__MAIN_TEXT__

Page 1

U탑burtas laikas

Giedrius Alkauskas

Enchanted time


Giedrius Alkauskas

Už bu rta s l a i k a s Enchanted time

From the ballet “The Bewitched Place” | Iš baleto „Užburta vieta” Music to N.V. Gogol’s short story | Pagal to paties pavadinimo N.V. Gogolio apsakymą

1. Evil spirits tempt grandfather | Piktosios jėgos gundo senelį (2002, 2009)..........................................................................2:51 2. The dance of the evil spirits | Piktųjų jėgų šokis (2002, 2009).................................4:39 Version for piano in four hands and trombone | Fortepijonui keturioms rankoms ir trombonui

3. The first vision of John | Pirmasis Jono regėjimas (2006)....................................... 10:08 Lyrics – Revelation to John 1, 7-19 | Žodžiai – Apreiškimas Jonui 1, 7-19

4. The flower and the bird | Gėlė ir paukštelis (2000, 2006)..........................................3:41 Lyrics by Giedrius Alkauskas | Giedriaus Alkausko eilės

A child‘s garden of songs | Vaiko dainų sodelis (1999-2001)

Six song cycle for mezzo-soprano, piano, and a trumpet. Lyrics by Robert Louis Stevenson from the collection “A child‘s garden of verses“ | Šešios dainos mecosopranui, trimitui ir fortepijonui. Robert‘o Louis‘o Stevenson‘o eilės iš rinkinio „Vaiko poezijos sodelis“

5. The wind | Vėjas.......................................................................................................................3:47 6. Rain | Lietus................................................................................................................................2:24 7. Singing | Dainavimas.............................................................................................................2:14 8. Marching song | Žygio daina..............................................................................................2:07 9. At the seaside | Pajūryje.......................................................................................................2:09 10. The wind II | Vėjas II..............................................................................................................4:00


11. Terrible house | Baisūs namai (2006)..............................................................................3:04 Lyrics by Juozas Erlickas. 8th Lied from the cycle ”While there is still a road...“ | Juozo Erlicko eilės. Aštunta daina iš ciklo „Kol turi dar kelią...“

12. If sailor tales …| Jei jūreivių istorijos… (2001)...........................................................3:02 Lyrics by Robert Louis Stevenson | Robert‘o Louis‘o Stevenson‘o eilės

13. Liberation of the sunken town of Aigradas | Nuskendusio miesto Aigrado vadavimas (2005, 2012).................................................7:18 Lithuanian folk tale. 2nd Lied from the cycle “Enchanted Palaces” | Lietuvių liaudies padavimas. Antra daina iš ciklo „Užburtos pilys”

All pieces were revised in 2012-2014 | Visi kūriniai naujai redaguoti 2012-2014 metais

Kristina Ivanauskaitė-Jucienė – Piano | Fortepijonas (3-10), Piano primo | Pirma fortepijono partija (1-2) Nora Petročenko – Mezzo-soprano | Mecosopranas (3-10) Vytautas Vepštas – Baritone | Baritonas (11-13) Linas Rupšlaukis – Trumpet | Trimitas (5-10) Marija Grikevičiūtė – Piano | Fortepijonas (11-13), Piano secondo | Antra fortepijono partija (1-2) Pranas Dapšauskas – Trombone | Trombonas (1-2) Total time | Trukmė 51:29 min.


„Užburtas laikas” – mano antroji kompaktinė plokštelė. Pirmoji – „Į sapnų ir burtų lauką…” – buvo skirta mitologijai (dainų ciklas „Valpurgijos naktis”, daina „Užburta pilis”, pjesė „Gerųjų jėgų šokis”) ir melancholijai (dainų ciklas „Kol turi dar kelią…”). Antroji plokštelė yra šviesesnė, melancholiją keičia švelnus ilgesys, bet mitologijos tema išlieka, atsiskleisdama naujai, kitaip. Mitologija ir vaikystė... Iš čia ir pavadinimas. „Užburtas laikas” – tai laikas, kada vyksta iracionalūs, mitiniai, fantastiški, baugūs ir įkvepiantys įvykiai. Kyla iš po žemių seniai seniai nuskendęs Aigrado miestas. Deja, tik tam, kad vėl būtų prakeiktas ir nugramzdintas! Bešokantis senelis nusikeikia užburtoje vietoje, todėl naktį netikėtai atsiduria laukuose, prie kapų. Ant vieno jų pasirodo deganti žvakė – ten pakastas lobis! Bet senelį pradeda gundyti avino galva, paukščio snapas, meška, piktosios jėgos. Jos išdykusios, gudrios būtybės, bet tai ne krikščioniškosios griovimo ir savęs sunaikinimo jėgos, ne, tai tik liaudies sakmių personažai. Apaštalui Jonui Patmo saloje pasirodo Žmogaus Sūnus ir atskleidžia pasaulio pabaigos įvykius. (Pagal krikščionių tradiciją, Jonas-evangelistas ir Jonas-apreiškėjas laikomi tuo pačiu asmeniu, nors labai skiriasi abiejų tekstų - Evangelijos ir Apreiškimo - graikų kalba). Namuose kabantis paprastas juodas kostiumas naktį atrodo kaip baugus pakartas vaiduoklis.


Bet „Užburtas laikas” – tai ir vaikystė, pats nuostabiausias bundančios sąmonės laikas, kai viso pasaulio istorija, vaizdiniai, sąsajos atsiskleidžia palaipsniui keistais būdais ir ne per vienerius metus. Aš pats iki šiol jaučiuosi įstrigęs toje bundančios sąmonės būsenoje, tame užburtame laike, kuriame galiu praleisti daugybę valandų imituodamas ar simuliuodamas vaikystės įspūdžius: žiūrėdamas į spalvotas mirksinčias lemputes, apšviečiančias apsnigtų eglių šakas, ieškodamas vaikystės laikų ženklų ar seniai regėtų užrašų, architektūros detalių nuotrupų ant pastatų... Anykščiuose iki šiol galima įžiūrėti blankų užtinkuotą užrašą „Šilelis” ant buvusio kino teatro pastato, ir tai yra kaip vis dar gyvas laidininkas į mano vaikystę. Aidinčią vaikystę prisimenu vartydamas senus žurnalus, žiūrėdamas senus animacinius filmukus. Užburto laiko, vaikystės, virpesius geriausia gaudyti skaitant Sigito Gedos, Juozo Erlicko, Robert’o Louis’o Stevenson’o poeziją ar vaikiškas knygas. Kas gali būti stipresnio ir gilesnio nei vaikystės įspūdžiai? Giedrius Alkauskas


“Enchanted Time” is my second CD. The first, entitled “Into the dream and magic-sphere…” was devoted to mythology (the cycle “Walpurgis night”, the Lied “The haunted palace”, and the piece “The dance of good spirits”) and to melancholy (the cycle “While there is still a road…”). This second CD is brighter in mood and the melancholy has been replaced by a gentle longing; however, the theme of mythology persists and is revealed anew, albeit differently. Thus – mythology and childhood… whence the title. “Enchanted Time” is a time when irrational, mythical, fantastical, frightening, and inspiring events are taking place. The town Aigradas, which long was buried under the ground, is rising. Alas, to be cursed and banished again! The grandfather is dancing and utters a curse at the bewitched spot, and at night he is suddenly transported to the fields near a cemetery. A burning candle appears on a tomb: a treasure is buried there! But the grandfather is now tempted by a bird’s beak, ram’s head, and a bear: all evil spirits, mischievous and cunning folk. But they are not the spirits of destruction and self-annihilation from Christianity! No, they are just spirits from folk tales and fantasy.


The apostle John on the island of Patmos envisions the Son of Man, and to him are revealed the events of the End of Time. (According to the Christian tradition, John the Evangelist and John the Revelator are the same person, though both texts – the Gospel and the Revelation – are written in stylistically quite different Greek). A simple black suit hanging at home in a wardrobe at night looks like a terrifying phantom which had been hanged in the gallows. But “Enchanted Time” also refers to childhood, to the most wonderful time of awakening consciousness, when all the history, the images, and the interconnections of the World are revealed gradually to a child. In a strange way, this may last for so many years. I myself have felt stuck in that state of awakening consciousness up until now, stuck in that enchanted time, and I spend many hours imitating or simulating the impressions of childhood: looking at twinkling colours lighting up the snow-covered branches of fir trees; looking for signs of childhood, searching for old inscriptions or architectural details on buildings. The pale plastered inscription “Šilelis” can still be seen in Anykščiai on a building of the former cinema, and it is still an active link to a childhood. I hear reverberations of childhood while looking through old magazines and watching old cartoons. But for capturing such impressions from that enchanted time it is most favourable to read poetry by Sigitas Geda, Juozas Erlickas, Robert Louis Stevenson, or read some children’s authors. What can be stronger and deeper than impressions from childhood? Giedrius Alkauskas


1. Piktosios jėgos gundo senelį | Evil spirits tempt grandfather 2. Piktųjų jėgų šokis | The dance of the evil spirits Tai dvi charakteringos scenos iš baleto „Užburta vieta“, perrašytos fortepijonui keturioms rankoms ir trombonui. Pirmojoje plokštelėje jau įrašytas „Gerųjų jėgų šokis“ iš šio baleto. „Gundymo“ inspiracijoms ir pirmiesiems eskizams įtaką padarė B. Bartoko „Šokių siuita“, o „Šokio“ pirmoji versija įkvėpta S.S. Prokofjevo žymiojo „Riterių šokio“, nors po kelių redakcijų mano kūriniai gerokai nutolo nuo Bartoko ir Prokofjevo muzikos. These are the two characteristic scenes from the ballet “The bewitched place“, but here arranged for piano in four hands and a trombone. The piece “The dance of good spirits“ from the same ballet appeared on the first CD. The first sketches of “Temptation” were inspired by B. Bartók’s “Dance suite“, while “The dance of the evil spirits” was inspired by a celebrated piece by S.S. Prokofiev, “The dance of knights”. However, after several further revisions my compositions moved away from the influence of Bartók and Prokofiev. Dvasios. Saulėgrįžos dvasia | Ghosts. Ghost of the Solstice


3. Pirmasis Jono regėjimas | The first vision of John Žodžiai – Apreiškimas Jonui 1, 7-19 | Lyrics – Revelation to John 1, 7-19

Daina sukurta kaip padėkos ir meilės ženklas krikščionybės istorijai ir krikščioniškajam menui. Muzikinis audinys suręstas iš daugybės skirtingų dalių. Čia yra ir vargonų imitacija, ir stilizuotos rytietiškos melodijos, netgi regtaimas, o pabaigoje – plati kantilena. This Lied is composed as a sign of the deepest respect and love for the history of Christianity and Christian art. The musical texture is constructed from many different parts: one can find an imitation of a church organ, a stilyzed oriental tunes, even a ragtime, and, in the very end, a wide cantilena.


Štai Jis ateina su debesimis, Ir Jį išvys kiekviena akis! Net ir tie, kurie perdūrė Jį. Dėl Jo raudos visos žemės gentys, Taip, amen! „Esu aš Alfa ir Omega“,– Sako taip Viešpats, mūsų Dievas, Kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis. Jonas aš, turėjau Viešpaties dieną Dvasios regėjimą ir išgirdau Sau aš už nugaros galingą balsą, Tarsi trimitą, bylojantį man: „Ką čia matai, surašyki į knygą Ir septynioms bažnyčioms pasiųsk: Į Efezą, Smirną, į Pergamą, Tiatyrus, Sardus, Filadelfus ir į Laodikėją“. Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, Taip kalbėjusio su manimi. Pamačiau Žmogaus ten Sūnų, Apsivilkusį apsiaustu, Jo krūtinę juosė aukso juosta.

Jo galva ir plaukai Buvo balti kaip balčiausia vilna ar sniegas, Jo akys tarsi ugnies liepsna. Kojos Jo buvo lyg Krosnyje karštai įkaitintas varis, Ir balsas Jo lyg didžių vandenų šniokštimas! Rankoje dešinėje Jis laikė septynias žvaigždes, Iš burnos Jo ėjo dviašmenis kalavijas! Veidas Jo tarytum saulė žibanti visa galybe. Vos išvydęs, puoliau Jam po kojų kaip negyvas! Bet Jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu pirmasis ir paskutinysis, Ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet esu štai gyvas Per amžius amžinuosius, Ir aš turiu mirties raktus. Tad užrašyk, ką regėjęs būsi, ir kas yra, Ir kas vėliau turės įvykti...“.


Behold, He cometh with clouds; And every eye shall see Him. And they also which pierced Him: And all kindreds of the Earth Shall wail because of Him, Even so, Amen. I am Alpha and Omega, Saith the Lord, our God, Which is, and which was, and which is to come, The Almighty. I John, on a Lord‘s day, Had a spiritual vision, and I heard Behind me a great voice, As of a trumpet, saying to me: “What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches: unto Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and unto Laodicea“. And I turned to see the voice that spake thus with me. And I saw the Son of Man, clothed with a garment, and girt about the chest with a golden girdle.

His head and His hair were white like wool, as white as snow; and His eyes were as a flame of fire; And His feet like unto fine brass, as if burned in a furnace; and His voice as the sound of many waters. And He had in His right hand seven stars: and out of His mouth came a sharp twoedged sword: And His countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw Him, I fell at His feet as if dead. And He laid his right hand upon me, saying unto me: “Fear not; I am the first and the last: I am he that liveth. And was dead; and, behold, I am alive for evermore, And I have the keys of death. So, write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter...“.


4. Gėlė ir paukštelis | The flower and the bird Giedriaus Alkausko eilės | Lyrics by Giedrius Alkauskas

Pirmoji šios dainos versija gimė kaip alternatyvi melodija A.P. Borodino „Poloviečių šokio” pradžios choro „Skrisk vėjo sparnais…” harmonijai ir sinkopinei ritmikai. Dainoje „Gėlė ir paukštelis” nutolta nuo Borodino įvedant fortepijono partijoje keletą „akustinių klaidų”, kurios skamba netikėtai ir ilgesingai. Eilėraščio motyvas pasiskolintas iš A.T. Grečaninovo „Aliošos dainos”, o dainos finalas apie mirtį muzikine kalba artimas D.D. Šostakovičiaus kūrybai. The first version of this Lied was born as an alternative melody to the harmony and the syncopated rhythm of A.P. Borodin’s “Polovtsian dances” and of its starting chorus “Fly away on the wings of a wind...”. The song “The flower and the bird” was distanced from Borodin by introducing in the piano part a few “acoustic mistakes”, which sound unexpected and wistful. The motif of the poem itself was borrowed from “Alyosha’s song” by A.T. Gretchaninov, and the finale of this Lied, which depicts Death, is close in spirit to the music of D.D. Shostakovich.


Pražydo pievoje gėlelė – Trapi, bet nugalėjus sniegą! Į saulę savo žiedą kelia, Nors kitos sesės jos dar miega.

Žiedai nuklos laukus, Žieduos paskęs gamta, Bet pirmo žiedo ten nebus Jo neišvys nieks niekada!

Ir auga pamažu žiedelis, Ir skleidžia nuostabius kvapus. Gyvenimo pradėtas kelias, Atrodo, nuostabus jis bus!

Gyvybės giesmę oš miškai, Paukštelio tik kita lemtis, Nes jį nusinešė mirtis!

Bet štai staiga rūstus Šiaurys palaužė ją... Pragydo girioje paukštelis, Pavasario pirmasis vaikas! Iš šalto miego miškas kelias, Skambioms giesmėms atėjo laikas. Girdėjo giesmę paukštužėlio Vaikų širdelės – trapios, mažos. Gyvenimą giesmė žadėjo Spalvotą, kvepiantį ir gražų. Bet staiga žvarbi Šalna sušaldė jį...


The flower has blossomed out in the field, Fragile, but after have conquered a snow! She raises her blossom towards the Sun While her sisters still sleep. And the small blossom is gently growing, And it spreads marvelous fragrance, The life path has just begun, It promises to be a wonderful one. But suddenly a severe Northern Wind Has broken her... The bird began to sing in the woods, The first child of the Spring! A forest is awaking from a cold sleep, The time is right for sonorous chants. The song of the bird was heard By the small and tender hearts of children The song has promised them Life Which is colourful, fragrant, and beautiful. But suddenly the harsh Frost has frozen him...

Blossom will cover fields, Blossom will flood all the nature, But the first flower will not be there, Nobody will see her for evermore! The woods will murmur the song of life, But the fate of the bird is another Since he was taken by the Death!


5.-10. Vaiko dainų sodelis | A Child’s Garden of Songs Šešių dainų ciklas mecosopranui, trimitui ir fortepijonui pagal Robert’o Louis’o Stevenson’o eiles iš rinkinio „Vaiko poezijos sodelis” | Six song cycle for mezzo-soprano, trumpet and piano. Lyrics by Robert Louis Stevenson from the collection “A Child’s Garden of Verses”

Kiekviena iš šių vaikiškų dainų sukurta lipdant muziką aplink vieną paprastą idėją. „The wind” paremta doriniu trimito motyvu. Dainoje „Rain” pats lietus imituojamas nepilnu mažoriniu septakordu su praleista kvinta. Eilėraštyje „Singing” minima Japonija nukreipė melodinę mintį pentatonikos link. „Marching song” dainoje skambančios intonacijos ypač būdingos B. Bartokui (galima palyginti su jo „Koncerto orkestrui” ketvirtosios dalies intonacijomis). Daina „At the seaside” paremta lydiniu motyvu. „The wind II” prasideda dorine derme, po to skamba kaip maršas, naudojama konsonansinė harmonija, derinant tolimas tonacijas (tai irgi labai būdinga Bartokui) ir naudojant bendravardžio mažoro ir minoro slinktį (ypač įspūdingai tai panaudota A. Dvoržako operoje „Jakobinas”). Dvasios. Saulės dvasia | Ghosts. Ghost of the Sun


5. 10. The wind

6. Rain

I saw you toss the kites on high And blow the birds about the sky; And all around I heard you pass, Like ladies‘ skirts across the grass – O wind, a-blowing all day long, O wind, that sings so loud a song!

The rain is raining all around, It falls on field and tree, It rains on the umbrellas here, And on the ships at sea.

I saw the different things you did, But always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all – O wind, a-blowing all day long, O wind, that sings so loud a song!

7. Singing

O you that are so strong and cold, O blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, Or just a stronger child than me? O wind, a-blowing all day long, O wind, that sings so loud a song!

The children sing in far Japan, The children sing in Spain; The organ with the organ man Is singing in the rain.

Of speckled eggs the birdie sings And nests among the trees; The sailor sings of ropes and things In ships upon the seas.


8. Marching song

9. At the seaside

Bring the comb and play upon it! Marching, here we come! Willie cocks his highland bonnet, Johnnie beats the drum.

When I was down beside the sea A wooden spade they gave to me To dig the sandy shore.

Mary Jane commands the party, Peter leads the rear; Feet in time, alert and hearty, Each a Grenadier! All in the most martial manner Marching double-quick; While the napkin, like a banner, Waves upon the stick! Here‘s enough of fame and pillage, Great commander Jane! Now that we‘ve been round the village, Let‘s go home again.

My holes were empty like a cup. In every hole the sea came up, Till it could come no more.


Every song in this children’s collection is composed by building music around one simple idea. “The wind” is based on a Dorian motif played by a trumpet. The rain itself in the song “Rain” is imitated by an incomplete major seventh chord (without a fifth). Japan is mentioned in the Stevenson’s poem “Singing”, and it turns our musical thought towards a pentatonic scale. The intonations heard in the “Marching song” are intrinsic to the music of B. Bartók (one can compare with the intonations heard in the fourth part of his “Concerto for orchestra”). The song “At the seaside” is built around a Lydian motif. The song “The wind II” starts in a Dorian mode, then it sounds like a march, consonant harmony is being used, but by combining remote keys (this is also characteristic of Bartók) and using progression of parallel major and minor keys (this trick was impressively exploited by A. Dvořák in his opera “Jacobin”). Dvasios. Gelmių dvasia | Ghosts. Ghost of the Deep


11. Baisūs namai | Terrible house Juozo Erlicko eilės | Lyrics by Juozas Erlickas

Tai aštuntoji ciklo „Kol turi dar kelią…” daina. Septynios kitos dainos buvo įrašytos pirmojoje plokštelėje. Muzika paremta ostinatiniu trumpų motyvų kartojimu ir šiurpinančiu fortepijono akompanimentu. This is the 8th Lied from the cycle “While there is still a road...”. Seven other songs were recorded on the first CD. The music is based on ostinato repetition of short motifs and gruesome piano accompaniment.

Naktį spintos durys Veriasi kaip karstas,– Ten kostiumas juodas Supasi pakartas.

At night the doors of a wardrobe Open like a coffin, There is a black suit, It swings as though hanged.

Supas mėnesienoj Juodas, be galvos,– Kaip baisu gyventi Šitokiuos namuos.

It swings in the moonlight, It is black and headless, It is terrifying to live In such a house.


12. Jei jūreivių pasakojimai… | If sailor tales… Robert’o Louis’o Stevenson’o eilės, įžanga į romaną „Lobių sala” | Lyrics by Robert Louis Stevenson, an introduction to the novel “Treasure island”

Pirmoje vokalo temoje naudojami visi dvylika oktavos garsų (kaip ir dainoje „Nubudimas” iš plokštelės „Į sapnų ir burtų lauką…”). Bet tai ne atonali muzika – tonacijos centras, nors ir pastoviai kintantis, yra aiškiai jaučiamas. Staccato dalis paremta motyvu bose „c G A E“, naudotu daugelio kompozitorių (pavyzdžiui, varpai R. Vagnerio operos „Parsifalis” finale). Dainoje „If sailor tunes...” panaudotas polidermiškumas (lydinės ir abiejų pilnatoninių dermių derinys) šį motyvą nuspalvina naujai. The first theme of the melodic line employs all twelve notes of the chromatic scale (this also happened in the song ”Waking up” from the album ”Into the dream and magic-sphere...”). But this is not atonal music: the key center, though constantly changing, is always felt. The staccato part is based on the motif ”c G A E” played in the bass; this motif has been used by many composers (for example, the bells in the finale of R. Wagner’s opera ”Parsifal”). In the song ”If sailor tales...” polymodality was used (Lydian mode juxtaposed with both whole tone scales) to illuminate this motif anew.


If sailor tales to sailor tunes, Storm and adventure, heat and cold, If schooners, islands, and maroons And Buccaneers and buried Gold, And all the old romance, retold Exactly in the ancient way, Can please, as me they pleased of old, The wiser youngsters of today: – So be it, and fall on! If not, If studious youth no longer crave, His ancient appetites forgot, Kingston, or Ballantyne the brave, Or Cooper of the wood and wave: So be it, also! And may I And all my pirates share the grave Where these and their creations lie!

Dvasios. SutemĹł dvasia | Ghosts. Ghost of the Twilight


Dvasios. Nuskendęs miestas Aigradas | Ghosts. The sunken town of Aigradas

13. Nuskendusio miesto Aigrado vadavimas | Liberation of the sunken town of Aigradas Lietuvių liaudies padavimas. Antroji daina iš ciklo „Užburtos pilys” | Lithuanian folk tale. The 2nd Lied from the cycle “Enchanted Palaces”


Pirmoji šio ciklo daina „Užburta pilis” buvo įrašyta plokštelėje „Į sapnų ir burtų lauką…”. Ji sudaryta iš trijų dalių: 1. „Idilė”, 2. „Sarabanda”, 3. „Nuopolis”. „Aigradas” sukomponuotas labai panašiu principu, taip pat sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji dainos dalis „Išėjo Aigradas” labiau simfoninė nei fortepijoninė ir paremta tetratonine pustonio-kvartos derme melodijoje ir šuoliu per mažąją terciją žemyn bose. Antroji dalis „Vadavimas”, kaip ir „Užburtosios pilies” antroji dalis „Sarabanda”, paremta dvitemėmis variacijomis. Trečioji, trumpiausioji dalis „Prakeiksmas”, sukomponuota ostinatinio motyvo pagrindu. Šis lietuvių liaudies padavimas apie nuskendusį miestą Aigradą, o taip pat N.A. Rimskio-Korsakovo šedevras „Sakmė apie nematomą Kitežo miestą ir mergelę Fevroniją“ man buvo didžiausias įkvėpimo šaltinis dirbant prie šios antrosios kompaktinės plokštelės. Kitoje kompaktinėje plokštelėje bus įrašyta trečioji ciklo „Užburtos pilys” daina „Kernavės kalnai”, ir ji sujungs abu mitologinius užburtos pilies ir nuskendusio miesto motyvus. „Kernavės kalnai” yra vienas iš retų apokaliptinių siužetų lietuvių liaudies padavimuose: „Kernavės kalnuose yra užburta pilis, iš tos pilies eina tuneliai po žeme…”.


The first Lied from this cycle, “The haunted palace”, was recorded on the album “Into the dream and magic-sphere...”. The Lied itself consists of three parts: 1. “The idyll”, 2. “Sarabande”, 3. “The downfall”. “The Town Aigradas” is composed similarly, and consists also of three parts. The first part, “Aigradas has gone”, is more symphonic than pianistic, and is based on a tetratonic semitonefourth mode in the melody, and a jump by a minor third interval downwards in the bass. The second part, “Liberation”, is similar to the second part of “The haunted palace”, namely “Sarabande”, and is based on variations on two themes. The third and shortest part is called “The curse ”; it is composed on the base of one ostinato motif. This Lithuanian folk tale about the sunken town of Aigradas, alongside the masterful opera “The Legend of the invisible city of Kitezh and the maiden Fevroniya” by N.A. Rimsky-Korsakov, were the greatest sources of inspiration for me while working on this second album. The third CD will feature the third Lied from the cycle “Enchanted palaces”, and it is called “The hills of Kernavė”. This Lied unites the mythological motifs of both an enchanted palace and a sunken town. “The hills of Kernavė” is one of the rare apocalyptic stories in Lithuanian folk tales: “In the hills of Kernavė there is an enchanted palace; from this palace tunnels run under the ground...”.


Išėjo miestas Aigradas!.. Kada ir kur išėjo jis, Kada ir kur nuskendo jis – Miestas Aigradas – Tai Dievas žino... Kartą ėjo žmona pas tą šulinėlį gerti, Pas tą šulinėlį ji sustojo atsigerti. Kai sustojo, kai priklupo, žiūri – ten spyna. Žiūri – stovi šulinėly vandeny spyna! Paėmė ji spyną ir viršun patraukė ją; Žmona griebė spyną, ėmė traukti į save. Tik patraukė, tik pakėlė – skambint ėmė varpai, Tam šulinėly, tam vandenėly skambint ėmė varpai! Visa tai – teisybė! Ar teisybė visa tai? Pasaka tokia čia, ėmė skambinti varpai...

Jau tokia sunki grandinė šulinėly pasikėlė, Žmona baisiai išsigando! Tai kad šoko, tai kad spjovė, ir iš baimės ji sušuko: „Oi, kad tu čionai prapultai, prapultai!“ Tai nutraukė spyną atgal vandenin, Ir taip viską vėl užkeikė, Tai nutraukė spyną atgal vandenin, Ir taip viską vėl užkeikė! Kad ji būtų spyną čionai iškėlus, Būtų miestą vėl pastačius... Tai jau džiaugėsi miestas, Kad jį kelia, jį kelia!


The town Aigradas has gone! When and whither it has gone, When and whither it has sunken – The town Aigradas – Only God knows... Once a woman went to a spring to drink, At that very spring she stopped to take a drink. When she stopped, when she kneeled, she saw a lock. She sees – in that spring, in that water yonder a lock! She took the lock, and drew it to herself; The woman grabbed the lock and began to pull at herself. Barely she pulled, barely she lifted – bells began to toll, In that small spring, in that small water bells began to toll! All this is the truth! Well, is all this the truth? The tale is such – the bells began to toll...

Such a heavy chain rose in that spring, And a woman was deeply frightened! And she jumped, and spat, and shouted out of the fright: “Ah, be vanished at this spot, be vanished!“ So, she dismissed the lock back to the water, And thus cursed everything again, So, she dismissed the lock back to the water, And thus cursed everything again! If she lifted a lock here, She would have liberated the town again... Alas! The town was already jubilating That it was being raised, being raised!


Giedrius Alkauskas 1992 m. baigė Anykščių muzikos mokyklą. 2006 m., 2009 m. ir 2011 m. Vilniuje surengti jo autorinės muzikos koncertai. 2011 m. išleista romantinių dainų bosui ir fortepijonui kompaktinė plokštelė „Į sapnų ir burtų lauką...”. Muzikinei kūrybai būdinga stilizacija, vėlyvojo romantizmo estetika, staigios harmoninės slinktys, harmoninis kūrinio suvokimas, statiškų, disonuojančių akordų deriniai, šokių ritmai, polidermiškumas. Jo muzikinei kalbai turi įtakos B. Bartoko, M.P. Musorgskio, N.A. RimskioKorsakovo, R. Vagnerio, A. Dvoržako, S.S. Prokofjevo, R. Štrauso, R. Vono Viljamso kūryba, liaudies muzika, minimalizmas, neoklasicizmas, impresionizmas, taip pat ir nemuzikinės inspiracijos – poezija, mitologija, gamta. Giedrius Alkauskas dirba Vilniaus Universitete, dėsto muzikologiją, akustiką, muziką. Giedrius Alkauskas graduated from Anykščiai Music School in 1992. In 2006, 2009, and 2011 concerts of his music took place in Vilnius. In 2011 the Lieder album “Into the dream and magic-sphere...” for the bass singer and the piano was released. His musical style is defined by a stylization, encompassment of aesthetics of the late Romantic period, the use of abrupt chord progressions, harmonic understanding of music, the juxtaposition of static dissonant chords, the usage of dance rhythms, and polymodality. His musical language is influenced by B. Bartók, M.P. Mussorgsky, N.A. Rimsky-Korsakov, R. Wagner, A. Dvořák, S.S. Prokofiev, R. Strauss, R. Vaughan Williams, folk music, minimalism, neoclassicism, and impressionism, and his inspiration comes from poetry, mythology, and the countryside. The composer works at Vilnius University, where he teaches musicology, acoustics, and music.


Kristina Ivanauskaitė-Jucienė 2002 m. baigė Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją, B. Kumpikienės fortepijono klasę. 2002-2010 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. A. Žvirblytės fortepijono klasėje, įgijo meno licenciato laipsnį. Kristina buvo apdovanota įvairių tarptautinių konkursų laureato diplomu ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje (2000 m. N. Rubinšteino konkursas), Italijoje (2001 m. „Citta di Barleta” konkursas). 2006 m. stažavosi Vokietijoje, Leipcigo F. Mendelsono-Bartoldy aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje. 2011 m. išleista kompozitoriaus Giedriaus Alkausko kompaktinė plokštelė „Į sapnų ir burtų lauką...“, kurioje Kristina atliko fortepijono partiją. Pianistė muzikavimo įgūdžius tobulino įvairiuose meistriškumo kursuose. Kristina koncertuoja kaip solistė, koncertmeisterė ir kaip kamerinio ansamblio atlikėja, taip pat aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame gyvenime. Kristina Ivanauskaitė-Jucienė graduated from Kaunas J. Naujalis Music High School in 2002, the class of B. Kumpikienė. During 2002-2010 she studied at The Lithuanian Academy of Music and Theater, the class of A. Žvirblytė, graduating with an art licentiate degree. Kristina became a prize-winner of various international piano competitions not only in Lithuania, but also France (N. Rubinstein piano competition in 2000), and Italy (“Citta di Barleta” competition in 2001). In 2006 she studied in Germany, Leipzig F. Mendelssohn-Bartholdy University of Music and Theater. In 2011 the CD “Into the dream and magic-sphere...” by the composer Giedrius Alkauskas was released where she performed the piano part. Kristina participated in various master classes, she is performing as a soloist, as well as a member of chamber ensembles. Kristina is also active in Lithuanian cultural life.


Marija Grikevičiūtė įgijo magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, prof. L. Drąsutienės ir doc. D. Kirilausko klasėse. Ji laimėjo keletą tarptautinių fortepijono konkursų – Paryžiuje (2003), Roterdame, Sankt Peterburge (2002), Rygoje, Briuselyje (2005). Marija koncertuoja kaip solistė ir taip pat kaip kamerinio ansamblio dalyvė. Koncertai jau vyko Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Ji yra viena iš tarpdisciplininės meno trupės „Music is very important” bei kabareto trio „Zehr Gut” steigėjų. Marija Grikevičiūtė dalyvavo nekomercinio meno festivalio „Vilniaus veidai” ir menų dirbtuvės – muzikos vizualizacijos laboratorijos (kuri buvo „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” dalis) organizavime. Marija Grikevičiūtė gained her master’s degree at The Lithuanian Academy of Music and Theater, classes of Prof. L. Drąsutienė and D. Kirilauskas. She is a winner of a number of international pianist competitions in Paris (2003), Rotterdam, Saint Petersburg (2002), Riga, and Brussels (2005). Marija performs as both a soloist and a member of chamber ensembles in Lithuania, the United Kingdom, Latvia, France, and Italy. She is a cofounder of a multi-disciplinary art company “Music is very important”, and the cabaret trio “Zehr Gut”. Marija Grikevičiūtė was involved in organizing a non-commercial art festival “Vilniaus veidai”, and the workshop-music visualization laboratory (the latter was a part of “Vilnius - European capital of culture 2009”).


Nora Petročenko mokėsi Nacionalinėje M.K. Čiurlionio menų mokykloje, įgijo magistro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Atlikėja tobulino vokalinį meistriškumą pas garsius operos solistus – Algirdą Janutą, Liubov Chuchrovą, taip pat dalyvavo daugelyje Lietuvoje, Švedijoje, Vokietijoje vykusių meistriškumo kursų. Didžiąją Noros Petročenko repertuaro dalį sudaro baroko ir šiuolaikinė muzika, tačiau dainininkė taip pat yra dažnai kviečiama atlikti klasikinį koncertinį repertuarą, dalyvauti įvairiuose operų pastatymuose Lietuvoje ir užsienyje. Koncertinių atlikėjos turų maršrutai driekiasi Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Portugalijoje ir kitur. Ypatingos sėkmės ir įvertinimo Nora Petročenko sulaukė pastaraisiais metais bendradarbiaudama su Prancūzijos muzikinio teatro grupe „T & M” Paris. Yra sukūrusi Katerinos Mediči vaidmenį W. Mitterer operoje „Massacre”, Frikos ir Helmvigės – R. Wagner / J. Dove Nybelungų žiedo tetralogijoje „Ring Saga”, Margaret Tečer – S. Rivas operoje „Aliados”. Naujausi dainininkės sukurti vaidmenys Lietuvoje – Kornelija G.F. Händelio operoje „Julijus Cezaris” (Baltijos kamerinio operos teatro projektas), Ereničė – atsitiktinai atrastoje J. de Sousa Carvalho operoje apie Lietuvą „Everardas II – Lietuvos karalius”. Nora Petročenko studied at The National M.K. Čiurlionis Art School in Vilnius, and gained a master’s degree at The Lithuanian Academy of Music and Theater. She attended master classes of famous opera singers Algirdas Janutas, Liubov Chuchrova, and many other in Lithuania, Sweden, and Germany. The largest part of Nora’s repertoire consists of baroque and contemporary classical music, but the singer is also frequently invited to perform classical concert repertoire, and to take part in various opera productions in Lithuania and abroad. Her concert tours stretch over France, Belgium, Germany, Italy, Portugal, and other countries. Nora Petročenko received


special recognition and success in recent years while collaborating with the French theater company “T & M” Paris. She sang many opera roles, including Catherine Medici in W. Mitterer’s opera “Massacre”, Fricka and Helmwige in R. Wagner / J. Dove “The Ring of the Nibelung” tetralogy adaptation “Ring Saga”, and Margaret Thatcher in the opera “Aliados” by S. Rivas. The most recent roles taken on by Nora Petročenko in Lithuania include Cornelia in G.F. Händel’s “Giulio Cesare” (Baltic Chamber Opera Theater), Erenice in the recently discovered opera “Everado II – re di Lituania”, by de Sousa Carvalho, depicting Lithuanian history.

Vytautas Vepštas pradėjo mokslus M.K. Čiurlionio menų mokykloje ir J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje, 2000 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, prof. V. Prudnikovo dainavimo klasę. Baigęs studijas Lietuvoje, V. Vepštas 2008-2010 m. tobulinosi Londono karališkojoje muzikos akademijoje, įgijo magistro laipsnį. Solistas aktyviai koncertuoja užsienyje, dalyvauja meistriškumo kursuose (su J. Miller, D. O‘Neil, J. Schlegel, B. Riedel, J. Wallnig ir kt.). V. Vepštas kviečiamas koncertuoti įvairiuose Lietuvos ir užsienio festivaliuose, tarp jų – „Luzern festival”, „Kristupo vasaros festivalis”. Jis taip pat dalyvavo projekte „Vilniaus operos studija 2012”, kuriame parengė Wagnerio vaidmenį Ch. Gounod operoje „Faustas”. Vytauto Vepšto repertuaras aprėpia platų vokalinės muzikos spektrą – nuo oratorijų, mišių, iki šiuolaikinės vokalinės muzikos kompozicijų (dalyvavimas festivalyje „Naujoji operos akcija”).


Vytautas Vepštas started his professional studies at The National M.K. Čiurlionis Art School in Vilnius and J. Tallat-Kelpša Conservatoire. In 2000 he entered The Lithuanian Academy of Music and Theater, the singing class of Prof. V. Prudnikovas. After finishing his bachelor studies, Vytautas studied at The London Royal Academy of Music, gaining his master’s degree. The soloist is actively singing abroad, taking part in master classes (of J. Miller, D. O‘Neil, J. Schlegel, B. Riedel, J. Wallnig, and others). V. Vepštas is frequently asked to perform at Lithuanian and foreign festivals, including “Luzern Festival”, and “Kristupas Summer Festival”. He participated in the project “Vilnius Opera Studio 2012” for which he performed Wagner in Ch. Gounod opera “Faust”. His repertoire encompasses a wide range of vocal music, including oratorios, masses, and contemporary classical music (participation in the festival “New Opera Movement”).

Linas Rupšlaukis baigė E. Balsio menų gimnaziją Klaipėdoje. 2013 m. įgijo LMTA bakalauro laipsnį, o šiuo metu (2014 m.) tęsia magistro studijas doc. A. Kontauto klasėje. 2011 m. stažavosi G.P. da Palestrinos akademijoje pas M. Spiga (Italija). 2014 m. tobulinosi Gothenburgo Muzikos ir dramos akademijoje, P. Ivarsson (Švedija) klasėje. Linas Rupšlaukis dalyvavo S. Nakariakov, W. Van Hasselt, A. Valimaki, L. Bengtsson ir kt. meistriškumo kursuose. Yra laimėjęs keletą konkursų. Dirba VPIO „Trimitas” muzikantu, koncertuoja su įvairiais kolektyvais. Linas Rupšlaukis graduated from E. Balsys Art High School in Klaipėda. In 2013 he was awarded a bachelor’s diploma by the Lithuanian Academy of Music and Theater,


and currently (2014) he continues master’s studies in the class of A. Kontautas. In 2011 he had an internship at G.P. da Palestrina Academy, the class of M. Spiga (Italy). In 2014 he was on an exchange visit to The Gothenburg Academy of Music and Theater, the class of P. Ivarsson (Sweden). He took part in master classes of S. Nakariakov, W. Van Hasselt, A. Valimaki, L. Bengtsson, and others. Linas Rupšlaukis is the winner of several competitions. He is currently working at The Lithuanian State Brass Instrument Orchestra “Trimitas”, while also performing with other ensembles.

Pranas Dapšauskas 2005 m. baigė M.K. Čiurlionio menų gimnaziją, 2006-2012 m. studijavo LMTA doc. R. Valančiaus klasėje, įgijo magistro laipsnį. Groja ir koncertuoja su įvairiomis grupėmis ir orkestrais: VPIO „Trimitas”, Brass Band „Senjorai”, Domantu Razausku ir grupe, Suicide DJ’s, Stipriai kitaip, Movo, LMTA „Big Band”, Kauno simfoniniu orkestru, šiuolaikinės muzikos ansambliu „Sinestesis”. Pranas Dapšauskas graduated from The National M.K. Čiurlionis Art School in Vilnius in 2005, and during 2006-2012 he studied in The Lithuanian Academy of Music and Theater, the class of R. Valančius, gaining a master’s degree. He performs with various groups and orchestras: The Lithuanian State Brass Instrument Orchestra “Trimitas”, the Brass Band “Senjorai”, Domantas Razauskas and the Group, Suicide DJ’s, Stipriai kitaip, Movo, The Music Academy “Big Band”, Kaunas Symphony Orchestra, and contemporary Music Ensemble “Sinestesis”.


Įrašyta 2013 m. gegužės 11-ą, 2013 m. lapkričio 6-ą ir 2014 m. kovo 2-ą dienomis Piano.lt salėje, Vilniuje. Recorded on the 11th of May 2013, the 6th of November 2013, and the 2nd of March 2014, in the Piano.lt hall in Vilnius, Lithuania. Garso režisierius | Sound engineer: Arūnas Zujus (MAMA studios) Grafinis dizainas | Graphic design: Liudas Parulskis Bukleto tekstai, vertimas į anglų kalbą, tapybos darbai | Booklet texts, English translation, paintings: Giedrius Alkauskas Anglų kalbos redaktorius | English language editor: Matthew Morrow Lietuvių kalbos redaktorė | Lithuanian language editor: Osvalda Ivanauskienė © Giedrius Alkauskas


Profile for Vilius Stakenas

Giedrius Alkauskas. Užburtas laikas. Enchanted time  

Giedrius Alkauskas. Užburtas laikas. Enchanted time  

Profile for viliusst
Advertisement