Page 1

Vingehjulet I N T E R N B L A D

F O R

N S B - K O N S E R N E T

- N R 5 2 0 0 7

Moro å gå på jobb Det er moro å gå på jobben igjen. Togene FOTO: LASSE STORHEIL

er fulle også midt i uka. Det merker Ida Sigurdson på økt salg fra NSB MENY KAFÈ. På alle togstrekningene er det flere kunder og NSB tjener mer penger ennV noen I N G Egang. H J U

L E T

Se side 6-7 7-5-07.p65

1

27.06.2007, 10:34

5 - 0 7

1


L E D E R

Jernbanen er i framgang Det er mange årsaker til jernbanens framgang. I tillegg til høykonjunkturen vi er inne i, har alle deler av NSB-konsernet gjennomført et systematisk forbedringsarbeid de senere årene som kundene har lagt merke til og som har fått dem til å strømme til toget. Det er bra, men det gjenstår fortsatt mye før vi leverer kundene gode nok produkter.

2007 ligger an til å bli et rekordår både for person og godstrafikken. Fjorårets

NSB kan fortsatt bli bedre og heve standarden på togene gjennom en fornying og modernisering. Det satses derfor betydelig på å fornye materiellparken gjennom oppgradering av 112 personvogner av type 5 og 7 og lokaltogsett samtidig som vi forbereder bestilling av 50 nye togsett. Kvaliteten i form av regularitet og punktlighet er ikke god nok. Antall stoppende feil er fortsatt for høyt, og det er fortsatt for mange utestående feil på togene våre. Dette kan vi gjøre noe med selv og vi er godt i gang med dette.

statsbudsjett innebar et løft for investeringer i infrastrukturen på nivå med planene i Nasjonal Transportplan. Miljøutfordringene tilsier at det må satses ytterligere på kollektivtrafikken.

NSB opplever også et meget stramt arbeidsmarked med stor knapphet blant annet på kjørende personale. Det er gjort en formidabel innsats på mange plan for å hindre at personalknappheten går ut over kundene. Kun fem prosent av de innstilte togene i mai kan føres tilbake til personalmangel hos NSB. Det er grunn til å takke alle dem som har stått på for å holde togene i gang! Vi har imidlertid betydelige utfordringer knyttet til kvaliteten på infrastrukturen som går ut over punktlighet og regularitet. Spesielt regularitetsutviklingen gir grunn til bekymring. I mai var den under 95 prosent. Det er uholdbart. Det er viktig for tilliten til jernbanen at denne utviklingen snus raskt. Skal jernbanen i framtiden spille en større rolle, er det påkrevd med en betydelig satsing på utbygging av en konkurransedyktig infrastruktur som tillater høyere hastigheter, hyppigere avganger og tilstrekkelig kapasitet til å dekke markedets etterspørsel etter person- og godstransport. Utbygging av infrastruktur tar lang tid. Det haster derfor med å få til et taktskifte i investeringene. Statsbudsjettet for 2007 gir håp om at politikerne har innsett dette og at de vil følge opp med å ta igjen det forsømte i de kommende budsjettene. Miljøutfordringene understreker dette behovet ytterligere. Jeg vil takke alle for innsatsen så langt i år og ønsker alle en god og velfortjent ferie! Vennlig hilsen Einar Enger, konsernsjef

VINGEHJULET – INTERNBLAD FOR NSB-KONSERNET

Prinsensgate 7-9 0048 Oslo, Faks 23 15 40 03 Utgitt av NSB v/ direktør for samfunnskontakt Arne Wam, 23151050, arnew@nsb.no

22

7-5-07.p65

V V II N NG G EE H H JJ U U LL EE TT

2

Redaktør: Lasse Storheil, kommunikasjonssjef NSB-konsernet, 23153071, lasses@nsb.no

55 -- 00 77

27.06.2007, 10:09


Innhold

16

Medarbeidere: Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef, NSB Persontog, 23153449, age-christofferl@nsb.no Preben Colstrup, informasjonssjef NSB Persontog, 23153500, prebenc@nsb.no

4

Nye tog for milliarder

6

Moro på jobben

8

Flere skal takle avvik

10

Populært nattog

12

Naturlig å være miljøvennlig

13

Sykefraværet ned

14

Nettbuss taper og vinner

16

Populær bybuss

21

Gods vokser i Bergen

22

Jobber effektivt på Sundland

25

Kultur på Ås stasjon

27

Enklere 2-15

Distribusjon og adresseendring: NSB AS, postekspedisjon, 23154936, postekspedisjon@nsb.no Layout: Arne Eidal, Axentum kommunikasjon Trykk: Zoom Grafisk Ettertrykk kun tillatt etter avtale med redaksjonen U LL EE TT VVI INNGG EE HH JJ U

7-5-07.p65

3

27.06.2007, 10:09

55 -- 00 77

33


P E R S O N T R A F I K K

Kraftig passasjervekst — Starten på 2007 er svært gledelig. Folk strømmer til toget.

Ombyggingen av type 7 er i gang

Største togsatsing noen NSB står foran store toginvesteringer. Frem mot

På de lange strekningene har vi en flott utvikling og folk har virkelig oppdaget at toget er et miljøvennlig og godt alternativ. På de kortere strekningene ser vi at stadig flere bruker toget til jobb og skole, men også på fritiden øker bruken av våre lokaltog, sier visekonsernsjef i NSB, Rolf Roverud. — Utviklingen gir inspirasjon til å gjennomføre omfattende fornyelser av togmateriellet. Dette vil både i kapasitet og i kvalitet bidra til at vi kan gi kundene et enda bedre tilbud. Så håper vi virkelig at politikerne fortsetter i et godt spor slik at fornyelser av kjøreveien gjør at vi både kan tilby høyere frekvens på flere strekninger og så presise tog at kundene kan stille klokka etter toget, sier Roverud. REKORD PÅ ØSTFOLDBANEN

Etter flere år med meget kraftig vekst fortsetter Østfoldbanen å sette nye rekorder. Regiontogene mellom Halden og Oslo øker med 13 prosent første tertial 2007 i forhold til samme periode i 2006. Utenlandstogene til Gøteborg har en vekst på hele 22 prosent. Også på Sørlandsbanen øker NSB kraftig. Fra Stavanger til Kristiansand med 14 prosent og fra Kristiansand til Oslo med 9 prosent. Dovrebanen med regiontogene fra Trondheim til Oslo øker med 12 prosent, Rørosbanen fra Hamar til Røros med 13 prosent og Raumabanen fra Åndalsnes til Dombås med 14 prosent og Bergensbanen mellom Bergen og Oslo med 9 prosent. I tillegg er det fin utvikling for regiontogene på strekningen Lillehammer til Oslo og mellom Skien / Larvik til Oslo. Nordlandsbanen mellom Bodø og Trondheim har også fått oppsving etter at lokomotiv og vogner er kommet tilbake i dagtoget.

Stadig bedre resultater NSB-konsernets resultat etter skatt på 159 millioner kroner etter årets første fire måneder er 21 prosent bedre enn for samme periode siste år

2012 skal det brukes store beløp i ombygging av tog og kjøp av nye tog. Flere kunder og bedre resultater muliggjør dette. I Malmö bygges type 7 om. — Dette er den største materiellfornyelsen i NSBs historie. Vi tar vare på og bygger om det beste av det gamle type 7 og type 5 materiellet, samtidig som vi forbereder oss på fremtiden ved å bestille helt nye togsett, sier visekonsernsjef Rolf Roverud. Som persontogsjef er han veldig fornøyd med at NSB står klar til å gi kundene mye bedre tog enn det vi har i dag. — Allerede neste år vil kundene kunne se forskjell. Etter hvert som de blir ferdig fra verkstedet i Malmö vil type 7 vogner settes inn i trafikk. Det er flotte vogner kundene kommer til å like med behagelig komfort og godt inneklima, sier Roverud. TODELT OPPGRADERI NG

Oppgraderingen er delt i to. NSB fornyer eksisterende type 7 og type 5 som skal kunne vare i mange år. Dette samme gjelder lokaltogene 69C. Disse lokaltogene skal få samme kvalitet som togene på Gjøvikbanen som kundene er meget fornøyd med. — 69 A/B oppgraderes for å vare til vi får nye tog i trafikk, mens 69 C skal kunne vare 12 år før de erstattes av nye tog, sier Roverud VÆRE BEHAGELIG

— Når de nye type 7 vognene kommer, skal folk føle seg vel når de kjører tog i sommervarmen.. Det blir nye ventilasjonsanlegg med luftavkjøling med vendbare, gode stoler i delikate omgivelser. Togene blir behagelig å benytte på lange reiser med god plass til bena og god plass til bagasje, sier Roverud. Arbeidet med type 7 er i gang og kontrakten på type 5 er på plass i løpet av sommeren. Type 5 vil bli totalt ribbet og bygd opp igjen med samme kvaliteter som de oppgraderte type 7-vognene.

da det var 131 millioner kroner. — Resultatet utvikler seg tilfredsstillende, sier konsernsjef Einar Enger. Han påpeker at det er mange utfordringer både når det gjelder å holde en stabil drift og forbedre kundetilfredsheten ytterligere. Persontog har økte trafikkinntekter og reduserte kostnader og et driftsresultat som er 46 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Det er svært positiv utvikling i antall reiser over hele landet. Nettbusskonsernet, som er landets største busselskap, viser vekst, men noe svakere resultat enn 2006 grunnet oppstart av ny virksomhet. (Se egen sak). CargoNet-konsernet, der NSB AS eier prosent, har et positivt driftsresultat i Norge, mens resultatutviklingen i Sverige fortsatt er negativ, selv om underskuddet er redusert. Eiendomsvirksomheten har et forbedret driftsresultat på tross av lavere salgsgevinster i 2007 enn sist år. 4

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

4

Type 7 i strippet utgave ved Euromaints verksted i Malmö. Alt blir nytt innvendig. (Foto: Jan Hilsen.)

5 - 0 7

27.06.2007, 10:09


noensinne OPTIMALISERE

Det jobbes også for at det eksisterende togmateriellet skal være optimalt. Dette gjelder først og fremst type 72 og 93. Det settes også i gang planarbeid for en midtlivsoppgradering av blant annet type 70. — Det kreves mye av våre folk som skal styre disse prosjektene. Det vil bli en nitid oppfølging for å få togene ferdig i tide, med den kvaliteten som kunden forventer og til de kostnader som er fastsatt. NYTT FOR MILLIARDER

NSB er også i full gang med å anskaffe ca 50 nye motorvogner. Togene skal trafikkere de lengste lokaltogstrekningene og de korteste Den første vognen på vei ut av lakkeringshallen i Malmö. Til venstre Petter Lund som leder regiontogstrekningene på ombyggingsprosjektet. (Foto: Jan Hilsen.) Østlandet og i Bergensområdet. 30 av de femti togene som på en ytterligere forbedring av infrastruktur frem til 2018. bestilles skal erstatte eksisterende materiell og 20 skal — Men det nytter ikke med flotte tog hvis jernbanenetbenyttes for å kunne kjøre flere tog, i takt med at infratet ikke er på plass. Vi har nå alt for mange problemer strukturen utvides og at flere nye kunder vil benytte seg med infrastrukturen, spesielt i Østlandsområdet. Kvaliteten av toget. på eksisterende infrastruktur må heves mange hakk gjennom vedlikehold, fornyelse og nye utbygginger, sier UTE I MARKEDET Roverud. — Vi går ut med en markedshenvendelse nå, der vi — Når forventningene øker om at jernbanen skal bidra forteller leverandørene om behovet vårt. Vi avklarer til å løse noen av våre klimautfordringer, vil det bli et samtidig innkjøpene med departementet. Vi vurderer også fullstendig mageplask dersom kvaliteten på infrastrukturen å legge inn opsjoner på kjøp av inntil 100 nye motorforvitres slik at det ikke blir mulig å levere som forventet. Vi vogner, i tillegg til de femti. Dette for å erstatte eksisterende er sterkt urolige for at dette kan bli realiteten hvis ikke materiell og for å håndtere fremtidig vekst. oppmerksomheten om problemet øker. Det nytter ikke Vi ønsker mest mulig standardisering, men vil tilpasse med mange nye, flotte tog hvis kjøreveien ikke holder mål, togene til den trafikken de skal gå i, blant annet når det sier Roverud gjelder traksjon og når det gjelder interiør og komfort. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L I løpet av høsten går vi ut med hvilke konkrete krav vi stiller til de togene vi skal kjøpe, og første del av 2008 ønsker vi å tegne kontrakt på den nye leveransen, sier Mange milliarder i tog Roverud. SØKER KVALITET

— Vi er opptatt av å få flere tilbud å velge mellom og håper på stor interesse både blant togprodusenter i og utenfor Europa. Etter at NSB har levert bedre og bedre økonomiske resultater, har også den økonomiske handlingsfriheten økt. Derfor kan vi foreta disse bestillingene nå, understreker Roverud. INFRASTRUKTUR PÅ PLASS

Med de nye togene på plass kan vi utnytte den infrastruktur som er klar i 2012. Opsjonene som ligger inne på ytterligere 100 togsett skal blant annet også kunne svare

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

56 type 7 vogner oppgraderes 56 type 5 vogner oppgraderes 13 69C lokaltogsett oppgraderes Kundeløft på 69 A og B Ferdigstillelse av type 72 og type 93 Planlegge for oppgradering av type 70 50 nye togsett kjøpes Fleksibelt bruksområde Lange lokalstrekninger Korte regionstrekninger Opsjoner på 100 nye togsett Korte lokaltogstrekninger

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

5

27.06.2007, 10:09

5 - 0 7

5


P E R S O N T R A F I K K

Moro å gå på jobb Det er moro å gå på jobb igjen. Togene er fulle nesten hver dag, og ikke bare i helgene. Det gleder en mann som har opplevd både oppturer og nedturer med NSB. Konduktør Helge Jaabæk trenger ingen oppmuntring for å skryte av eget arbeidsmiljø. — Når du har vært ansatt i NSB siden 1985 og jobbet både som skifter og i gods, har du opplevd mye. Vi hadde noen tunge år rundt årtusenskifte, men nå har det meste snudd og det er bare gøy å gå på jobb. Nå er alle kupeer solgt på nattoget og de andre vognene er nesten fulle, stort sett hver natt. Det er bra, sier Jaabæk. Han jobber på strekningen KristiansandStavanger. Han sier det investeres mer i folk enn før og sosiale sammenkomster er med på å underbygge fellesskapet. Han er fornøyd med MT og sier at det blir flere og flere som kjøper billetter via nett. Den eneste meldingen han har er til Einar Enger. — Det hadde vært fint om du sørget for at det ble ekstrahjelp på de togene med mest folk i sommerferien. Da er det mye ekstra å gjøre, og vi sliter for å holde oppe det gode humøret, sier Jaabæk. Strekningsleder Arne Skåland i Stavanger kvitterer ut Jaabæks observasjoner om nattoget. — Det er en økning på åtte prosent på nattog hittil i år, sier han. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Fulle tog midt i uka — Nå har vi det bra. Togene er fulle også midt i uka, sier konduktør Helge Jaabæk fra Kristiansand til strekningsleder Arne Skåland fra Stavanger. På alle togstrekningene i hele landet er det flere kunder og samtidig tjener NSB mer penger enn noen gang.

Pål Ribe synes det er hyggelig å trekke enda flere kunder med NSB.

6

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

6

5 - 0 7

27.06.2007, 10:10


Flere fra Stavanger til Oslo

Pause i Kristiansand før ferden går videre nordøstover.

Det var etter sommerferien i fjor at det tok av på strekningen Stavanger-Kristiansand. Et nytt rutetilbud ga mange nye kunder. På tellepunkt Sira er det hittil i år 14 prosent flere kunder enn i fjor. Flere reiser lenger. Både fra Stavanger og Egersund. — Det er først og fremst gunstige ruter som gjør at flere tar toget, sier strekningsleder Arne Skåland. Det har vært vekst i trafikken på helstrekningen Stavanger-Oslo. Dette viser tellingene både på tellepunkt Sira og tellepunkt Lunde. — Det er flere nå som reiser hele strekningen mellom Stavanger og Oslo, og mange kunder sier til oss at kompliserte innsjekkingsrutiner på flyplassene gjør at de velger toget, forteller salgsleder Ole Andreas Skårland i Stavanger. Han er ansvarlig for billettsalg fra stasjonene mellom Kristiansand og Stavanger og ser en tydelig tendens. — Folk sier det er mer behagelig med toget, og NSB har vært flinke til å reklamere med minipris. Dette er den viktigste årsaken til at vi har fått flere kunder, tror Skårland.

MEST FORNØYDE KUNDER

Fra august i fjor har det vært 1 000 flere reisende i uka, over Sira. — Dette har fortsatt til og med mai i år, sier Skåland. Han tror at god markedsføring, blandet med god jobbing fra medarbeiderne har ført til veksten. — Vi har en kundetilfredshet (KTI) på 78, som er den høyeste i landet. Dette viser at vi gjør mye riktig i vår kontakt med kundene, sier Skåland. Fornøyde kunder komme tilbake og det har vært tilgang til minipriser midt i uka som har gjort at kundene har valgt oss. Skåland er også fornøyd med økonomien så langt med en økning på fem prosent etter første kvartal

Trives i salget Medarbeiderne som

— En skår på 3,44 og nesten bare grønt over hele skalaen er veldig gledelig. Det tyder på at vi jobber på stasjonene har et godt miljø, sier Skårland. Samtidig kan mellom Kristiansand og han notere null sykefravær i april og mai. Han tror at fornuftige arbeidsoppgaver og Stavanger trives på sosiale sammenkomster er med å vedlikehold et jobb. Leder Ole Andreas godt arbeidsmiljø. — Vi har interne konkurranser i billettsalget Skårland er fornøyd der vi kjemper om å bli best til å selge fra etter årets medarbeider- automater. Slike konkurranser er også med på å bidra til godt arbeidsmiljø. undersøkelse. Grønt over nesten hele linjen for Ole Andreas Skårland som leder medarbeiderne i billettsalgene mellom Kristiansand og Stavanger.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

7

27.06.2007, 10:10

5 - 0 7

7


K V A L I T E T

Få orden på avvikssituasjoner

Det var noe uventet at de tre musketerer skulle møte opp på Drifts ledersamling i juni, men forsamlingen ble beroliget da det viste seg at det var Øystein Risan, Rolf Roverud og Terje Løvdok som var under hattene. For musketerenes oppgave er å skape orden, og nå er det orden i avvikssituasjoner som gjelder. Informasjon og kundehåndtering ved avvik var altså hovedtema og Øystein Risan, driftsdirektør og eier av ledersamlingen, sa at NSBs strategi handler i hovedsak om å vinne kampen om å frakte flere ut og inn av de store byene. Kundene skal være trygge og fornøyde. — Og vi vet at det viktigste for dem er at toget er i rute. Får vi ikke det til, må vi gjøre det på en måte som gjør dem fornøyd, og da er det avgjørende at vi er forberedt på å håndtere spontane avvik på en skikkelig måte sa han.

SAMLET VILJE

Roverud mener det ikke koster mer enn et togsett eller to å få på plass tilstrekkelig teknisk utstyr for å få informasjon ut til kunden på alle stasjoner. — Dette handler ikke om penger men om samlet vilje til å prioritere, mener han. Nå koker hele spørsmålet ned til om vi vil ha fornøyde kunder eller ikke. NÆRMEST KUNDEN

FORBEREDT PÅ AVVI K

— Hvorfor ikke bruke mer tid på å unngå avviket? — For det første tar det for lang tid og for det andre koster det for mye penger før vi er i nærheten av å unngå avvik. Det tar minst 10 år før vi har fire spor i indre sirkel og dobbeltspor til Lillehammer, Fredrikstad og Larvik. I mellomtiden er det eneste og beste vi kan gjøre er å være forberedt på å håndtere avvik. Dessuten står kundene for en tredel av forsinkelsene, og så lenge vi har kunder må vi regne med avvik i en eller annen form, sa Risan. INFORMASJON

Den raskeste og billigste veien til å øke kundens tilfredshet er å forbedre informasjonsflyten. I dag er det slik at jo lengre ut fra de store stasjonene vi kommer, desto færre kanaler har vi. Rolf Roverud sa at informasjon og kundehåndtering ved avvik ikke er en Drops- eller Driftsutfordring alene. Det er hele NSB Persontogs ansvar å sørge for at kunden har det best mulig når avvik oppstår. Men det er mer enn det. Jernbaneverket har også et ansvar for å sørge for at det er systemer for faktainnhenting og distribusjon og at systemene blir benyttet når avvik oppstår.

8

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

8

Terje Løvdok sier at Drops sin rolle er å administrere, informere og veilede de som står kunden nærmest. — Drops har ingen på stasjonen, ingen i toget og ingen i salgsluka. Her er vi avhengig av at alle bidrar om kunden blir fornøyd, sa han. Løvdok har, som en prøveordning, hatt veiledere og 15 bemannede busser i beredskap fordelt på Ski, Asker og Lillestrøm om morgenen og alle på Oslo S om ettermiddagen for å møte det akutte behovet ved spontanavvik. Denne ordingen vil i en eller annen form bli videreført, sier han. — Derfor er jeg svært glad for at Roverud har prioritert informasjon og kundehåndtering ved avvik så høyt, sier Løvdok. Et av de store problemene NSB har hatt er å skaffe kundeveiledere når de store avvikene oppstår. Derfor skal alle i NSB Persontog på kurs for å lære å møte kunden i nesten uhåndterbare situasjoner. Kundene kan forstå at det kan oppstå avvik, men at de ikke får informasjon når slike situasjoner oppstår er for dem ubegripelig. TEKST: PREBEN COLSTRUP

5 - 0 7

27.06.2007, 10:10


Jernbanerveket må bruke mye mer penger til fornying. Foto Lasse Storheil

Alle skal på kurs i avvikshåndtering

Jernbaneverket henger etter

— Ingenting er viktigere enn kunden. Når det

Jernbaneverket fornyer mindre enn én prosent av

oppstår avvik, er det ekstra viktig at vi er der, sier

sine anlegg i året. Dagens nivå er for lavt til å

Rolf Roverud.

være bærekraftig. Anleggene går ut på dato og krever stadig mer vedlikehold og feilretting for å

Da trenger kunden alle medarbeidere i NSB som er trygge nok til å håndtere sinte kunder på en skikkelig måte. Alle skal få opplæring, slik at kunden opplever NSB som profesjonelle og enhetlige i håndteringen av spontane og planlagte avvik. Roverud lover at alle, også ledelsen, skal på kurs for å lære og å tydeliggjøre hva dette handler om, og hvilken rolle og ansvar hver enkelt har. — Jeg vil at alle skal forstå det, og jeg vil at vi skal være gode i møte med kunden, sier han. Derfor skal NSB nå utvikle et engasjement og gi så god opplæring at mange finner det naturlig å stille opp når kunden trenger det. Og det skal legges til rette for at de som stiller opp for kundene en varm fredag ettermiddag får noe igjen for det. — Vi må jobbe for at avvikene skjer sjelden, men vi må også være i stand til å prioritere kundene når de trenger oss. Transport er ferskvare og derfor kan ikke avvikshåndtering vente til dagen etter, sier han. Det er Tom Haakenstad som leder dette to-moduls opplæringsproduktet og vil forestå all opplæring sammen med ca. 15 utvalgte instruktører fra ulike enheter i NSB Persontog. På NSB Drifts lederkonferanse på Klekken i juni fikk alle lederne en liten smakebit av produktet som venter. Haakenstad er selv en spesialutdannet politimann som har lang erfaring med opplæring internt i vår organisasjon, og eksternt gjennom sitt tidligere arbeid på Høyskolen i Vestfold. Se aktuelle kursdatoer og oversikt på NSB skolen og meld deg på kurs gjennom nærmeste leder. PREBEN COLSTRUP

fungere. Dette sier vedlikeholdsdirektør John Ole Grinde til Jernbanemagasinet. — Levealderen på komponentene er i snitt 50-60 år, og for å holde tritt med slitasje og aldring bør fornyelsestakten økes opp mot to prosent. Sent vedlikehold fører også direkte til forsinkelser og uregelmessigheter i togtrafikken, sier Jernbaneverkets vedlikeholdsdirektør. Norge er et av svært få land i Europa der nivået på fornyelser i jernbanenettet de siste årene har blitt lavere. I fjor brukte Jernbaneverket bare 40 prosent av hva som ble satset på fornyelser av de eksisterende banene i forhold til for ti år siden. — Jernbaneverket må derfor fordoble fornyelsene for å holde tritt med utviklingen, sier Grinde. Bare siden 2000 har andelen av bevilgningene som brukes til fornyelser blitt halvert. En rapport som Jernbaneverket har bestilt fra tyske eksperter konkluderer med at etaten årlig bør bruke om lag 1,5 milliarder kroner til fornyelser og 600 – 700 millioner kroner på øvrig vedlikehold av banenettet. Fornyelse av anleggene innebærer for eksempel å skifte ut kontaktledningsanleggene, skinner, sviller og sporveksler. — Dersom vi kommer opp i vel én milliard kroner til fornyelser i året, vil vi kunne holde tritt med utviklingen. For å ta igjen det opparbeidede etterslepet, bør vi opp mot 1,5 milliarder i noen år, sier Grinde.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

9

27.06.2007, 10:10

5 - 0 7

9


P E R S O N T R A F I K K

Fjerner maling på togene

Populært nattog på Ber Jeg var tidlig ute da jeg skulle ta toget hjem fra Bergen til Asker, så jeg satte meg i bistrovogna og fulgte med på alle som sjekket inn. En utrolig morsom opplevelse. Med hordalandsdialekt og lurt glimt i øyet håndterte konduktøren passasjerene profesjonelt og med mye humor.

Trond Berg i Trafikkservice sørger for effektiv fjerning av maling fra en tilgriset togside.

Det er fem fast ansatte i Trafikkservice på Filipstad som fjerner maling fra NSBs tog. En spesialutstyrt bil blir benyttet til å reise rundt på Østlandet for å fjerne graffiti. Brede Bergsvendsen leder avdelingen som fjerner griseriet fra togene innvendig og utvendig. Han kan fortelle om en økning i antall tilfeller av tagging i 2006 i forhold til året før, mens det hittil i år er litt lavere enn fjoråret. Det er både innvendig og utvendig tilgrising av tog, og det står til en hver tid togsett som trenger fjerning av tagging på Filipstad, der Trafikkservice har sin base for slikt arbeid. Det jobbes både dag og natt med å fjerne graffiti, og medarbeiderne er til en hver tid forberedt på å måtte rykke ut for å fjerne tagging raskt andre steder på Østlandet. MOBIL FJERNING

— Vi kjøpte en bil med tilgjengelig utstyr, slik at vi kan være på stedet raskt etter at tagging blir oppdraget, sier Bergsvendsen. Så både Halden og Skien kan bli besøkt i løpet av natta. De må fjerne maling fra vegger, seter og seterygger og tak inni settene, og utvendig er det som regel hele togsider som er nedtagget. — Det er Lillestrøm, Ski, Filipstad, Oslo S og Sundland som er mest utsatt for tagging., og det kommer som regel i bølger. Ofte kan det være tilfeller flere steder på Østlandet i løpet av ei helg. På sommeren kan det være mye, men det har også hendt at det har vært helt stille noen sommere, noe vi liker best av alt, sier Bergsvendsen.

Flere av kundene som satte seg i bistroen merket seg den lune tone og stemningen ble til å ta og føle på uten at noen følte seg brydd, dersom en kunne tolke kroppsspråket riktig. En mann midt i sekstiårene spurte om frokosten var inkludert i reisebilletten. Nei, dessverre, svarte vår konduktør. Alt var bedre før, altså, kommenterte mannen. Kjærringa og? Undret konduktøren. Rå latter. Edvard Inge Soltvedt fra Bergen og Jan Arve Tobekk fra Oslo hadde tjeneste sammen denne natta. Tobekk stilte med ny uniform som han skal prøve ut i fem uker. — Jeg må innrømme at jeg var litt skuffet da jeg pakket ut uniformen, for den var ikke som forventet. Han tenker på foret og manglende hull i lua. Det var tydelig at han hadde fått den vinterisolerte lua på prøve, og den fungerte ikke helt i 30 graders varme. — Men når det er sagt, tror jeg den blir fin. Jeg har ikke vendt meg til de røde slipset ennå, men det kommer nok, sier han. FLERE VIL SOVE

Mens nattoget går østover registrer vi at det er etterspørsel etter sovekupeer. I følge konduktørene er sovekupeene fulle nesten hver natt. Bistrovogna har godt besøk og det er ikke sitteplass til alle hele tiden. — Selv om omsetningen i cateringen øker, er vi ikke helt på målet på 50 kroner per passasjer på dagtogene og 25 kroner på nattoget. Vi må nok konsentrere oss litt mer om de som befinner seg i sittevognene, der er jo et herlig offer i sju– åtte timer, sier cateringansvarlig Morten Olsen. Strekningsleder Henning Lirhus sier at det er god økning på trafikken til fjells og at endepunkttrafikken Oslo Bergen og Bergen – Oslo har en fin utvikling. HYTTEFOLKET

Det er satt inn et ekstra tog fredag fra Bergen til Ål med retur på søndag. Dette har vært veldig bra benyttet av

GJENGANGERE

Det er som regel faste signatur som går igjen, og det tyder ofte på at det er gjengangere. Men det er ofte at flere bruker samme signatur. Når noen blir tatt, får vi beskjed om det fra politiet slik at de må gjøre opp for seg økonomisk. I tillegg til tagging har det forekommet tilfeller av tømming av husmaling på togene fra bruer. Dette er mer tilfeldig hærverk, og forekom blant annet i russetiden i Skien i fjor. — Dette er vanskelig å fjerne og krever mye ekstraarbeid, sier Bergsvendsen.

Konduktør Jan Arve Tobekk har forventninger til den nye uniformen.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L 10

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

10

5 - 0 7

27.06.2007, 10:11


å Bergensbanen

Til tross for alvorlig mine skaper konduktør Edvard Inge Soltvedt mange lystige stunder I NSB MENY KAFE.

hyttefolk og skifolk og andre fra Bergensområdet som ønsker å tilbringe en helg på Geilo på hotell. Her har vi økt kapasiteten i henhold til etterspørselen.

Norge i et nøtteskall er Bergen - Myrdal - Flåm med tog. Båt Flåm - Gudvangen og buss Gudvangen - Voss via Stalheim med Stalheimskleiva. Normalt er de i Bergen 2034.

UTNY TTE KAPAS ITETEN

Lirhus sier at de har jobbet med å utnytte kapasiteten bedre denne sommeren. Ved å få motivere norske og utenlandske turoperatører til å gjøre seg nytte av ledig kapasitet, kan det innebære muligheter for begge parter. — I samarbeid med Fjordtours har vi synliggjort mulighetene for å reise alternativt og benytte alternative overnattingsfasiliteter. Dermed sprer vi trafikken og utnytter kapasiteten optimalt. Dette er en kjempeutfordring på Flåmsbana som er den største flaskehalsen i sommersesongen, sier han. Dialogen med de store turoperatørene som fører til spredning av trafikken fører igjen til en bedre togopplevelse når det ikke er sprengfullt, og det gir både oss og operatøren muligheten til å tjene mer penger. NØTTESKALL

En som reiser på en tradisjonell rundtur som «Norge i et nøtteskall» drar fra Bergen 0840. Da har det også vært mest trafikk. Men det finnes alternativer både for A-mennesker og B-mennesker. A-menneskene kan reise kl 0658 og Bmenneskene kl 1110. A- menneskene vil da være tidligere tilbake i Bergen, mens B-menneskene kan sove litt lenger.

SMART TREKK

I tillegg har vi gjort noe smart, sier Lirhus. — Vi har sperret plassene for reservering for alle på et svært populært regiontog som ble benyttet av turister på strekningen Myrdal – Voss. Vi har i tillegg satt opp et avlastingstog som kjøres rett etterpå. De reisende blir henvist til dette. På denne måten får vi utnyttet NSB Regiontog på en lengre strekning. Fra 22. mai til 7. juni har vi hatt en økning over Finse på 22 prosent. Denne uke alene (uke 24) har en økning på 59 prosent, og denne utviklingen kommer til å fortsette, sier han. NSB har også utvidet tilbudet for syklister til Rallarvegen far Bergen og Voss i tiden 23. juni til 23. september. — Nattoget har vist en fin utvikling. Sovevognene er stort sett utsolgt. Hittil i år er det en økning på 9,7 prosent mens dagtogene ligger på 8,7. Veldig gledelig at beleggsprosentene er på 63 prosent hittil i år. Siden 2001 har vi per mai aldri vært over 60 prosent. Da utnytter vi kapasiteten bedre og tjener mer penger, sier Lirhus. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

11

27.06.2007, 10:11

5 - 0 7

11


A R B E I D S M I L J Ø

Priser sine medarbeidere Driftsdirektør Øystein Risan delte ut Panderollprisen 2007 til seks ledere i NSB Drift. Prisen deles ut til dem som har utmerket seg ved å vise til særlig gode resultater, forbedringer eller tiltak. Prisen ble utdelt første gang på den årlig ledersamling på Vettre i 2004. F.v. Arne Folde, Jan Egil Brunborg, Vivian Asplund og Trond Olav Hansen.

Risan ønsker å synliggjøre gode resultater og vise at han setter pris på sine ledere. — Det er helt sikkert mange flere som kunne fått prisen, men vi har valgt å dele ut en pris for gode resultater innen de områdene vi blir målt på, sier han. Kunde: Arne Folde. Har over tid jobbet for å få høy kundetilfredshet. God informasjon i det daglige og ved avvik. KTI på 80 ved en måling i fjor. Punktlighet Punktlighet: Harald Berge. Høy punktlighet over tid er vanskelig. Han jobber veldig hardt for å holde punktligheten lav, spesielt mot Jernbaneverket. Medarbeider Medarbeider: Vivian Asplund. Har hatt mange medarbeidere som har vært utsatt for endringer. Har jobbet hardt for å forbedre sine resultater

på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MU) og har et meget godt resultat i år. Sikkerhet Sikkerhet: Trond Olav Hansen. Han har lykkes med å få mer enn 80 prosent av kjørende personale til å melde seg inn i MoT, mobiltelefon i tog. Dette er med på å heve beredskapen i NSB. Sykefravær Sykefravær: Jan Egil Brunborg. Lavt sykefravær viser at medarbeiderne har det bra. Det viser også hvor godt en avdeling går, spesielt når presset på ressursene er stor. Brunborg har hatt rundt tre prosent flere år på rad. Økonomi Økonomi: Ulf Glasrud Er veldig forutsigbar, og har full oversikt over hva som skjer. Han følger budsjettet veldig godt, og bruker mye energi på å være kundens ambassadør. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Hva er Pand-Roll Pand-Roll er den festeanordningen som holder skinnene fast til svillene. Etter mange år med irritasjon over at spikrene til svillene løsnet, kom NSB-ansatt Per Pande Rolfsen opp med en idé som kom til å revolusjonere jernbaneverden. Idèen gikk ut på å feste skinnene til svillene med en slags binders. Pande Rolfsen gikk til

NSBs ledelse med ideen. Men fikk ikke gjennomslag da NSBs egne ingeniører hadde et system ved navnet HeyBack. Dette skulle ikke NSB ha på sine skinner. Men Rolfsen tok pant i huset, reiste til England og presenterte ideen og fikk patent på den. Med ett øre i fortjeneste på hver solgte skinneklemme ble han millionær.

d Sykefraværet går ne ned Sykefraværet i NSB-konsernet i 1. kvartal 2007 var 9,8 prosent. Det er lavere enn i 2006, da det var 10,1 prosent. Det er fortsatt over nivået for 1. kvartal 2005, da det var 9,0 prosent. NSB AS har et meget godt resultat for 1. kvartal 2007 med sykefravær på 8,4, og har for første gang siden kvartalsstatistikken ble startet opp i 2002, lavest sykefravær av de største selskapene i NSB-konsernet. Nettbuss har også lavere sykefravær i 1. kvartal 2007 (10,9) enn tilsvarende kvartal i 2006 (11,8), mens det er en markert økning både i CargoNet (8,7) og Mantena (9,3). — Erfaringsmessig har 1. kvartal det høyeste sykefraværet gjennom året, slik at det bør være et realistisk mål 12

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

12

for NSB AS å komme under 8,0 og NSB-konsernet under 9,0 på årsbasis, sier konsernoverlege Ørn Terje Foss. ANBUD OPP

I de mindre konsernselskapene ser det ut til at NSB Anbud nå er ferdig med «hvetebrødsdagene», og har et sykefravær på 11,9 i 1. kvartal, godt over morselskapet. Det er fortsatt et høyt sykefravær i forhold til det normale for MiTrans (14,2) i 1. kvartal, men det ser ut til å normalisere seg i april. Trafikkservice klarer igjen å komme under 15 i 1. kvartal, og kan kanskje komme ned mot 12-13 på årsbasis, hvis trenden fortsetter. — Innen NSB AS utgjøres hovedtyngden av Drift, med 8,8 i sykefravær i 1. kvartal. En analyse av sykefraværet

5 - 0 7

27.06.2007, 10:11


Naturlig å være miljøvennlig Da NSBs merkevarestrategi ble revidert, var det naturlig at miljøaspektet ble enda mer sentralt. I folks øyne har NSB høy miljøtroverdighet og selskapet oppfattes som miljøvennlig. — I den reviderte merkevarestrategien var det derfor på sin plass at miljø ble et naturlig element og et viktig fundament i NSBs samfunnsløfte, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Marianne Einarsen. Merkevarestrategiens rolle er å skape kjøpelyst, og da er miljø en meget god grunn til å velge NSB fremfor bilen. Det er tre aspekter som ligger til grunn i merkevarestrategien. Det første er kundeløftet. NSB lover kunden et unikt produkt der du har din egen tid når du er på reise. Det andre er samfunnsløftet. Det sier at NSB er miljøvennlig. Vår oppgave er å ta kunder fra A til B uten å forurense for mye og uten å lage kork på veiene. Her har vi allerede bygd opp troverdighet i folks oppfatning. Til sist er det forutsigbarhet, med høy sikkerhet, høy punktlighet og vi må gå når vi lover. — Dette er basis for alt vi gjør. Vi må jobbe hardt internt for å bestrebe oss på å nå alle de tre forutsetningene, understreker Einarsen. MER SYNLIG

— Etter sommerferien og ut over høsten vil NSB bli mer synlig i miljødebatten. For å få dette til, er det viktig at vi kan levere troverdige fakta til omverdenen. Det er etablert et eget prosjekt som jobber med å samle inn miljøfakta fra eksterne kilder, sier Einarsen. Samtidig skal alle miljøtiltak koordineres. Hun tror det er viktig at all informasjon om miljø må være basert på anerkjente, eksterne kilder. — Når dette er på plass, vil vi gå aktivt ut i opinionen. NSB som miljøriktig alternativ vil bli debattert i media og politiske miljøer, og nærmere jul vil vi ha kampanjer som viser miljøfordelen ved å bruke toget, sier Einarsen. Alle vet at tog er miljøvennlig, men når de sitter på toget skal vi minne kundene på dette.

Det er helt naturlig for NSB å være miljøvennlig, sier direktør for marked- og kommunikasjon i NSB Persontog, Marianne Einarsen.

— Mange vil sikkert spørre hvorfor vi ikke gjør dette med en gang. Jeg synes det er viktig at vi presenterer et budskap som holder over lengre tid. Derfor bruker vi den tiden som er nødvendig for å sjekke alle fakta, sier Einarsen. Vi kan alle bidra til å påvirke kundene til å ta toget. Vi gjør en rekke valg når vi selv viser at vi bruker toget når vi reiser. Skal vi bli trodd, må vi vise at vi gjør som vi sier, sier Einarsen. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

30

NSB AS Mantena AS CargoNet AS

20

Arrive AS ROM Eiendom AS Nettbuss AS

10

NSB Trafikkservice AS

0

MiTrans NSB Anbud AS

innen Drift tidligere i år viser store lokale variasjoner mellom tjenestetyper og stasjoneringssteder, og Drift er bedt om å kommentere funnene med tanke på å gjøre forbedringer, sier Foss. Største endringer innen NSB AS, er at Marked har snudd fra å ligge høyest av alle enhetene i slutten av

2006, til å ligge blant de aller laveste. Konsernstaben har derimot den motsatte utvikling, med det høyeste sykefraværet av alle enhetene i NSB AS i 1. kvartal (10,4). For øvrig ingen store endringer som det er lett å kommentere ut fra de første månedene i år. TEKST: LASSE STORH EI L V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

13

27.06.2007, 10:11

5 - 0 7

13


B U S S

Haakon Johansen til Nettbuss Haakon Johansen (37) er ansatt som ny markedsdirektør i Nettbuss AS med overordnet ansvar for konsernets markedsarbeid, som omfatter markedskommunikasjon, markedsog prisanalyser samt merkevarebygging. Johansen kommer fra en stilling i Posten med ansvar for konsernets merkevarestrategi. — Jeg ser virkelig frem til å være «kundenes stemme» internt i Nettbuss og bidra til at konsernet oppnår sine målsettinger. Jeg blir veldig motivert av de høye ambisjonene Nettbuss har, både i og utenfor Norge, sier Johansen. Nettbuss er heleid datterselskap av NSB AS, med en omsetning på 3,2 milliarder kroner. Nettbuss har over 5 000 medarbeidere og disponerer over 2 400 busser. Konsernet har flere datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark.

Øivind Leet organisasjonsdirektør i Nettbuss 1. juni ble Øivind Leet ansatt som organisasjonsdirektør i Nettbuss AS. Han vil få ansvar for organisasjonsutvikling, perso-

Taper anbud i Norge, v Nettbuss har i løpet av våren tapt anbud i Rogaland og Vestfold. Mange sjåfører har valgt å slutte etter dette. I Sverige vinner Nettbuss noen nye anbud. Tapet av anbud i Rogaland betyr at 200 ansatte nå blir sagt opp. Av sjåførene vil de som ønsker å fortsette få jobb hos Veolia som overtok kjøringen. De første oppsigelsene vil gå ut 1. juli. — Det er selvsagt trist å legge inn årene, men dette er en del av virkeligheten ved anbudsutsettelse av busstrafikk, sier administrerende direktør Arne Veggeland. — Noen av våre ansatte har jobbet for oss en mannsalder, og jeg skjønner at det føles tungt for mange. Det er dramatisk når du mister jobben, og mange tenker seg godt om før de tar jobb hos en konkurrerende bedrift. I Rogaland har til nå ca.20 prosent av våre sjåfører sagt opp og går over til andre yrker. Det betyr at vi vil slite for å kunne levere våre ruter i henhold til avtale ut året i Rogaland, sier Veggeland. Han påpeker at det er ekstra ille at folk slutter når det er så vanskelig å skaffe nok sjåfører. Det blir et problem for hele bransjen, og vi vet at rekruttering er en meget stor utfordring. I Vestfold er det 150 som vil måtte søke jobb hos ny arbeidsgiver etter at anbudet nå er tapt. — I Vestfold har vi ikke en så lang historie bak oss, og vi har jobbet hardt med å få endene til å møtes, først og fremst på grunn av lite folk, sier Veggeland Nettbuss avvikler i Rogaland, men vil fortsatt beholde en avdeling i Vest-Agder, men dette skal styres fra Arendal. Totalt taper selskapet en omsetning på 150 millioner kroner, mens det nye anbudet i Vest Agder innebærer en omsetning på 20 millioner kroner. I tillegg skal Sørvestekspressen og en liten turavdeling på Jæren beholdes.

nal, kompetanse og IT. ULEMPE VED ANBUD

Bjørn Vestly og Linda Oldrup Jensen vil rapportere til Øivind i en ny avdeling. Bjørn vil ha med seg nåværende arbeidsoppgaver innenfor tariff, pensjon og IT, samt lønnsavdelingen. Linda og Øivind vil få ansvar for utvikling av konsernet innen kompetanse- og organisasjonsutvikling. Øivind Leet vil bli fast stedfortreder for administrerende direktør i Nettbuss, Arne Veggeland. Samtidig har Nettbuss Ringerike ansatt Morten Kjelland som ny administrerende direktør i selskapet. Senere vil Øivind Leet bli valgt til styreleder i Nettbuss Ringerike. Han vil bruke ca. 30-40 prosent av sin tid på dette og vil støtte Moten særlig på forhandlinger med oppdragsgiver.

14

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

14

Veggeland er ikke helt fornøyd med hvordan anbudene fungerer og tror at det er kundene og de ansatte som blir de største taperne på lengre sikt. — Nå ser vi hvordan anbudssystemet fungerer i praksis. Det mest dramatiske er at all den jobben vi gjør for personalutvikling blir forgjeves. Vi ønsker å bygge verdier og stolthet blant de ansatte i Nettbuss. Dette synes nå helt fånyttes. Det er vanskelig å bare ha et fem års perspektiv på virksomheten. På så kort tid klarer du ikke å etablere en god bedriftskultur, sier Veggeland. Når folk vet at det er usikkert hvem som blir arbeidsgiver, så knytter man seg ikke til bedriften og det er umulig å etablere felleskap som er avgjørende for å skape gode arbeidsplasser i bedriften. Veggeland mener at anbud ikke er en god innkjøpsform, nettopp av ovennevnte grunner. STATEN SUBSI DI ERER FYLKENE

— Jeg skjønner at fylkene ikke ønsker å betale for mye. Men det finnes gode systemer (Buskerud) der man lager kostnadsmodeller som tar høyde for hva det koster å drive busstrafikk og tilpasse tilskudd til dette, sier Veggeland.

5 - 0 7

27.06.2007, 10:11


ge, vinner i Sverige

Arne Veggeland mener anbudsutsetting ikke er til det beste, verken for kundene eller for de ansatte i busselskapene.

I Buskerud har Nettbuss greid å skape langsiktige avtaler gjennom nære relasjoner og åpne forhandlinger med myndighetene. — På lengre sikt er ikke anbud den beste løsningen for noen parter, men på kort sikt har stor konkurranse ført til lavere priser for fylkene. I Vestfold har alle selskaper som har kjørt etter anbud tapt penger. Det er den norske og franske stat som har subsidiert rutene i dette fylket, sier Veggeland. Han påpeker at anbudsordningen har noen gode sider. Det er at bussparken må fornyes og miljømessig er dette positivt. Oslo er et eksempel på dette. PÅ BUDSJETT

Nettbuss ligger på budsjett etter de fire første måneder og har tatt noen avviklingskostnader ved tapet av anbudet i Rogaland og Vestfold. I Norge utvikler Drammen og Lillestrøm seg meget positivt. Men det er tilbakegang for noen ekspressbussruter, først og fremst Säfflebussen og Eurolines som kjører fra Skandinavia til kontinentet. (København-Berlin og København-Paris). — Svenskene er kanskje mer miljøbevisste enn nordmenn. Det har vært en markert nedgang for ekspressbuss, mens toget merker stor fremgang. Det er en klar miljøforklaring på dette, mener Veggeland. Det betyr at Nettbuss må tilpasse etterspørselen til disse rutene i Sverige.

Ser på nye anbud I disse dager kalkuleres en ny pakke i Hordaland innelevering den 15. august. Nettbuss regner på store anbudspakker både i Sverige og Danmark. Silkeborg skal leveres i juni I Sverige står Jönköping for tur, og to store pakker i Stockholm samt Kalmar län i sørøstsverige skal avgjøres i sommer. Nettbuss har vunnet mange mindre anbud i Sverige, blant annet skolebusskjøring. Nettbuss vant nettopp en kontrakt med avvikskjøring for trikken i Göteborg.

Taper på Hanekleiv. Nettbuss har tapt en halv millioner kroner i måneden på sine ekspressbusser etter raset i Hanekleivtunnelen i desember i fjor. — Vi vil kreve erstatning på tapte billettinntekter og økte kostnader ved lengre kjørevei og ekstra ressursbruk for å håndtere rutene våre, sier administrerende direktør Arne Veggeland i Nettbuss.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

15

27.06.2007, 10:11

5 - 0 7

15


B U S S

Bussen vokser i Drammen Bybussen i Drammen får stadig flere kunder. Hvert år de siste årene har antall passasjerer økt med 5-7 prosent. Bare i fjor var det 120 000 flere drammensere som reiste med bussen. Kollektivandelen i Drammen er 15 prosent. Leder for Nettbuss Drammen, Ragnar Krosser, er helt sikker på at et godt tilbud, som er avstemt med publikums ønsker, samt god tilrettelegging fra kommune og fylkeskommune har vært avgjørende for de fine fremgangene. — Miljømessig er jo dette helt fantastisk. Flere og flere reiser kollektivt, og våre 10 miljøbusser bidrar til betydelig redusert forurensing av miljøet i byen, sier Krosser. IKKE ANBUD

I Buskerud er det ikke anbud på busstrafikk. Her er det god planlegging som ligger bak, og dette har resultert i flere reisende, og dermed mindre belastning av biler på veiene i lokalmiljøet. Det er på linje 03, som går mellom de to store bydelene i Drammen, Fjell og Åssiden, at trafikken er størst. Det ble foretatt en sammenslåing av to busspendler i fjor og dette har ført til enda flere reisende. — I disse områdene av byen bor det mest folk og her går det flest busser, sier Thore Berg, avdelingssjef med ansvar for bybussen i Nettbuss Drammen. Han sier at linje 03 og 04 kjører slik at de grovt sett dekker byen og forstedene i retning nord-sør og øst-vest, og på enkelte tider av dagen er kapasiteten helt sprengt. Det er 32 sjåfører som kjører disse bussene, av totalt 200 sjåfører i Nettbuss Drammen. — Vi er organisert i team på ca 20 medarbeidere, og dette har fungert godt. Det er kort vei fra den enkelte sjåfør til beslutning, og dette gir en meget smidig organisasjon. FLERE OG FLERE

Ved utgangen av april var det registrert 460 000 reiser med bybussen i Drammen. Det vil si vel 1,3 millioner på årsbasis, og en økning for hvert år. Kollektivandelen i Drammen er meget høy, sammenlignet med andre byer i fylkene nær Buskerud. Tønsberg har bare fem prosent kollektivandel mot Drammens 15 prosent. — Riktig tilrettelegging fra politikere og en fornuftig

kommunikasjon med kundene gjør at det er flere som velger å kjøre med oss, tror Krosser. 50 PROSENTS VEKST

De siste fem årene har det vært en vekst på fem til syv prosent på bybussen i Drammen hvert år, og bare i fjor var det 120 000 flere som tok bussen, sammenlignet med 2006. Ruten Drammen-Lier-Oslo har fått ny vekst etter en periode der passasjertallet gikk ned noen år. Frekvensen ble redusert og ruten starter nå i Drammen og går gjennom Lier før den ender på motorveien inn til Oslo. Bare denne ruten har økt med 50 prosent siste år. — Noe av årsaken kan være at mange bruker pendelparkeringer. Her samarbeider vi godt med Vegvesenet, og det opprettes nå nye parkeringer på Lierskogen og på Tranby, sier Krosser. Han er sikker på at nye kollektivfelt også er positivt for bussen, og mellom Asker og Holmen bygges det et nytt felt som gjør det mulig å kjøre i egen fil helt til Oslo. Krosser mener også at økt miljøbevissthet gjør at flere velger kollektivt. MILJØBUSSER

Nettbuss Drammen har ti busser som dekker de mest ekstreme krav for rensing. I tillegg monteres det filter på andre busser som gjør de mer miljøvennlige. — Vi vet at dette er med på å redusere det totale utslippet i Drammen by betydelig, sier Krosser. Et synlig bevis på miljøbevisstheten var Venstres pris for godt miljø som Nettbuss Drammen fikk i juni. Nettbuss har også 16 busser som tilfredsstiller kravene for universell tilgengelighet. NOK SJÅFØRER

Nettbuss i Drammen har nettopp fått 20 nye sjåfører og det er en del unge som også har begynt. — Vi har klart å rekruttere nok, men er hele tiden aktiv for å sikre oss nye sjåfører, sier Thore Berg. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Siri Nordahl er en av tretten kvinner som kjører for Nettbuss i Drammen. Hun kjører 03-linjen i og trives i et hektisk miljø. Her sammen med avdelingssjef Thore Berg.

16

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

16

5 - 0 7

27.06.2007, 10:11


Bussen f책r flere og flere passasjerer i Drammen. V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

17

27.06.2007, 10:11

5 - 0 7

17


K V A L I T E T

PUNKTLIGHETEN

UKE 1-25

70 75 80 85 90 95 100 ▼

Punktligheten faller

Dovrebanen

Etter en periode tidligere i vår med god punktlighet, opplever vi nå en ▲ Nordlandsbanen ➥ Raumabanen

negativ utvikling på de fleste strekningene. Stor aktivitet med arbeider på sporet medfører mange saktekjøringer. Det har også vært varmt i en periode, og dette medførte solslyng og feil på togsettene våre.

▲ Rørosbanen ➥ Bergensbanen ➥ Sørlandsbanen REGIONTOG NATT ▲ Oslo - Trondheim ▲ Trondheim Bodø ▲ Oslo Bergen ▼ Oslo Stavanger

REGIONTOG ØSTLAND ▼ Oslo Halden ▼ Oslo Skien

➥ Oslo Lillehammer ▼ Oslo Gjøvik

LOKALTOG ▼ Kongsvingerbanen ▼Hovedbanen ▼ Drammenbanen ▼ Østfoldbanen ▼ Gjøvikbanen

➥ Stavanger ➥Bergen - Arna ▼ Bergen Voss

➥ Trondheim

KILDE: JBV

▼ Salten ▲=FRAMGANG GODKJENT

18

7-5-07.p65

▼=TILBAKEGANG

➥=UENDRET

IKKE GODKJENT

V I N G E H J U L E T

18

— En uke hadde vi mer enn 100 tilfeller hvor togsett med feil medførte forsinkelser, dette er mer enn en fordobling i forhold til det som oppleves som normalt. Det er også fortsatt en god del feil på infrastrukturen, noe som også bidrar til redusert punktlighet, sier punktlighetsoppfølger Helge Jørgenstuen. På Nordlandsbanen har punktligheten vært stabil på mellom 85 og 90 prosent, med unntak av uke 23 hvor vi var helt nede i 48 prosent. Lokaltog Trondheim viser med unntak av uke 23 svært gode tall og med punktlighet langt oppe på 90 tallet. Også her resulterte mange feil ved infrastruktur og togmateriell en svak uke 23. Nabotoget viser med få unntak stabil og god drift. Regiontogene mellom Trondheim og Oslo sliter fortsatt med punktligheten. — Ugunstig ruteleie for tog 45, tett toggang i Hedmark, samt mange saktekjøringer på grunn av feil/mangler ved infrastrukturen skaper mange og ofte store forsinkelser, sier Jørgenstuen. En lang saktekjøring mellom Dombås og Fokstua som har vært oppe i ca 8 km gjør oss meget sårbare i punktlighetssammenheng. Rørosbanen har vist gode tall, men i de siste ukene har punktligheten også her gått betydelig ned. Raumabanen har også hatt en del forsinkelser som i hovedsak er følgeforsinkelser fra forsinkede tog i Dombås hvor togene til Åndalsnes forsøkes holdt for å opprettholde korrespondansen til Raumabanen. I vest går lokaltogene mellom Bergen og Arna som vanlig rutemessig, men togene mellom Bergen og Voss/Myrdal sliter med å holde ruta. — En lang saktekjøring mellom Evanger og Bolstadøyri skaper mange forsinkelser, men denne er lovt fjernet ved månedsskiftet juni/juli, sier Jørgenstuen. Regiontogene mellom Bergen og Oslo har i perioder svært god punktlighet, men i de siste ukene har det også her vært en del forsinkelser. På Jæren er det stor anleggsaktivitet mellom Stavanger og Sandnes og selv om det er lagt inn slakk i ruten for å fange opp dette, oppstår det allikevel noen forsinkelser. Sørlandsbanens regiontog viser negativ utvikling. Følgeforsinkelser fra Osloområdet samt feil på infrastruktur fører også her til forsinkelser. På Østlandet er det mange utfordringer og punktligheten går nedover. Regiontogene til Halden og Vestfold viser imidlertid fortsatt gode tall, mens togene til/fra Lillehammer sliter med å holde ruta. — Ruteleiene vurderes fortløpende for å se på muligheter til å bedre situasjonen, men behovet for dobbeltspor nordover fra Eidsvoll begynner å bli påtrengende og trafikken øker fortsatt, sier Jørgenstuen. Lokaltog Oslo ligger i øyeblikket omkring 80 prosent og i rush i overkant av 70 prosent. — I rush betyr dette at minst hvert fjerde tog vi kjører ikke holder ruta. Ofte er det de samme togene som er forsinket hver dag, og dette rammer de samme kundene hver dag da kundene våre i rushtrafikken ofte bruker de samme togene, sier Jørgenstuen. Store sporombyggingsarbeider på Østre Linje, anleggsarbeider på Lysaker, Haugenstua og Strømmen samt mange feil både på infrastruktur og togmateriell skaper forsinkelser. Tett toggang og korte snutider blant annet På Eidsvoll, Asker, Spikkestad og Kongsberg skaper lett følgeforsinkelser. Knapphet på materiell og økende kundetilstrømming medfører at det er vanskelig å finne tiltak som kan bedre situasjonen på kort sikt. — Jeg vil minne om punktlighetstelefonen som er opprettet i alle regioner. Håper alle benytter seg av den til å melde inn uregelmessigheter slik at vi kan få rettet på de feil og mangler som er mulig å korrigere, sier Jørgenstuen.

5 - 0 7

27.06.2007, 10:12


Buss for tog i ni dager Arbeidene med å utvide fra to til fire spor på Drammenbanen betyr at tog erstattes med buss i en periode på ni dager i fellesferien. Det er fra og med lørdag 21. juli til og med søndag 29. juli at NSB erstatter togene med busser på strekningen Skøyen-Drammen. Det går heller ikke tog på strekningen Asker-Spikkestad. I samme tidsrom stenges også den gamle toghallen ved Nationaltheatret stasjon i Oslo (spor 1 og 2) på grunn av arbeider med oppgradering av hallen. Mens banen er stengt vil alle Flytog ha Oslo S som utgangsstasjon. Reisende fra Asker, Sandvika, Lysaker og Skøyen befordres med buss, mens reisende fra Nationaltheatret henvises til andre tog. NSB Lokaltog snur i hovedsak på Skøyen, og det blir buss til stasjoner på strekningen mellom Skøyen, Asker, Drammen og Spikkestad. Dette gjelder ikke NSB Lokaltog på strekningene Årnes-Skøyen, Mysen-Skøyen og Dal-Skøyen. Disse togene vil snu på Oslo S, der kundene må bytte tog. Disse togene kjøres som ordinært lørdager og søndager. REGIONTOGEN E

Både liten og stor må ta bussen på Drammenbanen ni dager i sommer. (Foto: Lasse Storheil.)

reisende fra Lysaker stasjon skal benytte ny inngang på nordsiden av stasjonen fra og med mandag 30. juli når banen åpnes igjen. Fra samme dato opphører det betjente billettsalget ved Lysaker stasjon, og kundene henvises til å benytte billettautomater i stasjonen. I tråd med ønske fra NSB bygger ikke Jernbaneverket betjent billettsalg i den nye stasjonen.

GUNDER

Regiontogene til og fra Vestfoldbanen og Sørlandsbanen erstattes med buss på strekningen Oslo S-Drammen. Togene til og fra Bergensbanen kjører over Roa. Det kjøres buss fra Lysaker og Asker til Drammen, hvor det er overgang til tilbringertog eller -buss på strekningen Drammen-Hønefoss. Detaljert oversikt med avgangstider for busstransporten vil foreligge ca. 1. juli. Informasjonen vil finnes på www.nsb.no og www.flytoget.no eller i egne informasjonshefter på stasjonene. Kundene oppfordres til generelt å beregne seg noe bedre tid på reisen mens banen er stengt. De største arbeidene skal utføres ved Lysaker stasjon. Den første av to nye plattformer står ferdig, og togtrafikken skal flyttes over fra dagens plattform. Dette betyr at alle

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

19

27.06.2007, 10:12

5 - 0 7

19


N Y T T N Y T T

R U T E T I L B U D

Tenk kostnadseffektivt når du trenger bistand innen personalområdet, anmoder Kristin Günther (t.v.) og Venche Fredriksen i personalteamet Assistor.

Rimeligere med interne krefter Det er penger å spare på bruk av interne krefter innen personal, spesielt ved rekruttering. Hele NSB-konsernet kan bidra til et enda bedre konsernregnskap ved å være mer kostnadsbevisste også ved valg av leverandør innen personalområdet. Assistors personalteam består av Kristin Günther, OleRichard Moen, Heidi Holmen, Venche Fredriksen og Mona Fjell. Sistnevnte starter i september og Heidi Holmen er for tiden i svangerskapspermisjon frem til høsten 2008. Teamet har omfattende kompetanse og kan bistå ledere i rekrutteringsprosesser, karriereveiledning samt rådgivning i vanskelige personalsaker. — Vi ønsker på å bli en foretrukket samarbeidspartner for hele konsernet, og vi er på god vei, sier Kristin Günther som leder personalteamet i Assistor. — Flere enheter i NSB har benyttet våre tjenester, og vi står mer enn gjerne til disposisjon for andre. Spesielt ønsker jeg flere rekrutteringsoppdrag, sier hun. ORDENTLIG UTAD

Günther er svært opptatt av NSBs profilering utad og mener at konsernet har mye å hente på et samarbeid internt, (gjerne også med andre byråer) slik at NSB fremstår enhetlig uansett leverandør. — Annonsetekster er en viktig markedsføringskanal som vi må bruke for å fremme NSBs verdier og strategi. Dette både for å tiltrekke oss den riktige arbeidskraften i et stramt marked, men også for å profilere selskapet generelt, sier hun. NSB er et selskap de aller fleste har et forhold til og som de tror de vet noe om. Som nyansatt ser hun selskapet med nye, friske øyne og ønsker å formidle alt det flotte NSB har å tilby. KJENNER FORHOLDENE BEDRE

Det er en rekke fordeler ved å benytte interne krefter ved 20

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

20

personalarbeide - også rekruttering: — Vi brenner for selskapet og vil overføre entusiasme til kandidatene. Vi kjenner avdelingene og lederne godt og kan raskt sette oss inn i deres behov, noe som vi tror er kostnadseffektivt. BEMANNINGSPLANLEGGING

Personalteamet i Assistor har siden oppstart kunnet tilby bistand i rekrutteringsprosesser og har etter hvert opparbeidet seg en god referanseliste. Günther sier at de nå er i ferd med å anskaffe et rekrutteringsverktøy som vil gjøre rekrutteringsprosessene enda mer profesjonelle og ikke minst mer kostnadseffektive. Hun sier videre at de har spennende samarbeid med anerkjente leverandører på testverktøy og rollespill, som for eksempel Cut-e som er en av de få leverandørene med Veritasgodkjenning på dette området. — Vi er ivrige og entusiastiske og vil gjerne bli kjent med flere ledere og avdelinger for å se om vi kan bistå og gjøre deres hverdag lettere, sier Günther. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L DETTE FÅR DU HJELP TIL

• • • • • •

Rekruttering på alle nivåer Medarbeideroppfølging i forbindelse med sykdom Avslutning av arbeidsforhold Bemanningsrådgivning Personlig rådgivning Karriererådgivning

5 - 0 7

27.06.2007, 10:12


Store endringer på terminalen Bergen godsterminal har økt produksjonen med mellom 60-70 prosent siden 2002. Samtidig er bemanningen redusert. — Vi må sørge for at det er butikk i alt vi gjør, sier terminalsjef Vidar Veka som bekrefter at det har vært store endringer i arbeidsoppgavene og at det kan bli konkurranse om oppgavene i fremtiden. Han skynder seg å tilføye at oppsigelsene har vært få og de fleste av personalet som ble overtallig har fått mulighet til å komme tilbake etter hvert som trafikken har økt. Det er sterke signaler om at godsterminalen i Bergen utvikler seg i retning av å bli mer et driftsselskap. Oppgaver som de tidligere hadde, blir gjort andre steder og medarbeiderne konsentrerer seg mer om å belegge togene for å oppnå maksimal utnyttelse. — Det er naturligvis ikke så spennende som å drive aktiv kundepleie. I dag effektiviseres oppgavene slik at det i større grad forventes at kundene selv har bedre kontroll på egen logistikk, sier Veka. UNDERLEVERANDØR

CargoNet er blitt en underleverandør til de store selskapene som Tollpost, Schenker og DHL. Oppgavene på terminalen blir å belegge togene ut fra utnyttelse og kapasitet. Men bedriften går bedre, og det forventes at den skal gå enda bedre. Begrensningene ligger i infrastruktur. Det handler om bedre plass på terminalen til lasting og lossing, men også om lengre krysningsspor. Særlig vest for Myrdal. — Mens det i dag er 12 avganger i døgnet, forventer vi å få 14 – 18 i løpet av neste år. Men det krever stadig mer av kunden, sier Veka. ENDRINGER FOR KUNDENE

Endringene i godstrafikken får også konsekvenser for kundene. Alle ønsker avganger om kvelden slik at varene er fram om morgenen, men det lar seg ikke gjøre. Derimot er det viktig at kunden møter opp og leverer varen punktlig og henter den når den er fremme. De ansattes arbeidsoppgaver har endret seg fra markedsrettet kundepleie til å fylle opp ledig kapasitet. Da

Kurt Vik er terminaltraktorkjører og altmuligmann.

vognlasten forsvant i 2001 – 2002 ble skifterne truckførere. Ikke alle synes det er like greit. Men Kurt Vik har ingen problemer med det. TI LPASSER SEG

— Jeg tilpasser meg oppgavene, sier Kurt Vik som har jobbet i NSB og CargoNet i 30 år. I tillegg til å være terminaltraktorkjører og truckfører er han i større grad også blitt altmuligmann. — Kurt fikser det meste her på terminalen, sier Veka. Han er fornøyd med sine medarbeidere. Og han ser mange muligheter. Men det må gjøres noe straks. Nytt sikringsanlegg og flere lossespor på terminalen er blant strakstiltakene, men når de store terminalene står ferdig, er han forberedt på at det vil bli konkurranse om oppgavene. — Vi skal i alle fall gjøre hva vi kan for å vinne, sier terminalsjef Vidar Veka i CargoNet. Bergen godsterminal merker stor vekst.

TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

21

27.06.2007, 10:12

5 - 0 7

21


M A N T E N A

JOBBER MER EFFEKTIVT MED LOKALT Det har vært en fin utvikling ved Mantenas lokalttogverksteder på Sundland, i Bergen og Stavanger. I 2004 leverte 182 ansatte 87 tog. I dag er det 170 ansatte som leverer 103 tog. Verkstedene er blitt mer effektive. Det skyldes ikke bare kutting av hoder. Det skyldes først og fremst evnen til å gjøre jobben enklere. Her spiller prosjektet «Kartlegge og beskrive arbeidsprosessene» for de enkelte arbeidsoppgaver en stor rolle. Alle vet eksakt hva de skal gjøre og hva som ligger bak hver arbeidsoppgave. Alle vet hvorfor de skal skrive rapporter og dokumentere alt som gjøres av arbeid i en arbeidsprosess. Dermed blir det mer flyt i arbeidet. — Dette gavner til syvende og sist NSBs kunder som får tog som det er mindre feil på, og som går når de skal slik at folk rekker hjem til middag hver dag, sier Per Lillegård som leder lokaltogverkstedene i Mantena. ØKT KOM PETANSE

— Våre folk har fått større kompetanse, og vi er opptatt av å forbedre våre arbeidsmetoder. Vi har et sterkt ønske om å levere tog i tide, og motivasjonen har vært god i denne perioden. Vi ser det jo første og fremst ved at hele NSB-konsernet går godt økonomisk. Alle ser resultatet av det de gjør, og vi er opptatt av at konsernet går godt. Vi ønsker å fortsette med opplæring av våre folk, ikke minst førstelinjeleder som gis en bredere kompetanse og en større bakgrunn for å forstå helheten, sier Lillegård. MÅLES PÅ NØKKELTALL

— Vi måles hele tiden på nøkkeltall. Antall stoppende feil og gjentakende feil viser en fin nedgang de siste par årene. Vi samarbeider godt med Teknikk for å kunne gjøre de riktige oppgavene i rett rekkefølge. Både for 69-settene og 72-settene er det fremgang. 72 hadde litt problemer med kompressoren i den verste varmen tidlig i sommer, sier Lillegård. Det er arbeidet med å kartlegge arbeidsprosessene og definere beste praksis som gjennomsyrer store deler av bedriften for tiden. — Det er avgjørende for den kvalitet som vi skal ha på vår leveranse, nemlig lokaltog i trafikk til en hver tid. Det er snakk om å forstå arbeidsprosessene. Det er da vi skal bruke de beste løsningene, mener Lillegård. SE SAMMENHENGER

Historisk har Mantenas verksteder vært desentralisert og mye erfaring finnes i de forskjellige verksteder og de løser ting på forskjellig måte. Det som gjøres nå er å prøve å etablere felles prosesser og lære av hverandre.

22

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

22

Arnfinn Andersen på Sundland i ferd med å avslutte vedlikehold av drivmotor til type

Det er den beste løsningen i produksjon eller andre steder i bedriften som skal brukes, uansett hvilket verksted du jobber ved. — For oss er det viktig å beskrive alle prosesser (arbeidsoppgaver i bedriften). Vi har (sammen med Teknikk) konsentrert oss om stoppende feil og klart å redusere disse betraktelig. Vi må alle få en forståelse for hva som er viktig i de enkelte prosesser, og så må vi lære oss og se sammenhenger, påpeker Lillegård.

5 - 0 7

27.06.2007, 10:34


OKALTOGENE

Gode leveranser fra Mantena hittil i år, påpeker Ole Edvardsen.

Stabil leveranse fra Mantena Jobb nummer en for Mantena er å levere tog fra verkstedene i henhold til ruteplan på avtalt sted. Leveransen de fem første månedene ligger på 99,8. Det betyr at medarbeiderne gjør en meget god jobb, og dette kvalifiserer også til bonus. Administrerende direktør Ole Edvardsen i Mantena er fornøyd om dagen. — Det er klart at fremgangen for NSB smitter over på oss, og vi gjør hele tiden vårt ytterste for at NSB skal ha nok tog til en hver tid, sier Edvardsen. Det er i rushtiden at presset er størst. Da er det flest tog som går, og da skal alle tog være i trafikk. — Vi måles også på kvalitet, og vi jobber tett med NSB for å få så god teknisk standard på togmateriellet som mulig. Når et tog stopper må vi finne ut om det er teknisk feil med toget, finne årsaken til feilen og sørge for at feilen ikke gjentar seg, sier Edvardsen. Mantena jobber også sammen med NSB for å finne tekniske forbedringer på togene og eliminere stoppende feil. — Stoppende feil betyr store kostnader for NSB, både i kroner og dårlig omdømme, sier Edvardsen. Mantena skal bidra til at togselskapene oppnår de mål de har satt seg. RI KTIG KOMPETANSE

Mantena har også en stor utfordring med å sørge for kjernekompetanse i bedriften. — Vi må opprettholde og sikre oss riktig kompetanse for fremtiden. Når det gjelder fagarbeidere så har vi til en hver tid 25 lærlinger i bedriften. Ofte kan det være vanskelig å rekruttere disse lokalt. Derfor er det lærlinger fra hele landet som er inne i verkstedene til Mantena, sier Edvardsen.

drivmotor til type 72.

FREMGANG SMITTER KONKURRANSE OM ARBEIDSKRAFTEN

Sundland i Drammen merker at de må konkurrere om arbeidskraften. — Mens folk tidligere stod på døra og ville ha jobb, er situasjonen nå ofte at folk ikke vil jobbe hos oss. I øyeblikket er det først og fremst togelektrikere vi mangler. Vi bruker mye energi på å markedsføre oss og gjøre oss mest mulig attraktiv for de unge, sier Lillegård. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

— For å sikre seg nok ingeniører og fagkompetanse er det avgjørende at vi klarer å skape en faglig spennende og utfordrende arbeidsplass. Vi har sett at NSBs fremganger bidrar til å heve interessen for å jobbe for Mantena, sier Edvardsen. Sammen med Teknikk har Mantena snart på plass en servicenivåavtale. Her kommer man til enighet om hvordan man skal jobbe sammen og hvordan den jobben Mantena gjør skal måles og verdisettes. Avtalen blir formalisert til høsten. De fem verkstedene i Mantena er i ferd med å finne frem til beste praksis, der de lærer av hverandre og kopierer gode løsninger. — Vi får en enhetlig måte å jobbe på, forbedrer våre leveranser og utnytter ressursene bedre verkstedene i mellom på denne måten, sier Edvardsen.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

23

27.06.2007, 10:35

5 - 0 7

23


E I E N D O M

Utkast til enkel utforming av gangbru mellom møtesenter og kantine. (Illustrasjon: Linje arkitekter as)

Justerer ombyggingsplaner Etter grundige diskusjoner utarbeides det nå nye tegninger for utnyttelse av arealene i DA-bygget når ombyggingsarbeidet starter til høsten. Åpne løsninger ligger til grunn, men det blir flere cellekontorer enn først tenkt. — Det er viktig at alle finner seg godt til rette på arbeidsplassen i det nye DA-bygget. Det har vært flere innspill, særlig fra de som har personalansvar for lokførere og konduktører. Ønsket har vært flere cellekontorer og i de justerte tegningen blir dette nå tatt hensyn til, sier leder for byggeprosjektet, Eivind Moe. Han understreker at selv om det blir flere cellekontorer enn først planlagt, så vil det bli glassvegger i kontorene, slik at det åpne og lyse preget i DA-bygget blir beholdt. Dette vil ikke få noen store konsekvenser for sluttføring av bygget, og innflytting er planlagt april 2008. RIVING PÅGÅR

Siden påske har det vært jobbet med å sikre kabler og rive

Nytt navn på prosess

MØTESENTER

I bygget i fordelingshallen vil det bli møtesenter i andre etasje med en gangbro over til en ny kantine i DA-bygget. Etter grundige diskusjoner med Jernbaneverket foreligger et forslag til utforming av gangbroa som er lite dominerende, og som blir til minst mulig sjenanse for publikum. Ferdigstillelsen av selve møtesenteret kan bli noe forsinket i forhold til det øvrige ettersom arbeidet ikke kan komme i gang før i januar. Garderobebygget ved spor 1 blir detaljprosjektert til høsten. Arbeidet vil starte i november, men det skal være ferdig samtidig som DA-bygget.

Kjøre tog, yte kundeservice og catering prosessen (KTYKC) forenkles nå til Kjøre tog prosessen (KTP). Dermed får prosessen et navn det går an å uttale uten å slå krøll på tunga. Tilrettelegger Reidun Kvitberg Gulliksen sier et det kun er navnet som er endret. — Vi skal selvfølge fortsette å arbeide med kundeservice og catering som en del av Kjøre tog prosessen, sier hun. Kjøre tog prosessens formål er fortsatt å skape en god reiseopplevelse for kunden og legge til rette for et godt arbeidsmiljø for medarbeidere før, under og etter togreisen. Mer informasjon om prosessen og hvordan du kan sende innspill finner du på intranett – prosesser eller ved å kontakte din leder.

— Gode arbeidsplasser er viktig for trivselen og for å skaffe nye medarbeidere. Derfor må vi tilpasse ombyggingen slik at det skal være mulig å gjøre endringer i fremtiden. Åpne løsninger gir større fleksibilitet ved midlertidig behov og eventuelle omorganiseringer, sier Moe. I mellomtiden ser det ut til at den midlertidige løsningen med plasseringer i Østbanebygget, Skippergata og Storgata ser ut til å ha gått smertefritt. Ingen har meldt inn problemer i forbindelse med de midlertidige lokalene. Det eneste er kanskje at det kan være litt stor avstand i perioder, og de fleste ser frem til å komme under ett tak igjen.

TEKST: PREBEN COLSTRUP

TEKST: LASSE STORH EI L

24

7-5-07.p65

det eksisterende interiøret i DA-bygget. Avfallet skal fraktes ut via spor 1, slik at publikum ikke vil merke så mye til ombyggingen. Samtidig har det vært jobbet med å finne de riktige tekniske løsninger. Entreprenør for selve ombyggingen er ennå ikke valgt, og det er meningen at byggearbeidene vil komme i gang tidlig på høsten.

V I N G E H J U L E T

24

FORETA TI LPASNI NGER

5 - 0 7

27.06.2007, 10:35


1087 eiendommer leies ut over hele landet:

I Ås er det kultur på stasjonen Nye bilder på veggene, og kanskje noe godt å spise og en kopp kaffe? Stasjonen på Ås er blitt treffsted for mange, og bare et eksempel på den floraen av aktiviteter som utføres i eiendommene som ROM leier ut.

Regionsjef Rune Løberg er fornøyd med det leietakerne har fått til på Ås stasjon.

Rune Løberg er regionssjef for region Øst i ROM Eiendom, med ansvarsområde fra Fåberg til Larvik, samt Østfold. Dette inkluderer både Oslo, Hamar og Drammen med betydelig eiendomsaktiviteter. Han sier det er viktig å finne de riktige leietakere som kan være med på å heve eiendommens preg, og som har en aktivitet som er liv laga over tid. I Ås er det venterom/galleri/kafé på stasjonen, og i perioder i helgene kan det være køer av folk som ser på bilder eller tar seg en kopp kaffe med nogo attåt. — Helgebesøket er meget bra, og det viser nødvendigheten av å holde åpent også utenom arbeidsuken, sier Løberg. På stasjonen på Ås serveres det forskjellige typer mat og drikke og det er uteservering om sommeren.

ROM forvalter store verdier ■ Antall bygg 1 087 ■ Antall kvadratmeter: 716 778 ■ Antall leiekontrakter: 3 430 ■ Bygningsmassen er svært sammensatt og inneholder hele spekteret fra utedoer og vanntårn, til store verksteder og store stasjoner, med Oslo S som den største. ■ Bygningsmassen er også svært varierende med tanke på alder. ■ 400 bygninger er underlagt en eller annen form for vern og bevaring

VARIERT PORTEFØLJE

Markedsdirektør Bjørn Birkelund i ROM forteller at det er mange forskjellige bygg i den omfattende porteføljen av eiendommer. Her finner vi alt fra store Oslo S til små lagerbygg på nedlagte stasjoner på nedlagte banestrekninger. Samtidig er det en rekke bygninger på arealer der ROM har utbyggingsprosjekter. Her må bruken og utleietiden tilpasses prosjektene. — Det sier seg selv at ikke alt er like enkelt å leie ut, men i øyeblikket har vi ikke en høyere økonomisk ledighet enn fem prosent, sier Birkelund. Han forteller at noen av byggene blir forsøkt solgt eller revet, men ofte kan det være jernbanetekniske installasjoner i byggene som umuliggjør salg/riving.

■ 120 av disse er fredet i henhold til kulturminneloven. ■ ROM bruker ca 70 millioner kroner til vedlikehold per år, og har som målsetning å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i løpet av en femårs periode.

Drift og vedlikehold ■ Coor Service Management AS leverer drifts- og vedlikeholdstjenester til ROM. ■ Coor planlegger, administrerer, gjennomfører og rapporterer drift og ordinært vedlikehold. ■ De er involvert i større prosjekter og ombygginger. ■ Coor bistår ROM i å tilby tjenester til leietakere og har

MYE ER FREDET

ROM har også mottatt en pris fra en lokal velforening for stasjonen på Ljan som er satt i stand og brukes av lokalmiljøet. I tillegg er det mange vernede og fredede stasjonsbygg, og ROM eier også alle de store verkstedene som Mantena disponerer. — Det er en meget sammensatt portefølje og det gir oss en utfordring for å få positiv aktivitet i byggene. Oslo S er et godt eksempel. Her er det mange tradisjonell leietakere, samt TV Norge som gir hele landet et bilde fra Oslo S hver dag, sier Birkelund.

anledning til å selge disse direkte. ■ Alle direktesalg til leietaker skal avstemmes med ROMs markedsavdeling. ■ Coor leverer også funksjonene servicetelefon, håndtering av hittegods, oppbevaring og toalettdrift. ■ Coors består av 70 personer og har samme regionsvise oppbygging som ROMs organisasjon. De fleste av det operative personellet, inkludert regionssjefene ble overført til Coor da de overtok oppdraget. De har dermed god erfaring med ROMs portefølje.

TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

25

27.06.2007, 10:35

5 - 0 7

25


P E R S O N A L E

I M I T T

N Y E

H J E M L A N D

- SVEISEN ER HÅPLØS! Det er en jentegreie å fikse håret til hverandre. Et sosialt triks som Sainabou elsker. For hun elsker mennesker. Men din sveis kan jeg ikke fikse, sir hun og ler rått. Sainabou Cham kommer fra et lite sted i Gambia som heter BaNjul der det bor om lag 400 mennesker. Hun er en wollof og språket er kjent blant alle gambiere, men totalt snakkes det ni forskjellige språk i landet. Siden landet var engelsk koloni fram til 1965 snakker alle gambiere godt engelsk i dag. Hun lærte norsk da hun gikk på Seljord folkehøgskole i 1991, men først da hun kom til Volda året etter følte hun at hun behersket språket. Etter reiselivslinje ved Otto Treiders i 94, markedsføring og økonomi i 95 og reiselivslinje på Vang 96 opplevde Sainabou at det var vanskelig å få jobbene hun ønsket seg. Det ble et slit med vaskejobber og andre strøjobber i Posten og i 99 var hun hjemme med eget barn. Det ble vikarbyrå og taxfree på Gardermoen, sykehjem og SFO og barnehage. — Jeg er som 80 prosent av gambiere muslim, men ikke aggressiv, sier hun. Resten er kristne som min bestemor. Som du vet, går ikke kvinnene til moske, men går dit av og til hvis jeg vil snakke med imamen. MEDMENNESKER

I april i fjor fikk hun jobbe med det hun virkelig ønsket. Med mennesker. Hun begynte som servicemedarbeider i NSB og fra september er hun tatt opp som konduktør og starter på skolen. Hennes aktiviteter utenom jobben er konsentrert om det som gir fellesskap med mennesker. Som andre afrikanere er hun et varmt menneske som bryr seg om hvordan andre har det. — Nordmenn er litt kalde, synes hun. Litt vanskelig å bli kjent med. Men det bryr hun seg ikke om. Hun tar kontakt, snakker til nordmenn som om de var vanlige mennes-

Hårfagre Sainabou elsker å stelle andres hår.

ker. Og dermed får hun kontakt. Av interessene hennes er kafebesøk, dans og hårpleie de største. Det er kanskje en jentegreie å oppnå kontakt ved å fikse håret til hverandre. Hun ser i mindre grad menn er opptatt av det. — Hvordan ville du angripe min sveis? — Din sveis er håpløs, sier hun og ler høyt og lenge. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Vingehjulet ønsker å vise litt av det kulturelle mangfoldet i NSB-konsernet. I tiden fremover vil vi snakke med mennesker som jobber i NSB-konsernet som har ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn. Gi oss gjerne tips om hvem vi kan presentere i denne spalten. preben@nsb.no

Etikk og menneskeverd Menneskeverd er blitt et nytt punkt i NSBs etiske retningslinjer. Dette punktet omhandler kjøp eller mottak av seksuelle tjenester på tjenestereiser. Konsernkontroller Eivind Stangebye har ansvaret for teksten i NSBs etiske retningslinjer. — Vi har valgt å tilpasse de etiske retningslinjer til de anbefalinger som våre myndigheter nå har gitt, sier Stangebye. Han påpeker at dette er i tråd med utviklingen for etiske retningslinjer i statseide selskaper. 26

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

26

«11. Menneskeverd, omdømme og tillit Enhver ansatt skal ikke, uansatt tidspunkt, oppføre seg på en måte som kan krenke menneskeverd eller som er som er egnet til å skade virksomhetens omdømme og tillit. Enhver ansatt som er på tjenestereise eller annet oppdrag for virksomheten i Norge eller utlandet skal derfor avstå fra å kjøpe eller å motta seksuelle tjenester. Dette gjelder også i den ansattes fritid på slike oppdrag. »

5 - 0 7

27.06.2007, 10:35


Steinar Haugen og Erik Nymark (t.h.) ved NSB skolen vil at det skal være enklere å gjøre seg kjent med nødprosedyrer, og foreslår forenkling av samtaler omkring avvikshåndtering.

Lettere å trene på nød nødprosedyrer Hørt om 2 – 15 før? Alle som jobber i togene har det. Men for uinnvidde betyr det kort og godt datoer for når i måneden lokfører og konduktører skal snakke om nødprosedyrer. Nye ideer og innspill skal gjøre det enklere å trene på nødprosedyrer. På denne måten vil medarbeiderne alltid være drillet til å kunne takle avvikssituasjoner. Er du godt trent, vil du være roligere når situasjonen oppstår. Det handler om å skape holdninger til å være forberedt på at uønskede situasjoner kan oppstå. Skulle ulykken være ute og en kunde får et illebefinnende, da er det viktig at konduktør og lokfører samarbeider for å få kunden raskest mulig under kyndig behandling. Er nødprosedyrene godt innøvd og mulig løsninger drillet på forhånd, er det relativt enkelt å løse slike situasjoner. Lokfører Erik Nymark og konduktør Steinar Haugen er begge lærere på NSB-skolen. De lærer blant annet kjørende personale hvordan de skal kunne samtale om nødprosedyrer. Nå har begge gått på videre studier i yrkespedagogikk ved høyskolen i Oslo. Der leverer de en prosjektoppgave som har konkrete innspill for å gjøre det enklere for kjørende personale å etterleve det som er nedfelt gjennom 2-15-samtalen. Utvidet kompetanse for Haugen og Nymark kommer med andre medarbeiderne i NSB til gode. FORENKLET ØVELSE

Det er en rekke avvikssituasjoner som kan oppstå, og det er viktig at man trener jevnlig for å være forberedt til å takle avvikene når de oppstår. Før Haugen og Nymark startet med sin oppgave, gjorde de en undersøkelse blant lokførere og konduktører. Her kom det frem at personalet etterlyste en mer enkel tilnærming til samtalene rundt nødprosedyrer. — Derfor lager vi nå et forslag som skal forenkle mulighetene for å utføre 2-15 samtalen, og gjøre det

mulig å gjennomføre den for alle. Vi vet at det i fulle tog i rush ikke er alltid like enkelt og god nok tid til å kjøre disse prosedyrene på de faste dagene. Men vi tror på en forenkling, sier Haugen og Nymark. Ofte kan det være så enkelt som at man kan bruke en del av en pause på en endestasjon til å diskutere noen av kodene i nødprosedyrene, og hva man skal gjøre når det skjer noe.. — Dette vil øke kunnskapen og føre til at du er tryggere hvis virkelige hendelser skulle oppstår, sier de to. En del av en ny løsning kan være å gjøre det til en del av konferanseplikten som alle har ved oppstart og slutt på arbeidsdagen. GLAD FOR INNSPILL

Runar Hauge leder prosessen for utvikling av ledere og medarbeidere (ULM). Han sier — ULM er svært glad for å få del i denne type undersøkelser og forslag til løsninger som avgrenser og fordyper seg i problemstillinger. Vi ønsker å bli enda flinkere til å bruke studentoppgaver for datafangst. Det danner grunnlag for faktabasert styring, og vi øker sannsynligheten for å gjøre tingene enda bedre i organisasjonen, sier Hauge. TEKST OG FOTO: LASSE STORHEI L

Dette er 2-15 Den 2. og 15. i hver måned skal det gjøres en øvelse/ prat/samtale mellom lokfører og konduktør i toget der nødprosedyrer er i fokus. Dette kan være alt fra å sjekke listen over koder til å finne ut hvor hjelpeutstyr ligger i togene.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

27

27.06.2007, 10:36

5 - 0 7

27


M E L L O M

O S S

Rolig dag på Lerkendal Som en del av de nye sponsoravtalene NSB har inngått med Operaen og flere fotballag har det vært en rekke sosiale arrangementer med ansatte de siste ukene. På Lerkendal møtte 40-50 medarbeidere med sine familier frem før kampen mot Fredrikstad. De fleste trønderne var meget fornøyd med arrangementet før kampen. Det ble servert grillmat og drikke til i alt 135 personer. Mini-Jacobsen var på plass og holdt et innlegg for de fremmøtte om kampen, spillernes form, motstanderne og noen gode skrøner. Han lovet på tro og ære seier til RBK. Det holdt bare til uavgjort… Det har også vært arrangementer i Operaen og NSBansatte har fått med seg både Tosca og Svanesjøen. Drift Østlandet inviterte kjørende personalet til landskamp i fotball mellom Norge og Ungarn. Tilbudet ble godt mottatt og det var god stemning under kampen som Norge vant 4-0.

Full avslapping på Lerkendal før kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad. (Foto: Espen Folde.)

Flere steder i landet meldes det om mange vellykkede og velfortjente sosiale tilstelninger de siste ukene.

Fotballmesterskap i Drammen Stasjonskameratene i Drammen utfordrer jernbanefamilien til å få ut fingeren og stille lag til Jernbanemesterskap i sjumannsfotball i august. Arenaen er Marienlyst kunstgressbane og forholdene ligger godt til rette. Banen ligger bare 10 minutters slapp gange fra Drammen stasjon der du finner garderober og alle de nødvendige fasiliteter. — Det finnes ingen gode grunner for ikke å delta, sier mesterskapsgeneral Trond Skistad. Sammen med lokomotivførerne Ulf Zimmermann og Arve Rønnskär inviterer konduktør Skistad hele jernbane familien til dyst. — Her bør det komme lag fra Jernbaneverket, Flytoget, Mantena og NSB Lillestrøm, Hamar og Kristiansand for å nevne noen. Stasjonskameratene stiller med to lag et oppegående og et veteranlag som egentlig har lagt opp, men lysten på kunstgresset har ført gamleguttene på banen igjen. Og er det naturligvis ikke Drammenbanen vi snakker om, sier Skistad med et lurt smil. TEKST OG FOTO: PREB EN COLSTRUP

Stasjonskameratene har startet treninga på en av landets minste treningsbaner. Arve Rønnskär, Trond Skistad og Ulf Zimmermann.

Elever lager reklame Elevene ved Time videregående skole på Jæren liker ikke at jevngamle ungdommer griser til togene med tyggegummi eller sitter med beina i setet. En av klassene ved skolen har kommet med kreative løsninger som skal påvirke medelevene til å vise bedre oppførsel og større ansvar for felleseie. De har selv valgt kanaler for informasjon, men før de gikk i gang gjennomførte de en markedsundersøkelse.

28

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

28

De spurte medelevene om det var et problem med tyggis klistret i ventilasjonsanlegget eller at mange satt med skitne sko i setene. De fikk overraskende mange svar på at dette var vanlig, og valgte å lage en kampanje som omfattet både små filmklipp og plakater. Elevene fikk låne uniformer og utstyr av NSB, og gruppene fikk også anledning til å ta bilder og film i en togvogn.

5 - 0 7

27.06.2007, 10:36


Klar for en togtur Dette var også et sted å legge egg… Kanskje var det slik måken tenkte som slo seg ned på Arna stasjon. I alle fall blir det klart for en tøff oppvekst for ungene. Det er mange tog som dundrer forbi bare tre meter unna, så småmåkene må tidlig lære seg å passe opp for toget. Nærbilde av reiret er innlimt nede til høyre. (Foto: Martin Kyte.)

Vellykket med vevtog

Sølvi Asbjørnsen sammen med Roger Keiseraas i Assistor.

Fikk begeistRing Sølvi Asbjørnsen i Assistor fikk BegeistRingen under arrangementet BegeistRinger 2007 I begrunnelsen heter det: — Hun er en av de som alltid stiller opp og sier ikke nei til å delta på et arrangement eller hoppe inn som instruktør på den daglige trimmen hvis det skulle være behov. Hun kjennes som en morgenfugl med munter hilsen som får oss alle til å smile en travel morgenstund på vei til jobb. Hun begeistrer daglig kollegaer i lunsjen med stort engasjement for dagens quiz - hvor hun selvfølgelig stiller med dagsferske spørsmål. Det er med stor glede vi kårer en ny begeistrer her i Assistor til en person som bidrar til et bra arbeidsmiljø og som vi alle setter pris på.

Budskapet i reklamen til 16-20 åringene er at det ikke er akseptabelt å grise til togene, og at samfunnet vil reagere overfor synderne. Til syvende og sist vil tilgrising gå ut over ungdommen selv. Resultatene fra oppgavene som ble gitt sendes nå til NSB for vurdering og ungdommene på Time venter i spenning på svar.

Nora-Marie Sogn Wiik ledet an damene som reiste med vevtoget. Her på en fillerye fra Telemark som var lagt ut for anledningen. (Foto: Lasse Storheil.)

120 veventusiaster var med på Norges første «vevtog» til Åndalsnes, med oppstart fra Oslo og Trondheim. Fagutvalget i VEV Norges Husflidslag, Husflidskonslulenten i Møre og Romsdal og Rauma Ullvarefabrikk A/S var arrangør av turen, inspirert av suksessen med strikketoget til Røros. Bakgrunnen for seminaret var å gi norsk vev et løft, og en ny en møteplass som gir inspirasjon og faglig påfyll, og stimulans til ny kreativitet i vakre omgivelser med hyggelig selskap. På togturen var det tilbud om vevaktiviteter for alle deltakerne med fotvev, rammevev, grindvev, brikkevev og ryeknytting. Deltakerne ble plassert i ordinære tog, tog 45 og 46 fra Oslo og Trondheim 8. juni, og for å få alle ned Romsdalen, ble gruppen delt på Dombås på to togavganger. — Det er flott at Norges Husflidslag velger toget, de har virkelig skjønt at hvordan man kan utnytte reisetiden på en kreativ måte, sier strekningsleder Tove Sylte.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

29

27.06.2007, 10:36

5 - 0 7

29


M E L L O M

O S S

Ny dataplattform neste år NSB og Arrive har startet opp et langsiktig arbeid for å forberede neste generasjon av PC-plattform for brukerne i NSBkonsernet. Endringer skjer tidligst neste høst. Microsoft har lansert nye versjoner av klientoperativsystemet (Vista), Office (versjon 2007) og e-post systemet (Exchange 2007) allerede. I løpet av det neste halve året kommer det nye versjoner av Windows server (versjon 2008), antivirus programvare og alle administrasjonssystemene Arrive bruker i driften av tjenestene. For tiden pågår det et forprosjekt hvor Arrive gjennomgår de nye versjonene og tester, både de som er lansert og de som er på trappene. — Formålet med forprosjektet er å finne ut hvor vi har utfordringer når det gjelder ny teknologi og å lage et planverk for endelig design og implementering av nye løsninger. Vi ser samtidig på hva kostnadene for dette vil bli, sier IT-direktør Jan Christiansen. Beslutning om oppgradering samt eventuell tidsplan for dette vil bli tatt når forprosjektet er ferdig. Den endelige designprosessen kan være ferdig første halvår av 2008, og implementering av de nye løsningene vil tidligst kunne starte i siste halvår av 2008.

Alle de sju lagene oppstilt under åpningsseremonien i Lysgårdsbakkene.

Russerne sterkest i håndball-VM I perioden 4. til 10. juni var Lillehammer arena for det 13. internasjonale mesterskapet i håndball for jernbaneaktører. Verdensmester ble Russland etter særdeles overbevisende spill hele mesterskapet. Mesterskapet var basert på mye gjenbruk fra OL’94. Åpnings- og avslutningsseremonien foregikk i Lysgårdsbakkene, kampene ble avviklet i Håkonshall og innkvarteringen var på Birkebeineren hotell. Selv enkelte replikker ble gjenbrukt: «The best games ever» sa USICs representant på Lillehammer, Joseph Zeder omsider. «The best games ever» var de berømte ordene til IOC-president

Konduktørside på intranett Det er overkonduktør og instruktør Espen Kleven som står bak den nye konduktørsiden som vi finner på intranettet. Initiativet kom etter et søk på nettet som det tok han over en time å finne. - Så tålmodige er de fleste ikke, så noe måtte gjøres, sier han. Informasjonen må være lett tilgjengelig for personalet som ofte har det travelt på vei ut til neste tog. Derfor har enkelhet og gjenkjennelighet vært nøkkelord i arbeidsprosessen. Espen Kleven ønsker nå tilbakemeldinger fra brukerne slik at siden kan bli så god som mulig. Hensikten er å gjøre kundene fornøyd og hverdagen Espen Kleven, overkonduktør og enklere for medarbeiderne. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

Samaranch etter vinter-OL i 1994, og det var visjonen som arrangørene i NJIF hadde satt for mesterskapet. PROFFE RUSSERE

Det ble for øvrig sagt at det russiske laget ikke var sammensatt av jernbanefolk, men at jernbanen «holdt seg» med sitt eget lag i eliteserien. Det laget som deltok på Lillehammer, skulle visstnok blitt nummer 9 i eliteserien sist vinter. De andre lagene besto av jernbanefolk som var aktive i sine respektive klubber. GODE STØTTESPILLERE

USIC håndball er et stort arrangement. Ettersom det er arrangørlandet som betaler oppholdskostnadene, trengs det en god slump penger for å klare på dette. Når det likevel var mulig, var det takket være gode bidra fra NSB AS, CargoNet AS og Jernbaneverket. Resultater: Russland Frankrike Polen Sveits Tyskland Bulgaria Norge

instruktør. Nå også web-redaktør.

TEKST OG FOTO: ÅGE-CHRISTOFFER LUNDEBY

30

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

30

5 - 0 7

27.06.2007, 10:37


LEDIGE STILLINGER

Per Tore og Ove Malmstrøm. 45 år etter de møttes første gang på Drammen stasjon.

Takker PerTore Han visste ikke mye om hva som skulle skje da konduktør Geir Andreassen dukket opp i dress og kapteinlue for hente den gale NSB lederen til avskjedsfest. Bare minutter senere ankom Per Tore kai i Skien der en av elvebåtene skulle ta oss med gjennom slusene og opp til Nordsjø. Det var en rørt Per Tore Larsen som møtte sine gamle kolleger for ta farvel etter over førti år i NSB. Stemningen og tonen bar preg av at det var en avholdt leder som gikk av helsemessige grunner. Hadde det vært opp til ham selv, ville han fortsatt vært leder for driftsorganisasjonen i Skien. Hans evne til se sine medarbeidere og legge til rette for at alle trives var av de egenskapene som ble fremhevet i de fleste takketalene. Opprinnelig er han lokomotivfører og ble senere lokomotivførerleder. Men da han for et par år siden ble leder også for konduktørene, var han så opptatt av å sette seg inne i konduktørene hverdag at lokomotivførerne nesten ble sjalu. - Det er klart vi stiller opp for Per Tore, sier medarbeiderne. - Det går ikke an til å si nei til han, var refrenget. Per Tore Larsen begynte i NSB på sin 18 årsdag. Den første som møtte ham på Drammen stasjon var Ove Malmstrøm. 45 år senere var veteranene sammen til avskjedsfest. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

NSB PERSONTOG NSB Persontog - 43/07. Konduktører Utlysning: 24.04.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad med CV merkes med «konduktører» og sendes til rekruttering.kond@nsb.no Evt til: NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB ønsker flere konduktører. Konduktør - en jobb med gode utsikter. Som NSBs ansikt utad vil du ha utsikt til mange hyggelige kundeopplevelser og vakre landskap. I tillegg vil du ha utsikter til en trygg og ansvarsfull jobb med gode betingelser og videre karrieremuligheter i NSB. Du vil få opplæring med full lønn, bestående av både teori og praksis. Opplæringstiden har en varighet på ca 7 måneder og foregår i Oslo/Drammen. Arbeidsoppgaver som venter deg: Bidra til å ivareta kundens sikkerhet om bord i tog. -Bidra til å innfri kundens forventning på reisen. Inntektssikring. -Rapportering. Ønskede kvalifikasjoner: -Generell studiekompetanse. -God muntlig og skrftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. -Erfaring fra reiseliv/kundebehandling er en fordel. -En god serviceinnstilling og evne til å takle en hektisk hverdag. Før inntak som konduktør vil det foretas en helsesjekk hos vår bedriftshelsetjeneste. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Geir Morten Haugen, tlf. 480 81 830 NSB DRIFT NSB Drift - 87/06. Lokomotivførere. Oslo Utlysning: 16.10.2006. Søknadsfrist: Snarest Søknad sendes til: NSB AS v/Assistor Personal, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. Lokomotivførere Oslo. NSB Drift, persontog. Stillingsandel: 100 %. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse snarest. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. For mer informasjon kontakt: Jon Anders Orvin, tlf. +47 415 88 070

NSB ANBUD AS NSB Anbud AS er et 100% eid datterselskap i NSB. Selskapet består av 80 medarbeidere. Selskapet har avtaler med NSB og andre leverandører på en rekke områder, slik at vi slipper å bygge opp egne funksjoner knyttet til de forskjellige fagområdene. Vi har en liten og effektiv organisasjon som stiller krav om at alle tar

ansvar for leveransen hele tiden. Ingen lange linjer eller byråkrati. NSB Anbud AS - 72/07. Konduktører til Gjøvikbanen Utlyst: 15.06.2007 Søknadsfrist: 01.08.2007 Søknad merket ”Gjøvikbanen” sendes snarest og innen fristen til: NSB AS v/ Assistor Personal.,.Att: Hilde M.Vangen, Prinsensgt 7-9, 0048 Oslo Søknadspapirer returneres ikke. NSB Anbud AS Gjøvikbanen søker konduktører i Oslo, Jaren og Gjøvik NSB Anbud AS overtok ansvaret for Gjøvikbanen fra 11/6-06 og for en 10-års periode. Vi etter dyktige konduktører i Oslo, Jaren og Gjøvik. Vi har arbeid hver tredje helg. Tjenesteturer kan fås til gjennomsyn hos teamleder Roy Strandbakke. NSB Anbud AS legger sikkerhet, punktlighet og kundefokus/service til grunn for virksomheten. I tillegg legger vi for medarbeiderne vekt på: -Eierskap og utvikling av selskapet og den enkelte. -Selvstendighet og ansvar. NSB Anbud AS vil gjerne ha deg med på laget og ønsker deg velkommen til et selskap med fokus, eierskap og engasjement for banen og kundene! Ved spørsmål kan du kontakte: Roy Strandbakke, tlf. 901 74 756. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. NSB Anbud AS har samme betingelser for personalet som NSB Persontog/Drift har. Dette betyr bl.a at: -Pensjonsordning og fribillettordning er lik. -Tariffavtaler er like. -Det er felles gjensidig bedriftsansiennitet i NSB og NSB Anbud AS. -Ledige stillinger i selskapene skal besettes gjensidig over selskapsgrensene etter praksis i NSB AS. Dette gjelder ikke tursøking

CARGONET AS CargoNet AS - 65/07. Lokomotivfører. Stavanger Utlysning: 25.05.2007 Søknadsfrist: Snarest Søknad merket ”Søknad lokomotivfører CPTS” sendes til: CargoNet AS, Personal og Organisasjon, Platousgt. 14 - 16, 0048 Oslo Søknader behandles fortløpende. Søknadspapirer returneres ikke. CargoNet A/S søker lokomotivfører stasjonering Stavanger. Fra ca 1/11/07 vil den nye terminalen på Ganddal være frammøte/stasjoneringssted. Vi ønsker deg som er ansvarsbevisst, har god kundeforståelse og trives på lokomotivet. Lønn ihht tariffavtale. Arbeidsoppgaver er i hovedsak framføring av godstog på Sørlandsbanen og terminaltjeneste (fram til ca 1/ 11/07) ved terminalen i Stavanger. Vi oppfordrer personer med innvandrerbakgrunn å søke stillinger hos oss. Kontaktperson: Sigbjørn Lie, tlf. 38 07 76 30 / 916 77 630.

V I N G E H J U L E T

7-5-07.p65

31

27.06.2007, 10:37

5 - 0 7

31


B

Returadresse: NSB 0048 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen

Norges lengste? Ruben Hæhre (35) Gift med Anne Magnus Barn: Mari (4) og Eirik (5 mndr) Tittel: Avdelingsingeniør analyse og oppfølging av rullende materiell type 69

Ruben Hæhre er ute i vedlikeholdshallen for å følge opp arbeidet.

Det kunne vært morsom å utlyse en konkurranse om hvem som har den lengste tittelen i NSB konsernet. Men vi avstår da vi ikke har funnet en frivillig til å være jury. I alle fall. Ruben Hæhre fra Skotselv begynte som lærling på Sundland i 1988 og har vært der siden. Riktig nok har han endret litt på titler og oppgaver, men det er togelektriker han er. Han tok svennebrevet i 1991, og i 1998 møtte han Anne på jobben. — Det var hun som kom til meg, for jeg har vært på Sundland hele tiden, sier en stolt far til Mari og Eirik. KRAGERØ

De holder til i et oppusset hus som er overtatt etter hans familie i Skotselv og utover familie og jobb er det hytta i Kragerø, fiske, jakt og fotball som er Rubens interesser. — Jeg har ingen norske lag som jeg er fan av, men i utlandet er det Liverpool som er laget. Og der har det

vært mye å glede seg over i det siste selv om de tapte finalen i Champions league. SNØRET

Ørreten som han fisker befinner seg som regel i vannene på Holtefjell i Buskerud før middag. Noen ganger kaster han snøret på Filefjell i Oppland der han kombinerer fiske med rypejakt. — Det hender også at jeg jakter på skogsfugl, men det er rypa som har den beste sausen, smiler han lurt. Ruben trives stort i Mantena Sundland. - Når jeg har gode medarbeidere og det skjer mye spennende på togsiden, har jeg ingen grunn til å klage. Sier Ruben Hæhre. TEKST OG FOTO: PREBEN COLSTRUP

I denne spalten presenterer Vingehjulet ansatte i NSB. Vi forsøker å ta pulsen på det brede spekteret av arbeidsoppgaver som til syvende og sist har to mål for øye: Fornøyde passasjerer og sunn økonomi for NSB. Har du tips om personer til spalten, ta kontakt med redaktøren.

32

7-5-07.p65

V I N G E H J U L E T

32

5 - 0 7

27.06.2007, 10:38

Vingehjulet 05 2007