Caixa Popular. Un model de banca cooperativa, social i diferent [versió en valencià]

Page 1

El cas de Caixa Popular és el d'un banc compromés amb el seu territori i la seua història, que ha estat capaç de consolidar un model de banca local i de proximitat diferent dins d'un sector, el bancari o financer, on la dimensió empresarial ho és quasi tot. Malgrat la seua mida reduïda, aquesta cooperativa de crèdit ha aconseguit sobreviure en unes condicions econòmiques solvents, a la vegada que ha realitzat una tasca clau en el desenvolupament del cooperativisme de Treball Associat valencià, assessorant i orientant altres cooperatives en la seua creació i posterior creixement, a més de finançar-ne les activitats. La seua història és la història de la cooperació i la solidaritat en el món del cooperativisme valencià, primer compartint les experiències i els reptes dins d'un grup empresarial format per cooperatives de treball ubicades en diferents indústries i serveis, i segon com a cooperativa de segon grau vinculada amb altres classes de cooperatives valencianes i amb altres cooperatives de crèdit valenCAIXA POPULAR 19


cianes i d'altres comunitats, apostant per un model de banca diferent, arrelada al territori i democràtica. Els moments actuals no són precisament els més propicis per a les cooperatives de crèdit i caixes rurals ni per a les xicotetes i mitjanes empreses. La crisi financera de 2007-2008 i les reformes bancàries portades endavant a l'Estat espanyol durant aquests últims cinc anys, estan produint una transformació del sistema bancari cap a la concentració i la desaparició de les entitats de crèdit de menor dimensió. Tant la Unió Europea com el Govern central espanyol estan apostant per una banca de gran dimensió, la qual cosa està suposant l'arraconament de les caixes d'estalvis que encara queden i de les cooperatives de crèdit i caixes rurals. Malgrat açò, la banca de proximitat i social és més necessària ara que mai. L'exclusió financera provocada per la concentració i la preferència dels criteris de rendibilitat econòmica en la gestió empresarial enfront del benefici social, estan tenint conseqüències molt negatives en la major part de les famílies de renda mitjanabaixa i en l'economia productiva local representada pels autònoms, les microempreses i els emprenedors. La societat necessita una banca responsable i compromesa amb el territori amb criteris ètics, a la vegada que solvent i rendible. A més, els països més avançats de la Unió Europea (Alemanya, Holanda, França, Àustria, Suècia, Finlàndia i altres), i fins i tot alguns països del sud d'Europa (com Itàlia), mantenen un sistema financer en el qual la banca ètica i la banca social representada en les cooperatives de crèdit tenen un pes significatiu. Per què a Espanya açò no és possible? Històricament, el sistema bancari espanyol ha estat conformat per un doble model de banca, el dels grans grups bancaris centrats en les grans fortunes i empreses i en les operacions especulatives, i el de la banca social i 20 INTRODUCCIÓ


de proximitat (caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit i caixes rurals) més arrelada al territori i a les necessitats de l'economia productiva local. La contrareforma financera portada endavant durant aquests anys de crisi ha trencat aquest doble model, beneficiant els grans bancs i tractant de fer desaparéixer els bancs més xicotets. En aquest context, escriure un llibre sobre Caixa Popular és apostar amb claredat per un model de banca social i democràtica, és a dir, per un model de banca cooperativa i diferent. No estem inventant res. La banca cooperativa existeix a Europa des dels principis de la segona meitat del segle XIX i Caixa Popular existeix des de l'any 1978, fa ja, per tant, més de trentacinc anys. Durant aquests anys, aquesta cooperativa de crèdit ha demostrat que el creixement empresarial i el benefici econòmic són compatibles amb la sostenibilitat del territori i el benefici social, que la banca pot estar al servei de les persones i que per a fer banca no cal especular ni abusar dels seus clients. Caixa Popular ha estat funcionant de manera eficaç i eficient des del naixement, i en l’actualitat és més necessària que mai com a instrument per a la inclusió financera i el desenvolupament del territori i l'economia real. Per tant, és un model d'empresa social a tenir en compte i que cal conéixer millor. El motiu de fons d'aquest llibre és que aquells que no saben de l'existència de bancs com Caixa Popular, els conega, i que la part de la societat que ja n’era conscient, la conega millor. Amb un llenguatge senzill i sense tecnicismes ni eufemismes, pretenem explicar als ciutadans i ciutadanes, economistes i no economistes, quin és el model de Caixa Popular i quines són les claus del seu èxit. Per açò, hem estructurat el llibre en tres capítols bàsics, a més d'aquest apartat d'introducció, un capítol CAIXA POPULAR 21


de conclusions, un apartat final de cronologia i la bibliografia utilitzada. Els tres capítols centrals del llibre són: la història, el model i les claus. En el capítol de la història de Caixa Popular volem analitzar quins són els orígens d'aquesta cooperativa de crèdit i en què ha basat el seu desenvolupament al llarg del temps. En el capítol sobre el model de Caixa Popular volem explicar quins són els principis fonamentals d'aquesta empresa, quins són els seus pilars, les seues característiques diferenciadores. A l’últim, en el capítol sobre les claus de Caixa Popular volem analitzar on hi ha l'explicació del seu èxit dins d'un sector tan complex com el financer, quines són les seues fonts d'avantatges competitius i com ha sabut enfrontar-se als reptes de l'entorn. Per a escriure el llibre hem comptat amb la col·laboració de la cooperativa mateixa, que ens ha facilitat informació procedent de fonts primàries, tant documents escrits com informació obtinguda mitjançant entrevistes als seus directius i socis. També hem utilitzat fonts secundàries procedents de documents, estudis, articles i llibres publicats per altres investigadors i per institucions i organismes relacionats amb les cooperatives de crèdit i caixes rurals. La senzillesa en el llenguatge no és incompatible amb el rigor i l'erudició pròpia dels acadèmics. No s'ha d'oblidar ni deixar de banda que el llibre ha estat escrit per dos professors universitaris pertanyents al Departament de Direcció d'Empreses de la Universitat de València. En aquest sentit, el llibre està escrit utilitzant el mètode científic i basant-se en la metodologia de la direcció estratègica, una metodologia universalment reconeguda com la més valuosa per a l'estudi de casos d'empreses reals. Tots els plantejaments que es fan en el llibre, incloses les opinions dels autors, estan documentats i justificats amb les referències bibliogràfiques que apareixen al fi22 INTRODUCCIÓ


nal del llibre. Encara que no hem volgut utilitzar cites al llarg del text per a facilitar la lectura, els arguments utilitzats al llibre tenen base científica i estan perfectament documentats, tant per fonts primàries com secundàries. No obstant això, també s'ha de deixar constància del compromís i la militància que els autors del llibre mantenen, des de fa anys, amb els valors filosòfics i la praxi de les empreses de l'Economia Social i Cooperativa. La vinculació dels autors amb aquests principis queda patent amb la seua adscripció a l'Institut d'Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria IUDESCOOP de la Universitat de València, des del qual es dediquen a la investigació en aquest camp d'estudi des de fa ja alguns anys. Per acabar, volem aprofitar aquesta introducció per a mostrar un agraïment sincer a totes aquelles persones i institucions que han ajudat que aquest llibre es poguera escriure. D'una banda, agrair a l'editorial Vincle i als seus editors, la confiança depositada en l'obra i en els autors. D'altra banda, agrair a Caixa Popular, en la persona del seu director general Rosendo Ortí i en nom de tot el seu equip de persones, la col·laboració prestada i la paciència que han tingut, no sols en aquest projecte d'elaboració del llibre sinó també en tots aquells projectes en què sempre han estat disposats a col·laborar amb nosaltres. També volem manifestar la nostra satisfacció perquè Manolo Ferrer haja estat disposat a escriure el pròleg del llibre, un dels pares del cooperativisme de Treball Associat valencià junt amb Josep Maria Soriano, president de Caixa Popular, al qual també volem mostrar el nostre agraïment pel seu suport i aportacions. Finalment, volem aprofitar també aquesta introducció per a fer un reconeixement al treball desenvolupat pels estudiants del Màster i el CAIXA POPULAR 23


Doctorat en Economia Social de la Universitat de València; les seues inquietuds per aprendre i el seu interés a conéixer cada vegada més coses sobre la realitat del cooperativisme, són el motor de les nostres investigacions. Moltes gràcies a totes aquestes persones i a altres que no hem anomenat per limitacions d'espai o per possibles oblits, companys i companyes de la Universitat de València i d'altres universitats, així com d'altres organismes, institucions i entitats, pel vostre reconeixement i la vostra ajuda.

24 INTRODUCCIÓ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.