__MAIN_TEXT__

Page 1

Giedrius Alkauskas

Tadas Girininkas (bosas / bass) Kristina IvanauskaitÄ—-JucienÄ— (fortepijonas / piano)


Giedrius Alkauskas (g. 1 978 m. Anykščiuose) 1 992 m. baigė

Anykščių muzikos mokyklą. 1 996 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją, laimėjo pagyrimo raštą (1 995, Toronto) ir sidabro medalį (1 996, Mumbai) Tarptautinėje matematikos olimpiadoje. 1 996-2004 m. studijavo Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete, įgijo matematikos bakalauro ir magistro laipsnius. 2008 m. Notingemo universitete apsigynė matematikos mokslų daktaro disertaciją. Gyveno ir dirbo Padujoje, Notingeme, Bonoje, Vienoje. Muzikinei kūrybai didžiausią įtaką daro rusų ir Europos romantikai, bei XX a. pirmosios pusės kompozitoriai, ypač M. Glinka bei “Galingojo sambūrio” atstovai, R. Vagneris, A. Dvoržakas, B. Bartokas.

Tadas Girininkas (g. 1 982 m. Šiauliuose) 2009 m. baigė magistro

studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. Vladimiro Prudnikovo klasė). Jis yra Stasio Baro dainininkų konkurso antrosios premijos laimėtojas (2007, Lietuva), ir tarptautinio Klaudijos Taev dainininkų konkurso finalistas (2009, Estija). Jo repertuare - boso partijos Monteverdi, Handel, Mozart, Verdi, Massenet, Gounod, Bizet ir kitų kompozitorių operose. T. Girininkas dirbo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Kauno miesto simfoniniu orkestru, šv. Kristoforo orkestru, ir su tokiais dirigentais, kaip M. Lutz, J. Wallnig, Erki Pehk, A. Veismanis, N. Vaicis, G. Rinkevičius, R. Šervenikas, D. Katkus, M. Pitrėnas, J. Geniušas. Nuo 2009-ųjų m. jis yra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas.

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė (g. 1 984 m. Šiauliuose) 2002 m.

baigė Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją, fortepijono klasę. 2002–201 0 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (doc. Aleksandros Žvirblytės klasė), įgijo meno licenciato laipsnį. Kristina buvo apdovanota įvairių tarptautinių konkursų laureato diplomu ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje (2000 m. N. Rubinšteino konkursas) bei Italijoje (2001 m. "Citta di Barleta" konkursas). 2006 m. stažavosi Vokietijoje, Leipcigo F. Mendelsono-Bartoldy aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje. K. Ivanauskaitė-Jucienė dalyvauja įvairiuose meistriškumo kursuose, koncertuoja ir kaip solistė, koncertmeisterė, ir kaip kamerinio ansamblio atlikėja, taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime.


Giedrius Alkauskas

(b. 1 978 in Anykščiai, Lithuania) in 1 992 finished Anykščiai music school. In 1 996 he graduated from the High School of Kaunas University of Technology, won a honorable mention (1 995, Toronto) and a silver medal (1 996, Mumbai) in the International Mathematical Olympiad. During 1 996-2004 he was enrolled in Vilnius University, the Faculty of Mathematics and Informatics, finishing with a bachelor’s and master’s degrees. In 2008 he was awarded a Ph.D. in mathematics by the University of Nottingham. Giedrius Alkauskas has lived and worked in Padua, Nottingham, Bonn, and Vienna. His musical compositions are mostly influenced by Russian and European romantic composers, and also by the masters of the first half of the 20th century, especially M. Glinka,"The Mighty Handful" group, R. Wagner, A.Dvořák, and B. Bartók.

Tadas Girininkas (b. 1 982 in Šiauliai, Lithuania) in 2009 got a master‘s degree at the

Lithuanian Academy of Music and Theatre (Prof. Vladimiras Prudnikovas class). He is a second prize winner of the Stasys Baras singing competition (2007, Lithuania) and a finalist of the Klaudia Taev international singing competition (2009, Estonia). His repertoire includes bass roles in the operas of Monteverdi, Handel, Mozart, Verdi, Massenet, Gounod, Bizet, and others. T. Girininkas worked with orchestras, such as Lithuanian National Symphony Orchestra, Kaunas Symphony Orchestra, St. Christopher Orchestra, and conductors, such as M. Lutz, J. Wallnig, Erki Pehk, A. Veismanis, N. Vaicis, G. Rinkevičius, R. Šervenikas, D. Katkus, M. Pitrėnas, J. Geniušas. From the year 2009 he is a soloist of Kaunas State Music Theatre.

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė (b. 1 984 in Šiauliai, Lithuania) in 2002 finished Kaunas J.

Naujalis Music High School, piano. During 2002-201 0 she studied at the Lithuanian Academy of Music and Theatre (Aleksandra Žvirblytė class), graduating with an art licentiate degree (the highest degree for pianists). Kristina became a prize-winner of various international piano competitions not only in Lithuania, but also in France (N. Rubinstein piano competition in 2000) and Italy ("Citta di Barleta" competition in 2001 ). In 2006 she studied in Germany, Leipzig F. Mendelssohn-Bartholdy University of Music and Theatre. K Ivanauskaitė-Jucienė is participating in various master classes, is performing as a soloist, accompanist, as a member of chamber ensembles. She is also active in Lithuanian cultural life.


"Valpurgijos naktis", J. W. Goethe eilės iš dramos „Faustas“. A. Churgino vertimas "Walpurgis night" verses by J. W. Goethe 1 . Fausto, Mefistofelio ir žaltvykslės žygio daina Į sapnų ir burtų sritį Mes įkėlėme jau koją. Tarp niūkių kalnų ir gojų Veski mus, kad atsiskleistų Nykūs plotai nematyti. Pažiūrėki, ar ne keista? Medžiai lankstosi kaip smilgos Ir kažkur tolyn vis bėga, O uolynų nosys ilgos Tįsta, rangos lyg pro miegą. Savo loviu akmeningu Upeliukas vos teškena. Ką girdžiu aš? Giesmę seną? Meilės tolimą dejonę? O gal tai prisiminimas Praeities dienų laimingų, Atdūsis ar gal svajonė Apie prarastą rytojų? Tarsi amžių padavimas Aidas viską atkartoja.

2. Faustas žygiuoja ir dainuoja apie keistą šviesą Virš padūmavusios lomos Keista rausva šviesa matyti: Gilyn ji sunkiasi ir plyti Lig pat bedugnės glūdumos; Čia ją užbloškia rūkas pilkas, Čia vėl ji tvyla migloje Ir tyvuliuoja tartum šilkas Ar driekias blizgančia gija; Čia alma kaip sidabro srautas, Dauboj vingiuojasi linksmai, Čia po tamsiais kalnyno skliautais Be ženklo dingsta vėl ūmai. Štai skrieja kibirkštys liepsnotos Lyg aukso smilčių sūkurys, O ten antai – gūbrys uolotas, Lig pat viršaus ugnim žėrįs!

1 . Marschlied Fausts, Mephistopheles und eines Irrlichts In die Traum - und Zaubersphäre Sind wir, scheint es, eingegangen. Führ uns gut und mach dir Ehre Daß wir vorwärts bald gelangen In den weiten, öden Räumen! Seh die Bäume hinter Bäumen, Wie sie schnell vorüberrücken, Und die Klippen, die sich bücken, Und die langen Felsennasen, Wie sie schnarchen, wie sie blasen! Durch die Steine, durch den Rasen Eilet Bach und Bächlein nieder. Hör ich Rauschen? hör ich Lieder? Hör ich holde Liebesklage, Stimmen jener Himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieben! Und das Echo, wie die Sage Alter Zeiten, hallet wider.

2. Faust marschiert und singt über ein seltsames Licht Wie seltsam glimmert durch die Gründe Ein morgenrötlich trüber Schein! Und selbst bis in die tiefen Schlünde Des Abgrunds wittert er hinein. Da steigt ein Dampf, dort ziehen Schwaden, Hier leuchtet Glut aus Dunst und Flor Dann schleicht sie wie ein zarter Faden Dann bricht sie wie ein Quell hervor. Hier schlingt sie eine ganze Strecke Mit hundert Adern sich durchs Tal, Und hier in der gedrängten Ecke Vereinzelt sie sich auf einmal. Da sprühen Funken in der Nähe Wie ausgestreuter goldner Sand. Doch schau! in ihrer ganzen Höhe Entzündet sich die Felsenwand.


3. Raganų ir raganių choras

3. Der Chor der Hexen und Zauberer

Naktis gūdi, naktis tamsi. Mėnulis dingo debesy. Pliskėdamas lyg meteoras, Padangę skrodžia laumių choras. <...>

Es schweigt der Wind, es flieht der Stern, Der trübe Mond verbirgt sich gern. Im Sausen sprüht das Zauberchor Viel tausend Feuerfunken hervor. <...>

Ant šakių sėsk ar ant lazdos, Apžerki ožį arba šluotą! Kas atsiliks, tas niekados, Nebepateks į laumių puotą. <U>

Es trägt der Besen, trägt der Stock Die Gabel trägt, es trägt der Bock Wer heute sich nicht heben kann Ist ewig ein verlorner Mann. <...>

Pagelbsti laumėm tepalai, Bures atstoja skarmalai. Tad geldon sėskis kaip į valtį, Bandyk į orą pasikelti!

Die Salbe gibt den Hexen Mut, Ein Lumpen ist zum Segel gut Ein gutes Schiff ist jeder Trog Der flieget nie, der heut nicht flog.

Kai kalno keteros dūluos Apačioje po mūsų kojų,Išnersim visos iš miglos Ir žemėn tūpsim ant šilojų.

Und wenn wir um den Gipfel ziehn, So streichet an dem Boden hin Und deckt die Heide weit und breit Mit eurem Schwarm der Hexenheit.

4. Valpurgijos nakties atgarsis

4. Nachhall der Walpurgisnacht

Viskas tartum susimaišė, Medžiai vaipos lyg pakvaišę, Upės metą savo vagą, Lyg laužai žaltvykslės dega. <...>

Alles, alles scheint zu drehen, Fels und Bäume, die Gesichter Schneiden, und die irren Lichter, Die sich mehren, die sich blähen. <...>

Sparnais galingais plaka viesulai Tarytum griūtys drebina orą, Ir kur tik klausai, visur aidi balsai, Siautulingo raganų choro.

Wie rast die Windsbraut durch die Luft! <...> Hörst du Stimmen in der Höhe? <...> Ja, den ganzen Berg entlang Strömt ein wütender Zaubergesang!


5. "Užburta pilis", E. A. Poe eilės, A. Churgino vertimas Į tyros padangės mėlį, Angelų šviesių pilna, Kitą sykį galvą kėlė Išdidi pilis sena. Buvo ji Minties karaliaus Valdžioje. Pilį supo lankos žalios, Serafimai džiaugės ja. Plaikstės, gairinami vėjo, Vaiskūs vėliavų šilkai. Bet deja! Seniai praėjo Tie laikaiU Nebegrįš jau niekad metai, Kai virš sienų jos aukštų Oru skraidė aromatai Vaiskiai kvepiančių žiedų. Langai jos klonin aiškiai švietė, Ir tu matydavai pro juos, Kaip lyg į šventę susispietę, Ten šoko dvasios kambariuos. Aidėjo muzika. O soste Sėdėjo viešpats žemės tos, Ir klausą jo maloniai glostė Tėkmė melodijos retos. Skaisčių rubinų šviesą skleidė Svetingi vartai atkili, Ir darnų chorą šimtaaidį Girdėdavai toli: Srautu nematomu pasklidę Iš saulėtos pilies, Jo himnai gyrė protą didį Monarcho tos šalies. Bet piktaveidės dvasios juodos Atgriuvo iš dangaus. Aptemo tuoj karaliaus sodas (Jis savo grožio neatgaus!) Ir visa, kas kadaise skendo Kvaitulyje gėlių jaunų, Negyvą primeną legendą Seniai užgesusių dienų. Vien kruvinai raudonus langus Keleivis regi nuo kalvos; Vaiduokliai, milžinai nerangūs Ten šlaistos ir be paliovos Pro durų kiaurymę nejaukią, Lyg negandų naujų kviesliai, Be šypsnio niauriai plaukia, plaukia, Kvatodami dusliai.

5. "The haunted palace", verses by E. A. Poe In the greenest of our valleys By good angels tenanted, Once a fair and stately palaceRadiant palace-reared its head. In the monarch Thought's dominionIt stood there! Never seraph spread a pinion Over fabric half so fair! Banners yellow, glorious, golden, On its roof did float and flow, (This-all this-was in the olden Time long ago,) And every gentle air that dallied, In that sweet day, Along the ramparts plumed and pallid, A winged odor went away. Wanderers in that happy valley, Through two luminous windows, saw Spirits moving musically, To a lute's well-tuned law, Round about a throne where, sitting (Porphyrogene!) In state his glory well-befitting, The ruler of the realm was seen. And all with pearl and ruby glowing Was the fair palace door, Through which came flowing, flowing, flowing, And sparkling evermore, A troop of Echoes, whose sweet duty Was but to sing, In voices of surpassing beauty, The wit and wisdom of their king. But evil things, in robes of sorrow, Assailed the monarch's high estate. (Ah, let us mourn!-for never morrow Shall dawn upon him desolate!) And round about his home the glory That blushed and bloomed, Is but a dim-remembered story Of the old time entombed. And travellers, now, within that valley, Through the red-litten windows see Vast forms, that move fantastically To a discordant melody, While, like a ghastly rapid river, Through the pale door A hideous throng rush out forever And laugh-but smile no more.


"Kol turi dar kelią...", Juozo Erlicko eilės "While there is still a roadU", verses by Juozas Erlickas. 7. Nubudimas

7. Waking up

Aš užmigau pavasario stiklinį rytą, Kalvos viršūnėje balandžio ūžė vėjai. O nubudau – beržų auksiniai lapai kripo, Miegojau, o gyvenimas praėjo. Aš pakilau, ėjau į tolumas, į tylumas, Ir sekė tik šešėlis ir mėnulis. Ir nieko neradau, paseno mano mylimos, Ir tėvas, motina po žemėm guli. Gražus ir nepriklausomas tas kraštas, Ir aš čia niekam nebepriklausau, Ir tapo man ta žemė svetima, kaip kinų raštas, Viską dovanoju jums, tik šitą dainą - sau...

I fell asleep on a glassy morning of Spring, An April wind was humming on the top of a hill. I woke up – golden birch leaves were falling, I was sleeping, while my life elapsed. I rose and went into the distance and into the silence, And only the Moon and the shadow were following. I found nothing, all my lady-loves grew old, And my father, mother are lying under the ground. This land is beautiful and independent, And I do not depend on or belong to anyone. And this land turned alien to me, like Chinese script, I bestow everything to You, but this song I give to myself.

8. Žvaigždelė mano...

8. My little star...

Aš šiąnakt pamirštas visų Laivų ir okeanų;Tačiau yra tenai, virš debesų, Žvaigdelė mano... Kada užmigti negali, Kai užverti pageltusį romaną,Pro langą žiūri iš toli toli Žvaigždelė mano... Kai vienas paliktas kely, Visi praėjo karavanai,Nebetoli, visai nebetoli Žvaigždelė mano... Ir jei pavirsiu smiltele kalne Ar lauko berželiu, ar miško samana, Vis tiek, vis tiek lankys jinai mane Žvaigždelė mano...

Tonight I am forgotten By all ships and oceans, But there is above the clouds My little star... When one cannot fall asleep, When one closes a sallow novel Through the window watches from afar My little star... When one is left alone on a road, When all caravans have passed away, It is close, very close indeed My little star... And if I turn into a grain of sand of a hill, Or a small field birch, or a forest moss, Truly, it will be visiting me, My little star...


9. Melodija

9. Melody

Yra tokia melodija Lyg obelis balta. Man laikrodis parodė ją. O ji - ne man skirta. Kaip kregždės man atrodė ji, Kai nardė debesy Aukštyn, žemyn - melodija Fa do mi la do si. Skambėjo ne gitaroje Upelio vakare Padžiovė tartum skarą ją Ant Sol la si do re. Giedojo rytą sodai ją Do si la sol fa miU Išėjo ta melodija, Tik - ne su manimiU

There is such a melody, White as an apple-tree. The clock has shown it to me But it is not meant for me. For me it looked like a martin When it was diving in a cloud Up and down the melody "Fa do mi la do ti". It was resounding not in a guitar, But in a brook‘s evening. It was hanged like a shawl On a "sol la ti do re". It was chanted by gardens in the morning: "Do ti la sol fa mi..." This melody has left, But it left without me...

1 0. Juodą naktį...

1 0. In the black night?

Kur šią naktį žiburys Iš namų išėjo? Kas ten beldžias į duris Ar vėlė, ar vėjas? Aš bijau atidaryti, Palendu po šluota. Neatjoja dėdė Rytas Gal jis areštuotas? O kieme šešėlių balius, Raganų medžioklė. Slepiasi mėnulis žalias, Renkasi vaiduokliai. Žalios kojos, žalios rankos Tai baisi minia! Vienas be akių pro langą Vėpso į mane.

Whither has the lantern gone tonight Leaving a home? Who is knocking at the door Is it a ghost, or is it a wind? I am afraid to open, I creep under a broom. The uncle Morning has not horsed in yet, Maybe he was arrested? A shadow feast and a witch hunt Is taking place in the yard, A green moon is hiding, Apparitions are gathering. All with green legs, green arms Such a fearsome crowd! One of then, being eyeless, Is staring at me through the window.


Kitas neprašytas svečias Be galvos galvoja. Ten, kampe, be rankų trečias Taikos čiupt už kojos. Keturiese neša karstą, O penktasis - dalgį, Šeštas be dantų prie vartų Jau septintą valgo. Nemanykit, aš neverksiu, Lovoj nepaklysiu! Susikaupsiu, atsimerksiu Nieko nematysiu.

Another unbidden guest Being headless, is thinking, Yet another armless one yonder in a corner Is menacing to grab my leg. Four of them are carrying a coffin, The fifth one brings a scythe, The sixth toothless yonder at the gate Is eating the seventh. Do not fancy, I will not cry, I will not get lost in the bed. I will focus, I will open my eyes I will see nothing.

1 1 . Vakar? Visą dieną, visą naktį lyja Nebegrįš čia vasara daugiauU Tu paklok man lovą šalavijų Pavargau aš, mama, pavargauU Pavargau aš eit ir nenueiti, Pavargau aš grįžt ir nesugrįžtU Pasakyki, mama, ar tu leidi Man kelius nuo kojų nusirišt?.. Lyja lietūsU Nieko nesakai man, Kloji lovą ir paglostai plaukusU Tik sapne - kažkas - tykus, kaip aimana, Kol turi dar kelią, tol keliaukU

11 . Yesterday... It rains all day, it rains all night A summer will not return here... Please, lay me a bed of sages I am tired, mother, I am tired... I am tired to walk and not to arrive, I am tired to go back and not to return, Tell me, mother, do You allow me To unfasten all roads off my knees? The rain is raining... You tell me nothing, You make my bed and stroke my hair.... Only somebody, quiet as a moan, says in a dream: "Travel, while there is still a road..."


1 2. Niekų dainelė

1 2. The nothing song

Kai sėdėjau aš ant smėlio, Praeitin žiūrėdamasTai pravirko Debesėlis Šitokio gailėdamas. Kai pravirko Debesėlis, Užsimerkė Rytas,Kur sėdėjau, ten ant smėlio Ašara nukrito. Ir iškirto Ašara Smėlio kopų tyruos Žydrą - bet ne ežerą, Žalią - bet ne girią. Nuėjau aš - ne į girią, Įbridau - ne ežeranU Anei medžių, anei kirų, Tik dainelė - manU

When I was sitting on the sand Glancing back to the foretime, Then a little cloud broke into tears Feeling sorry for me. When the little cloud broke into tears, The morning closed its eyes, On a spot where I was seated A teardrop fell onto the sand. And the teardrop hewed out Something in a wilderness of dunes: A blue one, but not a lake, A green one, but not a forest. And I went not into the forest, And I forded not into the lake, There were neither trees nor gulls, There was only a song for me.

1 3. “Išeisiu vieškeliais plačiais?”

1 3. "I will leave via broad highways... "

Išeisiu vieškeliais plačiais, Išeisiu ir negrįšiuU Čia nieko gero nemačiau Ir neradau aš ryšio. Būriai oreivių svetimų Visas užėmę linijas Ką kalba, aš nesuprantu, Lyg būtų jie iš Kinijos. Daug žemėje yra kelių, Keleivių, karavanųU O dar daugiau čia reikalų, Tiktai visi – ne mano...

I will leave via broad highways, I will leave and shall not ruturn... I haven‘t seen anything decent here I haven‘t found a connection. A gang of alien balloonists Have occupied all the lines I do not comprehend their speach as if they were from China. There are plenty of roads on Earth, Plenty of travelers, caravans... There are even more various businesses, But they all are not mine...


Fotografijos ir maketavimas / Photography and design – Vilius Stakėnas Garso režisierius / Sound engineer – Arūnas Zujus Įrašyta 2011 m. vasario 25, 27 ir 28 dienomis Piano.lt salėje, Vilniuje. Recorded on the 25, 27 and 28th of February, 2011 in the Piano.lt


Giedrius Alkauskas Į sapnų ir burtų sritį? Dainos "Valpurgijos naktis" (2009), 4 dainų ciklas pagal J. W. Goethe eiles iš dramos "Faustas", A. Churgino vertimas. 1 . Fausto, Mefistofelio ir žaltvykslės žygio daina 4:50. 2. Faustas žygiuoja ir dainuoja apie keistą šviesą 4:00. 3. Raganų ir raganių choras 4:20. 4. Valpurgijos nakties atgarsis 4:1 5. 5. "Užburta pilis" (2009) 7:20. 6. "Gerųjų jėgų šokis" (2005), pjesė solo fortepijonui 4:30. "Kol turi dar kelią... " (2006), 7 dainų ciklas pagal J. Erlicko eiles. 7. Nubudimas 3:55. 8. Žvaigždelė mano... 3:1 0. 9. Melodija 4:20. 1 0. Juodą naktį... 3:30. 11 . Vakar 5:00. 1 2. Niekų dainelė 2:30. 1 3. Išeisiu vieškeliais plačiais... 4:00. ©&® 2011 Giedrius Alkauskas. Trukmė 57:1 6 Tadas Girininkas (bosas) Kristina Ivanauskaitė-Jucienė (fortepijonas)

Profile for Vilius Stakenas

Giedrius Alkauskas. Into the dream and magic-sphere  

Lieder

Giedrius Alkauskas. Into the dream and magic-sphere  

Lieder

Profile for viliusst
Advertisement