-løsninger. — Disse er ikke optimale og vi må finne løsninger der vi kan bruke vårt eget språk. Vi må ta inn over oss at svenskene har mer problemer med å forstå norsk enn nordmenn har for forstå svensk. Dernest må vi finne systemer som forenkler anbudsarbeidet. Dette vil Nettbuss tjene på både i Sverige og Norge, mener Magnusson. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

DR IVSTOFF

I likhet med selskapene i Norge sliter Orusttrafiken med økte drivstoffpriser. Heldigvis inneholder enkelt av avtalene klausuler om delvis dekning av økte priser, men selskapet taper 800-900 000 kroner i måneden på økte priser. — Vi ser oss om etter andre ben å. Vi vet at det er stort behov for å lære opp nye sjåfører i årene som kommer, og her vil vi være med. Nye EU-regler gjør at sjåfører også må ha tilleggsutdanning. Derfor må vi være i forkant og kanskje engasjere oss i dette arbeidet, sier Magnusson. BARRIERER

Dette er Orusttrafiken ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kjører linjebusser med lokal og regional trafikk i hele Vest-Sverige. Denne trafikken og skolebussene er anbudstrafikk. Skolebussene utgjør en betydelig del av den totale trafikken. Kjører egne rullestolbusser på bestilling. Eier 25 prosent av KL-trafik som har 400 busser i Jämtland. Eier 50 prosent av bytrafikken i Østersund sammen med KL-trafik. Kjører buss i vest fra Strömstad til Kungsbacka, i øst til Jönköping, i Arvika, Säfle, Halland, Sörmland (rundt Ørebro og Katrineholm) og Østgötatrafiken i Norrköping og Linköping sørvest for Stockholm.

Orusttrafiken har en betydelig av trafikken i Vest-Sverige V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

5-08-4.p65

13

02.07.2008, 10:58

55 -- 00 88

13 13


Hektisk, men hyggelig Ove har jobbet tre år som sjåfør i Orusttrafiken. Han kjører både lokal linjetrafikk i Stenungsund (25 000 innbyggere), i tillegg til «Rød Ekspress». Ekspressruten går fra Stenungsund til Landvetter sentrum, som er rett utenfor Göteborg hvor flyplassen ligger. Tur/returen tar 3 timer og 40 minutter og er på til sammen 7 mil. Ove jobber skift og hver tredje helg. Skiftene går fra kl 03.40 – 12.05, eller fra kl 16/17/18 til kl 22/23/24. — Bykjøringen kan til tider være hektisk, og spesielt tidlig på morgenen eller etter endt arbeidstid, hvor bussen kan bli full av både pendlere og skoleelever, sier Ove. Lokaltrafikken kjøres to ganger i timen, men fire ganger i rushtiden. Når skoleelevene er med, slås blinkende lys på når bussen stopper på stoppestedene. I tillegg er det egne skilt på bussen som forteller at de kjører med verdifull last. Dette fordi de ikke har egne skolebusser. Ove sier han trives med kollegene, og spesielt at de daglig har muligheten til å møtes til lunch. De har et flunkende nytt kjøkken på pauserommet, og interiøret er lyst og moderne.

Av annen erfaring er Oves liste lang og differensiert. Han har blant annet 18 års erfaring fra Statens Järnvägar, hvor han var arbeidsleder for verkstedet og rengjøringspersonalet. Da hovedkontoret flyttet til Stockholm ønsket han ikke å være med på lasset, og sluttet derfor i jobben. Da ønsket han å prøve noe nytt og tok EU-lisens for sveisesertifikat i 1999. Like før han skulle til å begynne i jobben i Sarpsborg, fikk han beskjed om at det var nedskjæringer, og at han ikke fikk jobben likevel. Da tok han midlertidig noen vakter både i slakteriet til Gilde samt jobbet litt som båtbygger. Mellom 2001 og 2004 var han ansatt som produksjonsleder hos Lear Corporation (som lager bilseter til Volvo). Etter dette tenkte Ove at han skulle prøve lykken i Norge, og begynte å jobbe for Nettbuss Østfold i 2005. Han kjørte i Askim og Mysen. Det var et slags prøveprosjekt, fordi han liker Norge og forholdene, men på grunn av familien flyttet han hjem og fikk fast jobb i Orusttrafiken. — Her har jeg tenkt å bli en stund, ler Ove.

NAVN:

Benny Ekstedt Alder: 56 år SIVI L STATUS:

Singel

NAVN:

BOSTED:

Ove Andreasson

Göteborg

ALDER:

52 år SIVI L STATUS:

Gift, tre barn, norsk mor, svensk far. BOSTED:

Elvingen ved Gøteborg

Fra rekruttering til stasjonssjef Benny startet som stasjonssjef i Orusttrafiken april 2007. Han kom fra rekrutteringsbransjen (Proffice), hvor han var ansatt i 10 år. Han sluttet rett og slett fordi han selv ble rekruttert til jobben på avdelingen i Stenungsund. Benny har i dag ansvaret for både lokaltrafikken og for Rød Ekspress i tillegg «Nærbussen» Nærbussen er buss på bestilling fra de eldre i byen, som får transport til sentrum, slik at de får gjort diverse ærend samt treffe kjente. De eldre betaler 20 kroner - hver vei. Tilbudet er enormt populært. Grunnen for at det var akkurat Benny som var aktuell for jobben som leder, var på grunn av hans erfaring med personale og mennesker generelt. Orusttrafiken trengte nytt blod både i ledelsen og blant sjåførene. De trengte det lille ekstra. Benny smiler og sier han har hva han ønsker, nemlig mange gode kolleger, som er stolte av yrket sitt

14 14

5-08-4.p65

VV II N NG G EE HH JJ UU LL EE TT

14

og som orker å gjøre en innsats med et smil. Han blir litt alvorlig igjen, og sier at det selvsagt finnes utfordringer også. Det er alltids noen som er litt for nonsjalante. Benny har ansvaret for 40 faste sjåfører og et trettitalls vikarer. Av disse er det 10 jenter. Den yngste av sjåførene er 25 år, og den eldste er 65 år. — Det er størst gjennomtrekk blant de yngste, men egentlig så er det ganske så stabilt sier Benny. Sjåførene kommer fra 10 nasjoner, og Benny mener det er med på å berike organisasjonen, og at arbeidsmiljøet blir mangfoldig og rikt. Benny sier at et av kravene til sjåførene er at de behersker svensk. Det jobbes kontinuerlig både for å beholde de gode sjåførene som de har, men også for å holde et øye med potensielle arbeidstagere. TEKST: ANN-KRISTIN RAUNTUN FOTO: LASSE STORHEI L

55 -- 00 88

02.07.2008, 10:58


BUSS

Säfflebussen reduserer og øker

Lulzim Xhaferi tilhører Nettbuss i Sarpsborg. Her er han klar til å kjøre fra Göteborg til Oslo. Säfflebussens leder Stefan Carlén til venstre.

Säfflebussen reduserer antall busser og ansatte, men prøver å få flere kunder. Ulønnsomme ruter blir lagt ned. Göteborg-Stockholm er blitt populær med nye busser og høy kvalitet. Et redusert tilbud og en mer målbevisst markedsføring skal få Säfflebussen på bena igjen. Stefan Carlén har vært leder for selskapet snart et halvt års tid. Han ledet selskapet Bus4You og har gått sammen med Säfflebussen. Bus4You kjører ruten mellom Göteborg og Stockholm med høykomfortbusser. Carlén eier 51 prosent av dette selskapet og håper å være en del av Säfflebussen og Nettbuss om kort tid. — Säfflebussen har store problemer og på kort sikt handler det om å heve prisene. Siden i fjor har vi senket prisene med 12-15 prosent. Dette må opp, og vi må samtidig heve effektiviteten, sier Carlén. I mai i år er det flere kunder med bussene, men bussene har bare kjørt 60 prosent så mye som tilsvarende måned i fjor. — Vi har kuttet en del ruter som er ulønnsomme, men vi må passe på at vi ikke kutter for mye. Vi kjører kun kommersielt, og er avhengig av en viss inntekt for å kunne drive ekspressrutene fornuftig, sier Carlén. Oslo-København er den tunge ruten, samt OsloStockholm og Dalarna-Stockholm og Karlstad-Stockholm, i tillegg til Bus4You. Det skal jobbes videre med å få en klarere profil på

Säfflebussen, med ett klart merke. Det er 20 ekspressbusser i Säfflebussen og fire busser i Bus4You konseptet. VIL REDUSERE

— Målet er å gå ned til 17 busser. Vi må legge om rutene og tilpasse tilbudet etter etterspørselen. Vi kan ikke kjøre likt hver dag. Dernest må vi finne bedre måter å synes på. Dette skal vi kjøre ved å følge opp våre kjernekunder direkte via epost. Vi har 40 000 adresser som vi skal prøve å koordinere. Vi bør prøve å doble dette antallet, og få kundene til å reise mer. VIA NETTET

— Vi kan ikke bare spare oss fra problemene. Derfor jobber vi med å legge til rette en enkel hjemmeside for selskapet, slik at det skal bli enklere å kjøpe billetter. Denne siden kommer ut på høsten, sier Carlén. Han tror at de høye dieselprisene med tiden kan slå positivt ut. — Mange vil nok sikkert la være å kjøpe en bil nummer to på grunn av høye bensinpriser og velge kollektivt i stedet, tror han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

15

02.07.2008, 10:58

5 - 0 8

15


Høsten vil kunne gi mange tilbakemeldinger vedrørende den videre utviklingen av Sundland i Drammen. Det er NSBs datter Rom Eiendom som eier området.

Skal avgjøre rammene for en storstilt u I høst legges det nye reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn. Innspillene og prosessen videre er avgjørende for realiseringstakten for den 270 000 kvadratmeter store Rom-eiendommen. Drammen har stort udekket behov for sentrumsnære næringsområder i tillegg til øvrige byutviklingsformål. Det viktigste av alt er å få rammebetingelsene på plass. — Den nye hovedveitilknytningen, Tilfart Vest, fra sentrum via Kreftingsgate gjennom Sundland og videre både til Konnerud og vestover til Gulskogen vil være avgjørende for realisering av hele eiendommen. Dette sier Anne Siiri Øyasæter og Steffen Markussen i Rom Eiendom. Den nye øst-vestforbindelsen vil i fremtiden avlaste dagens Professor Smiths Allé for gjennomfartstrafikk. Gaten vil da, i henhold til kommunens føringer, bli nedgradert til boliggate. Videre må også annen infrastruktur i form av vann, avløp og fjernvarme i tillegg til det interne veinettet på plass. Også grøntanlegg og barnehage skal planlegges. Hvordan finansieringen av disse grunnlagsinvesteringene skal fordeles, må avklares i samarbeid med kommunen. HØRING I OKTOBER?

Sundland vil på sikt bli en ny bydel med bolig, næring, skole, handel, inneholdende alle formål som en ny bydel trenger. Når planen er vedtatt, og man er enige om en 16 16

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T V I N G E H J U L E T

16

utbyggingsavtale, har man etablert grunnlaget for en slik realisering i takt med etterspørselen i regionen. — Vi håper at planen kan legges ut på høring i oktober, og hvis vi er optimistiske, er det en bra sjanse for at vi har en reguleringsplan som innebærer utbygging av hele området på ca. 350 000 kvadratmeter klar omkring årsskiftet, sier Øyasæter og Markussen. STADION OG BOLIGER

Planen tar også høyde for bygging av nytt stadion for fotballklubben Strømsgodset. Prosessen med avklaringer av roller, organisering og ansvarsfordeling for stadionprosjektet skjer nå parallelt med reguleringsprosessen. Planen omfatter også om lag 600 boliger mot Gulskogen skole. Dette er et samarbeidsprosjekt med Nedre Buskerud Boligbyggelag. Her ser man for seg byhusbebyggelse i fire til seks etasjers høyde. Utbyggingstakten er avhengig av etterspørselen i markedet. En markedsvurdering i dag tilsier en forventet utbygging på 40-50 leiligheter i året. FLERE MULIGHETER

I østre del av området er der allerede etablert et campusområde med NSB-skolen, Folkeuniversitetet og Akademiet (videregående privatskole som åpner august 2008). NSB-skolen har store utviklingsmuligheter. NSBs fremtidige (og også nåværende) personell kommer fra hele landet. NSB-skolen på Sundland er derfor

4 - 0 8 5 - 0 8

02.07.2008, 10:58


UTVIKLING

Anne Siri Øyasæter og Steffen Markussen ser frem til viktige beslutninger for Sundland i høst. (Foto: Lasse Storheil).

Et mulig fremtidig Sundland.

ilt utbygging av Sundland storbruker av innkvartering i byens hoteller. Det arbeides også derfor med planer om bygging av et hotell i tilknytning til campus og stadion.

som bevaringsverdige. Dette forholdet er ivaretatt i den nye planen. ANSVAR FOR REALISERI NG

HANDEL OG VERKSTED

Planen åpner også for nye handelsetableringer på området. Søk i markedet viser interesse fra handelsnæringen for posisjonering i denne nye bydelen. Mantenas verksted vil fortsatt være der de er i dag. Dette området vil ikke bli beskåret i den nye reguleringsplanen. Tvert imot vurderes det planer for utvidelser av verkstedkapasiteten innenfor dagens virksomhetsområde.

Rom som utbygger har ikke alene ansvaret for realisering av planene. Drammen kommune er både planmyndighet, tilrettelegger og bidragsyter til felles infrastruktur og bidragsyter iht. helhetlig byutvikling. Det er derfor en forutsetning at det etableres rammer som er forutsigbare og har tilstrekkelig realisme i forhold til gjennomføring. VEI FØRST

UTBYGGER

Boligene vil bli realisert gjennom SP-selskapet Gulskogen Hage-by Utvikling AS. Dette selskapet eies 50/50 av Nedre Buskerud Boligbyggelag og Rom Eiendom. Hvordan de andre prosjektene i utbyggingen vil bli organisert, vil bli avklart i hvert enkelt tilfelle. Rom kan selv å stå som byggherre, men utbygging vil også kunne skje i samarbeid med andre selskaper gjennom for eksempel SP-konstruksjon (såkalte «singlepurpose»-selskaper). RELOKALISERING

Når utbyggingen kommer i gang, vil det bli aktuelt med relokalisering av enkelte leietakere. Noen av de gamle hallene på området skal rives, mens noen er klassifisert

Det er veien gjennom området som åpner for realiseringen av hele Sundland. Sundland er nært sentrum, kun 1 200 meter fra Drammen stasjon og noen få hundre meter fra Papirbredden kunnskapspark. Bystyret har tidligere vedtatt «kunnskapsaksen Papirbredden til Sundland», og Nye Tilfart Vest vil gjøre avstaden til sentrum enda kortere og derved knyttes Sundland enda tettere til bykjernen. Drammen kommune og Statens Vegvesen er allerede i gang med detaljplanlegging av veien, som vil bli av stor betydning for Drammen. — Finansieringen er visstnok også så godt som løst, slik at det er realistisk å forvente en utbygging i nær fremtid, sier Øyasæter og Markussen.

V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT V

5-08-4.p65

17

02.07.2008, 10:59

4 -- 0 08 8 5

17 17


PUNKTLIGHET

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-26

70 75 80 85 90 95 100 ▼ Dovrebanen

Lav punktlighet på Dovrebanen

▼ Nordlandsbanen

Togene på Dovrebanen har fortsatt svært dårlig ➥ Raumabanen ▼ Rørosbanen ➥ Bergensbanen ▼ Sørlandsbanen

REGIONTOG NATT ▼ Oslo - Trondheim ➥ Trondheim Bodø ▼ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ➥ Oslo Halden ▼ Oslo Skien ▼ Oslo Lillehammer ▼ Oslo Gjøvik

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ➥ Hovedbanen ▼ Drammenbanen ▼ Østfoldbanen ▼ Gjøvikbanen

▲ Stavanger ➥ Bergen - Arna ➥ Bergen Voss ▼ Trondheim

KILDE: JBV

➥ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

18

5-08-4.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

punktlighet. Saktekjøringer, feil ved signalanlegg og permanent nedsettelse av kjørehastighet skaper forsinkesler, og følgeforsinkelser i stort omfang. — NSB jobber aktivt mot Jernbaneverket for å bedre på situasjonen, men reduserte budsjetter hos banesjefene medfører usikkerhet om når vi kan forvente bedring i disse forholdene. På Raumabanen skaper forsinkelser på Dovrebanen følgeforsinkelser og dermed svak punktlighet også her. Dette sier punktlighetsoppfølger i Drift, Helge Jørgenstuen. På Nordlandsbanen varierer punktligheten fra 90 prosent til ned mot 80 prosent fra uke til uke. Også togene på Meråkerbanen viser svake tall i juni På Rørosbanen skaper saktekjøringer på grunn av banearbeider og solslyng forsinkelser. I vest har flere branner langs linjen og feil på sikringsanlegg skapt mange forsinkelser. — I tillegg sliter vi fortsatt med saktekjøringer på Vossebanen som medfører punktlighetsproblemer, særlig for lokaltogene, sier Jørgenstuen. Arnalokalen er imidlertid tilbake på normalt høyt nivå. Lokaltogene i Stavanger viser også positiv utvikling. Punktligheten her er nå langt oppe på 80-tallet. Regiontogene på Sørlandsbanen sliter dessverre med å holde punktligheten på et godt nivå. På vestre strekning medfører forsinkelser på lokaltogene ofte følgeforsinkelser på regiontogene. Likevel er punktligheten her på ca 85 prosent. På Østre strekning har punktligheten vært variabel, og forsinkelsene forårsakes stort sett av feil på sikringsanlegg og svært mange feil på togmateriellet de siste ukene. Dette gjelder både Type 73 sett og El 18 lok. På Østlandet er det fortsatt mange forsinkelser. Lokaltogene ligger på ca 80 prosent og i rush på ca 75 prosent Årsaker til dette er feil både på infrastruktur og togmateriell. — I begynnelsen av juni hadde vi noen dager med høye temperaturer, noe som medførte en sterk økning i feil på lokaltogmateriellet, sier Jørgenstuen. Jordfeil og andre feil på sikringsanleggene skapte også mange forsinkelser. På Østfoldbanen har det også vært perioder med forsinkelser. Buss for tog mellom Halden og Sarpsborg har medført forsinkesler da togene venter på bussene. På Vestfoldbanen har det også vært svakere punktlighet enn normalt i juni som ser ut til å ende langt nede på 80tallet. Feil ved infrastrukturen i Oslo-området skaper også forsinkelser for togene til/fra Vestfold. Togene mellom Oslo og Lillehammer viser fortsatt svake tall. Mange av forsinkelsene skyldes følgeforsinkelser fra de lange regiontogene på banen. I tillegg skaper saktekjøringer på grunn av feil/mangler ved infrastrukturen mellom Eidsvoll og Lillehammer, samt tett toggang forsinkesler og følgeforsinkelser.

5 - 0 8

02.07.2008, 10:59


M E L L O M

Operaglede for kunder og ansatte Med Terje Andersen og

O S S

PiasPlogg

Åge-Christoffer Lundeby i spissen fikk kundene Fra

Vi er en gjeng med venner

Østfold en fantastisk

som har leid et hus i

opplevelse både om bord

Frankrike i sommer. Vi var

på toget og i Operaen

tidlig ute med å sikre oss

nylig.

billige flybilletter.

På kryss og tvers med fly Et dansk flyselskap reklamerte massivt i avisene med direktefly til Biarritz på sørvestkysten av Frankrike. Vi fant ut at det passet bra med vårt mål - nemlig å se Tour de France i Pyrénéene. I vår kom det en e-post til halvparten av reisefølget. Flyreisen var booket om. De skulle ikke lenger fly direkte fra Oslo til Biarritz, men via København og overnatte der. En i reisefølge ringte flyselskapet og lurte på hva dette var. Svaret var at de hadde lagt ned ruten. Oj, tenkte jeg. Vi har ikke fått beskjed. Jeg ringte flyselskapet og de fortalte at de ikke hadde noen løsning til oss enda. Vi fikk beskjed om at vi kunne få igjen pengene, men når man har leid et hus og bestilt flybilletter, er ikke det et godt alternativ. Etter mange telefoner fram og tilbake, fikk de booket oss om. Istedenfor direktefly Biarritz - Oslo på to og en halv time fikk vi isteden et nytt tilbud: Biarritz - Paris - Nice - København Oslo med til sammen tre forskjellige flyselskap. Det er et alternativ, men er det en god løsning for kunden? Turen tar ca 12 timer. Jeg måtte le, for vi flyr jo virkelig fram og tilbake over store deler av Frankrike. Gjør NSB noe sånt med kundene sine? Tenk hvis vi legger ned strekningen Oslo – Bergen. Da må vel et godt alternativ være tog Oslo - Åndalsnes, buss Åndalsnes - Trondheim, tog Trondheim - Kristiansand - Stavanger og kanskje båt derfra til Bergen? Det er vel nesten det samme som tog fra Oslo til Bergen? Vel - vi legger vel ikke ned strekningen Oslo - Bergen, men skulle det skje regner jeg med at vi gir kundene våre et godt alternativ.

Pia Solheim er it-rågiver i NSB. Hun vil bidra med betraktninger rundt livet generelt og kanskje litt om reise spesielt i Vingehjulet i tiden fremover.

GUNDER

Kari og Gunnar Haagensen fra Fredrikstad var bare to av mange som lot seg begeistre av operastuntet. — Billettene til operaen hadde vi skaffet oss for lenge siden, men da vi fikk vite at NSB satte opp en spesiell operaavgang, valgte vi selvsagt den. Dette var en smakfull aperitiff til sangfesten i det nye operahuset. NSB ønsker å minne alle som skal besøke Norges nye og mest besøkte turistattraksjon Operaen - om togets fortreffelighet. Det antas at mer enn 800 000 vil besøke Operaen i år. Svært mange benytter tog utenfor rush - ettersom det nærmest er fritt for parkeringsplasser i området. Dette er god økonomi for NSB og bygger opp om NSBs sponsorstrategi. NSBs første operatog fra Fredrikstad til Oslo ble en suksess. Og bassbaryton Halvor Kjerkreit fra Råde gjorde som han hadde lovet: Sparte stillevognen, men overrislet de andre med kraftfulle toner fra Carmen.

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

19

02.07.2008, 10:59

5 - 0 8

19


N Y H E T E R

Drift er navet for toggang i Norge Drift skal finne årsaken til at feil oppstår og fjerne den. Det hender ofte at jobben kan gjøres bedre i Drift, som på flere andre steder i NSB. Drift er villig til å gå i seg selv for å finne årsaker til at feilene oppstår – og fjerne disse. Hvorfor avholder Drift en konferanse for sine ledere to dager hvert år? Vil de øvrige som jobber i Drift merke noe til dette? Vi lar driftsdirektør Øystein Risan forsøke seg med et svar: — Lederne skal bli bedre til å følge opp sine medarbeidere. Og det er viktig at det stilles spørsmål. Jeg ønsker å høre ordet hvorfor oftere i tiden fremover, sier Risan. Årets lederkonferanse i Drift er avviklet og medarbeiderne i Drift skal merke at lederne vil være mer til stede. Denne gang hadde Drift fått med seg sentrale representanter både fra Mantena og Jernbaneverket, samt Teknikk, for å drøfte felles problemstillinger. — Vi tror det er viktig at vi tar med oss alle som kan bidra slik at vi gjør en enda bedre jobb. Samtidig opprettholder vi et godt nettverk som vi er avhengig av for å få togene til å gå – når de skal. DI FFERANSER I MT-OPPGJØR

På årets konferanse var det en rekke problemstillinger omkring daglig drift som ble berørt. Øystein Risan sier at differanser i MT-oppgjør er et område det er viktig å finne en løsning på. — Jeg liker ikke at vi har så store differanser i oppgjørene fra mobile terminaler. Det varierer både pluss og minus og dette er ikke holdbart og kan skape mistillit. Vi skal rydde opp i dette i løpet av året, lover Risan. Han sier at nøyaktighet og oppfølging er viktig for å få dette til. Det samme gjelder punktlighet. SVAKERE PU N KTLIGH ET

— Det faktiske tallet for forsinkelser viser at jernbanen leverer litt dårligere hele tiden. Det er ikke tilfredsstillende å notere at dette er tilfelle. Vi vet at gamle signal- og sikringsanlegg er en medvirkende årsak for en god del av dette. Det har vært en systematisk nedprioritering i vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen over flere år, men vi må også gå i oss selv. Vi kan bli bedre til å gjøre vår del av jobben, for eksempel ved stasjonsopphold. Derfor er det viktig at både Mantena og Jernbaneverket er med på konferansen for å kunne tenke felles for hvordan vi skal prioritere, sier Risan.. MER RAPPORTERING

Øystein Risan ønsker seg flere rapporter om uønskede hendelser. — Folk må bli enda bedre til å si fra ved uønskede hendelser og rapportere dette, samtidig som leder må være rask til å gi svar og sørge for at saker blir fulgt opp. Antallet rapporter øker, men vi ønsker oss enda flere. Da vil vi kunne se årsaker til at feil oppstår, og da kan vi korrigere for å levere et bedre resultat, mener Risan.

20

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

20

Øystein Risans vyer fra årets driftskonferanse er at bedre samarbeid skal gi flere tog i rute. TIL TIDEN

Avgang på sekundet eller kortere stasjonsopphold. — Kjært barn har mange navn og vi ser nå på muligheter for å kvalitetssikre planer bedre, slik at vi ikke spenner ben for oss selv i arbeidet med å få togene til å gå til tiden. Informasjonstavler, vognanvisere og metermerking på stasjonene er enkle virkemidler som kan hjelpe oss til å være mer presis ut fra stasjonen. — Når Jernbaneverket er med på våre samlinger, er det lettere å kunne peke på hvordan vi mener det bør være for at kundene våre skal få den beste opplevelsen, sier Risan TENKE SAMARBEID

Teknikk og Mantena kan også bidra i dette arbeidet. Teknikk med bedre systemer og Mantena med raskere forslag til løsninger. — Det er en tendens i NSB til å tenke mye godt hver for oss. Når det oppstår et konkret problem i togene, og dette tas opp, kan det være slik at de som skal løse problemet ikke innser dette like raskt. Hvis vi tenker og handler sammen blir det bedre, påpeker Risan. Han tror at løsningene på problemer som oppstår lettere lar seg gjennomføre hvis de som jobber i verkstedene har den samme oppfatningen av hva som er galt og hva som må prioriteres, som de som jobber i togene. — Men da må vi tenke på samme måte og jobbe mot samme mål, nemlig tilfredse kunder, sier Risan. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

5 - 0 8

02.07.2008, 10:59


Her er PandRoll-vinnere 2008: Sittende fra venstre Bjørn Kristiansen, Bjørn Harald Kleppa, Arne Hogseth (på vegne av Henning Bråtebæk), Øystein Risan, Roger Pellerud, Jan Vetle Moen og Dag Roar Næss.

PandRollpriser delt ut Som vanlig på Drifts lederkonferanse ble PandRollprisen delt ut til ledere som fortjener det. Prisen deles ut til dem som har utmerket seg ved å vise til særlig gode resultater, forbedringer eller tiltak. Prisen ble utdelt første gang på den årlig ledersamling på Vettre i 2004. Risan ønsker å synliggjøre gode resultater og vise at han setter pris på sine ledere. — Det er helt sikkert mange flere som kunne fått prisen, men vi har valgt å dele ut en pris for gode resultater innen de områdene vi blir målt på, sier han. Prisen for sikkerhet gikk i år til Roger Pellerud. Han har jobbet intenst for å finne sikre løsninger og er god til å motivere. Tilbakemeldinger er viktig stikkord i den daglige jobben.

Prisen for økonomi går til Jan Vetle Moen. Han har vært systematisk i sitt arbeid for å motivere til å spare energi ved kjøring avtog. Oppmerksomhet rundt arbeidet er viktig for han. Prisen for lavt sykefravær går til Dag Roar Næss. Han har lavt sykefravær i sin avdeling. Han er glad for at han får omgi seg med faglige dyktige medarbeider som stiller opp hele tiden. Prisen for medarbeidertilfredshet går til Bjørn Kristiansen. Ansatte er glad i lederen sin som også kjører tog selv. Han sier selv at det han brenner for det får han til. Prisen for punktlighet går til Bjørn Harald Kleppe i Mantena, Stavanger. Prisvinnerer er resultatorientert og vil gjerne at alt fungerer. Han viser stor kreativitet og må ta vare på sine 2,5 millioner kunder hvert år, hele tiden.. Prisen for kundetilfredshet går til Henning Bråtebæk i Jernbaneverket. Han stiller opp og leverer gode resultater og motiverer andre både på små og store jobber. Han er høyt og lavt for å hjelpe NSBs kunder.

NSB leier ut El-18 NSB Teknikk har tegnet kontrakt med Peterson

HVA ER PAN D-ROLL

Rail AB i Sverige for utleie av to El-18 lokomoti-

Pand-Roll er den festeanordningen som holder skinnene fast til svillene. Etter mange år med irritasjon over at spikrene til svillene løsnet, kom NSB-ansatt Per Pande Rolfsen opp med en idé som kom til å revolusjonere jernbaneverden. Idèen gikk ut på å feste skinnene til svillene med en slags binders. Pande Rolfsen gikk til NSBs ledelse med ideen. Men fikk ikke gjennomslag da NSBs egne ingeniører hadde et system ved navnet HeyBack. Dette skulle ikke NSB ha på sine skinner. Men Rolfsen tok pant i huset, reiste til England og presenterte ideen og fikk patent på den. Med ett øre i fortjeneste på hver solgte skinneklemme ble han millionær.

ver for ett år med mulighet for forlengelse av avtalen. Leien inkluderer vedlikehold i Lodalen, og økonomisjef Christian Groven i NSB Persontog Teknikk sier at det er første gang NSB inngår en slik avtale. Lokomotivet, som er av den kraftigste typen, skal brukes i godstrafikk i Norge og Sverige. Når det er tid for vedlikehold kjører Peterson inn i Lodalen og får utlevert et nytt lokomotiv som settes inn i trafikk. TEKST PREBEN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

21

02.07.2008, 10:59

5 - 0 8

21


N Y H E T E R

Hva betyr 50 milliarder kroner for kundene? LO-formann Roar Flåthen har foreslått å etablere et fond på 50 milliarder kroner til å utruste jernbanenettet. Dette hilses velkommen hos både Jernbaneverket og NSB. Forslaget innebærer at penger som kan brukes til nye utbyggingsprosjekter kan økes fra 1, 7 milliarder kroner til fem milliarder årlig. Da vil oppgraderingen til fire spor rundt det sentrale Oslo og dobbeltspor til Lillehammer, Halden og Larvik kunne være ferdig i 2025, eller 15 år tidligere enn hva Jernbaneverket forutsetter i sin stamnettutredning. Selv om det i år legges fram en nasjonal transportplan (NTP) er dette bare ambisjoner som med dagens bevilgningspraksis først får sin realitetsbehandling ved hvert årlige statsbudsjett. Det innebærer at jernbaneutbyggingen går senere og blir dyrere enn nødvendig. MER FORUTSIGBAR

Manglende langsiktighet øker kostnadene. Jernbaneverkets egne ressurser må dimensjoneres ut fra et forventet minimumsnivå. Ressursbehov utover dette må dekkes gjennom dyre innleide tjenester. Samtidig blir kostnadene ved utbyggingsprosjektene dyrere enn de trenger å bli fordi anleggsressurser mobiliseres og demobiliseres avhengig av størrelse på årlige bevilgninger. Med større forutsigbarhet kan Jernbaneverket levere raskere og billigere. Assisterende direktør NSB Persontog Plan Johan Selmer sier at det er umulig å gi et detaljert bilde av fremtiden med Flåthens fondsforslag, men det er ingen tvil om at det vil gå flere og raskere tog. Blir det mer fristende å la bilen stå hjemme, reduseres også miljøulempene. Han forutsetter at dette gir rom for bedre parkeringsmuligheter ved de største stasjonene.

Johan Selmer i Plan er fornøyd med utspillene fra LOlederen.

HYPPIGERE OG RASKERE

Det betyr hyppigere avganger og raskere reisetid. Det vil gi størst effekt på Vestfoldbanen som har en reisetid på

Tågkompaniet øker i Sverige NSBs datterselskap i Sverige, Tågkompaniet, kjører Tåg i Bergslagen. I 2007 ble det solgt

nærmere tre timer fra Oslo til Skien. Et ekspresstilbud vil halvere reisetiden på denne strekningen. EKSEMPEL PÅ TILBUD PÅ ØSTLANDET:

Oslo – Skien Oslo – Halden Oslo – Lillehammer

I dag 2:50 1:45 2:15

Normal 1:50 1:15 1:30

Ekspress 1:25 1:00 1:20

nærmere 10 prosent flere reiser, og økningen fortsetter i første tertial i år. Tåg i Bergslagen dekker området fra Gävle i nord til Mjölby i sør og togene ruller 4,5 millioner kilometer i året. Administrerende direktør Bengt-Erik Johansson er godt fornøyd med trafikkøkningen. Han sier at det i årets første fire måneder ble solgt 540 000 reiser, mot 410 000 samme periode i fjor. I hele 2007 ble det solgt 2 165 000 reiser. - Denne fine økningen betyr at det begynner å bli noe trangt i våre tog, og vi skal derfor leie inn enda et Reginatog. Før jul skal dette toget gå i rute mellom Hallsberg-Ørebro-Avesta/Krylbo-Gävle, sier Johansson. Dette betyr at Tågkompaniet nå disponerer 21 Reginatog og to Itinotog i Sverige.

22

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

22

UNDER TRE TIMER TIL BERGEN

Legger vi på 10 milliarder kroner vil det dekke kostnadene til Grenlandsbanen og Ringeriksbanen. For ytterligere 10 milliarder kroner er det plass for store forbedringer på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen (elektrisk). Da er også grunnlaget lagt for videre utbygging av et høyhastighetsnett, som med toppfart på 250 kilometer i timen kan gi en reisetid på under tre timer mellom Oslo og Bergen. MER PÅ STRØM

Med fem milliarder kroner årlig til jernbaneutbygging kan strekningen Trondheim - Steinkjer være elektrifisert innen 10 år. Elektrisk trekkraft vil gi NSB mulighet til å harmonisere togparken i større grad, redusere sine vedlikeholdskostnader og fremstå med et mer homogent tilbud.

5 - 0 8

02.07.2008, 10:59


Bygger om Oslo S

Forslaget fra Space Group vant arkitektkonkurransen.

Oslo S skal bygges om for 2.9 milliarder kroner og bli en av Europas mest moderne kollektivknutepunkt. Ombyggingen vil starte opp i 2013 med forventet byggeperiode på fem til ti år. Daglig beveger det seg 150 000 mennesker gjennom Oslo S. Når Bjørvika er ferdig utbygget, sier prognosene at 300 000 mennesker daglig vil bevege seg gjennom Oslo S. — Det er viktig at vi forbereder denne ombyggingen allerede nå, sier administrerende direktør Pål Berger i Rom Eiendom AS. Rom Eiendom AS vil selv stå for finansieringen av nye Oslo S. Ombyggingen skal skje i flere etapper og uten at de reisende eller togtrafikken skal bli berørt. En jury, som har vært ledet av Gudmund Stokke, arkitekt MNAL, Narud Stokke Wiig arkitekter og planleggere AS, har anbefalt at arkitektbyrået SPACE GROUP gis anledning til å videreutvikle sitt forslag for ombygging av Oslo S. — Strukturen i prosjektet gir en balanse som kan gi en god stasjon og en god destinasjon. Men løsningen har svakheter som det må jobbes videre med for undersøke om prosjektet er gjennomførbart, sier Gudmund Stokke. BYGGES UT

SPACE GROUPs forslag innebærer at Oslo Sentralstasjon, inkludert det gamle Østbanebygget, bygges om til å bli hele 100 000 kvadratmeter stort. I dag er hele Oslo S 60 000 kvadratmeter stort. I forslaget fra SPACE GROUP skal det bygges nytt hele 78 600 kvadratmeter. Det innebærer at den eksisterende flytogterminalen, sentralhallen og fordelingshallen på Oslo S må rives. I alt skal det rives 36 000 kvadratmeter På øvre torg ut mot jernbanetorget, har SPACE GROUP foreslått at det bygges en 13 etasjer høy bygning

som ser ut som en krystall. I bygget er det foreslått næringslokaler og et reisesenter i første etasje. Oppover i etasjene kan det bli hotell eller kontorer. Stasjonshallen er fire etasjer høy. I de to øverste etasjene i stasjonshallen er det foreslått kontorer. Over flytogterminalen er det foreslått å bygge en 23 etasjer høy bygning gitt form som en U eller omvendt bue, for å bevare den viktige siktaksen fra Karl Johan mot Ekeberg. I denne bygningen kan det bli plass til Norges største konferansehotell. DETTE MÅ SPACE GROUP ENDRE

■ Krystallen reduseres i høyde og bearbeides formmessig for å gi en bedre tilpasning til byrommet. En større forplass mot vest vurderes. ■ Det bør vurderes en dreiing av Stasjonsalleen slik at Østbanebygningen ikke beskjæres, og at Stasjonsalleen møter Christian Fredriks plass perpendikulært på Østbanebygningen, i tråd med siktlinjene mot operaen. ■ Det bør vurderes om Stasjonsinngangen kan gjøres mer fremtredende sett fra vest. ■ Vertikalforbindelsen i enden av Jernbanegata må bedres med hensyn til universell utforming og tilgjengelighet. ■ Broforbindelsen i nord over Schweigaards gate til bussterminalen i Galleri Oslo, bør beholdes. ■ Bredden på Stasjonsalleen må vurderes økt og/eller obstruksjonene redusert for å sikre tilstrekkelig flyt i gjennomgangstrafikk og trafikk til og fra togene. ■ Dagslysforholdene i arealene over stasjonsallmenningen forbedres. ■ Det arkitektoniske uttrykket bør bearbeides.

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

23

02.07.2008, 11:00

5 - 0 8

23


M E L L O M

O S S

Vanskelige samtaler på Kollegastøtten er en ordning som har til oppgave først og fremst å ivareta kollegaer etter en traumatisk hendelse, primært i jobbsammenheng. De som har denne oppgaven har Barn og skolekorps stod i sentrum ved åpningen av ny plattform i Mo. (Foto: Willy V.)

Ny plattform på Mo Jernbaneverket har investert over 40 millioner kroner på Mo i Rana stasjon de siste årene. Ny plattform ble åpnet i juni. Stasjonen er forberedt for økt trafikk og fleksibilitet. Utviklingen på stasjonen har vært gjort i nært samarbeid med Rana kommune, som også har bidratt med både tiltak og ressurser. Første trinn i utviklingen av den «nye» Mo I Rana stasjon ble lagt da Rana kommune la til rette for ny undergang under sporene på stasjonen. Jernbaneverket bidro den gang med tilskudd til byggingen. I 2006 startet Jernbaneverket utbyggingen av ny mellomplattform mellom spor 2 og nye spor 3. Det har tidligere vært en plattform her, men den var for smal og måtte rives for en god del år siden. Den nye plattformen tilfredsstiller moderne krav. Plattformen har nå fått en handikapvennlig rampe som går ned til undergangen og gir dermed økt sikkerhet for passasjerene som ikke lenger behøver å krysse sporene på vei til toget. Det er bygd et nytt venteskur på plattformen, slik at passasjerene slipper å stå ute i all slags vær for å vente på neste tog.

NSB Skolen skal ha kurskonsulent På grunn av høy aktivitet og utstrakt kursvirksomhet, er det behov for å styrke den administrative kapasiteten ved NSB Skolen på Sundland i Drammen. Derfor blir det opprettet en ny fast stilling som kurskonsulent. Leder ved NSB Skolen, Roger Nygård, sier at hensikten med stillingen er å bistå fagansvarlig med å utarbeide det faglige innholdet, administrere kurs og konferanser og å arbeidet med dokumentasjon rundt kursavvikling. TEKST: PREBEN COLSTRUP

Farse i Danmark DSB bestilte 83 togsett i år 2000. Ansaldo fikk anbudet. De første togene skulle vært levert i 2003 og i 2006 skulle samtlige vært i drift. I 2008 er kun fire togsett i prøvedrift på Jylland. - Togene har stått ferdig i årevis, men stadig nye spesifikasjoner har gjort det umulig, hevder fabrikken. - Ansvaret ligger hos Ansaldo og det er ikke stilt nye krav underveis, hevder DSBs generaldirektør, Søren Eriksen. DSB har nå gitt den italienske produsenten Ansaldo frist på ett år med å levere de omstridte IC4-togene.

24

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

24

vært samlet til faglig påfyll på Lerkendal. Vedkommende som har oppgaven som kollegastøtte har taushetsplikt og har et uavhengig forhold til fagforening og verneombud. Kollegastøtten kan også ta kontakt med langtidssykmeldte, og prøver å opprettholde en viktig kollegial kontakt under fraværet. Det er ikke gitt at alle har et like godt nettverk på jobb eller privat. «Den vanskelige samtalen» var temaet for samlingen denne gang. Ordningen med kollegastøtte for kjørende personale ble startet i Trondheim i1999. Ordningen har fungert meget godt, og gruppen har godt samarbeid med ledelsen, som hvert år legger tilrette for denne årlige kollegastøttesamlingen. Bedriftshelsetjenesten er også vært svært positiv til

121 år og like frisk 121 år på samme arbeidsplass er ikke verst. Det går faktisk an hvis du deler det på tre. Samtlige tre tilhører avdelingen som ledes av Steinar Skauen. De er alle en del av Trafikksikkerhet og operatørforvaltning. De sørger for at det er trygt på jernbanen, at alle systemer fungerer, og at NSB har alle sine papirer i orden. At lederen av avdelingen har valgt å omtale avdelingen som geriatrisk avdeling, får stå for egen kappe. Det motsatte er vel tilfelle. Det er i høyeste grad friske og raske representanter som jubilerer. Ivar Franck, (nummer to fra venstre) Kjell Lindquist og Erling Olav Nilsen har jobbet 40 år (og vel så det) i NSB. Vi gratulerer! Dette ble markert med en middag og overrekkelse av gaver fra NSB samt medaljene fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel for lang og tro tjeneste. Øverste sjef for avdelingen, Tom Ingulstad (helt til venstre) var seremonimester. (Foto: Steinar Skauen).

5 - 0 8

02.07.2008, 11:00


er på Lerkendal Luksusbusser for næringslivet NSB-datteren Nettbuss lanserte landets første komfortekspress i juni. Nettbuss Komfort tilbyr færre plasser, stoler fremfor seter, godt med plass for bena og gratis internett.

Forsamlingen lytter til bedriftssykepleier Tone Orekåsas innlegg.

dette, og stiller opp hver gang og er gode rådgivere. Denne gang var det representanter fra Dombås i sør til Bodø i nord som var samlet. Overkonduktør Kjell Berntzen fortelller at det ble en vellykket samling, der man fikk litt nye impulser og gode råd for videre arbeid.

Romeriksporten eller ikke Det ser ut til at flere og flere velger å kjøre kundene om Romerike når de har overfylte tog istedenfor å velge den raskere Romeriksporten — Dette er unødvendig, sier regionsjef Mette Sørfonden i region Østland. Brannvesenet stilte i sin tid krav om at togene skulle gå utenom Romeriksporten dersom det ikke på forhånd var gått brannvakt. Kravet gjelder kun for type 69 og for lokomotiv og vogner som ikke har mulighet til frikoble nødbremsen. I alle nyere tog er det mulighet for lokomotivfører å frikoble nødbremsen, og ved røykutvikling i toget kan det være svært uheldig om kundene trekker i nødbremsen og hindrer toget å komme raskt ut av tunnelen. — For det første er ingen tunnel bedre egnet til evakuering enn Romeriksporten. Den har høy sikkerhetsmessig standard. Dessuten skal konduktøren gjennomføre brannvakt. Derfor er det egenlig ingen grunn til å unngå Romeriksporten med noen togtyper. Og i alle fall ikke med type 70 eller nyere togtyper, sier Sørfonden. TEKST: PREBEN COLSTRUP

— Vi er trygge på at Nettbuss Komfort er et godt alternativ til flyet. Vi tror at mange vil velge bort kø og kontroll på flyplassen, når de kan få produktive arbeidstimer i et komfortabelt sete, sier markedsdirektør Haakon Johansen i Nettbuss AS. Nettbuss Komfort er utstyrt med 35 seter istedenfor 55 som er på vanlige bussene. Det gir hele 1 meter mellom hvert sete, altså betydelig bedre plass. I tillegg har Nettbuss Komfort en enkel frokost og internettilgang inkludert i prisen. Komfortbussen lanseres på ruten mellom Kristiansand og Oslo med to daglige avganger, alle arbeidsdager. Reisetiden vil være fire timer og 40 minutter. En tilsvarende flyreise inkludert ventetid og transport til og fra sentrum tar ca to timer og førte minutter. — Reisetiden er noe lengre, men som et miljøvennlig alternativ med nettilgang og god plass har de reisende anledning til å jobbe effektivt underveis. Vi ønsker å gjøre turen enda mer behagelig for våre passasjerer, og har tilpasset bussene for forretningsreisende, sier Johansen.

Opp 10 prosent i København Danmarks største lokalbussrute går på tvers av København. Etter at NSB-datteren Nettbuss overtok i oktober fjor høst har det vært en passasjerøkning på 10 prosent. Bussruten som er kjent under navnet 5A hadde på en alminnelig hverdag i april 62 449 passasjerer, eller en oppgang på 9,7 prosent fra året før. Det er kollektivselskapet Movia i Danmark som har lagt denne ruten ut på anbud og selskapet selv karakteriserer denne fremgangen som bemerkelsesverdig god. — Høy komfort på bussene og en gjennomført god kvalitet i leveransen har vært med på å vinne nye passasjerer til denne ruten, mener Erik Hein, som leder Netbus Danmark.

NSB kan få kjøre tog i Danmark NSB er et av de fem jernbaneselskapene, som er invitert til å legge inn anbud på togtrafikken i Midt- og VestJylland i Danmark. Kontrakten gjelder for åtte år fra 2010. Selskapene som er utvalgt til å kjempe om kontrakten er: NSB AS, ARRIVA Tog A/S (har hatt anbudet siden 2003), DB Regio AG, DSB Midt-Vest ApS og First Rail Holdings Limited. De utvalgte selskapene har nå muligheten til å legge inn anbud på togtrafikk på

følgende strekninger i Jylland: Tønder-Esberg, EsbjergSkjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern, Struer-Thisted. I tillegg er det også en opsjon på linjen mellom Tønder i Danmark og Niebüll helt nord i Tyskland. Samlet er det snakk om 7,5 millioner togkilometer og rundt seks millioner passasjerer årlig. Kontrakten gjelder fra desember 2010 og i åtte år fremover med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

25

02.07.2008, 11:00

5 - 0 8

25


M E L L O M

O S S

LEDIGE STILLINGER NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo Utlysning: 26.03.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 295450978 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 38/08. Lokomotivfører. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog Drift søker lokomotivførere til Oslo. Stillingene er åpen for interne og eksterne søkere. Tiltredelse etter avtale. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Diverse arbeidsforhold: Heltid. Arbeidssted: Oslo Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Lokførerleder Jon Anders Orvin, tlf. 415 88 070. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Kari Mette Holteberg, tlf. 916 51 444

NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 46/08. Konduktøraspirant. Oslo Utlysning: 21.04.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 305640721 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 46/08. Konduktøraspirant. Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Ønsker du en stilling i Norges største transportkonsern? Ønsker du å bidra i et selskap i stor utvikling og vekst, hvor hensyn til miljø og samfunn står i fokus? Svarer du ja på dette, er du på rett spor. Som konduktør i NSB har du muligheter til å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi tar nå inn nye konduktøraspiranter fortløpende med oppstart/skolestart høsten 08. Arbeidsoppgaver: -bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -bidra til å innfri kundens forventning på reisen. -inntektssikring. -rapportering. Personlige egenskaper: -en god serviceinnstilling. -evne til å takle en hektisk hverdag. Kvalifikasjoner: -generell studiekompetanse. -god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. -beherske i muntlig engelsk. -erfaring fra reiseliv/ kundebehandling er en fordel. Vi tilbyr: -gode betingelser og karrieremuligheter. -opplæring med full lønn. -en trygg og ansvarsfull jobb. -hyggelige kundeopplevelser. -en miljøvennlig arbeidsplass. -variert arbeidsdag. Kontaktinfo: Konduktørleder Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830 Vi har stasjoneringssted for konduktører flere steder på Østlandet. Denne gangen har vi ledige konduktøraspirantstillinger med stasjoneringssted i Oslo. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB PERSONTOG DRIFT NSB Drift - 64/08. Kurskonsulent. Drammen Utlysning: 02.06.2008. Søknadsfrist: 01.08.2008 Referansenr: 319305483 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Drift - 64/08. Kurskonsulent. Drammen på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB-skolen på Sundland i Drammen trenger å styrke de administrative

26

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

26

tjenestene i forhold til planlegging og gjennomføring av kurs og utdanning. Stillingen er et to års engasjement i forbindelse med utarbeidingen og etableringen av nye rutiner rundt kursadministrative funksjoner. Kurskonsulenten vil inngå i et team som også har resepsjonstjeneste og øvrig administrativt arbeid. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Driftansvarlig NSB skolen Karen B. Dillerud Sannes, tlf. 916 02 221eller Opplæringssjef Roger Nygård, tlf. 916 54 120. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf 916 51 444. Arbeidsoppgaver: -bistå rådgivere og fagansvarlige i timeplanlegging og instruktørbestilling, -bestille hotell til elever og instruktører, -administrativ bistand ved konferanser og kurs utenfor NSB skolen, administrativ bistand under kursavvikling, resepsjonstjeneste og øvrig kontorarbeid. Personlige egenskaper: -utbredt samarbeidsevne, -høy grad av serviceinnstilling, ryddig og strukturert. Kvalifikasjoner: -erfaring med kurs eller opplæringsvirksomhet, -gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, -erfaring med Office-programmer. Vi tilbyr: -2-årig engasjement, -arbeidsted på Sundland i Drammen. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 74/08. Planlegger, Oslo Utlysning: 12.06.2008. Søknadsfrist: 08.08.2008 Referansenr: 323401307 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 74/08. Planlegger, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Planlegger - Tjenestesentralen Østlandet NSB drift søker planlegger til tjenestesentralen Østlandet med arbeidsted i Oslo. Oppgavene er tjenestefordeling og /eller korttidsplanlegging for kjørende personalet i Østlandsområdet. Arbeidsoppgaver: -daglig tjenestefordeling og kortidsplanlegging i samarbeid med lokale ledere og NSB drift. -bidra ved turnusplanlegging og rapportering av personalmessige konsekvenser ved endring i togproduksjon. -utarbeidelse og oppdatering av arbeidsplaner innenfor gjeldene rutetermin. -utarbeide arbeidsplaner med alle kjente aktiviteter lagt i plan overlevert minimum 14 dager før første uke i turnus. -planer for gjennomføring av ferie og omlegging av tjeneste ved større driftsavvik. Personlige egenskaper: -forretningsforståelse og evne til å tenke økonomi i alle sammenhenger. –strukturert. -se helhet i togproduksjon. -raskt kunne tilegne seg kompetanse på de IT verktøy som skal benyttes. -gode kommunikasjon og samarbeidsevner. -takle stress. serviceinnstilt, selv når arbeidspresset er stort. Kvalifikasjoner. -erfaring fra tjenestefordeling vektlegges. -god kjennskap til og forståelse for tolking av arbeidstidsbestemmelser. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn til å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Leder av tjenestesentralen Østlandet Ola Barmoen, tlf. 91653917 eller ass.Avdelingsleder Jack Ove Svastuen, tlf. 91651277. For spm vedr søknadsreg: Personalkonsulent Kari - Mette Holteberg, tlf 916 51 444.

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 76/08. Kontraktskoordinator, Oslo Utlysning: 17.06.2008. Søknadsfrist: Snarest Referansenr: 324893081 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 76/08. Kontraktskoordinator, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett NSB Persontog står nå overfor tidenes største innkjøp av togmateriell. I tillegg har NSB Persontog også løpende ansvar for å forbedre eksisterende togmateriell ved å foreta modifikasjoner og endringer samt ansvar for lett og tungt vedlikehold av togparken. Som et ledd i dette utfordrende arbeidet, er det spennedende oppgaver for en ny kontraktskoordinator. Arbeidsoppgaver: -utarbeide forespørsler, lede forhandlinger og utarbeide kontrakter. være en pådriver i kontraktsprosessen. -være en viktig bidragsyter for gjennomføring av anskaffelsesprosesser. -være en pådriver og bidragsyter i effektivisering av anskaffelsesprosesser. -delta i NSB-konsernets tverrfaglige anskaffelsesteam der dette er aktuelt. Personlige egenskaper: -analytisk, handlekraftig og forretningsorientert. -stor troverdighet og integritet. -kunne arbeide selvstendig, men liker teamarbeid. -mål- og ansvarsbevisst. -strukturert og nøyaktig. fleksibel og rask til å sette seg inn i problemstillinger. Kvalifikasjoner: -erfaring fra forhandlinger, etablering og oppfølging av kontrakter. relevant høyere utdanning (gjerne økonomisk, teknisk eller juridisk). -erfaring fra større teknisk virksomhet, gjerne innen reparasjons- og vedlikeholdsmiljøer. -generell teknisk kompetanse/forståelse innen mekanikk og elektro. -kjennskap til kontraktsrett og lov om offentlige anskaffelser. erfaring fra ledelse av anskaffelsesprosjekter er en fordel. -god muntlig og skriftlig framstillingsevne både norsk og engelsk, gjerne også tysk/fransk. Vi tilbyr: -interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. -gode utviklingsmuligheter. -lønn etter avtale. -gode forsikrings- og pensjonsordninger (Statens pensjonskasse). varierte fordeler som ansatt i NSB. -sentralt arbeidssted på Oslo S. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktinfo: For spm vedr stillingen: Kontraktsansvarlig Christian Groven, tlf. 905 18 841 eller Prosjektsjef Karin Berlin, tlf. 950 85 816. For spm vedr søknadsreg: HRrådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 78/08. Ingeniører Sivilingeniører, Oslo Utlysning: 19.06.2008. Søknadsfrist: 15.08.2008 Referansenr: 324890116 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog - 78/08. Ingeniører - Sivilingeniører, Oslo på Ledige stillinger på NSBs intranett Ingeniører - Sivilingeniører - NSB Persontog Teknikk. NSB AS trenger flere Ingeniører - sivilingeniører med maskinteknisk eller elektroteknisk bakgrunn. Arbeidsoppgaver: -bidra til at togsystemer og komponenter kan vedlikeholdes og driftes sikkert, pålitelig og økonomisk. analysere og evaluere forslag til modifikasjoner, vedlikeholdsaktiviteter og teknisk dokumentasjon fra eksterne og interne leverandører. -bistå med din tekniske fagkunnskap i store anskaffelses- og modifikasjonsprosjekter også med interne aktører.

5 - 0 8

02.07.2008, 11:00


Personlige egenskaper: -resultatorientert, initiativrik og med vilje til innstas. – løsningsorentert. –selvstendig. –analytisk. god evne til samhandling. Kvalifikasjoner: -maskin, elektroteknisk utdanning fra universitet / høyskole. -god kommunikasjon skriftelig og muntlig på engelsk og norsk. -Generelt god kompetanse innen IT. -Kunnskap om data-/ telekommunikasjon (gjelder kun for en av stillingene). Vi tilbyr: -arbeidssted sentralt i Oslo. -et profesjonelt, dynamisk og uformelt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse. gode pensjons. og forsikringsordninger. lønn etter avtale. Diverse arbeidsforhold: -Antall stillinger: 3 Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For spm vedr søknadsreg: HR-rådgiver Ole Richard Moen, tlf. 916 53 046.

NSB PERSONTOG SALG NSB Persontog Salg - 79/08. Salgs-og servicevert, Sandbvika Utlysning: 27.06.2008. Søknadsfrist: 31.07.2008 Referansenr: 329987271 Søknad sendes ved å gå inn på link NSB Persontog Salg – 79/08. Salgs-og servicevert, Sandbvika på Ledige stillinger på NSBs intranett Arbeidsoppgaver: -billettsalg på automat og i skranke. -service og informasjon. Personlige egenskaper: -har en genuin serviceinnstilling og forstår at det er fornøyde kunder vi lever av. -har salgsfokus, er målrettet og initiativrik. -er utadvent, fleksibel og har stå-på-vilje. kommuniserer godt på norsk og engelsk. Kvalifikasjoner: -har fullført videregående skole. -god kjennskap til bruk av Windows. -god geografisk kjennskap til NSB sitt rutenett. -gjerne erfaring fra reiseliv. Vi tilbyr: -obligatorisk opplæring med lønn. -ryddige og ordnede arbeidsforhold. -gode pensjons- og forsikringsordninger. trivelig arbeidsmiljø. Arbeidsted er fortrinnsvis Sandvika stasjon, men arbeid på nærliggende stasjoner kan forekomme. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Diverse arbeidsforhold: -Heltid. Kontaktinfo: For spørsmål om stillingen: Teamleder Hege Fallet, tlf. 480 40 570. For spørsmål om søknadsregistrering: Personalkonsulent Hilde M.Vangen, tlf. 23151192

MANTENA AS Mantena AS er datterselskap i NSB AS og ble stiftet 01.01. 2002. Selskapet har 750 ansatte fordelt på 7 vedlikeholdsenheter og er et moderne selskap med forretningsmessig basis i vedlikehold av togmateriell. Mantenas kunnskap og lange erfaring om vedlikehold av togmateriell har skapt et unikt miljø og en solid kompetanse som selskapet tilbyr i et bredt marked. Mantena AS - 62/08. Ingeniører Utlysning: 29.05.2008. Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV sendes på e-post til steinarves@nsb.no Jernbanen er fremtiden. Mantena AS søker ingeniører. Vi søker ingeniører innenfor systematisk vedlikehold, gjerne med fagekspertise innen vedlikeholdsfag, mekanikk, elektro, pneumatikk og hydraulikk. Vi søker både nyutdannende

og ingeniører med erfaring. Hovedoppgaver vil være systemforbedringer og komponentforbedringer, analyser, engineering og utvikling av togmateriell. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i et godt samarbeidsmiljø. Vi søker etter personer med initiativ, pågangsmot og evne til å jobbe selvstendig. Mantena er en virksomhet som er i sterk utvikling innenfor markedet «skinnegående materiell». Vårt motto er å ta vare på og utvikle verdier, og til det trenger vi aktive bidragsytere til å utvikle både togmateriellet samt våre arbeidsprosesser. Vi søker etter ingeniører innenfor flere ulike fag med minimum ingeniørhøyskole og gjerne noe erfaring, nyutdannede kan gjerne også søke, samt søkere med relevant praktisk skolering. Vi oppfordrer begge kjønn samt personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Arbeidsstedet vil være knyttet til et av våre verksteder, det kan være i Trondheim, Skien, Stavanger, Bergen, Drammen eller Oslo. Det er krav til norskkunnskaper så vel muntlig som skriftlig. Lønn etter avtale. Ta kontakt med: Teknisk sjef i Mantena AS, Randi Gundersen, mobil: 916 54 583. Mantena AS - 50/08. Fagarb.Ingeniør, Kjøle-/kuleteknikk. Lodalen Utlysning: 29.04.2008. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket «Teknisk Avdeling Lodalen» med CV sendes på e-post til stein-arves@nsb.no Fagarbeider / Ingeniør, kjøle/kuldeteknikk, Mantena Lodalen Stilling: Ingeniør / Fagarbeider (Som følge av pågående lønnsoppgjør, kan stillingskode bli endret.). Stasjonering Mantena Lodalen. Lønn: Etter avtale. Det skal etableres en teknisk avdeling ved Mantena Lodalen. Avdelingen skal være en teknisk ressurs for enheten og tilby tjenester innenfor modifikasjoner, analysearbeid, teknisk støtte. Avdelingen skal også kunne tilby tjenester utover Mantena Lodalens ansvarsområder. Til denne avdelingen skal det tilsettes en person, men god kompetanse og erfaring i kulde/kjøleteknikk. Avdelingen vil tillegges følgende arbeidsoppgaver: -Delta i prosjekteringsarbeider. Gjennomføring av prosjekter og modifikasjoner. -Feilsøking og feilretting på alle Lodalens Materielltyper. -Bistå andre enheter i Mantena ved behov og forespørsel. -Yte faglig støtte og bistand i den daglige produksjonen. -Være bidragsytere i analysearbeid, følge opp trender, som igjen danner grunnlaget for avdelingenes RAMS deltakere. Kompetansekrav og egenskaper: -Teknisk utdannelse som ingeniør, teknisk Fagskole, eller tilsvarende. Eller teknisk kompetanse som fagarbeider, kjøle/kuldetekniker. Erfaring fra vedlikehold, montasje og service av kjøleanelgg. -Evnen til raskt å tilegne seg ny kunnskap, arbeide selvstendig og målrettet samt gode egenskaper til teamarbeid. -Gode kunnskaper i bruk av elektroniske dataverktøy. -Gode kommunikasjonsevner, og beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi ønsker å gjenspeile samfunnets mangfold og oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Tomm O. Bråten, tlf. 23 15 45 00 / 916 54 500

milliarder kroner og er, med sine 9000 ansatte, Norges største transportkonsern. Konsernet består av morselskapet og 9 datterselskap som omfatter både togtransport, busstransport og eiendomsforvalting. NSB Gjøvikbanen AS er et heleid datterselskap av NSB AS og har siden 2006 vært ansvarlig for persontrafikken på Gjøvikbanen. Selskapet har en omsetning på ca. 130 mill kroner og har ca. 80 ansatte. Vi liker å være i forkant og jobber stadig med å forbedre oss - blant annet tester vi nå ut trådløst internett i togene våre. Vi er små, raske og elegante, med korte beslutningsveier. NSB Gjøvikbanen AS - 106/07. Lokomotivførere. Oslo, Jaren og Gjøvik. Utlysning: 26.09.2007. Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke Vi søker etter dyktige lokomotivførere i Oslo, Jaren og Gjøvik. Tiltredelse snarest. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos Morten Syversen. En arbeidsgruppe jobber nå med gode personelltiltak for oss på Gjøvikbanen. Lokfører Leif Asbjørn Seegaard er ansvarlig for arbeidet. NSB Gjøvikbanen AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Morten Syversen, tlf. 994 82 928. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss.

NSB Gjøvikbanen AS - 69/08. Konduktør.Jaren. Utlysning: 06.06.2008. Søknadsfrist: 10.07.2008 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen 10.07.2008 på e-post til: hildemv@nsb.no eller pr post NSB AS v/ Assistor Personal Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Gjøvikbanen AS søker en dyktig konduktør på Jaren Vi jobber tilnærmet hver tredje helg og har gode arbeidsforhold for øvrig. Høy sikkerhet, punktlighet/regularitet og kundeservice har topp prioritet hos oss. Alle ansatte er like viktige for å oppnå dette. NSB Gjøvikbanen AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål om turer kan du kontakte: Roy Strandbakke, tlf. 901 74 756. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Gjøvikbanen AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. -Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Gjøvikbanen AS. -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. (Gjelder ikke tursøking).

NSB GJØVIKBANEN AS NSB-konsernet har en omsetning på ca. 10

V I N G E H J U L E T

5-08-4.p65

27

02.07.2008, 11:00

5 - 0 8

27


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Blid og fornøyd togkontrollør MIN J O B B

— Det var tilfeldig

■ Barbro Hagvin

at det ble NSB.

■ 34 år

Opprinnelig jobbet jeg

■ Togkontrollør

i resepsjonen i NRK på

■ Jobbet i NSB siden 2000

Marienlyst. En kamerat som var konduktør

■ Gift med Tor-Egil

anbefalte NSB og i ■ Barna, Benjamin 6 år Caroline snart 2 år

november 2000 startet jeg som billettør, sier

■ Bosatt i Kongsvinger

Barbro Hagvin.

Etter noen måneder som billettør ble Hagvin konduktør i juli 2001 og i januar 2006 begynte hun i sin nåværende jobb som togkontrollør. — Jeg synes det beste med jobben er at jeg treffer mange mennesker og det er alltid interessant å jobbe med ulike mennesker, sier Barbro Hagvin. Spesielt godt fornøyd er hun med kollegene i togkontrollørgruppa. — Som togkontrollør er vi avhengige av at vi kan stole 100 prosent på kollegene våre. Vi vet om hverandres styrker og svakheter og dermed unngår vi situasjoner som kan bli vanskelige, forteller Hagvin.

feil, har jeg det også bra. Jeg er stort sett fornøyd og velger å gjøre det beste ut av situasjonen, forteller Barbro Hagvin. Hun synes at jobben som togkontrollør er spesielt hyggelig fordi det er flere sammen når de er ute i togene. FAMILIE OG VENNER

Barbro og mannen Tor- Egil bor i Kongsvinger. — Med to små barn er fritiden konsentrert mye rundt familien. I tillegg synes vi det er hyggelig å bruke tiden sammen med venner. Jeg forsøker også å få til noen gåeller joggeturer for å holde meg i form. Utover dette, strekker tiden vanskelig til, avslutter Barbro Hagvin. TEKST OG FOTO: ÅGE- CHRISTOFFER LUNDEBY

FORNØYD

— I og med at jeg ikke er en person som leter etter I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

28

5-08-4.p65

V I N G E H J U L E T

28

5 - 0 8

02.07.2008, 11:00

Vingehjulet 05 2008  
Advertisement